Vergelijking IFRS

met Nederlandse wet- en regelgeving 2010

Vergelijking IFRS met Nederlandse wet- en regelgeving

1

Inhoudsopgave
Voorwoord Handleiding IFRS: algemene bepalingen Toepassing IFRS: algemene bepalingen Samenvatting op hoofdlijnen 3 4 5 7

Balans
1 2 3 4a 4b 5 6 7a 7b 8a 8b 9 10a 10b 11 12 13 14 Immateriële vaste activa (exclusief gekochte goodwill) Materiële vaste activa (inclusief vastgoedbeleggingen) Deelnemingen (exclusief joint ventures) Overige financiële vaste activa (op basis van IAS 39) Overige financiële vaste activa (op basis van IFRS 9) Voorraden Onderhanden projecten in opdracht van derden Vlottende activa: vorderingen (op basis van IAS 39) Vlottende activa: vorderingen (op basis van IFRS 9) Vlottende activa: effecten (op basis van IAS 39) Vlottende activa: effecten (op basis van IFRS 9) Liquide middelen Eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening Eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening Voorzieningen (exclusief belastingen en pensioenen) Personeelsbeloningen Voorzieningen voor latente belastingen Schulden

25
26 33 42 47 55 64 68 72 78 85 92 99 100 106 110 113 118 121

Capita selecta
15 16 17 18 19 20 21 22a 22b 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen Consolidatie Fusies, overnames en goodwill Joint ventures Vreemde valuta Financiële instrumenten (op basis van IAS 39) Financiële instrumenten (op basis van IFRS 9) Leasing Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutenherstel Gesegmenteerde informatie Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Overheidssubsidies, emissierechten en service concessions Winst per aandeel Gebeurtenissen na balansdatum Tussentijdse berichten Beëindiging bedrijfsactiviteiten en afstoting van (groepen) activa Share-Based Payments (inclusief personeelsopties)

127
128 132 138 144 150 158 163 170 182 192 196 201 208 212 218 224 228 231 239

2

33

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

243

Bijzondere organisaties
34 35 36 37 Banken Beleggingsinstellingen Pensioenfondsen Verzekeringsmaatschappijen

247
248 252 259 262 272

Trefwoordenregister

3

Voorwoord bij de editie 2010
Vanaf 2005 zijn alle aan een gereglementeerde beurs in de Europese Unie genoteerde bedrijven verplicht in de geconsolideerde jaarrekening de - door de EU goedgekeurde International Financial Reporting Standards (IFRS) toe te passen. In 2005 is ook nieuwe Nederlandse wetgeving van toepassing geworden die het alle onder Titel 9 BW vallende entiteiten mogelijk maakt vrijwillig IFRS toe te passen in plaats van Nederlandse grondslagen. Wat betekent toepassing van IFRS voor Nederlandse bedrijven? Op die vraag geeft deze publicatie een antwoord. IFRS wordt opgesteld door de IASB. Onder de aanduiding IFRS vallen zowel de International Accounting Standards (IAS) die door de International Accounting Standards Committee (IASC) zijn uitgevaardigd en eventueel aangepast door de IASB, als de door de IASB uitgegeven International Financial Reporting Standards (IFRS) alsmede officiële interpretaties (SIC/IFRIC). Om vast te stellen wat toepassing van IFRS betekent voor Nederlandse ondernemingen, hebben wij vanaf 2000 jaarlijks een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS. Deze tiende druk actualiseert deze vergelijking en is van toepassing op de jaarrekeningen 2010. De uitgave is bedoeld als een overzichtelijk en handzaam overzicht voor de Nederlandse praktijk, waarin de verschillen tussen een jaarrekening op basis van Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS duidelijk worden. De publicatie is zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal verkrijgbaar. De uitgave geeft een inventarisatie van afwijkende, beperkende of aanvullende bepalingen van IFRS ten opzichte van de Nederlandse regelgeving. Uitgaande van een jaarrekening op basis van Nederlandse grondslagen kan met behulp van deze uitgave een indruk worden verkregen van de consequenties van toepassing van IFRS-grondslagen. Uiteraard dient in alle gevallen voor details de tekst van de standaarden te worden geraadpleegd. De publicatie is gebaseerd op de Nederlandse wetgeving per 31 december 2009 en de jaareditie 2009 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De nieuw opgenomen Richtlijnen in jaareditie 2009 zijn van toepassing op de jaarrekening 2010. Met betrekking tot de IASB zijn de IAS-standaarden 1 tot en met 41, de SIC-interpretaties 1 tot en met 33 voor zover nog van toepassing, IFRS 1 tot en met 9 en IFRIC 1 tot en met 18 in de publicatie verwerkt. Deze zijn van toepassing (of kunnen van toepassing zijn bij eerdere toepassing van de standaard) op jaarrekeningen 2010 (of eerder). Alle referenties aan paragrafen van standaarden en interpretaties, tenzij anders aangegeven, hebben betrekking op de versie zoals deze verplicht van toepassing is voor 2010. Indien u over de toepassing van de publicatie of over andere aspecten van de jaarrekeningvoorschriften vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw accountant. Hij is gaarne bereid u hierover nader te informeren. Rotterdam, juli 2010 Ernst & Young Accountants LLP Directoraat Vaktechniek

Een aantal onderwerpen rondom de jaarrekening is buiten beschouwing gelaten omdat hiervoor (nog) geen IFRS-standaarden gelden.en regelgeving en IFRS. In een toelichtende tekst worden de verschillen vervolgens nader geanalyseerd en toegelicht.en regelgeving aanvullende regels/toelichting eist. Als voorbeeld kunnen worden genoemd het bestuursverslag. de accountantscontrole en de deponering. In alle andere gevallen bestaat de mogelijkheid een verwerkingswijze te kiezen die onder beide stelsels is toegestaan. die (nog?) niet is goedgekeurd door de EU. is het mogelijk dat een aantal verschillen dubbel is opgenomen. Hoewel bij het schrijven van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht. Elk hoofdstuk geeft in een kader eerst een samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen Nederlandse regelgeving en IFRS-standaarden. Tevens is in dit kader een kolom ‘Conclusie’ opgenomen waarin snel kan worden afgelezen of: – er sprake is van strijdigheden tussen Nederlandse wet. . Slechts in die gevallen is het voor een onderneming niet mogelijk een jaarrekening op te stellen die zowel aan de Nederlandse weten regelgeving voldoet als aan de International Financial Reporting Standards. kan niet worden ingestaan voor de volledigheid van de aangegeven verschillen tussen de Nederlandse wet.en regelgeving en de bepalingen van de IASB. – IFRS aanvullende regels/toelichting eist. omdat in de IFRS-standaarden geen onderscheid wordt gemaakt tussen grote.en regelgeving of andersom. verwijzen wij naar andere Ernst & Young uitgaven. De laatste hoofdstukken handelen over een aantal bijzondere organisaties. middelgrote en kleine rechtspersonen.4 Handleiding bij het gebruik De hoofdstukindeling van deze uitgave volgt de posten van de balans. – de Nederlandse wet. – IFRS minder opties toestaat dan de Nederlandse wet. of omgekeerd. Opgemerkt zij. De publicatie gaat uit van de eisen die gelden voor de jaarrekening van grote rechtspersonen. In deze uitgave wordt niet ingegaan op de in 2009 door de IASB gepubliceerde IFRS for SMEs standaard. dat slechts tot het bestaan van strijdigheden is geconcludeerd als in de Nederlandse regelgeving een bepaalde verwerkingswijze dwingend is voorgeschreven die onder IFRS niet is toegestaan. Voor deze bijzondere IFRS for SMEs standaard. Aangezien enkele onderwerpen onder meerdere hoofdstukken gerangschikt kunnen worden. in de hoofdstukken ‘Capita selecta’ komen bijzondere onderwerpen aan de orde.

mag deze corridor op nihil worden gesteld in de openingsbalans van de oudste periode die wordt gepresenteerd. maar is de structuur aanzienlijk aangepast. In november 2008 is IFRS 1 herzien. IFRS 1 gaat uit van het principe dat bij eerste toepassing van IFRS een jaarrekening moet worden opgesteld alsof altijd IFRS zou zijn toegepast. Onderstaand worden de bepalingen van de nieuwe standaard gevolgd. maar van een overgang naar IFRS. Een eventueel op de overgangsdatum bestaand saldo gaat dan naar de vrije reserves. gelden vrijstellingen voor het aanpassen naar IFRS. Ook de vergelijkende cijfers (ten minste één jaar) moeten worden aangepast. De normale standaard over stelselwijzigingen (IAS 8) is in deze situatie niet van toepassing omdat er geen sprake is van een stelselwijziging binnen IFRS. behoeft er geen aanpassing plaats te vinden. namelijk: – Voor fusies en overnames die hebben plaatsgevonden vóór de openingsbalans van de oudste periode die wordt gepresenteerd. Daarbij is de inhoud zoveel mogelijk in tact gelaten. . – De onder het eigen vermogen opgenomen reserve koersverschillen op buitenlandse eenheden mag eenmalig op nul worden gezet om vanaf dat moment de nieuw ontstane koersverschillen te gaan registreren. – Indien moeder en dochter binnen een groep niet tegelijkertijd overgaan op IFRS behoeft een dochter niet tweemaal IFRS 1 toe te passen. indien een fusie of overname heeft plaatsgevonden voor het oudste jaar dat wordt gepresenteerd. – Van een hybride financieel instrument waarvan inmiddels conversie of aflossing heeft plaatsgevonden mag de splitsing tussen eigen en vreemd vermogen achterwege blijven. Uitgegaan moet worden van de versie van elke standaard zoals deze van toepassing is op de balansdatum van het financiële jaar waarin voor het eerst IFRS wordt toegepast. Evenmin behoeft eenmaal ten laste van het eigen vermogen gebrachte goodwill opnieuw te worden geactiveerd. – Indien bij de eerste toepassing van IAS 19 ‘Employee Benefits’ ten aanzien van de verwerking van pensioenverplichtingen wordt geopteerd voor de ‘corridor’-benadering (zie hoofdstuk 12). Hij hoeft dus niet retrospectief sinds het van toepassing worden van IAS 19 te worden berekend. Met andere woorden. – Ten aanzien van materiële en sommige immateriële vaste activa mag bij waardering tegen historische kostprijs eenmalig een reële waarde als ‘deemed cost’ worden beschouwd. en deze is verwerkt volgens de pooling of interestsmethode terwijl dit onder IFRS als overname zou moeten worden beschouwd. Bijvoorbeeld. Er wordt een aantal vrijstellingen geboden. De nieuwe standaard is van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 juli 2009. – Het eenmalig aanwijzen van financiële instrumenten als ‘available for sale’ of ‘at fair value through profit and loss’. maar mag ook eerder worden toegepast.5 Toepassing IFRS Eerste toepassing IFRS: algemene bepalingen Indien een jaarrekening voor het eerst volgens IFRS-grondslagen wordt opgesteld. men mag geen rekening houden met eerdere versies en de daarbijbehorende overgangsbepalingen. geldt op dit moment een specifieke regeling (IFRS 1 First Time Adoption of IFRS).

mag dit onder IFRS niet alsnog op de balans worden gezet. . mogen worden toegepast. – Bij het maken van schattingen onder IFRS moeten in principe de onder Nederlandse grondslagen gehanteerde schattingen worden gerespecteerd. – Indien een financieel actief onder Nederlandse grondslagen van de balans is gehaald (derecognised). Restoration and Similar Liabilities’. De overgangsbepalingen van de wijziging van IAS 23 waarbij de activering van rentekosten verplicht werd gesteld. tenzij er sprake is van een fout.6 – – – – – – – – – Het niet toepassen van IFRS 2 ‘Share-Based Payments’ op eigen vermogensinstrumenten die zijn toegekend voor 7 november 2002 of onvoorwaardelijk (vested) zijn geworden voor date of transition of 1 januari 2005 of afgewikkeld (settled) zijn voor de date of transition. Er mag met andere woorden geen ‘hindsight’ worden gebruikt. Het niet met terugwerkende kracht hoeven te bepalen van kostprijs bij eerste toepassing van IAS 27 in de enkelvoudige jaarrekening van de moedermaatschappij. Het niet met terugwerkende kracht toepassen van IFRIC 4 ‘Determining whether an arrangement contains a lease’. De overgangsbepalingen van IFRIC 18 omtrent verkregen activa van klanten. Het toepassen van de overgangsbepalingen van IFRS 4 ‘Insurance Contracts’. In enkele gevallen moet een standaard prospectief vanaf de datum van overgang naar IFRS worden toegepast: – Bij financiële instrumenten mag niet met terugwerkende kracht hedge accounting worden toegepast. – Bij het bepalen van het bedrag aan ‘Non-controlling intererst’ (minderheidsbelang derden) mogen enkele aanpassingen niet met terugwerkende kracht plaatsvinden. De overgangsbepalingen van IFRIC 12 mogen worden toegepast. zelfs niet indien niet voldaan wordt aan de ‘derecognition’-regels van IAS 39. Daarnaast bestaat een aantal uitzonderingen op het principe dat elke standaard retrospectief moet worden toegepast. De overgangsbepalingen voor de in 2002 vastgestelde wijzigingen in IAS 39 omtrent ‘day one profits’ op financiële instrumenten mogen worden toegepast. Echter een entiteit mag de derecognition bepalingen van IAS 39 toepassen vanaf een eerdere willekeurige datum mits de informatie daarover ten tijde van de transactie reeds verzameld was. Het niet met terugwerkende kracht toepassen van IFRIC 1 ‘Changes in Decommissioning.

Dit leidt in een aantal gevallen tot het dubbel opnemen van verschillen omdat sommige onderwerpen op meerdere balansposten betrekking hebben (bijvoorbeeld zowel op financiële vaste activa als op vorderingen onder de vlottende activa). Verschillen op basis van de editie 2010 (jaarrekening 2010) vergeleken met eerdere edities van deze vergelijking Strijdig 2010 Grondslagen Presentatie Toelichting 51 21 2009 52 15 2008 31 12 2007 41 14 2006 40 14 2010 137 31 53 IFRS strikter 2009 149 31 51 2008 122 25 45 2007 122 26 49 2006 135 27 52 2010 45 30 33 RJ strikter 2009 43 33 36 2008 33 23 28 2007 37 21 32 2006 37 21 31 Totaal 72 67 43 55 54 221 231 192 197 214 108 112 84 90 89 De geconstateerde verschillen op basis van de huidige RJ-Richtlijnen strekken zich uit over alle onderwerpen. Geconstateerd moet worden dat op een groot aantal gebieden verschillen tussen beide bestaan. Nog niet opgenomen zijn dus de gewijzigde standaarden en interpretaties die in 2010 mogen worden toegepast. .en regelgeving opgestelde jaarrekening kan voldoen aan de standaarden van de IASB.en regelgeving en de International Financial Reporting Standards.en resultaatbepalingsgrondslagen vervallen indien ontwerp-Richtlijnen (zoals opgenomen in de jaareditie 2010) worden omgezet in Richtlijnen. IFRS’en en Interpretations die verplicht van toepassing zijn. Een onderverdeling is gemaakt naar verschillen in: – grondslagen van waardering en resultaatbepaling. – toelichting. – presentatie van informatie. In deze samenvatting zijn deze verschillen beknopt weergegeven. Waar van toepassing wordt met behulp van voetnoten aangegeven welke strijdigheden in de waarderings. Opgemerkt zij dat de verschillen per onderwerp zijn bepaald. Enkele onderwerpen vertonen een groot aantal afwijkingen van de standaarden van de IASB.7 Samenvatting op hoofdlijnen In deze publicatie is een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse wet. Het uitgangspunt is de vraag geweest in hoeverre een naar Nederlandse wet. In de onderstaande tabellen is uitgegaan van de Nederlandse RJ-Richtlijnen en de IAS’en.en resultaatbepalingsgrondslagen zijn in de hiernavolgende tabel opgenomen. Daarnaast is aangegeven of het verschil leidt tot een strijdigheid of dat er sprake is van strikter geformuleerde eisen. De strijdigheden op grond van de huidige RJ-Richtlijnen in de waarderings.

1.4 Deelnemingen 3. afhankelijk van de situatie.en regelgeving afschrijving dient plaats te vinden over een levensduur die in principe niet langer is dan twintig jaar.6 Immateriële vaste activa.en regelgeving worden dergelijke deelnemingen tegen netto-vermogenswaarde gewaardeerd.en regelgeving wordt de laatst bekend netto-vermogenswaarde verder gehanteerd.en regelgeving.1 3. De waardering van immateriële vaste activa zonder actieve markt bij overname kan op grond van de Nederlandse wet. Materiële vaste activa 1. 1. Deelnemingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend dienen in de enkelvoudige jaarrekening ingevolge Nederlandse wet. 1. Volgens Nederlandse wet. 1. Bij verkoop van een deel van een deelneming waarbij betekenis van invloed wordt verloren moet volgens IFRS de deelneming van de balans en het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopwaarde plus waarde resterende fair value in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt. Hoofdstuk 1. Vastgoed in ontwikkeling van onder IFRS per 1 januari 2009 onder IAS 40 ‘Investment property’. Ingevolge Nederlandse wet.9 2. 1. Onder IFRS gelden hiervoor geen beperkingen. Invulling van de actuele waarde kan volgens IFRS alleen door middel van reële waarde terwijl volgens de Nederlandse wet. Op grond van Nederlandse wet en regelgeving zijn geen specifieke regels voorgeschreven en mag afschrijving niet worden gestaakt. 1.en regelgeving deze plaats moet vinden voor immateriële activa die wordt afgeschreven over een periode van meer dan 20 jaar. Ingevolge IAS 27 dienen dergelijke deelnemingen tegen kostprijs of reële waarde te worden gewaardeerd.7 .5 2. Jaarlijkse impairmentbeoordeling moet volgens IFRS voor immateriële activa met een onbepaalde levensduur plaatsvinden terwijl op grond van Nederlandse wet. 1.en regelgeving tegen nettovermogenswaarde te worden gewaardeerd. 1. 1.1 1.en regelgeving blijft RJ 212 van kracht tot vervaardiging of ontwikkeling gereed is. 1.4 3.11 19.1 1.en regelgeving niet leiden tot ontstaan of verhogen van negatieve goodwill. Onder de Nederlandse wet. Indien er sprake is van vaste activa ‘held for sale’ vindt er geen afschrijving plaats en wordt een impairment test uitgevoerd.en resultaatbepalingsgrondslagen Indien er sprake is van immateriële vaste activa zonder bepaalbare levensduur vindt volgens IFRS geen afschrijving plaats terwijl op grond van Nederlandse wet. invulling dient plaats te vinden door middel van vervangingswaarde. 1. Ingevolge IFRS dient een deelneming ‘held for sale’ gewaardeerd te worden tegen de laatste boekwaarde volgens de equity method of lagere directe opbrengstwaarde minus kosten om te verkopen. bedrijfswaarde of opbrengstwaarde. 1.8 Onderwerp Immateriële vaste activa Strijdigheid in de waarderings.7 1.7 Materiële vaste activa 2.

Onder IFRS moet afhankelijk van de categorie tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde worden gewaardeerd. 1.en regelgeving dient de vorming van een dergelijke latentie via de goodwill te lopen. Hoofdstuk 3. Ingevolge IFRS dient een actieve belastinglatentie uit hoofde van verliescompensatie bij de overnemende partij zelf via de winst-enverliesrekening te lopen.8 4b. Ingevolge Nederlandse wet.2 5. 1. 1.en regelgeving is er in dit geval geen uitzondering.3 . 1. Ingevolge IFRS wordt er geen latentie gevormd indien het tijdelijk verschil op activa en schulden reeds aanwezig was bij eerste opname in de balans van dit actief of passief en deze niet voortvloeit uit een fusie of overname en niet onmiddellijk het resultaat of fiscale resultaat beïnvloed. Onder IFRS moet afhankelijk van de categorie tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde worden gewaardeerd.6 15.en regelgeving dienen dergelijke waardewijzigingen in de herwaarderingsreserve te worden verwerkt. 1.en resultaatbepalingsgrondslagen Ingevolge IFRS worden dividenden altijd als inkomsten verantwoord. Volgens Nederlandse wet-en regelgeving moet tegen geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd.5 Pensioenvoorzieningen 12. Een VUT-regeling dient als een post employment benefit te worden verwerkt indien sprake is van een feitelijke verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd dan wel als een termination benefit indien eenmalig in het kader van een reorganisatie.1 13. Ingevolge Nederlandse wet-en regelgeving dient een VUT regeling als andere uitgestelde beloning te worden verwerkt. Voorraden bij producenten van minerale hulpbronnen en minerale producten worden ingevolge IFRS tegen kostprijs of net realisable value gewaardeerd met waardeveranderingen in de winst-enverliesrekening. Ingevolge Nederlandse wet.4 Overige financiële vaste activa 4a. 1. Volgens Nederlandse wet.en regelgeving dient waardering tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde te geschieden met waardemutaties naar de herwaarderingsreserve. 1. winst-en-verliesrekening Strijdigheid in de waarderings. 1.9 Onderwerp Deelnemingen.5 Voorziening voor latente belastingen 13.3 Vlottende activa: vorderingen 7a.8 Voorraden 5.en regelgeving moeten dividenden die kunnen worden aangemerkt als ‘pre-acquisition profit’ in mindering worden gebracht op de verkrijgingsprijs Volgens Nederlandse wet-en regelgeving moet tegen geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd. Ingevolge IFRS worden de waardeveranderingen van voorraden commodities bij brokers/traders die tegen reële waarde minus verkoopkosten worden gewaardeerd in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 1. 1. Ingevolge Nederlandse wet. Ingevolge de Nederlandse wet.

Bij de allocatie van de kostprijs over de gekochte activa en passiva geldt onder Nederlandse grondslagen de beperking dat het opnemen van een immaterieel actief zonder actieve markt niet kan leiden tot een negatieve goodwill.en regelgeving worden de kosten verwerkt als onderdeel van de verkrijgingsprijs. wordt dergelijke goodwill ingevolge IFRS 3 geactiveerd en niet afgeschreven.en regelgeving moet negatieve goodwill als passiefpost worden verwerkt met specifieke regels voor de vrijval daarvan. 1. Hoofdstuk 18. Indien er sprake is van negatieve goodwill bij overnames. overnames. Onder Nederlandse wet. Bij overnames worden ingevolge IFRS voorwaardelijke verplichtingen bij de overgenomen partij in de overnamebalans tegen reële waarde verantwoord. 1.6 18. Onder Nederlandse wet. Ingevolge de Nederlandse wet. 1.en regelgeving wordt dit deel toegerekend aan de meerderheidsaandeelhouder. Onder IFRS geldt deze beperking niet.3 19.8 Fusies.en regelgeving moet de voorziening onder omstandigheden worden gevormd indien het reorganisatieplan maximaal zes maanden na overname is uitgewerkt.en regelgeving dient dit tegen boekwaarde te worden gewaardeerd. 1.en regelgeving worden deze tegen contante waarde opgenomen met verwerking van latere wijzigingen in de vervaardigingsprijs en goodwill. 1. Ingevolge de herziene IFRS 3 mag een reorganisatievoorziening alleen worden gevormd indien de kosten op overnamedatum voldoen aan de definitie van verplichtingen in het Framework. Volgens Nederlandse wet. Indien het overheersende zeggenschap wordt verloren dient het resterende belang volgens IFRS tegen reële waarde te worden gewaardeerd. dient deze negatieve goodwill ingevolge IFRS 3 direct ten gunste van het resultaat te worden geboekt.9 19.10 Onderwerp Consolidatie Strijdigheid in de waarderings. goodwill 19. Ingevolge Nederlandse regelgeving dient dergelijke goodwill te worden geactiveerd en afgeschreven of direct ten laste van het eigen vermogen of de winst-en-verliesrekening te worden gebracht. Ingevolge de herziene IFRS 3 worden earn-out-verplichtingen tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van latere wijzigingen in de winst-en-verliesrekening. Volgens Nederlandse wet. 1.en resultaatbepalingsgrondslagen Volgens IFRS kan een minderheidsbelang negatief worden.en regelgeving worden dergelijke voorwaardelijke verplichtingen niet in de overnamebalans verantwoord.1.10 19.13 19. 1. jaarlijks wordt een impairment test gedaan.12 19. Ingevolge de herziene IFRS 3 moeten kosten die samenhangen met de acquisitie direct in het resultaat worden verwerkt. Ingevolge Nederlandse wet. Ingevolge Nederlandse wet. Indien goodwill wordt betaald op overnames.4 .6 19. 1.

die verwerking via de winst-enverliesrekening voorschrijft. 1. tenzij ze worden aangemerkt als ‘held for sale’. Volgende Nederlandse wet. Onder Nederlandse grondslagen blijft het belang gewaardeerd tegen de boekwaarde Bij verlies ‘control’. de herwaardering moet worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Ingevolge Nederlandse wet. 1. Onder IFRS dient het gehele instrument in dat geval gewaardeerd te worden tegen reële waarde met waardewijzigingen door de winst-en-verliesrekening.en regelgeving moet deze volgens dezelfde grondslagen als de jaarrekening worden opgesteld. 27.6 22b. wordt het (resterende) belang in de voormalige joint venture gewaardeerd tegen de reële waarde op het moment dat de gezamenlijke zeggenschap verloren is gegaan. 1. Ingevolge Nederlandse wet-en-regelgeving dient bij niet afscheiden van embedded derivaten het gehele instrument gewaardeerd te worden tegen de waarderingsgrondslag van het basisinstrument (dit kan kostprijs zijn). De RJ staat een negatieve herwaarderingsreserve toe.2 Gesegmenteerde informatie 25. 1.en regelgeving moet de feitelijke rente worden verantwoord. worden de gecumuleerde omrekeningsverschillen voor het volledige bedrag naar de winst-en-verliesrekening overgeboekt. dienen andere fouten (niet-fundamentele fouten) onder IAS 8 verwerkt te worden via het eigen vermogen. 1.2 . dienen waardebepalingen van ‘available for sale’ financiële activa beneden kostprijs in het eigen vermogen verantwoord tenzij sprake is van een ‘impairment’. Als gezamenlijke zeggenschap verloren is gegaan. terwijl een deel van het kapitaalbelang wordt behouden. Hoofdstuk 19. Ingevolge IFRS moet gesegmenteerde informatie conform de interne rapportage worden opgesteld. In tegenstelling tot de RJ. Ingevolge IFRS dienen joint ventures in de separate financial statements te worden gewaardeerd tegen kostprijs of volgens IAS 39. 1. 1. 1.1 20.en resultaatbepalingsgrondslagen Bij stapsgewijze overname moet het in het bezit zijnde aandeel in de activa en passiva van overgenomen partij worden geherwaardeerd. goodwill Strijdigheid in de waarderings.1 Overheidssubsidies en vergelijkbare faciliteiten Ingevolge IFRS moet een overheidslening met lage rente op reële waarde worden gewaardeerd en het verschil als overheidsbijdrage worden verantwoord. 24. 1. die verwerking via de winst-enverliesrekening voorschrijft. 1.15 Joint ventures In de enkelvoudige jaarrekening worden ingevolge Nederlandse weten regelgeving joint ventures gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. bij gegronde redenen tegen kostprijs of actuele waarde.6 Vreemde valuta 21.9 Foutenherstel In tegenstelling tot de RJ. 20.9 22b.11 Onderwerp Fusies.3 Financiële instrumenten 22a. 1.6 22a. overnames.

en regelgeving moet het dividend als schuld worden opgenomen indien er voldoende vrij uitkeerbare reserves bestaan. Ingevolge IFRS vindt er geen afschrijving meer plaats vanaf het moment van kwalificatie als ‘held for sale’. De IASB doet dit wel. Afschrijven gaat onder de RJ door tot het moment van daadwerkelijke afstoting. Nederlandse wet. 1. Daardoor is de berekening van de winst verschillend.en resultaatbepalingsgrondslagen Financieringsfaciliteiten en ontwikkelingskredieten mogen volgens IFRS als bate worden verantwoord indien er redelijke zekerheid is dat aan de voorwaarden van kwijtschelding wordt voldaan. 28.3 Winst per aandeel IAS 33 maakt geen onderscheid tussen een bedrijfsovername die als overname of een bedrijfsovername die als een samensmelting van belangen wordt gekwalificeerd.12 Onderwerp Overheidssubsidies en vergelijkbare faciliteiten Strijdigheid in de waarderings. Maar schrijft voor dat een ‘bottom-up’ en top-down’ test worden uitgevoerd. wordt onder IAS 33 bepaald op basis van het effect op het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten en onder de RJ op basis van het resultaat (inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten). De RJ maakt bij de verwerkingswijze van de verwaterde winst per aandeel bij contracten die vereffend mogen worden in gewone aandelen of contanten geen verschil tussen de uitgevende rechtspersoon of houder van het instrument/contract bij de verwerkingswijze.2 28. 1. en derhalve mee worden genomen in de berekening van de verwaterde winst per aandeel. Derhalve is de berekening van de winst verschillend.4 Beëindiging bedrijfsactiviteiten en afstoting van (groepen) activa Bijzondere waardevermindering 31.5 28. De RJ maakt dit onderscheid wel.3 .6 Gebeurtenissen na balansdatum Gegevens die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum in de periode vanaf het opmaken tot aan het vaststellen van de jaarrekening. Of potentiële gewone aandelen tot verwatering leiden. 29. 1. 1. Hoofdstuk 27.1 29.en regelgeving moet deze op moment van kwijtschelding als subsidie worden behandeld. dienen onder de RJ verwerkt te worden indien dit onontbeerlijk is voor het inzicht. 1.en regelgeving kent dit voorschrift niet. 1.3 33. IFRS onderkent deze periode niet specifiek waardoor gebeurtenissen na datum van opmaak door het bestuur niet meer worden verwerkt in de jaarrekening. 1. Verwerking van dividend gerelateerd aan preferente aandelen is onder IFRS afhankelijk van de classificatie van de preferente aandelen in de balans. Volgens Nederlandse wet. Volgens de Nederlandse wet. IAS 36 schrijft expliciet voor dat goodwill bij een overname toegewezen dient te worden aan een kasstroomgenererende eenheid van de overnemende partij of groepen van kasstroomgenererende eenheden van de overnemende partij. 1.

2 3. Ingevolge de Nederlandse regelgeving is de presentatie als eigen of vreemd vermogen afhankelijk van de juridische vorm. Onderwerp Immateriële vaste activa.en regelgeving wordt het opgenomen als onderdeel van de verkrijgingsprijs of ten laste van het resultaat gebracht. 2. Volgens Nederlandse wet. 2. 2. 2.2 2.en regelgeving wordt het minderheidsbelang gepresenteerd afzonderlijk van het eigen vermogen. Aankoopkosten die zijn begrepen inde heruitgifte van eigen aandelen worden ingevolge IFRS ten gunste van het resultaat of eigen vermogen gebracht afhankelijk van de presentatie van de participatie. deelnemingen Deelnemingen Strijdigheid in de presentatie Vaste activa ‘held for sale’ worden ingevolge IFRS onder de vlottende activa gepresenteerd.7 Beleggingsinstellingen 35. materiële vaste activa.3 . 1. Ingevolge Nederlandse wet. Volgens Nederlandse wet.2 3. Ingevolge Nederlandse wet.3 3. Ingevolge IFRS is de wijze van verwerking van aankoopkosten van beleggingen afhankelijk van de aard. Deze mogelijkheid kent IAS 36 niet.en resultaatbepalingsgrondslagen De RJ kent onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid van terugneming van een bijzondere waardevermindering van goodwill. 1.en regelgeving blijven dergelijke activa onder de vaste activa gerubriceerd staan. 1.3 Eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening 10a. Deelnemingen ‘held for sale’ wordt volgens IFRS onder de financiële vaste activa gepresenteerd. Ingevolge IAS 28 maakt de post goodwill bij de eerste waardering van de deelneming volgens de ‘equity method’ deel uit van de post deelnemingen. 2. Ingevolge IFRS vindt de presentatie plaats binnen het eigen vermogen. Hoofdstuk 33. Ingevolge IFRS is de presentatie afhankelijk van de substance.en regelgeving wordt de goodwill afzonderlijk gepresenteerd als immaterieel vast actief en afgeschreven. onder Nederlandse wet.en regelgeving is dit afhankelijk van de vraag of de aankoopkosten waren geactiveerd of ten laste van het resultaat waren gebracht. Hoofdstuk 1.3 De strijdigheden in de presentatie zijn in de hiernavolgende tabel opgenomen. Binnen de post deelnemingen wordt vervolgens niet meer op de goodwill afgeschreven.13 Onderwerp Bijzondere waardevermindering Strijdigheid in de waarderings. 2. 2.2 35. Volgens Nederlandse wet.2 Eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening 10b.en regelgeving worden deze afzonderlijk onder de vlottende activa gepresenteerd.

en regelgeving kent specifieke bepalingen voor de segmenten.en regelgeving maakt het onderscheid tussen bedrijfs. Volgens IFRS die de eisen voor aggregatie van segmenten aan te sluiten bij de definitie van operationeel segment. Onder Nederlandse regelgeving worden de voorzieningen tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen gerubriceerd. wordt verwezen naar de tekst van de desbetreffende hoofdstukken. De Nederlandse wet.1 22b. 2. Wat betreft de gevallen waarin IFRS strikter is in de presentatie en toelichting en wat betreft alle gevallen waarin de RJ strikter is.2 25. Gebeurtenissen na de balansdatum worden onder de RJ in de overige gegevens vermeld. 2. 2. 2. Onder de Nederlandse regelgeving worden voor de classificatie in de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening respectievelijk de economische realiteit en de juridische aanduiding gebruikt. IFRS kent geen specifieke bepalingen voor de segmentatie van verticaal geïntegreerde activiteiten. Hoofdstuk 11. .en resultaatbepalingsgrondslagen dan de Nederlandse wet.4 25. 2. Ingevolge Nederlandse wet. 2. 2. Onder Nederlandse regelgeving worden de achtergestelde schulden afzonderlijk opgenomen.1 25. Volgens IFRS moeten de segmenten aansluiten bij de interne rapportage.5 Financiële instrumenten 22a.14 Onderwerp Voorzieningen Strijdigheid in de presentatie Ingevolge IFRS vindt de rubricering van de voorzieningen plaats als onderdeel van de schulden. Schulden die worden aangehouden voor handelsdoeleinden dienen ingevolge IFRS te worden gepresenteerd als kortlopende schuld.3 In de navolgende tabel is aangegeven in welke gevallen IFRS strikter is wat betreft de waarderings. 2. IFRS kent geen onderscheid tussen primaire en secundaire segmentatiebasis.en regelgeving.1 Schulden 14.en regelgeving worden schulden met een opeisbaarheid na een jaar als langlopend gerubriceerd. Onder IAS 32 staat bij de classificatie van financieel instrument als eigen of vreemd vermogen de economische realiteit centraal. 2.1 Gesegmenteerde informatie 25. Volgens IFRS moeten alleen operationele segmenten worden opgenomen. Het actief/de activa en langlopende verplichtingen van een disposal group dient/dienen afzonderlijk op de balans te worden gepresenteerd als ‘non-current asset held for sale’ onder de vlottende activa en ‘noncurrent liabilities held for sale’ onder de kortlopende verplichtingen.6 29.en geografische segmenten.3 25. Onder IFRS dienen de achtergestelde schulden in de post overige geleende middelen te worden begrepen.1 Gebeurtenissen na balansdatum Beëindiging bedrijfsactiviteiten en afstoting van (groepen) activa Banken 31. 2. Nederlandse wet. Ingevolge IAS 10 vindt vermelding in de toelichting plaats. 2. 2.1 34.

1. 1. 1. 1. 1.9 2. 1. activering afzonderlijk van de goodwill is verplicht.5 15.11 2. Deelnemingen gehouden door venture capital-ondernemingen worden door middel van de ‘equity method’ of tegen reële waarde gewaardeerd en met waardemutaties verantwoord in de winst-enverliesrekening. 1. Voorzieningen 2. 1. 1. 1.en resultaatbepalingsgrondslagen Van immateriële vaste activa die zijn verworven bij een overname wordt geacht dat deze identificeerbaar zijn en betrouwbaar kunnen worden gemeten en economische voordelen opleveren.4 Materiële vaste activa. Kosten in verband met de uitgifte van eigen-vermogensinstrumenten dienen in het eigen vermogen te worden verwerkt. Gerealiseerde herwaardering mag alleen worden overgeboekt naar de overige reserve. Voor de verwerking van service concessions gelden specifieke regels.15 Onderwerp IFRS strikter dan RJ voor de waarderings. 3. 1. 1. 1.10 2.6 1.3 10b. De waardering van buiten gebruik gestelde materiële vaste activa tegen hogere opbrengstwaarde bij toepassing van de grondslag historische kostprijs is verboden.6 Materiële vaste activa De waardering op historische kostprijs en de afschrijving op basis van actuele waarde is niet toegestaan.2 Deelnemingen zonder invloed dienen tegen reële waarde te worden gewaardeerd waarbij waardeveranderingen in het vermogen of in het resultaat worden verwerkt.4 10a. 1.13 27. 1. 1.12 11. 1.2 3. Hoofdstuk Immateriële vaste activa 1. Bij regelmatige vervanging van componenten van activa zijn de activering en afschrijving van onderhoudskosten verplicht. winst-en-verliesrekening Deelnemingen 2. De restwaarde en afschrijvingsduur dienen jaarlijks te worden beoordeeld.9 2. Rentekosten voor kwalificerende activa worden verplicht geactiveerd. 1.3 . 1. Voor de exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen gelden specifieke regels.3 1.3 1. Het is niet toegestaan bij de winstbepaling op basis van actuele waarde rekening te houden met een financieringscorrectie. 1.8 2. Voor de aanpassing van de cumulatieve afschrijvingen gelden specifieke voorschriften. gewaardeerd tegen contante waarde met gelijktijdige ophoging van de verkrijgingsprijs met hetzelfde bedrag.8 1. Reeds op het moment van investering dient een voorziening voor herstelkosten/opruimingskosten voor het volledige bedrag te worden opgenomen. Materiële vaste activa.2 2.

1. IFRS vereist verwerking verwateringsresultaat via het eigen vermogen. effecten 8b. 1.5 4b. 1.4 7b.6 7a.4 Overige financiële vaste activa. 1. Vlottende activa: vorderingen Waardeveranderingen van niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties moeten in het eigen vermogen worden verwerkt tot realisatie of impairment.9 3. 1. 1.4 4b. 1. 1.9 4b. Het is niet toegestaan rekening te houden met op korte termijn te voorziene buitengewone waardeverminderingen.6 4b. Vlottende activa. 1. Financiële activa worden van de balans gehaald indien alle of nagenoeg alle economische voordelen en risico’s zijn overgedragen.en resultaatbepalingsgrondslagen Verwerking van de toename door inkoop van eigen aandelen dient alleen via het eigen vermogen te worden verwerkt.1 7a. Waardeveranderingen van niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie investeringen in eigen vermogensinstrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Waardeveranderingen mogen slechts onder voorwaarden in het resultaat worden verwerkt.3 7a. hetzij (onder voorwaarden) via het eigen vermogen (‘other comprehensive income’). 1.16 Onderwerp IFRS strikter dan RJ voor de waarderings. Het is niet toegestaan rekening te houden met tijdelijke waardeverminderingen beneden kostprijs. 1.3 4a. 1.1 8b. Hoofdstuk Deelnemingen 3. 1. 1.1 7b. 1. 1. Waardeveranderingen mogen slechts onder voorwaarden in het resultaat worden verwerkt. 1. 1.3 8b.8 Overige financiële vaste activa.6 7b. dan naarmate control is overgedragen. Waardering niet beursgenoteerde eigen vermogen instrumenten tegen reële waarde. 1. 1.4 7a.4 7a. Niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie investeringen in eigen vermogensinstrumenten worden tegen reële waarde gewaardeerd. vlottende activa: effecten 4a. 1.3 7b.5 Overige financiële vaste activa Waardeveranderingen van beursgenoteerde eigen vermogen instrumenten moeten in het eigen vermogen worden verwerkt tot realisatie of impairment.9 4a.7 8a. 1. Verwerking van waardeveranderingen bij hantering van fair value in het resultaat toegestaan indien aan één van de gestelde voorwaarden wordt voldaan.1 4a.1 8a.3 8a. 1.6 4a. 4a.7 7b. Waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties tegen reële waarde.3 4b.1 4b. 1. 1. 1. 1. vlottende activa: vorderingen. 1. Zo niet.4 . Waardeveranderingen van niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie investeringen in eigen vermogensinstrumenten worden in eigen vermogen verwerkt en bij realisatie in winst-enverliesrekening (‘available for sale’). 1. 1.

Vlottende activa. 1.1 6.4 . Activering toerekenbare indirecte kosten verplicht. IFRS stelt naast de voorwaarden uit de RJ dat de opdrachtgever belangrijke onderdelen van het ontwerp moet kunnen bepalen of wijzigingen in het ontwerp moet kunnen aanbrengen. 1.8 4a.6 5.5 8a. De lifo-methode is niet toegestaan.4 5. Waardeveranderingen bij niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie gekochte leningen en obligaties worden in het eigen vermogen verwerkt en bij realisatie in winst-en-verliesrekening (‘available for sale’). Voor het opsplitsen van contracten in verschillende projecten en het aanmerken van meerwerk als project gelden specifieke bepalingen. 1. 1. 1.7 8a.vorderingen Vlottende activa.2 6.4 22b.en resultaatbepalingsgrondslagen Waardeveranderingen bij beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie gekochte leningen en obligaties worden in het eigen vermogen verwerkt en bij realisatie in winst-en-verliesrekening (‘available for sale’).6 8b. Er gelden geen specifieke bepalingen voor projectontwikeling waardoor algemene striktere bepalingen van toepassing zijn. 1. Fair value optie is slechts toegestaan onder bepaalde voorwaarden. 1.5 8b. 1.4 5.3 6. 1. Activering rentekosten is verplicht. 1. 1. 1. Het is niet toegestaand rekening te houden met op korte termijn te voorziene buitengewone waardeverminderingen.8 Overige financiële vaste activa.17 Onderwerp IFRS strikter dan RJ voor de waarderings.6 8a. 1. effecten 8a. 1. 1. 1. Onderhanden werk 6.10 4b. 1. effecten Voorraden Overige voorraden dienen tegen kostprijs te worden gewaardeerd.6 7b. 1.5 5. Het is niet toegestaan om vanwege praktische redenen de winst in het boekjaar van gereedkomen te verantwoorden.7 5.7 8b. 1. 1. Waardeverminderingen bij niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie gekochte leningen en obligaties worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 1. Niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie gekochte leningen en obligaties worden tegen reële waarde gewaardeerd.10 7a.8 22a.8 8b. Waardeveranderingen van fair value worden in het resultaat verwerkt als aan de voorwaarden is voldaan. 1.6 8a. Waardeverminderingen bij beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie gekochte leningen en obligaties worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Hoofdstuk Vlottende activa. 1.8 8b. 1. 1.

Bij de indirecte methode wordt de winst of het verlies als uitgangspunt voorgeschreven.1 11. 1. Een reorganisatievoorziening mag slechts worden gevormd indien voor de balansdatum een verplichting bestaat tot uitvoering.6 12. Hoofdstuk Eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening. De toepassing van FAS 87 en andere US GAAP-standaarden voor pensioenen is niet toegestaan ingevolge IFRS.2 10b. 1. Alle ondernemingen die IFRS toepassen zijn verplicht een kasstroomoverzicht op te nemen in de jaarrekening. 1. 1. belastingen Voorzieningen 10a.1 16. Er is een consolidatieplicht indien er sprake is van groepsmaatschappijen die slechts worden gehouden om in de nabije toekomst te worden vervreemd. 1.4 12. 1. Schulden worden op de balans opgenomen indien men partij wordt bij een contract Schulden worden van de balans verwijderd indien de onderneming van haar contractuele verplichting is ontheven. 11. of als alternatief het presenteren van de opbrengsten en de kosten aangevuld met de mutatie in het werkkapitaal.4 Consolidatie 18.en resultaatbepalingsgrondslagen De vorming van een belastinglatentie over de herwaarderingsreserve is verplicht. 1. 1. 1. De normale toepassing van post-employment benefit accounting (dwz de projected unit credit methode) geldt voor verzekerde arbeidsongeschiktheidsregelingen waarbij de werkgever risico loopt. 1. 1.2 Schulden 14. jubileumuitkeringen) is de projected unit credit methode verplicht. 1. 1.1 14. Vrijval van de herwaarderingsreserve kan slechts ten gunste van een andere post binnen het eigen vermogen.1 10b.3 Pensioenen 12. Voor bepaling van renteopbrengsten en –lasten moet de effectieverentemethode worden gebruikt.1 .2 Voorzieningen moeten tegen contante waarde te worden gewaardeerd.7 Belastingen 13.2 16. Voorzieningen voor groot onderhoud zijn niet toegestaan. 1. 1.2 11. 1. 1.1 10a. De voorziening voor latente belastingen dient tegen nominale waarde te worden gewaardeerd. Bij opbouw van rechten op beloning (bijv. Eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening.18 Onderwerp IFRS strikter dan RJ voor de waarderings. indien de tijdswaarde materieel is.3 Kasstroomoverzicht 16.2 Winst-en-verliesrekening 15. Het kasstroomoverzicht is altijd vereist in de enkelvoudige jaarrekening. vakantierechten. 1.

Bij eerste toepassing van hyperinflatie moet de jaarrekening inclusief vergelijkende cijfers moet worden aangepast. 1.4 21.4 Vreemde valuta 21. 1. 1.7 19. Alleen het algemene principe van materialiteit is van toepassing. waardering tegen reële waarde is verplicht.3 21. Onder de RJ is de waardering van valutatermijncontracten tegen reële waarde niet verplicht. Goodwill en aanpassingen naar reële waarde bij een acquisitie van een buitenlandse eenheid mogen slechts verwerkt worden als activa van een buitenlandse eenheid. 1. Tevens dienen de vergelijkende cijfers te worden aangepast. De herziene IFRS 3 geeft enkele verduidelijkingen ten aanzien van het opname.en resultaatbepalingsgrondslagen Er is geen expliciete consolidatievrijstelling voor maatschappijen zoals genoemd in Nederlandse wet. Verwerking van fusies volgens de ‘acquisition-methode’. Vrijstelling van deelconsolidatie is slechts mogelijk indien (o. 1. Ingevolge IAS 39 worden de specifieke (afwijkende) regels voor hedge accounting toegepast.en regelgeving. 1.19 Onderwerp IFRS strikter dan RJ voor de waarderings. Onder IAS 21 wordt een uitgebreide reikwijdte toegepast voor het afstoten van een buitenlandse entiteit.12 Joint ventures Alle joint ventures dienen op dezelfde wijze te worden verwerkt. 1. 1. 20.14 19. 1. 1. Bij het afstoten van een deelneming dient het cumulatieve omrekeningsverschil alsnog in de winst-en-verliesrekening te worden opgenomen.2 18.5 19.a. Venture capital-participaties kunnen worden aangemerkt als financieel instrument met waardering tegen reële waarde. Ten aanzien van immateriële vaste activa verworven bij een overname wordt geacht dat deze alle identificeerbaar en betrouwbaar meetbaar zijn. 1. Wijzigingen in de verwerking van de overname alleen mogelijk indien die voorlopig was en deze wijzigingen binnen een jaar na overname plaatsvinden.5 18.en waarderingsprincipe van indentificeerbare activa en overgenomen verplichtingen.2 20.7 Fusies.1 19.6 .2 21.) alle minderheidsaandeelhouders instemmen. die zich niet slechts beperkt tot verkoop. goodwill 19. 1. Uniforme grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn verplicht. Wijzigingen in omvang van aandelenbelang zonder wijziging in overheersende zeggenschap moeten in het eigen vermogen worden verwerkt. 1. 1. 1. overnames.1 21. 1.3 18. Waardering van belastingvorderingen en verplichtingen tegen nominale waarde. Hoofdstuk Consolidatie 18.

. 1.12 22b.2 22a. 1.13 22b.12 22a. Financiële passiva dienen van de balans gehaald te worden wanneer het contract is nagekomen. 1. 1.10 22b. 1.3 22b. Derivaten met niet-beursgenoteerde onderliggende waarde dienen tegen reële waarde te worden gewaardeerd. 1.8 22b.3 22a. 1. Bij de effectiviteitstest geldt een 80/125 bandbreedte.8 22a.2 22b.13 23.1 22b.4 Leasing Activering en afschrijving van initiële directe kosten van een financiële lease van de lessor is verplicht. Ingevolge Nederlandse wet-enregelgeving dienen dergelijke instrumenten tegen kostprijs of actuele waarde te worden gewaardeerd.5 22b.3 23.20 Onderwerp IFRS strikter dan RJ voor de waarderings. 1.1 22a.9 22b. 1. Er is geen vrijstelling voor middelgrote rechtspersonen voor het afscheiden van een derivaat besloten in een contract (embedded derivaten). 1. 1. Het toepassen van de effectieve rentemethode bij de bepaling van de geamortiseerde kostprijs is in alle gevallen verplicht. Individuele hedge documentatie is verplicht. Het gebruik van de actuele biedprijs voor activa en de actuele laatprijs voor passiva is vereist. ontbonden of afgelopen.9 22a. worden activa op de balans gehandhaafd voor het deel waarover de onderneming nog risico loopt. 1. Herclassificatie kan leiden tot een bate of last. 1. 1. maar control is behouden.10 22a. 1. 1. Hoofdstuk Vreemde valuta 21. Kostprijshedge-accounting is niet toegestaan.5 22a. 1. IFRS kent specifieke voorwaarden voor hedge accounting.7 22b. 1.11 22a. Ingevolge Nederlandse wet-en-regelgeving dienen dergelijke instrumenten tegen kostprijs of actuele waarde te worden gewaardeerd.en resultaatbepalingsgrondslagen Specifieke regels zijn opgenomen voor de verwerking van de omrekening van latente belastingen bij eerste toepassing van hyperinflatie.11 22b. 1. 1. 1. 1. Indien niet nagenoeg alle risico’s en opbrengsten zijn overgedragen. Bepaalde herclassificaties zijn onder omstandigheden toegestaan. 1. 1. Niet beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten dienen tegen reële waarde te worden gewaardeerd. Herclassificatie alleen toegestaan bij wijziging bedrijfsmodel. Opnemen in de boekwaarde van het actief onder operationele lease bij lessor en toerekenen over de leaseperiode op dezelfde basis als leaseopbrengsten is verplicht.7 22a. 1. Financiële activa dienen van de balans gehaald te worden indien nagenoeg alle risico’s en opbrengsten zijn overgedragen.7 Financiële instrumenten 22a.

IFRS kent een praktische grens van tien te rapporteren segmenten. IAS 33 schrijft expliciet voor op welke wijze personeelsopties met vaste of bepaalbare voorwaarden en voorwaardelijke aandelen verwerkt moeten worden. 1. Onder IAS 33 dient bij een omgekeerde aandelensplitsing die effectief een inkoop van aandelen betreft.3 Beëindiging bedrijfsactiviteiten en afstoting van (groepen) activa 31. Bij een subsidie in de vorm van andere dan op geld waardeerbare voordelen. Contracten ter verplichting tot inkoop van eigen aandelen worden meegenomen in de berekening van de verwaterde winst per aandeel. 1.en resultaatbepalingsgrondslagen IFRS kent slechts onderscheid tussen verplichte en vrijwillige stelselwijzigingen.6 27.21 Onderwerp IFRS strikter dan RJ voor de waarderings. Terugbetaling van subsidie wordt verwerkt als schattingswijziging. IAS 33 geeft expliciet de correcties in verband met preferente aandelen aan.2 29.11 Gebeurtenissen na balansdatum 29. dienen het verkregen actief en de (overheids)subsidie tegen reële waarde of historische waarde opgenomen te worden. Bij verschillende soorten aandelen wordt de winst toegerekend aan de verschillende aandelen. Hoofdstuk Stelselwijzigingen 24.1 28.8 28. Een dividendvoorstel dat is vastgesteld na balansdatum mag onder IAS 10 niet onder de schulden worden opgenomen. 1. 2. 1. 1. 1.4 28.3 28. Opties gehouden op eigen aandelen worden niet meegenomen in de berekening van de verwaterde winst per aandeel. 1. 1. 1. Er zijn specifieke regels voor de classificatie van ‘service concessions’ als immaterieel vast actief of vordering.7 28. 1.10 28.1 Gesegmenteerde informatie Overheidssubsidies en vergelijkbare faciliteiten 25. de afname van de aandelen verwerkt te worden op het moment dat het ‘speciale’ dividend wordt verwerkt. De criteria voor ‘held for sale’ voor een actief/disposal group verschillen onder de Richtlijnen en IFRS 5. IFRS 5 zal wellicht eerder in het besluitvormingsproces moeten worden toegepast dan RJ 345. 1. Potentiële aandelen van groepsmaatschappijen worden meegenomen indien potentiële aandelen een verwaterend effect hebben op de gewone winst per aandeel.1 . 1. 1.7 27. Het is niet mogelijk om rekening te houden met een op korte termijn te voorziene waardevermindering van vlottende activa. 1.9 Winst per aandeel 28.9 28.7 27. 1. Gewone aandelen die zullen worden uitgegeven bij conversie van een verplicht converteerbaar instrument worden vanaf de datum waarop het contract in werking treedt meegenomen in de winst per aandeel onder IAS 33.

IFRIC 8 heeft bepalingen voor waardebepalingen indien goederen of diensten bij een op aandelen gebaseerde betaling niet identificeerbaar zijn. IFRS 5 zal wellicht eerder in het besluitvormingsproces moeten worden toegepast dan RJ 345. 1. 34. IFRS 2 geeft informatie over de bepaling van de waarde van aandelen en aandelenopties middels optiewaardeingsmodellen. Op aandelen gebaseerde betalingen moeten als een samengesteld financieel instrument worden verwerkt. Aandelenopties worden tegen reële waarde opgenomen en slechts in uitzonderingsgevallen tegen intrinsieke waarde opgenomen. 1.en resultaatbepalingsgrondslagen Onder IFRS 5 dient een actief/disposal group die gekwalificeerd wordt als ‘held for sale’ te worden gewaardeerd tegen de laagste van (i) de boekwaarde en (ii) de reële waarde verminderd met de verkoopkosten. Hoofdstuk Beëindiging bedrijfsactiviteiten en afstoting van (groepen) activa 31.2 32. IFRS 2 kent geen uitzondering voor(inbreng)transacties tussen rechtspersonen onder gemeenschappelijke leiding. 1. Bij verkoop of afstoting van een (deel van een) kasstroomgenererende entiteit dient onder IAS 36 de gerelateerde goodwill in het transactieresultaat betrokken te worden.4 33. dient onder IAS 36 de toewijzing van goodwill naar kasstroomgenererende eenheden aangepast te worden aan de gewijzigde rapportagestructuur. 1. onder IFRS 5 indien aan bepaalde criteria is voldaan. 1. Het toepassingsgebied onder IAS 36 is beperkter dan onder de RJ.6 Banken De vorming van een Fonds voor algemene bankrisico’s is niet toegestaan. Onder IAS 36 dient op elke balansdatum een impairment test uitgevoerd te worden voor immateriële vaste activa met onbepaalde gebruiksduur. 1.4 32.6 Bijzondere waardevermindering 33.2 33.4 Share-based payments 32.1 32. en voor goodwill verworven bij overname. 1. 1.5 32.1 . Aanpassing van goodwill-bedrag voor impairment-berekening naar 100%-aandeel indien sprake is van een minderheidsbelang. 1.3 32. 1. De toerekening van groepsregelingen aan groepsmaatschappijen vindt plaats aan de hand van een gedetailleerde interpretatie waarbij in zijn algemeenheid de kosten worden verantwoord waar de dienst wordt ontvangen. 1. 1. Indien een entiteit haar rapportagestructuur wijzigt. 1. 1. Ingevolge de RJ wordt voor een ‘Discontinued Operation’ voor het eerst informatie opgenomen bij een zogenoemde initiële gebeurtenis.22 Onderwerp IFRS strikter dan RJ voor de waarderings.2 31.1 33. die nog niet in gebruik zijn genomen.5 33.

en regelgeving. is er onder IFRS/IAS geen sprake van een ‘equity instrument’ maar van een ‘liability’. Het uitsmeren van ruilresultaten is niet toegestaan. zoals het geval kan zijn bij open end-beleggingsinstellingen.2 37.12 Conclusie Concluderend kan worden gesteld dat er sprake is van een groot aantal verschillen tussen de IFRS-standaarden en de Nederlandse wet.en resultaatbepalingsgrondslagen Indien. 1.8 37.6 37. ofwel via de winst-enverliesrekening wordt verwerkt.1 37. . Deze verschillen zullen waarschijnlijk in stand blijven en wellicht in aantal toenemen omdat de RJ naar verwachting in de komende jaren een koers zal aangehouden die wat onafhankelijker is van de IFRS.5 37. 1. Hoofdstuk Beleggingsinstellingen 35. Er is geen afzonderlijke behandeling voor de beleggingen voor risico van polishouders. 1.23 Onderwerp IFRS strikter dan RJ voor de waarderings. de houder van een ‘puttable instrument’ het recht heeft om het instrument terug te verkopen aan de uitgever van het instrument. 1.3 37. 1. of tegen kostprijs minus afschrijvingen. Ten aanzien van aandelenbeleggingen is de terugneming van bijzondere waardeverminderingen niet mogelijk. 1. 1. Ten aanzien van de waardering van obligaties geldt dat verplicht tegen actuele waarde moet worden gewaardeerd waarbij waardeverandering ofwel via het vermogen. 1.5 Verzekeringsmaatschappijen 37. Volledige eliminatie van intercompanytransacties is verplicht. IFRS verbiedt het opnemen van voorzieningen inzake mogelijke toekomstige claims waaronder catastrofevoorzieningen en egalisatievoorzieningen voor zover die claims betrekking hebben op contracten die op de balansdatum nog niet ingegaan zijn. Ten aanzien van de waardering van leningen geldt dat verplicht tegen actuele waarde of kostprijs moet worden gewaardeerd waarbij waardeverandering ofwel via het vermogen ofwel via de winst-enverliesrekening wordt verwerkt. Ten aanzien van de waardering van onroerend goed in eigen gebruik geldt dat of tegen actuele waarde minus afschrijvingen moet worden gewaardeerd.

24 .

25 Balans .

3 Activering immateriële activa verworven bij overname IFRS strikter 1.9 Immateriële vaste activa ‘held for sale’ 1.1 Immateriële activa zonder bepaalde levensduur 1.26 1 1 Immateriële vaste activa (exclusief gekochte goodwill) Nederlandse wet. oprichtings-kosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling Impairment test.7 Jaarlijkse impairmentbeoordeling Toegestaan IFRS strikter Vervangingswaarde. bedrijfswaarde of opbrengstwaarde Geen specifieke voorschriften Reële waarde Strijdig Specifieke voorschriften IFRS strikter Voor immateriële activa die worden afgeschreven over een periode van meer dan 20 jaar Geen specifieke bepalingen Voor immateriële activa met een onbepaalde economische levensduur.5 Invulling actuele waarde 1. normale regels zijn van toepassing Voor geactiveerde emissiekosten.en regelgeving Grondslagen Afschrijven over levensduur die in principe niet langer is dan 20 jaar Weerlegbaar vermoeden van maximumlevensduur van 20 jaar Normale beoordeling op activeringseisen Niet afschrijven Strijdig IFRS Conclusie 1.2 Levensduur immateriële activa Geen maximum noch weerlegbaar vermoeden van maximum Reële waarde kan altijd betrouwbaar worden gemeten dus verplicht activeren afzonderlijk van goodwill Niet toegestaan NL strikter 1.6 Aanpassing cumulatieve afschrijving 1. geen afschrijvingen meer IFRS kent geen wettelijke reserves Strijdig NL strikter .4 Activering van emissiekosten en oprichtingskosten 1.10 Wettelijke reserve IFRS strikter Geen uitzondering.8 Exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen 1. Specifieke regels Strijdig 1.

14 Afschrijvingsmethode immateriële vaste activa Nederlandse wet.2 Immateriële activa ‘held for sale’ 3 Toelichting 3.4 Toelichting op activa ‘held for sale’ Geen specifieke bepalingen IFRS eist meer toelichting 1 Grondslagen 1.3 Toelichting voor immateriële activa verworven via overheidssubsidie Voor immateriële activa verkregen door middel van overheidsbijdragen en bij eerste waardering gewaardeerd tegen fair value. mogen niet systematisch worden afgeschreven (IAS 38.107).88). Immateriële vaste activa waarvan de levensduur onbepaalbaar is.27 1 Immateriële vaste activa (exclusief gekochte goodwill) 1.12 Emissierechten 1. gelden specifieke toelichtingseisen Gedetailleerde toelichting IFRS eist meer toelichting 3. maar moeten .1 Informatie per immaterieel actief Informatieverschaffing per door artikel 2:365 lid 1 BW onderscheiden post Onbepaalde levensduur is niet van toepassing Afzonderlijke toelichting voor immateriële activa met een levensduur langer dan 20 jaar Geen eisen Informatieverschaffing over elk soort immaterieel actief IFRS eist meer toelichting 3.2 Toelichting van immateriële activa met onbepaalde levensduur Immateriële activa met onbepaalde levensduur moeten afzonderlijk worden toegelicht IFRS eist meer toelichting 3.1 Immateriële activa zonder bepaalde levensduur Onder IFRS wordt onderscheid gemaakt tussen bepaalde (‘finite’) en onbepaalde (‘indefinite’) economische levensduur (IAS 38.13 ‘Service Concessions’ 1.1 Specificatie van de post 2.11 Waardering immateriële vaste activa bij overname 1.en regelgeving Kan niet leiden tot ontstaan of verhogen van negatieve goodwill Specifieke regels Geen regels Zeer onwaarschijnlijk dat een andere afschrijvingsmethode wordt gekozen dan lineaire methode IFRS Het te activeren bedrag wordt niet beperkt Conclusie Strijdig Geen specifieke regels Specifieke regels Verschillende methoden mogelijk NL strikter IFRS strikter NL strikter 2 Presentatie Voorgeschreven categorieën Presentatie onder immateriële vaste activa Geen verplichte indeling Afzonderlijke presentatie na de vlottende activa NL strikter Strijdig 2.

Indien en voor zover het agio ontoereikend is. Onder IAS 38 is het derhalve ook niet mogelijk deze kosten te activeren. De normale activeringscriteria zijn van toepassing. Op dit punt is de Nederlandse Richtlijn 210.5 Invulling actuele waarde In het Besluit waardering activa (artikel 7) worden vervangingswaarde.103 slechts ‘aanbevolen’ deze kosten niet meer te activeren. dient verwerking plaats te vinden ten laste van de overige reserves.219 verdient het de voorkeur kosten en kapitaalbelasting verbonden aan de plaatsing van eigen aandelen niet te activeren maar onder aftrek van een eventueel belastingeffect direct ten laste van het agio te verantwoorden.10-14 en IFRS 3R. Kosten van uitgifte van eigen aandelen dienen ingevolge IAS 32. IAS 38. ongeacht de lengte ervan (IAS 38. 1. De Nederlandse wet. Kosten van oprichting dienen als kosten te worden verantwoord op het moment dat deze zich voordoen (IAS 38. Op immateriële activa moet altijd worden afgeschreven.69).B31-34). bestaat niet onder IFRS.37 ten laste van het eigen vermogen te worden verwerkt (na aftrek van het eventuele winstbelastingvoordeel). Hierbij bestaat een weerlegbaar vermoeden dat de economische levensduur van een immaterieel vast actief maximaal twintig jaar bedraagt (RJ 210.75 wordt als invulling van de actuele waarde de ‘fair value’ (reële waarde) genoemd. Daarom wordt in Richtlijn 210.80 bepaalt dat op het moment van aanpassing van de reële waarde de cumulatieve afschrijving: .4 Activering van emissiekosten en oprichtingskosten Kosten van oprichting en van uitgifte van eigen aandelen behoren zowel onder IFRS als onder de RJ niet tot de definitie van immateriële activa.2 Levensduur immateriële activa Immateriële vaste activa waarvan de levensduur bepaalbaar is. moeten worden afgeschreven over deze levensduur.en regelgeving kent dit onderscheid niet.6 Aanpassing cumulatieve afschrijving Indien de immateriële vaste activa tegen actuele waarde/reële waarde worden gewaardeerd zal regelmatig een herwaardering moeten plaatsvinden. De Nederlandse wet staat activering van de kosten als immaterieel actief echter wel toe. Volgens Richtlijn 240.108). Met andere woorden. 1.28 jaarlijks (of zodra daarvoor indicaties zijn) worden getoetst op een mogelijke bijzondere waardevermindering (‘impairment’) (IAS 38. In IAS 38. Hierdoor komen immateriële activa verworven bij een overname altijd voor separate activering in aanmerking.401). het weerlegbare vermoeden dat de levensduur van een immaterieel actief niet langer dan twintig jaar is.97).3 Activering immateriële activa verworven bij een overname IFRS 3R (van toepassing voor jaarrekeningen die beginnen op of na op 1 juli 2009) gaat ervan uit dat bij een overname van immateriële activa de reële waarde betrouwbaar kan worden gemeten (IFRS 3R. De Nederlandse Richtlijnen kennen geen specifieke regels voor de activering van immateriële vaste activa bij een overname. 1. De omstandigheden bepalen welke vorm van actuele waarde van toepassing is. 1. 1.401 strikter want deze kent wel een weerlegbaar vermoeden dat de economische levensduur van een immaterieel vast actief niet langer zal zijn dan twintig jaar. bedrijfswaarde of opbrengstwaarde als mogelijke invulling van de actuele waarde genoemd.

waarbij het resterende nettobedrag wordt aangepast aan de waardeontwikkeling. IFRS 3 kent een dergelijke beperking van het te activeren bedrag niet.7 Jaarlijkse impairmentbeoordeling IFRS schrijft een jaarlijkse impairment-beoordeling voor van alle immateriële vaste activa waarvan de economische levensduur onbepaald is (IAS 38. 1. De Nederlandse wet.108).8 Exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen De IASB heeft voor de verantwoording van kosten van opsporing en winning van olie. In de Bijlage bij RJ 274 wordt ingegaan op de verwerking van om niet verkregen en gekochte emissierechten. 1.9 Immateriële vaste activa ‘held for sale’ IFRS 5 bepaalt dat er bij immateriële vaste activa die ‘held for sale’ zijn (er is besloten tot verkoop en er wordt voldaan aan een aantal andere criteria) of die deel uitmaken van een ‘disposal group’ of ‘discontinued activity’.419). De Nederlandse Richtlijnen bevatten een dergelijke regeling niet. gas en andere mineralen IFRS 6 ‘Exploration for and Evaluation of Mineral Resources’ gepubliceerd. De richtlijn houdt in dat aangewezen ondernemingen aan het begin van ieder kalenderjaar emissierechten ontvangen van de overheid.12 Emissierechten Met ingang van 1 januari 2005 worden bepaalde ondernemingen geconfronteerd met de EUrichtlijn over de handel in emissierechten inzake broeikasgassen. IFRS daarentegen kent geen wettelijke reserves.29 1 Immateriële vaste activa (exclusief gekochte goodwill) – – hetzij evenredig dient te worden verhoogd met de toename van de oorspronkelijke waarde. 1. het te activeren bedrag dient te worden beperkt tot een bedrag dat niet leidt tot het ontstaan of verhogen van negatieve goodwill. 2:365 lid 2 BW). Ten aanzien van de verwerking en waardering van emissierechten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen zijn op grond van Titel 9 BW 2 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving . dient ingevolge de Nederlandse wet een wettelijke reserve te worden aangehouden (art. De Richtlijnen bevatten een dergelijke bepaling niet. die recht geven op een bepaalde uitstoot CO2. De RJ kent een dergelijke bepaling speciaal voor immateriële vaste activa met een economische levensduur langer dan twintig jaar (RJ 210. oprichtingskosten of kosten van (onderzoek en) ontwikkeling worden geactiveerd.215 stelt dat wanneer de reële waarde van een immaterieel vast actief niet kan worden bepaald onder verwijzing naar een actieve markt. 1. op deze activa niet meer wordt afgeschreven en wordt getest of de directe opbrengstwaarde minus kosten om te verkopen niet lager is dan de boekwaarde om te bepalen of een impairment-verlies moet worden verantwoord (zie verder hoofdstuk 31). hetzij in mindering dient te worden gebracht op de oorspronkelijke waarde. 1. waardoor afschrijving niet mag worden gestaakt. 1.en regelgeving kent dergelijke expliciete voorschriften voor aanpassing van gecumuleerde amortisatie niet.10 Wettelijke reserve Wanneer emissiekosten.11 Waardering immateriële vaste activa bij overname RJ 216.

1. – kosten van onderzoek en ontwikkeling.30 meerdere varianten denkbaar. RJ 210. maar schrijft geen verplichte indeling voor. IFRS kent geen specifieke regels omtrent de verwerking van emissierechten. als ‘held for sale’ actief na de vlottende activa worden gepresenteerd (zie hoofdstuk 31).1). indien de vergoedingen voor de operator afhankelijk zijn van het gebruik van de infrastructuur.412 geeft echter aan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het verdedigbaar is voor immateriële vaste activa een afschrijvingsmethode te kiezen die resulteert in lagere cumulatieve afschrijvingen dan volgens de lineaire methode. 2 Presentatie 2. waarbij de overheid als ‘grantor’ (concessieverlener) optreedt. – kosten van goodwill die van derden is verkregen.) wordt verricht door een operator. Indien de operator van de overheid vaste bedragen ontvangt voor het beheer van de infrastructuur is niet sprake van een concessie. Er is hierbij sprake van een onder de immateriële activa op te nemen concessie. .98 heeft een gelijksoortige regel geschrapt waardoor het onder IAS 38 eerder en makkelijker mogelijk lijkt een andere afschrijvingsmethode te kiezen. 1.119 geeft een aantal voorbeelden van afzonderlijke categorieën immateriële vaste activa die kunnen worden onderscheiden in de toelichting (zie paragraaf 3. – kosten van verwerving ter zake van concessies.2 Immateriële activa ‘held for sale’ Als gevolg van IFRS 5 moet een immaterieel actief dat als ‘disposal asset’ wordt aangemerkt of onderdeel vormt van een disposal group of discontinued activity. – vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.13 Service Concessions IFRIC heeft Interpretation 12 ‘Service Concession Arrangements’ gepubliceerd. gezondheid. maar van een vordering.1 Specificatie van de post Artikel 2:365 lid 1 BW bepaalt dat in de balans en/of toelichting onder de immateriële vaste activa afzonderlijk worden opgenomen: – kosten die verband houden met de oprichting en de uitgifte van aandelen. straatverlichting. De gewijzigde IAS 38. In de Nederlandse regelgeving zijn geen specifieke regels opgenomen voor ‘service concessions’.14 Afschrijvingsmethode immateriële vaste activa Er zijn meerdere afschrijvingsmethoden bruikbaar bij de afschrijving van een actief. spoorweg e. wegen. Onder ‘service concessions’ worden verstaan concessies in het publiek-private verkeer waarbij een bepaalde openbare taak door middel van infrastructuur (water. vergunningen en rechten van intellectuele eigendom. IAS 38.d. 2.

3. Tevens moet op grond van IAS 38 onderscheid worden gemaakt tussen immateriële activa met een onbepaalde levensduur en immateriële activa met een bepaalde levensduur. – licenties en franchises. prototypen. patenten. . – computersoftware.31 1 Immateriële vaste activa (exclusief gekochte goodwill) 3 3.2 Toelichting van immateriële activa met onbepaalde levensduur Op grond van IAS 38. De onderneming moet hierbij de factoren aangeven die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de bepaling van het feit dat er sprake is van deze onbepaalde levensduur. Wel kent de RJ het weerlegbare vermoeden dat de economische levensduur van een immaterieel vast actief niet langer kan zijn dan twintig jaar (RJ 210. de boekwaarden en de wijze van waardering te worden vermeld (IAS 38.3 Toelichting voor immateriële activa verworven via overheidssubsidie Voor immateriële activa die door middel van overheidsbijdragen zijn verkregen en die bij eerste waardering tegen ‘fair value’ zijn gewaardeerd (zie hoofdstuk 27 par. modellen. De RJ maakt geen onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde economische levensduur. 1. dienen de oorspronkelijke ‘fair value’. – copyrights. onderscheiden naar intern gegenereerde immateriële vaste activa en andere immateriële vaste activa. In de Nederlandse regelgeving zijn dergelijke eisen niet opgenomen. 3.1 Toelichting Informatie per immaterieel actief Ingevolge artikel 2:365 lid 2 BW dient informatie te worden gegeven omtrent elk van de in artikel 2:365 lid 1 BW genoemde posten (zie paragraaf 2.122 [c]).122 moeten voor immateriële vaste activa met een onbepaalde levensduur in de toelichting de boekwaarde van het actief en de redenen waarom het actief een onbepaalde levensduur heeft. Bij het vermelden van de reden moeten de factoren genoemd worden die een significante rol hebben gespeeld bij de bepaling van de levensduur van het actief.118 moet informatie worden verschaft over ‘each class of intangible assets’. Als gevolg hiervan zou het dus kunnen zijn dat de informatieverschaffing onder IAS 38 gedetailleerder is dan in Nederland.6). – recepturen.1). dient de reden te worden vermeld waarom de veronderstelling dat de economische levensduur van een immaterieel vast actief niet langer is dan twintig jaar.119): – merkrechten. Wanneer de afschrijvingstermijn van een immaterieel vast actief langer is dan twintig jaar. formules.401). – uitgaverechten. ontwerpen.505). wordt weerlegd (RJ 210. – immateriële activa in ontwikkeling. Als voorbeeld worden genoemd (IAS 38. Blijkens IAS 38. octrooien en overige rechten van intellectuele eigendom. worden vermeld.

Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 210 Immateriële vaste activa (aangepast 2005) – Richtlijn 216 Fusies en overnames (aangepast 2008) – Richtlijn 240 Eigen vermogen (aangepast 2008) – Richtlijn 274 Overheidssubsidies en andere vormen overheidssteun (aangepast 2006) – IAS 32 Financial instruments: presentation (revised 2003) – IAS 38 Intangible Assets (revised 2008) – SIC 32 Intangible Assets – Web site Costs (2002) – IFRS 3 Business combinations (revised 2008) – IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations (2004) – IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (2005) – IFRIC 12 Service concession arrangements (2006) .32 3. eventuele verantwoorde winsten of verliezen en het segment waarin de activa zich bevinden.41 en 42 bevatten de verplichting tot additionele toelichting van immateriële vaste activa ‘held for sale’ zoals een beschrijving.4 Toelichting op immateriële activa ‘held for sale’ IFRS 5.

en regelgeving Grondslagen Vervangingswaarde.6 Waardering buiten gebruik gestelde activa bij grondslag historische kostprijs 1. Wel kan de noodzaak bestaan tot schattings-wijzigingen Verplicht naar rato van verbruik.3 Uitzondering waardering activa Toegestaan Niet toegestaan IFRS strikter Waardering tegen vaste hoeveelheid en waarde onder bepaalde voorwaarden Geen bijzondere regels Niet toegestaan IFRS strikter 1.9 Verwerking gerealiseerde herwaardering materiële vaste activa Naar rato van verbruik of in zijn geheel bij desinvestering.2 Waardering op kostprijs.7 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen ‘held for sale’ 1. Ten gunste van winst-enverliesrekening dan wel overboeking naar overige reserves Financieringscorrectie toegestaan De restwaarde en afschrijvingsduur dient jaarlijks te worden beoordeeld IFRS strikter 1. Alleen overboeking naar overige reserves.5 Activering rentekosten 1. afschrijving op actuele waarde 1.33 2 Materiële vaste activa (inclusief vastgoedbeleggingen) 2 1 Materiële vaste activa (inclusief vastgoedbeleggingen) Nederlandse wet. bedrijfswaarde of opbrengstwaarde Reële waarde Strijdig IFRS Conclusie 1. overboeking naar winst-en-verliesrekening niet toegestaan Financieringscorrectie niet toegestaan Strijdig 1.1 Invulling actuele waarde voor materiële vaste activa 1.8 Periodieke beoordeling restwaarde en afschrijvingsduur Specifieke regels IFRS strikter Toegestaan Herwaardering naar hogere opbrengstwaarde toegestaan Verplicht Waardering tegen hogere opbrengstwaarde is niet toegestaan IFRS strikter IFRS strikter Algemene bepalingen Specifieke bepalingen Strijdig Geen expliciete eis tot jaarlijkse beoordeling restwaarde en afschrijvings-duur.4 Ontvangen activa van klanten 1.10 Herwaarderingsreserve en financieringscorrectie IFRS strikter .

13 Vastgoed als belegging NL strikter 1.2 Toelichting op activa ‘held for sale’ Verschillende toelichting (zie tekst) Verschillende toelichting (zie tekst) NL en IFRS verschillen Geen specifieke bepalingen Gedetailleerde toelichting IFRS eist meer toelichting . activering en afschrijving bij toepassing van de componenten-benadering of ineens ten laste van resultaat Voorziening en tegelijkertijd verhoging verkrijgingsprijs of geleidelijke opbouw Bij waardering tegen reële waarde. Vastgoedbeleggingen onder ‘niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa’ Presentatie als materieel vast actief of vastgoedbelegging Geen voorgeschreven indeling.1 Classificatie van materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen.15 Vastgoedbeleggingen en bijzondere bedrijfstakken Enkel specifieke richtlijn voor pensioenfondsen en verruiming voor verzekeringsmaatschappijen Algemene activeringscriteria NL en IFRS verschillen 1. Voorgeschreven indeling.2 Presentatie activa ‘held for sale’ 3 Toelichting Presentatie afzonderlijk onder vlottende activa Strijdig 3.16 Uitgaven na eerste verwerking van vastgoedbeleggingen 2 Presentatie Activering mits verhoging van oorspronkelijk prestatieniveau RJ strikter 2. vormen van herwaarderingsreserve bij de winstbestemming verplicht Verwerking als materieel vast actief overeenkomstig RJ 212 totdat de vervaardiging of ontwikkeling gereed is Specifieke richtlijnen IFRS Activering en afschrijving verplicht volgens componentenbenadering Conclusie IFRS strikter 1.1 Toelichting bij toepassing actuele waarde materiële vaste activa 3.14 Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling Verwerking als vastgoedbeleggingen overeenkomstig IAS 40 Strijdig 1.12 Verwerken herstelkosten/opruimingskosten Voorziening en tegelijkertijd een verhoging van verkrijgingsprijs Geen herwaarderingsreserve IFRS strikter 1.11 Kosten van groot onderhoud onder kostprijsmodel Nederlandse wet.en regelgeving Opbouw voorziening groot onderhoud. Vastgoedbeleggingen separaat op de balans Strijdig 2.34 1.

bedrijfswaarde of opbrengstwaarde als mogelijke invulling van de actuele waarde genoemd. De omstandigheden bepalen welke vorm van actuele waarde van toepassing is. 1 Grondslagen 1. Bij machines en installaties wordt onder ‘fair value’ in beginsel ook de marktwaarde verstaan.4 Toelichting vastgoedbeleggingen 3. IAS 16 geeft als mogelijkheden de verkrijgings. Opgemerkt zij nog dat biologische activa buiten de reikwijdte van IAS 16 vallen.5. afschrijving op basis van actuele waarde In de Nederlandse regelgeving wordt het aanvaardbaar geacht de materiële vaste activa in de balans tegen verkrijgings.3 Toelichting verwerking herstelkosten en kosten groot onderhoud 3. In dat laatste geval zal waardering plaatsvinden tegen een schatting van de toekomstige opbrengsten (rendementsbenadering) of de af te schrijven vervangingswaarde (IAS 16.35 2 Materiële vaste activa (inclusief vastgoedbeleggingen) 3. Bovenstaande verschillen hebben alleen betrekking op de bepaling van de actuele waarde voor materiële vaste activa.29). In de Nederlandse regels zijn geen bepalingen omtrent biologische activa opgenomen. In IAS 16 wordt als invulling van de actuele waarde de ‘fair value’ (reële waarde) genoemd (IAS 16. IFRS staat deze verwerkingswijze niet toe.of de vervaardigingsprijs dan wel de actuele waarde. 1. 1. Onder ‘fair value’ wordt dan bij terreinen en gebouwen de marktwaarde verstaan (IAS 16. RJ 213.5 Toelichting rentelasten Nederlandse wet. tenzij er geen sprake is van een marktwaarde vanwege de specifieke aard van de machines en installaties en omdat er geen sprake is van een regelmatige verkoop. De bepaling van de actuele waarde voor vastgoedbeleggingen is wel gelijk aan IFRS (IAS 40.32).2 Waardering op historische kostprijs.en regelgeving Verplichte toelichting (zie tekst) IFRS Geen separate toelichtingsvereisten Conclusie NL en IFRS verschillen Verschillende toelichting op aantal punten (zie tekst) Verplichte toelichting (zie tekst) Verschillende toelichting op aantal punten (zie tekst) Niet van toepassing NL en IFRS verschillen NL en IFRS verschillen Algemeen In artikel 2:384 lid 1 BW is bepaald dat materiële vaste activa gewaardeerd mogen worden tegen de verkrijgings.31). Op grond van IAS 41 worden de biologische activa afzonderlijk gepresenteerd.of vervaardigingsprijs en reële waarde (IAS 16.33).of vervaardigingsprijs te waarderen en de afschrijvingen te berekenen op basis van de actuele waarde alhoewel deze optie niet meer expliciet wordt genoemd in de gewijzigde richtlijn voor prijsgrondslagen (RJ 120).505). IFRS geeft echter wel meer uitgebreide voorschriften voor de definitie en bepaling van de reële waarde dan de RJ.1 Invulling actuele waarde materiële vaste activa In het Besluit waardering activa worden vervangingswaarde.3 Uitzondering waardering van activa Artikel 2:385 lid 3 BW bepaalt dat materiële vaste activa die geregeld worden vervangen en waarvan de gezamenlijke waarde van ondergeschikte betekenis is. tegen een vaste .

