You are on page 1of 13

KNOWHOW, INSPIRATIE N NETWERK

WOORD VOORAF Het VBO gidst u, beslissers en bedrijfsleiders, deskundig door het Belgisch sociaaleconomisch landschap met voorliggende publicatie. Het VBO verenigt meer dan 35 sectorfederaties en vertegenwoordigt de belangen van ruim 48.000 ondernemingen, overwegend groeiende kmos, die in het hele land en zowel in de industrie, de bouw als de dienstensector actief zijn. Deze Gids informeert u over hoe het VBO elke dag opnieuw uw belangen verdedigt als overkoepelende werkgeversorganisatie van Belgi. Met de VBO-Gids stelt u scherp op een synthetisch en volledig beeld van de belangrijkste spelers van het Belgisch sociaaleconomisch landschap. De Gids biedt een overzicht van de voornaamste sectororganisaties van het land en van hun prioritaire taken. Deze publicatie bevat ook een exhaustieve lijst van de leden van de raden van bestuur van alle sectorfederaties aangesloten bij het VBO. Om uw contacten met het VBO te vergemakkelijken, beschrijft de Gids ook de vele taken en activiteiten van onze organisatie en maakt u kennis met de adviseurs en experts die dagelijks de dossiers volgen die van cruciaal belang zijn voor het stimuleren van ondernemerschap n voor de ontwikkeling van groei en werkgelegenheid. En dit op federaal, Europees en internationaal niveau. Inspiratie vindt u vooral in de vele acties van het VBO in tal van themas en dossiers. Vooraan in deze Gids besteden wij ruime aandacht aan wat het VBO voor u het afgelopen jaar concreet gerealiseerd heeft. Voorts vindt u een overzicht van de themas en beleidsdomeinen die we dagelijks opvolgen binnen en buiten onze landsgrenzen. Graag stellen wij u ook een hele reeks partners en instellingen voor waar het VBO nauw mee samenwerkt. Hun knowhow staat ter beschikking van de bij het VBO aangesloten sectorfederaties en bedrijven. De infopaginas achteraan in de Gids bevatten ook een volledig overzicht van alle Kamers van Koophandel en Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland. Ik ben ervan overtuigd dat deze Gids een solide basis en inspiratiebron vormt om uw contactennetwerk uit te bouwen en uw mogelijkheden om zaken te doen in de toekomst duurzaam te bestendigen.

Rudi Thomaes Gedelegeerd bestuurder

VBO GIDS 2011-2012

03 WOORD VOORAF 06 ACTIVITEITEN,THEMAS EN REALISATIES


Een jaar van objectiveren, confronteren en overschrijden

15 STRATEGIE, STRUCTUUR EN WERKING 73 SECTORFEDERATIES 123 INFO

VBO GIDS 2011-2012

ACTIVITEITEN, THEMAS EN REALISATIES

ACTIVITEITEN, THEMAS EN REALISATIES

Een jaar van objectiveren, confronteren en overschrijden


Ons land schreef op politiek vlak het voorbije jaar niet de fraaiste pagina in zijn geschiedenis. Daarenboven is ons economisch weefsel nog niet volledig hersteld van de ergste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar het status quo in de Belgische politiek op het vlak van de regeringsvorming stond het voorbije jaar in scherp contrast met het krachtig economisch herstel. De wereldhandel nam in 2010 met maar liefst 12,4% toe, na in 2009 een terugval te hebben gekend van bijna 11%. In Europa viel vooral de prestatie van Duitsland op: na een krimp van 4,7% in 2009 groeide de Duitse economie met 3,6% in 2010. Ook ons land presteerde beter dan verwacht, maar of ons land zijn wagonnetje blijvend zal kunnen vastkoppelen aan de Duitse locomotief, zal afhangen van een aantal broodnodige structurele hervormingen. Het VBO bewoog het afgelopen jaar dan ook hemel en aarde om de bouwvallige heilige huisjes die deze hervormingen in de weg staan, te slopen en trajecten aan te reiken voor een groeivriendelijke en duurzame heropbouw... In Europa trok het VBO dan weer erg hard mee aan de kar om het Europese voorzitterschap tot een succes te maken en internationaal werd geen kans onbenut gelaten om de troeven van onze ondernemingen op de wereldkaart te zetten.