Echter voor vastgoedbeleggingen welke worden gewaardeerd tegen reële waarde bepaalt IFRS 5.203). Bij realisatie van de waardestijging dient de reserve vrij te vallen ten gunste van het resultaat.36 hoeveelheid en waarde mogen worden opgenomen indien de hoeveelheid. 1. In Nederland is activering niet verplicht. Deze gewijzigde richtlijn stelt activering van rentekosten verplicht voor alle kwalificerende activa (IAS 23. Hierbij zijn de algemene activeringscriteria van toepassing. Van belang is vooral of de rechtspersoon de beschikkingsmacht over het actief heeft. 1. Opbrengsten worden verantwoord (en de verplichting valt daarmee vrij) naar de mate waarin de diensten worden verleend. maar wel toegestaan (RJ 273.6 Waardering buiten gebruik gestelde activa bij grondslag historische kostprijs Buiten gebruik gestelde activa waarvoor besloten is tot verkoop mogen volgens de Richtlijnen worden geherwaardeerd naar een hogere opbrengstwaarde. waarbij het verschil wordt opgenomen in de herwaarderingsreserve (RJ 212. samenstelling en waarde slechts aan geringe veranderingen onderhevig zijn (RJ 212. . De Richtlijnen kennen dergelijke bepalingen niet.4 Ontvangen activa van klanten In aanvulling op de algemene grondslagen voor waardering geeft IFRIC 18 aanvullende richtlijnen voor de opname en waardering van activa welke zijn ontvangen van cliënten voor een specifiek doel. op deze activa niet meer wordt afgeschreven en wordt getest of de directe opbrengstwaarde minus kosten om te verkopen niet lager is dan de boekwaarde om te bepalen of een impairmentverlies moet worden verantwoord (zie verder hoofdstuk 31). De vastgoedbeleggingen worden wel gereclassificeerd als held for sale. Voor vastgoedbeleggingen welke worden gewaardeerd tegen historische kostprijs zijn bovenstaande bepalingen eveneens van toepassing.7 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen ‘held for sale’ IFRS 5 bepaalt dat er bij materiële vaste activa die ‘held for sale’ zijn (er is besloten tot verkoop en er wordt voldaan aan een aantal andere criteria) of die deel uitmaken van een ‘disposal group’ of ‘discontinued activity’. 1.5 dat de waarderingsmethodiek van IFRS 5 niet van toepassing is. Deze kwalificerende activa kunnen ook onderdeel uitmaken van de materiële vaste activa dan wel vastgoedbeleggingen. De eerste waardering van het actief dient plaats te vinden tegen reële waarde. dus een incidentele herwaardering is niet toegestaan. IFRS kent een dergelijke uitzondering niet. maar blijven gewaardeerd tegen reële waarde. IFRIC 17 ‘Distribution of non-cash assets to owners’ geeft aan dat IFRS 5 ook van toepassing is op materiële vaste activa die classificeren als ‘held for distribution to owners’.204). Daartegenover dient de rechtspersoon te bepalen welke diensten in ruil voor het ontvangen actief dienen te worden verricht (hiervoor wordt een verplichting opgenomen).501).8). die wordt beschouwd als de kostprijs.5 Activering rentekosten Met ingang van 1 januari 2009 is IAS 23R van kracht geworden. IAS 16 kent geen bijzondere waarderingsgrondslagen voor buiten gebruik gestelde activa. 1.

deze bij realisatie niet een tweede maal in het resultaat mag worden opgenomen (RJ 240. Het is tevens toegestaan om groot onderhoud pas als afzonderlijke component te onderscheiden vanaf het moment dat groot onderhoud voor het eerst wordt gepleegd (RJ 212.403). 1. waarbij rekening wordt gehouden met de financieringsverhouding van de rechtspersoon. IFRS kent slechts één methode voor verwerking van de uitgaven voor groot onderhoud. Overigens geldt onder de RJ dat in geval de herwaardering van een vastgoedbelegging reeds direct in de winst-en-verliesrekening is verwerkt.11 Kosten van groot onderhoud onder kostprijsmodel De Richtlijn bepaalt dat voor materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen historische kostprijs toepassing van de ‘componentenbenadering’ ten behoeve van het bepalen van de afschrijvingslast verplicht is en komt hiermee overeen met IAS 16 (RJ 212.37 2 Materiële vaste activa (inclusief vastgoedbeleggingen) 1. Voor groot onderhoud bestaat tevens de mogelijkheid om een onderhoudsvoorziening op te bouwen dan wel de kosten van het groot onderhoud ineens in de winst-en-verliesrekening te verwerken (RJ 212. Een voorziening groot onderhoud is niet toegestaan. zowel de initiële uitgaven bij eerste activering als de vervolguitgaven inzake onderhoud (IAS 16. en wel het onder toepassing van de componentenmethode activeren en afschrijven van deze uitgaven. Hoewel deze bepaling minder ver gaat dat IAS 16 (expliciete eis tot jaarlijkse evaluatie). mag een deel van de aanschaffingsprijs of vervaardigingskosten aan groot onderhoud worden toegerekend. aangezien hierop niet wordt afgeschreven). tot het resultaat wordt gerekend het gerealiseerde gedeelte van de waardemutaties uit herwaardering die worden geacht te zijn gefinancierd met vreemd vermogen (RJ 240.14). IFRS staat slechts rechtstreekse overboeking naar de overige reserves toe (IAS 16.43 en IAS 16.9 Verwerking gerealiseerde herwaardering materiële vaste activa Onder Dutch GAAP is het verplicht de herwaarderingsreserve te verminderen naar rato van het verbruik van het materieel vast actief (hetgeen niet van toepassing is op vastgoedbeleggingen. Indien groot onderhoud als een afzonderlijke component kan worden beschouwd. . IAS 16 staat een dergelijke financieringscorrectie niet toe. Overigens is onder de RJ het opnemen van een voorziening groot onderhoud voor vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen reële waarde niet mogelijk (RJ 213.415). 1. zal de praktische uitwerking hiervan vergelijkbaar zijn.411).8 Periodieke beoordeling restwaarde en afschrijvingsduur In de Richtlijn wordt geëist dat de gebruiksduur en/of de restwaarde uitsluitend opnieuw beoordeeld wordt indien zich wijzigingen in de omstandigheden voordoen of indien nieuwe informatie beschikbaar komt ten aanzien van de resterende gebruiksduur en/of de restwaarde (RJ 212.10 Herwaarderingsreserve en financieringscorrectie De Richtlijnen staan toe dat indien de winstbepaling plaatsvindt op basis van actuele waarde.445). 1.13 en IAS 16. De Richtlijnen staan toe dat de gerealiseerde herwaardering van materiële vaste activa vrijvalt ten gunste van de winst-en-verliesrekening dan wel rechtstreeks wordt overgeboekt naar de overige reserves (RJ 212.410).418).448).41).428). Onder IFRS mag de realisatie van de herwaarderingsreserve bij desinvestering in zijn geheel of naar rato van het verbruik worden verwerkt.

1. IFRS kent geen specifieke bepalingen voor vastgoedbeleggingen in de jaarrekening van bijzondere bedrijfstakken. met uitzondering van beleggingsinstellingen waarvoor rubricering als vastgoedbelegging wel is toegestaan (RJ 615). Ingevolge IAS 16.53).16 is alleen de eerstgenoemde methode toegestaan. 1. Voor deze bedrijfstakken zijn in de richtlijnen in bepaalde gevallen specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot vastgoedbeleggingen. ook een herwaarderingsreserve dient te worden gevormd. vallen onder het toepassingsgebied van IAS 40 ‘Investment property’ en niet onder IAS 16 ‘Property.504). Plant and Equipment’ (IAS 40.202). voor het verschil tussen de boekwaarde voor en na de herwaardering totdat het waardeverschil wordt gerealiseerd (RJ 213. 1. onder de RJ is voor deze onroerende zaken RJ 212 ‘Materiële vaste activa’ van toepassing totdat de vervaardiging of ontwikkeling gereed is.209) conform IFRS (IAS 26.38 1. In IAS 40 ontbreekt een overeenkomstige bepaling.435). pensioenfondsen en beleggingsinstellingen.32). Dit betekent dat indien een onderneming vastgoedbeleggingen waardeert tegen reële waarde door bovenstaande wijziging ook het vastgoed in ontwikkeling dient te worden gewaardeerd tegen reële waarde waarbij de wijzigingen in de reële waarde dienen te worden verwerkt in het resultaat. – Pensioenfondsen dienen vastgoedbeleggingen verplicht tegen actuele waarde te waarderen (RJ 610. De belangrijkste afwijkende bepalingen in de Richtlijnen betreffen: – Verzekeringsmaatschappijen dienen vastgoed in eigen gebruik verplicht als vastgoedbelegging te verwerken (RJ 605. – Voor beleggingsinstellingen is het in afwijking van RJ 213 mogelijk om vastgoed in ontwikkeling te verwerken als vastgoedbelegging (dus overeenkomstig IAS 40) en zijn . IAS 40.30 bepaalt dat voor alle vastgoedbeleggingen (ook die in ontwikkeling) één prijsgrondslag dient te worden gekozen.14 Vastgoed in ontwikkeling Onroerende zaken die in aanbouw of ontwikkeling zijn voor toekomstig gebruik als vastgoedbelegging.13 Vastgoed als belegging RJ 213 geeft aan dat bij toepassing van de reële waarde voor vastgoedbeleggingen.15 Vastgoedbeleggingen en bijzondere bedrijfstakken In afdeling 6 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving worden bijzondere bedrijfstakken behandeld als banken. verzekeringsmaatschappijen. Wel is het onder IFRS toegestaan deze onroerende zaken te waarderen tegen kostprijs totdat de reële waarde betrouwbaar is te bepalen of de ontwikkeling gereed is (welke eerder is) (IAS 40.8).12 Verwerken herstelkosten/opruimingskosten In de Richtlijn bestaat de keuzemogelijkheid tussen enerzijds het activeren van herstelkosten tegelijkertijd met het opnemen van een voorziening en anderzijds het opbouwen van een voorziening gedurende de gebruiksperiode (RJ 212. naast de verantwoording van waardewijzigingen in de winst-en-verliesrekening. ten laste van de winstbestemming of de overige reserves. Dit is een wettelijke reserve. derhalve is ook voor deze rechtspersonen IAS 40 integraal van toepassing met uitzondering van pensioenfondsen (IAS 26). Echter.

ongeacht of de overige vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs/verkrijgingsprijs of reële waarde. Onder IFRS blijven de buiten gebruik gestelde activa die niet ‘held for sale’ zijn onderdeel van de oorspronkelijke categorie.37).401-402). De RJ kent deze verruiming van de keuze van waarderingsgrondslag voor vastgoedbeleggingen niet. 2.39 2 Materiële vaste activa (inclusief vastgoedbeleggingen) specifieke regels opgenomen inzake de verwerking van transactiekosten die afwijken van RJ 213 (RJ 615. 2 Presentatie 2. Het totaalbedrag aan vastgoedbeleggingen dient echter wel separaat gepresenteerd te worden in de balans (IAS 1. 1.32A een separate waarderingskeuze voor vastgoedbeleggingen gekoppeld aan verplichtingen die een rendement uitkeren dat direct gerelateerd is aan het rendement op deze vastgoedbeleggingen en alle overige vastgoedbeleggingen. IFRS eist in tegenstelling tot de RJ niet dat de uitgaven leiden tot een verhoging van het oorspronkelijke prestatieniveau van het vastgoed om deze uitgaven te mogen activeren (RJ 213.54 (b)).113).403). Wel worden onder de Nederlandse regelgeving alle buiten gebruik gestelde materiële vaste activa behandeld als een afzonderlijke voorgeschreven categorie binnen de materiële vaste activa (RJ 212. De wet en de Richtlijnen bepalen dat deze onder de materiële vaste activa respectievelijk vastgoedbeleggingen moeten worden gepresenteerd.2 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen ‘held for sale’ Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen ‘held for sale’ moeten volgens IFRS 5 (omdat zij ‘disposal asset’ zijn of onderdeel vormen van een ‘disposal group’ of ‘discontinued activity’) worden gepresenteerd als een afzonderlijke post na de vlottende activa (zie verder hoofdstuk 31). maar hanteert de algemene activeringscriteria (IAS 40.1 Classificatie van materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen In artikel 2:366 lid 1 BW is bepaald welke materiële vaste activa afzonderlijk dienen te worden opgenomen. IAS 16 noemt een aantal voorbeelden maar stelt geen indeling verplicht (IAS 16. Dit betekent dat. .603). Daarentegen kent IAS 40. Een uitzondering in de RJ zijn de kosten van groot onderhoud van vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen historische kostprijs die wel geactiveerd mogen worden (RJ 213. materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa en niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa (vastgoedbeleggingen dienen als onderdeel van deze categorie te worden gepresenteerd). machines en installaties. Het betreffen bedrijfsgebouwen en -terreinen. voor deze categorie beleggingen apart mag worden bepaald welke waarderingsgrondslag (historische kostprijs of reële waarde) wordt gehanteerd. Deze optie is met name van belang voor verzekeringsmaatschappijen.17). andere vaste bedrijfsmiddelen.16 Uitgaven na eerste verwerking van vastgoedbeleggingen De activeringscriteria voor uitgaven na eerste verwerking zijn onder IFRS minder strikt.

3 Toelichting verwerking herstelkosten en kosten groot onderhoud Op grond van Nederlandse regelgeving dient de volgende informatie in de toelichting te worden gegeven: – De wijze van verwerking van kosten van herstel en kosten van groot onderhoud. 9 BAW en RJ 120. indien hiervoor een voorziening wordt gevormd. 3.402). eventuele verantwoorde winsten of verliezen en het segment waarin de activa zich bevinden. – Het totaal te verwachten bedrag van de kosten van herstel. de aard van de indices waarbij aangegeven moet worden of de indices aan de technologische ontwikkelingen zijn aangepast (RJ 120. – indien van indices gebruik is gemaakt voor de schatting van de actuele waarde. De Nederlandse regelgeving kent een dergelijke bepaling niet. Wel zijn er de volgende verschillen in toelichting: – IFRS vraagt een toelichting van significante aanpassingen op de reële waarde van vastgoedbeleggingen in de jaarrekening. 3. Dutch GAAP eist een dergelijke toelichting niet. – hoe oud de raming is ingeval is uitgegaan van de vervangingswaarde of de bedrijfswaarde (RJ 120. Onder IFRS is deze toelichting niet benodigd.40 3 Toelichting 3.4 Toelichting vastgoedbeleggingen De toelichtingseisen met betrekking tot vastgoedbeleggingen in IFRS en Dutch GAAP komen grotendeels overeen. zijn de toelichtingseisen onder Dutch GAAP uitgebreider dan onder IFRS met uitzondering van de datering van de herwaardering die volgens IFRS exacter wordt weergegeven dan volgens de RJ.1 Toelichting bij toepassing actuele waarde materiële vaste activa Indien de actuele waarde bij materiële vaste activa wordt toegepast. bijvoorbeeld teneinde dubbeltellingen te voorkomen (IAS 40.403). bedrijfswaarde of opbrengstwaarde is bepaald (art. Volgens de Nederlandse regelgeving moeten ook de volgende toelichtingen worden opgenomen in geval van herwaardering van materiële vaste activa: – de wijze van verwerking van gerealiseerde herwaarderingen. – Onder IFRS wordt de herrubricering naar ‘held for sale’ volgens IFRS 5 afzonderlijk in het mutatie-overzicht van vastgoedbeleggingen opgenomen. – Onder IFRS moeten worden vermeld de bedragen die in de resultatenrekening zijn opgenomen voor verkoopresultaten op verkopen van vastgoedbeleggingen uit een beleggingspool gewaardeerd tegen kostprijs en uit een beleggingspool gewaardeerd tegen reële waarde (betreft meestal verzekeringsmaatschappijen) (IAS 40. De Richtlijnen kennen geen vergelijkbare bepalingen. De RJ kent geen separate .77). omdat er maar één verwerkingsmethode voor kosten van herstel en groot onderhoud is toegestaan.403).75). – hoe de vervangingswaarde. 3.41 en 42 bevatten de verplichting tot additionele toelichting van materiële vaste activa ‘held for sale’ zoals een beschrijving.2 Toelichting op activa ‘held for sale’ IFRS 5.

803).5 Toelichting rentelasten Onder Dutch GAAP dient te worden vermeld of rentelasten worden geactiveerd (art. Volgens de Nederlandse regelgeving hoeven geen vergelijkende cijfers in het mutatieoverzicht vastgoedbeleggingen te worden vermeld. Voor vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen actuele waarde.41 2 Materiële vaste activa (inclusief vastgoedbeleggingen) – – presentatie van vaste activa gehouden voor verkoop waardoor in het mutatie-overzicht alleen de uiteindelijke afstoting zichtbaar wordt. 3. Restoration and Similar Liabilities (2004) – IFRIC 17 Distribution of non-cash assets to owners (2009) – IFRIC 18 Transfer of Assets from Customers (2009) . de aard van de indices waarbij aangegeven moet worden of de indices aan de technologische ontwikkelingen zijn aangepast. Onder IFRS is dit niet van toepassing.76. – indien nodig voor het inzichtvereiste. terwijl dit onder IFRS wel verplicht is (IAS 40. Plant and Equipment (revised 2004) – IAS 23 Borrowing Costs (revised 2007) – IAS 37 Provisions. informatie over historische kosten. schrijft de Nederlandse regelgeving aanvullend de volgende toelichtingen voor: – de som van de herwaarderingen per balansdatum. – indien van toepassing. RJ 213. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 120 Prijsgrondslagen (aangepast 2007) – Richtlijn 140 Stelselwijzigingen (aangepast 2006) – Richtlijn 145 Schattingswijzigingen (aangepast 2006) – Richtlijn 212 Materiële vaste activa (aangepast 2007) – Richtlijn 213 Vastgoedbeleggingen (aangepast 2006) – Richtlijn 240 Eigen vermogen (aangepast 2008) – Richtlijn 252 Voorzieningen. niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa (aangepast 2009) – IAS 16 Property. 2: 388 lid 2 BW). contingent liabilities and contingent assets – IAS 40 Investment Property (revised 2004) – IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Activities (2004) – IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning.

7 Verkoop van een deel van een deelneming met verlies van invloed van betekenis Verplicht indien uitkering niet zonder beperking mogelijk is In mindering op de verkrijgingsprijs als sprake is van ‘pre-acquisition profit’ Laatst bekende nettovermogenswaarde is uitgangspunt voor verdere kostprijs/actuele waarde NL strikter Altijd als inkomsten Strijdig Deelneming gaat van de balans. waardeveranderingen in het eigen vermogen of resultaat IFRS strikter Kostprijs of reële waarde ‘Equity method’ of reële waarde met waardemutatie verantwoord in de winst-enverliesrekening IFRS strikter Netto-vermogenswaarde Waardering tegen laatste boekwaarde volgens de ‘equity method’ of lagere directe opbrengstwaarde minus kosten om te verkopen Geen bepaling Strijdig 1. unit trusts en vergelijkbare organisaties 1.3 Waardering deelnemingen gehouden door ‘venture capital’ondernemin-gen. eventueel zichtbaar eigen vermogen.6 Verantwoording dividenden in de enkelvoudige jaarrekening 1.en regelgeving Grondslagen Waardering tegen nettovermogenswaarde.1 Waardering deelnemingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen met invloed van betekenis in enkelvoudige jaarrekening 1. kostprijs of actuele waarde Waardering volgens kostprijs of reële waarde Strijdig IFRS Conclusie 1.5 Vorming wettelijke reserve deel-nemingen 1.8 Verwateringsresultaten Via winst-en-verliesrekening of vermogen NL strikter .2 Waardering overige deelnemingen (zonder invloed van betekenis) in enkelvoudige/geconsolideerde jaarrekening 1. verwerking in WVR van verschil tussen enerzijds verkoopopbrengst + fair value van het resterende belang en anderzijds de boekwaarde Geen specifieke regeling Strijdig 1.4 Waardering van deelnemingen ‘held for sale’ Kostprijs of actuele waarde met waardeveranderingen in het vermogen Reële waarde.42 3 1 Deelnemingen (exclusief joint ventures) Nederlandse wet.

‘Control’ is de mogelijkheid om het financiële en operationele beleid van een entiteit te bepalen op een zodanige wijze dat daarmee voordelen worden behaald (IAS 27.3 Presentatie deelnemingen ‘held for sale’ 3 Toelichting In een afzonderlijke post onder vlottende activa Strijdig 3.en regelgeving Verwerken in eerste waardering deelneming of direct in het eigen vermogen IFRS Via eigen vermogen Conclusie IFRS strikter 2.1 Toelichting omtrent deelnemingen Geen verplichting In toelichting allerlei gegevens vermelden omtrent activa. ook omvat het de entiteiten die buiten de groep staan. Een ‘subsidiary’ is gedefinieerd als een entiteit die wordt ‘controlled’ door een andere entiteit.1 Mutatie-overzicht financiële vaste activa 2. maar ook om de mogelijkheid daartoe (‘power to control’).2 gedefinieerd als een maatschappij waarop de deelnemende rechtspersoon invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan uitoefenen en is hier vertaald met deelneming.9 Toename belang door inkoop eigen aandelen door deelneming 2 Presentatie Nederlandse wet. Dit sluit aan op de nieuwe wettelijke omschrijving van de consolidatiekring.1 Grondslagen Waardering deelnemingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen met invloed van betekenis in enkelvoudige jaarrekening Belangen die worden geconsolideerd en deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend worden in de enkelvoudige jaarrekening overeenkomstig Nederlandse grondslagen gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Bij gegronde redenen is waardering . resultaten van deelnemingen IFRS eist meer toelichting Algemeen In IFRS staat bij de vraag of er sprake is van een ‘subsidiary’ één begrip centraal: ‘control’.43 3 Deelnemingen(exclusief joint ventures) 1.2 Deelneming/goodwill Verplicht op te nemen Geen verplichting NL strikter Presentatie goodwill als afzonderlijke post binnen de immateriële vaste activa Onder financiële vaste activa Presentatie goodwill binnen de post deelnemingen Strijdig 2. Daarmee is ‘subsidiary’ ruimer dan groepsmaatschappij. passiva. Een ‘associate’ wordt in IAS 28. IFRS spreekt hierbij over ‘de mogelijkheid’ om het beleid te bepalen: het gaat dus niet alleen om de reeds aanwezige beleidsbepalende invloed. dit zal dus in de praktijk niet leiden tot verschillen tussen IFRS en Nederlandse regels. 1 1. maar waarbij een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding bestaat. Daarom is hier het begrip ‘Subsidiary’ vertaald met groepsmaatschappij.4).

1.3 Waardering deelnemingen gehouden door ‘venture capital’-ondernemingen. worden de waardewijzigingen in een wettelijke reserve binnen het eigen vermogen verwerkt. zie hieromtrent hoofdstuk 31).7 Verkoop van een deel van de deelneming met verlies van invloed van betekenis Indien de deelnemende maatschappij de invloed van betekenis verliest als gevolg van een verkoop van een gedeelte van een deelneming dan dient ingevolge IAS 28. IAS 27 geeft de keuze tussen kostprijs of reële waarde in overeenstemming met IAS 39 (IAS 27.en regelgeving geldt dat indien de deelnemende rechtspersoon niet zonder beperking uitkering aan hem van het resultaat van de deelneming kan bewerkstelligen. 1. deze zijn aandeel in het resultaat van de deelneming in een wettelijke reserve deelneming op moet nemen.4 Waardering deelnemingen ‘held for sale’ Indien een deelneming voldoet aan de criteria van ‘held for sale’ moet deze worden gewaardeerd op de laagste van de laatste boekwaarde en de directe opbrengstwaarde minus nog te maken verkoopkosten (IFRS 5. hetgeen betekent tegen reële waarde waarbij de wijzigingen in de reële waarde in het vermogen of in het resultaat worden verantwoord (IAS 39. 1.18 de deelneming . Daarmee hebben deze organisaties feitelijk een keuzemogelijkheid tussen toepassing van de ‘equity method’ of waardering tegen reële waarde met waardemutaties verwerkt in de winsten-verliesrekening.6 Verantwoording van dividenden in de enkelvoudige jaarrekening Ingevolge de Nederlandse wet-en regelgeving worden dividenden die geacht kunnen worden begrepen te zijn geweest in de verkrijgingsprijs van een effect op de verkrijgingsprijs in mindering te worden gebracht. Onder de Nederlandse richtlijnen is waardering tegen kostprijs of reële waarde toegestaan.55). unit trusts en vergelijkbare organisaties hebben in deelnemingen met invloed van betekenis (associates) buiten de reikwijdte van IAS 28 geplaatst onder de voorwaarde dat deze belangen worden gewaardeerd tegen reële waarde. De Nederlandse regelgeving bevat geen afwijkende bepalingen voor ‘held for sale’ deelnemingen waardoor een strijdigheid ontstaat met IFRS. 2:384 lid 1 BW en RJ 214. 1. 1. 1. Ingevolge IAS 28. unit trusts en vergelijkbare organisaties In IAS 28.38A worden alle uitkeringen uit deelnemingen of groepsmaatschappijen als inkomsten verantwoord ook als deze voortvloeien uit geaccumuleerde winsten van de deelneming voor de verwerving. Ingevolge IAS 27.2 Waardering overige deelnemingen (zonder invloed van betekenis) in enkelvoudige/geconsolideerde jaarrekening Ingevolge de Nederlandse wet en regelgeving (art.44 tegen kostprijs of actuele waarde toegestaan.18 worden dergelijke deelnemingen gewaardeerd overeenkomstig IAS 39.37).5 Vorming wettelijke reserve deelnemingen In de Nederlandse wet.214) worden deelnemingen waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend tegen kostprijs of actuele waarde gewaardeerd. IFRS kent geen bepalingen inzake wettelijke reserves. Daarmee zijn de regels onder IFRS enigszins strikter. Indien tegen actuele waarde wordt gewaardeerd.1 worden belangen die ‘venture capital’-ondernemingen. en waardemutaties in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt.

Het verwateringsresultaat dient de deelnemende rechtspersoon volgens de RJ hetzij in de winst-en-verliesrekening. waardoor het relatieve belang van de deelnemende rechtspersoon verwatert. Het met deze verwatering samenhangende resultaat wordt verwateringsresultaat genoemd en kan zowel een verwateringswinst als een verwateringsverlies zijn. 1. Bij verwerking in de winst-enverliesrekening wordt het bijplaatsen door derden beschouwd vanuit het gezichtspunt van de economische realiteit als een verkoop van een deel van de aandelen. De RJ spreekt geen voorkeur uit omdat de keuze van de verwerkingswijze veel te maken heeft met de zienswijze op de verwatering. . In de gewijzigde IAS 27 wordt voorgeschreven om in de situatie waarin reeds beslissende zeggenschap bestaat een inkoop van eigen aandelen te verwerken via het eigen vermogen (IAS 27. In alle gevallen dient een eventueel verschil tussen de kostprijs van de ingekochte aandelen en het betreffende pro-ratodeel van de netto-vermogenswaarde direct te worden verwerkt in de eerste waardering van de deelneming (indien de toename wordt beschouwd als een koop van de deelneming). of dat zowel voor als na de transactie geen beslissende zeggenschap aanwezig is. 1. dan wel direct in het eigen vermogen (indien de indirecte koop van het belang wordt beschouwd als een vermogensverschuiving tussen aandeelhouders (RJ 214.en regelgeving geeft aan dat ingeval sprake is van een verlies van invloed zodanig dat geen sprake meer is van invloed van betekenis de laatst bekende nettovermogenswaarde als uitgangspunt moet worden genomen voor verdere waardering tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde (RJ 214. Dit wordt ook wel ‘omgekeerde verwatering’ genoemd.30). In de winst en verliesrekening dient het verschil tussen enerzijds de verkoopopbrengst plus de fair value van het overblijvende deel van de deelneming en anderzijds de oorspronkelijke boekwaarde van de deelneming als winst of verlies te worden verwerkt. Het resultaat is een gevolg van het feit dat door bijplaatsing van aandelen en storting door een nieuwe aandeelhouder de nieuw te berekenen nettovermogenswaarde afwijkt van de vorige netto-vermogenswaarde. De beschouwingswijze bij dit soort transacties dient gelijk te zijn aan die bij verwateringsresultaten (RJ 214.9 Toename belang door inkoop eigen aandelen door deelneming Naast een verwateringsresultaat kan zich de situatie voordoen dat een deelneming aandelen inkoopt van andere aandeelhouders. Het resterende belang dient op basis van de IAS 39 te worden verantwoord.8 Verwateringsresultaten Een deelneming kan aandelen uitgeven aan een derde. Bij de verwerking in het eigen vermogen wordt de verwatering meer gezien als een vermogensverschuiving tussen de bestaande aandeelhouders en de aandeelhouders die deelnemen in de emissie.45 3 Deelnemingen(exclusief joint ventures) van de balans te worden gehaald. IFRS geeft geen bepalingen inzake de verwerking van verwateringsresultaten.321).319): hetzij als koop/verkoop. hetzij als vermogensverschuiving.315). De Nederlandse wet. hetzij rechtstreeks in het eigen vermogen te verwerken (RJ 214. waardoor het relatieve belang van de deelnemende rechtspersoon in die deelneming toeneemt. dat door de transactie beslissende zeggenschap ontstaat. Daarbij kan sprake zijn van de situatie dat de rechtspersoon voorafgaand aan deze transactie reeds beslissende zeggenschap heeft. in tegenstelling tot de RJ.318).

2:368 lid 2 BW).38 eist de afzonderlijke vermelding in de toelichting van het aandeel van de deelnemende rechtspersoon in discontinued operations van de deelneming.2 Deelneming/goodwill De equity-methode is voor een belangrijk deel gelijk aan de vermogensmutatiemethode.1 Toelichting omtrent deelnemingen IAS 28. De Nederlandse wet. 2.1 Mutatie-overzicht financiële vaste activa De Nederlandse wet. De waarde van de deelneming wordt vervolgens mede aangepast voor de mutaties in de goodwill (IAS 28. IFRS bevat hieromtrent geen voorschriften.en regelgeving stelt dergelijke eisen niet. Ingevolge Nederlandse regelgeving wordt de goodwill afzonderlijk gepresenteerd onder de immateriële vaste activa.en regelgeving stelt een mutatie-overzicht van elke post van de financiële vaste activa verplicht (art.3 Presentatie van deelnemingen ‘held for sale’ Indien deelnemingen voldoen aan de criteria van ‘held for sale’. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 214 Financiële vaste activa (aangepast 2008) – IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (revised 2008) – IAS 28 Investments in Associates (revised 2008) – IAS 39 Financial Instruments – Recognition and Measurement (revised 2008) – IFRS 3R Business Combinations (2008) – IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Activities (revised 2008) . 3 Toelichting 3.23).37(b) vereist samengevatte gegevens omtrent activa. moeten deze worden gepresenteerd onder de vlottende activa (non-current assets held for sale. 2.46 2 Presentatie 2. maar gaat bij de eerste waardering niet uit van het aandeel in het vermogen van de deelneming maar van de verkrijgingsprijs. Dit betekent dat de goodwill niet afzonderlijk wordt opgenomen maar is begrepen in de waarde van de deelneming. zie verder hoofdstuk 31). verplichtingen en netto-omzet van deelnemingen met invloed van betekenis. IAS 28.

Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan IFRS strikter 1.3 Waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties 1. Indien gekozen wordt voor fair value optie (en aan voorwaarden is voldaan) waardeveranderingen in WVR Waardering tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde afhankelijk van de categorie waarin het instrument valt Waardeveranderingen in eigen vermogen en bij realisatie in WVR (‘available for sale’).5 Waardeveranderingen investering in beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan IFRS strikter 1. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan NL strikter (ten aanzien van herwaarderingsreserve) 1.en regelgeving Grondslagen Bij overdracht van economische voordelen en risico’s aan derden Indien alle of nagenoeg alle economische voordelen en risico’s zijn overgedragen.4 Verwerking waardeverschillen bij waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties tegen reële waarde Keuze waardering tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde IFRS strikter Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR.47 4a Overige financiële vaste activa (op basis van IAS 39) 4a 1 Overige financiële vaste activa (op basis van IAS 39) Nederlandse wet. dan naarmate control is overgedragen Waardeveranderingen in eigen vermogen en bij realisatie in WVR (‘available for sale’).1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) 1.2 Waardeveranderingen beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR.6 Waardering investeringen in niet beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten Tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde IFRS strikter . Zo niet. Indien gekozen wordt voor fair value optie (en aan voorwaarden is voldaan) waardeveranderingen in WVR Waardeveranderingen in eigen vermogen en bij realisatie in WVR (‘available for sale’). Indien gekozen wordt voor fair value optie (en aan voorwaarden is voldaan) waardeveranderingen in WVR Waardering tegen reële waarde tenzij reële waarde niet betrouwbaar kan worden gemeten IFRS strikter IFRS Conclusie 1.

10 Fair value-optie Waardeveranderingen in het resultaat indien aan een aantal voorwaarden is voldaan IFRS strikter 2 Presentatie In balans In balans of toelichting) NL strikter 2.1 Uitsplitsing effecten naar financiële vaste en vlottende activa 3 Toelichting 3.en regelgeving Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR.en resultaatbepalingsgrondslagen 3. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan IFRS Waardeveranderingen in eigen vermogen en bij realisatie in WVR (‘available for sale’). In dat verband is op 12 november 2009 IFRS 9 ‘Financial Instruments’ gepubliceerd. Indien gekozen wordt voor fair value optie (en aan voorwaarden is voldaan) waardeveranderingen in WVR Afhankelijk van de categorie: waardering tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde Specifieke regeling (zonder begrip ‘duurzaamheid’) Conclusie NL strikter (ten aanzien van herwaarderingsreserve) Geamortiseerde kostprijs 1.2 Leasing (zie verder hoofdstuk 23 ‘Leasing’).3 Mutatie-overzicht financiële vaste activa Geen verplichting NL eist meer toelichting Algemeen Inzake specifieke soorten transacties in de juridische vorm van een lease gelden bijzondere recognition-criteria ingevolge SIC 27 en Richtlijn 292. Deze standaard behandelt de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.1 Informatie over waarderings.2 Informatie omtrent kapitaalbelangen Specifieke toelichtingseisen (zie tekst) Specifieke toelichtingseisen (zie tekst) IFRS eist meer toelichting Eigen vermogen en resultaat moet worden vermeld indien waardering tegen kostprijs of actuele waarde Verplicht op te nemen Vermelding is niet nodig NL eist meer toelichting 3.48 1. maar uitsluitend van financiële activa.9 Tijdelijke waardeverminderingen Rekening mag worden gehouden met op de balansdatum opgetreden waardevermindering Geen specifieke optie maar fair value is voor alle financiële activa toegestaan.7 Verwerking waardeverschillen bij waardering investeringen in niet beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten tegen reële waarde 1.8 Waardering verstrekte leningen en overige vorderingen Nederlandse wet. niet van financiële . De IASB is bezig aan een project om IAS 39 te vervangen. Afhankelijk van de categorie kan strijdigheid ontstaan IFRS strikter 1.

Van derden gekochte vorderingen maken deel uit van deze categorie.410: 1 tot het einde looptijd aangehouden (ongeacht of sprake is van beursnotering). Gezien de vereenvoudigingen en mogelijkheden die IFRS 9 biedt. indien de transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de post van het vreemd vermogen aan een derde worden overgedragen. 1. wordt eerdere toepassing verwacht. IAS 39 gaat zeer gedetailleerd op de ‘derecognition’ van activa en passiva in. Een negatieve stand van de herwaardering is wel toegestaan. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan. Onder RJ 290. Een actief of een post van het vreemd vermogen dient niet langer in de balans te worden opgenomen. De volgende drie subcategorieën worden onderscheiden door RJ 290. Indien instrumenten in de categorie ‘available for sale’ vallen. De eerste categorie tot het einde looptijd aangehouden is dezelfde categorie als onder IFRS ‘held to maturity’. 2 overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering.en regelgeving en IAS 39 worden in hoofdstuk 4a behandeld en de verschillen tussen de Nederlandse wet-en regelgeving en IFRS 9 worden in hoofdstuk 4b behandeld. In Richtlijn 115. zijn primire (niet-afgeleide) financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen.1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) Richtlijn 290. IAS 39 kent geen categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering’. Zie voor de behandeling van IAS 39 hoofdstuk 22 ‘Financiële instrumenten’. een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. Voor Europese ondernemingen is dan nog wel goedkeuring van IFRS 9 nodig. hetgeen ten tijde van het schrijven van deze vergelijkingsbrochure (juni 2010) nog niet had plaatsgevonden. 1 Grondslagen 1. .702 verwijst voor het niet langer opnemen van financiële activa of financiële verplichtingen naar RJ 115. 1. IFRS 9 is van toepassing vanaf jaarrekeningen 2013. De tweede categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering’ dient zowel onder RJ 290 als onder IAS 39 tegen reële waarde te worden gewaardeerd. Dergelijke instrumenten vallen onder IAS 39.3). 3 overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering (zie par. alinea 104 tot en met 112.9 in de categorie ‘available for sale’ of ‘designated at fair value through profit or loss’ (ofwel fair value optie). Er zijn geen verschillen in behandeling.2 Waardeveranderingen beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties Gekochte leningen en obligaties die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille. De verschillen tussen de Nederlandse wet. worden de waardeveranderingen direct in het eigen vermogen verwerkt en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening.517 bestaat de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in een herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening.49 4a Overige financiële vaste activa (op basis van IAS 39) passiva. maar eerdere toepassing is mogelijk.110 is een algemene bepaling opgenomen omtrent de ‘derecognition’ van activa en passiva.

Indien de onderneming kiest om voor deze categorie de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 1. – ‘designated at fair value through profit or loss’ (ofwel fair value optie): waardering tegen reële waarde met waardewijzigingen direct in de winst-en-verliesrekening. bestaat onder RJ 290.2).9 in één van de categoriëen genoemd in paragraaf 1. De categorie waarin het instrument valt.3. 2 overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering (zie par.10). Dergelijke instrumenten vallen onder IAS 39.518 de keuze geeft tussen geamortiseerde kostprijs dan wel de reële waarde. Ten aanzien van de waardering van de derde categorie ‘Overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’ geldt dat RJ 290. 1. IAS 39 kent geen categorie ‘Overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’. De volgende drie subcategorieën worden onderscheiden door RJ 290.55): – ‘loans and receivables’: waardering tegen geamortiseerde kostprijs. Indien instrumenten binnen de categorie ‘available for sale’ vallen. Verwerking waardeverschillen bij waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen obligaties tegen reële waarde Indien de onderneming ervoor kiest instrumenten binnen de categorie ‘Overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’ te waarderen tegen de reële waarde. bepaalt de waardering (IAS 39.9 in één van de hieronder genoemde categoriëen. Het gebruik van de fair value optie is onder IFRS aan voorwaarden verbonden (zie hieronder paragraaf 1. zijn primire (niet-afgeleide) financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen.410: 1 tot het einde looptijd aangehouden (ongeacht of sprake is van beursnotering). een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. Een negatieve stand van de herwaardering is wel toegestaan. Het gebruik van de fair value optie is onder IFRS aan voorwaarden verbonden (zie hieronder paragraaf 1. 3 overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan.3 Waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties Gekochte leningen en obligaties die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille.50 Indien de onderneming kiest om voor deze instrumenten de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Er zijn geen verschillen in behandeling.518 de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in een herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. – ‘available for sale’: waardering tegen reële waarde met waardewijzigingen in het eigen vermogen. 1.10). Dergelijke instrumenten vallen onder IAS 39. Van derden gekochte vorderingen maken deel uit van deze categorie.46 en 39. De eerste categorie tot het einde looptijd aangehouden is dezelfde categorie als onder IFRS ‘held to maturity’. worden de waardeveranderingen direct in het eigen vermogen verwerkt en bij realisatie in de winst-enverliesrekening. IAS 39 kent geen categorie ‘Overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’.4 .

dat leidt tot de conclusie dat IFRS strikter is. Onder RJ 290.522 bestaat de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-enverliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in een herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. Een negatieve stand van de herwaardering is wel toegestaan.5 Waardeveranderingen investering in beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten Investeringen in eigen vermogensinstrumenten die geen onderdeel uitmaken van een handelsportefeuille.412): a beursgenoteerd. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan. De eerste categorie ‘investering in beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten’ dient zowel onder RJ 290 als onder IAS 39 tegen reële waarde te worden gewaardeerd.10).522 de keuze geeft tussen kostprijs dan wel de reële waarde. Onder IAS 39 zal de eerste categorie ‘investering in beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten’ veelal onder de categorie available for sale vallen. een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. b niet beursgenoteerd. Onder IAS 39 zal de tweede categorie ‘investeringen in niet beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten’ veelal onder de categorie available for sale vallen. Indien dat het geval is worden de waardeveranderingen direct in het eigen vermogen verwerkt en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. b niet beursgenoteerd. zijn onderdeel van één van de volgende subcategorieën (RJ 290. Indien dat het geval is worden de waardeveranderingen direct in het eigen vermogen verwerkt en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt.412): a beursgenoteerd. 1.6 Waardering investeringen in niet beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten Investeringen in eigen vermogensinstrumenten die geen onderdeel uitmaken van een handelsportefeuille. . Ten aanzien van de waardering van de tweede categorie ‘investeringen in niet beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten geldt dat RJ 290.521 bestaat de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in een herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. 1. IAS 39 geeft aan dat waardering tegen reële waarde moet geschieden tenzij de reële waarde niet betrouwbaar kan worden gemeten. Een negatieve stand van de herwaardering is wel toegestaan. Indien de onderneming kiest om voor deze categorie de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Het gebruik van de fair value optie is onder IFRS aan voorwaarden verbonden (zie hieronder paragraaf 1. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan. zijn onderdeel van één van de volgende subcategorieën (RJ 290.51 4a Overige financiële vaste activa (op basis van IAS 39) 1.7 Verwerking waardeverschillen bij waardering investeringen in niet beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten tegen reële waarde Onder RJ 290.

‘Verstrekte leningen en overige vorderingen’ worden.519) IAS 39 kent deze categorie als zodanig niet. – ‘available for sale’.9 in een van de volgende categorieën vallen: – ‘loans and receivables’.10).52 Indien de onderneming kiest om voor deze categorie de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. en ‘available for sale’ tegen reële waarde met waardewijzigingen in het eigen vermogen (IAS 39. 1. RJ kent niet een afzonderlijke fair value optie. zijn primaire (niet-afgeleide) financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen die niet op een actieve markt zijn genoteerd. voorzover zij geen deel uitmaken van een handelsportefeuille. alleen is de toepassing veel beperkter. gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (RJ 290. 1. 2:387 lid 4 BW). 1. passiva of beide) worden op reële waarde basis gemanaged.9 Tijdelijke waardeverminderingen In de wet is bepaald dat rekening mag worden gehouden met op de balansdatum opgetreden waardeverminderingen die naar verwachting niet duurzaam zijn (art. 2 een groep van financiële instrumenten (activa.46 en 39. ‘Verstrekte leningen en overige vorderingen’ kunnen onder IAS 39.58-70). dat leidt tot de conclusie dat IFRS strikter is. Het begrip duurzaamheid is hierbij geen criterium. IAS 39 kent een specifieke regeling voor waardeverminderingen (IAS 39.55).8 Waardering verstrekte leningen en overige vorderingen ‘Verstrekte leningen en overige vorderingen’ die geen onderdeel uitmaken van een handelsportefeuille. 3 het financieel instrument bevat een ‘embedded derivative’. dit instrument aan te merken als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardewijzigingen in de winst-enverliesrekening indien aan één van drie criteria is voldaan: 1 toepassen van de fair value optie neemt een accounting mismatch weg of vermindert deze aanzienlijk. overeenkomstig een gedocumenteerde risk management/investerings strategie. Loans and receivables’ worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Het gebruik van de fair value optie is onder IFRS aan voorwaarden verbonden (zie hieronder paragraaf 1.10 Fair value optie De fair value optie van IAS 39. – ‘designated at fair value through profit or loss’. Voor deze keuze bestaan geen voorwaarden zoals onder IAS 39.502 voor de hele betreffende . welke zou bestaan als financiële activa of passiva op verschillende grondslagen worden gewaardeerd. RJ 290 geeft voor bepaalde categorieën wel de keuze om instrumenten op te nemen tegen reële waarde waarbij wijzigingen in de reële waarde worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Een verschil hierbij is wel dat een dergelijke keuze onder RJ 290. ‘designated at fair value through profit or loss’ tegen reële waarde met waardewijzigingen in de winst-enverliesrekening.9 staat ondernemingen toe op het moment dat zij een financieel instrument (een financieel actief of passief) aangaan.

Indien het onderscheid tussen vast en vlottend niet wordt gemaakt in de balans. claims. Indien ervoor gekozen wordt onderscheid te maken tussen vast en vlottend. Deze gevallen zijn gelijk aan de hiervoor genoemde onder RJ 190.7 – IFRS 7. IFRS 7 geeft onder andere aan dat een entiteit haar financiële instrumenten dient te groeperen in klassen van vergelijkbare instrumenten en. Kwalitatieve toelichting betreft doelstellingen.9). moet de entiteit alle activa en verplichtingen in volgorde van liquiditeit presenteren. b kwalitatieve en kwantitatieve toelichting over risico’s die zijn verbonden aan financiële instrumenten. beleid en processen voor het managen van deze risico’s. waaronder minimumeisen ten aanzien van toelichting over kredietrisico.60 geeft aan dat een entiteit in de balans onderscheid moet maken tussen vast en vlottend.1 Informatie over waarderings. Kwantitatieve toelichting betreft informatie over de omvang van de risico’s op . deze toelichting per klasse op te nemen (IFRS 7. 2 Presentatie 2.1 Uitsplitsing effecten naar financiële vaste en vlottende activa ‘Effecten’ is de verzamelnaam voor waardepapieren zoals aandelen. of wordt gehouden voor verkoop of verbruik in de normale productiecyclus van een onderneming. geeft IAS 1. moet de uitsplitsing in de toelichting worden vermeld (IAS 1. IAS 1.61). warrants en inschrijvingen in schuld. In dit onderdeel zijn veel van de toelichtingsvereisten vanuit IAS 32 overgenomen. behalve als presentatie op basis van liquiditeit betrouwbare en relevantere informatie verschaft. of – het actief primair wordt gehouden voor de verkoop of voor de korte termijn en de verwachting gerechtvaardigd is dat realisatie hiervan plaatsvindt binnen 12 maanden na de balansdatum.66 aan in welke gevallen sprake is van een vlottend actief.en resultaatbepalingsgrondslagen Onder IFRS zijn alle toelichtingsvereisten voor financiële instrumenten opgenomen in IFRS 7. of – er sprake is van ‘cash’ of ‘cash equivalents’ waarvan het gebruik niet aan beperkingen wordt onderworpen. De hoofdcategorieën van toelichting luiden: a toelichting over het belang van financiële instrumenten voor de financiële positie en prestatie van de entiteit (IFRS 7. liquiditeitsrisico en marktrisico (waaronder een gevoeligheidsanalyse). opties.6). obligaties. certificaten van aandelen.104). 3 Toelichting 3.en aandelenregisters (RJ 226.53 4a Overige financiële vaste activa (op basis van IAS 39) (sub)categorie gemaakt moet worden.206. Effecten kunnen zowel onder de financiële vaste activa als onder vlottende activa worden opgenomen. waar toelichting is vereist.30). terwijl de fair value optie voor ieder individueel instrument gekozen kan worden (mits voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in IAS 39. Als die uitzondering zich voordoet.206 geeft aan dat een actief als vlottend dient te worden geclassificeerd indien: – de verwachting gerechtvaardigd is dat het actief wordt gerealiseerd binnen. RJ 190. futures.

947).918 .2 Informatie omtrent kapitaalbelangen Overeenkomstig artikel 2:379 BW dienen over kapitaalbelangen van 20% of meer allerlei gegevens te worden verschaft zoals naam. (IFRS 7. financiële activa waarvan de boekwaarde hoger is dan de reële waarde en omtrent de indekking van verwachte toekomstige transacties (RJ 290.906 bepaalt. . het kredietrisico. Aansluiting is gezocht bij de verplichte ‘disclosures’ zoals die door IAS 32 werden voorgeschreven. en indien er geen sprake is van deelnemingen die tegen netto-vermogenswaarde worden gewaardeerd. Geen informatie hoeft te worden verschaft omtrent het eigen vermogen en resultaat van de kapitaalbelangen.913 en RJ 290. zowel in de balans opgenomen als niet in de balans opgenomen.37 bepalen dat een lijst moet worden opgenomen met een beschrijving van alle significante deelnemingen en groepsmaatschappijen. het percentage stemrechten). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële instrumenten die tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art. de reële waarde. IFRS bevat hieromtrent geen voorschriften. dat omtrent alle financiële instrumenten.40 en 28.31 – IFRS 7. 3. het volgende in de toelichting dient te worden opgenomen: a informatie over de omvang en de aard van de financiële instrumenten. RJ 290.RJ 290. 2:381b BW).en kasstroomrisico. De Nederlandse wet bevat het voorschrift dat uitgebreide informatie dient te worden verschaft over financiële instrumenten.42) Voor een uitwerking hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 22 Financiële instrumenten. Tevens moet op grond van Richtlijn 290 toelichting worden opgenomen omtrent het rente. 2:381a BW) en financiële instrumenten die niet tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art. inclusief het percentage aandeel in het kapitaal (en indien verschillend. en b de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. 3. IAS 27. RJ 290 sluit nog niet geheel aan op de specifieke bepalingen van IFRS 7. inclusief de criteria voor opname van financiële instrumenten in de balans en de toegepaste waarderingsmethoden. inclusief belangrijke contractuele bepalingen die invloed kunnen hebben op zowel bedrag en tijdstip als mate van zekerheid van de toekomstige kasstromen. het eigen vermogen en resultaat van de kapitaalbelangen. 2:368 lid 1 BW).54 basis van informatie intern verstrekt aan ‘key management personnel’. woonplaats en aandeel in het geplaatste kapitaal.en regelgeving stelt een mutatie-overzicht van elke post van de financiële vaste activa verplicht (art.3 Mutatie-overzicht financiële vaste activa De Nederlandse wet.

55 4b Overige financiële vaste activa (op basis van IFRS 9) 4b 1 Overige financiële vaste activa (op basis van IFRS 9) Nederlandse wet. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan NL strikter 1. waardeveranderingen keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR.4 Verwerking waardeverschillen bij waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties tegen reële waarde 1. hetzij via het eigen vermogen (‘other comprehensive income’). dan naarmate control is overgedragen Keuze hetzij geamortiseerde kostprijs (onder voorwaarden) hetzij reële waarde met waardeveranderingen in WVR IFRS strikter IFRS Conclusie 1. waardeveranderingen hetzij in het resultaat. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan Waardeveranderingen hetzij in het resultaat.7 Verwerking waardeverschillen bij waardering investeringen in niet beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten tegen reële waarde Tegen reële waarde IFRS strikter Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR.6 Waardering investeringen in niet beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten 1.5 Waardering investering in beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten Keuze hetzij geamortiseerde kostprijs (onder voorwaarden) hetzij reële waarde Waardeveranderingen in WVR IFRS strikter IFRS strikter Reële waarde. IFRS strikter 1. hetzij via het eigen vermogen (‘other comprehensive income’) IFRS strikter . Zo niet. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan Keuze waardering tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR.2 Waardering beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties Reële waarde met waardeveranderingen of direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR.1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) 1.3 Waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties 1.en regelgeving Grondslagen Bij overdracht van economische voordelen en risico’s aan derden Indien alle of nagenoeg alle economische voordelen en risico’s zijn overgedragen. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan Tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde Reële waarde.

Ten overvloede wijzen wij er op dat IFRS 9 nog niet is goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie. De overige fasen zullen naar verwachting in de periode tot juni 2011 gereed komen.1 Uitsplitsing effecten naar financiële vaste en vlottende activa 3 Toelichting 3. .en resultaatbepalingsgrondslagen 3.56 1. In dit hoofdstuk wordt dan ook een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse wet-en regelgeving enerzijds en IFRS 9 gecombineerd met de bepalingen uit IAS 39 die nog van kracht zijn indien IFRS 9 vervroegd wordt toegepast anderzijds.3 Mutatie-overzicht financiële vaste activa Geen verplichting NL eist meer toelichting Algemeen De IASB vervangt op dit moment IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement door IFRS 9 Financial Instruments. Fase 1 behandelt de classificatie en waardering van financiële activa.9 Tijdelijke waardeverminderingen Rekening mag worden gehouden met op de balansdatum opgetreden waardevermindering Geen specifieke optie maar fair value is voor alle financiële activa toegestaan IFRS strikter 1. de bepalingen van IAS 39 van kracht blijven.8 Waardering verstrekte leningen en overige vorderingen Nederlandse wet.en regelgeving Geamortiseerde kostprijs IFRS Keuze hetzij geamortiseerde kostprijs (onder voorwaarden) hetzij reële waarde met waardeveranderingen in WVR Specifieke regeling (zonder begrip ‘duurzaamheid’) Conclusie NL strikter 1. Voor ondernemingen die IFRS 9 vervroegd toepassen geldt dat voor de onderwerpen die nog niet in IFRS 9 zijn opgenomen. IFRS 9 is verplicht van toepassing vanaf 2013. die in fasen gereed zal komen.1 Informatie over waarderings.10 Fair value-optie Fair value met waardeveranderingen in het resultaat indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan IFRS strikter 2 Presentatie In balans In balans of toelichting) NL strikter 2.2 Informatie omtrent kapitaalbelangen Specifieke toelichtingseisen (zie tekst) Specifieke toelichtingseisen (zie tekst) IFRS eist meer toelichting Eigen vermogen en resultaat moet worden vermeld indien waardering tegen kostprijs of actuele waarde Verplicht op te nemen Vermelding is niet nodig NL eist meer toelichting 3.

met aanpassing van vergelijkende cijfers. Waardering mag alleen tegen geamortiseerde kostprijs plaatsvinden als aan twee criteria cumulatief is voldaan: . Voor alle financiële activa geldt dat de eerste waardering plaatsvindt tegen reële waarde. De tweede categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering’ dient onder RJ 290 tegen reële waarde te worden gewaardeerd. 1. 3 overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering (zie par. indien de transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de post van het vreemd vermogen aan een derde worden overgedragen. vorderingen uit hoofde van verstrekte leningen en obligaties. In Richtlijn 115. 1 Grondslagen 1.110 is een algemene bepaling opgenomen omtrent de ‘derecognition’ van activa en passiva. De eerste categorie tot het einde looptijd aangehouden zal tegen geamortiseerde kostprijs moeten worden gewaardeerd.1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) Richtlijn 290. 1.57 4b Overige financiële vaste activa (op basis van IFRS 9) De kern van IFRS 9 is dat de primaire classificatie slechts twee categorieën kent naar de aard van het instrument: schuld/vorderinginstrumenten (‘debt instruments’. Een actief of een post van het vreemd vermogen dient niet langer in de balans te worden opgenomen. 2 overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering. IAS 39 gaat zeer gedetailleerd op de ‘derecognition’ van activa en passiva in. Zie voor de behandeling van IAS 39 hoofdstuk 22 ‘Financiële instrumenten’. De stelselwijziging naar IFRS 9 wordt in beginsel met terugwerkende kracht verwerkt. zijn primire (niet-afgeleide) financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen. Onder RJ 290.3).410: 1 tot het einde looptijd aangehouden (ongeacht of sprake is van beursnotering). Er wordt in IFRS 9. anders dan in IAS 39. Voorbeelden van schuldinstrumenten zijn handelsvorderingen. een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-enverliesrekening te worden verwerkt. De volgende drie subcategorieën worden onderscheiden door RJ 290.2 Waardering beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties Gekochte leningen en obligaties die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille.702 verwijst voor het niet langer opnemen van financiële activa of financiële verplichtingen naar RJ 115.517 bestaat de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in een herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-enverliesrekening. geen onderscheid gemaakt tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde instrumenten. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan. Onder IFRS 9 vindt de vervolgwaardering van schuldinstrumenten plaats tegen hetzij geamortiseerde kostprijs hetzij reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat. hierna schuldinstrumenten genoemd) en eigen-vermogensinstrumenten (‘equity investments’). De vervolgwaardering hangt af van de aard van het instrument en van specifieke criteria. Van derden gekochte vorderingen maken deel uit van deze categorie. alinea 104 tot en met 112.

3 overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering. 1. – de contractuele bepalingen van het instrument voorzien in kasstromen op specifieke data en de kasstromen betreffen uitsluitend de hoofdsom en de rente over de resterende hoofdsom. Indien de onderneming kiest om voor deze instrumenten de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. de contractuele bepalingen van het instrument voorzien in kasstromen op specifieke data en de kasstromen betreffen uitsluitend de hoofdsom en de rente over de resterende hoofdsom. 1. Waardering mag alleen tegen geamortiseerde kostprijs plaatsvinden als aan twee criteria cumulatief is voldaan: – het bedrijfsmodel is gericht op het aanhouden van de activa teneinde de contractuele kasstromen te realiseren.58 – – het bedrijfsmodel is gericht op het aanhouden van de activa teneinde de contractuele kasstromen te realiseren.2). zijn primire (niet-afgeleide) financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen. Ook als aan beide genoemde criteria is voldaan. 2 overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering (zie par. kan de grondslag van reële waarde worden gekozen (‘fair value option’).410: 1 tot het einde looptijd aangehouden (ongeacht of sprake is van beursnotering). kan de grondslag van reële waarde worden gekozen (‘fair value option’). Alle overige schuldinstrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde. . mits de keuze voor reële waarde leidt tot een eliminatie of belangrijke vermindering van een ‘accounting mismatch’(zie hieronder paragraaf 1. De eerste categorie tot het einde looptijd aangehouden zal tegen geamortiseerde kostprijs moeten worden gewaardeerd. Onder IFRS 9 vindt de vervolgwaardering van schuldinstrumenten plaats tegen hetzij geamortiseerde kostprijs hetzij reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat. Ook als aan beide genoemde criteria is voldaan. mits de keuze voor reële waarde leidt tot een eliminatie of belangrijke vermindering van een ‘accounting mismatch’(zie hieronder paragraaf 1.10).3 Waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties Gekochte leningen en obligaties die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille. Ten aanzien van de waardering van de derde categorie ‘Overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’ geldt dat RJ 290. De volgende drie subcategorieën worden onderscheiden door RJ 290. Indien de onderneming kiest om voor deze instrumenten de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt.10).518 de keuze geeft tussen geamortiseerde kostprijs dan wel de reële waarde. Van derden gekochte vorderingen maken deel uit van deze categorie. Alle overige schuldinstrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat.

6 Waardering investeringen in niet beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten Investeringen in eigen vermogensinstrumenten die geen onderdeel uitmaken van een handelsportefeuille. zijn onderdeel van één van de volgende subcategorieën (RJ 290. De eerste categorie ‘investering in beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten’ dient zowel onder RJ 290 als onder IFRS 9 tegen reële waarde te worden gewaardeerd. IFRS 9 schrijft voor dat bij waardering tegen reële waarde alle waardeveranderingen in het resultaat worden geboekt. hetzij in het eigen vermogen (‘other comprehensive income’). Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan.59 4b Overige financiële vaste activa (op basis van IFRS 9) 1. 1.5 Waardering investering in beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten Investeringen in eigen vermogensinstrumenten die geen onderdeel uitmaken van een handelsportefeuille.522 de keuze geeft tussen kostprijs dan wel de reële waarde. b niet beursgenoteerd. een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. Onder IFRS 9 bestaat de keuze om de waardeveranderingen hetzij te verwerken in het resultaat.412): a beursgenoteerd. 1. IFRS 9 geeft aan dat waardering tegen reële waarde moet geschieden. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan.518 de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in een herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening.521 bestaat de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in een herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt.7 Verwerking waardeverschillen bij waardering investeringen in niet beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten tegen reële waarde Onder RJ 290. In beide gevallen maakt de waardeverandering deel uit van het totaalresultaat (‘comprehensive income’). Onder RJ 290. zijn onderdeel van één van de volgende subcategorieën (RJ 290. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan.412): a beursgenoteerd. Ten aanzien van de waardering van de tweede categorie ‘investeringen in niet beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten geldt dat RJ 290.4 Verwerking waardeverschillen bij waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen obligaties tegen reële waarde Indien de onderneming ervoor kiest instrumenten binnen de categorie ‘Overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’ te waarderen tegen de reële waarde. b niet beursgenoteerd. bestaat onder RJ 290.522 bestaat de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-enverliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in een herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. . een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. 1.

8 Waardering verstrekte leningen en overige vorderingen ‘Verstrekte leningen en overige vorderingen’ die geen onderdeel uitmaken van een handelsportefeuille. gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (RJ 290.10).60 Onder IFRS 9 bestaat de keuze om de waardeveranderingen hetzij te verwerken in het resultaat. alleen is de toepassing veel beperkter. terwijl de fair value optie voor ieder individueel instrument gekozen kan worden (mits voldaan aan de voorwaarden). 1. .519) Onder IFRS 9 vindt de vervolgwaardering van schuldinstrumenten plaats tegen hetzij geamortiseerde kostprijs hetzij reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat.9 Tijdelijke waardeverminderingen In de wet is bepaald dat rekening mag worden gehouden met op de balansdatum opgetreden waardeverminderingen die naar verwachting niet duurzaam zijn (art. Waardering mag alleen tegen geamortiseerde kostprijs plaatsvinden als aan twee criteria cumulatief is voldaan: – het bedrijfsmodel is gericht op het aanhouden van de activa teneinde de contractuele kasstromen te realiseren. Een verschil hierbij is wel dat een dergelijke keuze onder RJ 290. In beide gevallen maakt de waardeverandering deel uit van het totaalresultaat (‘comprehensive income’). RJ 290 geeft voor bepaalde categorieën wel de keuze om instrumenten op te nemen tegen reële waarde waarbij wijzigingen in de reële waarde worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. RJ kent niet een afzonderlijke fair value optie. IAS 39 kent een specifieke regeling voor waardeverminderingen (IAS 39.10 Fair value optie Ook op grond van IFRS 9 kan de grondslag van reële waarde worden gekozen (‘fair value option’).502 voor de hele betreffende (sub)categorie gemaakt moet worden. Het begrip duurzaamheid is hierbij geen criterium. ‘Verstrekte leningen en overige vorderingen’ worden. kan de grondslag van reële waarde worden gekozen (‘fair value option’). Voor deze keuze bestaan geen voorwaarden zoals onder IFRS 9. 2:387 lid 4 BW). mits de keuze voor reële waarde leidt tot een eliminatie of belangrijke vermindering van een ‘accounting mismatch’(zie hieronder paragraaf 1. 1. voorzover zij geen deel uitmaken van een handelsportefeuille. hetzij in het eigen vermogen (‘other comprehensive income’). – de contractuele bepalingen van het instrument voorzien in kasstromen op specifieke data en de kasstromen betreffen uitsluitend de hoofdsom en de rente over de resterende hoofdsom. Indien de onderneming kiest om voor deze instrumenten de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. mits de keuze voor reële waarde leidt tot een eliminatie of belangrijke vermindering van een ‘accounting mismatch’.58-70). 1. Ook als aan beide genoemde criteria is voldaan. Alle overige schuldinstrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat. zijn primaire (niet-afgeleide) financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen die niet op een actieve markt zijn genoteerd.

61 4b Overige financiële vaste activa (op basis van IFRS 9) 2 Presentatie 2.31 – IFRS 7.30). moet de entiteit alle activa en verplichtingen in volgorde van liquiditeit presenteren. beleid en processen voor het managen van deze risico’s. Indien ervoor gekozen wordt onderscheid te maken tussen vast en vlottend. obligaties. opties. claims. Als die uitzondering zich voordoet. waar toelichting is vereist. of – het actief primair wordt gehouden voor de verkoop of voor de korte termijn en de verwachting gerechtvaardigd is dat realisatie hiervan plaatsvindt binnen 12 maanden na de balansdatum.66 aan in welke gevallen sprake is van een vlottend actief. of – er sprake is van ‘cash’ of ‘cash equivalents’ waarvan het gebruik niet aan beperkingen wordt onderworpen. moet de uitsplitsing in de toelichting worden vermeld (IAS 1. waaronder minimumeisen ten aanzien van toelichting over kredietrisico. certificaten van aandelen. liquiditeitsrisico en marktrisico (waaronder een gevoeligheidsanalyse).42) Voor een uitwerking hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 22 Financiële instrumenten. . geeft IAS 1.61) 3 Toelichting 3. RJ 190.104).60 geeft aan dat een entiteit in de balans onderscheid moet maken tussen vast en vlottend. Deze gevallen zijn gelijk aan de hiervoor genoemde onder RJ 190. IAS 1. De hoofdcategorieën van toelichting luiden: a toelichting over het belang van financiële instrumenten voor de financiële positie en prestatie van de entiteit (IFRS 7. Effecten kunnen zowel onder de financiële vaste activa als onder vlottende activa worden opgenomen.en aandelenregisters (RJ 226. Indien het onderscheid tussen vast en vlottend niet wordt gemaakt in de balans.206 geeft aan dat een actief als vlottend dient te worden geclassificeerd indien: – de verwachting gerechtvaardigd is dat het actief wordt gerealiseerd binnen. warrants en inschrijvingen in schuld. Kwalitatieve toelichting betreft doelstellingen.en resultaatbepalingsgrondslagen Onder IFRS zijn alle toelichtingsvereisten voor financiële instrumenten opgenomen in IFRS 7. of wordt gehouden voor verkoop of verbruik in de normale productiecyclus van een onderneming.1 Informatie over waarderings. behalve als presentatie op basis van liquiditeit betrouwbare en relevantere informatie verschaft. deze toelichting per klasse op te nemen (IFRS 7.6). futures. b kwalitatieve en kwantitatieve toelichting over risico’s die zijn verbonden aan financiële instrumenten. Kwantitatieve toelichting betreft informatie over de omvang van de risico’s op basis van informatie intern verstrekt aan ‘key management personnel’.1 Uitsplitsing effecten naar financiële vaste en vlottende activa ‘Effecten’ is de verzamelnaam voor waardepapieren zoals aandelen.7 – IFRS 7. (IFRS 7.206. IFRS 7 geeft onder andere aan dat een entiteit haar financiële instrumenten dient te groeperen in klassen van vergelijkbare instrumenten en. In dit onderdeel zijn veel van de toelichtingsvereisten vanuit IAS 32 overgenomen.

zowel in de balans opgenomen als niet in de balans opgenomen.62 De Nederlandse wet bevat het voorschrift dat uitgebreide informatie dient te worden verschaft over financiële instrumenten.en regelgeving stelt een mutatie-overzicht van elke post van de financiële vaste activa verplicht (art. het percentage stemrechten). het eigen vermogen en resultaat van de kapitaalbelangen. inclusief het percentage aandeel in het kapitaal (en indien verschillend. dat omtrent alle financiële instrumenten. inclusief belangrijke contractuele bepalingen die invloed kunnen hebben op zowel bedrag en tijdstip als mate van zekerheid van de toekomstige kasstromen. en indien er geen sprake is van deelnemingen die tegen netto-vermogenswaarde worden gewaardeerd.37 bepalen dat een lijst moet worden opgenomen met een beschrijving van alle significante deelnemingen en groepsmaatschappijen. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 115 Criteria voor opname en vermelding van gegevens (aangepast 2008) – Richtlijn 160 Gebeurtenissen na balansdatum (aangepast 2008) – Richtlijn190 Overige algemene uiteenzettingen (aangepast 2005) – Richtlijn 214 Financiële vaste activa (aangepast 2008) – Richtlijn 290 Financiële instrumenten (aangepast 2008) – Richtlijn 292. inclusief de criteria voor opname van financiële instrumenten in de balans en de toegepaste waarderingsmethoden.40 en 28.5 Samengestelde transacties met de juridische vorm van een leaseovereenkomst (aangepast 2007) – IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (revised 2008) – IFRS 9 Financial Instruments (2009) – IAS 1 Presentation of Financial Statements (revised 2007) . het kredietrisico. en b de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. RJ 290.947). 2:381a BW) en financiële instrumenten die niet tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art. RJ 290 sluit nog niet geheel aan op de specifieke bepalingen van IFRS 7.en kasstroomrisico. de reële waarde.906 bepaalt. het volgende in de toelichting dient te worden opgenomen: a informatie over de omvang en de aard van de financiële instrumenten. 2:381b BW). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële instrumenten die tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art. IFRS bevat hieromtrent geen voorschriften. 3.918 .RJ 290. financiële activa waarvan de boekwaarde hoger is dan de reële waarde en omtrent de indekking van verwachte toekomstige transacties (RJ 290. IAS 27.2 Informatie omtrent kapitaalbelangen Overeenkomstig artikel 2:379 BW dienen over kapitaalbelangen van 20% of meer allerlei gegevens te worden verschaft zoals naam. Aansluiting is gezocht bij de verplichte ‘disclosures’ zoals die door IAS 32 werden voorgeschreven. woonplaats en aandeel in het geplaatste kapitaal. 3. 2:368 lid 1 BW).3 Mutatie-overzicht financiële vaste activa De Nederlandse wet.913 en RJ 290. Geen informatie hoeft te worden verschaft omtrent het eigen vermogen en resultaat van de kapitaalbelangen. Tevens moet op grond van Richtlijn 290 toelichting worden opgenomen omtrent het rente.

63 4b Overige financiële vaste activa (op basis van IFRS 9) – – – IAS 10 IAS 32 IAS 39 Events after the reporting period (revised 2008) Financial Instruments: Presentation (revised 2008) Financial Instruments: Recognition and Measurement (revised 2008) .

2 Waardering voorraden bij producenten van minerale hulpbronnen en minerale producten 1.64 5 1 Voorraden Nederlandse wet.7 Activering rentekosten 1.1 Waardering voorraden bij agrarische producenten 1.3 Waardering voorraden commodities aangehouden door brokers/traders Waardering tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde (met waardemutaties naar herwaarderingsreserve) Kostprijs of reële waarde min verkoopkosten met waardemutaties naar winst-enverliesrekening 1.1 Uitsplitsing voorraden – – – – Grond.en hulpstoffen Onderhanden werk Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen op voorraden Geen verplichte uitsplitsing NL strikter .8 Buitengewone waardeverminderingen Niet toegestaan IFRS strikter Verplicht IFRS is strikter Toegestaan Met redelijkerwijs op korte termijn te voorziene buitengewone waardeverminderingen mag rekening worden gehouden Verplicht Niet toegestaan IFRS is strikter IFRS is strikter 2 Presentatie 2.6 Activering toerekenbare indirecte vervaardigingskosten 1.5 Toepassing Lifomethode 1.4 Waardering overige voorraden Waardering tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde (met waardemutaties naar herwaarderingsreserve) Toegestaan met aanvullende toelichting Toegestaan Waardering tegen kostprijs 1.en regelgeving Grondslagen Waardering tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde met waardemutaties in vermogen of resultaat Waardering tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde met waardemutaties in herwaarderingsreserve Waardering tegen kostprijs of net realisable value met waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening Waardering tegen kostprijs of net realisable value met waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening NL strikter bij waardering tegen net realisable value Strijdig (bij waardering tegen actuele waarde/reële waarde) Strijdig (bij waardering tegen actuele waarde/reële waarde) IFRS strikter IFRS Conclusie 1.

1 Aanvullende toelichting bij toepassing actuele waarde Niet van toepassing NL strikter bij toepassing actuele waarde 1 Grondslagen 1.65 5 Voorraden Nederlandse wet. Onder de Nederlandse wetgeving is waardering tegen kostprijs of actuele waarde toegestaan. De Nederlandse wet. Echter. . Het is hierbij nog wel van belang te melden dat IAS 41 specifieke bepalingen kent voor de bepaling van de waarde van de voorraad agrarische producten op het moment van oogsten. Indien het laatste wel het geval is.1 is vermeld.1 Waardering voorraden bij agrarische producenten Ingevolge IAS 2. Ingevolge Nederlandse wetgeving is waardering tegen actuele waarde toegestaan. 2:390 lid 1 BW). Deze reële waarde geldt dan als de kostprijs van de agrarische voorraden voor de vervolgwaardering op basis van IAS 2.en regelgeving kent geen specifieke bepalingen ten aanzien van de bepaling van de kostprijs van agrarische producten op het moment van oogsten. bij agrarische voorraden met een frequente marktnotering moeten de waardeverschillen bij toepassing van actuele waarde onmiddellijk in het resultaat worden verantwoord (art. 2:390 lid 1 BW).3 Waardering voorraden grondstoffen aangehouden door brokers/traders Ingevolge IAS 2. 1. 2:390 lid 1 BW). Indien geen sprake is van een frequente marktnotering dienen de waardeveranderingen altijd te worden opgenomen in een herwaarderingsreserve (art. met verwerking van de waardeveranderingen in een herwaarderingsreserve indien er geen sprake is van agrarische voorraden waarvoor een frequente marktnotering bestaat (art. waarbij waardeveranderingen worden verwerkt in het resultaat. geldt hetgeen in 1. Deze dient ingevolge IAS 41 te worden gewaardeerd op basis van reële waarde.2 Waardering voorraden bij producenten van minerale hulpbronnen en minerale producten Ingevolge IAS 2.en regelgeving 3 Toelichting Toelichting bepaling vervangingswaarde en verwerking herwaardering IFRS Conclusie 3. 1. De waardeveranderingen worden rechtstreeks in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) opgenomen (art.3(a) mogen producenten van minerale hulpbronnen en minerale producten de voorraden tegen net realisable value waarderen waarbij de waardeveranderingen in het resultaat worden verantwoord. 2:390 lid 1 BW).3(a) mogen agrarische producenten de voorraden tegen net realisable value waarderen waarbij de waardeveranderingen in het resultaat worden verantwoord. De Nederlandse wet maakt onderscheid tussen agrarische voorraden met een frequente marktnotering en agrarische voorraden zonder frequente marktnotering.3(b) mogen voorraden grondstoffen (commodities) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden door broker/traders worden gewaardeerd tegen reële waarde minus de kosten van verkoop. In beide gevallen is waardering tegen kostprijs of actuele waarde toegestaan. 2:384 lid 7 BW/art.

317) maar eisen daarbij aanvullende toelichting. IFRS kent geen verplichte uitsplitsing.204).508 aanvullende toelichtingen inzake: . – vooruitbetalingen op voorraden.7 Activering rentekosten Met ingang van 1 januari 2009 is IAS 23R van kracht geworden. 2:390 lid 1 BW). Onder IFRS is het niet toegestaan rekening te houden met op korte termijn te voorziene buitengewone waardeverminderingen.66 1. De Richtlijnen staan waardering van voorraden met gebruikmaking van de lifomethode toe (RJ 220. In Nederland is activering niet verplicht.305). 1. 1. en in Nederland toegestaan (RJ 220.1 Aanvullende toelichting bij toepassing actuele waarde Bij toepassing van waardering op basis van actuele waarde vereist RJ 220. 3 Toelichting 3.8 Op korte termijn te voorziene buitengewone waardeverminderingen Ingevolge artikel 2:387 lid 3 BW is het toegestaan bij de waardering van voorraden rekening te houden met redelijkerwijs op korte termijn te voorziene buitengewone waardeverminderingen. De RJ heeft een sterke voorkeur hiermee géén rekening te houden. 1. – gereed product en handelsgoederen. maar wel toegestaan (RJ 273.327) en deze verwerkingswijze daarmee strijdig is met de algemene bepalingen inzake de verwerking van gebeurtenissen na balansdatum (RJ 160. 2 Presentatie 2.8).en hulpstoffen. Deze gewijzigde richtlijn stelt activering van rentekosten verplicht voor alle kwalificerende activa (IAS 23. 1.206).10).1 Uitsplitsing voorraden In de balans of in de toelichting dienen de voorraden als volgt te worden uitgesplitst (art.4 Waardering overige voorraden IAS 2 kent bij overige voorraden uitsluitend waardering tegen historische kostprijs. – onderhanden werk.25 niet toegestaan. De wet en de Richtlijnen staan toe dat voorraden worden geherwaardeerd naar hogere vervangingswaarde of bedrijfswaarde.6 Activering toerekenbare indirecte vervaardigingskosten De activering van toerekenbare indirecte kosten in de kostprijs van de voorraden is bij IFRS verplicht (IAS 2. omdat hierbij géén sprake is van nadere informatie over de feitelijke situatie per balansdatum (RJ 220. Alle herwaarderingen gaan naar de herwaarderingsreserve (art. 2:369 BW): – grond. Deze kwalificerende activa kunnen ook onderdeel uitmaken van de voorraden.5 Toepassing Lifo methode Waardering van voorraden met toepassing van de lifo-methode is op grond van IAS 2.

het bedrag van de herwaardering van voorraden en/of afwaardering van voorraden ten laste van de herwaarderingsreserve.67 5 Voorraden – – – – de wijze van bepaling van de vervangingwaarde. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 220 Voorraden (aangepast 2006) – Richtlijn 160 Gebeurtenissen na balansdatum (aangepast 2008) – Richtlijn 273 Rentelasten (aangepast 2007) – IAS 2 Inventories (revised 2003) – IAS 23 Borrowing Costs (revised 2007) – IAS 41 Agriculture . de gekozen verwerkingswijze van gerealiseerde herwaarderingen. het bedrag aan waardeveranderingen rechtstreeks verwerkt in de winst-enverliesrekening met betrekking tot agrarische voorraden.

voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de uitvoering zich over het algemeen uitstrekt over meer dan één verslagperiode Om praktische reden toegestaan mits geen materiële invloed op vermogen en resultaat Geen specifieke bepalingen IAS 11/IFRIC 15 stellen als aanvullende voorwaarde dat de opdrachtgever belangrijke onderdelen van het ontwerp moet kunnen bepalen dan wel wijzigingen in het ontwerp moet kunnen aanbrengen Niet toegestaan IFRS strikter IFRS Conclusie 1.2 Verantwoorden winst in boekjaar van gereedkomen IFRS strikter 1. Als gevolg van deze nieuwe richtlijn is een groot aantal verschillen tussen Nederlandse wet-en regelgeving en IFRS komen te vervallen. Echter met ingang van 1 januari 2009 is IFRIC 15 van kracht geworden. De nieuwe richtlijn is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2009.1 Toepassing categoriale model Projectopbrengsten worden als netto-omzet of als wijziging in onderhanden werk gepresenteerd Drie alternatieven Omzet dient altijd tussentijds te worden verantwoord IFRS strikter 2. Deze interpretatie gaat specifiek in op de wijze van resultaatverantwoording op onderhanden projecten in opdracht van derden voor de constructie van activa.en regelgeving Grondslagen Een project welke is overeengekomen met een derde.2 Presentatie onderhanden werk Presentatie als vordering of schuld of als afzonderlijke post netto per contract IFRS strikter 3 Toelichting – – – Algemeen In de Jaareditie 2008 heeft de RJ een volledig nieuwe Richtlijn 221 Onderhanden Projecten gepubliceerd ter vervanging van de oude Richtlijn 221. Toepassing van IFRIC 15 kan in sommige situaties weer tot belangrijke verschillen leiden met Nederlandse wet-en .4 Projectontwikkeling 2 Presentatie Specifieke bepalingen IFRS strikter Specifieke bepalingen Geen specifieke bepalingen IFRS strikter 2.1 Definitie onderhanden projecten 1.68 6 1 Onderhanden projecten in opdracht van derden Nederlandse wet.3 Opsplitsen contracten in verschillende projecten 1.

105 definieert een onderhanden project in opdracht van derden als een project dat is overeengekomen met een derde.IE8) 1.316 om praktische redenen toegestaan om de winst van elk project te verantwoorden in het boekjaar van gereedkomen. . hoewel uiteraard ook onder IFRS het materialiteitsbeginsel van toepassing is. Indicaties voor de toepassing van IAS 11 zijn: – dat de koper belangrijke onderdelen van het ontwerp zelf kan specificeren voor de aanvang van het project en/of deze moet kunnen wijzigen tijdens de uitvoering (IFRIC 15. indien er sprake is van een stroom van projecten waarvan de looptijden overwegend korter zijn dan één jaar.11).11 wordt hier verder invulling aan gegeven door te bepalen dat de opdrachtgever de belangrijkste onderdelen in het ontwerp zelf moet kunnen specificeren voor aanvang van het project en/of deze moet kunnen wijzigen tijdens de uitvoering.3 is nagenoeg dezelfde met de toevoeging dat het contract ‘specifically negotiated with the buyer’ moet zijn.1 Definitie onderhanden projecten RJ 221. Ditzelfde project zou op basis van IFRIC 15 binnen de scope van IAS 18 kunnen vallen en daarmee kunnen classificeren als de verkoop van een actief waarbij de opbrengsten pas worden genomen aan het eind van de constructieperiode bij oplevering van het actief. – dat in geval van beëindiging van de overeenkomst voordat de ontwikkeling gereed is. de koper het onderhanden werk behoudt en de verkoper het recht heeft voor het uitgevoerde werk betaald te worden (IFRIC 15. maar binnen de scope van IAS 18. – dat de koper het recht heeft het onderhanden werk over te nemen (bijvoorbeeld een andere aannemer in dienst te nemen) (IFRIC 15. Zo kan het voorkomen dat de constructie van een actief onder RJ 221 classificeert als een project en de opbrengsten naar rato van voortgang worden verantwoord. De definitie in IAS 11. de zeggenschap en de significante risico’s en voordelen van het eigendom van het onderhanden werk kan overdragen aan de koper. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan. valt het project niet binnen de scope van IAS 11.69 6 Onderhanden projecten in opdracht van derden regelgeving. gedurende de constructieperiode (‘continuous transfer’). Een dergelijke uitzondering komt niet voor in IFRS. In IFRIC 15.2 Verantwoorden winst in boekjaar van gereedkomen Het is ingevolge RJ 221. Aanwijzingen hiervoor zijn bijvoorbeeld: – dat de grond in bezit is of gehuurd wordt door de koper. dan wel indien er sprake is van een gelijkmatige stroom van projecten van stabiele omvang. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor het moment waarop de opbrengsten op een project mogen worden verantwoord. 1 Grondslagen 1. Deze afwijking van winstneming naar rato van verrichte prestaties bij uitvoering van het werk is echter alleen toegestaan als dat geen materiële invloed heeft op vermogen en resultaat. – dat de verkoper.IE11). IFRIC 15 is op 22 juli 2009 ‘endorsed’ door de EU en dient te worden toegepast voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2010. voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode. waarvan de gereedkoming een patroon van regelmatige spreiding vertoont (vergelijk ‘ideaalcomplex’).

Ook bevat IFRS specifieke bepalingen ten aanzien van het verantwoorden van meerwerk als een apart project.en nadelen verbonden aan het economisch eigendom niet zijn overgedragen aan een koper dienen de kosten te worden geactiveerd. – Indien de voor.105): Projectontwikkeling is de ontwikkeling en constructie van een actief of activa die zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode. Projectontwikkeling wordt als volgt gedefinieerd (RJ 221. los van de prijs van het oorspronkelijke contract. Dit moet (en mag uitsluitend) indien het actief in belangrijke mate verschilt in ontwerp.320. maar binnen de scope van IAS 18. waarbij de voor.70 1.112). – over elk actief afzonderlijk is onderhandeld en opdrachtgever en –nemer telkens per actief de keuze hadden tussen acceptatie en afwijzing.8 schrijft voor dat indien een contract verschillende activa betreft deze dient te worden opgeplitst in verschillende projecten indien: – afzonderlijke offertes zijn uitgebracht voor elk actief.105).en nadelen van het economisch eigendom van eenheden van projectontwikkeling voor of tijdens de constructie worden overgedragen aan de koper. risico en uitvoering van de te construeren activa gelijk is te stellen aan een onderhanden project (RJ 221. omdat juist bij projectontwikkeling de kopers vaak geen of slechts beperkt wijzigingen kunnen laten aanbrengen in het ontwerp. Dit. Ten aanzien van projectontwikkeling geeft RJ 221 de volgende bepalingen: – Projectontwikkeling is een activiteit die naar aard. Waardering vindt dan plaats overeenkomstig RJ 220 Voorraden (RJ 221.en nadelen verbonden aan het economisch eigendom van dat actief of die activa vóór of tijdens de ontwikkeling en/of constructie worden overgedragen aan één of meer kopers. IAS 11. – Projectontwikkeling dient normaliter te worden aangemerkt als één project al kent het project vaak meerdere kopers (RJ 221. Indien de voor. 321 en 322). Met name bij projectontwikkeling zal zich dan het probleem voordoen dat projectontwikkeling niet binnen de scope van IAS 11 zal vallen. Echter RJ 221 kent nog steeds geen specifieke bepalingen ten aanzien van het opsplitsen van contracten in verschillende projecten. IFRS kent deze specifieke bepalingen ten aanzien van projectontwikkeling niet en derhalve zijn de algemene bepalingen van IAS 11 en IFRIC 15 van toepassing. en – de kosten en opbrengsten per actief kunnen worden geïdentificeerd. dient voor deze eenheden het toe te rekenen deel van opbrengsten en kosten naar rato van de verrichte prestaties te worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.3 Opsplitsen van contracten in verschillende projecten In de nieuwe richtlijn 221 zijn de bepalingen voor het combineren van verschillende contracten tot één project gelijk aan de bepalingen hierover in IAS 11. . 1. technologie of functie van het actief of de activa in het oorspronkelijke contract en over de prijs van het meerwerk afzonderlijk wordt onderhandeld.4 Projectontwikkeling In tegenstelling tot IAS 11 kent RJ 221 een aantal specifieke bepalingen ten aanzien van projectontwikkeling.

zolang het project nog niet is voltooid (RJ 221. of – wijziging in onderhanden projecten. onder aftrek van gedeclareerde termijnen. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 221 Onderhanden projecten (2008) – IAS 11 Construction Contracts (revised 1993) – IFRIC 15 Agreements for the construction of real estate .71 6 Onderhanden projecten in opdracht van derden 2 Presentatie 2.1 Toepassing categoriale model Indien het categoriale model wordt gehanteerd dienen de gerealiseerde projectopbrengsten als opbrengst in de winst-en-verliesrekening te worden gepresenteerd als: – netto-omzet. waarbij per project een actief wordt opgenomen als het saldo een debetstand vertoont en een passief wordt opgenomen als het saldo een creditstand vertoont (deze methode wordt aanbevolen). In het jaar van oplevering worden de totale projectopbrengsten gepresenteerd als netto-omzet waarbij de cumulatieve projectopbrengst verantwoord tot en met de voorgaande periode worden gepresenteerd als (aanpassing op de) wijziging in onderhanden projecten.406-412): 1 presentatie van een gesaldeerde post. 3 Toelichting Er is geen verschil tussen Nederlandse regelgeving en IFRS.42). 2. tussen de voorraden en de vorderingen.401 en 221. de uitsplitsing van debet.2 Presentatie onderhanden werken Met betrekking tot de presentatie in de balans worden twee alternatieven genoemd (RJ 221.en creditstanden van individuele projecten wordt in de toelichting opgenomen.402). maar nu worden voor de presentatie als actiefpost of als schuld het saldo van alle projecten gezamenlijk als één totaal opgenomen in de balans. 2 als onder 1. De IASB staat uitsluitend de eerste variant toe (IAS 11.22). Debetstanden worden afzonderlijk gepresenteerd onder de vlottende activa. Onder IFRS is uitsluitend de eerstgenoemde presentatiewijze toegestaan (IAS 11. Creditstanden worden afzonderlijk gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) 1. dan naarmate control is overgedragen Waardeveranderingen in eigen vermogen en bij realisatie in WVR(‘available for sale’).2 Waardeveranderingen beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR. Zo niet.3 Waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties Keuze waardering tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde IFRS strikter 1. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan NL strikter (wat betreft herwaarderingsreserve) 1. Rekening mag worden gehouden met op korte termijn te voorziene buitengewone waardevermindering Waardeveranderingen in het resultaat indien aan bepaalde criteria is voldaan Niet toegestaan 1. Indien gekozen wordt voor fair value optie (en aan voorwaarden is voldaan) waardeveranderingen in WVR Waardering tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde afhankelijk van de categorie waarin het instrument valt Waardeveranderingen in eigen vermogen en bij realisatie in WVR(‘available for sale’).72 7a 1 Vlottende activa: vorderingen (op basis van IAS 39) Nederlandse wet.4 Verwerking waardeverschillen bij waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties tegen reële waarde Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR. Indien gekozen wordt voor fair value optie (en aan voorwaarden is voldaan) waardeveranderingen in WVR Afhankelijk van de categorie: waardering tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde IFRS strikter IFRS Conclusie 1. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan IFRS strikter 1.7 Op korte termijn te voorziene buitengewone waardevermindering IFRS strikter .6 Fair value optie Geen specifieke optie maar fair value is voor alle financiële activa toegestaan.en regelgeving Grondslagen Bij overdracht van economische voordelen en risico’s aan derden Indien alle of nagenoeg alle economische voordelen en risico’s zijn overgedragen.5 Waardering verstrekte leningen en overige vorderingen Tegen geamortiseerde kostprijs Afhankelijk van de categorie kan strijdigheid ontstaan IFRS strikter 1.

Een actief of een post van het vreemd vermogen dient niet langer in de balans te worden opgenomen. 1. IFRS 9 is van toepassing vanaf jaarrekeningen 2013. Van derden gekochte vorderingen maken deel uit van deze categorie. Voor Europese ondernemingen is dan nog wel goedkeuring van IFRS 9 nodig. De volgende drie subcategorieën worden onderscheiden door RJ 290. wordt eerdere toepassing verwacht.1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) Richtlijn 290.1 Toelichting op financiële instrumenten Groter aantal en meer gedetailleerde toelichtingseisen (zie tekst) IFRS uitgebreider en meer gedetailleerd Algemeen De IASB is bezig aan een project om IAS 39 te vervangen. IAS 39 gaat zeer gedetailleerd op de ‘derecognition’ van activa en passiva in.110 is een algemene bepaling opgenomen omtrent de ‘derecognition’ van activa en passiva.2 Waardeveranderingen beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties Gekochte leningen en obligaties die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille. zijn primaire (niet-afgeleide) financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen. alinea 104 tot en met 112. 1 Grondslagen 1. 3 overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering (zie par.en regelgeving en IAS 39 worden in hoofdstuk 7a behandeld en de verschillen tussen de Nederlandse wet-en regelgeving en IFRS 9 worden in hoofdstuk 7b behandeld. maar eerdere toepassing is mogelijk. .702 verwijst voor het niet langer opnemen van financiële activa of financiële verplichtingen naar RJ 115. Deze standaard behandelt de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.1 Classificatie van vlottende vorderingen 3 Toelichting Specifieke toelichtingseisen (zie tekst) IFRS Conclusie Geen voorgeschreven indeling NL strikter 3. 2 overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering.3).410: 1 tot het einde looptijd aangehouden (ongeacht of deze beursgenoteerd zijn). indien de transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de post van het vreemd vermogen aan een derde worden overgedragen. In dat verband is op 12 november 2009 IFRS 9 ‘Financial Instruments’ gepubliceerd. 1. niet van financiële passiva.en regelgeving 2 Presentatie Voorgeschreven indeling 2. maar uitsluitend van financiële activa. De verschillen tussen de Nederlandse wet. hetgeen ten tijde van het schrijven van deze vergelijkingsbrochure (juni 2010) nog niet had plaatsgevonden. Gezien de vereenvoudigingen en mogelijkheden die IFRS 9 biedt. In Richtlijn 115.73 7a Vlottende activa: vorderingen (op basis van IAS 39) Nederlandse wet. Zie voor de behandeling van IAS 39 hoofdstuk 22 ‘Financiële instrumenten’.

518 de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in een herwaarderingsreserve en bij 1.9 in één van de hieronder genoemde categoriëen. bepaalt de waardering (IAS 39. IAS 39 kent geen categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering’. De tweede categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering’ dient zowel onder RJ 290 als onder IAS 39 tegen reële waarde te worden gewaardeerd. Verwerking waardeverschillen bij waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties tegen reële waarde Indien de onderneming ervoor kiest instrumenten binnen de categorie ‘Overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’ te waarderen tegen de reële waarde. – ‘designated at fair value through profit or loss’ (ofwel fair value optie): waardering tegen reële waarde met waardewijzigingen direct in de winst-en-verliesrekening.9 in de categorie ‘available for sale’ of ‘designated at fair value through profit or loss’ (ofwel fair value optie).46 en 39.518 de keuze geeft tussen geamortiseerde kostprijs dan wel de reële waarde. De categorie waarin het instrument valt.6). worden de waardeveranderingen direct in het eigen vermogen verwerkt en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. Ten aanzien van de waardering van de derde categorie ‘Overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’ geldt dat RJ 290. Er zijn geen verschillen in behandeling. 1. 1.517 bestaat de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in een herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. – ‘available for sale’: waardering tegen reële waarde met waardewijzigingen in het eigen vermogen. zijn primaire (niet-afgeleide) financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen. Dergelijke instrumenten vallen onder IAS 39. Indien instrumenten in de categorie ‘available for sale’ vallen. Een negatieve stand van de herwaardering is wel toegestaan. Onder RJ 290. IAS 39 kent geen categorie ‘Overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’. Van derden gekochte vorderingen maken deel uit van deze categorie. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan. Het gebruik van de fair value optie is onder IFRS aan voorwaarden verbonden (zie hieronder paragraaf 1. bestaat onder RJ 290.4 . Indien de onderneming kiest om voor deze instrumenten de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt.74 De eerste categorie tot het einde looptijd aangehouden is dezelfde categorie als onder IFRS ‘held to maturity’. De volgende drie subcategorieën worden onderscheiden door RJ 290. een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. Dergelijke instrumenten vallen onder IAS 39. 3 overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering. 2 overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering (zie par.410: 1 tot het einde looptijd aangehouden (ongeacht of deze beursgenoteerd zijn).2).3 Waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties Gekochte leningen en obligaties die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille.55): – ‘loans and receivables’: waardering tegen geamortiseerde kostprijs.

‘Verstrekte leningen en overige vorderingen’ kunnen onder IAS 39. passiva of beide) worden op reële waarde basis gemanaged. 1.9 in een van de volgende categorieën vallen: – ‘loans and receivables’. Een negatieve stand van de herwaardering is wel toegestaan.5 Waardering verstrekte leningen en overige vorderingen ‘Verstrekte leningen en overige vorderingen’ die geen onderdeel uitmaken van een handelsportefeuille. – ‘designated at fair value through profit or loss’. gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (RJ 290. 3 het financieel instrument bevat een ‘embedded derivative’. een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. en ‘available for sale’ tegen reële waarde met waardewijzigingen in het eigen vermogen (IAS 39.46 en 39. 1. Dergelijke instrumenten vallen onder IAS 39.9 staat ondernemingen toe op het moment dat zij een financieel instrument (een financieel actief of passief) aangaan. RJ kent geen afzonderlijke fair value optie. Een verschil . dit instrument aan te merken als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardewijzigingen in de winst-enverliesrekening indien aan één van drie criteria is voldaan: 1 toepassen van de fair value optie neemt een accounting mismatch weg of vermindert deze aanzienlijk. – ‘available for sale’. welke zou bestaan als financiële activa of passiva op verschillende grondslagen worden gewaardeerd. Loans and receivables’ worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.519) IAS 39 kent deze categorie als zodanig niet.6).75 7a Vlottende activa: vorderingen (op basis van IAS 39) realisatie in de winst-en-verliesrekening. RJ 290 geeft voor bepaalde categorieën wel de keuze om instrumenten op te nemen tegen reële waarde waarbij wijzigingen in de reële waarde worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.6 Fair value optie De fair value optie van IAS 39. 2 een groep van financiële instrumenten (activa. voorzover zij geen deel uitmaken van een handelsportefeuille. worden de waardeveranderingen direct in het eigen vermogen verwerkt en bij realisatie in de winst-enverliesrekening. Indien instrumenten binnen de categorie ‘available for sale’ vallen. ‘Verstrekte leningen en overige vorderingen’ worden. Voor deze keuze bestaan geen voorwaarden zoals onder IAS 39. Indien de onderneming kiest om voor deze instrumenten de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan. Het gebruik van de fair value optie is onder IFRS aan voorwaarden verbonden (zie hieronder paragraaf 1. zijn primaire (niet-afgeleide) financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen die niet op een actieve markt zijn genoteerd.55). IAS 39 kent geen categorie ‘Overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’. overeenkomstig een gedocumenteerde risk management/investeringsstrategie.3. alleen is de toepassing veel beperkter.9 in één van de categoriëen genoemd in paragraaf 1. ‘designated at fair value through profit or loss’ tegen reële waarde met waardewijzigingen in de winst-enverliesrekening.

b kwalitatieve en kwantitatieve toelichting over risico’s die zijn verbonden aan financiële instrumenten.30). 2 Presentatie 2. In dit onderdeel zijn veel van de toelichtingsvereisten vanuit IAS 32 overgenomen.5870). terwijl de fair value optie voor ieder individueel instrument gekozen kan worden (mits voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in IAS 39. beleid en processen voor het managen van deze risico’s. liquiditeitsrisico en marktrisico (waaronder een gevoeligheidsanalyse).76 hierbij is wel dat een dergelijke keuze onder RJ 290.7 Op korte termijn te voorziene buitengewone waardevermindering In de wet is bepaald dat rekening mag worden gehouden met op de balansdatum nog niet opgetreden maar redelijkerwijs te voorziene buitengewone waardeverminderingen (art. IAS 1 stelt geen indeling verplicht. – opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal.42) Voor een uitwerking hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 22 Financiële instrumenten. IAS 39 gaat uit van het ‘incurred loss model’ en staat dit dus niet toe (IAS 39. IFRS 7 geeft onder andere aan dat een entiteit haar financiële instrumenten dient te groeperen in klassen van vergelijkbare instrumenten en. .6). De hoofdcategorieën van toelichting luiden: a toelichting over het belang van financiële instrumenten voor de financiële positie en prestatie van de entiteit (IFRS 7. Kwalitatieve toelichting betreft doelstellingen.31 – IFRS 7. (IFRS 7. waar toelichting is vereist. deze toelichting per klasse op te nemen (IFRS 7. – vorderingen op groepsmaatschappijen.1 Toelichting op financiële instrumenten Onder IFRS zijn alle toelichtingsvereisten voor financiële instrumenten opgenomen in IFRS 7.502 voor de hele betreffende (sub)categorie gemaakt moet worden.1 Classificatie van vlottende vorderingen In artikel 2:370 lid 1 BW is bepaald welke posten afzonderlijk onder de vlottende vorderingen dienen te worden opgenomen.9). Kwantitatieve toelichting betreft informatie over de omvang van de risico’s op basis van informatie intern verstrekt aan ‘key management personnel’. waaronder minimumeisen ten aanzien van toelichting over kredietrisico. Het betreft: – vorderingen op handelsdebiteuren. 2:387 lid 3 BW). 3 Toelichting 3.7 – IFRS 7. 1. – vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft. – overige vorderingen met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.

918 . RJ 290 sluit nog niet geheel aan op de specifieke bepalingen van IFRS 7.913 en RJ 290.906 bepaalt. het volgende in de toelichting dient te worden opgenomen: a informatie over de omvang en de aard van de financiële instrumenten.947). Aansluiting is gezocht bij de verplichte ‘disclosures’ zoals die door IAS 32 werden voorgeschreven. dat omtrent alle financiële instrumenten. het kredietrisico. RJ 290. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële instrumenten die tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art.77 7a Vlottende activa: vorderingen (op basis van IAS 39) De Nederlandse wet bevat het voorschrift dat uitgebreide informatie dient te worden verschaft over financiële instrumenten. en b de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. financiële activa waarvan de boekwaarde hoger is dan de reële waarde en omtrent de indekking van verwachte toekomstige transacties (RJ 290. 2:381a BW) en financiële instrumenten die niet tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art. .en kasstroomrisico. inclusief belangrijke contractuele bepalingen die invloed kunnen hebben op zowel bedrag en tijdstip als mate van zekerheid van de toekomstige kasstromen. de reële waarde. inclusief de criteria voor opname van financiële instrumenten in de balans en de toegepaste waarderingsmethoden.RJ 290. zowel in de balans opgenomen als niet in de balans opgenomen. 2:381b BW). Tevens moet op grond van Richtlijn 290 toelichting worden opgenomen omtrent het rente.

dan naarmate control is overgedragen Keuze hetzij geamortiseerde kostprijs (onder voorwaarden) hetzij reële waarde met waardeveranderingen in WVR IFRS strikter IFRS Conclusie 1. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan Waardeveranderingen in WVR IFRS strikter Geamortiseerde kostprijs Keuze hetzij geamortiseerde kostprijs (onder voorwaarden) hetzij reële waarde met waardeveranderingen in WVR Waardeveranderingen in het resultaat indien aan bepaalde criteria is voldaan Niet toegestaan NL strikter 1.6 Fair value optie Geen specifieke optie maar fair value is voor alle financiële activa toegestaan. Zo niet.3 Waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties 1.2 Waardering beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties Reële waarde met waardeveranderingen of direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR.78 7b 1 Vlottende activa: vorderingen (op basis van IFRS 9) Nederlandse wet.7 Op korte termijn te voorziene buitengewone waardevermindering IFRS strikter .en regelgeving Grondslagen Bij overdracht van economische voordelen en risico’s aan derden Indien alle of nagenoeg alle economische voordelen en risico’s zijn overgedragen. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan Keuze waardering tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde NL strikter 1.4 Verwerking waardeverschillen bij waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties tegen reële waarde 1.5 Waardering verstrekte leningen en overige vorderingen Keuze hetzij geamortiseerde kostprijs (onder voorwaarden) hetzij reële waarde IFRS strikter Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR. Rekening mag worden gehouden met op korte termijn te voorziene buitengewone waardevermindering IFRS strikter 1.1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) 1.

Voorbeelden van schuldinstrumenten zijn handelsvorderingen. met aanpassing van vergelijkende cijfers.110 is een algemene bepaling opgenomen omtrent de ‘derecognition’ van activa en passiva.79 7b Vlottende activa: vorderingen (op basis van IFRS 9 Nederlandse wet. In dit hoofdstuk wordt dan ook een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse wet-en regelgeving enerzijds en IFRS 9 gecombineerd met de bepalingen uit IAS 39 die nog van kracht zijn indien IFRS 9 vervroegd wordt toegepast anderzijds. Fase 1 behandelt de classificatie en waardering van financiële activa.1 Toelichting op financiële instrumenten 2 Presentatie Specifieke toelichtingseisen (zie tekst) Groter aantal en meer gedetailleerde toelichtingseisen (zie tekst) IFRS uitgebreider en meer gedetailleerd 2. 1 Grondslagen 1.1 Classificatie van vlottende vorderingen Voorgeschreven indeling Geen voorgeschreven indeling NL strikter Algemeen De IASB vervangt op dit moment IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement door IFRS 9 Financial Instruments. Voor ondernemingen die IFRS 9 vervroegd toepassen geldt dat voor de onderwerpen die nog niet in IFRS 9 zijn opgenomen. anders dan in IAS 39. die in fasen gereed zal komen.702 verwijst voor het niet langer opnemen van financiële activa of financiële verplichtingen naar RJ 115. vorderingen uit hoofde van verstrekte leningen en obligaties. Voor alle financiële activa geldt dat de eerste waardering plaatsvindt tegen reële waarde.1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) Richtlijn 290. hierna schuldinstrumenten genoemd) en eigen-vermogensinstrumenten (‘equity investments’). IFRS 9 is verplicht van toepassing vanaf 2013. De vervolgwaardering hangt af van de aard van het instrument en van specifieke criteria. geen onderscheid gemaakt tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde instrumenten. indien de . Ten overvloede wijzen wij er op dat IFRS 9 nog niet is goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie. In Richtlijn 115. alinea 104 tot en met 112. de bepalingen van IAS 39 van kracht blijven. De stelselwijziging naar IFRS 9 wordt in beginsel met terugwerkende kracht verwerkt. Een actief of een post van het vreemd vermogen dient niet langer in de balans te worden opgenomen. Er wordt in IFRS 9.1 Classificatie van vlottende vorderingen 3 Toelichting Geen voorgeschreven indeling NL strikter 3.en regelgeving 2 Presentatie Voorgeschreven indeling IFRS Conclusie 2. De overige fasen zullen naar verwachting in de periode tot juni 2011 gereed komen. De kern van IFRS 9 is dat de primaire classificatie slechts twee categorieën kent naar de aard van het instrument: schuld/vorderinginstrumenten (‘debt instruments’.

80 transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de post van het vreemd vermogen aan een derde worden overgedragen. kan de grondslag van reële waarde worden gekozen (‘fair value option’). 2 overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering. 2 de contractuele bepalingen van het instrument voorzien in kasstromen op specifieke data en de kasstromen betreffen uitsluitend de hoofdsom en de rente op de resterende hoofdsom.410: .2 Waardering beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties Gekochte leningen en obligaties die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille. 1. Van derden gekochte vorderingen maken deel uit van deze categorie. 1. een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-enverliesrekening te worden verwerkt. 3 overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering (zie par. Waardering mag alleen tegen geamortiseerde kostprijs plaatsvinden als aan twee criteria cumulatief is voldaan: 1 het bedrijfsmodel is gericht op het aanhouden van de activa teneinde de contractuele kasstromen te realiseren. Alle overige schuldinstrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat.3 Waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties Gekochte leningen en obligaties die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille. zijn primire (niet-afgeleide) financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen. IAS 39 gaat zeer gedetailleerd op de ‘derecognition’ van activa en passiva in. De eerste categorie tot het einde looptijd aangehouden zal tegen geamortiseerde kostprijs moeten worden gewaardeerd. mits de keuze voor reële waarde leidt tot een eliminatie of belangrijke vermindering van een ‘accounting mismatch’(zie hieronder paragraaf 1. Van derden gekochte vorderingen maken deel uit van deze categorie. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan.410: 1 tot het einde looptijd aangehouden (ongeacht of sprake is van beursnotering). De volgende drie subcategorieën worden onderscheiden door RJ 290. Indien de onderneming kiest om voor deze instrumenten de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt.517 bestaat de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in een herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-enverliesrekening. Onder IFRS 9 vindt de vervolgwaardering van schuldinstrumenten plaats tegen hetzij geamortiseerde kostprijs hetzij reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat. De tweede categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering’ dient onder RJ 290 tegen reële waarde te worden gewaardeerd. Zie voor de behandeling van IAS 39 hoofdstuk 22 ‘Financiële instrumenten’. 1.10). Onder RJ 290. zijn primire (niet-afgeleide) financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen. Ook als aan beide genoemde criteria is voldaan.3). De volgende drie subcategorieën worden onderscheiden door RJ 290.

voorzover zij geen deel uitmaken van een handelsportefeuille. bestaat onder RJ 290. Indien de onderneming kiest om voor deze instrumenten de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan. De eerste categorie tot het einde looptijd aangehouden zal tegen geamortiseerde kostprijs moeten worden gewaardeerd. zijn primaire (niet-afgeleide) financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen die niet op een actieve markt zijn genoteerd. overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering (zie par. Ten aanzien van de waardering van de derde categorie ‘Overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’ geldt dat RJ 290.5 Waardering verstrekte leningen en overige vorderingen ‘Verstrekte leningen en overige vorderingen’ die geen onderdeel uitmaken van een handelsportefeuille. overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering. ‘Verstrekte leningen en overige vorderingen’ worden. 1.519) . 1. een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. Ook als aan beide genoemde criteria is voldaan.10). – de contractuele bepalingen van het instrument voorzien in kasstromen op specifieke data en de kasstromen betreffen uitsluitend de hoofdsom en de rente op de resterende hoofdsom. Waardering mag alleen tegen geamortiseerde kostprijs plaatsvinden als aan twee criteria cumulatief is voldaan: – het bedrijfsmodel is gericht op het aanhouden van de activa teneinde de contractuele kasstromen te realiseren. Onder IFRS 9 vindt de vervolgwaardering van schuldinstrumenten plaats tegen hetzij geamortiseerde kostprijs hetzij reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat.518 de keuze geeft tussen geamortiseerde kostprijs dan wel de reële waarde. mits de keuze voor reële waarde leidt tot een eliminatie of belangrijke vermindering van een ‘accounting mismatch’(zie hieronder paragraaf 1.518 de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in een herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening.81 7b Vlottende activa: vorderingen (op basis van IFRS 9 1 2 3 tot het einde looptijd aangehouden (ongeacht of sprake is van beursnotering). Alle overige schuldinstrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat.4 Verwerking waardeverschillen bij waardering niet beursgenoteerde gekochte leningen obligaties tegen reële waarde Indien de onderneming ervoor kiest instrumenten binnen de categorie ‘Overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’ te waarderen tegen de reële waarde. gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (RJ 290. IFRS 9 schrijft voor dat bij waardering tegen reële waarde alle waardeveranderingen in het resultaat worden geboekt. 1. kan de grondslag van reële waarde worden gekozen (‘fair value option’).2).

Alle overige schuldinstrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat. Voor deze keuze bestaan geen voorwaarden zoals onder IFRS 9. mits de keuze voor reële waarde leidt tot een eliminatie of belangrijke vermindering van een ‘accounting mismatch’. RJ 290 geeft voor bepaalde categorieën wel de keuze om instrumenten op te nemen tegen reële waarde waarbij wijzigingen in de reële waarde worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Waardering mag alleen tegen geamortiseerde kostprijs plaatsvinden als aan twee criteria cumulatief is voldaan: – het bedrijfsmodel is gericht op het aanhouden van de activa teneinde de contractuele kasstromen te realiseren. 2 Presentatie 2. alleen is de toepassing veel beperkter. 1.10). – vorderingen op groepsmaatschappijen.82 Onder IFRS 9 vindt de vervolgwaardering van schuldinstrumenten plaats tegen hetzij geamortiseerde kostprijs hetzij reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat. kan de grondslag van reële waarde worden gekozen (‘fair value option’). – overige vorderingen met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.1 Classificatie van vlottende vorderingen In artikel 2:370 lid 1 BW is bepaald welke posten afzonderlijk onder de vlottende vorderingen dienen te worden opgenomen. terwijl de fair value optie voor ieder individueel instrument gekozen kan worden (mits voldaan aan de voorwaarden).7 Tijdelijke waardeverminderingen In de wet is bepaald dat rekening mag worden gehouden met op de balansdatum opgetreden waardeverminderingen die naar verwachting niet duurzaam zijn (art. Indien de onderneming kiest om voor deze instrumenten de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Het begrip duurzaamheid is hierbij geen criterium. IAS 39 kent een specifieke regeling voor waardeverminderingen (IAS 39. . Een verschil hierbij is wel dat een dergelijke keuze onder RJ 290. mits de keuze voor reële waarde leidt tot een eliminatie of belangrijke vermindering van een ‘accounting mismatch’(zie hieronder paragraaf 1. Het betreft: – vorderingen op handelsdebiteuren. 2:387 lid 4 BW). – de contractuele bepalingen van het instrument voorzien in kasstromen op specifieke data en de kasstromen betreffen uitsluitend de hoofdsom en de rente op de resterende hoofdsom.58-70). RJ kent niet een afzonderlijke fair value optie.502 voor de hele betreffende (sub)categorie gemaakt moet worden. 1. – vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft. – opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal. Ook als aan beide genoemde criteria is voldaan.6 Fair value optie Ook op grond van IFRS 9 kan de grondslag van reële waarde worden gekozen (‘fair value option’).

financiële activa waarvan de boekwaarde hoger is dan de reële waarde en omtrent de indekking van verwachte toekomstige transacties (RJ 290.947). Aansluiting is gezocht bij de verplichte ‘disclosures’ zoals die door IAS 32 werden voorgeschreven. inclusief belangrijke contractuele bepalingen die invloed kunnen hebben op zowel bedrag en tijdstip als mate van zekerheid van de toekomstige kasstromen.83 7b Vlottende activa: vorderingen (op basis van IFRS 9 IAS 1 stelt geen indeling verplicht.6). 2:381b BW). 2:381a BW) en financiële instrumenten die niet tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art. beleid en processen voor het managen van deze risico’s. b kwalitatieve en kwantitatieve toelichting over risico’s die zijn verbonden aan financiële instrumenten. inclusief de criteria voor opname van financiële instrumenten in de balans en de toegepaste waarderingsmethoden. deze toelichting per klasse op te nemen (IFRS 7.906 bepaalt. liquiditeitsrisico en marktrisico (waaronder een gevoeligheidsanalyse). . Kwalitatieve toelichting betreft doelstellingen. RJ 290. zowel in de balans opgenomen als niet in de balans opgenomen.913 en RJ 290.918 . het kredietrisico. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële instrumenten die tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art. de reële waarde. het volgende in de toelichting dient te worden opgenomen: a informatie over de omvang en de aard van de financiële instrumenten. De Nederlandse wet bevat het voorschrift dat uitgebreide informatie dient te worden verschaft over financiële instrumenten.42) Voor een uitwerking hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 22 Financiële instrumenten. Kwantitatieve toelichting betreft informatie over de omvang van de risico’s op basis van informatie intern verstrekt aan ‘key management personnel’. In dit onderdeel zijn veel van de toelichtingsvereisten vanuit IAS 32 overgenomen.1 Toelichting op financiële instrumenten Onder IFRS zijn alle toelichtingsvereisten voor financiële instrumenten opgenomen in IFRS 7. RJ 290 sluit nog niet geheel aan op de specifieke bepalingen van IFRS 7. 3 Toelichting 3. (IFRS 7.7 – IFRS 7. dat omtrent alle financiële instrumenten. De hoofdcategorieën van toelichting luiden: a toelichting over het belang van financiële instrumenten voor de financiële positie en prestatie van de entiteit (IFRS 7. en b de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Tevens moet op grond van Richtlijn 290 toelichting worden opgenomen omtrent het rente.RJ 290. IFRS 7 geeft onder andere aan dat een entiteit haar financiële instrumenten dient te groeperen in klassen van vergelijkbare instrumenten en.en kasstroomrisico.31 – IFRS 7.30). waar toelichting is vereist. waaronder minimumeisen ten aanzien van toelichting over kredietrisico.

84 Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 115 Criteria voor opname en vermelding van gegevens(aangepast 2008) – Richtlijn 160 Gebeurtenissen na balansdatum (aangepast 2008) – Richtlijn 222 Vorderingen (2007) – Richtlijn 224 Overlopende activa (1993) – Richtlijn 290 Financiële instrumenten (aangepast 2008) – IAS 1 Presentation of Financial Statements (revised 2007) – IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (revised 2008) – IFRS 9 Financial Instruments (2009) – IAS 10 Events after the reporting period (revised 2008) – IAS 32 Financial Instruments: Presentation (revised 2008) – IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (revised 2008) .

5 Verwerking waardeveranderingen bij beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie overige gekochte leningen en obligaties 1.en regelgeving Grondslagen Bij overdracht van economische voordelen en risico’s aan derden Indien alle of nagenoeg alle economische voordelen en risico’s zijn overgedragen.6 Waardering niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie overige gekochte leningen en obligaties Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan NL strikter (wat betreft herwaardering sreserve) Keuze waardering tegen kostprijs of reële waarde IFRS strikter Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR.1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) 1. IFRS strikter IFRS Conclusie 1. Zo niet.4 Waardeveranderingen niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie ‘investeringen in eigen vermogensinstrumenten’ bij waardering tegen reële waarde 1. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan IFRS strikter Keuze waardering tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde IFRS strikter .2 Waardeveranderingen van beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie investeringen in eigen vermogensinstrumenten 1. Indien gekozen wordt voor fair value optie (en aan voorwaarden is voldaan) waardeveranderingen in WVR Afhankelijk van de categorie: waardering tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde IFRS strikter Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR. dan naarmate control is overgedragen Waardeveranderingen in eigen vermogen en bij realisatie in WVR (‘available for sale’).85 8a Vlottende activa: effecten (op basis van IAS 39) 8a 1 Vlottende activa: effecten (op basis van IAS 39) Nederlandse wet. Indien gekozen wordt voor fair value optie (en aan voorwaarden is voldaan) waardeveranderingen in WVR Waardering tegen reële waarde tenzij de reële waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald.3 Waardering van niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie investeringen in eigen vermogensinstrumenten 1. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan Waardeveranderingen in eigen vermogen en bij realisatie in WVR (‘available for sale’). Indien gekozen wordt voor fair value optie (en aan voorwaarden is voldaan) waardeveranderingen in WVR Waardeveranderingen in eigen vermogen en bij realisatie in WVR(‘available for sale’).

en regelgeving Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR. maar uitsluitend van financiële activa. niet van financiële passiva.2 Effecten in relatie tot buiten de groep staande verbonden maatschappijen 2. IFRS Waardeveranderingen in eigen vermogen en bij realisatie in WVR (‘available for sale’).3 Periodieke opbrengsten uit hoofde van aandelen en obligaties 3 Toelichting Afzonderlijk onder de effecten opnemen Geen eisen voor het afzonderlijk opnemen onder de effecten NL strikter Verantwoord onder ‘opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten’ Geen vast model voor balans en WVR NL strikter 3. Keuze voor waardeveranderingen in het resultaat bij bepaalde categoriëen IFRS strikter 2 Presentatie In de balans In de balans of toelichting NL strikter 2. De verschillen tussen de Nederlandse wet. wordt eerdere toepassing verwacht.2 Effecten toegelaten tot de handel op een markt in financiële instrumenten Gezamenlijke waarde vermelden Algemeen De IASB is bezig aan een project om IAS 39 te vervangen.en regelgeving en IAS 39 . Voor Europese ondernemingen is dan nog wel goedkeuring van IFRS 9 nodig. Deze standaard behandelt de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.1 Uitsplitsing effecten naar financiële vaste en vlottende activa 2. Indien gekozen wordt voor fair value optie (en aan voorwaarden is voldaan) waardeveranderingen in WVR Waardeveranderingen in het resultaat indien aan bepaalde criteria is voldaan Conclusie IFRS strikter Geen specifieke fair value optie. IFRS 9 is van toepassing vanaf jaarrekeningen 2013.8 Fair value-optie Nederlandse wet.1 Toelichting op financiële instrumenten Specifieke toelichtingseisen (zie tekst) Groter aantal en meer gedetailleerde toelichtingseisen (zie tekst) Geen eisen voor het vermelden van de gezamenlijke waarde IFRS uitgebreider en meer gedetailleerd NL strikter 3. hetgeen ten tijde van het schrijven van deze vergelijkingsbrochure (juni 2010) nog niet had plaatsgevonden.7 Verwerking waarde veranderingen bij niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie overige gekochte leningen en obligaties 1. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan. maar eerdere toepassing is mogelijk.86 1. Gezien de vereenvoudigingen en mogelijkheden die IFRS 9 biedt. In dat verband is op 12 november 2009 IFRS 9 ‘Financial Instruments’ gepubliceerd.

Een actief of een post van het vreemd vermogen dient niet langer in de balans te worden opgenomen. bepaalt de waardering (IAS 39. Beursgenoteerde aandelen vallen onder IAS 39. Indien beursgenoteerde aandelen in de categorie ‘available for sale’ vallen. Indien de onderneming kiest om voor beursgenoteerde aandelen de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. IAS 39 kent geen categorie ‘Investeringen in eigen vermogensinstrumenten met beursnotering’. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan.702 verwijst voor het niet langer opnemen van financiële activa of financiële verplichtingen naar RJ 115.9 in de categorie ‘available for sale’ of ‘designated at fair value through profit or loss’ (ofwel fair value optie). De categorie waarin het instrument valt.46 en 39. . Zie voor de behandeling van IAS 39 hoofdstuk 22 ‘Financiële instrumenten’. een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-enverliesrekening te worden verwerkt.204 bestaat de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in de herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-enverliesrekening.9 in één van de hieronder genoemde categoriëen.3 Waardering niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie investeringen in eigen vermogensinstrumenten Ten aanzien van de waardering van niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie ‘investeringen in eigen vermogensinstrumenten’ geldt dat RJ 226.1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) Richtlijn 290.55). 1. In Richtlijn 115. alinea 104 tot en met 112. indien de transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de post van het vreemd vermogen aan een derde zijn overgedragen.87 8a Vlottende activa: effecten (op basis van IAS 39) worden in hoofdstuk 8a behandeld en de verschillen tussen de Nederlandse wet-en regelgeving en IFRS 9 worden in hoofdstuk 8b behandeld. Niet beursgenoteerde aandelen vallen onder IAS 39. Onder RJ 226. Een negatieve stand van de herwaardering is wel toegestaan.2 Waardeveranderingen van beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie investeringen in eigen vermogensinstrumenten ‘Investeringen in eigen vermogensinstrumenten met beursnotering’ dienen zowel onder RJ 290 als onder IAS 39 tegen reële waarde te worden gewaardeerd. IAS 39 kent geen categorie ‘investeringen in eigen vermogensinstrumenten zonder beursnotering’.110 is een algemene bepaling opgenomen omtrent de ‘derecognition’ van activa en passiva. worden de waardeveranderingen direct in het eigen vermogen verwerkt en bij realisatie in de winst-enverliesrekening. 1. Het gebruik van de fair value optie is onder IFRS aan voorwaarden verbonden (zie hieronder paragraaf 1. IAS 39 gaat zeer gedetailleerd op de ‘derecognition’ van activa en passiva in.8). – ‘Available for sale’: waardering tegen reële waarde met waardewijzigingen in het eigen vermogen. 1 Grondslagen 1.205 de keuze geeft tussen kostprijs dan wel de reële waarde.

88 – ‘Designated at fair value through profit or loss’ (ofwel fair value optie): waardering tegen reële waarde met waardewijzigingen direct in de winst-en-verliesrekening. IAS 39 kent geen categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering’. IAS 39.46 (c) geeft daarnaast aan dat investeringen in eigenvermorgensinstrumenten waarvoor geen genoteerde marktprijs op een actieve markt bestaat en waarvan de reële waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald. Niet beursgenoteerde aandelen vallen onder IAS 39. Waardeveranderingen van niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie investeringen in eigen vermogensinstrumenten Indien de onderneming ervoor kiest niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie ‘investeringen in eigen vermogensinstrumenten’ te waarderen tegen de reële waarde. worden de waardeveranderingen direct in het eigen vermogen verwerkt en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan. Indien beursgenoteerde obligaties in de categorie ‘available for sale’ vallen. Het gebruik van de fair value optie is onder IFRS aan voorwaarden verbonden (zie hieronder paragraaf 1. 1. tegen kostprijs moeten worden gewaardeerd. Indien de onderneming kiest om voor beursgenoteerde obligaties de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. Indien niet beursgenoteerde aandelen binnen de categorie ‘available for sale’ vallen.3.205 de keuze om de waardeveranderingen direct in de winsten-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in de herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. Een negatieve stand van de herwaardering is wel toegestaan. Het gebruik van de fair value optie is onder IFRS aan voorwaarden verbonden (zie hieronder paragraaf 1. Onder RJ 226. worden de waardeveranderingen direct in het eigen vermogen verwerkt en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening.8).9 in één van de categoriëen genoemd in paragraaf 1.4 . Een negatieve stand van de herwaardering is wel toegestaan.8). IAS 39 kent geen categorie ‘investeringen in eigen vermogensinstrumenten zonder beursnotering’. een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt.207 bestaat de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in de herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening.5 Verwerking waardeveranderingen van beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie overige gekochte leningen en obligaties De beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties’ en die niet worden aangehouden tot het einde van de looptijd dienen zowel onder RJ 226 als onder IAS 39 tegen reële waarde te worden gewaardeerd. bestaat onder RJ 226.9 in de categorie ‘available for sale’ of ‘designated at fair value through profit or loss’ (ofwel fair value optie). Indien de onderneming kiest om voor niet beursgenoteerde aandelen de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 1. Beursgenoteerde obligaties vallen onder IAS 39. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan.

1.9 staat ondernemingen toe op het moment dat zij een financieel instrument (een financieel actief of passief) aangaan. Niet beursgenoteerde obligaties vallen onder IAS 39. . Het gebruik van de fair value optie is onder IFRS aan voorwaarden verbonden (zie hieronder paragraaf 1.6. IAS 39 kent geen categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’.6 Waardering niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie overige gekochte leningen en obligaties Ten aanzien van de waardering van de niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties’ en die niet worden aangehouden tot het einde van de looptijd.46 en 39. IAS 39 kent geen categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’. Indien niet beursgenoteerde obligaties binnen de categorie ‘available for sale’ vallen. bepaalt de waardering (IAS 39. – ‘Designated at fair value through profit or loss’ (ofwel fair value optie): waardering tegen reële waarde met waardewijzigingen direct in de winst-en-verliesrekening.89 8a Vlottende activa: effecten (op basis van IAS 39) 1. passiva of beide) worden op reële waarde basis gemanaged. bestaat onder RJ 226.9 in één van de categoriëen genoemd in paragraaf 1. dit instrument aan te merken als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardewijzigingen in de winst-enverliesrekening indien aan één van drie criteria is voldaan: 1 toepassen van de fair value optie neemt een accounting mismatch weg of vermindert deze aanzienlijk. De categorie waarin het instrument valt. – ‘Available for sale’: waardering tegen reële waarde met waardewijzigingen in het eigen vermogen.208 de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-enverliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in de herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. Indien de onderneming kiest om voor niet beursgenoteerde obligaties de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt.7 Verwerking waardeveranderingen bij niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie overige gekochte leningen en obligaties Indien de onderneming ervoor kiest niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties’ te waarderen tegen de reële waarde. overeenkomstig een gedocumenteerde risk management/investerings strategie. 3 het financieel instrument bevat een ‘embedded derivative’. Niet beursgenoteerde obligaties vallen onder IAS 39. worden de waardeveranderingen direct in het eigen vermogen verwerkt en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. 1.55). Een negatieve stand van de herwaardering is wel toegestaan.9 in één van de hieronder genoemde categoriëen.208 de keuze geeft tussen geamortiseerde kostprijs dan wel de reële waarde. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan.8). een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. geldt dat RJ 226. welke zou ontstaan als financiële activa of passiva op verschillende grondslagen worden gewaardeerd. – ‘Loans and receivables’: waardering tegen geamortiseerde kostprijs. 2 een groep van financiële instrumenten (activa.8 Fair value optie De fair value optie van IAS 39.

opties.302. Als die uitzondering zich voordoet.206.502 voor de hele betreffende (sub)categorie gemaakt moet worden. RJ 190. moet de entiteit alle activa en verplichtingen in volgorde van liquiditeit presenteren. Effecten kunnen in de balans zowel onder de financiële vaste activa als onder vlottende activa worden opgenomen. obligaties. claims. RJ 290 geeft voor bepaalde categorieën wel de keuze om instrumenten op te nemen tegen reële waarde waarbij wijzigingen in de reële waarde worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. moet de uitsplitsing in de toelichting worden vermeld (IAS 1. alleen is de toepassing veel beperkter. of wordt gehouden voor verkoop of verbruik binnen de normale productiecyclus van een onderneming. 2. IAS 1. certificaten van aandelen.2 Effecten in relatie tot buiten de groep staande verbonden maatschappijen Wanneer onder de vlottende activa sprake is van effecten in relatie tot een zogenaamde buiten de groep staande verbonden maatschappij. Voor deze keuze bestaan geen voorwaarden zoals onder IAS 39. dan dienen deze afzonderlijk onder de effecten te worden opgenomen (artikel 2:371 lid 1 BW). Indien ervoor gekozen wordt onderscheid te maken tussen vast en vlottend. Besluit modellen jaarrekening).90 RJ kent geen specifieke fair value optie. Bij financiële instellingen zullen dividenden en rente deel uitmaken van de operationele resultaten. behalve als presentatie op basis van liquiditeit betrouwbare en relevantere informatie verschaft.en aandelenregisters (RJ 940). Bij niet financiële instellingen zullen deze opbrengsten onder financiële opbrengsten vallen. of – er sprake is van ‘cash’ of ‘cash equivalents’ waarvan het gebruik niet aan beperkingen wordt onderworpen. zoals dividend en rente. warrants en inschrijvingen in schuld.9). geeft IAS 1.60 geeft aan dat een entiteit in de balans onderscheid moet maken tussen vast en vlottend.66 aan in welke gevallen sprake is van een vlottend actief. 2 Presentatie 2.61) 2.206 geeft aan dat een actief in de balans als vlottend dient te worden geclassificeerd indien: – de verwachting gerechtvaardigd is dat het actief zal worden gerealiseerd. dienen te worden verantwoord onder ‘opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten’ (RJ 226. of – het actief primair wordt gehouden voor de verkoop of voor de korte termijn en de verwachting gerechtvaardigd is dat realisatie hiervan plaatsvindt binnen een jaar na de balansdatum. In IFRS is dit vereiste niet opgenomen. IFRS kent geen vast model voor de balans en winst-en-verliesrekening. futures. Deze gevallen zijn gelijk aan de hiervoor genoemde onder RJ 190. .1 Uitsplitsing effecten naar financiële vaste en vlottende activa ‘Effecten’ is de verzamelnaam voor waardepapieren zoals aandelen. Een verschil hierbij is wel dat een dergelijke keuze onder RJ 290. terwijl de fair value optie voor ieder individueel instrument gekozen kan worden (mits voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in IAS 39.3 Periodieke opbrengsten uit hoofde van aandelen en obligaties Alle periodieke opbrengsten uit hoofde van aandelen en obligaties. Indien het onderscheid tussen vast en vlottend niet wordt gemaakt in de balans.

6). RJ 290 sluit nog niet geheel aan op de specifieke bepalingen van IFRS 7. . b kwalitatieve en kwantitatieve toelichting over risico’s die zijn verbonden aan financiële instrumenten. (IFRS 7.913 en RJ 290. Kwalitatieve toelichting betreft doelstellingen. het volgende in de toelichting dient te worden opgenomen: a informatie over de omvang en de aard van de financiële instrumenten. dat omtrent alle financiële instrumenten.7 – IFRS 7. deze toelichting per klasse op te nemen (IFRS 7. inclusief de criteria voor opname van financiële instrumenten in de balans en de toegepaste waarderingsmethoden.30).42) Voor een uitwerking hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 22 Financiële instrumenten.2 Effecten toegelaten tot de handel op een markt in financiële instrumenten De gezamenlijke waarde van de tot de vlottende activa behorende effecten die zijn toegelaten tot de handel op een markt in financiële instrumenten (een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit) als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. beleid en processen voor het managen van deze risico’s. inclusief belangrijke contractuele bepalingen die invloed kunnen hebben op zowel bedrag en tijdstip als mate van zekerheid van de toekomstige kasstromen.906 bepaalt.947). en b de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Aansluiting is gezocht bij de verplichte ‘disclosures’ zoals die door IAS 32 werden voorgeschreven. Tevens moet op grond van Richtlijn 290 informatie in de toelichting worden opgenomen omtrent het rente. IFRS 7 geeft onder andere aan dat een entiteit haar financiële instrumenten dient te groeperen in klassen van vergelijkbare instrumenten en.918 .en kasstroomrisico.RJ 290. 2:381b BW). de reële waarde. In IFRS is dit toelichtingsvereiste niet opgenomen. In dit onderdeel zijn veel van de toelichtingsvereisten vanuit IAS 32 overgenomen. financiële activa waarvan de boekwaarde hoger is dan de reële waarde en omtrent de indekking van verwachte toekomstige transacties (RJ 290. Kwantitatieve toelichting betreft informatie over de omvang van de risico’s op basis van informatie intern verstrekt aan ‘key management personnel’.91 8a Vlottende activa: effecten (op basis van IAS 39) 3 Toelichting 3. moet worden vermeld (artikel 2:371 lid 1 BW). 3. waar toelichting is vereist. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële instrumenten die tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art. waaronder minimumeisen ten aanzien van toelichting over kredietrisico.1 Toelichting op financiële instrumenten Onder IFRS zijn alle toelichtingsvereisten voor financiële instrumenten opgenomen in IFRS 7.31 – IFRS 7. De Nederlandse wet bevat het voorschrift dat uitgebreide informatie dient te worden verschaft over financiële instrumenten. 2:381a BW) en financiële instrumenten die niet tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art. zowel in de balans opgenomen als niet in de balans opgenomen. De hoofdcategorieën van toelichting luiden: a toelichting over het belang van financiële instrumenten voor de financiële positie en prestatie van de entiteit (IFRS 7. het kredietrisico. RJ 290. liquiditeitsrisico en marktrisico (waaronder een gevoeligheidsanalyse).

92 8b 1 Vlottende activa: effecten (op basis van IFRS 9) Nederlandse wet. Zo niet. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan. dan naarmate control is overgedragen Reële waarde met waardeveranderingen in WVR hetzij (onder voorwaarden) via het eigen vermogen (‘other comprehensive income’) IFRS strikter IFRS Conclusie 1.2 Waardering beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie investeringen in eigen vermogensinstrumenten 1.4 Waardeveranderingen niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie ‘investeringen in eigen vermogensinstrumenten’ bij waardering tegen reële waarde 1.1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) 1.6 Waardering niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie overige gekochte leningen en obligaties Reële waarde met waardeveranderingen of direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR.en regelgeving Grondslagen Bij overdracht van economische voordelen en risico’s aan derden Indien alle of nagenoeg alle economische voordelen en risico’s zijn overgedragen.3 Waardering van niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie investeringen in eigen vermogensinstrumenten 1. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan Keuze waardering tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde NL strikter Reële waarde IFRS strikter Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR. Waardeveranderingen in WVR hetzij (onder voorwaarden) via het eigen vermogen (‘other comprehensive income’) IFRS strikter Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR.5 Verwerking waardeveranderingen bij beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie overige gekochte leningen en obligaties 1. Keuze waardering tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde Waardeveranderingen in WVR IFRS strikter Keuze hetzij geamortiseerde kostprijs (onder voorwaarden) hetzij reële waarde IFRS strikter .

93 8b Vlottende activa: effecten (op basis van IFRS 9)

1.7 Verwerking waardeveranderingen bij niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie overige gekochte leningen en obligaties 1.8 Fair value-optie

Nederlandse wet- en regelgeving Keuze direct in WVR of eerst in herwaarderingsreserve en bij realisatie in WVR. Negatieve herwaarderingsreserve is niet toegestaan.

IFRS Waardeveranderingen in WVR

Conclusie IFRS strikter

Geen specifieke fair value optie. Keuze voor waardeveranderingen in het resultaat bij bepaalde categoriëen

Fair value optie met waardeveranderingen in het resultaat (debt instruments)

IFRS strikter

2

Presentatie In de balans In de balans of toelichting NL strikter

2.1 Uitsplitsing effecten naar financiële vaste en vlottende activa 2.2 Effecten in relatie tot buiten de groep staande verbonden maatschappijen 2.3 Periodieke opbrengsten uit hoofde van aandelen en obligaties 3 Toelichting

Afzonderlijk onder de effecten opnemen

Geen eisen voor het afzonderlijk opnemen onder de effecten

NL strikter

Verantwoord onder ‘opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten’ Specifieke toelichtingseisen (zie tekst)

Geen vast model voor balans en WVR

NL strikter

3.1 Toelichting op financiële instrumenten

Groter aantal en meer gedetailleerde toelichtingseisen (zie tekst) Geen eisen voor het vermelden van de gezamenlijke waarde

IFRS uitgebreider en meer gedetailleerd NL strikter

3.2 Effecten toegelaten tot de handel op een markt in financiële instrumenten

Gezamenlijke waarde vermelden

Algemeen
De IASB vervangt op dit moment IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement door IFRS 9 Financial Instruments, die in fasen gereed zal komen. Fase 1 behandelt de classificatie en waardering van financiële activa. De overige fasen zullen naar verwachting in de periode tot juni 2011 gereed komen. IFRS 9 is verplicht van toepassing vanaf 2013. Voor ondernemingen die IFRS 9 vervroegd toepassen geldt dat voor de onderwerpen die nog niet in IFRS 9 zijn opgenomen, de bepalingen van IAS 39 van kracht blijven. In dit hoofdstuk wordt dan ook een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse wet-en regelgeving enerzijds en IFRS 9 gecombineerd met de bepalingen uit IAS 39 die nog van kracht zijn indien IFRS 9 vervroegd

94

wordt toegepast anderzijds. Ten overvloede wijzen wij er op dat IFRS 9 nog niet is goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie. De kern van IFRS 9 is dat de primaire classificatie slechts twee categorieën kent naar de aard van het instrument: schuld/vorderinginstrumenten (‘debt instruments’, hierna schuldinstrumenten genoemd) en eigen-vermogensinstrumenten (‘equity investments’). Voorbeelden van schuldinstrumenten zijn verstrekte obligaties. Er wordt in IFRS 9, anders dan in IAS 39, geen onderscheid gemaakt tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde instrumenten. Voor alle financiële activa geldt dat de eerste waardering plaatsvindt tegen reële waarde. De vervolgwaardering hangt af van de aard van het instrument en van specifieke criteria. De stelselwijziging naar IFRS 9 wordt in beginsel met terugwerkende kracht verwerkt, met aanpassing van vergelijkende cijfers. 1 Grondslagen

1.1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) Richtlijn 290.702 verwijst voor het niet langer opnemen van financiële activa of financiële verplichtingen naar RJ 115, alinea 104 tot en met 112. In Richtlijn 115.110 is een algemene bepaling opgenomen omtrent de ‘derecognition’ van activa en passiva. Een actief of een post van het vreemd vermogen dient niet langer in de balans te worden opgenomen, indien de transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de post van het vreemd vermogen aan een derde zijn overgedragen. 1.2 Waardeveranderingen van beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie investeringen in eigen vermogensinstrumenten ‘Investeringen in eigen vermogensinstrumenten met beursnotering’ dienen zowel onder RJ 290 als onder IFRS 9 tegen reële waarde te worden gewaardeerd. Onder RJ 226.204 bestaat de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in de herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-enverliesrekening. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan; een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-enverliesrekening te worden verwerkt. IFRS 9 kent geen categorie ‘Investeringen in eigen vermogensinstrumenten met beursnotering’. Beursgenoteerde aandelen vallen onder IFRS 9 in de categorie ‘held for trading’ of ‘designated at fair value through other comprehensive income’ (ofwel fair value through OCI optie). Indien de aandelen worden gewaardeerd op fair value dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt, tenzij deze aandelen vallen in de categorie ‘fair value through OCI’, dan worden de waardeveranderingen direct in het eigen vermogen verwerkt en de ontvangen dividenden (op deze investeringen) in de winst-enverliesrekening. Een negatieve stand van de herwaardering is wel toegestaan. 1.3 Waardering niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie investeringen in eigen vermogensinstrumenten

Ten aanzien van de waardering van niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie ‘investeringen in eigen vermogensinstrumenten’ geldt dat RJ 226.205 de keuze

95 8b Vlottende activa: effecten (op basis van IFRS 9)

geeft tussen kostprijs dan wel de reële waarde. IFRS 9 kent geen categorie ‘investeringen in eigen vermogensinstrumenten zonder beursnotering’ en schrijft waardering op fair value voor. 1.4 Waardeveranderingen van niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie investeringen in eigen vermogensinstrumenten Indien de onderneming ervoor kiest niet beursgenoteerde aandelen die behoren tot de categorie ‘investeringen in eigen vermogensinstrumenten’ te waarderen tegen de reële waarde, bestaat onder RJ 226.205 de keuze om de waardeveranderingen direct in de winsten-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in de herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan; een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. IFRS 9 kent geen categorie ‘investeringen in eigen vermogensinstrumenten zonder beursnotering’. Niet beursgenoteerde aandelen vallen onder IFRS 9 in één van de categoriëen genoemd in paragraaf 1.2. 1.5 Verwerking waardeveranderingen van beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie overige gekochte leningen en obligaties De beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties’ en die niet worden aangehouden tot het einde van de looptijd dienen zowel onder RJ 226 als onder IFRS 9 tegen reële waarde te worden gewaardeerd. Onder RJ 226.207 bestaat de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in de herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan; een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. IFRS 9 kent geen categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering’. Onder IFRS 9 vindt de vervolgwaardering van schuldinstrumenten plaats tegen hetzij geamortiseerde kostprijs hetzij reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat (zie hierna 1.6). 1.6 Waardering niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie overige gekochte leningen en obligaties

Ten aanzien van de waardering van de niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties’ en die niet worden aangehouden tot het einde van de looptijd, geldt dat RJ 226.208 de keuze geeft tussen geamortiseerde kostprijs dan wel de reële waarde. IFRS 9 kent geen categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties met beursnotering’. Onder IFRS 9 vindt de vervolgwaardering van schuldinstrumenten plaats tegen hetzij geamortiseerde kostprijs hetzij reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat. Waardering mag alleen tegen geamortiseerde kostprijs plaatsvinden als aan twee criteria cumulatief is voldaan:| – het bedrijfsmodel is gericht op het aanhouden van de activa teneinde de contractuele kasstromen te realiseren; – de contractuele bepalingen van het instrument voorzien in kasstromen op specifieke data en de kasstromen betreffen uitsluitend de hoofdsom en rente op de resterende hoofdsom.

96

Alle overige schuldinstrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat. Ook als aan beide genoemde criteria is voldaan, kan de grondslag van reële waarde worden gekozen (‘fair value option’), mits de keuze voor reële waarde leidt tot een eliminatie of belangrijke vermindering van een ‘accounting mismatch’. Indien de onderneming kiest om voor deze instrumenten de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt 1.7 Verwerking waardeveranderingen bij niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie overige gekochte leningen en obligaties Indien de onderneming ervoor kiest niet beursgenoteerde obligaties die behoren tot de categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties’ te waarderen tegen de reële waarde, bestaat onder RJ 226.208 de keuze om de waardeveranderingen direct in de winst-enverliesrekening te verwerken of eerst binnen het eigen vermogen in de herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening. Een negatieve stand van de herwaarderingsreserve is niet toegestaan; een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs dient direct in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. IFRS 9 kent geen categorie ‘overige gekochte leningen en obligaties zonder beursnotering’. Onder IFRS 9 vindt de vervolgwaardering van schuldinstrumenten plaats tegen hetzij geamortiseerde kostprijs hetzij reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat (zie hiervoor 1.6). 1.8 Fair value optie De fair value optie van IFRS 9 staat ondernemingen toe op het moment dat zij een financieel instrument (debt instrument) aangaan, dit instrument aan te merken als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardewijzigingen in de winst-en-verliesrekening (fair value option) RJ kent geen specifieke fair value optie. RJ 290 geeft voor bepaalde categorieën wel de keuze om instrumenten op te nemen tegen reële waarde waarbij wijzigingen in de reële waarde worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening, alleen is de toepassing veel beperkter. Voor deze keuze bestaan geen voorwaarden. Een verschil hierbij is wel dat een dergelijke keuze onder RJ 290.502 voor de hele betreffende (sub)categorie gemaakt moet worden, terwijl de fair value optie voor ieder individueel debt instrument gekozen kan worden (onder IFRS 9). 2 Presentatie

2.1 Uitsplitsing effecten naar financiële vaste en vlottende activa ‘Effecten’ is de verzamelnaam voor waardepapieren zoals aandelen, certificaten van aandelen, claims, obligaties, opties, futures, warrants en inschrijvingen in schuld- en aandelenregisters (RJ 940). Effecten kunnen in de balans zowel onder de financiële vaste activa als onder vlottende activa worden opgenomen. RJ 190.206 geeft aan dat een actief in de balans als vlottend dient te worden geclassificeerd indien: – de verwachting gerechtvaardigd is dat het actief zal worden gerealiseerd, of wordt gehouden voor verkoop of verbruik binnen de normale productiecyclus van een onderneming; of

97 8b Vlottende activa: effecten (op basis van IFRS 9)

– –

het actief primair wordt gehouden voor de verkoop of voor de korte termijn en de verwachting gerechtvaardigd is dat realisatie hiervan plaatsvindt binnen een jaar na de balansdatum; of er sprake is van ‘cash’ of ‘cash equivalents’ waarvan het gebruik niet aan beperkingen wordt onderworpen.

IAS 1.60 geeft aan dat een entiteit in de balans onderscheid moet maken tussen vast en vlottend, behalve als presentatie op basis van liquiditeit betrouwbare en relevantere informatie verschaft. Als die uitzondering zich voordoet, moet de entiteit alle activa en verplichtingen in volgorde van liquiditeit presenteren. Indien ervoor gekozen wordt onderscheid te maken tussen vast en vlottend, geeft IAS 1.66 aan in welke gevallen sprake is van een vlottend actief. Deze gevallen zijn gelijk aan de hiervoor genoemde onder RJ 190.206. Indien het onderscheid tussen vast en vlottend niet wordt gemaakt in de balans, moet de uitsplitsing in de toelichting worden vermeld (IAS 1.61) 2.2 Effecten in relatie tot buiten de groep staande verbonden maatschappijen Wanneer onder de vlottende activa sprake is van effecten in relatie tot een zogenaamde buiten de groep staande verbonden maatschappij, dan dienen deze afzonderlijk onder de effecten te worden opgenomen (artikel 2:371 lid 1 BW). In IFRS is dit vereiste niet opgenomen. 2.3 Periodieke opbrengsten uit hoofde van aandelen en obligaties Alle periodieke opbrengsten uit hoofde van aandelen en obligaties, zoals dividend en rente, dienen te worden verantwoord onder ‘opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten’ (RJ 226.302; Besluit modellen jaarrekening). IFRS kent geen vast model voor de balans en winst-en-verliesrekening. Bij financiële instellingen zullen dividenden en rente deel uitmaken van de operationele resultaten. Bij niet financiële instellingen zullen deze opbrengsten onder financiële opbrengsten vallen. 3 Toelichting

3.1 Toelichting op financiële instrumenten Onder IFRS zijn alle toelichtingsvereisten voor financiële instrumenten opgenomen in IFRS 7. IFRS 7 geeft onder andere aan dat een entiteit haar financiële instrumenten dient te groeperen in klassen van vergelijkbare instrumenten en, waar toelichting is vereist, deze toelichting per klasse op te nemen (IFRS 7.6). De hoofdcategorieën van toelichting luiden: a toelichting over het belang van financiële instrumenten voor de financiële positie en prestatie van de entiteit (IFRS 7.7 – IFRS 7.30). In dit onderdeel zijn veel van de toelichtingsvereisten vanuit IAS 32 overgenomen; b kwalitatieve en kwantitatieve toelichting over risico’s die zijn verbonden aan financiële instrumenten, waaronder minimumeisen ten aanzien van toelichting over kredietrisico, liquiditeitsrisico en marktrisico (waaronder een gevoeligheidsanalyse). Kwalitatieve toelichting betreft doelstellingen, beleid en processen voor het managen van deze risico’s. Kwantitatieve toelichting betreft informatie over de omvang van de risico’s op

2 Effecten toegelaten tot de handel op een markt in financiële instrumenten De gezamenlijke waarde van de tot de vlottende activa behorende effecten die zijn toegelaten tot de handel op een markt in financiële instrumenten (een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit) als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.918 . dat omtrent alle financiële instrumenten. In IFRS is dit toelichtingsvereiste niet opgenomen.RJ 290.en kasstroomrisico. Tevens moet op grond van Richtlijn 290 informatie in de toelichting worden opgenomen omtrent het rente. 2:381b BW).98 basis van informatie intern verstrekt aan ‘key management personnel’. inclusief belangrijke contractuele bepalingen die invloed kunnen hebben op zowel bedrag en tijdstip als mate van zekerheid van de toekomstige kasstromen.947). Aansluiting is gezocht bij de verplichte ‘disclosures’ zoals die door IAS 32 werden voorgeschreven. zowel in de balans opgenomen als niet in de balans opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële instrumenten die tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art. 3. financiële activa waarvan de boekwaarde hoger is dan de reële waarde en omtrent de indekking van verwachte toekomstige transacties (RJ 290. de reële waarde. (IFRS 7. het kredietrisico.906 bepaalt.42) Voor een uitwerking hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 22 Financiële instrumenten. RJ 290. moet worden vermeld (artikel 2:371 lid 1 BW). inclusief de criteria voor opname van financiële instrumenten in de balans en de toegepaste waarderingsmethoden. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 190 Overige algemene uitzettingen (aangepast 2005) – Richtlijn 226 Effecten (2007) – Richtlijn 290 Financiële instrumenten (aangepast 2009) – IAS 1 Presentation of Financial Statements (revised 2008) – IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (revised 2008) – IFRS 9 Financial Instruments (2009) – IAS 32 Financial Instruments: Presentation (revised 2008) – IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (revised 2008) .31 – IFRS 7. 2:381a BW) en financiële instrumenten die niet tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art. en b de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. RJ 290 sluit nog niet geheel aan op de specifieke bepalingen van IFRS 7. De Nederlandse wet bevat het voorschrift dat uitgebreide informatie dient te worden verschaft over financiële instrumenten. het volgende in de toelichting dient te worden opgenomen: a informatie over de omvang en de aard van de financiële instrumenten.913 en RJ 290.

Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 228 Liquide middelen (2007) – Richtlijn 290 Financiële instrumenten (aangepast 2009) – IAS 1 Presentation of Financial Statements (revised 2007) – IAS 32 Financial Instruments: Presentation (revised 2003) . 2 Presentatie Er zijn geen verschillen in presentatie tussen de Nederlandse regelgeving en IFRS.en regelgeving Grondslagen – – – IFRS Conclusie 2 Presentatie - 3 Toelichting – – – 1 Grondslagen Er zijn geen verschillen in grondslagen tussen de Nederlandse regelgeving en IFRS.99 9 Liquide middelen 9 1 Liquide middelen Nederlandse wet. 3 Toelichting Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandse regelgeving en IFRS.

100

10a Eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening
Nederlandse wet- en regelgeving 1 Grondslagen Vorming latentie is niet verplicht, wel aanbevolen Onder omstandigheden kan de herwaarderingsreserve vrijvallen ten gunste van het resultaat indien deze niet meer benodigd is Ten laste van eigen vermogen of geactiveerd als immaterieel vast actief Vorming latentie is verplicht IFRS strikter IFRS Conclusie

1.1 Herwaardering en belastinglatentie 1.2 Vrijval herwaarderingsreserve bij materiële vaste activa

De herwaarderingsreserve valt vrij ten gunste van een andere post binnen het eigen vermogen

IFRS strikter

1.3 Verwerking kosten in verband met uitgifte eigen-vermogensinstrumenten 1.4 Herwaarderingsreserve voor ‘available-for-sale financial asset’ 1.5 Herwaardering activa deelnemingen 2 Presentatie

In mindering op het eigen vermogen

IFRS strikter

Mag niet negatief worden

Mag negatief worden

NL strikter

Via wettelijke reserve deelnemingen of in herwaarderingsreserve

Geen specifieke regeling

NL strikter

2.1 Voorgeschreven indeling 2.2 Presentatie als eigen of vreemd vermogen

Voorgeschreven indeling in de balans van het eigen vermogen Juridische vorm is bepalend

Geen voorgeschreven indeling

NL strikter

Presentatie afhankelijk van de substance, vooral wanneer er sprake is van een terugbetalingsplicht of een dividendbetalingsplicht. Bij samengestelde instrumenten splitsing in eigen- en vreemdvermogenscomponenten Begrip garantievermogen komt niet voor Geen verplichting om wettelijke reserves te vormen

Strijdig

2.3 Begrip garantievermogen 2.4 Vorming wettelijke reserves

Benoeming garantievermogen is toegestaan In diverse gevallen dienen wettelijke reserves te worden gevormd

IFRS strikter

NL strikter

101 10a Eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening

2.5 Herwaarderingsreserve uit hoofde van waardering tegen fair value en van kasstroomafdekking 2.6 Waardeveranderingen van tegen actuele waarde gewaardeerde activa via resultaat

Nederlandse wet- en regelgeving Wettelijke reserve

IFRS Geen wettelijke reserve

Conclusie NL strikter

Onder bepaalde omstandigheden daarna in herwaarderingsreserve

Niet in herwaarderingsreserve

NL strikter

2.7 Resultaat van het boekjaar

Bij balans voor winstbestemming: onderdeel eigen vermogen Bij balans na winstbestemming: voorgesteld dividend als kortlopende schuld In mindering op overige reserves

Altijd onderdeel eigen vermogen. IFRS kent alleen balans voor winstbestemming.

IFRS strikter

2.8

Verkrijgsprijs ingekochte eigen aandelen Toelichting

Kan als afzonderlijke negatieve post binnen eigen vermogen

NL strikter

3

Algemeen
In dit hoofdstuk 10a wordt ingegaan op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening. In hoofdstuk 10b worden de bepalingen omtrent het eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening behandeld. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving maken, in tegenstelling tot IFRS, een expliciet onderscheid tussen het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening (RJ 240.2) en het eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening (RJ 240.3). Het onderscheid is mede een gevolg van de wettelijke bepalingen inzake kapitaalbescherming geldend voor de enkelvoudige jaarrekening. De enkelvoudige jaarrekening geeft inzicht in het vrij uitkeerbare bedrag van het eigen vermogen (RJ 240.101). In de enkelvoudige jaarrekening wordt het eigen vermogen verantwoord op basis van de juridische realiteit, in de geconsolideerde jaarrekening op basis van de economische realiteit (RJ 240.2 en 3). IFRS kent geen afzonderlijke regels voor de verantwoording van het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening (‘separate financial statements’) en de geconsolideerde jaarrekening (‘consolidated financial statements’). Toch zal het eigen vermogen in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening veelal verschillen. Oorzaak daarvan is de waardering van deelnemingen. Zowel geassocieerde deelnemingen (‘associates’) als deelnemingen in groepsmaatschappijen (‘subsidiaries’) dienen in de enkelvoudige jaarrekening te worden gewaardeerd tegen kostprijs of reële waarde. In de geconsolideerde jaarrekening worden de geassocieerde deelnemingen gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde (‘equity

102

method’) en worden deelnemingen in groepsmaatschappijen geconsolideerd. Door de waardering tegen netto-vermogenswaarde zal het eigen vermogen in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens Dutch GAAP veelal aan elkaar gelijk zijn. Voor de verwerking van goodwill wordt verwezen naar hoofdstuk 19. Voor de toelichting die moet worden opgenomen omtrent personeelsopties wordt verwezen naar hoofdstuk 32 ‘Share-Based Payments’ (inclusief personeelsopties). 1 Grondslagen

1.1 Herwaardering en belastinglatentie Uit artikel 2:390 lid 5 BW volgt dat het niet verplicht is bij de vorming van een herwaarderingsreserve rekening te houden met (en een voorziening op te nemen voor) latente belastingen Indien deze voorziening niet wordt opgenomen, dient dit wel te worden toegelicht onder vermelding van de kwantitatieve effecten. IAS 12.20 stelt de vorming van een voorziening voor latente belastingen verplicht; deze voorziening dient ten laste van de herwaarderingsreserve te worden gevormd. 1.2 Vrijval herwaarderingsreserve bij materiële vaste activa Artikel 2:390 lid 4 BW bepaalt dat indien een vermindering van de herwaarderingsreserve vrijvalt ten gunste van het resultaat, bijvoorbeeld omdat deze niet meer nodig is voor de toepassing van het gekozen waarderingsstelsel of voor het bereiken van het doel der herwaardering, dit in een afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening wordt opgenomen. Dit betreft vooral materiële vaste activa. IAS 16.41 verbiedt een dergelijke vrijval inzake de herwaarderingen van materiële vaste activa. Voorts kan volgens RJ 240.410 vrijval van de herwaarderingsreserve plaatsvinden indien bij de winstbepaling rekening wordt gehouden met financieringsverhoudingen. De IASB kent een dergelijke bepaling niet. Herwaarderingen inzake financiële activa kunnen bij realisatie wel vrijvallen in het resultaat, zowel in de Nederlandse wet- en regelgeving als in IFRS (zie verder hoofdstuk 22 ‘Financiële instrumenten’). 1.3 Verwerking kosten in verband met uitgifte eigen-vermogensinstrumenten Volgens IAS 32.35 worden kosten in verband met de uitgifte van eigen-vermogensinstrumenten in mindering gebracht op het eigen vermogen indien en voor zover daadwerkelijk nieuwe eigen vermogen instrumenten worden uitgegeven. Hierbij moet rekening worden gehouden met de (latente) belastingen en worden de kosten dus netto in het vermogen verwerkt. Het kan bij de bedoelde kosten die rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen worden gebracht uitsluitend gaan om incrementele externe kosten direct gekoppeld aan de emissie. Het gaat bij deze interpretatie niet om kosten in verband met uitgifte van eigenvermogensinstrumenten in het kader van de verkrijging van een onderneming. Evenmin gaat het bij deze interpretatie om de kosten van een beursintroductie als zodanig of van een aandelensplitsing. Indien dus een uitgifte van nieuwe aandelen gepaard gaat met een beursintroductie, moeten de totale kosten worden verdeeld over de beursintroductie en de

103 10a Eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening

uitgifte van de aandelen zelf. De eerstgenoemde kosten komen ten laste van het resultaat, de laatstgenoemde komen ten laste van het eigen vermogen. Het nettobedrag van de direct ten laste van het eigen vermogen geboekte kosten moet afzonderlijk worden vermeld. Ingevolge Richtlijn 240.219 dienen kosten in verband met de uitgifte van eigenvermogensinstrumenten (emissiekosten) die niet zijn geactiveerd direct ten laste van het agio te worden gebracht (onder aftrek van een eventueel belastingeffect). Indien en voor zover het agio ontoereikend is, dient verwerking plaats te vinden ten laste van de overige reserves. Op grond van artikel 2:365 lid 1 onder a BW is activering van deze kosten mogelijk. Richtlijn 210.103 beveelt aan deze kosten niet te activeren omdat niet aan de criteria voor een immaterieel vast actief is voldaan. Specifieke bepalingen inzake de bepaling van de omvang van de kosten ontbreken. 1.4 Herwaarderingsreserve voor ‘available-for-sale financial asset’ Omdat de herwaarderingsreserve op individuele basis per actief moet worden gevormd, mag er geen negatieve herwaarderingsreserve per actief ontstaan, met uitzondering van de situatie van kasstroomafdekking (RJ 240.227). Indien voor een actief wordt vastgesteld dat de actuele waarde lager is dan de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs (rekening houdend met afschrijvingen), vindt verwerking van de afwaardering plaats via de winst-enverliesrekening (RJ 240.227). IFRS kent de mogelijkheid dat een herwaarderingsreserve die is gevormd ter zake van een ‘available-for-sale financial asset’, negatief wordt (IAS 39.55). Voor ondernemingen die IFRS (waarderingsgrondslagen) hanteren in de enkelvoudige jaarrekening, kan de herwaarderingsreserve die is gevormd ter zake van een ‘available-for-sale financial asset’, negatief worden (RJ 240.227b). 1.5 Herwaardering activa deelnemingen Voor deelnemingen die worden gewaardeerd tegen de netto-vermogenswaarde kan sprake zijn van een herwaardering van de post deelnemingen als gevolg van herwaardering van activa bij de deelneming. De uit de herwaardering voortvloeiende waardemutatie kan volgens de RJ op twee wijzen worden verantwoord (RJ 240.228): – in de wettelijke reserve deelnemingen:deze verwerkingswijze vloeit voort uit de visie dat de deelneming wordt beschouwd als een ongedeeld geheel; de deelneming wordt in het kader van de waardemutatie beschouwd als één actief; – in de herwaarderingsreserve: deze verwerkingswijze vloeit voort uit de visie dat de deelneming gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode wordt beschouwd als samenstel van activa en passiva en niet als een ondeelbaar actief; daarbij past dat een herwaardering van het actief van de deelneming wordt beschouwd als ware het een herwaardering van een actief van de rechtspersoon zelf. De gekozen verwerkingswijze dient voor alle deelnemingen consistent te worden toegepast. IFRS kent een dergelijke regeling niet. 2 Presentatie

2.1 Voorgeschreven indeling Ingevolge artikel 2:373 lid 1 BW dient in de balans het eigen vermogen op de volgende wijze te worden ingedeeld:

104

– – – – – – –

het geplaatste kapitaal; agio; herwaarderingsreserves; andere wettelijke reserves; statutaire reserves; overige reserves; niet-verdeelde winsten.