CONCURRENTIEVERMOGEN AANSCHERPEN

1
Belga

Naar tweejaarlijkse gewoonte hadden de VBO-teams opnieuw de handen vol met de onderhandelingen om tot een interprofessioneel akkoord (IPA) te komen voor de periode 2011-2012. Deze onderhandelingen waren een gelegenheid om de schijnwerpers te richten op de loonkostenhandicap die Belgi de jongste jaren heeft opgebouwd, en vooral om maatregelen te nemen die de verdere aantasting van het internationaal concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen moet voorkomen. Na

zich bevindt. De VBO-lidfederaties reageerden gunstig op de gekozen globale en evenwichtige aanpak voor de oplossing van het al decennia geblokkeerde

In het ontwerp-IPA hadden de sociale partners zich ertoe verbonden een studie over de problematiek van de automatische indexering van de lonen te

Er moet een studie worden gemaakt over hoe de perverse en asociale neveneffecten van ons systeem van automatische indexering op de concurrentiehandicap kunnen worden verminderd
dossier arbeiders-bedienden. Na de afwijzing van genoemd akkoord door twee vakbonden heeft de regering een consensus bereikt over een bemiddelingsvoorstel. De werkgevers hebben nota genomen van een aantal punten in de beslissing van de regering die nauw aansluiten bij het ontwerp van interprofessioneel akkoord, in casu een loonnorm van maximaal 0,3% en de afschaffing van de schaal-Claeys inzake opzegging, waarbij voortaan voor bedienden met het nieuwe statuut de tussenkomst van de rechter niet meer aan de orde is. Daarnaast hebben de werkgevers klaarheid gekregen over het behoud van de drempels (100 werknemers voor de ondernemingsraad en 50 werknemers voor het comit voor preventie en bescherming op het werk) voor de sociale verkiezingen in 2012, zoals voorzien in het ontwerp-IPA. laten uitvoeren. Zeer tot schade van de werkgevers werd dit punt niet opgenomen in het bemiddelingsvoorstel van de regering. Het systeem van automatische loonindexering krijgt nochtans kritiek van verscheidene internationale instellingen, zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Commissie. In juni onderstreepte de Europese Commissie de noodzaak om de loonindexering en het loonvormingssysteem te hervormen, rekening houdend met de snelle en verontrustende stijging van de loonkosten en de vertraging van de productiviteitsgroei in ons land. Volgens het VBO moet er een studie worden gemaakt over hoe de perverse en asociale neveneffecten van ons systeem van automatische indexering op de concurrentiehandicap kunnen worden verminderd.

verscheidene maanden van vergaderen door de sociale partners parafeerden de onderhandelaars van de Groep van Tien op 18 januari 2011 een historisch akkoord. Nadien betuigde de raad van bestuur van het VBO zijn steun aan het akkoord om het vertrouwen in de economie van het land te versterken, vertrouwen dat broodnodig is in de moeilijke omstandigheden waarin Belgi
VBO GIDS 2011-2012