IFRS kent geen voorgeschreven indeling van het eigen vermogen. Wel dient in de jaarrekening een mutatie-overzicht van het eigen vermogen te worden opgenomen (IAS 1.106). IFRS kent geen wettelijke reserves. 2.2 Presentatie als eigen of vreemd vermogen In de enkelvoudige jaarrekening moet de presentatie van financiële instrumenten als eigen of als vreemd vermogen plaatsvinden op grond van de juridische vorm (RJ 240.207). IAS 32.15 vereist een presentatie op basis van de substance van het instrument. Daarbij wordt een financieel instrument als vreemd vermogen gepresenteerd indien er sprake is van een verplichting tot aflossing/terugkoop of indien de entiteit niet in staat is om de vergoeding op een instrument tegen te houden. Het eerste is het geval indien er sprake is van een contractuele aflossingsverplichting of indien de houder van het instrument de uitgevende entiteit kan dwingen tot aflossing of terugkoop. Het tweede is het geval indien het instrument, bijvoorbeeld een preferent aandeel, recht geeft op een bepaald percentage dividend indien er voldoende winst of voldoende vrije reserves zijn. Dit is niet binnen de control van de entiteit, dus de vergoeding kan niet worden tegengehouden. Met andere woorden, preferente aandelen worden als vreemd vermogen gepresenteerd tenzij de entiteit of de algemene vergadering van gewone aandeelhouders betaling van dividend kan tegenhouden (en ook aflossing kan worden tegengehouden) tot de ontbinding van de entiteit. Door een wijziging in IAS 32 is een uitzondering opgenomen voor ‘puttable financial instruments’ en voor financiële instrumenten waarbij de onderneming in geval van liquidatie de plicht heeft (een pro rata deel van) de netto activa aan een andere partij te leveren. Deze instrumenten met een terugneemverplichting worden bij toepassing van de nieuwe regels alsnog als eigen vermogen geclassificeerd indien aan de voorwaarden is voldaan. IAS 32.28 bepaalt voorts dat indien een financieel instrument zowel een schuld- als een eigenvermogenscomponent bevat, deze beide componenten afzonderlijk moeten worden geclassificeerd onder respectievelijk het vreemd en het eigen vermogen. De Richtlijnen staan dit niet toe (RJ 240.209). 2.3 Begrip garantievermogen De Richtlijnen (RJ 240.305) laten de mogelijkheid toe een begrip garantievermogen (veelal in de toelichting omdat de modellen voor de jaarrekening een aaneensluitende opsomming vaak niet toelaten) te onderscheiden. Elementen van het garantievermogen zijn het eigen vermogen, belangen van derden in groepsmaatschappijen en de (generiek) achtergestelde schulden. De IASB kent de begrippen ‘garantievermogen’ of ‘groepsvermogen’ niet.

wettelijke reserve in verband met immateriële vaste activa. met inbegrip van de kosten uit hoofde van een transactie met eigen aandelen.105 10a Eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening 2. Voor deze wettelijke reserves geldt een uitkeringsverbod. Het resultaat van het boekjaar wordt steeds als een afzonderlijke post in het eigen vermogen verantwoord met in de toelichting de vermelding van het dividendvoorstel (IAS 10. Bij verwerking in het resultaat is alsnog een herwaarderingsreserve nodig indien voor de activa geen frequente marktnoteringen bestaan.8 Verkrijgsprijs ingekochte eigen aandelen Ingevolge de RJ dient de verkrijgingsprijs. In de IFRS-standaarden komt een met wettelijke reserves overeenkomend begrip niet voor. In de Nederlandse regelgeving kan het dividendvoorstel ook als kortlopende schuld worden geboekt indien de balans na winstbestemming wordt opgesteld. 2.33 schrijft niet voor dat de verkrijgingsprijs op enige post van het eigen vermogen (bijvoorbeeld ‘retained earnings’ of ‘share premium ‘) in mindering zou moeten worden gebracht. 2. 2. of de boekwaarde van de aandelen die de rechtspersoon of diens dochtermaatschappij houdt of doet houden. heeft de rechtspersoon de mogelijkheid de waardevermeerderingen direct in een herwaarderingsreserve op te nemen. IFRS kent niet het systeem dat de waardeveranderingen van de activa die in het resultaat worden opgenomen. in mindering te worden gebracht op de Overige reserves (RJ 240.12 en IAS 1.214). De bepaling laat dus toe dat de verkrijgingsprijs als een afzonderlijke negatieve post binnen het eigen vermogen wordt verantwoord.5 Herwaarderingsreserve uit hoofde van waardering tegen fair value en van kasstroomafdekking Een (herwaarderings)reserve uit hoofde van toepassing van waardering tegen fair value en van kasstroomafdekking wordt in IFRS in tegenstelling tot de situatie bij toepassing van Nederlandse grondslagen niet beschouwd als een (wettelijke) niet vrij uitkeerbare reserve. 3 Toelichting Er zijn geen verschillen in toelichting tussen de Nederlandse regelgeving en IFRS. 2. Dit komt overeen met wat in Nederland een balans voor winstbestemming wordt genoemd. . (vastgoed)beleggingen en agrarische voorraden. De herwaarderingsreserve wordt dan gevormd ten laste van de vrije reserves of uit de resultaatverdeling. dan wel direct in het resultaat (voor derivaten is directe verwerking in het resultaat verplicht).7 Resultaat van het boekjaar IFRS kent geen onderscheid tussen een balans vóór en ná winstbestemming. herwaarderingsreserve). IAS 32.137).4 Vorming wettelijke reserves De Nederlandse wetgeving schrijft de vorming van diverse wettelijke reserves voor (waaronder de wettelijke reserve ingehouden winst deelnemingen. in bepaalde omstandigheden tevens in een herwaarderingsreserve dienen te worden verantwoord.6 Waardeveranderingen van tegen actuele waarde gewaardeerde activa via resultaat Met betrekking tot tegen actuele waarde gewaardeerde financiële instrumenten.

wel aanbevolen Onder omstandigheden valt de herwaarderingsreserve vrij ten gunste van het resultaat Vorming latentie is verplicht IFRS strikter IFRS Conclusie 1.en vreemdvermogenscomponenten moeten afzonderlijk worden gerubriceerd IFRS strikter 2. Op grond van IAS 27.en vreemdvermogenscomponenten mogen afzonderlijk worden gerubriceerd.27 dient het belang van derden afzonderlijk van het eigen vermogen te blijken. Op grond van de Nederlandse regelgeving (Besluit modellen jaarrekening art.4 Puttable instrumenten Begrip garantievermogen komt niet voor Binnen het eigen vermogen IFRS strikter Strijdig Keuze tussen eigen vermogen en vreemd vermogen Indien aan de voorwaarden is voldaan: eigen vermogen IFRS strikter 3 Toelichting – – – Algemeen In hoofdstuk 10a is ingegaan op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.1 Classificatie bij samengestelde financiële instrumenten Eigen.en regelgeving 1 Grondslagen Vorming latentie is niet verplicht. 10 lid 2) dient het belang van derden afzonderlijk binnen het groepsvermogen te blijken.1 Herwaardering en belastinglatentie 1. In dit hoofdstuk 10b worden de bepalingen omtrent het eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening behandeld. indien niet afzonderlijk gerubriceerd. .3 Presentatie minderheidsbelang 2.2 Begrip garantievermogen 2.2 Vrijval herwaarderingsreserve bij materiële vaste activa De herwaarderingsreserve valt vrij ten gunste van een andere post binnen het eigen vermogen In mindering op het eigen vermogen IFRS strikter 1.3 Verwerking kosten in verband met uitgifte eigen-vermogensinstrumenten 2 Presentatie Ten laste van eigen vermogen of geactiveerd als immaterieel vast actief IFRS strikter 2. dan in toelichting aangeven hoe de instrumenten zijn verwerkt Benoeming garantievermogen is toegestaan Apart van het eigen vermogen Eigen.106 10b Eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening Nederlandse wet.

Voor de verwerking van goodwill wordt verwezen naar hoofdstuk 19. dient dit wel te worden toegelicht onder vermelding van de kwantitatieve effecten. dit in een afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening wordt opgenomen. Het gaat bij deze interpretatie niet om kosten in verband met uitgifte van eigenvermogensinstrumenten in het kader van de verkrijging van een onderneming. Het kan bij de bedoelde kosten die rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen worden gebracht uitsluitend gaan om incrementele externe kosten direct gekoppeld aan de emissie. Indien deze voorziening niet wordt opgenomen. Voorts kan volgens RJ 240. Evenmin gaat het bij deze interpretatie om de kosten van een beursintroductie als zodanig of van een aandelensplitsing. 1 Grondslagen 1. deze voorziening dient ten laste van de herwaarderingsreserve te worden gevormd. de laatstgenoemde komen ten laste van het eigen vermogen.20 stelt de vorming van een voorziening voor latente belastingen verplicht. Herwaarderingen inzake financiële activa kunnen bij realisatie wel vrijvallen in de winst-enverliesrekening. bijvoorbeeld omdat deze niet meer nodig is voor de toepassing van het gekozen waarderingsstelsel of voor het bereiken van het doel van de herwaardering. moeten de totale kosten worden verdeeld over de beursintroductie en de uitgifte van de aandelen zelf. IAS 16.410 vrijval van de herwaarderingsreserve plaatsvinden indien bij de winstbepaling rekening wordt gehouden met financieringsverhoudingen.35 worden kosten in verband met de uitgifte van eigenvermogensinstrumenten in mindering gebracht op het eigen vermogen indien en voor zover daadwerkelijk nieuwe eigen vermogen instrumenten worden uitgegeven.1 Herwaardering en belastinglatentie Uit artikel 2:390 lid 5 BW volgt dat het niet verplicht is bij de vorming van een herwaarderingsreserve rekening te houden met (en een voorziening op te nemen voor) latente belastingen. zowel in de Nederlandse wet.107 10b Eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening Voor de toelichting die moet worden opgenomen omtrent personeelsopties wordt verwezen naar hoofdstuk 32 ‘Share-Based Payments’ (inclusief personeelsopties).3 Verwerking kosten in verband met uitgifte eigen-vermogensinstrumenten Volgens IAS 32.2 Vrijval herwaarderingsreserve bij materiële vaste activa Artikel 2:390 lid 4 BW bepaalt dat indien een vermindering van de herwaarderingsreserve vrijvalt ten gunste van het resultaat. 1. . IAS 12.41 verbiedt een dergelijke vrijval inzake de herwaarderingen van materiële vaste activa. De eerstgenoemde kosten komen ten laste van het resultaat. Dit betreft vooral materiële vaste activa. 1. Hierbij moet rekening worden gehouden met de (latente) belastingen en worden de kosten dus netto in het vermogen verwerkt.en regelgeving als in IFRS (zie verder hoofdstuk 22 ‘Financiële instrumenten’). Indien dus een uitgifte van nieuwe aandelen gepaard gaat met een beursintroductie. De IASB kent een dergelijke bepaling niet. Het nettobedrag van de direct ten laste van het eigen vermogen geboekte kosten moet afzonderlijk worden vermeld.

zoals een obligatielening met warrants. 2.813). Met betrekking tot de presentatie van preferente aandelen is de gangbare interpretatie van RJ 290 dat deze worden geclassificeerd onder het eigen vermogen. Deze instrumenten met een terugneemverplichting worden bij toepassing van de nieuwe regels alsnog als eigen vermogen geclassificeerd indien aan de voorwaarden is voldaan. moeten ook volgens de RJ afzonderlijk worden gepresenteerd (RJ 290. 2. IAS 32 zal eerder leiden tot classificatie als vermogen (zie hoofdstuk 10A. Instrumenten die weliswaar met elkaar zijn verbonden maar als afzonderlijke instrumenten zijn te identificeren.305) laten de mogelijkheid toe een begrip ‘garantievermogen’ te onderscheiden (veelal in de toelichting omdat de modellen voor de jaarrekening een aaneensluitende opsomming vaak niet toelaten). 2.en eigenvermogenscomponent niet afzonderlijk te classificeren (RJ 290. Indien en voor zover het agio ontoereikend is.108 Ingevolge Richtlijn 240. terwijl in de geconsolideerde balans opgesteld volgens Titel 9 Boek 2 BW de post belangen van derden afzonderlijk. 2. deze beide componenten afzonderlijk moeten worden geclassificeerd onder respectievelijk het vreemd en het eigen vermogen.als een eigenvermogenscomponent bevat.103 beveelt aan deze kosten niet te activeren omdat niet aan de criteria voor een immaterieel vast actief is voldaan. belangen van derden in groepsmaatschappijen en de (generiek) achtergestelde schulden. Richtlijn 210. apart van het eigen vermogen wordt opgenomen. Specifieke bepalingen inzake de bepaling van de omvang van de kosten ontbreken. Op grond van artikel 2:365 lid 1 onder a BW is activering van deze kosten mogelijk.808 mogen dergelijke instrumenten als vreemd of als eigen vermogen worden geclassificeerd.3 Presentatie minderheidsbelang Een minderheidsbelang wordt volgens IFRS als een afzonderlijke post binnen het equity gepresenteerd. Op grond van RJ 290.2 Begrip ‘garantievermogen’ De Richtlijnen (RJ 240. Elementen van het garantievermogen zijn het eigen vermogen. Deze methodiek heeft de voorkeur van de RJ. dient verwerking plaats te vinden ten laste van de overige reserves. 2 Presentatie 2.1 Classificatie bij samengestelde financiële instrumenten IAS 32 bepaalt dat indien een financieel instrument zowel een schuld. De IASB kent de begrippen ‘garantievermogen’ of ‘groepsvermogen’ niet.2).4 Puttable instrumenten Een wijziging in IAS 32 heeft een uitzondering aangebracht voor ‘puttable financial instruments’ en voor financiële instrumenten waarbij de onderneming in geval van liquidatie de plicht heeft (een pro rata deel van) de netto activa aan een andere partij te leveren. In de toelichting moet dan wel worden aangegeven hoe deze instrumenten zijn verwerkt. De Richtlijnen staan echter toe de schuld.219 dienen kosten in verband met de uitgifte van eigenvermogensinstrumenten (emissiekosten) die niet zijn geactiveerd direct ten laste van het agio te worden gebracht (onder aftrek van een eventueel belastingeffect).815). .

Changes in Accounting Estimates and Errors (revised 2003) – IAS 12 Income Taxes (revised 1996) – IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation (revised 2008) .109 10b Eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening 3 Toelichting Er zijn geen verschillen in toelichting tussen de Nederlandse regelgeving en IFRS. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 240 Eigen vermogen (aangepast 2009) – Richtlijn 290 Financiële instrumenten (aangepast 2009) – IAS 1 Presentation of Financial Statements (revised 2005) – IAS 8 Accounting Policies.

3 Voorziening voor reorganisatiekosten Vorming voorziening indien vóór de balansdatum met de uitvoering is gestart of hierover is gecommuniceerd IFRS strikter 1.2 Indicatie onzekerheden Indicatie omtrent bedrag en timing betalingen IFRS eist meer toelichting .1 Vermelden looptijd voorzieningen 3.4 Voorziening voor herstelkosten Vorming voorziening direct bij investering en activering in verkrijgingsprijs IFRS strikter 2 Presentatie Tussen eigen vermogen en vreemd vermogen Als interestlast of onder de post waar de dotatie aan voorziening is gerubriceerd Als onderdeel van de schulden Strijdig 2.2 Presentatie oprenting Als interestlast IFRS strikter 3 Toelichting Aanbevolen wordt afzonderlijk te vermelden het deel van de voorzieningen dat binnen een jaar zal worden afgewikkeld en het deel dat na vijf jaar zal worden afgewikkeld Geen eis Vermelding van het verwachte tijdstip van afwikkeling per categorie voorziening IFRS eist meer toelichting 3.1 Rubricering 2.en regelgeving Grondslagen Nominale waarde of contante waarde Opbouw voorziening groot onderhoud.1 Waardering van voorzieningen 1. activering en afschrijving bij toepassing van de componenten-benadering of ineens ten laste van resultaat Vorming voorziening onder omstandigheden ook mogelijk indien na de balansdatum met de uitvoering is gestart of hierover is gecommuniceerd Vorming voorziening direct bij investering en activering in verkrijgingsprijs of gedurende looptijd voorziening opbouwen Contante waarde indien tijdswaarde materieel Activering en afschrijving volgens componentenbenadering IFRS strikter IFRS Conclusie 1.110 11 1 Voorzieningen (exclusief belastingen en pensioenen) Nederlandse wet.2 Uitgaven voor groot onderhoud IFRS strikter 1.

45 verplicht tot waardering tegen contante waarde.4 Voorziening voor herstelkosten Indien een materieel vast actief wordt aangeschaft waarbij aan het einde van de levensduur zekere verplichtingen bestaan. 1. maar men bovendien voor de balansdatum met de reorganisatie is gestart of de hoofdlijnen ervan in voldoende mate van detail bekend zijn gemaakt aan degenen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Met ingang van 1 januari 2010 zijn de eisen van RJ 252 ten aanzien van de te hanteren disconteringsvoet aangepast. Bij het ontbreken van een liquide markt voor ondernemingsobligaties zal het rendement op staatsleningen gelden als de meest geëigende invulling.306 schrijft voor voorzieningen te waarderen tegen nominale waarde of contante waarde. Uit voorbeeld 11B in de bijlage C van IAS 37 blijkt dat groot onderhoud een component kan zijn van het actief in welk geval activering en afschrijving plaatsvinden vanaf het moment van investering in het actief. mag een deel van de aanschaffingsprijs of vervaardigingskosten aan groot onderhoud worden toegerekend. In tegenstelling tot IFRS geeft RJ 252.1 Waardering van voorzieningen RJ 252. Dit komt overeen met de bepalingen in IAS 37.413).306 nog wel nadere aanwijzing voor de invulling van het begrip actuele marktrente. De RJ stelt dat de marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties de meest geëigende invulling van de actuele marktrente is. wordt er een voorziening getroffen op het moment dat het actief wordt neergezet. Het is tevens toegestaan om groot onderhoud pas als afzonderlijke component te onderscheiden vanaf het moment dat groot onderhoud voor het eerst wordt gepleegd (RJ 212. Indien groot onderhoud als een afzonderlijke component kan worden beschouwd. indien het verschil tussen de nominale en de contante waarde materieel is. Onder IFRS mag geen voorziening voor groot onderhoud worden opgebouwd.2 Uitgaven voor groot onderhoud De Richtlijn bepaalt dat toepassing van de ‘componentenbenadering’ ten behoeve van het bepalen van de afschrijvingslast verplicht is en komt hiermee overeen met IAS 16 (RJ 212.418). zoals opruiming.111 11 Voorzieningen (exclusief belastingen en pensioenen) 1 Grondslagen 1. IAS 37.3 Voorziening voor reorganisatiekosten IAS 37 (par. 1.47. Voor groot onderhoud bestaat tevens de mogelijkheid om een onderhoudsvoorziening op te bouwen dan wel de kosten van het groot onderhoud ineens in de winst-en-verliesrekening te verwerken (RJ 212. In de voorgaande richtlijn werd nog gesproken over de actuele marktrente van de rechtspersoon.448). De disconteringsvoet dient nu de actuele marktrente weer te geven (RJ 252. Volgens de Richtlijn mogen voorzieningen in verband met reorganisaties ook nog worden getroffen indien na de balansdatum maar voor het opmaken van de jaarrekening met de implementatie wordt gestart of de hoofdlijnen ervan in voldoende mate van detail worden bekendgemaakt aan degenen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben (RJ 252.445). 10 en 70) geeft aan dat voorzieningen in verband met reorganisaties slechts mogen worden getroffen indien er niet alleen een formeel reorganisatieplan is. dat bedrag wordt als . sloop of ontmanteling.306). 1.

tussen het eigen vermogen en de langlopende schulden in.60). 3 Toelichting 3. 3. 2.435 ev). Aangezien de opruimingsverplichting reeds bestaat op het investeringsmoment. Er is geen afzonderlijke classificatie voor kortlopende voorzieningen.112 onderdeel van de kosten van het actief verwerkt. verwezen wordt naar RJ 212.507 beveelt aan van het totaalbedrag aan voorzieningen dat aan het einde van de periode in de balans is opgenomen.317). afzonderlijk te vermelden het gedeelte ervan dat naar verwachting binnen één jaar zal worden afgewikkeld en het gedeelte ervan dat naar verwachting na meer dan vijf jaar zal worden afgewikkeld. niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa (aangepast 2007) – Richtlijn 212 Materiële vaste activa (aangepast 2007) – IAS 1 Presentation of Financial Statements (revised 2008) – IAS 16 Property Plant and Equipment – IAS 37 Provisions.85 eist vermelding per soort voorziening van het verwachte tijdstip van afwikkeling van de voorziening.1 Rubricering Volgens de RJ worden in de balans voorzieningen afzonderlijk gerubriceerd. Restoration and Similar Liabilities (2004) . De RJ laat naast presentatie als interestlast ook presentatie toe onder de post waar de dotatie aan de voorziening is gerubriceerd (RJ 252. IAS 37. Contingent Liabilities and Contingent Assets – IFRIC 1 Changes in Existing Decomissioning. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 252 Voorzieningen.85b).16). dient reeds dan een voorziening voor het volledige bedrag te worden genomen.2 Presentatie oprenting IAS 37 stelt de presentatie van de toeneming van de contante waarde als interestlast verplicht (IAS 37. IAS 37 staat de opbouw van een voorziening niet toe.54). Ook kan gedurende de levensduur van het actief een voorziening worden opgebouwd (RJ 252.1 Vermelden looptijd voorzieningen RJ 252.2 Indicatie onzekerheden IAS 37 eist een indicatie van de onzekerheden van het bedrag en de timing van de betalingen (IAS 37.419. De RJ vraagt deze informatie niet. IFRS schrijft voor dat voorzieningen afzonderlijk dienen te worden opgenomen in de balans (IAS 1. 2 Presentatie 2. het kortlopende deel dient te worden opgenomen als kortetermijnverplichting en het langlopende deel als een langetermijnverplichting. Tevens dient activering van dit bedrag in de verkrijgingsprijs plaats te vinden (IAS 16.

6 Verzekerde arbeidsongeschiktheids-regeling met aanpassing tarieven Een voorziening mag worden gevormd voor toekomstige verhoogde premies met betrekking tot schadeverleden. gebaseerd op RJ 252 Voorzieningen (beste schatting).3 Uitstel van resultaten NL strikter 1.en regelgeving Grondslagen Verplichtingenbenadering.7 Opbouw van rechten op beloning Projected unit credit methode is verplicht IFRS strikter . het resultaat is daardoor volatieler Toepassing van IAS 19/FAS 158 is toegestaan.4 Toepassing IFRS/US GAAP IFRS strikter 1. Als alternatief mag uitsluitend de betaalde premie als last in de winsten-verliesrekening worden verwerkt Beste schatting. leidt alleen in bijzondere situaties tot een verplichting op de balans Betaalde premie plus eventueel aanvullende premie in bijzondere situaties Geen uitstel van resultaten mogelijk.1 Balanswaardering 1.5 Verwerking VUT regeling Verwerking als ‘postemployment benefit’ indien feitelijke verlaging pensioengerechtigde leeftijd dan wel ‘termination benefit’ indien eenmalig in het kader van een reorganisatie Normale toepassing postemployment benefit accounting Strijdig 1.113 12 Personeelsbeloningen 12 1 Personeelsbeloningen Nederlandse wet. leidt bij DB altijd tot een verplichting op de balans op basis van een actuariële berekening Stijdig IFRS Conclusie 1.2 Verwerking in resultaat Actuarieel bepaalde pensioenlast (kosten van één jaar inkoop + rentelast -/opbrengst beleggingen) Uitstel van (actuariële) resultaten mogelijk door middel van de corridor Geen alternatieve verwerkingswijzen toegestaan Strijdig 1. actuariële methode is niet verplicht IFRS strikter 1. mits consistent en integraal toegepast De Richtlijnen verwijzen voor de bepaling van de verplichting naar RJ 252 Voorzieningen Risicobenadering (DB / DC). hieraan zijn geen voorwaarden verbonden.

en een strikte scheiding tussen de verantwoordelijkheden en verplichtingen van respectievelijk de werkgever(s).1 Balanswaardering De RJ heeft bij de herziening van de Richtlijn geconcludeerd dat een verplichtingenbenadering. niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa’ in de Nederlandse situatie beter past dan de risicobenadering.en regelgeving 2 Presentatie Afzonderlijke presentatie IFRS Conclusie 2. waarop IAS 19 en de oude Richtlijn 271 is gebaseerd. RJ 271 is volledig vernieuwd en is van kracht voor boekjaren die zijn aangevangen vanaf 1 januari 2010. hoewel dat naar verwachting aanzienlijk minder zal zijn dan bij toepassing van de oude richtlijn. In de nieuwe Richtlijn is gekozen voor een fundamenteel andere benadering waarbij primair wordt gekeken naar de wijze waarop het Nederlandse pensioenstelsel is ingericht en functioneert in de praktijk.2 Schulden ter zake van pensioenen in de balans 3 Toelichting Geen verplichting tot afzonderlijke presentatie Geen verplichting tot afzonderlijke presentatie NL strikter Afzonderlijke presentatie in de balans NL strikter 3.114 Nederlandse wet. zoals opgenomen in RJ 252 ‘Voorzieningen. Dit betekent dat het strikte onderscheid tussen toegezegd-pensioen.1 Pensioenlast in winst-enverliesrekening 2. De RJ heeft daarbij geconcludeerd dat een verplichtingenbenadering.1 Verbonden partijen Geen specifieke bepalingen Vermelding van transacties met pensioenuitvoeringsorganisaties en van informatie omtrent de pensioenregeling van ‘key management personnel’ IFRS eist meer toelichting Inleiding De verwerking van pensioenen in de jaarrekening is geregeld in RJ 271 ‘Personeelsbeloningen’ en IAS 19 ‘Employee Benefits’. Het belangrijkste kenmerk hiervan is de algemene verplichting vanuit de Pensioenwet om onvoorwaardelijke aanspraken af te financieren. niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa’ beter past dan de risicobenadering.en toegezegdebijdrageregeling is vervallen en dat beoordeeld zal moeten worden welke verplichtingen er nog zijn aan respectievelijk de pensioenuitvoerder en de deelnemers. zoals opgenomen in RJ 252 ‘Voorzieningen. . Actuariële berekeningen kunnen hierbij overigens nog steeds noodzakelijk zijn. waarop IAS 19 en de oude Richtlijn 271 is gebaseerd. de deelnemers en de pensioenuitvoerder (pensioenfonds en/of levensverzekeringsmaatschappij). Tot en met 2009 was RJ 271 in belangrijke mate gebaseerd op IAS 19 ‘Employee Benefits’. 1 Grondslagen 1.

Onder IAS 19 is de waardering van de pensioenverplichting afhankelijk van de classificatie DB (defined benefit) dan wel DC (defined contribution). projected unit credit methode.115 12 Personeelsbeloningen Onder RJ 271 wordt in de balans alleen een verplichting opgenomen indien en voorzover de werkgever op balansdatum juridische of feitelijke verplichtingen heeft aan de pensioenuitvoerder (pensioenfonds. de zgn.4 Toepassing IFRS/US GAAP RJ 271 biedt alle rechtspersonen de optie in hun jaarrekening voor pensioenen en andere uitgestelde beloningen de onder US GAAP. Onder IAS 19 zijn geen alternatieve verwerkingswijzen toegestaan. en waarop de reële waarde van de fondsbeleggingen in mindering wordt gebracht. 1. De waardering van een DB regeling vereist het maken van actuariële berekeningen voor het betrouwbaar schatten van de waarde van de aanspraken die aan de werknemers voor het doorlopen dienstjaar en de verstreken dienstjaren zijn toegekend. Een voorwaarde is dat deze standaarden integraal en consistent worden toegepast. 1. IAS 19 staat toe dat de hieruit voortvloeiende actuariële resultaten kunnen worden opgenomen in een corridor. dan wel aan de werknemers. 1. 1. Bij de berekening van de verplichting uit een DC regeling. Een verplichting aan werknemers zal zich in het algemeen voordoen bij eindloonregelingen of regelingen met onvoorwaardelijke indexatie.2 Verwerking in resultaat De pensioenkosten in de winst-en-verliesrekening vloeien voort uit de in de balans opgenomen verplichtingen en vorderingen. De Richtlijnen kennen een dergelijke optie niet. IFRS of EU-IFRS van toepassing zijnde standaarden toe te passen.3 Uitstel van resultaten Bij de waardering van de toegekende pensioenaanspraken onder DB regelingen moeten veronderstellingen worden gemaakt ten aanzien van demografische grootheden (zoals levensverwachtingen) en financiële grootheden (zoals toekomstige salarisstijgingen en beleggingsrendementen).5 Verwerking VUT-regeling De Richtlijnen verwijzen voor de bepalingen omtrent de voorziening voor VUT regelingen naar RJ 252 Voorzieningen. Dit is vergelijkbaar met de verwerking in het resultaat van DC regelingen onder IAS 19. Bij DB regelingen wordt de actuariële last verantwoord welke hoofdzakelijk wordt bepaald door de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten en de aan de voorziening toe te rekenen interest verminderd met de verwachte opbrengst van de fondsbeleggingen alsmede effecten van actuariële baten en lasten. waarbij veronderstellingen nodig zijn ten aanzien van demografische grootheden (zoals de opbouw van het personeelsbestand en de levensverwachtingen) en van financiële grootheden (zoals toekomstige salarisstijgingen). Onder RJ 271 bestaan de pensioenkosten daarmee uit de te betalen premie over de periode plus verplichtingen tot additionele bijdragen die in de periode zijn verantwoord. waardoor deze pas in het resultaat worden opgenomen indien zij buiten een bepaalde bandbreedte komen. Er kunnen verschillen ontstaan tussen de werkelijkheid en de verwachting en bovendien kunnen verwachtingen worden bijgesteld. kan worden volstaan met het in aanmerking nemen van de verschuldigde premie. verzekeringsmaatschappij). Ingevolge IAS 19 wordt een prepensioenregeling verantwoord als ‘post-employment benefit’ indien er feitelijk sprake is van een verlaging van de .

De Nederlandse grondslagen zijn dus strikter.en regelgeving worden toegepast. 2:377 BW) moet de pensioenlast afzonderlijk in de winst-enverliesrekening worden gepresenteerd.6 Voorziening voor verzekerde arbeidsongeschiktheidskosten Voor zover het risico van arbeidsongeschiktheid is verzekerd –hetzij via het publieke stelsel. 1. winstdeling en bonussen) toepassing van de projected unit credit method (IAS 19.128). hetzij via een verzekeraar – mag volgens RJ 271. Het is eveneens toegestaan deze premies pas als kosten te verantwoorden in de periode waarin zij worden betaald.210 een voorziening worden gevormd voor het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremies dat rechtstreeks is toe te rekenen aan het individuele schadeverleden van de rechtspersoon. dan zal de projected unit credit methode moeten worden gehanteerd bij de bepaling van de voorziening. De beste schatting is het bedrag dat een rationeel handelende rechtspersoon zou betalen om de desbetreffende verplichtingen af te wikkelen of aan een derde over te dragen (RJ 252. IFRS en de RJ richtlijnen zijn op dit punt dus strijdig. maar volstaan kan worden met een beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen zonder toepassing van actuariële grondslagen (RJ 271.1 Pensioenlast in winst-en-verliesrekening Volgens de wet (art. Uitstel van actuariële resultaten (corridor) of verwerking in eigen vermogen (OCI) is daarbij niet toegestaan. 1. 2:375 BW) moeten schulden ter zake van pensioenen afzonderlijk in de balans worden gepresenteerd. De Nederlandse grondslagen zijn dus strikter.2 Schulden ter zake van pensioenen in de balans Volgens de wet (art.302). IAS 19 bevat een dergelijke verplichting niet. Indien de werkgever nog risico loopt ten aanzien van arbeidsongeschiktheid van werknemers. In het eerste geval moet de regeling worden verantwoord als een toegezegde bijdrageregeling en wordt de betaalde premie als last verantwoord in het jaar waarop deze betrekking heeft. Indien ervoor gekozen wordt een dergelijke voorziening niet te vormen.116 pensioengerechtigde leeftijd of als ‘termination benefit’ indien er sprake is van een eenmalige of tijdelijke regeling.133). 2. dient een algemene toelichting te worden opgenomen indien de invloed van deze premies op de toekomstige personeelskosten naar verwachting materieel zal zijn (RJ 271.7 Opbouw van rechten IFRS vereist bij langetermijnbeloningen (bijvoorbeeld jubileumuitkeringen.206). IAS 19 bepaalt dat lange termijn arbeidsongeschiktheidsregelingen worden geclassificeerd als ‘other long-term employee benefits’.214). bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie (IAS 19. Deze methode mag ook onder de Nederlandse wet. 2 Presentatie 2. De specifieke bepalingen en omstandigheden moeten daarbij worden meegenomen. IAS 19 bevat een dergelijke eis niet. . Daarvoor geldt dat de werkgever eerst moet nagaan of de daaruit voortvloeiende risico’s volledig zijn verzekerd of niet.

Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 271 Personeelsbeloningen (herzien 2009) – IAS 19 Employee Benefits (revised 2009) . De Nederlandse Richtlijnen vereisen dit niet.117 12 Personeelsbeloningen 3 Toelichting 3.1 Verbonden partijen Volgens IAS 19 moeten verhoudingen en transacties met pensioenuitvoeringsorganen alsmede pensioenregelingen van ‘key management personnel’ als transacties met verbonden partijen worden toegelicht.

2 Looptijden latenties 3.en regelgeving Grondslagen Geen uitzondering Geen latentie indien tijdelijk verschil op activa en schulden reeds aanwezig bij eerste opname in de balans van dit actief of schuld en deze niet voortvloeit uit een fusie of overname en niet onmiddellijk het resultaat of fiscale resultaat beïnvloed Nominale waarde Via de winst-en-verliesrekening Strijdig IFRS Conclusie 1. – samenstelling van actieve en passieve latentie en belastingbate en -last.3 Overige toelichting Vermelding niet vereist Vermelding vereist IFRS eist meer toelichting Vermelding van looptijden van actieve en passieve latenties Niet-beursgenoteerde ondernemingen wordt slechts aanbevolen om bepaalde.3 Verwerking actieve latentie uit hoofde van verliescompensatie bij overnemende partij zelf 1. – onderbouwing van waarschijnlijkheid van de realisatie van actieve latentie NL eist meer toelichting IFRS eist meer toelichting .1 Vermelding expiratiedatum niet in aanmerking genomen latente belastingvorderingen 3.118 13 1 Voorzieningen voor latente belastingen Nederlandse wet. door IFRS voorgeschreven informatie op te nemen Geen specifieke regel IAS schrijft voor alle ondernemingen de volgende informatie voor: – cijfermatige aansluiting tussen effectieve en toepasselijke belastingdruk.1 Latentie als gevolg van tijdelijk verschil bij eerste waardering 1.4 Fiscale eenheid 2 Presentatie Nominale of contante waarde Via goodwill IFRS strikter Strijdig Diverse bepalingen Geen bepalingen opgenomen NL strikter 2.2 Waardering 1.1 Presentatie actieve latentie 3 Toelichting Presentatie als vlottend of als vast actief is toegestaan Slechts presentatie als vast actief is toegestaan IFRS strikter 3.

404 schrijft voor dat waardering van latenties in de balans tegen nominale dan wel tegen contante waarde dient te geschieden. noch de fiscale winst beïnvloedt.81(e) vereist dat van de niet bij het bepalen van de latente belastingvorderingen en verplichtingen in aanmerking genomen latente belastingvorderingen (bijvoorbeeld uit hoofde .1 Toelichting Vermelding expiratiedatum niet in aanmerking genomen latente belastingvorderingen IAS 12.3 Verwerking actieve latentie uit hoofde van verliescompensatie bij overnemende partij zelf Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een verwervende rechtspersoon het als gevolg van een verwerving waarschijnlijk acht dat hij een bij de verwervende rechtspersoon reeds bestaande latente belastingvordering kan realiseren. 2 Presentatie 2.4 Fiscale eenheid RJ 272. Ingevolge RJ 272.56).119 13 Voorzieningen voor latente belastingen 1 1. De verwervende rechtspersoon kan bijvoorbeeld de voordelen van zijn niet-gecompenseerde fiscale verliezen benutten door verrekening met de toekomstige fiscale winsten van de overgenomen vennootschap.8 bevat specifieke bepalingen met betrekking tot de allocatie van belasting binnen een fiscale eenheid. mag volgens IAS 12. De Richtlijnen bevatten een dergelijke uitzondering niet. IAS 12 bevat dergelijke bepalingen niet.67 dient de vorming van een dergelijke latentie via de winst-en-verliesrekening te lopen. Ingevolge IAS 12.1 Presentatie actieve latentie In Richtlijn 272. In dergelijke gevallen moet de verwervende rechtspersoon een latente belastingvordering opnemen.1 Grondslagen Latentie over tijdelijk verschil bij eerste waardering Indien reeds onmiddellijk bij eerste verantwoording van een actief of schuld een verschil ontstaat tussen de boekwaarde en de fiscale waarde (‘tax base’) en deze niet voortvloeit uit een fusie of overname en dit verschil niet onmiddellijk het resultaat in de jaarrekening. 1. 3 3. 1. IAS 12.15 en 24 geen latente belastingverplichting respectievelijk vordering worden verantwoord.602 staat dat latente belastingvorderingen op een afzonderlijke regel dienen te worden opgenomen onder de financiële vaste activa of onder de vlottende activa. Ingevolge IAS 12 is het niet toegestaan om latente belastingen onder de vlottende activa op te nemen (IAS 1. 1.53 stelt dat belastinglatenties niet tegen contante waarde mogen worden gewaardeerd.2 Waardering RJ 272.505 dient hiermee rekening te worden gehouden bij de bepaling van de hoogte van de goodwill.

beschikbare voorwaartse verliescompensatie en toekomstige verrekeningsmogelijkheden (RJ 272. indien (RJ 272.3 Overige toelichting In de Richtlijn zijn de toelichtingseisen voor het grootste deel in overeenstemming met de eisen van IAS 12. IAS 12 kent een dergelijke expliciete bepaling niet. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 272 Belastingen naar de winst (aangepast 2004) – IAS 12 Income Taxes – SIC 21 Income Taxes – Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets – SIC 25 Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Enterprise or Its Shareholders . 3. 3. RJ 272 bevat een dergelijke verplichting niet.709).713): – de realisatie van de latentie uitsluitend afhankelijk is van toekomstige belastbare winsten (niet zijnde belastbare tijdelijke verschillen). – de samenstelling van de actieve en passieve belastinglatenties en van de belastingbate en -last naar belastbare tijdelijke verschillen. Deze informatie-eisen zijn aanbevolen voor overige ondernemingen. verrekenbare tijdelijke verschillen.704).120 van voorwaartse verliescompensatie).602). De volgende eisen zijn ingevolge de Richtlijn aanbevolen voor grote vennootschappen: – een cijfermatige aansluiting tussen effectieve en toepasselijke belastingdruk (RJ 272.2 Looptijden latenties De Richtlijnen bepalen dat informatie moet worden opgenomen omtrent de looptijden van actieve en passieve latenties (RJ 272. – onderbouwing van waarschijnlijkheid van de realisatie van actieve latentie. – de onderneming een fiscaal verlies heeft geleden in het boekjaar of in de daaraan voorafgaande perioden. het tijdstip van expiratie moet worden vermeld (indien van toepassing).

en regelgeving Grondslagen Geen specifieke regels Indien men partij wordt bij een contract Wanneer de onderneming van haar contractuele verplichtingen wordt ontheven Toegestaan indien aan bepaalde criteria is voldaan IFRS strikter IFRS Conclusie 1.4 Specificatie van schulden Uitvoerige specificatie vereist Specificatie beperkt tot handelscrediteuren en overige te betalen posten. In de enkelvoudige jaarrekening wordt classificatie bepaald door juridische vorm Geconsolideerde jaarrekening: Classificataie als eigen vermogen of vreemd vermogen.of langlopende schuld In de geconsolideerde jaarrekening mogen eigen.en vreemdvermogenscomponenten afzonderlijk worden gerubriceerd.3 Classificatie van preferent dividend indien uitkering verplicht bij voldoende winst Classificatie als vreemd vermogen IFRS strikter Afhankelijk van juridische vorm kan enkelvoudig strijdigheid ontstaan 2.1 Opname op de balans (‘recognition’) 1.en vreemdvermogenscomponenten afzonderlijk rubriceren IFRS strikter 2.2 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) Bij overdracht risico’s aan derden IFRS strikter 1. indien niet afzonderlijk gerubriceerd.121 14 Schulden 14 1 Schulden Nederlandse wet.2 Classificatie bij samengestelde financiële instrumenten Eigen. dan in toelichting aangeven hoe verwerkt.1 Rubricering kortlopend deel langlopende schuld 2. belastingschulden. In enkelvoudige jaarrekening afhankelijk van juridische vorm Rubriceren als kortlopend IFRS strikter 2. belastinglatenties en schulden opgenomen in ‘disposal groups’ NL strikter .3 Fair value-optie Niet toegestaan NL strikter 2 Presentatie Kortlopend deel van langlopende schuld rubriceren onder kort.

5 Presentatie schulden aangehouden voor handelsdoeleinden Nederlandse wet. Een actief of een post van het vreemd vermogen dient niet langer in de balans te worden opgenomen. Dit geldt zowel voor primaire financiële instrumenten als voor derivaten.6 Classificatie kortlopend /langlopend bij herfinanciering of uitstel aflossing overeengekomen na balansdatum 3 Toelichting Toegestaan om te betrekken bij classificatie van kortlopend/ langlopend deel schulden indien herfinanciering is geformaliseerd voor het moment van opmaken van de jaarrekening IFRS strikter 3. Inzake specifieke soorten transacties in de juridische vorm van een lease gelden bijzondere recognition-criteria ingevolge SIC 27 en Richtlijn 292. zodat bij eerste opneming in de balans per saldo niets verschijnt.701 verwijst voor de opname van financiële activa of financiële verplichtingen naar RJ 115. 1. indien de transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of . onafhankelijk van de opeisbaarheid Niet betrekken bij classificatie van kortlopend/langlopend deel schulden Conclusie Strijdig 2.110 is een algemene bepaling opgenomen omtrent de ‘derecognition’ van activa en passiva. maar dat de waarde nihil is.en regelgeving Schulden dienen te worden gerangschikt onder de langlopende schulden als deze na één jaar kunnen worden opgeëist IFRS Schulden die primair worden aangehouden op basis van handelsdoeleinden dienen als kortlopende schuld gepresenteerd te worden.701 verwijst voor het niet langer opnemen van financiële activa of financiële verplichtingen naar RJ 115. IAS 39 bevat specifieke bepalingen voor de vraag wanneer een financieel instrument moet worden geactiveerd dan wel gepassiveerd.122 2. Wel kan het bij derivaten voorkomen dat zij moeten worden geactiveerd/gepassiveerd.5 (zie verder hoofdstuk 23 ‘Leasing’). In Richtlijn 115. De reële waarde van het instrument is daarmee nihil en er wordt dus per saldo niets geactiveerd/gepassiveerd.1 Opname op de balans (‘recognition’) Richtlijn 290. Paragraaf 14 bepaalt dat een onderneming een financieel instrument op de balans opneemt zodra zij partij wordt in de contractuele bepalingen van het financiële instrument. alinea 104 tot en met 112. alinea 104 tot en met 112.2 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) Richtlijn 290. Ter illustratie kan daarbij worden gedacht aan een valutatermijntransactie waarbij bij sluiting de prestatie en tegenprestatie een gelijke reële waarde hebben. Richtlijn 115 ‘Criteria opname en vermelding’ bevat algemene bepalingen voor het verwerken van activa en posten van het vreemd vermogen.1 Informatie over waarderings.en resultaatbepalingsgrondslagen Geen specifieke toelichtingseisen Specifieke toelichtingseisen (zie tekst) IFRS eist meer toelichting 1 Grondslagen 1.

72).9 staat ondernemingen toe op het moment dat zij een financieel instrument (een financieel actief of passief) aangaan.28 bepaalt dat indien een financieel instrument zowel een schuld.404) als IFRS (IAS 32. In de enkelvoudige .11) definieert een financiële verplichting als elke overeengekomen verplichting om: – liquide middelen of een ander financieel actief aan een andere partij over te dragen. Daarnaast staan de Richtlijnen toe de schuld. 2 Presentatie 2. overeenkomstig een gedocumenteerde risk management/investeringsstrategie.1 Rubricering kortlopend deel langlopende schuld Artikel 2:375 lid 6 BW bepaalt dat het bedrag van het kortlopende deel van de langlopende schulden moet worden vermeld. Zie voor de behandeling van IAS 39 hoofdstuk 22 ‘Financiële instrumenten’. In de toelichting moet dan wel worden aangegeven hoe deze instrumenten zijn verwerkt.en eigen-vermogenscomponent niet afzonderlijk te classificeren. Dit kan door opname van dit bedrag onder de kortlopende schulden dan wel door afzonderlijke vermelding ervan in de toelichting indien het kortlopende deel onder de langlopende schulden wordt opgenomen.als een eigen-vermogenscomponent bevat. 2 een groep van financiële instrumenten (activa. IAS 39 gaat zeer gedetailleerd op de ‘derecognition’ van activa en passiva in. na aftrek van alle verplichtingen.11) definiëren een eigen-vermogensinstrument als elke overeenkomst die het overblijvende recht omvat op een aandeel in de activa van een partij. 2. deze beide componenten afzonderlijk moeten worden geclassificeerd onder respectievelijk het vreemd en het eigen vermogen.405) en IFRS (IAS 32. dit instrument aan te merken als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardewijzigingen in de winst-enverliesrekening indien aan één van drie criteria is voldaan: 1 toepassen van de fair value optie neemt een accounting mismatch weg of vermindert deze aanzienlijk. of – financiële instrumenten te ruilen met een andere partij onder voorwaarden die potentieel nadelig zijn. De RJ (RJ 290. welke zou bestaan als financiële activa of passiva op verschillende grondslagen worden gewaardeerd. IAS 32. 1.123 14 Schulden nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de post van het vreemd vermogen aan een derde worden overgedragen. passiva of beide) worden op reële waarde basis gemanaged. IAS 1 laat niet toe dat het kortlopende deel van opgenomen leningen als deel van de langlopende schulden wordt verantwoord (IAS 1.2 Classificatie bij samengestelde financiële instrumenten Zowel de RJ (RJ 290. De fair value optie van IAS 39.3 Fair value-optie Ingevolge de Nederlandse regelgeving is het in beginsel niet toegestaan schulden tegen fair value te waarderen. 3 het financieel instrument bevat een ‘embedded derivative’.

– overige schulden. – belastingschulden. is onder IAS 32 sprake van vreemd vermogen. Volgens IAS 1. Deze verplichting wordt pas onvoorwaardelijk zodra voldoende winst beschikbaar is. De onderneming dient de gemaakte keuze in de toelichting uiteen te zetten. 2.69). – schulden aan rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft. 2. – belastinglatenties. voor zover niet reeds als ‘schuld aan groepsmaatschappij’ vermeld. – financiële verplichtingen.3 Classificatie van preferent dividend indien uitkering verplicht bij voldoende winst Indien sprake is van preferente aandelen waarbij uitkering van dividend plaatsvindt indien voldoende winst wordt gemaakt. De RJ geeft echter aan dat uitkeringen op basis van winst feitelijk wezenskenmerken van eigen vermogen zijn en geeft de onderneming de keuze om instrumenten met een dergelijke voorwaarde voor uitkering voor presentatie te classificeren als eigen vermogen of vreemd vermogen. – schulden aan kredietinstellingen.124 jaarrekening dient de classificatie van instrumenten als eigen of vreemd vermogen plaats te vinden op grond van de juridische vorm. RJ 290.4 Specificatie van schulden Artikel 2:375 lid 1 BW geeft aan welke posten afzonderlijk onder de schulden dienen te worden opgenomen. . – te betalen wissels en cheques. 2. – schulden aan groepsmaatschappijen. Het gaat om: – obligatieleningen. De Richtlijn kent een dergelijke bepaling niet en stelt dat schulden dienen te worden gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze uiterlijk met één jaar kunnen worden opgeëist (RJ 254. – schulden terzake van pensioenen. pandbrieven en andere leningen met afzonderlijke vermelding van de converteerbare leningen.810 geeft ook aan dat in dat geval een voorwaardelijke verplichting voor de onderneming bestaat.5 Presentatie schulden aangehouden voor handelsdoeleinden Schulden die primair worden aangehouden op basis van handelsdoeleinden dienen als kortlopende schuld gepresenteerd te worden (IAS 1. – schulden aan leveranciers en handelskredieten. In de enkelvoudige jaarrekening wordt de classificatie als eigen of vreemd vermogen bepaald door de juridische vorm. – schulden terzake van belastingen en premies van sociale verzekering.303).54 dienen de volgende schulden afzonderlijk te worden opgenomen: – handelscrediteuren en overige te betalen posten. – schulden opgenomen in ‘disposal groups’ als bedoeld in IFRS 5. – ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover niet reeds op actiefposten in mindering gebracht.

RJ 290. 2:381b BW). In dit onderdeel zijn veel van de toelichtingsvereisten vanuit IAS 32 overgenomen. 2:381a BW) en financiële instrumenten die niet tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art.74 laat de rubricering als langlopende schuld niet toe.125 14 Schulden 2. beleid en processen voor het managen van deze risico’s. en . Voor een uitwerking hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 22 Financiële instrumenten.74). Daarbij wordt onderscheiden tussen financiële instrumenten die tegen actuele waarde worden gewaardeerd (art. Kwalitatieve toelichting betreft doelstellingen. dat omtrent alle financiële instrumenten. 3 Toelichting 3. Indien de rechtspersoon op balansdatum niet het recht heeft onder de geldende leningsvoorwaarden de schuld te herfinancieren voor een termijn van minimaal 12 maanden na balansdatum. het volgende in de toelichting dient te worden opgenomen: a informatie over de omvang en de aard van de financiële instrumenten. De hoofdcategorieën van toelichting luiden: a toelichting over het belang van financiële instrumenten voor de financiële positie en prestatie van de entiteit. inclusief belangrijke contractuele bepalingen die invloed kunnen hebben op zowel bedrag en tijdstip als mate van zekerheid van de toekomstige kasstromen. b kwalitatieve en kwantitatieve toelichting over risico’s die zijn verbonden aan financiële instrumenten.6 Classificatie kortlopend/langlopend bij herfinanciering of uitstel aflossing overeengekomen na balansdatum Volgens de Richtlijn dienen langlopende schulden die volgens overeenkomst binnen een jaar tot afwikkeling komen als langlopende schuld gerubriceerd te blijven indien de rechtspersoon voornemens is en het recht heeft de betreffende schuld te herfinancieren voor een termijn van minimaal 12 maanden na balansdatum (RJ 254. zelfs niet indien een overeenkomst tot herfinanciering of uitstel van aflossing van een schuld wordt overeengekomen na de balansdatum maar voor vaststelling van de jaarrekening (IAS 1. Aansluiting is gezocht bij de verplichte ‘disclosures’ zoals die door IAS 32 werden voorgeschreven. deze toelichting per klasse op te nemen. IFRS 7 geeft onder andere aan dat een entiteit haar financiële instrumenten dient te groeperen in klassen van vergelijkbare instrumenten en.305). IAS 1. maar de herfinanciering is contractueel overeengekomen vóór het moment van opmaken van de jaarrekening.en resultaatbepalingsgrondslagen Alle toelichtingsvereisten voor financiële instrumenten zijn opgenomen in IFRS 7.1 Informatie over waarderings.906 bepaalt. Daarnaast zijn toelichtingseisen ten aanzien van ‘day one profit’ opgenomen. waaronder minimumeisen ten aanzien van toelichting over kredietrisico. Kwantitatieve toelichting betreft informatie over de omvang van de risico’s op basis van informatie intern verstrekt aan ‘key management personnel’. waar toelichting is vereist. zowel in de balans opgenomen als niet in de balans opgenomen.305). De Nederlandse wet bevat het voorschrift dat uitgebreide informatie dient te worden verschaft over financiële instrumenten. liquiditeitsrisico en marktrisico (waaronder een gevoeligheidsanalyse). De toepassing van deze optie wordt dan toegelicht. is het toegestaan deze schuld als langlopend te rubriceren (RJ 254.

het kredietrisico. inclusief de criteria voor opname van financiële instrumenten in de balans en de toegepaste waarderingsmethoden. de reële waarde. financiële activa waarvan de boekwaarde hoger dan de reële waarde en omtrent de indekking van verwachte toekomstige transacties.126 b de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 254 Schulden (2007) – Richtlijn 258 Overlopende passiva (aangepast 2001) – Richtlijn 290 Financiële instrumenten (aangepast 2009) – Richtlijn 292 Leasing (aangepast 2007) – IAS 1 Presentation of Financial Statements (revised 2007) – IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure – IAS 32 Financial Instruments: Presentation (revised 2008) – IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (revised 2008) . Tevens moet op grond van Richtlijn 290 toelichting worden opgenomen omtrent het renterisico.

127 Capita selecta .

2 Overzicht van het totaalresultaat 2. Er .1 Verwerking intercompanytransacties In de Richtlijnen is een afzonderlijke Richtlijn 520 opgenomen die de verwerking van intercompanyresultaten in de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening behandelt.1 Modellen 2.3 Bepaling renteopbrengsten en lasten Effectieve-rentemethode IFRS strikter 1. impairment test op boekwaarde deelneming Strijdig 2 Presentatie Uitgaan van toegestaan model voor winst-en-verliesrekening Drie modellen voor de presentatie van het totaalresultaat Toegestaan Alleen de op te nemen posten worden genoemd Twee modellen voor de presentatie van het totaalresultaat Niet toegestaan NL strikter 2.4 Meegekocht dividend Als opbrengst verantwoorden.1 Verwerking van intercompanytransacties 1.2 Activering rentelasten Activering voor kwalificerende activa of verwerking in winsten-verliesrekening Effectieve-rentemethode of lineaire amortisatie (onder voorwaarden) In mindering op kostprijs deelneming Activering verplicht voor kwalificerende activa 1.3 Toepassen vereenvoudigde winst-en-verliesrekening in enkelvoudige jaarrekening 2. nationalisatie of onteigening Rubricering als buitengewone post is niet toegestaan IFRS strikter 3 Toelichting – – – Algemeen 1 Grondslagen 1.128 15 1 Winst-en-verliesrekening Nederlandse wet.en regelgeving Grondslagen Specifieke regeling Geen specifieke regeling Geen verschillen IFRS strikter IFRS Conclusie 1.4 Buitengewone posten IFRS strikter IFRS strikter Rubricering als buitengewone post slechts toegestaan indien er sprake is van bijvoorbeeld een natuurramp.

82 – 1. 1.125 en 273. rechtstreeks in de winst-enverliesrekening te verwerken. Onder IFRS dient elk dividend in beginsel als opbrengst te worden verwerkt (IAS 27. 1.129 15 Winst-en-verliesrekening is geen specifieke regeling hieromtrent in de IFRS opgenomen.3 Bepaling renteopbrengsten en –lasten Bij de bepaling van de renteopbrengsten en –lasten verplicht IFRS tot toepassing van de effectieve-rentemethode (IAS 18.38A).30 en 39. afkomstig van het vermogen en/of resultaat dat al gevormd was respectievelijk behaald was voor de verkrijging van de belegging. Wel dient daarbij de boekwaarde van de betreffende deelneming op een eventuele waardedaling te worden getoetst. De bepalingen van omtrent eliminatie van intercompany-transacties in IAS 27.8 is het verplicht om rentekosten die direct toerekenbaar zijn aan kwalificerende activa te activeren. – belastinglasten.1 Modellen In het Besluit modellen jaarrekening zijn de modellen voor de winst-en-verliesrekening opgenomen die bij het opmaken van de jaarrekening moeten worden gehanteerd. Kwalificerende activa worden hierbij gedefinieerd als activa waarvoor noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd benodigd is om het gebruiksklaar of verkoopklaar te maken.48-49 worden geacht gelijk te zijn aan de de regels in Richtlijn 520. Indien ervoor gekozen wordt om rentekosten van kwalificerende activa te activeren. Onder de RJ is naast de effectieve-rentemethode ook lineaire amortisatie toegestaan als alternatief voor de bepaling van renteopbrengsten en –lasten. – financieringskosten.87): – opbrengsten uit gewone bedrijfsuitoefening.22 en IAS 31.204 bestaat naast activering van rentekosten ook de optie om rentekosten die direct toerekenbaar zijn aan een kwalificerend actief.24-25.2 Activering van rente Op grond van IAS 23. worden deze dividenden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de betreffende belegging (RJ 270. Onder RJ 273. Wel worden de afzonderlijke posten genoemd die in de winst-enverliesrekening dienen te worden opgenomen (IAS 1. . Dit alternatief is alleen toegestaan indien lineaire amortisatie niet tot belangrijke verschillen leidt ten opzichte van het toepassen van de effectieve-rentemethode (RJ 270.127). 1.201).4 Meegekocht dividend Indien bij aandelenbeleggingen recht op dividenden wordt verkregen.9). 2 Presentatie 2. IAS 28. In IAS 1 zijn geen modellen opgenomen.206). dient dit te geschieden voor alle kwalificerende activa (RJ 273. – aandeel in winst of verlies van deelnemingen en joint ventures die volgens de ‘equity’methode zijn gewaardeerd.

Hiertoe kunnen behoren herwaarderingen van materiële en immateriële activa. en het ‘total comprehensive income’ als één bedrag wordt opgenomen. die resulteert in het resultaat van de periode. – Er worden twee overzichten opgenomen: eerst een ‘traditionele winst-enverliesrekening’ (‘income statement’). Het ‘total comprehensive income’ bestaat uit twee componenten (IAS 1.7): – het resultaat van de periode (‘profit or loss’). . Daarnaast hebben ondernemingen de volgende keuze: – Er wordt een ‘statement of comprehensive income’ opgenomen. aangevuld met de specifieke elementen van het ‘other comprehensive income’ (IAS 1.130 – – – – – in één post a) winst of verlies na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten en b) winst of verlies na belastingen uit hoofde van de aanpassing naar lagere reële waarde minus verkoopkosten of bij afstoting van de (groepen) activa. waarin beide componenten van het comprehensive income zijn weergegeven (resultaat en directe mutaties in het eigen vermogen). In september 2007 heeft de IASB een herziening van IAS 1 gepubliceerd. cash flow hedges. minderheidsbelangen.81). herwaarderingen van financiële instrumenten. De herziene standaard dient te worden toegepast vanaf jaarrekening 2009. en daarna een ‘statement of comprehensive income’. – als verlengstuk van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening. waarbij het resultaat van het boekjaar op één regel is opgenomen. waarin met name wijzigingen zijn aangebracht in de presentatie van het mutatieoverzicht eigen vermogen en het totaalresultaat. Deze twee mogelijkheden sluiten aan op de hierboven als eerste en derde genoemde mogelijkheid onder de RJ. actuariële resultaten en omrekeningsverschillen. de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht. winst of verlies. 2.202 geeft de volgende drie mogelijkheden voor de presentatie van het totaalresultaat: – als afzonderlijk overzicht naast de geconsolideerde balans. – als onderdeel van de toelichting op het deel van het groepsvermogen dat toekomt aan de rechtspersoon. zijnde een mutatieoverzicht van het eigen vermogen waarbij de mutaties met de aandeelhouders afzonderlijk zijn weergegeven. Een onderneming dient als één van de primaire staten een ‘Statement of Changes in Equity’ op te nemen. – de directe mutaties in het eigen vermogen (‘other comprehensive income’). De nieuwe standaard introduceert het begrip ‘comprehensive income’ (een begrip uit US GAAP). en totaalresultaat.2 Overzicht van het totaalresultaat RJ 265. componenten van ‘other comprehensive income’ uitgesplitst naar hun aard.

RJ 270.131 15 Winst-en-verliesrekening 2. IFRS kent een dergelijke regeling niet. 2:402 BW). Onder de RJ is dit wel toegestaan.3 Toepassen vereenvoudigde winst-en-verliesrekening in enkelvoudige jaarrekening In de Nederlandse wet is de mogelijkheid opgenomen een vereenvoudigde winst-enverliesrekening op te nemen in de enkelvoudige jaarrekening indien een geconsolideerde jaarrekening (en dus een volledige geconsolideerde winst-en-verliesrekening) wordt opgesteld (art.87). 3 Toelichting Er zijn geen verschillen tussen IFRS en de Nederlandse regelgeving.4 Buitengewone posten Op basis van IAS 1 is het niet mogelijk om posten als buitengewoon aan te merken (IAS 1. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 110 Doelstellingen en uitgangspunten (aangepast 2006) – Richtlijn 115 Criteria voor opname en vermelding van gegevens (aangepast 2008) – Richtlijn 265 Overzicht van het totaalresultaat van de rechtspersoon (aangepast 2005) – Richtlijn 270 De winst-en-verliesrekening (aangepast 2007) – Richtlijn 273 Rentelasten (aangepast 2007) – IAS 1 Presentation of Financial Statements (revised 2007) – IAS 18 Revenue (1993) – IAS 23 Borrowing Costs (revised 2007) – IAS 27 Consolidated and separate financial statements (2008) – IAS 39 Financial instruments: Recognition and measurement (revised 2003) – SIC 31 Revenue – Barter Transactions Involving Advertising Services (2001) . 2.409 noemt als voorbeelden van posten die veelal als buitengewoon worden aangemerkt: nadelen als gevolg van kapitaalvernietiging door natuurrampen en nadelen die voortvloeien uit nationalisaties of onteigeningen.

1 Rubricering van interest en dividenden 2.2 Rubricering kasstromen aan/verkoop groepsmaatschappij Niet specifiek geregeld IFRS strikter . als financieringsactiviteit bij aan/verkoop minderheidsbelang NL strikter 2. netto-resultaat Verplicht voor alle ondernemingen die IFRS toepassen Altijd vereist IFRS strikter IFRS Conclusie 1. Betaald dividend kan onder operationele of financieringsactiviteiten Als investeringsactiviteit bij verkrijgen/verliezen van overheersende zeggenschap.3 Begripsbepaling schulden aan kredietinstellingen 1.2 Opstellen kasstroomoverzicht in enkelvoudige jaarrekening 1.132 16 1 Kasstroomoverzicht Nederlandse wet. resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. betaald dividend bij voorkeur onder financieringsactiviteiten Geen verplichte rubricering van interest en ontvangen dividenden in bepaalde categorie.en regelgeving Grondslagen Verplicht voor grote en middelgrote vennootschappen Alleen vereist indien deze in de geconsolideerde jaarrekening ontbreekt Niet toegestaan om debetsaldi tot de liquide middelen te rekenen Bedrijfsresultaat (voorkeur).4 Uitgangspunt indirecte methode IFRS strikter Onder voorwaarden mogen debetsaldi worden gerekend tot de geldmiddelen Winst of verlies Alternatief: opbrengsten en kosten uit de winst-en-verliesrekening aangevuld met veranderingen van het werkkapitaal NL strikter IFRS strikter 2 Presentatie Rubricering interest en ontvangen dividenden onder operationele of financieringsactiviteiten.1 Opstellen kasstroomoverzicht 1. wel afzonderlijke en consistente rubricering.

kasontvangsten en –uitgaven afzonderlijk vermelden Tussentelling kasstroom uit bedrijfsoperaties aanbevolen IFRS Bij het verkrijgen dan wel verliezen van feitelijke zeggenschap in een dochteronderneming slechts mogelijkheid om aanwezige geldmiddelen in mindering op de aan-/verkoopprijs te brengen Conclusie IFRS strikter 2. interest en dividend IFRS eist meer toelichting 3. – aan-/verkoopprijs weergeven en afzonderlijke vermelding geldmiddelen als onderdeel van de aansluiting tussen de nettokasstroom en de balansmutatie van de geldmiddelen Geen specifieke bepaling.2 Informatieverschaffing indien geldmiddelen niet ter vrije beschikking staan Vermelding van de mate waarin effecten en tegoeden niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan IFRS en NL eisen verschillende toelichting 3.en regelgeving Bij aan. interest en dividend 3.en verkoop van groepsmaatschappij twee mogelijkheden voor verwerking van in groepsmaatschappij aanwezige geldmiddelen: – in mindering brengen op de aan-/verkoopprijs. NL strikter IFRS strikter Classificatie afhankelijk van de aard van de post en toelichting van deze kasstromen Geen buitengewone posten toegestaan 3 Toelichting Geen specifieke regel Gedetailleerde informatieverschaffing bij verkrijging of verlies van ‘control’ in een dochteronderneming Vermelding van de mate waarin geldmiddelen niet ter vrije beschikking staan van de groep met een nadere uiteenzetting daarvan Vermelding van kasstromen uit hoofde van winstbelasting.1 Informatieverschaffing bij aan/verkoop groepsmaatschappij 3.5 Tussentelling kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.3 Verwerking aanwezige geldmiddelen bij gekochte/verkochte groepsmaatschappij Nederlandse wet.4 Saldering kasstromen Specifieke bepaling omtrent saldering in kasstroomoverzicht Geen bepaling met aanbeveling IFRS strikter 2.133 16 Kasstroomoverzicht 2.6 Kasstromen uit buitengewone posten Alhoewel aanbeveling.3 Toelichting kasstromen uit hoofde van winstbelasting.4 Reconciliatie bij toepassing directe methode Slechts aanbeveling IFRS eist meer toelichting Aanbevolen Geen regels NL beveelt meer toelichting aan .

5 Overige informatie in toelichting 3.18 schrijft als uitgangspunt bij de indirecte methode de winst of het verlies voor.106 hoeft alleen een kasstroomoverzicht op enkelvoudige basis te worden opgesteld als een kasstroomoverzicht op geconsolideerde basis ontbreekt.212). hetzij onder de kasstromen uit financieringsactiviteiten gerubriceerd (RJ 360. Voor landen waar debetsaldi op bankrekeningen een integraal onderdeel vormen van het kasmanagement van de ondernemingen en deze saldi direct opeisbaar zijn. Uitgaven uit hoofde van interest die zijn geactiveerd onder vaste activa worden .20). Als enig alternatief noemt IFRS het presenteren van de opbrengsten en kosten uit de winst-enverliesrekening aangevuld met veranderingen van het werkkapitaal (IAS 7. Ten aanzien van debetsaldi geldt een toegestane alternatieve methode.1 geldt de verplichting een kasstroomoverzicht op te stellen voor alle rechtspersonen. 1.4 Uitgangspunt indirecte methode IAS 7. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen leningen verstrekt door kredietinstellingen en debetsaldi op bankrekeningen. Deze debetsaldi vormen derhalve geen onderdeel van de liquide middelen.en regelgeving Diverse aanbevelingen IFRS Diverse aanbevelingen Conclusie NL en IFRS verschillend NL beveelt meer aan Aanbevolen Geen regels 1 Grondslagen 1. 2 Presentatie 2. IAS 7 kent een dergelijke bepaling niet. met uitzondering van 100%groepsmaatschappijen indien de moeder een gelijkwaardig kasstroomoverzicht opstelt.3 Begripsbepaling schulden aan kredietinstellingen Ingevolge IAS 7.104).213).1 Rubricering van interest en dividenden Ingevolge de Richtlijnen worden ontvangen en betaalde interest hetzij onder de kasstromen uit operationele activiteiten. De RJ geeft de voorkeur aan het bedrijfsresultaat (RJ 360.8 worden aan kredietinstellingen verschuldigde bedragen geacht onderdeel te zijn van de financieringsactiviteiten. mogen deze saldi worden gerekend tot (en derhalve in mindering gebracht op) de geldmiddelen.1 Opstellen kasstroomoverzicht De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving stellen het opstellen van een kasstroomoverzicht alleen voor grote en middelgrote ondernemingen verplicht. In de Richtlijnen wordt geen onderscheid gemaakt tussen leningen verstrekt door kredietinstellingen en debetsaldi op bankrekeningen.2 Opstellen kasstroomoverzicht in enkelvoudige jaarrekening Ingevolge RJ 360. Ingevolge IAS 7. De RJ geeft aan dat als uitgangspunt bij de indirecte methode de volgende grootheden kunnen worden gekozen: bedrijfsresultaat. resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening of netto-resultaat.6 Informatie in bestuursverslag Nederlandse wet.134 3. 1. dat is opgenomen in een jaarrekening die in Nederland verkrijgbaar is (RJ 360. 1.

maar stelt alleen de eis dat rubricering afzonderlijk en consistent plaatsvindt. Kasstromen uit hoofde van ontvangen dividenden worden hetzij onder de kasstromen uit operationele activiteiten. Betaald dividend wordt bij voorkeur opgenomen onder de financieringsactiviteiten (RJ 360.219). De Richtlijn kent een dergelijke bepaling niet. worden onder de financieringsactiviteiten gepresenteerd (IAS 7.5 Tussentelling kasstroom uit bedrijfsoperaties RJ 360.en verkoop van een minderheidsbelang waarbij de ‘control’ dus niet verloren gaat onder de investeringsactiviteiten verwerkt worden. – indien er sprake is van kasontvangsten en -uitgaven voor posten waarvan de omloopsnelheid groot is.4 Saldering kasstromen In IAS 7 is opgenomen dat kasstromen uit operationele activiteiten. IAS 7. investeringsactiviteiten of financieringsactiviteiten gesaldeerd mogen worden weergegeven in de volgende situaties (IAS 7.219 kunnen de geldmiddelen van aangekochte en verkochte geconsolideerde deelnemingen in mindering worden gebracht op de aankoopprijs dan wel de verkoopprijs. de bedragen groot zijn en de looptijden kort zijn. De RJ kent deze rubriceringsregels niet.39R).42B).42 geeft slechts de mogelijkheid tot afboeking van deze geldmiddelen op de aankoop. 2.216 bevat de aanbeveling in het overzicht van de kasstroom uit operationele activiteiten een afzonderlijke tussentelling ‘kasstroom uit bedrijfsoperaties’ te maken. Het lijkt overigens verdedigbaar bovengenoemde salderingen onder de Nederlandse regelgeving ook toe te staan. waarin .2 Rubricering kasstromen bij aan/verkoop groepsmaatschappij Onder IFRS worden kasstromen bij de aan/verkoop van dochterondernemingen enkel nog onder de investeringsactiviteiten gepresenteerd als deze het verkrijgen of verliezen van overheersende zeggenschap (‘control’) inhouden (IAS 7.42A en 7.218). indien de kasstromen meer de activiteiten van de klanten weergeven dan de activiteiten van de onderneming. Betaalde dividenden kunnen onder IAS 7 niet alleen onder de financieringsactiviteiten. Kasstromen door een verandering in het belang in een dochteronderneming die niet leiden tot het verkrijgen of verliezen van zeggenschap (aan/verkoop minderheidsbelang).22): – in het geval dat er sprake is van kasontvangsten en -uitgaven voor rekening van klanten.135 16 Kasstroomoverzicht echter opgenomen onder de kasstromen uit hoofde van investeringsactiviteiten (RJ 360. Onder de RJ kan wel de aan. 2. 2. hetzij onder de kasstromen uit financieringsactiviteiten gerangschikt (RJ 360. 2.213).31-34). maar ook onder de operationele activiteiten worden opgenomen waarbij geen voorkeur is uitgesproken (IAS 7.213). of afzonderlijk worden vermeld als onderdeel van de aansluiting tussen de nettokasstroom en de balansmutatie van de geldmiddelen. Kasstromen verbonden aan vervallen of nieuwe consolidaties zullen onder de RJ zoals onder IFRS worden gerubiceerd als investeringsactiviteiten (RJ 360.3 Verwerking aanwezige geldmiddelen bij gekochte/verkochte groepsmaatschappij Ingevolge Richtlijn 360.of verkoopprijs bij de verkrijging of het verlies van feitelijke zeggenschap in een dochteronderneming. IAS 7 geeft geen voorschriften omtrent de rubricering van interest en ontvangen dividenden.

3.35 vereisen vermelding van kasstromen uit hoofde van winstbelastingen. investeringsactiviteiten of financieringsactiviteiten (RJ 360. De verantwoording van buitengewone posten (‘extraordinary items’) is niet toegestaan (IAS 1.18) een tweetal methoden worden gebruikt.of verkoopprijs. Tussen beide eisen kunnen verschillen bestaan.2 Informatieverschaffing indien geldmiddelen niet ter vrije beschikking staan Ingevolge IAS 7 dient de mate waarin geldmiddelen niet ter vrije beschikking staan van de groep nader te worden uiteengezet (IAS 7. 3.1 Informatieverschaffing bij aan/verkoop groepsmaatschappij Ingevolge IAS 7. – het bedrag van de activa en passiva anders dan de contanten van de deelneming of bedrijfseenheid die is verworven of afgestoten (per belangrijke categorie). Indien de directe methode wordt toegepast.136 alle operationele kasstromen worden opgenomen met uitzondering van de kasstromen uit hoofde van interest. deel uit van de kasstromen uit operationele activiteiten.40 dient bij de aankoop en verkoop van dochterondernemingen en andere bedrijfsonderdelen waarbij de overheersende zeggenschap wordt verkregen of verloren.31 en 7.6 Kasstromen uit buitengewone posten Kasstromen uit hoofde van buitengewone posten in de winst-en-verliesrekening maken.304 schrijft voor dat deze kasstromen nader worden toegelicht. – de mate waarin de aankoop.216). . Wel wordt een vergelijkbare eis gesteld in artikel 2:371 lid 2 BW en artikel 2:372 lid 2 BW: omtrent effecten respectievelijk tegoeden dient te worden vermeld in hoeverre deze niet ter vrije beschikking staan van de rechtspersoon. en anderzijds doordat in IAS 7 gesproken wordt over de beschikking van de groep en in de Nederlandse wet over de beschikking van de rechtspersoon. 3 Toelichting 3. tenzij deze kasstromen al als zodanig uit het kasstroomoverzicht blijken. 3.208).of verkoopprijs is voldaan in contanten. dividenden en winstbelastingen. RJ 360. de directe en de indirecte methode. IFRS kent het onderscheid tussen gewoon en buitengewoon niet. enerzijds doordat gesproken wordt van geldmiddelen in IAS 7 en van effecten en tegoeden in de Nederlandse wet. afzonderlijk informatie te worden verschaft ten aanzien van: – totale aankoop. ontvangen en betaalde rente en dividenden.48).210) als op grond van IFRS (IAS 7. de Richtlijnen bevelen dit aan (RJ 360. In IAS 7 is een dergelijke aanbeveling niet opgenomen. afhankelijk van hun aard. In de Richtlijnen wordt deze toelichting niet voorgeschreven.202 en .87).4 Reconciliatie bij toepassing directe methode Bij het opstellen van een kasstroomoverzicht kan zowel op grond van de Nederlandse regelgeving (RJ 360. Van een materieel verschil is echter vermoedelijk geen sprake.3 Toelichting kasstromen uit hoofde van winstbelasting en dividend IAS 7. 2. In de Richtlijnen is een dergelijke eis niet opgenomen. – het bedrag aan liquide middelen van de deelneming of bedrijfseenheid die is verworven of afgestoten.

De IASB gaat niet specifiek in op informatie die omtrent het kasstroomoverzicht zou moeten worden gegeven in het bestuursverslag. 3.3 en IAS 7. 3.137 16 Kasstroomoverzicht wordt in de Richtlijnen aanbevolen een reconciliatieoverzicht op te nemen tussen bedrijfsresultaat en kasstroom uit bedrijfsoperaties (RJ 360.301 aan om ook in het bestuursverslag (= jaarverslag) nader in te gaan op de in het kasstroomoverzicht gepresenteerde gegevens.6 Informatie in het bestuursverslag De RJ beveelt in RJ 360. is niet aangegeven. IFRS kent een dergelijke aanbeveling niet.5 Overige informatie in toelichting De RJ en IFRS doen verschillende aanbevelingen wat betreft de overige informatie in de toelichting (RJ 360.50). Welke informatie in het bestuursverslag een plaats moet krijgen.211). Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 360 Het kasstroomoverzicht (aangepast 2004) – IAS 7 Statement of cash flows(revised 2008) .

waarbij geen onderscheid tussen transacties die wel en niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan In toelichting oordeel vermelden 3.3 Bezoldiging bestuurders en commissarissen 3.en regelgeving Grondslagen IFRS Conclusie - 2 Presentatie - 3 Toelichting Geen verplichting om in jaarrekening op te nemen dat is voldaan aan de eisen van de RJ Geen expliciete verplichting om in de jaarrekening op te nemen dat is afgeweken van de eisen van de RJ Bezoldiging (ex-)bestuurders en (ex-)commissarissen moet worden vermeld Informatie over leningen.138 17 1 Toelichting algemeen Nederlandse wet.7 Informatie omtrent aard van en transacties met verbonden partijen Informatie over aard van en alle transacties met verbonden partijen.1 Vermelding dat voldaan is aan regels 3.5 Werknemersinformatie Geen specifieke eis NL eist meer toelichting 3. voorschotten en garanties aan bestuurders en commissarissen moet worden opgenomen Vermelding vereist van gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar. ingedeeld op een wijze die is afgestemd op het bedrijf Vermelding vereist van totale accountantshonoraria Alleen transacties die niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan Verplichting in jaarrekening om op te nemen dat is voldaan aan de eisen van IFRS Verplichting om in de jaarrekening op te nemen dat is afgeweken van de eisen van IFRS Vermelding totale bezoldiging managers op sleutelposities IFRS eist meer toelichting 3.8 Oordeel management bij toepassing grondslagen Geen specifieke eis IFRS eist meer toelichting .4 Leningen bestuurders en commissarissen NL eist meer toelichting Vermelding transacties met managers op sleutelposities NL eist meer toelichting 3.6 Accountantshonoraria Geen specifieke eis NL eist meer toelichting NL en IFRS eisen verschillende toelichting 3.2 Toelichting afwijking van regels IFRS eist meer toelichting 3.

139 17 Toelichting algemeen

3.9 Uiteenzetting belangrijkste veronderstellingen en onzekerheden

Nederlandse wet- en regelgeving Geen specifieke eis

IFRS Verplicht

Conclusie IFRS eist meer toelichting

1

Grondslagen

Er zijn geen verschillen in grondslagen. 2 Presentatie Er zijn geen verschillen tussen IFRS en de Nederlandse regelgeving. 3 Toelichting

3.1 Vermelding dat voldaan is aan regels Onder IFRS bestaat de verplichting om in de jaarrekening op te nemen dat is voldaan aan de eisen van IFRS. In een jaarrekening mag echter slechts worden vermeld dat deze is opgesteld conform IFRS-grondslagen indien deze in alle opzichten voldoet aan alle IFRS-eisen (IAS 1.16). In de Nederlandse regelgeving is geen verplichting opgenomen om in de jaarrekening te vermelden dat is voldaan aan de eisen van de RJ. 3.2 Toelichting afwijking van regels Strikte naleving van IFRS zal volgens de IASB vrijwel altijd tot een getrouwe presentatie leiden (IAS 1.15). De IASB laat daarom, anders dan de Nederlandse wet (art. 2:362 lid 4 BW), een zeer beperkte derogatie toe in IAS 1.19. Afwijking van bepalingen in IFRS is uitsluitend toegestaan in ‘extremely rare circumstances’, wanneer navolging van IFRS zou leiden tot misleidende verslaggeving en de toepasselijke regelgeving derogatie vereist dan wel niet verbiedt. Vermelding van aard, reden en financiële gevolgen van de afwijking is dan vereist (IAS 1.20). Deze toelichtingen moeten niet alleen worden verstrekt in het jaar waarin wordt afgeweken van de standaard, maar tevens in volgende boekjaren zolang de afwijking nog effect heeft op cijfers over het lopend boekjaar (IAS 1.21). In het zeer uitzonderlijke geval dat het management van oordeel is dat naleving van een IFRS vereiste zou leiden tot misleidende verslaggeving en de toepasselijke regelgeving derogatie niet toestaat, moet de onderneming om zo veel mogelijk de misleidende aspecten van de naleving te beperken, de volgende informatie opnemen (IAS 1.23): – de naam van de standaard of interpretatie, de aard van de eis en de reden waarom het management van mening is dat het vereiste zo misleidend is dat het leidt tot strijdigheid met het inzicht; – voor elke periode die in de jaarrekening is weergegeven: de wijziging voor iedere post die noodzakelijk is om een getrouwe presentatie weer te geven. Ingevolge artikel 2:362 lid 4 BW wordt in de jaarrekening, indien noodzakelijk voor het verschaffen van inzicht, afgeweken van wettelijke bepalingen (uit Titel 9 Boek 2 BW) en wordt deze afwijking - alsmede reden en invloed op vermogen en resultaat - uiteengezet in de

140

toelichting; in de Richtlijnen is een dergelijke verplichting niet opgenomen voor afwijkingen van de Richtlijnen. 3.3 Bezoldiging bestuurders en commissarissen Op grond van de wet (art. 2:383 lid 1 BW) en de Richtlijnen is een rechtspersoon verplicht in de jaarrekening informatie te verschaffen omtrent de bezoldiging van (ex-)bestuurders en (ex) commissarissen. Onder (ex-)bestuurders worden volgens RJ 271.602 alleen die natuurlijke of rechtspersonen verstaan die deel uitmaken of uitgemaakt hebben van het statutaire bestuursorgaan. Deze bedragen mogen in totalen voor elk van de twee organen (bestuur en raad van commissarissen) worden vermeld (art. 2:383 lid 1 BW). Voor de open NV geldt (art. 2:383b-c BW) dat deze in de toelichting op de jaarrekening opgave moet doen van de bedragen van de bezoldiging voor iedere individuele (ex-) bestuurder en (ex-) commissaris, voor zover deze bedragen in het boekjaar ten laste van de vennootschap zijn gekomen. Deze bedragen moeten wat bestuurders betreft worden gesplitst in: – periodiek betaalde beloningen; – beloningen betaalbaar op termijn; – uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband; – winstdelingen en bonusbetalingen. Indien aan een bestuurder een bezoldiging is betaald in de vorm van een bonus die geheel of gedeeltelijk gebaseerd is op het bereiken van door de NV gestelde doelen, moet hiervan mededeling worden gedaan en worden vermeld of deze doelen zijn bereikt. Zijn deze vergoedingen toegekend aan een commissaris, dan moet naast voorgenoemde toelichting ook opgave worden gedaan van de redenen die ten grondslag liggen aan het besluit tot het toekennen van bezoldiging in deze vorm aan een commissaris. Op grond van IAS 24.16 moet in de toelichting de totale bezoldiging voor managers op sleutelposities worden vermeld. Onder ‘managers op sleutelposities’ wordt verstaan (IAS 24.9): de personen die direct of indirect het gezag uitoefenen en verantwoordelijk zijn voor het beleid, het besturen en het controleren van de activiteiten van de rechtspersoon. Het totaal van de aan managers op sleutelposities toegekende beloning moet worden uitgesplitst naar de volgende elementen (IAS 24.16): – periodiek betaalbare beloningen; – beloningen na afloop van het dienstverband; – beloningen betaalbaar op termijn; – beloningen in de vorm van uitkeringen bij ontslag; – beloningen in de vorm van aandelen of het recht aandelen te verwerven. Indien de Nederlandse wetgeving en IAS 24 vergeleken worden, kan geconcludeerd worden dat: – de definitie van ‘managers op sleutelposities’ ruimer is dan het Nederlandse begrip ‘bestuurder en commissaris’; – voor andere Nederlandse vennootschappen dan open NV’s de IAS 24-eisen verder gaan dan de Nederlandse eisen; en

141 17 Toelichting algemeen

voor de bestuurders en commissarissen van open NV’s de Nederlandse wet- en regelgeving verdergaande eisen stelt dan IAS 24.

3.4 Leningen bestuurders en commissarissen Tevens bestaat op grond van de wet (art. 2:383 lid 2 BW) en de Richtlijnen de verplichting om informatie te verschaffen (in totalen) omtrent verstrekte leningen, voorschotten en garanties aan bestuurders en commissarissen. Dit betreft: – openstaande bedragen; – rentevoet; – aflossingen gedurende het boekjaar; – belangrijkste overige bepalingen. Voor een open NV geldt dat deze informatie voor iedere individuele bestuurder en commissaris moet worden verstrekt (art. 2:383e BW). IFRS kent geen expliciete verplichting om gegevens over verstrekte leningen, voorschotten en garanties aan bestuurders en commissarissen te vermelden. Wel worden managers op sleutelposities in IAS 24.9 aangemerkt als verbonden partij. Op grond van IAS 24.17 moeten transacties met verbonden partijen worden toegelicht. Hierbij moeten de volgende elementen in ieder geval worden vermeld: – de bedragen van de transacties; – de uitstaande bedragen met vermelding van de voorwaarden, condities inclusief zekerheden, verstrekte of ontvangen garanties en de wijze waarop verplichtingen zullen worden nagekomen; – voorzieningen voor dubieuze debiteuren gerelateerd aan de uitstaande bedragen; en – de kosten die gedurende de periode zijn verantwoord met betrekking tot de dubieuze debiteuren. Verschillen zijn er tussen IFRS en Nederlandse regelgeving als gevolg van het onderscheid tussen open NV’s en overige rechtspersonen en het feit dat de definitie van ‘managers op sleutelposities’ ruimer is dan ‘bestuurders en commissarissen’ (zie ook paragraaf 3.3). 3.5 Werknemersinformatie De wet verlangt een vermelding van het gemiddelde aantal gedurende het boekjaar werkzame werknemers, ingedeeld op een wijze die is afgestemd op de inrichting van het bedrijf (art. 2:382 en 2:410 lid 5 BW). IAS 1 stelt deze eis niet. 3.6 Accountantshonoraria

Op grond van de Nederlandse wet (art. 2:382a BW) dienen grote rechtspersonen in de toelichting te vermelden de in het boekjaar ten laste van de rechtspersoon gebrachte totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening, totale honoraria voor andere controleopdrachten, totale honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein en totale honoraria voor andere niet-controlediensten, uitgevoerd door de externe accountant en de accountantsorganisatie. IAS 1 stelt deze eis niet.

142

3.7

Informatie omtrent verbonden partijen

Nederlandse regelgeving Op grond van de Nederlandse wet (art. 2:381 lid 3 BW) dienen grote rechtspersonen informatie te verstrekken over transacties met verbonden partijen. Naar aanleiding van deze eind 2008 ingevoerde wettelijke bepaling is de toenmalige Richtlijn 330 door de RJ ingetrokken (RJ-Uiting 2009-01) en heeft de RJ vervolgens een nieuwe ontwerp-Richtlijn 330 gepubliceerd . Deze nieuwe RJ 330 sluit aan bij de wettekst, inhoudende dat informatie moet worden verstekt over van betekenis zijnde (‘materiële’) transacties die niet onder normale marktvoorwaarden (‘at-arms-length’) zijn aangegaan. Dit betreft informatie over de omvang van de transactie, de aard van de betrekking met de verbonden partij en andere informatie die nodig is voor het inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon. IFRS Als er transacties zijn geweest tussen verbonden partijen, dient informatie te worden gegeven zowel over de aard van de relatie tot de verbonden partij als over de transacties. Deze informatie dient ten minste te omvatten (IAS 24.17): – het bedrag van de transacties; – uitstaande bedragen met vermelding van voorwaarden, condities inclusief zekerheden, verstrekte of ontvangen garanties en de wijze waarop verplichtingen zullen worden nagekomen; – getroffen voorzieningen voor uitstaande bedragen; – de kosten die zijn verantwoord wegens oninbare uitstaande bedragen. Deze informatie moet afzonderlijk worden gegeven voor de volgende categorieën verbonden partijen (IAS 24.18): – de ‘parent’ van de onderneming; – ondernemingen die een ‘joint control’ of invloed van betekenis uitoefenen over de onderneming; – ‘subsidiaries’ van de onderneming; – ‘associates’, maatschappijen waarin de onderneming invloed van betekenis uitoefent; – ‘joint ventures’ waarin de onderneming ‘venturer’ is; – managers op sleutelposities van de onderneming of haar moedermaatschappij; – andere verbonden partijen. IAS 24 vereist uitgebreidere informatie over de aard van en de transacties met verbonden partijen, waarbij niet relevant is of transacties al dan niet zijn aangegaan onder normale marktomstandigheden. De Nederlandse wet schrijft alleen vermelding voor van transacties van betekenis die niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, de RJ beveelt echter aan alle transacties van betekenis met verbonden partijen te vermelden (oRL 330.201). 3.8 Oordeel management bij toepassing grondslagen IFRS vereist dat in de toelichting wordt uiteengezet welk oordeel het management zich heeft gevormd bij de toepassing van de grondslagen voor de belangrijkste posten in de jaarrekening (IAS 1.122-1.124). Een dergelijke eis is in de Nederlandse regelgeving niet opgenomen.

143 17 Toelichting algemeen

3.9 Uiteenzetting belangrijkste veronderstellingen en onzekerheden IFRS eist een uiteenzetting van de belangrijkste veronderstellingen en onzekerheden aangaande toekomstige ontwikkelingen met een significant risico tot een materiële aanpassing van de boekwaarden in het volgende jaar (IAS 1.125-1.133). De informatie dient de aard van de onzekerheden en risico’s te beschrijven en de boekwaarde van de betreffende posten. De informatie behoeft overigens niet te worden opgenomen voor die balansposten die zijn gewaardeerd op basis van reële waarde (onder voorwaarde dat de reële waarde is gebaseerd op actuele marktprijzen) (IAS 1.128). Indien de vereiste gegevens niet of slechts via onevenredige inspanningen te verkrijgen zijn, dient ten minste toch te worden vermeld dat eventuele afwijkingen van de veronderstelling kunnen leiden tot materiële aanpassingen in het volgende boekjaar (IAS 1.131). Dergelijke eisen zijn in de Nederlandse regelgeving niet opgenomen.

Richtlijnen en standaarden
Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 110 Doelstellingen en uitgangspunten (aangepast 2006) – Richtlijn 271 Personeelsbeloningen (aangepast 2008) – Richtlijn 300 Toelichting: functie en indeling (aangepast 2008) – ontwerpRL 330 Verbonden partijen (aangepast 2009) – Richtlijn 390 Overige in de toelichting op te nemen informatie (2003) – IAS 1 Presentation of Financial Statements (revised 2007) – IAS 24 Related Party Disclosures (revised 2003)

5 Uniforme grondslagen waardering en resultaatbepaling 1. slechts algemeen principe van materialiteit IFRS strikter 1.7 Wijzigingen in omvang aandelenbelang zonder wijziging in overheersende zeggenschap Verwerken in eigen vermogen IFRS strikter .en regelgeving Grondslagen Er geldt een consolidatievrijstelling (optie om de groepsmaatschappij niet in de consolidatie te betrekken) Er geldt een consolidatieplicht IFRS strikter IFRS Conclusie 1.1 Consolidatie groepsmaatschappijen die zijn verworven om te worden vervreemd in de nabije toekomst 1. – Maatschappijen waarvan de benodigde gegevens alleen tegen onevenredige kosten of met grote vertraging te verkrijgen zijn Mits hiertegen geen bezwaar is aangetekend door houders van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal Mogelijk voor beursgenoteerde ondernemingen Geen expliciete vrijstelling.6 Toerekenen verliezen aan minderheidsbelang Wegens gegronde redenen mogen afwijkende grondslagen worden gehanteerd Indien minderheidsbelang negatief wordt.3 Vrijstelling van deelconsolidatie Mits alle minderheidsaandeelhouders instemmen IFRS strikter Niet mogelijk voor beursgenoteerde ondernemingen Enkelvoudige jaarrekening mag worden toegevoegd (er gelden in dat geval expliciete eisen) Uniforme grondslagen verplicht NL strikter 1.4 Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening verplicht op te nemen 1.2 Overige consolidatievrijstellingen Er geldt een vrijstelling van consolidatie van de volgende maatschappijen: – Maatschappijen van verwaarloosbaar belang. toerekenen aan meerderheidsaandeelhouder Niet geregeld IFRS strikter Minderheidsbelang kan negatief worden Strijdig 1.144 18 1 Consolidatie Nederlandse wet.

Het groepsbegrip en de vraag wanneer er sprake is van groepsmaatschappijen. IAS 27. Een ‘parent’ wordt in IAS 27.4). alleen of samen met een andere groepsmaatschappij.202).8 Waardering resterende belang bij verlies overheersende zeggenschap 2 Presentatie Nederlandse wet. 2:406 lid 1 BW). organisatorische verbondenheid en centrale leiding.205). Anders gezegd: feitelijk beleidsbepalend is in die andere (beleidsafhankelijke) maatschappij (RJ 217. Tot de groep kan mede behoren een zogenaamde ‘special purpose entity’ (RJ 217. zullen zich niet veel situaties voordoen waarin verschillen tussen IFRS en Dutch GAAP ontstaan. is nader uitgewerkt door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 217. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden. RJ 217.201-208). .1 Verschillen eigen vermogen/resultaat enkelvoudig en geconsolideerd Geen toelichting NL eist meer toelichting Algemeen Begrip ‘groep’ en ‘groepsmaatschappij’ In Nederland is de rechtspersoon die.145 18 Consolidatie 1.en regelgeving Tegen boekwaarde IFRS Tegen reële waarde Conclusie Strijdig 3 Toelichting Moeten worden toegelicht - - 3. Er is sprake van een groepsrelatie als een bepaalde maatschappij in wezen de andere maatschappij beheerst.4 gedefinieerd als een onderneming die een of meer ‘subsidiaries’ heeft. Een groep wordt in artikel 2:24b BW gedefinieerd als een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. ‘Control’ is de mogelijkheid om het financiële en operationele beleid van een entiteit op een zodanige wijze te bepalen dat daarmee voordelen worden behaald (IAS 27. andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij centrale leiding heeft (art. Als alle bepalingen met betrekking tot de consolidatiekring in de afweging worden betrokken.201 noemt de drie criteria waaraan moet zijn voldaan wil er sprake zijn van een groep: economische eenheid.9 verplicht een ‘parent’ een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. en een ‘subsidiary’ wordt gedefinieerd als een onderneming die wordt beheerst (‘controlled’) door een andere onderneming (een ‘parent’). aan het hoofd staat van zijn groep. verplicht een geconsolideerde jaarrekening op te stellen van zijn eigen financiële gegevens en die van zijn dochtermaatschappijen in de groep.

maar op een enkele regel aan de actief. IAS 27 kent deze uitzondering als zodanig niet.307). en – het is niet te verwachten dat het verkoopplan fundamenteel zal worden gewijzigd of zal worden ingetrokken.en passiefzijde van de balans worden gepresenteerd. Opgemerkt wordt dat het hier gaat om belangen waarbij reeds bij verwerving het voornemen tot vervreemding bestaat. Dit kan zich voordoen indien bij verwerving van een (deel)groep het voornemen bestaat deze groep te reorganiseren en bepaalde onderdelen binnen niet al te lange tijd weer af te stoten (RJ 217. Een belang dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt opgenomen onder de vlottende activa. of binnen een korte periode na de overname aan de volgende criteria wordt voldaan (RJ 217. maar dit het gevolg is van feiten of omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de rechtspersoon liggen en er voldoende aanwijzingen zijn dat de rechtspersoon zich zal houden aan het verkoopplan.6 beschouwd als aangehouden voor verkoop. hetgeen betekent dat zij worden geconsolideerd. en. Meestal zal binnen drie maanden na de overnamedatum aan deze indicatoren worden voldaan.146 1 1. ingevolge IFRS 5. Dit geldt zowel wanneer een groepsmaatschappij is gekocht met het oogmerk om deze vervolgens weer te verkopen.1 Grondslagen Consolidatie groepsmaatschappijen die zijn verworven om te worden vervreemd in de nabije toekomst Artikel 2:407 lid 1c BW bepaalt dat groepsmaatschappijen buiten de consolidatie mogen worden gehouden als deze slechts worden gehouden om te worden vervreemd. Wanneer een rechtspersoon een maatschappij uitsluitend verwerft met de bedoeling om deze later af te stoten. blijven in het algemeen in de consolidatie betrokken tot het moment van daadwerkelijke afstoting. Vanaf het moment dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor ‘slechts gehouden om te vervreemden’ worden de financiële gegevens van het belang geconsolideerd in die van de deelnemende rechtspersoon (RJ 217. blijft het belang toch als slechts gehouden om te vervreemden aangemerkt (RJ 217. Als de verkoop langer duurt dan een jaar. – de verkoopprijs is in overeenstemming met de reële waarde. .32 als beëindigde bedrijfsactiviteiten op een enkele regel in de winst-en-verliesrekening (zie verder hoofdstuk 31). indien van toepassing. wordt dit belang op de overnamedatum alleen geclassificeerd als ‘slechts gehouden om te vervreemden’ wanneer de verkoop binnen een jaar waarschijnlijk is en op de overnamedatum. – met de uitvoering van het verkoopbesluit en het verkoopplan is feitelijk een begin gemaakt. 305): – de maatschappij is geschikt voor onmiddellijke vervreemding. Dergelijke maatschappijen worden ingevolge IFRS 5. als wanneer een reeds bestaande groepsmaatschappij wordt afgestoten. Geconsolideerde ondernemingen waarvan na enige tijd het voornemen ontstaat deze af te stoten.306). – er is een verkoopbesluit genomen en er is een verkoopplan opgesteld.304).

147 18 Consolidatie 1. – groepsmaatschappijen waarvan de gegevens slechts tegen onevenredige kosten of met grote vertraging kunnen worden verkregen. RJ 217.10 is van toepassing op alle tussenhoudstermaatschappijen die groepsmaatschappij zijn van een andere maatschappij. Één van de voorwaarden die gesteld worden in artikel 2:408 BW. Als gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling. De vrijstelling is niet langer beschikbaar voor een tussenhoudstermaatschappij die beursgenoteerd is of die bezig is een beursnotering aan te vragen. Minderheidsaandeelhouders moeten het gebruik van de vrijstelling goedkeuren.4 en 28.10 opgenomen. In dat geval moet de onderneming een geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig IFRS opstellen (IAS 27. IFRS-standaarden kennen ook het materialiteitsbeginsel (zie Framework. De vrijstelling ingevolge IAS 27.4). Onder Nederlandse regelgeving is ook in dat geval de vrijstelling van consolidatie mogelijk.4 Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige jaarrekeningen worden gepresenteerd samen met de geconsolideerde jaarrekening of samen met de jaarrekening waarin deelnemingen volgens de ‘equity’-methode worden gewaardeerd of samen met de jaarrekening waarin joint ventures proportioneel worden geconsolideerd (IAS 27.3 Vrijstelling van deelconsolidatie De vrijstelling voor deelconsolidatie is zowel in de Nederlandse regelgeving (art.217 en 217.2 Overige consolidatievrijstellingen Volgens de Nederlandse regelgeving behoeven de volgende groepsmaatschappijen niet te worden geconsolideerd (artikel 2:407 BW lid 1 en 2. – De onderneming heeft geen groepsmaatschappijen maar heeft wel belangen in joint ventures of in deelnemingen waarin hij invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid. onafhankelijk van het percentage aandelenbezit van deze ultieme houdstermaatschappij. ofwel in het geval van joint ventures proportioneel worden geconsolideerd (IAS 27. IAS 27 kent dergelijke specifieke vrijstellingen niet. . 1.5). Een onderneming kan zich in één van de twee volgende situaties bevinden: – De onderneming heeft groepsmaatschappijen en is niet vrijgesteld van het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening. 1. moet de geconsolideerde jaarrekening die op een hoger gelegen niveau wordt opgesteld. alinea 29-30). 2:408 BW) als in IAS 27. De geconsolideerde jaarrekening van het groter geheel moet verder zijn opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Zevende EEG-richtlijn of op gelijkwaardige wijze. Aan deze voorwaarde is niet voldaan als de financiële gegevens van de rechtspersoon proportioneel zijn geconsolideerd (RJ 217.9). voldoen aan IFRS. is dat niet binnen zes maanden na de aanvang van het boekjaar tegen toepassing van de vrijstelling schriftelijk bezwaar is gemaakt door ten minste een tiende der leden of door houders van ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal.214). In dat geval moet de onderneming een jaarrekening conform IFRS opstellen waarin de deelnemingen en de belangen in de joint ventures ofwel conform de ‘equity’-methode worden gewaardeerd.304): – groepsmaatschappijen die qua omvang te verwaarlozen zijn op het geheel. Een andere voorwaarde is dat de financiële gegevens die de rechtspersoon zou moeten consolideren zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van een groter geheel.

2 Presentatie Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandse regelgeving en IFRS.5 Uniforme grondslagen waardering en resultaatbepaling Ongeacht de gehanteerde consolidatiemethode moeten de posten in de geconsolideerde jaarrekening volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling worden opgesteld (IAS 27. Er zijn geen bepalingen opgenomen omtrent een vergelijkbaar overzicht als een IFRS-enkelvoudige jaarrekening (al kan een IFRS-enkelvoudige jaarrekening op zich als een enkelvoudige jaarrekening worden aangemerkt). Ingevolge de Nederlandse regelgeving moet in alle gevallen een enkelvoudige jaarrekening worden opgesteld die aan de eisen van Titel 9 en de Richtlijnen voldoet. redenen daarvan afwijkende grondslagen worden toegepast.504).28).38). Als de gegevens van te consolideren maatschappijen zijn opgesteld op basis van grondslagen die afwijken van de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening en hiervan in totaliteit een belangrijke invloed uitgaat op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.8 Waardering resterende belang bij verlies overheersende zeggenschap Als sprake is van een verlies van overheersende zeggenschap. 1. Onder RJ 217.24.148 De onderneming mag in beide gevallen een enkelvoudige jaarrekening toevoegen waarin wordt verwezen naar de (geconsolideerde) IFRS-jaarrekening.508 worden deze verliezen toegerekend aan de meerderheidsaandeelhouder. In RJ 217 blijft het achterblijvende belang tegen boekwaarde gewaardeerd. In deze enkelvoudige jaarrekening moeten alle belangen worden gewaardeerd tegen kostprijs of tegen reële waarde overeenkomstig IAS 39 (IAS 27.30). 1. IAS 27 kent deze specifieke uitzondering niet.504).504 mogen alleen wegens gegronde. moeten deze gegevens worden gecorrigeerd alvorens ze in de geconsolideerde gegevens te verwerken (RJ 217.34). Volgens RJ 217.7 Wijzigingen in omvang aandelenbelang zonder wijziging in overheersende zeggenschap Deze wijzigingen worden verwerkt binnen het eigen vermogen. In RJ 217 is dit niet geregeld. Dit betreft de aankoop van of verkoop aan minderheidsaandeelhouders. in de toelichting te vermelden. RJ 217.6 Toerekenen verliezen aan minderheidsbelangen van derden Verliezen van groepsmaatschappijen die toerekenbaar zijn aan het minderheidsbelang (aangeduid als ‘non-controlling interests’) worden als zodanig gepresenteerd. IAS 27 schrijft in deze situatie steeds aanpassing voor (IAS 27. wordt het resterende belang gewaardeerd tegen de reële waarde op het moment dat de overheersende zeggenschap wordt verloren. . Minderheidsbelangen kunnen hierdoor negatief worden. ook als het minderheidsbelang niet aansprakelijk is om de verliezen voor haar rekening te nemen (IAS 27. omdat sprake is van een transactie tussen onderlinge aandeelhouders van de groep (IAS 27. 1.25). 1. met verwerking van de waardeaanpassing in het resultaat (IAS 27.

Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 214 Financiële vaste activa (aangepast 2009) – Richtlijn 217 Consolidatie (aangepast 2007) – Richtlijn 260 De verwerking van resultaten op intercompanytransacties in de jaarrekening (aangepast 2006) – IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (2008) – IAS 28 Investments in associates – IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations – SIC 12 Consolidation – Special Purpose Entities .149 18 Consolidatie 3 Toelichting 3. worden overeenkomstig artikel 2:389 lid 10 BW de verschillen in de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening vermeld (RJ 217.401). IAS 27 kent een dergelijke eis niet.1 Verschillen eigen vermogen/resultaat enkelvoudig en geconsolideerd Indien het eigen vermogen en het nettoresultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en het eigen vermogen en het nettoresultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening niet met elkaar overeenstemmen.

b. Indien geclassificeerd als eigen vermogensinstrument.150 19 1 Fusies.1 Verwerking fusies 1.en regelgeving Grondslagen Afhankelijk van feitelijke omstandigheden ‘acquisition’methode of ‘pooling of interests’-methode Geen algemene verduidelijkingen opgenomen. geen verdere verwerking van wijzigingen Alle immateriële activa bij overgenomen partij worden geacht identificeerbaar en betrouwbaar meetbaar te zijn Het te activeren bedrag wordt niet beperkt Strijdig Waardering tegen contante waarde. Indien geclassificeerd als verplichting. latere wijzigingen verwerken in winst-enverliesrekening. latere wijzigingen verwerken in goodwill Strijdig 1. wel m.3 Acquisitiegerelateerde kosten 1.8 Opnemen latente belastingvorderingen na overname Kan niet leiden tot ontstaan of verhogen van negatieve goodwill Waardering tegen nominale of contante waarde Strijdig Waardering tegen nominale waarde IFRS strikter Opnemen en wijziging waardering na eerste boekjaar na overname verwerken in winst-en-verliesrekening Opnemen en wijziging waardering na jaarperiode na overname verwerken in winsten-verliesrekening IFRS strikter .4 Earn-out-verplichtingen Algemene verduidelijkingen opgenomen IFRS strikter Onmiddellijk verwerken in winst-en-verliesrekening Waardering tegen reële waarde. overnames en goodwill Nederlandse wet.6 Waardering immateriële vaste activa 1.7 Waardering latente belastingvorderingen en –verplichtingen 1.5 Opnemen immateriële activa Geen gedetailleerde regels voor afzonderlijke identificatie immateriële activa IFRS strikter 1.2 Verduidelijkingen opnamecriteria en waarderingsgrondslagen van overnames 1. overname stichtingen en verenigingen Onderdeel van verkrijgingsprijs Alleen ‘acquisition’-methode is toegestaan IFRS strikter IFRS Conclusie 1.t.

1 Verkrijgingsprijs van overname 3.en regelgeving Onder omstandigheden moet een voorziening worden gevormd indien het plan maximaal zes maanden na overname is uitgewerkt Geen verantwoording in overnamebalans Werkelijk betaalde goodwill opnemen IFRS Voorziening mag niet worden gevormd tenzij de kosten op overnamedatum voldoen aan de definitie van verplichting Conclusie Strijdig 1.13 Verantwoording negatieve goodwill Onmiddellijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening Strijdig 1. zonder aanpassing van vergelijkende cijfers Strijdig 1.151 19 Fusies.9 Reorganisatiekosten na overname Nederlandse wet. niet afschrijven en jaarlijks testen op bijzondere waardeverminderingen Strijdig NL strikter 1.11 Belang van derden Verantwoording in overnamebalans tegen reële waarde Keuze tussen 100% van goodwill opnemen of alleen werkelijk betaalde goodwill Goodwill activeren.12 Verantwoording positieve goodwill Goodwill activeren en afschrijven dan wel rechtstreeks ten laste van eigen vermogen of ineens ten laste van winst-en-verliesrekening Als een passiefpost met specifieke regels voor vrijval ten gunste van de winst-enverliesrekening Voor het einde van boekjaar na overname.2 Impact van overnames in boekjaar 3.15 Verantwoording stapsgewijze overname Als in bezit zijnde aandeel in activa en passiva van overgenomen partij mag worden geherwaardeerd. herwaardering opnemen in herwaarderingsreserve Strijdig 2 Presentatie - 3 Toelichting Geen specifieke toelichtingen vereist Geen specifieke toelichtingen vereist Geen specifieke toelichtingen vereist Gedetailleerde toelichtingen vereist Gedetailleerde toelichtingen vereist Gedetailleerde toelichtingen vereist IFRS eist meer toelichting IFRS eist meer toelichting IFRS eist meer toelichting 3. overnames en goodwill 1.10 Voorwaardelijke activa en verplichtingen 1. met aanpassing van vergelijkende cijfers Al in bezit zijnde aandeel in activa en passiva van overgenomen partij moet worden geherwaardeerd.14 Wijzigingen in verwerking van overname Binnen jaar na overname mits deze voorlopig is verwerkt.3 Impact van overnames in vorig boekjaar . herwaardering verwerken in winst-en-verliesrekening IFRS strikter 1.

Deze verduidelijkingen zijn niet opgenomen in Richtlijn 216. 1. Deze contracten moeten geclassificeerd worden op basis van de contractuele bepalingen en andere factoren zoals deze golden bij het aangaan van het contract door de overgenomen partij (IFRS 3.110-113). in plaats van het ‘parent entity extension concept’.152 Algemeen Een belangrijk uitgangspunt van IFRS 3 is de benadering waarbij de rapporterende eenheid vooral wordt beschouwd vanuit het gezichtspunt van de groep als geheel in plaats van vanuit het gezichtspunt van de moedermaatschappij. Volgens RJ 216 moet een fusie waarbij een overnemende partij niet kan worden geïdentificeerd. ook al betreft het een fusie (IFRS 3. Hierop gelden twee uitzonderingen: classificatie van leaseovereenkomsten en verzekeringscontracten. De overnemende partij neemt een vrijwaringsactief op gelijktijdig met het opnemen van het gevrijwaarde item (IFRS 3. de overgenomen verplichtingen en enig minderheidsbelang in de overgenomen partij afzonderlijk van goodwill op.15). Vanaf de overnamedatum neemt de overnemende partij de verworven identificeerbare activa. In het kader van een overname kan een overnemende partij een recht herverwerven dat ze voordien aan de overgenomen partij had toegekend om een of meer van de (niet-) opgenomen activa van de overnemende partij te gebruiken.1 Verwerking fusies Alle overnames worden volgens de ‘acquisition’-methode verwerkt.2 Verduidelijkingen opnamecriteria en waarderingsgrondslagen IFRS 3 geeft verduidelijkingen ten aanzien van de algemene opnamecritera en waarderingsgrondslagen.29). Deze herverworven rechten zijn identificeerbare immateriële activa die de overnemende partij afzonderlijk van goodwill opneemt (IFRS 3.4). Deze verworven identificeerbare activa en overgenomen verplichtingen worden gewaardeerd tegen hun reële waarde op de overnamedatum. De overnemende partij verwerkt de overgenomen partij in haar jaarrekening. Dit staat wel bekend onder de aanduiding het ‘economic entity concept’. De overnemende partij waardeert een verplichting of een eigen-vermogensinstrument uit hoofde van een op aandelen gebaseerd betaling van de overnemende partij dat een op . worden verwerkt volgens de ‘pooling of interests’-methode (RJ 216. De ‘pooling of interests’-methode is niet toegestaan. Dit betekent dat te allen tijde – dus ook bij fusies – een overnemende en een overgenomen partij worden geïdentificeerd.17). De verkoper kan de overnemende partij bij een overname contractueel vrijwaren tegen de uitkomst van een voorwaardelijke gebeurtenis of tegen een onzekerheid in verband met het geheel of een deel van een specifiek actief of een specifieke verplichting. 1 Grondslagen 1. Het vrijwaringsactief wordt gewaardeerd op dezelfde basis als het gevrijwaarde item. De overnemende partij moet op de overnamedatum de verworven identificeerbare activa en overgenomen verplichtingen classificeren of aanwijzen naar de situatie per overnamedatum (IFRS 3.27).

51). dan worden wijzigingen in de reële waarde niet verwerkt. De overnemende partij classificeert een earn-out-verplichting als een verplichting of als een eigen-vermogensinstrument op basis van de definities in IAS 32.240-242).207). Deze verduidelijkingen zijn niet opgenomen in IFRS 3.39).40). Dit betreft onder meer de kosten van registratie en uitgifte van aandelen. dan wordt deze aanpassing op overnamedatum verwerkt in de verkrijgingsprijs (RJ 216.58). Latere wijzigingen in de reële waarde van een als een verplichting geclassificeerde earn-outverplichting worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening (IFRS 3.3 Acquisitiegerelateerde kosten De verkrijgingsprijs wordt verhoogd met de direct aan de overname gerelateerde kosten (RJ 216. . zoals bestaande relaties tussen de overnemer en de overgenomen partij ten tijde van de overname en betalingen voor additionele diensten. in overeenstemming met IFRS 2 (IFRS 3. 1.208). overnames en goodwill aandelen gebaseerde betaling van de overgenomen partij vervangt.B31).601-608). De overnemende partij moet voor toepassing van de ‘acquisition’-methode alleen de voor de overgenomen partij overgedragen vergoeding en de in de ruil verworven activa en verplichtingen opnemen. kosten van accountants.53 worden acquisitiegerelateerde kosten direct in de winst-enverliesrekening verwerkt. 1.4 Earn-out-verplichtingen Alle vergoedingselementen die de koper aanwendt om de acquisitie te realiseren worden gewaardeerd tegen reële waarde. Als de overnameovereenkomst voorziet in een mogelijke aanpassing van de verkrijgingsprijs die afhankelijk is van toekomstige gebeurtenissen en het waarschijnlijk is dat de aanpassing zal plaatsvinden en het bedrag ervan betrouwbaar kan worden bepaald.203 gesteld op de contante waarde van de uitgestelde koopsom. Richtlijn 216 bevat verduidelijkingen met betrekking tot het verwerken van fusies en overnames van stichtingen en verenigingen (RJ 216.5 Opnemen immateriële activa Bij het toewijzen van de verkrijgingsprijs van de overname naar de reële waarde van de geïdentificeerde activa en passiva.239). juristen. taxateurs en andere adviseurs met betrekking tot de realisatie van de overname. Als de earn-outverplichting is geclassificeerd als een eigen-vermogensinstrument. Volgens IFRS 3. Latere wijzigingen in de waarde van de earnout-verplichtingen worden verwerkt in de verkrijgingsprijs van de acquisitie en in de goodwill (RJ 216.30). Dit geldt ook voor voorwaardelijke verplichtingen (‘contingent consideration’) zoals die in het kader van earn-out-verplichtingen (IFRS 3. Afzonderlijke transacties. Richtlijn 216 is minder strikt en bevat geen concrete bepalingen over het opnemen van immateriële vaste activa (RJ 216.11 (IFRS 3. worden verwerkt in overeenstemming met de desbetreffende IFRSs (IFRS 3. 1.153 19 Fusies. worden alle identificeerbare immateriële activa opgenomen en afgescheiden van de goodwill (IFRS 3. De verkrijgingsprijs van deze earn-out-verplichtingen wordt op grond van RJ 216.

11). 1.24-25). In plaats daarvan worden deze kosten na totstandkoming van de overname opgenomen in de jaarrekening in overeenstemming met andere IFRSs (IFRS 3. Onder een redelijke termijn wordt verstaan drie maanden na de overnamedatum. Richtlijn 272. De overnemende partij neemt deze kosten daarom niet op in het kader van de toepassing van de ‘acquisition’-methode.9 Reorganisatiekosten na overname Verworven identificeerbare activa en overgenomen verplichtingen moeten op de overnamedatum voldoen aan de definities van activa en verplichtingen om in aanmerking te komen voor opname. RJ 216 bevat een dergelijke bepaling niet. Kosten die de overnemende partij verwacht maar niet verplicht is in de toekomst te maken om haar plan voor de afstoting van een activiteit van een overgenomen partij uit te voeren. wordt het te activeren bedrag beperkt tot een bedrag dat niet leidt tot het ontstaan of verhogen van negatieve goodwill (RJ 216.212). Verworven latente belastingvorderingen die na een jaar na de overname worden gerealiseerd.215).68). maar dit kan onder bepaalde omstandigheden langer zijn (tot maximaal zes maanden) (RJ 216.10 Voorwaardelijke activa en verplichtingen Bij overnames worden zowel de voorwaardelijke activa van de overgenomen partij als de voorwaardelijke verplichtingen op overnamedatum tegen reële waarde gewaardeerd (IFRS 3. Deze bepaling geldt zelfs als de voorwaardelijke activa en passiva onder IAS 37 niet mogen worden opgenomen. worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening (IAS 12. Onder Richtlijn 216 worden verworven latente belastingvorderingen die na het eerste boekjaar volgend op de overname worden gerealiseerd. Op grond van IAS 12. formeel plan. 1.7 Waardering latente belastingvorderingen en -verplichtingen Latente belastingvorderingen en -verplichtingen bij overnames worden opgenomen en gewaardeerd in overeenstemming met IAS 12 (IFRS 3. kunnen mogelijk later wel worden gerealiseerd.214i).18 en 23). of kosten om werknemers van een overgenomen partij over te plaatsen.8 Opnemen latente belastingvorderingen na overname Latente belastingvorderingen van de overgenomen partij die bij eerste verwerking van de overname niet voldoen aan de criteria voor afzonderlijke opname. mits de reorganisatie binnen een redelijke termijn na de overname is uitgewerkt in een gedetailleerd. . Richtlijn 216 staat toe dat een reorganisatievoorziening wordt opgenomen die voortvloeit uit een overname.502).204 staat bij het bepalen van de reële waarde van de verkregen latente belastingvorderingen en -verplichtingen zowel waardering tegen nominale als contante waarde toe (RJ 216.154 1. 1. verwerkt in de winst-en-verliesrekening (RJ 216.6 Waardering immateriële vaste activa Wanneer de reële waarde van een immaterieel vast actief niet kan worden bepaald onder verwijzing naar een actieve markt. 1. zijn bijvoorbeeld geen verplichtingen op de overnamedatum. IFRS 3 kent een dergelijke beperking niet. kosten om het dienstverband van werknemers van een overgenomen partij te beëindigen.53 mogen latente belastingvorderingen en -verplichtingen niet worden gewaardeerd tegen contante waarde.

). In dat geval moet de overnemende partij de opname en waardering van de verworven identificeerbare activa en (voorwaardelijke) verplichtingen opnieuw beoordelen. overnames en goodwill 1. om het belang van derden tegen reële waarde te waarderen en hiermee 100% van de goodwill te verwerken (‘full goodwill’-benadering) of om het belang van derden te waarderen tegen het proportionele aandeel in de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva en hiermee de werkelijk betaalde goodwill te verwerken (‘partial goodwill’-benadering). wordt onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt (IFRS 3.233-235). b voor zover negatieve goodwill geen betrekking heeft op verwachte toekomstige verliezen/verplichtingen die betrouwbaar op overnamedatum kunnen worden vastgesteld.13 Verantwoording negatieve goodwill Er is sprake van negatieve goodwill als de acquisitieprijs lager is dan de reële waarde van de activa en passiva van de overgenomen partij. wordt deze test vaker uitgevoerd. wordt dit gedeelte van de negatieve goodwill ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht naarmate deze verliezen en lasten zich voordoen. Als gebeurtenissen of omstandigheden daartoe aanleiding geven. wordt de negatieve goodwill verwerkt in overeenstemming met de hieronder genoemde regeling onder b. In overeenstemming met Richtlijn 216 wordt deze negatieve goodwill als een passiefpost opgenomen en volgens specifieke regels ten gunste van de winst-en-verliesrekening verwerkt (RJ 216.11 Belang van derden Onder IFRS 3 is er een keuze. Daarnaast is het toegestaan goodwill onmiddellijk volledig ten laste van het eigen vermogen of ineens ten laste van de winst-en-verliesrekening te verwerken (RJ 216.v.218 e. In plaats daarvan wordt jaarlijks getoetst of er sprake is van een bijzondere waardevermindering (‘impairment test’). De vrijval van de negatieve goodwill vindt als volgt plaats: a voor zover negatieve goodwill betrekking heeft op verwachte toekomstige verliezen/verplichtingen waarmee rekening is gehouden in het overnameplan en die betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.155 19 Fusies.12 Verantwoording positieve goodwill Op goodwill wordt niet systematisch afgeschreven (IFRS 3. wordt deze negatieve goodwill als volgt ten gunste van de winst-enverliesrekening verwerkt: – het gedeelte van de negatieve goodwill dat niet hoger is dan de reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt stelselmatig ten gunste van de . 1. Onder Richtlijn 216 wordt het belang van derden gewaardeerd tegen het proportionele aandeel in de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva (RJ 216. Als deze verwachte verliezen en lasten niet worden verantwoord in de periode waarin deze werden verwacht. Hiermee kan alleen de werkelijk betaalde goodwill worden verwerkt. als bij een overname de reële waarde van de gehele overgenomen entiteit wordt bepaald (ook als het belang minder is dan 100%).213).34 en 36). De negatieve goodwill die na deze herbeoordeling resteert.32 en B63). doch die nog geen identificeerbare verplichting vormen op de overnamedatum. Onder Richtlijn 216 wordt op geactiveerde goodwill afgeschreven over de economische levensduur. 1.

.1 Verkrijgingsprijs van overname IFRS 3 vereist (meer) gedetailleerde toelichtingsvereisten dan Richtlijn 216 (IFRS 3. Een eventuele winst of verlies die hieruit voortvloeit wordt verwerkt in de winsten-verliesrekening (IFRS 3.15 Verantwoording stapsgewijze overname Als er sprake is van een stapsgewijze overname waarbij voor het eerst overheersende zeggenschap wordt verkregen. B64-66). Bij een stapsgewijze overname vindt de verwerking van de overname plaats op de overnamedatum.en regelgeving.59-60. Deze toelichtingsvereisten zien op: – een kwalitatieve beschrijving van de factoren waaruit de opgenomen goodwill bestaat.156 – winst-en-verliesrekening gebracht naar rato van het gewogen gemiddelde van de resterende gebruiksduur van de verworven afschrijfbare activa.42). Echter.204).49). en het gedeelte van de negatieve goodwill dat hoger is dan de reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt onmiddellijk ten gunste van de winsten-verliesrekening gebracht. 1. 1. Onder Richtlijn 216 kunnen wijzigingen plaatsvinden tot het einde van het boekjaar na de overname (RJ 216.45).244). een reorganisatievoorziening mag slechts onder strikte voorwaarden worden teruggenomen.14 Wijzigingen in verwerking van overname Wijzigingen in de voorlopige initiële verwerking van een overname (inclusief positieve of negatieve goodwill) zijn alleen mogelijk als de verwerking van de overname voorlopig was en deze wijzigingen plaatsvinden binnen een jaar na de overname (IFRS 3. Het is toegestaan het al in bezit zijnde proportionele aandeel in de activa en passiva van de overgenomen partij aan te passen naar de nieuwe reële waarde. Een eventuele aanpassing van de identificeerbare activa en passiva naar de reële waarde samenhangend met het belang dat al werd gehouden is een herwaardering en wordt in overeenstemming met artikel 2:390 BW verwerkt (in een herwaarderingsreserve). Dit geldt ook voor het waarderen van een latente belastingvoorziening. 3 Toelichting 3. alsmede de positieve of negatieve goodwill worden herberekend. terwijl de verkrijgingsprijs en de reële waarden van de proportionele aandelen in de activa en passiva van de overgenomen partij worden bepaald naar de data waarop de afzonderlijke transacties hebben plaatsgevonden (RJ 216. Het nettoeffect van de aanpassingen wordt verwerkt in de winst-en-verliesrekening in het jaar van aanpassing. Dit geldt niet voor een wijziging die het alsnog waarderen van een latente belastingvordering betreft. wordt het al in bezit zijnde proportionele aandeel in de activa en passiva van de overgenomen partij op het moment van acquisitie op reële waarde gewaardeerd. 2 Presentatie Er zijn geen verschillen tussen IFRS en de Nederlandse wet. De boekwaarde van de overgenomen activa en verplichtingen. Bij dergelijke wijzigingen worden de vergelijkende cijfers aangepast alsof de overname al eerder definitief was verwerkt (IFRS 3.

– overgenomen vorderingen. – voorwaardelijke verplichtingen. Richtlijn 216 bevat deze toelichtingsvereisten niet. en voorwaardelijke vergoedingsregelingen. overnames en goodwill – – de reële waarde op de overnamedatum van de totale overgedragen vergoeding en de reële waarde op de overnamedatum van elke belangrijke categorie van vergoedingen.59-60.2 Impact van overnames in boekjaar IFRS 3 vereist (meer) gedetailleerde toelichtingsvereisten dan Richtlijn 216 (IFRS 3. – de bedragen van opbrengsten en winst of verlies van de overgenomen partij sinds de overnamedatum.61-62 en B67). B64-66). – het totale bedrag van goodwill dat naar verwachting fiscaal aftrekbaar zal zijn. – transacties die los van de verwerving van activa en overname van verplichtingen in de overname worden opgenomen. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 214 Financiële vaste activa (aangepast 2009) – Richtlijn 216 Fusies en overnames (aangepast 2009) – IFRS 3 Business Combinations (herzien 2008) – IAS 12 Income Taxes . – het belang van derden. Deze toelichtingsvereisten zien op: – vrijwaringsactiva. en – de opbrengst en de winst of het verlies van de samengevoegde entiteit over de actuele verslagperiode alsof de overnamedatum voor alle overnames die tijdens het jaar plaatsvonden het begin van de jaarlijkse verslagperiode was 3.3 Impact van overnames in vorig boekjaar De overnemende partij moet informatie verstrekken die gebruikers van haar jaarrekening in staat stelt de financiële gevolgen te beoordelen van in het boekjaar opgenomen aanpassingen die verband houden met overnames die in het boekjaar of in vorige boekjaren hebben plaatsgevonden (IFRS 3.157 19 Fusies. – de herwaardering naar de reële waarde op de overnamedatum van het aandelenbelang in de overgenomen partij dat vlak vóór de overnamedatum in handen was van de overnemende partij. – de op de overnamedatum opgenomen bedragen voor elke belangrijke categorie van verworven activa en overgenomen verplichtingen. 3.

4 Alternatieve waarderingsmethoden voor ‘venture capital’participaties ‘Venture capital’-participaties mogen tevens worden gewaardeerd als een financieel instrument met waardering tegen reële waarde en waardemutaties door de W&V Winstneming tenzji transactie onvoldoende ‘commercial substance’ heeft NL GAAP en IFRS verschillend 1. Separate financial statements: kostprijs of waardering volgens IAS 39 tenzij ‘held for sale’ Geconsolideerd: NL GAAP en IFRS verschillend Enkelvoudig: strijdig IFRS Conclusie 1. gebruik en reële waarde 1.en regelgeving Grondslagen Geconsolideerde jaarrekening: proportionele consolidatie of netto-vermogenswaarde. bij gegronde redenen waardering tegen kostprijs of actuele waarde Geconsolideerde jaarrekening: proportionele consolidatie of ‘equity method’ tenzij ‘held for sale’.5 Winstneming indien ingebrachte activa gelijk in aard.3 Eerste waardering ingebrachte activa Geen specifieke regels NL strikter 1.1 Waardering 1. Enkelvoudige jaarrekening: netto-vermogenswaarde.6 Waardering (resterende) belang als gezamenlijke zeggenschap verloren is gegaan Winstneming niet toegestaan NL strikter Tegen de huidige boekwaarde Tegen reële waarde NL GAAP en IFRS strijdig .158 20 1 Joint ventures Nederlandse wet.2 Consistente toepassing verwerkingsmethode Indien er sprake is van verschillende soorten joint ventures is het toegestaan om verschillend te verwerken Eerste waardering van door deelnemers ingebrachte activa en passiva in de jaarrekening van een joint venture geschiedt tegen reële waarde ‘Venture capital’-participaties mogen tevens worden gewaardeerd tegen kostprijs of actuele waarde Alle joint ventures dienen op dezelfde wijze te worden verwerkt IFRS strikter 1.

kortlopende en langlopende schulden. . b jointly controlled assets. – aandeel in het kapitaal van de joint venture.1 Proportionele consolidatie Keuze voor proportioneel geconsolideerde posten om deze samen te voegen met integraal geconsolideerde posten of afzonderlijk te verantwoorden NL strikter 3 Toelichting Geen specifieke toelichtingseisen Vermelding van het totale bedrag van vermogenstoezeggingen aan joint ventures en het totale bedrag van het aandeel van de deelnemer in de vermogenstoezeggingen van de joint venture zelf Vermelding van: – naam en beschrijving van de joint venture. kosten en opbrengsten gerelateerd aan de joint ventures IFRS eist meer toelichting 3. Richtlijn 215 ‘Joint ventures’ gaat verder uitsluitend in op de laatstgenoemde vorm van joint ventures. woonplaats en verschaft aandeel in geplaatst kapitaal van de joint ventures IFRS eist meer toelichting Algemeen IAS 31 en Richtlijn 215 onderkennen drie soorten joint ventures: a jointly controlled operations.en regelgeving 2 Presentatie Proportioneel geconsolideerde posten samenvoegen met integraal geconsolideerde posten IFRS Conclusie 2.1 Informatie omtrent vermogenstoezeggingen 3. In IAS 31 is proportionele consolidatie van joint ventures de voorkeursmethode (IAS 31. 2:409 BW en RJ 215) is de proportionele consolidatie van een joint venture toegestaan. mits hiermee aan het wettelijke inzichtsvereiste wordt voldaan.30).2 Overige toelichting met betrekking tot belangrijke joint ventures Vermelding van naam. vaste activa. Onder Nederlandse regelgeving (art. c jointly controlled entities. totale bedragen van vlottende activa.159 20 Joint ventures Nederlandse wet.

RJ 215.30 een keuze is gemaakt voor een bepaalde verwerkingswijze.38-43).160 1 Grondslagen 1. mits deze participaties zijn gewaardeerd op reële waarde en alle waardemutaties in de winst-enverliesrekening worden verwerkt (IAS 31. Het is niet mogelijk bepaalde joint ventures proportioneel te consolideren terwijl andere joint ventures worden gewaardeerd volgens de ‘equity method’.210 schrijft voor dat de eerste waardering van door deelnemers ingebrachte activa en passiva in de jaarrekening van de joint venture geschiedt tegen de reële waarde op het moment van inbreng. 1. IAS 31 maakt een onderscheid tussen waardering van joint ventures in de geconsolideerde jaarrekening en waardering van joint ventures in de enkelvoudige jaarrekening.5). gebruik (in dezelfde bedrijfsactiviteit) en reële waarde. worden alle joint ventures op dezelfde wijze verwerkt.46). De huidige versie van SIC 13 geeft aan dat winstneming ook in die situatie mogelijk is. Volgens RJ 214. 1. Onder de Nederlandse wet.1 Waardering Als er geen sprake is van proportionele consolidatie. Voor waardering van joint ventures in de enkelvoudige jaarrekening van de deelnemende partij verwijst IAS 31 expliciet naar IAS 27 (IAS 31.en regelgeving is het mogelijk om verschillende soorten joint ventures op verschillende wijzen te verwerken. In IAS 27 wordt gesteld dat waardering tegen kostprijs of overeenkomstig IAS 39 plaatsvindt (IAS 27. Participaties worden gewaardeerd tegen kostprijs of actuele waarde. dat dit niet is toegestaan.204 worden door participatiemaatschappijen gehouden belangen gewoonlijk aangemerkt als ‘overige effecten’.1). De vraag is of in dat geval een boekwinst mag worden verantwoord. maar alleen indien de transactie voldoende ‘commercial substance’ heeft (SIC 13. IAS 31 bevat geen regelgeving met betrekking tot de jaarrekening van de joint venture zelf.Deze hoeven niet te worden verwerkt als joint ventures. in aansluiting op een vorige versie van SIC 13.5 Winstneming indien ingebrachte activa gelijk in aard. tenzij de joint venture is geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. 1.42). In dat geval wordt de joint venture in overeenstemming met IFRS 5 gewaardeerd (zie hoofdstuk 31). gebruik en reële waarde De situatie kan zich voordoen dat door de verschillende deelnemers ingebrachte nietmonetaire activa ongeveer aan elkaar gelijk zijn voor wat betreft aard. In de geconsolideerde jaarrekening wordt een joint venture gewaardeerd volgens de ‘equity method’ . 1.208 stelt. zelfs als zij voldoen aan de criteria voor joint ventures. worden joint ventures overeenkomstig artikel 2:389 BW tegen netto-vermogenswaarde gewaardeerd in zowel de geconsolideerde als de enkelvoudige jaarrekening.2 Consistente toepassing verwerkingsmethode Als ingevolge IAS 31. tenzij de joint venture is geclassificeerd als aangehouden voor verkoop (IAS 31.4 Alternatieve waarderingsmethoden voor ‘venture capital’-participaties Participatiemaatschappijen en vergelijkbare ondernemingen hoeven hun participaties in joint ventures niet proportioneel te consolideren of volgens de ‘equity-method’ te waarderen.3 Eerste waardering ingebrachte activa Richtlijn 215. met andere woorden dat de inbreng een bedrijfsmatig doel dient en niet een .

kortlopende en langlopende schulden.1 Informatie omtrent vermogenstoezeggingen In de toelichting wordt informatie verschaft over het totale bedrag aan vermogenstoezeggingen (‘capital commitments’) door de deelnemer aan joint ventures.161 20 Joint ventures ‘constructie’ is om winst te kunnen verantwoorden. – totale bedragen van vlottende activa.33 en RJ 217. Richtlijn 215 kent dergelijke informatieeisen niet. 3 Toelichting 3. en kosten en opbrengsten gerelateerd aan de joint ventures.56): – naam en beschrijving van de joint venture. De RJ is op dit punt dus restrictiever. in plaats van een aandelenbelang.6 Waardering (resterende) belang als gezamenlijke zeggenschap verloren is gegaan Als gezamenlijke zeggenschap verloren is gegaan. Richtlijn 215 kent dergelijke informatie-eisen niet. wordt het (resterende) belang in de voormalige joint venture gewaardeerd tegen de reële waarde op het moment dat de gezamenlijke zeggenschap verloren is gegaan (IAS 31. Deze informatie wordt ook opgenomen als de deelnemer in de joint venture alleen een enkelvoudige jaarrekening opstelt.34 laat de deelnemer de keuze of hij zijn aandeel in de activa. Wel wordt op grond van artikel 2:379 BW in de enkelvoudige jaarrekening en op grond van artikel 2:414 BW in de geconsolideerde jaarrekening de naam. 3.2 Overige toelichting met betrekking tot belangrijke joint ventures Met betrekking tot belangrijke joint ventures wordt de volgende informatie over de joint venture vermeld (IAS 31. en over het totale bedrag van het aandeel van de deelnemer in de vermogenstoezeggingen van de joint venture zelf (IAS 31. Onder de Nederlandse grondslagen worden de proportioneel geconsolideerde posten samengevoegd met de integraal geconsolideerde posten. vaste activa. woonplaats en het aandeel in het verschafte kapitaal van de joint venture vermeld.55). 2 Presentatie 2.6 geeft nog aan dat winstneming altijd mogelijk is voor zover de rechtspersoon tegenover de inbreng. Onder Nederlandse grondslagen blijft het belang gewaardeerd tegen de boekwaarde. IAS 31. . In dat geval is de winst namelijk niet verder afhankelijk van het realiseren van toekomstige kasstromen in de joint venture. of wil samenvoegen met de andere posten van de integraal geconsolideerde jaarrekening. SIC 13. Deze informatie wordt ook opgenomen als de deelnemer in de joint venture alleen een enkelvoudige jaarrekening opstelt.1 Proportionele consolidatie Bij de proportionele methode worden de activa en passiva alsmede de baten en lasten naar evenredigheid van het kapitaalbelang respectievelijk aandeel in het resultaat opgenomen (IAS 31. – aandeel in het kapitaal van de joint venture.501). passiva en het resultaat van de joint venture afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening wil verantwoorden.45). 1. rechtstreeks liquide middelen of andere activa ontvangt.

162 Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 214 Financiële vaste activa (aangepast 2009) – Richtlijn 215 Joint ventures (aangepast 2007) – Richtlijn 217 Consolidatie (aangeaost 2007) – IAS 31 Financial Reporting of Interests in Joint Ventures – SIC 13 Jointly Controlled Entities – Non-Monetary Contributions by Venturers .

Geeft indicaties. maar geen definitie van hyperinflatie IFRS strikter Er is in elk geval sprake van hyperinflatie indien de inflatie over een periode van 3 jaar in totaal 100% of meer heeft bedragen Keuze bij eerste omrekening van niet-monetaire posten. met voledig terugwerkende kracht of vanaf het begin van het boekjaar waarin voor het eerst wordt voldaan aan de criteria van hyperinflatie Geen specifieke regelgeving NL strikter 1. worden de gecumuleerde omrekeningsverschillen voor het volledige bedrag naar de winsten-verliesrekening overgeboekt Strakkere regels bij gedeeltelijk afstoten buitenlandse eenheid Strijdig 1. terugbetaling kapitaal.3 Verwerken cumulatief omrekeningsverschil bij afstoten van een buitenlandse eenheid Verwerken cumulatief omrekeningsverschil bij gedeeltelijk afstoten van een buitenlandse eenheid Als activa van de buitenlandse eenheid IFRS strikter Het cumulatieve omrekeningsverschil alsnog in de winst-enverliesrekening opnemen IFRS strikter Proportionele recycling van de omrekeningsverschillen op basis van een gedeeltelijke desinvestering ongeacht de mate van ‘control’ en ongeacht of ‘control’ al dan niet verloren gaat Bij verlies van ‘control’ terwijl een gedeelte van het kapitaalbelang wordt behouden.1 Verwerking valutatermijncontracten 1.6 Eerste toepassing hyperinflatie Jaarrekening inclusief vergelijkende cijfers aanpassen voor inflatie IFRS strikter 1.5 Definitie hyperinflatie De reikwijdte beperkt zich tot verkoop van een belang De reikwijdte is ruimer: verkoop.en regelgeving Grondslagen Waardering tegen reële waarde of kostprijs Als activa van de buitenlandse eenheid of de rapporterende rechtspersoon Blijft in het vermogen of wordt overgeboekt naar winst-enverliesrekening Waarderen tegen reële waarde IFRS strikter IFRS Conclusie 1.163 21 Vreemde valuta 21 1 Vreemde valuta Nederlandse wet.7 Hyperinflatie: latente belastingen Na aanpassingen voor inflatie ontstane verschil met boekwaarde berekenen en eventuele latente belastingen opnemen IFRS strikter . etc.4 Reikwijdte van afstoten van een buitenlandse eenheid 1.2 Goodwill bij acquisitie van een buitenlandse eenheid 1.

De in IAS 29 opgenomen definitie van hyperinflatie is ook van toepassing op de omrekening van buitenlandse deelnemingen die zijn gevestigd in landen met hyperinflatie.164 Nederlandse wet. Uitsluitend dat aspect van IAS 29 is in de hiernavolgende analyse opgenomen. Deze standaard bevat ook regels over de wijze waarop jaarrekeningen van ondernemingen die zijn gevestigd in landen met hyperinflatie moeten worden aangepast aan de dalende koopkracht. In de Nederlandse regelgeving zijn dergelijke bepalingen niet opgenomen omdat Nederland zelf geen hyperinflatieland is.en regelgeving 2 Presentatie Afzonderlijk binnen het eigen vermogen als omrekeningsverschillenreserve of als onderdeel van wettelijke reserve deelneming Keuze voor vreemde geldeenheid indien werkzaamheid van de rechtspersoon of internationale vertakking van de groep dat rechtvaardigt IFRS Conclusie 2.1 Rapporteringsvaluta die afwijkt van lokale valuta 3.3 Vermelding effect van koerswijzigingen na balansdatum 3.2 Grondslagen omrekening goodwill bij acquisitie van een buitenlandse eenheid 3.4 Jaarrekening in hyperinflatievaluta Vermelding welke grondslagen zijn toegepast Geen specifieke eisen NL eist meer toelichting Als kennis van deze ontwikkeling nodig is voor een juiste beoordeling Geen specifieke eisen Geen specifieke eisen NL eist meer toelichting Enkele specifieke eisen IFRS eist meer toelichting Algemeen IAS 29 IFRS kent een specifieke standaard IAS 29 ‘Financial Reporting in Hyperinflationary Economies’ (reformatted 1994) over hyperinflatie. .1 Omrekeningsverschillen die rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt 2.2 Keuze presentatievaluta Afzonderlijk binnen het eigen vermogen als omrekeningsverschillenreserve IFRS strikter Keuze is vrij NL strikter 3 Toelichting Vermelding van motivering van gebruik Geen specifieke eisen NL eist meer toelichting 3.

1 Verwerking valutatermijncontracten RJ 122 en IAS 21 gaan niet in op de verwerking van valutatermijn transacties.47 laat slechts de eerstgenoemde verwerkingswijze toe.q. Deze worden behandeld zoals alle andere financiële instrumenten in overeenstemming met RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ en IAS 39 ‘Financial Instruments: Recognition and Measurement’. Bij het afstoten van een dergelijk belang dient bij toepassing van IAS 21 het cumulatieve omrekeningsverschil dat reeds in het totaalresultaat verantwoord is geweest en als een afzonderlijke post binnen het eigen vermogen is opgenomen.q.39 in een afzonderlijke post binnen het eigen vermogen verantwoord te worden.9 bepaald dat alle derivaten tegen reële waarde worden gewaardeerd. 1. ‘Financiële instrumenten’. Dutch GAAP kent voor alle vormen van deelneming een proportionele overboeking (naar winst-en-verlies-rekening of naar overige reserves) van de omrekeningsverschillen op basis van een gedeeltelijke desinvestering ongeacht de mate van ‘control’ en ongeacht of ‘control’ al dan niet verloren gaat.165 21 Vreemde valuta 1 Grondslagen 1. invloed van betekenis bij een deelneming (‘associate’) c. IAS 21. welke standaarden worden behandeld in hoofdstuk 22. IFRS (IAS 21.311).48). 1.513).302(c) en IAS 21. Deze vreemdevalutaposten dienen op iedere balansdatum omgerekend te worden tegen de koers per balansdatum. . IAS 39. dan wel te classificeren als niet-monetaire posten in vreemde valuta en te verwerken tegen de wisselkoers op het moment van de transactie.en de reële-waardeaanpassingen worden als het ware gefixeerd in vreemde valuta.310): 1 als activa en passiva van de bedrijfsuitoefening in het buitenland en omgerekend tegen de koers op de balansdatum.48A) kent het expliciete voorschrift dat ingeval sprake is van het verloren gaan van ‘control’ van een groepsmaatschappij (‘subsidiary’) c.2 Goodwill bij acquisitie van een buitenlandse eenheid Goodwill ontstaan bij de acquisitie van een bedrijfsuitoefening in het buitenland en elke aanpassing naar de reële waarde van boekwaarden van activa en passiva op het moment van die acquisitie worden behandeld (RJ 122. Ingevolge Richtlijn 122 is het bij wijze van alternatief toegestaan het verschil rechtstreeks te verwerken in de overige reserves (RJ 122. Valutatermijncontracten zijn niet beursgenoteerde derivaten die gewaardeerd kunnen worden tegen kostprijs of tegen reële waarde (RJ 290. gezamenlijke zeggenschap bij een joint venture terwijl niet het gehele kapitaalbelang wordt gedesinvesteerd doch alleen een gedeelte van dit belang. de gecumuleerde omrekeningsverschillen voor het volledige bedrag naar de winst-enverliesrekening overgeboekt moet worden. de goodwill. te worden gereclassificeerd van het eigen vermogen naar de winst-en-verliesrekening (IAS 21. of 2 als activa en passiva van de rechtspersoon uitgedrukt in de functionele valuta van de rechtspersoon.3 Verwerken cumulatief omrekeningsverschil bij afstoten van een buitenlandse eenheid Omrekeningsverschillen die zich voordoen bij buitenlandse deelnemingen dienen volgens RJ 122.

5 Definitie hyperinflatie Voor de omrekening van buitenlandse deelnemingen in landen met hyperinflatie gelden specifieke regels. In IAS 29 is een aantal karakteristieken opgenomen waaruit kan worden afgeleid wanneer er sprake is van een land met hyperinflatie.166 Daarnaast bepaalt IAS 21. een proportionele herallocatie van de geaccumuleerde koersverschillen tussen eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij en het minderheidsbelang dient plaats te vinden (IAS 21. 1. het koersverschil dat toerekenbaar is aan het minderheidsbelang eveneens uit de reserve omrekeningsverschillen moet worden verwijderd. Tenslotte wordt hier gewezen op het feit dat onder de Nederlandse wet.4 Reikwijdte van afstoten van een buitenlandse eenheid IAS 21.49 gebruikt een uitgebreidere reikwijdte voor het afstoten van een buitenlandse entiteit.402). Voor de situatie waarin sprake is van het verloren gaan van ‘control’ van een groepsmaatschappij (‘subsidiary’) waarin de moedermaatschappij een belang heeft dat minder is dan 100% (en dus sprake is van een minderheidsbelang in het eigen vermogen) en waarbij na de transactie de moedermaatschappij nog een belang houdt schrijft IAS 21. waarbij het gerelateerde deel van het cumulatieve omrekeningsverschil naar de winst-en-verliesrekening dient te worden gereclassificeerd. IFRS kent het begrip ‘wettelijke reserve’ niet. maar een andere component van het eigen vermogen.311).48B dat in geval een entiteit wordt verkocht die zelf een buitenlandse activiteit in haar jaarrekening heeft en waarbij sprake is van een minderheidsaandeelhouder in die buitenlandse activiteit.3): – De plaatselijke bevolking geeft de voorkeur aan het aanhouden van de koopkracht in niet-monetaire activa of in een relatief stabiele vreemde valuta. Eveneens uitsluitend voor een groepsmaatschappij waarin minder dan 100% van de aandelen wordt gehouden schrijft IFRS voor dat in geval van een mutatie in het kapitaalbelang. Betaling van dividend kan gekwalificeerd worden als een gedeeltelijke afstoting indien het een terugbetaling van geïnvesteerd vermogen betreft.48C voor dat het gecumuleerde omrekeningsverschil alleen voor het relatieve belang dat de moedermaatschappij in de groepsmaatschappij heeft bezeten in de winst-en-verliesrekening wordt opgenomen. Bedragen in lokale valuta worden onmiddellijk geïnvesteerd om koopkrachtbehoud te garanderen. terugbetaling van aandelenkapitaal of het opgeven van een deel van of de volledige entiteit. Er kan dan sprake zijn van een gedeeltelijke afstoting.en regelgeving de cumulatieve omrekeningsverschillenrekening onder het eigen vermogen een wettelijke reserve is die niet mag worden uitgekeerd (RJ 122. De Richtlijnen beperken de reikwijdte tot verkoop van een buitenlandse eenheid (RJ 122.48C). 1. zonder dat de ‘control’ verloren gaat. De Nederlandse wet-en regelgeving gaat hierop niet specifiek in. De opsomming is niet limitatief (IAS 29. Naar onze mening zal dit zelden tot een verschil leiden. liquidatie. De tegenboeking is dan niet de winst-en-verliesrekening. . Een onderneming kan zich ontdoen van haar belang in een buitenlandse entiteit via verkoop.

Verder hoeven de vergelijkende cijfers. Dit beslaat dus mede een periode waarin er geen hyperinflatie was. ook al is die periode relatief kort. Dit gebeurt door de activa en passiva die daarvoor in aanmerking komen volgens IAS 29 aan te passen voor inflatie vanaf het moment van acquisitie (of latere herwaardering) van activa of het aangaan van de verplichting. Rentevoeten. De onderneming moet IAS 29 toepassen alsof de economie altijd in hyperinflatie was geweest. .312a geeft aan dat de eerste omrekening van activa en verplichtingen op twee manieren kan plaatsvinden:niet-monetaire posten worden aan het begin van het boekjaar omgerekend voor het effect van de (hyper)inflatie vanaf het moment dat de activa zijn verkregen en verplichtingen zijn aangegaan (feitelijk een volledig terugwerkende kracht).167 21 Vreemde valuta – – – – De plaatselijke bevolking ziet monetaire activa in termen van een relatief stabiele vreemde valuta en niet in de eigen valuta. lonen en prijzen zijn verbonden aan een prijsindex. – De Nederlandse Richtlijnen gaan niet in op de situatie dat hyperinflatie optreedt in het land van de rapporterende entiteit. in tegenstelling tot IFRIC 7. RJ 122.6 Eerste toepassing hyperinflatie IFRIC heeft Interpretation 7 ‘Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies’ gepubliceerd. In de Richtlijnen is opgenomen dat van hyperinflatie in ieder geval sprake is indien deze over een periode van drie jaar in totaal 100% of meer heeft bedragen (RJ 122. De cumulatieve inflatie gedurende drie jaar nadert of overschrijdt de 100%. Prijzen kunnen worden weergegeven in die vreemde valuta. In het jaar waarin wordt geconstateerd dat een land in hyperinflatie verkeert. in hyperinflatie raakt en op welke wijze latente belastingen moeten worden bepaald en omgerekend bij toepassing van ‘hyperinflation accounting’. niet te worden aangepast en worden twee verwerkingswijzen geboden.312). RJ 122. Daarin wordt ingegaan op de vraag op welke wijze de jaarrekening moet worden aangepast indien de economie waarin de onderneming (of haar dochtermaatschappij) zich bevindt. – niet-monetaire posten worden aan het begin van het boekjaar omgerekend voor het effect van de (hyper)inflatie vanaf het begin van het boekjaar waarin voor het eerst wordt voldaan aan de criteria van hyperinflatie (ofwel een startindex aan het begin van het boekjaar van 100%). Zowel IAS 29 als RJ 122 geven geen sluitende definitie van hyperinflatie. maar laten ruimte voor beoordeling waarbij RJ 122 een minimumvoorwaarde geeft. Bij aankopen en verkopen op krediet wordt in de prijs rekening gehouden met het koopkrachtverlies gedurende de kredietperiode. moet de jaarrekening inclusief de vergelijkende cijfers over het voorgaande jaar worden aangepast aan de inflatie. 1. Deze regelgeving in de Richtlijnen is ten opzichte van IFRIC 7 veel minder gedetailleerd.312a gaat wel in op de situatie dat hyperinflatie optreedt in het land van een buitenlandse bedrijfsuitoefening.

1 Omrekeningsverschillen die rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt De omrekeningsverschillen die rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt dienen als volgt te worden gepresenteerd (RJ 122. IFRS kent geen bijzondere presentatievoorschriften behalve dat de omrekeningsverschillenreserve als afzonderlijke component binnen het eigen vermogen moet worden gepresenteerd (IAS 21. . 3 Toelichting 3.402). Vervolgens dient de latente belastingbedragen van vorig jaar (en de stand in de openingsbalans) te worden aangepast voor inflatie sinds die data tot aan de balansdatum van het huidige boekjaar. De grondslagen voor wijze van omrekening en de verwerking van valutakoersverschillen moeten worden toegelicht (RJ 122. De Nederlandse richtlijnen gaan hierop niet in. Met vreemde geldeenheid wordt hierbij bedoeld een andere valuta dan de euro.504 schrijft voor dat de motivering voor het gebruik van een rapporteringsvaluta die afwijkt van lokale valuta wordt vermeld. – de overige omrekeningsverschillen als een reserve omrekeningsverschillen in overeenstemming met artikel 2:389 lid 8 BW. als een reserve omrekeningsverschillen in overeenstemming met artikel 2:389 lid 8 BW. 2. 2 Presentatie 2. Op grond van artikel 2:362 lid 7 BW mag de jaarrekening of alleen de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld in een vreemde geldeenheid indien de werkzaamheid van de rechtspersoon of de internationale vertakking van zijn groep dat rechtvaardigt.104).8 en RJ 122.404): – indien de omrekeningsverschillen betrekking hebben op het positieve resultaat van deelnemingen en rechtstreekse waardevermeerderingen in overeenstemming met artikel 2:389 lid 6 BW. dan wel als onderdeel van de wettelijke reserve deelnemingen in overeenstemming met artikel 2:389 lid 6 BW. Onder IFRS/IAS wordt deze toelichting niet gevraagd. Zowel de reserve ingehouden winsten deelnemingen als bedoeld in artikel 2:389 lid 6 BW als de reserve omrekeningsverschillen als bedoeld in artikel 2:389 lid 8 BW.168 1.32/39). IFRS stelt geen specifieke eisen en laat de keuze van de presentatievaluta vrij.2 Keuze presentatievaluta De presentatievaluta is de valuta waarin de jaarrekening van de rechtspersoon wordt gepresenteerd (IAS 21. zijn wettelijke reserves en kunnen dus niet vrijelijk worden uitgekeerd (RJ 122.1 Rapporteringsvaluta die afwijkt van lokale valuta RJ 122.404 en 502).7 Hyperinflatie – latente belastingen IFRIC 7 bepaalt ter zake van de latente belastingen dat eerst alle aanpassingen voor inflatie plaats dienen te vinden om vervolgens het ontstane verschil met de boekwaarde te berekenen en daarmee eventuele latente belastingen.

502). als kennis van deze ontwikkeling nodig is voor een juiste beoordeling respectievelijk besluitvorming door gebruikers van de jaarrekening (RJ 122. RJ 122 kent deze toelichtingseisen niet.508).3 Vermelding effect van koerswijzigingen na balansdatum In de toelichting wordt vermeld het effect van een koerswijziging na balansdatum op monetaire posten in vreemde valuta of op de jaarrekening van een buitenlandse bedrijfsuitoefening. Dit is niet van toepassing onder IAS 21. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 122 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta (aangepast 2009) – Richtlijn 290 Financiële instrumenten (aangepast 2009) – IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (revised 2005) – IAS 21R The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (revised 2008) – IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (reformatted 1994) – IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (revised 2005) – IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (2005) . IAS 24 kent een dergelijke informatie-eis niet. – of de jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten of actuele waarde.39 bevat ook nog enkele toelichtingseisen in die gevallen waarin een onderneming de jaarrekening opstelt in een hyperinflatievaluta: – het feit dat de jaarrekening en vergelijkende cijfers zijn aangepast aan de koopkrachtontwikkeling van de functionele valuta. 3. welk niveau deze index had op de balansdatum en de bewegingen van deze index gedurende het boekjaar en het daaraan voorafgaande boekjaar.169 21 Vreemde valuta 3. – welke prijsindex is gehanteerd.4 Toelichtingseisen jaarrekening in een hyperinflatievaluta IAS 29.2 Grondslagen omrekening goodwill bij acquisitie van een buitenlandse eenheid Onder de RJ 122 dient vermeld te worden welke grondslagen zijn gebruikt voor de omrekening van de goodwill en de aanpassing naar reële waarde bij de acquisitie van een buitenlandse eenheid (RJ 122. 3.

Herclassificatie kan niet leiden tot een bate of last Waardeveranderingen in het resultaat indien aan een aantal voorwaarden is voldaan IFRS strikter 1. Indien niet nagenoeg alle risico’s en opbrengsten zijn overgedragen maar ook niet zijn behouden. Herclassificatie kan leiden tot bate of last IFRS strikter .en regelgeving 1 Grondslagen Bij overdracht van economische voordelen en risico’s aan derden Indien nagenoeg alle risico’s en opbrengsten zijn overgedragen. in beide gevallen moet een herwaarderingsreserve worden gevormd Onder omstandigheden toegestaan met verwerking als stelselwijziging. tenzij reële waarde niet betrouwbaar te bepalen is IFRS strikter Waardeveranderingen in het vermogen of resultaat. Is dat het geval. Financiële passiva gaan van de balans af wanneer de in het contract vastgelegde verbintenis wordt nagekomen. worden de financiële activa van de balans gehaald. vaststellen of ‘control’ (beschikkingsmacht) is behouden.170 22a Financiële instrumenten (op basis van IAS 39) Nederlandse wet.1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) 1.5 Herclassificatie tussen categorieën Bepaalde herclassificaties zijn onder omstandigheden toegestaan. dan worden de activa op de balans gehandhaafd voor het deel waarvoor de onderneming nog risico loopt over de activa. wordt ontbonden of afloopt Reële waarde.2 Waardering van nietbeursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten (activa) 1. tenzij reële waarde niet betrouwbaar te bepalen is IFRS strikter IFRS Conclusie 1.4 ‘Fair value’ optie Kostprijs of actuele waarde (keuze) IFRS strikter Kostprijs of actuele waarde (keuze) Reële waarde.3 Waardering van derivaten met nietbeursgenoteerde onderliggende waarde 1.

12 Documentatie hedge accounting 1.9 Verwerking derivaten besloten in een contract (‘embedded derivaten’) Geen vrijstelling voor middelgrote rechtspersonen IFRS strikter Bij niet afscheiden het gehele instrument waarderen tegen reële waarde met waardewijzigingen door winst-enverliesrekening Kostprijshedge-accounting bestaat niet IFRS kent meer voorwaarden Strijdig 1. die algemener geformuleerd zijn Generieke of individuele hedge documentatie Kent geen 80/125 bandbreedte IFRS Bij ‘available for sale’ financiële activa wordt een waardedaling beneden kostprijs in het eigen vermogen verantwoord tenzij sprake is van een ‘impairment’ IFRS kent deze uitzondering niet Conclusie Strijdig 1.7 Geamortiseerde kostprijs IFRS strikter 1.11 Voorwaarden voor hedge accounting 1.6 Negatieve herwaarderingsreserve Nederlandse wet.en regelgeving Waardedalingen beneden kostprijs moeten in de W&V worden verantwoord (geen negatieve herwaarderingsreserve) De Richtlijnen geven aan dat het toepassen van lineaire amortisatie (in plaats van het toepassen van de effectieverentemethode) als alternatief wordt toegestaan indien lineaire amortisatie niet tot belangrijke verschillen leidt ten opzichte van het toepassen van de effectieve-rentemethode RJ 290 staat bij bepalen van reële waarde zowel de actuele biedprijs.13 Effectiviteitstest IFRS strikter IFRS strikter Individuele hedge documentatie IFRS strikter 80/125 bandbreedte IFRS strikter .8 Reële waarde IAS 39 vereist gebruik van de actuele biedprijs voor activa en de actuele laatprijs voor passiva IFRS strikter 1.171 22a Financiële instrumenten (op basis van IAS 39) 1.10 Kostprijshedgeaccounting 1. de actuele laatprijs als ook het gebruik van middenkoersen toe Vrijstelling voor middelgrote rechtspersonen voor afscheiden van derivaat besloten in een contract Bij niet afscheiden het gehele instrument waarderen tegen waarderingsgrondslag van het basisinstrument (dit kan kostprijs zijn) Kostprijshedge-accounting toegestaan Minder voorwaarden.

resultaatbepaling.en regelgeving 2 Presentatie Op basis van juridische aanduiding IFRS Conclusie 2.2 Classificatie van financiële instrumenten in de geconsolideerde jaarrekening Op basis van economische realiteit Strijdig Op basis van economische realiteit (‘substance over form’ beginsel).en vreemd-vermogenscomponenten mogen afzonderlijk worden gerubriceerd. wordt eerdere toepassing verwacht.3 Classificatie bij samengestelde financiële instrumenten Eigen. waardering. Financiële instrumenten omvatten zowel primaire instrumenten zoals vorderingen. meer in detail uitgewerkt IFRS strikter 2. Voor Europese ondernemingen is dan nog wel goedkeuring van IFRS 9 nodig.172 Nederlandse wet. maar eerdere toepassing is mogelijk. In IFRS zijn de volgende drie standaarden omtrent financiële instrumenten opgenomen: – IAS 32 Financial Instruments: Presentation. In dat verband is op 12 november 2009 IFRS 9 ‘Financial Instruments’ gepubliceerd. Eigen. indien niet afzonderlijk gerubriceerd dan in de toelichting aangeven hoe de instrumenten zijn verwerkt Substance over form beginsel. IFRS 9 is van toepassing vanaf jaarrekeningen 2013. Dit ‘substance over form’ beginsel is algemeen geformuleerd. Gezien de vereenvoudigingen en mogelijkheden die IFRS 9 biedt. maar uitsluitend van financiële activa. hetgeen ten tijde van het schrijven van deze vergelijkingsbrochure (juni 2010) nog niet had plaatsgevonden.1 Additionele informatie Algemeen De IASB is bezig aan een project om IAS 39 te vervangen.1 Classificatie van financiële instrumenten als eigen vermogen of vreemd vermogen in de enkelvoudige jaarrekening 2. Deze standaard behandelt de grondslagen van waardering en resultaatbepaling. als afgeleide .en vreemd-vermogenscomponenten moeten afzonderlijk worden gerubriceerd IFRS strikter 3 Toelichting Specifieke toelichtingsvereisten Specifieke toelichtingsvereisten IFRS eist meer toelichting 3. – IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures.en regelgeving en IAS 39 worden in hoofdstuk 22a behandeld en de verschillen tussen de Nederlandse wet-en regelgeving en IFRS 9 worden in hoofdstuk 22b behandeld. schulden en aandelen. presentatie en toelichting van financiële instrumenten wordt behandeld in RJ 290. – IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. niet van financiële passiva. De verschillen tussen de Nederlandse wet. De verwerking.

Grondslagen 1. renteswaps en valutaswaps. Indien nagenoeg alle risico’s en opbrengsten zijn behouden. .702 wordt aangegeven dat een financieel instrument niet langer in de balans dient te worden opgenomen indien een transactie er toe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. Dit hoofdstuk behandelt financiële instrumenten in het algemeen (zowel primaire als afgeleide). Indien nagenoeg alle risico’s en opbrengsten zijn overgedragen. IAS 39 gaat zeer gedetailleerd in op de ‘derecognition’ van financiële activa en passiva. hoofdstuk 14 ‘Schulden’. Daarnaast mogen alleen de geïnde kasstromen worden doorgegeven.109 en 110 bevat een algemene bepaling omtrent de ‘derecognition’ van activa en passiva. dient te worden bepaald of ‘control’ (beschikkingsmacht) is overgedragen. Overdracht van een financieel actief kan plaatsvinden door juridische overdracht waarbij de ontvanger het recht krijgt rechtstreeks de kasstromen te ontvangen van de debiteur. Om te voldoen aan de ‘derecognition’ criteria voor deze financiële activa dienen de geïnde kasstromen onverwijld te worden doorgegeven en mogen deze niet (tijdelijk) ten eigen bate worden gebruikt. hoofdstuk 7 ‘Vlottende activa: vorderingen’. RJ 115.1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) In RJ 290. dienen de activa niet van de balans te worden gehaald.20). Als ‘control’ is overgedragen worden de activa van de balans gehaald. Een actief of een post van het vreemd vermogen dient niet langer in de balans te worden opgenomen indien de transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de post van het vreemd vermogen aan een derde worden overgedragen. De waardering. Of een onderneming ‘control’ heeft behouden over het actief hangt af van de mogelijkheid voor de ontvanger om het actief te verkopen. Als de ontvanger de mogelijkheid heeft het actief in zijn geheel te verkopen aan een derde partij zal de onderneming geen ‘control’ hebben behouden (IAS 39. futures. worden de activa van de balans gehaald. resultaatbepaling en toelichting van primaire instrumenten worden ook (specifieker) behandeld in:hoofdstuk 4 ‘Overige financiële vaste activa’.173 22a Financiële instrumenten (op basis van IAS 39) – – – 1 instrumenten (ook wel derivaten genaamd) zoals financiële opties. hoofdstuk 8 ‘Vlottende activa: effecten’. Daarna dient te worden beoordeeld of nagenoeg alle risico’s en opbrengsten behouden zijn. Als ‘control’ is behouden. dan worden de activa op de balans gehouden voor zover de onderneming nog blootstaat aan veranderingen in de waarde van het actief (IAS 39. Indien niet nagenoeg alle risico’s en opbrengsten zijn overgedragen en ook niet zijn behouden. termijncontracten. Vervolgens wordt aangegeven dat de bepalingen van RJ 115 voor het niet langer verwerken van activa en verplichtingen ook van toepassing zijn op financiële instrumenten. Daarnaast zijn regels opgenomen voor zogenaamde ‘pass-through arrangements’ waarbij de overdragende partij nog steeds de kasstromen int voor de kopende partij.23). Bij overdracht van financiële activa dient allereerst te worden beoordeeld of de regels voor ‘derecognition’ moeten worden toegepast op een deel of op het geheel van het financieel actief.