ACTIVITEITEN, THEMAS EN REALISATIES

VOOR EEN MODERNE ARBEIDSMARKT


De afgelopen twaalf maanden heeft het VBO herhaaldelijk - onder meer bij de publicatie van zijn Statistisch zakboekje - gepleit voor het nemen van moedige maatregelen om de arbeidsmarkt te moderniseren. Zoals verscheidene internationale instellingen onderstrepen, zou ons land moeten focussen op de echte werkloosheids-, pensioen- en andere verlofvallen. Wij lopen namelijk achter op andere landen die maatregelen nemen om meer mensen aan de slag te houden teneinde de vergrijzingskosten te kunnen opvangen met behoud van ons huidig welvaartsniveau. Het Generatiepact heeft zeker de geesten mee helpen doen rijpen, maar heeft onvoldoende bijgestuurd. De gemiddelde uittredeleeftijd is immers nauwelijks toegenomen: van 58,7 jaar in 2005 naar 59,1 jaar in 2010. Het loopbaaneindedebat moet dus bedrijven in de privsector de procedure voor de invulling van een vacature moeten stopzetten. In het licht van deze verontrustende toestand is het nodig doortastende maatregelen te nemen op het vlak van onderwijs, begeleiding en activering van werklozen, maatregelen die de weg moeten banen voor een participatie-economie, waar iedereen die kan werken, effectief aan het werk is. Op het vlak van de combinatie van arbeid en gezin zou het opportuun zijn een rem te zetten op de vele verlofstelsels, die ons andermaal uniek in Europa maken, ten voordele van andere maatregelen zoals glijdende werkuren en toegankelijke kinderopvang. Een VBO-delegatie woonde de 100ste Internationale Arbeidsconferentie in Genve bij en zag erop toe dat de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zowel sociale doelstellingen nastreeft als ondernemerschap aanmoedigt en een kader creert waarbinnen duurzaam ondernemen mogelijk is. ACTIVITEITEN, THEMAS EN REALISATIES

Er zijn nog ruim 500.000 werkzoekenden, maar in crisistijd bleef het aandeel van de knelpuntberoepen hoog
fundamenteel worden bijgestuurd, vooral wat betreft de link tussen verloven tijdens de loopbaan en een vervroegd uittreden op het einde van de loopbaan. Voorts is er een sterke ongelijkheid tussen de vraag naar en het aanbod van werknemers. We hebben nog ruim 500.000 werkzoekenden, maar in crisistijd bleef het aandeel van de knelpuntberoepen hoog en bij de eerste tekenen van economisch herstel wordt dit nog nijpender. Zelfs in het crisisjaar 2010 heeft volgens een VBO-enqute 1 op 4

ONDERNEMERSCHAP PROMOTEN

De Belgische economie heeft ondernemers nodig om haar huidige en toekomstige groei te garanderen. Jammer genoeg telt Belgi er veel te weinig (2,7% van de volwassen bevolking), waardoor het op de voorlaatste plaats van de gendustrialiseerde landen genoteerd staat volgens de GEM 2010-indicator (Global Entrepreneurship Monitoring). Via diverse kanalen zet het VBO zich dan ook voluit in om niet alleen de ondernemers, maar ook het ondernemerschap als dusdanig te promoten. In een almaar meer geglobaliseerde economie is het meer dan ooit broodnodig de knowhow van onze ondernemingen wereldwijd te valoriseren. De prinselijke economische missies waaraan het VBO deelneemt, zijn een 'uitzonderlijke troef voor de promotie van onze bedrijven', zoals de nieuwe VBO-voorzitter,

Pierre Alain De Smedt, tijdens die missies kon vaststellen. Hij stelde zich onder meer tot prioriteit om in de loop van zijn mandaat de aanwezigheid en de ambities van onze ondernemingen op internationaal vlak kracht bij te zetten. In Rusland (Moskou en St. Petersburg) werden onze bedrijven zeer open ontvangen, konden heel wat contracten ter plekke worden ondertekend en werd een groot aantal opportuniteiten gespot. Aan de oostkust van de Verenigde Staten (New York, Washington, Boston) werden drie van onze topbedrijven, met investeringen in en crossover research tussen de Verenigde Staten en Belgi, in de kijker geplaatst, wat ook veel contacten met de vergezellende kmos mogelijk maakte, die op hun beurt nieuwe perspectieven voor deze kmos openden. De

De prinselijke economische missies waaraan het VBO deelneemt, zijn een uitzonderlijke troef voor de promotie van onze bedrijven
missies naar Kazachstan en Oekrane hebben de autoriteiten van deze landen laten kennismaken met de knowhow van onze ondernemingen op specifieke gebieden. Kazachstan en HealthCare Belgium ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst inzake geneeskundige verzorging. De enorme moderniseringsbehoefte van Oekrane biedt ook zeer interessante afzetmogelijkheden in bepaalde sectoren waarin onze ondernemingen over een aanzienlijke knowhow beschikken, zoals infrastructuur of hernieuwbare energie.