2 Waardering van niet-beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten (activa) De classificatie van een financieel actief is relevant voor de waardering van het actief.174 Ten aanzien van financiële passiva geldt (IAS 39. Deze keuze wordt stelselmatig gemaakt voor alle derivaten waarvan de onderliggende waarde niet-beursgenoteerd is.9).513). met daarbinnen een aantal subcategorieën. Het kan daarbij niet alleen gaan om het kwijtschelden van een schuld of het aflossen van een lening. Dit is de zogenaamde ‘fair value option’ (reële-waarde-optie).407). IAS 39 onderscheidt vier categorieën financiële activa (IAS 39. Onder IAS 39 worden niet-beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten tegen reële waarde gewaardeerd. tenzij de reële waarde niet betrouwbaar te bepalen is. 1. de mogelijkheid om financiële instrumenten onder bepaalde voorwaarden op dezelfde wijze te verwerken als financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille. terugverkoopverplichting of terugkooprecht anders dan tegen de dan geldende marktwaarde wordt overeengekomen en de crediteur de onderneming niet langer kan aanspreken voor het bedrag. Het komt echter maar weinig voor dat de reële waarde niet betrouwbaar te bepalen is. wordt ontbonden dan wel wanneer deze afloopt. met andere woorden. Het komt echter maar weinig voor dat de reële waarde niet betrouwbaar te bepalen is. behalve voor derivaten met niet-beursgenoteerde aandelen als onderliggende waarde waarvan de waarde niet betrouwbaar is vast te stellen. Ten aanzien van eigen vermogensinstrumenten bestaat het volgende verschil. RJ 290 geeft aan dat eigen vermogensinstrumenten die niet-beursgenoteerd zijn kunnen worden gewaardeerd tegen kostprijs dan wel reële waarde.3 Waardering van derivaten met niet-beursgenoteerde onderliggende waarde Voor derivaten waarvan de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is bestaat de keuze deze tegen kostprijs dan wel tegen reële waarde met wijzigingen in de reële waarde in de winst-en-verliesrekening te waarderen (RJ 290.9). Toepassing van de reële-waarde-optie onder IFRS is alleen mogelijk indien aan één van drie criteria is voldaan (IAS 39. De in RJ 290 opgenomen mogelijkheid niet-beursgenoteerde derivaten tegen kostprijs te waarderen wordt in IAS 39 niet gegeven.39) dat deze van de balans af gaan wanneer de verplichting tenietgaat. Dit is een keuze.9/11A): . RJ 290 onderscheidt vijf categorieën financiële activa (RJ 290. In dat geval wordt het instrument tegen kostprijs gewaardeerd. Ingevolge IAS 39 worden alle derivaten tegen reële waarde gewaardeerd met wijzigingen in de reële waarde in de winst-en-verliesrekening indien geen hedge accounting wordt toegepast.4 Fair value optie Naast ‘held for trading’ kent IFRS ook instrumenten ‘designated at fair value through profit and loss’. Voorts kent IAS 39 zeer specifieke regels voor allerlei verschillende situaties (IAS 39. maar ook om het overdragen van een lening. 1. De indeling in de (sub)categorieën volgens RJ 290 en IAS 39 is op hoofdlijnen gelijk. 1. mits daarbij geen garantie. dus waarderen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat. De verzamelnaam onder IFRS van financiële instrumenten in de handelsportefeuille en financiële instrumenten waarvoor de reële-waarde-optie wordt gebruikt is ‘a financial asset or financial liability at fair value through profit and loss’ (IAS 39. wanneer de in het contract vastgelegde verbintenis door de onderneming wordt nagekomen.24-37 en 40-42).

alleen is de toepassing beperkter. welke zou bestaan als financiële activa of passiva op verschillende grondslagen worden gewaardeerd. RJ 290. 1. Wijzigingen van de grondslag houdt een stelselwijziging in.5 Herclassificatie tussen categorieën Volgens RJ 290. het financieel instrument bevat een ‘embedded derivaat’. 26. Daarbij kan wel een bate of last op het moment van herclassificatie ontstaan. 50-54 kent gedetailleerde regelgeving omtrent de situaties waarin herclassificatie is toegestaan en de wijze waarop deze worden verwerkt. De reële-waarde-optie bestaat niet onder RJ 290.532 geeft verder aan dat een herclassificatie van de ene (sub)categorie naar de andere niet kan leiden tot een bate of last op het moment van de herclassificatie. overeenkomstig een gedocumenteerde risk management/investeringsstrategie.517/518 voor kiezen deze te waarderen tegen reële waarde met verwerking van waardewijzigingen in de winst-en-verliesrekening. Een voorbeeld van een beperktere toepassing is dat het waarderen van financiële verplichtingen tegen reële waarde onder RJ 290 alleen is toegestaan als het om instrumenten in de handelsportefeuille gaat (zie par. Een verschil hierbij is wel dat een dergelijke keuze onder RJ 290 voor de hele betreffende (sub)categorie gemaakt dient te worden. per financieel actief gemeten.6 Negatieve herwaarderingsreserve De rechtspersoon kan bij de verwerking van ongerealiseerde waardemutaties op tegen reële waarde gewaardeerde (i) gekochte leningen en obligaties of (ii) investeringen in eigen vermogen instrumenten kiezen voor verantwoording in de herwaarderingsreserve. passiva of beide) wordt op reëlewaardebasis gemanaged. De reële-waarde-optie kan ook nuttig zijn indien een onderneming een ‘embedded derivaat’ niet wil afscheiden. de reële-waarde-optie wordt in het algemeen wel als inflexibel beschouwd omdat de classificatie later niet gewijzigd kan worden. niet negatief worden . bijvoorbeeld voor zogenaamde shortposities. Een voorbeeld van vergelijkbare toepassing is de situatie dat een onderneming een obligatie heeft gekocht: zij kan er onder RJ 290. Dit zal met name in de financiële sector voorkomen.7). IAS 39 par. 10 lid 2 BAW). terwijl de reële-waarde-optie voor ieder individueel financieel instrument gekozen kan worden (mits aan de voorwaarden wordt voldaan). RJ 290 geeft voor bepaalde posten wel de mogelijkheid om deze op te nemen tegen reële waarde waarbij wijzigingen in de reële waarde verwerkt worden in de winst-en-verliesrekening. Waarderen tegen reële waarde voor andere financiële verplichtingen is niet toegestaan binnen de Richtlijnen en het Besluit actuele waarde (art. 1. een groep van financiële instrumenten (activa. Echter. Opgemerkt wordt dat er voor deze keuze geen voorwaarden bestaan zoals onder IAS 39. In het geval dat een onderneming geen reële-waardehedge-accounting wil toepassen (met de daarbij behorende documentatievereisten en effectiviteitsmetingen) kan de reële-waardeoptie een goed alternatief zijn.4. In dat geval mag deze herwaarderingsreserve.175 22a Financiële instrumenten (op basis van IAS 39) 1 2 3 toepassen van de reële-waarde-optie neemt een accounting mismatch weg of vermindert deze aanzienlijk.502 moeten financiële activa en financiële verplichtingen individueel of op portefeuilleniveau te worden toegedeeld naar (sub)categorieën.

521(b) en 290.8 Reële waarde Onder de reële waarde wordt verstaan het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde partijen. RJ 290 staat naast actuele biedprijs voor activa en actuele laatprijs voor passiva ook het gebruik van middenkoersen toe.522(b)). IFRS kent deze uitzondering niet. IFRS kent deze vrijstelling niet. – RJ 290 en IAS 39 geven beide aan dat wanneer een onderneming de waarde van het in een contract besloten derivaat niet individueel kan bepalen. die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn (RJ 940.418). Onder IFRS worden waardedalingen beneden kostprijs op ‘available for sale’ financiële activa wel ten laste van het eigen vermogen gebracht. Voor middelgrote rechtspersonen is het in alle gevallen toegestaan om het samengestelde instrument als een geheel te verwerken volgens de regels voor verwerking van het basiscontract. de aflossingspremies en de transactiekosten. Wanneer een instrument tegen reële waarde wordt gewaardeerd. 1. tenzij er sprake is van een ‘impairment’.517(b). Indien de onderneming beschikt over instrumenten met compenserende marktrisico’s mag ook de middenkoers gehanteerd worden. Ten aanzien van de verwerking van embedded derivaten bestaan de volgende verschillen: – RJ 290 kent dezelfde regels ten aanzien van afscheiding van embedded derivaten. 1. De geamortiseerde kostprijs van een financieel actief of een financiële verplichting wordt volgens de Richtlijnen en IFRS berekend middels de effectieve-rentemethode. 1.7 Geamortiseerde kostprijs De geamortiseerde kostprijs is gedefinieerd als het saldo van het bedrag bij eerste verwerking in de balans en het nog niet geamortiseerde gedeelte van het (dis)agio. 290.518(b). zal deze reële waarde elke rapportageperiode bepaald dienen te worden. De vraag hierbij is of deze embedded derivaten dienen te worden afgescheiden van het basiscontract en separaat als derivaat in de balans worden verantwoord. daarbij rekening houdend met aflossingen en andere mutaties in de hoofdsom (IAS 39. Echter de Richtlijnen geven aan dat het toepassen van lineaire amortisatie (in plaats van het toepassen van de effectieve-rentemethode) als alternatief wordt toegestaan indien lineaire amortisatie niet tot belangrijke verschillen leidt ten opzichte van het toepassen van de effectieve-rentemethode (RJ 273. IAS 39 vereist gebruik van de actuele biedprijs voor een actief en de laatprijs voor een passief (IAS 39 AG 72). RJ 290. Onder IAS 39 wordt het gehele samengestelde instrument dan gewaardeerd tegen reële . scheiden niet nodig is.825) komt naar voren dat derivaten ook kunnen zijn begrepen in andere contracten (de zogenaamde ‘embedded derivatives’). IAS 39.9).418). 290. RJ 290.9 Verwerking derivaten besloten in een contract (‘embedded derivaten’) In IAS 39 (IAS 39.9) en RJ 290 (RJ 290. – RJ 290 geeft een vrijstelling voor middelgrote rechtspersonen.176 (RJ 290.201.9. echter alleen voor de subcategorieën van derivaten waarvoor de onderneming heeft besloten deze tegen reële waarde te waarderen met waardeveranderingen in het resultaat (anders dan onder IFRS geeft RJ 290 de mogelijkheid derivaten waarvan de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is te waarderen tegen kostprijs).

10 Kostprijshedge-accounting RJ 290 onderscheidt de zogenaamde ‘kostprijshedge’ waarbij wordt toegestaan hedge instrumenten te waarderen tegen kostprijs. 1. 1. IAS 39 kent deze vorm van hedge accounting niet omdat hedge instrumenten tegen reële waarde worden gewaardeerd en niet tegen kostprijs. welke algemener geformuleerd zijn.177 22a Financiële instrumenten (op basis van IAS 39) waarde met waardewijzingen in de winst-en verliesrekening. RJ 290 kent alleen de eerste drie voorwaarden (RJ 290. Onder IFRS gelden de volgende voorwaarden (IAS 39. onder RJ 290 wordt het samengestelde instrument gewaardeerd tegen de waarderingsgrondslag van het basisinstrument. Ten aanzien van bijvoorbeeld de tweede voorwaarde eist RJ 290 niet specifiek dat de hedgerelatie zeer effectief is. maar dat een beschrijving van de verwachting aangaande de effectiviteit wordt opgenomen. evenals de doelstelling van de onderneming ten aanzien van risicobeheer en haar strategie bij het aangaan van de afdekkingstransactie. Dit kan ook kostprijs zijn.610 en 613). .12 Documentatie van hedge accounting Voor alle vormen van hedge-accounting is hedge documentatie verplicht.613): – toepassen van hedge accounting op basis van generieke documentatie. Het hedge instrument kan een derivaat zijn of een monetaire post in vreemde valuta.11 Voorwaarden van hedge accounting IAS 39 en RJ 290 geven aan dat aan specifieke voorwaarden moet zijn voldaan om hedge accounting te mogen toepassen. Bij kostprijshedge-afdekking wordt het risico van veranderingen in de reële waarde of variabiliteit van kasstromen afgedekt. terwijl het derivaat net als het afgedekte instrument tegen kostprijs wordt gewaardeerd.88): a bij het afsluiten van de afdekkingstransactie wordt de afdekkingsrelatie formeel aangewezen en gedocumenteerd. of – toepassen van hedge accounting op basis van documentatie per individuele hedgerelatie. dat wil zeggen dat zowel de reële waarde van de cashflows van het ‘gehedgede’ item alsmede de reële waarde van het hedge-instrument betrouwbaar kunnen worden gemeten. de afgedekte positie of transactie. In de documentatie dient mede opgenomen te worden een aanduiding van het afdekkingsinstrument. RJ 290 geeft hiervoor twee mogelijkheden (RJ 290. maar op grond van feiten en omstandigheden) en moeten de kasstromen in de toekomst invloed hebben op de winst-en-verliesrekening. 1. c bij een ‘cash flow hedge’ van een toekomstige transactie dient het zeer waarschijnlijk te zijn dat de transactie zich zal voordoen (niet alleen op grond van de intentie van het management. e de effectiviteit dient achteraf minstens eenmaal per rapportageperiode te worden getoetst en voor die periode of op cumulatieve basis voldoende te zijn gebleken. de aard van het af te dekken risico en hoe de onderneming zal beoordelen in hoeverre het afdekkingsinstrument effectief is bij het compenseren van het risico van veranderingen in de reële waarde van de afgedekte positie of aan het afgedekte risico toe te rekenen kasstromen. consistent met de origineel gedocumenteerde risicomanagementstrategie voor de betreffende hedgerelatie. b de afdekking is naar verwachting zeer effectief in het realiseren van compenserende veranderingen in reële waarden of kasstromen. d de effectiviteit van de hedge kan betrouwbaar worden gemeten.

De noodzaak om in de formele documentatie een directe relatie te leggen tussen het hedge-instrument en de af te dekken post. IAS 32. Het is namelijk niet toegestaan een nettopositie als een ‘gehedgede’ post aan te merken. dan zal de netto-positie moeten worden uitgesplitst in onderdelen (individuele activa. maar stelt geen specifieke eisen aan deze verwachting (geen 80%-125% range). Hierbij is de vraag of wordt verwacht of de hedge effectief zal zijn en of de hedgerelatie voldoende effectief is geweest om hedge accounting toe te passen. Wil verwerking volgens hedge-accounting plaatsvinden. Overigens zal elke ineffectiviteit. ook die binnen de range van 80% en 125%. 2.178 IFRS kent dit onderscheid niet. 2.2). Onder IFRS wordt een hedge geacht effectief te zijn indien. volgens de grondslagen van hedge-accounting te verwerken. – Het uitvoeren van regressieanalyse op de veranderingen van de reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie.15 vereist een presentatie op basis van de economische realiteit van het instrument (zie verder hoofdstuk 10a. verwacht wordt dat veranderingen van de reële waarde en de cashflows van het ‘gehedgede’ item worden gecompenseerd door veranderingen in de reële waarde en de cashflows van het hedge-instrument.15. passiva.1 Presentatie Classificatie van financiële instrumenten als eigen vermogen of vreemd vermogen in de enkelvoudige jaarrekening In de enkelvoudige jaarrekening moet de presentatie van financiële instrumenten als eigen of als vreemd vermogen plaatsvinden op grond van de juridische vorm (RJ 240. Deze effectiviteit kan worden getoetst door middel van bijvoorbeeld: – De vergelijking van de reële waarde verandering van een hedge-instrument en van een afgedekte positie in een bepaalde periode of cumulatief vanaf het aangaan van de hedgerelatie (‘dollar offset methode’). Dit zal betekenen dat voor sommige hedgerelaties onder RJ 290 wel hedge-accounting kan worden toegepast.207). niet op de balans opgenomen verplichtingen en/of toekomstige transacties). in de winst-en-verliesrekening moeten worden geboekt.2 Classificatie van financiële instrumenten als eigen vermogen of vreemd vermogen in de geconsolideerde jaarrekening Zowel bij IFRS als onder Dutch Gaap geldt voor de geconsolideerde jaarrekening dat de economische realiteit van de contractuele bepalingen en niet de juridische vorm van een financieel instrument de classificatie in de balans bepaalt (‘substance over form’) (IAS 32. terwijl dit onder IAS 39 niet kan vanwege een te beperkte (verwachte) effectiviteit. daar worden alleen individuele hedgerelatie onderkend. Ook de werkelijke effectiviteit dient binnen een range van 80% en 125% te blijven. Deze prospectieve effectiviteit dient binnen een range van 80% en 125% te blijven. 1. maakt het lastig een zogenaamde ‘macrohedging’-strategie.13 Effectiviteitstest Om hedge accounting te kunnen toepassen moet een effectiviteitstest worden gedaan. waarbij hedging van netto-risicoposities plaatsvindt. . 2 2. vanaf het begin en gedurende de looptijd van de hedgerelatie. RJ 290 vereist wel dat de verwachting van de effectiviteit wordt gedocumenteerd.

Ten aanzien van kredietrisico vereist IFRS 7.7 en IFRS 7.813). De standaard geeft aan dat hierbij informatie wordt gegeven die aansluit bij de wijze waarop het management de risico’s beoordeelt. toelichting van een ouderdomsanalyse (IFRS 7. Een weergave van de kasstromen uit hoofde van derivaten wordt alleen gegeven voor zover dit noodzakelijk is voor het begrip van de timing van de kasstromen (bijvoorbeeld .36 specifieke informatie over kredietkwaliteit van financiële activa waarvan de looptijd nog niet is geëindigd en waarop geen bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden. worden weergegeven (een ‘niet-verdisconteerde analyse’). Zo moet naast een aantal minimaal vereiste toelichtingen de kwantitatieve toelichting over risico’s worden gebaseerd op informatie die het ‘key management personnel’ hierover ontvangt. die RJ 290 niet bevat. 2.179 22a Financiële instrumenten (op basis van IAS 39) RJ 290.4). 3 Toelichting 3. IFRS 7 kent daarnaast de volgende eis. 2.37).1 Additionele informatie IFRS 7 vereist voor sommige deelonderwerpen soortgelijke informatie als vereist in RJ 290 (IFRS 7.3 Classificatie bij samengestelde financiële instrumenten IAS 32 (IAS 32. IFRS 7 vereist kwantitatieve toelichting. Een onderneming dient een ouderdomsanalyse voor financiële verplichtingen (zonder derivaten) te geven. deze beide componenten afzonderlijk moeten worden geclassificeerd onder respectievelijk het vreemd en het eigen vermogen.801). waarbij alle toekomstige kasstromen. moeten ook volgens de RJ afzonderlijk worden gepresenteerd. zoals een obligatielening met warrants. Instrumenten die weliswaar met elkaar zijn verbonden maar als afzonderlijke instrumenten zijn te identificeren.als een eigen-vermogenscomponent bevat.en eigen-vermogenscomponent niet afzonderlijk te classificeren. IFRS 7 benadrukt daarbij dat een onderneming informatie moet toelichten die de gebruikers in staat stelt te beoordelen hoe belangrijk financiële instrumenten voor de onderneming zijn. RJ 290 kent deze eis niet. IFRS 7 vereist voor elk type risico dat voortkomt uit financiële instrumenten dat kwantitatieve toelichting wordt gegeven die is gebaseerd op informatie die het ‘key management personnel’ hierover ontvangt. – Toelichting kredietrisico: RJ 290 en IFRS 7 vereisen informatie over maximaal kredietrisico en over belangrijke concentraties van kredietrisico. Daarnaast vereist zij voor financiële activa waarvan de looptijd wel is geëindigd of waarop een bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden. RJ 290 vereist kwalitatieve toelichting over liquiditeitsrisico. In de toelichting moet dan wel worden aangegeven hoe deze instrumenten zijn verwerkt. De Richtlijnen staan echter toe de schuld. In de geconsolideerde jaarrekening heeft deze methodiek de voorkeur van de RJ (RJ 290. inclusief de betalingen van rente. In deze aflossingsanalyse dienen financiële garantiecontracten te worden opgenomen tegen het maximale gegarandeerde bedrag. Indien sprake is van puttable instrumenten is onder strikte voorwaarden onder IFRS sprake van eigen vermogen (zie verder hoofdstuk 10b.28) bepaalt dat indien een onderneming een financieel instrument uitgeeft dat zowel een schuld. Onder IFRS is dit in vrij groot detail uitgewerkt.21) maar bevat in totaal yeen veel groter aantal toelichtingseisen dan RJ 290: – Kwantitatieve informatie over risico’s van financiële instrumenten. – Toelichting liquiditeitsrisico.

Toelichting reële waarde. IFRS 7.180 – – – bij interest rate swaps in een kasstroomhedge of voor toegezegde leningen). óf de relevante groepen van die individuele activa.27B vereist dat voor iedere categorie financiële instrumenten die is gewaardeerd tegen reële waarde onder andere de volgende informatie wordt opgenomen: – het niveau of de niveaus in de reële-waardehiërarchie (niveau 1. deze onderneming de volgende gegevens opneemt in de toelichting (RJ 290. Toelichting financiële activa boekwaarde hoger dan reële waarde. IFRS 7 vereist echter aanvullende toelichting over reële waarden. en de reden voor herclassificatie. Een onderneming dient een gevoeligheidsanalyse op te nemen voor elk type marktrisico. onder andere de toelichting van maximum kredietrisico en wijzigingen in de reële waarde van het instrument. en b de redenen voor het niet-verlagen van de boekwaarde.en eindbalans. inclusief het gegeven waarop de leiding van de onderneming de overtuiging baseert dat de boekwaarde kan worden gerealiseerd. IFRS 7 kent deze toelichtingseis niet. de aankopen. Ook dient de onderneming een beschrijving te geven van de wijze waarop de onderneming het liquiditeitsrisico beheerst. RJ 290 vereist dat indien een onderneming een of meer financiële activa heeft opgenomen tegen een boekwaarde die hoger is dan de reële waarde. . verkopen en overige mutaties.34 geeft aan dat de kwantitatieve toelichting moet aansluiten op informatie die het ‘key management personnel’ hierover ontvangt. de Richtlijnen kennen geen specifieke toelichtingseisen ten aanzien van financiële activa of verplichtingen tegen reële waarde met waardewijzigingen in winst-en-verliesrekening.943): a de boekwaarde en de reële waarde van óf de individuele activa. IFRS vereist aanvullende toelichting over reële waarden. – voor alle waarderingen op niveau 3 een aansluiting tussen de begin. zowel in de balans opgenomen als niet in de balans opgenomen. IFRS 7. de herclassificaties naar of vanuit niveau 3 en de redenen voor herclassificaties. IFRS 7 vereist kwantitatieve toelichting. dient de onderneming volgens RJ 290 en IFRS 7 informatie te geven over de reële waarde (RJ 290.Toelichting marktrisico. RJ 290 vereist kwalitatieve toelichting over marktrisico. – alle belangrijke herclassificaties tussen niveau 1 en niveau 2. 2 of 3) op basis waarvan de instrumenten zijn gewaardeerd. IFRS 7 kent specifieke eisen. IFRS 7.27). de in het eigen vermogen verwerkte resultaten.937. Voor elke categorie financieel actief en financiële verplichting. IFRS 7. maar bevat wel aanbevelingen op dit punt. Daarnaast dienen de gebruikte methoden en aannames worden toegelicht (IFRS 7.34 geeft aan dat de kwantitatieve toelichting moet aansluiten op informatie die het ‘key management personnel’ hierover ontvangt.40). waarin zijn opgenomen de in de winst-en-verliesrekening verwerkte resultaten. Hierin dient te worden aangegeven hoe eigen vermogen en winst-en-verliesrekening worden beïnvloed indien risicovariabelen zouden veranderen.

181 22a Financiële instrumenten (op basis van IAS 39) Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 290 Financiële instrumenten (aangepast 2009) – IAS 32 Financial Instruments: Presentation (revised 2009) – IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (revised 2009) – IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (revised 2009) .

1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) 1. in beide gevallen moet een herwaarderingsreserve worden gevormd Onder omstandigheden toegestaan met verwerking als stelselwijziging. worden de financiële activa van de balans gehaald. IFRS strikter 1.en regelgeving 1 Grondslagen Bij overdracht van economische voordelen en risico’s aan derden Indien nagenoeg alle risico’s en opbrengsten zijn overgedragen. wordt ontbonden of afloopt Reële waarde IFRS strikter IFRS Conclusie 1.182 22b Financiële instrumenten (op basis van IFRS 9) Nederlandse wet. dan worden de activa op de balans gehandhaafd voor het deel waarvoor de onderneming nog risico loopt over de activa. Financiële passiva gaan van de balans af wanneer de in het contract vastgelegde verbintenis wordt nagekomen. vaststellen of ‘control’ (beschikkingsmacht) is behouden.6 Negatieve herwaarderingsreserve Waardedalingen in de w&v hetzij (onder voorwaarden) via eigen vermogen (OCI) Strijdig . Is dat het geval.4 ‘Fair value’ optie Kostprijs of actuele waarde (keuze) IFRS strikter Kostprijs of actuele waarde (keuze) Reële waarde IFRS strikter Waardeveranderingen in het vermogen of resultaat.3 Waardering van derivaten met nietbeursgenoteerde onderliggende waarde 1.5 Herclassificatie tussen categorieën Herclassificaties zijn alleen toegstaan als het bedrijfsmodel (business model) is gewijzigd. Herclassificatie kan niet leiden tot een bate of last Waardedalingen beneden kostprijs moeten in de W&V worden verantwoord (geen negatieve herwaarderingsreserve) Waardeveranderingen in het resultaat (debt instruments) IFRS strikter 1.2 Waardering van nietbeursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten (activa) 1. Indien niet nagenoeg alle risico’s en opbrengsten zijn overgedragen maar ook niet zijn behouden.

12 Documentatie hedge accounting 1.9 Verwerking derivaten besloten in een contract (‘embedded derivaten’) Geen vrijstelling voor middelgrote rechtspersonen IFRS strikter Derivaten niet afgescheiden van het hoofdcontract.8 Reële waarde IAS 39 vereist gebruik van de actuele biedprijs voor activa en de actuele laatprijs voor passiva IFRS strikter 1.10 Kostprijshedgeaccounting 1.11 Voorwaarden voor hedge accounting 1. financiele instrument waarderen tegen reële waarde met waardewijzigingen door winst-en-verliesrekening Kostprijshedge-accounting bestaat niet IFRS kent meer voorwaarden Strijdig 1.183 22b Financiële instrumenten (op basis van IFRS 9) 1.13 Effectiviteitstest 2 Presentatie Kostprijshedge-accounting toegestaan Minder voorwaarden.1 Classificatie van financiële instrumenten als eigen vermogen of vreemd vermogen in de enkelvoudige jaarrekening Op basis van juridische aanduiding Op basis van economische realiteit Strijdig .en regelgeving De Richtlijnen geven aan dat het toepassen van lineaire amortisatie (in plaats van het toepassen van de effectieverentemethode) als alternatief wordt toegestaan indien lineaire amortisatie niet tot belangrijke verschillen leidt ten opzichte van het toepassen van de effectieve-rentemethode RJ 290 staat bij bepalen van reële waarde zowel de actuele biedprijs.7 Geamortiseerde kostprijs Nederlandse wet. de actuele laatprijs als ook het gebruik van middenkoersen toe Vrijstelling voor middelgrote rechtspersonen voor afscheiden van derivaat besloten in een contract Bij niet afscheiden het gehele instrument waarderen tegen waarderingsgrondslag van het basisinstrument (dit kan kostprijs zijn) IFRS IFRS kent deze uitzondering niet Conclusie IFRS strikter 1. die algemener geformuleerd zijn Generieke of individuele hedge documentatie Kent geen 80/125 bandbreedte IFRS strikter IFRS strikter Individuele hedge documentatie IFRS strikter 80/125 bandbreedte IFRS strikter 2.

De kern van IFRS 9 is dat de primaire classificatie slechts twee categorieën kent naar de aard van het instrument: schuld/vorderinginstrumenten (‘debt instruments’. die in fasen gereed zal komen. Eigen. In dit hoofdstuk wordt dan ook een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse wet-en regelgeving enerzijds en IFRS 9 gecombineerd met de bepalingen uit IAS 39 die nog van kracht zijn indien IFRS 9 . de bepalingen van IAS 39 van kracht blijven.en vreemd-vermogenscomponenten moeten afzonderlijk worden gerubriceerd IFRS strikter 3 Toelichting Specifieke toelichtingsvereisten Specifieke toelichtingsvereisten IFRS eist meer toelichting 3. De overige fasen zullen naar verwachting in de periode tot juni 2011 gereed komen.1 Additionele informatie Algemeen De IASB vervangt op dit moment IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement door IFRS 9 Financial Instruments. IFRS 9 is verplicht van toepassing vanaf 2013.3 Classificatie bij samengestelde financiële instrumenten Eigen. Voor ondernemingen die IFRS 9 vervroegd toepassen geldt dat voor de onderwerpen die nog niet in IFRS 9 zijn opgenomen.184 2. Voor ondernemingen die IFRS 9 vervroegd toepassen geldt dat voor de onderwerpen die nog niet in IFRS 9 zijn opgenomen. Voorbeelden van schuldinstrumenten zijn handelsvorderingen. De vervolgwaardering hangt af van de aard van het instrument en van specifieke criteria. In dit hoofdstuk wordt dan ook een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse wet-en regelgeving enerzijds en IFRS 9 gecombineerd met de bepalingen uit IAS 39 die nog van kracht zijn indien IFRS 9 vervroegd wordt toegepast anderzijds. Ten overvloede wijzen wij er op dat IFRS 9 nog niet is goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie. Er wordt in IFRS 9. De stelselwijziging naar IFRS 9 wordt in beginsel met terugwerkende kracht verwerkt. anders dan in IAS 39. Voor alle financiële activa geldt dat de eerste waardering plaatsvindt tegen reële waarde. Fase 1 behandelt de classificatie en waardering van financiële activa. hierna schuldinstrumenten genoemd) en eigen-vermogensinstrumenten (‘equity investments’). Dit ‘substance over form’ beginsel is algemeen geformuleerd. de bepalingen van IAS 39 van kracht blijven.en vreemd-vermogenscomponenten mogen afzonderlijk worden gerubriceerd. indien niet afzonderlijk gerubriceerd dan in de toelichting aangeven hoe de instrumenten zijn verwerkt IFRS Substance over form beginsel. met aanpassing van vergelijkende cijfers. meer in detail uitgewerkt Conclusie IFRS strikter 2. vorderingen uit hoofde van verstrekte leningen en obligaties. geen onderscheid gemaakt tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde instrumenten.2 Classificatie van financiële instrumenten in de geconsolideerde jaarrekening Nederlandse wet.en regelgeving Op basis van economische realiteit (‘substance over form’ beginsel).

alsmede de bijbehorende transactiekosten indien de vervolgwaardering niet tegen reële waarde via de resultatenrekening is. In Richtlijn 115.3 Waardering van derivaten met niet-beursgenoteerde onderliggende waarde Voor derivaten waarvan de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is bestaat de keuze deze tegen kostprijs dan wel tegen reële waarde met wijzigingen in de reële waarde in de winst-en-verliesrekening te waarderen (RJ 290. financiële verplichtingen (‘liabilities’) zullen in een latere fase worden geadresseerd. Onder IFRS 9 worden niet-beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten tegen reële waarde gewaardeerd. Alle waardeveranderingen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt.tenzij deze aandelen vallen in de categorie ‘fair value through OCI’. 1.2 Waardering van niet-beursgenoteerde eigen vermogensinstrumenten (activa) De classificatie van een financieel actief is relevant voor de waardering van het actief.185 22b Financiële instrumenten (op basis van IFRS 9) vervroegd wordt toegepast anderzijds. alinea 104 tot en met 112. IFRS 9 kent geen categorie ‘eigen vermogensinstrumenten met beursnotering’. Een actief of een post van het vreemd vermogen dient niet langer in de balans te worden opgenomen. Ten aanzien van eigen vermogensinstrumenten bestaat het volgende verschil. Deze keuze wordt stelselmatig gemaakt . 1. 3 Reële waarde via de resultatenrekening (‘fair value through profit and loss’): alle derivaten. Alleen in de uitzonderlijke omstandigheid dat de reële waarde van niet beursgenoteerde eigenvermogensinstrumenten niet betrouwbaar te bepalen is.1 Verwijdering van de balans (‘derecognition’) Richtlijn 290.110 is een algemene bepaling opgenomen omtrent de ‘derecognition’ van activa en passiva. alsmede alle vorderingen en eigen vermogensinstrumenten die niet in aanmerking komen voor categorie 1 of 2. Dit is een keuze. In deze eerste fase heeft IFRS 9 alleen betrekking op financiële activa (‘assets’). RJ 290 geeft aan dat eigen vermogensinstrumenten die nietbeursgenoteerd zijn kunnen worden gewaardeerd tegen kostprijs dan wel reële waarde.407). deze vallen onder IFRS 9 in de categorie ‘held for trading’ of ‘designated at fair value through other comprehensive income’ (ofwel fair value through OCI optie). indien de transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de post van het vreemd vermogen aan een derde zijn overgedragen. 1 Grondslagen 1. Voor de vervolgwaardering zijn er 3 mogelijkheden: 1 Geamortiseerde kostprijs: voor schuldinstrumenten (‘debt instruments’) die aan een tweetal criteria voldoen. danwel waarvoor vrijwillig gekozen wordt om in deze categorie op te nemen (‘fair value option’). met daarbinnen een aantal subcategorieën (zie Hoofdstuk 22a). 2 Reële waarde via het totaalresultaat (‘fair value through OCI’): alleen voor eigen vermogensinstrumenten die niet worden aangehouden voor handelsdoeleinden. RJ 290 onderscheidt vijf categorieën financiële activa (RJ 290.702 verwijst voor het niet langer opnemen van financiële activa of financiële verplichtingen naar RJ 115. dan worden de waardeveranderingen direct in het eigen vermogen verwerkt. Bij eerste waardering worden alle financiële activa gewaardeerd op reële waarde (‘fair value’). kan de aanschafprijs (kostprijs) de beste schatting zijn van de reële waarde.513).

5 Herclassificatie tussen categorieën Volgens RJ 290. 1. wordt prospectief doorgevoerd. per financieel actief gemeten. RJ 290.186 voor alle derivaten waarvan de onderliggende waarde niet-beursgenoteerd is. kan de grondslag van reële waarde worden gekozen (‘fair value option’). een wijziging die zelden zal voorkomen. 290. – de contractuele bepalingen van het instrument voorzien in kasstromen op specifieke data en de kasstromen betreffen uitsluitend de hoofdsom en rente op de resterende hoofdsom. Een dergelijke herclassificatie vanwege wijziging van bedrijfsmodel. Ook als aan beide genoemde criteria is voldaan. Indien de instrumenten worden gewaardeerd op fair value dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Waardering tegen geamortiseerde kostprijs mag alleen plaatsvinden als aan twee criteria cumulatief is voldaan: – het bedrijfsmodel is gericht op het aanhouden van de activa teneinde de contractuele kasstromen te realiseren. dan worden de waardeveranderingen direct in het eigen vermogen verwerkt.521(b) en 290. 1.522(b)).502 moeten financiële activa en financiële verplichtingen individueel of op portefeuilleniveau te worden toegedeeld naar (sub)categorieën.517(b). Alle overige schuldinstrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat. Onder IFRS 9 kan uitsluitend een wijziging van bedrijfsmodel aanleiding geven tot herclassificatie.4 Fair value optie Voor de fair value optie van IAS 39 wordt verwezen naar Hoofdstuk 22a. tenzij deze vallen in de categorie ‘fair value through OCI’. Indien de onderneming kiest om voor deze instrumenten de fair value optie te gebruiken dan worden alle waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkt 1.6 Negatieve herwaarderingsreserve De rechtspersoon kan bij de verwerking van ongerealiseerde waardemutaties op tegen reële waarde gewaardeerde (i) gekochte leningen en obligaties of (ii) investeringen in eigen vermogen instrumenten kiezen voor verantwoording in de herwaarderingsreserve. Wijzigingen van de grondslag houdt een stelselwijziging in.532 geeft verder aan dat een herclassificatie van de ene (sub)categorie naar de andere niet kan leiden tot een bate of last op het moment van de herclassificatie. In dat geval mag deze herwaarderingsreserve.7 Geamortiseerde kostprijs De geamortiseerde kostprijs is gedefinieerd als het saldo van het bedrag bij eerste verwerking in de balans en het nog niet geamortiseerde gedeelte van het (dis)agio. mits de keuze voor reële waarde leidt tot een eliminatie of belangrijke vermindering van een ‘accounting mismatch’. 1. 290. de aflossingspremies . IFRS 9 kent voor eigen vermogensinstrumenten de categorie ‘held for trading’ of ‘designated at fair value through other comprehensive income’ (ofwel fair value through OCI optie). IFRS 9 schrijft voor alle financiële activa eerste waardering tegen reële waarde voor.518(b). Voor derivaten schrijft IFRS 9 voor dat waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt. niet negatief worden (RJ 290. Onder IFRS 9 vindt de vervolgwaardering van schuldinstrumenten plaats tegen hetzij geamortiseerde kostprijs hetzij reële waarde met waardeveranderingen in het resultaat.

825) komt naar voren dat derivaten ook kunnen zijn begrepen in andere contracten (de zogenaamde ‘embedded derivatives’). Onder IFRS gelden de volgende voorwaarden (IAS 39. terwijl het derivaat net als het afgedekte instrument tegen kostprijs wordt gewaardeerd. Bij kostprijshedge-afdekking wordt het risico van veranderingen in de reële waarde of variabiliteit van kasstromen afgedekt. evenals de doelstelling van de onderneming ten aanzien van risicobeheer en haar strategie bij het aangaan van de afdekkingstransactie. IFRS 9 vereist niet langer dat embedded derivaten. zal deze reële waarde elke rapportageperiode bepaald dienen te worden. IFRS kent deze uitzondering niet.418). RJ 290 staat naast actuele biedprijs voor activa en actuele laatprijs voor passiva ook het gebruik van middenkoersen toe. 1. IAS 39.9. 1. de afgedekte positie of transactie. die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn (RJ 940. 1. gerelateerd aan een hoofdcontract dat binnen de scope van IFRS 9 valt. Wanneer een instrument tegen reële waarde wordt gewaardeerd.9) en RJ 290 (RJ 290. IAS 39 kent deze vorm van hedge accounting niet omdat hedge instrumenten tegen reële waarde worden gewaardeerd en niet tegen kostprijs.11 Voorwaarden van hedge accounting IAS 39 en RJ 290 geven aan dat aan specifieke voorwaarden moet zijn voldaan om hedge accounting te mogen toepassen. IAS 39 vereist gebruik van de actuele biedprijs voor een actief en de laatprijs voor een passief (IAS 39 AG 72).9 Verwerking derivaten besloten in een contract (‘embedded derivaten’) In IAS 39 (IAS 39. .187 22b Financiële instrumenten (op basis van IFRS 9) en de transactiekosten. Echter de Richtlijnen geven aan dat het toepassen van lineaire amortisatie (in plaats van het toepassen van de effectieve-rentemethode) als alternatief wordt toegestaan indien lineaire amortisatie niet tot belangrijke verschillen leidt ten opzichte van het toepassen van de effectieve-rentemethode (RJ 273. Indien de onderneming beschikt over instrumenten met compenserende marktrisico’s mag ook de middenkoers gehanteerd worden. De geamortiseerde kostprijs van een financieel actief of een financiële verplichting wordt volgens de Richtlijnen en IFRS berekend middels de effectieve-rentemethode. 1.10 Kostprijshedge-accounting RJ 290 onderscheidt de zogenaamde ‘kostprijshedge’ waarbij wordt toegestaan hedge instrumenten te waarderen tegen kostprijs. RJ 290. daarbij rekening houdend met aflossingen en andere mutaties in de hoofdsom (IAS 39. worden afgesplitst van het hoofdcontract: het financiële instrument wordt als één geheel beoordeeld.8 Reële waarde Onder de reële waarde wordt verstaan het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde partijen.418).9). Het hedge instrument kan een derivaat zijn of een monetaire post in vreemde valuta. In de documentatie dient mede opgenomen te worden een aanduiding van het afdekkingsinstrument. RJ 290.88): a bij het afsluiten van de afdekkingstransactie wordt de afdekkingsrelatie formeel aangewezen en gedocumenteerd.201. de aard van het af te dekken risico en hoe de onderneming zal beoordelen in hoeverre het afdekkingsinstrument effectief is bij het compenseren van het risico van veranderingen in de reële waarde van de afgedekte positie of aan het afgedekte risico toe te rekenen kasstromen.

188 b c d e de afdekking is naar verwachting zeer effectief in het realiseren van compenserende veranderingen in reële waarden of kasstromen. welke algemener geformuleerd zijn. maar op grond van feiten en omstandigheden) en moeten de kasstromen in de toekomst invloed hebben op de winst-en-verliesrekening. . Deze prospectieve effectiviteit dient binnen een range van 80% en 125% te blijven. waarbij hedging van netto-risicoposities plaatsvindt. vanaf het begin en gedurende de looptijd van de hedgerelatie. Ten aanzien van bijvoorbeeld de tweede voorwaarde eist RJ 290 niet specifiek dat de hedgerelatie zeer effectief is. 1. maakt het lastig een zogenaamde ‘macrohedging’-strategie. de effectiviteit dient achteraf minstens eenmaal per rapportageperiode te worden getoetst en voor die periode of op cumulatieve basis voldoende te zijn gebleken.13 Effectiviteitstest Om hedge accounting te kunnen toepassen moet een effectiviteitstest worden gedaan. Ook de werkelijke effectiviteit dient binnen een range van 80% en 125% te blijven. in de winst-en-verliesrekening moeten worden geboekt.12 Documentatie van hedge accounting Voor alle vormen van hedge-accounting is hedge documentatie verplicht. RJ 290 geeft hiervoor twee mogelijkheden (RJ 290. dat wil zeggen dat zowel de reële waarde van de cashflows van het ‘gehedgede’ item alsmede de reële waarde van het hedge-instrument betrouwbaar kunnen worden gemeten. Deze effectiviteit kan worden getoetst door middel van bijvoorbeeld: – De vergelijking van de reële waarde verandering van een hedge-instrument en van een afgedekte positie in een bepaalde periode of cumulatief vanaf het aangaan van de hedgerelatie (‘dollar offset methode’). consistent met de origineel gedocumenteerde risicomanagementstrategie voor de betreffende hedgerelatie. bij een ‘cash flow hedge’ van een toekomstige transactie dient het zeer waarschijnlijk te zijn dat de transactie zich zal voordoen (niet alleen op grond van de intentie van het management. 1. ook die binnen de range van 80% en 125%.610 en 613). RJ 290 kent alleen de eerste drie voorwaarden (RJ 290.613): – toepassen van hedge accounting op basis van generieke documentatie. De noodzaak om in de formele documentatie een directe relatie te leggen tussen het hedge-instrument en de af te dekken post. Overigens zal elke ineffectiviteit. maar dat een beschrijving van de verwachting aangaande de effectiviteit wordt opgenomen. de effectiviteit van de hedge kan betrouwbaar worden gemeten. volgens de grondslagen van hedge-accounting te verwerken. – Het uitvoeren van regressieanalyse op de veranderingen van de reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie. daar worden alleen individuele hedgerelatie onderkend. Hierbij is de vraag of wordt verwacht of de hedge effectief zal zijn en of de hedgerelatie voldoende effectief is geweest om hedge accounting toe te passen. verwacht wordt dat veranderingen van de reële waarde en de cashflows van het ‘gehedgede’ item worden gecompenseerd door veranderingen in de reële waarde en de cashflows van het hedge-instrument. Onder IFRS wordt een hedge geacht effectief te zijn indien. IFRS kent dit onderscheid niet. of – toepassen van hedge accounting op basis van documentatie per individuele hedgerelatie.

3 Classificatie bij samengestelde financiële instrumenten IAS 32 (IAS 32.813). IFRS 7 benadrukt daarbij dat een onderneming informatie moet toelichten die de gebruikers in staat stelt te beoordelen hoe belangrijk financiële instrumenten voor de onderneming zijn.189 22b Financiële instrumenten (op basis van IFRS 9) Het is namelijk niet toegestaan een nettopositie als een ‘gehedgede’ post aan te merken. passiva. RJ 290 vereist wel dat de verwachting van de effectiviteit wordt gedocumenteerd. Instrumenten die weliswaar met elkaar zijn verbonden maar als afzonderlijke instrumenten zijn te identificeren.21) maar bevat in totaal een veel groter aantal toelichtingseisen dan RJ 290: – Kwantitatieve informatie over risico’s van financiële instrumenten. moeten ook volgens de RJ afzonderlijk worden gepresenteerd.1 Additionele informatie IFRS 7 vereist voor sommige deelonderwerpen soortgelijke informatie als vereist in RJ 290 (IFRS 7. 2.801).1 Presentatie Classificatie van financiële instrumenten als eigen vermogen of vreemd vermogen in de enkelvoudige jaarrekening In de enkelvoudige jaarrekening moet de presentatie van financiële instrumenten als eigen of als vreemd vermogen plaatsvinden op grond van de juridische vorm (RJ 240.als een eigen-vermogenscomponent bevat. RJ 290. Onder IFRS is dit in vrij groot detail uitgewerkt. 3 Toelichting 3. De Richtlijnen staan echter toe de schuld. deze beide componenten afzonderlijk moeten worden geclassificeerd onder respectievelijk het vreemd en het eigen vermogen. Dit zal betekenen dat voor sommige hedgerelaties onder RJ 290 wel hedge-accounting kan worden toegepast.15. Indien sprake is van puttable instrumenten is onder strikte voorwaarden onder IFRS sprake van eigen vermogen (zie verder hoofdstuk 10b.en eigen-vermogenscomponent niet afzonderlijk te classificeren. IAS 32.7 en IFRS 7.2 Classificatie van financiële instrumenten als eigen vermogen of vreemd vermogen in de geconsolideerde jaarrekening Zowel bij IFRS als onder Dutch Gaap geldt voor de geconsolideerde jaarrekening dat de economische realiteit van de contractuele bepalingen en niet de juridische vorm van een financieel instrument de classificatie in de balans bepaalt (‘substance over form’) (IAS 32. De . terwijl dit onder IAS 39 niet kan vanwege een te beperkte (verwachte) effectiviteit. In de geconsolideerde jaarrekening heeft deze methodiek de voorkeur van de RJ (RJ 290. 2. Wil verwerking volgens hedge-accounting plaatsvinden. niet op de balans opgenomen verplichtingen en/of toekomstige transacties). zoals een obligatielening met warrants. dan zal de netto-positie moeten worden uitgesplitst in onderdelen (individuele activa.15 vereist een presentatie op basis van de economische realiteit van het instrument (zie verder hoofdstuk 10a. maar stelt geen specifieke eisen aan deze verwachting (geen 80%-125% range).4). 2 2. 2. In de toelichting moet dan wel worden aangegeven hoe deze instrumenten zijn verwerkt. 2.28) bepaalt dat indien een onderneming een financieel instrument uitgeeft dat zowel een schuld.207).2).

IFRS 7. Daarnaast dienen de gebruikte methoden en aannames worden toegelicht (IFRS 7.34 geeft aan dat de kwantitatieve toelichting moet aansluiten op informatie die het ‘key management personnel’ hierover ontvangt. Een weergave van de kasstromen uit hoofde van derivaten wordt alleen gegeven voor zover dit noodzakelijk is voor het begrip van de timing van de kasstromen (bijvoorbeeld bij interest rate swaps in een kasstroomhedge of voor toegezegde leningen).37). Toelichting liquiditeitsrisico. RJ 290 kent deze eis niet. Ook dient de onderneming een beschrijving te geven van de wijze waarop de onderneming het liquiditeitsrisico beheerst. Voor elke categorie financieel actief en financiële verplichting.937. Ten aanzien van kredietrisico vereist IFRS 7. IFRS 7 vereist voor elk type risico dat voortkomt uit financiële instrumenten dat kwantitatieve toelichting wordt gegeven die is gebaseerd op informatie die het ‘key management personnel’ hierover ontvangt. dient de onderneming volgens RJ 290 en IFRS 7 informatie te geven over de reële waarde (RJ 290. die RJ 290 niet bevat. Zo moet naast een aantal minimaal vereiste toelichtingen de kwantitatieve toelichting over risico’s worden gebaseerd op informatie die het ‘key management personnel’ hierover ontvangt. IFRS 7 vereist echter aanvullende toelichting over reële waarden. Daarnaast vereist zij voor financiële activa waarvan de looptijd wel is geëindigd of waarop een bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden. Toelichting reële waarde. IFRS 7 vereist kwantitatieve toelichting. zowel in de balans opgenomen als niet in de balans opgenomen. RJ 290 vereist kwalitatieve toelichting over marktrisico. IFRS 7 vereist kwantitatieve toelichting.Toelichting marktrisico. worden weergegeven (een ‘niet-verdisconteerde analyse’). Een onderneming dient een gevoeligheidsanalyse op te nemen voor elk type marktrisico. Toelichting kredietrisico: RJ 290 en IFRS 7 vereisen informatie over maximaal kredietrisico en over belangrijke concentraties van kredietrisico. IFRS 7 kent daarnaast de volgende eis. – alle belangrijke herclassificaties tussen niveau 1 en niveau 2.34 geeft aan dat de kwantitatieve toelichting moet aansluiten op informatie die het ‘key management personnel’ hierover ontvangt. waarbij alle toekomstige kasstromen. IFRS 7. 2 of 3) op basis waarvan de instrumenten zijn gewaardeerd. IFRS 7.27B vereist dat voor iedere categorie financiële instrumenten die is gewaardeerd tegen reële waarde onder andere de volgende informatie wordt opgenomen: – het niveau of de niveaus in de reële-waardehiërarchie (niveau 1. Hierin dient te worden aangegeven hoe eigen vermogen en winst-en-verliesrekening worden beïnvloed indien risicovariabelen zouden veranderen. toelichting van een ouderdomsanalyse (IFRS 7. IFRS 7. .40). IFRS vereist aanvullende toelichting over reële waarden. Een onderneming dient een ouderdomsanalyse voor financiële verplichtingen (zonder derivaten) te geven. en de reden voor herclassificatie.190 – – – standaard geeft aan dat hierbij informatie wordt gegeven die aansluit bij de wijze waarop het management de risico’s beoordeelt. inclusief de betalingen van rente.36 specifieke informatie over kredietkwaliteit van financiële activa waarvan de looptijd nog niet is geëindigd en waarop geen bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden. In deze aflossingsanalyse dienen financiële garantiecontracten te worden opgenomen tegen het maximale gegarandeerde bedrag.27). RJ 290 vereist kwalitatieve toelichting over liquiditeitsrisico.

en eindbalans. en b de redenen voor het niet-verlagen van de boekwaarde. maar bevat wel aanbevelingen op dit punt. deze onderneming de volgende gegevens opneemt in de toelichting (RJ 290. onder andere de toelichting van maximum kredietrisico en wijzigingen in de reële waarde van het instrument. waarin zijn opgenomen de in de winst-en-verliesrekening verwerkte resultaten. de in het eigen vermogen verwerkte resultaten.191 22b Financiële instrumenten (op basis van IFRS 9) – – voor alle waarderingen op niveau 3 een aansluiting tussen de begin. RJ 290 vereist dat indien een onderneming een of meer financiële activa heeft opgenomen tegen een boekwaarde die hoger is dan de reële waarde. – Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 290 Financiële instrumenten (aangepast 2009) – IAS 32 Financial Instruments: Presentation (revised 2009) – IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (revised 2009) – IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (revised 2009) – IFRS 9 Financial Instruments (2009) . de Richtlijnen kennen geen specifieke toelichtingseisen ten aanzien van financiële activa of verplichtingen tegen reële waarde met waardewijzigingen in winst-en-verliesrekening. inclusief het gegeven waarop de leiding van de onderneming de overtuiging baseert dat de boekwaarde kan worden gerealiseerd. de aankopen. verkopen en overige mutaties.943): a de boekwaarde en de reële waarde van óf de individuele activa. IFRS 7 kent deze toelichtingseis niet. óf de relevante groepen van die individuele activa. IFRS 7 kent specifieke eisen. de herclassificaties naar of vanuit niveau 3 en de redenen voor herclassificaties. Toelichting financiële activa boekwaarde hoger dan reële waarde.

Overigens kan voor dergelijke contracten in sommige gevallen zo veel overeenkomst bestaan met een leasetransactie.2 Specifieke regeling voor SPE’s Geen expliciete bepaling NL strikter 1. manuscripten.3 Verantwoording initiële directe kosten van een financiële lease bij lessor 1. et cetera) en licentieovereenkomsten met betrekking tot zaken als films.4 Verantwoording initiële directe kosten van een operationele lease bij lessor Activeren en afschrijven IFRS strikter Toerekenen over de leaseperiode tegenover de leasebaten of direct ten last van het resultaat Opnemen in de boekwaarde van het actief onder operationele lease en toerekenen over de leaseperiode op dezelfde basis als leaseopbrengsten IFRS strikter 2 Presentatie – – – 3 Toelichting Beperkte informatieverschaffing De in de toelichting op te nemen informatie is uitgebreider dan op grond van de Richtlijnen is vereist IFRS eist meer toelichting 3. dat de voorschriften van IAS 17 en Richtlijn 292 mede richtinggevend zullen zijn voor de behandeling van de overeenkomsten. toneelstukken. patenten en copyrights uit. gas. .en regelgeving Grondslagen Naast kwalitatieve ook kwantitatieve indicatoren Economische risico’s gedragen in een andere hoedanigheid worden mede in aanmerking genomen Activeren en afschrijven of ineens in de winst-enverliesrekening boeken Alleen kwalitatieve indicatoren NL strikter IFRS Conclusie 1.1 Additionele informatie Algemeen IAS 17 en Richtlijn 292 sluiten leaseovereenkomsten voor de exploratie of het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (zoals olie.192 23 1 Leasing Nederlandse wet. Deze overeenkomsten zullen dus geanalyseerd moeten worden op basis van andere IFRS of Richtlijnen zoals IAS 38/Richtlijn 210 ‘Immateriële vaste activa’ en IAS 18/Richtlijn 270 ‘De winst-en-verliesrekening’.1 Onderscheid financiële en operationele lease 1. video’s.

terwijl IAS 17. of van schade die wordt geleden doordat de lessor een beroep doet op een garantiestelling door een groepsmaatschappij van de lessee. in dit geval de lessee.193 23 Leasing 1 Grondslagen 1. Kwantitatieve indicatoren zijn bijvoorbeeld het 75%-criterium (de leaseperiode moet 75% of meer van de economische levensduur bedragen) en het 90%-criterium (de contante waarde van de minimale leasebetalingen moet 90% of meer van de waarde van het lease-object bedragen). gemeten naar de economische realiteit) ‘control’ moet worden aangenomen en consolidatie dus plaats moet vinden.1 Onderscheid financiële en operationele lease De criteria die in de Richtlijnen en IFRS/IAS worden gehanteerd ten behoeve van het onderscheid tussen financiële en operationele leasing. 1. IAS 17. Over de consolidatie van ‘special purpose entities’ (SPE) is door het Standing Interpretations Committee (SIC) van de IASB wel een meer algemene uitspraak gedaan (SIC 12). en een deel van het economisch risico ten aanzien van het lease-object lopen: het economisch risico van het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van het door de lessee in de SPE ingebrachte kapitaal bij waardevermindering van het lease-object. er wordt een lease-overeenkomst gesloten met een speciaal voor dit doel opgerichte maatschappij (verder SPE) die optreedt als lessor.10 noemt hier slechts de kwalitatieve criteria: ‘the major part of the economic life of the asset’.7 het formuleert: ‘The classification of leases adopted (…) is based on the extent to which risks and rewards incident to ownership of a leased asset lie with the lessor or the lessee. financier of garantiegever. Met deze bepaling wordt expliciet ingegaan op de zogenoemde ‘Special Purpose Entity’ (‘SPE’) of ‘Special Purpose Company’ (‘SPC’) met lease-activiteiten. de leaseclassificatie wordt bepaald door de economische realiteit van de transactie en niet door de juridische vorm. Of zoals IAS 17. mede in aanmerking dient te worden genomen in het kader van de beoordeling of uit het geheel van de contractvoorwaarden blijkt dat er sprake is van financiële leasing. (commanditair) vennoot. Uit het geheel van de contractvoorwaarden dient het karakter van de lease te worden afgeleid (RJ 292. Overigens worden de kwantitatieve indicatoren uitdrukkelijk als aanvulling op de voorbeelden genoemd voor de invulling van de hoofdregel. De kern daarvan is dat een SPE dient te worden geconsolideerd als de zeggenschap (‘control’) berust bij de voor consolidatie in aanmerking komende maatschappij.120 naast kwalitatieve voorbeelden ook kwantitatieve indicatoren aanhaalt. bijvoorbeeld als aandeelhouder.2 Specifieke regeling voor SPE’s RJ 292. In IAS 17 wordt geen speciale aandacht geschonken aan de situatie waarin een SPE-lessor wordt ingeschakeld.’ Verschillend is echter dat RJ 292. De lessee – of een groepsmaatschappij van de lessee – kan optreden in een andere hoedanigheid dan die van lessee. zijn inhoudelijk gelijk.10 alleen kwalitatieve voorbeelden noemt. In SIC 12 zijn voorbeelden gegeven van situaties waarin ‘in substance’ (dat wil zeggen.130 bepaalt dat het economisch risico gedragen door de lessee of een groepsmaatschappij van de lessee in een andere hoedanigheid dan die van lessee.120). en ‘substantially all of the fair value of the leased asset’. .

Dit wordt door de RJ niet verplicht. dat door de Richtlijnen slechts worden aanbevolen: a informatie te verstrekken door de lessee bij financiële lease (IAS 17. in de Richtlijnen van de RJ wordt aanbevolen deze op te nemen. Initiële directe kosten voor de lessor worden opgenomen in de boekwaarde van het actief onder operationele lease en toegerekend over de leaseperiode op dezelfde basis als de leaseopbrengsten.315).212): – een beschrijving van de inhoud van belangrijke lease-overeenkomsten (IAS 17.319): – IAS 17.47 versus RJ 292.4). In de Nederlandse regelgeving is er een keuze tussen activeren of direct als last nemen (RJ 292.303).47[f] vereist een algemene beschrijving van de door de lessee aangegane belangrijke groepen van financiële lease-overeenkomsten verplicht.24). IFRS is dus strikter. c informatie te verstrekken door de lessor bij financiële lease (IAS 17.311): – IAS 17. 1.3 Verantwoording initiële directe kosten van een financiële lease bij lessor Initiële directe kosten van de lessor bij het aangaan van een lease dienen te worden geactiveerd en afgeschreven (IAS 17.31[e]). De initiële directe kosten dienen betrokken te worden bij de berekening van de impliciete rente van de lease (IAS 17.208): – een beschrijving van de inhoud van belangrijke lease-overeenkomsten (IAS 17.35[d]). 3 Toelichting 3.194 1. maar wel aanbevolen. 2 Presentatie Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandse regelgeving en IFRS. hetzij direct ten laste van de winst-enverliesrekening worden gebracht (RJ 292. in de Richtlijnen wordt aanbevolen deze op te nemen. Dit wordt door de RJ niet verplicht.31 versus RJ 292.1 Additionele informatie De toelichtingsvereisten van Richtlijn 292 zijn vrijwel identiek aan die van IAS 17. maar wel aanbevolen. b informatie te verstrekken door de lessee bij operationele lease (IAS 17. .56 versus RJ 292. d informatie te verstrekken door de lessor bij operationele lease (IAS 17.52 staat deze keuze niet toe.35 versus RJ 292.56[c] vereist een algemene beschrijving van de door de lessee aangegane belangrijke groepen van financiële lease-overeenkomsten verplicht. IAS 17 vereist in een aantal gevallen opname van toelichting. IAS 17.4 Verantwoording initiële directe kosten van een operationele lease bij lessor De Richtlijnen van de RJ geven aan dat initiële directe kosten hetzij worden toegerekend over de leaseperiode tegenover de leasebaten.

195 23 Leasing Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 292 Leasing (2007) – IAS 17 Leases (revised 2003) – SIC 15 Operating Lease Incentives (1998) – SIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease (2001) – IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease (2004) .

2 Stelselwijziging – invloed volgende boekjaren Stelselwijziging – toekomstige stelselwijziging Toelichting fout 3.1 Stelselwijziging 3.1 Onderscheid stelselwijzigingen 1.3 Geen specifieke regel Specifieke toelichting IFRS eist meer toelichting 3. omvang en wijze van herstel van fundamentele fout Uitgebreidere informatieverschaffing voor materiële fouten waaronder toerekening van herstel van fout aan jaren IFRS eist meer toelichting Algemeen Een stelselwijziging kan het gevolg zijn van de introductie of aanpassing van een specifieke richtlijn. schattingswijzigingen en foutenherstel Nederlandse wet. In dat geval kan een nieuwe of aangepaste richtlijn specifieke regels bevatten betreffende de overgang op de nieuwe verslaggevingregels (zoals retrospectief of prospectief).4 Aard.en regelgeving Grondslagen Aanvullende situaties waarin een stelselwijziging mag worden doorgevoerd Slechts onderscheid tussen verplichte en vrijwillige stelselwijzigingen met een minder ruime toepassing Alle fouten worden via rechtstreekse mutatie van het eigen vermogen verwerkt IFRS strikter IFRS Conclusie 1. .2 Verwerking fouten Onderscheid tussen fundamentele fouten en andere fouten: fundamentele fouten worden via rechtstreekse mutatie van het eigen vermogen in het jaar van herstel verwerkt en andere fouten worden in de winst-enverliesrekening verwerkt Strijdig ten aanzien van de verwerking van andere fouten 2 Presentatie – – – 3 Toelichting Minder uitgebreide informatieverschaffing Cijfermatige indicatie van deze invloed Meer uitgebreide informatieverschaffing – IFRS eist meer toelichting NL eist meer toelichting 3.en regelgeving en IFRS.196 24 1 Stelselwijzigingen. Deze overgangsbepalingen kunnen leiden tot verschillen tussen de Nederlandse wet.

De Richtlijnen maken dit onderscheid niet. of – een belangrijke verandering in de aard van de activiteiten van de rechtspersoon met zich meebrengt dat een gewijzigde grondslag of presentatie een beter inzicht geeft in het vermogen en/of resultaat van de rechtspersoon. de Richtlijnen dat verlangen of de wijziging leidt tot een belangrijke verbetering. Naast een stelselwijziging die doorgevoerd moet worden indien de wet dat vereist.201 bepaalt dat het effect van een fundamentele fout dient te worden verwerkt als een rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar waarin de fundamentele fout wordt geconstateerd en gecorrigeerd. 3. De Richtlijnen maken ten aanzien van de verwerking een onderscheid tussen fundamentele fouten en andere fouten. 1. of – het nieuwe stelsel aansluit op nieuw ingevoerde alternatieven in de wet of in de Richtlijnen.102 en RJ 940). De mogelijkheden tot het doorvoeren van een stelselwijziging zijn onder de RJ ruimer.202). In tegenstelling tot de RJ maakt de IASB geen onderscheid tussen fundamentele en nietfundamentele fouten. De vergelijkende cijfers dienen indien mogelijk opgenomen te worden zoals die zouden zijn geweest zonder het maken van de fundamentele fout (RJ 150. Dit betekent dat enerzijds de openingssaldi van de activa.14 schrijft voor dat een stelselwijziging uitsluitend wordt doorgevoerd: – indien een standaard of een interpretatie dat vereist: de verplichte stelselwijziging.1 hieronder). mag onder de RJ een stelselwijziging worden doorgevoerd indien (RJ 140.1 Onderscheid stelselwijzigingen IFRS maakt een onderscheid tussen verplichte en vrijwillige stelselwijzigingen waarbij er verschillen zijn in de verwerking en de toelichting (zie par. Hoewel de RJ meer ruimte lijkt te bieden voor het doorvoeren van een stelselwijziging. schattingswijzigingen en foutenherstel 1 Grondslagen 1. Materieel sluiten de bepalingen van de RJ ten aanzien van de aanvaardbaarheid van stelselwijzigingen daarom aan op die in IAS 8. IAS 8. Op grond van IAS 8. Richtlijn 150. de behaalde resultaten of de kasstromen van de onderneming: de vrijwillige stelselwijziging. staat toch in alle gevallen het inzichtvereiste centraal. of – het nieuwe stelsel aansluit bij internationale opvattingen. de verplichtingen en het eigen vermogen in het jaar van herstel moeten worden aangepast en anderzijds de vergelijkende cijfers van de winst-en-verliesrekening door eliminatie van de fout moeten worden aangepast.2 Verwerking van fouten De Richtlijnen verstaan onder een fundamentele fout een zodanige onjuistheid in de jaarrekening – geconstateerd na het vaststellen of goedkeuren van die jaarrekening door de leden of aandeelhouders – dat de jaarrekening in het geven van het wettelijke vereiste inzicht tekort schiet (RJ 150. of – het nieuwe stelsel in de desbetreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijk is. of – indien die leidt tot een betere weergave in de jaarrekening van de financiële positie. Alle fouten dienen op dezelfde wijze te worden verwerkt.41/42 moeten materiële fouten en doelbewuste immateriële fouten om een bepaalde .197 24 Stelselwijzigingen. of – het nieuwe stelsel aansluit bij het stelsel van de moedermaatschappij.207): – het nieuwe stelsel aansluit op een voorkeur in de wet of in de Richtlijnen.

198 voorstelling te bereiken van de financiële positie van de onderneming met terugwerkende kracht worden hersteld. dat de stelselwijziging geschiedt in overeenstemming met de overgangsbepalingen van de desbetreffende standaard of interpretatie.213/214 verlangen de volgende informatie: – een uiteenzetting van de verschillen tussen het oude en het nieuwe stelsel. Als de betreffende fout niet fundamenteel. De IASB maakt bij de informatie die moet worden verstrekt in de toelichting onderscheid tussen stelselwijzigingen als gevolg van de toepassing van een nieuwe standaard of interpretatie en vrijwillige stelselwijzigingen. Indien er sprake is van een stelselwijziging als gevolg van de toepassing van een nieuwe standaard of interpretatie die leidt tot een effect op de huidige of een voorgaande periode dan wel op toekomstige perioden.2 hierna). – de betekenis van de stelselwijziging voor individuele posten. moet de volgende informatie in de toelichting worden opgenomen (IAS 8. terwijl deze onder IFRS zullen leiden tot (retrospectieve) aanpassing van de vergelijkende cijfers. – indien van toepassing. een beschrijving van de overgangsbepalingen. – de redenen die tot de stelselwijziging hebben geleid. Materiële. – indien van toepassing. – de toegepaste wijze van verwerken van de effecten van de stelselwijziging. – indien van toepassing. op de wijze zoals bovenstaand beschreven voor fundamentele fouten onder de Nederlandse Richtlijnen. – het bedrag van de aanpassing voor de huidige periode en voor elke voorafgaande periode. – de aard van de stelselwijziging. – indien van toepassing. 3 Toelichting 3. 2 Presentatie Er zijn geen verschillen in presentatie tussen de Nederlandse regelgeving en IFRS. de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat het praktisch niet mogelijk is om de stelselwijziging geheel of gedeeltelijk met terugwerkende kracht toe te . maar wel materieel is. – de betekenis van de stelselwijziging voor vermogen en resultaat. – een cijfermatige indicatie van een belangrijke kwantitatieve invloed op een of meer volgende boekjaren (zie 3. kan dit leiden tot een verschil in de vergelijkende cijfers als gepresenteerd onder RJ en IFRS. – het bedrag van de aanpassingen met betrekking tot perioden voorafgaand aan de perioden die in de vergelijkende cijfers worden gerapporteerd. maar niet fundamentele fouten worden onder RJ in het huidige boekjaar verwerkt zonder aanpassing van de vergelijkende cijfers. de overgangsbepalingen die een effect kunnen hebben op toekomstige perioden.1 Stelselwijziging De Richtlijnen 140.28): – de titel van de standaard of interpretatie.

De gevraagde toelichting onder IFRS is uitgebreider dan de toelichting die door de Richtlijnen wordt gevraagd. – het bedrag van de aanpassing voor de huidige periode en voor elke voorafgaande periode.201-204 verlangen de volgende informatie: – voor fundamentele fouten: toelichting van de aard en voor zover van toepassing de omvang en de wijze van herstel van de fundamentele fout. dient de onderneming dit te melden en de volgende informatie in de toelichting op te nemen (IAS 8. . – het bedrag van de aanpassingen met betrekking tot perioden voorafgaand aan de perioden die in de vergelijkende cijfers worden gerapporteerd. 3.4 Toelichting fout De Richtlijnen 150.toekomstige stelselwijziging Indien een onderneming een nieuw uitgevaardigde standaard of interpretatie die nog niet in werking is getreden nog niet heeft toegepast. – indien van toepassing. 3.2 Stelselwijziging . of indien dat effect niet bekend is of redelijkerwijs kan worden ingeschat. Indien er sprake is van een vrijwillige stelselwijziging die leidt tot een effect op de huidige of een voorgaande periode dan wel op toekomstige perioden.216). vermelding van dat feit. de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat het praktisch niet mogelijk is om de stelselwijziging geheel of gedeeltelijk met terugwerkende kracht toe te passen en een beschrijving van hoe en vanaf wanneer de stelselwijziging wel is doorgevoerd. IFRS vermeldt hier niets over. en – een bespreking van het effect van de stelselwijziging. – de datum waarop de onderneming van plan is de nieuwe standaard of interpretatie toe te passen. moet de volgende informatie in de toelichting worden opgenomen (IAS 8. 3. – de aard van de toekomstige wijzigingen. Een dergelijke verplichting is niet in de Richtlijnen opgenomen. – de redenen waarom het nieuwe stelsel betrouwbare en meer relevante informatie geeft.199 24 Stelselwijzigingen. een cijfermatige indicatie van deze invloed gegeven dient te worden. schattingswijzigingen en foutenherstel passen en een beschrijving van hoe en vanaf wanneer de stelselwijziging wel is doorgevoerd. – de datum waarop de standaard of interpretatie verplicht moet worden toegepast.30/31): – de titel van de standaard of interpretatie.29): – de aard van de stelselwijziging. dient dit in de toelichting te worden vermeld (RJ 140. – voor niet-fundamentele fouten: toelichting van de baten en lasten naar aard en omvang.3 Stelselwijziging .invloed volgende jaren De Richtlijnen geven aan dat in het geval dat verwacht kan worden dat een stelselwijziging een belangrijke kwantitatieve invloed zal hebben op een of meer volgende boekjaren. Indien deze indicatie niet kan worden gegeven.

200

indien van toepassing, de reden dat het praktisch niet mogelijk is om het foutherstel geheel of gedeeltelijk met terugwerkende kracht door te voeren.

Onder IFRS moet in de toelichting de volgende informatie worden opgenomen in het geval van foutherstel (IAS 8.49): – de aard van de fout; – voor zover praktisch mogelijk, het bedrag van de correctie voor elk boekjaar dat in de jaarrekening is opgenomen; – het bedrag van de correctie voor de periode voorafgaand aan de boekjaren waarover in de jaarrekening vergelijkende cijfers zijn opgenomen; – indien van toepassing, de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat het praktisch niet mogelijk is om het foutherstel geheel of gedeeltelijk met terugwerkende kracht door te voeren en een beschrijving van hoe en vanaf wanneer het foutherstel wel heeft plaatsgevonden. In vergelijking met RJ 150 vereist IFRS dus meer toelichting voor een niet fundamentele fout, dat heeft geleid tot herstel van de vergelijkende cijfers.

Richtlijnen en standaarden
Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 140 Stelselwijzigingen (2006) – Richtlijn 145 Schattingswijzigingen (2006) – Richtlijn 150 Foutenherstel (2006) – IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (revised 2003)

201 25 Gesegmenteerde informatie

25
1

Gesegmenteerde informatie
Nederlandse wet- en regelgeving Grondslagen RJ 350 aanbevolen voor grote rechtspersonen. Wel verplichte segmentatie van netto-omzet en personeelsgegevens voor grote respectievelijk alle rechtspersonen Gesegmenteerde informatie wordt opgesteld volgens dezelfde grondslagen als de jaarrekening Er zijn specifieke definities voor gesegmenteerde informatie gegevens Verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen NL strikter IFRS Conclusie

1.1 Toepassingsgebied

1.2 Algemene grondslagen

Gesegmenteerde informatie wordt opgesteld volgens de interne rapportage

Strijdig

1.3 Definitie gesegmenteerde informatie gegevens 2 Presentatie

Er zijn geen specifieke definities voor gesegmenteerde informatie gegevens

NL strikter

2.1 Soorten segmenten

Onderscheid in bedrijfs- en geografische segmenten Onderscheid primaire en secundaire segmentatiebasis Specifieke regels voor het bepalen van (primaire en secundaire) segmenten De eisen voor aggregatie van segmenten sluiten aan bij de definitie van bedrijfs- en geografisch segment Segmenten met voornamelijk interne omzet hoeven niet afzonderlijk gepresenteerd te worden. Specifieke bepalingen

Alleen operationele segmenten

Strijdig

2.2 Segmentatiebasis

Geen onderscheid

Strijdig

2.3 Bepaling van segmenten

Segmentatie sluit aan bij de interne rapportage

Strijdig

2.4 Aggregatie van segmenten

De eisen voor aggregatie van segmenten sluiten aan bij de definitie van operationeel segment Segmenten met voornamelijk interne omzet behandelen als andere segmenten

Strijdig

2.5 Segment met leveringen aan andere operationele segmenten 2.6 Segmentatie van verticaal geïntegreerde activiteiten 2.7 Aantal segmenten

IFRS strikter

Geen specifieke bepalingen meer van toepassing

Strijdig

Geen richtlijn

Praktische grens van tien te rapporteren segmenten

IFRS strikter

202

Nederlandse wet- en regelgeving 3 Toelichting Er zijn specifieke bepalingen voor de toelichting

IFRS

Conclusie

3.1 Algemene toelichting

IFRS bepaalt dat toelichting afhangt van de interne rapportage

IFRS en NL eisen verschillende toelichting IFRS strikter

3.2 Toelichting over samenstelling segmenten 3.3 Aansluiting van segment informatie

Geen toelichting van factoren voor samenstelling segmenten nodig Aansluiting van de minimaal vereiste gesegmenteerde informatie in totalen naar de jaarrekening Enkel materiële wijzigingen in de grondslagen toelichten en vergelijkende cijfers aanpassen

Toelichting van factoren voor samenstelling segmenten

Aansluiting van de gesegmenteerde informatie per materiële post naar de jaarrekening

IFRS strikter

3.4 Toelichting grondslagen

Uitgebreide toelichting van de grondslagen en geen regels omtrent aanpassen vergelijkende cijfers bij wijziging grondslagen Aanvullende toelichting over producten, diensten, klanten en geografische gebieden Geen specifieke eisen

Strijdig

3.5 Organisatie brede toelichting

Geen specifieke eisen

IFRS strikter

3.6 Toelichting inzake personeelsgegevens

Een wettelijke segmentatie vereist van personeelsgegevens voor alle ondernemingen Een wettelijke segmentatie vereist van netto-omzet voor grote ondernemingen

NL strikter

3.7 Toelichting inzake netto-omzet

IFRS kent geen segmentatieeisen voor niet-beursfondsen

NL strikter

Algemeen
Voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2009 is IFRS 8 Operating Segments van toepassing. Deze wijkt in belangrijke mate af van zijn voorganger, IAS 14 waarop RJ 350 is gebaseerd. Op dit moment is er een nieuwe ontwerp-Richtlijn 350 segmentatie die het merendeel van de verschillen tussen IFRS 8 en RJ 350 zal elimineren. 1 Grondslagen

1.1 Toepassingsgebied RJ 350 is aanbevolen voor alle grote ondernemingen. Overigens geldt op grond van de Nederlandse wet verplichte segmentatie van de netto-omzet en personeelsgegevens voor grote respectievelijk alle ondernemingen (zie par. 3.5 en 3.6). IFRS 8 is enkel verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen.

203 25 Gesegmenteerde informatie

1.2 Algemene grondslagen Gesegmenteerde informatie dient onder de RJ te worden opgesteld op basis van dezelfde waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen als worden toegepast voor de opstelling en presentatie van de (geconsolideerde) jaarrekening (RJ 350.601). De gesegmenteerde informatie onder IFRS 8 wordt opgesteld op basis van de grondslagen die gehanteerd worden in de rapportage gebruikt door de ‘chief operating decision maker’ ook indien deze afwijken van de grondslagen van de jaarrekening (IFRS 8.25). 1.3 Definitie RJ 350 geeft definities van segmentomzet, segmentkosten, segmentresultaten, segmentactiva en segmentpassiva (RJ 350.602). IFRS 8.25 geeft geen definitie van deze begrippen. De opbrengsten, kosten, activa en passiva worden aan het segment toegerekend zoals die zijn opgenomen in de rapportage aan de ‘chief operating decision maker’. IFRS 8.26 eist daarom een uitleg van de wijze waarop de resultaten, activa en passiva van de segmenten worden gewaardeerd (zie par. 3.4). 2 Presentatie

2.1 Soorten segmenten Een segment is een onderdeel van de onderneming dat zich onderscheidt van de andere onderdelen door afwijkende economische kenmerken. De Nederlandse regelgeving onderkent twee soorten segmenten, namelijk het bedrijfssegment en het geografische segment. IFRS onderkent alleen het operationele segment. Een bedrijfssegment is een onderdeel van een door een rechtspersoon gedreven onderneming dat individuele goederen of diensten of een groep van gelijksoortige goederen of diensten voortbrengt respectievelijk verleent en dat een van andere bedrijfssegmenten afwijkend rendements- en risicoprofiel heeft (RJ 350.401). Bij de afweging of er sprake is van soortgelijke goederen of diensten, dienen specifieke factoren in overweging genomen te worden (RJ 350.402). Een geografisch segment is gedefinieerd als een onderdeel van een door een rechtspersoon gedreven onderneming, dat goederen voortbrengt of diensten verleent in een geografisch gebied dat een van andere geografische gebieden afwijkend rendements- en risicoprofiel heeft (RJ 350.403). Ook voor de afweging of er sprake is van geografische gebieden zijn er specifieke factoren opgenomen (RJ 350.404). Onder IFRS 8 worden de termen ‘bedrijfssegment’ en ‘geografisch segment’ niet meer gebruikt. Er wordt alleen uitgegaan van de term ‘operationeel segment’. Een operationeel segment is een onderdeel van de onderneming (IFRS 8.5): – dat zich bezighoudt met economische activiteiten die opbrengsten kunnen opleveren en die kosten met zich meebrengen (inclusief opbrengsten en kosten uit transacties met andere onderdelen van dezelfde onderneming). Dit houdt in dat bedrijfsactiviteiten in de opstartfase al een operationeel segment kunnen zijn voordat ze opbrengsten voortbrengen; – waarvan de operationele resultaten regelmatig beoordeeld worden door de ‘chief operating decision maker’ teneinde beslissingen te nemen betreffende de toerekening

204

van de beschikbare middelen aan het segment en om de prestaties van het segment vast te stellen; en waarvaar afzonderlijke financiële informatie beschikbaar is.

In het kort betekent het dat gesegmenteerde informatie bij toepassing van IFRS 8 gepresenteerd wordt op basis van de interne rapportage zoals die gebruikt wordt door de ‘chief operating decision maker’. Op grond van RJ 350 vindt de presentatie plaats op basis van specifieke regelgeving aan de hand van rendement- en risicoprofielen. 2.2 Segmentatiebasis Onder de Nederlandse regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen een primaire en een secundaire segmentatiebasis (RJ 350.501). Het onderscheid is van belang omdat de te verstrekken informatie voor primaire en de secundaire segmenten verschillend is. De factoren die van dominante invloed zijn op het rendement- en risicoprofiel van de rechtspersoon bepalen of een bedrijfssegment dan wel een geografisch segment dient te worden aangemerkt als primaire segmentatiebasis (RJ 350.502). Onder IFRS 8 bestaat het onderscheid tussen de primaire en de secundaire segmentatiebasis niet meer. 2.3 Bepaling van segmenten In eerste instantie wordt onder de Nederlandse regelgeving bij het bepalen van de primaire en secundaire segmentatiebasis en de afzonderlijk te rapporteren segmenten aangesloten bij de interne rapportagestructuur aan het bestuur (RJ 350.503 en 506). Indien de organisatorische en bestuurlijke structuur en het systeem van interne financiële rapportage aan het bestuur noch zijn gebaseerd op (groepen van) goederen of diensten noch op geografische gebieden, dient in de jaarrekening te worden afgeweken van de interne rapportage structuur en gelden specifieke regels (RJ 350.505-507) waaronder het zich richten op het eerst lagere niveau van interne rapportage onder het bestuur. Segmenten onder IFRS worden te allen tijde opgesteld op basis van de interne rapportage aan de ‘chief operating decision maker’. 2.4 Aggregatie van segmenten

Indien twee of meer intern gerapporteerde bedrijfssegmenten of geografische segmenten in essentie gelijksoortig zijn, mogen deze voor externe verslaggevingsdoeleinden worden gecombineerd tot één segment. Dit is slechts het geval indien zij over een langere termijn een vergelijkbaar rendement- en risicoprofiel vertonen én zij vergelijkbaar zijn (RJ 350.508). De aggregatie van twee of meer operationele segmenten tot één operationeel segment is onder IFRS 8 ook mogelijk, maar de criteria wijken af van RJ 350, omdat de criteria in IFRS 8 aansluiten bij de definitie van een operationeel segment. De operationele segmenten dienen gelijksoortige economische kenmerken (bijvoorbeeld soortgelijke lange termijn gemiddelde brutomarges) te hebben en zijn soortgelijk in de volgende opzichten (IFRS 8.12): – de aard van de producten en diensten; – de aard van het productieproces; – het soort consument; – de gebruikte methoden voor de distributie; en – indien van toepassing, de aard van de regulerende omgeving bijvoorbeeld banken en verzekeringsmaatschappijen.

Echter. Onder IFRS 8 is deze toelichting niet van toepassing. deze activiteiten vallen ook onder de definitie van een operationeel segment onder IFRS. . bijvoorbeeld of de segmenten zijn ingedeeld op basis van producten en diensten. 2. Echter.5 Segment met leveringen aan andere operationele segmenten Onder de RJ wordt over een segment afzonderlijk gerapporteerd indien de meerderheid van de opbrengsten (dus meer dan 50%) wordt behaald uit transacties met externe afnemers en als voldaan is aan één van de drie groottecriteria (RJ 350. 3. Overigens vraagt de RJ wel om aanvullende toelichting van segmenten die voornamelijk intern verkopen. 3 Toelichting 3.6 Segmentatie van verticaal geïntegreerde activiteiten Onder de RJ zijn specifieke bepalingen met betrekking tot de segmentatie van verticaal geïntegreerde activiteiten opgenomen (RJ 350. RJ 350. de presentatie van deze gegevens is onder IFRS 8 afhankelijk van het feit of deze gegevens zijn opgenomen in de rapportage die gebruikt wordt door de ‘chief operating decision maker’ of regelmatig aan hem worden verstrekt met uitzondering van het resultaat per segment dat in ieder geval vermeld dient te worden (IFRS 8. Dit houdt in dat een component van een onderneming die primair aan andere operationele segmenten verkoopt ook onder de definitie van een te rapporteren segment kan vallen. dit in tegenstelling tot de Nederlandse regelgeving.1 Algemene toelichting RJ 350 eist specifieke informatie over het primaire segment en beperkte informatie over het secundaire segment (RJ 350. – de aard van de producten en diensten waarmee elk te rapporteren segment zijn omzet behaalt.2 Toelichting over samenstelling segment IFRS 8.23-24). geografie of geldende regelgeving en of operationele segmenten geaggregeerd zijn. Deze specifieke bepalingen gelden niet onder IFRS 8.703-706 verplichten ertoe bepaalde minimum informatie per segment te verstrekken en bevelen aan om ook significante kosten zonder kasstroom en bijzondere posten in de winst-en-verliesrekening te segmenteren. het criterium dat 50% of meer van de verkopen aan externe afnemers plaatsvindt voor de bepaling van het te rapporteren segment is onder IFRS 8 niet meer van toepassing. Al deze gegevens vinden we grotendeels terug in de informatie per operationeel segment volgens IFRS 8 (par. 23-24).13).711).22 eist de volgende informatie in de toelichting over de samenstelling van de segmenten: – welke factoren zijn gebruikt voor de samenstelling van de segmenten inclusief de wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd.205 25 Gesegmenteerde informatie – Tevens dient de samenvoeging van segmenten consistent te zijn met het basisprincipe van IFRS 8. IFRS kent dezelfde groottecriteria (IFRS 8.512).701-702). 2.509). Immers. maar 10% of meer van de totale opbrengsten van de rechtspersoon leveren (RJ 350.