LEGENDES
1 2

De Groep van Tien rond de tafel tijdens de jongste interprofessionele onderhandelingen. Ter gelegenheid van de 100ste Internationale Arbeidsconferentie. Van l.n.r. Yvan Fieremans (ABSU), Jan Denys (Randstad), Wies Storm, adviseur Internationale zaken, Kris De Meester (VBO) en Bernadette Adnet (VBO).

VBO GIDS 2011-2012

ACTIVITEITEN, THEMAS EN REALISATIES

ACTIVITEITEN, THEMAS EN REALISATIES

Valorisatie van het ondernemerschap gebeurt ook via meer lokale acties. In aansluiting op zijn actie Je eigen bedrijf heeft het VBO zijn steun verleend aan het project CTRL-ALT-START, dat in april werd opgestart door Guido, de portaalsite voor studenten. Het is immers van cruciaal belang de ondernemingszin vandaag, morgen en overmorgen te stimuleren.Volgens een studie van het VBO denken de meeste studenten weliswaar bij het begin van hun studie aan ondernemen, maar lijkt deze droom nadien in rook

op te gaan: slechts een derde van hen denkt na enkele jaren beroepservaring nog aan een eigen bedrijf. Belgi zal hen de komende jaren

echter nodig hebben om voor de aflossing van de wacht te zorgen. Volgens een studie die door het SVO (Studiecentrum voor Ondernemerschap) werd gemaakt voor rekening van de Federale Overheidsdienst Economie, is 40% van de bedrijfsleiders ouder dan 50 en 25% ouder dan 55, en zou 30% van de Belgische ondernemingen (met minder dan 200 personen) binnen de 5 tot 10 jaar een overnemer moeten vinden als ze niet willen verdwijnen.

BEZUINIGINGEN OVERHEID ABSOLUUT NOODZAKELIJK!


8

Belga

Het VBO spoort de overheid aan een plan te volgen voor meer efficintie, vooral inzake de kosten. Niettegenstaande het belang om opnieuw een begroting in evenwicht te boeken, mogen we niet uit het oog verliezen dat de beslissing over hoe dit moet worden gereali-

seerd, een belangrijke impact zal hebben op de economische groei.Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal een sanering van 1% van het bbp via hogere belastingen de economische groei met gemiddeld 1,3 procentpunt doen dalen over 2 jaar, terwijl de ne-

gatieve impact slechts 0,3 procentpunt zou bedragen als men in de overheidsuitgaven zou snoeien. Om efficinter te worden, moet de overheid de begroting dus voor 80% via matiging van de uitgaven consolideren, wil men de negatieve impact op groei en werkgelegenheid kunnen beperken. Het debat over de beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging wordt onontkoombaar. De jongste jaren was de groei van deze sector 3 tot 4 keer groter dan de groei van het bbp. Op Europees niveau staan we tussen de drie landen die de meeste middelen aan geneeskundige verzorging besteden en het hoogste groeicijfer laten noteren. Niet alleen deze budgettair onhoudbare evolutie van de gezondheidsuitgaven, maar ook verscheidene paradoxen die het VBO in het huidige Riziv-stelsel vaststelt, verantwoorden een fundamentele herziening van ons gezondheidszorgsysteem. De tellers moeten weer

op nul worden gezet (de marge van meer dan 1 miljard euro in deze sector wegwerken) en de sector moet tot een grotere efficintie worden verplicht. Belgi is, samen met Frankrijk, het land van de Europese Unie dat het meest uit-

Het debat over de beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging wordt onontkoombaar
geeft voor geneeskundige verzorging: meer dan 11% van het bbp. Sommige prognoses maken gewag van een stijging van de uitgaven voor geneeskundige verzorging in de ontwikkelde landen tot 30% van het bbp! Hierover organiseerde het VBO een lunchdebat in aanwezigheid van Hans Bonte, voorzitter van de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing.

BIJDRAGEN TOT EEN ONDERNEMERSVRIENDELIJK EUROPA

Het VBO speelt een sleutelrol in de verdediging van de belangen van de Belgische ondernemingen op Europees vlak. Zijn inspanningen zijn de jongste maanden niet vergeefs geweest. Een mooi voorbeeld daarvan is het Europees octrooi. In het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU heeft de Raad Concurrentievermogen de procedure van versterkte samenwerking opgestart met betrekking tot het EU-octrooi. Dankzij deze procedure zullen de octrooidepotkosten binnen de EU op termijn sterk dalen. Het VBO, dat al jaren in die zin pleitte, is tevreden met dit resultaat. In het kader van het Belgische voorzitterschap van

de EU was het de beurt van het VBO om op 2 en 3 december de Raad van Voorzitters van BUSINESSEUROPE (COPRES) te organise-

Bedrijfsleiders zijn optimistischer over de Europese groei dan een jaar geleden
ren. Het event ging op 2 december op het VBO van start met een debat over de interne markt, met Commissaris Michel Barnier. Het VBO vestigde de aandacht op de dubbele belasting van dividenden, die een grote hinder-

paal voor de goede werking van de risicokapitaalmarkt vormt, zowel voor kmos als voor spaarders. Het VBO ijvert ook voor de hervorming van de btw, want het huidige btwstelsel is eenvoudigweg incompatibel met het concept van de interne markt. Op lange termijn is de enige mogelijke oplossing de creatie van een btw-unie op Europees niveau waarbij een levering van Antwerpen naar Stockholm op dezelfde wijze behandeld wordt als een levering van Antwerpen naar Luik. Het VBO is uiterst tevreden dat de Europese Commissie de voorbije maanden hierover een raadpleging heeft gehouden.

VBO GIDS 2011-2012

ACTIVITEITEN, THEMAS EN REALISATIES

ACTIVITEITEN, THEMAS EN REALISATIES

Rechtsonzekerheid en hoge juridische kosten om het buitenlands consumentenrecht na te leven, remmen ondernemers af die binnen de EU willen verkopen. Volgens het VBO zou n Europees stelsel voor consumentenbescherming beter zijn.

EBS werd gehouden, tonen bedrijfsleiders zich optimistischer over de Europese groei dan een jaar geleden. Zelfs al blijven de uitdagingen groot. Om de positie van Europa in een geglobaliseerde economie te handhaven, komt het er in de eerste plaats op aan de macro-economische stabiliteit te herstellen door de begrotingstekorten en het niveau van de overheidsschuld terug te schroeven; zo kan het herstel van het vertrouwen van de markten op lange termijn

worden ondersteund en kunnen de investeringen worden aangezwengeld. In dezelfde gedachtegang onderstreepte de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, in zijn toespraak op het VBO voor meer dan 120 topvertegenwoordigers van de Belgische bedrijfswereld, dat elke lidstaat zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen om o.m. de arbeidsmarkt te hervormen, de financiering van de socialezekerheidsstelsels te garanderen en innovatie meer centraal te stellen.