Wel dienen veranderingen in de grondslagen die een materieel effect hebben op de in de toelichting op te nemen gesegmenteerde informatie te worden toegelicht en de vergelijkende gesegmenteerde gegevens van de voorafgaande verslagperiode worden aangepast (RJ 350. 3.31-34 eist dat informatie opgenomen wordt over de producten.4 Toelichting grondslagen Aangezien de grondslagen voor de gesegmenteerde informatie onder IFRS 8 kunnen afwijken van de jaarrekening. IFRS kent geen segmentatiebepalingen inzake personeelsgegevens. Een indeling naar bedrijfstakken en/of een indeling naar geografische gebieden is in de praktijk gebruikelijk. aangezien de RJ specifieke bepalingen heeft voor deze factoren. worden deze grondslagen toegelicht.715). 3. 3. 3.713). RJ 350.5 Organisatie brede toelichting IFRS 8. Tevens dient het totaal van de activa. geldt dat ingevolge artikel 2:382 BW segmentatie van personeelsgegevens noodzakelijk is (zowel in de geconsolideerde als enkelvoudige jaarrekening): het gemiddelde aantal gedurende het boekjaar bij de rechtspersoon werkzame werknemers dient te worden ingedeeld op een wijze die is afgestemd op de inrichting van het bedrijf. activa en passiva in de jaarrekening. Hierbij worden de verschillen met de grondslagen voor de resultaten. Bovendien kent de RJ de overige organisatie brede toelichtingsvereisten niet.27). De toelichting op de geografische segmentatie van de Nederlandse verslaggevingsregels sluit hier niet op aan. Wel vraagt de RJ om een indicatie van het soort goederen en diensten dat begrepen is in ieder te rapporteren bedrijfssegment en van de samenstelling van ieder te rapporteren geografisch segment (RJ 350. 3. Omdat onder de RJ de grondslagen gelijk zijn aan de jaarrekening is deze toelichting niet nodig. diensten. ook al is er maar één segment geïdentificeerd.7 Toelichting inzake netto-omzet Alle grote ondernemingen die aan Titel 9 onderworpen zijn. specifieke geografische gegevens en belangrijkste klanten van de onderneming als geheel. dienen op grond van artikel 2:380 BW de netto-omzet te segmenteren naar bedrijfssegmenten (lid 1) en geografische segmenten . van de verplichtingen en van elke overige materiële post van de segmenten aangesloten te worden met de respectievelijke totalen voor de gehele groep.6 Toelichting inzake personeelsgegevens Voor alle ondernemingen die aan Titel 9 onderworpen zijn. de aard en het effect van de wijzigingen in de grondslagen voor de resultaten ten opzichte van het voorgaande jaar en de aard en het effect van eventuele asymmetrische allocatie aan de segmenten toegelicht (IFRS 8.706 schrijft een aansluiting voor van elk van de minimaal vereiste gegevens per segment naar de totalen voor de gehele groep en niet van de overige materiële posten.3 Aansluiting van segment informatie Op basis van IFRS 8. IFRS 8 kent een dergelijke bepaling omtrent de vergelijkende cijfers niet.28 dient het totaal van de omzet en resultaat van de segmenten via een reconciliatie aangesloten te worden op de omzet en resultaat.206 De RJ vereist geen informatie over de factoren voor de samenstelling van de segmenten. zoals deze gepresenteerd wordt in de winst-en-verliesrekening.

als aanvulling op de wettelijke regeling. Richtlijnen geformuleerd die een uitwerking geven aan de op te nemen gesegmenteerde informatie. In de RJ worden.207 25 Gesegmenteerde informatie (lid 2). IFRS kent alleen segmentatiebepalingen voor beursgenoteerde ondernemingen. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 350 Gesegmenteerde informatie (aangepast 2005) – IFRS 8 Operating segments (2006) .

208 26 1 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Nederlandse wet.1 Vermelding uit hoofde van Nederlandse wetgeving 3.en verkoopcontracten indien er in verhouding tot de normale bedrijfsomvang een abnormaal grote afname.5 Verplichtingen omtrent voorraden Geen specifieke regel NL eist meer toelichting . garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen en eventuele zekerheden voor niet uit de balans blijkende verplichtingen De aard van de aansprakelijkheid dient vermeld te worden Geen specifieke regel NL eist meer toelichting 3.1 Niet in de balans opgenomen activa 2 Presentatie – – – 3 Toelichting Wettelijke verplichting tot vermelding van aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 403 BW 2.2 Ketenaansprakelijkheid van aannemers en inleners van arbeid 3.en regelgeving Grondslagen Niet-verwerkte activa: bestaande activa waarvan de waarde niet op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld Geen specifieke regel opgenomen voor niet-verwerkte activa NL strikter IFRS Conclusie 1.4 Meerjarige verplichtingen Geen specifieke regel NL eist meer toelichting De aard van de aansprakelijkheid dient vermeld te worden Geen specifieke regel NL eist meer toelichting Informatie dient te worden opgenomen over belangrijke meerjarige financiële verplichtingen waaraan de onderneming is gebonden Vermelden totaalbedrag aan verplichtingen uit inkoop.3 Gevolgen van het zijn van vennoot in Vof of beherend vennoot CV 3.of leveringsplicht geldt Geen specifieke regel NL eist meer toelichting 3.

1 Niet in de balans opgenomen activa Het toepassingsgebied van de niet in de balans opgenomen activa wordt onder de RJ ruimer neergezet dan onder IFRS. zijn dochtermaatschappijen en de maatschappijen waarvan hij de gegevens consolideert (art.7 Vrijstelling vermelding van toelichting op verplichtingen indien het de positie in een geschil ernstig zou schaden Bij uitzondering. Deze zijn in IAS 37 niet als afzonderlijke categorie opgenomen. vermelden van de algemene aard van het geschil. dienen te worden toegelicht: – de hoofdelijke aansprakelijkstelling die voorwaarde is voor vrijstelling van een groepsmaatschappij van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de inrichting en publicatie van de jaarrekening (art. 3 Toelichting 3.1 Vermelding uit hoofde van Nederlandse wetgeving De navolgende specifieke Nederlandse aspecten. vermelden van de algemene aard van het geschil IFRS Geen specifieke regel Conclusie NL eist meer toelichting 3. maar uitgewerkt in de betreffende standaarden (onder andere IAS 17 Leasing). vermelden dat er geen toelichting is opgenomen en de reden hiervan IFRS eist meer toelichting Algemeen Meerjarige financiële verplichtingen worden in de Richtlijnen onderscheiden als categorie van niet in de balans opgenomen verplichtingen. Deze categorie wordt niet genoemd in IAS 37.6 Deel uitmaken van fiscale eenheid bij verplichtingen aan groepsmaatschappijen Nederlandse wet. afzonderlijk. .209 26 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 3.en regelgeving Vermelden dat de rechtspersoon in een fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting en/of omzetbelasting met andere groepsmaatschappijen is opgenomen Bij uitzondering. 2:403 lid 1 BW). – garanties die ten behoeve van de gezamenlijke bestuurders en. In de Richtlijnen worden onder deze activa ook niet-verwerkte activa opgenomen (RJ 252. die ontleend zijn aan de wettelijke bepalingen. 2:383 lid 2 BW). maar waarvan het te ontvangen bedrag niet voldoende betrouwbaar kan worden geschat). garanties die ten behoeve van de gezamenlijke commissarissen van de rechtspersoon zijn verstrekt door de rechtspersoon. 2 Presentatie Er zijn geen verschillen in presentatie tussen de Nederlandse regelgeving en IFRS. 1 Grondslagen 1.110): dit zijn bestaande activa die voortkomen uit gebeurtenissen tot en met de balansdatum die echter niet in de balans worden verwerkt omdat de kostprijs of waarde ervan niet op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld (bijvoorbeeld een tegen een derde ingediende claim waarvan toekenning waarschijnlijk of zeker is.

3. Deze toelichtingen zijn niet specifiek opgenomen in IAS 37. In IFRS zijn hieromtrent geen specifieke regels opgenomen.5 Verplichtingen omtrent voorraden In de toelichting dient te worden vermeld het totaalbedrag aan verplichtingen uit inkoop.4 Meerjarige verplichtingen Belangrijke meerjarige. maar deze valt wel onder de algemene toelichtingsvereisten over voorwaardelijke verplichtingen in IAS 37. door looptijd en/of door omvang. al dan niet voorwaardelijk.617). maar vallen wel onder de algemene toelichtingsvereisten over voorwaardelijke verplichtingen in IAS 37.74 kent echter een vergelijkbare regel.3 Gevolgen van het zijn van vennoot in Vof of beherend vennoot CV De vennoot in een Vof of de beherend vennoot van een CV is onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden van de Vof of CV. IAS 16.516). 2:381 BW). van bijzondere betekenis zijn. moeten worden vermeld in de toelichting (art. Voor zover noodzakelijk voor het inzicht moet over deze onbeperkte aansprakelijkheid in de toelichting informatie worden gegeven (RJ 252. Daarbij moet afzonderlijk worden aangegeven welke totaalbedragen vervallen na een jaar en na vijf jaar. 2:375 lid 3 BW). Voorts moet worden vermeld ten aanzien van welke schulden de rechtspersoon zich. bijvoorbeeld inzake leasing in IAS 17.of leveringsplicht inhouden (RJ 252. maar deze vallen wel onder de algemene toelichtingsvereisten over voorwaardelijke verplichtingen in IAS 37.35. Indien individuele verbintenissen. In IAS 37 zijn hieromtrent geen specifieke regels opgenomen. er is dus wat vaste activa betreft geen verschil.2 Ketenaansprakelijkheid van aannemers en inleners van arbeidskrachten Ketenaansprakelijkheid die rust op aannemers en inleners van arbeidskrachten (RJ 252. 3. maar zijn vergelijkbare bepalingen opgenomen in de betreffende standaarden. 3. Voor vaste activa is een specifieke bepaling opgenomen (RJ 252.210 – ook inzake niet in de balans opgenomen verplichtingen moet worden vermeld voor welke schulden zakelijke zekerheid is gesteld en in welke vorm dat is geschied. wordt additionele informatie verstrekt (over de aard. niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen waaraan de rechtspersoon is gebonden. heeft verbonden tot het bezwaren of niet-bezwaren van goederen. In IAS 37 zijn over ketenaansprakelijkheid geen specifieke regels opgenomen.109) dient opgenomen te worden in de toelichting. het bedrag en de looptijd) (RJ 252. voor zover dat noodzakelijk is voor het verschaffen van het in artikel 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht (art. indien deze in verhouding tot de normale bedrijfsomvang een abnormaal grote afname.206 en RJ 214.514). Voor nadere details omtrent leaseverplichtingen wordt naar hoofdstuk 23 ‘Leasing’ verwezen.en verkoopcontracten betrekking hebbend op voorraden. In IAS 37 zijn hieromtrent geen specifieke regels opgenomen.515) voor vermelding van het totaalbedrag van betalingen inzake vaste activa waartoe de rechtspersoon zich verbonden heeft. 3. .

7 Vrijstelling vermelding van toelichting op verplichtingen indien het de positie in een geschil ernstig zou schaden In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat vermelding van een of meer van deze gegevens de positie van de rechtspersoon in een geschil ernstig zou schaden. Wel wordt dan de algemene aard van het geschil vermeld (IAS 37. Contingent Liabilities and Contingent Assets (2005) – IFRIC 6 Liabilities arising from Participating in a Specific Market-Waste Electrical and Electronic Equipment (2005) . die normaliter gegeven dient te worden.92 en RJ 252.6 Deel uitmaken van fiscale eenheid bij verplichtingen aan groepsmaatschappijen IFRS onderscheidt het begrip fiscale eenheid niet. niet is opgenomen (IAS 37. In die gevallen behoeft de rechtspersoon die informatie niet te verstrekken. 3. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 252 Voorzieningen.517 is vereist dat bij verplichtingen ten behoeve van groepsmaatschappijen afzonderlijk in de toelichting wordt vermeld dat de rechtspersoon in een fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting en/of omzetbelasting met andere groepsmaatschappijen is opgenomen.512). Zie hoofdstuk 13 ‘Voorzieningen voor latente belastingen’. Op grond van RJ 252.92). IFRS eist vermelding van het feit dat en de reden waarom de toelichting.211 26 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 3. niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa (aangepast 2009) – IAS 37 Provisions.

2 Ontwikkelingskrediet – presentatie in winst-enverliesrekening Geen specifieke regel Verwerken in winst-en-verliesrekening als ‘other income’ of vermindering van kosten Geen specifieke regel IFRS strikter Terugbetaling en rente op krediet verwerken als kosten van de omzet NL strikter .9 ‘Service Concessions’ 2 Presentatie Actief en overheidssubsidie opnemen tegen reële waarde of historische waarde Terugbetaling verwerken als schattingswijziging Geen specifieke regels Specifieke regels IFRS strikter Geen algemene regel Specifieke regels Geen regels IFRS strikter NL strikter IFRS strikter 2.1 Exploitatiesubsidies – presentatie in winst-enverliesrekening 2. Bij ontwikkelingskrediet onmiddellijke verwerking als bate Rekening houden met eventueel te restitueren bedrag Recht daarop in het jaar waarin daaraan voor het eerst een waarde kan worden toegekend hetzij ineens.7 Terugbetaling van overheidssubsidie 1.6 Subsidie in de vorm van andere op geld waardeerbare voordelen 1.1 Verwerking subsidies 1.2 Overheidslening met lage rente 1. verwerking via eigen vermogen is niet toegestaan Lening waarderen op reële waarde en verschil verantwoorden als overheidsbijdrage Verwerking als bate indien er redelijke zekerheid is dat zal worden voldaan aan de voorwaarden van kwijtschelding NL strikter IFRS Conclusie 1.4 Investeringssubsidies – bepaling restwaarde 1. wel specifieke regels voor vier soorten subsidies Algemene regel: in de winst-enverliesrekening systematisch matchen met gerelateerde kosten.5 Investeringsregeling als belastingfaciliteit Geen specifieke regelgeving Geen specifieke regelgeving NL strikter NL strikter 1. emissierechten en service concessions Nederlandse wet.en regelgeving Grondslagen Geen algemene regel.212 27 1 Overheidssubsidies.8 Emissierechten 1. hetzij over een aantal jaren gespreid verwerken ten gunste van de winst-en-verliesrekening Geen specifieke regelgeving Strijdig 1.of investeringssubsidie.3 Financieringsfaciliteiten en ontwikkelingskredieten Feitelijke rente verwerken Strijdig Op het moment dat krediet niet terugbetaald hoeft te worden classificeren als exploitatie.

4 Toelichting service concession Toelichting voorwaardelijke financiële verplichtingen in verband met genoten ontwikkelingskrediet Toelichting over afspraken. De RJ kent geen algemene regel maar onderscheidt gedetailleerd een viertal subsidies.213 27 Overheidssubsidies. De subsidies mogen niet direct in het eigen vermogen worden geboekt (IAS 20. 1. In de RJ Richtlijnen is een ontwerp-Richtlijn (RJ 274) .en regelgeving 3 Toelichting Toelichting omvang subsidies indien noodzakelijk voor het wettelijk vereiste inzicht Geen specifieke regels 3.2 Toelichting onvervulde voorwaarden IFRS Conclusie Toelichting van aard en omvang van subsidies altijd noodzakelijk Algemene verplichting tot toelichting indien er sprake is van onvervulde voorwaarden die kleven aan reeds verantwoorde steun Geen specifieke regels IFRS eist meer toelichting IFRS eist meer toelichting 3. alleen de feitelijke op het boekjaar betrekking hebbende rente in de jaarrekening wordt verwerkt.1 Toelichting omvang subsidies 3. 1 Grondslagen 1. of op een systematische wijze.110 bepaalt dat indien krediet wordt genoten van de overheid tegen rente lager dan marktrente. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies gerelateerd aan activa (vergelijkbaar met investeringssubsidies).1 Verwerking subsidies In IAS 20 wordt als algemene regel gesteld dat overheidssubsidies op zodanige wijze in de winst-en-verliesrekening verantwoord dienen te worden dat zij matchen met de aan de subsidie gerelateerde kosten. emissierechten en service concessions Nederlandse wet.2 Overheidsfinanciering tegen lage rente RJ 274. en geeft per soort subsidie aan op welke wijze deze subsidie verwerkt moet worden. Het algemene uitgangspunt voor verwerking van de subsidies sluit aan op dat in Nederland. Volgens IAS 20.3 Toelichting voorwaardelijke financiële verplichtingen 3.12).10A moet bij de eerste verwerking van de lening opname plaatsvinden tegen reële waarde waarbij het verschil met het bedrag dat wordt ontvangen wordt verwerkt als overheidsbijdrage. Deze regels zijn in overeenstemming met de algemene regels in IAS 20. subsidies gerelateerd aan het resultaat (vergelijkbaar met exploitatiesubsidies) en ‘forgivable loans’ (vergelijkbaar met financieringsfaciliteiten). rechten en verplichtingen met betrekking tot de service concession NL eist meer toelichting Tevens toelichting over de omzet en het resultaat en welk model toegepast is IFRS eist meer toelichting Algemeen In IAS 20 wordt onderscheid gemaakt tussen overheidssteun (‘Government assistance’) en overheidssubsidies (‘Government grants’).

IFRS kent hierover geen specifieke regelgeving. 1. Op het moment dat blijkt dat het krediet niet terugbetaald hoeft te worden. Indien de ontwikkeling mislukt. het recht daarop in het jaar waarin daaraan voor het eerst een waarde kan worden toegekend hetzij ineens.105). hetzij over een aantal jaren gespreid ten gunste van de post ‘belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening’ in de winst-enverliesrekening dient te worden gebracht (RJ 274. Deze ontwerp-Richtlijn neemt de inconsistentie weg met RJ 290.116). Indien het verkrijgen van het voordeel afhankelijk is van het behalen van voldoende fiscale winsten. 1. Een ontwikkelingskrediet is een krediet dat is verkregen ter financiering van ontwikkelingskosten.117).10 moeten ‘forgivable loans’ verwerkt worden als schuld totdat er redelijke zekerheid is dat zal worden voldaan aan de voorwaarden van kwijtschelding.10A.102.2(b)). Dat betekent dat er geen specifieke regelgeving is ten aanzien van de classificatie als overheidssubsidie of als belastingfaciliteit.111). rente verschuldigd (RJ 274. blijft bij de verwerking van de ontvangst van het krediet buiten beschouwing.214 opgenomen met dezelfde wijziging als opgenomen in IAS 20. indien investeringssubsidie in mindering wordt gebracht op het geïnvesteerde bedrag. 1. IAS 20. zal IAS 20 worden toegepast. Onder IFRS worden ‘investment tax credits’ buiten het toepassingsgebied van zowel IAS 12 als IAS 20 gehouden (IAS 12. bij de bepaling van de restwaarde rekening te worden gehouden met de eventueel te restitueren premie als bij het bereiken van de restwaarde het object vermoedelijk zal worden afgestoten (RJ 274.6 Subsidie in de vorm van andere op geld waardeerbare voordelen In de Richtlijnen en IAS 20 wordt aangegeven dat naast geldelijke bijdragen ook andere op geld waardeerbare voordelen vallen onder overheidssteun (RJ 274. De terugbetaling en rente op het krediet dienen als kosten van de omzet te worden beschouwd (RJ 274.5 Investeringsregeling als belastingfaciliteit Onder de Richtlijnen geldt dat als een premie ingevolge een investeringsregeling wordt beschouwd als een belastingfaciliteit. terwijl indien het verkrijgen van het voordeel daarvan niet afhankelijk is.3). In RJ 274 . Indien de terugbetaling van een verkregen ontwikkelingskrediet afhankelijk is gesteld van omzetten of financiële resultaten van het betreffende project. dienen ontvangsten inzake het krediet in mindering te worden gebracht op de ontwikkelingskosten (RJ 274. zal over het algemeen IAS 12 worden toegepast.109). maar ontvangst slechts plaatsvindt via de belasting als middel om tot betaling over te gaan. wordt het krediet (na verloop van tijd) kwijtgescholden.4 Investeringssubsidies – bepaling restwaarde Ingevolge de Richtlijnen dient. 1.3 Financieringsfaciliteiten en ontwikkelingskredieten Een aan een krediet verbonden kwijtschelding indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het bedrag van het krediet dient als schuld in de balans te worden opgenomen. Dit kan er toe leiden dat het moment van verwerking als een overheidssubsidie met bijbehorende bate zich op een ander tijdstip voordoet dan onder de RJ richtlijnen. IFRS maakt geen onderscheid tussen kredietfaciliteiten en ontwikkelingskredieten.4 en IAS 20. Bij succes is.111). wordt vastgesteld of het vrijvallende bedrag als exploitatiesubsidie dan wel als investeringssubsidie moet worden beschouwd (RJ 274. naast aflossing. Volgens IAS 20.

Ten aanzien van de verwerking en waardering van emissierechten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen zijn op grond van Titel 9 BW 2 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving een tweetal varianten denkbaar. In het geval van een terugbetaling van een voorwaardelijk ontwikkelingskrediet schrijft de Richtlijn voor dat deze terugbetaling dient te worden verwerkt als een onderdeel van de kosten van de omzet (RJ 274. wordt verricht door een operator. De richtlijn houdt in dat aangewezen ondernemingen aan het begin van ieder kalenderjaar emissierechten ontvangen van de overheid. 1. Het is daarom de vraag of IFRIC 3 door Europese ondernemingen zou mogen worden toegepast. 1. na bezwaren vanuit de Europese Unie dat de verwerking niet zou aansluiten op het vereiste getrouwe beeld.111). Als alternatief mogen het actief en de overheidssubsidie opgenomen worden tegen ‘nominal amount’ (dat nihil kan zijn) (IAS 20. omdat deze interpretatie wellicht niet zou zijn goedgekeurd in Europa. Volgens IFRIC 12 is hierbij sprake van een onder de immateriële activa op te nemen concessie. gezondheid. in IAS 20 wel. dient de reële waarde van het niet-monetaire actief bepaald te worden en dienen het actief en de overheidssubsidie te worden opgenomen tegen reële waarde (IAS 20.8 Emissierechten Met ingang van 1 januari 2005 worden bepaalde ondernemingen geconfronteerd met de EUrichtlijn over de handel in emissierechten inzake broeikasgassen. In de Bijlage bij RJ 274 wordt ingegaan op de verwerking van om niet verkregen en gekochte emissierechten. waarbij de overheid als ‘grantor’ (concessieverlener) optreedt. De IASB heeft IFRIC 3 ingetrokken.23). die recht geven op een bepaalde uitstoot CO2. Indien de operator van de overheid vaste bedragen ontvangt voor het beheer van de infrastructuur is niet sprake van een concessie. bijvoorbeeld grond of middelen ten voordele van een entiteit. indien de vergoedingen voor de operator afhankelijk zijn van het gebruik van de infrastructuur. straatverlichting. spoorweg e.9 Service Concessions Onder ‘service concessions’ worden verstaan concessies in het publiek-private verkeer waarbij een bepaalde openbare taak door middel van infrastructuur (water.d. In Richtlijn 274 is geen algemeen voorschrift opgenomen met betrekking tot de terugbetaling van overheidssubsidies. De tweede variant is de netto variant.32 is bepaald dat een terugbetaling van een verkregen overheidssubsidie dient te worden verwerkt als een schattingswijziging. . Indien er sprake is van een overdracht van een niet-monetair actief. IFRS kent geen specifieke regels omtrent de verwerking van emissierechten. emissierechten en service concessions wordt de waardering van deze overheidssteun niet uitgewerkt. wegen.215 27 Overheidssubsidies. waarbij de om niet verkregen emissierechten bij eerste waardering tegen reële waarde worden opgenomen met een overheidssubsidie als passiefpost. De eerste variant is de bruto variant. waarbij de om niet verkregen emissierechten bij eerste waardering tegen kostprijs worden opgenomen. In de Nederlandse regelgeving zijn geen specifieke regels opgenomen voor ‘service concessions’. maar van een vordering.7 Terugbetaling van overheidssubsidies In IAS 20.23). 1. nadat de IASB heeft besloten de in 2004 uitgebrachte IFRIC Interpretation 3 Emission Rights in te trekken.

216 2 Presentatie 2.2 Ontwikkelingskrediet – presentatie in winst-en-verliesrekening Een ontwikkelingskrediet is een krediet dat is verkregen ter financiering van ontwikkelingskosten. Bij succes is.39).1 Toelichting omvang subsidies Ingevolge de Richtlijnen hoeft de omvang van de in het verslagjaar verwerkte subsidies en vergelijkbare faciliteiten slechts vermeld te worden indien de vermelding bijdraagt aan het wettelijk vereiste inzicht dat de jaarrekening moet geven (RJ 274. 3. IFRS doet geen specifieke uitspraken ten aanzien van de presentatie van dit soort subsidies. Op basis van de algemene uitgangspunten zijn beide presentatiemethoden zoals opgenomen in IAS toepasbaar. vereist IFRS tevens toelichting met betrekking tot de omzet en het resultaat over de periode waarin dienstverlening is verricht en een financieel actief of immaterieel actief is verkregen onder respectievelijk het financial asset en het intangible asset model (SIC 29).39). Op grond van IAS 20 dienen de aard en omvang in alle gevallen vermeld te worden (IAS 20.121 dienen de voorwaardelijke financiële verplichtingen die verband houden met genoten ontwikkelingskrediet vermeld te worden.111). naast aflossing.29 dienen subsidies gerelateerd aan het resultaat. 3. . wordt het krediet (na verloop van tijd) kwijtgescholden. De Richtlijnen kennen een dergelijke verplichte vermelding niet. 3. vermeld te worden (IAS 20. de rechten en de verplichting ten aanzien van de service consessions. De Richtlijnen kennen geen specifieke regels omtrent de verwerking van exploitatie subsidies. dienen ontvangsten inzake het krediet in mindering te worden gebracht op de ontwikkelingskosten (RJ 274.3 Toelichting voorwaardelijke financiële Op grond van RJ 274.105). rente verschuldigd (RJ 274.2 Toelichting onvervulde voorwaarden Op grond van IAS 20 dienen onvervulde voorwaarden die aan de verkregen subsidie zijn verbonden. verwerkt te worden in de winst-en-verliesrekening als ‘other income’ of als vermindering van gerelateerde kosten.111). Indien de terugbetaling van een verkregen ontwikkelingskrediet afhankelijk is gesteld van omzetten of financiële resultaten van het betreffende project.4 Toelichting service concessions In aanvulling op de toelichting over de afspraken.1 Exploitatiesubsidies – presentatie in winst-en-verliesrekening Ingevolge IAS 20. 3 Toelichting 3. IFRS kent een dergelijke verplichting niet. 2. Indien de ontwikkeling mislukt.121). De terugbetaling en rente op het krediet dienen als kosten van de omzet te worden beschouwd (RJ 274.

1 Informatie over dienstverlening uit hoofde van concessie (2003) – IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance (2004) – SIC 10 Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities (1998) – IFRIC 12 Service Concession Arrangements (2006) – SIC-29 Service Concession Arrangements: Disclosures (2001) .217 27 Overheidssubsidies. emissierechten en service concessions Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 274 Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun (aangepast 2006) – RJ 390.

en regelgeving Grondslagen Definitie in RJ beknopter beschreven IFRS is explicieter over de toe te passen correcties IFRS strikter IFRS Conclusie 1.2 Aantal gewone aandelen – overname en samensmelting van belangen 1.1 Gewone winst – correcties in verband met preferente aandelen 1.218 28 1 Winst per aandeel Nederlandse wet.10 Verschillende soorten aandelen 1.6 Bepaling of potentieel gewoon aandeel tot verwatering leidt 1.8 Opties gehouden op eigen aandelen Geen onderscheid Strijdig Op basis van het effect op de winst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening Geen specifieke regel Op basis van het effect op de winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Verwerken als opties vanaf de toekenningdatum Strijdig IFRS strikter Geen specifieke regel Niet meenemen in de berekening van de verwaterde winst per aandeel Meenemen in de berekening van de verwaterde winst per aandeel Winst toerekenen aan de verschillende aandelen Meenemen indien potentiële aandelen verwaterend effect hebben op gewone winst per aandeel IFRS strikter 1.11 Potentiële aandelen van groepsmaatschappijen Geen specifieke regel IFRS strikter Geen specifieke regel IFRS strikter Geen specifieke regel IFRS strikter .9 Contracten ter verplichting inkoop eigen aandelen 1.3 Verplicht converteerbare instrumenten 1.4 Omgekeerde aandelensplitsing Wel onderscheid Geen onderscheid Strijdig Geen specifieke regel Meenemen vanaf de datum van het contract Afname van aandelen wordt verwerkt op het moment dat het speciale dividend wordt verwerkt Wel onderscheid – verschillen in verwerkingswijze IFRS strikter Geen specifieke regel IFRS strikter 1.5 Vereffening contracten in gewone aandelen of contanten 1.7 Personeelsopties met vaste of bepaalbare voorwaarden en voorwaardelijke aandelen 1.

2 Winst per aandeel – enkelvoudige jaarrekening Splitsing voorgeschreven IFRS strikter Geen specifieke regel Winst per aandeel op basis van enkelvoudige jaarrekening alleen toegestaan op pagina van enkelvoudige winst-enverliesrekening IFRS strikter 3 Toelichting Verplicht toelichten indien dit noodzakelijk is om gebruikers in staat te stellen een juiste afweging te maken en juiste beslissingen te nemen Geen specifieke regel Aanbeveling tot toelichting indien dit noodzakelijk is om gebruikers in staat te stellen een juiste afweging te maken en juiste beslissingen te nemen Vermelding van eventuele effecten NL eist meer informatie 3. Deze wijzigingen in de presentatie hebben geen invloed op de berekening van de winst per aandeel. indien één overzicht gegeven wordt.1 Splitsing voor continuing en discontinued operations 2. Er zijn daarom geen grote verschillen tussen beide standaarden.1 Toelichting op transacties met aandelen na balansdatum 3. Het totaal resultaat start met het netto resultaat van de winst-enverliesrekening aangevuld met een overzicht van de baten en lasten geboekt ten laste of ten gunste van het eigen vermogen (‘other comprehensive income’). De presentatie van de gewone en verwaterde winst per aandeel vindt plaats op de pagina van de winst-en-verlies rekening indien er een aparte winst en verlies rekening wordt gepresenteerd en op de pagina met het totaalresultaat.en regelgeving 2 Presentatie Splitsing niet voorgeschreven IFRS Conclusie 2. Met de wijziging in IAS 1 heeft de onderneming onder IFRS nu de keuze tussen het opnemen van een overzicht met het totaalresultaat (statement of comprehensive income) dan wel het opnemen van een winst-en-verliesrekening en aanvullend een overzicht met het totaalresultaat.12/13 geeft aan dat moet worden uitgegaan van de gewone winst vóór rechtstreekse vermogensmutaties. .219 28 Winst per aandeel Nederlandse wet. De Nederlandse RJ 340 ‘Winst per Aandeel’ is gebaseerd op IAS 33 ‘Earnings per share’.2 Instrumenten met potentiële verwatering in de toekomst IFRS eist meer informatie Algemeen Rechtspersonen met beursgenoteerde aandelen of potentiële aandelen en rechtspersonen die bezig zijn een beursnotering te verwerven dienen de winst per aandeel te presenteren. IAS 33.

voor de berekening van de gewone winst per aandeel. dient de afname van de aandelen verwerkt te worden op het moment dat het speciale dividend wordt verwerkt (IAS 33. Bij de bepaling van de gewone winst wordt het verlies of de winst die toekomt aan de moedermaatschappij gecorrigeerd voor de bedragen na belastingen van preferente dividenden.4 Omgekeerde aandelensplitsing Indien een omgekeerde aandelensplitsing effectief een inkoop van aandelen betreft. worden opgenomen per de datum van overname omdat de resultaten van de overgenomen rechtspersoon vanaf dezelfde datum worden verantwoord (IAS 33.206). is IFRS explicieter over de toe te passen correcties in verband met preferente aandelen dan de RJ.1 Gewone winst – correcties in verband met preferente aandelen Bij de bepaling van de gewone winst. Gewone aandelen die worden uitgegeven in verband met een bedrijfsovername die als overname kan worden gekwalificeerd. geen verschil of de uitgevende . omdat ook de jaarrekening wordt opgesteld alsof de rechtspersonen altijd al waren gefuseerd. worden onder de RJ volledig opgenomen voor alle gepresenteerde boekjaren.2 Aantal gewone aandelen – overname en samensmelting van belangen IAS 33 maakt geen onderscheid tussen een bedrijfsovername die als overname. De definitie in de RJ is beknopter geschreven waardoor de winsten of verliezen bij vereffening van preferente aandelen en andere vergelijkbare effecten van preferente aandelen niet expliciet genoemd zijn.12). 1. Bij de berekening van de winst per aandeel van de nieuwe entiteit worden de gewogen gemiddelde aantallen aandelen van beide rechtspersonen herleid tot equivalenten in aandelen die uitstaan na de fusie of voeging (RJ 340. hoewel dit ook onder de RJ van toepassing lijkt te zijn.3 Verplicht converteerbare instrumenten Gewone aandelen die zullen worden uitgegeven bij conversie van een verplicht converteerbaar instrument worden vanaf de datum waarop het contract in werking treedt meegenomen in de winst per aandeel (IAS 33. RJ 340. De RJ maakt dit onderscheid wel.5 Vereffening contracten in gewone aandelen of contanten De RJ maakt bij de berekeningswijze van de verwaterde winst per aandeel bij contracten die vereffend mogen worden in gewone aandelen of contanten. De Richtlijnen kennen een dergelijke bepaling niet. of een bedrijfsovername die als een samensmelting van belangen kan worden gekwalificeerd. De RJ gaat hierop niet in.23).29). 1.220 1 Grondslagen 1. 1.14-18 gaan uitgebreid in op de te maken correcties. De paragrafen 33. voor winsten of verliezen bij vereffening van preferente aandelen en voor andere vergelijkbare effecten van preferente aandelen geclassificeerd als eigen vermogen (IAS 33. gelet op de algemene bepaling. Derhalve is de berekening van de winst per aandeel verschillend.206). Gewone aandelen die worden uitgegeven in verband met een bedrijfsovername die als een samensmelting van belangen (‘fusie’ of ‘pooling of interests’) kan worden gekwalificeerd. bijvoorbeeld als er op hetzelfde moment een speciaal dividend wordt uitgekeerd dat vrijwel gelijk is aan de reële waarde van de ingekochte aandelen.22. 1.

1. .6 Bepaling of een potentieel gewoon aandeel tot verwatering leidt Of potentiële gewone aandelen tot verwatering leiden.62). De RJ heeft geen specifieke regels opgenomen. als potentiële gewone aandelen dient te worden beschouwd bij de berekening van de verwaterde winst per aandeel (RJ 340.7 Personeelsopties met vaste of bepaalbare voorwaarden en voorwaardelijke aandelen Onder IFRS dienen personeelsopties met vaste of bepaalbare voorwaarden en voorwaardelijke aandelen behandeld te worden als opties en meegenomen te worden vanaf de toekenningsdatum.58). Ten aanzien van contracten die vereffend mogen worden in gewone aandelen of contanten heeft de IASB het volgende bepaald: – Indien de keuze bij de uitgevende rechtspersoon ligt. Prestatie-gerelateerde personeelsopties worden behandeld als voorwaardelijk uit te geven aandelen. 1.41) en aan de hand van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (dus inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten) onder de Nederlandse regelgeving (RJ 340. het maximumaantal uit te geven aandelen. De IASB doet dit wel. dat als er sprake is van een financieel instrument of ander contract dat naar keuze van de rechtspersoon of houder kan worden afgewikkeld in aandelen of op andere wijze (bijvoorbeeld in geld).221). ofwel opties die gehouden worden door de rechtspersoon op zijn eigen aandelen. ongeacht de aangegeven keuzemogelijkheid.8 Opties gehouden op eigen aandelen Contracten zoals gekochte putopties en gekochte callopties.60).48).9 Contracten ter verplichting inkoop eigen aandelen Contracten die de rechtspersoon verplichten om eigen aandelen in te kopen.216a). zoals geschreven putopties. in tegenstelling tot de IASB. dient de rechtspersoon aan te nemen dat het contract in gewone aandelen zal worden vereffend. – Indien echter de keuze bij de houder van de contracten ligt.221 28 Winst per aandeel rechtspersoon deze keuze heeft of dat de houder van het instrument deze keuze heeft. 1. De RJ vermeldt. wordt bepaald aan de hand van het effect op de winst of het verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten per aandeel onder IFRS (IAS 33. 1. en derhalve de resulterende potentiële gewone aandelen mee te nemen bij de berekening van de verwaterde winst per aandeel. omdat hun uitgifte afhankelijk is van het voldoen aan specifieke voorwaarden naast het verstrijken van de tijd (IAS 33. indien zij tot verwatering leiden (IAS 33. De RJ heeft geen specifieke regels opgenomen. worden meegenomen in de berekening van de verwaterde winst per aandeel voor zover zij tot verwatering zullen leiden. omdat verondersteld wordt dat uitgifte niet zal leiden tot verwatering (IAS 33. en derhalve mee worden genomen in de berekening van de verwaterde winst per aandeel. dient de rechtspersoon bij de berekening van de verwaterde winst per aandeel uit te gaan van die wijze van vereffening (met geld of met aandelen) die het meest verwaterend is (IAS 33. De RJ gaat hierop niet in. worden niet meegenomen in de berekening van de verwaterde winst per aandeel.

De Richtlijnen schrijven een dergelijke splitsing niet voor (RJ 340.10 Verschillende soorten aandelen Bij de berekening van gewone en verwaterde winst per aandeel dient de winst toegerekend te worden aan de verschillende soorten aandelen op basis van hun gerechtigdheid in de winst.66/68).2 Winst per aandeel – enkelvoudige jaarrekening Indien de rechtspersoon de winst per aandeel wil vermelden op basis van de enkelvoudige jaarrekening. De Richtlijnen spreken zich niet uit over eventuele vermelding van de winst per aandeel op basis van de enkelvoudige jaarrekening. 2 Presentatie 2. Vervolgens dient de winst per aandeel bepaald te worden voor ieder instrument of iedere categorie gewone aandelen (IAS 33. Met potentiële gewone aandelen uitgegeven door een groepsmaatschappij die recht geven op aandelen van de groepsmaatschappij wordt rekening gehouden bij de berekening van de verwaterde winst per aandeel van de moedermaatschappij door eerst de verwaterde winst per aandeel van de betreffende groepsmaatschappij te bepalen en deze vervolgens.A14). 2.11 Potentiële aandelen van groepsmaatschappijen Een groepsmaatschappij waarop de moedermaatschappij invloed van betekenis kan uitoefenen. In IAS 33. De RJ heeft geen specifieke regels opgenomen. 1. Het is niet toegestaan om de winst per aandeel op basis van de enkelvoudige jaarrekening in de geconsolideerde jaarrekening te vermelden (IAS 33. exclusief het resultaat van de betreffende groepsmaatschappij. 3 Toelichting 3. worden zij opgenomen in de berekening van de verwaterde winst per aandeel (IAS 33. . De RJ heeft geen specifieke regels opgenomen. rekening houdend met het aantal gehouden aandelen.303 dienen transacties met gewone aandelen of potentiële gewone aandelen die na de balansdatum hebben plaatsgevonden.40). Indien deze potentiële gewone aandelen een verwaterend effect hebben op de gewone winst per aandeel. op te tellen bij de verwaterde winst per aandeel van de moedermaatschappij. te worden toegelicht indien dat noodzakelijk is om gebruikers van de jaarrekeningen in staat te stellen een juiste afweging te maken en juiste beslissingen te nemen. is vermelding volgens IFRS alleen toegestaan op de pagina van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening.4).401).1 Toelichting op transacties met aandelen na de balansdatum Ingevolge Richtlijn 340. dan wel in aandelen van de moedermaatschappij. kan potentiële gewone aandelen uitgeven die converteerbaar zijn in gewone aandelen van de groepsmaatschappij.45 wordt een dergelijke informatieverstrekking aanbevolen.222 1.1 Splitsing voor continuing en discontinuing operations De gewone winst per aandeel en de verwaterde winst per aandeel dienen te worden gepresenteerd op basis van het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten op (de pagina van) de winst-en-verliesrekening en tevens te worden gepresenteerd op basis van het resultaat uitbeëindigde bedrijfsactiviteiten (dit laatste mag op de pagina van de winst-enverliesrekening of in de toelichting gepresenteerd worden) (IAS 33.

2 Instrumenten met potentiële verwatering in de toekomst Een rechtspersoon dient in de toelichting de instrumenten (inclusief voorwaardelijk uit te geven aandelen) te vermelden die potentieel de gewone winst per aandeel kunnen verwateren.223 28 Winst per aandeel 3.70[c]). De RJ vraagt dergelijke informatie niet. maar niet in de berekening zijn meegenomen omdat zij in de betreffende periode(s) niet tot verwatering hebben geleid (IAS 33. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 340 Winst per aandeel (aangepast 2004) – IAS 33 Earnings per Share (2003) .

224 29 1 Gebeurtenissen na balansdatum Nederlandse wet. De mogelijke combinaties van toe te passen standaarden zijn: .1 Plaats van vermelding van gebeurtenissen na balansdatum 3 Toelichting 3.202a) maakt voor de verwerking van gebeurtenissen na balansdatum onderscheid op basis van de door de entiteit gekozen standaarden. Strijdig 2 Presentatie In overige gegevens en eventueel in het jaarverslag In de toelichting Strijdig 2.4 Dividend preferente aandelen Verwerking afhankelijk van classificatie preferente aandelen in de balans.en regelgeving Grondslagen Verwerken in de jaarrekening voor zover dit onontbeerlijk is voor het inzicht IFRS onderkent deze periode niet specifiek. Deze mogelijkheid is niet toegestaan. Strijdig IFRS Conclusie 1. Gebeurtenissen na datum opmaak jaarrekening (authorised for issue) worden hierdoor niet verwerkt in de jaarrekening.3 Dividendvoorstel Bij de waardering van vlottende activa kan rekening gehouden worden met een op korte termijn te voorziene buitengewone waardevermindering Opnemen van het voorgestelde dividend onder de schulden is toegestaan (balans na winstbestemming) Opnemen van uit te keren preferent dividend als schuld indien voldoende vrij uitkeerbare reserves bestaan IFRS strikter Dividendvoorstel vastgesteld na balansdatum niet onder de schulden opnemen IFRS strikter 1.1 Vermelding van de mogelijkheid tot het wijzigen van de jaarrekening na opmaak Geen specifieke regelgeving Vermelden indien van toepassing IFRS eist meer toelichting Algemeen De Nederlandse regelgeving (RJ 160.op korte termijn te voorziene buitengewone waardevermindering 1.1 Gebeurtenissen na datum opmaak jaarrekening die nadere informatie geven over balansdatum 1.2 Waardering van vlottende activa .

202). waaruit voorvloeit dat gebeurtenissen die zich voordoen na de periode van opmaak door het bestuur (‘is authorised for issue’ ) niet meer tot een aanpassing van de jaarrekening kunnen leiden (IAS 10. 2:373 lid 1 BW.208).225 29 Gebeurtenissen na balansdatum Geconsolideerde jaarrekening 1 2 3 4 Titel 9 IFRS IFRS IFRS Enkelvoudige jaarrekening Titel 9 Titel 9 zonder waarderingsgrondslagen IFRS Titel 9 met waarderingsgrondslagen IFRS IFRS Is sprake van combinatie 3 of 4 dan schrijft RJ 160. Is sprake van combinatie 1 of 2 dan is voor de beantwoording van de vraag of en hoe deze gegevens in de jaarrekening moeten worden verwerkt.3 Dividendvoorstel Onder de Nederlandse grondslagen kan de balans worden opgesteld vóór winstbestemming (voorkeursmethode). De RJ is van mening dat het de sterke voorkeur heeft deze wettelijke optie niet meer toe te passen.2 Waardering van vlottende activa . omdat deze waardevermindering geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum (RJ 160.op korte termijn te voorziene buitengewone waardevermindering Artikel 2:387 lid 3 BW staat toe bij de waardering van vlottende activa rekening te houden met een op korte termijn te voorziene buitengewone waardevermindering. IFRS onderscheidt deze periode niet. . 5 en 6). of onder de schulden.205). In het laatste geval kan het dividendvoorstel worden gepresenteerd als een separate component van het eigen vermogen. RJ 160. ondanks het feit dat het voorstel tot uitkering van dividend pas definitief wordt na de balansdatum (art.1 Grondslagen Gebeurtenissen na datum opmaak jaarrekening die nadere informatie geven over balansdatum Gegevens die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum (‘adjusting events’) en die bekend worden in de periode na het opmaken van de jaarrekening tot aan het vaststellen van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders dienen onder de Richtlijnen verwerkt te worden in de jaarrekening voor zover dit onontbeerlijk is voor het inzicht (RJ 160. dan wel kan de balans worden opgesteld na winstbestemming.202a voor om de verwerking van de gebeurtenissen na balansdatum conform de bepalingen van IAS 10 te laten plaatsvinden. vaststellen en openbaar maken van de jaarrekening de gegevens bekend worden 1 1. bepalend op welk moment tijdens het proces van opmaken. Ingevolge IAS 10.3a. dat wil zeggen tot het moment waarop de jaarrekening ‘is authorised for issue’ (ofwel de opgemaakte jaarrekening door de directie of het bestuur wordt ondertekend). 1. 1. IFRS kent deze mogelijkheid niet.12 is het niet toegestaan om een dividenduitkering die wordt vastgesteld na de balansdatum als verplichting op te nemen in de balans.

De verwerking van uit te keren preferent dividend onder IFRS hangt af van de classificatie van de preferente aandelen als eigen vermogen of vreemd vermogen. worden onder de overige gegevens vermeld indien zij belangrijke financiële gevolgen hebben voor de rechtspersoon.1 Plaats van vermelding van gebeurtenissen na balansdatum Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke toestand op balansdatum. Ingevolge IAS 10. Het bestuur stelt de jaarrekening op. dient hiervoor een verplichting te worden opgenomen.1 Vermelding van de mogelijkheid tot het wijzigen van de jaarrekening na opmaak Ingevolge IAS 10. Het uit te keren preferent dividend wordt bij een balanspresentatie vóór winstbestemming gepresenteerd als een negatieve post binnen het eigen vermogen en wordt niet in mindering gebracht op agio of de overige reserves. In de Richtlijnen is dit vereiste niet opgenomen.21 dient deze informatie in de toelichting te worden vermeld. 2 Presentatie 2. Indien de preferente aandelen classificeren als eigen vermogen wordt het preferent dividend verwerkt op de zelfde manier als dividend.405 en art. IFRS heeft geen specifieke bepalingen voor uit te keren preferent dividend. Dit is ongeacht of er sprake is van een balanspresentatie vóór of na winstbestemming en onafhankelijk van de classificatie van het preferent aandelenkapitaal als onderdeel van het eigen vermogen danwel als onderdeel van het vreemd vermogen. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. Het uit te keren preferent dividend dient als een verplichting per balansdatum te worden opgenomen. Deze informatie dient ook te worden opgenomen in het jaarverslag (in het bijzonder als het gaat om invloed van gebeurtenissen op verwachtingen) (RJ 160. indien er voldoende vrij uitkeerbaar vermogen uit de balans blijkt.13 en IAS 1.125 te worden vermeld in de toelichting op de jaarrekening. Het resultaat van het boekjaar wordt steeds als een apart post in het eigen vermogen verantwoord. 3 Toelichting 3. IFRS kent geen onderscheid tussen een balans vóór en ná winstbestemming. 2:392 BW). In het geval dat de preferente aandelen classificeren als vreemd vermogen en de onderneming een feitelijke verplichting heeft voor het betalen van preferent dividend. Zij heeft derhalve de . 1.17 dient vermeld te worden of de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om de jaarrekening te wijzigen na opmaak.4 Dividend preferente aandelen Richtlijn 160 omvat in alinea 209 specifieke bepalingen voor de verwerking en presentatie van preferent dividend. Dit komt overeen met wat in Nederland een balans vóór winstbestemming wordt genoemd. In de overige gegevens wordt voor dergelijke gebeurtenissen vermeld de aard en een schatting van de financiële gevolgen of een mededeling dat deze toelichting niet mogelijk is (RJ 160.407).226 De voorgenomen dividenduitkering dient volgens IAS 10. Onder IFRS gelden daarom de bepalingen die van toepassing zijn op dividenden en verplichtingen.

Dat behoeft echter niet in de jaarrekening te worden vermeld.227 29 Gebeurtenissen na balansdatum mogelijkheid om de inhoud van de posten van de jaarrekening te bepalen en eventueel te wijzigen. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 160 Gebeurtenissen na balansdatum en datering (aangepast 2008) – IAS 10 Events after the Reporting Period (revised 2003) .

Uit IFRIC Interpretation 10. dan vermelding van dat feit Bestuurders toelichting wordt aanbevolen 3.28.124).1 Toepassingsgebied Niet meer informatie in tussentijds bericht dan op grond van de Richtlijnen vereist in de jaarrekening of het jaarverslag Geen regels Kent een dergelijke bepaling niet IFRS strikter 3. per kwartaal) mag geen invloed hebben op de jaarlijks resultaatbepaling (IAS 34.2 Vermelding voldoen aan regelgeving 3.4 Controle deskundige Vermelding dat voldaan is aan IFRS Additionele gesegmenteerde informatie Kent een dergelijke bepaling niet IFRS strikter Specifieke toelichting IFRS eist meer toelichting NL strikter Verklaring deskundige moet worden opgenomen in tussentijds bericht tenzij er geen controle plaatsvindt.5 Bestuurders toelichting Geen regels NL strikter Algemeen De frequentie waarmee wordt gerapporteerd (jaarlijks. ‘Interim Financial Reporting and Impairment’ blijkt dat een uitzondering wordt gemaakt voor bijzondere waardeverminderingen (impairments) van ‘available for sale equity instruments’ en niet-beursgenoteerde eigen-vermogensinstrumenten die tegen kostprijs worden gewaardeerd (IAS 39.3 Gesegmenteerde informatie 3. ieder halfjaar. RJ 394.1 Transacties met en uitkeringen aan aandeelhouders 3 Toelichting Opnemen in mutatieoverzicht Opnemen in mutatieoverzicht dan wel in toelichting NL strikter 3.en regelgeving Grondslagen Geen specifieke regels Verplicht IFRS strikter IFRS Conclusie 1. Deze mogen. De verwerking van goodwill en het terugnemen van een impairment op basis van de Richtlijnen verschilt met IFRS. .228 30 1 Tussentijdse berichten Nederlandse wet. De Richtlijnen hebben zich hier niet specifiek over uitgesproken. zie hoofdstuk 33.66 en 69) en voor bijzonderde waardeverminderingsverliezen met betrekking tot betaalde goodwill (IAS 36.401). indien zij in een interim periode als verlies zijn verantwoord niet worden teruggenomen in een latere interimperiode van hetzelfde boekjaar.1 Toepassing regelgeving 2 Presentatie 2.

1 Toepassingsgebied De Richtlijn bepaalt dat rechtspersonen niet meer informatie hoeven op te nemen in het tussentijds bericht dan op grond van andere hoofdstukken van de Richtlijnen opgenomen moet worden in de jaarrekening of het jaarverslag (RJ 394. Aanbevolen wordt om in de bestuurderstoelichting medelingen te doen over de te verwachten gang van zaken voor het lopende boekjaar (RJ 394.229 30 Tussentijdse berichten 1 Grondslagen Er zijn geen verschillen in grondslagen tussen de Nederlandse regelgeving en IFRS. IAS 34 kent een dergelijke aanbeveling niet. In Richtlijn 394 wordt uitsluitend de eerste mogelijkheid genoemd.2 Vermelding voldoen aan regelgeving IAS 34.303).101). – aansluiting van het resultaat per segment met het resultaat voor belastingen van de rechtspersoon.305). 3.3 Gesegmenteerde informatie IAS 34 vereist additionele gesegmenteerde informatie. dit feit wordt vermeld.19 schrijft voor dat indien een tussentijds bericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34. 3 Toelichting 3. .4 Controle deskundige Indien een accountant een verklaring heeft afgegeven bij een tussentijds bericht. IAS 34 kent een dergelijke bepaling niet.16(g): – splitsing van de omzet naar omzet derden en intercompany omzet voor zover deze wordt gerapporteerd aan de chief operating decision maker. dient deze verklaring opgenomen te worden in het tussentijds bericht.301). – een meeteenheid van het resultaat van het segment. 2 Presentatie 2. 3. IAS 34 kent een dergelijke bepaling niet. 3. – een beschrijving van de verschillen ten opzichte van de jaarrekening in het bepalen van de segmenten en het resultaat per segment. zoals opgenomen in IAS 34.1 Transacties met en uitkeringen aan aandeelhouders IAS 34.5 Bestuurderstoelichting RJ 394 beveelt aan om een bestuurderstoelichting en een overzicht van kengetallen op te nemen in het tussentijdsbericht (RJ 394. 3. Indien er geen controle is uitgevoerd. De Richtlijnen kennen een dergelijke bepaling niet. dient dit feit expliciet in het tussentijds bericht te worden vermeld (RJ 394.8 biedt de mogelijkheid om transacties met en uitkeringen aan aandeelhouders op te nemen in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen dan wel in de toelichting. – totaal van de activa indien dit materieel veranderd is ten opzichte van de jaarrekening.

230 Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 394 Tussentijdse berichten (2006) – IAS 34 Interim Financial Reporting (amended 2008) – IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment .

3 Afschrijven Afschrijving gaat door tot het moment van daadwerkelijke afstoting Indien er sprake is van een overeenkomst of een formeel plan Strijdig 1.231 31 Beëindiging bedrijfsactiviteiten en afstoting van (groepen) activa 31 1 Beëindiging bedrijfsactiviteiten en afstoting van (groepen) activa Nederlandse wet.3 Presentatie van informatie indien beëindiging na balansdatum 3 Toelichting Normale presentatiebepalingen van toepassing Afzonderlijke presentatie in de balans verplicht Strijdig In de toelichting of in de winsten-verliesrekening Afzonderlijk in de winst-enverliesrekening IFRS strikter In de Overige gegevens Niet toegestaan om in de jaarrekening als discontinued operation op te nemen IFRS strikter 3. eventueel impairmentverlies in de winst-enverliesrekening opnemen Geen afschrijving vanaf het moment van kwalificatie als ‘held for sale’ Als aan bepaalde criteria is voldaan IFRS strikter 1.2 Toelichting bij discontinued operation Geen specifieke regeling Uitgebreide toelichtingseisen IFRS eist meer toelichting Toelichting vereist Andere toelichting vereist IFRS en NL eisen andere toelichting .en regelgeving Grondslagen Geen specifieke regeling Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan IFRS strikter IFRS Conclusie 1.1 Toelichting bij activa ‘held for sale’ of disposal groups 3.1 Kwalificatie van bepaalde activa als ‘held for sale’ 1.2 Presentatie van resultaten van discontinued operations 2.4 Moment van opname als discontinued operation 2 Presentatie IFRS strikter 2.1 Afzonderlijke presentatie van activa ‘held for sale’ en disposal groups 2.2 Waardering activa ‘held for sale’ van een actief of disposal group In uitzonderlijke gevallen is incidentele herwaardering mogelijk Waardering tegen de laagste van boekwaarde en reële waarde.

zijn actieve belastinglatenties. Daarbij wordt voor de vraag wanneer iets een onderdeel van de rechtspersoon is dat een voldoende grote bedrijfsactiviteit is.101 en 310). vallen gewoonlijk onder het bereik van andere Richtlijnen (RJ 345.209/210). Het volgende onderscheid wordt gemaakt (IFRS 5 Appendix A): – een ‘non-current asset held for sale’: een individueel vast actief bestemd om te worden verkocht. Activa die niet onder het bereik van (de waarderingsgrondslagen van) IFRS 5 vallen. of (c) een dochtermaatschappij betreft die is gekocht uitsluitend met het oogmerk deze weer te vervreemden. Het gaat slechts om voorschriften die verplichten tot het geven van informatie in de toelichting over een onderdeel van de rechtspersoon dat wordt aangemerkt als een bedrijfsactiviteit die niet duurzaam wordt voortgezet.8): . 1 Grondslagen 1. Het toepassingsgebied van Richtlijn 345 verschilt van IFRS 5. – een ‘discontinued operation’: een component van een entiteit die is afgestoten of wordt gehouden om te worden verkocht en (a) een separate ‘major line of business’ of geografisch gebied vertegenwoordigt.232 3. IFRS 5 gaat over de verwerking in de jaarrekening van vaste activa en bedrijfsonderdelen die zijn of worden afgestoten en gestaakt. aansluiting gezocht bij de definitie van bedrijfssegmenten of geografische segmenten als bedoeld in Richtlijn 350 ‘Gesegmenteerde informatie’ (RJ 345. Daarmee is het toepassingsgebied van IFRS 5 aanzienlijk breder dan dat van Richtlijn 345. of (b) onderdeel is van een gecoördineerd plan daartoe. die tezamen voorwerp zijn van één transactie. vastgoedbeleggingen die gewaardeerd zijn volgens het reëlewaardemodel en contractuele rechten uit hoofde van verzekeringscontracten (IFRS 5.en regelgeving Geen specifieke regelgeving IFRS Toelichting vereist Conclusie IFRS eist meer toelichting Algemeen Op 31 maart 2004 heeft de IASB IFRS 5 ‘Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations’ gepubliceerd. Herstructurering. maar die niet kunnen worden aangemerkt als beëindiging van bedrijfsactiviteiten als bedoeld in RJ 345.5). verkoop of andere gebeurtenissen die afstoting van (groepen) activa tot gevolg hebben. activa die voortvloeien uit de toepassing van IAS 19 Employee Benefits. In Richtlijn 345 worden voorschriften gegeven voor in de jaarrekening op te nemen gegevens over beëindiging van bedrijfsactiviteiten.1 Kwalificatie van bepaalde activa als ‘held for sale’ Ingevolge IFRS 5 wordt een vast actief/disposal group als ‘held for sale’ gekwalificeerd indien voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden (IFRS 5. – een ‘disposal group held for sale’: een groep vaste activa met mogelijk direct daaraan gerelateerde schulden.3 Toelichting bij niet langer discontinued operation Nederlandse wet. financiële activa die vallen onder het bereik van IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement.

het is hoogst waarschijnlijk dat de verkoop door zal gaan.12). Van ‘niet duurzaam voortzetten’ is sprake indien de rechtspersoon volgens een bepaald plan het bedoelde bedrijfsonderdeel in zijn geheel of nagenoeg geheel ineens of in gedeelten afstoot.20-23).7-8).1). wordt gewaardeerd tegen de laagste van (i) de boekwaarde en (ii) de reële waarde verminderd met de verkoopkosten (IFRS 5.18).2 Waardering activa ‘held for sale’ van een actief of disposal group Indien onder IFRS/IAS een actief/disposal group in enig boekjaar gekwalificeerd moet worden als ‘held for sale’. . Het in IFRS gehanteerde begrip ‘non-current assets held for sale’ kent geen equivalent in de Richtlijnen. Bij de toepassing van IFRS 5 worden de volgende situaties of momenten onderscheiden: 1 vlak voor de initiële classificatie als ‘held for sale’ (IFRS 5. In Titel 9 Boek 2 BW wordt wel gesproken over buiten gebruik gestelde materiële vaste activa.201). met de uitvoering van het verkoopbesluit en het plan is feitelijk een begin gemaakt. Er wordt gedetailleerd ingegaan op mogelijke situaties waarin de verkoop langer uitblijft dan één jaar en het actief/de disposal group toch als ‘held for sale’ moet worden gekwalificeerd. terwijl de Richtlijnen in RJ 210 respectievelijk RJ 212 voorschriften geven over (im)materiële vaste activa. en op het geval dat een vast actief/disposal group wordt verworven en op dat moment al het voornemen bestaat het actief/de disposal group weer te gaan verkopen (IFRS 5. mag het actief/de disposal group niet als ‘held for sale’ in de jaarrekening worden verantwoord (IFRS 5. 1.201). de bepaling ziet echter alleen op de classificatie binnen de post materiële vaste activa.19-23). In de Richtlijnen is er sprake van beëindiging van bedrijfsactiviteiten indien een bedrijfsactiviteit niet duurzaam wordt voortgezet (RJ 345.233 31 Beëindiging bedrijfsactiviteiten en afstoting van (groepen) activa – – – – – – het bestuur heeft een verkoopbesluit genomen en een verkoopplan opgesteld.18-24). waar de Richtlijn slechts spreekt over het niet meer inzetten van het actief in de bedrijfsuitoefening van de rechtspersoon en het actief zelfstandig ook geen opbrengsten meer genereert anders dan door vervreemding. Indien na de balansdatum maar vóór het opmaken van de jaarrekening aan de voorwaarden wordt voldaan. 2 bij de initiële classificatie als ‘held for sale’ (IFRS 5. de gevraagde verkoopprijs is in overeenstemming met de reële waarde van het actief/de disposal group. of liquideert of stopzet (RJ 345. De kwalificatie ‘held for sale’ heeft (slechts) betekenis voor de jaarrekening over het boekjaar waarin op enig moment limitatief aan voormelde voorwaarden wordt voldaan. 3 bij latere waardering (IFRS 5. Uitgebreide regels zijn opgesteld voor de bepaling van de reële waarde en voor de verantwoording van waarderingsverschillen (IFRS 5. Bij IFRS vallen alle vaste activa onder de werkingssfeer. het actief/de disposal group is geschikt voor onmiddellijke verkoop. en het is te verwachten dat deze binnen een jaar zal plaatsvinden. het is niet te verwachten dat het verkoopplan fundamenteel zal worden gewijzigd of zal worden ingetrokken. De voorwaarden om als ‘held for sale’ te kwalificeren onder IFRS zijn strikt (IFRS 5.9 en IFRS 5 Appendix B).

Bij latere waardering Indien bij latere waardering de reële waarde verminderd met de verkoopkosten verder afneemt. Vlak voor de initiële classificatie als ‘held for sale’ De primaire maatstaf om toepassing van de voorschriften te kunnen realiseren. Indien bij latere waardering de reële waarde verminderd met de verkoopkosten weer toeneemt. wanneer niet langer aan de voorwaarden van ‘held for sale’ wordt voldaan. De bate kan evenwel niet meer bedragen dan het cumulatieve impairment-verlies dat voordien onder toepassing van IFRS 5 en/of eerdere toepassing van IAS 36 Impairment of Assets is verantwoord. zal dat deel van het impairment-verlies derhalve niet verwerkt worden. Bij een disposal group wordt bedoelde bate toegerekend aan de vaste activa die tot de disposal group behoren en in beginsel als afzonderlijk actief onder het bereik van IFRS 5 zouden vallen. Met andere woorden. Indien de reële waarde verminderd met de verkoopkosten lager is dan de boekwaarde. De toerekening van het impairment-verlies vindt plaats volgens de allocatiemethode van IAS 36. Tot een disposal group kan ook goodwill behoren. Indien deze reële waarde lager is dan de boekwaarde. Indien deze waarde lager is dan de boekwaarde van de disposal group is er sprake van een impairment-verlies. IFRS 5 gebruikt voor een disposal group een portfoliobenadering die als volgt werkt. wordt een bate verantwoord. Dit verlies wordt niet toegerekend aan alle activa en passiva van de disposal group maar slechts aan die vaste activa die onder het bereik van de waarderingsgrondslagen van IFRS 5 vallen. is om vlak voor de initiële classificatie als ‘held for sale’ de boekwaarde van het actief/de disposal group te waarderen overeenkomstig de van toepassing zijnde IFRS-standaard. Bij de initiële classificatie als ‘held for sale’ Op het moment van kwalificatie als ‘held for sale’ wordt voor een actief de reële waarde bepaald verminderd met de verkoopkosten. Voor de disposal group als geheel wordt de reële waarde verminderd met de verkoopkosten bepaald. IFRS/IAS staat immers niet toe om voorzieningen te vormen voor toekomstige verliezen.24). Indien een impairment test uitgevoerd dient te worden. op basis van de boekwaarde. wordt een impairment-verlies verantwoord.26-29). Indien het impairment-verlies groter is dan de boekwaarde van de vaste activa die onder het bereik van de waarderingsgrondslagen van IFRS 5 vallen. wordt een (aanvullend) impairment-verlies onder IFRS 5 verantwoord. dat wil zeggen eerst aan goodwill en daarna pro rato. Die activa die niet onder het bereik van de waarderingsgrondslagen van IFRS 5 vallen dienen gewaardeerd te worden volgens de reguliere waarderingsgrondslagen van andere IFRS’en. leidt dit tot bepaling van de reële waarde. een impairment-verlies wordt dan ook aan de goodwill toegerekend.234 4 5 bij verkoop (IFRS 5. wordt een (aanvullend) impairment-verlies verantwoord. aan de andere vaste activa (die onder het bereik van de waarderingsgrondslagen van IFRS 5 vallen). een entiteit gebruikt de reguliere waarderingsgrondslagen totdat aan de criteria voor ‘held for sale’ wordt voldaan. bijvoorbeeld indien het management zijn plannen tot verkoop wijzigt (IFRS 5. In dit verband wordt ingegaan op punt 1 tot en met 3. IFRS 5 geeft nadrukkelijk aan dat allereerst de waardering van de activa die niet onder het .

bepaald dient te worden. onder IFRS is dit niet toegestaan. Ingevolge de Nederlandse regelgeving wordt doorgegaan met afschrijven tot het moment van daadwerkelijke afstoting.235 31 Beëindiging bedrijfsactiviteiten en afstoting van (groepen) activa bereik van de waarderingsgrondslagen van IFRS 5 vallen. of – de bevoegde organen van de rechtspersoon een formeel en gedetailleerd plan voor de beëindiging van een bedrijfsactiviteit goedkeuren en bekendmaken. zie voor de voorwaarden hiervoor IFRS 5. De bate kan evenwel niet meer bedragen dan het cumulatieve impairment-verlies dat voordien onder toepassing van IFRS 5 en/of eerdere toepassing van IAS 36 Impairment of Assets en andere IFRS’en is verantwoord.3 Afschrijven Op het actief/de activa behorend tot een disposal group wordt niet afgeschreven (IFRS 5. Onder de Richtlijnen kan sprake zijn van een eenmalige herwaardering naar een hogere verwachte opbrengstwaarde (RJ 212. en – indien de rechtspersoon geen belangrijke voortgaande betrokkenheid meer heeft bij het bedrijfsonderdeel nadat het is afgestoten.4 Moment van opname als discontinued operation Een bedrijfsonderdeel als hier bedoeld geldt als gestaakt (discontinued) en wordt dan afzonderlijk gepresenteerd: – indien het is afgestoten (disposed of) (IFRS 5. De in andere Richtlijnen vervatte voorschriften van waardering en resultaatbepaling zijn gewoon op het bedrijfsonderdeel van toepassing (RJ 345. In Richtlijn 345 zijn ook geen voorschriften opgenomen voor de waardering van activa en passiva die tot de ‘disposal group’ behoren en evenmin voorschriften voor de bepaling van baten en lasten die uit het bedrijfsonderdeel voortvloeien.301). 2 Presentatie 2. Deze dienen gewaardeerd te worden volgens de reguliere waarderingsgrondslagen. Het . Een initiële gebeurtenis is het moment waarop (RJ 345. Ingevolge de Nederlandse regelgeving wordt voor het eerst informatie opgenomen bij het plaatsvinden van een zogenaamde initiële gebeurtenis (RJ 345. 1. en – indien de activiteiten en de kasstromen van dat bedrijfsonderdeel zijn of zullen worden afgescheiden van de voortgezette activiteiten van de rechtspersoon. De toerekening van de bate vindt plaats volgens de allocatiemethode van IAS 36.1 Afzonderlijke presentatie van activa ‘held for sale’ en disposal groups Het actief/de activa behorend tot een disposal group dient/dienen afzonderlijk op de balans te worden gepresenteerd als ‘non-current asset held for sale’ na de vlottende activa.501). anders dan de bepalingen inzake de verwachte opbrengstwaarde.8). De Richtlijnen bevatten geen gedetailleerde aanwijzingen voor de waardering van buiten gebruik gestelde activa.24) of bestemd is om te worden verkocht (‘held for sale’.25).302): – de rechtspersoon een overeenkomst sluit tot de verkoop van alle of nagenoeg alle activa van deze activiteit. Daarna dient de reële waarde verminderd met de verkoopkosten van de disposal group bepaald te worden.101). 1.

. 2. 3.3 Presentatie van informatie indien beëindiging na balansdatum Indien de zogenaamde initiële gebeurtenis inzake beëindiging van bedrijfsactiviteiten zich voordoet na afloop van het boekjaar maar voor de datum van opmaken van de jaarrekening (RJ 345. 2. – de aanduiding van het segment (volgens IFRS 8 Operating segments) waarin het actief/de disposal group is opgenomen. De belangrijkste categorieën activa en passiva dienen in de toelichting te worden vermeld (IFRS 5. dient ingevolge IFRS 5. Het gaat hierbij om: – een beschrijving van de bedrijfsactiviteit die niet duurzaam wordt voortgezet.1 Toelichting bij activa ‘held for sale’ of disposal groups Indien in het boekjaar een vast actief/disposal group wordt gekwalificeerd als ‘held for sale’ of wordt verkocht. dient de daarover te verstrekken informatie te worden opgenomen in de overige gegevens (als gebeurtenis na balansdatum).38).33).236 voorschrift van afzonderlijke presentatie houdt ook in dat de langlopende verplichtingen die behoren tot een disposal group afzonderlijk worden gepresenteerd na de kortlopende verplichtingen. en wanneer de winst of het verlies niet afzonderlijk in de winsten-verliesrekening is opgenomen.2 Presentatie van resultaten van discontinued operations Op grond van IFRS 5 dienen de resultaten uit discontinued operations afzonderlijk in de winsten-verliesrekening te worden getoond (IFRS 5. – het bedrijfs. de aanduiding van de post waarin de winst of het verlies is opgenomen. De activa en passiva die afzonderlijk moeten worden gepresenteerd.304). – de winst of het verlies voortvloeiend uit de waardering tegen reële waarde van het vaste actief/de disposal group.401). Op basis van de Nederlandse regelgeving dient het resultaat op de beëindiging of verkoop afzonderlijk in de toelichting te worden vermeld (RJ 345. 3 Toelichting 3.2 Toelichting bij discontinued operation Ingevolge de Nederlandse regelgeving dient in het boekjaar waarin de initiële gebeurtenis zich voordoet. De Nederlandse regelgeving heeft geen specifieke regel hieromtrent. Ingevolge IFRS 5 mag geen informatie over discontinued operations worden opgenomen indien pas na de balansdatum aan de eisen wordt voldaan.41 de volgende informatie in de toelichting te worden opgenomen: – een omschrijving van de feiten en omstandigheden die tot de verwachte verkoop hebben geleid en een aanduiding van de verwachte wijze en het verwachte tijdstip van verkoop.306). – het tijdstip waarop of de periode waarin de beëindiging zal worden afgerond. Wel kan onder IFRS een toelichting in de gebeurtenis na balansdatum op basis van IAS 10 noodzakelijk zijn. mogen niet worden gesaldeerd. in de toelichting op de jaarrekening bepaalde informatie over deze bedrijfsactiviteit te worden vermeld (RJ 345.of geografische segment waarin omtrent deze bedrijfsactiviteit wordt gerapporteerd in de gesegmenteerde informatie. – het tijdstip en de aard van de initiële gebeurtenis.

investerings. De informatie wordt gegeven ofwel in de winst-en-verliesrekening. IFRS 5. Deze informatie mag worden opgenomen ofwel in de winst-enverliesrekening.237 31 Beëindiging bedrijfsactiviteiten en afstoting van (groepen) activa – – – de boekwaarden per balansdatum van het totaal van de activa en het totaal van de posten van het vreemd vermogen die worden afgestoten/geliquideerd. ofwel in de toelichting. afgescheiden van de baten en lasten die voortvloeien uit de voortgezette activiteiten. investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten van de te beëindigen bedrijfsactiviteiten. dienen de aard en de omvang van de aanpassingen te worden toegelicht (IFRS 5. Deze informatie is niet vereist indien de ‘discontinued operation’ een deelneming is die uitsluitend is verworven met de bedoeling om haar weer te verkopen.en financieringsactiviteiten van de ‘discontinued operation’.36/37): . ofwel in de toelichting) in de volgende onderdelen (NB: de uitsplitsing is niet vereist indien de ‘discontinued operation’ een deelneming is die uitsluitend is verworven met de bedoeling om haar weer te verkopen): – opbrengsten. 4 het bedrag van het resultaat uit voortgezette activiteiten en het resultaat uit discontinued operations dat toegerekend wordt aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij. – het resultaat ná belastingen uit hoofde van het afstoten van de ‘discontinued operation’. ofwel in de toelichting. verplichtingen inzake productgaranties en afhandeling van verplichtingen jegens werknemers. Te denken valt hierbij aan aanpassingen van de verkoopprijs. 2 een uitsplitsing van het bedoelde bedrag (ofwel in de winst-en-verliesrekening en dan als een apart onderdeel daarvan. – de bate of last voortvloeiend uit de waardering van de ‘discontinued operation’ naar reële waarde verminderd met verkoopkosten. Indien in het boekjaar nog aanpassingen plaatsvinden van bedragen die betrekking hebben op bedrijfsonderdelen die in een vorig boekjaar zijn afgestoten. kosten en resultaat vóór belastingen van de ‘discontinued operation’. of voortvloeiend uit het afstoten van de ‘discontinued operation’.3 Toelichting bij ‘discontinued operation’ die niet langer ‘held for sale’/‘discontinued operation’ is Als een ‘discontinued operation’ niet langer kan worden gekwalificeerd als ‘held for sale’/‘discontinued operation’ wordt de volgende informatie verlangd (IFRS 5. 3. en de daarbijbehorende belastinglast.35). en de daarbijbehorende belastinglast. de kasstromen uit operationele bedrijfsactiviteiten. kosten en het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen van deze bedrijfsactiviteit en de belastingen hierover.33 verlangt over ‘discontinued operations’ de volgende informatie: 1 één afzonderlijk bedrag in de winst-en-verliesrekening dat het totaal is van: – het resultaat ná belastingen van de ‘discontinued operation’. 3 de netto-kasstromen die zijn toe te rekenen aan de operationele. de opbrengsten. – het resultaat ná belastingen voortvloeiend uit de waardering van de ‘discontinued operation’ naar reële waarde verminderd met verkoopkosten.

238 – – De operationele resultaten die voorheen als resultaten uit een ‘discontinued operation’ waren gepresenteerd. De bate of de last die voortvloeit uit een nieuwe waardering van de activa in de winst-enverliesrekening dient als resultaat uit bedrijfsuitoefening te worden verantwoord. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 212 Materiële vaste activa (aangepast 2007) – Richtlijn 345 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten (aangepast 2004) – IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (2004) . dienen voor de gepresenteerde boekjaren opnieuw als resultaten uit voortgaande activiteiten te worden gerubriceerd. In Richtlijn 345 is hier geen vereiste voor opgenomen.

en regelgeving Grondslagen RJ 275 is niet van toepassing op transacties onder gemeenschappelijke leiding Geen specifieke regel Geen specifieke regel IFRS Strikter IFRS Conclusie 1. optiewaarderingsmodellen Gedetailleerde interpretatie waarbij in zijn algemeenheid de kosten verantwoord worden waar de dienst wordt ontvangen IFRS strikter 1.4 Op aandelen gebaseerde betalingen waarbij de tegenpartij de afwikkeling kan bepalen 1.b.1 Toelichtingseisen Minder uitgebreide detailvoorschriften.5 Optiewaarderingsmodellen Dient te worden verwerkt als een samengesteld financieel instrument IFRS strikter Bevat specifieke informatie over bepalen reële waarde m. Tegelijkertijd zijn de bepalingen uit IFRIC 8 en IFRIC 11 opgenomen in IFRS 2.3 Waardering aandelenopties Keuzemogelijkheid voor waardering op basis van reële waarde of intrinsieke waarde Keuzemogelijkheid voor het verwerking als samengesteld financieel instrument of als schuld Geen specifieke informatie IFRS strikter 1.2 Niet identificeerbare goederen en of diensten Specifieke regels voor het waarderen van niet identificeerbare goederen en of diensten Waardering enkel op basis van reële waarde IFRS strikter 1.6 Toerekening groepsregelingen aan groepsmaatschappijen Geen specifieke regel IFRS strikter 2 Presentatie Bevat vereisten Bevat geen vereisten NL strikter 2.v.239 32 Share-Based Payments (inclusief personeelsopties) 32 1 Share-Based Payments (inclusief personeelsopties) Nederlandse wet.1 Transacties onder gemeenschappelijke leiding 1. .1 Presentatievereisten 3 Toelichting 3. Specifieke voorschriften voor open NV’s Uitgebreide detailvoorschriften IFRS eist meer toelichting Algemeen IFRS 2 is aangepast in 2009.

In IFRS 2 is geen specifieke regelgeving met betrekking tot het verwerken van aandelenopties opgenomen.240 RJ 275 en IFRS 2 hebben een verschillende structuur. inclusief de inbrengtransactie die plaatsvindt bij oprichting van de rechtspersoon (RJ 275.207). Een belangrijke indicatie hiervoor is dat de reële waarde van de eventueel ontvangen identificeerbare goederen of diensten geringer blijkt te zijn dan de reële waarde van de toegekende eigen-vermogen instrumenten of aangegane verplichting. te verwerken als een samengesteld financieel instrument of als een verplichting (RJ 275. RJ 275 gaat niet specifiek in op dergelijke modellen.3 Waardering aandelenopties RJ 275 bevat specifieke regelgeving over het verwerken van aandelenopties en geeft de keuze om aandelenopties tegen reële waarde of intrinsieke waarde te waarderen (RJ 275. dit model ook voor RJ 275 kan worden toegepast. 1.1 Transacties onder gemeenschappelijke leiding RJ 275 is niet van toepassing op een (inbreng)transactie tussen rechtspersonen onder gemeenschappelijke leiding. Volgens IFRS 2 worden alle op aandelen gebaseerde betalingen opgenomen tegen reële waarde tenzij. 1.4 Op aandelen gebaseerde betalingen waarbij de tegenpartij de afwikkeling kan bepalen RJ 275 geeft rechtspersonen de keuze om op aandelen gebaseerde betalingen.24-25).2 (voorheen IFRIC 8) is vermeld dat er ook op aandelen gebaseerde betalingen zijn waarbij de rechtspersoon sommige of alle ontvangen goederen of diensten niet specifiek kan identificeren.2 Niet identificeerbare goederen of diensten In IFRS2.103). RJ 275 bevat geen specifieke bepaling voor op aandelen gebaseerde betalingen waarbij ontvangen goederen of diensten niet (volledig) kunnen worden geïdentificeerd. IFRS 2 kent deze keuze niet en schrijft voor dat deze op aandelen gebaseerde betalingen worden verwerkt als een samengesteld financieel instrument (IFRS 2. IFRS 2 kent deze uitzondering niet. waarbij de tegenpartij de afwikkeling kan bepalen en waarvan de reële waarde van de afwikkeling in geldmiddelen lager is dan de reële waarde van de afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten. In dit geval worden op aandelen gebaseerde betalingen eveneens opgenomen tegen de intrinsieke waarde (IFRS 2.35). 1 Grondslagen 1. en dit wordt slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk geacht. De waarde van de niet-identificeerbare goederen of diensten wordt bepaald op basis van het verschil tussen de reële waarde van de identificeerbare goederen en of diensten en de reële waarde van de op aandelen gebaseerde betaling.5 Optiewaarderingsmodellen In IFRS 2 is informatie opgenomen over het bepalen van de reële waarde van aandelen en aandelenopties door middel van optiewaarderingsmodellen. maar stelt daarentegen dat indien een intern waarderingsmodel wordt gehanteerd binnen de rechtspersoon. de reële waarde van de eigen-vermogensinstrument niet betrouwbaar is in te schatten. 1. . maar onderkennen dezelfde categorieën van op aandelen gebaseerde betalingen. 1.314).

is hierbij niet van belang. De Nederlandse wet (art. IFRS heeft vergelijkbare toelichtingsvereisten.1 Presentatievereisten RJ 275 bevat presentatievereisten met betrekking tot de presentatie van de kosten en de verplichting uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen of er wordt verwezen naar de presentatievereisten van RJ 240 ‘Eigen Vermogen’ of RJ 252 ‘Voorzieningen.1 Toelichtingseisen IFRS 2 bevat meer gedetailleerde toelichtingsvereisten.3A (voorheen IFRIC 11) bevat specifieke regelgeving voor op aandelen gebaseerde betalingen die worden voldaan door een andere entiteit binnen de groep dan de entiteit die de goederen of diensten ontvangt.6 Toerekening van groepsregelingen aan groepsmaatschappijen IFRS 2. niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa’. Indien de dochteronderneming rechten op eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij toekent aan haar eigen personeelsleden.43B). dan verwerkt de dochteronderneming de waarde van de diensten die zij van haar werknemers heeft ontvangen in overeenstemming met een op aandelen gebaseerde betaling die in eigenvermogensinstrumenten wordt afgewikkeld met een overeenkomstige opboeking van het eigen vermogen uit hoofde van een bijdrage van de moedermaatschappij (IFRS 2.46-48).43B). toekent aan de personeelsleden van de dochteronderneming.50b). Deze toelichtingsvereisten zijn van toepassing op alle rechtspersonen waarbij geen . 3 Toelichting 3. De wijze waarop de dochteronderneming de eigen-vermogensinstrumenten die zij nodig heeft om haar verplichtingen jegens haar werknemers na te komen. Deze toelichtingsvereisten zijn van toepassing op individuele bestuurders.241 32 Share-Based Payments (inclusief personeelsopties) 1. Analoog aan de richtlijnen zijn de bepalingen in IFRS over voorzieningen (IAS 37) en eigen vermogen (IAS 32) van toepassing op de presentatie van de op aandelen gebaseerde betalingen. verkrijgt. Indien een moedermaatschappij rechten op haar eigen-vermogensinstrumenten die kwalificeren als een op aandelen gebaseerde betaling die in eigen-vermogeninstrumenten wordt afgewikkeld. In RJ 275 zijn hier geen specifieke bepaling voor opgenomen. IFRS 2 bevat geen presentatievereisten. dan verwerkt zij deze rechten als een op aandelen gebaseerde betaling die in geldmiddelen wordt afgewikkeld (IFRS 2. onder meer met betrekking tot de wijze waarop de reële waarde van de ontvangen goederen en diensten dan wel de toegekende eigen-vermogensinstrumenten is bepaald (IFRS 2. 2:383d lid 1 BW) bevat toelichtingsvereisten voor open naamloze vennootschappen. Een moedermaatschappij kan rechten op haar eigen-vermogensinstrumenten toekennen aan de personeelsleden van de dochteronderneming. en de dochteronderneming kan rechten op eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij toekennen aan haar personeelsleden. en de (boekwaarde en intrinsieke waarde van de) verantwoorde verplichtingen (IFRS 2. 2 Presentatie 2. individuele commissarissen en werknemers.

individuele commissarissen. en werknemers (IFRS 2.45). IAS 24 vereist toelichting van het totaal van op aandelen gebaseerde betalingen aan ‘key management personnel’.242 onderscheid hoeft te worden gemaakt naar individuele bestuurders. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 275 Op aandelen gebaseerde betalingen (aangepast 2009) – IFRS 2 Share-Based Payments (amended 2008) .