Tryptique

KNOWHOW DELEN
In het kader van het Belgische EU-voorzitterschap zorgde het VBO ook voor de cordinatie van de economische topbijeenkomsten EU-China, Asia-Europe Business Forum (AEBF) en de top EU-India. De 6de business summit EU-China, waaraan 400 bedrijfsleiders en politieke gezagdragers van China en Europa deelnamen, vormde een belangrijke kans om de bilaterale banden aan te halen. Het Asia-Europe Business Forum, dat als doel heeft de economische samenwerking tussen de verschil lende handelssectoren van Azi en Europa te versterken, heeft het mogelijk gemaakt om aanbevelingen te doen aan de Staatshoofden en regeringsleiders die deelnamen aan de ASEM. De Top EU-India besteedde aandacht aan verscheidene actuele uitdagingen die te maken hebben met duurzame ontwikkeling. Samenwerking tussen de EU en India is immers van wezenlijk belang om de implementatie van schone oplossingen die zowel aan de globale als aan de lokale behoeften voldoen, te versnellen. De 9de editie van de European Business Summit (EBS www.ebsummit.eu), die het VBO organiseerde in samenwerking met BUSINESSEUROPE, bracht meer dan 1.500 deelnemers uit de Europese Unie en uit haar voornaamste handelspartners bijeen rond het thema Europe in the world? Leading or lagging?. Volgens een enqute die in het kader van de In september 2010 richtte het VBO de Brussels School of Competition (BSC) op, die een opleidingsprogramma mededingingsrecht en mededingingseconomie aanbiedt dat enig is in zijn soort. Het is de bedoeling om in Brussel Europese hoofdstad van het mededingingsrecht diepgaand onderricht aan te bieden in deze materie die voor de ondernemingen onontkoombaar is geworden. Om de multidisciplinaire ambitie van de BSC te weerspiegelen, wordt elke module gecordineerd door een duo van een jurist en een economist. Het programma is ingedeeld in 12 modules, die de grote themas van de materie volgen: joint ventures en horizontale samenwerkingsovereenkomsten, verticale overeenkomsten en distributienetwerken, kartels, misbruik van machtspositie, fusie- en overnameverrichtingen, staatssteun, enz.). Concreet worden de lessen telkens op vrijdagnamiddag gegeven, maar het staat diegenen die niet het hele programma zouden kunnen volgen vrij om bepaalde lessen la carte te kiezen. De nieuwe opleidingscyclus begint eind september 2011.

10

ten voor bedrijven uit wat er in het sociaal overleg wordt onderhandeld en afgesproken. Om bedrijven een beter inzicht in dit sociaal overleg te bieden, heeft het VBO een uniek opleidingsprogramma uitgewerkt. Het opzet is HR-professionals de gelegenheid te geven hun kennis op dit gebied te verdiepen en uit

Voorts wordt op het VBO geregeld een beroep gedaan door zijn leden, gezien zijn ervaring met en betrokkenheid bij het sociaal overleg. Bovendien resulteren heel wat kos-

te breiden. DeVBO Social Academy stelt een opleiding voor van 7 namiddagsessies over een periode van 10 maanden. Het beheersen van arbeidsconflicten, het innovatief managen van werktijd, de uitdagingen op het vlak van communicatie en de sociale dialoog in kmos zijn enkele van de thema's die in de eerste drie edities van de VBO Social Academy aan bod kwamen. De 4de editie gaat in oktober 2011 van start. Meer informatie over deze opleidingen vindt u op pag. 32. Bevoorrechte toegang tot unieke vormingsprogrammas voor VBOleden.

LEGENDES
3

Maart 2011, koninklijk Staatsbezoek aan Duitsland. Pierre Alain De Smedt, voorzitter van het VBO, verwelkomt Z.M. Koning Albert II bij de Mnchense zetel van Siemens, waar hij deelnam aan een gedachtewisseling met de directie van de onderneming over innovatie, over de energie-uitdagingen en over alternerende opleiding. Het VBO organiseerde op 14 juni een lunchdebat over de beheersing van de uitgaven in de gezondheidszorg. De groei van deze sector is 3 tot 4 keer groter dan de groei van het bbp.

9de editie van de European Business Summit. Van l.n.r. Rudi Thomaes (gedelegeerd bestuurder van het VBO), Pierre Alain De Smedt (VBO-voorzitter), Herman Van Rompuy (voorzitter van de Europese Raad) en Philippe de Buck (directeurgeneraal van BUSINESSEUROPE). In het kader van de Brussels School of Competition (BSC) verzamelde een deskundigenpanel rond het thema informatie-uitwisseling in het mededingingsrecht. Van l.n.r. ziet u Nicolas Petit (ULg), Lars Kjlbye (partner Covington & Burling LLP), Franck Wijckmans (partner Contrast) en Frdric Puel (Partner Fidal).

VBO GIDS 2011-2012

ACTIVITEITEN, THEMAS EN REALISATIES

ACTIVITEITEN, THEMAS EN REALISATIES

STERK ENGAGEMENT VOOR MEER ENERGIE-EFFICINTIE

12

De klimaatuitdagingen waaraan wij met zijn allen het hoofd moeten bieden, zijn enorm groot. Het VBO is zich daarvan volkomen bewust en heeft de afgelopen maanden daarom verscheidene krachtige acties ondernomen. Elektrische voertuigen zullen deel uitmaken van het wagenpark van morgen, en de ontwikkeling ervan vormt voor heel wat ondernemingen in ons land een mooie kans. Het is hoog tijd dat de overheid een duidelijke en stimulerende visie op het gebied van elektrische mobiliteit ontwikkelt, dat strategien worden bepaald en dat concrete maatregelen het daglicht zien. Doelstellingen vaststellen, een model voor de laadpunten definiren, de fiscale aftrekbaarheid voor elektrische voertuigen verhogen en niet-financile maatregelen treffen, zijn stuk voor stuk zaken die om een oplossing vragen. Onder

te treden tot het charter verklaren ondernemingen de intentie te hebben in de komende twee drie jaar n of meer elektrische voertuigen aan te schaffen. Zodra het voertuig of de voertuigen zijn aangeschaft, kunnen deze ondernemingen er stickers met het logo Mijn bedrijf rijdt elektrisch op aanbrengen. In november 2010 nam het VBO deel aan de Internationale klimaatconferentie in

gen zijn de voorwaarden niet vervuld opdat de EU haar verbintenis om de uitstoot van broeikasgassen met 30% terug te dringen opwaarts zou herzien. Een dergelijke beslissing zou een nadelige invloed op haar concurrentievermogen hebben. Tijdens een lunchdebat op het VBO onderstreepte Europees Commissaris voor Klimaatbeleid Connie Hedegaard dat de EU een investeringsregio moet blijven en dat een verstandig Europees klimaatbeleid de vermindering van CO2-emissies moet combineren met het vermijden van delokalisatie van de industrie.Temeer omdat dit voor nieuwe jobs en nieuwe markten kan zorgen. In juni stelde Stefaan Vergote, hoofd administratieve eenheid Strategie en economische beoordeling van het Directoraatgeneraal CLIMA van de Europese Commissie, op het VBO de Europese Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 voor aan het talrijk opgekomen publiek. Beter bekend als 'Roadmap 2050', komt deze routekaart met de aanbeveling om de uitstoot van broeikasgassen binnen de EU tegen 2050 met 80% terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990. De deskundige werd daarop genterpelleerd door zes vertegenwoordigers van sectoren die rechtstreeks betrokken zijn bij de ambitieuze doelstellingen van de Roadmap. Hieruit is onder meer gebleken dat de ondernemingen waarderen dat de EU een langetermijnvisie ontwikkelt, maar vinden dat deze technisch en economisch haalbaar n voldoende flexibel moet zijn.

Het is hoog tijd dat de overheid een duidelijke en stimulerende visie op het gebied van elektrische mobiliteit ontwikkelt
meer om de regeringen ertoe aan te zetten om van dat alles werk te maken en om het imago van Belgi in het buitenland te versterken, lanceerde het VBO in januari 2011 tijdens een colloquium over elektrische voertuigen, het charter EVolution to Electrical Vehicles (EV to EV). Door toe

Cancn. De uitdagingen zijn ontzettend groot. Indien geen bijkomende maatregelen genomen worden, zal de mondiale uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 ongeveer verdubbelen ten opzichte van 1990. In de BRIC-landen (Brazili-RuslandIndia-China) zal de uitstoot in absolute cijfers in 2030 zelfs meer bedragen dan die van alle OESO-landen samen. De bedrijfswereld is ter zake allesbehalve conservatief. De nagel waarop het VBO in deze context blijft slaan, is die van energie-efficintie. Volgens de Belgische ondernemin-

LEGENDE
7 Europees commissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard, die uitgenodigd was voor een lunchdebat op het VBO, wordt verwelkomd door Rudi Thomaes (gedelegeerd bestuurder van het VBO) en Diane Struyven (gewezen directeur van het Europees departement).

VBO GIDS 2011-2012