1 Realiseerbare waardeschattingen Uitgebreide informatie over schattingen bij bepaling van realiseerbare waarde IFRS eist meer toelichting .5 Geen specifieke regelgeving IFRS strikter 1. die nog niet in gebruik genomen zijn.243 33 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 33 1 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Nederlandse wet.4 Aanpassing van toewijzing van goodwill Afstoten van kasstroomgenererende eenheid waaraan goodwill is toegewezen Geen specifieke regelgeving IFRS strikter 1. activa uit hoofde van personeelsbeloningen en latente belastingvorderingen Ook niet van toepassing voor vastgoedbeleggingen voor zover gewaardeerd tegen fair value.2 Impairment test Indien er een impairmentindicator is IFRS strikter 1.1 Toepassingsgebied 1. activa onder IAS 41 voor zover gewaardeerd tegen fair value. en voor goodwill verworven bij overname Toewijzen van goodwill aan een kasstroomgenererende eenheid bij acquisitie. activa die voortvloeien uit IFRS 4 en activa onder toepassing van IFRS 5 Elke balansdatum voor immateriële vaste activa met onbepaalde gebruiksduur.7 Terugneming impairment van goodwill 2 Presentatie Geen specifieke regelgeving Aanpassing van goodwillbedrag voor impairmentberekening naar 100%-aandeel Nooit IFRS strikter Onder bepaalde voorwaarden Strijdig – 3 Toelichting Geen specifieke regel – – 3.en regelgeving Grondslagen Van toepassing voor alle vaste activa met uitzondering van financiële vaste activa waarop RJ 290 van toepassing is. geen ‘bottom-up’ en ‘top-down’ test Volgen van toewijzing aan aanpassingen van structuur Boekwaarde van de goodwill ten laste van het resultaat brengen IFRS strikter IFRS Conclusie 1.3 Toewijzen goodwill ten behoeve van impairment test ‘Bottom-up’ en ‘top-down’ test Strijdig 1.6 Impairment test van goodwill met minderheidsbelang 1.

2 bevat de opsomming van activa waarop ook RJ 121 niet van toepassing is. – activa die onder toepassing van IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations worden gekwalificeerd als ‘held for sale’. die van toepassing zijn voor jaarrekeningen die aanvangen na 1 juli 2009. voor zover gewaardeerd tegen ‘fair value’.2 Impairment test Onder zowel IFRS als Nederlandse grondslagen moet een impairment test worden uitgevoerd wanneer er een indicatie is van impairment. In afwijking van RJ 121 is IAS 36 ook niet van toepassing op: – vastgoedbeleggingen die voortvloeien uit de toepassing van IAS 40 Investment Property. – activa die voortvloeien uit de toepassing van IFRS 4 Insurance Contracts.niet toegerekend aan kasstroomgenererende eenheid Nederlandse wet. 1 Grondslagen 1. 1. De huidige tekst van IAS 36 wijkt hier op sommige punten van af. activa uit hoofde van personeelsbeloningen als bedoeld in Richtlijn 271 en latente belastingvorderingen (RJ 121. De Richtlijn is niet van toepassing op financiële vaste activa waarop Richtlijn 290 van toepassing is (deelnemingen waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend. IAS 36. – goodwill verworven in een overname.102/IAS 36. als op vaste activa die gewaardeerd worden tegen actuele waarde of netto-vermogenswaarde. voor zover gewaardeerd tegen fair value. – immateriële vaste activa die nog niet in gebruik zijn genomen. ongeacht of er sprake is van enige indicatie van een waardevermindering: – immateriële vaste activa met een onbepaalde gebruiksduur (waarop niet wordt afgeschreven). effecten en vorderingen).1 Toepassingsgebied Richtlijn 121 is van toepassing zowel op vaste activa die gewaardeerd worden tegen verkrijgings.of vervaardigingsprijs. Dit heeft gevolgen voor de bepaling van de bijzondere waardevermindering.2).10 voor dat inzake de volgende activa tevens in elk geval jaarlijks een ‘impairment test’ moet worden uitgevoerd. – activa die voortvloeien uit de toepassing van IAS 41 Agriculture.244 3. Als gevolg van de wijzigingen in IAS 27R en IFRS3R. In tegenstelling tot de Nederlandse grondslagen schrijft IAS 36.2 Goodwill . . kan een onderneming bij een overname het minderheidsbelang tegen de reële waarde opnemen of tegen de netto vermogenswaarde.en regelgeving Geen specifieke regel IFRS Vermelden van bedrag en reden van niet toerekenen Conclusie IFRS eist meer toelichting Algemeen Richtlijn 121 is een vrijwel letterlijke vertaling van een voorgaande versie van IAS 36 Impairment of Assets.

. en vervolgens. verandert. Het is nooit mogelijk om een ter zake van goodwill verantwoord ‘impairment loss’ terug te nemen (IAS 36. Bij de impairment test dient de goodwill aangepast te worden naar een 100%-aandeel (Appendix C paragraaf 4 van IAS 36). . In de Nederlandse regelgeving zijn hieromtrent geen specifieke voorschriften opgenomen.7 Terugneming impairment van goodwill RJ 121.4 Aanpassing van toewijzing van goodwill Indien een entiteit haar rapportagestructuur wijzigt waardoor de opbouw van een of meer kasstroomgenererende eenheden waaraan goodwill is toegewezen. In de Nederlandse regelgeving zijn hieromtrent geen specifieke voorschriften opgenomen.87). 1.3 Toewijzing goodwill ten behoeve van impairment test IAS 36 schrijft expliciet voor dat goodwill bij een overname gealloceerd of toegewezen dient te worden naar de kasstroomgenererende eenheid van de overnemende partij of groepen van kasstroomgenererende eenheden.615 kent onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid van terugneming van een bijzonder waardeverminderingsverlies dat ter zake van goodwill is verantwoord.615). In de Nederlandse regelgeving zijn hieromtrent geen specifieke voorschriften opgenomen. Deze toewijzing dient plaats te vinden ongeacht of de overnemende partij al andere activa en passiva aan deze eenheden of groepen van eenheden had toegewezen (IAS 36.5 Afstoten van kasstroomgenererende eenheid waaraan goodwill is toegewezen Indien goodwill is toegewezen aan een kasstroomgenererende eenheid en de entiteit (een deel van) de kasstroomgenererende entiteit verkoopt of afstoot. Deze mogelijkheid kent IAS 36 niet. indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In dien op deze wijze de goodwill niet (volledig) kan worden toegerekend. buiten de beschikkingsmacht van de rechtspersoon liggende gebeurtenis van buitengewone aard en het effect van deze gebeurtenis door nieuwe externe gebeurtenissen is omgekeerd (RJ 121. Derhalve zal deze goodwill ten laste van de winst-en-verliesrekening verwerkt dienen te worden.80).124). aan de goodwill. moet tevens een top-down toets te worden uitgevoerd.122 vindt toerekening dan ook uitsluitend plaats aan individuele activa. Toerekening aan goodwill volgens RJ 121 is uitsluitend toegestaan indien het bijzondere waardeverminderingsverlies is veroorzaakt door een specifieke externe.513-516 schrijven voor dat bij de allocatie van goodwill aan kasstroomgenererende eenheden eerst een bottom-up toets moet worden uitgevoerd. dient de toewijzing van goodwill aangepast te worden aan deze gewijzigde rapportagestructuur (IAS 36.613 bepaalt dat de terugneming van een waardeverminderingsverlies éérst pro rato dient te worden toegerekend aan de boekwaarden van de individuele activa (niet zijnde goodwill). 1.245 33 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 1. dient bij toepassing van IFRS/IAS deze goodwill in het transactieresultaat betrokken te worden. Volgens IAS 36.6 Impairment test van goodwill met minderheidsbelang IAS 36 gaat in op de wijze van uitvoeren van een impairment test van goodwill uit een overname met een minderheidsbelang. RJ 121. 1. RJ 121. niet zijnde goodwill. Als gevolg van wijzigingen in IAS 27 en IFRS3 is dit afhankelijk van de waardering van het minderheidsbelang. die (synergie)voordelen zullen behalen uit de overname. 1.

1 Realiseerbare waarde – schattingen IAS 36. 3 Toelichting 3. 2 Presentatie Er zijn geen verschillen in presentatie tussen de Nederlandse regelgeving en IAS 36. de gebruikte belangrijkste veronderstellingen. – op basis waarvan de realiseerbare waarde is gebaseerd. – indien de realiseerbare waarde is gebaseerd op de bedrijfswaarde.133). indien deze goodwill significant is voor de entiteit. de methode die gebruikt is om de opbrengstwaarde te bepalen met de gebruikte belangrijkste veronderstellingen. Deze informatie wordt niet specifiek door RJ 121 verlangd. dient het bedrag van deze niet gealloceerde goodwill vermeld te worden in de toelichting met vermelding van de reden van het niet alloceren (IAS 36.2 Goodwill – niet toegerekend aan een kasstroomgenererende eenheid Indien een deel van de goodwill verkregen uit een overname in de periode niet is toegerekend aan een kasstroomgenererende eenheid (of groep van eenheden) per balansdatum. waartoe goodwill of immateriële vaste activa met een onbeperkte economische levensduur behoren. 3.246 IFRIC 10 stelt dat de specifieke regelgeving van IAS 36 voorrang heeft boven de regelgeving van IAS 34. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa (aangepast 2006) – IAS 36 Impairment of Assets (2004) – IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment . – de boekwaarde van immateriële vaste activa met een onbepaalbare levensduur.134/137 verlangt uitgebreide informatie over de schattingen die zijn gehanteerd bij de bepaling van de realiseerbare waarde van kasstroomgenererende eenheden. – indien de realiseerbare waarde is gebaseerd op de opbrengstwaarde. In de Nederlandse regelgeving zijn hieromtrent geen voorschriften opgenomen. waaronder: – de boekwaarde van de goodwill. hetgeen betekent dat een bijzonder waardeverminderingsverlies van goodwill dat is verantwoord in een interimperiode van enig boekjaar niet mag worden teruggenomen in volgende interimperioden van hetzelfde boekjaar.

247 Bijzondere organisaties .

1 Modellen balans en winst-en-verliesrekening 2.3 Specificatie balans – achtergestelde schulden 2. hoewel niet specifiek voor banken IFRS eist meer toelichting 3. Opgemerkt wordt dat ook IAS 32. IAS 39. op te nemen in de balans als onderdeel van de passiva na de voorzieningen. IFRS 7 en IFRS 9 van toepassing zijn .2 Specificatie balans – kortlopend overheidspapier 2. Het saldo van toegevoegde en onttrokken bedragen dient in de winst-en-verliesrekening te worden verantwoord. De RJ beveelt aan geen gebruik te maken van het fonds Vorming fonds niet toegestaan IFRS strikter IFRS Conclusie 1.2 Toelichting op verschillende posten IFRS eist beduidend meer toelichting Algemeen De in de voorgaande hoofdstukken opgenomen bepalingen gelden in de meeste gevallen ook voor banken.1 Eigen vermogen Beperkte toelichting op kapitaalvereisten.4 Specificatie winst-enverliesrekening 3 Toelichting In andere actiefpost begrepen NL Strikter Afzonderlijk opnemen In de desbetreffende passiefpost begrepen Strijdig Beperkte mate van regelgeving over uitsplitsing resultaten Ruime mate van regelgeving over uitsplitsing IFRS strikter 3.1 Algemene bankrisico’s 2 Presentatie In het Besluit modellen jaarrekening zijn specifieke modellen opgenomen Afzonderlijk opnemen Geen specifieke modellen NL strikter 2. In dit hoofdstuk wordt aanvullend ingegaan op enkele specifieke vraagstukken voor banken. wel vermelding van solvabiliteitsratio’s Specifiek bancaire voorschriften Uitgebreide toelichting op kapitaalvereisten. geen vermelding van solvabiliteitsratio’s Uitgebreide voorschriften.248 34 1 Banken Nederlandse wet.en regelgeving Grondslagen Voor algemene bankrisico’s mag wettelijk een afzonderlijk fonds worden gevormd.

hoewel veel verschillen tussen Nederlandse wet. voor zover deze waardepapieren herdiscontabel of beleenbaar zijn bij de centrale bank van het land van uitgifte. . In RJ 600 wordt aanbevolen geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een fonds voor algemene bankrisico’s te vormen.3 Specificatie balans – achtergestelde schulden In het Nederlandse model van de balans is de post achtergestelde schulden afzonderlijk opgenomen tussen de voorzieningen en het eigen vermogen. In de praktijk heeft zich een usance ontwikkeld voor de opstelling van de balans en de winst-en-verliesrekening. Het saldo van toegevoegde en onttrokken bedragen dient in de winst-en-verliesrekening te worden verantwoord (art. 8.en regelgeving en IFRS door de invoering van RJ 290 zijn weggenomen. 2. 14 en 22) weergegeven verschillen gelden ook voor banken. 1 Grondslagen 1. met dien verstande dat voor banken speciale grondslagen voor de waardering van activa gelden. Onder IFRS moeten achtergestelde schulden worden gepresenteerd onder de verplichtingen. Het fonds voor algemene bankrisico’s is onder IFRS niet toegestaan.en regelgeving en IFRS. 7. Achtergestelde schulden zijn voor banken een belangrijke vorm van financiering. vooral deze Standards kunnen leiden tot verschillen in de behandeling van en toelichting op financiële instrumenten tussen de Nederlandse wet. De reden hiervoor is dat achtergestelde schulden die aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen in het kader van de solvabiliteitstoetsing door DNB tot de zogenoemde beschikbare solvabiliteit (toetsingsvermogen) worden gerekend. Zij noemt echter wel de in de balans en de winst-en-verliesrekening op te nemen posten. Deze post omvat door overheden geplaatste rentedragende waardepapieren. Deze post wordt onder IFRS niet apart behandeld. 2.1 Algemene bankrisico’s Voor algemene bankrisico’s mag in Nederland wettelijk een fonds voor algemene bankrisico’s worden opgenomen als onderdeel van de passiva na de voorzieningen. 2:424 BW). met een oorspronkelijke looptijd van maximaal twee jaar.2 Specificatie balans – kortlopend overheidspapier In het Nederlandse model van de balans is de post kortlopend overheidspapier afzonderlijk opgenomen. IFRS schrijft geen modellen voor de balans en winst-en-verliesrekening voor. mede ingegeven door de modellen die de Committee of European Banking Supervisors ontwikkelde voor de rapportage van banken aan toezichthouders.1 Modellen balans en winst-en-verliesrekening In het Besluit modellen jaarrekening zijn specifieke modellen voor de balans (model K) en de winst-en-verliesrekening (model L en model M) voor banken opgenomen. Voor activa in de beleggingsportefeuille geldt in grote lijnen hetgeen is gesteld in hoofdstuk 4. 2 Presentatie 2.249 34 Banken op banken. De in de voorgaande hoofdstukken (4.

bijvoorbeeld naar: – het resultaat van effecten (inclusief de daarop betrekking hebbende derivaten).en regelgeving is gering. – het resultaat van derivaten. 3. De criteria en de wijze waarop waardeverminderingen en afboekingen van kredieten worden bepaald. De bancaire baten worden gesplitst in: – rentebaten. zoals op basis van de methodiek van het Bazelse Kapitaalakkoord berekend in het kader van het toezicht door De Nederlandsche Bank.124B dienen ondernemingen die aan externe vermogensvereisten moeten voldoen. – resultaat uit financiële transacties. in de toelichting bij de jaarrekening te vermelden. – of gedurende de verslagperiode aan de externe vermogensvereisten is voldaan. – provisielasten. Daarbij dient ten minste te worden vermeld de omvang van het minimaal vereiste en aanwezige kernvermogen en van het minimaal vereiste en aanwezige totale toetsingsvermogen. – indien de onderneming niet heeft voldaan aan de externe vermogensvereisten. – opbrengsten uit effecten en deelnemingen. onder meer de volgende toelichting op te nemen: – de aard van de vermogensvereisten en op welke wijze deze vereisten zijn ingebed in het proces van beheersing van het eigen vermogen. – provisiebaten. – rentelasten. welke consequenties dat heeft. – overige baten.250 2.4 Specificatie winst-en-verliesrekening De detaillering van de posten van de winst-en-verliesrekening volgens Nederlandse wet. Daarnaast wordt aanbevolen om inzicht te geven in de samenstelling van de risicogewogen posten en de opbouw van het totaal toetsingsvermogen.1 Eigen vermogen Volgens RJ 600.263 dienen banken de vermogensratio’s. In RJ 600. – het resultaat van valuta (inclusief de daarop betrekking hebbende derivaten). 3 Toelichting 3.20 dient in de winst-en-verliesrekening (of de toelichting) een groot aantal posten afzonderlijk te worden gepresenteerd. Ingevolge IAS 1 en IFRS 7. Ingevolge IAS 1. Aanbevolen wordt het brutobedrag te vermelden van kredieten waarover geen . dienen te worden toegelicht.309 is bepaald dat het resultaat uit financiële transacties moet worden uitgesplitst overeenkomstig de wijze waarop de bank zijn bedrijfsactiviteiten heeft georganiseerd. – overige resultaten.2 Toelichting op verschillende posten In de Nederlandse Richtlijn 600 is onder andere een tweetal aanbevelingen en een voorschrift betreffende waardeverminderingen van kredieten opgenomen. zoals banken.

De additionele informatievereisten over financiële instrumenten betreffen onder meer: – boekwaarden per categorie financieel instrument.211). De IASB heeft het voornemen om voor juni 2011 de overige vereisten ter verwerken in IFRS 9. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Boek 2 BW. – maximale kredietrisico’s. en informatie over faciliteiten die naar aanleiding van gerezen problemen zijn geherstructureerd. IFRS 9 Financial Intruments wordt stapsgewijs gerealiseerd en zal uiteindelijk IAS 39 geheel vervangen. is voor banken van groot belang. – herrubriceringen. – reële waarde. De kredietrisico’s moeten worden toegelicht aan de hand van het maximale risico. in het bijzonder afdeling 14 – Besluit jaarrekening banken – Richtlijn 600 Banken (aangepast 2007) – Richtlijn 290 Financiële Instrumenten (aangepast 2007) – IFRS 32 Financial Instruments: Presentation – IFRS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement – IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures – IFRS 9 Financial Instruments . de kwaliteit van de financiële activa waarbij zich geen betalingsachterstanden voordien en die niet zijn afgewaardeerd. – risico’s (naar soort). waarbij de verkregen zekerheden buiten beschouwing worden gelaten. IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. De vereisten voor de toelichting gaan verder dan de vereisten voor de toelichting volgens de Nederlandse weten regelgeving. – hedge accounting. informatie over de zekerheden.251 34 Banken rente meer wordt verantwoord. Op 12 november 2009 heeft de IASB de eerste fase afgerond met de introductie van nieuwe vereisten voor de rubricering en de waardering van financiële activa die van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2013. Bovendien wordt aanbevolen een verloopoverzicht op te nemen van waardeverminderingen van kredieten (RJ 600. – voorzieningen voor kredietrisico. – zekerheden. Eerdere toepassing is toegestaan. – vermindering van kredietrisico’s door derivaten.

3 Aankoopkosten begrepen in heruitgifteprijs van eigen aandelen Ten gunste van het resultaat indien de participaties als vreemd vermogen worden gepresenteerd.5 Puttable instruments NL strikter Geen specifieke regelgeving Indien de houder van het financiële instrument het recht heeft om het instrument terug te verkopen aan de uitgever van het instrument. afhankelijk van de aard.252 35 1 Beleggingsinstellingen Nederlandse wet.1 Modellen voor balans en winst-en-verliesrekening In het Besluit modellen jaarrekening zijn specifieke modellen voor beleggingsinstellingen opgenomen Specifieke voorschriften in aanvulling op RJ 400.2 Jaarverslag Beschouwing over financiële resultaten en positie van de instelling aanbevolen NL strikter .6 Herwaarderingsreserve vastgoedbeleggingen 2 Presentatie Vorming van herwaarderingsreserve NL strikter 2.en regelgeving Grondslagen Aanbevolen wordt alle beleggingen tegen reële waarde te waarderen. ten gunste van het eigen vermogen indien participaties als eigen vermogen worden gepresenteerd Kostprijs of reële waarde Strijdig 1.4 Vastgoed in ontwikkeling 1. Uitzonderingsmogelijkheid bestaat. waarvoor beleggingsinstellingen mogelijk kunnen kwalificeren Geen vorming van herwaarderingsreserve IFRS strikter 1.1 Verschillende categorieën beleggingen 1. opname AO/IC-verklaring Geen voorgeschreven modellen NL strikter 2. geen voorkeur NL strikter IFRS Conclusie 1.2 Aankoopkosten beleggingen Wijze van verwerking afhankelijk van aard Strijdig 1. verwerken als liability. met verwerking van alle waardeveranderingen in het resultaat Activering en amortisatie als onderdeel van de verkrijgingsprijs of ten laste van het resultaat Verwerken via agioreserve als gerelateerde aankoopkosten geactiveerd waren of ten gunste van het resultaat als gerelateerde aankoopkosten ten laste van het resultaat zijn gebracht Reële waarde Waardering tegen reële waarde of geamortiseerde kostprijs.

253 35 Beleggingsinstellingen 2. Beursgenoteerde beleggingsinstellingen dienen vanaf 2005 voor hun geconsolideerde jaarrekening IFRS toe te passen (indien een beursgenoteerde beleggingsinstelling geen . investing en finance activities Conclusie NL strikter 3 Toelichting Specificatie van de samenstelling van de beleggingsportefeuille en informatie over beleggingen in Fund of Funds Elementen van waardering en criteria voor bepaling van fase van ontwikkeling Uitgebreide toelichtingsvoorschriften over onder andere kosten. vastgoedbeleggingen en gelieerde partijen geen voor beleggingsinstellingen specifieke regels NL eist meer toelichting Algemeen De RJ kent een afzonderlijke Richtlijn die beleggingsinstellingen behandelt. IAS 32 ‘Financial instruments: Presentation’.en regelgeving Onderverdeling in kasstromen uit beleggings.en financieringsactiviteiten IFRS Onderverdeling in kasstromen uit operational. die uiteindelijk IAS 39 zal vervangen. De Wft en de genoemde gelieerde regelgeving kennen uitgebreide voorschriften voor het beschikbaar stellen van gegevens aan het publiek en opname van informatie in de toelichting op de jaarrekening. Daarnaast heeft een aantal bepalingen uit andere standaarden relevantie voor beleggingsinstellingen. IFRS 7 ‘Financial Instruments: Disclosures’. Hiervoor verwijzen wij naar het Ernst & Young Handboek Jaarrekening 2010. De impact van IFRS 9 ‘Financial Instruments’. Aan de Wft gerelateerde regelgeving als het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) en de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen kennen ook voorschriften ten aanzien van de externe verslaggeving door beleggingsinstellingen. op beleggingsinstellingen wordt vooralsnog verwacht beperkt te zijn. financiële instrumenten. IAS 39 ‘Financial Instruments: Recognition and Measurement’ en voor beleggingsinstellingen in onroerende zaken ook IAS 40 ‘Investment Properties’. IFRS kent geen afzonderlijke standaard voor beleggingsinstellingen. Beleggingsinstellingen die in het bezit zijn van een vergunning vallen onder de Wet op het financieel toezicht (Wft).3 Kasstroomoverzicht Nederlandse wet.1 Beleggingen 3. Voor beleggingsinstellingen relevante voorschriften zijn hoofdzakelijk opgenomen in IAS 1 ‘Presentation of Financial Statements’. transacties met gelieerde partijen Geen specifieke regelgeving NL eist meer toelichting 3.a.3 Toelichting op overige posten Naast reguliere toelichtingsvereisten over o.2 Vastgoed in ontwikkeling Geen specifieke regelgeving NL eist meer toelichting 3.

Voor de verwerking van waardemutaties geldt hetgeen daaromtrent uiteen is gezet in hoofdstuk 22 Financiële Instrumenten.201 beleggingsinstellingen aan om beleggingen tegen reële waarde te waarderen. In dat verband wordt verwezen naar de hoofdstukken 2. worden eveneens in de winst-en-verliesrekening verantwoord behalve indien de aankoopprijs plus transactiekosten gezamenlijk hoger zijn dan de reële waarde op balansdatum.1 Verschillende categorieën beleggingen Hoewel beleggingsinstellingen in principe de mogelijkheid hebben om de verschillende waarderingsgrondslagen voor de verschillende typen beleggingen te hanteren. 1 Grondslagen 1.307-308 wordt een drietal methoden beschreven voor het verwerken van de aankoopkosten beleggingen: – Aankoopkosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat gebracht (RJ 615. beveelt Richtlijn 615.254 geconsolideerde jaarrekening opstelt. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle beleggingsinstellingen met een vergunning (maatschappijen en fondsen voor gemene rekening).2 Aankoopkosten beleggingen In RJ richtlijnen 615.308). 8. 1. 7. 14 en 22. beleggingen die worden aangemerkt als ‘available for sale’ en beleggingen die worden aangemerkt als ‘held to maturity’.304). of – Aankoopkosten van beleggingen waarvan waardemutaties rechtstreeks in de winst-enverliesrekening worden verantwoord. IAS 39 maakt een onderscheid tussen beleggingen die worden aangehouden voor handelsdoeleinden.en industriële ondernemingen (RJ 615. zoals omschreven in de overige hoofdstukken. Voor andere activa (zoals bijvoorbeeld vastgoedbeleggingen) is dit op grond van artikel 2:390 lid 1 BW wel vereist. Omdat het onderscheid tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen bij beleggingsinstellingen minder betekenis heeft voor de resultaatbepaling heeft het realisatiebeginsel voor beleggingsinstellingen niet dezelfde betekenis als voor handels. De waardering en verwerking van waardemutaties op vastgoed beleggingen is beschreven in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk worden uitsluitend de afwijkingen van de algemene bepalingen voor de jaarrekening van beleggingsinstellingen behandeld. Voor de overige beleggingsinstellingen kan dit hoofdstuk richtinggevend zijn. Hoewel beleggingsinstellingen waardemutaties mogen verwerken volgens de methoden zoals beschreven in de respectievelijke hoofdstukken zullen waardemutaties door beleggingsinstellingen veelal direct in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt. of . Voor activa waarvoor frequente marktwaarderingen bestaan hoeft daarbij geen herwaarderingsreserve te worden aangehouden. de laatste tegen amortisatiewaarde. Voor de algemene bepalingen inzake de jaarrekening die zowel voor beleggingsinstellingen als overige rechtspersonen gelden. wordt verwezen naar de overige hoofdstukken. In dat laatste geval worden de transactiekosten geactiveerd en geamortiseerd over de resterende looptijd van de belegging. 4. De eerste twee categorieën worden gewaardeerd tegen reële waarde. geldt deze verplichting op grond van de verordening niet).

De eventueel in de heruitgifteprijs begrepen opslag voor (het aandeel in de) transactiekosten van de aankoop van beleggingen door de open end beleggingsinstelling. dan dient het vastgoed tegen de lagere opbrengstwaarde van het project in het bestaande stadium van ontwikkeling te worden gewaardeerd (RJ 615. dan wel worden zij verwerkt als onderdeel van de effectieve rentemethode (bij vreemd vermogen instrumenten). dient de reële waarde te worden benaderd op basis van de (actuele waarde van de) reeds gemaakte kosten. Bij waardering tegen reële waarde met waardemutaties verwerkt in de winst-en-verliesrekening worden deze kosten direct na eerste opname ten laste van het resultaat gebracht. 1. Onder IFRS worden aankoopkosten van beleggingen als onderdeel van de verkrijgingsprijs van de belegging opgenomen. In dat laatste geval worden de transactiekosten geactiveerd en geamortiseerd over de resterende looptijd van de belegging. De gekozen verwerkingswijze heeft invloed op de verwerking van inkoop en heruitgifte van eigen deelnemingsrechten (zie par. Deze . dienen die kosten en de daarop betrekking hebbende opbrengsten in het resultaat te worden verwerkt (RJ 615. Bij waardering tegen reële waarde met waardemutaties verwerkt in het eigen vermogen komen de transactiekosten ten laste van het eigen vermogen (bij eigen vermogen instrumenten). 1. Dit is ook voor Closed end fondsen het geval.711). Onder IFRS is dit op dit moment voor open end fondsen niet relevant aangezien open end fondsen onder IAS 32 geen eigen vermogen hebben. Met ingang van boekjaren aanvangend op 1 januari 2009 valt vastgoed in ontwikkeling ook onder IAS 40 investment Property.307).255 35 Beleggingsinstellingen – Aankoopkosten van beleggingen waarvan waardemutaties rechtstreeks in het eigen vermogen worden verantwoord. Bij waardering tegen geamortiseerde kostprijs worden de kosten ten laste van het resultaat gebracht op basis van de effectieverentemethode. Vastgoed in ontwikkeling volgt dan de waarderingsgrondslag die onder IAS 40 voor het beleggingsvastgoed is gekozen. Bij verkoop is de boekwinst gelijk aan de verkoopprijs minus boekwaarde minus nog te amortiseren transactiekosten (RJ 615. dient via het agio verwerkt te worden als deze gerelateerde aankoopkosten zijn geactiveerd en ten gunste van het resultaat gebracht te worden als deze gerelateerde aankoopkosten ten laste van het resultaat zijn gebracht (RJ 615. Bestaat er twijfel of de reeds gemaakte kosten kunnen worden terugverdiend.3 Aankoopkosten begrepen in heruitgifteprijs van eigen aandelen Indien sprake is van separaat aan beleggers in rekening gebrachte kosten voor oprichting en/of emissie naast de koers van de deelnemingsrechten.710).212).3). Indien hieromtrent grote onzekerheden bestaan. De specifieke bepalingen van IAS 32 maken het echter voor open end beleggingsinstellingen veelal wel mogelijk eigen vermogen te presenteren. 1. worden beschouwd als onderdeel van de kostprijs tenzij de aankoopprijs plus transactiekosten gezamenlijk hoger zijn dan de reële waarde op balansdatum.4 Vastgoed in ontwikkeling Onder de RJ wordt bij vastgoed in ontwikkeling de reële waarde bepaald door taxatie van het bedrag waartegen het object bij oplevering bestens kan worden verkocht onder aftrek van de nog te besteden kosten. een eventuele opslag wordt daarbij als agio verwerkt.

RJ 650. 2:398 lid 3 BW). Onder de RJ wordt niet op deze specifieke situatie ingegaan en vindt presentatie veelal plaats als eigen vermogen. indien het instrument voldoet aan alle criteria zoals genoemd in IAS 32. Dit laatste betekent dat waardering plaatsvindt tegen kostprijs en in principe niet wordt afgeschreven zolang het onroerend goed nog niet klaar is voor gebruik. is er geen sprake van een ‘equity instrument’ maar van een ‘liability’. . 1.16A en 16B. op grond van artikel 2:390 lid 1 BW. Echter. dan wel voldoet aan alle criteria zoals genoemd in IAS 32.1 Modellen voor balans en winst-en-verliesrekening Volgens het Besluit modellen jaarrekening dient de balans van een beleggingsinstelling opgesteld te worden overeenkomstig model Q of R en de winst-en-verliesrekening overeenkomstig model S.303 dienen in afwijking van artikel 2:401 lid 2 BW zowel gerealiseerde als ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen te worden verantwoord in de winst-enverliesrekening.6 Herwaarderingsreserve vastgoedbeleggingen Volgens RJ 615.16C en 16D. Volgens RJ 615. Het gevolg is dat ‘open end’-beleggingsinstellingen hun participaties slechts als eigen vermogen kunnen presenteren en de uitgekeerde dividenden als financieringskosten dienen te presenteren indien aan de genoemde criteria is voldaan. Overigens zijn de vrijstellingsbepalingen op grond van de omvang van het bedrijf uit artikel 2:396 BW en artikel 2:397 BW niet van toepassing op beleggingsinstellingen waaraan een vergunning door de toezichthouder is verleend (art. In het geval dat de houder van het financiële instrument het recht heeft om het instrument terug te verkopen aan de uitgever van het instrument (zoals het geval is bij ‘open end’-beleggingsinstellingen).18b bevat een bepaling over ‘puttable instruments’ die van groot belang kan zijn voor beleggingsinstellingen.302 is de indeling van de activa in vaste en vlottende activa voor de beleggingen gezien de aard van de beleggingsinstelling niet relevant en moeilijk toepasbaar. 1.256 grondslag is òf waardering tegen reële waarde òf waardering tegen de systematiek van IAS 16 Property Plant and Equipment. Onder IFRS bestaat geen verplichting tot het vormen van een herwaarderingsreserve in deze gevallen. Voor de overige activa (niet zijnde beleggingen) is dit criterium wel toepasbaar en zal het wettelijk verplichte onderscheid van toepassing blijven. Daar waar de reële waarde van vastgoed in ontwikkeling niet op een betrouwbare manier kan worden vastgesteld mag (ook bij toepassing van het reële waarde model voor het reguliere beleggingsvastgoed) worden gekozen voor waardering op kostprijs. wordt deze gepresenteerd als eigen vermogen.5 ‘Puttable instruments’ IAS 32. 2 Presentatie 2.202 geeft aan dat een beleggingsinstelling een herwaarderingsreserve vormt uit de winstbestemming ter grootte van de waardevermeerderingen van beleggingen waarvoor geen frequente marktnoteringen bestaan.

2.411).60 en verder worden nadere richtlijnen aangegeven voor het onderscheid tussen vlottende en niet-vlottende activa en passiva.316): kasstromen uit beleggingsactiviteiten en kasstromen uit financieringsactiviteiten.10 voorgeschreven dat een onderverdeling moet worden gemaakt in kasstromen uit ‘operational.1 Informatie over beleggingen In de toelichting wordt de samenstelling van de activa per het einde van het boekjaar uitgesplitst volgens maatstaven die het best passen bij het beleggingsbeleid (artikel 122 lid 1b BGfo).412). Ook dient een beleggingsinstelling op basis van artikel 5:86 van de Wft haar beleid en de uitvoering van dit beleid omtrent het uitoefenen van stemrecht op beursgenoteerde aandelen in haar portefeuille te publiceren. waardeveranderingen en kosten. Tevens dient uiteengezet te worden welke criteria zijn gehanteerd om te bepalen wanneer de fase van vastgoed in ontwikkeling is afgerond (RJ 615. Het overzicht voor beleggingsinstellingen bestaat uit twee onderdelen (RJ 615. Onder IFRS zijn hieromtrent geen specifieke voorschriften opgenomen. In IAS 1.257 35 Beleggingsinstellingen IFRS kent geen voorgeschreven modellen voor de balans. dient een beleggingsinstelling in het jaarverslag aandacht te besteden aan (RJ 615.81 en verder.501): – de doelstellingen van de beleggingsinstelling en het gevoerde beleggingsbeleid.13 aanbevolen om een beschouwing op te nemen waarin het management de financiële resultaten en de positie van de instelling beschrijft en verklaart. Ook indien sprake is van indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen is extra informatie vereist (artikel 122 lid 1g BGfo). investing and finance activities’. 2. IFRS kent geen voorgeschreven modellen voor het kasstroomoverzicht. 3. Wel is in IAS 7. gesplitst naar inkomsten. IFRS heeft geen voorgeschreven modellen voor de winst-en-verliesrekening.2 Vastgoed in ontwikkeling Voor vastgoed in ontwikkeling dient in de toelichting te worden vermeld of en zo ja. overige indirecte kosten en rente (RJ 615. 3 Toelichting 3.54 en verder worden algemene aanwijzingen gegeven. maar kent wel enkele algemene vereisten die zijn vastgelegd in IAS 1. waarin de beheerder een uitspraak doet over de mate waarin de opzet en werking van de AO/IC voldoet aan de daaraan te stellen eisen (artikel 121 Bgfo). Daarnaast dient een onder toezicht staande beleggingsinstelling in het jaarverslag de zogenaamde AO/IC-verklaring op te nemen. Wel wordt in IAS 1. in welke mate bij de waardering rekening is gehouden met eigen ontwikkelingskosten. In IAS 1.3 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht (RJ 360) is ook op beleggingsinstellingen van toepassing. Onder IFRS wordt deze toelichting niet gevraagd. – het beleggingsresultaat per (bij derden uitstaand) deelnemingsrecht over de laatste vijf jaar. tenminste in de termen van rendement en risico. .2 Jaarverslag In aanvulling op de bepalingen die reeds met betrekking tot het jaarverslag in afdeling 7 van Titel 9 Boek 2 BW en RJ 400 zijn opgenomen. Voor het directieverslag zijn in IFRS geen specifieke bepalingen opgenomen.

Het betreft onder andere de volgende onderwerpen: – informatie omtrent de fiscale status van beleggingsinstellingen (RJ 615. – vermelding van persoonlijke belangen van bestuurders en commissarissen (RJ 615.v.v.424). In IFRS worden dergelijke informatieverplichtingen niet gesteld.).426 e.258 3.423). – informatie omtrent ingekochte eigen aandelen (RJ 615.3 Toelichting op verschillende posten De Richtlijn voor beleggingsinstellingen kent uitgebreide voorschriften voor de opname van informatie in de toelichting. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (herzien 2007) – Richtlijn 213 Vastgoedbeleggingen (aangepast 2008) – Richtlijn 210 Immateriële vaste activa (aangepast 2005) – IAS 24 Related Party Disclosures (reformatted 2004) – IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure (amended 2008) – IAS 32 Financial Instruments: Presentation (amended 2008) – IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (amended 2008) – IAS 40 Investment Property (amended 2008) .405 e. – informatie over kosten (RJ 615.).

1 Informatieverstrekking Op te nemen informatie zeer uitgebreid Minder uitgebreide informatie NL strikter Algemeen In Richtlijn 610 (herzien 2007) en IAS 26 wordt ingegaan op pensioenfondsen.1 Berekening voorziening verplichtingen 1. Hierbij kan op voorhand al aangetekend worden dat IAS 26 globaler van opzet is dan Richtlijn 610. In dit hoofdstuk wordt slechts ingegaan op enkele specifieke vraagstukken voor pensioenfondsen.en regelgeving Grondslagen Actuariële waardering van tot en met de balansdatum opgebouwde pensioenverplichtingen (geen toekomstige salarisstijgingen) In principe jaarlijks Actuariële waardering. IFRS 7). voor het laatst aangepast in 1994 en is sindsdien door de IASB niet meer onderhouden. IAS 26 is uitgegeven in 1987. al dan niet rekening houdend met toekomstige salarisstijgingen NL strikter IFRS Conclusie 1. kasstroomoverzicht en overige gegevens 3 Toelichting Voorgeschreven (minimaal) op te nemen posten Geen voorschriften NL strikter Gedetailleerde bepalingen Minder gedetailleerde bepalingen NL strikter 3.2 Berekening voorziening pensioenverplichtingen – frequentie actuariële waarderingen 2 Presentatie Gebruik van meest recente waardering NL strikter 2.1 Indeling balans en winst-en-verliesrekening 2.2 Jaarverslag. IAS 32 en 39.a. zijn geen overeenkomstige wijzigingen aangebracht in IAS 26. .259 36 Pensioenfondsen 36 1 Pensioenfondsen Nederlandse wet. De Richtlijn en standaard voor personeelsbeloningen (Richtlijn 271 en IAS 19) gaan uitsluitend in op de verwerking van pensioenverplichtingen in de jaarrekening van de werkgevers. Bij de totstandkoming van latere Standaarden over onderwerpen die relevant zijn voor pensioenfondsen (o.

kasstroomoverzicht en overige gegevens IAS 26 kent minder gedetailleerde bepalingen ten aanzien van de inrichtings.251). Bij deze waardering is het toegestaan maar niet verplicht rekening te houden met toekomstige verwachte salarisstijgingen (IAS 26. De pensioenvermogenmethode is niet toegestaan.en informatievereisten voor het jaarverslag en de overige gegevens dan de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.2 Berekening voorziening pensioenverplichtingen – frequentie van actuariële waarderingen IAS 26. . Als op de datum van de financiële overzichten geen actuariële waardering is opgesteld.18).201. – de actuariële contante waarde van toegezegde uitkeringen.260 1 Grondslagen 1. maar vereist dat ten aanzien van een ‘defined benefit plan’ onder meer moet worden opgenomen (IAS 26. Richtlijn 610 bevat een dergelijke versoepeling niet. bijlage 2). waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen onvoorwaardelijk toegezegde uitkeringen en voorwaardelijk toegezegde uitkeringen.1 Indeling balans en winst-en-verliesrekening In het Besluit modellen jaarrekening zijn voor pensioenfondsen geen specifieke modellen voorgeschreven voor de balans en winst-en-verliesrekening. IAS 26 stelt dat de waardering van de pensioenverplichtingen volgens een actuariële waardering plaats moet vinden. 2 Presentatie 2.17): – een overzicht van: – de netto-activa beschikbaar voor uitkeringen. De Richtlijnen geven ten aanzien van de balans aan welke posten kunnen worden opgenomen (RJ 610. met een onderscheid naar onvoorwaardelijk toegezegde uitkeringen en voorwaardelijk toegezegde uitkeringen.302. dan dient de meest recente waardering als basis te worden gebruikt. of – een overzicht van de netto-activa beschikbaar voor uitkeringen met inbegrip van hetzij: – een toelichting waarin de actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten wordt uiteengezet. hetzij – een verwijzing naar deze informatie in een begeleidend actuarieel verslag.17 gaat in op de frequentie van actuariële waarderingen. 1. Een kasstroomoverzicht is niet verplicht. Ten aanzien van de staat van baten en lasten wordt aangegeven welke posten minimaal dienen te worden opgenomen (RJ 610. 2.1 Berekening voorziening verplichtingen De Pensioenwet schrijft waardering van pensioenverplichtingen tegen marktwaarde voor. – het verschil tussen beide: het resulterende surplus of tekort. IAS 26 gaat niet expliciet in op de indeling van de balans en de winst-en-verliesrekening.2 Jaarverslag. bijlage 1). Bij de berekening dienen aanspraken en rechten te worden gewaardeerd naar het niveau dat zij op balansdatum hebben (RJ 610.

Hiernaast wordt nog gedetailleerde additionele informatie gevraagd (IAS 26.261 36 Pensioenfondsen 3 Toelichting 3. In Richtlijn 610 worden soortgelijke toelichtingen gevraagd. waarbij de toelichtingseisen uitgebreider zijn en specifieker zijn omschreven. – een beschrijving van de pensioenregeling en de gevolgen van enige wijzigingen aan de regeling die tijdens de periode hebben plaatsgevonden.34): – een overzicht van de mutaties van de netto-activa beschikbaar voor uitkeringen.1 Informatieverstrekking IAS 26 vereist dat moet worden opgenomen (IAS 26. – een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.35-36). Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 610 Pensioenfondsen (herzien 2007) – IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans .

9 Toegestaan (egalisatie: alleen bij Niet toegestaan kredietverzekeraars) Afzonderlijke waardering opties en garanties slechts onder bepaalde omstandigheden verplicht IFRS strikter NL strikter In contracten begrepen Bij contracten gerubriceerd als opties en garanties ‘risico polishouders’: waardering waaronder derivaten minimum interestgaranties op marktwaarde met waardemutaties door het resultaat .8 1.4 Negatieve herwaarderingsreserve Direct ten laste van het resultaat Herwaarderingsreserve bij brengen ‘available for sale’ aandelen en obligaties mag negatief worden behalve bij ‘impairment’ 1.262 37 1 1.7 Shadow accounting en Voorziening latente winstdeling voorziening latente verplicht winstdeling Calamiteiten.6 1. veelal de actuele waarde van de onderliggende beleggingen Effectieve-rentemethode vereist IFRS strikter (ook bij marktwaarde).3 Obligaties Kostprijs/amortisatiewaarde (aflossingswaarde is een variant daarvan) of actuele waarde via vermogen of winst-enverliesrekening Actuele waarde via vermogen of IFRS strikter winst-en-verliesrekening.en regelgeving Grondslagen Aandelenbeleggingen Onroerend goed in eigen gebruik Terugneming bijzondere waarde.1 1. Agio mag inééns als last verwerkt worden Beleggingen voor rekening en risico polishouders Waardering gebaseerd op polisvoorwaarden.en egalisatievoorziening Optioneel NL strikter 1. Alleen onder strikte voorwaarden is kostprijs (amortisatiewaarde) toegestaan NL strikter 1. (Dis)agio moet geamortiseerd worden over de resterende looptijd Geen afzonderlijke behandeling NL en IFRS verschillen 1. Herwaardering blijft ook bij verkoop in het vermogen IFRS strikter IFRS strikter IFRS Conclusie 1. Altijd afschrijven.Geen terugneming bijzondere verminderingen mogelijk waardeverminderingen mogelijk Actuele waarde of kostprijs minus afschrijvingen ‘Geherwaardeerde waarde’ of kostprijs.5 (Dis)agio bij aankoop Naast effectieve-rentemethode is vastrentende waarden lineaire amortisatie mogelijk.2 Verzekeringsmaatschappijen Nederlandse wet.

Er bestaat een relatie tussen de regels voor de jaarverslaggeving en de Wet op het financieel toezicht (Wft).2 Afhankelijk van de omvang is uitloopinformatie over 5 jaren verplicht Gedetailleerde informatie over max. .12 Eliminatie van transac. RJ 605) voor de jaarverslaggeving van verzekeringsmaatschappijen.11 Discontering schadevoorziening Onder strikte voorwaarden toegestaan.Volledige eliminatie niet altijd ties binnen een groep verplicht 2 2.3 Presentatie Model Unbundling Gedetailleerd voorgeschreven Niet geregeld Niet geregeld Optioneel. onder meer ingevuld door De Nederlandsche Bank (DNB). Lokaal toegeNL (via toepaste toereikendheidstoets moet zicht) en IFRS aan beperkte minimumeisen gelijk voldoen Niet verplicht NL vereist meer toelichting NL strikter IFRS strikter 1.en aanwezige solvabiliteit Algemeen In Nederland gelden specifieke bepalingen (afdeling 15 van Titel 9 BW2.263 37 Verzekeringsmaatschappijen 1.en regelgeving Verplicht (koppeling aan toezicht). 10 jaar verplicht Uitgebreidere toelichting Eventuele inbreuken op externe kapitaaleisen toelichten 3. incidenteel verplicht Afzonderlijke presentatie als personeelsbeloning verplicht NL strikter IFRS strikter IFRS strikter Pensioenverplichtingen Gecombineerde presentatie met inzake eigen personeel voorziening verzekeringsverplichtingen toegestaan Toelichting Toelichting winstbronnen levensverzekering Uitloopinformatie schadeverzekering Verplicht 3 3. Altijd toegestaan Volledige eliminatie verplicht 1. door bestuur noodzakelijk geachte.10 Toereikendheidstoets Nederlandse wet.1 Niet verplicht NL eist meer toelichting IFRS eist meer toelichting IFRS eist meer toelichting NL eist meer toelichting 3. Deze regels zijn ook van belang voor in groepsverband met verzekeringsmaatschappijen verbonden holdings.1 2. De waardering van verzekeringscontracten kan beïnvloed worden door de uit de Wft voortvloeiende voorschriften.4 Veronderstellingen en Minder uitgebreide toelichting risico’s Solvabiliteitseisen Vermelden: wettelijk minimum. voor schadeverzekering volstaat vaak een kwalitatieve toets Levensverzekeraars: Kwantitatieve uitkomst in toelichting opnemen IFRS Conclusie Altijd verplicht.3 3.2 2.

levensverzekeraars. De Nederlandse regels maken op detailpunten onderscheid tussen herverzekeraars. afschrijving is niet verplicht. Wel staat IFRS toe dat bepaalde winstdelende investment contracts worden behandeld als in IFRS 4 bepaald. Als onvoldoende verzekeringsrisico wordt overgedragen is onder IFRS sprake van een Investment Contract dat als financieel instrument moet worden gewaardeerd en gepresenteerd (IAS 32 en 39. Exposure Draft IFRS 4 Phase II De IASB is voornemens om medio 2010 een Exposure Draft uit te brengen inzake een belangrijke herziening van de waarderingsvoorschriften voor verzekeringscontracten. IFRS verschilt van de Nederlandse regels waar het bijzondere waardeverminderingen (impairments) betreft. Ook de Nederlandse regelgeving (met name RJ) zal waarschijnlijk aangepast worden op basis van deze wijzigingen. IFRS 4 maakt geen enkel onderscheid. IFRS 7). Dergelijke contracten komen in Nederland betrekkelijk weinig voor. Ook wordt nagedacht over belangrijke aanpassingen aan presentatie en toelichtingen. Beide worden behandeld als belegging. Waardering vindt meestal plaats tegen actuele waarde. Onder IFRS kunnen deze verliezen nooit worden teruggenomen via de winst-en-verliesrekening. moeten onder de Nederlandse regels door verzekeraars worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Deze standaard zal ook gelden voor de financiële instrumenten gehouden door verzekeringsmaatschappijen. In november 2009 is IFRS 9 Financial Instruments aanvaard. waaronder ook alle participaties in beleggingsfondsen en met aandelen vergelijkbare instrumenten. Doordat in Nederland een ‘levensverzekering’ vanuit de fiscale regelgeving een bepaald minimum verzekeringsrisico moet hebben. schadeverzekeraars en zorgverzekeraars.1 Aandelenbeleggingen Beleggingen in aandelen. Waardemutaties worden in de winst-enverliesrekening of in de herwaarderingsreserve verwerkt. Ten tijde van het afsluiten van deze vergelijkende brochure was deze standaard nog niet goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie. vallen vrijwel alle in Nederland gevoerde verzekeringscontracten binnen de IFRS-definitie. 8. Bij verkoop moet in beide stelsels het resultaat in de winst. terwijl dat onder de Nederlandse regels wel kan. Verwezen wordt naar de hoofdstukken 4.en verliesrekenng verantwoord worden.264 IFRS 4 is niet gericht op verzekeringsmaatschappijen maar op verzekeringscontracten. 1.4. Verder staat IFRS negatieve herwaarderingsreserves toe. 14 en 22 1 Grondslagen 1. 7. waarbij de overdracht van ‘significant insurance risk’ bepaalt of sprake is van een verzekeringscontract. Deze voorstellen zijn in het onderstaande niet verwerkt maar zullen grote invloed hebben op de verslaggeving in de komende jaren. Waardemutaties .2 Onroerend goed in eigen gebruik In de Nederlandse regels wordt geen onderscheid gemaakt tussen beleggingen in onroerend goed en onroerend goed in eigen gebruik. iets dat onder de Nederlandse kapitaalbeschermingsregels niet is toegestaan: zie 1.

De intrestbate uit obligatiebeleggingen omvat onder IFRS altijd de amortisatie van (dis)agio. Voor het (veel belangrijker) spiegelbeeld gelden geen eisen. Onder IFRS verschijnt altijd een afschrijvingslast. Veelal vindt rubricering plaats als ‘available for sale’ (AFS) belegging. waarbij waardering tegen reële waarde plaatsvindt en waardemutaties tot realisatie in de herwaarderingsreserve worden verwerkt. Het feit dat deze veelal op marktwaarde gewaardeerd worden kan tot grote onevenwichtigheden in de verslaggeving leiden. ook bij AFS waardering.5.7). Zo’n ‘accounting mismatch’ kan worden beperkt door shadow accounting en het opnemen van een voorziening latente winstdeling (zie 1. waarbij altijd wordt afgeschreven en herwaarderingen boven de kostprijs bij realisatie in het vermogen blijven. Als variant van de (geamortiseerde) ‘kostprijs’ mag in Nederland aflossingswaarde worden gehanteerd. (Dis)agio bij aankoop wordt dan afzonderlijk verantwoord (RJ 605. . die in de winst-en-verliesrekening zijn verwerkt.3 Obligaties Rentedragende waardepapieren mogen volgens de Nederlandse regels tegen (geamortiseerde) kostprijs of tegen actuele waarde worden opgenomen. 1. IFRS bevat voor geen van beide situaties enig voorschrift. eist RJ 605 dat ook de beleggingen. De waardering van verzekeringsverplichtingen komt namelijk veelal neer op geamortiseerde kostprijs. net als onder IFRS. Onder IFRS moet onroerend goed in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen kostprijs of geherwaardeerde waarde (IAS 16). Verzekeringsverplichtingen kunnen uiteraard ook tegen reële waarde worden gewaardeerd. IFRS staat toe tegen geamortiseerde kostprijs te waarderen zolang voldaan wordt aan de criteria voor ‘Held To Maturity’. die nog maar zelden voorkomt. Zie ook 1. volgens de effectieve-rentemethode. tegen reële waarde gewaardeerd worden. de amortisatiewaarde per obligatie bij te houden. Waardemutaties kunnen. Bij verkoop van obligaties moet in beide stelsels het resultaat in de winst.5. Inzake onroerend goed in eigen gebruik moet in de toelichting worden vermeld de balanswaarde en het bedrag van de virtuele beleggingsopbrengsten en (compenserende) huurlasten. die tegenover deze voorzieningen staan. Accounting mismatch Obligaties zijn vaak de belangrijkste belegging van de technische voorzieningen.214). Waardering tegen kostprijs minus afschrijvingen is echter toegestaan. terwijl het opnemen van virtuele beleggingsinkomsten en –huur niet toegestaan is.en verliesrekenng verantwoord worden. rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening of via de herwaarderingsreserve worden verwerkt. In die situatie. Dus is het noodzakelijk. Zie ook 1. Verzekeraars kunnen of willen veelal niet voldoen aan de strenge eisen van dit (HTM) stelsel. IAS 16 vereist toepassing van de componenten-methode.265 37 Verzekeringsmaatschappijen kunnen worden verwerkt zoals onder aandelenbeleggingen is aangegeven.

worden bezien of sprake is van een negatieve herwaardering. Indien beleggingen duidelijk met het contract verbonden zijn kunnen de beleggingen worden aangewezen als ‘at fair value through profit or loss’.7). doch dit blijft een optie. ook rekening gehouden moeten worden met reële waarde van alle opties en garanties en met de kredietwaardigheid van de verzekeraar. Onder IFRS kan er aanleiding bestaan tot het toepassen van shadow accounting voor de ongerealiseerde beleggingsresultaten. IFRS kent noch een afzonderlijke categorie verplichtingen noch een specifieke ‘beleggingscategorie’ voor RRP verzekeringscontracten.3 beschreven ‘accounting mismatch’ ontstaan. te verwerken als derivaten (zie 1. Onder de Nederlandse regels moet op het niveau van de afzonderlijke belegging –dus niet voor bijv. De waardewijzigingen van beleggingen en het effect hiervan op de verplichtingen2 worden dan beide via de winst-en-verliesrekening geleid.4 Negatieve herwaarderingsreserves Onder IFRS kunnen de herwaarderingsreserves inzake aandelen en obligaties negatief zijn terwijl dat onder de Nederlandse regels meestal1 niet kan. Agio mag bij aankoop ook onmiddellijk worden afgeboekt. Onder RRP beleggingen worden ook (administratief gesepareerde) beleggingsdepots inzake pensioencontracten gerubriceerd. waarvan de verplichtingen veelal tegen geamortiseerde kostprijs worden opgenomen. Onder IFRS moet (dis)agio altijd volgens de effectieve-rentemethode worden geamortiseerd over de looptijd van het financiële instrument. Hier kan in beginsel dus de onder 1. de mutatie in de verplichtingen wordt in de winsten-verliesrekening opgenomen onder ‘wijziging technische voorziening verzekeringsverplichtingen’. RJ 605 verplicht de verzekeraar om garanties. Unit Linked contracten gewaardeerd op actuele waarde. Het feit dat de verplichtingen de reële waardemutaties van de beleggingen volgen houdt niet in dat de verplichtingen gewaardeerd zijn op reële waarde. 1 2 Tenzij de geconsolideerde jaarrekening onder IFRS is opgemaakt en de enkelvoudige jaarrekening de IFRS grondslagen volgt volgens de optie in 2:362 lid 8 BW. De bijbehorende verplichtingen spiegelen deze verwerking. . Deze bepaling – dus de IFRS verwerking – wordt in die situatie geacht voor te gaan op de herwaarderingsregels in 2:390 BW.266 1. 1. 1.6 Beleggingen voor rekening en risico van polishouders (RRP) In Nederland worden beleggingen van zgn. Als daarvoor wel gekozen zou worden zou bijv. Voor andere verzekeringscontracten verlangt RJ 605 dit niet. waarbij de waardemutaties in het resultaat worden opgenomen. onder Nederlandse verslaggeving moet evenwel een voorziening voor latente winstdeling gevormd worden (zie 1.9). opgenomen in contracten die onder deze rubriek zijn opgenomen.5 (Dis)agio bij aankoop vastrentende waarden Onder Nederlandse grondslagen is lineaire amortisatie toegestaan indien dit niet tot belangrijke verschillen leidt ten opzichte van de uitkomsten met de effectieve-rentemethode. doch eist niet dat deze tegen reële waarde worden opgenomen. IFRS verlangt dat de verzekeraar bij de waardering van de verzekeringsverplichtingen rekening houdt met de effecten van opties en garanties. alle obligaties samen.

Het vormen van deze voorziening is vergelijkbaar met shadow accounting. Deze gestapelde keuzes inzake DPF leiden tot aanzienlijke diversiteit in de verslaggeving van verzekeraars.in totaal vier vormen van winstdelingsreserveringen. Dit is bijv. . waarbij de ‘hardheid van de verplichting’ afneemt als volgt: 3 4 Met name in het Verenigd Koninkrijk bestond het Fund for Future Appropriation (FFA) dat een tussenvorm is.7 Shadow accounting en (voorziening) latente winstdeling IFRS Shadow accounting is de systematiek waarbij de verwerking van ongerealiseerde waardemutaties in beleggingen plaatsvindt alsof deze gerealiseerd zijn. In Nederland gaat het met name om wat wordt genoemd ‘maatschappij-winstdeling’. zodat het effect van de waardemutatie beperkt wordt. De RJ geeft. De verzekeraar waardeert deze obligaties onder IFRS tegen marktwaarde.267 37 Verzekeringsmaatschappijen 1. en laat bovendien in het midden of de ‘reservering’ hiervoor een specifieke vermogenscomponent. want bij realisatie van de waardestijging zou die aan het pensioenfonds toekomen. De IASB heeft dit ‘mezzanine capital’ verboden. In RJ 605. De shadow adjustment wordt verwerkt in dezelfde post(en) als het ongerealiseerde beleggingsresultaat. Dit effect kan worden tenietgedaan door de ongerealiseerde waardestijging vanuit de herwaarderingsreserve rechtstreeks naar de technische voorzieningen over te hevelen. dat onder IFRS en Nederlandse grondslagen toegestaan is Een belangrijk verschil tussen de voorziening latente winstdeling en shadow accounting is dat de laatste niet verplicht is4. detailvoorbeelden van verwerkingswijzen voor de jaarrekening. RJ 605 kent dus –naast de techniek van shadow accounting. waar shadow accounting is ontstaan. hetgeen gezien de winstdelingsregeling een onjuist beeld is. is het wél verplicht. IFRS 4 bevat geen voorschriften voor de waardering van discretionaire winstdelingsstelsels. Nederlandse regels De wet verplicht tot het opnemen van een ‘voorziening latente winstdeling’ indien verzekerden op basis van hun polis voorwaardelijke (‘latente’) winstdelingsrechten hebben. Shadow accounting voorbeeld Een herverzekerd pensioenfonds belegt ‘gesepareerd’ in obligaties. als realisatie van die waardemutatie gevolgen zou hebben voor de voor de financiële relatie met de polishouder en/of voor de waardering van de verzekeringsverplichtingen. Bij waardestijging ontstaat dan een latente verplichting tot winstdeling.7. of een combinatie van beide is.404-407 en 508-512 zijn de mogelijkheden van IFRS inzake DPF overgenomen. met waardemutaties via de herwaarderingsreserve. een voorziening3. De DPF verslaggevingsopties kunnen bijdragen aan het verminderen van een accounting mismatch. (DPF). het geval als er ongerealiseerde waardestijgingen zijn waar de polishouders bij realisatie recht op zouden krijgen. zie het voorbeeld onder 1. Als de waardestijgingen in de herwaardering verwerkt worden zou zonder shadow accounting een vermogenstoeneming getoond worden. in tegenstelling tot IFRS. Onder US GAAP. Onder IFRS 4 bestaan verschillende opties tot het waarderen en presenteren van potentiële vergoedingen aan polishouders uit hoofde van Discretionary Participation Features.

gerubriceerd zijn als ‘voor rekening van de polishouder’ moeten deze rechten op reële waarde worden gewaardeerd. om dit te doen. voorziening latente winstdeling (voorwaardelijke verplichting). Van groot belang daarbij zijn de voorgeschreven discontering (DNB Rentetermijnstructuur). IFRS 4 eerbiedigt over het algemeen de ‘voorheen’ door de Nederlandse verzekeraar toegepaste Nederlandse grondslagen g voor de waardering van verzekeringscontracten. doch niet de verplichting. Voor zover de verzekeringen. Opties en garanties moeten ‘in overweging worden genomen’. IFRS 4 echter verbiedt het opnemen van voorzieningen voor mogelijke toekomstige claims. het wachten is op uitkering of verhoging van verzekerde bedragen). Een levensverzekeraar moet volgens BW2 in de jaarrekening de kwantitatieve uitkomst van de toereikendheidstoets opnemen.10) in aanmerking moeten worden genomen. Van belang bij dit laatste is dat de toezichthouder voorschrijft dat alle opties en garanties in de toereikendheidstoets (zie 1. Voor alle overige verzekeringen dient met dergelijke aspecten voor de waardering in de jaarrekening rekening te worden gehouden. Een egalisatievoorziening is toegestaan voor kredietverzekeringen.15 vereist evenals Nederlandse regelgeving versterking van de technische voorzieningen als de toereikendheidstoets daartoe aanleiding geeft. de verplichte waardering van garanties en de minimum waardering tegen afkoopwaarde.268 1 2 3 4 voorziening winstdeling (een verplichting. 1. in sommige gevallen is er de optie. en dat verdiscontering zelfs voor een levensverzekeraar niet verplicht is. Voor de Nederlandse verslaggeving moet volgens RJ 605 aansluiting gezocht worden bij de toereikendheid op Wft-grondslagen. reservering binnen het eigen vermogen voor discretionare winstdeling (idem 3). Met toekomstige discretionaire winstdeling hoeft evenwel geen rekening te worden gehouden.en egalisatievoorziening RJ 605 staat toe een calamiteitenvoorzieningen te vormen. In sommige gevallen moeten ‘embedded derivatives’ gesepareerd worden en tegen reële waarde worden opgenomen. RJ 605. alsmede de daarvoor gehanteerde grondslagen. IFRS 4. 1. waaraan deze garanties verbonden zijn. 1.554 verlangt tevens dat de levensverzekeringsmaatschappij toelicht op welk aggregatieniveau de uitkomst van de toereikendheidstoets is geëvalueerd.10 Toereikendheidstoets Met de invoering van de Wft is elke verzekeraar verplicht jaarlijks een toereikendheidstoets uit te voeren.8 Calamiteiten. .9 In contracten begrepen opties en garanties waaronder interestderivaten RJ 605 schrijft voor dat verzekeraars minimum interestgaranties soms moeten behandelen als derivaten. Er moet worden uitgegaan van actuele schattingen van kasstromen. waarvoor DNB voorschriften geeft. met verwerking van alle waardewijzigingen in de winst-en-verliesrekening. Voor de toets onder IFRS gelden echter slechts beperkte minimumeisen. waaronder calamiteitenvoorzieningen en egalisatievoorzieningen. Dit houdt in dat garanties niet gewaardeerd hoeven worden. voorziening discretionare winstdeling (geoormerkte bedragen waarover nog geen besluit genomen is).

1. IFRS kent geen modellen voor de balans en winst-en-verliesrekening van verzekeringsmaatschappijen.11 Discontering van schadevoorzieningen Volgens de Nederlandse regels (RJ 605. Daardoor is bijv. Discontering wordt in de praktijk echter vrij weinig toegepast (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn de belangrijkste uitzondering). 1. moet de verzekeraar beslissen in de jaarrekening de waardering volgens de DNB (verslag)staten te volgen. doch niet op basis van de interne toets. die afwijkt van de (veelal strengere) Wft-toereikendheidstoets. IAS 27 eist volledige eliminatie van alle intercompany transacties. onduidelijk hoe herverzekering en RSK verwerkt moeten worden. In IAS 1 is een overzicht gegeven van de elementen die minimaal afzonderlijk moeten worden weergegeven. of adequate toelichtingen te verstrekken over het verschil.15 te voldoen.1 Modellen Een herverzekeraar mag eigen opstellingen gebruiken. De toerekening van beleggingsopbrengsten tussen beide is van zo groot belang voor het inzicht in de verzekeringsactiviteiten dat de RJ verlangt dat een wijziging van de verdelingsmethode wordt behandeld als een stelselwijziging. Als de voorzieningen op basis van de DNB toets moeten worden verhoogd. 2 Presentatie 2. Te denken valt aan eenmalige provisies die in de marktgerichte organisatiedelen als bate worden verantwoord en bij de verzekeraar worden geactiveerd en afgeschreven.269 37 Verzekeringsmaatschappijen De in Nederland verplichte vormen van toereikendheidstoetsen die DNB voorschrijft worden geacht aan de minimumeisen van IFRS 4. Het aandeel herverzekering in de technische voorzieningen alsmede de rentestandkortingen (RSK) moeten in de balans worden gesaldeerd met de technische voorzieningen (2:435 lid 3). de IFRS voorschriften richten zich verder voornamelijk op het vereiste inzicht dat de gekozen mate van detail moet bieden. . . 2:446 lid 1 BW niet verplicht indien die transacties marktconform zijn en daaruit rechten voortvloeien voor verzekerden. Het effect op vermogen en resultaat moet worden vermeld. maar wel voldoet aan de eisen van IFRS. Het kan dan zijn dat er een verschil ontstaat tussen het minimum van de voorzieningen volgens beide toetsmodellen. Voor de balans moet een directe verzekeraar voor Nederlandse grondslagen gebruik maken van model N.530) is discontering van schadevoorzieningen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Sommige verzekeraars hanteren onder IFRS een eigen toereikendheidstoets. IFRS 4 staat een bredere toepassing van discontering toe. De in de EU verplichte modellen O en P voor de winst-en-verliesrekening zijn verdeeld in een Technische rekening en een Niet-technische rekening.12 Eliminatie van transacties binnen een groep Eliminatie van transacties binnen een verzekeringsgroep is volgens art.

IFRS 4 schrijft voor dat schadeverzekeraars uitloopoverzichten met maximaal tien ontwikkelingsjaren weergeven. Een dergelijke gecombineerde verwerking leidt tot een vermenging van geheel verschillende posten en mogelijk tot gecompliceerde toelichtingen. Het overgrote deel van de kasstromen zoals ‘premie’. Er is geen model voorgeschreven. 2.3 Pensioenverplichting inzake eigen personeel De pensioenverplichting inzake het eigen personeel mag volgens BW2 onder de Nederlandse regels door verzekeraars worden opgenomen onder de technische voorzieningen. omdat de beleggingen niet juridisch afgezonderd zijn. bijv. maar de RJ beveelt het model uit de staten aan. Onder de Nederlandse verslaggevingsregels is ‘unbundling’ ook toegestaan. Het bedrag dient dan wel afzonderlijk te worden vermeld.270 IFRS kent geen voorschriften voor de allocatie van beleggingsopbrengsten. Het kan dan voorkomen dat er geen sprake is van pensioenbeleggingen in de betekenis van IAS 19. elk van de drie voorafgaande jaren. In de betreffende (niet openbare!) staat moet overigens tien jaar historie worden weergegeven. Deze belangrijke analyse is internationaal niet gebruikelijk en IFRS 4 verlangt deze dan ook niet. De pensioenverplichting kan nl. en geeft een voorbeeld voor een schema met cumulatieve betalingen/schattingen zoals dat in de Verenigde Staten veel wordt gebruikt. . Bij toepassing van de recente vereenvoudiging van RJ 271 zijn de verslaggevingstechnische complicaties aanzienlijk beperkter. Deze uitloopoverzichten dienen dan afzonderlijk te tonen het boekjaar. ‘uitkeringen’ en winstdelingen van deze contracten wordt dan niet over de winst-en-verliesrekening geleid. 3 Toelichting 3.2 Unbundling IFRS 4 staat toe dat een verzekeringsproduct wordt gesplitst in een verzekeringselement en een (bij levensverzekeringen veelal omvangrijk) ‘deposit component’.1 Winstbronnen levensverzekeringen Levensverzekeringen dienen volgens RJ 605.604 een specificatie van het resultaat naar winstbronnen op te nemen. en alle oudere jaren tezamen – een vijf-koloms overzicht. IFRS staat de bedoelde gecombineerde presentatie niet toe: het eigen pensioencontract moet helemaal geëlimineerd worden uit de technische cijfers en volgens IAS 19 worden opgevoerd. in de vorm die de staten verlangen.2 Uitloopinformatie schadeverzekeringen De Nederlandse regels eisen in de meeste gevallen een toelichting op de uitloop bij schadeverzekeraars. 3. verdiende interest. maar het gebeurt vrijwel uitsluitend bij het spaarkasbedrijf. 2. heel anders berekend en gepresenteerd worden (het IAS 19 ‘model’ binnen RJ 271) dan de verplichtingen aan derden-verzekerden.

ook in relatie tot (de aard van) externe vereisten. hoe deze is bepaald en hoe deze samenhangt met de risico’s die in de risicoparagraaf zijn genoemd. Richtlijnen en standaarden Relevante richtlijnen en standaarden: – Richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen – Richtlijn 290 Financiële instrumenten – BW Boek 2. Als de maatschappij hieraan niet (altijd) voldeed moet daarover een toelichting worden gegeven. 3. of door het verstrekken van andere intern gehanteerde analyses zoals Embedded value. RJ 605 verwijst voor toelichtingen eveneens naar de bepalingen inzake financiële instrumenten (RJ 290) maar vraagt ook om een uiteenzetting van het beleid inzake Asset/Liability Management. IFRS 4 vereist toelichtingen over verzekeringsverplichtingen zoals die ook voor financiële instrumenten (verplichtingen) bestaan (IFRS 7). Ook moet kwantitatieve informatie worden gegeven over wat het bestuur als ‘kapitaal’ inzet. RJ 605 staat ook een (uitsluitend) verbale toelichting toe.3 Veronderstellingen en risico’s IFRS 4 verlangt dat de verzekeraar inzicht geeft in de gevoeligheid van vermogen en resultaat voor wijzigingen in de verzekeringstechnische veronderstellingen. Ook moet de solvabiliteit worden vermeld die de ondernemingsleiding zelf noodzakelijk acht. afdeling 15 – IFRS 4 Insurance Contracts – IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure – IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement .4 Solvabiliteitseisen In de jaarrekening op Nederlandse grondslagen moeten de vereiste en aanwezige solvabiliteit volgens de geldende toezichtregels (DNB) worden vermeld. Daarbij geldt als belangrijke aanpassing het opnemen van een maturity schedule op basis van realistische schattingen in plaats van de contractuele betalingsmomenten die IFRS 7 normaal voorschrijft.: dit kunnen ook vreemd-vermogen instrumenten zoals achtergestelde leningen zijn. Titel 9.271 37 Verzekeringsmaatschappijen 3. IAS 1 vereist toelichtingen over het beleid en het instrumentarium voor kapitaalbeheer.

136 Actieve latentie.272 Trefwoordenregister 75%-criterium. 28. 147 Contante waarde. 146 -vrijstellingen. 185 Directe methode. 256 Bezoldiging bestuurders. 118 -effectieve druk. 231 Beëindiging na balansdatum. 229 Cumulatief omrekeningsverschil. 173. 193 Aan-/verkoop deelneming. 42 -invloed van betekenis. 250 -toelichting op verschillende posten. 249 Banken. 119 Activa. 87. 165 CV. 120 Belastinglatentie. 35 Afwijking van regels -toelichting. 260 Derecognition. 136 . 73. 236 Belastingen. 231 Actuele waarde. 140 Buiten gebruik gestelde activa. 44 Defined benefit plan. 139 Algemene bankrisico’s. 193 90%-criterium. 57. 210 Deelnemingen. 102. 250 Beëindiging bedrijfsactiviteiten. 248 -specificatie winst-en-verliesrekening. 120 -toepasselijke druk. 122. 36 Buitenlandse eenheid. 49. 165 Concessies. 111 Controle deskundige. 79. 94. 144 -groepsmaatschappijen die slechts worden gehouden om te worden vervreemd. 107 Beleggingsinstelling -modellen. 30 Consolidatie.

43. 119. 231 Dividenden. 201 Goodwill. 179. 38.273 Trefwoordenregister Discontinued operation. 231 Herstelkosten. 30 Indirecte methode. 196 Fusies. 90. 145 Effecten. 103 Emissiekosten. 102. 37. 100. 111 Held for sale. 135 . 28. 150 Groepsmaatschappijen. 235 Disposal group. 135 Financieringscorrectie. 91. 211 Fonds voor algemene risico’s. 85. 107 Herwaarderingsreserve -vrijval. 107 Hyperinflatie. 135 -niet ter vrije beschikking. 106 -indeling van. 26 -specificatie. 104. 53. 96. 145 Groot onderhoud. 37 Fiscale eenheid. 97. 136 Gesegmenteerde informatie. 61. 30 -toelichting. 108 Gebeurtenissen na balansdatum. 92 -rubricering van. 31 -vooruitbetalingen op. 98 Eigen vermogen. 193 Financieringsactiviteiten. 111 Herwaardering. 107 Financiële instrumenten. 224 Geldmiddelen. 66. 170. 166 Immateriële vaste activa. 136 Interest. 150 Garantievermogen. 134 Economische eenheid. 102. 102. 249 Foutenherstel. 134 Investeringsactiviteiten. 182 -samengestelde. 189 Financiële lease.

210 Merkrechten. 259 -informatieverstrekking. 193 Onroerend goed. 31 Modellen. 28 Overnames. 160 Kapitaalbelangen. 141 Liquide middelen. 28 Kasstromen. 208 Nominale waarde. 239 Proportionele consolidatie. 135 Kasstroomoverzicht. 39 Meerjarige verplichtingen. 132 Koersverschillenrekening. 159 Rechten van intellectuele eigendom. 120 Leaseclassificatie. 62 Kapitaalsbelasting. 119 -looptijd. 135 -saldering. 161 -vermogenstoezeggingen. 38 Operationele lease. 261 Personeelsopties. 193 Oprichtingskosten. 193 -operationele. 192 -additionele informatie. 111 Onderscheid. 33 -classificatie van. 150 Pensioenfonds. 194 -financiële. 99 Materiële vaste activa. 193 Leasing. 129 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten.274 Joint ventures. 54. 161 -waardering. 166 Latenties. 158 -toelichting overige. 193 Leningen bestuurders. 30 .

275 Trefwoordenregister Recognition. 52. 29. 163 Vrijstelling van deelconsolidatie. 239 Software. 110 -looptijd. 129 . 64 -uitsplitsing. 196 Schulden -specificatie. 82 Vof. 112 Vorderingen. 147 Werknemersinformatie. 31 SPC’s. 193 Special Purpose Entity. 216 -toelichting onvervulde voorwaarden. 120 Voorzieningen. 141 Wettelijke reserve. 138 Tussentijdse berichten. 111. 229 Uitgaverechten. 123 Schattingswijzigingen. 66 -verplichtingen omtrent. 154 Samengestelde financiële instrumenten. 76. 165 Vergunningen. 213. 145 Stelselwijziging. 228 -toepassingsgebied. 218 Winst-en-verliesrekening. 31 Valutatermijncontracten. 216 Tijdelijke waardeverminderingen. 128. 198 Subsidies. 30 Vlottende vorderingen -classificatie van. 193 Special Purpose Company. 124 Share-Based Payments. 78 Vreemde valuta. 210 Voorwaartse verliescompensatie. 196 -toelichting. 214 -toelichting omvang. 210 Voorraden. 137 Reorganisatiekosten. 105 Winst per aandeel. 72. 82 Toelichting. 122 Reconciliatieoverzicht. 60.

276 modellen. 129 .

vaktechniek. Directoraat Vaktechniek Accountancy Postbus 488 3000 AL Rotterdam + 31 (0)88-407 10 00 directoraat.v.com .am@nl.Contact Vragen of opmerkingen over deze publicatie kunt u richten aan: Ernst & Young Accountants LLP T.ey.a.

Bij elke specifieke aangelegenheid. Daarom staat kwaliteit centraal bij elke audit die wij verrichten. onze cliënten en de samenleving te helpen hun mogelijkheden optimaal te benutten. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1. 100143 Deze publicatie bevat informatie in samengevatte vorm en is daarom enkel bedoeld als algemene leidraad. Tel daarbij op onze vakkennis en internationale ervaring in tal van sectoren en u weet waarom Ernst & Young het verschil maakt.com/nl Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership naar het recht van Engeland en Wales met registratienummer OC335594. London SE1 7EU. diepgaande vakkennis en auditervaring bij tal van toonaangevende organisaties. Juridische en notariële dienstverlening wordt in een strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP verzorgd door Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP. onafhankelijke en tijdige audit is van onschatbaar belang voor uw organisatie. Noch EYGM Limited noch enig ander lid van de wereldwijde Ernst & Young organisatie kan aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van iemand die handelde of die ervan afzag te handelen ten gevolge van enige informatie in deze publicatie. dient steeds een geschikte adviseur geraadpleegd te worden. Ernst & Young Global Limited is een UK company limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Voor meer informatie over onze organisatie. die elk een aparte rechtspersoon zijn. tax. Alle rechten voorbehouden. . Mensen die werken volgens beproefde methodes en up to date controleprogramma’s van de vereiste professionele kwaliteit. Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Met hun gedrevenheid.ey. De audit bevat vitale informatie voor het management maar evengoed voor het audit committee. © 2010 Ernst & Young Accountants LLP. Over Ernst & Young’s Assurance Services Een sterke. kijk op www. Wij maken het verschil door onze mensen. Waar sprake is van Ernst & Young wordt de wereldwijde organisatie van lidfirma’s van Ernst & Young Global Limited bedoeld. Ze is niet bedoeld om te dienen als een substituut voor gedetailleerd onderzoek of voor het aanwenden van een professioneel oordeel. heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258.Ernst & Young Assurance | Tax | Transactions | Advisory Over Ernst & Young Ernst & Young is wereldwijd toonaangevend op het gebied van assurance. transactions en advisory. 3011 XZ Rotterdam. Die kwaliteit begint met onze mensen. investeerders en andere betrokkenen.000 mensen delen wereldwijd dezelfde waarden en staan voor kwaliteit. Onze 144. Verenigd Koninkrijk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful