Page 1 of 1252

Page 2 of 1252

INDEX GO TO PAGE NO. 1070
FONT – DVW-TTYOGESH NORMAL
ु ाराम महाराज संस्थान, श्रीऺेत्र देहू – ४१२१०९
सौजन्य : श्रीतक
Direct download link http://www.tukaram.com/marathi/gatha.asp

¨ÉÆMÉ•ôÉSÉ®úhÉ - +¦ÉÆMÉ 6
1
¸É¨ÉSÉ®úhÉoù‡·]õ ‡´É]õä´É®úÒ ¸ÉɇVÉ®úÒ * iÉälÉå ¨ÉÉZÉÒ »þ®úÒ ´ÉÞ‡kÉ ®úÉ»þÉä **1**
+ÉhÉÒEò xÉ •ôMÉä ¨Éɇ©ÉEò {ÉnùÉlÉÇ * iÉälÉå ¨ÉÉZÉå +ÉkÉÇ xÉEòÉä nùä´ÉÉ **vÉÞ**
¥É¨»É‡nùEò {Énùå nùÖ&JÉÉSÉÒ ‡„É®úÉhÉÒ * iÉälÉå nùÖ‡‚SÉiÉ ZÉhÉÒ VÉb÷Éå nùäºÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä i©ÉÉSÉå Eò³ý•ôå +ɨ»ÉÆ ´É¨ÉÇ * VÉä VÉä Eò¨ÉÇvɨÉÇ xÉÉ„É´ÉÆiÉ**3**
2
¸ÉÖÆnù®ú iÉå v©ÉÉxÉ =¦Éä ‡´É]õä´É®úÒ * Eò®ú Eò]õÉ´É®úÒ `öä´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ **1**
iÉÖ³ý¸ÉÒSÉä »þÉ®ú MɳýÉÆ EòɸÉä {ÉÒiÉÉƤɮú * +É´Éb÷ä ‡xÉ®úÆiÉ®ú iÉå ‡SÉ °ü{É **vÉÞ**
¨ÉEò®úEÖòÆb÷•ôå iɳý{ÉiÉÒ ¶É´ÉhÉÓ * EòÆ`öÓ EòÉè¸iÉ֦ɨɇhÉ ‡´É®úɇVÉiÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉå »þå ‡SÉ ¸É´ÉÇ ¸ÉÖJÉ * {ÉÉ»þÒxÉ ¶ÉÒ¨ÉÖJÉ +É´Éb÷ÒxÉå **3**
3
¸ÉnùÉ ¨ÉÉZÉä b÷Éä³ýä VÉb÷Éä iÉÖZÉä ¨ÉÚiÉÉ+ * ®úJÉÖ¨ÉÉ<ÇS©ÉÉ {ÉiÉÒ ¸ÉÉä©É‡®ú©ÉÉ **1**
MÉÉäb÷ iÉÖZÉå °ü{É MÉÉäb÷ iÉÖZÉå xÉÉ¨É * nùä<È ¨ÉVÉ |Éä¨É ºÉ´ÉÇ Eòɳý **vÉÞ**
‡´É`öÉä ¨ÉÉ=‡•ô©Éä »þÉ ‡SÉ ´É®ú nùä<È * ¸ÉÆSÉ®úÉä‡xÉ ®úÉ»þÓ ¼þnù©ÉɨÉÉVÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EòÉƽþÓ xÉ ¨ÉÉMÉä +ÉhÉÒEò * iÉÖZÉä {ÉɪÉÓ ºÉÖJÉ ºÉ´ÉÇ +ɽþä **3**
4
®úÉVÉºÉ ¸ÉÖEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉnùxÉÉSÉÉ {ÉÖiɳýÉ * ®ú‡´É„ɇ„ÉEò³ýÉ •ôÉä{ɇ•ô©ÉÉ **1**
EòºiÉÖ®úÒ ¨É³ý´É]õ SÉÆnùxÉÉSÉÒ =]õÒ * ¯û³ýä ¨Éɳý EòÆ`öÓ ´ÉèVɪÉÆiÉÒ **vÉÞ**
¨ÉÖMÉÖ]õ EÖòÆb÷•ôä ¶ÉÒ¨ÉÖJÉ „ÉÉä¦É•ôå * ¸ÉÖJÉÉSÉå +ÉäiÉ•ôå ¸ÉEò³ý »þÒ **2**
EòɺÉä ºÉÉäxɺɳýÉ {ÉÉÆPÉ®úä {ÉÉ]õÉä³ýÉ * PÉxÉxÉÒ³ý ºÉÉƴɳýÉ ¤ÉÉ<ªÉÉxÉÉä **3**

Page 3 of 1252

ºÉEò³ý ½þÒ iÉÖ¨½Ò ´½þÉ MÉä BEòҺɴÉÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉÒ´ÉÉ vÉÒ®ú xÉɽþÓ**4**
5
Eò®ú Eò]õÉ´É®úÒ iÉÖ³ýºÉÒSªÉÉ ¨ÉɳýÉ * BäºÉå °ü{É b÷Éä³ýÉÆ nùÉ´ÉÓ ½þ®úÒ **1**
`ö䇴ɕôä SÉ®úhÉ nùÉäx»þÒ ‡´É]õä´É®úÒ * Bä¸Éå °ü{É ½þ®úÒ nùÉ´ÉÓ b÷Éä³ýÉÆ **vÉÞ**
Eò]õÓ {ÉÒiÉÉƤɮú EòÉ¸É ‡¨É®ú´É•ôÒ * nùÉJÉ´ÉÓ ´É‡»þ•ôÒ Bä¸ÉÒ ¨ÉÚiÉÔ **2**
Mɯûb÷{ÉÉ®úÉ´É®úÒ =¦ÉÉ ®úɇ»þ•ôɸÉÒ * +É`ö´Éå ¨ÉÉxɸÉÓ iÉå ‡SÉ °ü{É **3**
ZÉÖ®úÉäxÉÒ {ÉÉÆVÉ®úÉ ½þÉä>ðÆ {Éɽþå +ÉiÉÉÆ * ªÉä<È {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉÉ ¦Éä]õɴɪÉÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÒ {ÉÖ®ú´ÉÉ´ÉÒ +É¸É * ‡´ÉxÉÆiÉÒ =nùÉ¸É Eò°üÆ xÉ©Éä **5**
6
Mɯûb÷ÉSÉå ´Éɇ®úEåò EòɸÉä {ÉÒiÉÉƤɮú * ¸ÉÉƴɳýå ¨ÉxÉÉä»þ®ú Eéò nùäJÉäxÉ **1**
¤É®ú´É©ÉÉ ¤É®ú´ÉÆ]õÉ PÉxɨÉäPÉ ¸ÉÉƴɳýÉ * ´ÉèVÉ©ÉÆiÉÒ¨ÉɳýÉ MɳýÉÆ „ÉÉä¦Éä **vÉÞ**
¨ÉÖMÉÖ]õ ¨ÉÉlÉÉÆ EòÉä‡]õ ¸ÉÚ©ÉÉÈSÉÉ Zɳýɳý * EòÉè¸iÉÖ¦É ‡xɨÉdzý „ÉÉä¦Éä EòÆ`öÓ **2**
+ÉäiÉÓ´É ¸ÉÒ¨ÉÖJÉ ºÉÖJÉÉSÉå ºÉEò³ý * ´ÉɨÉÉÆMÉÓ ´Éä±½þɳý ®úJÉÖ¨ÉÉnùä´ÉÒ **3**
=rù´É +GÚò®ú =¦Éä nùÉä»þÓEòb÷ä * ´É‡hÉÇiÉÒ {É´ÉÉb÷ä ¸ÉxÉEòɇnùEò **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉ´½þä +ɇhÉEòÉƸÉɇ®úJÉÉ * iÉÉä ‡SÉ ¨ÉÉZÉÉ ¸ÉJÉÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ **5**
**6**
‡´É®úÉh©ÉÉ - +¦ÉÆMÉ 25
7
´ÉɳýÉä VÉxÉ ¨ÉVÉ ¨»hÉÉäiÉ Ê„Énù³ýÒ * {ɇ®ú »þÉ ´ÉxɨÉɳýÒ xÉ ‡´É¸ÉƤÉå **1**
¸ÉÉÆb÷Ú‡xÉ •ôÉè‡EòEò VÉɇ•ô©Éå =nùÉ¸É * xÉÉ»þÓ ¦É©É +É¸É VÉÒ‡´Éi´ÉÉSÉÒ **2**
xÉÉ<Eåò ´ÉSÉxÉ ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ ©ÉÉ •ôÉäEòÉÆ * ¨»hÉä VÉÉ•ôÉå iÉÖEòÉ »þ‡®ú®úiÉÉ **3**
8
+ɇvɱ©ÉÉ §ÉiÉÉ®úå EòÉ¨É xÉ´»þä {ÉÖ®úÉ * ¨»hÉÉä‡xÉ ´©É‡¦ÉSÉÉ®úÉ ]õäEò‡•ô©Éå **1**
®úÉjÉƇnù¸É ¨ÉVÉ {Éɇ»þVÉä VɴɳýÒ * IÉhÉ i©ÉɇxÉ®úɳýÒ xÉ MɨÉä PÉb÷Ò **2**
xÉÉ¨É MÉÉä¹]õÒ ¨ÉÉZÉÒ ¸ÉÉä©É ¸ÉÉÆb÷É +ÉiÉÉÆ * ®úÉiÉ•ôå +xÉÆiÉÉ iÉÖEòÉ ¨»hÉä **3**
9

Page 4 of 1252

»þɇSÉ xÉä¨É +ÉiÉÉÆ xÉ ‡¡ò®úå ¨ÉÉPÉÉ®úÒ * ¤Éè¸É•ôå „ÉäVÉÉ®úÓ MÉÉäÊ´ÉnùÉSÉä **1**
PÉ®ú‡®úPÉÒ VÉÉ•ôå {É^õ®úÉhÉÒ ¤É³ýå * ´É‡®ú•ôå ¸ÉÉƴɳýå {É®ú¥É¨» **2**
¤É‡³ý©ÉÉSÉÉ +ÆMɸÉÆMÉ VÉÉ•ôÉ +ÉiÉÉÆ * xÉɽþÓ ¦ÉªÉ ËSÉiÉÉ iÉÖEòÉ ¨½hÉä **3**
10
xÉÉ»þÓ EòÉ¨É ¨ÉÉZÉå EòÉVÉ iÉÖ¨»ÉƸɴÉå * »þÉäiÉå MÉÖ{iÉ `öÉ´Éå Eäò•ôå +ÉiÉÉÆ **1**
´©É‡¦ÉSÉÉ®ú ¨ÉÉZÉÉ {ɇb÷•ôÉ `öÉ=EòÉ * xÉ ¸É®ú iÉÒ •ôÉäEòÉƨÉÉVÉÒ VÉÉ•ôå **2**
xÉ vÉ®úÉ´ÉÉ •ôÉä¦É EòÉÆ»þÓ ¨ÉVɇ´É„ÉÓ * VÉÉ•ôå nùä´É‡{É„ÉÒ iÉÖEòÉ ¨»hÉä**3**
11
‡´É¸É®ú•ôä EÖò³ý +É{ÉÖ•ôÉ +ÉSÉÉ®ú * {ÉiÉÒ ¦ÉÉ´Éä nùÒ®ú PÉ®ú ¸ÉÉä©É **1**
¸ÉÉƇb÷•ôÉ •ôÉè‡EòEò •ôÉVÉ ¦É©É ÊSÉiÉÉ * ®úÉiÉ•ôå +xÉÆiÉÉ ‡SÉkÉ ¨ÉÉZÉå **2**
¨ÉVÉ +ÉiÉÉÆ EòÉähÉÒ +ɳý´ÉÉ•ô ZÉhÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉxÉÓ ¤É‡»þ®úÒ VÉÉ•ôå **3**
12
xÉ nùäJÉå xÉ ¤ÉÉä•ôå xÉÉ<Eåò +ÉhÉÒEò * ¤Éè¸É•ôÉ »þÉ BEò »þ‡®ú ‡SÉkÉÓ **1**
¸ÉɸÉÖ®úå ¨ÉÉ»þä®ú ¨ÉVÉ xÉÉ»þÓ EòÉähÉÒ * BEò Eäò•ôå nùÉäx»þÒ ‡¨É³ýÉä‡xÉ©ÉÉÆ**2**
+ɳý +É•ôÉ »þÉäiÉÉ +ɨ»Ò ¦ÉÉÆb÷JÉÉä®úÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä JÉ®úÒ Eäò•ôÒ ¨ÉÉiÉ **3**
13
nùÖVÉÉ Bå¸ÉÉ EòÉähÉ ¤É³ýÒ +É»þä +ÉiÉÉÆ * »þ‡®ú ©ÉÉ +xÉÆiÉÉ {ÉɸÉÚ‡xÉ©ÉÉ **1**
¤É‡³ý©ÉÉS©ÉÉ +ɨ»Ò VÉÉ•ôÉå ¤É‡³ý´ÉÆiÉÉ * Eò°üÆ ¸É´ÉÇ ¸ÉkÉÉ ¸É´ÉÉÈ´É®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò ‡VÉ´ÉÉS©ÉÉ =nùÉ®úÉ * VÉÉ•ôÉå |ÉÒ‡iÉEò®úÉ MÉÉäÊ´ÉnùɸÉÒ **3**
14
IÉhɦɮúÒ +ɨ½Ò ¸ÉÉ䇸ɕôå ´ÉÉ<Ç]õ * ¸ÉɇvÉ•ôå +´ÉÒ]õ ‡xÉVɸÉÖJÉ **1**
¸ÉÉÆb÷Ò ¨ÉÉÆb÷Ò ¨ÉÉMÉå Eäò±©ÉÉ ¦É®úÉä´É®úÒ * +‡vÉEò ‡SÉ {É®úÒ nùÖ&JÉɇSÉ©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉähÉå VÉÉhÉå xÉÉ»þÓ +ÉiÉÉÆ * ®úɇ»þ•ôÉå +xÉÆiÉɇSÉ©Éä {ÉÉ©ÉÓ **3**
15

Page 5 of 1252

+ɨ»ÉÆ +ɨ»Ò +ÉiÉÉÆ ´Éb÷Ò•ô vÉÉEÖò]õÓ * xÉɽþÓ {ÉÉ`öÓ {ÉÉä]õÓ EòÉähÉÒ nùÖVÉå **1**
¡òÉ´É•ôÉ BEòÉÆiÉ BEò‡´ÉvÉ ¦ÉÉ´É * »þ‡®ú +ɨ»ÉƸɴÉå ¸É´ÉÇ ¦ÉÉäMÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ÆMɺÉÆMÉ BEäò `öɪÉÓ * +ºÉÉå VÉälÉå xÉɽþÓ nùÖVÉå EòÉähÉÒ **3**
16
ºÉ´ÉÇ ºÉÖJÉ +ɨ½Ò ¦ÉÉäMÉÚÆ ºÉ´ÉÇ Eòɳý * iÉÉä‡b÷©Éä•ôå VÉɳý ¨ÉÉä»þ{ÉÉ„É **1**
©ÉÉSɸÉÉ`öÒ ¸ÉÉƇb÷©Éä•ôä ¦É®úiÉÉ®ú * ®úÉiÉ•ôÉå ©ÉÉ {É®ú{ÉÖ¯û·ÉÉ„ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ÉiÉÉÆ MɦÉÇ xɪÉä vÉ°üÆ * +Éè¹ÉvÉ VÉå Eò°üÆ ¡ò³ý xÉ´½þä **3**
17
BEòÉ ‡VÉ´Éå +ÉiÉÉÆ ‡VÉhÉå VÉÉ•ôå nùÉä»þÓ * ´ÉäMɳýÒEò EòÉÆ»þÓ xÉ´½þä +ÉiÉÉÆ **1**
xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ +ɨ»ÉÆ xÉÉ»þÓ ´ÉäMɳýÒEò * {ÉÖ®ú‡´É•ôÒ »þä ¦ÉÉEò ¸ÉÉƦÉɇ³ý•ôÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉ•ôå ¸ÉÉ©ÉɸÉÉSÉå ¡ò³ý * ¸É®ú•ôÒ iÉä ´Éä³ý Eòɳý nùÉäx»þÒ **3**
18
½þɺÉÉå ¯ûºÉÉå +ÉiÉÉÆ ´ÉÉfø´ÉÚÆ +É´Éb÷Ò * +ÆiÉ®úÓSÉÒ MÉÉäb÷Ò +´ÉÒ]õ iÉä **1**
¸Éä´ÉɸÉÖJÉå Eò°üÆ ‡´ÉxÉÉänù´ÉSÉxÉ * +ɨ»Ò xÉÉ®úÉ©ÉhÉ BEòÉBEòÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò VÉÉ•ôÉå =nùɸÉÒxÉ * +É{ÉÖ±©ÉÉ +ÉvÉÒxÉ Eäò•ôÉ {ɇiÉ **3**
19
¨ÉVɸɴÉå +ÉiÉÉÆ ©Éä>ðÆ xÉEòÉ EòÉähÉÒ * ¸ÉɸÉÖ®ú´Éɇ¸ÉxÉÒ ¤ÉÉ<©ÉÉxÉÉää **1**
xÉ ºÉɽþ´Éä iÉÖ¨½ÉÆ ©ÉÉ VÉxÉÉSÉÒ EÚò]õ * ¤ÉÉä•ôiÉÒ ´ÉÉ<Ç]õ +ÉäJÉ]õå iÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉ•ôÉå =nùÉ¸É ¨ÉÉäEò²©ÉÉ * ‡´ÉSÉ®úÉå MÉÉä´É²©ÉɸɴÉå +ɨ»Ò **3**
20
‡„ÉEò‡´É•ôå iÉÖ¨»Ó iÉå ®úÉ»þä iÉÉå´É®úÒ * ¨ÉVÉ +ɇhÉ »þ®úÒ ‡´É©ÉÉäMÉ iÉÉå **1**
|ɺÉÆMÉÓ ªÉÉ xÉɽþÓ nùä½þÉSÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ * iÉälÉå ªÉÉ ´ÉSÉxÉÉ EòÉähÉ ¨ÉÉxÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡SÉkÉÓ ¤Éè¸É•ôÉ +xÉÆiÉ * ‡nù¸ÉÉå xÉänùÒ ‡xÉi©É +‡xÉi©É iÉå **3**
21
ºÉÉÆMÉiÉÉå iÉå iÉÖ¨½Ó +<EòÉ´Éå EòÉxÉÓ * +ɨÉÖSÉä xÉÉSÉhÉÓ xÉÉSÉÚÆ xÉEòÉ **1**
VÉÉå´É®úÒ ©ÉÉ iÉÖ¨»ÉÆ ¨ÉɇMÉ•ôÉÆSÉÒ +É¸É * iÉÉå´É®úÒ =nùÉºÉ ½þÉä>ðÆ xÉEòÉ **2**

Page 6 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ©É ´ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ ÊvÉnù * {ɇiÉ xÉÉ MÉÉäÊ´Énù nùÉäx»þÒ xÉÉ»þÓ **3**
22
+ɇVÉ´É®úÒ iÉÖ¨»ÉÆ +ɨ»ÉÆ xÉähÉ{ÉhÉ * EòÉèiÉÖEåò JÉä³ýhÉå ¸ÉÆMÉ »þÉäiÉÉ **1**
+ÉiÉÉÆ +xÉÉ´É®ú VÉÉ•ôå +MÉÖhÉÉSÉÒ * Eò°üÆ xÉ©Éä iÉå ‡SÉ Eò®úÓ ºÉÖJÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ ¤ÉÖb÷‡´É•ôÓ nùÉäx»þÒ * EÖò³ýå BEò ¨ÉxÉÓ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ **3**
23
¸ÉɸÉÖ‡®ú©ÉÉÆ ´ÉÒ]õ +É•ôÉ ¦É®úiÉÉ®úÉ * <Eòb÷ä ¨ÉÉ»þä®úÉ ¸´É¦ÉÉ´Éå ‡SÉ **1**
¸ÉÉÆb÷´É®ú EòÉähÉÒ xÉ vɇ®úiÉÒ »þÉiÉÓ * |ÉÉ®ú¤vÉÉSÉÒ MɇiÉ ¦ÉÉäMÉÚÆ +ÉiÉÉÆ **2**
xÉ ´»þÉ´ÉÒ iÉä VÉÉ•ôÒ +ɨÉÖSÉÒ ¦ÉÆb÷É<Ç * iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ<Ç •ôÉVÉÉå +ÉiÉÉÆ **3**
24
¨É®úhÉÉ»þÒ +ÉvÉÓ ®úɇ»þ•ôÉå ¨É®úÉäxÉÒ * ¨ÉMÉ Eäò•ôå ¨ÉxÉÓ »þÉäiÉå iÉè¸Éå **1**
+ÉiÉÉÆ iÉÖ¨»Ò {ÉÉ»þÉ +ɨÉÖSÉå xÉ´É•ô * xÉEòÉ ´ÉäSÉÚÆ ¤ÉÉä•ô ´ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÖ¨½Ò ¦ÉªÉɦÉÒiÉ xÉÉ®úÒ * EèòºÉä ºÉÆMÉ ºÉ®úÒ iÉÖ¨½ÉÆ +ɨ½ÉÆ **3**
25
{É®ú{ÉÖ¯û·ÉÉSÉå ¸ÉÖJÉ ¦ÉÉäMÉä iÉ®úÒ * =iÉ®úÉä‡xÉ Eò®úÓ P©ÉÉ´Éå ¸ÉÒ¸É **1**
¸ÉƴɸÉÉ®úÉ +ÉMÉÒ +É{ÉÖ•ôä‡xÉ »þÉiÉå * •ôÉ´ÉÚ‡xÉ ¨ÉÉMÉÖiÉå {ÉÉ»þÚÆ xÉ©Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´½þÉ´Éå iɪÉÉ{É®úÒ vÉÒ]õ * {ÉiÉÆMÉ ½þÉ xÉÒ]õ nùÒ{ÉɺÉÉä<Ç **3**
26
+<EòÉ•ô {É®úÒ Bä¸Éå xÉ´»þä ¤ÉÉ<Ç * xÉ ¸ÉÆb÷É ©ÉÉ ¸ÉÉä<Ç §ÉiÉÉ®úÉSÉÒ **1**
xÉ´»þä +É®úÉhÉÖEò •ôÉè‡EòEòÉ{ÉɸÉÚxÉ * +É{ÉÖ±©ÉÉ +É{ÉhÉ MÉÉ䇴ɕôå iÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉxÉ Eò®úÉ•ô Eò`öÒhÉ * i©ÉÉ ©ÉÉ ‡xÉ´Éb÷ÉäxÉ ¨ÉVÉ{ÉÉ„ÉÓ **3**
27
+É»þÉÆSÉ ´ÉÉ»þÉÆSÉ +ÉÆiÉ ´É®úÒ nùÉäx»þÒ * xÉ •ôMÉÉ MÉb÷hÉÒ +ɨ»ÉÆ iÉè„ÉÉ **1**
¦Éä>ðÆ xÉ©Éä iÉälÉå ¦Éäb÷¸ÉÉ´ÉÚÆ EòÉähÉÉ * +É´É°ü‡xÉ ¨ÉxÉÉ ¤ÉÆnù tÉ´ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EòÉƽþÓ +¦ªÉɺÉÉ´ÉÉÆSÉÖxÉÒ * xÉ´½þä ½þä Eò®úhÉÒ ¦É•ôiÉÒSÉÒ **3**

Page 7 of 1252

28
¤É»þÖiÉÉÆS©ÉÉ +ɨ»Ò xÉ ‡¨É³ýÉå ¨ÉiÉɸÉÒ * EòÉähÉÒ Eèò¸ÉÒ Eèò¸ÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉäS©ÉÉ **1**
‡´ÉSÉÉ®ú Eò‡®úiÉÉÆ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ VÉÉ©É Eòɳý * •ô‡]õEåò iÉå ¨ÉÚ³ý ¡ò‡VÉiÉÒSÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖ¨»Ò Eò®úÉ PÉ]õÉ{É]õÉ * xÉEòÉ VÉÉ>ðÆ ´ÉÉ]õÉ +ɨÉÖ‡SɪÉÉ **3**
29
i©ÉÉSÉå ¸ÉÖJÉ xÉÉ»þÓ +É•ôå +xÉ֦ɴÉÉ * Eò‡`öhÉ »þå ‡VÉ´ÉÉ iÉÉå‡SÉ´É®úÒ **1**
¨ÉɇMÉ•ôÉÆSÉä nùÖ&JÉ •ôÉMÉÉå xÉänùÒ +ÆMÉÉ * +ÆiÉ®ú »þå ¸ÉÆMÉÉ xÉänùÒ {ÉÖføå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸É´ÉLJ´É„ÉÓ »þÉ ¸ÉÆ{ÉzÉ * VÉÉhÉiÉÒ ¨É‡»þ¨ÉÉxÉ ¶ÉÖ‡iÉ Bä¸Éå **3**
30
xÉ ®úÉ»þä ®ú¸ÉxÉÉ ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ +É´Éb÷Ò * {ÉÉ©ÉÓ ‡nù•ôÒ ¤ÉÖb÷Ò ¨ÉÉZ©ÉÉ ¨ÉxÉå **1**
¨ÉÉxÉä•ô i©ÉÉ iÉÖ¨»Ò +<EòÉ ¸´É¦ÉÉ´Éå * ¨ÉÒ iÉÉå ¨ÉÉZ©ÉɦÉÉ´Éå +xÉָɮú•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖ¨»Ó ‡¡ò®úÉ´Éå ¤É»þÖiÉÓ * ¨ÉÉZÉÒ iÉÉå »þä MÉiÉÒ VÉÉ•ôÒ +ÉiÉÉÆ **3**
31
xÉ ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ iÉÖ¨»ÉÆ Eò³ýÉå xÉ ©Éä MÉÖVÉ * ¨»hÉ=xÉÒ •ôÉVÉ ¸ÉÉƇb÷©Éä•ôÒ **1**
+ÉiÉÉÆ iÉÖ¨½ÉÆ {ÉÖføå VÉÉäb÷ÒiɺÉå ½þÉiÉ * xÉEòÉ EòÉähÉÒ +ÆiÉ {ÉɽþÉå ¨ÉÉZÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò ¤Éè¸É•ôÉå „ÉäVÉÉ®úÓ * Eò®úÒ•ô iÉå »þ®úÒ {ÉÉ»þÉå
+ÉiÉÉÆ **3**
**25**
32
xÉ©Éä VÉ®úÒ iÉÖVÉ ¨ÉvÉÖ®ú =kÉ®ú * ‡nùvÉ•ôÉ ¸ÉÖ¸´É®ú xÉÉ»þÓ nùä´Éå **1**
xÉÉ»þÓ iÉ©Éɇ´ÉhÉ ¦ÉÖEäò•ôÉ ‡´Éaö•ô * ©Éä<•ô iÉè¸ÉÉ ¤ÉÉä•ô ®úɨÉEÞò·hÉ **vÉÞ**
nùä´ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ ¨ÉÉMÉå +É´Éb÷ÒSÉÒ ¦É‡Hò * ‡´É…ÉɸÉå„ÉÓ |ÉÒ‡iÉ ¦Éɴɤɳýå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉxÉÉ ¸ÉÉÆMÉiÉÉå ‡´ÉSÉÉ®ú * vÉ®úÉ´ÉÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú ‡nù¸Éå‡nù¸É **3**
33
¸ÉÉ´ÉvÉ VÉÉ•ôÉå ¸ÉÉ´ÉvÉ VÉÉ•ôÉå * »þ‡®úS©ÉÉ +É•ôÉå VÉÉMÉ®úhÉÉ **1**
iÉälÉå ´Éè¹hÉ´ÉÉÆSÉä ¦ÉÉ®ú * VɪÉVɪÉEòÉ®ú MÉVÉÇiɺÉä **vÉÞ**

Page 8 of 1252

{ɳýÉä‡xÉ©ÉÉÆ MÉä•ôÒ ZÉÉä{É * »þÉäiÉå {ÉÉ{É +Éb÷ iÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä i©ÉÉ `öÉ©ÉÉ * +Éä•ô UôÉ©ÉÉ EÞò{ÉäSÉÒ **3**
34
+É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ ‡»þiÉÉ VÉÉä +¸Éä VÉÉMÉiÉÉ * vÉx©É ¨ÉÉiÉÉ ‡{ÉiÉÉ iÉ©ÉɇSÉ©ÉÉ **1**
EÖò³ýÓ Eòx©ÉÉ{ÉÖjÉ »þÉäiÉÓ VÉÓ ¸Éɇk´ÉEò * iÉ©ÉÉSÉÉ »þ‡®úJÉ ´ÉÉ]õä nùä´ÉÉ **vÉÞ**
MÉÒiÉÉ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ Eò‡®úiÉÒ ¶É´ÉhÉ * +ÉhÉÒEò ÊSÉiÉxÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉVÉ PÉb÷Éä iªÉÉSÉÒ ºÉä´ÉÉ * iÉ®úÒ ¨ÉÉZªÉÉ nùè´ÉÉ {ÉÉ®ú xÉɽþÓ **3**
35
+ÆiÉ®úÓSÉÒ PÉäiÉÉä MÉÉäb÷Ò * {Éɽþä VÉÉäb÷Ò ¦ÉÉ´ÉÉSÉÒ **1**
nùä´É ºÉÉäªÉ®úÉ nùä´É ºÉÉäªÉ®úÉ * nùä´É ºÉÉäªÉ®úÉ nùÒxÉÉSÉÉ **vÉÞ**
+É{ÉÖ±©ÉÉ ´Éè¦É´Éå * „ÉÞÆMÉÉ®úÉ´Éå ‡xɨÉdzý **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉä´ÉÒ ºÉ´Éå * |Éä¨É tÉ´Éå |ÉÒiÉÒSÉå **3**
36
ºÉÖJÉå ´ÉÉä³ýÆ¤É nùÉ´ÉÒ MÉÉä½þÉ * ¨ÉÉZÉå nùÖ&JÉ xÉähÉÉ {ÉɽþÉ **1**
+É´Éb÷ÒSÉÉ ¨Éɇ®ú•ôÉ ´Éäb÷É * »þÉä©É »þÉä©É Eèò¸ÉÉ ¨»hÉä ‡¦Éb÷É **vÉÞ**
‡xÉ{É]õ ¨ÉVÉ xÉ SÉ•ôä +zÉ * {ÉÉ©É•ôÒ MÉ»þÚÆ ¸ÉÉÆVÉÉ iÉÒxÉ **2**
MÉä•ôä ´ÉÉ®úÓ iÉÖ¨»Ó +ɇhÉ•ôÒ ¸ÉÉEò®ú *¸ÉÉiÉnùÒ MÉä•ôÒ ¸ÉÉb÷änù»þÉ „Éä®ú **3**
+JÉÆb÷ ¨ÉVÉ {ÉÉä]õÉSÉÒ ´ªÉlÉÉ * nùÖvɦÉÉiÉ ºÉÉEò®ú iÉÚ{É {ÉlªÉÉ **4**
nùÉä {ÉÉ»þ®úÉ ¨ÉVÉ •ô»þ®úÒ ©ÉäiÉÒ* „ÉÖrù xÉɽþÓ {Éb÷ä ºÉÖ{ÉiÉÒ **5**
xÉÒVÉ xÉ©Éä PÉÉ•ôÒ ¡Öò•ôå * VɴɳýÓ xÉ ¸ÉÉ»þiÉÒ ¨ÉÖ•ôå **6**
+ÆMÉÒ SÉÆnùxÉ •ôɇ´ÉiÉå ¦ÉɳýÓ * ¸ÉnùÉ „ÉÚ³ý ¨ÉÉZÉä Eò{ÉɳýÓ **7**
»þÉb÷ MɳýÉä ‡xÉ +É•ôå ¨ÉÉ¸É * ¨ÉÉZÉå nùÖ&JÉ iÉÖ¨»ÉÆ xÉähÉ´Éä Eèò¸Éå **8**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡VÉiÉÉ MÉÉfø´É Eäò•ôÉ * ¨É䇕ô©Éɴɇ®ú xÉ®úEòÉ xÉä•ôÉ **9**
37
{ÉÉ´É•ôå {ÉÉ´É•ôå iÉÖZÉå +ɨ»ÉÆ ¸É´ÉÇ * nùÖVÉÉ xÉEòÉä ¦ÉÉ´É »þÉä>ðÆ nùä>ðÆ **1**
VÉälÉå iÉälÉå iÉÖZÉÓ SÉ {ÉÉ=•ôå * ‡jɦÉÖ´ÉxÉ ¸ÉÆSÉ•ôå ‡´Éaö•ôÉ MÉÉ **vÉÞ**
¦ÉänùɦÉänù¨ÉiÉå §É¨ÉÉSÉä ºÉÆ´ÉÉnù * +ɨ½ÉÆ xÉEòÉä ´ÉÉnù i©ÉÉÆ„ÉÓ nùä>ðÆ **2**

Page 9 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä +hÉÖ iÉÖVɇ´ÉhÉ xÉÉ»þÓ * xɦÉÉ»þÚ‡xÉ {ÉÉ»þÓ ´ÉÉfø +É»þä **3**
38
´ÉÆnùÚÆ SÉ®úhÉ®úVÉ ºÉä´ÉÚÆ =¹]õɴɳýÒ * {ÉÚ´ÉÇEò¨ÉÉÇ ½þÉä³ýÒ Eò¯ûxÉÒ ºÉÉÆb÷ÚÆ **1**
+¨ÉÖ{É »þä MÉÉÆ`öÓ ¤ÉÉÆvÉÚÆ ¦ÉÉÆb÷´É•ô * +xÉÉlÉÉ ‡´Éaö•ô +ɨ»ÉÆ VÉÉäMÉÉ **vÉÞ**
+´ÉPÉä »þÉäiÉÒ •ôÉ¦É BEòÉ ©ÉÉ ÊSÉiÉxÉå * xÉɨɸÉÆEòÒiÉÇxÉå MÉÉäÊ´ÉnùÉS©ÉÉ **2**
VÉx¨É¨É®úhÉÉS©ÉÉ JÉÖÆ]õiÉÒ•ô JÉä{ÉÉ * »þÉä<Ç•ô »þÉ ¸ÉÉä{ÉÉ ‡¸Érù {ÉÆlÉ **3**
MÉä•ôä {ÉÖføå i©ÉÉÆSÉÉ „ÉÉävÉÒiÉ ¨ÉÉ®úMÉ * SÉ•ôÉ VÉÉ>ðÆ ¨ÉÉMÉ PÉäiÉ +ɨ½Ò **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä PÉÉ•ôÚÆ VÉÒ´É{ÉhÉÉ ‡SÉ®úÉ * VÉÉ>ðÆ i©ÉÉ ¨ÉÉ»þä®úÉ ‡xÉVÉɇSÉ©ÉÉ**5**
39
VÉ䇴ɕôä iÉä ¸ÉÆiÉ ¨ÉÉMÉå =·]õɴɳýÒ * +´ÉP©ÉÉ {ÉjÉɴɳýÒ Eò¯ûxÉÒ ZÉÉb÷É **1**
¸ÉÉä´É²©ÉÉ +Éå´É²©ÉÉ ®úɇ»þ•ôÉå ‡xÉ®úɳýÉ * {ÉɸÉÚ‡xÉ ¸ÉEò³ýÉÆ +´ÉP©ÉÉÆ nùÖ®úÓ **vÉÞ**
{É®úå {É®úiÉå ¨ÉVÉ xÉ •ôÉMÉä ¸ÉÉÆMÉÉ´Éå * »þå iÉÉå nùä´Éå ¤É®úå ‡„ÉEò‡´É•ôå **2**
nùָɆ©ÉÉiÉå +ɨ»Ò xÉÉ»þÓ +ÉiɳýiÉ * VÉÉhÉÉä‡xÉ ¸ÉÆEäòiÉ =¦ÉÉ +¸Éä **3**
©ÉälÉå EòÉähÉÓ EòÉÆ»þÓ xÉ vÉ®úÉ´ÉÒ „ÉÆEòÉ * ¨ÉVÉ SÉÉb÷ BEòÉ ¦ÉÉäVÉxÉÉSÉÒ **4**
•ôÉÆSÉÉ´É•ôÉ iÉÖEòÉ ¨Éɇ®úiɸÉä ZÉb÷ * {ÉÖ®ú‡´É•ôå EòÉäb÷ xÉÉ®úÉ©ÉhÉå **5**
40
nùä´ÉÉS©ÉÉ |ɸÉÉnùå Eò®úÉ ®úä ¦ÉÉäVÉxÉ * ´»þÉ•ô EòÉähÉ EòÉähÉ +‡vÉEòÉ®úÒ iÉä **1**
¥É¨»É‡nùEòÉƇ¸É »þå nùÖ•ôÇ¦É =‡SUô·]õ * xÉEòÉ ¨ÉÉxÉÚÆ ´ÉÒ]õ ¥É¨»®ú¸ÉÓ **vÉÞ**
+´É‡PÉ©ÉÉÆ {ÉÖ®úiÉå ´ÉÉä¸ÉÆb÷•ôå {ÉÉjÉ * +‡vÉEòÉ®ú ¸É´ÉÇjÉ +É»þä ©ÉälÉå **2**
<SUôÉnùÉxÉÒ ©ÉälÉå ´É³ý•ôÉ ¸É¨ÉlÉÇ * +´ÉPÉå ‡SÉ +ÉiÉÇ {ÉÖ®ú‡´ÉiÉÉä **3**
ºÉ®úä ªÉälÉå BäºÉå xÉɽþÓ EònùÉEòɳýÓ * {ÉÖføiÉÒ ´ÉÉ]õä Eò´É³ýÓ PªÉÉ´Éå BäºÉå **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉEò •ôIÉÖ¨ÉÒS©ÉÉ »þÉiÉå * EòɨÉÉ®úÒ¸ÉÉÆMÉÉiÉå ‡xɯû{ɨÉ**5**
41
+´ÉMÉÖhÉÉÆSÉä ½þÉiÉÓ * +ɽþä +´ÉPÉÒ ¡òVÉÒiÉÒ **1**
xÉÉ»þÓ {ÉÉjÉɸɴÉå SÉÉb÷ * |ɨÉÉhÉ iÉå ‡¡òEåò MÉÉäb÷ **vÉÞ**
‡´É·É iÉÉƤ©ÉÉ ´ÉÉ]õÒ * ¦É®ú•ôÒ •ôÉ´ÉÚÆ xÉ©Éä »þÉä]õÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÉ´É * „ÉÖrù ¤É®úÉ ¸ÉÉåMÉ ´ÉÉ´É **3**

Page 10 of 1252

42
½þ®úÒSªÉÉ VÉÉMÉ®úhÉÉ * VÉÉiÉÉÆ EòÉÆ ®úä xɪÉä ¨ÉxÉÉ **1**
EòÉä`öå {ÉÉ»þɸÉÒ•ô iÉÖ]õÒ * +É©ÉÖ·©É ´ÉäSÉä ¡ÖòEòɸÉÉ]õÓ **2**
V©ÉÉÆSÉÒ iÉÖVÉ MÉÖÆiÉÒ * iÉä iÉÉå ¨ÉÉäEò‡•ôiÉÒ +ÆiÉÓ **2** iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É®úÉ * •ôɦÉ
EòÉ©É iÉÉä ‡´ÉSÉÉ®úÉ **3**
43
vɨÉÉÇSÉÒ iÉÚÆ ¨ÉÚiÉÔ * {ÉÉ{É {ÉÖhªÉ iÉÖZÉä ½þÉiÉÓ **1**
¨ÉVÉ ¸ÉÉäb÷´ÉÓ nùÉiÉÉ®úÉ * Eò¨ÉÉÇ{ÉɸÉÚ‡xÉ nùÖ¸iÉ®úÉ **vÉÞ**
Eò‡®ú¸ÉÒ +ÆMÉÒEòÉ®ú * iÉ®úÒ EòÉ©É ¨ÉÉZÉÉ ¦ÉÉ®ú **2**43
‡VÉ´ÉÓS©ÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ **3**
44
¥É¨»É‡nùEò VÉ©ÉÉ •ôɦÉɇ¸É `öåMÉhÉä * ¤É‡³ý©Éä +ɨ»Ò ¦É•ôä „É®úhÉÉMÉiÉ **1**
EòɨÉxÉäS©ÉÉ i©ÉÉMÉå ¦ÉVÉxÉÉSÉÉ •ôÉ¦É * VÉÉ•ôÉ {ÉsxÉÉ¦É ¸Éä´ÉÉAñhÉÒ **vÉÞ**
EòɨÉvÉäxÉÚ‡SÉ©ÉÉ IÉÒ®úÉ {ÉÉ®ú xÉÉ»þÓ * <SUôä‡SÉ©Éä ´ÉÉ»þÒ ´É¯û·ÉÉ´Éä **2**
¤Éè¸É‡•ô©Éä `öÉ©ÉÓ •ôÉMÉ•ôå ¦É®úiÉå * ‡jÉ{ÉÖ]õÒ´É®úiÉå ¦ÉänùÒ BäºÉå **3**
»þ‡®ú xÉÉ»þÓ +ɨ»ÉÆ ‡´É·hÉÖnùɸÉÉÆ VÉMÉÓ * xÉÉ®úÉ©ÉhÉ +ÆMÉÓ ‡´É¸ÉÉ´É•ôÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É»þÖ •ôÉ]õä »þå ¦ÉÉäVÉxÉ * xÉÉ»þÓ ‡®úiÉÉ EòÉähÉ ®úÉ»þiÉ ®úÉ»þÉå **5**
45
nùÖVÉå JÉÆb÷ä iÉ®úÒ * =®ú•ôÉ iÉÉä +´ÉPÉÉ »þ‡®ú ** +É{ÉhÉɤÉÉ»þä®úÒ* xÉ •ôMÉä `öÉ´É vÉÖÆb÷É´ÉÉ
**1**
<iÉÖ•ôå VÉÉhÉÉ´É©ÉÉ VÉÉhÉÉ * EòÉåb÷å iÉ®úÒ ¨ÉxÉå ¨ÉxÉÉ ** {ÉÉ®úvÉÒS©ÉÉ JÉÖhÉÉ * VÉÉhÉiÉå
‡SÉ ¸ÉÉvÉÉ´Éä **vÉÞ**
nùä½þ +ÉvÉÓ EòÉªÉ JÉ®úÉ * nùä½þºÉƤÉÆvÉ{ɺÉÉ®úÉ ** ¤ÉÖVÉMÉÉ´ÉhÉå SÉÉä®úÉ * ®úIÉhɺÉå ¦ÉɺÉiÉå
**2**
iÉÖEòÉ Eò®úÒ VÉÉMÉÉ * xÉEòÉä SÉÉSÉ{ÉÚÆ ´ÉÉ=MÉÉ ** +É»þä‡¸É iÉÚÆ +ÉMÉÉ* +ÆMÉÓ b÷Éä³ýä
=PÉb÷Ò **3**

Page 11 of 1252

46
‡´É·hÉÖ¨É©É VÉMÉ ´Éè·hÉ´ÉÉÆSÉÉ vɨÉÇ * ¦ÉänùɦÉänù§É¨É +¨ÉÆMɳý **1**
+<EòÉ VÉÒ iÉÖ¨»Ò ¦ÉHò ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ * Eò®úÉ•ô iÉå ‡»þiÉ ¸Éi©É Eò®úÉ **vÉÞ**
EòÉähÉÉ »þÒ ‡VÉ´ÉÉSÉÉ xÉ PÉb÷Éä ¨Éi¸É®ú * ´É¨ÉÇ ¸É´Éæ…É®ú{ÉÚVÉxÉÉSÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä BEòÉ nùä½þÉSÉä +´ÉªÉ´É * ºÉÖJÉ nùÖ&JÉ VÉÒ´É ¦ÉÉäMÉ {ÉÉ´Éä **3**
47
+ɨ»Ò VÉ®úÒ +É¸É * VÉÉ•ôÉå ]õÉEòÉä‡xÉ =nùÉ¸É **1**
+ÉiÉÉÆ EòÉähÉ ¦ÉªÉ vÉ®úÒ * {ÉÖføå ¨É®úhÉÉSÉå ½þ®úÒ **vÉÞ**
¦É•ôiÉä `öÉ©ÉÓ {Éb÷Éå * nùä»þ iÉÖ®úÆMÉÓ »þÉ SÉføÉä **2**
iÉÖ¨ÉSÉå iÉÖ¨½ÉÆ{ÉɺÉÓ * +ɨ½Ò +ɽþÉå VÉèºÉÓ iÉèºÉÓ **3**
MÉä•ôä ¨ÉÉxÉɨÉÉxÉ * ¸ÉÖJÉnùÖ&JÉÉSÉå JÉÆb÷xÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡SÉkÉÓ* xÉÉ»þÓ ´ÉÉMÉ´ÉÒiÉ JÉÆiÉÒ **5**
48
ËxÉnùÒ EòÉähÉÒ ¨ÉÉ®úÒ * ´ÉÆnùÒ EòÉähÉÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úÒ **1**
¨ÉVÉ ½þå ½þÒ xÉɽþÓ iÉå ½þÒ xÉɽþÓ * ´ÉäMɳýÉ nùÉä½þÓ {ÉɺÉÖxÉÒ **vÉÞ**
nùä½þ¦ÉÉäMÉ ¦ÉÉäMÉå PÉb÷ä* VÉå VÉå VÉÉäb÷ä iÉå ¤É®úå **2**
+´ÉPÉå {ÉÉ´Éä xÉÉ®úɪÉhÉÓ * VÉxÉÉnùÇxÉÓ iÉÖCªÉÉSÉå **3**
49
VÉxÉ ‡´ÉVÉxÉ VÉÉ•ôå +ɨ»ÉÆ * ‡´Éaö•ôxÉɨÉÉ |ɨÉÉhÉå **1**
{ÉÉ»þå ‡iÉEòb÷ä ¤ÉÉ{ɨÉÉ©É * ‡´Éaö•ô +É»þä ®úJÉÖ¨ÉÉ<Ç **vÉÞ**
´ÉxÉ {É^õhÉ BEò¦ÉÉ´É* +´ÉPÉÉ `öÉ´É ¸É®úiÉÉ VÉÉ•ôÉ **2**
+É`ö´É xÉɽþÓ ºÉÖJÉnùÖ&JÉÉ * xÉÉSÉä iÉÖEòÉ EòÉèiÉÖEåò **3**
50
‡»þ®úÉ `ö䇴ÉiÉÉÆ Bä®úhÉÓ * ´ÉÉÆSÉä ¨Éɇ®úiÉÉÆ VÉÉä PÉhÉÓ **1**
iÉÉä‡SÉ ¨ÉÉä•ô {ÉÉ´Éä JÉ®úÉ * Eò®úhÉÒSÉÉ »þÉä©É SÉÖ®úÉ **vÉÞ**
¨ÉÉä»þ®úÉ »þÉä©É iÉÉä‡SÉ +ÆMÉå* ¸ÉÚiÉ xÉ Vɳýä V©ÉÉSÉä ¸ÉÆMÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÉä‡SÉ ¸ÉÆiÉ * ¸ÉÉä¸ÉÒ VÉMÉÉSÉä +ÉPÉÉiÉ **3**

Page 12 of 1252

51
+ÉÊ•ôMÉxÉå PÉb÷ä * ¨ÉÉäIÉ ¸ÉɪÉÖVªÉiÉÉ VÉÉäb÷ä **1**
Bä¸ÉÉ ¸ÉÆiÉÉSÉÉ ¨É‡»þ¨ÉÉ * VÉÉ•ôÒ ¤ÉÉä•ôÉ©ÉÉSÉÒ ¸ÉÒ¨ÉÉ **vÉÞ**
iÉÒlÉç {É´ÉÇEòɳý * +´ÉPÉÓ {ÉɪÉÉÆ{Éå ºÉEò³ý **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´ÉÉ * i©ÉÉÆSÉÒ Eäò•ôÒ {ÉÉ´Éä ¸Éä´ÉÉ **3**
52
¨ÉɇZÉ©ÉÉ ¨ÉÒ{ÉhÉÉ * VÉÉ•ôÉ ©ÉÉ´É®úÒ =MÉÉhÉÉ **1**
¦ÉÉäMÉÒ i©ÉÉMÉÒ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ * i©ÉÉxÉå ´É¸É‡´É•ôå +ÆMÉ **vÉÞ**
]õɇ³ý•ôå ‡xɇ¨ÉkÉ * ¡òÉ®ú lÉÉäb÷å PÉÉiÉ ‡»þiÉ **2**
ªÉÉ´Éå EòɨÉÉ´É®úÒ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉɽþÓ =®úÒ **3**
53
¸ÉEò³ý ÊSÉiÉɨÉhÉÒ „É®úÒ®ú * VÉ®úÒ VÉÉ©É +»þÆEòÉ®ú +É„ÉÉ ¸É¨ÉÚ³ý ** ÊxÉnùÉ Ê»þ¸ÉÉ
xÉÉ»þÓ Eò{É]õ nùä»þ¤ÉÖ‡rù * ‡xɨÉdzý ¸¡ò‡]õEò VÉè¸ÉÉ **1**
¨ÉÉäIÉÉSÉå iÉÒlÉÇ xÉ •ôMÉä ´ÉÉ®úÉhɸÉÒ * ©ÉäiÉÒ iÉ©ÉÉ{ÉɸÉÓ +´ÉPÉÓ VÉxÉå** iÉÒlÉÉȸÉÒ iÉÒlÉÇ
VÉÉ•ôÉ iÉÉä ‡SÉ BEò * ¨ÉÉäIÉ iÉähÉå nù„ÉÇxÉå **vÉÞ**
¨ÉxÉ „ÉÖrù iÉ©ÉÉ EòÉ©É Eò‡®ú¸ÉÒ ¨ÉɳýÉ * ¨ÉƇb÷iÉ ¸ÉEò³ýÉ ¦ÉÚ·ÉhÉÉƸÉÒ ** »þ‡®úS©ÉÉ MÉÖhÉå
MÉVÉÇiÉÉiÉÒ ºÉnùÉ * +ÉxÉÆnù iɪÉÉ ¨ÉÉxɺÉÓ **2**
iÉxÉ ¨ÉxÉ vÉxÉ ‡nù•ôå {ÉÖ¯û·ÉÉäkɨÉÉ * +É„ÉÉ xÉÉ»þÓ Eò´ÉhÉÉSÉÒ ** iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÉä
{ɇ®ú¸ÉÉ»þÚ‡xÉ +ÉMɳýÉ * EòÉ©É ¨É‡»þ¨ÉÉ ´ÉhÉÚÈ i©ÉÉSÉÒ **3**
54
+ɽþä iÉå ºÉEò³ý EÞò·hÉÉ ‡SÉ +{ÉÇhÉ * xÉ Eò³ýiÉÉÆ ¨ÉxÉ nùÖVÉå ¦ÉÉ´ÉÒ **1**
¨»hÉ=xÉÒ {ÉÉ`öÒ •ôÉMÉiÉÒ•ô ¦ÉÚiÉå * ©ÉäiÉÒ MɴɸÉÒiÉ {ÉÉÆSÉVÉhÉå **vÉÞ**
V©ÉÉSÉä i©ÉÉ ´ÉÆSÉ•ôå +É`ö´É xÉ »þÉäiÉÉÆ * nùÆb÷ ©ÉÉ ‡xɇ¨ÉkÉÉEòÉ®úhÉå »þÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eòɳýå SÉå‡{É©Éä•ôÉ MɳýÉ * ¨ÉÒ ¨ÉÒ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉ Eò®úÒiɺÉä **3**
55
¨É»þÉ®úɇ¸É ‡¸É´Éä * EòÉä{Éä ¥Éɨ»hÉ iÉÉä xÉ´»þä **1**

Page 13 of 1252

iÉ©ÉÉ |Éɩɇ‚SÉkÉ EòÉÆ»þÓ * nùä»þi©ÉÉMÉ Eò‡®úiÉÉÆ xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
xÉÉiɳýä SÉÉÆb÷ɳý * i©ÉÉSÉÉ +ÆiÉ®úÓ ‡´É]õɳý **2**
V©ÉÉSÉÉ ¸ÉÆMÉ ‡SÉkÉÓ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÉä iªÉÉ ªÉÉiÉÒ **3**
56
iÉä•ôxÉÒ„ÉÓ ¯û¸É•ôÉ ´Éäb÷É * ®úÉMÉå EòÉä®úb÷å JÉÉiÉÉä ‡¦Éb÷É **1**
+É{ÉÖ•ôå ‡»þiÉ +É{ÉhÉ {ÉÉ»þÒ * ¸ÉÆEòÉäSÉ iÉÉä xÉ vÉ®úÒ EòÉÆ»þÓ **vÉÞ**
xÉÉ´Éb÷ä •ôÉäEòÉÆ ]õɇEò•ôÉ MÉÉä»þÉä * ¤ÉÉä‡b÷•ôä b÷ÉäEåò ¸ÉÉƇb÷•ôÉ ¨ÉÉä»þÉä **2**
„ÉäVÉÉ®úhÉÒS©ÉÉ MÉä•ôÒ ®úÉMÉå *EÖòiɆ©ÉÉÆxÉÒ PÉ®ú ¦É‡®ú•ôå ¨ÉÉMÉå **3**
‡{ɸÉÉ®úÉMÉå ¦ÉɇVÉ•ôå PÉ®ú * xÉÉMɇ´É•ôå iÉå xÉähÉä ¡òÉ®ú **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉÉÆS©ÉÉ ®úÉMÉå * ¡äò‡b÷•ôå ¸ÉÉ´É•ôå nùä‡JÉ•ôå VÉMÉå **5**
57
¨ÉVÉ nùÉºÉ Eò®úÒ iªÉÉÆSÉÉ * ºÉÆiÉnùɺÉÉÆSªÉÉ nùɺÉÉÆSÉÉ **1**
¨ÉMÉ ½þÉäiÉ Eò±{É´É®úÒ * ºÉÖJÉå MɦÉÇ´ÉÉºÉ ½þ®úÒ **vÉÞ**
xÉÒSÉ´ÉÞ‡kÉEòÉ¨É * {É®úÒ ¨ÉÖJÉÓ iÉÖZÉå xÉÉ¨É **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉä´Éä * ¨ÉÉZÉä ºÉÆEò±{É ´ÉäSÉÉ´Éä **3**
58
¸ÉnùÉ iɳý¨É³ý * ‡SÉkÉɇSÉ©Éä »þ³ý»þ³ý **1**
i©ÉÉSÉå nù„ÉÇxÉ xÉ ´»þÉ´Éå * „É´É +¸ÉiÉÉÆ iÉÉä ‡VÉ´Éä **vÉÞ**
EÖò„ɤnùÉSÉÒ PÉÉhÉÒ * +¨ÉÆMɳý‡´É•ôÒ ´ÉÉhÉÒ **2**
xÉähÉä „É¤nù {É®ú * iÉÖEòÉ ¨»hÉä {É®ú={ÉEòÉ®ú **3**
59
VÉ©ÉÉ xÉÉ»þÓ xÉä¨É BEòÉnù„ÉÒµÉiÉ * VÉÉhÉÉ´Éå iÉå |ÉäiÉ „É´É •ôÉäEòÓ **1**
i©ÉÉSÉå ´É©É ‡xÉi©É Eòɳý •ôäJÉÒiÉɽþä * ®úÉMÉå nùÉiÉ JÉÉªÉ Eò®úÉEò®úÉ **vÉÞ**
VÉ©ÉɇSÉ©Éä uùÉ®úÓ iÉÖ³ý¸ÉÒ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ * xÉÉ»þÓ iÉå ¸¨É„ÉÉxÉ MÉÞ»þ VÉÉhÉÉÆ **2**
VɪÉä EÖò³ýÓ xÉɽþÓ BEò ½þÒ ´Éè¹hÉ´É * iªÉÉSÉÉ ¤ÉÖb÷ä ¦É´ÉxÉnùÒiÉÉ{ÉÉ **3**
‡´É`öÉä¤ÉÉSÉå xÉÉ¨É xÉÖSSÉÉ®úÒ VÉå iÉÉåb÷ * |ÉiªÉIÉ iÉå EÖòÆb÷ ®úVÉEòÉSÉå **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä i©ÉÉSÉä EòÉ·`ö »þÉiÉ{ÉÉ©É * EòÒiÉÇxÉÉ xÉ´É VÉÉ©É »þ®úÒ‡SÉ©ÉÉ **5**

Page 14 of 1252

60
+ɨ»Ò ¸Énùè´É ¸ÉÖb÷Eäò * VɴɳýÓ ©ÉäiÉÉÆ SÉÉä®ú vÉÉEäò ** VÉÉ>ðÆ {ÉÖb÷Ò ‡¦ÉEåò * EÖòiÉ®úÓ
PÉ®ú ®úÉJÉiÉÒ **1**
xÉÉÆnùhÉÚEò BäºÉÒ ºÉÉÆMÉÉ * xÉɽþÓ iÉ®úÒ ´ÉÉƪÉÉÆ ¦ÉÉMÉÉ ** lÉÉä®ú{ÉhÉ +ÆMÉÉ * iÉ®úÒ BäºÉå
+ÉhÉÉ´Éå **vÉÞ**
+IÉ©É ¸ÉÉSÉÉ®ú * Eäò•ôå ¸ÉÉ©ÉɸÉÉÆxÉÒ PÉ®ú ** B®úÆb÷ʸɴÉÉ®ú * nùÖVÉÉ ¦ÉÉ®ú xÉ ¸ÉÉ»þiÉÒ
**2**
vÉxÉ EòhÉ PÉ®úÉäPÉ®úÓ * {ÉÉä]õ ¦É®úä ‡¦ÉEäò´É®úÒ ** VÉiÉxÉ iÉÓ Eò®úÒ * EòÉähÉMÉÖ®úå ´Éɺɮúå
**3**
VÉÉ•ôÒ ¸ÉEò³ý ‡xÉÊ‚SÉiÉÒ * ¦ÉÉÆb÷´É•ô „ÉähÉ ¨ÉÉiÉÒ * ZɳýZɳýÒiÉ Ê¦ÉiÉÒ * ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉå
iÉÖ³ýºÉÒSÉÓ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´ÉÉ * +´ÉPÉÉ ‡xÉ®ú‡´É•ôÉ »þä´ÉÉ ** EÖò]õÖƤÉÉSÉÒ ¸Éä´ÉÉ * iÉÉä ‡SÉ Eò®úÒ
+ɨÉÖSªÉÉ **5**
61
{É®úɇ´É©ÉÉ xÉÉ®úÒ ¨ÉÉ=•ôҸɨÉÉxÉ * ¨Éɇxɇ•ô©ÉÉ vÉxÉ EòÉ©É ´ÉäSÉä **1**
xÉ Eò‡®úiÉÉÆ {É®úÊxÉnùÉ pù´©É +‡¦É•ôÉ·É * EòÉ©É iÉÖ¨ÉSÉå ©ÉÉ¸É ´ÉäSÉä ¸ÉÉÆMÉÉ **vÉÞ**
¤Éè¸É‡•ô©Éä `öÉ©ÉÒ ¨»hÉiÉÉÆ ®úɨɮúÉ¨É * EòÉ©É »þÉä©É ¶É¨É Bä¸Éå ¸ÉÉÆMÉÉ **2**
¸ÉÆiÉÉSÉä ´ÉSÉxÉÓ ¨ÉɇxÉiÉÉÆ ‡´É…ÉÉ¸É * EòÉ©É iÉÖ¨ÉSÉå ©ÉÉ¸É ´ÉäSÉä ¸ÉÉÆMÉÉ **3**
JÉ®úå ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ EòÉähÉ •ôÉMÉiÉÒ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * EòÉ©É ´ÉäSÉä ©ÉÉ¸É Bä¸Éå ¸ÉÉÆMÉÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´É VÉÉäb÷ä ©ÉÉSɸÉÉ]õÓ * +ÉhÉÒEò iÉä +É]õÒ xÉ •ôMÉä EòÉÆ»þÓ **5**
62
„ÉÖrù¤ÉÒVÉÉ {ÉÉä]õÓ * ¡ò³ýå ®ú¸Éɳý MÉÉä¨É]õÓ **1**
¨ÉÖJÉÓ +¨ÉÞiÉÉSÉÒ ´ÉÉhÉÒ * nùä½þ ´ÉäSÉÉ´ÉÉ EòÉ®úhÉÓ **vÉÞ**
¸É´ÉÉÈMÉÓ ‡xɨÉdzý * ‡SÉkÉ VÉè¸Éå MÉÆMÉÉVɳý **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉiÉÒ * iÉÉ{É nù„ÉÇxÉå ‡´É¶ÉÉÆiÉÒ **3**
63
‡SÉkÉ ¸É¨ÉÉvÉÉxÉå * iÉ®úÒ ‡´É·É ´ÉÉ]õä ¸ÉÉäxÉå **1**

Page 15 of 1252

¤É½þÖ JÉÉä]õÉ +‡iÉ„É©É * VÉÉhÉÉÆ ¦É•ôä ¸ÉÉÆMÉÉå EòÉ©É **vÉÞ**
¨ÉxÉÉSªÉÉ iɳý¨É³ýå * SÉÆnùxÉå ½þÒ +ÆMÉ {ÉÉä³ýä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùÖVÉÉ * ={ÉSÉÉ®ú {ÉÒb÷É {ÉÚVÉÉ **3**
64
{ɇ®ú¨É³ý ¨»ÚÚhÉ SÉÉä³ýÚÆ xÉ©Éä ¡Úò•ô * JÉÉ>ðÆ xÉ©Éä ¨ÉÚ•ô +É´Éb÷iÉå **1**
¨ÉÉä‡iÉ©ÉÉSÉå {ÉÉhÉÒ SÉÉJÉÚÆ xÉ©Éä ¸´ÉÉnù * ©ÉÆjÉ ¦ÉänùÖ‡xÉ xÉÉnù {ÉÉ»þÚÆ xÉ©Éä **2**
Eò¨ÉÇ¡ò³ý ¨»hÉÖxÉÒ <SUôÚÆ xÉ©Éä EòÉ¨É * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´É¨ÉÇ nùÉ´ÉÚÆ •ôÉäEòÉÆ **3**
65
¨ÉÉ©ÉÉ iÉå ‡SÉ ¥É¨» ¥É¨» iÉå‡SÉ ¨ÉÉ©ÉÉ * +ÆMÉ +ɇhÉ UôÉ©ÉÉ iÉ©ÉÉ {É®úÒ **1**
iÉÉä‡b÷iÉÉÆ xÉ iÉÖ]õä ¸Éɇ®úiÉÉÆ ‡xÉ®úɳýÒ * •ôÉä]õÉÆMÉhÉÉÆiɳýÓ »þÉ®ú{ÉiÉä **vÉÞ**
nùÖVÉå xÉÉ»þÓ iÉälÉå ¤É³ý EòÉähÉɸÉÉ`öÓ * +ɇhÉEò iÉä +É]õÒ ‡´ÉSÉÉ®úÉSÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä =ÆSÉ ´ÉÉføä =ÆSÉ{ÉhÉå * `öåMÉhÉÓ •ô´ÉhÉå VÉè¸ÉÓ iÉè¸ÉÓ **3**
66
nùÖVÉÇxÉɇ¸É Eò®úÒ ¸ÉÉ»þä * iÉÉä »þÒ nùÆb÷ »þä •ôÉ»þä **1**
Ê„Énù³ýÒS©ÉÉ EÖòÆ]õhÉÒ ´ÉÉ]õÉ * ¸ÉÆMÉ JÉÉä]õÉ JÉÉä]õ¬ÉSÉÉ **vÉÞ**
ªÉä®ú ªÉä®úÉ EòÉÆSÉhÉÒ ¦Éä]õä* +ÉMÉÒ =`öä iÉälÉÚxÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ{ÉÚÆ xÉÉEåò * {ÉÖføå +ɇhÉEåò ‡„ÉEò‡´ÉiÉÒ **3**
67
´ÉÞ‡kÉ ¦ÉÚ‡¨É ®úÉV©É pù´©É ={ÉɇVÉÇiÉÒ * VÉÉhÉÉ i©ÉÉ ‡xɇ‚SÉiÉÓ nùä´É xÉÉ»þÓ **1**
¦ÉÉb÷äEò®úÒ ´ÉÉ»þä {ÉÉ`öÒ´É®úÒ ¦ÉÉ®ú * +ÆiÉ®úÓSÉå ¸ÉÉ®ú •ôÉ¦É xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
nùä´É{ÉÚVÉä´É®úÒ `öä´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉxÉ * {ÉÉ·ÉÉhÉÉ {ÉÉ·ÉÉhÉ {ÉÚVÉÒ •ôÉä¦Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¡ò³ý ÊSɇiÉiÉÒ +Énù®úå * •ôÉPÉ´É »þä SÉÉ®ú Ê„Énù³ýÒSÉä **3**
68
{ɇ´ÉjÉ ¸ÉÉå´É³ýÓ * BEò iÉÓ SÉ ¦ÉÚ¨ÉÆb÷³ýÓ **1**
V©ÉÉÆSÉÉ +É´Éb÷iÉÉ nùä´É * +JÉƇb÷iÉ |Éä¨É¦ÉÉ´É **vÉÞ**
iÉÓ SÉ ¦ÉÉM©É´ÉÆiÉå * ¸É®úiÉÓ {ÉÖ®úiÉÓ vÉxɇ´ÉkÉå **2**

Page 16 of 1252

iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ * iªÉÉÆSÉÒ Eäò±ªÉÉ {ÉÉ´Éä ºÉä´ÉÉ **3**
69
+É„ÉɤÉrù VÉxÉ * EòÉ©É VÉÉhÉä xÉÉ®úÉ©ÉhÉ **1**
Eò®úÒ <Ƈpù©ÉÉÆSÉÒ ¸Éä´ÉÉ * {ÉÉ»þä +É´Éb÷ÒSÉÉ »þä´ÉÉ **vÉÞ**
§É¨É•ôå SÉɴɳýä * iÉè¸Éå =‡SÉiÉ xÉ Eò³ýä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡´É·Éå * +zÉ xÉɇ„É©É•ôå VÉè¸Éå **3**
70
føäEò®úå VÉä´ÉhÉ ‡nù¸Éä ¸ÉÉSÉå * xÉÉ»þÓ iɇ®ú EòÉSÉå EÖòÆlÉÉEÖòÆlÉÒ **1**
»þä »þÒ ¤ÉÉä•ô iÉä »þÒ ¤ÉÉä•ô * EòÉä®úb÷ä ¡òÉä•ô ¯ûSÉÒ‡´ÉhÉ **vÉÞ**
MÉ´»þÉƇSÉ©ÉÉ »þÉäiÉÒ {É®úÒ * ¡òEäò ´É®úÒ JÉÉ>ðÆ xÉ©Éä **2**
iÉÖEòÉÆ ¨»hÉä +¸Éä »þÉiÉÓSÉå EòÉÆEòhÉ * iÉ©ÉɸÉÒ nù{ÉÇhÉ ‡´É±»þɳýEò **3**
71
Eò®úÉ´ÉÒ iÉä {ÉÚVÉÉ ¨ÉxÉå ‡SÉ =kÉ¨É * •ôÉè‡EòEòÉSÉå EòÉ¨É EòÉ©É +¸Éä **1**
Eò³ýÉ´Éå iÉ©Éɇ¸É Eò³ýä +ÆiÉ®úÓSÉå * EòÉ®úhÉ iÉå ¸ÉÉSÉå ¸ÉÉSÉÉ +ÆMÉÓ **vÉÞ**
+‡iÉ„É©ÉÉ +ÆiÉÓ •ôÉ¦É ÊEò´ÉÉ PÉÉiÉ * ¡ò³ý nùäiÉå ‡SÉkÉ ¤ÉÒVÉÉ Bä¸Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉähÉå ®úɽþä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ * BäºÉå iÉå ¦ÉVÉxÉ {ÉÉ®ú {ÉÉ´ÉÒ **3**
72
BEòÉnù„ÉÒµÉiÉ ¸ÉÉä¨É´ÉÉ®ú xÉ Eò‡®úiÉÒ * EòÉähÉ i©ÉÉÆSÉÒ MɇiÉ »þÉä<•ô xÉähÉÉå **1**
EòÉ©É Eò°üÆ ¤É»þÖ ´ÉÉ]õä iɳý¨É³ý * +ÉÆvɳýÓ ¸ÉEò³ý ¤É‡»þ¨ÉÖÇJÉ **vÉÞ**
»þ‡®ú»þ®úÉÆ xÉÉ»þÓ ¤ÉÉä]õ¦É®úÒ ´ÉÉiÉÒ * EòÉähÉ i©ÉÉÆSÉÒ MɇiÉ »þÉä<Ç•ô xÉähÉÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ»þÓ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÓ |ÉÒ‡iÉ * EòÉähÉ i©ÉÉÆSÉÒ MɇiÉ »þÉä<•ô xÉähÉÉå **3**
73
xÉ´»þä +É®úÉhÉÚEò ¸ÉƴɸÉÉ®úÉ »þÉiÉÓ * ¸É´ÉÇEòɳý ‡SÉkÉÓ »þÉ ‡SÉ vÉÆnùÉ **1**
nùä´ÉvɨÉÇ ¸ÉÉÆnùÓ {ɇb÷•ôÉ ¸ÉEò³ý * ‡´É·É©ÉÓ MÉÉåvɳý MÉÉVÉiɺÉä **wÉÖ. **
®úɇjÉ nùÒ¸É xÉ {ÉÖ®úä EÖò]õÖƤÉÉSÉå ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ * nùÖ•ôÇ¦É nù„ÉÇxÉ <Ç…É®úÉSÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +Éi¨É½þiªÉÉ ®úä PÉÉiÉEòÒ * lÉÉä®ú ½þÉäiÉä SÉÖEòÒ xÉÉ®úɪÉhÉÓ **3**

Page 17 of 1252

74
¸¨É„ÉÉxÉ iÉä ¦ÉÚ‡¨É |ÉäiÉ°ü{É VÉxÉ * ¸Éä´ÉɦɇHò»þÒxÉ OÉɨɴÉɺÉÒ **1**
¦É®úiÉÒ•ô {ÉÉä]õ …ÉÉxÉɇSÉ©ÉÉ {É®úÒ * ´É‡¸iÉ ‡nù•ôÒ PÉ®úÓ ©É¨ÉnùÚiÉÉÆ **vÉÞ**
+{ÉÚV©É Ê•ôMÉ iÉälÉå +‡iÉiÉ xÉ PÉä lÉÉ®úÉ * Bä¸ÉÒ ´É¸iÉÒ SÉÉä®úÉÆ EòÆ]õEòÉÆSÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ»þÓ `öÉ´ÉÒ ‡¸lɇiÉ ¨ÉiÉÒ * ©É¨ÉÉSÉÒ ‡xÉÊ‚SÉiÉÒ EÖò³ý´ÉÉb÷Ò **3**
75
+É»þÉEò]õÉ i©ÉÉSÉä Eò‡®úiÉÒ ‡{ÉiÉ®ú * ´ÉÆ„ÉÓ nùÖ®úÉSÉÉ®ú {ÉÖjÉ VÉÉ•ôÉ **1**
Mɳýä ‡SÉ xÉÉ MɦÉÇ xÉ´»þä ‡SÉ EòÉÆ ´ÉÉÆVÉ * ¨ÉÉiÉÉ i©ÉÉSÉÒ •ôÉVÉ•ôÉ´ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ **wÉÖ. **
{É®ú{ÉÒb÷å {É®úuùÉ®úÓ ¸ÉÉ´ÉvÉÉxÉ * ¸ÉÉnù®ú ‡SÉ ¨ÉxÉ +¦ÉÉM©ÉÉSÉå **2**
xÉ ‡¨É³ýiÉÉÆ ËxÉnùÉ SÉɽþb÷Ò ={É´ÉÉºÉ * ºÉÆOɽþÉSÉä nùÉä¹É ºÉEò³ý ½þÒ **3**
{É®ú={ÉEòÉ®ú {ÉÖh©É i©ÉÉ ´ÉÉ´Éb÷å * ‡´É·ÉÉSÉå iÉå EòÒb÷å nùÖMvÉÓ ¨É®úä **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡´É]õɳýÉSÉÒ SÉ iÉÉä ¨ÉÚ‡iÉÇ * nù©ÉÉ IɨÉÉ „ÉÉƇiÉ xÉÉiɳýä i©ÉÉ **5**
76
…ÉÉxÉ „ÉÒQÉEòÉä{ÉÒ * +É{ÉhÉÉ PÉÉiÉEò®ú {ÉÉ{ÉÒ **1**
xÉÉ»þÓ ¦ÉÒb÷ +ɇhÉ vÉÒ®ú * ={Énùä„É xÉ ‡VÉ®úä IÉÒ®ú **wÉÖ. **
¨ÉÉhɸÉÉƇ¸É ¦ÉÖÆEäò * ‡´ÉVÉÉiÉÒxÉå tÉ´Éä lÉÖÆEäò **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡SÉkÉ * ¨É‡³ýhÉ Eò®úÉ iÉå ¡ò‡VÉiÉ **3**
77
nùäJÉÉä‡xÉ »þ®úJÉ•ôÒ +Æb÷ * {ÉÖjÉ VÉÉ•ôÉ ¨»hÉä ®úÉÆb÷ ** iÉÆ´É iÉÉä VÉÉ•ôÉ ¦ÉÉÆb÷ *
SÉÉ»þÉb÷ SÉÉä®ú Ê„Énù³ý **1**
VÉÉ©É ‡iÉEòb÷ä {ÉÒb÷Ò •ôÉäEòÉÆ* VÉÉäb÷Ò ¦ÉÉÆb÷´É•ô lÉÖÆEòÉ ** lÉÉä®ú VÉÉ•ôÉ SÉÖEòÉ * ´É®ú
EòÉÆ xÉÉ»þÓ PÉÉiÉ•ôÒ **vÉÞ**
¦ÉÚ‡¨É EòÉÆ{Éä i©ÉÉS©ÉÉ ¦ÉÉ®úå * EÖòƦÉ{ÉÉEòÉSÉÓ „É®úÒ®úå **‡xÉ·`öÙ®ú=kÉ®úå* {ÉÉ{Éoù¹]õÒ
¨É‡³ýhɇSÉkÉ **2**
nùÖ®úÉSÉÉ®úÒ iÉÉä SÉÉÆb÷ɳý * {ÉÉ{É ¸ÉÉÆMÉÉiÉå ‡´É]õɳý * iÉÖEòÉ ¨»hÉä Jɳý * ¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ
‡xɇ·Érù iÉÉä **3**

Page 18 of 1252

78
xÉähÉå MÉÉhÉå EòÆ`ö xÉÉ»þÓ »þÉ ¸ÉÖ¸´É®ú * PÉÉ•ôÚÆ iÉÖVÉ ¦ÉÉ®ú {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **1**
xÉähÉå ®úÉMÉ ´Éä³ý Eòɳý PÉÉiÉ ¨ÉÉiÉ * iÉÖZÉä {ÉÉ©ÉÓ ‡SÉkÉ `öä´ÉÓ nùä´ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ SÉÉb÷ xÉÉ»þÓ VÉxÉÉ * iÉÖVÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ©ÉÉ**3**
79
¨ÉÉZÉÒ {ÉÉ`ö Eò®úÉ Eò´ÉÒ * =]õ •ôÉ´ÉÒ nùÉ®úÉänùÉ®ú **1**
iÉÆ´É iÉ©ÉÉ {ÉÉ®úJÉÒ ‡¸É´É * •ôÉVÉä `öÉ´É ¸ÉÉƇb÷iÉÉÆ **wÉÖ. **
=·]õɴɳýÒ Eò°ü‡xÉ VɨÉÉ * EÖòÆlÉÖ‡xÉ |Éä¨ÉÉ +ɇhÉiɸÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¤Éɽþä®ú¨ÉÖnùÒ * +ɽþÉ SÉ MÉÉäË´ÉnùÓ xÉ ºÉ®úiÉÒ **3**
80
={ÉÉvÉÒS©ÉÉ xÉÉÆ´Éå PÉäiÉ•ôÉ Ê¸ÉiÉÉäb÷É * xÉänùÚÆ +ÉiÉÉÆ {ÉÒb÷É +ÉiɳýÉå iÉä **1**
EòÉ„ÉɸÉÉ`öÓ »þÉiÉ ¦É°ü‡xÉ vÉÖ´ÉÉ´Éä * SÉÉ•ô‡iÉ©ÉÉ MÉÉä´Éä ¨ÉÉ®úMÉɇ¸É **wÉÖ. **
EòÉ©É xÉÉ»þÓ nùä´Éå Eò°ü‡xÉ `ö䇴ɕôå * +¸Éå iÉå +É{ÉÖ•ôå iÉä iÉä `öÉ©ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉä´»þÉÆ MÉä•ôÉ +»þÆEòÉ®ú * iÉä´»þÉÆ +É{É{É®ú ¤ÉÉä³ý‡´É•ôä **3**
81
ªÉÉäMÉÉSÉå iÉå ¦ÉÉMªÉ IɨÉÉ * +ÉvÉÓ nù¨ÉÉ <Ƈpù©Éå **1**
+´ÉPÉÓ ¦ÉÉM©Éå ©ÉäiÉÒ PÉ®úÉ * nùä´É ¸ÉÉä©É®úÉ VÉɇ•ô©ÉÉ **wÉÖ. **
‡¨É®úɸÉÒSÉå ¨»ÚhÉ ¸ÉäiÉ* xÉÉ»þÓ nùäiÉ {ÉÒEò =MÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä =‡SÉiÉ VÉÉhÉÉÆ * =MÉÓ ‡¸ÉhÉÉ EòÉ„ÉÉ•ôÉ **3**
82
xÉ ªÉä xÉäjÉÉÆ Vɳý * xÉɽþÓ +ÆiÉ®úÓ Eò³ý´É³ý **1**
iÉÉå »þä SÉÉ´É]õÒSÉä ¤ÉÉä•ô * VÉxÉ ®úÆVÉ´ÉhÉå ¡òÉä•ô **wÉÖ. **
xÉ ¡ò³ýä =kÉ®ú * xÉɽþÓ º´ÉɨÉÒ VÉÉå ºÉÉnù®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦Éä]õÒ * VÉÆ´É xÉɽþÓ où¹]õÉoù¹]õÒ **3**
83

Page 19 of 1252

¤ÉÉ<Ç•ô ¸É´Éɇ¸ÉhÉ +É<Ç * +É{ÉhÉ ‡{ÉiÉ®úÉÆSÉä `öÉ©ÉÓ **1**
lÉÉä®ú ´ÉäSÉ VÉÉ•ôÉ xÉ·]õÉ * +´ÉP©ÉÉ +{ɸɴ©É SÉä·]õÉ **wÉÖ. **
‡´É·É©ÉÉÆSÉä SÉ®ú´ÉhÉÓ * Eäò•ôÒ +É©ÉÖ·©ÉÉSÉÒ MÉɳýhÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôÆb÷É * xÉÉ»þÓ nù©ÉÉ nùä´É vÉÉåb÷É **3**
84
nùÉxÉå EòÉÆ{Éä »þÉiÉ * xÉÉ´É iÉ䇴ɄÉÓ ¨ÉÉiÉ **1**
EòlÉÒ SÉÉ´É]õÒSÉä ¤ÉÉä•ô * Ê»þMÉ IÉÒ®úÓ ‡¨Él©ÉÉ ¡òÉä•ô **vÉÞ**
xÉ ´ÉVÉiÉÒ {ÉÉ{É * iÉÒlÉÉÇ ¨½hÉä ´ÉäSÉÚÆ EòÉªÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉxÉÓ xÉɽþÓ * xÉ ªÉä +ÉEòÉ®úÉiÉå EòÉƽþÓ **3**
85
´É‡³ýiÉå VÉå MÉÉ<Ç * i©Éɇ¸É ¡òÉ®ú •ôÉMÉä EòÉ<Ç **1**
‡xÉ´Éä ¦ÉÉ´ÉÉS©ÉÉ =kÉ®úÓ * ¦É•ôiÉä BEäò vÉhÉÒ ´É®úÒ **vÉÞ**
xÉ •ôMÉiÉÒ |ÉEòÉ®ú * EòÉÆ»þÓ ¨ÉÉxÉÉSÉÉ +Énù®ú **2**
ºÉÉÆb÷Ò lÉÉä®ú{ÉhÉÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉ´Éå nùÒxÉÉ **3**
86
¨ÉèjÉ Eäò•ôä ¨É»þÉ ¤É³ýÒ * EòɨÉÉ xÉ ©ÉäiÉÒ +ÆiÉEòɳýÓ **1**
+ÉvÉÓ PÉä ®úä ®úɨÉxÉÉ¨É * ºÉɨÉÉ ¦É®úÓ ½þÉ =kÉ¨É **vÉÞ**
xÉɽþÓ iÉ®úÒ ªÉ¨É * nùÉÆiÉ JÉÉiÉÉä Eò®úEò®úÉ **2**
vÉxÉ ¨Éä³ý‡´É•ôå EòÉäb÷Ò * Eòɳý PÉäiɱ©ÉÉ xÉ ¸ÉÉäb÷Ò **3**
EòɨÉÉ xÉ ©Éä »þÉ {ɇ®ú´ÉÉ®ú * ¸Éèx©É •ôÉäEò ¤É»þÖ ¡òÉ®ú **4**
iÉƴɴɇ®ú ‡¨É®ú‡´É¸ÉÒ ¤É³ý * VÉÆ´É +É•ôÉ xÉÉ»þÓ Eòɳý **5**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¤ÉÉ{ÉÉ * SÉÖEò´ÉÓ SÉÉ膩ÉÉ„ÉÓS©ÉÉ JÉä{ÉÉ **6**
87
EòÉxÉb÷ÒxÉå Eäò•ôÉ ¨É†»þÉ]õÉ §ÉiÉÉ®ú * BEòÉSÉå =kÉ®ú BEòÉ xÉ ©Éä **1**
iÉè¸Éå ¨ÉVÉ xÉEòÉä Eò°üÆ Eò¨É³ýÉ{ɇiÉ * nùä<È ©ÉÉ ¸ÉÆMɇiÉ ¸ÉVVÉxÉÉÆSÉÒ **vÉÞ**
‡iÉxÉå {ÉÉSÉɇ®ú•ôå <•ô ¤ÉÉ ¨»hÉÉäxÉ * ©Éä¯û {ɳýä +ÉhÉ VÉÉ•ôÒ +ÉiÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©Éä®ú ©Éä®úÉ VÉå ‡´É‡SUôzÉ * iÉälÉå ´ÉÉføä ¸ÉÒhÉ ¸ÉÖJÉÉ {ÉÉä]õÓ **3**

Page 20 of 1252

88
ºÉÖJÉ {ÉɽþiÉÉÆ VÉ´ÉÉ{ÉÉb÷å * nùÖ&JÉ {É´ÉÇiÉÉ B´Éføå **1**
vÉ®úÓ vÉ®úÓ +É`ö´ÉhÉ * ¨ÉÉxÉÓ ºÉÆiÉÉSÉå ´ÉSÉxÉ **vÉÞ**
xÉä•ôå ®úÉjÉÒxÉå iÉå +vÉç * ¤Éɳý{ÉhÉ VÉ®úÉ´ªÉÉvÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉÖføÉ * PÉÉhÉÉ VÉÖÆiÉÒ VɺÉÒ ¨ÉÚføÉ **3**
89
¤ÉÉä•ôÉ©ÉÉSÉÉ i©ÉɸÉÓ * xÉEòÉä ¸ÉƤÉÆvÉ ¨ÉÉxɸÉÓ **1**
VÉ©ÉÉ PÉb÷•ôÒ ¸ÉÆiÉÊxÉnùÉ * iÉÖVÉ ‡´É¸É°ü‡xÉ MÉÉäÊ´ÉnùÉ **vÉÞ**
VɳýÉä iªÉÉSÉå iÉÉåb÷* xÉEòÉä où¹]õÒ{ÉÖføå ¦ÉÉÆb÷ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ * iɪÉÉ nùÖ®úÒ ¨ÉVÉ `öä´ÉÉ **3**
90
iÉÒ³ý VÉɇ³ý•ôä iÉÉÆnùÖ³ý * EòÉ¨É GòÉävÉä iÉè¸Éä ‡SÉ Jɳý **1**
EòÉÆ ®úä ‡¸ÉhÉ•ôɸÉÒ ´ÉÉ=MÉÉ * xÉ ¦ÉVÉiÉÉÆ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **vÉÞ**
¨ÉÉxÉnùƦÉɸÉÉ`öÓ* Eäò•ôÒ +IÉ®úÉÆSÉÒ +É]õÒ **2**
iÉ{É Eò°ü‡xÉ iÉÒlÉÉÇ]õxÉ * ´ÉÉfø‡´É•ôÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ **3**
´ÉÉƇ]õ•ôå iÉå vÉxÉ * Eäò•ôÒ +»þÆiÉÉ VÉiÉxÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä SÉÖEò•ôå ´É¨ÉÇ * Eäò•ôÉ +´ÉPÉÉ ‡SÉ +vɨÉÇ **5**
91
¸ÉƴɸÉÉ®úiÉÉ{Éå iÉÉ{É•ôÉå ¨ÉÒ nùä´ÉÉ * Eò‡®úiÉÉÆ ©ÉÉ ¸Éä´ÉÉ EÖò]õÖƤÉÉSÉÒ **1**
¨½hÉ>ðxÉÒ iÉÖZÉä +É`ö‡´É•ôä {ÉÉ©É * ©Éä ´ÉÉä ¨ÉÉZÉä ¨ÉÉ©É {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉä **vÉÞ**
¤É»þÖiÉÉÆ VÉx¨ÉÓSÉÉ VÉÉ•ôÉå ¦ÉÉ®ú´ÉÉ»þÒ * ¸ÉÖ‡]õVÉä »þå xÉÉ»þÓ ´É¨ÉÇ `öÉ´Éå **2**
´Éä‡fø©Éä•ôÉå SÉÉä®úÓ +ÆiɤÉÉÇ»þ¬ÉiEòÉ®úÓ * EòhÉ´É xÉ Eò®úÒ EòÉähÉÒ ¨ÉÉZÉÒ **3**
¤É»þÖ {ÉÉÆMɇ´É•ôÉå ¤É»þÖ xÉÉMɇ´É•ôÉå * ¤É»þÖ ‡nù´É¸É VÉÉ•ôÉå EòɸÉɇ´É¸É **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ vÉÉÆ´É PÉÉ•ôÒ ´ÉäMÉÓ * ¥ÉÒnù iÉÖZÉå VÉMÉÓ nùÒxÉxÉÉlÉÉ **5**
92
¦ÉHòAñhÉÒ nùä´É ¤ÉÉä•ôiÉÒ {ÉÖ®úÉhÉå * ‡xÉvÉÉÇ®ú ´ÉSÉxÉå ¸ÉÉSÉ Eò®úÓ **1**

Page 21 of 1252

¨ÉÉMÉå EòÉ©É VÉÉhÉÉå +<‡Eò•ôÒ ´ÉÉkÉÉÇ * Eò‡¤É®ú ¸ÉÉiÉå VÉÉiÉÉÆ Pɇb÷©ÉÉ ´ÉÉÆ]õÒ **vÉÞ**
¨ÉÉPÉɇ®ú©ÉÉ vÉxÉ +ɇhÉ•ôå PÉ®úɇ¸É * xÉ PÉä Eäò•ôÉ i©Éɇ¸É i©ÉÉMÉ iÉähÉå **2**
xÉɨÉnùä´ÉɇSÉ©ÉÉ PÉ®úɇ¸É +ɇhÉ•ôå * iÉähÉå •ôÖ]õ‡´É•ôå ‡uùVÉÉÆ »þÉiÉÓ **3**
|Éi©ÉIÉɇ¸É EòÉ©É tÉ´Éå »þå |ɨÉÉhÉ * ´©ÉÆEòÉä¤ÉÉSÉå AñhÉ ¡äò‡b÷©Éä•ôå **4**
¤ÉÒVÉ nù³ýÉä‡xÉ©ÉÉÆ Eäò•ôÒ +É®úÉvÉxÉÉ * •ôÉMÉä xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ {Éä®úhÉå iÉå **5**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ»þÓ VÉ©Éɇ¸É ‡xÉvÉÉÇ®ú * xÉÉb÷•ôÉ ¸ÉÉSÉÉ®ú iÉÉä ‡SÉ BEò **6**
93
¦ÉÉäMÉå PÉb÷ä iªÉÉMÉ * iªÉÉMÉå +ÆMÉÉ ªÉäiÉÒ ¦ÉÉäMÉ **1**
BäºÉå =¡ò®úÉ]õå ´É¨ÉÇ * vɨÉÉÇ +ÆMÉÓ SÉ +vɨÉÇ **vÉÞ**
nùä´É +ÆiÉ®úä iÉå {ÉÉ{É * JÉÉä]õä =MÉ´ÉÉ ºÉÆEò±{É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÒb÷ JÉÉä]õÒ * •ôÉ¦É ‡´ÉSÉÉ®úÉ´ÉÉ {ÉÉä]õÓ **3**
94
¦ÉÉä®ú{©ÉÉxÉå ¸ÉÉåMÉ {ÉÉ•ô‡]õ•ôå ´É®úÒ * v©ÉÉxÉ vÉ®úÒ ¨Éi¸©ÉÉ VÉè¸Éå **1**
‡]õ³ýä ¨ÉɳýÉ ¨Éénù ¨ÉÖpùÉ •ôÉ´ÉÒ +ÆMÉÓ * nùäJÉÉå xÉä‡nù VÉMÉÓ ¡òÉƸÉä VÉè¸Éä **vÉÞ**
føÒ´É®ú ©ÉÉ ¨Éi¸©ÉÉ SÉÉ®úÉ PÉÉ•ôÒ VÉè¸ÉÉ * ¦ÉÒiÉ®úÒ•ô ¡òÉƸÉÉ Eò³ýÉå xÉänùÒ **2**
JÉɇ]õEò »þÉ ¸xÉä»þ´ÉÉnùå {É„ÉÖ {ÉɳýÒ * EòÉ{ÉÉ´É©ÉÉ xɳýÒ iÉ©ÉÉ ¸ÉÉ`öÓ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉè¸ÉÉ ¦É•ôÉ ¨ÉÒ •ôÉäEòÉÆiÉ * {É®úÒ iÉÚÆ EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **4**
95
MÉä•ôÒ ´ÉÒ®ú¸É®úÒ * ¨ÉMÉ i©Éɇ¸É ®úÉÆb÷ ¨ÉÉ®úÒ **1**
¨ÉMÉ xÉ©Éä iÉè¸ÉÒ ¸ÉkÉÉ * MÉä•ôÒ ¨ÉÉMÉÒ•ô +ɇhÉiÉÉÆ **vÉÞ**
¦ÉÆMɇ•ô©ÉÉ ‡SÉkÉÉ * xÉ ©Éä EòÉ„ÉÉxÉå ¸ÉÉƇnùiÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä vÉÒ®ú * ¦ÉÆMɇ•ô©ÉÉ {ÉÉ`öÓ EòÒ®ú **3**
96
©ÉÖHòÉ»þÉ®ú xÉ •ôMÉä +ɇhÉEò ¸ÉÉvÉxÉå * +±{É xÉÉ®úÉ©ÉhÉå nùÉJɇ´É•ôå **1**
Eò‡•ô©ÉÖMÉɨÉÉVÉÒ Eò®úÉ´Éå EòÒiÉÇxÉ * iÉähÉå xÉÉ®úÉ©ÉhÉ nùä<•ô ¦Éä]õÒ **vÉÞ**
xÉ •ôMÉä »þÉ •ôÉè‡EòEò ¸ÉÉÆb÷É´ÉÉ ´Éä´»þÉ®ú * P©ÉÉ´Éå ´ÉxÉÉÆiÉ®ú ¦Éº¨É nùÆb÷ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ +ɇhÉ ={ÉÉ´É * ‡nù¸ÉiÉÒ iÉä ´ÉÉ´É xÉɨÉɇ´ÉhÉ **3**

Page 22 of 1252

97
EòÆ`öÓ EÞò·hɨÉhÉÒ * xÉÉ»þÓ +„ÉÖ¦É iÉä ´ÉÉhÉÒ **1**
½þÉä EòÉ xÉ®ú +lÉ´ÉÉ xÉÉ®úÒ * ®úÉÆb÷ iɪÉå xÉÉ´Éå JÉ®úÒ **vÉÞ**
xÉÉ»þÓ »þÉiÉÓ nùÉxÉ * „ÉÚ®ú{ÉhÉÉSÉå EòÉÆEòhÉ **2**
´Éɇ³ý©Éä•ôÒ ¸ÉÆiÉÓ * Eäò•ôÒ ¤ÉÉäb÷Éä‡xÉ ¡ò‡VÉiÉÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉɳýÉ * xÉɽþÓ iªÉÉSÉÒ +´ÉEò³ýÉ **4**
98
¨ÉÉ©ÉÉ ¥É¨» Bä¸Éå ¨»hÉiÉÒ vɨÉÇ`öEò * +É{ÉhÉɸɇ®ú¸Éä •ôÉäEò xÉÉMɇ´É•ôä **1**
‡´É·É©ÉÓ •ôÆ{É]õ ‡„ÉEò´ÉÒ EÖò‡´ÉtÉ * ¨ÉxÉɨÉÉMÉå xÉÉÆtÉ »þÉä>ð‡xÉ ‡¡ò®úä **vÉÞ**
Eò¯ûxÉÒ JÉÉiÉÉÆ {ÉÉEò ‡VÉ®úä ¸ÉÖ®úhÉ ®úÉ<Ç * Eò‡®úiÉÉÆ +‡iÉi©ÉÉ<Ç nùÖ&JÉ {ÉÉ´Éä **2**
+Éè·ÉvÉ tÉ´É©ÉÉ SÉɳý‡´É•ôå ¤ÉɳýÉ * nùÉ´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ MÉÖ³ýÉ où·]õÒ{ÉÖføå **3**
iÉ®úÉ´É©ÉÉ +ÉvÉÓ „ÉÉävÉÉ ´Éänù´ÉÉhÉÒ * ´ÉÉÆVÉ]õ ¤ÉÉä•ôhÉÓ ´ÉÉ®úÉ i©ÉÉÆSÉÓ **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VɪÉÉÆ Ë{Éb÷ÉSÉå {ÉɳýhÉ* xÉ PÉb÷ä xÉÉ®úɪÉhɦÉä]õ iɪÉÉÆ **5**
99
¨ÉÞMÉVɳý ‡nù¸Éä ¸ÉÉSÉ{ÉhÉÉ Bä¸Éå * JÉÉä‡]õ©ÉÉSÉå ‡{ɸÉå >ð®ú ¡òÉäb÷Ò **1**
VÉÉhÉÉäxÉ EòÉÆ Eò®úÉ +É{ÉÖ•ôÉ•ôä PÉÉiÉ * ‡´ÉSÉÉ®úÉ ®úä ‡»þiÉ •ô´É•ôÉ»þÓ **vÉÞ**
¸ÉƇSÉiÉ ¸ÉÉÆMÉÉiÉÓ ¤ÉÉä³ý´ÉhÉå ¸É´Éå * +ÉSÉ®ú•ôå tÉ´Éå ¡ò³ý iÉähÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä „ÉäJÉÒ „¨É„ÉÉxÉ iÉÉå´É®úÒ * ¸ÉƤÉÆvÉ MÉÉä´É®úÒ +ÆMÉÓ ¸É´Éå **3**
100
MÉÉè³ýÒ©ÉÉSÉÒ iÉÉEò‡{É®úå * EòÉähÉ {ÉÉä®úå SÉÉÆMÉ•ôÓ **1**
ªÉä´ÉføÉ iªÉÉÆSÉÉ UôÆnù nùä´ÉÉ * EòÉªÉ ºÉä´ÉÉ ¦ÉHòÒ iÉä **vÉÞ**
EòÉ©É ={ÉÉ¸É {ɇb÷•ôä »þÉäiÉä * Eòh©ÉɦÉÉå´ÉiÉä ‡´ÉnùÖ®úÉS©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EÖò¤VÉÉ nùɺÉÒ * °ü{É®úɺÉÒ ½þÒxÉEò³ýÉ **3**
101
+ÉiÉÉÆ iÉ®úÒ {ÉÖføå »þÉ ‡SÉ ={Énùä„É * xÉEòÉ Eò°üÆ xÉÉ„É +É©ÉÖ·©ÉÉSÉÉ **1**
ºÉEò³ýÉÆS©ÉÉ {ÉÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉZÉå nùÆb÷´ÉiÉ * +É{ÉÖ•ôÉ•ôå ‡SÉkÉ „ÉÖrù Eò®úÉ **vÉÞ**

Page 23 of 1252

‡»þiÉ iÉå Eò®úÉ´Éä nùä´ÉÉSÉå ÊSÉiÉxÉ * Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉxÉ BEò‡´ÉvÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôÉ¦É »þÉä©É iÉÉä ´©ÉÉ{ÉÉ®ú * Eò®úÉ EòÉ©É ¡òÉ®ú ‡„ÉEò´ÉÉ´Éå **3**
102
¦ÉHòɇ´ÉhÉ nùä´ÉÉ * EéòSÉå °ü{É PÉb÷ä ºÉä´ÉÉ **1**
„ÉÉä¦É‡´É•ôå ©Éä®ú ©Éä®úÉÆ * ¸ÉÉäxÉå BEäò `öÉ©ÉÓ ‡»þ®úÉ **vÉÞ**
nùä´Éɇ´ÉhÉ ¦ÉHòÉ * EòÉähÉ nùäiÉÉ ‡xÉ·EòɨÉiÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¤Éɳý * ¨ÉÉiÉÉ VÉèºÉå ºxÉä½þVÉɳý **3**
103
‡´É…ÉÉSÉÉ VɇxÉiÉÉ * ¨»hÉä ©É„ÉÉänùä‡¸É ¨ÉÉiÉÉ **1**
Bä¸ÉÉ ¦ÉHòÉÆSÉÉ +ƇEòiÉ * •ôÉMÉä iÉè¸ÉÒ •ôÉ´ÉÒ |ÉÒiÉ **vÉÞ**
‡xÉ·EòÉ¨É ‡xÉ®úɳýÉ* MÉÉä{ÉÒ •ôɇ´É©É䱩ÉÉ SÉɳýÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +É•ôå * °ü{ÉÉ +´©ÉHò SÉÉÆMÉ•ôå **3**
104
EòÉ©É ‡nùxÉEò®úÉ * Eäò•ôÉ EòÉå¤Éb÷¬ÉxÉå JÉ®úÉ **1**
EòÉÆ ½þÉä BäºÉÉ ºÉÆiÉ `öä´ÉÉ * ¦ÉÉ®ú ¨ÉÉZÉä ¨ÉÉlÉÉÆ nùä´ÉÉ **vÉÞ**
+Éb÷‡´É•ôå nùɸÉÓ * iɇ®ú EòÉÆ ¨É®úiÉÒ ={É´ÉɸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ½þÉiÉÓ * Eò³ýÉ ºÉEò³ý +xÉÆiÉÓ **3**
105
VÉ䇴ÉiÉÉÆ »þÒ PÉ®úÒ * xÉÉEò »þÉMɇiÉ©ÉÉ {É®úÒ **1**
B䇸ɩÉÉSÉÉ Eò®úÒ SÉɳýÉ * +É{ÉÖ•ôÒ SÉ +´ÉEò³ýÉ **vÉÞ**
ºÉÉÆb÷É´Éå ¨ÉÉÆb÷É´Éå * EòÉªÉ BäºÉå xÉɽþÓ `öÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eò®úÒ * iÉÉEòÉ nùÖvÉÉ BEò ºÉ®úÒ **3**
106
½þÉä EòÉ {ÉÖjÉ {ÉixÉÒ ¤ÉÆvÉÖ * iªÉÉÆSÉÉ iÉÉäb÷É´ÉÉ ºÉƤÉÆvÉÖ **1**
Eò³ýÉå +É•ôå JÉ]õ¬É³ý¸Éå * ‡„É´ÉÉå xÉ©Éä Ê•ô{ÉÉå nùÉä·Éå **vÉÞ**
¡òÉäb÷É´Éå ¨Éb÷Eåò* ¨Éä•ôå •ôäJÉÓ PÉÉ©Éå BEåò **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä i©ÉÉMÉå * ‡´ÉhÉ SÉÖEòÒVÉäxÉÉ ¦ÉÉäMÉå **3**

Page 24 of 1252

107
´©Éɱ©Éɇ´ÉhÉ Eò®úÒ „ÉÉä¦ÉxÉiÉÉÆiÉb÷Ò * SÉÉ®ú iÉä MÉvÉb÷Ò Eò®úÒiɸÉä **1**
EòɸɩÉÉ {Éɱ»þɳý +ɇhÉEòÉÆSÉä nùäJÉÒ * ¸ÉÉÆMÉiÉÉÆ xÉ´»þä ¸ÉÖJÉÒ ¸ÉÉJÉ®úä‡¸É **vÉÞ**
EÖòÆlÉÉS©ÉÉ føäEò®úå xÉ nùä´Éä•ô {ÉÖ·]õÒ * °ü{É nùÉ´ÉÒ Eò·]õÒ ¨É‡³ýhÉ ´É®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +®úä ´ÉÉSÉɳý »þÉä BäEòÉ * +xÉ֦ɴÉ凴ÉhÉ xÉEòÉ ´ÉÉ´É PÉä>ðÆ **3**
108
VÉähÉå PÉb÷ä xÉÉ®úɪÉhÉÓ +ÆiÉ®úÉªÉ * ½þÉäiÉ ¤ÉÉ{É ¨ÉÉªÉ ´ÉVÉÉÇ´ÉÓ iÉÓ **1**
©Éä®ú ‡|É©ÉÉ {ÉÖjÉ vÉxÉÉ EòÉähÉ •ôäJÉÉ * Eò‡®úiÉÒ iÉÓ nùÖ&JÉÉ {ÉÉjÉ „ÉjÉÖ **vÉÞ**
|ɱ»þÉnùå VÉxÉEò ‡¤É¦ÉÒ·ÉhÉå ¤ÉÆvÉÖ * ®úÉV©É ¨ÉÉiÉÉ ÊxÉnùÖ ¦É®úiÉå Eäò•ôÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸É´ÉÇ vɨÉÇ »þ‡®úSÉä {ÉÉ©É * +ÉhÉÒEò ={ÉÉ©É nùÖ&JɨÉÚ³ý **3**
109
¨ÉÉxÉ +{ɨÉÉxÉ MÉÉä´Éä * +´ÉPÉä MÉÖÆb÷ÚxÉÒ `öä´ÉÉ´Éä **1**
»þå ‡SÉ nùä´ÉÉSÉå nù„ÉÇxÉ * ¸ÉnùÉ ®úÉ»þä ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ **vÉÞ**
„ÉÉÆiÉÒSÉÒ ´É¸ÉiÉÒ * iÉälÉå JÉÖÆ]õä EòɳýMÉiÉÒ **2**
+É•ôÒ >ð¨ÉÔ ¸ÉÉ»þä * iÉÖEòÉ ¨»hÉä lÉÉäb÷å +É»þä **3**
110
lÉÉäb÷å +ɽþä lÉÉäb÷å +É»þä * ‡SÉkÉ ¸ÉÉ»þä VÉɇ•ô©ÉÉ **1**
»þ·ÉÉǨɷÉÇ xÉÉ»þÓ +ÆMÉÓ * {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÓ ¸É®ú•ôå iÉå **vÉÞ**
+´ÉP©ÉÉ ¸ÉÉvÉxÉÉÆSÉå ¸ÉÉ®ú* xÉ •ôMÉä ¡òÉ®ú „ÉÉävÉÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ô‡]õEåò {ÉÉ»þå * ¸ÉÉÆb÷Ó nùä»þ +‡¦É¨ÉÉxÉ **3**
111
+ÉiÉÉÆ =PÉb÷Ó b÷Éä³ýä * VÉ®úÒ +tɇ{É xÉ Eò³ýä ** iÉ®úÒ ¨ÉÉiÉä‡SÉ©Éä JÉÉä³ýä * nùMÉb÷
+É•ôÉ {ÉÉä]õɇ¸É **1**
¨ÉxÉÖ·©Énùä»þÉ Bä¸ÉÉ ‡xÉvÉ* ¸ÉɇvÉ•ôÒ iÉä ¸ÉÉvÉä ‡¸Érù ** Eò°ü‡xÉ |ɤÉÉävÉ * ¸ÉÆiÉ {ÉÉ®ú
=iÉ®ú•ôä **vÉÞ**
xÉÉ´É SÉÆpù¦ÉÉMÉä iÉÒ®úÓ * =¦ÉÒ {ÉÖÆb÷•ôÒEòÉSÉä uùÉ®úÓ ** Eò]õ vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ Eò®úÓ * =¦ÉÉ=¦ÉÒ

Page 25 of 1252

{ÉÉ•ô´ÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¡ÖòEòɸÉÉ`öÓ * {ÉÉ©ÉÓ PÉÉiÉ•ôÒ ©ÉÉ ‡¨É`öÒ ** »þÉäiÉÉä =`öÉ=`öÒ * •ô´ÉEò®úÒ
SÉ =iÉÉ®ú **3**
112
xÉ Eò®úÓ ¸ÉÆMÉ ®úÉ»þå ®úä ‡xÉ‚Sɳý * •ôÉMÉÉå xÉänùÓ ¨É³ý ¨É¨ÉiÉäSÉÉ **1**
ªÉÉ xÉÉÆ´Éå +uùèiÉ JÉ®úå ¥É¨½YÉÉxÉ * +xÉ֦ɴÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ ¤Éb÷¤Éb÷ iÉä **vÉÞ**
<Ƈpù©ÉÉÆSÉÉ VÉ©É ´ÉɸÉxÉäSÉÉ IÉ©É * ¸ÉÆEò±{ÉÉ »þÒ xÉ ©Éä ´É®úÒ ¨ÉxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉ ªÉä VÉÉhÉÒ´É +ÆiÉ®úÉ * +ÆiÉ®úÓ ªÉÉ lÉÉ®úÉ +ÉxÉÆnùÉSÉÉ **3**
113
{ÉÆfø®úÒSÉÉ ¨É‡»þ¨ÉÉ * nùäiÉÉÆ +ÉhÉÒEò ={ɨÉÉ **1**
BäºÉÉ `öÉ´É xÉɽþÓ EòÉä`öå * nùä´É =¦ÉÉ=¦ÉÒ ¦Éä]õä **vÉÞ**
+É»þä‡iÉ ¸ÉEò³ý * iÉÒlÉç Eòɳýå nùäiÉÒ ¡ò³ý **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {Éä`ö * ¦ÉÚ‡¨É´É®úÒ »þä ´ÉèEÖòÆ`ö **3**
114
‡iÉlÉÉ+ vÉÉåb÷É {ÉÉhÉÒ * nùä´É ®úÉäEòb÷É ¸ÉVVÉxÉÓ **1**
‡¨É³ýɇ•ô©ÉÉ ¸ÉÆiɸÉÆMÉ * ¸É¨É‡{ÉÇiÉÉÆ ¦É•ôå +ÆMÉ **vÉÞ**
iÉÒlÉÉ+ ¦ÉÉ´É ¡ò³ýä * ªÉälÉå +ÉxÉÉb÷ iÉå ´É³ýä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉ{É * MÉä•ôå MÉ䱩ÉÉ Eò³ýä iÉÉ{É **3**
115
PÉä>ð‡xÉ©ÉÉÆ SÉGò MÉnùÉ * »þÉ ‡SÉ vÉÆnùÉ Eò®úÒ iÉÉä **1**
¦ÉHòÉ ®úÉJÉää {ÉɪÉÉ{ÉɺÉÓ * nùÖVÉÇxÉɺÉÒ ºÉƽþÉ®úÒ **vÉÞ**
+´©ÉHò iÉå +ÉEòÉ®ú•ôå* °ü{ÉÉ +É•ôå MÉÖhÉ´ÉÆiÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÖ®ú´ÉÒ <SUôÉ * VÉ©ÉÉ iÉè¸ÉÉ ‡´Éaö•ô **3**
116
nùäJÉÉä‡xÉ {ÉÖ®úɇhÉEòÉÆSÉÒ nùÉføÒ * ®úb÷ä EòÉÖÆ}nùä xÉÉEò +ÉäføÒ **1**
|Éä¨É JÉ®úå ‡nù¸Éä VÉxÉÉ * ‡¦ÉzÉ +ÆiÉ®úÓ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ **vÉÞ**
+ɴɇ®úiÉÉÆ xÉÉ´É®úä * JÉÖ®ú +É`ö´ÉÒ xÉä´É®úä **2**

Page 26 of 1252

¤ÉÉä•ôÉå xÉ©Éå ¨ÉÖJÉÉ´ÉÉ]õÉÆ * ¨»hÉä »þÉäiÉÉÆ ¤©ÉÉÆSÉÉ iÉÉä]õÉ **3**
nùÉäx½þÒ ËºÉMÉå SÉÉ®úÒ {ÉÉªÉ * JÉÖhÉÉ nùÉ´ÉÒ ¨½hÉä ½þÉäªÉ **4**
¨ÉxÉÉ +ɇhÉiÉÉÆ ¤ÉÉäEòb÷ * ¨Éä•ôÉ i©ÉÉSÉÒ SÉ®ú¡òb÷ **5**
½þÉäiÉÉ ¦ÉÉ´É {ÉÉä]õÓ* ¨ÉÖJÉÉ +É•ôɸÉä „Éä´É]õÓ **6**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EÖòb÷å * Eò³ýÉå ªÉäiÉå iÉå ®úÉäEòb÷å **7**
117
nùÖVÉÇxÉÉSÉÒ MÉÆvÉÒ ‡´É·`öä‡SÉ©ÉÉ {É®úÒ * nùäJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ nùÖ®úÒ ´»þÉ´Éå iÉ©ÉÉ **1**
+<EòÉ ½þÉä iÉÖ¨½Ò ¨ÉÉiÉ ½þä ºÉVVÉxÉ * Eò°üÆ ºÉÆPɹ]õxÉ xÉ©Éä ¤ÉÉä•ôÉå **vÉÞ**
nùÖVÉÇxÉÉSÉä +ÆMÉÓ +JÉÆb÷ ‡´É]õɳý * ´ÉÉhÉÒ ®úVɸ´É•ôÉ ¹É´Éä iÉè„ÉÒ **2**
nùÖVÉÇxÉÉSÉå ¦É©É vÉ®úÉ´Éå i©ÉÉ{É®úÒ * ‡{ɸÉɳý•ôä´É®úÒ vÉÉÆ´Éä …ÉÉxÉ **3**
nùÖVÉÇxÉÉSÉÉ ¦É•ôÉ xÉ´»þä +ÆMɸÉÆMÉ * ¤ÉÉ䇕ô•ôɸÉä i©ÉÉMÉ nùä„ÉÉSÉÉ i©ÉÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡EòiÉÒ ¸ÉÉÆMÉÉ´Éå {ÉÞlÉEò * +ÆMÉ EÖòƦÉÒ{ÉÉEò nùÖVÉÇxÉÉSÉå **5**
118
+‡iÉ´ÉÉnùÒ xÉ´»þä „ÉÖrù ©ÉÉ ¤ÉÒVÉÉSÉÉ * +Éä³ýJÉÉ VÉÉiÉÒSÉÉ +Æi©ÉVÉ iÉÉä **1**
´Éänù ¶ÉÖ‡iÉ xÉÉ»þÓ OÉÆlÉ V©ÉÉ |ɨÉÉhÉ * ¶Éä·`öÉSÉå ´ÉSÉxÉ xÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉä **vÉÞ**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨Ét{ÉÉxÉÉSÉå ‡¨É·]õÉzÉ * iÉè¸ÉÉ iÉÉä nùÖVÉÇxÉ ‡„É´ÉÉå xÉ©Éä **2**
119
„ɤnùÉ xÉÉ»þÓ vÉÒ®ú * V©ÉÉSÉÒ ¤ÉÖ‡rù xÉÉ»þÓ ‡¸lÉ®ú **1**
i©ÉÉSÉå xÉ ´»þÉ´Éä nù„ÉÇxÉ * JɳýÉ {ÉÆMÉiÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ **vÉÞ**
¸ÉÆiÉÉ¸É VÉÉä ÊxÉnùÒ* +vÉ¨É •ôÉä¦ÉɸÉÉ`öÓ ´ÉÆnùÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉÉä]õÓ * ¦ÉÉ´É +hÉÒEò VɪÉÉ ½þÉä]õÓ **3**
120
SÉÉä®úå SÉÉä®úÉiÉå Eò®úÉ´ÉÉ ={Énùä„É * +É{ÉÖ•ôÉ +¦©ÉÉ¸É +¸Éä•ô iÉÉä **1**
Ê„Énù³ýÒS©ÉÉ ¨ÉÉMÉå ´Éä‡SÉiÉÉÆ {ÉÉ=•ôå * »þÉä<Ç•ô +É{ÉÖ•ôå ‡iÉS©ÉÉ Bä¸Éå **vÉÞ**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡¦ÉiÉÉä {ÉÖ‡fø‡•ô©ÉÉ nùkÉÉ * ¨»hÉ>ð‡xÉ ÊSÉiÉÉ ={ÉVÉ•ôÒ **2**
121

Page 27 of 1252

¨ÉÉÆb÷´ÉÉS©ÉÉ nùÉ®úÉ * {ÉÖføå +ɇhÉ•ôÉ ¨»ÉiÉÉ®úÉ **1**
¨»hÉä xÉ´É®úÒ +ÉhÉÉ ®úÉÆb÷ * VÉɳýÉ xɴɆ©ÉÉSÉå iÉÉåb÷ **vÉÞ**
ºÉ¨ÉªÉ xÉ Eò³ýä * EòÉªÉ ={ɪÉÉäMÉÓ ªÉä ´Éä³ýä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä JÉ®úÉ * ©ÉälÉÚ‡xÉ©ÉÉ nùÚ®ú Eò®úÉ **3**
122
EòÉÆ»þÓ ‡xÉi©ÉxÉä¨Éɇ´ÉhÉ * +zÉ JÉÉ©É iÉÉä …ÉÉxÉ ** ´ÉÉÆ©ÉÉÆ ¨ÉxÉÖ·©É{ÉhÉ * ¦ÉÉ®ú ´ÉÉ»þä iÉÉä
´ÉÞ¹É¦É **1**
i©ÉÉSÉÉ »þÉä©É ¦ÉÚ¨ÉÒ ¦ÉÉ®ú * xÉähÉä ©ÉÉiÉÒSÉÉ +ÉSÉÉ®ú ** VÉÉ•ôÉ nùÉ´ÉänùÉ®ú * ¦ÉÉäMÉ´ÉÒ
+PÉÉä®ú ‡{ÉiÉ®úÉƇ¸É **vÉÞ**
+JÉÆb÷ +„ÉÖ¦É ´ÉÉhÉÒ * JÉ®úå xÉ ¤ÉÉä•ôä ¸´É{xÉÓ ** {ÉÉ{ÉÒ iÉ©ÉÉ»þÖxÉÒ * +ÉhÉÒEò xÉÉ»þÓ
nùֺɮúÉ **2**
{ÉÉä]õ {ÉÉä¸ÉÒ BEò•ôÉ * ¦ÉÚiÉÓ nù©ÉÉ xÉÉ»þÓ V©ÉÉ•ôÉ ** {ÉÉ`öÓ •ôÉMÉä +ɱ©ÉÉ * +‡iÉiÉÉSÉä
nùÉ®úÉ„ÉÓ **3**
EòÉƽþÓ ºÉÆiÉÉÆSÉä {ÉÚVÉxÉ * xÉ PÉb÷ä iÉÒlÉÉÈSÉå §É¨ÉhÉ ** ªÉ¨ÉÉSÉÉ +ÉÆnùhÉ * ºÉÒhÉ lÉÉä®ú
{ÉÉ´Éä•ô **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä i©ÉÉÆxÉÓ * ¨ÉxÉÖ·©É{ÉhÉÉ Eäò•ôÒ »þÉxÉÒ * nùä´ÉÉ ‡´É¸É°üxÉÒ * MÉä•ôÓ ¨»hÉiÉÉÆ
¨ÉÒ ¨ÉÉZÉå **5**
123
Eòx©ÉÉ MÉÉä Eò®úÒ EòlÉäSÉÉ ‡´ÉEò®úÉ * SÉÉÆb÷ɳý iÉÉä JÉ®úÉ iÉ©ÉÉ xÉÉÆ´Éå **1**
MÉÖhÉ +´ÉMÉÖhÉ ½þä nùÉäx»þÒ |ɨÉÉhÉ * ©ÉɇiÉ„ÉÓ EòÉ®úhÉ xÉÉ»þÓ nùä´ÉÉ **2**
+É„ÉɤÉrù xÉ©Éä Eò°üÆ iÉå Eò‡®úiÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉiÉÒ xÉ®úEòɨÉvÉÓ **3**
124
»þ‡®ú»þ®úÉÆ ¦Éänù * xÉÉ»þÓ Eò°üÆ xÉ©Éä ´ÉÉnù **1**
BEò BEòÉSÉä ¾þnùªÉÓ * MÉÉäb÷Ò ºÉÉJÉ®úäSªÉÉ `öɪÉÓ **vÉÞ**
¦ÉänùEòɸÉÒ xÉÉb÷ * BEò ´Éä•ôÉÆ]õÒ SÉ +Éb÷ **2**
=VÉ´Éå ´ÉɨÉÉÆMÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä BEò ‡SÉ +ÆMÉ **3**
125

Page 28 of 1252

´ÉCi©ÉÉ +ÉvÉÓ ¨ÉÉxÉ * MÉÆvÉ +IÉiÉÉ {ÉÚVÉxÉ * ¶ÉÉäiÉÉ ©É‡iÉ VÉÉ•ôÉ VÉÉhÉ * iÉ®úÒ i©ÉÉ
xÉÉ»þÓ =‡SÉiÉ **1**
„ÉÒ®ú ¸É´ÉÉÈMÉÉ |ɨÉÉhÉ * ©ÉlÉɇ´É‡vÉ Eò®ú SÉ®úhÉ * vɨÉÉÇSÉå {ÉɳýhÉ * ºÉEò³ýÓ ºÉiªÉ
Eò®úÉ´Éå **vÉÞ**
{É^õ {ÉÖjÉ ¸ÉÉƦÉɳýÒ * ‡{ÉiÉÉ i©ÉÉSÉÒ +ÉYÉÉ {ÉɳýÒ * |ɨÉÉhÉ ¸ÉEò³ýÓ * iÉä ¨É©ÉÉÇnùÉ
Eò®úÉ´ÉÒ **2**
´É®úɸÉxÉÓ {ÉÉ·ÉÉhÉ * iÉÉä xÉ ¨ÉÉxÉÉ´ÉÉ ¸ÉɨÉÉx©É * ©Éä®ú ={ÉEò®úhÉå * ¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉSÉÓ {É®úÒ
iÉÓ xÉÒSÉ **3**
¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉSÉÉ {ÉéVÉhÉ * ¨ÉÖMÉÖ]õ¨É‡hÉ Eäò•ôÉ »þÒhÉ * VÉ©ÉÉSÉå EòÉ®úhÉ * iÉ©ÉÉ `öÉ©ÉÓ
+³ýÆEòÉ®ú **4**
ºÉä´ÉEòÉ º´ÉɨÉÒºÉÉ`öÓ ¨ÉÉxÉ * iªÉÉSÉå xÉÉ¨É iªÉÉSÉå vÉxÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉÉhÉ* iÉÖ¨½Ò
ºÉÆiÉ iÉnùlÉÉ+ **5**
126
PÉ®úÓ ®úÉÆb÷É {ÉÉä®úå ¨É®úiÉÒ ={É´ÉɸÉÓ * ¸ÉÉÆMÉä •ôÉäEòÉÆ{ÉɸÉÓ lÉÉä®ú{ÉhÉ **1**
xÉä>ð‡xÉ©ÉÉÆ PÉ®úÉ nùÉJÉ´ÉÉ´Éå EòÉ©É * EòɳýiÉÉåb÷É VÉÉ©É SÉÖEòÉ´ÉÚ‡xÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ɨ½Ò VÉÉhÉÉå iªÉÉ |ɨÉÉhÉ * `öEòÉ´Éä ½þä VÉxÉ iÉèºÉä xɽþÉå **3**
VÉÉä½þÉ®ú - +¦ÉÆMÉ 3
127
¨ÉɪɤÉÉ{É VÉÉä½þÉ®ú * ¸ÉÉ®úÉ ¸ÉÉvÉÉ´É©ÉÉ +É•ôÉå ´Éä¸ÉEò®ú **1**
¨ÉÉMÉÒ•ô {ÉÖføÒ•ô Eò®úÉ ZÉÉb÷É * xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ JÉÉäb÷É PÉɇ•ôiÉÒ VÉÒ **vÉÞ**
¡òÉÆEÖòÆ xÉEòÉ ¯ûVÉÚ VÉɇ•ô©ÉÉ ´ÉÉÆSÉÚxÉ * ¸ÉÉÆMÉÉ VÉÒ EòÉähÉ PÉ®úÓ iÉÓ vÉh©ÉÉ **2**
+ɇVÉ ¨ÉɩɤÉÉ{É Eò®úÉ iÉb÷ɨÉÉäb÷Ò * =tÉÆ EòÉähÉÒ PÉb÷Ò ®úɽþäxÉÉ ½þÉä **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉÆ»þÓ xÉ SÉ•ôä iÉä ¤ÉÉä•ôÒ * +JÉ®úiÉä ¸ÉÉ•ôÓ ZÉÉb÷É PÉäiÉÒ **4**
128
ªÉä>ðÆ tÉ VÉÒ EòÉƽþÓ ´ÉäºÉEò®úÉºÉ * +ÉÆiÉÚxÉ ¤Éɽþä®ú ´ÉÉäVÉäSÉÉ PÉÉºÉ **1**
VÉÉå ©ÉÉ´Éå iÉÉå »þÉiÉ ‡SÉ ‡®úiÉÉ xÉÉ»þÓ * EòvÉÓ iÉ®úÓ EòÉƽþÓ tÉ´Éå PªÉÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä =tÉÆ •ôÉ´ÉÒxÉ ¨»xÉä®úÉ * VÉä »þä nùÉ®úÉänùÉ®úÉƦÉÉå´ÉiÉÓ ‡¡ò®úÉ **3**

Page 29 of 1252

129
nùäiÉÒ PÉäiÉÒ {É®úVÉ MÉä•ôÒ * PÉ®ú JÉÉ•ôÓ Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ **1**
vÉÉƴɇhÉ©ÉÉSÉä xÉ {Éb÷ä »þÉiÉÓ * JÉÉnù•ôÒ ®úÉiÉÒ EòɳýÉäJÉÒ **vÉÞ**
´É‡PÉ©ÉÉÆSÉä +´ÉPÉå xÉä•ôå * EòÉ»þÓ `ö䇴ɕôå xÉÉ»þÓ ¨ÉÉMÉå
**2**
¸ÉÉåMÉ ¸ÉÆ{ÉÉnùÖ‡xÉ nùɇ´É•ôÉ ¦ÉÉ´É * MÉä•ôÉ +ÉvÉÓ ¨ÉÉ´É ´É‡®ú »þÉäiÉÒ **3**
PÉ®úÉEòb÷ä {ÉÉ»þÚÆ xÉ©Éä ¸Éå ‡SÉ VÉÉ•ôå * +¨ÉÉxÉiÉ Eäò•ôå ‡nù´ÉÉhÉÉÆiÉ **4**
+ÉiÉÉÆ iÉÖEòÉ EòÉähÉÉ xÉ •ôMÉä ‡SÉ »þÉiÉÓ * VÉÉ•ôÒ iÉä ‡xɇ‚SÉiÉÒ ¤ÉÉä•ôÉå xÉ©Éä
**5** **3**
130
„ÉÖEò¸ÉxÉEòɇnùEòÓ =¦Éɇ®ú•ôÉ ¤ÉÉ»þÉä * {ɇ®ú‡IÉiÉÒ•ôÉ »þÉä ‡nù¸ÉÉÆ ¸ÉÉiÉÉÆ **1**
=`öÉ=`öÒ Eò®úÒ º¨É®úhÉÉSÉÉ vÉÉÆ´ÉÉ * vÉ®ú´ÉiÉ nùä´ÉÉ xÉɽþÓ vÉÒ®ú **vÉÞ**
i´É®úÉ VÉÉ•ôÒ Mɯûb÷ ]õɇEò©Éä•ôÉ ¨ÉÉMÉå * pùÉè{ÉnùÒS©ÉÉ •ôÉMÉå xÉÉ®úÉ©ÉhÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò®úÒ ¤É»þÖ SÉ iÉÉÆiÉb÷Ò * |Éä¨ÉÉSÉÒ +É´Éb÷Ò •ôÉä¦É ¡òÉ®ú **3**
131
¤ÉÉä•ô•ôÉå iÉå EòÉÆ»þÓ iÉ֨ɇSÉ©ÉÉ ‡»þiÉÉ * ´ÉSÉxÉ xÉähÉiÉÉÆ IɨÉÉ EòÒVÉä **1**
´ÉÉ]õ nùÉ´ÉÒ iÉ©ÉÉ xÉ •ôMÉä ¯û¸ÉÉ´Éå * +‡iÉi©ÉÉ<Ç VÉÒ´Éå xÉÉ„É {ÉÉ´Éä **vÉÞ**
ÊxÉ¤É ‡nù•ôÉ ®úÉäMÉ iÉÖ]õÉ©ÉÉ +ÆiÉ®úÓ * {ÉÉä¦Éɇ³ýiÉÉÆ ´É‡®ú +ÉÆiÉ SÉ®úä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡»þiÉ nùäJÉh©Éɇ¸É Eò³ýä * {Éb÷iÉÒ +ÉÆvɳýä EÚò{ÉÉ ¨ÉÉVÉÒ **3**
132
¨ÉÉEòb÷å ¨ÉÖ`öÓ vɇ®ú•ôå ¡Öò]õÉhÉä * MÉÖÆiÉ•ôä iÉä xÉähÉä ½þÉiÉ iÉälÉå **1**
EòÉ©É iÉÉä iÉ©ÉÉSÉÉ •ôäJÉÉ´ÉÉ +x©ÉÉ©É * ‡»þiÉ xÉähÉä EòÉ©É +É{ÉÖ•ôå iÉå **vÉÞ**
„ÉÖEåò xɇ³ýEäò„ÉÓ MÉÉ䇴ɩÉä•ôä {ÉÉ©É * ‡´É¸É®úÉä‡xÉ VÉÉ©É {ÉIÉ nùÉäx»þÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä BEò Bä¸Éä {É„ÉÖVÉÒ´É * xÉ SÉ•ôä ={ÉÉ´É EòÉÆ»þÓ iÉälÉå **3**
133
»þ‡®ú iÉÚÆ ‡xÉ·`öÙ®ú ‡xÉMÉÖÇhÉ * xÉÉ»þÓ ¨ÉÉ©ÉÉ ¤É»þÖ Eò‡`öhÉ * xÉ´»þä iÉå Eò‡®ú¸ÉÒ +ÉxÉ *
Eò´ÉhÉå xÉÉ»þÓ Eäò•ôå iÉå **1**

Page 30 of 1252

PÉä>ð‡xÉ »þ‡®ú‚SÉÆpùÉSÉå ´Éè¦É´É * ®úÉV©É PÉÉäb÷ä ¦ÉÉM©É ¸É´ÉÇ * {ÉÖjÉ {ÉixÉÒ VÉÒ´É *
b÷Éå¤ÉÉPÉ®úÓ ´ÉÉä{ɇ´É•ôÓ **vÉÞ**
xɳýÉ nù¨É©ÉÆiÉÒSÉÉ ©ÉÉäMÉ * ‡¤ÉPɇb÷•ôÉ i©ÉÉÆSÉÉ ¸ÉÆMÉ * Bä¸Éå VÉÉhÉä VÉMÉ * {ÉÖ®úÉhÉå »þÒ
¤ÉÉä•ôiÉÒ **2**
®úÉVÉÉ ‡„ɤÉÒ SÉGò´ÉiÉÔ * EÞò{ÉɳýÖ nù©ÉÉ ¦ÉÚiÉÓ * iÉÖ³ý‡´É•ôå +ÆiÉÓ * iÉÖ³ýå ¨ÉÉ¸É iÉ©ÉÉSÉå
**3**
EòhÉÇ ‡¦Éb÷iÉÉ ¸É¨É®úÆMÉhÉÓ * ¤ÉÉhÉÓ ´©Éɇ{É©Éä•ôÉ ®úhÉÓ * ¨ÉÉMɺÉÒ {ÉÉb÷ÉäxÉÒ * iÉälÉå nùÉÆiÉ
iɪÉÉSÉä **4**
¤É³ýÒ ¸É´ÉǸ´Éå =nùÉ®ú * VÉähÉå =¦Éɇ®ú•ôÉ Eò®ú * Eò°ü‡xÉ EòÉ»þÉ®ú * iÉÉä {ÉÉiÉɳýÓ
PÉÉiÉ•ôÉ **5**
‡¶É©ÉɳýÉS©ÉÉ PÉ®úÓ * vÉ®úhÉå ¨ÉÉƇb÷•ôå ¨ÉÖ®úÉ®úÒ * ¨ÉÉ®ú‡´É•ôå Eò®úÓ * i©ÉÉSÉå ¤Éɳý
iªÉɽþÉiÉÓ **6**
iÉÖVÉ ¦ÉÉ´Éå VÉä ¦ÉVÉiÉÒ * i©ÉÉÆS©ÉÉ ¸ÉƸÉÉ®úÉ »þä MɇiÉ * `öÉ´É xÉÉ»þÓ {ÉÖføiÉÒ* iÉÖEòÉ ¨»hÉä
Eò‡®ú¸ÉÒ iÉå **7**
134
SÉÉ•ô Eäò•ôɸÉÒ ¨ÉÉäEò³ýÉ * ¤ÉÉä•ô ‡´Éaö•ô ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ **1**
iÉÖVÉ {ÉÉ{ɇSÉ xÉÉ»þÓ Bä¸Éå * xÉÉ¨É PÉäiÉÉÆ VɴɳýÓ ´É¸Éä **vÉÞ**
{ÉÆSÉ {ÉÉiÉEòÉÆS©ÉÉ EòÉäb÷Ò * xÉɨÉå VɳýiÉÉÆ xÉ •ôMÉä PÉb÷Ò **2**
Eäò•ôÓ ¨ÉÉMÉå xÉEòÉä ®úÉ»þÉå * iÉÖVÉ VɨÉÉxÉ +ɨ»Ò +É»þÉå **3**
Eò®úÓ iÉÖVÉ VÉÓ Eò®ú´ÉiÉÒ * +ɇhÉEò xÉɨÉå PÉä>ðÆ ‡EòiÉÒ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòɳýÉ * ®úÒMÉ xÉÉ»þÓ ‡xÉPÉiÉÒ V´ÉɳýÉ **5**
135
¤Éɳý ¤ÉÉ{ÉÉ ¨»hÉä EòÉEòÉ * iÉ®úÒ iÉÉä EòÉÆ ‡xÉ{É®úÉvÉ **1**
VÉè¸ÉÉ iÉè¸ÉÉ ¦ÉÉ´É MÉÉäb÷ * {ÉÖ®ú´ÉÒ EòÉäb÷ ‡´Éaö•ô **vÉÞ**
¸ÉÉEò®úä‡¸É ¨»hÉiÉÉÆ vÉÉåb÷É * iÉ®úÒ EòÉÆ iÉÉåb÷É xÉ ¯ûSÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɯû·É ¤ÉÉä•ô * xÉ´»þä ¡òÉä•ô +É»þÉSÉ **3**
136
‡SÉkÉÓ xÉÉ»þÓ iÉå VɴɳýÓ +¸ÉÉä‡xÉ EòÉ©É * ´Éi¸É ¸ÉÉÆb÷Ò ¨ÉÉ©É iÉähÉå x©ÉÉ©Éå **1**

Page 31 of 1252

|ÉÒiÉÒSÉÉ iÉÉä ´ÉÉ©ÉÖ MÉÉäb÷ •ôÉMÉä ¨ÉÉiÉ * VÉ®úÒ VÉÉ©É ‡SÉkÉ ‡¨É³ýÉä‡xÉ©ÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +´ÉPÉå ‡¡òEåò ¦ÉÉ´Éɇ´ÉhÉ * ¨ÉÒ`ö xÉÉ»þÓ +zÉ iÉähÉå x©ÉÉ©Éå **3**
137
EòÉ©É Eò„ÉÒ Eò‡®úiÉÒ MÉÆMÉÉ * ¦ÉÒiÉÊ®ú SÉÉÆMÉÉ xÉÉ»þÓ iÉÉä **1**
+vÉhÉÓ EÖòSÉ®ú ¤ÉÉ»þä®ú iÉè¸ÉÉ * xÉ©Éä ®ú¸ÉÉ {ÉÉEòɇ¸É **vÉÞ**
EòÉ©É ‡]õ³ýä Eò‡®úiÉÒ ¨ÉɳýÉ * ¦ÉÉ´É JɳýÉ xÉÉ»þÓ i©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä |Éä¨Éå ‡´ÉhÉ * ¤ÉÉä•ôä ¦ÉÖÆEäò +´ÉPÉÉ „ÉÒhÉ **3**
138
Ê„Énù³ýÉ ¸Éɱ©ÉÉSÉÉ xÉÉ»þÓ »þÉ ‡´É…ÉÉ¸É * ¤ÉÉ<Ç•ô iÉÉä i©ÉÉ¸É xÉ ‡´É¸ÉƦÉä **1**
nùÖ·]õ ¤ÉÖ‡rù SÉÉä®úÒ Eò®úÒ ‡xÉ®úÆiÉ®ú * iÉÉä ¨»hÉä <iÉ®ú •ôÉäEò iÉè¸Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉ©ÉÉ ‡SÉkÉÓ VÉä ´ÉɸÉxÉÉ * iÉ©ÉÉSÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ iÉ©ÉÉ{É®úÒ **3**
EòÉ•ôÉ SÉåbÖ÷¡ò³ýÒ - +¦ÉÆMÉ 100
139
ZÉä•ôÉ ®úä ZÉä•ôÉ ´É®úSÉä´É®ú ZÉä•ôÉ * »þɇiÉSÉå MɨÉÉ´ÉÒ iÉÉä {ÉÉ`öÓ ¸ÉÉ»þä ]õÉä•ôÉ **1**
‡jÉMÉÖhÉÉSÉÉ SÉåb÷Ú »þÉiÉå ZÉÖMÉÉ®úÒ ‡xÉ®úɳýÉ * ´É‡®ú‡•ô©ÉÉ ¨ÉÖJÉå ¨ÉxÉ •ôÉ´ÉÒ iÉälÉå b÷Éä³ýÉ
**vÉÞ**
+ÉMɳýÉ »þÉä>ð‡xÉ vÉ®úÒ ´É‡®ú‡SÉ©ÉÉ ´É®úÒ* SÉ{ɳý iÉÉä ËVÉEäò MÉÉÆfø¬É `öEäò ªÉä®úZÉÉ®úÓ
**2**
»þÉiÉÓ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôå =¦Éå ¤Éè¸ÉÉå xÉänùÒ EòÉähÉÒ * ¸ÉÉä®úÒ¨ÉÉMÉå ¸ÉÉä®úÒ PÉäiÉÒ +ÉähÉ´Éå Eò°ü‡xÉ
**3**
b÷É<È {ɇb÷‡•ô©ÉÉ ¸ÉÉä¸ÉÒ nùÖ&JÉÉSÉä b÷ÉåMÉ®ú * {ÉÉ`öÒ´É®úÒ ¦ÉÉ®ú ¦ÉÉå´ÉiÉÉ »þÒ =¦ÉÉ ¡äò®ú
**4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉÖJÉ {Éɽþä iɪÉÉSÉå +ÉMɳýå * ËVÉEòÒ iÉÉä ½þ®ú´ÉÒ EòÉähÉÒ BEòÉ iÉ®úÒ Eòɳýå
**5**
140
+ZÉÖ‡xÉ EòÉÆ lÉÒ®ú {ÉÉä®úÉ xÉ ¨»hɸÉÒ ‡Eò®ú * vɯû‡xÉ©ÉÉÆ vÉÒ®ú •ôÉVÉä ¤ÉÖ®ú ‡xÉPÉÉ•ôÉ
**1**

Page 32 of 1252

¨ÉÉäEò³ýÉ »þÉäiÉɇ¸É EòÉÆ ®úä {ɇb÷•ôɇ¸É b÷É<È * ´É‡®ú•ôÉÆSÉÉ ¦ÉÉ®ú +ÉiÉÉÆ =iÉ®úä¸ÉÉ xÉÉ»þÓ
**vÉÞ**
¨Éä³ý´ÉÚ‡xÉ ¨Éä³ýÉ BEòÉBEòÓ ‡nù•ôÒ ‡¨É`öÒ * Eò´É‡³ý•ôå BEò ¤É»þÖ ¤Éè¸É‡´É•ôÓ {ÉÉ`öÓ **2**
iɳýÒ•ô iÉå ´É®úÒ ´É®úÒ•ô iÉå ©ÉäiÉå iɳýÉ * xÉ ¸ÉÖ]õä iÉÉå´É®úÒ ©ÉälÉå MÉÖÆiɇ•ô©ÉÉ JÉä³ýÉ
**3**
¸ÉÉƇb÷iÉÉÆ `öÉ´É {ÉÖføå ¸É<Ç•ô vÉ®úÒ »þÉiÉ * SÉføä•ô iÉÉä {Éb÷ä•ô Bä¸ÉÒ BäEòÉ ®úä ¨ÉÉiÉ
**4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡EòiÉÒ +É´É®úÉ´Éä »þÉiÉ {ÉÉ©É * xÉ JÉä³ýÉ´Éå iÉÉåSÉ ¤É®úå ´É®úÒ xÉ ©Éä b÷É©É
**5**
EòÉäbå÷ - +¦ÉÆMÉ 2
141
EòÉäb÷å ®úä EòÉäb÷å BäEòÉ »þå EòÉäb÷å * =MÉ´ÉÚ‡xÉ ¡òÉ®ú ®úÉ»þä MÉÖÆiÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ lÉÉäb÷å **1**
{ÉÖ¸ÉiɸÉä ¸ÉÉÆMÉÉ ¨ÉÒ »þå ¨ÉÉZÉå Bä¸Éå EòÉ<Ç ** ¯û¸ÉÚÆ xÉEòÉ xÉÖMÉ´Éä iÉÉä ZÉ´Éä +É{ÉÖ•ôÒ +É<Ç
**vÉÞ**
¸ÉÉÆMÉiÉÉå »þå ¨ÉÚ³ý EòÉ»þÓ xÉ vÉ®úÉ´ÉÒ JÉÆiÉÒ * V©ÉÉ•ôå V©É´ÉÉä ¨Éä•ôå ¨É®úÉä |ÉÉ®ú¤vÉÉ »þÉiÉÓ
**2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +‡¦É¨ÉÉxÉ ¸ÉÉÆb÷É´ÉÉ ¸ÉEò³ýÓ * xÉ©Éä +ÆMÉÉ´É®úÒ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ ©Éä>ðÆ nùä>ðÆ Eò³ýÒ
**3**
142
xÉÖMÉ´Éä iÉå =MÉ´ÉÚxÉ ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå ¦ÉÉ<Ç * PÉÉ•ôÖ‡xÉ©ÉÉÆ iÉɳýÉ +ÉiÉÉÆ „ÉÖrù ®úÉJÉÉ PÉÉ<Ç
**1**
+ÉiÉÉÆ EòÉÆ»þÓ xÉÉ»þÓ ®úɇ»þ•ôå * ¨©ÉÉÆ +É{ÉhÉÉ +É{ÉhÉ {Éɇ»þ•ôå **vÉÞ**
Eò¨ÉÉ<Ç¸É ¨ÉÉä•ô ©ÉälÉå xÉEòÉ ®úÒ¸É ¨ÉÉxÉÚ* ‡xÉ´Éb÷ÚÆ xÉ©Éä ¨ÉVÉ EòÉähÉÉ ©ÉälÉå ´ÉÉxÉÚÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉnùÉä{ÉnùÓ EòÉx»þÉä ´ÉxɨÉɳýÒ * VÉ©ÉäVÉiÉ ¨ÉMÉ ¸Éä´É‡]õ•ôÉ BEò ´Éä³ýÓ **3**
143
»þÉ®ú¸É +ÉxÉÆnùÉSÉÉ * PÉÉä·É Eò®úÉ »þ‡®úxÉɨÉÉSÉÉ * EòÉähÉ ½þÉ nùè´ÉÉSÉÉ * ¦ÉÉMÉ {ÉÉ´Éä
©ÉälÉÒ•ô **1**
{ÉÖh©É {Éɇ»þVÉä ¤É»þÖiÉ * VÉx¨ÉÉÆiÉ®úÓSÉå ¸ÉƇSÉiÉ * »þÉä<Ç•ô Eò®úÒiÉ * +É•ôÉ +‡vÉEòÉ®úÒ

Page 33 of 1252

iÉÉä **vÉÞ**
EòÉªÉ {ÉɽþÉiÉÉÆ ½þä ¦ÉÉ<Ç * ½þ¯û¹Éå xÉÉSÉÉ vÉ®úÉ PÉÉ<Ç * {ÉÉä]õ¦É®úÒ EòÉƽþÓ * PÉäiÉÉÆ =®úÒ
EòÉƽþÓ `öä´ÉÉ **2**
VÉå ¸ÉÖJÉ où·]õÒ +É»þä * iÉå SÉ +ÆiÉ®úÓ VÉÉä •ôÉ»þä * iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ©É* Eò‡³ýEòɳý iÉå
¤ÉÉ{ÉÖb÷å **3**
144
+´ÉPÉä MÉÉä{Éɳý ¨»hÉiÉÒ ©ÉÉ ®úä Eò°üÆ EòÉ•ôÉ * EòÉ©É EòÉähÉÉSÉÒ ‡¸ÉnùÉä®úÒ iÉä {ÉÉ»þÉå tÉ
¨É•ôÉ *
xÉEòÉ EòÉƽþÓ ¨ÉÉMÉå {ÉÖføå ®úä `öä´ÉÚÆ JÉ®úå SÉ ¤ÉÉä•ôÉ * ´ÉÆSÉÒ ´ÉÆSÉ•ôÉ iÉÉä ‡SÉ ®úä ©ÉälÉå ¦ÉÉä´ÉÆb÷É
i©ÉÉ•ôÉ **1**
PÉäiɱ©ÉÉ ´ÉÉÆSÉÚxÉ ZÉÉb÷É ®úä xÉänùÒ +É{ÉÖ•ôå EòÉÆ»þÓ * BEòÉÆ BEò M´ÉÉ»þÒ ¤É»þÖiÉ nùäiÉÒ
¨ÉÉäEò³ýå xÉɽþÓ *
iÉÉEò ¸ÉÉÆb÷Ò ©Éä®ú ©Éä®ú ®úä EòÉ•ôÉ ¦ÉÉiÉ ¦ÉÉEò®úÒ nù»þÓ * +É•ôå PÉäiÉÉä ¨Év©Éå ¤Éè¸É•ôÉ xÉÉ»þÓ
+ÉhÉ´ÉÒiÉ iÉå ½þÒ **vÉÞ**
BEòÉ xÉÉ»þÓ vÉÒ®ú iÉÉÆiÉb÷Ò ‡nù±©ÉÉ ¸ÉÉäb÷Éä‡xÉ ¨ÉÉä]õÉ * BEò ¸ÉÉä‡b÷iÉÒ•ô MÉÉ`öÒ ®úä BEò
SÉÉ•ôiÉÒ ´ÉÉ]õÉ *
BEò =¦ÉÉ ¦ÉÉ®ú ´ÉÉ»þÉä‡xÉ {ÉÉ»þä =MÉɇSÉ JÉÉä]õÉ * BEò iÉä Eò°ü‡xÉ +É®úÉ•ôä +ÉiÉÉÆ BäºÉå
‡SÉ PÉÉ]õÉ **2**
BEòÓ ‡¸lÉ®úɇ´É±©ÉÉ MÉÉ<Ç ®úä BEò ´É³ýi©ÉÉ nùäiÉÒ * BEòÉÆS©ÉÉ ¡òÉÆEò±©ÉÉ ´ÉÉäføɳýÉ ¡äò®úä
¦ÉÉå´ÉiÉÓ PÉäiÉÒ*
BEåò SÉÉ®úɤÉÉä®úÉ MÉÖÆiÉ•ôÓ xÉÉ»þÓ VÉÒ´ÉxÉ ‡SÉkÉÓ * BEò BEòÉ SÉ•ôÉ ¨»hÉiÉÒ BEò »þÖƤɮúÒ
PÉäiÉÒ **3**
BEòÓ BEåò ´ÉÉ]õÉ •ôɇ´É•ôÓ ¦ÉÉä³ýÓ xÉähÉiÉÓ ¨ÉÖ•ôå * +É{ÉhÉ PÉ®úÓSÉ MÉÖÆiÉ•ôä ¨ÉɳýÉ
xÉɇ¸É•ôÓ ¡Öò•ôå *
MÉÉÆ`öÒSÉå iÉå ¸ÉÉäb÷ÚÆ xÉÉ´Éb÷ä JÉÉ©É +É<iÉå ‡nù•ôå * ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôå ´Éä`öÒ ´ÉÉäføÒ ®úä ¦ÉÉ®ú ´ÉÉ»þÉiÉÉÆ
¨Éä•ôå **4**
BEò iÉä ¨ÉÉ©ÉÉ MÉÖÆiÉ•ôä PÉ®úÓ ¤É»þÖiÉ EòÉ¨É * ´ÉÉiÉÉÇ ½þÒ xÉɽþÓ iɪÉÉSÉÒ iɪÉÉ EòÉƽþÓ SÉ
`öÉ´Éå
VÉè¸Éå »þÉäiÉå ‡„ɳýå ¸ÉƇSÉiÉ iÉè¸Éå •ôÉMÉ•ôå JÉÉ´Éå * »þÉiÉÉä»þÉiÉÓ MÉä•ôå ´ÉäSÉÖ‡xÉ ¨ÉMÉ {ɇb÷•ôå
`öÉ´Éå **5**

Page 34 of 1252

BEòÓ »þÉiÉÓ {ÉÉ©ÉÓ {É]õä ®úä +ÆMÉÓ •ôɇ´É±©ÉÉ ®úÉJÉÉ * BEò iÉä ¸ÉÉ䇕ô´É ¤ÉÉäb÷Eäò Eäò•ôÒ
ºÉ{ÉÉ]õ ‡„ÉJÉÉ*
BEò iÉä +ɳý¸ÉÒ iɳýÓ ®úä ´É®úÒ ´Éɇfø±©ÉÉ EòÉJÉÉ * ‡¸ÉnùÉä®úÒ ´ÉÉÆSÉÚxÉ ¤ÉÖ‡rù ®úä Eäò•ôÉ
+´ÉPªÉÉÆ ´ÉÉJÉÉ **6*
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ EòÉx»þÉä¤ÉÉ +ɨ»ÉÆ ´ÉÉÆ]õÉä‡xÉ tÉ´Éå * +É»þä xÉÉ»þÓ +ɨ»ÉÆ{ÉÉ„ÉÓ iÉå
iÉÖVÉ +´ÉPÉå ‡SÉ `öÉ´Éå*
¨ÉÉäEò‡•ôiÉÉÆ iÉÖ¨»Ò „É®úhÉ +ɨ»Ò Eò´ÉhÉɇ¸É VÉÉ´Éå * EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉä EÞò{ÉÉ Eäò•ôÒ ®úä {ÉÉä]õ ¦É®úä
iÉÉå JÉÉ´Éå **7**
145
¤Éè¸É´ÉÖ‡xÉ ¡äò®úÒ * Mɇb÷©ÉÉÆ ¨Év©É¦ÉÉMÉÓ »þ®úÒ * +´É‡PÉ©ÉÉÆSÉå Eò®úÒ * ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ ¸Éɇ®úJÉå
**1**
{Éɽþä iÉÉä nùäJÉä ºÉ¨ÉÉä®ú * ¦ÉÉäMÉÒ +´ÉPÉä |ÉEòÉ®ú * »þ¯û·Éå ZÉä•ôÒ Eò®ú * Eò´É³ý ¨ÉÖJÉÓ
nùäiÉÒ iÉä **vÉÞ**
¤ÉÉä•ôä ¤ÉÉä•ô‡iÉ©ÉÉ ¸É´Éå * nùäiÉÒ•ô iÉå i©ÉÉÆSÉå P©ÉÉ´Éå * BEò BEòÉ `öÉ´Éå * ©Éä®ú ©Éä®úÉ
+où„©É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´ÉÉ * ¤É»þÖ +É´Éb÷ÒSÉÉ »þä´ÉÉ * EòÉähÉɇSÉ©ÉÉ VÉÒ´ÉÉ ´ÉÉ]õÉå xÉänùÒ ‡´É¹É¨É
**3**
146
+ɨ»ÉÆ ‡xÉEò]õ ´ÉɸÉå * Eò³ýÉå +É•ôå VÉè¸Éå iÉè¸Éå * xÉÉ»þÓ +xÉÉ®úÒ¸Éå * EòÉx»þÉä¤ÉÉSÉä
+ÆiÉ®úÓ **1**
{ÉÒb÷iÉÒ +É{ÉÖ±ªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ * VÉèºÉÒ VɪÉÉSÉÒ ´ÉɺÉxÉÉ * Eò¨ÉÉÇSÉÉ nùäJÉhÉÉ * {Éɽþä
•ôÒ³ýÉ EòÉèiÉÖEò **vÉÞ**
JÉä³ý JÉä³ýä xÉ {Éb÷ä b÷É<È * V©ÉÉSÉÉ ¦ÉÉ®ú i©ÉÉS©ÉÉ `öÉ©ÉÓ * EòÉähÉÒ {Éb÷iÉÒ•ô b÷É<È *
EòÉähÉÒ EòÉäb÷Ó =MÉ´ÉÒiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò´É³ý * »þÉiÉÓ PÉä>ð‡xÉ MÉÉä{Éɳý * nùäiÉÉä V©ÉÉÆSÉå ¤É³ý * i©ÉÉƇ¸É iÉè¸ÉÉ
‡´É¦ÉÉMÉ **3**
147
EòÉ¨É ¸ÉÉ°ü‡xÉ ¸ÉEò³ý * +É•ôä +´ÉPÉä MÉÉä{Éɳý * VÉÉ•ôÒ +ÉiÉÉÆ ´Éä³ý * ¨»hÉiÉÒ

Page 35 of 1252

+ÉhÉÉ ‡¸ÉnùÉ䆩ÉÉ **1**
nùäiÉÒ +É{ÉÖ•ôÉ•ôÉ ZÉÉb÷É* MÉÉ<Ç ¤Éè¸É‡´É±©ÉÉ ´ÉÉb÷ÉÆ * nùÉå‡nù•ô ¤ÉÉä¤Éb÷É * ´ÉÉÆEòb÷¬ÉSÉÉ
»þ‡®ú ¨Éä³ýÓ **vÉÞ**
+É{ÉÖ•ôɇ•ô©Éä +É´Éb÷Ò * ¨ÉÖnùÉ ¤ÉÉÆvɱ©ÉÉ {É®ú´Éb÷Ò * ‡xÉ´Éb÷Ú‡xÉ©ÉÉÆ MÉÉäb÷Ò * »þ‡®ú ¨Éä³ý´ÉÒ
iªÉÉÆiÉ iÉå **2**
¦ÉÉ®ú ´ÉÉMɇ´É•ôÉ JÉÉÆnùÓ * xÉ´»þiÉÒ ‡¨É³ýÉ•ôÒ VÉÉå ¨ÉÉÆnùÒ * ¸ÉEòɳýÉÆSÉä ¸ÉÆnùÒ * ´ÉÉäZÉÓ
+´ÉPÉÓ =iÉ®ú•ôÓ **3**
¨ÉÉMÉä VÉÉä iÉÉÆiÉb÷Ò * i©Éɇ¸É ®úÉMÉÉ ©ÉäiÉÒ MÉb÷Ò * iÉÖZÉÒ EòÉÆ ®úä EÖòb÷Ò * ©ÉälÉå ‡¨Él©ÉÉ
¦ÉÉ´ÉxÉÉ **4**
BEò BEòÉS©ÉÉ ¸ÉÆ´ÉÉnùå * Eèò¸Éä vÉÉ•ôä ¥É¨»ÉxÉÆnùå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä {Énùå * ©ÉÉ ®úä ´ÉÆnùÚÆ
½þ®úÒSÉÓ **5**
148
©É¨ÉÖxÉå {ÉɤɳýÓ * Mɇb÷©ÉÉÆ ¤ÉÉä•ôä ´ÉxɨÉɳýÒ * +ÉhÉÉ ‡¸ÉnùÉ䆩ÉÉ ¸ÉEò³ýÒ * EòÉ•ôÉ Eò°üÆ
+ÉVÉÒ *
+´ÉPÉå BEäò `öÉ©ÉÓ * Eò°ü‡xÉ ¸´ÉÉnù i©ÉÉSÉÉ {ÉÉ»þÓ * ¨ÉVÉ{ÉÉ„ÉÓ +É»þä iÉå »þÒ *
iÉÖ¨½É¨ÉÉVÉÒ nùäiÉÉå **1**
¨½hÉiÉÒ ¤É®ú´Éå MÉÉä{Éɳý * ¨½hÉiÉÒ ¤É®ú´Éå MÉÉä{Éɳý * ´ÉɽþÉiÉÒ ºÉEò³ý * ¨ÉÉä½þ®úÒ {ÉÉÆ´Éä
+ÉxÉÆnùå*
JÉb÷EòÓ ¸ÉÉä‡b÷©É䱩ÉÉ ¨ÉÉä]õÉ * +´ÉPÉÉ Eäò•ôÉ BEò´É]õÉ * EòÉ•ôÉ Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ ´ÉÉÆ]õÉ *
Mɇb÷©ÉÉÆ nùäiÉÉä »þ‡®ú **vÉÞ**
BEòÉ{ÉÖføå BEò * PÉÉ•ôÒ »þÉiÉ {ɸɮúÒ ¨ÉÖJÉ * MÉÉä³ýÉ {ÉÉÆ´Éä iÉ©ÉÉ ¸ÉÖJÉ * +‡vÉEò ‡SÉ
´ÉÉ]õä *
¨»hÉiÉÒ MÉÉäb÷ VÉÉ•ôå * ¨»hÉiÉÒ MÉÉäb÷ VÉÉ•ôå *+ɇhÉEò nùä<È * xÉÉ»þÓ {ÉÉä]õ vÉÉ•ôå
**2**
»þÉiÉ xÉäiÉÉä ¨ÉÖJÉÉ{ÉɸÉÓ * B®ú +É„ÉÉ iÉÉåb÷ ´ÉɺÉÒ * JÉÉªÉ +É{ÉhÉ iɪÉɺÉÒ * nùÉ´ÉÒ
´ÉÉÆEÖò‡•ô©ÉÉ *
nùä>ð‡xÉ©ÉÉÆ ‡¨É`öÒ* {ɳýä •ôÉMÉiÉÒ•ô {ÉÉ`öÓ * vÉ°ü‡xÉ EòɇføiÉÒ•ô +Éä`öÓ * ¨ÉÖJÉɨÉÉVÉÒ
JÉÉiÉÒ **3**
¨»hÉiÉÒ `öEòb÷É ®úä EòÉx»þÉ* •ôÉ´ÉÒ PÉÉƸÉÉ ¦É®úÒ ®úÉhÉÉ * nùÖ¨É Eò‡®úiÉÉä „É»þÉhÉÉ *
{ÉÉ`öÉä´ÉÉ`öÓ iɪÉÉSªÉÉ *

Page 36 of 1252

+´É‡PÉ©ÉÉÆSÉä JÉÉ©É * Eò´É³ý EÞò·hÉÉ ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉ©É * ¸ÉÖ®ú´É®ú ¨»hÉiÉÒ »þÉ©É »þÉ©É * ¸ÉÖJÉÉ
+ÆiÉ®ú•ôÉå **4**
BEò BEòÉ ¨ÉÉ®úÒ * føÖÆMÉÉ {ÉÉ`öÒ iÉÉåb÷É´É®úÒ* MÉÉä³ýÉ xÉ ¸ÉÉ»þ´Éä »þ‡®ú * ¨»hÉä {ÉÖ®úä +ÉiÉÉÆ
*
©ÉäiÉÉä EòÉEÖò•ôiÉÒ * MÉÉä³ýÉ xÉ ºÉɽþ´Éä ¸ÉÒ{ÉiÉÒ * ¨½hÉä JÉä³ýÉå +ÉiÉÉÆ xÉÒiÉÒ * ºÉÉÆMÉÉå
+Énù‡®ú•ôå **5**
+ÉxÉÆnùÉSÉä ¡äò®úÒ * ¨ÉÉVÉÒ PÉÉ•ôÖ‡xÉ©ÉÉÆ »þ®úÒ * BEò PÉɇ•ôiÉÒ »þÖƤɮúÒ * ´ÉÉiÉÒ Ê¸ÉMÉå
{ÉÉÆ´Éä *
´ÉÉÆEòb÷ä ¤ÉÉä¤Éb÷ä * JÉÖb÷ä ¨ÉÖb÷ä BEò •ôÖb÷ä * EÞò·hÉÉ +É´Éb÷iÉÒ {ÉÖføå * ¤É»þÖ ¦Éɇ´ÉEò iÉä
**6**
Eò®úÒ Eò´ÉiÉÖEò * i©ÉÉÆSÉå nùäJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÖJÉ * »þ®úÒ ´ÉÉ]õiɸÉä ¸ÉÖJÉ * JÉnùJÉnùÉÆ »þÉƸÉä
*
BEò BEòÉSÉå =‡SUô·]õ * JÉÉiÉÉÆ xÉ ¨ÉɇxÉiÉÒ ´ÉÒ]õ * Eäò•ôÓ •ôÉVÉiÉÉÆ »þÒ vÉÒ]õ *
+É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ ¸ÉÆMÉå **7**
xÉÉ»þÓ V©ÉÉSÉÒ MÉä•ôÒ ¦ÉÖEò * i©ÉÉSÉå {ɸɮú‡´ÉiÉÉä ¨ÉÖJÉ * +´É‡PÉ©ÉÉÆ nùäiÉÉä ¸ÉÖJÉ *
¸Éɇ®úJÉå ‡SÉ »þ®úÒ *
¨»hÉiÉÒ ¦É•ôÉ ¦É•ôÉ »þ®úÒ * iÉÖZÉÒ ¸ÉÆMÉiÉÒ ®úä ¤É®úÒ * +ÉiÉÉÆ SÉɳý‡´É¸ÉÒ iÉ®úÒ * xÉ
´ÉVÉÉå +ɇhÉEòÉÆ ¸É´Éå **8**
MÉÉ<Ç ‡´É¸É®ú±©ÉÉ SÉÉ®ú * {ÉIÉÒ …ÉÉ{ÉnùÉÆSÉä ¦ÉÉ®ú* VÉÉ•ôå ©É¨ÉÖxÉäSÉå ‡¸lÉ®ú * Vɳý ´ÉÉ»þÉå
`öä•ôå *
nùä´É {ÉÉ»þÉiÉÒ ¸ÉEò³ý* ¨ÉÖJÉå PÉÉä]õÚ‡xÉ©ÉÉÆ •ôɳý * vÉx©É ¨»hÉiÉÒ MÉÉä{Éɳý * ‡vÉMÉ VÉÉ•ôÉå
+ɨ½Ò**9**
¨»hÉiÉÒ Eèò¸Éå Eò®úÉ´Éå * ¨»hÉiÉÒ Eèò¸Éå Eò®úÉ´Éå * ©É¨ÉÖxÉÉVɳýÓ ´»þÉ´Éå * ¨Éi¸©É „Éä·É
PªÉɴɪÉÉ *
¸ÉÖ®ú´É®úÉÆSÉä lÉÉ]õ * ¦É®ú•ôå ©É¨ÉÖxÉäSÉå iÉ]õ * iÉÆ´É +‡vÉEò SÉÒ »þÉå]õ * ¨É]õ¨É]õÉÆ ´ÉÉVÉ´ÉÒ
**10**
+ÉxÉÆnùå ¸É‡»þiÉ * GòÒb÷É Eò®úÒ MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ * ¨»hÉiÉÒ ©É¨ÉÖxÉåiÉ »þÉiÉ * xÉEòÉ vÉÖ>ðÆ
EòÉähÉÒ *
¨½hÉiÉÒ VÉÉhÉä VÉÒ´ÉÒSÉå * ¨½hÉiÉÒ VÉÉhÉä VÉÒ´ÉÒSÉå * •ôÉVÉä i©ÉÉ¸É ©ÉälÉå EèòSÉå * „Éä·É
EÞò·hÉÉSÉå * •ôÉ¦É lÉÉ䇮ú´Éä **11**
vÉx©É ‡nù´É¸É Eòɳý* +ÉVÉÒ {ÉÉ´É•ôÉ MÉÉä{Éɳý * ¨»hÉiÉÒ vÉÉ•ôÉå ®úä ¸ÉEò³ý * iÉÖ‡ZÉ©ÉÉ

Page 37 of 1252

‡xÉ »þÉiÉå *
¨ÉÉxÉ´É•ôä MÉb÷Ò* BEò BEòÉÆSÉä +É´Éb÷Ò * nù»þÓ JÉÉnù•ôå {É®ú´Éb÷Ò * vÉhÉÒ´É®úÒ +ÉVÉÒ
**12**
iÉÖZÉÉ ¸ÉÆMÉ ¤É®ú´ÉÉ * ‡xÉi©É +ɨ»ÉÆ tÉ´ÉÉ * Bä¸Éå Eò°ü‡xÉ VÉÒ´ÉÉ* ‡xÉi©É nùä´ÉÉ SÉÉ•ôÉ´Éå
*
iÉÆ´É ¨»hÉä ´ÉxɨÉɳýÒ * P©ÉÉ®úä Eòɇ`ö©ÉÉ EòÉƤɳýÒ* +ÉiÉÉÆ VÉÉ>ðÆ JÉä³ýÒ¨Éä³ýÓ * MÉÉ<Ç
SÉÉ®úɴɪÉÉ **13**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä |Éä¨Éå vÉÉ•ôÓ * EòÉähÉÉ xÉ ¸ÉÉ»þ´Éä SÉÉ•ôÒ * MÉÉ<Ç MÉÉä{ÉɳýÉƇ¸É Eäò•ôÒ*
+É{ÉhÉ ªÉÉƺɮúÒ *
+ɇVÉ VÉÉ•ôÉ +ÉxÉÆnù * +ɇVÉ VÉÉ•ôÉ +ÉxÉÆnù * SÉÉ•ôä {É®ú¨ÉÉxÉÆnù * ¸É´Éå
+ɨ»ÉƸɇ»þiÉ **14**
149
©ÉÉ »þÉä ©ÉÉ SÉ•ôÉ VÉÉ>ðÆ ¸ÉEò³ýÉ * {ÉÉ»þÉå »þÉ ¸ÉÉä»þ³ýÉ +ɇVÉ ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉÓSÉÉ **1**
´ÉÉ<•ôÉ MÉÉä{Éɳýå ´ÉähÉÖxÉÉnù {Éb÷ä EòÉxÉÓ * vÉÒ®ú xÉ´»þä ¨ÉxÉÓ ‡SÉkÉ VÉÉ•ôå SÉÆSɳý **vÉÞ**
=®ú•ôå iÉå ¸ÉÉÆb÷É EòÉ¨É xÉEòÉ Eò°üÆ MÉÉä´ÉÒ* »þä ‡SÉ ´Éä³ý `öÉ´ÉÒ ¨ÉVÉ EÞò·hɦÉä]õÒSÉÒ
**2**
‡xÉ´ÉiÉÒ•ô b÷Éä³ýä ©ÉÉSÉå ¶ÉÒ¨ÉÖJÉ {ÉÉ»þÉiÉÉÆ * ¤ÉÉä•ôiÉÒ iÉå +ÉiÉÉÆ PÉ®úSÉÓ ºÉÉäºÉÚÆ ´ÉÉ<Ç]õ
**3**
EÞò·hɦÉä]õÒ+Éb÷ EòÉÆ»þÓ xÉÉ´Éb÷ä +ÉhÉÒEò * •ôÉVÉ iÉ®úÒ •ôÉäEò ¨ÉxÉ VÉÉ•ôå =nùɸÉ
**4**
BEòÉBEòÓ SÉɇ•ô©É䱩ÉÉ ¸ÉÉnùÉ´ÉÒiÉ ¸É´Éå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´Éå °ü{Éå Eäò±©ÉÉ iÉx¨É©É
**5**
¡ÖòMÉb÷¬É - +¦ÉÆMÉ 2
150
¡ÖòMÉb÷Ò ¡Úò ¡ÖòMÉb÷Ò PÉɇ•ôiÉÉÆ =PÉb÷Ò ®úÉ»þä * •ôÉVÉ ¸ÉÉÆb÷Éä‡xÉ BEò BEòÒ {ÉÉ»þä **1**
¡ÖòMÉb÷Ò MÉä +´ÉPÉå ¨ÉÉäb÷Ò MÉä * iÉ®úÒSÉ MÉÉäb÷Ò MÉä ºÉƺÉÉ®ú iÉÉäb÷Ò MÉä **vÉÞ**
¨ÉÉMÉå VÉå ‡„ÉEò•ôÒ »þÉäiÉÒ¸É {ÉÉä]õÓ * iÉå ‡SÉ ‡´ÉSÉÉ°ü‡xÉ +ÉiÉÉÆ =SSÉÉ®úÒ +Éä`öÓ **2**
‡jÉMÉÖhÉÉÆSÉÒ ´ÉähÉÒ iÉÖZÉä =b÷iÉä {ÉÉ`öÓ * ¸ÉÉ´É°ü‡xÉ vÉ®úÒ PÉÉ•ôÒ ¨ÉÚ³ý¤ÉÆnùÓ MÉÉÆ`öÒ **3**
+ÉMɳýå {ÉÉ=•ô ÊVÉEäò BEòÉBEò * {ÉɴɸÉÒ ¨ÉÉxÉ »þä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÒ ‡iÉx»þÒ •ôÉäEò **4**

Page 38 of 1252

iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÖVɨÉVɨÉvªÉå BEò ¦ÉÉ´É* ºÉ¨É iÉÖEåò ¤ÉÉ®ú PÉä>ðÆ {ÉÉ´ÉÉå =ÆSÉ `öÉ´É **5**
151
¡ÖòMÉb÷Ò ¡Úò ¸É´ÉiÉÒ ¨ÉÉZÉä iÉÚÆ * »þÉMÉÖ‡xÉ ¦É®ú•ôå vÉÚ iÉÖZ©ÉÉ føÖÆMÉÉ iÉÉåb÷ɴɇ®ú **1**
¡ÖòMÉb÷Ò PÉäiÉÉÆ +É•ôÒ »þ®úÒ * >ð`ö VÉÉ´ÉÉä VÉMÉxÉÉä´É®úÒ **vÉÞ**
»þÉiÉ{ÉÉ©É ¤Éå¤É³ý VÉÉiÉÒ * føÖÆMÉhÉ PÉÉ䇳ýiÉÉÆ •ôÉMÉä ¨ÉÉiÉÒ **2**
ºÉÉiÉ {ÉÉÆSÉ +ɇhɱ©ÉÉ »þ®úÒ * ´ÉÉÆSÉÖxÉÒ EòÉ©É iÉMɸÉÒ {ÉÉä®úÒ **3**
¸É®ú•ôÉ nù¨É {ÉÉÆMÉ•ôä {ÉÉ©É * +ÉZÉÖ‡xÉ ´É®úÒ PÉÉ䇳ý¸ÉÒ EòÉ©É **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉZÉÖxÉ iÉ®úÒ * ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå iÉå MÉvÉb÷Ò Eò®úÒ **5**
**2**
•ôJÉÉä]õÉ - +¦ÉÆMÉ 1
152
•ô©Éä •ô©Éä •ôJÉÉä]õÉ * ¨ÉÚ³ý¤ÉƇnù EòɸÉÉä]õÉ * ¦ÉÉ´ÉÉ Eäò•ôå ¸ÉÉ»þå * +ÉiÉÉÆ ¨ÉÉZÉå {ÉÉ»þå
**1**
»þÉiÉÉä»þÉiÉÓ MÉÖÆiÉ•ôÒ * VÉÒ´É{ÉhÉÉ ¨ÉÖEò•ôÒ* vÉÒ®ú ¨ÉÉZÉÉ ‡xÉEòÉ * ¸ÉÉÆb÷Ó ¤ÉÉä•ô ‡¡òEòÉ
**2**
+ÆMÉÒEòÉ®úÒ »þ‡®ú * xÉEòÉä {Éb÷Éå ¡äò®úÒ * •ôÉVÉ vÉ®úÓ ¦ÉÉÆb÷ä * VÉMÉ ZÉÉäb÷Ò ®úÉÆb÷ä **3**
¤Éè¸É ¦ÉÉ´ÉÉ {ÉÉ`öÓ* BäEò ¨ÉÉZ©ÉÉ MÉÉä·]õÒ * Eäò•ôÉ ¸ÉÉÆb÷Ó MÉÉä»þÉä * ©ÉälÉå vÉ®úÓ ¨ÉÉä»þÉä
**4**
{ÉÉ`ö¨ÉÉä®úÉ b÷Éä•ô * +É´É®úÒ iÉå ¤ÉÉä•ô * {ÉÉÆMÉ•ôÒ¸É ¤ÉɳýÉ * {ÉÖføå +´ÉEò³ýÉ **5**
+ÉiÉÉÆ =¦ÉÒ `öɪÉÓ * =¦ÉÉ=¦ÉÓ {ÉɽþÓ * xÉEòÉä ½þÉä>ðÆ b÷ÖEò®úÒ * {ÉÖføå MÉÉfø´É EÖòiÉ®úÒ
**6**
xÉɨÉÉ Eäò•ôå JÉ®úå * +É{ÉÖ•ôå ¨©ÉÉ ¤É®úå* iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©Éä®úÒ * {ÉÉÆMɇ´É±©ÉÉ {ÉÉä®úÒ **7**
½ÖÆþ¤É®úÒ - +¦ÉÆMÉ 1
153
iÉÖ„ÉÓ EòÉähÉ PÉÉ•ôÒ »þÖƤɮúÒ * ¸ÉÉ»þÒ {ÉÉÆMɱ©ÉÉ +`ö®úÉ SÉÉ®úÒ **vÉÞ**
ºÉ½þ»É ¨ÉÖJÉÉ´É®úÒ ½þ®úÒ * „Éä·É ‡„Éhɇ´É•ôå **1**
SÉåb÷Ö´ÉɸɴÉå PÉÉiÉ•ôÒ =b÷Ò * xÉɇlÉ•ôÉ Eòɇ³ý©ÉÉ nùä>ð‡xÉ ¤ÉÖb÷Ò **2**
+„ÉÖrù {ÉÒiÉÉÆ Eò¯ûhÉÉ xÉÉ»þÓ * iÉÖ´ÉÉÆ ¨ÉÉ=„ÉÒ »þÒ ¨Éɇ®ú©Éä•ôÒ **3**
®úÉ´ÉhÉÉSÉå PÉ®ú ¤ÉÖb÷‡´É•ôå ¸ÉÉ®úå * i©ÉÉSÉÓ ®úÉÆb÷É{ÉÉä®úå ¨Éɇ®ú©Éä•ôÓ **4**

Page 39 of 1252

VÉÉhÉÉä iÉÉä `öÉ´ÉÉ +É»þä‡¸É +ɨ»ÉÆ * iÉÖ´ÉÉÆ +É{ÉÖ•ôÉ ¨ÉɨÉÉ ¨Éɇ®ú©Éä•ôÉ **5**
©ÉÉ„ÉÓ JÉä³ýiÉÉÆ xÉÉ„É lÉÉä°ü * iÉÖEò©Éɸ´ÉɨÉÒ
ºÉÉ®úÆMÉvÉ°ü **6**
**1**
½þ¨ÉɨÉÉ - +¦ÉÆMÉ 2
154
¨É„ÉÓ {ÉÉä®úÉ PÉä ®úä ¤ÉÉ®ú * iÉÖZÉå ¤ÉÖVÉÒxÉ JÉÉ•ôÒ•ô uùÉ®ú **1**
{ÉÉä®úÉ ½þ¨ÉɨÉÉ ®úä ½þ¨ÉɨÉÉ ®úä **vÉÞ**
¨É„ÉÓ »þ¨ÉɨÉÉ iÉÚÆ PÉÉ•ôÓ * {ÉÉä®úÉ ´É®úÒ ¸ÉÉƦÉɳýÓ JÉÉ•ôÓ **2**
iÉ®úÒ SÉ ¨É„ÉÓ ¤ÉÉä•ô * {ÉÉä®úÉ ‡VÉ´»þɲ©ÉÉSÉÒ +Éä•ô **3**
¨É„ÉÓ PÉäiÉÉÆ ¦ÉÉ¸É * VÉÒ´ÉÉ ¨ÉÒiÉÚÆ{ÉhÉÉ xÉÉ¸É **4**
¨ÉVÉ ºÉ´Éå JÉ®úÉ * {ÉhÉ VÉÉ>ðÆ xÉänùÒ PÉ®úÉ **5**
+ɨÉÖ‡SÉ©Éä ®úÆMÉÓ * nùÖVÉå iÉMÉäxÉÉ ©Éä ¸ÉÆMÉÓ **6**
iÉÖCªÉɺɴÉå ¦ÉÉºÉ * ½þ®úÒ VÉÒ´ÉÉ Eò®úÒ xÉÉºÉ **7**
155
»þ¨ÉɨÉÉ ®úä {ÉÉä®úÉ »þ¨ÉɨÉÉ ®úä * »þ¨ÉɨÉÉ PÉɇ•ôiÉÉÆ `öEò•ôå {ÉÉä®ú* Eò®úÒ ©Éä®úZÉÉ®ú
SÉÉ膩ÉÉ„ÉÒSÉÒ **1**
{ɇ»þ•ôä {É»þÉ®úÉ ®úÆMÉɇ¸É +É•ôå * ¸ÉÉä»þÆ ¸ÉÉä»þÆ ¸Éå ¤ÉÉ®ú PÉäiÉ•ôå * nùäJÉÉä‡xÉ MÉb÷Ò iÉå
‡´É¸É®ú•ôå * b÷É<ÈÇ {ɇb÷•ôå +É{ÉhÉSÉÒ **vÉÞ**
nùָɆ©ÉÉ {É»þÉ®úÉ ¨É»þÉ +ÉxÉÆnùå * »þ¨ÉɨÉÉ PÉÉ•ôÒ UôÆnùUôÆnùå* ‡nù¸É ´ÉÉb÷ä iÉÉå MÉÉäb÷ ´ÉÉ]õä
* {ɇ®ú {ÉÖføå xÉähÉä {ÉÉä®ú EòÉªÉ ½þÉäiÉå iÉå **2**
‡iɸɆ©ÉÉ {É»þÉ®úÉ PÉäiÉ•ôÉ ¤ÉÉ®ú * +»þÆ{ÉhÉä {ÉÉ©É xÉ ®úÉ»þä ‡¸lÉ®ú * ¸ÉÉä¸É ¸ÉÉä¸É Eò‡®úiÉÉÆ
b÷É<È {Éb÷¸ÉÒ * ¸Éi©É VÉÉhÉå »þÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú **3**
SÉÉèl©ÉÉ {É»þÉ®úÉ »þ¨ÉɨÉÉ * PÉɇ•ô¸ÉÒ EòÉÆ{ɇ´É¸ÉÒ »þÉiÉ{ÉÉ©É * ¸ÉÖ†©ÉÉ{Éɇ]õ•ôÉSÉÉ {ÉÉä®ú
©É¨É * i©ÉÉSÉä {Éb÷•ôÒ¸É b÷É<È **4**
»þ¨ÉɨÉÉ PÉɇ•ôiÉÉÆ ¦©ÉÉ•ôÉ iÉÖEòÉ i©ÉÉxÉå ¸ÉÉƇb÷•ôÒ MÉb÷¬ÉSÉÒ ¸ÉÉä<Ç * ©ÉÉnù´ÉÉÆSÉÉ ¨ÉÚ•ô
BEò ‡´É`öÉä¤ÉÉ i©ÉɸɴÉå SÉɇ®úiÉÉä MÉÉ<Ç **5** **2**
MÉÉ<Ç - +¦ÉÆMÉ 1
156

Page 40 of 1252

+ɨ½ÉÆ PÉ®úÓ BEò MÉÉ©É nùÖ¦ÉiÉÉ »þä * {ÉÉx»þÉ xÉ ¸É¨ÉÉ©Éä ‡jɦÉÖ´ÉxÉÓ **1**
´ÉÉxÉ iÉä ºÉÉƴɳýÒ xÉÉÆ´É iÉä ¸ÉÒvÉ®úÉ * SÉ®úä ´ÉºÉÖÆvÉ®úÉ SÉÉènùÉ ¦ÉÖ´ÉxÉå **vÉÞ**
´Éi¸É xÉÉ»þÓ ¨ÉÉ©É ¦É•ôi©ÉÉ ¸É´Éå VÉÉ©É * EÖò´ÉÉdzýÒ iÉÉä •ôÉ»þä ¦ÉɴɦɮúhÉÉ **2**
SÉ»þÚÆ vÉÉ®úÓ IÉÒ®ú ´ÉÉä³ý•ôÒ +¨ÉÖ{É * vÉÉ•ôä ¸ÉxÉEòɇnùEò ‡¸Érù ¨ÉÖxÉÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÒ ¦ÉÚEò iÉälÉå EòÉ©É * VÉÉäMÉɇ´ÉiÉä ¨ÉÉ©É ‡iÉx»þÒ
•ôÉäEòÉÆ **4**
**1**
EòÉÆb÷hÉ - +¦ÉÆMÉ 2
157
‡¸Érù Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ `ö䇴ɕôå EòÉÆb÷hÉ * ¨ÉVÉ ¸ÉÉÆMÉÉiÉÒhÉ „ÉÖrù ¤ÉÖ‡rù MÉä **1**
+É`ö´É »þÉ vÉ®úÓ ¨ÉVÉ VÉÉMÉå Eò®úÓ * ¨ÉɇMÉ•ôä {ÉÉ»þÉ®úÓ ¸Éä´É‡]õSÉÉ MÉä **vÉÞ**
¸É¨É iÉÖEåò PÉÉ´É PÉÉ•ôÓ ´ÉÉä ¸ÉÉVÉhÉÒ * ¨ÉÒ iÉÖVɇ¨É³ýhÉÒ VÉÆ´É ‡¨É³ýå **2**
BEò Eò„ÉÒ {ÉÉJÉb÷Ò nùָɮúÒ ‡xÉ´Éb÷Ò * ‡xÉ&„Éä·É ‡iɸÉb÷Ò +ÉäVÉ Eò®úÒ **3**
ºÉ®ú•ôå EòÉÆb÷hÉ {ÉÉEò‡¸É‡rù Eò®úÒ * ¨Éä³ý´ÉhÉ ‡IÉ®úÒ¸ÉÉEò®úäSÉå **4**
=rù´É +GÚò®ú ¤ÉÆvÉÖ nùÉäPÉäVÉhÉ * ¤ÉÉ{É xÉÉ®úɪÉhÉ VÉä´ÉhÉÉ®ú **5**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ ¨ÉÉ»þä®úÓ +É´Éb÷Ò * ¨»hÉÉä‡xÉ iÉÉÆiÉb÷Ò ¨ÉÚ³ý Eäò•ôå **6**
158
ºÉÉ´Éb÷Ó EòÉÆb÷hÉ +Éä´ÉÒ xÉÉ®úɪÉhÉ * ‡xÉ´Éb÷ä +É{ÉhÉ ¦ÉÚ¸É ¸ÉÉ®ú **1**
¨Éָɳý +ÉvÉÉ®úÓ +É´É°ü‡xÉ vÉ®úÓ * ¸ÉÉÆ´É®úÉä‡xÉ ‡lÉ®úÓ PÉÉ´É PÉÉ•ôÓ **vÉÞ**
´ÉÉVÉiÉÒ EòÉÆEòhÉå +xÉÖ»þÉiÉ MÉVÉ®úå * UôÆnù ¨Éɇ»þ©Éä®úä MÉÉ>ðÆ MÉÒ‡iÉ **2**
EòÉƇb÷iÉÉ EòÉÆb÷hÉ xÉ´»þä ¦ÉÉMÉ „ÉÒhÉ * iÉÖVɨÉVÉ{ÉhÉ ‡xÉ´Éb÷ä iÉÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä °ü{É =¨É]õä +ɇ®ú¸ÉÉ * {ÉÉEò i©ÉÉ ¸É‡®ú¸ÉÉ
„ÉÖrù VÉÉ•ôÉ **4**
**2**
+Éb÷ºÉhÉ nù³ýhÉ - +¦ÉÆMÉ 1
159
„ÉÖrùÒSÉå ¸ÉÉ®úÉä‡xÉ ¦É‡®ú©Éä•ôÒ {ÉɳýÒ * ¦É®úb÷Éä‡xÉ ´ÉÉåMɳýÒ xÉÉ¨É Eäò•ôå **1**
+Éb÷¸ÉÉä‡xÉ „ÉÖrù Eò®úÓ ´ÉÉä ¸ÉÉVÉhÉÒ * ‡¸Érù EòÉÆ {Éɇ{ÉhÉÒ xÉɇ¸É©Éä•ôå **vÉÞ**
¸ÉÖ{ÉÓ iÉÉå ‡SÉ {ÉÉ»þå vÉb÷ =Mɇ]õ•ôå * xÉ´»þiÉÉÆ xÉɇ¸É•ôå VÉMÉZÉÉäb÷Ò **2**
¸ÉÖ{ÉÓ iÉÉå ‡SÉ +É»þä iÉÖVÉ iÉå +ÉvÉÒxÉ * nù‡³ý±©ÉÉ VÉä´ÉhÉ VÉè¸Éå iÉè¸Éå **3**

Page 41 of 1252

¸ÉÖ{ÉÓ iÉÉå ‡SÉ ¸ÉÆMÉ PÉä<È vÉb÷¡Öòb÷Ò * BEò¸ÉÉ MÉvÉb÷Ò xÉÉ¸É Eäò•ôÉ **4**
nù‡³ýiÉÉÆ +Énù³ýä iÉÖVÉ EòÉÆ xÉ Eò³ýä * EòÉ©É MÉä•ôä b÷Éä³ýä EòÉxÉ iÉÖZÉä **5**
¸ÉÖ{ÉÓ iÉÉå ‡SÉ ´ÉÉäVÉ xÉ Eò‡®úiÉÉÆ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * {Éb÷¸ÉÒ ¸ÉÉÆnùÒ¸É
iÉÖEòÉ ¨½hÉä **6**
**1**
nù³ýhÉ - +¦ÉÆMÉ 1
160
„ÉÖrù nù³ýhÉÉSÉå ¸ÉÖJÉ ¸ÉÉÆMÉÉå EòÉ<Ç * ¨ÉÉxɇ´ÉiÉ ¸É<ǤÉÉ<Ç iÉÖVÉ **1**
„ÉÖrù iÉå ´É³ýhÉ •ô´ÉEò®úÒ {ÉÉ´Éä * b÷Éä•ô‡´ÉiÉÉÆ ‡xÉ´Éä +·]õÉÆMÉ iÉå **vÉÞ**
„ÉÖrù »þå VÉ䇴ÉiÉÉÆ iÉxÉ ‡xÉ´Éä ¨ÉxÉ * +±{É i©ÉÉ <ÆvÉxÉ ¤ÉÖb÷É •ôÉMÉä **2**
„ÉÖrù i©ÉÉSÉÉ {ÉÉEò ¸ÉÖ‡SÉiÉ SÉÉÆMÉ•ôÉ * +‡´É]õ iÉ©ÉÉ•ôÉ xÉÉ„É xÉÉ»þÓ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä „ÉÖrù +É´Éb÷ä ¸ÉEò³ýÉÆ * §ÉiÉÉ®ú ´ÉäMɳýÉ xÉ
Eò®úÒ VÉÒ´Éå **4**
**1**
161
={ÉVÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ {ÉÖføiÉÒ ©Éä>ðÆ * EòÉ•ôÉ JÉÉ>ðÆ nù»þÓ¦ÉÉiÉ **1**
´ÉèEÖòÆ`öÓ iÉÉå BäºÉå xÉɽþÓ * Eò´É³ý EòÉƽþÓ EòɱªÉÉSÉå **vÉÞ**
BEò¨ÉäEòÉÆ nùä>ðÆ ¨ÉÖJÉÓ * ¸ÉÖJÉÓ PÉÉ•ôÚÆ »þÖƤɮúÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´Éɳý´ÉÆ]õ * ¤É®ú´Éå xÉÒ]õ =kÉ¨É **3**
162
©ÉÉ•ô iÉ®ú ©ÉÉ ®úä •ôÉMÉå * +´ÉPÉä ¨ÉÉZ©ÉÉ ¨ÉÉMÉå ¨ÉÉMÉå **1**
+ɇVÉ nùäiÉÉå {ÉÉä]õ¦É®úÒ * {ÉÖ®úä ¨»hÉÉ•ô iÉÉå´É®úÒ **vÉÞ**
»þ³ýÚ »þ³ýÚ SÉ•ôÉ * EòÉähÉÒ EòÉähÉÉ„ÉÓ xÉ ¤ÉÉä•ôÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉÉÆb÷É PÉÉ]õä * iÉähÉå xÉEòÉ ¦É°üÆ {ÉÉä]õå **3**
163
Ê„ÉEåò •ôɇ´É©Éä•ôå nùÖ®úÒ * »þÉäiÉÉå ‡iÉPÉÉÆSÉä ¨ÉÒ ´É®úÒ **1**
iÉÖ¨½Ò ´½þÉ®úä nùÉä»þÓEòb÷ä * ¨ÉÖJÉ {ɸɰü‡xÉ MÉb÷ä **vÉÞ**
´ÉɽþÉiÉÒ iªÉÉ vÉÉ®úÉ* PªÉÉ®úä nùÉä½þÓSªÉÉ EòÉå{É®úÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉiÉÓ ]õÉäEòÉ * +‡vÉEò =hÉå xÉänùÒ BEòÉ **3**

Page 42 of 1252

164
{ɳýÉ•ôä iÉä ¦©ÉÉb÷ * i©ÉÉƇ¸É ©ÉälÉå VÉÉ•ôÉ xÉÉb÷ **1**
vÉÒ]õ PÉäiÉÒ vÉhÉÒ´É®úÒ * Ê„ÉEòÓ =iɇ®úiÉÉä »þ®úÒ **vÉÞ**
+É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ ¨ÉiÉÓ * {Éb÷•ôÓ ‡´ÉSÉÉ®úÓ iÉÓ ‡®úiÉÓ **2**
iÉÖEòÉ •ôÉMÉä P©ÉÉ®úä {ÉÉ©ÉÉÆ * Eéò {ÉÉ´ÉÉ•ô ©ÉÉ `öÉ©ÉÉ **3**
165
vÉÉ•ôå ¨ÉMÉ {ÉÉä]õ * Eäò•ôÉ MÉb÷¬ÉÆxÉÒ ¤ÉÉä¦ÉÉ]õ **1**
©Éä ®úä ©Éä ®úä xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ * ¤ÉÉä•ôÉå +¤ÉÉä•ôh©ÉÉ JÉÖhÉÉ **vÉÞ**
JÉÉÆtÉ´É®úÒ ¦ÉÉ®ú * iÉÓ ‡„ÉhÉiÉÒ ¤É»þÖ ¡òÉ®ú **2**
iÉÖEò©ÉÉS©ÉÉ nùÉiÉÉ®úå * xÉä•ôÓ ¸ÉÖJÉÒ Eäò•ôÓ {ÉÉä®úå **3**
166
{ÉÉ»þÉiÉÒ MÉÉè³ýhÉÒ * iÉÆ´É {ÉÉ•ôlÉÒ nùÖvÉÉhÉÒ **1**
¨»hÉiÉÒ xÉÆnùɇSÉ©ÉÉ {ÉÉä®úå * +ɇVÉ SÉÉä®úÒ Eäò•ôÒ JÉ®úå **vÉÞ**
i©Éɇ´ÉhÉ »þä xÉɸÉÒ xÉ´»þä nùָɇ®ú©ÉÉ Bä¸ÉÒ **2**
¸É´Éå iÉÖEòÉ ¨Éä³ýÉ * i©ÉÉhÉå +MÉÖhÉÉ +ɇhÉ•ôÉ **3**
167
+ÉiÉÉÆ Bä¸Éå Eò°üÆ * nùÉäPÉÉÆ vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉ°üÆ **1**
¨ÉMÉ ]õɇEòiÉÒ »þä JÉÉäb÷Ò * iÉÉåb÷Ó •ôÉMÉ•ôÒ iÉä MÉÉäb÷Ò **vÉÞ**
EòÉåb÷ÚÆ PÉ®úɨÉvÉÓ * xÉ ¤ÉÉä•ôÉä‡xÉ VÉÉMÉÉå ¤ÉÖrùÒ **2**
¤ÉÉä•ôɇ´ÉiÉÉä nùä´ÉÉ * iÉÖEòÉ Mɇb÷©ÉÉÆSÉÉ ¨Éä³ýÉ´ÉÉ **3**
168
MÉb÷Ò MÉä•ôä ®úb÷Ò * EòÉx»þÉä xÉänùÒ¸É iÉÚÆ SÉføÒ **1**
+ɨ»Ò xÉ JÉä³ýÉå xÉ JÉä³ýÉå * +É•ôÉ ¦ÉÉ´É iÉÖZÉÉ Eò³ýÉå **vÉÞ**
xÉ ºÉɽþÉ´Éä ¦ÉÉ®ú* ¤É»þÖ •ôÉMÉiÉÉä =„ÉÒ®ú **2**
iÉÖEòÉ +É•ôÉ ®úÉMÉå * ©Éä>ðÆ xÉänùÒ ¨ÉÉMÉå ¨ÉÉMÉå **3**

Page 43 of 1252

»þÉ•ô - +¦ÉÆMÉ 2
169
©É¨ÉÖxÉäiÉ]õÓ ¨ÉÉƇb÷•ôÉ JÉä³ý * ¨»hÉä MÉÉä{Éɳý Mɇb÷©ÉÉƇ¸É **1**
»þÉ•ô ¨É»þÉ»þÉ•ô ¨ÉÉÆb÷É * ´ÉÉ=MÉÒ ¸ÉÉÆb÷É ¨ÉÉäEò³ýÒ **vÉÞ**
xÉÉÆ´Éå `öä´ÉÚ‡xÉ ´ÉÉÆ]õÉ MÉb÷Ò * xÉ ´ÉVÉä ®úb÷Ò ¨ÉMÉ EòÉähÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉx»þÉä ‡iɳýiÉÉÆnù²©ÉÉ * ÊVÉEäò iÉÉä Eò®úÒ +É{ÉÖ•ôÉ JÉ䲩ÉÉ **3**
170
¤É³ýå b÷É<È xÉ {Éb÷ä »þ®úÒ * ¤ÉÖ‡rù Eò®úÒ „ÉÉ»þhÉÉ iÉÉä **1**
¨ÉÉäEò³ýå nùä´ÉÉ JÉä³ýÉå tÉ´Éå * ºÉ¨É ¦ÉÉ´Éå ºÉÉÆ{Éb÷ɴɪÉÉ **vÉÞ**
ªÉäiÉÉä VÉÉiÉÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ * xÉ Eò³ýä Eò³ýÉ ºÉÉÆ{Éb÷iÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä vÉ®úÉ `öÉ©ÉÓS©ÉÉ `öÉ©ÉÓ * ‡¨É`öÒ VÉÒ´ÉÓ
{ÉÉ©ÉÓ PÉÉ•ôÖ‡xÉ©ÉÉÆ **3**
**2**
ºÉÖiÉÖiÉÚ - +¦ÉÆMÉ 1
171
VÉҴɇ„É´ÉÉS©ÉÉ ¨ÉÉÆb÷Ú‡xÉ »þÉ•ôÉ * +»þÆ ¸ÉÉä»þÆ nùÉäx»þÒ ¦Éäb÷iÉÒ ¦É•ôÉ **1**
PÉÉ•ôÒ ¸ÉÖiÉÖiÉÚ ‡¡ò®úÉä‡xÉ {ÉÉ»þÒ +É{ÉÖhÉɇ¸É * {ÉÉ»þÒ ¤É‡³ý©ÉÉ iÉÉä ¨ÉɇMÉ•ôÉ iÉÖ]õÒ
{ÉÖ‡fø•ôɇ¸É **vÉÞ**
JÉ䇳ý©ÉÉ iÉÉä »þÉ•ô ¸ÉÉƦÉɳýÒ * vÉÖ¨É PÉÉ•ôÒ iÉÉä {Éb÷ä {ÉÉiÉɳýÓ **2**
¤É‡³ý©ÉÉ MÉÉÆfø¬É iÉÉä ‡SÉ JÉä³ýä * nù¨É {ÉÖ®úä iÉÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ JÉä³ýä **3**
»þÉiÉÓ {Éb÷ä iÉÉä ‡SÉ føÉÆMÉ * nù¨É {ÉÖ®úä iÉÉä JÉ䇳ý©ÉÉ SÉÉÆMÉ **4**
¨ÉÉMÉå {ÉÖføå {ÉÉ»þä iÉÉä ÊVÉEäò * »þÉiÉÓ {Éb÷ä iÉÉä ‡SÉ +ÉvÉÉ®ú ‡¡òEäò **5**
+É{ɱ©ÉÉ ¤É³ýå Jɳýä ®úä ¦ÉÉ<Ç * Mɇb÷©ÉÉSÉÒ ¸ÉÉÆb÷Éä‡xÉ ¸ÉÉä<Ç **6**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÒ JÉ䇳ý©ÉÉ xÉ´»þå * ‡VÉEòb÷ä {Éb÷å i©ÉɇSÉ ¸É´Éå
**7**
**1**
172
+xÉÆiÉ ¥É¨»ÉÆb÷ä =nù®úÓ * »þ‡®ú »þÉ ¤ÉɳýEò xÉÆnùÉ PÉ®úÓ **1**
xÉ´É•ô Eäò´»þb÷å Eäò´»þb÷å * xÉ Eò³ýä EòÉx»þÉä¤ÉÉSÉå EòÉäb÷å **vÉÞ**
{ÉÞl´ÉÒ VÉähÉå iÉÞ{iÉ Eäò•ôÒ * i©Éɇ¸É ©É„ÉÉänùÉ ¦ÉÉäVÉxÉ PÉÉ•ôÒ **2**

Page 44 of 1252

‡´É…É´©ÉÉ{ÉEò Eò¨É³ýÉ{ÉiÉÒ* i©Éɇ¸É MÉÉè³ýhÉÒ Eò‡b÷©Éä PÉäiÉÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉ]õvÉÉ®úÒ* ¦ÉÉäMÉ ¦ÉÉäMÉÚxÉ ¥É¨½SÉÉ®úÒ **4**
173
EÞò·hÉ MÉÉäEÖò³ýÓ VÉx¨É•ôÉ * nùÖ·]õÉÆ SɳýEòÉÆ{É ¸ÉÖ]õ•ôÉ **1**
»þÉäiÉÉÆ EÞò·hÉÉSÉÉ +´ÉiÉÉ®ú * +ÉxÉÆnù Eò‡®úiÉÒ PÉ®úÉäPÉ®ú **vÉÞ**
|Éä¨É xÉÉ¨É ´ÉÉSÉå MÉÉiÉÒ * ºÉnùÉ +ÉxÉÆnùå xÉÉSÉiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þ®úiÉÒ nùÉä·É * +ÉxÉÆnùÉxÉå Eò‡®úiÉÒ PÉÉä·É **3**
174
¨Éä³ý=‡xÉ ¸ÉEò³ý MÉÉä{Éɳý * EòÉÆ»þÓ Eò‡®úiÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú **1**
SÉ•ôÉ VÉÉ>ðÆ SÉÉä°üÆ •ôÉähÉÒ * +ɇVÉ PÉä>ðÆ SÉÆpùvÉhÉÒ * ´Éä³ý •ôɇ´É©Éä•ôÉ +ZÉÖhÉÒ*
BEòÉEò‡®úiÉÉÆ MÉb÷ä »þÉä **vÉÞ**
´ÉÉ]õ Eòɇfø•ôÒ MÉÉäÊ´ÉnùÓ * ¨ÉÉMÉå MÉÉä{ÉɳýÉÆSÉÒ ¨ÉÉÆnùÒ **2**
+´ÉPÉÉ ‡SÉ ´ÉÉ´É®úä * Eò³ýÉå xÉänùÒ EòÉähÉÉ ‡¡ò®úä **3**
PÉ®ú {ÉÉ»þÉä‡xÉ BEòÉÆiÉÉSÉå * xɴɇ´ÉvÉÉ xÉ´ÉxÉÒiÉÉSÉå **4**
‡®úPÉä +É{ÉhÉ ¦ÉÒiÉ®úÒ * {ÉÖ®ú´ÉÒ ¨ÉÉlÉÖ‡•ô©ÉÉS©ÉÉ »þ®úÒ **5**
¤ÉÉä•ôÉå xÉänùÒ ¨»hÉä ¸lÉÒ®ú * JÉÖhÉÉ nùÉ´ÉÒ JÉÉ ®úä IÉÒ®ú **6**
175
vÉx©É i©ÉÉ MÉÉè³ýhÉÒ <ÆpùÉS©ÉÉ {ÉÚVÉxÉÓ * xÉè´Éät ‡»þ®úÉä‡xÉ JÉÉiÉÉä EÞò¹hÉ **1**
+®úä EÞò·hÉÉ <Æpù +¨É®ú <‡SUôiÉÒ * EòÉähÉ iÉ©ÉÉÆ|ɇiÉ ©Éä<•ô +ÉiÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´É nùÉJÉ´ÉÒ Ê´ÉnùÉxÉ * xÉè´Éät JÉÉ>ðxÉ »þɸÉÉå •ôÉMÉä **3**
176
iÉÖ¨»Ò MÉÉä{ÉÒ ¤ÉɳýÉ ¨ÉVÉ Eèò„ÉÉ xÉähÉÉ * <Æpù +¨É®ú®úÉhÉÉ ¨©ÉÉÆ ‡SÉ Eäò•ôÉ **1**
<Æpù SÉÆpù ¸ÉÚ©ÉÇ ¥É¨»É ‡iÉx»þÒ •ôÉäEò * ¨ÉÉZÉä ¸ÉEò³ýÒEò ©É¨É vɨÉÇ **vÉÞ**
¨ÉVÉ{ÉɸÉÚ‡xÉ©ÉÉ VÉÉ•ôä VÉÒ´É ‡„É´É * nùä´ÉÉÆSÉÉ »þÒ nùä´É ¨ÉÒ SÉ EÞò·hÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä i©ÉÉƸÉÒ ¤ÉÉä•ôä xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * ´©ÉlÉÇ ¨ÉÒ {ÉÉ·ÉÉhÉ VÉx¨ÉÉ +É•ôÉå **3**
177
EòÉÆ ®úä MɨÉɇ´É±©ÉÉ MÉÉ<Ç * +É•ôÒ ´É³ýiÉÒ iÉÖZÉÒ VÉÉ<Ç * ¨ÉÉMÉå VÉÉ•ôå EòÉ<Ç * BEòÉ iÉå

Page 45 of 1252

EòÉ xÉähɺÉÒ **1**
Eäò•ôÉ¸É ¡ò‡VÉiÉ * ¨ÉÉMÉå {ÉÖføå »þÒ ¤É»þÖiÉ * •ôÉVÉ xÉÉ»þÓ ‡xÉi©É * ‡xÉi©É nùÆb÷ {ÉÉ´ÉiÉÉÆ
**vÉÞ**
´ÉÉä•ôÉ JÉÉäb÷É ‡Jɳý MÉÉføÒ * Bä¸ÉÉ EòÉähÉ iÉ©Éä EòÉføÒ * vÉÉÆ´Éä•ô EòÉ {ÉÉb÷Ò * iÉÖZÉÒ
+ÉvÉÓ ´ÉÉäføɳýÉ **2**
SÉÉ•ô vÉÉÆ´Éå * ¨ÉÒ »þÒ ©ÉäiÉÉå iÉÖVɸɴÉå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÆ´É * iÉälÉå xÉÉ»þÓ {ÉÉ´É•ôÒ
**3**
178
EòÉ©É ©ÉÉ ¸ÉÆiÉÉÆSÉä ¨ÉÉxÉÚÆ ={ÉEòÉ®ú * ¨ÉVÉ ‡xÉ®úÆiÉ®ú VÉÉMɇ´ÉiÉÒ **1**
EòÉªÉ nùä´ÉÉ ªÉÉƇ¸É ´»þÉ´Éå =iÉ®úÉ<Ç * `ö䇴ÉiÉÉÆ »þÉ {ÉÉ©ÉÓ VÉÒ´É lÉÉäb÷É **vÉÞ**
¸É»þVÉ ¤ÉÉä•ôhÉå ‡»þiÉ ={Énùä„É * Eò°ü‡xÉ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É ‡„ÉEò‡´ÉiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´Éi¸É vÉäxÉÖ‡SÉ©ÉÉ ‡SÉkÉÓ * iÉè¸Éå ¨ÉVÉ ©ÉäiÉÒ ¸ÉÉƦÉɇ³ýiÉ **3**
179
EòÆ`öÓ vɇ®ú•ôÉ EÞò·hɨÉhÉÒ * +´ÉPÉÉ VÉxÉÓ |ÉEòÉ„É **1**
EòÉ•ôÉ ´ÉÉÆ]õÚÆ BEò¨ÉäEòÉÆ * ´Éè·hÉ´ÉÉ ‡xÉEòÉ ¸ÉÆ§É¨É **vÉÞ**
´ÉÉÆEÖò‡•ô©ÉÉ ¥É¨»É‡nùEòÉÆ * =kÉ¨É •ôÉäEòÉÆ nùÉJÉ´ÉÚÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦ÉÚ¨ÉÆb÷³ýÓ * +ɨ½Ò ¤É³ýÒ ´ÉÒ®ú MÉÉb÷ä **3**
180
Eò´É³ýɇSÉ©ÉÉ ¸ÉÖJÉå * {É®ú¥É¨» VÉÉ•ôå MÉÉä®úJÉå * »þÉiÉ MÉÉä>ð‡xÉ JÉÉ©É ¨ÉÖJÉå *
¤ÉÉä]õɸÉÉÆnùÒ •ôÉähÉSÉå **1**
EòÉähÉ VÉÉhÉä iÉälÉå * EòÉähÉ •ôÉ¦É EòÉÆ iÉå * ¥É¨»É‡nùEòÉÆ nùÖ•ôÇ¦É **vÉÞ**
PÉÉ•ôÒ »þ¨ÉɨÉÉ »þÖƤɮúÒ * {ÉÉÆ´ÉÉ ´ÉÉVÉ´ÉÒ UôÆnùå ¨ÉÉä»þ®úÒ * MÉÉä{ÉɳýÉÆSÉä ¡äò®úÒ * »þ‡®ú UôÆnùå
xÉÉSÉiɺÉä **2**
EòÉ©É xÉ´»þiÉå i©ÉÉ PÉ®úÓ JÉÉ´É©ÉÉ * ‡®úPÉä •ôÉähÉÒ SÉÉä®úÉ´É©ÉÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸É´Éå iÉ©ÉÉ *
+ɨ»Ò »þÒ ¸ÉÉåEò•ôÉå **3**
181
EòÉx½þÉä¤ÉÉ +ÉiÉÉÆ iÉÖ¨½Ò +ɨ½Ò SÉ MÉb÷ä * EòÉähÉÉEòb÷ä VÉÉ>ðÆ xÉänùÚÆ **1**

Page 46 of 1252

´ÉÉ»þÒxÉ iÉÖZÉÒ ¦ÉÉ®ú‡„ÉnùÉä®úÒ * ´É³ýiÉÒ´É®úÒ ªÉä>ðÆ xÉänùÓ **vÉÞ**
fø´É³ýä MÉÉ<ÇSÉå nùÚvÉ EòÉføÚÆ * BEòBEò±ªÉÉÆ `öÉå¤Éä ¨ÉÉ°üÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ]õÉäEò´ÉÚÆ i©ÉÉÆ•ôÉ * VÉä iÉÖZ©ÉÉ ¤ÉÉä•ôÉ ¨ÉÉxÉÒiÉ xÉÉ **3**
182
¤É½þÖ EòɳýÓ ¤É½þÖ EòɳýÒ * +ɨ½Ò nùä´ÉÉSÉÓ MÉÉä´É³ýÓ **1**
xÉÉ»þÓ ‡´É]õÉå nùäiÉ ¦ÉÉiÉ * VÉä>ðÆ ¤ÉäºÉ´ÉÒ ºÉÉÆMÉÉiÉå **vÉÞ**
¤É½þÖ Eòɳýå ¤É½þÖ Eòɳýå * ¨ÉÉZÉå {ÉÉÆPÉ®úä EòÉƤɳýå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉɽþÓ xÉɽþÓ * iªÉÉSÉå +ɨÉSÉå ºÉå EòÉƽþÓ **3**
183
¤É»þÖ ¤É®úÉ ¤É»þÖ ¤É®úÉ * ©ÉɸÉÉÆMÉÉiÉå ‡¨É³ýä SÉÉ®úÉ **1**
¨»hÉÉä‡xÉ VÉÒ´Éå¸ÉÉ`öÓ * PÉäiÉ•ôÒ EòÉx»þÉä¤ÉÉSÉÒ {ÉÉ`öÒ **vÉÞ**
¤É®ú´ÉÉ ¤É®ú´ÉÉ ‡nù¸Éä * ¸É¨ÉÉMÉ¨É ©ÉÉSÉÉ ‡xɇ¨É·Éå **2**
{ÉÖføiÉÒ {ÉÖføiÉÒ iÉÖEòÉ * ¸ÉÉåEò•ôÉ ¸ÉÉåEò‡´ÉiÉÉä •ôÉäEòÉÆ **3**
184
PÉäiÉÒ {ÉÉhªÉɺÉÒ ½þÖƤɮúÒ * iªÉÉÆSÉå ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eò®úÒ **1**
Bä„ÉÒ MÉÉä{ÉɳýÉÆSÉÒ ¸É´Éä * VÉÉiÉÒ ‡iÉEòb÷ä ¨ÉÉMÉå vÉÉÆ´Éä **vÉÞ**
‡¸lÉ®úÉ´É•ôÒ MÉÆMÉÉ * {ÉÉÆMɇ´É•ôÒ ¨»hÉä =MÉÉ **2**
¨ÉÉä½þ®úÒ {ÉÉÆ´ÉÉ EòÉ`öÒ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä ªÉÉÆVɺÉÉ`öÒ **3**
185
´É³ýÒ MÉÉ<Ç vÉÉÆ´Éä PÉ®úÉ * +ɨÉSªÉÉ Eò®úÒ ªÉä®úZÉÉ®úÉ **1**
xÉÉÆ´É PÉäiÉÉÆ iÉÉä VɴɳýÒ * ¤É»þÖ ¦É•ôÉ EòÉx»þÉä ¤É³ýÒ **vÉÞ**
xÉänùÒ {Éb÷Éå =hÉå {ÉÖ®úå* ¨»hÉä +´ÉPÉå ‡SÉ ¤É®úå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡SÉkÉÉ * ´ÉÉ]õä xÉ ´»þÉ´ÉÉ {É®úiÉÉ **3**
186
¨»hÉiÉÒ vÉÉ•ôÉå vÉhÉÒ´É®úÒ * +ÉiÉÉÆ xÉ •ôMÉä ‡„ÉnùÉä®úÒ * xÉ©Éä IÉhɦɮúÒ * +ÉiÉÉÆ ©Éɇ¸É
‡´É¸ÉƤÉÉå **1**
SÉÉ•ô SÉÉ•ô ®úä EòÉx»þÉä¤ÉÉ JÉä³ý ¨ÉÉÆb÷ÚÆ ®úÉxÉÓ * ¤Éè¸É´ÉÚÆ MÉÉä`öhÉÓ MÉÉ<Ç VɨÉÉ Eò°ü‡xÉ

Page 47 of 1252

**vÉÞ**
xÉ •ôMÉä VÉÉ´Éå PÉ®úÉ* SÉÖEò‡•ô©ÉÉ ©Éä®úZÉÉ®úÉ * ¸ÉVVÉxÉ ¸ÉÉä©É®úÉ * ¨ÉɩɤÉÉ{É iÉÚÆ +ɨ»ÉÆ
**2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä vÉÉ•ôå {ÉÉä]õ * +ÉiÉÉÆ Eò„ÉÉSÉÉ ¤ÉÉä¦ÉÉ]õ * {ÉÉ»þÉhÉå iÉä ´ÉÉ]õ * ¨ÉÉMÉå {ÉÖføå
®úɇ»þ•ôÒ **3**
187
iÉÖ‡ZÉ©Éä ¸ÉÆMɇiÉ * VÉÉ•ôÒ +ɨÉÖSÉÒ ‡xÉÊ‚SɇiÉ **1**
xÉÉ»þÓ nùä‡JÉ•ôå iÉå ‡¨É³ýä * ¦ÉÉäMÉ ¸ÉÖJÉÉSÉä ¸ÉÉä»þ³ýä **vÉÞ**
PÉ®úÓ iÉÉEòÉSÉå ºÉ®úÉä´É®ú* ªÉälÉå xÉ´ÉxÉÒiÉÉSÉä {ÉÚ®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ * +ɨ»Ò xÉ ´ÉVÉÉå nù´É‡b÷iÉÉÆ **3**
188
EòɨÉå {ÉÒ‡b÷•ôÉå ¨ÉÉ©ÉÉ * ¤É»þÖ ¨ÉÉ®úÒ xÉÉ»þÓ nù©ÉÉ **1**
iÉÖZ©ÉÉ ®úɇ»þ•ôÉå +ÉvÉÉ®úå * VÉÉ•ôå +´ÉPÉå ‡SÉ ¤É®úå **vÉÞ**
iÉÖZÉä •ôÉMÉ•ôÉå ¸ÉÆMÉiÉÒ* +ÉiÉÉÆ ©ÉäiÉÉå EòÉEÖò³ýiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖZ©ÉÉ ‡¦Éb÷É * EòÉx»þÉä¤ÉÉ »þä MÉä•ôÒ {ÉÒb÷É **3**
‡]õ{É®úÒ - +¦ÉÆMÉ 7
189
JÉä³ý ¨ÉÉƇb÷©Éä•ôÉ ´Éɳý´ÉÆ]õÓ PÉÉ<È * xÉÉSÉiÉÒ ´Éè·hÉ´É ¦ÉÉ<Ç ®úä* GòÉävÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ Eäò•ôÉ
{ÉÉ´É]õhÉÒ * BEò BEòÉ •ôÉMÉiÉÒ•ô {ÉÉ©ÉÓ ®úä **1**
xÉÉSÉiÉÒ +ÉxÉÆnùEò±•ôÉä³ýÓ * {ɇ´ÉjÉ MÉÉhÉå xÉɨÉɴɳýÒ * Eò‡³ýEòɳýɴɇ®ú PÉÉiÉ•ôÒ¸Éä
EòÉºÉ * BEò BEòɽþÖxÉÒ ¤É³ýÒ ®úä **vÉÞ**
MÉÉä{ÉÒSÉÆnùxÉ=]õÒ iÉÖ³ý¸ÉÒS©ÉÉ ¨ÉɳýÉ * »þÉ®ú ‡¨É®ú´ÉiÉÒ MɳýÉÆ * ]õɳý ¨ÉÞnùÆMÉ PÉÉ<Ç
{ÉÖ¹{ɴɯû¹ÉÉ´É* +xÉÖ{ɨªÉ ºÉÖJɺÉÉå½þ³ýÉ ®úä **2**
•ôÖ¤vÉ•ôÓ xÉÉnùÓ •ôÉMÉ•ôÒ ¸É¨ÉÉvÉÒ * ¨ÉÚfø VÉxÉ xÉ®ú xÉÉ®úÒ •ôÉäEòÉÆ * {ÉƇb÷iÉ YÉÉxÉÒ
©ÉÉäMÉÒ ¨É»þÉxÉÖ¦ÉÉ´É * BEò‡SÉ ‡¸Érù¸ÉÉvÉEòÉÆ ®úä **3**
´ÉhÉÉLJ¦É¨ÉÉxÉ ‡´É¸É®ú•ôÒ ©ÉɇiÉ * BEòBEòÉÆ •ôÉä]õÉÆMÉhÉÓ VÉÉiÉÒ * ‡xɨÉdzý ‡SÉkÉå VÉÉ•ôÓ
xÉ´ÉxÉÒiÉå * {ÉɹÉÉhÉÉ {ÉÉZÉ®ú ºÉÖ]õiÉÒ ®úä **4**
»þÉäiÉÉä VÉ©ÉVÉ©ÉEòÉ®ú MÉVÉÇiÉ +Ƥɮú * ¨ÉÉiÉ•ôä »þä ´Éè·hÉ´É ´ÉÒ®ú ®úä * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÉä{ÉÒ

Page 48 of 1252

Eäò•ôÒ {ÉÉ©É´ÉÉ]õ * =iÉ®úÉ´É©ÉÉ ¦É´É¸ÉÉMÉ®ú ®úä **5**
190
BEäò PÉÉ<È JÉä³ýiÉÉÆ xÉ {Éb÷¸ÉÒ b÷É<È * nùÖSÉɲ©ÉÉxÉä `öEò¸ÉÒ•ô ¦ÉÉ<Ç ®úä *
‡jÉMÉÖhÉÉÆSÉä ¡äò®úÒ lÉÉä®ú Eò·]õÒ »þÉä¸ÉÒ * ©ÉÉ SÉÉèPÉÉƸÉÒ iÉ®úÒ vÉ®úÓ ¸ÉÉä<Ç ®úä **1**
JÉä³ý JÉä³ýÉä‡xÉ©ÉÉÆ ‡xÉ®úɳýÉ ‡SÉ ®úÉ»þÒ * ¸ÉÉÆb÷Ò ©ÉÉ ‡´É·É©ÉÉSÉÒ PÉÉ<Ç ®úä *
iÉähÉå ‡SÉ JÉä³ýå ¤É¸É´ÉÆiÉ »þÉä¸ÉÒ * Bä¸Éå ¸Éi©É VÉÉhÉå ¨ÉÉZ©ÉÉ ¦ÉÉ<Ç ®úä **vÉÞ**
ʸɇ{É©ÉÉSÉÉ {ÉÉä®ú BEò JÉ䇳ý©ÉÉ xÉɨÉÉ * iÉähÉå ‡´Éaö•ô ¤É¸É´ÉÆiÉ Eäò•ôÉ ®úä * +É{ÉÖ±©ÉÉ
¸É´ÉÆMɇb÷©ÉÉ ‡¸ÉEò´ÉÚ‡xÉ PÉÉ<È *
iÉähÉå ¸ÉiÉÆiÉ®ú ¡òb÷ VÉÉMɇ´É•ôÉ ®úä * BEò PÉÉ<È JÉä³ýiÉÉÆ iÉÉä xÉ SÉÖEäò ‡SÉ EòÉä`öå *
iÉ©ÉÉ ¸ÉÆiÉ VÉxÉ ¨ÉÉxÉ´É•ôä ®úä **2**
YÉÉxÉnùä´É ¨ÉÖHòɤÉÉ<Ç ´É]õä…É®ú SÉÉÆMÉÉ * ¸ÉÉä{ÉÉxÉ +ÉxÉÆnùå JÉä³ýiÉÒ ®úä * EòÉx»þÉä MÉÉä´ÉÉ®úÒ
i©ÉÉÆxÉÓ ¤É¸É´ÉÆiÉ Eäò•ôÉ
+É{ÉhÉ ¦ÉÉå´ÉiÉÓ xÉÉSÉiÉÒ ®úä * ¸ÉEò‡³ýEòÉÆ ‡¨É³ýÉä‡xÉ BEòÒ SÉ PÉÉ<È * i©ÉÉS©ÉÉ
¥É¨»É‡nùEò •ôÉMÉiÉÒ {ÉÉ©ÉÓ ®úä **3**
®úɨÉÉ ¤ÉºÉ´ÉÆiÉ Eò‡¤É®ú JÉ䇳ý©ÉÉ * VÉÉäb÷É ¤É®ú´ÉÉ ‡¨É³ýÉ•ôÉ ®úä * {ÉÉÆSÉÉ ¸É´ÉÆMɇb÷©ÉÉÆ
BEò ‡SÉ PÉÉ<Ç
iÉälÉå xÉÉnù ¤É®ú´ÉÉ =¨É]õ•ôÉ ®úä * ¥É¨»É‡nùEò ¸ÉÖ®ú´É®ú ‡¨É³ýÉä‡xÉ©ÉÉÆ i©ÉÉÆxÉÓ * iÉÉä »þÒ
JÉä³ý ‡xɴɇb÷•ôÉ ®úä **4**
¥Éɨ»hÉÉSÉÉ {ÉÉä®ú JÉ䇳ý©ÉÉ BEò ¦É•ôÉ iÉähÉå VÉxÉ JÉä³ýEò®ú Eäò•ôÉ ®úä * VÉxÉÉnùÇxÉ
¤É¸É´ÉÆiÉ Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ *
iÉähÉå ´Éè·hÉ´ÉÉÆSÉÉ ¨Éä³ý ‡¨É³ý‡´É•ôÉ ®úä * BEò ‡SÉ PÉÉ<È JÉä³ýiÉÉÆ JÉä³ýiÉÉä * +É{ÉhÉ ‡SÉ
¤É¸É´ÉÆiÉ VÉÉ•ôÉ ®úä **5**
+ÉhÉÒEò JÉ䇳ý©Éä »þÉä=‡xÉ©ÉÉÆ MÉä•ôä * ´ÉhÉÉÇ´É©ÉÉ ´ÉÉSÉÉ ¨ÉVÉ xÉɽþÓ ®úä * iÉÖEòÉ ¨½hÉä
MÉb÷ä »þÉä »þÖ„ÉÉ°ü‡xÉ JÉä³ýÉ *
{ÉÖ‡fø•ôÉÆSÉÒ vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ ¸ÉÉä<Ç ®úä * BEò ‡SÉ PÉÉ<È JÉä³ýiÉÉÆ VÉÉä SÉÖEò•ôÉ * iÉÉä {Éb÷ä•ô
ºÉƺÉÉ®úb÷É<È ®úä **6**
191
¤ÉÉ®úÉ»þÒ ¸ÉÉä³ýÉ Mɇb÷©ÉÉÆSÉÉ ¨Éä³ýÉ * ¸ÉiÉ®úÉ´ÉÉ ¤É¸É´ÉÆiÉ JÉ䇳ý©ÉÉ ®úä *
VɇiÉ¸É {Énù ®úÉJÉÉå VÉähÉå ‡]õ{ɇ®ú©ÉÉ PÉÉ<È * +xÉÖ»þÉiÉå ´ÉÉ©Éå ¨ÉÉÆnù³ýÉ ®úä **1**

Page 49 of 1252

xÉÉSÉiÉ {ÉÆfø‡®ú©Éä VÉÉ>ðÆ ®úä JÉ䇳ý©ÉÉ * ‡´Éaö•ô ®úJÉÖ¨ÉÉ<Ç {ÉÉ»þÚÆ ®úä **vÉÞ**
¸ÉÉ SÉ»þÚÆ ´ÉäMɳýÉ +`ö®úÉ»þÒ ‡xÉ®úɳýÉ * MÉÉ>ðÆ ´ÉÉVÉ´ÉÚÆ BEò SÉɳýÉ ®úä *
‡´É¸É®úiÉÒ {ÉIÉÒ SÉÉ®úÉ PÉähÉå {ÉÉhÉÒ * iÉɯûhªÉ nùä½þ¦ÉÉ´É ¤ÉɳýÉ ®úä **2**
+ÉxÉÆnù iÉä‡lÉSÉÉ ¨ÉÖ‡Eò©Éɇ¸É ´ÉÉSÉÉ * ¤É‡»þ®úä BäEòiÉÒ EòÉxÉÓ ®úä *
+ÉÆvɲ©ÉÉƇ¸É b÷Éä³ýä {ÉÉÆMɳýÉƇ¸É {ÉÉ©É * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉÞrù »þÉäiÉÒ iÉɯûh©Éå ®úä **3**
192
nùÉäx»þÒ ‡]õ{É®úÓ BEò ‡SÉ xÉÉnù * ¸ÉMÉÖhÉ ‡xÉMÉÖÇhÉ xÉÉ»þÓ ¦Éänù ®úä *
EÖò¸É®úÒ +ÆMÉå ¨ÉÉä‡b÷iÉÒ•ô {É®úÒ * ¨Éä³ý‡´É‡iÉ BEòÉ UôÆnùå ®úä **1**
EòÉÆ»þÓ SÉ xÉ ´ÉVÉä ´ÉÉÆ©ÉÉÆ ®úä * JÉ䇳ý©ÉÉ BEò ‡SÉ ¤É¸É´ÉÆiÉ +´É‡PÉ©ÉÉÆ ®úä *
¸É¨É ‡´É·É¨É iÉälÉå »þÉä>ðÆ SÉ xÉänùÒ * VÉÉhÉ>ð‡xÉ +ÉMɇ³ý©ÉÉ ®úä **vÉÞ**
¸ÉÆiÉ ¨É»þÆiÉ ‡¸Érù JÉä³ýiÉÒ•ô PÉÉ<È * iÉä SÉ ¸ÉÉƦÉɳýÒ ¨ÉÉZ©ÉÉ ¦ÉÉ<Ç ®úä *
»þÉiÉ ®úÉJÉÉäxÉ »þɇhÉiÉÒ ‡]õ{Ɇ©ÉÉ * ‡]õ{É®úå ‡¨É³ýÉä‡xÉ VÉÉ©É i©ÉÉSÉÒ ¸ÉÉä<Ç ®úä **2**
‡´ÉiÉɳýÉSÉå +´ÉPÉå VÉÉ<Ç•ô ´ÉÉÆ©ÉÉÆ * EòÉ©É iÉä „ÉÞÆMÉÉ°ü‡xÉ EòÉ©ÉÉ ®úä *
‡xÉ´Éb÷Ú‡xÉ ¤ÉÉ»þä®ú EòɇføiÉÒ ‡xÉ®úɳýÉ * VÉÉä xÉ ‡¨É³ýä ¸ÉÆiÉɇSÉ©ÉÉ PÉÉ<Ç ®úä **3**
|ÉEòÉ®úÉSÉå EòÉVÉ xÉÉ»þÓ ¸ÉÉäb÷Ó •ôÉVÉ * ‡xÉ&„ÉÆEò »þÉä=‡xÉ©ÉÉÆ JÉä³ýå ®úä*
xÉähÉiÉÓ xÉähÉiÉÓ SÉ BEåò {ÉÉ´É•ôÓ ¨ÉÉxÉ * ‡´Éaö•ô xÉɨÉɇSÉ©ÉÉ ¤É³ýå ®úä **4**
®úÉä¨ÉÉÆSÉ MÉÖ‡fø©ÉÉ b÷Éä•ô‡´ÉiÉÒ +ÆMÉå * ¦Éɴɤɳýå JÉä³ý‡´ÉiÉÒ ¸ÉÉåMÉå ®úä*
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÆ`ö ¸ÉnÂùMɇnùiÉ nùÉ]õä * ©ÉÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉS©ÉÉ +ÆMɸÉÆMÉå ®úä **5**
193
ªÉÉ ®úä MÉb÷ä ½þÉä vÉ°üÆ PÉÉ<Ç VÉÉhÉiÉÉÆ ½þÒ xÉähÉiÉÉÆ * xÉÉ¨É MÉÉ>ðÆ ]õɳýÒ ´ÉɽþÚÆ +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ
‡»þiÉÉ **1**
¡òÉ´É•ôå iÉå P©ÉÉ®úä +ÉiÉÉÆ |Éä¨ÉnùÉiÉÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ * +ɇVÉ ¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉSÉÉ ‡nù´É¸É ¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉSÉÉ
´ÉÉäb÷´É•ôÉ ®úÆMÉ **vÉÞ**
˽þb÷iÉÒ ®úÉxÉÉä®úÉxÉ ¦ÉÖVÉÆMÉÉÆiÉ EòÉÆ]õ¬É´ÉxÉ * ºÉÖJÉ iɪÉÉƽþÚxÉ +ɨ½ÉÆ MÉÉiÉÉÆ xÉÉSÉiÉÉÆ ®úä
**2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¥É¨»É‡nùEòÉÆ ¸ÉÉƴɳýå nùÖ•ôÇ¦É ¸ÉÖJÉÉ * +ɇVÉ ©ÉälÉå +É•ôå ¡ÖòEòÉ xÉÉ¨É ¨ÉÖJÉÉ
EòÒiÉÇxÉÓ **3**
194

Page 50 of 1252

¦ÉÒ¨ÉÉiÉÒ®úÓ BEò ´É¸É•ôå xÉMÉ®ú * i©ÉÉSÉå xÉÉÆ´É {ÉÆfø®ú{ÉÖ®ú ®úä *
iÉälÉÒ•ô ¨ÉÉäEòɸÉÒ SÉÉ®ú ¦ÉÖVÉÉ i©ÉɸÉÒ * ¤ÉÉ<•ôÉ ¸ÉÉä³ýÉ »þVÉÉ®ú ®úä **1**
xÉÉSÉiÉ VÉÉ>ðÆ i©ÉÉS©ÉÉ MÉÉÆ´ÉÉ ®úä JÉ䇳ý©ÉÉ * ¸ÉÖJÉ nùä<Ç•ô ‡´É¸ÉÉ´ÉÉ ®úä *
{ÉÖføå MÉä•ôä iÉä ‡xÉvÉÉ<Ç VÉÉ•ôä * ´ÉɇhÉiÉÒ•ô i©ÉÉSÉÒ ¸ÉÒ¨ÉÉ ®úä **vÉÞ**
¤É‡³ý©ÉÉÆ +ÉMɳýÉ {ÉɳýÒ •ôÉäEò{ÉɳýÉÆ * ®úÒPÉ xÉÉ»þÓ Eò‡³ýEòɳýÉ ®úä *
{ÉÖÆb÷•ôÒEò {ÉÉ]õÒ•ô Eäò•ôÒ EÖò³ý´ÉÉb÷Ò * iÉÉä VÉÉ•ôÉ ¦É´ÉnùÖ&JÉÉ ´ÉäMɳýÉ ®úä **2**
¸ÉÆiɸÉVVÉxÉÓ ¨ÉÉƇb÷•ôÓ nùÖEòÉxÉä * VÉ©ÉÉ VÉå {Éɇ»þVÉä iÉå +É»þä ®úä *
¦ÉÖ‡Hò¨ÉÖ‡Hò ¡ÖòEòÉ SÉ ¸ÉÉ`öÓ * EòÉähÉÒ iÉ©ÉÉEòb÷ä xÉ {ÉÉ»þä ®úä **3**
nùÉäx»þÒ SÉ »þÉ]õ ¦É®ú•ôä PÉxÉnùÉ]õ * +{ÉÉ®ú ‡¨É³ýÉ•ôä ´ÉÉ®úEò®úÒ ®úä *
xÉ ´ÉVÉÉå ¨»hÉiÉÒ +ɨ»Ò ´ÉèEÖòÆ`öÉ * ‡VÉ»þÓ nùä‡JÉ•ôÒ {ÉÆfø®úÒ ®úä **4**
¤É»þÖiÉ ‡nù¸É »þÉäiÉÒ ¨ÉVÉ +ɸÉ* +ɇVÉ PÉb÷•ôå ¸ÉÉ©ÉɸÉÓ ®úä *
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ½þÉäªÉ iÉÖ¨ÉSÉäxÉÒ {ÉÖhªÉå * ¦Éä]õÒ iɪÉÉ {ÉɪÉÉƺÉÒ ®úä **5**
195
{ÉÆfø®úÒ SÉÉä»þ]õÉ ¨ÉÉƇb÷©Éä•ôÉ JÉä³ý * ´Éè·hÉ´É ‡¨É³ýÉä‡xÉ ¸ÉEò³ý ®úä *
]õɳý ‡]õ{É®úÒ ¨ÉÉÆnù³ýä BEò xÉÉnù ®úä * VÉÉ•ôÉ ¤É¸É´ÉÆiÉ nùä´ÉEòÒSÉÉ ¤Éɳý ®úä **1**
SÉ•ôÉ iÉå Eò´ÉiÉÖEò ¦ÉÉ<Ç ®úä * {ÉÉ»þÉå b÷Éä³ýÉÆ EòɨÉÓ MÉÖÆiÉ•ôä‡iÉ EòÉ<Ç ®úä *
¦ÉÉMªÉ´ÉÆiÉ EòÉähÉÒ MÉä•ôä ¸ÉÉÆMÉɇiÉ * Bä¸Éå ¸ÉÖJÉ ‡jɦÉÖ´ÉxÉÓ xÉÉ»þÓ ®úä **vÉÞ**
+ÉxÉÆnùÉSÉä ´ÉÉnù ¸ÉÖJÉÉSÉä ¸ÉÆ´ÉÉnù * BEò BEòÉ nùÉJɇ´ÉiÉÒ UôÆnù ®úä*
¸ÉÉ»þÒ +`ö®úÉ SÉÉ®úÒ PÉÉ•ôÖ‡xÉ©ÉÉÆ PÉÉ<È * xÉÉSÉiÉÒ ¡äò®úÒ ]õɳý„ÉÖrù ®úä **2**
¦ÉHòÉSÉÓ ¦ÉÚ¹ÉhÉå ¨ÉÖpùÉ +ɦɮúhÉå * „ÉÉä¦ÉiÉÒ SÉÆnùxÉÉS©ÉÉ =]õ¬É ®úä *
¸Éi´É ¸ÉÖÆnù®ú EòÉ¸É PÉÉ•ôÚ‡xÉ EÖò¸É®úÒ * MÉVÉÇiÉÒ xÉÉ¨É ¤ÉÉä¦ÉÉ]õÓ ®úä **3**
»þ‡®ú »þ®ú ¥É¨»É iÉÒlÉÉǸɇ»þiÉ ¦ÉÒ¨ÉÉ * nùä´É EòÉä]õÒ iÉä»þiÉÒ¸É ®úä *
‡´É‡¸¨ÉiÉ »þÉä>ð‡xÉ `öÉEò•ôä ¸ÉEò³ý VÉxÉ * +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Eäò•ôÒ +Éä¸É ®úä **4**
´ÉɇhÉiÉÒ•ô lÉÉä®úÒ ´ÉèEÖòƇ`öSÉÓ {É®úÒ * xÉ {É´Éä {ÉÆfø®úÒSÉÒ ¸É®úÒ ®úä *
iÉÖEòªÉÉSÉÉ nùÉºÉ ¨½hÉä xÉEòÉ +ɳýºÉ Eò°üÆ * ºÉÉÆMÉiÉÉå xÉ®úxÉÉ®ú ®úä **5**
**7**
196
¥É¨»É‡nùEòÉÆ xÉ Eò³ýä JÉÉä³ý * iÉä »þä +ÉEò³ý vɇ®ú•ôÒ **1**
¨ÉÉä½þ®úÒ {ÉÉÆ´ÉÉ ´Éɽþä EòÉ`öÒ * vÉÉÆ´Éä {ÉÉ`öÓ MÉÉ<ÇSÉä **vÉÞ**

Page 51 of 1252

=‡SUô·]õ xÉ •ô¦Éä nùä´ÉÉ * iÉå »þå ¸Énùè´ÉÉÆ MÉÉä´É²©ÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉäb÷ VÉÉ•ôÒ * iÉä »þä ¨ÉÉ=•ôÒ +ɨÉÖSÉÒ **3**
197
EòÉx»þÉä¤ÉÉ iÉÚÆ +É•ôMÉ]õ * xÉÉ»þÓ •ôÉVÉ ¤É»þÖ vÉÒ]õ * {Éɇ»þ•ôå ´ÉÉ<Ç]õ * ¤ÉÉä•ôÉä‡xÉ©ÉÉÆ
JÉÉä]õå **1**
{ɇ®ú iÉÚÆ xÉ ¸ÉƇb÷¸ÉÒ JÉÉäb÷Ò * Eò‡®ú¸ÉÒ Eäò•ôÒ PÉb÷ÒPÉb÷Ò * {Éɇb÷¸ÉÒ ®úÉäEòb÷Ò * iÉÖ]õÒ
¨ÉɪÉä +ɨ½ÉƺÉÒ **vÉÞ**
iÉÚÆ `öÉ©ÉÓSÉÉ MÉÉä´É³ý * +‡´ÉSÉÉ®úÒ +xÉMÉdzý * SÉÉä®ú]õÉ Ê„Énù³ý * Bä¸ÉÉ ‡{É]õÚÆ b÷ÉÆMÉÉä®úÉ
**2**
VÉ®úÒ iÉÖZÉÒ +É<Ç * +ɨ»Ò PÉÉ•ôÚÆ ¸É´ÉÉÇ `öÉ©ÉÓ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉå »þÒ * iÉÖVÉ ´ÉÉ]õä
¦ÉÚ¹ÉhÉ **3**
198
¦ÉÉäVÉxÉÉS©ÉÉ EòɳýÓ * EòÉx»þÉä ¨ÉÉƇb÷©Éä•ôÒ +ɳýÒ * EòÉ•ôÉ Eò®úÒ ´ÉxɨÉɳýÒ +zÉ
BEò´É]õÉ *
nùä<È ‡xÉ´Éb÷ÖxÉÒ * ¨ÉÉiÉä ¨»hÉiÉÉä VÉxÉxÉÒ* »þÉiÉ ‡{É]õÚ‡xÉ ¨Éä‡nùxÉÒ * ´É‡®ú +ÆMÉ PÉÉ•ôÒ
**1**
Eèò¸ÉÉ +ɳý PÉä¸ÉÒ * xÉ´»þä iÉå ‡SÉ Eò®ú‡´É¸ÉÒ * PÉä<È nùָɮúå iÉ©Éä¸ÉÒ * ´ÉÉ®úÒ ¨»hÉä
xÉEòÉä **vÉÞ**
+ÉiÉÉÆ EòÉ©É Eò°üÆ * xÉ©Éä ©Éɇ¸É »þÉhÉÚÆ ¨ÉÉ°üÆ * xÉ´»þä ¤ÉÖZÉɇ´ÉiÉÉÆ ‡¸lÉ°ü EòÉÆ»þÓ
Eò‡®úxÉÉ »þÉ *
iÉÉåËSÉ Eäò•ôå BEäò `öÉ©ÉÓ * +ÉiÉÉÆ ‡xÉ´Éb÷Ú‡xÉ JÉÉ<È * +ɨ»É VÉɇSÉiÉÉä‡¸É EòÉ<Ç *
»þ‡®ú‡¸É ¨»hÉä ¨ÉÉiÉÉ **2**
i©ÉÉSÉå iÉ©ÉÉEÖòxÉ * Eò®ú‡´ÉiÉÉÆ iÉÖ]õä ¦ÉÉxÉ * iÉÆ´É VÉÉ•ôå ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ =`öÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¤Éè¸Éä*
¨ÉÉiÉä ¤É®úå VÉÉhɇ´É•ôå* +ÆMÉ SÉÉä°ü‡xÉ +É{ÉÖ•ôå * iÉÉä‡b÷©É•ôå BEòÉ ¤ÉÉä•ôå * Eèò¸Éå
ºÉÖJÉnùÖ&JÉ **3**
iÉÉ]õ {ÉÉ•ô´Éå ZÉɇEò•ôå »þÉäiÉå iÉè¸Éå iÉälÉå Eäò•ôå * ‡¦ÉzÉɇ¦ÉzÉ ‡xɴɇb÷•ôå * +zÉå
´ÉäMɳýÉ•ôÓ *
‡´É‡¸¨ÉiÉ VÉxÉxÉÒ * ¦ÉÉ´É nùäJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉxÉÓ * ¨»hÉä xÉÉ»þÓ Bä¸ÉÉ EòÉähÉÒ * iÉÖVÉ ¸Éɇ®úJÉÉ
®úä **4**
»þ¯û·É•ôÒ ¨ÉÉ©Éä * ¸ÉÖJÉ +ÆMÉÓ xÉ ¸É¨ÉÉ©Éä * Eò´É³ýÚ‡xÉ ¤ÉÉ»þä * nùäiÉÒ +ÉÊ•ôMÉxÉ* +ÉxÉÆnù

Page 52 of 1252

¦ÉÉäVÉxÉÓ *
iÉälÉå ‡¡ò]õ•ôÒ¸Éä vÉhÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉähÉÒ* ¸ÉÉÆb÷É „Éä·É ¨ÉVÉ **5**
199
SÉ•ôÉ ´É³ýÚÆ MÉÉ<Ç * ¤Éè¸ÉÉå VÉä>ðÆ BEäò `öÉ©ÉÓ **1**
¤É»þÖ Eäò•ôÒ ´ÉhÉ´ÉhÉ * {Éɩɇ{É]õÒ VÉÉ•ôÉ ‡¸ÉhÉ **vÉÞ**
JÉÉÆnùÓ ¦ÉÉ®ú {ÉÉä]õÓ ¦ÉÖEò * EòÉªÉ JÉä³ýɪÉÉSÉå ºÉÖJÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä vÉÉÆ´Éä * ¨ÉMÉ +´ÉPÉå ¤É®ú´Éå **3**
200
xÉähÉÉå ´Éä³ýÉ Eòɳý * vÉÉ•ôÉå iÉÖZ©ÉÉxÉå ¸ÉEò³ý **1**
xÉɽþÓ xÉɽþÓ ®úä EòÉx½þÉä¤ÉÉ ¦ÉªÉ +ɨ½É{ÉÉ„ÉÓ * ´É³ýÚ‡xÉ {ÉÖ®ú‡´É¸ÉÒ MÉÉ<Ç {ÉÉä]õÉ JÉÉ´É©ÉÉ
**vÉÞ**
iÉÖVÉ{ÉÉ„ÉÓ ¦É©Éä * »þå iÉÉå ¤ÉÉä•ôÉå {É®úÒ xÉ©Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤ÉÉä•ô * +ɨ»É +xÉ֦ɴÉå ¡òÉä•ô **3**
‡´É]ÚõnùÉÆbÚ÷ - +¦ÉÆMÉ 1
201
¨ÉÉMÉ ‡´É]õÚnùÉÆb÷Ú * +ÉhÉÒEò EòÉÆ»þÒ JÉä³ý ¨ÉÉÆb÷ÚÆ **1**
¤É»þÖ +ÆMÉÉ +É•ôä b÷É´É * ‡¸lÉ®ú xÉÉ»þÓ EòÉä`öå {ÉÉ´É **vÉÞ**
EòÉä•ôÒ »þÉhÉä ]õÉä•ôÉ* ZÉä•ôÒ iÉähÉå iÉÉä MÉÉ䇴ɕôÉ **2**
BEò¨ÉäEòÉÆ »þÉEòÉ ¨ÉÉ®úÒ * ¸Éä•ô VÉɳýÒ BEò vÉ®úÒ **3**
®úÉVÉÒ +É•ôå xÉÉÆ´É * ¡äò®úÉ xÉ SÉÖEäò ‡SÉ vÉÉÆ´É **4**
{ÉÖføå BEò {ÉÉ]õÒ * BEò BEåò nùÉäPÉÉÆ +É]õÒ **5**
BEòÉ ¸ÉÉä¸É {ÉÉä]õÓ * BEò vÉÉÆ´Éä »þÉiÉ ‡{É]õÒ **6**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ÉiÉÉÆ * JÉä³ý ¨ÉÉäb÷É´ÉÉ {É®úiÉÉ **7**
**1**
202
{ÉɽþÉiÉÉÆ MÉÉä´É³ýÒ * JÉÉªÉ iªÉÉÆSÉÒ =¹]õɴɳýÒ **1**
Eò‡®úiÉÒ xÉɨÉÉSÉå ÊSÉiÉxÉ * MÉb÷Ò EòÉx»þÉä¤ÉÉSÉå vªÉÉxÉ **vÉÞ**

Page 53 of 1252

+É•ôÒ tÉ´ÉÒ b÷É<Ç * vÉÉÆ´Éä ´É³ýi©ÉÉ ¨ÉÉMÉå MÉÉ<Ç **2**
BEäò `öÉ©ÉÓ EòÉ•ôÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦Éɇ´ÉEòÉ•ôÉ **3**
203
{Éè•ô +É•ôÒ +ÉMÉÒ EòÉx»þÉä EòÉ©É ®úä Eò®úÉ´Éå * xÉ Eò³ýä iÉå Eèò¸Éå +ɇVÉ ´ÉÉÆSÉÉå +ɨ»Ò
VÉÒ´Éå **1**
vÉÉÆ´É ®úä »þ®úÒ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉå ¸ÉÆvÉÒ * ´ÉÉähÉ´©ÉÉSÉä ¨ÉvÉÓ ¤ÉÖ‡rù EòÉÆ»þÓ Eò®úÉ´ÉÒ **vÉÞ**
+´É‡SÉiÉÉÆ VÉɳý ©ÉäiÉÉÆ nùä‡JÉ©Éä•ôÉ ´É®úÒ * {É®úiÉÉä‡xÉ {ÉÉ»þiÉÉÆ +ÉvÉÓ »þÉäiÉÉå {ÉÉ`ö¨ÉÉä®úÒ
**2**
ºÉ¦ÉÉå´ÉiÉÉ ¡äò®ú ®úÒMÉ xÉ {ÉÖ®úä {ɳýiÉÉÆ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉÉhɺÉÒ iÉå Eò®úÉ´Éå +xÉÆiÉÉ **3**
204
‡¦É>ðÆ xÉEòÉ ¤ÉÉä•ôä ZÉÉEÖò‡xÉ©ÉÉÆ ®úÉ»þÉ b÷Éä³ýä * SÉÉ•ô´ÉÒ•ô nùä´É vÉÉEò xÉÉ»þÓ ©ÉähÉå ´Éä³ýä
**1**
¤ÉÉ{É ®úä ½þÉ nùä´ÉÉÆSÉÉ ½þÒ nùä´É Eò³ýÉå * xÉänùÒ ¨ÉÉ´É EòÉªÉ Eò®úÒ Eò®ú´ÉÒ iÉä **vÉÞ**
{ɸɰü‡xÉ ¨ÉÖJÉ ‡´É…É°ü{É JÉÉ©É VÉɳý* ¸ÉÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ ¸ÉÆvÉÒ +´ÉPÉä {ÉÉ»þÉiÉÒ MÉÉä{Éɳý
**2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò ¨ÉÉMÉå ¦©ÉÉ•ôÉå ´ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ * Eò³ýÉå +É•ôå +ÉiÉÉÆ ©ÉÉ ¸ÉÉÆMÉÉiÉå xÉÉ»þÓ
‡„ÉhÉ **3**
205
xÉähÉiÉÒ iÉ©ÉÉƇ¸É ¸ÉÉSÉ ¦ÉÉ´É nùÉ´ÉÒ »þ®úÒ * •ôÉVÉ xÉÉ»þÓ xÉÉSÉä {ÉÉÆ´ÉÉ ´ÉÉVÉ´ÉÒ ¨ÉÉä½þ®úÒ
**1**
SÉ•ôÉ ®úä ©ÉÉS©ÉÉ {ÉÉ©ÉÉÆ •ôÉMÉÉå +ÉiÉÉÆ * ®úɇJÉ•ôå VɳýiÉÉÆ ¨É»þÉ +ÉMÉÒ{ÉɸÉÚ‡xÉ **vÉÞ**
Eèò¸ÉÒ ®úä EòÉx»þÉä¤ÉÉ B´ÉføÒ ‡Mɇ³ý©Éä•ôÒ +ÉMÉÒ * xÉ nùäJÉÉå {ÉÉä³ý•ôÉ iÉÖVÉ iÉÉåb÷Ó EòÉä`öå
+ÆMÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖ¨»Ò EòÉÆ ®úä Eò‡®úiÉÉÆ xÉ´É•ô * +ɨÉSÉÒ ‡¸ÉnùÉä®úÒ JÉÉiÉÉä i©ÉÉSÉå +É•ôå
¤É³ý **3**
206
i©ÉÉÆxÉÓ vÉhÉÒ´É®úÒ ¸ÉÆMÉ Eäò•ôÉ »þ®úҸɴÉå * nùä>ð‡xÉ +É{ÉÖ•ôå iÉÉä ‡SÉ nùä<Ç•ô iÉå JÉÉ´Éå

Page 54 of 1252

**1**
xÉ `öä´ÉÒ +ɦÉÉ®ú |Éä¨ÉÉSÉÉ ¦ÉÖEäò•ôÉ * ¤É»þÖ ‡nù´É¸É ¸ÉÆMÉ »þÉ ‡SÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú i©ÉÉ•ôÉ **vÉÞ**
EòÉx½þÉä¤ÉÉ iÉÚ VÉä´ÉÓ PÉɺÉÉäPÉɺÉÓ ¨½hÉiÉÒ* +ɯû¹É MÉÉä{Éɳýå iªÉÉÆSÉÒ ¤É½þÖ nùä´ÉÉ |ÉÒiÉÒ
**2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ VÉÉ>ðÆ +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ PÉ®úÉ * iÉÉä©É ´ÉÉÆSɇ´É•ôå Bä¸Éå ¸ÉÉÆMÉÉå ®úä nùÉiÉÉ®úÉ
**3**
207
PªÉÉ ®úä ¦ÉÉåEò®úå ¦ÉÉEò®úÒ * nù½þÓ¦ÉÉiÉÉSÉÒ ‡¸ÉnùÉä®úÒ * iÉÉEò ¸ÉÉÆb÷Ó nùÖ®úÒ * +¸Éä•ô iÉå
iɪÉÉ{Éå **1**
©ÉälÉå tÉ´Éå iÉè¸Éå P©ÉÉ´Éä * lÉÉäb÷å {É®úÒ ‡xÉ®úå ´»þÉ´Éå * ¸ÉÉÆMÉiÉÉå »þä `öÉ´Éå * +¸ÉÉå tÉ ®úä
ºÉEò³ýÉÆ **vÉÞ**
¨ÉÉZÉå +É»þä iÉè¸Éå {ÉÉ»þä * xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ PÉ®úÉ VÉÉ©Éä * SÉÉä®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉɪÉä * xÉ´ÉxÉÒiÉ
+ÉhÉÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä PÉ®úÓ * ¨ÉÉZÉå EòÉähÉÒ xÉɽþÓ ½þ®úÒ * xÉEòÉ Eò°üÆ nùÖ®úÒ * ¨ÉVÉ {ÉɪÉÉÆ ´ÉäMɳýå
**3**
208
Eòɱ©ÉɇSÉ©Éä +ɸÉä * nùä´É VɳýÓ VÉÉ•ôä ¨ÉɸÉä * {ÉÖ¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ »þÉƸÉä ‡]õ®úÒ¸ÉÉÆMÉÉiÉå »þÉiÉ
**1**
•ôÉVÉä i©Éɇ¸É ´ÉÉÆ]õÉ xÉɽþÓ * VÉÉhÉä +ÆiÉ®úÒSÉå iÉå ½þÒ * nùÒxÉ ½þÉäiÉÉÆ EòÉƽþÓ * ½þÉä>ðÆ
xÉänùÒ ´ÉäMɳýå **vÉÞ**
={ÉÉ©É +{ÉÉ©É ©ÉÉ{ÉÖføå * JÉÉä]õä ‡xɴɇb÷iÉÉÆ EÖòb÷ä * VÉÉäb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ {ÉÖføå * »þÉiÉ =¦Éä
xÉÖ{ÉäIÉÒ **2**
iÉå P©ÉÉ ®úä ¸ÉÉ´ÉEòÉ„Éå * VÉ©ÉÉ ¡òÉ´Éä•ô iÉÉä iÉè¸Éå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ®ú¸Éå * |Éä¨ÉɇSÉ©ÉÉ
+ÉxÉÆnùå **3**
209
MÉÉä{Éɳý ¨»hÉiÉÒ EòÉx»þÉä¤ÉÉ ©ÉÉ ®úä EòÉÆ»þÓ ¨ÉÉMÉÉå * +É{ÉÖ•ôÉ•ôä +ɨ»Ò VÉÒ´ÉÒSÉÒ iÉ©ÉÉ
+É´Éb÷Ò ºÉÉÆMÉÉå *
BEò ¨»hÉiÉÒ =MÉä ®úä =MÉä ¨ÉÉMÉå ‡SÉ •ôÉMÉÉå * ‡xÉVÉÉå xÉEòÉ EòÉähÉÒ PÉ®úÓ ®úä +ɇVÉ

Page 55 of 1252

+´ÉPÉä ‡SÉ VÉÉMÉÉå **1**
VÉÉhÉÉä‡xÉ xÉähÉiÉÉ »þ‡®ú ®úä ¨Év©Éå =MÉɇSÉ ¤Éè¸Éä * xÉÉ<EòÉä‡xÉ ¤ÉÉä•ô +<Eäò EòÉähÉ
EòÉähÉÉSÉä EèòºÉä *
BEò BEòÉS©ÉÉ ¸ÉÆ´ÉÉnùÉ VÉÉhÉä xÉ ‡¨É³ýä SÉÒ Bä¸Éå* {ÉÉä]õÒSÉå »þÉä]õÉ +ÉhÉ´ÉÒ nùäiÉÉä
iÉ©ÉÉƇ¸É iÉè¸Éå **vÉÞ**
BEò ¨»hɇiÉ ¤É»þÖ ®úä +ɨ»Ò {ÉÒ‡b÷•ôÉå ¨ÉÉ©ÉÉ * xÉänùÒ nù»þÓ¦ÉÉiɇ¸ÉnùÉä®úÒ iÉÉEò PÉɇ•ôiÉÒ
‡{É©ÉÉ *
iÉÉ{É•ôÉå ´É‡³ýiÉÉÆ MÉÉävÉxÉå xÉÉ»þÓ VÉÒ´ÉxÉ UôÉ©ÉÉ * +ÉiÉÉÆ ¨ÉÉMÉÉå {ÉÉä]õ¦É®úÒ ®úä ©ÉÉS©ÉÉ
•ôÉMÉÉä‡xÉ {ÉÉ©ÉÉÆ **2**
BEò ¨»hɇiÉ iÉÖ¨ÉSÉå +®úä {ÉÉä]õ iÉå ‡EòiÉÒ* ¨ÉÉMÉÉå MÉÉ<Ç ¨»è¸ÉÒ PÉÉäb÷ä ®úä vÉxÉ ¸ÉÆ{ɇkÉ
»þ‡kÉ *
nùä´É MÉb÷Ò EòÉx½þÉä +ɨÉÖSÉÉ +ɨ½ÉÆ EòÉªÉ ½þÉËiÉ * EòxªÉÉEÖò¨É®úå nùɺÉÒ ®úä ¤ÉÉVÉÉ´É®úÒ
ºÉÖ{ÉiÉÒ **3**
BEò ¨»hÉiÉÒ ¤Éä]õä »þÉä EòÉähÉ Eò®úÒ VÉiÉxÉ * MÉÉfø´É iÉè¸Éå ‡SÉ PÉÉäb÷å ®úä EòÉähÉ iɪÉÉSÉÉ
¨ÉÉxÉ *
•ôÉMÉä ¦É´É®úÉäMÉ ´ÉÉ»þiÉÉÆ JÉÉÆnùÓ SÉ´ÉPÉä VÉhÉ * »þÉiÉÓ EòÉ`ö¬É b÷Éä©ÉÉ ¤ÉÉäb÷C©ÉÉ Ê»þb÷Éå
¨ÉÉäEò³ýä ®úÉhÉ **4**
BEò ¨»hÉiÉÒ ®úÉxÉÓ ®úä ¤É»þÖ ¸ÉÉ´ÉVÉå ¡òÉ®ú * ¡òÉb÷¡òÉb÷ÚÆ JÉÉiÉÒ b÷Éä³ýä ®úä {ÉÉ©É xÉäiÉÒ•ô
Eò®ú *
®úÉJÉÉä‡xÉ ®úÉJÉä +É{ÉhÉÉ Bä¸ÉÉ Eò<SÉÉ „ÉÚ®ú * ¤Éè¸ÉÉä‡xÉ ®úÉ»þÉå PÉ®úÓ ®úä EòÉähÉ Eò®úÒ »þä
SÉÉ®ú **5**
PÉ®úÓ ¤Éè¸É‡•ô©ÉÉ ¤É»þÖiÉå ¤É»þÖ ¸ÉÉÆMÉiÉÒ EòÉ¨É * ‡®úEòɨÉå EòÉähÉɇ¸É xÉÉ´Éb÷ä Bä¸Éå +ɨ»É‡¸É
`öÉ´Éå *
SÉÉèPÉÉƨÉv©Éå ¤É®úå ‡nù¸Éä¸Éå iÉälÉå xÉä¨ÉEò ´»þÉ´Éå* •ô{ÉÉä‡xÉ ¸É»þVÉ JÉä³ýiÉÉÆ ¦É•ôå Mɇb÷©ÉɸɴÉå
**6**
BEò ¨»hÉiÉÒ MÉb÷Ò iÉä ¦É•ôä ‡¨É³ýiÉÒ ¨ÉiÉÉ * Eäò•ôÒ iÉ©ÉÉ´É®úÒ SÉÉ•ôÒ ®úä ¤É®úÒ +É{ÉÖ•ôÒ
ºÉkÉÉ *
xɸÉÉ´Éä iÉä iÉälÉå iÉè¸Éä ®úä JÉä³ý »þɇhÉiÉÒ •ôÉiÉÉ * ®úb÷Ò BEòÉBEòÓ MÉ䇕ô©ÉÉ MÉÉåvɳý
=b÷iÉÒ •ôÉiÉÉ **7**
BEò ¨»hÉiÉÒ JÉä³ýiÉÉÆ =MÉÓ ®úÉ»þiÉÓ {ÉÉä®úå * Bä¸Éå EòÉ©É PÉb÷Éå „ÉEäò ®úä EòÉähÉÒ •ô»þÉxÉ
lÉÉä®úå *

Page 56 of 1252

+´ÉPÉÓ ©ÉäiÉÒ ®úÉMÉÉ ®úä BEòÉ ¨»hÉiÉÉÆ ¤É®úå * ¸ÉÆMÉå ´ÉÉføä Eò•ô»þ »þ®úÉ´ÉÉ BEòÉBEòÓ SÉ
JÉ®úå **8**
BEò ¨»hÉiÉÒ BEò•ôÉ ®úä iÉÚÆ VÉɸÉÒ•ô EòÉä`öå * ¸ÉÉÆb÷Ò ¨ÉÉÆb÷Ò »þå ´ÉÉ=MÉå iÉÖZÉä ¤ÉÉä•ô ‡SÉ
JÉÉä]õä *
`öÉ©ÉÓ ®úÉ»þÉ =MÉä `öÉ©ÉÓ SÉ EòÉÆ ®úä ‡¸ÉhɸÉÒ ´ÉÉ]õä * +´É‡PÉ©ÉÉÆSÉÒ ‡¸ÉnùÉä®úÒ iÉÖZÉä
¦É®ú•ôÒ ¨ÉÉä]õä **9**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ©É EòÉ»þh©ÉÉ +®úä ¸ÉÉÆMÉÉ•ô MÉÉä·]õÒ * SÉÉ]õÉ´Éä iÉÖ¨ÉSÉä ¤ÉÉä•ô ®úä ¦ÉÖEòÉ
•ôÉMɱªÉÉ {ÉÉä]õÓ *
VÉÉMÉÉ Eò°üÆ ©ÉÉ ®úä EòÉx»þÉä¤ÉÉ ¨ÉÉMÉÉå Eò´É³ý iÉÉ]õÓ * vÉÉ•ôä MÉb÷Ò iÉÖEòÉ føäEò®ú nùäiÉÉä
‡´Éaö•ô EòÆ`öÓ **10**
210
+ɇVÉ +Éä¸É +¨É®úÉ´ÉiÉÒ * EòÉ•ôÉ {ÉÉ»þÉ´É©ÉÉ ©ÉäiÉÒ * nùä´É ‡´É¸É®úiÉÒ * nùä»þ¦ÉÉ´É
+É{ÉÖ•ôÉ **1**
+ÉxÉÆnù xÉ ºÉ¨ÉɪÉä ¨Éä‡nùxÉÒ * SÉÉ®úÉ ‡´É¸É®ú±©ÉÉ {ÉÉhÉÒ * iÉ]õ¸lÉ i©ÉÉ v©ÉÉxÉÓ * MÉÉ<Ç
VÉɱ©ÉÉ …ÉÉ{Énùå **vÉÞ**
VÉå ©ÉÉ nùä´ÉÉÆSÉå nùè´ÉiÉ * =¦Éå +É»þä ©ÉÉ ®úÆMÉÉÆiÉ * MÉÉä{ÉɳýÉƸɇ»þiÉ * GòÒb÷É Eò®úÒ
EòÉx½þÉä¤ÉÉ **2**
211
SÉ•ôÉ ¤ÉÉ<Ç {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ {ÉÉ»þÚÆ ´Éɳý´ÉÆ]õÓ * ¨ÉÉƇb÷©Éä•ôÉ EòÉ•ôÉ ¦ÉÉå´ÉiÉÒ MÉÉä{ÉɳýÉÆSÉÒ nùÉ]õÒ
**1**
+ÉxÉÆnùå Eò´É³ý nùäiÉÒ BEòɨÉÖJÉÓ BEò * xÉ ¨»hÉiÉÒ ¸ÉÉxÉ lÉÉä®ú +´ÉPÉÓ ¸ÉEò‡³ýEò
**vÉÞ**
»þ¨ÉɨÉÉ »þÖƤɮúÒ {ÉÉÆ´ÉÉ ´ÉÉVɇ´ÉiÉÒ ¨ÉÉä»þ®úÒ * PÉäiÉ•ôɸÉä ¡äò®ú ¨ÉÉVÉÒ PÉÉ•ôÖ‡xÉ©ÉÉÆ »þ®úÒ
**2**
•ôÖ¤vɱ©ÉÉ xÉÉ®úÒ xÉ®ú +´ÉP©ÉÉ {É„ÉÖ©ÉÉiÉÒ * ‡´É¸É®ú•ôÓ nùä»þ¦ÉÉ´É „ÉÆEòÉ xÉÉ»þÓ ‡SÉkÉÓ
**3**
{ÉÖ·{ÉÉSÉÉ ´É¯û·ÉÉ´É VÉÉ•ôÒ +É®ú‡iÉ©ÉÉÆSÉÒ nùÉ]õÒ * iÉÖ³ý¸ÉÒ MÉÖÆ¡òÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉɳýÉ PÉɇ•ôiÉÒ•ô
EòÆ`öÓ **4**
ªÉÉnù´ÉÉÆSÉÉ ®úÉhÉÉ MÉÉä{ÉÒ¨ÉxÉÉä½þ®ú EòÉx½þÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¸ÉÖJÉ ´ÉÉ]õä nùäJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉxÉÉ

Page 57 of 1252

**5**
212
¨ÉÉZÉä MÉb÷Ò EòÉähÉ EòÉähÉ * ‡xÉ´Éb÷É ‡¦ÉzÉ ©ÉÉÆiÉÖxÉÒ **1**
+É{É+É{ÉhÉɨÉv©Éå ‡¨É³ýÉå * BEò JÉä³ýÉå BEòÉ„ÉÓ **vÉÞ**
PÉɤɇ®ú©ÉÉÆS©ÉÉ ¨ÉÉäb÷É EòÉb÷¬É * vÉÉb÷É ¦ÉÉb÷¬ÉÆ ´É³ý‡iÉ©ÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ* ‡´É]õɳý„ÉÒ xɸÉÉ´ÉÒ **3**
213
»þä ‡SÉ +xÉÖ´ÉÉnù ¸ÉnùÉ ¸É´ÉÇEòɳý * Eò¯û‡xÉ©ÉÉÆ MÉÉä{ÉɳýEòÉ•ôÉ ¸Éä´ÉÚÆ **1**
´ÉÉä®ú¸É•ôå EòɨÉvÉäxÉÚSÉå nùÖ¦ÉiÉå * ¸ÉÆ{ÉÚhÉÇ +É<iÉå MÉMÉxɦɮúÒ **vÉÞ**
¸ÉÆiÉ ¸ÉxÉEòɇnùEò MÉÉä¨É]õ¬É {É®ú´Éb÷Ò * ‡´É¦ÉÉMÉ +É´Éb÷Ò <SUôä‡SÉ©Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉvÉÓ PÉÉ•ôÚÆ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * ¨ÉMÉ xÉ´»þä ¸ÉÒhÉ EòÉähÉÉ JÉä³ýå **3**
214
+‡vÉEòÉSÉÉ ¨ÉVÉ EòÉÆ]õɳýÉ * iÉÖ¨»ÉÆ MÉÉä{ÉɳýÉÆ ¸ÉÆMɇiÉ **1**
EòÉ©É xÉÉ»þÓ iÉÖ¨»É{ÉÉ„ÉÓ * ¸ÉEò³ýÉƇ´É„ÉÓ ¸ÉÆ{ÉzÉ **vÉÞ**
=tÉäMÉÉSÉÉ xÉäPÉå ¦ÉÉ®ú* •ôÉMɱªÉÉ ºÉÉ®ú {ÉÖ®úiÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +vÉÒ®ú ‡VÉhÉå * xÉÉ®úÉ©ÉhÉå xÉ Eò®úÉ´Éå **3**
215
VÉÉ•ôÉå +ÉiÉÉÆ BEäò `öÉ©ÉÓ * xÉ ´ÉÆSÉÚÆ EòÉÆ»þÓ BEò¨ÉäEòÉÆ **1**
¸É®ú•ôÉå »þåMÉä nùä=‡xÉ ¨ÉÉä]õ * Eò]õEò]õ EòÉ„ÉÉSÉÒ **vÉÞ**
¸ÉÉäb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ MÉÉÆ`öÓ {ÉÉ»þå * EòÉ©É +ɽþä iªÉÉÆiÉ iÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉ•ôÉå ‡xÉ®úɳýÉ * +ÉiÉÉÆ MÉÉä{ÉɳýÉ nùä>ðÆ ¤ÉÉä¦ÉÉ **3**
216
©ÉÉ ®úä Eò°üÆ MÉÉ<Ç * VɨÉÉ ‡xÉVÉ•ôäiÉÒ EòÉ<Ç * ¤ÉÉä¦ÉÉ]õÉxÉå +É<Ç * PÉ®úÉ MÉ䱩ÉÉ ¨ÉÉ®úÒ•ô
**1**
PÉÉ•ôÉ PÉÉ•ôÉ ®úä ¡ÖòEòÉ®úä * V©ÉÉSÉÒ iÉähÉå ‡SÉ ¨ÉÉä»þ®úä * B´Éføå ‡SÉ {ÉÖ®úä * Eäò‡•ô©ÉÉxÉå
ºÉÉ´ÉvÉ **vÉÞ**

Page 58 of 1252

xÉähÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ JÉä³ýÉ* ¸É¨É©É ¸É¨É©ÉÉS©ÉÉ ´Éä³ýÉ * nùÖ‡‚SÉiÉÉVɴɳýÉ * ‡¨É³ýÉ•ôä‡iÉ nùÖ‡‚SÉiÉ
**2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä „ÉÒEò * xÉ vɇ®úiÉÉÆ •ôÉMÉä ¦ÉÒEò * vÉ®úÉ ¸ÉEò³ýÒEò * ¨ÉxÉä®úÒ vÉÉÆ´ÉÉ
´É³ý‡iÉ©ÉÉÆ **3**
217
´ÉÉä³ý•ôÒSÉÉ nùÉä»þÚÆ {ÉÉx»þÉ * ¨ÉVÉ EòÉx»þÉ ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôÉ **1**
P©ÉÉ ‡VÉ »þåMÉä IÉÒ®ú »þÉiÉÓ * ‡xÉMÉÖiÉÒxÉå ´ÉÉføÉ´Éå **vÉÞ**
¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå Eäò•ôå EòɨÉ* xÉ´»þä vɨÉÇ ¸Éi©ÉÉSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉ´Éå VÉÖxÉå * BäºÉå EòÉähÉå ºÉÉäºÉÉ´Éå**3**
218
ªÉä<•ô iÉå PÉä<xÉ ¦ÉÉMÉÉ * xÉ´»þä VÉÉäMÉÉ nùָɇ®ú©ÉÉ **1**
+É´Éb÷Ò iÉä iÉÖ¨»Ò VÉÉhÉÉ * ¤É»þÖ MÉÖhÉÉƸÉɇ®úJÉÒ **vÉÞ**
¨ÉVÉ PÉäiÉÒ b÷ÉÆMÉ´É®úÒ* ¸É´Éå »þ‡®ú xɸɇ•ô©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ®úɤɴÉÉ nùä´ÉÉ * Eò®úÒxÉ ¸Éä´ÉÉ ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôÒ **3**
219
+ÆiÉ®ú•ôÒ EÖò]õÒ ¨Éä]õÒ * ¦É©É vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ {ÉÉä]õÓ * ¨»hÉiÉÉÆ VÉMÉVÉä`öÒ * vÉÉÆ´Éå
Eò¯ûhÉÉ=kÉ®úÓ **1**
¤ÉÉ{É ¤É‡³ý©ÉÉ ‡„É®úÉä¨ÉhÉÒ * =iÉɇ´É³ý ©ÉÉ ´ÉSÉxÉÓ * {Éb÷‡•ô©ÉÉ EòÉxÉÓ * vÉÉÆ´ÉÉ xÉ Eò®úÒ
+ɳýºÉ **vÉÞ**
¤É³ý nùÖxÉÒ „É®úhÉÉMÉiÉÉ * ¸´ÉɨÉÒ ´ÉÉ»þÉå xÉänùÒ ÊSÉiÉÉ * +É<iÉå ‡SÉ nùÉiÉÉ * {ÉÆMÉiÉÒ¸É
¤ÉèºÉ´ÉÒ **2**
´Éɽþä JÉÉÆnùÓ {ÉÉ´É´ÉÒ PÉ®úÉ * iªÉÉSªÉÉ Eò®úÒ ªÉä®úZÉÉ®úÉ* ¤ÉÉä¤Éb÷¬É =kÉ®úÉ * º´ÉɨÉÒ
iÉÖEòªÉÉ ¨ÉÉxÉ´Éä **3**
220
vÉx©É iÉå MÉÉävÉxÉ EòÉƤɳýÒ Eòɇ·`öEòÉ * ¨ÉÉä»þ®úÒ {ÉÉÆ´ÉÉ ‡xÉEòÉ ¥ÉÒnù ´ÉÉÆEòÒ **1**
vÉxªÉ iÉå MÉÉäEÖò³ý vÉxªÉ iÉä MÉÉä{Éɳý * xÉ®ú xÉÉ®úÒ ºÉEò³ý vÉxªÉ VÉɱªÉÉ **vÉÞ**
vÉx©É nùä´ÉEòÒ VɸɴÉÆiÉÒ nùÉä»þÓSÉå * ´É¸ÉÖnùä´ÉxÉÆnùÉSÉå ¦ÉÉM©É VÉÉ•ôå **2**

Page 59 of 1252

vÉx©É i©ÉÉ MÉÉä‡{ÉEòÉ ¸ÉÉä³ýÉ ¸É»þ¹É ¤ÉɳýÉ * ©ÉÉnù´ÉÉÆ ¸ÉEò³ýÉÆ vÉx©É VÉÉ•ôå **3**
vÉxªÉ ¨½hÉä iÉÖEòÉ VÉx¨ÉÉ iÉÓ ‡SÉ +É•ôÓ * »þ‡®ú®úÆMÉÓ ®úÆMÉ•ôÓ ¸É´ÉǦÉÉ´Éå **4**
221
MÉÉè³ýhÉÒ ¤ÉÉƇvÉiÉÒ vÉÉ®úhÉɇ¸É MɳýÉ * JÉä³ýä i©ÉÉ MÉÉä{ÉɳýÉƨÉÉVÉÒ ¥É¨» **1**
vÉÉÆ´ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉMÉä ©É„ÉÉänùä ¦ÉÉäVÉxÉ * Ê»þb÷ä ®úÉxÉÉä®úÉxÉ MÉÉ<Ç{ÉÉ`öÓ **vÉÞ**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉ´ÉÇ Eò³ýÉ V©ÉÉSÉä +ÆMÉÓ * ¦ÉÉä³ýä{ÉhÉÉ•ôÉMÉÓ ¦ÉÒEò ¨ÉÉMÉä **2**
222
nùä‡JÉ•ôɇ¸É ¨ÉÉiÉÒ JÉÉiÉÉÆ * nùɇ´É©ÉÉxÉå ¤ÉÉÆvÉÒ ¨ÉÉiÉÉ **1**
VÉɳýÒ PÉä=‡xÉ EòÉƤɳýÒ EòÉ`öÒ * MÉÉ<Ç ´É³ýÒ ´ÉähÉÖ {ÉÉ`öÓ **vÉÞ**
¨ÉÉä`öå ¦ÉÉ´ÉÉlÉÉÇSÉå ¤É³ý * nùä´É VÉÉ•ôÉ i©ÉÉSÉå ¤Éɳý **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦ÉHòɺÉÉ`öÓ* nùä´É vÉÉÆ´Éä {ÉÉ`öÉä´ÉÉ]õÓ **3**
223
½þÉ MÉä ¨ÉÉZÉä ½þÉiÉÓ * {ÉɽþÉ Eò´É³ý ºÉÉÆMÉÉiÉÒ **1**
nùä´Éå ‡nù•ôÉ JÉÉiÉÉå ¦ÉÉMÉ * Eò®úÉ•ô iÉ®ú Eò®úÉ •ôÉMÉ **vÉÞ**
vÉÉ•ôå Bä¸Éå {ÉÉä]õ * ´É®úÒ Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ ¤ÉÉä]õ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä PÉ®úÓ * ¨ÉMÉ Eéò VÉÒ ªÉÉ {É®úÒ **3**
224
+´ÉPÉå +´ÉPÉÒEòb÷ä * ‡nù•ôå {ÉÉ»þä ¨ÉVÉEòb÷ä * +„ÉÉ ¸É´ÉÆMÉb÷ä* ¸É‡»þiÉ lÉÉä®úÒ •ôÉMÉ•ôÒ
**1**
EòÉÆ ®úä vɇ®ú•ôÉ +¤ÉÉä•ôÉ * ¨ÉÉZÉÉ ´ÉÉÆ]õÉ nùä<È ¨É•ôÉ * ‡¸ÉnùÉä®úÒSÉÉ Eäò•ôÉ * ZÉÉb÷É
+ÉiÉÉÆ ‡xÉ´Éb÷ä xÉÉ **vÉÞ**
¦ÉÚEò •ôÉMÉ•ôÒ +xÉÆiÉÉ * EòÉÆ ®úä xÉähɸÉÒ VÉÉhÉiÉÉÆ * ¦ÉÉMÉ•ôÉå ´É‡³ýiÉÉÆ * MÉÉ<Ç ¸Éè®úÉ
+ÉäføɳýÉ **2**
iÉÖEòÉ Eò¯ûhÉÉ ¦ÉÉEòÒ * »þ‡®ú {ÉÉ»þä MÉÉä³ýÉ ]õÉEòÒ * PÉäiÉÉ VÉÉ•ôÉ ¸ÉÖJÉÒ* ¦ÉÒiÉ®úÒ ´ÉÉÆ]õÒ
+ÉhÉÒEòÉÆ **3**
225

Page 60 of 1252

+ɨ½Ò MÉÉä´É³ýÓ ®úÉxÉ]õå * xÉ´½þÉå VÉxÉÉÆiÉÒ•ô vÉÒ]õå **1**
‡¸ÉnùÉä®úÒSÉÉ Eò°üÆ EòÉ•ôÉ * BEò ´ÉÉƇ]õiÉÉå BEòÉ•ôÉ **vÉÞ**
JÉä³ýÉå +É{É+É{ÉhÉÉÆ„ÉÓ* +ɨÉSÉÓ iÉÓ +ɨ»ÉÆ{ÉÉ„ÉÓ **2**
‡¨É³ýÉ•ôÉå xÉähÉiÉä * iÉÖEòÉ EòÉx»þÉä¤ÉÉ ¦ÉÉå´ÉiÉä **3**
226
+´É‡PÉ©ÉÉÆ ‡nù•ôÉ MÉÉä®ú * ¨ÉVÉEò®úä {ÉÉ»þÒxÉÉ **1**
EòÉÖÆ}nùä MÉÉä{Éɳý b÷Éä³ýä SÉÉä³ýÒ * føÖÆMÉÉ lÉÉ{É•ôÒ »þÉhÉä iÉÉåb÷É **vÉÞ**
+É´Éb÷iÉÒ lÉÉä®ú ¨ÉÉä]õä * ¨ÉÒ ®úä {ÉÉä®ú]õå nùèxªÉ´ÉÉhÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉÉhÉÉå ¦ÉÉ´É * VÉÒË´ÉSÉÉ nùä´É ¤ÉÖZÉÉ´ÉÒ **3**
¨ÉÞnÆùMÉ {ÉÉ]õ¬É - +¦ÉÆMÉ
227
¨ÉÉMÉå {ÉÖføå {ÉÉ»þå ¸ÉÉƦÉɳýÚ‡xÉ nùÉäxÉÒ `öÉ©É * SÉÖEòÉ´ÉÚ‡xÉ VÉÉ©É MÉb÷Ò ®úÉJÉä Mɇb÷©ÉÉƇ¸É
**1**
¨ÉÖ®úb÷ä nùÆb÷É nùÉä»þÓ iÉÉåb÷å Mɇb÷©ÉÉÆ ¸ÉÉ´ÉvÉ Eò®úÒ * ¦Éä]õ‡iÉ©ÉɸÉÆMÉä iÉ©ÉÉ »þÉ•ô iÉÖVÉ´É®úÒ
**vÉÞ**
Mɇb÷©ÉÉÆ MÉb÷Ò ´ÉÉÆ]õÖ‡xÉ nùä<È * V©ÉÉSÉÉ ¸ÉÉäb÷Ò iÉä ‡SÉ `öɪÉÓ **2**
+Mɲ©ÉÉ ¤É³ýå Eò®úÒ•ô EòÉ©É* iÉÖVÉ nùähÉå •ôÉMÉä b÷Éä©É **3**
xÉ´ÉÉÆ PÉ®úÓ {ÉÉ=•ôÉ Eò®úÓ * ¸ÉÉÆ{Éb÷ä iÉÉä iÉälÉå vÉ®úÓ **4**
ÊVÉEòÉä‡xÉ b÷É´É Eò®úÓ * ]õÉ»þÉä ¸ÉkÉÉ +ɇhÉEòÉÆ´É®úÒ **5**
¸ÉÉÆ{Éb÷Éä‡xÉ b÷É<È ¤É»þÖ * Eòɳý MÉÖÆiÉ•ôɸÉÒ **6**
¤É‡³ý©ÉÉ MÉb÷Ò ¡ò³ýÒ * ¡òÉäb÷Ò xÉ vɇ®úiÉÉÆ i©ÉÉƸÉÒ **7**
SÉÖEòÉÆb÷Ò VÉÉä JÉÉ©É ‡¨É³ýÉä‡xÉ +ÆMÉÓ VÉÉ©É* MÉÖÆiÉ•ôɸÉÒ EòÉ©É iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ZÉÚxÉÒ
**8**
228
{ÉÉ»þÉ ®úä iɨÉɸÉÉ iÉÖ¨ÉSÉÉ ©ÉälÉå xÉ´»þä •ôÉMÉ * nùä<ÇxÉ iÉÉä ¦ÉÉMÉ +ɇ•ô©ÉÉSÉÉ ¤ÉÉ»þä®úÒ
**1**
VÉÉMÉÉ ®úä MÉÉä{Éɳý xÉÉä `öÉ©ÉÓ `öÉ©ÉÓ VÉÉMÉÉ * SÉÉ»þÖ•ôÒxÉå ¦ÉÉMÉÉ nùÚ®ú ¨ÉVÉ{ÉɸÉÚ‡xÉ **vÉÞ**
xÉ ‡®úPÉiÉÉÆ `öÉ´É +ɨ»É `öÉ´ÉÉ {Éɳý‡iÉ©ÉÉÆ * ¦É©ÉɦÉÒiÉ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ iÉälÉå EòÉ©É SÉÉÆSÉ{ÉÉ

Page 61 of 1252

**2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉiÉÉÆ SÉb÷ä VÉÒ´ÉɇSÉ©Éä ¸ÉÉ]õÓ * ‡¨É]õC©ÉÉ nùäiÉÉÆ MÉÉäb÷ ¨ÉMÉ •ôÉMÉiÉå „Éä´É]õÓ
**3**
229
b÷É<Ç PÉÉ•ôÖ‡xÉ©ÉÉÆ {ÉÉä®úå * i©ÉÉÆSÉÓ MÉÖ®úå SÉÖEò´ÉÒ•ôÓ **1**
JÉä³ý JÉä³ýiÉÉÆ ¡òÉä‡b÷±©ÉÉ b÷Éä©ÉÉ * +É{ÉhÉ »þÉä©É ‡xÉ®úɳýÉ **vÉÞ**
¨Éɇ®úiÉÒ ¨ÉÉ©ÉÉ PÉäiÉÒ VÉÒ´É * xÉÉ»þÓ EòÒ´É +x©ÉÉ©Éå **2**
iÉÖEòÉ EòÉx½þÉä¤ÉÉ ¨ÉÉMÉå * iÉ©ÉÉ +ÆMÉå Eò³ýÉå +É•ôå **3**
230
+ÉiÉÉÆ »þå ‡SÉ VÉä>ðÆ »þå ‡SÉ VÉä>ðÆ * ¸É´Éå PÉä>ðÆ ‡¸ÉnùÉä®úÒ **1**
»þ‡®úxÉɨÉÉSÉÉ ‡JÉSÉb÷É Eäò•ôÉ * |Éä¨Éå ¨ÉÉ䇻þ•ôÉ ¸ÉÉvÉxÉå **vÉÞ**
SÉ´ÉÓ SÉ´ÉÓ PÉä>ðÆ PÉÉºÉ * ¥É¨½®úºÉ +É´Éb÷Ò **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉÉäb÷ •ôÉMÉä * iÉÉå iÉÉå ¨ÉÉMÉä ®úºÉxÉÉ **3**
231
+´ÉPÉå ‡SÉ MÉÉäb÷ VÉÉ•ôå * ¨ÉÉMÉÒ•ô©Éä ¦É®úÒ +É•ôå **1**
¸ÉÉ»þ¬ VÉÉ•ôÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ * ‡nù•ôÉ +¦©ÉÆiÉ®úÓ ¸ÉÆMÉ **vÉÞ**
lɇb÷©Éä {ÉÉ´ÉiÉÉÆ iÉÉä ´ÉÉ´É * ¨ÉÉMÉå ´ÉÉ»þÉ´ÉiÉÉÆ `öÉ´É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉä•ôå * ¸´É{xÉÓSÉå VÉÉMÉå VÉÉ•ôå **3**
232
iÉÖVɸɴÉå ©ÉäiÉÉå »þ®úÒ * +ɨ»ÉÆ •ôÉVÉ xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ * =Sɇ•ô•ôÉ ‡MÉ®úÒ * SÉÉÆMÉ iÉ<È
´ÉÉÆSÉ•ôÉå **1**
¨ÉÉäb÷É +ÉiÉÉÆ JÉä³ý * MÉÉ<Ç MÉ䱩ÉÉ VÉÉ•ôÉ ´Éä³ý * ¡òÉÆEò±©ÉÉ +Éäføɳý * xÉÉ»þÓ iÉÉä ‡SÉ
+É´É®úÉ **vÉÞ**
SÉÉÆMÉ nùè´Éå ªÉ¨ÉÖxÉä¸ÉÒ ´ÉÉÆSÉ•ôÉå ¤ÉÖb÷iÉÉÆ * ‡xÉ•ôɇVÉ®úÓ +ɨ»Ò xÉÉ»þÓ ¦É©É vÉÉEò ©ÉÉ +xÉÆiÉÉ
**2**
JÉÉiÉÉå +ÉMÉÒ ¨ÉÉiÉÒ * +ÉiÉÉÆ {ÉÖ®úä »þÉ ¸ÉÉÆMÉÉiÉÒ * ¦ÉÉå´ÉiÉÉÆ ¦ÉÉå´Éä•ô* +ɨ»ÉÆ ´ÉÉ]õiÉå »þå
‡SÉkÉÓ **3**

Page 62 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä =®úÒ xÉÉ»þÓ iÉÖVɸɴÉå* „ÉÉ»þÉhÉä ©ÉÉ ¦ÉÉ´Éå nùÖ®úÒ UôÆnù ¦ÉÉ䇳ý©ÉÉÆ ¸É´Éå **4**
233
xÉEòÉä +ɨ½ÉƺɴÉå MÉÉä{ÉɳýÉ * ªÉä>ðÆ +ÉäføɳýÉ iÉÖZªÉÉ MÉÉ<Ç **1**
EòÉähÉ vÉÉÆ´Éå i©ÉÉÆS©ÉÉ •ôÉMÉå * ¨ÉÉMÉå ¨ÉÉMÉå ©Éä®úZÉÉ®úÒ **vÉÞ**
xÉ ¤ÉèºÉiÉÒ BEäò `öɪÉÓ * vÉÉÆ´ÉiÉÒ nùɽþÒ nùɽþÉ ´ÉÉ]õÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÚ ®úÉJÉ ¨ÉxÉä®úÒ* ¨ÉMÉ iªÉÉ ªÉä®úÒ +ɨ½Ò VÉÉhÉÉå **3**
234
¨ÉÉMÉÉ©ÉÉ¸É MÉä•ôÉå ‡¸ÉnùÉä®úÒ * iÉÖZ©ÉÉ ¨ÉÉ©ÉÉPÉ®úÓ MÉÉƇVÉ©Éä•ôÉå **1**
iÉÖVɇ´ÉhÉå iÉä xÉänùÒ EòÉähÉÉ * ¸ÉÉÆMÉiÉÉÆ JÉÖhÉÉ ‡VÉ´Éå MÉä•ôÉå **vÉÞ**
´ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ Eäò•ôÒ ©Éä®úZÉÉ®ú * +ÉiÉÉÆ {ÉÖ®úä PÉ®ú iÉÖZÉÒ ¨ÉɪÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÚÆ +ɨ½ÉÆ ´ÉäMɳýÉ * ®úɽþå MÉÉä{ÉɳýÉ ¨½hÉ=xÉÒ **3**
235
EòÉEÖò•ôiÉÒ ©ÉäiÉÉä »þ®úÒ * IÉhɦɮúÒ ‡xɴɇb÷iÉÉÆ **1**
iÉÖ¨ÉSÉÒ ¨ÉVÉ •ôÉMÉ•ôÒ ¸É´Éä * `öÉ©ÉÓSÉä xÉ´Éä xÉ´»þÉå MÉb÷Ò **vÉÞ**
+ÉhÉÒEò ¤ÉÉä•ôɇ´ÉiÉÒ ¡òÉ®ú * ¤É½þÖ lÉÉä®ú xÉÉ´Éb÷iÉÒ **2**
¦Éɇ´ÉEåò i©ÉÉÆSÉÒ +É´Éb÷Ò ¨ÉÉä`öÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡¨É`öÒ PÉÉ•ôÒ ‡VÉ´Éå **3**
236
´É®úiÉÉ ´ÉåPÉÉä‡xÉ PÉÉiÉ•ôÒ =b÷Ò * Eò³ýƤÉɤÉÖb÷Ó ©É¨ÉÖxÉä¸ÉÒ **1**
»þ‡®ú ¤ÉÖb÷É•ôÉ ¤ÉÉå¤É PÉÉ•ôÉ * PÉ®úSÉÓ i©ÉÉÆ•ôÉ `öÉ´ÉÉ xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
¦É´ÉxÉnùÒSÉÉ xÉ Eò³ýä {ÉÉ®ú * Eòɇ³ý©ÉÉ ¨ÉÉVÉÒ lÉÉä®ú ‡´ÉJÉÉ®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ©É ´ÉÉ=M©ÉÉ »þÉEòÉ * »þÉiÉÓSÉÉ MɨÉÉ´ÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ ÊlÉEòÉ **3**
237
+´ÉPÉÓ ‡¨É³ýÉä‡xÉ EòÉä±»þɳý Eäò•ôÉ * +ÉiÉÉÆ »þÉäiÉÉ ¨»hÉiÉÒ MÉä•ôÉ **1**
+É{ɇ•ô©ÉÉ ®úb÷iÉÒ ¦ÉÉ´Éå * VɪÉɺɴÉå VɪÉÉ{É®úÒ **vÉÞ**
SÉÖEò•ôÉå +ɨ»Ò JÉä³ýiÉÉÆ JÉä³ý * MÉä•ôÉ MÉÉä{Éɳý »þÉiÉÓSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä vÉÉÆ´ÉiÉÒ lÉb÷Ò * xÉ PÉ•ôÒ =b÷Ò +ÉÆiÉ EòÉähÉÒ **3**

Page 63 of 1252

238
¦©ÉÉ•ôÓ ‡VÉ´ÉÉ SÉÖEò•ôÓ nùä´ÉÉ * xÉÉ»þÓ `öÉ´ÉÉ VɴɳýÓ iÉÉä **1**
+É»þÉEò]õÉ Eò‡®úiÉÒ »þÉ©É * »þÉiÉ b÷ÉäEåò ‡{ɇ]õiÉÒ {ÉÉ©É **vÉÞ**
VɴɳýÒ ½þÉäiÉÉÆ xÉ Eò³ýä +ɨ½ÉÆ * MÉ䱪ÉÉ ºÉÒ¨ÉÉ xÉɽþÓ nùÖ&JÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉ •ôÉPÉ´ÉÒ ¨ÉÉä]õÉ * {ÉÉ»þä JÉÉä]õÉ JÉ®úÉ ¦ÉÉ´É **3**
239
Eòɇ³ý©ÉÉ xÉÉlÉÚ‡xÉ +É•ôÉ ´É®úÒ * {Éè•ô »þ®úÒ nùÉJɇ´ÉiÉÒ **1**
nùָɇ®ú©ÉÉ ¦ÉÉ´Éå xÉ Eò³ýä EòÉähÉÉ * »þÉä©É xÉ´»þä¸ÉÉ ¸ÉÆnùä»þ ¨ÉxÉÉ **vÉÞ**
°ü{ÉÉ ‡¦ÉzÉ {ÉÉ•ô]õ VÉÉ•ôÉ * MÉÉä®úå ¸ÉÉƴɳýå¸ÉÉ {Éé nùä‡JÉ•ôÉ **2**
+É…ÉɸÉÒiÉ +É•ôÉ Eò®úå * iÉÖEòÉ JÉ®úå ¨»hÉä nùä´É **3**
240
»þ‡®ú MÉÉä{ÉɳýÉƸɴÉå ¸ÉEò³ýÉÆ * ¦Éä]õä Mɲ©ÉÉ MɳýÉ ¨Éä³ý´ÉÚxÉÒ **1**
¦Éɇ´ÉEåò i©ÉÉÆSÉÒ +É´Éb÷Ò ¨ÉÉä`öÒ * ¸ÉÉÆMÉä MÉÉä·]õÒ VÉÒʴɇSÉ©ÉÉ **vÉÞ**
©ÉÉä‡MÉ©ÉÉÆS©ÉÉ v©ÉÉxÉÉ VÉÉä xÉ©Éä * ¦ÉÉEò®úÒ i©ÉÉÆS©ÉÉ ¨ÉÉMÉÉä‡xÉ JÉÉ©Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +¸Éä „ÉÉ»þɇhÉ©ÉÉÆ nùÖ®úÒ * ¤ÉÉä¤É‡b÷©ÉÉÆ nùÉ¸É EòɨÉÉ®úÒ **3**
241
vÉÉÆ´É EòÉx½þÉä¤ÉÉ MÉ䱪ÉÉ MÉÉ<Ç * xÉ ¨½hÉä ¨ÉÒ EòÉähÉ ½þÒ EòÉ<Ç **1**
+É{ÉÖ‡•ô©ÉÉÆSÉå ´ÉSÉxÉ nùä´ÉÉ * MÉÉäb÷ ¸Éä´ÉÉ Eò®úÒiɸÉä **vÉÞ**
¨ÉÉMÉiÉÉÆ +ÉvÉÓ tÉ´ÉÉ b÷É´É * ¤É‡³ý©ÉÉ ¨ÉÒ iÉÉä xÉÉ»þÓ ¦ÉÉ´É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Bä„ÉÉ ¸É´Éå * +xÉָɮúÉ´Éå VÉÒ´Éå¦ÉÉ´Éå **3**
242
vÉÉEÖò]õ¬ÉSÉä ¨ÉÖJÉÓ PÉÉÆ¸É PÉÉ•ôÒ ¨ÉÉiÉÉ * ´É®úÒ Eò®úÒ ¸ÉkÉÉ „ÉÉ»þɇhÉ©ÉÉÆ **1**
Bä¸Éå VÉÉhÉ{ÉhÉå {ɇb÷•ôå +ÆiÉ®ú * ´ÉÉføä iÉÉå iÉÉå lÉÉä®ú +ÆiÉ®úÉ©É **vÉÞ**
nùÉäx»þÒ =¦É©ÉiÉÉÆ +É{ÉhÉ ‡SÉ ´©ÉÉ•ôÒ * +É´Éb÷ÒSÉÒ SÉÉ•ôÒ ‡¦ÉzÉ ‡¦ÉzÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÆMÉÉ{ÉɸÉÚ‡xÉ ‡xÉ®úɳýå * ‡xɴɇb÷•ôå ¤É³ýå ®úb÷iÉå ¸iÉxÉÓ **3**

Page 64 of 1252

243
nùä´ÉÉSÉä ¨»hÉÉä‡xÉ nùä´ÉÓ +xÉÉnù®ú * »þå ¨ÉÉä`öå +É‚SÉ©ÉÇ ´ÉÉ]õiɸÉä **1**
+ÉiÉÉÆ ªÉä®úÉ VÉxÉÉ ¨½hÉÉ´Éå iÉå EòÉ<Ç * VɪÉÉ ¦ÉÉ®ú b÷Éä<Ç ºÉƺÉÉ®úÉSÉÉ **vÉÞ**
iªÉVÉÖxÉÒ ºÉƸÉÉ®ú +‡¦É¨ÉÉxÉ ¸ÉÉÆ]õÉ * VÉÖ•ôÚ¨É »þÉ ¨ÉÉä]õÉ ‡nù¸ÉiɸÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +³ý¸É Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ ¸ÉÉ»þä * ¤É³ýå Eèò¸Éä {ÉÉ»þå ´ÉÉÆ©ÉÉÆ VÉÉiÉÒ **3**
244
={Énùä„É iÉÉä ¦É•ôi©ÉÉ »þÉiÉÓ * VÉÉ•ôÉ ‡SÉkÉÓ vÉ®úÉ´ÉÉ **1**
xɪÉä VÉÉ>ðÆ {ÉÉjÉÉ´É®úÒ * Eò´É]õÒ ºÉÉ®úÒ xÉÉ®ú³ýå **vÉÞ**
¸jÉÒ {ÉÖjÉ ¤ÉÆnùÒVÉxÉ * xÉÉ®úÉ©ÉhÉ ¸¨É®ú‡´ÉiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ®úixɸÉÉ®ú * {ɇ®ú ={ÉEòÉ®ú ÊSÉvÉÒSÉä **3**
245
¸ÉÆiÉÉÆSÉä MÉÖhÉ nùÉä·É +ɇhÉiÉÉÆ ©ÉÉ ¨ÉxÉÉ * Eäò‡•ô©ÉÉ =MÉÉhÉÉ ¸ÉÖEÞòiÉÉSÉÉ **1**
‡{ɳýÉä‡xÉ©ÉÉÆ {ÉÉ»þä {ÉÖ·{ÉÉSÉÉ {ɇ®ú¨É³ý * ‡SÉ®úÉä‡xÉ Eäò³ýÒ Eäò³ý MÉÉfø´É iÉÉä **vÉÞ**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉÆMÉä +MxÉÒ‡¸É ‡´É]õɳý * •ôÉ´ÉÒ iÉÉä SÉÉÆb÷ɳý nùÖ&JÉ {ÉÉ´Éä **2**
246
SÉÖƤɳýÒSÉÉ Eò®úÒ SÉÖƤɳýÒ„ÉÓ ¸ÉÆMÉ * +ÆMÉÓ ´É¸Éä ®úÆMÉ ‡Gò©ÉÉ»þÒxÉ **1**
¤ÉÒVÉÉ Bä¸Éå ¡ò³ý nùÉ´ÉÒ {ɇ®ú{ÉÉEòÓ * {ɇ®ú¨É³ý •ôÉè‡EòEòÓ VÉÉiÉÒ Bä¸ÉÉ **vÉÞ**
¨ÉÉEòb÷ÉS©ÉÉ MɳýÉÆ ®úixÉ EÖò³ýÉÆMÉxÉÉ * ¸ÉÉÆb÷Ú‡xÉ©ÉÉÆ ¸ÉÖxÉÉ ‡¤ÉnùÒ vÉÖÆb÷Ò **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Bä¸ÉÉ ´©ÉÉ•ôÒ iÉä MÉÉfø´ÉÒ * ¡ò‡VÉiÉÒ iÉä ´»þÉ´ÉÒ +É»þä {ÉÖføå **3**
247
¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉ ¸ÉÆnùÓ * ¨ÉMÉ ¤É‡³ý©ÉÉ {Éb÷ä ¡òÆnùÓ **1**
BäºÉÒ EòÉähÉÒ ´Éɽþä ´Éä³ý * ½þÉiÉÓ EòɳýÉSªÉÉ ºÉEò³ý **vÉÞ**
nùÉiÉÉ ¨ÉÉMÉä nùÉxÉ * VÉÉ©É ©ÉÉSÉEòÉ „É®úhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉähÉÉÆ * EòÉªÉ ºÉÉÆMÉÉå xÉÉ®úɪÉhÉÉ **3**
248
¸É{ÉÇ Ê´ÉSÉÚ ‡nù¸Éä * vÉxÉ +¦ÉÉM©ÉÉ EòÉä³ý¸Éä **1**

Page 65 of 1252

+É•ôÉ b÷É䲩ÉÉƇ¸É Eò´É³ý * iÉähÉå ¨É³ý•ôå =Vɳý **vÉÞ**
+ÆMÉÉSÉä ¦ÉÉå´Éb÷Ò * ¦ÉÉä©É ZÉÉb÷ ‡¡ò®úiÉÒ vÉÉåb÷Ò **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉb÷ * {ÉÉ{É `öÉEäò ‡»þiÉÉ +Éb÷ **3**
249
xÉ nùäJÉÉäxÉ EòÉÆ»þÓ * ¨©ÉÉ {Éɇ»þ•ôå ¸ÉEò³ý »þÒ **1**
VÉÉ•ôÉå +´É‡PÉ©ÉÉÆ{É®úÒ * ¨ÉÒ »þå ¨ÉÉZÉå `öä•ôå nùÖ®úÒ **vÉÞ**
xÉ PÉäiÉÉÆ PÉäiÉ•ôå * »þÉiÉå {ÉÉ©Éå =¸ÉƇiÉ•ôå **2**
JÉÉnù•ôå xÉ JÉÉiÉÉÆ * ®ú¸ÉxÉÉ ®ú¸É VÉÉ•ôÒ PÉäiÉÉÆ **3**
xÉ ¤ÉÉä•ôÉä‡xÉ ¤ÉÉä•ôå * Eäò•ôå |ÉMÉ]õ ZÉÉƇEò•ôå **4**
xÉÉ<‡Eò•ôå EòÉxÉÓ* iÉÖEòÉ ¨»hÉä +É•ôå ¨ÉxÉÓ **5**
¥É¨»SÉÉ®úÒ ‡¡ò©ÉÉÇnù MÉä•ôÉ - +¦ÉÆMÉ 2
250
EòÉJÉä Eòb÷ɸÉxÉ +Éb÷ {Éb÷ä * JÉb÷¤Éb÷ JÉb÷¤Éb÷ä »þÖ¸ÉEò•ôå **1**
nùÉnùEò®úÉ nùÉnùEò®úÉ * ¡ò‡VÉiÉJÉÉä®úÉ •ôÉVÉ xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
+´ÉPÉÉ VÉÉ•ôÉ ®úÉ¨É ®úÉ¨É * EòÉähÉÒ Eò¨ÉÇ +ÉSÉ®úä xÉÉ **2**
»þ‡®únùɸÉÉÆS©ÉÉ {Éb÷iÉÒ {ÉÉ©ÉÉÆ * ¨»hÉiÉÒ iɪÉÉÆ xÉÉMÉ´ÉÉ´Éå **3**
nùÉä»þÓ `öÉ©ÉÓ ¡òVÉÒiÉ VÉÉ•ôå * {ÉÉ®úhÉå Eäò•ôå +´ÉEò³ýÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ„É Eäò•ôÉ * ‡´É]õƇ¤É•ôÉ ´Éä„É ‡VÉ»þÓ **5**
251
EÖò]õÖƤÉÉSÉÉ Eäò•ôÉ i©ÉÉMÉ * xÉÉ»þÓ ®úÉMÉ VÉÆ´É MÉä•ôÉ **1**
¦ÉVÉxÉ iÉå ´ÉÉåMɳý´ÉÉhÉå * xÉ®úEòÉ VÉÉhÉå SÉÖEäò xÉÉ **vÉÞ**
+IÉ®úÉSÉÒ Eäò•ôÒ +É]õÒ * VÉ®úÒ {ÉÉä]õÓ ¸ÉÆiÉÊxÉnùÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉMÉå {ÉÉ©É * iÉ©ÉÉ VÉÉ©É ¸lɳýɇ¸É **3**
**2**
252
iÉÉ®ú‡iÉ¨É ´É®úÒ iÉÉåb÷É SÉ {ÉÖ®úiÉå * +ÆiÉ®úÉ »þå ©ÉäiÉå +ÆiÉ®úÒSÉå **1**
Bä¸ÉÒ EòÉ©É ¤É®úÒ ‡nù¸Éä `öEòÉ`öEòÒ * ‡nù¸ÉiÉå •ôÉè‡EòEòÓ ¸Éi©ÉÉ Bä¸Éå **vÉÞ**

Page 66 of 1252

¦ÉÉäVÉxÉÉÆiÉ tÉ´Éå ‡´É·É EòÉ•ô´ÉÚ‡xÉ * ¨ÉÉä»þSÉɳý´ÉhÉÒ ¨ÉÉ®úÉ´É©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨Éénù nùäJÉÉå xÉänùÒ EÖòb÷å * +Énù®ú ‡SÉ {ÉÖføå ¸ÉÉåMÉ nùÉ´ÉÒ **3**
253
¥É¨»‡xÉ·`ö EòÉb÷Ò * VÉ®úÒ VÉÒ´ÉÉxÉÉÆ´Éå ¨ÉÉäb÷Ò **1**
iÉ©ÉÉ PÉb÷•ôÒ MÉÖ¯û»þi©ÉÉ * MÉä•ôÉ ={Énùä„É iÉÉä ‡¨Él©ÉÉ **vÉÞ**
¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå EòÉxÉÓ* °ü{É +É{ÉÖ•ôå ´ÉÉJÉÉhÉÒ **2**
¦ÉÚiÉÉÆS©ÉÉ ¨Éi¸É®úå * ¥É¨»YÉÉxÉ xÉä•ôå SÉÉä®úå **3**
‡„ÉEò±©ÉÉ ¸ÉÉÆMÉä MÉÉä·]õÒ * ¦Éänù GòÉävÉ ´ÉÉ»þä {ÉÉä]õÓ **4**
ÊxÉnùÉ ¸iÉÖ‡iÉ ¸iÉ´ÉxÉÓ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´ÉåSÉÒ ´ÉÉhÉÒ **5**
254
<»þ•ôÉäEòÓSÉÉ »þÉ nùä»þä * nùä´É <‡SUôiÉÉiÉÒ {ÉÉ»þå **1**
vÉx©É +ɨ»Ò VÉx¨ÉÉ +É•ôÉå * nùÉ¸É ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉä VÉÉ•ôÉå **vÉÞ**
+É©ÉÖ·©ÉÉS©ÉÉ ©ÉÉ ¸ÉÉvÉxÉå * ¸É‡SSÉnùÉxÉÆnù {Énù´ÉÒ PÉähÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉÉ´É`öhÉÒ * Eò°üÆ ¸´ÉMÉÉÇSÉÒ ‡xÉ„ÉÉhÉÒ **3**
255
{ÉƇb÷iÉ ´ÉÉSÉEò VÉ®úÒ VÉÉ•ôÉ {ÉÖ®úiÉÉ * iÉ®úÒ EÞò·hÉEòlÉÉ BäEäò ¦ÉÉ´Éå **1**
IÉÒ®ú iÉÖ{ÉÉ ¸ÉÉEò®úä VÉɇ•ô©ÉÉ ¦Éä]õÒ * iÉè¸ÉÒ {Éb÷ä ‡¨É`öÒ MÉÉäb÷{ÉhÉå **vÉÞ**
VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ •ôÉ¦É PÉä<È »þÉ {Énù®úÓ * MÉÉäb÷ MÉÉäb÷É´É®úÒ ºÉä´ÉÓ ¤ÉÉ{ÉÉ **2**
VÉɇhÉ´ÉäSÉå ¨ÉÚ³ý ={Éb÷ÉäxÉÒ JÉÉäb÷ * VÉ®úÒ iÉÖVÉ SÉÉb÷ +É»þä iÉÖZÉÒ **3**
xÉÉxÉÉ {ɇ®ú¨É³ýpù´©É ={ÉSÉÉ®ú * +ÆMÉÒ =]õÒ ¸ÉÉ®úSÉÆnùxÉÉSÉÒ **4**
VÉ䇴ɇ•ô©Éɇ´ÉhÉ „ÉÚx©É iÉä „ÉÞÆMÉÉ®ú * iÉè¸ÉÒ MÉÉäb÷Ò »þ‡®úEòlÉ䇴ÉhÉ **5**
VªÉÉEòÉ®úhÉå ´Éänù¶ÉÖ‡iÉ »þÒ {ÉÖ®úÉhÉå * iÉå ‡SÉ ‡´Éaö•ôxÉÉhÉå ‡iÉ·`öä EòlÉä **6**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ªÉä®ú nùMÉb÷ÉSÉÓ {Éå´Éå * JɳýJɳý +É´ÉPÉå ¨ÉÚ³ý iÉälÉå**7**
256
+ɇhÉEòÉÆS©ÉÉ Eòɇ{ÉiÉÒ ¨ÉÉxÉÉ * ‡xÉ·`öÙ®ú{ÉhÉÉ {ÉÉ®ú xÉÉ»þÓ **1**
Eò‡®úiÉÒ ¤Éä]õä =¸ÉhÉ´ÉÉ®úÒ * ªÉ¨É{ÉÖ®úÒ ¦ÉÉäMÉɴɪÉÉ **vÉÞ**
¸Éånù®úÉSÉå nùè´ÉiÉ Eäò•ôå * xÉ´É¸É ¤ÉÉä•ôä iÉ©Éɇ¸É **2**

Page 67 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉSɇiÉ {ÉÉä®úå * JÉÉä‡b÷iÉÉÆ ©Éä®úå +ÆMÉ nùÖJÉä **3**
257
MÉÆvÉ´ÉÇ +‡MxÉ ¸ÉÉä¨É ¦ÉÉä‡MÉiÉÒ EÖò¨ÉÉ®úÒ * EòÉä`öå SÉ®úÉSÉ®úÓ i©ÉÉMÉ Eäò•ôÉ **1**
MÉɪÉjÉÒ ¸´É¨ÉÖJÉå ¦ÉIÉÒiɸÉä ¨É³ý * ‡¨É³ýɱ©ÉÉ ´ÉÉ»þɳý MÉÆMÉÉ+ÉäPÉ **vÉÞ**
EòÉMÉɇSÉ©Éä ‡´É·`öå VÉx¨É Ê{É{ɳýɇ¸É * {ÉÉÆb÷´ÉEÖò³ýɇ¸É {ÉÉ»þÉiÉÉÆ nùÉä·É **2**
„ÉEÖòÆiɳýÉ ¸ÉÚiÉ EòhÉÇ „ÉÞÆMÉÒ ´©ÉÉ¸É * ©ÉÉÆS©ÉÉ xÉɨÉå xÉÉ„É {ÉÉiÉEòÉƇ¸É **3**
MɇhÉEòÉ +VÉɨÉä³ý EÖò¤VÉÉ iÉÉä ‡´ÉnùÖ®ú * {ÉÉ»þÉiÉÉÆ ‡´ÉSÉÉ®ú Ê{ÉMɳýäSÉÉ **4**
´Éɱ»þÉ ‡´É…Éɇ¨ÉjÉ ´É‡¸É·`ö xÉÉ®únù * ©ÉÉÆSÉä {ÉÚ´ÉÇ „ÉÖrù EòÉ©É +É»þä **5**
xÉ ´»þÉ´ÉÒ iÉÓ VÉÉ•ôÓ Eò¨Éç xÉ®úxÉÉ®úÒ * +xÉÖiÉÉ{Éå »þ®úÒ ¸¨É®úiÉÉÆ ¨ÉÖHò **6**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉÉ`ö´ÉÒ ¸ÉÒ½þ®úÒ * ¨ÉÚ³ý VÉÉä =SSÉÉ®úÒ xÉ®úEò i©Éɇ¸É **7**
258
¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉSÉå iÉÉ]õ IÉÒ®úÒxÉå ¦É‡®ú•ôå * ¦ÉIÉÉ´É©ÉÉ ‡nù•ôå …ÉÉxÉÉ •ôÉMÉÓ **1**
¨ÉÖHòÉ¡ò³ý»þÉ®ú JÉ®úɇ¸É PÉÉiÉ•ôÉ * Eò¸iÉÖ®úÒ ¸ÉÖEò®úÉ•ôÉ SÉÉäVɇ´É•ôÒ **vÉÞ**
´Éänù{É®úÉ©ÉhÉ ¤É‡vÉ®úÉ ¸ÉÉÆMÉä YÉÉxÉ * iÉ©ÉÉSÉÒ iÉä JÉÖhÉ EòÉªÉ VÉÉhÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä V©ÉÉSÉå iÉÉä ‡SÉ BEò VÉÉhÉä * ¦ÉHòÒSÉå ¨É‡»þ¨ÉÉxÉ ¸ÉÉvÉÖ VÉÉhÉä **3**
259
Bä¸ÉÉ »þÉ •ôÉè‡EòEò EònùÉ ®úÉJÉ´ÉäxÉÉ * {ɇiÉiÉ{ÉÉ´ÉxÉÉ nùä´É®úÉ©ÉÉ **1**
¸ÉƸÉÉ®ú Eò‡®úiÉÉÆ ¨»hÉiÉÒ »þÉ nùÉä·ÉÒ * ]õɇEòiÉÉÆ +ɳý¸ÉÒ {ÉÉä]õ{ÉÉäºÉÉ **vÉÞ**
+ÉSÉÉ®ú Eò‡®úiÉÉÆ ¨»hÉiÉÒ »þÉ {ɸÉÉ®úÉ * xÉ Eò‡®úiÉÉÆ xÉ®úÉ ÊxɇnùiÉÉiÉÒ **2**
¸ÉÆiɸÉÆMÉ Eò‡®úiÉÉÆ ¨»hÉiÉÒ »þÉ ={Énùä„ÉÒ * ©Éä®úÉ +¦ÉÉM©Éɇ¸É YÉÉxÉ xÉÉ»þÓ **3**
vÉxÉ xÉÉ»þÓ i©Éɇ¸É `öÉ©ÉÓSÉÉ Eò®úÆ]õÉ * ¸É¨ÉlÉÉLJ¸É iÉÉ`öÉ •ôɇ´ÉiÉÉiÉÒ **4**
¤É»þÖ ¤ÉÉä•ôÉå VÉÉiÉÉÆ ¨»hɇiÉ »þÉ ´ÉÉSÉɳý * xÉ ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ ¸ÉEò³ý ¨»hÉiÉÒ MÉ´ÉÔ **5**
¦Éä‡]õ‡¸É xÉ ´ÉVÉÉiÉÉÆ ¨»hÉiÉÒ »þÉ ‡xÉ·`öÙ®ú * ©ÉäiÉÉÆ VÉÉiÉÉÆ PÉ®ú ¤ÉÖb÷‡´É•ôå **6**
•ôMxÉ Eò°üÆ VÉÉiÉÉÆ ¨»hÉiÉÒ »þÉ ¨ÉÉiÉ•ôÉ* xÉ Eò‡®úiÉÉÆ VÉÉ•ôÉ xÉ{ÉÖƸÉEò **7**
‡xÉ{ÉÖ‡jÉEòÉ ¨»hÉiÉÒ {É»þÉ »þÉä SÉÉÆb÷ɳý* {ÉÉiÉEòÉSÉå ¨ÉÚ³ý {ÉÉä®ú´Éb÷É **8**
•ôÉäEò VÉè¸ÉÉ •ôÉäEò vɇ®úiÉÉÆ vÉ®ú´Éä xÉÉ* +¦ÉHòÉ ‡VÉ®úä xÉÉ ¸ÉÆiɸÉÆMÉ **9**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ BäEòÉ´Éå ´ÉSÉxÉ * i©ÉVÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ VÉxÉ ¦É‡Hò Eò®úÉ **10**

Page 68 of 1252

260
vɨÉÇ ®úIÉÉ´É©ÉÉ ¸ÉÉ`öÓ * Eò®úhÉå +É]õÒ +ɨ»ÉƇ¸É **1**
´ÉÉSÉÉ ¤ÉÉä•ôÉå ´ÉänùxÉÒiÉÒ * Eò°üÆ ¸ÉÆiÉÓ Eäò•ôå iÉå **vÉÞ**
xÉ ¤ÉÉhÉiÉÉÆ ‡¸lɇiÉ +ÆMÉÓ * Eò¨ÉÇ i©ÉÉMÉÒ •ôÆb÷ iÉÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +vÉ¨É i©ÉɸÉÒ * ¦É‡Hò nùÚ·ÉÒ »þ®úÒSÉÒ **3**
261
SÉ´ÉnùÉ ¦ÉÖ´ÉxÉå VÉ©ÉɇSÉ©Éä {ÉÉä]õÓ * iÉÉä ‡SÉ +ɨ»Ó EòÆ`öÓ ¸ÉÉ`ö‡´É•ôÉ **1**
EòÉ©É BEò =hÉå +ɨÉÖ‡SÉ©Éä PÉ®úÓ * ´ÉÉä³ýMÉiÉÒ uùÉ®úÓ ‡®ú‡rù‡¸ÉrùÒ **vÉÞ**
+¸ÉÖ®ú VÉ©ÉÉxÉå PÉÉiÉ•ôä iÉÉäb÷®úÓ * iÉÉä +ɨ»ÉƇ¸É VÉÉäb÷Ò Eò®ú nùÉäx»þÒ **2**
°ü{É xÉÉ»þÓ ®úäJÉÉ VÉ©Éɇ¸É +ÉEòÉ®ú * +ɨ»Ó iÉÉä ¸ÉÉEòÉ®ú ¦ÉHòÓ Eäò•ôÉ **3**
+xÉÆiÉ ¥É¨»ÉÆb÷å VÉ©ÉɇSÉ©Éä +ÆMÉÓ * ¸É¨ÉÉxÉ iÉÉä ¨ÉÖÆMÉÒ +ɨ»É¸ÉÉ`öÓ **4**
‡®ú‡rù‡¸ÉrùÒ ¸ÉÖJÉå »þɇhÉiɱ©ÉÉ •ôÉiÉÉ * iÉälÉå ©ÉÉ |ÉÉEÞòiÉÉ EòÉähÉ ¨ÉÉxÉÒ **5**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò nùä´ÉÉ»þÚ‡xÉ ¤É³ýÒ* VÉÉ•ôÉå »þä ‡xÉ®úɳýÒ `öä´ÉÖ‡xÉ +É„ÉÉ **6**
262
Eäò•ôÉ ¨ÉÉiÉÒSÉÉ {É„ÉÖ{ɇiÉ * {ɇ®ú ¨ÉÉiÉÒ‡¸É EòÉ©É ¨»hÉiÉÒ * ‡„É´É{ÉÚVÉÉ ‡„É´ÉɸÉÒ {ÉÉ´Éä *
¨ÉÉiÉÒ ¨ÉÉiÉÒ¨ÉÉVÉÒ ºÉɨÉÉ´Éä **1**
iÉè¸Éä {ÉÚ‡VÉiÉÒ +ɨ»ÉÆ ¸ÉÆiÉ * {ÉÚVÉÉ PÉäiÉÉä ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ * +ɨ»Ò ÊEòEò®ú ¸ÉÆiÉÉÆSÉä nùɸÉ*
ºÉÆiÉ{Énù´ÉÒ xÉEòÉä +ɨ½ÉÆºÉ **vÉÞ**
Eäò•ôÉ {ÉÉ·ÉÉhÉÉSÉÉ ‡´É·hÉÖ * {É®úÒ {ÉÉ·ÉÉhÉ xÉ´»þä ‡´É·hÉÖ* ‡´É·hÉÖ{ÉÚVÉÉ ‡´É·hÉÖ‡¸É +{Éæ *
{ÉɹÉÉhÉ ®úɽþä {ÉɹÉÉhÉ°ü{Éå **2**
Eäò•ôÒ EòÉÆ„ÉÉSÉÒ VÉMÉnùƤÉÉ * {ɇ®ú EòÉƸÉå xÉ´»þä +ƤÉÉ * {ÉÚVÉÉ +ƤÉäSÉÒ +ƤÉä•ôÉ PÉähÉå *
EòÉƺÉå ®úɽþä EòÉƺÉå{ÉhÉå **3**
¥É¨»ÉxÉÆnù {ÉÚhÉÉǨÉÉVÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eäò•ôÒ EòÉÆVÉÒ * V©ÉÉSÉÒ {ÉÚVÉÉ i©ÉÉhÉå ‡SÉ PÉähÉå*
+ɨ½Ò {ÉɹÉÉhÉ°ü{É ®úɽþhÉå **4**
263
iÉä ¨ÉÉZÉä ¸ÉÉä©É®úä ¸ÉVVÉxÉ ¸ÉÉÆMÉÉiÉÒ * {ÉÉ©É +É`ö‡´ÉiÉÒ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉä **1**
©Éä®úÉ ¨ÉÉxÉÒ ‡´É‡vÉ {ÉɳýhÉÉ{ÉÖ®úiÉå * nùä´ÉÉSÉÓ iÉÓ ¦ÉÚiÉå ¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **vÉÞ**
¸É´ÉǦÉÉ´Éå VÉÉ•ôÉå ´Éè·hÉ´ÉÉÆSÉÉ nùÉ¸É * Eò®úÒxÉ i©ÉÉÆS©ÉÉ +É¸É =‡SUô·]õÉSÉÒ **2**

Page 69 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉè¸Éä ¨ÉÉxÉiÉÒ »þ‡®únùÉ¸É * iÉè„ÉÒ xÉÉ»þÓ +É¸É +ɇhÉEòÉÆSÉÒ **3**
264
nù©ÉÉ ‡iÉSÉå xÉÉÆ´É ¦ÉÚiÉÉÆSÉå {ÉɳýhÉ * +hÉÒEò ‡xÉnùdzýhÉ EòÆ]õEòÉÆSÉå **1**
{ÉÉ{É i©ÉÉSÉå xÉÉÆ´É xÉ ‡´ÉSÉɇ®úiÉÉÆ xÉÒiÉ * ¦É•ôiÉå ‡SÉ =x¨ÉkÉ Eò®úÒ ¸ÉnùÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä vɨÉÇ ®úIÉɴɪÉÉ ºÉÉ`öÓ * nùä´ÉÉºÉ ½þÒ +É]õÒ VÉx¨É PÉähÉå **3**
265
Eò®úÉ´Éå MÉÉä¨É]õå * ¤ÉɳýÉ ¨ÉÉiÉä iÉå =¨É]õä **1**
+É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ VÉÒ´ÉÉ»þÚxÉÒ * +¸Éä ´Éɱ»þå iÉå VÉxÉxÉÒ **vÉÞ**
‡´É©ÉÉäMÉ iÉå ‡iÉ¸É * i©ÉÉS©ÉÉ ={ÉSÉÉ®úå iÉå ‡´É·É **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉɪÉå * b÷Éä³ýÉ ºÉÖJÉÉ´Éä VªÉÉ xªÉɪÉå **3**
266
Eòx©ÉÉ ¸ÉɸÉÖ†©Éɇ¸É VÉÉ©Éä * ¨ÉÉMÉå {É®úiÉÉäxÉÒ {Éɽþä **1**
iÉè¸Éå VÉÉ•ôå ¨ÉÉZ©ÉÉ ‡VÉ´ÉÉ * Eäò´»þÉÆ ¦Éä]õ¸ÉÒ Eäò„É´ÉÉ **vÉÞ**
SÉÖEò‡•ô©ÉÉ ¨ÉÉ©Éä* ¤Éɳý »þÖ°ü »þÖ°ü {ÉÉ»þä **2**
VÉÒ´ÉxÉÉ ´ÉäMɳýÒ ¨ÉɺÉÉä³ýÒ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä iɳý¨É³ýÒ **3**
267
»þÉiÉÓ »þÉäxÉ nùÉ´ÉÒ ¤ÉäxÉÉ * Eò‡®úiÉÒ •ôåEòÒS©ÉÉ vÉÉ®úhÉÉ **1**
Bä¸Éä vɨÉÇ VÉÉ•ôä Eò³ýÓ * {ÉÖh©É ®úÆEò {ÉÉ{É ¤É³ýÒ **vÉÞ**
¸ÉÉƇb÷•ôä +ÉSÉÉ®ú* ‡uùVÉ SÉÉ»þÉb÷ VÉÉ•ôä SÉÉä®ú **2**
‡]õ³ýä •ô{ɇ´ÉiÉÒ {ÉÉiÉb÷Ó * •ôäiÉÒ ‡´ÉVÉÉ®úÉ EòÉiÉb÷Ó **3**
¤Éè¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ iÉHòÉÆ * +zÉ凴ÉhÉ ‡{ɇb÷iÉÒ •ôÉäEòÉÆ **4**
¨ÉÖnù¤ÉJÉ ‡•ô‡»þhÉå * iÉä•ôiÉÖ{ÉÉ´É®úÒ ‡VÉhÉå **5**
xÉÒSÉÉSÉä SÉÉEò®ú * SÉÖEò‡•ô©ÉÉ JÉÉiÉÒ ¨ÉÉ®ú **6**
®úÉVÉÉ |ÉVÉÉ {ÉÒb÷Ò * IÉäjÉÒ nùÖ‡‚SÉiÉɸÉÒ iÉÉäb÷Ò **7**
´Éè„©É„ÉÚpùɇnùEò * »þä iÉÉå ¸É»þVÉ xÉÒSÉ •ôÉäEò **8**
+´ÉPÉä ¤ÉÉ»þ¬ ®úÆMÉ * +ÉÆiÉ ‡»þ®ú´Éå ´É®úÒ ºÉÉåMÉ **9**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´ÉÉ * EòÉ©É ‡xÉpùÉ Eäò•ôÒ vÉÉÆ´ÉÉ **10**

Page 70 of 1252

268
¸ÉɳýÆEÞòiÉ Eòx©ÉÉnùÉxÉ * Eò‡®úiÉÉÆ {ÉÞl´ÉҸɨÉÉxÉ **1**
{ɇ®ú iÉå xÉ Eò³ýä ©ÉÉ ¨ÉÚføÉ * ©Éä<•ô Eò³ýÉå ¦ÉÉäMÉ {ÉÖføÉÆ **vÉÞ**
+ÉSÉ®úiÉÉÆ Eò¨ÉÇ * ¦É®úä {ÉÉä]õ ®úɽþä vɨÉÇ **2**
¸Éi©ÉÉ nùä´É ¸ÉÉ»þä * Bä¸Éå Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ {ÉÉ»þå **3**
+zÉ ¨ÉÉxÉ vÉxÉ * ½þå iÉÉå |ÉÉ®ú¤vÉÉ +ÉvÉÒxÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉÉäºÉ * nùÖ&JÉ +ÉiÉÉÆ {ÉÖføå xÉÉºÉ **5**
269
‡nù´É]õ¬É ´ÉÉtå •ôÉ´ÉÖ‡xÉ JÉÉhÉå * Eò°ü‡xÉ ¨ÉÆb÷hÉ ‡nù•ôÒ »þÉiÉÓ **1**
xÉ´É®úÉ xÉä<Ç xÉ´É®úÒ PÉ®úÉ * {ÉÚVÉxÉ ´É®úÉ {ÉÉtÉSÉå **vÉÞ**
MÉÉè®ú‡´É•ôÒ ‡´É»þÒhÉ ´©ÉÉ»þÒ * Pɇb÷•ôå EòÉÆ»þÓ `öä´ÉÚÆ xÉEòÉ **2**
Eò°üÆ tÉ´Éå x»þÉ´Éå ´É®úå* `öÉ©ÉÒSÉå EòÉÆ ®úä xÉ Eò³ýä ‡SÉ **3**
´É†»þ‡b÷©ÉÉÆSÉä •ôÉMÉä {ÉÉ`öÓ* VÉè¸ÉÒ =‡]õEòÉ iÉä•ôÓ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉä‡b÷•ôÉ lÉÖÆEòÉ * {ÉÖføå xÉ®úEòÉ ¸ÉɨÉOÉÒ **5**
270
¥É¨»»þi©ÉÉ ¨Éɇ®ú±©ÉÉ MÉÉ<Ç * +ÉhÉÒEò EòÉ<Ç {ÉÉ{É Eäò•ôå **1**
BäEòÉ VÉähÉå ‡´É‡Eò•ôÒ Eòx©ÉÉ * {É´ÉÉb÷ä i©ÉÉ ¸ÉÖx©ÉÉSÉä **vÉÞ**
xÉ®ú¨ÉÉÆ¸É JÉÉnù•ôÒ ¦ÉÉb÷Ò * »þÉEòÉ ¨ÉÉ®úÒ ¨»hÉÉä‡xÉ **2**
+´ÉPÉå {ÉÉ{É Eäò•ôå iÉähÉå * VÉähÉå ¸ÉÉäxÉå +‡¦É³ýÉɇ·É•ôå **3**
=SSÉɇ®úiÉÉÆ ¨ÉVÉ iÉå {ÉÉ{É * ‡VÉ´»þä EòÉÆ{É ¸ÉÖ]õiɸÉä **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EòÉä®úÉzÉ ®úÉÆb÷ * ¤Éä]õÉ ¦ÉÉÆb÷ ¨ÉÉMÉä xÉÉ EòÉÆ **5**
271
©ÉÉSÉÉ EòÉähÉÒ Eò®úÒ {ÉIÉ * iÉÉä »þÒ i©ÉÉ„ÉÒ ¸É¨ÉiÉÖ±©É **1**
¡ÖòEòɸÉÉ`öÓ {ÉÉ´Éä nùÖ&JÉÉSÉÉ ‡´É¦ÉÉMÉ * {ÉÚ´ÉÇVÉÉƇ¸É •ôÉMÉ ‡xÉ®ú©ÉnùÆb÷Ó **vÉÞ**
BäEäò ®úÉVÉÉ xÉ Eò®úÒ nùÆb÷ * Vɇ®ú ©ÉÉ •ôÆb÷ nùÖ·]õɇ¸É **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iªÉÉSÉå +zÉ * ¨Ét{ÉÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉ **3**

Page 71 of 1252

272
Eò{É]õ EòÉÆ»þÓ BEò * xÉähÉå ¦ÉÖ•ô´ÉÉ©ÉÉSÉå •ôÉäEò **1**
iÉÖ¨ÉSÉå Eò‡®úiÉÉå EòÒkÉÇxÉ * MÉÉiÉÉå =kÉ¨É iÉä MÉÖhÉ **vÉÞ**
nùÉ>ðÆ xÉähÉå VÉb÷Ò¤ÉÖ]õÒ * SɨÉiEòÉ®ú =`öÉ=`öÒ **2**
xÉÉ»þÓ ‡„É·©É„ÉÉJÉÉ * ¸ÉÉÆMÉÉå +©ÉɇSÉiÉ •ôÉäEòÉÆ **3**
xÉ´»þå ¨É`ö{ɇiÉ * xÉÉ»þÓ SÉÉ»þÖ®úÉÆSÉÒ ´ÉÞ‡kÉ **4**
xÉɽþÓ nùä´ÉÉSÉÇxÉ * +¸Éä ¨ÉÉƇb÷•ôå nùÖEòÉxÉ **5**
xÉɽþÓ ´ÉäiÉɳý |ɺÉzÉ * EòÉƽþÓ ºÉÉÆMÉÉå JÉÉhÉ JÉÖhÉ **6**
xÉ´»þå {ÉÖ®úɇhÉEò * Eò®úhÉå ¸ÉÉÆMÉhÉå +ÉhÉÒEò **7**
xÉähÉå ´ÉÉnù PÉ]õÉ {É]õÉ * Eò‡®úiÉÉÆ {ÉƇb÷iÉ Eò®úÆ]õÉ **8**
xÉɽþÓ VÉɳýÒiÉ ¦ÉhÉnùÓ * =nùÉä ¨½hÉÉä‡xÉ +ÉxÉÆnùÒ **9**
xÉÉ»þÓ »þÉ•ô´ÉÒiÉ ¨ÉɳýÉ * ¦ÉÉå´ÉiÉå ¨Éä³ý´ÉÖ‡xÉ MɤÉɳýÉ **10**
+ÉMɨÉÒSÉå EÖòb÷å xÉähÉå * ºiÉƦÉxÉ ¨ÉÉä½þxÉ =SSÉÉ]õhÉå **11**
xÉ´»þå ©ÉÉÆS©ÉÉ Bä¸ÉÉ * iÉÖEòÉ ‡xÉ®ú©É´ÉɸÉÒ ‡{ɸÉÉ **12**
273
®úb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉxÉ * EòÉähÉ ¨ÉÉMÉiÉÉÆ ¦ÉÚ¹ÉhÉ **1**
nùä´Éå ‡nù•ôå iÉ®úÒ MÉÉäb÷ * ®úÉ»þä ¯û‡SÉ +ɇhÉ EòÉäb÷ **vÉÞ**
•ôɇ´ÉiÉÉÆ •ôÉ´ÉhÉÒ * ‡´ÉEäò ¦ÉÒEäò EäòV©ÉÉ nùÉxÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä vÉÒ®úÉ * ‡´ÉhÉ Eèò¸ÉÉ »þÉäiÉÉä ‡»þ®úÉ**3**
274
{ÉÚVªÉÉ BEòɺÉxÉÓ +ɺÉxÉÓ +ɺÉxÉ * ¤ÉèºÉiÉÉÆ MɨÉxÉ ¨ÉÉiÉä„ÉÓ iÉå **1**
¸ÉÉÆMÉiÉÉå iÉä vɨÉÇ xÉÒiÉÒSÉä ¸ÉÆEäòiÉ * ¸ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ‡»þiÉ ´»þÉ´Éå iÉ®úÒ **vÉÞ**
¸ÉÆiÉÉÆ `öÉ©ÉÉ `öÉ´É {ÉÚVÉxÉÉSÉÒ <SUôÉ * VÉÒ´ÉxÉÓ SÉ ´É³ý¸ÉÉ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä BEòÉBEòÓ ´É®úɸÉxÉå * nùÖVÉå iÉälÉå ‡¦ÉzÉ +„ÉÉä¦©É iÉå **3**
275
VÉähÉå ¨ÉÖJÉå ¸iÉ´ÉÒ * iÉå ‡SÉ ÊxÉnùä {ÉÉ`öÓ •ôÉ´ÉÒ **1**
Bä¸ÉÒ +vɨÉÉSÉÒ ©ÉÉiÉÒ * •ôÉä{ÉÒ ¸ÉÉäxÉå JÉÉ©É ¨ÉÉiÉÒ **vÉÞ**
MÉÖnùuùÉ®úÉ ´ÉÉ]õä * ‡¨É·]õÉzÉÉÆSÉÉ xÉ®úEò •ôÉä]õä **2**

Page 72 of 1252

Ê´ÉSÉÖ •ôɦÉɇ´ÉhÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉÉ»þä „ÉÒhÉ **3**
276
+vɨÉÉSÉÒ ªÉÉ®úÒ * ®úÆMÉ {ÉiÉÆMÉÉSÉä {É®úÒ **1**
‡´É]õä xÉ •ôMÉiÉÉÆ IÉhÉ * ¨ÉÉä•ô VÉÉ©É ´ÉÉÆ©ÉÉÆ ‡´ÉhÉ **vÉÞ**
¸É{ÉÉLJSÉ©ÉÉ {É®úÒ * ‡´É·Éå ¦É®ú•ôÉ Eò±»þÉ®úÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ * ¨ÉVÉ ZÉhÉÒ BäºÉä nùÉ´ÉÉ **3**
277
+ɇhÉEòÉÆSÉÒ ¸iÉÖ‡iÉ +ɨ»ÉÆ ¥É¨»»þi©ÉÉ * BEòÉ ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ i©ÉÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **1**
+ɨ»ÉÆ ‡´É·hÉÖnùɸÉÉÆ BEò‡´ÉvÉ ¦ÉÉ´É * xÉ ¨»hÉÉå ©ÉÉ nùä´É +ɇhÉEòÉƇ¸É **vÉÞ**
„ÉiÉJÉÆb÷ ¨ÉÉZÉÒ »þÉä<Ç•ô ®ú¸ÉxÉÉ * VÉ®úÒ ©ÉÉ ´ÉSÉxÉÉ {ÉÉ•ô]õäxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ +ɇhÉEòÉ ¸ÉÆEò±{Éå * +´ÉPÉÓ SÉ {ÉÉ{Éå PÉb÷iÉÒ•ô **3**
278
iÉÉx»þ䱩ÉÉSÉÒ vÉhÉÒ * ‡¡ò]õä MÉÆMÉÉ xÉ´»þä =hÉÒ **1**
¨ÉÉZÉä ¨ÉxÉÉä®úlÉ ‡¸ÉrùÒ * {ÉÉ´É´ÉÉ´Éä EÞò{ÉɇxÉvÉÒ **vÉÞ**
iÉÚÆ iÉÉå =nùÉ®úÉSÉÉ ®úÉhÉÉ * ¨ÉÉZÉÒ +±{É ‡SÉ ´ÉɸÉxÉÉ **2**
EÞò{ÉÉoù¹]õÓ {Éɽþå * iÉÖEòÉ ¨½hÉä ½þÉä<È ºÉɽþä **3**
279
¸ÉÆiÉÉSÉÉ +‡iÉGò¨É * nùä´É{ÉÚVÉÉ iÉÉä +vɨÉÇ **1**
©ÉäiÉÒ nùMÉb÷ iÉè¸Éä ´É®úÒ * ¨ÉÆjÉ{ÉÖ·{Éå nùä´ÉÉ ‡„É®úÓ **vÉÞ**
+iÉÒiÉɇ¸É MÉɳýÒ * nùä´ÉÉ xÉè´ÉätɸÉÒ {ÉÉä³ýÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ * iÉÉb÷hÉ ¦ÉänùEòÉÆSÉÒ ºÉä´ÉÉ **3**
280
Eò®úhÉå iÉå nùä´ÉÉ * »þä ‡SÉ BEò {ÉÉ´Éä ¸Éä´ÉÉ **1**
+´ÉPÉå PÉb÷ä ªÉähÉä ºÉÉÆMÉ * ¦ÉHò nùä´ÉÉSÉå iÉå +ÆMÉ **vÉÞ**
»þå ‡SÉ BEò ´É¨ÉÇ * EòÉ©É ¤ÉÉ䇕ô•ôÉ iÉÉä vɨÉÇ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä JÉ®úå * JÉ®úå ‡jÉ´ÉÉSÉÉ =kÉ®úå **3**

Page 73 of 1252

281
¨ÉÉMÉå xÉähÉ{ÉhÉå PÉb÷•ôå iÉå IɨÉÉ * +ÉiÉÉÆ nùäiÉÉå ¸ÉÒ¨ÉÉ Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ **1**
{É®úxÉÉ®úÒSÉå VÉ©ÉÉ PÉb÷•ôå MɨÉxÉ * nùÉ´ÉÒiÉÉä ´ÉnùxÉ VÉxÉxÉÒ®úiÉ **vÉÞ**
={Énùä„ÉÉ ´É®úÒ ¨ÉxÉ xÉÉ»þÓ »þÉiÉÓ * iÉÉä +ɨ»ÉÆ {ÉÖføiÉÒ {ÉÉ»þÚÆ xÉ©Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÉIÉÒ +¸ÉÉå tÉ´Éå ¨ÉxÉ * PÉÉiÉ•ôÒ iÉä +ÉhÉ {ÉɳýÉ´É©ÉÉ **3**
282
+ɇhÉEòÉÆS©ÉÉ PÉÉiÉå * V©ÉÉÆSÉÓ ‡xÉ´ÉiÉÒ•ô ‡SÉkÉå **1**
iÉä ‡SÉ +Éä³ýJÉÉ´Éä {ÉÉ{ÉÒ * ‡xÉ®ú©É´ÉɸÉÒ „ÉÒQÉEòÉä{ÉÒ **vÉÞ**
EòÉxÉ {ɺɮúÉäxÉÒ * BäEäò ´Énùä nùÖ¹]õ ´ÉÉhÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦ÉÉÆb÷É * vÉÒ®ú xÉɽþÓ VªÉÉSªÉÉ iÉÉåb÷É**3**
½þxÉÖ¨ÉÆiɸiÉÖ‡iÉ - +¦ÉÆMÉ 4
283
„É®úhÉ „É®úhÉ VÉÒ »þxÉÖ¨ÉÆiÉÉ * iÉÖVÉ +É•ôÉå ®úɨÉnùÚiÉÉ **1**
EòÉªÉ ¦ÉHòÒSªÉÉ iªÉÉ ´ÉÉ]õÉ * ¨ÉVÉ nùÉ´ÉÉ´ªÉÉ ºÉÖ¦É]õÉ **vÉÞ**
„ÉÚ®ú +ɇhÉ vÉÒ®ú * ¸´Éɇ¨ÉEòÉVÉÓ iÉÚÆ ¸ÉÉnù®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¯ûpùÉ * +ÆVÉxÉÒ‡SÉ©ÉÉ EÖò¨É®úÉ **3**
284
Eäò•ôÒ ¸ÉÒiÉÉ„ÉÖrùÒ * ¨ÉÚ³ý ®úɨÉÉ©ÉhÉÉ +ÉvÉÓ **1**
BäºÉÉ |ÉiÉÉ{ÉÒ MɽþxÉ * ºÉÖ®úÉÆ ºÉEò³ý ¦ÉHòÉÆSÉå ¦ÉÚ¹ÉhÉ **vÉÞ**
VÉÉ>ð‡xÉ {ÉÉiÉɳýÉ* Eäò•ôÒ nùä´ÉÉSÉÒ +´ÉEò³ýÉ **2**
®úÉ¨É •ôIÉÖ¨ÉhÉ * xÉä•ôä +ɇhÉ•ôä SÉÉä°üxÉ **3**
VÉÉäb÷Ú‡xÉ©ÉÉÆ Eò®ú * =¦ÉÉ ºÉx¨ÉÖJÉ ºÉ¨ÉÉä®ú **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉ{Éå * ´ÉɪÉÖºÉÖiÉÉ VÉÉiÉÒ {ÉÉ{Éå **5**
285
EòÉ¨É PÉÉiÉ•ôÉ ¤ÉÉÆnùÉäb÷Ò * Eòɳý Eäò•ôÉ nùä„ÉvÉb÷Ò **1**

Page 74 of 1252

iÉ©ÉÉ ¨ÉÉZÉå nùÆb÷´ÉiÉ * Eò‡{ÉEÖò³ýÓ »þxÉÚ¨ÉÆiÉ **vÉÞ**
„É®úÒ®ú ´ÉXÉÉ Bä¸Éå * Eò´É³ýÒ ¥É¨»ÉÆb÷ VÉÉä {ÉÖSUôä **2**
®úɨÉÉS©ÉÉ ¸Éä´ÉEòÉ * „É®úhÉ +É•ôÉå ¨»hÉä iÉÖEòÉ **3**
286
½þxÉÖ¨ÉÆiÉ ¨É½þɤɳýÒ * ®úÉ´ÉhÉÉSÉÒ nùÉføÒ VÉɳýÒ **1**
iÉ©ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ xɨɸEòÉ®ú * ´ÉÉ®úÆ´ÉÉ®ú ‡xÉ®úÆiÉ®ú **vÉÞ**
Eò®úÉäxÉÒ =d÷ÉhÉ * Eäò•ôå •ôÆEäòSÉå nù»þxÉ **2**
VÉɳýÒ©Éä•ôÒ •ôÆEòÉ * vÉxªÉ vÉxªÉ ¨½hÉä iÉÖEòÉ
**3**
**4**
287
EÖòÆ¦É +´ÉPÉÉ BEò +É´ÉÉ * {ÉÉEòÓ BEòÓ MÉÖ¡äò b÷É´ÉÉ **1**
Bä¸Éä ‡¦ÉzÉ ‡¦ÉzÉ ¸ÉÉ]õä * Eäò•ôä |ÉÉ®ú¤vÉÉxÉå ´ÉÉÆ]õä **vÉÞ**
‡»þ®úä nùMÉb÷ BEò JÉÉhÉÒ * EèòSÉå ‡´ÉVÉÉiÉÒ¸ÉÒ {ÉÉhÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡„É®úÓ * BEò BEòÉSÉÒ {ÉɪɮúÒ **3**
288
¨ÉÉÆb÷ä {ÉÖ†©ÉÉ ¨ÉÖJÉå ¸ÉÉÆMÉÉå VÉÉhÉä ¨ÉÉiÉ * iÉÉåb÷Ó •ôɳý »þÉiÉ SÉÉä³ýÒ ‡®úiÉä **1**
B䇸ɩÉÉS©ÉÉ MÉÉä·]õÒ ‡¡òC©ÉÉ ‡¨É`ö凴ÉhÉ * ¯û‡SÉ xÉänùÒ +zÉ SÉ´ÉÒ xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
¤ÉÉä•ôÉå VÉÉhÉä +ÆMÉÓ xÉÉ»þÓ „ÉÚ®ú{ÉhÉ * EòÉ©É iÉå ´ÉSÉxÉ VÉɳýÉ´Éå iÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É»þÖiÉÉåb÷ä VÉä ´ÉÉSÉɳý * iÉåMÉ iÉå SÉ ¨ÉÚ³ý •ô‡]õC©ÉÉSÉå **3**
289
xÉ •ôMÉä SÉÆnùxÉÉ ¸ÉÉÆMÉÉ´ÉÉ {ɇ®ú¨É³ý * ´Éxɸ{ɇiɨÉä³ý »þÉEòɯûxÉÒ **1**
+ÆiÉ®úÒSÉå vÉÉÆ´Éä ¸´É¦ÉÉ´Éå ¤ÉÉ»þä®úÒ * vɇ®úiÉÉÆ »þÒ {É®úÒ +É´É®úä xÉÉ **vÉÞ**
¸ÉÚ©ÉÇ xÉÉ»þÓ VÉÉMÉå Eò®úÒiÉ ©ÉÉ VÉxÉÉ * |ÉEòÉ„É ‡Eò®úhÉÉ Eò®ú ¨»ÝxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉäPÉ xÉÉSÉ´ÉÒ ¨É©ÉÚ®úå * •ô{ɇ´ÉiÉÉÆ JÉ®úå ©ÉäiÉ xÉÉ»þÓ **3**
290
SÉÆnùxÉÉSÉä »þÉiÉ {ÉÉ©É »þÒ SÉÆnùxÉ * {ɇ®ú¸ÉÉ xÉÉ»þÓ »þÒxÉ EòÉähÉÒ +ÆMÉ **1**

Page 75 of 1252

nùÒ{ÉÉ xÉɽþÓ {ÉÉ`öÓ {ÉÉä]õÓ +ÆvÉEòÉ®ú * ºÉ´ÉÉÈMÉå ºÉÉEò®ú +´ÉPÉÒ MÉÉäb÷ **vÉÞ**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉè¸ÉÉ ¸ÉVVÉxÉÉ{ÉɸÉÚxÉ * {ÉÉ»þÉiÉÉÆ +´ÉMÉÖhÉ ‡¨É³ýä ‡SÉ xÉÉ **2**
291
¨ÉxÉ Eò®úÉ ®úä |ɸÉzÉ * ¸É´ÉÇ ‡¸ÉrùÒSÉå EòÉ®úhÉ * ¨ÉÉäIÉ +lÉ´ÉÉ ¤ÉÆvÉxÉ * ¸ÉÖJÉ ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ
<SUôÉ iÉä **1**
¨ÉxÉå |ɇiɨÉÉ ¸lÉɇ{É•ôÒ * ¨ÉxÉå ¨ÉxÉÉ {ÉÚVÉÉ Eäò•ôÒ * ¨ÉxÉå <SUôÉ {ÉÖ®ú‡´É•ôÒ * ¨ÉxÉ
¨ÉÉ=•ôÒ ¸ÉEò³ýÉÆSÉÒ **vÉÞ**
¨ÉxÉ MÉÖ°ü +ɇhÉ ‡„É·©É * Eò®úÒ +É{ÉÖ•ôå ‡SÉ nùɸ©É * |ɸÉzÉ +É{É+É{ÉhÉɸÉ* MɇiÉ
+lÉ´ÉÉ +vÉÉäMɇiÉ **2**
ºÉÉvÉEò ´ÉÉSÉEò {ÉƇb÷iÉ * ¶ÉÉäiÉä ´ÉHäò BäEòÉ ¨ÉÉiÉ * xÉÉ»þÓ xÉÉ»þÓ +ÉxÉÖnùè´ÉiÉ * iÉÖEòÉ
¨½hÉä nùֺɮúå **3**
292
¨ÉɪɤÉÉ{Éå VÉ®úÒ ºÉ{ÉÔhÉ ¤ÉÉäEòÉ * iªÉÉÆSÉä ºÉÆMÉå ºÉÖJÉÉ xÉ {É´Éä ¤Éɳý **1**
SÉÆnùxÉÉSÉÉ „ÉÚ³ý ¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉSÉÒ ¤Éäb÷Ò * ¸ÉÖJÉ xÉänùÒ ¡òÉäb÷Ò |ÉÉhÉ xÉÉ„ÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉ®úEòÓ PÉÉ•ôÒ +‡¦É¨ÉÉxÉ * VÉ®úÒ »þÉä©É YÉÉxÉ MÉ´ÉÇ iÉÉ`öÉ **3**
293
‡„ÉEò±©ÉÉ ¤ÉÉä•ôÉSÉä ¸ÉÉÆMÉiÉÒ•ô ´ÉÉnù * +xÉÖ¦É´É ¦Éänù xÉÉ»þÓ EòÉähÉÉ **1**
{ÉƇb÷iÉ »þä YÉÉxÉÒ Eò‡®úiÉÒ•ô EòlÉÉ * xÉ ‡¨É³ýiÉÒ +lÉÉÇ ‡xÉVɸÉÖJÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉè¸ÉÒ •ôÉÆSÉɸÉÉ`öÓ M´ÉÉ»þÒ * nùäiÉÒ•ô »þä xÉÉ»þÓ `öÉ´ÉÒ ´É¸iÉÖ **3**
294
|ÉÉ®ú¤vÉ ‡Gò©É¨ÉÉhÉ * ¦ÉHòÉÆ ¸ÉƇSÉiÉ xÉÉ»þÓ VÉÉhÉ **1**
+´ÉPÉÉ nùä´É ‡SÉ VÉÉ•ôÉ {ÉÉ»þÓ * ¦É®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ +ÆiɤÉÉÇ»þÓ **vÉÞ**
¸Éi´É®úVÉiɨɤÉÉvÉÉ* xÉ´»þä »þ‡®ú¦ÉHòÉƇ¸É EònùÉ **2**
JÉÉ©É ¤ÉÉä•ôä Eò®úÒ * +´ÉPÉÉ i©ÉÉÆS©ÉÉ +ÆMÉå »þ®úÒ **3**
nùä´É¦ÉHò{ÉhÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ»þÓ ‡¦ÉzÉ **4**
295

Page 76 of 1252

„ÉɸjÉÉSÉå VÉå ¸ÉÉ®ú ´ÉänùÉÆSÉÒ VÉÉä ¨ÉÚ‡iÉÇ * iÉÉä ¨ÉÉZÉÉ ¸ÉÉÆMÉÉiÉÒ |ÉÉhɸÉJÉÉ **1**
¨»hÉ=xÉÒ xÉÉ»þÓ +ɇhÉEòÉÆSÉÉ {ÉÉÆMÉ * ¸É´ÉÇ VÉÉ•ôå ¸ÉÉÆMÉ xÉɨÉå BEòÉ **vÉÞ**
¸ÉMÉÖhÉ ‡xÉMÉÖÇhÉ VÉ©ÉÉSÉÓ +ÆMÉå * iÉÉä ‡SÉ +ɨ»ÉÆ ¸ÉÆMÉå GòÒb÷É Eò®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò ‡´ÉvÉÒSÉä VɇxÉiÉä * ¸´É©ÉƦÉÚ +É<iÉä Eäò•ôä xÉ´»þÉå **3**
296
BäEòÉ ¨É‡»þ¨ÉÉ +É´Éb÷ÒSÉÓ * ¤ÉÉä®úå JÉÉ©É ‡¦É•ô]õÒSÉÓ **1**
lÉÉä®ú |Éä¨ÉÉSÉÉ ¦ÉÖEäò•ôÉ * »þÉ ‡SÉ nùÖ·Eòɳý iÉ©ÉÉ•ôÉ * +·]õ¨ÉÉ ‡¸ÉrùÓ•ôÉ * xÉ ¨ÉxÉÒ
IÉÒ®ú¸ÉÉMÉ®úÉ•ôÉ **vÉÞ**
{É´½þä ºÉÖnùɨÉnùä´ÉÉSÉä * ¡òEäò ¨ÉÉ®úÒ EòÉä®úb÷ä SÉ **2**
xÉ ¨»hÉä =‡SUô·]õ +lÉ´ÉÉ lÉÉäb÷ä * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉHòÒ{ÉÖføå **3**
297
EòÉähÉå iÉÖZÉÉ ¸ÉÉÆMÉ Eäò•ôÉ +ÆMÉÒEòÉ®ú * ‡xɇ‚SɇiÉ i´ÉÉÆ lÉÉä®ú ¨ÉɇxÉ©Éä•ôÒ **1**
EòÉähÉå Bä¸ÉÉ iÉÖVÉ ={Énùä„É Eäò•ôÉ * xÉEòÉä ©ÉÉ ‡´Éaö•ôÉ „É®úhÉ VÉÉ>ðÆ **vÉÞ**
iÉä´»þÉÆ iÉÖVÉ EòÉähÉ PÉÉ•ôÒ•ô {ÉÉ`öÒ¸ÉÒ * PÉɸÉÒ•ô ¦ÉÚ¨ÉÒ¸ÉÒ ´ÉnùxÉ ©É¨É **2**
EòÉÆ ®úä xÉÉMɴɺÉÒ +É©ÉÖ·©É JÉÉiÉÉä Eòɳý * ‡nù¸Éå‡nù¸É ¤É³ý IÉÒhÉ »þÉäiÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©Éɇ¸É ¸ÉÉÆMÉÉ EòÉähÉÒ iÉ®úÒ* ‡´É¸É®ú•ôÉ »þ®úÒ ¨ÉɩɤÉÉ{É **4**
298
¸ÉÉvÉÚxÉÒ ¤ÉSÉxÉÉMÉ JÉÉiÉÒ iÉÉä³ýÉ iÉÉä³ýÉ * +ɇhÉEòÉiÉå b÷Éä³ýÉÆ xÉ {ÉÉ»þ´Éä **1**
¸ÉÉvÉÚxÉÒ ¦ÉÖVÉÆMÉ vɇ®úiÉÒ•ô »þÉiÉÓ * +ɇhÉEåò EòÉ{ÉiÉÒ nùäJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **2**
+¸ÉÉv©É iÉå ¸ÉÉv©É Eò‡®úiÉÉÆ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * EòÉ®úhÉ +¦©ÉÉ¸É iÉÖEòÉ ¨»hÉä **3**
299
+ɨÉSÉä MÉÉä¸ÉÉ´ÉÒ +©ÉɇSÉiÉ´ÉÞkÉÒ * Eò®ú´ÉÒ ‡„É·©ÉÉ»þÉiÉÓ ={Énùä„É **1**
nùMÉb÷ÉSÉÒ xÉÉ´É +ÉvÉÓSÉ iÉä VÉb÷ * iÉä EòÉªÉ nùMÉb÷ iÉÉ°üÆ VÉÉhÉä **1**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´Éä·É ‡´É]õƇ¤É•ôÉ i©ÉÉÆxÉÒ * ¸ÉÉåMɸÉÆ{ÉÉnùhÉÒ Eò‡®úiÉÒ {É®úÒ**3**
300
¨ÉÞMÉVɳýÉ EòÉ©É Eò®úÉ´ÉÉ =iÉÉ®ú * {ÉÉ´ÉÉ´É©ÉÉ {ÉÉ®ú {Éè•ô lÉb÷Ò **1**

Page 77 of 1252

JÉÉ{É®úÉSÉä »þÉäxÉ JÉä³ýiÉÒ •ôåEÖò®úå * EòÉähÉ i©ÉÉ ´Éä´»þÉ®úå •ôÉ¦É »þɇhÉ **vÉÞ**
¨ÉÆMɳýnùÉ©ÉEò Eò‡®úiÉÒ EÖò¨ÉÉ®úÒ * EòÉ©É i©ÉÉÆSÉÒ JÉ®úÒ ¸ÉÉä©É®úÒEò **2**
¸´É{xÉÓSÉå VÉå ¸ÉÖJÉnùÖ&JÉ VÉÉ•ôå EòÉ»þÓ * VÉÉMÉÞiÉÓ iÉÉä xÉÉ»þÓ ¸ÉÉSÉ ¦ÉÉ´É **3**
¸ÉÉ®úÓ VÉÉ•ôÓ ¨Éä•ôÓ •ô‡]õEåò ´ÉSÉxÉ * ¤Érù ¨ÉÖHò „ÉÒhÉ iÉÖEòÉ ¨»hÉä **4**

301
¨ÉÉZÉå ¨»hÉiÉÉÆ ©ÉÉ•ôÉ EòÉÆ ®úä xÉÉ»þÓ •ôÉVÉ * Eòx©ÉÉ {ÉÖjÉ ¦ÉÉVÉ vÉxÉ ‡´ÉkÉ **1**
EòÉähÉÒ ¸ÉÉäb÷´ÉÒ xÉÉ EòɳýÉSÉä »þÉiÉÓSÉå * BEòɇ´ÉhÉå ¸ÉÉSÉå xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡EòiÉÒ ¸ÉÉÆMÉÉ´Éå SÉÉÆb÷ɳýÉ * xÉähÉä VÉÒ´ÉEò³ýÉ EòÉäh©ÉÉ VÉÒiÉÉä **3**
302
+ÉÆvɲ©Éɇ¸É VÉxÉ +´ÉPÉä ‡SÉ +ÉÆvɳýä * +É{ÉhÉɇ¸É b÷Éä³ýä où·]õÒ xÉÉ»þÓ **1**
®úÉäM©ÉÉ ‡´É·ÉiÉÖ±©É •ôÉMÉä »þå ‡¨É·]õÉzÉ * iÉÉåb÷ɇ¸É EòÉ®úhÉ SÉ´ÉÒ xÉÉ»þÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä „ÉÖrù xÉÉ»þÓ VÉÉä +É{ÉhÉ * iÉ©ÉÉ ‡jɦÉÖ´ÉxÉ +´ÉPÉå JÉÉä]õå **3**
303
Uô³ýÒ ‡´É·hÉÖnùɸÉÉ EòÉähÉÒ * i©ÉÉSÉÒ +¨ÉÆMɳý ´ÉÉhÉÒ **1**
ªÉä>ðÆ xÉ tÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉÉä®ú * +¦ÉÉMÉÒ iÉÉä nùÖ®úÉSÉÉ®ú **vÉÞ**
xÉÉ´Éb÷ä »þ‡®úEòlÉÉ* i©ÉÉSÉÒ ´©É‡¦ÉSÉÉ®úÒhÉ ¨ÉÉiÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉɇiÉ * §É·]õ iÉ©ÉɇSÉ iÉä ¨É‡iÉ **3**
304
¤ÉÉä•ô‡´É¸ÉÒ iÉè¸Éå +ÉhÉÓ +xÉ֦ɴÉÉ * xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ nùä´ÉÉ ‡´É]õƤÉxÉÉ **1**

Page 78 of 1252

‡¨É`ö凴ÉhÉ EòÉ©É Eò®úÉ´Éå ‡¨É·]õÉzÉ * „É´É VÉÒ´É凴ÉhÉ „ÉÞÆMÉɇ®ú•ôä **vÉÞ**
¸ÉÆ{ÉÉnùhÉÒ‡´ÉhÉ ‡´É]õƇ¤É•ôä ¸ÉÉåMÉ * MÉÖhÉ凴ÉhÉ SÉÉÆMÉ °ü{É »þÒxÉ **2**
Eòx©ÉÉ{ÉÖjÉ凴ÉhÉ ¨ÉÆMɳýnùÉ©ÉEåò * ´Éä‡SÉ•ôå »þå ‡¡òEäò pù´ªÉ iÉ®úÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉèºÉÒ ½þÉäiÉä ¨ÉVÉ {É®úÒ * xÉ nùäJÉä +ÆiÉ®úÓ |Éä¨É¦ÉÉ´É **4**
305
+ÆMÉÓ V´É®ú iɪÉÉ xÉÉ´Éb÷ä ºÉÉEò®ú * VÉxÉ iÉÉä <iÉ®ú MÉÉäb÷Ò VÉÉhÉä **1**
BEòɇSÉ©Éä iÉÉåb÷Ó {ɇb÷•ôÒ iÉä ¨ÉÉiÉÒ * +´ÉPÉä iÉä JÉÉiÉÒ {ÉÉä]õ¦É®úÒ **vÉÞ**
SÉɇ®úiÉÉÆ ¤É³ýå ©ÉäiÉ +¸Éä nùÉÆiÉÓ * ¨ÉÉMÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ PÉäiÉÒ ¦ÉÉM©É´ÉÆiÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xɸÉä ¸ÉƇSÉiÉ »þå ¤É®úå * iÉ©Éɇ¸É nùָɮúå EòÉ©É Eò®úÒ **3**
306
‡vÉMÉ VÉÒhÉå iÉÉä ¤ÉÉ<Ç•ôä +ÉvÉÒxÉ * {É®ú•ôÉäEò ¨ÉÉxÉ xÉÉ»þÒ nùÉäx»þÒ **1**
‡vÉMÉ VÉÒhÉå V©ÉÉSÉå •ôÉä¦ÉÉ´É®úÒ ¨ÉxÉ * +iÉÒiÉ{ÉÚVÉxÉ PÉb÷ä ‡SÉ xÉÉ **vÉÞ**
‡vÉMÉ VÉÒhÉå +ɳý¸É ‡xÉpùÉ VÉ©ÉÉ ¡òÉ®ú * +‡¨ÉiÉ +É»þÉ®ú +PÉÉ䇮ú©ÉÉ **2**
‡vÉMÉ VÉÒhÉå xÉÉ»þÓ ‡´É´ÉäEò ´Éè®úÉM©É * ZÉÖ®úä ¨ÉÉxÉÉ•ôÉMÉÓ ¸ÉÉvÉÖ{ÉhÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡vÉMÉ Bä¸Éä VÉÉ•ôä •ôÉäEò * ÊxÉnùEò ´ÉÉnùEò xÉ®úEòÉ VÉÉiÉÒ **4**
307
+®úä ½þå nùä½þ ´ªÉlÉÇ VÉÉ´Éå * BäºÉå VÉ®úÒ iÉÖVÉ ´½þÉ´Éå * tÚiÉEò¨ÉÇ ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´Éå * ºÉÉ®úÒ{ÉÉ]õ
JÉä³ýÉ´ÉÉ **1**
¨ÉMÉ EèòSÉå »þ‡®úSÉå xÉÉ¨É * ‡xÉVÉ䇕ô©ÉÉ VÉÉMÉÉ ®úÉ¨É * VÉx¨ÉÉäVÉx¨ÉÓSÉÉ +vÉ¨É * nùÖ&JÉ
lÉÉä®ú ¸ÉɇvÉ•ôå **vÉÞ**
‡´É·É©É¸ÉÖJÉÉSÉÉ •ôÆ{É]õ * nùɸÉÒMɨÉxÉÓ +‡iÉvÉÒ]õ * iÉ©ÉÉ iÉä‡SÉ ´ÉÉ]õ * +vÉÉäMÉiÉÒ
VÉɴɪÉÉ **2**
+hÉÒEò BEò EòÉäb÷ * xÉ®úEòÉ VÉɴɪÉÉSÉÒ SÉÉb÷* iÉ®úÒ ºÉÆiÉËxÉnùÉ MÉÉäb÷ * Eò®úÓ
Eò´ÉiÉÖEåò ºÉnùÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Bä¸Éå * ¨ÉxÉÉ •ôÉ´ÉÒ ®úÉ¨É ‡{ɸÉå * xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ +ɇ•ô©ÉÉ ¸ÉÉ©ÉɸÉå * ¡ÖòEò]õ
VÉɺÉÒ `öEòÉäxÉÒ **4**
308

Page 79 of 1252

+´ÉPÉå ¥É¨»°ü{É ‡®úiÉÉ xÉÉ»þÓ `öÉ´É * |ɇiɨÉÉ iÉÉä nùä´É Eèò¸ÉÉ xÉ´»þä **1**
xÉÉ»þÓ ¦ÉÉ´É iÉ©ÉÉ ¸ÉÉÆMÉÉ´Éå iÉå ‡EòiÉÒ * +É{ÉÖ±©ÉÉ•ôÉ ¨ÉiÉÓ {ÉÉ·ÉÉƇb÷©ÉÉ **vÉÞ**
VɪÉÉ ¦ÉÉ´Éå ºÉÆiÉ ¤ÉÉ䇕ô•ôä ´ÉSÉxÉ * xÉÉ»þÓ +xÉÖ¨ÉÉänùxÉ „Éɇ¤nùEòÉƇ¸É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÆiÉÓ ¦ÉÉ´É Eäò•ôÉ ¤É³ýÒ * xÉ Eò³ýiÉÉÆ JɳýÓ nùÚ‡·É•ôÉ nùä´É **3**
309
BEò iÉ]õ¸lÉ ¨ÉÉxɸÉÓ * BEò ¸É»þVÉ ‡SÉ +ɳý¸ÉÒ **1**
nùÉäx»þÒ ‡nù¸ÉiÉÒ ¸Éɇ®úJÉÓ * ´É¨ÉÇ VÉÉhÉä iÉÉä {ÉÉ®úJÉÒ **vÉÞ**
BEò v©ÉÉxÉÓ Eò‡®úiÉÒ VÉ{É * BEò ¤Éè¸ÉÖ‡xÉ PÉäiÉÒ ZÉÉä{É **2**
BEòÉÆ ºÉ´ÉǺ´ÉÉSÉÉ iªÉÉMÉ* BEòÉÆ {ÉÉä]õɺÉÉ`öÓ VÉÉäMÉ **3**
BEòÉÆ ¦É‡Hò {ÉÉä]õɸÉÉ`öÓ * BEòÉÆ nùä´ÉɸɴÉå MÉÉÆ`öÒ **4**
´É¨ÉÇ {ÉÉä]õÓ BEòÉ * ¡ò³ýå nùÉäxÉ ¨½hÉä iÉÖEòÉ **5**
310
EòÉªÉ Eò³ýä ¤ÉɳýÉ * ¤ÉÉ{É ºÉnùè´É nù֤ɳýÉ **1**
+ɽþä xÉɽþÓ ½þå xÉ Eò³ýä * ½þÉiÉÓ EòÉªÉ EòÉähªÉÉ ´Éä³ýä **vÉÞ**
nùä‡JÉ•ôå iÉå où·]õÒ * ¨ÉÉMÉä PÉÉ•ôÚ‡xÉ©ÉÉÆ ‡¨É`öÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦ÉÉ´Éå * ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉVÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´Éå **3**
311
¦ÉVÉxÉ PÉÉ•ôÒ ¦ÉÉäMÉÉ´É®úÒ * +EòiÉÇ´ªÉ ¨ÉxÉÓ vÉ®úÒ **1**
‡vÉMÉ i©ÉÉSÉå ¸ÉÉvÉÖ{ÉhÉ * ‡´É]õɳýÚxÉÒ ´ÉiÉæ ¨ÉxÉ **vÉÞ**
xÉÉ»þÓ ´Éè®úÉM©ÉÉSÉÉ •ôä„É * +lÉÇSÉÉb÷ VÉÉ´Éå +É¸É **2**
»þå xÉÉ iÉå ¸Éå VÉÉ•ôå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉÉÆ©ÉÉÆ MÉä•ôå **3**
312
BEòÉnù„ÉÒ¸É +zÉ {ÉÉxÉ * VÉä xÉ®ú Eò‡®úiÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ * …ÉÉxɇ´É·`öä ¸É¨ÉÉxÉ * +vÉ¨É VÉxÉ
iÉÉä BEò **1**
BäEòÉ µÉiÉÉSÉå ¨É‡»þ¨ÉÉxÉ* xÉä¨Éå +ÉSÉ®úiÉÒ VÉxÉ * MÉÉiÉÒ BäEòiÉÓ »þ‡®úEòÒiÉÇxÉ * iÉä ¸É¨ÉÉxÉ
‡´É·hÉÚ„ÉÓ **vÉÞ**
+„ÉÖrù ‡´É]õɳý¸ÉÒSÉå Jɳý * ‡´Éb÷É ¦É‡IÉiÉÉÆ iÉÉƤÉÚ•ô * ¸ÉÉÆ{Éb÷ä ¸É¤É³ý * EòɳýÉ»þÉiÉÓ xÉ

Page 80 of 1252

ºÉÖ]õä **2**
¸ÉäVÉ ¤ÉÉVÉ ‡´É•ôÉ¸É ¦ÉÉäMÉ * Eò®úÒ Eòɇ¨ÉxÉÒ„ÉÓ ¸ÉÆMÉ * iÉ©ÉÉ VÉÉäb÷ä IÉ©É®úÉäMÉ *
VÉx¨É´©ÉÉvÉÒ ¤É‡³ý´ÉÆiÉ **3**
+É{ÉhÉ xÉ ´ÉVÉä »þ‡®úEòÒiÉÇxÉÉ * +‡hÉEòÉÆ ´ÉÉ®úÒ VÉÉiÉÉÆ EòÉähÉÉ * i©ÉÉS©ÉÉ {ÉÉ{Éå VÉÉhÉÉ *
`öåMÉhÉÉ ¨É½þÉ ¨Éä¯û **4**
iɪÉÉ nùÆb÷Ò ©É¨ÉnùÚiÉ * VÉÉ•ôä iÉ©ÉÉSÉä +ƇEòiÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä µÉiÉ * BEòÉnù„ÉÒ
SÉÖEò•ôÒ©ÉÉ **5**
313
Eò®ú‡´ÉiÉÉÆ µÉiÉ +vÉç {ÉÖh©É •ôɦÉä * ¨ÉÉäb÷‡´ÉiÉÉÆ nùÉäPÉä xÉ®úEòÉ VÉÉiÉÒ **1**
„ÉÖrù¤ÉÖ‡rù »þÉä©É nùÉäPÉÉÆ BEò ¨ÉÉxÉ * SÉÉä®úɸɴÉå EòÉähÉ ‡VÉ´Éå ®úÉJÉä **vÉÞ**
+É{ÉÖ•ôå nùä>ðxÉÒ +É{ÉÖ•ôÉ ‡SÉ PÉÉiÉ * xÉ Eò®úÉ´ÉÉ lÉÒiÉ VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **2**
nùä>ð‡xÉ©ÉÉÆ ´ÉäSÉ vÉÉb÷Ò ´ÉÉ®úÉhɸÉÒ * xÉänùÉ´Éå SÉÉä®úɇ¸É SÉÆpù¤É³ý **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉ{É iÉÒlÉÇ µÉiÉ ©ÉÉMÉ * ¦É‡Hò »þä ¨ÉÉ®úMÉ ¨ÉÉäb÷ÚÆ xÉ©Éä **4**
314
<xÉɨÉÉSÉÒ ¦É®ú•ôÒ {Éä`ö * ´ÉɽþÉiÉÒ nùÉ]õ ¨ÉÉ®úMÉ **1**
+´ÉPÉäSÉÒ ©ÉäiÉÒ ´ÉÉhÉ * +´ÉPÉä „ÉEÖòxÉ •ôɦÉÉSÉä **vÉÞ**
+b÷SÉhÉÒ iªÉÉ Eäò±ªÉÉ nùÖ®úÒ * nùähªÉÉ =®úÒ PÉähªÉÉSªÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉäb÷Ò VÉÉ•ôÒ * iÉä +É{ÉÖ•ôÒ +É{ÉhÉÉ **3**
315
´ÉänùÉSÉå MÉ´½þ®ú xÉ Eò³ýä {ÉÉ`öEòÉÆ * +‡vÉEòÉ®ú •ôÉäEòÉÆ xÉÉ»þÓ ©Éä®úÉÆ **1**
‡´É`öÉä¤ÉÉSÉå xÉÉ¨É ¸ÉÖ•ô¦É ¸ÉÉä{ÉÉ®úå * iÉÉ®úÒ BEò ¸É®úä ¦É´ÉʸÉvÉÖ **vÉÞ**
VÉÉhÉi©ÉÉ +¸ÉÉv©É ¨ÉÆjÉ iÉÆjÉ Eòɳý * ©Éä®ú iÉÉä ¸ÉEò³ý ¨ÉÚfø •ôÉäEò **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡´É‡vÉ ‡xÉ·ÉävÉ •ôÉä{É•ôÉ * =SUôänù ©ÉÉ VÉÉ•ôÉ ¨ÉÉ®úMÉÉSÉÉ **3**
316
‡´ÉvÉÒxÉå ¸Éä´ÉxÉ * ‡´É·É©Éi©ÉÉMÉÉiÉå ¸É¨ÉÉxÉ **1**
¨ÉÖJ©É vɨÉÇ nùä´É ‡SÉkÉÓ * +ɇnù +´É¸ÉÉxÉ +ÆiÉÓ **vÉÞ**
¤É»þÖ +‡iÉ„É©É JÉÉä]õÉ * iÉEçò »þÉäiÉÒ ¤É»þÖ ´ÉÉ]õÉ **2**

Page 81 of 1252

iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦ÉÉ´Éå * EÞò{ÉÉ Eò®úÒVÉäiÉä nùä´Éå **3**
317
©ÉälÉÒ‡SɪÉÉ +³ýÆEòÉ®úå * EòÉªÉ JÉ®úå {ÉÚVÉxÉ **1**
´ÉèEÖòÆ`öÓS©ÉÉ •ôÉ´ÉÚÆ ´ÉÉ]õÉ *¸É´ÉÇ ¸ÉÉ]õÉ iÉä `öÉ©ÉÓ **vÉÞ**
©ÉälÉÒ‡SÉ©ÉÉ xÉÉ„É´ÉÆiÉå * EòÉ©É ‡®úiÉå SÉɳý´ÉÚÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´Éè¹hÉ´É VÉäxÉ * ¨ÉÉZÉä MÉhÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ **3**
318
=VɳýÉ´É©ÉÉ +É•ôÉå ´ÉÉ]õÉ * JÉ®úÉ JÉÉä]õÉ ‡xÉ´ÉÉb÷ **1**
¤ÉÉä•ô‡´É•ôä ¤ÉÉä•ô ¤ÉÉä•ôå * vÉxÉÒ‡´Éaö•ôÉ ¸É‡zÉvÉ **vÉÞ**
iÉ®úÒ ¨ÉxÉÓ xÉÉ»þÓ „ÉÆEòÉ * ¤É³ýå BEòÉ ¸´ÉɨÉÒS©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xɪÉä +ɨ½ÉÆ * {ÉÖføå EòɨÉÉ MɤÉɳý **3**
319
¤ÉÉä•ôÉ´Éå iÉå vɨÉÉÇ ‡¨É³ýä * ¤É®úä b÷Éä³ýä =PÉb÷Ú‡xÉ **1**
EòÉ„ÉɸÉÉ`öÓ JÉÉ´Éå „ÉähÉ * VÉähÉå VÉxÉ lÉÖÆEòÒ iÉå **vÉÞ**
nùÖVÉå Bä¸Éå EòÉ©É ¤É³ýÒ * VÉå ©ÉÉ VÉɳýÒ +MxÉÒ‡¸É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä „ÉÚ®ú ®úhÉÓ * MÉÉÆføå ¨ÉxÉÓ ¤ÉÖ®ú¤ÉÖ®úÒ **3**
320
¤É®úÉ EÖòhɤÉÒ Eäò•ôÉå * xÉÉ»þÓ iɇ®ú nùƦÉå‡SÉ +¸ÉiÉÉå ¨Éä•ôÉå **1**
¦É•ôå Eäò•ôå nùä´É®úÉ©ÉÉ * xÉÉSÉä iÉÖEòÉ •ôÉMÉä {ÉÉ©ÉÉÆ **vÉÞ**
‡´ÉtÉ +¸ÉiÉÒ EòÉÆ»þÓ * iÉ®úÒ {Éb÷iÉÉå +{ÉÉ©ÉÓ **2**
ºÉä´ÉÉ SÉÖEòiÉÉå ºÉÆiÉÉSÉÒ * xÉÉMÉ´ÉhÉ ½þä ¡ÖòEòÉSÉÒ **3**
MÉ´ÉÇ ½þÉäiÉÉ iÉÉ`öÉ * VÉÉiÉÉå ªÉ¨É{ÉÆlÉå ´ÉÉ]õÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä lÉÉä®ú{ÉhÉå * xÉ®úEò »þÉäiÉÒ +‡¦É¨ÉÉxÉå **5**
321
nùÉiÉÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * ¸´É©Éå ¦ÉÉä‡MÉiÉÉ +É{ÉhÉ **1**
+ÉiÉÉÆ EòÉ©É =®ú•ôå ´ÉÉSÉä * {ÉÖføå „É¤nù ¤ÉÉä•ôÉ©ÉÉSÉä **vÉÞ**

Page 82 of 1252

nùäJÉiÉÒ VÉä b÷Éä³ýä * °ü{É +É{ÉÖ•ôå iÉå JÉä³ýä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉnù * VÉÉ•ôÉ +´ÉPÉÉ MÉÉäÊ´Énù **3**
322
EÞò{ÉÉ Eò¯ûxÉÒ nùä´ÉÉ * ¨ÉVÉ ºÉÉSÉ iÉå nùÉJÉ´ÉÉ **1**
iÉÖ¨»Ò nù©ÉÉ´ÉÆiÉ Eèò¸Éä * EòÒ‡iÉÇ VÉMÉɨÉÉVÉÒ ´É¸Éä **vÉÞ**
{ÉÉ»þÉä‡xÉ©ÉÉÆ b÷Éä³ýÉÆ * »þÉiÉÓ +Éäfø´ÉÉ•ô EòɳýÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ * ¨ÉÉZÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ EÖò`öÉ´ÉÉ **3**
323
`öɪÉÓSÉÒ +Éä³ýJÉÒ * ©Éä<•ô ]õÉEÖòÆ ]õÉEòÉ ¸ÉÖJÉÓ **1**
iÉÖ¨ÉSÉÉ VÉÉ<Ç•ô <ǨÉÉxÉ * ¨ÉÉZÉä Eò{ÉɳýÓ {ÉiÉxÉ **vÉÞ**
`ö䇴ɕôÉ iÉÉä `öä´ÉÉ* +‡¦É³ýÉ·Éå ¤ÉÖb÷´ÉÉ´ÉÉ **2**
¨ÉxÉÓ xÉ ‡´ÉSÉÉ®úÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þä nùÉiÉÉ®úÉ **3**
324
iÉÖZÉå ´É¨ÉÇ `öÉ´Éå * ¨ÉÉZ©ÉÉ {Éɇb÷©Éä•ôå ¦ÉÉ´Éå **1**
°ü{É EòɸɴÉÉSÉä {É®úÒ * vɯû‡xÉ ®úÉ»þäxÉ +ÆiÉ®úÓ **vÉÞ**
xÉänùÒ ½þÉä>ðÆ iÉÖ]õÒ * ¨Éä³ý´ÉÒxÉ où¹]õÉoù¹]õÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ * ËSÉiÉxÉ iÉä iÉÖZÉÒ ºÉä´ÉÉ **3**
325
MÉ»þÚÆ BEòVÉÉiÉÒ * {É®úÒ i©ÉÉ {ÉÉvÉÉhÉÒ xÉɇ¸ÉiÉÒ **1**
´É¨ÉÇ VÉÉhÉÉ´Éå iÉå ºÉÉ®ú * EòÉä`öå EòÉªÉ lÉÉäb÷å ¡òÉ®ú **vÉÞ**
Eò¨ÉÉ<ÇS©ÉÉ ¸ÉÉ®úå * VÉɇiÉ nùɇ´ÉiÉÒ |ÉEòÉ®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉä•ô * MÉÖhÉÉ ‡¨Él©ÉÉ ‡¡òEäò ¤ÉÉä•ô **3**
326
{ÉÖhªÉ´ÉÆiÉ ´½þÉ´Éå * PÉäiÉÉÆ ºÉVVÉxÉÉÆSÉÒ xÉÉÆ´Éå **1**
xÉäPÉä ¨ÉÉZÉä ´ÉÉSÉä iÉÖ]õÒ * ¨É»þÉ •ôÉ¦É ¡ÖòEòɺÉÉ`öÒ **vÉÞ**
‡´É¶ÉÉÆiÉÒSÉÉ `öÉ´É * {ÉÉ©ÉÓ ¸ÉÆiÉÉƇSÉ©ÉÉ ¦ÉÉ´É **2**

Page 83 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉ{Éå * ¸ÉÆiÉÉƇSÉ©ÉÉ VÉÉiÉÒ {ÉÉ{Éå **3**
327
nùä´É »þÉä<ÇVÉäiÉ nùä´ÉÉSÉä ¸ÉÆMÉiÉÒ * {ÉiÉxÉ {ÉÆMÉiÉÒ VÉMÉɇSÉ©ÉÉ **1**
nùÉä»þÓEòb÷ä nùÉäx»þÒ ´ÉÉ»þÉiÉÒ•ô ´ÉÉ]õÉ * Eò‡®úiÉÒ•ô ¸ÉÉÆ]õÉ +É{ÉÖ•ôÉ•ôÉ **vÉÞ**
nùÉJɇ´É•ôä {É®úÒ xÉÉ»þÓ ´É‡VÉÇVÉäiÉÉÆ * +É•ôÉ iÉÉä iÉÉä ‡SÉkÉÉ ¦ÉÉMÉ ¦É®úÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÆMÉÓ +É´Éb÷ÒSÉå ¤É³ý * ={Énùä„É ¨ÉÚ³ý¤ÉÒVɨÉÉjÉ **3**
328
„ÉÉä‡vɸÉÒ•ô ¨ÉÚ³ýå * i©ÉÉSÉå Eò®úÒ¸ÉÒ ´ÉÉ]õÉä³ýå **1**
BäºÉä ¸ÉÆiÉÉÆSÉä ¤ÉÉä¦ÉÉ]õ * iÉÖZÉä ¤É»þÖ VÉÉ•ôä iÉ]õ **vÉÞ**
•ôÉè‡EòEòÉ ¤ÉÉ»þä®úÒ * PÉÉ•ôÒ ®úÉåJÉÓ VÉ©ÉÉ vÉ®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉÖhÉ * iÉÖZÉÉ •ôÉMɇ•ô©ÉÉ „ÉÚx©É **3**
329
´Éènù ´ÉÉSɇ´ÉiÉÒ VÉÒ´ÉÉ * iÉ®úÒ EòÉähÉ v©ÉÉiÉå nùä´ÉÉ **1**
EòÉªÉ VÉÉhÉÉå EèòºÉÒ {É®úÒ * |ÉÉ®ú¤vÉ iÉå `öä´ÉÒ =®úÒ **vÉÞ**
xɴɸÉå Eòx©ÉÉ{ÉÖjÉ »þÉäiÉÒ * iɇ®ú EòÉÆ Eò®úhÉå •ôÉMÉä {ÉiÉÒ **2**
VÉÉhÉä »þÉ ‡´ÉSÉÉ®ú * ¸´ÉɨÉÒ iÉÖEò©ÉÉSÉÉ nùÉiÉÉ®ú **3**
330
¨ÉÉ®úMÉÓ ¤É»þÖiÉ * ©ÉÉ ‡SÉ MÉä•ôä ¸ÉÉvÉÖ¸ÉÆiÉ **1**
xÉEòÉ VÉÉ>ð +Éb÷®úÉhÉå * BäºÉÓ MÉVÉÇiÉÒ {ÉÖ®úÉhÉå **vÉÞ**
SÉÉäJÉɇ³ý±©ÉÉ ´ÉÉ]õÉ * xÉ •ôMÉä {ÉÖ¸ÉÉ´©ÉÉ vÉÉä{É]õÉ **2**
ZɳýEòiÉÒ {ÉiÉÉEòÉ * Mɯûb÷ ]õEäò ¨½hÉä iÉÖEòÉ **3**
331
EòɇiÉÇEòÒSÉÉ ¸ÉÉä»þ³ýÉ * SÉ•ôÉ VÉÉ>ðÆ {ÉÉ»þÚÆ b÷Éä³ýÉÆ * +É•ôä ´ÉèEÖòÆ`ö VɴɳýÉÆ * ¸É‡zÉvÉ
{ÉÆfø®úÒªÉä **1**
{ÉÒEò ‡{ÉEò•ôå PÉ֨ɮúÒ * |Éä¨É xÉ ¸É¨ÉÉ©Éä +ƤɮúÓ * +´ÉPÉÒ ¨ÉÉiÉ•ôÒ {ÉÆfø®úÒ * PÉ®úÉäPÉ®úÓ
ºÉÖEòɳý **vÉÞ**

Page 84 of 1252

SÉÉ•ôiÉÒ ‡¸lÉ®ú ‡¸lÉ®ú * Mɯûb÷ ]õEò©ÉÉÆSÉä ¦ÉÉ®ú * MÉVÉÇiÉÒ MÉƦÉÒ®ú * ]õɳý ¶ÉÖ‡iÉ ¨ÉÞnùÆMÉ
**2**
‡¨É³ýɇ•ô©ÉÉ ¦ÉpùVÉÉiÉÒ * Eèò„ÉÉ +ÉxÉÆnùå b÷Ö•ôiÉÒ * „ÉÚ®ú =`öÉ´ÉiÉÒ * BEòÉ BEò +ÉMɳýä
**3**
xÉɨÉɨÉÞiÉ Eò±•ôÉä³ý * ´ÉÞÆnùå EòÉånù•ôÓ ¸ÉEò³ý * +É•ôä ´Éè·hÉ´Énù³ý * Eò‡³ýEòɳý
EòÉÆ{ÉiÉÒ **4**
+É¸É Eò‡®úiÉÒ ¥É¨»É‡nùEò * nùäJÉÖ‡xÉ ´Éɳý´ÉÆ]õÒSÉå ¸ÉÖJÉ * vÉx©É vÉx©É ¨ÉÞi©ÉÖ•ôÉäEò*
¨½hÉiÉÒ ¦ÉÉMªÉÉSÉä EèòºÉä **5**
¨É®úhÉ ¨ÉÖ‡Hò ´ÉÉ®úÉhɸÉÒ * ‡{ÉiÉÞAñhÉ MÉ©ÉÉ xÉɸÉÒ * =vÉÉ®ú xÉÉ»þÓ {ÉÆfø®úÒ‡¸É *
{ÉÉ©ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ ‡´É`öÉä¤ÉÉS©ÉÉ **6**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ * EòÉ©É Eò®úhÉå +ɨ»ÉÆ ÊSÉiÉÉ * ¸ÉEò³ý ‡¸ÉrùÓSÉÉ nùÉiÉÉ * iÉÉä
ºÉ´ÉÇlÉÉ xÉÖ{ÉäIÉÒ **7**
332
VɪÉÉ nùÉä¹ÉÉÆ {É®úÒ½þÉ®ú * xÉÉ»þÓ xÉÉ»þÓ vÉÖƇb÷iÉÉÆ „ÉɸjÉ * iÉä »þ®úiÉÒ +{ÉÉ®ú * {ÉÆfø®ú{ÉÖ®ú
nùä‡Jɇ•ô©ÉÉ **1**
vÉx©É vÉx©É ¦ÉÒ¨ÉÉiÉÒ®ú * SÉÆpù¦ÉÉMÉÉ ¸É®úÉä´É®ú * {ÉsÉiÉÒlÉÔ ‡´Éaö•ô ´ÉÒ®ú * GòÒb÷ɸlɳý
´ÉähÉÖxÉÉnùÓ **vÉÞ**
¸ÉEò³ýiÉÒlÉÉÈSÉå ¨ÉÉ»þä®ú * ¦ÉÚ´ÉèEÖòÆ`ö ‡xɇ´ÉÇEòÉ®ú * ½þÉäiÉÉä xÉɨÉÉSÉÉ MÉVÉ®ú * +ºÉÖ®úEòɳý
EòÉÆ{ÉiÉÒ **2**
xÉÉ»þÓ ={ɨÉÉ tÉ´É©ÉÉ * ¸É¨É iÉÖ±©É +ɇhÉEòÉ `öÉ©ÉÉ * vÉx©É ¦ÉÉM©É VÉ©ÉÉÆ * VÉä
{ÉÆfø®ú{ÉÚ®ú nùäJÉiÉÒ **3**
={ÉVÉÉä‡xÉ ¸ÉƸÉÉ®úÓ* BEò ´Éä³ý {ÉÉ»þå {ÉÉ {ÉÆfø®úÒ * ¨É»þÉ nùÉä·ÉÉÆ EèòSÉÒ =®úÒ* nùä´É¦ÉHò
nùä‡Jɇ•ô©ÉÉ **4**
Bä¸ÉÒ ‡´É·hÉÚSÉÒ xÉMÉ®úÒ * SÉiÉÖ¦ÉÖÇVÉ xÉ®ú xÉÉ®úÒ* ¸ÉÖnù„ÉÇxÉ PÉ®ú]õÒ Eò®úÒ * ®úÒMÉ xÉ {ÉÖ®úä
Eò‡³ýEòɳýÉ **5**
iÉå ¸ÉÖJÉ ´ÉhÉÉÇ´É©ÉÉ MɇiÉ* B´ÉføÒ EèòSÉÒ ¨ÉVÉ ¨É‡iÉ * VÉä {ÉÆfø®ú{ÉÖ®úÉ VÉÉiÉÒ * iÉä {ÉÉ´ÉiÉÒ
´ÉèEÖòÆ`ö **6**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉÉ „ɤnùÉSÉÉ * VÉ©ÉÉ ‡´É…ÉÉ¸É xÉÉ»þÓ ¸ÉÉSÉÉ * +vÉ¨É VÉx¨ÉÉÆiɇ®úSÉÉ* iÉ©ÉÉ
{ÉÆfø®úÒ xÉÉ´Éb÷ä **7**

Page 85 of 1252

333
BEò xÉähÉiÉÉÆ xÉÉb÷•ôÒ * BEòÉÆ VÉɇhÉ´ÉäSÉÒ ¦ÉÖ•ôÒ **1**
¤ÉÉä•ôÉå xÉähÉå ¨ÉÖEåò * ´Éäb÷å ´ÉÉSÉɳý EòÉ©É ‡xÉEåò **vÉÞ**
nùÉä»þÓ ¸É´ÉÉ xÉÉb÷* ‡´É»þÒ®ú BEòÒEòb÷ä +Éb÷ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eò¨ÉÇ * iÉÖZÉå Eò³ýÉå xÉänùÒ ´É¨ÉÇ **3**
334
¨»hɇ´ÉiÉÉå nùÉ¸É * ¨ÉVÉ B´ÉføÒ SÉ +É¸É **1**
{É®úÒ iÉä +ÆMÉÓ xÉÉ»þÓ ´É¨ÉÇ * Eò®úÓ +É{ÉÖ•ôÉ iÉÚÆ vɨÉÇ **vÉÞ**
¤Éb÷¤É‡b÷iÉÉå iÉÉåb÷å * ‡®úiÉå ¦ÉÉ´É凴ÉhÉ vÉåb÷å **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¤É®úÉ * nùÉ´ÉÚÆ VÉÉhÉiÉÉå {ɺÉÉ®úÉ **3**
335
{ÉÚVÉÉ ¸É¨ÉÉvÉÉxÉå * +‡iÉ„É©Éå ´ÉÉføä ¸ÉÒhÉ **1**
»þå iÉÉå VÉÉhÉÉÆ iÉÖ¨»Ò ¸ÉÆiÉ * +É»þä ¤ÉÉ䇕ô•ôÒ iÉä xÉÒiÉ **vÉÞ**
{Éɇ»þVÉä iÉå Eäò•ôå * ¸É»þVÉ |ɸÉÆMÉÓ PÉb÷•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÉlÉÉ * {ÉɪÉÓ `öä´ÉÓ iÉÖ¨½ÉÆ ºÉÆiÉÉÆ **3**
336
¸´É{xÉÓ‡SÉ©ÉÉ MÉÉä·]õÒ * ¨ÉVÉ vɇ®ú•ôå »þÉäiÉå ´Éä`öÒ * VÉɇ•ô©ÉÉ ¸Éä´É]õÓ * VÉÉ•ôå •ô‡]õEåò
ºÉEò³ý **1**
´ÉÉ©ÉÉÆ ¦ÉɇEò•ôÒ Eò¯ûhÉÉ * ¨ÉÚ³ý {ÉÉ´ÉÉ´É©ÉÉ ‡¸ÉhÉÉ * ®úÉ´É ®úÆEò ®úÉhÉÉ * EéòSÉä
¸lÉÉxÉɴɇ®ú +É»þä **vÉÞ**
¸ÉÉ䇸ɕôå iÉå +ÆMÉå * JÉ®úå ½þÉäiÉå xÉ´½þiÉÉÆ VÉÉMÉå * +xÉÖ¦É´É ½þÒ ºÉÉÆMÉä * nùÖ&JÉå b÷Éä³ýä
=PÉb÷Ò•ôä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÆiÉÓ * ¸ÉɴɇSÉiÉ Eäò•ôå +ÆiÉÓ * xÉÉ»þÓ iɇ®ú »þÉäiÉÒ * ]õɳýÒ ¤Éè¸ÉÉä‡xÉ
®úɇ»þ•ôÒ **3**
337
+ɸÉÖ®úÒ ¸´É¦ÉÉ´É ‡xÉnùÇ©É +ÆiÉ®ú * ¨ÉÉxɸÉÓ ‡xÉ·`öÙ®ú +‡iÉ´ÉÉnùÒ **1**
©ÉɇiÉ EÖò³ý ©ÉälÉå +¸Éä +|ɨÉÉhÉ * MÉÖhÉÉSÉå EòÉ®úhÉ +¸Éä +ÆMÉÓ **vÉÞ**

Page 86 of 1252

EòɳýEÖò]õ ‡{Éiɳý ¸ÉÉäxÉå „ÉÖrù ®úÆMÉ * +ÆMÉÉSÉåSÉ +ÆMÉ ¸ÉÉIÉ nùäiÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É®úÒ VÉÉiÉҸɴÉå ¦Éä]õÒ * xÉ´ÉxÉÒiÉ {ÉÉä]õÓ ¸ÉÉÆ]õ‡´É•ôå **3**
338
¤Éɳý{ÉhÉÓ »þ‡®ú * JÉä³ýä ¨ÉlÉÖ®úä¨ÉÉZÉÉ®úÒ * {ÉÉ©ÉÓ PÉÉMɇ®ú©ÉÉ ¸É®úÒ * Eòb÷nùÉä®úÉ ´ÉÉÆEòÒ *
¨ÉÖJÉ {ÉÉ»þä ¨ÉÉiÉÉ * ¸ÉÖJÉ xÉ ¨ÉÉ©Éä ‡SÉkÉÉ * vÉx©É ¨ÉÉxÉ´É ¸ÉƇSÉiÉÉ * ´ÉÉäb÷´É•ôå +ɇVÉ
**1**
¤Éɳý SÉÉÆMÉ•ôå ´ÉÉä * ¤Éɳý SÉÉÆMÉ•ôå ´ÉÉä * ¨»hÉiÉÉÆ SÉÉÆMÉ•ôå *
´Éä³ý •ôÉMÉä iÉ©ÉÉ ¤ÉÉä•ôå * VÉÒ´ÉÉ{É®úÒ¸É iÉå ´Éɱ»þå * ¨ÉVÉ +É´Éb÷iÉå **vÉÞ**
‡¨É³ýÉä‡xÉ©ÉÉÆ ©ÉÉiÉÒ * ©ÉäiÉÒ xÉÉ®úÒ EÖò¨ÉÉ®úÒ ¤É»þÖiÉÒ * xÉÉ»þÒ +É`ö´É i©ÉÉ ‡SÉkÉÓ *
nùä½þ¦ÉÉ´É EòÉƽþÓ *
‡´É¸É®ú±©ÉÉ PÉ®úå * iÉÉx»þÓ {ÉÉ®ú`öÓ •ôäEÖò®úå * vÉÉEò ¸ÉÉÆb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ ©Éä®úå * iÉÉxÉ ¦ÉÚEò
xÉɽþÓ **2**
BEòÒ +¸ÉiÉÒ•ô PÉ®úÓ * ‡SÉkÉ iÉ©ÉÉ{ÉɸÉÓ {É®úÒ * ´ÉäMÉÓ Eò®úÉä‡xÉ ´ÉÉä¸É®úÒ * iÉälÉå VÉÉ>ðÆ
{Éɽþä *
•ôÉVÉ ¸ÉÉƇb÷©Éä•ôÒ ´ÉÉäVÉ * xÉÉ»þÓ ¡ò‡VÉiÉÒSÉå EòÉVÉ * ¸ÉÖJÉ ¸ÉÉÆb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ ¸ÉäVÉ * iÉälÉå
vÉÉ´É PÉÉ•ôÒ **3**
´Éä‡vÉ©É䱩ÉÉ ¤ÉɳýÉ * xÉ®ú xÉÉ®úÒ ©ÉÉ ¸ÉEò³ýÉ * ¤ÉɳýÉ JÉä³ý´ÉÒ +¤É•ôÉ * i©ÉÉ»þÒ
‡´É¸É®ú±©ÉÉ *
EÖò¨É®ú EÖò¨ÉÉ®úÒ * xÉɦÉÉ´É »þÉ „É®úÒ®úÓ * où·]õÒ xÉ ‡¡ò®úä ¨ÉÉPÉÉ®úÒ * iÉ©ÉÉ nùäJÉiÉÉÆ »þä
**4**
´Éè®ú¦ÉÉ´É xÉÉ»þÓ * +É{É {É®ú EòÉähÉÓ EòÉÆ»þÓ * „ÉÉäEò ¨ÉÉä»þ nùÖ&JÉ `öÉ©ÉÓ * iÉ©ÉÉ ‡xÉ®ú¸É•ôÓ
*
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÖJÉÒ * Eäò•ôÓ +É{ÉhÉɸÉɇ®úJÉÓ* ¸´ÉɨÉÒ ¨ÉÉZÉÉ Eò´ÉiÉÖEåò * ¤Éɳý´Éä·Éå
JÉä³ýä **5**
339
+„ÉÉäEòÉS©ÉÉ ´ÉxÉÓ ¸ÉÒiÉÉ „ÉÉäEò Eò®úÒ * EòÉÆ »þÉå +ÆiÉ®ú•ôä ®úPÉÖxÉÉlÉ nùÖ®úÒ *
©Éä=‡xÉ MÉÖÆ¡äò¨ÉÉVÉÒ nùÖ·]õå Eäò•ôÒ SÉÉä®úÒ * EòÉÆ»þÉä ¨ÉVÉ +ɇhÉ•ôä +´ÉPÉb÷ •ôÆEòÉ{ÉÖ®úÒ
**1**
¸ÉÉÆMÉÉ ´ÉÉä jÉÒVÉ]õä ¸É‡JÉ©Éä Bä¸ÉÒ ¨ÉÉiÉ* nùä<Ç•ô EòÉÆ xÉänùÒ ¦Éä]õÒ ®úPÉÖxÉÉlÉ *

Page 87 of 1252

¨ÉxÉ =iÉɇ´É³ý VÉÉ•ôÉ nùÖ®úÒ {ÉÆlÉ* ®úÉ»þÉå xÉ ¸ÉEäò |ÉÉhÉ ¨ÉÉZÉÉ EÖòb÷Ò +ÉÆiÉ **vÉÞ**
EòÉªÉ nùÖ¹]õ +ÉSÉ®úhÉ »þÉäiÉå ¨©ÉÉÆ Eäò•ôå * iÉÒlÉÇ µÉiÉ »þÉäiÉå Eò´ÉhÉÉSÉå ¦ÉÆMÉÒ•ôå *
MÉÉ<Ç´Éi¸ÉÉ {ÉixÉÒ{ÉÖ¯û·ÉÉ ‡´ÉPɇb÷•ôå * xÉ Eò³ýä ´ÉÉä ¸ÉƇSÉiÉ SÉ®úhÉ +ÆiÉ®ú•ôä **2**
xÉɇb÷©Éä•ôå +É„ÉÉ ¨ÉÞMÉEòÉƇiɸÉÉäxÉä * vÉɇb÷•ôå ®úPÉÖxÉÉlÉÉ {Éɇ`ö•ôÉMÉä iÉähÉå *
=•ôƇPÉ•ôÒ +ÉYÉÉ ¨ÉÉ´É EòÉ©É ¨ÉÒ VÉÉhÉå * nùäJÉÖxÉÒ ¸ÉÚxÉÉ]õ PÉä=‡xÉ +É•ôå ¸ÉÖxÉå **3**
xÉÉ»þÓ ¨ÉÚ³ý ¨ÉÉ®úMÉ •ôÉMÉ +hÉÒEò ¸ÉÉä©Éä * BEòɇ´ÉhÉ xÉɨÉå ®úPÉÖxÉÉlÉÉS©ÉÉ ¨ÉÉ©Éä *
={É]õÒ {ɇIÉ©ÉÉ BEò nùä=‡xÉ {ÉÉ©Éä * =nùEò´Éäfø¬É¨Év©Éå iÉälÉå SÉÉ•ôä EòÉ©Éä **4**
VÉxÉEòÉSÉÒ xÉƇnùxÉÒ nùÖ&JÉå M•ôÉxÉÒ lÉÉä®úÒ * SÉÖEò•ôÒ EÖò®úƇMÉhÉÒ ¨Éä³ýÉ iÉè„ÉÉ {É®úÒ *
¸ÉƨÉÉäJÉÒ jÉÒVÉ]õÉ ‡¸lÉ®ú ‡¸lÉ®ú ´ÉÉä Eò®úÒ * PÉä<•ô iÉÖEò©Éɸ´ÉɨÉÒ ®úÉ¨É •ôÆEòÉ{ÉÖ®úÒ
**5**
340
´ÉÒ]õ xÉäPÉä BäºÉå ®úÉÆvÉÉ * VÉähÉå ¤ÉÉvÉÉ ={ÉVÉä xÉÉ **1**
iÉ®úÒ SÉ iÉå MÉÉäb÷ ®úÉ»þä * ‡xÉ®úå {ÉÉ»þä ¸´É©ÉÆ¦É **vÉÞ**
+ɇhÉEòÉÆ MÉÖhÉÉÆ {ÉÉä]õÓ ´ÉÉ´É* nùÉ´ÉÒ ¦ÉÉ´É +É{ÉÖ•ôÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä „ÉÖrù VÉÉiÉÒ * iÉä ¨ÉÉMÉÖiÉÒ {É®úiÉäxÉÉ **3**
341
xÉ´»þiÉÉå ¸ÉɴɇSÉiÉ * iÉähÉå +ÆiÉ®ú•ôå ‡»þiÉ **1**
{ɇb÷•ôÉ xÉɨÉÉSÉÉ ‡´É¸É®ú * ´ÉÉfø‡´É•ôÉ ¸ÉƴɸÉÉ®ú **vÉÞ**
•ô‡]õC©ÉÉSÉä {ÉÖ®úÓ ´ÉÉ»þÉä‡xÉ©ÉÉÆ MÉä•ôÉå nùÖ®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ´É * +ɨ»ÉÆ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉ ¦ÉÉ´É **3**
342
+zÉÉS©ÉÉ {ɇ®ú¨É³ýå Vɇ®ú VÉÉ©É ¦ÉÚEò * iɇ®ú EòÉÆ »þä {ÉÉEò PÉ®úÉäPÉ®úÓ **1**
+É{ÉÖ•ôÉ•ôå iÉÖ¨»Ò Eò®úÉ ®úä ¸´É‡»þiÉ * ´ÉÉSÉä ¸¨É®úÉ ‡xÉi©É ®úÉ¨É ®úÉ¨É **vÉÞ**
nùäJÉÉä‡xÉ VÉÒ´ÉxÉ Vɇ®ú VÉÉ©É iÉÉxÉ * iɇ®ú EòÉÆ ¸ÉÉÆ]õ´ÉhÉ PÉ®úÉäPÉ®úÓ **2**
nùäJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ UôÉ©ÉÉ ¸ÉÖJÉ xÉ {É´ÉÒVÉä * VÉÆ´É xÉ ¤Éè¸ÉÒVÉä iÉ©ÉÉ iɳýÓ **3 **
‡»þiÉ iÉ®úÒ »þÉä©É MÉÉiÉÉÆ +<ÇEòiÉÉÆ * Vɇ®ú ®úÉ»þä ‡SÉkÉÉ oùfø ¦ÉÉ´É **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉä¸ÉÒ ¦ÉÉ´Éå ‡SÉ iÉÚÆ ¨ÉÖHò * EòÉ©É Eò‡®ú¸ÉÒ ©ÉÖHò VÉɇhÉ´ÉäSÉÒ**5**

Page 88 of 1252

343
EòÉ©É =hÉå +ɨ»ÉÆ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉä {ÉÉ<È * xÉÉ»þÓ Bä¸Éå EòÉ<Ç ©ÉälÉå BEò **1**
iÉä »þå ¦ÉÉå´ÉiÉÉ•ôå `öÉ©ÉÓ ´ÉÉÆ]õÚÆ ¨ÉxÉ * ¤É®úÉb÷Ò Eò°üxÉ nùÉ®úÉänùÉ®úÓ **vÉÞ**
EòÉähÉ ¤É³ýÒ ¨ÉÉZ©ÉÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉ ´ÉäMɳýÉ * +ÉhÉÒEò +ÉMɳýÉ nùÖVÉÉ ¸ÉÉÆMÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉäIÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉä MÉÉ´ÉÓ * ¡ÖòEòÉSÉÓ •ôÖ]õÉ´ÉÓ ¦ÉÉÆb÷É®úå iÉÓ **3**
344
¸É䇴ÉiÉÉå ®ú¸É iÉÉä ´ÉÉƇ]õiÉÉå +ɇhÉEòÉÆ * P©ÉÉ ®úä »þÉä>ðÆ xÉEòÉ ®úÉhɦɮúÒ **1**
‡´É]õä´É®úÒ V©ÉÉSÉÓ {ÉÉ=•ôå ¸É¨ÉÉxÉ * iÉÉä ‡SÉ BEò nùÉxÉ„ÉÚ®ú nùÉiÉÉ **vÉÞ**
¨ÉxÉÉSÉä ¸ÉÆEò±{É {ÉÉ´É´ÉÒ•ô ‡¸ÉrùÒ * VÉ®úÒ ®úÉ»þä ¤ÉÖrùÒ ©ÉÉSÉä {ÉÉ©ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ vÉɇb÷•ôå ‡xÉ®úÉä{ÉÉ * ¨ÉÉ®úMÉ »þÉ ¸ÉÉä{ÉÉ ¸ÉÖJÉ°ü{É **3**
345
Bä¸Éä B䇸ɩÉÉxÉå ¦Éä]õiÉÒ iÉä ¸ÉÉvÉÖ * V©ÉÉS©ÉÉ nù®ú„ÉxÉå iÉÖ]õä ¦É´É¤ÉÆnùÖ *
VÉä EòÉÆ ¸É‡SSÉnùÉxÉÆnùÓ ‡xÉi©ÉÉxÉÆnùÖ * VÉä EòÉÆ ¨ÉÉäIɇ¸ÉrùÒ iÉÒlÉÇ ´ÉÆnùÚÆ ®úä **1**
¦ÉÉ´É ¸É´ÉÇEòÉ®úhÉ ¨ÉÚ³ý ´ÉÆnùÖ * ¸ÉnùÉ ¸É¨É¤ÉÖ‡rù xÉɇ¸iÉ ¦ÉänùÖ*
¦ÉÚiÉEÞò{ÉÉ ¨ÉÉäb÷Ó uùä·ÉEòÆnùÖ * „ÉjÉÖ ‡¨ÉjÉ {ÉÖjÉ ¸É¨É Eò®úÓ ¤ÉÆvÉÖ ®úä **vÉÞ**
¨ÉxÉ ¤ÉÖ‡rù EòÉ©ÉÉ ´ÉÉSÉÉ „ÉÖrù Eò®úÓ * °ü{É ¸É´ÉÇjÉ nùäJÉÉä‡xÉ xɨɸEòÉ®úÓ *
•ôPÉÖi´É ¸É´ÉǦÉÉ´Éå +ÆMÉÒEòÉ®úÓ * ¸ÉÉÆb÷Ò¨ÉÉÆb÷Ò ¨ÉÒiÉÚÆ{ÉhÉ Bä¸ÉÒ lÉÉä®úÒ ®úä **2**
+lÉÇEòɨÉSÉÉb÷ xÉɽþÓ ËSÉiÉÉ * ¨ÉÉxÉɨÉÉxÉ ¨ÉÉä»þ ¨ÉÉ©ÉÉ ‡¨Él©ÉÉ *
´ÉiÉæ ¸É¨ÉÉvÉÉxÉÓ VÉÉhÉÉä‡xÉ xÉähÉiÉÉ * ¸ÉÉvÉÖ ¦Éä]õ nùäiÉÒ iÉ©ÉÉ +´É‡SÉiÉÉ ®úä **3**
¨ÉxÉÓ oùfø vÉ®úÓ ‡´É…ÉÉ¸É * xÉÉ»þÓ ¸ÉÉÆb÷Ò¨ÉÉÆb÷ÒSÉÉ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É *
¸ÉÉvÉÖnù„ÉÇxÉ ‡xÉi©ÉEòɳý i©ÉÉ¸É * iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉä ‡´É]õ•ôÉ VÉÉhÉÒ´ÉäºÉ ®úä **4**
346
¦É´É¸ÉÉMÉ®ú iÉ®úiÉÉÆ * EòÉÆ ®úä Eò®úÒiɸÉÉÆ ÊSÉiÉÉ * {Éè•ô =¦ÉÉ nùÉiÉÉ * Eò]õÓ Eò®ú
`öä´ÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ **1**
i©ÉÉSÉä {ÉÉ©ÉÓ PÉÉ•ôÉ ‡¨É`öÒ * ¨ÉÉä•ô xÉäPÉä VÉMÉVÉä`öÒ * ¦ÉÉ´ÉÉ BEòÉ ¸ÉÉ`öÓ * JÉÉÆnùÉÆ ´ÉÉ»þä
+É{ÉÖ±ªÉÉ **vÉÞ**
ºÉÖJÉå Eò®úÉ´ÉÉ ºÉƸÉÉ®ú * {ɇ®ú xÉ ¸ÉÆb÷É´Éä nùÉäx»þÒ ´ÉÉ®ú * nù©ÉÉ IɨÉÉ PÉ®ú * SÉÉäVÉ´ÉÒiÉ
©ÉäiÉÒ•ô **2**

Page 89 of 1252

¦ÉÖ‡Hò¨ÉÖHòÒSÉÒ ÊSÉiÉÉ * xÉÉ»þÓ nùèx©É nù‡®úpùiÉÉ* iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÉiÉÉ * {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ
´ÉÉä³ý‡Mɱ©ÉÉ **3**
347
VÉå EòÉ ®úÆVÉ•ôå MÉÉÆVÉ•ôå * i©Éɇ¸É ¨»hÉä VÉÉä +É{ÉÖ•ôå **1**
iÉÉä ‡SÉ ¸ÉÉvÉÖ +Éä³ýJÉÉ´ÉÉ * nùä´É iÉälÉå ‡SÉ VÉÉhÉÉ´ÉÉ **vÉÞ**
¨ÉÞnùÖ ¸É¤ÉÉ»þ¬ xÉ´ÉxÉÒiÉ * iÉè¸Éå ¸ÉVVÉxÉÉSÉå ‡SÉkÉ **2**
V©Éɇ¸É +É{ÉƇMÉiÉÉ xÉÉ»þÓ * i©Éɇ¸É PÉ®úÒ VÉÉä ¼þnù©ÉÓ **3**
nù©ÉÉ Eò®úhÉå VÉå {ÉÖjÉɸÉÒ * iÉä ‡SÉ nùɸÉÉ +ɇhÉ nùɸÉÒ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÉÆMÉÚÆ ‡EòiÉÒ * iÉÉä ‡SÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ **5**
348
©ÉÉVɸÉÉ`öÓ ¦É‡Hò * VÉMÉÓ °üfø´ÉÉ´É©ÉÉ J©ÉɇiÉ **1**
xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ EòÉä`öå nùÖVÉå * +É»þä ¤ÉÉä•ôÉ©ÉÉ ¸É»þVÉå **vÉÞ**
MÉÉè®ú´É ©ÉɸÉÉ]õÓ * ¸´Éɇ¨É¸Éä´ÉäSÉÒ Eò¸ÉÉä]õÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +³ýÆEòÉ®úÉ * nùä´É¦ÉHò •ôÉäEòÓ JÉ®úÉ **3**
349
+¨ÉÆMɳý ´ÉÉhÉÒ * xɪÉä BäEòÉå iÉä EòÉxÉÓ **1**
VÉÉä »þä nùÚ·ÉÒ »þ‡®úSÉÒ EòlÉÉ * i©Éɇ¸É IÉ©É®úÉäMÉ´©ÉlÉÉ **vÉÞ**
©ÉɇiÉ ´ÉhÉÇ ¶Éä·`ö * {ɇ®ú iÉÉä SÉÉÆb÷ɳý {Éɇ{É·`ö **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉÉ{É * ¨ÉÉªÉ xÉÉ´Éb÷ä VªÉÉ ¤ÉÉ{É **3**
350
EèòºÉÉ ËºÉnù³ýÒSÉÉ * xÉ´½þä BäºÉÒ VªÉÉSÉÒ ´ÉÉSÉÉ **1**
´ÉÉSÉä xÉÖSSÉÉ®úÒ MÉÉäË´ÉnùÉ * ºÉnùÉ Eò®úÒ {É®úËxÉnùÉ **vÉÞ**
Eèò¸ÉÉ ‡xÉ®ú©ÉMÉÉÆ´ÉÉ * VÉÉ>ðÆ xÉ {É´Éä ‡´É¸ÉÉ´ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»þhÉä nùÆb÷ * Eèò¸ÉÉ xÉ {É´Éä iÉÉä •ôÆb÷ **3**
351
+ÉSÉ®úhÉÉ `öÉ´É *xÉɽþÓ +ÆMÉÓ º´ÉiÉÉ ¦ÉÉ´É **1**

Page 90 of 1252

Eò®ú´ÉÒ +ɇhÉEòÉÆSÉä PÉÉiÉ * JÉÉäb÷Ò EòÉføÚ‡xÉ {ÉƇb÷iÉ **vÉÞ**
…ÉÉxÉɇSÉ©ÉÉ{É®úÒ ‡¨É·]õÉzÉɇ¸É ‡´É]õɳý Eò®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Bä¸ÉÉ * ¸É]õ´Éä ‡SÉ xÉÉ {ÉÉÆSÉÉ ‡nù¸ÉÉÆ **3**
352
MɦÉÉÇSÉå vÉÉ®úhÉ * ‡iÉxÉå ´ÉÉMɇ´É•ôÉ ‡¸ÉhÉ **1**
´©ÉÉ•ôÒ EÖò†»þÉb÷ÒSÉÉ nùÉÆb÷É * ´É®ú xÉ PÉ•ôÒ SÉ iÉÉåb÷É **vÉÞ**
={ÉVÉ•ôÉ Eòɳý * EÖò³ýÉ •ôɇ´É•ôÉ ‡´É]õɳý **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉÉªÉ * xÉ®úEòÉ +¦ÉHòÉSÉÒ ¨ÉɪÉ**3**
353
{ÉiÉxÉɇ¸É VÉä xÉäiÉÒ * ‡iÉSÉÉ JÉÉä]õÉ ¸xÉä»þ |ÉÒiÉÒ **1**
‡´ÉvÉÒ{ÉÖ®úiÉå EòÉ®úhÉ * ¤É»þÖ ´ÉÉ®úÉ´Éå ´ÉSÉxÉ **vÉÞ**
¸É´ÉǸ´Éɇ¸É xÉÉb÷Ò * Bä¸ÉÒ •ôÉPÉ´ÉÉSÉÒ ¤Éäb÷Ò **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùÖ®úÒ * ®úÉJÉiÉÉÆ ½þä iÉÉå SÉÒ ¤É®úÒ **3**
354
nùä´É +Éb÷ VÉÉ•ôÉ * iÉÉä ¦ÉÉä‡MÉiÉÉ ¨ÉÒ =MÉ•ôÉ * +´ÉPÉÉ ‡xÉ´ÉÉ®ú•ôÉ * „ÉÒhÉ
„ÉÖ¦ÉÉ+„ÉÖ¦ÉÉSÉÉ **1**
VÉҴɇ„É´ÉÉSÉå ¦ÉÉiÉÖEåò * Eäò•ôå GòÒb÷É©ÉÉ EòÉèiÉÖEåò * EèòSÉÓ ©ÉälÉå •ôÉäEåò * »þÉ +ɦÉɸÉ
+‡xÉi©É **vÉÞ**
‡´É·hÉÖ¨É©É JÉ®úå VÉMÉ * ©ÉälÉå •ôÉMÉiɸÉä •ôÉMÉ * ´ÉÉƇ]õ•ôä ‡´É¦ÉÉMÉ * ´ÉhÉÇvɨÉÇ »þÉ JÉä³ý
iɪÉÉSÉÉ **2**
+´ÉPÉÒ BEòÉSÉÒ SÉ ´ÉÒhÉ * iÉälÉå EèòSÉå ‡¦ÉzÉɇ¦ÉzÉ * ´Éänù{ÉÖ¯û·É xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * iÉähÉå Eäò•ôÉ
‡xÉ´ÉÉb÷É **3**
|ɸÉÉnùÉSÉÉ ®ú¸É * iÉÖEòÉ •ôÉvÉ•ôÉ ¸ÉÉè®ú¸É * {ÉÉ©ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ ´ÉÉ¸É * ‡xÉEò]õ xÉ´»þä ‡xÉ®úɳýÉ
**4**

Page 91 of 1252

¨ÉƤÉÉVÉÒ MÉÉä¸ÉÉ´ÉÒ ©ÉÉÆxÉÓ ¸´ÉɨÉÒ¸É {ÉÒb÷É Eäò•ôÒ - +¦ÉÆMÉ **5**
355
xÉ ¸ÉÉäb÷Ó xÉ ¸ÉÉäb÷Ó xÉ ¸ÉÉäb÷Ó * ‡´É`öÉä¤ÉÉ SÉ®úhÉ xÉ ¸ÉÉäb÷Ó **1**
¦É•ôiÉå VÉb÷ {Éb÷Éä ¦ÉÉ®úÒ * VÉÒ´ÉÉ´É®úÒ +ÉMÉÉäVÉ **vÉÞ**
„ÉiÉJÉÆb÷ nùä»þ „ɸjÉvÉÉ®úÒ * Eò‡®úiÉÉÆ {É®úÒ xÉ ¦ÉÒ©Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eäò•ôÒ +ÉvÉÓ * oùfø ¤ÉÖrùÒ ¸ÉÉ´ÉvÉ **3**
356
¤É®ú´Éå ¤É®ú´Éå Eäò•ôå ‡´É`öÉä¤ÉÉ ¤É®ú´Éå * {ÉÉ»þÉä‡xÉ +ÉÆiÉ IɨÉÉ +ÆMÉÒ EòÉÆ]õÒ´É®úÒ ¨ÉÉ®ú‡´É•ôå
**1**
‡„É´©ÉÉ MÉɳýÒ xÉÒiÉ xÉÉ»þÓ * ¤É»þÖ ¡òÉ®ú ‡´É]õƇ¤É•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä GòÉävÉÉ »þÉiÉÓ * ¸ÉÉäb÷´ÉÚ‡xÉ PÉäiÉ•ôå ®úä **3**
357
{ÉÉ´É•ôÉå {ÉÉ´É•ôÉå * nùä´ÉÉ {ÉÉ´É•ôÉå ®úä **1**
¤É®ú´Éå ¸ÉƇSÉiÉ »þÉäiÉå iÉè¸Éå VÉÉ•ôå ®úå * +ÉiÉÉÆ EòÉ©É ¤ÉÉä•ôÉå ®úä **2**
¸ÉÉäVV´É³ý EòÆ]õEò´ÉÉ]õÉ ¦ÉÉ´Éå Eò°üÆ MÉä•ôÉå ®úä * iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò°ü‡xÉ ´ÉäMɳýÉ Eäò•ôÉå ®úä
**3**
358
EòÉÆ ½þÉäiÉÒ EòÉÆ ½þÉäiÉÒ * nùä´ÉÉ B´ÉføÒ ¡òVÉÒiÉÒ **1**
¨ÉÖ³ýÓ ´É¨ÉÇ xɸÉiÉÉå SÉÖEò•ôÉå * iÉÉä ¨ÉÒ Bä¸Éå ‡SÉkÉÓ **vÉÞ**
»þÉähÉÉ®ú »þÉä>ð‡xÉ MÉä•ôå* ‡¨Él©ÉÉ +ÉiÉÉÆ JÉÆiÉÒ ®úä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉÖ®úä +ÉiÉÉÆ * nùÖVÉÇxÉÉSÉÒ ºÉÆMÉiÉÒ ®úä **3**
359
ºÉÉäb÷´ÉÉ ºÉÉäb÷´ÉÉ * ºÉÉäb÷´ÉÉ ½þÉä +xÉÆiÉÉ **1**
iÉÖVɇ´ÉhÉ Bä¸ÉÉ * EòÉähÉ nùÖVÉÉ |ÉÉhÉnùÉiÉÉ **vÉÞ**
EòÉähÉÉ •ôÉVÉ xÉähÉÉÆ Bä¸Éå * +ɇhÉEòÉÆ „É®úhÉ +ɨ»Ò VÉÉiÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉJɪÉÉ * ¨ÉÉZªÉÉ ®úJÉÖ¨ÉÉ<ÇSªÉÉ EòÉÆiÉÉ **3**
**5**

Page 92 of 1252

360
{ÉÖjÉÉSÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ * „ÉÖ¦É BäEäò VÉä´ÉÓ ¨ÉÉiÉÉ **1**
iÉèºÉå ®úÉ»þÉä ¨ÉÉZÉå ¨ÉxÉ * MÉÉiÉÉÆ BäEòiÉÉÆ »þ‡®úMÉÖhÉ **vÉÞ**
xÉÉnùå •ôÖ¤vÉ VÉÉ•ôÉ ¨ÉÞMÉ * nùä»þ ‡´É¸É®ú•ôÉ +ÆMÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉ»þä * EòɸɴÉÒSÉå ‡{É•ôå ¨ÉÉ©Éä **3**
361
v©ÉÉxÉÒ ©ÉÉäMÉÒ®úÉVÉ ¤Éè¸É•ôä Eò{ÉÉ]õÓ * •ôÉMÉä {ÉÉ`öÉä´ÉÉ]õÓ iÉ©ÉÉƇSÉ©ÉÉ **1**
iÉÉxÉ ¦ÉÖEò i©ÉÉÆSÉå ®úÉJÉä „ÉÒiÉ =·hÉ * VÉÉ•ôä =nùɸÉÒxÉ nùä»þ¦ÉÉ´É **vÉÞ**
EòÉähÉ ¸ÉJÉå iÉ©ÉÉÆ +ÉhÉÒEò ¸ÉÉä©É®úå * +¸Éä i©ÉÉÆ nùָɮúå »þ®úÒ‡´ÉhÉ **2**
EòÉähÉ ¸ÉÖJÉ i©ÉÉÆS©ÉÉ VÉÒ´Éɇ¸É +ÉxÉÆnù * xÉÉ»þÓ ®úÉV©É¨Énù PÉb÷Ò iÉ©ÉÉÆ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡´É·É +¨ÉÞiÉÉ ¸É¨ÉÉxÉ * EÞò{ÉÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ Eò‡®úiÉÉÆ »þÉä©É **4**
362
xÉ ´»þÉ´Éå iÉå VÉÉ•ôå nùä‡JÉ©Éä•ôä {ÉÉ©É * +ÉiÉÉÆ ‡¡ò°üÆ EòÉ©É ¨ÉÉMÉå nùä´ÉÉ **1**
¤É»þÖ ‡nù¸É »þÉäiÉÉå Eò®úÒiÉ »þä +É¸É * iÉå +É•ôå ¸ÉÉ©ÉɸÉå ¡ò³ý +ɇVÉ **vÉÞ**
EòÉä`ö´É‡®ú ‡VÉhÉå ¸ÉƸÉÉ®úÉS©ÉÉ +É„ÉÉ * =MÉ´ÉÉä »þÉ ¡òÉƸÉÉ ©ÉälÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ **2**
¤ÉÖb÷É•ôÓ iÉ©ÉÉÆSÉÉ ¨ÉÚ³ý xÉÉ ¨ÉÉ®úMÉ * •ôÉMÉä iÉÉä •ôÉMÉ ¸ÉÉÆb÷Ú‡xÉ©ÉÉÆ **3**
{ÉÖføå =•ôƇPÉiÉÉÆ nùÖ&JÉÉSÉä b÷ÉåMÉ®ú * xÉÉ»þÓ +ÆiÉ{ÉÉ®ú MɦÉÇ´ÉɸÉÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EòÉºÉ vÉ®úÒxÉ {ÉÒiÉÉƤɮúÓ * iÉÚÆ ¦É´ÉºÉÉMÉ®úÓ iÉÉ°üÆ nùä´ÉÉ **5**
363
´ÉèEÖòÆ`öÉ VÉÉ´É©ÉÉ iÉ{ÉÉSÉä ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * Eò®úhÉå VÉÒ´ÉÉ xÉÉ¸É xÉ •ôMÉä EòÉÆ»þÓ **1**
iÉ©ÉÉ {ÉÖÆb÷‡•ôEåò Eäò•ôÉ ={ÉEòÉ®ú * ¡äòb÷É´É©ÉÉ ¦ÉÉ®ú {ÉÞlÉÒ´ÉÒSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÉä{ÉÒ Eäò•ôÒ {ÉÉ©É´ÉÉ]õ * {ÉÆfø®úÒ ´ÉèEÖòÆ`ö ¦ÉÚ¨ÉÒ´É®úÒ **3**
364
„ÉÉäEåò „ÉÉäEò ´ÉÉføä * ‡»þ¨ÉiÉÒSÉä vÉÒ®ú MÉÉføä **1**
©ÉälÉå Eäò•ôä xÉ´»þä EòÉ<Ç ** •ôÆb÷Ò{ÉhÉ JÉÉä]õå ¦ÉÉ<Ç **vÉÞ**
Eò‡®úiÉÒ »þÉä©ÉÉ »þÉä©É * {É®úÒ xÉ´»þä EòÉähÉÒ ¸ÉÉ»þ¬ **2**

Page 93 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä PÉb÷Ò * ¸Éɇvɇ•ô©ÉÉ BEò lÉÉäb÷Ò **3**
365
¨»hÉ=xÉÒ JÉä³ý ¨ÉÉƇb÷©Éä•ôÉ Bä¸ÉÉ * xÉÉ»þÓ EòÉähÉÒ ‡nù„ÉÉ ´ÉVÉÔ©Éä•ôÒ **1**
¨ÉɇZÉ©ÉÉ MÉÉäiÉå »þå ´É¸É•ôå ¸ÉEò³ý * xÉ nùä‡JÉVÉä ¨ÉÚ³ý ‡´É]õɳýÉSÉå **vÉÞ**
Eò°ü‡xÉ +Éä³ýJÉÒ ‡nù•ôÒ BEò¸É®úå * xÉ nùäJÉÉå nùָɮúå ‡´É·É¨ÉɸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉɽþÓ EòɳýÉ{ÉÉ„ÉÓ MÉÉä´ÉÉ * ‡¸lɇiÉ ¨É‡iÉ nùä´ÉÉ ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ **3**
366
´Éè¹hÉ´É iÉÉä VɪÉÉ * +´ÉPÉÒ nùä´ÉÉ´É®úÒ ¨ÉɪÉÉ **1**
xÉɽþÓ +ÉhÉÒEò |ɨÉÉhÉ * iÉxÉ vÉxÉ iÉÞhÉ VÉxÉ **vÉÞ**
{Éb÷iÉÉÆ VÉb÷ ¦ÉÉ®úÒ * xÉä¨ÉÉ xÉ ]õ³ýä ‡xÉvÉÉÇ®úÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ªÉÉiÉÒ * ½þÉä EòÉ iÉ©ÉÉSÉÒ ¦É•ôiÉÒ **3**
367
Eò®úÉäiÉ iÉ{Éɇnù ¸ÉÉvÉxÉå * EòÉähÉÒ ¸ÉÉvÉÉä MÉÉä®úÉÆVÉxÉå **1**
+ɨ½Ò xÉ ´ÉVÉÉå iɪÉÉ ´ÉÉ]õÉ * xÉÉSÉÚÆ {ÉÆfø®úÒSÉÉä½þ]õÉÆ **vÉÞ**
{ÉÉ´ÉÉäiÉ +Éi¨É‡¸lɇiÉ * EòÉähÉÒ ¨»hÉÉäiÉ =kÉ¨É ¨ÉÖ‡Hò **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä UôÆnù * +ɨ»ÉÆ »þ‡®úSªÉÉ nùɺÉÉÆ ËxÉt **3**
** ¸´ÉɨÉÒ¸É ¸ÉnÂùMÉÖ°üSÉÒ EÞò{ÉÉ VÉÉ•ôÒ - +¦ÉÆMÉ 4 **
368
¸ÉnÂùMÉÙ¯û®úÉ©Éå EÞò{ÉÉ ¨ÉVÉ Eäò•ôÒ * {É®úÒ xÉÉ»þÓ PÉb÷•ôÒ ¸Éä´ÉÉ EòÉÆ»þÓ **1**
¸ÉÉÆ{Éb÷‡´É•ôå ´ÉÉ]õä VÉÉiÉÉÆ MÉÆMÉɸxÉÉxÉÉ * ¨É¸iÉEòÓ iÉÉä VÉÉhÉÉ `ö䇴ɕôÉ Eò®ú **vÉÞ**
¦ÉÉäVÉxÉÉ ¨ÉÉMÉiÉÒ iÉÚ{É {ÉÉ´É„Éä®ú * {ɇb÷•ôÉ ‡´É¸É®ú ¸´É{xÉɨÉÉVÉÒ **2**
EòÉÆ»þÓ Eò³ý»þä ={ÉVÉ•ôÉ +ÆiÉ®úÉ©É * ¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ EòÉ©É i´É®úÉ VÉÉ•ôÒ **3**
®úÉPÉ´ÉSÉèiÉx©É Eèò„É´ÉSÉèiÉx©É * ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôÒ JÉÖhÉ ¨Éɇ³ýEäòSÉÒ **4**
¤ÉɤÉÉVÉÒ +É{É•ôå ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå xÉÉ¨É * ¨ÉÆjÉ ‡nù•ôÉ ®úÉ¨É EÞò·hÉ »þ‡®ú **5**
¨ÉÉPÉÉ„ÉÖrù nù„ɨÉÒ {ÉÉ»þÖ‡xÉ MÉÖ¯û´ÉÉ®ú * Eäò•ôÉ +ÆMÉÒEòÉ®ú iÉÖEòÉ ¨»hÉä **6**
369

Page 94 of 1252

¨ÉɇZÉ©Éä ¨ÉxÉÓSÉÉ VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¦ÉÉ´É * iÉÉä Eò®úÒ ={ÉÉ´É MÉÖ¯û®úÉVÉÉ **1**
+É´Éb÷ÒSÉÉ ¨ÉÆjÉ ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôÉ ¸ÉÉä{ÉÉ * VÉähÉå MÉÖÆ{ÉÉ EòÉƽþÓ EòÉä`öå **vÉÞ**
VÉÉiÉÒ {ÉÖføå BEò =iÉ®ú•ôä {ÉÉ®ú * »þÉ ¦É´É¸ÉÉMÉ®ú ¸ÉÉvÉÖ¸ÉÆiÉ **2**
VÉÉhÉiªÉÉ xÉähÉiªÉÉ VªÉÉ VÉèºÉÒ +É´Éb÷Ò * =iÉÉ®ú ºÉÉÆMÉb÷Ò iÉÉ{Éä {Éä]õÓ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ nùɇ´É©Éä•ôÉ iÉÉ°ü * EÞò{ÉäSÉÉ ¸ÉÉMɯû {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ **4**
370
PÉÉ•ôÖ‡xÉ©ÉÉÆ ¦ÉÉ®ú ®úɇ»þ•ôÉå ‡xɇ‚SÉiÉÓ * ‡xÉ®ú‡´É•ôå ¸ÉÆiÉÓ ‡´É`öÉä¤Éɇ¸É **1**
•ôÉ´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ »þÉiÉå EÖò®ú´Éɇ³ý•ôÉ ¨ÉÉlÉÉ * ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå ÊSÉiÉÉ xÉ Eò®úÉ´ÉÒ **vÉÞ**
Eò]õÓ Eò®ú ¸É¨É SÉ®úhÉ ¸ÉɇVÉ®úä * ®úɇ»þ•ôÉ ¦ÉÒ´É®úå iÉÒ®úÓ =¦ÉÉ **2**
JÉÖÆ]õ•ôä ¸ÉÉ©ÉÉ¸É +‡hɇEò ©ÉÉ VÉÒ´ÉÉ * vɇ®ú•ôä Eäò„É´ÉÉ {ÉÉ©É iÉÖZÉä **3**
iÉÖVÉ ´ÉÉ]õä +ÉiÉÉÆ iÉå Eò®úÓ +xÉÆiÉÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÆiÉÉ •ôÉVÉ ¨ÉÉZÉÒ **4**
371
¨ÉɇZÉ©Éä ¨ÉxÉÓSÉÉ VÉÉhÉÉ »þÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú * ‡VÉ´Éɇ¸É =nùÉ®ú VÉÉ•ôÉå +ÉiÉÉÆ **1**
iÉÖVɇ´ÉhÉ nùÖVÉå xÉ vÉ®úÓ +ɇhÉEòÉ * ¦É©É •ôVVÉÉ „ÉÆEòÉ ]õɇEò©Éä•ôÒ **vÉÞ**
`öÉ©ÉÓSÉÉ ¸ÉƤÉÆvÉ iÉÖVÉ ¨ÉVÉ »þÉäiÉÉ * ‡´É„Éä·É +xÉÆiÉÉ Eäò•ôÉ ¸ÉÆiÉÓ **2**
VÉҴɦÉÉ´É iÉÖZ©ÉÉ `ö䇴ɩÉä•ôÉ {ÉÉ©ÉÓ * »þå ‡SÉ +ÉiÉÉÆ xÉÉ»þÒ •ôÉVÉ iÉÖ¨»ÉÆ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÆiÉÓ PÉÉiÉ•ôÉ »þÉ´ÉÉ•ôÉ * xÉ ¸ÉÉäb÷Ó ‡´Éaö•ôÉ {ÉÉ©É +ÉiÉÉÆ
**4**
**4**
372
nùä´É ºÉJÉÉ VÉ®úÒ * VÉMÉ +´ÉPÉå EÞò{ÉÉ Eò®úÒ **1**
Bä¸ÉÉ +¸ÉÉä‡xÉ +xÉÖ¦É´É * EòɸÉɇ´É¸É »þÉäiÉÒ VÉÒ´É **vÉÞ**
nùä´ÉÉSÉÒ VÉiÉxÉ* iÉ©ÉÉ ¤ÉÉvÉÚÆ xÉ „ÉEäò +MxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þ®úÒ * |Ɇ»þÉnùɇ¸É ©ÉixÉ Eò®úÒ **3**
373
¦É•ôä ¦Éhɇ´ÉiÉÉÆ ¸ÉÆiÉÉÆSÉä ¸Éä´ÉEò * +É<i©ÉÉSÉÒ ¦ÉÒEò ¸ÉÖJÉ°ü{É **1**
`ö¸Éɇ´ÉiÉÉÆ ¤É»þÖ •ôÉMÉiÉÒ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * SÉÖEò±©ÉÉ PÉb÷ä xÉÉ¸É +±{É ´É¨ÉÇ **vÉÞ**
{ÉÉEò‡¸ÉrùÒ •ôÉMÉä ¸ÉƇSÉiÉ +É<iÉå * PÉb÷iÉÉÆ ¸ÉÉä<Ç iÉå iÉä´»þÉÆ MÉÉäb÷ **2**

Page 95 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É®úä ¸ÉÉÆMÉiÉÉÆ ‡SÉ MÉÉä·]õÒ * ®úhɦÉÚ‡¨É où·]õÒ xÉ {Éb÷ä iÉÉå **3**
374
¸ÉÆiɸɨÉÉMÉ¨É BJÉɇnù©ÉÉ {É®úÒ * ®úÉ»þÉ´Éå i©ÉÉSÉä uùÉ®úÓ …ÉÉxÉ©ÉÉiÉÒ **1**
iÉälÉå ®úɨÉxÉÉ¨É »þÉä<Ç•ô ¶É´ÉhÉ * PÉb÷ä•ô ¦ÉÉäVÉxÉ =‡SUô·]õÉSÉå **vÉÞ**
EòɨÉÉ®úÒ ¤É]õÒEò ºÉä´ÉäSÉä ¸Éä´ÉEò * nùÒxÉ{ÉhÉ ®úÆEò iÉälÉå ¦É•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸É´ÉÇ ¸ÉÖJÉ i©ÉÉ ¸ÉÆMÉiÉÒ * PÉb÷ä•ô {ÉÆMÉiÉÒ ¸ÉÆiÉÉƇSÉ©ÉÉ **3**
375
BEò•ôÒ ®úÉhÉÉMÉÉäÊ´ÉnùÉ ¸É´Éå * MÉä•ôå `öÉ´Éå iÉå VÉÉ•ôå **1**
¨ÉVÉ xÉ ¨»hÉÉ xÉ ¨»hÉÉ Ê„Énù³ýÒ * xÉÉ»þÓ ‡´É·É¨É VɴɳýÓ +Éiɳý•ôå **vÉÞ**
xÉ´»þiÉÒ nùä‡JÉ•ôÒ ¨©ÉÉÆ ´ÉÉ]õ * ¨»hÉÉä‡xÉ »þÉ vÉÒ]õ ¸ÉÆMÉ Eäò•ôÉ **2**
¦ÉähÉå ‡¨É`öÒ ‡nùvÉ•ôÒ MɳýÉÆ * ¸ÉäVÉä Vɴɳý nùb÷É•ôå **3**
¸É•ôMÉÒ vÉ®úÒ {É©ÉÉävÉ®ú* ¸ÉÉ»þÉiÉÒ Eò®ú¨ÉÖ®ú ¸É´Éå **4**
+É»þä´É ¨ÉÒ MɦÉÔhÉ{ÉhÉå * »þå ¸ÉÉÆMÉhÉå EòÉÆ •ôÉMÉä **5**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸Éä´É]õÉ xÉä•ôå * ¸ÉÆ{Éɇnù•ôå =¦É©ÉiÉÉÆ **6**
376
»þÉäiÉå ¤É»þÖiÉ »þå ‡nù´É¸É ¨ÉÉxɸÉÓ * +ɇVÉ xÉ´É¸É »þä ¡ò³ý•ôä xɴɸÉÓ *
´»þÉ´ÉÒ ¦Éä]õÒ iÉä VÉÉ•ôÒ MÉÉäÊ´ÉnùɸÉÓ * +ÉiÉÉÆ ¸Éä´ÉÉ Eò®úÒxÉ ‡xÉ‚SÉ©Éä¸ÉÓ ´ÉÉä **1**
‡¸lÉ®ú ‡¸lÉ®ú ¨ÉVÉ ‡SÉ ¸ÉÉ»þä Eò®úÉ * ¤É»þÖ Eò·]õ ¸ÉÉ䇸ɱ©ÉÉ ©Éä®úZÉÉ®úÉ *
©ÉälÉå +Éb÷ ¨ÉVÉ xÉ ¸ÉÉ»þÉ´Éä ´ÉÉ®úÉ * nùä>ð‡xÉ Eò{ÉÉ]õ +É•ôå iÉå nùָɮúå ´ÉÉ®úÉ ´ÉÉä
**vÉÞ**
¨ÉÚ³ý ºÉkÉÉ ½þä ºÉɪÉɺÉÉSÉÒ VÉÉäb÷Ò * xÉänùÒ ´ÉäMɳýå ½þÉä>ðÆ BEòÒ PÉb÷Ò *
xÉÉ»þÓ •ôÉè‡EòEò ¸¨É®ú•ôÉ +É´Éb÷Ò * +ÉiÉÉ ©ÉähÉå Eòɳýå ©ÉÉ ´ÉÉä •ôÉä¦Éå ´Éäb÷Ò ´ÉÉä **2**
=nù©ÉÓ =nù©É ¸ÉɇvÉ•ôÉ +´ÉEòÉ„É * ‡xÉÊ‚SÉiÉÒxÉå ‡xÉÊ‚SÉiÉÒ ¸ÉÉ´ÉEòÉ„É *
vɇ®ú©Éä MÉÉäb÷Ò ¤É»þÖiÉ +É•ôÉ ®ú¸É * iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉ ¨ÉÉMÉÖiÉÉ xÉ ©Éä ‡nù´É¸É ´ÉÉä **3**
377
º´ÉªÉå ºÉÖJÉÉSÉä VÉÉ•ôä +xÉÖ¦É´É * BEò BEòÒ{ÉÉ„ÉÓ ¸ÉÉÆMÉiÉÒ•ô ¦ÉÉ´É *
+´ÉP©ÉÉÆ +´ÉPÉÉ »þÉ Eèò¸ÉÉ xÉ´É•ôÉ´É * ¸É´ÉǸÉÉIÉ iÉälÉå ‡SÉ i©ÉÉSÉÉ VÉÒ´É ´ÉÉä **1**

Page 96 of 1252

+É{É+É{ÉhÉÉ„ÉÓ Eò‡®úiÉÒ xÉ´É•ô * {ɇ®ú ´ÉÉnùÉ´ÉÉnù xÉ ¸ÉƇb÷iÉÒ ¤ÉÉä•ô *
BEòÉ ¨ÉäPÉ&„ÉɨÉå VÉ•ôvÉ®ú ´ÉÉä•ô * ®ú¸ÉÓ =iÉɇ´É³ý ¼þnù©É ¸ÉJÉÉä•ô ´ÉÉä **vÉÞ**
BEò ‡´É·É©É iÉÉä ¸ÉEò³ýÉÆSÉÉ »þ‡®ú * i©ÉÉS©ÉÉ +É´Éb÷ÒxÉå +É´Éb÷Ò <iÉ®úÓ *
+ÆvÉ ¤É‡»þ®ú »þä |ÉäiÉ •ôÉäEòÉÆ SÉÉ®úÒ * i©ÉÉÆSÉÒ EòÒ‡iÉÇ MÉÉ<•ôÒ {ÉÖ®úÉhÉÉÆiÉ®úÒ ´ÉÉä **2**
¸iÉÖ‡iÉ {É®úɇ´É©ÉÉ ¨ÉÖJÉå ¯û‡SÉEò®ú * |ÉÒ‡iÉ{ÉÉjÉÉSªÉÉ MÉÉè®ú´ÉÓ +Énù®ú *
{É®úº{É®úå ½þä ºÉÉnù®úÉ ºÉÉnù®ú * ªÉÉäMÉ ºÉVVÉxÉÉSªÉÉ ºÉÖJÉÉ xÉɽþÓ {ÉÉ®ú ´ÉÉä **3**
¦É‡Hò´É±•ô¦É xÉ iÉÖ]õä SÉ®úÉSÉ®úÓ * +É{iÉ +xÉÉ{iÉ »þä Bä„ÉÒ `öä´ÉÒ =®úÒ *
nùÖ®úÒ VɴɳýÒ ¸ÉƇSÉiÉÉ Bä¸Éå vÉ®úÒ * ®úÆMÉÉ ®úÆMÉÉ Bä¸Éå »þÉähÉå •ôÉMÉä »þ‡®ú ´ÉÉä **4**
iÉÖEòÉ •ôÉvÉ•ôÉ »þå =‡SUô·]õ ¦ÉÉäVÉxÉ * +É•ôÉ ¤ÉÉ»þä®úÒ |Éä¨Éå ´ÉÉä¸ÉÆb÷ÚxÉ *
{ɇb÷•ôå EòÉxÉÓ i©ÉÉ VÉÒ´ÉÉSÉå VÉiÉxÉ * vɇ®ú©Éä•ôä BEòɦÉÉ´Éå ¼þnù©ÉÓ SÉ®úhÉ ´ÉÉä **5**
378
+ɇVÉ EòÉ ´ÉÉä iÉÚÆ ‡nù¸É¸ÉÒ nùÖ‡‚SÉiÉÒ * ¨»hÉÒ BEòÉ ¨ÉxÉ •ôMÉä iÉÖZ©ÉÉ ‡SÉkÉÓ *
‡nù•ôå `öä´ÉÚÆ iÉå ‡´É¸É®ú¸ÉÒ »þÉiÉÓ * xÉähÉÉå EòÉ©É ¤Éè¸É•ôÉ »þ‡®ú ‡SÉkÉÓ ´ÉÉä **1**
¸É®ú ¸É®ú {É®úiÉÒ VÉÉ•ôÒ¸É +ÉiÉÉÆ ¦ÉÉÆb÷ * Eèò¸Éå nùÉJɇ´É¸ÉÒ VÉMÉɸÉÒ ©ÉÉ iÉÉåb÷ *
´©ÉÉ•ôÒ ¨ÉÉ©É iÉä •ôÉVɇ´É•ôÒ ®úÉÆb÷ * xÉÉ»þÓ lÉÉ®ú nùÉä `öÉ©ÉÓ VÉÉ•ôÉ JÉÆb÷ ´ÉÉä **vÉÞ **
»þÉäiÉå iÉè¸Éå iÉå =¨É]õ•ôå ´É®úÒ * ¤ÉÉÁ ¸ÉÆ{ÉÉnùhÉÒ +ÆiÉ®úÓSÉÒ SÉÉä®úÒ *
xÉÉ»þÓ ¨É©ÉÉÇnùÉ ‡xÉ&¸ÉÆMÉ ¤ÉÉ´É®úÒ * ¨ÉxÉ »þå MÉÉäÊ´ÉnùÓ nùä»þ EòÉ¨É Eò®úÒ ´ÉÉä **2**
xÉÉ»þÓ Eò®úÒiÉ =kÉ®ú EòÉähÉɸɴÉå * {É®úÉvÉÒxÉ ¦ÉÉäVÉxÉ ‡nù•ôå JÉÉ´Éå *
xÉɽþÓ +Sɳý ºÉÉ´É®úÉ´ÉÉ `öÉ´Éä * nùäJÉÉå =nùɺÉÒxÉ iÉÖVÉ nùä½þ¦ÉÉ´Éå ´ÉÉä **3**
EòÉä`öå xÉähÉÉå »þÉ ¡òÉ´É•ôÉ BEòÉÆiÉ * ¸ÉnùÉ ‡Eò•ô‡Eò•ô ¦ÉÉå´ÉiÉÓ ¤É»þÖiÉ *
nùÉäPÉä BEò´ÉÉ]õÉ ¤ÉÉä•ôÉ´É©ÉÉ ¨ÉÉiÉ * xÉÉ»þÓ •ôÉVÉ vɇ®ú•ôÒ ‡nù•ôÉ »þÉiÉ ´ÉÉä **4**
Eò®úÒ Eò´ÉiÉÖEò JÉä³ý JÉä³ýä EòÉx»þÉ * nùÉ´ÉÒ •ôÉPÉ´É ¦ÉÉÆb÷´ÉÒ ¸ÉɸÉɸÉÖxÉÉ *
{É®úÉ ¦É‡Hò »þä „ÉÖrù iÉÖ¨»Ò VÉÉhÉÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉå Bä¸Éå Eò³ýÉå ©ÉÉ´Éå VÉxÉÉ ´ÉÉä **5**
379
¦É‡®ú•ôÉ =•ôÆb÷Ú‡xÉ ‡®úiÉÉ Eò®úÒ PÉ]õ * ¨ÉÒ¸É {ÉɇhÉ©ÉÉSÉå MÉÉäÊ´ÉnùÉSÉÒ SÉ]õ *
SÉÉ•ôä ZÉb÷ZÉb÷ÉÆ =¸ÉÆiÉÚ‡xÉ ´ÉÉ]õ * {ÉÉ»þä {ÉɳýiÉÚ‡xÉ =¦ÉÉ iÉÉä ‡SÉ xÉÒ]õ ´ÉÉä **1**
SÉɳýÉ •ôɇ´É©Éä•ôä MÉÉä{É MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉå * VÉÉhÉä +É´Éb÷ÒSÉå °ü{É VÉälÉå iÉälÉå *
nùÉ´ÉÒ ¤É»þÖiÉÉÆS©ÉÉ ¤É»þÖ´Éä·É{ÉÆlÉå * MÉÖhÉÉiÉÒiÉå JÉä³ý ¨ÉÉƇb÷©Éä•ôÉ ©ÉälÉå ´ÉÉä **vÉÞ**
¨ÉxÉÓ +É´Éb÷ä iÉå Eò®úÉ´Éå =kÉ®ú * EòÉÆ»þÓ ‡xɇ¨ÉkÉÉSÉÉ {ÉÉ»þÉä‡xÉ +ÉvÉÉ®ú *

Page 97 of 1252

=MÉÉ ®úÉ»þä EòÉÆ ¨Éɇ®ú¸ÉÒ EòÆEò®ú * ¨ÉÉiÉ ´ÉÉfø‡´É¸ÉÒ =kÉ®úÉ =kÉ®ú ´ÉÉä **2**
vɇ®ú•ôÒ JÉÉäb÷Ò nùä ]õÉEòÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉMÉå * xÉ ©Éä ‡´ÉxÉÉänù »þÉ EòɨÉÉ ¨É„ÉÓ ¸ÉÆMÉå *
‡¨É`öÒ PÉÉ•ôÒxÉ ©ÉÉ VÉÒ´ÉɇSÉ©ÉÉ i©ÉÉMÉå * xÉÉ»þÓ `öÉ=EòÒ {ɇb÷•ôÓ iÉÖZÉÓ ¸ÉÉåMÉå ®úå
**3**
¸ÉÖJÉ +ÆiÉ®úÓSÉå ¤ÉÉ»þ¬ `ö¸É`ö¸ÉÒ * ¨»hÉä ‡´ÉxÉÉänù »þÉ EòÉ©É ¸ÉÉåMÉ ©ÉɸÉÒ *
iÉÖVÉ ¨ÉVÉ EòÉªÉ ºÉÉäªÉ®úÒEò BäºÉÒ * xÉÆnùÉxÉÆnùxÉ ªÉÉ lÉÉä®ú{ÉhÉå VÉɺÉÒ ®úä **4**
Eò®úÒ EòÉ®úhÉ iÉå Eò³ýÉå xÉänùÒ EòÉähÉÉ * ºÉÖJÉ +ÆiÉ®úÓSÉä ¤Éɽþ¬ ®úÆMÉ VÉÉxÉÉ *
¨ÉxÉ ‡¨ÉxÉ•ôå ®úä iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉxÉÉ * ¦ÉÉäMÉ +ÆiÉ®úÓSÉÉ {ÉÉ´Éä xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ ´ÉÉä **5**
380
+ɇVÉ xÉ´É•ô ¨ÉÒ +É•ôå ©ÉähÉä ®úÉhÉå * ¦Éä]õÒ +´É‡SÉiÉÒ xÉÆnùɇSÉ©ÉÉ EòÉx»þå *
MÉÉä´ÉÒ ºÉÉÆMÉiÉÒ ´ÉÉä ¸ÉEò³ý »þÒ VÉxÉ * »þÉäiÉå ¸ÉƇSÉiÉ +ɇhÉ©Éä•ôå iÉähÉå ´ÉÉä **1**
MÉä•ôå »þÉä=‡xÉ xÉ SÉ•ôä +ÉiÉÉÆ EòÉÆ»þÓ * ¸ÉÉnù PÉɇ•ôiÉÉÆ VɴɳýÒ nùÖVÉå xÉÉ»þÓ *
+ÆMÉÓ VÉb÷•ôÉ ¨ÉMÉ =®ú•ôå iÉå EòÉ<Ç * +ÉiÉÉÆ ®úÉJÉiÉÉÆ MÉÖ¨ÉÉxÉ ¦É•ôå ¤ÉÉ<Ç ´ÉÉä **vÉÞ**
¤É½þÖiÉ EòɨÉå ¨ÉVÉ xÉÉ»þÓ +É®úÉhÉÚEò* BEò ¸Éɇ®úiÉÉÆ iÉÉå {ÉÖføå =¦Éå BEò *
+ɇVÉ ¨ÉÒ ]õÉEòÉä‡xÉ +É•ôå ¸ÉEò‡³ýEò* iÉÆ´É ®ú‡SÉ•ôå +ɇhÉEò Eò´ÉiÉÖEò ´ÉÉä **2**
ÊSÉiÉÉ Eò‡®úiÉÉÆ »þ‡®ú•ôÒ xÉÉ®úÉ©ÉhÉå* +ÆMɸÉÆMÉå ‡¨ÉxÉiÉÉÆ nùÉäPÉäVÉhÉå *
¸ÉÖJÉå ‡xɦÉÇ®ú VÉɇ•ô©Éå i©ÉÉS©ÉÉ MÉÖhÉå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä JÉÖÆ]õ•ôå ©ÉähÉå VÉÉhÉå ´ÉÉä **3**
381
¨Éé ¦ÉÖ•ôÒ PÉ®úVÉÉxÉÒ ¤ÉÉ]õ * MÉÉä®ú¸É ¤ÉäSÉxÉ +É©Éå »þÉ]õ **1**
EòÉx»þÉ ®úä ¨ÉxɨÉÉä»þxÉ •ôÉ•ô * ¸É¤É »þÒ ‡¤É¸É°üÆ nùäJÉå MÉÉä{ÉÉ•ô **vÉÞ**
EòɽþÉÆ {ÉMÉ b÷É°üÆ nùäJÉ +ÉxÉä®úÉ * nùäJÉå iÉÉå ¸É¤É ´ÉÉ䇻þxÉ PÉä®úÉ **2**
»þÖÆ iÉÉå lɇEòiÉ ¦Éè®ú iÉÖEòÉ * ¦ÉÉMÉÉ ®úä ¸É¤É ¨ÉxÉEòÉ vÉÉäEòÉ **3**
382
»þ‡®ú‡¤ÉxÉ ®ú‡»þ©ÉÉÆ xÉ VÉÉ©Éä ‡Vɇ»þ®úÉ * Eò¤ÉEòÒ lÉÉb÷Ò nùäJÉå ®úÉ»þÉ **1**
C©ÉÉ ¨Éä®úä •ôÉ•ô Eò´ÉxÉ SÉÖEòÒ ¦É<Ç * C©ÉÉ ¨ÉÉ䇻þ{Éɇ¸ÉiÉÒ ¤Éä®ú •ôMÉÉ<Ç **vÉÞ**
EòÉä<Ç ¸ÉJÉÒ »þ®úÒ VÉÉ´Éä ¤ÉÖ•ôÉ´ÉxÉ * ¤ÉÉ®ú ‡»þ b÷É°üÆ =¸É{É®ú iÉxÉ **2**
iÉÖEòÉ |ɦÉÖ Eò¤É nùäJÉå {ÉÉ>ðÆ * {ÉɺÉÓ +É>ðÆ ¡äò®ú xÉ VÉÉ>ðÆ **3**

Page 98 of 1252

383
¦É•ôÉä xÉÆnùÉVÉÒEòÉä ‡b÷Eò®úÉä * •ôÉVÉ ®úÉJÉÒ•ôÒxÉ »þ¨ÉÉ®úÉä **1**
+ÉMɳý +É´ÉÉä nùä´ÉVÉÒ EòÉx½þÉ * ¨Éé PÉ®úUôÉäb÷Ò +ɽþä ¨½ÉÆxÉÉ **vÉÞ**
=x»þ¸ÉÖÆ Eò³ýxÉÉ ´ÉäiÉÉä ¦É•ôÉ * JÉ¸É¨É +»þÆEòÉ®ú nùÉnùÖ•ôÉ **2**
iÉÖEòÉ |ɦÉÖ {É®ú´É•ôÒ »þ®úÒ *Uô{ÉÒ +É»þä »þÖÆ VÉMÉÉlÉÒ x©ÉÉ®úÒ **3**
384
xÉEòÉ EòÉÆ»þÓ ={ÉSÉÉ®ú ¨ÉÉZ©ÉÉ „É®úÒ®úÉ * Eò°üÆ xÉ ¸ÉÉ»þiÉÒ ¤É»þÖ »þÉäiÉÉä =¤ÉÉ®úÉ *
¨ÉxÉÉäVÉx©É ´©ÉlÉÉ ´ÉävÉ VÉÉ•ôÉ +ÆiÉ®úÉ * •ô´ÉEò®úÒ +ÉhÉÉ xÉÆnùɇSÉ©ÉÉ EÖò¨É®úÉ **1**
¸É‡JÉ©ÉÉ ´É䇄ɩÉÉ iÉÖ¨»Ò |ÉÉhɴɱ•ô¦ÉÉ * ‡xÉ´Éä‡nù•ôÉ ¦ÉÉ´É +ÉiÉǦÉÚiÉ ©ÉÉ •ôÉä¦ÉÉ *
=¨É]õ•ôÒ +ÆMÉÓ ´ÉÉä ¸ÉÉƴɳýÒ |ɦÉÉ * ¸ÉÉSÉ »þä +´É¸lÉÉ Eò³ýä ¨ÉVÉ ¨ÉÉZªÉÉ IÉÉä¦ÉÉ
**vÉÞ**
xÉ©Éä Eò³ýÉå xÉänùÉ´ÉÒ »þä nùÖ‡VÉ©Éɇ¸É ¨ÉÉiÉ * PÉb÷É´ÉÉ iÉ©Éɇ¸É =iEòÆ`öÉ BEòÉÆiÉ *
BEòÉBEòÓ ¸ÉÉIÉÒ ©ÉälÉå +É{ÉÖ•ôå ‡SÉkÉ * EòÉäh©ÉÉ Eòɳýå »þÉä<•ô xÉähÉÉå ¦ÉÉM©É =‡nùiÉ ´ÉÉä
**2**
¸´ÉÉnù ¸ÉÒhÉ nùä»þ¦ÉÉxÉ ‡xÉpùÉ JÉÆb÷xÉ * {Éɇ»þ•ôä iÉ]õ¸lÉ =x¨É‡³ýiÉ •ôÉäSÉxÉ *
+´ÉPÉå ´ÉÉä¸ÉÉ>ðxÉ =®ú•ôä iÉä SÉ®úhÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä nù„ÉÇxÉÉ{Éå +É•ôå VÉÒ´ÉxÉ **3**
385
{ɇb÷•ôÒ ¦ÉÖ•ôÒ vÉÉÆ´ÉiÉå ¸Éè®úÉ]õ * UôÆnù MÉÉäÊ´ÉnùÉSÉÉ SÉÉäVɇ´ÉiÉå ´ÉÉ]õ *
¨ÉÉMÉå ¸ÉÉÆb÷Éä‡xÉ ¸ÉEò³ý ¤ÉÉä¦ÉÉ]õ * ´ÉÆnùÓ {ÉnùÉƤÉÖVÉå `öä´ÉÖ‡xÉ •ô•ôÉ]õ ´ÉÉä **1**
EòÉähÉÒ ¸ÉÉÆMÉÉ ©ÉÉ MÉÉäÊ´ÉnùÉSÉÒ „ÉÖrùÒ * »þÉäiÉå ´É‡»þ•ôå •ô{ÉÉ•ôÉ +ÉiÉÉÆ JÉÉÆnùÓ *
EòÉä`öå +Éb÷ +É•ôÒ »þä nùä»þ¤ÉÖrùÒ * vÉÉÆ´ÉÉ +ɳý´ÉÓ Eò¯ûhÉÉ EÞò{ÉɇxÉvÉÒ ´ÉÉä **vÉÞ**
¨ÉÉMÉå ¤É»þÖiÉÉÆSÉÉ +ÆiÉ®ú•ôÉ ¸ÉÆMÉ * ¨ÉÖ³ýå VÉ©ÉɇSÉ©ÉÉ iÉähÉå Eäò•ôÉ i©ÉÉMÉ *
{ɇ»þ•ôå {ÉÉ»þÉiÉÉÆ iÉå »þ®ú{É•ôå +ÆMÉ * JÉÖÆ]õ•ôÒ ´ÉÉ]õ xÉÉ»þÓ¸Éå VÉÉ•ôå VÉMÉ ´ÉÉä **2**
„ÉÉäEåò ‡´É©ÉÉäMÉ PÉb÷•ôÉ ¸ÉEò³ýÉÆSÉÉ * MÉ䱩ÉÉ „É®úhÉ »þÉ +x©ÉÉ©É +ɨÉÖSÉÉ *
Eäò•ôÉ =SSÉÉ®ú ®úä PÉb÷±©ÉÉ nùÉä·ÉÉÆSÉÉ* VÉÉ•ôÉ |ÉMÉ]õ ¸´ÉɨÉÒ iÉÖEòªÉÉSÉÉ ´ÉÉä **3**
386
EòÉ©É =hÉå EòÉÆ Eò‡®ú„ÉÒ•ô SÉÉä®úÒ * ‡EòiÉÒ ¸ÉÉÆMÉÉå iÉÖVÉ xÉÉ<Eò¸ÉÒ »þ®úÒ *
{É®ú{É®úiÉÉ iÉÚÆ {ɳýÉä‡xÉ VÉɸÉÒ nùÖ®úÒ * +xÉÉ´É®ú ©ÉÉ •ôÉè‡EòEòÉ ¤ÉÉ»þä®úÒ ´ÉÉä **1**

Page 99 of 1252

¨ÉÉ©ÉÉ Eò¯ûhÉÉ »þä Eò‡®úiÉä ¤É»þÖiÉ * ‡EòiÉÒ ¸ÉÉä¸ÉÚÆ ªÉÉ VÉxÉÉÆSÉä +ÉPÉÉiÉ *
xÉ {ÉÖ®úä +´É¸É¯û »þå ‡SÉ ‡xÉi©ÉɇxÉi©É * iÉÚÆ ‡SÉ ¸ÉÉäb÷´ÉÓ Eò°ü‡xÉ ‡¸lÉ®ú ‡SÉkÉ **vÉÞ**
¤É»þÖiÉ EòɨÉå ¨ÉÒ MÉÖÆiɇ•ô©Éå PÉ®úÓ * VÉɸÉÒ b÷Éä³ýÉ iÉÚÆ SÉÖEòÉ´ÉÚ‡xÉ »þ®úÒ *
Eò‡®úiÉÉÆ •ôÉMÉ xÉ ©Éä¸ÉÒ SÉ {ɳý¦É®úÒ * xÉÉ»þÓ ¸ÉÉ©ÉɸÉÉSÉÒ =®úÉå ‡nù•ôÒ =®úÒ ´ÉÉä
**2**
iÉÖVÉ ¨»hÉÒ©Éå ¨ÉÒ xÉ ¸ÉÆMÉå +xÉÆiÉÉ * xÉEòÉä VÉÉ>ðÆ ©ÉÉ b÷É䇳ý©ÉÉÆ {É®úiÉÉ *
xÉ •ôMÉä VÉÉäb÷Ò »þä iÉÖVɇ´ÉhÉ +ÉiÉÉÆ * iÉÖEò©Éɸ´ÉɨÉÒ EòÉx»þÉä¤ÉÉ MÉÖhɦɇ®úiÉÉ ´ÉÉä **3**
387
PÉÉ•ôÒ Eò´ÉÉb÷ ]õ³ý•ôÒ ´ÉÉb÷ ®úÉiÉÒ * EòɨÉå ´©Éɇ{É•ôÓ EòÉÆ {ɇb÷•ôÒ nùÖ‡‚SÉkÉÒ *
EòÉähÉä •ôÉMÉ•ôÉ MÉä ¸Énùè´ÉäSÉä »þÉiÉÓ * +ɇVÉ „ÉÚx©É „ÉäVÉä xÉÉ»þÓ ‡nù¸Éä {ÉiÉÒ ´ÉÉä **1**
¤ÉÉä•ôä nùÚ‡iÉEäò„ÉÓ ®úÉvÉÉ »þå ´ÉSÉxÉ * ¨É„ÉÓ •ôÉPÉ´É nùÉJÉ´ÉÒ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ *
¨»hÉä EòÉä¨É³ý {É®úÒ ¤É»þÖ MÉä ‡xÉMÉÖÇhÉ * ©ÉÉ„ÉÓ xÉ ¤ÉÉä•ôå Eò³ý•ôÉ ¨ÉVÉ {ÉÚhÉÇ ´ÉÉä **vÉÞ**
vÉɇb÷•ôå Mɯûb÷É +ɇhÉ•ôå »þxÉÖ¨ÉÆiÉÉ* iÉé {ÉÉSÉɇ®ú•ôå »þÉä=‡xÉ ©Éä ´ÉÉä ¸ÉÒiÉÉ *
•ôɇVÉxÉ•ôÒ °ü{É xÉ ©Éä {ÉÉ•ô‡]õiÉÉÆ * VÉÉ•ôÉ ¦ÉÒ¨ÉEòÒ +É{ÉhÉ ®úÉ¨É ¸ÉÒiÉÉ ´ÉÉä **2**
ºÉiªÉ¦ÉɨÉÉ nùÉxÉ Eò®úÒ xÉÉ®únùɺÉÒ * iÉé Eò³ý•ôÉ ´ÉÉä ¨ÉVÉ ¼þ·ÉÒEäò„ÉÒ *
iÉÖ³ýä PÉɇ•ôiÉÉÆ xÉ ©Éä EòxÉEò ´ÉÉä ®úɸÉÒ * ¸É¨É iÉÖEäò BEò {ÉÉxÉ iÉÖ³ý¸ÉÒ ´ÉÉä **3**
¨ÉVÉ ¦ÉÖ•ôÒ {Éb÷•ôÒ Eèò„ÉÉ{É®úÒ * +ɨ»ÉÆ ¦ÉÉäMÉÚ‡xÉ ¨»hÉä ¨ÉÒ ¥É¨»SÉÉ®úÒ *
‡nù•ôÒ ´ÉÉ]õ ©É¨ÉÖxÉä ¨ÉÉ©Éå JÉ®úÒ * iÉÖ¨»ÉÆ +ɨ»ÉÆ xÉ Eò³ýä +tÉ{É´É®úÒ ´ÉÉä **4**
VÉÉhÉä VÉÒ´ÉÓSÉå ¸ÉEò³ý xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * +¸Éä ´©ÉÉ{ÉÚ‡xÉ iÉÉä xÉ ‡nù¸Éä •ô{ÉÚxÉ *
®úÉvÉÉ ¸ÉƤÉÉä‡JÉ•ôÒ |ÉÒiÉÒ +ÉÊ•ôMÉÚxÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉälÉå ¦ÉÉ´É ‡SÉ EòÉ®úhÉ ´ÉÉä **5**
388
‡¨É³ýÉä‡xÉ MÉÉè³ýhÉÒ nùäiÉÒ ©É„ÉÉänùä MÉɆ»þÉhÉÓ * nùÊ»þ nùÖvÉ iÉÖ{É •ôÉähÉÓ Ê„ÉEòÉÆ xÉÖ®úä EòÉÆ»þÓ
*
¨Éä³ý´ÉÖxÉÒ {ÉÉä®úå iÉälÉå ‡®úPÉä BEò¸É®úå * ´ÉäMÉÓ +ÉhÉÉäxÉÒ ¸ÉɨÉÉä®úå iÉälÉå •ôÉähÉÒ JÉÉ©É
**1**
»þ‡®ú ¸ÉÉåEò•ôÉ ´ÉÉä »þ‡®ú ¸ÉÉåEò•ôÉ ´ÉÉä * ¸ÉÉåEò•ôÉ iÉÉä ´ÉÉ®úÓ iÉÖVÉ •ôÉVÉ xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ *
+ɨ½þÉÆ ºÉÉÆ{Éb÷iÉÉÆ =®úÒ iÉÖVÉ ¨ÉVÉ xÉɽþÓ **vÉÞ**
iÉÖVÉ ´ÉÉ]õiɸÉä EòÉäb÷ ©Éɇ¸É •ôÉMÉiɸÉä MÉÉäb÷ * EòÉ©É »þɸÉiÉä¸ÉÒ ´Éäb÷ iÉÖVÉ •ôÉMÉ•ôå ´ÉÉä
*

Page 100 of 1252

+ɨ»Ò VÉÉ>ðÆ iÉÖVÉ´É®úÒ {ÉÉä®úå SÉɳý‡´É±©ÉÉ {ÉÉä®úÒ * EòÉ©É ¸ÉÉÆMÉÉå ¦ÉÉÆb÷JÉÉä®úÒ •ôÉVÉ ´ÉÉ]õä
+ɨ½ÉÆ **2**
¨ÉÖJÉ ¨É‡³ýhÉ ´ÉnùxÉ =¦ÉÉ »þÉb÷‡iÉ©Éä PÉÉähÉä * iÉÆ´É nù¸É´ÉÆiÉÒ ¨»hÉä +ÉhÉÉ „ÉÒEò •ôÉ´ÉÚÆ *
lÉÉä®ú +ɇhÉ•ôÉ EòÉÆ]õɳýÉ PÉ®úÓ nùÉ®úÓ •ôÉäEò{ÉɳýÉÆ* b÷ä®úÉ ‡®úPÉÉäxÉÒ MÉָɳýÉ iÉälÉå •ôÉähÉÒ
JÉÉªÉ **3**
‡¨É³ýÉä‡xÉ ¸ÉEò³ýÉ nùÉ´Éå •ôÉ´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ MɳýÉÆ * Eèò„ÉÉ ¤ÉÉƇvÉiÉÒ =JɳýÉ ©ÉälÉå ®úÉ»þä =MÉÉ *
¤É®úÉ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôɸÉÒ »þ®úÒ +ɇVÉS©ÉÉxÉå Eò‡®ú‡¸É•ô SÉÉä®úÒ * b÷Éä³ýä PÉÉ•ôÖ‡xÉ©ÉÉÆ ©Éä®úÒ
ªÉä®úÒEòb÷ä ½þÉƺÉä **4**
¡òÉÆEò±©ÉÉ ¸ÉEò³ýÉ ={Éb÷Ú‡xÉ©ÉÉÆ =JɳýÉ * ¨ÉÉäb÷Ò ´ÉÞIÉ ‡´É¨É³ýÉVÉÖÇxÉ nùÉäx»þÒ *
=‡`ö•ôÉ MÉVÉ®ú nù¸É´ÉÆiÉÒ xÉ´»þä vÉÒ®ú * vÉÉÆ´Éä iÉÖEò©ÉÉSÉÉ nùÉiÉÉ®ú +ɳýƇMÉ•ôÉ ´ÉäMÉÓ
**5**
389
MÉÉä®ú¸É PÉä=xÉÒ ¸ÉÉiÉå ‡xÉPÉɱ©ÉÉ MÉÉè³ýhÉÒ * iÉÆ´É iÉÒ EÞò·hÉÉSÉÒ Eò®úhÉÒ EòÉ©É Eò®úÒ
iÉälÉå *
VÉÉ•ôÉ {ÉÉxɸɮúÉ ‡¨É`öÒ PÉÉiÉ•ôÒ {Énù®úÉ * +ÉvÉÓ nùÉxÉ ¨ÉÉZÉå ¸ÉÉ®úÉ ¨ÉMÉ SÉÉ•ôÉ {ÉÆlÉå
**1**
¸É®ú VÉÉ>ðÆ nùä {É®úiÉÉ * ¨ÉÖ³ýÓ ¦Éä]õ•ôɸÉÒ +ÉiÉÉÆ *
xÉÉ]õ •ôÉMÉ•ôå ¸ÉƇSÉiÉÉ * JÉä{ÉÉ JÉÖÆ]õ‡•ô©ÉÉ **vÉÞ**
+ɸÉÖb÷Ò {Énù®úÉ vÉ®úÒ +ÉhÉÒEò nùָɮúÉ * ©Éä®úÒ ZÉÉå¤ÉiÉÒ•ô Eò®úÉ EòÉ©É ´Éäb÷É »þÉä¸ÉÒ *
+É•ôÉå MÉä•ôÉå ¤É»þÖ ´Éä³ýÉÆ xÉähÉÉå MÉÉä®úÉ EòÓ ºÉÉƴɳýÉ * ºÉ®ú {É®úiÉÉ MÉÉä´É³ýÉ EòɪÉ
¤ÉÉä•ôiÉÉä¸ÉÒ **2**
+ɨ»Ò ©ÉälÉå +‡vÉEòÉ®úÒ ¨ÉÉMÉå Eäò•ôÒ iÉÖ¨»Ò SÉÉä®úÒ * +ÉiÉÉÆ Eò³ý‡•ô©ÉÉ´É®úÒ ¨ÉÉMÉå Eäò•ôå
iªÉÉSÉå *
¤ÉÉ䇕ô±©ÉÉ »þÉƸÉÖxÉÒ +ɨ»Ò ¸ÉɸÉÖ®ú´Éɇ¸ÉxÉÒ * EòÉÆ ®úä ZÉÉå¤É¸ÉÒ nùÖ°üxÉÒ Eò®úÒ ¨ÉÉiÉ
EòÉƽþÓ **3**
´ÉÉÆ©ÉÉÆ {É®úxÉÉ®úÒ Eèò„ÉÉ vɇ®ú¸ÉÒ {Énù®úÓ * iÉ©ÉÉÆ Eò³ý‡•ô©ÉÉ =®úÒ iÉÖVÉ ¨ÉVÉ xÉÉ»þÓ *
VÉb÷•ôÉ ‡VÉ´»þÉ®úÓ ¡òÉÆEòÉå xÉänùÒ iÉ©ÉÉ xÉÉ®úÒ * VÉälÉå ´É¨ÉÇ iÉå vÉ®úÒ VÉÉ>ðÆ {ÉÉ»þä ‡iÉ©ÉäSÉå
**4**
iɪÉÉ ½þÉiÉÒ ºÉÉÆ{Éb÷±ªÉÉ ½þÉ]õÓ {ÉÉ]õÓ SÉÖEòɇ´É±©ÉÉ* EÞò·hɇ¨É³ýhÉÓ ‡¨É³ýɱ©ÉÉ i©ÉÉ»þÒ xÉ
‡¡ò®úiÉÒ *

Page 101 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä JÉÆiÉÒ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ xÉ vÉ®úÉ´ÉÒ ‡SÉkÉÓ * »þÉäiÉå iÉÖ¨ÉS©ÉÉ ¸ÉƇSÉiÉÓ ´ÉÉäb÷´É•ôå +ɇVÉ
**5**
390
»þ®úÒ iÉÖZÉÒ EòÉƇiÉ ®úä ¸ÉÉƴɳýÒ * ¨ÉÒ ®úä MÉÉä®úÒ SÉÉÆ{ÉäEò³ýÒ * iÉÖZ©ÉÉ nù„ÉÇxÉå ½þÉä<ÇxÉ
EòɳýÒ * ¨ÉMÉ ½þå ´ÉɳýÒ VÉxÉ ¨ÉVÉ **1**
=MÉ•ôÉ ®úÉ»þå xÉ Eò®úÓ SÉɳýÉ * iÉÖVÉ ‡EòiÉÒ ¸ÉÉÆMÉÉå ®úä MÉÉä´É³ýÉ * iÉÖZÉÉ JÉb÷¤Éb÷
EòÉƤɳýÉ* +®úä xÉÆnù¤ÉɳýÉ +É•ôMÉ]õÉ **vÉÞ**
iÉÖ‡ZÉ©Éä +ÆMÉÓ PÉÖ®ú]õ PÉÉhÉÒ* ¤É»þÖ JÉɸÉÒ nùÖvÉ iÉÖ{É •ôÉähÉÒ * Pɇ®úSÉå ¤ÉÉ»þ䇮ú•ô +ÉhÉÉäxÉÒ
* ¨ÉÒ ®úä SÉÉÆnùhÉÒ ºÉEÖò¨ÉÉ®ú **2**
¨ÉVÉ iÉä »þÉƸÉiÉÒ•ô VÉxÉ * ‡vÉ&Eòɇ®úiÉÒ ¨ÉVÉ nùäJÉÉäxÉ * +ÆMÉÓ iÉÖZÉå nùäJÉÉä‡xÉ •ôIÉhÉ *
¨ÉMÉ ‡´É]õƤÉhÉÉ »þÉä<•ô ®úä **3**
iÉÖVÉ •ôÉVÉ ¦É©É „ÉÆEòÉ xÉÉ»þÓ * ¨ÉVÉ iÉÆ´É ¸ÉVVÉxÉ ‡{É„ÉÖxÉ ´©ÉÉ»þÒ * +ÉhÉÒEò ¨ÉÉiÉ
¤ÉÉä•ôÚÆ EòÉ»þÓ * ¨É¸ÉÒ ¦ÉÒb÷ xÉÉ»þÓ iÉÖVÉ ¨ÉÉZÉÒ **4**
´ÉSÉxÉ ¨ÉÉäb÷Ò xÉänùÒ »þÉiÉ * Eò³ý•ôå xÉ ¸ÉÉ»þä SÉÒ ¨ÉÉiÉ * iÉÖEò©Éɸ´ÉɨÉÒ MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ *
VÉÒ´Éx¨ÉÖHò Eò°ü‡xÉ ¦ÉÉäMÉÒ **5**
391
¸ÉÉiÉ {ÉÉÆSÉ MÉÉè³ýhÉÒ +ɇ•ô©ÉÉ ‡¨É³ýÉäxÉÒ ©É„ÉÉänùä MÉɆ»þÉhÉå nùäiÉÒ Eèò¸Éå *
EòÉ©É ´©ÉÉ•ôÒ¸É {ÉÉä®ú SÉÉä®ú]õå ‡¸É®úVÉÉä®ú VÉxÉÉ´ÉäMɳýå SÉÒ Eèò¸Éå*
nùÊ»þ nùÖvÉ •ôÉähÉÒ Ê„ÉEòÉÆ xÉÖ®úä ‡SÉ EòÉÆ»þÓ Eò´ÉÉb÷ VÉè„ÉÉSÉå iÉè¸Éå *
SÉɳý´ÉÚ‡xÉ xÉɇ„É•ôÒ Eòx©ÉÉEÖò¨É®úå +ɨÉÖS©ÉÉ ¸ÉÖxÉÉƇ¸É •ôɇ´É•ôå ‡{ɸÉå MÉä ¤ÉÉ<ªÉä **1**
+ÉZÉÖ‡xÉ iÉ®úÒ ©Éɇ¸É ¸ÉÉÆMÉå ¤É®ú´©ÉÉ {É®úÒ xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ xÉÉ»þÓ =®úÒ VÉÒ´Éä¸ÉÉ]õÒ *
‡¨É³ýÉä‡xÉ ¸ÉEò³ýè VÉhÉÒ Eò°üÆ ´ÉÉJÉÉ ¸ÉJÉÓ iÉÖVÉ ¨ÉVÉ »þÉä<Ç•ô iÉÖ]õÒ MÉä ¤ÉÉ<©Éä **vÉÞ**
xÉähÉä +É{É{É®ú •ôÉè‡EòEò ´Éä´»þÉ®ú ¦É•ôiÉä `öÉ©ÉÓ ¦É•ôiÉå Eò®úÒ * {ÉɳýiÉÖ‡xÉ PÉ®úÓ +ɨ»Ò
xɺÉiÉÉÆ iÉälÉå +É{ÉhÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úÒ*
¸ÉÉäMÉ©ÉÉ SÉÖƤÉxÉ nùäiÉÉä +ÉÊ•ôMÉxÉ •ôÉä³ýä ¨ÉäVÉɤÉÉVÉÉ´É®úÒ * Ê„ÉEòÓ Eòb÷É ¡òÉäb÷Ò
MÉÉä®ú¸ÉÉSÉä b÷ä®úä vɇ®úiÉÉÆ xÉ ¸ÉÉÆ{Éb÷ä Eò®úÓ MÉä ¤ÉÉ<©Éä **2**
+ÉiÉÉÆ ªÉÉSÉÒ SÉÉb÷ xÉɽþÓ +ɨ½ÉÆ ¦ÉÒb÷ ¸ÉÉÆ{ÉiÉÉÆ EòÉäb÷ {ÉÖ®ú´ÉÚÆ ¨É‡xÉSÉå * ¸ÉÉ䇸ɕôå ¤É»þÖ
‡nù¸É xÉ´»þiÉÉ Eäò•ôÉ ‡xÉ¸É ¨»hÉÖ‡xÉ BEÖò•ôiÉå iÉÖ¨ÉSÉå *
SÉ®úhÉ JÉÉƤÉÓ VÉÒ´Éå ¤ÉÉÆvÉèxÉ ¸É‡®ú¸ÉÉ VÉ´Éå xÉ SÉ•ôä EòÉÆ»þÓ ©ÉÉSÉå * +lÉÇ |ÉÉhÉ nùäiÉÉÆ xÉ

Page 102 of 1252

¸ÉÉäb÷Ò ¸É´ÉÇlÉÉ ¦É•ôiÉå »þÉä ©ÉÉ ‡VÉ´ÉÉSÉå MÉä ¤ÉÉ<ªÉä **3**
PÉä=xÉÒ VÉxÉxÉÒ »þÉiÉÓ SÉGò{ÉÉhÉÒ nùä‡iɸÉä MÉÉè³ýhÉÒ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ * ‡xÉ·`öÙ®ú ´ÉÉnù ZÉhÉÓ
¤ÉÉä•ôÉ•ô ¸ÉEò³ýÉ IÉÉä¦É VÉÉ<•ô ¨ÉÉZ©ÉÉ ¤ÉɳýÉ *
VÉälÉå •ôÉMÉä »þÉiÉ ´ÉÉføiÉå xÉ´ÉxÉÒiÉ +¨ÉÞiÉÉS©ÉÉ Eò±•ôÉä³ýÉ * nùäJÉÉä‡xÉ iÉÖEò©Éɸ´ÉɨÉÒ
nùä„É nùä»þ¦ÉÉ´É ‡´É¸É®ú±©ÉÉ ¸ÉEò³ýÉ MÉä ¤ÉÉ<©Éä **4**
392
‡´É®ú»þiÉÉ{Éå EòÉÖÆ}nùä UôÆnù Eò‡®úiÉä VÉÉiÉÒ * »þÉ MÉä iÉÉä MÉä ¸ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¸É´Éå ‡SÉ nùÖ‡‚SÉiÉÒ
*
xÉ ¸ÉÉƦÉɳýÖ‡xÉ +ÆMÉ •ôÉä]õÒ {ÉÉ»þä ¦ÉÉå´ÉiÉÓ * ´ÉäMɳýÒ SÉ {Éb÷Éå {ÉÉ»þä EÖò³ýÉ»þÖ‡xÉ©ÉÉ iÉÒ
**1**
JÉÖÆ]õ•ôÒ¸ÉÒ VÉÉ•ôÒ ©ÉälÉå +´É‡PÉ©ÉÉÆSÉÒ MÉiÉÒ * +É{ÉÖ•ôÓ {É®úÉ´ÉÓ EòÉähÉ xÉähÉå ¦ÉÉå´ÉiÉÒ *
i©ÉÉÆSÉÓ xÉÉÆ´Éå ¤ÉÉä¦Éä +»þÉä +»þÉä ¶ÉÒ{ÉiÉÒ * xÉ´É•ôÉ´É »þÉ ©Éä®úÉÆ ´ÉÉ]õÉä‡xÉ©ÉÉÆ »þÉƸÉiÉÒ
**vÉÞ**
¤Éɽþä®úÒ SÉ vÉÉÆ´Éä ®úÉxÉÉÆ xÉ vÉ®úÒ SÉ PÉ®ú * xÉ Eò³ýä ¤ÉÆvÉxÉÉ VÉÉ•ôÉ iÉähÉå ¸ÉÆSÉÉ®ú *
‡´É¸É°ü‡xÉ MÉä•ôÒ ¸ÉɸÉÖ®úå EòÒ ¨ÉÉ»þä®ú * BEòÉ +´É•ôÉäEòÒ BEòÉ {ɇb÷•ôÉ ‡´É¸É®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖ¨»Ò +´ÉP©ÉÉ ®úÉ»þÉ ‡xÉ‚SɳýÉ * xÉ ©Éä +ÉiÉÉÆ ©Éä>ðÆ ©ÉälÉå ¸É´ÉÇlÉÉ ¤É³ýÉ *
i©ÉÉSÉÉ i©ÉÉS©ÉÉ ¨ÉÖJÉå +´ÉPÉÉSÉÒ ‡xÉ´ÉÉdzýÉ * ¤É»þÖiÉÉÆ ¨ÉiÉå ©ÉälÉå iÉEÇò´ÉÉnù ‡xÉ®úɳýÉ
**3**
393
©Éä ®úä EÞò·hÉÉ JÉÖhÉɇ´ÉiÉÒ JÉä³ýÉå ¦ÉÉiÉÖEåò * ‡¨É³ýɇ•ô©ÉÉ ¤ÉɳýÉ BEäò `öÉ©ÉÓ Eò´ÉiÉÖEåò *
Eò³ýÉå xÉänùÒ ¨ÉÉ©ÉÉ i©ÉÉSÉå i©ÉÉ¸É `öÉ=Eåò * JÉä³ýiÉÉå¸Éå nùÉ´ÉÒ •ôIÉ•ôIÉÉ{Éå ¨ÉÖEåò **1**
+JÉƇb÷iÉ SÉ]õä i©ÉÉÆxÉÓ •ôɇ´É©Éä•ôÉ EòÉx»þÉ * +É´Éb÷ä iÉ©ÉÉ i©ÉÉ ´ÉÉ»þÉiÉÒ ¸ÉÆEò±{É ¨ÉxÉÉ
*
EòÉ©ÉÉ ´ÉÉSÉÉ ¨ÉxÉå °ü{ÉÓ MÉÖÆiɱ©ÉÉ ´ÉɸÉxÉÉ * BEòÉÆiÉÉSÉå ¸ÉÖJÉ VÉÉiÉÒ PÉä´ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ ®úÉhÉÉ
**vÉÞ**
+´É‡PÉ©ÉÉÆSÉÉ VÉÉhÉå VÉÉ•ôÉ ¨Éä³ýɸÉÉ »þ®úÒ * ‡¨É³ýÉä‡xÉ©ÉÉÆ VÉÉ´Éå iÉälÉå iɪÉÉ ¦ÉÒiÉ®úÒ *
Eò³ýÉå xÉänùÒ Pɇ®úS©ÉÉ Eò®úÒ MÉÉä´ÉÚxÉÒ SÉÉä®úÒ * »þÉiÉÉä»þÉiÉÓ xÉäiÉÒ {É®ú{É®úi©ÉÉ nùÖ®úÒ **2**
+ÉxÉÆnùå ‡xɦÉÇ®ú +É{ÉhÉÉ„ÉÓ +É{ÉhÉ * GòÒb÷iÉÒ•ô ¤ÉɳýÉ i©É‡VÉ•ôå {Éɇ®úJÉå VÉxÉ *
BEòÉBEòÓ iÉälÉå xÉÉ»þÓ nùָɮúå ‡¦ÉzÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä BEòÉ xÉÉ®úɪÉhÉÉ ´ÉÉÆSÉÚxÉ **3**

Page 103 of 1252

394
JÉä³ýiÉÉÆ ¨ÉÖ®úÉ®úÒ VÉÉ©É ¸É®úÉä´É®úÉ ‡iÉ®úÓ * iÉÆ´É xÉMxÉ ‡SÉ ©ÉÉ xÉÉ®úÒ iÉälÉå nùä‡JÉ©É䱩ÉÉ *
¨ÉÉƇb÷•ôä Ê´ÉnùÉxÉ J©ÉÉ•ô ¸ÉÖJÉÉSÉå ¸ÉÆvÉÉxÉ * +ÆMÉ •ô{É´ÉÚxÉÒ ¨ÉÉxÉ ‡{É•ôÆMÉiÉ SÉÉ•ôä
**1**
J©ÉÉ•ô ¨ÉÉƇb÷•ôÉ ®úä J©ÉÉ•ô ¨ÉÉƇb÷•ôÉ ®úä * {ÉÉ©ÉÉÆ {Éb÷iÉÉÆ ®úä xÉ ¸ÉÉäb÷Ò xÉänùÒ ¸ÉÉ=•ôÉÆ ®úä
**vÉÞ**
¸ÉÉb÷¬É ¸ÉÉ=•ôÓ {ÉÉiɳýå MÉÉåb÷ä Eò¸É‡hÉ©ÉÉ SÉÉ䲩ÉÉ * ¤ÉÖÆlÉÒ PÉä=xÉÒ ¸ÉEò³ýÉ Eò³ýƤÉÉ´É®úÒ
{ɳýä*
JÉÉÆnùÒ vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ Eò®úÓ où·]õÒ PÉÉ•ôÉä‡xÉ ¸ÉɨÉÉä®úÒ * ¤Éè¸Éä {ÉÉ•ôÉ ´ÉÉäføÒ ´É®úÒ JÉnùJÉnùÉÆ
½þÉƺÉä **2**
+ÉxÉÆnùå Eò±•ôÉä³ý ¤ÉɳýÉ JÉä³ýiÉÒ ¸ÉEò³ý nùäiÉÒ =•ô‡]õ©ÉÉ SÉ{ɳý * BEòÒ BEòÒ»þÚ‡xÉ
¨»è¸É ´Éä•ô ¸ÉÖ®ú EòÉb÷Ò *
BEòÒ =Mɇ´ÉiÉÒ EòÉäb÷Ó * xÉÉxÉÉ {É®úÒS©ÉÉ ‡xÉEòb÷Ò JÉä³ý ¨ÉÉƇb÷©Éä•ôÉ **3**
BEòÒ +ɇ•ô©ÉÉ ¤ÉÉ»þä®úÒ {ÉÉ»þä •ôÖMÉb÷å iÉÆ´É xÉÉ®úÒ * ¨»hÉä xÉÉ»þÓ xÉä•ôå SÉÉä®úÒ EòÉ©É VÉÉhÉÉå
Eäò´½þÉÆ*
Eäò•ôÉ ¸ÉEò³ýÒ »þÉEòÉ®úÉ iÉÆ´É +ɇ•ô©ÉÉ ¤ÉÉ»þä®úÉ * +ÉiÉÉÆ ¨»hÉiÉÒ•ô PÉ®úÉÆ VÉÉ´Éå Eèò„ÉÉ
{É®úÒ **4**
iÉÆ´É »þÉƸÉä ´ÉxɨÉɳýÒ ´É®úÒ {ÉÉ»þÉäxÉÒ ¸ÉEò³ýÒ * •ôÉVÉä ‡®úPÉɇ•ô©ÉÉ VɳýÓ ¨ÉÉMÉå {ÉÖføå ½þÉiÉ
*
•ôÉVÉ ®úÉJÉÉ´ÉÒ MÉÉä{ÉɳýÉ +ɨ»ÉÆVÉhÉÓSÉÒ ¸ÉEò³ýÉÆ * EòÉ©É ¨ÉÉMɸÉÒ ©Éä ´Éä³ýÉ nùä>ðÆ
MÉÖ³ý´ÉÉ]õÒ **5**
VÉÉäb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ Eò®ú ©ÉÉ MÉä ¸ÉEò³ýÒ ¸É¨ÉÉä®ú * ´ÉÉÆ©ÉÉÆ xÉ ¤ÉÉä•ôÉ´Éå ¡òÉ®ú ¤Éb÷¤Éb÷ EòÉÆ»þÓ *
¦ÉÉiÉÖEåò ¦ÉÚ¹ÉhÉ xÉɽþÓ SÉÉb÷ xÉäPÉå vÉxÉ * Eò®úÉ BEò ‡SÉkÉ ¨ÉxÉ ©ÉÉ MÉä ¨ÉVÉ{ÉÉ„ÉÓ
**6**
BEò BEòÒEòb÷ä {ÉÉ»þä •ôÉVÉ ¸ÉÉÆb÷Ú‡xÉ©ÉÉÆ ®úÉ»þä* ¨»hÉä SÉ•ôÉ +ÉiÉÉÆ ¸É©Éä VÉÉ>ðÆ iÉ©ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ
*
VÉÉäb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ »þÉiÉ Eèò„ÉÉ ®úɇ»þ±©ÉÉ ‡xÉ´ÉÉÆiÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eäò•ôÒ ¨ÉÉiÉ •ôÉVÉ ®úɇJÉ•ôÒ
iɪÉÉÆSÉÒ **7**
395

Page 104 of 1252

vɇ®ú•ôÉ {ÉÉ•ô´É xÉ ¸ÉÉäb÷Ò ¨ÉÉZÉÉ ©ÉähÉå * EòÉÆ»þÓ Eò‡®úiÉÉÆ ©ÉÉ xÉÆnùɇSÉ©ÉÉ EòÉx»þå *
BEò•ôÒ xÉ ©ÉäiÉå ¨ÉÒ Bä¸Éå EòÉ©É VÉÉhÉå * EòÉä`öå ¦É®ú•ôå +´ÉPÉb÷ ©ÉÉ ®úÉhÉå ®úä **1**
¸ÉÉäb÷Ò {ÉÉ•ô´É VÉÉ>ð nùä ¨ÉVÉ »þ®úÒ * ´Éä³ý •ôÉMÉ•ôÉ ®úä EòÉä{ÉiÉÒ•ô PÉ®úÓ *
ºÉɺÉÚ nùɯûhÉ ºÉɺɮúÉ +ɽþä ¦ÉÉ®úÒ * iÉÖVÉ ¨ÉVÉ ºÉÉÆMÉiÉÉÆ xÉɽþÓ =®úÒ ®úä **vÉÞ**
¸É‡JÉ©ÉÉ ´É䇄ɩÉÉ »þÉä‡iÉ©ÉÉ * iÉÖVÉ ¡òÉ´É•ôå ®úä ¡òÉÆEòiÉÉÆ iÉ©ÉÉƸÉÒ *
»þÉäiÉå +ÆiÉ®ú iÉ®ú ¸ÉÉÆ{Éb÷iÉå Eèò¸ÉÒ * BEòÉBEòÓ +ÆMÉÓ VÉb÷•ôɸÉÒ ®úä **2**
Eèò¸ÉÒ ¦ÉÉMÉ•ôÒ »þä Eò‡®úiÉÉÆ =kÉ®ú * „ɇHò ¨Éɴɳý±©ÉÉ +ɸÉÖ‡b÷iÉÉÆ Eò®ú *
¸´ÉɨÉÒ iÉÖEò©ÉÉSÉÉ ¦ÉÉä‡MÉ©ÉÉ SÉiÉÖ®ú* ¦ÉÉäMÉ ¦ÉÉäMÉÒ i©ÉÉÆSÉÉ ®úÉJÉä •ôÉäEòÉSÉÉ®ú ´ÉÉä **3**
396
MÉÉ<Ç MÉÉä{Éɳý ©É¨ÉÖxÉäSÉä iÉ]õÓ * ©ÉäiÉÒ {ÉɇhÉ©ÉÉ ‡¨É³ýÉä‡xÉ VÉMÉVÉä]õÒ *
SÉåb÷Ú SÉÉèMÉÖhÉÉ JÉä³ýiÉÒ ´Éɳý´ÉÆ]õÓ * SÉ•ôÉ SÉ•ôÉ ¨»hÉiÉÒ {ÉÉ»þÚÆ où·]õÒ ´ÉÉä **1**
Bä„ÉÉ MÉÉä‡{ÉEòÉ i©ÉÉ EòɨÉÉiÉÖ®úÉ xÉÉ®úÒ * ‡SÉkÉ ‡´É´»þ³ý nùäJÉÉ´É©ÉÉ »þ®úÒ *
‡¨É¸É {ÉɇhÉ©ÉÉSÉå Eò‡®úiÉÒ•ô PÉ®úÓ * ¤ÉÉ®úÉ ¸ÉÉä³ýÉ ‡¨É³ýÉä‡xÉ {É®ú¸{É®úÓ ´ÉÉä **vÉÞ**
‡SÉ®úå SÉÉ䇳ý©ÉÉ i©ÉÉ vÉÖiÉÉÆ ‡´É¸É®úiÉÒ * >ðv´ÉÇ •ôIÉ •ôÉMÉ•ôå EÞò·hɨÉÚiÉÔ *
EòÉähÉÉ xÉÉ`ö´Éä EòÉähÉ EÖò³ý ©ÉÉiÉÒ * VÉÉ•ôÓ iÉÉ]õ¸iÉ ¸ÉEò³ý xÉäjÉ{ÉÉiÉÓ ´ÉÉä **2**
nùÆiÉvÉÉ´ÉxÉÉSÉÉ ¨ÉÖJÉɨÉÉVÉÒ ½þÉiÉ * ´ÉÉtå ´ÉÉVÉiÉÒ xÉÉ<Eäò VÉxɨÉÉiÉ *
Eò®úÒ ¸É´ÉhÉ EÞò·hÉ´ÉähÉÖMÉÒiÉ * ¸´ÉɨÉÒ iÉÖEò©ÉÉSÉÉ {ÉÖ®ú´ÉÒ•ô ¨ÉxÉÉä®úlÉ ´ÉÉä **3**
397
EòÉä`öå ¨ÉÒ iÉÖZÉÉ vÉ°üÆ MÉä•ôå ¸ÉÆMÉ * •ôɇ´É©Éä•ôå VÉMÉ ¨ÉÉZ©ÉÉ {ÉÉ`öÓ **1**
¸É®ú ¸É®ú ®úä {É®úiÉÉ +´ÉMÉÖhÉÉS©ÉÉ MÉÉä´É³ýÉ * xÉEòÉä •ôÉ´ÉÚÆ SÉɳýÉ JÉÉä]õÉ ©ÉälÉå **vÉÞ**
°ü{ÉÉS©ÉÉ •ôÉ´Éh©Éå xÉä•ôÒ ‡SÉkÉ´ÉÞkÉÒ * xÉ nùäJÉå ¦ÉÉå´ÉiÉÓ ¨ÉÒ iÉä ¨ÉÉZÉÒ **2**
iÉÖEò©ÉÉSÉÉ ¸´ÉɨÉÒ ¨ÉÉZÉä VÉÒ´ÉÓ SÉ ¤Éè¸É•ôÉ* ¤ÉÉä•ôÓ SÉ +¤ÉÉä•ôÉ Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ **3**
398
MÉÉäb÷ •ôÉMÉä {É®úÒ ¸ÉÉÆMÉiÉÉÆ ‡SÉ xÉ ©Éä * ¤Éè¸Éä ‡¨É`öÒ ¸É©Éä +É´Éb÷ÒSÉÒ **1**
´ÉävÉ•ôå ´ÉÉä ©ÉähÉå ¶ÉÒ®úÆMÉ®úÆMÉå * ¨ÉÒ¨ÉÉVÉÒ +ÆMÉå »þÉ®ú{É•ôÓ **vÉÞ**
{É®úiÉä ‡SÉ xÉÉ où·]õÒ ¤Éè¸É•ôÒ iÉä `öÉ©ÉÓ * ‡´É¸ÉÉ´ÉÉä‡xÉ {ÉÉ©ÉÓ `öä•ôå ¨ÉxÉ **2**
iÉÖEò©ÉÉS©ÉÉ ¸´ÉɨÉҸɴÉå VÉÉ•ôÒ ¦Éä]õÒ * iÉä´»þÉÆ VÉÉ•ôÒ iÉÖ]õÒ ¨ÉɇMɱ©ÉÉÆSÉÒ **3**

Page 105 of 1252

399
{ÉɽþɴɪÉÉ ¨ÉÉVÉÒ xɦÉÉ * ‡nù¸Éä „ÉÉä¦ÉÉ SÉÉÆMÉ•ôÒ **1**
¤Éè¸É•ôÉ iÉÉä ¨ÉÉZÉä ¨ÉxÉÓ * xÉEòÉ EòÉähÉÒ •ôÉVÉ´ÉÚÆ **vÉÞ**
VÉÒ´ÉÉ +É´Éb÷ä VÉÒ´ÉÉ»þÚ‡xÉ * xÉ´»þä IÉhÉ ´ÉäMɳýÉ **2**
VÉÉ•ôå ‡´É…ÉƦɮúÉ Bä¸ÉÒ * iÉÖEò©ÉÉ nùɸÉÒ ¸´ÉɨÉÒSÉÒ **3**
400
EòÉähÉÒ BEòÒ ¦ÉÖ•ô•ôÒ xÉÉ®úÒ * ‡´É‡EòiÉÉÆ MÉÉä®ú¸É ¨»hÉä P©ÉÉ »þ®úÒ **1**
nùä‡JÉ•ôÉ b÷Éä³ýÉÆ ¤Éè¸É•ôÉ ¨ÉxÉÓ * iÉÉä ´ÉnùxÉÓ =SSÉÉ®úÒ **vÉÞ**
+É{ÉÖ‡•ô©ÉÉSÉÉ ‡´É¸É®ú ¦ÉÉä³ýÉ * MÉÉäÊ´Énù Eò³ýÉ EòÉèiÉÖEåò **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ½þÉƺÉä VÉxÉ * xÉɽþÓ EòÉxÉ iÉä `öɪÉÓ **3**
401
Eò°üxÉÒ +É<iÉ ¸Éi©É¦ÉɨÉÉ ¨ÉƇnù®úÓ ®úä * ´ÉÉ]õ {ÉÉ»þä ]õ³ýÉä‡xÉ MÉä•ôÒ ®úÉjÉÒ ®úä * xÉ ©Éä
‡SÉ nùä´É ©ÉäiÉÒ•ô Eòɨɕô»þ®úÒ ®úä * {ɇb÷•ôÒ nùÖ‡‚SÉiÉÒ iÉÆ´É iÉÉä Eò´ÉÉb÷ ‡]õ¨ÉEòÉ®úÒ ®úä
**1**
¸É®ú MÉÉ {É®úiÉÉ Eò³ý•ôÉ iÉÖZÉÉ ¦ÉÉ´É ®úä * EòÉ©ÉÉÇ {ÉÖ®úiÉå »þå nùɇ´É¸ÉÒ •ôÉPÉ´É ®úä *
¤ÉÉä•ôiÉÉä¸ÉÒ iÉå +´ÉPÉÒ iÉÖZÉÒ ¨ÉÉ´É ®úä * VÉÉhÉÉä‡xÉ +É•ôɸÉÒ =VÉb÷iÉÉ ¸É¨É©ÉÉä ®úä
**vÉÞ**
¨ÉÒ SÉ ´Éäb÷Ò iÉÖVÉ•ôÉ ¤ÉÉä•ô xÉÉ»þÓ ®úä * nùÉxÉÉ´Éä³ýä ‡´É]õƤÉhÉÉ VÉÉ•ôÒ EòÉ©É ®úä * ¨ÉÉMÉÖiÉÒ
¯ûpùɇ¸É ¦Éä]õÒ ‡nù•ôÒ iÉ<È ®úä * ‡´É…ÉÉ¸É iÉÉä iÉÖZ©ÉÉ ¤ÉÉä•ôÉ +ÉZÉÖ‡xÉ iÉ®úÒ ®úä **2**
§É¨É »þÉäiÉÉ iÉÉä +´ÉPÉÉ Eò³ýÉå +É•ôÉ ®úä * ¨ÉÉxÉ´ÉiÉ »þÉäiÉå ¨ÉÒ ¦É•ôÉ ¦É•ôÉ ®úä * xÉ·]õÉ
‡Gò©ÉÉ xÉÉ»þÓ ¨ÉÉÆ iÉÖZ©ÉÉ ¤ÉÉä•ôÉ ®úä * iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ ¸´ÉɨÉÒ EòÉxÉb÷¬É EòÉè¸Éɱ©ÉÉ ®úä
**3**
402
iÉÆ´É iÉÉä »þ‡®ú ¨»hÉä ´ÉÉä ‡xÉVÉÉÆMÉxÉä ´ÉÉä * •ôÉ< xÉÒSÉ EòÉÆ nùä¸ÉÒ•ô b÷Éä»þhÉä ´ÉÉä * ¨ÉVÉ{Éå
nùÖVÉå +É•ôå iÉå nùä´É VÉÉhÉä ´ÉÉä * „ɤnù EòÉ©É »þä ¤ÉÉä•ô¸ÉÒ iÉä =hÉä ´ÉÉä **1**
{ÉÉ»þÉ ¨ÉxÉÓ ‡´ÉSÉɯûxÉÒ +ɇvÉ ´ÉÉä * ¸ÉÉÆb÷Ú‡xÉ nùä<È §ÉÉƇiÉ Eò®úÓ ‡¸lÉ®ú ¤ÉÖ‡rù ´ÉÉä * iÉÆ]õ
Eäò•ôå »þå ¨ÉÉZÉå iÉÖZÉå ={ÉÉvÉÓ ´ÉÉä * =PÉb÷Ò b÷Éä³ýä +ÉZÉÖ‡xÉ iÉ®úÒ vÉ®úÓ „ÉÖ‡rù ´ÉÉä **vÉÞ**
EòÉä`öå iÉ®úÒ nùÖ‡xÉ©ÉÉÆiÉ ´ÉiÉÇ•ôå ´ÉÉä * ‡¸jÉ©ÉÉÆxÉÓ §ÉiÉÉ®úÉ nùÉxÉÉÆ ‡nù•ôå ´ÉÉä * Eèò¸ÉÉ ¦É•ôÉ

Page 106 of 1252

¨ÉÒ xÉ´»þä iÉå ¸ÉÉ䇸ɕôå ´ÉÉä * ¯û¸ÉiÉä¸ÉÒ iÉÚÆ =¡ò®úÉ]õå xÉ´É•ô VÉÉ•ôå ´ÉÉä **2**
EòÉ©É ¸ÉÉÆMÉ ¨©ÉÉÆ nùèx©É Eäò•ôÒ Eèò¸ÉÒ ´ÉÉä * iÉÖZ©ÉÉ MÉ´Éç +Éhɇ´É•ôå »þxÉÖ¨ÉÆiÉɇ¸É ´ÉÉä *
Eò·]õÒ Eäò•ôå ¨ÉVÉ Mɯûb÷É ¦ÉÒ¨ÉEòÒ‡¸É ´ÉÉä * iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ ¨»hÉä JÉ®úå JÉÉä]õå xÉ´»þä ©Éɇ¸É
´ÉÉä **3**
403
iÉÆ´É iÉä ¨»hÉä BäEòÉ ¼þ·ÉÒEäò„ÉÒ ´ÉÉä * xÉ´ÉɇVÉ•ôå iÉÖ¨»Ò ¨»hÉÉÆ +É{ÉhÉÉƇ¸É ´ÉÉä * iÉ®úÒ
EòÉÆ ´ÉÆSÉxÉÖEò ¸ÉÖ¨ÉxÉɇ¸É ´ÉÉä * xÉ]õ xÉÉ]õ¬ ¤É®úå ¸ÉÆ{ÉÉnùÚÆ VÉÉhÉiÉÉä‡¸É ´ÉÉä **1**
¸É®ú »þÉä {É®úiÉÉ {É®úiÉÉ »þÉä +ÉiÉÉÆ »þ®úÒ * ¨»hÉä ¸ÉjÉɇVÉiÉÉSÉÒ EÖò¨É®úÒ * VÉÉhÉiÉå ¨ÉÒ ©ÉÉ
„ɤnùÉS©ÉÉ EÖò¸É®úÒ * Bä¸Éå SÉ Eò°üxÉ `öEò‡´É•ôå +ɇVÉ´É®úÒ **vÉÞ**
¦ÉÉ´Éå MÉä•ôå ¨»ÝhÉ xÉ ´»þÉ´ÉÉ ‡´É©ÉÉäMÉ* ¨É‡xÉSÉä +ÉiÉÇ VÉx¨ÉÉÆiÉ®úÓ ´»þÉ´ÉÉ ¸ÉÆMÉ * iÉÉå iÉÉå
Eäò•ôå »þå {ÉÉ`ö¨ÉÉä®úå VÉMÉ * Bä¸Éå EòÉ©É VÉÉhÉå »þä iÉÖZÉä ®úÆMÉ **2**
EòÉ©É Eò°üÆ ©ÉÉ xÉÉMɇ´É•ôå EòɨÉå * •ôÉMÉ•ôå iÉ©ÉɸiÉ´É <iÉÖEåò ¸ÉÉä¸ÉÉ´Éå * xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ
EòÉÆ xÉ´»þiÉÒ `öÉ´ÉÓ ´É¨Éç* {É®úuùÉ®úÓ Bä¸ÉÉ »þÉEò‡•ôiÉÒ |ɇ¸Érù xÉÉÆ´Éå **3**
EòÉ©É ‡EòiÉÒ ¸ÉÉÆMÉÉ´Éä iÉÖZÉä MÉÖhÉ * xÉ ¡Öò]õä ´ÉÉhÉÒ ‡xÉ·`öÙ®ú Bä¸ÉÉ ‡xÉMÉÖÇhÉ * +É{É {É®ú xÉ
¨½hɺÉÒ ¨ÉÉªÉ ¤É½þÒhÉ * ¸ÉɸÉÚ¸ÉÖxÉÉ¸É •ôÉ´ÉÖ‡xÉ {ÉÉ»þɸÉÒ ¦ÉÉÆb÷hÉ **4**
<iÉÖ‡Eò©ÉÉ´É®úÒ ¨»hÉä ´ÉèEÖòÆÊ`öSÉÉ ®úÉhÉÉ * »þÉä>ðxÉ MÉä•ôå iÉå xÉ©Éä +ÉhÉÚÆ ¨ÉxÉÉ * +ÉiÉÉÆ xÉ
Eò®úÓ iÉè¸Éå Eò®úÒ ‡Gò©ÉÉ +ÉhÉÉ * ¦ÉHò´Éi¸É•ô ¨»hÉä iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ EòÉx»þÉ **5**
404
EòÉx»þÉä BEò•ôÒ ®úä BEò•ôÒ ®úä * iÉÖVɸɴÉå SÉÖEò•ôå ®úä * ¦É©É ´ÉÉ]õä ´ÉxÉÓ ¨ÉVÉ +¤É³ýÉ
vÉÉEò•ôÒ ®úä **1**
‡xÉPÉiÉÉÆ PÉ®úÓ +É<Ç ¤ÉÉ ´ÉÉ®úÒ* iÉÖVɸɴÉå EòÉÆ +ɇ•ô©Éå »þ®úÒ **vÉÞ**
•ôÉäEò ´ÉÉ]õÉ ¸ÉÉÆMÉiÉÒ JÉÉä]õÉ * {É®úÒ ¨ÉÒ SÉ]õÉ •ôÉMɇ•ô©Éå **2**
‡{ÉEò±©ÉÉ ¤ÉÉä®úÒ VÉÉ•ôå ¸ÉɨÉÉä®úÒ * EòÉ©É VÉÉhÉå EòÉä`öå ®úɇ»þ•ôÉ »þ®úÒ **3**
+Éb÷ JÉÖÆ]õ VÉɇ•ô©ÉÉ VÉɳýÒ * EòÉ©É VÉÉhÉÉå EòÉx»þå ¨ÉÉƇb÷•ôÒ ®ú³ýÒ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉ>ðÆ +ɇ•ô©ÉÉ ´ÉÉ]õÉ * {ÉÉ»þÉå »þ®úÒ {ÉÉ©ÉÓ xÉ ¨ÉÉäb÷ä EòÉÆ]õÉ **5**
405
C©ÉÉ•ôÉ ¨ÉVÉ +É©ÉÉä ´Éɇ®úiÉä¸ÉÒ PÉ®úÉ * JÉä³ýiÉÉå ºÉÉäEò®úÉ xÉÆnùÉSÉÉ ¨ÉÒ **1**
¤É»þÖ ‡nù¸ÉÓ VÉÉ•ôÒ ©ÉɸÉÓ ¨ÉVÉ ¦Éä]õÒ * +ÉiÉÉÆ ´ÉÉ]õä iÉÖ]õÒ xÉ {É®úÉ´ÉÒ **vÉÞ**

Page 107 of 1252

EòÉä´É³ýå ¤ÉÉä•ôiÉÉä ¨ÉxÉÉ +É´É®úiÉå * b÷É䇳ý©ÉÉSÉå {ÉÉiÉå føÉ{É´ÉäxÉÉ **2**
+ɇVÉ ¸ÉEò³ýÉƸÉÒ +É•ôå SÉÉä•ôÖ‡xÉ©ÉÉÆ * EòÉÆ MÉÉä {ÉÉ`öÒ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ {ÉÖ•ô‡´É•ôÒ **3**
iÉÖ¨ÉSÉå iÉå EòÉ©É JÉÉä³ýƤɕôå EòÉVÉ * ¤É±©ÉÉ EòÉÆ MÉÉä ¨ÉVÉ EòÉåb÷É PÉ®úÓ **4**
iÉÖEò©ÉÉSÉÉ vÉxÉÒ MÉÉäEÖò³ýxÉÉ©ÉEò * ¸É®úÉ EòÉÆ»þÓ BEò ¤ÉÉä•ôiÉÉå ¨ÉÒ **5**
406
+ÉiÉÉ xÉ ©Éå ¨ÉÉMÉå * ¨ÉÒ +É•ôå ©ÉÉS©ÉÉ ®úÉMÉå * EòÉ©É ¨ÉÉZÉå VÉMÉå * EòÉä{ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ
Eò®úÉ´Éå **1**
EòÉÆ MÉÉä Eò‡•ôi©ÉÉÆ EòÉä±»þÉ•ô * iÉÖ¨»Ò ¦É•ôi©ÉÉ SÉ ¸ÉEò•ô * ´ÉäSÉÉ•ô iÉä ¤ÉÉä•ô * ZÉÖ]õä
»þÉäiÉÒ ¤ÉÉ䇕ô•ôä **vÉÞ**
©ÉÉSÉä ¦Éä]õÒ ¨ÉÉZÉå ¨ÉxÉ * ¸´É¯û{ÉÓ `öÉEò•ôä •ôÉäSÉxÉ * ´ÉäMɳýå iÉå IÉhÉ +ÉiÉÉÆ »þÉä>ðÆ
xÉÉ´É®úä **2**
EòÉVÉ EòÉ¨É xÉEòÉä VÉÉ•ôå * ¤ÉÒVÉå xÉÉ´É®úä ¤ÉÉ䇕ô•ôå * ©ÉɇSÉ©ÉÉ ¦Éä‡nù•ôå* EòɨɤÉÉhÉÓ
+ÆiÉ®ú **3**
©ÉÉ ´ÉäMɳýå »þÉähÉå * +ÉiÉÉÆ VɳýÉä iÉè¸Éå ‡VÉhÉå * PÉäiÉ•ôå iÉå ¨ÉxÉå * +ÉiÉÉÆ ¨ÉÉMÉå xÉ ‡¡ò®úä
**4**
+ÉiÉÉÆ ¨ÉÉä]õÒ ´ÉÉ®ú* ¨ÉÉZÉÒ xÉEòÉ vÉ°üÆ SÉÉ®ú * iÉÖEò©ÉÉSÉÉ nùÉiÉÉ®ú * „ÉäVÉä iÉÉä ¨ÉÒ
¸ÉÖiÉ•ôÉå **5**
407
»þ‡®ú®úiÉÉ SÉ{ɳýÉ xÉÉ®úÒ * •ôÉMÉ´É®úÒ xÉ ‡®úPÉiÉÒ **1**
+´ÉPªÉÉ +ÆMÉå ºÉ´ÉÉækÉ¨É * ¦ÉÉäMÉÒ EòÉ¨É ¦ÉÉäMÉiÉÉ **vÉÞ**
´ÉÉSÉÉ ´ÉÉS©Éi´Éɇ¸É xÉ ©Éä * EòÉä`öå EòÉ©É Eò®úÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ Bä„ÉÉ * nùä´É‡{É„ÉÉ =nùÉ®úÉ **3**
408
MÉÉè³ýhÉÒ +ɱªÉÉ ´ÉÉVÉ * ¨½hÉiÉÒ ªÉÉ MÉä ®úÉJÉÉå +ÉVÉ * ºÉÉÆ{Éb÷´ÉÖxÉÒ ¨ÉÉVÉPÉ®úÉÆiÉ
vɯûxÉÒ EòÉåb÷ÚÆ * =PÉb÷å Eò´ÉÉb÷ =¦©ÉÉ EòɳýÉä„ÉÉSÉä +Éb÷ * ¸ÉÉiÉÉ {ÉÉÆSÉÉ BEò ¦ÉÒb÷
¨ÉÉèxÉåSÉÒ `ö䱪ÉÉ **1**
‡xÉi©É ¸ÉÉåEò´É•ôÉ xÉänùÒ * ¸ÉÉÆMÉÉå ‡SÉkÉ ¤ÉÉä•ôÉ * +ÉiÉÉÆ ¸ÉÉÆ{Éb÷iÉÉÆ ©ÉÉ•ôÉ EòÉähÉ ¸ÉÉäb÷Ò
VÉÒ´Éå **vÉÞ**

Page 108 of 1252

VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ »þ®úÒ i©ÉÉSÉ PÉ®úÉ +É•ôÉ SÉÉä®úÒ * Mɇb÷©ÉÉÆ `öä´ÉÖxÉÒ ¤ÉÉ»þä®úÒ {ÉÚ´ÉÇuùÉ®úå ‡„É®úä *
i©ÉÉÆS©ÉÉ ¦É©ÉɦÉÒiÉ SÉÉ•ôä ‡{É•ôÆMÉiÉ ¦ÉÉå´ÉiÉÉ•ôå * {ÉÉ»þä iÉÆ´É nùä‡JÉ©Éä•ôå xÉ´ÉxÉÒiÉ {ÉÖføå
**2**
=iÉ®úÉä‡xÉ Ê¸ÉEåò * {ÉÉ»þä SÉÉJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ ‡xÉEåò* MÉÉäb÷ iÉå ‡SÉ BEòÉ BEåò * »þÉiÉÓ
•ôÉƤɇ´ÉiÉÉä * VÉÉhÉä ®úÉJÉiÉÒ iÉ©ÉÉƇ¸É * iÉälÉå +‡vÉEò ‡SÉ xÉɸÉÒ * ¨ÉÉMÉ •ôÉ´ÉÒ »þÉiÉ
{ÉÖºÉÒ * SÉÉä®úÒ VÉÉhÉɴɪÉÉ **3**
VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ xÉÉ®úÒ * ¨ÉÚ³ý ´É¨ÉÇuùÉ®ú vÉ®úÒ * ¨ÉÉVÉä EòÉåb÷ÚxÉÒ ¦ÉÒiÉ®úÒ * PÉ®úÉÆiÉ vÉ®úÒ©Éä•ôÉ
* EòÉÆ ®úä xÉÉMɇ´É¸ÉÒ * ¨ÉÉZÉä ¨ÉÖ³ýÓ •ôÉMÉ•ôɸÉÒ * +ÉhÉ´ÉÒxÉ iÉÖVÉ{ÉɸÉÓ * ¨ÉÉMÉå JÉÉnù•ôå
iÉå **4**
nùÉä»þÒ ¸ÉÆnùÒ ¤ÉÉ»þä * vÉ°ü‡xÉ xÉäiÉÒ ¨ÉÉiÉä {ÉÉ»þä * EòÉ©É xÉɸÉÒ Eäò•ôÒ +É»þä * PÉ®úɨÉÉVÉÒ
ªÉähÉå * iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÖJÉ * iªÉÉSÉå ´ÉÉføÉå xÉänùÒ nùÖ&JÉ * nùºÉ´ÉÆiÉÒ Eò´ÉiÉÖEò* Eò¯ûxÉÒ
®úÆVɇ´É±©ÉÉ **3**
409
+ɇ•ô©Éå vÉÉƴɇiÉ vÉÉƴɇiÉ ¦Éä]õ »þÉä<•ô ¨»ÝhÉ * iÉÆ´É iÉä ]õ³ý•ôÒ ´Éä³ý ´ÉÉä ¨ÉÉZÉÉ =®ú•ôÉ
ºÉÒhÉ **1**
+ÉiÉÉÆ EòÉ©É Eò°üÆ ¸ÉÉÆMÉ ´ÉÉä ¨ÉVÉ ¦Éä]õä•ô Eèò¸ÉÉ * »þ‡®ú•ôÉMÉÓ |ÉÉhÉ ¡Öò]õä ´ÉÉä lÉÉä®úÒ
•ôÉMÉ•ôÒ +É„ÉÉ **vÉÞ**
•ôɇ´É•ôÉ =„ÉÒ®ú ¤É»þÖiÉÓ ¤É»þÖ +Éä‡føiÉÒ +ÉäføÉ * ¸ÉÉƦÉɇ³ýiÉÉÆ ¸ÉÉÆMÉ +¸ÉÉÆMÉ nùÖ&JÉ
{ÉɴɱªÉå {ÉÒb÷É **2**
VɳýÉä +ÉiÉÉÆ ºÉƺÉɯû ´ÉÉä Eò<È „Éä´É]õ {ÉÖ®úä * iÉÖEò©ÉÉS©ÉÉ ¸´ÉɨÉÒ MÉÉä{ÉɳýÉ•ôÉMÉÓ VÉÒ´É
ZÉÖ®úä **3**
410
+ÉhÉÒEò EòÉ©É lÉÉäb÷Ó * {ɇ®ú iÉå ¡òÉ®ú JÉÉä]õÓ EÖòb÷Ó **1**
ºÉnùÉ ¨ÉÉäEò³ýÓ SÉ MÉÖ®úå * ½þÉäiÉÒ ¡òVÉÒiÉ iÉÓ {ÉÉä®úå **vÉÞ**
¸ÉnùÉ PÉɇ•ôiÉÉ »þÖƤɮúÒ* BEò BEòÉÆSÉä xÉ Eò®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä PÉ®úÓ ¨ÉÉªÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ ¨ÉÉ®úÒ **3**
411
¤É»þÖiÉÉÆSÉä ¸ÉÆMÉiÉÒ * ¤É»þÖ {ÉÉ´É•ôÉå ¡ò‡VÉiÉÒ **1**

Page 109 of 1252

¤É®úå Eäò•ôå xÉÆnù¤Éɳýå * ¨ÉɇMÉ•ôÉÆSÉå iÉÉåb÷ Eòɳýå **vÉÞ**
¨ÉÉZÉÉ Eò‡®úiÉÒ•ô iÉÆ]õÉ * •ô{ÉiÉÒ +ɇ•ô©ÉÉ ¤ÉÉä¦ÉÉ]õÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉÒ EòÉ<Ç * ‡EòiÉÒ ¨»hÉÉå ¤ÉÉ{É +É<Ç **3**
412
MÉÉ<ÇxÉ iÉä •ôÒ³ýÉ Sɇ®újÉ {É´ÉÉb÷ä * ®úɇJÉ•ôä ¸ÉÆ´ÉMÉb÷ä ¸É‡»þiÉ MÉÉ<Ç **1**
SÉÉ䇮ú•ôå xÉ´ÉxÉÒiÉ ¤ÉÉÆvɇ´É•ôÉ MɳýÉ * VÉä iÉÖ¨»Ó MÉÉä{ÉɳýÉ UôÆnù Eäò•ôä **vÉÞ**
¨ÉÉ䇻þ±©ÉÉ MÉÉä‡{ÉEòÉ {ÉÉÆ´É©ÉÉS©ÉÉ UôÆnùå * Eäò•ôÒ iÉä MÉÉäÊ´Énùå GòÒb÷É MÉÉ>ðÆ **2**
¨ÉɩɤÉÉ{ÉÉ •ôÉb÷ nùÉJɇ´É•ôå EòÉèiÉÖEò * iÉå ©ÉÉ +ÉhÉÚÆ ¸ÉÖJÉ +ÆiÉ®úɸÉÒ **3**
‡xÉnùÉLJ³ý•ôä nùÖ·]õ ¦ÉHòÉÆ |ɇiÉ{ÉɳýÒ * Bä¸ÉÉ ¨»hÉÉå ¤É³ýÒ +ɨÉÖSÉÉ ¸´ÉɨÉÒ **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉ®úºÉÒ +ºÉÉå ªÉähÉå ´ÉÉäPÉå * •ôÉMÉÉä‡xÉ ¸ÉƤÉÆvÉå ¸É´ÉÇEòɳý **5**
b÷ÉÆEòÉ - +¦ÉÆMÉ 8
413
SÉÉèEò ¦É‡®ú©Éä•ôÉ +ɸÉxÉÓ {ÉÉSÉɇ®ú•ôÒ EÖò³ý¸´Éɇ¨ÉxÉÒ * ´ÉèEÖòÆ`ö´Éɇ¸É‡xÉ ©Éä vÉÉÆ´ÉÉäxÉÒ
ZÉb÷Eò®úÒ **1**
®úÆMÉÉ ©Éä<È ´ÉÉä ‡´É`öÉ<Ç ¸ÉÉƴɇ³ý©Éä b÷Éä³ý¸Éä * iÉÖZÉå ¶ÉÒ¨ÉÖJÉ ¸ÉɇVÉ®úå iÉå ¨ÉÒ EäòvÉ´ÉÉÆ
nùäJÉäxÉ **vÉÞ**
®úVÉiɨÉvÉÖ{ÉÉ®úiÉÒ* {ÉÆSÉ|ÉÉhÉÉÆSÉÒ +É®úiÉÒ * +´ÉPÉÒ ºÉÉ®úÉäxÉÒ +É<iÉÒ * ªÉä vÉÉÆ´ÉiÉÒ
ZÉb÷Eò®úÒ **2**
¨ÉxÉ ¨ÉÉ®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉåføÉ * +É„ÉÉ ¨ÉxɸÉÉ iÉÞ·hÉÉ ¸ÉÖ]õÒ * ¦É‡Hò¦ÉÉ´É xÉè´Éät iÉÉ]õÓ *
¦É®úÉä‡xÉ Eäò•ôÉ »þÉEòÉ®úÉ **3**
b÷ÉÆEòÉ +xÉÖ»þÉiÉ MÉVÉ®úä * ©Éä=‡xÉ +ÆMÉɸÉÒ ¸ÉÆSÉ®úä * +É{ÉÖ•ôÉ PÉä=xÉÒ {ÉÖ®ú¸EòÉ®ú *
+É®úÉäMªÉ Eò®úÓ iÉÖEòªÉɺÉÒ **4**
414
¸ÉÉSÉ ¨ÉÉZÉÉ nùä´»þÉ®úÉ * ¦ÉÉEò `öä´ÉÉ ¦ÉÉ´É JÉ®úÉ * ‡jÉMÉÖhÉÉSÉÉ ¡Öò•ô´É®úÉ * +ÉhÉÉ
‡´ÉxɇiÉ ¸ÉÉÆMÉiÉÉå **1**
¨ÉÉZÉå nùè´ÉiÉ ½þå ®úÆMÉÓ * xÉÉSÉä ´Éè·hÉ´ÉÉÆS©ÉÉ ¸ÉÆMÉÓ * ¦É®ú•ôå ¨ÉMÉ +ÆMÉÓ * ‡xÉ´ÉÉb÷ Eò®úÒ
nùÉä½þÓSÉÉ **vÉÞ**

Page 110 of 1252

iÉÖZÉå +É»þä iÉÖVÉ{ÉɸÉÓ * {ɇ®ú iÉÚÆ VÉÉMÉÉ SÉÖEò•ôɸÉÒ * ‡SÉ´Éb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ xÉɸÉÒ* iÉÖZ©ÉÉ
Pɇ®úS©ÉÉÆxÉÓ Eäò•ôÒ **2**
+ÉiÉÉÆ xÉ {Éb÷ä `öÉ´Éå * ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉZªÉÉ nùä´Éå * +ÆvÉEòÉ®ú ´½þÉ´Éå * xÉɺÉÖ `öÉ´É
„ÉÉävÉÉ´ÉÉ **3**
+ÉÆvɲ©ÉɸÉÒ b÷Éä³ýä* nùäiÉä {ÉÉÆMÉÖ³ýɸÉÒ {ÉÉ©É * ´ÉÉÆVÉÉ {ÉÖjÉ ¡ò³ýä * xÉ´É¸É {ÉÖ®ú‡´ÉiÉä
‡´É`öÉ<Ç **4**
=Mɇ´É•ôÓ EòÉäb÷Ó * ¨ÉÉMÉå ‡EòiÉäEòÉÆSÉÓ ¤ÉÉ{ÉÖb÷Ó * iÉÖEòÉ ¨»hÉä PÉb÷Ò* xÉ •ôMÉä xÉ´ÉºÉ tÉ
+ÉvÉÓ **5**
415
‡´ÉxɇiÉ PÉÉiÉ•ôÒ +´ÉvÉÉ®úÓ * ¨ÉVÉ nùä<È ´ÉÉä +¦É©É Eò®úÓ * {ÉÒ‡b÷•ôÉå JÉäSÉ®úÓ *
+ÉhÉÒEò ´ÉÉ®úÒ xÉÉÆ´ÉÉÆSÉÒ **1**
®úÆMÉÉ ©Éä<È ´ÉÉä BEò•ôÉ ®úÆMÉ ´ÉÉäb÷´É•ôÉ * »þ‡®úxÉÉ¨É =‡`ö•ôÉ MÉVÉ®ú Eäò•ôÉ »þÉEòÉ®úÉ
**vÉÞ**
nùä´ÉÉÆSÉä nùè´ÉiÉä * iÉÖVÉ xɇ¨É•ôå +ɇnùxÉÉlÉä * ©Éä ´ÉÉä EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉä * ¦ÉÉäMÉÉ ¨ÉÉZ©ÉÉ vÉÉƴɇiÉ
**2**
xÉ •ô´ÉÓ +ÉiÉÉÆ ´Éä³ý * +É<iÉ ¸Éɇ®ú•ôÒ ¸ÉEò³ý * iÉÖEòÉ ¨»hÉä EÖò³ý * +ɨÉÖ‡SÉ©Éä
nùè´ÉiÉä **3**
416
¨ÉÉZÉÉ nùä´»þÉ®úÉ ¸ÉÉSÉÉ * xÉÉ»þÓ +ÉhÉÒEò EòÉähÉÉSÉÉ * ‡jɦÉÖ´ÉxÉÓ ©ÉÉSÉÉ * `ö¸ÉÉ xÉ •ôMÉä
{ÉÖºÉÉ´Éå **1**
©ÉÉ ®úä •ôÉä]õÉÆMÉhÉÓ * EòÉÆ»þÓ Eò®úÉ ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ* Eò®úÒ•ô ZÉÉb÷hÉÒ * ¦ÉÚiÉ EòÉføÒ ¸ÉƸÉÉ®ú
**vÉÞ**
{ɇb÷•ôä ‡´É·É©ÉÉÆSÉä MÉÉåvɳýÓ * iÉä ‡jÉMÉÖhÉ +ÉEò³ýÒ * »þ‡®úxÉÉ¨É +É®úÉä³ýÒ * EòÉxÉÓ {Éb÷iÉÉÆ
iÉä =`öÒ **2**
PÉäiÉ•ôÉ +»þÆEòÉ®ú * EòÉ¨É GòÉävÉ ©ÉÉ ¨Éi¸É®úå * {ɳýiÉÒ |Éä¨É¦É®úå* +´ÉPÉä `öÉ´É ¸ÉÉÆb÷ÖxÉÒ
**3**
PÉäiÉ•ôɸÉä {ÉÖ®úÉ * ¨ÉÉ©ÉÉ ¨É¨ÉiÉÉ +ɸɮúÉ * +´ÉP©ÉÉ BEò ¸É®úÉ * {ɳýiÉÒ ®úÆMÉ nùäJÉÉäxÉÒ
**4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä tÉ´ÉÉ ¦ÉÉ´É * ‡¡ò]õä•ô ¨É‡xÉSÉÉ ¸ÉÆnùä»þ * +ÉhÉÒEò xÉ •ôMÉä `öÉ´É * EòÉÆ»þÓ

Page 111 of 1252

EòÉä`öå ˽þb÷É´Éå **5**
417
{ÉÖføå ©ÉäiÉä nùä´ÉÒ * ‡iÉSÉÒ VÉiÉÒ SÉÉ•ôÉå tÉ´ÉÒ * ¨ÉÉMÉÒ•ô ZÉÉb÷É´ÉÒ * ZÉÉb÷É ¨ÉÉxÉ
+ɺÉb÷Ò **1**
BEò´ÉÒ®úÉ +É•ôÒ +ÆMÉÉ * +ÉiÉÉÆ ‡xÉ´ÉÉ®úÒ•ô ®úÉäMÉÉ * ¨ÉÉZ©ÉÉ ¦ÉHòÉ{ÉÉ„ÉÓ ¸ÉÉÆMÉÉ * {ÉÚVÉÉ
¦ÉÉ´Éå Eò®úÉ´ÉÒ **vÉÞ**
¨ÉåføÉ ¨ÉÉ®úÉ´ÉÉ •ôÉä´Éɳý * {ÉÚVÉÉ {ÉÉ´É•ôÒ ¸ÉEò³ý * iÉÖ¨»Ó Eäò•ôå ¤É³ý * ¨ÉMÉ ¨ÉÒ `öÉ©ÉÓ
xÉ {Éb÷å **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉå ¨ÉÖ³ýÓ * •ôÉMÉ•ôÒ iÉä +É•ôÒ EÖò³ýÓ * ´ÉÆnùÖxÉÒ ¸ÉEò³ýÓ * VÉÒ´Éå ¦ÉÉ´ÉÉå
+Éä´ÉɳýÉ **3**
418
+´ÉPªÉÉ VÉä¹`öÉnùä´ÉÒ EòÉähÉ {ÉÚVÉxÉÉSÉÉ `öÉ´É * vɇ®úiÉÉÆ ‡SÉ ¦ÉÉ´É EòÉä`öå xÉÉ»þÓ¸Éå VÉÉ•ôå
**1**
‡nù¸Éä ¸Éɇ®úJÉå ¸Éɇ®úJÉå * {ɇ®ú iÉå EòÉ®úhÉÓ {Éɇ®úJÉå * iɳýÓ MÉä•ôå nùäJÉå * ´É®úÒ ]õÉä•ôä
xÉ ºÉɽþÉiÉÒ **vÉÞ**
{É]õ BEòÉ ‡„É®úÓ * ©ÉlÉɇ´ÉvÉÒxÉå i©ÉÉ ©Éä®úÒ * ¤É¸ÉEòÉ䲩ÉÉ PÉÉMÉ®úÒ b÷ä®úä ®úÉÆZÉhÉ MÉÉb÷MÉÓ
**2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉxÉÉ * ©ÉälÉå EòÉähÉÓ ¯û¸ÉÉ´Éå xÉÉ * +É{ÉÖ•ôɱ©ÉÉ ¸lÉÉxÉÉÆ * VÉälÉå i©ÉÉ ‡SÉ
„ÉÉä¦É±©ÉÉ **3**
419
JÉäSÉ®ú JÉb÷iÉ®ú * Eòɳý EòÉÆ{ÉiÉÒ +ºÉÖ®ú * xÉÉÆnùä ¦ÉÒ¨ÉÉiÉÒ®ú* {ÉÆfø®ú{ÉÖ®ú {ÉÉ]õhÉÓ
**1**
+ÉiÉÉÆ Eò®úÒ EòÉÆ ®úä »þÉEòÉ®úÉ * ¸É»þ¹É xÉɨÉå BEò¸É®úÉ * nù´É‡b÷iÉä JÉäSÉ®úÉ * +ÆMɸÉÆMÉå
vÉ°üxÉÒ **vÉÞ**
¸ÉÒiÉä VÉÉ•ôÒ ZÉb÷{ÉhÉÒ * ®úÉ»þÉhÉä ´ÉɸÉÖMÉÒS©ÉÉ ¤ÉxÉÓ * {ÉÉ´É•ôÒ VÉxÉxÉÒ * ZÉÉå‡]õ
¨ÉÉäEò‡³ý©ÉÉ Eäò„ÉÒ **2**
•ôɇ´É•ôå EòÉ´É®úå * |ɱ»þÉnùÉ ¨»è¸ÉɸÉÖ®úå * +É•ôÒ ªÉäEòºÉ®úå * nùÉÆiÉ JÉÉiÉ ®úÆMÉɺÉÒ
**3**

Page 112 of 1252

´É¸ÉÖnùä´ÉÉSÉÓ ¤Éɳýå * ¸ÉÉiÉ JÉÉnù•ôÓ V©ÉÉ Eòɳýå* +É•ôÒ ¦ÉÉäMÉ´Éä³ýä * iÉ©ÉÉ EòÉ®úhÉå iÉälÉå
**4**
{ÉÉÆb÷´Éå ¤ÉÉ{ÉÖb÷Ó * ´ÉÉVÉ Eäò•ôÓ ‡¡ò®úiÉÒ ´Éäb÷Ó * vÉÉÆ´ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ EòÉføÒ * +ÆMɸÉÆMÉå
jÉÉ»þɇ´É•ôÓ **5**
xÉɨÉÉSÉå ÊSÉiÉxÉ * iÉälÉå vÉÉÆ´ÉiÉä +É{ÉhÉ * xÉ ‡´ÉSÉɇ®úiÉÉÆ »þÒhÉ * ¦ÉÉ´É nùäJÉä VÉ©ÉÉSÉÉ
**6**
EÖò³ýÒSÉÒ EÖò³ýnùä´ÉiÉÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ɨ½ÉÆ ¨ÉÉiÉÉ * EòÉªÉ ¦ÉªÉ ¦ÉÚiÉÉÆ * Eòɳý
ªÉ¨ÉnùÚiÉÉSÉå **7**
420
nùä´ÉÒ nùä´É VÉÉ•ôÉ ¦ÉÉäMÉ ¸É®ú•ôÉ ©ÉÉ´É®úÒ * ¸ÉÉÆMÉÉ©ÉÉ nùָɮúÒ Bä¸ÉÒ xÉÉ»þÓ =®ú•ôÒ **1**
»þ‡®úxÉÉ¨É nùä´ÉxÉÉ¨É iÉÖ¨»Ò MÉÉ>ð‡xÉ©ÉÉÆ VÉÉMÉÉ * {Éå`ö´ÉhÉÒ ¨ÉÉMÉÉ xÉEòÉ `öä´ÉÚÆ ‡•ôMÉÉb÷
**vÉÞ**
„Éä´É]õÓ ¸ÉÖiÉɳýÒ ¤É®ú´ÉÒ ´ÉÉVÉ´ÉÉ´ÉÒ b÷ÉÆEò * iÉɳýÉ PÉÉ•ôÒ BEò ¸É®ú‡•ô©ÉÉSÉä „Éä´É]õÓ
**2**
MÉÖÆb÷ɳýÉ nùä´½þÉ®úÉ ¨ÉÉxÉ nùäiÉÒ ¨ÉÉxÉEò®úÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É®úÓ +ɇVÉ EòÉäb÷Ó =Mɇ´É•ôÓ
**3**
**8**
421
VÉÉ•ôÒ ZÉb÷{ÉhÉÒ JÉb÷iÉ®ú nùä´ÉiÉÉ * ¸ÉÆSÉ®ú•ôÒ +ÉiÉÉÆ ‡xÉPÉÉå xÉ©Éä **1**
¨ÉVÉ ={ÉSÉÉ®ú ZÉhÉÒ ={ÉSÉÉ®ú ZÉhÉÒ +ÉiÉÉÆ Eò®úÉ * xÉ ºÉɽþä nùֺɮúÉ ¦ÉÉ®ú EòÉƽþÓ
**vÉÞ**
xÉä>ð‡xÉ©ÉÉÆ PÉÉ•ôÉ SÉÆpù¦ÉÉMÉä ‡iÉ®úÓ * VÉÒ´ÉÉ xÉÉ»þÓ =®úÒ EòÉÆ»þÓ +ÉiÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò³ýÉå +É•ôå ´ÉiÉǨÉÉxÉ * ¨ÉÉZÉå iÉÉå ´ÉSÉxÉ +ÉSUôÉnù•ôå **3**
422
+ÆMÉÓ nùä´ÉÒ JÉä³ýä * EòÉÆ ®úä iÉÖ¨½ÉºÉÒ xÉ Eò³ýä * EòÉähÉÉSÉä ½þä SÉɳýä ºÉÖJÉ nùÖ&JÉ xÉ
¨É‡xÉiÉÉÆ **1**
¨ÉÓ iÉÉå +ÉiÉÉÆ ©ÉälÉå xÉÉ»þÓ * +Éä³ýJÉÒ ´ÉSÉxÉÉS©ÉÉ `öÉ©ÉÓ * {ÉÉ•ô]õÉSÉÉ PÉä<È * ¦ÉÉ´É JÉ®úå
•ôÉä{Éä xÉÉ **vÉÞ**

Page 113 of 1252

+É{ÉÖ•ôÉ•ôä iÉÖ¨»Ò {ÉÖ¸ÉÉ * ¸ÉÉä´ÉÉ B´©ÉÉSÉ ¸É‡®ú¸ÉÉ * ‡lÉ®úɴɱ©ÉÉ Eèò¸ÉÉ EòÉ©É VÉÉhÉÉå
‡´ÉSÉÉ®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôɦÉEòɳý * iÉälÉå xɸÉÉ´Éå „ÉÒiɳý * ¨ÉMÉ iÉè„ÉÒ ´Éä³ý * EòÉä`öå VÉÉiÉä
ºÉÉÆ{Éb÷Éå **3**
423
{ÉÉÆMÉÖ³ý VÉÉ•ôÉå nùä´ÉÉ xÉÉ»þÓ »þÉiÉ xÉÉ {ÉÉ©É * ¤Éè¸É•ôÉå VÉ©ÉÉ´É®úÒ ¸Éè®úÉ]õ iÉå VÉÉ©É *
JÉä‡]õiÉÉÆ EÖòÆ{É EòÉÆ]õÒ * JÉÖÆ]õ nù®úb÷Ò xÉ {ÉÉ»þä* +ÉvÉÉ®ú xÉÉ»þÓ ¨ÉVÉ EòÉähÉÒ * ¤ÉÉ{É xÉÉ
¨ÉɪÉä **1**
nùÉiÉä ½þÉä nùÉxÉ Eò®úÉ* VÉÉiÉå {ÉÆfø®ú{ÉÖ®úÉ * xªÉÉ ¨ÉVÉ iÉälÉ´É®úÒ * +JɨÉÉSÉÉ ºÉÉäªÉ®úÉ
**vÉÞ**
Ê»þb÷iÉÉÆ MÉ´»þÉxÉå MÉÉ * ‡„ÉhÉ•ôÉå nùÉ®úÉänùÉ®úÓ * xÉ ‡¨É³ýä ‡SÉ nùÉiÉÉ EòÉähÉÒ VÉx¨ÉnùÖ&JÉÉiÉå
´ÉÉ®úÒ *
EòÒ‡iÉÇ »þä ¸ÉÆiÉÉÆ ¨ÉÖJÉÓ * iÉÉä ‡SÉ nùÉJÉ´ÉÉ »þ®úÒ * {ÉÉÆMɳýÉÆ {ÉÉ©É nùäiÉÉä * xÉÉÆnùä
{ÉÆfø®ú{ÉÖ®úÓ **2**
©ÉÉ {ÉÉä]õÉEòÉ®úhÉå MÉÉ * VÉÉ•ôÉå {ÉÉÆMÉÒ•ôÉ VÉxÉÉ * xÉ ¸É®úä ‡SÉ ¤ÉÉ{ɨÉÉ©É ¦ÉÒEò xÉÉ»þÓ
JÉÆb÷hÉÉ *
{ÉÖføÉ®úÉ ¨»hÉiÉÒ BEò * iÉ©ÉÉ xÉÉ»þÓ Eò¯ûhÉÉ * …ÉÉxÉ »þå •ôÉMÉä {ÉÉ`öÓ * +É„ÉÉ ¤É»þÖ
nùɯûhÉÉ **3**
EòÉ©É ¨ÉÒ SÉÖEò•ôÉå MÉÉ ¨ÉÉMÉå xÉähÉ´Éä EòÉÆ»þÓ * xÉ Eò³ýä ‡SÉ {ÉÉ{É {ÉÖh©É * iÉälÉå +É`ö´É
xÉɽþÓ
¨ÉÒ ¨ÉÉVÉÒ ¦ÉÖ•ô•ôÉå MÉÉ * nùÒ{É {ÉiÉÆMÉɸÉÉä©ÉÒ * tÉ ¨ÉVÉ VÉÒ´ÉnùÉxÉ * ¸ÉÆiÉ ¨É»þÉxÉÖ¦ÉÉ´É
EòÉƽþÓ **4**
nùÖ®úÉä‡xÉ +É•ôÉå ¨ÉÒ MÉÉ * nùÖ&JÉ VÉÉ•ôå nùɯûhÉ * ©ÉÉ´É©ÉÉ ©ÉälÉ´É®úÒ
»þÉäiÉå »þå ‡SÉ EòÉ®úhÉ * nùÖ•ôÇ¦É ¦Éä]õÒ iÉÖ¨»ÉÆ * {ÉÉ©ÉÓ VÉÉ•ôå nù¯û·ÉxÉ * ‡´Éxɇ´ÉiÉÉä iÉÖEòÉ
ºÉÆiÉÉÆ * nùÉäx½þÒ Eò®ú VÉÉäb÷ÚxÉ **5**
424
nùä„É ´Éä·É xÉ´»þä ¨ÉÉZÉÉ * ¸É»þVÉ ‡¡ò®úiÉ +É•ôÉå * Eò°üÆ ºÉkÉÉ Eò´ÉhÉÉ´É®úÒ EòÉä`öå
‡¸lÉ®ú ®úɇ»þ•ôÉå *
{ÉÉ©É b÷Éä³ýä ¨»hÉiÉÉÆ ¨ÉÉZÉä * iÉÓ»þÓ Eèò¸ÉÉ ¨ÉÉäEò‡•ô•ôÉå * {É®únùä„ÉÓ xÉÉ»þÓ EòÉähÉÒ * +ÆvÉ

Page 114 of 1252

{ÉÉÆMÉÖ³ý VÉÉ•ôÉå **1**
+ÉiÉÉÆ ¨ÉÉZÉÒ Eò®úÓ ËSÉiÉÉ * nùÉxÉ nùä<È ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉ * {ÉÉ`öÓ {ÉÉä]õÓ xÉɽþÓ EòÉähÉÒ * ‡xÉ®ú´ÉÓ
ºÉVVÉxÉ ºÉÆiÉÉ **vÉÞ**
SÉÉ•ôiÉÉÆ ´ÉÉ]õ {ÉÖføå * ¦É©É ´ÉÉ]õiÉå ‡SÉkÉÓ * ¤É»þÖiÉ VÉxÉ MÉä•ôÓ xÉÉ»þÓ +É•ôÓ ¨ÉÉMÉÖiÉÓ *
xÉ nùäJÉå EòÉ©É VÉÉ•ôå* EòÉxÉ iÉ®úÒ BäEòiÉÒ * ¤Éè¸É•ôÉå ¸ÉƇvɦÉÉMÉÓ * iÉÖVÉ vÉ°ü‡xÉ ‡SÉkÉÓ
**2**
¦ÉɇEòiÉÉå Eò¯ûhÉÉ MÉÉ * VÉè¸ÉÉ ¸ÉÉƇb÷•ôÉ `öÉ´É * xÉ ¦É®úå {ÉÉä]õ EòvÉÓ xÉÉ»þÓ ‡xÉ‚Sɳý
{ÉÉ´É *
Ê»þb÷iÉÉÆ ¦ÉÉMÉ•ôÉå MÉÉ * •ôIÉ SÉÉ膩ÉÉ„ÉÒ MÉÉÆ´É * vÉ°ü‡xÉ ®úɇ»þ•ôÉå MÉÉ * »þÉ ‡SÉ ´É¸ÉiÉÉ
`öÉ´É **3**
¦É®ú´É¸ÉÉ EòÉ©É +ÉiÉÉÆ * EòÉähÉ +ɇhÉ +´É‡SÉiÉÉ * iÉè¸ÉÒ SÉ VÉÉ•ôÒ EòÒ‡iÉÇ * iÉ©ÉÉ ¨ÉVÉ
¤É½þÖiÉÉÆ *
¨»hÉ=‡xÉ ¨ÉÉ®úÓ »þÉEòÉ * ¸ÉÉä©ÉÒ {ÉÉ´Éå {ÉÖh©É´ÉÆiÉÉ * •ôÉMÉ•ôÒ ¦ÉÚEò lÉÉä®úÒ * iÉÚÆ ‡SÉ
EÞò{ÉɳýÚ nùÉiÉÉ **4**
¸ÉƇSÉiÉ ¸ÉÉÆb÷´É•ôå * EòÉÆ»þÓ »þÉäiÉå VɴɳýÓ * ‡´ÉkÉ MÉÉäiÉ {ÉÖiÉ ¨ÉÉ©ÉÉ * iÉÖ]õ•ôÒ »þä
•ôÉMÉɴɳýÒ *
‡xÉ·EòÉ¨É VÉÉ•ôÉå nùä´ÉÉ* »þÉäiÉå ¨ÉÉZÉä Eò{ÉɳýÓ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÚÆ ‡SÉ +ÉiÉÉÆ * ¨ÉÉZÉÉ
ºÉ´ÉǺ´Éå ¤É³ýÒ **5**
425
nùäJÉiÉ »þÉäiÉÉå +ÉvÉÓ ¨ÉÉMÉå {ÉÖføå ¸ÉEò³ý * ¨ÉMÉ »þä où·]õÒ MÉä•ôÒ ´É®úÒ +É•ôä {Éb÷³ý *
‡iɇ¨É®ú EòÉånù•ôå¸Éå ´ÉÉføä ´ÉÉføiÉÉÆ |ɤɳý * ¦ÉÒiÉ ¨ÉÒ VÉÉ•ôÉå nùä´ÉÉ * EòÉªÉ VªÉɱªÉÉSÉå
¡ò³ý **1**
+ÉiÉÉÆ ¨ÉVÉ où·]õÒ nùä<È * {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ ¨ÉɩɤÉÉ{ÉÉ * „É®úhÉ +É•ôÉå +ÉiÉÉÆ * ‡xÉ´ÉÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ
{ÉÉ{ÉÉ *
+ÆVÉxÉ •ôä´É´ÉÖxÉÒ* Eò®úÓ ¨ÉÉ®úMÉ ¸ÉÉä{ÉÉ * VÉÉ<ÇxÉ ‡¸Érù{ÉÆlÉå * +´ÉP©ÉÉ SÉÖEòiÉÒ JÉä{ÉÉ
**vÉÞ**
»þÉäiɸÉä JÉänù ‡SÉkÉÉ * EòÉÆ»þÓ xÉÉ`ö´Éä ‡´ÉSÉÉ®ú * VÉÉiÉ »þÉäiÉÉå VÉxÉÉ ¨ÉÉMÉå iÉÉä»þÒ
¸ÉÉƇb÷•ôÉ +ÉvÉÉ®ú *
»þÉ xÉÉ iÉÉä¸ÉÉ `öÉ´É VÉÉ•ôÉ* +´ÉPÉÉ {ɇb÷•ôÉ +ÆvÉÉ®ú * ‡¡ò®ú•ôÓ ¨ÉÉZÉÓ ¨ÉVÉ * EòÉähÉÒ
xÉ nùäiÉÒ +ÉvÉÉ®ú **2**

Page 115 of 1252

VÉÉå´É‡®ú SɳýhÉ MÉÉ * iÉÉå´É‡®ú ¨»hÉiÉÒ ¨ÉÉZÉÉ * ¨ÉɇxÉiÉÒ •ô»þÉxÉ lÉÉä®ú nùä»þ¸ÉÖJÉÉS©ÉÉ
EòÉVÉÉ *
<Ƈpù©Éå ¨Éɴɳý•ôÓ * +É•ôÉ ¤ÉÉMÉÖ•ô +ÉVÉÉ* Eèò¸ÉÉ ‡´É{É®úÒiÉ VÉÉ•ôÉ* iÉÉä ‡SÉ nùä»þ xÉ´»þä
nùÖVÉÉ **3**
MÉÖÆiÉ•ôÉå ©ÉÉ ¸ÉƸÉÉ®úå* Eèò¸ÉÉ ZÉÉ•ôÉå¸Éå +ÆvÉ* ¨ÉÒ ¨ÉÉZÉå ´ÉÉfø´ÉÖxÉÒ ¨ÉÉ©ÉÉiÉÞ·hÉäSÉÉ ¤ÉÉvÉ*
º´É‡»þiÉ xÉ ‡nù¸Éä ‡SÉ * Eäò•ôÉ +É{ÉÖ•ôÉ ´ÉvÉ * •ôÉMÉ•ôä Eòɳý {ÉÉ`öÓ * ¸É´Éå EòÉ¨É »þä
GòÉävÉ **4**
•ôÉMÉiÉÒ SÉÉ•ôiÉÉÆ MÉÉ * MÉÖhÉnùÉä·ÉÉS©ÉÉ `öå¸ÉÉ * ¸ÉÉƇb÷•ôÒ ´ÉÉ]õ ¨ÉMÉ VÉÉ•ôÉå ‡xÉ®úɳýÉ
EèòºÉÉ *
{ÉÉ»þÉiÉÉå ´ÉÉ¸É iÉÖZÉÒ * lÉÉä®úÒ Eò°üxÉÒ +É„ÉÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´Éèt®úÉVÉÉ* {ÉÆfø®úÒSªÉÉ
‡xÉ´ÉɸÉÉ **5**
426
¸É»þVÉ ¨ÉÒ +ÉÆvɳýÉ MÉÉ ‡xÉVɇxÉ®úÉEòÉ®ú {ÉÆlÉå * ´ÉÞ‡kÉ »þä ‡xÉ´ÉÞ‡kÉ VÉÉ•ôÒ VÉxÉ xÉ ‡nù¸Éä
iÉälÉå *
¨ÉÒ ¨ÉÉVÉÒ »þÉ®ú{É•ôå `öÉ©ÉÓ VÉälÉÓSÉÉ iÉälÉå* +où„©É iÉå ‡SÉ VÉÉ•ôå EòÉÆ»þÓ où„©É VÉå »þÉäiÉå
**1**
¸ÉÖJÉÒ ¨ÉÒ ‡xÉVÉ•ôÉå MÉÉ „ÉÚx©É ¸ÉÉ°ü‡xÉ iÉälÉå * ‡jÉEÚò]õ‡„ÉJÉ®úÓ MÉÉ nùÉxÉ ‡¨É³ýä +É<iÉå
**vÉÞ**
]õɇEò•ôÒ {ÉÉjÉ ZÉÉä³ýÒ vɨÉÇ+vɨÉÇ +É„ÉÉ * EòÉä±»þɳý SÉÖEò‡´É•ôÉ ‡jÉMÉÖhÉÉSÉÉ ´ÉÉä³ý¸ÉÉ *
xÉ ¨ÉÉMÉå ¨ÉÒ ¦ÉÒEò +ÉiÉÉÆ »þÉ ‡SÉ VÉÉ•ôÉ ¦É®ú´É¸ÉÉ* ´ÉÉä³ý•ôÒ ¸ÉjÉÉ´ÉÒ MÉÉ ‡iÉhÉå
{ÉÖ®ú‡´É•ôÒ <SUôÉ **2**
>ðv´ÉǨÉÖJÉå +ɳý‡´É•ôÉ ¸ÉÉä»þÆ „ɤnùÉSÉÉ xÉÉnù * +°ü{É VÉÉMɇ´É•ôÉ nùÉiÉÉ PÉä>ð‡xÉ UôÆnù *
PÉä>ð‡xÉ +É•ôÉ nùÉxÉ ‡xÉVÉiÉk´É ‡xÉVɤÉÉävÉ * ¸´É°ü{ÉÓ ¨Éä³ý‡´É•ôå xÉÉÆ´É `ö䇴ɕôÉ ¦Éänù
**3**
„ɤnù »þÉ ¤É»þÖ¸ÉÉ®ú ={ÉEòÉ®úÉSÉÒ ®úÉ„ÉÒ * ¨»hÉÉä‡xÉ SÉÉ•ô‡´É•ôÉ ¨ÉÉMÉå ©ÉäiÉÒ•ô i©ÉÉƸÉÓ *
¨ÉÉMÉÉä‡xÉ +É•ôÒ ´ÉÉ]õ ‡¸Érù+Éä³ýÒ‡SÉ iÉè¸ÉÒ * iÉ®ú•ôä iÉ®ú•ôä MÉÉ +ÉhÉÒEò »þÒ ‡´É…ÉɸÉÒ
**4**
´É¨ÉÇ iÉå BEò +É»þä oùfø vÉ®úÉ´ÉÉ ¦ÉÉ´É * VÉɇhÉ´ÉxÉÉMÉ´ÉhÉ xÉänùÒ •ôÉMÉÉä `öÉ´É *
¨½hÉÉä‡xÉ ¸ÉÆMÉ ]õÉEòÒ ¸Éä´ÉÓ +uùèiÉ ¦ÉÉ´É * iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉ ‡SÉ ¸ÉÆiÉÓ ¨ÉÉMÉå Eäò•ôÉ
={ÉÉ´É **5**

Page 116 of 1252

427
+ÉÆvɲ©ÉÉ{ÉÉÆMɲ©ÉÉÆSÉÉ BEò ‡´É`öÉä¤ÉÉ nùÉiÉÉ * |ɸɴɕôÉ ‡´É…É iÉÉä ‡SÉ ¸É´ÉÇ »þÉä©É
VÉÉhÉiÉÉ *
PÉb÷Ò ¨ÉÉäb÷Ò »þä³ýɨÉÉjÉå {ÉÉ{É{ÉÖh©É¸ÉƇSÉiÉÉ* ¦É´ÉnùÖ&JÉ EòÉähÉ ´ÉÉ®úÒ iÉÖVÉ´ÉÉÆSÉÖ‡xÉ ÊSÉiÉÉ
**1**
vɨÉÇ MÉÉ VÉÉMÉÉä iÉÖZÉÉ iÉÚÆ ‡SÉ EÞò{ÉɳýÚ ®úÉVÉÉ * VÉÉhɸÉÒ VÉÒ´ÉÓSÉå MÉÉ xÉ ¸ÉÉÆMÉiÉÉÆ ¸É»þVÉÉ
**vÉÞ**
PÉÉiÉ•ôÒ •ôÉä³ýhÉÒ MÉÉ {ÉÖÆb÷•ôÒEåò ´Éɳý´ÉÆ]õÓ * {ÉÆfø®úÒ {ÉÖh©É `öÉ´É xÉÒ®úä ¦ÉÒ´É®úä iÉ]õÓ *
xÉ nùäJÉä nùָɮúå MÉÉ * VÉÉ•ôÒ +où„©Éoù·]õÒ * ´ÉÉä³ý•ôÉ |Éä¨ÉnùÉiÉÉ Eäò•ôÒ +¨ÉÞiÉ´ÉÞ·]õÒ
**2**
+ÉhÉÒEò ={ɨÉx©ÉÖ BEò ¤Éɳý vÉÉEÖò]õå* xÉ nùäJÉä xÉ SÉ•ô´Éä VÉxÉÉ SÉÉ•ôiÉä ´ÉÉ]õä *
PÉÉiÉ•ôÒ •ôÉä³ýhÉÒ MÉÉ »þ‡®úxÉÉ¨É ¤ÉÉä¦ÉÉ]õä * {ÉÉ´É•ôÉ i©ÉÉEòÉ®úhÉå vÉÉÆ´É PÉÉiÉ•ôÒ xÉä]õå
**3**
¤Éè¸ÉÉä‡xÉ JÉÉä³ýÒ „ÉÖEò ®úÉ»þä MɦÉÇ +ÉÆvɳýÉ * „ÉÒhÉ•ôÉ ©Éä®úZÉÉ®úÒ nùÖ&JÉ +É`ö´ÉÒ ´Éä³ýÉ *
¨ÉÉMÉÒ•ô ¸ÉÉ䇸ɕôå iÉå xÉÉ ¦ÉÓ ¨»hÉä MÉÉä{ÉɳýÉ * {ÉÉ´É•ôÉ i©ÉÉEòÉ®úhÉå * •ôÉVÉ ®úɇJÉ•ôÒ
Eò³ýÉ **4**
xÉ nùäJÉä VÉÉä ªÉÉ VÉxÉÉ iɪÉÉ nùÉ´ÉÒ +É{ÉhÉÉ * ´ÉäMɳýÉ ºÉÖJÉnùÖ&JÉÉ ¨ÉÉä½þÉä ºÉÉÆb÷´ÉÒ vÉxÉÉ
*
+É{É{É®ú iÉå »þÒ xÉÉ»þÓ ¤ÉÆvÉÖ´ÉMÉÇ ¸ÉVVÉxÉÉ* iÉÖEò©ÉÉ iÉä ‡SÉ {É®úÒ VÉÉ•ôÒ {ÉÉ´Éå xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ
**5**
428
¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉ iÉÖVÉEòÉ®úhÉå ¨Éä•ôÉå VÉÒiÉÉ ‡SÉ Eèò¸ÉÒ * ‡xÉ·EòÉ¨É ¤ÉÖrùÒ `öä•ôÒ SɳýhÉ xÉÉ»þÓ
iɪÉɺÉÒ *
xÉ SÉ•ôiÉÒ »þÉiÉ {ÉÉ©É où‡·]õ ‡¡ò®ú•ôÒ Eèò¸ÉÒ* VÉÉhÉiÉÉÆ xÉ nùäJÉÉå MÉÉ IÉ®ú +ɇhÉ
+IÉ®úɺÉÒ **1**
‡´É`öÉä¤ÉÉ nùÉxÉ nùä MÉÉ iÉÖZ©ÉÉ ¸Éɇ®úJÉå xÉɨÉÉ * EòÒ‡iÉÇ »þä ´ÉÉJÉɇhÉ•ôÒ lÉÉä®ú ´ÉÉfø•ôÒ
ºÉÒ¨ÉÉ **vÉÞ**
¦ÉÖ‡Hò ¨ÉÖ‡Hò iÉÚÆ ‡SÉ BEò »þÉä‡¸É ‡¸ÉrùÒSÉÉ nùÉiÉÉ * ¨»hÉÉä‡xÉ ¸ÉÉÆb÷´É•ôÒ „ÉÉäEò ¦É©É
•ôVVÉÉ ÊSÉiÉÉ *

Page 117 of 1252

¸É´ÉǸ´Éå i©ÉÉMÉ Eäò•ôÉ vÉÉÆ´É PÉÉiÉ•ôÒ +ÉiÉÉÆ* EÞò{ÉÉnùÉxÉ nùä<È nùä´ÉÉ ©Éä=‡xÉ ¸ÉɨÉÉä®úÉ
+ÉiÉÉÆ **2**
¸ÉƸÉÉ®ú¸ÉÉMÉ°ü MÉÉ ¦É´ÉnùÖ&JÉÉSÉå ¨ÉÚ³ý * VÉxÉ´ÉÉnù +ÆlɯûhÉ ¨ÉÉVÉÒ Eäò•ôä <ÆMɳý *
<Ƈpù©Éå ´ÉXÉPÉÉiÉå iÉ{Éä =·hÉ ´É®úÒ VÉɳý * ¸ÉÉ䇸ɕôå EòÉ©É Eò°üÆ nùÖ¦ÉÇ®ú »þä SÉÉÆb÷ɳý
**3**
‡iÉ»þÓ •ôÉäEòÓ iÉÖZÉå xÉÉ¨É ´ÉÞIÉ {ɱ•ô´É „ÉÉJÉÉ * ´ÉåPÉ•ôÉå ´É‡®ú JÉÉäb÷É ¦ÉÉ´É vÉ°ü‡xÉ ]õåEòÉ
*
VÉÉhÉ´ÉÒ xÉ®úxÉÉ®úÒ VÉÉMÉÉä vÉ®ú¨É •ôÉäEòÉÆ * {ÉÉ´ÉiÉÒ {ÉÖh©É´ÉÆiÉ ¸ÉÉä<Ç +ɨÉÖ‡SÉ©Éä »þÉEòÉ
**4**
xÉÉ`ö´Éä +É{É{É®ú +ÉiÉÉÆ EòÉ©É ¤ÉÉ Eò°üÆ * ¸Éɇ®úJÉÉ ¸ÉÉä<¸É´ÉÉ »þÉ®ú{É•ôÉ ‡´ÉSÉÉ°ü *
PÉÉiÉ•ôÉ ©ÉÉäMÉIÉä¨É iÉÖVÉ +É{ÉÖ•ôÉ ¦ÉÉ°ü * iÉÖEò©ÉÉ „É®úhÉÉMÉiÉÉ nùä<È +¦É©ÉEò°ü **5**
´ÉɺÉÖnäù´É - +¦ÉÆMÉ 6
429
¨ÉxÉÖ ®úÉVÉÉ BEò nùä»þ{ÉÖ®úÒ * +¸Éä xÉÉÆnùiÉÖ i©Éɇ¸É nùÉäPÉÒ xÉÉ®úÒ*
{ÉÖjÉ {ÉÉèjÉ ¸ÉÆ{ÉzÉ ¦ÉÉ®úÒ * iÉähÉå EÞò{ÉÉ Eäò•ôÒ +ɨ»ÉÆ´É®úÒ MÉÉ **1**
¨»hÉ=‡xÉ +É•ôÉå ©ÉÉ nùä„ÉÉ * »þÉäiÉÉå xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ ¦ÉÖ•ô•ôÉå ‡nù„ÉÉ *
nùÉiÉÉ iÉÉä ¨ÉVÉ ¦Éä]õ•ôÉ <SUôÉ * ©Éä=‡xÉ ¨ÉÉ®úMÉ nùɇ´É•ôÉ ¸É‡®ú¸ÉÉ MÉÉ**vÉÞ**
¸É´Éå PÉä=‡xÉ SÉÉèPÉäVÉhÉ * +É•ôÉ EÖò¨É®ú ¸ÉÖ•ôIÉhÉ *
Eòb÷ä SÉÖEò´ÉÖ‡xÉ EòÉÆ]õ´ÉhÉ* BäEòÉ +ɇhÉ•ôÒ iÉÓ EòÉähÉ EòÉähÉ MÉÉ **2**
{ÉÖføå ¦ÉHòÒxÉå vɇ®ú•ôå »þÉiÉÓ* ¨ÉÉMÉå YÉÉxÉ ´Éè®úÉM©É vɨÉÇ ©ÉäiÉÒ *
‡¸lÉ®ú Eäò•ôÓ VÉÓ +ÉSÉ{ɳýå »þÉäiÉÓ * ‡¸Érù +ÉhÉÖ‡xÉ •ôɇ´É•ôÓ {ÉÆlÉÓ MÉÉ **3**
Eäò•ôä ={ÉEòÉ®ú ¸ÉÉÆMÉÉå EòÉ©É * ¤ÉÉ{É xÉ Eò®úÒ Bä¸ÉÒ ¨ÉÉ©É *
vɨÉç i©ÉÉS©ÉÉ nùä‡JÉ©Éä•ôä {ÉÉ©É * ‡nù•ôå +JÉ©É ¦É©É ´Éɯû‡xÉ nùÉxÉ MÉÉ **4**
½þÉäiÉÉå {ÉÒb÷iÉ Ë½þb÷iÉÉÆ MÉÉÆ´É * {ÉÉä]õ ¦É®úäxÉÉ ®úɽþɴɪÉÉ `öÉ´É *
iÉÉä ©ÉähÉå +´ÉPÉÉ ¸ÉÆnùä»þ * ¨»hÉä ¡äò‡b÷©Éä•ôÉ iÉÖEò©ÉÉSÉÉ ¤ÉÆvÉ´É MÉÉ **5**
430
MÉÉiÉÉå ´ÉɸÉÖnùä´É ¨ÉÓ BäEòÉ * ‡SÉkÉ `öä´ÉÖ‡xÉ `öÉ©ÉÓ ¦ÉÉ´Éå BEòÉ*
b÷Éä³ýä ZÉÉEÖò‡xÉ ®úÉjÉ Eò°üÆ xÉEòÉ * Eòɳý Eò®úÒiÉ ¤Éè¸É•ôÉ •ôäJÉÉ MÉÉ **1**

Page 118 of 1252

®úÉ¨É ®úÉ¨É ¸¨É®úÉ +ÉvÉÓ * •ôÉ»þÉä Eò®úÉ MÉÉÆ`ö PÉÉ•ôÉ ¨ÉÚ³ý¤ÉÆnùÓ *
¸ÉÉÆb÷É´ÉÉ =‡MÉ©ÉÉ ={ÉÉvÉÒ * •ôIÉ •ôÉ´ÉÖ‡xÉ ®úÉ»þÉ MÉÉäÊ´ÉnùÓ MÉÉ **vÉÞ**
Bä¸ÉÉ +±{É ¨ÉÉxÉ´ÉÒ nùä»þ * „ÉiÉ MɇhÉ•ôå +vÉÇ ®úÉjÉ JÉÉ©É *
{ÉÖføå ¤ÉÉ•ôi´É {ÉÒb÷É ®úÉäMÉ IÉ©É * EòÉ©É ¦ÉVÉxÉɇ¸É =®ú•ôå iÉå {Éɽþå MÉÉ **2**
IÉhɦÉÆMÉÖ®ú xÉÉ»þÓ ¦É®ú´É¸ÉÉ* ´»þÉ ®úä ¸ÉÉ´ÉvÉ ¸ÉÉäb÷É ¨ÉÉ©ÉÉ +É„ÉÉ *
xÉ Sɳýä ¤É³ý {Éb÷ä•ô ¨ÉMÉ ¡òɸÉÉ * {ÉÖføå »þÖ„ÉÉ®ú lÉÉä®ú +É»þä ´ÉÉä³ý¸ÉÉ MÉÉ **3**
EòÉÆ»þÓ lÉÉäb÷å ¤É»þÖiÉ •ôÉMÉ{ÉÉ`ö * Eò®úÉ ¦É‡Hò ¦ÉÉ´É vÉ®úÉ ¤É³ýEò]õ *
iÉxÉ ¨ÉxÉ v©ÉÉxÉ •ôÉ´ÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ xÉÒ]õ * VÉ®ú +¸Éä•ô Eò®úhÉå MÉÉäb÷ „Éä´É]õ MÉÉ **4**
‡´Éxɇ´ÉiÉÉå ¸ÉEò³ýÉÆ VÉxÉÉÆ * Eò®ú VÉÉäb÷Ö‡xÉ lÉÉä®úÉÆ •ôÉ»þxÉÉÆ *
nùÉxÉ <iÉÖ•ôå tÉ ¨ÉVÉ nùÒxÉÉ * ¨»hÉä iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ ®úÉ¨É ¨»hÉÉ MÉÉ **5**
431
MÉä•ôä ]õ³ý•ôä {ÉÉ»þÉ®ú iÉÒxÉ * EòÉ©É ‡xÉnù¸ÉÖ®úÉ +ZÉÚxÉ *
VÉÉMÉä »þÉä=‡xÉ Eò®úÉ EòÉÆ»þÓ nùÉxÉ * xÉEòÉ BäEòÉä‡xÉ ZÉÉEòÉå •ôÉäSÉxÉ MÉÉ **1**
»þ®úÒ ®úÉ¨É EÞò·hÉ ´ÉɸÉÖnùä´ÉÉ * VÉÉhɇ´ÉiɸÉå VÉxÉÉ *
‡SÉ{ɲ©ÉÉ ]õɳý »þÉiÉÓ ¨ÉÖJÉÓ PÉÉä·É * xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ MÉÉ **vÉÞ**
VÉå ]õÉEäò•ô EòÉähÉÉ EòÉƽþÓ * ¡ò³ý {ÉÖ¹{É +lÉ´ÉÉ iÉÉäªÉ *
tÉ {É®úÒ ¨ÉÒ¸É PÉä>ðÆ xÉEòÉ ¦ÉÉ<Ç * {ÉÖføå ‡´Éx¨ÉÖJÉ »þÉäiÉÉÆ ¤É®úå xÉÉ»þÓ MÉÉ **2**
nùä´ÉÉEòÉ®úhÉå ¦ÉÉ´É iɸ¨ÉÉiÉ * tÉ´Éå xÉ •ôMÉä ¡òÉ®ú¸Éå ‡´ÉkÉ*
VÉÉ•ôå BEò ‡SÉkÉ iÉ®úÒ ¤É»þÖiÉ * iÉä´Éfø¬É¸ÉÉ`öÓ xÉEòÉ Eò°üÆ ´ÉÉiÉÉ»þÉiÉ MÉÉ **3**
+É•ôÉå ©ÉälÉ´É®úÒ ¤É»þÖ ¸ÉÉ©ÉɸÉå * Eò‡®úiÉÉÆ nùÉxÉ »þå ‡SÉ ¨ÉÉMÉÉ´É©ÉɸÉ*
xÉEòÉ ¦ÉÉ®ú PÉä>ðÆ Eò°üÆ ‡xÉ®úÉ¸É * vɨÉÇ ¸ÉÉ®ú¡ò³ý ¸ÉƸÉÉ®úÉ¸É MÉÉ **4**
+ÉiÉÉÆ ¨ÉÉMÉÖiÉÉ ©Éä<Ç•ô ¡äò®úÉ * »þå iÉÉå PÉb÷ä ©ÉÉ xÉMÉ®úÉ *
¨½hÉä iÉÖEòªÉɤÉÆvÉÖ vÉ®úÉ * +Éä³ýJÉÒ xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ VÉÉ•ô +PÉÉä®úÉ MÉÉ **5**
432
®úÉ¨É ®úÉ¨É nùÉäxÉÒ +IÉ®úå * ¸ÉÖ•ô¦É +ɇhÉ ¸ÉÉä{ÉÉ®úå * VÉÉMÉÉ ¨ÉɇMÉ•ôä {ÉÉ»þÉ®úå *
¸Éä´É‡]õSÉå MÉÉäb÷ iÉå ‡SÉ JÉ®úå MÉÉ **1**
®úÉ¨É EÞò·hÉ ´ÉɸÉÖnùä´ÉÉ * VÉÉhÉ´ÉÒ VÉxÉɇ¸É * ´ÉÉVÉ´ÉÒ ‡SÉ{ɇ³ý©ÉÉ * ]õɳý PÉÉMɆ©ÉÉPÉÉä·Éå
MÉÉ **vÉÞ**
MÉÉ©É ´ÉɸÉÖnùä´É ´ÉɸÉÖnùä´ÉÉ * ‡¦ÉzÉ xÉÉ»þÓ +ɇhÉEòÉ xÉÉÆ´ÉÉ * nùÉxÉ VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ Eò®úÓ

Page 119 of 1252

+É´ÉÉ * xÉ `öä´ÉÓ =®úÓ EòÉƽþÓ `öä´ÉÉ MÉÉ **2**
BEò ´Éä³ýÉ VÉÉhɇ´ÉiÉÒ * vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ ®úÉ»þÉ ‡SÉkÉÓ * xÉäPÉå ¦ÉÉ®ú ¸ÉÉÆb÷Ó EòɨÉÉ »þÉiÉÓ*
xÉÒVÉ PÉä=‡xÉ ‡¡ò®úiÉÒ MÉÉ **3**
ºÉÖ{ÉÉjÉÓ ºÉ´ÉÇ ¦ÉÉ´É * ¨ÉÒ iÉÉå ºÉ´ÉÇ ´ÉɺÉÖnùä´É * VÉÉhÉiÉÒ EÞò{ÉɳýÖ ºÉÆiÉ ¨É½þÉxÉÖ¦ÉÉ´É *
VÉ©ÉÉ ‡¦ÉzÉ ¦Éänù xÉÉ»þÓ `öÉ´É MÉÉ **4**
„ÉÚ®ú nùÉxÉ VÉÒ´Éå =nùÉ®ú * xÉÉ»þÓ ´ÉɸÉÖnùä´ÉÒ ‡´É¸É®ú * EòÒ‡iÉÇ ´ÉÉføä SÉ®úÉSÉ®ú * iÉÖEòÉ
¨½hÉä iɪÉÉ xɨɺEòÉ®ú MÉÉ **5**
433
¤ÉÉä•ô ¤ÉÉä•ôä +¤ÉÉä•ôhÉä * VÉÉMÉå ¤ÉÉ»þä®ú +ÉÆiÉ ‡xÉVÉä•ôå * Eèò¸Éå PÉ®úÉÆiÉ PÉ®úEÖò•ô Eäò•ôå *
xÉähÉÉå +ÉÆvÉÉ®ú xÉÉ =VÉäb÷•ôå MÉÉ **1**
´ÉɸÉÖnùä´É Eò‡®úiÉÉå ¡äò®úÉ * ´Éɇb÷©ÉÉÆiÉ ¤ÉÉ»þä®ú nùÉ®úÉ * EòÉähÉÒ EòÉƽþÓ iÉ®úÒ nùÉxÉ Eò®úÉ *
VÉÉ¤É xÉänùÉ iÉ®úÒ VÉÉiÉÉå ºÉɨÉÉä®úÉ MÉÉ **vÉÞ**
»þÉiÉÓ ]õɳý Ênùb÷Ò ¨ÉÖJÉÓ MÉÉhÉå* MÉVÉ®ú »þÉäiÉÉä ¤É»þÖ ¨ÉÉä]õ¬ÉxÉå * xÉÉ»þÓ ‡xɴɇb÷•ôÓ
lÉÉä®ú•ôÉ»þÉxÉå * xÉEòÉ ‡xÉVÉÉå ‡¦ÉEäòS©ÉÉ ¦ÉähÉå MÉÉ **2**
¨ÉÒ ´ÉɺÉÖnùä´É iÉi´ÉiÉÉ * Eò³ýÉå ©Éä<Ç•ô ‡´ÉSÉɇ®úiÉÉÆ* +É»þä `öÉ=EòÉ ¸É¦ÉÉM©ÉÉ ¸ÉÆiÉÉÆ *
xÉɽþÓ nùÖVÉÉ +ÉhÉÒEò ¨ÉÉMÉiÉÉ MÉÉ **3**
EòÉ©É VÉÉMÉɇSÉ ‡xÉVÉ•ôɸÉÒ * ¸ÉÖxÉå VÉÉMÉÉäxÉ nùÉ®úÉ{ÉɸÉÓ iÉÖZ©ÉÉ ‡»þiÉÉ{ÉÉ`öÓ Eò®úÒ ´©ÉɸÉ
´ªÉɺÉÒ * ¦Éä]õÒ xÉ PÉäºÉÒ ´ÉɺÉÖnùä´ÉɺÉÒ MÉÉ **4**
BäºÉå VÉÉMɇ´É•ôå +´ÉPÉå VÉxÉ * »þÉäiÉå ¸ÉƇSÉiÉ iÉÓ»þÓ Eäò•ôå nùÉxÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä nù֤ɳýÓ
EòÉähÉEòÉähÉ * MÉä•ôÓ ´ÉɸÉÖnùä´ÉÉ ‡´É¸É°üxÉ MÉÉ **5**
434
®úɨÉEÞò·hÉ MÉÒiÉÒ MÉÉiÉ * ]õɳý ‡SÉ{ɳý¬É ´ÉÉVÉ´ÉÒiÉ * UôÆnùå +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ xÉÉSÉiÉ *
xÉÒVÉ PÉä>ð‡xÉ ‡¡ò®úiÉ MÉÉ **1**
VÉxÉÓ ´ÉxÉÓ ½þÉ +´ÉPÉÉ nùä´É * ´ÉɺÉxÉäSÉÉ ½þÉ {ÉÖºÉÉ´ÉÉ `öÉ´É * ¨ÉMÉ ´ÉÉä³ýMÉiÉÒ ´ÉɺÉÖnùä´É *
BäºÉÉ ¨ÉxÉÓ ´ÉºÉÚÆ tÉ´ÉÉ ¦ÉÉ´É MÉÉ **vÉÞ**
‡xÉVÉ nùɸÉÉSÉÒ lÉÉä®ú +É´Éb÷Ò * ´ÉɸÉÖnùä´Éɇ¸É •ôÉMÉ•ôÒ MÉÉäb÷Ò * ¨ÉÖJÉÓ xÉÉ¨É =SSÉÉ®úÒ
PÉb÷ÉäPÉb÷Ó * BäºÉÒ Eò®úÉ ½þä ´ÉɺÉÖnùä´ÉVÉÉäb÷Ò MÉÉ **2**
+´ÉPÉÉ ¸ÉÉ°ü‡xÉ ¸Éä´É]õ VÉÉ•ôÉ * |É©ÉixÉ xÉ SÉ•ôä EòÉÆ»þÓ Eäò•ôÉ * VÉÉMÉÉ »þÉä<È ¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ
ZÉÉä{Éä•ôÉ * nùÉxÉ nùä<È ´ÉɸÉÖnùä´ÉÉ•ôÉMÉÉ **3**

Page 120 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä ®úä vÉx©É i©ÉÉSÉå ‡VÉhÉå * VÉÓ»þÓ PÉÉiÉ•ôå ´ÉɸÉÖnùä´ÉÉ nùÉxÉ* i©ÉÉ•ôÉ xÉ •ôMÉä
©ÉähÉå VÉÉhÉå * VÉÉ•ôå ´ÉɸÉÖnùä´ÉÓ ®úÉ»þhÉä MÉÉ **4** *6**
MÉÉÆ´ÉMÉÖÆb÷ - +¦ÉÆMÉ 1
435
+ɨ»Ò VÉÉ•ôÉå MÉÉÆ´ÉMÉÖÆb÷ * +´ÉP©ÉÉ {ÉÖÆb÷ ¦ÉÚiÉÉƸÉÒ **1**
nùָɮúå iÉå JÉä³ýÉå +É•ôå * BEòÉ ¤ÉÉä•ôä iÉÉä ‡¨É©ÉÉÆ **vÉÞ**
+´É‡PÉ©ÉÉÆSÉÉ ©Éä>ðÆ •ôÉMÉ * xÉänùÚÆ +ÆMÉ ‡„É´ÉÉ©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä JÉÖÆ]õÚÆ xÉÉnù * ËVÉiÉÚÆ ´ÉÉnù ºÉiÉÔxÉå **3**
**1**
VÉÉäMÉÒ - +¦ÉÆMÉ 1
436
VÉMÉ VÉÉäMÉÒ VÉMÉ VÉÉäMÉÒ * VÉÉMÉVÉÉMÉä ¤ÉÉä•ôiÉÒ **1**
VÉÉMÉiÉÉ VÉMÉnùä´É * ®úÉJÉÉ EòÉƽþÓ ¦ÉÉ´É **vÉÞ**
+´ÉPÉÉ IÉäjÉ{Éɳý * {ÉÚVÉÉ ºÉEò³ý **2**
{ÉÚVÉÉ{ÉÉjÉ EòÉÆ»þÓ * ¡ò•ô {ÉÖ·{É iÉÉä©É **3**
¤É»þÖiÉÉÆ ‡nù¸ÉÉÆ ¡äò®úÉ * +É•ôÉ ©ÉÉ xÉMÉ®úÉ **4**
xÉEòÉ PÉä>ðÆ ¦ÉÉ®ú * vɨÉÇ iÉÉä ‡SÉ ¸ÉÉ®ú **5**
iÉÖEòÉ ¨ÉÉMÉä nùÉxÉ * tÉ VÉÒ +xÉxªÉ **6**
**1**
ºÉ®ú´ÉnùÉ - +¦ÉÆMÉ 1
437
BEòÉ MÉÉ B ¦ÉÉ<Ç * ¸É®ú´ÉnùÉ ¸ÉÉÆMÉiÉÉä EòÉ<Ç * ©ÉälÉå xÉÉb÷ä•ô ¨ÉÉ<Ç * nùÉäPÉÉÆ {ÉÖjÉÉÆSÉÒ *
iÉä Eò‡®úiÉÒ ‡iÉSÉÒ ‡´É]õƤÉxÉÉ * +´ÉP©ÉÉ |ɇ¸Érù VÉxÉÉ * BEò xÉ ¨Éɇ®úiÉÉÆ „ÉÉ»þÉhÉÉ *
iÉÉä VÉÉhÉÉ ºÉÖJÉ xÉ {É´Éä **1**
+ÉhÉÒEò BäEòÉ MÉÉ B * ºÉ®ú´ÉnùÉ ºÉÉÆMÉiÉÉä EòÉªÉ * JÉ®úå ‡SÉ ¤ÉÉä•ôä iÉÉä VÉÉ©É*
xÉ®úEòɨÉvªÉå +vÉÉäMÉiÉÒ *
»þå SÉÉèPÉÉÆS©ÉÉ ¨ÉÖJÉå * ¨ÉxÉÉ +ÉhÉÉ´Éå ¸ÉÖJÉå* +´ÉPÉÓ SÉÖEòiÉÒ nùÖ&JÉå * JÉÉä]õå ¤ÉÉä•ôÉ
xÉ®úxÉÉ®úÒ **vÉÞ**

Page 121 of 1252

+ÉhÉÒEò xÉÉb÷ä•ô BEò VÉÉhÉ * ¸É®ú´ÉnùÉ ¤ÉÉä•ôiÉÉä ´ÉSÉxÉ * VÉÉMÉå ¨ÉÉZÉå ¨»hÉÉäxÉ *
{ɇb÷•ôå JÉÉxÉ iÉ©ÉÉ PÉ®úÓ *
¨»hÉÉäxÉ xÉ ¨»hÉÉ ¨ÉÉZÉå EòÉÆ»þÓ * ‡xÉVÉÓ ‡xÉVÉÉ ¸ÉÖJÉå `öÉ©ÉÓ * ©ÉixÉ »þÉä<Ç•ô iÉ<È *
SÉÉä®úÉ`öÉ©ÉÓ ‡´É…ÉÉ¸É **2**
+ÉhÉÒEò BEòÒ {É®úÒ * ¸É®ú´ÉnùÉ ¸ÉÉÆMÉiÉÉä lÉÉä®úÒ * nùÖ&JÉ {ÉÉ´Éä•ô xÉÉ®úÒ * {ɇiɵÉiÉÉ
ªÉɨÉvÉÓ *
{ÉÉÆSÉÉÆxÉÓ ‡nùvÉ•ôÒ »þÉiÉÓ * ¨»hÉÉä‡xÉ xÉ ¨ÉxÉÉ´ÉÒ ‡xɇ‚SÉiÉÒ * {É®ú{ÉÖ¯û·ÉÓ »þÉä©É ®úiÉÒ *
ºÉÖJÉMÉiÉÒ iÉä {ÉÉ´Éä **3**
BEòÒ {É®úÒ * ¸É®ú´ÉnùÉ ¸ÉÉÆMÉiÉÉä iÉå Eò®úÓ * nùÉxÉ nùäiÉÉÆ VÉÉä xÉ ´ÉÉ®úÒ * xÉ´»þä ¦É•ôÉ
¦É•ôÉ iÉÉä iÉÖEòÉ ¨»hÉä +É<Ç *
ªÉälÉå xÉÉÆ´É EòÉ<Ç * ºÉÉÆMɺÉÒ iÉå `öɪÉÓ * ¨É®úÉä ®úÉÆb÷äSÉå **4**
**1**
¨ÉÖÆføÉ - +¦ÉÆMÉ 3
438
¸ÉƤÉÉ•ô ©ÉÉ®úÉ ={É®ú iÉ•ôå nùÉäx»þÉä ¨ÉÉ®úEòÒ SÉÉä]õ * xÉVÉ®ú Eò®úä ¸ÉÉä »þÒ ®úÉJÉä {É…ÉÉ
VÉÉ´Éä •ôÖ]õ **1**
{©ÉÉ®ú JÉÖnùÉ<Ç ®úä ¤ÉɤÉÉ ‡VɇEò®ú JÉÖnùÉ<Ç **vÉÞ**
=b÷ä EÖònùä føÖÆMÉ xÉSÉÉ´Éä +ÉMÉ•ô ¦ÉÖ•ôxÉ {©ÉÉ®ú * •ôb÷¤Éb÷ JÉb÷¤Éb÷ EòÉÆ»þäEòÉÆ JÉSÉ•ôÉ´ÉiÉ
¦ÉÉ®ú **2**
Eò»þä iÉÖEòÉ SÉ•ôÉä BEòÉ »þ¨É ‡VÉx»þÉåEäò ¸ÉÉiÉ * ‡¨É•ôÉ´Éä iÉÉä =¸Éä nùäxÉÉ iÉÉä »þÒ SÉføÉ´Éä
½þÉiÉ **3**
439
¸É¤É ¸ÉƤÉÉ•ô ¦©ÉÉxÉä •ôÉéføä JÉb÷É Eäò>ðÆ MÉÖÆMÉ * ¨É‡nù®úlÉÒ ¨ÉiÉÉ »þÖ´ÉÉ ¦ÉÖ‡•ô {ÉÉb÷Ò ¦ÉÆMÉ
**1**
+É{ɸÉEÖòÆ ¸ÉƤÉÉ•ô +É{ɸÉEÖòÆ ¸ÉƤÉÉ•ô * ¨ÉÖÆføä JÉÖ¤É ®úÉJÉ iÉÉ•ô * ¨ÉÖ‡lÉ´ÉÉ䇻þ ¤ÉÉä•ôÉ xÉ»þÓ
iÉÉä Eò°üÄMÉÉ »þÉ•ô **vÉÞ**
+É´É•ôEòÉ iÉÉä {ÉÒUôå xÉ»þÓ ¨ÉÖnù•ô ‡¤É¸É®ú VÉÉ©É * ‡¡ò®úiÉä xÉ»þÓ •ôÉVÉ ®úÆb÷Ò MÉvÉä MÉÉäiÉä
JÉÉªÉ **2**
‡VÉx»þÉä JÉɇiÉ®ú <iÉxÉÉ »þÉäiÉÉ ¸ÉÉä xÉ»þÓ iÉÖZÉä ¤Éä¡òÉ¨É * =SÉÉ VÉÉä®úÉä ‡•ô©ÉÉ iÉÖƤÉÉ iÉÖƤÉÉ

Page 122 of 1252

¤ÉÖ®úÉ EòÉ¨É **3**
‡xÉEò•ô VÉÉ´Éä ‡SÉEò•ô VÉÉä®úÉä ¨ÉÖÆføä ‡nù•ônùÉ®úÒ * VɤÉÉxÉÒEòÒ UôÉäb÷ nùä ¤ÉÉiÉ ‡¡ò®ú BEò
iÉÉ®úÒ **4**
Eò½þä iÉÖEòÉ ‡¡ò¸É•ô ¯ûEòÉ ¨Éä®úäEòÉä nùÉxÉ nùäJÉ * {ÉEòb÷ vÉEòÉ MÉÉÆb÷MÉÖb÷PÉÒ ¨ÉÉ®ú SÉ•ôÉ>ðÆ
+É•ôäJÉ **5**
440
+É´É•ô xÉÉ¨É +ɱ•ôÉ ¤Éb÷É •ôäiÉä ¦ÉÖ•ô xÉ VÉÉ©Éä * <•ôÉ¨É i©ÉÉEòÉ•ôVɨÉÖ{É®úiÉÉ»þÉÒ iÉÖƤÉ
¤ÉVÉɪÉä **1**
+ɱ•ôÉ BEò iÉÖÆ xɤÉÒ BEò iÉÖÆ **vÉÞ**
EòÉ]õiÉå ‡¸É®ú {ÉÉ´ÉÉå »þÉiÉ xÉ»þÓ VÉÒ´É =®úÉ©Éä * +ÉMÉ•ôä nùäJÉä ‡{ÉUô•ôä ¤ÉÖZÉä * +É{Éå
½þVÉÖ®ú +ɪÉå **2**
ºÉ¤É ºÉ¤É®úÒ xÉSÉÉ´É ¨ªÉÉxÉä * JÉb÷É +É{ÉxÉÒ ºÉÉiÉ * ½þÉiÉ {ÉÉ´ÉÉå ®úJÉiÉä VɤÉÉ¤É * xɽþÓ
+ÉMÉ•ôÒ ¤ÉÉiÉ **3**
¸ÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç ¤ÉVÉÉ®ú xÉ»þÓ * ¸É¤É ‡»þ ‡xÉ®úSÉä •ôÉ´É * xÉx»þÉ ¤Éb÷É xÉ»þÓ EòÉä©Éä BEò `öÉä®ú
‡¨É•ôÉ´É **4**
BEò iÉÉ®ú xÉ»þÓ {©ÉÉ®ú * VÉÒ´ÉiÉxÉEòÒ +É¸É * Eò»þä iÉÖEòÉ ¸ÉÉä ‡»þ ¨ÉÖÆføÉ *
®úÉJɇ•ô©Éä {ÉÉ©ÉäxÉ{ÉÉ¸É **5**
**3**
b÷Éä<Ç ¡òÉäb÷É - +¦ÉÆMÉ 1
441
iÉ¨É ¦ÉV©ÉÉ©É iÉä ¤ÉÖ®úÉ ‡VÉEòÒ®ú iÉä Eò®úä * ºÉÒ®ú EòÉ]õä >ð®ú EÖò]õä iÉɽþÉÆ ºÉ¤É b÷®úä
**1**
iÉɽþÉÆ BEò iÉÖ ½þÒ iÉɽþÉÆ BEò iÉÖ ½þÒ * iÉɽþÉÆ BEò iÉÖ ½þÒ ®úä ¤ÉɤÉÉ ½þ¨Éå iÉÖ¨½å xɽþÓ
**vÉÞ**
‡nùnùÉ®ú nùäJÉÉä ¦ÉÖ•ôä xÉ»þÓ ‡Eò„Éä {ÉUôÉxÉä EòÉä©Éä * ¸ÉSÉÉ xÉ»þÓ {ÉEòb÷ÖÆ ¸ÉEäò ZÉÖ]õÉ ZÉÖ]õä
®úÉäªÉä **2**
‡Eò¸Éä Eò»þä ¨Éä®úÉ ‡Eòx»þä ¸ÉÉiÉ ‡•ô©ÉÉ ¦ÉÉ¸É * xÉ»þÓ ¨Éä•ôÉä ‡¨É•ôä VÉÒ´ÉxÉÉ ZÉÖ]õÉ ‡Eò©ÉÉ
xÉÉºÉ **3**
¸ÉÖxÉÉä ¦ÉÉ<Ç Eèò¸ÉÉ iÉÉä »þÒ * »þÉä©É iÉè¸ÉÉ »þÉä©É * ¤ÉÉ]õ JÉÉxÉÉ +ɱ•ôÉ Eò»þxÉÉ BEò¤ÉÉ®úÉÆ
iÉÉä ½þÒ **4**

Page 123 of 1252

¦É•ôÉ ‡•ô©ÉÉ ¦ÉäEò ¨ÉÖÆføä * +É{ÉxÉÉ xÉ¡òÉ nùäJÉ * Eò½þä iÉÖEòÉ ºÉÉä ½þÒ ºÉÆEòÉ *
»þÉEò +ɱ•ôÉ BEò **5**
**1**
¨É•ôÆMÉ - +¦ÉÆMÉ 1
442
xÉVÉ®ú Eò®úä ¸ÉÉä »þÒ ÊVÉEäò ¤ÉɤÉÉ nùÖ®úlÉÒ iɨÉɸÉÉ nùäJÉ * •ôEòb÷Ò ¡òÉƸÉÉ •ôäEò®ú ¤Éè`öÉ
+ÉMÉ•ôä `öEòhÉ ¦ÉäJÉ **1**
EòÉ»þä ¦ÉÖ•ôÉ BEò nùäJÉiÉ +ÉÆJÉÉä ¨ÉÉ®ú iÉb÷ÉÆMÉÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú **vÉÞ**
nù¨É®úÒ SɨɮúÒ VÉÉä xÉ®ú ¦ÉÖ•ôÉ* ¸ÉÉäiÉ +ÉPÉÉä ‡»þ •ôiÉ JÉÉ©Éä **2**
xɇ»þ ¤ÉÖ•ôÉ´ÉiÉ ‡Eò¸Éä ¤ÉɤÉÉ +É{É ‡»þ ¨ÉiÉ VÉÉ©Éä * Eò»þä iÉÖEòÉ =¸É +¸ÉÉEäò
¸ÉÆMÉ ‡¡ò®ú‡¡ò®ú MÉÉänùä JÉÉ©Éä **3** **1**
nù®ú´ÉäºÉ -+¦ÉÆMÉ 1
443
+±•ôÉ Eò®úä ¸ÉÉä »þÉä©É ¤ÉɤÉÉ Eò®úiÉÉ®úEòÉ ‡¸É®úiÉÉVÉ * MÉÉ= ¤ÉUô®úä ‡iÉ¸É SÉ•ôÉ´Éä ©ÉÉ®úÒ
¤ÉÉPÉÉä xÉ ºÉÉiÉ **1**
J©ÉÉ•ô ¨Éä®úÉ ¸ÉÉ»þä¤ÉEòÉ* ¤ÉɤÉÉ »þÖ´ÉÉ Eò®úiÉÉ®ú * ´»þÉÆ]õå +ÉPÉä SÉføä {ÉÒ`ö * +É{Éä »þÖ´ÉÉ
+ºÉÖ´ÉÉ®ú **2**
‡VɇEò®ú Eò®úÉä +±•ôÉEòÒ ¤ÉɤÉÉ ºÉ¤É±ªÉÉÆ +Ænù®ú ¦ÉäºÉ * Eò½þä iÉÖEòÉ VÉÉä xÉ®ú
¤ÉÖZÉä ¸ÉÉä ‡»þ ¦É©ÉÉ nù®ú´Éä¸É **3** **1**
´ÉètMÉÉä³ýÒ - +¦ÉÆMÉ 1
444
+±•ôÉ nùä´Éä +±•ôÉ ‡nù•ôÉ´Éä +±•ôÉ nùɯû +±•ôÉ JÉ•ôÉ´Éä* +±•ôÉ ¤ÉMÉ®ú xÉ»þÒ EòÉä©Éä
+±•ôÉ Eò®úä ¸ÉÉä ‡»þ »þÉä©Éä **1**
¨ÉnùÇ ½þÉä©Éä ´ÉÉä JÉb÷É ¡òÒ®ú xÉɨÉnùÇEÖòÆ xÉ»þÓ vÉÒ®ú * +É{ÉxÉä ‡nù•ôEÖòÆ Eò®úxÉÉ JÉÖ¸ÉÒ iÉÒxÉ
nùɨÉEòÒ CªÉÉ JÉÖ¨ÉɺÉÒ **vÉÞ**
¸É¤É ®ú¸ÉÉåEòÉ ‡Eò©ÉÉ ¨ÉÉ®ú * ¦ÉVÉxÉMÉÉä•ôÒ BEò ‡»þ ¸ÉÉ®ú * <¨ÉÉxÉ iÉÉä ¸É¤É »þÒ ¸ÉJÉÉ *
lÉÉäb÷Ò iÉÉä ¦ÉÒ •ôäEò®ú V©ÉÉ **2**
‡VÉx»þÉä {ÉÉ¸É xÉÒiÉ ¸ÉÉä©Éä * ´ÉÉä ‡»þ ¤É¸ÉEò®ú ‡iÉ®úÉä´Éä * ¸ÉÉÆiÉÉä {ÉÉÆSÉÉä ¨ÉÉ®ú SÉ•ôÉ´Éä *
=iÉÉ®ú ºÉÉä {ÉÒUôä JÉÉ´Éä **3**

Page 124 of 1252

¸É¤É V´ÉÉxÉÒ ‡xÉEò•ô VÉÉ´Éä* {ÉÒUôä MÉvÉb÷É ¨É]õÒ JÉÉ´Éä * MÉÉÆ´Éføɳý ¸ÉÉä C©ÉÉ •ôä´Éä *
»þMɴɇxÉ ¦É®úÒ xɇ»þ vÉÉä´Éä **4**
¨Éä®úÒ nùɯû ‡VÉx»þå JÉÉ©ÉÉ * ‡nùnùÉ®ú nù®úMÉÉÆ ¸ÉÉä ‡»þ {ÉÉ©ÉÉ * iɱ»þä ¨ÉÖÆføÒ PÉÉ•ô VÉÉ´Éä *
‡¤ÉMÉÉ®úÒ ¸ÉÉä´Éä C©ÉÉ •ôä´Éä **5**
¤ÉVÉÉ®úEòÉ ¤ÉÖZÉä ¦ÉÉ´É* ´ÉÉä ‡»þ {ÉÖ¸ÉiÉÉ +É´Éä `öÉ´É * ¡ÖòEò]õ ¤ÉÉ]õÖ Eò»þä iÉÖEòÉ *
•ôä´Éä ¸ÉÉ䇻þ •ôå ‡»þ¸ÉJÉÉ **6**
**1**
MÉÉåvɳý - +¦ÉÆMÉ 3
445
®úÉVÉ¸É ¸ÉÖÆnù®ú ¤ÉɳýÉ * {ÉÉ»þÉå +ɇ•ô©ÉÉ ¸ÉEò³ýÉ ´ÉÉä * ‡¤É¤ÉÓ Ê¤É¤ÉÉä‡xÉ `öä•ôÒ
¨ÉÉZÉÒ {É®ú¥É¨» ´Éä±»þɳýÉ ´ÉÉä * EòÉä‡]õ ®ú‡´É„ɇ„É ¨ÉÉZÉÒ* {É®ú¥É¨» ´Éä±»þɳýÉ ´ÉÉä **1**
®úÉVÉ¸É ‡´É`öɤÉÉ<Ç * ¨ÉÉZÉå v©ÉÉxÉ iÉÖZÉä {ÉÉ©ÉÓ ´ÉÉä * i©ÉVÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ SÉÉèPÉÓ¸ÉÒ * •ôÉ´ÉÒ
+É{ÉÖ‡•ô©Éä ¸ÉÉä<Ç ´ÉÉä **vÉÞ**
¸ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¸ÉɇVÉ®úÒ * Eèò¸ÉÓ {ÉÉ=•ôå MÉÉä‡VÉ®úÓ ´ÉÉä * EòÆ`öÓ iÉÖ³ý¸ÉÒ¨ÉɳýÉ
=¦ÉÒ ¦ÉÒ´É®úäS©ÉÉ ‡iÉ®úÓ ´ÉÉä * nùÆiÉ ‡»þ®ú©ÉÉ V©ÉÉä‡iÉ * „ÉÆJÉSÉGò ‡¨É®ú´Éä Eò®úÓ ´ÉÉä
**2**
‡xÉMÉÖÇhÉ ‡xÉ®úÉEòÉ®ú * ´ÉänùÉÆ xÉ Eò³ýä ‡SÉ +ÉEòÉ®ú ´ÉÉä * „Éä·ÉɇnùEò ¶É¨É•ôä
¶ÉÖiÉÒ xÉ Eò³ýä iÉÖZÉÉ {ÉÉ®ú ´ÉÉä * =¦ÉÉ®úÉä‡xÉ ¤ÉÉ»þä * ¦ÉHòÉÆ nùäiÉ +¦É©ÉEò®ú ´ÉÉä **3**
©Éä=‡xÉ {ÉÆfø®ú{ÉÖ®úÉ * +´ÉiÉ®ú•ôÒ ¸ÉÉ®úÆMÉvÉ®úÉ ´ÉÉä * nùäJÉÉä‡xÉ ¦É‡Hò ¦ÉÉ´É
´ÉÉä®ú¸É•ôÒ +¨ÉÞiÉvÉÉ®úÉ ´ÉÉä * nùä=‡xÉ |Éä¨É{ÉÉx»þÉ * iÉÖEò©ÉÉ ¸´ÉɨÉÒxÉå ÊEòEò®úÉ ´ÉÉä
**4**
446
¸ÉÖ‡nùxÉ ¸ÉÖ´Éä³ý * iÉÖZÉÉ MÉÉåvɳý ´ÉÉä * {ÉÆSÉ |ÉÉhÉ ‡nù´É]õä * nùÉäxÉÒ xÉäjÉÉÆSÉä ‡»þ•ôÉ•ô ´ÉÉä
**1**
{ÉÆfø®ú{ÉÖ®ú‡xÉ´ÉɸÉä * iÉÖZÉä ®úÆMÉÒ xÉÉSÉiÉ +¸Éå ´ÉÉä * xÉ´É¸É {ÉÖ®ú´ÉÓ ¨ÉÉZÉÉ * ¨ÉËxÉSÉÒ
VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ <SUôÉ ´ÉÉä **vÉÞ**
¨ÉÉƇb÷•ôÉ nùä´»þÉ®úÉ * iÉÖZÉÉ ‡jɦÉÖ´ÉxÉɨÉÉZÉÉ®úÒ ´ÉÉä * SÉÉèEò ¸ÉɇvÉ©Éä•ôÉ * xÉɇ¦ÉEò³ý¸É
`ö䇴ɕôÉ ´É®úÒ ´ÉÉä **2**
¤Éè¸É•ôÒ nùä´ÉiÉÉ * {ÉÖføå ´Éè·hÉ´ÉÉSÉå MÉÉhÉå ´ÉÉä * =nÂùMÉÉ®úä MÉVÉÇiÉÒ * EòÆ`öÓ iÉÖ³ýºÉÒSÉÓ
nù„ÉÇxÉå ´ÉÉä **3**

Page 125 of 1252

¸´ÉÉxÉÆnùÉSÉä iÉÉ]õÓ * vÉÚ{É nùÒ{É {ÉÆSÉÉ®úiÉÒ ´ÉÉä * +Éä´Éɇ³ý•ôÒ ¨ÉÉiÉÉ * ‡´É`öɤÉÉ<Ç {ÉÆSɦÉÚiÉÓ
´ÉÉä **4**
iÉÖZÉå iÉÖVÉ {ÉÉ´É•ôå * ¨ÉÉZÉÉ xÉ´É¸É {ÉÖ®ú´ÉÓ +ÉiÉÉÆ ´ÉÉä * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ®úÉJÉå * +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ
„É®úhÉÉMÉiÉÉ ´ÉÉä **5**
447
¸ÉÖÆnù®ú ¨ÉÖJÉ ¸ÉɇVÉ®úå * EÖòÆb÷•ôå ¨ÉxÉÉä»þ®ú MÉÉä¨É]õÓ ´ÉÉä * xÉÉMÉ®ú xÉÉMÉ JÉÉä{ÉÉ * Eäò„É®ú
EòºiÉÖ®úÒ ¨É³ý´É]õÓ ´ÉÉä *
‡´É„Éɳý ´©ÉÆEò]õ xÉäjÉ * ´ÉèVÉ©ÉÆiÉÒ iɳý{Éä EòÆ`öÓ ´ÉÉä * EòÉ¸É {ÉÒiÉÉƤɮúÉSÉÒ * SÉÆnùxÉ
ºÉÖMÉÆvÉ ºÉÉVÉä =]õÒ ´ÉÉä **1**
+‡iɤɮú´ÉÆ]õÉ ¤ÉɳýÉ * +É•ôÒ ¸ÉÖ•ôIÉhÉÓ MÉÉåvɳýÉ ´ÉÉä * ®úÉVÉ¸É iÉäVÉÉä®úÉ„ÉÒ* ‡¨É®ú´ÉÒ
‡„É®úÉä¨ÉhÉÒ ´Éä±»þɳýÉ ´ÉÉä *
EòÉä‡]õ ®ú‡´É„ɇ„É|ɦÉÉ •ôÉä{ɱ©ÉÉ ¸ÉEò³ýÉ ´ÉÉä * xÉ Eò³ýä ¥É¨»É‡nùEòÉÆ * +xÉÖ{ɨ©É <SÉÒ
•ôÒ³ýÉ ´ÉÉä **vÉÞ**
ºÉɴɳýÒ ¸ÉEÖò¨ÉÉ®ú * MÉÉä®úÒ ¦ÉÖVÉÉ „ÉÉä¦ÉiÉÒ SÉÉ®úÒ ´ÉÉä * ¸ÉJÉÉä•ô ´ÉIɸlɳý * ¸ÉÖføɳý
{ÉnùEò ZɳýEäò ´É®úÒ ´ÉÉä *
Eò]õÓ IÉÖpù PÉƇ]õEòÉ * „ɤnù Eò‡®úiÉÉiÉÒ ¨ÉÉvÉÖ®úÒ ´ÉÉä * MÉVÉÇiÉ SÉ®úhÉÓ ´ÉÉEòÒ *
+‡¦ÉxÉ´É ¸ÉÆMÉÒiÉ xÉÞi©É Eò®úÒ ´ÉÉä **2**
+·]õÉÆMÉå ¨ÉƇb÷iÉ EòÉ©É * ´ÉhÉÉÇ´ÉÒ °ü{É`öä´ÉhÉÒ ´ÉÉä * „ÉÉä‡vÉ´É ¸ÉÖÆnù®ú ®ú¸ÉÉSÉÒ +Éä‡iÉ•ôÒ*
¸ÉÖMÉÆvÉ •ôÉ´Éh©ÉJÉÉhÉÒ ´ÉÉä *
¸É´ÉÇEò³ýɸÉÆ{ÉzÉ * ¨ÉÆVÉÖ³ý ¤ÉÉä•ôä »þɸ©É´ÉnùxÉÓ ´ÉÉä * ¤É»þÖ °ü{Éå xÉ]õ•ôÒ * +ɇnù„ɇHò
xÉÉ®úɪÉhÉÒ ´ÉÉä **3**
PÉ]õ¸lÉÉ{ÉxÉÉ Eäò•ôÒ * {ÉÆfø®ú{ÉÖ®ú¨É»þÉxÉMÉ®úÓ ´ÉÉä * +¸¨ÉÉxÉÒ ¨ÉÆb÷{É ‡nù•ôÉ * ‡iÉx»þÒ
iÉɳýÉÆ´É®úÒ ´ÉÉä *
+É®úƇ¦É•ôÉ MÉÉåvɳý <xÉå * SÉÆpù¦ÉÉMÉä‡iÉ®úÓ ´ÉÉä * +É•ôÒ ¦É‡HòEòÉVÉÉ* EÞò·hÉɤÉÉ<Ç
©ÉÉäMÉä…É®úÒ ´ÉÉä **4**
iÉä»þ‡iÉ¸É EòÉä‡]õ nùä´É * SÉÉéb÷É +·]õ EòÉä‡]õ ¦Éè®ú´É ´ÉÉä * +É®úi©ÉÉ EÖò®ú´ÉÆb÷¬É * Eò‡®úiÉÒ
{ÉÖ¹{ÉÉÆSÉÉ ´É¯û¹ÉÉ´É ´ÉÉä *
xÉÉ®únù iÉÖƤɮú MÉÉ©ÉxÉ * ¥É¨»ÉxÉÆnù Eò‡®úiÉÒ MÉÆvÉ´ÉÇ ´ÉÉä* ´ÉÆnùÒ SÉ®úhÉ®úVÉ iÉälÉå *
iÉÖEòªÉÉSÉÉ ¤ÉÆvÉ´É ´ÉÉä **5**

Page 126 of 1252

448
„ÉÆJÉ Eò‡®ú„ÉÒ V©ÉÉS©ÉÉ xÉÉÆ´Éå * i©ÉÉSÉå iÉÖVÉ xÉÉ»þÓ `öÉ´Éå *
BäEò ºÉÉÆMÉiÉÉå BEòÉ ¦ÉÉ´Éå * ¸ÉÉÆ{Éb÷ä PÉ®úÓ iÉå VÉÒ´É=‡xÉ JÉÉ´Éå * ®úä ‡´Éaö•ô **1**
‡]õ³ýä ¨ÉɳýÉ Eò®úÆb÷Ò ¸ÉÉåMÉ * vɯû‡xÉ SÉɳý‡´É•ôå VÉMÉ *
{ɸɮúÒ »þÉiÉ xÉÉ»þÓ i©ÉÉMÉ * nùÉ´ÉÒ nùMÉb÷ {ÉÖVÉÒ ¦ÉMÉ * ®úä ‡´Éaö•ô **2**
®úÉJÉ •ôÉ´ÉÖ‡xÉ +ÆMÉ ¨É³ýÒ * ´ÉÉ©Éä `öÉäEäò ¨ÉÒ BEò ¤É³ýÒ *
´ÉɸÉxÉä »þÉiÉÓ ¤ÉÉÆvÉ´ÉÒ xɳýÒ* i©Éɇ¸É ©Éä=‡xÉ ‡MɳýÒ * ®úä ‡´Éaö•ô **3**
EòÉähÉ iÉå ®úɽþb÷ÒSÉå ºÉÖJÉ * ´É®úiÉä {ÉÉªÉ ½þÉ®úiÉå ¨ÉÖJÉ *
Eò®ú´ÉÒ {ÉÒb÷É ¦ÉÉäMÉ´ÉÒ nùÖ&JÉ * {Éb÷ä xÉ®úEòÓ {É®úÒ xÉ {ɳýä ‡SÉ ¨ÉÚJÉÇ * ®úä ‡´Éaö•ô
**4**
‡¸ÉEò•ôÉ ¡òÉEò ¨ÉÉ®úÒ »þÉEòÉ * ®úÉÆb÷É {ÉÉä®úå ¨Éä³ý´ÉÒ •ôÉäEòÉÆ *
‡´É]õƤÉÒ „É®úÒ®ú ¨ÉÉMÉä ¯ûEòÉ * Eäò•ôå iÉå MÉä•ôå +´ÉPÉå ‡SÉ ¡ÖòEòÉ * ®úä ‡´Éaö•ô **5**
Eò³ýÉ´Éå VÉxÉÉÆ ¨ÉÒ BEò ¤É³ýÒ * =¦ÉÉ ®úÉ»þÉä‡xÉ ¨ÉÉÆb÷Ò ¡ò³ýÒ *
¡òÉäb÷Éä‡xÉ MÉÖb÷PÉä EòÉå{É®ú SÉÉä³ýÒ * +É{É•ôÉ PÉÉiÉ Eò®úÉä‡xÉ +É{ÉhÉ ‡SÉ iɳý¨É³ýä * ®úä
‡´Éaö•ô **6**
¡ÖòEò]õ JÉä³ýå `öEò•ôÓ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ * vɯû‡xÉ ¸ÉÉåMÉ ¤ÉÉäb÷C©ÉÉ b÷Éä©ÉÉ *
‡„É´ÉÉå xÉ©Éä iÉÒ +ÆiÉ®úÓ ¨ÉÉ©ÉÉ * ¸ÉÆ{ÉÉnùhÉÒ‡´ÉhÉ ‡´É]õƇ¤É•ôÒ EòÉ©ÉÉ * ®úä ‡´Éaö•ô **7**
vÉÖ³ýÒ ¨ÉÉiÉÒ EòÉƽþÓ JÉä³ýÉå SÉ xÉEòÉ* VÉ´ÉÉnùÒ SÉÆnùxÉ PªÉÉ´ÉÉ ¤ÉÖEòÉ *
+É{ÉhÉÉ {ɇ®ú¨É³ý +ɇhÉEòÉÆ •ôÉäEòÉÆ * ¨ÉÉä•ôÉSÉÒ ¨É‡»þ¨ÉÉ ¡ò‡VÉiÉÒ ¡ÖòEòÉ * ®úä ‡´Éaö•ô
**8**
¤É»þÖiÉ nùÖ&JÉÒ VÉɇ•ô©ÉÉÆ JÉä³ýå * +ÆMÉÓ ¤ÉÖ‡rù xÉÉ»þÓiÉ ¤É³ýå *
{ÉÉ`öÒ´É®úÒ iÉÉä¤ÉÉ iÉÉåb÷ Eòɳýå * ®úºÉxÉÉ pù´Éä ={ɸlÉÉS©ÉÉ ¨ÉÖ³ýå * ®úä ‡´Éaö•ô **9**
EòÉªÉ ºÉÉÆMÉiÉÉä iÉå BäEòÉ iÉÖEòÉ* ¨ÉÉäb÷É JÉä³ý EòÉƽþÓ +´ÉMÉÉå SÉ xÉEòÉ *
SÉ•ôÉ VÉä´ÉÚÆ +ÉvÉÓ {ÉÉä]õÓ •ôÉMɱ©ÉÉ ¦ÉÖEòÉ * vÉɱ©ÉÉ´É®úÒ ¤É®úÉ ]õÉEò¨É‡]õEòÉ* ®úä ‡´Éaö•ô
**10**
449
BäEò ¤ÉÉ<Ç iÉÖVÉ ´ÉÉä EòÉƽþÓ ¸ÉÉÆMÉiÉå „ÉEÖòxÉ * ‡xÉVɇ•ô©ÉÉ ¦ÉÖ®ú »þÉä¸ÉÒ VÉÉMÉå ¨»hÉ=xÉ
**1**
¨ÉÉx©É ¨ÉÉZÉå Eäò•ôå ¸ÉÉÆMÉiÉå BEòÉ ¤ÉÉä•ôå * xÉ ©ÉäiÉÉÆ »þä ¦É•ôå Eò³ýÉå EòÉähÉÉ •ôÉäEòÉƇ¸É
**vÉÞ**

Page 127 of 1252

ºÉÉÆMÉiÉå MÉÖhÉ VÉÒ´ÉÒSÉÒ JÉÖhÉ BäEò ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉiÉ * ¤ÉèºÉ BEòÉ ¦ÉÉ´Éå ¨ÉÉZÉä ½þÉiÉÓ nùä ´ÉÉä
½þÉiÉ **2**
¤É®ú´ÉÉ PÉ®úSÉÉ®ú iÉÖVÉ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉ `öÉ´É * ¡ò³ý xÉÉ»þÓ {ÉÉä]õÓ ©ÉälÉå ‡nù¸Éä JÉÉä]õÉ ¦ÉÉ´É
**3**
+ɽþä iÉÖZÉä ½þÉiÉÓ BEòÉ xɴɺÉÉSÉå ¡ò³ý * ¦ÉÉ´ÉÉ Eò®úÓ ºÉɽþ¬ SɽþÚÆ +`ö®úÉÆSªÉÉ ¤É³ýå
**4**
Eò®úÓ •ôÉMÉ{ÉÉ`ö ‡SÉkÉ ‡´ÉkÉ xÉEòÉä {ÉÉ»þÉå * +JÉ<Ç iÉÉä SÉÖb÷É iÉÖVÉ ¦ÉÉäMÉ<Ç•ô xÉÉ »þÉä
**5**
EÖò³ýÓSÉÒ »þä ¨ÉÖ³ýÒ iÉÖZÉä •ôÉMÉ•ôÒ¸Éä nùä´ÉÒ * {ɇb÷•ôÉ ‡´É¸É®ú xÉänùÒ ¡ò³ý xÉÉ»þÓ `öÉ´ÉÒ
**6**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉÉÆnù ºÉÖJÉå vÉ®úÓ +É`ö´ÉhÉ * ¨ÉÉZªÉÉ ªÉäiÉÒ EòÉähÉÒ iªÉÉÆSÉÉ ®úÉJÉ ¤É®úÉ ¨ÉÉxÉ
**7**
EòÉ´Ébä÷ - +¦ÉÆMÉ 5
450
+É»þÉ ®úä ¦ÉÉ<Ç * |ÉlÉ¨É xɨÉÚÆ iÉÉä ‡´ÉxÉÉ©ÉEò *
`öä´ÉÖ‡xÉ MÉÖ¯ûSÉ®úhÉÓ ¨É¸iÉEò * ´Énùä•ô |ɸÉɇnùEò ´ÉÉhÉÒ * »þ‡®ú»þ®úÉÆSÉä {É´ÉÉb÷ä **1**
¨ÉÉZÉÒ BäºÉÒ ¥ÉÒnùɴɳýÒ * nùɺÉå nùɺÉi´Éå +ÉMɳýÒ *
{ÉÉx½þä®úÒxÉå ¨ÉÉMÉÇ ¨É³ýÒ* VÉÒ´ÉxÉ PªÉÉ ®úä EòÉ{ɇb÷ »þÉä **2**
VÉå ©ÉÉ ¸ÉÒiɳýÉ»þÖ‡xÉ ¸ÉÒiɳý* {ÉÉiɳýÉ»þÖ‡xÉ VÉå {ÉÉiɳý *
|Éä¨ÉɨÉÞiÉ ®úºÉɳý * iÉå ½þå ºÉä´ÉÉ +½þÉä ¦ÉÉMªÉÉSÉä **3**
ÊVÉEòÉ•ô iÉ®úÒ ÊVÉEòÉ ®úä +‡¦É¨ÉÉxÉ * nù´Éb÷É•ô iÉ®úÒ nù´Éb÷É •ôVVÉÉ +ɇhÉ ¨ÉÉxÉ *
vÉ®úÉ•ô iÉä vÉ®úÉ „ÉƦÉÚSÉä SÉ®úhÉ * nùÉ´ÉÉ•ô {ÉhÉ Bä¸ÉÉ nùÉ´ÉÉ iÉÉä **4**
EòɳýÉ PÉä>ðÆ xÉänùÓ ´ÉÉ´É * +É•ôÉ iÉÉä ®úÉJÉå PÉÉ´Éb÷É´É *
„ÉÖrù ¸Éi´ÉÓ ®úÉJÉÉä‡xÉ ¦ÉÉ´É * ¨»hÉÉ ¨É»þÉnùä´É »þ‡®ú»þ®ú ´ÉÉhÉÒ MÉVÉÉç tÉ **5**
{É®úɇ´É©ÉÉ xÉÉ®úÒ ¨ÉÉ=•ôÒ ¸É¨ÉÉxÉ * {É®úvÉxÉÓ ¤ÉÉ]õÉå xÉänùÓ ¨ÉxÉ *
VÉÒ‡´Éi´É iÉå iÉÞhÉɸɨÉÉxÉ * ¸´Éɇ¨ÉEòÉVÉÓ VÉÉhÉ „ÉÚ®ú ¨»hÉÉå iÉ©ÉÉ **6**
„ɇHò ´ÉäSÉɇ´É©ÉÉ {É®ú={ÉEòÉ®úÉ * JÉÉä]õå JÉÉä]õ¬ÉSÉÉ {ɸÉÉ®úÉ *
ºÉiªÉ iÉå ¦É´ÉxÉnùÒSÉÉ iÉÉ®úÉ * +ɳýºÉ iÉÉä xÉ Eò®úÉ ªÉälÉä +½þÉä ºÉÉÆMÉiÉÉå **7**
µÉiÉ Eò®úÉ BEòÉnù„ÉÒ ¸ÉÉä¨É´ÉÉ®ú * EòlÉÉ {ÉÚVÉxÉ »þ‡®úVÉÉMÉ®ú *
{ÉÖh©É iÉå +¸Éä MÉÉiÉÉÆ xÉÉSÉiÉÉÆ ¤É»þÖ ¡òÉ®ú * {ÉÖx»þÉ ¤ÉÉ䇕ô•ôÉ ¸ÉƸÉÉ®ú xÉÉ»þÓ xÉÉ»þÓ

Page 128 of 1252

ºÉiªÉi´Éå **8**
¸ÉÆMÉ ¸ÉÆiÉÉÆSÉÉ Eò‡®úiÉÉÆ ¤É®ú´ÉÉ * =kɨÉÉäkÉ¨É EòÒiÉÔSÉÉ `öä´ÉÉ *
{ÉÆlÉ iÉÉä ¸ÉÖ{ÉÆlÉå SÉÉ•ôÉ´ÉÉ * =MÉ´ÉÉ ´ÉɸÉxÉÉ ‡•ôMÉÉb÷ **9**
iÉÖEòÉ SÉÉ•ô‡´ÉiÉÉä EòÉ´Éb÷Ò * |É´ÉÞ‡kÉ ‡xÉ´ÉÞ‡kÉ SÉÉäJÉb÷Ò *
{ÉÖføiÉÒ {ÉÖføiÉÒ +‡vÉEò MÉÉäb÷Ò * ¦É¯û‡xÉ Eò³ý¸É ¦ÉVÉxÉ +É´Éb÷Ò Eäò„É´ÉnùÉ¸É xÉ]õiɸÉä
**10**
451
+ɽþÉ +ɽþÉ ®úä ¦ÉÉ<Ç * ½þå +zÉnùÉxÉÉSÉå ºÉjÉ *
{É´»þä PÉÉiÉ•ôÒ ¸É´ÉÇjÉ * {ÉÆlÉÓ +´ÉPÉä {ÉÆlÉ ¨ÉÉjÉ * <SUôɦÉÉäVÉxÉÉSÉå +ÉiÉÇ {ÉÖ®ú´ÉɴɪÉÉ
**1**
©ÉÉ´Éå iÉähÉå P©ÉÉ´Éå * xÉ ¸É®úä¸Éå Eäò•ôå ¸Énùɇ„É´Éå *
{ÉÉjÉ „ÉÖrù {Éɇ»þVÉä ¤É®ú´Éå * ¨ÉÆMɳý¦ÉÉ´Éå ¸ÉEò³ý »þ‡®ú ¨»hÉÉ ®úä **2**
xÉ´½þä ½þå EòÉƽþÓ ¨ÉÉäEò³ýå* ºÉÉIÉÒ SÉÉèPÉÉƇSÉ©ÉÉ ´ÉäMɳýå *
xÉänùÒ xÉÉSÉÉå ¨ÉiÉɇSÉ©ÉÉ ¤É³ýå * +hÉÖ +hÉÉä®úhÉÒ©ÉÉ +ÉMɳýå * ¨É»þ‡nù ¨É»þnùÉ ¸ÉɇIÉi´Éå
»þ‡®ú ¨»hÉÉ ®úä **3**
»þä »þ‡®ú xÉɨÉÉSÉÒ +ÉƇ¤É•ôÒ * VÉMÉÉ {ÉÉä]õ¦É®úÒ Eäò•ôÒ *
‡´É¶ÉÉƇiÉ Eò±{ÉiÉ°üSÉÒ ¸ÉÉ=•ôÒ * ¸ÉEò³ýÉÆ ´ÉhÉÉÈ ¸É䇴ÉiÉÉÆ ¦É•ôÒ * ¨»hÉÉ »þ®ú »þ®ú
¨É½þÉnùä´É **4**
iÉÖEòÉ »þ‡®únùÉ¸É iÉ®úɳý * +´ÉPÉä »þÉEòÉ®úÒ ¸ÉEò³ý *
©ÉÉ ®úä ´ÉÆnùÚÆ ‡„ÉJÉ®úÉiɳý * SÉèjɨÉÉ¸É {É´ÉÇEòɳý ¨É»þÉnùä´Énù„ÉÇxÉå **5**
452
+É»þÉ ®úä ¦ÉÉ<Ç * xɨÉÉä =nùɸÉÒxÉ VÉÉ•ôä nùä»þ¦ÉÉ´ÉÉ * +ɳý‡´ÉiÉÒ nùä´ÉÉ iÉ©ÉÉ xɨÉÉä
**1**
xɨÉÉä iÉÒlÉÇ{ÉÆlÉå SÉÉ•ôiÉÒ iÉ©ÉÉƸÉÒ * ©ÉäiÉÒ i©ÉÉƸÉÒ ¤ÉÉä³ý‡´ÉiÉÒ i©ÉÉÆ xɨÉÉä **2**
xɨÉÉä iÉ©ÉÉÆ ¸ÉÆiÉ´ÉSÉxÉÓ ‡´É…ÉÉ¸É * xɨÉÉä ¦ÉÉ´Éå nùɸ©É MÉÖ¯ûSÉå i©ÉÉÆ **3**
xɨÉÉä iÉ©ÉÉ ¨ÉÉiÉɇ{Éi©ÉÉÆSÉå {ÉɳýhÉ * xɨÉÉä i©ÉÉ ´ÉSÉxÉ ¸Éi©É ´Énùä **4**
xɨÉÉä iÉ©ÉÉ VÉÉhÉä +ɇhÉEòÉSÉå ¸ÉÖJÉnùÖ&JÉ * ®úÉJÉä iÉÉxÉ ¦ÉÖEò iÉ©ÉÉ xɨÉÉä **5**
{É®úÉä{ÉEòÉ®úÒ xɨÉÉä {ÉÖh©É´ÉÆiÉÉ * xɨÉÉä i©ÉÉ nù‡¨Éi©ÉÉ <Ƈpù©ÉÉƇ¸É **6**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xɨÉÉä »þ‡®ú‡SÉ©ÉÉ nùɸÉÉ * iÉälÉå ¸É´ÉÇ <SUôÉ {ÉÖ®ú•ôÒ¸Éä **7**

Page 129 of 1252

453
+ɽþÉ ®úä ¦ÉÉ<Ç * iÉ©ÉÉ´É®úÒ ¨ÉÉZÉÒ ¥ÉÒnùɴɳýÒ * §É·]õ ©Éä Eò³ýÒ ‡Gò©ÉÉ»þÒxÉ **1**
lÉÖÆEòÉ lÉÖÆEòÉ ®úä i©ÉÉS©ÉÉ iÉÉåb÷É´É®úÒ * ´ÉɇhÉ•ôÒ iÉä lÉÉä®úÒ nù´Éb÷É ´ÉÉÆ©ÉÉÆ ¤ÉÉ»þä®úÒ **vÉÞ**
¤ÉÉ<•ôäSÉÉ nùÉ¸É ‡{ÉjÉÉÆ¸É =nùÉ¸É * ¦ÉÒEò ‡¦ÉEòɆ©ÉÉ¸É xÉ©Éä nùÉ®úÉ **2**
‡´Étɤɳýå ´ÉÉnù ¸ÉÉÆMÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ Uô³ýÒ * +ɇhÉEòÉƇ¸É ¡ò³ýÒ ¨ÉÉÆb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ **3**
MÉÉÆʴɇSÉ©ÉÉ nùä´ÉÉ xÉÉ»þÓ nùÆb÷´ÉiÉ * ¥Éɨ»hÉ +iÉÒiÉ PÉb÷ä ‡SÉ xÉÉ **4**
¸ÉnùÉ ¸É´ÉÇEòɳý Eò‡®úiÉÉä ‡SÉ ÊxÉnùÉ * ¸´É{xÉÓ »þÒ MÉÉäÊ´ÉnùÉ +É`ö´ÉÒxÉÉ **5**
JÉɺÉä¨ÉvªÉå vÉxÉ {ÉÉä]õɇ¸É ¤ÉÆvÉxÉ * xÉähÉå Bä¸ÉÉ nùÉxÉvɨÉÇ EòÉÆ»þÓ **6**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉ]õä nùÉ´ÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ ¸ÉÉåMÉ * •ô´ÉÉå xÉänùÒ +ÆMÉ ¦É‡Hò¦ÉÉ´Éå **7**
454
+ɽþÉ ®úä ¦ÉÉ<Ç * MÉÆMÉÉ xÉ´½þä Vɳý * ´ÉÞIÉ xÉ´½þä ´Éb÷ Ë{É{ɳý* iÉÖ³ýºÉÒ ¯ûpùÉIÉ xÉ´½þä
¨Éɳý * ¸Éä¹`ö iÉxÉÖ nùä´ÉɇSÉ©ÉÉ **1**
¸É¨ÉÖpù xÉnùÒ xÉ´»þä {Éé MÉÉ * {ÉÉ·ÉÉhÉ ¨»hÉÉå xÉ©Éä Ê•ôMÉÉ * ¸ÉÆiÉ xÉ´»þiÉÒ VÉMÉÉ* ¨ÉÉxɸÉÉ
i©ÉÉ ¸Éɇ®úJÉä **2**
EòÉ`öÒ ¨½hÉÉå xɪÉä ´ÉäiÉÖ * +zÉ ¨½hÉÉå xɪÉä ºÉÉÆiÉÖ * ®úÉ¨É ®úÉ¨É ½þä ¨ÉÉiÉÖ * xɪÉä ¨½hÉÉå
„ɤnù »þä **3**
SÉÆpù ºÉÚªÉÇ xÉ´»þiÉÒ iÉÉ®úÉÆMÉhÉå * ¨Éä¯û iÉÉä xÉ´»þä {É´ÉÇiÉÉ ¸É¨ÉÉxÉ * „Éä·É ´ÉɸÉÖEòÒ xÉ´»þä
¸É{ÉÇ VÉÉhÉ * ‡´ÉJÉÉ®úÉS©ÉÉ ¸Éɇ®úJÉä **4**
Mɯûb÷ xÉ´»þä {ÉÉJÉ°üÆ * føÉä®ú xÉ´»þä xÉƇnùEäò…É°ü * ZÉÉb÷ xÉ´»þä Eò±{ÉiÉ°ü * EòɨÉvÉäxÉÖ
MÉÉªÉ xÉ ¨½hÉÉ´ÉÒ **5**
EÚò¨ÉÇ xÉ´½þä EòÉ¸É´É * b÷ÖEò®ú xÉ´»þä ´É®úÉ»þ * ¥É¨»É xÉ´»þä VÉÒ´É * ¸jÉÒ xÉ´»þä •ôI¨ÉÒ
**6**
MÉ´ÉÉIÉ xÉ´½þä ½þÉb÷ * {ÉÉ]õÉ´É xÉ´½þä EòÉ{Éb÷ * {É®úÒºÉ xÉ´½þä nùMÉb÷ * ºÉMÉÖhÉ iÉä
<Ç…É®úÒSÉä **7**
ºÉÉäxÉå xÉ´½þä vÉÉiÉÖ * ¨ÉÒ`ö xÉ´½þä ®úäiÉÖ * xÉɽþÓ xÉɽþÓ SɨÉÉÈiÉÖ * EÞò·hɇVÉxÉ ´©ÉÉQÉÉƤɮú
**8**
¨ÉÖHòÉ¡ò³ýå xÉ´»þä‡iÉ MÉÉ®úÉ * JÉb÷¬ÉBä¸ÉÉ xÉ´»þä ‡»þ®úÉ * VÉÒ´É xÉ´»þä ¸ÉÉä<®úÉ * ¤ÉÉä³ý´ÉÒVÉä
º´É<SUôäxÉå **9**
MÉÉÆ´É xÉ´»þä uùÉ®úÉ´ÉiÉÒ * ®úhɸÉÉäb÷ xÉ´»þä ¨ÉÚ‡iÉÇ * iÉÒlÉÇ xÉ´»þä MÉÉä¨ÉiÉÒ * ¨ÉÉäIÉ PÉb÷ä

Page 130 of 1252

nù„ÉÇxÉå **10**
EÞò·hÉ xÉ´»þä ¦ÉÉäMÉÒ * „ÉÆEò®ú xÉ´»þä VÉÉäMÉÒ * iÉÖEòÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÓ * »þÉ |ɸÉÉnù •ôÉvÉ•ôÉ
**11**
**5**
¸ÉÉ膩ÉÉ - +¦ÉÆMÉ 11
455
´Éä¸ÉxÉ MÉä•ôå ‡xÉ·EòÉ¨É VÉÉ•ôå xÉ®ú xÉ´»þä xÉÉ®úÒ * +É{ɱ©ÉÉ iÉÖ]õÒ {ÉÉ®úJ©ÉÉ ¦Éä]õÒ
¸ÉÉ臮ú©ÉÉÆSÉä ¡äò®úÒ **1**
iªÉÉSÉÉ ´ÉävÉ •ôÉMÉ•ôÉ UôÆnù »þ‡®ú MÉÉäÊ´Énù ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ * +É{ÉÖ•ôä¨ÉÉMÉå »þɸÉiÉ ®úÉMÉå ¸ÉÉ´É•ôå
PÉɇ•ôiÉÒ MɳýÉÆ **vÉÞ**
VÉxÉ ´Éä¹ÉÉ ¦ÉÒiÉå iÉÉåb÷É +ɨÉÖSªÉÉ ¦ÉÉÆb÷{ÉhÉÉ * Eò®ú Eò]õÓ ¦ÉÒ¨ÉÉ iÉ]õÓ {ÉÆfø®úÒSÉÉ ®úÉhÉÉ
**2**
´ÉäMɲ©ÉÉ ©ÉɇiÉ {ɇb÷•ôÉå JÉÆiÉÓ +´ÉP©ÉÉ BEòÉ ¦ÉÉ´Éå* ]õɇEò©Éä•ôÒ SÉÉb÷ nùä»þ¦ÉÉ´É VÉÒ´Éå
‡„É´Éå **3**
¸ÉEò³ýÉƨÉvÉÓ +ÉMɳýÒ ¤ÉÖ‡rù ‡iÉSÉÒ Eò°üÆ ¸Éä´ÉÉ * ´ÉÉ©É iÉÖƤÉɨÉÚføɸɴÉå ¦ÉHòÒ xÉÉSÉÉå ¦ÉÉ´ÉÉ
**4**
¨»hÉä iÉÖEòÉ ]õÉEò ¯ûEòÉ xÉÉSÉÉå ‡xÉ•ôÇVVÉÉ * ¤É»þÖ VÉÉ•ôå ¸ÉÖJÉ EòÉ¨É SÉÖEò•ôÉå ©ÉÉ EòÉVÉÉ
**5**
456
+ɇhÉEòÉÆ ={Énùä„ÉÚÆ xÉähÉå xÉÉSÉÉå +É{ÉhÉ * ¨ÉÖÆføÉ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ ¨ÉÉ®úMÉä•ôÒ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ »þÉƸÉä VÉxÉ
**1**
iÉè¸ÉÉ xÉ´»þä SÉɳýÉ +É´É®úÓ ¨ÉxÉ b÷Éä³ýÉ* {ÉÖ‡fø•ôÉÆS©ÉÉ Eò³ýÉ Eò´ÉiÉÖEò VÉÉhÉÉäxÉÒ **vÉÞ**
¤Éɇ»þ®ú±©ÉÉ ´Éä·Éå +ÉÆiÉ VɸÉå iɸÉå * ZÉÉEò•ôå iÉÉå ¤É®úå {ÉÉä]õ ¦É®úä iÉähÉå ‡¨É¸Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eäò•ôÉ iÉ®úÒ Eò®úÓ „ÉÖrù ¦ÉÉ´É * xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ VÉɸÉÒ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ »þÉ xÉÉ iÉÉä¸ÉÉ
`öÉ´É **3**
457
]õÉEò ¯ûEòÉ SÉÉ•ô ®úÉÆb÷ä EòÉÆ MÉä Eäò•ôÒ MÉÉä´ÉÒ * {ÉÖ¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ +É•ôå `öÉ´É ¨»hÉÉä‡xÉ nùäiÉå

Page 131 of 1252

‡¸É´ÉÒ **1**
+ÉiÉÉÆ ©ÉähÉå UôÆnùå xÉÉSÉÉå ‡´ÉxÉÉänùå* xÉÉ»þÓ ©ÉÉ MÉÉäÊ´Énùå ¨ÉÉZÉå ¨ÉVɸÉÒ Eäò•ôå **vÉÞ**
EòÉä®úb÷ä iÉä ¤ÉÉä•ô EòÉÆMÉä ´Éä‡SÉiÉä¸ÉÒ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ * ´ÉiÉæ Eò°ü‡xÉ nùÉ´ÉÓ iÉÖZ©ÉÉ ¨ÉÖ³ýÓ‡SÉ©ÉÉ `öÉ©ÉÉ
**2**
©ÉÉVɸÉÉ`öÓ ¨©ÉÉ b÷Éè®ú vɇ®ú©Éä•ôÉ »þÉiÉÓ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÖ¨½É MÉÉÆ`öÒ ºÉÉäb÷ɪÉÉSÉÒ JÉÆiÉÒ
**3**
458
¨ÉÉäEò³ýÒ MÉÖÆiÉä ‡®úiÉÒ EÖòÆlÉä xÉÉ»þÓ ¦ÉÉ®ú nùÉ´Éå * vÉäb÷´ÉÉb÷É ¤Éè¸É•ôÒ JÉÉäb÷É PÉäiÉ•ôÒ
+É{ÉÖ±ªÉÉ ¦ÉÉ´Éå **1**
BäEòÉ ¤ÉÉ<Ç •ôÉVÉ xÉÉ»þÓ +ɇhÉEòÉÆ i©ÉÉ MÉ®úiÉÒSÉÒ * ¸É¨ÉÉvÉÉxÉÓ =ÆSÉ ¸lÉÉxÉÓ VÉÉhÉä ºÉä´ÉÉ
{ÉiÉÒSÉÒ **vÉÞ**
xÉ ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ Eò®úÒ ÊSÉiÉÉ xÉ ¨Éɇ®úiÉÉ {ɳýä * nùÉnù•ôÉ ¸ÉäVÉ xÉÉ´Éb÷ä ‡xÉVÉä VÉMÉZÉÉäb÷ÒSÉä
SÉɳýä **2**
nùäJÉiÉ +ÉÆvÉ ¤É‡»þ®ú EòÉxÉÓ ¤ÉÉä•ô ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ ¨ÉÖEåò * iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉiÉxÉ ¸ÉÉä©É®úÓ Bä¸ÉÓ
VÉÉ•ôÓ BEåò **3**
459
ºÉÉiÉå SÉ•ôÉ EòÉVɳý PÉÉ•ôÉ iÉä•ô ¡òhÉÒ Eò®úÉ * ‡nù´ÉÉhÉnùÉ®úÓ ¤Éè¸É•ôä {ÉÉ®úÓ xÉÉSÉÉå ¡äò®ú
vÉ®úÉ **1**
©ÉÉ ¸ÉÉ»þä¤ÉÉSÉå VÉÉ•ôå nùähÉå ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ xÉ •ôMÉä ©ÉähÉå * +ÉiÉÉÆ »þÉ]õÓ EòÉ„ÉɸÉÉ`öÓ Ê»þb÷Éå
{ÉÉ]õÒ nùÖEòÉxÉå **vÉÞ**
+´ÉPªÉÉ VÉhÉÒ ¨ÉÖÆføÉ vÉhÉÒ xÉÉSÉÉå BEåò PÉÉ<È * ¸É®ú¸ÉÉ´É•ôå ¸ÉÖJÉ Eèò¸ÉÉ SÉɳýÉ BEäò
`öɪÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉÉä³ýMÉÉå BEòÉ iÉÉäb÷ ÊSÉiÉÉ ¨ÉÉ©ÉÉ* nùä>ðÆ =nÂùMÉÉ®ú +ÉiÉÉÆ VÉÉ>ðÆ ¨ÉÖ³ýÒ‡SÉ©ÉÉ
`öɪÉÉ **3**
460
¸ÉÉè®úÒ ¸ÉÖ®ú VÉÉ•ôå nùÖ®ú b÷Éè®ú PÉäiÉ•ôÉ »þÉiÉÓ * ¨ÉÉ©ÉÉ ¨ÉÉä»þ ¸ÉÉÆb÷´É•ôå iÉÒ»þÒ •ôÉäEòÓ
VÉÉ•ôå ¸É®úiÉÒ **1**
SÉÉ•ô ‡´É`öɤÉÉ<Ç +´ÉPÉÒ {ÉÉÆVÉ nùä<È * xÉ vÉ®úÓ MÉÖVÉ EòÉÆ»þÓ ´Éɳý´ÉÆ]õÓ ¸ÉÉÆ{Éb÷iÉÉÆ **vÉÞ**

Page 132 of 1252

Ê»þb÷Éä‡xÉ SÉÉ膩ÉÉÆ„ÉÒ PÉ®úå +É•ôå iÉÖZ©ÉÉ nùÉ®úÉ * BC©ÉÉ ¯ûC©ÉɸÉÉ`öÓ +ÉÆSÉ´É•ôå ¸ÉƸÉÉ®úÉ
**2**
•ôÉVÉ ¨Éä•ôÒ „ÉÆEòÉ MÉä•ôÒ xÉÉSÉÉå ¨É»þÉuùÉ®úÓ * §ÉÉƇiÉ ¸ÉÉ´É•ôå ‡¡ò]õÉä‡xÉ MÉä•ôå +ÉiÉÉÆ EèòSÉÒ
=®úÒ **3**
VÉÉ•ôå ¦ÉÉÆb÷Ò VÉMÉÉ ¸ÉÉÆb÷Ò xÉÉ»þÓ ¦ÉÒb÷ SÉÉb÷ * PÉÉ•ôÒxÉ SÉ®úhÉÓ ‡¨É`öÒ {ÉÖ®ú‡´ÉxÉ VÉÒÊ´ÉSÉå
iÉå EòÉäb÷ **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¯ûEòÉ Eò®úÒ ºÉƺÉÉ®úiÉÖ]õÒ * +ÉiÉÉÆ iÉÖ¨½ÉÆ +ɨ»ÉÆ Eèò¸ÉÒ VÉÉ•ôÒ VÉÒ´Éä ¸ÉÉ]õÓ
**5**
461
¸É¨É ¸É{ÉÉ]õ ´Éä¸ÉxÉEòÉ]õ ‡xÉ&¸ÉÆMÉ VÉÉ•ôå ¸ÉÉè®úÒ * EÖòb÷{ÉÒ©Éä•ôÉ nùä„É +ÉiÉÉÆ ©Éä>ðÆ xÉänùÓ
nùֺɮúÒ **1**
MÉÉ>ðÆ ®úPÉÖ®úɨÉÉ »þå ‡SÉ =®ú•ôå +ɨ»ÉÆ* xÉÉ»þÓ VÉÒ´ÉiɨÉÉ ‡´ÉkÉMÉÉäiÉɸɻþÒiÉ **vÉÞ**
`öÉ´É VÉÉ•ôÉ ‡®úiÉÉ ZÉÉEÖò‡xÉ EòÉ©É +ÉiÉÉÆ * EòÉähÉɸɴÉå •ôÉVÉ EòÉähÉ nùÖVÉÉ {ÉÉ»þiÉÉ
**2**
¸ÉÉè®úÒ©ÉÉÆSÉÉ ¸ÉÆMÉ +ɨ»ÉÆ nùÖ®úÉ´É•ôå VÉMÉ * ‡¦ÉzÉ VÉÉ•ôå ¸ÉÖJÉ ¦ÉÉ´É {ÉÉ•ô]õ•ôÉ ®úÆMÉ
**3**
•ôÉVÉ ¦É©É ZÉhÉÒ xÉÉ»þÓ iɇVÉ©Éä•ôÓ nùÉäx»þÒ * ‡¡ò®úɇ´É•ôÉ ´Éä·É xÉ´»þÉå EòÉähÉÉSÉÓ SÉ
EòÉähÉÒ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉ +ɨ»ÉÆ ´Éä·É ‡nù•ôÉ VÉähÉå* VÉxÉÉ|ɇSÉiÉ ¸É´Éå +¸ÉÉå BEò{ÉhÉå **5**
462
xÉ´»þä xÉ®úxÉÉ®úÒ ¸ÉƴɸÉÉ®úÓ +ÆiÉ®ú•ôÉå ‡xÉ•ôÇVVÉ ‡xÉ·EòÉ¨É VÉxÉÉ ´ÉäMɳýä ‡SÉ `öä•ôÉå **1**
SÉÉ•ô ®úPÉÖ®úɨÉÉ xÉ +É{ÉÖ±©ÉÉ MÉÉÆ´ÉÉ * iÉÖVɇ´ÉhÉ +ɨ»ÉÆ EòÉähÉ ¸ÉÉä©É®úÉ ¸ÉÉÆMÉÉiÉÒ **vÉÞ**
VÉxÉ´ÉÉnù •ôÉäEòÊxÉt ‡{É„ÉÖxÉÉSÉä SÉä®úä* ¸ÉÉ»þÚÆ iÉÖVɸÉÉ`öÓ +ÆiÉ®ú•ôÓ ¸É»þÉänù®úå **2**
¤É»þÖiÉÉ {ÉÉ`öÓ ‡xÉ®úÉä{É »þÉ]õÓ {ÉÉ`ö‡´É•ôÉ iÉÖVÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ ¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ •ôÉè‡EòEò
•ôÉVÉ **3**
463
xÉÒ]õ {ÉÉ]õ Eò°ü‡xÉ lÉÉ]õ * nùÉ´ÉÒiɸÉä iÉÉä®úÉ * +É{ÉhÉÉEòb÷ä {ÉÉ»þÉä EòÉähÉÒ * ‡xÉPÉÉ•ôÒ
¤ÉÉVÉÉ®úÉ **1**

Page 133 of 1252

iÉä ¸ÉÉè®úÒ xÉ´»þä ‡xÉEòÒ * ¦ÉHòÒ‡´ÉhÉ ‡¡òEòÒ **vÉÞ**
SÉÉÆMÉ ¦ÉÉÆMÉ Eò°ü‡xÉ ¸ÉÉåMÉ * nùÉ´ÉÒ ¨ÉɳýÉ ¨ÉÖnùÒ * ¯ûC©ÉÉSÉÒ +É¸É vÉ°ü‡xÉ * »þÉ•ô´ÉÒ
iÉÒ ¡ÖònùÒ **2**
lÉÉä®úä PÉ®úÓ Eò®úÒ ¡äò®úÒ * iÉälÉå xÉÉSÉä ¤É®úÒ * VÉälÉå ‡xÉPÉä ¯ûEòÉ * iÉälÉå »þÉ•ô´ÉÒ ‡]õ®úÒ
**3**
+ÉÆiÉ ¨ÉÉÆMÉ ¤Éɽþä®ú SÉÉÆMÉ * ºÉÉè®úÒ iÉÒ xÉ´½þä iÉäMÉ * iÉÖEòÉ nùÉºÉ xÉ]õiɺÉä * xÉ Eò®úÒ
iªÉÉSÉÉ ºÉÆMÉ **4**
464
SÉÉ•ô ¨ÉÉZ©ÉÉ ®úÉPÉÉä * b÷ÉåMÉ®úÓ ‡nù´ÉÉ •ôÉMÉÉä **vÉÞ**
PÉ®ú Eäò•ôå nùÉ®ú Eäò•ôå * PÉ®úÓ xÉÉ»þÓ ´É®úÉä * ¸ÉäVÉÉ®úhÉÒ {Éɇ{ÉhÉÒSÉÓ {ÉÉÆSÉ {ÉÉä®úå ¨É®úÉä
**1**
PÉ®úÓ {ÉÉÆSÉ {ÉÉä®úå * iÉÓ ¨ÉVÉ»þÖ‡xÉ +É»þäiÉ lÉÉä®úå * {ÉÉÆSÉÉÆS©ÉÉ ¤É³ýå * JÉÉnù•ôÓ ¤ÉÉ´ÉxÉ
Eäò³ýå **2**
PÉ®ú Eäò•ôå nùÉ®ú Eäò•ôå * nùÖEòÉxÉ Eäò•ôÉ ¨ÉÉä]õÉ* {ÉÉ]õÉSÉÒ ®úÉhÉÒ vÉÉÆMÉb÷ÊvÉMÉÉ ‡iÉSÉÉ
¨ÉÉä]õÉ **3**
nùÖEòÉxÉ Eäò•ôÉ ¨ÉÉä]õÉ * iÉ®ú {Énù®úÓ ¯ûEòÉ JÉÉä]õÉ * ‡»þVÉb÷É ¨»hɸÉÒ VÉÉäMÉÒ * iÉ®ú
¸ÉÉä³ýÉ ¸É»þ¹É ¦ÉÉäMÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉäMÉÓ * iÉ®ú »þ‡®ú ¨»hÉÉ VÉMÉÓ **4**
465
VÉx¨ÉÉ +ɇ•ô©ÉÉ MÉ䇕ô©ÉÉ {É®úÒ * ¦É‡Hò xÉÉ»þÓ Eäò•ôÒ *
¨ÉÉZÉå ¨ÉÉZÉå ¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ * MÉÖÆiÉMÉÖÆiÉÉå ¨Éä•ôÓ **1**
©ÉälÉå EòÉÆ»þÓ xÉÉ»þÓ * •ô´É MÉÖ°üS©ÉÉ {ÉÉ©ÉÓ * SÉÉ•ô ®úÉÆb÷å ]õÉEòÒ ¯ûEòÉ *
xÉEòÉå Eò°üÆ ¤ÉÉä•ô * MÉÖ¯û‡´ÉhÉ ¨ÉÉMÉÇ xÉÉ»þÓ * Eò‡®ú¸ÉÒ iÉå ¡òÉä•ô **2**
JÉÉ=xÉÒ VÉä=‡xÉ •ôä=‡xÉ xÉä¸ÉÖ‡xÉ * ¨»hÉiÉÒ +ɨ»Ò ¤É†©ÉÉ * ¸ÉÉvÉÖ ¸ÉÆiÉ PÉ®úÉ +ɱ©ÉÉ *
»þÉäiÉÒ {ÉÉ`ö¨ÉÉ䆩ÉÉ **3**
´ÉÉSÉÉä‡xÉ {ÉføÉä‡xÉ VÉÉ•ôä „ÉÉ»þhÉä * ¨»hÉiÉÒ +ɨ»Ò ¸ÉÆiÉ * {É®úxÉÉ®úÒ nùäJÉÉä‡xÉ i©ÉÉÆSÉå *
SÉÆSɳý VÉÉ•ôå ‡SÉkÉ **4**
‡]õ³ýÉ ]õÉä{ÉÒ PÉÉ•ôÖ‡xÉ ¨ÉɳýÉ* ¨»hÉiÉÒ +ɨ»Ò ¸ÉÉvÉÖ * nù©ÉÉvɨÉÇ ‡SÉkÉÓ xÉÉ»þÓ * iÉä
VÉÉhÉÉ´Éä ¦ÉÉånùÖ **5**
Eò‡•ô©ÉÖMÉÓ PÉ®úÉäPÉ®úÓ * ¸ÉÆiÉ VÉÉ•ôä ¡òÉ®ú * ´ÉÒ‡iɦɮúÒ {ÉÉä]õɸÉÉ`öÓ * Ê»þb÷iÉÒ nùÉ®úÉänùÉ®ú

Page 134 of 1252

**6**
¸ÉÆiÉ ¨»hÉiÉÒ Eäò•ôÒ ÊxÉnùÉ * ÊxÉnùÉ xÉ´»þä ¦ÉÉ<Ç * iÉÖEòÉ +¸Éä +xÉx©Éå ¦ÉÉ´Éå „É®úhÉ ¸ÉÆiÉÉÆ
{ÉɪÉÓ **7** **11**
´ÉÉPÉÉ - +¦ÉÆMÉ 1
466
+xÉÆiÉ VÉÖMÉÉSÉÉ nùä´»þÉ®úÉ * ‡xÉVɤÉÉävÉÉÆSÉÉ PÉÖ¨ÉÉ®úÉ * +´É‡SÉiÉÉ ¦É®ú•ôÉ ´ÉÉ®úÉ * ©ÉÉ
¨É±•ôÉ®úÒ nùä´ÉÉSÉÉ **1**
„ÉÖrù¸Ék´ÉÉSÉÉ Eò´Éb÷É ¨ÉÉä`öÉ* ¤ÉÉävɇ¤É®úb÷å ¤ÉÉÆvÉ•ôÉ MÉÉÆ`öÉ * MɳýÉÆ ´Éè®úÉMªÉÉSÉÉ {É^õÉ *
´ÉÉ]õÉ nùÉ´ÉÚÆ ªÉÉ ¦ÉHòÒSªÉÉ **2**
¼þnù©É EòÉä]õƤÉÉ ¸ÉÉÆMÉÉiÉå * PÉÉä³ý ´ÉÉVÉ´ÉÚÆ +xÉÖ»þÉiÉå* YÉÉxɦÉÉÆb÷É®úÉSÉå {ÉÉäiÉå * ‡®úiÉå xÉ´»þä
Eò±{ÉÉÆiÉÓ **3**
•ôIÉ SÉÉ膩ÉÉÆ„ÉÒ PÉ®úå SÉÉ®úÒ * ©ÉÉ VÉx¨ÉÉSÉÒ Eäò•ôÒ ´ÉÉ®úÒ * |ɸÉzÉ VÉÉ•ôÉ nùä´É ¨É±•ôÉ®úÒ
* ¸ÉÉä»þƦÉÉ´ÉÓ ®úɇ»þ•ôÉå **4**
ªÉÉ nùä´ÉÉSÉå ¦É®úiÉÉÆ ´ÉÉ®úå * +ÆMÉÓ |Éä¨ÉÉSÉå ¡åò{É®úå* MÉÖ¯ûMÉÖ¯û Eò®úÒ ´Éäb÷ä SÉÉ®úå * {ÉɽþÉ
iÉÖEåò ¦ÉÖÆEò‡´É•ôå **5**
**1**
•ô‡³ýiÉ - +¦ÉÆMÉ 11
467
+ÉVÉÒ ‡nù´É¸É VÉÉ•ôÉ * vÉx©É ¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉSÉÉ ¦É•ôÉ **1**
VÉÉ•ôå ¸ÉÆiÉÉSÉä {ÉÆMÉiÉÒ * ¤É®ú´Éå ¦ÉÉäVÉxÉ ‡xÉMÉÖiÉÒ **vÉÞ**
®úɨÉEÞò·hÉxÉɨÉå * ¤É®ú´ÉÓ ¨ÉÉ䇻þ©Éä•ôÓ |Éä¨Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +É•ôÉ * SÉ´ÉÒ ®ú¸Éɳý »þÉ EòÉ•ôÉ **3**
468
iÉÖ¨»Ò iÉ®úÒ ¸ÉÉÆMÉÉ EòÉÆ»þÓ * +ɨ»ÉƇ´É„ÉÓ ®úJÉÖ¨ÉɤÉÉ<Ç **1**
EòÉÆ»þÓ =®ú•ôå iÉå `öÉ©ÉÓ * ´ÉäMÉÓ {ÉÉ`ö´ÉÖxÉÒ nùä<È **vÉÞ**
]õÉäEòiÉ ¤Éè¸É•ôÉå nùäJÉÉ* <SUôÒiɸÉå OÉɸÉÉ BEòÉ **2**
|Éä¨É nùä=‡xÉ ¤É»þÖb÷É VÉÉ•ôÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡´Éaö•ô ¤ÉÉä•ôÉ **3**
469

Page 135 of 1252

´ÉÉ]õ {ÉÉ»þå ¤ÉÉ»þä ‡xÉb÷³ýÓ `öä´ÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ »þÉiÉ * {ÉÆfø®úÒSÉä ´ÉÉ]õä où‡·]õ •ôÉMÉ•ôå ‡SÉkÉ
**1**
Eò<È ©ÉäiÉÉÆ nùäJÉå ¨ÉÉZÉÉ ¨ÉɩɤÉÉ{É * Pɇ]õEòÉ ¤ÉÉä]õå ‡nù´É¸É •ôäJÉÓ vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉ{É
**vÉÞ**
b÷É´ÉÉ b÷Éä³ýÉ •ô´Éä =VÉ´ÉÒ ¸¡Öò®úiÉä ¤ÉÉ»þä * ¨ÉxÉ =iÉɇ´É³ý ¦ÉÉ´É ¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ nùä»þä
**2**
¸ÉÖJɸÉäVÉä MÉÉäb÷‡SÉkÉÓ xÉ •ôMÉä +ÉhÉÒEò * xÉÉ`ö´Éä PÉ®ú nùÉ®ú iÉÉxÉ {ɳýÉ•ôÒ ¦ÉÚEò **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä vÉx©É ‡nù´É¸É Bä¸ÉÉ iÉÉä EòÉähÉ * {ÉÆfø®úÒSÉä ´ÉÉ]õä ©ÉäiÉÉÆ ¨ÉÚ³ý nùäJÉäxÉ **4**
470
iÉÖZÉå nùɸ©É Eò°üÆ +ɇhÉEòÉ ¨ÉÉMÉÉå JÉÉ´É©ÉÉ * ‡vÉMÉ VÉÉ•ôå ‡VÉhÉå ¨ÉÉZÉå {ÉÆfø®úÒ®úɪÉÉ
**1**
EòÉ©É MÉÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉ iÉÖVÉ ¨»hÉÉ´Éå * lÉÉä®úÉS©ÉÉ nùè´Éå MÉÉäb÷ „ÉÖ¦É+„ÉÖ¦É **vÉÞ**
¸ÉƸÉÉ®úÉSÉÉ vÉÉEò ‡xÉ®úÆiÉ®ú +ɨ»ÉƸÉÒ* ¨É®úhÉ ¦É•ôå {ɇ®ú EòÉ©É +´ÉEò³ýÉ iÉè¸ÉÒ **2**
iÉÖZÉä „É®úhÉÉMÉiÉ „É®úhÉ VÉÉ>ðÆ +ɇhÉEòÉƸÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò´ÉhÉÉ •ôÉVÉ ½þå EòÉÆ
xÉähɺÉÒ **3**
471
{ÉÖ®ú‡´É•ôÒ +ɳýÒ * VÉä VÉä Eäò•ôÒ iÉä iÉä EòɳýÓ **1**
¨ÉÉªÉ iÉ®úÒ BäºÉÒ ºÉÉÆMÉÉ * EÞò{ÉɳýÖ´ÉÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **vÉÞ**
PÉäiÉ•ôå xÉÖiÉ®úÒ =SÉ•ôÉä‡xÉ Eò‡b÷©Éä´É®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä PÉÉÆ¸É * ¨ÉÖJÉÓ PÉÉ•ôÒ ¥É¨»®ú¸É **3**
472
EòlÉäSÉÒ ºÉɨÉÖOÉÒ * nùä½þ +´ÉºÉÉxÉÉ´É®úÒ **1**
xÉEòÉä VÉÉ>ðÆ nùä>ðÆ ¦ÉÆMÉÉ * MÉÉjÉå ¨ÉÉZÉÓ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **vÉÞ**
+ɪÉÖ¹ªÉ Eò®úÓ =hÉå * {É®úÒ ¨ÉVÉ +É´Éb÷Éä EòÒiÉÇxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ½þÉhÉÒ * ªÉÉ ´ÉäMɳýÒ ¨ÉxÉÉ xÉÉhÉÓ **3**
473
Mɇ³ýiÉ VÉÉ•ôÒ EòÉ©ÉÉ * »þå ‡SÉ •ô‡³ýiÉ {ÉÆfø‡®ú®úÉ©ÉÉ **1**

Page 136 of 1252

+É•ôå +´É¸ÉÉxÉÉ{ÉɸÉÓ * °ü{É ®úɇ»þ•ôå ¨ÉÉxɸÉÓ **vÉÞ**
´ÉÉ<•ôÉ Eò³ý¸É * iÉälÉå ‡¸lÉ®úÉ´É•ôÉ ®ú¸É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉÉäb÷ VÉÉ•ôå * xÉÉ®úÉ©ÉhÉÓ {ÉÉä]õ vÉÉ•ôå **3**
474
®úixÉVɇb÷iÉ Ê¸É»þɸÉxÉ * ´É®úÒ ¤Éè¸É•ôä +É{ÉhÉ **1**
EÖòÆSÉä fø³ýiÉÒ nùÉä½þÓ ¤ÉɽþÓ * VɴɳýÒ ®úJÉÖ¨ÉÉ<Ç ®úɽþÒ **vÉÞ**
xÉÉxÉÉ ={ÉSÉÉ®úÓ * ‡¸É‡rù ´ÉÉä³ýMÉiÉÒ EòɨÉÉ®úÒ **2**
»þÉiÉÓ PÉä>ð‡xÉ {ÉÉnùÖEòÉ * =¦ÉÉ ¤ÉƇnùVÉxÉ iÉÖEòÉ **3**
475
‡»þ®úÉ „ÉÉä¦É•ôÉ EòÉånùhÉÓ * Vɇb÷iÉ ¨ÉɇhÉEòÉÆSÉÒ JÉÉhÉÒ **1**
iÉè¸ÉÉ ‡nù¸Éä xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * ¨ÉÖJÉ ¸ÉÖJÉÉSÉä ¨ÉÆb÷hÉ **vÉÞ**
EòÉä‡]õ SÉÆpù•ôÒ³ýÉ * {ÉÚ‡hÉǨÉäS©ÉÉ {ÉÚhÉÇEò³ýÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä où‡·]õ vÉÉ©Éä * {É®úiÉÉä‡xÉ ¨ÉÉPÉÉ®úÒ iÉä xÉ ©Éä **3**
476
{ɇiÉiÉ {ɇiÉiÉ * {É®úÒ ¨ÉÒ ‡jÉ´ÉÉSÉÉ {ɇiÉiÉ **1**
{É®úÒ iÉÚÆ +É{ÉÖ‡•ôªÉÉ ºÉkÉÉ * ¨ÉVÉ Eò®úÉ´Éå ºÉ®úiÉÉ **vÉÞ**
xÉÉ»þÓ ‡SÉkÉ„ÉÖ‡rù * ‡¸lÉ®ú {ÉÉ©ÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ ¤ÉÖ‡rù **2**
+{É®úÉvÉÉSÉÉ Eäò•ôÉå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡EòiÉÒ ¤ÉÉä•ôÉå **3**
477
=¦Éɇ®ú•ôÉ »þÉiÉ * VÉMÉÓ VÉÉhɇ´É•ôÒ ¨ÉÉiÉ **1**
nùä´É ¤Éè¸É•ôä ʸɻþɸÉxÉÓ * +ɱ©ÉÉ ©ÉÉSÉEòÉ »þÉäªÉ vÉxÉÒ **vÉÞ**
BEòÉSªÉÉ Eèò´ÉÉb÷å * =MÉ´Éä ¤É½þÖiÉÉÆSÉå EòÉäb÷å **2**
nùÉä½þÓ `öɪÉÓ iÉÖEòÉ * xÉɽþÓ {Éb÷Éå nùäiÉ SÉÖEòÉ **3**
**11**
+É„ÉÒ´ÉÉÇnù - +¦ÉÆMÉ 5
478

Page 137 of 1252

VÉÒ´ÉåºÉÉ]õÓ ªÉixɦÉÉ´É * iªÉÉSÉÒ xÉÉ´É ¤É³ýEò]õ **1**
{Éè•ô iÉÒ®úÉ VÉÉiÉÉÆ EòÉÆ»þÓ * ºÉÆnùä½þ xÉɽþÓ ¦É´ÉxÉnùÒ **vÉÞ**
‡´É…ÉɸÉÉSÉÒ vÉx©É VÉÉiÉÒ* iÉälÉå ´É¸iÉÒ nùä´ÉÉSÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÉ䇳ý©ÉÉÆSÉÉ * nùä´É ¸ÉÉSÉÉ +ƇEòiÉ **3**
479
+É„ÉÒ´ÉÉÇnù iÉ©ÉÉ VÉÉiÉÒ * +É´Éb÷Ò ‡SÉkÉÓ nùä´ÉÉSÉÒ **1**
Eò±ªÉÉhÉ iÉÒ +ºÉÉä IÉä¨É * ´ÉÉføä |Éä¨É +ÉMɳýå **vÉÞ**
¦É‡Hò¦ÉÉM©ÉMÉÉÆ`öÒ vÉxÉ* i©ÉÉ xɨÉxÉ VÉÒ´ÉɸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þ‡®úSÉä nùÉ¸É * iÉälÉå +É¸É ¸ÉEò³ý **3**
480
iɪÉÉ ºÉÉ]õÓ ´ÉäSÉÚÆ ´ÉÉhÉÒ * +<EòÉå EòÉxÉÓ ´ÉÉ®úiÉÉ **1**
IÉä¨É ¨ÉÉZÉä »þ‡®úVÉxÉ * ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ {ÉÖ¸ÉiÉÉÆ i©ÉÉÆ **vÉÞ**
{É®újÉÓSÉä VÉä ¸ÉÉÆMÉÉiÉÒ* i©ÉÉÆSÉÒ ©ÉÉiÉÒ xÉ ‡´ÉSÉÉ®úÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä vÉè©ÉÇ´ÉÆiÉå * ‡xɨÉdzý‡SÉkÉå ¸É®ú´ÉÓ iÉÓ **3**
481
+¦É©É =kÉ®ú ¸ÉÆiÉÓ Eäò•ôå nùÉxÉ * VÉÉ•ôå ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ ‡SÉkÉ iÉähÉå **1**
+ÉiÉÉÆ |Éä¨É®úºÉå xÉ PÉb÷ä JÉÆb÷hÉ * tÉ´Éå EÞò{ÉÉnùÉxÉ xÉÉ®úɪÉhÉÉ **vÉÞ**
+É•ôå VÉå =‡SÉiÉ nùä»þ‡´É¦ÉÉMÉɸÉÒ * iÉähÉå {ÉÉ©ÉÉÆ{ÉɸÉÓ =¦ÉÒ +¸ÉÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eò®úÒ {ÉÚVÉxÉ ´ÉèJÉ®úÒ * ¤ÉÉä¤Éb÷É =kÉ®úÓ MÉÉiÉÉå MÉÒiÉ **3**
482
+¸ÉÉä ¨ÉÆjÉ»þÒxÉ ‡Gò©ÉÉ * xÉEòÉ SÉ©ÉÉÇ ‡´ÉSÉÉ°üÆ **1**
ºÉä´Éä¨ÉvÉÓ VɨÉÉ vÉ®úÉ * EÞò{ÉÉ Eò®úÉ „Éä´É]õÓ **vÉÞ**
‡´ÉSÉÉ°ü‡xÉ `öÉ©ÉÉ `öÉ´É* ©ÉälÉå ¦ÉÉ´É ®úɇ»þ•ôÉ **2**
+ÉiÉÉÆ iÉÖEò©ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ »þä´ÉÉ * xÉÉ»þÓ nùä´ÉÉ iÉÉÆiÉb÷Ò **3**
**5**
483

Page 138 of 1252

BäEåò ´ÉSÉxÉ Eò¨É³ýÉ{ÉiÉÒ * ¨ÉVÉ ®úÆEòÉSÉÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ **1**
Eò®ú VÉÉä‡b÷iÉÉå EòlÉÉEòɳýÓ * +É{ÉhÉ +¸ÉÉ´Éå VɴɳýÒ **vÉÞ**
PÉä<È Bä¸ÉÒ ¦ÉÉEò* ¨ÉÉMÉäxÉ Vɇ®ú EòÉÆ»þÓ +ɇhÉEò **2**
iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ ¨»hÉä nùä´ÉÉ * „ɤnù <iÉÖEòÉ ®úÉJÉÉ´ÉÉ **3**
484
+É•ôÒ •ô‡³ýiÉÉSÉÒ ´Éä³ý * +¸ÉÉ ¸ÉÉ´ÉvÉ ¸ÉEò³ý **1**
•ôÉ»þÉä Eò®úÉ ´ÉäMÉÓ ¸¨É®úÉ * ]õɳýÒ ´ÉÉ=‡xÉ ‡´É…ÉƦɮúÉ **vÉÞ**
VÉɇ•ô©ÉÉ +´É¸ÉÉxÉ * xÉ ¸ÉÆ{Éb÷iÉÒ SÉ®úhÉ **2**
iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ ¨»hÉä lÉÉäb÷å * +´É‡vÉ =®ú•ôÒ +É»þä {ÉÖføå **3**
485
xÉähÉå MÉÉ>ðÆ EòÉÆ»þÓ vÉb÷ ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ ´ÉSÉxÉ * EòÉ©ÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉå¸É‡»þiÉ +É•ôÉå „É®úhÉ **1**
Eò®úÓ +ÆMÉÒEòÉ®ú xÉEòÉä ¨ÉÉäEò•ôÚÆ »þ®úÒ * {ɇiÉiÉ{ÉÉ´ÉxÉ ‡¥Énùå Eò®úÉ´ÉÓ JÉ®úÓ **vÉÞ**
xÉähÉå ¦É‡Hò¦ÉÉ´É iÉÖZÉÉ ¨»hɇ´ÉiÉÉå nùÉ¸É * Vɇ®ú nùä¸ÉÒ +ÆiÉ®ú iɇ®ú •ôVVÉÉ EòÉähÉɸÉ
**2**
¨»hÉä iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ iÉÖZÉä vɇ®ú©Éä•ôä {ÉÉ©Éä * +ÉiÉÉÆ EòÉähÉ nùÖVÉÉ Bä¸ÉÉ +ɨ»ÉƸÉÒ +É»þä
**3**
486
iÉÚÆ SÉ ¨ÉɪɤÉÉ{É ¤ÉÆvÉÖ ¸ÉJÉÉ +ɨÉSÉÉ * ‡´ÉkÉ MÉÉäiÉ VÉÒ´É•ôMÉ VÉÒ´ÉÉSÉÉ **1**
+ÉhÉÒEò |ɨÉÉhÉ xÉÉ»þÓ nùָɮúå +ÉiÉÉÆ * ©ÉÉäMÉIÉä¨É¦ÉÉ®ú iÉÖZÉä PÉÉiÉ•ôÉ ¨ÉÉlÉÉÆ **vÉÞ**
iÉÚÆ SÉ ‡Gò©ÉÉEò¨ÉÇ vɨÉÇ nùä´É iÉÚÆ EÖò³ý * iÉÚÆ SÉ iÉ{É iÉÒlÉÇ µÉiÉ MÉÖ¯û ¸ÉEò³ý **2**
¨½hÉä iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ Eò‡®úiÉÉ EòÉ©ÉÇiÉÉ nùä´ÉÉ * iÉÚÆ SÉ ¦ÉÉ´É ¦É‡Hò {ÉÚVÉÉ {ÉÖxɸEòÉ®ú +ÉPÉ´ÉÉ
**3**
487
Eò¯û‡xÉ =‡SÉiÉ * |Éä¨É PÉÉ•ôÓ ¼þnù©ÉÉÆiÉ **1**
+É•ôÉå nùÉxÉ ¨ÉÉMÉÉ©ÉÉ¸É * lÉÉä®úÒ Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ +É¸É **vÉÞ**
ÊSÉiÉxÉ ¸É¨É©ÉÓ * ¸Éä´ÉÉ +É{ÉÖ•ôÒ SÉ nùä<È **2**
iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ ¨»hÉä ¦ÉÉ´ÉÉ * ¨ÉVÉ ‡xÉ®ú´ÉÉ´Éå nùä´ÉÉ **3**

Page 139 of 1252

488
MÉÉ>ðÆ ´ÉÉ>ðÆ ]õɳýÒ ®úÆMÉÓ xÉÉSÉÉå =nùÉ¸É * ¸ÉÉÆb÷Éä‡xÉ ¦É©É •ôVVÉÉ „ÉÆEòÉ +É¸É ‡xÉ®úɸÉ
**1**
¤É‡³ý©ÉÉSÉÉ ¤É³ýÒ iÉÉä Eèò´ÉÉ®úÒ +ɨÉÖSÉÉ* ¦ÉÖ‡Hò¨ÉÖ‡HònùÉiÉÉ ¸ÉEò³ýÉÆ »þÒ ‡¸ÉrùÓSÉÉ **vÉÞ**
¨ÉÉ°üÆ „ɤnù„ɸjɤÉÉhÉ ‡xÉ&„ÉÆEò +‡xÉ´ÉÉ®ú * EòÆ]õEòÉSÉÉ SÉÖ®ú ‡„É®ú ¡òÉäb÷ÚÆ EòɳýÉSÉå
**2**
¨»hÉä iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ xÉÉ»þÓ VÉÒ´ÉÉSÉÒ SÉÉb÷ * +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ iÉälÉå EòÉ©É +ɇhÉEòÉÆSÉÒ ¦ÉÒb÷
**3**
489
¸ÉÉÆb÷Ú‡xÉ ´ÉèEÖòÆ`ö * =¦ÉÉ ‡´É]õä´É®úÒ xÉÒ]õ **1**
+É•ôÉ +É•ôÉ ®úä VÉMÉVÉä`öÒ * ¦ÉHòÉ {ÉÖÆb÷‡•ôEòÉSÉä ¦Éä]õÒ **vÉÞ**
{Éè•ô SÉÆpù¦ÉÉMÉä ‡iÉ®úÓ * Eò]õ vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ Eò®úÓ **2**
iÉÖEòªÉɤÉÆvÉÖ ¨½hÉä +Ƥɮú * MÉVÉ®ú ½þÉäiÉÉä VɪÉVɪÉEòÉ®ú **3**
490
EÞò{ÉɳýÖ ¦ÉHòÉÆSÉÉ * Bä¸ÉÉ {ɇiÉ MÉÉä‡{ÉEòÉÆSÉÉ **1**
=¦ÉÉ xÉ {ÉÉSÉɇ®úiÉÉÆ nùÉ®úÓ * xÉ ºÉÆMÉiÉÉÆ EòÉ¨É Eò®úÒ **vÉÞ**
¦ÉÉ´É nùäJÉÉä‡xÉ ‡xɨÉdzý* ®úVÉÉÆ ´ÉÉäb÷´ÉÒ Eò{Éɳý **2**
iÉÖEòªÉɤÉÆvÉÖ ¨½hÉä xÉ ¦ÉVÉÉ * EòÉÆ ®úä BäºÉÉ ¦ÉÉä³ýÉ ®úÉVÉÉ **3**
491
Eäò•ôÉ +ÆMÉÒEòÉ®ú {ÉÆfø®úÒS©ÉÉ nùä´Éå * +ÉiÉÉÆ EòÉ©É Eò‡®úiÉÒ Eòɳý ¨É„ÉEò ¨ÉÉxÉ´Éå **1**
PÉÉiÉ•ôÓ ¤ÉÉ»þä®ú iÉÓ ¦É©É »þÉäiÉå V©ÉÉxÉå * ¤Éè¸É•ôÉ +É{ÉhÉ iÉälÉå PÉÉ•ôÖ‡xÉ©ÉÉÆ `öÉhÉå **vÉÞ**
•ôÉMÉÉå xÉänùÒ ´ÉÉ®úÉ nùÖ‡VÉ©ÉÉSÉÉ +ÆMÉɸÉÒ * »þÉ {ÉÖ®úiÉÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú Eò³ýÉå +É•ôÉ +ɨ»ÉƸÉÒ
**2**
¨»hÉä iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ xÉ •ôMÉä Eò®úÉ´ÉÒ ÊSÉiÉÉ * EòÉähÉ䇴ɄÉÓ +ÉiÉÉÆ ¤Éè¸É•ôÉå »þ¸iÉÒ´É®úÒ ¨ÉÉlÉÉÆ
**3**
492

Page 140 of 1252

+MÉÉäSÉ®úÒ ¤ÉÉ䇕ô•ôÉå +ÉYÉ䇴ÉhÉ +ÉMɳýå * {É®úÒ iÉå +ÉiÉÉÆ xÉ ¸ÉÆb÷É´Éå ®úÉ=³ýå **1**
VÉÉ<Ç•ô ®úÉäEòb÷É ¤ÉÉä•ô xÉ {ÉÖ¸ÉiÉÒ +ɨ»ÉÆ * iÉÖZÉÉ iÉÖZÉå ¨»hɇ´É•ôå {ÉÉ»þÉ {ÉÖ¯û·ÉÉäkɨÉÉ
**vÉÞ**
xÉ ´½þÉ´ÉÉ xÉ ´ÉVÉÉ´ÉÉ xÉ Eò³ýiÉÉÆ +x©ÉÉ©É * xÉ vÉ®úÉ´Éå iÉå ¨ÉxÉÓ ¦É•ôiÉÉ Eò®úÉ ={ÉÉ©É
**2**
¨»hÉä iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ »þÒxÉ ¨ÉÒ ¨»hÉÉä‡xÉ •ôÉVɸÉÒ * ´ÉÉ®úÉ •ôÉMÉÉå {ÉÉ»þÉiÉÉä»þä =ÆS©ÉÉ
ZÉÉb÷ɺÉÒ **3**
493
VÉÉ•ôÒ {ÉÉEò‡¸É‡rù ´ÉÉ]õ {ÉÉ»þä ®úJÉÖ¨ÉÉ<Ç * =nùEò iÉÉ{É•ôå b÷ä®úÉÆ SÉÒEò¸ÉÉ ¨ÉnùÖLJxÉ +<Ç
**1**
=`öÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ =„ÉÒ®ú VÉÉ•ôÉ ¦ÉÉäVÉxÉÓ* =¦©ÉÉ +ÉÆSÉ´ÉhÉÉ MÉÉä{ÉÒ Eò³ý¸É PÉä=xÉÒ
**vÉÞ**
+´ÉP©ÉÉ ¸ÉɴɇSÉkÉ ¸Éä´Éä•ôÉMÉÓ ¸ÉEò³ýÉ * =rù´É +GÚò®ú +É•ôä {ÉÉSÉÉ°üÆ ¨ÉÖ³ýÉ **2**
¸Éɴɇ®ú•ôÒ ¸ÉäVÉ ¸ÉÖ¨ÉxÉ©ÉɇiÉ ¸ÉÖMÉÆvÉÉ * ®úixÉnùÒ{É iÉÉ]õÓ ´ÉɳýÉ ‡´É‡b÷©ÉÉ ‡´ÉxÉÉänùÉ **3**
iÉÖEòÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úÒ {ÉÉ»þä {ÉÆfø®úÒ®úÉhÉÉ * +¸ÉÉ ¸ÉɴɇSÉkÉ ¸ÉÉÆMÉä ¸ÉEò³ýÉ VÉxÉÉ **4**
494
=`öÉ ¸ÉEò³ý VÉxÉ =‡`ö•ôä xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * +ÉxÉÆnù•ôä ¨ÉÖ‡xÉVÉxÉ ‡iÉx»þÒ •ôÉäEò **1**
Eò®úÉ VɪÉVɪÉEòÉ®ú ´ÉÉtÉÆSÉÉ MÉVÉ®ú * ¨ÉÞnùÆMÉ ‡´ÉhÉä +{ÉÉ®ú ]õɳý PÉÉä³ý **vÉÞ**
VÉÉäb÷Éä‡xÉ nùÉäx»þÒ Eò®ú ¨ÉÖJÉ {ÉÉ»þÉ ¸ÉÉnù®ú * {ÉÉ©ÉÉ´É®úÒ ‡„É®ú `öä´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ©É {ɇfø©ÉÆiÉå iÉå ¨ÉÉMÉÉ * +É{ÉÖ•ôÉ•ôå ¸ÉÉÆMÉÉ ¸ÉÖJÉ nùÖ&JÉå **3**
495
Eò°üxÉÒ ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ {ÉÉ©ÉÓ `öä´ÉÓ ¨ÉÉlÉÉ * {ɇ®ú¸ÉÉ´ÉÒ ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ ¨ÉÉZÉÒ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉÉ **1**
+JÉƇb÷iÉ +¸ÉÉ´Éå¸Éå ´ÉÉ]õiÉå {ÉÉ©ÉÓ * ¸ÉÉ»þÉä‡xÉ ¸ÉÆEòÉäSÉ `öÉ´É lÉÉäb÷ɸÉÉ nùä<È **vÉÞ**
+¸ÉÉä xɨÉÉä ¦ÉÉ´É +É•ôÉå iÉÖ‡ZÉ©ÉÉ `öÉ©ÉÉ* {ÉÉ»þå EÞò{ÉÉoù·]õÒ ¨ÉVÉ {ÉÆfø®úÒ®úÉ©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ó iÉÖZÉÓ ´Éäb÷Ó ´ÉÉÆEòb÷Ó * xÉɨÉå ¦É´É{ÉÉ„É »þÉiÉå +É{ÉÖ±©ÉÉ iÉÉäb÷Ó **3**
496
Pɇb÷©ÉÉ PÉÉ•ôÖ‡xÉ iɳýÓ SÉÉ•ôiÉÒ ´ÉxɨÉɳýÒ * =¨É]õiÉÒ EòÉä¨É³ýÓ EÖòÆEÖò¨ÉÉSÉÓ **1**

Page 141 of 1252

´ÉÆnùÉ SÉ®úhÉ®úVÉ +´ÉPÉä ¸ÉEò³ý VÉxÉ * iÉɇ®ú©Éä•ôä {ÉÉ·ÉÉhÉ =nùEòÓ VÉähÉå **vÉÞ**
{Éè¸É vɯûxÉÒ SÉ•ôÉ `öÉEòiÉ `öÉ©ÉÓ `öÉ©ÉÓ * ¨ÉÉèx©É vɯûxÉÒ EòÉÆ»þÓ xÉÉä ¤ÉÉä•ôÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ +´É¸É¯û VÉÉhɇ´ÉiÉÉä {ÉÖføå* =PÉb÷•ôÓ ¨É»þÉ•ô ¨ÉƇnù®úå Eò´ÉÉb÷å **3**
497
¦ÉÒiÉ®úÒ MÉä•ôä »þ®úÒ ®úÉ»þÉ IÉhɦɮúÒ * »þÉä<Ç•ô ¡ò³ý vÉÒ®ú Eò®úÉ´ÉÉ **1**
xÉ Eò®úÓ i´É®úÉ BäEåò ¨ÉÉiÉ * IÉhÉ BEò ‡xÉ´ÉÉÆiÉ ¤Éè¸ÉÉ´Éå **vÉÞ**
Eò°üxÉÒ ¨ÉnùÇxÉ ¸Éɇ®ú•ôå {ÉÉhÉÒ * x»þÉ•ôä nùä´É +ÆMÉ {ÉÖ¸ÉÒ ¦É´ÉÉxÉÒ **2**
xÉä¸É•ôÉ ¸ÉÉäxɸɳýÉ ‡´ÉxÉ´ÉÒ ®úJÉÖ¨ÉÉ<Ç * ´Éɇfø•ôå +ÉiÉÉÆ `öÉ©ÉÓ SÉ•ôÉ´Éå VÉÒ **3**
Eò¯û‡xÉ©ÉÉÆ ¦ÉÉäVÉxÉ PÉäiÉ•ôå +ÉÆSÉ´ÉhÉ * +ÉxÉÆnùå xÉÉ®úÉ©ÉhÉ {É»þÖb÷•ôä **4**
iÉÖEòÉ ¨ÉÉiÉ VÉÉhÉ´ÉÒ +ÉiÉÉÆ * ºÉEò³ýÉÆ ¤É½þÖiÉÉÆ ½þÉäiÉÒ SÉÒ **5**
498
tÉ VÉÒ +ɨ»ÉÆ EòÉÆ»þÓ ¸ÉÉÆMÉÉ VÉÒ ®úJÉÖ¨ÉÉ<Ç * „Éä·É =®ú•ôå `öÉ©ÉÓ ¸ÉxÉEòɇnùEòÉÆSÉå
**1**
]õÉäEòiÉ ¤ÉÉ»þä®úÒ ¤Éè¸É•ôÉå +É„ÉÉ * {ÉÖ®úɪÉÉ OÉɺÉÉ BEò¨ÉäEòÉÆ **vÉÞ**
©ÉälÉ´É®úÒ +É•ôÉå iÉÖ‡ZÉ©ÉÉ xÉÉÆ´Éå * +É¸É Eò¯ûxÉÒ +ɨ»Ò nùÉiÉÉ®úÉ **2**
|Éä¨É nùä=‡xÉ©ÉÉÆ ¤É»þÖb÷É +ÉiÉÉÆ ‡nù•ôÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ ‡´Éaö•ô ¤ÉÉä•ôÉ **3**
499
¤É»þÖb÷‡´É•ôå VÉxÉ ¨ÉxÉ VÉÉ•ôå ‡xÉ‚Sɳý * SÉÖEò´ÉÚxÉÒ EòÉä±»þɳý +É•ôÉ iÉÖEòÉ **1**
{É©ÉÈEòÓ ‡xÉpùÉ Eò®úÉ´Éå „É©ÉxÉ * ®úJÉÖ¨ÉÉ<Ç +É{ÉhÉ ¸É¨É´ÉäiÉ **vÉÞ**
PÉä=‡xÉ©ÉÉÆ +É•ôÉå »þÉiÉÓ ]õɳý ´ÉÒhÉÉ * ¸Éä´Éä‡¸É SÉ®úhÉÉ ¸´ÉɨÉÒ‡SÉ©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ {ɇ®ú¸ÉÉ´ÉÓ ¸ÉÉnù®úå * ¤ÉÉä¤Éb÷Ó =kÉ®úå {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **3**
500
xÉÉSÉ MÉÉhÉå ¨ÉÉZÉÉ VɴɳýÒ•ô `öÉ´É * ‡xÉ®úÉä{ÉÒxÉ ¦ÉÉ´É »þÉä<Ç•ô iÉÉä **1**
iÉÖ¨»ÉÆ ‡xÉpùÉ ¨ÉVÉ +ÉYÉÉ iÉä ¸´É¦ÉÉ´Éå * =iÉ°ü‡xÉ VÉÒ´Éå VÉÉ<ÇxÉ •ôÉähÉ **vÉÞ**
BEòÉBEòÓ ¤É½þÖ Eò®úÒxÉ ºÉÖº´É®úå * ¨ÉvÉÖ®ú =kÉ®úå +É´Éb÷ÒxÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÚÆ VÉMÉnùÉxÉÒ =nùÉ®ú * ¡äòb÷„ÉÒ•ô ¦ÉÉ®ú BEòÉ ´Éä³ýÉ **3**

Page 142 of 1252

501
‡¸ÉhÉ•ôäiÉÒ ¸Éä´ÉEòÉÆ nùä=‡xÉ <SUôÉnùÉxÉ * Eäò•ôÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ +ÆMÉÒEòÉ®úÉ **1**
+»þÉä nùÒxÉÉxÉÉlÉÉ +ÉxÉÆnù¨ÉÚiÉÔ * iÉÖ¨»ÉƇ¸É „ÉÉä¦ÉiÉÒ ¥ÉÒnùå Bä¸ÉÓ **vÉÞ**
¤É»þÖiÉÉÆxÉÓ ‡´Éxɇ´É•ôå ¤É»þÖiÉÉÆ |ÉEòÉ®úÓ * ¸ÉEò³ýÉÆ `öÉ©ÉÓ »þ®úÒ {ÉÖ®ú•ôäiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +MÉÉ EÖò]õÖƤɴÉi¸É³ýÉ * EòÉähÉ iÉÖZÉÒ •ôÒ³ýÉ VÉÉhÉä Bä¸ÉÒ **3**
502
=`öÉ ¦ÉÉMÉ•ôäiÉÒ =VÉMÉ®úÉ * VÉÉ•ôÉ ¸´ÉɨÉÒ ‡xÉpùÉ Eò®úÉ **1**
´ÉÉ]õ {ÉÉ»þÉiÉä ¯û‡C¨ÉhÉÒ * =¦ÉÒ ¨ÉÆSÉEò ¸ÉÆ´ÉɯûhÉÒ **vÉÞ**
Eäò•ôÒ Eò®úÉ IɨÉÉ* ¤Éb÷¤Éb÷ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkɨÉÉ **2**
•ôÉMÉiÉÉä SÉ®úhÉÉ * iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ **3**
503
{ÉÉ´É•ôÉ |ɸÉÉnù +ÉiÉÉÆ ‡´É]õÉä‡xÉ VÉÉ´Éå * +É{É•ôÉ iÉÉä ¶É¨É Eò³ýÉå ©ÉäiɸÉä VÉÒ´Éå **1**
+ÉiÉÉÆ ¸´ÉɨÉÒ ¸ÉÖJÉå ‡xÉpùÉ Eò®úÉ MÉÉä{ÉɳýÉ * {ÉÖ®ú•ôä ¨ÉxÉÉä®úlÉ VÉÉiÉÉå +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ ¸lɳýÉ
**vÉÞ**
iÉÖ¨»ÉƇ¸É VÉÉMÉ´ÉÚÆ +ɨ»Ò +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ SÉÉb÷É * „ÉÖ¦ÉÉ„ÉÖ¦É Eò¨Éç nùÉä·É ´ÉÉ®úÉ©ÉÉ {ÉÒb÷É
**2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡nù•ôå =‡SUô·]õÉSÉå ¦ÉÉäVÉxÉ * +ɨ»ÉÆ +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ xÉÉ»þÓ ‡xɴɇb÷•ôå ‡¦ÉzÉ
**3**
504
„ɤnùÉÆSÉÓ ®úixÉå Eò°üxÉÒ +³ýÆEòÉ®ú * iÉähÉå ‡´É…ÉƦɮú {ÉÚ‡VÉ©Éä•ôÉ **1**
¦ÉÉ´ÉÉSÉä ={ÉSÉÉ®ú Eò°ü‡xÉ ¦ÉÉäVÉxÉ * iÉähÉå xÉÉ®úÉ©ÉhÉ VÉä´É‡´É•ôÉ **vÉÞ**
¸ÉƸÉÉ®úÉ »þÉiÉÓ ‡nù•ôå +ÉÆSÉ´ÉhÉ * ¨ÉÖJÉ„ÉÖrùÒ ¨ÉxÉ ¸É¨É‡{ÉÇ•ôå **2**
®úÆMÉ•ôÓ <Ƈpù©Éå ¸ÉÖ®úÆMÉ iÉÉƤÉÚ•ô * ¨ÉÉlÉÉÆ iÉÖ³ý¸ÉÒnù³ý ¸É¨É‡{ÉÇ•ôå **3**
BEò¦ÉÉ´ÉnùÒ{É Eò°ü‡xÉ ‡xÉ®úÉÆVÉxÉ * nùä>ð‡xÉ +ɸÉxÉ nùä»þÉSÉå ©ÉÉ **4**
xÉ ¤ÉÉä•ôÉä‡xÉ iÉÖEòÉ Eò®úÒ SÉ®úhɸÉä´ÉÉ * ‡xÉVɇ´É•ôå nùä´ÉÉ ¨ÉÉVÉPÉ®úÓ **5**
505
=`öÉä‡xÉ©ÉÉÆ iÉÖEòÉ MÉä•ôÉ ‡xÉVɸlɳýÉ * =®ú•ôä ®úÉ=³ýÉ ¨ÉÉVÉÒ nùä´É **1**

Page 143 of 1252

‡xÉ=•ô VÉÉ•ôå ¸Éä´ÉEòÉ ¸´ÉɨÉÓSÉå * +ÉYÉä Eò¯ûxÉÒ ‡SÉkÉ ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ **vÉÞ**
{É»þÖb÷‡•ô©ÉÉ »þ®úÒ +xÉÆiÉ„ÉèxÉÉ´É®úÒ * iÉälÉå xÉÉ»þÓ =®úÒ EòÉÆ»þÓ EòÉ¨É **2**
+´ÉPÉÒ ¤ÉÉ»þä®ú PÉÉ•ôÚ‡xÉ MÉä•ôÉ iÉÖEòÉ * ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå •ôÉäEòÉÆ ‡xÉVÉ•ôä nùä´É **3**

nùºÉ®úÉ - +¦ÉÆMÉ 1
506
{ɇ´ÉjÉ ¸ÉÖ‡nùxÉ =kÉ¨É ‡nù´É¸É nù¸É®úÉ * ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉ iÉÉä ¸ÉÉvÉÉ +ɇVÉ ¨ÉÖ»þÚiÉÇ ¤É®úÉ *
MÉVÉÉÇ VÉäVÉäEòÉ®ú »þ‡®ú ¼þnù©ÉÓ vÉ®úÉ * +ɳý¸É xÉEòÉ Eò°üÆ •ôÉ»þÉxÉÉÆ ¸ÉÉÆMÉiÉÉå lÉÉä®úÉÆ
**1**
©ÉÉ »þÉä ©ÉÉ »þÉä ¤ÉÉ<©ÉÉxÉÉä ‡xÉPÉÉ•ôä »þ®úÒ* ‡¸É•ôÆMÉhÉÉ ´ÉäMÉÓ PÉä=‡xÉ +É®úi©ÉÉ Eò®úÓ *
+Éä´ÉɳýÚÆ ¶ÉÒ¨ÉÖJÉ ´ÉÆnùÚÆ {ÉÉ=•ôå ‡„É®úÓ * +ɨ»ÉÆ nùè´É +É•ôå ©ÉälÉå Pɇ®úS©ÉÉ PÉ®úÓ **vÉÞ**
+IÉªÉ ¨ÉÖ½þÚiÉÇ +Éè`öɨÉvªÉå ºÉÉvÉä iÉå * ¨ÉMÉ ªÉä®úÒ MÉVÉæ VÉèºÉå iÉèºÉå ½þÉäiÉ VÉÉiÉå *
¨»hÉÉä‡xÉ ¨ÉÉMÉå {ÉÖføå EòÉähÉÒ xÉ {ÉɽþÉ´Éå ªÉälÉå * ºÉÉÆb÷É {É®úiÉå EòÉ¨É VÉÉ>ðÆ ½þ®úÒ ºÉÉÆMÉÉiÉå
**2**
¤É»þÖiÉÉÆ ¤É»þÖiÉÉÆ ®úÒiÉÓ ‡SÉkÉÓ vÉ®úÉ »þå ¨ÉxÉÓ * xÉEòÉ MÉè Eò°üÆ +É<EòÉ•ô V©ÉÉ EòÉxÉÓ *
¨ÉMÉ »þå ¸ÉÖJÉ EòvÉÓ xÉ nùäJÉÉ•ô ¸´É{xÉÓ * =®úä•ô »þÉ©É»þÉ©É ¨ÉÉMÉå »þÉä<Ç•ô EòÉ»þÉhÉÒ
**3**
B䇸ɩÉÉ¸É ´ÉÆSÉiÉÒ i©ÉÉÆS©ÉÉ +¦ÉÉM©ÉÉ {ÉÉ®ú * xÉÉ»þÓ xÉÉ»þÓ xÉÉ»þÓ ¸Éi©É VÉÉhÉÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú *
¨ÉMÉ »þä ´Éä³ý Pɇ]õEòÉ xÉ ©Éä +VÉ®úɨɮú* Eò³ý•ôå +¸ÉÉå tÉ ¨ÉMÉ {Éb÷iÉÒ•ô ‡´ÉSÉÉ®ú
**4**
VÉ©ÉɸÉÉ]õÓ ¥É¨»É‡nùEò VÉÉ•ôä‡iÉ ‡{ɸÉä * =‡SUô·]õÉ EòÉ®úhÉå nùä´É VɳýÓ VÉÉ•ôä ¨ÉɸÉä *
+rùÉÈMÉÓ ‡´É…ɨÉÉiÉÉ •ôIÉÖ¨ÉÒ ´É¸Éä * iÉÉä »þÉ iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ ¨»hÉä +É•ôå +xÉÉ©ÉɸÉå
**5**
507
+Éä´ÉɳýÚÆ +É®úiÉÒ {ÉÆfø®úÒ®úÉ©ÉÉ * ¸É´ÉǦÉÉ´Éå „É®úhÉ +É•ôÉå iÉÖ‡ZÉ©ÉÉ {ÉÉ©ÉÉÆ **1**
ºÉ´ÉÇ ´ªÉÉ{ÉÚxÉ EèòºÉå °ü{É +ÉEò³ý * iÉÉä ½þÉ MÉÉ貪ÉÉ PÉ®úÓ VÉÉ•ôÉ EÞò·hÉ ¤Éɳý **vÉÞ**
¸´É°ü{É MÉÖhÉÉiÉÒiÉ VÉÉ•ôÉ +´ÉiÉÉ®úvÉÉ®úÒ* iÉÉä »þÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ =¦ÉÉ ‡´É]õä´É®úÒ **2**
¦ÉHòÒ‡SÉ©ÉÉ EòÉVÉÉ Eèò¸ÉÉ °ü{Éɇ¸É +É•ôÉ * ‡¥ÉnùÉSÉÉ iÉÉäb÷®ú SÉ®úhÉÓ ‡¨É®ú‡´É•ôÉ **3**

Page 144 of 1252

+É®úiÉå +É®úiÉÒ +Éä´Éɇ³ý•ôÒ * ´ÉÉJÉɇhÉiÉÉÆ EòÒ‡kÉÇ ´ÉÉSÉÉ {É®úiÉ•ôÒ **4**
¦ÉɴɦɇHò¤É³ýå »þÉä¸ÉÒ EÞò{ÉɳýÖ nùä´ÉÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ iÉÖZ©ÉÉ xÉ Eò³ýiÉÒ ¨ÉÉ´ÉÉ
**5**
508
Eò°ü‡xÉ +É®úiÉÒ * +ÉiÉÉÆ +Éä´ÉɳýÚÆ ¶ÉÒ{ÉiÉÒ **1**
+ɇVÉ {ÉÖ®ú•ôä xÉ´É¸É * vÉx©É VÉÉ•ôÉ »þÉ ‡nù´É¸É **vÉÞ**
{ÉɽþÉ ´ÉÉä ºÉEò³ýÉ * {ÉÖhªÉ´ÉÆiÉÉ iÉÖ¨½Ò ¤ÉɳýÉ **2**
iÉÖEòÉ ´ÉÉ»þä ]õɳýÒ * »þÉäiÉÉ ¸É‡zÉvÉ VɴɳýÒ **3**
509
tÉ•ô ¨Éɳý VÉ®úÒ {Éb÷äxÉ ¨ÉÒ {ÉÉ©ÉÉÆ * nùÆb÷´ÉiÉ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ EòÉähÉ ´ÉäSÉÒ **1**
+É•ôå iÉå ‡»þ„ÉÉä¤Éå +´É‡PÉ©ÉÉ |ɨÉÉhÉ * tÉ´Éå iÉ®úÒ nùÉxÉ ¨ÉÉxÉ »þÉäiÉÉä **vÉÞ**
¨ÉÉäEò‡³ý©ÉÉ ¨ÉxÉå P©ÉÉ•ô VÉ®úÒ ¸Éä´ÉÉ * |ɸÉÉnù {ÉÉ`ö´ÉÉ •ô´ÉEò®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖ¨»Ò VÉɇ•ô©ÉÉ EÞò{ÉhÉ * xÉɨÉÉSÉÒ VÉiÉxÉ ¨ÉMÉ EèòSÉÒ **3**
510
iÉÖ¨»Ó VÉÉ´Éå ‡xÉVɨÉƇnù®úÉ * +ɨ»Ò VÉÉiÉÉå +É{ÉÖ±©ÉÉ PÉ®úÉ **1**
‡´É`öÉä¤ÉÉ •ôÉä¦É +¸ÉÉå nùä<È * +ɨ½Ò +ºÉÉå iÉÖ¨ÉSÉå {ÉÉ<È **vÉÞ**
‡SÉkÉ Eò®úÒ ¸Éä´ÉÉ * +ɨ»Ò VÉÉiÉÉå +É{ÉÖ±©ÉÉ MÉÉ´ÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡nù„ÉÉ ¦ÉÖ•ôÉå* ‡¡ò®úÉäxÉ {ÉÉ©ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ +É•ôÉå **3**
511
{ÉÉ»þå |ɸÉÉnùÉSÉÒ ´ÉÉ]õ * tÉ´Éå vÉÉä´ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ iÉÉ]õ **1**
„Éä·É PÉä=‡xÉ VÉÉ<ÇxÉ * iÉÖ¨ÉSÉå VÉɇ•ô©ÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ **vÉÞ**
VÉÉ•ôÉå BEò¸É´ÉÉ * iÉÖ¨»ÉÆ +Éb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ nùä´ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡SÉkÉ * Eò°ü‡xÉ ®úɇ»þ•ôÉå ‡xÉÊ‚SÉiÉ**3**
512
Eäò•ôÒ Eò]õEò]õ MÉÉ>ðÆ xÉÉSÉÉå xÉähÉiÉÉÆ * •ôÉVÉ xÉÉ»þÓ ¦É©É +ɨ»ÉÆ {ÉÉä]õÉSÉÒ ÊSÉiÉÉ
**1**

Page 145 of 1252

¤Éè¸ÉÉ ‡¸ÉhÉ•ôäiÉÒ {ÉÉ©É ®úMÉb÷ÚÆ nùÉiÉÉ®úÉ * VÉÉhÉ´ÉÚÆ tÉ ´ÉÉ®úÉ =¤É VÉÉ•ôÒ „É®úÒ®úÉ **vÉÞ**
=‡„É®úÉ =„ÉÒ®ú ‡EòiÉÒ EòÉ©É ¨»hÉÉ´ÉÉ * VÉxɇxÉ©Éä ¤ÉɳýEòÉ EòÉä{É EòÉÆ»þÓ xÉ vÉ®úÉ´ÉÉ
**2**
iÉÖ‡ZÉ©Éä ¸ÉÆMÉiÉÓ ©Éä>ðÆ Eò°üÆ EòÉä±»þɳý * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤Éɳýå +´ÉPÉÓ ‡¨É³ýÉäxÉ MÉÉä{Éɳý
**3**
513
Eò³ý¸É ´Éɇ»þ©Éä•ôÉ ‡„É®úÓ * ¸É»þ¹ÉxÉɨÉå {ÉÚVÉÉ Eò®úÓ **1**
{ÉÒEò ‡{ÉEò•ôå ‡{ÉEò•ôå * PÉxÉ nùÉ]õÉä‡xÉ©ÉÉÆ +É•ôå **vÉÞ**
„Éä´É]õÒSÉå nùÉxÉ * ¦ÉÉMÉÉ +É•ôÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉä]õ * ¦É®ú•ôå ´ÉÉ®ú•ôä ¤ÉÉä¦ÉÉ]õ **3**
514
+ɯû·É „ɤnù ¤ÉÉä•ôÉå ¨ÉxÉÓ xÉ vÉ®úÉ´Éå EòÉÆ»þÓ * •ô‡b÷´Éɳý ¤ÉɳýEåò iÉÚÆ ‡SÉ +ɨÉÖ‡SÉ +É<Ç
**1**
nùä<È MÉä ‡´É`öɤÉÉ<Ç |Éä¨É¦ÉÉiÉÖEåò * +´É‡PÉ©ÉÉÆ Eò´ÉiÉÖEåò •ô»þÉxÉÉÆ lÉÉä®úÉÆ ¸ÉEò³ýÉÆ **vÉÞ**
+¸ÉÉä xɸÉÉä ¦ÉÉ´É +É•ôÉå iÉÖ‡ZÉ©ÉÉ `öÉ©ÉÉ * {ÉÉ»þä EÞò{ÉÉoù·]õÒ +ÉiÉÉÆ {ÉÆfø®úÒ®úɪÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò iÉÖZÉÓ ´Éäb÷Ó ´ÉÉÆEÖòb÷Ó * xÉɨÉå ¦É´É{ÉÉ„É +ÉiÉÉÆ +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ iÉÉäb÷Ó
**3**
515
+Éb÷Eò•ôå nùä´ÉuùÉ®ú * ´©ÉlÉÇ EòÉ©É Eò®úEò®ú **1**
+ÉiÉÉÆ SÉ•ôÉ VÉÉ>ðÆ PÉ®úÉ * xÉEòÉ Eò°üÆ =VÉMÉ®úÉ **vÉÞ**
nùä´ÉÉ •ôÉMÉ•ôÒ¸Éä ‡xÉVÉ * ©ÉälÉå =¦©ÉÉ EòÉ©É EòÉVÉ **2**
®úÉMÉ ªÉäiÉÉä nùä´ÉÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉäPÉä ºÉä´ÉÉ **3**
516
EÞò·hÉ ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EÞò·hÉ ¨ÉÉZÉÉ ‡{ÉiÉÉ * ¤É‡»þhÉÒ ¤ÉÆvÉÖ SÉÖ•ôiÉÉ EÞò·hÉ ¨ÉÉZÉÉ **1**
EÞò·hÉ ¨ÉÉZÉÉ MÉÖ°ü EÞò·hÉ ¨ÉÉZÉå iÉÉ°üÆ * =iÉ®úÒ {Éè•ô {ÉÉ°ü ¦É´ÉxÉnùÒSÉÒ **vÉÞ**
EÞò¹hÉ ¨ÉÉZÉå ¨ÉxÉ EÞò¹hÉ ¨ÉÉZÉå VÉxÉ * ºÉÉä<®úÉ ºÉVVÉxÉ EÞò¹hÉ ¨ÉÉZÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÉ ¶ÉÒEÞò·hÉ ‡´É¸ÉÉ´ÉÉ* ´ÉÉ]õä xÉ Eò®úÉ´ÉÉ {É®úiÉÉ VÉÒ´ÉÉ **3**

Page 146 of 1252

517
EÞò{ÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉå * Bä¸ÉÉ ‡„É·©É tÉ´ÉÉ ¨ÉÉiÉå **1**
¨ÉÉZÉå µÉiÉ VÉÉä SÉÉ•ô´ÉÒ * i©Éɇ¸É tÉ´Éå i´ÉÉÆ {ÉÉ•ô´ÉÒ **vÉÞ**
´»þÉ´ÉÉ ¥É¨»YÉÉxÉÒ MÉÖÆb÷É * ‡iÉ»þÓ •ôÉäEòÓ V©ÉÉSÉÉ ZÉåb÷É **2**
iÉÖEòÉ iÉÖEòÉ »þÉEòÉ ¨ÉÉ®úÒ * ¨ÉÉZ©ÉÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉS©ÉÉ uùÉ®úÓ **3**
518
VÉÉiÉÉä ´ÉÉ®úÉhɸÉÒ * ‡xÉ®ú´ÉÒ MÉÉ<Ç PÉÉäb÷ä ¨»è¸ÉÒ **1**
MÉä•ôÉå ªÉäiÉÉå xÉɽþÓ BäºÉÉ * ºÉiªÉ ¨ÉÉxÉÉ´ÉÉ ¦É®ú´ÉºÉÉ **vÉÞ**
xÉEòÉ EòÉføÚÆ ¨ÉÉZÉÓ {Éä´Éå* iÉÖ¨½Ó ´É®ú³ýÉ ¦ÉÚºÉ JÉÉ´Éå **2**
‡¦ÉEòɇ®ú©ÉÉSÉä {ÉÉ`öÓ * iÉÖ¨»Ò PÉä=‡xÉ •ôÉMÉÉ EòÉ`öÒ **3**
ºÉÉÆMÉÉ VÉä´ÉɪÉÉ ¥Éɨ½hÉ * iÉ®úÒ EòÉ{ÉÉ ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉxÉ **4**
´ÉÉäEò‡•ô©ÉÉ ´ÉÉäEòÉ * ¨©ÉÉÆ JɇSÉÇ•ôÉ xÉÉ»þÓ ¯ûEòÉ **5**
iÉÖ¨»Ó JÉÉ´Éå iÉÉEò{ÉÉhÉÒ * VÉiÉxÉ Eò®úÉ iÉÚ{É•ôÉähÉÒ **6**
xÉɽþÓ ¨ÉÉZÉå ¨ÉxÉÓ * {ÉÉä®úå ®úÉÆb÷É xÉÉMÉ´ÉhÉÒ **7**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÒ]õ * »þÉäiÉå iÉè¸Éå ¤ÉÉä•ôä ¸{É·]õ **8**
519
EòÉ¸É PÉÉ•ôÉäxÉÒ ¤É³ýEò]õ * ZÉÉ•ôÉå Eò‡³ýEòɳýɸÉÒ xÉÒ]õ * Eäò•ôÒ {ÉÉ©É´ÉÉ]õ *
¦É´ÉʸÉvÉÚ´É°ü‡xÉ **1**
©ÉÉ ®úä ©ÉÉ ®úä •ôÉ»þÉxÉ lÉÉä®ú * ©ÉɇiÉ ¦É•ôiÉä xÉÉ®úÒxÉ®ú * Eò®úÉ´ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú * xÉ •ôMÉä
ËSÉiÉÉ EòÉähÉɺÉÒ **vÉÞ**
EòɨÉÒ MÉÖÆiÉ•ôä ‡®úEòɨÉä * VÉ{ÉÒ iÉ{ÉÒ ©ÉälÉå VɨÉä * •ôɇ´É•ôä nù¨ÉɨÉä* ¨ÉÖHò +ɇhÉ
¨ÉÖ¨ÉÖIÉÉ **2**
BEòÆnù®ú ‡„ÉEòÉ * {ÉÉ`ö‡´É•ôÉ <»þ•ôÉäEòÉ * +É•ôÉå ¨»hÉä iÉÖEòÉ * ¨ÉÒ xÉɨÉÉSÉÉ vÉÉ®úEò
**3**
520
+ɨ»Ò ´ÉèEÖòÆ`ö´ÉɸÉÒ * +É•ôÉå ©ÉÉ ‡SÉ EòÉ®úhÉɸÉÒ * ¤ÉÉ䇕ô•ôä VÉä Añ·ÉÒ * ¸ÉÉSÉ ¦ÉÉ´Éå
´ÉiÉÉÇ´ªÉÉ **1**

Page 147 of 1252

ZÉÉb÷ÚÆ ºÉÆiÉÉÆSÉä ¨ÉÉ®úMÉ * +Éb÷®úÉxÉå ¦É®ú•ôå VÉMÉ * =‡SUô·]õÉSÉÉ ¦ÉÉMÉ * „Éä·É =®ú•ôå iÉå
ºÉä´ÉÚÆ **vÉÞ**
+lÉç •ôÉä{É•ôÓ {ÉÖ®úÉhÉå * xÉÉ„É Eäò•ôÉ „ɤnùYÉÉxÉå * ‡´É·É©É•ôÉä¦ÉÒ ¨ÉxÉ * ¸ÉÉvÉxÉå
¤ÉÖb÷‡´É•ôÓ **2**
‡{É]õÚÆ ¦ÉHòÒSÉÉ b÷ÉÆMÉÉä®úÉ * Eò‡³ýEòɳýɸÉÒ nù®úÉ®úÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eò®úÉ* VÉäVÉäEòÉ®ú
+ÉxÉÆnùå **3**
521
¤É‡³ý©ÉÉSÉä +ƇEòiÉ * +ɨ»Ò VÉÉ•ôÉå ¤É‡³ý´ÉÆiÉ **1**
•ôÉiÉÉ »þÉhÉÉä‡xÉ ¸ÉƸÉÉ®úÉ * Eäò•ôÉ ·Éb÷Ú¨ÉÉ+SÉÉ ¨ÉÉ®úÉ **vÉÞ**
VÉxÉ vÉxÉ iÉxÉ * Eäò•ôå iÉÞhÉÉ»þÒ ¸É¨ÉÉxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ * +ɨ»Ò ¨ÉÖHòÒ‡SÉ©ÉÉ ¨ÉÉlÉÉÆ **3**
522
¨ÉÞi©ÉÖ•ôÉäEòÓ +ɨ»ÉÆ +É´Éb÷iÉÒ {É®úÒ * xÉÉ»þÓ BEòÉ »þ‡®úxÉɨÉå ‡´ÉhÉ **1**
‡´É]õ•ôå »þå ‡SÉkÉ |É{ÉÆSÉÉ{ÉɸÉÚ‡xÉ * ´É¨ÉxÉ »þå ¨ÉxÉÓ ¤Éè¸É•ôå¸Éä **vÉÞ**
¸ÉÉäxÉå °ü{Éå +ɨ»ÉÆ ¨ÉÞ‡kÉEäò ¸É¨ÉÉxÉ * ¨ÉɇhÉEåò {ÉÉ·ÉÉhÉ JÉb÷ä iÉè¸Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉè„ÉÉ ‡nù¸ÉiÉÒ•ô xÉÉ®úÒ * ‡®ú¸ÉɇSÉ©ÉÉ{É®úÒ +ɨ»ÉÆ{ÉÖføå **3**
523
‡¸jÉ©ÉÉÆSÉÉ iÉÉä ¸ÉÆMÉ xÉEòÉä xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ * EòÉ·`öÉ ©ÉÉ {ÉÉ·ÉÉhÉɨÉÞ‡kÉEäòS©ÉÉ **1**
xÉÉ`ö´Éä »þÉ nùä´É xÉ PÉb÷ä ¦ÉVÉxÉ * •ôÉÆSÉÉ´É•ôå ¨ÉxÉ +É´É®úä xÉÉ **vÉÞ**
où‡·]õ¨ÉÖJÉå ¨É®úhÉ <Ƈpù©ÉÉS©ÉÉ uùÉ®úå * •ôÉ´Éh©É iÉå JÉ®úå nùÖ&JɨÉÚ³ý **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉ®úÒ +‡MxÉ VÉÉ•ôÉ ¸ÉÉvÉÖ * {É®úÒ {ÉÉ´Éä ¤ÉÉvÉÚÆ ¸ÉÆPÉ^õhÉå **3**
524
{É®úɇ´É©ÉÉ xÉÉ®úÒ ®úJÉÖ¨ÉÉ<ǸɨÉÉxÉ * »þå MÉä•ôå xÉä¨ÉÚxÉ `öÉ©ÉÓSÉå ‡SÉ **1**
VÉÉ<È ´ÉÉä iÉÚÆ ¨ÉÉiÉä xÉ Eò®úÓ ºÉÉ©ÉÉ¸É * +ɨ»Ò ‡´É·hÉÖnùÉ¸É xÉ´»þÉå iÉè¸Éä **vÉÞ**
xÉ ºÉɽþÉ´Éå ¨ÉVÉ iÉÖZÉå ½þå {ÉiÉxÉ * xÉEòÉä ½þå ´ÉSÉxÉ nùÖ¹]õ ´ÉnùÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖVÉ {Éɇ»þVÉä §ÉiÉÉ®ú * iÉ®úÒ EòÉ©É xÉ®ú lÉÉäb÷ä VÉÉ•ôä **3**

Page 148 of 1252

525
¦É‡Hò|ɇiÉ{Éɳýä nùÒxÉ ´ÉÉä ´Éi¸É³ýä * ‡´Éaö•ôä EÞò{Éɳýä ½þÉäºÉÒ ¨ÉɪÉä **1**
{ɇb÷•ôÉ ‡´É¸É®ú ¨ÉÉZÉÉ EòÉ©É MÉÖhÉå * Eò{Éɳý »þå =hÉå EòÉ©É Eò°üÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉå VÉɳýÚ‡xÉ ¸ÉƇSÉiÉ * Eò®úÓ ´ÉÉä =‡SÉiÉ ¦Éä]õ nùä<È **3**
526
iÉÖVɇ´ÉhÉ ¨ÉVÉ EòÉähÉ ´ÉÉä ¸ÉÉä©É®úå * +ÉhÉÒEò nùָɮúå {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉä **1**
•ôÉMÉ•ôÒ¸Éä +É¸É {ÉÉ»þÉ iÉÖZÉå ´ÉÉ¸É * ®úÉjÉÒ ´ÉÉä ‡nù´É¸É •ôäJÉÓ ¤ÉÉä]õÓ **2**
EòÉ¨É MÉÉäb÷ ¨ÉVÉ xÉ •ôMÉä »þÉ vÉÆnùÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉnùÉ »þå ‡SÉ v©ÉÉxÉ **3**
527
{ɇfø©ÉÆiÉå +ɨ»Ò iÉÖVÉ{ÉÉ„ÉÓ ¨ÉÉMÉÉ´Éå * VÉÒ´ÉÓSÉå ¸ÉÉÆMÉÉ´Éå ‡»þiÉMÉÖVÉ **1**
{Éɳý¸ÉÒ•ô •ô³ýä nùÒxÉ ´ÉÉä ´Éi¸É•ôä * ‡´Éaö•ôä EÞò{Éɳýä VÉxɇxÉ©Éä **vÉÞ**
VÉÒ´É ¦ÉÉ´É iÉÖZ©ÉÉ `ö䇴ɩÉä•ôÉ {ÉÉ©ÉÓ * iÉÚÆ ‡SÉ ¸É´ÉÉÇ `öÉ©ÉÓ BEò +ɨ»ÉÆ **2**
nùÖ‡VÉ©ÉÉSÉÉ ¸ÉÆMÉ •ôÉMÉÉå xÉänùÓ ´ÉÉ®úÉ * xÉÉ»þÓ VÉÉiÉ PÉ®úÉ +ɇhÉEòÉÆS©ÉÉ **3**
ºÉ´ÉǺÉkÉÉ BEòÒ +É»þä iÉÖVÉ{ÉÉ„ÉÓ * `öÉ´Éå +É»þä nùä¸ÉÒ ¨ÉÉMÉäxÉ iÉå **4**
¨»hÉ=‡xÉ {ÉÖføå ¨ÉÉƇb÷©Éä•ôÒ +ɳýÒ * ÊlÉEòÉä‡xÉ©ÉÉÆ SÉÉä³ýÒ b÷Éä³ýä iÉÖEòÉ **5**
528
EòÉähÉ {É´ÉÇEòɳý {É»þɸÉÒ•ô iÉÒlÉ * »þÉäiÉå ¨ÉÉZÉå ‡SÉkÉ EòɸÉÉ´ÉÒ¸É **1**
{ÉÉ`ö´ÉÓ ¦ÉÉiÉÖEåò |Éä®úÓ ZÉb÷Eò®úÒ * xÉEòÉä ®úÉJÉÉå =®úÒ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **vÉÞ**
xÉ vÉ®úÉ´ÉÉ EòÉä{É ¨ÉVÉ´É®úÒ EòÉÆ»þÓ * +´ÉMÉÖhÉÒ +x©ÉÉ©ÉÒ ¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **2**
EòÉ©É ®úb÷´ÉÒ¸ÉÒ xÉähɇiÉ©ÉÉÆ {ÉÉä®úÉÆ * VÉÉhɇiÉ©ÉÉÆ lÉÉä®úÉÆ ©ÉɇSÉ{É®úÒ **3**
EòÉ©É =¦ÉÒ Eò®ú `öä´ÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ Eò]õÓ * ¤ÉÖZÉÉ´ÉÓ vÉÉEÖò]õÓ •ô‡b÷´Éɳýå **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ {Énù®úɸÉÒ ‡{ɳýÉ * PÉÉ•ôÒxÉ ‡xÉ®úɳýÉ xÉ´»þä ¨ÉMÉ **5**
529
EòÉÆ »þÉä nùä´ÉÉ EòÉÆ»þÓ xÉ ¤ÉÉä•ôÉ ‡SÉ MÉÉä·]õÒ * EòÉÆ ¨ÉVÉ Ê»þ{ÉÖ]õÒ Eò®úÒiɸÉÉ **1**
EòÆ`öÓ |ÉÉhÉ {ÉÉ»þå ´ÉSÉxÉÉSÉÒ +É¸É * iÉÉå ‡nù¸Éä =nùÉ¸É vɇ®ú•ôå Bä¸Éå **vÉÞ**
©ÉähÉå Eòɳýå ¤ÉÖÆlÉÒ PÉäiÉ•ôÒ¸Éä JÉÉä•ô * EòÉÆ xÉ©Éä ‡´É]õɳý »þÉä>ðÆ ¨ÉÉZÉÉ **2**
•ôÉVÉ ´ÉÉ]õä ¨ÉVÉ ¨»hɇ´ÉiÉÉÆ nùä´ÉÉSÉÉ * xÉ {ÉָɸÉÒ ¡ÖòEòÉSÉÉ iÉÖEòÉ ¨»hÉä **3**

Page 149 of 1252

530
=‡SÉiÉ iÉå EòÉ©É VÉÉhÉÉ´Éå nùÖ¤Édzýå * lÉÉ䇮ú´ÉäSÉå Eòɳýå iÉÉåb÷ nùä´ÉÉ **1**
nùäiÉÉå ½þÉEòÉ EòÉähÉÒ xÉÉ<EòiÉÒ uùÉ®úÓ * +ÉäºÉ EòÉähÉÒ PÉ®úÓ xÉɽþÓBäºÉå **vÉÞ**
+ɇ•ô©ÉÉ +iÉÒiÉÉ „ɤnù ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ * Eò‡®úiÉÉÆ ´ÉSÉxÉ EòÉ©É´ÉåSÉä**2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖ¨»ÉÆ ¸ÉÉVÉä »þå ¶ÉÒ»þ®úÒ * +ɨ»Ò ‡xÉ•ôɇVÉ®úÓ xÉÉ»þÓ Bä¸ÉÓ **3**
531
+ɨ»Ò ¨ÉÉMÉÉå Bä¸Éå xÉÉ»þÓ iÉÖVÉ{ÉÉ„ÉÓ * VÉ®úÓ iÉÚÆ ¦ÉÒiÉÉä‡¸É {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **1**
{ÉÉ»þå ‡´ÉSÉÉ°ü‡xÉ +É»þä iÉÖVÉ `öÉ´Éå * +ɨ»Ò vÉÉ•ôÉå xÉÉ´Éå iÉÖZ©ÉÉ BEòÉ **vÉÞ**
Añ‡rù‡¸É‡rù iÉÖZÉå ¨ÉÖJ©É ¦ÉÉÆb÷´É•ô * »þå iÉÉå +ɨ»ÉÆ ¡òÉä•ô ¦ÉHòÒ{ÉÖføå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉ>ðÆ ´ÉèEÖòÆ`öÉ SÉÉ•ôiÉ * ¤Éè¸ÉÉä‡xÉ ‡xÉÊ‚SÉiÉ ¸ÉÖJÉ ¦ÉÉäMÉÚ **3**
532
xÉ •ôMÉä »þå ¨ÉVÉ iÉÖZÉå ¥É¨»YÉÉxÉ * MÉÉä‡VÉ®úå ¸ÉMÉÖhÉ °ü{É {ÉÖ®úä **1**
•ôÉMÉ•ôÉ =„ÉÒ®ú {ɇiÉiÉ{ÉÉ´ÉxÉÉ * ‡´É¸É®úÉä‡xÉ ´ÉSÉxÉÉ MÉä•ôɇ¸É ©ÉÉ **vÉÞ**
VÉɳýÉä‡xÉ ¸ÉƸÉÉ®ú ¤Éè¸É•ôÉå +ÆMÉhÉÓ * iÉÖZÉä xÉÉ»þÓ ¨ÉxÉÓ ¨ÉÉxɸÉÓ iÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉEòÉä ®úÉMÉäVÉÉå ‡´Éaö•ôÉ * =`öÓ nùä<È ¨É•ôÉ ¦Éä]õÒ +ÉiÉÉÆ **3**
533
Eò¨ÉÉä‡nùxÉÒ EòÉ©É VÉÉhÉä iÉÉä {ɇ®ú¨É³ý * §É¨É®ú ¸ÉEò³ý ¦ÉÉäMÉÒiɸÉä **1**
iÉèºÉå iÉÖVÉ `öÉ´Éå xÉɽþÓ iÉÖZÉå xÉÉ¨É * +ɨ½Ò SÉ iÉå |Éä¨ÉºÉÖJÉ VÉÉhÉÉå **vÉÞ**
¨ÉÉiÉä iÉÞhÉ ¤ÉɳýÉ nùÖvÉÉSÉÒ iÉä MÉÉäb÷Ò * VªÉÉSÉÒ xɪÉä VÉÉäb÷Ò iªÉɺÉÒ EòɨÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÖHòÉ¡ò³ý Ê„É{ÉÒ{ÉÉä]õÓ * xÉÉ»þÓ i©ÉÉSÉÒ ¦Éä]õÒ ¦ÉÉäMÉ ‡iÉ©Éä **3**
534
EòÉªÉ ºÉÉÆMÉÉå iÉÖZªÉÉ SÉ®úhÉÉÆSªÉÉ ºÉÖJÉÉ * +xÉÖ¦É´É `öÉ=EòÉ xÉɽþÓ iÉÖVÉ **1**
¤ÉÉä•ôiÉÉÆ »þå Eèò¸Éå ´ÉÉ]õä JÉ®úä{ÉhÉ * +¨ÉÞiÉÉSÉä MÉÖhÉ +¨ÉÞiÉɸÉÒ **vÉÞ**
+ɨ»Ò BEòBEòÉ M´ÉÉ»þÒ ¨ÉÉ©É{ÉÖiÉå * VÉÉhÉÉå iÉå ‡xɯûiÉå ¸ÉÖJÉ nùÉäPÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ɨ½ÉÆ ¨ÉÉäIÉÉSÉÉ EòÉÆ]õɳýÉ * EòÉÆ iÉÖ¨½Ò MÉÉä{ÉɳýÉ xÉähÉÉÆ BäºÉå **3**

Page 150 of 1252

535
nùäJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ iÉÖZ©ÉÉ °ü{ÉÉSÉÉ +ÉEòÉ®ú * =¦ÉÉ Eò]õÓ Eò®ú `öä´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ **1**
iÉähÉå ¨ÉÉZ©ÉÉ ‡SÉkÉÉ »þÉäiÉå ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ * ´ÉÉ]õiÉå SÉ®úhÉ xÉ ¸ÉÉäb÷É´Éä **vÉÞ**
¨ÉÖJÉå MÉÉiÉÉå MÉÒiÉ ´ÉÉVɇ´ÉiÉÉå ]õɳýÒ * xÉÉSÉiÉÉå ®úÉ=³ýÓ |Éä¨ÉºÉÖJÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ iÉÖZ©ÉÉ xÉɨÉÉ{ÉÖføå * iÉÖ„É »þå ¤ÉÉ{ÉÖb÷å ¸ÉEò³ýÒ Eòɳý **3**
536
+ÉiÉÉÆ ©ÉähÉ凴ÉhÉ xÉÉ»þÓ +ɨ»ÉÆ SÉÉb÷ * EòÉähÉ ¤Éb÷¤Éb÷ Eò®úÒ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ **1**
¸ÉÖJÉ iÉå ‡SÉ nùÖ&JÉ {ÉÖh©É{ÉÉ{É JÉ®úå * »þå iÉÉå +ɨ»ÉÆ ¤É®úå Eò³ýÉå +É•ôå **vÉÞ**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉÉSÉÉ ´ÉÉ<Ç•ôÒ +xÉÆiÉÉ * ¤ÉÉä•ôÉ©ÉÉSÉå +ÉiÉÉÆ EòÉ¨É xÉÉ»þÓ **3**
537
¤ÉÉä•ôÉå +¤ÉÉä•ôhÉå ¨É®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ ‡VÉhÉå * +¸ÉÉä‡xÉ xɸÉhÉå VɇxÉ +ɨ»ÉÆ **1**
¦ÉÉäMÉÓ i©ÉÉMÉ VÉÉ•ôÉ ¸ÉÆMÉÓ SÉ +¸ÉÆMÉ * iÉÉä‡b÷©Éä•ôä •ôÉMÉ ¨ÉÉMÉ nùÉäx»þÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉ´»þå ‡nù¸ÉiÉÉå ¨ÉÒ iÉè¸ÉÉ * {ÉÖ¸ÉhÉå iÉå {ÉÖ¸ÉÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **3**
538
+‡vÉEòÉ®ú iÉè¸ÉÉ nùɇ´É©Éä•ôä ¨ÉÉMÉÇ * SÉÉ•ôiÉÉÆ »þå ¨ÉMÉ Eò³ýÉå ©ÉäiÉå **1**
VÉɳýÚÆ xÉ©Éä xÉÉ´É {ÉÉ´É•ôä‡xÉ {ÉÉ®ú * ¨ÉÉMÉÒ•ô +ÉvÉÉ®ú ¤É»þÖiÉÉÆSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ®úÉäMÉ ´ÉènùÉSÉä +ÆMÉÓ * xÉɽþÓ Eò®úÒ VÉMÉÓ ={ÉEòÉ®ú **3**
539
¸ÉƴɸÉÉ®ú iÉÒ»þÓ Eäò•ôÉ {ÉÉ`ö¨ÉÉä®úÉ * xÉÉ»þÓ pù´©É nùÉ®úÉ VÉ©ÉÉ ‡SÉkÉÓ **1**
„ÉÖ¦ÉÉ„ÉÖ¦É xÉÉ»þÓ »þ·ÉÉǨɷÉÇ +ÆMÉÓ * VÉxÉÉnùÇxÉ VÉMÉÓ »þÉä=‡xÉ `öä•ôÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä»þå ‡nù•ôÉ BEò¸É®úå * VÉ©Éɇ¸É nùָɮúå xÉÉ»þÓ ¨ÉMÉ **3**
540
nùä»þ¤ÉÖ‡rù ´É¸Éä •ôÉä¦É VÉ©ÉÉÆ ‡SÉkÉÓ * +É{ÉÖ•ôå VÉÉhÉiÉÒ {É®úÉ´Éå VÉä **1**
iÉ©Éɇ¸É SÉÉ•ôiÉÉÆ {Éɇ»þVÉä ‡¸ÉnùÉä®úÒ * nùÖ&JÉ {ÉÉ´Éä Eò®úÒ +¸Éi©É iÉÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä vɨÉÇ ®úIÉɪÉÉ EòÉ®úhÉå * UôɪÉÉ <SUôÒ =x»þå iÉÉ{É•ôÉ iÉÉä **3**

Page 151 of 1252

541
Eòɳýå JÉÉnù•ôÉ »þÉ +´ÉPÉÉ +ÉEòÉ®ú * =i{ɇkɸÉÆ»þÉ®úPÉb÷¨ÉÉäb÷Ò **1**
´ÉÒVÉ iÉÉä +ÆEÖò®ú +ÉSUôɇnù•ôÉ {ÉÉä]õÓ * +xÉÆiÉÉ ¸Éä´É]õÓ BEòɇSÉ©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä „É¤nùå ´©Éɇ{É•ôå +ÉEòÉ„É * MÉÖføÉ®ú »þå iÉè¸Éå Eò³ýÉå xÉ©Éä **3**
542
+ÉhÉÒEò Eòɳýå xÉ SÉ•ôä ={ÉÉ©É * vÉ®úÉ´Éä ©ÉÉ {ÉÉ©É ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉä **1**
+´ÉPÉå ‡SÉ {ÉÖh©É +¸Éä iÉ©ÉÉ {ÉÉä]õÓ * +´É‡PÉ©ÉÉ iÉÖ]õÒ »þÉä©É {ÉÉ{ÉÉ **vÉÞ**
+´ÉPÉå ¨ÉÉäEò³ýå +´É‡PÉ©ÉÉ Eòɳýå * =rù®úiÉÒ EÖò³ýå xÉ®úxÉÉ®úÒ **2**
Eòɳý ´Éä³ý xÉɽþÓ MɦÉÇ´ÉɺÉnùÖ&JÉå * =SSÉɇ®úiÉÉÆ ¨ÉÖJÉå xÉÉ¨É BEò **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉÆ»þÓ xÉ •ôMÉä ¸ÉÉÆb÷É´Éå * ¸ÉÉÆMÉiɸÉå ¦ÉÉ´Éå PÉäiÉÒ iÉ©ÉÉÆ **4**
543
EòÉÆ ®úä ¨ÉÉZÉÉ iÉÖVÉ xÉ ©Éä Eò³ý´É³ýÉ * +¸ÉÉä‡xÉ VɴɳýÉ ¼þnù©É¸lÉÉ **1 **
+MÉÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ ‡xÉ·`öÙ®úÉ ‡xÉMÉÖÇhÉÉ * Eäò•ôÉ „ÉÉäEò xÉähÉÉÆ EòÆ`ö¸¡òÉä]õ **vÉÞ**
EòÉÆ »þå ‡SÉkÉ xÉÉ»þÓ {ÉÉ´É•ôå ‡´É¶ÉÉÆiÉÒ * <Ƈpù©ÉÉÆSÉÒ MɇiÉ EÖòÆ]õä ‡SÉ xÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉÆ ®úä vɇ®ú©Éä•ôÉ EòÉä{É * {ÉÉ{É ¸É®ú•ôå xÉähÉÉå {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **3**
544
nùÒxÉÉxÉÉlÉÉ iÉÖZÉÓ ‡¥Énùå SÉ®úÉSÉ®ú * PÉä¸ÉÒ•ô Eèò´ÉÉ®ú „É®úhÉÉMÉiÉÉ **1**
{ÉÖ®úÉhÉÓ VÉä iÉÖZÉä MÉVÉÇiÉÒ {É´ÉÉb÷ä * iÉä +ɨ»ÉÆ ®úÉäEòb÷ä Eò³ýÉå +É•ôä **vÉÞ**
+É{ÉÖ±©ÉÉ nùɸÉÉÆSÉå xÉ ¸ÉÉ»þɸÉÒ =hÉå * =¦ÉÉ i©ÉÉEòÉ®úhÉå ®úɇ»þ•ôɸÉÒ **2**
SÉGò MÉnùÉ ½þÉiÉÓ +ɪÉÖvÉå +{ÉÉ®úå * xªÉÚxÉ iÉälÉå {ÉÖ®úå Eò°üÆ vÉÉ´Éå **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÖVÉ ¦ÉHòÒSÉå EòÉ®úhÉ * Eò®úɴɪÉÉ {ÉÚhÉÇ +´ÉiÉÉ®ú **4**
545
´ÉhÉÚÈ ¨É‡»þ¨ÉÉ Bä¸ÉÒ xÉÉ»þÓ ¨ÉVÉ ´ÉÉSÉÉ * xÉ ¤ÉÉä•ô´Éä ¸ÉÉSÉÉ {ÉÉ®ú iÉÖZÉÉ **1**
`öÉ©ÉÓSÉÒ »þä EòÉ©ÉÉ `ö䇴ɕôÒ SÉ®úhÉÓ * +ÉiÉÉÆ +Éä´ÉɳýÖ‡xÉ EòÉ©É ¸ÉÉÆb÷ÚÆ **vÉÞ**
xÉɽþÓ ¦ÉÉ´É BäºÉÉ Eò°üÆ iÉÖZÉÒ ºÉä´ÉÉ * VÉÒ´É ´ÉɽþÚÆ nùä´ÉÉ iÉÉä ½þÒ iÉÖZÉÉ **2**
¨ÉVÉ ¨ÉÉZÉå EòÉÆ»þÓ xÉ ‡nù¸Éä {ÉÉ»þÉiÉÉÆ * VÉå iÉÖVÉ +xÉÆiÉÉ ¸É¨É{ÉÉÇ´Éå **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ÉiÉÉÆ xÉɽþÓ ¨ÉVÉ lÉÉ®ú * iÉÖZÉä ={ÉEòÉ®ú ¡äòb÷ɴɪÉÉ **4**

Page 152 of 1252

546
xÉÉ»þÓ ¸ÉÖJÉ ¨ÉVÉ xÉ •ôMÉä »þÉ ¨ÉÉxÉ * xÉ ®úÉ»þä »þå VÉxÉ EòÉ©É Eò°üÆ **1**
nùä»þ={ÉSÉÉ®úå {ÉÉä³ýiɸÉä +ÆMÉ * ‡´É·ÉiÉÖ±©É SÉÉÆMÉ ‡¨É·]õÉzÉ iÉå **vÉÞ**
xÉÉ<Eò´Éä ¸iÉÖ‡iÉ ´ÉɇhÉiÉÉÆ lÉÉä®úÒ´É * »þÉäiÉÉä ¨ÉÉZÉÉ VÉÒ´É EòɸÉÉ´ÉÒ¸É **2**
iÉÖVÉ {ÉÉ´Éå BäºÉÒ ºÉÉÆMÉ EòÉƽþÓ Eò³ýÉ * xÉEòÉä ¨ÉÞMÉVɳýÉ MÉÉä´ÉÚÆ ¨ÉVÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ Eò®úÓ ¨ÉÉZÉå ‡»þiÉ * EòÉføÉ´Éå VɳýiÉ +ÉMÉÓiÉÚ‡xÉ **4**
547
xÉ ‡¨É³ýÉä JÉÉ´É©ÉÉ xÉ ´ÉÉføÉä ¸ÉÆiÉÉxÉ * {ɇ®ú »þÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ EÞò{ÉÉ Eò®úÉä **1**
Bä¸ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ´ÉÉSÉÉ ¨ÉVÉ ={Énùä„ÉÒ * +ÉhÉÒEò •ôÉäEòÉƸÉÒ »þå ‡SÉ ¸ÉÉÆMÉä **vÉÞ**
‡´É]õƤÉÉä „É®úÒ®ú »þÉäiÉ EòÉÆ ‡´É{ɇkÉ * {ɇ®ú ®úÉ»þÉä ‡SÉkÉÓ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉɇ¸É´ÉÆiÉ »þå ¸ÉEò³ý * +É`ö´Éä MÉÉä{Éɳý iÉå ‡SÉ ‡»þiÉ **3**
548
Ê{Éb÷ {ÉÉä¸ÉÉ´Éä »þå +vɨÉÉSÉå YÉÉxÉ * ‡´É•ôÉ¸É ‡¨É·]õÉzÉ Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ **1**
„É®úÒ®ú ®úIÉÉ´Éå »þÉ vɨÉÇ ¤ÉÉä•ôiÉÒ * EòÉ©É +¸Éä »þÉiÉÓ iÉ©ÉɇSÉ©ÉÉ **vÉÞ**
IÉhɦÉÆMÉÖ®ú »þå VÉÉ©É xÉ Eò³ýiÉÉÆ * OÉÉ¸É ‡MɳýÒ ¸ÉkÉÉ xÉÉ»þÓ »þÉiÉÓ **2**
Eò´ÉLJiÉ•ôÓ nùä»þå Eòɇ{É©Éä•ôå ¨ÉÉÆ¸É * MÉä•ôä ´ÉxÉ´ÉɸÉÉ „ÉÖEòɇnùEò **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ®úÉV©É Eò‡®úiÉÉÆ VÉxÉEò * +MxÉÒ¨ÉÉVÉÒ BEò {ÉÉ©É Vɳýä **4**
549
VÉ®úÒ ¨ÉÉZÉÒ EòÉähÉÒ Eòɇ{ÉiÉÒ•ô ¨ÉÉxÉ * iÉ®úÒ xÉEòÉä +ÉxÉ ´ÉnùÉå ‡VÉ´»þä **1**
¸ÉEò³ýÉÆ <Ƈpù©ÉÉÆ »þä ¨ÉÉZÉÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ * xÉEòÉ »þÉä>ðÆ {É®úiÉÓ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **vÉÞ**
+ɇhÉEòÉÆSÉÒ ¨ÉÉiÉ xÉÉ<EòÉ´ÉÒ EòÉxÉÓ * +ÉhÉÒEò xÉ©ÉxÉÓ xÉ {ÉÉ»þÉ´Éå **2**
‡SÉkÉÉ iÉÖ´ÉÉÆ {ÉÉ©ÉÓ ®ú»þÉ´Éå +JÉƇb÷iÉ * »þÉä=xÉÒ ‡xɇ‚SÉiÉ BEò‡´ÉvÉ **3**
SÉ•ôÉ {ÉÉ©É »þÉiÉ »þå ‡SÉ EòÉ¨É Eò®úÉ * ¨ÉÉZ©ÉÉ xɨɸEòÉ®úÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉS©ÉÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÖ¨½ÉÆ ¦ÉªÉ EòÉªÉ Eò®úÒ * +ɨÉÖSÉÉ Eèò´ÉÉ®úÒ xÉÉ®úɪÉhÉ **5**
550
Eò‡®ú¸ÉÒ iÉå nùä´ÉÉ Eò®úÓ ¨ÉÉZÉå ¸ÉÖJÉå * {É®úÒ ¨ÉÒ i©ÉɸÉÒ ¨ÉÖJÉå xÉ ¨»hÉå ¸ÉÆiÉ **1**
VÉ©ÉÉ ®úÉV©É pù´©É Eò®úhÉå ={ÉÉVÉÇxÉÉ * ´É„É nùƦɨÉÉxÉÉ <SUôä VÉÉ•ôä **vÉÞ**

Page 153 of 1252

VÉMÉnùä´É {É®úÒ ‡xÉ´Éb÷ÒxÉ ‡xÉ®úɳýä * YÉÉxÉÉSÉä +ÉÆvɳýä ¦ÉÉ®ú´ÉÉ»þÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦É©É xÉ vÉ®úÓ ¨ÉÉxɸÉÓ * B䇸ɩÉÉSÉä ‡´É„ÉÓ Eò‡®úiÉÉÆ nùÆb÷ **3**
551
¨»hɇ´ÉiÉÒ Bä¸Éä +É<EòiÉÉå ¸ÉÆiÉ * xÉ nùäJÉÒVÉä »þÉäiÉ b÷Éä³ýÉÆ EòÉähÉÓ **1**
B䇸ɩÉÉÆSÉÉ EòÉähÉ ¨ÉɇxÉiÉå ‡´É…ÉÉ¸É * ‡xÉ´Éb÷ä iÉÉä ®ú¸É PÉÉ<Èb÷É<È **vÉÞ**
{ÉVÉÇx©ÉÉSÉä EòɳýÓ ´ÉÉ»þɳýÉSÉä xÉnù * +Éä¸É®úiÉÉÆ ¤ÉÖÆnù xÉ lÉÉ®úä ‡SÉ **2**
‡»þ†©ÉÉ Bä„ÉÉ MÉÉ®úÉ ‡nù¸ÉiÉÒ nùÚ®úÉäxÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä PÉxÉ xÉ ¦Éä]õä iÉÉå **3**
552
+‡iÉ´ÉÉnù •ôÉ´ÉÒ * BEò ¤ÉÉä]õ ¸ÉÉåMÉ nùÉ´ÉÒ **1**
iªÉÉSÉÉ ¤É½þÖ°ü{ÉÒ xÉ]õ * xÉ´½þä ´Éè¹hÉ´É iÉÉä SÉÉ]õ **vÉÞ**
|ɇiÉ{ÉÉnùÒ ´ÉɳýÒ * BEò {ÉÖVÉÒ BEòÉ Uô³ýÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉɽþÓ * ¦ÉÚiÉnùªÉÉ VªÉÉSÉä `öɪÉÓ **3**
553
{ÉÉä]õÉSÉä iÉä xÉ]õ {ÉÉ»þÉå xÉ©Éä UôÆnù * ‡´É·É©ÉÉÆSÉä ¦Éänù ‡´É·É©É°ü{É **1**
+lÉÉ+ {É®ú¨ÉÉlÉÇ Eèò¸ÉÉ PÉb÷Éå ¸ÉEäò * ‡SÉkÉ •ôÉä¦ÉÒ ¦ÉÒEäò ¸ÉÉåMÉ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ **vÉÞ**
nùä´ÉÉSÉÓ Sɇ®újÉå nùÉJɇ´ÉiÉÒ •ôÒ³ýÉ * •ôÉPÉ´ÉÉS©ÉÉ Eò³ýÉ ¨ÉÉä»þÉ´É©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡SÉkÉÓ ®úÉ»þä +‡¦É³ýÉ¸É * nùÉäPÉÉÆ xÉ®úEò´ÉÉ¸É ¸Éɇ®úJÉÉ ‡SÉ **3**
554
¦ÉÖÆEòiÉÒ iÉÓ tÉ´ÉÓ ¦ÉÖÆEòÉå * +É{ÉhÉ i©ÉÉÆSÉå xÉ©Éä ‡„ÉEòÉå **1**
¦Éɇ´ÉEòÉÆxÉÓ nùÖVÉÇxÉÉSÉå * ¨ÉÉxÉÚÆ xÉ©Éä EòÉÆ»þÓ ¸ÉÉSÉå **vÉÞ**
»þÉä<•ô iÉè¸Éå ¤É³ý * ¡òVÉÒiÉ Eò®úÉ´Éä iÉä Jɳý **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iªÉÉÆSÉå * {ÉÉ{É xÉɽþÓ iÉÉb÷hÉÉSÉå **3**
555
VÉ{É Eò‡®úiÉÉÆ ®úÉMÉ * +É•ôÉ VɴɳýÒ iÉÉä ¨ÉÉÆMÉ **1**
xÉEòÉä ¦ÉÉå´ÉiÉÉ•ôå VÉMÉÓ * {ÉÉ»þÉå VɴɳýÒ ®úÉJÉ +ÆMÉÓ **vÉÞ**
EÖòb÷¬ÉSÉÒ ºÉÆMÉiÉÒ* ºÉnùÉ ¦ÉÉäVÉxÉ {ÉÆMÉiÉÒ **2**

Page 154 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¥É¨» * ¸ÉÉvÉÒ ‡´É®ú‡»þiÉ Eò¨ÉÇ **3**
556
EòÉÆ»þÓ SÉ ¨ÉÒ xÉ´»þå EòÉä‡hÉ©Éä MÉÉÆ´ÉÓSÉÉ * BEò]õ `öɪÉÓSÉÉ `öɪÉÓ BEò **1**
xÉÉ»þÓ VÉÉiÉ EòÉä`öå ©ÉäiÉ ‡¡ò®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ * +´ÉPÉå ‡SÉ ´ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ ¤ÉÉä•ôå **vÉÞ**
xÉÉ»þÓ ¨ÉVÉ EòÉähÉÒ +É{ÉÖ•ôå nùָɮúå * EòÉähÉÉSÉÉ ¨ÉÒ JÉ®úå EòÉÆ»þÓ xÉ´»þä **2**
xÉÉ»þÓ +ɨ»ÉÆ V©ÉÉ´Éå ¨É®úÉ´Éå •ôÉMÉiÉ * +É»þÉå +JÉƇb÷iÉ VÉè¸Éä iÉè¸Éä **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉÉÆ´É°ü{É xÉɽþÓ +ɨ½ÉÆ * ´ÉäMɳýÉ ½þ¬É Eò¨ÉÉÇ +Eò¨ÉÉǺÉÒ **4**
•ôÉä»þMÉÉ´ÉÉÆ¸É {É®úSÉGò´ÉäføÉ {Éb÷•ôÉ - +¦ÉÆMÉ 3
557
xÉ nùäJÉ´Éä b÷Éä³ýÉÆ Bä¸ÉÉ »þÉ +ÉEòÉÆiÉ * {É®ú{ÉÒb÷ä ‡SÉkÉ nùÖ&JÉÒ »þÉäiÉå **1**
EòÉªÉ iÉÖ¨»Ò ©ÉälÉå xɸÉÉ•ô¸Éå VÉÉ•ôå * +ɨ»Ó xÉ nùä‡JÉ•ôå {Éɇ»þVÉä »þå **vÉÞ**
{É®úSÉGò EòÉä`öå »þ‡®únùɸÉÉÆS©ÉÉ ´ÉɸÉå * xÉ nùä‡JÉVÉäiÉ nùä„Éå ®úÉ»þɇiÉ©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÒ •ôÉVɇ´É•ôÒ ¸Éä´ÉÉ * »þÒxÉ{ÉhÉå nùä´ÉÉ ‡VÉhÉå VÉÉ•ôå **3**
558
EòÉªÉ ¨ªÉÉÆ ¨ÉÉxÉÉ´Éå »þ‡®úEòlÉäSÉå ¡ò³ý * iɇ®úVÉä ¸ÉEò³ý VÉxÉÓ Bä¸Éå **1**
=SUôänù iÉÉä +¸Éä »þÉ MÉä +É®úƦɕôÉ * ®úÉäEòb÷å ‡´Éaö•ôÉ {É®úSÉGò **vÉÞ**
{ÉÉ{Éɇ´ÉhÉ xÉÉ»þÓ {ÉÉ{É ©ÉäiÉ {ÉÖføå * ¸ÉÉIɸÉÒ ®úÉäEòb÷å ¸ÉÉIÉ +É•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉälÉå ´É¸ÉiÉÒ•ô nùÉ¸É * iÉälÉå iÉÖZÉÉ ´ÉÉºÉ EèòºÉÉ +ÉiÉÉÆ **3**
559
¦ÉÒiÉ xÉɽþÓ +ÉiÉÉÆ +É{ÉÖ±ªÉÉ ¨É®úhÉÉ * nùÖ&JÉÒ ½þÉäiÉÉÆ VÉxÉÉ xÉ nùäJÉ´Éä **1**
+ɨÉSÉÒ iÉÉä VÉÉiÉÒ BäºÉÒ {É®úÆ{É®úÉ * EòÉÆ iÉÖ¨½Ò nùÉiÉÉ®úÉ xÉähÉÉÆ BäºÉå **vÉÞ**
¦ÉVÉxÉÓ ‡´ÉIÉä{É iÉå ‡SÉ {Éé ¨É®úhÉ * xÉ ´ÉVÉÉ´ÉÉ IÉhÉ BEò ´ÉÉƪÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉɽþÓ +ÉPÉÉiÉÉSÉÉ ´ÉÉ®úÉ * iÉä ºlɳýÓ nùÉiÉÉ®úÉ `öÉ´É ¨ÉÉMÉå **3**
**3**
560
‡¡ò®úÆMÉÒ ´ÉÉJÉ®ú •ôÉäJÉÆb÷ÉSÉä ‡´É³ýä * {ɇ®ú iÉä ‡xÉ®úɳýä MÉÖhɨÉÉä•ô **1**

Page 155 of 1252

{ÉÉ©É®úÒ |ɇiɨÉÉ BEò ‡SÉ {ÉÉ·ÉÉhÉ * {ɇ®ú iÉå ¨É‡»þ¨ÉÉxÉ ´ÉäMɳýÉ•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉè„ÉÉ xÉ´»þiÉÒ•ô {É®úÒ * ¸ÉÆiÉVÉxÉÉ ¸É®úÒ ¸Éɇ®ú‡JÉ©ÉÉ **3**
561
EòÉähÉ VÉÉhÉä EòÉähÉÉ PÉb÷ä ={ÉɸÉxÉÉ * EòÉähÉ ©ÉÉ ´ÉSÉxÉÉ|ɇiÉ {ÉÉ´Éä **1**
+ÉiÉÉÆ ¨ÉÉZÉÉ ¶ÉÉäiÉÉ ´ÉHòÉ iÉÚÆ ‡SÉ nùä´ÉÉ * Eò®úÉ´ÉÒ iÉä ¸Éä´ÉÉ iÉÖZÉÒ SÉ ¨ÉÉÆ **vÉÞ**
EÖò„ɳý SÉiÉÖ®ú ©ÉälÉå xÉ ¸É®úiÉä * Eò‡®úiÉÒ•ô ‡®úiÉä iÉEÇò ¨ÉiÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉ•ôå {ÉähÉå BEäò PÉ®úÓ * ¨ÉVÉ +ɇhÉ »þ®úÒ iÉÖ¨»ÉÆ MÉÉÆ`öÒ **3**
562
+ɨÉSÉÉ ‡´ÉxÉÉänù iÉå VÉMÉÉ ¨É®úhÉ * Eò‡®úiÉÒ ¦ÉÉ´É»þÒhÉ nùäJÉÉä´ÉäJÉÓ **1**
xÉ Eò³ýä ¸ÉiÉÆiÉ ‡»þiÉÉSÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú * iÉÉå »þä nùÉ®úÉänùÉ®ú JÉÉiÉÒ ¡äò®úä **vÉÞ**
´ÉƇnù•ôå ´ÉÆnùÉ´Éå Êxɇnù•ôå ÊxÉnùÉ´Éå * BEò MÉä•ôå VÉÉ´Éå i©ÉɇSÉ ´ÉÉ]õÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EòÉähÉÒ xÉÉ<Eäò ºÉÉÆMÉiÉÉÆ * ½þÉäiÉÒ ªÉ¨ÉnùÚiÉÉ ´É®ú{Éb÷ä **3**
563
nùÒ{É PÉä=‡xÉ©ÉÉÆ vÉÖƇb÷iÉÒ +ÆvÉÉ®ú * ¦Éä]õä »þÉ ‡´ÉSÉÉ®ú +Pɇ]õiÉ **1**
‡´É·hÉÖnùÉ¸É +ɨ»Ò xÉ ¦©ÉÉå Eò‡³ýEòɳýÉ * ¦ÉÖ•ôÉå ¨ÉÞMÉVɳýÉ xÉ PÉb÷ä iÉå **vÉÞ**
=vɇ³ýiÉÉÆ ¨ÉÉiÉÒ ®ú‡´ÉEò³ýÉ ¨É³ýä * »þå Eèò¸Éå xÉ Eò³ýä ¦ÉÉM©É»þÒxÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÞhÉå ZÉÉÆEäò »þÖiÉÉ„ÉxÉ * »þå iÉÆ´É ´ÉSÉxÉ ´ÉÉ=MÉå ‡SÉ **3**
564
xÉ]õxÉÉ]õ¬å +´ÉPÉå ¸ÉÆ{Éɇnù•ôå ¸ÉÉåMÉ * ¦Éänù nùÉ>ðÆ ®úÆMÉ xÉ {ÉÉ•ô]õä **1**
¨ÉÉƇb÷©Éä•ôÉ JÉä³ý EòÉèiÉÖEò ¤É»þÖ°ü{É * +É{ÉÖ•ôå ¸´É°ü{É VÉÉhÉiɸÉÉå **vÉÞ**
¸¡ò‡]õEòÉSÉÒ ‡„ɳýÉ ={ÉɇvÉ xÉ ‡¨É³ýä * ¦ÉÉ´É nùÉ´ÉÒ ‡{ɴɳýä •ôÉ•ô ¸ÉÆMÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»þÒ ©ÉÉ VÉxÉɇ´É®ú‡»þiÉ * »þÉä>ð‡xÉ ‡xÉÊ‚SÉiÉ GòÒb÷É Eò°üÆ **3**
565
iÉÖVɇ´ÉhÉ ´ÉÉhÉÓ +ɇhÉEòÉÆSÉÒ lÉÉä®úÒ * iÉ®úÒ ¨ÉÉZÉÒ »þ®úÒ ‡VÉ´»þÉ ZÉb÷Éä **1**
iÉÖVɇ´ÉhÉ ‡SÉkÉÉ +É´Éb÷ä +ÉhÉÒEò * iÉ®úÒ »þÉ ¨ÉºiÉEò ¦ÉÆMÉÉä ¨ÉÉZÉÉ **vÉÞ**
xÉäjÉÓ +ɇhÉEòÉƇ¸É {ÉÉ»þÒxÉ +É´Éb÷Ò * VÉÉiÉÖ iÉä ‡SÉ PÉb÷Ò SÉÉÆb÷ɳý »þä **2**

Page 156 of 1252

EòlÉɨÉÞiÉ{ÉÉxÉ xÉ Eò‡®úiÉÒ ¶É´ÉhÉ * EòÉ©É |É©ÉÉäVÉxÉ ¨ÉMÉ ©ÉÉÆSÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ©É ´ÉÉÆSÉÚxÉ EòÉ®úhÉ * iÉÖVÉ BEò IÉhÉ ‡´É¸ÉƤÉiÉÉÆ **4**
¸´ÉɨÉÓSÉä ¸jÉÒxÉå ¸´ÉɨÉÓ¸É Eò‡`öhÉ =kÉ®åú Eäò•ôÓ - +¦ÉÆMÉ 7
566
¨ÉVÉ ‡SÉ ¦ÉÉå´ÉiÉÉ Eäò•ôÉ ©ÉähÉå VÉÉäMÉ * EòÉ©É ©ÉÉSÉÉ ¦ÉÉäMÉ +ÆiÉ®ú•ôÉ **1**
SÉÉ•ôÉä‡xÉ©ÉÉÆ PÉ®úÉ ¸É´ÉÇ ¸ÉÖJÉå ©ÉäiÉÒ * ¨ÉÉZÉÒ iÉÉå ¡òVÉÒiÉÒ SÉÖEäò ‡SÉ xÉÉ **vÉÞ**
EòÉähÉÉSÉÒ ¤ÉÉ<Ç•ô »þÉä>ð‡xÉ©ÉÉÆ ´ÉÉäføÚÆ * ¸ÉƴɸÉÉ®úÓ EòÉføÚÆ +É{ÉnùÉ ‡EòiÉÒ **2**
EòÉ©É iÉ®úÒ nùä>ðÆ iÉÉä‡b÷iÉÒ•ô {ÉÉä®úå * ¨É®úiÉÓ iÉ®úÒ ¤É®úå »þÉäiÉå +ÉiÉÉÆ **3**
EòÉÆ»þÓ xÉänùÒ ´ÉÉÆSÉÉå vÉÉ䇴ɩÉä•ôå PÉ®ú * ¸ÉÉ®ú´ÉÉ´É©ÉÉ føÉä®ú „ÉähÉ xÉÉ»þÓ **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ®úÉÆb÷ xÉ Eò‡®úiÉÉÆ ‡´ÉSÉÉ®ú * ´ÉÉ»þÖ‡xÉ©ÉÉÆ ¦ÉÉ®ú EÖòÆlÉä ¨ÉÉlÉÉÆ **5**
567
EòÉ©É xÉähÉÉå »þÉäiÉÉ nùÉ´ÉänùÉ®ú ¨Éä•ôÉ * ´Éè®ú iÉÉä ¸ÉɇvÉ•ôÉ »þÉä=‡xÉ MÉÉä»þÉä **1**
‡EòiÉÒ ¸É´ÉÇEòɳý ¸ÉÉä¸ÉÉ´Éå »þå nùÖ&JÉ * ‡EòiÉÒ •ôÉäEòÉÆ ¨ÉÖJÉ ´ÉɸÉÚÆ iÉ®úÓ **vÉÞ**
ZÉ´Éä +É{ÉÖ•ôÒ +É<Ç EòÉ©É ¨ÉÉZÉå Eäò•ôå * vÉb÷ ©ÉÉ ‡´Éaö•ôå ¸ÉƸÉÉ®úÉSÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉäiÉÒ ¤ÉÉ<Ç•ôä +¸Éb÷ä * EòÉÖÆ}nùÉä‡xÉ©ÉÉÆ ®úb÷ä »þÉƸÉä EòÉÆ»þÓ **3**
568
MÉÉähÉÒ +É•ôÒ PÉ®úÉ * nùÉhÉä JÉÉ>ðÆ xÉänùÒ {ÉÉä®úÉ **1**
¦É®úÒ •ôÉäEòÉÆSÉÒ {ÉÉÆ]õÉä®úÒ * ¨Éä•ôÉ SÉÉä®ú]õÉ JÉÉhÉÉä®úÒ **vÉÞ**
Jɴɳý•ôÒ ‡{ɸÉÒ * »þÉiÉÉ ZÉÉå¤Éä VÉè¸ÉÒ •ôÉƸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä JÉÉä]õÉ * ®úÉÆb÷ä ¸ÉƇSÉiÉÉSÉÉ ¸ÉÉÆ]õÉ **3**
569
+ÉiÉÉÆ {ÉÉä®úÉ EòÉ©É JÉɸÉÒ * MÉÉä»þÉä VÉÉ•ôÉ nùä´É•ô¸ÉÒ **1**
b÷ÉäSÉEåò ËiɤÉÒ PÉÉiɱªÉÉ ¨ÉɳýÉ * =nù¨ÉÉSÉÉ ºÉÉÆb÷Ò SÉɳýÉ **vÉÞ**
+É{ɱ©ÉÉ {ÉÉä]õÉ Eäò•ôÒ lÉÉ®ú * +ɨÉSÉÉ xÉÉ»þÓ ©Éä¸É{ÉÉ®ú **2**
½þÉiÉÓ ]õɳý iÉÉåb÷ ´ÉɺÉÒ* MÉÉªÉ nùä=³ýÓ * nùä´ÉÉ{ÉɺÉÓ **3**
+ÉiÉÉÆ +ɨ½Ò Eò°üÆ EòÉªÉ * xÉ ´ÉºÉä PÉ®úÓ ®úÉhÉÉ VÉÉªÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ÉiÉÉÆ vÉÒ®úÒ * +ÉZÉÖ‡xÉ xÉÉ»þÓ VÉÉ•ôå iÉ®úÒ **5**

Page 157 of 1252

570
¤É®úå VÉÉ•ôå MÉä•ôå * +ÉVÉÒ +´ÉPÉå ‡¨É³ýÉ•ôå **1**
+ÉiÉÉÆ JÉÉ<ÇxÉ {ÉÉä]õ¦É®úÒ * +É䱪ÉÉ EòÉä®úb÷¬É ¦ÉÉEò®úÒ **vÉÞ**
‡EòiÉÒ iÉ®úÒ iÉÉåb÷* ©ÉÉ„ÉÓ ´ÉÉVÉ´ÉÚÆ ¨ÉÒ ®úÉÆb÷ **2**
iÉÖEòÉ ¤ÉÉ<•ôä ¨ÉÉxÉ´É•ôÉ * SÉÒlÉÚ Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ ¤ÉÉä•ôÉ **3**
571
xÉ Eò®ú´Éä vÉÆnùÉ * +É<iÉÉ iÉÉåb÷Ó {Éb÷ä •ôÉånùÉ **1**
=‡`öiÉå iÉå EÖò‡]õiÉå ]õɳý * +´ÉPÉÉ ¨ÉÉƇb÷•ôÉ EòÉä±»þɳý **vÉÞ**
‡VÉ´ÉÆiÉ ‡SÉ ¨Éä•ôä* •ôÉVÉÉ ´ÉÉ]õÖ‡xÉ©ÉÉÆ {©ÉÉ•ôä **2**
ºÉƺÉÉ®úÉEòb÷ä * xÉ {ÉɽþÉiÉÒ +ÉäºÉ {Éb÷ä **3**
iɳý¨É³ýiÉÒ ©ÉÉÆS©ÉÉ ®úÉÆb÷É * PÉɇ•ôiÉÒ VÉÒ´ÉÉ xÉÉÆ´Éå vÉÉåb÷É **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É®úå VÉÉ•ôå * PÉä MÉä ¤ÉÉ<•ôä •ôÒ‡»þ•ôå **5**
572
EòÉähÉ PÉ®úÉ ©ÉäiÉå +ɨÉÖS©ÉÉ EòÉ„ÉÉ•ôÉ * EòÉ©É V©ÉÉSÉÉ i©ÉÉ•ôÉ xÉÉ»þÓ vÉÆnùÉ **1**
nùä´ÉɸÉÉ]õÓ VÉÉ•ôå ¥É¨»ÉÆb÷ ¸ÉÉä<®úå * EòÉä¨É²ªÉÉ =kÉ®úå EòÉªÉ ´ÉäSÉä **vÉÞ**
¨ÉÉxÉå {ÉÉSÉɇ®úiÉÉÆ xÉ´»þä +É®úÉhÉÖEò * Bä¸Éä ©ÉäiÉÒ •ôÉäEò |ÉÒiÉÒ¸ÉÉ]õÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ®úÉÆb÷ä xÉÉ´Éb÷ä ¦ÉÚ·ÉhÉ * EòÉÆiÉä•ôå¸Éå …ÉÉxÉ {ÉÉ`öÓ •ôÉMÉä **3**
**7**
573
¦ÉÉ´É vÉ®úÒ iÉ©ÉÉ iÉÉ®úÒ•ô {ÉÉ·ÉÉhÉ * nùÖVÉÇxÉÉ ºÉVVÉxÉ EòÉªÉ Eò®úÒ **1**
Eò‡®úiÉÉÆ xÉ´»þä xÉÒ]õ …ÉÉxÉÉSÉå »þå {ÉÖÆ¸É * JÉÉ{É®úÉ {É®úÒ¸É EòÉ©É Eò®úÒ **vÉÞ**
EòÉ©É Eò‡®ú•ô iÉ©ÉÉ ¸ÉÉEò®úäSÉå +ɳýå * ¤ÉÒVÉ iÉè¸ÉÓ ¡ò³ýå ©ÉäiÉÒ iÉ©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´ÉXÉ ¦ÉÆMÉä BEò ´Éä³ý * Eò`öÒhÉ ½þÉ Jɳý iɪÉɽþÚxÉÒ **3**
574
<SUôÉ´Éå iÉå VɴɳýÒ +É•ôå * EòÉ©É ¤ÉÉä•ôå EòÉ®úhÉ **1**
xÉɨɰü{ÉÓ {ɇb÷•ôÒ MÉÉÆ`öÒ * +´ÉP©ÉÉ MÉÉä·]õÒ ¸É®ú±©ÉÉ **vÉÞ**

Page 158 of 1252

¨ÉÖ‡Eò©ÉÉSÉä {É®úÒ VÉÒ´ÉÓ * ¸ÉÉEò®ú VÉä´ÉÉå JÉÉnù•ôÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ©É ¤ÉÉä•ôå * +ÉiÉÉÆ ¦É•ôå ¨ÉÉèx©É SÉÒ **3**
575
¸ÉÉvÉxÉå iÉ®úÒ »þÓ SÉ nùÉäx»þÒ * VÉ®úÒ EòÉähÉÒ ¸ÉÉvÉÒ•ô **1**
{É®úpù´©É {É®úxÉÉ®úÒ * ©ÉÉSÉÉ vÉ®úÓ ‡´É]õɳý **vÉÞ**
nùä´É¦ÉÉMªÉå PÉ®úÉ ªÉäiÉÒ * ºÉÆ{ÉkÉÒ iªÉÉ ºÉEò³ýÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉå „É®úÒ®ú * MÉÞ»þ ¦ÉÉÆb÷É®ú nùä´ÉÉSÉå **3**
576
+ɨ»É¸ÉÉ`öÓ +´ÉiÉÉ®ú * ¨Éi¸©ÉEÚò¨ÉÉLJnù ¸ÉÚEò®ú **1**
¨ÉÉä»þå vÉÉÆ´Éä PÉÉ•ôÒ {ÉÉx»þÉ * xÉÉÆ´É PÉäiÉÉÆ {ÉÆfø®úÒ®úÉhÉÉ **vÉÞ**
EòÉä`öå xÉ ‡nù¸Éä {ÉÉ»þiÉÉÆ* =b÷Ò PÉÉ•ôÒ +´É‡SÉiÉÉ **2**
ºÉÖJÉ `öä´ÉÒ +ɨ½ÉºÉÉ`öÓ * nùÖ&JÉ +É{ÉhÉSÉÒ PÉÉå]õÒ **3**
+ɨ»ÉÆ PÉÉ•ôÒ {ÉÉ`öÒEòb÷ä * {ÉÖføå Eò‡³ýEòɳýÉ„ÉÓ ‡¦Éb÷ä **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EÞò{ÉÉxÉÒvÉÒ * +ɨ½ÉÆ =iÉ®úÓ xÉÉÆ´Éä¨ÉvÉÓ **5**
577
®ú‡´É ®ú‡„¨ÉEò³ýÉ * xÉ©Éä EòɇføiÉÉÆ ‡xÉ®úɳýÉ **1**
iÉè¸ÉÉ +ɨ»ÉÆ VÉÉ•ôÉ ¦ÉÉ´É * +ÆMÉÓ VÉb÷Éä‡xÉ `öä•ôÉ nùä´É **vÉÞ**
MÉÉäb÷Ò ºÉÉEò®úä{ÉɸÉÖxÉÒ* Eèò¸ÉÒ ‡xÉ´Éb÷iÉÒ nùÉäx»þÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉnù =`öÒ * ‡´É®úÉä‡xÉ VÉÉ©É xɦÉÉ {ÉÉä]õÓ **3**
578
lÉÉäb÷å {É®úÒ ‡xÉ®úå * +‡´É]õ iÉå P©ÉÉ´Éå JÉ®úå **1**
PªÉÉ´Éå VÉähÉå xɪÉä iÉÖ]õÒ * ¤ÉÒVÉ ´ÉÉføä ¤ÉÒVÉÉ {ÉÉä]õÓ **vÉÞ**
‡SÉkÉ `öä´ÉÓ M´ÉÉ»þÒ * +ɇhÉEòÉÆ„ÉÓ SÉÉb÷ xÉÉ»þÓ **2**
+É{É•ôå iÉå ‡»þiÉ ¡òÉ®ú * iÉÖEòÉ ¨»hÉä JÉ®úå ¸ÉÉ®ú **3**
579
+´ÉPÉä nùä´É ºÉÉvÉ * {É®úÒ ªÉÉ +´ÉMÉÖhÉÉÆSÉÉ ¤ÉÉvÉ **1**

Page 159 of 1252

¨½hÉ=xÉÒ xÉ´½þä ºÉ®úÒ * ®úɽþä BEòÉ BEò nùÖ®úÒ **vÉÞ**
>ðÆ¸É EòÉÆnùÉ BEò +ɳýÉÆ * ¸´ÉÉnù MÉÉäb÷ÒSÉÉ ‡xÉ®úɳýÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉ´»þä ¸É®úÒ * ‡´É·É +¨ÉÞiÉÉSÉÒ {É®úÒ **3**
580
„ÉÉÆiÉÒ{É®úiÉå xÉÉ»þÓ ¸ÉÖJÉ * ©Éä®ú +´ÉPÉå SÉÒ nùÖ&JÉ **1**
¨»hÉ=xÉÒ „ÉÉƇiÉ vÉ®úÉ * =iÉ®úÉ•ô {Éè•ô iÉÒ®úÉ **vÉÞ**
Jɴɳý‡•ô©ÉÉ EòɨÉGòÉävÉÓ* +ÆMÉÒ ¦É®úiÉÒ +ɇvÉ´©ÉÉvÉÒ **2**
¨»hÉä ‡jɇ´ÉvÉ iÉÉ{É * VÉÉiÉÒ ¨ÉMÉ +É{Éå+É{É **3**
581
MÉÉäb÷Ò{ÉhÉå VÉè¸ÉÉ MÉÖ³ý * iÉè¸ÉÉ nùä´É VÉÉ•ôÉ ¸ÉEò³ý **1**
+ÉiÉÉÆ ¦ÉVÉÉå Eò´ÉhÉä {É®úÒ * nùä´É ºÉ¤Éɽþ¬ +ÆiÉ®úÓ **vÉÞ**
=nùEòÉ ´ÉäMɳýÉ* xÉ´»þä iÉ®úÆMÉ ‡xÉ®úɳýÉ **2**
½þä¨É +³ýÆEòÉ®úÉ xÉɨÉÓ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉèºÉä +ɨ½Ò **3**
582
{É®ú¨É䇷`ö{ÉnùÉ * iÉÖSUô Eò‡®úiÉÒ ¸É´ÉÇnùÉ **1**
»þå ‡SÉ V©ÉÉÆSÉå vÉxÉ * ¸ÉnùÉ »þ®úÒSÉå ¸¨É®úhÉ **vÉÞ**
<Æpù{ÉnùɇnùEò ¦ÉÉäMÉ * ¦ÉÉäMÉ xÉ´»þä iÉÉä ¦É´É®úÉäMÉ **2**
¸ÉÉ´ÉǦÉÉè¨É®úÉV©É * i©ÉÉƇ¸É EòÉÆ»þÓ xÉÉ»þÓ EòÉVÉ **3**
{ÉÉiÉɳýÓSÉå +ɇvÉ{Éi©É * iÉä iÉÉå ¨ÉɇxÉiÉÒ ‡´É{Éi©É **4**
©ÉÉäMɇ¸É‡rù¸ÉÉ®ú* V©Éɇ¸É ´ÉÉ]õä iÉå +¸ÉÉ®ú **5**
¨ÉÉäIÉÉ©Éä´Éføå ¸ÉÖJÉ * ¸ÉÖJÉ xÉ´»þä ‡SÉ iÉå nùÖ&JÉ **6**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þ®úÒ‡´ÉhÉ * i©Éɇ¸É +´ÉPÉÉ ´ÉÉ]õä ‡¸ÉhÉ **7**
583
¨ÉÉä»þÉ䆪ÉÉSªÉÉ ºÉÆMÉå * ºÉÖiÉ xÉ´½þä +ÉMÉÒVÉÉäMÉå **1**
xÉɽþÓ iÉ®úÒ iªÉÉSÉå ¦ÉIÉ * EòÉªÉ ºÉÉÆMÉhÉå iÉä ºÉÉIÉ **vÉÞ**
¸´ÉɨÉÒ‡SÉ©ÉÉ +ÆMÉå * °ü{É xÉ´»þä EòÉähÉÉVÉÉäMÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä JÉÉäb÷Ò * nùä´É¨ÉhÉÒ xÉ nùäiÉÒ nùb÷Ò **3**

Page 160 of 1252

584
¨ÉVɺɴÉå xÉEòÉä SÉä¹]õÉ * xÉ´½þä ºÉɳýÒ EòÉƽþÓ EòÉä¹]õÉ **1**
¤Éè¸É ¸ÉÉÆb÷Éä‡xÉ ‡nù¨ÉÉJÉ * VÉÉ©É Eòɳýå Eò®úÓ ¨ÉÖJÉ **vÉÞ**
ªÉälÉå xÉ ºÉ®úä SÉÉ®ú* ½þÒhÉ +ÉhÉÒEò ´Éä´½þÉ®ú **2**
iÉÖEòÉ ‡´É·hÉÖnùÉ¸É * ®ú¸É VÉÉhÉiÉÉä xÉÒ®ú¸É **3**
585
¦ÉÉ´É nùä´ÉÉSÉå =‡SÉiÉ * ¦ÉÉ´É iÉÉä‡SÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ **1**
vÉx©ÉvÉx©É „ÉÖrù VÉÉiÉÒ * ¸ÉÆnùä»þ EéòSÉÉ iÉälÉå ‡SÉkÉÓ **vÉÞ**
¤É½þÖiÉ ¤É®úÉb÷Ò * nùä´ÉVɴɳýÒ +É´Éb÷Ò **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þå ®úÉäEòb÷å * •ôÉ¦É +‡vÉEòÉ®úÒ SÉÉäJÉb÷ä **3**
586
MÉÉè®ú´É MÉÉè®ú´ÉÉ{ÉÖ®úiÉå * ¡ò³ý ºÉiªÉÉSÉä ºÉÆEò±{É **1**
Eò‡`öhÉ ©ÉÉäMÉÉ»þÖ‡xÉ IÉ¨É * +ÉäEò‡•ô©ÉÉ »þÉäiÉÉä ¶É¨É **vÉÞ**
{ÉÉ´É•ôå ¨É®úä ‡¸É´Éä{ÉÉ„ÉÓ* C•ôä„É =®úiÉ iÉä C•ôä„ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É»þÖ +ÉhÉÒ * Eò‡`öhÉ ‡xÉPÉɇ•ô©ÉÉ ®úhÉÓ **3**
587
xÉ ¸ÉÆb÷Ò +´ÉMÉÖhÉ * ´É¨Éç ¨ÉÉxÉÒiɸÉä ‡¸ÉhÉ **1**
¦ÉÉäMÉ nùäiÉÉÆ Eò‡®úiÉÒ EòÉ<Ç * ¡Öò]õiÉÉÆ ©É¨ÉnùÆb÷å b÷Éä<Ç **vÉÞ**
{ÉÉ{É{ÉÖhªÉZÉÉb÷É * nùäiÉÉÆ iÉälÉå ¨ÉÉä]õÒ {ÉÒb÷É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤ÉÉä•ôÉ * ¨ÉÉZ©ÉÉ ‡¸ÉhÉiÉÒ ‡´Éaö•ôÉ **3**
588
{ÉÉ´Éä Bä¸ÉÉ xÉÉ„É * +´É‡PÉ©ÉÉÆ ‡nù•ôÉ jÉÉ¸É **1**
+‡´É]õÉSÉÉ Eäò•ôÉ ¸ÉÆMÉ * ¸É´ÉÇ ¦ÉÉäMÉÒ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ **vÉÞ**
+É<iÉÉ SÉ {ÉÉEò * ¸ÉÆ©ÉÉäMÉÉSÉÉ ¸ÉEò‡³ýEò **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä vÉhÉÒ * ¸ÉÒ¨ÉÉ ®úɇ»þ•ôÒ »þÉä>ðxÉÒ **3**

Page 161 of 1252

589
nùÖ¤Édzý »þå +´ÉPÉå VÉxÉ * xÉÉ®úÉ©ÉhÉÓ ‡´É¨ÉÖJÉ **1**
ZÉÉb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ »þÉiÉ VÉÉiÉÒ * {ÉÉjÉ »þÉäiÉÓ nùÆb÷ɸÉÒ **vÉÞ**
‡¸ÉnùÉä®úÒ iÉå {ÉÉ{É{ÉÖh©É * ¸É´É凸ÉhÉ ‡¦ÉEäòSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ɇb÷•ôÉ ´ÉÉ»þÉä * Eèò¸ÉÉ {ÉÉ»þÉ »þÉä •ô‡]õC©ÉÉSÉÉ **3**
590
´ÉÉVÉiÉÒ•ô iÉÖ®úå * ©ÉähÉå +ÉxÉÆnùå MÉVÉ®úå **1**
ÊVÉEòÉä‡xÉ©ÉÉÆ +»þÆEòÉ®ú * {ÉÉ´É]õhÉÒ Eäò•ôå ‡„É®ú **vÉÞ**
EòɳýÉ xÉɽþÓ ´ÉÉ´É * {É®úÉ ¸É¨ÉÉ EòÉä`öå `öÉ´É **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ÉiÉÉÆ * ºÉÉä{Éå ´ÉèEÖòÆ`öɺÉÒ VÉÉiÉÉÆ **3**
591
ZÉÉb÷ Eò±{ÉiÉ°ü * xÉ Eò®úÒ ªÉÉSÉEòÓ +É´½þä°ü **1**
iÉÖ¨»Ò ¸É´ÉÉ+ ¸É´ÉÉækÉ¨É * Bä¸Éä ‡´É¸É®úiÉÉÆ vɨÉÇ **vÉÞ**
{ɇ®ú¸ÉÉ iÉÖ¨ÉSÉå nùähÉå * iÉÉä i©ÉÉ VÉÉMÉä +‡¦É¨ÉÉxÉå **2**
MÉɆ»þÉh©ÉÉxÉå iÉÖEòÉ * MÉVÉæ ¨Éɯû‡xÉ©ÉÉÆ »þÉEòÉ **3**
592
´É¸É´ÉÉ´Éå PÉ®ú * nùä´Éå ¤É®úå ‡xÉ®úÆiÉ®ú **1**
¸ÉÆMÉ +ɸÉxÉÓ „É©ÉxÉÓ * PÉb÷ä ¦ÉÉäVÉxÉÓ MɨÉxÉÓ **vÉÞ**.
¸ÉÆEò±{É ‡´ÉEò±{É * ¨ÉɴɳýÉä‡xÉ {ÉÖh©É{ÉÉ{É **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eòɳý * +´ÉPÉÉ MÉÉäË´Énùå ºÉÖEòɳý **3**
593
©ÉälÉÒ•ô »þÉ `ö¸ÉÉ * MÉä•ôÉ {Éb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ Bä¸ÉÉ **1**
PÉ®úÓ nùä´ÉÉSÉä +¤ÉÉä•ôÉ * i©ÉÉSÉÒ iÉä ‡SÉ ¸É´Éä i©ÉÉ•ôÉ **wÉÖ**.
xÉÉ»þÓ {ÉÉ»þÉ´Éå •ôÉMÉiÉ* BEòÉBEòÓ SÉ iÉä ‡®úiÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉxÉ * iɪÉɨÉv©Éå ©Éä´Éføå ‡¦ÉzÉ **3**
594. Eò‡®úiÉÉÆ nùä´ÉÉSÉÇxÉ * PÉ®úÉ +É•ôä ¸ÉÆiÉVÉxÉ **1**

Page 162 of 1252

nùä´É ºÉÉ®úÉ´Éä {É®úiÉä * ºÉÆiÉ {ÉÚVÉÉ´Éä +É®úiÉä **vÉÞ**.
„Éɇ³ýOÉÉ¨É ‡´É·hÉÖ¨ÉÚiÉÔ * ¸ÉÆiÉ »þÉä EòÉ ¦É•ôiÉä ©ÉÉiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÆvÉÒ * +‡vÉEò ´Éè·hÉ´ÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉÆnùÒ **3**
595. VªÉÉSÉÒ JÉ®úÒ ºÉä´ÉÉ * iªÉÉSªÉÉ ¦ÉªÉ EòÉªÉ VÉÒ´ÉÉ **1**
Eò‡®úiÉÉÆ ¸´ÉɨÉҸɴÉå ´ÉÉnù * +‡vÉEò +‡vÉEò +ÉxÉÆnù **vÉÞ**.
+ºÉÉ´ÉÉ iÉÉä vɨÉÇ * ¨ÉMÉ ºÉɽþÉå VÉÉiÉå ´É¨ÉÇ **2**
´Énùä ´ÉÉMnùä´ÉÒ * iÉÖEòÉ ‡´Éaö•ôÒ MÉÉè®ú´ÉÒ **3**
596. nùä´Éå VÉÒ´É vÉÉ•ôÉ * ¸ÉƸÉÉ®ú iÉÉä Eòb÷Ú ZÉÉ•ôÉ **1**
iÉä ‡SÉ ©ÉäiÉÒ•ô føåEò®ú * +ÉxÉÆnùÉSÉä »þ‡®ú»þ®ú **vÉÞ**.
´ÉävÉÒ +ɇhÉEòÉÆ¸É * Bä¸ÉÉ VÉ©ÉÉ +ÆMÉÓ Eò¸É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÖEò * ©ÉähÉå xÉ •ôMÉä +ÉhÉÒEò **3**
597. xÉÉ¨É ¸ÉÉ®úÉSÉå »þÒ ¸ÉÉ®ú * „É®úhÉÉMÉiÉ ©É¨ÉËEòEò®ú **1**
=iɨÉÉiÉ¨É * ´ÉÉSÉä ¤ÉÉä•ôÉ {ÉÖ¯û·ÉÉäkÉ¨É **vÉÞ**.
xÉÉ¨É VÉ{ÉiÉÉÆ SÉÆpù¨ÉÉè³ýÒ * xÉɨÉå iÉ®ú•ôÉ ´Éɱ»þÉ EòÉä³ýÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»þhÉä ´ÉhÉÚÈ EòÉ©É * iÉÉ®úEò ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉä {ÉÉ©É **3**
598. MÉÉiÉÉå ¦ÉÉ´É xÉɽþÓ +ÆMÉÓ * ¦ÉÚ¹ÉhÉ Eò®úɴɪÉÉ VÉMÉÓ **1**
{ɇ®ú iÉÚÆ {ɇiÉiÉ{ÉÉ´ÉxÉ * Eò®úÓ ¸ÉÉSÉ »þå ´ÉSÉxÉ **vÉÞ**.
¨ÉÖJÉå ¨»hɇ´ÉiÉÉå nùÉ¸É * ‡SÉkÉÓ ¨ÉÉ©ÉÉ •ôÉä¦É +É¸É **5**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÉ´ÉÓ ´Éä„É * iÉè¸ÉÉ +ÆiÉ®úÓ xÉÉ»þÓ •ôä„É **3**
599. pù´©É +¸ÉiÉÉÆ vɨÉÇ xÉ Eò®úÒ * xÉÉMɇ´É•ôÉ ®úÉVÉuùÉ®úÓ **1**
¨ÉÉ©É i©Éɇ¸É ´©ÉÉ•ôÒ VÉä´»þÉÆ * ®úÉÆb÷ ¸É]õ´ÉÒ xÉ´»þiÉÒ iÉä´»þÉÆ **vÉÞ**.
EòlÉÉEòɳýÓ ‡xÉpùÉ •ôÉMÉä * EòɨÉÓ …ÉÉxÉÉ{É®úÒ VÉÉMÉä **2**
¦ÉÉäMÉ ‡¸jÉ©Éä‡¸É nùäiÉÉÆ •ôÉVÉä * ´É¸jÉ nùɸÉÒSÉå PÉä=‡xÉ ‡xÉVÉä **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉÉhÉ * xÉ®ú MÉÉfø´ÉɽþÖxÉÒ ½þÒxÉ **4**
600. ¨ÉÖJÉå ¤ÉÉä•ôä ¥É¨»YÉÉxÉ * ¨ÉxÉÓ vÉxÉ+‡¦É¨ÉÉxÉ **1**

Page 163 of 1252

B䇄ɩÉÉSÉÒ Eò®úÒ ¸Éä´ÉÉ * EòÉ©É ¸ÉÖJÉ »þÉä©É VÉÒ´ÉÉ **vÉÞ**.
{ÉÉä]õɸÉÉ`öÓ ¸ÉÆiÉ * ZÉÉ•ôä Eò•ôÓiÉ ¤É»þÖiÉ **2**
‡´É®ú³ýÉ Bä¸ÉÉ EòÉähÉÒ * iÉÖEòÉ i©Éɇ¸É •ôÉä]õÉÆMÉhÉÒ **3**
601
BEò ´Éä³ý |Éɩɇ‚SÉkÉ * Eäò•ôå ‡SÉkÉ ¨ÉÖÆb÷hÉ **1**
+»þÆEòÉ®úÉ xÉÉÆ´Éå nùÉä·É * i©ÉÉSÉå +Éä¸É {Éɇb÷•ôä **vÉÞ**
+xÉÖiÉÉ{Éå ¸xÉÉxɇ´É‡vÉ * ©ÉYɇ¸É‡rù nùä»þ»þÉä¨É **2**
VÉҴɇ„É´ÉÉ »þÉäiÉÉÆ SÉÖEòÉ * iÉälÉå iÉÖEòÉ ‡´ÉxÉ]õ•ôÉ **3**
602
jÉè•ôÉäC©É {Éɇ³ýiÉÉÆ =¤ÉMÉ•ôÉ xÉÉ»þÓ * +ɨÉSÉå i©ÉÉ EòÉ<Ç +¸Éä +ÉäZÉå **1**
{ÉÉ·ÉÉhÉÉSÉä {ÉÉä]õÓ ¤Éè¸É•ôÉ nùnùÖÇ®ú * iÉ©ÉÉ ¨ÉÖJÉÓ SÉÉ®ú EòÉähÉ PÉÉ•ôÒ **vÉÞ**
{ÉIÉÒ +VÉMÉ®ú xÉ Eò®úÒ ¸ÉƇSÉiÉ * iÉ©Éɇ¸É +xÉÆiÉ |ɇiÉ{ÉɳýÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉ©ÉÉ ¦ÉÉ®ú PÉÉiɇ•ô©ÉÉ * ={ÉäIÉÒxÉÉ nù©ÉÉ˺ÉvÉÖ ¨ÉÉZÉÉ **3**
603
¤ÉÉä•ôÒ ¨ÉénùÉSÉÒ ¤É®ú´ÉÒ +¸Éä * ´ÉÉ]õä +ÆiÉ®úÓ PÉÉ•ôÉ´Éä ¡òÉƸÉä **1**
Eèò¸ÉÉ ´É‡®ú´É‡®ú ‡nù¸ÉiÉÉ»þä SÉÉÆMÉ * xÉ´»þä ¦Éɇ´ÉEò Eäò´É³ý ¨ÉÉÆMÉ **vÉÞ**
‡]õ³ýÉ ]õÉä{ÉÒ ¨ÉɳýÉ EòÆ`öÓ * +ÆvÉÉ®úÓ xÉä=‡xÉ SÉå{ÉÒ PÉÉÆ]õÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÉä Eäò´É³ý {ÉÖÆb÷ * iªÉÉVÉ´É®úÒ ªÉ¨ÉnùÆb÷ **3**
604
nùÉä¹É {ɳýiÉÒ EòÒiÉÇxÉå * iÉÖZªÉÉ xÉɨÉå ºÉÆEòÒiÉÇxÉå **1**
»þå EòÉÆ Eò°üÆ +Énù‡®ú•ôå * JÉÉä]õå ´ÉSÉxÉ +É{ÉÖ•ôå **vÉÞ**
iÉÖ¨½Ò {ÉÉ{ÉÉ ¦ÉÒiÉÉÆ * +ɨ½ÉÆ ={ÉVÉɴɪÉÉ ËSÉiÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉä´ÉÉ * Eò‡³ýEòɳýÉ ÊVÉEòÒ nùä´ÉÉ **3**
605
Eò®úÉ xÉÉ®úɪÉhÉÉ * ¨ÉÉZªÉÉ nùÖ&JÉÉSÉÒ JÉÆb÷hÉÉ **1**
´ÉÞ‡kÉ ®úÉJÉÉ {ÉÉ©ÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ * ´É¸iÉÒ vÉ°ü‡xÉ ¨ÉÉxɸÉÓ **vÉÞ**

Page 164 of 1252

{ÉɳýÉä‡xÉ©ÉÉÆ •ô³ýÉ * +ÉiÉÉÆ {ÉÉ´É´ÉÉ´Éå ¡ò³ýÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÒxÉå * i©ÉÉÆSÉÉ »þ®ú‡iÉ©ÉÉ ¸ÉÒhÉ **3**
606
¨ÉÒ iÉÉå nùÒxÉÉ»þÚ‡xÉ nùÒxÉ * ¨ÉÉZÉÉ iÉÚVÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ **1**
¨ÉÒ iÉÉå +É•ôÉå „É®úhÉÉMÉiÉ * ¨ÉÉZÉå Eò®úÉ´Éå ¸´É‡»þiÉ **vÉÞ**
‡nùxÉÉxÉÉlÉÉ EÞò{ÉɳýÖ´ÉÉ* ¸ÉÉƦÉɳýÉ´Éå +É{ÉÖ±©ÉÉ xÉÉÆ´ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ * ¦É•ôå xÉ´»þä ¨ÉÉäEò‡•ôiÉÉÆ **3**
607
¸ÉÖJÉ ´ÉÉ]õä iÉÖZÉä ´É‡hÉÇiÉÉÆ {É´ÉÉb÷ä * |Éä¨É ‡¨É`öÒ {Éb÷ä ´ÉnùxÉɸÉÒ **1**
´©ÉÉ•ôä nùÉäx»þÒ {ÉIÉÒ BEòÉ ´ÉÞIÉÉ´É®úÒ * +É•ôÉ nùÖ®úÉSÉÉ®úÒ {ÉÉ®úvÉÒ iÉÉä **vÉÞ**
´ÉÞIÉɇSÉ©ÉÉ ¨ÉÉlÉÉÆ ¸ÉÉä‡b÷•ôÉ ¸É¸ÉÉxÉÉ * vÉxÉÖ·©Éɇ¸É ¤ÉÉhÉÉ •ôɇ´É©Éä•ôå **2**
iɪÉä EòɳýÓ iÉÖVÉ {ÉIÉÒ +É`ö‡´ÉiÉÒ * vÉÉÆ´Éå MÉÉ ¶ÉÒ{ÉiÉÒ ¨ÉɩɤÉÉ{ÉÉ **3**
=b÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ VÉÉiÉÉÆ ¸É¸ÉÉxÉÉ ¨ÉÉ®úÒ•ô * ¤Éè¸ÉiÉÉÆ Ê´ÉvÉÒ•ô {ÉÉ®úvÉÒ iÉÉä **4**
BäEòÉä‡xÉ©ÉÉÆ vÉÉÆ´ÉÉ iÉ©ÉÉ {ɇIÉ©ÉÉÆSÉÉ * vɇ®ú•ôÉ ¸É{ÉÉÇSÉÉ ´Éä„É ´ÉäMÉÓ **5**
b÷ÆJÉÉä‡xÉ {ÉÉ®úvÉÒ ¦ÉÖ¨ÉÒ‡¸É {Éɇb÷•ôÉ * ¤ÉÉhÉ iÉÉä •ôÉMÉ•ôÉ ¸É¸ÉÉx©ÉɸÉÒ **6**
Bä¸ÉÉ iÉÚÆ EÞò{ÉɳýÖ +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ nùɸÉÉ * »þÉä¸ÉÒ•ô EòÉå´É¸ÉÉ ¸ÉÆEò]õÓSÉÉ **7**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖZÉÒ EòÒ‡iÉÇ ‡jɦÉÖ´ÉxÉÉ * ´ÉänùɇSÉ©Éä ´ÉÉhÉÒ ´ÉhÉÇ´ÉäxÉÉ **8**
608
xÉÉ»þÒ nùÖEò³ý•ôÉå +zÉÉ * {ɇ®ú ©ÉÉ ¨ÉÉxÉ VÉxÉÉnùÇxÉÉ **1**
nùä´É Eäò•ôÉ ¸ÉEò³ý¸ÉÉIÉÒ * EòɳýÓ +ɇhÉ „ÉÖrù{ÉIÉÓ **vÉÞ**
¦ÉÉäMÉÒ ¦ÉÉäMɇ´ÉiÉÉ* ¤ÉɳýɸɴÉå iÉÉä ‡SÉ ‡{ÉiÉÉ **2**
Eò¨ÉÇ +Eò¨ÉÇ VɳýÉ•ôå * |ÉÉèføå iÉÖEòÉ iÉå =®ú•ôä **3**
xÉÉ]õÉSÉä +¦ÉÆMÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ 63
609
|ÉlÉ¨É xɨÉxÉ iÉÖVÉ BEònùÆiÉÉ * ®úÆMÉÓ ®ú¸Éɳý ´ÉÉäb÷´ÉÓ EòlÉÉ* ¨É‡iÉ ¸ÉÉè®ú¸É Eò®úÓ
|ɤɳýiÉÉ * VÉähÉå ‡¡ò]õä +ÉiÉÉÆ +ÆvÉEòÉ®ú **1**
iÉÖ‡ZÉ©Éä EÞò{ÉäSÉå ¦É‡®úiÉå * +ÉhÉÒEò EòÉ©É ®úɇ»þ•ôå iÉälÉå * ¨ÉÉ®úMÉ ‡¸ÉrùÉS©ÉɇxÉ {ÉÆlÉå*

Page 165 of 1252

{Éɴɇ´É¸ÉÒ iÉälÉå iÉÚÆ ‡SÉ BEò **vÉÞ**
+É®úƦÉÉ +ɇnù iÉÖZÉå ´ÉÆnùxÉ * ¸ÉEò³ý Eò‡®úiÉÉÆ EòÉ®úhÉ * nùä´É Añ‡·É ¨ÉÖ‡xÉ +ɇnùEò¯ûxÉ
* OÉÆlÉ {ÉÖ®úÉhÉ ‡xɨÉÉÇhÉÒ **2**
EòÉ©É ´ÉhÉÚÈ iÉÖZÉÒ MÉiÉÒ * B´ÉføÒ EèòSÉÒ ¨ÉVÉ ¨ÉiÉÒ * ‡nùxÉÉxÉÉlÉ iÉÖVÉ ¨»hÉiÉÒ * Eò®úÒ *
Eò®úÓ ¸Éi©É ´ÉSÉxÉ »þå ‡SÉ +É{ÉÖ•ôå **3**
¨ÉVÉ ´ÉɽþÉ´ÉiÉÉÆ ¨ÉÉ©ÉäS©ÉÉ {ÉÖ®úÓ * ¤ÉÖb÷iÉÉÆ b÷Éä»þÓ ¦É´É¸ÉÉMÉ®úÓ * iÉÖVÉ ´ÉÉÆSÉÖ‡xÉ EòÉähÉ iÉÉ®úÒ
* {ÉÉ´É ZÉb÷Eò®úÒ iÉÖEòÉ ¨½hÉä **4**
610
|ÉlɨÉÉ®úƦÉÓ •ôƤÉÉänù®ú * ¸ÉEò³ý ‡¸ÉrùÓSÉÉ nùÉiÉÉ®ú * SÉiÉÖ¦ÉÖÇVÉ ¡ò®ú„ÉvÉ®ú * xÉ Eò³ýä
{ÉÉ®ú ´É‡hÉÇiÉÉÆ **1**
iÉÉä nùä´É xÉ]õ•ôÉ MÉÉè®úÒ¤Éɳý * {ÉÉ©ÉÓ ¤ÉÉÆvÉÉä‡xÉ PÉÉMɆ©ÉÉ PÉÉä³ý * xÉÉ®únùiÉÖƤɮú¸É‡»þiÉ ¨Éä³ý
* ¸ÉÖ]õ•ôÉ {ɳý ‡´ÉPxÉÉƸÉÒ **2**
xÉ]õÉ®úƦÉÒ lÉɇ]õ©É•ôÉ ®úÆMÉ * ¦ÉÖVÉÉ xÉÉSÉ´ÉÒ »þÉ•ô´ÉÒ +ÆMÉ* ¸ÉånùÖ®ú‡´É•ôä{ÉxÉå SÉÉÆMÉ *
¨ÉÖMÉÖ]õÓ xÉÉMÉ ‡¨É®ú‡´É•ôÉ **3**
VÉ©ÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÒnùä´É Añ‡·É ¨ÉÖxÉÒ * {ÉÉ»þÉiÉÉÆ xÉ {ÉÖ®úå b÷É䇳ý©ÉÉÆ vÉxÉÒ * +¸ÉÖ®ú VÉ©ÉÉS©ÉÉ
SÉ®úhÉÓ* +ÉnùÓ +´É¸ÉÉxÉÓ iÉÉä ‡SÉ BEò **4**
¸ÉEò³ýÉÆ ‡¸ÉrùÓSÉÉ nùÉiÉÉ®ú * VÉ©ÉÉS©ÉÉ °ü{ÉÉ xÉÉ»þÓ {ÉÉ®ú * iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨÉÖSÉÉ nùÉiÉÉ®ú
* ¦É´É¸ÉÉMÉ®ú iÉÉ®úÒ•ô »þÉ **5**
611
‡´Éaö•ô +ɨÉSÉå VÉÒ´ÉxÉ * +ÉMɨɇxÉMɨÉÉSÉå ¸lÉÉxÉ * ‡´Éaö•ô ‡¸ÉrùÒSÉå ¸ÉÉvÉxÉ * ‡´Éaö•ô
v©ÉÉxɇ´É¸ÉÉ´ÉÉ **1**
‡´Éaö•ô EÖò³ýÓSÉå nùè´ÉiÉ* ‡´Éaö•ô ‡´ÉkÉ MÉÉäiÉ * ‡´Éaö•ô {ÉÖh©É {ÉÖ¯û·ÉÉlÉÇ * +É´Éb÷ä ¨ÉÉiÉ
‡´Éaö•ôÉSÉÒ **2**
‡´Éaö•ô ‡´É¸iÉÉ®ú•ôÉ VÉxÉÓ * ¸É{iÉ »þÒ {ÉÉiÉɳýå ¦É°üxÉÒ * ‡´Éaö•ô ´©ÉÉ{ÉEò ‡jɦÉÖ´ÉxÉÓ *
‡´Éaö•ô ¨ÉÖ‡xɨÉÉxɸÉÓ **3**
‡´Éaö•ô VÉÒ´ÉÉSÉÉ ‡VÉ´»þɳýÉ* ‡´Éaö•ô EÞò{ÉäSÉÉ EòÉå´É³ýÉ * ‡´Éaö•ô |Éä¨ÉÉSÉÉ {ÉÖiɳýÉ*
•ôɇ´É©Éä•ôå SÉɳýÉ * ‡´É…É ‡´Éaö•ôå **4**
‡´Éaö•ô ¤ÉÉ{É ¨ÉÉ©É SÉÖ•ôiÉÉ * ‡´Éaö•ô ¦É‡MÉxÉÒ +ɇhÉ §ÉÉiÉÉ * ‡´Éaö•ô凴ÉhÉ SÉÉb÷ xÉÉ»þÓ
MÉÉäiÉÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ÉiÉÉÆ xÉɽþÓ nùֺɮúå **5**

Page 166 of 1252

612
¤É®ú´ÉÉ ZÉÉ•ôÉ ´Éä´É¸ÉÉ´É * {ÉÉ´É•ôÉå ÊSɇiÉ•ôÉ ‡SÉ `öÉ´É * oùfø {ÉÉ©ÉÓ ®úɇ»þ•ôÉ ¦ÉÉ´É *
{ÉÉ´É•ôÉ VÉÒ´É ‡´É¶ÉÉÆiÉÒ **1**
¤É®ú´ÉÉ ¡ò³ý•ôÉ „ÉEÖòxÉ * +´ÉPÉÉ ‡xÉ´Éɇ®ú•ôÉ ‡¸ÉhÉ * iÉÖ¨ÉSÉå VÉɇ•ô©ÉÉ nù¯û·ÉhÉ *
VÉx¨É¨É®úhÉ xÉɽþÓ +ÉiÉÉ **vÉÞ**
¤É®ú´Éå VÉÉ•ôå +É•ôÉå ©ÉÉ `öÉ©ÉÉ * »þÉäiÉå ¸ÉƇSÉiÉ `öÉ©ÉÓSÉ {ÉÉ©ÉÉ * nùä»þ¦ÉÉ´É {ÉÉ•ô]õ•ôÒ
EòÉ©ÉÉ * {Éb÷•ôÒ UôÉ©ÉÉ ¥É¨»ÓSÉÒ **2**
VÉÉä‡b÷•ôå xÉ ¸É®úä »þå vÉxÉ * +‡´ÉxÉÉ„É +ÉxÉÆnùPÉxÉ * +¨ÉÚiÉǨÉÚ‡iÉÇ ¨ÉvÉÖ¸ÉÚnùxÉ* ¸É¨É SÉ®úhÉ
nùä‡JÉ©Éä•ôä **3**
VÉÖxÉÉ]õ VÉÖMÉɇnùSÉå xÉÉhÉå * ¤É»þÖiÉÉ EòɳýÉSÉå `öä´ÉhÉå * •ôÉä{É•ôå »þÉäiÉå {Éɇ®úJÉä{ÉhÉå *
`öÉ´ÉSɳýhÉ SÉÖEò‡´É•ôÉ **4**
+ÉiÉÉÆ ©ÉÉ VÉÒ´ÉɇSÉ©ÉɸÉÉ`öÓ * xÉ ¸ÉÖ]õä {Éb÷‡•ô©ÉÉ ‡¨É`öÒ* iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡¸ÉhÉ•ôÉå
VÉMÉVÉä`öÒ * xÉ •ôMÉÉä ‡nù`öÒ nùָɆ©ÉÉSÉÒ **5**
613
¨ÉÒ iÉÆ´É +xÉÉlÉ +{É®úÉvÉÒ * Eò¨ÉÇ»þÒxÉ ¨É‡iɨÉÆnù¤ÉÖrùÒ * iÉÖVÉ ¨©ÉÉÆ +É`ö‡´É•ôå xÉÉ»þÓ
EòvÉÓ * ´ÉÉSÉä EÞò{ÉÉxÉÒvÉÒ ¨ÉɪɤÉÉ{ÉÉ **1**
xÉÉ»þÓ Bä‡Eò•ôå MÉÉ<•ôå MÉÒiÉ * vɇ®ú•ôÒ •ôÉVÉ ¸ÉÉƇb÷•ôå ‡»þiÉ * xÉÉ´Éb÷ä {ÉÖ®úÉhÉ ¤Éè¸É•ôä
¸ÉÆiÉ * Eäò•ôÒ ¤É»þÖiÉ {É®úÊxÉnùÉ **vÉÞ**
Eäò•ôÉ Eò®ú‡´É•ôÉ xÉÉ»þÓ ={ÉEòÉ®ú* xÉÉ»þÓ nù©ÉÉ +É•ôÒ {ÉÒ‡b÷iÉÉÆ {É®ú * Eò°ü xÉ©Éä iÉÉä
Eäò•ôÉ ´©ÉÉ{ÉÉ®ú* ´Éɇ»þ•ôÉ ¦ÉÉ®ú EÖò]õÖƤÉÉSÉÉ **2**
xÉÉ»þÒ Eäò•ôå iÉÒlÉÉÇSÉå §É¨ÉhÉ * {Éɇ³ý•ôÉ Ê{Éb÷ Eò®úSÉ®úhÉ * xÉÉ»þÓ ¸ÉÆiɸÉä´ÉÉ PÉb÷•ôå
nùÉxÉ * {ÉÚVÉÉ´É•ôÉäEòxÉ ¨ÉÖiÉÔSÉå **3**
+¸ÉÆMɸÉÆMÉ PÉb÷•ôä +x©ÉÉ©É * ¤É»þÖiÉ +vɨÉÇ ={ÉÉ©É * xÉ Eò³ýä ‡»þiÉ Eò®úÉ´Éå iÉå EòÉ©É *
xÉ©Éä ¤ÉÉä•ôÚÆ +É`ö´ÉÚÆ iÉå **4**
+É{É +É{Éh©ÉÉ PÉÉiÉEò®ú* „ÉjÉÖ VÉÉ•ôÉå ¨ÉÒ nùÉ´ÉänùÉ®ú * iÉÚÆ iÉÆ´É EÞò{ÉäSÉÉ ¸ÉÉMÉ®ú* =iÉ®úÓ
{ÉÉ®ú iÉÖEòÉ ¨½hÉä **5**
614
+ÉiÉÉÆ {ÉÉ´ÉxÉ ¸ÉEò³ý ¸ÉÖJÉå * JÉÉnù•ôå EònùÉ iÉå xÉJÉå * +´ÉPÉä ¸É®ú•ôå {Éɇ®úJÉå *

Page 167 of 1252

¸ÉEò³ý nùäJÉå ¨Éɇ»þ©É®úå **1**
VɴɳýÒ ‡´Éaö•ô ®úJÉÖ¨ÉÉ<Ç * ¤É‡»þhÉÒ ¤ÉÆvÉÖ ¤ÉÉ{É +É<Ç * ¸ÉEò³ý MÉÉäiÉÉSÉÒ SÉ ¸ÉÉ<Ç *
{Éɇ®úJÉå EòÉ<È Bä¸Éå xÉä‡hÉVÉä **vÉÞ**
VÉMÉnùÉEòÉ®úÓ VÉÉ•ôÒ ¸ÉkÉÉ * ´ÉÉ®úÉäxÉÒ MÉä•ôÒ {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ * +´ÉPÉä +É{ÉÖ•ôå ‡SÉ +ÉiÉÉÆ *
•ôÉVÉ +ɇhÉ ÊSÉiÉÉ nùÖ†»þÉ´É•ôÒ **2**
´ÉÉ´É®úä <SUôÉ ´É¸Éä PÉ®úÓ * +É{ÉÖ•ôä ¸ÉkÉäSÉä ¨ÉÉ»þä®úÓ * Eò®ú´ÉÒ iÉè¸Éå +É{ÉhÉ Eò®úÒ *
¦ÉÒb÷ xÉ PÉ®úÒ SÉÖEò±ªÉÉSÉÒ **3**
¸ÉÉ䇸ɕôÉ »þÉäiÉÉ ¸ÉɸÉÖ®ú´ÉɸÉ* ¤É»þÖiÉÉÆSÉÉ ¤É»þÖiÉ ‡nù´É¸É * ¤É»þÖ EòɨÉå {ÉÖ®ú‡´É•ôÉ ¸ÉÉä¸É *
+ÉiÉÉÆ =nùÉºÉ +É{ÉÖ±ªÉÉiÉå **4**
Eò‡®úiÉÒ Eò´ÉiÉÖEò •ôÉb÷å * ¨ÉVÉ ¤ÉÉä•ô‡´ÉiÉÒ EòÉäb÷å * ¨ÉɩɤÉÉ{É =kÉ®úå MÉÉäb÷å * ¤ÉÉää•ôä
¤ÉÉä¤Éb÷å {ÉÖføå iÉÖEòÉ **5**
615
¸É´ÉǸÉÖJÉɇSÉ©ÉÉ +É„ÉÉ VÉx¨É MÉä•ôÉ * IÉhÉ ¨ÉÖHòÒ ©ÉixÉ xÉÉ»þÓ Eäò•ôÉ * Ê»þb÷iÉÉÆ ‡nù„ÉÉ
¸ÉÒhÉ {ÉÉ´É•ôÉ * ¨ÉÉ©ÉÉ´É䇷]õ•ôÉ VÉÒ´É ¨ÉÉZÉÉ **1**
¨ÉÉZÉå ¸´É‡»þiÉ xÉähÉiÉÒ EòÉähÉÒ * EòÉÆ»þÓ xÉ Eò‡®úiÉÉÆ ¨ÉVÉ´ÉÉÆSÉÖxÉÒ * ¸´ÉVÉxÉ iÉÆ´É
¸ÉÖJɨÉÉÆb÷hÉÒ * xÉähÉiÉÒ EòÉähÉÒ +ɇnù +ÆiÉ **vÉÞ**
EòÉ©É ¸ÉÉÆMÉÉå MɦÉÔSÉÒ ©ÉÉiÉxÉÉ * ¨ÉVÉ ¦ÉÉä‡MÉiÉÉÆ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ * ¨ÉÉÆ¸É ¨É³ý ¨ÉÚjÉ VÉÉhÉÉ *
iÉÖVÉ IÉhÉIÉhÉÉ vªÉÉiÉ +ºÉå **2**
¨ÉVÉ SÉÉ•ôiÉÉÆ |É©ÉÉhÉEòɳýÓ* +¸ÉiÉÉÆ xÉ ‡nù¸ÉiÉÒ VɴɳýÒ * ¨ÉÞ‡kÉEäò ¨ÉÞ‡kÉEòÉ Eò´É³ýÒ *
BEò•ôä ¨Éä³ýÓ ¸ÉƇSÉiÉÉSÉä **3**
+ÉiÉÉÆ ¨ÉVÉ Bä¸Éå Eò®úÓ MÉÉ nùä´ÉÉ * EòÉÆ»þÓ PÉb÷ä iÉÖZÉÒ SÉ®úhɸÉä´ÉÉ * iÉÖEòÉ ‡´ÉxÉ´ÉÒiɸÉä
Eäò„É´ÉÉ * SÉÉ•ô´ÉÓ nùÉ´ÉÉ ºÉƺÉÉ®úå **4**
616
+MÉÉ B ¸Éɴɲ©ÉÉ ¸ÉMÉÖhÉÉ * MÉÖhɇxɇvÉxÉÉ¨É xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ * +ɨÉSÉÒ {ɇ®ú¸ÉÉ ‡´ÉYÉÉ{ÉxÉÉ
* ¸ÉÉƦÉɳýÒ nùÒxÉÉ +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ **1**
¤É»þÖ ©ÉÉ =nù®úÉSÉä Eò·]õ * +ɨ»ÉƇ¸É Eäò•ôå Eò¨Éǧɷ]õ * iÉÖ¨ÉSÉÒ SÉÖEò‡´É•ôÒ ´ÉÉ]õ *
Eò®úÓ ´É]õ´É]õ ªÉÉ ‡xɇ¨Éi©Éå **vÉÞ**
VÉÉ•ôÉå {ÉÉƇMÉ•ôÉ VÉxÉɸÉÒ * ¸ÉƸÉÉ®úÉSÉÒ +ÉÆnùhÉÒ nùɸÉÒ * xÉ Eò³ýä EòvÉÓ ¸ÉÉäb÷‡´É¸ÉÒ *
oùfø{ÉÉ„ÉÓ ¤É»þÖ ¤ÉÉÆvÉ•ôÉå **2**

Page 168 of 1252

©ÉälÉå iÉÉå xÉ©Éä +É`ö´É EòÉÆ»þÓ * ‡´É¸ÉÉ´ÉÉ iÉÉä IÉhÉ BEò xÉÉ»þÓ * {ɇb÷•ôÉå +ɇhÉEäò
|É´ÉÉ»þÓ * ‡»þiÉ iÉÉå EòÉÆ»þÓ ‡nù¸Éä ‡SÉ xÉÉ **3**
VÉÒ‡´Éi´É ´ÉäSÉ•ôÉå ‡´É©ÉÉäMÉå * Ê»þb÷iÉÉÆ |É´ÉÉ¸É ´ÉÉ=MÉå * EòÉÆ»þÓ ´©ÉɇvÉ {ÉÒb÷É ®úÉäMÉå *
Eäò‡•ô©ÉÉ ¦ÉÉäMÉå iÉb÷ÉiÉÉäb÷Ò **4**
¨ÉÉZÉÉ ¨ÉÓ SÉ VÉÉ•ôÉå „ÉjÉÖ * EèòSÉÉ {ÉÖjÉ nùÉ®úÉ EèòSÉÉ ‡¨ÉjÉÖ * EòɸɩÉÉ PÉÉiÉ•ôÉ {ɸɯû
* +½þÉä VÉMÉnÂùMÉÙ¯û iÉÖEòÉ ¨½hÉä **5**
617
+ÉiÉÉÆ ¨ÉVÉ vÉ®ú´ÉÉ´ÉÒ „ÉÖ‡rù * ©ÉälÉÖxÉÒ {É®úiÉ´ÉÉ´ÉÒ ¤ÉÖ‡rù * P©ÉÉ´Éå ¸ÉÉäb÷´ÉÖ‡xÉ EÞò{ÉɇxɇvÉ
* ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉå ¸ÉÆvÉÓ EòɳýSÉGòÓ **1**
Eò‡®ú¸ÉÒ•ô iɇ®ú xÉ´»þä EòÉ<Ç * ®úÉ<ÇSÉÉ b÷ÉåMÉ®ú {É´ÉÇiÉ ®úÉ<Ç * +É{ÉÖ•ôä Eò¯ûhÉäSÉÒ JÉÉ<Ç*
Eò®úÓ ´ÉÉä +É<Ç ¨ÉVÉ´É®úÒ **vÉÞ**
¨ÉÉMÉÒ•ô Eòɳý +YÉÉxÉ{ÉhÉå * ¸É®ú•ôÉ ¸´É¦ÉÉ´Éå i©ÉÉ MÉÖhÉå * xÉähÉä +É©ÉÖ·©É VÉÉ•ôå =hÉå *
{ÉÖføÒ•ô {ÉähÉå +ÆiÉ®ú•ôå **2**
+ÉiÉÉÆ ¨ÉVÉ ´ÉÉ]õiɸÉä ¦É©É * ‡nù´É¸Éå‡nù´É¸É SÉÉ•ôiÉ VÉÉ©É * ©ÉälÉå ¨©ÉÉ ©Éä=‡xÉ Eäò•ôå
EòÉ©É * xÉÉ»þÓ iÉÖZÉä {ÉÉ©É +É`ö‡´É•ôä **3**
Eò°ü‡xÉ +{É®úÉvÉ IɨÉÉ * »þÉäiÉÒ•ô Eäò•ôä {ÉÖ¯û·ÉÉäkɨÉÉ * +É{ÉÖ•ôä xÉɨÉÓ P©ÉÉ´ÉÉ |Éä¨ÉÉ*
¸ÉÉäb÷´ÉÓ §É¨ÉÉ{ÉɸÉÖ‡xÉ©ÉÉ **4**
¾þnùªÉ ´ÉºÉÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ MÉÖhÉÓ * `öÉ´É ½þÉ {ÉɪÉÉÆ{Éå SÉ®úhÉÓ * Eò°üÆ ½þÉ ®úºÉ ºÉä´ÉxÉ ´ÉÉhÉÒ *
‡¡ò]õä iÉÉå vÉhÉÒ iÉÖEòÉ ¨»hÉä **5**
618
VÉähÉå »þÉ VÉÒ´É ‡nù•ôÉ nùÉxÉ * iÉ©ÉÉSÉå Eò®úÒxÉ ÊSÉiÉxÉ * VÉMÉVÉÒ´ÉxÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ *
MÉÉ<ÇxÉ MÉÖhÉ iɪÉÉSÉä **1**
VÉÉä ©ÉÉ =¦ÉÉ ¦ÉÒ´É®úäS©ÉÉ ‡iÉ®úÓ * Eò]õ vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ Eò®úÓ * {ÉÉ=•ôå ¸É¨É ‡SÉ ¸ÉɇVÉ®úÓ *
+ÆiÉ®úÓ vÉ®úÉä‡xÉ ®úÉ»þäxÉ **vÉÞ**
VÉÉä ©ÉÉ +¸ÉÖ®úÉÆSÉÉ Eòɳý * ¦ÉHòVÉxÉ|ɇiÉ{Éɳý * JÉä³ýä »þÓ •ôÉPÉ´Éå ¸ÉEò³ý * iÉ©ÉÉS©ÉÉ
¦Éɳý {ÉɪÉÉÆ´É®úÒ **2**
VÉÉä ©ÉÉ MÉÉä{ÉɳýÉÆS©ÉÉ ¨Éä³ýÓ * JÉä³ýÖ JÉä³ýä ´ÉxɨÉɳýÒ * ®ú¸ÉÉiɳýÉ xÉä•ôÉ ¤É³ýÒ * ®úÉ»þä
{ÉÉiÉɳýÓ º´ÉɨÉÒ ¨ÉÉZÉÉ **3**
VÉÉä »þÉ •ôÉ´Éh©É{ÉÖiɳýÉ * VÉ©ÉÉSÉä +ÆMÉÓ ¸ÉEò³ý Eò³ýÉ * VÉ©ÉÉSÉä MɳýÉÆ ´ÉèVÉ©ÉÆiÉÒ¨ÉɳýÉ

Page 169 of 1252

* iɪÉÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ nùÆb÷´ÉiÉ **4**
VÉ©ÉÉSÉä xÉÉ¨É {ÉÉ{É xÉɸÉÒ * •ôI¨ÉÒ Bä¸ÉÒ VÉ©ÉÉSÉÒ nùɸÉÒ * VÉÉä »þÉ iÉäVÉÉä{ÉÖÆV©É®úɸÉÒ *
ºÉ´ÉǦÉÉ´Éå i©Éɇ¸É iÉÖEòÉ „É®úhÉ **5**
619
EòÉ©É ¨ÉÒ =rùÉ®ú {ÉÉ´ÉäxÉ * EòÉ©É EÞò{ÉÉ Eò®úÒ•ô xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * Bä¸Éå iÉÖ¨»Ò ¸ÉÉÆMÉÉ
¸ÉÆiÉVÉxÉ * Eò®úÉ ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ ‡SÉkÉ ¨ÉÉZÉå **1**
EòÉ©É »þå JÉÆb÷<Ç•ô Eò¨ÉÇ * {Éɯû·ÉiÉÒ•ô vɨÉÉÇvɨÉÇ * EòɸɩÉÉxÉå iÉå Eò³ýä ´É¨ÉÇ *
¨½hÉ=xÉÒ ¸É¨É ´ÉÉ]õiɺÉä **vÉÞ**
EòÉ©É »þÉä ‡¸lÉ®ú ®úÉ»þä•ô ¤ÉÖrùÒ * EòÉÆ»þÓ +‡®ú·]õ xÉ ©Éä•ô ¨ÉvÉÓ * vɇ®ú•ôÒ VÉÉ<Ç•ô iÉä
„ÉÖrùÒ * „Éä´É]õ EòvÉÓ iÉÉä ¨ÉVÉ xÉ Eò³ýä **2**
EòÉ©É Bä¸Éå {ÉÖh©É »þÉä<Ç•ô MÉÉÆ`öÓ * PÉÉ•ôÒxÉ {ÉÉ©ÉÓ nùä´ÉÉSÉä ‡¨É`öÒ * ¨ÉVÉ iÉÉä EÞò´ÉɳýÒ•ô
VÉMÉVÉä`öÒ * nùÉ]õ<xÉ EòÆ`öÓ ¸ÉnÂùMɇnùiÉ **3**
EòÉ©É »þä ‡xÉ´ÉiÉÒ•ô b÷Éä³ýä * ¸ÉÖJÉ iÉå nùäJÉÉäxÉÒ ¸ÉÉä»þ³ýä * ¸ÉƇSÉiÉ Eèò¸Éå iÉå xÉ Eò³ýä *
»þÉäiÉÒ•ô b÷Éä»þ³ýä ´ÉɸÉxÉä¸ÉÒ **4**
Bä¸ÉÒ ÊSÉiÉÉ Eò®úÓ ¸ÉnùÉ ¸É´ÉÇEòɳý * ®úɇjɇnù´É¸É iɳý¨É³ý * iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ»þÓ +É{ÉÖ•ôå
¤É³ý * VÉähÉå ¡ò³ý {ÉÉ´Éå ‡xÉ‚SÉ©Éå¸ÉÒ **5**
620
iÉÚƇSÉ +xÉÉlÉÉSÉÉ nùÉiÉÉ * nùÖ&JÉ ¨ÉÉä»þ xÉɸÉÉ´É©ÉÉ ÊSÉiÉÉ * „É®úhÉ +É•ôÉå iÉÖVÉ +ÉiÉÉÆ
* iÉÉ®úÓ EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉÉ ¨ÉɪɤÉÉ{ÉÉ **1**
¸ÉÆiɸÉÆMɇiÉ nùä<È SÉ®úhɸÉä´ÉÉ * VÉähÉå iÉÖZÉÉ ‡´É¸É®ú xÉ {Éb÷É´ÉÉ * »þÉ SÉ ¦ÉÉ´É ¨ÉɇZÉ©ÉÉ
VÉÒ´ÉÉ * {ÉÖ®ú´ÉÓ nùä´ÉÉ ¨ÉxÉÉä®úlÉ **2**
¨ÉVÉ ¦ÉÉ´É |Éä¨É nùä<Ç EòÒiÉÔ * MÉÖhÉ xÉÉ¨É ´ÉhÉÉÇ´É©ÉÉ ¸iÉÖiÉÒ * ‡´ÉPxÉÉÆ ¸ÉÉäb÷´ÉÚ‡xÉ »þÉiÉÓ *
‡´ÉxÉÆiÉÒ ¨ÉÉZÉÒ {ɇ®ú¸ÉÉ´ÉÒ »þä **3**
+ÉhÉÒEò EòÉƽþÓ xÉɽþÓ ¨ÉÉMÉhÉå * ºÉÖJɸÉÆ{ɇkÉ®úÉV©ÉSÉÉb÷ vÉxÉ * ¸ÉÉÆEòb÷å xÉ {Éb÷ä iÉÖVÉ
VÉähÉå * nùÖVÉå ¦ÉHòÒ‡´ÉhÉ ¨ÉɩɤÉÉ{ÉÉ **4**
VÉÉäb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ Eò®ú {ÉÉ©ÉÓ `öä´ÉÓ ¨ÉÉlÉÉ * iÉÖEòÉ ‡´ÉxÉ´ÉÒ {ÉÆfø‡®úxÉÉlÉÉ * ®úÆMÉÓ ´ÉÉäb÷´ÉÉ´ÉÒ
®úÆMÉEòlÉÉ * {ÉÖ®ú´ÉÓ ´ªÉlÉÉ ¨ÉɪɤÉÉ{ÉÉ **5**
621

Page 170 of 1252

ºÉånù®úÓ ½þå nùä´ÉÒ nùè´ÉiÉå * EòÉähÉ iÉÓ {ÉÖVÉÒ ¦ÉÖiÉåEäòiÉå * +É{ÉÖ±ªÉÉ {ÉÉä]õÉ VÉÓ ®úb÷iÉå *
¨ÉÉMÉiÉÒ ‡„ÉiÉå +´ÉnùÉxÉ **1**
+É{ÉÖ•ôä <SUôä +ɇhÉEòÉÆ {ÉÒb÷Ò * EòÉ©É iÉå nùä<Ç•ô ¤É®úÉb÷Ò * Eò³ýÉå »þÒ +É•ôÒ iÉ©ÉÉSÉÒ
VÉÉäb÷Ò * +±{É ®úÉäEòb÷Ò ¤ÉÖ‡rù +vÉ®úÉ **vÉÞ**
nùɸÉÒSÉÉ {ÉÉ»þÖxÉ®ú=JÉiÉå* vÉhÉÒ nùä<Ç•ô +É{ÉÖ±©ÉÉ »þÉiÉå * Eò¯ûhÉɦÉÉ·ÉhÉ=‡SÉiÉå * »þå iÉÉå
‡®úiÉå ¸ÉiÉÆiÉ „ɇHò»þÒxÉ **2**
EòÉ©É iÉå ‡lɱ•ô®úÒSÉå {ÉÉhÉÒ * +Éä`ö xÉ ‡¦ÉVÉä ‡¡ò]õä vÉhÉÒ * ¸ÉÒhÉ iÉ®úÓ +ÉnùÓ
+ɴɸÉÉxÉÓ * IÉÉä¦Éä {ÉÖ®ú‚SÉ®úhÉÓ ‡nù•ôå ¡ò³ý **3**
‡´É•ôä{ÉxÉå ¤ÉÖVɇ´ÉiÉÒ iÉÉåb÷ * ¦ÉÉ®ú JÉÉä•ô ´ÉÉ»þÉiÉÒ =nùÆb÷ * Eò®ú‡´ÉiÉÒ +É{ÉhÉ©ÉÉÆ nùÆb÷*
B䇸ɩÉÉ¸É ¦ÉÉÆb÷ ¨»hÉä nùä´É iÉÉä **4**
iÉèºÉÉ xÉ´½þä xÉÉ®úɪÉhÉ * VÉMÉ´ªÉÉ{ÉEò VÉxÉÉnùÇxÉ¹É * iÉÖEòÉ ¨½hÉä iªÉÉSÉå Eò®úÉ ËSÉiÉxÉ *
´ÉÆnùÚÆ SÉ®úhÉ ªÉäiÉÒ ºÉEò³ýå **5**
622
‡´É·É©É+ÉäføÓ ¦ÉÖ•ô•ôä VÉÒ´É * +ÉiÉÉÆ ©ÉÉÆSÉÒ EòÉähÉ Eò®úÒ•ô EòÓ´É * xÉÖ{ÉVÉä xÉÉ®úÉ©ÉhÉÓ
¦ÉÉ´É * {ÉÉ´ÉÉä‡xÉ `öÉ´É xÉ®únùä»þ **1**
EòÉähÉ ¸ÉÖJÉ vÉ®úÉä‡xÉ ¸ÉƸÉÉ®úÓ * {Éb÷Éä‡xÉ EòɳýÉSÉä +É»þÉ®úÓ * ¨ÉÉ{É ©ÉÉ •ôÉMÉ•ôå „É®úÒ®úÓ
* VÉɇ•ô©ÉÉ´É®úÒ ¸É³ýä +Éä‡føiÉÒ **vÉÞ**
¤ÉÉ{ÉÖb÷Ó »þÉäiÉÒ•ô ¸Éä´É]õÓ * +É©ÉÖ·©ÉɸɴÉå VÉɇ•ô©ÉÉ iÉÖ]õÒ * ¦ÉÉä‡MÉ•ôä ¨ÉÉMÉå {ÉÖføä »þÒ
EòÉä]õÒ * »þÉä<Ç•ô ¦Éä]õÒ VÉx¨ÉɸÉÒ **2**
VÉƇiÉ•ôÒ PÉÉhÉÉÆ ¤ÉÉÆvÉÉä‡xÉ b÷Éä³ýä * ¨ÉÉMÉå VÉÉäb÷Ò +É®ú iÉähÉå»þÒ {ÉÉä³ýä * SÉɇ•ô•ôÉå ‡EòiÉÒ
iÉå xÉ Eò³ýä * nùÖ&JÉå ½þÉ®úƤɳýä ¦ÉÚEòiÉÉxÉ **3**
B´Éføå VÉ©ÉÉSÉå ‡xɇ¨ÉkÉ * |ÉÉ®ú¤vÉ ‡Gò©É¨ÉÉhÉ ¸ÉƇSÉiÉ * iÉå »þå nùä»þ ¨ÉÉxÉÖ‡xÉ +‡xÉi©É* xÉ
Eò‡®úiÉÒ ‡xÉi©É xÉɨɸ¨É®úhÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉ ´ÉåSÉiÉÉÆ ¨ÉÉä•ô * iÉÉä »þÉ ©Éɇ¸É ¨É»þÉMÉ ‡´Éaö•ô * ´Éå‡SÉiÉÉÆ ¡ÖòEòÉSÉä ‡SÉ
¤ÉÉä•ô* Eäò´Éføå JÉÉä•ô +¦ÉɇMÉ©ÉÉ **5**
623
+É•ôä »þÉä ¸ÉƸÉÉ®úÉ iÉÖ¨»Ò BEò Eò®úÉ * ¨ÉÖ‡Hò¨ÉÉ®úMÉ »þ³ýÚ ‡SÉ vÉ®úÉ * EòɳýnùÆb÷
EÖòƦɪÉÉiÉxÉÉ lÉÉä®úÉ * EòÉÆ ®úä +PÉÉä®úÉ nùäJɺÉÒ xÉÉ **1**
xÉÉ»þÓ i©ÉÉ ©É¨Éɇ¸É Eò¯ûhÉÉ * ¤ÉÉ»þä®ú EòɇføiÉÉÆ EÖòb÷Ò |ÉÉhÉÉ * +Éäføɳý ¸ÉÉÆ{Éb÷ä VÉé

Page 171 of 1252

vÉÉx©ÉÉ * SÉÉä®ú ©ÉÉiÉxÉÉ vɇ®úVÉäiÉÉÆ **2**
xÉÉ»þÓ ‡nù•ôå {ÉÉ´É<•ô Eèò¸ÉÉ * SÉÉ•ôiÉÉÆ {ÉÆlÉ iÉähÉå ´É³ý¸ÉÉ * xɸÉä•ô `öÉ=Eåò BäEòiÉÉä
Eèò¸ÉÉ * xÉäiÉÒ ¤ÉÆnù VÉè¸ÉÉ vÉ®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ **3**
IÉhÉ BEò xÉÉMÉÒ´ÉÉ {ÉÉ©ÉÓ * xÉ SÉ•ô´Éä iÉ©ÉÉ Eò‡®úiÉÉÆ EòÉÆ»þÓ * ´ÉÉä‡føiÉÉÆ EòÉÆ]õ´ÉhÉÉ ¸ÉÉä<È
* +‡MxɸiÉƦÉÓ ¤ÉÉ»þÒ Eò´É]õɳý‡´ÉiÉÒ **4**
nùäJÉÉä‡xÉ +ÆMÉå EòÉÆ{ÉiÉÒ * iÉ©Éä xÉnùÒ¨ÉÉVÉÒ SÉÉ•ô‡´ÉiÉÒ* •ôÉMÉä `öÉ´É xÉ •ôMÉä ¤ÉÖb÷‡´ÉiÉÒ *
´É‡®ú ¨Éɇ®úiÉÒ ©É¨ÉnùÆb÷ **5**
iÉÉxɦÉÚEò xÉ ¸ÉÉ»þÉ´Éä ´Éä³ý * iÉÉä ®úɇJÉiÉÒ ‡EòiÉÒBEò Eòɳý * Ê{Éb÷ {ÉɳýÚ‡xÉ Eèò¸ÉÉ
¸ÉÒiɳý * iÉÉä iÉ{iɦÉÚ¨ÉÓ V´Éɳý •ôÉä³ý‡´ÉiÉÒ **6**
¨»hÉ=xÉÒ Eò®úÉ EòÉÆ»þÓ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * ´»þÉ´Éä•ô iÉ®ú ´»þÉ ®úä =nùÉ¸É * Eò®ú´Éä•ô iÉ®ú Eò®úÉ
xÉɨÉPÉÉä·É * ¸Éä´ÉÉ ¦É‡Hò®ú¸É iÉÖEòÉ ¨½hÉä **7**
624
xÉ ¤ÉÉä•ô¸ÉÒ iÉå »þÒ Eò³ý•ôå nùä´ÉÉ * •ôÉVɸÉÒ +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ xÉÉÆ´ÉÉ* iÉÖVÉ ¨ÉÒ xÉÉ»þÓ
PÉÉ•ôÒiÉ MÉÉä´ÉÉ * ¦ÉÒb÷ Eäò„É´ÉÉ EòɸɩÉÉSÉÒ **1**
=iÉ®úÓ +É{ÉÖ•ôÉ »þÉ {ÉÉ®ú * ¨ÉVÉ„ÉÓ ¤ÉÉä•ôÉä‡xÉ =kÉ®ú * ¨ÉÉZÉÉ iÉÖVÉ xÉ´»þä +ÆMÉÒEòÉ®ú *
¨ÉMÉ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò®úÒxÉ ¨ÉÒ **2**
nùÉi©ÉÉ +ɇhÉ ¨ÉÉMÉi©ÉɸÉÒ * vɨÉÇxÉÒ‡iÉ iÉ®úÒ ¤ÉÉ䇕ô•ôÒ Bä¸ÉÒ * ©ÉlÉÉxɄɇHò ]õÉEäò•ô
iÉè¸ÉÒ * ¤ÉÉvÉÒ nùÉäPÉÉƸÉÒ ‡´Éx¨ÉÖJÉiÉÉ **3**
¨»hÉÉä‡xÉ Eò‡®úiÉÉå ¨ÉÒ +É¸É * iÉÖ‡ZÉ©ÉÉ ´ÉSÉxÉÉSÉÒ ´ÉÉ¸É * vÉÒ®ú »þÉ Eò°ü‡xÉ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É *
xÉ ]õ³ýå xÉä¨ÉÉ¸É +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ **4**
iÉÖZÉå ¨©ÉÉÆ PÉäiɱ©ÉÉ ´ÉÉÆSÉÚxÉ * xÉ ´ÉVÉå BlÉÚ‡xÉ ´ÉSÉxÉ * »þÉ ‡SÉ ¨ÉÉZÉÉ xÉä¨É ¸Éi©É VÉÉhÉ
* +ɽþä xÉɽþÓ ¨½hÉä iÉÖEòÉ ¨½hÉä **5**
625
+ÉiÉÉÆ ¨ÉÒ xÉ {Éb÷å ¸ÉÉ©ÉɸÉÓ * ¸ÉƸÉÉ®únùÖ&JÉɇSÉ©Éä {ÉÉ„ÉÓ * „É®úhÉ ‡®úPÉäxÉ ¸ÉÆiÉÉƸÉÒ *
`öÉ´É {ÉÉ©ÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ ¨ÉÉMÉäxÉ i©ÉÉÆ **1**
xÉ Eò³ýä ¸ÉƇSÉiÉ »þÉäiÉå EòÉ©É * EòÉäh©ÉÉ {ÉÖh©Éå iÉÖZÉä •ôÉvÉiÉÒ {ÉÉ©É * +ÉiÉÉÆ ¨ÉVÉ xÉ
‡´É¸ÉƤÉå ¨ÉÉ©É * ¨ÉÉäEò•ôÚ‡xÉ vÉÉ©É ‡´ÉxÉ´ÉÒiɸÉå **2**
¤É»þÖiÉ VÉÉSÉ•ôÉå ¸ÉƸÉÉ®úå * ¨ÉÉä»þ¨ÉÉ©ÉÉVÉɳýÉS©ÉÉ ‡´ÉJÉÉ®úå * ‡jÉMÉÖhÉ ©ÉäiÉÒ•ô •ô»þ®úå *
iÉähÉå nùÖ&JÉå lÉÉä®úå +ÉGòÆnù•ôÉå **3**

Page 172 of 1252

+ÉhÉÒEò nùÖ&JÉå ¸ÉÉÆMÉÉå ¨ÉÒ ‡EòiÉÒ * ¸ÉEò³ý ¸ÉƸÉÉ®ú‡¸lÉiÉÒ * xÉ ¸ÉÉ»þä {ÉÉ·ÉÉhÉ ¡Öò]õiÉÒ
* ¦É©É ‡SÉkÉÓ EòÉÆ{É ¦É®ú•ôɸÉä **4**
+ÉiÉÉÆ ¨ÉVÉ xÉ ºÉɽþ´Éä ºÉ´ÉÇlÉÉ * ºÉƺÉÉ®úMÉÆvÉÒSÉÒ ½þä ´ÉÉiÉÉÇ * VÉÉ•ôÉå ´Éäb÷É +¸ÉÉä‡xÉ
VÉÉhÉiÉÉ * {ÉÉ´Éå +xÉÆiÉÉ iÉÖEòÉ ¨½hÉä **5**
626
+ÉiÉÉÆ iÉÖVÉ Eò³ýä•ô iÉå Eò®úÓ * iÉɇ®ú¸ÉÒ iɇ®ú iÉÉ®úÓ ¨ÉÉ®úÓ * VɴɳýÒ +lÉ´ÉÉ nùÖ®úÒ
vÉ®úÓ * PÉÉ•ôÒ ¸ÉƸÉÉ®úÓ +lÉ´ÉÉ xÉEòÉä **1**
„É®úhÉ +É•ôÉå xÉähÉiÉ{ÉhÉå * ¦ÉÉ´É +ɇhÉ ¦É‡Hò EòÉÆ»þÓ SÉ xÉähÉå * ¨É‡iɨÉÆnù ¸É´ÉÇYÉÉxÉå *
¤É½þÖ ®úÆEò =hÉå ®úÆEòɽþÖxÉÒ **vÉÞ**
¨ÉxÉ ‡¸lÉ®ú xÉÉ»þÓ ¨ÉɇZÉ©Éä »þÉiÉÓ* <Ƈpù©Éå vÉÉÆ´ÉiÉÉÆ xÉÉ´É®úiÉÒ * ¸ÉEò³ý JÉÖÆ]õ‡•ô©ÉÉ ©ÉÖHòÒ
* „ÉÉƇiÉ ‡xÉ´ÉÞ‡kÉ VɴɳýÒ xÉÉ»þÓ **2**
¸ÉEò³ý ‡xÉ´Éä‡nù•ôÉ ¦ÉÉ´É * iÉÖ‡ZÉ©Éä {ÉÉ©ÉÓ `ö䇴ɕôÉ VÉÒ´É * +ÉiÉÉÆ Eò®úÓ Eò³ýä iÉÉä ={ÉÉ´É
* iÉÚÆ ‡SÉ ¸É´ÉÇ `öÉ´É ¨ÉÉZÉÉ nùä´ÉÉ **3**
®úɇ»þ•ôÉå vÉ°ü‡xÉ ‡´É…ÉÉ¸É * +ÉvÉÉ®ú xÉä]õÓ iÉÖZÉÒ EòÉ¸É * +ÉhÉÒEò xÉähÉå ¨ÉÒ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É *
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉÉ¸É iÉÖZÉå =‡SÉiÉ **4**
627
nùä´ÉÉ iÉÚÆ EÞò{ÉÉEò¯ûhÉÉʸÉvÉÖ * »þÉä¸ÉÒ ¨ÉɩɤÉÉ{É +ɨÉSÉÉ ¤ÉÆvÉÖ* VÉÒ´Éxɇ¸É‡rù ¸ÉÉvÉxÉʸÉvÉÖ
* iÉÉä‡b÷¸ÉÒ ¦É´É¤ÉÆvÉÖ Eòɳý{ÉÉ„É **1**
„É®úhÉÉMÉiÉÉ ´ÉXÉ{ÉÆVÉ®ú * +¦É©ÉnùÉxÉÉ iÉÚÆ =nùÉ®ú * ¸ÉEò³ýÉÆ nùä´ÉÉÆ iÉÚÆ +MÉÉäSÉ®ú * »þÉä¸ÉÒ
+‡´ÉEòÉ®ú +‡´ÉxÉÉ„É **vÉÞ**
¦ÉÉMÉ•ôÒ ¸iÉÖ‡iÉ Eò‡®úiÉÉÆ ¡òÉ®ú * iÉälÉå ¨ÉÒ EòÉ©É iÉå MÉ´»þÉ®ú * VÉÉhÉÉ´É©ÉÉ iÉÖZÉÉ »þÉ
‡´ÉSÉÉ®ú * xÉEòÉä +ÆiÉ®ú nùä>ðÆ +ÉiÉÉÆ **2**
xÉähÉå ¦ÉÉ´É {ɇ®ú ¨»hÉ´ÉÓ iÉÖZÉÉ * xÉähÉå ¦É‡Hò {ɇ®ú Eò‡®úiÉÉå {ÉÚVÉÉ * +É{ÉÖ±©ÉÉ
xÉɨÉɇSÉ©ÉÉ EòÉVÉÉ * iÉÖVÉ Eäò„ÉÒ®úÉVÉÉ •ôÉMÉä vÉÉÆ´ÉhÉå **3**
iÉÖ‡ZÉ©ÉÉ ¤É³ýå {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉÉ * VÉÉ•ôÉå ‡xɦÉÇ®ú iÉÖ]õ•ôÒ ´©ÉlÉÉ * PÉÉiÉ•ôÉ ¦ÉÉ®ú iÉÖ‡ZÉ©ÉÉ
¨ÉÉlÉÉÆ* xÉ ¦ÉÓ ºÉ´ÉÇlÉÉ iÉÖEòÉ ¨½hÉä **4**
628
EòÉähÉ ¸ÉÖJÉ vÉ®úÉä‡xÉ ¸ÉƸÉÉ®úÓ * ®úÉ»þÉå ¸ÉÉÆMÉ ¨ÉVÉ ¤ÉÉ »þ®úÒ * +´ÉP©ÉÉ xÉɇ„É´ÉÆiÉÉ {É®úÒ

Page 173 of 1252

* ‡lÉiÉÉ nùÖ®úÒ +ÆiÉ®ú¸ÉÒ **1**
|ÉlÉ¨É Eäò•ôÉ MɦÉÉ+ ´ÉÉ¸É * EòÉ©É iÉä ¸ÉÉÆMÉÉ´Éä ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * nùÖ&JÉ ¦ÉÉä‡MÉ•ôå xÉ´É »þÒ
¨ÉÉ¸É * +É•ôÉå VÉx¨ÉÉ¸É ©ÉälÉ´É®úÒ **2**
¤Éɳý{ÉhÉ MÉä•ôå xÉähÉiÉÉÆ * iÉɯûh©Énù„Éä ‡´É·É©É´©ÉlÉÉ* ´ÉÞrù{ÉhÉÓ |É´ÉiÉÇ•ôÒ ÊSÉiÉÉ * ¨É®úå
¨ÉÉMÉÖiÉÉ VÉx¨É vÉ®úÓ **3**
IÉhÉ BEò iÉÉä »þÒ xÉÉ»þÓ ‡´É¸ÉÉ´ÉÉ * •ôIÉ SÉÉ膩ÉÉ„ÉÓ PÉäiɱ©ÉÉ vÉÉÆ´ÉÉ *
¦ÉÉä´ÉƇb÷iÉÒ {ÉÉ`öÓ •ôÉMɱ©ÉÉ »þÉÆ´ÉÉ * •ôÉMÉÉä +ÉMÉÒ xÉÉÆ´ÉÉ ¨ÉÉZ©ÉÉ ¨ÉÒ{ÉhÉÉ **4**
+ÉiÉÉÆ {ÉÖ®úä Bä¸ÉÒ ¦É®úÉä´É®úÒ * ®úÆEò »þÉä>ð‡xÉ ®úÉ»þäxÉ uùÉ®úÓ * iÉÖZÉÉ nùÉºÉ ¨ÉÒ nùÒxÉ
EòɨÉÉ®úÒ* iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eò®úÓ EÞò{ÉÉ +ÉiÉÉÆ **5**
629
¸ÉÖJÉ ©ÉÉ ¸ÉÆiɸɨÉÉMɨÉå * ‡xÉi©É nùÖxÉÉ´Éä iÉÖ‡ZÉ©ÉÉ xÉɨÉå * nù»þxÉ »þÉäiÉÒ ¸ÉEò³ý Eò¨Éç *
¸É´ÉÇEòɳý |Éä¨Éå b÷Ö•ôiɸÉÉå **1**
¨»hÉÉä‡xÉ xÉÉ»þÓ EòÉÆ»þÓ ÊSÉiÉÉ * iÉÚÆ ‡SÉ +ɨÉÖSÉÉ ¨ÉÉiÉɇ{ÉiÉÉ * ¤É‡»þhÉÒ ¤ÉÆvÉÖ +ɇhÉ
SÉÖ•ôiÉÉ * +ɇhÉEòÉÆ MÉÉäiÉÉÆ ¸É´ÉÉÈ`öÉ©ÉÓ **2**
Bä¸ÉÉ »þÉ Eò³ý•ôÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú* ¨ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ iÉÖVÉ xÉ {Éb÷ä ‡´É¸É®ú * +¸É¸ÉÒ nùä>ð‡xÉ©ÉÉÆ vÉÒ®ú
* ¤Éɽþ¬ +¦ªÉÆiÉ®ú ¨ÉVÉVɴɳýÉ **3**
nùÖ&JÉ iÉå EèòºÉå xɪÉä º´É{xÉɺÉÒ * ¦ÉÖ‡Hò¨ÉÖ‡Hò VÉɱ©ÉÉ EòɨÉÉ®úÒ nùɸÉÒ * i©ÉÉÆSÉå ´É¨ÉÇ iÉÚÆ
+ɨ»ÉÆ{ÉÉ„ÉÓ * ¸ÉÖJÉå ®úɇ»þ•ôɸÉÒ |Éä¨ÉɇSÉ©ÉÉ **4**
VÉälÉå iÉÖZªÉÉ EòÒiÉÇxÉÉSÉÉ PÉÉä¹É * VɳýiÉÒ {ÉÉ{Éå {ɳýiÉÒ nùÉä¹É * EòÉªÉ iÉå =hÉå +ɨ½ÉÆ
+ÉxÉÆnùÉºÉ * ºÉä´ÉÚÆ ¥É¨½®úºÉ iÉÖEòÉ ¨½hÉä **5**
630
nùä´ÉÉ iÉÚÆ +ɨÉSÉÉ EÞò{Éɳý * ¦É‡Hò|ɇiÉ{Éɳý nùÒxÉ´Éi¸É³ý * ¨ÉÉ©É iÉÚÆ ¨ÉÉ=•ôÒ ¸xÉä»þɳý
* ¦ÉÉ®ú ¸ÉEò³ý SÉÉ•ô‡´É¸ÉÒ **1**
iÉÖVÉ •ôÉMÉ•ôÒ ¸ÉEò³ý ÊSÉiÉÉ * ®úÉJÉhÉå •ôÉMÉä ´ÉÉÆEòb÷å VÉÉiÉÉÆ * {ÉÖb÷iÉÒ ‡xÉ®ú‡´É¸ÉÒ ¸ÉÆiÉÉÆ
* xÉ´»þä ‡´É¸ÉƤÉiÉÉÆ vÉÒ®ú iÉÖVÉ **2**
+ɨ»ÉÆ ¦É©É ÊSÉiÉÉ xÉÉ»þÓ vÉÉEò VÉx¨É ¨É®úhÉ EòÉÆ»þÓ BEò * VÉÉ•ôÉ <»þ•ôÉäEòÓ {É®ú•ôÉäEò
* +É•ôå ¸ÉEò³ýèEò´ÉèEÖòÆ`ö **3**
xÉ Eò³ýä ‡nù´É¸É EòÓ ®úÉiÉÒ * +JÉÆb÷ •ôÉMÉ•ôÒ¸Éä V©ÉÉäiÉÒ * +ÉxÉÆnù•ô»þ®úÒSÉÒ MÉiÉÒ *
´ÉhÉÚÇ EòÒiÉÔ iɪÉÉ ºÉÖJÉÉ **4**

Page 174 of 1252

iÉÖ‡ZÉ©ÉÉ xÉɨÉÉSÉÓ ¦ÉÚ·ÉhÉå * iÉÉå ©Éå ¨ÉVÉ •ôä´É‡´É•ôÓ •ôähÉå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖ‡ZÉ©ÉÉxÉ MÉÖhÉå
* EòÉªÉ iÉå =hÉå BEò +ɨ½ÉÆ **5**
631
xÉ {É´Éä ¸É‡zÉvÉ ´ÉÉ]õiÉä ÊSÉiÉÉ * ´É‡®ú ©ÉÉ ¤É»þÖiÉÉÆSÉÒ ¸ÉkÉÉ * xÉÖMÉ´Éä {Éb÷iÉ VÉÉiÉÉä MÉÖÆiÉÉ
* Eò¨ÉÉÇ ¤É‡³ý´ÉÆiÉÉ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉå **1**
¤É»þÖ ¦ÉÉ®ú {ɇb÷©Éä•ôÉ ‡„É®úÓ * ¨ÉÒ »þå ¨ÉÉZÉå ¨ÉVÉ´É®úÒ * =PÉb÷¬É xÉÉMɇ´É•ôÉå SÉÉä®úÓ *
Pɇ®úS©ÉÉPÉ®úÓ VÉÉhÉVÉÉhÉiÉÉÆ **vÉÞ**
iÉÖVÉ ¨ÉÉMÉhÉå <iÉÖ•ôå +ÉiÉÉÆ * ¨ÉVÉ ©ÉÉ ‡xÉ®ú´ÉÉ´Éå ¸ÉÆiÉÉÆ * VÉÉ•ôÉ EòÆ`ö¸¡òÉä]õ +ɳý‡´ÉiÉÉÆ
* =nùÉºÉ +ÉiÉÉÆ xÉ Eò®úÉ´Éå **2**
+‡iÉ »þÉ ‡xÉEò]õ ¸É¨É©É * ¨ÉMÉ ¨©ÉÉÆ Eò®úÉ´Éå iÉå EòÉ©É * ‡nù´É¸É MÉ䇕ô©ÉÉ ]õÉEò<Ç•ô
UôÉ©É * =®ú<Ç•ô »þÉ©É ®úɇiÉEòɳýÓ **3**
»þÉä<Ç•ô ¸ÉƇSÉiÉÉSÉÒ ¸ÉkÉÉ* +ÆMÉÉ ©Éä<Ç•ô {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ * `öÉ´É iÉÉä xÉ ‡nù¸Éä •ô{ÉiÉÉÆ*
¤É»þÖiÉ ÊSÉiÉÉ |É´ÉiÉÇ•ôÒ **4**
Bä¸ÉÒ ©ÉÉ ¸ÉÆEò]õÉSÉÒ ¸ÉÆvÉÒ * vÉÉÆ´É PÉÉ•ôÉ´ÉÒ EÞò{ÉɇxÉvÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÒ ¤É³ý¤ÉÖrùÒ
* ¸ÉEò³ý ‡¸ÉrùÒ {ÉÉ©É iÉÖZÉä **5**
632
+ÉiÉÉÆ vɨÉÉÇvɨÉÉ+ EòÉÆ»þÓ =‡SÉiÉ * ¨ÉÉZÉå ‡´ÉSÉÉ®úÉ´Éå ‡»þiÉ * iÉÖVÉ ¨ÉÒ `öÉ=EòÉ {ɇiÉiÉ
* „É®úhÉÉMÉiÉ {ɇ®ú VÉÉ•ôÉå **1**
©ÉälÉå ®úÉ©ÉÉ ®úÆEòÉ BEòÒ ¸É®úÒ * xÉÉ»þÓ ‡¦ÉzÉɇ¦ÉzÉ iÉÖ¨ÉS©ÉÉ PÉ®úÓ * {ÉÉ´É•ôÉå {ÉÉ©É ¦É•ôi©ÉÉ
{É®úÒ* ¨ÉMÉ ¤ÉÉ»þä®úÒ xÉ PÉÉ•ôÉ´Éå **vÉÞ**
Bä¸Éå »þå SÉÉ•ôiÉ +É•ôå ¨ÉÉMÉå * xÉÉ»þÓ ¨ÉÒ ¤ÉÉä•ôiÉ ´ÉÉ=MÉå * +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ {ɇb÷±©ÉÉ |ɸÉÆMÉå
* EòÒ‡iÉÇ »þä VÉMÉä ´ÉɇhÉVÉäiÉä **2**
PÉÉ•ôÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉlÉÉÆ ¤Éè¸É•ôÉå ¦ÉÉ®ú * ¸ÉÉƇb÷•ôÉ •ôÉè‡EòEò ´Éä´»þÉ®ú * +ÉvÉÓ »þä ‡´ÉSÉɇ®ú•ôÒ
lÉÉ®ú * +‡´ÉxÉÉ„É {É®ú {Énù Bä¸Éå **3**
©ÉälÉå BEò ´É¨ÉÇ {Éɇ»þVÉä vÉÒ®ú * {ɇ®ú ¨©ÉÉÆ •ôä‡JÉ•ôå +¸ÉÉ®ú * nùä»þ »þå xÉɇ„É´ÉÆiÉ VÉÉhÉÉ®ú
* vɇ®ú•ôå ¸ÉÉ®ú xÉÉ¨É iÉÖZÉå **4**
Eäò•ôÒ +É®úÉhÉÖEò ¸ÉEò³ýÉÆ »þÉiÉÓ* vÉ®úÉ´Éå vɇ®ú•ôå iÉå ‡SÉkÉÓ * iÉÖEòÉ ¨»hÉå ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå
ºÉÆiÉÓ* nùä<È +ÆiÉÓ `öÉ´É ¨ÉVÉ nùä´ÉÉ **5**

Page 175 of 1252

633
¤É®ú´Éå ZÉÉ•ôå +É•ôÉå VÉx¨ÉɸÉÒ * VÉÉäb÷ VÉÉä‡b÷•ôÒ ¨ÉxÉÖ·©É nùä»þÉ Bä¸ÉÒ * ¨É»þÉ •ôɦÉÉSÉÒ
=kÉ¨É ®úɺÉÒ * VÉähÉå ºÉÖJÉɺÉÒ {ÉÉjÉ ½þÉä<VÉä **1**
‡nù•ôÓ <Ƈpù©Éå »þÉiÉ {ÉÉ©É EòÉxÉ * b÷Éä³ýä ¨ÉÖJÉ ¤ÉÉä•ôÉ´É©ÉÉ ´ÉSÉxÉ * VÉähÉå iÉÚÆ VÉÉäb÷¸ÉÒ
xÉÉ®úɪÉhÉ * xÉɺÉä VÉÒ´É{ÉhÉ ¦É´É®úÉäMÉ **vÉÞ**
‡iɳýåiÉÒ³ý {ÉÖh©É ¸ÉÉÆSÉÉ {Éb÷ä * iɇ®ú ½þå ¤É½þÖiÉÉÆ VÉx¨ÉÓ VÉÉäb÷ä * xÉÉ¨É iÉÖZÉå ´ÉÉSÉäºÉÒ
+ÉiÉÖb÷ä * ºÉ¨ÉÉMÉ¨É PÉb÷ä ºÉÆiÉÉÆSÉÉ **2**
B䇸ɩÉä {Éɴɇ´É•ôÉå `öÉ©ÉÓ * +ÉiÉÉÆ ¨ÉÒ EòÉÆ<Ç »þÉä>ðÆ =iÉ®úÉ<Ç* ©Éä´ÉføÉ VÉÒ´É `öä´ÉÒxÉ {ÉÉ©ÉÓ
* iÉÚÆ ¨ÉÉZÉä +É<Ç {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉä **3**
¡äò‡b÷©Éä•ôÉ b÷É䇳ý©ÉÉÆSÉÉ Eò´É³ý * vÉÖiÉ•ôÉ MÉÖhÉnùÉä·ÉÉÆSÉÉ ¨É³ý * •ôÉ´ÉÚ‡xÉ ¸iÉxÉÓ Eäò•ôÉå
¸ÉÒiɳý * ‡xÉVɇ´É•ôÉå ¤Éɳý ‡xÉVɸlÉÉxÉÓ **4**
xÉÉ»þÓ ©ÉÉ +ÉxÉÆnùɸÉÒ VÉÉäb÷É * ¸ÉÉÆMÉiÉÉÆ MÉÉä·]õÒ •ôÉMÉiÉÒ MÉÉäb÷É * +É•ôÉ +ÉEòÉ®úÉ
+ɨÉÖS©ÉÉ SÉÉb÷É* iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡¦Éb÷É ¦ÉHòÒ‡SÉ©ÉÉ **5**
634
+±{É ¦ÉÉ´É +±{É ¨ÉiÉÒ * +±{É +É©ÉÖ·©É xÉÉ»þÓ »þÉiÉÓ * +{É®úÉvÉÉSÉÒ ´ÉÉ䇳ý•ôÉå ¨ÉÚiÉÔ
* +»þÉä ´Éänù¨ÉÚiÉÔ {ɇ®ú©Éä¸ÉÉ **1**
‡EòiÉÒ nùÉä·ÉÉ nùä>ðÆ {ɇ®ú»þÉ®ú * MÉÖhÉnùÉä·Éå ¨É‡³ý•ôå +ÆiÉ®ú * +ɇnù ´ÉiÉǨÉÉxÉ
¦É‡´É·©ÉÉEòÉ®ú* MÉä•ôÉ +ÆiÉ{ÉÉ®ú BäºÉå xÉɽþÓ **vÉÞ**
‡´É‡´ÉvÉ Eò¨ÉÇ SÉÉ膩ÉÉ„ÉÒ ¡äò®úÉ * ‡jɇ´ÉvÉ ¦ÉÉäMÉ ©ÉÉ „É®úÒ®úÉ * Eò¨ÉÇEòÉä`öÉ®ú {ÉÉÆVÉ®úÉ *
VÉx¨ÉVÉ®úɨɮúhɺÉÉÆ]õ´ÉhÉ **2**
VÉÒ´ÉÉ xÉÉ»þÓ EÖòb÷ÒSÉå •ôÉ»þÉiÉå * ©Éå ‡¦ÉzÉ {ÉÆSÉ ¦ÉÚiÉå * ®úSÉiÉå JÉSÉiÉå ¸ÉƇSÉiÉå * +¸ÉÉ®ú
‡®úiÉå ¡ò•ôEò]õ **3**
{ÉÖjÉ {ÉixÉÒ ¸É»þÉänù®ú * ¨ÉɩɤÉÉ{É MÉÉäiÉÉSÉÉ {ɸɮú * ‡¨É³ýiÉÉÆ EòÉ·`öå •ôÉä]õiÉÉÆ {ÉÚ®ú *
+Énù³ýÓ nùÚ®ú »þÉäiÉÒ JÉ•ôɳýÓ **4**
¨»hÉÉä‡xÉ xÉɸÉÉ´Éå +YÉÉxÉ * <iÉÖ•ôå Eò®úÓ EÞò{ÉÉnùÉxÉ * EÞò{ÉɳýÖ iÉÚÆ VÉxÉÉnùÇxÉ * vÉ°ü‡xÉ
SÉ®úhÉ iÉÖEòÉ ‡´ÉxÉ´ÉÒ **5**
635
Bä¸ÉÒ »þä MÉVÉÇ´ÉÚÆ ´ÉèJÉ®úÒ * Eäò„É´É ¨ÉÖEÖòÆnù ¨ÉÖ®úÉ®úÒ * ®úÉ¨É EÞò·hÉ xÉɨÉå ¤É®úÓ * »þ®úÒ
½þ®úÒ nùÉä¹É ºÉEò³ý **1**

Page 176 of 1252

VÉxÉÉnùÇxÉÉ VÉMÉVÉÒ´ÉxÉÉ* ‡´É®úÉ]õ¸´É°ü{ÉÉ ´ÉɨÉxÉÉ * ¨É»þnùɇnù ¨ÉvÉÖ¸ÉÚnùxÉÉ * ¦É´É¤ÉÆvÉxÉÉ
iÉÉä‡b÷‡iÉ©ÉÉ **vÉÞ**
SÉGò{ÉÉhÉÒ MÉnùÉvÉ®úÉ * +¸ÉÖ®ú¨ÉnùÇxÉÉ ´ÉÒ©ÉÇ´ÉÒ®úÉ * ¸ÉEò³ý¨ÉÖMÉÖ]õ¨É‡hÉ „ÉÚ®úÉ * +»þÉä
nùÉiÉÉ®úÉ VÉMÉnùɇxÉ©ÉÉ **2**
¨ÉnùxɨÉÚiÉÔ ¨ÉxɨÉÉä»þxÉÉ * MÉÉä{ÉɳýMÉÉä‡{ÉEòÉ®ú¨ÉhÉÉ * xÉ]õxÉÉ]õ¬EòÉè„ɱ©É EòÉx»þÉ * +»þÉä
ºÉÆ{ÉzÉÉ ºÉ´ÉÇMÉÖhÉå **3**
MÉÖhÉ´ÉÆiÉÉ +ɇhÉ ‡xÉMÉÖÇhÉÉ * ¸É´ÉǸÉÉIÉÒ +ɇhÉ ¸É´ÉÇVÉÉhÉÉ* Eò®úÉä‡xÉ +EòiÉÉÇ +É{ÉhÉÉ *
xÉänùÒ +‡¦É¨ÉÉxÉÉ +ÉiɳýÉå **4**
EòɸɩÉÉxÉå PÉb÷ä ©ÉÉSÉÒ ¸Éä´ÉÉ * EòÉ©É BEò ¸É¨É{ÉÉÇ´Éå ©ÉÉ nùä´ÉÉ * ´É„©É iÉÉä xÉ´»þä ´ÉÉÆSÉÖ‡xÉ
¦ÉÉ´ÉÉ * {ÉÉªÉ VÉÒ´ÉÉ´ÉäMɳýä xÉ Eò®úÒ iÉÖEòÉ **5**
636
»þÉäiÉÉå iÉå ÊSÉiÉÒiÉ ¨ÉÉxɸÉÓ * xÉ´É¸É ¡ò³ý•ôä xɴɸÉÓ * VÉÉä‡b÷iÉä xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ Bä¸ÉÒ *
+‡´É]õ V©ÉɸÉÒ xÉÉ„É xÉÉ»þÓ **1**
vɇ®ú•ôä VÉÒ´ÉÓ xÉ ¸ÉÉäb÷Ó {ÉÉ©É * +É•ôå ©ÉÉ VÉÒ‡´Éi´ÉÉSÉå EòÉ©É * Eéò »þä {Éɇ´ÉVÉäiÉÒ `öÉ©É
* •ôɇ´É•ôÒ ¸ÉÉä©É ¸ÉƇSÉiÉÉxÉå **vÉÞ**
¨ÉVÉ iÉÉå {ɇb÷©Éä•ôÒ »þÉäiÉÒ ¦ÉÖ•ôÒ* ‡SÉkÉÉSÉÒ +{ɸɴ©É SÉÉ•ôÒ * »þÉäiÉÒ ¨ÉÞMÉVɳýå MÉÉä´ÉÒ
Eäò•ôÒ * où‡·]õ =PÉb÷•ôÒ ¤É®úå VÉÉ•ôå **2**
+ÉiÉÉÆ »þÉ ‡¸É‡rù {ÉÉ´ÉÉä ¦ÉÉ´É * ¨Év©Éå SÉÉÆSɱ©Éå xÉ ´»þÉ´ÉÉ VÉÒ´É * Bä¸ÉÒ iÉÖ¨»ÉÆ
¦ÉÉEòÒiɺÉå EòÓ´É * EÞò{ÉɳýÖ´ÉÉ VÉMÉnùɇxÉ©ÉÉ **3**
Eò³ýÉå ©ÉäiÉå +É{ÉÖ•ôä ¤ÉÖrùÒ * Bä¸Éå iÉÉå xÉ PÉb÷iÉå EòvÉÓ* Eäò´Éføä +ÉPÉÉiÉ iÉä ¨ÉvÉÓ *
•ôVVÉÉ ‡®úrùÒ =¦ÉÒ +Éb÷ `öÉEäò **4**
EÞò{ÉÉ ©ÉÉ Eäò•ôÒ ¸ÉÆiÉVÉxÉÓ * ¨ÉÉZÉÒ +³ýÆEòɇ®ú•ôÒ ´ÉÉhÉÒ * |ÉÒ‡iÉ »þä •ôɇ´É•ôÒ EòÒiÉÇxÉÓ
* iÉÖEòÉ SÉ®úhÉÓ •ôÉä³ýiɸÉä **5**
637
iÉÖ‡ZÉ©ÉÉ {ÉÉ®ú xÉÉ»þÓ MÉÖhÉÉÆ * ¨ÉÉZÉÒ +±{É ¨É‡iÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ* ¦É´ÉiÉÉ®úEòÉ VÉÒ ¸ÉÖVÉÉhÉÉ *
BEò ‡´ÉYÉÉ{ÉxÉÉ {ÉÉ©ÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ **1**
EòÉ©É VÉÉhÉÉ´Éå ¨©ÉÉÆ nùÒxÉå * iÉÖ‡ZÉ©Éä ¦ÉHòÒSÉÓ •ôIÉhÉå * vÉb÷ iÉå iÉÉåb÷ vÉÉä>ðÆ xÉähÉå *
{ɇ®ú ÊSÉiÉxÉå Eòɳý ºÉÉ®úÓ **vÉÞ**
xÉ •ô´ÉÓ +ÉhÉÒEò EòÉÆ»þÓ ‡{ɸÉå* ¨ÉɇZÉ©ÉÉ ¨ÉxÉÉ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ VÉÉ©É Bä¸Éå * SÉÉ•ô´ÉÓ +É{ÉÖ±©ÉÉ

Page 177 of 1252

|ÉEòÉ„Éå * »þÉiÉÓ ¸É‡®ú¸Éå vÉ®úÉä‡xÉ©ÉÉ *2**
iÉÖVÉ ¸É¨É‡{ÉÇ•ôÒ EòÉ©ÉÉ * VÉÒ´Éå ¦ÉÉ´Éå {ÉÆfø®úÒ®úÉ©ÉÉ* ¸ÉÉƦÉɳýÓ ¸É¨É‡´É·É¨É b÷É©ÉÉ * Eò®úÓ
UôɪÉÉ EÞò{ÉäSÉÒ **3**
SÉiÉÖ®ú iÉ®úÓ SÉiÉÖ®úÉÆ ®úÉ´ÉÉä * VÉÉhÉiÉÉ iÉ®úÓ VÉÒ´ÉÉÆSÉÉ VÉÒ´É * xªÉÚxÉ iÉÉä EòÉähÉ BEò
`öÉ´É* +ɯû·É ¦ÉÉ´É {ɇ®ú ¨ÉÉZÉÉ **4**
»þÉäiÉå iÉå ¨ÉÉZÉå ¦ÉÉÆb÷´É•ô * {ÉÉ©ÉÉÆ{Éå ‡xÉ´Éä‡nù•ôä ¤ÉÉä•ô * +Énù®úÉ Bä¸Éå {Éɇ´ÉVÉä ¨ÉÉä•ô * iÉÖEòÉ
¨»hÉä ¸ÉÉSÉ ¡òÉä•ô iÉÚÆ VÉÉhɸÉÒ**5**
638
EòÉÆ »þÉä ¨ÉÉZÉÉ ¨ÉɇxÉ©Éä•ôÉ ¦ÉÉ®ú * Bä¸ÉÉ ‡nù¸Éä ¡òÉ®ú * +xÉÆiÉ {Éɴɇ´É•ôÓ =rùÉ®ú *
xÉ´»þä ‡SÉ lÉÉ®ú ¨ÉVÉ „Éä´É]õÓ **1**
{ÉÉ{É ¤É‡³ý´ÉÆiÉ MÉÉføå * iÉÖVÉ »þÒ ®úÉ»þÉå ¸ÉEòiÉå {ÉÖføå * ¨ÉÉMÉÒ•ô EòÉÆ»þÓ ®úɇ»þ•ôå +Éäføå *
xÉ´É•ô EòÉäb÷å nùä‡JÉ©Éä•ôå **2**
EòÉ©É ¨ÉɇxÉiÉÒ ¸ÉÆiÉVÉxÉ * iÉÖ¨ÉSÉå »þÒxÉi´É´ÉSÉxÉ* EòÓ ´ÉÞrù VÉÉ•ôÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * xÉ SÉ•ôä
{ÉhÉ +ÉvÉÒ•ô iÉÉä **3**
+ÉiÉÉÆ xÉ Eò®úÉ´ÉÒ SÉÉä®úÒ * ¤É»þÖiÉ xÉ vÉ®úÉ´Éå nùÖ®úÒ * {Éb÷nùÉ EòÉ©É PÉ®úS©ÉÉPÉ®úÓ * vɇ®ú•ôå
nùÖ®úÒ iÉä´»þÉÆ vɇ®ú•ôå **4**
xÉEòÉä SÉɳý´ÉÚÆ +xÉÆiÉÉ * EòɸɩÉÉ »þÉäiÉÉä‡¸É xÉähÉiÉÉ * EòÉ©É iÉÚÆ xÉÉ»þÓ vÉ®úÒiÉ ¸ÉkÉÉ *
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ÉiÉÉÆ ½þÉä<È |ÉMÉ]õ **5**
639
¨ÉVÉ iÉä »þÉƸÉiÉÒ•ô ¸ÉÆiÉ * VÉÓ»þÓ nùä‡JÉ•ôäiÉÒ ¨ÉÚ‡iÉǨÉÆiÉ * ¨»hÉÉä‡xÉ =uùäMÉ•ôå ‡SÉkÉ *
+É»þÉ SÉ ¦ÉHò Bä¸ÉÉ ‡nù¸Éå **1**
v©ÉÉxÉÓ ¨©ÉÉ ´ÉhÉÉÇ´Éä‡iÉ Eèò¸Éä * {ÉÖføå BEòÓ ¸iÉÖ‡iÉ Eäò•ôÒ +¸Éä * iÉälÉÚ‡xÉ VÉÒ´É ‡xÉPÉiÉ
xɸÉä * B䇸ɩÉä +É„É •ôÉMÉ•ôÉå¸Éå **vÉÞ**
EòɸɩÉÉ {Éɇb÷•ôÉ VÉÒ vÉb÷É * =MÉÉ ‡SÉ ´Éäb÷É +ɇhÉ ´ÉÉÆEòb÷É * +ɨ»ÉÆ •ôåEò®úÉƇ¸É
{ÉÒb÷É * BEò ¨ÉÉMÉå VÉÉäb÷É nùָɆ©ÉÉSÉÉ **2**
¸ÉÉÆMÉÉ EòÉähÉÉSÉÉ +x©ÉÉ©É * Bä¸Éå ¨ÉÒ vÉ®úÒiɸÉå {ÉÉ©É * iÉÚÆ iÉÆ´É ¸É¨É ‡SÉ ¸ÉEò³ýÉÆ ¨ÉÉ©É
* EòÉªÉ +xªÉÉªÉ BEò ¨ÉÉZÉÉ **3**
xÉ©Éä »þÉ VÉ®úÒ EòÉ®úhÉÉ * iÉ®úÒ EòÉÆ ´©ÉÉ•ôä‡iÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ * ´ÉSÉxÉ tÉ´Éå VÉÒ ´ÉSÉxÉÉ *
¨ÉVÉ +YÉÉxÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÓ **4**

Page 178 of 1252

¤É»þÖiÉ ‡nù´É¸É Eäò•ôÉ ¤ÉÉä¦ÉÉ]õ * {ÉÉ»þÉiÉÉÆ ¶É¨É•ôÉå iÉä ´ÉÉ]õ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡´É¸iÉÉ®ú•ôå
iÉÉ]õ * EòÉ©É ´ÉÒ]õ +É•ôÉ xÉähÉÉå ¸´ÉɨÉÒ **5**
640
¤É®úå VÉÉ•ôå +ɇVÉ´É®úÒ * xÉÉ»þÓ {ɇb÷•ôÉå ¨ÉÞi©ÉÉSÉä +É»þÉ®úÓ * ´ÉÉÆSÉÉäxÉ +É•ôÉå BlÉ´É®úÒ
* =®ú•ôå iÉå »þ®úÒ iÉÖ¨»ÉÆ ¸É¨É{ÉÇhÉ **1**
‡nù•ôÉ ©ÉÉ Eòɳýå +´ÉEòÉ„É * xÉÉ»þÓ {ÉÉ´É•ôå +É©ÉÖ·©É xÉÉ„É * EòÉ©ÉÉÇ EòÉ®úhÉ =®ú•ôå „Éä·É
* MÉä•ôå iÉå ¦ÉÚ¸É VÉÉ´ÉÉä {É®úiÉå **vÉÞ**
¤ÉÖb÷hÉå JÉÉä]õå {ÉÉ´ÉiÉÉÆ lÉb÷Ò * ¸´É{xÉÓ VÉÉ•ôÒ +ÉäføÉ+ÉäføÒ * xÉɸɕôÒ VÉÉMÉÞiÉÒSÉÒ PÉb÷Ò
* ¸ÉÉSÉ VÉÉäb÷Ò „Éä´É]õÓ MÉÉäb÷ PÉÉ¸É **2**
iÉÖ¨»É‡¸É {Éɴɇ´É•ôÒ »þÉEò * iÉähÉå ‡xÉ®ú¸É•ôÉ vÉÉEò * iÉÖ¨ÉSÉå ¦ÉÉiÉå »þå Eò´ÉiÉÖEò * VÉä
„É®úhÉÉMÉiÉ •ôÉäEò ®úIÉÉ´Éä **3**
®ú´ÉÒS©ÉÉ xÉÉ´Éå ‡xÉ„ÉÒSÉÉ xÉÉ„É * =nù©É »þÉäiÉÉÆ ‡SÉ |ÉEòÉ„É * +iÉÉÆ EèòSÉÉ +ɨ»ÉÆ nùÉä·É
* iÉÚÆ VÉMÉnùÒ„É Eèò´ÉÉ®úÒ **4**
+ÉiÉÉÆ VɳýÉä nùä»þ ¸ÉÖJÉ nùÆ¦É ¨ÉÉxÉ * xÉ Eò®úÓ ©ÉÉSÉå ¸ÉÉvÉxÉ * iÉÚÆ VÉMÉnùɇnù xÉÉ®úÉ©ÉhÉ
* +É•ôÉå „É®úhÉ iÉÖEòÉ ¨»hÉä **5**
641
+ÉiÉÉÆ ¨ÉÉZÉÉ xÉähÉÉå {É®úiÉÉå ¦ÉÉ´É * ‡´É¸ÉÉ´ÉÉä‡xÉ {ÉÉ©ÉÓ `ö䇴ɕôÉ VÉÒ´É * ¸ÉEò³ýÉÆ
•ôɦÉÉÆSÉÉ »þÉ `öÉ´É * Bä¸ÉÉ ´ÉÉ´É VÉÉ•ôÉ ‡SÉkÉÉ`öÉ©ÉÓ **1**
¦ÉÉÆb÷´É•ô MÉÉÆ`öÒ iɇ®ú ‡´É…ÉÉ¸É * VÉÉ•ôÉå iÉÉå VÉÉ•ôÉå ‡xÉ‚SÉ©É nùÉ¸É * xÉ {ÉÉ»þå ¨ÉÉMÉÒ•ô
iÉä ´ÉÉºÉ * {ÉÖføiÉÒ ºÉÉäºÉ ºÉä´ÉäSÉÉ SÉÒ **vÉÞ**
+ɽþä iÉå ‡xÉ´Éä‡nù•ôå ¸É´ÉÇ * ¨ÉÒ »þå ¨ÉÉZÉå ¨ÉÉä‡b÷©É•ôÉ MÉ´ÉÇ * +EòɳýÓ Eòɳý +´ÉPÉå {É´ÉÇ
* VÉÉ•ôÉ ¦É®ú´É¸ÉÉ EÞò{Éä•ôɦÉÉSÉÉ **2**
´Éä´»þÉ®úÓ ´Éä´»þÉ®úÉ +xÉÆiÉ * xÉÉ»þÓ ©ÉÉ´ÉÉÆSÉÖxÉÒ VÉÉhÉiÉ * iÉ®úÒ »þå ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ ‡SÉkÉ *
•ôɦɻþÉxÉÒ xÉÉ»þÓ ©ÉäiÉ +ÆiÉ®úÉ **3**
Eò°ü‡xÉ xÉÉiɳýÉå ¸ÉƸÉÉ®úÉ * +ÆMÉ ‡¦ÉzÉ ®úɇJÉ•ôÉ {ɸÉÉ®úÉ * Eò³ý´É³ýÉ iÉÉä VÉÒ´ÉxÉÓ JÉ®úÉ
* ¤ÉÒVÉÉSÉÉ lÉÉ®úÉ nùÖ®úÒ +ÉPÉÉiÉ **4**
¤É»þÖ ¨ÉiÉÉ{ÉɸÉÚ‡xÉ ‡xÉ®úɳýÉ * »þÉä>ð‡xÉ ®úɇ»þ•ôÉå ¸ÉÉå´É³ýÉ * ¤Éè¸É±©ÉÉ °ü{ÉÉSÉÉ Eò³ý´É³ýÉ
* iÉÖEòÉ ¨»hÉä b÷Éä³ýÉÆ •ôä<•ôÉå iÉå **5**

Page 179 of 1252

642
iÉÖ³ý¸ÉÒ¨ÉɳýÉ PÉÉ•ôÖxÉÒ EòÆ`öÓ * =¦ÉÉ ‡´É]õä´É®úÒ VÉMÉVÉä`öÒ * +´É•ôÉäEòÉä‡xÉ {ÉÖÆb÷•ôÒEòÉ
où¹]õÒ * +ºÉä ¦ÉÒ¨ÉÉiÉ]õÓ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉ **1**
¦ÉÖ‡Hò¨ÉÖ‡Hò VÉ©ÉÉS©ÉÉ EòɨÉÉ®úÒ * ‡®ú‡rù‡¸É‡rù ´ÉÉä³ýMÉiÉÒ uùÉ®úÓ * ¸ÉÖnù„ÉÇxÉ PÉ®ú]õÒ Eò®úÒ
* Eòɳý EòÉÆ{Éä nùÖ®úÒ vÉÉEåò iɪÉÉ **2**
VÉMÉVVÉxÉxÉÒ +¸Éä ´ÉÉ¨É ¦ÉÉMÉÓ * ¦ÉÒ¨ÉEòÒ „ÉÉä¦É•ôÒ +vÉÉÈMÉÓ * VÉè¸ÉÒ ‡´ÉtÖ±•ôiÉÉ
ZɨÉEäò ¨ÉäPÉÓ * nù¯û¹ÉhÉå ¦ÉÆMÉÒ ¨É½þÉ nùÉä¹É **3**
¸ÉÖJɸÉÉMÉ®ú {É®ú¨ÉÉxÉÆnùÖ * MÉÉä{ÉÒMÉÉä{ÉɳýÉÆ MÉÉävÉxÉÉÆ UôÆnùÖ * {ɇIÉ…ÉÉ{ÉnùÉÆ VɪÉÉSÉÉ ´ÉävÉÖ *
´Éɽþä MÉÉäË´ÉnùÖ {ÉÉÆ´ÉÉ UôÆnùå **4**
¨ÉÖJɨÉƇb÷iÉ SÉiÉÖ¦ÉÖÇVÉÉ * ¨ÉxɨÉÉä»þxÉÉ Mɯûb÷v´ÉVÉÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸´ÉɨÉÒ ¨ÉÉZÉÉ * {ÉÉ´Éä
¦É‡HòEòÉVÉÉ •ô´É•ôÉ»þÓ **5**
643
»þÉiÉÓSÉå xÉ ¸ÉÆb÷É´Éå nùä´Éå * „É®úhÉ +É•ôÉå VÉÒ´Éå ¦ÉÉ´Éå * +É{ÉÖ•ôå BäºÉå ¨½hÉÉ´Éå *
Eò‡®úiÉÉå VÉÒ´Éå ÊxɤɕôÉähÉ **1**
¤Éè¸ÉiÉÉÆ ¸ÉÆiÉÉÆSÉä {ÉÆMÉiÉÒ * Eò³ýÉå +É•ôå Eò¨É³ýÉ{ÉiÉÒ * +É{ÉÖ•ôÓ EòÉähÉÒ SÉ xÉ´»þiÉÒ *
‡xÉ‚SÉ©É ‡SÉkÉÓ oùfø VÉÉ•ôÉ **vÉÞ**
©ÉäiÉÒ iÉÖ‡ZÉ©ÉÉ ¦ÉVÉxÉÉ +Éb÷ * nùɇ´ÉiÉÒ |É{ÉÆSÉÉSÉå EòÉäb÷ * Eò‡xÉ·`öÓ ¯û‡SÉ `öä>ð‡xÉ MÉÉäb÷
* nùäJÉiÉ xÉÉb÷ Eò³ýiɺÉä **2**
¨É®úiÉÒ ¨Éä•ôÓ xÉähÉÉå ‡EòiÉÒ * iÉÉä ‡SÉ •ôÉ¦É iÉ©ÉÉSÉä ¸ÉÆMÉiÉÒ * ¨»hÉÉä‡xÉ ©ÉäiÉÉå EòÉEÖò•ôiÉÒ
* vÉÒ®ú iÉÉä ‡SÉkÉÓ oùfø tÉ´ÉÉ **3**
¸ÉÖJÉå ÊxÉnùÉäiÉ »þä VÉxÉ * xÉ Eò®úÓ iÉ©ÉÉÆ„ÉÓ ´ÉSÉxÉ * +ɇnù‡{ÉiÉÉ iÉÚÆ xÉÉ®úɪÉhÉ * VÉÉäb÷Ò
SÉ®úhÉ iÉÖ¨ÉSÉä iÉå **4**
+É{É•ôå +É{ÉhÉ xÉ Eò°üÆ ‡»þiÉ * Eò°üÆ »þå |ɨÉÉhÉ ¸ÉƇSÉiÉ * iÉ®úÒ ¨ÉÒ xÉ·]õ ‡SÉ {ɇiÉiÉ
* iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉVÉ ºÉÆiÉ ½þÉƺÉiÉÒ **5**
644
¤É®ú´Éå VÉÉ•ôå •ôÉMÉ•ôÉå EòÉ®úhÉÓ * iÉÖ¨ÉSÉä ®úɇ»þ•ôÉå SÉ®úhÉÓ * ¡äòb÷ÒxÉ ºÉÆiɺÉÆMÉiÉÒ vÉhÉÒ
* MÉVÉÇ<•ô MÉÖhÉÓ ´ÉèJÉ®úÒ **1**
xÉ ´ÉÆSÉå „É®úÒ®ú ¸Éä´Éä¸ÉÒ * EòÉ©ÉÉ ´ÉÉSÉÉ +ɇhÉ ¨ÉxÉä¸ÉÓ * VÉÉ•ôÉå ¸ÉÆiÉÉSÉÒ +ÆnùhÉÒ
nùɸÉÒ* Eäò•ôÉ ©Éɇ´É„ÉÓ ‡xÉvÉÉÇ®ú **vÉÞ**

Page 180 of 1252

VÉÒ´ÉxÉÓ ®úɇJÉ•ôÉ ‡VÉ´»þɳýÉ * VÉÉ•ôÉå ¨ÉÒ ¨ÉVɸÉÒ ‡xÉ®úɳýÉ * {ÉÆSɦÉÚiÉÉÆSÉÉ {ÉÖiɳýÉ *
¸É»þVÉ •ôÒ³ýÉ ´ÉiÉÇiɸÉä **2**
VÉ©ÉÉSÉå VÉ©ÉÉ »þÉä<Ç•ô `öÉ´Éå * •ôÉ»þÉä ©ÉÉ ¸ÉɇvÉ©Éä•ôÉ ¦ÉÉ´Éå * Bä¸Éå »þÉäiÉå ®úɇJÉ©É•ôå
VÉÒ´Éå * ©ÉälÉÚ‡xÉ nùä´Éå ¦ÉÉä´É»þÖxÉÒ **3**
+É¸É ‡xÉ®ú¸É•ôÒ ©Éä JÉä{Éä* +´ÉPÉä {ÉÆlÉ VÉÉ•ôä ¸ÉÉä{Éä * iÉÖ¨ÉSÉä nùÒxɤÉÆvÉÖ EÞò{Éå * nùֺɮúå
EòÉÆ{Éä ºÉkÉÉvÉÉEåò **4**
+ƇEò•ôä {ÉhÉå +ÉxÉÆnù°ü{É * +ÉiɳýÉå xÉ©Éä {ÉÖh©É{ÉÉ{É * ¸ÉÉ°ü‡xÉ `ö䇴ɕôä ¸ÉÆEò±{É *
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +É{Éå +É{É BEòÉBEòÓ **5**
645
+´ÉP©ÉÉ nù„ÉÉ ©ÉähÉå ¸ÉÉvÉiÉÒ * ¨ÉÖJ©É ={ÉɸÉxÉÉ ¸ÉMÉÖhɦÉHòÒ* |ÉMÉ]õä ¾þnùªÉÓSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ *
¦ÉÉ´É„ÉÖ‡rù VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **1**
¤ÉÒVÉ +ɇhÉ ¡ò³ý »þ®úÓSÉä xÉÉ¨É * ¸ÉEò³ý {ÉÖh©É ¸ÉEò³ý vɨÉÇ * ¸ÉEò³ýÉÆ Eò³ýÉÆSÉå »þä
´É¨ÉÇ* ‡xÉ´ÉÉ®úÒ ¶É¨É ¸ÉEò³ý »þÒ **vÉÞ**
VÉälÉå EòÒiÉÇxÉ »þå xÉɨÉPÉÉä·É * Eò‡®úiÉÒ ‡xÉ•ôÇVVÉ »þ®úÒSÉä nùÉ¸É * ¸ÉEò³ý ´ÉÉälÉƤɕôä ®ú¸É
* iÉÖ]õiÉÒ {ÉÉ„É ¦É´É¤ÉÆvÉÉSÉä **2**
©ÉäiÉÒ +ÆMÉÉ ´É¸ÉiÉÒ •ôIÉhÉå * +ÆiÉ®úÓ nùä´Éå vɇ®ú•ôå `öÉhÉå* +É{ÉhÉ ‡SÉ ©ÉäiÉÒ iÉ©ÉÉSÉÉ
MÉÖhÉ * VÉÉhÉå ªÉähÉå JÉÖÆ]õä ´ÉºiÉÒSÉå **3**
xÉ •ôMÉä ¸ÉÉÆb÷É´ÉÉ +É¶É¨É * ={ÉVÉ•ôä EÖò³ýÓSÉä vɨÉÇ * +ÉhÉÒEò xÉ Eò®úÉ´Éä ¸É¨É * BEò
{ÉÖ®úä xÉÉ¨É ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉå **4**
´Éänù{ÉÖ¯û·É xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * ©ÉÉä‡MÉ©ÉÉÆSÉå ¥É¨» „ÉÚx©É * ¨ÉÖHòÉ +Éi¨ÉÉ {ɇ®ú{ÉÚhÉÇ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä
ºÉMÉÖhÉ ¦ÉÉ䲪ÉÉ +ɨ½ÉÆ **5**
646
¸ÉÒ+xÉÆiÉÉ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉÉ * {ÉsxÉɦÉÉ xÉÉ®úɪÉhÉÉ * VÉMÉ´ªÉÉ{ÉEòÉ VÉxÉÉnùÇxÉÉ * +ÉxÉÆnùPÉxÉÉ
+‡´ÉxÉÉ„ÉÉ **1**
¸ÉEò³ýnùä´ÉÉ +ɇnùnùä´ÉÉ * EÞò{ÉɳýÖ´ÉÉ VÉÒ Eäò„É´ÉÉ * ¨É»þÉ ¨É»þÉxÉ֦ɴÉÉ * ¸Énùɇ„É´ÉÉ
ºÉ½þVÉ°ü{ÉÉ **vÉÞ**
SÉGòvÉ®úÉ ‡´É…ÉƦɮúÉ * Mɯûb÷v´ÉVÉÉ Eò¯ûhÉÉEò®úÉ * ¸É»þ¹É{ÉÉnùÉ ¸É»þ¹ÉEò®úÉ *
IÉÒ®ú¸ÉÉMÉ®úÉ „Éä·É„É©ÉxÉÉ **2**
Eò¨É•ôxÉ©ÉxÉÉ Eò¨É•ôÉ{ÉiÉÒ * Eòɇ¨ÉxÉÒ¨ÉÉä»þxÉÉ ¨ÉnùxɨÉÚiÉÔ * ¦É´ÉiÉÉ®úEòÉ vɇ®úi©ÉÉ ‡IÉiÉÒ

Page 181 of 1252

* ´ÉɨÉxɨÉÚiÉÔ ‡jɇ´ÉGò¨ÉÉ **3**
+MÉÉ ©Éä ¸ÉMÉÖhÉÉ ‡xÉMÉÖÇhÉÉ * VÉMÉVVɇxÉi©ÉÉ VÉMÉVVÉÒ´ÉxÉÉ* ´É¸ÉÖnùä´Énùä´ÉEòÒxÉÆnùxÉÉ *
¤Éɳý®úÉÆMÉhÉÉ ¤ÉɳýEÞò¹hÉÉ **4**
iÉÖEòÉ +É•ôÉ •ôÉä]õÉÆMÉhÉÒ * ¨ÉVÉ `öÉ´É tÉ´ÉÉ VÉÒ SÉ®úhÉÓ * »þä ‡SÉ Eò®úÒiɸÉå ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ*
¦É´É¤ÉÆvÉxÉÓ ºÉÉäb÷´ÉÉ´Éå **5**
647
+ÉiÉÉÆ ©ÉähÉå ¤É³ýå {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉ * VɴɳýÒ ®úɇ»þ•ôÉ ‡iÉ·`öiÉ * {ÉÉ»þÉiÉÉÆ xÉ Eò³ýä VÉ©ÉÉSÉÉ
+ÆiÉ * iÉÉä ‡SÉ ¼þnù©ÉÉÆiÉ PÉÉ•ôÚÆ +ÉiÉÉÆ **1**
‡´É¸É®úÉä‡xÉ +É{ÉÖ•ôÉ nùä»þ{ÉhɦÉÉ´É * xÉɨÉå ‡SÉ ¦ÉÖ•ô‡´É•ôÉ {ÉÆfø®úÒ®úÉ´É * xÉ ‡´ÉSÉÉ®úÒ ©ÉÉiÉÒ
EÖò³ý xÉÉÆ´É * •ôÉMÉÉ´É©ÉÉ {ÉÉ´É ¸ÉÆiÉÉÆSÉä **2**
¤É®úå ´É¨ÉÇ +É•ôå +ɨÉÖ‡SÉ©ÉÉ »þÉiÉÉÆ * Ê»þb÷É´Éå vÉÖÆb÷É´Éå xÉ •ôMÉiÉÉÆ * »þÉä©É +‡´ÉxÉÉ„É
¸É»þÉEòÉ®úÒ nùÉiÉÉ * SÉiÉÖ¦ÉÖÇVÉ ¸ÉÆiÉÉ {ɇ®ú vÉÉEåò **3**
»þÉä©É +É´Éb÷Ò ¸ÉÉxÉå lÉÉä®ú * °ü{É ¸ÉÖÆnù®ú ¨ÉxÉÉä»þ®ú * ¦É‡Hò‡|É©É •ôÉä¦ÉÉ{É®ú * Eò®úÒ
+Énù®ú ªÉÉSÉEò{ÉhÉå **4**
iÉå ´É¨ÉÇ +É•ôå +ɨÉÖS©ÉÉ »þÉiÉÉ * ¨»hÉÉä‡xÉ „É®úhÉ ‡xÉPÉÉ•ôÉå ¸ÉÆiÉÉÆ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä
{ÉÆfø®úÒxÉÉlÉÉ * xÉ ºÉÉäb÷Ò +ÉiÉÉÆ VÉÒ´Éå ¦ÉÉ´Éå **5**
648
¨ÉÉZÉÉ iÉÆ´É JÉÖÆ]õ•ôÉ ={ÉÉ´É * VÉähÉå iÉÖZÉä +ÉiÉÖb÷iÉÒ {ÉÉ´É * Eò°üÆ ¦É‡Hò iɇ®ú xÉÉ»þÓ
¦ÉÉ´É * xÉÉ»þÓ »þÉiÉÓ VÉÒ´É Eò´ÉhÉ䇴ɄÉÓ **1**
vɨÉÇ Eò°üÆ iɇ®ú xÉÉ»þÓ ‡SÉkÉ * nùÉxÉ nùä>ðÆ iɇ®ú xÉÉ»þÓ ‡´ÉkÉ * xÉähÉå {ÉÖVÉÉå ¥Éɨ»hÉ
+iÉÒiÉ * xÉɽþÓ ¦ÉÚiÉnùªÉÉ {ÉÉä]õÉ ½þÉiÉÓ **2**
xÉähÉå MÉÖ¯ûnùɺªÉ ºÉÆiɺÉä´ÉxÉ * VÉ{É iÉ{É +xÉÖ¹`öÉxÉ * xÉ´½þä ´Éè®úÉMªÉ ´ÉxɺÉä´ÉxÉ * xÉ´½þä
nù¨ÉxÉ <Ƈpù©ÉÉƸÉÒ **3**
iÉÒlÉÇ Eò°üÆ iɇ®ú ¨ÉxÉ xÉ©Éä ¸É´Éå * µÉiÉ Eò°üÆ iɇ®ú ‡´É‡vÉ xÉähÉå ¸´É¦ÉÉ´Éå * nùä´É Vɇ®ú
+É»þä ¨»hÉÉå ¨ÉVɸɴÉå * iɇ®ú +É{É{É®úÉ´Éå xÉ ´ÉÆSÉä **4**
¨»hÉÉä‡xÉ VÉÉ•ôÉå „É®úhÉÉMÉiÉ * iÉÖZÉÉ nùÉ¸É ¨ÉÒ +ƇEòiÉ * ©ÉÉ¸É EòÉÆ»þÓ xÉ •ôMÉä ¸ÉƇSÉiÉ
* VÉÉ•ôÉå ‡xÉÊ‚SÉiÉ iÉÖEòÉ ¨»hÉä **5**
649

Page 182 of 1252

iɇ®ú ¨©ÉÉÆ +ɳý´ÉÉ´Éä EòÉähÉÉ * EòÉähÉ »þä {ÉÖ®ú´ÉÒ•ô ´ÉɸÉxÉÉ* iÉÖVÉ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ *
•ôÉ´ÉÒ ¸iÉxÉÉ EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉä **1**
+É{ÉÖ•ôÉ xÉ ‡´ÉSÉÉ®úÒ ‡¸ÉhÉ * xÉ vÉ®úÓ +ÆMɸÉÆMÉå ‡¦ÉzÉ * +ÆMÉÒEòɇ®ú•ôå ®úÉJÉå nùÒxÉ *
nùä<È VÉÒ´ÉnùÉxÉ +É´Éb÷ÒSÉå **vÉÞ**
¨ÉɇZÉ©Éä ¨ÉxÉɇ¸É»þä +É¸É * ‡xÉi©É ¸Éä´ÉÉ´ÉÉ ¥É¨»®ú¸É * +JÉÆb÷ SÉ®úhÉÓSÉÉ ´ÉÉ¸É * {ÉÖ®ú´ÉÓ
+ÉºÉ ªÉÉSÉEòÉSÉÒ **2**
¨ÉɇZÉ©ÉÉ ¸ÉƇSÉiÉÉSÉÉ `öä´ÉÉ * iÉähÉå »þä ´ÉÉ]õ nùɇ´É•ôÒ nùä´ÉÉ * B´Éfø¬É +Énù®úÉSÉÉ »þä´ÉÉ *
¨ÉÉMÉå ºÉä´ÉÉnùÉxÉ +É´Éb÷ÒxÉå **3**
+ɳý´ÉÒxÉ Eò¯ûhÉÉ´ÉSÉxÉÓ* +ÉhÉÒEò MÉÉäb÷ xÉ •ôMÉä ¨ÉxÉÓ * ‡xÉpùÉ VÉÉMÉÞiÉÒ +ɇhÉ ¸´É{xÉÓ
* vɇ®ú•ôå v©ÉÉxÉÓ ¨ÉxÉÓ °ü{É **4**
+ÉiÉÉÆ ¦Éä]õ xÉ ¦Éä]õiÉÉÆ +É»þä * ÊEò´ÉÉ xÉÉ»þÓ Bä¸Éå ‡´ÉSÉÉ°ü‡xÉ {ÉÉ»þå * •ôÉMÉ•ôÉ ZÉ®úÉ
+JÉÆb÷ +É»þä * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÉ»þä Eäò•ôå +ÆiÉ®úÓ **5**
650
½þå ‡SÉ ¦É´É®úÉäMÉÉSÉå +Éè·ÉvÉ * VÉx¨É VÉ®úÉ iÉÖ]õä ´©ÉÉvÉ * +ÉhÉÒEò EòÉÆ»þÓ xÉ´»þä ¤ÉÉvÉ *
Eò®úÒ•ô ´ÉvÉ ·Éb÷´ÉMÉÉÇ **1**
¸ÉÉƴɳýå °ü{É ±©ÉÉ´Éå b÷Éä³ýÉÆ * ¸ÉÉ SÉÉè +`ö®úÉÆSÉÉ MÉÉä³ýÉ * {Énù®ú •ôÉMÉÉå xÉänùÒ JɳýÉ *
xÉɨɨÉÆjɨÉɳýÉ ‡´É·hÉָɻþ¹É **vÉÞ**
¦ÉÉäVÉxÉÉ xÉ tÉ´Éå +zÉ * VÉähÉå SÉÖEäò +xÉÖ{ÉÉxÉ * iÉ®úÓ SÉ PÉäiɱ©ÉÉSÉÉ MÉÖhÉ * »þÉä<Ç•ô
VÉÉhÉ ºÉiªÉ ¦ÉÉ´É **2**
xÉ©Éä ‡xÉPÉÉå +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ PÉ®úÉ * ¤ÉÉ»þä®ú •ôÉMÉÉå xÉ©Éä ´ÉÉ®úÉ * ¤É»þÖ ¤ÉÉä•ôhÉå iÉå ¸ÉÉ®úÉ *
ºÉÆMÉ nùֺɮúÉ ´ÉVÉÉÇ´ÉÉ **3**
{ÉÉºÉ iÉå BEò tÉ´Éå ´É®úÒ * xÉ´ÉxÉÒiÉÉSÉÒ »þÉä<Ç•ô {É®úÒ * »þÉä<Ç•ô MÉָɇ³ý•ôå iÉå ‡xÉ´ÉÉ®úÒ
* ºÉÉ®ú ¦ÉÒiÉ®úÒ xÉɽþÓ iɪÉÉ **4**
x»þÉ©Éå +xÉÖiÉÉ{ÉÓ {ÉÉÆPÉ®úå ‡nù„ÉÉ * ¸´Éänù ‡xÉPÉÉå nùä +´ÉPÉÒ +É„ÉÉ * »þÉ䇸ɕô ¨ÉÉMÉå
»þÉäiÉɇ¸É iÉè¸ÉÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä nù„ÉÉ ¦ÉÉäMÉÓ ´Éè®úÉMªÉ **5**
651
¨ÉÉMÉÖiÉÉ »þÉ ‡SÉ VÉx¨É {ÉɴɸÉÒ * ¦ÉÉä‡MÉ•ôå ¸ÉÖJÉnùÖ&JÉ VÉÉhɸÉÒ* »þå iÉÉå xÉ PÉb÷ä ®úä
¸ÉÉ©ÉɸÉÓ * EòÉÆ ®úä +ÆvÉ »þÉä¸ÉÒ VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **1**
•ôIÉ SÉÉ膩ÉÉ„ÉÒ xÉ SÉÖEäò ¡äò®úÉ * MɦÉÇ´ÉɸÉÓ ©ÉÉiÉxÉÉ lÉÉä®úÉ * ©Éä=‡xÉ {Éb÷¸ÉÒ

Page 183 of 1252

ºÉÆnùä½þ{ÉÖ®úÉ* ´ÉÉä³ýºÉÉ lÉÉä®úÉ ¨ÉɪÉÉVÉɳýÓ **2**
{É„ÉÖ EòÉ©É {ÉÉ{É{ÉÖh©É VÉÉhÉiÉÒ * =kÉ¨É ¨Év©É¨É ¦ÉÉäMÉ ¦ÉÉä‡MÉiÉÒ * EòÉÆ»þÓ BEò ={ÉVÉiÉÉÆ
¨É®úiÉÒ * ¤É‡»þ®úÓ +ÆvÉ »þÉäiÉÒ {ÉÉÆMÉÖ³ý ¨ÉÖEòÓ **3**
xÉ®únùä»þ ‡xÉvÉÉxÉ •ôÉMÉ•ôå »þÉiÉÓ * =kÉ¨É ¸ÉÉ®ú =kÉ¨É MÉiÉÒ * »þÉä<xÉ nùä´É ‡SÉ ¨»hÉiÉÒ
iÉä »þÉäiÉÒ * iɇ®ú EòÉÆ ‡SÉkÉÓ xÉ vÉ®úÉ´Éå **4**
IÉhÉ BEò ¨ÉxÉ ‡¸lÉ®ú Eò°üxÉÒ * ¸ÉÉ´É »þÉä<È b÷Éä³ýä =PÉb÷ÉäxÉÒ * {ÉÉ»þå ´Éänù ¤ÉÉ䇕ô•ôä
{ÉÖ®úÉhÉÓ * iÉÖEòÉ ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ Eò®úÒiɸÉä **5**
652
nùɺªÉ Eò®úÒ nùɺÉÉÆSÉå * =hÉå xÉ ºÉɽþä iɪÉÉÆSÉå * ´Éɇfø•ôå `öÉ©ÉÓSÉå * ¦ÉÉxÉå ]õÉEòÉä‡xÉ©ÉÉÆ
vÉÉÆ´Éä **1**
Bä¸ÉÉ EÞò{ÉäSÉÉ ¸ÉÉMÉ®ú * ‡´É]õä =¦ÉÉ Eò]õÓ Eò®ú * ¸É´ÉǸ´Éå =nùÉ®ú * ¦ÉHòÉÆ•ôÉMÉÓ |ÉMÉ]õä
**vÉÞ**
¼þnù©ÉÓ ¶ÉÒ´Éi¸É•ôÉÆUôxÉ * ‡¨É®ú´ÉÒ ¦ÉHòÉÆSÉå ¦ÉÚ·ÉhÉ * xÉÉ»þÓ iÉ©ÉÉSÉÉ ¸ÉÒhÉ * ¸ÉÖJÉ
vɇ®ú•ôå •ôÉiÉäSÉå **2**
¸Éi©É¦ÉɨÉÉ nùÉxÉ Eò®úÒ * =VÉÖ®ú xÉÉ»þÓ +ÆMÉÒEòÉ®úÒ * ¸Éä´ÉEòÉS©ÉÉ ‡„É®úÓ * vÉ°ü‡xÉ SÉÉ•ôä
{ÉÉnùÖEòÉ **3**
®úÉJÉä nùÉ®ú´ÉÆ]õÉ ¤É³ýÒSÉÉ* ®úlÉÒ VÉÉ•ôÉ +VÉÖÇxÉÉSÉÉ * nùÉ¸É ¸Éä´ÉEòÉÆSÉÉ * »þÉä©É ¸ÉÉSÉÉ
+ƇEòiÉ **4**
‡¦Éb÷É xÉÉä ¤ÉÉä•ô´Éå {ÉÖÆb÷‡•ôEòÉ„ÉÓ * =¦ÉÉ ¨É©ÉÉÇnùÉ {ÉÉ`öÒ„ÉÓ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä Bä¸ÉÒ * EòÉÆ
®úä xÉ ¦ÉVÉÉ ¨ÉÉ=•ôÒ **5**
653
»þ‡®ú iÉè¸Éä »þ®úÒSÉä nùÉ¸É * xÉÉ»þÓ iÉ©ÉÉÆ ¦É©É ¨ÉÉä»þ ÊSÉiÉÉ +ɸÉ* »þÉä=‡xÉ ®úÉ»þÉiÉÒ
=nùÉºÉ * ¤É³ýEò]õ EòÉÆºÉ ¦ÉHòÒSÉÒ **1**
vÉ°ü‡xÉ {ÉÉ©É iɇVÉ•ôå VÉxÉ * xÉ •ôMÉä ¨ÉÉxÉ ¨ÉÞ‡kÉEòÉvÉxÉ * EòÆ`öÓ xÉÉ¨É +¨ÉÞiÉÉSÉå {ÉÉxÉ*
xÉ •ôMÉä +ÉxÉ Bä¸Éå VÉÉ•ôå **vÉÞ**
´ÉÉ´É iÉ®úÒ =nùÆb÷ SÉ {ÉÉä]õÓ * vÉÒ®ú ʸÉvÉÖ Bä¸Éä VÉMÉVÉä`öÒ * EòɨÉGòÉävÉÉ xÉ ¸ÉÖ]õä ‡¨É`öÒ
* ´Éä`öÒ iÉ®úÒ ‡MɆ»þä ®úɤɴÉÒiÉÒ **2**
¤É³ýå iɇ®ú xÉÉÆMÉ´ÉiÉÒ EòɳýÉ * •ôÒxÉ iɇ®ú ¸ÉEò³ýÉÆS©ÉÉ iɳýÉ * =nùÉ®ú nùä»þɸÉÒ ¸ÉEò³ýÉ
* VÉÉhÉÉä‡xÉ Eò³ýÉ ¸É´ÉÇ xÉähÉiÉä **3**

Page 184 of 1252

¸ÉƸÉÉ®ú iÉÉä iÉ©ÉÉÆSÉÉ nùÉ¸É * ¨ÉÉäIÉ iÉå {ÉÉ»þÉiɸÉä ´ÉÉ¸É * ‡®ú‡rù‡¸É‡rù nùä„É]õÉ jÉÉ¸É *
xÉ ‡„ɴɇiÉ ©ÉÉ¸É ´Éè·hÉ´ÉVÉxÉ **4**
VÉx¨É¨ÉÞiªÉÖº´É{xÉÉƸÉɇ®úJÉå * +É{É i©ÉÉÆ xÉ ‡nù¸Éä {ÉÉ®úJÉå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä +JÉƇb÷iÉ ¸ÉÖJÉå
* ´ÉÉhÉÒ ´Énùä ¨ÉÖJÉå |Éä¨ÉÉ +¨ÉÞiÉÉSÉÒ **5**
654
¤É»þÖiÉ VÉÉSÉ•ôÉå ¸ÉƸÉÉ®úÓ * ´É¸Éå MɦÉÉ+ ¨ÉÉiÉäS©ÉÉ =nù®úÓ * •ôIÉ SÉÉ膩ÉÉ„ÉÒ ©ÉÉä‡xÉuùÉ®úÓ
* VÉÉ•ôÉå ‡¦ÉEòÉ®úÒ ©ÉÉSÉEò **1**
‡VÉhÉå {É®úÉvÉÒxÉ +ɇhÉEòÉÆ »þÉiÉÓ * oùfø {ÉÉ„ÉÓ ¤ÉÉÆvÉ•ôÉå ¸ÉƇSÉiÉÓ * |ÉÉ®ú¤vÉ ‡Gò©É¨ÉÉhÉ
¸ÉÉÆMÉÉiÉÒ * ¦ÉÉä´ÉƇb÷iÉÒ ¸ÉkÉÉ +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ **vÉÞ**
xÉ ¦É®úä {ÉÉä]õ xÉÉ»þÓ ‡´É¸ÉÉÆ´ÉÉ * xÉÉ»þÓ xÉä¨É BEò `öÉ´É MÉÉÆ´ÉÉ * xÉÉ»þÓ ¸ÉkÉÉ xÉ ‡¡ò®úä
Bä¸ÉÒ nùä´ÉÉ * •ôɽþä VÉÒ´ÉÉ JÉÉ{É®úÓ iÉb÷¡òb÷Ò **2**
Eòɳý ¤É»þÖiÉ MÉä•ôä B䇸ɩÉÉ ®úÒiÉÒ * +ÉhÉÒEò {ÉÖføå xÉähÉÉå ‡EòiÉÒ * JÉÆb÷hÉÉ xÉÉ»þÓ
{ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞkÉÒ * ¨ÉVÉ Eò±{ÉÉÆiÉÓ iÉ®úÒ ´ÉäMɳýå **3**
Bä¸Éå nùÖ&JÉ EòÉähÉ »þ®úÒ•ô ¨ÉÉZÉå * EòÉähÉÉ ¦ÉÉ®ú PÉÉ•ôÚÆ +É{ÉÖ•ôå +ÉäZÉå * ¦É´É˺ÉvÉÖiÉÉ®úEò
xÉÉ¨É iÉÖZÉå * vÉÉƴɇ¸É EòÉVÉå +Éb÷‡•ô©ÉÉ **4**
+ÉiÉÉÆ vÉÉÆ´É PÉÉ•ôÓ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ * ¨ÉVÉEòÉ®úhÉå ®úÆEòÉ nùÒxÉÉ * MÉÖhÉ xÉ ‡´ÉSÉÉ®úÓ +´ÉMÉÖhÉÉ
* iÉÖEòÉ Eò¯ûhÉÉ ¦ÉÉEòÒiɺÉä **5**
655
VÉÆ´É »þå ¸ÉEò³ý ‡¸Érù +É»þä * »þÉiÉ SÉÉ•ôÉ´É©ÉÉ {ÉÉ©Éä * iÉÆ´É iÉÚÆ +É{ÉÖ•ôå ¸´É‡»þiÉ {ÉÉ»þå
* iÉÒlÉǪÉÉjÉä VÉɪÉå SÉÖEòÉå xÉEòÉä **1**
VÉÆ´É Eòɳý +¸Éä nùÖ®úÒ `öä•ôÉ * iÉÆ´É iÉÚÆ »þ‡®úMÉÖhÉ MÉÉ©Éå +É<Eò ´É‡»þ•ôÉ * ¨ÉxÉÓ ¦ÉÉ´É
vÉ°ü‡xÉ ¦É•ôÉ * xÉ ´ÉÆSÉå i©ÉÉ•ôÉ SÉÖEòÉå xÉEòÉä **2**
VÉÉäb÷Éä‡xÉ vÉxÉ xÉ PÉ•ôÓ ¨ÉÉiÉÒ * ¥É¨»´ÉÞÆnùå {ÉÚVÉxÉ <‡iÉ * ¸Éi©É +ÉSÉ®úhÉ nù©ÉÉ ¦ÉÚiÉÓ *
Eò®úÓ ºÉÉÆMÉÉiÉÒ SÉÖEòÉå xÉEòÉä **3**
nù„ÉÉ ©ÉÉè´ÉxÉ ¤ÉÉhÉ•ôÒ +ÆMÉÓ * {ÉÉƇMÉ•ôÉ xÉ´»þå ‡´É·É©É¸ÉÆMÉÓ * EòÉ¨É GòÉävÉ •ôÉä¦É ¨ÉÉä»þ
iªÉÉMÉÓ * ®úɽþå ºÉÆiɺÉÆMÉÓ SÉÖEòÉå xÉEòÉä **5**
¨ÉMÉ iÉälÉå xÉ SÉ•ôä EòÉÆ»þÓ * ¸ÉkÉÉ ¸ÉÆ{ÉnùÉ ®úÉ»þä•ô `öÉ©ÉÓS©ÉÉ `öÉ©ÉÓ* {ÉÖføå ¸ÉƇSÉiÉ
VÉÉ<Ç•ô M´ÉÉ»þÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉä »þÒ ©É¨É+ÉYÉÉ **5**

Page 185 of 1252

656
BäEò {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ BEò ¨ÉÉiÉ * EòÉÆ»þÓ ¤ÉÉä•ôhÉå +É»þä BEòÉÆiÉ * +ɨ»ÉÆ VÉ®úÒ iÉÉ®úÒ•ô
¸ÉƇSÉiÉ * iÉ®úÒ =‡SÉiÉ EòÉ©É iÉÖZÉå **1**
=¸ÉxÉå ¡äò‡b÷iÉÉÆ vɨÉÇ iÉÉä EòÉähÉ * EòÉ©É iÉ©ÉÉ ¨ÉÉxÉ´Éä•ô VÉxÉ * EòÉ©É MÉÉ ‡¨É®ú´ÉÚ‡xÉ
¦ÉÚ¹ÉhÉ * ´ÉÉƪÉÉÆ lÉÉä®ú{ÉhÉ VÉxÉÉƨÉvªÉå **vÉÞ**
+zÉ VÉ®úÒ xÉ ‡¨É³ýä iÉ©ÉɸÉÒ nùähÉå * +ÉMÉÉÆiÉÖEò {ÉÉjÉ =‡SÉiÉ nùÉxÉ * ={ÉEòÉ®ú iÉ®úÒ
vÉxɨÉÆjÉÒ{ÉhÉå * VÉ®úÒ nùähÉåPÉähÉå xÉÉ»þÓ +É„ÉÉ **2**
„ÉÚ®ú iÉÉå iÉ©ÉɸÉÒ ¤ÉÉ䇕ôVÉä VÉÉhÉÉ * {ÉÉ`öÒ„ÉÓ PÉÉ•ôÚ‡xÉ ®úÉJÉä nùÒxÉÉ * {ÉÉ®ú {ÉÖh©É xÉÉ»þÓ
iªÉÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉÉ * BäEò xÉÉ®úɪÉhÉÉ ´ÉSÉxÉ ½þå **3**
+ÉiÉÉÆ {ÉÖføå ¤ÉÉä•ôhÉå iÉå EòÉ<È * ¨ÉVÉ iÉɇ®ú¸ÉÒ iÉ®úÒ SÉ ¸É»þÒ * ´ÉSÉxÉ +É{ÉÖ•ôå ‡¸ÉrùÒ
xÉä<È * iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉ<È ¨ÉVÉ Eò³ýºÉÒ **4**
657
SÉÉÆMÉ•ôå xÉÉ¨É MÉÉä¨É]õå °ü{É * ‡xÉ´ÉiÉÒ b÷Éä³ýä »þ®úiÉÒ iÉÉ{É * ‡´Éaö•ô ‡´Éaö•ô »þÉ VÉ{É *
|ÉMÉ]õ ¸´É±{É * +‡iÉ ¸ÉÉ®ú **1**
„ɸjÉ »þä ‡xÉ´ÉÉÇhÉÓSÉÉ ¤ÉÉhÉ * ‡xÉEò]õ ¸É¨É©É +´É¸ÉÉxÉ * EòÉä`öå ©ÉÉäVÉä•ô nù„É nùÉxÉ*
JÉÆb÷Ò xÉÉ®úɪÉhÉ nùÖ&JÉ ËSÉiÉxÉå **vÉÞ**
¸ÉEò³ý ¶Éä·`öÉÆSÉå ¨ÉiÉ * {ÉÉ´Éä ‡¸ÉrùÒ {ÉÉ´É´ÉÒ +xÉÆiÉ * ¨»hÉÉä‡xÉ ´»þÉ´Éå „É®úhÉÉMÉiÉ *
+É»þä =‡SÉiÉ B´Éføå ‡SÉ **2**
¨»hÉÉä‡xÉ ¯û¸É•ôÉå ¸ÉƸÉÉ®úÉ * ¸É{ÉÇ ‡´ÉJÉÉ®ú »þÉ {ÉÉÆfø®úÉ * iÉÖVÉ„ÉÓ +ÆiÉ®ú ®úä nùÉiÉÉ®úÉ *
©ÉÉ ‡SÉ nùÉ´ÉänùÉ®úɇxɇ¨ÉkÉ **3**
©ÉähÉå ¨ÉVÉ ¦ÉÉäMɇ´É±©ÉÉ JÉÉhÉÒ* xɸÉiÉÉÆ UôÆnù •ôɇ´É•ôÉ ¨ÉxÉÓ * ¨ÉÉVÉ•ôÉå ¨ÉÒ ¨ÉÉZÉä
§É¨ÉhÉÓ * VÉÉ•ôÒ ¤ÉÉäb÷hÉÒ ‡´É]õƤÉxÉÉ **4**
{ÉÉ´É•ôÉå Eäò‡•ô©ÉÉSÉÉ nùÆb÷ * JÉÉhÉÒ ¦ÉÉä‡Mɇ´É±©ÉÉ =nùÆb÷* +ÉiÉÉÆ Eäò•ôÉ {Éɇ»þVÉä JÉÆb÷ *
iÉÖEòÉ nùÆb÷´ÉiÉ PÉÉ•ôÒ nùä´ÉÉ **5**
658
SÉÉÆMÉ•ôÉ iÉ®úÒ {ÉÚhÉÇEòÉ¨É * MÉÉäb÷ iÉ®úÒ ©ÉÉSÉå ‡SÉ xÉÉ¨É * nù©Éɳý iÉ®úÒ +´ÉPÉÉ vɨÉÇ *
¦É•ôÉ iÉ®úÒ nùɸÉÉ ¶É¨É »þÉä>ðÆ xÉänùÒ **1**
=nùÉ®ú iÉ®úÒ •ôI¨ÉÒ©Éä¸ÉÒ * VÉÖÆZÉÉ®ú iÉ®úÒ Eò‡³ýEòɳýɸÉÒ * SÉiÉÖ®ú iÉ®úÒ MÉÖhÉÉÆSÉÒ SÉ
®úɺÉÒ * VÉÉhÉiÉÉ iɪÉɺÉÒ iÉÉä BEò **vÉÞ**

Page 186 of 1252

VÉÖxÉÉ]õ iÉ®úÒ ¤É»þÖ EòɳýÉ * xÉ Eò³ýä VÉ©ÉÉSÉÒ •ôÒ³ýÉ * xÉähÉiÉÉ MÉÉä´É³ýÓ MÉÉä´É³ýÉ *
•ôÉPÉ´ÉÒ +´É³ýɦÉÖ•ô´ÉhÉÉ **2**
MÉÉÆfø¬É iÉ®úÒ ¦ÉÉ´ÉÉSÉÉ +ƇEòiÉ * ¤É®úÉb÷Ò iÉ®úÒ =‡SUô·]õÉSÉÒ |ÉÒiÉ * +ÉåMɳý iÉ®úÒ
EÖò¤VÉä„ÉÓ ®úiÉ * ¦©ÉÉb÷ +xÉÆiÉ ¤É»þÖ {ÉÉ{ÉÉ **3**
JÉä³ýiÉÉä ©ÉähÉå ‡SÉ JÉä³ýÉ´ÉÉ * xÉ]õ iÉÉä ©ÉähÉå ‡SÉ +É´ÉMÉÉ´ÉÉ* •ô{ÉÉä‡xÉ VÉÒ´ÉÓ xÉ Eò³ýä
VÉÒ´ÉÉ * vɇ®úiÉÉÆ nùä´ÉÉ xÉÉiÉÖb÷ä¸ÉÒ **4**
=ÆSÉ iÉ®úÒ ¤É»þÖiÉ ‡SÉ =ÆSÉ * xÉÒSÉ iÉ®úÒ ¤É»þÖiÉ ‡SÉ xÉÒSÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤ÉÉ䇕ô•ôÉå
¸ÉÉSÉ* xÉÉ»þÓ +»þÉSÉ {ÉÚVÉÉ Eäò•ôÒ **5**
659
EòÉ©É +ɨ»Ò ¦É‡Hò Eò®úhÉå Eèò¸ÉÒ * EòÉ©É BEò ´ÉÉ»þÉ´Éå iÉÖ¨»ÉƸÉÒ * +´ÉPÉÉ ¦É®úÉä‡xÉ
=®ú•ôɸÉÒ * ´ÉÉhÉÓ JÉÉhÉÓ ®ú¸ÉÓ °ü{ÉMÉÆvÉÒ **1**
Eò¸Éå Eò°üÆ <ƇpùªÉÉÆ ¤ÉÆvÉxÉ * {ÉÖhªÉ{ÉÉ{ÉÉSÉå JÉÆb÷hÉ * EòÉªÉ µÉiÉ Eò°üÆ +ÉSÉ®úhÉ * EòɪÉ
iÉÖVɇ´ÉhÉ =®ú•ôå iÉå **2**
EòÉ©É b÷Éä³ýä ZÉÉÆEÖò‡xÉ©ÉÉÆ {ÉÉ»þÚÆ * ¨ÉÆjÉVÉ{É EòÉ©É v©ÉÉ>ðÆ * Eò´ÉhÉå `öÉ©ÉÓ vÉ°ü‡xÉ ¦ÉÉ´É *
EòÉ©É iÉå ´ÉÉ´É iÉÖVɇ´ÉhÉ **3**
EòÉ©É Ê»þb÷Éå Eò´ÉhÉ ‡nù„ÉÉ * Eò´ÉhÉä `öÉ©ÉÓ {ÉÉ©É `öä´ÉÚÆ Eèò¸ÉÉ * EòÉ©É iÉÚÆ xÉ´»þä‡¸É xÉ
Eò³ýä iÉèºÉÉ * EòÉªÉ ¨ÉÒ EèòºÉÉ {ÉɽþÉå +ÉiÉÉÆ **4**
iÉÖ‡ZÉ©ÉÉ xÉɨÉÉSÉÒ ¸ÉEò³ý * {ÉÚVÉÉ +SÉÇxÉ ¨ÉÆjÉ ¨Éɳý * vÉÚ{É nùÒ{É xÉè´Éät ¡ò³ý iÉÉƤÉÚ•ô *
PÉä>ðÆ {ÉÖ¹{ÉÉÆVÉÖ³ý iÉÖEòÉ ¨½hÉä **5**
660
„É®úÒ®ú nùÖ&JÉÉSÉå EòÉä`öÉ®ú * „É®úÒ®ú ®úÉäMÉÉSÉå ¦ÉÉÆb÷É®ú * „É®úÒ®ú nùÖMÉÈvÉÒSÉÒ lÉÉ®ú * xÉÉ»þÓ
+{ɇ´ÉjÉ „É®úÒ®úÉ Bä¸Éå **1**
„É®úÒ®ú =kÉ¨É SÉÉÆMÉ•ôå* „É®úÒ®ú ¸ÉÖJÉÉSÉå PÉÉå¸ÉÖ•ôå * „É®úÒ®úå ¸ÉÉv©É »þÉä©É Eäò•ôå * „É®úÒ®úå
¸ÉÉvÉ•ôå {É®ú¥É¨» **vÉÞ**
„É®úÒ®ú ‡´É]õɳýÉSÉå +³ýå * ¨ÉÉ©ÉɨÉÉä»þ{ÉÉ„ÉVÉɳýå* {ÉiÉxÉ „É®úÒ®úÉS©ÉÉ ¨ÉÖ³ýå * „É®úÒ®ú Eòɳýå
´©Éɇ{É•ôå **2**
„É®úÒ®ú ¸ÉEò³ý »þå „ÉÖrù * „É®úÒ®ú ‡xÉvÉÓSÉÉ »þÒ ‡xÉvÉ * „É®úÒ®úå iÉÖ]õä ¦É´É¤ÉÆvÉ * ´É¸Éä
¨Év©Éå ¦ÉÉäMÉÒ nùä´É „É®úÒ®úÉ **3**
„É®úÒ®ú +‡´ÉtäSÉÉ ¤ÉÉÆvÉÉ * „É®úÒ®ú +´ÉMÉÖhÉÉSÉÉ ®úÉÆvÉÉ * „É®úÒ®úÓ ´É¸Éä ¤É»þÖiÉ ¤ÉÉvÉÉ *

Page 187 of 1252

xÉÉ»þÓ MÉÖhÉ ¸ÉÖnùÉ BEò „É®úÒ®úÓ **4**
„É®úÒ®úÉ nùÖ&JÉ xÉänùÉ´ÉÉ ¦ÉÉäMÉ * xÉ tÉ´Éå ¸ÉÖJÉ xÉ Eò®úÓ i©ÉÉMÉ * xÉ´»þä ´ÉÉäJÉ]õå xÉÉ SÉÉÆMÉ
* iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉäMÉ Eò®úÓ »þ‡®ú¦ÉVÉxÉÓ **5**
661
<iÉÖ•ôå Eò®úÓ ¦É•ôi©ÉÉ {É®úÒ * {É®úpù´©É {É®úxÉÉ®úÒ * ¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ +‡¦É•ôÉ·É +ÆiÉ®úÓ * ´ÉiÉç
´Éä´½þÉ®úÓ ºÉÖJÉ°ü{É **1**
xÉ Eò®úÓ nùƦÉÉSÉÉ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * „ÉÉÆiÉÒ ®úÉ»þå ¤É»þÖ´É¸É * ‡VÉ´»þä ¸Éä´ÉÓ ¸ÉÖMÉÆvÉ®ú¸É * xÉ Eò®úÓ
+ɳýºÉ ®úɨÉxÉɨÉÓ **2**
VÉxɇ¨ÉjÉ »þÉä<È ¸ÉEò³ýÉÆSÉÉ * +„ÉÖ¦É xÉ ¤ÉÉä•ôÉ´ÉÒ ´ÉÉSÉÉ * ¸ÉÆMÉ xÉ vÉ®úÉ´ÉÉ nùÖVÉÇxÉÉSÉÉ *
Eò®úÓ ºÉÆiÉÉÆSÉÉ ºÉɪÉÉºÉ **3**
Eò‡®ú¸ÉÒ nùä´Éɇ´ÉhÉ +É¸É * +´ÉPÉÒ »þÉä<Ç•ô ‡xÉ®úÉ¸É * iÉÞ·hÉÉ ´ÉÉfø‡´É¸ÉÒ ¤É»þÖ´É¸É *
EòvÉÓ ºÉÖJÉÉºÉ xÉ {ɴɺÉÒ **4**
vÉ°ü‡xÉ ‡´É…ÉÉ¸É Eò®úÓ vÉÒ®ú * Eò‡®úiÉÉÆ nùä´É »þÉ ‡SÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú * iÉ©ÉÉSÉÉ ´ÉÉ»þä
ªÉÉäMÉIÉä¨É¦ÉÉ®ú * xÉɽþÓ +ÆiÉ®ú iÉÖEòÉ ¨½hÉä **5**
662
¸ÉƸÉÉ®úʸÉvÉÖ »þÉ nùÖ¸iÉ®ú * xÉÖ•ôÆPÉ´Éä =•ôƇPÉiÉÉÆ {ÉÉ®ú * ¤É»þÖiÉ ´ÉÉ»þɇ´É•ôå nùÚ®ú * xÉ
•ôMÉä ‡SÉ iÉÒ®ú {Éè•ô lÉb÷Ò **1**
‡EòiÉÒ VÉx¨É VÉÉ•ôÉ ¡äò®úÉ * MɇhÉiÉ xÉÉ»þÓ VÉÒ nùÉiÉÉ®úÉ * {ɇb÷•ôÉå +É´ÉiÉÉ+ ¦ÉÉå´É®úÉ *
¤É»þÖiÉÉ lÉÉä®úÉ ´ÉÉä³ý‡¸É©ÉÉ **vÉÞ**
´ÉÉfø•ôÉå {É®úÒ xÉähÉiÉÒ ¤ÉÖrùÒ * xÉÉ»þÓ {É®úiÉ•ôÒ vɇ®ú•ôÒ „ÉÖrùÒ * ¨ÉMÉ ¨©ÉÉÆ ‡´ÉSÉÉ®úÉ´Éå
EòvÉÓ * Bä¸ÉÒ ¸ÉÆvÉÒ ¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ©ÉÉ **2**
+xÉäEò JÉÉhÉÓ +É»þÉ®ú ‡xÉpùÉ * ¦É©É¨ÉèlÉÖxÉÉSÉÉ ‡SÉ lÉÉ®úÉ * ¤Éɳýi´É iÉɯûh©É VÉ®úÉ *
|ÉvÉÉxÉ {ÉÖ®úÉ ¦ÉÉäMÉ iÉälÉå **3**
Bä¸ÉÓ =•ôÆPÉÚ‡xÉ +É•ôÉå ¸lɳýå * ¤É»þÖ ¦ÉÉä´ÉƇb÷•ôÉå Eòɳýå * +ÉiÉÉÆ »þå =MÉ´ÉÉ´Éå VÉɳýå *
=VÉäb÷É ¤É³ýå ‡nù´É¸ÉÉS©ÉÉ **4**
ºÉÉÆb÷ÒxÉ ©ÉÉ ¸ÉƸÉÉ®úÉSÉÒ ´ÉÉ]õ * ¤É»þÖ ©ÉähÉå ¦ÉÉäMɇ´É•ôä Eò·]õ * nùÉ´ÉÒ ¸Éi©ÉÉ Bä¸Éå xÉ·]õ
* iÉÖEòÉ ¨»hÉä §É·]õ VÉÉ•ôÉå nùä´ÉpùÉä»þÒ **5**
663

Page 188 of 1252

‡´Éaö•ô ¦ÉÒ¨ÉÉiÉÒ®ú´ÉɸÉÒ * ‡´Éaö•ô {ÉÆfø®úÒ‡xÉ´ÉɸÉÒ * ‡´Éaö•ô {ÉÖÆb÷‡•ôEòÉ{ÉɸÉÓ *
EÞò{ÉÉnùÉxÉɇ´É¸ÉÓ =nùÉ®ú **1**
‡´Éaö•ô ¸¨É®úhÉÉ EòÉå´É³ýÉ* ‡´Éaö•ô MÉÉè®ú´ÉÓ +ÉMɳýÉ * +ÉvÉÉ®ú ¥É¨»ÉÆb÷É ¸ÉEò³ýÉ *
‡´Éaö•ô •ôÒ³ýɇ´ÉOÉ»þÒ **vÉÞ**
=¦ÉÉ ‡SÉ {É®úÒ xÉ ¨ÉxÉÒ ¸ÉÒhÉ * xÉÉ»þÓ =rù‡®úiÉÉÆ ‡¦ÉzÉ * ¸É¨ÉlÉÉÇSÉä PÉ®úÓ BEò +zÉ *
+ÉiÉǦÉÚiÉÉ IÉhÉÉäIÉhÉÉ ºÉÉƦÉɳýÒ **2**
¯ûSÉÒSÉä |ÉEòÉ®ú* +ɇhÉiÉÉiÉÒ +Énù®úå * EòÉä`öå »þÒ xÉ {Éb÷ä +ÆiÉ®ú * lÉÉä®úÉÆ lÉÉä®ú
vÉÉEÖò]õ¬É vÉÉEÖò]õÉ **3**
Eò‡®úiÉÉÆ ¤É³ý vɇ®úiÉÉÆ xÉ©Éä * ZÉÉå¤ÉiÉÉÆ b÷Éä³ýä ¨ÉxÉå SÉ »þÉä©É* +É{ÉÖ±©ÉÉ =qùä„ÉÉSÉÒ ¸ÉÉä©É *
VÉÉhÉä ¼þnù©É‡xÉ´ÉɸÉÒ **4**
{ÉÉx½þÉ iÉ®úÒ +ɱªÉÉ +ÆiÉ®ú iÉälÉå * iÉÉå xÉÉ»þÓ ¦É‡®ú•ôå ‡®úiÉå * Eò‡®úiÉÉå ¸Éä´ÉxÉ +É<iÉå *
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡SÉkÉå ‡SÉkÉ ¨Éä³ý´ÉÚxÉÒ **5**
664
iÉÉ{É »þå »þ®úhÉ ¶ÉÒ¨ÉÖJÉ * »þ®úÒ ¦É´É®úÉäMÉÉ Bä¸Éå nùÖ&JÉ * +´É•ôÉä‡EòiÉÉÆ ={ÉVÉä ¸ÉÖJÉ *
=¦Éå ºÉx¨ÉÖJÉ où¹]õÒ{ÉÖføå **1**
xÉ {ÉÖ®úä b÷É䇳ý©ÉÉÆSÉÒ vÉhÉÒ * ¸ÉJÉÉä•ô EÞò{ÉäSÉÒ SÉ JÉÉhÉÒ * ¸iɇ´ÉiÉÉÆ xÉ {ÉÖ®úä ´Éänù´ÉÉhÉÒ
* iÉÉä »þÉ ¸É¨ÉSÉ®úhÉÒ EÞò{ÉɇxÉvÉÒ **vÉÞ**
®úɨÉEÞò·hÉv©ÉÉxÉ ´ÉɨÉxÉxÉÉ®úʸɻþÓ * =OÉ +ɇhÉ ¸ÉÉè¨©É EòÉÆ»þÓ SÉ xÉÉ»þÓ * ¸ÉÉÆ{Éb÷ä
¦É®ú•ôÒ©Éä ´ÉÉ»þÒ * ¦ÉÉ´É „ÉÖrù {ÉÉ»þÓ ©ÉÉSÉå ¦ÉÉiÉÖEåò **2**
MÉÖhÉMÉƦÉÒ®ú SÉiÉÖ®ú ¸ÉÖVÉÉhÉ* „ÉÚ®ú vÉÒ®ú =nùÉ®ú xÉÉ®úÉ©ÉhÉ* ´©ÉÉ{ÉEò iÉ®úÒ ‡jɦÉÖ´ÉxÉ *
¨ÉxɨÉÉä»þxÉ•ôÉ´Éh©É »þå **3**
`öÉhÉ »þå ¸ÉɇVÉ®úå ¸ÉÖÆnù®ú * +‡´ÉxÉÉ„É +‡´ÉEòÉ®ú * +xÉÆiÉ +ɇhÉ +{ÉÉ®ú * iÉÉä »þÉ Eò]õÓ
Eò®ú vɇ®úiÉÉ»þä **4**
VÉ©ÉÉSÉÒ ´ÉÉhÉÒ ¸ÉÖ¨ÉxɨÉɳýÉ* {É®ú¨ÉɨÉÞiɇVÉ´»þɳýÉ * +xÉÆiÉÉ +ÆMÉÓ +xÉÆiÉ Eò³ýÉ * iÉÖEòÉ
VɴɳýÉ SÉ®úhÉ ºÉä´Éä **5**
EòÉx½þÉä¤ÉÉ0xÉÉ]õ +¦ÉÆMÉ 7
665
+MÉÉ ©Éä ´ÉèEÖòÆ]õxÉÉ©ÉEòÉ * +MÉÉ ©Éä jÉè•ôÉäC©ÉiÉÉ®úEòÉ * +MÉÉ VÉxÉÉnùÇxÉÉ VÉMÉ´©ÉÉ{ÉEòÉ
* +MÉÉ {ÉɳýEòÉ ¦ÉHòÉƇSÉ©ÉÉ **1**
+MÉÉ ©Éä ´É¸ÉÖnùä´Énùä´ÉEòÒxÉÆnùxÉÉ * +MÉÉ ©Éä MÉÉä‡{ÉEòÉ®ú¨ÉhÉÉ * +MÉÉ ¤É‡³ý¤ÉÆvÉ ´ÉɨÉxÉÉ*

Page 189 of 1252

+MÉÉ ‡xÉvÉÉxÉÉ MÉÖhɇxÉvÉÒ **vÉÞ**
+MÉÉ ©Éä pùÉè{ÉnùÒ¤ÉÉÆvÉ´ÉÉ * +MÉÉ ©Éä ¸ÉJÉ©ÉÉ {ÉÉÆb÷´ÉÉ * +MÉÉ VÉÒ´ÉɇSÉ©Éä VÉÒ´ÉÉ * +MÉÉ
¨ÉÉvÉ´ÉÉ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉÉ **2**
+MÉÉ ¨É»þä…É®úÉ ¨É»þÉ®úÉVÉÉ * +MÉÉ ¶ÉÒ»þ®úÒ Mɯûb÷v´ÉVÉÉ * +MÉÉ ¸ÉÖÆnù®úÉ ¸É»þ¹É¦ÉÖVÉÉ *
{ÉÉ®ú ¨ÉÒ iÉÖZÉÉ EòÉªÉ ´ÉhÉÚÈ **3**
+MÉÉ +ƤÉAñ‡·É{É®úÆ{É®úÉ* ‡xÉ•ôÉ®úÆ¦É ‡xɇ´ÉÇEòÉ®úÉ * +MÉÉ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ vÉ®úhÉÒvÉ®úÉ * +MÉÉ
¨ÉÉ»þä®úÉ nùÒxÉɇSÉ©ÉÉ **4**
+MÉÉ vɨÉÇ®úÉ©ÉÉ vɨÉÇ„ÉÒ³ýÉ * EÞò{ÉÉʸÉvÉÖ EÞò{ÉɳýÉ * +MÉÉ |Éä¨ÉɇSÉ©ÉÉ Eò±•ôÉä³ýÉ *
ºÉEò³ýEò³ýÉ|É´ÉÒhÉÉ **5**
+MÉÉ SÉiÉÖ®úÉ ¸ÉÖVÉÉhÉÉ * ¨ÉvÉÖ®úɇMÉ®úÉ ¸ÉÖ•ôIÉhÉÉ * +MÉÉ =nùÉ®úÉ +¸ÉÖ®ú¨ÉnùÇxÉÉ * ®úÉJÉå
„É®úhÉÉ iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ **6**
666
=¦ÉÉ nùä‡JÉ•ôÉ ¦ÉÒ¨ÉÉiÉÒ®úÓ * Eò®ú ‡¨É®ú´É•ôä Eò]õÉ´É®úÒ * {ÉÉ=•ôå iÉ®úÒ ¸É¨É ‡SÉ
¸ÉɇVÉ®úÓ * xÉÉ¨É iÉ®úÒ +xÉÆiÉ +‡iÉMÉÉäb÷ **1**
„ÉÆJÉSÉGòÉƇEòiÉ ¦ÉÚ·ÉhÉå * Vɇb÷iɨÉäJɳýÉ ‡SÉpùixÉå * ‡{ÉiÉÉƤɮú =]õÒ „ÉÉä¦Éä MÉÉä®úä{ÉhÉå *
•ôÉä{É•ôÓ iÉähÉå ®ú‡´ÉiÉäVÉå **2**
¸É´ÉhÉÓ EÖòÆb÷•ôå nùäiÉÒ føɳý * nù„ÉÉÆMÉÖ³ýÓ ¨ÉÖ‡pùEòÉ ¨Éɳý * nùÆiÉ+Éä³ýÒ ‡»þ®úä Zɳýɳý *
¨ÉÖJÉ ‡xɨÉdzý ¸ÉÖJÉ®úɸÉÒ **3**
Eòb÷Ó Eòb÷nùÉä®úÉ ´ÉÉÆEòÒ ´Éä³ýÉ * ¤ÉÉ»þÓ ¤ÉÉ»þÖ´É]õä {ÉnùEò MɳýÉÆ * ¨ÉÞMÉxÉɦÉÒ ®úä‡JÉ•ôÉ
‡]õ³ýÉ * •ô´ÉiÉÒ b÷Éä³ýÉÆ ‡´ÉtÖ±•ôiÉÉ **4**
ºÉÖÆnù®ú{ÉhÉÉSÉÒ ºÉɨªÉiÉÉ * EòÉªÉ ´ÉhÉÚÈ iÉä {ÉÉ´Éä +ÉiÉÉÆ * iÉÖEòªÉɤÉÆvÉÖ ¨½hÉä ®úä +SªÉÖiÉÉ *
vÉx©É iÉä ¨ÉÉiÉɇ{ÉiÉÉ |ɸɴɕôÒ **5**
667
BEò ¨ÉÉMÉhÉå ¼þ·ÉÒEäò„ÉÒ * ‡SÉkÉ tÉ´Éå ¸ÉÉÆMÉiÉÉå ´ÉSÉxÉɸÉÒ * ¨ÉVÉ +ÆiÉ®ú iÉÖZ©ÉÉ
SÉ®úhÉɺÉÒ * xÉ {Éb÷ä BäºÉÒ EÞò{ÉÉ Eò®úÓ **1**
xÉEòÉä nùÖVÉÒ ¤ÉÖ‡rù +ÉhÉÒEò * ‡®ú‡rù‡¸ÉrùÒ {É®ú•ôÉäEò * iÉÚÆ ¸´ÉɨÉÒ ¨ÉÒ ¸Éä´ÉEò *
JÉÆb÷hÉÉ xÉEòÉä Eò°üÆ BäºÉÒ **vÉÞ**
¨ÉxÉÉ ©Éä<Ç•ô iÉÉä VÉx¨É nùä<È * ¦É•ôiÉä EÖò³ýÓ ¦É•ôiÉä `öÉ©ÉÓ * iÉå ¨ÉÒ ¸ÉÉÆEòb÷å PÉÉ•ôÒiÉ
xÉɽþÓ * ¾þnùªÉÓ½þÖxÉÓ iÉÚÆ xÉ ´ÉVÉå **2**

Page 190 of 1252

<iÉÖ•ôå Eò®úÓ ¦É•ôi©ÉÉ {É®úÒ * ¦É•ôi©ÉÉ ¦ÉÉ´Éå iÉÖZÉå uùÉ®úÓ * ®úÉ»þäxÉ nùÉ¸É »þÉä>ð‡xÉ
EòɨÉÉ®úÒ * ´ÉnùÉä ´ÉèJÉ®úÒ ‡xÉi©É xÉÉ¨É **3**
xÉEòÉä ‡´ÉSÉÉ°üÆ nùָɮúå +ÉiÉÉÆ * „É®úhÉ +É•ôÉå VÉÒ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉÉ * iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ ¨»hÉä ®úä
+SªÉÖiÉÉ * +ɽþä‡¸É iÉÚÆ nùÉiÉÉ nùÉxÉ„ÉÚ®ú **4**
668
Eò<È nùäJÉiÉÉÆ »þÉä<ÇxÉ b÷Éä³ýÓ * ¸ÉEò³ýÉÆ ¦ÉÚiÉÓ ¨ÉÚ‡iÉÇ ¸ÉÉƴɳýÒ* VÉÒ´ÉÉ xÉÉÆ´É ¦ÉÚ¨ÉÆb÷³ýÓ *
VɳýÓ ºlɳýÓ Eòɹ`öÓ {ÉɹÉÉhÉÓ **1**
Bä¸ÉÉ EÞò{ÉÉ Eò®úÒ•ô xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * VÉÒ´É VÉMÉÉSÉÉ »þÉä<ÇxÉ * |Éä¨É¸ÉÉMÉ®úÓ ¤ÉÖb÷<ÇxÉ * »þÉä<Ç•ô
ºxÉÉxÉ +xÉÖiÉÉ{ÉÓ **vÉÞ**
Bä¸ÉÉ Eò<È ©Éä<ÇxÉ nùè´ÉÉ¸É * où„©É xÉɸÉÉä‡xÉ VÉÉ<Ç•ô +É¸É * ¸ÉnùÉ ¸ÉÆiÉSÉ®úhÉÓ nùä»þÉSÉÉ
´ÉÉ¸É * ¸Éä´ÉÒxÉ „Éä·É vÉhÉÒ´É®úÒ **2**
Eò<È xɴɸÉÉ ©ÉäiÉÒ•ô +ÆEÖò®ú * ¸ÉÖJÉÉ xÉÉ»þÓ¸ÉÉ »þÉä<Ç•ô {ÉÉ®ú * +¨ÉÞiÉ iÉå {ÉÞl´ÉÒVɳý
ºÉÉMÉ®ú * ´ÉɽþÉiÉÒ {ÉÚ®ú +ÉxÉÆnùÉSÉä **3**
|ɸÉzÉ nù©ÉÉ IɨÉÉ „ÉÉƇiÉ * Eò<È xɴɇ´ÉvÉÉ »þÉä<Ç•ô ¦É‡Hò * ¦ÉÉäMÉÒxÉ ´Éè®úÉM©É¸ÉÆ{ɇkÉ *
¨ÉxÉÉä®úlÉ Eò³ýiÉÒ iÉ<È {ÉÖ®ú•ôä **4**
iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ ¨»hÉä ¸ÉÉÆMÉ * xÉ´»þä iÉÖVɇ´ÉhÉ ‡xÉ®ú¸ÉäxÉÉ {ÉÉÆMÉ * ¨»hÉÉä‡xÉ PÉÉiÉ•ôå ¸ÉÉ·]õÉÆMÉ
* {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ ´É®úÒ SÉ®úhÉÉ **5**
669
iÉÚÆ ¤É‡³ý©ÉÉ ‡„É®úÉä¨ÉhÉÒ * +É»þä‡¸É ¨ÉÉVÉÒ ©Éä ‡jɦÉÖ´ÉxÉÓ * ‡®úPÉÉ•ôÉå {ÉÉ`öÒ iÉÖZÉÒ
¨»hÉ=xÉÒ * +ÉiÉÉÆ Eò®úÒxÉ ¨ÉÒ +¸Éä•ô iÉå **1**
iÉÚÆ nùä´ÉÉ |ÉiÉÉ{ɇnùxÉEò®ú * ¸ÉÖ®úÉ +¸ÉÖ®úÉÆSÉÉ ¸ÉÖ®ú * ¨É½þÉ´ÉÒ®úÉÆ ´ÉÒ®ú vÉxÉÖvÉÇ®ú * ¨ÉÒ iÉÉå
{Éɨɮú EòÉªÉ iÉälÉå **vÉÞ**
EÞò{ÉÉʸÉvÉÖ nùÒxÉ´Éi¸É•ô * ¡òÉä‡b÷•ôÒ nùä´ÉÉSÉÒ ¤ÉÆnù„Éɳý * ¸ÉÆ»þÉ°ü‡xÉ ®úÉIɸÉnù³ý *
„É®úhÉÉMÉiÉ ®úÉVÉÓ ¸lÉɇ{É•ôÉ **2**
={ÉEò¨ÉÇ Eò®úÉ´ÉÉ ¤É½þÖiÉ * iÉ®úÒ iÉÚÆ VÉÉhɺÉÒ vɨÉÇxÉÒiÉ * =‡SÉiÉ EòÉ©É iÉå +xÉÖ‡SÉiÉ *
®úÉJÉå „É®úhÉÉMÉiÉ +É•ôÉå +ÉiÉÉÆ **3**
‡EòiÉÒ ¨©ÉÉÆ EòÉ©É ‡´ÉxÉ´ÉÉ´Éå * „É®úhÉ +É•ôÉå VÉÒ´Éå ¦ÉÉ´Éå * iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ ¨»hÉä Eò®úÉ´Éå *
IÉä¨É +´ÉPÉå ªÉähÉå Eòɳýå **4**

Page 191 of 1252

670
nùä´ÉÉ ¨ÉÒ SÉÉÆb÷ɳý SÉÉÆb÷ɳý * ¨»hÉiÉÉÆ •ôÉMÉiÉÉ»þä ´Éä³ý * xɺÉä {ÉɽþÉiÉÉÆ ¦ÉÚ¨ÉÆb÷³ý *
BäºÉÉ +¨ÉÆMɳý Jɳý nùֺɮúÉ **1**
VÉx¨ÉÉ ={ÉVɇ•ô©ÉÉ{ÉɸÉÖxÉÒ * +¸Éi©É Eò¨ÉÇ iÉå +ZÉÖxÉÒ * ¸Éi©É +ÉSÉ®úhÉ xÉähÉå ¸´É{xÉÓ
* ‡xÉJɳý JÉÉhÉÒ +´ÉMÉÖhÉÉÆSÉÒ **2**
¦É‡Hò nù©ÉÉ +lÉ´ÉÉ EòlÉÉ* EòÉxÉÓ xÉ ¸ÉÉ»þ´Éä ´ÉÉiÉÉÇ * +JÉÆb÷ ‡´É·É©ÉÉÆSÉÒ ´ÉälÉÉ * +vɨÉ
{ÉÖ®úiÉÉ +vɨÉɽþÖxÉÒ **3**
EòÉ¨É GòÉävÉ nùÆ¦É +½þÆEòÉ®ú * MÉ´ÉÇ iÉÉ`öÉ ¨Énù ¨ÉiºÉ®ú * ªÉÉÆSÉå iÉ®úÒ ¨Éɽþä®úPÉ®ú *
{É®ú={ÉEòÉ®ú ´Éè®úÒ iÉèºÉÉ **4**
ÊxÉnùÉ uùä·É PÉÉiÉ ‡´É…ÉÉ¸É * Eò‡®úiÉÉÆ xÉÉ»þÓ Eäò•ôÉ +ɳý¸É * Eò°üÆ xÉ©Éä iÉä Eäò•ôä
¸ÉÆiÉ={É»þÉ¸É * +¦ÉIÉ iÉå »þÒ ¦É‡IÉ•ôå **5**
{Éɇ³ý•ôå xÉÉ»þÓ ‡{ÉiÉÞ´ÉSÉxÉ* ¸ÉnùÉ {É®úuùÉ®úÓ {É®úvÉxÉÓ v©ÉÉxÉ * ¤ÉÉä•ôÉå xÉ©Éä PÉb÷•ôå Bä¸Éå
+xÉÉ䇴ÉxÉ * nùɸÉÒMɨÉxÉ +ɇnùEò°üxÉÒ **6**
EòÉ©ÉɨÉxÉå ´ÉÉSÉÉ<Ƈpù©ÉÉÆ„ÉÓ * ¸ÉEò³ý {ÉÉ{ÉÉÆSÉÒ SÉ ®úÉ„ÉÒ * iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ ¨»hÉä B䇸ɩÉɸÉÒ
* +É•ôÉå ¼þ·ÉÒEäò„ÉÒ iÉÖVÉ „É®úhÉ **7**
671
EòÉ©É EòÉ©É Eò‡®úiÉÉå ©ÉÉ ¨ÉxÉÉ * {É®úÒ xÉÉ<Eäò xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ * Eò°üÆ xÉ©Éä i©ÉÉSÉÒ Eò®úÒ
‡´É´ÉÆSÉxÉÉ * {ÉiÉxÉÉ xÉä>ðÆ +Énù‡®ú•ôå **1**
¦É•ô‡iÉ©Éä ¸É´Éå vÉÉÆ´Éä ¸Éè®úÉ]õ * ´ÉÉ]õ +Éb÷´ÉÉ]õ nù®úä nù®úEÖò]õ * xÉ ‡´ÉSÉÉ®úÒ EÖòb÷å EòÉÆ»þÓ
Eò{É]õ * PÉÉiÉ ¤É³ýEò]õ ¨ÉÉƇb÷©Éä•ôÉ **2**
xÉ {ÉÖ®úiÉÒ §É¨ÉhÉÉ nùÉ»þÒ ‡nù„ÉÉ * ¸É{iÉ »þÒ {ÉÉiÉɳý +ÉEòÉ„ÉÉ * PÉÉ•ôÒ =b÷Ò ¤É³ýå ‡SÉ
nùäJÉÉä‡xÉ ¡òÉƸÉÉ * Eäò•ôÉå ©ÉÉ nùä„ÉÉ {ÉÉ»þÖhÉÉ **3**
SÉäiÉ´ÉÚ‡xÉ <Ƈpù©Éå ¸ÉEò³ý* +É„ÉÉ iÉÞ·hÉÉ Eò±{ÉxÉÉ EòÉ¨É GòÉävÉ Eòɳý * nùÖ®úɇ´É•ôÒ „ÉÖrù
¤ÉÖ‡rù Eäò•ôÒ ®úɳý * Bä¸Éå SÉÉÆb÷ɳý +‡xÉ´ÉÉ®ú »þå **4**
+ÉiÉÉÆ EòÉ©É Bä¸Éå Eò®úÉ´Éå ©ÉɸÉÒ * ¤É»þÖ VÉɇSÉ•ôÉå Eäò•ôÉå EòɸÉɇ´É¸ÉÒ * iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ
¨»hÉä ¼þ·ÉÒEäò„ÉÒ * vÉÉÆ´É ¨ÉVÉ Bä¸ÉÒ {É®úÒ VÉÉ•ôÒ **5**
xÉÉ]õÉSÉä +¦ÉÆMÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ 63
-----------------------672

Page 192 of 1252

EòÉªÉ JÉÉ´Éå +ÉiÉÉÆ EòÉähÉÒEòb÷ä VÉÉ´Éå * MÉÉÆ´ÉÉÆiÉ ®úɽþÉ´Éå EòÉähªÉÉ ¤É³ýå **1**
EòÉä{É•ôÉ {ÉÉ]õÒ•ô MÉÉÆ´ÉSÉä »þä •ôÉäEò * +ÉiÉÉÆ PÉÉ•ôÒ ¦ÉÒEò EòÉähÉ ¨ÉVÉ **vÉÞ**
+ÉiÉÉÆ ©ÉähÉå SÉ´ÉÒ ¸ÉÉƇb÷•ôÒ ¨»hÉiÉÒ * ‡xÉ´ÉÉb÷É Eò‡®úiÉÒ ‡nù´ÉÉhÉÉÆiÉ **2**
¦É±©ÉÉ •ôÉäEòÓ ©ÉÉ¸É ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôÒ ¨ÉÉiÉ * Eäò•ôÉ ¨ÉÉZÉÉ PÉÉiÉ nùÖ¤ÉdzýÉSÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉÉSÉÉ ¸ÉÆMÉ xÉ´»þä ¦É•ôÉ * „ÉÉävÉÒiÉ ‡´Éaö•ôÉ VÉÉ>ðÆ +ÉiÉÉÆ **4**
673
ºÉÆiÉ ¨ÉÉMÉä {ÉÉhÉÒ xÉänùÒ BEò SÉÚ³ý * nùɺÉÒºÉ +ÉÆPÉÉä³ý `öä´ÉÒ {ÉÉhÉÒ **1**
¸ÉÆiÉɸÉÒ nùäJÉÉäxÉÒ »þÉä©É {ÉÉ`ö¨ÉÉä®úÉ * nùɸÉÒ‡SÉ©ÉÉ {ÉÉä®úÉ SÉÖƤÉxÉ nùäiÉÉä **vÉÞ**
¸ÉÆiÉɸÉÒ nùäJÉÉä‡xÉ Eò‡®úiÉÉä fø´Éɲ©ÉÉ * ¦ÉÉ´Éå vÉÖiÉÉä SÉÉ䲩ÉÉ nùɸÉÒ‡SÉ©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä i©ÉÉS©ÉÉ iÉÉåb÷É´É®úÒ lÉÖÆEòÉ * VÉÉiÉÉä ©É¨É•ôÉäEòÉ ¦ÉÉäMÉÉ´É©ÉÉ **3**
674
BEò |Éä¨ÉMÉÖVÉ BäEåò VÉMÉVÉä`öÒ * +É`ö´É•ôÒ MÉÉä·]õÒ ¸ÉÉÆMÉiɸÉå **1**
BEò ¨ÉÞMÉ nùÉäx»þÒ {ÉÉb÷¸ÉÉƸɇ»þiÉ * +ÉxÉÆnùå SÉ®úiÉ »þÉäiÉÒ ´ÉxÉÒ **vÉÞ**
+´É‡SÉiÉÉ iÉälÉå {ÉÉ®úvÉÒ {ÉÉ´É•ôÉ * PÉä>ð‡xÉ©ÉÉÆ +É•ôÉ …ÉÉxÉå nùÉäx»þÒ **2**
BEòÒEòb÷ä i©ÉÉhÉå ‡Sɇ®ú±©ÉÉ ´ÉÉPÉÖ®úÉ * `ö䇴ɕôå …ÉÉxÉ{ÉÖjÉÉ BEòÒEòb÷ä **3**
BEòÒEòb÷ä iÉähÉå ´ÉÉähÉ´ÉÉ •ôɇ´É•ôÉ * +É{ÉhÉ ®úɇ»þ•ôÉ BEòÒEòb÷ä **4**
SÉ»þÚÆEòb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÞMÉå ´Éä‡fø©Éä•ôÓ * ¸¨É®úÉå iÉå •ôÉMÉ•ôÓ xÉÉ¨É iÉÖZÉå **5**
®úɨÉÉ EÞò·hÉÉ »þ®úÒ MÉÉäÊ´ÉnùÉ Eäò„É´ÉÉ * nùä´ÉɇSÉ©ÉÉ nùä´ÉÉ {ÉÉ´Éå +ÉiÉÉÆ **6**
EòÉähÉ ®úIÉÒ +ÉiÉÉÆ B䇸ɩÉä ¸ÉÆEò]õÓ * ¤ÉÉ{ÉÉ VÉMÉVÉä`öÒ iÉÖVɇ´ÉhÉ **7**
+É<EòÉä‡xÉ iÉÖ¨»Ò iÉ©ÉÉÆSÉÓ ´ÉSÉxÉå * EÞò{ÉÉ+ÆiÉ&Eò®úhÉå Eò³ý´É‡³ý•ôÉÆ **8**
+ÉYÉÉ iÉ©Éä EòɳýÓ Eäò•ôÒ {ÉVÉÇx©ÉɸÉÒ * ´ÉäMÉÓ {ÉÉ´ÉEòɸÉÒ ‡´ÉZÉ´ÉÉ´Éå **9**
¸É¸Éå BEò iÉälÉå =`ö´ÉÖxÉÒ {ɳý‡´É•ôå * iÉ©ÉÉ {ÉÉ`öÓ MÉä•ôÒ …ÉÉxÉå nùÉäx»þÒ **10**
¨ÉÞMÉå SɨÉEòÉäxÉÒ ¸Éi´É®ú SÉÉ•ô•ôÓ * MÉÉäÊ´Énùå ®ú‡IÉ•ôÓ ¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **11**
BäºÉÉ iÉÚÆ EÞò{ÉɳýÖ nù©ÉɳýÖ +É»þä¸ÉÒ * +É{ÉÖ±©ÉÉ ¦ÉHòÉƸÉÒ VÉÒ´É•ôMÉ **12**
BäºÉÒ iÉÖZÉÒ EòÒiÉÔ VÉÒ´ÉÓ +É´Éb÷iÉÒ * ®úJÉÖ¨ÉÉ<ÇSªÉÉ {ÉiÉÒ iÉÖEòÉ ¨½hÉä **13**
675
+É„ÉɤÉrù ´ÉHòÉ * vÉÉEò ¶ÉÉäiÉ©ÉÉS©ÉÉ ‡SÉkÉÉ **1**
´ÉÉÆ©ÉÉÆ MÉä•ôå iÉå ¦ÉVÉxÉ * =¦É©ÉiÉÉÆ •ôÉä¦ÉÒ ¨ÉxÉ **vÉÞ**

Page 193 of 1252

¤É‡»þ¨ÉÖÇJÉ BEäò `öÉ©ÉÓ * iÉè¸Éå VÉÉ•ôå iÉ©ÉÉ nùÉä»þÓ **2**
¨ÉÉ{É iÉè¸ÉÒ MÉÉähÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡®úiÉÓ nùÉäx»þÒ **3**
676
‡´Éaö•ôÉ ®úä iÉÚÆ =nùÉ®úÉSÉÉ ®úÉ´É * ‡´Éaö•ôÉ iÉÚÆ VÉÒ´É ©ÉÉ VÉMÉÉSÉÉ **1**
‡´Éaö•ôÉ ®úä iÉÚÆ =nùÉ®úÉSÉÒ ®úɸÉÒ * ‡´Éaö•ôÉ iÉÖVÉ{ÉÉ„ÉÓ ¸ÉEò³ý‡¸ÉrùÒ **vÉÞ**
‡´Éaö•ôÉ ®úä iÉÖZÉå xÉÉ¨É ¤É»þÖ MÉÉäb÷ * ‡´Éaö•ôÉ ®úä EòÉäb÷ {ÉÖ®ú‡´É¸ÉÒ **2**
‡´Éaö•ôÉ ®úä iÉÖZÉå ¶ÉÒ¨ÉÖJÉ SÉÉÆMÉ•ôå * ‡´Éaö•ôÉ •ôÉMÉ•ôå v©ÉÉxÉ ¨ÉxÉÓ **3**
‡´Éaö•ôÉ ®úä ´ÉÉSÉä ¤ÉÉä•ôÉ ¤É»þÖ®ú¸É * ‡´Éaö•ôÉ ®úä ¸ÉÉ¸É PÉäiÉ•ôÉ VÉÒ´Éå **4**
‡´Éaö•ôÉ ®úä „ÉÉäEò Eò®úÒiɸÉä iÉÖEòÉ * ‡´Éaö•ôÉ iÉÚÆ ©Éä EòÉÆ ZÉb÷Eò®úÒ **5**
677
¤Éɇ»þ®ú {ɇb÷•ôÉå +É{ÉÖ±©ÉÉ EòiÉÇ´©Éå * ¸ÉƸÉÉ®úɇ¸É VÉÒ´Éå ´Éä]õɇ³ý•ôÉå **1**
BEòɨÉv©Éå BEò xÉÉ»þÓ ‡¨É³ýÉå ©ÉäiÉ * iÉÉEò xÉ´ÉxÉÒiÉ ‡xÉ´Éb÷Ò•ôå **vÉÞ**
VÉÉ•ôÓ nùÉäxÉÒ xÉɨÉå BEòÉ ‡SÉ ¨ÉlÉxÉÓ * nùָɇ®ú©ÉÉ MÉÖhÉÓ ´ÉäMɳýÉ•ôÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÉJɇ´É±©ÉÉ ¨ÉÖHòÉ¡ò³ýÓ * Ê„É{É•ôä ‡SÉ ¸´É¸lɳýÓ JÉÖÆ]õ‡•ô©ÉÉ **3**
678
¤É®ú´ÉÉ ¤É®ú´ÉÉ ¤É®ú´ÉÉ ®úä nùä´ÉÉ iÉÚÆ * VÉÒ´ÉɽþÚxÉÒ +É´Éb÷ºÉÒ VÉÒ´ÉÉ ®úä nùä´ÉÉ iÉÚÆ **1**
{ÉÉ»þÉiÉÉÆ ´ÉnùxÉ ¸ÉÆiÉÖ·]õ •ôÉäSÉxÉ * VÉÉ•ôä +É<EòiÉÉÆ MÉÖhÉ ¶É´ÉhÉ ®úä nùä´ÉÉ **vÉÞ**
+·]õè +ÆMÉå iÉxÉÖ ‡jɇ´ÉvÉ iÉÉ{É MÉä•ôÉ ¸ÉÒhÉ * ´É‡hÉÇiÉÉÆ •ôIÉhÉ ®úä nùä´ÉÉ **2**
¨ÉxÉ VÉÉ•ôå =x¨ÉxÉ +xÉÖ{É¨É OÉ»þhÉ * iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ ¨»hÉä ¨É‡»þ¨ÉÉ xÉähÉå ®úä **3**
679
¸ÉÉä•ôÒ´É VÉå ¸ÉÖJÉ +‡iɸÉÖJÉÉ»þÖ‡xÉ * =¦Éå »þå +ÆMÉhÉÓ ´Éè·hÉ´ÉÉÆS©ÉÉ **1**
´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ ¸Éb÷ä SÉÉèEò ®úÆMÉ ¨ÉɳýÉ * xÉÉSÉä iÉÉä ¸ÉÉä»þÉä³ýÉ nùäJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **vÉÞ**
¦ÉÚ·ÉhɨÉƇb÷iÉ ¸ÉnùÉ ¸É´ÉÇEòɳý * ¨ÉÖpùÉ +ɇhÉ ¨Éɳý iÉÖ³ý¸ÉÒ EòÆ`öÓ **2**
xÉɨÉ+ÉäPÉ ¨ÉÖJÉÓ +¨ÉÞiÉÉSÉå ¸ÉÉ®ú * ¨É¸iÉEò {ɇ´ÉjÉ ¸É‡»þiÉ ®úVÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉäIÉ ¦ÉHòɇSÉ©ÉÉ ¨ÉxÉÉ * xÉ©Éä »þÉ ´ÉɸÉxÉÉ i©ÉÉSÉÒ Eò®úÒ **4**
680

Page 194 of 1252

iÉÒlÉç Eäò•ôÓ EòÉä]õÒ´É®úÒ * xÉÉ»þÓ nùä‡JÉ•ôÒ {ÉÆfø®úÒ **1**
VɳýÉä i©ÉÉSÉå V©ÉÉ•ôå{ÉhÉ * xÉ nùäJÉä ‡SÉ ¸É¨ÉSÉ®úhÉ **vÉÞ**
©ÉÉäMÉ ©ÉÉMÉ +xÉÆiÉ Eäò•ôä * xÉÉ»þÓ ¸É¨ÉSÉ®úhÉ nùä‡JÉ•ôä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡´Éaö•ô{ÉÉ©ÉÓ* +xÉÆiÉ iÉÒlÉç Pɇb÷•ôÓ {ÉÉ»þÓ **3**
681
EòÉähÉiÉå EòÉ®úhÉ ®úɇ»þ•ôå ©ÉɨÉÖ³ýå * VÉå ¨©ÉÉÆ iÉÖVÉ ¤É³ýå Eò·]õ´ÉÉ´Éå **1**
xÉɽþÓ VÉÉiÉ VÉÒ´É xÉɽþÓ ½þÉäiÉ »þÉxÉÒ * ¸É»þVÉ iÉå ¨ÉxÉÓ +É`ö´É•ôå **vÉÞ**
xÉɽþÓ EòÉƽþÓ ËSÉiÉÉ ¨É®úiÉÉå ={É´ÉɺÉÒ * +lÉ´ÉÉ iªÉÉ ¨½èºÉÒ MÉÉ<Ç ´½þÉ´ªÉÉ **2**
»þå iÉÉå iÉÖVÉ Eò³ýÉå ©ÉäiɸÉä +ÆiÉ®úÓ * •ôÉJÉhÉÒEò ´É®úÒ ¸ÉÉSÉ ¦ÉÉ´É **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´ÉÉ xÉɇ¸É´ÉÆiÉɸÉÉ`öÓ * {ÉÉ©ÉÉƸɴÉå iÉÖ]õÒ Eò‡®úiÉÒ iÉÖZ©ÉÉ **4**
682
®úɨÉÉ +©ÉÉäv©ÉäS©ÉÉ ®úÉ©ÉÉ * ‡nùxÉÉxÉÉlÉÉ ®úä ¸ÉJÉ©ÉÉ **1**
{ÉÉ{É iÉÉ{É ‡´ÉPxÉ »þ®úÓ * ‡nùxÉÉxÉÉlÉÉ ¸ÉÖJÉ Eò®úÓ **vÉÞ**
‡¦É•ô]õÒ‡SÉ©ÉÉ ®úä =‡SUô·]õÉ * ¸´ÉÒEòɇ®ú¸ÉÒ ®úä iÉÚÆ §É·]õÉ **2**
¨ÉÒ iÉÉå ¸É•ôMÉÒSÉå ¨ÉÚ•ô * iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÚ ¸ÉJÉÉä•ô **3**
683
iÉÖVÉ´É®úÒ VªÉÉSÉå ¨ÉxÉ * nù¯û¹ÉhÉ nùä iªÉÉSÉå **1**
Eèò¸ÉÉ VÉÉiÉÒ „ÉÖrù ¦ÉÉ´É * »þÉiÉ {ÉÉ´É xÉÉ ´ÉÞkÉÒ **vÉÞ**
+´É‡PÉ©ÉÉÆSÉÉ Eò°ü‡xÉ ¨Éä³ýÉ * iÉÖVÉ b÷Éä³ýÉÆ ®úÉä‡JÉ•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖVÉ +Éb÷ * •ô{ÉÉä‡xÉ EòÉäb÷ nùÉ´ÉÓ nùä´ÉÉ **3**
684
‡´É…É´©ÉÉ{ÉÒ ¨ÉÉ©ÉÉ * ‡iÉhÉå ZÉÉEÖò‡³ý•ôå UôÉ©ÉÉ **1**
¸Éi©É MÉä•ôå ¦ÉÉ䲩ÉÉ´ÉÉ®úÒ * +‡´ÉtäSÉÒ SÉÉ•ôÒ lÉÉä®úÒ **vÉÞ**
+É{ÉÖ•ôå ‡SÉ ¨ÉxÉ * Eò®ú´ÉÒ +É{ÉhÉÉÆ ¤ÉÆvÉxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ * iÉÖ¨½Ò EòÉäb÷Ó ½þÓ =MÉ´ÉÉ **3**
685

Page 195 of 1252

{ÉÉä]õÓ VÉx¨ÉiÉÒ ®úÉäMÉ * iɇ®ú EòÉÆ ¨»hÉÉ´Éä +É{iÉ´ÉMÉÇ **1**
®úÉxÉÓ ´É¸ÉiÉÒ +Éè·ÉvÉÒ * iɇ®ú EòÉÆ ¨»hÉÉ´©ÉÉ ‡xÉ{É®úÉvÉÒ **2**
iÉè¸Éå „É®úÒ®úÉSÉå xÉÉiÉå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸É´ÉÇ +É{iÉå **3**
686
xÉ´»þä „É¤nù BEò nùä„ÉÒ * ¸ÉÉÆb÷Ò MÉ´É„ÉÒ EòÉähÉÉ•ôÉ **1**
VÉÉ•ôÒ ¨ÉÉZÉÒ ´ÉèJÉ®úÒ * ‡´É…ÉƦɮúÒ ´©ÉÉ{ÉEò **vÉÞ**
¨ÉÉäEò‡•ô•ôå VÉÉ´Éå ¤ÉÉhÉå* ¦ÉÉiÉÉ VÉähÉä ´ÉÉ<•ôå **2**
+ÉiÉÉÆ ©ÉälÉå EèòSÉÉ iÉÖEòÉ * ¤ÉÉä•ôä ‡¸ÉEòÉ ¸´ÉɨÉÒSÉÉ **3**
687
MÉÉ©ÉxÉÉSÉä ®úÆMÉÓ * „ɇHò +nÂù¦ÉÖiÉ »þä +ÆMÉÓ **1**
½þå iÉÉå nùähÉå iÉÖ¨ÉSÉå nùä´ÉÉ * P©ÉÉ´ÉÒ +JÉƇb÷iÉ ¸Éä´ÉÉ **vÉÞ**
+ÆMÉÓ |Éä¨ÉÉSÉå ¦É®úiÉå * xÉɽþÓ =iÉÉ®ú SÉføiÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´ÉÉhÉÒ * xÉÉ¨É +¨ÉÞiÉÉSÉÒ JÉÉhÉÒ **3**
688
¨ÉÉ{É ¨»hÉä ¨ÉÒ ¨É‡´ÉiÉå * ¦É®úÒ vÉhÉÒ `öä´ÉÒ ‡®úiÉå **1**
nùä´ÉÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ xÉEòÉä * ¨ÉÉZÉä`öÉ©ÉÓ nùä>ðÆ ºÉEòÉå **vÉÞ**
nùä„ÉÒ SÉÉ•ôä ‡¸ÉEòÉ * ‡®úiÉå EòÉähÉ •ôäJÉÒ ®úÆEòÉ **2**
½þÉiÉÓ ºÉÚjÉnùÉä®úÒ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä iªÉÉSÉÒ lÉÉä®úÒ **3**
689
EòÉähÉ ¸ÉÉÆMÉÉ©ÉÉ¸É * MÉä•ôå »þÉäiÉå nùä„ÉÉänùä„É **1**
xÉä•ôå ´ÉɆ©ÉÉ »þÉiÉÓ ¨ÉÉ{É * ¸É¨ÉlÉÇ iÉÉä ¨ÉÉZÉÉ ¤ÉÉ{É **vÉÞ**
EòÉähÉÉSÉÒ »þä ¸ÉkÉÉ* VÉÉ•ôÒ ´ÉÉSÉÉ ´Énù‡´ÉiÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉÉ ‡xÉ‚SÉ©Éå * ¨ÉÉZÉå ‡xÉ®ú¸É•ôå ¦É©É **3**
690
¸ÉEò‡³ýEòÉÆS©ÉÉ {ÉÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉZÉÒ ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ * ¨É¸iÉEò SÉ®úhÉÓ `öä´ÉÒiɸÉå **1**
+½þÉä ¸ÉÉäiÉä ´ÉHäò ºÉEò³ý ½þÒ VÉxÉ * ¤É®úå {ÉÉ®úJÉÖxÉ ¤ÉÉÆvÉÉ MÉÉÆ`öÒ **vÉÞ**

Page 196 of 1252

¡òÉä‡b÷•ôå ¦ÉÉÆb÷É®ú vÉx©ÉÉSÉÉ »þÉ ¨ÉÉ•ô * ¨ÉÒ iÉÆ´É »þɨÉÉ•ô ¦ÉÉ®ú´ÉÉ»þÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä SÉÉ•ôÒ VÉÉ•ôÒ SÉ»þÚÆ nùä„ÉÒ * =iÉ®ú•ôÉ Eò¸ÉÓ JÉ®úÉ ¨ÉÉ•ô **3**
691
EòÉähÉ i©ÉÉSÉÉ {ÉÉ®ú {ÉÉ´É•ôÉ vÉÖƇb÷iÉÉÆ * {ÉÖføå ‡´ÉSÉɇ®úiÉÉÆ ‡´É…ÉƦɮúÉ **1**
+hÉÖ®úähÉÖ ¸ÉÚI¨É¸lÉÚ³ýÉ {ÉÉ®ú xÉÉ»þÓ * ¶ÉÖiÉÒ xÉäiÉÒ i©ÉÉ »þÒ JÉÖÆ]õ‡•ô©ÉÉ **vÉÞ**
¡ò³ýÉÆiÉ EòÒ]õEò ©Éä´Éføå +ÉEòÉ„É * Bä¸ÉÓ iɯû´É®úÉ¸É +xÉäEò ‡EòiÉÒ **2**
nùɇ´É•ôå +xÉÆiÉå +VÉÖÇxÉɇ¸É {ÉÉä]õÓ * +ÉhÉÒEò i©ÉÉ ¸ÉÞ‡·]õ EÞò·hÉ•ôÉäEò **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä •ôÉMÉÉ ¸ÉÆiÉÉƇSÉ©Éä EòɸÉä * `öÉ´É PÉäiÉÉÆ Eèò¸Éä ´ÉÉÆSÉÉ VÉÒ´Éå **4**
692
VÉå VÉå EòÉÆ»þÒ Eò‡®úiÉÉå nùä´ÉÉ * iÉå iÉå ¸Éä´ÉÉ ¸É¨É{Éç **1**
¦Éänù xÉɽþÓ ºÉ´ÉÉÇi¨ÉxÉÉ * xÉÉ®úɪÉhÉÉ iÉÖVÉ ¨ÉVÉ **vÉÞ**
+ɨ»Ò nùÖVÉå xÉähÉÉå EòÉähÉÉ* »þå ‡SÉ ¨ÉxÉÉ ¨ÉxÉ ¸ÉÉIÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉMÉzÉÉlÉÉ * ½þå +xªÉlÉÉ xÉ´½þä EòÓ **3**
693
¸iÉÖ‡iÉ Eò°üÆ iÉ®úÒ xÉ´»þä ‡SÉ ©ÉÉ ´ÉänùÉ * iÉälÉå ¨ÉÉZÉÉ vÉÆnùÉ EòÉähÉÒEòb÷ä **1**
{É®úÒ »þä ´ÉèJÉ®úÒ MÉÉäb÷É´É•ôÒ ¸ÉÖJÉå * ®ú¸ÉxÉÉ ®ú¸É ¨ÉÖJÉå <SUôÒiɸÉä **vÉÞ**
°ü{É ´ÉhÉÉǴɪÉÉ EòÉä`öå {ÉÖ®úä ¨ÉiÉÒ * ®úÉä¨ÉÓ ½þÉäiÉÒ VÉÉiÉÒ ¥É¨½ÉÆb÷å ½þÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÚÆ Bä¸ÉÉ BEò ¸ÉÉSÉÉ * Bä¸ÉÒ iÉÆ´É ´ÉÉSÉÉ VÉÉ•ôÒ xÉÉ»þÓ **3**
694
iÉÖVÉ ´ÉhÉÔ Bä¸ÉÉ iÉÖVÉ ‡´ÉhÉ xÉÉ»þÓ * nùÖVÉÉ EòÉähÉÒ iÉÒ»þÓ ‡jɦÉÖ´ÉxÉÓ **1**
¸É»þ¹É¨ÉÖJÉå „Éä·É ‡¸ÉhÉ•ôÉ ¤ÉÉ{ÉÖb÷É * ‡SÉ®ú‡•ô©ÉÉ vÉb÷É ‡VÉ´»þÉ i©ÉÉS©ÉÉ **vÉÞ**
+´©ÉHòÉ +•ôIÉÉ +{ÉÉ®úÉ +xÉÆiÉÉ * ‡xÉMÉÖÇhÉÉ ¸É‡SÉnù xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ **2**
°ü{É xÉÉ¨É PÉäºÉÒ +É{ÉÖ±ªÉÉ º´É<SUôÉ * ½þÉäºÉÒ ¦ÉÉ´É iÉèºÉÉ iªÉÉEòÉ®úhÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉ®úÒ nùɇ´É¸ÉÒ +É{ÉhÉÉ * iɇ®ú SÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ Eò³ýÉå ªÉäºÉÒ **4**
695
{ÉÚ®ú +É•ôÉ +ÉxÉÆnùÉSÉÉ * •ôÉ]õÉ =¸É³ýiÉÒ |Éä¨ÉÉS©ÉÉ **1**

Page 197 of 1252

¤ÉÉÆvÉÚÆ ‡´Éaö•ô¸ÉÉÆMÉb÷Ò * {ÉÉä»þÖ‡xÉ VÉÉ>ðÆ {Éè•ô lÉb÷Ò * +´ÉPÉä VÉxÉ MÉb÷Ò * PÉÉ•ôÉ =b÷Ò
¦ÉÉ<Ç xÉÉä **vÉÞ**
½þå iÉÉå xÉɽþÓ ºÉ´ÉÇEòɳý * +¨ÉÖ{É +¨ÉÞiÉÉÆSÉå Vɳý **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä lÉÉä®úÉ {ÉÖh©Éå * +ÉäPÉ +É•ôÉ {ÉÆlÉå ©ÉähÉå **3**
696
+ÉhÉÒEò nùָɮúå ¨ÉVÉ xÉÉ»þÓ +ÉiÉÉÆ * xÉ䇨ɕôå ©ÉÉ ‡SÉkÉÉ{ÉɸÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ **1**
{ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ ¨ÉxÉÓ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ vªÉÉxÉÓ * VÉÉOÉiÉÓ º´É{xÉÓ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ **vÉÞ**
{ɇb÷•ôå ´É³ýhÉ <Ƈpù©ÉÉÆ ¸ÉEò³ýÉÆ * ¦ÉÉ´É iÉÉä ‡xÉ®úɳýÉ xÉÉ»þÓ nùÖVÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉäjÉÓ Eäò•ôå +Éä³ýJÉhÉ * ¸ÉɇVÉ®úå iÉå v©ÉÉxÉ ‡´É]õä´É®úÒ **3**
697
¨ÉÒ iÉÉå ¸É´ÉǦÉÉ´Éå +xɇvÉEòÉ®úÒ * »þÉä<•ô Eèò¸ÉÒ {É®úÒ xÉähÉÉå nùä´ÉÉ **1**
{ÉÖ®úÉhÉÓSÉä +lÉÇ +ɇhÉiÉÉÆ ¨ÉxÉÉ¸É * »þÉä©É EòɺÉÉ´ÉÒºÉ VÉÒ´É ¨ÉÉZÉÉ **vÉÞ**
<Ƈpù©ÉÉÆSÉÓ +ɨ»Ò {ÉÉƇMÉ•ôÉå +ƇEòiÉå * i©ÉÉÆSÉä ®úÆMÉÓ ‡SÉkÉ ®úÆMÉ•ôå¸Éä **2**
BEòÉSÉå ½þÒ ¨ÉVÉ xÉ PÉb÷ä nù¨ÉxÉ * +´ÉPÉÓ xÉä¨ÉÚxÉ EèòºÉÓ ®úÉJÉÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ iÉÉ®úÓ {ÉÆfø®úÒ®úÉ©ÉÉ * xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ MÉä•ôÉå nùÉºÉ **4**
698
•ôIÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ ©ÉÉäMÉÒ {ÉÉ»þÉiÉÒ +ɦÉÉ¸É * iÉå ‡nù¸Éä +ɨ»ÉÆ¸É où·]õÒ{ÉÖføå **1**
Eò®ú nùÉäxÉÒ Eò]õÒ ®úɇ»þ•ôɸÉä =¦ÉÉ * ¸ÉÉƴɳýÒ »þä |ɦÉÉ +ÆMÉEòÉÆiÉÒ **vÉÞ**
´©ÉÉ{ÉÚ‡xÉ ´ÉäMɳýå ®úɇ»þ•ôå¸Éä nùÖ®úÒ * ¸ÉEò³ýÉÆ +ÆiÉ®úÓ ‡xɇ´ÉÇEòÉ®ú **2**
°ü{É xÉÉ»þÓ ®úäJÉÉ xÉÉ¨É »þÒ VÉ©ÉɸÉÒ * +É{ÉÖ•ôÉ ¨ÉÉxɸÉÓ ‡„É´É v©ÉÉ©É **3**
+ÆiÉ xÉÉ»þÓ {ÉÉ®ú ´ÉhÉÉÇ xÉÉ»þÓ lÉÉ®ú * EÖò³ý ©ÉɇiÉ ‡„É®ú »þ¸iÉ {ÉÉnù **4**
+SÉäiÉ SÉäiÉ•ôå ¦ÉHòɇSÉ©ÉÉ ¸ÉÖJÉå * +É{ÉÖ±©ÉÉ EòÉèiÉÖEåò iÉÖEòÉ ¨»hÉä **5**
699
EèòºÉå Eò°üÆ vªÉÉxÉ EèòºÉÉ {ÉɽþÉå iÉÖVÉ * ´É¨ÉÇ nùÉ´ÉÓ ¨ÉVÉ ªÉÉSÉEòɺÉÒ **1**
Eèò¸ÉÒ ¦É‡Hò Eò°üÆ ¸ÉÉÆMÉ iÉÖZÉÒ ¸Éä´ÉÉ * EòÉäh©ÉÉ ¦ÉÉ´Éå nùä´ÉÉ +ÉiÉÖb÷¸ÉÒ **vÉÞ**
Eèò¸ÉÒ EòÒiÉÔ ´ÉÉhÉÚÆ Eèò¸ÉÉ •ôIÉÉ +ÉhÉÚÆ * VÉÉhÉÚÆ »þÉ Eò´ÉhÉ Eèò¸ÉÉ iÉÖVÉ **2**
EèòºÉÉ MÉÉ>ðÆ MÉÒiÉÓ EèòºÉÉ v©ÉÉ>ðÆ ‡SÉkÉÓ * Eèò¸ÉÒ ‡¸lÉiÉÒ ¨ÉiÉÒ nùÉ´ÉÓ ¨ÉVÉ **3**

Page 198 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉè¸Éå nùÉ¸É Eäò•ôå nùä´ÉÉ* iÉè¸Éå »þå +xÉ֦ɴÉÉ +ÉhÉÓ ¨ÉVÉ **4**
700
‡xÉMɨÉÉSÉå ´ÉxÉ * xÉEòÉ „ÉÉävÉÚÆ Eò°üÆ ¸ÉÒhÉ **1**
©ÉÉ ®úä MÉÉ至ý©ÉÉÆSÉä PÉ®úÓ * ¤ÉÉÆvÉ•ôå iÉå nùÉ´Éå ´É®úÒ **vÉÞ**
{ÉÒb÷•ôäiÉÒ §É¨Éå * ´ÉÉ]õ xÉ Eò³ýiÉÉÆ ´É¨Éç **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦ÉÉ®ú * ¨ÉÉlÉÉ ]õÉEòÉ +½þÆEòÉ®ú **3**
701
¨ÉxÉ ´ÉÉä³ýÒ ¨ÉxÉÉ * ¤ÉÖ‡rù ¤ÉÖrùÒ IÉhÉ IÉhÉÉÆ **1**
¨ÉÒ SÉ ¨ÉVÉ ®úÉJÉhÉ VÉÉ•ôÉå * V©ÉÉhÉå iÉälÉå ‡SÉ vɇ®ú•ôÉå **vÉÞ**
VÉå VÉå VÉälÉå =`öÒ* iÉå iÉå iɪÉÉ ½þÉiÉå EÖòÆ]õÒ **2**
¦ÉÉƇVÉ•ôÒ JÉÉÆVÉxÉÒ * iÉÖEòÉ ¸ÉÉIÉ =®ú•ôÉ nùÉäx»þÒ **3**
702
¥É¨» xÉ Ê•ô{Éä i©ÉÉ ¨Éä³ýå * Eò¨ÉÉÇ+Eò¨ÉÉÇ ´ÉäMɳýå **1**
iÉÉä ‡SÉ BEò iÉ©ÉÉ VÉÉhÉä * {ÉÉ´Éä +xÉ֦ɇ´É•ôå JÉÖhÉå **vÉÞ**
„ÉÉäSÉ +„ÉÉèSÉÉSÉä ¸ÉÆvÉÒ * iÉxÉ +ɳýÉ iÉxÉÉ ‡SÉ ¨ÉvÉÓ **2**
{ÉÉ{É{ÉÖhªÉÉÆ xÉɽþÓ `öÉ´É * iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ´É **3**
703
EòÉ©É nù®úÉ Eò®úÒ•ô ´ÉxÉ * ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ xÉÉ»þÓ VÉÆ´É **1**
iÉ®úÒ EòÉªÉ iÉälÉå +ºÉiÉÒ lÉÉäb÷Ó * EòÉªÉ VÉÉäb÷Ò iɪÉÉƺÉÒ **vÉÞ**
‡®úMÉiÉÉÆ vÉÉÆ´ÉÉ {Éå´ÉɨÉv©Éå * VÉÉäb÷ä ‡¸É‡rù iÉä `öɪÉÓ **2**
EòÉ©É ¦É¸¨É Eò®úÒ•ô ®úÉJÉ * +ÆiÉ®ú {ÉÉJÉ xÉÉ»þÓ iÉÉå **3**
´ÉhÉÉÇ+ɶɨÉÉSÉä vɨÉÇ * VÉÉiÉÒ ¶É¨É VÉɇ•ô©ÉÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÉåMÉ {ÉÉ„É * ‡xÉ®ú¸Éä +É¸É iÉå ‡»þiÉ **5**
704
iÉå »þÓ xÉ´»þä VÉå Eò‡®úiÉÉÆ EòÉÆ»þÓ * v©ÉÉiÉÉÆ v©ÉÉ©ÉÓ iÉå ½þÒ xÉ´½þä **1**
iÉå ½þÒ xÉ´½þä VÉå VÉÉhÉ´ÉÒ VÉxÉÉ * ´ÉÉ]õä ¨ÉxÉÉ iÉå xÉ´½þä **vÉÞ**
jÉÉ¸É ¨ÉɇxÉVÉä EòÉÆ]õɳýÉ * +„ÉÖ¦É ´ÉÉSÉɳýÉ iÉå »þÒ xÉ´»þä **2**

Page 199 of 1252

iÉå ½þÒ xÉ´½þä VÉå ¦ÉÉå´ÉiÉå ¦ÉÉå´Éä * xÉÉMÉ´Éå vÉÉÆ´Éä iÉå ½þÒ xÉ´½þä **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä BEò ‡SÉ +É»þä * ºÉ½þËVÉ {Éɽþå ºÉ½þVÉ **4**
705
¤ÉÉä•ô ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ ´ÉÉ]õä ¸ÉÉä{Éå * Eò®úhÉÒ Eò‡®úiÉÉÆ ]õÒ®ú EòÉÆ{Éä **1**
xÉ´»þä ´Éè®úÉM©É ¸ÉÉä{ÉÉ®úå * ¨ÉVÉ ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ xÉ ´É]õä JÉ®úå **vÉÞ**
‡´É·É JÉÉ´Éå OÉɸÉÉäOÉɸÉÓ * vÉx©É iÉÉä ‡SÉ BEò ¸ÉÉä¸ÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eò°ü‡xÉ nùÉ´ÉÒ * i©ÉÉSÉä {ÉÉ©É ¨ÉÉZÉä VÉÒ´ÉÓ **3**
706
»þÉä<ÇxÉ ‡¦ÉEòÉ®úÒ * {ÉÆfø®úÒSÉÉ ´ÉÉ®úEò®úÒ **1**
»þÉ ‡SÉ ¨ÉÉZÉÉ xÉä¨É vɨÉÇ * +´ÉPÉå ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉå xÉÉ¨É **vÉÞ**
»þä ‡SÉ ¨ÉÉZÉÒ ={ÉɸÉxÉÉ * •ôÉMÉxÉ ¸ÉÆiÉÉÆS©ÉÉ SÉ®úhÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ * Eò®úÒxÉ iÉä ¦ÉÉä³ýÒ ºÉä´ÉÉ **3**
707
¸ÉÉÆ]õ‡´É•ôÉ »þ®úÒ * VÉÓ»þÓ ¼þnù©É¨ÉƇnù®úÓ **1**
i©ÉÉÆSÉÒ ¸É®ú•ôÒ ´Éä®úZÉÉ®ú * VÉÉ•ôÉ ¸É¡ò³ý ´©ÉÉ{ÉÉ®ú **vÉÞ**
»þ®úÒ +É•ôÉ »þÉiÉÉ * ¨ÉMÉ EéòSÉÒ ¦É©É ÊSÉiÉÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þ®úÒ * EòÉÆ»þÓ =®úÉå xÉänùÒ
=®úÒ **3**
708
¨ÉÉäIÉ iÉÖ¨ÉSÉÉ nùä´ÉÉ * iÉÖ¨»Ò nùÖ•ôÇ¦É iÉÉä `öä´ÉÉ **1**
¨ÉVÉ ¦ÉHòÒSÉÒ +É´Éb÷Ò * xÉɽþÓ +ÆiÉ®úÓ iÉä MÉÉäb÷Ò **vÉÞ**
+É{ɱªÉÉ |ÉEòÉ®úÉ * Eò®úÉ VÉiÉxÉ nùÉiÉÉ®úÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦Éä]õÒ * {ÉÖ®úä BEò ‡SÉ „Éä´É]õÓ **3**
709
xÉɨÉ{ÉÉ`ö ¨ÉÖHòÉ¡ò³ýÉÆSªÉÉ +Éä´ÉhÉÒ * »þå ¸ÉÖJÉ ¸ÉMÉÖhÉÓ +‡¦ÉxÉ´É **1**
iÉ®úÒ +ɨ»Ò VÉÉ•ôÉå =nùÉ¸É ‡xÉMÉÖÇhÉÉ * ¦ÉHòÉƇSÉ©ÉÉ ¨ÉxÉÉ ¨ÉÉäIÉ xÉ©Éä **vÉÞ**
tÉ´Éå P©ÉÉ´Éå Bä¸Éå ©ÉälÉå =®úä ¦ÉÉ´É * EòÉ©É `öÉ©ÉÉ `öÉ´É {ÉÖ¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **2**

Page 200 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ +¦É©ÉnùÉxÉ Eò®úÉ * ¨»hÉÉ ‡´É…ÉƦɮúÉ ‡nù•ôå Bä¸Éå **3**
710
¦É´ÉʸÉvÉÚSÉå EòÉ©É EòÉäb÷å * nùÉ´ÉÒ ´ÉÉ]õ SÉÉ•ôä {ÉÖføå **1**
iÉÉ°üÆ ¦É•ôÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ * {ÉÉ©É ‡¦ÉVÉÉå xÉänùÒ +ÆMÉ **vÉÞ**
¨ÉÉMÉå =iɇ®ú•ôå ¤É»þÖiÉ * {Éè•ô ‡iÉ®úÓ ¸ÉÉvÉÖ¸ÉÆiÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôÉMÉ ´ÉäMÉå * VÉÉ>ðÆ iÉ©ÉɇSÉ©ÉÉ ¨ÉÉMÉå **3**
711
xÉɽþÓ ºÉÉVÉiÉ ½þÉä ¨ÉÉä`öÉ * ¨ÉVÉ +³ýÆEòÉ®ú JÉÉä]õÉ **1**
+ºÉå iÉÖ¨ÉSÉÉ ®úVÉ®úähÉ * ºÉÆiÉÉÆ {ÉɪÉÓSÉÒ ´ÉɽþÉhÉ **vÉÞ**
xÉÉ»þÓ ¸´É°ü{ÉÓ +Éä³ýJÉÒ * ¦É‡Hò¦ÉÉ´É Eò®úÓ nùäJÉÓ **2**
xÉÉ»þÓ „ÉÚx©ÉÉEòÉ®úÓ * IÉ®ú +Éä³ýJÉÒ +IÉ®úÓ **3**
xÉÉ»þÓ ‡´É´ÉäEò ªÉÉ `öɪÉÓ * +Éi¨ÉÉ +xÉÉi¨ÉÉ EòÉ<Ç **4**
EòÉƽþÓ xÉ´½þå iÉÖEòÉ * {ÉÉƪÉÉÆ {Éb÷xÉä ½þå BäEòÉ **5**
712
¸Éi©É ¸ÉÉSÉ JÉ®úå * xÉÉ¨É ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉå ¤É®úå **1**
VÉähÉå iÉÖ]õiÉÒ ¤ÉÆvÉxÉå * =¦É©É•ôÉäEòÓ EòÒ‡iÉÇ VÉähÉå **vÉÞ**
¦ÉÉ´É V©ÉÉSÉä MÉÉÆ`öÒ * i©ÉɸÉÒ •ôÉ¦É =`öÉ=`öÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÉä³ýÉ * ÊVÉEÖòÆ VÉÉhÉä Eò‡³ýEòɳýÉ **3**
713
¸Éi©É iÉÉä +É´Éb÷ä * ‡´ÉEò±{ÉÉxÉå ¦ÉÉ´É =b÷ä **1**
+ɨ»Ò iÉÖ¨ÉS©ÉÉ EÞò{ÉÉnùÉxÉå * VÉÉhÉÉå „ÉÖrù ¨ÉÆnù ¸ÉÉäxÉå **vÉÞ**
+É•ôÉ ¦ÉÉäMÉ +ÆMÉÉ* xÉ •ô´ÉÚÆ =¸ÉÒ®ú i©ÉÉ i©ÉÉMÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ * +ÆVÉxÉ iÉä iÉÖZÉÒ ºÉä´ÉÉ **3**
714
Eò®úÉ´Éå ‡SÉÆiÉxÉ * iÉå ‡SÉ ¤É®úå xÉ ¦Éä]õÚxÉ **1**
¤É®ú´ÉÉ +ÆMÉÓ ®úÉ»þä ¦ÉÉ´É * iÉÉä MÉä iÉÉä ‡SÉ VÉÉhÉÉ nùä´É **vÉÞ**

Page 201 of 1252

nù„ÉÇhÉÉSÉÒ =®úÒ * +´É¸lÉÉ ‡SÉ +ÆMÉ vÉ®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉxÉ * iÉälÉå ºÉEò³ý EòÉ®úhÉ **3**
715
VÉå VÉå VÉälÉå {ÉÉ´Éä * iÉå iÉå ºÉ¨É{ÉÉÇ´Éå ºÉä´Éä **1**
¸É»þVÉ {ÉÚVÉÉ ©ÉÉ ‡SÉ xÉÉÆ´Éå * Mɇ³ýiÉ +‡¦É¨ÉÉxÉå ´»þÉ´Éå **vÉÞ**
+´ÉPÉå ¦ÉÉä‡MÉiÉÉÆ MÉÉä¸ÉÉ´ÉÒ* +ÉnùÓ +ɴɸÉÉxÉÓ VÉÒ´ÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡¸ÉhÉ * xÉ vɇ®úiÉÉÆ xÉ´»þä ‡¦ÉzÉ **3**
716
xɺÉä iÉ®úÒ ¨ÉxÉÉä xɺÉÉä * {É®úÒ ´ÉÉSÉä iÉ®úÒ ´ÉºÉÉä **1**
nùä»þ {Éb÷Éä ©ÉÉ ÊSÉiÉxÉå * ‡´Éaö•ôxÉɨɸÉÆEòÒiÉÇxÉå **vÉÞ**
nùƦɇ¸lÉiÉÒ ¦É•ôi©ÉÉ ¦ÉÉ´Éå * ¨ÉVÉ »þ‡®úVÉxÉ ¨»hÉÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eòɳýå iÉ®úÒ * ¨ÉVÉ ¸ÉÉƦÉɳýÒ•ô »þ®úÒ **3**
717
xÉ©Éä VÉ®úÒ EòÉÆ»þÓ * iÉ®úÒ ¦É•ôiÉå ‡SÉ ´ÉÉ»þÓ **1**
¨»hɇ´É±©ÉÉ føÉ¸É * EòÉähÉ xÉ vÉ®úÒ ´Éä`öÒ¸É **vÉÞ**
¸É¨ÉlÉÉÇS©ÉÉ xÉÉÆ´Éå * ¦É•ôiÉè¸Éå ‡´ÉEòÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉkÉÉ * ´É®úÒ +ºÉiÉä ¤É½þÖiÉÉÆ **3**
718
xÉ ºÉÆb÷´Éä +zÉ * ¨ÉVÉ xÉ ºÉä´É´Éä ´ÉxÉ **1**
¨»hÉ=xÉÒ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ * EòÓ´É ¦ÉɇEòiÉÉå Eò¯ûhÉÉ **vÉÞ**
xÉÉ»þÓ +‡vÉEòÉ®ú * EòÉÆ»þÓ PÉÉäEòÉ©ÉÉ +IÉ®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä lÉÉäb÷å * +É©ÉÖ·©É +´ÉPÉå ‡SÉ EòÉäb÷å **3**
719
BEòÉÆSÉÓ =kÉ®úå * MÉÉäb÷ +¨ÉÞiÉ ¨ÉvÉÖ®úå **1**
Bä„ÉÉ nùä´ÉÉS©ÉÉ ‡´É¦ÉÖiÉÒ * ‡¦ÉzÉ |ÉÉ®ú¤vÉÉSÉÒ MÉiÉÒ **vÉÞ**
BEòÉÆSÉÓ ´ÉSÉxÉå * Eòb÷Ö +iªÉÆiÉ iÉÒIÉhÉå **2**

Page 202 of 1252

|ÉEòÉ®úÉSÉå iÉÒxÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eäò•ôå VÉxÉ **3**
720
´ÉSÉxÉå »þÒ xÉÉb÷ * xÉ ¤ÉÉä•ôä iÉå ¨ÉÖEåò JÉÉäb÷ **1**
nùÉä»þÓ ´ÉäMɳýå iÉå ‡»þiÉ * ¤ÉÉä•ôÒ +¤ÉÉä•ôhÉÒ xÉÒiÉ **vÉÞ**
+ÆvÉÉ®ú |ÉEòÉ„ÉÒ * VÉÉ©É ‡nù´É¸É {ÉÉ´Éä ‡xÉ„ÉÒ **2**
¤ÉÒVÉ {ÉÞ‡lÉ´ÉÒS©ÉÉ {ÉÉä]õÓ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÉ´ÉÒ où·]õÒ **3**
721
‡´ÉSÉÉ®úÉ ´ÉÉÆSÉÚxÉ * xÉ {É´ÉÒVÉä ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ **1**
nùä»þ ‡jÉMÉÖhÉÉÆSÉÉ ¤ÉÉÆvÉÉ * ¨ÉÉVÉÒ xÉÉ»þÓ MÉÖhÉ ¸ÉÖnùÉ **vÉÞ**
nùä´ÉɇSÉ©Éä SÉÉb÷ä * nùä´ÉÉ tÉ´Éå VÉå VÉå PÉb÷ä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉäiÉå * ¤É»þÖ MÉÉä¨É]õå =‡SÉiÉå **3**
722
iÉÖ]õä ¦É´É®úÉäMÉ * ¸ÉƇSÉiɇGò©É¨ÉÉhɦÉÉäMÉ **1**
Bä¸Éå ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉå xÉÉ¨É * =SSÉɇ®úiÉÉÆ JÉÆb÷ä VÉx¨É **vÉÞ**
´É¸ÉÉå xÉ ¸ÉEäò {ÉÉ{É * {ɳýä ‡jɇ´ÉvÉ iÉÉä iÉÉ{É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉ©ÉÉ * »þÉä©É nùɸÉÒ •ôÉMÉä {ÉÉ©ÉÉÆ **3**
723
¨ÉÖ¸ÉÉ´É•ôå +ÆMÉ * ®úÆMÉÓ ¨Éä³ý‡´É•ôÉ ®úÆMÉ **1**
BEòÓ BEò oùfø VÉÉ•ôå * ¨ÉÖ³ýÉ +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ +É•ôå **vÉÞ**
¸ÉÉMÉ®úÓ lÉå¤ÉÖb÷É * {ɇb÷±©ÉÉ ‡xÉ´Éb÷ä EòÉäh©ÉÉ ´ÉÉ]õÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉ´Éå * xÉ´½þä VÉÉhÉÉ´Éå ½þå nùä´Éå **3**
724
+xÉÖiÉÉ{Éå nùÉä·É * VÉÉ©É xÉ •ôMÉiÉÉÆ ‡xɇ¨É·É **1**
{ɇ®ú iÉÉä ®úÉ»þä ‡´É¸ÉÉ´É•ôÉ * +ÉnùÓ +´É¸ÉÉxÉÓ ¦É•ôÉ **vÉÞ**
»þå ‡SÉ |Éɩɇ‚SÉiÉ * +xÉÖiÉÉ{ÉÓ x»þÉ©É ‡SÉkÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉ{ÉÉ * ‡„É´ÉÉå xÉ©Éä +xÉÖiÉÉ{ÉÉ **3**

Page 203 of 1252

725
SɽþÚÆ +ɸɨÉÉÆSÉä vɨÉÇ * xÉ ®úÉJÉiÉÉÆ VÉÉäb÷ä Eò¨ÉÇ **1**
iÉè¸ÉÒ xÉ´»þä ¦ÉÉä³ýÒ ¸Éä´ÉÉ * BEò ¦ÉÉ´É ‡SÉ EòÉ®úhÉ nùä´ÉÉ **vÉÞ**
iÉ{Éå <Ƈpù©ÉÉÆ +ÉPÉÉiÉ * IÉhÉå BEòÉ ´ÉÉiÉÉ»þÉiÉ **2**
¨ÉÆjÉ Sɳýä lÉÉäb÷É * iɇ®ú vÉb÷ ‡SÉ »þÉä©É ´Éäb÷É **3**
µÉiÉå Eò‡®úiÉÉÆ ¸ÉÉÆMÉ * iÉ®úÒ BEò SÉÖEòiÉÉÆ ¦ÉÆMÉ **4**
vɨÉÇ ¸Ék´É ‡SÉ EòÉ®úhÉ * xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ Eäò•ôÉ ‡¸ÉhÉ **5**
¦ÉÚiÉnù©Éä‡¸É +ÉPÉÉiÉ * =ÆSɇxÉSÉ ´ÉÉiÉÉ»þÉiÉ **6**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÖVÉå * ‡´É‡vɇxÉ·ÉävÉÉSÉå +ÉäZÉå **7**
726
¸ÉÉä‡b÷•ôÉ ¸ÉƸÉÉ®ú * ¨ÉÉ©ÉÉ iÉ©Éɴɇ®ú ¡òÉ®ú **1**
vÉÉÆ´ÉiÉ SÉÉ•ôä ¨ÉÉMÉå ¨ÉÉMÉå * ¸ÉÖJÉnùÖ&JÉ ¸ÉÉ»þä +ÆMÉä **vÉÞ**
ªÉÉxÉå PªÉÉ´Éå xÉÉ¨É * iÉÒºÉÒEò®úhÉå iªÉÉSÉå EòÉ¨É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÉä³ýÒ * ‡´Éaö•ôEÞò{ÉäSÉÒ EòÉå´É³ýÒ **3**
727
¤ÉèºÉÉå JÉä³ýÚÆ VÉä´ÉÚÆ * iÉälÉå xÉÉ¨É iÉÖZÉå MÉÉ>ðÆ **1**
®úɨÉEÞò·hÉxÉɨɨÉɳýÉ * PÉÉ•ôÚÆ +Éä´ÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ MɳýÉ **vÉÞ**
‡´É…ÉÉ¸É »þÉ vÉ°üÆ* xÉÉ¨É ¤É³ýEò]õ Eò°üÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ * +ɨ»ÉÆ VÉÒ´ÉxÉ „É®úhÉÉMÉiÉÉÆ **3**
728
{ÉÉ]õÓ {ÉÉä]õÓ nùä´É * EèòSÉÉ »þ‡®únùɸÉÉÆ ¦Éä´É **1**
Eò®úÉ +ÉxÉÆnùå EòÒiÉÇxÉ * xÉEòÉ +É„ÉƇEòiɨÉxÉ **vÉÞ**
BlÉå EòÉä`öå Eòɳý * Eò®úÒ•ô nùä´ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ ¤É³ý **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä vÉxÉÒ * ºÉ{ÉÖ®úiÉÉ EòÉªÉ ´ÉÉhÉÒ **3**
729
¨ÉxÉÉä¨É©É {ÉÚVÉÉ * »þä ‡SÉ {ÉføÒ©Éå Eäò„ÉÒ®úÉVÉÉ **1**

Page 204 of 1252

PÉäiÉÉä Eò±{ÉxÉäSÉÉ ¦ÉÉäMÉ * xÉ ¨ÉÉxÉäiÉÒ ¤Éɽþ¬ ®úÆMÉ **vÉÞ**
+ÆiÉ®úÓSÉå VÉÉhÉä * +ɇnù´ÉiÉǨÉÉxÉ JÉÖhÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EÖòb÷å * EòÉä`öå ºÉ®úä iªÉÉSªÉÉ {ÉÖføå **3**
730
VÉÉhÉä ¦ÉHòÒSÉÉ ‡VÉ´»þɳýÉ * iÉÉä ‡SÉ nùä´ÉÒSÉÉ {ÉÖiɳýÉ **1**
+ÉhÉÒEò xÉ©Éä ¨ÉÉZ©ÉÉ ¨ÉxÉÉ * »þÉä EòÉ {ÉƇb÷iÉ „ÉÉ»þÉhÉÉ **vÉÞ**
xÉɨɰü{ÉÓ VÉb÷•ôå ‡SÉkÉ * i©ÉÉSÉÉ nùÉ¸É ¨ÉÒ +ƇEòiÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xɴɇ´ÉvÉ * ¦É‡Hò VÉÉhÉä iÉÉä ‡SÉ „ÉÖrù **3**
731
©ÉÉVɸÉÉ`öÓ ´ÉxÉÉÆiÉ®úÉ * VÉÉiÉÉå ¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ PÉ®úÉ **1**
¨ÉÉZÉå ‡nù`öÉ´Éä•ô |Éä¨É * ¤ÉÖ‡rù »þÉä<Ç•ô ‡xÉ·EòÉ¨É **vÉÞ**
+uùèiÉÉSÉÒ ´ÉÉhÉÒ * xÉɽþÓ BäEòiÉ ¨ÉÒ EòÉxÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +½þƥɨ½ * +Éb÷ ªÉä>ðÆ xÉänùÓ §É¨É **3**
732
¤ÉÖb÷iÉÉÆ +É´É®úÓ * ¨ÉVÉ ¦É´ÉÉSÉä ºÉÉMÉ®úÓ **1**
xÉEòÉä ¨ÉÉxÉÚÆ ¦ÉÉ®ú * {ÉɽþÉå nùÉä¹ÉÉÆSÉä b÷ÉåMÉ®ú **vÉÞ**
+ɽþä iÉå ºÉÉƦÉɳýÓ * iÉÖZÉÒ EèòºÉÒ ¥ÉÒnùɴɳýÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÉä·ÉÒ * ¨ÉÒ iÉÉå {ÉÉiÉEòÉÆSÉÒ ®úÉ„ÉÒ **3**
733
+IÉ<Ç iÉå ZÉÉ•ôå * +ÉiÉÉÆ xÉ ¨ÉÉäb÷ä ®ú‡SÉ•ôå **1**
{ÉÉ©ÉÉ {ɇb÷•ôÉ JÉÉä•ôä `öÉ©ÉÓ * iÉälÉå {ÉÖføå SÉÉ•ôÒ xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
»þÉäiÉå ‡´ÉJÉÖ®ú•ôå * iÉɳýÉ VɨÉä ZÉb÷iÉÒ +É•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤ÉÉä•ôÒ * {ÉÖføå EÖòƇ]õiÉ ‡SÉ VÉÉ•ôÒ **3**
734
iÉÖZÉä lÉÉä®ú lÉÉä®ú * ¦ÉHò Eò‡®úiÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú **1**
VÉ{ÉiÉ{Éɇnù ¸ÉÉvÉxÉå * ¨ÉVÉ ÊSÉiÉ´ÉäxÉÉ ¨ÉxÉå **vÉÞ**
Eò¯ûhÉÉ´ÉSÉxÉå * ¨ªÉÉÆ ¦ÉÉEòÉ´ÉÓ iÉÖ¨½ÉÆ nùÒxÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä PÉä<È * ¨ÉÉZÉå lÉÉäb÷å ¡òÉ®ú `öɪÉÓ **3**

Page 205 of 1252

735
•ôÉ´ÉÖ‡xÉ EòÉ»þɳýÉ * ¸ÉÖJÉå Eò‡®úiÉÉå ¸ÉÉä»þÉä³ýÉ **1**
¸ÉÉnù´ÉÒiÉ MÉä•ôÉå VÉxÉÉ * ¦É©É xÉÉ»þÓ ¸Éi©É VÉÉhÉÉÆ **vÉÞ**
MÉÉiÉ xÉÉSÉiÉ ‡´ÉxÉÉänùå * ]õɳýPÉÉMɆ©ÉÉÆS©ÉÉ UôÆnùå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦Éä´É * xÉɽþÓ {ÉÖføå ªÉäiÉÉä nùä´É **3**
736
¨ÉÖHò EòɺɪÉÉ ¨½hÉÉ´Éå * ¤ÉÆvÉxÉ iÉå xÉɽþÓ `öÉ´Éå **1**
¸ÉÖJÉå Eò‡®úiÉÉå EòÒiÉÇxÉ * ¦É©É ‡´É¸É®ú•ôå ¨ÉxÉ **vÉÞ**
nùä‡JÉVÉäxÉÉ xÉÉ¸É * PÉÉ•ôÚÆ EòÉähÉÉ´É®úÒ EòÉ¸É **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉɽþä * nùä´É +ɽþä iÉèºÉÉ +ɽþä **3**
737
+ÉäxÉɨªÉÉSªÉÉ Eòɳýå * JÉb÷å ¨ÉÉÆb÷‡´É•ôå ¤Éɳýå **1**
iÉå ‡SÉ {ÉÖføå {ÉÖføå EòÉ<Ç * ¨ÉMÉ •ôÉMɇ•ô©ÉÉ ¸ÉÉä<Ç **vÉÞ**
®úVVÉÖ ¸É{ÉÇ »þÉäiÉÉ * iÉÉå´É®úÒ ‡SÉ xÉ Eò³ýiÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÉSÉå * ¦É©É xÉÉ»þÓ ¤ÉÉMÉÖ•ôÉSÉå **3**
738
+ÉiÉÉÆ {ÉÖføå vÉ®úÓ * ¨ÉÉZÉä +É`ö´É ´ÉèJÉ®úÒ **1**
xÉEòÉä ¤Éb÷¤Éb÷ÚÆ ¦ÉÉÆb÷ä * EòÉƽþÓ ´ÉÉ=MÉå iÉå ®úÉÆb÷å **vÉÞ**
‡´Éaö•ô ‡´Éaö•ô * Bä¸Éä ¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ ¤ÉÉä•ô **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ÉhÉ * iÉÖVÉ º´ÉɨÉÒSÉÒ ½þä VÉÉhÉ **3**
739
EòÉ©É xÉ´»þä Eò‡®úiÉÉÆ iÉÖVÉ * +ÉiÉÉÆ ®úÉJÉå ¨ÉÉZÉÒ •ôÉVÉ **1**
¨ÉÒ iÉÉå +{É®úÉvÉÉSÉÒ ®úÉ„ÉÒ * ‡„ÉJÉÉ +ÆMÉÖ·]õ iÉÉå{ÉÉ„ÉÓ **vÉÞ**
jÉɽþå jÉɽþå jÉɽþå * ¨ÉVÉ EÞò{ÉÉoù¹]õÒ {Éɽþå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ * ºÉiªÉÉ PªÉÉ´ÉÒ +ÉiÉÉÆ ºÉä´ÉÉ **3**

Page 206 of 1252

740
´ÉÆnùÒxÉ ¨ÉÒ ¦ÉÚiÉå * +ÉiÉÉÆ +´ÉPÉÓ ‡SÉ ¸É¨É¸iÉå **1**
iÉÖ¨ÉSÉÒ Eò®úÒxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ * {ÉnùÉä{ÉnùÓ xÉÉ®úɪÉhÉÉ **vÉÞ**
MÉɳýÖ‡xÉ©ÉÉÆ ¦Éänù * |ɨÉÉhÉ iÉÉä Bä¸ÉÉ ´Éänù **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉMÉ * xÉ´½þä nùÖVɪÉÉSÉÉ ºÉÆMÉ **3**
741
{ÉÚVÉÉ {ÉÖV©É¨ÉÉxÉ * EòlÉä =¦Éä »þ‡®úVÉxÉ **1**
V©ÉÉSÉÒ EòÒiÉÔ ´ÉÉJÉɇhÉiÉÒ * iÉälÉå +ÉäiÉ•ôÒ iÉä ¨ÉÖiÉÔ **vÉÞ**
nùä»þÉSÉÉ ‡´É¸É®ú * Eäò•ôÉ +ÉxÉÆnùå ¸ÉÆSÉÉ®ú **2**
MÉä•ôÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ * •ôÉVÉ ¤ÉÉä³ý‡´É•ôÉ ¨ÉÉxÉ **3**
„ÉÉäEò ¨ÉÉä»þ ÊSÉiÉÉ * ©ÉÉSÉÒ xÉähÉiÉÒ iÉä ´ÉÉiÉÉÇ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉJÉä * ‡´É`öÉä¤ÉÉ SÉ iÉä ¸Éɇ®úJÉä **5**
742
¦ÉÉ´É iÉè¸Éå ¡ò³ý * xÉ SÉ•ôä nùä´ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ ¤É³ý **1**
vÉÉÆ´Éä VÉÉiÉÒ{ÉÉ„ÉÓ VÉÉiÉÒ * JÉÖhÉ ©Éä®ú©Éä®úÉÆ ‡SÉkÉÓ **vÉÞ**
‡»þ®úÉ ‡»þ®úEòhÉÒ * EòÉføÒ +ÉÆiÉÖ‡xÉ +ɇ»þ®úhÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eäò•ôå * ¨ÉxÉ „ÉÖrù »þå SÉÉÆMÉ•ôå **3**
743
´É‡®ú ¤ÉÉä•ôÉ ®ú¸É * EòlÉÒ YÉÉxÉ ¨ÉÉVÉÒ ¡òÉä¸É **1**
Bä¸Éä •ô‡]õEäò VÉä `öEò * iÉ©ÉÉÆ ©Éä»þä xÉÉ {É®ú •ôÉäEò **vÉÞ**
{ɇ®ú¸É BEò ¸ÉÉÆMÉä * +ÆMÉÉ vÉÖ³ýÒ »þä xÉ •ôMÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉb÷å * EÖòiɆ©ÉÉ •ôɇ´É•ôå ZÉMÉb÷å **3**
744
»þä ‡SÉ iÉÖZÉÒ {ÉÚVÉÉ * +ÉiÉÉÆ Eò®úÒxÉ Eäò„ÉÒ®úÉVÉÉ **1**
+´ÉPÉÓ iÉÖZÉÓSÉ ½þå {Énùå * xɨɺEòÉ®úÒxÉ +¦Éänùå **vÉÞ**
xÉ ´É‡VÉÇiɇnù„ÉÉ * VÉÉ©É iÉälÉå ‡SÉ ¸É‡®ú¸ÉÉ **2**
xÉ´»þä BEònùä„ÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉÖhÉnùÉä·ÉÓ **3**

Page 207 of 1252

745
+É{É•ôå iÉÉå EòÉÆ»þÓ * ©ÉälÉå ¸ÉÉƇMÉVÉä¸Éå xÉÉ»þÓ **1**
{ɇ®ú »þä ´ÉÉhÉÒ ´ÉÉ©ÉSɳý * UôÆnù Eò®ú‡´ÉiÉä ¤É®ú³ý **vÉÞ**
{ÉÆSɦÉÚiÉÉÆSÉÉ »þÉ ¨Éä³ýÉ * nùä»þ ¸Éi©Éi´Éå ‡xÉ®úɳýÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÖ•ôÒ * <S©ÉÉ =¡ò®úÉ]õ¬É SÉÉ•ôÒ **3**
746
‡´Éaö•ô xÉÉ´ÉÉb÷É ¡ÖòEòÉSÉÉ * +ɳý‡´É±©ÉÉ ¸ÉÉ]õÓ ´ÉÉSÉÉ **1**
Eò]õÓ Eò®ú VÉè¸Éä iÉè¸Éä * =¦ÉÉ ®úɇ»þ•ôÉ xÉ ¤Éè¸Éä **vÉÞ**
xÉ {ÉÉ»þä ‡¸ÉnùÉä®úÒ * VÉÉiÉÒ EÖò³ý xÉ ‡´ÉSÉÉ®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦Éä]õÒ * ½þÉEòÉ nùäiÉÉÆ =`öÉ=`öÓ **3**
747
EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉ ‡EòiÉÒ * nùÒxÉå ¤É»þÖ +É´Éb÷iÉÒ **1**
iªÉÉÆSÉÉ ¦ÉÉ®ú ´Éɽþä ¨ÉÉlÉÉÆ * Eò®úÒ ªÉÉäMÉIÉä¨ÉËSÉiÉÉ **vÉÞ**
¦ÉÖ•ôå xÉänùÒ ´ÉÉ]õ * Eò®úÓ vÉ°ü‡xÉ nùÉ´ÉÒ xÉÒ]õ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉÒ´Éå * +xÉֺɮúiÉÉÆ BEòÉ ¦ÉÉ´Éå **3**
748
xÉähÉiÉÒ ´Éänù ¶ÉÖ‡iÉ EòÉähÉÒ * +ɨ»ÉÆ ¦Éɇ´ÉEòÉÆ ´ÉÉÆSÉÖxÉÒ **1**
°ü{É +É´Éb÷ä +ɨ»ÉÆ„ÉÒ * iÉè¸ÉÒ VÉÉäb÷Ò ¼þ·ÉÒEäò„ÉÒ **vÉÞ**
+ɨ»Ó ¦ÉÉ´Éå ¤É‡³ý´ÉÆiÉ* iÉÖVÉ PÉÉ•ôÚÆ ¼þnù©ÉÉÆiÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖVÉ vÉÉEò * nùäiÉÉÆ {ÉɴɸÉÒ•ô »þÉEò **3**
749
¨ÉxÉ MÉÖÆiÉ•ôå •ôÖ•ô©ÉÉÆ * VÉÉ©É vÉÉÆ´ÉÉä‡xÉ i©ÉÉ `öÉ©ÉÉ **1**
¨ÉÉMÉå {É®úiÉÒ iÉÉä ¤É³ýÒ * „ÉÚ®ú BEò ¦ÉÚ¨ÉÆb÷³ýÓ **vÉÞ**
©Éä>ð‡xÉ©ÉÉÆ PÉÉ•ôÒ PÉÉ•ôÉ * xÉähÉÉå EòÉ©É »þÉä<Ç iÉÖ•ôÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉå ©ÉähÉå * ¤É»þÖ xÉɇb÷•ôä „ÉÉ»þÉhÉä **3**

Page 208 of 1252

750
PÉä<È ¨ÉÉZÉä ´ÉÉSÉä * MÉÉäb÷ xÉÉ¨É ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉå **1**
iÉÖ¨»Ò P©ÉÉ ®úä b÷Éä³ýä ¸ÉÖJÉ * {ÉÉ»þÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉå ¨ÉÖJÉ **vÉÞ**
iÉÖ¨»Ò BäEòÉ ®úä EòÉxÉ * ¨ÉÉZ©ÉÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉä MÉÖhÉ **2**
¨ÉxÉÉ iÉälÉå vÉÉÆ´É PÉä<È * ®úÉ»þå ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉä {ÉÉ©ÉÓ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÒ´ÉÉ * xÉEòÉä ¸ÉÉäb÷ÚÆ ©ÉÉ Eäò„É´ÉÉ **4**
751
vÉhÉÒ xÉ {ÉÖ®úä MÉÖhÉ MÉÉiÉÉÆ * °ü{É où·]õÒ x©ÉÉ»þɇ³ýiÉÉÆ **1**
¤É®ú´ÉÉ ¤É®ú´ÉÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ * EòÉƇiÉ ¸ÉÉƴɳýÒ ¸ÉÖ®úÆMÉ **vÉÞ**
¸É´ÉǨÉÆMɳýÉSÉå ¸ÉÉ®ú* ¨ÉÖJÉ ‡¸ÉrùÒSÉå ¦ÉÉÆb÷É®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÖJÉÉ * +ÆiÉ{ÉÉ®ú xÉÉ»þÓ •ôäJÉÉ **3**
752
VÉ®úÒ ¨ÉÒ xÉ´»þiÉÉå {ɇiÉiÉ * iɇ®ú iÉÚÆ {ÉÉ´ÉxÉ EéòSÉÉ ©ÉälÉ **1**
¨»hÉÉä‡xÉ ¨ÉÉZÉå xÉÉ¨É +ÉvÉÓ * ¨ÉMÉ iÉÚÆ {ÉÉ´ÉxÉ EÞò{ÉɇxÉvÉÒ **vÉÞ**
•ôÉä»þÉä ¨É‡»þ¨ÉÉxÉ {ɇ®ú¸ÉÉ * xÉÉ»þÓ iÉ®úÓ nùMÉb÷ VÉè¸ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ªÉÉSÉEò¦ÉÉ´Éå* Eò±{Éiɯû ¨ÉÉxÉ {ÉÉ´Éä **3**
753
BEò ¦ÉÉ´É ‡SÉkÉÓ * iÉ®úÓ xÉ •ôMÉä EòÉÆ»þÓ ©ÉÖHòÒ **1**
Eò³ýÉå +É•ôå VÉÒ´Éå * ¨ÉVÉ ¨ÉɇZÉ©ÉɇSÉ ¦ÉÉ´Éå **vÉÞ**
+É`ö´É ‡SÉ {ÉÖ®úä * ¸ÉÖJÉ +´ÉPÉå ¨ÉÉä»þÉä ®úä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉxÉ * {ÉÚVÉÉ <SUôÒ xÉÉ®úɪÉhÉ **3**
754
¨ÉVÉ ¸ÉÆiÉÉÆSÉÉ +ÉvÉÉ®ú * iÉÚÆ BEò•ôå ‡xɇ´ÉÇEòÉ®ú **1**
{ÉÉ»þÉ ‡´ÉSÉÉ°ü‡xÉ nùä´ÉÉ * xÉEòÉä +ɨ»ÉƸɴÉå nùÉ´ÉÉ **vÉÞ**
iÉÖVÉ ¤ÉÉä•ô xÉ ¤ÉÉä•ô´Éä* +ɨ½ÉÆ ¦ÉÉÆb÷ɪÉÉSÉÒ ºÉ´Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉ®úÒ * BäCªÉ¦ÉÉ´É =®úä =®úÒ **3**

Page 209 of 1252

755
iÉÖVÉ ¨ÉÉMÉhÉå iÉå nùä´ÉÉ * +ɨ½ÉÆ iÉÖZÉÒ SÉ®úhɺÉä´ÉÉ **1**
+ÉxÉ xÉäPÉÉå nùä¸ÉÒ iÉ®úÒ * ‡®ú‡rù ‡¸É‡rù ¨ÉÖ‡Hò SÉÉ®úÒ **vÉÞ**
¸ÉÆiɸÉÆMɇiÉ ¸É´ÉÇEòɳý * lÉÉä®ú |Éä¨ÉÉSÉÉ ºÉÖEòɳý **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉÉ¨É * iÉähÉå {ÉÖ®úä ¨ÉÉZÉå EòÉ¨É **3**
756
iÉÖZÉÉ „É®úhÉÉMÉiÉ * VÉx¨ÉÉäVÉx¨ÉÓSÉÉ +ƇEòiÉ **1**
+ÉhÉÒEò xÉähÉå EòÉÆ»þÓ »þä´ÉÉ * iÉÖVÉ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ Eäò„É´ÉÉ **vÉÞ**
»þå ‡SÉ ¨ÉÉZÉå MÉÉhÉå * iÉÖZÉå xÉɨɸÉÆEòÒiÉÇxÉ **2**
iÉÖZªÉÉ xÉɨÉÉSÉÓ ¦ÉÚ·ÉhÉå * iÉÖEòÉ ¨»þhÉä ±©ÉÉ•ôÉå •ôähÉå **3**
757
=iÉ®ú•ôÉå {ÉÉ®ú * ¸Éi©É ZÉÉ•ôÉ »þÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú **1**
iÉÖZÉå xÉÉ¨É vɇ®ú•ôå EòÆ`öÓ * Eäò•ôÒ ¸ÉƸÉÉ®úɸÉÒ iÉÖ]õÒ **vÉÞ**
+ÉiÉÉÆ xÉ´»þä ¤ÉÉvÉÉ * EòÉähÉ䇴ɄÉÓ EòÉÆ»þÓ EònùÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EòÉÆ»þÓ * +ÉiÉÉÆ =®ú•ôå Bä¸Éå xÉÉ»þÓ **3**
758
‡Gò©ÉɨɇiÉ»þÒxÉ * BEò ¨ÉÒ MÉÉ iÉÖZÉå nùÒxÉ **1**
nùä´ÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ ºÉÉƦÉɳý * ´ÉÉ®úÓ ¨ÉÉZÉÒ iɳý¨É³ý **vÉÞ**
xÉEòÉä ¨ÉÉZÉä `öÉ©ÉÓ * MÉÖhÉnùÉä·É PÉÉ•ôÚÆ EòÉÆ»þÓ **2**
+{É®úÉvÉÉSªÉÉ EòÉä]õÒ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä PÉÉ•ôÓ {ÉÉä]õÓ **3**
759
xÉÉ»þÓ ‡xɨÉdzý VÉÒ´ÉxÉ * EòÉ©É Eò®úÒ•ô ¸ÉɤÉhÉ **1**
iÉè¸ÉÒ ‡SÉkÉ„ÉÖ‡rù xÉÉ»þÓ * iÉälÉå ¤ÉÉävÉ Eò®úÒ•ô EòÉ<Ç **vÉÞ**
´ÉÞIÉ xÉ vÉ®úÒ {ÉÖ·{É¡ò³ý * EòÉ©É Eò®úÒ•ô ´É¸ÉÆiÉEòɳý **2**
´ÉÉÆVÉä xÉ »þÉäiÉÒ •ôäEò®úå * EòÉ©É Eò®úÉ´Éå §ÉiÉÉ®úå **3**
xÉ{ÉÖƸÉEòÉ {ÉÖ¯û·ÉɸÉÒ * EòÉ©É Eò®úÒ•ô ¤ÉÉ<•ô i©ÉɸÉÒ **4**
|ÉÉhÉ MÉ䇕ô©ÉÉ „É®úÒ®ú * EòÉ©É Eò®úÒ•ô ´Éä´»þÉ®ú **5**

Page 210 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÒ´ÉxÉ凴ÉhÉ * {ÉÒEò xÉ´»þä xÉ´»þä VÉÉhÉ **6**
760
xÉ´ÉÉÆ xɴɸÉÉÆSÉÓ * VÉÉ•ôÉå iÉÖ¨»É¸ÉÒ ´ÉÉhÉÒSÉÓ **1**
EòÉähÉ iÉÖZÉå xÉÉ¨É PÉäiÉå * nùä´ÉÉ Ë{Éb÷nùÉxÉ nùäiÉå **vÉÞ**
EòÉähÉ »þÉäiÉå ¨ÉÉMÉå {ÉÖføå * nùÖVÉå ¤ÉÉä•ôÉ©ÉÉ ®úÉäEòb÷å **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ * EòÉähÉÉ PÉäiÉɇ¸É ´ÉÉä ¸ÉÆMÉÉ **3**
761
BEòÉ ¤ÉÒVÉÉ Eäò•ôÉ xÉÉ¸É * ¨ÉMÉ ¦ÉÉäMÉä•ô EòhÉÒ¸É **1**
Eò³ýä ¸ÉEò³ýÉÆ »þÉ ¦ÉÉ´É * •ôÉ»þÉxÉlÉÉä®úÉÆ´É®úÒ VÉÒ´É **vÉÞ**
•ôÉ¦É xÉÉ»þÓ ¡ÖòEòɸÉÉ`öÓ * Eäò±©ÉÉ´ÉÒhÉ VÉÒ´ÉɸÉÉ`öÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ®úhÉÓ * VÉÒ´É nùäiÉÉÆ •ôÉ¦É nùÖhÉÒ **3**
762
+É©ÉÖ·©É MÉä•ôå ´ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ * lÉÉä®ú ZÉÉ•ôÒ xÉÉMÉ´ÉhÉ **1**
+ÉiÉÉÆ vÉÉÆ´Éå vÉÉÆ´Éå iÉ®úÒ * EòÉ©É {ÉÉ»þÉiÉÉä‡¸É »þ®úÒ **vÉÞ**
¨ÉÉZÉä iÉÖZÉä ©ÉÉ ‡SÉ MÉiÉÒ * ‡nù´É¸É MÉä•ôä iÉÉåb÷Ó ¨ÉÉiÉÒ **2**
¨ÉxÉ ´ÉÉ´É PÉä>ðÆ xÉänùÒ * ¤ÉÖb÷´ÉÚÆ {Éɽþä ¦É´ÉxÉnùÒ **3**
{ɇb÷•ôÉ ‡´É·É©ÉÉSÉÉ PÉÉ•ôÉ * iÉähÉå xÉÉMɇ´É•ôå ¨É•ôÉ **4**
„É®úhÉ +É•ôÉå +ÉiÉÉÆ vÉÉÆ´Éå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ {ÉÉ´Éå **5**
763
¸ÉÉä¸ÉÉä‡xÉ ‡´É{ÉkÉÒ * VÉÉäb÷Ò ‡nù•ôÒ iÉÖZÉä »þÉiÉÓ **1**
i©ÉÉSÉÉ »þÉ ‡SÉ ={ÉEòÉ®ú * +ÆiÉÓ +ɨ»É„ÉÓ ´Éä´»þÉ®ú **vÉÞ**
xÉɨɰü{ÉÉ Eäò•ôÉ `öÉ´É* iÉÖVÉ EòÉähÉ ¨»hÉiÉå nùä´É **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ½þ®úÒ * iÉÖVÉ `öÉ´É ‡nù•ôÉ PÉ®úÓ **3**
764
+É{ÉÖ•ôå ¨ÉÉMÉiÉÉÆ * EòÉ©É xÉÉ»þÓ +ɨ»ÉÆ ¸ÉkÉÉ **1**
{ɇ®ú ©ÉÉ •ôÉè‡EòEòÉEòÉ®úhÉå * =®úÓ `ö䇴ɕôÒ ¤ÉÉä•ôhÉå **vÉÞ**

Page 211 of 1252

©Éä ‡SÉ +ÉiÉÉÆ PÉb÷Ò * Eò°üÆ ¤Éè¸ÉÉå iÉä SÉÒ ¡òb÷Ò **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò‡®úiÉÉå iÉÖ•ôÉ * `öÉ´É xÉÉ»þÓ¸Éå ‡´Éaö•ôÉ **3**
765
+¸ÉÉä +ÉiÉÉÆ ‡EòiÉÒ * iÉÖVÉ ©ÉÉ´Éå EòÉEÖò•ôiÉÒ **1**
¨ÉÉZÉå |ÉÉ®ú¤vÉ ½þå MÉÉføå * iÉÚÆ ¤ÉÉ{ÉÖb÷å iɪÉÉ{ÉÖføå **vÉÞ**
ºÉÉäb÷´ÉÒxÉ +ÉiÉÉÆ * ¥ÉÒnùå iÉÖZÉÓ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É³ýÒ * iÉÉä MÉÉÆfø¬ÉSÉä EòÉxÉ ‡{ɳýÒ **3**
766
EòÉ©É xÉ´»þä Eäò•ôå * BEòÉ ÊSɇiÉiÉÉÆ ‡´Éaö•ôå **1**
ºÉ´ÉÇ- ºÉÉvÉxÉÉÆSÉå ºÉÉ®ú * ¦É´É˺ÉvÉÖ =iÉ®úÒ {ÉÉ®ú **vÉÞ**
©ÉÉäMÉÉ©ÉÉMÉiÉ{Éå * Eäò•ôÓ iÉ©ÉÉxÉå +¨ÉÖ{Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨½þhÉä VÉ{ÉÉ * ¨ÉÆjÉ iÉÓ +IÉ®úÒ ºÉÉä{ÉÉ **3**
767
½þÉä EòÉÆ nùÖ®úÉSÉÉ®úÒ * ´ÉÉSÉä xÉÉ¨É VÉÉä =SSÉÉ®úÒ **1**
i©ÉÉSÉÉ nùÉ¸É ¨ÉÒ +ƇEòiÉ * EòÉ©ÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉå¸É‡»þiÉ **vÉÞ**
xɸÉÉä ¦ÉÉ´É ‡SÉkÉÓ * »þ‡®úSÉä MÉÖhÉ MÉÉiÉÉÆ MÉÒiÉÓ **2**
Eò®úÒ +xÉÉSÉÉ®ú * ´ÉÉSÉä »þ‡®úxÉɨÉ=SSÉÉ®ú **3**
»þÉä EòÉÆ ¦É•ôiÉå EÖò³ý * „ÉÖ‡SÉ +lÉ´ÉÉ SÉÉÆb÷ɳý **4**
¨»hÉ´ÉÒ »þ‡®úSÉÉ nùÉ¸É * iÉÖEòÉ ¨»hÉä vÉx©É i©ÉÉ¸É **5**
768
»þÉEäò¸É‡®ú¸ÉÒ =b÷Ò * PÉÉ•ôÚ‡xÉ©ÉÉÆ ¸iÉÆ¦É ¡òÉäb÷Ò **1**
Bä¸ÉÒ EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉ EòÉähÉ * ¨ÉÉZÉä ‡´É`öÉ<Ç´ÉÉÆSÉÚxÉ **vÉÞ**
Eò‡®úiÉÉÆ +É`ö´É * vÉÉÆ´ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ PÉÉ•ôÒ Eò´É **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä MÉÒiÉÒ MÉÉiÉÉÆ * xÉɨÉå tÉ´ÉÒ ºÉɪÉÖVªÉiÉÉ **3**
769
•ôÉä»þ SÉÖƤÉEòÉS©ÉÉ ¤É³ýå * =¦Éå ®úɇ»þ•ôå ‡xÉ®úɳýå **1**

Page 212 of 1252

iÉè¸ÉÉ iÉÚÆ ‡SÉ +ɨ»ÉÆ`öÉ©ÉÓ * JÉä³ýiÉÉä¸ÉÒ +ÆiɤÉÉÇ»þÓ **vÉÞ**
¦ÉIÉ +MxÉÒSÉÉ iÉÉä nùÉä®úÉ * i©Éɇ¸É ´ÉÉÆSÉ´ÉÒ ¨ÉÉä»þ®úÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +vÉÒ•ô{ÉhÉå * xÉä•ôÒ •ôÉÆEòb÷å SÉÆnùxÉå **3**
770
b÷Éä<Ç ´ÉÉfø´ÉÚ‡xÉ Eäò„É * ¦ÉÚiÉå +ɇhÉiÉÒ +ÆMÉÉ¸É **1**
iÉ®úÒ iÉä xÉ´»þ‡iÉ ¸ÉÆiÉVÉxÉ * iÉälÉå xÉÉ»þÓ +Éi¨ÉJÉÖhÉ **vÉÞ**
¨Éä³ý´ÉÚ‡xÉ xÉ®úxÉÉ®úÒ* „ÉEÖòxÉ ¸ÉÉÆMÉiÉÒ xÉÉxÉÉ{É®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨Éénù * xÉɽþÓ iªÉÉ{ÉɺÉÓ MÉÉäË´Énù **3**
771
MÉÉfø´ÉÉSÉä PÉÉäb÷ä * +ɨ½Ò Eò°üÆ où¹]õÒ{ÉÖføå **1**
SÉPɳýÒ ´ÉÉ»þÉhÉÉ * ¨ÉÉPÉɇ®ú©ÉÉ ¤ÉÉÆb÷É ¸ÉÖxÉÉ **vÉÞ**
¸ÉÉåMɸÉÆ{ÉÉnùxÉÒ * iɇ®ú Eò°üÆ „ÉÖrù ´ÉÉhÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Jɳý * Eò°üÆ ¸É¨É©ÉÓ ‡xɨÉdzý **3**
772
¤ÉÉ<Ç•ô ¨Éä•ôÒ ¨ÉÖHò VÉÉ•ôÒ * nùä´Éå ¨ÉÉ©ÉÉ ¸ÉÉäb÷‡´É•ôÒ **1**
‡´É`öÉä iÉÖZÉå ¨ÉÉZÉå ®úÉV©É * xÉÉ»þÓ nùָɆ©ÉÉSÉå EòÉVÉ **vÉÞ**
{ÉÉä®ú ¨Éä•ôå ¤É®úå VÉÉ•ôå * nùä´Éå ¨ÉÉ©Éɇ´É®ú‡»þiÉ Eäò•ôå **2**
¨ÉÉiÉÉ ¨Éä•ôÒ ¨ÉVÉ nùäJÉiÉÉÆ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þ®ú•ôÒ ÊSÉiÉÉ **3**
773
©ÉÉäMÉ iÉ{É ©ÉÉ ‡SÉ xÉÉÆ´Éå * Mɇ³ýiÉ ´»þÉ´Éå +‡¦É¨ÉÉxÉå **1**
Eò®úhÉå iÉå »þå ‡SÉ Eò®úÉ * ¸Éi©Éå ¤É®úÉ ´©ÉÉ{ÉÉ®ú **vÉÞ**
iɇ®ú JÉÆb÷ä ©Éä®úZÉÉ®ú* ‡xÉPÉä ¦ÉÉ®ú nùä»þÉSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÉxÉɨÉÉxÉ * ½þå ¤ÉÆvÉxÉ xɺÉÉ´Éå **3**
774
Eò®úÒ ¸ÉÆv©ÉɸxÉÉxÉ * ´ÉÉ®úÒ JÉÉ=‡xÉ©ÉÉÆ +zÉ **1**
iÉ©ÉÉ xÉÉ»þÓ •ôɦɻþÉxÉÒ * +ÉnùÉ ´ÉåSÉɇSÉ©Éä ¨ÉÉxÉÓ **vÉÞ**

Page 213 of 1252

¨ÉVÉÖ®úÉSÉå vÉxÉ * ‡´É³ýÉ nùÉä®ú ‡SÉ VÉiÉxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉɽþÓ * +vÉÒ®úɺÉÒ nùä´É EòÉƽþÓ **3**
775
´ÉÉJÉ®ú PÉä=‡xÉ +É•ôå * i©ÉɸÉÒ iÉ®ú´ÉÉ®úähÉå »þÉ•ôå **1**
xÉ´»þä +É{ÉÖ•ôå =‡SÉiÉ * Eò¯û‡xÉ ]õÉEòÉ´Éå ¡ò‡VÉiÉ **vÉÞ**
+ÆMÉÖ‡³ý©ÉÉ ¨ÉÉäb÷Ò* i©ÉɸÉÒ EòÉ©É ‡¸É•ôå PÉÉäb÷Ó **2**
xÉ{ÉÖƸÉEòɸÉÉ`öÓ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉ •ôMÉä VÉä`öÒ **3**
776
´ÉhÉÉÇ¶É¨É Eò‡®ú¸ÉÒ SÉÉäJÉ * iɇ®ú iÉÚÆ {ÉɴɸÉÒ =kÉ¨É •ôÉäEò **1**
iÉÖVÉ•ôÉ iÉå xÉÉ»þÓ `öÉ´Éå * VÉähÉå +ÆMÉå ‡SÉ ¥É¨» ´»þÉ´Éå **vÉÞ**
Vɇ®ú iÉÚÆ VÉÉ•ôɸÉÒ {ÉƇb÷iÉ * Eò‡®ú¸ÉÒ „ɤnùÉSÉå {ÉÉƇb÷i©É **2**
MÉɺÉÒ iÉÉxÉ ¨ÉÉxÉ ¤ÉÆvÉ * ½þÉ´É ¦ÉÉ´É MÉÒiÉ UôÆnù **3**
VÉÉhɸÉÒ•ô iÉÚÆ ¸´ÉiÉÆjÉ * +ÉMɨÉÉäHò {ÉÚVÉɪÉÆjÉ **4**
¸ÉÉvÉxÉÉS©ÉÉ +ÉäføÒ * b÷É䇳ý©ÉÉÆS©ÉÉ ¨ÉÉäb÷ɨÉÉäb÷Ò **5**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä»þÓ * ¸ÉÆiÉ VÉÉ»þÉ•ôä ‡´Énùä»þÒ **6**
777
|Éä¨É¸ÉÚjÉ nùÉä®úÒ * xÉäiÉÉä ‡iÉEòb÷ä VÉÉiÉÉå »þ®úÒ **1**
¨ÉxÉå¸É‡»þiÉ ´ÉÉSÉÉ EòÉ©ÉÉ * +´ÉPÉå ‡nù•ôå {ÉÆfø®úÒ®úÉ©ÉÉ **vÉÞ**
¸ÉkÉÉ ¸ÉEò³ý iÉ©ÉÉ »þÉiÉÓ* ¨ÉÉZÉÒ EòÓ´É EòÉEÖò•ôiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä `öä´ÉÒ iÉèºÉå * +ɨ½Ò ®úɽþÉå iªÉÉSÉä <SUôä **3**
778
{ÉÉ´É´ÉÒ•ô `öÉ©ÉÉ * {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ ÊSɇiɇ•ô©ÉÉ **1**
i©ÉɸÉÒ ÊSɇiɇ•ô©ÉÉ ¨ÉxÉÓ * ‡SÉkÉÉ Eò®úÒ MÉƴɸÉhÉÒ **vÉÞ**
{ÉÉ´ÉɴɪÉÉ ¡ò³ý * +ÆMÉÓ +ºÉÉ´Éå ½þå ¤É³ý **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉ<È * ‡¸É‡rù ´ÉÉä³ýMÉiÉÒ {ÉÉ©ÉÓ **3**
779

Page 214 of 1252

vÉx©É ¦ÉÉ´É„ÉÒ³ý * V©ÉÉSÉå ¼þnù©É ‡xɨÉdzý **1**
{ÉÚVÉÒ |ɇiɨÉäSÉä nùä´É * ¸ÉÆiÉ ¨»hÉiÉÒ iÉälÉå ¦ÉÉ´É **vÉÞ**
‡´É‡vɇxÉ·ÉävÉ xÉähÉiÉÒ * BEò ‡xÉ·`öÉ vɯûxÉÒ ‡SÉkÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉè¸Éå nùä´ÉÉ * »þÉähÉå •ôÉMÉä i©ÉÉÆS©ÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉ **3**
780
+ÉvÉÓ SÉ +ɳý„ÉÒ * ´É®úÒ MÉÖ°üSÉÉ ={Énùä„ÉÒ **1**
¨ÉMÉ i©ÉÉ EéòSÉÒ +Éb÷EòÉ`öÒ * ‡´É‡vɇxÉ·ÉävÉÉSÉÒ ¦Éä]õÒ **vÉÞ**
xÉÉSÉ®ú´Éä vɨÉÇ * xÉ Eò®ú´Éä ‡´É‡vÉEò¨ÉÇ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉä MÉÉfø´É * PÉäiÉÒ ¨ÉxÉɺɴÉå vÉÉÆ´É **3**
781
xÉÉSÉä ]õɳýÒ ‡{É]õÒ * |Éä¨Éå +ÆMÉ vÉ®úhÉÓ •ôÉä]õÒ **1**
¨ÉÉZÉä ¸ÉJÉä iÉä ¸ÉVVÉxÉ * ¦ÉÉä³ýä ¦Éɇ´ÉEò »þ‡®úVÉxÉ **vÉÞ**
xÉ vɇ®úiÉÒ •ôÉVÉ * xÉÉ»þÓ VÉxÉɸɴÉå EòÉVÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùÉ]õä * EòÆ`ö xÉäjÉÓ Vɳý •ôÉä]õä **3**
782
‡]õ³ýÉ ]õÉä{ÉÒ ¨ÉɳýÉ nùä´ÉÉSÉå MÉ´Éɳýå * ´ÉÉMÉ´ÉÒ ´ÉÉåMɳý {ÉÉä]õɸÉÉ]õÓ **1**
iÉÖ³ý¸ÉÒ JÉÉä´ÉÒ EòÉxÉÓ nù¦ÉÇ JÉÉä´ÉÒ „Éåb÷Ò * •ô‡]õEòÒ vÉ®úÒ ¤ÉÉåb÷Ò xÉɇ¸ÉEòÉSÉÒ **vÉÞ**
EòÒiÉÇxÉÉSÉä ´Éä³ýä ®úb÷ä {Éb÷ä •ôÉä³ýä * |Éä¨É凴ÉhÉ b÷Éä³ýä MɳýiÉÉiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Bä¸Éä ¨ÉÉ´ÉäSÉä ¨É<Ænù * i©ÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ MÉÉäÊ´Énù xÉÉ»þÓ xÉÉ»þÓ **3**
783
vÉx©É nùä»þÚÆ MÉÉÆ´É {ÉÖh©É ¦ÉÚ‡¨É `öÉ´É * iÉälÉå xÉÉÆnùä nùä´É {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ **1**
vÉx©É IÉäjÉ´ÉɸÉÒ •ôÉäEò nù<´ÉÉSÉä * =SSÉɇ®úiÉÒ ´ÉÉSÉä xÉɨÉPÉÉä¹É **vÉÞ**
Eò®ú Eò]õÒ =¦ÉÉ ‡´É…ÉÉSÉÉ VɇxÉiÉÉ * ´ÉɨÉÉÆMÉÓ iÉä ¨ÉÉiÉÉ ®úJÉÖ¨ÉÉnùä´ÉÒ **2**
Mɯûb÷ {ÉÉ®úÓ =¦ÉÉ VÉÉäb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ Eò®ú * +…ÉilÉ ¸É¨ÉÉä®ú =kÉ®úɨÉÖJÉ **3**
nù‡IÉhÉä „ÉÆEò®ú Ê•ôMÉ »þ®úä…É®ú * „ÉÉä¦Éä MÉÆMÉÉiÉÒ®ú <ÆpùÉ©ÉhÉÒ **4**
•ôI¨ÉÒxÉÉ®úÉ©ÉhÉ ¤É±•ôɳýÉSÉå ´ÉxÉ * iÉälÉå +‡vÉ·`öÉxÉ ‡¸Érùä…É®ú **5**
‡´ÉPxÉ®úÉVÉ uùÉ®úÓ ¤É‡»þ®ú´É ¤ÉÉ»þä®úÒ * »þxÉÖ¨ÉÆiÉ „ÉäVÉÉ®úÓ ¸É‡»þiÉ nùÉäPÉä **6**

Page 215 of 1252

iÉälÉå nùÉ¸É iÉÖEòÉ Eò‡®úiÉÉä EòÒiÉÇxÉ * ¼þnù©ÉÓ SÉ®úhÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉä **7**
„ÉÉHòÉ´É®ú - +¦ÉÆMÉ 13
784
]õÆ´ÉEòÉ°ü‡xÉ où·]õÒ •ôÉ´ÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ ®úÆMÉ * nùÉ´ÉÒ ZÉMɨÉMÉ b÷É䲩ÉÉÆ{ÉÖføå **1**
¨»hÉiÉÒ ‡„É·©ÉɸÉÒ •ôÉMÉ•ôÒ ¸É¨ÉÉvÉÒ * •ô]õEòÒ ‡SÉ ={ÉÉvÉÒ ZÉEò‡´ÉiÉÒ **vÉÞ**
nùÒ{ÉɇSÉ©ÉÉ V©ÉÉäiÉÒ EòÉå‡b÷©Éä•ôå iÉäVÉ * ={Énùä„É ¸ÉÉÆVÉ®úÉjÉÒ¨ÉÉVÉÒ **2**
®úÉÆMÉÉ䇳ý©ÉÉ SÉÉèEò „ÉÞÆMÉɯûxÉÒ ´ÉÉäVÉÉ * +É´É®úhÉ {ÉÚVÉÉ ©ÉÆjÉ Eò®úÒ **3**
{Éb÷nùÉ •ôÉ´ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ nùÒ{É SÉ»þÚÆ EòÉäxÉÓ * ¤Éè¸ÉÉä‡xÉ +ɸÉxÉÓ ¨ÉÖpùÉ nùÉ´ÉÒ **4**
xÉè´ÉätɸÉÒ ¨»hÉä Eò®úÉ´Éå {ÉC´ÉÉzÉ * {ÉÉjÉɸÉÒ ‡nù´©ÉÉzÉ {É®ú´Éb÷Ò **5**
VÉÉ•ôÉ ={Énùä„É Eò´É³ý P©ÉÉ ®úä ¨ÉÖJÉÓ * +É{ÉÉä„ÉxÉ „ÉäJÉÓ ¤ÉÖb÷‡´É•ôå **6**
{ÉÉ·ÉÉÆb÷ Eò®úÉä‡xÉ ¨ÉÉƇb÷•ôÒ VÉÒ‡´ÉEòÉ * ¤ÉÖb÷´ÉÒ ¦Éɇ´ÉEòÉÆ •ôÉäEòÉÆ|ÉiÉÒ **7**
EòÉ©ÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉå ¸ÉÉäb÷´ÉÒ ¸ÉÆEò±{É * MÉÖ¯û MÉÖ¯û VÉ{É |ɇiÉ{ÉÉnùÒ **8**
„ÉÖrù {É®ú¨ÉÉlÉÇ ¤ÉÖb÷‡´É•ôÉ iÉähÉå * MÉÖ¯ûi´É¦ÉÚ¹ÉhÉå ¦ÉÉäMÉ ¦ÉÉäMÉÒ **9**
‡´ÉvÉÒSÉÉ »þÒ •ôÉä{É ¤ÉÖb÷‡´É•ôÉ ´Éänù * „ÉɸjÉÉÆSÉÉ »þÒ ¤ÉÉävÉ »þ®ú‡´É•ôÉ **10**
©ÉÉäMÉÉSÉÒ vÉÉ®úhÉÉ xÉÉ»þÓ |ÉÉhÉÉ©ÉÉ¨É * ¸ÉÉÆb÷Ò ©É¨É xÉä¨É ‡xÉi©ÉɇnùEò **11**
´Éè®úÉM©ÉÉSÉÉ •ôÉä{É »þ‡®ú¦ÉVÉxÉÓ ‡´ÉIÉä{É * ´ÉÉfø‡´É•ôå {ÉÉ{É ¨É‡iÉ•ôÆb÷å **12**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉä•ôå MÉÖ¯ûi´É MÉÖJÉÉb÷Ò * {ÉÚ´ÉÇVÉÉƸÉÒ vÉÉb÷Ò xÉEÇò´ÉɸÉÉ **13**
785
„ÉÉHò MÉvÉb÷É VÉ©Éä nùä„ÉÓ * iÉälÉå ®úÉ„ÉÒ {ÉÉ{ÉÉS©ÉÉ **1**
¸ÉÖEÞòiÉÉSÉÉ =nùÉä Eäò•ôÉ * MÉÉåvɳý PÉÉ•ôÉ <Ƈpù©Éå **vÉÞ**
GòÉävÉ°ü{Éå ´ÉºÉä EòÉ¨É * iÉÒSÉå xÉÉ¨É VÉ{ÉiɺÉä **2**
¨Ét¦ÉIÉhÉ ¨ÉÉƇMÉhÉ VÉÉiÉÒ * ‡´É]õɳý ‡SÉkÉÓ ¸ÉÉÆ]õ‡´É•ôÉ **3**
¸iÉ´ÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ {ÉÚVÉÒ ®úÉÆb÷ * xÉ •ôVÉä ¦ÉÉÆb÷ nùÉføÒ¸ÉÒ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ * xÉä<•ô +ÆiÉÓ +É{ÉhÉÉ{Éå **5**
786
®úÉVÉÉ |ÉVÉÉ uùÉb÷ nùä„É * „ÉÉHò ´ÉÉ¸É Eò‡®úiÉÒ iÉÉä **1**
+vɨÉÉÇSÉå =¤Éb÷ {ÉÒEò * vɨÉÇ ®úÆEò iªÉÉ MÉÉÆ´ÉÓ **vÉÞ**
xÉ ‡{ÉEäò ¦ÉÚ‡¨É EòÉÆ{Éä ¦ÉÉ®úå * ¨ÉäPÉ ´ÉÉ®úå {ÉÒiÉÒ•ô **2**

Page 216 of 1252

iÉÖEòÉ ¨½hÉä +´ÉPÉÓ nùÖ&JÉå * ªÉäiÉÒ ºÉÖJÉå ´ÉºiÉÒºÉÒ **3**
787
Bä¸Éå Eò‡•ô©ÉÖMÉÉS©ÉÉ ¨ÉÖ³ýå * VÉÉ•ôå vɨÉÉÇSÉå ´ÉÉ]õÉä³ýå **1**
¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ ®úɨɮúÉ¨É * ¥Éɨ»hÉ ¨»hÉiÉÒ nùÉä¨ÉnùÉä·É **vÉÞ**
‡„É´ÉÉå xÉ©Éä iÉÓ ‡xɳýÓ * ´É¸jÉå {ÉÉÆPÉ®úiÉÒ EòɳýÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉÞ‡kÉ * ¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ MÉnùÉ ¨ÉÉMÉiÉ VÉÉiÉÒ **3**
788
+´ÉP©ÉÉ {ÉÉ{Éå PÉb÷•ôÉ BEò * ={ÉɸÉEò „ÉHòÒSÉÉ **1**
i©ÉÉSÉÉ ‡´É]õɳý xÉEòÉä +ÆMÉÉ * {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ ¨ÉɇZÉ©ÉÉ **vÉÞ**
EòÉ¨É GòÉävÉ ¨Ét +ÆMÉÓ * ®úÆMÉ•ôÉ ®úÆMÉÓ +´ÉMÉÖhÉÒ **2**
Eò‡®úiÉÉÆ {ÉÉ{É xÉ vÉ®úÒ „ÉÆEòÉ* ¨»hÉä iÉÖEòÉ EòÉähÉÒ »þÒ **3**
789
´Éɇ®úiÉÉÆ ¤É³ýå vɇ®úiÉÉÆ »þÉiÉÓ * VÉÖ•ôÖ¨Éå VÉÉiÉÒ xÉ®úEòɨÉvÉÓ **1**
®úÆb÷ÒnùɸÉÉ|ɇiÉ EòÉÆ»þÓ * ={Énùä„É iÉÉä »þÒ SÉÉ•ôäxÉÉ **vÉÞ**
VÉx¨É Eäò•ôÉ ´ÉÉiÉÉ»þÉiÉ * lÉÉä®ú PÉÉiÉ ©Éä`öÉ©ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉÉ * iÉÖZÉÒ EòlÉÉ nùÚ¹ÉÒiÉÒ **3**
790
„ÉÉHòÉÆSÉÒ „ÉÚEò®úÒ ¨ÉÉ©É * ‡´É·`öÉ JÉÉ©É ‡¤ÉnùÒSÉÒ **1**
‡iÉSÉÒ i©ÉÉ {Éb÷•ôÒ ¸É´Éä * ¨ÉÉMÉå vÉÉÆ´Éå ¨»hÉÉä‡xÉ **vÉÞ**
„ÉÉHòÉÆSÉÒ MÉÉfø´ÉÒ ¨ÉÉ©É * ¦ÉÖÆEòiÉ VÉÉ©É ´Éä¸ÉnùÉ®úÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Ê„Énù³ýÒSÉä * ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ ´ÉÉSÉä ÊxÉt iÉä **3**
791
»þ‡®ú»þ®ú ¸ÉÉÆb÷Ú‡xÉ nùä´É * vɇ®úiÉÒ ¦ÉÉ´É IÉÖ±•ôEòÓ **1**
BäEòÉ i©ÉÉÆSÉÒ ‡´É]õƤÉhÉÉ * nùä´É{ÉhÉÉ ¦ÉHòÉÆSÉÒ **vÉÞ**
+ÆMÉÓ Eò´Éb÷ä PÉÉ•ôÒ MɳýÉÆ * {É®úb÷Ò Eò³ýÉ»þÒxÉ »þÉiÉÓ **2**
MɳýÉÆ MÉÉÆ`öÉ Ë½þb÷å nùÉ®úÓ * ¨ÉxÉÖ¹ªÉ {É®úÒ EÖòiÉ®úÓ iÉÓ **3**

Page 217 of 1252

¨ÉÉlÉÉÆ ºÉånùÖ®ú nùÉÆiÉ JÉÉiÉÒ * VÉåMÉ]õ ½þÉiÉÓ ºÉ]õ´ÉÒSÉå **4**
{ÉÚ‡VÉiÉÒ ‡´ÉEò]õ nùÉénù * {É„ÉÖ ¸ÉÉåb÷ MÉVÉÉSÉÒ **5**
Bä„ÉÉ UôÆnùå SÉÖEò•ôÓ ´ÉÉ]õÉ * ¦ÉÉ´É JÉÉä]õÉ ¦ÉVÉxÉ **6**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡´É·hÉÖ‡„É´ÉÉ * ´ÉÉÆSÉÖ‡xÉ nùä´ÉÉ ¦ÉVÉiÉÒ iÉÒ **7**
792
EòÉÆtɸÉÉ`öÒ VÉÉ•ôå YÉÉxÉ * iÉähÉå VÉxÉ xÉɇb÷•ôå **1**
BäEòÉEòÉ¨É GòÉävÉ ¤ÉÖSɤÉÖSÉÒ * ¦ÉÖÆEäò {ÉÖSÉÒ ´©ÉÉ•ôÒSÉÒ **vÉÞ**
{ÉÚVÉä•ôÉMÉÓ pù´©É ¨ÉÉMÉä*EòÉ©É ¸ÉÉÆMÉä ‡„É·©ÉÉiÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EéòSÉå ¥É¨» * +´ÉPÉÉ §É¨É ‡´É·É©ÉÉÆSÉÉ**3**
793
¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ {ÉÆfø®úÒ®úÉ´É * Eò´ÉhÉÉiÉå ¨»hÉÉå nùä´É **1**
¤É»þÖ •ôÉVÉ ´ÉÉ]õä ‡SÉkÉÉ * +ɇhÉEòÉÆiÉå nùä´É ¨»hÉiÉÉÆ **vÉÞ**
¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ ‡»þ®úÉ * EòÉähÉå ´ÉäSÉÉ´©ÉÉ i©ÉÉ MÉÉ®úÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þ‡®ú»þ®ú * Bä¸ÉÒ ¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ vÉÖ®ú **3**
794
¤É»þÖiÉå MÉä•ôÓ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ * xÉ ¦ÉVÉiÉÉÆ {ÉÆfø®úÒ®úÉ©ÉÉ **1**
Eò‡®úiÉÒ Eòɇ¨ÉEòÉÆSÉÒ ¸Éä´ÉÉ * •ôÉMÉÉäxÉ ¨ÉÉMÉÉäxÉ JÉÉi©ÉÉ nùä´ÉÉ **vÉÞ**
+´É‡PÉ©ÉÉÆSÉÉ vÉxÉÒ * i©ÉɸÉÒ MÉä•ôÓ ‡´É¸É®úÉä‡xÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÆiÉÓ * {Éb÷iÉÒ ©É¨ÉɇSÉ©ÉÉ »þÉiÉÓ **3**
795
+ºÉÉä +ÉiÉÉÆ BäºÉÉ vÉÆnùÉ * iÉÖVÉ MÉÉäË´ÉnùÉ +É`ö´ÉÚÆ **1**
®ú‡IÉiÉÉ iÉÚÆ »þÉä¸ÉÒ VÉ®úÒ * iɇ®ú EòÉ©É ©Éä®úÓ Eò®úÉ´Éå **vÉÞ**
EòɪÉÉ ´ÉÉSÉÉ ¨ÉxÉ {ÉɪÉÓ * ®úɽþä `öɪÉÓ Eò°üÆ iÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉÉ<xÉ MÉÒiÉÓ * °ü{É ‡SÉkÉÓ vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ **3**
796
xÉÉ»þÓ +ɨ»Ò ‡´É·hÉÖnùÉ¸É * Eò®úÒiÉ +É¸É EòÉähÉÉÆSÉÒ **1**

Page 218 of 1252

EòÉÆ ½þä xɹ]õ Eò‡®úiÉÒ ÊxÉnùÉ * xÉähÉÉå ¸ÉnùÉ +ɨÉÖSÉÒ **vÉÞ**
+¸ÉÉå ¦É•ôiÉä `öÉ©ÉÓ ¨ÉxÉå * ¸É¨ÉÉvÉÉxÉå +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eò°üÆ nùä´ÉÉ * iÉÖZÉÒ ºÉä´ÉÉ vÉÆnùÉ iÉÉä
**3**
**13**
797
{ÉÉJÉÉÆb÷¬ÉÆxÉÓ {ÉÉ`öÒ {ÉÖ®ú‡´É•ôÉ nùÖ¨ÉÉ•ôÉ * iÉälÉå ¨ÉÒ ‡´Éaö•ôÉ EòÉ©É ¤ÉÉä•ôÉå **1**
EòÉÆtÉSÉÉ JÉÉhÉÉ®ú SÉÉäVÉ´ÉÒ Eò¸iÉÖ®úÒ * +É{ÉÖ•ôå ‡¦ÉEòÉ®úÒ +lÉÇ xÉähÉä **vÉÞ**
xÉ Eò³ýä iÉå ¨ÉVÉ {ÉÖ¸ÉiÉÒ Uô³ýÚxÉÒ * •ôÉMÉiÉÉÆ SÉ®úhÉÓ xÉ ¸ÉÉä‡b÷iÉÒ **2**
iÉÖZ©ÉÉ {ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ nùÖVÉå xÉähÉå EòÉÆ»þÓ * iÉÚÆ ‡SÉ ¸É´ÉÉÈ`öÉ©ÉÓ BEò ¨ÉVÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä JÉÒ³ý {Éb÷Éä i©ÉÉÆS©ÉÉ iÉÉåb÷É * ‡EòiÉÒ ¤ÉÉä•ôÉå ¦ÉÉÆb÷ÉÆ ´ÉÉnùEòÉÆ„ÉÓ **4**
798
Eò‡•ô©ÉÖMÉÓ Eò‡´Éi´É Eò‡®úiÉÒ {ÉÉ·ÉÉÆb÷ * EÖò„ɳý »þä ¦ÉÉÆb÷ ¤É»þÖ VÉÉ•ôä **1**
pù´©É nùÉ®úÉ ‡SÉkÉÓ |ÉVÉÉÆSÉÒ +É´Éb÷Ò * ¨ÉÖJÉå ¤Éb÷¤Éb÷Ò EòÉä®úb÷É ‡SÉ **vÉÞ**
b÷Æ´É Eò®úÒ ¸ÉÉåMÉ ¨ÉÉxÉÉ´É©ÉÉ VÉMÉ * ¨ÉÖJÉå ¤ÉÉä•ôä i©ÉÉMÉ ¨ÉxÉÓ xÉÉ»þÓ **2**
´ÉänùÉYÉä Eò®úÉä‡xÉ xÉ Eò‡®úiÉÒ ¸´É‡»þiÉ * xÉ´»þiÉÒ +‡•ô{iÉ nùä»þÉ»þÖxÉÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÆb÷ ¸ÉÉ»þÒ•ô ©É¨ÉÉSÉä * xÉ Eò®úÒ VÉÉä ´ÉÉSÉä ¤ÉÉä•ôä iÉè¸Éå **4**
799
‡´É¹ÉªÉÉSÉå ºÉÖJÉ BlÉå ´ÉÉ]õä MÉÉäb÷ * {ÉÖføå +´ÉPÉb÷ ªÉ¨ÉnùÆb÷ **1**
¨Éɇ®úiÉÒ iÉÉä‡b÷iÉÒ ZÉÉä‡b÷iÉÒ ‡xÉ·`öÙ®ú * ©É¨ÉÉSÉä ÊEòEò®ú ¤É»þÖ¸ÉÉ•ô **vÉÞ**
+‡¸É{ÉjÉÓ iɯû´É®úJÉè®úÉSÉä Ê´ÉMɳý * ‡xÉPÉiÉÒ•ô V´Éɳý iÉä•ô{ÉÉEòÓ **2**
iÉ{iɦÉÚ¨ÉҴɇ®ú •ôÉä³ý‡´ÉiÉÒ {ÉÉ»þÓ * +‡MxɸiÉÆ¦É ¤ÉÉ»þÓ Eò´É³ý‡´ÉiÉÒ **3**
¨»hÉ>ð‡xÉ iÉÖEòÉ ©ÉäiÉÉä EòÉEÖò•ôiÉÒ * {ÉÖ®úä +ÉiÉÉÆ ©ÉÉäxÉÒ MɦÉÇ´ÉÉ¸É **4**
800
+±{É ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉiÉÒ * ¨»hÉÉä‡xÉ ©ÉäiÉÉå EòÉEÖò•ôiÉÒ **1**
+ÉiÉÉÆ nùÉJÉ´ÉÉ nùÉJÉ´ÉÉ * ¨ÉVÉ {ÉÉ=•ôå Eäò„É´ÉÉ **vÉÞ**
vÉÒ®ú ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉxÉÉ* xÉɽþÓ xÉɽþÓ xÉÉ®úɪÉhÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nù©ÉÉ * ¨ÉVÉ Eò®úÉ +¦ÉɇMÉ©ÉÉ **3**

Page 219 of 1252

801
´ÉÉ]õÖ•ôÒ {ÉÉ»þÉiÉÉÆ ‡¸ÉhÉ•ôä b÷Éä³ýÖ•ôä * nùɇ´É¸ÉÒ {ÉÉ=•ôå Eò<Æ ´ÉÉä b÷Éä³ýÉÆ **1**
iÉÚÆ ¨ÉÉ©É ¨ÉÉ=•ôÒ EÞò{ÉäSÉÒ ¸ÉÉ=•ôÒ * ‡´Éaö•ôä {Éɇ»þ•ôÒ ´ÉÉ¸É iÉÖZÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÉZªÉÉ +ºÉÉƴɱªÉÉ ¤Éɽþ¬É * iÉÖVÉ IÉä¨É tɪÉÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **3**
802
nùä»þ »þÉ ¸ÉÉnù®ú {ÉÉ»þÉ´ÉÉ ‡xɇ‚SÉiÉ * ¸É´ÉÇ ¸ÉÖJÉ BlÉå xÉÉ¨É +É»þä **1**
¥É¨» VÉå nùäJÉhÉå uùèiÉ VÉä´»þÉÆ MÉä•ôå * „É®úÒ®ú iÉå VÉÉ•ôå ¥É¨»°ü{É **vÉÞ**
ªÉVÉxÉ ©ÉÉVÉxÉ iÉ{É µÉiÉå Eò‡®úiÉÒ * ‡´ÉEò±{Éå xÉÉMÉ´ÉiÉÒ „ÉÖrù {ÉÖh©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸É´ÉÇ ¸ÉÖJÉ BlÉå +É»þä * §ÉÉƇiÉ nùÚ®ú {ÉÉ»þå ]õÉEÖò‡xÉ©ÉÉÆ
**3**
**13**
803
iÉÖZÉä ´ÉhÉÚÈ MÉÖhÉ Bä¸ÉÒ xÉÉ»þÓ ¨ÉiÉÒ * ®úɇ»þ±©ÉÉ i©ÉÉ ¶ÉÖiÉÒ ¨ÉÉèx©É{ÉhÉå **1**
¨ÉÉèxªÉ{ÉhÉå ´ÉÉSÉÉ lÉÉå]õɴɱªÉÉ SÉÉ®úÒ * BäºÉå iÉÖZÉå ½þ®úÒ °ü{É +ɽþä **vÉÞ**
°ü{É iÉÖZÉå Bä¸Éå b÷Éä³ýÉÆ xÉ nùäJÉ´Éä * VÉälÉå »þå ZÉEò´Éä ¥É¨»É‡nùEò **2**
¥É¨»É‡nùEò nùä´ÉÉ Eò¨ÉÉÇSÉÒ EòSÉÉ]õÒ * ¨»hÉÉä‡xÉ +É]õÉ]õÒ ¡òÉ®ú i©ÉÉƸÉÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÖZÉå MÉÖhÉ xÉÉ¨É °ü{É * +ɽþäºÉÒ +¨ÉÖ{É ´ÉÉhÉÚÆ EòÉ<Ç **4**
804
¨ÉxÉ´ÉÉSÉÉiÉÒiÉ iÉÖZÉå »þå ¸´É°ü{É * ¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉ{É ¦É‡Hò Eäò•ôå **1**
¦ÉHòÒ‡SÉ©ÉÉ ¨ÉÉ{Éå ¨ÉÉä‡VÉiÉÉå +xÉÆiÉÉ * <iÉ®úÉxÉå iÉi´ÉiÉÉ xÉ ¨ÉÉäVÉ´Éä **vÉÞ**
©ÉÉäMÉ ©ÉÉMÉ iÉ{Éå nùä»þɇSÉ©ÉÉ ©ÉÉäMÉå * YÉÉxÉɇSÉ©ÉÉ •ôÉMÉå xÉ ¸ÉÉÆ{Éb÷ä¸ÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò ¦ÉÉ䲩ÉÉ ¦ÉÉ´Éå ¸Éä´ÉÉ * P©ÉÉ´ÉÒ VÉÒ Eäò„É´ÉÉ Eò‡®úiÉÉå Bä¸ÉÒ **3**
805
nùä´ÉÉ Bä¸ÉÉ ‡„É·©É nùä<Ç * ¥É¨»YÉÉxÉÒ ‡xÉ{ÉÖhÉ {ÉÉ»þÓ **1**
VÉÉä EòÉÆ ¦ÉÉ´ÉÉSÉÉ +ÉMɳýÉ * ¦É‡Hò|Éä¨ÉÉSÉÉ {ÉÖiɳýÉ **vÉÞ**
Bä„ÉÉ ©ÉÖ‡Hò V©ÉÉ•ôÉ ¤ÉÉhÉä * iÉälÉå ´Éè®úÉM©ÉÉSÉå `öÉhÉå **2**
Bä¸ÉÉ VÉÉ•ôÉ »þÉä „É®úÒ®úÓ * iÉÖEòÉ Ê•ô¤É•ôÉähÉ Eò®úÒ **3**

Page 220 of 1252

806
VÉÆ´É xÉÉ»þÓ nùä‡JÉ•ôÒ {ÉÆfø®úÒ * iÉÉå´É®úÒ ´É‡hÉǸÉÒ lÉÉä®ú ´ÉèEÖòÆ`öÓSÉÒ **1**
¨ÉÉäIɇ¸É‡rù iÉälÉå Ê»þb÷ä nùÉ®úÉänùÉ®úÓ * »þÉä>ð‡xÉ EòɨÉÉ®úÒ nùÒxÉ°ü{É **vÉÞ**
´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ ¸Éb÷ä SÉÉèEò ®úÆMÉ ¨ÉɳýÉ * +‡¦ÉzÉ´É ¸ÉÉä»þÉä³ýÉ PÉ®úÉäPÉ®úÓ **2**
xÉɨÉPÉÉä·É EòlÉÉ{ÉÖ®úÉhÉEòÒiÉÇxÉÓ * +É䇴ɩÉÉ EòÉÆb÷hÉÓ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ **3**
ºÉ´ÉÇ ºÉÖJÉ iÉälÉå +ºÉä ºÉ´ÉÇEòɳý * ¥É¨½ iÉå Eäò´É³ý xÉÉÆnùiɺÉä **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉå xÉ ¸ÉÉvÉä ¸ÉÉ©ÉɸÉå * iÉå »þå |Éi©ÉIÉ ‡nù¸Éä ‡´É]õä´É‡®ú **5**
807
nùÖ&JÉ ´ÉÉ]õä Bä¸ÉÒ BäEòÉä‡xÉ©Éå MÉÉä·]õÒ * VÉähÉå PÉb÷ä iÉÖ]õÒ iÉÖZ©ÉÉ {ÉÉ©ÉÓ **1**
©ÉäiÉÉä Eò³ý´É³ýÉ nùäJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ PÉÉiÉ * Eò‡®úiÉÉå ¡ò‡VÉiÉ xÉÉ<EòiÉÒ **vÉÞ**
EòÉ©É Eò°üÆ nùä´ÉÉ Bä¸ÉÒ xÉÉ»þÓ „ɇHò * nùÆb÷Ö‡xÉ {ÉÖføiÉÒ ´ÉÉ]õä •ôÉ´ÉÚÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ nùÉ´ÉÚÆ xÉEòÉä Bä¸Éä * où·]õÒ{ÉÖføå ‡{ɸÉä {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **3**
808
„ÉÚEò®úɸÉÒ ‡´É·`öÉ ¨ÉÉxÉä ¸ÉÉ´ÉEòÉ¸É * ‡¨É·]õÉzÉÉSÉÒ i©ÉÉ¸É EòÉ©É MÉÉäb÷Ò **1**
iÉä´ÉÓ +¦ÉHòÉƸÉÒ +É´Éb÷ä {ÉÉJÉÉÆb÷ * xÉ •ôMÉä i©ÉÉÆ MÉÉäb÷ {É®ú¨ÉÉlÉÇ **vÉÞ**
…ÉÉxÉɸÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ ‡nù•ôå {ÉÆSÉɨÉÞiÉ * iÉ®úÒ i©ÉÉSÉå ‡SÉkÉ »þÉb÷ɴɇ®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸É{ÉÉÇ {ÉɇVɇ•ô©ÉÉ IÉÒ®ú * ´É‡¨ÉiÉÉÆ ‡´ÉJÉÉ®ú ‡´É·É VÉÉ•ôå **3**
809
®úÉ¸É¦É vÉÖiÉ•ôÉ ¨É»þÉ iÉÒlÉÉȨÉÉVÉÒ * xÉ´»þä VÉè¸ÉÉ iÉäVÉÒ „ÉɨÉEòhÉÇ **1**
iÉä´ÉÓ JɳýÉ EòÉ©É Eäò•ôÉ ={Énùä„É * xÉ´»þä ‡SÉ ¨ÉÉxÉ¸É „ÉÖrù i©ÉÉSÉå **vÉÞ**
¸É{ÉÉǸÉÒ {ÉɇVÉ•ôå „ÉEÇò®úÉ{ÉÒ©ÉÚ·É * +ÆiÉ®úÓSÉå ‡´É·É VÉÉ>ðÆ xÉähÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä …ÉÉxÉÉ ‡IÉ®úÒSÉå ¦ÉÉäVÉxÉ * ¸É´Éå ‡SÉ ´É¨ÉxÉ VÉä´ÉÒ iÉ©ÉÉ **3**
810
VÉä´ÉÓ xÉ´ÉV´É®úå iÉÉ{É•ôå „É®úÒ®ú * •ôÉMÉä iÉ©ÉÉ IÉÒ®ú ‡´É·ÉÉiÉÖ±©É **1**
iÉä´ÉÓ {É®ú¨ÉÉlÉÇ VÉÒ»þÓ nùÖ®úɇ´É•ôÉ * iÉ©ÉÉ•ôÉMÉÓ ZÉÉ•ôÉ ¸É‡zÉ{ÉÉiÉ **vÉÞ**
Eòɇ¨ÉxÉÒ VÉ©ÉÉS©ÉÉ VÉÉ»þÉ•ôÒ xÉäjÉɸÉÒ * nùäJÉÒ iÉÉä SÉÆpùɺÉÒ {ÉÒiÉ´ÉhÉÇ **2**

Page 221 of 1252

iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨Ét{ÉÉxÉÉSÉÒ +É´Éb÷Ò * xÉ ¯ûSÉä iªÉÉ MÉÉäb÷Ò xÉ´ÉxÉÒiÉÉSÉÒ **3**
811
+ÉiÉÉÆ +¸ÉÉå ¨ÉxÉÉ +¦ÉHòÉÆSÉÒ EòlÉÉ * xÉ »þÉä<È nùÖ‡‚SÉiÉÉ »þ‡®úxÉɨÉÓ **1**
xÉ©Éä i©ÉÉSÉÒ EònùÉ MÉÉä·]õÒ Eò°üÆ ¨ÉÉiÉ * ‡VÉ´»þä |Éɩɇ‚SÉkÉ i©ÉÉS©ÉÉ xÉÉÆ´Éå **vÉÞ**
|ɦÉÉiÉå xÉ PªÉÉ´Éå xÉÉÆ´É ¨ÉÉEòb÷ÉSÉå * iÉèºÉå +¦ÉHòÉSÉå ºÉ´ÉÇEòɳý **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ÉiÉÉÆ +É`ö´ÉÚÆ ¨ÉÆMɳý * VÉähÉå ºÉ´ÉÇ Eòɳý ºÉÖJÉ°ü{É **3**
812
xÉÉ¨É +É`ö‡´ÉiÉÉÆ ¸ÉnÂùMɇnùiÉ EòÆ`öÓ * |Éä¨É ´ÉÉføä {ÉÉä]õÓ BäºÉå Eò®úÓ **1**
®úÉä¨ÉÉÆSÉ VÉÒ´ÉxÉ +ÉxÉÆnùɸÉÖ xÉäjÉÓ * +¹]õÉÆMÉ ½þÒ MÉÉjÉÓ |Éä¨É iÉÖZÉå **vÉÞ**
¸É´ÉÇ »þÒ „É®úÒ®ú ´ÉäSÉÉä ©ÉÉ EòÒiÉÇxÉÓ * MÉÉ>ðÆ ‡xɇ„ɇnùxÉÓ xÉÉ¨É iÉÖZÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÖVÉå xÉ Eò®úÓ Eò±{ÉÉÆiÉÓ * ¸É´ÉÇnùÉ ‡´É¶ÉÉƇiÉ ¸ÉÆiÉÉÆ {ÉÉ<È **3**
813
VÉxÉxÉÒ ½þä VÉÉhÉä ¤ÉɳýEòÉSÉå ´É¨ÉÇ * ºÉÖJÉ nùÖ&JÉ vɨÉÇ VÉå VÉå EòÉƽþÓ **1**
+ÆvÉÉ{ÉÖføå VÉähÉå ‡nùvÉ•ôÉ +ÉvÉÉ®ú * i©ÉÉSÉÉ »þÉ ‡´ÉSÉÉ®ú iÉÉä ‡SÉ VÉÉhÉä **vÉÞ**
„É®úhÉÉMÉiÉÉ VÉähÉå PÉÉiÉ•ôå {ÉÉ`öÒ„ÉÓ * iÉÉä VÉÉhÉä iÉ䇴ɄÉÓ ®úÉJÉÉå iÉ©ÉÉ **2**
EòɸÉä •ôÉMÉä iÉ©ÉÉ xÉ •ôMÉiÉÒ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * {ÉÉä»þÉähÉÉ®úÉ i©ÉÉ¸É {ÉÉ®ú {ÉÉ´ÉÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÒ´É ‡´Éaö•ôÉSÉä »þÉiÉÓ * ‡nù•ôÉ i©ÉÉSÉÒ MɇiÉ iÉÉä ‡SÉ VÉÉhÉä **4**
814
xÉEòÉ ´ÉÉÆ]õÚÆ ¨ÉxÉ ‡´É‡vɇxÉ·ÉävÉÉƸÉÒ * ¸¨É®úÉ´ÉÉ ¨ÉÉxɸÉÓ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ **1**
JÉÉnù‡•ô©ÉÉ +zÉÉ ¨ÉɸÉÒ ¤ÉÉä•ôÉå xÉ©Éä * +´ÉPÉå ‡SÉ VÉÉ©Éä BEòÉ PÉÉƸÉå **vÉÞ**
VÉÉäb÷Ò »þÉäiÉä {É®úÒ iÉä ¤É»þÖ Eò‡`öhÉ * Eò‡®úiÉÉÆ VÉiÉxÉ ¸ÉÉƦÉɳýÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉå ©ÉälÉå xÉ ¨ÉxÉÉ ‡´É·ÉÉnù * ÊxɤÉ凴ÉhÉ ´©ÉÉvÉ iÉÖ]õÉå xÉ©Éä **3**
815
xÉEòÉä »þÉä>ðÆ nùä>ðÆ ¦ÉÉ´ÉÓ +¦ÉÉ´ÉxÉÉ * ©ÉÉ ‡SÉ xÉÉÆ´Éå VÉÉhÉÉ ¤É»þÖ nùÉä·É **1**
¨ÉäPÉ´ÉÞ‡·]õ ©ÉälÉå »þÉäiÉä +‡xÉ´ÉÉ®ú * ‡VÉ´»þɲ©ÉÉÆ =JÉ®ú •ôÉ¦É xÉÉb÷ **vÉÞ**
=kɨÉÉ ‡´É¦ÉÉMÉå Eò‡xÉ·`öÉSÉÒ <SUôÉ * Eò±{Éiɯû iÉè¸ÉÉ ¡ò³ýä i©ÉɸÉÒ **2**

Page 222 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡VÉhÉå ¤É»þÖ lÉÉäb÷å +É»þä * +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ {ÉÉ»þå {ÉÖføå ¤É®úå **3**
816
i©ÉÉMÉ iÉÆ´É ¨ÉVÉ xÉ ´ÉVÉiÉÉÆ Eäò•ôÉ * EòÉÆ»þÓ SÉ ‡´Éaö•ôÉ ¨ÉxÉÉÆiÉÚ‡xÉ **1**
¦ÉÉMɇ•ô©ÉÉ +É•ôÉ =¤ÉMÉ ¸É»þVÉ * xÉ vɇ®úiÉÉÆ EòÉVÉ VÉÉ•ôå ¨ÉxÉÓ **vÉÞ**
nùä»þ VÉb÷ VÉÉ•ôå AñhÉÉS©ÉÉ +ɦÉÉ®úå * Eäò•ôå ¸ÉƴɸÉÉ®úå EòɸÉÉ´ÉÒ¸É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉä•ôÉ +ɳý¸É‡Eò³ý¸É * +EòiÉÇ´©É nùÉä·É ‡xÉ´Éɇ®ú•ôä **3**
817
¨Éføå ZÉÉÆEÖò‡xÉ©ÉÉÆ Eò‡®úiÉÒ {Éä®úhÉÒ * EÖòhɇ¤É©ÉÉSÉä ´ÉÉhÉÒ •ô´É•ôÉ»þå **1**
iÉ©ÉÉ{É®úÒ Eò®úÓ ¸´É‡»þiÉ +É{ÉÖ•ôå * VÉ©ÉɸÉÒ ¡òÉ´É•ôå xÉ®únùä½þ **vÉÞ**
+Éä]õÒS©ÉÉ {ɇ®ú¸É ¨ÉÖ`öÒSÉå iÉå ´ÉÉføä * ©ÉÉ{ɇ®ú Eèò´ÉÉb÷å ¸´É‡»þiÉÉSÉå **2**
xÉÉ»þÓ Eòɳý¸ÉkÉÉ +É{ÉÖ‡•ô©Éä »þÉiÉÓ * VÉÉhÉiÉä »þä MÉÖÆiÉÒ =Mɇ´ÉiÉÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉ»þå +É{ÉÖ•ôÒ ¸ÉÚSÉxÉÉ * Eò‡®úiÉÉä „ÉÉ»þÉhÉÉ ¨ÉÞi©ÉÖ•ôÉäEòÓ **4**
818
®úÉVÉÉ SÉÉ•ôä iÉälÉå ´Éè¦É´É ¸ÉÉÆMÉÉiÉå * »þå EòÉ©É •ôÉMÉiÉå ¸ÉÉÆMÉÉ´Éå i©ÉÉ **1**
EòÉähÉÒ EòÉähÉÉ BlÉå xÉ ¨ÉxÉÒ VÉÒ ¡ÖòEòÉ * EÞò{É䇴ÉhÉ BEòÉ nùä´ÉɇSÉ©ÉÉ **vÉÞ**
„ÉÞÆMÉɇ®ú•ôå xÉÉ»þÓ iÉMÉÉå©ÉäiÉ ´É‡®ú * =¨É]õä •ôÉèEò‡®ú VÉè¸Éä iÉèiÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä PÉ®úÓ ´ÉºÉä xÉÉ®úɪÉhÉ * EÞò{ÉäSÉÒ iÉä JÉÖhÉ ºÉɨªÉÉ ªÉäiÉä **3**
819
´Éi¸É {ɳýä vÉäxÉÖ vÉÉÆ´Éä {ÉÉ`öÒ•ôÉMÉÓ * |ÉÒiÉÒSÉÉ iÉÉä +ÆMÉÓ +É©ÉÖ¦ÉÉÇ´É **1**
‡„ÉEò‡´É•ôå EòÉ©É ©Éä<Ç•ô EòÉ®úhÉÉ * ¸ÉÚjÉ +ÉäføÒ ¨ÉxÉÉ +ɇhÉEòÉÆS©ÉÉ **vÉÞ**
¸ÉÉƇb÷•ôå iÉå xÉÉ»þÓ PÉäiÉ ¨Éä³ý‡´ÉiÉÉÆ * ¨»hÉ>ð‡xÉ •ôÉiÉÉ ¨ÉÉMÉå ¸ÉÉ®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉOÉ»þ Eò®úÉ´ÉÉ xÉ •ôMÉä * ¸ÉÉÆMÉiɸÉä +ÆMÉå +xÉÖ¦É´É **3**
820
nùä´ÉÉS©ÉÉ ¸ÉƤÉÆvÉå ‡´É…É ‡SÉ ¸ÉÉä©É®úå * ¸ÉÚjÉ +Éäføä nùÉä®úå BEòÉ BEò **1**
+É»þÉSÉ »þå xÉ´»þä ‡´É]õÉ©ÉɸÉɇ®úJÉå * VÉÒ´É VÉÒ´ÉxÉÓ nùäJÉå ¸ÉɨÉÉ´É•ôå **vÉÞ**
+ɇhÉEòÉÆSÉå ¸ÉÖJÉ nùÖ&JÉ =¨É]õä +ÆiÉ®úÓ * BlÉÒ•ô <iÉ®úÓ iÉähÉå x©ÉÉ©Éå **2**

Page 223 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä `ö¸ÉÉ´É•ôå „ÉÖrù VÉÉiÉÒ * „ÉÉä¦ÉÉ ‡SÉ {ÉÖføiÉÒ ‡´É„Éä·ÉiÉÉ **3**
821
+´ÉPÉÉ ´ÉåSÉ•ôÉå <Ƈpù©ÉÉÆSÉä +ÉäføÒ * VÉÉ•ôå iÉå iÉå PÉb÷Ò ‡xÉ®úÉä‡{É•ôå **1**
+¸ÉÉ´ÉÉ VÉÒ `öÉ´ÉÉ ¸Éä´Éä¸ÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú * +É{ÉÖ•ôÉ ¨©ÉÉÆ ¦ÉÉ®ú =iɇ®ú•ôÉ **vÉÞ**
EòÉ©ÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉå iÉÉä ‡SÉ ‡xÉVÉv©ÉÉ¸É * BlÉå VÉÉ•ôÉå +Éä¸É ¦É‡Hò¦ÉÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò°üÆ ©Éä<Ç•ô vÉÉ´ÉhÉå * iɇ®ú xÉÉ®úÉ©ÉhÉå ºÉÉƦÉɳýÉ´Éå **3**
822
®úÉ»þÉä +ÉiÉÉÆ »þå ‡SÉ v©ÉÉxÉ * b÷Éä³ýÉ ¨ÉxÉ •ôÆ{É]õÉä **1**
EòÉåb÷EòÉåb÷Ö‡xÉ vÉ®úÒxÉ VÉÒ´Éå * nùä»þ¦ÉÉ´Éå +Éå´ÉɳýÒxÉ **vÉÞ**
»þÉä<Ç•ô ©ÉähÉå Eò³ý¸ÉÉ +É•ôå * ‡¸lÉ®úÉ´É•ôå +ÆiÉ®úÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉÉä‡Vɇ®ú©ÉÉ * ‡´É`öÉä¤ÉÉ {ÉɪÉÉÆ {Éb÷Éå tÉ **3**
823
+ɇnù ¨Év©É +ÆiÉ nùÉJɇ´É•ôÉ nùÒ{Éå * »þÉ iÉÉå +É{ÉhÉÉ{Éå ©ÉixÉ ¤É®úÉ **1**
nùÉ„Ék´Éå nùɇ´É•ôå vÉx©ÉÉSÉå ¦ÉÉÆb÷É®ú * iÉÉåiÉÉå xÉ´»þä ¸ÉÉ®ú BlÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ **vÉÞ**
={ÉÉ©ÉÉxÉå ¸ÉÉä¸É xÉɸɕôÉ ¸ÉEò³ý * ¸ÉkÉä ¸ÉkÉɤɳý +ÆMÉÉ +É•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä où‡·]õ ¸ÉEò³ýÉÆSÉä ‡„É®úÓ * ´ÉSÉxÉ ‡SÉ Eò®úÒ ¤Éè¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **3**
824
¸ÉÉÆ]õ‡´É•ôä ´ÉÉhÉ * {Éè¸É PÉÉiÉ•ôÉ nùÖEòÉxÉ **1**
VÉå V©ÉÉ {Éɇ»þVÉä VÉä EòɳýÓ * +É»þä ‡¸Érù ‡SÉ VɴɳýÒ **vÉÞ**
‡xɴɇb÷•ôå ¸ÉÉSÉå * =kɨɨÉv©É¨ÉEò‡xÉ·`öÉSÉå **2**
iÉÖEòÉ ¤Éè¸É•ôÉ nùÖEòÉxÉÓ * nùÉ´ÉÒ ¨ÉÉä•ôÉ Bä¸ÉÒ ´ÉÉhÉÒ **3**
825
•ôÉMɇ•ô©ÉÉ ¨ÉÖJÉ ¸iÉxÉÉÆ * PÉÉ•ôÒ {ÉÉx»þÉ ¨ÉÉ=•ôÒ **1**
=¦É©ÉiÉÉÆ +É´Éb÷Ò •ôÉb÷å * EòÉäb÷å EòÉäb÷ {ÉÖ®úiɸÉä **vÉÞ**
¨Éä³ý‡´ÉiÉÉÆ +ÆMÉå +ÆMÉ * |Éä¨Éå ®úÆMÉ ´ÉÉføiÉÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉb÷ ¦ÉÉ®úÒ * +´ÉPÉå ‡„É®úÓ VÉxÉxÉÒSÉä **3**

Page 224 of 1252

826
+´ÉMÉÖhÉ iÉÉå EòÉähÉÓ xÉÉ»þÓ |ɇiɇ·`ö•ôä * ¨ÉÉMÉå »þÉäiÉ +É•ôä ‡„É·]õÉSÉÉ®ú **1**
nùÖ¤ÉdzýÉS©ÉÉ xÉÉÆ´Éå ‡{É]õÉ´ÉÉ b÷ÉÆMÉÉä®úÉ * »þÉ iÉÉå xÉ´»þä ¤É®úÉ ¸Éi©É´ÉÉnù **vÉÞ**
¨Ét +ɇhÉ ¨ÉvÉÖ BEò®úɸÉÒ xÉÉÆ´Éå * iɇ®ú EòÉÆ iÉå JÉÉ´Éå +ÉvÉÉ®úå i©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÉ =‡SUô·]õ |ɸÉÉnù * ‡xÉ´Éb÷Ò ¦ÉänùɦÉänù ´ÉÞ‡·]õx©ÉÉ©Éå **3**
827
¦ÉÚiÉÓ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ * ½þÉ iÉÉå VÉÉhÉiÉÉå ºÉÆEäòiÉ **1**
¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÉäEò‡•ôiÉÉå ´ÉÉhÉ * V©ÉÉSÉÉ i©ÉɸÉÒ Eò³ýä MÉÖhÉ **vÉÞ**
Eò®úÉ´ÉÉ ={Énùä„É* ‡xÉ´Éb÷Éä‡xÉ iɇ®ú nùÉä·É **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´ÉÉ]õä * SÉÖEòiÉÉÆ +Éb÷®úÉxÉå EòÉÆ]õä **3**
828
+ɨ»ÉÆ »þå Eò´ÉiÉÖEò VÉMÉÉ tÉ´ÉÒ xÉÒiÉ * Eò®úÉ´Éä ¡ò‡VÉiÉ SÉÖEòiÉÒ iÉä **1**
EòɸɩÉÉSÉÉ ¤ÉÉvÉ BEòÉS©ÉÉ ‡xÉ®úÉä{Éå * EòÉ©É ´»þÉ´Éå EòÉä{Éå VÉMÉɇSÉ©ÉÉ **vÉÞ**
+‡´ÉtäSÉÉ ©ÉälÉå EòÉä`öå {ɇ®ú¶É¨É * ®úɨÉEÞò·hÉxÉÉ¨É Bä¸Éä ¤ÉÉhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉälÉå JɆ©ÉÉSÉÉ ‡´ÉEò®úÉ * xÉ ¸É®úiÉÒ ©Éä®úÉ JÉÉä]õ¬É {É®úÒ **3**
829
nù{ÉÇhÉɸÉÒ xÉJÉ]õå •ôÉVÉä * „ÉÖrù ‡JÉVÉä nùäJÉÉä‡xÉ **1**
BäºÉå +´ÉMÉÖhÉÉÆS©ÉÉ ¤ÉÉvÉå * ‡nù¸Éä ¸ÉÖnùå ‡´É{É®úÒiÉ **vÉÞ**
+Ævɲ©ÉÉ¸É EòÉ©É ‡»þ®úÉ * MÉÉ®úÉÆ ‡SÉ iÉÉä ¸Éɇ®úJÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦ÉÖÆEäò ºÉÖxÉå * `öɪÉÉ xÉähÉä `öÉ´É iÉÉä **3**
830
xÉÉ´Éb÷ä iɇ®ú EòÉÆ ©ÉäiÉÒ•ô »þä ¦ÉÉÆb÷ * PÉä=‡xÉ©ÉÉÆ iÉÉåb÷ Eòɳýå ©ÉälÉå **1**
xÉɸÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ VÉÉ©É ®ú¸É ©ÉɸÉÆMÉiÉÒ * JɳýÉSÉä {ÉÆMÉiÉÒ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ **vÉÞ**
iÉÉåb÷É´ÉÉ]õÉ xÉEÇò EòÉføÒ +¨ÉÆMɳý * ‡¨É·]õÉzÉÉ ‡´É]õɳý Eò®úÒ ¸ÉÖxÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ»þÓ ¸ÉÆiÉÉÆSÉÒ ¨É©ÉÉÇnùÉ * ÊxÉnùä iÉÉä ‡SÉ ÊxÉnùÉ ¨ÉÉ©ÉZÉ´ÉÉ **3**

Page 225 of 1252

831
•ôäEò®úÉ +É<ÇiÉå ‡{Éi©ÉÉSÉÒ VÉiÉxÉ * nùÉ´ÉÒ ‡xÉVÉvÉxÉ ¸É´ÉÇ VÉÉäb÷Ò **1**
i©ÉÉ{ɇ®ú +ɨÉSÉÉ VÉÉ•ôɸÉä ¸ÉÉƦÉɳý * nùä‡JÉ•ôÉ ‡SÉ Eòɳý xÉÉ»þÓ +Éb÷ **vÉÞ**
¦ÉÖEäòSÉä ¸ÉƇxÉvÉ ´É¸Éä ¸iÉxÉ{ÉÉxÉ * ={ÉÉ©ÉÉSÉÒ ‡¦ÉzÉ ÊSÉiÉÉ xÉÉ»þÓ **2**
+ɳý´ÉÚ‡xÉ iÉÖEòÉ =¦ÉÉ {Éè•ôlÉb÷Ò * PÉÉiÉ•ôÒ ©ÉÉ =b÷Ò {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉå **3**
832
„ÉÖrù SÉ©ÉÉÇ »þå ‡SÉ ¸ÉÆiÉÉSÉå {ÉÚVÉxÉ * •ôÉMÉiÉ ‡SÉ vÉxÉ xÉÉ»þÓ ‡´ÉkÉ **1**
¸ÉMÉÖhÉÉSÉä ¸ÉÉä<Ç ¸ÉMÉÖhÉ ‡´É¶ÉÉÆiÉÒ * +É{ÉhÉ ‡SÉ ©ÉäiÉÒ SÉÉäVÉ´ÉÒiÉ **vÉÞ**
EòÒiÉÇxÉÓ ‡SÉ ´ÉÉä³ýä EÞò{ÉäSÉÉ ´ÉÉä®ú¸É * nùÖ®úÒ{ÉhÉå ´ÉÉ¸É ¸ÉƇxÉvÉiÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´É¨ÉÇ ¸ÉÉÆMÉiÉÉå ¸É´ÉÆMÉå * ¨ÉxÉ •ôÉ´ÉÉ •ôÉMÉå ¸´É‡»þiÉÉS©ÉÉ **3**
833
VÉÒ´ÉÓSÉå VÉÉhÉÉ´Éå ªÉÉ xÉÉÆ´Éå +É´Éb÷Ò * ½þåEòb÷ iÉå +ÉäføÒ +¨ÉÆMɳý **1**
‡SÉkÉÉS©ÉÉ ¸ÉÆEòÉäSÉå EòÉÆ»þÓ SÉ xÉ PÉb÷ä * +‡iÉ„É©Éå ´Éäb÷ä SÉÉ®ú iÉÉä ‡SÉ **vÉÞ**
Eòɳýɇ´ÉhÉ EòÉÆ»þÓ xÉÉ»þÓ ¯ûSÉÉå ©ÉäiÉ * Eò°ü‡xÉ ¸ÉÆEäòiÉ `ö䇴ɩÉä•ôÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò³ýä ´ÉSÉxÉå SÉÉÆSÉhÉÒ * EòÉ©É ¤ÉÉä•ô´ÉÚ‡xÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ **3**
834
EòɨÉÉiÉÖ®ú SÉ´ÉÒ ºÉÉÆb÷Ò * ¤É®ú³ý iÉÉåb÷Ó ¤É®ú³ýä **1**
®úÆMÉ•ôå iÉå +ÆMÉÓ nùÉ´ÉÒ * ‡´É·É nùä´É´ÉÒ +ɸÉb÷ä **vÉÞ**
vÉxɸÉÉä¸Éå •ôÉMÉä ´Éäb÷ * iÉä ¤Éb÷¤Éb÷ „ɨÉäxÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´ÉäºÉxÉå nùÉäx½þÒ * xÉEÇòJÉÉhÉÒ ¦ÉÉäMÉɴɪÉÉ **3**
835
EÞò·hÉÉÆVÉxÉå VÉÉ•ôä ¸ÉÉäV´É³ý •ôÉäSÉxÉ * iÉähÉå ‡nù•ôä ´ÉÉxÉ ‡xÉ´Éb÷ÖxÉÒ **1**
‡xÉ®úÉä{ÉÉS©ÉÉ ¨ÉÉ{Éå Eò®úÓ •ôb÷¤Éb÷ * i©ÉÉSÉå i©ÉÉxÉå MÉÉäb÷ xÉÉ®úÉ©ÉhÉå **vÉÞ**
¦ÉÉM©É´ÉÆiÉÉÆPÉ®úÓ Eò‡®úiÉÉÆ ‡´É…ÉɸÉå * EòÉ©ÉÇ i©Éɸɇ®ú¸Éå »þÉä<ÇVÉäiÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉä]õ ¦É®úä ¤É®úä ´ÉÉäVÉÉ * ‡xÉVÉ `öÉ´É ‡xÉVÉÉ ‡xÉVɸlÉÉxÉÓ **3**
836

Page 226 of 1252

¨Éénù +É•ôÉ {ÉÆfø®úÒ¸É * »þÉiÉÓ PÉä=‡xÉ |Éä¨É{ÉÉ„É **1**
{ÉÖføå xÉɇb÷©É•ôå VÉMÉ * xÉäiÉÉä •ôÉMÉÉå xÉänùÒ ¨ÉÉMÉ **vÉÞ**
=¦ÉÉ®úÉä‡xÉ ¤ÉÉ»þä * où·]õÉoù·]õÒ ´ÉävÉÒiÉÉ»þä **2**
´ÉèEòÆ`öÒ»þÖ‡xÉ {ÉähÉå * Eäò•ôå {ÉÆfø®úÒEòÉ®úhÉå **3**
{ÉÖÆb÷‡•ôEåò ©ÉÉ®úÉ * nùä=‡xÉ +ɇhÉ•ôå SÉÉä®úÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä SÉ•ôÉ * iÉÖ¨»Ò +ɨ»Ò vÉ°üÆ i©ÉÉ•ôÉ **5**
837
¦ÉÉÆb÷´ÉÒ ¨ÉÉ=•ôÒ Eò´ÉiÉÖEåò ¤ÉɳýÉ * +É{ÉhÉÉ ¸ÉEò³ýÉÆ ¸ÉɇIÉi´Éä¸ÉÓ **1**
¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ¨½hÉä BEòBEòÉÆ ¨ÉÉ®úÒ * ½þå iÉÉå xÉɽþÓ nùÖ®úÒ =¦ÉªÉiÉÉÆ **vÉÞ**
iÉÖZÉå lÉÉäb÷å ¦ÉÉiÉå ¨ÉÉZÉå ¤É»þÖ ¡òÉ®ú * UôÆnù Eò®úEò®ú ´ÉÉnù ‡¨Él©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä BEäò `öÉ©ÉÓ +É»þä ´É¨ÉÇ * »þå ‡SÉ »þÉä©É ¶É¨É ‡xÉ´Éɇ®úiÉå **3**
838
•ô‡]õ‡Eò©ÉÉS©ÉÉ +É„ÉÉ * »þÉäiÉÉå {ɇb÷•ôÉå ´É³ý¸ÉÉ * »þÉä=‡xÉ©ÉÉÆ nùÉä·ÉÉ * {ÉÉjÉ ‡¨Él©ÉÉ
+‡¦É¨ÉÉxÉå **1**
¤É®ú´ÉÒ =PÉb÷•ôÒ où·]õÒ * xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ »þÉäiÉÉå Eò·]õÒ * +ÉGòÆnùiÉä ¸ÉÞ·]õÒ * ¨ÉÉjÉ ©ÉÉ
SÉä¹]õÉÆxÉÓ **vÉÞ**
¨É®úhÉÉSÉÒ xÉÉ»þÓ „ÉÖrùÒ * •ôÉä¦ÉÓ |É´ÉiÉÇ•ôÒ ¤ÉÖrùÒ * {É®úiÉÒ iÉÉå EòvÉÓ * PÉb÷ä ‡SÉ xÉÉ
¨ÉÉPÉÉ®úÓ **2**
¸ÉÉÆSÉÚ‡xÉ ¨É®úä vÉxÉ * •ôÉ´ÉÒ {ÉÉä®úÉƸÉÒ ¦ÉÉÆb÷hÉ * xÉɽþÓ xÉÉ®úɪÉhÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä
¸¨É®úÒ•ôÉ **3**
839
VɴɳýÒ ¨ÉÖJÉÉ{ÉÉ„ÉÓ * +¸ÉiÉÉÆ xÉäPÉä +»þ‡xÉÇ„ÉÓ **1**
¦É´É‡xÉnùÉdzýhÉ xÉÉ¨É * ‡´Éaö•ô ‡´Éaö•ô xÉɸÉÒ EòÉ¨É **vÉÞ**
¸ÉÖJÉÉSÉå „ÉäVÉÉ®ú * Eò°üÆ EòÉÆ xÉÉ´Éb÷å PÉ®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä `öä´ÉÉ * EòÉÆ »þÉ xÉ Eò®úÒ ‡SÉ ¤É®ú´ÉÉ **3**
840
¤É®ú´Éå nùä„ÉÉ=®ú VÉÉ•ôå * EòÉ©É ¤ÉÉä•ôå ¤ÉÉä•ôÉ´Éå **1**

Page 227 of 1252

•ôɦÉå •ôÉ¦É nùÖhÉÉ´É•ôÉ * VÉÒ´É vÉÉ•ôÉ nù¯û·ÉhÉå **vÉÞ**
¦ÉÉM©Éå VÉÉ•ôÒ ¸ÉÆiɦÉä]õÒ* +É´Éb÷Ò {ÉÉä]õÓ »þÉäiÉÒ iÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¶É¨É Eäò•ôÉ * +´ÉPÉÉ +É•ôÉ ¡ò³ýɸÉÒ **3**
841
ºÉÉÆMÉiÉÉÆ ½þå xɪÉä ºÉÖJÉ * EòÒiÉÔ ¨ÉÖJÉ xÉ {ÉÖ®úä **1**
+É´Éb÷ÒxÉå ºÉä´ÉxÉ Eò°ü * VÉÒ´ÉÓSÉå vÉ°üÆ VÉÒ´ÉÓ SÉ **vÉÞ**
={ɨÉÉ ©ÉÉ nùäiÉÉÆ •ôɦÉÉ * EòÉ„ÉÉ „ÉÉä¦ÉÉ ¸Éɇ®úJÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÖSÉ•ôÓ b÷Éä<Ç * `ö䇴ɕôÒ {ÉɪÉÓ ºÉÆiÉÉÆSÉä **3**
842
+É{ÉÖ•ôÉ•ôÉ •ôÉ»þÉä Eò°üÆ * EäòhÉå ¦É°üÆ »þÉ ‡´Éaö•ô **1**
¦ÉÉM©É {ÉÉ´É•ôÉå ©ÉÉ `öÉ©ÉÉ * +ÉiÉÉÆ EòÉ©ÉÉ EÖò®ú´ÉÆb÷Ò **vÉÞ**
{ÉÖføiÉÒ EòÉä`öå PÉb÷ä Bä¸Éå * ¤É»þÖiÉÉÆ ‡nù¸Éå ¡òÉ´É•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉ•ôÒ VÉÉäb÷Ò * SÉ®úhÉ PÉb÷Ò xÉ ‡´É¸ÉƦÉå **3**
843
=Vɳý•ôå ¦ÉÉM©É +ÉiÉÉÆ * +´ÉPÉÒ ÊSÉiÉÉ ´ÉÉ®ú•ôÒ **1**
¸ÉÆiÉnù„ÉÇxÉå »þÉ •ôÉ¦É * {ÉsxÉÉ¦É VÉÉäb÷•ôÉ **vÉÞ**
¸ÉÆ{ÉÖ·]õ »þÉ ¼þnù©É{Éä]õÒ * Eò°ü‡xÉ {ÉÉä]õÓ ¸ÉÉÆ]õ´ÉÚÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉäiÉÉ `öä´ÉÉ * iÉÉä ©ÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉ **3**
844
+ɨ»ÉÆ +É{ÉÖ•ôå xÉÉ´Éb÷ä ¸ÉƇSÉiÉ * SÉ®ú¡òb÷Ò ‡SÉkÉ Eò³ý´É²©ÉÉxÉå **1**
xÉ Eò³ýiÉÉÆ VÉÉ•ôÉ JÉÉä³ýÆ¤É ¨ÉÉ®úMÉÉ * VÉMÉÓ VÉÉ•ôÉå VÉMÉÉ ¤É»þÖ°ü{ÉÒ **vÉÞ**
Eò³ýÉå +É•ôå ¤É®úå =PÉb÷•ôä b÷Éä³ýä * EòhÉÇvÉÉ®ú ‡¨É³ýä iɇ®ú ¤É®úå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´»þÉ•ô BäEòiÉ Eò¯ûhÉÉ * iɇ®ú xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ =b÷Ò PÉÉ•ôÉ **3**
845
¤É®úMÉɸÉÉ]õÓ JÉÉnù•ôå „ÉähÉ * ‡¨É³ýiÉÉÆ +zÉ xÉ ¸ÉÆb÷Ò **1**
¡ò‡VÉiÉ iÉÉä Eäò•ôÉ +É»þä * iÉÉb÷hÉ ¸ÉÉ»þä MÉÉè®ú´É **vÉÞ**

Page 228 of 1252

+ÉäføɳýÉSÉÒ +ÉåMɳý +ÉäføÒ * =MÉÒ JÉÉäb÷Ò xÉ´ÉVÉÉªÉ **2**
iÉÖEòÉ ¡òVÉÒiÉ Eò®úÒ ¤ÉÖS©ÉÉ* ‡´É¸É®úä EÖòS©ÉÉ JÉÉäb÷Ò iÉähÉå **3**
846
vÉÉÆ´É PÉÉ•ôÓ +É<Ç * +ÉiÉÉÆ {ÉÉ»þÉiÉä¸ÉÒ EòÉ<Ç **1**
vÉÒ®ú xÉÉ»þÓ ¨ÉÉZÉä {ÉÉä]õÓ * VÉÉ•ôå ‡´É©ÉÉäMÉå Ê»þ{ÉÖ]õÓ **vÉÞ**
Eò®úÉ´Éå ¸ÉÒiɳý * ¤É»þÖ VÉÉ•ôÒ »þ³ý»þ³ý **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä b÷Éä<Ç * EòvÉÓ `öä´ÉÒxÉ ½þä {ÉɪÉÓ **3**
847
iÉÖ¨½ÉÆ `öÉ´ÉÉ ½þÉäiÉÉ nùä´ÉÉ * ¨ÉÉZÉå +ÆiÉ®úÓSÉÉ ½þä´ÉÉ **1**
»þÉäiÉÒ EòÉ„ÉÉxÉå ¸ÉÖ]õEòÉ * iɇ®ú »þä ´ÉèEÖòÆ`öxÉÉ©ÉEòÉ **vÉÞ**
xɸÉiÉå ¸ÉÉƦÉɇ³ý•ôå* Vɇ®ú iÉÖ¨»Ó +É…Éɇ¸É•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EÞò{ÉɳýÖ´ÉÉ * ¤É®ú´ÉÉ Eäò•ôÉ ¸ÉÉ´ÉÉvÉÉ´ÉÉ **3**
848
nùä>ðÆ iÉä ={ɨÉÉ * +É´Éb÷ÒxÉå {ÉÖ¯û¹ÉÉäkɨÉÉ **1**
{ÉÉ»þÉiÉÉÆ EòÉ„ÉÉ iÉÚÆ ¸Éɇ®úJÉÉ * ÊiÉ»þÓ •ôÉäEòÉÆS©ÉÉ VÉxÉEòÉ **vÉÞ**
+ɯû·É »þä ´ÉÉhÉÒ* MÉÉäb÷ ´É°ü‡xÉ PÉäiÉÉÆ EòÉxÉÓ **2**
+É´Éb÷ÒxÉå JÉä³ýä * iÉÖEòÉ {ÉÖ®ú´ÉÉ´Éä ºÉÉä½þɳýä **3**
849
nù„ÉÇxÉÉSÉÒ +É¸É * +ÉiÉÉÆ xÉÉ ¸ÉÉ»þä =nùÉ¸É **1**
VÉÒ´É +É•ôÉ {ÉÉ©ÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ * ©ÉälÉå +¸Éå Eò‡•ô´É®úå¸ÉÓ **vÉÞ**
EòÉÆ»þÓ SÉ xÉÉ`ö´Éä * `öÉ©ÉÓ ¤Éè¸É•ôå xÉÖ`ö´Éä **2**
VÉÒ´É +¸ÉiÉÉÆ {ÉÉ»þÓ * iÉÖEòÉ `öEòÉ´É•ôÉ `öÉ©ÉÓ **3**
850
¦ÉÉäMÉɴɇ®ú +ɨ»Ó PÉÉiÉ•ôÉ {ÉÉ·ÉÉhÉ * ¨É®úhÉÉ ¨É®úhÉ +ɇhÉ©Éä•ôå **1**
‡´É…É iÉÚÆ ´©ÉÉ{ÉEò EòÉ©É ¨ÉÒ ‡xÉ®úɳýÉ * EòÉ„ÉɸÉÉ`öÓ ¤É³ýÉ ©Éä>ðÆ +ÉiÉÉÆ **vÉÞ**
EòÉ©É ¸ÉÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ EòÉføÉ´Éå ¤ÉÉ»þä®úÒ * +ÉhÉÚ‡xÉ ¦ÉÒiÉ®úÒ EòÉ©É `öä´ÉÚÆ **2**

Page 229 of 1252

Eäò•ôÉ iÉ®úÒ =®úä ´ÉÉnù ‡SÉ EòÉä®úb÷É * ¤É³ýå P©ÉÉ´ÉÒ {ÉÒb÷É ¸´É{ÉxÉÓSÉÒ **3**
+É´ÉPÉä ‡SÉ ´ÉÉhÉ +É•ôä iÉÖ¨»ÉÆ PÉ®úÉ * ¨ÉVÉÖ®úÒ ¨ÉVÉÖ®úÉ ®úÉäVÉ EòÒnùÔ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉÆ»þÓ xÉähÉå •ôÉ¦É »þÉxÉÒ * +¸Éä•ô iÉÉä vÉxÉÒ ®úÉJÉÉä ´ÉÉb÷É **5**
851
EòÉÆ »þÉä BlÉå Eòɳý +É•ôÉ +ɨ»ÉÆ +Éb÷ * iÉÖ¨»ÉÆ{ÉÉ„ÉÓ xÉÉb÷ Eò®úÉ´É©ÉÉ **1**
EòÉÆ »þÉä ‡´ÉSÉÉ®úÉSÉå {ɇb÷•ôå ¸ÉÉÆEòb÷å * EòÉ©É Bä¸Éå EòÉäb÷å ={ÉVÉ•ôå **vÉÞ**
EòÉÆ »þÉä ={ÉVÉäxÉÉ tÉ´ÉÒ Bä„ÉÒ ¦Éä]õÒ * EòÉ©É uùèiÉ {ÉÉä]õÓ vɇ®ú•ôå nùä´ÉÉ **2**
{ÉÉ{É ¡òÉ®ú ÊEò´ÉÉ VÉÉ•ôɸÉÒ nùÖ¤Édzý * ¨ÉɇMÉ•ô iÉå ¤É³ý xÉÉ»þÓ +ÉiÉÉÆ **3**
EòÉ©É VÉÉ•ôå nùähÉå ‡xÉPÉÉ•ôå ‡nù´Éɳýå * EòÓ ¤ÉÉÆvÉ•ôɇ¸É ¤É³ýå AñhÉå{ÉÉ©ÉÓ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉÆ ®úä Bä¸ÉÒ Eäò•ôÒ MÉÉä´ÉÒ * iÉÖZÉÒ ¨ÉÉZÉÒ `öä´ÉÒ ‡xÉ´Éb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ **5**
852
EòÉ©É nùä»þ PÉÉ•ôÚÆ Eò®ú´ÉiÉÒ Eò®ú¨É®úÒ * ]õÉEÖòÆ ©ÉÉ ‡¦ÉiÉ®úÒ +MxÉÒ¨ÉÉVÉÒ **1**
EòÉ©É ¸Éä´ÉÚÆ ´ÉxÉ „ÉÒiÉ =·hÉ iÉÉxÉ * ¸ÉÉ»þÉå EòÓ ¨ÉÉä»þxÉ vɯûxÉÒ ¤Éè¸ÉÉå **vÉÞ**
EòÉ©É •ôÉ´ÉÚÆ +ÆMÉÓ ¦É¸¨É =vɳýhÉ * Ê»þb÷ÚÆ nùä„É EòÉähÉ JÉÖÆ]õ SÉÉ®úÒ **2**
EòÉ©É iÉVÉÚÆ +zÉ Eò°ü‡xÉ ={ÉÉ¸É * EòÉ©É Eò°üÆ xÉÉ¸É VÉÒ‡´Éi´ÉÉSÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EòÉªÉ Eò®úÉ´ÉÉ ={ÉÉ´É * BäºÉÉ nùä<È ¦ÉÉ´É {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **4**
853
nùƦÉå EòÒ‡iÉÇ {ÉÉä]õ ¦É®úä ¨ÉÉxÉÒ VÉxÉ * ¸´É‡»þiÉ EòÉ®úhÉ xÉ´»þä EòÉÆ»þÓ **1**
+ÆiÉ®úiÉÒ iÉÖZÉä {ÉÉ©É ¨ÉVÉ nùÖ®úÒ * vɇ®úiÉÉÆ »þä lÉÉä®úÒ VÉɇhÉ´ÉäSÉÒ **vÉÞ**
Ê{Éb÷ÉS©ÉÉ {ÉɳýhÉå vÉÉÆ´ÉiÉÒ ‡´ÉEòÉ®ú * ¨ÉVÉ nùÉ´ÉänùÉ®ú ¨ÉVɨÉÉVÉÒ **2**
Eèò¸ÉÉ Eò°üÆ PÉÉiÉ +É{ÉÖ•ôÉ +É{ÉhÉ * vÉ°ü‡xÉ MÉÖ¨ÉÉxÉ •ôÉäEò•ôÉVÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉVÉ nùÉ´ÉÒ iÉÉä ºÉÉä½þÉä³ýÉ * nùäJÉå {ÉÉªÉ b÷Éä³ýÉÆ iÉÖZÉä nùä´ÉÉ **4**
854
‡vÉMÉ ‡VÉhÉå i©ÉÉSÉÉ ¸´ÉɨÉÒ »þÒxÉ ´É®ú * ¨É®úhÉ iÉå ¤É®ú ¦É•ôå ¨ÉMÉ **1**
BäEòÉ VÉÒ nùä´ÉÉ Bä¸ÉÒ +É»þä xÉÒiÉ * EòÉ©É iÉå =‡SÉiÉ ¸ÉÉƦÉɳýÉ´Éå **vÉÞ**
nùä„ÉÉänùä„ÉÓ vÉÉEò VÉ©ÉÉS©ÉÉ =kÉ®úå * iÉ©ÉÉSÉå EÖòiÉ®úå {ɇ®ú ¦É•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þå EòÉÆ ¸ÉÖSÉ•ôå =kÉ®ú * VÉÉhÉÉä‡xÉ +ÆiÉ®ú +Éä³ýJÉÉ´Éå **3**

Page 230 of 1252

855
+ÉiÉÉÆ MÉÉ>ðÆ iÉÖVÉ +É䇴ɩÉÉ ¨ÉÆMɳýÓ * Eò°üÆ MÉnùÉ®úÉä³ýÒ »þ‡®úEòlÉÉ **1**
»þÉä‡¸É ‡xÉ´Éɇ®úiÉÉ +ɨÉÖSÉå ¸ÉEò³ý * ¦É©É iɳý¨É³ý {ÉÉ{É{ÉÖh©É **vÉÞ**
¦ÉÉä‡MÉ•ôä iÉä ¦ÉÉäMÉ •ôÉ´ÉÚÆ iÉÖZÉä +ÆMÉÓ * +‡•ô{iÉ ©ÉÉ VÉMÉÓ »þÉä=‡xÉ ®úÉ»þÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò •ôɇb÷EòÓ •ôåEò®úå * xÉ ®úÉ»þÉå +ÆiÉ®úä {ÉÉ©ÉÉƇ´ÉhÉ **3**
856
¸É´ÉÇ ¸ÉÖJÉå +ÉVÉÒ BlÉå ‡SÉ ´ÉÉä³ý•ôÓ * ¸ÉÆiÉÉÆSÉÓ nùä‡JÉ•ôÓ SÉ®úhÉÉƤÉÖVÉå **1**
¸É´ÉÇEòɳý »þÉäiÉÉå +É`ö´ÉÒiÉ ¨ÉxÉÓ * ‡¡ò]õ•ôÒ iÉä vÉhÉÒ ©ÉähÉå Eòɳýå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉÉSÉÉ ®úɇ»þ•ôÒ EÖòƇ]õiÉ * {ÉÖføå VÉÉ•ôå ‡SÉkÉ ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ **3**
857
‡´Éaö•ô ¸ÉÉä©É®úÉ ¸ÉVVÉxÉ ¸ÉÉÆMÉÉiÉÒ * ‡´Éaö•ô ©ÉÉ ‡SÉkÉÓ ¤Éè¸É•ôɸÉä **1**
‡´Éaö•ôå »þå +ÆMÉ ´©Éɇ{É•ôÒ iÉä EòÉ©ÉÉ * ‡´Éaö•ô »þä UôÉ©ÉÉ ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉVÉ **vÉÞ**
¤Éè¸É•ôÉ ‡´Éaö•ô ‡VÉ´»þä‡SÉ©ÉÉ ¨ÉÉlÉÉÆ * xÉ ´Énùä +x©ÉlÉÉ +ÉxÉ nùÖVÉå **2**
¸ÉEò³ýÉÆ <Ƈpù©ÉÉÆ ¨ÉxÉ BEò |ÉvÉÉxÉ * iÉå »þÒ Eò®úÒ v©ÉÉxÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉÉ ‡´Éaö•ôɸÉÒ +ÉiÉÉÆ * xÉ©Éä ‡´É¸ÉƤÉiÉÉÆ ¨ÉÉZÉå ¨ÉVÉ **4**
858
½þÉäªÉå ´ÉÉ®úEò®úÒ * {ÉÉƽþä {ÉÉƽþä ®úä {ÉÆfø®úÒ **1**
EòÉ©É Eò®úÉ´ÉÓ ¸ÉÉvÉxÉå * ¡ò³ý +´ÉPÉå ‡SÉ iÉähÉå **vÉÞ**
+‡¦É¨ÉÉxÉ xÉÖ®úä * EòÉäb÷ +´ÉPÉå ‡SÉ {ÉÖ®úä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä b÷Éä³ýÉÆ * ‡´É`öÉä ¤Éè¸É•ôÉ ¸ÉÉƴɳýÉ **3**
859
{ÉÆfø®úÒ¸ÉÒ VÉÉ©É * iÉÉä ‡´É¸É®úä ¤ÉÉ{ɨÉÉªÉ **1**
+´ÉPÉÉ »þÉä©É {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ * ®úÉ»þä vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ +ÆMÉ **vÉÞ**
xÉ •ôMÉä vÉxÉ ¨ÉÉxÉ * nùä»þ¦ÉÉ´Éå =nùɸÉÒxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨É³ý * xÉɺÉÒ iÉÉiEòɳý iÉå ºlɳý **3**

Page 231 of 1252

860
¤É³ýå ¤ÉÉ»þ¬ÉiEòÉ®úå ¸ÉÆ{Éɇnù•ôå ¸ÉÉåMÉ * xÉÉ»þÓ VÉÉ•ôÉ i©ÉÉMÉ +ÆiÉ®úÓSÉÉ **1**
Bä¸Éå ©ÉäiÉå ‡xÉi©É ¨ÉÉZ©ÉÉ +xÉ֦ɴÉÉ * ¨ÉxÉɸÉÒ »þÉ `öÉ´ÉÉ ¸É¨ÉÉSÉÉ®ú **vÉÞ**
VÉÉMÉÞiÉÒSÉÉ xÉÉ»þÓ +xÉÖ¦É´É ¸´É{xÉÓ * VÉÉiÉÉå ‡´É¸É¯û‡xÉ ¸ÉEò³ý »þå **2**
|É{ÉÆSÉɤÉÉ»þ䇮ú xÉÉ»þÓ +É•ôå ‡SÉkÉ * Eäò•ôä Eò®úÒ ‡xÉi©É ´Éä´É¸ÉÉ©É **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉVÉ ¦ÉÉä®ú{©ÉÉ ‡SÉ {É®úÒ * VÉÉ•ôå ¸ÉÉåMÉ ´É®úÒ +ÉÆiÉ iÉè¸Éå **4**
861
¨»hɇ´ÉiÉÉå nùÉ¸É iÉä xÉÉ»þÓ Eò®úhÉÒ * +ÉÆiÉ ´É®úÒ nùÉäx»þÒ ‡¦ÉzÉ ¦ÉÉ´É **1**
MÉÉiÉÉå xÉÉSÉiÉÉå iÉå nùÉJɇ´ÉiÉÉå VÉxÉÉ * |Éä¨É xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ xÉÉ»þÓ +ÆMÉÓ **vÉÞ**
{Éɇ´ÉVÉä iÉå ´É¨ÉÇ xÉ Eò³ýä ‡SÉ EòÉÆ»þÓ * ¤ÉÖb÷É•ôÉå ©ÉÉ b÷Éä»þÓ nùƦÉɇSÉ©ÉÉ **2**
¦ÉÉÆb÷´É•ô Eòɳýå »þÉiÉÉä»þÉiÉÓ xÉä•ôå * ¨ÉÉ{É ©ÉÉ •ôÉMÉ•ôå +É©ÉÖ·©ÉɸÉÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉÉÆ©ÉÉÆ MÉä•ôÉå Bä¸ÉÉ ‡nù¸Éå * »þÉä<Ç•ô ©ÉÉ »þÉƸÉå •ôÉè‡EòEòÉSÉå **4**
862
xÉ Eò³ýiÉÉÆ EòÉªÉ Eò®úÉ´ÉÉ ={ÉÉªÉ * VÉähÉå ®úɽþä ¦ÉÉ´É iÉÖZªÉÉ {ÉɪÉÓ **1**
©Éä>ð‡xÉ©ÉÉÆ ´ÉÉ¸É Eò‡®ú¸ÉÒ ¼þnù©ÉÓ * Bä¸Éå PÉb÷ä Eò<È EòɸɩÉÉxÉå **vÉÞ**
¸ÉÉSÉ ¦ÉÉ´Éå iÉÖZÉå ÊSÉiÉxÉ ¨ÉÉxɸÉÓ * ®úÉ»þä »þå Eò‡®ú¸ÉÒ Eéò MÉÉ nùä´ÉÉ **2**
•ô‡]õEåò »þå ¨ÉÉZÉå Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ nùÖ®úÒ * ¸ÉÉSÉ iÉÚÆ +ÆiÉ®úÓ ©Éä=‡xÉ ®úÉ»þå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ ®úÉJÉÉ´Éå {ɇiÉiÉÉ *+É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ ¸ÉkÉÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **4**
863
ÊSɇiÉ•ôå iÉå ¨ÉÊxÉSÉå VÉÉhÉå * {ÉÖ®ú´ÉÒ JÉÖhÉä +ÆiÉ®úÓSÉå **1**
®úÉjÉÒ xÉ Eò³ýä ‡nù´É¸É xÉ Eò³ýä * +ÆMÉÓ JÉä³ýä nùè´ÉiÉ »þå **vÉÞ**
xɴɇ¸É©ÉÉSÉä xÉ´É ®ú¸É * ¦ÉÉäMÉÒ i©ÉÉ¸É ‡¦ÉzÉ xÉÉ»þÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸É¨É ‡SÉ nùähÉå * ¸É¨ÉSÉ®úhÉ =¦ÉÉ +¸Éä **3**
864
=vÉÉ®úÉSÉÉ ºÉÆnùä½þ xÉɽþÓ * ªÉÉSÉÉ EòÉƽþÓ ºÉä´ÉEòÉÆ **1**
{ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ +‡¦É¨ÉÉxÉÒ * VÉÒ´ÉnùÉxÉÒ EòÉå´É¸ÉÉ **vÉÞ**
¤ÉÖb÷iÉÉÆ VɳýÓ VɳýiÉÉÆ +ÆMÉÓ * iÉä |ɺÉÆMÉÓ ®úÉJÉÉ´Éå **2**

Page 232 of 1252

iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ɨ½ÉƺÉÉ]õÓ * EÞò{ÉÉ {ÉÉä]õÓ ´ÉÉMÉ´ÉÒ **3**
865
EòÉ©É ‡´É®ú‡Hò Eò³ýä +ɨ»ÉÆ * VÉÉhÉÉå BEòÉ xÉɨÉÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉS©ÉÉ **1**
xÉÉSÉÉå ºÉÖJÉå ´Éè¹hɴɨÉä³ýÓ * ]õɳýPÉÉä³ýÓ +ÉxÉÆnùå **vÉÞ**
„ÉÉƇiÉ IɨÉÉ nù©ÉÉ ¨ÉÒ EòÉ©É VÉÉhÉå * MÉÉäÊ´Énù EòÒiÉÇxÉå´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ **2**
EòɸɩÉÉ =nùÉ¸É +¸ÉÉå nùä»þÉ´É®úÒ * +¨ÉÞiɸÉÉMÉ®úÓ ¤ÉÖb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ **3**
EòɺɪÉÉ BEòÉÆiÉ ºÉä´ÉÚÆ iɪÉÉ ´ÉxÉÉ * +ÉxÉÆnù iÉÉä VÉxÉɨÉÉVÉÒ +ºÉä **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ɨ½ÉÆ BäºÉÉ ¦É®ú´É¸ÉÉ * ‡´Éaö•ô ¸É®ú¸ÉÉ SÉÉ•ôiɸÉä **5**
866
VÉälÉå ´Éè·hÉ´ÉÉÆSÉÉ ´ÉÉ¸É * vÉx©É ¦ÉÚ¨ÉÒ {ÉÖh©É nùä„É **1**
nùÉä·É xÉÉ»þÓ +ÉäJÉnùɸÉÒ * nùÚiÉ ¸ÉÉÆMÉä ©É¨ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ **vÉÞ**
Mɯûb÷]õEò©ÉÉÆS©ÉÉ ¦ÉÉ®úå * ¦ÉÚ‡¨É MÉVÉæ VÉäVÉäEòÉ®úå **2**
ºÉ½þVÉ iɪÉÉÆ VÉxÉÉÆ UôÆnù * ´ÉÉSÉä MÉÉäË´Énù MÉÉäË´Énù **3**
iÉÖ³ýºÉÒ´ÉxÉå ®úÆMɨÉɳýÉ * +´ÉPÉÉ ´ÉèEÖòÆ`öºÉÉä½þ³ýÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦ÉähÉå * Eòɳý xɪÉä iÉähÉå ®úÉhÉå **5**
867
¨ÉÉZ©ÉÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉÉ Eèò¸ÉÉ |Éä¨É¦ÉÉ´É * +É{ÉhÉ ‡SÉ nùä´É »þÉä©É MÉÖ°ü **1**
{ɇfø©Éå nùä»þ¦ÉÉ´Éå {ÉÖ®ú‡´ÉiÉÉä ´ÉɸÉxÉÉ * +iÉÓ iÉå +É{ÉhÉÉ{ÉÉ„ÉÓ x©ÉÉ´Éå **vÉÞ**
¨ÉÉMÉå {ÉÖføå =¦ÉÉ ®úÉ»þä ¸ÉÉƦÉɳýÒiÉ * +ɇ•ô©ÉÉ +ÉPÉÉiÉ ‡xÉ´ÉÉ®úÉ´Éä **2**
©ÉÉäMÉIÉä¨É VÉÉhÉä VÉb÷¦ÉÉ®úÒ * ´ÉÉ]õ nùÉ´ÉÒ Eò®úÓ vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ»þÓ ‡´É…ÉÉ¸É V©ÉÉ ¨ÉxÉÓ * {ÉÉ»þÉ´Éå {ÉÖ®úÉhÉÓ ‡´ÉSÉÉ°üxÉÒ **4**
868
¸ÉEò³ý vɨÉÇ ¨ÉVÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉå xÉÉ¨É * +ÉhÉÒEò i©ÉÉÆ ´É¨ÉÇ xÉähÉå EòÉÆ»þÓ **1**
EòÉ©É VÉÉhÉÉå ¸ÉÆiÉÉÆ ‡xÉ®ú‡´É•ôå nùä´Éå * Eò‡®úiÉÒ ©ÉÉ ¦ÉÉ´Éå EÞò{ÉÉ ¨ÉVÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÉ EòÉähÉ +‡vÉEòÉ®ú * iÉÉä ¨ÉVÉ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò³ýÉå ©ÉÉ´ÉÉ **3**
869

Page 233 of 1252

=nùÆb÷ „ÉÉ»þÉhÉä »þÉäiÉ iÉEÇò´ÉÆiÉ * {ɇ®ú ©ÉÉ xÉähÉ´Éä +ÆiÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉÉ **1**
=nùÆb÷É +IÉ®úÉÆ Eò®úÉäiÉ ¦É®úÉä´É®úÒ * {ɇ®ú iÉä xÉähÉ´Éä lÉÉä®úÒ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ»þÓ ¦ÉÉä³ýä{ÉhÉɇ´ÉhÉ * VÉÉhÉÒ´É iÉä ‡¸ÉhÉ ‡®úiÉå ¨ÉÉ{É **3**
870
+ÉvÉÉ®úÉ´ÉÉÆSÉÖxÉÒ * EòÉªÉ ºÉÉÆMɺÉÒ EòɽþÉhÉÒ **1**
`öÉ´ÉÉ xÉÉ»þÓ {ÉÆfø®úÒ®úÉ´É * iÉÉå´É®úÒ +´ÉPÉå ‡SÉ ´ÉÉ´É **vÉÞ**
¨ÉɇxÉiÉÉ»þä EòÉähÉ * iÉÖZÉå EòÉä®úb÷å ¥É¨»YÉÉxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä `öä´ÉÉ * VÉÉhÉ{ÉhÉ BEò ºÉ´ÉÉ **3**
871
+xÉÉlÉÉÆSÉÒ iÉÖ¨½ÉÆ nùªÉÉ * {ÉÆfø®úÒ®úɪÉÉ ªÉäiɺÉä **1**
Bä¸ÉÒ BäEòÉä‡xÉ©ÉÉÆ EòÒ‡iÉÇ * ¤É»þÖ ‡´É¶ÉÉƇiÉ {ÉÉ´É•ôÉå **vÉÞ**
+xÉÉlÉÉÆSªÉÉ vÉÉÆ´ÉÉ PÉ®úÉ * xÉɨÉå Eò®úÉ EÖòb÷É´ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸É´ÉPÉb÷ ‡»þiÉ * `öä´ÉÚÆ ‡SÉkÉ {ÉÉ©ÉÉÆ{Éå **3**
872
©ÉälÉå xÉÉ»þÓ =®úÉå +É•ôä +´ÉiÉÉ®ú * ©Éä®ú iÉä {Éɨɮú VÉÒ´É ‡EòiÉÒ **1**
‡´É·É©ÉÉÆSÉä ZÉhÉÒ ´»þÉ•ô •ôÉäÊ•ôMÉiÉ * SÉä´É‡•ô©ÉÉ +ÆiÉ xÉ •ôMÉä ¨ÉVÉ **vÉÞ**
´ÉÉ»þÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¦ÉÉ®ú EÖòÆlɸÉÒ•ô +ÉåZÉä * xÉ´»þä iÉå ‡SÉ ¨ÉÉZÉå lÉÒiÉÉ i©ÉÉMÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eèò¸ÉÒ xÉÉ»þÓ i©ÉÉSÉÒ •ôÉVÉ * ¸ÉÆiÉÓ Eäò„ÉÒ®úÉVÉ ¸ÉɇvÉ©Éä•ôÉ **3**
873
½þÓ SÉ iªÉÉÆSÉÓ {ÉÆSɦÉÚiÉå * VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÉiÉå |Éä¨ÉÉSÉå **1**
Eò³ý´É³ýÉ vɇ®ú•ôÉ ¸ÉÆiÉÓ * iÉä ‡xÉMÉÖiÉÒ Eèò´ÉÉb÷ **vÉÞ**
½þÉ SÉ Eòɳý ´ÉiÉǨÉÉxÉ * ºÉÉvÉxÉ ½þÒ ºÉÆ{ÉkÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡nù´É¸É®úÉiÉÓ * »þå ‡SÉ JÉÉiÉÒ +zÉ iÉä **3**
874
nùÒ{É xÉ nùäJÉä +ÆvÉÉ®úÉ * +ÉiÉÉÆ »þå ‡SÉ Eò®úÉ VÉiÉxÉ **1**
xÉÉ®úɪÉhÉ xÉÉ®úɪÉhÉ * MÉÉÆ`öÒ vÉxÉ ¤É³ýEò]õ **vÉÞ**

Page 234 of 1252

ÊSÉiÉɨÉhÉÒ{ÉÉ„ÉÓ ÊSÉiÉÉ * iÉi´ÉiÉÉ »þÒ xÉ©Éä•ô **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä =¦É©É•ôÉäEòÓ * »þä ‡SÉ ‡xÉEòÒ ¸ÉɨÉÉäOÉÒ **3**
875
vÉx©É Eòɳý ¸ÉÆiɦÉä]õÒ * {ÉÉ©ÉÓ ‡¨É`öÒ {ɇb÷•ôÒ iÉÉä **1**
¸ÉÆnùä»þÉSÉÒ ¸ÉÖ]õ•ôÒ MÉÉÆ`öÒ * VÉÉ•ôå {ÉÉä]õÓ „ÉÒiɳý **vÉÞ**
¦É´ÉxÉnùÒSÉÉ VÉÉ•ôÉ iÉÉ®úÉ * ©ÉÉ =kÉ®úÉ |ɸÉÉnùå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÆMɳý +ÉiÉÉÆ * EòÉähÉ nùÉiÉÉ ©ÉÉ»þÚ‡xÉ **3**
876
‡nùxÉ®úVÉxÉÓ »þÉ ‡SÉ vÉÆnùÉ * MÉÉäÊ´ÉnùÉSÉä {É´ÉÉb÷ä **1**
¸ÉÆEò‡±{É•ôÉ nùä»þ nùä´ÉÉ * ¸ÉEò³ý »þä´ÉÉ iÉ©Éä `öÉ©ÉÓ **vÉÞ**
xÉÉ»þÓ +´É¸ÉÉxÉ PÉb÷Ò * ¸ÉEò³ý VÉÉäb÷Ò <Ƈpù©ÉÉÆ **2**
EòÒ‡iÉÇ ¨ÉÖJÉå MÉVÉæ iÉÖEòÉ * Eò®úÒ •ôÉäEòÉÆ ºÉÉ´ÉvÉ **3**
877
JÉ®úå xÉÉxÉ´É]õ ‡xÉIÉä{ÉÒSÉå VÉÖxÉå * Eòɇfø•ôå `öä´ÉhÉå ¸É¨ÉlÉÉÇSÉå **1**
¨ÉVÉÖ®úÉS©ÉÉ »þÉiÉå ¨ÉÉ{ÉÉSÉÉ =Eò•ô * ¨ÉÒ iÉÉå ©ÉälÉå ¡òÉä•ô ¸ÉkÉÉ i©ÉÉSÉÒ **vÉÞ**
EÖò•ôɳýÉS©ÉÉ »þÉiÉå PÉ]õÉS©ÉÉ =i{ɇkÉ * {ÉÉ`ö´ÉÒ i©ÉÉ VÉÉiÉÒ {ÉÉEò¸lɳýÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÒ´ÉxÉ iÉå xÉÉ®úÉ©ÉhÉÓ * |ɦÉÉ VÉÉiÉä EòÒhÉÉ+ |ÉEòÉ„ÉÉSÉÒ **3**
878
MÉÆMÉä‡SÉ©ÉÉ +ÆiÉɇ´ÉhÉ EòÉ©É SÉÉb÷ * +É{ÉÖ•ôå iÉå EòÉäb÷ iÉÞ·Éä{ÉÉ„ÉÓ **1**
‡´Éaö•ô »þä ¨ÉÚ‡iÉÇ ¸ÉɇVÉ®úÒ ¸ÉÖÆnù®ú * PÉÉ•ôÓ ‡xÉ®úÆiÉ®ú ¼þnù©É{ÉÖ]õÓ **vÉÞ**
EòÉ®úhÉ iÉå +¸Éä xÉ´ÉxÉÒiÉÉ{ÉÉ„ÉÓ * MɤÉɳý iÉå ¸ÉÉä¸ÉÒ <iÉ®ú EòÉähÉ **2**
¤ÉɳýÉSÉä ¸ÉÉä<ÇiÉå PÉÉÆ¸É PÉÉ•ôÒ ¨ÉÉiÉÉ * +É]õÉ»þÉ¸É ÊSÉiÉÉ xÉÉ»þÓ iÉ©ÉÉ **3**
MÉÉ>ðÆ xÉÉSÉÉå Eò°üÆ +ÉxÉÆnù¸ÉÉä»þ³ýÉ * ¦ÉÉ´É ‡SÉ +ÉMɳýÉ xÉÉ»þÓ »þÉiÉÉÆ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +´ÉPÉå VÉÉ•ôå BEò¨É©É * {É®ú•ôÉäEòÓSÉÒ EòÉ©É SÉÉb÷ +ÉiÉÉÆ **5**
879
¸jÉÒ{ÉÖjÉɇnùEòÓ ®úɇ»þ•ôÉ +Énù®ú * ‡´É·É©ÉÓ {ɇb÷¦É®ú +‡iÉ„É©É **1**

Page 235 of 1252

+ÉiÉÉÆ ½þÉiÉÉ vÉÉÆ´ÉÉ xÉÉ®úɪÉhÉÉ * ¨ÉVÉ ½þä ´ÉɺÉxÉÉ +xÉÉ´É®ú **vÉÞ**
©Éä=‡xÉ©ÉÉÆ +Éb÷ `öÉEäò •ôÉäEò•ôÉVÉ * iÉå »þå ‡nù¸Éä EòÉVÉ +ÆiÉ®ú•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ɨ½ÉÆ VÉälÉå VÉälÉå MÉÉä´ÉÉ * iÉälÉå iÉÖ¨½Ó nùä´ÉÉ ºÉÉƦÉɳýÉ´Éå **3**
880
{ɇb÷•ôÉå ¦ÉÉä´ÉhÉÓ * »þÉäiÉÉå ¤É»þÖ ÊSÉiÉ´ÉhÉÒ **1**
»þÉäiÉÉå SÉÖEò•ôÉå ¨ÉÉ®úMÉ * •ôÉ»þÉä Eäò•ôÉ •ôÉMÉ ´ÉäMÉå **vÉÞ**
<Ƈpù©ÉÉÆSÉä ¸ÉÆnùÒ * »þÉäiÉÉå ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉå ¤ÉÆnùÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É®úå VÉÉ•ôå * ‡´Éaö•ô¸Éå ´ÉÉSÉä +É•ôå **3**
881
¤É®úå VÉÉ•ôå +É•ôÓ V©ÉÉSÉÓ i©ÉÉS©ÉÉ PÉ®úÉ * SÉÖEò•ôÉ {ÉɆ»þä®úÉ +ÉäføɳýÉÆSÉÉ **1**
¤É»þÖ Eäò•ôå nùÖJÉÒ i©ÉÉƇSÉ©ÉÉ ¸ÉÉƦÉɳýå * +ÉiÉÉÆ iÉÉåb÷ Eòɳýå iÉähÉå •ôÉä¦Éå **vÉÞ**
i©ÉÉƇSÉ©ÉÉ +x©ÉÉ©Éå ¦ÉÉäMÉÉ ¨ÉÉZÉå +ÆMÉ * ¸ÉEò³ý »þÒ •ôÉMÉ tÉ´ÉÉ •ôÉMÉä **2**
xÉÉ»þÓ EòÉä`öå ‡¸lÉ®ú ®úÉ»þÉå ‡nù•ôå IÉhÉ * +ɇVÉ´É®úÒ ‡¸ÉhÉ {ÉÉ´É•ôÉå iÉÉä **3**
´ÉäMɳýɱ©ÉÉ JÉÉäb÷Ò Eäò•ôÒ iÉb÷ÉiÉb÷Ò* ¸ÉÉÆMÉÉ´É©ÉÉ PÉb÷Ò xÉÉ»þÓ ¸ÉÖJÉ **4**
‡xÉ®ú´ÉÚ‡xÉ iÉÖEòÉ SÉɇ•ô•ôÉ MÉÉä´ÉÉ®úå * nùä´ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ ¦ÉÉ®ú ¸ÉÉÆb÷´ÉÚ‡xÉ **5**
882
xÉ Eò®úÉ´ÉÒ +ÉiÉÉÆ {ÉÉä]õɸÉÉ]õÓ ÊSÉiÉÉ * +É»þä i©ÉÉ ¸ÉƇSÉiÉÉ ¨ÉÉ{É •ôÉ´ÉÚÆ **1**
où‡·]õ iÉä PÉÉ•ôÉ´ÉÒ {É®ú¨ÉÉlÉÉÇ`öÉ©ÉÓ * IÉÖ±•ôEòÉ ={ÉÉ©ÉÓ ‡¸ÉhÉ VÉÉ•ôÉ **vÉÞ**
ªÉälÉå iÉÆ´É xÉÉ»þÓ PÉä<VÉä¸Éå ¸É´Éå * EòÉÆ»þÓ xÉ©Éä VÉÒ´Éå ´ÉäSÉÉå ‡¨Él©ÉÉ **2**
JÉÆb÷hÉå ‡SÉ xÉ´»þä =uùäMÉ ´Éä®úZÉÉ®úÓ * ¤ÉÉ{ÉÖb÷ä ¸ÉƸÉÉ®úÓ ¸ÉnùÉ +¸ÉÉå **3**
„Éä´É]õÉ {ÉÉ´É´ÉÒ xÉÉ´ÉäSÉå ¤Éè¸ÉxÉå * ¦ÉÖVÉɤɳýå EòÉähÉå Eò·]õÒ ´»þÉ´Éå **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ÉiÉÉÆ ºÉEò³ýÉÆSÉå ºÉÉ®ú * Eò®úÉ´ÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú iÉ®úÒ BäºÉÉ **5**
883
+ɨÉS©ÉÉ »þå +É•ôå ¦ÉÉMÉÉ * VÉÒ´»þÉ®ú ©ÉÉ VÉMÉÉSÉå **1**
vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ `öä•ôÉå VÉÒ´Éå * ¤É³ýEò]õ ¦ÉÉ´Éå BEò‡´ÉvÉ **vÉÞ**
+ÉhÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ Eäò•ôÉ °ü{ÉÉ * =¦ÉÉ ¸ÉÉä{ÉÉ VɴɳýÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ƇEòiÉ Eäò•ôÉ * JÉÉ•ôÓ +É•ôÉ ´ÉSÉxÉå **3**

Page 236 of 1252

884
JÉ®úå ¦ÉÉÆb÷´É•ô ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôå MÉÉÆ`öÒ * VÉähÉå xÉ©Éä iÉÖ]õÒ =nù¨ÉɸÉÒ **1**
¸ÉÆ´ÉMÉÉSÉå EäòhÉå ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôå PÉ®úÓ * ¦É°ü‡xÉ ´ÉèJÉ®úÒ ¸ÉÉÆ]õ‡´É•ôå **vÉÞ**
PÉäiÉÉÆ nùäiÉÉÆ •ôÉ¦É »þÉäiɸÉä ¸ÉEò³ýÉÆ * ¸Énùä´ÉÉÆ nùÖ¤ÉdzýÉ ¦ÉÉ´É iÉèºÉÉ **2**
¡òb÷É +ɇ•ô©ÉÉ iÉÉä xÉ ´ÉVÉä ‡xÉ®úɸÉä * Vɇ®ú EòÉÆ»þÓ i©ÉÉ¸É xÉ Eò³ýiÉÉÆ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ VÉÉ•ôÒ¸Éä ‡xÉÊ‚SÉiÉÒ * +ÉhÉÒEò iÉå ‡SÉkÉÓ xÉ vÉ°üÆ nùÖVÉå **4**
885
{ÉnùÉä{ÉnùÓ ‡nù•ôå +ÆMÉ * VÉÉ•ôå ¸ÉÉÆMÉ EòÉ®úhÉ **1**
¯ûvÉ´ÉÚ‡xÉ `öä•ôÉå `öÉ´É * VÉMÉÉ ´ÉÉ´É ¸ÉEò³ý **vÉÞ**
{ÉÖføiÉÒ SÉÉ•ôÒ ¨ÉxÉÉ•ôÉ»þÉä * ´ÉÉføä nùä»þÉä ¸ÉÆiÉÉä·É **2**
* iÉÖEòÉ ¨»hÉä IÉ®ú¦ÉÉMÉÓ * VÉÉ•ôÉå VÉMÉÓ ´©ÉÉ{ÉEò **3**
886
‡xÉ´Éb÷Ö‡xÉ ‡nù•ôå xÉ´ÉxÉÒiÉ * ¸ÉƇSÉiÉ iÉä ¦ÉÉäMÉÒiÉ **1**
+ÉiÉÉÆ {ÉÖføå ¦ÉɴɺÉÉ®ú * VÉÒ´ÉxÉÉ lÉÉ®ú {ÉɽþɴɪÉÉ **vÉÞ**
{ÉÉ®ú‡JÉ©ÉÉSÉä {ɇb÷•ôå »þÉiÉÓ * SÉÉÆSÉ{ÉiÉÒ +ÉÆvɳýÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸Éä´ÉxÉ PÉb÷ä * i©ÉɸÉÒ VÉÉäb÷ä •ôÉ¦É »þÉ **3**
887
=‡SÉiÉ xÉ Eò³ýä <Ƈpù©ÉÉSÉä +ÉäføÒ * ¨ÉÖJÉå ¤Éb÷¤Éb÷Ò ‡„ÉEò•ôå iÉå **1**
+É{ÉhÉ VÉÉ>ðxÉ xªÉÉ´ÉÓ xÉ®úEòÉºÉ * ¤É³ýå ¤ÉäiÉɳýÒºÉ EÖò³ýå VÉMÉ **vÉÞ**
+¤ÉÉä•ôhÉå ¤ÉÉä•ôä b÷Éä³ýä ZÉÉÆEÖò‡xÉ©ÉÉÆ * ¤Éb÷¤Éb÷Ò ´ÉÉÆ©ÉÉÆ nùƦÉɸÉÉ]õÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò iÉälÉÒ•ô {ÉÉ®úJÉÒ * xÉÉSÉä nùäJÉÉä´ÉäJÉÓ VÉÉhÉÉå JÉ®úå **3**
888
BEò ¨ÉxÉ iÉÖZªÉÉ +´ÉP©ÉÉ ¦ÉÉÆb÷´É•ôÉ * ´ÉÉƇ]õiÉÉÆ iÉå iÉÖ•ôÉ ©Éä<Ç Eèò¸Éå **1**
¨»hÉ=‡xÉ oùfø vÉ®úÓ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ * nùä»þÉ •ôÉ´ÉÓ ¸ÉÆMÉ |ÉÉ®ú¤vÉÉSÉÉ **vÉÞ**
+ɇhÉEòÉ ¸ÉÆEò±{ÉÉ xÉEòÉä MÉÉä>ðÆ ¨ÉxÉ * iÉ®úÒ SÉ EòÉ®úhÉ ¸ÉÉv©É »þÉä©É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Bä¸Éå VÉÉhÉÉ´Éå =‡SÉiÉ * iÉ®úÒ ¸É»þVÉ ‡¸lÉiÉ ©Éä<Ç•ô Eò³ýÉå **3**

Page 237 of 1252

889
MÉÉ´Éä ¨»hÉ=‡xÉ MÉÒiÉ * vɯû‡xÉ ®úÉ»þä iÉè¸Éå ‡SÉkÉ **1**
»þå ‡SÉ lÉÉä®ú +´ÉPÉb÷ +É»þä * +zÉ nùäJÉÉä‡xÉ ¦ÉÚEò ®úÉ»þä **vÉÞ**
BäEòÉ´ÉÒ ¨»ÚhÉ EòlÉÉ * ®úÉ»þä iÉè¸Éå vɯû‡xÉ ‡SÉkÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä vÉhÉÒ * xÉ´»þä VÉ䇴ɱ©ÉÉ´ÉÉÆSÉÖ‡xÉ **3**
890
Eò³ý•ô »þä JÉÖhÉ * iɇ®ú nùÉ´ÉÒ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ **1**
¸Éi©É ¸ÉÆiÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ ®úÉ»þä * ©Éä®úÉÆ ¦É©É +Éb÷ +É»þä **vÉÞ**
+xÉÖ‡SÉ©ÉÉ Bä¸Éå * +¸Éä ¦É®ú•ôå |ÉEòÉ„Éå **2**
<Ƈpù©ÉÉÆSÉå vÉxÉÒ * iÉä »þä VÉÉiÉÒ ¸É¨ÉVÉÚ‡xÉ **3**
iÉEÇò EÖòiÉEÇò ´ÉÉ]õÉ * xÉÉMÉ´ÉhÉ PÉ]õÉ{É]õÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ±ªÉÉ´Éå * b÷Éä³ýÉÆ +ÆVÉxÉ ¤É®ú´Éå **5**
891
VÉÉiÉÉä xÉ ©Éä‡iÉ©ÉÉ ´ÉÉ]õÉ * EòÉ©É ‡xÉ®ú‡´ÉiÉÉä Eò®úÆ]õÉ **1**
Eèò¸ÉÉ VÉÉ•ôɸÉä ¤Éä¶É¨É * •ôÉVÉ xÉÉ»þÓ xÉ ¨»hÉä ®úÉ¨É **vÉÞ**
{ÉÉ»þä ´É臮ú©ÉÉEòb÷ä* b÷Éä³ýä ´ÉɸÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ ®úb÷ä **2**
¤ÉÉÆvÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ ©É¨ÉÉ »þÉiÉÓ * ‡nù•ôÉ xÉÉ»þÓ i©ÉÉSÉÒ JÉÆiÉÒ **3**
xÉɽþÓ ªÉÉÆ{Éå EòÉ¨É * BäºÉå VÉÉhÉä iÉÉä +vÉ¨É **4**
+ZÉÖxÉ iɇ®ú ¨ÉÖEòÉ * EòÉÆ ®úä VÉÉ•ôɇ¸É ¨»hÉä iÉÖEòÉ **5**
892
´ÉÉÆ]õÉ PÉä<È •ô´ÉEò‡®ú * ¨ÉÉMÉå +ÆiÉ®ú¸ÉÒ nùÖ®úÒ * Eäò•ôÒ ¦É®úÉä´É®úÒ* ¸ÉÉ®ú xÉäiÉÒ +ÉhÉÒEò
**1**
Bä¸ÉÓ ¦ÉÉƨÉÉ´É•ôÓ ‡EòiÉÒ * EòÉ©É VÉÉhÉÉå xÉähÉÉå ‡EòiÉÒ * ¸É¨É©É xÉähÉiÉÒ * ¨ÉÉlÉÉÆ ¦ÉÉ®ú
´ÉÉ»þÉä‡xÉ **vÉÞ**
xÉÉ»þÓ ¸Éɇ®ú•ôå iÉÉå´É®úÒ * vÉÉÆ´É PÉä<È ´ÉäMÉ Eò®úÓ * PÉäiÉ•ôå {Énù®úÓ * ¡òÉ´É•ôå iÉå +É{ÉÖ•ôå
**2**
¡ò]õ •ôÆb÷Ò ¨»hÉä iÉÖEòÉ * BEò xÉ ¸ÉÉ»þÉ´Éä vÉEòÉ * iɇ®ú SÉ ©ÉÉ ¸ÉÖJÉÉ * ¨ÉMÉ Eèò¸ÉÉ

Page 238 of 1252

{ÉɴɺÉÒ **3**
893
SÉÉ•ôÉ´ÉÉ {ÉÆlÉ iÉÉä {Éɇ´ÉVÉä i©ÉÉ `öÉ©ÉÉ * Bä‡Eò±©ÉÉ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ ´ÉÉ®úiÉÉ i©ÉÉ **1**
BäEòÉ VÉÒ ´ÉÉäVÉä {Éb÷iɺÉå {ÉɪÉÉÆ * ¦ÉÉ´ÉɇSÉ iÉå VÉÉ©ÉÉ´ÉÉ]õ xÉ´»þä **vÉÞ**
´©ÉÉ•ôÒ EÖò¨ÉÉ®úÒSÉÉ +xÉ֦ɴÉå +xÉÖ¦É´É * ¸ÉÉÆMÉiÉÉÆ iÉÉä ¦ÉÉ´É ©ÉäiÉ xÉÉ»þÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉälÉå {Éɇ»þVÉä +É®úÉ•ôå * ʤɤÉÓ ‡xɴɳý•ôå iɇ®ú ¦ÉɸÉä **3**
894
EòÉ©É xÉÉ»þÓ •ô´ÉiÉ ZÉÉb÷å * ‡´É¸É®úä ´Éäb÷å nùä½þ¦ÉÉ´É **1**
VÉ©ÉÉ xÉ ¡ò³ýä ={Énùä„É * vÉ¸É Bä¸ÉÉ i©ÉÉ xÉÉÆ´Éå **vÉÞ**
EòÉ©É xÉÉ»þÓ +¸ÉiÉ VÉb÷ * nùMÉb÷ iÉÉä +¤ÉÉä•ôhÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EÖòSÉ®ú nùÉhÉÉ * iÉèºÉÉ ¨½hÉÉ b÷åMÉ ½þÉ **3**
895
nùäJÉÒSÉÉ ‡nù¨ÉÉJÉ ‡„ÉEòÉä‡xÉ©ÉÉÆ nùÉ´ÉÒ * ‡»þ†©ÉÉ BäºÉÒ Eäò´ÉÓ MÉÉ®úMÉÉä]õÒ **1**
¨É©ÉÉÇnùÉ iÉä VÉÉhÉ +®úä +¦ÉɇMÉ©ÉÉ * nùä´ÉÉS©ÉÉ B䇸ɩÉÉ ¸ÉEò³ý ¨ÉÚ‡iÉÇ **vÉÞ**
EòÉ©É {ɇb÷•ôå¸ÉÒ •ô‡]õC©ÉÉSÉä ¦É®úÒ * ´ÉÉå´ÉɳýÖ‡xÉ lÉÉä®úÒ {É®úiÉÒ ¸ÉÉÆb÷Ó **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÖføå ‡nù¸ÉiɸÉä PÉÉiÉ * Eò‡®úiÉÉå ¡ò‡VÉiÉ ¨»hÉ=xÉÒ **3**
896
ºÉƺÉÉ®úÉSÉÉ ¨ÉÉlÉÉÆ ¦ÉÉ®ú * EòÉƽþÓ {É®ú xÉ `öä´ÉÓ **1**
¦ÉHòÒSÉÒ iÉä VÉÉiÉÒ BäºÉÒ * ºÉ´ÉǺ´ÉɺÉÒ ¨ÉÖEòÉ´Éå **vÉÞ**
‡¦ÉIÉÉhÉÒ ´Éä´É¸ÉÉ´É* EòÉ•ôÉ Eò‡®úiÉÉä MÉÉfø´É **2**
Eò¯û‡xÉ ´É¸iÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®úÓ * ¨»hÉ´ÉÒ EòɸɩÉÉ ‡xɸ{ÉÞ»þÒ **3**
|ɸÉÉnùÉ +Éb÷Ö‡xÉ Eò´ÉÒ * Eäò•ôå iÉÖ{É {ÉÉhÉÒ iÉä´ÉÓ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉå<Ç ¸ÉÖ®ú * ÊEò´ÉÉ ‡xɸÉÖ®ú ¨ÉVÉÖ®ú **5**
897
iÉäV©ÉÉ <„ÉÉ®úiÉÒ * iÉ]õÉ ¡òÉäEò ´É®úÒ PÉäiÉÒ **1**
EòÉªÉ ºÉÉÆMÉÉ´Éå iªÉɽþÚxÉÒ * BäEòÉ ®úä vÉ®úÉ ¨ÉxÉÓ **vÉÞ**

Page 239 of 1252

xÉ´½þä ¦ÉÉÆb÷JÉÉä®ú * +ÉäføÚ‡xÉ vÉ°üÆ {Énù®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÉåb÷ * Eòɳýå Eò®úÉ JÉÉ•ôÓ ¨ÉÖÆb÷ **3**
898
¨ÉÉMÉå ¸ÉÆiÉÓ »þÉäiÉå VÉå VÉå ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå * iÉå ©Éä>ðÆ •ôÉMÉ•ôå +xÉ֦ɴÉÉ **1**
+ÉSÉÉ®ú§É·]õ »þÉäiÉÒ •ôÉäEò Eò³ýÒ * {ÉÖh©É IÉÒhÉ ¤É³ýÒ VÉÉ•ôå {ÉÉ{É **vÉÞ**
´ÉhÉÇvɨÉÇ EòÉähÉ xÉ vÉ®úÒ ‡´É]õɳý * PÉɇ•ôiÉÒ MÉÉåvɳý BEäò `öÉ©ÉÓ **2**
´ÉänùÉSÉä {ÉÉ`öEò ¸É䇴ÉiÉÒ•ô ¨Ét * xÉ nùäJÉiÉÒ ¦Éänù ‡´É·É©ÉÓ ¦ÉÉÆb÷ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡EòiÉÒ Eò®úÉ´Éä ¡ò‡VÉiÉ * iÉä ‡SÉ UôÆnù ‡xÉi©É ¤É»þÖ »þÉäiÉÒ **4**
899
+IÉ®úÉÆSÉÉ ¶É¨É Eäò•ôÉ * ¡ò³ýÉ +É•ôÉ iÉähÉå iÉÉä **1**
+´É‡PÉ©ÉÉSÉÉ iɳý vÉ®úÒ * VÉÒ´ÉÉ =®úÒ xÉÖ®ú=xÉÒ **vÉÞ**
¡ò³ý•ôå iÉå •ô´Éä ¦ÉÉ®úå * {ÉÒEò JÉ®úå +É•ôå iÉ<È **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ * {ÉÖføå ¦ÉÉ´É ºÉÉ®úÉ´ÉÉ **3**
900
=‡SÉiÉ VÉÉhÉÉ´Éå ¨ÉÖJ©É vɨÉÇ +ÉvÉÓ * ‡SÉkÉ„ÉÖrù ¤ÉÖrùÒ `öÉ©ÉÓ ‡¸lÉ®ú **1**
xÉ PÉ•ôÉ´ÉÒ vÉÉÆ´É ¨ÉxÉɇSÉ©Éä +ÉäføÒ * ´ÉSÉxÉ +É´Éb÷Ò ¸ÉÆiÉɇSÉ©Éä **2**
+ÆiÉ®úÓ ©ÉÉ ®úÉ»þä ´ÉSÉxÉÉSÉÉ ‡´É…ÉÉ¸É * xÉ =MÉä ={Énùä„É iÉÖEòÉ ¨»hÉä **3**
901
VÉÒ´ÉxÉ »þä ¨ÉÖHò xÉ®ú VÉÉ•ôä {ÉÉ´ÉxÉ * iÉVÉÉ »þÉä nùÖVÉÇxɸÉÆMɇiÉ »þÒ **1**
¤É»þÖiÉ +zÉ ‡´É·É ¨ÉÉä»þ®úÒS©ÉÉ ¨ÉÉxÉå * +´ÉPÉå ‡SÉ iÉähÉå ‡´É·É »þÉä©É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉähÉå +É{É•ôå ¸´É‡»þiÉ * iÉè¸ÉÒ Eò®úÓ xÉÒiÉ ‡´ÉSÉÉ°ü‡xÉ **3**
902
pù´©ÉÉSÉÉ iÉÉä +ɨ»Ò vɇ®úiÉÉå ‡´É]õɳý * iÉ©ÉÉ {ÉÉ`öÒ Eòɳý •ôÉMÉ Eò®úÒ **1**
Eò®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ »þå ‡SÉ ®úɇ»þ•ôÉå VÉÒ´ÉxÉ * BEò xÉÉ®úÉ©ÉhÉ xÉÉ¨É Bä¸Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þå ‡SÉ Eò¯û‡xÉ VÉiÉxÉ * +ɇ•ô©ÉÉ »þÒ nùÉxÉ ©ÉÉSÉEòɸÉÒ **3**

Page 240 of 1252

903
pù´©ÉɇSÉ©ÉÉ ¨ÉÉMÉå Eò‡³ýEòɳýÉSÉÉ •ôÉMÉ * ¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¸ÉÆMÉ JÉÉä]õÉ i©ÉÉSÉÉ **1**
‡xÉ®ú©ÉÉSÉå ¨ÉÚ³ý PÉÉ•ôÖ‡xÉ©ÉÉ ¨ÉÉMÉå * ¨ÉÉƇb÷•ôÒ |ɸÉÆMÉå EòlÉÉ {ÉÖføå **vÉÞ**
+ɇVÉS©ÉÉ |ɸÉÆMÉå »þÉ ‡SÉ •ôÉ¦É P©ÉÉ´ÉÉ * {ÉÖføÒ•ô ¦ÉÉ®ú nùä´ÉÉ´É®úÒ PÉÉ•ôÉ **2**
|ÉÉ•ô¤vÉ EòÉÆ»þÓ xÉ {ÉÉ•ô]õä ¸ÉÉä¸Éå * iÉÞ·hÉäSÉå »þå ‡{ɸÉå ´ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä PÉä<È ®úɽþä BäºÉå vÉxÉ * ¸ÉÉnù®ú ¶É´ÉhÉ Eò®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ **4**
904
®úb÷ä +³ýÆEòÉ®ú nùèx©ÉɇSÉ©Éä EòÉÆiÉÒ * =iɨÉÉ ‡´É{ɇkɸÉÆMÉ PÉb÷ä **1**
BEòɇ´ÉhÉ BEò +„ÉÉä¦É nùÉiÉÉ®úÉ * EÞò{ÉäS©ÉÉ ¸ÉÉMÉ®úÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **vÉÞ**
®úÉÆvÉÚÆ xÉähÉä iÉ©ÉÉ {ÉÖføÒ•ô +É<iÉå * Eäò•ôå iÉå ¸ÉÉä<iÉå ´ÉÉƪÉÉÆ VÉÉªÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ÊSÉiÉɨɇhÉ „Éä³ýÒ MɳýÉ * {ÉÉ´Éä +´ÉEò³ýÉ ¨»hÉ=xÉÒ **3**
905
nùÖ&JÉÉSÉä b÷ÉåMÉ®ú •ôÉMÉiÉÒ ¸ÉÉä¸ÉÉ´Éä * Bä¸Éå iÉÆ´É `öÉ´Éå ¸ÉEò³ýÉƸÉÓ **1**
EòÉÆ»þÓ xÉ Eò‡®úiÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú ‡»þiÉÉSÉÉ * xÉ Eò‡®úiÉÒ ´ÉÉSÉÉ xÉɨÉPÉÉä·É **vÉÞ**
¦ÉÉäMÉ Eò³ýÉå ©ÉäiÉÉä ¨ÉɇMÉ•ô iÉä VÉx¨É * =kÉ¨É ¨Év©É¨É Eò‡xÉ·`ö iÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉälÉå ZÉÉƇEòiÉÒ•ô b÷Éä³ýä * ¦ÉÉäMÉ nùäiÉä´Éä³ýä ©Éä<•ô Eò³ýÉå **3**
906
¸Énùè´É iÉÖ¨»ÉÆ +´ÉPÉå +É»þä * »þÉiÉ{ÉÉ©É SÉÉ•ôÉ©ÉÉ **1**
¨ÉÖJÉÓ ´ÉÉhÉÒ EòÉxÉÓ EòÒ‡iÉÇ * b÷Éä³ýä ¨ÉÚiÉÔ nùäJÉɪÉÉ **vÉÞ**
+ÆvÉ ¤É‡»þ®ú `öEò•ôÓ ‡EòiÉÒ * ¨ÉÖEòÓ »þÉäiÉÒ {ÉÉÆMÉÖ³ýå **2**
PÉ®úÉ¸É +ɇMÉ •ôÉ´ÉÖ‡xÉ VÉÉMÉÉ* xÉ {ɳýä iÉÉä MÉÉ ´ÉÉÆSÉä xÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉMÉÉ ‡»þiÉÉ * EòÉÆ»þÓ +ÉiÉÉÆ +É{ÉÖ±©ÉÉ **4**
907
Bä¸Éä {ÉÖføiÉÒ ‡¨É³ýiÉÉÆ +ÉiÉÉÆ * xÉɽþÓ ºÉkÉÉ º´ÉiÉÆjÉ **1**
¨»þhÉ=‡xÉ ¡òÉ´É•ôå iÉå P©ÉÉ´Éå * xÉÉ¨É MÉÉ´Éå +É´Éb÷Ò **vÉÞ**
¸ÉƇSÉiÉ |ÉÉ®ú¤vÉ MÉÉføå * vÉÉÆ´Éä {ÉÖføå ‡Gò©É¨ÉÉhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä PÉÖ¤Éb÷É Bä¸Éå * VÉx¨É ¸É‡®ú¸Éä „ÉÖEò®úÉSÉå **3**

Page 241 of 1252

908
¸É´ÉLJ´É„ÉÓ ¨ÉÉZÉÉ jÉɸɕôɸÉä VÉÒ´É * +ÉiÉÉÆ EòÉähÉ ¦ÉÉ´É ‡xÉ´Éb÷ä BEò **1**
¸ÉƸÉÉ®úÉSÉÒ ¨ÉVÉ xÉ ¸ÉÉ»þä ‡SÉ ´ÉÉiÉÉÇ * +ÉhÉÒEò ¨»hÉiÉÉÆ ¨ÉÉZÉå EòÉähÉÒ **vÉÞ**
nùä»þ¸ÉÖJÉ EòÉÆ»þÓ ¤ÉÉ䇕ô•ôä ={ÉSÉÉ®ú * ‡´É·É iÉå +Énù®ú ¤ÉÆnù ´ÉÉ]õä **2**
={ÉɇvÉ nùÉ]õhÉÒ |ɇiÉ·`öÉ MÉÉè®ú´É * »þÉä©É ¨ÉÉZÉÉ VÉÒ´É EòɺÉÉ´ÉÒºÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EòÉƽþÓ +ÉhÉÒEò xÉ ºÉɽþä * +É´Éb÷iÉÒ {ÉÉªÉ ´Éè¹hÉ´ÉÉÆSÉä **2**
909
+ÉhÉÒEò EòÉÆ»þÓ ©ÉÉ =kÉ®úÉSÉå EòÉVÉ * xÉÉ»þÓ +ÉiÉÉÆ ¨ÉVÉ ¤ÉÉä•ôÉ´É©ÉÉ **1**
‡¦ÉzÉ ¦Éänù »þä ¦ÉÉ´ÉxÉɸ´É¦ÉÉ´É * xÉ´»þä EòÉÆ»þÓ nùä´É BEò‡´ÉvÉ **vÉÞ**
MÉÖhÉ nùÉä·É EòÉähÉå ‡xÉ´Éb÷É´Éä vɨÉÇ * EòÉähÉ VÉÉhÉä Eò¨ÉÇ +Eò¨ÉÇ iÉå **2**
iɇ®ú SÉ ¦É•ôå +ÉiÉÉÆ xÉ Eò®úÉ´ÉÉ ¸ÉÆMÉ * nùÖ&JÉÉSÉÉ |ɸÉÆMÉ iÉÉäb÷É´É©ÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉÖhÉ MÉÉ<È ©ÉÉ nùä´ÉÉSÉä * PÉä<È ¨ÉÉZÉä ´ÉÉSÉä »þä ‡SÉ vÉhÉÒ **4**
910
+É{ÉÖ±©ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò®úÒxÉ VÉÒ´ÉÉ„ÉÓ * EòÉ©É ©ÉÉ VÉxÉÉ„ÉÓ SÉÉb÷ ¨ÉVÉ **1**
+É{ÉÖ•ôå ¸´É‡»þiÉ VÉÉhÉiÉÒ ¸ÉEò³ý * ‡xÉ®úÉä‡vÉiÉÉÆ ¤É³ýå nùÖ&JÉ ´ÉÉ]õä **vÉÞ**
+É<EòÉä xÉÉ<EòÉä EòlÉÉ EòÉähÉÒ iÉ®úÒ * VÉÉ>ð‡xÉ©ÉÉÆ PÉ®úÓ ‡xÉVÉÉä ¸ÉÖJÉå **2**
¨ÉÉZÉÒ EòÉähÉ ´ÉÉäVÉ VÉÉ•ôÉ »þÉ „Éä´É]õ * nùäJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ ´ÉÉ]õ +ɇhÉEòÉÆ •ôÉ´ÉÚÆ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÉEÖòÆ +É{ÉÖ•ôÒ Eò¯ûhÉÉ * VÉ©ÉÉSÉÒ ´ÉɸÉxÉÉ iÉlÉÉ ¡ò³ýä **4**
911
vÉÉ<È +ÆiÉË®úSªÉÉ ºÉÖJÉå * EòÉªÉ ¤Éb÷¤Éb÷ ´ÉÉSÉÉ ¨ÉÖJÉå **1**
‡´É‡vɇxÉ·ÉävÉ =®ú ¡òÉäb÷Ò * VÉÆ´É xÉÉ»þÓ +xÉ֦ɴÉMÉÉäb÷Ò **vÉÞ**
´ÉÉføä iɳý¨É³ý =¦É©ÉiÉÉ * xÉÉ»þÓ nùä‡JÉ•ôå +xÉ֦ɇ´ÉiÉÉÆ **2**
+{ÉÖ±©ÉÉ ¨ÉiÉå ‡{ɸÉå * {ɇ®ú iÉå +É»þä VÉè¸ÉåiÉè¸Éå **3**
¸ÉÉvÉxÉÉSÉÒ ‡¸É‡rù * ¨ÉÉäxÉ Eò®úÉ ‡¸lÉ®ú ¤ÉÖ‡rù **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉÉnùå * ´ÉÉÆ©ÉÉÆ MÉä•ôÓ ¥É¨»´ÉÞÆnùå **5**
912

Page 242 of 1252

EÖò„ɳý MÉÖÆiÉ•ôä ‡xÉ·ÉävÉÉ * ´ÉÉnùÒ |É´ÉiÉÇ•ôä ´ÉÉnùÉ **1**
Eèò¸ÉÒ `öEò•ôÓ ¤ÉÉ{ÉÖb÷Ó * nùƦɇ´É·É©ÉÉÆSÉä ¸ÉÉÆEòb÷Ó **vÉÞ**
¦ÉÖ¸É ={ÉhÉÖ‡xÉ Eäò•ôå EòÉ©É * »þÉ®ú{É•ôä nùÉäx»þÒ `öÉ©É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôÉMÉä »þÉiÉÉÆ * EòÉ©É ¨É‡lÉ•ôå PÉָɇ³ýiÉÉÆ **3**
913
ºÉÆiÉÉÆSÉÓ =‡SUô·]õå ¤ÉÉä•ôiÉÉå =kÉ®úå * EòÉ©É ¨©ÉÉÆ MÉ´»þÉ®úå VÉÉhÉÉ´Éå »þå **1**
‡´Éaö•ôÉSÉå xÉÉ¨É PÉäiÉÉÆ xÉ©Éä „ÉÖrù * iÉälÉå ¨ÉVÉ ¤ÉÉävÉ EòÉ©É Eò³ýä **vÉÞ**
Eò‡®úiÉÉå Eò´ÉiÉÖEò ¤ÉÉä¤Éb÷É =kÉ®úÓ * ZÉhÉÒ ¨ÉVɴɇ®ú EòÉä{É vÉ®úÉ **2**
EòÉ©É ¨ÉÉZÉÒ ©ÉɇiÉ xÉähÉÉÆ »þÉ ‡´ÉSÉÉ®ú * EòÉ©É ¨ÉÒ iÉå ¡òÉ®ú ¤ÉÉä•ôÉå xÉähÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ ¤ÉÉä•ô‡´ÉiÉÉä nùä´É * +lÉÇ MÉÖ»þ¬ ¦ÉÉ´É iÉÉä ‡SÉ VÉÉhÉä **4**
914
SÉÆnùxÉÉS©ÉÉ ´ÉɸÉå vɇ®úiÉÒ•ô xÉÉEò * xÉÉ´Éb÷ä EòxÉEò xÉ PÉb÷ä »þå **1**
¸ÉÉEò®úä¸ÉÒ MÉÉäb÷Ò ¸Éɇ®úJÉÒ ¸ÉEò³ýÉÆ * lÉÉä®úÉÆ ¨ÉÉä]õ¬ÉÆ ¤ÉɳýÉÆ vÉÉEÖò‡]õ©ÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉå ‡SÉkÉ „ÉÖrù »þÉäiÉå * iɇ®ú EòÉ ÊxɇnùiÉå VÉxÉ ¨ÉVÉ **3**
915
iÉÖVÉ Bä¸ÉÉ EòÉähÉ =nùÉ®úÉSÉÒ ®úɸÉÒ * +É{ÉÖ•ôå ‡SÉ nùä¸ÉÒ {Énù nùɸÉÉ **1**
„ÉÖrù »þÒxÉ EòÉÆ»þÓ xÉ {ÉÉ»þɸÉÒ EÖò³ý * Eò‡®ú¸ÉÒ ‡xɨÉdzý ´ÉÉ¸É nùä»þÓ **2**
¦ÉÉ´Éå ½þå EònùÉzÉ JÉɺÉÒ iªÉÉSÉä PÉ®úÓ * +¦ÉHòÉÆSÉÒ {É®úÒ xÉÉ´Éb÷äiÉÒ **3**
xÉ ´ÉVÉɸÉÒ VÉälÉå nùÖ®úÒ nù´É‡b÷iÉÉÆ * xÉ ©Éä¸ÉÒ VÉÉä ‡SÉkÉÉ ©ÉÉä‡MÉ©ÉÉÆS©ÉÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Bä¸ÉÓ ¥ÉÒnùå iÉÖZÉÓ JÉ®úÓ * ¤ÉÉä•ôiÉÒ•ô SÉÉ®úÒ ´Éänù ¨ÉÖJÉå **5**
916
iɇ®ú EòÉÆ xÉähÉiÉä »þÉäiÉä ¨ÉÉMÉå Añ·ÉÒ * iÉÓ»þÓ ©ÉÉ VÉxÉɸÉÒ nùÖ®úɇ´É•ôå **1**
´ÉÉä³ýMÉiÉÒ VÉ©ÉÉ +·]õ¨Éɇ¸É‡rù * iÉä ©ÉÉ VÉxɤÉÖrùÒ xÉÉiɳýiÉÒ **2**
EòÆnù¨ÉÚ³ýå {ÉÉ•ôÉ vÉÉiÉÚS©ÉÉ {ÉÉä·ÉhÉÉ * JÉÉiÉÒ•ô ´ÉÉ¸É ®úÉhÉÉÆ iÉ®úÒ Eäò•ôÉ **3**
•ôÉ´ÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ xÉäjÉ =MÉä ‡SÉ ¤Éè¸É•ôä * xÉ ¤ÉÉä•ôiÉ `öä•ôä ¨ÉÉèx©É¨ÉÖpùä **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Bä¸Éå Eò®úÓ ¨ÉÉZ©ÉÉ ‡SÉkÉÉ * nùÖ®úÉ´ÉÓ +xÉÆiÉÉ VÉxÉ nùÖ®úÒ **5**

Page 243 of 1252

917
EòÉähÉÉS©ÉÉ +ÉvÉÉ®úå Eò°üÆ ¨ÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú * EòÉähÉ nùä<•ô vÉÒ®ú ¨ÉÉZ©ÉÉ VÉÒ´ÉÉ **1**
„ÉɸjÉYÉ {ÉƇb÷iÉ xÉ´»þå ¨ÉÒ ´ÉÉSÉEò * ©ÉɇiÉ„ÉÖrù BEò `öÉ´É xÉÉ»þÓ **2**
Eò‡•ô©ÉÖMÉÓ ¤É»þÖ EÖò„ɳý »þä VÉxÉ * Uô‡³ýiÉÒ•ô MÉÖhÉ iÉÖZÉä MÉÉiÉÉÆ **3**
¨ÉVÉ »þÉ ¸ÉÆnùä»þ ZÉÉ•ôÉ nùÉä»þÓ ¸É´ÉÉ * ¦ÉVÉxÉ Eò°üÆ nùä´ÉÉ ÊEò´ÉÉ xÉEòÉä **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ nùÖ®úɇ´ÉiÉÉÆ VÉxÉ * ÊEò´ÉÉ »þå ¨É®úhÉ ¦É•ôå nùÉäx»þÒ **5**
918
EòÉ©É =hÉå VÉÉ•ôå iÉÖVÉ ¸É¨ÉlÉÉǸÉÒ * Bä¸ÉÉ ¨ÉVÉ{ÉÉ„ÉÓ EòÉähÉ nùÉä·É **1**
VÉÉä iÉÚÆ ¨ÉÉZÉÉ xÉ Eò‡®ú¸ÉÒ +ÆMÉÒEòÉ®ú * ¸ÉÉÆMÉäxÉ ´Éä´»þÉ®ú ¸ÉÆiÉÉƨÉvÉÓ **2**
iÉÖVɇ´ÉhÉ ®úiÉ +ɇhÉEòÉÆSÉä `öÉ©ÉÓ * Bä¸Éå EòÉähÉ M´ÉɽþÒ nùÉ´ÉÓ ¨ÉVÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EòÉªÉ vÉ°üxÉÒ MÉÖ¨ÉÉxÉ * ºÉÉÆMÉ =MÉ´ÉÚxÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **4**
919
EòÉ©É Eò°üÆ +ÉxÉ nùè´ÉiÉå * BEòÉ ‡´ÉhÉ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉå **1**
¸É‡®úiÉÉ ‡¨É³ýÉ•ôÒ ¸ÉÉMÉ®úÓ * +ɇhÉEòÉÆ xÉÉÆ´ÉÉÆ EèòSÉÒ =®úÒ **vÉÞ**
+xÉäEò nùÒ{ÉÒSÉÉ |ÉEòÉ„É * ¸ÉÚ©ÉÇ =MÉ´ÉiÉÉÆ xÉÉ„É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉähÉå nùÖVÉå * BEòÉ ‡´ÉhÉ {ÉÆfø®úÒ®úÉVÉå **3**
920
EòÉ©É Eò°üÆ Eò¨ÉÉÇEò¨ÉÇ * ¤É®úå ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôå ´É¨ÉÇ **1**
»þÉä¸ÉÒ xÉɨÉÉ SÉ ¸Éɇ®úEòÉ * ¸É¨ÉVÉɇ´É•ôÒ xÉÉ»þÓ •ôäJÉÉ **vÉÞ**
xÉÉ»þÓ ´ÉäSÉÉ´ÉäSÉ VÉÉ•ôÉ * =®ú•ôÉ +É»þä¸ÉÒ ¸ÉÆSÉ•ôÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉå * EòÉ©É »þÉä<Ç•ô iÉÖ¨»ÉÆ +ÉäZÉå **3**
921
BEòÉBEòÓ »þÉiÉÉä¡ò³ýÒ * `öÉ©ÉÉ ¤É³ýÒ {ÉÉ´É•ôä iÉä **1**
+ɨ»Ò nùä´ÉÉ „ɇHò»þÒxÉå * ¦ÉÉEÖòÆ iÉähÉå Eò¯ûhÉÉ **vÉÞ**
{ÉÉ´É]õhÉÒ Eäò•ôÉ Eòɳý * VÉ©ÉÉ ¤É³ý »þÉäiÉå iÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´ÉÒªÉÉÇ´ÉÒ®ú * ºÉÆiÉvÉÒ®ú ºÉ¨ÉÖpù **3**

Page 244 of 1252

922
{ÉÖ‡fø•ôÉSÉå <SUôÒ ¡ò³ý * xÉÉ»þÓ ¤É³ý iÉå +ÆMÉÓ **1**
¸ÉÆiÉ MÉä•ôä iÉ©ÉÉ `öÉ©ÉÉ * nùä´É®úÉ©ÉÉ {ÉÉ´É´ÉÓ **vÉÞ**
V©Éä·`öÉÆSÉÓ EòÉÆ +ɨ»ÉÆ VÉÉäb÷Ò* {É®ú´Éb÷Ò xÉ •ô¦ÉÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eò®úÓ EòÉäb÷ * {ÉÖ®ú´ÉÓ •ôÉb÷ +ɨÉÖSÉÉ **3**
923
Eèò´É±ªÉÉSªÉÉ iÉÖ¨½ÉÆ PÉ®úÓ * ®úɺÉÒ ½þ®úÒ =nùÆb÷ **1**
¨ÉVɸÉÉ`öÓ EòÉÆ VÉÒ ´ÉÉhÉÒ * xÉ´»þä vÉhÉÒ ‡´É¦ÉÉMÉÉ **vÉÞ**
¸É´ÉÉÇ MÉÖhÉÓ ¸É{ÉÖ®úiÉÉ * Bä¸ÉÉ ‡{ÉiÉÉ +¸ÉÉäxÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ * VÉÉ•ôÉå ¸ÉÉÆMÉÉ ºÉx¨ÉÖJÉ **3**
924
+É{É•ôɱ©ÉÉ iÉÖ¨»Ò °ü{ÉɸÉÒ ¸É¨ÉVÉÉ * EòɸɩÉÉ ´É®úVÉÉ +É®ú‡¸É©ÉÉ **1**
»þå iÉÉå xÉ´»þä nùä»þ¤ÉÖrùÒSÉå EòÉ®úhÉ * »þÉä<•ô xÉÉ®úÉ©ÉhÉå nùÉxÉ Eäò•ôå **vÉÞ**
¤É¥ÉÚ‡SÉ©ÉÉ ¤ÉÉhÉå ´É¨ÉÉLJ¸É ¸{É„ÉÉÇ´Éå * »þå iÉÉå xÉÉ»þÓ `öÉ´Éå ¨ÉÉäEò‡•ôi©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É»þÖ ¨ÉÖJÉå ©ÉÉ ´ÉSÉxÉÉ * ¸Éi©Éɇ´ÉhÉ VÉÉhÉÉ SÉÉ•ô xÉÉ»þÓ **3**
925
xÉ ¨ÉxÉÉ´ÉÒ ÊSÉiÉÉ iÉÖ¨»Ó ¸ÉÆiÉVÉxÉÓ * ‡»þ®úÉ ¸{ɇ]õEò¨ÉhÉÒ Eåò‡´É »þÉä©É **1**
{ɇb÷•ôÉ |ɸÉÆMÉ ¸iɳýÉ i©ÉÉ ¸Éɇ®úJÉÉ * nùä‡JÉ•ôÉ {Éɇ®úJÉÉ ¦ÉÉ´É EòÉÆ»þÓ **vÉÞ**
¤É»þÖiÉÉƸÉÒ ¦É©É BEòɇSÉ©ÉÉ nùÆb÷å * ¤É»þÖiÉ ©ÉÉ iÉÉåb÷å ´ÉSÉxÉɸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉɽþÓ ´ÉèJÉ®úÒ ¤ÉÉ ºÉ®ú * Eò®úɪÉÉSÉä SÉÉ®ú ´Éäb÷ä ´Éäb÷ä **3**
926
©ÉlÉɇ´É‡vÉ {ÉÚVÉÉ Eò®úÒ * ¸ÉɨÉÉäOÉÒ iÉÉå´É‡®ú »þä xÉÉ»þÓ **1**
+ÉiÉÉÆ ¨ÉÉZÉÉ ºÉ´ÉÇ ¦ÉÉ®ú * iÉÚÆ nùÉiÉÉ®ú SÉÉ•ô‡´É¸ÉÒ **vÉÞ**
¨ÉÆMɳý iÉå iÉÖ¨½Ò VÉÉhÉÉÆ * xÉÉ®úɪÉhÉÉ EòÉªÉ iÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸É¨É‡{ÉÇ•ôÉ * iÉÖVÉ ‡´Éaö•ôÉ nùä»þ¦ÉÉ´É **3**
927

Page 245 of 1252

¦É´ÉʸÉvÉÚSÉå »þå iÉÉ°üÆ * ¨ÉVÉ ‡´ÉSÉÉ°üÆ {ÉÉ»þÉiÉÉÆ **1**
‡SÉkÉÓ iÉÖZÉä vɇ®úxÉ {ÉÉ©É * ¸ÉÖJÉ EòÉ©É iÉå iÉälÉå **vÉÞ**
¨ÉÉZ©ÉÉ JÉÖhÉÉ ¨ÉxÉÉ{ÉÉ„ÉÓ* iÉå ©ÉÉ ®ú¸ÉÓ ¤ÉÖb÷É•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´É¨ÉÇ +É•ôå * »þÉiÉÉÆ ¦É•ôå »þå ¨ÉÉZ©ÉÉ **3**
928
{ÉÉ»þÉiÉÉÆ ¶ÉÒ¨ÉÖJÉ ¸ÉÖJÉÉ´É•ôå ¸ÉÖJÉ * b÷É䇳ý©ÉÉÆSÉÒ ¦ÉÚEò xÉ ´ÉVÉä ¨ÉÉZÉÒ **1**
‡VÉ´»þä MÉÉäb÷Ò iÉÒxÉ +IÉ®úÉÆSÉÉ ®ú¸É * +¨ÉÞiÉ VÉ©ÉÉ¸É ‡¡òEåò {ÉÖføå **vÉÞ**
¶É´ÉhÉÒSÉÒ ´ÉÉ]õ SÉÉäJÉɳý•ôÒ „ÉÖrù * MÉä•ôä ¦ÉänùɦÉänù ´ÉÉ®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ **2**
¨É»þɨɳýå ¨ÉxÉ »þÉäiÉå VÉå MÉÉÆnù•ôå * „ÉÖrù SÉÉäJÉɳý•ôå ¸{ɇ]õEò VÉè¸Éå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZ©ÉÉ VÉÒ´ÉÉSÉå VÉÒ´ÉxÉ * ‡´Éaö•ô ‡xÉvÉÉxÉ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôå **4**
929
»þÉ ‡SÉ {É®ú¨ÉÉxÉÆnù +ɳýÆMÉÒxÉ ¤ÉÉ»þÓ * IÉä¨É nùäiÉÉÆ `öÉ©ÉÓ uùèiÉ iÉÖ]õä **1**
¤ÉÉä•ôÉ©Éɇ¸É ¨ÉÉiÉ ¨ÉxÉ ‡xÉ´Éä »þ®ú·Éå ‡SÉkÉ * nùÖhÉÒ ´ÉÉføä |ÉÒiÉ |Éä¨É¸ÉÖJÉ **vÉÞ**
VÉxÉÉÆiÉ ¦ÉÚ·ÉhÉ ´ÉèEÖòÆ`öÓ ¸É®úiÉÉ * ¡òÉ´É•ôå ¸´É‡»þiÉÉ ¸É´ÉǦÉÉ´Éå **2**
iÉÖ]õ•ôÉ ´Éä´»þÉ®ú ¨ÉÉ©ÉÉ •ôÉäEòÉSÉÉ®ú * ¸É¨ÉÚ³ý ¸ÉƸÉÉ®ú {Éɯû·É•ôÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉ ‡´Éaö•ô ‡SÉ ´»þÉ´ÉÉ * +ɇhÉEòÒ ©ÉÉ VÉÒ´ÉÉ SÉÉb÷ xÉÉ»þÓ **4**
930
+ɨÉÖSÉÒ EÞò{ÉɳýÚ iÉÚÆ »þÉä¸ÉÒ ¨ÉÉ=•ôÒ * ‡´Éaö•ôä ¸ÉÉ=•ôÒ „É®úhÉÉMÉiÉÉ **1**
|Éä¨É{ÉÉx»þÉ ¸iÉxÉÓ ¸ÉnùÉ ¸É´ÉÇEòɳý * où‡·]õ »þä ‡xɨÉdzý +¨ÉÞiÉÉSÉÒ **vÉÞ**
¦ÉÚEò iÉÉxÉ nùÖ&JÉ ´ÉÉ]õÉå xÉänùÓ ¸ÉÒhÉ * +ÆiÉ®úÓSÉÉ MÉÖhÉ VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **2**
+É„ÉÉ iÉÞ·hÉÉ ¨ÉÉ©ÉÉ ÊSÉiÉÉ nù´Éb÷Ó nùÖ®úÒ * `öÉ´É +ɨ»ÉÆ Eò®úÓ JÉä³ýÉ´É©ÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôÉ´ÉÓ ¸ÉÆiÉÉSÉÉ ¸ÉÉÆMÉÉiÉ * VÉälÉå xÉ {É´Éä »þÉiÉ Eò‡³ýEòɳýÉSÉÉ **4**
931
VÉälÉå VÉÉ´Éå iÉälÉå Eò{Éɳý ¸É‡®ú¸Éå * •ôÉ¦É iÉÉä ‡´É„Éä·Éå ¸ÉÆiɸÉÆMÉå **1**
{ÉÚ´ÉÇ {ÉÖh©Éå Vɇ®ú »þÉäiÉÓ ¸ÉÉxÉÖEÚò³ý * +ÆiÉ®úɩɨÉÚ³ý xÉÖ{ÉVÉä iÉälÉå **vÉÞ**
¦ÉÉMªÉ iÉ®úÒ xÉ´½þä vÉxÉ {ÉÖjÉ nùÉ®úÉ * ‡xÉEò]õ ´ÉÉ¸É ¤É®úÉ ¸ÉÆiÉÉÆ{ÉÉ©ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þä ‡SÉ Eò®úÉ´ÉÒ ‡¨É®úɸÉÒ * ¤É³ýÒ ¸ÉÆiÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ tÉ´ÉÉ VÉÒ´É **3**

Page 246 of 1252

932
+ÉiÉÉÆ EòÉÆ»þÓ ¸ÉÉä¸É xÉ Eò®úÓ +ÉhÉÒEò * vÉ®úÒxÉ iÉå BEò »þå ‡SÉ oùfø **1**
VÉähÉå ¦É´ÉʸÉvÉÖ =iɇ®úVÉä {ÉÉ®ú * iÉÖ]õä ½þÉ nùÖºiÉ®ú MɦÉÇ´ÉÉºÉ **vÉÞ**
VÉÉäb÷ÒxÉ iÉä +ÉiÉÉÆ nùä´ÉÉSÉä SÉ®úhÉ * +‡´ÉxÉÉ„É vÉxÉ {É®ú¨ÉÉlÉÇ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É®úÉ VÉÉäb÷•ôÉ »þÉ nùä»þ * ¨ÉxÉÖ·©É{ÉhÉå <»þ•ôÉäEòÉ +É•ôÉå **3**
933
VÉiÉxÉ Eò®úÒxÉ VÉÒ´Éå * „ÉÖrù¦ÉÉ´Éå Eò°üxÉÒ **1**
‡´Éaö•ô ‡´Éaö•ô ½þå vÉxÉ * VÉÒ´ÉxÉ +ÆiÉEòɳýÓSÉå *wÉÖ.**
´Énùdzý »þå ¸ÉƇSÉiÉ ¸ÉÉ°üÆ * ¤É®ú´ÉÉ Eò°üÆ =‡nù¨É »þÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¾þnùªÉ{Éä]õÒ * ªÉä ºÉÆ{ÉÖ]õÓ ºÉÉÆ]õ´ÉÚÆ **3**
934
B´ÉføÉ |ɦÉÖ ¦ÉÉ´Éå * iÉähÉå ºÉÆ{ÉÖ¹]õÒ ®úɽþÉ´Éå **1**
»þÉä©É ¦ÉHòÓ Eäò•ôÉ iÉè¸ÉÉ * {ÉÖ®ú´ÉÒ vÉ®úÉ´ÉÒ iÉä <SUôÉ **vÉÞ**
B´ÉføÉ VÉMÉnùÉxÉÒ* ¨ÉÉMÉä iÉÖ³ýºÉÒnù³ý {ÉÉhÉÒ **2**
+É•ôÉ xÉÉÆ´ÉÉ °ü{ÉÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉ•ôÉ ¸ÉÉä{ÉÉ **3**
935
¦ÉÉM©Éå Bä¸ÉÒ VÉÉ•ôÒ VÉÉäb÷Ò * +ÉiÉÉÆ PÉb÷Ò ‡´É¸ÉƦÉäxÉÉ **1**
‡´É]õä´É®úÒ ¸É¨ÉSÉ®úhÉ * ¸ÉÆiÉÓ JÉÖhÉ ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôÒ **vÉÞ**
+´ÉPÉå +ÉiÉÉÆ EòÉ¨É ¸ÉÉ°üÆ * »þÉ ‡SÉ Eò°üÆ Eèò´ÉÉb÷ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä JÉÆb÷ÚÆ JÉä{ÉÉ * {ÉÖføå {ÉÉ{ÉÉ{ÉÖhªÉÉSªÉÉ **3**
936
{ɇiɵÉiÉä VÉè¸ÉÉ §ÉiÉÉ®ú |ɨÉÉhÉ * +ɨ»ÉÆ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ iÉè„ÉÉ{É®úÒ **1**
¸É´ÉǦÉÉ´Éå •ôÉ䦩ÉÉ +É´Éb÷ä »þå vÉxÉ * +ɨ»ÉÆ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ iÉè„ÉÉ{É®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä BEò‡´ÉvÉ VÉÉ•ôå ¨ÉxÉ * ‡´Éaö•ôÉ ´ÉÉÆSÉÚxÉ xÉähÉä nùÖVÉå **3**
937
‡´Éaö•ô MÉÒiÉÓ MÉÉ´ÉÉ ‡´Éaö•ô ‡SÉkÉÓ v©ÉÉ´ÉÉ * ‡´Éaö•ô =¦ÉÉ {ÉÉ»þÉ´ÉÉ ‡´É]õä´É®úÒ **1**

Page 247 of 1252

+xÉÉlÉÉSÉÉ ¤ÉÆvÉÖ ‡´Éaö•ô EÞò{ÉÉʸÉvÉÖ * iÉÉäb÷Ò ¦É´É¤ÉÆvÉÖ ©É¨É{ÉÉ„É **vÉÞ**
iÉÉä ‡SÉ „É®úhÉÉMÉiÉÉÆ »þÉ ‡´Éaö•ô ¨ÉÖ‡HònùÉiÉÉ * ‡´Éaö•ô ©ÉÉ ¸ÉÆiÉÉƸɨÉÉMɨÉå **2**
‡´Éaö•ô MÉÖhɇxɇvÉ ‡´Éaö•ô ¸É´ÉÇ ‡¸É‡rù* •ôÉMÉ•ôÒ ¸É¨ÉɇvÉ ‡´Éaö•ôxÉɨÉå **3**
‡´Éaö•ôÉSÉå xÉÉ¨É PÉäiÉÉÆ VÉÉ•ôå ¸ÉÖJÉ* MÉÉäb÷É´É•ôå ¨ÉÖJÉ iÉÖEòÉ ¨»hÉä **4**
938
‡´É`öÉä ¸ÉÉÆ{Éb÷É´É©ÉÉ »þÉiÉÓ * `öÉ´ÉÒ VÉÉ•ôÒ BEò MÉiÉÒ * xÉ vÉ®úÓ ¦É©É ‡SÉkÉÓ * ¤É³ý
‡EòiÉÒ iÉ©ÉÉSÉå **1**
•ôÉMÉä +É{ÉhÉ ‡SÉ »þÉiÉÓ * ÊEò´É ¦ÉÉEòÉ´ÉÒ EòÉEÖò•ôiÉÒ * Eò®úÒ ¨ÉMÉ ‡SÉkÉÓ * +¸Éä•ô iÉå
iɪÉÉSÉå **vÉÞ**
BEò‡•ô©ÉÉ ¦Éɴɤɳýå * Eéò ¸ÉÉÆ{Éb÷ä iÉÉä Eòɳýå * ´Éè¹hÉ´ÉÉÆSªÉÉ ¨Éä³ýå* =¦ÉÉ `öÉEäò ½þÉEäòºÉÒ
**2**
¤ÉÉÆvÉÉ ¨ÉɇZÉ©ÉÉ VÉÒ´ÉɸÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä |Éä¨É{ÉÉ„ÉÓ * xÉ ¸ÉÉäb÷Ó iÉ©ÉɸÉÒ * ¸É´ÉǸ´ÉɸÉÒ
=nùÉ®ú **3**
939
´ÉÉ]õ ´ÉèEÖòÆ`öÓ {ÉɽþÉiÉÒ * ¦ÉHò Eéò {ÉÉÆ ªÉälÉå ªÉäiÉÒ * iɪÉÉÆ VÉx¨É¨É®úhÉJÉÆiÉÒ * xÉɽþÓ
‡SÉkÉÓ {É®ú•ôÉäEò **1**
vÉx©ÉvÉx©É »þ‡®úSÉä nùɸÉ* iÉ©ÉÉÆ ¸ÉÖ•ô¦É MɦÉÇ´ÉÉ¸É * ¥É¨»É‡nùEò Eò‡®úiÉÒ +É¸É *
iÉÒlÉÉÇ´ÉÉºÉ ¦Éä]õÒSÉÒ **vÉÞ**
EòlÉɶɴÉhÉ ´»þÉ´É©ÉÉ¸É * ©É¨ÉvɨÉÉÇ lÉÉä®ú +É¸É * {ÉÉ»þä ®úÉjɇnù´É¸É* ´ÉÉ]õ Eò®ú
VÉÉäb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ **2**
‡®ú‡rù‡¸ÉrùÒ xÉ {ÉÉSÉɇ®úiÉÉÆ * i©ÉÉ vÉÖƇb÷iÉÒ »þ‡®ú¦ÉHòÉÆ * ¨ÉÉäIÉ ¸ÉÉ©ÉÉäV©ÉiÉÉ * ´ÉÉ]õ {ÉÉ»þä
¦ÉHòÉÆSÉÒ **3**
+¸ÉiÉÒ VÉälÉå =¦Éä `öä•ôä * ¸ÉnùÉ |Éä¨É¸ÉÖJÉå vÉÉ•ôä * +ÉhÉÒEò »þÒ =rù‡®ú•ôä * ¨É»þÉnùÉä·ÉÒ
SÉÉÆb÷ɳý **4**
¸ÉEò³ý Eò‡®úiÉÒ i©ÉÉÆSÉÒ +ÉºÉ * ºÉ´ÉǦÉÉ´Éå iÉä =nùÉºÉ * vÉxªÉ¦ÉÉMªÉ iªÉÉÆºÉ * iÉÖEòÉ
¨½hÉä nù¯û¹ÉhÉå **5**
940
¸ÉÉäxÉå nùÉ´ÉÒ ´É®úÒ iÉÉƤÉå iÉ©ÉÉ{ÉÉä]õÓ * Jɇ®ú©ÉÉSÉä ¸ÉÉ]õÓ ‡´ÉEÖòÆ {ÉÉ»þä **1**

Page 248 of 1252

{ÉÉ®úJÉÒ iÉÉä VÉÉhÉä iÉ©ÉÉSÉä VÉÒ´ÉÓSÉå * ‡xÉ´Éb÷Ò nùÉä»þÓSÉå ´ÉäMɳýÉ•ôå **vÉÞ**
IÉÒ®úÉ xÉÒ®úÉ Eèò¸Éå »þÉä©É BEò{ÉhÉ * ¸´ÉÉnùÓ iÉÉä ‡SÉ ‡¦ÉzÉ ‡¦ÉzÉ EòÉføÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä lÉÒiÉÉ xÉÉMÉ´É•ôÉ ‡SÉ JÉÉä]õÉ * +{ɨÉÉxÉ ¨ÉÉä]õÉ {ÉÉ´É<Ç•ô **3**
941
¡òÉäb÷Ö‡xÉ ¸ÉÉÆMÉb÷Ò ¤ÉÉÆvÉ•ôÒ ¨ÉÉVÉɸÉÒ * {Éè•ô lÉb÷Ò Eèò¸ÉÒ {ÉÉ´Éä ¸É»þVÉÓ **1**
+É{É•ôÉ PÉÉiÉ +É{ÉhÉ ‡SÉ Eò®úÒ * +ɇhÉEòÉÆ ¸ÉÉÆMÉiÉÉÆ xÉÉ<Eäò iÉ®úÒ **vÉÞ**
¦ÉÖEäò¦ÉähÉå ‡´É·É nùä>ð {ÉÉ»þä +ÉiÉÉÆ * +É{ɱ©ÉÉ ‡SÉ PÉÉiÉÉ Eò°üÆ {ÉÉ»þä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä BEò SÉÉ•ôiÉÒ•ô {ÉÖføå * iÉ©ÉÉƸÉÒ ´ÉÉÆEòb÷å VÉÉiÉÉÆ `öEäò **3**
942
={ÉEòÉ®úɸÉÉ]õÓ ¤ÉÉä•ôÉå »þä ={ÉÉ©É * ©ÉähÉ凴ÉhÉ EòÉ©É +ɨ»ÉÆ SÉÉb÷ **1**
¤ÉÖb÷iÉÉÆ »þä VÉxÉ xÉ nùäJÉ´Éä b÷Éä³ýÉÆ * ©ÉäiÉÉä Eò³ý´É³ýÉ ¨»hÉ=‡xÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉä nùäJɇiÉ•ô b÷Éä³ýä * ¦ÉÉäMÉ nùäiÉä ´Éä³ýä ©Éä<Ç•ô Eò³ýÉå **3**
943
+É`ö´Éä nùä´É iÉÉä Eò®úÉ´ÉÉ ={ÉÉ´É * ªÉä®ú iÉVÉÓ ´ÉÉ´É JÉ]õ{É]õÉ **1**
»þÉä<È ¤ÉÉ VÉÉMÉÉ »þÉä<È ´ÉÉ VÉÉMÉÉ * ´ÉÉ=MÉÉ EòÉÆ MÉÉ ‡¸ÉhɸÉÒ•ô **vÉÞ**
VÉɇhÉ´ÉäS©ÉÉ ¦ÉÉ®úå ¦É´ÉɇSÉ©Éä b÷Éä»þÓ * ¤ÉÖb÷¸ÉÒ iÉÉå EòÉÆ»þÓ ‡xÉPÉä‡¸É xÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´ÉÉ {ÉɴɸÉÒ•ô ¦ÉÉ´Éå * VÉÉhÉiÉÉÆ iÉå `öÉ´Éå EòÉÆ»þÓ xÉ´½þä **3**
944
¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉÖJÉÉ´ÉÉ]õÉ xɪÉÉä ½þå ´ÉSÉxÉ * ´½þÉ´Éå ºÉÆiÉÉxÉ pù´ªÉ EòÉähÉÉÆ **1**
¡ÖòEòÉSÉÉ ‡´É¦ÉÉMÉ {ÉiÉxÉnùÖ&JÉɸÉÒ * nùÉä»þÓ¨ÉÖ³ýå i©ÉɸÉÒ iÉå ‡SÉ ¸ÉÉvÉä **vÉÞ**
xÉÉ<EòÉ´ÉÒ ÊxÉnùÉ ¸iÉÖ‡iÉ ¨ÉÉZ©ÉÉ EòÉxÉå * ¸ÉÉnù®ú ©ÉÉ ¨ÉxÉå »þÉä>ð‡xÉ©ÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´É +¸ÉÉv©É ©ÉɨÉÖ³ýå * +É„ÉɨÉÉä»þVÉɳýå MÉÖÆiɇ•ô©ÉÉ **3**
945
‡SÉkÉ M´ÉÉ»þÒ iÉälÉå •ôÉè‡EòEòÉSÉå EòÉ<Ç * ¸´É‡»þiÉ iÉå `öÉ©ÉÓ +É{ÉhÉÉ{Éå **1**
¨ÉxÉɸÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú iÉÉä ‡SÉ ¸ÉÉSÉ ¦ÉÉ´É * ´©ÉÉ{ÉEò »þÉ nùä´É +ÆiɤÉÉÇ»þÓ **vÉÞ**
„ÉÖrù ¦ÉÉ´ÉÉ xÉ •ôMÉä ¸ÉÖSÉÉ´ÉÉ {ɇ®ú»þÉ®ú * =¨É]õä ¸ÉÉSÉÉ®ú +ɇhÉEäò `öÉ©ÉÓ **2**

Page 249 of 1252

¦ÉÉä‡MÉi©ÉɸÉÒ EòÉVÉ +ÆiÉ®úÒSÉå MÉÉäb÷ * ¤Éɇ»þ®ú±©ÉÉ SÉÉb÷ xÉÉ»þÓ ®úÆMÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÉ´É „ÉÖrù »þå EòÉ®úhÉ * ¦ÉÉ]õ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ »þÉä<Ç•ô i©ÉÉÆSÉÉ **4**
946
xÉ´½þiÉÒ ¨ÉÉZÉä ¤ÉÉä•ô * +´ÉPÉå Eò‡®úiÉÉä ‡´Éaö•ô **1**
EòÉÆ»þÓ xÉ vÉ®úÉ´ÉÒ JÉÆiÉÒ * ‡»þiÉ »þÉä<•ô vÉ®úÉ ‡SÉkÉÓ **vÉÞ**
JÉÉä]õÒ iÉä +»þÆiÉÉ * ´ÉÉ]õ ]õɇEò•ôÒ ¸ÉÉÆMÉiÉÉÆ **2**
V©ÉÉSÉå iÉÉä ‡SÉ VÉÉhÉå * ¨ÉÒ ¨ÉÉ{ÉÉb÷å iÉÖEòÉ ¨»hÉä **3**
947
´ÉɸÉxÉäS©ÉÉ ¨ÉÖJÉÓ +nù³ýÚ‡xÉ ¦ÉÒiÉå * ‡xÉ´ÉÉÇ»þÉ{ÉÖ®úiÉå EòÉ®úhÉ iÉå **1**
©ÉÉ xÉÉÆ´Éå +ÆiÉ®úÉ +É•ôÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * ‡SÉkɸɨÉÉvÉÉxÉ JÉÖhÉ i©ÉÉSÉÒ **vÉÞ**
¸É´ÉÇEòɳý »þÉ ‡SÉ Eò®úhÉå ‡´ÉSÉÉ®ú * ‡´É´ÉäEòÓ ¸ÉÉnù®ú +Éi¨Éi´ÉÉSÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉÉå VÉÉå ¦ÉVÉxÉɺÉÒ ´É³ýä * +ÆMÉ iÉÉå iÉÉå Eò³ýä ¸É‡zÉvÉiÉÉ **3**
948
ÊSÉiÉxÉå +‡SÉÆiÉ ®úɇ»þ•ôÉå ‡xÉ‚Sɳý * iÉå ‡SÉ ‡EòiÉÒ Eòɳý ´ÉÉfø´ÉÉ´Éå **1**
+¤ÉÉ䱩ÉÉSÉÉ Eòɳý +ÉiÉÉÆ Bä„ÉÉ´É®úÒ * ´ÉSÉxÉÉSÉÒ =®úÒ =®ú•ôÒ xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
Eò°üÆ +É•ôÉ iÉÉå iÉÉå Eäò•ôÉ •ô´É•ôÉ»þÉä * =®úÉå SÉ ¸ÉÆnùä»þä ‡nù•ôÉ xÉÉ»þÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉä»þ {É®úiÉä ‡SÉ xÉÉ ¨ÉÉMÉå * ¨»hÉ=‡xÉ i©ÉÉMÉå i©ÉÉMÉ VÉÉ•ôÉ **3**
949
‡xÉMÉÖÇhÉÉSÉä P©ÉÉ´Éå MÉÖhÉɸÉÒ nù„ÉÇxÉ * BEòÉBEòÓ ‡¦ÉzÉ ¦Éänù PÉb÷ä **1**
iÉÖ¨»ÉÆ +ɨ»ÉÆ +ÉiÉÉÆ xÉ {Éb÷ä ©ÉÉ´É®úÒ * +É»þÉå iÉå ‡SÉ ¤É®úÒ VÉälÉå iÉälÉå **vÉÞ**
+É{ÉhÉÉ{ÉɸÉÖxÉÒ xɸÉÉ´Éå +ÆiÉ®ú * ´Éä‡SÉ•ôå =kÉ®ú ¨»hÉ=‡xÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÆMÉÉ +É•ôÒ Eò‡`öx©ÉiÉÉ * +ɨÉS©ÉÉ +xÉÆiÉÉ iÉÖ¨»ÉÆ Bä¸ÉÒ **3**
950
iÉÖVÉ SÉ {ÉɸÉÉ´É VÉÉ•ôÉå¸ÉÉå ‡xɨÉÉÇhÉ * +¸ÉÉ´Éå iÉå ‡¦ÉzÉ EòɸɩÉÉxÉå **1**
{ÉÉ»þÉ´ÉÉ VÉÒ `öÉ©ÉÓ Eò°ü‡xÉ ‡´ÉSÉÉ®ú * xÉÖx©É EòÉä`öå ¡òÉ®ú +¸Éä ‡SÉ xÉÉ **vÉÞ**
`ö䇴ɇ•ô©Éä `öÉ©ÉÓ +ÉYÉäSÉå {ÉɳýhÉ * Eò°ü‡xÉ VÉiÉxÉ ®úɇ»þ•ôÉå¸Éå **2**

Page 250 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉå +ÉiÉÉÆ ¤ÉÉä•ôiɸÉå ¸{É·]õ * VÉÉ•ôÉå ‡Gò©ÉÉxÉ·]õ iÉÖ¨»ÉBä¸ÉÉ **3**
951
|ÉÒ‡iɦÉÆMÉ ¨ÉÉZÉÉ Eäò•ôÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ * ¦É‡Hò®úºÉ ºÉÉÆMÉÉ EòÉÆ VÉÒ iÉÖ¨½Ó **1**
¨»hÉ>ð‡xÉ EòÉÆ»þÓ xÉ `öä´ÉÓ ‡SÉ =®úÒ * +É•ôÉå ´É¨ÉÉÇ´É®úÒ BEòÉBEòÓ **vÉÞ**
xÉ nùäJÉÉå ‡SÉ EòÉÆ»þÓ {É®úiÉÒ ¨ÉÉPÉÉ®úÒ * =®ú•ôÒ iÉä =®úÒ xÉÉ»þÓ ¨ÉÖ³ýÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +É•ôÉ +ÆiÉ®úɸÉÒ JÉÆb÷ * iɇ®ú ¨ÉÉZÉå iÉÉåb÷ Jɴɇ³ý•ôå **3**
952
•ô‡]õEòÉ Bä¸ÉÉ ¨»hÉiÉÉÆ nùä´É * ¸ÉÆnùä»þ¸ÉÉ ´ÉÉ]õiɸÉä **1**
Bä¸Éå +É•ôå +xÉ֦ɴÉÉ * ¨ÉVÉ »þÒ ¸Éä´ÉÉ Eò‡®úiÉÉ **vÉÞ**
„ÉÚx©ÉÉEòÉ®úÒ ¤É»þÖ ¨ÉÉä³ýÉ * ¦Éåb÷Éä³ýÉ »þä {É´ÉÉb÷ä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉɳýÒ xÉɽþÓ * BEäò `öɪÉÓ SÉ{ɳýi´Éå **3**
953
VÉè„ÉɸÉÉ`öÓ iÉè¸Éå »þÉ´Éå * »þå ¤É®ú´Éå Eò³ý•ôå¸Éä **1**
=nùÉºÉ iÉÚÆ xÉÉ®úɪÉhÉÉ * ¨ÉÒ ½þÒ ¨½hÉÉ iÉÖ¨½Ò SÉ **vÉÞ**
`öEòÉ ¨É»þÉ`öEò VÉÉäb÷É * VÉÉä vÉb÷¡Öòb÷É •ôÉMÉɸÉÒ **2**
BEòÉÆMÉÒ SÉ ¦ÉÉÆb÷ä iÉÖEòÉ * xÉÉ»þÓ vÉÉäEòÉ VÉÒ‡´Éi´Éå **3**
954
¤É½þÖiÉÉÆ ®úÒiÉÒ EòÉEÖò•ôiÉÒ * +É•ôÉå ‡SÉkÉÓ xÉ vÉ®úÉ SÉ **1**
+ÉiÉÉÆ EòÉ„ÉɸÉÉ]õÓ nùä´ÉÉ * ‡¨Él©ÉÉ »þä´ÉÉ ´ÉÉfø´ÉÚÆ **vÉÞ**
iÉÖ¨»ÉÆ +ɨ»ÉÆ VÉÉ•ôÒ iÉÖ]õÒ * +ÉiÉÉÆ ¦Éä]õÒ ÊSÉiÉxÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôɇVÉ®ú´ÉÉhÉå * +ÉvÉ®ú ‡VÉhÉå <SUôäSÉå **3**
955
+É‚SÉ©ÉÇ iÉå BEò VÉÉ•ôå * ¨ÉxÉÉ +É•ôå ¨ÉɇZÉ©ÉÉ **1**
¨Éfø¬É{ÉÉ„ÉÓ Eò¯ûhÉÉ Eäò•ôÒ * iÉè¸ÉÒ MÉä•ôÒ ´ÉÞlÉÉ »þä **vÉÞ**
xÉ ©ÉÉ´ÉÉ iÉÉä Eèò¸ÉÉ ®úÉMÉ * JÉÉä]õå ¨ÉMÉ nùäJÉÉä‡xÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EéòSÉÉ ¤ÉÉä•ôÉ * „ÉÉävÉ ‡´Éaö•ôÉ ¨ÉɇZÉ©ÉÉ **3**

Page 251 of 1252

956
¨ÉÉMÉɪÉÉSÉÒ xÉɽþÓ <SUôÉ * VÉÉä ¨ÉÒ BäºÉÉ ºÉÆEòÉäSÉÉå **1**
•ô‡]õ‡Eò©ÉÉSÉÒ xÉ Eò°üÆ ¸iÉÖ‡iÉ * <SUôÉ ‡SÉkÉÓ vÉ°ü‡xÉ **vÉÞ**
‡»þ„ÉÉä¤Éå iÉå +É•ôå P©ÉÉ´Éå * »þå iÉÉå `öÉ´Éå ¸ÉEò³ýÉƸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸´Éɇ¨É¸Éä´ÉÉ * ©ÉälÉå nùä´ÉÉ EòÉ„ÉÉSÉÒ **3**
957
{ÉÉ`ö´ÉhÉå {Éb÷hÉå {ÉɪÉÉÆ * =rùÉ®ú ´ÉÉÆ©ÉÉÆ EòÉ„ÉÉSÉÉ **1**
PÉb÷•ôå iÉå ¦Éä]õҸɴÉå * ‡nù¸Éä•ô ¤É®ú´Éå ¸ÉEò³ýÉÆ **vÉÞ**
xÉ PÉb÷iÉÉÆ où¹]õÉoù¹]õÒ* EòÉªÉ MÉÉä¹]õÒ EòÉä®úb÷¬É **2**
+¤ÉÉ䱪ÉÉxÉå +ºÉä iÉÖEòÉ * +ÆiÉ®ú BäEòÉ ºÉÉIÉÒiÉå **3**
958
+¦ÉªÉÉSÉå ºlɳý * iÉå ½þå BEò +Sɳý **1**
iɇ®ú vɇ®ú•ôÉ ‡´É…ÉÉ¸É * `öä•ôÉå »þÉä=‡xÉ©ÉÉÆ nùÉ¸É **vÉÞ**
{ÉÖ®ú•ôÒ +É´Éb÷Ò * {ÉÉ©ÉÓ •ôÉMÉ•ôÒ¸Éä MÉÉäb÷Ò **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÆ`öÓ xÉÉ¨É * +ÆMÉÓ ¦É®ú•ôå ¸É|Éä¨É **3**
959
¸ÉÆnùä»þ ‡xÉ®ú¸Éä iɇ®ú ¯û‡SÉEò®ú * ‡¡òC©ÉɸÉÒ +Énù®ú SÉ´ÉÒ xÉÉ»þÓ **1**
+ÉiÉÉÆ xÉEòÉä ¨ÉVÉ JÉÉä]õ¬ÉxÉå ¡ò]õ´ÉÚÆ * EòÉä`öå ªÉä>ðÆ VÉÉ>ðÆ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ **vÉÞ**
MÉä•ôÉ iɇ®ú EòÉ©É VÉÒ´ÉÉSÉå ¸ÉÉÆEòb÷å * ´ÉÉÆSÉ=‡xÉ {ÉÖføå EòÉ©É EòÉVÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò¸ÉÓ ‡xÉ´Éb÷É VÉÒ ¤É®úå * Eäò•ôÓ iÉè¸ÉÓ {ÉÉä®úå +ɳýÒ{ÉÉ©ÉÓ **3**
960
´Énùä ´ÉÉhÉÒ {ɇ®ú nùÖ•ôÇ¦É +xÉÖ¦É´É * SÉÉ•ôÒSÉÉ ‡SÉ ´ÉÉ»þÉä ¤É»þÖiÉäEò **1**
+ɨ»Ò Bä¸Éå Eèò¸Éå ®úÉ»þÉ´Éå ‡xÉ‚Sɳý * {Éɇ`ö•ôÉMÉ Eòɳý ÊVɇiÉiɸÉä **vÉÞ**
´ÉÉfø‡´ÉiÉÉÆ {ÉÉä]õ nùƦÉÉSÉä {ɸÉÉ®úä * ©ÉäiÉÒ•ô ¨ÉÉPÉÉ®úä ¨ÉÖnù•ôÉ iÉÉä]õä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É®úå VÉÉMɇ´ÉiÉÉÆ ¨ÉxÉÉ * iÉÖ¨ÉSªÉÉ xÉÉ®úɪÉhÉÉ +¦ÉªÉå Eò®úå **3**

Page 252 of 1252

961
=MÉå ‡SÉ »þå ¨ÉxÉ ®úÉ»þÉiÉå ‡xÉ‚Sɳý * iɇ®ú EòÉÆ iɳý¨É³ý ¸ÉÉ]õ »þÉäiÉÒ **1**
EòÉªÉ iÉÖ¨ÉSÉÓ xÉähÉÉå Eò´ÉiÉÖEò Ë´ÉnùÉxÉå * ºÉ´ÉÉækɨÉ{ÉhÉå JÉä³ýiɺÉÉÆ **vÉÞ**
xÉÉxÉÉUôÆnùå +ɨ½ÉÆ xÉÉSÉ´ÉÉ´Éå VÉÒ´ÉÉÆ * ´ÉÉfø´ÉÉ´©ÉÉ »þÉÆ´ÉÉ ¦É•ôi©ÉÉ{ÉÖføå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖ¨»Ò +É{ÉÖ•ôÒ |ɇiÉ·`öÉ * ´ÉÉfø´ÉÉ´É©ÉÉ SÉä·]õÉ Eò®úÒiɸÉÉÆ **3**
962
+ɨ»Ò ¤É³ýEò]õ VÉÉ•ôÉå ‡¡ò®úÉ=xÉÒ * iÉÖ¨ÉS©ÉÉ ´ÉSÉxÉÓ iÉÖ¨»ÉÆ MÉÉä>ðÆ **1**
VÉÉ•ôå iÉä´»þÉÆ VÉÉ•ôå ¨ÉÉMÉÒ•ô iÉå ¨ÉÉMÉå * +ÉiÉÉÆ ´É¨ÉÇ•ôÉMÉå `öÉ´ÉÓ VÉÉ•ôÓ **vÉÞ**
iÉÉäb÷É´É©ÉÉ +´ÉP©ÉÉ SÉä·]õÉÆSÉÉ ¸ÉƤÉÆvÉ * „ÉÖrùÉ{ÉÉ„ÉÓ „ÉÖrù ¤ÉÖrù ´»þÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»ÉÆ +Éi¨Éi´ÉÉSÉÒ ¸ÉÉä©É * +É{ÉhÉ ‡SÉ »þÉä©É iÉè¸ÉÉ ‡SÉ iÉÚÆ **3**
963
iÉÖ¨»Ò ¸ÉÉSÉ xÉÖ{ÉäIÉÉ•ô »þÉ ¦É®ú´É¸ÉÉ * ¨ÉVÉ VÉÉhÉiɸÉÉÆ +vÉÒ®úºÉå **1**
EòɸɩÉÉ PÉÉiÉ•ôÉ •ôÉƤÉhÉÒ =rùÉ®ú * `öä´ÉÉ Eò®úEò®ú ´ÉÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ **vÉÞ**
¸ÉÖ]õÉå xÉ©Éä Bä¸Éå Eò³ý•ôä ‡xɯûiÉå * EòÉÆ P©ÉÉ´Éå ¨ÉÉMÉÖiÉå +ɳý´ÉÖ‡xÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖ¨»Ò ¸É¦ÉÉM©É VÉÒ nùä´ÉÉ * ¨ÉÉZÉÉ iÉÖ¨»ÉÆ Eäò´ÉÉ EòÉ©É +É•ôÉ **3**
964
iÉÖ¨»ÉÆ »þÉä<Ç•ô nùä´ÉÉ {ɇb÷•ôÉ ‡´É¸É®ú * +ɨ»Ó iÉå =kÉ®ú ©ÉixÉ Eäò•ôå **1**
{ɇiÉiÉ{ÉÉ´ÉxÉ ¥ÉÒnùå ‡¨É®ú‡´É¸ÉÒ * ©ÉÉSÉÉ EòÉ©É nùä¸ÉÒ ZÉÉb÷É ¸ÉÉÆMÉ **vÉÞ**
+É»þÉSÉ ¨ÉÒ xÉ´»þå +lÉÉÇSÉå ¦ÉÖEäò•ôå * ¦É•ôi©ÉÉ BEòÉ ¤ÉÉä•ôå ´ÉÉ®úäxÉ i©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä»þ nùä<ÇxÉ ¸ÉÉÆb÷hÉå * ¸É‡»þiÉ +‡¦É¨ÉÉxÉå +Éä´ÉɳýÚ‡xÉ **3**
965
VÉb÷•ôÉå +ÆMÉÉ+ÆMÉÓ * ¨ÉMÉ `öä´ÉÓ |ɸÉÆMÉÓ * EòÉÆ»þÓ =®úÒVÉÉäMÉÒ* •ôÉäEòÓ +É»þä {ÉÖ®úiÉÒ
**1**
`öä´ÉÓ ‡xÉ´Éɯû‡xÉ +ÉvÉÓ * +´ÉEòÉ„É iÉÉä ‡SÉ ¤ÉÖrùÒ * ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÒ ¸ÉÆvÉÒ * ¨ÉMÉ ¤É³ý
EòÉähÉɺÉÒ **vÉÞ**
MɳýÉ ¤ÉÉÆvÉäxÉ {ÉÉ©ÉÓ * »þÉ•ôÉå xÉänùÓ `öɇ©ÉSÉÉ `öÉ©ÉÓ * ‡xÉ´ÉÉb÷ iÉÉä iÉ<È * +´ÉEò³ýÉ
Eäò‡•ô©ÉÉ **2**

Page 253 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä `öÉ´Éä * iÉÖ¨»Ò +¸ÉÉ VÉÒ ¤É®ú´Éä * ¤ÉÉä¦ÉÉ]õÉSÉÒ ¸É´Éä * ¨ÉÖ³ýÓ»þÖxÉÒ ‡´É`öÉä¤ÉÉ
**3**
966
+ɨ»Ò „ɇHò»þÒxÉå * Eèò¸Éå Eò®úÉ•ô iÉå xÉähÉå * ‡•ôMÉÉb÷ÉS©ÉÉ MÉÖhÉå * JÉÉä³ýƤɕôÉ
®úɇ»þ•ôÉå **1**
¨ÉÉZÉå ¨ÉVÉ nùä<È nùä´ÉÉ * +¸Éä `ö䇴ɕôÉ iÉÉä `öä´ÉÉ * xÉÉ»þÓ Eò®úÒiÉ »þä´ÉÉ * EòÉÆ»þÓ +vÉÒEò
+ÉMɳýÉ **vÉÞ**
xÉÉ»þÓ MɳýÉÆ {Éb÷•ôÉå ZÉÉåb÷ * iÉÖ¨ÉSÉå iÉå ‡SÉ ¨ÉÉZÉå iÉÉåb÷ * SÉÉèPÉÉÆ SÉÉ®ú JÉÆb÷ * •ôÉƤÉhÉÒ
»þä +xÉÖ‡SÉiÉ **2**
xÉɽþÓ ªÉäiÉ ¤É³ýÉ * +ÉiÉÉÆ iÉÖ¨½ÉºÉÒ sMÉÉä{ÉɳýÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä MɳýÉ * =MÉ´ÉÉ {ÉɪÉÉÆ
•ôÉMÉiÉÉå **3**
967
EòÉ©É EÞò{É䇴ÉhÉ PÉÉ•ôÉ´Éå ¸ÉÉÆEòb÷å * ‡xÉÊ‚SÉiÉÒ ‡xÉ´ÉÉb÷å EòÉäh©ÉÉ BEòÉ **1**
+ɽþÉå iÉèºÉÓ {ÉÖføå +ºÉÉå nùÒxÉ{ÉhÉå * ´ÉäSÉÚ‡xÉ ´ÉSÉxÉå Eò¯ûhÉäSÉÓ **vÉÞ**
vÉ°üÆ ¦ÉªÉ +ÉiÉÉÆ EòÉªÉ ´ÉɽþÉå ËSÉiÉÉ * EòÉªÉ Eò°üÆ +ÉiÉÉÆ +É{iÉ{ÉhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ɨ½Ò ¦ÉɴɽþÒxÉ VÉÒ´É * ¨½hÉ=xÉÒ nùä´É nùÖ®úä nùÖ®úÒ **3**
968
xÉÉ»þÓ =±•ôƇPÉ•ôä EòÉähÉÉSÉä ´ÉSÉxÉ * ¨ÉVÉ EòÉÆ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ nùÖ®úÒ VÉÉ•ôÉ **1**
+„ÉƇEòiÉå ¨ÉxÉå Eò®úÓ +ɳý´ÉhÉ * xÉÉ»þÓ ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ ‡xÉÊ‚SÉiÉÒSÉå **vÉÞ**
nùɸÉÉÆSÉÉ ‡´É¸É®ú »þå iÉÉå +xÉÖ‡SÉiÉ * +¸Éä ¸É´ÉÇ xÉÒiÉ {ÉÉ©ÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖ¨»ÉÆ •ôÉVÉ ©ÉäiÉ xÉÉ»þÓ * +ɨ»ÉÆ ÊSÉiÉÉb÷Éä»þÓ ¤ÉÖb÷‡´ÉiÉÉÆ **3**
969
VÉÒ´É VÉÉ©É´É®úÒ ¸ÉÉÆb÷Ò Eò®úÒ ¨ÉÉiÉÉ * »þä iÉÉå +É‚SÉ©ÉÇiÉÉ ¤ÉɳýEòÉSÉÒ **1**
nùÖ¤Édzý EòÓ xÉÉ»þÓ +É<EòiÉ EòÉxÉÓ * EòÉ©É xÉÉ®úÉ©ÉhÉÓ x©ÉÚxÉ VÉÉ•ôå **vÉÞ**
IÉhÉIÉhÉÉ ¨ÉÉZÉÉ xÉä PÉÉ´ÉÉ ¸ÉÉƦÉɳý * +¦ÉÉM©ÉÉSÉÉ Eòɳý Bä¸ÉÉ +É•ôÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ»þÓ ´ÉSÉxÉɸÉÒ ¯û‡SÉ * ¡ò•ô Eò]õ´Éå ‡SÉ iÉå iÉå »þÉä©É **3**

Page 254 of 1252

970
¨»hÉ=xÉÒ nùÉ¸É xÉ´»þä Bä¸ÉÉ VÉÉ•ôÉå * +xÉ֦ɴÉå ¤ÉÉä•ôÉå ¸´ÉɨÉÒ{ÉÖføå **1**
EòÉÆ xÉÉ»þÓ ´ÉSÉxÉ |ɇiÉ=kÉ®úÉSÉå * ¨ÉÒ SÉ ¨ÉÉZ©ÉÉ ´ÉäSÉå +^õÉ»þɸÉå **vÉÞ**
EòɺɪÉÉxÉä MÉÉäb÷Ò ={ÉVÉÉ´ÉÉ ‡´É…ÉÉ¸É * |ÉÒiÉÒ EòÉÆ»þÓ ®ú¸É ´ÉÉSÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +MÉÉ SÉiÉÖ®úÉ ‡„É®úÉä¨ÉhÉÒ * ‡´ÉSÉÉ®úÉ´Éå ¨ÉxÉÓ Eäò„ÉÒ®úÉVÉÉ **3**
971
EòÉ©É +ÉiÉÉÆ +ɨ»Ó {ÉÉä]õ ‡SÉ ¦É®úÉ´Éå * VÉMÉ SÉɳý´ÉÉ´Éå ¦ÉHò ¨»ÝhÉ **1**
Bä¸ÉÉ iɇ®ú BEò ¸ÉÉÆMÉÉ VÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú * ¤É½þÖ ½þÉäiÉÉå ¡òÉ®ú EòɺÉÉ´ÉÒºÉ **vÉÞ**
EòÉ©É Eò‡´Éi´ÉÉSÉÒ PÉÉ•ôÚ‡xÉ©ÉÉÆ °üføÒ * Eò°üÆ VÉÉäb÷ÉVÉÉäb÷Ò +IÉ®úÉÆSÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ©É MÉÖÆ{ÉÉä‡xÉ nùÖEòÉxÉÉ * ®úÉ»þÉå xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ Eò¯ûxÉÒ PÉÉiÉ **3**
972
´É¨ÉÇ iɇ®ú +ɨ»ÉÆ nùÉ´ÉÉ * EòÉ©É nùä´ÉÉ VÉÉhÉå ¨ÉÒ **1**
¤É»þÖiÉÉÆ ®úÆMÉÓ »þÒxÉ VÉÉ•ôÉå * iɇ®ú +É•ôÉå „É®úhÉ **vÉÞ**
tÉ•ô Vɇ®ú iÉÖ¨»Ò vÉÒ®ú * »þÉä<Ç•ô ‡¸lÉ®ú ¨ÉxÉ `öÉ©ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉkÉɤɳýå * •ô‡b÷´Éɳýå ®úÉJÉÉ´ÉÓ **3**
973
¸ÉÉÆMÉÉå EòÉ©É xÉähÉÉ nùä´ÉÉ * ¤ÉÉä•ôÉSÉÒ i©ÉÉ +É´Éb÷Ò **1**
´ÉÉƪÉÉÆ ¨ÉVÉ SÉÖEÖò®ú Eò®úÉ * ‡´É…ÉƦɮúÉ ‡´ÉxÉÉänùå **vÉÞ**
+É´Éb÷ÒSªÉÉ Eò®úÉ BäºÉå* +ÆiÉ´ÉÉǺÉå VÉÉhÉiɺÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉå * ½þÉä<xÉ ¨ÉxÉå ¨ÉÉäEò³ýÉ **3**
974
‡xÉvÉÉÇ®úÉSÉå +´ÉPÉå MÉÉäb÷ * ´ÉÉ]õä EòÉäb÷ EòÉèiÉÖEò **1**
¤Éè¸É‡•ô©ÉÉ ¦ÉÉ´É {ÉÉƪÉÓ * ¤É®úÉ iÉ<È xÉÉSÉäxÉ **vÉÞ**
¸´ÉɨÉÒ Eò³ýä ¸ÉÉ´ÉvÉÉxÉ* iɇ®ú ¨ÉxÉ =±»þɸÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +É…ÉɸÉÉ´Éå * |Éä¨É tÉ´Éå ‡´Éaö•ôä **3**
975

Page 255 of 1252

VÉÉ•ôÒ iÉb÷ÉiÉÉäb÷Ò * +´ÉPÉÓ {ɇb÷•ôÉå =PÉb÷Ó **1**
xÉ´»þÉå EòÉähÉÉÆSÉÒ SÉ EòÉÆ»þÓ * iÉÖZÉä ¦É®ú‡•ô©ÉÉ ´ÉÉ»þÓ **vÉÞ**
{Éɯû„É•ôÉ ¸ÉƴɸÉÉ®ú* ¨ÉÉäb÷•ôÒ ¤Éè¸Éh©ÉÉSÉÒ lÉÉ®ú **2**
+ÉiÉÉÆ ¨½hÉä iÉÖEòÉ * nùä´ÉÉ +ÆiÉ®úå ®úÉJÉÉå xÉEòÉ **3**
976
+ÉvÉÉ®ú iÉÉä ´½þÉ´ÉÉ * BäºÉÒ +ÉºÉ Eò®úÓ nùä´ÉÉ **1**
iÉÖ¨»ÉÆ{ÉÉ„ÉÓ EòÉ©É =hÉå * EòÉ©É ´ÉäSÉä ¸É¨ÉÉvÉÉxÉå **vÉÞ**
¸Éä´ÉäS©ÉÉ +‡¦É³ýɸÉå* ¨ÉxÉ ¤É»þÖ VÉÉ•ôå ‡{ɸÉå **2**
+®úä ¦ÉHòÉ{É®úÉvÉÒxÉÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉÉ®úɪÉhÉÉ **3**
977
iÉÖ¨ÉSÉÉ iÉÖ¨»Ó Eäò•ôÉ MÉÉä´ÉÉ * +ÉiÉÉÆ SÉÖEò‡´ÉiÉÉÆ nùä´ÉÉ **1**
Eèò¸Éå ¸É®úä SÉɳý´ÉhÉå * Eäò•ôå EòÉ„ÉÉ•ôÉ „ÉÉ»þÉhÉå **vÉÞ**
EòɺɪÉÉ °ü{ÉÉ * xÉÉÆ´ÉÉ +É•ôä‡iÉ MÉÉ ¤ÉÉ{ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ * xÉ ¸É®úä »þ´ÉÉ•ôä PÉɇ•ôiÉÉÆ **3**
978
¨ÉÉZÉÒ ¦ÉHòÒ ¦ÉÉä³ýÒ * BEò‡´ÉvÉ ¦ÉɴɤɳýÒ **1**
¨ÉÒ EòÉÆ {Éb÷äxÉ ‡xÉ®úɳýÉ * Bä¸ÉÉ ¸ÉÉÆb÷Ú‡xÉ ¸ÉÉä»þ³ýÉ **vÉÞ**
+ÉiÉÉÆ +xÉɇ®ú¸ÉÉ * ©ÉälÉÆ xÉ ´»þÉ´Éå ¸É»þ¸ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉäb÷Ö‡xÉ {ÉÉ©É * {ÉÖføå =MÉÉ =¦ÉÉ ®úÉ»þå **3**
979
+É»þä iÉÊ®ú ¸ÉkÉÉ * Bä„ÉÉ Eò‡®úiÉÉå ´ÉÉ®úiÉÉ **1**
+ÆMɸÉÆMÉÉSÉÓ =kÉ®úå * ¸É•ôMÉÒ¸Éä´ÉäxÉå •ôåEò®úå **vÉÞ**
iÉ®úÒ ‡xÉEò]õ´ÉɸÉå * +¸ÉÉå +„ÉÆEäòS©ÉÉ xÉɸÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¯ûSÉÒ * ©ÉälÉå ‡¦ÉzÉiÉÉ EèòSÉÒ **3**
980
Eòɳý ºÉÉ®úÉ´ÉÉ ËSÉiÉxÉå * BEòÉÆiÉ´ÉɺÉÓ MÉÆMÉɺxÉÉxÉå * nùä´ÉÉSÉå {ÉÚVÉxÉ * |ÉnùIÉhÉÉ

Page 256 of 1252

iÉÖ³ýºÉÒSªÉÉ **1**
©ÉÖHò +É»þÉ®ú ´Éä»þÉ®ú * xÉä¨É <Ƈpù©ÉÉÆSÉÉ ¸ÉÉ®ú * xɸÉÉ´ÉÒ ´Éɸɮú * ‡xÉpùÉ ¤É»þÖ ¦ÉÉ·ÉhÉ
**vÉÞ**
{É®ú¨ÉÉlÉÇ ¨É½þÉvÉxÉ * VÉÉäb÷Ò nùä´ÉÉSÉä SÉ®úhÉ * ´»þÉ´É©ÉÉ VÉiÉxÉ * »þä ={ÉÉ©É •ôɦÉÉSÉä
**2**
nùä»þ ¸É¨É‡{ÉÇVÉä nùä´ÉÉ * ¦ÉÉ®ú EòÉÆ»þÓ SÉ xÉ P©ÉÉ´ÉÉ * »þÉä<Ç•ô +ÉPÉ´ÉÉ* iÉÖEòÉ ¨»hÉä
+ÉxÉÆnù **3**
981
¨É>ð ¨ÉäxÉÉ»þÚ‡xÉ +ɨ»Ò ‡´É·hÉÖnùÉ¸É * Eò‡`öhÉ ´ÉXÉÉ¸É ¦ÉänùÚÆ Bä¸Éä **1**
¨Éä•ôä ‡VÉiÉ +¸ÉÉå ‡xÉVÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ VÉÉMÉä * VÉÉä VÉÉä VÉÉä VÉå ¨ÉÉMÉä iÉå iÉå nùä>ðÆ **vÉÞ**
¦É•ôä iɇ®ú nùä>ðÆ MÉÉÆb÷ÒSÉÒ •ôÆMÉÉä]õÒ * xÉÉ`ö¬É³ýÉ ‡SÉ MÉÉÆ`öÓ nùä>ðÆ ¨ÉÉlÉÉÆ **2**
¨ÉɩɤÉÉ{ÉÉ»þÚ‡xÉ ¤É»þÚ ¨ÉÉ©ÉÉ´ÉÆiÉ * Eò°üÆ PÉÉiÉ{ÉÉiÉ „ÉjÉÚ»þÚ‡xÉ **3**
+¨ÉÞiÉ iÉå EòÉ©É MÉÉäb÷ +ɨ»ÉÆ{ÉÖføå * ‡´É·É iÉå ¤ÉÉ{ÉÖb÷å Eòb÷Ú ‡EòiÉÒ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò +´ÉPÉä ‡SÉ MÉÉäb÷ * V©ÉÉSÉå {ÉÖ®úä EòÉäb÷ i©ÉÉSÉä{ɇ®ú **5**
982
MÉÉfø´ÉÉSÉå iÉÉxÉå * {ÉÉ•ô]õ•ôå IÉhÉIÉhÉå **1**
iÉè¸Éä +vɨÉÉSÉä MÉÖhÉ * BEò‡´ÉvÉ xÉÉ»þÓ ¨ÉxÉ **vÉÞ**
={ÉVÉiÉÉÆ ¤É®úå ‡nù¸Éä * °ü{É ´ÉÉføiÉÉÆ iÉå xÉɸÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦ÉÖÆEòiÉä ´Éä³ýä * ´Éä³ý +´Éä³ý xÉ Eò³ýä **3**
983
‡´É]õɳý iÉÉä {É®úpù´©É {É®úxÉÉ®úÒ * ©ÉälÉÖ‡xÉ VÉÉä nùÖ®úÒ iÉÉä ¸ÉÉå´É³ýÉ **1**
MÉtå {Étå EòÉƽþÓ xÉ vÉ®úÉ´ÉÒ ={ÉÉvÉÒ * º´ÉÉvÉÒxÉ ‡SÉ ¤ÉÖ‡rù Eò¯ûxÉÒ `öä´ÉÉ **vÉÞ**
‡´ÉSÉÉ®úÉSÉå EòÉÆ»þÓ Eò®úÉ´Éå ¸´É‡»þiÉ * {ÉÉ{É{ÉÖh©ÉÉÆSÉÒiÉ ¦ÉÉÆb÷´É•ô **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉ •ôMÉä VÉÉ´Éå ´ÉxÉÉÆiÉ®úÉ * ‡´É…É ‡´É…ÉƦɮúÉ ¸Éɇ®úJÉå ‡SÉ **3**
984
Eò±{Éiɯû ¯û©ÉÉ xÉ´»þiÉÒ ¤ÉɦÉÖ³ýÉ * {ÉÖ®ú‡´ÉiÉÒ ¡ò³ýÉ <‡SUô‡iÉ©ÉÉ **1**
=nùÆb÷ i©ÉÉ MÉÉ<Ç ¨»è¸ÉÒ +ɇhÉ „É䲩ÉÉ * {ɇ®ú i©ÉÉ ‡xÉ®úɲ©ÉÉ EòɨÉvÉäxÉÖ **2**

Page 257 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´É nùÉJÉ´ÉÒ•ô où·]õÒ * iÉ©ÉÉ ¸É´Éå ¦Éä]õÒ lÉÉä®ú {ÉÖh©É **3**
985
VɳýÉä |Éä¨ÉÉ iÉè¸ÉÉ ®úÆMÉ * VÉÉ©É ¦ÉÖ•ôÉä‡xÉ {ÉiÉÆMÉ **1**
ºÉɺÉÚºÉÉ]õÓ ®úb÷ä ¸ÉÚxÉ * ¦ÉÉ´É +ÆiÉ®úÓSÉÉ ‡¦ÉzÉ **vÉÞ**
¨Éénù ¨ÉÖJÉÓSÉÉ EòÉå´É³ýÉ* ¦ÉÉ´É +ÆiÉ®úÓ ‡xÉ®úɳýÉ **2**
VÉèºÉÒ ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉEòÉÆiÉÒ * =kÉ¨É vÉ°üÆ ªÉä ½þÉiÉÓ **3**
¤ÉEò v©ÉÉxÉ vÉ®úÒ * ¸ÉÉåMÉ Eò°ü‡xÉ ¨ÉɸÉä ¨ÉÉ®úÒ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸É{ÉÇ b÷Éä•ôä * iÉè¸ÉÉ EòlÉä¨ÉÉVÉÒ JÉÖ•ôä **5**
986
´Éä„ÉÉ xÉÉ»þÓ ¤ÉÉä•ô +´ÉMÉÖhÉ nùÚ·ÉÒ•ôä * Bä„ÉÉ ¤ÉÉä•ôÉ ¦É•ôä ZÉhÉå IÉÉä¦ÉÉ **1**
EòÉähÉ xÉähÉä +zÉ VÉÒ´ÉÉSÉå VÉÒ´ÉxÉ * ‡´É·É¨Éä³ý´ÉhÉ ‡´É·É »þÉä©É **vÉÞ**
¸ÉÉäxÉå „ÉÖrù xÉähÉä EòÉähÉ »þÉ ‡´ÉSÉÉ®ú * b÷ÉÆEåò »þÒxÉ´É®ú Eäò•ôå i©ÉɸÉÒ **2**
©ÉÉiÉÒ „ÉÖrù {ɇ®ú +vÉ¨É •ôIÉhÉ * ´ÉÉÆ©ÉÉÆ MÉä•ôå iÉähÉå ¸ÉÉåMÉå »þÒ iÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä „ÉÚ®ú iÉÉä ‡SÉ {ÉÉ´Éä ¨ÉÉxÉ * +ÉhÉÒEò ¨ÉÆb÷hÉ ¦ÉÉ®ú ´ÉÉ»þÒ **4**
987
+hÉÖ®úhÉÒ©ÉÉÆ lÉÉäEòb÷É * iÉÖEòÉ +ÉEòÉ„ÉÉB´ÉføÉ **1**
‡MɳýÖ‡xÉ ¸ÉÉƇb÷•ôå Eò‡³ý´É®ú * ¦É´É §É¨ÉÉSÉÉ +ÉEòÉ®ú **vÉÞ**
¸ÉÉƇb÷•ôÒ ‡jÉ{ÉÖ]õÒ * nùÒ{É =Vɳý•ôÉ PÉ]õÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ * =®ú•ôÉå ={ÉEòÉ®úÉ{ÉÖ®úiÉÉ **3**
988
vÉx©É +ɇVÉ ‡nùxÉ * VÉÉ•ôå ¸ÉÆiÉÉSÉå nù„ÉÇxÉ **1**
VÉÉ•ôÒ {ÉÉ{ÉÉiÉÉ{ÉÉ iÉÖ]õÒ * nùèx©É MÉä•ôå =`öÉ=`öÓ **vÉÞ**
VÉÉ•ôå ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ * {ÉÉ©ÉÓ ‡´É¸ÉÉÆ´É•ôä ¨ÉxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +É•ôä PÉ®úÉ * iÉÉä ‡SÉ ‡nù´ÉɳýÒnù¸É®úÉ **3**
989
»þå ‡SÉ ¨ÉÉZÉä vÉxÉ * iÉÖ¨ÉSÉä ´ÉÆnùÉ´Éä SÉ®úhÉ **1**

Page 258 of 1252

©ÉähÉå ¦ÉÉM©Éå +¸ÉÉå VÉÒiÉ * B´Éføå ¸É¨É{ÉÚÇxÉÒ ‡SÉkÉ **vÉÞ**
¸ÉÉƦÉɇ³ý•ôå nùä´ÉÉ * ¨ÉVÉ +xÉÉlÉÉ VÉÒ VÉÒ´ÉÉ **2**
VÉÉäb÷Ú‡xÉ©ÉÉÆ Eò®ú * iÉÖEòÉ ‡´Éxɇ´ÉiÉÉä ÊEòEò®ú **3**
990
¡ò‡VÉiÉJÉÉä®úÉ ¨ÉxÉÉ ‡EòiÉÒ iÉÖVÉ ¸ÉÉÆMÉÉå * xÉEòÉä EòÉähÉÉ •ôÉMÉÉå ¨ÉÉMÉå ¨ÉÉMÉå **1**
¸xÉä»þ´ÉÉnùå nùÖ&JÉ VÉb÷•ôå¸Éä +ÆMÉÓ * ‡xÉ·`öÙ®ú »þå VÉMÉÓ |Éä¨É¸ÉÖJÉ **vÉÞ**
ËxÉnùɺiÉÖiÉÒ EòÉähÉÒ Eò®úÉä nùªÉɨɪÉÉ * xÉ vÉ®úÓ SÉÉb÷ ªÉÉ ºÉÖJÉnùÖ&JÉå **2**
©ÉÉä‡MÉ®úÉVÉ EòÉÆ ®úä xÉ ®úÉ»þÉiÉÒ ¤Éè¸ÉÉäxÉÒ * B‡Eò©Éä +ɸÉxÉÓ ©ÉÉ ‡SÉ MÉÖhÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉxÉÉ {ÉÉ»þå ‡´ÉSÉÉ°üxÉ * »þÉä<È ®úä Eò‡`öhÉ ´ÉXÉÉBä¸Éå **4**
991
VɳýÉä ¨ÉÉZÉÒ Bä¸ÉÒ ¤ÉÖrùÒ * ¨ÉVÉ PÉÉ•ôÒ iÉÖVɨÉvÉÓ * +É´Éb÷ä »þä ‡´É‡vÉ * ‡xÉ·ÉävÉÓ ‡SÉ
SÉÉÆMÉ•ôÒ **1**
iÉÚÆ º´ÉɨÉÒ ¨ÉÒ ºÉä´ÉEò * =ÆSÉ {Énù ËxÉSÉ BEò * BäºÉå Eò®úÉ´Éå EòÉèiÉÖEò * xÉEòÉä Eò°üÆ
JÉÆb÷hÉÉ **vÉÞ**
Vɳý xÉ JÉÉiÉÒ VɳýÉ * ´ÉÞIÉ +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ ¡ò³ýÉ * ¦ÉÉäHòÉ ‡xÉ®úɳýÉ * iÉähÉå MÉÉäb÷Ò
‡xɴɇb÷•ôÒ **2**
‡»þ®úÉ „ÉÉä¦É•ôÉ EòÉånùhÉå * +³ýÆEòÉ®úÓ ‡¨É®ú´Éä ¸ÉÉäxÉå * BEò +¸ÉiÉÉÆ iÉähÉå * EòÉ©É nùÖVÉå
VÉÉhÉÉ´Éå **3**
=¹hÉå UôɪÉä ºÉÖJÉ ´ÉÉ]õä* ¤Éɳýå ¨ÉÉiÉä {ÉÉx½þÉ ¡Öò]õä * BEòÉ BEò ¦Éä]õä * EòÉähÉ ºÉÖJÉ iÉä
EòɳýÓ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡»þiÉ * »þå ‡SÉ ¨ÉÉxÉÒ ¨ÉÉZÉå ‡SÉkÉ * xÉ´»þä +ÉiÉÉÆ ¨ÉÖHò * Bä¸ÉÉ VÉÉ•ôÉ
¦É®ú´ÉºÉÉ **5**
992
¨ÉxÉÓ ´ÉºÉä iªÉÉSÉå +É´Éb÷ä =kÉ®ú * ´ÉÉ]õä ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú PªÉÉ´ÉÉ BäºÉå **1**
VÉÉiÉÒSÉå iÉå ZÉÖ®úä ©Éä®ú ©Éä®úɸÉÉ]õÓ * ‡´É©ÉÉäMÉå »þÒ iÉÖ]õÒ xÉäPÉä EòvÉÓ **vÉÞ**
¦Éä]õÒSÉÒ +{ÉäIÉÉ ´É®úiÉÉ +Énù®ú * {ÉÖ¸Éä xÉ´»þä vÉÒ®ú ¨ÉÉMÉÖiÉÉ•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZ©ÉÉ VÉÒ´ÉÉSÉå VÉÒ´ÉxÉ * ¸ÉÉä<®úä »þ‡®úVÉxÉ |ÉÉhɸÉJÉä **3**

Page 259 of 1252

993
xÉ´»þä +É®úÉhÉÚEò {ɇ®ú ¨ÉxÉÓ ´ÉÉ»þä * »þÉä<Ç•ô i©ÉÉ ¸ÉÉ»þä {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ **1**
{ÉÆfø®úÒ‡¸É VÉÉ´Éå =nùäMÉ ¨ÉÉxɸÉÓ * vɇ®ú±©ÉÉ {ÉɴɸÉÒ ¸ÉÆnùä»þ xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
xɸÉÉä ¤É³ý nùä»þ +¸ÉÉä {É®úÉvÉÒxÉ * {ɇ®ú »þå ÊSÉiÉxÉ ]õÉEòÉå xÉEòÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä»þ {Éb÷Éä ©ÉÉ ÊSÉiÉxÉå * {ÉÖføå •ôÉMÉä ©ÉähÉå ©ÉÉVɸÉÉ]õÓ **3**
994
EòÉä`öå nùä´ÉÉ +É•ôå +ÆMÉÉ lÉÉä®ú{ÉhÉ * ¤É®úå ½þÉäiÉå nùÒxÉ ½þÉäiÉÉå iÉ®úÓ **1**
ºÉÉvÉxÉ iÉä ºÉä´ÉÉ ºÉÆiÉÉÆSÉÒ =kÉ¨É * +É´Éb÷ÒxÉå xÉÉ¨É MÉÉ<ÇxÉ iÉå **vÉÞ**
xÉ {ÉÖ¸ÉiÉå EòÉähÉÒ EòÉä`öå »þÒ +¸ÉiÉÉÆ * ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ ‡SÉkÉɇSÉ©ÉÉ ¸ÉÖJÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉxÉ +´»þ䇮úiÉå ¨ÉVÉ * iÉ®úÒ Eäò„ÉÒ®úÉVÉ ¸ÉÉƦÉɇ³ýiÉÉ **3**
995
SÉiÉÖ®ú ¨ÉÒ VÉÉ•ôÉå +É{ÉÖ±©ÉÉ ¦ÉÉå´ÉiÉÉ * ¦ÉÉ´É凴ÉhÉ ‡®úiÉÉ EòÉÖÆ}VÉ +ÆMÉÓ **1**
+ÉiÉÉÆ {ÉÖføå ´ÉÉÆ©ÉÉÆ VÉÉ´Éå »þå iÉå EòÉ<Ç * EòɨÉGòÉävÉå `öÉ©ÉÓ ´ÉÉ¸É Eäò•ôÉ **vÉÞ**
MÉÖhÉnùÉä·É +É•ôä VÉMÉÉSÉä +ÆiÉ®úÉ * ¦ÉÚiÉÉS©ÉÉ ¨Éi¸É®úÉ´É®úÒ ¤ÉÖ‡rù **2**
iÉÖEòÉ »þ¨ÉhÉä Eò°üÆ ={Énùä„É •ôÉäEòÉÆ * xÉÉ»þÓ VÉÉ•ôÉå BEòÉ {É®úiÉÉ nùÉä·ÉÉ **3**
996
vÉxªÉ iÉä ºÉƺÉÉ®úÓ * nùªÉÉ´ÉÆiÉ VÉä +ÆiÉ®úÓ **1**
©ÉälÉå ={ÉEòÉ®úɸÉÉ`öÓ * +É•ôä PÉ®ú V©ÉÉÆ ´ÉèEÖòÆ`öÓ **vÉÞ**
•ô‡]õEåò ´ÉSÉxÉ * xÉÉ»þÓ nùä»þÓ =nùɺÉÒxÉ **2**
¨ÉvÉÖ®úÉ ´ÉÉhÉÒ +Éä]õÓ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´ÉÉ´É {ÉÉä]õÓ **3**
997
EÖò]õ±©Éɇ´ÉhÉ xÉ´»þä ¨ÉÉÆb÷É * +³ý¸Éå vÉÉåb÷É {Éb÷iɸÉä **1**
®úÉMÉ xÉEòÉä vÉ°üÆ ¨ÉxÉÓ * MÉÉÆb÷¨ÉhÉÒ ºÉÉÆMÉiÉÉå **vÉÞ**
iÉ®ú]õÉ{ÉÖføå ¤É®úå xÉÉSÉä* ºÉÖiÉEòÉSÉå ¨Éֺɳý **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ`öÒ ¸ÉÉ®ú * Eò®úÒ ¡òÉ®ú „ÉÉ»þÉhÉå **3**
998

Page 260 of 1252

Eò³ýÉå ©ÉäiÉå iɇ®ú EòÉÆ xÉ´»þä * {Éb÷iÉÒ MÉÉä´Éå §É¨ÉÉSÉä **1**
VÉÉhÉiÉÉÆ ‡SÉ »þÉäiÉÉä PÉÉiÉ * {ɇ®ú¸ÉÉ ¨ÉiÉ nùä´ÉÉ »þå **vÉÞ**
+ÉƇ´É¸ÉɸÉÉ]õÓ ¡òɸÉÉ ¨ÉÉxÉ * {ÉÉb÷Ò vÉxÉ<SUôÉ iÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉähÉÉ®ú JÉÉä]õå * Eò¨ÉÇ ¨ÉÉä]õå ¤É‡³ý´ÉÆiÉ **3**
999
¨ÉÉäEò³ýå ¨ÉxÉ ®ú¸Éɳý ´ÉÉhÉÒ * ©ÉÉ ‡SÉ MÉÖhÉÓ ¸ÉÆ{ÉzÉ **1**
•ôI¨ÉÒ iÉä Bä„ÉÉ xÉÉ´Éå * ¦ÉÉM©Éå V©ÉÉ´Éå iɇ®ú i©ÉÉÆxÉÓ **vÉÞ**
xɨÉxÉ xɃÉiÉÉ +ÆMÉÓ * xÉäPÉä ®úÆMÉÓ {ÉÉ•ô]õ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iªÉÉSªÉÉ xÉÉÆ´Éå * PÉäiÉÉÆ ´½þÉ´Éå ºÉÆiÉÉä¹ÉÒ **3**
1000
„Éä´É]õSÉÒ ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ * ¸ÉÆiÉVÉxÉÓ {ɇ®ú¸ÉÉ´ÉÒ **1**
‡´É¸É®ú iÉÉä xÉ {Éb÷É´ÉÉ * ¨ÉÉZÉÉ nùä´ÉÉ iÉÖ¨»ÉƸÉÒ **vÉÞ**
{ÉÖføå ¡òÉ®ú ¤ÉÉä•ôÉå EòÉ<Ç * +´ÉPÉå {ÉÉ©ÉÓ ‡´É‡nùiÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ɇb÷•ôÉå {ÉɪÉÉÆ * Eò®úÉ UôɪÉÉ EÞò{ÉäSÉÒ **3**
1001
Eò‡®úiÉÉå Eò‡´Éi´É ¨»hÉÉ•ô »þå EòÉähÉÒ * xÉ´»þä ¨ÉÉZÉÒ ´ÉÉhÉÒ {Énù®úÓSÉÒ **1**
¨ÉɇZÉ©Éä ©ÉÖHòÒSÉÉ xÉ´»þä »þÉ |ÉEòÉ®ú * ¨ÉVÉ ‡´É…ÉƦɮú ¤ÉÉä•ô‡´ÉiÉÉä **vÉÞ**
EòÉªÉ ¨ÉÒ {Éɨɮú VÉÉhÉä +lÉǦÉänù * ´Énù´ÉÒ MÉÉäË´Énù iÉå ‡SÉ ´Énùå **2**
‡xɇ¨ÉkÉ ¨ÉÉ{ÉɸÉÒ ¤Éè¸É‡´É•ôÉå +É»þå * ¨ÉÒ iÉÉå EòÉÆ»þÓ xÉ´»þä ¸´Éɇ¨É¸ÉkÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +É»þå {ÉÉ<ÇEò ‡SÉ JÉ®úÉ * ´ÉÉMɇ´ÉiÉÉå ¨ÉÖpùÉ xÉɨÉÉSÉÒ »þä **4**
1002
+ɨ½Ó MÉÉ´Éå iÉÖ¨½Ó EòÉähÉÓ EòÉƽþÓ xÉ ¨½hÉÉ´Éå * BäºÉå iÉÆ´É +ɨ½ÉÆ ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå xÉÉ»þÓ
nùä´Éå **1**
¨»hÉÉ ®úɨɮúÉ¨É ]õɳýÒ ´ÉÉVÉ´ÉÉ »þÉiÉå* xÉÉSÉÉ b÷Éä•ôÉ |Éä¨Éå +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ ¸´É‡»þiÉå **vÉÞ**
¸É»þVÉ PÉb÷ä iÉ©ÉÉ +ɳý¸É Eò®úhÉå iÉå EòÉ<Ç * +MxÉÒSÉå ¦ÉÉiÉÖEåò »þÉiÉ {Éɇ³ýiÉÉÆ EòÉÆ {ÉÉ©ÉÓ
**2**
©ÉälÉå xÉÉ»þÓ •ôÉVÉ ¦É‡Hò¦ÉÉ´É •ôÉè‡EòEò * »þÉƸÉä iÉ©ÉÉ PÉb÷ä ¥É¨»»þi©ÉÉ{ÉÉiÉEò **3**

Page 261 of 1252

VÉ©ÉÉ VÉè¸ÉÉ ¦ÉÉ´É ‡xÉ®úÉä{ÉhÉ Eò®úÉ´ÉÉ * ©ÉälÉå xÉÉ»þÓ SÉÉb÷ iÉɳý‡´ÉiÉɳý ©ÉÉ nùä´ÉÉ **4**
¸Énùè´É V©ÉÉÆ EòlÉÉ Eòɳý PÉb÷ä ¶É´ÉhÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©Éä®ú VÉx¨ÉÉ +É•ôä {ÉÉ·ÉÉhÉ **5**
1003
nùä´É PªÉÉ EòÉähÉÒ nùä´É P©ÉÉ EòÉähÉÒ * +É<iÉÉ +É•ôÉ PÉ®ú {ÉÖ¸ÉÉäxÉÒ **1**
nùä´É xÉ •ôMÉä nùä´É xÉ •ôMÉä * ¸ÉÉÆ]õ´ÉhÉäSÉä ¯ûvÉ•ôä VÉÉMÉä **vÉÞ**
nùä´É ¨ÉÆnù•ôÉ nùä´É ¨ÉÆnù•ôÉ * ¦ÉÉ´É ¤ÉÖb÷É•ôÉ EòÉ©É Eò°üÆ **2**
nùä´É P©ÉÉ ¡ÖòEòÉ nùä´É P©ÉÉ ¡ÖòEòÉ * xÉ •ôMÉä ¯ûEòÉ ¨ÉÉä•ô EòÉÆ»þÓ **3**
nù֤ɳýÉ iÉÖEòÉ ¦ÉÉ´É凴ÉhÉå * =vÉÉ®úÉ nùä´É PÉäiÉ•ôÉ ¯ûhÉå **4**
1004
‡´É·hÉÖ¨É©É ¸É´ÉÇ ´Éè·hÉ´ÉÉƸÉÒ `öÉ´Éå * ©Éä®úÉÆxÉÓ ´ÉÉ»þÉ´Éä ¦ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÉÆ **1**
¸ÉÉvÉxÉå ¸ÉÆEò]õå ¸É´ÉÉÈ•ôÉMÉÓ ¸ÉÒhÉ * ´»þÉ´ÉÉ •ôÉMÉä IÉÒhÉ +»þƨÉÉxÉ **vÉÞ**
¦ÉÉ´É »þÉ Eò`öÒhÉ ´ÉXÉ »þå ¦Éänù´Éä * {ɇ®ú xÉ Uôänù´Éä ¨ÉÉ©ÉÉVÉɳý **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´É¨ÉÇ ¦ÉVÉxÉå ‡SÉ ¸ÉÉÆ{Éb÷ä * ©Éä®úÉƸÉÒ iÉÉå {Éb÷ä +Éä¸É ‡nù„ÉÉ **3**
1005
EòÒiÉÇxÉÉSÉÒ MÉÉäb÷Ò * nùä´É ‡xÉ´Éb÷Ò +É{ÉhÉ **1**
EòÉähÉÒ ´»þÉ ®úä +‡vÉEòÉ®úÒ * i©ÉɸÉÒ »þ‡®ú nùä<Ç•ô **vÉÞ**
´Éè®úÉM©ÉÉSÉä ¤É³ýå * ¸ÉÉ»þÒ Jɳý ‡VÉhÉÉ´Éä **2**
=®úä•ô xÉÉ =®úÒ * iÉÖEòÉ Eò®úÒ ¤ÉÉä¦ÉÉ]õ **3**
1006
EòÉ©ÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉ `ö䇴ɕôå MÉÉ»þÉhÉ * PÉäiÉ•ôå iÉÖZÉå ‡®úhÉ VÉÉäb÷Ò•ôÉMÉÓ **1**
+´ÉPÉå +É•ôå +ÉÆiÉ {ÉÉä]õÉ {ɇb÷•ôå lÉÒiÉå * ¸ÉÉ°ü‡xÉ ‡xÉÊ‚SÉiÉ VÉÉ•ôÉå nùä´ÉÉ **vÉÞ**
tÉ´É©ÉɸÉÒ +ÉiÉÉÆ xÉÉ»þÓ iÉÉä³ýÉ ¨ÉɸÉÉ * +ÉvÉÒ•ô ¨É´Éä„ÉÉ iÉÖVÉ `öÉ´ÉÒ **2**
iÉÖZ©ÉÉ ‡®úhÉå MÉä•ôä ¤É»þÖiÉ ¤ÉÉÆvÉÉäxÉ * VÉÉ•ôä ¨ÉVÉ»þÚxÉ lÉÉä®úlÉÉä®ú **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖZÉä JÉiÉÓ VÉå MÉÖÆiÉ•ôå * Eò°ü‡xÉ +É{ÉÖ•ôå PÉä<È nùä´ÉÉ **4**
1007
Eò‡®ú¸ÉÒ EòÓ xÉ Eò‡®ú¸ÉÒ ¨ÉÉZÉÉ +ÆMÉÒEòÉ®ú * »þÉ ¨ÉVÉ ‡´ÉSÉÉ®ú {ɇb÷•ôÉ nùä´ÉÉ **1**

Page 262 of 1252

nùä¸ÉÒ EòÓ xÉ nùä¸ÉÒ {ÉÉ©ÉÉÆSÉå nù„ÉÇxÉ * ¨»hÉ>ð‡xÉ ¨ÉxÉ ‡¸lÉ®ú xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
¤ÉÉä•ô¸ÉÒ EòÓ xÉ ¤ÉÉä•ô¸ÉÒ ¨ÉVɸɴÉå nùä´ÉÉ * ¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ VÉÒ´ÉÉ ¦É©É ´ÉÉ]õä **2**
»þÉä<Ç•ô EòÓ xÉ »þÉä©É iÉÖVÉ ¨ÉÉZÉÉ +É`ö´É* {ɇb÷•ôÉ ¸ÉÆnùä»þ »þÉ ‡SÉ ¨ÉVÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÒ Eò¨ÉÉ<ÇSÉä »þÒhÉ* ¨»hÉ>ð‡xÉ ¸ÉÒhÉ Eò®úÓ nùä´ÉÉ **4**
1008
Bä¸ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ +É»þä ¦ÉÒb÷¦ÉÉ®ú * xÉÉÆ´ÉÉSÉÉ ¨ÉÒ ¡òÉ®ú ´ÉÉÆ©ÉÉÆ MÉä•ôÉå **1**
EòÉªÉ ºÉä´ÉÉ ¯ûVÉÖ +ɽþä ºÉkÉɤɳý * iÉå ¨ÉVÉ ®úÉ=³ý EÞò{ÉÉ Eò®úÒ **vÉÞ**
EòÉ©É ©ÉÉiÉÒ „ÉÖrù +É»þä EÖò³ý Eò¨ÉÇ * iÉähÉå {Éb÷ä ´É¨ÉÇ iÉÖZÉä `öÉ©ÉÓ **2**
EòÉähÉ iÉ{ÉÉä‡xÉvÉ nùÉxÉvɨÉǸÉÒ³ý * +ÆMÉÓ BEò ¤É³ý +É»þä ¸ÉkÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉÉÆ©ÉÉÆ VÉÉ•ôÉå ¦ÉÚ¨ÉÒ ¦ÉÉ®ú * »þÉä<Ç•ô ‡´ÉSÉÉ®ú EòÉ©É xÉähÉÉå **4**
1009
ºÉÉSÉ ¨ÉVÉ EòÉªÉ Eò³ýÉå xɪÉä nùä´ÉÉ * EòÉªÉ iÉÖZÉÒ ºÉä´ÉÉ Eòɽþä xÉ´½þä **1**
Eò®úÉ´Éå iÉå ¤É®úå VÉähÉå ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ * ¸Éä´ÉÉ´Éå »þå ´ÉxÉ xÉ ¤ÉÉä•ôÉ´Éå **vÉÞ**
„ÉÖrù ¨ÉÉZÉÉ ¦ÉÉ´É »þÉä<•ô iÉÖZÉä {ÉÉ©ÉÓ * iɇ®ú SÉ »þå nùä<È ‡xÉ´Éb÷Ú‡xÉ **2**
=‡SÉiÉ +xÉÖ‡SÉiÉ Eò³ýÉå +É•ôÒ MÉÉä·]õÒ * iÉÖZÉä EÞò{ÉÉoù·]õÒ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉVÉ {ÉɪÉÉƺɴÉä SÉÉb÷ * ºÉÉÆMɺÉÒ iÉå MÉÉäb÷ +ɽþä ¨ÉVÉ **4**
1010
xÉÉ»þÓ EòÆ]õɳý•ôÉå {ɇ®ú ´ÉÉ]õä ¦É©É * Eò®úÉ´Éå iÉå EòÉ©É xÉ Eò³ýiÉÉÆ **1**
VÉxÉ ´ÉxÉ +ɨ»ÉÆ ¸É¨ÉÉxÉ ‡SÉ VÉÉ•ôå * EòɨÉGòÉävÉ MÉä•ôä {ÉÉ´É]õhÉÒ **vÉÞ**
·Éb÷>ð¨ÉÔ „ÉjÉÖ ÊVɇiÉ•ôä +xÉÆiÉÉ * xÉɨÉɇSÉ©ÉÉ ¸ÉkÉɤɳýå iÉÖZ©ÉÉ **2**
¨»hÉ>ðÊxÉ ¨ÉÖJ©É vɨÉÇ +ɨ»ÉÆ ¸Éä´ÉEòÉÆSÉÉ Bä¸ÉÉ * ¸´ÉɨÉÒ Eò®úÒ ‡„É®ú¸ÉÉ {ÉɳýÉ´Éå iÉå
**3**
¨»hÉ>ðÊxÉ iÉÖEòÉ +´É•ôÉäEÖòxÉÒ {ÉÉ©É * ´ÉSÉxÉÉSÉÒ {ÉÉ»þä ´ÉÉ¸É BEòÉ **4**
1011
´ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ ´ÉÉfø‡´É•ôÉ »þÉ •ôÉè‡EòEò * +ɇhÉ•ôÉ •ô‡]õEò ´ÉÉnù nùÉäPÉÉÆ **1**
xÉÉ»þÓ Bä¸ÉÉ VÉÉ•ôÉ nùä´É ¨ÉÉZ©ÉÉ ¨ÉiÉå * ¦ÉÖEäò•ôå VÉ䇴ÉiÉå EòÉ©É VÉÉhÉä **vÉÞ**
„ɤnùYÉÉxÉå MÉÉè®ú‡´É•ôÒ »þä ´ÉèJÉ®úÒ * ¸ÉÉSÉ iÉå +ÆiÉ®úÓ Ê¤É¤Éä ‡SÉ xÉÉ **2**

Page 263 of 1252

VÉÉ•ôÉå {É®únùä„ÉÒ MÉä•ôä nùÉäx»þÒ `öÉ©É * ¸ÉƸÉÉ®ú xÉÉ {ÉÉ©É iÉÖZÉä nùä´ÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉMÉå Eò³ýÉå ©ÉäiÉå Bä¸Éå * xÉ PÉäiÉÉå »þå ‡{ɸÉå •ôÉ´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ **4**
1012
xÉ Eò³ýä iÉk´ÉYÉÉxÉ ¨ÉÚfø ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉiÉÒ * {ɇ®ú v©ÉÉiÉÉå ‡SÉkÉÓ SÉ®úhÉEò¨É³ý **1**
+ÉMɨÉÉSÉä ¦Éänù ¨ÉÒ EòÉªÉ VÉÉhÉå * Eòɳý iÉÉä ËSÉiÉxÉå ºÉÉ®úÒiɺÉå **vÉÞ**
EòÉÆ»þÓ xÉähÉå {ɇ®ú ¨»hɇ´ÉiÉÉå nùÉ¸É * »þÉä<•ô i©ÉÉSÉÉ i©ÉÉ¸É +‡¦É¨ÉÉxÉ **2**
¸ÉƸÉÉ®úÉSÉÒ ¸ÉÉä©É ¸ÉÉƇb÷•ôÉ ¨ÉÉ®úMÉ * nùÖ®úɇ´É•ôå VÉMÉ BEòÉ PÉÉ©Éå **3**
¨ÉɇMɱ©ÉÉ •ôÉMÉÉSÉå Eäò•ôå¸Éä JÉÆb÷hÉ * BEòÉBEòÓ ¨ÉxÉ ®úɇJÉ©Éä•ôå **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +MÉÉ ®úJÉÖ¨ÉÉnùä´ÉÒ´É®úÉ * ¦ÉHòEò¯ûhÉÉEò®úÉ ºÉÉƦÉɳýÉ´Éå **5**
1013
<iÉÖ•ôå Eò®úÓ nùä´ÉÉ BäEåò »þå ´ÉSÉxÉ * ¸É¨ÉÚ³ý +‡¦É¨ÉÉxÉ VÉɳýÓ ¨ÉÉZÉÉ **1**
<iÉÖ•ôå Eò®úÓ nùä´ÉÉ BäEåò »þä MÉÉä·]õÒ * ¸É´ÉÇ ¸É¨Éoù·]õÒ iÉÖVÉ nùäJÉå **vÉÞ**
<iÉÖ•ôå Eò®úÓ nùä´ÉÉ ‡´Éxɇ´ÉiÉÉå iÉÖVÉ * ¸ÉÆiÉÉÆSÉä SÉ®úhÉ®úVÉ ´ÉÆnùÓ ¨ÉÉlÉÉÆ **2**
<iÉÖ•ôå Eò®úÓ nùä´ÉÉ BäEåò »þä ¨ÉÉiÉ * ¼þnù©ÉÓ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉ ‡nù´ÉºÉ®úÉjÉÓ **3**
¦É•ô‡iÉ©ÉÉ ¦ÉÉ´Éå iÉÉ®úÓ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ „É®úhÉ +É•ôÉå **4**
1014
iÉÖZÉÉ nùÉ¸É Bä¸ÉÉ ¨»hÉiÉÒ •ôÉäEò{Éɳý * ¨»hÉ>ð‡xÉ ¸ÉÉƦÉɳý Eò®úÓ ¨ÉÉZÉÉ **1**
+xÉÉlÉÉSÉÉ xÉÉlÉ {ɇiÉiÉ{ÉÉ´ÉxÉ * »þå +ÉiÉÉÆ VÉiÉxÉ Eò®úÓ xÉÉ¨É **vÉÞ**
¨ÉÉZÉå MÉÖhÉ nùÉä·É {ÉÉ»þÉiÉÉÆ xÉ •ôMÉä +ÆiÉ * Bä¸Éå ¨ÉÉZÉå ‡SÉkÉ ¨ÉVÉ M´ÉÉ»þÒ **2**
xÉähÉå iÉÖZÉÒ EèòºÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ ½þä ºÉä´ÉÉ * VÉÉhɺÉÒ iÉÚÆ nùä´ÉÉ +ÆiÉ®úÓSÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÚÆ ªÉÉ EÞò{ÉäSÉÉ ËºÉvÉÖ * iÉÉäb÷Ó ¦É´É¤ÉÆvÉÖ ¨ÉÉZÉÉ nùä´ÉÉ **4**
1015
VÉÉhÉÉ´Éå iÉä EòÉ©É xÉähÉÉ´Éå iÉä EòÉ©É * v©ÉÉ´Éä iÉÖZÉä {ÉÉ©É »þå ‡SÉ ¸ÉÉ®ú **1**
Eò®úÉ´Éå iÉå EòÉ©É xÉ Eò®úÉ´Éå iÉå EòÉ©É * v©ÉÉ´Éå iÉÖZÉä {ÉÉ©É »þå ‡SÉ ¸ÉÉ®ú **vÉÞ**
¤ÉÉä•ôÉ´Éå iÉå EòÉ©É xÉ ¤ÉÉä•ôÉ´Éå iÉå EòÉ©É * v©ÉÉ´Éä iÉÖZÉä {ÉÉ©É »þå ‡SÉ ¸ÉÉ®ú **2**
VÉÉ´Éå iÉå EòÉä`öå xÉ ´ÉVÉÉ´Éä +ÉiÉÉÆ * ¤É®ú´Éå +É`ö‡´ÉiÉÉÆ xÉÉ¨É iÉÖZÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÚÆ Eò‡®ú¸ÉÒ iÉå ¸ÉÉä{Éä * {ÉÖh©Éå »þÉäiÉÒ {ÉÉ{Éå +ɨÉÖS©ÉÉ ¨ÉiÉå **4**

Page 264 of 1252

1016
xÉEòÉä ¥É¨»YÉÉxÉ +Éi¨É‡¸lɇiɦÉÉ´É * ¨ÉÒ ¦ÉHò iÉÚÆ nùä´É Bä¸Éå Eò®úÓ **1**
nùÉ´ÉÓ °ü{É ¨ÉVÉ MÉÉä‡{ÉEòÉ®ú¨ÉhÉÉ * `öä´ÉÒxÉ SÉ®úhÉÉÆ´É®úÒ ¨ÉÉlÉÉ **vÉÞ**
{ÉÉ»þÉä‡xÉ ¶ÉÒ¨ÉÖJÉ nùä<xÉ +ÉÊ•ôMÉxÉ * VÉÒ´Éå ÊxɤɕôÉähÉ =iÉ®úÒxÉ **2**
{ÉÖ¸ÉiÉÉÆ ¸ÉÉÆMÉäxÉ ‡»þiÉMÉÖVÉ ¨ÉÉiÉ * ¤Éè¸ÉÉä‡xÉ BEòÉÆiÉ ¸ÉÖJÉMÉÉä·]õÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉɸÉÒ xÉ •ôÉ´ÉÓ =„ÉÒ®ú * ¨ÉÉZÉå +¦©ÉÆiÉ®ú VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **4**
1017
¨ÉÉMÉå „É®úhÉÉMÉiÉ iÉɇ®ú•ôä ¤É»þÖiÉ * ¨»hÉiÉÒ nùÒxÉÉxÉÉlÉ iÉÖVÉ nùä´ÉÉ **1**
{Éɇ»þ•ôä +{É®úÉvÉ xÉÉ»þÓ ©ÉÉiÉÒ EÖò³ý * iÉɇ®ú•ôÉ +VÉɨÉä³ý MɇhÉEòÉ ‡¦É±•ôÒ **vÉÞ**
+fø³ý{ÉnùÓ ¤Éɳý ¤Éè¸É‡´É•ôÉ vÉÖ¯û * IÉÒ®úÉSÉÉ ¸ÉÉMɯû ={ɨÉxªÉä **2**
MÉVÉåpù{É„ÉÖ xÉɇb÷©Éå VɳýSÉ®úå * ¦É´ÉʸÉvÉÖ{ÉÉ®ú =iɇ®ú•ôÉ **3**
|ɱ»þÉnù +MxÉÓiÉ ®úɇJÉ•ôÉ VɳýÉÆiÉ * ‡´É·ÉÉSÉå +¨ÉÞiÉ iÉÖZ©ÉÉ xÉɨÉå **4**
{ÉÉÆb÷´ÉÉÆ ºÉÆEò]õ {Éb÷iÉÉÆ VÉb÷¦ÉÉ®úÒ * iªÉÉÆSÉÉ iÉÚ Eèò´ÉÉ®úÒ xÉÉ®úɪÉhÉÉ **5**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÚÆ ©ÉÉ +xÉÉlÉÉSÉÉ xÉÉlÉ * BäEòÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉiÉ „É®úhÉ +É•ôÉå **6**
1018
iÉÖZÉÉ „É®úhÉÉMÉiÉ VÉÉ•ôÉå ¨ÉÒ +ƇEòiÉ * Eò®úÓ ¨ÉÉZÉå ‡»þiÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **1**
{ɇiÉiÉ{ÉÉ´ÉxÉ iÉÖZÉÒ ¥ÉÒnùɴɳýÒ * iÉä +ÉiÉÉÆ ¸ÉÉƦÉɳýÓ ¨ÉɩɤÉÉ{ÉÉ **vÉÞ**
+xÉÉlÉÉSÉÉ xÉÉlÉ ¤ÉÉä•ôiÉÒ•ô ¸ÉÆiÉ BäEòÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉiÉ ‡´É…ÉɸɕôÉå **2**
xÉ Eò®úÉ´ÉÒ ‡xÉ®úÉ¸É xÉ vÉ®úÉ´Éå =nùÉ¸É * nùä<È ©ÉÉSÉEòÉ¸É EÞò{ÉÉnùÉxÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÒ iÉÉå {ÉÉiÉEòÉÆSÉÒ ®úɺÉÒ * nùä<È {ÉɪÉÉ{ÉɺÉÓ `öÉ´É nùä´ÉÉ **4**
1019
ºÉ´ÉǺ´ÉÉSÉÉ iªÉÉMÉ iÉÉä ºÉnùÉ ºÉÉå´É³ýÉ * xÉ Ê•ô{Éä ‡´É]õɳýÉ +‡MxÉ VÉè¸ÉÉ **1**
¸Éi©É´ÉÉnùÒ Eò®úÒ ¸ÉƸÉÉ®ú ¸ÉEò³ý * +‡•ô{iÉ Eò¨É³ý VɳýÓ VÉè¸Éå **vÉÞ**
PÉb÷ä V©ÉÉ ={ÉEòÉ®ú ¦ÉÚiÉÉÆSÉÒ nù©ÉÉ * +Éi¨É‡¸lɇiÉ iÉ©ÉÉ +ÆMÉÓ ´É¸Éä **2**
xÉÉä ¤ÉÉä•ôä MÉÖhÉnùÉä·É xÉÉ<Eäò VÉÉä EòÉxÉÓ * ´ÉiÉÉæ‡xÉ iÉÉä VÉxÉÓ VÉxÉÉnùÇxÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´É¨ÉÇ VÉɇhÉiɱ©Éɇ´ÉhÉ * {ÉÉ´Éä Eò‡®úiÉÉÆ ¸ÉÒhÉ ¸ÉÉÆb÷Ò¨ÉÉÆb÷Ò **4**

Page 265 of 1252

1020
EÖò³ývɨÉÇ YÉÉxÉ EÖò³ývɨÉÇ ¸ÉÉvÉxÉ * EÖò³ývɨÉç ‡xÉvÉÉxÉ »þÉiÉÓ SÉføä **1**
EÖò³ývɨÉÇ ¦É‡Hò EÖò³ývɨÉÇ MɇiÉ * EÖò³ývɨÉÇ ‡´É¶ÉÉƇiÉ {ÉÉ´É´ÉÒ•ô **vÉÞ**
EÖò³ývɨÉÇ nùªÉÉ EÖò³ývɨÉÇ ={ÉEòÉ®ú * EÖò³ývɨÉÇ ºÉÉ®ú ºÉÉvÉxÉÉSÉå **2**
EÖò³ývɨÉÇ ¨É»þk´É EÖò³ývɨÉÇ ¨ÉÉxÉ * EÖò³ývɨÉÇ {ÉÉ´ÉxÉ {É®ú•ôÉäEòÓSÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EÖò³ývɨÉÇ nùÉ´ÉÒ nùä´ÉÓ nùä´É * ©ÉlÉɇ´ÉvÉ ¦ÉÉ´É VÉ®úÓ »þÉä©É **4**
1021
{ÉÖhªÉ {É®ú={ÉEòÉ®ú {ÉÉ{É iÉä {É®ú{ÉÒb÷É * +ÉhÉÒEò xÉɽþÓ VÉÉäb÷É nùÖVÉÉ ªÉɺÉÒ **1**
¸Éi©É iÉÉä ‡SÉ vɨÉÇ +¸Éi©É iÉå Eò¨ÉÇ * +ÉhÉÒEò »þä ´É¨ÉÇ xÉÉ»þÓ nùÖVÉå **vÉÞ**
MɇiÉ iÉä ‡SÉ ¨ÉÖJÉÓ xÉɨÉÉSÉå ¸¨É®úhÉ * +vÉÉäMɇiÉ VÉÉhÉ ‡´Éx¨ÉÖJÉiÉä **2**
ºÉÆiÉÉÆSÉÉ ºÉÆMÉ iÉÉä ‡SÉ ¸´ÉMÉÇ´ÉÉ¸É * xÉEÇò iÉÉä =nùÉ¸É +xÉMÉdzýÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä =PÉb÷å +É»þä ‡»þiÉ PÉÉiÉ * VÉ©ÉÉSÉå =‡SÉiÉ Eò®úÉ iÉè¸Éå **4**
1022
xÉ ´ÉVÉä ´ÉÉÆ©ÉÉÆ EòÉÆ»þÓ BäEòiÉÉÆ »þ‡®úEòlÉÉ * +É{ÉhÉ Eò‡®úiÉÉÆ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ xÉ ´ÉVÉä **1**
xÉ ´ÉVÉä ´ÉÉƪÉÉÆ EòÉƽþÓ nùä´É³ýɸÉÒ VÉÉiÉÉÆ * nùä´ÉɸÉÒ {ÉÚ‡VÉiÉÉÆ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ xÉ ´ÉVÉä **vÉÞ**
xÉ ´ÉVÉä ´ÉÉÆ©ÉÉÆ EòÉÆ»þÓ Eäò‡•ô©ÉÉ iÉÒlÉÇ * +lÉ´ÉÉ EòÉÆ µÉiÉ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ xÉ ´ÉVÉä **2**
xÉ ´ÉVÉä ´ÉÉÆ©ÉÉÆ VÉÉ•ôå ¸ÉÆiÉÉÆSÉå nù„ÉÇxÉ * „ÉÖrù +ÉSÉ®úhÉ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ xÉ ´ÉVÉä **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦ÉÉ´É +¸ÉiÉÉÆ xɸÉiÉÉÆ * ¸ÉÉ©ÉÉ¸É Eò‡®úiÉÉÆ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ xÉ ´ÉVÉä **4**
1023
‡SÉkÉÓ vÉ®úÒxÉ ¨ÉÒ {ÉÉ=•ôå ¸ÉEÖò¨ÉÉ®úå * ¸ÉEò³ý ‡¤ÉføÉ®ú ¸ÉÆ{ÉkÉÒSÉå **1**
EòÆ`öÓ vɇ®úxÉ ¨ÉÒ xÉÉ¨É +¨ÉÞiÉÉSÉÒ ´É±•ôÒ * »þÉä<Ç•ô ®úɇ»þ•ôÒ „ÉÒiɳý iÉxÉÖ **vÉÞ**
{ÉÉ»þäxÉ ¶ÉÒ¨ÉÖJÉ ¸ÉɇVÉ®úå ¸ÉÖÆnù®ú * ¸ÉEò³ýÉÆ +MÉ®ú •ôÉ´Éh©ÉÉÆSÉå **2**
Eò‡®úxÉ +ÆMɸÉÆMÉ ¤ÉɳýEòÉSÉä {É®úÒ * ¤Éè¸ÉäxÉ iÉÉå ´É®úÒ xÉÖiÉ®úÓ Eò‡b÷©Éä **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉ Eäò•ôÉ iÉè¸ÉÉ »þÉä©É * vɇ®ú•ôÒ ¨ÉxÉå ¸ÉÉä©É ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉÒ **4**
1024
¤Éɳý ¨ÉÉiÉä{ÉÉ„ÉÓ ¸ÉÉÆMÉä iÉÉxɦÉÚEò * ={ÉɪÉÉSÉå nùÖ&JÉ EòÉªÉ VÉÉhÉä **1**
iÉ©ÉÉ{É®úÒ Eò®úÓ {ÉɳýhÉ »þå ¨ÉÉZÉå * PÉä=‡xÉ©ÉÉÆ +ÉäZÉå ¸ÉEò³ý ¦ÉÉ®ú **vÉÞ**

Page 266 of 1252

EòɸɩÉÉ MÉÖhÉnùÉä·É +ɇhɸÉÒ•ô ¨ÉxÉÉ * ¸É´ÉÇ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ +{É®úÉvÉÒ **2**
¸Éä´ÉÉ»þÒxÉ nùÒxÉ {ÉÉiÉEòÉÆSÉÒ ®úɸÉÒ * +ÉiÉÉÆ ‡´ÉSÉɇ®ú¸ÉÒ EòÉªÉ BäºÉå **3**
VÉähÉå Eòɳýå {ÉÉ©ÉÓ +xÉָɮú•ôå ‡SÉkÉ * ‡xÉvÉÉÇ®ú »þå ‡»þiÉ VÉÉ•ôå Bä¸Éå **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖ¨»Ò iÉɇ®ú•ôå ¤É»þÖiÉÉÆ * ¨ÉÉZÉÒ EòÉÆ»þÓ ÊSÉiÉÉ +¸ÉÉå nùä ´ÉÉä **5**
1025
VÉÒ´ÉxÉÉ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ iɳý¨É³ýÒ ¨ÉɸÉÉ * |ÉEòÉ®ú »þÉ iÉè¸ÉÉ »þÉäiÉÉä VÉÒ´ÉÉ **1**
xÉ ¸ÉÆ{Éb÷ä VÉÉ•ôå ¦ÉÚ‡¨ÉMÉiÉ vÉxÉ * SÉ®ú¡òb÷Ò ¨ÉxÉ iÉ©ÉÉ{É®úÒ **vÉÞ**
¨ÉÉiÉäSÉÉ ‡´É©ÉÉäMÉ VÉɇ•ô©ÉÉÆ »þÉä ¤ÉɳýÉ * iÉÉä Eò³ý´É³ýÉ VÉÉhÉÉ nùä´ÉÉ **2**
¸ÉÉÆMÉÉ´Éä iÉä ‡EòiÉÒ iÉÖ¨»ÉƸÉÒ |ÉEòÉ®ú * ¸ÉEò³ýÉÆSÉå ¸ÉÉ®ú {ÉÉ©É nùÉ´ÉÓ **3**
©Éä ‡SÉ ÊSÉiÉä ¨ÉÉZÉÉ Eò®ú{É•ôÉ ¦ÉÒiÉ®ú * EòÉÆ xÉähÉÉå ‡´É¸É®ú {ɇb÷•ôÉ ¨ÉÉZÉÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÚÆ »þå VÉÉhɸÉÒ ¸ÉEò³ý * ©Éɴɇ®ú EÞò{Éɳý »þÉä<È nùä´ÉÉ **5**
1026
„É®úhÉ +É•ôå i©ÉɸÉÒ xÉ nùÉ´ÉÓ »þä {ÉÉ`öÒ * BäEòÉ VÉMÉVÉä`öÒ ‡´ÉYÉÉ{ÉxÉÉ **1**
+³ý‡´ÉiÉÒ iÉ©ÉÉƸÉÒ =kÉ®ú ZÉb÷Eò®úÒ * tÉ´Éå {ɇ®ú¸ÉÉ »þ®úÒ ‡´ÉYÉÉ{ÉxÉÉ **vÉÞ**
MÉÉƇVɇ•ô©ÉÉSÉå Eò®úÉ´Éå vÉÉÆ´ÉhÉå * ‡´ÉxÉÆiÉÒ xÉÉ®úÉ©ÉhÉå {ɇ®ú¸ÉÉ´ÉÒ »þä **2**
¦ÉÉMɇ•ô©ÉÉSÉÉ »þÉä<È ®úä ‡´É¸ÉÉÆ´ÉÉ * {ɇ®ú¸ÉÉ´ÉÒ Eäò„É´ÉÉ ‡´ÉYÉÉ{ÉxÉÉ **3**
+ƇEòiÉÉSÉÉ ¦ÉÉ®ú ´ÉÉMÉ´ÉÉ´ÉÉ ¨ÉÉlÉÉÆ * {ɇ®ú¸ÉÉ´ÉÒ +xÉÆiÉÉ ‡´ÉYÉÉ{ÉxÉÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»ÉÆ ‡´É¸É®úÉ´Éå xÉÉ nùä´ÉÉ * {ɇ®ú¸ÉÉ´ÉÒ »þä nùä´ÉÉ ‡´ÉYÉÉ{ÉxÉÉ **5**
1027
EòÉähÉ +ɨ»ÉÆ {ÉÖ¸Éä ‡¸ÉhÉ•ôå ¦ÉÉMÉ•ôå * iÉÖVɇ´ÉhÉ =MÉ•ôå {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **1**
EòÉähÉÉ{ÉÉ„ÉÓ +ɨ»Ó ¸ÉÉÆMÉÉ´Éå ¸ÉÖJÉnùÖ&JÉ * EòÉähÉ iÉÉxɦÉÚEò ‡xÉ´ÉÉ®úÒ•ô **vÉÞ**
EòÉähÉ ©ÉÉ iÉÉ{ÉÉSÉÉ Eò®úÒ•ô {ɇ®ú»þÉ®ú * =iÉ®úÒ•ô {ÉÉ®ú EòÉähÉ nùÖVÉÉ **2**
EòÉähÉÉ{Éå <SUôäSÉå ¨ÉÉMÉÉ´Éå ¦ÉÉiÉÖEåò * EòÉähÉ Eò´ÉiÉÖEåò ¤ÉÖZÉÉ´ÉÒ•ô **3**
EòÉähÉÉ´É®úÒ +ɨ»Ó Eò®úÉ´ÉÒ »þä ¸ÉkÉÉ * »þÉä<•ô ¸ÉÉ»þÉiÉÉ EòÉähÉ nùÖVÉÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +MÉÉ º´ÉɨÉÒ ºÉ´ÉÇ VÉÉhÉÉÆ * nùÆb÷´ÉiÉ SÉ®úhÉÉÆ iÉÖ¨ÉSªÉÉ nùä´ÉÉ **5**
1028
iÉä´»þÉÆ vÉÉ•ôå {ÉÉä]õ ¤Éè¸É•ôÉå {ÉÆMÉiÉÒ * +ÉiÉÉÆ +ɨ»ÉÆ ¨ÉÖ‡Hò{ÉÉÆMÉ EòÉ<Ç **1**

Page 267 of 1252

vÉÉÆ´ÉÉ Eäò•ôÉ +ÉiÉÉÆ »þÉä<Ç•ô vÉÉÆ´ÉhÉä * iÉ©ÉÉ EòÉ©ÉÒ Eò®úhÉå •ôÉMÉä ºÉvªÉÉ **vÉÞ**
MÉÉ©ÉxÉÉSÉÉ +ÉiÉÉÆ EòÉä`öå =®ú•ôÉ Eòɳý* +ÉxÉÆnùå ¸ÉEò³ý ¦É®úÒ +É•ôå **2**
nùä´ÉÉS©ÉÉ ¸ÉJ©Éi´Éå ‡´É·É¨ÉɸÉÒ `öÉ´É * ¨Év©Éå EòÉä`öå ´ÉÉ´É ®úÉ»þÉå ¸ÉEäò **3**
iÉä´»þÉÆ VÉÉ•ôÒ +´ÉPÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ´ÉÉiÉÉ»þÉiÉ* |Éä¨É ¼þnù©ÉÉÆiÉ |É´Éä„É•ôå **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ó ÊVɇiÉ•ôå ¦É®ú´É¸ÉÉ * nùä´É EòÉä`öå nùɸÉÉ ¨ÉÉäEò‡•ôiÉÉä **5**
1029
iɇ®ú EòÉÆ {É´ÉÉb÷ä MÉVÉÇiÉÒ {ÉÖ®úÉhÉå * +¸ÉiÉÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ „ɇHò»þÒxÉ **1**
EòÒiÉÔ‡´ÉhÉ xÉÉ»þÓ xÉɨÉÉSÉÉ b÷ÉÆMÉÉä®úÉ * ©Éä®ú EòÉÆ <iÉ®úÉÆ ´ÉÉhÉÒiÉ xÉÉ **vÉÞ**
iɇ®ú SÉ ¨»hÉÉ iÉÉä +É»þä ‡SÉ®úÆVÉÒ´É * Eäò‡•ô©ÉÉSÉÉ VÉÒ´É ¸ÉÖJÉÓ MÉÖhÉ **2**
SÉÉÆMÉ•ôä{ÉhÉ »þå ‡xɯû{ÉÉ©ÉiÉÉ +ÆMÉÓ * ¤ÉÉhÉ•ôå ¶ÉÒ®úÆMÉÉ ¨»hÉ>ð‡xÉ **3**
iɇ®ú SÉ »þÉ lÉÉä®ú ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå Eò®úÒ * +‡¦É¨ÉÉxÉ »þ®úÒ{ÉÉ„ÉÓ xÉÉ»þÓ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iɇ®ú Eò‡®úiÉÒ ©ÉÉSÉÒ ¸Éä´ÉÉ * nùä´ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ »þä´ÉÉ xÉÉ»þÓ EÖòb÷å **5**
1030
+‡´É]õ »þå IÉÒ®ú »þ‡®úEòlÉÉ ¨ÉÉ=•ôÒ * ¸É䇴ÉiÉÒ ¸É䇴ɕôÒ ´Éè·hÉ´ÉVÉxÉÓ **1**
+¨ÉÞiÉ ®úɇ»þ•ôå •ôÉVÉÉä‡xÉ ¨ÉÉPÉÉ®úå * ©ÉähÉå ®ú¸Éå lÉÉä®úå ¥É¨»ÉxÉÆnùä **vÉÞ**
{ɇiÉiÉ {ÉÉiÉEòÒ {ÉÉ´ÉxÉ{ÉÆMÉiÉÒ * SÉiÉÖ¦ÉÖÇVÉ ½þÉäiÉÒ nùä´ÉÉBäºÉä **2**
ºÉ´ÉÇ ºÉÖJÉå iɪÉÉ ¨ÉÉä½þÉä®úiÉÒ `öɪÉÉ * VÉälÉå nùÉ]õhÉÒ ªÉÉ ´Éè¹hÉ´ÉÉÆSÉÒ **3**
‡xÉMÉÖÇhÉ »þå ¸ÉÉåMÉ vɇ®ú•ôå MÉÖhÉ´ÉÆiÉ * vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ |ÉÒiÉ MÉÉ©Éä xÉÉSÉä **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eäò•ôÓ ¸ÉÉvÉxÉå MÉɳýhÉÒ * ¸ÉÖ•ô¦É EòÒiÉÇxÉÓ »þÉä>ðxÉÒ `öä•ôÉ **5**
1031
¸ÉƸÉÉ®ú¸ÉÉä»þ³ýä ¦ÉÉä‡MÉiÉÉÆ ¸ÉEò³ý * ¦ÉHòÉÆ i©ÉÉSÉå ¤É³ý ‡´É]õÉä¤ÉÉSÉå **1**
¦É©É ÊSÉiÉÉ vÉÉEò xÉ ¨É‡xÉiÉÒ ¨ÉxÉÓ * ¦ÉHòÉÆ SÉGò{ÉɇhÉ ¸ÉÉƦÉɳýÒiÉ **vÉÞ**
{ÉÉ{É{ÉÖh©É i©ÉÉÆSÉå vÉ°üÆ xÉ „ÉEäò +ÆMÉ * ¦ÉHòÉƸÉÒ ¶ÉÒ®úÆMÉ ¸É´ÉǦÉÉ´Éä **2**
xÉ´½þiÉÒ iÉä ¨ÉÖHò +É´Éb÷ä ºÉƺÉÉ®ú * nùä´É ¦ÉHòÉÆ ¦ÉÉ®ú ºÉ´ÉÇ ´Éɽþä **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´É ¦ÉHòÉÆ ´Éä³ýÉ<ÇiÉ * ¦ÉHò iÉä ‡xÉÊ‚SÉiÉ i©ÉɇSÉ©ÉÉxÉå **4**
1032
nùä´ÉɸÉÒ +´ÉiÉÉ®ú ¦ÉHòÉƸÉÒ ¸ÉƸÉÉ®ú * nùÉä»þÓSÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú BEò{ÉhÉå **1**

Page 268 of 1252

¦ÉHòÉƺÉÒ ºÉÉä½þ³ýä nùä´ÉɇSÉ©ÉÉ +ÆMÉå * nùä´É i©ÉÉÆS©ÉÉ ¸ÉÆMÉå ¸ÉÖJÉ ¦ÉÉäMÉÒ **vÉÞ**
nùä´Éå ¦ÉHòÉÆ °ü{É ‡nù•ôɸÉä +ÉEòÉ®ú * ¦ÉHòÓ i©ÉÉSÉÉ {ÉÉ®ú ´ÉÉJÉɇhÉ•ôÉ **2**
BEòÉ +ÆMÉÓ nùÉäx»þÒ VÉÉ•ôÓ »þÓ ‡xɨÉÉÇhÉ * nùä´É¦ÉHò{ÉhÉ ¸´Éɇ¨É¸Éä´ÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉälÉå xÉÉ»þÓ ‡¦ÉzɦÉÉ´É * ¦ÉHò iÉÉä ‡SÉ nùä´É nùä´É ¦ÉHò **4**
1033
»þÖƤɮúiÉÒ MÉÉ©Éä iÉ©ÉÉÆEòb÷ä EòÉxÉ * Eèò´É±©É‡xÉvÉÉxÉ nùä=‡xÉ `öÉEäò **1**
MÉÉä{ÉɳýÉÆSÉÒ {ÉÚVÉÉ =‡SUô·]õ Eò´É³ýÒ * iÉähÉå ´ÉxɨÉɳýÒ ¸ÉÖJÉÉ´É•ôÉ **vÉÞ**
SÉÉä®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ JÉÉ©Éä nùÖvÉ nù»þÓ •ôÉähÉÒ * ¦ÉÉ´Éå SÉGò{ÉɇhÉ MÉÉ䇴ɕôÉ iÉÉä **2**
‡xÉ·EòÉ¨É iÉÉä VÉÉ•ôÉ EòɨÉɸÉÒ •ôÆ{É]õ * MÉÉä‡{ÉEòÉÆSÉÒ ´ÉÉ]õ {ÉÉ»þÉiÉ ¤Éè¸Éä **3**
VÉMÉnùÉxÉÒ <SUôÒ iÉÖ³ý¸ÉÒBEònù³ý * ¦ÉÉ´ÉÉSÉÉ ¸ÉEò³ý ‡´É‡Eò•ôÉ iÉÉä **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þå ‡SÉ SÉèiÉx©Éå ¸Éɴɳýå * ´©ÉÉ{ÉÖ‡xÉ ‡xÉ®úɳýå ®úɇ»þ•ôå¸Éä **5**
1034
¸É¨ÉlÉÉǸÉÒ xÉÉ»þÓ ´ÉhÉÉÇ´ÉhÉǦÉänù * ¸ÉɨÉOÉÒ iÉä ¸É´ÉÇ ‡¸Érù PÉ®úÓ **1**
+Énù®úÉSÉä `öÉ©ÉÓ ¤É»þÖ SÉ +Énù®ú * ¨ÉɇMÉiÉ•ôå ¡òÉ®ú iÉälÉå ´ÉÉføÒ **vÉÞ**
xÉ ¨»hÉä ¸ÉÉä<®úÉ ¸ÉÖ»þÖnùÇ +É´É„©ÉEò * ®úÉVÉÉ +ɇhÉ ®úÆEò ¸Éɇ®úJÉÉ ‡SÉ **3**
¦ÉÉ´É nùäJÉä iÉälÉå Eò®úÒ •ôb÷¤Éb÷ * VÉb÷É ®úÉJÉä VÉb÷ ‡xÉ®úɳýå ‡SÉ **3**
EòÉähÉÒ xÉ ‡´É¸ÉƦÉä ©ÉÉSÉEòÉSÉÉ `öÉ´É * ‡´ÉxÉ´ÉÖxÉÒ nùä´É „ÉÆEòÉ ¡äòb÷Ò **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉä]õ ¦É¯ûxÉÒ =®ú´ÉÒ * vÉÉ•ôå Bä¸Éå nùÉ´ÉÒ +xÉ֦ɴÉå **5**
1035
+É•ôä ¦É®úÉ EäòhÉå * ªÉä®úZÉÉ®ú SÉÖEäò VÉähÉå **1**
=¦Éå Eäò•ôå ‡´É]õä´É®úÒ * {Éå`ö <xÉÉ¨É {ÉÆfø®úÒ **vÉÞ**
´ÉÉ»þÉiÉÒ ¨ÉÉ®úMÉ * +´ÉPÉå ¨ÉÉä»þÉä®ú•ôå VÉMÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÉ{É * JÉ®úå +ÉhÉÉ ¨ÉÉZÉä ¤ÉÉ{É **3**
1036
•ôI¨ÉҴɱ•ô¦ÉÉ * ‡nùxÉÉxÉÉlÉÉ {ÉsxÉɦÉÉ **1**
ºÉÖJÉ ´ÉºÉä iÉÖZÉä {ÉÉ©ÉÓ * ¨ÉVÉ `öä´ÉÓ iÉä ‡SÉ `öÉ©ÉÓ **vÉÞ**
¨ÉÉZÉÒ +±{É ½þä ´ÉɺÉxÉÉ* iÉÚÆ iÉÉä =nùÉ®úÉSÉÉ ®úÉhÉÉ **2**

Page 269 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÉäMÉå * {ÉÒb÷É Eäò•ôÒ vÉÉÆ´É ´ÉäMÉå **3**
1037
Eò®úÓ Bä¸Éå VÉÉMÉå * ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ {ÉÉ©ÉÉÆ •ôÉMÉå **1**
|Éä¨É ZÉÉå¤ÉÉä EòÆ`öÓ * nùä»þ vÉ®ú‡hÉ©Éä •ôÉä]õÓ **vÉÞ**
®úÉ»þä •ôÉäEòÉSÉÉ®ú {Éb÷ä +´ÉPÉÉ ‡´É¸É®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä v©ÉÉ´Éå * iÉÖVÉ ‡´É¦ÉÒSÉÉ®ú¦ÉÉ´Éå **3**
1038
]õɳý ‡nùb÷Ò »þÉiÉÓ * ´ÉèEÖòÆ`öÓSÉä ¸ÉÉÆMÉÉiÉÒ **1**
VÉÉ•ô iÉ®úÒ EòÉähÉÉ VÉÉ MÉÉ * Eò®úÉ ‡¸ÉnùÉä®úÒ iÉä ´ÉäMÉÉ **vÉÞ**
VÉÉiÉÒ ¸ÉÉnùÉ´ÉÒiÉ * iÉälÉå +¸ÉÉå tÉ´Éå ‡SÉkÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤ÉÉä•ô * VÉÉiÉÒ ¤ÉÉä•ôiÉ ‡´Éaö•ô **3**
1039
´ÉÉƪÉÉÆ VÉÉiÉÉå nùä´ÉÉ * xÉähÉå ¦ÉHòÒ Eò°üÆ ºÉä´ÉÉ **1**
+ÉiÉÉÆ VÉÉäb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ »þÉiÉ * =¦ÉÉ ®úɇ»þ•ôÉå ‡xÉ´ÉÉÆiÉ **vÉÞ**
Eò®úÉ´Éå iÉå EòÉ©É* xÉ Eò³ýå +´É•ôÉä‡EòiÉÉå {ÉÉ©É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÉxÉ * ‡nù•ôå {Énù®úÓ PÉä<ÇxÉ **3**
1040
VÉÒ´É JÉÉnù•ôÉ nùä´ÉiÉ * ¨ÉÉZÉÉ ©ÉähÉå ¨É»þɦÉÚiÉå * ZÉÉå¤É•ôå ‡xɯûiÉå * EòÉÆ»þÓ Eò‡®úiÉÉÆ xÉ
ºÉÖ]õä **1**
+ÉiÉÉÆ Eò°üÆ EòÉ©É * xÉ SÉ•ôä Eò‡®úiÉÉÆ ={ÉÉ©É * iÉÖ¨»ÉÆ +ɨ»ÉÆ ¸É©É * ‡´ÉPÉb÷ɇ´ÉPÉb÷
Eäò•ôÒ **vÉÞ**
¤ÉÉä•ôiÉÉÆ nùÖ‡‚SÉiÉÒ * ¨ÉÒ ´ÉÉä {ɇb÷©Éä•ôå §ÉÉÆiÉÒ * +É`ö´É »þÉ ‡SÉkÉÓ * xÉ ©Éä ¨»hÉiÉÉÆ ¨ÉÒ
¨ÉÉZÉå **2**
¦É•ôiÉå ‡SÉ SÉɴɳýä * VÉxÉÉ +´É‡PÉ©ÉÉ ´ÉäMɳýä * xÉÉ`ö´ÉiÉÒ ¤Éɳýå * +É{É{É®ú ¸Éɇ®úJÉå
**3**
xÉEòÉ ¤ÉÉä•ôÉå ¸É©Éä * ¨ÉVÉ ´ÉSÉxÉ xÉ ¸ÉÉ»þä* ¤Éè¸ÉÉ•ô i©ÉÉ ®úÉ»þå * =M©ÉÉ ´ÉÉSÉÉ JÉÖÆ]õÉäxÉÒ
**4**

Page 270 of 1252

iÉÖ¨»ÉÆ +ɨ»ÉÆ ¦Éä]õÒ * xÉÉ»þÓ VÉÉ•ôÒ VÉÒ´Éå¸ÉÉ]õÓ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä où·]õÒ * {ÉÉ»þÉ VɴɳýÒ
+ɽþä iÉÉå **5**
1041
VÉÓ´ÉÒSÉÉ ‡VÉ´»þɳýÉ * {ÉÉ»þÉå +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ b÷Éä³ýÉÆ **1**
+ɨ»ÉÆ ‡´Éaö•ô BEò nùä´É * ©Éä®ú +´ÉPÉä ‡SÉ ´ÉÉ´É **vÉÞ**
{ÉÖÆb÷‡•ôEòÉSÉä {ÉÉ`öÓ* =¦ÉÉ »þÉiÉ `öä´ÉÖ‡xÉ Eò]õÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡SÉkÉÓ * ´ÉÉ»þÚÆ ®úJÉÖ¨ÉÉ<ÇSÉÉ {ÉiÉÒ **3**
1042
¨ÉÉZÉå +É®úÉvÉxÉ * {ÉÆfø®ú{ÉÖ®úÓSÉå ‡xÉvÉÉxÉ **1**
iÉ©ÉÉ BEòɇ´ÉhÉ nùÖVÉå * EòÉƽþÓ xÉähÉå {ÉÆfø®úÒ®úÉVÉå **vÉÞ**
nùÉ¸É ‡´Éaö•ôÉSÉÉ * +ƇEòiÉ +ƇEò•ôÉ `öÉ©ÉÓSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ * xÉ´»þä {ÉÉ•ô]õ ¸É´ÉÇlÉÉ **3**
1043
+ÉiÉÉÆ +ɨ»ÉÆ »þå ‡SÉ EòÉ¨É * xÉ ‡´É¸ÉƦÉÉ´Éå iÉÖZÉå xÉÉ¨É * ´ÉÉ»þÖ‡xÉ©ÉÉÆ ]õɳýÒ * |Éä¨É¸ÉÖJÉå
xÉÉSÉÉ´Éå **1**
+´ÉPÉÒ VÉÉ•ôÒ +É®úÉhÉÚEò * ¨ÉÉMÉå {ÉÖføå ¸ÉEò‡³ýEò * ‡jÉ{ÉÖ]õÒSÉå nùÖ&JÉ * |ÉÉ®ú¤vÉ
¸Éɇ®ú•ôå **vÉÞ**
MÉÉänùÉiÉ]õå ‡xɨÉdzýå * nùä´É nùä´ÉÉÆSÉÓ nùä´É³ýå * ¸ÉÆiÉ ¨É»þÆiÉ ¨Éä³ýå * ‡nù´É¸É VÉÉ©É ¸ÉÖJÉÉSÉÉ
**2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉÉ * +ɇhÉEò xÉÉ»þÓ ¨ÉVÉ ÊSÉiÉÉ * ©ÉÉäMÉIÉä¨É ¨ÉÉlÉÉÆ * ¦ÉÉ®ú
iÉÖZ©ÉÉ PÉÉiÉ•ôÉ **3**
1044
SÉÉä®ú]õå ¸ÉÖxÉå ¨Éɇ®ú•ôå ]õɳýä * Eåò=Æ Eò®úÒ {ɇ®ú xÉ ¸ÉÆb÷Ò SÉɳýä **1**
Bä¸Éå BEò nùÖ®úÉSÉÉ®úÒ MÉÉ nùä´ÉÉ * +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ VÉÒ´ÉÉ PÉÉiÉ Eò®úÒ **vÉÞ**
xÉÉEò MÉä•ôå iɇ®ú •ôÉVÉ xÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú * Ê»þb÷ä ¡ò‡VÉiÉJÉÉä®ú nùÉ®úÉänùÉ®úÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò¨ÉÇ ¤É‡³ý´ÉÆiÉ MÉÉføå * xÉänùÒ iÉ©ÉÉ {ÉÖføå¨ÉÉMÉå ¸É®úÉå **3**

Page 271 of 1252

1045
¨ÉÖ‡xÉ ¨ÉÖHò VÉÉ•ôä ¦ÉähÉå MɦÉÇ´ÉɸÉÉ * +ɨ»ÉÆ ‡´É·hÉÖnùɸÉÉÆ ¸ÉÖ•ô¦É iÉÉä **1**
+´ÉPÉÉ ‡SÉ ¸ÉƸÉÉ®ú Eäò•ôÉ ¥É¨»°ü{É * ‡´Éaö•ô¸´É°ü{É ¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **vÉÞ**
{ÉÖ®úÉhÉÓ ={Énùä„É ¸ÉÉvÉxÉ =nÂù¦É]õ * +ɨ»ÉÆ ¸ÉÉä{ÉÒ ´ÉÉ]õ ´ÉèEÖòÆ`öÓSÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉxÉÉÆ ¸ÉEò³ýÉƸɇ»þiÉ * PÉä>ðÆ +JÉƇb÷iÉ |Éä¨É¸ÉÖJÉ **2**
1046
xÉ Eò®úÉ´ÉÒ ¸iÉÖ‡iÉ ¨ÉÉZÉÒ ¸ÉÆiÉVÉxÉÓ * »þÉä<Ç•ô ©ÉÉ ´ÉSÉxÉÓ +‡¦É¨ÉÉxÉ **1**
¦ÉÉ®úå ¦É´ÉxÉnùÒ xÉÖiÉ®ú´Éä {ÉÉ®ú * nùÖ®úÉ´ÉiÉÒ nùÚ®ú iÉÖ¨ÉSÉä {ÉÉªÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉ´ÉÇ {ÉÖ®ú´ÉÒ•ô {ÉÉ`öÒ * »þÉä<Ç•ô ¨ÉÉZ©ÉÉ iÉÖ]õÒ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉÒ **3**
1047
iÉ֨ɇSÉ©Éä nùɸÉÓSÉÉ nùÉ¸É Eò°ü‡xÉ `öä´ÉÉ * +É„ÉÒ´ÉÉÇnù tÉ´ÉÉ »þÉ ‡SÉ ¨ÉVÉ **1**
xɴɇ´ÉvÉÉ EòÉ©É ¤ÉÉ䇕ô•ôÒ VÉä ¦ÉHòÒ * P©ÉÉ´ÉÒ ¨ÉÉZ©ÉÉ »þÉiÉÓ ¸ÉÆiÉVÉxÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ {ÉɪÉÉÆSªÉÉ +ÉvÉÉ®úå* =kÉ®úäxÉ JÉ®úå ¦É´ÉxÉnùÒ **3**
1048
SÉÉä®ú ]õåEòÉSÉä ‡xÉPÉÉ•ôä SÉÉä®úÒ * +É{É•ôå iÉè¸Éå {ÉÉ®úJÉä PÉ®úÓ **1**
xÉÉ»þÓ xÉ¡òÉ xÉÉMÉ´Éä +É{ÉhÉ * MɨÉɇ´É•ôä EòÉxÉ »þÉiÉ {ÉÉ©É **vÉÞ**
¤ÉÖ‡rù»þÒxÉ xÉ©Éä EòÉÆ»þÓ ‡SÉ EòÉ®úhÉÉ * iÉ©ÉɸɴÉå VÉÉhÉÉ iÉå ‡SÉ ¸ÉÖJÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ»þÓ `öÉ=Eåò ´É¨ÉÇ * iÉ©ÉɸÉÒ Eò¨ÉÇ ´ÉÉäb÷´É•ôå **3**
1049
¸É¨ÉlÉÉÇSÉå ¤Éɳý EòÒ‡´É•ô´ÉÉhÉå ‡nù¸Éä * iÉ®úÒ EòÉähÉÉ »þÉƸÉä VÉxÉ nùä´ÉÉ **1**
+´ÉMÉÖhÉÒ VÉ®úÒ VÉÉ•ôå iÉå ´ÉÉåMɳý * Eò®úÉ´ÉÉ ¸ÉÉƦÉɳý •ôÉMÉä i©ÉÉSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉè¸ÉÉ ¨ÉÒ BEò {ɇiÉiÉ * {ɇ®ú ¨ÉÖpùÉƇEòiÉ VÉÉ•ôÉå iÉÖZÉÉ **3**
1050
MÉÉfø´ÉÉSÉä +ÆMÉÓ SÉÆnùxÉÉSÉÒ =]õÒ * ®úÉJÉ iÉ©ÉÉ iÉähÉå Eäò•ôÒ¸Éä ¦Éä]õÒ **1**
¸É»þVÉ MÉÖhÉ VÉ©ÉÉSÉä nùä»þÓ * {ÉÉ•ô]õ EòÉÆ»þÓ xÉ´»þä iÉ©ÉÉ **vÉÞ**
¨ÉÉEòb÷ÉSÉä MɳýÉÆ ¨ÉÉä•ôÉSÉÉ ¨É‡hÉ * PÉÉiÉ•ôÉ SÉÉ´ÉÖxÉÒ ]õÉEòÒ lÉÖÆEòÉä‡xÉ **2**

Page 272 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä JɳýÉ xÉÉ´Éb÷ä ‡»þiÉ * +‡´ÉtÉ ´ÉÉfø´ÉÒ +É{ÉÖ•ôå ¨ÉiÉ **3**
1051
xÉähÉä ¸ÉÖxÉå SÉÉä®ú {ÉÉ»þÖhÉÉ ¨ÉÉMÉiÉÉ * nùäJÉÚxÉ ¦É•ôiÉÉ ¦ÉÖÆEòiɸÉä **1**
‡„ÉEò‡´É•ôå EòÉÆ»þÓ xÉ SÉ•ôä iÉ©ÉÉ * ¤ÉÉ䇕ô©Éä•ôä ´ÉÉÆ©ÉÉÆ ¤ÉÉä•ô VÉÉiÉÒ **vÉÞ**
IÉÒ®ú +ÉäEÖò‡xÉ©ÉÉÆ JÉÉ©É +¨ÉÆMɳý * +É{ÉÖ•ôÒ iÉä føɳý VÉÉ>ðÆ xÉänùÒ **2**
´ÉÆnùÚÆ ËxÉnùÚÆ EòÉ©É nùÖ®úÉSÉÉ®ú * JɳýÉSÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú iÉÖEòÉ ¨»hÉä **3**
1052
VÉxÉ ¨ÉÉxɇ´É•ôå ´É®úÒ ¤ÉÉ»þ¬ÉiEòÉ®úÓ * iÉè¸ÉÉ ¨ÉÒ +ÆiÉ®úÓ xÉÉ»þÓ VÉÉ•ôÉå **1**
¨»hÉ=xÉÒ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉÉ ´ÉÉ]õiɸÉä ÊSÉiÉÉ * |ÉMÉ]õ ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ •ôÉVÉ ´ÉÉ]õä **vÉÞ**
¸ÉÆiÉÉÆ ¥É¨»°ü{É VÉÉ•ôå +´ÉPÉå VÉxÉ * iÉä ¨ÉÉZÉä +´ÉMÉÖhÉ xÉ nùäJÉiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÒ iÉÉå +É{ÉhÉÉƺÉÒ `öÉ´ÉÉ * +ɽþå ¤É®úÉ nùä´ÉÉ VÉèºÉÉ iÉèºÉÉ **3**
1053
EòÉ¨É GòÉävÉ ¨ÉÉZÉä VÉÒiÉÉiÉÒ „É®úÒ®úÓ * EòÉä´É³ýå iÉå ´É®úÒ ¤ÉÉä•ôiɸÉå **1**
Eèò¸ÉÉ ¸É®úiÉÉÆ VÉÉ•ôÉå iÉÖZ©ÉÉ {ÉÉ©ÉÓ * {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ EòÉƽþÓ xÉ Eò³ýä ½þå **vÉÞ**
{ÉÖ®úÉhÉÓSÉÒ M´ÉÉ»þÒ ´ÉnùiÉÒ•ô ¸ÉÆiÉ * iÉè¸Éå xÉÉ»þÓ ‡SÉkÉ „ÉÖrù VÉÉ•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ +ÉhÉÚ‡xÉ +xÉ֦ɴÉÉ * nùÉJÉ´ÉÓ »þå nùä´ÉÉ ¸ÉÉSÉ JÉ®úå **3**
1054
¸iÉÖ‡iÉ Eò®úÓ VÉè¸ÉÉ xÉÉ»þÓ +‡vÉEòÉ®ú * xÉ Eò³ýä ‡´ÉSÉÉ®ú ©ÉÉäM©ÉiÉäSÉÉ **1**
iÉÖ¨ÉSÉå ¨ÉÒ nùÉ¸É ¸ÉÆiÉÉÆSÉå nùÖ¤Édzý * Eò°ü‡xÉ ¸ÉÉƦÉɳý ®úÉJÉÉ {ÉÉ©ÉÓ **vÉÞ**
®úɨÉEÞò·hÉ»þ‡®ú ¨ÉÆjÉ =SSÉÉ®úhÉÉ * +É´Éb÷Ò SÉ®úhÉÉÆ ‡´É`öÉä¤ÉÉS©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖ¨ÉSÉå ¸É䇴ÉiÉÉå =‡SUô·]õ * IɨÉÉ Eò®úÓ vÉÒ]õ »þÉä>ð‡xɪÉÉÆ **3**
1055
¤É»þÖ nùÚ®ú´É®úÒ * ´Éä`öÒ +ÉäZÉå »þÉäiÉå ‡„É®úÓ **1**
+ÉiÉÉÆ =iÉ®ú•ôÉ ¦ÉÉ®ú * iÉÖ¨»Ó Eäò•ôÉ +ÆMÉÒEòÉ®ú **vÉÞ**
¤É»þÖ EòÉEÖò•ôiÉÒ * +É•ôÉå ¨ÉÉMÉå ‡EòiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´ÉÉ * +ɇVÉ ¸É¡ò³ý VÉÉ•ôÒ ¸Éä´ÉÉ **3**

Page 273 of 1252

{ÉÉ<ÇEò - +¦ÉÆMÉ 11
1056
{ÉÉ<ÇEò{ÉhÉå VÉÉä‡iÉ•ôÉ ‡¸ÉrùÉÆiÉ * ¸ÉÖ®ú vÉ®úÒ ¨ÉÉiÉ ´ÉSÉxÉ ‡SÉkÉÓ **1**
{ÉÉ<EòÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ xÉ´½þä EòvÉÓ ºÉÖJÉ * |ÉVÉÉƨÉvªÉå nùÖ&JÉ xÉ ºÉ®úä {ÉÒb÷É **vÉÞ**
iɇ®ú ´»þÉ´Éå {ÉÉ<ÇEò ‡VÉ´ÉÉSÉÉ =nùÉ®ú * ¸ÉEò³ý i©ÉÉÆSÉÉ ¦ÉÉ®ú ¸´ÉɨÉÒ ´ÉÉ»þä **2**
{ÉÉ<EòÒSÉå ºÉÖJÉ VÉ©ÉÉÆ xÉÉ»þÓ `öÉ´Éå * ‡vÉMÉ i©ÉÉÆxÉÓ V©ÉÉ´Éå ´ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä BEòÉ IÉhÉÉÆSÉÉ Eò®úÉ®ú * {ÉÉ<ÇEò +{ÉÉ®ú ºÉÖJÉ ¦ÉÉäMÉÒ **4**
1057
{ÉÉ<EòÒSÉå ¸ÉÖJÉ {ÉÉ<EòɸÉÒ `öÉ´Éå * ¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ VÉÒ´Éå Eäò•ôÒ ¸ÉÉ]õÓ **1**
©ÉäiÉÉÆ MÉÉ䲩ÉÉ ¤ÉÉhÉ ¸Éɇ»þ•ôä ¦Éb÷¨ÉÉ®ú * ´É·ÉÉÇiÉÉÆ +{ÉÉ®ú ´ÉÞ‡·]õ ´É®úÒ **vÉÞ**
¸´ÉɨÉÒ{ÉÖføå ´»þÉ´Éå {Éb÷iÉÉÆ ¦ÉÉÆb÷hÉ * ¨ÉMÉ i©ÉÉ ¨ÉÆb÷xÉ „ÉÉä¦ÉÉ nùÉ´ÉÒ **2**
{ÉÉ<EòÉÆxÉÓ ¸ÉÖJÉ ¦ÉÉä‡MÉ•ôå +{ÉÉ®ú * „ÉÖrù +ɇhÉ vÉÒ®ú +ÆiɤÉÉÇ»þÓ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉÉ ‡¸ÉrùÉÆiÉÉS©ÉÉ JÉÖhÉÉ * VÉÉhÉä iÉÉä „ÉÉ»þÉhÉÉ Eò®úÒ iÉÉä ¦ÉÉäMÉÒ **4**
1058
{ÉÉ<ÇEò VÉÉä VÉÉhÉä {ÉÉ<EòÓxÉÓ ¦ÉÉ´É * •ôÉMÉ {ÉMÉå `öÉ´É SÉÉä®ú´ÉÉ]õ **1**
+É{ÉhÉÉÆ ®úÉJÉÉä‡xÉ `öEòÉ´Éå +ÉhÉÒEò * P©ÉÉ´Éå ¸ÉEò³ýÒEò »þ°ü‡xÉ©ÉÉÆ **vÉÞ**
©Éä>ðÆ xÉänùÒ •ôÉMÉ •ôÉMÉÉå xÉänùÒ ¨ÉÉMÉ * {ÉÉ<ÇEò i©ÉÉ VÉMÉ º´ÉɨÉÒ ¨ÉÉxÉÒ **2**
Bä¸Éå VÉxÉ Eäò•ôå {ÉÉ<Eåò {ÉÉ<ÇEò * VÉ©ÉÉ EòÉähÉÒ ¦ÉÒEò xÉ Pɇ•ôiÉÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Bä¸Éä VÉ©ÉÉSÉä {ÉÉ<ÇEò * ¤É‡³ý©ÉÉ iÉÉä xÉÉ<Eò jÉè•ôÉäEòÓSÉÉ **4**
1059
{ÉÉ<EòÉÆxÉÓ {ÉÆlÉ SÉÉ•ô‡´É±©ÉÉ ´ÉÉ]õÉ * {ÉÉ®úJ©ÉÉSÉÉ ¸ÉÉÆ]õÉ ¨ÉÉäb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ **1**
{ÉÉ®ú‡JÉ©Éä `öÉ©ÉÓ PÉä=‡xÉ©ÉÉÆ JÉÉhÉå * +É{É•ôå iÉå VÉxÉ ®úɇJÉ©Éä•ôå **vÉÞ**
+ÉvÉÉ®ú凴ÉhÉ VÉå ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ SÉɴɳýä * +É{É•ôå iÉå Eò³ýä xÉ´»þä Bä¸Éå **2**
¸ÉÉƇb÷iÉÉÆ ¨ÉÉ®úMÉ ¨Éɇ®úiÉÒ {ÉÉ<ÇEò * +ɇhÉEòÉƸÉÒ „ÉÒEò •ôÉMÉÉ´É©ÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡´É…ÉÉ PÉä>ð‡xÉ ‡´É…ÉÉ¸É * {ÉÉ<ÇEò iÉ©ÉÉ¸É ¸ÉÖJÉ nùäiÉÒ **4**
1060

Page 274 of 1252

{ÉÉ<ÇEò iÉÉä |ÉVÉÉ ®úÉJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ EÖò³ý * {ÉÉ®ú‡JÉ©ÉÉ ¨ÉÚ³ý UôänùÒ nùÖ·]õÉ **1**
iÉÉä BEò {ÉÉ<ÇEò {ÉÉ<EòÉÆ xÉÉ<ÇEò * ¦ÉÉ´É ¸ÉEò³ýÒEò ¸´Éɇ¨ÉEòÉVÉÓ **vÉÞ**
iÉÞhÉ´ÉiÉ iÉxÉÖ ºÉÉäxÉå VªÉÉ {ÉÉ·ÉÉhÉ * {ÉÉ<EòÉ i©ÉÉ ‡¦ÉzÉ xÉÉ»þÓ ¸´ÉɨÉÒ **2**
‡´É…ÉɸÉÉ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ {ÉÉ<EòɸÉÒ ¨ÉÉä•ô * xÉÉ»þÓ ‡¨Él©ÉÉ ¤ÉÉä•ô ¤ÉÉ䇕ô‡•ô©ÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xɪÉä º´ÉɨÉÒ =hÉä{ÉhÉ * {ÉÉ<EòÉ VÉiÉxÉ Eò®úÒ iªÉɺÉÒ **4**
1061
vÉxÉÒ V©ÉÉ {ÉÉ<EòÉ ¨ÉɇxÉiÉÉä +É{ÉhÉ * iÉ©ÉÉ ‡¦ÉiÉå VÉxÉ ¸ÉEò³ýÒEò **1**
‡VÉ´ÉÉSÉä =nùÉ®ú „ÉÉä¦ÉiÉÒ {ÉÉ<ÇEò * ‡¨É®ú´ÉiÉÒ xÉÉ<ÇEò ¨ÉÖMÉÖ]õ¨É‡hÉ **vÉÞ**
+É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ ¸ÉkÉÉ ¸´ÉɨÉÒSÉå ´Éè¦É´É * ¦ÉÉä‡MÉiÉÒ MÉÉè®ú´É ¸ÉEò³ý ¸ÉÖJÉ **2**
Eò¨ÉÉ<SÉÓ »þÒhÉå {ɇb÷•ôÓ =nùÆb÷å * xÉÉ»þÓ iÉ©ÉÉÆ JÉÆb÷ ©ÉäiÉÒ VÉÉiÉÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iɇ®ú {ÉÉ<EòÒ SÉ ¦É•ôÒ * lÉÉäb÷ҤɻþÖiÉ Eäò•ôÒ ¸´Éɇ¨É¸Éä´ÉÉ **4**
1062
{ÉÉ<Eò{ÉhÉå JÉ®úÉ ¨ÉÖ„ÉÉ®úÉ * {ÉÉ<ÇEò iÉÉä JÉ®úÉ {ÉÉ<EòÒxÉå **1**
{ÉÉ<ÇEò VÉÉhÉå ¨Éɇ®úiÉå +ÆMÉ * {ÉÉ<EòɸÉÒ ¦ÉÆMÉ xÉÉ»þÓ iÉ©ÉÉ **vÉÞ**
BEäò nùÉä»þÓ PÉ®úÓ PÉäiÉ•ôå JÉÉhÉå * {ÉÉ<ÇEò iÉÉä {ÉhÉå ‡xÉ´Éb÷•ôÉ **2**
Eò°ü‡xÉ EòÉ®úhÉ ¸´ÉɨÉÒ ©É„É tÉ´Éå * {ÉÉ<EòÉ i©ÉÉ xÉÉÆ´É JÉ®úä{ÉhÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä `öÉ´É {ÉÉ<EòÉÆ ‡xÉ®úɳýÉ * xÉÉ»þÓ ¸´ÉɨÉÒ ¸lɳýÉ MÉ䱩Éɇ´ÉhÉ **4**
1063
=ÆSÉ ËxÉSÉ EèòºÉÒ {ÉÉ<EòÉSÉÒ ´ÉÉä³ýÒ * EòÉähÉ MÉÉÆføä ¤É³ýÒ ‡xɴɇb÷•ôä **1**
¸´Éɇ¨ÉEòÉVÉÓ BEò ¸É´ÉǸ´Éå iÉi{É®ú * BEò iÉä EÖòSÉ®ú +É„ÉɤÉrù **vÉÞ**
|ɸÉÆMÉÉ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ +ɇhÉiÉÒ +É©ÉÖ¦ÉÉÇ´É * {ÉÉ<ÇEò iÉÉä xÉÉÆ´É ‡¨É®ú´ÉÒ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ **2**
MÉhÉiÉÒSÉä BEò =ÆSÉ ÊxÉSÉ ¡òÉ®ú * iÉ©ÉÉƨÉv©Éå „ÉÚ®ú ‡´É®ú³ýÉ lÉÉäb÷ä **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸´ÉɨÉÒ VÉÉhÉä i©ÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉxÉ * {ÉÉ<ÇEò {ÉÉ»þÉäxÉ ¨ÉÉä•ô Eò®úÒ **4**
1064
BEòÉ SÉ ¸´ÉɨÉÒSÉä {ÉÉ<ÇEò ¸ÉEò³ý * VÉè¸Éå ¤É³ý iÉè¸Éå ¨ÉÉä•ô iÉ©ÉÉ **1**
¸´Éɇ¨É{ÉnùÓ BEòÉÆ `öÉ´É =ÆSÉ ¸lɳýÓ * BEò iÉÓ ‡xÉ®úɳýÓ VɴɳýÒ nùÖ®úÒ **vÉÞ**
½þÒxÉ Eò¨ÉÉ<ÇSÉÉ ½þÒxÉ +ÉxÉ `öÉ´É * =ÆSÉÉ ºÉ´ÉÇ ¦ÉÉ´É =ÆSÉ {Énù **2**

Page 275 of 1252

{ÉÉ<Eò{ÉhÉå iÉÉä ºÉ´ÉÇjÉ ºÉ®úiÉÉ * SÉÉÆMÉ iÉ®úÒ {É®úiÉÉ MÉÉÆfø¬É `öÉ´É **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨É®úhÉ +É»þä ©ÉÉ ¸ÉEò³ýÉÆ * ¦ÉähÉå +´ÉEò³ýÉ +¦É©Éå ¨ÉÉä•ô **4**
1065
|ÉVÉÒ iÉÉä {ÉÉ<ÇEò +Éä³ýÒSÉÉ xÉÉ<ÇEò * {ÉÉä]õɸÉÉ]õÓ BEåò VÉè„ÉÓ iÉè„ÉÓ **1**
+ÉMɳýå {ÉÉ>ð•ô +ɇhÉEòÉƸÉÒ iÉ®úÒ * {ɳýiÉÒ ¨ÉÉPÉÉ®úÓ iÉÉä‡b÷VÉäiÉÒ **vÉÞ**
{ÉÉ`öÒ´É®úÒ PÉÉ©É ¨»hÉiÉÒ ¡ò]õ¨É®ú * vÉb÷É +ÆMÉ „ÉÚ®ú ¨ÉÉxÉ {ÉÉ´Éä **2**
PÉä<Ç•ô nù®ú´Éb÷É nùä»þÉ iÉÉä {ÉÉ<ÇEò * ¨ÉÉ®úÒ ¸ÉEò³ýÒEò ºÉ´ÉÇ ½þ®úÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉ´»þä ¤ÉÉä•ôÉSÉå EòÉ®úhÉ * Eò¨ÉÉ<ÇSÉÉ {ÉhÉ ‡¸ÉrùÒ {ÉÉ´Éä **4**
1066
VÉÉiÉÒSÉÉ {ÉÉ<ÇEò +Éä³ýJÉä {ÉÉ<EòÉ * +Énù®ú iÉÉä BEòÉ iªÉÉSÉä `öɪÉÓ **1**
vɇ®úiÉÒ•ô {ÉÉä]õɸÉÉ]õÓ »þ‡iÉ©Éä®úå * Eò³ýiÉÒ iÉÓ JÉ®úå ´Éä`öÒSÉÓ¸ÉÓ **vÉÞ**
VÉÒiÉÉSÉå iÉå +¸Éä JÉ®úå PÉÉ©Éb÷É©É * {ÉÉ®ú‡JÉ©ÉÉ EòÉ©É {ÉÉ„ÉÓ •ôÉä{Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xɨÉÚÆ nùä´É ¨»ÝhÉ VÉxÉÉ * VÉɇ•ô©ÉÉÆS©ÉÉ JÉÖhÉÉ VÉÉhÉiɸÉÉå **3**
**11**
1067
¤ÉÖrùÒSÉÉ {ÉÉ•ô]õ vÉ®úÉ ®úä EòÉÆ»þÓ * ¨ÉÉMÉÖiÉÉ xÉÉ»þÓ ¨ÉxÉÖ·©Énùä»þ **1**
+É{ÉÖ±©ÉÉ ‡»þiÉÉSÉä xÉ´»þiÉÒ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * MÉÞ»þnùÉ®úÉ+ɸÉvÉxɇ´ÉkÉ **vÉÞ**
+´É‡SÉiÉå ‡xÉvÉÉxÉ •ôÉMÉ•ôå »þå »þÉiÉÓ * ¦ÉÉäMÉÉ´ÉÒ ‡´É{ÉkÉÒ MɦÉÇ´ÉÉ¸É **2**
©ÉÉ´Éå VÉÉ´Éå {ÉÖføå Bä¸Éå ‡SÉ EòÉ®úhÉ * ¦ÉÉäMÉÉ´Éå {ÉiÉxÉ xÉ®úEò´ÉÉ¸É **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä vÉ®úÓ +É`ö´É ªÉÉ nùä½þÓ * xÉÉ»þÓiɇ®ú EòÉÆ»þÓ ¤É®úå xÉ´»þä **4**
1068
+ɨ»Ó {ɇiÉiÉÉÆxÉÓ PÉÉ•ôÉ´Éå ¸ÉÉÆEòb÷å * iÉÖ¨»ÉÆ •ôÉMÉä EòÉäb÷å =MÉ´ÉhÉå **1**
+ÉSÉ®úiÉÉÆ nùÉä·É xÉ vÉ°üÆ ¸ÉÉƦÉɳý * ‡xÉ´ÉÉb÷ =Eò•ô iÉÖ¨»ÉÆ »þÉiÉÓ **vÉÞ**
xÉ PÉäiÉÉÆ Eò´Éb÷Ò Eò®úÉ´ÉÉ EÖòføÉ´ÉÉ * {ÉÉSÉɇ®úiÉÉÆ nùä´ÉÉ xÉɨÉɺÉÉ`öÓ **2**
nù©ÉÉʸÉvÉÖ xÉÉ¨É {ɇiÉiÉ{ÉÉ´ÉxÉ * »þå +ɨ»ÉÆ ´ÉSÉxÉ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò°üÆ +x©ÉÉ©ÉÉS©ÉÉ EòÉä]õÒ * EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉ {ÉÉä]õÓ iÉÚÆ ‡SÉ nùä´ÉÉ **4**

Page 276 of 1252

1069
VÉÉä ¦ÉHòÉÆSÉÉ ‡´É¸ÉÉ´ÉÉ * =¦ÉÉ {ÉÉSÉɇ®úiÉÉä vÉÉÆ´ÉÉ **1**
½þÉiÉÓ |Éä¨ÉÉSÉå ¦ÉÉiÉÖEåò * ¨ÉÖJÉÓ PÉÉ•ôÒ Eò´ÉiÉÖEåò * ¦É´ÉʸÉvÉÚ ¸ÉÖJÉå * =iÉ®úÒ EòɸÉä
•ôÉ´ÉÚ‡xÉ **vÉÞ**
lÉÉä®ú ¦ÉHòÉÆSÉÒ +É¸É * {ÉÉ»þä ¦ÉÉå´ÉiÉÉ•ôÒ ´ÉÉ¸É **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EÞò{ÉÉnùÉxÉÒ * ¡äòb÷Ò +É´Éb÷ÒSÉÒ vÉhÉÒ **3**
1070
+JÉÆb÷ iÉÖZÉÒ VÉ©ÉÉ |ÉÒ‡iÉ * ¨ÉVÉ nùä i©ÉÉÆSÉÒ ¸ÉÆMɇiÉ * ¨ÉMÉ ¨ÉÒ Eò¨É³ýÉ{ɇiÉ * iÉÖVÉ
xÉÉxÉÓ EòÉÆ]õɳýÉ **1**
{Éb÷ÉäxÉ ®úÉ»þäxÉ iÉä `öÉ©ÉÓ * =MÉÉ ‡SÉ ¸ÉÆiÉÉƇSÉ©Éä {ÉÉ©ÉÓ * xÉ ¨ÉMÉå xÉ Eò®úÓ EòÉÆ»þÓ *
iÉÖZÉÒ +ÉhÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉ **vÉÞ**
iÉÖ¨½Ò +ɨ½Ò {ÉÒb÷Éå VªÉÉxÉå * nùÉäx½þÒ ´ÉÉ®úiÉÒ BEòÉxÉå * ¤Éè¸É•ôÉå vÉ®úhÉå * »þÉEòÉ nùäiÉ
nùÉ®úä„ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉÉ ¤ÉÉä•ôÉ * ‡SÉkÉ tÉ´Éå ¤ÉÉ ‡´Éaö•ôÉ * xÉ {Éɇ»þVÉä Eäò•ôÉ * +´ÉPÉÉ ¨ÉÉZÉÉ
+É´½þä®ú **3**
1071
{ÉÖxÉÒiÉ Eäò•ôå ‡´É·hÉÖnùɸÉÓ * ¸ÉÆMÉå +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ nùÉä·ÉÒ **1**
EòÉähÉ {Éɽþä iɪÉÉÆEòb÷ä * ´ÉÒ®ú ‡´Éaö•ôÉSÉä MÉÉføä * +„ÉÖ¦É i©ÉÉÆ{ÉÖføå „ÉÖ¦É »þÉä=‡xÉ©ÉÉÆ `öÉEäò
**vÉÞ**
|Éä¨É¸ÉÖJÉɇSÉ©ÉÉ ®úɸÉÒ * {ÉÉ{É xÉÉ»þÓ +ÉäJÉnùɸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä i©ÉÉÆxÉÓ * Eäò•ôÒ ´ÉèEÖòÆ`ö ¨Éä‡nùxÉÒ **3**
1072
VÉxÉ nùä´É iÉ®úÒ {ÉÉ©ÉÉÆ ‡SÉ {Éb÷É´Éå * i©ÉɇSÉ©ÉÉ ¸´É¦ÉÉ´Éå SÉÉb÷ xÉɽþÓ **1**
+MxÉÒSÉå ¸ÉÉèVÉx©É „ÉÒiɇxÉ´ÉÉ®úhÉ * {ÉÉ•ô´ÉÓ ¤ÉÉÆvÉÉä‡xÉ xÉäiÉÉÆ xÉ©Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Ê´ÉSÉÖ ¸É{ÉÇ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * ´ÉÆnùÉ´Éä nùÖ®úÉäxÉ ‡„É´ÉÉå xÉ©Éä **3**
1073
¦ÉHò ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ VÉÒ´Éx¨ÉÖHò ¸ÉÆiÉ * ¨É‡»þ¨ÉÉ +i©ÉnÂù¦ÉÖiÉ SÉ®úÉSÉ®úÓ*

Page 277 of 1252

B䇸ɩÉÉ +xÉÆiÉɨÉÉVÉÒ iÉÚÆ +xÉÆiÉ * •ôÒ•ôÉ´Éä„É »þÉäiÉ VÉMÉjÉÉiÉÉ **1**
¥É¨»ÉxÉÆnù iÉÖEåò iÉÖ³ýä +É•ôÉ iÉÖEòÉ * iÉÉä »þÉ ‡´É…ɸÉÆJ©ÉÉ GòÒb÷ä VÉxÉÓ **vÉÞ**
„ÉɸjÉÉ ¶Éä·`öÉSÉÉ®ú +‡´É¯ûrù ‡Gò©ÉÉ * iÉÖZÉÒ ¦ÉHò®úÉ©ÉÉ nùä‡JÉ©Éä•ôÒ *
nùä>ð‡xÉ ‡iɳýÉVÉÖ³ýÒ Eòɨ©É ‡xɇ·ÉrùÉƸÉÒ * ‡´É‡vɇ´ÉhÉ ©ÉÉäMÉä„ÉÒ ¥É¨»É{ÉÇhÉ **2**
¸ÉÆiÉ OÉ»þ¨Éä³ýÓ VÉMÉvÉÆtÉ ‡MɳýÒ * {Éè•ô =nù©ÉÉSɳýÓ ¦ÉÉxÉÖ iÉÖEòÉ *
¸ÉÆiÉ ´ÉÞÆnùå iÉÒlÉÇ MÉÉèiɨÉÒ »þ‡®úEòlÉÉ * iÉÖEò©ÉÉ xÉ®ú ʸɻþ¸iÉÉ ¦Éä]õÉå +É•ôÒ **3**
„ÉÉƇiÉ {ɇiɵÉiÉä VÉÉ•ôä {ɇ®úxÉ©ÉxÉ * EòÉ¨É ¸ÉÆiÉ{ÉÇhÉ ‡xÉ·EòɨÉiÉÉ*
IɨÉÉ IɨÉÉ{ÉhÉå |ɇ¸Érù |ÉlÉÉ VÉMÉÓ * iÉå iÉÉå iÉÖZ©ÉÉ +ÆMÉÒ ¨ÉÚ‡iÉǨÉÆiÉ **4**
nù©ÉÉ ‡nùxÉÉxÉÉlÉÉ iÉÖ´ÉÉ VÉҴɇ´É•ôÒ * ‡´É…ÉÓ ‡´É¸iÉÉ®ú•ôÒ EòÒ‡iÉÇ iÉÖZÉÒ *
´Éänù´ÉÉC©É¤ÉÉ»þÖ =¦Éɇ®ú•ôÉ v´ÉVÉ * {ÉÚ‡VÉ•ôä nùä´É ‡uùVÉ ¸É´ÉǦÉÚiÉå **5**
+vɨÉÇ IÉ©É´©ÉɇvÉ vɨÉÉÈ„ÉÓ ¸{É„ÉÇ•ôÉ * iÉÉä i´ÉÉÆ ={ÉSÉɇ®ú•ôÉ +xÉx©É¦É‡Hò*
¥É¨» BäC©É¦ÉÉ´Éå ¦É‡Hò ‡´É¸iÉɇ®ú•ôÒ * ´ÉÉC©Éå ¸É{ɳý Eäò•ôÓ ´Éänù‡´É‡»þiÉå **6**
nùä»þ¤ÉÖ‡rù VÉÉi©ÉÉ +‡¦É¨ÉÉxÉå ´ÉÆSÉ•ôÉå * iÉÉä ¨ÉÒ ={Éä‡IÉ•ôÉå xÉ {Éɇ»þVÉä*
xÉ PÉb÷Éä ©ÉÉSÉä {ÉÉ©ÉÓ ¤ÉÖrùÒSÉÉ ´©É‡¦ÉSÉÉ®ú * ¨ÉÉMÉä ®úɨÉä…É®ú ®úɨÉSÉÆpù **7**
1074
¦ÉÚiÉ ¦É‡´É·©É Eò³ýÉå ©ÉÉ´Éå ´ÉiÉǨÉÉxÉ * »þå iÉÉå ¦ÉÉM©É»þÒxÉ i©ÉÉÆSÉÒ VÉÉäb÷Ò **1**
+ɨ»Ó ‡´É·hÉÖnùɸÉÓ nùä´É v©ÉÉ´ÉÉ ‡SÉkÉå * »þÉähÉÉ®ú iÉå »þÉäiÉå |ÉÉ®ú¤vÉå **vÉÞ**
VÉMÉ°üføÒ¸ÉÉ]õÓ PÉÉiÉ•ôå nùÖEòÉxÉ * VÉÉiÉÉä xÉÉ®úÉ©ÉhÉ +ÆiÉ®úÉä‡xÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉ »þÉä |É{ÉÆSÉ MÉÉføÉ * lÉÉä®ú•ôÒ iÉä {ÉÒb÷É ‡®ú‡rù‡¸ÉrùÒ **3**
**PÉÉåMÉb÷¬ÉSÉä +¦ÉÆMÉ-**12**
1075
`ö‡Eò•ôå EòɳýÉ ¨Éɇ®ú•ôÒ nùb÷Ò * ‡nù•ôÒ EÖòb÷Ò ]õÉEòÉä‡xÉ©ÉÉÆ **1**
{ÉÉÆPÉÖ®ú•ôÉå ¤É»þÖ Eòɳýå * PÉÉåMÉb÷å ¤É³ýå ¸ÉÉÆb÷´É•ôå **vÉÞ**
xÉ©Éä Bä¸ÉÉ •ôÉMÉ ´É®úÒ * {É®úiÉä nùÖ®úÒ •ô{ÉÉ•ôå **2 **
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +Éb÷ ¸Éä´ÉÉ * •ôɇ´É•ôÉ »þä´ÉÉ vÉÉÆnù•ôÒ **3**
1076
PÉÉåMɇb÷©ÉÉÆSÉÉ {ÉÉ•ô]õ Eäò•ôÉ * ¨ÉÖ•ôÉƨÉÖ•ôÉÆ +É{ÉÖ±©ÉÉÆiÉ **1**
EòÉx»þÉä¤ÉÉ iÉÉä ¨ÉÒ SÉ ‡nù¸Éå * •ôɇ´É•ôå ‡{ɸÉå ¸ÉÆ´ÉMɇb÷©ÉÉÆ **vÉÞ**

Page 278 of 1252

iÉÉä ¤ÉÉä•ôä ¨ÉÒ =MÉÉSÉ ¤Éè¸Éå * +ÉxÉɇ®ú¸Éå xÉ ‡nù¸Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡nù•ôå ¸ÉÉåMÉ * xÉänùÒ ´ÉåMÉ VÉÉ>ðÆ nùä>ðÆ **3**
1077
JÉä³ýÉå •ôÉMÉ•ôÉå ¸ÉÖ®úEò´Éb÷Ò * ¨ÉÉZÉÒ PÉÉåMÉb÷Ò »þÉ®ú{É•ôÒ **1**
EòÉx»þÉä¤ÉÉSÉä {ɇb÷•ôÉå MɳýÉÆ * PÉä<È MÉÉä{ÉɳýÉ nùä<È ZÉÉb÷É **vÉÞ**
¨ÉÒ iÉÉå »þÉMÉä =PÉb÷É VÉÉ•ôÉå * +´ÉP©ÉÉ +É•ôÉå ¤ÉÉ»þä®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤ÉÖ‡rù EòÉSÉÒ * xÉÉ»þÓ `öÉ©ÉÓSÉÒ ¨ÉVÉ{ÉÉ„ÉÓ **3**
1078
PÉÉåMɇb÷©ÉÉÆSÉÒ BEòÒ ®úÉ„ÉÒ * i©ÉÉSÉ{ÉÉ„ÉÓ iÉå »þÒ »þÉäiÉå **1**
¨ÉɇZÉ©ÉÉSÉÉ ¨ÉÉMÉ nùÉ´ÉÉ * Eäò•ôÉ MÉÉä´ÉÉ =MÉ´ÉÉå tÉ **vÉÞ**
´»þÉ´Éå Bä¸Éå ‡xɸÉÆiÉÉxÉ * PÉä<xÉ +ÉxÉ iÉÖVÉ{ÉÉ„ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôÉ»þÉhÉ ¨ÉÉä`öÉ * ¸ÉÉÆb÷ iÉÉ`öÉ »þÉ nùä´ÉÉ **3**
1079
xÉɽþÓ iÉÖZÉä =MÉÉ {Éb÷iÉ MɳýÉÆ * {ÉÖføå MÉÉä{ÉɳýÉ VÉÉ>ðÆ xÉEòÉä **1**
SÉÉ»þÉb÷ iÉÖZÉä nùɇ´ÉxÉ PÉ®úÓ * ¤ÉÉä•ôh©ÉÉ =®úÒ xÉÉ»þÓ Bä¸ÉÒ **vÉÞ**
iÉÖ¨»ÉÆ +ɨ»ÉÆ {Éb÷nùÉ »þÉäiÉÉ * ¸É®ú•ôÉ +ÉiÉÉÆ ¸É®úÉä¤É®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä =®úiÉÒ MÉÉä`öÒ * {ɇb÷•ôÒ ‡¨É`öÒ xÉ ¸ÉÖ]õä **3**
1080
iÉÖ¨½ÉÆ +ɨ½ÉÆ =®úÒ iÉÉå´É®úÒ * VÉxÉÉSÉÉ®úÒ BäºÉå iÉèºÉÒ **1**
¨ÉÉZÉå PÉÉåMÉb÷å ]õÉEÖòxÉ nùä<È * BEäò `öɪÉÓ ¨ÉMÉ +ºÉÉå **vÉÞ**
‡´É®úÉävÉÉxÉå {Éb÷ä iÉÖ]õÒ * Eò{É]õ {ÉÉä]õÓ xɸÉÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÚÆ VÉÉhÉiÉÉ »þ®úÒ * ¨ÉVÉ ´Éä´»þÉ®úÓ ¤ÉÉä•ô‡´É¸ÉÒ **3**
1081
¨ÉÖ³ýÓSÉÉ iÉÖ¨»ÉÆ •ôÉMÉ•ôÉ SÉɳýÉ * iÉÉä MÉÉä{ÉɳýÉ xÉ ¸ÉÆb÷É **1**
P©ÉÉ´Éå i©ÉÉSÉå nùähÉå ‡SÉ xÉÉ»þÓ * ©Éä ‡SÉ ´ÉÉÊ»þ nùäJÉiɸÉÉå **vÉÞ**
¨ÉÉZÉÒ iÉ®úÒ PÉÉåMÉb÷Ò ¨ÉÉä`öÒ * MÉÉÆb÷ÒSÉÒ •ôÆMÉÉä]õÒ ¸ÉÉä‡b÷¸É xÉÉ **2**

Page 279 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨©ÉÉÆ ¸ÉÉƇb÷•ôÒ +É„ÉÉ * »þÖƇMÉ•ôÉ ¡òÉƸÉÉ ©ÉälÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ **3**
1082
PÉÉåMɇb÷©ÉÉ¸É PÉÉiÉ•ôÒ ‡¨É`öÒ * xÉ ¸ÉÉäb÷Ò ¸ÉÉ]õÒ Eäò•ôÒ VÉÒ´Éå **1**
½þÉ MÉä SÉÉä®ú vÉ®úÉ vÉÉÆ´ÉÉ EòÉähÉÒ * PÉ®úÉÆiÉ ®úɽþÉ]õä SɽþÚÆ EòÉähÉÒ **vÉÞ**
xÉÉä³ýJÉ´Éä ¨©ÉÉÆ vɇ®ú•ôÉ »þÉiÉÓ * nùä»þ¬É‡nù{É ¨ÉÉ©É •ôɇ´É•ôÒ ´ÉÉiÉÒ **2**
xÉ {ÉÉ´Éä vÉÉÆ´ÉhÉå ¨Éɇ®úiÉÉä »þÉEòÉ * VÉxÉÉSÉÉ®úÓ iÉÖEòÉ xÉÉMÉ´É•ôÉ **3**
1083
+ÉiÉÉÆ ¨ÉÒ nùä´ÉÉ {ÉÉÆPÉ®úÉå EòÉ<Ç * ‡¦ÉEäòSÉå iÉå »þÒ =®úä ‡SÉ xÉÉ **1**
¸Énùè´É nù֤ɳýå xÉähÉå SÉÉä®ú * nùäJÉÉä‡xÉ ¸ÉÖxÉÉ]õ ¡òÉä‡b÷iÉÉä PÉ®ú **vÉÞ**
xÉɽþÓ ¨ÉVÉ{ÉÉ„ÉÓ ¡Öò]õEòÒ ¡òÉäb÷Ò * {ÉÉÆSÉÉÆxÉÓ PÉÉåMÉb÷Ò ‡nù•ôÒ »þÉäiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉxÉÉ ´ÉäMɳýå VÉÉ•ôå * BEò ‡SÉ xÉä•ôå BEò±©ÉÉSÉå **3**
1084
¨ÉÒ ¨ÉÉZÉå Eò‡®úiÉ »þÉäiÉÉå VÉiÉxÉ * ¦ÉÒiɇ®ú±©ÉÉ SÉÉä®úå PÉäiÉ•ôå JÉÉxÉå **1**
¨ÉVÉ +ɱ©Éɇ´ÉhÉ +ÉvÉÓ SÉ ½þÉäiÉÉ * ¨ÉVÉ xÉ Eò³ýiÉÉÆ ¨ÉVÉ ¨ÉÉVÉÒ **vÉÞ**
PÉÉåMÉb÷å xÉä•ôå PÉÉåMÉb÷å xÉä•ôå * =PÉb÷å Eäò•ôå =PÉb÷å ‡SÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä SÉÉä®ú]õÉ ‡SÉ VÉÉ•ôÉ ¸ÉÉ´É * ¸É»þVÉ ‡SÉ x©ÉÉ©É xÉÉ»þÓ iÉälÉå **3**
1085
PÉÉåMÉb÷å xÉä•ôå ¸ÉÉÆMÉÉå ¨ÉÒ EòÉähÉÉ * nù֤ɳýå ¨ÉÉZÉå xÉÉhÉÒiÉ ¨ÉxÉÉ **1**
{ÉÖføå iÉå ¨ÉVÉ xÉ ‡¨É³ýä +ÉiÉÉÆ * VɴɳýÒ ¸ÉkÉÉ nùÉ¨É xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
¸Éä]õä ¨É»þÉVÉxÉ BäEòÉ EòÉähÉÒ * PÉÉåMɇb÷©ÉÉSÉÒ Eò®úÉ „ÉÉävÉhÉÒ **2**
PÉÉåMɇb÷©ÉÉSÉÉ Eò®úÉ ¤ÉÉä¦ÉÉ]õ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÆ´É ¦É®ú•ôÉ »þÉ]õ **3**
1086
¨ÉÉZÉå PÉÉåMÉb÷å {ɇb÷•ôå `öÉ©ÉÓ * ¨ÉÉMÉ iÉ©ÉÉ {ÉÉ©ÉÓ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉ **1**
SÉÉä®ú iÉÉä ¦É•ôÉ SÉÉä®ú iÉÉä ¦É•ôÉ * {Éɇ`ö¸ÉÒ PÉÉiÉ•ôÉ {ÉÖÆb÷‡•ôEåò **vÉÞ**
SÉÉä®ú EÖò`öÉ䇮ú BEäò ‡SÉ `öÉ©ÉÓ * ´ÉäMɳýå {ÉÉ»þÉ´Éå xÉ•ôMÉäSÉ EòÉÆ»þÓ **2**
+ɇhÉEòÉÆSÉÓ »þÒ SÉÉä®ú•ôÓ +ÉvÉÓ * ¨ÉÉZÉå iÉ©ÉɨÉvÉÓ ¨Éä³ý‡´É•ôå **3**

Page 280 of 1252

+É{ɱ©ÉÉ +É{ÉhÉ „ÉÉä‡vÉ•ôå iÉÓ»þÓ * Eò®úÒxÉ ¨ÉÒ »þÒ iÉä ‡SÉ {É®úÒ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉå ‡»þiÉ ‡SÉ VÉÉ•ôå * ¡òÉ]õEåò VÉÉ=xÉ vÉb÷Eåò ‡SÉ
+É•ôå **5**
**12**
1087
¸É{ÉÇ ¦ÉÖ•ôÉäxÉ MÉÖÆiÉ•ôÉ xÉÉnùÉ * MÉɯû‡b÷©Éå ¡òÉÆnùÉÆ PÉÉiÉ•ôɸÉä*
Ê»þb÷´ÉÖ‡xÉ {ÉÉä]õ ¦É®úÒ nùÉ®úÉänùÉ®úÓ * EòÉåb÷Ö‡xÉ {Éä]õÉ®úÒ +¸Éä®ú©ÉÉ **1**
iÉè¸ÉÒ {É®úÒ ¨ÉVÉ VÉÉ•ôÒ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ * MÉÖÆiÉ•ôÉå iÉÉä ¨ÉÒ MÉÉ ¸ÉÉäb÷Ó +ÉiÉÉÆ *
¨ÉÉZÉå ¨ÉVÉ EòÉÆ»þÓ xÉ SÉ•ôä¸Éå VÉÉ•ôå * EÞò{ÉÉ iÉÖVÉ xÉ Eò‡®úiÉÉÆ **vÉÞ**
+ɇ´É¸Éå ‡¨ÉxÉÖ •ôɇ´É©É•ôÉ MɳýÓ * ¦ÉIÉ iÉÉä ‡MɳýÒ ¨»þhÉ=‡xÉ©ÉÉÆ *
EòÉføÚ‡xÉ ¤ÉÉ»þä®úÒ |ÉÉhÉ PÉä>ðÆ {ÉÉ»þä * iÉälÉä ¤ÉÉ{ÉÖ¨ÉÉ©Éä Eò´ÉhÉ ®ú©ÉÉ **2**
{ÉIÉÒ ‡{É•ô©ÉÉÆ {ÉÉiÉ•ôå +É„ÉÉ * nùäJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¡òÉƸÉÉ MÉÖÆiÉä ¤É³ýå *
¨É®úhÉ xÉähÉå ¨ÉÉ©ÉÉ vÉÉÆ´ÉÉä‡xÉ ´ÉÉä¸É®úä * VÉÒ‡´Éi´É xÉÉ VÉÉ•ôÓ ¤Éɳýå **3**
MÉÉäb÷{ÉhÉå ¨ÉɸÉÒ MÉÖÆiÉ•ôÒ ‡•ôMÉÉb÷Ó * ¸ÉÉÆ{Éb÷ä ¡òb÷¡òb÷Ò +‡vÉEòÉ+‡vÉEò *
iÉÖEòÉ ¨»þhÉä |ÉÉhÉ PÉäiÉ•ôÉ +É„ÉÉ * {ÉÆfø®úÒ‡xÉ´ÉɸÉÉ vÉÉ´É PÉÉ•ôÓ **4**
1088
©ÉɇiÉ»þÒxÉ ¨ÉVÉ EòÉ©É iÉÉä +‡¦É¨ÉÉxÉ * ¨ÉÉxÉÒ iÉÖVÉ VÉxÉ xÉÉ®úɪÉhÉÉ **1**
EòÉ©É ¸ÉÖJÉ ¨ÉVÉ iÉ©ÉÉSÉÒ »þä JÉÆiÉÒ * +É{ÉÖ•ôÉ•ôÉ PÉäiÉÒ MÉÖhɦÉÉ´É **vÉÞ**
pù´©ÉɨÉÖ³ýå ¨ÉÉlÉÉÆ ´Éɇ»þ©Éä•ôÒ ÊSÉvÉÒ * »þÉäxÉ VÉ©ÉɨÉvÉÓ »þÉäiÉÉ MÉÉÆ`öÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉxÉ ´ÉƇnùiÉÉä ´ÉäMɳýÉ * ¨ÉVɸÉÒ nùÖ¤ÉdzýÉ EòÉ©É SÉÉb÷ **3**
1089
„ÉÒiɳý ¸ÉÉ=•ôÒ +ɨÉÖSÉÒ ¨ÉÉ=•ôÒ * ‡´É`öÉ<Ç ´ÉÉä³ý•ôÒ |Éä¨É{ÉÉx»þÉ **1**
VÉÉ>ð‡xÉ ´ÉÉä¸ÉÆMÉÉ ´ÉÉä®ú¸É * •ôÉMÉ•ôå iÉå <SUôä {ÉÒ<xÉ ´É®úÒ **vÉÞ**
EÞò{ÉÉ iÉxÉÖ ¨ÉÉZÉÉ ¸ÉÉƦÉɳýÒ nùÖ¦ÉÚ‡xÉ * +¨ÉÞiÉVÉÒ´ÉxÉÒ •ôÉä]õ•ôÒ¸Éä **2**
+ÉxÉÆnùÉSÉÉ `öÉ´É xÉɽþÓ ¨ÉÉZÉÉ ‡SÉkÉÓ * ¸ÉÉMÉ®ú iÉÉä ‡EòiÉÒ ={ɨÉä¸ÉÒ **3**
ºÉè®ú VÉɪÉä {Éb÷ä iɪÉäºÉÒ ºÉÉÆEòb÷å * ºÉÉƦÉɳýÒiÉ {ÉÖføå ¨ÉÉMÉå +ÉºÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ÊSÉiÉÉ Eèò¸ÉÒ iÉä ¨ÉÒ xÉähÉå * •ô‡b÷´Éɳý iÉÉx»þå ‡´É`öÉ<ÇSÉå **5**
®úɨÉSɇ®újÉ - +¦ÉÆMÉ **14**

Page 281 of 1252

1090
®úɨÉÉ ´ÉxÉ´ÉÉ¸É * iÉähÉå ´É¸Éä ¸É´ÉÇ nùä„É **1**
Eäò•ôå xÉɨÉÉSÉå VÉiÉxÉ * ¸É¨ÉlÉÇ iÉÉä xÉ´»þä ‡¦ÉzÉ **vÉÞ**
´ÉxÉÉÆiÉ®úÓ ®úb÷ä * BäºÉä {ÉÖ®úÉhÉÓ {É´ÉÉb÷ä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉå Añ‡·ÉxÉä¨É * Bä¸ÉÉ Eò³ýÉä‡xÉ EòÉÆ §É¨É **3**
1091
®úÉ¨É ¨»hÉä OÉɸÉÉäOÉɸÉÓ * iÉÉä ‡SÉ VÉ䇴ɕôÉ ={É´ÉɸÉÒ **1**
vÉx©ÉvÉx©É iÉå „É®úÒ®ú * iÉÒlÉÉȵÉiÉÉÆSÉä ¨ÉÉ»þä®ú **vÉÞ**
®úÉ¨É ¨»hÉä Eò‡®úiÉÉÆ vÉÆnùÉ * ¸ÉÖJɸɨÉɇvÉ i©ÉÉ ¸ÉnùÉ **2**
®úÉ¨É ¨»hÉä ´ÉÉ]õä SÉÉ•ôÒ * ©ÉYÉ {ÉÉ=•ôÉ{ÉÉ=•ôÓ **3**
®úÉ¨É ¨»hÉå ¦ÉÉäMÉÓ i©ÉÉMÉÓ * Eò¨ÉÇ xÉ Ê•ô{Éä i©ÉÉ +ÆMÉÓ **4**
Bä¸ÉÉ ®úÉ¨É VÉ{Éä ‡xÉi©É * iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÒ´Éx¨ÉÖHò **5**
1092
iÉÉ®úÒ BäºÉä VÉb÷ * =nùEòÉ´É®úÒ VÉÉä nùMÉb÷ **1**
iÉÉä »þÉ xÉ Eò®úÒ iÉå EòÉ<Ç * EòÉÆ ®úä •ôÒxÉ xÉ´»þÉÆ {ÉÉ©ÉÓ **vÉÞ**
¸ÉÒ³ýÉ ¨ÉxÉÖ·©É VÉÉ•ôÒ* V©ÉÉS©ÉÉ SÉ®úhÉÉSÉä SÉÉ•ôÒ **2**
´ÉÉxÉ®úÉÆ »þÉiÉÓ •ôÆEòÉ * PÉä´É‡´É•ôÒ ¨»hÉä iÉÖEòÉ **3**
1093
®úÉ¨É ¨»hÉiÉÉÆ ®úÉ¨É ‡SÉ »þÉä<VÉä * {ÉnùÓ ¤Éè¸ÉÉäxÉ {Énù´ÉÒ PÉä<VÉä **1**
Bä¸Éå ¸ÉÖJÉ ´ÉSÉxÉÓ +É»þä * ‡´É…ÉɸÉå +xÉÖ¦É´É {ÉÉ»þå **vÉÞ**
®úɨɮú¸ÉɇSÉ©ÉÉ SÉ´ÉÒ * +ÉxÉ ®ú¸É ¯ûSÉiÉÒ Eäò´ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä SÉÉJÉÉä‡xÉ ¸ÉÉÆMÉå * ¨ÉVÉ +xÉÖ¦É´É +É»þä +ÆMÉå **3**
1094
®úɨɮúÉ¨É =kÉ¨É +IÉ®úå * EòÆ`öÓ vɇ®ú•ôÓ +É{ÉhÉ „ÉÆEò®úå **1**
Eèò¸ÉÓ iÉÉ®úEò =kÉ¨É ‡iÉ»þÓ •ôÉäEòÉÆ * »þ³ýÉ»þ³ý „ÉÒiɳý Eäò•ôå ‡„É´ÉÉ nùäJÉÉ **vÉÞ**
»þÉ ‡SÉ ¨ÉÆjÉ ={Énùä„É ¦É´ÉÉxÉÒ * ‡iÉS©ÉÉ SÉÖEò±©ÉÉ MɦÉÉLJnù©ÉÉä‡xÉ **2**
VÉÖx»þÉ]õ xÉÉMÉ®ú xÉÒSÉ xÉ´Éå * iÉÖEòÉ ¨»hÉå ¨©ÉÉÆ vɇ®ú•ôå VÉÒ´Éå ¦ÉÉ´Éå **3**

Page 282 of 1252

1095
®úÉ¨É ¨»hÉiÉÉÆ iÉ®úä VÉÉhÉiÉÉ +hÉiÉÉÆ * »þÉä EòÉ ©ÉɇiɦɕôiÉÉ EÖò³ý»þÒxÉ **1**
®úÉ¨É ¨»hÉiÉÉÆ xÉ •ôMÉä +ÉhÉÒEò ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * Eäò•ôä ¨É»þÉ nùÉä¹É iÉä½þÒ VɳýiÉÒ **vÉÞ**
®úÉ¨É ¨½hÉä iɪÉÉ VɴɳýÒ xɪÉä ¦ÉÚiÉ * EèòSÉÉ ªÉ¨ÉnùÚiÉ ¨½hÉiÉÉÆ ®úÉ¨É **2**
®úÉ¨É ¨½þhÉiÉÉÆ iÉ®úä ¦É´É˺ÉvÉÖ{ÉÉ®ú * SÉÖEäò ´Éä®úZÉÉ®ú ¨½þhÉiÉÉÆ ®úÉ¨É **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉå ½þå ºÉÖJÉÉSÉå ½þå ºÉÉvÉxÉ * ºÉä´ÉÓ +¨ÉÞiÉ{ÉÉxÉ BEòÉ ¦ÉÉ´Éå **4**
1096
{Éè•ô +É•ôÉ ®úÉ¨É ®úÉ´ÉhÉɸÉÒ ¸ÉÉÆMÉiÉÒ * EòÉ©É ‡xÉnù¸ÉÖ®úÉ ‡xÉVÉ•ôɸÉÒ ¦ÉÚ{ɇiÉ **1**
+´ÉPÉå •ôÆEäò¨ÉÉVÉÒ VÉÉ•ôä ®úɨÉÉSÉä nùÚiÉ * ´©Éɇ{É•ôå ¸É´ÉÇjÉ ¤ÉÉ»þä®úÒ ¦ÉÒiÉ®úÒ +ÉÆiÉ **vÉÞ**
+´ÉPÉä +ÆMÉ•ôMÉ iÉÖZÉä ´É‡vÉ©Éä•ôä ´ÉÒ®ú * »þÉä<Ç „É®úhÉÉMÉiÉ ËEò´ÉÉ ªÉÖrùɺÉÒ ºÉÉnù®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»þhÉä BäC©ÉÉ ¦ÉÉ´Éå ®úɨÉä¸ÉÒ ¦Éä]õÒ * Eò°ü‡xÉ PÉä<Ç +ÉiÉÉÆ ¸ÉÆ´ÉÆPÉä¸ÉÒ iÉÖ]õÒ **3**
1097
¸É¨É®úÆMÉhÉÉ +É•ôÉ * ®úɨÉå ®úÉ´ÉhÉ nùä‡JÉ•ôÉ **1**
Eèò¸Éä ¦ÉÒb÷iÉÒ•ô nùÉäx»þÒ * xÉÉÆ´É ¸Éɯû‡xÉ©ÉÉÆ ®úhÉÓ **vÉÞ**
|Éä¨É¸ÉÖJÉÉSÉå ¸ÉÆvÉÉxÉ * ¤ÉÉhÉå ‡xÉ´Éɇ®úiÉÒ ¤ÉÉhÉ **2**
iÉÖEò©Éɸ´ÉɨÉÒ ®úPÉÖxÉÉlÉ * ´É¨ÉÇ VÉÉhÉÉä‡xÉ Eäò•ôÒ ¨ÉÉiÉ **3**
1098
Eäò•ôÉ ®úÉ´ÉhÉÉSÉÉ ´ÉvÉ * +´ÉPÉÉ iÉÉä‡b÷•ôÉ ¸ÉƤÉÆvÉ **1**
•ôÆEòÉ®úÉV©Éå ‡¤É¦ÉÒ·ÉhÉÉ * Eäò•ôÒ ‡SÉ®úEòɳý ¸lÉÉ{ÉxÉÉ **vÉÞ**
=nùɪÉÉÇSÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ * EòÉªÉ ´ÉhÉÚÈ ®úPÉÖ®úɨÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÉ nùÉiÉÉ * ®úɨÉå ¸ÉÉäb÷‡´É•ôÒ ¸ÉÒiÉÉ **3**
1099
®úɨɰü{É Eäò•ôÒ * ®úɨÉå EòÉè¸É±©ÉÉ ¨ÉÉ=•ôÒ **1**
®úÉ¨É ®úɇ»þ•ôÉ ¨ÉÉxɸÉÓ * v©ÉÉxÉÓ ÊSÉiÉxÉÓ VÉ©ÉɸÉÒ *
®úÉ¨É ½þÉäªÉ iªÉɺÉÒ * ºÉÆnùä½þ xÉɽþÓ ½þÉ ¦É®ú´ÉºÉÉ **vÉÞ**
+©ÉÉäv©ÉäSÉä •ôÉäEò * ®úÉ¨É VÉÉ•ôä ¸ÉEò³ýÒEò **2**

Page 283 of 1252

¸¨É®úiÉÉÆ VÉÉxÉEòÒ * ®úɨɰü{É VÉÉ•ôä Eò‡{É **3**
®úÉ´ÉhÉä¸ÉÒ •ôÆEòÉ* ®úÉ¨É +É{ÉhÉ VÉÉ•ôÉ nùäJÉÉ **4**
Bä¸ÉÉ ‡xÉi©É ®úÉ¨É v©ÉÉ©É * iÉÖEòÉ ´ÉÆnùÒ i©ÉÉSÉä {ÉÉ©É **5**
1100
+ÉxÉÆnù•ôä •ôÉäEò xÉ®úxÉÉ®úÒ {ɇ®ú´ÉÉ®ú * „ÉÆJɦÉä®úÒiÉÖ®úå ´ÉÉtÉÆSÉä MÉVÉ®ú **1**
+ÉxÉÆnù VÉÉ•ôÉ +©ÉÉäv©Éä¸ÉÒ +É•ôä ®úPÉÖxÉÉlÉ * +´ÉPÉÉ VÉäVÉäEòÉ®ú +ɳýƇMÉ•ôÉ ¦É®úiÉ
**vÉÞ**
Eò‡®úiÉÒ +IÉ´ÉÉhÉå +Éå´Éɇ³ýiÉÒ ®úPÉÖ´ÉÒ®úÉ * •ôI¨ÉҸɇ»þiÉ •ôI¨ÉhÉ nùָɮúÉ **2**
VÉÉ•ôå ®úɨɮúÉV©É +ÉxÉÆnù•ôÓ ¸ÉEò³ýå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉÉ<Ç´Éi¸Éå xÉ®úxÉÉ®úÒ¤Éɳýå **3**
1101
VÉÉ•ôå ®úɨɮúÉV©É EòÉ©É =hÉå +ɨ»þÉƸÉÒ * vÉ®úhÉÒ vÉ®úÒ {ÉÒEò MÉÉ<Ç ´ÉÉä³ý±©ÉÉ ¨»è¸ÉÒ
**1**
®úÉ¨É ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ +ɨ»þÒ MÉÉ>ðÆ +É䇴ɩÉä* nù‡³ýiÉÉÆ EòÉƇb÷iÉÉÆ VÉ䇴ÉiÉÉÆ MÉä ¤ÉÉ<©Éä **vÉÞ**
¸´É{xÉÓ »þÒ nùÖ&JÉ EòÉähÉÒ xÉ nùäJÉä b÷Éä³ýÉÆ * xÉɨÉÉS©ÉÉ MÉVÉ®úå ¦É©É ¸ÉÖ]õ•ôå EòɳýÉ
**2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ®úɨÉå ¸ÉÖJÉ ‡nù•ôå +É{ÉÖ•ôå * iÉ©ÉÉÆ MɦÉÇ´ÉɸÉÓ ©ÉähÉå VÉÉhÉå JÉÖÆ]õ•ôå **3**
1102
+»þ±©ÉÉ VÉähÉå iÉɇ®ú•ôÒ ®úɨÉå * MɇhÉEòÉ {É®ú•ôÉäEòÉ xÉä•ôÒ xÉɨÉå **1**
®úɨɽþ®úä ®úPÉÖ®úÉVɽþ®úä * ®úɨɽþ®úä ¨É½þÉ®úÉVɽþ®úä **vÉÞ**
EòÆ`ö „ÉÒiɳý VÉ{ÉiÉÉÆ „ÉÚ³ý{ÉÉhÉÒ * ®úÉ¨É VÉ{ÉiÉÉÆ +‡´ÉxÉÉ„É ¦É´ÉÉhÉÒ **2**
iÉÉ®úEò¨ÉÆjɶɴÉhÉ EòÉ„ÉÒ * xÉÉ¨É VÉ{ÉiÉÉÆ ´Éɱ¨ÉÒEò Añ‡·É **3**
xÉÉ¨É VÉ{Éå ¤ÉÒVÉ ¨ÉÆjÉ xɳýÉ * ʸÉvÉÖ iÉ®úiÉÒ V©ÉÉS©ÉÉ |ÉiÉÉ{Éå ‡„ɳýÉ **4**
xÉɨÉVÉ{É VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÖ‡xÉVÉxÉÉ ** iÉÖEò©Éɸ´ÉɨÉÒ ®úPÉÖxÉÆnùxÉÉ **5**
1103
¨ÉÒ iÉÉå +±{É ¨É‡iÉ»þÒxÉ * EòÉ©É ´ÉhÉÚÈ iÉÖZÉä MÉÖhÉ * =nùEòÓ iÉɇ®ú•ôä {ÉÉ·ÉÉhÉ * »þå
¨É‡»þ¨ÉÉxÉ xÉɨÉÉSÉå **1**
xÉÉ¨É SÉÉÆMÉ•ôå SÉÉÆMÉ•ôå * ¨ÉÉZÉä EòÆ`öÓ ®úÉ»þÉä ¦É•ôå * Eò‡{ÉEÖò³ý =rù‡®ú•ôå * ¨ÉÖHò Eäò•ôå

Page 284 of 1252

®úÉIɺÉÉÆ **vÉÞ**
pùÉähÉɇMɇ®ú Eò‡{É»þÉiÉÓ * +Éhɇ´É•ôÉ ¸ÉÒiÉÉ{ÉiÉÒ * lÉÉä®ú Eäò•ôÒ J©ÉɇiÉ *
¦É®úiɦÉä]õҺɨɪÉÓ **2**
‡„ɳýÉ »þÉäiÉÒ ¨ÉxÉÖ·©É VÉÉ•ôÒ * lÉÉä®ú EòÒ‡iÉÇ ´ÉÉJÉɇhÉ•ôÒ * •ôÆEòÉ nù»þxÉ Eäò•ôÒ *
»þxÉÖ¨ÉÆiÉä EòÉ„ÉÉxÉå **3**
®úÉ¨É VÉÉxÉEòÒVÉÒ´ÉxÉ * ©ÉÉä‡MÉ©ÉÉÆSÉä ‡xÉVÉv©ÉÉxÉ * ®úÉ¨É ®úÉVÉÒ´É•ôÉäSÉxÉ * iÉÖEòÉ SÉ®úhÉ
´ÉƇnùiÉÉä **4** **14**
„•ôÉäEò°ü{ÉÒ +¦ÉÆMÉ - **6**
1104
iÉÖVÉ´ÉÉSÉÖxÉÒ ¨ÉÉMÉhÉå EòÉ©É EòÉähÉÉ * ¨É»þÒ¨ÉÆb÷³ýÓ ‡´É…É´©ÉÉ{ÉEòVÉxÉÉ *
VÉҴɦÉÉ´ÉxÉÉ {ÉÖ®ú´ÉÚÆ EòÉähÉ VÉÉhÉä * iÉÖVÉ´ÉÉÆSÉÖxÉÒ ½þÉäiÉ EòÉÆ ®úÉ´É®úÉhÉä **1**
xɸÉä ¨ÉÉäIÉnùÉiÉÉ ‡iÉ»þÓ¨ÉɇVÉ •ôÉäEòÉÆ * ¦É´ÉiÉÉ®úEÖò iÉÚVÉ´ÉÉÆSÉÖ‡xÉ BEòÉ *
¨ÉxÉÓ ¨ÉÉxɸÉÓ ÊSɇiÉiÉÉÆ °ü{ÉxÉÉ¨É * {ɳýä {ÉÉ{É iÉÉ{É ¦ÉªÉå xÉÉºÉ EòÉ¨É **2**
»þ®úÒ xÉÉ¨É »þå ¸ÉÉSÉ iÉÖZÉå {ÉÖ®úÉhÉÓ * »þ®úÒ»þɇiÉSÉå EòɳýMɦÉÉLJnù©ÉÉäxÉÒ *
Eò°üÆ ¨ÉÖJÉ´ÉÉhÉÒ Eèò¸ÉÒ nùä„ÉPÉb÷Ò * iÉÖVÉ´ÉÉÆSÉÖ‡xÉ ´ÉɇhÉiÉÉÆ ´©ÉlÉÇ MÉÉäb÷Ò **3**
¦É´É¦ÉÆVÉxÉÉ ´©ÉÉ{ÉEò •ôÉäEò ‡iÉx»þÒ * iÉÖVÉ ´ÉɇhÉiÉÉÆ ¶É¨É•ôÉ „Éä·É¡òhÉÒ *
+ºÉÉä ¦ÉÉ´Éå VÉÒ´É iÉÖZªÉÉ ºÉ´ÉÇ {ÉɪÉÓ * nùÖVÉå ¨ÉÉMÉhÉå +ÉhÉÒEò ´ªÉlÉÇ EòÉ<È **4**
‡nùxÉÉxÉÉlÉ »þä ¸ÉÉIÉ iÉÚZÉÒ VÉxÉɸÉÒ * ‡nùxÉå iÉɇ®ú•ôÓ {ÉÉiÉEòÒ lÉÉä®ú nùÉä·ÉÒ *
iÉÖEòÉ ®úɇ»þ•ôÉ {ÉÉÊ©É iÉÉä ®úÉJÉ nùä´É* +¸Éå ¨ÉÉMÉiɸÉä iÉÖZÉÒ SÉ®úhɺÉä´ÉÉ **5**
1105
=¦ÉÉ ¦ÉÓ´É®úäS©ÉÉ ‡iÉ®úÒ ®úɇ»þ•ôÉ»þä * +¸Éä ¸Éx¨ÉÖJÉ nù‡IÉhÉä ¨ÉÚJÉ ´ÉÉ»þä *
¨É½þÉ{ÉÉiÉEòÉƺÉÒ {ɳý EòÉÆ{É lÉÉä®ú * EèòºÉä MÉVÉÇiÉÒ PÉÉä¹É ½þä xÉɨɴÉÒ®ú **1**
MÉÖhÉMÉƦÉÒ®ú ½þÉ vÉÒ®ú ½þɺªÉ¨ÉÖJÉ * ´Énùä ´ÉnùxÉÓ +¨ÉÞiÉ ºÉ´ÉǺÉÖJÉ *
•ôÉMÉ•ôå ¨ÉÖ‡xÉ´É®úÉÆ MÉÉäb÷ ‡SÉkÉÓ * nùä»þ¦ÉÉ´ÉxÉÉ iÉÖ]õ‡•ô©Éɇ¸É JÉÆiÉÒ **2**
`ö¸ÉÉ PÉÉiÉ•ôÉ ©Éä ¦ÉÚ‡¨É¨ÉÉVÉÒ lÉÉä®ú * <SUôÉnùÉxÉÉ »þÉ tÉ´É©ÉɸÉÒ =nùÉ®ú *
VÉ©ÉÉ ´ÉÉä³ýMÉiÉÒ ‡¸É‡rù ¸É´ÉÇ`öÉ©ÉÓ * iÉÖZÉå xÉÉ¨É »þå SÉÉÆMÉ•ôå MÉä ‡´É`öÉ<Ç **3**
+¸Éä =PÉb÷É »þÉ ‡´É]õä´É‡®ú =¦ÉÉ * Eò]õ¸ÉÚjÉ »þå vɯû‡xÉ ¦É‡Hò•ôÉä¦ÉÉ *
{ÉÖføå ´ÉÉ]õ nùÉ´ÉÒ ¦É´É¸ÉÉMÉ®úÉSÉÒ * ‡´É`öÉä ¨ÉÉ=•ôÒ »þä ‡¸Érù¸ÉÉvÉEòÉÆSÉÒ **4**
Eò®úÉ ´ÉäMÉÖ ½þÉ vÉ®úÉ {ÉÆlÉ +ÉvÉÓ * VɪÉÉ {ÉÉ®ú xÉɽþÓ ºÉÖJÉÉ iÉå SÉ ºÉÉvÉÓ *

Page 285 of 1252

¨½þhÉä iÉÖEòÉ {ÉÆfø®úÒ¸É ¸É´ÉÇ +É•ôå * +¸Éä ‡´É…É »þå VÉÒ´ÉxÉå i©ÉɇSÉ V©ÉÉ•ôå **5**
1106
vÉxÉÉ MÉÖÆiÉ•ôå ‡SÉkÉ ¨ÉÉZÉå ¨ÉÖ®úÉ®úÒ * ¨ÉxÉ PÉä=xÉÒ Ê»þb÷´ÉÒ nùÉ®úÉänùÉ®úÓ *
¨É®úä Ê»þb÷iÉÉÆ xÉ {ÉÖ®úä ©Éɇ¸É EòÉÆ»þÓ * ¨É»þÒ `öåMÉhÉÒ {É®úÒ iÉå iÉÞ{iÉ xÉÉ»þÓ **1**
xÉ ‡nù¸Éä „ÉÖrù {ÉÉ»þÉiÉÉÆ ‡xÉVɨÉiÉÒ * {ÉÖføå {ɇb÷•ôÉå <Ƈpù©ÉÉÆ lÉÉä®ú PÉÉiÉÓ *
‡VÉ´ÉÉ xÉÉ¸É i©ÉÉ ¸ÉÆMÉiÉÒ nùÆb÷ ¤Éäb÷Ò * »þ®úÒ „ÉÒQÉ ©ÉÉ nùÖ·]õ¸ÉÆMÉɇ¸É iÉÉäb÷Ó **2**
+¸ÉÓ +ɇhÉEåò EòÉ©É ¸ÉÉÆMÉÉå +xÉÆiÉÉ * ¨ÉÉä»þÉä {Éɇ{ÉhÉÒ nùÖ·]õ¨ÉÉ©ÉɨɨÉiÉÉ *
GòÉävÉ EòÉ¨É ªÉÉiÉxÉÉ lÉÉä®ú Eò®úÒ * iÉÖVÉ´ÉÉÆSÉÖxÉÒ ºÉÉäb÷´ÉÒ EòÉähÉ ½þ®úÒ **3**
‡xÉVÉ nùäJÉiÉÉÆ ‡xÉVÉ »þä nùÚ‡®ú VÉÉ©Éä * ‡xÉpùÉ +ɳý¸É nùÆ¦É ©ÉÒ ¦ÉÒiÉ +É»þä *
iÉ©ÉÉÆ ´É‡¸iÉ nùä»þÓ xÉEòÉä nùä=Æ nùä´ÉÉ * iÉÖVÉ´ÉÉÆSÉÖxÉÒ +ɇhÉEò xÉɇ¸iÉ »þä´ÉÉ **4**
Eò®úÓ PÉÉiÉ {ÉÉiÉ „ÉÆEòÉ •ôÉVÉ lÉÉä®úÒ * +¸Éä ¸Éi©É ¦ÉÉ´É ¤É»þÚ ¦É‡Hò nùÚ®úÒ *
xÉEòÉä ¨ÉÉäEò•ôÚÆ nùÒxɤÉÆvÉÖ +xÉÉlÉÉ * iÉÖEòÉ ´ÉÒxÉ´ÉÒ `öä´ÉÖxÉÒ {ÉÉÊ©É ¨ÉÉlÉÉ **5**
1107
{Éè•ô ¸ÉÉƴɳýå iÉäVÉ {ÉÖÆVÉɳý Eèò¸Éå * ‡¸É®úÓ iÉÖ‡¤ÉÇ•ôÓ ¸ÉɇVÉ®úÓ ¨ÉÉä®ú´ÉÒ¸Éå *
»þ®úä i©Éɇ¸É ®úä nùäJÉiÉÉÆ iÉÉ{É ¨ÉÉ©ÉÉ * ¦ÉVÉÉ ®úä ¦ÉVÉÉ ©ÉÉnù´É ©ÉÉä‡MÉ®úÉ©ÉÉ **1**
VÉ©ÉÉ Eòɇ¨ÉxÉÒ •ôÖ¤vɱ©ÉÉ ¸É»þ¹É¸ÉÉä³ýÉ * ¸ÉÖEÖò¨ÉÉ®ú ©ÉÉ MÉÉä‡{ÉEòÉ ‡nù´©É ¤ÉɳýÉ *
„ÉÉä¦Éä ¨Év©É¦ÉÉMÉÓ Eò³ýÉ SÉÆpùEòÉä]õÒ * ¯û{ÉÉ ¨ÉÒxÉ•ôÒ ¸ÉɇVÉ®úÒ ¨ÉɳýEòÆ`öÓ **2**
+ºÉä ªÉÉnù´ÉÉÆ ¸Éä¹`ö »þÉ SÉGò{ÉÉhÉÒ * VÉ©ÉÉ ´ÉƇnùiÉÒ EòÉä‡]õ iÉä»þiÉÒ¸É iÉÒx»þÒ *
¨É½þÉEòɳý ½þä EòÉÆ{ÉiÉÒ nùèiªÉ VªÉɺÉÒ * {ÉɽþÉ ºÉÉƴɳýå °ü{É ½þå {ÉÉ{ÉxÉɺÉÒ **3**
Eò¸ÉÓ {ÉÉ=•ôå ¸ÉɇVÉ®úÓ EÖòÆEÖò¨ÉÉSÉÓ* Eò¸ÉÒ ´ÉÒ]õ »þä •ôÉvÉ•ôÒ nùè´ÉÉÆSÉÒ*
VÉ©ÉÉ ÊSɇiÉiÉÉÆ +‡MxÉ »þÉ „ÉÉƇiÉ xÉÒ´Éä* vÉ®úÉ ¨ÉÉxɸÉÓ +É{É•ôÉ nùä»þ¦ÉÉ´É **4**
¨ÉÖxÉÒ nùäJÉiÉÉÆ ¨ÉÚJÉ »þå ‡SÉkÉ v©ÉÉ©É* nùä»þ ¨ÉÉÆb÷•ôÉ ¦ÉÉ´É »þÉ ¤ÉÉ{ɨÉÉ©É*
iÉÖC©ÉÉ •ôÉMÉ•ôå ¨ÉÉxɸÉÓ nùä´É{ÉÒ¸Éå * ‡SÉkÉ SÉÉä®ú]õå ¸ÉÉƴɳýå °ü{É Eèò¸Éå **5**
1108
+ºÉä xÉÉÆnùiÉÖ ½þÉ ½þ®úÒ ºÉ´ÉÇVÉÒ´ÉÓ * +¸Éä ´©ÉÉ{ÉÖxÉÒ +‡MxÉ »þÉ EòÉ·`ö iÉä´ÉÓ *
PÉ]õÓ Ê¤É¤É•ôå Ê¤É¤É »þå `öɇ©É`öÉ©ÉÓ * iÉ©ÉÉ ¸ÉÆMÉiÉÒ xÉɸÉÖ »þÉ i©Éɇ¸É xÉÉ»þÓ **1**
iÉxÉ ´Éɇ]õiÉÉÆ IÉÒ®ú »þå »þÉäiÉ xÉÉ»þÓ * {É„ÉÚ ¦É‡IÉiÉÉÆ {ÉÉ•ô]õä iÉå ‡SÉ nùä»þÓ *
iɪÉÉ ´É¨ÉÇ iÉÉä VÉÉhÉiÉÉ BEò +ɽþä * +ºÉä ´ªÉÉ{ÉEò ´ªÉÉ{ÉÖxÉÒ +ÆiɤÉÉǽþä **2**

Page 286 of 1252

¡ò³ý EònùdzýÓ ¸Éä´É]õÓ ©ÉäiÉ +É»þä * +¸Éä „ÉÉä‡vÉiÉÉÆ {ÉÉäEò³ýÒ¨ÉɇVÉ EòÉ©Éä *
vÉÒ®ú xÉÉ»þÓ i©Éå ´ÉÉ=MÉå vÉÒMÉ VÉÉ•ôå * ¡ò³ý {ÉÖ·{ÉxÉÉ ©ÉixÉ ´©ÉlÉÇ MÉä•ôä **3**
+¸Éä xÉÉ¨É »þå nù{ÉÇhÉå ‡¸Érù Eäò•ôå* +¸Éä Ê¤É¤É iÉå ©ÉÉ ¨É³ýÉ +É»þä `öä•ôå *
Eèò¸Éå „ÉÖrù xÉÉ»þÓ ‡nù¸Éä ¨ÉɇVÉ°ü{É* xÉEòÉ ´ÉÉfø´ÉÚÆ ¸ÉÒhÉ »þÉ {ÉÖh©É{ÉÉ{É **4**
Eò®úÉ ´É¨ÉÇ `öÉ´Éå xÉEòÉ ºÉÉåMÉ ´ÉÉƪÉÉÆ* iÉÖEòÉ ´ÉÒxÉ´ÉÒiÉÉä {Éb÷Éå EòÉªÉ {ÉɪÉÉÆ *
iÉÖVÉ {ÉÖjÉ nùÉ®úÉ vÉxÉ ´ÉɸÉxÉÉ »þä * ¨ÉMÉ >ð®ú•ôå „Éä´É]õÓ EòÉªÉ {Éɽþå **5**
1109
¨ÉxÉÉ ºÉÉÆËb÷ ½þä ´ÉɺÉxÉÉ nùÖ¹]õ JÉÉäb÷Ò * ¨ÉiÉÒ ¨ÉÉxɺÉÓ BEò ½þä ´ªÉlÉÇ MÉÉäb÷Ò *
+¸Éä »þÒiÉ ¨ÉÉZÉå iÉÖVÉ EòÉÆ»þÓ BEò * vÉ®úÓ ‡´Éaö•ôÓ |Éä¨É »þå {ÉÉÊ©É ¸ÉÚJÉ **1**
Bä¸ÉÉ ¸É´ÉǦÉÉ´Éå iÉÖVÉ „É®úhÉ +É•ôÉå * nùä»þnùÖ&JÉ »þå ¦ÉÉä‡MÉiÉÉÆ ¡òÉ®ú ¦©ÉÉ•ôÉå *
¦É´ÉiÉɇ®úiÉå nùڸɮúå xÉÉÊ»þ EòÉähÉÒ * MÉÖ¯û »þÉäiÉ EòÉÆ nùä´É iÉä»þiÉÒ¸É iÉÒx»þÒ **2**
VÉxÉÉ ´ÉɸÉxÉÉ »þä vÉxÉÉ lÉÉ䇮ú +É»þä * iÉÖVÉ •ôÉMÉ•ôÒ ¸ÉÆMÉiÉÒ iÉä ‡SÉ ¸ÉÉä©Éä *
Eò®úÓ ¸É´ÉÇ ¸ÉÆMÉÒ {ɇ®ú i©ÉÉMÉÖ `öÉ©ÉÓ * iÉÖEòÉ ‡´ÉxÉ´ÉÒiÉÉä ¨ÉºiÉEò
`öä´ÉÖ‡xÉ {ÉÉ©ÉÓ **3**
**6**
1110
¸ÉÖ]õÉ©ÉÉSÉÉ EòÉÆ»þÓ {ÉÉ»þÉiÉÉå ={ÉÉ©É * iÉÉå »þä nùäJÉå {ÉÉ©É MÉÉ䇴ɩÉä•ôä **1**
B䇸ɩÉÉ nùÖ&JÉÉSÉä ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉå ¸ÉÆnùÒ * »þÉ®ú{É•ôÒ ¤ÉÖ‡rù ¤É³ý ¨ÉÉZÉå **vÉÞ**
|ÉÉ®ú¤vÉ ‡Gò©É¨ÉÉhÉ ¸ÉƇSÉiÉÉSÉå * ´ÉÉäføiÉ `öÉ©ÉÓSÉä +É•ôå ¸ÉÉSÉå **2**
‡´É‡vɇxÉ·ÉävÉÉSÉä ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉå SÉ{Éä * BEåò BEò •ôÉä{Éä ‡xÉ´Éb÷äxÉÉ **3**
¸ÉÉ®úÉ´Éå iÉå ´ÉÉføä i©ÉɇSÉ©ÉÉ ‡SÉ +ÆMÉå * iÉÞ·hÉä‡SÉ©ÉÉ ¸ÉÆMÉå nùÖ&JÉÒ VÉÉ•ôÉå **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ Eò®úÓ ¸ÉÉäb÷´ÉhÉ * ¸É´ÉDŽɇHò»þÒxÉ VÉÉ•ôÉå nùä´ÉÉ **5**
1111
¦ÉªÉ ´ÉÉ]õä {É®ú * xÉ ºÉÖ]õä ½þÉ ºÉƺÉÉ®ú **1**
Bä¸ÉÉ {ɇb÷•ôÉå EòÉÆSÉhÉÒ * Eò®úÓ vÉÉÆ´ÉÉ ¨»hÉ=xÉÒ **vÉÞ**
‡´ÉSÉɇ®úiÉÉå EòÉÆ»þÓ * iÉÉå »þå ¨ÉxÉ »þÉiÉÓ xÉÉ»þÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´ÉÉ * ©ÉälÉå xÉ {ÉÖ®úä ‡®úPÉÉ´ÉÉ **3**
1112

Page 287 of 1252

ªÉäMÉÉ ©ÉäMÉÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ * PÉä<Ç =SÉ•ôÖ‡xÉ ´ÉÉä¸ÉÆMÉÉ **1**
Bä¸ÉÒ +¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ ´Éä¸ÉÒ * ‡nù¸ÉiÉÉå ¨ÉÒ {É®únùä¸ÉÒ **vÉÞ**
=MÉ´ÉÚ‡xÉ MÉÉä´ÉÉ * ¸ÉÉäb÷´ÉÚ‡xÉ x©ÉÉ´Éå nùä´ÉÉ **2**
iÉÖVÉ +Éb÷ EòÉƽþÓ * ¤É³ý Eò®úÒ BäºÉå xÉɽþÓ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¼þ·ÉÒEäò„ÉÒ * EòÉ©É =„ÉÒ®ú •ôɇ´É¸ÉÒ **4**
1113
¨ÉÉZÉÒ ‡´Éaö•ô ¨ÉÉ=•ôÒ * |Éä¨Éå {ÉÉx»þÉ {ÉÉx»þÉ©Éä•ôÒ **1**
EÞò´ÉɳýÚ‡xÉ •ôÉ´ÉÒ ¸iÉxÉÓ * xÉ ´ÉVÉä nùÖ®úÒ VɴɳýÚ‡xÉ **vÉÞ**
Eäò•ôÒ {ÉÖ®ú´ÉÒ +ɳýÒ * xÉ´»þä ‡xÉ·`öÙ®ú EòÉå´É³ýÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä PÉÉÆ¸É * ¨ÉÖJÉÓ PÉÉ•ôÒ ¥É¨»®ú¸É **3**
1114
+ɨ»Ò =iÉ®úÉ<Ç * ¦ÉÉ´É ‡xÉ®úÉä{ÉÚ‡xÉ {ÉÉ©ÉÓ **1**
iÉÖ¨»Ò {ÉÖ®ú´ÉÉ´ÉÒ +ɳýÒ * Eò®úÉ´ÉÒ iÉä •ô‡b÷´ÉɳýÓ **vÉÞ**
+ɨÉSÉÉ »þÉ xÉä¨É * iÉÖ¨»ÉÆ =‡SÉiÉ »þÉ vɨÉÇ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´ÉÉ * VÉÉhÉÉå ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôÒ ¸Éä´ÉÉ **3**
1115
Eäò•ôå {ÉÉ{É VÉähÉå ‡nù•ôå +Éx¨ÉÉänùxÉ * nùÉäPÉÉƸÉÒ {ÉiÉxÉ ¸Éɇ®úEäò ‡SÉ **1**
‡´É·É xÉ´ÉxÉÒiÉÉ ‡´É·É Eò®úÒ ¸ÉÆMÉå * nùÖVÉÇxÉÉS©ÉÉ i©ÉÉMÉå ¸É´ÉÇ ‡»þiÉ **vÉÞ**
nùä‡JÉ•ôå +Éäføɳý ‡xÉPÉɇ•ô©ÉÉ ¸ÉäiÉÉ * ]õɳýÉ´Éå ‡xɇ¨Éi©ÉÉ lÉèEò ¨»ÝhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉäb÷ä Eäò±©Éɇ´ÉhÉ Eò¨ÉÇ * nùäJÉiÉÉÆ iÉÉä ¶É¨É xÉ ¨ÉɇxÉiÉÉÆ **3**
1116
‡´Éaö•ô MÉÒiÉÓ ‡´Éaö•ô ‡SÉkÉÓ * ‡´Éaö•ô ‡´É¶ÉÉƇiÉ ¦ÉÉäMÉ VÉ©ÉÉ **1**
‡´Éaö•ô +ɸÉxÉÓ ‡´Éaö•ô „É©ÉxÉÓ * ‡´Éaö•ô ¦ÉÉäVÉxÉÓ OÉɸÉÉäOÉɸÉÓ **vÉÞ**
‡´Éaö•ô VÉÉMÉÞ‡iɸ´É{xÉÒ ¸ÉÖ·ÉÖ‡{iÉ * +ÉxÉ nùÖVÉå xÉähÉiÉÒ ‡´Éaö•ô凴ÉhÉ **2**
¦ÉÚ·ÉhÉ +³ýÆEòÉ®ú ¸ÉÖJÉÉSÉä |ÉEòÉ®ú * ‡´Éaö•ô ‡xÉvÉÉÇ®ú VÉ©ÉÉÆ xÉ®úÉÆ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉä »þÒ ‡´Éaö•ô ‡SÉ VÉÉ•ôä * ¸ÉÆEò±{É ¨ÉÖ®úÉ•ôä nùÖVÉä{ÉhÉå **4**

Page 288 of 1252

1117
nùÉ¸É VÉÉ•ôÉå »þ‡®únùɸÉÉÆSÉÉ * ¤ÉÖ‡rùEòÉ©ÉɨÉxÉå´ÉÉSÉÉ **1**
iÉälÉå |Éä¨ÉÉSÉÉ ¸ÉÖEòɳý * ]õɳý¨ÉÞnùÆMÉEò±•ôÉä³ý *
xÉɸÉä nùÖ·]õ¤ÉÖ‡rù ¸ÉEò³ý * ¸É¨ÉɇvÉ »þ‡®úEòÒkÉÇxÉÓ **vÉÞ**
BäEòiÉÉÆ »þ‡®úEòlÉÉ * ¦É‡Hò •ôÉMÉä i©ÉÉ +¦ÉHòÉÆ **2**
nùäJÉÉä‡xÉ EòÒiÉÇxÉÉSÉÉ ®úÆMÉ * Eèò¸ÉÉ =¦ÉÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ **3**
»þå ¸ÉÖJÉ ¥É¨»É‡nùEòÉÆ * ¨»hÉä xÉɽþÓ xÉɽþÓ iÉÖEòÉ **4**
1118
MɇiÉ +vÉÉäMɇiÉ ¨ÉxÉÉSÉÒ ©ÉÖ‡Hò * ¨ÉxÉ •ôÉ´ÉÓ BEòÉÆiÉÓ ¸ÉÉvÉÖ¸ÉÆMÉå **1**
VÉiÉxÉ Eò®úÉ VÉiÉxÉ Eò®úÉ * vÉÉÆ´ÉiÉå ºÉè®úÉ +Éäføɳý iÉå **vÉÞ**
¨ÉÉxÉ +{ɨÉÉxÉ ¨ÉxÉÉSÉå •ôIÉhÉ * •ôɇ´É‡•ô©ÉÉ v©ÉÉxÉ iÉå ‡SÉ Eò®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉxÉ =iÉ®úÒ ¦É´ÉʸÉvÉÖ * ¨ÉxÉ Eò®úÒ ¤ÉÆvÉÖ SÉÉ膩ÉÉ„ÉÒSÉÉ **3**
1119
{ÉÆfø®úÒ¸É nùÖ&JÉ xÉ ‡¨É³ýä +ÉäJÉnùÉ * |Éä¨É¸ÉÖJÉ ¸ÉnùÉ ¸É´ÉÇEòɳý **1**
{ÉÖÆb÷‡•ôEåò »þÉ]õ ¦É‡®ú©Éä•ôÒ {Éå`ö * +´ÉPÉå ´ÉèEÖòÆ`ö +ɇhÉ©Éä•ôå **vÉÞ**
=nù¨ÉɺÉÒ iÉÖ]õÒ xÉɽþÓ EòÉähÉÉ ½þɇxÉ * PÉä>ð‡xÉ©ÉÉÆ vÉhÉÒ •ôÉ¦É PÉäiÉÒ **2**
{ÉÖ®ú•ôå nùä„ÉɸÉÒ ¦É®ú•ôå ‡¸ÉMÉä¸ÉÒ * +´ÉPÉÒ {ÉÆSÉGòÉä„ÉÒ nùÖ¨ÉnùÖ¨ÉÒiÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÆiÉÉÆ •ôÉMÉ•ôÒ¸Éä vÉhÉÒ * ¤Éè¸É•ôä ®úÉ»þÉä‡xÉ {ÉÆfø®úÒ¸É **4**
1120
uùÉ®úEäòSÉå EäòhÉå +É•ôå ©ÉÉ ‡SÉ `öÉ©ÉÉ * {ÉÖføå ¦ÉHò®úɪÉÉ SÉÉäVÉ´ÉÒiÉ **1**
MÉÉ䇴ɕôå ‡´É¸ÉÉ®úå ¨ÉÉ{É Eäò•ôå JÉ®úå * xÉ {ÉÉ»þä ¨ÉÉPÉÉ®úå +tÉ{É´É®úÒ **vÉÞ**
´Éè·hÉ´É ¨ÉÉ{ÉÉ®ú xÉÉ»þÓ VÉÉ•ôÒ ¸É³ýä * {ÉÖføå »þÒ xÉ Eò³ýä {ÉÉ®ú i©ÉÉSÉÉ **2**
•ôÉ¦É VÉÉ•ôÉ i©ÉÉÆxÉÓ vɇ®ú•ôÉ iÉÉä ‡´ÉSÉÉ®ú * +ɇ»þC©É {É®újÉ ¸ÉÉÆ]õ‡´É•ôå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ ‡¨É³ýÉ•ôÒ ¨ÉVÉÖ®úÒ * ‡´É…ÉÉ¸É ©ÉÉ PÉ®úÓ ¸ÉÆiÉÉƇSÉ©ÉÉ **4**
1121
¸ÉÖ®ú´É®ú ©ÉäiÉÒ iÉÒlÉç ‡xÉi©ÉEòɳý * {Éå`ö i©ÉÉ ‡xɨÉdzý SÉÆpù¦ÉÉMÉÉ **1**
¸ÉÉIɦÉÚiÉ xÉ´»þä ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôÒ ¨ÉÉiÉ * ¨É‡»þ¨ÉÉ +i©ÉnÂù¦ÉÖiÉ ´ÉhÉÇ´ÉäxÉÉ **vÉÞ**

Page 289 of 1252

{ÉÆSÉGòÉä„ÉÒ¨ÉÉVÉÒ ®úÒMÉ xÉÉ»þÓ nùÉä·ÉÉ * VɳýiÉÒ +É{Éè¸ÉÉ +PÉÉä®ú iÉä **2**
‡xɇ´ÉÇ·É©É xÉ®ú SÉiÉÖ¦ÉÖÇVÉ xÉÉ®úÒ * +´ÉPÉÉ PÉ®úÉäPÉ®úÓ ¥É¨»ÉxÉÆnùÖ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä V©ÉÉ{Éå xÉÉ»þÓ {ÉÖ·{É•ôä„É * VÉÉ ®úä {ÉÆfø®úÒ¸É PÉä<È EòÉä‡]õ **4**
1122
‡´ÉSÉÉ®ú xÉÉ»þÓ xÉ®ú JÉ®ú iÉÉä iÉè¸ÉÉ * ´ÉÉ»þä YÉÉxÉ {ÉÉ`öÒ ¦ÉÉ®ú •ôMÉb÷ iÉè¸ÉÉ **1**
´ÉÉnùÉ´ÉÉnù Eò®úhÉå iªÉɺÉÒ iÉÉå SÉ ´É®úÒ * MÉÖJÉÉb÷ÒSÉÒ SÉÉb÷ ºÉ®úä iÉÉå SÉ ¤Éɽþä®úÒ **vÉÞ**
¸ÉÉè¦ÉÉM©É¸ÉÆ{ÉzÉ »þÉä EòÉÆ ´ÉÞrù |ɇiÉ·`ö * ‡SÉEò°ü‡xÉ ¸ÉÉÆb÷Ò {ÉÉ©ÉÉÆ •ôÉMÉ•ôÒ iÉä ‡´É¹`ö
**2**
xÉÉ»þÓ ©ÉɇiÉ EÖò³ý ¡òÉƸÉä +ÉäføÒ iÉ©ÉɸÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ©É ¨ÉÖpùɸÉÉåMÉ VÉɇ³ý¸ÉÒ
**3**
1123
nùä´É »þÉä¸ÉÒ iÉ®úÒ +ɇhÉEòÉÆiÉå Eò‡®ú¸ÉÒ * ¸ÉÆnùä»þ ©É䇴ɄÉÓ Eò®úhÉå xÉ •ôMÉä **1**
nùÖ·]õ »þÉä¸ÉÒ iÉ®úÒ +‡hÉEòÉÆiÉå Eò‡®ú¸ÉÒ * ¸ÉÆnùä»þ ©É䇴ɄÉÓ Eò®úhÉå xÉ •ôMÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉå nù{ÉÇhÉÓ Ê¤É¤É•ôå * iÉå iÉ©ÉÉ ¤ÉÉhÉ•ôå ‡xÉ‚SÉ©Éä¸ÉÓ **3**
1124
Eò‡•ôvɨÉÇ ¨ÉÉMÉå ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôä ¸ÉÆiÉÓ * +ÉSÉÉ®ú ¸ÉÉƇb÷iÉÒ ‡uùVÉ•ôÉäEò **1**
iÉä ‡SÉ Eò³ýÉå +ÉiÉÉÆ ©ÉäiɸÉä |ɇSÉiÉÒ * +vɨÉÉÇ ]õåEòiÉÒ vɨÉÇ xÉ´½þä **vÉÞ**
iÉ{É µÉiÉ Eò‡®úiÉÉÆ •ôÉMÉiÉÒ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * {Éɇ³ýiÉÉÆ Ê{Éb÷É¸É MÉÉäb÷ ´ÉÉ]õä **2**
nùä´É ¨½hÉ>ðxÉÒ xÉ ªÉäiÉÒ nùä>ð³ýÉ * ºÉƺÉÉ®úÉ ´ÉäMɳýÉ iÉ®úÒ EòÉÆ xÉ´½þä **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ vɇ®úiÉÉÆ MÉÖ¨ÉÉxÉ * Bä¸Éä EòÉähÉÒ VÉxÉ xÉ®úEòÉ VÉÉiÉÒ **4**
1125
xɨÉÉä ‡´É·hÉÖ‡´É…É°ü{ÉÉ ¨ÉɩɤÉÉ{ÉÉ * +{É®úÉ +¨ÉÖ{ÉÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **1**
‡´Éxɇ´ÉiÉÉå ®úÆEò nùÉ¸É ¨ÉÒ ¸Éä´ÉEò * ´ÉSÉxÉ iÉå BEò +É<EòÉ´Éå **vÉÞ**
iÉÖZÉÒ ¸iÉÖ‡iÉ ´Éänù Eò‡®úiÉÉÆ ¦ÉÉMÉ•ôÉ * ‡xÉ´ÉÉÆiÉ ‡SÉ `öä•ôÉ xÉä‡iÉ xÉä‡iÉ **2**
Añ‡·É ¨ÉÖ‡xÉ ¤É»þÖ ‡¸Érù Eò‡´ÉVÉxÉ * ´É‡hÉÇiÉÉÆ iÉä MÉÖhÉ xÉ ¸É®úiÉÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉälÉå EòÉªÉ ¨ÉÉZÉÒ ´ÉÉhÉÒ * VÉä iÉÖZÉÒ ´ÉÉJÉÉhÉÒ EòÒiÉÔ nùä´ÉÉ **4**

Page 290 of 1252

1126
+ÆiÉ®úÓSÉÉ ¦ÉÉ´É VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ MÉÖVÉ * iÉè¸Éå Eäò•ôå EòÉVÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **1**
PÉÉiÉ•ôå ´ÉSÉxÉ xÉ {Éb÷ä ‡SÉ JÉÉ•ôÓ * iÉÚÆ +ɨ»ÉÆ ¨ÉÉ=•ôÒ +xÉÉlÉÉÆSÉÒ **vÉÞ**
¨ÉVÉ ©ÉÉSÉEòÉSÉÒ {ÉÖ®ú´ÉÉ´ÉÒ +É„ÉÉ * {ÉÆfø®úÒ‡xÉ´ÉɸÉÉ ¨ÉɩɤÉÉ{ÉÉ **2**
xÉɇ„É•ôÒ +É„ÉÆEòÉ ¨ÉɇZÉ©ÉÉ VÉÒ´ÉÉSÉÒ * =®ú•ôÒ ¦ÉänùÉSÉÒ »þÉäiÉÒ EòÉÆ»þÓ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ Eäò•ôÉå ¨ÉÒ ‡xɦÉÇ®ú * MÉÉ<ÇxÉ +{ÉÉ®ú MÉÖhÉ iÉÖZÉä **4**
1127
=nùÉ®ú EÞò{Éɳý +xÉÉlÉÉÆSÉÉ xÉÉlÉ * BäEò¸ÉÒ ¨ÉÉiÉ „É®úhÉÉMÉiÉÉÆ **1**
¸É´ÉÇ ¦ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÉÆ SÉÉ•ô‡´É¸ÉÒ i©ÉÉÆSÉÉ * +xÉָɮú•ôÓ ´ÉÉSÉÉ EòÉ©ÉÉ ¨ÉxÉå **vÉÞ**
{ÉÉSÉɇ®úiÉÉÆ =¦ÉÉ ®úÉ»þɸÉÒ VɴɳýÒ * {Éɇ»þVÉä iÉä EòɳýÓ {ÉÖ®ú´ÉÉ´Éå **2**
SÉÉ•ôiÉÉÆ »þÒ {ÉÆlÉ ¸ÉÉƦÉɇ³ý¸ÉÒ ´ÉÉ]õä * ´Éɇ®ú¸ÉÒ•ô EòÉÆ]õä JÉb÷ä »þÉiÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ËSÉiÉÉ xÉɽþÓ iÉÖZªÉÉ nùɺÉÉÆ * iÉÚÆ iªÉÉÆSÉÉ EòÉå´ÉºÉÉ ºÉ´ÉǦÉÉ´Éå **4**
1128
EòÉ©É EòÒiÉÔ Eò°üÆ •ôÉäEò nùÆ¦É ¨ÉÉxÉ * nùÉJÉ´ÉÓ SÉ®úhÉ iÉÖZÉä ¨ÉVÉ **1**
¨ÉVÉ +ÉiÉÉÆ Bä¸Éå xÉEòÉä Eò°üÆ nùä´ÉÉ * iÉÖZÉÉ nùÉ¸É VÉÉ´ÉÉ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ ‡´ÉhÉ **vÉÞ**
»þÉä<•ô lÉÉä®ú{ÉhÉ VÉÉhÉÒ´ÉäSÉÉ ¦ÉÉ®ú * nùÖ®úÉ´ÉäxÉ nùÚ®ú iÉÖZÉÉ {ÉÉ©ÉÓ **2**
+ÆiÉ®úÓSÉÉ ¦ÉÉ´É EòÉ©É Eò³ýä •ôÉäEòÉÆ * BEò ¨ÉÉxÉÒ BEòÉÆ nùäJÉÉä´ÉäJÉÓ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÖZÉä {ÉÉªÉ +ÉiÉÖb÷iÉÒ * iÉä ¨ÉVÉ ‡´É{ɇkÉ MÉÉäb÷ nùä´ÉÉ **4**
1129
¨ÉÉxÉÉ´É©ÉÉ VÉMÉ ´»þÉ´ÉÒ pù´©É¨ÉÉ©ÉÉ * xÉÉ»þÓ iÉä ¨ÉɇZÉ©ÉÉ VÉÒ´ÉÉ SÉÉb÷ **1**
iÉÖZ©ÉÉ {ÉÉ©ÉÉƸÉÉ`öÓ Eäò•ôÒ +É®úÉhÉÚEò * +ÉiÉÉÆ EòÉÆ»þÓ BEò xÉEòÉä nùÖVÉå **vÉÞ**
Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ EÞò{ÉÉ Eò®úÓ +ÆMÉÒEòÉ®ú * xÉ •ô´ÉÓ =¸ÉÒ®ú +ÉiÉÉÆ nùä´ÉÉ **2**
xÉ´»þä ¸ÉÉSÉ EòÉÆ»þÓ Eò³ýÉå +É•ôå ¨ÉxÉÉ * ¨»hÉÉä‡xÉ ´ÉɸÉxÉÉ +ɴɇ®ú•ôÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ ¨ÉxÉÉä®úlÉ ‡¸ÉrùÒ* ¨ÉÉZÉä EÞò{ÉɇxÉvÉÒ {ÉÉ´É´ÉÉ´Éä **4**
1130
+ÉiÉÉÆ ¨ÉÉZÉÉ ¸É´ÉǦÉÉ´Éå »þÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú * xÉ Eò®úÓ ‡´ÉSÉÉ®ú +ɇhÉEòÉƸÉÒ **1**
ºÉ´ÉǦÉÉ´Éå xÉÉ¨É MÉÉ<ÇxÉ +É´Éb÷Ò * ºÉ´ÉÇ ¨ÉÉZÉÒ VÉÉäb÷Ò {ÉÉªÉ iÉÖZÉä **vÉÞ**

Page 291 of 1252

•ôÉä]õÉÆMÉhÉ iÉÖZ©ÉÉ PÉÉ•ôÒxÉ +ÆMÉhÉÓ * {ÉÉ»þÒxÉ ¦É®úÉä‡xÉ b÷Éä³ýä ¨ÉÖJÉ **2**
‡xÉ•ôÇVVÉ »þÉä>ð‡xÉ xÉÉSÉäxÉ ®úÆMÉhÉÓ * ©Éä>ðÆ xÉänùÒ ¨ÉxÉÓ „ÉÆEòÉ EòÉÆ»þÓ **3**
+ƇEòiÉ +ƇEò•ôÉ nùÉ¸É iÉÖZÉÉ nùä´ÉÉ * ¸ÉÆEò±{É »þÉ VÉÒ´ÉÉ iÉÖEòÉ ¨»hÉä **4**
1131
VÉxÉÓ VÉxÉÉnùÇxÉ BäEòiÉÉå ½þä ¨ÉÉiÉ * EèòºÉÉ iÉÉä ´ÉÞkÉÉÆiÉ xÉ Eò³ýä +ɨ½ÉÆ **1**
VÉx¨É VÉ®úÉ ¨É®úhÉ Eò´ÉhÉ ¦ÉÉäMÉÒ ¦ÉÉäMÉ * ´©ÉɇvÉ xÉÉxÉÉ ®úÉäMÉ ¸ÉÖJÉnùÖ&JÉå **vÉÞ**
{ÉÉ{É{ÉÖh©Éå „ÉÖrùÉ„ÉÖrù +ÉSÉ®úhÉå * »þÓ EòÉähÉÉÆEòÉ®úhÉå Eò´ÉhÉå Eäò•ôÓ **2**
+ɨ»ÉÆ ¨É®úhÉ xÉÉ„É iÉÚÆ iÉÆ´É +‡´ÉxÉÉ„É * Eèò¸ÉÉ »þÉ ‡´É…ÉÉ¸É ¸ÉÉSÉ ¨ÉÉxÉÚÆ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÚÆ ‡SÉ ‡xÉ´Éb÷Ó »þÉ MÉÖføÉ®ú * nùÉJÉ´ÉÓ ¸ÉÉSÉÉ®ú iÉå ‡SÉ ¨ÉVÉ **4**
1132
ªÉlÉÉlÉÇ ´ÉÉnù ¸ÉÉÆb÷Ú‡xÉ ={ÉSÉÉ®ú * ¤ÉÉä•ôiÉÒ iÉä +PÉÉä®ú ¦ÉÉä‡MÉiÉÒ•ô **1**
SÉÉä®úÉ vɇ®úiÉÉÆ ¸ÉÉÆMÉä EÖò`öÉ䆩ÉÉSÉå xÉÉÆ´É * nùÉäPÉÉÆSÉä »þÒ {ÉÉ´É »þÉiÉ VÉÉiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +¸Éä {ÉÖ®úÉhÉÓ ‡xÉ´ÉÉb÷ * ¨ÉÉZÉÒ »þä ¤Éb÷¤Éb÷ xÉ´»þä EòÉÆ»þÓ **3**
1133
vÉÒ®ú iÉÉä EòÉ®úhÉ ºÉɽþä ½þÉäiÉÉä xÉÉ®úɪÉhÉ * xÉänùÒ ½þÉä>ðÆ ºÉÒhÉ ´ÉɽþÉå ËSÉiÉÉ nùɺÉÉƺÉÒ
**1**
¸ÉÖJÉå Eò®úÉ´Éå EòÒiÉÇxÉ »þ·Éç MÉÉ´Éä »þ‡®úSÉä MÉÖhÉ* ´ÉÉ®úÒ ¸ÉÖnù„ÉÇxÉ +É{ÉhÉ ‡SÉ Eò‡³ýEòɳý
**vÉÞ**
VÉÒ´É ´ÉäSÉÒ ¨ÉÉiÉÉ ¤ÉɳýÉ VÉb÷¦ÉÉ®úÒ ½þÉäiÉÉÆ * iÉÉä iÉÉå xÉ´»þä nùÉiÉÉ |ÉÉEÞòiÉÉÆ ©ÉÉÆ ¸Éɇ®úJÉÉ
**2**
»þå iÉÉå ¨ÉÉZ©ÉÉ +xÉ֦ɴÉå +xÉ֦ɴÉÉ +É•ôå VÉÒ´Éå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸Éi©É ´»þÉ´Éå +É»þÉSÉ xÉ©Éä
EòÉ®úhÉÉ **3**
1134
{ÉÖføå +ÉiÉÉÆ EéòSÉÉ VÉx¨É * BäºÉÉ ¸É¨É ´ÉÉ®úäºÉÉ **1**
¸É´ÉÇlÉÉ»þÒ ‡¡ò®úÉå xÉ©Éä * Bä¸ÉÒ ¸ÉÉä©É •ôÉMɇ•ô©ÉÉ **vÉÞ**
{ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ BäºÉÒ xÉÉ´É * iÉÉ°üÆ ¦ÉÉ´É +ºÉiÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä SÉÖEòiÉÒ ¤ÉÉ{ÉÉ * {ÉÖx½þÉ JÉä{ÉÉ ºÉEò³ýÉ **3**

Page 292 of 1252

1135
nùÖnù nù»þÓ iÉÉEò {É„ÉÚSÉå {ÉɳýhÉ * i©ÉÉƨÉv©Éå EòÉ®úhÉ PÉÞiɸÉÉ®ú **1**
»þå ‡SÉ ´É¨ÉÇ +ɨ»ÉÆ ¦Éɇ´ÉEòÉÆSÉä »þÉiÉÓ * ¨»hÉ>ð‡xÉ ‡SÉkÉÓ vɇ®ú•ôÉ ®úÉ¨É **vÉÞ**
•ôÉä»þÉä Eò¡ò MÉÉ®úÉ +MxÉÒ‡SÉ©ÉÉ EòÉVÉå * ©É䆻þ´ÉÒ iÉå +ÉäZÉå EòÉähÉ ´ÉÉ»þä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä JÉÉä®úÓ {ÉÉ»þÉ®úÉ VÉiÉxÉ * VÉÉå´É‡®ú »þå vÉxÉ »þÉiÉÓ •ôÉMÉä **3**
1136
´ÉÒ®ú ‡´Éaö•ôÉSÉä MÉÉføä * Eò‡³ýEòɳý {ÉɪÉÉÆ {Éb÷ä **1**
Eò‡®úiÉÒ PÉÉä·É VÉäVÉäEòÉ®ú * VɳýiÉÒ nùÉä·ÉÉÆSÉä b÷ÉåMÉ®ú **vÉÞ**
IɨÉÉ nù©ÉÉ „ÉÉƇiÉ * ¤ÉÉhÉ +¦ÉÆMÉ iÉä »þÉiÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉå ¤É³ýÒ * iÉä ‡SÉ BEò ¦ÉÚ¨ÉÆb÷³ýÓ **3**
1137
BäEåò ®úä VÉxÉÉ iÉÖZ©ÉÉ ¸´É‡»þiÉÉS©ÉÉ JÉÖhÉÉ * {ÉÆfø®úÒSÉÉ ®úÉhÉÉ ¨ÉxÉɨÉÉVÉÒ º¨É®úÉ´ÉÉ
**1**
¨ÉMÉ EèòSÉå ®úä ¤ÉÆvÉxÉ ´ÉÉSÉä MÉÉiÉÉÆ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ* ¦É´ÉʸÉvÉÖ iÉÉä VÉÉhÉ ©Éä ‡SÉ iÉÒ®úÒ ¸É®úä•ô
**vÉÞ**
nùɸ©É Eò®úÒ•ô Eò‡³ýEòɳý ¤ÉÆnù iÉÖ]õä•ô ¨ÉÉ©ÉÉVÉɳý * »þÉäiÉÒ•ô ¸ÉEò³ý ‡®ú‡rù‡¸ÉrùÒ
¨»‡hÉ©ÉÉ®úÓ **2**
¸ÉEò³ý„ÉɸjÉÉÆSÉå ¸ÉÉ®ú »þå ´ÉänùÉÆSÉå MÉ´»þ®ú * {ÉÉ»þÉiÉÉÆ ‡´ÉSÉÉ®ú »þÉ ‡SÉ Eò‡®úiÉÒ {ÉÖ®úÉhÉå
**3**
¥Éɨ»hÉ IÉäjÉÒ ´Éè„©É „ÉÚpù SÉÉÆb÷ɳýÉÆ +É»þä +‡vÉEòÉ®ú * ¤Éɳýå xÉÉ®úÒxÉ®ú +ɇnù Eò®úÉä‡xÉ
´Éä„©ÉÉ »þÒ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +xÉ֦ɴÉå +ɨ»Ó {Éɇb÷©É•ôå `öÉ´Éå * +ÉhÉÒEò »þÒ nùè´Éå ¸ÉÖJÉ PÉäiÉÒ ¦Éɇ´ÉEåò
**5**
1138
xÉ Eò®úÓ iɳý¨É³ý ®úÉ»þå ®úä ‡xÉ‚Sɳý * +É»þä »þÉ EÞò{Éɳý ¸´ÉɨÉÒ ¨ÉÉZÉÉ **1**
+‡´ÉxÉÉ„É ¸ÉÖJÉ nùä<Ç•ô ‡xÉ´ÉÉÇhÉÒ * SÉÖEòiÉÒ•ô JÉÉhÉÒ SÉÉ膩ÉÉ„ÉÒS©ÉÉ **vÉÞ**
+ɇhɇEò©ÉÉ VÉÒ´ÉÉÆ »þÉä<Ç•ô =rùÉ®ú * iÉä »þÒ ={ÉEòÉ®ú PÉb÷iÉÒ EòÉä‡]õ **2**

Page 293 of 1252

+ɇ»þC©É {É®újÉÓ »þÉä¸ÉÒ•ô ¸É®úiÉÉ * =SSÉÉ®úÓ ®úä ´ÉÉSÉÉ ®úɨɮúÉ¨É **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÉÆb÷Ó ¸ÉƸÉÉ®úÉSÉÉ UôÆnù * ¨ÉMÉ {É®ú¨ÉÉxÉÆnù {ÉɴɸÉÒ•ô **4**
1139
EòÉÆ ®úä nùÉºÉ ½þÉäºÉÒ ºÉƺÉÉ®úÉSÉÉ JÉ®ú * nùÖ&JÉÉSÉä b÷ÉåMÉ®ú ¦ÉÉäMÉɴɪÉÉ **1**
‡¨É·]õÉzÉÉSÉÒ MÉÉäb÷Ò ‡VÉ´»þäS©ÉÉ +MÉ®úÓ * ¨É¸ÉEò ¦É®ú±©ÉÉ´É®úÒ ¸´ÉÉnù xÉähÉä **vÉÞ**
+ÉhÉÒEò »þÒ ¦ÉÉäMÉ +ɇhÉEòÉÆ <Ƈpù©ÉÉÆSÉä* xÉÉ»þÓ Bä¸Éä ¸ÉÉSÉä VɴɳýÒ EòÉÆ»þÓ **2**
°ü{É où‡·]õ vÉÉ©É {ÉÉ»þÉiÉÉÆ {ÉÉ»þÉiÉÉÆ* xÉ PÉb÷ä ¸É´ÉÇlÉÉ +ɇhÉ iÉÞ¹hÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉÆ ®úä xÉɇ„É´ÉÆiÉɸÉÉ]õÓ* nùä´ÉɸɴÉå iÉÖ]õÒ Eò‡®úiÉÉä¸ÉÒ **4**
1140
¤Éè¸ÉÉä‡xÉ ‡xÉ‚Sɳý Eò®úÓ i©ÉÉSÉå v©ÉÉxÉ * nùä<Ç•ô iÉÉä +zɴɸjÉnùÉiÉÉ **1**
EòÉ©É +ɨ»ÉÆ Eò®úhÉå +‡vÉEò ¸ÉÉÆSÉÖxÉÒ * nùä´É VÉÉ•ôÉ AñhÉÒ {ÉÖ®ú‡´ÉiÉÉ **vÉÞ**
nù©Éɳý ¨É©Éɳý VÉÉhÉä Eò³ý´É³ýÉ * „É®úhÉÉMÉiÉÉÆ •ô³ýÉ ®úÉJÉÉå VÉÉhÉä **2**
xÉ •ôMÉä ¨ÉÉMÉhÉå ¸ÉÉÆMÉhÉå iÉ©ÉɸÉÒ* VÉÉhÉä <SUôÉ iÉè¸ÉÒ {ÉÖ®ú´ÉÒ i©ÉÉSÉÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôä<È +³ýÆEòÉ®ú +ÆMÉÓ * ‡´Éaö•ô »þÉ VÉMÉÓ iÉÚÆ ‡SÉ »þÉä¸ÉÒ **4**
1141
¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆSÉÉ Eò³ý¸É * ¨ÉÉVÉÒ ¦É‡®ú•ôÉ ¸ÉÖ®úÉ®ú¸É **1**
EòÉªÉ Eò®úÉ´Éå |ɨÉÉhÉ * iÉÖ¨½Ò ºÉÉÆMÉÉ ºÉÆiÉVÉxÉ **vÉÞ**
¨ÉÞ‡kÉEäòSÉÉ PÉ]õ * ¨ÉÉVÉÒ +¨ÉÞiÉÉSÉÉ ¸ÉÉÆ]õ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡»þiÉ * iÉå ¨ÉVÉ ¸ÉÉÆMÉÉ´Éå i´É‡®úiÉ **3**
ºÉäiÉÉ´É®ú - +¦ÉÆMÉ 3
1142
ºÉäiÉ Eò®úÉ ®úä ¡ÖòEòÉSÉå * xÉÉ¨É ‡´É`öÉä¤ÉÉ®úÉ©ÉÉSÉå **1**
xÉÉ»þÓ ´Éä`öÒ VÉä´ÉÉ ¸ÉÉ®úÉ * VÉÉ»þÉiÉÒ xÉÉ»þÓ ¨»‡hÉ©ÉÉ®úÉ *
¸É‡®úEò xÉÉ»þÓ ®úä nùָɮúÉ * vÉxÉÒ ¸ÉÉ®úÉ iÉÖZÉÉ iÉÚÆ **vÉÞ**
VÉ{ÉiÉ{É xÉÉÆMÉ®úhÉÒ * xÉ •ôMÉä +É]õÒ nùÖxÉ´ÉhÉÒ **2**
Eò¨ÉÇ EÖò³ý´ÉhÉÒ ** xÉ •ôMÉä vɨÉÇ{ÉɳýÒ nùÉäx½þÒ **3**
YÉÉxÉ{ÉɦÉÉ®úÒ iÉÒ ¡òhÉÒ * xÉ •ôMÉä Eò®úÉ´ÉÒ {Éä®úhÉÒ **4**

Page 294 of 1252

¤ÉÒVÉ xÉ •ôMÉä ¸ÉƇSÉiÉÉSÉå * {ÉÒEò ‡{ÉEò•ôå `öÉ©ÉÓSÉä **5**
xÉÉ»þÓ ©É¨ÉÉSÉå SÉÉä®ú]õå * ‡´Éaö•ô {ÉÉMÉÉ䆩ÉÉS©ÉÉ xÉä]õå **6**
{ÉÒEò xÉ ´ÉVÉä »þÉ ¦É®ú´É¸ÉÉ * Eò®úÒ =uùäMÉ iÉÉä ‡{ɺÉÉ **7**
¸É®úÉ©Éä ¸É´ÉÇ Eòɳý * ´ÉÉÆ©ÉÉÆ xÉ ´ÉVÉä Pɇ]õEòÉ{ɳý **8**
|Éä¨É ‡{ÉEò•ôå +{ÉÉ®ú * xÉÉ»þÓ ¸ÉÉÆ]õ´ÉÉ´É©ÉÉ lÉÉ®ú **9**
Bä¸ÉÒ©Éä VÉÉäb÷Ò VÉÉä SÉÖEò•ôÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡vÉMÉ i©ÉÉ•ôÉ **10**
1143
´ÉÉäxÉ´©ÉÉ ¸ÉÉåEò®úÓ * ¸ÉäiÉ JÉÉnù•ôå {ÉÉÆJÉ®úÓ **1**
iÉè¸ÉÉ JÉÉ>ðÆ xÉEòÉä nùMÉÉ * ‡xÉnù¸ÉÖ®úÉ ®úÉ»þÖ‡xÉ VÉÉMÉÉ **vÉÞ**
SÉÉä®úɸɴÉå ´ÉÉ]õ ** SÉÉ•ôÉä‡xÉ Eäò•ôå iɳý{É]õ **
2** b÷Éä³ýä ZÉÉÆEÖò‡xÉ ®úÉiÉÒ **
EÚò{ÉÔ {Éb÷ä ‡nù´É¸ÉÉ VÉÉäiÉÒ **3**
{ÉÉäºÉÒ ´ÉÉÆVÉ MÉÉªÉ * iÉälÉå EèòSÉÒ nùÖvÉ ºÉÉªÉ **4**
¡Öò]õEòÒ ºÉÉÆMÉb÷Ò * iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉ {É´Éä lÉb÷Ò **5**
1144
¸ÉäiÉ +É•ôå ¸ÉÖMÉÒ ¸ÉÉƦÉɳýÉ´Éä SÉÉ®úÒ EòÉähÉ * ‡{ÉEòÉ +É•ôå {É®úÒ Eäò•ôå {Éɇ»þVÉä VÉiÉxÉ
**1**
¸ÉÉåEò®úÓ ¸ÉÉåEò®úÓ ‡´É¸ÉÉ´ÉÉ iÉÉå ´É®úÉ * xÉEòÉä=¦Éå +É»þä iÉÉå **vÉÞ**
MÉÉä¡òhÉä¸ÉÒ MÉÖÆb÷É PÉÉ•ôÓ {ÉÉMÉÉ䆩ÉÉS©ÉÉ xÉä]õå* {ɳýiÉÒ »þÉ»þÉEòÉ®úå +´ÉPÉÓ {ÉÉÆJÉ®úÉÆSÉÒ lÉÉ]õå
**2**
{Éä]õ´ÉÚ‡xÉ +ÉMÉ]õÒ ®úÉ»þå VÉÉMÉÉ {ÉÉ•ô]õÚ‡xÉ * {ɇb÷‡•ô©ÉÉ ¨ÉÉxÉ ¤É³ý ¤ÉÖ‡rù ´»þÉ´ÉÓ nùÉäxÉÒ
**3**
Jɳýä nùÉxÉå ‡´É…É ¸ÉÖJÉÒ Eò®úÓ »þÉäiÉÉÆ ®úɸÉÒ * ¸ÉÉ®úÉ ¸ÉÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ V©ÉÉSÉä ¦ÉÉMÉ nùä<È
iªÉɺÉÒ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉMÉ xÉÉ»þÓ +É{ÉÖ•ôå EòÉ®úhÉ * ‡xÉVÉ +É•ôå »þÉiÉÉÆ ¦ÉÚ¸É
¸ÉÉƇb÷•ôå ‡xÉEòhÉ **5**
**3**
1145
xÉEòÉ PÉÉ•ôÚÆ nùÖvÉ VÉ©ÉɨÉv©Éå ¸ÉÉ®ú * iÉÉEòÉSÉä ={ÉEòÉ®ú iÉ®úÒ Eò®úÉ **1**

Page 295 of 1252

xÉänùÉ iÉ®úÒ ½þå ½þÉä xÉEòÉ nùä>ðÆ +zÉ * ¡ÖòEòÉSÉå VÉÒ´ÉxÉ iÉ®úÒ {ÉÉVÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉVÉ ºÉMÉÖhÉÉSÉÒ SÉÉb÷ * {ÉÖ®ú´ÉÉ EòÉähÉÒ EòÉäb÷ nùÖ¤ÉdzýÉSÉå **3**
=iÉ®úɇvÉ{Énåù - 22
1146
C©ÉÉ MÉÉ>ðÆ EòÉä<Ç ¸ÉÖxÉxÉ´ÉÉ•ôÉ * nùäJÉå iÉÉå ¸É¤É VÉMÉ »þÒ ¦ÉÖ•ôÉ **1**
JÉä•ôÉå +É{ÉhÉä ®úÉ¨É <¸ÉÉiÉå * VÉè¸ÉÒ ´Éè¸ÉÒ Eò®ú½þÉå ¨ÉÉiÉ **vÉÞ**
EòÉ»þÉƸÉä ±©ÉÉ´ÉÉå ¨ÉÉvÉ®ú ´ÉÉhÉÒ * ®úÒZÉä Bä¸ÉÒ •ôÉäEò ‡¤É®úÉhÉÒ **2**
‡Mɇ®úvÉ®ú •ôÉ•ô iÉÉä ¦Éɴɇ»þ ¦ÉÖEòÉ * ®úÉMÉ Eò•ôÉ xÉÊ»þ VÉÉxÉiÉ iÉÖEòÉ **3**
1147
UôÉäb÷ä vÉxÉ ¨ÉƇnù®ú ¤ÉxÉ ¤É¸ÉÉ©ÉÉ * ¨ÉÉÆMÉiÉ ]õÚEòÉ PÉ®úPÉ®ú JÉÉ©ÉÉ **1**
iÉÒxɸÉÉå »þ¨É Eò®ú´ÉÉå ¸É•ôÉ¨É * V©ÉÉ ¨ÉÖJÉå ¤Éè`öÉ ®úÉVÉÉ®úÉ¨É **vÉÞ**
iÉÖ•ô¸ÉÒ¨ÉÉ•ôÉ ¤É¦ÉÚiÉ SɆ»þÉ´Éä * »þ®úVÉÒEäò MÉÖhÉ ‡xɨÉÇ•ô MÉÉ´Éä **2**
Eò»þä iÉÖEòÉ VÉÉä ¸ÉÉ<È »þ¨ÉÉ®úÉ * ‡»þ®úxÉEò„©É{É =x»þå ¨ÉÉ®ú‡»þ b÷É®úÉ **3**
1148
¨ÉÆjɪÉÆjÉ xÉ˽þ ¨ÉÉxÉiÉ ºÉÉJÉÒ * |Éä¨É¦ÉÉ´É xÉ˽þ +ÆiÉ®ú ®úÉJÉÒ **1**
®úÉ¨É Eò»þä i©ÉÉEäò {ÉMÉ»þÚÆ •ôÉMÉÚÆ * nùäJÉiÉ Eò{É]õ +‡¨É¨ÉÉxÉ nùÖ®ú ¦ÉÉMÉÚÆ **vÉÞ**
+‡vÉEò ©ÉÉiÉÒ EÖò•ô»þÒxÉ xÉÊ»þ V©ÉÉxÉÖ * V©ÉÉhÉä xÉÉ®úÉ©ÉxÉ ¸ÉÉä |ÉÉhÉÒ ¨ÉÉxÉÚÆ **2**
Eò½þä iÉÖEòÉ VÉÒ´É iÉxÉ b÷É°ü ´ÉÉ®úÒ * ®úÉ¨É ={ÉÉʸɻþÖ ¤É‡•ô©ÉÉ®úÒ **3**
1149
SÉÖ®úÉSÉÖ®úÉEò®ú ¨ÉÉJÉxÉ JÉɪÉÉ * MÉÉè³ýhÉÒEòÉ xÉÆnù EÖò¨É®ú Eòx½þªÉÉ **1**
EòÉ»þä ¤Éb÷É<Ç ‡nùJÉÉ´ÉiÉ ¨ÉÉ䇻þ * VÉÉhÉiÉ »þÖÆ |ɦÉÖ{ÉhÉÉ iÉä®úÉ JÉ´É ‡»þ **vÉÞ**
+Éè®ú ¤ÉÉiÉ ¸ÉÖxÉ =Jɳý¸ÉÖÆ MɳýÉ * ¤ÉÉÆvɇ•ô©ÉÉ +É{ÉxÉÉ iÉÚÆ MÉÉä{ÉɳýÉ **2**
¡äò®úiÉ ´ÉxɤÉxÉ MÉÉ>ð vÉ®úÉ´ÉiÉå * Eò»þä iÉÖEò©ÉɤÉÆvÉÖ •ôEò®úÒ •ôä•ôä »þÉiÉ **3**
1150
»þ‡®ú¸ÉÖÆ ‡¨É•ô nùä BEò ‡»þ ¤Éä®ú * {ÉÉUôä iÉÚÆ ‡¡ò®ú xÉÉ´Éä PÉ®ú **1**
¨ÉÉiÉ ¸ÉÖxÉÉä nùÖ‡iÉ +É´Éä ¨ÉxÉÉ´ÉxÉ * VÉÉ©ÉÉ Eò®ú‡iÉ ¦É®ú VÉÉä¤ÉxÉ **vÉÞ**

Page 296 of 1252

»þ‡®ú¸ÉÖJÉ ¨ÉÉ䇻þ Eò‡»þ©ÉÉ xÉ VÉÉ©Éä * iÉ´É iÉÚÆ ¤ÉÖZÉä +ÉMÉÉä{ÉÉ©Éä **2**
nùäJɇ»þ ¦ÉÉ´É EòUôÖ {ÉEò‡®ú »þÉiÉ * ‡¨É•ôÉ< iÉÖEòÉ |ɦÉÖ¸ÉÉiÉ **3**
1151
C©ÉÉ Eò»þÖÆ xÉ»þÓ ¤ÉÖZÉiÉ •ôÉäEòÉ * ‡•ôVÉÉ´Éä VÉ¨É ¨ÉÉ®úiÉ vÉEòÉ **1**
CªÉÉ VÉÒ´ÉxÉäEòÒ {ÉEòb÷Ò +É¸É * »þÉiÉÉå ‡•ô©ÉÉ xÉÊ»þ iÉä®úÉ PÉÉÆ¸É **vÉÞ**
‡Eò¸Éä ‡nù´ÉÉxÉä Eò»þiÉÉ ¨Éä®úÉ * EòUôÖ VÉÉ´Éä iÉxÉ iÉÚÆ ¸É¤É ±©ÉÉ x©ÉÉ®úÉ **2**
Eò»þä iÉÖEòÉ iÉÚÆ ¦É©ÉÉ ‡nù´ÉÉxÉÉ * +É{ÉxÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò®ú •ôä VÉÉxÉÉ **3**
1152
Eò¤É ¨É°üÆ {ÉÉ>ðÆ SÉ®úxÉ iÉÖ¨½þÉ®úä * `öÉEÖò®ú ¨Éä®úä VÉÒ´ÉxÉ {ªÉÉ®úä **1**
VÉMÉ ®úb÷ä V©ÉÉEÖòÆ ¸ÉÉä ¨ÉÉ䇻þ ¨ÉÒ`öÉ * ¨ÉÒ`öÉ nù®ú +ÉxÉÆnù¨Éɇ»þ {Éè`öÉ **vÉÞ**
¦É•ôÉ {ÉÉ>ðÆ VÉxÉ¨É <Çh»þä ¤Éä®ú * ¤É¸É ¨ÉÉ©ÉÉEäò +¸ÉÆMÉ ¡äò®ú **2**
Eò»þä iÉÖEòÉ vÉxÉ ¨ÉÉxɇ»þ nùÉ®úÉ * ´ÉÉ䇻þ‡•ô©Éä MÉÖÆb÷•ôÒ©Éå {ɺÉÉ®úÉ **3**
1153
nùɺÉÉå {ÉÉUôå nùÉè®úä ®úÉ¨É * ºÉÉä´Éä JÉb÷É +É{Éå ¨ÉÖEòÉ¨É **1**
|Éä¨É®ú¸Éb÷Ò ¤ÉÉÆvÉÒ Mɳýä * JÉéSÉ SÉ•ôä =vÉ®ú **vÉÞ**
+É{ÉhÉä VÉxɸÉÖ ¦ÉÖ•ô xÉ nùä´Éä * Eò®ú ‡»þ vÉ®ú +ÉPÉå ¤ÉÉ]õ ¤É¸ÉÉ´Éä **2**
iÉÖEòÉ |ɦÉÖ nùÒxÉnù©ÉÉ•ôÉ* ´Éɇ®ú ®úä iÉÖVÉ {É®ú »þÖÆ MÉÉä{ÉÉ•ôÉ **3**
1154
Bä¸ÉÉ Eò®ú PÉ®ú +É´Éä ®úÉ¨É * +Éè®ú vÉÆnùÉ ¸É¤É UôÉä®ú ‡»þ EòÉ¨É ** wÉÖ**
<iÉxÉ MÉÉäiÉä EòÉ»þä JÉÉiÉÉ * VÉ¤É iÉÚÆ +É{ÉhÉÉ ¦ÉÚ•ô xÉ »þÉäiÉÉ **1**
+ÆiÉ®úVÉɨÉÒ VÉÉxÉiÉ ºÉÉSÉÉ * ¨ÉxÉEòÉ BEò ={É®ú ¤ÉÉSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ|ɦÉÖ nùä¸É‡¤Énùä¸É * ¦É‡®ú©ÉÉ JÉÉ•ôÒ xÉÊ»þ •ôä¸É **3**
1155
¨Éä®úä ®úɨÉEòÉä xÉÉ¨É VÉÉä •ôä´Éä ¤ÉÉ®úÉå¤ÉÉ®ú * i©ÉÉEäò {ÉÉ>ðÆ ¨Éä®úä iÉxÉEòÒ {ÉèVÉÉ®ú **vÉÞ**
»þÉƸÉiÉ JÉä•ôiÉ SÉÉ•ôiÉ ¤ÉÉ]õ * JÉÉhÉÉ JÉÉiÉä ¸ÉÉäiÉä JÉÉ]õ **1**
VÉÉiÉxɺÉÖÆ ¨ÉÖVÉä EòUôÖ xÉ˽þ {ªÉÉ®ú * +ºÉiÉä EòÒ xɽþÒ ½þånùÖ vÉäb÷ SÉƦÉÉ®ú **2**

Page 297 of 1252

V©ÉÉEòÉ ‡SÉiÉ •ôMÉÉ ¨Éä®úä ®úɨÉEòÉä xÉÉ´É * Eò»þä iÉÖEòÉ ¨Éä®úÉ ‡SÉiÉ •ôMÉÉ i©ÉÉEäò {ÉÉ´É
**3**
1156
+É{Éä iÉ®úä i©ÉÉEòÒ EòÉähÉ ¤É®úÉ<Ç * +Éè®úxÉEÖòÆ ¦É•ôÉä xÉÉ¨É PÉ®úÉ<Ç **vÉÞ**
EòÉ»þä ¦ÉÚ‡¨É <iÉxÉÉ ¦ÉÉ®ú ®úÉJÉä * nùÖ¦ÉiÉ vÉäxÉÖ xÉ˽þ nùÖvÉ SÉÉJÉä **1**
¤É®ú¸ÉiÉå ¨ÉäPÉ ¡ò•ôiÉå»þå ‡¤É®úJÉÉ * EòÉäxÉ EòÉ¨É +{ÉxÉÒ =x»þÉä‡iÉ ®úJÉÉ **2**
EòÉ»þä SÉÆnùÉ ¸ÉÖ®úVÉ JÉÉ´Éä ¡äò®úÉ * ‡JÉxÉ BEò ¤Éè`öxÉ {ÉÉ´ÉiÉ PÉä®úÉ **3**
EòÉ»þä {ɇ®ú¸É EòÆSÉxÉ Eò®úä vÉÉiÉÖ * xÉÊ»þ ¨ÉÉä•ô iÉÖ]õiÉ {ÉÉ´ÉiÉ PÉÉiÉÖ **4**
Eò»þä iÉÖEòÉ ={ÉEòÉ®ú ‡»þ EòÉVÉ * ¸É¤É Eò®ú®ú‡»þ©ÉÉ ®úPÉÖ®úÉVÉ **5**
1157
VÉMÉ SÉ•ôä =¸É PÉÉ]õ EòÉäxÉ VÉÉ©É * xÉÊ»þ ¸É¨ÉVÉiÉ ‡¡ò®ú‡¡ò®ú MÉÉänùä JÉÉ©É **vÉÞ**
xÉÊ»þ BEònùÉä ¸ÉEò•ô ¸ÉƸÉÉ®ú * VÉÉä ¤ÉÖZÉä ¸ÉÉä +ÉMÉ•ôÉ ¸´ÉÉ®ú **1**
={É®ú …ÉÉ®ú ¤Éè`öä EÞò·hÉÉÆ{ÉÒ`ö * xÉÊ»þ ¤ÉÉSÉä EòÉä< VÉÉ´Éä •ôÚ`ö **2**
nùäJÉ ‡»þ b÷®ú ¡äò®ú ¤Éè`öÉ iÉÖEòÉ * VÉÉä´ÉiÉ ¨ÉÉ®úMÉ ®úÉ¨É ‡»þ BEòÉ **3**
1158
¦É•ôä ®úä ¦ÉÉ<Ç ‡VÉx»þå ‡Eò©ÉÉ SÉÒVÉ * +ÉUôÉ xÉÊ»þ ‡¨É•ôiÉ ¤ÉÒVÉ **vÉÞ**
¡òÒ®úiÉ¡òÒ®úiÉ {ÉɪÉÉ ¸ÉÉ®úÉ * ¨ÉÒ]õiÉ •ôÉä•ôä vÉxÉ ‡EòxÉÉ®úÉ **1**
iÉÒ®úlÉ ¤É®úiÉ ‡¡ò®ú {ÉÉ©ÉÉ VÉÉäMÉ * xÉÊ»þ iÉ•ô¨É•ô iÉÖ]õ‡iÉ ¦É´É®úÉäMÉ **2**
Eò»þä iÉÖEòÉ ¨Éé iÉÉEòÉä nùɸÉÉ * xÉÊ»þ ‡¸É®ú¦ÉÉ®ú SÉ•ôÉ´Éä {ÉɸÉÉ **3**
1159
•ôÉ•ô Eò¨É‡•ô ´ÉÉäføä {ÉäxÉÉ©Éä * ¨ÉÉä¸ÉÖ »þ‡®úlÉå EèòºÉå ¤ÉxÉɪÉä **vÉÞ**
Eò»þä ¸É‡JÉ iÉÖ¨»þå Eò®ú‡iÉ ¸ÉÉä®ú * ‡»þ®únùÉ »þ‡®úEòÉ Eò‡`öxÉ Eò`öÉä®ú **1**
xÉÊ»þ ‡Gò©ÉÉ ¸É®ú¨É EòUôÖ •ôÉVÉ * +Éè®ú ¸ÉÖxÉÉ=Æ ¤É»þÖiÉ »þä ¦ÉÉVÉ **2**
+Éè®ú xÉɨɰü{É xÉÊ»þ MÉÉä´É‡•ô©ÉÉ * iÉÖEòÉ|ɦÉÖ ¨ÉÉJÉxÉ JÉÉ©ÉÉ **3**
1160
®úÉ¨É Eò»þÉä VÉÒ´ÉxÉÉ ¡ò•ô ¸ÉÉä »þÒ * »þ‡®ú¦ÉVÉxɸÉÖÆ ‡´É•ôÆ¤É xÉ {ÉÉ<Ç **vÉÞ**

Page 298 of 1252

Eò´ÉxÉEòÉ ¨ÉÆnù®ú Eò´ÉxÉEòÒ ZÉÉä{É®úÒ * BEòÉ®úɨɇ¤ÉxÉ ¸É¤É ‡»þ ¡ÖòEò®úÒ **1**
Eò´ÉxÉEòÒ EòÉ©ÉÉ Eò´ÉxÉEòÒ ¨ÉÉ©ÉÉ * BEò®úɨɇ¤ÉxÉ ¸É¤É ‡»þ VÉÉ©ÉÉ **2**
Eò»þä iÉÖEòÉ ¸É¤É ‡»þ SÉä•ôh»þÉ®ú * BEòÉ®úɨɇ´ÉxÉ xÉÊ»þ ´ÉɸÉÉ®ú **3**
1161
EòÉ»þä ¦ÉÖ•ôÉ vÉxɸÉÆ{ÉkÉÒPÉÉä®ú * ®úɨɮúÉ¨É ¸ÉÖxÉ MÉÉ= »þÉä ¤ÉÉ{É ®úä **vÉÞ**
®úÉVÉä •ôÉäEò ¸É¤É Eò»þä iÉÚÆ +É{ÉxÉÉ * VÉ¤É EòÉ•ô xÉ»þÓ {ÉÉ©ÉÉ `öÉxÉÉ **1**
¨ÉÉ©ÉÉ ‡¨Él©ÉÉ ¨ÉxÉEòÉ ¸É¤É vÉÆnùÉ * iÉVÉÉä +‡¦É¨ÉÉxÉ ¦ÉVÉÉä MÉÉäË´ÉnùÉ **2**
®úÉxÉÉ ®úÆMÉ b÷ÉåMÉ®úEòÒ ®úÉ<Ç * Eò»þä iÉÖEòÉ Eò®úä <•ôɇ»þ **3**
1162
EòÉ»þä ®úÉä´Éä +ÉMÉ•ôä ¨É®úxÉÉ * MÉÆ´»þÉ®ú iÉÚÆ ¦ÉÖ•ôÉ +É{ÉxÉÉ **vÉÞ**
EäòiÉä ¨ÉÉ•ôÖ¨É xÉÊ»þ {Éb÷ä * xÉx»þä ¤Éb÷ä MÉ©Éä ¸ÉÉä **1**
¤ÉÉ{É ¦ÉÉ<Ç •ôäJÉÉ xÉÊ»þ * {ÉÉUôå iÉÚÆ ‡»þ SÉ•ôxÉÉ®ú **2**
EòÉ•ôä ¤ÉÉ•ô ‡¸É{ÉiÉ ¦É©Éä * Jɤɮú {ÉEòb÷Éä iÉÖEòÉ Eò»þä **3**
1163
CªÉÉ ¨Éä®úä ®úÉ¨É Eò´ÉxÉ ºÉÖJÉ ºÉÉ®úÉ * Eò½þEò®ú nùä {ÉÖUôÚÆ nùÉºÉ iÉÖ¨½É®úÉ **vÉÞ**
iÉxÉVÉÉä¤ÉxÉEòÒ EòÉäxÉ ¤É®úÉ<Ç * ¤©ÉÉvÉ{ÉÒb÷ɇnù ¸É EòÉ]õ‡»þ JÉÉ<Ç **1**
EòÒiÉÇ ¤ÉvÉÉ>ðÆ iÉÉå xÉÉ¨É xÉ ¨Éä®úÉ * Eòɽþä ZÉÖ]õÉ {ÉUôiÉ>ðÆ PÉä®úÉ **2**
Eò»þä iÉÖEòÉ xÉÊ»þ ¸É¨ÉV©ÉÉiÉ ¨ÉÉiÉ * iÉÖ¨»É®úä „É®úxÉ »þä VÉÉäb÷‡»þ »þÉiÉ **3**
1164
nùäJÉiÉ +ÉJÉÉå ZÉÖ]õÉ EòÉä®úÉ * iÉÉä Eòɽþä UôÉä®úÉ PÉ®úƤÉÉ®ú **vÉÞ**
¨ÉxɸÉÖÆ ‡Eò©ÉÉ SÉɇ»þ©Éä {ÉÉJÉ * ={É®ú JÉÉEò {ɸÉÉ®úÉ **1**
EòɨÉGòÉävɸÉÉä ¸ÉƸÉÉ®ú * ´ÉÉä ‡¸É®ú¦ÉÉ®ú SÉ•ôÉ´Éä **2**
Eò»þä iÉÖEòÉ ´ÉÉä ¸ÉÆx©ÉɸÉ* UôÉäb÷ä +É¸É iÉxÉEòÒ ‡»þ **3**
1165
®úɨɦÉVÉxÉ ¸É¤É ¸ÉÉ®ú ‡¨É`öÉ<Ç * »þ‡®ú ¸ÉÆiÉÉ{É VÉxɨÉnùÖJÉ ®úÉ<Ç **vÉÞ**
nùÖvɦÉÉiÉ PÉÞiÉ ¸ÉEò®ú{ÉÉ®úä * »þ®úiÉä ¦ÉÖEò xɇ»þ +ÆiÉiÉÉ®úä **1**

Page 299 of 1252

JÉÉ´ÉiÉä VÉÖMÉ ¸É¤É Sɇ•ôVÉÉ´Éä * JÉ]õ‡¨É`öÉ ‡¡ò®ú {ÉSÉiÉÉ´Éä **2**
Eò»þä iÉÖEòÉ ®úɨɮú¸É VÉÉä {ÉÉ´Éä * ¤É»þÖ‡®ú ¡äò®úÉ ´ÉÉä Eò¤É»þÖ xÉ JÉÉ´Éä **3**
1166
¤ÉÉ®úƤÉÉ®ú Eòɽþä ¨É®úiÉ +¦ÉÉMÉÒ * ¤É»þÖ‡®ú ¨É®úxÉ ¸ÉÆC©ÉÉ iÉÉä®úä¦ÉÉMÉÒ **vÉÞ**
©Éä ‡»þ iÉxÉ Eò®úiÉä C©ÉÉ xÉÉ »þÉä©É * ¦ÉVÉxÉ ¦ÉMɇiÉ Eò®úä ´ÉèEÖòÆ`öä VÉÉ©É **1**
®úɨÉxÉÉ¨É ¨ÉÉä•ô xÉÊ»þ ´ÉäSÉä Eò¤É‡®ú * ´ÉÉä ‡»þ ¸É¤É ¨ÉÉ©ÉÉ UôÖ®úÉ´ÉiÉ ZÉMÉ®úÒ **2**
Eò»þä iÉÖEòÉ ¨ÉxɸÉÖÆ ‡¨É•ô ®úÉJÉÉä * ®úɨɮú¸É ‡VÉ´»þÉ ‡xÉi©É SÉÉJÉÉä **3**
1167
»þ¨É nùÉ¸É iÉÒx»þEäò ¸ÉÖxÉÉ»þÉä •ôÉäEòÉÆ * ®úÉ´ÉhɨÉÉ®ú ‡´É¦ÉÒ·ÉhÉ ‡nù<Ç •ôÆEòÉ **vÉÞ**
MÉÉä¤É®úvÉxÉ xÉJÉ{É®ú MÉÉäEÖò•ô ®úÉJÉÉ * ¤É¸ÉÇxÉ •ôÉMÉÉ VÉ¤É ¨Éå»þÖÆ ¡òkÉ®úEòÉ **1**
´ÉèEÖòÆ`öxÉÉ©ÉEò EòÉ•ô EòÉé¸ÉɸÉÖ®úEòÉ * nùèiÉ b÷Ö¤ÉÉ©É ¸É¤É ¨ÉÆMÉÉ©É MÉÉä‡{ÉEòÉ **2**
¸iÉÆ¦É ¡òÉäb÷ {Éä]õ ‡SÉ®úÒ©ÉÉ Eò¸Éä{ÉEòÉ * |ɱ»þÉnù Eäò ‡•ô©Éå Eò»þä ¦ÉÉ<Ç
iÉÖEòªÉÉEòÉ **3**
**22**
** ºÉÉJªÉÉ ** 30 **
1168
iÉÖEòÉ ¤É¸iÉ®ú ‡¤ÉSÉÉ®úÉ C©ÉÉå Eò®úä ®úä * +ÆiÉ®ú ¦ÉMÉ´ÉÉ xÉ »þÉä©É*
¦ÉÒiÉ®ú ¨Éè•ôÉ Eåò´É ‡¨É]õä ®úä * ¨É®úä ={É®ú vÉÉä©É **1**
1169
®úɨɮúÉ¨É Eò½þä ®úä ¨ÉxÉ * +Éè®úºÉÖÆ xÉ˽þ EòÉVÉ *
¤É»þÖiÉ =iÉÉ®úä {ÉÉ®ú * +ÉPÉä ®úÉJÉ iÉÖEòÉEòÒ •ôÉVÉ **1**
1170
•ôÉä¦ÉÒEåò ‡SÉiÉ vÉxÉ ¤Éè`öä * EòɨÉÒxÉ ‡SÉkÉ EòÉ¨É *
¨ÉÉiÉÉEäò ‡SÉiÉ {ÉÖiÉ ¤Éè`öå * iÉÖEòÉEäò ¨ÉxÉ ®úÉ¨É **1**
1171

Page 300 of 1252

iÉÖEòÉ {ÉƇJɤɇ»þ®úxÉ ¨ÉÉxÉÖÆ * ¤ÉÉä<Ç VÉxÉÉ´É®ú ¤ÉÉMÉ *
+ºÉÆiÉxÉEÖòÆ ºÉÆiÉ xÉ ¨ÉÉxÉÚÆ * VÉä ´É¨ÉÇEÖòÆ nùÉMÉ **1**
1172
iÉÖEòÉ ®úÉ¨É ¤É»þÖiÉ ‡¨É`öÉ ®úä * ¦É®ú ®úÉJÉÚÆ „É®úÒ®ú *
iÉxÉEòÒ Eò°üÆ xÉɴɇ®ú * =iÉÉ°üÆ {Éè•ô iÉÒ®ú **1**
1173
¸ÉÆiÉxÉ {Éx»þ©ÉÉÆ •ôå JÉb÷É * ®úÉ»þÚÆ `öÉEÖò®úuùÉ®ú *
SÉ•ôiÉ {ÉÉUôå»þÖÆ ‡¡ò®úÉå * ®úVÉ =b÷iÉ •ôä>ðÆ ¸ÉÒ®ú **1**
1174
iÉÖEòÉ|ɦÉÖ ¤Éb÷Éä xÉ ¨ÉxÉÚÆ xÉ ¨ÉÉxÉÚÆ ¤Éb÷Éä * ‡VɸÉ{ÉÉ¸É ¤É»þÖ nùÉ¨É *
¤É‡•ô»þɇ®ú =¸É ¨ÉÖJÉEòÒ * VÉÒ¸ÉäiÉÒ ‡xÉEò¸Éä ®úÉ¨É **1**
1175
®úÉ¨É Eò»þä ¸ÉÉä ¨ÉÖJÉ ¦É•ôÉ®úä * JÉÉ©Éä JÉÒ®ú JÉÉÆb÷ *
»þ‡®ú‡¤ÉxÉ ¨ÉÖJɨÉÉä vÉÚ•ô {É®úÒ ®úä * C©ÉÉ VɇxÉ =¸É ®úÉÆb÷ **1**
1176
®úÉ¨É Eò»þä ¸ÉÉä ¨ÉÖJÉ ¦É•ôÉ ®úä * ‡¤ÉxÉ ®úɨɸÉå ¤ÉÒJÉ *
+É´É xÉ VÉÉxÉÚÆ ®ú¨ÉiÉä ¤Éä®úÉå * VÉ¤É EòÉ•ô •ôMÉÉ´Éä ¸ÉÒJÉ **1**
1177
Eò»þä iÉÖEòÉ ¨Éå ¸É´ÉnùÉ ¤ÉäSÉÚÆ * •ôä´ÉäEäò iÉxÉ »þÉ®ú *
‡¨É`öÉ ¸ÉÉvÉÖ¸ÉÆiÉVÉxÉ ®úä * ¨ÉÖ¯ûJÉEäò ‡¸É®ú ¨ÉÉ®ú **1**
1178
iÉÖEòÉ nùÉ¸É ‡iÉxÉEòÉ ®úä * ®úɨɦÉVÉxÉ ‡xÉ®úÉ¸É *
C©ÉÉ ‡¤ÉSÉÉ®úä {ÉƇb÷iÉ Eò®úÉä ®úä * »þÉiÉ {ɺÉÉ®úä +ÉºÉ **1**

Page 301 of 1252

1179
iÉÖEòÉ |ÉÒiÉ ®úɨɸÉÖÆ * iÉè¸ÉÒ ‡¨É`öÒ ®úÉJÉ *
{ÉiÉÆMÉ VÉÉªÉ nùÒ{É {É®úä ®úä * Eò®úä iÉxÉEòÒ JÉÉEò **1**
1180
Eò»þä iÉÖEòÉ VÉMÉ ¦ÉÖ•ôÉ ®úä * Eò»þ¬É xÉ ¨ÉÉxÉiÉ EòÉä©É *
»þÉiÉ {É®úä VÉ¤É EòÉ•ôEäò * ¨ÉÉ®úiÉ ¡òÉä®úiÉ b÷Éä©É **1**
1181
iÉÖEòÉ ¸ÉÖ®úÉ xɇ»þ ¸É¤ÉnùEòÉ ®úä * VÉ¤É Eò¨ÉÉ< xÉ »þÉä©Éä *
SÉÉä]õ ¸ÉÉ»þä PÉxɇEò ®úä * ‡»þ®úÉ xÉҤɮúä iÉÉä©Éä **1**
1182
iÉÖEòÉ ¸ÉÖ®úÉ ¤É»þÖiÉ Eò»þÉ´Éä * •ôb÷iÉ ‡´É®ú•ôÉ EòÉä©Éä *
BEò {ÉÉ´Éä =ÆSÉ {Énù´ÉÒ * BEò JÉÉéºÉÉÆ VÉÉäªÉä **1**
1183
iÉÖEòÉ ¨ÉɆ©ÉÉ {Éä]õEòÉ * +Éè®ú xÉ VÉÉxÉä EòÉä©Éä *
VÉ{ÉiÉÉ EòUôÖ ®úɨÉxÉÉ¨É * »þ‡®ú¦ÉMÉiÉxÉEòÒ ¸ÉÉä©Éä **1**
1184
EòÉ¡ò®ú ¸ÉÉä»þÒ +É{ÉhÉ ¤ÉÖZÉä * +É•ôÉ nùÖ‡xÉ©ÉÉÆ ¦É®ú *
Eò»þä iÉÖEòÉ iÉÖ¨»þå ¸ÉÖxÉÉä ®úä ¦ÉÉ<Ç * ‡»þ‡®únùÉ ‡VÉx»þÉäEòÉ Eò`öÉä®ú **1**
1185
¦ÉÒ¸iÉ xÉ {ÉÉ´Éä ¨ÉÉ•ôlÉÒ * {ÉføÒ©ÉÉ •ôÉäEò ‡®úZÉÉ©Éä *
‡xÉSÉÉ VÉlÉå Eò¨Éiɇ®úhÉ * ¸ÉÉä »þÒ ¸ÉÉä ¡ò•ô JÉÉ©Éä **1**
1186
¡ò•ô {ÉÉ©ÉÉ iÉÉä JÉÖ¸É ¦É©ÉÉ * ‡Eòx»þÉä¸ÉÖÆ xÉ Eò®úä ¤ÉÉnù *
¤ÉÉxÉ xÉ nùäJÉä ‡¨É®úMÉÉ ®úä * ‡SÉkÉ ‡¨É•ôÉ©ÉÉ xÉÉnù **1**

Page 302 of 1252

1187
iÉÖEòÉ nùÉ¸É ®úɨÉEòÉ * ¨ÉxɨÉä BEò ‡»þ ¦ÉÉ´É *
iÉÉä xÉ {ÉÉ•ô]õÚ +É´É * ©Éä ‡»þ iÉxÉ VÉÉ´É **1**
1188
iÉÖEòÉ ®úɨɸÉÖÆ ‡SÉiÉ ¤ÉÉÆvÉ ®úÉJÉÚÆ * iÉè¸ÉÉ +É{ÉxÉÒ »þÉiÉ *
vÉäxÉÖ ¤ÉUô®úÉ UôÉä®ú VÉÉ´Éä * |Éä¨É xÉ UôÖ]õä ºÉÉiÉ **1**
1189
‡SÉiɸÉÖÆ ‡SÉiÉ VÉ¤É ‡¨É•ôä * iÉ¤É iÉxÉÖ lÉÆb÷É »þÉä©Éä *
iÉÖEòÉ ‡¨É•ôxÉÉÆ ‡VÉx»þÉä¸ÉÖÆ * Bä¸ÉÉ ‡´É®ú•ôÉ EòÉä©Éä **1**
1190
‡SÉiÉ ‡¨É•ôä iÉÉä ¸É¤É ‡¨É•ôä * xÉÊ»þ iÉÉä ¡ÖòEò]õ ¸ÉÆMÉ *
{ÉÉxÉÒ {ÉÉlÉ®ú ©ÉäEò »þÒ `öÉä®ú * EòÉä®úxɇ¦ÉMÉä +ÆMÉ **1**
1191
iÉÖEòÉ ºÉÆMÉiÉ iÉÒx½þºÉå Eò‡»þ©Éä * ‡VÉxÉlÉå ¸ÉÖJÉ nùÖxÉÉ©Éä *
nùÖVÉÇxÉ iÉä®úÉ ¨ÉÚ EòÉ•ôÉ * lÉÒiÉÉä |Éä¨É PÉ]õÉ©Éä **1**
1192
iÉÖEòÉ ‡¨É•ôxÉÉ iÉÉä ¦É•ôÉ * ¨ÉxɸÉÖÆ ¨ÉxÉ ‡¨É•ô VÉÉ©É *
={É®ú ={É®ú ¨Éɇ]õ PɸÉxÉÒ * =xɇEò EòÉäxÉ ¤É®úÉ<Ç **1**
1193
iÉÖEòÉ EÖò]õÖÆ¤É UôÉä®úä ®úä * •ô®úEäò VÉÉä®úÉå ‡¸É®ú MÉÖÆnùÉ©É *
VɤÉlÉä <SUôÉ xÉÊ»þ ¨ÉÖ<Ç * iÉ¤É iÉÚÆ ‡Eò©ÉÉ EòÉ©É **1**
1194
iÉÖEòÉ <SUôÉ ¨ÉÒ]õ< iÉÉä * EòɽþÉ Eò®úä SÉ]õ JÉÉEò *

Page 303 of 1252

¨ÉlÉÒ©ÉÉ MÉÉä•ôÉ b÷É®ú‡nù©ÉÉ iÉÉä * xÉÊ»þ ‡¨É•ôä ¡äò®úxÉ iÉÉEò **1**
1195
¥ÉÒnù ¨Éä®úä ºÉÉ<ƪÉÉEäò * iÉÖEòÉ SÉ•ôÉ´Éä {ÉÉ¸É *
¸ÉÖ®úÉ ¸ÉÉä ‡»þ •ô®úä »þ¨É¸Éå * UôÉä®úä iÉxÉEòÒ +É¸É **1**
1196
Eò»þä iÉÖEòÉ ¦É•ôÉ ¦É©ÉÉ * »þÖÆ »þÖ´ÉÉ ¸ÉÆiÉxÉEòÉ nùÉ¸É *
C©ÉÉ VÉÉxÉÚÆ EäòiÉä ¨É®úiÉÉ * VÉÉä xÉ ‡¨É]õiÉÒ ¨ÉxÉEòÒ +É¸É **1**
1197
iÉÖEòÉ +Éè®ú ‡¨É`öÉ<Ç C©ÉÉ Eò°üÆ ®úä * {ÉÉ•ôä ‡´ÉEòÉ®úÊ{Éb÷ *
®úÉ¨É Eò»þÉ´Éä ¸ÉÉä ¦É•ôÒ ¯ûJÉÒ * ¨ÉÉJÉxÉ JÉÉÆb÷JÉÒ®ú **1**
**30**
1198
¨»hɸÉÒ xÉÉ»þÓ ®úä ¸ÉƇSÉiÉ * xÉ Eò®úÓ xÉ Eò®úÓ Bä¸ÉÒ ¨ÉÉiÉ **1**
•ôÉ»þÉä PÉä<È »þ‡®úxÉɨÉÉSÉÉ * VÉx¨É VÉÉ>ðÆ xÉänùÓ ¸ÉÉSÉÉ **vÉÞ**
MɳýÉÆ {Éb÷ä•ô ©É¨É¡òÉƸÉÒ * ¨ÉMÉ EéòSÉÉ »þ‡®ú ¨»hɸÉÒ **2**
{ÉÖ®ú•ôɸÉÉ]õÓ nùä»þÉb÷É* Bä¸Éå xÉ ¨»hÉå xÉ ¨»hÉå ¨ÉÚføÉ **3**
xÉ®únùä½þ nù֤ɳýÉ * BäºÉå xÉ ¨½hÉå ®úä SÉÉÆb÷ɳýÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÉÆMÉÉå ‡EòiÉÒ * ¸ÉäEòÉä iÉÉåb÷Ó {Éb÷ä•ô ¨ÉÉiÉÒ **5**
1199
ºÉÆiÉÉÆSÉÉ ¨É‡»þ¨ÉÉ iÉÉä ¤É»þÖ nùÖMÉÇ¨É * „Éɇ¤nùEòÉÆSÉä EòÉ¨É xÉÉ»þÓ ©ÉälÉå **1**
¤É»þÖ vÉb÷ VÉ®úÒ VÉÉ•ôÒ ¨»è¸É MÉÉ©É * iÉ®úÒ »þÉä<Ç•ô EòÉ©É EòɨÉvÉäxÉÖ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÆMÉå ´»þÉ´Éå iÉå +É{ÉhÉ * iÉ®úÒ SÉ ¨É‡»þ¨ÉÉxÉ ©Éä<Ç•ô Eò³ýÉå **3**
1200
xÉÉ»þÓ ¸ÉÆiÉ{ÉhÉ ‡¨É³ýiÉå ½þå ½þÉ]õÓ * ˽þb÷iÉÉÆ Eò{ÉÉ]õÓ ®úÉxÉÓ ´ÉxÉÓ **1**

Page 304 of 1252

xÉ©Éä ¨ÉÉä•ô nùäiÉÉÆ vÉxÉɇSÉ©ÉÉ ®úÉ„ÉÒ * xÉÉ»þÓ iÉå +ÉEòÉ„ÉÓ {ÉÉiÉɳýÓ iÉå **1**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡¨É³ýä ‡VÉ´ÉɇSÉ©Éä ¸ÉÉ]õÓ * xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ MÉÉä·]õÒ ¤ÉÉä•ôÉå xÉ©Éä **3**
1201
xÉɨÉÉSÉÒ +É´Éb÷Ò iÉÉä ‡SÉ VÉÉhÉÉ nùä´É * xÉ vÉ®úÓ ºÉÆnùä½þ EòÉƽþÓ ¨ÉxÉÓ **1**
Bä¸Éå ¨ÉÒ »þå xÉÉ»þÓ ¤ÉÉä•ôiÉ xÉähÉiÉÉÆ * +ÉxÉÖ‡xÉ ¸ÉƨÉiÉÉ ¸ÉÆiÉÉƇSÉ©ÉÉ **vÉÞ**
xÉÉ¨É ¨»hÉä iÉ©ÉÉ +ÉhÉÒEò ¸ÉÉvÉxÉ * Bä¸Éå »þå ´ÉSÉxÉ ¤ÉÉä•ôÉå xÉ©Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉÖJÉ {ÉÉ´Éä ªÉÉ ´ÉSÉxÉÓ * VªÉÉSÉÓ „ÉÖrù nùÉäx»þÒ ¨ÉɩɤÉÉ{Éå **3**
1202
¸ÉÖJÉå »þÉäiÉÉä EòÉä`öå PÉäiÉ•ôÒ ¸ÉÖiÉÒ * ¤ÉÉÆvɇ´É•ôÉ MɳýÉ +É{ÉÖ•ôä »þÉiÉÓ **1**
EòÉ©É Eò°üÆ ¤É»þÖ MÉÖÆiÉ•ôÉå +ÉiÉÉÆ * xÉ©Éä ¸É®úiÉÉÆ ¨ÉÉMÉå {ÉÖføå **vÉÞ**
»þÉäiÉå MÉÉÆ`öÒ iÉå ¸É®ú•ôå ©ÉäiÉÉÆ * +ÉhÉÒEò ¨ÉÉlÉÉÆ ®úÒhÉ VÉÉ•ôå **2**
¸ÉÉåEò‡®ú‡•ô©Éɇ´ÉhÉ MɨÉɇ´É•ôå ‡{ÉEò * ®úÉÆb÷É{ÉÉä®úå ‡¦ÉEäò •ôɇ´É©Éä•ôÓ **3**
¤É»þÖiÉÉÆSÉÓ ¤É»þÖ PÉäiÉ•ôÓ PÉ®úå * xÉ {Éb÷ä {ÉÖ®úå EòÉÆ»þÓ Eäò±©ÉÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉÆ»þÓ xÉ vÉ®úÉ´ÉÒ +É¸É * VÉÉ´Éå »þå ¸É´ÉǸ´É ]õÉEòÉä‡xÉ©ÉÉÆ **5**
1203
xÉ ¨ÉxÉÉ´Éå iÉèºÉå MÉÖ°üSÉå ´ÉSÉxÉ * VÉähÉå xÉÉ®úɪÉhÉ +ÆiÉ®úä iÉå*
+Éb÷ +É•ôÉ ¨»ÝxÉ ¡òÉä‡b÷©Éä•ôÉ b÷Éä³ýÉ * ¤É‡³ýxÉå +ÉÆvɳýÉ „ÉÖGò Eäò•ôÉ **1**
Eò®úÒ nùä´É iÉ®úÒ EòÉ©É xÉ´»þä BEò * EòÉÆ iÉÖ¨»Ò {ÉÞlÉEò ‡¸ÉhÉÉ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ **vÉÞ**
=•ôÆPÉÖ‡xÉ §ÉiÉÉ®úÉSÉÒ +ÉYÉÉ * +zÉ Añ‡·É{Éix©ÉÉ PÉä=‡xÉ MÉ䱩ÉÉ *
+´ÉPÉä ‡SÉ i©ÉÉÆSÉå nùä´Éå Eäò•ôå EòÉVÉ * vɨÉÇ +ɇhÉ •ôÉVÉ ®úɇJÉ©Éä•ôÒ **2**
‡{ɇiÉ©ÉɸÉÒ {ÉÖjÉå Eäò•ôÉ ´Éè®úÉEòÉ®ú * |ɱ»þÉnùå +¸ÉÖ®ú ¨ÉÉ®ú‡´É•ôÉ *
¤É»þÖiÉ ‡´ÉPxÉå Eäò•ôÓ iÉ©ÉÉ +Éb÷ * {ɇ®ú xÉÉ»þÓ Eèò´ÉÉb÷ ¸ÉÉƇb÷©Éä•ôÉ **3**
MÉÉè³ýhÉÒ Eò‡®úiÉÒ nùä´ÉÉ„ÉÓ ´©É‡¦ÉSÉÉ®ú * ¸ÉÉÆb÷ÖxÉÒ +ÉSÉÉ®ú §É·]õ »þÉäiÉÒ *
iÉ©ÉÉÆ ‡nù•ôå iÉä EòÉähÉɸÉÒ xÉÉ»þÓ * +´ÉPÉÉ +ÆiɤÉÉÇ»þÓ iÉÉä ‡SÉ VÉÉ•ôÉ **4**
nùä´É VÉÉäb÷ä iÉä Eò®úÉ´Éä +vɨÉÇ * +ÆiÉ®úä iÉå Eò¨ÉÇ xÉÉSÉ®úÉ´Éå *
iÉÖEòÉ ¨½hÉä »þÉ VÉÉhÉiÉÉä Eò³ý´É³ýÉ * ¨»hÉÉä‡xÉ +VÉɨÉä³ýÉ =rù‡®ú•ôå**5**
1204

Page 305 of 1252

+®úä ‡Mɇ³ý•ôä »þÉä ¸ÉƸÉÉ®úå * EòÉÆ»þÓ iɇ®ú ®úÉJÉÉ JÉ®úå * ‡nù•ôÉ Eò¯ûhÉÉEò®úå *
¨ÉxÉÖ¹ªÉnùä½þ ºÉiºÉÆMÉ **1**
©ÉälÉå xÉ PÉ•ôÓ xÉ PÉ•ôÓ +Éb÷ * ¸ÉƇSÉiɸÉÉ „ɤnù xÉÉb÷ * =`öÉ=`öÓ MÉÉäb÷ * ¤ÉÒVÉå
¤ÉÒVÉ ´ÉÉfø´ÉÉ **vÉÞ**
Eäò•ôå iÉä ‡Gò©É¨ÉÉhÉ * VÉÉ•ôå iÉå ¸ÉƇSÉiÉ ¨»hÉ * |ÉÉ®ú¤vÉ VÉÉhÉ * =®ú´É‡®úiÉ =®ú•ôä iÉå
**2**
‡SÉkÉ JÉÉä]õå SÉÉ•ôҴɇ®ú * ®úÉäMÉ ¦ÉÉäMÉÉSÉä +ÆiÉ®úÓ* ®ú¸ÉxÉä +xÉÉ´É®úÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä føÖÆMÉ
´Éɽþä **3**
1205
+MxÉ iÉÉ{ɇ•ô©ÉÉ EòÉ©ÉÉ ‡SÉ »þÉä¨Éä * iÉÉ{ÉjÉ©Éå ¸ÉÆiÉ{iÉ »þÉäiÉÒ * ¸ÉƇSÉiÉ ‡Gò©É¨ÉÉhÉ
|ÉÉ®ú¤vÉ iÉälÉå *
xÉ SÉÖEäò ¸ÉƸÉÉ®ú‡¸lɇiÉ * ®úÉ»þÉ]õPɇ]õEòÉ VÉè¸ÉÒ ‡¡ò®úiÉÉÆ ‡SÉ ®úɇ»þ•ôÒ * ¦É®ú•ôÒ VÉÉiÉÒ
BEäò ‡®úiÉÓ *
¸ÉÉvÉÓ »þÉ |É{ÉÆSÉ {ÉÆSÉÉ©É +MxÉ * iÉähÉå {ÉɴɸÉÒ•ô ‡xÉVÉ„ÉÉÆiÉÒ ®úä **1**
xÉÉ®úÉ©ÉhÉxÉÉ¨É xÉÉ®úÉ©ÉhÉxÉÉ¨É * ‡xÉi©É Eò®úÓ EòÉ¨É ‡VÉ´»þɨÉÖJÉå *
VÉx¨ÉVÉ®úÉ´©ÉɇvÉ {ÉÉ{É{ÉÖh©É iÉälÉå * xÉɸÉiÉÒ ¸ÉEò³ý »þÒ nùÖ&JÉå **vÉÞ**
„ÉÒiÉ =·hÉ ´ÉxÉ ¸É䇴ÉiÉÉÆ Eò{ÉÉ]õ * +ɸÉxɸɨÉÉvÉÒ ¸ÉÉvÉÓ * iÉ{É iÉÒlÉÇ nùÉxÉ µÉiÉ
+ÉSÉ®úhÉ*
©ÉYÉ xÉÉxÉÉ ¨ÉxÉ ¤ÉÖrùÒ * ¦ÉÉäMÉɦÉÉäMÉ iÉälÉå xÉ SÉÖEòiÉÒ |ÉEòÉ®ú VÉx¨ÉVÉ®úÉnùÖ&JÉ´©ÉɇvÉ*
¸ÉÉ»þÉä‡xÉ EòÉ¨É GòÉävÉ +»þÆEòÉ®ú * +ɶɨÉÓ +‡´ÉxÉÉ„É ¸ÉÉvÉÓ **2**
PÉÉä‡EòiÉÉÆ +IÉ®ú +‡¦É¨ÉÉxɇ´É‡vÉ * ‡xÉ·ÉävÉ •ôÉMÉ•ôÉ {ÉÉ`öÒ * ´ÉÉnù Eò‡®úiÉÉÆ ÊxÉnùÉ PÉb÷iÉÒ
nùÉä·É »þÉä©É ´ÉXÉ•ôä{ÉÉä ¦É‡´É·©É‡iÉ *
nùÚ·ÉhÉÉSÉå ¨ÉÚ³ý ¦ÉÚ·ÉhÉ iÉÖEòÉ ¨»hÉä * ¸ÉÉÆb÷Ó ‡¨Él©ÉÉ JÉÆiÉÒ * ‡®úPÉÉä‡xÉ ¸ÉÆiÉÉÆ „É®úhÉ
¸É´ÉǦÉÉ´Éå * ®úÉ»þå ¦É•ô‡iÉ©ÉÉ ‡¸lÉiÉÒ **3**
1206
xÉ´»þä MÉÖ¯ûnùɸ©É ¸ÉƸÉɇ®ú©ÉÉÆ * ´Éè®úÉM©É iÉ®úÒ ¦ÉähÉå EòÉÆ{Éä ‡´É¹ÉªÉÉÆ * iÉèºÉå xÉɨÉ
{ÉÆfø®úÒ®úÉ©ÉÉ * VÉ©ÉÉ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É xÉ •ôMÉiÉÒ **1**
¨»hÉÉä‡xÉ MÉÉäb÷ ¸É´ÉǦÉÉ´Éå * +ÉÆPÉÉä³ýÒ xÉ •ôMÉä iÉÉåb÷ vÉÖ´ÉÉ´Éå * +lÉÇSÉÉb÷ VÉÒ´Éå * xÉ
•ôMÉä ¦©ÉÉ´Éå ¸ÉƸÉÉ®úÉ **vÉÞ**

Page 306 of 1252

Eò¨ÉÉÇ iÉÆ´É xÉ {ÉÖ®úä ¸ÉƸÉɇ®úEò * vɨÉÇ iÉÆ´É ¡ò³ýnùÉ©ÉEò * xÉÉ¨É ‡´Éaö•ôÉSÉå BEò * xÉÉ„ÉÒ
nùÖ&JÉ ¦É´ÉÉSÉå **2**
xÉ •ôMÉä ¸ÉÉÆb÷hÉå ¨ÉÉÆb÷hÉå * +ÉMɨɇxÉMɨÉÉSÉå nùäJÉhÉå * +´ÉPÉå iÉÖEòÉ ¨»hÉä* ‡´Éaö•ôxÉɨÉå
+É]õ•ôå **3**
1207
xɪÉä <SUôÚÆ ºÉä´ÉÉ º´É<SUôÉ VÉMÉÉSÉÒ * +´ÉYÉÉ nùä´ÉÉSÉÒ PÉb÷ä iÉähÉå **1**
nùä½þÉSÉÉ ‡xÉOÉ»þÒ i©ÉÉSÉå iÉÉä ¸ÉÉƦÉɳýÒ * ¨ÉMÉ xÉ©Éä Eò‡³ý +ÆMÉÉ´É®úÒ **vÉÞ**
+É{ɇ•ô©ÉÉ <SUôÉ ¨ÉÉiÉÉ ¸Éä´ÉÉ Eò®úÒ * xÉ ¤ÉÉvÉÒ iÉä lÉÉä®úÒ ©ÉähÉå IÉÉä¦Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÉÆb÷É nùäJÉÒSÉä ‡nù¨ÉÉJÉ * ¨ÉÉäb÷¸ÉÒSÉå nùÖ&JÉ MÉÉÆb÷ ¡òÉb÷Ò **3**
1208
ºÉiªÉ ºÉiªÉå nùäiÉå ¡ò³ý * xÉÉ»þÓ •ôÉMÉiÉ ‡SÉ ¤É³ý **1**
vªÉÉ´Éä nùä´ÉÉSÉä iÉä {ÉÉªÉ * vÉÒ®ú ºÉEò³ý ={ÉÉªÉ **vÉÞ**
Eò®úÉ´ÉÒ SÉ ÊSÉiÉÉ* xÉÉ»þÓ •ôÉMÉiÉÒ iÉi´ÉiÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÉ´Éå * „É®úhÉ ¨»hɇ´ÉiÉÉÆ ¤É®ú´Éå **3**
1209
¸ÉÉvÉEò VÉÉ•ôä Eò³ýÒ * MÉÖ¯ûMÉÖb÷ÒSÉÒ •ôÉÆ¤É xɳýÒ **1**
{ÉSÉÓ {Éb÷ä ¨Ét{ÉÉxÉ * ¦ÉÉÆMɦÉÖEòÉÇ ½þå ºÉÉvÉxÉ **vÉÞ**
+¦ÉänùÉSÉå {ÉÉ`öÉÆiÉ®ú * +‡iÉ ‡´É·É©ÉÓ {ɇb÷¦É®ú **2**
SÉ䱪ÉÉÆSÉÉ ºÉÖEòɳý * Ë{Éb÷ nùÆb÷ ¦ÉÆMÉ{Éɳý **3**
ºÉä´ÉÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉ * ¤É®úä <SUôäxÉå ºÉÆ{ÉzÉ **4**
ºÉÉåMÉÉSªÉÉ xÉ®úEòÉb÷Ò * iÉÖEòÉ ¤ÉÉäb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ ¸ÉÉäb÷Ò **5**
1210
¨ÉVÉ {ÉÉ»þÉiÉÉÆ »þå •ô‡]õEåò ¸ÉEò³ý * EòÉä`öå ¨ÉÉ©ÉÉVÉɳý nùÉ´ÉÓ nùä´ÉÉ **1**
EòÉähÉÉSÉÉ EòÉähÉɸÉÓ xÉ vÉ®úä ¸ÉƤÉÆvÉ * +É»þä „ÉÖrù¤ÉÖrù `öÉ©ÉÓSÉä `öÉ©ÉÓ **vÉÞ**
EòÉføÉ EòÉføÉ VÉÒ ¨ÉÉä»þ ¤ÉÖÆlÉÉ VÉɳý * xÉEòÉ •ôÉ´ÉÚÆ ¤É³ýå ´Éäb÷ +ɨ½ÉÆ **2**
VÉÒ´É ‡„É´É EòÉÆ `ö䇴ɩÉä•ôÓ xÉÉÆ´Éå * ¸Éi©É iÉÖ¨»ÉÆ `öÉ´Éå +¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **3**
¸Éä´ÉäS©ÉÉ +‡¦É³ýɸÉå xÉ vÉ®úÉ ‡SÉ ‡´ÉSÉÉ®ú * +ɨ»ÉÆ nùÉ®úÉänùÉ®ú Ê»þb÷‡´É•ôå **4**

Page 307 of 1252

+É»þä iÉè¸Éå +ÉiÉÉÆ Eò³ý‡•ô©ÉÉ´É®úÒ * {É®úiÉå ¸ÉÉÆb÷É nùÖ®úÒ nùÖVÉä{ÉhÉ **5**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ©É UôÉ©ÉäSÉÉ +‡¦É•ôÉ·É* »þÆ¸É {ÉÉ´Éä xÉÉ„É iÉÉ®úÉMÉhÉÓ **6**
1211
{ÉÆSɦÉÚiÉÉÆSÉÉ MÉÉåvɳý * Eäò•ôÉ BEäò`öÉ©ÉÓ ¨Éä³ý * •ôɇ´É•ôÉ ¸É¤É³ý * +»þÆEòÉ®ú i©ÉÉ{ÉÉ`öÓ
**1**
iÉälÉå EòÉªÉ ¨ÉÒ iÉå ¨ÉÉZÉå * EòÉähÉ ´ÉÉMÉ´ÉÒ ½þå +ÉäZÉå * nùä½þÉ Eäò´ÉÓ ‡®úZÉä * »þå EòɳýÉSÉå
¦ÉÉiÉÖEåò **vÉÞ**
VÉÒ´É xÉ nùäJÉä ¨É®úhÉ * vÉ®úÒ xÉ´ÉÒ ¸ÉÉÆb÷Ò VÉÒhÉÇ * ¸ÉƇSÉiÉ |ɨÉÉhÉ * ¦ÉÉäMÉÉ „ÉÖ¦ÉÉ
+„ÉÖ¦ÉÉ **2**
<SUôÉ ´ÉÉfø´ÉÒ iÉä ´Éä•ô * JÉÖÆ]õÉ´ÉÉ iÉÉä JÉ®úÉ ¤ÉÉä•ô * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉä•ô * ZÉÉEò•ôå iÉå
{ÉÉ´Éä•ô **3**
1212
{ÉÖ¸ÉÉ´Éå¸Éå »þå ‡SÉ ´ÉÉ]õä * VÉå VÉå ¦Éä]õä iÉ©ÉɸÉÒ **1**
nùä´É EÞò{ÉÉ Eò®úÒ•ô ¨ÉVÉ * EòÉ©É •ôÉVÉ ®úÉJÉÒ•ô **vÉÞ**
+´É‡PÉ©ÉÉÆSÉÉ ‡´É¸É®ú VÉÉ•ôÉ* »þÉ ®úɇ»þ•ôÉ =nùäMÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ËSÉiÉÉ ´ÉÉ]õä * EòÉähÉ ¦Éä]õä ºÉÉÆMÉäºÉå**3**
1213
VÉɳýÉ iÉÖ¨»Ò ¨ÉÉZÉå VÉÉhÉiÉå ¨ÉÒ{ÉhÉ * ©ÉähÉå ¨ÉÉZÉÉ JÉÖhÉ ¨ÉÉƇb÷©Éä•ôÉ **1**
JÉÉnù•ôå {ÉSÉä iɇ®ú SÉ iÉå ‡»þiÉ * +ÉäEò‡•ô©ÉÉ lÉÒiÉ Ê{Éb÷ {ÉÒb÷Ò **vÉÞ**
iɇ®ú ¦É•ôå ¦ÉÉäMÉä VÉÉä‡b÷•ôå iÉå vÉxÉ * {ɇb÷‡•ô©ÉÉ JÉÉxÉå VÉÒ´ÉxÉɸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉVÉ iÉÉ®úÓ MÉÉ ‡´Éaö•ôÉ * xÉähÉiÉÉÆ ‡SÉ ¦É•ôÉ nùÉ¸É iÉÖZÉÉ **3**
1214
©ÉÉiÉÒ ¨É‡iÉ»þÒxÉ °ü{Éå •ôÒxÉ nùÒxÉ * +ÉhÉÒEò +´ÉMÉÖhÉ VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **1**
Eäò•ôÉ i©ÉÉ ‡´Éaö•ôå ¨ÉÉZÉÉ +ÆMÉÒEòÉ®ú * Bä¸ÉÉ »þÉ ‡´ÉSÉÉ®ú VÉÉhÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **vÉÞ**
VÉå EòÉÆ»þÓ Eò‡®úiÉÉå iÉå ¨ÉÉZÉä ¸´É‡»þiÉ * +É•ôÒ »þä |ɇSÉiÉ Eò³ýÉå ‡SÉkÉÉ **2**
VÉÉ•ôå ¸ÉÖJÉ VÉÒ´ÉÉ +ÉxÉÆnù +{ÉÉ®ú * {É®ú¨ÉÉxÉÆnùå ¦ÉÉ®ú PÉäiÉ•ôÉ ¨ÉÉZÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉɸÉÒ xÉÉÆ´ÉÉSÉÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ* ¨»hÉÉä‡xÉ „É®úhÉ iÉÉ®úÒ ¤É³ýå **4**

Page 308 of 1252

1215
¤É»þÖ =iÉÉ´ÉÒ³ý ¦ÉHòÒ‡SÉ©ÉÉ EòÉVÉÉ * »þÉä¸ÉÒ Eäò„ÉÒ®úÉVÉÉ ¨ÉɪɤÉÉ{ÉÉ **1**
iÉÖZ©ÉÉ {ÉÉ©ÉÓ ¨ÉVÉ VÉÉ•ôɸÉä ‡´É…ÉÉ¸É * ¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ +É¸É ¨ÉÉäEò‡•ô•ôÒ **vÉÞ**
Añ‡·É ¨ÉÖ‡xÉ ‡¸Érù ¸ÉÉvÉEò +{ÉÉ®ú * Eò³ý•ôÉ ‡´ÉSÉÉ®ú i©ÉÉƸÉÒ iÉÖZÉÉ **2**
xÉÉ»þÓ xÉÉ¸É iÉå ¸ÉÖJÉ ‡nù•ôå iÉ©ÉÉÆ¸É * VÉÉ•ôä VÉä =nùÉ¸É ¸É´ÉǦÉÉ´Éå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÖJÉ xÉ ¨ÉÉ©Éä ¨ÉÉxɸÉÓ * vɇ®ú•ôä VÉÒ´Éå¸ÉÒ {ÉÉ©É iÉÖZÉä **4**
1216
¨ÉÉ©ÉÉ ¨ÉÉä»þÉäVÉɳýÓ »þÉäiÉÉå ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉå * {ɇ®ú ©ÉÉ ‡´Éaö•ôÉ EÞò{ÉÉ +É•ôÒ **1**
EòÉføÚ‡xÉ ¤ÉÉ»þ䇮ú `ö䇴ɕôÉå ‡xÉ®úɳýÉ * Eò´ÉiÉÖEò b÷Éä³ýÉÆ nùÉJɇ´É•ôå **vÉÞ**
xÉÉSÉä =b÷ä ¨ÉÉ©ÉÉ Eò®úÒ Eò´ÉiÉÖEò * xÉɇ¸É´ÉÆiÉ ¸ÉÖJÉå ¸ÉÉSÉ Eäò•ôÓ **2**
®úb÷ä EòÉÖÆ}nùä nùÖ&JÉå EÖò‡]õiÉÒ•ô ¨ÉÉlÉÉ * BEòɸÉÒ ®úb÷iÉÉÆ iÉå »þÒ ¨É®úä **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ ´ÉÉ]õiÉå xÉ´É•ô * ¨ÉÒ ¨ÉÉZÉä ¤ÉÉä•ô BäEòÉä‡xÉ©ÉÉÆ **4**
1217
nùä»þ¦ÉÉ´É +ɨ»Ò ®úɇ»þ•ôÉå `öä´ÉÚ‡xÉ * ‡xÉ´ÉÉÆiÉ SÉ®úhÉÓ ‡´É`öÉä¤ÉÉS©ÉÉ **1**
+ɨÉÖS©ÉÉ ‡»þiÉÉSÉÉ VÉÉhÉÉä‡xÉ ={ÉÉ´É * iÉÉä ‡SÉ {ÉÖføå nùä´É Eò®úÒiɸÉä **vÉÞ**
¨»hÉ=xÉÒ xÉÉ»þÓ ¸ÉÖJÉ nùÖ&JÉ ¨ÉxÉÓ * Bä‡Eò‡•ô©ÉÉ EòÉxÉÓ ´ÉSÉxÉÉSÉå **2**
VÉÉ•ôÉå ¨ÉÒ ‡xÉ&¸ÉÆMÉ ‡xÉ´ÉÉÆiÉ BEò•ôÉ * ¦ÉÉ®ú i©ÉÉ ‡´Éaö•ôÉ PÉÉ•ôÚ‡xÉ©ÉÉÆ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉ•ôÉå VÉ©ÉÉSÉä +ƇEòiÉ * iÉÉä ‡SÉ ¨ÉÉZÉå ‡»þiÉ ¸É´ÉÇ VÉÉhÉä **4**
1218
+É•ôå ¡ò³ý iÉä´»þÉÆ ®úɇ»þ•ôå ‡{ÉEòÉäxÉ * VÉ®úÒ iÉå VÉiÉxÉ »þÉä©É nùå`öÓ **1**
xÉɨÉå ‡SÉ ‡¸É‡rù xÉɨÉå ‡SÉ ‡¸É‡rù * ´©É‡¦ÉSÉÉ®ú¤ÉÖ‡rù xÉ {É´ÉiÉÉÆ **vÉÞ**
SÉɇ•ô•ôÉ {ÉÆlÉ iÉÉä {ÉÉ´É<Ç•ô `öÉ©ÉÉ * Vɇ®ú +Éb÷ iÉ©ÉÉ xÉ©Éä EòÉÆ»þÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨Év©Éå {Éb÷iÉÒ +ÉPÉÉiÉ * iÉähÉå »þÉä©É PÉÉiÉ »þÉhÉÒ •ôÉ¦É **3**
1219
‡xÉ®úÉävÉÉSÉå ¨ÉVÉ xÉ ¸ÉÉ»þä ´ÉSÉxÉ * ¤É»þÖ »þÉäiÉå ¨ÉxÉ EòɸÉÉ´ÉÒ¸É **1**
¨»hÉ>ð‡xÉ VÉÒ´ÉÉ xÉ ¸ÉÉ»þä ¸ÉÆMɇiÉ * ¤Éè¸ÉiÉÉÆ BEòÉÆiÉÓ MÉÉäb÷ ´ÉÉ]õä **vÉÞ**

Page 309 of 1252

nùä»þÉSÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉɸÉxÉäSÉÉ ¸ÉÆMÉ * xÉÉ´Éb÷ä =¤ÉMÉ +É•ôÉ ©ÉÉÆSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´É +ÆiÉ®úä V©ÉɨÉÖ³ýå * +É„ÉɨÉÉä»þÉäVÉɳýå nùÖ&JÉ ´ÉÉføä **3**
1220
iÉÖVÉ„ÉÓ ¸ÉƤÉÆvÉ ‡SÉ JÉÉä]õÉ * {É®úiÉÉ {É®úiÉÉ ®úä lÉÉå]õÉ **1**
nùä´ÉÉ iÉÖZÉå EòÉªÉ PªÉÉ´Éå * +É{É +É{ÉhÉÉÆ `öEòÉ´Éå **vÉÞ**
VÉälÉå ¨ÉÖnù•ô xÉ ©Éä »þÉiÉÉÆ * ´©ÉÉVÉ ¨É®úÉ´Éå •ôä‡JÉiÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Bä¸ÉÉ * ‡jɦÉÖ´ÉxÉÓ iÉÖZÉÉ `ö¸ÉÉ **3**
1221
©ÉÉ ‡SÉ »þÉEòÉ iÉÖZÉä uùÉ®úÓ * ¸ÉnùÉ nùäJÉÉå ‡®úhÉEò®úÒ **1**
¸ÉnùÉ Eò‡®ú¸ÉÒ JÉÆb÷ nùÆb÷ * nùä´ÉÉ ¤É»þÖ MÉÉ iÉÚÆ •ôÆb÷ **vÉÞ**
¸ÉÖJÉå MÉÉ䇴ɸÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉÉ * •ô{É´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ +É{ÉhÉÉÆ **2**
BEåò BEò ¤ÉÖZÉɇ´É¸ÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä `öEò »þÉä¸ÉÒ **3**
1222
+ɨ½Ò VÉÉhÉÉå iÉÖZÉÉ ¦ÉÉ´É * oùfø vɇ®ú©Éä•ôä {ÉÉ´É **1**
¡òÉÆEÖòÆ xÉänùÚÆ SÉÖEòɇ´ÉiÉÉÆ * xÉäPÉÉå lÉÉäb÷å ¤É»þÖ nùäiÉÉÆ **vÉÞ**
¤É»þÖiÉÉ ‡nù¸ÉÉSÉå ‡•ôMÉÉb÷ * +É•ôå »þÉäiÉ »þÉäiÉ VÉb÷ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ÉiÉÉÆ * xÉäPÉå ºÉ´ÉǺ´É ½þÒ nùäiÉÉÆ **3**
1223
‡®úhÉ ´Éè®ú »þi©ÉÉ * »þå iÉÉå xÉ ¸ÉÖ]õä xÉå‡nùiÉÉÆ **1**
½þå EòÉÆ xÉähÉÉÆ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ * iÉÖ¨½Ò ºÉÉÆMÉiɺÉÉÆ VÉMÉÉ **vÉÞ**
¨ÉÉZÉÉ ¸ÉƤÉÆvÉ iÉÉä ‡EòiÉÒ* SÉÖEò´ÉÉ •ôÉäEòÉSÉÒ ¡ò‡VÉiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉÉ ‡SÉ ¸ÉÉ`öÓ * ¨ÉVÉ xÉ PÉäiÉÉÆ xÉ©Éä iÉÖ]õÒ **3**
1224
xÉÉ»þÓ ¨ÉɇMÉiÉ•ôÉ * iÉÖ¨»ÉÆ ¨ÉÉxÉ ¨©ÉÉÆ ‡´Éaö•ôÉ **1**
VÉä »þä Eò®ú‡´É•ôÒ ¡ò‡VÉiÉÒ * ¨ÉÉZÉÒ B´ÉføÒ VÉxÉÉ »þÉiÉÓ **vÉÞ**
xÉÉ»þÓ Eäò•ôÉ {ÉÉä]õ * {ÉÖføå PÉÉ•ôÚ‡xÉ ¤ÉÉä¦ÉÉ]õ **2**

Page 310 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä vÉ°ü‡xÉ »þÉiÉ * xÉÉ»þÓ xÉä•ôä ‡nù´ÉÉxÉÉÆiÉ **3**
1225
iÉÚÆ {ÉÉÆfø®úÉ ¸{ɇ]õEò ¨ÉhÉÒ * Eò‡®ú¸ÉÒ +ɇhÉEòÉÆ i©ÉÉ»þÖ‡xÉ **1**
¨»hÉÉä‡xÉ iÉÖZ©ÉÉ nùÉ®úÉ * xÉ ©ÉäiÉ `öEòiÉÒ nùÉiÉÉ®úÉ **vÉÞ**
iÉÖZÉÒ `öÉ´ÉÒ xÉÉÆnùxÉÚEò * +´ÉPÉÉ ¤ÉÖb÷‡´É•ôÉ •ôÉäEò **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä V©ÉÉSÉå PÉä¸ÉÒ * i©ÉÉ¸É »þå ‡SÉ nùÉJɇ´É¸ÉÒ **3**
1226
¤ÉÉä•ôiÉÉå ‡xÉEÖò®úå * xÉ´»þäiÉ ¸É•ôMÉÒSÉÓ =kÉ®úå **1**
¨ÉÉZÉä ¸ÉÆiÉÉ{É•ôå ¨ÉxÉ * {É®ú{ÉÒb÷É BäEòÉäxÉ **vÉÞ**
+ÆMÉɴɇ®ú +É•ôå * iÉÉå´É‡®ú VÉÉ<Ç•ô ¸ÉÉ䇸ɕôå **2**
iÉÖVÉ ¦ÉHòÉÆSÉÒ +ÉhÉ nùä´ÉÉ * Vɇ®ú iÉÖEòÉ ©ÉälÉå `öä´ÉÉ **3**
1227
¤ÉÖrùÒSÉÉ VɇxÉiÉÉ •ôI¨ÉÒSÉÉ {ɇiÉ * +É`ö‡´ÉiÉÉÆ ‡SÉkÉÓ EòÉ©É xÉ´½þä **1**
+ɇhÉEòÉÆ ={ÉÉ©ÉÉÆ EòÉähÉ ´ÉÉÆ]õÒ ¨ÉxÉ * ¸ÉÖJÉÉSÉå ‡xÉvÉÉxÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ **vÉÞ**
MÉÒiÉ MÉÉ´ÉÉå xÉÉSÉÉå UôÆnùå ´ÉÉ´ÉÉå ]õɳýÒ * ´Éè¹hÉ´ÉÉÆSÉä ¨Éä³ýÓ ºÉÖJÉ°ü{É **2**
+xÉÆiÉ ¥É¨»ÉÆb÷å BEäò ®úÉä¨ÉɴɳýÒ * +ɨ»Ò Eäò•ôÉ ¦ÉÉä³ýÓ ¦ÉÉ´Éå =¦ÉÉ **3**
•ô‡b÷EòÉ »þÉ Eäò•ôÉ ¸ÉƴɸÉÉ®úʸÉvÉÖ ** ¨ÉÉäIÉ JÉ®úÉ ¤ÉÆvÉÖ xÉÉ»þÓ {ÉÖføå **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä V©ÉÉS©ÉÉ xÉɨÉÉSÉä +ƇEòiÉ * ®úɇ»þ•ôÉå ‡xÉÊ‚SÉiÉ i©ÉÉS©ÉÉ ¤É³ýå **5**
1228
xÉ •ôMÉä ¨ÉÉ©Éä¸ÉÒ ¤Éɳýå ‡xÉ®ú´ÉÉ´Éå * +É{ÉÖ±©ÉÉ ¸´É¦ÉÉ´Éå +Éäføä i©ÉɸÉÒ **1**
¨ÉVÉ EòÉÆ •ôÉMÉ•ôÉ Eò®úhÉå ‡´ÉSÉÉ®ú * V©ÉÉSÉÉ VÉÉ®ú ¦ÉÉ®ú i©ÉÉSÉä ¨ÉÉ©ÉÉÆ **vÉÞ**
MÉÉäb÷ vÉb÷ iªÉɺÉÒ `öä´ÉÒ xÉ ¨ÉMÉiÉÉÆ * ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ JÉÉiÉÉÆ xÉänùÒ ¨ÉxÉÉ **2**
JÉä³ýiÉÉÆ MÉÖÆiÉ•ôå =¨ÉMÉÚxÉÒ +ÉhÉÒ * ¤Éè¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¸iÉxÉÓ •ôÉ´ÉÒ ¤É³ýå **3**
iªÉÉSªÉÉ nùÖ&JÉå{ÉhÉå +É{ÉhÉ JÉÉ{É®úÓ * •ôÉ»þÒ iɳýÓ ´É®úÒ »þÉä©É VÉè¸ÉÒ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä»þ ‡´É¸É®úä +É{ÉÖ•ôÉ * +ÉPÉÉiÉ iÉÉä i©ÉÉ•ôÉ •ôÉMÉÉå xÉänùÒ **5**
1229

Page 311 of 1252

¥Éɨ»hÉ iÉÉä xÉ´»þä Bä¸ÉÒ V©ÉɸÉÒ ¤ÉÖ‡rù * {ÉÉ»þÉ ¶ÉÖiÉÒ¨ÉvÉÓ ‡´ÉSÉÉ°ü‡xÉ **1**
VÉ©ÉɸÉÒ xÉÉ´Éb÷ä »þ‡®úxÉɨÉEòÒiÉÇxÉ * +ÉhÉÒEò xÉÞiªÉ xÉ ´Éè¹hÉ´ÉÉÆSÉå **vÉÞ**
¸Éi©É i©ÉÉSÉä ´Éä³ýä PÉb÷•ôÉ ´©É‡¦ÉSÉÉ®ú * ¨ÉÉiÉä¸ÉÒ ´Éä´»þÉ®ú +Æi©ÉVÉÉSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉälÉå ¨ÉÉxÉÒ +ÉxɸÉɇ®úJÉå * iÉÉiEòɳý iÉÉä ¨ÉÖJÉå EÖò·]õ »þÉä©É **3**
1230
¥Éɨ½hÉ iÉÉä ªÉÉiÉÒ +ÆiÉäVÉ +ºÉiÉÉÆ * ¨ÉÉxÉÉ´ÉÉ iÉi´ÉiÉÉ ‡xÉ‚SÉ©Éä¸ÉÒ **1**
®úɨÉEÞò¹hÉå xÉÉ¨É =SSÉÉ®úÒ ºÉ®ú³ýå * +É`ö´ÉÒ ºÉÉƴɳýå °ü{É ¨ÉxÉÓ **vÉÞ**
„ÉÉƇiÉ IɨÉÉ nù©ÉÉ +•ôÆEòÉ®ú +ÆMÉÓ * +¦ÉÆMÉ |ɸÉÆMÉÓ vÉè©ÉÇ´ÉÆiÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉ䱩ÉÉ „Éb÷>ð¨ÉÔ +ÆMÉå * ¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉMÉ ¥É¨»Æ ‡SÉ iÉÉä **3**
1231
BEò Eò‡®úiÉÒ MÉÖ¯û MÉÖ¯û * ¦ÉÉå´ÉiÉÉ ¦Éɯû ‡„É·©ÉÉÆSÉÉ **1**
{ÉÖÆºÉ xÉɽþÓ {ÉÉªÉ SÉÉ®úÒ * ¨ÉxÉÖ¹ªÉ {É®úÒ EÖòiÉ®úÓ iÉÓ **vÉÞ**
{É®ú¸jÉÒ ¨Ét{ÉÉxÉ* {Éåb÷JÉÉxÉ ¨ÉÉVɇ´É•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡xɦÉÇ®ú ‡SÉkÉÓ * +vÉÉäMÉiÉÒ VÉÉ´É©ÉÉ **3**
1232
BEòÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉ nùÉäPÉÒ xÉÉ®úÒ * {ÉÉ{É ´ÉºÉä iªÉÉSÉä PÉ®úÓ **1**
{ÉÉ{É xÉ •ôMÉä vÉÖÆb÷É´Éå * •ôÉMÉä•ô iÉähÉå iÉälÉå VÉÉ´Éå **vÉÞ**
EòÉÆ»þÓ nùָɮúÉ ‡´ÉSÉÉ®ú * xÉ •ôMÉä Eò®úÉ´ÉÉ ‡SÉ ¡òÉ®ú **2**
+ºÉiªÉ VÉä ´ÉÉhÉÒ * iÉälÉå {ÉÉ{ÉÉSÉÒ SÉ JÉÉhÉÒ **3**
¸Éi©É ¤ÉÉä•ôä ¨ÉÖJÉå * iÉälÉå =SÉƤɳýiÉÒ ºÉÖJÉå **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÉäx»þÒ * VɴɳýÒ SÉ •ôɦɻþÉxÉÒ **5**
1233
VɳýÉiÉå ¸ÉƇSÉiÉ * Bä¸ÉÒ +É»þä vɨÉÇ xÉÒiÉ **1**
¨ÉÉZ©ÉÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉä {ÉÉ©É * ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ ¨ÉxÉÓ v©ÉÉ©É **vÉÞ**
xÉänùÒ Eò¨ÉÇ PÉb÷Éå * EòÉä`öå +Éb÷®úÉhÉå {Éb÷Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨É³ý * ®úɽþÉå xÉänùÒ iÉÉ{É VÉɳý **3**

Page 312 of 1252

1234
¸ÉÆiÉÉ{ÉÉ„ÉÓ ¤É»þÖ +¸ÉÉ´Éå ¨É©ÉÉÇnùÉ * ¡ò•ôEò]õÉSÉÉ vÉÆnùÉ =®ú ¡òÉäb÷Ò **1**
´Éɸɮú iÉÉä ¦ÉÖÆEäò MÉÉfø´ÉÉSÉä{É®úÒ * =b÷ä {ÉÉ`öҴɇ®ú nùÆb÷ iÉähÉå **vÉÞ**
ºÉ¨ÉªÉ xÉähÉå iÉå ´Éäb÷å SÉɽþÉ]õ³ý * +´ÉMÉÖhÉÉSÉÉ +ÉåMɳý ¨ÉÉxÉ {ÉÉ´Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉ©É ´ÉÉÆ©ÉÉÆ SÉɳý´ÉhÉÒ * ‡{É]õ‡{É]õPÉÉhÉÒ »þÉMÉ´ÉhÉäSÉÒ **3**
1235
PÉäºÉÒ iÉ®úÒ PÉä<È ºÉÆiÉÉSÉÒ ¦Éä]õÒ * +ÉhÉÒEò iÉä MÉÉä¹]õÒ xÉEòÉä ¨ÉxÉÉ **1**
¸É´ÉǦÉÉ´Éå i©ÉÉÆSÉå nùä´É ¦ÉÉÆb÷´É•ô * +ÉhÉÒEò iÉä ¤ÉÉä•ô xÉ ¤ÉÉä•ôiÉÒ **vÉÞ**
Eò‡®ú¸ÉÒ•ô iÉÉä Eò®úÓ ¸ÉÆiÉÉÆSÉÉ ¸ÉÉÆMÉiÉ * +ÉhÉÒEò iÉä ¨ÉÉiÉ xÉEòÉä ¨ÉxÉÉ **2**
¤Éè¸É¸ÉÒ iÉ®úÒ ¤Éè¸É ¸ÉÆiÉÉÆ SÉ ¨ÉvÉÓ * +ÉhÉÒEò iÉä ¤ÉÖ‡rù xÉEòÉä ¨ÉxÉÉ **3**
VÉɸÉÒ iɇ®ú VÉÉ<È ¸ÉÆiÉÉƇSÉ©ÉÉ MÉÉÆ´ÉÉÆ * »þÉä<Ç•ô ‡´É¸ÉÉ´ÉÉ iÉälÉå ¨ÉxÉÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÆiÉ ¸ÉÖJÉÉSÉä ¸ÉÉMÉ®ú * ¨ÉxÉÉ ‡xÉ®úÆiÉ®ú vÉhÉÒ PÉä<È **5**
1236
¸ÉÆiÉÉƇSÉ©Éä MÉÉÆ´ÉÓ |Éä¨ÉÉSÉÉ ¸ÉÖEòɳý * xÉÉ»þÓ iɳý¨É³ý nùÖ&JÉ•ôä„É **1**
iÉälÉå ¨ÉÒ ®úÉ»þÒxÉ »þÉä>ð‡xÉ ©ÉÉSÉEò * PÉɇ•ôiÉÒ•ô ¦ÉÒEò iÉä ‡SÉ ¨ÉVÉ **vÉÞ**
ºÉÆiÉÉƇSÉ©Éä MÉÉÆ´ÉÓ ´É®úÉä ¦ÉÉÆb÷´É•ô * +´ÉPÉÉ ‡´Éaö•ô vÉxÉ ‡´ÉkÉ **2**
¸ÉÆiÉÉÆSÉä ¦ÉÉäVÉxÉ +¨ÉÞiÉÉSÉä {ÉÉxÉ * Eò‡®úiÉÒ EòÒiÉÇxÉ ¸É´ÉÇEòɳý **3**
¸ÉÆiÉÉÆSÉÉ =nùÒ¨É ={Énùä„ÉÉSÉÒ {Éä`ö * |Éä¨É¸ÉÖJÉ ¸ÉÉ]õÓ PÉäiÉÒ nùäiÉÒ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉälÉå +ɇhÉEò xÉÉ»þÓ {É®úÒ * ¨»hÉÉä‡xÉ ‡¦ÉEòÉ®úÒ VÉÉ•ôÉå i©ÉÉÆSÉÉ **5**
1237
¸ÉÆiÉÉÆSÉå ¸ÉÖJÉ VÉÉ•ôå ©ÉÉ nùä´ÉÉ * ¨»hÉ>ð‡xÉ ¸Éä´ÉÉ Eò®úÒ i©ÉÉÆSÉÒ **1**
iÉälÉå ¨ÉÉZÉÉ EòÉ©É EòÉähÉ iÉÉä ‡´ÉSÉÉ®ú * ´ÉhÉÉÇ´É©ÉÉ {ÉÉ®ú ¨É‡»þ¨ÉÉ i©ÉÉÆSÉÉ **vÉÞ**
‡xÉMÉÖÇhÉ +ÉEòÉ®ú VÉÉ•ôÉ MÉÖhÉ´ÉÆiÉ * PÉÉ•ôÒ nùÆb÷´ÉiÉ {ÉÚVÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **2**
iÉÒlÉç i©ÉÉÆSÉÒ <SUôÉ Eò‡®úiÉÒ ‡xÉi©ÉEòɳý * ´»þÉ´É©ÉÉ ‡xɨÉdzý +É{ÉhÉÉƸÉÒ **3**
+·]õ¨ÉÉ ‡¸ÉrùÓSÉÉ EòÉähÉ +É•ôÉ {ÉÉb÷ * ´ÉÉMÉÉå xÉänùÒ +Éb÷ EòÉähÉÒ iÉ©ÉÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉä ¤É‡³ý©ÉÉ ‡„É®úÉä¨ÉhÉÒ * ®úɇ»þ•ôÉå SÉ®úhÉÓ ‡xÉEò]õ´ÉɸÉå **5**
1238

Page 313 of 1252

VÉÉä ¨ÉÉxÉÒ iÉÉä nùä<Ç•ô EòÉ<Ç * xÉ ¨ÉxÉÒ iÉÉä xÉä<Ç•ô EòÉ<Ç **1**
+ɨ»ÉÆ ‡´Éaö•ô ¸É´ÉǦÉÚiÉÓ * ®úÉ»þÉä ‡SÉkÉÓ ¦É•ôiÉè¸ÉÉ **vÉÞ**
+Év©ÉäxÉ iÉå VÉxÉÉ EòÉ<Ç * Vɱ{Éå ´ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ `öÉ©ÉÓ **2**
´ÉÆnùÒ ËxÉnùÒ iÉÖVÉ iÉÉä MÉÉ* iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **3**
1239
¦Éɴɤɳýå Eèò¸ÉÉ VÉÉ•ôɸÉÒ •ôÉ»þÉxÉ * ¨ÉÉMÉå ¸ÉÆiÉÓ v©ÉÉxÉ ´É‡hÉÇ©Éä•ôå **1**
iÉå ¨ÉVÉ =‡SÉiÉ Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ nùä´ÉÉ * nùÉJÉ´ÉÓ Eäò„É´ÉÉ ¨ÉɩɤÉÉ{ÉÉ **vÉÞ**
{ÉÉ»þÉä‡xÉ©ÉÉÆ b÷Éä³ýÉÆ ¤ÉÉä•ôäxÉ ¨ÉÒ MÉÉä·]õÒ * +ɳýÆMÉÖ‡xÉ ‡¨É`öÒ nùä<xÉ {ÉÉƪÉÓ **2**
SÉ®úhÉÓ où‡·]õ =¦ÉÉ ®úÉ»þäxÉ ¸É¨ÉÉä®ú * VÉÉäb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ Eò®ú {ÉÖføå nùÉäx»þÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä =iEòƇ`öiÉ ´ÉɸÉxÉÉ * {ÉÖ®ú´ÉÓ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ +ÉiÉÇ ¨ÉÉZÉå **4**
1240
EÞò{ÉɳýÖ ¨»hÉÉä‡xÉ ¤ÉÉä•ôiÉÒ {ÉÖ®úÉhÉå * ‡xÉvÉÉÇ®ú ´ÉSÉxÉå ©ÉÉÆSÉÓ ¨ÉVÉ **1**
+ÉhÉÒEò ={ÉÉªÉ xÉähÉå ¨ÉÒ EòÉƽþÓ * iÉÖZÉå ´É¨ÉÇ `öɪÉÓ {Éb÷ä iÉèºÉå **vÉÞ**
xÉ©Éä vÉb÷ EòÉÆ»þÓ ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ ´ÉSÉxÉ * ‡®úPÉÉ•ôÉå „É®úhÉ ¸É´ÉǦÉÉ´Éå **2**
EÞò{ÉÉ Eò‡®ú¸ÉÒ iɇ®ú lÉÉäb÷å iÉÖVÉ EòÉ¨É * ¨ÉÉZÉÉ iɇ®ú ¶É¨É ¤É»þÖ »þ®úä **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉVÉ nùÉJÉ´ÉÓ ¶ÉÒ¨ÉÖJÉ * »þ®úä•ô ©ÉÉ ¦ÉÚEò b÷É䇳ý©ÉÉÆSÉÒ **4**
1241
¸É´ÉǦÉÉ´Éå +É•ôÉå iÉÖVÉ ‡SÉ „É®úhÉ * EòÉ©ÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉå¸É‡»þiÉ nùä´ÉÉ **1**
+ÉhÉÒEò nùָɮúå xÉ©Éä ¨ÉÉZ©ÉÉ ¨ÉxÉÉ * ®úɇ»þ•ôÒ ´ÉɸÉxÉÉ iÉÖZ©ÉÉ {ÉÉ©ÉÓ **vÉÞ**
¨ÉɇZÉ©Éä ´ÉÉ®úSÉå EòÉÆ»þÓ VÉb÷¦ÉÉ®úÒ * iÉÖVɇ´ÉhÉ ´ÉÉ®úÒ EòÉähÉ BEò **3**
iÉÖZÉä +ɨ»Ò nùÉ¸É +ɨÉÖSÉÉ iÉÚÆ AñhÉÒ * SÉÉ•ôiÉ nùÚ°üxÉÒ +É•ôå ¨ÉÉMÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ PÉäiÉ•ôå vÉ®úhÉå * ‡»þ„ÉÉä¤ÉÉEòÉ®úhÉå ¦Éä]õÒ nùä<È **4**
1242. Eò<È ¨ÉÉiÉ ¨ÉÉZÉä BäEòiÉÒ EòÉxÉ * ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ ´ÉSÉxÉ ºÉÆiÉÉÆ ¨ÉÖJÉÓ **1**
Eäò•ôÉ {ÉÉÆb÷Ú®úÆMÉå iÉÖZÉÉ +ÆMÉÒEòÉ®ú * ¨ÉMÉ »þÉä<•ô vÉÒ®ú ¨ÉÉZ©ÉÉ VÉÒ´ÉÉ **vÉÞ**
¨»hÉ>ð‡xÉ ¨ÉÖJÉ +´É•ôÉä‡EòiÉÉå {ÉÉ©É * »þä ‡SÉ ¨ÉVÉ +É»þä lÉÉä®úÒ +É„ÉÉ **2**
¨ÉɇZÉ©ÉÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ »þÉ ‡SÉ ‡´É…ÉÉ¸É * xÉ Eò®úÓ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É ¸ÉÉvÉxÉÉÆSÉä **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ »þÉä<Ç•ô ¦É®ú´É¸ÉÉ * iÉ®ú•ôÉå ¨ÉÒ Bä¸ÉÉ ¸ÉÉSÉ ¦ÉÉ´É **4**

Page 314 of 1252

1243
nùÉäx»þÒ »þÉiÉ `öä´ÉÖ‡xÉ Eò]õÓ * =¦ÉÉ ¦ÉÒ´É®úäS©ÉÉ iÉ]õÓ * Eò·]õ•ôɸÉÒ ¸ÉÉ]õÓ * ¦É‡HòEòÉVÉå
‡´Éaö•ôÉ **1**
¦ÉÉMÉ•ôɸÉÒ ¨ÉɩɤÉÉ{ÉÉ * ¤É»þÖ ¶É¨É Eäò±©ÉÉ JÉä{ÉÉ * +ɨ»É•ôÉMÉÓ ºÉÉä{ÉÉ * nùèiªÉÉ Eòɳý
EÞòiÉÉÆiÉ **vÉÞ**
»þÉäiÉɸÉÒ IÉÒ®ú¸ÉÉMÉ®úÓ * ¨É»þÒ nùÉ]õ•ôÒ +¸ÉÖ®úÓ * ¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ PÉ®úÓ* MÉÉ至ý©ÉÉÆSÉä
+´ÉiÉÉ®ú **2**
Eäò•ôÉ {ÉÖÆb÷‡•ôEåò MÉÉä´ÉÉ * iÉÖVÉ {ÉÆfø®úÒ‡¸É nùä´ÉÉ* iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÉ´ÉÉ * ¸ÉÉ]õÓ »þÉiÉÓ
ºÉÉÆ{Éb÷ºÉÒ **3**
1244
MÉÉäb÷ VÉÉ•ôå {ÉÉä]õ vÉÉ•ôå * +´É‡SÉiÉ ´ÉÉSÉä +É•ôå * ¨»hÉiÉÉÆ {ÉÉ{É MÉä•ôå * ‡´Éaö•ô¸Éå
´ÉÉSÉäºÉÒ **1**
¸Éi©É ¨ÉÉxÉÉ ®úä ¸ÉEò³ý * =rù‡®ú•ôÉ +VÉɨÉä³ý * {ÉÉiÉEòÒ SÉÉÆb÷ɳý * xÉɨÉɸÉÉ]õÓ
+É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ **vÉÞ**
‡SÉkÉ {ÉÉ´É•ôå +ÉxÉÆnùÉ * ¸ÉÖJɸɨÉÉvÉÒiÉå ºÉnùÉ * ¨½hÉiÉÉÆ MÉÉäË´ÉnùÉ * ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ ´ÉÉSÉäºÉÒ
**2**
»þå VÉÉhÉiÉÒ +xÉ֦ɴÉÒ * VÉ©ÉÉ SÉÉb÷ iÉÉä SÉÉäVÉ´ÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÉ´ÉÒ * °ü{É iÉå ‡SÉ
+°ü{ÉÉ **3**
1245
+ÉÆiÉ »þ‡®ú ¤ÉÉ»þä®ú »þ‡®ú * »þ‡®úxÉå PÉ®úÓ EòÉå‡b÷•ôå **1**
»þ‡®úxÉå EòɨÉÉ PÉÉiÉ•ôÉ ‡SÉ®úÉ * ‡´ÉkÉ´É®úÉ ¨ÉÖEò‡´É•ôå **vÉÞ**
»þ‡®úxÉä VÉÒ´Éå Eäò•ôÒ ¸ÉÉ]õÒ * {Éɇb÷•ôÒ iÉÖ]õÒ ¸ÉEò³ýÉƸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉäMɳýÉ xÉ´»þä * »þ‡®ú ¦ÉÉä´Éä ¦ÉÉå´ÉiÉÉ•ôÉ **3**
1246
»þ‡®úxÉå ¨ÉÉZÉå »þ‡®ú•ôå ‡SÉkÉ * ¦ÉÉ®ú ‡´ÉkÉ ‡´É¸É®ú•ôå **1**
+ÉiÉÉÆ EèòºÉÒ VÉÉ>ðÆ PÉ®úÉ * xÉ´»þä ¤É®úÉ •ôÉè‡EòEò **vÉÞ**
{ÉÉ®ú‡JÉ©ÉÉƸÉÒ ¸ÉÉÆMÉiÉÉÆ MÉÉä]õÒ * PÉ®úSÉÒ EÖò]õÒ JÉÉiÉÒ•ô **2**

Page 315 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡xÉ´ÉÉÆiÉ ®úÉ»þÓ* {Éɇ»þ•ôå {ÉÉ»þÓ vÉhÉҴɇ®ú **3**
** ¦ÉÖ{ÉɲªÉÉ ** +¦ÉÆMÉ ** 8 **
1247
¤ÉÉä•ôÉä‡xÉ nùÉ>ðÆ EòÉÆ iÉÖ¨»Ò xÉähÉÉ VÉÒ nùä´ÉÉ * `öä´ÉÉ•ô iÉå `öä´ÉÉ `öÉ©ÉÓ iÉè¸ÉÉ ®úÉ»þäxÉ
**1**
{ÉÉÆMÉÖ³ý•ôå ¨ÉxÉ EòÉÆ»þÓ xÉÉ`ö´Éä ={ÉÉ©É * ¨»hÉ>ð‡xÉ {ÉÉ©É VÉÒ´ÉÓ vÉ°ü‡xÉ ®úɇ»þ•ôÉå **vÉÞ**
i©ÉÉMÉå ¦ÉÉäMÉå nùÖ&JÉ EòÉ©É ¸ÉÉÆb÷É´Éå ¨ÉÉÆb÷É´Éå * Bä¸ÉÒ vɇ®ú©Éä•ôÒ VÉÒ´Éå ¨ÉÉZ©ÉÉ lÉÉä®úÒ
+É„ÉÆEòÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉiÉä ¤ÉɳýÉ SÉÖEò‡•ô©ÉÉ ´ÉxÉÓ * xÉ {É´ÉiÉÉÆ VÉxÉxÉÒ nùÖ&JÉ {ÉÉ´Éä ‡´Éaö•ôä
**3**
1248
Bä¸ÉÒ ´ÉÉ]õ {ÉÉ»þä EòÉÆ»þÓ ‡xÉ®úÉä{É EòÉÆ ¨ÉÚ³ý * EòÆÉ »þä Eò³ý´É³ý iÉÖVÉ =¨É]õä ‡SÉ xÉÉ
**1**
+É´ÉÉä {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉä {ÉÆfø®úÒSÉä ‡xÉ´ÉɸÉä * •ôÉ´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ +É¸É SÉɳý´ÉÚxÉÒ `ö䇴ɕôå **vÉÞ**
EòÉ©É VÉx¨ÉÉ ©Éä´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ Eäò•ôÒ ¨©ÉÉÆ VÉÉäb÷Ò* Bä¸Éå PÉb÷ÒPÉb÷Ò ‡SÉkÉÉÆ ©ÉäiÉå +É`ö´ÉÚÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä JÉ®úÉ xÉ {É´Éä ‡SÉ ‡´É¦ÉÉMÉ * ‡vÉEòɇ®úiÉå VÉMÉ »þå ‡SÉ •ôÉ»þÉå ‡»þ„ÉÉä¤Éå **3**
1249
EòÉÆ MÉÉ ‡Eò‡´É•ô´ÉÉhÉÉ Eäò•ôÉå nùÒxÉÉSÉÉ nùÒxÉ * EòÉ©É iÉÖZÉÒ »þÒxÉ „ɇHò VÉÉ•ôÒ¸ÉÒ ‡nù¸Éä
**1**
•ôÉVÉ ©ÉäiÉä ¨ÉxÉÉ iÉÖZÉÉ ¨»hɇ´ÉiÉÉÆ nùÉ¸É * MÉÉäb÷Ò xÉÉ»þÓ ®ú¸É ¤ÉÉ䇕ô•ôÒ ©ÉɸÉɇ®úJÉÒ
**vÉÞ**
•ôÉVɇ´É•ôÓ ¨ÉÉMÉå ¸ÉÆiÉÉÆSÉÒ »þÓ =kÉ®úå * Eò³ýÉå ©ÉäiÉå JÉ®úå nùÖVÉå BEòÉ´É°ü‡xÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÒ EòÉähÉå ´Énù‡´É•ôÒ ´ÉÉhÉÒ * |ɸÉÉnùÉ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ iÉ֨ɇSÉ©ÉÉ ‡´Éaö•ôÉ **3**
1250
VɳýÉä ¨ÉÉZÉå Eò¨ÉÇ ´ÉÉ©ÉÉÆ Eäò•ôÒ Eò]õEò]õ * VÉÉ•ôå iÉè¸Éå iÉÆ]õ xÉÉ»þÓ +É•ôå +xÉ֦ɴÉÉ
**1**
+ÉiÉÉ {ÉÖføå vÉÒ®ú EòÉªÉ nùä>ðÆ ªÉÉ ¨ÉxÉÉ* BäºÉå xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ |É䇮ú•ôå iÉå {Éɇ»þVÉä **vÉÞ**

Page 316 of 1252

MÉÖhÉ´ÉÆiÉ Eäò•ôÉå nùÉä·É VÉÉhÉÉ©ÉɸÉÉ`öÓ* ¨ÉÉZÉå ¨ÉÉZÉå {ÉÉä]õÓ ¤É³ýEò]õ nùÚ·ÉhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +»þÉä Eäò„ÉÒ®úÉVÉÉ nù©ÉɳýÉ * ¤É®ú´ÉÉ »þÉ •ô³ýÉ {Éɇ³ý©Éä•ôÉ „Éä´É]õÓ **3**
1251
EòɨÉå xÉä•ôå ‡SÉkÉ xÉänùÒ +´É•ôÉäEÖòÆ ¨ÉÖJÉ * ¤É½þÖ ´ÉÉ]õä nùÖ&JÉ ¡Öò]õÉå {Éɽþä ¾þnùªÉ **1**
EòÉÆ VÉÒ ¸ÉɸÉÖ®ú´ÉɸÉÒ ¨ÉVÉ Eäò•ôå ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉ * +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ ¸ÉkÉÉ ¸´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ iÉä xÉÉ»þÓ
**vÉÞ**
|ɦÉÉiÉä‡¸É ´ÉÉ]õä iÉÖ¨ÉS©ÉÉ ©ÉÉ´Éå nù„ÉÇxÉÉ * ©ÉälÉå xÉ SÉ•ôä SÉÉä®úÒ =®ú•ôÒ ®úÉ»þä ´ÉɸÉxÉÉ
**2**
©ÉälÉå +´ÉPÉä ´ÉÉÆ©ÉÉÆ MÉä•ôä ‡nù¸ÉiÉÒ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ¸É ‡nù¸Éä VÉɱ©ÉÉ ´ÉäSÉÉSÉÉ
**3**
1252
VɳýÉäiÉ iÉÓ ©ÉälÉå ={ÉVɇ´ÉiÉÒ +ÆiÉ®úÉ©É * ¸ÉÉ©ÉɸÉÉSÉÒ VÉÉäb÷Ò ¨ÉÉZÉÒ iÉÖ¨ÉSÉä {ÉÉ©É **1**
+ÉiÉÉÆ ¨ÉVÉ ºÉɽþä ªÉälÉå Eò®úÉ´Éå nùä´ÉÉ * iÉÖZÉÒ PÉä<È ¸Éä´ÉÉ ¸ÉEò³ý MÉÉä´ÉÉ =MÉ´ÉÚ‡xÉ **vÉÞ**
¦ÉÉäMÉå ®úÉäMÉÉ VÉÉäb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ ‡nù•ôå +ÉhÉÒEòÉÆ * +¯û‡SÉ iÉä »þÉä EòÉÆ +ÉiÉÉÆ ¸ÉEò³ýÉÆ{ÉɸÉÚ‡xÉ
**2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +¸ÉÉä iÉÖZÉå iÉÖZÉä ¨É¸iÉEòÓ * xÉÉ»þÓ ©Éä •ôÉè‡EòEòÓ +ÉiÉÉÆ ¨ÉVÉ ´ÉiÉÇxÉå **3**
1253
xÉ ºÉÆMÉiÉÉÆ iÉÖ¨»ÉÆ Eò³ýÉå ©ÉäiÉå +ÆiÉ®ú * ‡´É…ÉÓ ‡´É…ÉƦɮú {ɇ®ú»þÉ®ú ‡SÉ xÉ •ôMÉä **1**
{ɇ®ú »þä +xÉÉ´É®ú +ɴɇ®úiÉÉÆ +É´Éb÷Ò * +´É¸ÉÉxÉ iÉä PÉb÷Ò {ÉÖ®úÉå nùäiÉ xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
EòÉ©É =hÉå ¨ÉVÉ ©ÉälÉå `ö䇴ɇ•ô©Éä `öÉ©ÉÓ * {ÉÉä]õÉ +É•ôÉå iÉ<È{ÉɸÉÚ‡xÉ©ÉÉ ¸É¨ÉlÉÇ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +´ÉPÉÒ +ɴɇ®ú•ôÒ ´ÉɸÉxÉÉ * +ÉiÉÉÆ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ nùָɇ®ú©ÉÉ{ÉɸÉÚ‡xÉ **3**
1254
iÉÖVɸɴÉå +ɨ»Ó +xÉָɮú•ôÉå +¤É³ýÉ * xÉEòÉä +ÆMÉÓ Eò³ýÉ ®úÉ»þÉå »þ®úÒ »þÒxÉ nùä>ðÆ
**1**
¸ÉɸÉÖ®ú´ÉɸÉÉ ¦ÉÒiÉÉå VÉÒ´É +Éäføä iÉÖVÉ{ÉÉ„ÉÓ * +ÉiÉÉÆ nùÉä»þÓ‡´É„ÉÓ •ôVVÉÉ ®úÉJÉå +ɨÉÖSÉÒ
**vÉÞ**
xÉ Eò³ýiÉÉÆ ¸ÉÆMÉ VÉÉ•ôÉ ¸É»þVÉ JÉä³ýiÉÉÆ * |É´ÉiÉÇ•ôÒ ÊSÉiÉÉ ¨ÉɇMÉ•ôÉƇSÉ©Éɴɇ®ú **2**

Page 317 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä +¸ÉiÉÉÆ VÉè¸Éå iÉè¸Éå ¤É®ú´Éå * ´ÉSÉxÉ ©ÉÉ ¦ÉÉ´Éå ´ÉäSÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ
‡´ÉxÉ]õ•ôÉå *3**
**8**
1255
®ú‡´É nùÒ{É »þÒ®úÉ nùɇ´ÉiÉÒ nùäJÉhÉä * +où„©É nù·ÉÇxÉä ¸ÉÆiÉÉÆSÉä xÉÒ **1**
i©ÉÉÆSÉÉ ¨É‡»þ¨ÉÉ EòÉ©É ´ÉhÉÚÈ ¨ÉÒ {Éɨɮú * xÉ Eò³ýä iÉÉä ¸ÉÉSÉÉ®ú ¥É¨»É‡nùEòÉÆ **vÉÞ**
iÉÉ{É•ôÒ SÉÆnùxÉ ‡xɴɇ´ÉiÉÉä EÖòb÷Ò * ‡jÉMÉÖhÉ iÉÉä EòÉføÒ ¸ÉÆiɸÉÆMÉ **2**
¨ÉɩɤÉÉ{Éå Ê{Éb÷ {ÉɳýÒ•ôÉ ¨ÉÉ©ÉÉ * VÉx¨É¨É®úhÉ VÉɪÉÉ ºÉÆiɺÉÆMÉ **3**
¸ÉÆiÉÉÆSÉå ´ÉSÉxÉ ´ÉÉ®úÒ VÉx¨ÉnùÖ&JÉ * ‡¨É·]õÉzÉ iÉå ¦ÉÚEò‡xÉ´ÉÉ®úhÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VɴɳýÒ xÉ {ÉÉSÉɇ®úiÉÉÆ VÉÉ´Éå * ¸ÉÆiÉSÉ®úhÉÓ ¦ÉÉ´Éå ‡®úPÉÉ´É©ÉÉ **5**
1256
»þ‡®ú »þ‡®ú iÉÖ¨»Ó ¨»hÉÉ ®úä ¸ÉEò³ý * iÉähÉå ¨ÉÉ©ÉÉVÉɳý iÉÖ]õ<Ç•ô **1**
+ɇhÉEòÉ xÉEòÉ EòÉÆ»þÓ MÉɤÉɳýÉSÉä ¦É®úÒ * {Éb÷Éå ©ÉälÉå lÉÉä®úÒ xÉÉMÉ´ÉhÉ **vÉÞ**
¦ÉÉ´Éå iÉÖ³ý¸ÉÒnù³ý {ÉÉhÉÒ VÉÉäb÷É »þÉiÉ * ¨»hÉÉ´ÉÉ {ɇiÉiÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ½þÒ iÉÆ´É EÞò{ÉäSÉÉ ºÉÉMÉ®ú * xÉɨÉɺÉÉ]õÓ {ÉÉ®ú {ÉÉ´É´ÉÒ•ô **3**
1257
Bä¸Éä EÖò³ýÓ {ÉÖjÉ »þÉäiÉÒ * ¤ÉÖb÷‡´ÉiÉÒ {ÉÚ´ÉÇVÉÉ **1**
SÉÉ»þÉb÷Ò SÉÉä®úÒ ¦ÉÉÆb÷´É•ôÉ * ´ÉÉÆ]õÉ +É•ôÉ ¦ÉÉMÉɸÉÒ **vÉÞ**
i©ÉɇSÉ©ÉÉxÉå nùÖ&JÉÒ ¨É»þÒ * ¦ÉÉ®ú iÉä»þÒ xÉ ¸ÉÉ»þä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä OÉɨÉ{É„ÉÖ * Eäò•ôÉ xÉÉ„ÉÖ +©ÉÖ·ÉÉ **3**
1258
MÉÉÆ`öÉä³ýÒ¸É vÉxÉ ¦ÉÉEòÉ´ÉÒ Eò¯ûhÉÉ * nùÉ´ÉÚ‡xÉ ¸ÉVVÉxÉÉ EòÓ´É {ÉÒb÷Ò **1**
xÉÉ`öä³ýÉSÉÒ ¦É‡Hò EÖòSÉ®úÉSÉå ¤É³ý * EòÉä®úb÷å ´ÉÉåMɳý ¨ÉÉ®ú JÉÉ©É **vÉÞ**
¸ÉÉÆb÷Éä´©ÉɸÉÒ PÉÉ•ôÒ nùä´ÉÉSÉÒ Eò®úÆb÷Ò * ‡´É±»þɳý i©ÉÉ vÉÉåb÷Ò {ÉÚVÉÉ nùÉ´ÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä BäºÉä ¨ÉÉEòb÷ÉSÉä UôÆnù * +´ÉPÉä vÉÆnùvÉÆnù ˺Énù³ýÒSÉä **3**
1259
Eèò¸Éå +¸ÉÉä‡xÉ `öÉ=Eåò xÉähÉÉÆ * nùÖ&JÉ {ÉÉ´ÉÉ•ô {ÉÖ‡fø•ôä {ÉähÉÉ **1**

Page 318 of 1252

+ÉiÉÉÆ VÉÉMÉå ®úä ¦ÉÉ<Ç VÉÉMÉå ®úä * SÉÉä®ú ‡xÉVɱ©ÉÉ xÉÉb÷Ú‡xÉ ¦ÉÉMÉä ®úä **vÉÞ**
+ÉiÉÉÆ xÉEòÉ ®úä ¦ÉÉ<Ç xÉEòÉ ®úä * +É»þä MÉÉÆ`öÓ iÉå •ôÖ]õ´ÉÚÆ •ôÉäEòÉÆ ®úä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä BEòÉÆS©ÉÉ PÉÉ©Éå * EòÉÆ ®úä VÉÉhÉÉä‡xÉ xÉ vÉ®úÉ ¦É©Éä **3**
1260
¨ÉÖnù•ô VÉiÉxÉ VÉÉ•ôå * ¨ÉMÉ •ôɦÉÉSÉå EòÉ©É +É•ôå **1**
PÉ®úÓ nùä=‡xÉ +ÆiÉ®ú MÉÉÆ`öÒ * ®úÉJ©ÉÉ {Éɇ®úJ©ÉÉÆ xÉ ¸ÉÖ]õä ‡¨É`öÒ **vÉÞ**
PÉÉ•ôÉ {Éb÷ä lÉÉäb÷å SÉ ´ÉÉ]õä * EòÉ¨É ¨ÉénùÉSÉå SÉ {Éä]õä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´É®únù³ý JÉÉä]õå * ¡òÉƺÉä +ÆiÉË®úSªÉÉ Eò{É]õå **3**
1261
¨ÉVÉ +ÆMÉÉSªÉÉ +xÉ֦ɴÉå * EòÉ<Ç ´ÉÉ<Ç]õ ¤É®úå `öÉ´Éå **1**
VÉÉ•ôÉå nùÉä»þÓSÉÉ nùäJÉhÉÉ * xÉ©Éä ¨ÉÉMÉå {ÉÖføå »þÒ ¨ÉxÉÉ **vÉÞ**
´ÉÉä¸É ´É¸ÉiÉÒ `öÉ´ÉÒ * {ɇ®ú »þä SÉÉ•ôÒ nùÖ&JÉ {ÉÉ´ÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä PÉä>ðÆ nùä´ÉÉ * ¸É´Éå Eò°ü‡xÉ ¤ÉÉä³ýÉ´ÉÉ **3**
1262
{ÉÉ´É´ÉÉ´Éå `öÉ©ÉÉ * Bä¸Éå ¸É´Éå ¤ÉÉä•ôÉå iÉ©ÉÉ **1**
¦ÉÉ´ÉÉ Bä¸ÉÒ ‡Gò©ÉÉ ®úÉJÉä * JÉÉä]õ¬É JÉÉä]õä{ÉhÉå ´ÉÉJÉä **vÉÞ**
xÉ `öä´ÉÚÆ +ÆiÉ®ú * EòÉƽþÓ ¦ÉänùÉSÉÉ {Énù®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÒ´Éå ¦ÉÉ´Éå * ¸Éi©ÉÉ ¨ÉÉxɇ´ÉVÉä nùä´Éå **3**
1263
¨ÉÉä•ô nùä>ð‡xÉ©ÉÉÆ ¸ÉÉÆ]õ´ÉÉ´Éä nùÉä·É * xÉ]õÉSÉä iÉä ´Éä„É {ÉÉ»þÉä‡xÉ©ÉÉÆ **1**
»þ‡®únùɸÉÉÆ ¨ÉÖJÉå »þ‡®úEòlÉÉEòÒiÉÇxÉ * iÉälÉå {ÉÖh©Éå {ÉÖh©É ‡´É„Éä·ÉiÉÉ **vÉÞ**
»þ‡®úiÉÒ•ô ´É¸jÉå MÉÉä‡{ÉEòÉÆS©ÉÉ ´Éä„Éå * {ÉÉ{É i©Éɸɇ®ú¸Éå ¨ÉÉjÉÉMɨÉxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉ»þÉ Bä¸Éå VÉÉ•ôå VÉxÉ * ¸Éä´ÉɦɇHò»þÒxÉ ®ú¸ÉÓ MÉÉäb÷Ò **3**
1264
¤É»þÖIÉÒnùIÉÒhÉ * +É•ôÉå ¸ÉÉä¸ÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ ´ÉxÉ **1**
‡´É`öÉä¤ÉÉ ‡´É¸ÉÉÆ´É©ÉÉ ‡´É¸ÉÉÆ´É©ÉÉ * {Éb÷Éå nùä<È {ÉÉ©ÉÉÆ **vÉÞ**

Page 319 of 1252

¤É»þÖiÉÉÆ EòÉEÖò•ôiÉÒ * +É•ôÉå ¸ÉÉ䇸ɕôÒ ¡ò‡VÉiÉÒ **2**
Eäò•ôÒ iÉÖVɸÉÉ]õÓ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©Éä´ÉføÒ +É]õÒ **3**
1265
EòÉÆ MÉÉ vɨÉÇ Eäò•ôÉ * +¸ÉÉäxÉ ¸ÉkÉäSÉÉ +É{ÉÖ•ôÉ **1**
=¦ÉÉ=¦ÉÓ {ÉÉªÉ VÉÉäb÷Ó * +ÉiÉÉÆ ¡òÉÆEòÉå xÉänùÓ PÉb÷Ò **vÉÞ**
xÉEòÉä ºÉÉäb÷ÚÆ `öÉ´É * +ÉiÉÉÆ PÉä>ðÆ xÉänùÓ ´ÉÉ´É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä <SUôÉ * iÉè¸ÉÉ Eò®úÒxÉ ¸É‡®ú¸ÉÉ **3**
1266
iÉÖ¨ÉSÉÒ iÉÉå ¦Éä]õÒ xÉ´»þä Bä¸ÉÒ VÉÉ•ôÒ * EòÉä®úb÷Ò SÉ ¤ÉÉä•ôÒ ¥É¨»YÉÉxÉ **1**
+ÉiÉÉÆ xÉ ¤ÉÉä•ôÉ´Éå BäºÉå ´ÉÉ]õä nùä´ÉÉ * ºÉÆMÉ xÉ Eò®úÉ´ÉÉ EòÉähÉÉƺɴÉå **vÉÞ**
iÉÖ¨»ÉÆ ‡xɇ¨Éi©ÉɸÉÒ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôä +ÆMÉ * xÉänùÉ´ÉÉ »þÉ ¸ÉÆMÉ ‡´ÉSÉɇ®ú•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÒ ®úɇ»þ•ôÒ ´ÉɸÉxÉÉ * +É´Éb÷Ò nù„ÉÇxÉÉSÉÒ SÉ »þÉäiÉÒ **3**
1267
+É»þä iÉå ‡SÉ +ɨ»Ò ¨ÉÉMÉÉå iÉÖVÉ{ÉÉ„ÉÓ * xÉ´»þÉå iÉÖVÉ Bä¸ÉÓ ‡Gò©ÉÉxÉ·]õå **1**
xÉ ¤ÉÉä•ôÉ´ÉÓ iÉÉå SÉ ´É¨Éç ¤É®úå ‡nù¸Éä * |ÉEò]õ iÉä Eèò¸Éä MÉÖhÉ Eò°üÆ **vÉÞ**
BEòÉ BäºÉå BEòÉ tɴɪÉÉSÉÉ ¨ÉÉä³ýÉ * EòÉÆ iÉÖ¨½ÉÆ MÉÉä{ÉɳýÉ xÉɽþÓ BäºÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôÉäEòÉÆ xÉÉ»þÓ Eò³ýÉå +É•ôå * Eò®úÉ´Éå +É{ÉÖ•ôå VÉiÉxÉ iÉÉå **3**
1268
+ɨ»Ó ©ÉÉSÉÒ Eäò•ôÒ ¸ÉÉÆb÷Ò * EòÉä`öå iÉÉåb÷Ó •ôÉMÉÉ´Éå **1**
+ɽþä iÉèºÉÉ +ºÉÉä +ÉiÉÉÆ ËSÉiÉå ËSÉiÉÉ ´ÉÉføiÉä **vÉÞ**
¤ÉÉ䇕ô±©ÉÉSÉÉ ¨ÉÉxÉÒ ¸ÉÒhÉ * ‡¦ÉzÉ ‡¦ÉzÉ ®úÉ»þÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»ÉÆ{ÉÉ„ÉÓ * vÉÒ®úÉBä¸ÉÒ VÉiÉxÉ **3**
1269
+ɨ»ÉÆ{ÉÉ„ÉÓ ©ÉÉSÉå ¤É³ý * EòÉähÉ Eòɳý´É®úÒ iÉÉå **1**
Eò°ü‡xÉ `öä•ôÉå VÉÒ´Éå¸ÉÉ]õÓ * »þÉä©É ¦Éä]õÒ iÉÉå´É‡®ú **vÉÞ**
•ôÉMÉ•ôÉå iÉÉå xÉ ‡¡ò®úå {ÉÉ`öÒ * {ɇb÷±©ÉÉ MÉÉÆ`öÒ ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ **2**

Page 320 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä +´ÉEòÉ„Éå * iÉÖ¨ÉS©ÉÉ Bä¸Éå »þÉä´É©ÉÉ **3**
1270
¤ÉÉ䇕ô•ôå ‡SÉ ¤ÉÉä•ôå {Éb÷{Éb÷iÉɳýÚ‡xÉ * ={ÉVÉiÉ ¨ÉxÉÓ xÉÉ»þÓ „ÉÆEòÉ **1**
¤É»þÖiÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉ©É ¤É»þÖiÉ EÞò{Éɳý * ¸ÉÉ»þÉä‡xÉ EòÉä±»þɳý ¤ÉÖZÉɇ´É¸ÉÒ **vÉÞ**
¤É»þÖiÉÉÆS©ÉÉ ¦ÉÉ´Éå ´ÉÉƇ]õ¸ÉÒ ¦ÉÉiÉÖEåò * ¤É»þÖ Eò´ÉiÉÖEåò JÉä³ý‡´É¸ÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä BäºÉå VÉÉhÉiɺÉÉå ´É¨ÉÇ * Eò®úhÉå iÉÉä ¸É¨É xÉ ´ÉVÉä
´ÉÉƪÉÉÆ**3**
**12**
1271
EòÉä`öå ¦ÉÉäMÉ =®ú•ôÉ +ÉiÉÉÆ * +É`ö‡´ÉiÉÉÆ iÉÖVÉ ¨ÉVÉ **1**
+Éb÷ EòÉÆ»þÓ xÉ©Éä nùÖVÉå * ¡ò³ý ¤ÉÒVÉå +ɇhÉ•ôå **vÉÞ**
=uùäMÉ iÉä ´ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ* EéòSÉÉ ¸ÉÒhÉ ÊSÉiÉxÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉä•ôÉ §É¨É * iÉÖ¨ÉS©ÉÉ vɨÉç {ÉÉ©ÉÉÆS©ÉÉ **3**
1272
¸ÉƸÉÉ®ú iÉÉä EòÉähÉ nùäJÉä * +ɨ»ÉÆ ¸ÉJÉä »þ‡®úVÉxÉ **1**
Eòɳý ¥É¨»ÉxÉÆnùå ¸É®úä * +É´Éb÷Ò =®úä ¸ÉÆSÉ•ôÒ **vÉÞ**
¸´É{xÉÓ iÉä »þÒ xÉÉ»þÓ ÊSÉiÉÉ * ®úÉjÉÒ VÉÉiÉÉÆ ‡nù´É¸É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¥É¨»®ú¸Éå * »þÉä©É ¸É‡®ú¸Éå ¦ÉÉäVÉxÉ **3**
1273
{ɇb÷©Éä•ôÉå ´ÉxÉÓ lÉÉä®ú ÊSÉiÉ´ÉxÉÒ * =¸ÉÒ®ú EòÉÆ +ÉZÉÚ‡xÉ •ôɇ´É©Éä•ôÉ **1**
©Éä<È MÉÉ ‡´Éaö•ôÉ ©Éä<È MÉÉ ‡´Éaö•ôÉ * |ÉÉhÉ »þÉ ¡Öò]õ•ôÉ +ɳý‡´ÉiÉÉÆ **vÉÞ**
EòÉ©É iÉÖVÉ xÉÉ»þÓ •ôÉè‡EòEòÉSÉÒ „ÉÆEòÉ * +É{ÉÖ±©ÉÉ ¤ÉɳýEòÉ ¨ÉÉäEò‡•ôiÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É»þÖ JÉÆiÉÒ ´ÉÉ]õä VÉÒ´ÉÉ * vɇ®ú©Éä•ôå nùä´ÉÉ nùÖ®úÒ ‡nù¸Éä **3**
1274
+É{ÉÖ•ôä MÉÉÆ´ÉÓSÉå xÉ nùäJÉä¸Éå VÉÉ•ôå * {É®únùä¸ÉÒ BEò•ôå ‡EòiÉÒ EòÆ`öÚÆ **1**
¨»hÉ>ð‡xÉ {ÉÉ»þå ¨ÉÚ³ý ©ÉäiÉÉÆ ´ÉÉ]õä * VÉÒ´É•ôMÉ ¦Éä]õä EòÉähÉÒ iÉ®úÒ **vÉÞ**
{ÉÉ»þÉiÉÉÆ +´ÉP©ÉÉ ‡nù¸ÉiÉÒ•ô ‡nù„ÉÉ * ¸ÉEò³ý »þÒ ´ÉÉä¸ÉÉ où·]õÒ{ÉÖføå **2** 1274

Page 321 of 1252

iÉÖEòÉ ¨½hÉä EòÉähÉÒ xÉ ºÉÆMÉä ´ÉÉ®úiÉÉ * iÉÖZÉÒ ´ÉÉ]õä ËSÉiÉÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **3**
1275
VÉxÉ iÉ®úÒ nùäJÉå MÉÖÆiÉ•ôå |É{ÉÆSÉå * ¸¨É®úhÉ iÉå i©ÉÉSÉå iªÉɺÉÒ xÉɽþÓ **1**
¨»hÉ>ð‡xÉ ¨ÉÉMÉå {É®úiÉ•ôå ¨ÉxÉ * PÉÉ•ôhÉÒSÉå ®úÉxÉ nùäJÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ **vÉÞ**
<Ƈpù©ÉÉÆSÉÉ MÉÉVÉä MÉÉåvɳý ©Éä `öÉ©ÉÓ * ¡òÉäb÷ÒiɸÉä b÷Éä<Ç +»þÆEòÉ®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´ÉÉ ´ÉɸÉxÉäS©ÉÉ +É]õå * Eäò•ôÓ iɳý{É]õå ¤É»þÖiÉÉÆSÉÓ **3**
1276
vÉÉÆ´Éä i©ÉɸÉÒ ¡òÉ´Éä * nùÖVÉä =MÉ´ÉÚ‡xÉ MÉÉä´Éä **1**
P©ÉÉ´Éå ¦É°ü‡xÉ©ÉÉÆ PÉ®ú * ¨ÉMÉ xÉÉ»þÓ ©Éä®úZÉÉ®ú **vÉÞ**
vÉhÉÒ =¦Éå Eäò•ôå * {ÉÖÆb÷‡•ôEåò ©ÉÉ =MÉ•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä `ö¸ÉÉ * MÉä•ôÉ {Éb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ Bä¸ÉÉ **3**
1277
•ôÉ»þÉxÉ{ÉhÉ nùä MÉÉ nùä´ÉÉ * ¨ÉÖÆMÉÒ ºÉÉJÉ®úäSÉÉ ®ú´ÉÉ **1**
Bä®úÉ´ÉiÉ ®úixÉ lÉÉä®ú * iÉ©ÉÉ +ÆEÖò„ÉÉSÉÉ ¨ÉÉ®ú **vÉÞ**
VªÉÉSÉä +ÆMÉÓ ¨ÉÉä`öä{ÉhÉ * iɪÉÉ ªÉÉiÉxÉÉ Eò`öÒhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉhÉ * ´»þÉ´Éå •ôÉ»þxÉÉ»þÖ‡xÉ •ôÉ»þxÉ **3**
1278
ÊxÉSÉ{ÉhÉ ¤É®ú´Éå nùä´ÉÉ * xÉ SÉ•ôä EòÉähÉÉSÉÉ ½þÒ nùÉ´ÉÉ **1**
¨É»þÉ {ÉÖ®úå ZÉÉb÷å VÉÉiÉÒ * iÉälÉå •ô´»þɳýä ®úÉ»þÉiÉÒ **vÉÞ**
©ÉäiÉÉÆ Ê¸ÉvÉÚS©ÉÉ •ô»þ®úÒ * xÉƒÉ »þÉäiÉÉÆ VÉÉiÉÒ ´É‡®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò³ý * {ÉÉ©É vɇ®ú±©ÉÉ xÉ SÉ•ôä ¤É³ý **3**
1279
=·]õ¬É {ÉjÉɴɳýÒ Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ MÉÉä³ýÉ * nùÉJɇ´ÉiÉÒ Eò³ýÉ Eò‡´Éi´ÉÉSÉÒ **1**
BäºÉä VÉä {ÉÉiÉEòÒ iÉä xÉ®úEòÓ {ÉSÉiÉÒ * VÉÉå´É®úÒ §É¨ÉiÉÒ SÉÆpùºÉÚªÉÇ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä BEò xÉÉ®úÉ©ÉhÉ P©ÉÉ<È * ´É®úEòb÷É ´ÉÉ»þÓ „ÉÉäEò +¸Éä **3**

Page 322 of 1252

1280
+É´Éb÷ÒS©ÉÉ ¨ÉiÉå Eò‡®úiÉÒ ¦ÉVÉxÉ * ¦ÉÉäMÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉå ¨»hÉiÉÒ Eäò•ôÉ **1**
+´ÉPÉÉ nùä´É ¨½hÉä ´ÉäMɳýå iÉå EòÉªÉ * +lÉÉǺÉÉ`öÓ b÷ÉäªÉ ¡òÉäb÷ÚÆ {Éɽþä **vÉÞ**
•ôÉVÉä Eò¨ÉÆb÷•ô vɇ®úiÉÉÆ ¦ÉÉä{ɳýÉ * +ÉhÉÒEò lÉÒMɳýÉ |ÉÉ´É®úhÉÉ **2**
„ÉÉ•ôÉ MÉb÷´Éä vÉÉiÉÖpù´©É<SUôÉ ‡SÉkÉÓ * xÉè…É©ÉÇ ¤ÉÉä•ôiÉÒ +´ÉPÉå ¨ÉÖJÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉå ªÉÉÆ¸É nùä´ÉÉ xÉÉ»þÓ ¦Éä]õÒ * Bä¸Éä Eò±{ÉEòÉä‡]õ VÉx¨É PÉäiÉÉÆ **4**
1281
¨»hÉiÉÉÆ »þ‡®únùÉ¸É EòÉÆ ®úä xÉÉ»þÓ •ôÉVÉ * nùÒxÉÉ¸É ¨É»þÉ®úÉVÉ ¨»hɸÉÒ »þÒxÉÉ **1**
EòÉ©É Bä¸Éå {ÉÉä]õ xÉ ¦É®úä iÉå MÉä•ôå * »þÉ•ô‡´É¸ÉÒ EÖò•ôä ¸É¦Éä¨ÉÉVÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉÉä]õå Eäò•ôÒ ‡´É]õƤÉxÉÉ * nùÒxÉ VÉÉ•ôÉ VÉxÉÉ EòÓ´É ¦ÉÉEòÒ **3**
1282
‡®ú‡rù‡¸ÉrùÒ nùɸÉÒ EòɨÉvÉäxÉÖ PÉ®úÓ * {ɇ®ú xÉÉ»þÓ ¦ÉÉEò®úÒ ¦ÉIÉÉ´É©ÉÉ **1**
•ôÉäb÷å ´Éɇ•ô¸iÉå {É•ôÆMÉ ¸ÉÖ{ɇiÉ * {ɇ®ú xÉÉ»þÓ •ôÆMÉÉä]õÒ xÉä¸ÉÉ´É©ÉÉ **vÉÞ**
{ÉÖ¸ÉÉ•ô iɇ®ú +ɨ»ÉÆ ´ÉèEÖòÆ`öÓSÉÉ ´ÉÉ¸É * {ɇ®ú xÉÉ»þÓ ®úÉ»þ¬É¸É `öÉ´É EòÉä`öå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò ®úÉVÉä jÉè•ôÉäC©ÉÉSÉä * {ɇ®ú xÉÉ»þÓ EòÉähÉÉSÉå =hÉä {ÉÖ®úå **3**
1283
PÉ®úÉäPÉ®úÓ +´ÉPÉå VÉÉ•ôå ¥É¨»YÉÉxÉ * {ɇ®ú ¨Éä³ý´ÉhÉ ¤É»þÖ ¨ÉÉVÉÒ **1**
‡xÉ®úå EòÉähÉÉ{ÉÉ„ÉÓ »þÉä©É BEò ®úVÉ * iɇ®ú tÉ ®úä ¨ÉVÉ nùÖ¤ÉdzýɸÉÒ **vÉÞ**
+É„ÉÉ iÉÞ·hÉÉ ¨ÉÉ©ÉÉ EòÉ•ô´ÉÚ‡xÉ nùÉäx»þÒ * nùÆ¦É iÉÉä nùÚ®úÉä‡xÉ ‡nù¸ÉiɸÉä **2**
EòÉ¨É GòÉävÉ •ôÉä¦É ‡¸ÉhÉ´ÉÒ ¤É»þÖiÉ * ¨Éä³ý´ÉÚ‡xÉ +ÉÆiÉ EòɳýEÚò]õ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉälÉå EòÉƽþÓ ½þÉiÉÉÆ xɪÉä * +ɪÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉä•ôå VÉÉ©Éä ´ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ **4**
1284
+´ÉP©ÉÉ ¦ÉÚiÉÉÆSÉå Eäò•ôå ¸ÉÆiÉ{ÉÇhÉ * +´ÉPÉÒ SÉ nùÉxÉ ‡nù•ôÒ ¦ÉÚ‡¨É **1**
+´ÉPÉÉ ‡SÉ Eòɳý ‡nùxÉ®úÉjÉ„ÉÖrùÒ * ¸ÉɇvÉ©Éä•ôÒ ‡´É‡vÉ {É´ÉÇEòɳý **vÉÞ**
+´ÉPÉÓ SÉ iÉÒlÉç µÉiÉå Eäò•ôä ©ÉÉMÉ * +´ÉPÉå ‡SÉ ¸ÉÉÆMÉ VÉÉ•ôå Eò¨ÉÇ **2**
+´ÉPÉå ‡SÉ ¡ò³ý +É•ôå +ɨ»ÉÆ »þÉiÉÉÆ * +´ÉPÉå ‡SÉ +xÉÆiÉÉ ¸É¨É‡{ÉÇ•ôå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ ¤ÉÉä•ôÉå +¤ÉÉä•ôhÉå * EòÉ©ÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉå =®ú•ôÉå xÉÉ»þÓ **4**

Page 323 of 1252

1285
¨É»þÖ®úÉ Bä¸ÉÓ ¡ò³ýå xÉÉ»þÓ * +É•ôÓ EòÉÆ»þÓ MɳýiÉÒ **1**
{ÉC´Énù„Éä ©ÉäiÉÒ lÉÉäb÷Ó * xÉÉºÉ +ÉføÒ ´ÉäSÉä iÉÉä **vÉÞ**
‡´É¯û³ýÉ {ÉÉ´Éä ‡´É¯û³ýÉ {ÉÉ´Éä * +´ÉPÉb÷ MÉÉä´Éä ¸Éä´É]õÉSÉä **2**
=ÆSÉ ÊxÉSÉ {ɇ®ú´ÉÉ®ú nùä´ÉÒ* vÉx©ÉÉ `öÉ´ÉÒ SÉÉEò®úÒ **3**
ZɳýEäò iÉälÉå {ÉÉ´Éä +ÉhÉÒ * BäºÉä IÉhÉÒ ¤É½þÖ lÉÉäb÷ä **4**
{ÉÉ´Éä•ô iÉÉä {Éè•ô lÉb÷Ò * ¨»hÉÉå MÉb÷Ò +É{ÉÖ•ôÉ **5**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä =¦ÉɆ©ÉÉxÉå * EòÉähÉ JÉ®úå ¨ÉɇxÉiɸÉä **6**
1286
+´ÉP©ÉÉ ={ÉSÉÉ®úÉ * BEò ¨ÉxÉå ‡SÉ nùÉiÉÉ®úÉ **1**
P©ÉÉ´ÉÒ P©ÉÉ´ÉÒ »þä ‡SÉ ¸Éä´ÉÉ * ¨ÉÉZÉÒ nùÖ¤ÉdzýÉSÉÒ nùä´ÉÉ **vÉÞ**
+´É‡PÉ©ÉÉSÉÉ `öÉ´É* {ÉÉ©ÉÉƴɇ®ú VÉҴɦÉÉ´É **2**
‡SÉkÉÉSÉå +ɸÉxÉ * iÉÖEòÉ Eò‡®úiÉÉä EòÒiÉÇxÉ **3**
1287
+É•ôÒ ¸É•ôMÉÒ {ÉÉ©ÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ * »þÉä<•ô iÉè¸ÉÒ Eò®úÒxÉ **1**
+ÉhÉÒEò +ɨ»Ó EòÉä`öå VÉÉ´Éå * ©ÉälÉå VÉÒ´Éå ´ÉäSÉ•ôÉå **vÉÞ**
+´ÉP©ÉÉ ‡xÉ®úÉä{ÉhÉÉ ¦ÉÉ´É * »þÉ ‡SÉ `öÉ´É =®ú•ôɸÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉɳýÓ •ô³ýä* EÞò{ÉɳýÖ´Éä ‡´Éaö•ôä **3**
1288
nùä»þ +ɇhÉ nùä»þ¸ÉƤÉÆvÉå ÊxÉnùÉ´ÉÓ * <iÉ®úå ´ÉÆnùÉ´ÉÓ …ÉÉxÉ„ÉÚEò®úå **1**
©ÉähÉå xÉÉÆ´Éå VÉÉ•ôÉ ¨ÉÒ ¨ÉÉZ©ÉÉSÉÉ ZÉÉb÷É * ¨ÉÉä»þÉ xÉÉÆ´Éå JÉÉäb÷É MɦÉÇ´ÉÉ¸É **vÉÞ**
MÉÞ»þ +ɇhÉ ‡´ÉkÉ ¸´Énùä„ÉÉ ‡´É]õÉ´Éå * <iÉ®úÉ ¦Éä]õÉ´Éå …ÉÉ{ÉnùZÉÉb÷ÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÒ ½þå ¨ÉÉZÉå xÉ ªÉÉä ´ÉÉSÉä * ªÉähÉå xÉÉÆ´Éå ºÉÉSÉä ºÉÉvÉÖVÉxÉ **3**
1289
nùä´ÉɇSÉ©Éä ¨ÉÉlÉÉÆ PÉÉ•ôÖ‡xÉ©ÉÉÆ ¦ÉÉ®ú * ¸ÉÉÆb÷Ó Eò‡³ý´É®ú +Éå´ÉɳýÚ‡xÉ **1 **
xÉɇlÉ•ôÉ »þÉ UôÆnù +‡¦É¨ÉÉxÉ +ÆMÉÓ * ‡xɇ¨Éi©ÉÉSÉä ´ÉäMÉÓ ºÉÉ®úÓ +ÉäZÉå **vÉÞ**

Page 324 of 1252

Eò¯ûhÉÉ´ÉSÉxÉÓ •ôÉ»þÉä BEò¸É®úå * xÉänùÉ´Éå nùָɮúå +Éb÷ ©Éä>ðÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÉÆb÷Ó •ô‡]õC©ÉÉSÉÉ ¸ÉÆMÉ * +ÉxÉÆnù iÉÉä ¨ÉMÉ |ÉMÉ]õä•ô **3**
1290
nùä»þ xÉ´»þä ¨ÉÒ »þå ¸É®úä * =®ú•ôÉ =®úä ‡´Éaö•ô **1**
¨»hÉ>ð‡xÉ •ôÉ»þÉä Eò®úÉ * Eòɳý ºÉÉ®úÉ ËSÉiÉxÉå **vÉÞ**
{ÉɳýhÉÉSÉÒ xÉÉ»þÓ ÊSÉiÉÉ * `öÉ´É ‡®úiÉÉ nùä´ÉÉSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÒ´ÉɸÉÉ]õÓ * nùä´É {ÉÉä]õÓ {Éb÷ä•ô **3**
1291
{ÉÞlÉEò ¨ÉÒ ¸ÉÉÆMÉÉå ‡EòiÉÒ * vɨÉÇ xÉÒiÉÒ ¸ÉEò³ýÉÆ **1**
+´É‡PÉ©ÉÉÆSÉÉ BEò `öÉ´É * „ÉÖrù ¦ÉÉ´É ‡´Éaö•ôÓ **vÉÞ**
IÉ®úÉ+IÉ®úÉSÉÉ ¦ÉÉMÉ * Eò®úÉ •ôÉMÉ {ÉÆfø®úÒ©Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉMɨÉÓSÉå * ¨É‡lÉ•ôå ¸ÉÉSÉå xÉ´ÉxÉÒiÉ **3**
1292
{ÉÖh©É‡´ÉEò®úÉ iÉå ¨ÉÉiÉäSÉå MɨÉxÉ * ¦ÉÉb÷Ò Bä¸Éå vÉxÉ ‡´É]õɳý iÉÉä **1**
+Éi¨É»þi©ÉÉ®úÉ »þÉ ‡´É·É©ÉÉÆSÉÉ •ôÉä¦ÉÒ * ¨»hÉÉ´Éå iÉå xÉɦÉÒ Eò®ú´ÉÒ nùÆb÷ **vÉÞ**
xÉÉMÉ´É•ôÉ +±{É •ôÉä¦ÉɇSÉ©Éä ¸ÉÉ]õÓ * PÉä>ð‡xÉ EòÉÆSɴɇ]õ {ɇ®ú¸É ‡nù•ôÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉiÉ ZÉɇb÷•ôä {É®újÉÓ * ¶É¨É iÉÉä ‡SÉ ¶ÉÉäjÉÓ ´Éä`öÒ Eäò•ôÒ **3**
1293
+ÆiÉ®úÓSÉå vªÉÉxÉ * ¨ÉÖJªÉ ªÉÉ xÉÉÆ´Éå {ÉÚVÉxÉ **1**
={ÉɇvÉ iÉå +´ÉPÉå {ÉÉ{É * MÉÉäb÷ ‡xÉ®ú¸ÉiÉÉÆ ¸ÉÆEò±{É **vÉÞ**
+ÉYÉÉ {ÉɳýÉ´ÉÒ ½þÉ vɨÉÇ * VÉÉhÉiÉä ½þÉä VÉÉhÉÉ ´É¨ÉÇ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉÞ‡kÉ * +‡´É]õ »þä ¸É»þVÉ ‡¸lɇiÉ **3**
1294
¨ÉÚ³ý Eò®úhÉå ¸ÉÆiÉÉÆ * xÉÉ»þÓ ‡¨É³ýiÉ =‡SÉiÉÉ **1**
PÉb÷ä EòɺɪÉÉxÉå ºÉä´ÉÉ * ºÉÉÆMÉ ¥É¨½ÉÆb÷ÉSªÉÉ VÉÒ´ÉÉ **vÉÞ**
ºÉÉMÉ®ú ºÉÉMÉ®úÓ * ºÉɨÉÉ´ÉäºÉÒ EéòSÉÒ lÉÉä®úÒ **2**

Page 325 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÉ´Éå * „É®úhÉ ¨»hɇ´ÉiÉÉÆ ¤É®ú´Éå **3**
1295
¤É®ú´ÉÒ xÉɨÉɴɳýÒ * iÉÖZÉÒ ¨É½þÉnùÉä¹ÉÉÆ ½þÉä³ýÒ **1**
VÉÉ•ôå +ɨ»ÉƸÉÒ VÉÒ´ÉxÉ * vÉhÉҴɇ®ú »þå ¸Éä´ÉxÉ **vÉÞ**
¸ÉÉä{Éå +ɇhÉ MÉÉäb÷ * ‡EòiÉÒ +¨ÉÞiÉÉ »þÒ ´ÉÉb÷ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +SªÉÖiÉÉ * +ɨÉSÉÉ Eò±{Éiɯû nùÉiÉÉ **3**
1296
jÉÖ„ÉÉEòɳýå =nùEåò ¦Éä]õÒ * {Éb÷ä ‡¨É`öÒ +É´Éb÷ÒSÉÒ **1**
B䇸ɩÉÉSÉÉ »þÉä EòÉÆ ¸ÉÆMÉ * ‡VÉ´É•ôMÉ ¸ÉÆiÉÉÆSÉÉ **vÉÞ**
‡¨É·]õÉzÉÉSÉÉ ªÉÉäMÉ ¦ÉÖEäò * ¨½hÉiÉÉÆ SÉÖEäò {ÉÖ®úäºÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÉiÉä ¤ÉɳýÉ * Eò³ý´É³ýÉ ¦Éä]õÒSÉÉ **3**
1297
EÖòSÉ®úÉSÉä ¶É´ÉhÉ * MÉÖhÉnùÉä·ÉÉƴɇ®ú ¨ÉxÉ **1**
+¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ xɸÉä EòlÉä * ¨ÉÚJÉÇ +¦ÉÉM©É iÉå iÉälÉå **vÉÞ**
‡xÉ®úlÉÇEò EòÉ®úhÉÓ * EòÉxÉ b÷Éä³ýä ´ÉäSÉÒ ´ÉÉhÉÒ **2**
{ÉÉ{ÉÉSÉä ºÉÉÆMÉÉiÉÒ * iÉÉåb÷Ó +ÉäføɳýÉÆSÉä ¨ÉÉiÉÒ **3**
‡»þiÉɇSÉ©ÉÉ xÉÉÆ´Éå * ´ÉÉä¸É {ɇb÷•ôä nùä»þ¦ÉÉ´Éå **4**
¡òVÉÒiÉ Eò°ü‡xÉ ¸ÉÉÆb÷Ó * iÉÖEòÉ Eò®úÒ ¤ÉÉäb÷ɤÉÉäb÷Ò **5**
1298
VÉMÉ iɇ®ú +ɨ»ÉÆ nùä´É * {ɇ®ú »þä ÊxɇnùiÉÉå ¸´É¦ÉÉ´É **1**
©ÉäiÉÉä ‡»þiÉÉSÉÉ Eò³ý´É³ýÉ * {Éb÷iÉÒ »þÉiÉÓ ¨»ÝxÉ EòɳýÉ **vÉÞ**
xÉÉ»þÓ EòÉähÉÒ ¸ÉJÉÉ * +ɨ»ÉÆ ‡xÉ{É®úÉvÉ {Éɇ®úJÉÉ **2**
={ÉGò¨Éå ´Énùä * iÉÖEòÉ ´É¨ÉÉǺÉÒ iÉå ¦Éänùä **3**
1299
¸ÉÉä{Éå ´É¨ÉÇ +ɨ»ÉÆ ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå ¸ÉÆiÉÓ * ]õɳý Ênùb÷Ò »þÉiÉÓ PÉä=‡xÉ xÉÉSÉÉ **1**
ºÉ¨ÉÉvÉÒSÉå ºÉÖJÉ ºÉÉÆb÷É +Éå´ÉɳýÚxÉ * BäºÉå ½þå EòÒiÉÇxÉ ¥É¨½®úºÉ **vÉÞ**

Page 326 of 1252

{ÉÖføiÉÒ PÉb÷ä SÉføiÉå ¸Éä´ÉxÉ +ÉMɳýå * ¦É‡Hò¦ÉÉM©É¤É³ýå ‡xɦÉÇ®úiÉÉ **2**
={ÉVÉÉå ‡SÉ xÉ©Éä ¸ÉÆnùä»þ ‡SÉkÉɸÉÒ * ¨ÉÖ‡Hò SÉÉ®úÒ nùɸÉÒ »þ‡®únùɸÉÉÆS©ÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉxÉ {ÉÉ´ÉÉä‡xÉ ‡´É¶ÉÉÆiÉÒ * ‡jɇ´ÉvÉ xÉɸÉiÉÒ iÉÉ{É IÉhÉå **4**
1300
MÉÆMÉÉ xÉ nùäJÉä ‡´É]õɳý * iÉå ‡SÉ ®úÉÆVÉhÉÓ »þÒ Vɳý **1**
+±{ɨɻþnùÉ xÉ´»þä ¸É®úÒ * ‡´É]õɳý iÉÉä ¦Éänù vÉ®úÒ **vÉÞ**
EòÉ©É JÉƇb÷•ôÒ ¦ÉÚ‡¨ÉEòÉ * ´ÉhÉÉÇ {Éɩɇ®úEòÉÆ •ôÉäEòÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +MÉÒ‡´ÉhÉ * ¤ÉÒVÉå ´ÉäMɳýÓ iÉÉå ‡¦ÉzÉ **3**
1301
nùä´Éɴɇ®ú•ô ¦ÉÉ®ú * EòÉføÚÆ xÉ©Éä EòÉÆ»þÓ {É®ú **1**
iÉÉxɦÉÖEäò +É`ö´ÉhÉ * PÉb÷ä iÉå ¤É®úå ËSÉiÉxÉ **vÉÞ**
nùäJÉÉ´ÉÒ ‡xÉÊ‚SÉiÉÒ * iÉä ‡SÉ +ÆiÉ®ú ¶ÉÒ{ÉiÉÒ **2**
´Éè¦É´É ºÉEò³ý * iÉÖEòÉ ¨ÉɇxÉiÉÉä ‡´É]õɳý **3**
1302
lÉÖÆEòÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉxÉ * nùÆ¦É Eò‡®úiÉÉå EòÒiÉÇxÉ **1**
VÉÉ•ôÉå =nùɸÉÒxÉ nùä»þÓ * BEòɇ´ÉhÉ SÉÉb÷ xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
+lÉÇ +xÉlÉÇ ¸Éɇ®úJÉÉ * Eò°ü‡xÉ `ö䇴ɕôÉ {Éɇ®úJÉÉ **2**
={ÉɇvÉ´ÉäMɳýÉ * iÉÖEòÉ ®úɇ»þ•ôÉ ¸ÉÉå´É³ýÉ **3**
1303
EòÉ©É »þ¬ÉSÉå P©ÉÉ´Éå * ‡xÉi©É ‡xÉi©É EòÉähÉå MÉÉ´Éå **1**
Eäò•ôå »þ‡®úEòlÉäxÉå ´ÉÉVÉ * +ÆiÉ®úÉäxÉÒ VÉÉiÉä ‡xÉVÉ **vÉÞ**
EòÉ¨É ºÉƺÉÉ®ú * +ÆiÉ®úÓ ½þä Eò®úEò®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þåb÷ * Bä¸Éä ¨ÉɇxÉiÉÒ iÉä •ôÆb÷ **3**
1304
´Énùä ºÉÉIÉi´ÉåºÉÓ ´ÉÉhÉÒ * xÉÉ®úÉ©ÉhÉÓ ‡¨É‡¶ÉiÉ **1**
xÉ •ôMÉä EòÉÆ»þÓ SÉÉSÉ{ÉÉ´Éå * VÉÉiÉÉå ¦ÉÉ´Éå {Éä®úÒiÉ **vÉÞ**

Page 327 of 1252

¦ÉÉÆb÷É®ú i©ÉÉ nùɇiÉ©ÉÉSÉå* ¨ÉÒ EèòSÉå ©Éä `öÉ©ÉÓ **2**
¸ÉÉnùÉ´ÉÒiÉ MÉä•ôÉ iÉÖEòÉ * ©ÉälÉå BEòÉBEòÓ iÉÉä **3**
1305
Bä¸ÉÒ ‡VÉ´»þÉ ‡xÉEòÒ * ‡´Éaö•ô ‡´Éaö•ô EòÉÆ xÉ PÉÉäEòÒ **1**
VÉähÉå {Éɇ´ÉVÉä =rùÉ®ú * iÉälÉå ®úÉJÉÉ´Éå +ÆiÉ®ú **vÉÞ**
MÉÖÆ{ÉÉä‡xÉ SÉÉ´É]õÒ * iÉälÉå EòÉähÉÉ •ôɦÉå ¦Éä]õÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò³ýÉ * nùä´Éɇ´ÉhÉ +¨ÉÆMɳýÉ **3**
1306
¸ÉÉVÉä +³ýÆEòÉ®ú * iɇ®ú ¦ÉÉä‡MÉiÉÉÆ §ÉiÉÉ®ú **1**
´©É‡¦ÉSÉÉ®úÉ ]õÉEò¨É‡]õEòÉ * ={É»þÉ¸É »þÉäiÉÒ •ôÉäEòÉÆ **vÉÞ**
„ÉÚ®úi´ÉÉSÉÒ ´ÉÉhÉÒ * °ü{É ‡¨É®ú´Éä ¨ÉÆb÷hÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡VÉhÉå * „ÉkÉÔ‡´ÉhÉ •ôɇVÉ®ú´ÉÉhÉå **3**
1307
¨ÉÉxÉɨÉÉxÉ ‡EòiÉÒ * iÉÖZ©ÉÉ IÉÖ±•ôEòÉ ¸ÉÆ{ÉkÉÒ **1**
VÉÉ ®úä SÉɳý´ÉÓ ¤ÉÉ{ÉÖb÷Ó * EòÉähÉÒ vɇ®úiÉÒ iÉÓ MÉÉäb÷Ò **vÉÞ**
‡®ú‡rù‡¸ÉrùÒ nùä¸ÉÒ* +ɨ»Ó SÉÖƦɳýå xÉ´»þÉå iÉè¸ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä `öEòÉ * Bä¸Éå xÉÉMɇ´É•ôå •ôÉäEòÉÆ **3**
1308
{ÉɽþÉiÉÉäºÉÒ EòÉªÉ * +ÉiÉÉÆ {ÉÖføå Eò®úÓ {ÉÉªÉ **1**
´É‡®ú `öä´ÉÚÆ nùä ¨É¸iÉEò * `öä•ôÉå VÉÉäb÷Ú‡xÉ »þ¸iÉEò **vÉÞ**
¤É®ú´Éå Eò®úÓ ºÉ¨É * xÉEòÉä ¦ÉÆMÉÉå nùä>ðÆ |Éä¨É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä SÉ•ôÉ * {ÉÖføiÉÒ ¸ÉɨÉÉä®úä ‡´Éaö•ôÉ **3**
1309
¦ÉHò Bä¸Éä VÉÉhÉÉ VÉä nùä»þÓ =nùÉ¸É * MÉä•ôä +É„ÉÉ{ÉÉ„É ‡xÉ´ÉÉ°ü‡xÉ **1**
‡´É·É©É iÉÉä i©ÉÉÆSÉÉ VÉÉ•ôÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * xÉÉ´Éb÷ä vÉxÉ VÉxÉ ¨ÉÉiÉÉ ‡{ÉiÉÉ **vÉÞ**
‡xÉ´ÉÉÇhÉÓ MÉÉäÊ´Énù +¸Éä ¨ÉÉMÉå{ÉÖføå * EòÉÆ»þÓ SÉ ¸ÉÉÆEòb÷å {Éb÷Éå xÉänùÒ **2**

Page 328 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸Éi©É Eò¨ÉÉÇ ´»þÉ´Éå ¸ÉÉ»þä * PÉÉiɇ•ô©ÉÉ ¦É©Éä xÉEòÉÇ VÉÉhÉå **3**
1310
iÉÉå SÉ »þÓ IÉÖ±•ôEåò ¸ÉJÉÓ ¸É»þÉänù®úå * xÉÉ»þÓ ‡´É…ÉƦɮúå ´ÉÉä³ýJÉÒ iÉÉå **1**
xÉÉ®úÉ©ÉhÉ ‡´É…ÉƦɮú ‡´É…ɇ{ÉiÉÉ * |ɨÉÉhÉ iÉÉä »þÉäiÉÉÆ ¸ÉEò³ý ‡¨Él©ÉÉ **vÉÞ**
®ú‡´É xÉÖMÉ´Éä iÉÉå nùÒ‡{ÉEòÉSÉå EòÉVÉ * |ÉEòÉ„Éå iÉå iÉäVÉ ¸É»þVÉ •ôÉä{Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä»þ¸ÉƤÉÆvÉ ¸ÉƇSÉiÉå * EòÉ®úhÉ ‡xɯûiÉå xÉÉ®úÉ©ÉhÉÓ **3**
1311
ªÉYÉ ¦ÉÚiÉÉÆSªÉÉ {ÉɳýhÉÉ * ¦Éänù EòÉ®úÒªÉä EòÉ®úhÉÉ * {ÉÉ´ÉɴɪÉÉ ={ÉɺÉxÉÉ * ¥É¨½ºlÉÉxÉÓ
|ɺlÉÉxÉ **1**
BEò {É®úÒ {ɇb÷•ôå ¦ÉÉMÉÓ * ¡ò³ý ¤ÉÒVÉɇSÉ©Éä +ÆMÉÓ * vÉx©É iÉÉä ‡SÉ VÉMÉÓ * +ɇnù +ÆiÉ
ºÉÉƦÉɳýÒ **vÉÞ**
+É´É„ÉEò iÉÉä „Éä´É]õ * ¨ÉÉMÉå +´ÉPÉÒ JÉ]õ{É]õ * SÉÉ•ôÉå VÉÉhÉä ´ÉÉ]õ * Bä¸ÉÉ ‡´É®ú³ýÉ
BJÉÉnùÉ **2**
iÉÖEòÉ »þÉä´ÉÉä‡xÉ ‡xÉ®úɳýÉ * IÉ®úÉ+IÉ®úÉ´ÉäMɳýÉ * {ÉÉ»þä ‡xÉMɨÉEò³ýÉ * ¤ÉÉä•ôä
‡´Éaö•ô|ɸÉÉnùå **3**
1312
´Éänù{ÉÖ¯û·É iɇ®ú xÉäiÉÒ EòÉÆ ´ÉSÉxÉ * ‡xÉ´Éb÷Ú‡xÉ ‡¦ÉzÉ nùÉJɇ´É•ôå **1**
iÉÖZÉÓ ´É¨Éç iÉÚÆ ‡SÉ nùÉ´ÉÚ‡xÉ +xÉÆiÉÉ * »þÉäiÉÉä¸ÉÒ xÉähÉiÉÉ EòÉäh©ÉÉ MÉÖhÉå **vÉÞ**
©ÉYÉÉSÉÉ ¦ÉÉäHòÉ iɇ®ú EòÉÆ xÉ´»þä ¸ÉÉÆMÉ * =hÉå {Éb÷iÉÉÆ +ÆMÉ IÉÉä¦É PÉb÷ä **2**
´É¸É¸ÉÒ iÉÚÆ ©ÉÉ ¦ÉÚiÉÉÆSÉä +ÆiÉ®úÓ * iɇ®ú EòÉÆ ¦Éänù »þ®úÒ nùɇ´É©Éä•ôÉ **3**
iÉ{ɇiÉlÉÉÇ]õhÉå iÉÖZÉä ¨ÉÚ‡iÉÇnùÉxÉ * iɇ®ú EòÉÆ +‡¦É¨ÉÉxÉ +Éb÷ ©ÉäiÉÉä **4**
+ÉiÉÉÆ IɨÉÉ EòÒVÉä ‡´Éxɇ´ÉiÉÉä iÉÖEòÉ * nùä>ð‡xÉ©ÉÉÆ »þÉEòÉ =¦ÉÉ uùÉ®úÓ **5**
•ôÉä»þÉMÉÉÆ´ÉÓ ¸´ÉɨÉÓS©ÉÉ +ÆMÉÉ´É®ú >ðxÉ {ÉÉhÉÒ PÉÉiÉ•ôå - iÉÉä +¦ÉÆMÉ **1**
1313
Vɳýä ¨ÉÉZÉÒ EòÉ©ÉÉ •ôÉMÉ•ôÉ ´ÉÉähÉ´ÉÉ * vÉÉÆ´É ®úä Eäò„É´ÉÉ ¨ÉɩɤÉÉ{ÉÉ **1**
{Éä]õ•ôÒ ¸ÉEò³ý EòÉƇiÉ ®úÉä¨ÉɴɳýÒ * xÉÉ´É®úä »þä »þÉä³ýÒ nù»þxÉ VÉÉ•ôå **vÉÞ**
¡Öò]õÉä‡xÉ©ÉÉÆ nùÉäx»þÒ ¦ÉÉMÉ »þÉä>ðÆ {ÉÉ»þä * {ÉÉ»þÉiÉÉä¸ÉÒ EòÉ©É ¼þnù©É ¨ÉÉZÉå **2**

Page 329 of 1252

PÉä>ð‡xÉ VÉÒ´ÉxÉ vÉÉÆ´Éå •ô´É•ôÉ»þÓ * Eò´ÉhÉÉSÉå EòÉ»þÓ»þÓ xÉ SÉ•ôä ©ÉälÉå **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÒ iÉÚÆ »þÉä¸ÉÒ VÉxÉxÉÒ * +ÉhÉÒEò ‡xÉ´ÉÉÇhÉÓ EòÉähÉ ®úÉJÉä
**4**
**1**
1314
+¦ÉHò ¥Éɨ»hÉ VɳýÉä i©ÉÉSÉå iÉÉåb÷ * EòÉ©É i©ÉɸÉÒ ®úÉÆb÷ |ɸɴɕôÒ **1**
´Éè¹hÉ´É SÉÉƦÉÉ®ú vÉxªÉ iªÉÉSÉÒ ¨ÉÉiÉÉ * „ÉÖrù =¦É©ÉiÉÉÆ EÖò³ý ©ÉÉiÉÒ **vÉÞ**
Bä¸ÉÉ »þÉ ‡xÉ´ÉÉb÷É VÉÉ•ôɸÉä {ÉÖ®úÉhÉÓ * xÉ´»þä ¨ÉÉZÉÒ ´ÉÉhÉÒ {Énù®úÓSÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉMÉÒ •ôÉMÉÉä lÉÉä®ú{ÉhÉÉ * où‡·]õ i©ÉÉ nùÖVÉÇxÉÉ xÉ {Éb÷Éä ¨ÉÉZÉÒ **3**
xÉɨÉnäù´É ´É {ÉÉÆbÖ÷®ÆúMÉ ªÉÉÆxÉÒ º´É{xÉÉÆiÉ ªÉä>ðxÉ ¸´ÉɨÉÓ¸É +ÉYÉÉ Eäò•ôÒ EòÓ Eò‡´Éi´É Eò®úhÉå
- iÉä +¦ÉÆMÉ **2**
1315
xÉɨÉnùä´Éå Eäò•ôå ¸´É{xÉɨÉÉVÉÒ VÉÉMÉå * ¸É´Éå {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉå ©Éä>ð‡xÉ©ÉÉÆ **1**
¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå EòÉ¨É Eò®úÉ´Éå Eò‡´Éi´É * ´ÉÉ=MÉå ‡xɇ¨Éi©É ¤ÉÉä•ôÉå xÉEòÉä **vÉÞ**
¨ÉÉ{É ]õÉEòÒ ¸É³ý vɇ®ú•ôÒ ‡´Éaö•ôå * lÉÉ{É]õÉä‡xÉ Eäò•ôå ¸ÉÉ´ÉvÉÉxÉ **2**
|ɨÉÉhÉÉSÉÒ ¸ÉÆJ©ÉÉ ¸ÉÉÆMÉä „ÉiÉ EòÉä]õÒ * =®ú•ôä „Éä´É]õÓ •ôÉ´ÉÒ iÉÖEòÉ **3**
1316
tÉ•ô `öÉ´É iɇ®ú ®úÉ»þäxÉ ¸ÉÆMÉiÉÒ * ¸ÉÆiÉÉÆSÉä {ÉÆMÉiÉÒ {ÉÉ©ÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ **1**
+É´Éb÷ÒSÉÉ `öÉ´É +É•ôÉå¸Éå ]õÉEÚòxÉ * +ÉiÉÉÆ =nùɺÉÒxÉ xÉ vÉ®úÉ´Éå **vÉÞ**
¸Éä´É]õÒ•ô ¸lɳý ÊxÉSÉ ¨ÉÉZÉÒ ´ÉÞ‡kÉ * +ÉvÉÉ®úå ‡´É¶ÉÉÆiÉÒ {ÉÉ´É<ÇxÉ **22**
xÉɨÉnùä´ÉÉ{ÉɪÉÓ iÉÖCªÉÉ º´É{xÉÓ ¦Éä]õÒ * |ɺÉÉnù ½þÉ {ÉÉä]õÓ
®úɇ»þ•ôɸÉä **3**
**2**
1317
‡jÉ{ÉÖ]õÒS©ÉÉ ©ÉÉäMÉå * EòÉÆ»þÓ xÉ´»þä EòÉähÉÉÆ VÉÉäMÉå * BEò VÉÉiÉÉÆ •ôÉMÉå * BEò {ÉÉ`öÓ
•ôÉMÉiÉå **1**
¨ÉÉMÉå {ÉÖføå +´ÉPÉÉ Eòɳý * {ɳýÉå xÉ©Éä xÉ SÉ•ôä ¤É³ý * Eò‡®úiÉÉÆ EòÉä±»þɳý * EÞò{Éä
JÉÉÆnùÉÆ »þ‡®ú ´ÉÉ»þä **vÉÞ**

Page 330 of 1252

{ÉÉ{É{ÉÖh©ÉÉi¨É©ÉÉS©ÉÉ „ÉHòÒ * +¸ÉiÉÒ ©ÉÉä‡Vɱ©ÉÉ ¶ÉÒ{ÉiÉÒ * ©ÉÉ´Éå EòÉEÖò•ôiÉÒ* iÉälÉå
ºÉkÉÉxÉɪÉäEòÉ **2**
iÉÖEòÉ =¦ÉÉ {Éè•ô lÉb÷Ò * iɇ®ú »þä |ÉEòÉ„É ‡xÉ´Éb÷Ò * PÉÉiɱ©ÉÉ ¸ÉÉÆMÉb÷Ò * iÉÉ{Éä {Éä]õÓ
½þÉEòÉ®úÒ **3**
1318
nùäJÉhªÉÉSªÉÉ iÉÒxÉ VÉÉiÉÒ * ´Éä`öÒ ´ÉÉiÉÉÇ +iªÉÆiÉÓ **1**
VÉèºÉÉ ¦ÉÉ´É iÉèºÉå ¡ò³ý * º´ÉÉiÉÒiÉÉäªÉ BEò Vɳý **vÉÞ**
{ÉÉ»þä ¸ÉÉÆMÉä +ɇhÉ VÉä´ÉÒ * +ÆiÉ®ú ¨É»þnùÉÆiÉ®ú iÉä´ÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡»þ®úÉ * {ÉÉ®ú‡JÉ©ÉÉÆ ¨ÉÚføÉÆ MÉÉ®úÉ **3**
1319
+xÉ֦ɴÉå +xÉÖ¦É´É +´ÉPÉÉ ‡SÉ ¸ÉɇvÉ•ôÉ * iɇ®ú ‡¸lÉ®úÉ´É•ôÉ ¨ÉxÉÖ `öÉ©ÉÓ **1**
‡{É]õÚ‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÖ¸Éä +É•ôÉ +³ýÆEòÉ®ú * nùMvÉ iÉå +¸ÉÉ®ú »þÉä>ð‡xÉ©ÉÉÆ **vÉÞ**
BEò ‡SÉ =®ú•ôå EòÉ©ÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉÉ * +ÉxÉÆnù ¦ÉÖ´ÉxÉɨÉÉVÉÒ jÉ©ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò ÊVɇEò•ôÉ ¸ÉƸÉÉ®ú * »þÉä>ð‡xÉ ÊEòEò®ú ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉä **3**
1320
B䇸ɩÉÉ ¸ÉÆ{ÉkÉÒ +ɨ»ÉÆ ¸ÉƴɸÉÉ®úÒ * ¦ÉÉäMÉɇSÉ©ÉÉ {ɇ®ú EòÉ©É ¸ÉÉÆMÉÉå **1**
EòÉ¨É iÉÉä EòɨÉxÉÉ ¦ÉÉäMÉÒiɺÉä nùä´ÉÉ * +É˳ýMÉhÉå ½þä´ÉÉ SÉ®úhÉ SÉÖƤÉÓ **vÉÞ**
„ÉÉÆiÉÒS©ÉÉ ¸ÉÆ©ÉÉäMÉå ‡xÉ®ú¸É•ôÉ iÉÉ{É * nùָɮúå iÉå {ÉÉ{É ¦Éänù¤ÉÖ‡rù **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉ»þå ‡iÉEòb÷ä ¸Éɇ®úJÉå * +É{ÉÖ•ôå {Éɇ®úJÉå ‡xÉ®ú¸É•ôå **3**
1321
®úÉ¨É ®úÉV©É ®úÉ¨É |ÉVÉÉ •ôÉäEò{Éɳý * BEò ‡SÉ ¸ÉEò³ý nùÖVÉå xÉÉ»þÓ **1**
¨ÉÆMɳýÉ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ =¨É]õäxÉÉ ´ÉÉhÉÒ * +JÉÆb÷ ‡SÉ JÉÉhÉÒ BEòÒ ®úɸÉÒ **vÉÞ**
¨ÉÉäb÷•ôå »þå ¸´ÉɨÉÒ `öÉ´ÉÉ`öÉ´É ¸Éä´ÉÉ * ´ÉÉfø´ÉÉ iÉÉä »þä´ÉÉ EòÉähÉÉ +ÆMÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +´ÉPÉå nùÖ¨ÉnùÖ‡¨É•ôå nùä´Éå * =®ú•ôå iÉå MÉÉ´Éå »þå ‡SÉ +ÉiÉÉÆ **3**
1322
‡xÉ´Éb÷Éä‡xÉ ´ÉÉhÉ Eòɇfø•ôä ‡xÉ®úɳýä * |ɨÉÉhÉ b÷Éä»þ³ýä ©Éɴɇ®ú iÉä **1**

Page 331 of 1252

VÉ©ÉÉSÉÉ ‡´É¦ÉÉMÉ iÉ©ÉɸÉÒ SÉ ¡ò³ýä * nùäJÉhÉå ‡xÉ®úɳýå EòÉèiÉÖEòɸÉÒ **vÉÞ**
„ÉÚ®ú iÉÉä +Éä³ýJÉä PÉÉ©Éb÷É©É»þÉiÉ * ©Éä®úÉÆ »þÉä<•ô ¨ÉÉiÉ ¸ÉÉÆMÉÉ©ÉɸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÒ Eäò³ý´ÉiÉä ´ÉÉhÉÒ * Eäò•ôÉ ‡xÉVɸlÉÉxÉÓ VÉÉhɴɸÉÉ **3**
1323
©ÉÉVɸÉÉ]õÓ Eäò•ôÉ »þÉäiÉÉ +É]õÉ»þɸ©Éä * „Éä´É]õÉSÉÉ ‡nù¸É MÉÉäb÷ ´»þÉ´ÉÉ **1**
+ÉiÉÉÆ ‡xɇ‚SÉiÉÒxÉå {ÉÉ´É•ôÉå ‡´É¸ÉÉÆ´ÉÉ * JÉÖÆ]õ‡•ô©ÉÉ vÉÉÆ´ÉÉ iÉÞ·hÉä‡SÉ©ÉÉ **vÉÞ**
Eò´ÉiÉÖEò ´ÉÉ]õä VÉɇ•ô©ÉÉ ´ÉäSÉÉSÉå * xÉÉÆ´É ¨ÉÆMɳýÉSÉå iÉähÉå MÉÖhÉå **2**
¨»hÉä ¨ÉÖ‡Hò {ɇ®ú‡hÉ•ôÒ xÉÉä´É®úÒ * +ÉiÉÉÆ ‡nù´É¸É SÉÉ®úÒ JÉä³ýÒ¨Éä³ýÓ **3**
1324
¦ÉHòÒ‡SÉ©ÉÉ {ÉÉä]õÓ ®úixÉɇSÉ©ÉÉ JÉÉhÉÒ * ¤É¨»ÓSÉÒ `öä´ÉhÉÒ ºÉEò³ý ´ÉºiÉÖ **1**
¨ÉÉ=•ôÒSÉä ¨ÉÉMÉå ¤ÉɳýEòÉÆSÉÒ »þ®úÒ * BEòÉ ¸ÉÚjÉå nùÉä®úÒ +ÉäføiɸÉä **vÉÞ**
VÉälÉÒ•ô VÉå ¨ÉÉMÉä iÉå ®úÉ©ÉɸɨÉÉä®ú * xÉÉ»þÓ¸Éå =kÉ®ú ©ÉäiÉ xÉÉ»þÓ **2**
¸Éä´Éä‡SÉ©Éä ¸ÉkÉä vÉxÉÒ SÉ ¸Éä´ÉEò * +É{ÉÖ•ôå iÉå BEò xÉ ´ÉÆSÉÒ EòÉÆ»þÓ **3**
+ɇnù+ÆiÉÉ`öÉ´É +¸Éä ¨Év©É¦ÉÉMÉ * ¦ÉÉå´ÉiÉå ¦ÉɸÉä ¨ÉMÉ =ÆSÉɸÉxÉÒ **4**
¦ÉÉ´ÉÉ°üfø iÉÖEòÉ VÉÉ•ôÉ BEòÉBEòÓ * nùä´É SÉ •ôÉè‡EòEòÓ +´ÉPÉÉ Eäò•ôÉ **5**
1325
¸ÉÉÆMÉiÉÉÆ nùÖ•ôÇ¦É YÉÉxÉɇSÉ©ÉÉ MÉÉä·]õÒ * +xÉÖ¦É´É iÉÉä {ÉÉä]õÓ EèòSÉÉ PÉb÷ä **1**
¦ÉVÉxÉÉSÉä ºÉÉä<Ç VÉMÉÉ {ɇ®ú»þÉ®ú * xÉähÉi©ÉÉÆ ¸ÉÉnù®ú ‡SÉkÉ EòlÉä **vÉÞ**
xÉÉ<Eò´Éä EòÉxÉÓ ºÉÉvÉxÉ ={ÉÉªÉ * BäEòiÉÉä MÉÉªÉ ½þ¯û¹Éå MÉÒiÉ **2**
xÉ´»þä +É®úÉhÉÚEò VÉÉ´É©ÉɸÉÒ ´ÉxÉÉ * ´ÉävÉ Eòɇ¨É¨ÉxÉÉ »þ‡®úEòlÉäSÉÉ **3**
EòɳýÉSªÉÉ ºÉÉvÉxÉÉ EòÉähÉÉ +ÆMÉÓ ¤É³ý * ËSÉiÉxÉÉ ¨ÉÆMɳý +¹]õ|ɽþ®ú **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò JÉä³ýÉå ¦ÉÉiÉÖEÖò•ôå * ‡´É¦ÉÉMÉɸÉÒ ¨ÉÖ•ôå ¦ÉÉä³ýÓ ©ÉälÉå **5**
1326
VÉÉhÉ{ÉhÉ ¤É®úå nùä´ÉÉSÉä ‡„É®úÓ * +ɨ»Ò Bä¸ÉÓ ¤É®úÓ xÉähÉiÉÓ SÉ **1**
nùäJɇhÉ©ÉÉÆ{ÉÖføå ¯ûSÉä Eò´ÉiÉÖEò * =¦É©ÉiÉÉÆ ¸ÉÖJÉ ´ÉÉføiɸÉä **vÉÞ**
+É„ÉÆEäòSÉÉ ¤ÉÉvÉÉ xÉÉ»þÓ •ô‡b÷´ÉɳýÉÆ * ‡SÉkÉ ´É‡®ú JÉä³ýÉ ¸É¨É¤ÉÖ‡rù **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡nù„ÉÉ ¨ÉÉäEò²©ÉÉ ¸ÉEò³ýÉ * +´ÉEòÉ„ÉÓ JÉä³ýÉ `öÉ´É VÉÉ•ôÉ **3**

Page 332 of 1252

1327
´ÉSÉxÉÉÆSÉä ¨ÉÉÆb÷ä nùÉ´ÉÉ´Éä |ÉEòÉ®ú * EòÉªÉ iªÉÉ ºÉÉSÉÉ®ú EòÉèiÉÖEòÉSÉä **1**
VÉÉiÉÉÆ PÉ®úÉ ¨ÉÉMÉå * =®úÉå xÉähÉå JÉÆiÉÒ * ‡¨É³ýɱ©ÉÉ ¤É»þÖiÉÓ ¡òÉÆEò‡•ô©ÉÉ **vÉÞ**
=nù©ÉÓ SÉ +¸iÉ =nù©ÉÉä ¸ÉÆ{ÉÉnù•ôÉ * Eò±{ÉxÉäSÉÉ Eäò•ôÉ VÉÉMÉä{ÉhÉå **2**
VÉÉhÉ´ÉÚ‡xÉ MÉä•ôÉ »þÉÆb÷É䇮ú©ÉÉÆ {ÉÉä®úÉÆ * ¸ÉÉ´ÉvÉ <iÉ®úÉÆ Eò¯ûxÉÒ iÉÖEòÉ **3**
º´ÉɨÉÒºÉ ºÉÆiÉÉÆxÉÓ {Éָɕôå EòÓ iÉÖ¨»ÉÆ¸É ´Éè®úÉM©É EòÉäh©ÉÉ |ÉEòÉ®åú VÉÉ•ôå iÉå ¸ÉÉÆMÉÉ - iÉä
+¦ÉÆMÉ ** 3 **
1328
©ÉɇiÉ „ÉÚpù ´Éè„É Eäò•ôÉ ´Éä´É¸ÉÉ´É * +ɇnù iÉÉä »þÉ nùä´É EÖò³ý{ÉÚV©É **1**
xÉ©Éä ¤ÉÉä•ôÉå {ɇ®ú {Éɇ³ý•ôå ´ÉSÉxÉ * Eäò‡•ô©ÉÉSÉÉ |É‚xÉ iÉÖ¨»Ó ¸ÉÆiÉÓ **vÉÞ**
ºÉƴɸÉÉ®úå VÉÉ•ôÉå +‡iÉnùÖ&JÉå nùÖJÉÒ * ¨ÉɩɤÉÉ{É ¸ÉäJÉÓ Eò¨ÉLJ•ô©ÉÉ **2**
nùÖ·Eòɳýå +ɇ]õ•ôå pù´©Éå xÉä•ôÉ ¨ÉÉxÉ * ¸jÉÒ BEòÒ +zÉ +zÉ Eò‡®úiÉÉÆ ¨Éä•ôÒ **3**
•ôVVÉÉ ´ÉÉ]õä VÉÒ´ÉÉ jÉɸɕôÉå ©ÉÉ nùÖ&JÉå * ´Éä´É¸ÉÉ©É nùäJÉ iÉÖ]õÒ ©ÉäiÉÉÆ **4**
nùä´ÉÉSÉå nùä>ð³ý »þÉäiÉå iÉå ¦ÉÆMÉ•ôå * ‡SÉkÉɸÉÒ VÉå +É•ôå Eò®úÉ´Éå¸Éå **5**
+É®úƦÉÓ EòÒiÉÇxÉ Eò®úÓ BEòÉnù„ÉÒ * xÉ´»þiÉå +¦©ÉɸÉÓ ‡SÉkÉ +ÉvÉÓ **6**
EòÉÆ»þÓ {ÉÉ`ö Eäò•ôÓ ¸ÉÆiÉÉÆSÉÓ =kÉ®úå* ‡´É…ÉɸÉå +Énù®úå Eò®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ **7**
MÉÉiÉÒ {ÉÖføå iªÉÉÆSÉå vÉ®úÉ´Éå vÉÞ{Énù * ¦ÉÉ´Éå ‡SÉkÉ „ÉÖrù Eò®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ **8**
¸ÉÆiÉÉSÉå ¸É䇴ɕôå iÉÒlÉÇ {ÉÉ©É´ÉhÉÒ * •ôÉVÉ xÉÉ»þÓ ¨ÉxÉÓ ©Éä>ðÆ ‡nù•ôÒ **9**
]õÉEò•ôÉ iÉÉä EòÉÆ»þÓ Eäò•ôÉ ={ÉEòÉ®ú * Eäò•ôå »þå „É®úÒ®ú Eò·]õ´ÉÚ‡xÉ **10**
´ÉSÉxÉ ¨ÉɇxÉ•ôå xÉÉ»þÓ ¸É»þÖnùÉÇSÉå * ¸É¨ÉÚ³ý |É{ÉÆSÉå ´ÉÒ]õ +É•ôÉ **11**
¸Éi©É+¸Éi©ÉɸÉÒ ¨ÉxÉ Eäò•ôå M´ÉÉ»þÒ * ¨ÉɇxÉ©Éä•ôå xÉÉ»þÓ ¤É»þÖ¨ÉiÉÉÆ **12**
¨ÉɇxÉ©Éä•ôÉ ¸´É{xÉÓ MÉÖ°üSÉÉ ={Énùä„É * vɇ®ú•ôÉ ‡´É…ÉÉ¸É oùfø xÉɨÉÓ **13**
©Éɴɇ®ú ©ÉÉ VÉÉ•ôÒ Eò‡´Éi´ÉÉSÉÒ ¸¡Úò‡iÉÇ * {ÉÉ©É vɇ®ú•ôä ‡SÉkÉÓ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉä **14**
‡xÉ·ÉävÉÉSÉÉ EòÉÆ»þÓ {ɇb÷•ôÉ +ÉPÉÉiÉ * iÉähÉå ¨Év©Éå ‡SÉkÉ nùÖJɇ´É•ôå **15**
¤ÉÖb÷‡´É±©ÉÉ ´É»þ¬É ¤Éè¸É•ôÉå vÉ®úhÉå * Eäò•ôå xÉÉ®úÉ©ÉhÉå ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ **16**
‡´É¸iÉÉ®úÓ ¸ÉÉÆMÉiÉÉÆ ¤É»þÖiÉ |ÉEòÉ®ú * »þÉä<Ç•ô =„ÉÒ®ú +ÉiÉÉÆ {ÉÖ®úä **17**
+ÉiÉÉÆ +É»þä iÉè¸ÉÉ ‡nù¸ÉiÉÉä ‡´ÉSÉÉ®ú * {ÉÖføÒ•ô |ÉEòÉ®ú nùä´É VÉÉhÉä **18**
¦ÉHòÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ xÉÖ{ÉäIÉÒ ¸É´ÉÇlÉÉ * EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉ Bä¸ÉÉ Eò³ýÉå +É•ôå **19**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉå ¸É´ÉÇ ¦ÉÉÆb÷´É•ô * ¤ÉÉä•ô‡´É•ôä {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉå **20**

Page 333 of 1252

1329
BäEòÉ ´ÉSÉxÉ »þå ¸ÉÆiÉ * ¨ÉÒ iÉÉå +ÉMɳýÉ {ɇiÉiÉ * EòÉªÉ EòÉVÉå |ÉÒiÉ * Eò®úÒiɺÉÉÆ
+Énù®úå **1**
¨ÉÉZÉå ‡SÉkÉ ¨ÉVÉ M´ÉÉ»þÒ * ¸Éi©É iÉ®ú•ôÉå ¨ÉÒ xÉÉ»þÓ * BEòÉƇSÉ©Éä ´ÉÉÆ»þÓ * BEò nùäJÉÓ
¨ÉɇxÉiÉÒ **vÉÞ**
¤É»þÖ {ÉÒ‡b÷•ôÉå ¸ÉƸÉÉ®úå * ¨ÉÉäb÷Ó {ÉÖ¸Éå ‡{É]õÓ føÉä®úå * xÉ {Éb÷iÉÉÆ {ÉÖ®úå * ©ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®úå
®úɇ»þ•ôÉå **2**
¸É»þVÉ ¸É®ú•ôå »þÉäiÉå EòÉÆ»þÓ * pù´©É lÉÉäb÷å ¤É»þÖ iÉå »þÒ * i©ÉÉMÉ Eäò•ôÉ xÉÉ»þÓ * ‡nù•ôå
‡uùVÉÉÆ ©ÉÉSÉEòÉÆ **3**
‡|É©ÉÉ{ÉÖjɤÉÆvÉÖ * ©ÉÉÆSÉÉ iÉÉä‡b÷•ôÉ ¸ÉƤÉÆvÉÖ * ¸É»þVÉ VÉÉ•ôÉå ¨ÉÆnùÖ * ¦ÉÉM©É»þÒxÉ Eò®úÆ]õÉ
**4**
iÉÉåb÷ xÉ nùÉJÉ´Éä VÉxÉÉ * ‡„É®úå ¸ÉÉÆnùÒ ¦É®úå ®úÉhÉÉÆ * BEòÉÆiÉ iÉÉä VÉÉhÉÉÆ * iÉ©ÉɸÉÉ]õÓ
•ôÉMÉ•ôÉ **5**
{ÉÉä]õå ‡{ɇ]õ•ôÉå EòÉ»þÉ®úå * nù©ÉÉ xÉÉ»þÓ ©ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®úå * ¤ÉÉä•ôɇ´ÉiÉÉÆ ¤É®úå * ¸É»þVÉ ¨»hÉå
ªÉɺÉÉ]õÓ **6**
¸É»þVÉ ´É‡b÷•ôÉÆ »þÉäiÉÒ ¸Éä´ÉÉ * ¨»hÉÉä‡xÉ {ÉÚ‡VÉiÉÉå ©ÉÉ nùä´ÉÉ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¦ÉÉ´ÉÉ *
ºÉÉ]õÓ ZÉhÉÒ PªÉÉ EòÉähÉÒ **7**
1330
¤É®úå VÉÉ•ôå nùä´ÉÉ ‡xÉPÉÉ•ôå ‡nù´Éɳýå * ¤É®úÒ ©ÉÉ nùÖ·Eòɳýå {ÉÒb÷É Eäò•ôÒ **1**
+xÉÖiÉÉ{Éå iÉÖZÉå ®úɇ»þ•ôå ÊSÉiÉxÉ * VÉÉ•ôÉ »þÉ ´É¨ÉxÉ ¸ÉƴɸÉÉ®ú **vÉÞ**
¤É®úå VÉÉ•ôå VÉMÉÓ {ÉÉ´É•ôÉå +{ɨÉÉxÉ * ¤É®úå MÉä•ôå vÉxÉ føÉä®úå MÉÖ®úå **3**
¤É®úå VÉÉ•ôå xÉÉ»þÓ vɇ®ú•ôÒ •ôÉäEò•ôÉVÉ * ¤É®úÉ +É•ôÉå iÉÖVÉ „É®úhÉ nùä´ÉÉ **4**
¤É®úå VÉÉ•ôå iÉÖZÉå Eäò•ôå nùä´ÉÉ<Ç•ô * •ôåEò®úå ¤ÉÉ<Ç•ô ={Éä‡IÉ•ôÓ **5**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É®úå µÉiÉ BEòÉnù„ÉÒ * Eäò•ôå ={É´ÉɺÉÓ VÉÉMÉ®úhÉ
**6**
**3**
1331. ¤ÉÉä•ôÉ´ÉÉ ‡´Éaö•ô {ÉÉ»þÉ´ÉÉ ‡´Éaö•ô * Eò®úÉ´ÉÉ ‡´Éaö•ô VÉҴɦÉÉ´É **1**
©ÉähÉå ¸ÉÉä¸Éå ¨ÉxÉ VÉÉ•ôå »þÉƴɦɮúÒ * {É®úiÉÒ ¨ÉÉPÉÉ®úÒ PÉäiÉ xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
¤ÉÆvÉxÉÉ{ÉɸÉÚ‡xÉ =Eò•ô•ôÒ MÉÉÆ`öÒ * nùäiÉÉÆ +É•ôÒ ‡¨É`öÒ ¸ÉÉ´ÉEòÉ„Éå **2**

Page 334 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä»þ ¦Éɇ®ú•ôÉ ‡´Éaö•ôå * EòɨÉGòÉävÉå Eäò•ôå PÉ®ú ‡®úiÉå **3**
1332
¨ÉÒ‡SÉ ¨ÉVÉ ´©ÉÉ•ôÉå * {ÉÉä]õÉ +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ +É•ôÉå **1**
+ÉiÉÉÆ {ÉÖ®ú•ôä xÉ´É¸É * ‡xÉ®ú¸ÉÉäxÉÒ MÉä•ôÒ +É¸É **vÉÞ**
VÉÉ•ôÉå ¤É®úÉ ¤É³ýÒ* MÉä•ôÉå ¨É®úÉä‡xÉ iÉäEòɳýÓ **2**
nùÉä½þÓEòb÷ä {Éɽþä * iÉÖEòÉ +ɽþä iÉèºÉÉ +ɽþä **3**
1333
VÉMÉ +´ÉPÉå nùä´É * ¨ÉÖJ©É ={Énùä„ÉÉSÉÒ `öä´É **1**
+ÉvÉÓ +É{ÉhÉ©ÉÉÆ xÉɸÉÒ * iɇ®ú =iÉ®úä ©Éä Eò¸ÉÓ **vÉÞ**
¥É¨»YÉÉxÉÉSÉå EòÉä`öÉ®ú * iÉå »þå ‡xÉ‚SÉ©Éå =kÉ®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉä =x¨ÉxÉÒ * xÉÉºÉ EòÉ®úªÉÉ EòÉ®úhÉÓ **3**
1334
¸ÉÉvÉxÉÉÆS©ÉÉ Eò³ýÉ +ÉEòÉ®ú +ÉEÞò‡iÉ * EòÉ®úhÉ xÉ´ÉxÉÒiÉÓ ¨ÉlÉxÉÉSÉå **1**
{ɇIÉ©ÉɸÉÒ xÉÉ»þÓ ¨ÉÉ®úMÉÓ +Éb÷iÉɳýÉ * +ÆiÉ®úÉIÉÒ ¡ò³ýɸÉÒ ‡SÉ {ÉÉ´Éä **vÉÞ**
¦ÉHòÒSÉÒ VÉÉäb÷Ò iÉä =JÉi©ÉÉ ‡SÉ ¸ÉÉ]õÓ * =hÉå {ÉÖ®úå iÉÖ]õÒ iÉälÉå xÉɽþÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +É•ôå ¸ÉÉÆSÉiÉ ¸ÉÉÆSÉhÉÒ * +ɇVÉ VÉÉ•ôÒ IÉhÉÒ BEò¸É®úå **33**
1335
xÉɽþÓ ªÉälÉå ´ÉÉhÉÒ * ºÉEò³ýÉÆ ´ÉhÉÉ+ PªÉÉ´ÉÒ vÉhÉÒ **1**
VÉÉ•ôå nù{ÉÇhÉÉSÉå +ÆMÉ * V©ÉÉSÉÉ i©ÉɸÉÒ nùÉ´ÉÒ ®úÆMÉ **vÉÞ**
BEòÉ ¦ÉÉ´ÉÉSÉÉ BEòÉÆiÉ * {ÉÒEò ‡{ÉEò•ôÉ +xÉÆiÉ **2**
iÉÖEòÉ Jɳýä nùÉhÉÓ * Eò®úÒ ¤ÉèºÉÉäxÉÒ ´ÉÉÆ]õhÉÒ **3**
1336
`ö䇴ɕôå VÉiÉxÉ * Eò°ü‡xÉ©ÉÉÆ ‡xÉVÉ vÉxÉ **1**
VÉ©ÉÉ{ÉɸÉÉ´É =i{ɇkÉ * iÉå »þå ¤ÉÒVÉ vɇ®ú•ôå »þÉiÉÓ **vÉÞ**
‡xɴɇb÷•ôå ´É®ú³ýÉ ¦ÉÚ¸É * ¸ÉÉ®ú +É<xÉ ‡VÉxÉ¸É **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉÉ®úÉ©ÉhÉ * ¦ÉÉMÉ ¸ÉƇSÉiÉÉSÉÉ MÉÖhÉ **3**

Page 335 of 1252

1337
§É¨ÉxÉÉ {ÉÉ=•ôå ´Éä‡SÉ•ôÓ iÉÓ ´ÉÉ´É * |É´Éä„ÉiÉÉÆ `öÉ´É BEò uùÉ®ú **1**
¸ÉÉ®ú iÉÓ {ÉÉ=•ôå ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉÓ VÉÒ´ÉÓ * EòÉähÉÓ xÉ ‡´É¸ÉƦÉÉ´ÉÓ IÉhɦɇ®ú **vÉÞ**
¸ÉÖ•ô¦É »þå Eäò•ôå ¸ÉEò³ýÉÆ VÉÒ´ÉxÉ * EòÉÖÆ}EòÉ´Éå ‡SÉ EòÉxÉ xÉ •ôMÉä¸Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉälÉå ¸ÉEò³ý »þÒ EòÉäb÷ * {ÉÖ®úä ¨ÉÚ³ý JÉÉäb÷ ‡´É¸iÉÉ®úÉSÉå **3**
1338
EòÉÆ»þÓ VÉÉhÉÉå xÉ©Éä {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉɇ´ÉhÉ * {Éɇ´ÉVÉä•ô ¸ÉÒhÉ ¸ÉÆnùä»þÉxÉå **1**
¦É•ô‡iÉ©ÉÉ xÉÉ´Éå +ɳý‡´É•ôÉ ‡{ÉiÉÉ * iɇ®ú iÉÉä VÉÉhÉiÉÉ Eò³ý´É³ýÉ **vÉÞ**
+³ýÆEòÉ®ú VÉÉiÉÉä MÉÉè®ú‡´ÉiÉÉÆ ´ÉÉhÉÒ * ¸É´ÉÇMÉÉjÉÉ vÉhÉÒ »þ‡®úEòlÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ={ÉVÉ ‡´É±»þɳýä +É´Éb÷Ò * Eò®úÉ´ÉÉ iÉÉä PÉb÷Ò PÉb÷Ò •ôÉ»þÉä **3**
1339
¤ÉÒVÉÉ{ÉÉä]õÓ {ÉÉ»þä ¡ò³ý * ‡´ÉvÉ xÉ Eò‡®úiÉÉÆ ¸ÉEò³ý **1**
iɪÉÉ ¨ÉÚJÉÇ ¨½hÉÉ´Éå ´Éäb÷å * Eèò¸Éå iÉÖ]õä•ô ¸ÉÉÆEòb÷å **vÉÞ**
nùɇ´É‡iÉ©ÉÉ ´ÉÉ]õ* ´Éä`öÒ vÉ°üÆ {ÉÉ»þä SÉÉ]õ **2**
{ÉÖ‡fø±©ÉÉ ={ÉÉ©ÉÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ®úÉJÉä EòÉ©ÉÉ **3**
1340
¨ÉÉiÉäSÉÓ VÉÉä lÉÉxÉå ¡òÉb÷Ò * iɪÉÉ VÉÉäb÷Ò EòÉähÉ iÉä **1**
´ÉänùÉÆ ËxÉnùÒ iÉÉä SÉÉÆb÷ɳý * §É¹]õ ¸ÉÖiɇEò©ÉÉ Jɳý **vÉÞ**
+MÉÒ •ôÉ´ÉÒ PÉ®úÉ * ¨ÉMÉ ´É¸ÉiÉÒ EòÉä`öå lÉÉ®úÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´É¨ÉÇ * ©Éä®úÉ xÉÉSɇ´ÉiÉÉä §É¨É **3**
1341
´Éä„É ´ÉÆnùÉ©ÉÉ {ÉÖ®úiÉä * EòÉähÉ ¥Éɨ»hÉ ‡xɯûiÉä **1**
Bä¸Éå ¸ÉÉÆMÉÉ ¨ÉVÉ{ÉÉ„ÉÓ * ¸ÉÆiÉÉÆ ‡xÉ®ú‡´ÉiÉÉå ©É䇴ɄÉÓ **vÉÞ**
+¸ÉÉ VÉÒ |É´ÉÒhÉ * OÉÆlÉÓ Eò³ýä „ÉÖrù»þÒhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôÉä{Éå * ¸Éi©ÉɇSÉ©ÉÉ PÉb÷iÉÒ {ÉÉ{Éå **3**

Page 336 of 1252

1342
V©ÉÉ V©ÉÉ +ɨ»ÉÆ{ÉÉ„ÉÓ »þÉäiÉÒ•ô V©ÉÉ „ɇHò * iÉähÉå »þÉ ¶ÉÒ{ÉiÉÒ +³ýÆEòÉ°üÆ **1**
+´ÉPÉÉ {ÉÉ©ÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ ‡nù•ôÉ VÉҴɦÉÉ´É * VÉx¨É¨É®úhÉÉ`öÉ´É {ÉÖ‡¸É©Éä•ôÉ **vÉÞ**
V©ÉÉSÉå nùähÉå i©ÉɸÉÒ PÉÉiÉ•ôÉ ¸ÉÆEò±{É* ¤ÉÆvÉxÉÉSÉå {ÉÉ{É SÉÖEò‡´É•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ©ÉälÉå =®ú•ôÉ ‡´Éaö•ô * JÉÉ©Éä ¤ÉÉä•ôä ¤ÉÉä•ô MÉÉ©Éä xÉÉSÉä **3**
1343
+ɨ»Ò +ɳýÒEò®úå * |Éä¨É¸ÉÖJÉÉSÉÓ •ôåEÖò®úå **1**
{ÉÉ©ÉÓ MÉÉ䇴ɕôÒ ´ÉɸÉxÉÉ * iÉÖ„É Eäò•ôå ¥É¨»YÉÉxÉÉ **vÉÞ**
ªÉäiÉÉÆ {Éɽþå ¨ÉÖ³ýÉ * ´ÉÉ]õ {ÉÆfø®úÒSªÉÉ b÷Éä³ýÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºlɳýå * ¨ÉMÉ ¨ÉÒ {ÉɽþäxÉ ºÉEò³ýå **3**
1344
+É<i©ÉÉSÉÒ ®úÉ„ÉÒ * +É•ôÒ {ÉÉEò‡¸ÉrùÒ{ÉÉ„ÉÓ **1**
+ÉiÉÉÆ ¸ÉÉÆb÷Éä‡xÉ ¦ÉÉäVÉxÉ * ‡¦ÉEäò VÉÉ´Éå ´Éäb÷ä{ÉhÉå **vÉÞ**
=¸ÉƇiÉ•ôÒ ´ÉÉ]õ * ¨ÉÉMÉå {É®úiÉÉ´Éå ¡ÖòEò]õ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´ÉÉhÉÒ * ´ÉäSÉÉå ¤ÉèºÉÉäxÉ `öÉEòhÉÓ **3**
1345
vÉx©Éä „ÉÖrù VÉÉiÉÒ * vÉ®úÓ •ôÉèEò®úÒ {É®úiÉÒ **1**
Bä‡Eò•ôå iÉå ‡SÉ EòÉxÉÓ * »þÉä©É {ɇ®ú{ÉÉEò ¨ÉxÉÓ **vÉÞ**
Eò³ý´É³ýÉ {ÉÉä]õÓ * ¸ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ‡»þiÉɸÉÉ`öÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÉ´É * i©ÉÉSÉÉ iÉÉä ‡SÉ VÉÉhÉÉÆ nùä´É **3**
1346
VÉÒ‡´Éi´É iÉå ‡EòiÉÒ * »þå ‡SÉ vɇ®úiÉÉÆ ¤É®úå ‡SÉkÉÓ **1**
ºÉÆiÉ ºÉÖ¨ÉxÉå =kÉ®úå * ¨ÉÞnùÖ ®úºÉɳý ¨ÉvÉÖ®úå **vÉÞ**
‡´É¸ÉÉÆ´ÉiÉÉÆ EòÉxÉÓ * {ɇ®ú{ÉÉEò PÉb÷ä ¨ÉxÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉÉäb÷Ò * ½þÉªÉ VÉiÉxÉ ®úÉäEòb÷Ò **3**
1347

Page 337 of 1252

+‡¦É¨ÉÉxÉÉSÉÒ ¸´Éɇ¨ÉxÉÒ „ÉÉƇiÉ * ¨É»þk´É PÉäiÉÒ ¸ÉEò³ý **1**
Eò³ýÉä‡xÉ »þÒ xÉ Eò³ýä ´É¨ÉÇ * iɇ®ú ¶É¨É {ÉÉ´ÉiÉÒ **vÉÞ**
¸É´ÉÇ ¸ÉkÉÉ Eò‡®úiÉÉÆ vÉÒ®ú * ´ÉÒ©ÉÉÈ ´ÉÒ®ú +ÉMɳýÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡iÉJÉ]õ ‡iÉJÉå * ¨ÉÞnù¸ÉJÉå +É´Éb÷Ò **3**
1348
¦ÉÉäVÉxÉ iÉå {ÉÉ„ÉÉÆiÉÒSÉå * ÊxÉSÉå =ÆSÉå =¸ÉɳýÒ **1**
VÉè„ÉÒ EòÉ®úÆV©ÉÉSÉÒ Eò³ýÉ * iÉÉä ‡VÉ´»þɳýÉ ¸´É‡»þiÉÉ **vÉÞ**
Eò±{ÉxÉÉ iÉä nùä´Éɇ´ÉhÉ * xÉ Eò®úÒ ‡¦ÉzÉ <iÉ®úÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉÉ´Éä ¦ÉÚiÉÒ * iÉä ‡xÉÊ‚SÉiÉÒ ¨ÉÉ{É•ôÒ **3**
1349
{ÉÉä]õÉ{ÉÖ®úiÉå EòÉ¨É * {ɇ®ú +MÉi©É iÉÉä ®úÉ¨É **1**
EòÉ®úhÉ iÉå »þå ‡SÉ Eò®úÓ * ‡SÉkÉÓ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ vÉ®úÓ **vÉÞ**
|ÉÉ®ú¤vÉÒ ½þä´ÉÉ * VÉÉäb÷Ò nùä´ÉÉSÉÒ iÉä ºÉä´ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É³ý * ¤ÉÖrùÒ ´ÉäSÉÚ‡xÉ ¸ÉEò³ý **3**
1350
¤É»þÖiÉÉÆ VÉx¨ÉÉÆ +ÆiÉÓ * VÉÉäb÷Ò •ôÉMÉ•ôÒ »þä »þÉiÉÓ **1**
¨ÉxÉÖ¹ªÉnùä½þÉ BäºÉÉ `öÉ´É * vÉ®úÓ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÓ ¦ÉÉ´É **vÉÞ**
¤É»þÖ Eäò•ôÉ ¡äò®úÉ * ©ÉälÉå ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉ lÉÉ®úÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉhÉä * Bä¸Éä ¦É•ôä iÉä „ÉÉ»þÉhÉä**3**
1351
°ü{É xÉÉÆ´Éå ¨ÉÉ©ÉÉ ¤ÉÉä•ôÉ´É©ÉÉ `öÉ´É * ¦ÉÉMÉÉ +É•ôä ¦ÉÉ´É iÉ©Éɴɇ®ú **1**
¸ÉÓ´É ´ÉÉ]õä {É®úÒ xÉ JÉÆb÷ä {ÉÞ‡lÉ´ÉÒ * „ÉÉ»þÉhÉä iÉä VÉÒ´ÉÓ ¸É¨ÉVÉiÉÒ **vÉÞ**
{ÉÉä]õÉ +É•ôå ‡iÉS©ÉÉ •ôÉä³ýä ¨ÉÉÆb÷¬Éƴɇ®ú * {ÉÉ®úJÉÒ xÉ Eò®úÒ JÉÆiÉÓ ‡SÉkÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉHòÒ¸ÉÉ]õÓ »þ‡®ú»þ®ú * +°ü{ÉÒSÉå IÉ®ú‡´É¦ÉÉMÉ »þå **3**
1352
•ôäEò®úÉSÉÒ +ɳýÒ xÉ {ÉÖ®ú´ÉÒ Eèò¸ÉÒ * EòÉ©É iÉ©ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ =hÉå VÉÉ•ôå **1**

Page 338 of 1252

+ɨ»ÉÆ •ô‡b÷´ÉɳýÉÆ xÉÉ»þÓ iÉå |ɨÉÉhÉ * EòÉÆ»þÓ ¥É¨»YÉÉxÉ +Éi¨É‡¸lɇiÉ **vÉÞ**
´ÉSÉxÉÉSÉÉ PÉä<ÇxÉ +xÉÖ¦É´É {Énù®úÓ * VÉå ½þå VÉxÉÉSÉÉ®úÓ ‡¨É®ú´É•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÒ ¦ÉÉ䇳ý´ÉäSÉÒ +É]õÒ * nùÉ´ÉÒxÉ „Éä´É]õÓ EòÉèiÉÖEò »þå **3**
1353
+ÉiÉǦÉÚiÉÉÆ|ɇiÉ * =kÉ¨É ©ÉÉäVÉÉ´©ÉÉ i©ÉÉ „ɇHò **1**
¡ò³ý +ɇhÉ ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ * iÉälÉå =kÉ¨É EòÉ®úhÉ **vÉÞ**
+±{Éå iÉÉä ºÉÆiÉÉä¹ÉÒ* ºlɳýÓ ºÉÉÆ{Éb÷ä =nùäºÉÓ **2**
ºÉ½þVÉ ºÉÆMÉ¨É * iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÉä =kÉ¨É **3**
1354
¨ÉÖ³ýɇSÉ©ÉÉ ¨ÉÖ³ýå * nùÖ&JÉå ´ÉÉføiÉÒ ¸ÉEò³ýä **1**
Bä¸ÉÉ ©ÉÉä‡MÉ©ÉÉÆSÉÉ vɨÉÇ * xÉ´»þä ´ÉÉfø´ÉÉ´ÉÉ ¶É¨É **vÉÞ**
xÉ Eò³ýä +É´Éb÷Ò * EòÉähÉ +ɽþä EèòºÉÒ PÉb÷Ò **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä lÉÒiÉ * nùÖ&JÉ {ÉÉ´É´ÉÉ´Éå ‡SÉkÉ **3**
1355
¦ÉÉM©É´ÉÆiÉÉÆ »þå ‡SÉ EòÉ¨É * ¨ÉÉ{ÉÒ xÉÉ¨É ´ÉèJÉ®úÒ **1**
+ÉxÉÆnùÉSÉÒ {ÉÖ‡·]õ +ÆMÉÓ * ¶ÉÉäiÉä ¸ÉÆMÉÓ =rù®úiÉÒ **vÉÞ**
‡{ÉEò‡´É•ôå iÉ©ÉÉ JÉÉhÉå ‡EòiÉÒ * {ÉÆMÉiÉÒ¸É ¸ÉÖEòɳý **2**
iÉÖEòÉ Eò®úÒ |ɇhÉ{ÉÉiÉ * nùÆb÷´ÉiÉ +ÉSÉɇ®ú©ÉÉÆ **3**
1356
•ô‡]õEåò iÉå ¯ûSÉä * ¸ÉÉSÉ EòÉähÉÉÆ »þÒ xÉ {ÉSÉä **1**
Bä¸ÉÉ ¨ÉÉVɱ©ÉÉSÉÉ MÉÖhÉ * ¦ÉÉäMÉå Eò³ýÉå ©Éä<•ô ¸ÉÒhÉ **vÉÞ**
´ÉÉfø´ÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ * xÉÉ»þÓ ´É®ú{Éb÷•ôÉ iÉÉä nùÚiÉÉÆ **2**
EòÉÆ»þÓ xÉ ¨ÉxÉÒ ¨ÉÉEòb÷ * iÉÖEòÉ ={Énùä„É »þäEòb÷ **3**
1357
EòÉèiÉÖEòÉSÉÒ ¸ÉÞ·]õÒ * EòÉèiÉÖEåò ‡SÉ Eäò•ôå Eò·]õÒ **1**
¨ÉÉäb÷ä iÉ®úÒ ¦É•ôå JÉä³ý * ¡òÉÆEäò ¡òÉƇEò±©ÉÉ EòÉä±»þɳý **vÉÞ**

Page 339 of 1252

VÉÉhɇhÉ©ÉɸÉÉ]õÓ* ¦É©É ¸ÉɨÉÉ´É•ôå {ÉÉä]õÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä SÉäiÉÉ * ½þÉähÉå iÉå iÉÚÆ SÉ +É<iÉÉ **3**
1358
¦ÉÉä´ÉÆb÷Ӹɇ®ú¸Éå * +´ÉPÉå ¦ÉÉå´ÉiÉ ‡SÉ ‡nù¸Éä **1**
`öÉ©ÉÓ ®úɇ»þ±©ÉÉ ‡xÉ‚Sɳý * +É»þä +SɳýÓ +Sɳý **vÉÞ**
BEò ½þÉEäòSÉÉ Eò{ÉÉ]õÓ* iÉälÉå +ÉhÉÒEò xÉÉnù =`öÒ **2**
+§Éå vÉÉÆ´Éä „É„ÉÒ * iÉÖEòÉ +¸Éä iÉä iÉå nùָɮúå ¦ÉɸÉÒ **3**
1359
xÉ´»þÉå +ɨ»Ò +ɇVÉEòÉ•ôÒSÉÓ * EòÉSÉÓ EÖòSÉÓ SÉɳý´ÉhÉÒ **1**
BEäò `öɪÉÓ ¨ÉÚ³ýb÷ɳý * `öÉ´ÉÉ ºÉEò³ý +ɽþäºÉÒ **vÉÞ**
iÉÖ¨ÉSÉå +ɨÉSÉå¸Éå EòÉÆ»þÓ * ‡¦ÉzÉ xÉÉ»þÓ ´ÉÉÆ]õ•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉälÉå +¸Éå * iÉälÉå ‡nù¸Éå iÉÖ¨ÉSÉɸÉÉ **3**
1360
©ÉÉäM©ÉÉSÉÒ ¸ÉÆ{ÉnùÉ i©ÉÉMÉ +ɇhÉ „ÉÉƇiÉ * =¦É©É•ôÉäEòÓ EòÒ‡iÉÇ ¸ÉÉä»þ³ýÉ ¨ÉÉxÉ **1**
©Éä®ú©Éä®úÉÆ´É®úÒ VÉÉ©ÉÉÆSÉå =‡¸ÉhÉå * ¦ÉÉM©É¸lɳýÓ nùähÉå ZÉÉb÷É´Éä¸ÉÓ **vÉÞ**
Eäò‡•ô©ÉÉ ¡òÉ´É•ôÉ `öÉ©ÉÓSÉÉ iÉÉä •ôÉ»þÉä * iÉÞ·hÉäSÉÉ iÉÉä EòÉ»þÉä EòÉ´»þ‡´ÉiÉÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôÉ¦É +EòiÉÇ´©ÉÉ xÉÉÆ´Éå * ‡„É´É{Énù VÉÒ´Éå ¦ÉÉä‡MÉVÉä•ô **3**
1361
¨É®úhÉÉ »þÉiÉÓ ¸ÉÖ]õ•ôÒ EòÉ©ÉÉ * ‡´ÉSÉÉ®úå ©ÉÉ ‡xÉ‚SÉ©Éå **1**
xÉɸÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ MÉä•ôÒ JÉÆiÉÒ * ¸É»þVɇ¸lɇiÉ ¦ÉÉäMÉÉSÉä **vÉÞ**
xÉ nùäJÉå ¸Éå VÉÉ•ôå ¶É¨É * +É•ôå ´É¨ÉÇ »þÉiÉÉ »þå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EèòSÉÒ EòÓ´É * EòÉä`öå VÉÒ´É ‡xÉ®úɳýÉ **3**
1362
xÉ´»þä ¥É¨»SÉ©ÉÇ ¤ÉÉ<•ôäS©ÉÉ i©ÉÉMÉå * ´Éè®úÉM©É ´ÉÉ=MÉå nùä„Éi©ÉÉMÉå **1**
EòÉ¨É ´ÉÉføä ¦ÉªÉ ´ÉɺÉxÉäSªÉÉ uùÉ®úå * ºÉÉÆb÷É´Éå iÉå vÉÒ®úå +ÉSÉÉ´ÉÉSÉä **vÉÞ**
EòÉÆ{É´ÉÚ‡xÉ ‡]õ®úÒ „ÉÚ®úi´ÉÉSÉÒ ¨ÉÉiÉ * Eäò•ôå ´ÉÉiÉÉ»þÉiÉ =‡SÉiÉ Eòɳýå **2**

Page 340 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò®úÒ ‡VÉ´»þä¸ÉÒ ‡´É]õɳý * •ô‡]õC©ÉÉSÉÒ ¨É³ý ¸iÉÖ‡iÉ »þÉäiÉÉÆ **3**
1363
xÉEòÉä ºÉÉÆb÷ÚÆ +zÉ xÉEòÉä ºÉä´ÉÚÆ ´ÉxÉ * ËSÉiÉÓ xÉÉ®úɪÉhÉ ºÉ´ÉÇ ¦ÉÉäMÉÓ **1**
¨ÉÉiÉä‡SÉ©Éä JÉÉÆnùÓ ¤Éɳý xÉähÉä ¸ÉÒhÉ * ¦ÉÉ´ÉxÉÉ i©ÉÉ ‡¦ÉzÉ ¨ÉÖÆb÷ɇ´É©ÉÉ **vÉÞ**
xÉEòÉä MÉÖÆ{ÉÉå ¦ÉÉäMÉÓ xÉEòÉä {Éb÷Éå i©ÉÉMÉÓ * •ôÉ´ÉÖ‡xÉ ¸É®úå +ÆMÉÓ nùä´ÉɇSÉ©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉEòÉä {ÉÖ¸ÉÉå ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ * ={Énùä„É ´ÉäMɳýÉ =®ú•ôÉ xÉÉ»þÓ **3**
1364
+´ÉPÉÒ ‡¨Él©ÉÉ +É]õÒ * ®úÉ¨É xÉÉ»þÓ iÉÆ´É EòÆ`öÓ **1**
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ * =MÉ´ÉÓ ºÉÆEò±{ÉÓ ½þå ¨ÉxÉ **vÉÞ**
¸ÉÉƇb÷•ôå iÉå ¨ÉÉÆb÷ä* +ÉQÉ =®ú±©ÉÉ Eòɳýå nùÆb÷ä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +É•ôå ¦ÉÉMÉÉ * nùä=‡xÉ ÊSÉiÉÓ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **3**
1365
xÉ ºÉÆMÉÉ´Éå ´É¨ÉÇ * VÉxÉÓ +ºÉÉå tÉ´ÉÉ §É¨É **1**
=MÉÓSÉ •ôÉMÉiÉÒ•ô {ÉÉ`öÓ * »þÉäiÉÓ ‡®úiÉÓ SÉ Ë½þ{ÉÖ]õÓ **vÉÞ**
‡¸ÉEò‡´É±©ÉÉ MÉÉä]õÒ * ‡„ÉEòÉä‡xÉ vɇ®úiÉÒ•ô {ÉÉä]õÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÒhÉ * »þÉä<•ô +xÉ֦ɴÉɇ´ÉhÉ **3**
1366
VÉɇiɇ´ÉVÉÉiÉÒSÉÒ ´»þÉ´É©Éɇ¸É ¦Éä]õÒ * ¸ÉÆEò±{É iÉÉä {ÉÉä]õÓ ´ÉÉ»þÉå xÉ©Éä **1**
½þÉähÉÉ®ú iÉå PÉb÷Éä ½þÉähÉÉ®úÉSªÉÉ MÉÖhÉå * »þÉä<•ô xÉÉ®úÉ©ÉhÉå ‡xɇ¨ÉÇ•ôå iÉå **vÉÞ**
´©ÉÉQÉɇSÉ©Éä ¦ÉÖEäò ´ÉvÉÉ´ÉÒ iÉä MÉÉ©É * ©ÉÉSÉå xÉÉÆ´É EòÉ©É {ÉÖh©É +¸Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉ Eò®úÒ ‡´ÉSÉÉ®ú {ÉÖ®úiÉÉ * MÉ®úV©ÉÉSÉÒ ¨ÉÉiÉÉ ‡{ÉiÉÉ JÉ®ú **3**
1367
„ÉÉ»þɇhÉ©ÉÉÆ {ÉÖ®úä BEò ‡SÉ ´ÉSÉxÉ * ‡´É„ÉÉ®úiÉÒ JÉÖhÉ iÉä ‡SÉ i©ÉɸÉÒ **1**
={Énùä„É +¸Éä ¤É»þÖiÉÉÆEòÉ®úhÉå * PÉäiÉ•ôÉ iÉÉä ¨ÉxÉå {Éɇ»þVÉä »þÉ **vÉÞ**
¡òÉƺÉÉ´ÉäxÉÉ iÉË®ú nùÖ&JÉ PÉäiÉå ´ÉÉ´É * ¨ÉMÉ ½þÉäiÉÉä VÉÒ´É EòɺÉÉ´ÉÒºÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉEòÉä ®úÉMÉ vÉ°üÆ ZÉÉåb÷É * xÉÖPɇb÷iÉÉÆ {ÉÒb÷É »þÉä<•ô b÷Éä³ýä **3**

Page 341 of 1252

1368
+‡¦ÉzÉ´É ¸ÉÖJÉ iɇ®ú ©ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®úå * ‡´ÉSÉÉ®úÉ´Éå ¤É®úå ¸ÉÆiÉVÉxÉÓ **1**
°ü{ÉÉS©ÉÉ +É`ö´Éå nùÉäx»þÒ »þÒ +É{ÉhÉ * ‡´É©ÉÉäMÉå iÉÉä IÉÒhÉ »þÉäiÉ xÉÉ»þÓ **vÉÞ**
{ÉÚVÉÉ iɇ®ú ‡SÉkÉå Eò±{ÉÉ iÉå ¥É¨»ÉÆb÷ * +É»þÉSÉ iÉÉä JÉÆb÷ BEònùä¸ÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÉ +xÉÖ¦É´É ©ÉÉ{ɇ®ú * b÷Éä<Ç {ÉÉ©ÉÉƴɇ®ú `öä´ÉÒiɸÉå **3**
1369
xÉ]õxÉÉ]õ¬ iÉÖ¨»Ò Eäò•ôå ©ÉÉSÉ ¸ÉÉ]õÓ * Eò´ÉiÉÖEåò où·]õÒ ‡xÉ´É´ÉÉ´ÉÒ **1**
xÉÉ»þÓ iɇ®ú EòÉ©É Eò³ý•ôå ‡SÉ +É»þä * ´ÉÉPÉ +ɇhÉ MÉÉ©É •ôÉÆEòb÷ÉSÉÒ **vÉÞ**
+¦Éänù ‡SÉ +¸Éä ¨ÉÉƇb÷©Éä•ôå JÉä³ýÉ * Eäò±©ÉÉ nùÒ{ÉEò³ýÉ ¤É»þÖBEòÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä °ü{É xÉɽþÓ nù{ÉÇhÉÉÆiÉ * ºÉÆiÉÉä¹ÉÉSÉÒ ¨ÉÉiÉ nùֺɮúå iÉå **3**
1370
®ú´ÉÒSÉÉ |ÉEòÉ„É * iÉÉä ‡SÉ ‡xÉ„ÉÒ PÉb÷ä xÉÉ„É * VÉɱ©ÉÉ ¤É»þÖ´É¸É * iɇ®ú i©ÉÉ EòÉ©É
nùÒ‡{ÉEòÉ **1**
+ÉiÉÉÆ ½þÉ ‡SÉ ´É¸ÉÉä VÉÒ´ÉÓ * ¨ÉÉZÉä +ÆiÉ®úÒ MÉÉä¸ÉÉ´ÉÓ * »þÉä>ðÆ ©ÉäiÉÒ `öÉ´ÉÓ * EòÉ©É ´É¨Éç
ªÉÉSªÉÉxÉå **vÉÞ**
¸É´Éå +¸ÉiÉÉÆ vÉhÉÒ * +Éb÷ ©Éä>ðÆ xÉ ¸ÉEäò EòÉähÉÒ * xÉ •ôMÉä ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ * {ÉÞlÉEòÉSÉÒ
Eò®úÉ´ÉÒ **2**
VÉx¨ÉɇSÉ©ÉÉ MɇiÉ * ©ÉähÉå +´ÉP©ÉÉ JÉÖÆ]õiÉÒ * EòÉ®úhÉ iÉä |ÉÒ‡iÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä VɴɳýÒ
**3**
1371
Bä¸Éä ¸ÉÉÆb÷Ö‡xÉ©ÉÉÆ PÉÖ®úä * ‡Eò‡´É•ô´ÉÉhÉÒ ‡nù¸ÉÉÆ EòÉÆ ®úä * EòɨÉå =®ú ¦É®úä * »þÉiÉÓ xÉÖ®úä
¨ÉÞ‡kÉEòÉ **1**
=nùÉ®ú »þÉ VÉMÉnùÉxÉÒ * {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ +‡¦É¨ÉÉxÉÒ * iÉÖ³ý¸ÉÒnù³ý {ÉÉhÉÒ * ÊSÉiÉxÉÉSÉÉ ¦ÉÖEäò•ôÉ
**vÉÞ**
xÉ •ôMÉä {ÉÖ¸ÉÉ´ÉÒ SÉÉEò®úÒ * EòÉähÉÒ ´ÉEòÒ•ô ©Éä PÉ®úÓ * i©ÉÉSÉÉ iÉÉä SÉÉEò®úÒ * {ÉÉ®ú{Éi©É
ºÉEò³ý **2**
xÉÉ»þÓ +Éb÷EòÉ]õÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉiÉÉÆ ¦Éä]õÒ * xÉ ¤ÉÉä•ôiÉÉÆ ‡¨É`öÒ * =MÉÒ SÉ {ÉÉ©ÉÓ

Page 342 of 1252

PÉÉ•ôÉ´ÉÒ **3**
1372
={ÉEòÉ®úÒ +¸Éä +É®úÉä‡hÉ =®ú•ôÉ * +É{ÉÖ•ôå iÉ©ÉÉ•ôÉ {É®ú xÉÉ»þÓ **1**
•ôɦÉɴɇ®ú P©ÉÉ´Éå ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôå EòÉ¨É * +É{É•ôÉ iÉÉä ¶É¨É xÉ ‡´ÉSÉÉ®úÒ **vÉÞ**
VÉÒ´ÉÉ Bä¸Éå nùäJÉä +ɇhÉEòÉÆ VÉÒ´ÉÉƸÉÒ * ‡xÉJɳý ‡SÉ ®úɇ¸É MÉÖhÉÉÆSÉÒ SÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´É iÉ©ÉÉÆSÉÉ {ÉÉƇMÉ•ôÉ * xÉ ¦ÉÆMÉä ¸ÉÆSÉ•ôÉ vÉÒ®ú ¸ÉnùÉ **3**
1373
EòÉähÉÉ {ÉÖh©Éå ©ÉÉÆSÉÉ »þÉä<ÇxÉ ¸Éä´ÉEò * VÉÓ»þÓ uùÆnùɇnùEò nùÖ®úɇ´É•ôå **1**
Bä¸Éå ´É¨ÉÇ ¨ÉVÉ nùÉ´ÉÓ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ * +ÆiÉ®úÓ SÉ JÉÖhÉÉ |ÉEò]õÉä‡xÉ **vÉÞ**
¤É»þÖ +´ÉPÉb÷ +¸Éä ¸ÉÆiɦÉä]õÒ * iɇ®ú VÉMÉVÉä`öÒ Eò¯ûhÉÉ Eäò•ôÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉMÉ xÉ©Éå ´ÉÞkÉÒ´É®úÒ * ¸ÉÖJÉÉSÉä „ÉäVÉÉ®úÓ {É»þÖb÷<ÇxÉ **3**
1374
IÉhÉIÉhÉÉÆ ¸ÉÉƦÉɇ³ýiÉÉå * ¸ÉÉIÉÒ »þÉäiÉÉå +É{ÉÖ•ôÉ **1**
xÉ PÉb÷É´ÉÒ {ÉÉ©ÉÓ iÉÖ]õÒ * ¨ÉxÉ ¨ÉÖ`öÒ PÉÉiÉ•ôå **vÉÞ**
‡´ÉSÉÉ®úiÉÉå ´ÉSÉxÉÉÆ +ÉvÉÓ * vÉ°ü‡xÉ „ÉÖrùÒ `ö䇴ɕôÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉMÉå ¦©ÉÉ•ôÉå ** iÉ®úÓ VÉÉ•ôÉå VÉÉMÉÞiÉ **3**
1375
+ÉhÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉxÉÉ * +É´ÉP©ÉÉ vÉÉÆb÷É䇳ý±©ÉÉ JÉÖhÉÉ * nùä‡JÉ•ôÉ iÉÉä ®úÉhÉÉ *
{ÉÆfø®ú{ÉÚ®ú‡xÉ´ÉɸÉÒ **1**
©ÉɸÉÒ +xÉָɮú±©ÉÉ EòÉ©É * PÉb÷ä Bä¸Éå ´ÉÉÆ©ÉÉÆ VÉÉ©É * nùä‡JÉ•ôä iÉä {ÉÉ©É * ºÉ¨É VÉÒ´ÉÓ
®úɽþÉiÉÒ **vÉÞ**
iÉÉä nùäJÉÉ´ÉÉ »þÉ ‡´ÉvÉ * ÊSÉiÉxÉå iÉå EòÉ©ÉÇ ‡¸Érù * +ɇhÉEòÉÆ ¸ÉƤÉÆvÉ * xÉÉ»þÓ
{É´ÉÇEòɳýɺÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Jɳý * »þÉä IÉhÉå ‡SÉ ‡xɨÉdzý * VÉÉ>ð‡xÉ©ÉÉÆ ¨É³ý * ´Éɳý´ÉÆ]õÓ xÉÉSÉiÉÒ
**3**
1376

Page 343 of 1252

vɇ®úiÉÉÆ ©Éä {ÉÆfø®úÒSÉÒ ´ÉÉ]õ * xÉɽþÓ ºÉÆEò]õ ¨ÉÖHòÒSÉå **1**
´ÉÆnùÚÆ ªÉäiÉÒ nùä´É {Énùå * iªÉÉ +ÉxÉÆnùå =iºÉɽþå **vÉÞ**
xÉÞi©ÉUôÆnùå =b÷iÉÒ ®úVÉ * VÉä ¸É»þVÉ SÉÉ•ôiÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Mɯûb÷ ]õEäò * ´Éè·hÉ´É ‡xÉEäò ¸ÉÆ§É¨É **3**
1377
xÉÉ¨É PÉäiÉÉÆ ¨ÉxÉ ‡xÉ´Éä * ‡VÉ´»þä +¨ÉÞiÉ ‡SÉ ¸®ú´Éä * »þÉäiÉÉiÉÒ ¤É®ú´Éä * Bä¸Éä „ÉEÖòxÉ
•ôɦÉÉSÉä **1**
¨ÉxÉ ®úÆMÉ•ôå ®úÆMÉ•ôå * iÉÖZ©ÉÉ SÉ®úhÉÓ ‡¸lÉ®úÉ´É•ôå * Eäò‡•ô©ÉÉ ‡´Éaö•ôå * Bä¸ÉÒ EÞò{ÉÉ
VÉÉhÉÉ´ÉÒ **vÉÞ**
VÉÉ•ôå ¦ÉÉäVÉxɸÉå ‡nù¸Éä * ‡SÉ®úÉ {Éb÷Éä‡xÉ `öä•ôÉ <SUôä * vÉɇ•ô©ÉÉS©ÉÉ BäºÉå* +ÆMÉÉ ªÉäiÉÒ
=nÂùMÉÉ®ú **2**
¸ÉÖJÉ ¦Éä]õÉå +É•ôå ¸ÉÖJÉÉ * ‡xÉvÉ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôÉ ¨ÉÖJÉÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôäJÉÉ * +ÉiÉÉÆ xÉÉ»þÓ
+ÉxÉÆnùÉ **3**
1378
¯ûSÉÒ ¯ûSÉÒ PÉä>ðÆ MÉÉäb÷Ò * |Éä¨É¸ÉÖJÉå VÉÉ•ôÒ VÉÉäb÷Ò **1**
Eòɳý VÉÉ>ðÆ xÉänùÚÆ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ * ÊSɇiÉiÉÉÆ ‡´É`öÉä¤ÉÉSªÉÉ {ÉɪÉÉÆ **vÉÞ**
Eò°üÆ ¦ÉVÉxÉ ¦ÉÉäVÉxÉ * vÉhÉÒ PÉä>ðÆ xÉÉ®úɪÉhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÒ´É vÉÉ•ôÉ * »þÉä©É iÉÖZ©ÉÉxÉå ‡´Éaö•ôÉ **3**
1379
´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ »þå ‡SÉ ¸ÉÉÆMÉå * nùÉxÉ ¨ÉÉMÉå VÉMÉɇ¸É **1**
‡´Éaö•ô »þä ¨ÉÆMɳý´ÉÉhÉÒ * PÉä>ðÆ vÉhÉÒ {ÉÆMÉiÉÒ **vÉÞ**
´ÉäSÉiɸÉä {ɳýå {ɳý * Eäò•ôå ¤É³ý {Éɇ»þVÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÖ‡‚SÉiÉ xÉEòÉ * ®úÉ»þÉå ¡ÖòEòÉ xÉÉb÷ »þÉ **3**
1380
+ÉhÉÒEò Bä¸Éå EòÉä`öå ¸ÉÉÆMÉÉ * {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ ¸Éɇ®úJÉå **1**
nùè´ÉiÉ ©Éä ¦ÉÚ¨ÉÆb÷³ýÓ * =rùÉ®ú Eò³ýÒ {Éɇ´ÉiÉå **vÉÞ**
EòÉä`öå EòÉÆ»þÓ EòÉä`öå EòÉÆ»þÓ * „ÉÉävÉ `öÉ©ÉÓ ¸lɳýɸÉÒ **2**

Page 344 of 1252

+ÉxÉäjÉÓSÉå iÉÒlÉÉ+ xÉɸÉä * iÉÒlÉÉ+ ´É¸Éä ´ÉXÉ•ôä{É **3**
{ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÓSÉå {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÓ * {ÉÉ{É +ÆMÉÓ ®úɽþäxÉÉ **4**
Bä¸Éå »þ®úå ‡Mɇ®úVÉä|ɇiÉ * MÉÖ»þ¬ ‡¸lÉiÉÒ ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôÒ **5**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉÒlÉÇ IÉäjÉ * ºÉ´ÉÇjÉ ½þå nùè´ÉiÉ **6**
1381
{ÉÖ®úÉhÉÓSÉÉ <‡iÉ»þÉ¸É * MÉÉäb÷ ®ú¸É ¸É䇴ɕôÉ **1**
xÉ´»þiÉÒ »þä +É»þÉSÉ ¤ÉÉä•ô * ¨ÉÉäEò³ýå ¡òÉä•ô Eò‡´Éi´É **vÉÞ**
¦ÉÉ´Éå P©ÉÉ ®úä ¦ÉÉ´Éå P©ÉÉ ®úä * ©ÉäMÉnùÉ VÉÉ ®úä {ÉÆfø‡®ú©Éä **2**
¦ÉÉM©Éå +É•ôä‡iÉ ¨ÉxÉÖ·©Énùä»þÉ * iÉÉä »þÉ {ÉÉ»þÉ ‡´Éaö•ô **3**
{ÉÉ{É{ÉÖh©ÉÉ Eò®úÒ•ô ZÉÉb÷É * VÉÉ<•ô {ÉÒb÷É VÉx¨ÉÉSÉÒ **4 **
PªÉÉ´ÉÒ ½þÉiÉÓ ]õɳýËnùb÷Ò * MÉÉ´Éä iÉÉåb÷Ó MÉÖhÉ´ÉÉnù **5**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä PÉ]õÉ{É]õÉ * xÉ •ôMÉä ´ÉÉ]õÉ „ÉÉävÉÉ´©ÉÉ **6**
1382
Eò¨ÉÇ vɨÉÇ xÉ´½þiÉÒ ºÉÉÆMÉ * =hªÉÉ +ÆMÉå {ÉiÉxÉ **1**
¦É•ôi©ÉÉ Eòɳýå xÉɨÉɴɳýÒ * ¸ÉÖ•ô¦É ¦ÉÉä³ýÒ ¦Éɇ´ÉEòÉÆ **vÉÞ**
|Éɩɇ‚SÉkÉå {Éb÷iÉÒ {ÉÉ©ÉÉÆ * MÉÉiÉÒ iÉ©ÉÉÆ ´Éè·hÉ´ÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉÖ{ÉVÉä nùÉä¹É Eò®úÉ PÉÉä¹É +ÉxÉÆnùä **3**
1383
{ÉÉ»þÉ ®úä »þå nùè´ÉiÉ Eèò¸Éå * ¦É‡Hò‡{ɸÉå ¦Éɇ´ÉEò **1**
{ÉÉSÉɇ®ú±©ÉÉ ¸É‡®ú¸Éå {ÉÉ´Éä * Bä¸Éå ¸Éä´Éä ¤É®úÉb÷Ò **vÉÞ**
„ÉÖ±Eò EòÉ·`öÓ MÉÖ¯ûMÉÖ®úÒ * •ôÉVÉ »þ‡®ú xÉ vÉ®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +vÉÇxÉÉ®úÒ * BäºÉÓ vÉ®úÒ °ü{Éb÷Ó **3**
1384
¤É»þÖiÉ ¸ÉÉ䇸ɕôä ¨ÉÉMÉå xÉ Eò³ýiÉÉÆ * {ÉÖføiÉÒ EòÉ©É +ÉiÉÉÆ +ÆvÉ ´½þÉ´Éå **1**
BEòɇSÉ©Éä +ÆMÉÓ »þå `öä´ÉÉ´Éå •ôÉ´ÉÚxÉ * xÉ©Éä ‡¦ÉzÉ ‡¦ÉzÉÉ SÉÉÆSÉ{Éb÷Éä **vÉÞ**
EòÉähÉ »þÉä<Ç•ô iÉÉä ¥É¨»ÉÆb÷SÉɳýEò * +É{ÉhÉå ‡SÉ »þÉEäò nùä<Ç•ô »þÉEäò **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡nù•ôÓ SÉäiÉ´ÉÚ‡xÉ ¸ÉÖhÉÓ * EòÉèiÉÖEòÉ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ xÉÉ»þÓ Uô³ý **3**

Page 345 of 1252

1385
+É‚SÉ©ÉÇ ©ÉÉ ´ÉÉ]õä xɸÉi©ÉÉ UôÆnùÉSÉå * Eèò¸Éå ‡nù•ôå ¸ÉÉSÉå Eò®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ **1**
nùÖ‡VÉ©ÉɸÉÒ iÉÆ´É +Eò³ý »þÉ ¦ÉÉ´É * Eò®úÉ´ÉÉ iÉÉä VÉÒ´É ¸ÉÉIÉ ©ÉälÉå **vÉÞ**
BEòÓ +xÉäEòi´É +xÉäEòÓ BEòi´É * |ÉEÞò‡iɸ´É¦ÉÉ´É |ɨÉÉhÉå ‡SÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eò°üÆ =MÉ´ÉÚÆ VÉÉhɸÉÒ * EÖò„ɳý ©É䇴ɄÉÓ iÉÖ¨»Ò nùä´ÉÉ **3**
1386
+¸iÉ xÉÉ»þÓ +ÉiÉÉÆ BEò ‡SÉ ¨ÉÉä»þÉä®úÉ * {ÉɸÉÚ‡xÉ +ÆvÉÉ®úÉ nùÖ‡®ú VÉÉ•ôÉå **1**
¸ÉÉIÉi´Éå ©ÉÉ VÉÉ•ôÉå MÉÖhÉÉSÉÉ nùäJÉhÉÉ * Eò®úÓ xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ iÉ®úÒ JÉ®úå **vÉÞ**
+É`ö´Éå ‡´É¸É¯û {ɇb÷©Éä•ôÉ ¨ÉÉMÉå * +É•ôå iÉå ‡SÉ ¦ÉÉMÉå ©ÉixÉ Eäò•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÉ ‡´ÉxÉÉänù nùä´ÉɸÉÒ * +ɨ»Ò iÉÖ¨»ÉÆ Bä¸ÉÓ nùÉäx»þÒ xÉ´»þÉå **3**
1387
IÉ®ú +IÉ®ú »þä iÉÖ¨ÉSÉä ‡´É¦ÉÉMÉ * EòɸɩÉÉxÉå VÉMÉ nùÖ®úÒ vÉ®úÉ **1**
iÉè¸Éä +ɨ»Ò xÉähÉÉå {ÉÉ•ô]õÉå SÉ EòÉÆ»þÓ * i©ÉɇMɱ©ÉÉSÉÒ xÉÉ»þÓ ¨ÉÉMÉå SÉÉb÷ **vÉÞ**
|ɇiÉ{ÉɇnùiÉÉ iÉÚÆ ¸É¨É‡´É·É¨ÉÉSÉÉ * |ɸÉÉnù iÉÉä ©ÉÉSÉÉ {ÉÉ{É{ÉÖh©É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖ¨»ÉÆ xÉÉxÉÉ +´ÉMÉhÉÓ * •ôÉMÉä ¸ÉÆ{ÉÉnùhÉÒ •ô‡]õC©ÉÉSÉÒ **3**
1388
¸É´ÉÇ®ú¸ÉÓ ¨ÉÒxÉ•ôå ‡SÉkÉ * +JÉƇb÷iÉ +ÉxÉÆnùÖ **1**
MÉÉäiÉ {ɇiÉ ‡´É…ÉƦɮúÓ * VÉÉ•ôÉ »þ‡®ú ¸ÉÉä©É®úÉ **vÉÞ**
´ÉÉä³ýJÉÒ iÉä BEòÉ xÉÉÆ´Éå * <iÉ®ú¦ÉÉ´Éå JÉÆb÷hÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉÆ´Éå °ü{Éå * nùָɮúÓ {ÉÉ{Éå »þÉ®ú{É•ôÓ **3**
1389
¨ÉÓ »þå Bä¸Éå EòÉ©É VÉÉiÉÒ * +´ÉPÉb÷ ‡EòiÉÒ {ÉÉ»þÉiÉÉÆ **1**
xÉɽþÓ ½þÉäiÉ =±•ôÆPÉxÉ * xɸÉiÉÉÆ ‡¦ÉzÉ nùָɮúå **vÉÞ**
+ÆvÉÉ®úÉxÉå iÉäVÉ xÉä•ôå* où·]õÒJÉÉ•ôå +ÆiÉ®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸É´Éå nùä´É * PÉäiÉÉÆ `öÉ´É nùÉ´ÉÒ•ô **3**

Page 346 of 1252

1390
Eò´Éä…É®úÉÆSÉÉ iÉÉä +ɨ»ÉƸÉÒ ‡´É]õɳý * |ɸÉÉnù ´ÉÉåMɳý ‡Sɴɇb÷iÉÒ **1**
nùƦÉÉSÉä +É´Éb÷Ò ¤É‡»þ®úÉ]õ +Ævɳýä * ¸Éä´É]õɇ¸É Eòɳýå »þÉä<•ô iÉÉåb÷ **vÉÞ**
¸ÉÉäx©ÉɸÉäVÉÉ®úÒ iÉÉå •ôÉJÉäSÉÒ VÉiÉxÉ * ¸ÉiÉÆiÉ iÉä MÉÖhÉ VÉè¸ÉäiÉè¸Éä **2**
ºÉä´ªÉ ºÉä´É´ÉiÉÉ xÉ {Éb÷iÉÉÆ `öÉ´ÉÒ * iÉÖEòÉ ¨½hÉä MÉÉä´ÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÒ ½þÓ **3**
1391
´ÉÉfø‡•ô©ÉÉÆ ¨ÉÉxÉ xÉ ¨ÉxÉÉ´ÉÒ ‡xɇ‚SÉiÉÒ * ¦ÉÚiÉÉƇSÉ©Éä |ÉÒiÉÒ ¦ÉÚiÉ{ÉhÉ **1**
¨»hÉ>ð‡xÉ ¨ÉxÉÉ •ôÉ´ÉÉ´ÉÒ EòÉÆSÉhÉÒ * <Ƈpù©ÉÉÆSÉä ZÉhÉÒ +ÉäføÒ ¦É®úä **vÉÞ**
BEòÉ BEò{ÉhÉå BEòɇSÉ©Éä +ÆMÉÓ * •ôÉMÉä ®úÆMÉ ®úÆMÉÓ ‡¨É³ý‡•ô©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´É ‡xÉ·EòÉ¨É ‡xÉ®úɳýÉ * VÉÒ´Énù„Éä SÉɳýÉ SɳýhÉÉÆSÉÉ **3**
1392
¨ÉÉ©ÉÉ ¸ÉÉIÉÒ +ɨ»Ò xÉähÉÉå ¦ÉÒb÷ ¦ÉÉ®ú * +É{É +ɇhÉ {É®ú xÉÉ»þÓ nùÉäx»þÒ **1**
¸Éi©ÉɇSÉ©Éä ¸ÉÉ]õÓ +´ÉPÉÉ ‡SÉ ¦É®úä * xÉÉ´Éb÷ä ´©ÉÉ{ÉÉ®ú iÉÖ]õÒSÉÉ iÉÉä **vÉÞ**
{ÉÉå¦Éɇ³ýiÉÉ SÉ®úä +ÆiÉ®úÓSÉå nùÖ&JÉ * •ôÉƸÉå ¡òÉƸÉå ¨ÉÖJÉ =PÉb÷É´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉ´»þä ¸¡òÒiÉÒSÉÉ »þÉ `öÉ´É * ‡xÉ´ÉÉb÷¬É¸ÉÒ nùä´É ¸ÉÉIÉÒ Eäò•ôÉ **3**
1393
ºÉÆiÉÉÆ +É´Éb÷ä iÉÉä EòɳýÉSÉÉ ½þÒ Eòɳý * ºÉ¨ÉlÉÉÇSÉå ¤Éɳý VÉä´ÉÓ ºÉ¨ÉlÉÇ **1**
{ɇ®ú¸ÉiÉÉÆ iÉälÉå xÉÉ»þÓ BEò‡´ÉhÉå * ¨ÉÉä»þå xÉ {É´Éä ¸ÉÒhÉ Bä¸Éå ®úÉJÉä **vÉÞ**
Eäò•ôä +x©ÉÉ©É iÉä ¸ÉÉÆb÷´ÉÒ ={ÉSÉÉ®úå * xÉ nùäJÉå nùָɮúå xÉɸÉÉ ¨ÉÚ³ý **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÖJªÉ Eò±{ÉiɯûUôɪÉÉ * EòÉªÉ xÉɽþÓ nùªÉÉ iɪÉä `öɪÉÓ **3**
1394
¸ÉÆiÉÉÆS©ÉÉ vÉÒEòÉ®úå +¨ÉÆMɳý ‡VÉhÉå * ‡´É…É„ÉjÉÖ iÉähÉå ¸ÉÉÆb÷Ò {ɇ®ú **1**
EÖò³ý +ɇhÉ °ü{É ´ÉÉÆ©ÉÉÆ ¸ÉƴɸÉÉ®ú * MÉä•ôÉ ¦É®úiÉÉ®ú ¨ÉÉäEò‡•ôiÉÉÆ **vÉÞ**
¨ÉÚ³ý ®úÉJÉä iÉ©ÉÉ ¡ò³ýÉ EòÉ©É =hÉå * SÉiÉÖ®ú •ôIÉhÉå ®úÉJÉÉå VÉÉhÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉɪÉÉºÉ iÉÉä BEäò `öɪÉÓ * nùÒ{É ½þÉiÉÓ iÉ<Ç +´ÉPÉå ¤É®úå **3**
1395

Page 347 of 1252

+Éä•ôå ¨ÉÚ³ý ¦ÉänùÒ JÉb÷EòÉSÉå +ÆMÉ * +ɦ©ÉɸÉɸÉÒ ¸ÉÉÆMÉ EòÉ©ÉLJ¸É‡rù **1**
xÉ´»þä Bä¸Éå EòÉÆ»þÓ xÉÉ»þÓ +´ÉPÉb÷ * xÉÉ»þÓ Eò<Ç´ÉÉb÷ iÉÉåSÉ ´É‡®ú **vÉÞ**
nùÉä®úå ‡SÉ®úÉ EòÉ{Éä {ɇb÷•ôÉ EòÉÆSÉhÉÒ * +¦©ÉɸÉå ¸Éä´ÉxÉÓ ‡´É·É {Éb÷ä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EéòSÉÉ ¤ÉèºÉhªÉɺÉÒ `öÉ´É * VÉ`ö®úÓ ¤ÉɳýÉ ´ÉÉ´É BEòÉBEòÓ **3**
1396
+¨É®ú +ɽþÉÆ +¨É®ú +ɽþÉÆ * JÉ®úå EòÓ {ÉɽþÉ JÉÉä]õå ½þå **1**
xÉ ¨»hÉÉÆ nùä»þ ¨ÉÉZÉÉ Bä¸ÉÉ * ¨ÉMÉ ¦É®ú´É¸ÉÉ Eò³ýä•ô **vÉÞ**
EéòSÉÉ vÉÉEò EéòSÉÉ vÉÉEò * ¸ÉEò‡³ýEò »þå +É{ÉÖ•ôå **2**
nùä´É ‡SÉ ¤É®úä nùä´É ‡SÉ ¤É®úä * iÉÖEòÉ ¨»hÉä JÉ®úä iÉÖ¨½Ò **3**
1397
EòÉ¨É xÉÉ»þÓ EòÉ¨É xÉÉ»þÓ * VÉÉ•ôÉå {ÉÉ»þÓ ‡®úEòɨÉÉ **1**
¡òɴɱ©ÉÉ ©ÉÉ Eò°üÆ SÉä·]õÉ * ‡xÉ‚Sɳý où·]õÉ ¤Éè¸ÉÉä‡xÉ **vÉÞ**
xɸÉi©ÉÉ UôÆnùå xɸÉi©ÉÉ UôÆnùå * VÉMÉ ‡´ÉxÉÉänùå ‡´É†»þb÷iɸÉä **2**
BEòÉBEòÓ BEòÉBEòÓ * iÉÖEòÉ •ôÉäEòÓ ‡xÉ®úɳýÉ **3**
1398
»þÉiÉÓ PÉä>ð‡xÉ©ÉÉÆ EòÉ`öÒ * iÉÖEòÉ •ôÉMÉ•ôÉ Eò‡³ý´É®úÉ {ÉÉ`öÒ **1**
xÉä>ð‡xÉ ‡xÉVɇ´É•ôå ¸¨É„ÉÉxÉÓ * ¨ÉÉhɸÉå VÉɳýÒ iÉä `öÉEòhÉÓ **vÉÞ**
Eòɇb÷•ôå iÉå +Éäføå * ¨ÉÉMÉÒ•ô ={ÉSÉÉ®úÉSÉå {ÉÖføå **2**
xÉÉ»þÓ ´ÉÉ]õÉå +É•ôÉ ¦Éä´É * ¸ÉÖJÉ nùÖ&JÉ ¦ÉÉä‡MÉiÉÉ nùä´É **3**
©ÉÉVɸÉÉ]õÓ »þå ‡xÉ´ÉÉÇhÉ * Eäò•ôå Eò‡¸É©Éä•ôå ¨ÉxÉ **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +xÉÖ¦É´É ¤É®úÉ * xÉɽþÓ iÉ®úÒ ºÉɺiÉ ½þÉäªÉ SÉÉä®úÉ **5**
1399
EòÒiÉÇxÉ SÉÉÆMÉ EòÒiÉÇxÉ SÉÉÆMÉ * »þÉä©É +ÆMÉ »þ‡®ú°ü{É **1**
|Éä¨ÉÉUôÆnùå xÉÉSÉä b÷Éä•ôä * »þÉ®ú{É•ôÉ nùä»þ¦ÉÉ´É **vÉÞ**
BEònùä„ÉÓ VÉÒ´ÉEò³ýÉ* »þÉ ¸ÉEò³ýÉÆ ¸ÉÉä©É®úÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä =®ú•ôÉ nùä´É * MÉä•ôÉ ¦Éä´É i©ÉÉ Eòɳýå **3**

Page 348 of 1252

1400
xÉ ¤ÉÉä•ôä¸ÉÒ Eò®úÉ ´ÉÉSÉÉ * ={ÉÉvÉÒSÉÉ ¸ÉƤÉÆvÉ **1**
BEòÉ iÉÖ¨ÉS©ÉÉ xÉɨÉɇ´ÉhÉ * +´ÉPÉÉ ¸ÉÒhÉ Eò³ýiɸÉä **vÉÞ**
¸ÉÆEò±{ÉÉSÉä +ÉäføÒ ¨ÉxÉ * {ÉÉ{É{ÉÖh©É ¸É¨É ‡SÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ®úÉ©ÉhÉÓ * {ÉÉ´ÉÉä ´ÉÉhÉÒ ‡´É¸ÉÉÆ´ÉÉ **3**
1401
|ÉÉ®ú¤vÉÉ ½þÉiÉÓ VÉxÉ * ºÉÖJÉ ºÉÒhÉ {ÉÉ´ÉiɺÉä **1**
Eò‡®úiÉÉÆ PÉÉ<dzýÉSÉÉ ¸ÉÆMÉ * +ÆMÉå +ÆMÉ ¨ÉÉJÉÉ´Éå **vÉÞ**
+ɇ´É¸ÉÉ +ÆMÉå {ÉÒb÷É ´ÉºÉä * iªÉÉMÉå +ºÉä ¤É½þÖ ºÉÖJÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÒ´É ¦©ÉÉ•ôÉ * +´ÉP©ÉÉ +É•ôÉ ¤ÉÉ»þä®úÒ **3**
1402
+É„ÉÉ iÉä Eò®ú‡´ÉiÉä ¤ÉÖrùÒSÉÉ •ôÉä{É * ¸ÉÆnùä»þ iÉå {ÉÉ{É Eèò¸Éå xÉ´»þä **1**
+É{É•ôÉ +É{ÉhÉ Eò®úÉ´ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú * |ɸÉzÉ iÉå ¸ÉÉ®ú ¨ÉxÉ MÉÉä»þÒ **vÉÞ**
xÉÉÆ´Éå °ü{Éå +ÆMÉÓ •ôɇ´É•ôÉ ‡´É]õɳý * »þÉäiÉå i©ÉÉ ‡xɨÉdzý „ÉÖrù ¤ÉÖrù **2**
+Ævɲ©ÉÉxÉå xÉ©Éä nùäJÉh©ÉÉSÉÒ SÉÉ•ôÒ * SÉÉ•ôÉå Bä¸ÉÒ ¤ÉÉä•ôÒ iÉÖEòÉ ¤ÉÉä•ôä **3**
1403
VɳýÉä +ÉiÉÉÆ xÉÉÆ´É °ü{É * ¨ÉÉZÉå {ÉÉ{É MÉÉÆ`öÓSÉå **1**
¸ÉÆiÉÉƇSÉ©ÉÉ SÉ®úhÉ®úVÉå * =iÉ°üÆ +ÉäZÉå ¨ÉÉiÉÒSÉå **vÉÞ**
•ô‡]õ‡Eò©ÉÉSÉÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ * »þÉäiÉÉ ¸ÉÒhÉ {Éɇ´ÉiÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +°ü{ÉÓSÉå * ¸ÉÖJÉ ¸ÉÉSÉå ‡xÉxÉÉÆ´Éå **3**
1404
ËxÉnùÉ ºiÉÖiÉÒ Eò®ú´ÉÒ {ÉÉä]õ * ºÉÉåMÉ nùÉJÉ´ÉÒ ¤ÉÉä¦ÉÉ]õ **1**
VÉ]õÉ ®úÉJÉ ‡´É]õƤÉxÉÉ * vÉÒ®ú xÉÉ»þÓ IɨÉÉ ¨ÉxÉÉ **vÉÞ**
„ÉÞÆMÉɇ®ú•ôå ¨Éføå * VÉÒ´É凴ÉhÉ VÉè¸Éå EÖòb÷å **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ®úÉMÉå * ¦É•ôiÉå SÉɴɳýä ´ÉÉ=MÉå **3**
1405

Page 349 of 1252

‡¦ÉI©ÉÉ{ÉjÉ +´É•ôƤÉhÉå * VɳýÉä ‡VÉhÉå •ôɇVÉ®ú´ÉÉhÉå * B䇸ɩÉɸÉÒ xÉÉ®úÉ©ÉhÉå * ={ÉäIÉÒVÉä
ºÉ´ÉÇlÉÉ **1**
nùä´ÉÉ {ÉɪÉÓ xÉɽþÓ ¦ÉÉ´É* ¦É‡Hò ´É®úÒ ´É®úÒ ´ÉÉ´É * ¸É¨É‡{ÉÇ•ôÉ VÉÒ´É * xÉÉ»þÓ iÉÉä »þÉ
´©É‡¦ÉSÉÉ®ú **vÉÞ**
VÉMÉÉ PÉÉ•ôÉ´Éå ¸ÉÉÆEòb÷å * nùÒxÉ »þÉä>ð‡xÉ ¤ÉÉ{ÉÖb÷å * »þå ‡SÉ +¦ÉÉM©É ®úÉäEòb÷å * ¨ÉÚ³ý
+ɇhÉ ‡´É…ÉÉ¸É **2**
EòÉ©É xÉ Eò®úÒ ‡´É…ÉƦɮú * ¸Éi©É Eò‡®úiÉÉÆ ‡xÉvÉÉÇ®ú * iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉÉ®ú * oùfø {ÉɪÉ
vÉ®úÉ´Éä **3**
1406
¦Éɴɤɳýå ‡´É·hÉÖnùÉ¸É * xÉÉ»þÓ xÉÉ¸É {ÉÉ´ÉiÉ **1**
©ÉÉäMɦÉÉM©Éå PÉ®úÉ ©ÉäiÉÒ * ¸É´ÉÇ „ɇHò SÉÉ•ôiÉ **vÉÞ**
‡{Éi©ÉÉSÉå VÉå EòÉ©É vÉxÉ * {ÉÖjÉÉ EòÉähÉ ´ÉÆSÉÒ•ô **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eòb÷ä ¤ÉèºÉÉå * iÉähÉå +¸ÉÉå ‡xɦÉÇ®ú **3**
1407
EòÉä®úb÷¬É MÉÉä`öÒ SÉ]õC©ÉÉ ¤ÉÉä•ô * ‡„ÉEò±©ÉÉ ¸ÉÉÆMÉä xÉÉ»þÓ +Éä•ô **1**
EòÉähÉ ©ÉÉÆSÉå ¨ÉxÉÉ +ÉhÉÒ * BäEòÉå EòÉxÉÓ xÉÉ<EòÉä‡xÉ **vÉÞ**
PÉ®úÉäPÉ®úÓ ¸ÉÉÆMÉiÉÒ YÉÉxÉ * ¦ÉÚ¸É ‡¸ÉhÉå EòÉƇb÷iÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +É{ÉÖ±©ÉÉ ¨É‡iÉ * EòÉ©É ‡®úiÉÓ {ÉÉäEò³ýå **3**
1408
xÉ´»þ‡iÉ©ÉÉSÉÉ ¸ÉÉä¸É »þÉäiÉÉ * ZÉb÷Éä +ÉiÉÉÆ {Énù®ú **1**
nùäJÉhÉå iÉå nùä‡JÉ©Éä•ôå * +ÉiÉÉÆ ¦É•ôå ¸ÉɇIÉi´Éå **vÉÞ**
•ôɦÉå Eò³ýÉå +É•ôÒ »þɇxÉ * ®úÉ»þÉå nùÉäx»þÓ ‡xÉ®úɳýÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä BEòÉBEòÓ * »þÉ EòÉÆ •ôÉäEòÓ {ɺÉÉ®úÉ **3**
1409
¸ÉÉä¸Éå ´ÉÉføä nùÉä·É * VÉÉ•ôÉ xÉ {ÉÉ•ô]õä Eò¸É **1**
Bä¸Éå ¤É®ú´Éå ´ÉSÉxÉ * Eò‡®úiÉÉÆ iÉå xÉÉ®úÉ©ÉhÉ **vÉÞ**
+¸Éä |ÉÉ®ú¤vÉ xÉä¨Éå * ¶É¨ÉÖ‡SÉ =®úä ¶É¨É **2**

Page 350 of 1252

¸ÉÖJÉ nùäiÉä „ÉÉÆiÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä vɇ®úiÉÉÆ ‡SÉkÉÓ **3**
1410
EòÉ©É „É®úÒ®úÉ{Éå EòÉ¨É * EÞò{ÉÉ ¸ÉÉvÉÉ´É©ÉÉ |Éä¨É * =‡SÉiÉÉSÉä vɨÉÇ * ¦ÉÉMÉÉ +É•ôä iÉä
Eò°üÆ **1**
nùä<ÇxÉ ½þÉEò xÉÉ®úɪÉhÉÉ * iÉå iÉÉå xÉÉEò³ýä ¤ÉÆvÉxÉÉ * {ÉÆfø®úÒSÉÉ ®úÉhÉÉ * +É<EòÉäxÉ
vÉÉÆ´Éä•ô **vÉÞ**
¸ÉÉiÉÉÆ{ÉÉÆSÉÉÆSÉå MÉÉä`ö•ôå * |ÉÉ®ú¤vÉå +ÉEòÉ®ú•ôå * +ÉiÉÉÆ »þå ¸ÉÆSÉ•ôå * +¸ÉÉä ¦ÉÉäMÉÉ
ºÉÉƦÉɳýÓ **2**
¡òÉ´É•ôÒ iÉä ¤É®ú´ÉÒ ¸ÉƇvÉ * ¸ÉÉ´ÉvÉÉxÉ Eò°üÆ ¤ÉÖrùÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉvÉÓ * EòÉä`öå xÉäPÉå
‡´É¸ÉÉ´ÉÉ **3**
1411
xÉ •ôMÉä nùä„ÉEòɳý * ¨ÉÆjɇ´ÉvÉÉxÉå ¸ÉEò³ý * ¨ÉxÉå ‡SÉ ‡xÉ‚Sɳý * Eò°ü‡xÉ Eò¯ûhÉÉ
¦ÉÉEòÉ´ÉÒ **1**
©ÉäiÉÉä ¤Éè¸É‡•ô©ÉÉ `öÉ©ÉÉ * +ɸÉhÉå ´©ÉÉ{ÉÒ nùä´É®úÉ©ÉÉ * ‡xɨÉdzý iÉä EòÉ©ÉÉ * +‡vÉ·`öÉxÉ
iɪÉÉSÉå **vÉÞ**
Eò±{ÉxÉäSÉÉ ¸ÉÉIÉÒ * iɇ®ú +Énù®úå ‡SÉ •ôIÉÒ * +É´Éb÷ÒxÉå ¦ÉIÉÒ * EòÉä®úb÷å vÉÉx©É
¨É]õ¨É]õÉÆ **2**
PÉähÉå iɇ®ú ¦ÉÉ´É * •ôIÉÒ nùɸÉÉÆSÉÉ ={ÉÉ´É* iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÒ´É * VÉÒ´ÉÓ ¨Éä³ý‡´É•ô +xÉÆiÉ
**3**
1412
xÉÉ»þÓ +É•ôå ¦É‡Hò¸ÉÖJÉ +xÉ֦ɴÉÉ * iÉÉä ¨ÉÒ YÉÉxÉ nùä´ÉÉ EòÉ©É Eò°üÆ **1**
xɸÉÉ´Éå VÉÒ iÉÖ¨»Ò EòÉÆ»þÓ ‡xÉÊ‚SÉiÉÒxÉå * ¨ÉɇZÉ©ÉÉ ´ÉSÉxÉå +¦ÉänùÉS©ÉÉ **vÉÞ**
BEòÉBEòÓ ¨ÉxÉ xÉänùÒ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ * nùä‡Jɱ©ÉÉ SÉ®úhÉ ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉÉSÉÉ MÉÖhÉÓ •ôÉÆSÉÉ´É•ôÒ * xÉ ®úÉ»þ =MÉ•ôÒ ¨ÉÉèx©É ¨ÉVÉ **3**
1413
¨ÉÉMÉiÉÉÆ ‡´É¦ÉÉMÉ * EòÉä`öå •ô{ÉÉ•ô VÉÒ ¨ÉMÉ **1**
¸ÉÆiÉ ¸ÉÉIÉÒ ©ÉÉ ´ÉSÉxÉÉ * i©ÉÉƸÉÒ `öÉ=‡Eò©ÉÉ JÉÖhÉÉ **vÉÞ**

Page 351 of 1252

½þÉä<xÉ vÉ®úhÉäEò®úÒ* ¨ÉMÉ ¨ÉÒ ‡®úPÉÉå xÉänùÓ ¤ÉÉ»þä®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÒ +IÉ®ú * iÉÖVÉ nùä´É{ÉhÉÉSÉÉ ¦ÉÉ®ú **3**
1414
‡¨É]õ´Éh©ÉÉSÉä vÉxÉÒ * iÉÖ¨»þÒ ´Éä´É¸ÉÉ©É VÉxÉÓ **1**
EòÉähÉ {Éb÷ä ©Éä ‡•ôMÉÉb÷Ó * Eäò•ôÒ iÉè¸ÉÓ =MÉ´ÉÉ EòÉäb÷Ó **vÉÞ**
Eäò•ôå ¸ÉÉƇMÉiÉ•ôå EòÉ¨É * ‡nù•ôä {ÉɳýÚ‡xÉ©ÉÉÆ vɨÉÇ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ÉiÉÉÆ * +ºÉÉä iÉÖ¨ÉSÉå iÉÖ¨ÉSÉä ¨ÉÉlÉÉÆ **3**
1415
¸É¨É‡{ÉÇ•ôÒ ´ÉÉhÉÒ * {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÓ PÉäiÉä vÉhÉÒ **1**
{ÉÚVÉÉ »þÉäiÉä ¨ÉÖHòÉ¡ò³ýÓ * ®ú¸É +É䇴ɩÉÉ ¨ÉÆMɳýÓ **vÉÞ**
vÉÉ®ú +JÉƇb÷iÉ * +ÉäPÉ SÉɇ•ô©Éä•ôÉ ‡xÉiÉ **2**
{ÉÚhÉÉÇ»þÖ‡iÉ VÉÒ´Éå * iÉÖEòÉ PÉä>ð‡xÉ `öä•ôÉ ¦ÉÉ´Éå **3**
1416
+´ÉPÉÉ ‡SÉ +ÉEòÉ®ú OÉɇ¸É©Éä•ôÉ Eòɳýå * BEò ‡SÉ ‡xÉ®úɳýå »þ‡®úSÉå xÉÉ¨É **1**
vÉ°ü‡xÉ ®úɇ»þ•ôÉå +‡´ÉxÉÉ„É EòÆ`öÓ * VÉÒ´ÉxÉ »þå {ÉÉä]õÓ ¸ÉÉÆ]õ‡´É•ôå **vÉÞ**
„É®úÒ®ú¸ÉÆ{ɇkÉ ¨ÉÞMÉVɳý¦ÉÉxÉ * VÉÉ<Ç•ô xÉɸÉÉäxÉ JÉ®úå xÉ´»þä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ÉiÉÉÆ ={ÉÉvÉÒS©ÉÉ xÉÉÆ´Éå * +ɇhÉ©Éä•ôÉ nùä´Éå ´ÉÒ]õ ¨ÉVÉ **3**
1417
¤ÉÉä•ôhÉå ‡SÉ xÉÉ»þÓ * +ÉiÉÉÆ nùä´Éɇ´ÉhÉ EòÉÆ»þÓ **1**
BEò¸É®úå Eäò•ôÉ xÉä¨É * nùä´ÉÉ ‡nù•ôä GòÉävÉ EòÉ¨É **vÉÞ**
{ÉɽþäxÉ iÉä {ÉÉ©É * VÉÉå´É‡®ú »þä où‡·]õ vÉÉ©É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉxÉå * »þä ‡SÉ ¸ÉÆEò±{É ´ÉÉ»þÉhÉå **3**
1418
©ÉälÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ `öÉ´É * +´ÉPÉä •ôIÉÉ©ÉÉSÉä ¦ÉÉ´É **1**
=ÆSÉÒ nùä´ÉÉSÉä SÉ®úhÉ * iÉälÉå VÉÉ•ôå +‡vÉ·`öÉxÉ **vÉÞ**
+ÉPÉÉiÉÉ´ÉäMɳýÉ * +¸Éä `öÉ´É »þÉ ‡xÉ®úɳýÉ **2**

Page 352 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸lɳý * vÉ°ü‡xÉ ®úɇ»þ•ôÉå +Sɳý **3**
1419
¦É®ú•ôÉ ‡nù¸Éä »þÉ]õ * +´ÉPÉÒ ´ÉÉfø•ôÒ JÉ]õ{É]õ * ¸ÉƇSÉiÉÉSÉä ´ÉÉ]õ * ´ÉÉ]õÉ>ð‡xÉ
¡òÉÆEòiÉÒ **1**
¦ÉÉäMÉÉ Bä¸Éä `öÉ©ÉÉ`öÉ´É * Eò¨ÉÉÇ ‡jɇ´ÉvÉÉSÉä ¦ÉÉ´É * pù·]õÉ ©ÉälÉå nùä´É * ‡´É®ú‡»þiÉ
ºÉÆEò±{ÉÉ **vÉÞ**
‡nù•ôÉ {ÉÉb÷Ú‡xÉ©ÉÉÆ vÉb÷É * {ÉÉ{É{ÉÖh©ÉÉÆSÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷É * +ÉSÉ®úiÉÒ MÉÉäb÷É * +ÉSÉ®úhÉå
+É{ÉÖ•ôɱ©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {É®úÉvÉÒxÉå * VÉÉ•ôÓ +Éäfø‡•ô©ÉÉ AñhÉå * iÉÖ]õiÉÒ ¤ÉÆvÉxÉå * Vɇ®ú nùä´ÉÉ
+ɳý‡´ÉiÉä **3**
1420
+É•ôÉ ¦ÉÉMÉɸÉÒ iÉÉä Eò®úÓ ´Éä´É¸ÉÉ´É * {ɇ®ú ®úÉ»þÉä ¦ÉÉ´É iÉÖZ©ÉÉ {ÉÉ©ÉÓ **1**
EòÉ©É SÉÉ•ôä iÉÖ¨»Ó ¤ÉÉÆvÉ•ôå nùÉiÉÉ®úÉ * ´Éɇ»þ‡•ô©ÉÉ ¦ÉÉ®úÉ =¸ÉƇiÉiÉÉå **vÉÞ**
„É®úÒ®ú iÉå Eò®úÒ „É®úÒ®úÉSÉä vɨÉÇ * xÉEòÉä nùä>ðÆ ´É¨ÉÇ SÉÖEòÉå ¨ÉxÉÉ **2**
SɳýhÉ ‡¡ò®ú´ÉÒ `öÉ´É ¤É»þÖ´É¸É * xÉ PÉb÷Éä +ɳýºÉ ËSÉiÉxÉÉSÉÉ **3**
<Ƈpù©Éå Eò®úÉäiÉ +É{ÉÖ•ôä ´©ÉÉ{ÉÉ®ú * +É´Éb÷Ò¸ÉÒ lÉÉ®ú nùä<È {ÉÉ©ÉÓ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉEòÉä nùä>ðÆ EòɳýÉ »þÉiÉÓ * ©ÉäiÉÉå EòÉEÖò•ôiÉÒ ¨»hÉ>ð‡xÉ **5**
1421
+ɨ»ÉÆ +´ÉPÉå ¦ÉÉÆb÷´É•ô * ©ÉälÉå ‡´Éaö•ô BEò•ôÉ **1**
EòɪÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉÉä¦ÉÉ´Éå * ©ÉälÉå VÉÒ´Éå ´ÉäSÉ•ôÉå **vÉÞ**
{É®úiÉå EòÉÆ»þÓ xÉähÉå nùÖVÉå* iÉk´É¤ÉÒVÉå {ÉÉ=•ôå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÆiɸÉÆMÉå * ©ÉähÉå ®úÆMÉå ®úÆMÉ•ôÉå **3**
1422
¸ÉÉ»þÉä‡xÉ©ÉÉÆ ]õÉä•ôä =®ú´ÉÉ´Éå ¸ÉÉ®ú * ¨ÉMÉ +ÆMÉÒEòÉ®ú JɆ©ÉÉ ¨ÉÉä•ôå **1**
¦ÉÉäMÉÉSÉä ºÉÉƦÉɳýÓ tÉ´Éå Eò‡³ý´É®ú * ¸ÉƇSÉiÉ ‡SÉ lÉÉ®ú ¨ÉÉäb÷Ú‡xÉ©ÉÉÆ **vÉÞ**
¨É»þk´ÉÉSÉä `öÉ©ÉÓ ¦ÉÉäMÉÉ´ÉÒ +|ɇiÉ·`öÉ * ‡´É]õ´ÉÉ´Éå xÉ·]õÉÆ {ÉÆSɦÉÚiÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉMÉ EéòSÉÉ ¸ÉƴɸÉÉ®ú * VÉ©ÉÉSÉÉ +Énù®ú iÉå ‡SÉ ´»þÉ´Éå **3**

Page 353 of 1252

1423
‡xÉ´Éê®ú »þÉähÉå ¸ÉÉvÉxÉÉSÉå ¨ÉÚ³ý * ©Éä®ú iÉä ‡´É±»þɳý ¸ÉÉÆb÷Ò¨ÉÉÆb÷Ò **1**
xÉÉ»þÓ SÉÉ•ôÉå ©ÉäiÉÒ ¸ÉÉåMɸÉÆ{ÉÉnùhÉÒ * ‡xÉ´Éb÷ä +´É¸ÉÉxÉÓ „ÉÖrùÉ„ÉÖrù **vÉÞ**
i©ÉÉMÉÉ xÉÉÆ´É iÉ®úÒ ‡xɇ´ÉÇ·É©É´ÉɸÉxÉÉ * EòÉ®úÒ©ÉäEòÉ®úhÉÉÆ{ÉÖ®úiÉä ‡´É‡vÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ®úɽþä ËSÉiÉxÉÓ +É´Éb÷Ò * ©ÉähÉå xÉÉÆ´Éå VÉÉäb÷Ò ¸Éi©Éi´Éå„ÉÓ **3**
1424
{É„ÉÖ Bä¸Éä »þÉäiÉÒ YÉÉxÉÒ * SÉ´ÉÇhÉÓ ©ÉÉ ‡´É·É©ÉÉÆSÉä **1**
`öä´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ •ôÉä¦ÉÓ •ôÉä¦É * VÉÉ•ôÉ IÉÉä¦É +Éi¨Éi´ÉÓ **vÉÞ**
Eäò•ôÉ +ɇhÉEòÉÆ ´ÉÉføÒ {ÉÉEò * JÉÉhÉå iÉÉEò ¨ÉÚJÉÉǸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÉä`öÉ PÉÉiÉ * ´ÉÉiÉɽþÉiÉ ½þÉ nùä½þ **3**
1425
EòÉÆ VÉÒ vɇ®ú•ôå xÉÉ¨É * iÉÖ¨»Ò +¸ÉÉä‡xÉ ‡xÉ·EòÉ¨É **1**
EòÉähÉÉÆ ¸ÉÉÆMÉiɸÉÉÆ YÉÉxÉ * `öEòÉ`öEòÒSÉå •ôIÉhÉ **vÉÞ**
+É´Éb÷ÒxÉå xÉÉSÉå* +ɽþä iÉ®úÒ {ÉÖføå ºÉÉSÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä |Éä¨É * xÉɽþÓ ¦ÉÆMÉɪÉÉSÉå EòÉ¨É **3**
1426
JÉ®úå ¤ÉÉä•ôä iÉ®úÒ * ¡ÖòEòɸÉÉ`öÓ VÉÉäb÷ä »þ®úÒ **1**
Bä¸Éä ¡ÖòEòÉSÉä ={ÉÉ©É * ¸ÉÉÆb÷Ú‡xÉ©ÉÉÆ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ VÉÉ©É **vÉÞ**
{É®ú={ÉEòÉ®ú * BEòÉ ´ÉSÉxÉÉSÉÉ ¡òÉ®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨É³ý * ¨ÉxÉå ¸ÉÉƇb÷iÉÉÆ „ÉÒiɳý **3**
1427
nù©ÉÉ IɨÉÉ „ÉÉƇiÉ * iÉälÉå nùä´ÉÉSÉÒ ´É¸É‡iÉ **1**
{ÉÉ´Éä vÉÉÆ´ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ PÉ®úÉ * ®úÉ»þä vÉ®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ lÉÉ®úÉ **vÉÞ**
EòÒiÉÇxÉÉSÉä ´ÉÉ]õä * ¤É®úɇb÷©ÉÉ Bä¸ÉÉ •ôÉä]õä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä PÉb÷ä * {ÉÚVÉÉ xÉɨÉå nùä´É VÉÉäb÷ä **3**

Page 354 of 1252

1428
‡„É·©ÉÉÆSÉÒ VÉÉä xÉäPÉä ¸Éä´ÉÉ * ¨ÉÉxÉÒ nùä´ÉɸÉɇ®úJÉå **1**
i©ÉÉSÉÉ ¡ò³ýä ={Énùä„É * +ɇhÉEòÉÆ nùÉä·É =¡ò®úÉ]õä **vÉÞ**
iªÉÉSÉå JÉ®úå ¥É¨½YÉÉxÉ * =nùɺÉÒxÉ nùä½þ¦ÉÉ´ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉiªÉ ºÉÉÆMÉå * ªÉÉäiÉ ®úÉMÉå ªÉäiÉÒ iÉä **3**
1429
¨ÉÉZÉÒ ¨Éä•ôÓ ¤É»þÖ´ÉÊ®ú * iÉÚÆ EòÉÆ VÉè¸ÉÉ iÉè¸ÉÉ »þ®úÒ **1**
‡´É`öÉä Eèò¸ÉÉ ´ÉÉÆSÉ•ôɇ¸É * +ÉiÉÉÆ ¸ÉÉÆMÉ ¨ÉVÉ{ÉÉ„ÉÓ **vÉÞ**
iÉÖVÉ nùäJÉiÉÉÆ ‡SÉ ¨ÉÉZÉÉ * ¤ÉÉ{É ¨Éä•ôÉ +ÉVÉÉ {ÉhÉVÉÉ **2**
+ɨ»ÉÆ •ôÉMÉ•ôå¸Éä {ÉÉ`öÒ * ¤ÉÉ•ôi´É iÉɯûh©Éå EòÉ`öÓ **3**
iÉÖVÉ ¡òÉ´É•ôå iÉå ¨ÉÉMÉå * EòÉähÉÒ xɸÉiÉÉÆ ´Éɇnù•ôÉMÉå **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÖZ©ÉÉ +ÆMÉÓ * ¨ÉVÉ nùä‡JÉ•ô •ôÉMÉ•ôÓ +ÉèPÉÓ **5**
1430
+ÉhÉÒEò EòÉähÉÉSÉÉ xÉ Eò®úÓ ¨ÉÒ ¸ÉÆMÉ * VÉähÉå »þÉä©É ¦ÉÆMÉ ¨ÉÉZ©ÉÉ ‡SÉkÉÉ **1**
‡´Éaö•ôÉ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ +ÉhÉÒEò VÉä ´ÉÉhÉÒ * xÉÉ<Eåò ¨ÉÒ EòÉxÉÓ +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ **vÉÞ**
¸É¨ÉÉvÉÉxÉɸÉÉ]õÓ ¤ÉÉä•ôÉ´ÉÒ »þä ¨ÉÉiÉ * {ɇ®ú ¨ÉÉZÉå ‡SÉkÉ xÉÉ»þÓ EòÉä`öå **2**
‡VÉ´ÉÉ»þÚ‡xÉ ¨ÉVÉ iÉä ‡SÉ +É´Éb÷iÉÒ * +É´Éb÷ä V©ÉÉ ‡SÉkÉÓ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉå iÉÉä ‡SÉ VÉÉhÉä ‡»þiÉ * +ɇhÉEòÉÆS©ÉÉ ‡SÉkÉ xÉänùÓ ¤ÉÉä•ôÉ **4**
1431
+É„ÉÉ »þä ¸É¨ÉÚ³ý JÉÉhÉÉä‡xÉ EòÉb÷É´ÉÒ * iÉä´»þÉÆ ‡SÉ MÉÉä¸ÉÉ´ÉÒ ´»þÉ´Éå iÉähÉå **1**
xÉÉ»þÓ iÉ®úÒ ¸ÉÖJÉå +¸ÉÉ´Éå ¸ÉƸÉÉ®úÓ * ¡ò‡VÉiÉÒ nùָɮúÒ Eò°üÆ xÉ©Éä **vÉÞ**
+É„ÉÉ ¨ÉÉ°ü‡xÉ©ÉÉ VÉ©É´ÉÆiÉ ´»þÉ´Éå * iÉä´»þÉÆ ‡SÉ ‡xÉPÉÉ´Éå ¸É´ÉÉÈiÉÚ‡xÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉ®úÓ ©ÉÉäMÉÉSÉÒ iÉÉÆiÉb÷Ò * +É„ÉäSÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÖb÷Ò Eò®úÓ +ÉvÉÓ **3**
1432
‡xÉ·`öÉ´ÉÆiÉ ¦ÉÉ´É ¦ÉHòÉÆSÉÉ ¸´ÉvɨÉÇ * ‡xÉvÉÉÇ®ú »þå ´É¨ÉÇ SÉÖEòÉå xÉ©Éä **1**
‡xÉ·EòÉ¨É ‡xÉ‚Sɳý ‡´Éaö•ôÓ ‡´É…ÉÉ¸É * {ÉÉ»þÉå xÉ©Éä ´ÉÉ¸É +ɇhÉEòÉÆSÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Bä¸ÉÉ EòÉähÉå ={Éä‡IÉ•ôÉ * xÉÉ»þÓ Bä‡Eò•ôÉ Bä¸ÉÉ EòÉähÉÓ **3**

Page 355 of 1252

1433
xÉɨÉÉSÉå ÊSÉiÉxÉ |ÉMÉ]õ {ɸÉÉ®úÉ * +¸ÉÉ•ô iÉå Eò®úÉ VÉälÉå iÉälÉå **1**
¸ÉÉäb÷´ÉÒ•ô ¨ÉÉZÉÉ ¸´ÉɨÉÒ ‡xÉ‚SÉ©Éä¸ÉÓ * |ɇiÉYÉÉ »þä nùɸÉÓ Eäò•ôÒ +ɨ»Ó **vÉÞ**
MÉÖhÉ nùÉä·É xÉÉ»þÓ {ÉÉ»þÉiÉ EòÒiÉÇxÉÓ * |Éä¨Éå SÉGò{ÉÉhÉÒ ´É„©É »þÉä©É **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eòb÷Ö ´ÉÉ]õiÉÉä |É{ÉÆSÉ * ®úÉäEòb÷ä ®úÉä¨ÉÉÆSÉ EòÆ`ö nùÉ]õä **3**
1434
xÉÉ¨É ¨»hÉiÉÉÆ ¨ÉÉäIÉ xÉÉ»þÓ * Bä¸ÉÉ ={Énùä„É Eò‡®úiÉÒ EòÉÆ»þÓ * ¤É‡vÉ®ú ´»þÉ´Éå i©ÉÉSÉä `öÉ©ÉÓ
* nùÖ¹]õ ´ÉSÉxÉ ´ÉÉCªÉ iÉå **1**
VÉ©ÉÉSÉä ®úɇ»þ•ôå ¨ÉÉxɸÉÓ * iÉå ‡SÉ {ÉÉ´É•ôä iÉ©ÉɸÉÒ * SÉÉÆSÉ{Éb÷iÉÉÆ ¨Éä•ôÓ ‡{ɸÉÓ *
¦É•ôiÉè¸ÉÓ ´ÉÉSÉɳýå **vÉÞ**
xɴɇ´ÉvÉÒSÉÉ ‡xÉ·ÉävÉ * VÉähÉå ¨ÉÖJÉå Eò‡®úiÉÒ ´ÉÉnù * VÉx¨ÉÉ +É•ôä ÊxÉt * „ÉÚEò®ú©ÉÉiÉÒ
ºÉƺÉÉ®úÉ **2**
EòÉªÉ ºÉÉÆMÉÉå ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ * +É`ö´É xÉɽþÓ SÉÉÆb÷ɳýÉ * xÉɨÉɺÉÉ`öÓ ¤ÉɳýÉ * IÉÒ®úºÉÉMÉ®úÓ
EòÉå‡b÷•ôå **3**
+É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ xÉɨÉɸÉÉ`öÓ * •ôÉMÉä „ÉÆJÉɸÉÖ®úÉ{ÉÉ`öÓ* ¡òÉäb÷Éä‡xÉ©ÉÉÆ {ÉÉä]õÓ * ´Éänù SÉÉ®úÒ
Eòɇfø•ôä **4**
VÉMÉÓ |ɇ¸Érù »þä ¤ÉÉä•ôÒ* xÉɨÉå MɇhÉEòÉ iÉɇ®ú•ôÒ * +ɇhÉEåò »þÒ =rù‡®ú•ôÓ * {ÉÉiÉEòÒ
¨É½þÉnùÉä¹ÉÒ **5**
VÉä »þä {É´ÉÉb÷ä MÉVÉÇiÉÒ * xÉÉ¨É |ɱ»þÉnùÉSÉÉ ‡SÉkÉÓ * VɳýiÉÉÆ ¤ÉÖb÷iÉÉÆ PÉÉiÉÓ * ®úÉJÉä
»þÉiÉÓ ‡´É·ÉÉSÉä **6**
EòÉ©É ¸ÉÉÆMÉÉå Bä„ÉÓ ‡EòiÉÒ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉɨÉJ©ÉÉiÉÒ * xÉ®úEòÉ|ÉiÉÒ VÉÉiÉÒ * ‡xÉ·Éä‡vÉiÉÒ
iÉÓ BEåò **7**
1435
‡EòiÉÒ ©ÉÉ EòɳýÉSÉÉ ¸ÉÉä¸ÉÉ´ÉÉ ´É³ý¸ÉÉ * •ôÉMÉ•ôÉ ¸É‡®ú¸ÉÉ {ÉÉ`öÉä´ÉÉ`öÓ **1**
•ôIÉ SÉÉ膩ÉÉ„ÉÒSÉÒ Eò®úÉ ¸ÉÉäb÷´ÉhÉ * ‡®úPÉÉ ©ÉÉ „É®úhÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **vÉÞ**
={ÉVɱ©ÉÉ Ê{Éb÷É ¨É®úhÉ ¸ÉÉÆMÉÉiÉå * ¨É®úiÉå ={ÉVÉiÉå ¸É´Éå ‡SÉ iÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨Éɳý MÉÖÆiÉ•ôÒ ®úÉ»þÉ]õÓ * MÉÉb÷M©ÉÉSÉÒ ¸ÉÖ]õÒ ¡Öò]õ‡•ô©ÉÉ **3**

Page 356 of 1252

1436
MÉɸÉÒ iɇ®ú BEò ‡´Éaö•ô ‡SÉ MÉÉ<È * xÉÉ»þÓ iɇ®ú `öÉ©ÉÓ ®úÉ»þå =MÉÉ **1**
+uùèiÉÓ iÉÉå xÉÉ»þÓ ¤ÉÉä•ôÉSÉå EòÉ®úhÉ * VÉÉhÉÒ´ÉäSÉÉ ¶É¨É Eò‡®ú¸ÉÒ ´ÉÉÆ©ÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡EòiÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ ¡ò‡VÉiÉÒ * •ôÉVÉ xÉÉ»þÓ xÉÒ‡iÉÆ ‡xÉ•ôɇVÉ®úÉ **3**
1437
VÉ©ÉɇSÉ©Éä ´ÉÉSÉä xÉ©Éä »þÉ ‡´Éaö•ô * i©ÉÉSÉä ¨ÉVÉ ¤ÉÉä•ô xÉÉ´Éb÷iÉÒ **1**
„ÉjÉÖ iÉÉä ¨©ÉÉÆ Eäò•ôÉ xÉ ¨»hÉå +É{ÉÖ•ôÉ * VÉÉä ‡´Éx¨ÉÖJÉ ‡´Éaö•ôÉ ¸É´ÉǦÉÉ´Éå **2**
VÉ©ÉɸÉÒ xÉÉ´Éb÷ä ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉå xÉÉ¨É * iÉÉä VÉÉhÉÉ +vÉ¨É iÉÖEòÉ ¨»hÉä **3**
1438
+ɨ»ÉƸÉÒ iÉÉå xÉÉ»þÓ +ÉhÉÒEò |ɨÉÉhÉ * xÉɨÉɸÉÒ EòÉ®úhÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉS©ÉÉ **1**
PÉÉ•ôÚ‡xÉ©ÉÉÆ EòÉ¸É Eò‡®úiÉÉä Eèò´ÉÉb÷ * ´ÉÉMÉÉå xÉänùÓ +Éb÷ Eò‡³ýEòɳýɸÉÒ **vÉÞ**
+¤Érù ´ÉÉÆEòb÷å VÉè„ÉÉiÉè„ÉÉ {É®úÒ * ´ÉÉSÉä »þ‡®ú »þ‡®ú =SSÉÉ®úÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä +ɨ»ÉÆ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôå ‡xÉVÉ * ¸ÉEò³ýÉÆ »þå ¤ÉÒVÉ {ÉÖ®úÉhÉÉÆSÉå **3**
1439
VÉÒ´É iÉÉä ‡SÉ nùä´É ¦ÉÉäVÉxÉ iÉä ¦É‡Hò * ¨É®úhÉ iÉä‡SÉ ¨ÉÖ‡Hò {ÉÉ{ÉÉÆb÷¬ÉSÉÒ **1**
Ê{Éb÷ÉS©ÉÉ {ÉÉä·ÉEòÒ xÉÉMɇ´É•ôå VÉxÉ * •ô‡]õEåò {ÉÖ®úÉhÉ Eäò•ôå ´Éänù **vÉÞ**
¨ÉxÉÉ +É•ôÉ iÉè¸ÉÉ Eò‡®úiÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú * ¨»hÉiÉÒ ¸ÉƸÉÉ®ú xÉÉ»þÓ {ÉÖx»þÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä {ÉÉ`öÓ =b÷iÉÒ ©É¨ÉnùÆb÷ * {ÉÉ{É{ÉÖh©É •ôÆb÷ xÉ ‡´ÉSÉÉ®úÒ **3**
1440
¦ÉHòÉÆSÉÉ ¨É‡»þ¨ÉÉ ¦ÉHò ÊSÉ VÉÉhÉiÉÒ * nùÖ•ôÇ¦É ©ÉÉ MɇiÉ +ɇhÉEòÉƸÉÒ **1**
VÉÉhÉÉä‡xÉ xÉähÉiÉä VÉÉ•ôä iÉähÉå ¸ÉÖJÉå * xÉÉä ¤ÉÉä•ôÉä‡xÉ ¨ÉÖJÉå ¤ÉÉä•ôiÉÉiÉÒ **vÉÞ**
+¦ÉänùÚ‡xÉ ¦Éänù ®úɇJÉ©Éä•ôÉ +ÆMÉÓ * ´ÉÉføÉ´É©ÉÉ VÉMÉÓ |Éä¨É¸ÉÖJÉ **2**
]õɳý PÉÉä·É EòlÉÉ |Éä¨ÉÉSÉÉ ¸ÉÖEòɳý * ¨ÉÚfø •ôÉäEò{Éɳý iÉ®úÉ´É©ÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þå iÉÉå +É»þä iÉ©ÉÉÆ `öÉ´Éå * ‡VÉ»þÓ BC©ÉÉ ¦ÉÉ´Éå VÉÉhÉÒiÉ•ôå **4**
1441
+É„ÉÉ iÉÞ·hÉÉ ¨ÉÉ©ÉÉ +{ɨÉÉxÉÉSÉå ¤ÉÒVÉ * xÉɇ¸É‡•ô©ÉÉ {ÉÚV©É »þÉä<ÇVÉäiÉå **1**

Page 357 of 1252

+vÉÒ®úɸÉÒ xÉÉ»þÓ SÉÉ•ôÉå VÉÉiÉÉÆ ¨ÉÉxÉ * nùÖ•ôÇ¦É nù¯û·ÉhÉ vÉÒ®ú i©ÉÉSÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ»þÓ +ɇhÉEòÉƸÉÒ ¤ÉÉä•ô * ´ÉÉÆ©ÉÉÆ VÉÉ©É ¨ÉÉä•ô ¤ÉÖrùÒ{ÉÉ„ÉÓ **3**
1442
ËSÉiÉxÉå ºÉ®úä iÉÉä vÉxªÉ Eòɳý * ºÉEò³ý ¨ÉÆMɳý ¨ÉÆMɳýÉÆSÉå **1**
¸ÉƸÉÉ®úʸÉvÉÖ xÉÉ»þÓ »þ‡®únùɸÉÉ * MɦÉÇ´ÉÉ¸É Eèò¸ÉÉ xÉähÉiÉÒ iÉä **vÉÞ**
VÉxÉ´ÉxÉ Bä¸Éå EÞò{ÉäS©ÉÉ ¸ÉÉMÉ®úå * nùÉ]õ•ôÉ +ɦÉÉ®úå {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùä´ÉÉ ¦ÉHòÉÆSÉä ¤ÉÆvÉxÉ * nùÉJɇ´É•ôå ‡¦ÉzÉ {É®úÒ BEò **3**
1443
¨ÉÉäIÉÉSÉå +ɨ½ÉƺÉÒ xÉɽþÓ +´ÉPÉb÷ * iÉÉä +ºÉä =PÉÉb÷ MÉÉÆ`öÉä³ýÒºÉ **1**
¦ÉHòÒSÉä ¸ÉÉä»þ³ýä »þÉäiÉÒ•ô VÉÒ´ÉɸÉÒ * xÉ´É•ô iÉ䇴ɄÉÓ {ÉÖ®ú‡´ÉiÉÉÆ **vÉÞ**
V©ÉÉSÉå i©ÉɸÉÒ nùähÉå EòÉähÉ iÉå =‡SÉiÉ * ¨ÉÉxÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ ‡»þiÉ PÉäiÉÉå ¸ÉÖJÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉÖJÉå nùä<È ºÉƴɺÉÉ®ú * +É´Éb÷ÒºÉÒ lÉÉ®ú Eò®úÓ ¨ÉÉZÉä **3**
**12**
1444
ÊSÉiÉxÉɸÉÒ xÉ •ôMÉä ´Éä³ý * ¸É´ÉÇ Eòɳý Eò®úÉ´Éå **1**
ºÉnùÉ ´ÉÉSÉä xÉÉ®úɪÉhÉ * iÉå ´ÉnùxÉ ¨ÉÆMɳý **vÉÞ**
{ɇfø©Éä ¸É´ÉÉækɨÉÉ ¦ÉÉ´É * ªÉälÉå ´ÉÉ´É {ɺÉÉ®úÉ **2**
Bä¸Éå ={Énùä„ÉÒ iÉÖEòÉ * +´ÉP©ÉÉ •ôÉäEòÉÆ ¸ÉEò³ýÉÆ **3**
1445
+ÆiÉ®úÉ©É {Éb÷ä MÉÉäÊ´ÉnùÓ +ÆiÉ®ú * VÉÉä VÉÉä P©ÉÉ´ÉÉ ¦ÉÉ®ú iÉÉä ‡SÉ ¤ÉÉvÉÒ **1**
¤Éè¸É‡•ô©Éä `öÉ©ÉÓ +É`ö´ÉÒxÉ {ÉÉ©É * {ÉÉ»þÒxÉ iÉÉä `öÉ©É iÉÖZÉÉ nùä´ÉÉ **vÉÞ**
+JÉÆb÷ iÉå JÉÆb÷ä ¸ÉÆEò±{ÉÓ ‡´ÉEò±{É * ¨ÉxÉÉäVÉx©É {ÉÉ{É ®úVVÉÖ¸É{ÉÇ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡´É…ÉÓ ‡´É…ÉƦɮú ´É¸Éä * ®úÉ»þÉå Bä¸Éä nù„Éä ¸ÉÖJÉ°ü{É **3**
1446
BEòɇSÉ©ÉÉ PÉÉ]õ¬É ]õÉäEäò * BEò ‡¡òEäò ={ÉSÉÉ®ú **1**
Bä¸ÉÒ ¸É´Éä MÉÉä´É‡³ý©ÉÉ * ¦ÉÉ´É iÉ©ÉÉ {ɇfø©ÉÆiÉÉ **vÉÞ**

Page 358 of 1252

BEòÉSÉälÉå =‡SUô·]õ JÉÉ©É * BEòÉ VÉÉ©É `öEòÉä‡hÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉÉä{Éå * ¤É½þÖ °ü{Éå +xÉÆiÉ **3**
1447
EòÉä`öå xÉÉ»þÓ +‡vÉEòÉ®ú * MÉä•ôä xÉ®ú ´ÉÉÆ©ÉÉÆ iÉä **1**
BäEòÉ »þå ¸ÉÉä{Éå ´É¨ÉÇ * xÉ •ôMÉä ¶É¨É ÊSÉiÉxÉÉ **vÉÞ**
¨ÉÞiªÉɇSÉ©Éä +ÆMÉÓ UôÉ©Éä * ={ÉÉ©Éä ‡SÉ JÉÖÆ]õiÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨½þhÉä +´ÉPÉä VÉxÉ * ªÉälÉå ¨ÉxÉ +ºÉÉå tÉ **3**
1448
VªÉÉhÉå VªÉÉhÉå VÉèºÉå vªÉÉ´Éå * iÉèºÉå ´½þÉ´Éå EÞò{Éɳýå **1**
¸ÉMÉÖhɇxÉMÉÖÇhÉÉÆSÉÉ `öÉ´É * ‡´É]õä {ÉÉ´É vɇ®ú©Éä•ôä **vÉÞ**
+´ÉPÉå ºÉÉEò®úäSÉå +ÆMÉ * xÉ©Éä ´©ÉÆMÉ ‡xɴɇb÷iÉÉÆ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉå VÉå Eò®úÒ * iÉå iÉå »þ®úÒ ¦ÉÉä‡MÉiÉÉ **3**
1449
+ÉSÉ®úiÉÒ Eò¨Éç * iÉälÉå Eòɳýå Eò¨ÉÇvɨÉç **1**
JÉä³ýä MÉÉä´É‡³ý©ÉÉƸɴÉå * Eò‡®úiÉÒ iÉå i©ÉÉÆSÉå ¸ÉÉ»þÉ´Éå **vÉÞ**
ªÉYɨÉÖJÉå PÉÉÆºÉ * ¨ÉÆjÉ{ÉÚVÉäºÉÒ =nùÉºÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä SÉÉä®úÒ * ©ÉÉä‡MÉ©ÉÉÆ »þÒ ¸É´Éå Eò®úÒ **3**
1450
xÉɨÉÉSÉä {É´ÉÉb÷ä ¤ÉÉä•ôiÉÒ {ÉÖ®úÉhÉå * »þÉä>ð‡xÉ EòÒiÉÇxÉ iÉÉä ‡SÉ `öä•ôÉ **1**
+ɇnùxÉÉlÉÉ EòÆ`öÓ +ÉMɳýÉ »þÉ ¨ÉÆjÉ * +É´Éb÷ÒSÉå ¸iÉÉäjÉ ¸ÉnùÉ PÉÉäEòÒ **vÉÞ**
+ÉMɳýå ½þä ºÉÉ®ú =kɨÉÉ =kÉ¨É * ¥É¨½Eò¨ÉÉÇ xÉÉ¨É BEò iÉÖZÉå **2**
‡iÉ»þÓ ‡jɦÉÖ´ÉxÉÓ MɨÉxÉ xÉÉ®únùÉ * »þÉiÉÓ ‡´ÉhÉÉ ¸ÉnùÉ xÉÉ¨É ¨ÉÖJÉÓ **3**
{ɇ®ú‡IÉiÉÒ ¨ÉÞi©ÉÖ ¸ÉÉiÉÉÆ ‡nù´É¸ÉÉÆSÉÉ * ¨ÉÖHò VÉÉ•ôÉ ´ÉÉSÉÉ =SSÉɇ®úiÉÉÆ **4**
EòÉ䇳ý©ÉÉSÉÒ EòÒ‡iÉÇ ´ÉÉfø•ôÒ MÉ»þxÉ * Eäò•ôå ®úɨÉɪÉhÉ ®úɨÉÉ +ÉvÉÓ **5**
¸ÉMÉÖhÉ ‡xÉMÉÖÇhÉ iÉÖVÉ ¨»hÉä ´Éänù * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦Éänù xÉÉ»þÓ xÉÉÆ´ÉÉ **6**
1451

Page 359 of 1252

¦ÉÚiÉnùªÉÉ{É®úi´Éå VɪÉÉ iɪÉÉ {É®úÒ * ºÉÆiÉ xɨɺEòÉ®úÓ ºÉ´ÉǦÉÉ´Éå **1**
‡„ÉEò±©ÉÉ ¤ÉÉä•ôÉSÉÉ vÉ®úÒ¸ÉÒ•ô iÉÉ`öÉ * iÉ®úÒ VÉɸÉÒ ´ÉÉ]õÉ ©É¨É{ÉÆlÉå **vÉÞ**
‡»þ®úÉ {ɇ®ú¸É ¨ÉÉä»þ®úÉ +ÉhÉÒEò {ÉÉ·ÉÉhÉ * xÉ´»þä {É®úÒ VÉxÉ ¸ÉÆiÉÉÆ iÉè¸ÉÒ **2**
¸É‡®úiÉÉÆ ´ÉÉ»þɳýÉÆ MÉÆMÉä ¸ÉÉMÉ®úÉ ¸É¨ÉÉxÉ * •ôäJÉÒ iÉ©ÉÉ»þÚxÉ +vÉ¨É xÉÉ»þÓ **3**
+ÉhÉÒEò +¨ÉÖ{É »þÉäiÉÒ iÉÉ®úÉÆMÉhÉå * ®ú‡´É„ɇ„ɨÉÉxÉå •ôäJÉÚÆ xÉ©Éä **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ»þÓ xÉ®ú¨ÉiÉÉ +ÆMÉÒ * xÉ´»þä iÉå ‡¡ò®úÆMÉÒ Eò‡`öhÉ •ôÉä»þ **5**
1452
+ÉhÉÒEò EòÉÆ»þÓ ¨ÉVÉ xÉÉ´Éb÷ä ¨ÉÉiÉ * BEò {ÉÆfø‡®úxÉÉlÉ ´ÉÉÆSÉÖ‡xÉ©ÉÉ **1**
i©ÉÉSÉÒ SÉ EòlÉÉ +É´Éb÷ä EòÒiÉÇxÉ * iÉå ¨ÉVÉ ¶É´ÉhÉå MÉÉäb÷ •ôÉMÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ºÉÆiÉ ¨»hÉÉäiÉ ¦É•ôiÉå * ‡´Éaö•ôÉ{É®úiÉå xÉ ¨ÉxÉÒ EòÉÆ»þÓ **3**
1453
`öä´ÉÉ VÉÉhÉÒ´É MÉÖÆb÷ÚxÉ * ©ÉälÉå ¦ÉÉ´É ‡SÉ |ɨÉÉhÉ **1**
BEòÉ +xÉָɮú±©ÉÉ EòÉVÉ * +´ÉPÉå VÉÉhÉå {ÉÆfø‡®ú®úÉVÉ **vÉÞ**
iÉEÇò‡´ÉiÉEòÉǸÉÒ ´ÉÉ´É xÉ •ôÉMÉä ¸ÉÉ©ÉɸÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉÉ´É凴ÉhÉ * +´ÉPÉÉ ¤ÉÉä•ôiÉÒ iÉÉä ¸ÉÒhÉ **3**
1454
ªÉälÉå nùֺɮúÒ xÉ ºÉ®úä +É]õÒ * nùä´ÉÉ ¦Éä]õÒ VÉɴɪÉÉ **1**
iÉÉä ‡SÉ v©ÉÉ´ÉÉ BEòÉ ‡SÉkÉå * Eò°ü‡xÉ ‡®úiÉå Eò‡³ý´É®ú **vÉÞ**
·Éb÷=¨ÉÔ ¼þnù©ÉÉÆiÉ * ©ÉÉÆSÉÉ +ÆiÉ {ÉÖ®ú´ÉÚ‡xÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä JÉÖÆ]õä +ÉºÉ * iÉälÉå ´ÉÉºÉ Eò®úÒ iÉÉä **3**
1455
¨ÉÖHò iÉÉä +É„ÉÆEòÉ xÉÉ»þÓ VÉ©ÉÉ +ÆMÉÓ * ¤Érù ¨ÉÉä»þÉä¸ÉÆMÉÓ •ôVVÉÉ ÊSÉiÉÉ **1**
¸ÉÖJÉ {ÉÉ´Éä „ÉÉÆiÉÒ vÉ°ü‡xÉ BEòÉÆiÉ * nùÖ&JÉÒ iÉÉä •ôÉäEòÉÆiÉ nùÆ¦É Eò®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôÉMÉä lÉÉäb÷É SÉ ‡´ÉSÉÉ®ú * {É®úÒ »þä |ÉEòÉ®ú xÉÉMɇ´ÉiÉÒ **3**
1456
EòÉxÉÓ vÉ®úÒ ¤ÉÉä•ô ¤É»þÖiÉÉÆSÉÓ ¨ÉiÉå * SÉÉ]õ i©ÉÉ{É®úiÉå +ÉhÉÒEò xÉÉ»þÓ **1**

Page 360 of 1252

{ÉÉ´Éä•ô MÉÉè®ú´É ´ÉÉäføɳýÉSÉä {É®úÒ * nùÆb÷ {ÉÉ`öÒ´É®úÒ ©É¨ÉnùÚiÉÉÆ **vÉÞ**
„ɤnùYÉÉxÉÒ BEò +É{ÉÖ±©ÉÉ•ôÉ ¨ÉiÉå * ¸ÉÉÆMÉiÉÒ ´ÉänùÉÆiÉ ‡¦ÉzɦÉÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä BEò ¦ÉÉ´É xÉ vɇ®úiÉÒ * {ɇb÷•ôÒ »þä ¨ÉÉiÉÒ i©ÉÉÆSÉä iÉÉåb÷Ó **3**
1457
nùä´ÉÉ BäEåò »þä ‡´ÉxÉÆiÉÒ * ¨ÉVÉ xÉEòÉä ®úä »þä ¨ÉÖ‡Hò * iÉ©ÉÉ <SUôÉ MɇiÉ * »þå ‡SÉ ¸ÉÖJÉ
+ÉMɳýå **1**
©ÉÉ ´Éè·hÉ´ÉÉÆSÉä PÉ®úÓ * |Éä¨É¸ÉÖJÉ <SUôÉ Eò®úÒ * ‡®ú‡rù‡¸ÉrùÒ uùÉ®úÓ * Eò®ú VÉÉäb÷Ú‡xÉ
=¦ªÉÉ **vÉÞ**
xÉEòÉä ´ÉèEÖòÆ`öÓSÉÉ ´ÉÉºÉ * +ºÉä iɪÉÉ ºÉÖJÉÉ xÉÉºÉ * +nÂù¦ÉÖiÉ ½þÉ ®úºÉ * EòlÉÉEòɳýÓ
xÉɨÉÉSÉÉ **2**
iÉÖZ©ÉÉ xÉɨÉÉSÉÉ ¨É‡»þ¨ÉÉ * iÉÖVÉ xÉ Eò³ýä ®úä ¨ÉäPÉ„ÉɨÉÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»ÉÆ * VÉx¨É
MÉÉäb÷ ªÉɺÉÉ]õÓ **3**
1458
xÉ {ÉÚVÉÓ +ɇhÉEòÉÆ nùä´ÉÉÆ xÉ Eò®úÓ i©ÉÉÆSÉÒ ¸Éä´ÉÉ * xÉ ¨ÉxÉÓ ©ÉÉ Eäò„É´Éɇ´ÉhÉ nùÖVÉå
**1**
EòÉ©É =hÉå VÉÉ•ôå ¨ÉVÉ iÉ©ÉÉ{ÉÉ©ÉÓ * iÉå ¨ÉÒ ¨ÉÉMÉÉå EòÉ<Ç Eò´ÉhÉɸÉÒ **vÉÞ**
+ɇhÉEòÉSÉÒ EòÒiÉÔ xÉÉ<Eåò xÉ ¤ÉÉä•ôå * SÉÉb÷ ©ÉÉ ‡´Éaö•ô凴ÉhÉ xÉÉ»þÓ **2**
xÉ {ÉÉ»þå •ôÉäSÉxÉÓ ¶ÉÒ¨ÉÖJÉÉ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ * {ÉÆfø®úÒ ¸ÉÉÆb÷Ú‡xÉ xÉ ´ÉVÉå EòÉä`öå **3**
xÉ Eò®úÓ EòÉƽþÓ +ÉºÉ ¨ÉÖHòÒSÉä ºÉɪÉÉºÉ * xÉ ¦Éå ºÉƺÉÉ®úÉºÉ ªÉäiÉÉÆ VÉÉiÉÉÆ **4**
iÉÖEòÉ ¨»þhÉä EòÉÆ»þÓ ´»þÉ´Éå Bä¸Éå VÉÒ´ÉÉ * xÉÉ»þÓ ©ÉÉ Eäò„É´Éɇ´ÉhÉ nùÖVÉå **5**
1459
xÉ´»þä Jɳý´ÉÉnùÒ ¨ÉiÉÉ SÉ {ÉÖ®úiÉÉ * ¸Éi©ÉÉSÉÒ »þä ¸ÉkÉÉ ={Énùä„É **1**
¸ÉÉIÉi´Éå¸ÉÒ ¨ÉxÉÉ +ÉhÉÉ´ÉÓ =kÉ®úå * {ɇ®ú{ÉÉEòÓ JÉ®úå JÉÉä]õå Eò³ýä **vÉÞ**
xÉ´»þä BEònùä„ÉÒ „ɤnù »þÉ =JÉiÉÉ * ¥É¨»ÉÆb÷É{ÉÖ®úiÉÉ PÉä<Ç•ô i©ÉɸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ Eò®úÒ VÉÉhɇiÉ©ÉÉÆ * ¤É»þÖ¨ÉiÉå ´ÉÉÆ©ÉÉÆ ¶É¨ÉÉå xÉ©Éä **3**
1460
©ÉÉ ‡SÉ xÉÉÆ´Éå nùÉä·É * ®úÉ»þä +ÆiÉ®úÓ ‡Eò‡±¨É·É **1**

Page 361 of 1252

¨ÉxÉÉ +ÆMÉÓ {ÉÖh©É {ÉÉ{É * „ÉÖ¦É =kÉ¨É ¸ÉÆEò±{É **vÉÞ**
‡¤ÉVÉÉBä¸ÉÓ ¡ò³ýå * =kÉ¨É EòÉÆ +¨ÉÆMɳýå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡SÉkÉ * „ÉÖrù Eò®úÉ´Éå »þä ‡xÉiÉ **3**
1461
EÖò„ɳý ´ÉHòÉ xÉ´»þä VÉÉhÉÒ´É ¶ÉÉäiÉÉ * ®úÉ»þä ¦ÉÉ´É ‡SÉkÉÉ vÉ°ü‡xÉ©ÉÉÆ **1**
vÉxªÉ iÉÉä VÉMÉÓ vÉxªÉ iÉÉä VÉMÉÓ * ¥É¨½ iɪÉÉ +ÆMÉÓ ´ÉºÉiɺÉä **vÉÞ**
xÉ vÉÉä´ÉÒ iÉÉåb÷ xÉ Eò®úÒ +ÆPÉÉä³ýÒ * VÉ{Éä ºÉnùÉEòɳýÓ ®úɨɮúÉ¨É **2**
VÉ{É iÉ{É vªÉÉxÉ xÉähÉä ªÉÉMÉ ªÉÖHòÒ * EÞò{ÉɳýÖ VÉÉä ¦ÉÚiÉÓ nùªÉÉ´ÉÆiÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þÉä©É VÉÉhÉÉä‡xÉ xÉähÉiÉÉ * +É´Éb÷ä +xÉÆiÉÉ VÉÒ´ÉÉ»þÚ‡xÉ **4**
1462
EòɳýɇSÉ©ÉÉ ¸ÉkÉÉ iÉä xÉÉ»þÓ Pɇ]õEòÉ * {ÉÆfø®úÒxÉÉ©ÉEòÉ +É`ö‡´ÉiÉÉÆ **1**
ºÉnùÉEòɳý MÉhÉxÉÉ Eò®úÒ +ɪÉÖ¹ªÉÉSÉÒ * EòlÉäSÉä ´Éä³ýäSÉÒ +ÉYÉÉ xÉɽþÓ **vÉÞ**
©ÉÉEòÉ®úhÉå ¨ÉÉZ©ÉÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉÒ EòÒ‡iÉÇ * +É»þä »þä ‡jÉVÉMÉiÉÓ lÉÉä®ú ´ÉÉ]õ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉx¨ÉÉ +ɇ•ô©ÉÉSÉå ¡ò³ý * ¸¨É®úÉ´ÉÉ MÉÉä{Éɳý iÉå ‡SÉ JÉ®úå **3**
1463
PÉ®úÉäPÉ®úÓ ¤É»þÖ VÉÉ•ôä Eò‡´É * xÉähÉä |ɺÉÉnùÉSÉÒ SÉ´ÉÒ **1**
•ôÆb÷É ¦ÉÚ·ÉhÉÉÆSÉÒ SÉÉb÷ * {ÉÖføå xÉ ‡´ÉSÉÉ®úÒ xÉÉb÷ **vÉÞ**
EòÉføÉ´Éå +É<iÉå* iÉå ‡SÉ VÉÉäb÷É´Éå ¸´É‡»þiÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò³ýä * {ɇ®ú »þÉäiÉÉiÉÒ +Ævɳýä **3**
1464
xɪÉä {ÉɽþÉå ¨ÉÖJÉ ¨ÉÉjÉÉMɨÉxªÉÉSÉå * iÉèºÉå +¦ÉHòÉSÉå MÉÖ¯û{ÉÖjÉÉ **1**
¨»hÉ>ð‡xÉ ¤É®úå vɇ®úiÉÉÆ BEòÉÆiÉ * iÉähÉå xÉ´»þä PÉÉiÉ ¦ÉVÉxÉɸÉÒ **vÉÞ**
xɪÉä ½þÉä>ðÆ EònùÉ ËxÉnùEòÉSÉÒ ¦Éä]õÒ * VɪÉÉ uùèiÉ {ÉÉä]õÓ SÉÉÆb÷ɳýÉSªÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉEòÉ ¤ÉÉä•ôÉå i©ÉɸÉÒ MÉÉä·]õÒ * VÉ©ÉɇSÉ©Éä où·]õÒ {ÉÉ{É ´ÉÉføä **3**
1465
EòlÉÉ Eò®úÉä‡xÉ©ÉÉ pù´©É PÉäiÉÒ nùäiÉÒ * iÉ©ÉÉÆ +vÉÉäMɇiÉ xÉ®úEò´ÉÉ¸É **1**

Page 362 of 1252

®ú´É®ú´É EÖòƦÉ{ÉÉEò ¦ÉÉä‡MÉiÉÒ ©ÉÉiÉxÉÉ * xÉ©Éä xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ Eò¯ûhÉÉ i©ÉÉÆSÉÒ **vÉÞ**
+‡¸ÉJÉb÷ÂMÉvÉÉ®úÉ Uôä‡nùiÉÒ ¸É´ÉÉÈMÉ * iÉ{iɦÉÚ¨ÉÒ +ÆMÉ •ôÉä³ý‡´ÉiÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä iÉ©ÉÉ xÉ®úEò xÉ SÉÖEòiÉÒ * ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôä »þÉiÉÓ ©É¨ÉɇSÉ©ÉÉ **3**
1466
xÉÉ<EòÉ´Éä EòÉxÉÓ iÉ©ÉÉSÉä iÉä ¤ÉÉä•ô * ¦ÉHòÒ‡´ÉhÉ ¡òÉä•ô YÉÉxÉ ¸ÉÉÆMÉä **1**
´ÉÉJÉÉhÉÒ +uùèiÉ ¦É‡Hò¦ÉÉ´É凴ÉhÉ * nùÖ&JÉ {ÉÉ´Éä ¸ÉÒhÉ ¶ÉÉäiÉÉ ´ÉHòÉ **vÉÞ**
+»þÆ ¥É¨» ¨»hÉÉä‡xÉ {Éɇ³ýiÉ Ê{Éb÷É * xÉÉä ¤ÉÉä•ôÉ´Éå ¦ÉÉÆb÷É iÉ©ÉÉ ¸É´Éå **2**
´Éänù¤ÉÉ»þ¬ •ôÆb÷ ¤ÉÉä•ôä VÉÉä {ÉÉ·ÉÉÆb÷ * i©ÉÉSÉå Eòɳýå iÉÉåb÷ ¸ÉÆiÉÉƨÉv©Éä **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä JÉÆb÷Ò nùä´É¦ÉHò{ÉhÉ * ´É‡®ú·`ö i©ÉÉ»þÚ‡xÉ …É{ÉSÉ iÉÉä **4**
1467
´Éänù‡´É‡»þiÉ iÉÖ¨»Ò +É<EòÉ »þÉä Eò¨Éç * ¤ÉÉä•ôiÉÉå iÉÓ ´É¨Éç ¸ÉÆiÉÉÆ{ÉÖføä **1**
SÉÉ®úÒ ´ÉhÉÇ VÉÉ•ôä BEòɇSÉ©Éä +ÆMÉÓ * {ÉÉ{É{ÉÖh©É ¦ÉÉMÉÓ ‡´É¦ÉɇMÉ•ôå **vÉÞ**
|ÉlÉ¨É {ÉÉ=•ôÓ {Éɴɇ´É•ôÉ {ÉÆlÉ * +ɇnù ¨Év©É +ÆiÉ ¦Éänù xÉÉ»þÓ **2**
+ÉƤÉä ¤ÉÉä®úÒ ´Éb÷ ¤ÉɦÉÖ³ýÉ SÉÆnùxÉ * MÉÖhÉÉMÉÖhÉå ‡¦ÉzÉ +‡MxÉ BEò **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉxÉ =x¨ÉxÉ VÉÉå »þÉä©É * iÉÉå´É‡®ú »þä ¸ÉÉä©É ‡´É‡vÉ {ÉɳýÓ **4**
1468
iÉÒlÉÉÈSÉä ¨ÉÚ³ý µÉiÉÉÆSÉå ¡ò³ý * ¥É¨» iÉå Eäò´É³ý {ÉÆfø‡®ú©Éä **1**
iÉå +ɨ»Ó nùä‡JÉ•ôå +É{ÉÖ±©ÉÉ xÉ©ÉxÉÓ * ‡¡ò]õ•ôÓ {ÉÉ®úhÉÓ b÷É䇳ý©ÉÉÆSÉÓ **vÉÞ**
VÉÒ´ÉÉÆSÉå VÉÒ´ÉxÉ ¸ÉÖJÉÉSÉå ¸ÉäVÉÉ®ú * =¦Éå Eò]õÓ Eò®ú `öä´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ **2**
VÉxÉÉSÉÉ VɇxÉiÉÉ EÞò{ÉäSÉÉ ¸ÉÉMÉ®ú * nùÒxÉÉÆ •ôÉä¦ÉÉ{ÉÉ®ú nùÖ·]õÉÆ Eòɳý **3**
¸ÉÖ®ú´É®úÉÆ ÊSÉiÉxÉÓ ¨ÉÖ‡xÉ´É®úÉÆ v©ÉÉxÉÓ * +ÉEòÉ®ú ‡xÉMÉÖÇhÉÓ iÉå ‡SÉ +¸Éä **4**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä xÉɽþÓ ¸ÉÖiÉÒ +ÉiÉÖb÷•ôå * +ɨ»ÉÆ ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôå MÉÒiÉÒ MÉÉiÉÉÆ **5**
1469
¨ÉÉZÉä ¨ÉxÉÉä®úlÉ {ÉÉ´É•ôä ‡¸ÉrùÒ * iÉ<È {ÉÉ©ÉÓ ¤ÉÖ‡rù ‡¸lÉ®úÉ´É•ôÒ **1**
¸É¨ÉÉvÉÉxÉ VÉÒ´É ®úɇ»þ•ôÉ ‡xÉ‚Sɳý * MÉä•ôÒ »þ³ý»þ³ý ¸¨É®úhÉ »þå **vÉÞ**
‡jɇ´ÉvÉ iÉÉ{ÉÉSÉå VÉÉ•ôå¸Éä nù»þxÉ * ¸ÉÖJÉÉ´É•ôå ¨ÉxÉ |Éä¨ÉºÉÖJÉå **2**
¨É»þÉ•ôÉ¦É ´ÉÉSÉä ´É¸Éä {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉ * +ÆMÉÉä+ÆMÉÓ ¸ÉÆMÉ +JÉƇb÷iÉ **3**

Page 363 of 1252

VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ VÉÉ•ôÉ +Éä•ôÉ´ÉÉ +ÆiÉ®úÓ * ‡´É…É ‡´É…ÉƦɮúÓ ¸ÉɨÉÉ´É•ôå **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉ{É ¦É®úÒ +É•ôå ‡¸ÉMÉä * vÉÉ®ú¤ÉÉä³ý MÉÆMÉä {ÉÚ®ú ´ÉÉ»þä **5**
1470
EÞò{ÉäSÉå =kÉ®ú nùä´ÉÉSÉÉ |ɺÉÉnù * +ÉxÉÆnùÓ +ÉxÉÆnù ´ÉÉfø´ÉÉ´ÉÉ **1**
¤É»þÖiÉÉÆS©ÉÉ ¦ÉÉM©Éå •ôÉMÉ•ôå VÉÉ»þÉVÉ * ©ÉälÉå +ÉiÉÉÆ EòÉVÉ •ô´É•ôÉ»þå **vÉÞ**
+•ô¦©É iÉå +É•ôå nùÉ®úÉ´É®úÒ ¡ÖòEòÉ * ©ÉälÉå +ÉiÉÉ SÉÖEòÉ xÉ {Éɇ»þVÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡VÉ´»þɶɴÉhÉÉS©ÉÉ uùÉ®úå * ¨ÉÉ{É ¦É®úÉ ´É®úå ‡¸ÉMÉä´É‡®ú **3**
1471
{ÉÉ{É{ÉÖhªÉºÉÖJÉnùÖ&JÉÉSÉÓ ¨ÉÆb÷³ýå * BEò BEòɤɳýå ´ÉÉ´É PÉäiÉÒ **1**
Eò´ÉiÉÖEò b÷Éä³ýÉÆ {Éɇ»þ•ôå ¸ÉEò³ý * xÉÉSɇ´ÉiÉÉä Eòɳý VÉÒ´ÉÉƸÉÒ iÉÉä **vÉÞ**
¸´ÉMÉÉLJSÉ©ÉÉ ¦ÉÉäMÉå ¸É®úiÉÉÆ xÉ®úEò * ¨ÉÉMÉå {ÉÖføå BEò BEò nùÉäx½þÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦É©É ={ÉVÉ•ôå ¨ÉxÉÉ * PÉä<È xÉÉ®úÉ©ÉhÉÉ Eò‡b÷©Éä ¨ÉVÉ **3**
1472
´ÉSÉxÉÉ ‡¡ò®úiÉÒ +vÉ¨É VÉxÉ * xÉÉ®úÉ©ÉhÉ iÉÉä xÉ´»þä **1**
Eäò•ôÉ +ÉiÉÉÆ +ÆMÉÒEòÉ®ú * xÉ ¨ÉxÉÒ ¦ÉÉ®ú ¸É¨ÉlÉÇ **vÉÞ**
ºÉƺÉÉ®úÉSÉÉ xÉɽþÓ {ÉÉÆMÉ * nùä´É ºÉÉÆMÉ ºÉEò³ý **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EòÒiÉÇ ´ÉÉhÉÚÆ * ¨ÉvªÉå xÉÉhÉÚÆ ºÉÆEò±{É **3**
1473
EòlÉÉ Eò®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ ¨ÉÉä•ô V©ÉÉ{Éå PÉäiÉÒ * iÉä »þÒ nùÉäPÉä VÉÉiÉÒ xÉ®úEòɨÉv©Éå **1**
¥É¨½ {ÉÚhÉÇ Eò®úÉ ¥É¨½ {ÉÚhÉÇ Eò®úÉ * +JÉÆb÷ º¨É®úÉ ®úɨɮúÉ¨É **vÉÞ**
¨ÉvÉÖ®ú´ÉÉhÉÒS©ÉÉ xÉEòÉ {Éb÷Éå ¦É®úÒ * VÉÉ•ô ©É¨É{ÉÖ®úÒ ¦ÉÉäMÉÉ´É©ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò®úÓ ¥É¨»ÉÆb÷ `öåMÉhÉå * »þÉiÉ {ɸɮúÒ ‡VÉhÉå ‡vÉMÉ i©ÉÉSÉå **3**
1474
MÉÉäb÷ xÉÉÆ´Éå IÉÒ®ú * {É®úÒ ºÉÉEò®úäSÉÉ vÉÒ®ú **1**
iÉè¸Éå VÉÉhÉÉ ¥É¨»YÉÉxÉ * ¤ÉÉ{ÉÖb÷å iÉå ¦ÉHòÒ‡´ÉhÉ **vÉÞ**
¯ûSÉÒ xÉänùÒ +zÉ * V©ÉÉÆiÉ xɸÉiÉÉÆ •ô´ÉhÉ **2**

Page 364 of 1252

+Ævɲ©ÉÉSÉä ¶É¨É * ‡„ÉEò‡´É±©ÉÉSÉå ‡SÉ xÉÉ¨É **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä iÉÉ®úÉ * xÉÉ´É iÉƤÉÖ†©ÉÉS©ÉÉ ¸ÉÉ®úÉ **4**
1475
xÉƒÉ VÉÉ•ôÉ ¦ÉÚiÉÉÆ * iÉähÉå EòÉå‡b÷•ôå +xÉÆiÉÉ **1**
»þå ‡SÉ „ÉÚ®úi´ÉÉSÉä +ÆMÉ * »þ®úÒ +ɇhÉ•ôÉ ¶ÉÒ®úÆMÉ **vÉÞ**
+´ÉPÉÉ VÉÉ•ôÉ {ÉhÉ * •ô´ÉhÉ ¸ÉEò³ýÉÆ EòÉ®úhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä {ÉÉhÉÒ * {ÉÉiÉɳý iÉå {É®úÒ JÉhÉÒ **3**
1476
+É{ÉÖ±©ÉÉ ¨É‡»þ¨ÉÉxÉå * vÉÉiÉÖ {ɇ®ú¸Éå Eäò•ôå ¸ÉÉäxÉå **1**
iÉè¸Éå xÉ ¨ÉxÉÓ ¨ÉÉZÉä +ÉiÉÉÆ * MÉÖhÉnùÉä·É {ÉÆfø‡®úxÉÉlÉÉ **vÉÞ**
MÉÉÆ´ÉÉJÉÉ•ôÒ•ô ´ÉÉ»þɳý * MÉÆMÉÉ xÉ ¨ÉxÉÒ +¨ÉÆMɳý **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉiÉÒ * Eäò•ôÒ Eò¸iÉÖ®úÒxÉå ¸É®úiÉÒ **3**
1477
+É„ÉɤÉrù ´ÉHòÉ * ¦É©É ¶ÉÉäiÉ©ÉÉS©ÉÉ ‡SÉkÉÉ **1**
MÉÉiÉÉä iÉå ‡SÉ xÉÉ»þÓ `öÉ´Éå * iÉÉåb÷ ´ÉɸÉÒ EòÉÆ»þÓ tÉ´Éå **vÉÞ**
VÉÉ•ôå •ôÉä¦ÉÉSÉå ¨ÉÉÆVÉ®ú * ¦ÉÒEò ¨ÉÉMÉä nùÉ®úÉänùÉ®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉÉähÉÒ * ¨ÉÉ{É +ɇhÉ ‡®úiÉÓ nùÉäx»þÒ **3**
1478
iÉGò ‡„É·©ÉÉ ¨ÉÉxÉ * nùÖMvÉÉ ¨»hÉä xÉÉ®úÉ©ÉhÉ **1**
Bä„ÉÓ YÉÉxÉÉSÉÓ b÷Éä¤Éb÷å * +É„ÉÉ ‡´É]õƇ¤É•ôÓ ¨ÉÚføå **vÉÞ**
={Énùä„É iÉÉä VÉMÉÉ * +É{ÉhÉ ºÉÉå´É³ýÉ <iÉEòÉ ¨ÉÉÆMÉÉ **2**
®ú¸ÉxÉɇ„É‚xÉÉSÉä +ƇEòiÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´É®únù³ý ‡¸{ÉiÉ **3**
1479
¥É¨»SÉÉ®úÒ vɨÉÇ PÉÉäEòÉ´Éå +IÉ®ú * +ɶɨÉÓ ‡´ÉSÉÉ®ú ·É]õEò¨Éç **1**
´ÉÉxÉ|ɸlÉ iÉ®úÒ ¸ÉÆ©ÉÉäMÉÓ ‡´É©ÉÉäMÉ * ¸ÉÆx©ÉÉ¸É iÉÉä i©ÉÉMÉ ¸ÉÆEò±{ÉÉSÉÉ **vÉÞ**
{É®ú¨É½þÆºÉ iÉ®úÒ VÉÉhÉä ºÉ½þVÉ ´É¨ÉÇ * iÉälÉå ªÉÉiÉÒ vɨÉÇ EÖò³ý xÉɽþÓ **2**

Page 365 of 1252

¤ÉÉä•ôä ´É¨ÉÇ VÉÉä SÉÉ•ôä ©Éɇ´É®ú‡»þiÉ * iÉÉä VÉÉhÉÉ {ɇiÉiÉ ¶ÉÖ‡iÉ ¤ÉÉä•ôä **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉÆ»þÓ xÉÉ»þÓ xÉä¨Éɇ´ÉhÉ * ¨ÉÉäEò³ýÉ iÉÉä ¸ÉÒhÉ nùÖ&JÉ {ÉÉ´Éä **4**
1480
+ɨ½Ò IÉäjÉÓSÉä ¸ÉÆx©ÉɸÉÒ * nùä»þ¦É‡®úiÉ ¼þ·ÉÒEäò„ÉÒ * xÉÉ»þÓ Eäò•ôÒ Bä„ÉÒ *
+É„ÉÉEòɨɤÉÉä»þ®úÒ **1**
+É•ôå +©ÉɇSÉiÉ +ÆMÉÉ * ¸É»þVÉ iÉå +ɨ»ÉÆ ¦ÉÉMÉÉ * nùÉiÉÉ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ * Bä¸ÉÉ Eò‡®úiÉÉÆ
‡xÉÊ‚SÉiÉÒ **vÉÞ**
nùÆb÷ vɇ®ú•ôÉ nùÆb÷ɩɨÉÉxÉ * ¨ÉÖ³ýÓ ¨ÉÖƇb÷•ôå ¨ÉÖÆb÷hÉ * ¤ÉÆnùÒ ¤ÉÆnù EòÉè{ÉÒxÉ * ¤É‡»þ®ú´ÉɸÉ
+Éè`öb÷å **2**
Eòɳýå ¸ÉɇvÉ©Éä•ôÉ Eòɳý * ¨ÉxÉ Eò°ü‡xÉ ‡xÉ‚Sɳý * •ôÉè‡EòEòÓ ‡´É]õɳý * vÉ°ü‡xÉ +¸ÉÉå
BäEòÉÆiÉ **3**
EòÉ©ÉÇEòÉ®úhÉÉSÉÒ SÉÉ•ôÒ * ´ÉÉSÉÉ´ÉÉSÉi´Éå xÉ䇨ɕôÒ * BEòÉ xÉä¨Éå SÉÉ•ôÒ * ¸´É°ü{ÉÓ SÉ
®úɽþÉhÉå **4**
xÉ´»þä ´Éä·ÉvÉÉ®úÒ * iÉÖEòÉ +É»þÉSÉ ´É®ú´É®úÒ * +É»þä iÉè¸ÉÓ ¤É®úÓ* JÉÆb÷å ‡xɴɇb÷iÉÉå
´ÉänùÉÆSÉÒ **5**
1481
‡xÉ´ÉÉÇ»þÉ{ÉÖ®úiÉå +zÉ +ÉSUôÉnùxÉ * +ɶɨÉɸÉÒ ¸lÉÉxÉ EòÉå{ÉÒ MÉÖ»þÉ **1**
EòÉä`öå »þÒ ‡SÉkÉɸÉÒ xɸÉÉ´Éå ¤ÉÆvÉxÉ * ¼þnù©ÉÓ xÉÉ®úɪÉhÉ ºÉÉÆ]õ´ÉÉ´ÉÉ **vÉÞ**
xÉ©Éä ¤ÉÉä•ôÉå ¡òÉ®ú ¤Éè¸ÉÉå VÉxÉɨÉvÉÓ * ¸ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉÖrùÒ <Ƈpù©Éå nù¨ÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä PÉb÷Ò PÉb÷ÒxÉå ¸ÉÉvÉÉ´ÉÒ * ‡jÉMÉÖhÉÉÆSÉÒ MÉÉä´ÉÒ =MÉ´ÉÚ‡xÉ **3**
1482
VÉè¸ÉÓ iÉè¸ÉÓ iÉ®úÒ * „É®úhÉÉMÉiÉå iÉÖZÉÓ »þ®úÒ **1**
+ÉiÉÉÆ xÉ {Éɇ»þVÉä Eäò•ôå * ¥ÉÒnù •ô‡]õEåò +É{ÉÖ•ôå **vÉÞ**
„ÉÖrù xÉÉ»þÓ ‡SÉkÉ * {É®úÒ ¨»hɇ´ÉiÉÉå ¦ÉHò **2**
¨ÉVÉ EòÉähÉ {ÉÖºÉä ®úÆEòÉ * xÉÉ¨É ºÉÉÆMÉä iÉÖZÉå iÉÖEòÉ **3**
1483
xÉÉ„É´ÉÆiÉ nùä»þ xÉɸÉä•ô »þÉ VÉÉhÉÉ * EòÉÆ ®úä =SSÉÉ®úÉxÉÉ ´ÉÉSÉä xÉÉ¨É **1**

Page 366 of 1252

xÉɨÉå ‡SÉ iÉɇ®ú•ôä EòÉä]õ¬ÉxÉ »þä EòÉä]õÒ * xÉɨÉå »þä ´ÉèEÖòÆ`öÒ ¤Éè¸É‡´É•ôä **vÉÞ**
xÉɨÉÉ{É®úiÉå ¸ÉÉ®ú xÉÉ»þÓ ‡jɦÉÖ´ÉxÉÓ * iÉå EòÉÆ iÉÖ¨»Ò ¨ÉxÉÓ +É`ö´ÉÉxÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ¨É ´ÉänùÉƸÉÒ +ÉMɳýå * iÉå ‡nù•ôå MÉÉä{Éɳýå ¡ÖòEòɸÉÉ]õÓ **3**
1484
+ɳý‡´ÉiÉÉÆ ¤Éɳýå * ¨ÉÉiÉäiÉå ¸ÉÖJÉ +ÉMɳýå **1**
tÉ´Éå +É´Éb÷Ò ¦ÉÉiÉÖEåò * {ÉÉ»þä ‡xÉ´Éä Eò´ÉiÉÖEåò **vÉÞ**
•ôä´É´ÉÚ‡xÉ +³ýÆEòÉ®ú * où·]õÒ Eò®úÉ´ÉÒ ¸ÉÉnù®ú **2**
+É{ÉÖ‡•ô©Éä {ÉnùÓ * ¤Éè¸É´ÉÚ‡xÉ EòÉäb÷å ´ÉÆnùÒ **3**
xÉänùÒ •ôÉMÉÉå ‡nù`öÒ * =SÉ•ôÉä‡xÉ •ôÉ´ÉÒ EòÆ`öÓ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä •ôɦÉÉ * ´ÉÉ®úÒ P©ÉÉ ´ÉÉä {ÉsxÉɦÉÉ **5**
1485
iÉ{É iÉÒlÉÇ nùÉxÉ µÉiÉ +ÉSÉ®úhÉ * MÉÉiÉÉÆ »þ‡®úMÉÖhÉ ´ÉÉ°üÆ xÉ©Éä **1**
EòÉä‡]õ EÖò³ýå i©ÉÉSÉÓ ´ÉÉ]õÖ•ôÒ {ÉÉ»þÉiÉÒ * i©ÉÉ iÉ©ÉÉ PÉb÷iÉÒ ¥É¨»»þi©ÉÉ **vÉÞ**
+É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ {ÉÉ{Éå xÉ ¸ÉÖ]õä ¸ÉÉ©ÉɸÉå * EòÉähÉÉ Eòɳýå Bä¸Éå ‡xɸiÉ®úä•ô **2**
´»þÉ´Éå ¸ÉÉ»þ¬ iÉ©ÉÉ xÉ PÉ•ôÉ´Éå ¦É©É * ¡ÖòEòɸÉÉ]õÓ {ÉÉ»þä •ôÉ¦É PÉÉiÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡»þiÉ ¨ÉÉxÉÉ ©ÉÉ ´ÉSÉxÉÉ **¸ÉÖJÉ nùÖ&JÉ VÉÉhÉÉ ¸ÉÉvÉä ¡ÖòEòÉ **4**
1486
nùä´ÉɺÉÉ]õÓ VÉÉhÉÉ iɪÉɺÉÒ SÉ +É]õÒ * +¸Éä•ô V©ÉÉ MÉÉÆ`öÓ {ÉÖh©É®úÉ„ÉÒ **1**
‡xɤÉdzýÉ {ÉÉ`ö´ÉÒ ¤É³ýå ´ÉÉ®úÉhɸÉÒ * ¨Éä•ôÉ +É•ôÉ i©ÉɸÉÒ +vÉÇ {ÉÖh©É **vÉÞ**
EòlÉå ‡xÉpùɦÉÆMÉ Eò®úÉ´ÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉÓ * iÉ©ÉÉ ¸ÉÖJÉÉ vÉhÉÒ {ÉÉ®ú xÉÉ»þÓ **2**
©ÉÉMÉÓ ®úÒhÉ P©ÉÉ´Éå tÉ´Éå ¸ÉÖJÉ •ôÉ»þÓ * ¤ÉÖb÷iÉÉÆ ËSÉiÉÉ xÉɽþÓ =¦ÉªÉiÉÉÆ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´É¨ÉÇ VÉÉhÉÉä‡xÉ Eò®úÉ´Éå * BEò xÉ PÉ•ôÉ´Éå BEòÉ´É®úÒ **4**
1487
+MxÉÒ¨ÉÉVÉÒ {Éb÷ä vÉÉiÉÖ * •ôÒxÉ »þÉä=‡xÉ ®úÉ»þä +iÉÖ * »þÉä©É „ÉÖrù xÉ {É´Éä PÉÉiÉÖ *
{É]õiÉÆiÉÖ|ɨÉÉhÉ **1**
¤ÉÉ»þ¬®úÆMÉÉSÉå EòÉ®úhÉ * ‡¨Él©ÉÉ +´ÉPÉå ‡SÉ ¦ÉÉ·ÉhÉ * MÉ´ÉÇ iÉÉ`öÉ »þå +YÉÉxÉ * ¨É®úhÉ
ºÉ´Éå ´ÉɽþÉiɺÉä **vÉÞ**

Page 367 of 1252

{ÉÖ®úå ¨ÉÉiɇ•ô©ÉÉ xÉnùÒ * •ô´»þÉ xÉÉÆnùä VÉÒ´ÉxɸÉÆvÉÒ * ´ÉÞIÉ =x¨É³ýÉä‡xÉ ¦ÉänùÒ * {ɇ®ú iÉÉä
EòvÉÓ ¦ÉÆMÉäxÉÉ **2**
½þºiÉÒ {É®únù³ý iÉå ¦ÉÆMÉÒ * iɪÉÉ {ÉɪÉÓ xÉ ¨É®úä ¨ÉÖÆMÉÒ * EòÉähÉ VÉÉªÉ ºÉÆMÉÒ * {ÉÉhÉÉä´ÉÉhÉÒ
iɪÉäSªÉÉ **3**
‡{ɇ]õiÉÉÆ PÉhÉå ´É‡®ú ¸Éè®úÉ * iÉ©ÉÉ {ÉÉä]õÓ ®úÉ»þä ‡»þ®úÉ * iÉè„ÉÉ EòÉ©É iÉMÉiÉÒ MÉÉ®úÉ * iÉ©ÉÉ
lÉÉä®úÉ »þÉä>ð‡xÉ **4**
•ôÒxÉ nùÒxÉ »þå ‡SÉ ¸ÉÉ®ú * ¦É´É =iÉ®úÉ´É©ÉÉ {ÉÉ®ú* ¤ÉÖb÷ä ¨ÉÉlÉÉÆ ¦ÉÉ®ú * iÉÖEòÉ ¨½hÉå
´ÉÉ»þÉä‡xÉ **5**
1488
+ɨ»Ò ´ÉÒ®ú VÉÖÆZÉÉ®ú * Eò°üÆ VɨÉnùÉføä ¨ÉÉ®ú * iÉÉ{ɇ]õ•ôä ¦ÉÉ®ú * ¨ÉÉäb÷ VÉÉ•ôÉ nùÉä·ÉÉÆSÉÉ
**1**
VÉÉ•ôÉ »þÉ»þÉEòÉ®ú * +É•ôä »þÉÆEòÒiÉ VÉÖÆZÉÉ®ú * „ÉÆJÉSÉGòÉÆSÉä „ÉÞÆMÉÉ®ú * EòÆ`öÓ »þÉ®ú
iÉÖ³ýºÉÒSÉä **vÉÞ**
®úɨÉxÉɨÉÉƇEòiÉ ¤ÉÉhÉ * MÉÉä{ÉÒ •ôɇ´É•ôÉ SÉÆnùxÉ * ZɳýEòiÉÒ ‡xÉ„ÉÉhÉå * Mɯûb÷]õEäò
{ÉiÉÉEòÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eòɳý * VÉÉ•ôÉå ÊVÉEòÉä‡xÉ ‡xÉ‚Sɳý * {ÉÉ´É•ôÉ ¸ÉEò³ý* ¦ÉÉäMÉ +ɨ»ÉÆ
+ɨÉSÉÉ **3**
1489
+É„ÉɤÉrù iÉÉä VÉMÉÉSÉÉ nùÉ¸É * {ÉÚV©É iÉÉä =nùÉ¸É ¸É´ÉÇVÉxÉÉ **1**
+É»þä iÉå +vÉÒxÉ +É{ÉÖ•ôä »þÉiÉÓ * +ɇhÉEòÉÆ `ö䇴ÉiÉÒ EòÉ©É ¤ÉÉä•ô **vÉÞ**
VÉÉhɇiÉ©ÉÉ {ÉÉ`öÓ •ôÉMÉ•ôÉ ={ÉÉvÉ * xÉähÉiÉÉ iÉÉä ‡¸Érù ¦ÉÉäVÉxÉɸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦É©É ¤ÉÉÆvÉ•ôå MÉÉÆ`öÓ * SÉÉä®ú •ôÉMÉä {ÉÉ`öÒ nùÖ¨É iÉ©ÉÉ **3**
1490
+ɇhÉEòÉƸÉÒ iÉÉ®úÒ Bä¸ÉÉ xÉÉ»þÓ EòÉähÉÒ * vÉb÷ iÉå xÉɸÉÉä‡xÉ ¦É•ôiÉÉ ]õÉEòÒ **1**
¸ÉÉäxÉå „ÉÖrù »þÉäiÉå +‡´É]õ iÉå PÉ®úÓ * xÉɇ¸É•ôå ¸ÉÉäxÉÉ®úÓ +³ýÆEòÉ®úÓ **vÉÞ**
+Éä•ô „ÉÖrù EòɳýÒ Eòɳýå ‡VÉ®úå ¤ÉÒVÉ * EéòSÉå •ôÉMÉä ‡xÉVÉ »þÉiÉÉ iÉälÉå **2**
BEò MÉ»þÚ Eò‡®úiÉÒ +xÉäEò |ÉEòÉ®ú * ¸ÉÉÆVÉÉ ‡nù´É¸ÉÓ IÉÒ®ú PÉÖMɇ®ú©ÉÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡´É·ÉÉ ¯û‡SÉ BEòÉ »þÉiÉÓ * {ÉÉvÉÉxÉÒ xÉɇ¸ÉiÉÒ xÉ´ÉxÉÒiÉ **4**

Page 368 of 1252

1491
´ÉÉ]õä ©ÉÉ VÉxÉÉSÉå lÉÉä®ú ¤ÉÉ +É‚SÉ©ÉÇ * xÉ Eò‡®úiÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú EòÉÆ ‡»þiÉÉSÉÉ **1**
EòÉähÉ nù¨É BäºÉÉ +ɽþä ªÉÉÆSÉä {ÉÉä]õÓ * ©Éä<Ç•ô „Éä´É]õÓ EòÉähÉ EòɨÉÉ **vÉÞ**
EòÉ©É ¨ÉÉxÉÖ‡xÉ©ÉÉÆ ®úɇ»þ•ôä ‡xÉÊ‚SÉiÉÒ * EòÉ©É VÉÉ¤É nùäiÉÒ ©É¨ÉnùÚiÉÉÆ **2**
EòÉÆ »þÓ ‡´É¸É®ú•ôÓ ¨É®úhÉ ¤ÉÉ{ÉÖb÷Ó * EòÉ©É ©ÉÉƸÉÒ MÉÉäb÷Ò •ôÉMÉ•ôÒ¸Éä **3**
EòÉ©É »þÉiÉÓ xÉÉ»þÓ Eò®úÒ•ô iÉ©ÉɸÉÒ ** EòÉ©É VÉÉ•ôå ªÉÉƺÉÒ EòÉªÉ VÉÉhÉÉå **4**
EòÉÆ »þÓ xÉÉ`ö‡´ÉiÉÒ nùä´ÉEòÒxÉÆnùxÉÉ * ¸ÉÖ]õÉ©ÉÉ ¤ÉÆvÉxÉÉ{ÉɸÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ **5**
EòÉ©É ¨ÉÉä•ô ©ÉɸÉÒ •ôÉMÉä vÉxÉ ‡´ÉkÉ * EòÉÆ »þå ©ÉÉÆSÉå ‡SÉkÉ PÉäiÉ xÉÉ»þÓ **6**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉÆ »þÓ ¦ÉÉä‡MÉiÉÒ•ô JÉÉhÉÒ ** EòÉÆ i©ÉÉ SÉGò{ÉÉhÉÒ ‡´É¸É®ú•ôÓ **7**
1492
EòÉ©É BEòÉÆ VÉÉ•ôå iÉå EòÉÆ xÉÉ»þÓ `öÉ´Éå * EòÉ©É »þå ¸ÉÉÆMÉÉ´Éå EòÉ©É ¨»ÝhÉ **1**
nùäJÉiÉÒ•ô b÷Éä³ýÉÆ BäEòiÉÒ EòÉxÉÓ * ¤ÉÉ䇕ô•ôå {ÉÖ®úÉhÉÓ iÉå »þÒ `öÉ´Éå **vÉÞ**
EòÉ©É »þå „É®úÒ®ú ¸ÉÉSÉ EòÓ VÉÉhÉÉ®ú * ¸ÉEò³ý ‡´ÉSÉÉ®ú VÉÉhÉiÉÒ »þÉ **2**
EòÉÆ »þå Eò³ýÉå xÉ©Éä +É{ÉÖ•ôå +É{ÉhÉÉ * ¤Éɳýi´É iÉɯûh©É ´ÉÞrùnù„ÉÉ **3**
EòÉÆ »þå +É´Éb÷•ôå ‡|É©ÉÉ{ÉÖjÉvÉxÉ * EòÉ©É EòɨÉÉ EòÉähÉ EòÉähÉÉ +É•ôå **4**
EòÉÆ »þå VÉx¨É ´ÉÉÆ©ÉÉÆ PÉÉiÉ•ôå =kÉ¨É * EòÉÆ »þä ®úɨɮúÉ¨É xÉ ¨»hÉiÉÒ **5**
EòÉ©É ¦ÉÖ•ôÒ ©ÉÉƸÉÒ {Éb÷•ôÒ VÉÉhÉiÉÉÆ * nùäJÉiÉÒ ¨É®úiÉÉÆ +ɇhÉEòÉƸÉÒ **6**
EòÉ©É Eò‡®úiÉÒ »þä ¤ÉÉÆvɇ•ô©ÉÉ Eòɳýå * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É³ýå ´ÉXÉ{ÉÉ„ÉÓ **7**
1493
VÉÖÆZÉÉ®ú iÉä BEò ‡´É·hÉÖnùÉ¸É VÉMÉÓ * {ÉÉ{É{ÉÖh©É +ÆMÉÓ xÉÉiɳýä i©ÉÉÆ **1**
MÉÉäÊ´Énù +ɸÉxÉÓ MÉÉäÊ´Énù „É©ÉxÉÓ * MÉÉäÊ´Énù i©ÉÉÆ ¨ÉxÉÓ ¤Éè¸É•ôɸÉä **vÉÞ**
>ðvÉÇ {ÉÖÆb÷ ¦ÉɳýÓ EòÆ`öÓ „ÉÉä¦Éä ¨ÉɳýÒ * EòÉƇ{ÉVÉä Eò‡³ýEòɳý iÉ©ÉÉ ¦ÉähÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä „ÉÆJÉSÉGòÉÆSÉä „ÉÞÆMÉÉ®ú * xÉɨÉɨÉÞiɸÉÉ®ú ¨ÉÖJÉɨÉÉVÉÒ **3**
1494
VÉähÉå xÉÉ»þÓ Eäò•ôå +É{ÉÖ•ôå ¸´É‡»þiÉ * {ÉÖ‡fø•ôÉÆSÉÉ PÉÉiÉ <SUôÒiɺÉä **1**
¸ÉƇSÉiÉɸÉÒ VÉÉ©É ‡¨É³ýÉä‡xÉ©ÉÉÆ JÉÉäb÷Ò * {ÉiÉxÉÉSÉä +Éåb÷Ò´É®úÒ »þÉÆ´É **vÉÞ**
¤ÉÉÆvÉ•ôå MÉÉÆ`öÒ iÉå •ôÉMÉ•ôå ¦ÉÉäMÉÉ´Éå * B䇸ɩÉɸÉÒ nùä´Éå EòÉ©É EòÒVÉä **2**

Page 369 of 1252

iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉ©ÉÉ MÉÉÆ´ÉÉÆ VÉÉhÉä VÉ©ÉÉ * {ÉÖ¸ÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ iÉ©ÉÉ ´ÉÉ]õ SÉÉ•ôä **3**
1495
¨ÉÉxÉÒ ¦ÉHòÉÆSÉä ={ÉEòÉ®ú * ¯ûhÉÒ©ÉÉ ¨»hÉ´ÉÒ ‡xÉ®úÆiÉ®ú * Eäò•ôÉ ‡xÉMÉÖÇhÉÓ +ÉEòÉ®ú * EòÒiÉÇ
¨ÉÖJÉå ´É‡hÉÇiÉÉÆ **1**
¨»hÉÉä‡xÉ VÉ©ÉÉ VÉä ´ÉɸÉxÉÉ ** iÉä {ÉÖ®ú‡´ÉiÉÉä {ÉÆfø‡®ú®úÉhÉÉ * VÉÉ•ôÉ ¦ÉHòÉÆSÉÉ +ÉÆnùhÉÉ *
iÉä ={ÉEòÉ®ú ¡äòb÷ɴɪÉÉ **vÉÞ**
+ƤÉAñ·ÉÒEòÉ®úhÉå * VÉx¨É PÉäiÉ•ôä xÉÉ®úÉ©ÉhÉå * B´Éb÷å ¦ÉHòÓSÉä •ô»þhÉå * nùɸ©É Eò®úÒ »þÉ
nùɺÉÉSÉå **2**
¨»‡hÉ©Éå Eò‡®úiÉÉÆ „ÉÆEòÉ xÉ vÉ®úÒ * ®úIÉ{Éɳý ¤É‡³ýS©ÉÉ uùÉ®úÓ * ¦ÉHòÒSÉÉ +ɦÉÉ®úÒ * ®úÒMÉ
xÉ {ÉÖ®úä VÉɴɪÉÉ **3**
+VÉÖÇxÉÉSÉä ®úlÉ´Éɯû * iÉä ´ÉÉMÉ´ÉÒ ¸É´Éæ…ɯû * B´Éb÷ä ¦ÉHòÒSÉä ={ÉEòɯû * ¨ÉÉMÉå ¨ÉÉMÉå
˽þb÷iɺÉä **4**
{ÉÖÆb÷‡•ôEòÉSÉä uùÉ®úÓ * ¸É¨É {ÉÉ=•ôÓ ‡´É]õä´É®úÒ * xÉ ´ÉVÉä Eò]õ Eò®úÓ * vÉ°ü‡xÉ iÉälÉå
®úɇ»þ•ôÉ **5**
¦ÉɴɦÉHòÒSÉÉ +ƇEòiÉ * xÉÉ¨É ¸ÉÉVÉä ‡nùxÉÉxÉÉlÉ * ¨»hÉÉä‡xÉ ®úɇ»þ•ôÉ ‡xÉ´ÉÉÆiÉ * iÉÖEòÉ
SÉ®úhÉ vÉ®úÉä‡xÉ **6**
1496
¸ÉÉÆMÉÉå VÉÉhÉiÉÒ „ÉEÖòxÉ * ¦ÉÚiÉ ¦É‡´É·©É ´ÉiÉǨÉÉxÉ **1**
iªÉÉÆSÉÉ +ɨ½ÉƺÉÒ EòÆ]õɳýÉ * {ÉɽþÉå xÉÉ´Éb÷iÉÒ b÷Éä³ýÉÆ **vÉÞ**
‡®ú‡rù‡¸ÉrùÓSÉä ¸ÉÉvÉEò * ´ÉÉSÉɇ¸Érù »þÉäiÉÒ BEò **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉÉiÉÒ * {ÉÖhªÉIɪÉå +vÉÉäMÉiÉÒ **3**
1497
`öÉEò•ôÉå¸Éå uùÉ®úÓ * =¦Éå ©ÉÉSÉEò ¦ÉÒEòÉ®úÒ **1**
¨ÉVÉ ¦ÉÒEò EòÉƽþÓ nùä´ÉÉ * |Éä¨É¦ÉÉiÉÖEåò {ÉÉ`ö´ÉÉ **vÉÞ**
ªÉÉSÉEòÉSÉÉ ¦ÉÉ®ú * xɪÉä PÉä>ðÆ ªÉä®úZÉÉ®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùÉxÉ * ºÉä´ÉÉ PÉäiɱªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ **3**
¸Énùɇ„É´ÉÉ´É®ú +¦ÉÆMÉ ** 2 **

Page 370 of 1252

1498
EòÉ©É vɨÉÇ xÉÒiÉ * iÉÖ¨»ÉÆ ‡„ÉEò´ÉÉ´Éå ‡»þiÉ **1**
+´ÉPÉå ®ú‡SÉ©Éä•ôå »þä³ýÉ * •ôÒ³ýÉ ¥É¨»ÉÆb÷ ¸ÉEò³ýÉ **vÉÞ**
xÉÉ¨É ¨É»þÉnùä´É * ©ÉälÉå ‡xÉ´Éb÷•ôÉ ¦ÉÉ´É **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ´Éä³ýä * ¨ÉÉZÉå iÉÖ¨½ÉÆ EòÉÆ xÉ Eò³ýä **3**
1499
¦ÉÉÆb÷É´Éå iÉå MÉÉäb÷ * {ÉÖ®úä ºÉEò³ý ½þÒ EòÉäb÷ **1**
Bä¸ÉÉ PÉ®úÓSÉÉ ©ÉÉ ¨ÉÉä³ýÉ * `öÉ´ÉÉ ‡xÉEò]õÉÆ VɴɳýÉÆ **vÉÞ**
½þÉEò nùäiÉÉÆ nùÉ®úÓ * ªÉäiÉÒ VɴɳýÒ ºÉɨÉÉä®úÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡„É´Éå * ¨ÉɇMÉiÉ•ôå »þÉiÉÓ tÉ´Éå **3**

2**

1500
BäºÉå EòÉÆ VÉÉ•ôå iÉå ¨ÉVÉ »þÒ xÉ Eò³ýä * EòÒiÉÇxÉÉSÉä ®ú³ýä{ɳýä VÉMÉÓ **1**
Eèò¸Éå iÉÖ¨»ÉÆ nùä´ÉÉ ´ÉÉ]õiɸÉä ¤É®úå * ¸ÉÆiÉÉÆSÉÓ =kÉ®úå •ôÉVɇ´É•ôÓ **vÉÞ**
¦Éɇ´ÉEòÉÆ EòÆ]õEò Eò‡®úiÉÉiÉÒ {ÉÒb÷É * »þÉ iÉÆ´É ®úÉäEòb÷É +xÉÖ¦É´É **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ¨É ‡xÉ´ÉÉÇhÉÒSÉÉ ¤ÉÉhÉ * ©ÉÉSÉÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ xÉÉ»þÓ iÉÖ¨»ÉÆ **3**
1501
iÉÖ¨»Ò ¤Éè¸É•ôäiÉÒ ‡xÉMÉÖÇhÉÉSÉä JÉÉä³ýä * +ɨ»ÉÆ EòÉÆ »þä b÷Éä³ýä EòÉxÉ ‡nù•ôä **1**
xÉÉ<Eò´Éä iÉÖZÉÒ +{ÉEòÒ‡kÉÇ nùä´ÉÉ * +´»þä®ú•ôÒ ¸Éä´ÉÉ xÉ nùäJÉ´Éä **vÉÞ**
+É{ÉÖ•ôä {ÉÉä]õÓ iÉÉå ®úɇJÉ©Éä•ôÉ ´ÉÉ´É * +ɨ»ÉƸÉÒ EòÉÆ ¦ÉÉ´É +±{É ‡nù•ôÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÖ&JÉÒ +¸Éå »þå Eò³ýÉå tÉ * {ÉÖ‡fø‡•ô©ÉÉ vÉÆtÉ ¨ÉxÉ xÉäPÉä **3**
1502
ºÉÉåMÉå UôÆnùå EòÉƽþÓ * nùä´É VÉÉäb÷ä BäºÉå xÉɽþÓ **1**
¸ÉÉ®úÉ +´ÉPÉå MÉɤÉɳý * b÷É䲩ÉÉ +Éb÷Ò•ô {Éb÷³ý **vÉÞ**
„ÉÖrù ¦ÉÉ´Éɇ´ÉhÉ * VÉÉä VÉÉä Eäò•ôÉ iÉÉä iÉÉä ¸ÉÒhÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eò³ýä * {ɇ®ú »þÉäiÉÉiÉÒ +Ævɳýä **3**

Page 371 of 1252

1503
+´ÉPÉÓ ¦ÉÚiÉå ¸Éɨ©ÉÉ +É•ôÓ * nùä‡JÉ•ôÓ ¨©ÉÉÆ Eéò »þÉäiÉÓ **1**
‡´É…ÉÉ¸É iÉÉä JÉ®úÉ ¨ÉMÉ * {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉEÞò{ÉäSÉÉ **vÉÞ**
¨ÉÉZÉÒ EòÉähÉÒ xÉ vÉ®úÉä „ÉÆEòÉ *»þÉä EòÉÆ •ôÉäEòÉÆ ‡xÉuùÈuù **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä VÉå VÉå ¦Éä]õä * iÉå iÉå ´ÉÉ]õä ¨ÉÒ BäºÉå **3**
1504
ºÉiªÉºÉÆEò±{ÉÉSÉÉ nùÉiÉÉ xÉÉ®úɪÉhÉ * ºÉ´ÉÇ Eò®úÒ {ÉÚhÉÇ ¨ÉxÉÉä®úlÉ **1**
©ÉälÉå +³ýÆEòÉ®ú „ÉÉä¦ÉiÉÒ ¸ÉEò³ý * ¦Éɴɤɳýå ¡ò³ý <SUôäSÉåiÉå **vÉÞ**
+ÆiÉ®úÓSÉå ¤ÉÒVÉ VÉÉhÉä Eò³ý´É³ýÉ * ´ªÉÉ{ÉEò ºÉEò³ýÉÆ ¥É¨½ÉÆb÷ÉSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉÉ»þÓ SÉÉ•ôiÉ iÉÉÆiÉb÷Ò * |ÉÉ{iÉEòɳýPÉb÷Ò +ɱ©Éɇ´ÉhÉ **3**
1505
EòÉªÉ ´ÉÉhÉÚÆ +ÉiÉÉÆ xÉ {ÉÖ®úä ½þä ´ÉÉhÉÒ * ¨ÉºiÉEò SÉ®úhÉÓ `öä´ÉÒiɺÉå **1**
lÉÉä®úÓ´É ¸ÉÉƇb÷•ôÒ +É{ÉÖ•ôÒ {ɇ®ú¸Éå * xÉähÉä ‡¸É´ÉÉå Eèò¸Éå •ôÉäJÉÆb÷ɸÉÒ **vÉÞ**
VÉMÉÉS©ÉÉ Eò±©ÉÉhÉÉ ¸ÉÆiÉÉÆS©ÉÉ ‡´É¦ÉÚ‡iÉ * nùä»þ Eò·]õ‡´ÉiÉÒ ={ÉEòÉ®úå **2**
¦ÉÚiÉÉÆSÉÒ nù©ÉÉ »þä ¦ÉÉÆb÷´É•ô ¸ÉÆiÉÉÆ * +É{ÉÖ•ôÒ ¨É¨ÉiÉÉ xÉÉ»þÓ nùä»þÓ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÖJÉ {É®úɇ´É©ÉÉ ºÉÖJÉå * +¨ÉÞiÉ ½þå ¨ÉÖJÉå º®ú´ÉiɺÉä **4**
1506
VÉx¨ÉÉ +É•ôÉå i©ÉÉSÉå * +ɇVÉ ¡ò³ý VÉÉ•ôå ¸ÉÉSÉå **1**
iÉÖ¨»Ò ¸ÉÉƦÉɇ³ý•ôÉå ¸ÉÆiÉÓ * ¦É©É ‡xÉ´ÉÉ®ú•ôÒ JÉÆiÉÒ **vÉÞ**
EÞòi©ÉÉEÞòi©É VÉÉ•ôÉå * <SUôÉ Eäò•ôÒ iÉä {ÉÉ´É•ôÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä Eòɳý * +ÉiÉÉÆ Eò°üÆ xÉ „ÉEäò ¤É³ý **3**
1507
EòÉ©É {ÉÖh©É®úÉ„ÉÒ * MÉ䱩ÉÉ ¦ÉänùÚ‡xÉ +ÉEòÉ„ÉÓ **1**
iÉÖ¨»Ò VÉÉ•ôä‡iÉ EÞò{Éɳý * ¨ÉÉZÉÉ Eäò•ôÉ VÉÒ ¸ÉÉƦÉɳý **vÉÞ**
EòÉ©É ´ÉÉä³ý•ôå ¸ÉƇSÉiÉ * Bä¸Éå xÉähÉå +MɇhÉiÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä xÉähÉå * EòÉ©É Eäò•ôå xÉÉ®úÉ©ÉhÉå **3**

Page 372 of 1252

1508
+¸Éå ©ÉälÉÓ‡SÉ©ÉÉ ‡nùxÉå * ¦ÉÉM©É»þÒxÉ ¸ÉEò³ýÉÆ **1**
¦ÉÉÆb÷´É•ô B´Éføå MÉÉÆ`öÒ * xÉÉ¨É EòÆ`öÓ vɇ®ú©Éä•ôå **vÉÞ**
+ɇhÉEò iÉå nùÖVÉå EòÉÆ»þÓ * ¨ÉVÉ xÉÉ»þÓ ©ÉÉ´É®úÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Eäò•ôÒ EòÉähÉå * B´ÉføÉ xÉähÉå •ôÉè‡EòEò **3**
1509
MÉɪÉå xÉÉSÉå ´ÉɪÉå ]õɳýÒ * ºÉÉvÉxÉ Eò³ýÒ =kÉ¨É ½þå **1**
EòÉ©É VÉÉhÉÉå iÉ®ú•ôä ‡EòiÉÒ * xÉÉ´É BäiÉÒ ©ÉÉ ¤Éè¸ÉÉ **vÉÞ**
¸ÉÉ©ÉɸÉÉSÉå xÉÉ»þÓ EòÉ¨É * PÉäiÉÉÆ xÉÉ¨É ‡´É`öÉä¤ÉÉSÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡xÉ´ÉÉÇhÉÒSÉå * „ɸjÉ ¸ÉÉSÉå »þå BEò **3**
1510
ºÉ´ÉÇEòɳý ¨ÉÉZÉä ‡SÉkÉÓ * »þä ‡SÉ JÉÆiÉÒ ®úɇ»þ•ôÒ **1**
¤Éè¸É•ôå iÉå °ü{É b÷Éä³ýÉÆ * ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ +É`ö´Éä **vÉÞ**
´Éä´»þÉ®úÉSÉÒ ¸É®ú•ôÒ ¨ÉÉiÉ * +JÉƇb÷iÉ +xÉÖ¸ÉÆvÉÉxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ´ÉävÉ VÉÉ•ôÉ * +ÆMÉÉ +É•ôÉ ¶ÉÒ®úÆMÉ **3**
1511
VÉèºÉå nùÉ´ÉÒ iÉèºÉÉ ®úÉ»þä * iɇ®ú EòÉÆ nùä´É nùÖ®úÒ +É»þä **1**
nùÖ&JÉ {ÉÉ´ÉɪÉÉSÉå ¨ÉÚ³ý * ®ú½þxÉÒ `öÉ´É xÉɽþÓ iÉɳý **vÉÞ**
¨ÉɳýɨÉÖpùÉÆ´É®úÒ* EéòSÉÉ ¸ÉÉåMÉå VÉÉäb÷ä »þ‡®ú **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä nùäJÉå * BäºÉä {É®úÒSÉÓ ¤É½þÖiÉäEåò **3**
1512
+´ÉPÉÉ iÉÉä „ÉEÖòxÉ * ¼þnù©ÉÓ nùä´ÉÉSÉä SÉ®úhÉ **1**
©ÉälÉå xɸÉiÉÉÆ ‡´É©ÉÉäMÉ * •ôɦÉÉ =hÉå EòÉ©É ¨ÉMÉ **vÉÞ**
¸ÉÆMÉ »þ‡®úS©ÉÉ xÉɨÉÉSÉÉ* „ÉÖ‡SɦÉÚÇiÉ ¸ÉnùÉ ´ÉÉSÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä »þ‡®úS©ÉÉ nùɸÉÉÆ * „ÉÖ¦ÉEòɳý +´ÉP©ÉÉ ‡nù„ÉÉ **3**
1513

Page 373 of 1252

¥É¨»°ü{ÉÉSÉÓ Eò¨Éç ¥É¨»°ü{É * ‡´É®ú‡»þiÉ ºÉÆEò±{É ½þÉäiÉÒ VÉÉiÉÒ **1**
`ö䇴ɇ•ô©ÉÉ ‡nù¸Éä ®úÆMÉÉBä¸ÉÒ ‡„ɳýÉ * ={ÉɇvÉ ‡xÉ®úɳýÉ ¸¡ò‡]õEò ¨É‡hÉ **vÉÞ**
xÉÉxÉɦÉÉ·ÉɨÉiÉå +ɳý‡´ÉiÉÒ ¤ÉɳýÉ * |ɤÉÉävÉ iÉÉä ¨ÉÚ³ýÉ VÉxÉxÉÒ`öÉ©ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉå xɨÉxÉ VÉÉhɇiÉ©ÉÉÆ * •ôÉMÉiɸÉå {ÉÉ©ÉÉÆ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ **3**
1514
xÉÉ»þÓ ¸ÉÖMÉÆvÉÉSÉÒ •ôÉMÉiÉÒ •ôÉ´ÉhÉÒ * •ôÉ´ÉÉ´ÉÒ iÉä ¨ÉxÉÓ „ÉÖrù »þÉäiÉÉÆ **1**
´ÉɆ©ÉÉ »þÉiÉÓ ¨ÉÉ{É SÉÉ•ôä ¸ÉVVÉxÉÉSÉå * EòÒ‡iÉÇ ¨ÉÖJÉ i©ÉÉSÉå xÉÉ®úÉ©ÉhÉ **vÉÞ**
|ɦÉÉ +ɇhÉ ®ú‡´É EòÉ©É +¸Éä +ÉxÉ * =nù©ÉÓ iÉÆ´É VÉxÉ ¸ÉEò³ý ºÉÉIÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¤É®úÉ ¸Éi©ÉÉSÉÉ ¸ÉÉ©ÉÉ¸É * xÉ´ÉxÉÒiÉÉ xÉÉ„É xÉÉ»þÓ {ÉÖx»þÉ **3**
1515
iÉÒlÉÉÇ]õhÉå BEåò iÉ{Éå »þÖƤɮúiÉÒ * xÉɇlÉ•ôä vɇ®úiÉÒ +‡¦É¨ÉÉxÉ **1**
iÉè¸Éä ‡´É·hÉÖnùÉ¸É xÉ´»þiÉÒ ¸ÉɤÉb÷ä * BEòɇSÉ©ÉÉ {Éb÷ä {ÉÉ©ÉÉÆ BEò **vÉÞ**
+IÉ®úå +ɇhÉiÉÒ +ÆMÉɸÉÒ VÉÉhÉÒ´É * <SUôÉ iÉä MÉÉè®ú´É {ÉÚV©É ´»þÉ´Éå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡´É‡vɇxÉ·ÉvÉÉSÉä b÷Éä»þÓ * {ɇb÷•ôä i©ÉÉÆ xÉÉ»þÓ nùä´É EòvÉÓ **3**
1516
{É]õä føɳýÚÆ +ɨ»Ò ‡´É·hÉÖnùÉ¸É VÉMÉÓ * •ôÉMÉÉå xÉänùÚÆ +ÆMÉÓ {ÉÉ{É{ÉÖh©É **1**
‡xɦÉÇ®ú +ÆiÉ®úÓ ¸ÉnùÉ ¸É´ÉÇEòɳý * PÉäiÉ•ôÉ ¸ÉEò³ý ¦ÉÉ®ú nùä´Éå **vÉÞ**
¤É‡³ý´ÉÆiÉ VÉähÉå ®ú‡SÉ•ôå ¸ÉEò³ý * +ɨ»ÉÆ i©ÉÉSÉå ¤É³ý +ƇEòiÉÉƸÉÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +ɨ»Ò nùäJÉiÉ ‡SÉ xÉÉ»þÓ * nùä´Éɇ´ÉhÉ EòÉÆ»þÓ nùָɮúå iÉå **3**
1517
EòlÉäSÉÉ =•ôÆPÉ iÉÉä +vɨÉÉÆ +vÉ¨É * xÉÉ´Éb÷ä VªÉÉ xÉÉ¨É +Éä³ýJÉÉ iÉÉä **1**
EòɸɩÉÉ VÉÒ>ðxÉ VÉÉ•ôÉ ¦ÉÚ¨ÉÒ ¦ÉÉ®ú * +xÉ={ÉEòÉ®ú ¨ÉÉiÉä EÖòƸÉÒ **vÉÞ**
‡xÉpùäSÉÉ +Énù®ú VÉÉMÉ®úhÉÓ ´ÉÒ]õ * i©ÉÉSÉä {ÉÉä]õÓ EòÒ]õ EÖò{Él©ÉÉSÉå **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùÉäx»þÒ ¤ÉÖb÷‡´É•ôÓ EÖò³ýå * V©ÉÉSÉå iÉÉåb÷ Eòɳýå EòlÉä¨ÉÉVÉÒ **3**
1518
ºÉÉÆb÷ÉäxÉÒ nùÉå +IÉ®úÉÆ * EòÉªÉ Eò°üÆ ½þÉ {ɺÉÉ®úÉ *

Page 374 of 1252

‡´É‡vɇxÉ·ÉävÉÉSÉÉ ¦ÉÉ®úÉ * iÉähÉå nùÉiÉÉ®úÉ xÉÉiÉÖb÷ä¸ÉÒ **1**
¨»hÉÉä‡xÉ ¤ÉÉä¤Éb÷É =kÉ®úÓ * ´ÉÉSÉå VÉ{Éå ‡xÉ®úÆiÉ®úÓ *
xÉÉ¨É iÉÖZÉå ½þ®úÒ * ¦É´ÉºÉÉMÉ®úÓ iÉÉ°üÆ iÉå **vÉÞ**
¸É´ÉÇ¨É©É Bä¸Éå ´ÉänùÉÆSÉå ´ÉSÉxÉ * ¶ÉÖ‡iÉ MÉVÉÇiÉÒ {ÉÖ®úÉhÉå *
xÉɽþÓ +ÉhÉÒEò vªÉÉxÉ * ®úä ºÉÉvÉxÉ ¨ÉVÉ SÉÉb÷ **2**
„Éä´É]õÓ ¥É¨»É{ÉÇhÉ * ©ÉÉ ‡SÉ ¨ÉÆjÉÉSÉå EòÉ®úhÉ *
EòÉxÉÉ ¨ÉÉjÉ ´ÉÉÆ©ÉÉƇ´ÉhÉ * iÉÖEòÉ ¨»hÉä ʤÉnùÖ•ôÓ **3**
1519
»þ‡®úxÉɨÉÉSÉå Eò°ü‡xÉ iÉÉ°üÆ * ¦É´ÉʸÉvÉÖ{ÉÉ®ú =iÉ®ú•ôÉå **1**
¡òÉ´É•ôå ¡òÉ´É•ôå +ÉiÉÉÆ * {ÉÉ©ÉÓ ¸ÉÆiÉÉÆ ‡´ÉxÉ]õ•ôÉå **vÉÞ**
»þ‡®úxÉɨÉÉSÉÉ „ɸjÉ PÉÉäb÷É * ¸ÉƸÉÉ®ú MÉÉføÉ Uôä‡nù•ôÉ **2**
»þ‡®úxÉɨÉÉSÉÓ vÉxÉÖ·©ÉEòÉÆb÷å * ‡´Éx¨ÉÖJÉ iÉÉåb÷å Eò‡³ýEòɳý **3**
©ÉähÉå ‡SÉ ¤É³ýå ¸É®úiÉä +ɨ»Ò * »þ‡®úSÉä xÉɨÉå •ôÉäEòÓ ‡iÉ»þÓ **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä VÉÉ•ôÉå ¸ÉÉSÉä * ¶ÉÒ‡´Éaö•ôÉSÉä Êb÷MÉ®ú **5**
1520
xÉ´»þå »þå MÉÖ¯ûi´É ¨ÉäPÉ´ÉÞ‡·]õ ´ÉÉhÉÒ * BäEòÉ´ÉÒ EòÉxÉÓ ¸ÉÆiÉVÉxÉÓ **1**
+ɯû·É »þÉ „ɤnù nùä´ÉÉSÉÉ |ɸÉÉnù * Eò®ú‡´É•ôÉ ´ÉÉnù iÉè¸ÉÉ Eäò•ôÉ **vÉÞ**
nùä»þÊ{Éb÷ nùÉxÉ ‡nù•ôÉ BEò¸É®úå * ¨ÉÖ‡³ýSÉå iÉå JÉ®úå ]õÉÆEò¸Éɳý **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ZÉ®úÉ •ôÉMÉ•ôÉ xÉ´ÉxÉÒiÉ * ¸É䇴ɇ•ô©ÉÉ ‡»þiÉ {ÉÉä]õ vÉÉ©É **3**
1521
PÉ]õÓ +‡•ô{iÉ +¸Éä ®ú‡´É * +‡MxÉ EòÉ·`öɨÉÉVÉÒ VÉä´ÉÒ * iÉè¸ÉÉ xÉÉ®úÉ©ÉhÉ VÉÒ´ÉÓ *
VÉҴɺÉÉIÉÒ´ÉiÉÇxÉå **1**
¦ÉÉäMÉ V©ÉÉSÉä iÉ©ÉÉ +ÆMÉÓ * ‡¦ÉzÉ |ÉÉ®ú¤vÉ VÉMÉÓ * ‡´É‡SÉjÉ ©Éä ®úÆMÉÓ * ®úÆMÉå ®úÆMÉ•ôÉ
MÉÉäºÉÉ´ÉÒ **vÉÞ**
nùä»þ ¸ÉÆEò±{ÉɸÉɇ®úJÉå * BEò BEòÉƸÉÒ {Éɇ®úJÉå * ¸ÉÖJÉ +ɇhÉ nùÖ&JÉå * +ÆMÉÒ Eò¨Éç
‡jɇ´ÉvÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòÉäb÷å * xÉ Eò³ýä iÉ©ÉɸÉÒ ¸ÉÉÆEòb÷å * i©ÉɇSÉ©ÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷å * =MÉ´Éä Eäò•ôå
Ë´ÉnùÉxÉ **3**

Page 375 of 1252

1522
¸ÉnÂùMɇnùiÉ EòÆ`ö nùÉ]õÉä * ©ÉähÉå ¡Öò]õÉä ¼þnù©É **1**
ÊSÉiÉxÉÉSÉÉ BEò •ôÉ»þÉä * iÉÖ¨ÉS©ÉÉ +»þÉä ‡´Éaö•ôÉ **vÉÞ**
xÉäjÉÓ Vɳý ´ÉɽþÉä ºÉnùÉÆ * +ÉxÉÆnùÉSÉä ®úÉä¨ÉÉÆSÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä EÞò{ÉÉnùÉxÉ * <SUôÒ ¨ÉxÉ ½þä VÉÉäb÷Ò **3**
1523
VÉälÉå nùäJÉå iÉälÉå =¦ÉÉ * +´ÉPªÉÉ MÉMÉxÉÉSÉÉ MÉɦÉÉ **1**
b÷Éä³ýÉÆ ¤Éè¸É•ôå ¤Éè¸É•ôå * v©ÉÉxÉ ®úÉ»þÉä‡xÉ ¸ÉÆSÉ•ôå **vÉÞ**
¸É®ú¸ÉÉ´É•ôå ¨ÉxÉ * Eäò•ôä ¸ÉÉäV´É³ý •ôÉäSÉxÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸É´Éå * +ÉiÉÉÆ +‡¸ÉVÉäiÉ nùä´Éå **3**
1524
iÉÉx»þä iÉÉx»þ {©ÉÉ•ôÒ * ¦ÉÚEò ¦ÉÖEäòxÉä JÉÉnù•ôÒ **1**
VÉälÉå iÉå SÉ xÉÉ»þÓ VÉÉ•ôå * ZÉÉb÷É PÉäiÉ•ôÉ ‡´Éaö•ôå **vÉÞ**
´ÉÉ¸É ´ÉɸÉxÉä¸ÉÒ xÉÉ»þÓ * ¨ÉxÉ {ÉÉÆMÉÖ³ý•ôå {ÉÉ©ÉÓ **2**
„Éä·É =®ú•ôÉ iÉÖEòÉ * VÉÒ´ÉÉ VÉÒ´ÉÓ VÉÉ•ôÉ SÉÖEòÉ **3**
1525
{ÉɇhÉ{ÉÉjÉ ‡nùMÉÉƤɮúÉ * »þ¸iÉ Eò®úÉ ¸Éɇ®úJÉä **1**
+É´É„©ÉEò nùä´É ¨ÉxÉÓ * ÊSÉiÉxÉÓSÉ ¸ÉÉnù®ú **vÉÞ**
‡¦ÉIÉÉ EòɨÉvÉäxÉÖBä„ÉÒ * +´ÉEòÉ„ÉÓ „É©ÉxÉ **2**
{ÉÉÆPÉ®úÉä‡xÉ iÉÖEòÉ ‡nù„ÉÉ ** Eäò•ôÉ ´ÉÉ¸É +•ôIÉÓ **3**
1526
‡´É·É©ÉÓ ‡´É¸É®ú {ɇb÷•ôÉ ‡xÉ&„Éä·É * +ÆMÉÓ ¥É¨»®ú¸É `ö¸ÉÉ´É•ôÉ **1**
¨ÉÉZÉÒ ¨ÉVÉ ZÉÉ•ôÒ +xÉÉ´É®ú ´ÉÉSÉÉ * UôÆnù ©ÉÉ xÉɨÉÉSÉÉ PÉäiÉ•ôɸÉä **vÉÞ**
•ôɦÉɇSÉ©ÉÉ ¸ÉÉä¸Éå {ÉÖføå SÉÉ•ôÒ ¨ÉxÉÉ * vÉxÉÉSÉÉ EÞò{ÉhÉÉ •ôÉä¦É VÉè¸ÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä MÉÆMÉɸÉÉMÉ®ú¸ÉÆMɨÉÓ * +´ÉP©ÉÉ VÉɱ©ÉÉ >ð‡¨ÉÇ BEò¨É©É **3**

Page 376 of 1252

1527
EÞò·hÉ®úɨÉxÉÉ¨É ¨ÉÉÆb÷Ó {ÉÉÆ ´ÉÉä³ýÒ * iÉähÉå »þÉä<•ô »þÉä³ýÒ {ÉÉ{ÉÉ vÉÖxÉÒ **1**
Bä¸ÉÉ ¨ÉxÉÉ UôÆnù •ôÉ´ÉÓ ®úä +¦©ÉÉ¸É * VÉ©ÉÉ xÉÉ»þÓ xÉÉ¸É ¥É¨»®ú¸ÉÉ **vÉÞ**
VÉÉäb÷Ò iÉ®úÒ Bä¸ÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ xÉ ¸É®úä * {ÉÖføå +É¸É xÉÖ®úä ¨ÉÉMÉÖiÉÉ•ôÒ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä Bä¸Éå vÉ®úÉ EòÉÆ»þÓ ¨ÉxÉÓ * ©ÉÉiÉÉ©ÉÉiÉÒ JÉÉhÉÓ SÉÖEòiÉÒ•ô **3**
1528
{É®ú¨ÉÉlÉÔ iÉÉä xÉ ¨»hÉÉ´ÉÉ +É{ÉÖ•ôÉ * ¸É•ôMÉÒ vÉÉEÖò•ôÉ »þä³ýÚÆ xÉ©Éä **1**
lÉÉäb÷É ‡SÉ ¸¡ÖòÊ•ôMÉ ¤É»þÖiÉ nùÉ´ÉÉMxÉÒ * ´ÉÉføiÉÉÆ <ÆvÉxÉÓ ´ÉÉfø‡´É•ôÉ **vÉÞ**
‡{ɇiÉ©ÉÉxÉå iÉè¸ÉÉ ´ÉÆnùÉ´ÉÉ EÖò¨É®ú * VÉ©ÉÉSÉå +ÆiÉ®ú nùä´Éå ´É¸Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡„É®úÓ ´ÉÉ»þÉ´Éå JÉÉ{É®ú * ¨ÉÉVÉÒ +¸Éä ¸ÉÉ®ú xÉ´ÉxÉÒiÉ **3**
1529
V©ÉÉSÉÉ Bä¸ÉÉ +xÉÖ¦É´É * ‡´É…É nùä´É ¸Éi©Éi´Éå **1**
nùä´É iɪÉÉ VɴɳýÒ +ºÉä * {ÉÉ{É xÉɺÉä nù¯û¹ÉhÉå **vÉÞ**
EòɨÉGòÉävÉÉ xÉÉ»þÓ SÉÉ•ôÒ * ¦ÉÚiÉÓ VÉÉ•ôÒ ¸É¨ÉiÉÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¦ÉänùɦÉänù * MÉä•ôä ´ÉÉnù JÉÆb÷Éä‡xÉ **3**
1530
¸Éä´ÉÉ iÉä +É´Éb÷Ò =SSÉÉ®úÉ´Éå xÉÉ¨É * ¦ÉänùɦÉänùEòÉ¨É ‡xÉ´ÉÉ°ü‡xÉ **1**
xÉ •ôMÉä »þÉ•ôÉ´Éå SÉÉ•ôÉ´Éå ¤ÉÉ»þä®úÒ * +´ÉPÉå ‡SÉ PÉ®úÓ ¤Éè¸É‡•ô©ÉÉ **vÉÞ**
nùä´ÉÉSÉÓ SÉ xÉɨÉå nùä´ÉɇSÉ©Éä ‡„É®úÓ * ¸É´ÉÇ +³ýÆEòÉ®úÓ ¸É¨É{ÉÉÇ´ÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +É»þä ¦ÉÉ´Éå ‡SÉ ¸ÉÆiÉÉä·ÉÒ * ´É¸Éä xÉɨÉÉ{ÉÉ„ÉÓ +É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ **3**
1531
YÉɇxÉ©ÉÉÆSÉä PÉ®úÓ SÉÉäVɇ´ÉiÉÉÆ nùä´É * iÉälÉå +»þƦÉÉ´É {ÉÉ`öÒ •ôÉMÉä **1**
¨»hÉÉä‡xÉ©ÉÉÆ Bä¸Éä ¸ÉÉƇb÷•ôä ={ÉÉ©É * vɇ®ú©Éä•ôä {ÉÉ©É oùfø iÉÖZÉä **vÉÞ**
´Éänù{ÉÉ®úÉ©ÉhÉ {ÉƇb÷iÉ ´ÉÉSÉEò * xÉ ‡¨É³ýiÉÒ BEò BEòÉƨÉvÉÓ **2**
{ÉÉ»þÉå MÉä•ôÉå ¦ÉÉ´É Eèò¸ÉÒ +Éi¨É‡xÉ·`öÉ * iÉälÉå nùäJÉå SÉä·]õÉ ‡´É{É®úÒiÉ **3**
+É{ÉÖ‡•ô©ÉÉ xÉÉ»þÓ ‡xÉ´ÉÉ•ôä VÉä +ÆMÉå * ©ÉÉäMÉÒ Eò®úiÉÒ ®úÉMÉå MÉÖ®úMÉÖ¯û **4**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉVÉ EòÉähÉÉÆSÉÉ {ÉÉƇMÉ•ôÉ * xÉEòÉä ¤ÉÉ ‡´Éaö•ôÉ Eò°üÆ +ÉiÉÉÆ **5**

Page 377 of 1252

1532
{ÉÆfø®úÒSÉÒ ´ÉÉ]õ {ÉÉ»þå ‡xÉ®úÆiÉ®ú * ‡xÉb÷³ýÉ´É®úÒ Eò®ú `öä´ÉÚ‡xÉ©ÉÉÆ **1**
VÉɇiÉ©ÉÉÆ ‡xÉ®úÉä{É {ÉÉ`ö´ÉÓ ¨ÉÉ»þä®úÉ * EòÉÆ ¨ÉVÉ ¸ÉɸÉÖ®úÉ ¸ÉÉƇb÷©Éä•ôå **vÉÞ**
{Éè•ô EòÉähÉ ‡nù¸Éä Mɯûb÷ÉSÉä ´Éɇ®úEåò * ‡´Éaö•ôɸÉɇ®úEåò SÉiÉÖ¦ÉÖÇVÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä vÉÒ®ú xÉɽþÓ ¨ÉÉZªÉÉ VÉÒ´ÉÉ * ¦Éä]õºÉÒ EäòvÉ´ÉÉÆ {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **3**
1533
BäºÉÒ VÉÉäb÷Ò Eò®úÉ ®úÉ¨É EòÆ`öÓ vÉ®úÉ * VÉähÉå SÉÖEäò ¡äò®úÉ MɦÉÇ´ÉÉºÉ **1**
xÉɇ¸É´ÉÆiÉ +É]õÒ ‡|É©ÉÉ{ÉÖjÉvÉxÉ * ¤ÉÒVÉ V©ÉÉSÉÉ ¸ÉÒhÉ iÉå ‡SÉ ¡ò³ý **vÉÞ**
xÉÉ´É vÉb÷ Eò®úÉ ºÉ½þº®úÉ xÉɨÉÉÆSÉÒ * VÉä ¦É´É˺ÉvÉÚSÉÒ lÉb÷Ò {ÉÉ´Éä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä EòɳýÉ »þÉhÉÉ iÉÉåb÷É´É®úÒ * ¦ÉÉiÉÉ ¦É®úÉ »þ‡®ú®úɨɤÉÉhÉÓ **3**
1534
{ÉÉ»þå ¨ÉVÉEòb÷ä ¦É®úÉä‡xÉ©ÉÉÆ où·]õÒ * ¤É»þÖiÉ Ê»þ{ÉÖ·]õÒ VÉÉ•ôÉå ¨ÉÉiÉä **1**
Eò®úÉ´Éå¸Éä ´ÉÉ]õä VÉÒ´ÉÉ ¸iÉxÉ{ÉÉxÉ * xÉ´»þä »þå ´ÉSÉxÉ ¶ÉÖÆPÉɇ®úEò **vÉÞ**
¸Éi©ÉɸÉÉ]õÓ ¨ÉÉZÉÒ „ɤnù‡´É´ÉÆSÉxÉÉ * VÉÉä‡b÷±©ÉÉ ´ÉSÉxÉÉSÉå iÉå xÉ´»þä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÒ Eò³ý´É²©ÉÉSÉÒ EòÓ´É * ¦ÉÉMÉ•ôɸÉä VÉÒ´É EòiÉÇ´©ÉÉxÉå **3**
1535
iÉÖVÉ ¨»hÉiÉÒ•ô EÞò{ÉäSÉÉ ¸ÉÉMÉ®ú * iɇ®ú EòÉÆ Eäò•ôÉ vÉÒ®ú {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **1**
+ÉZÉÖ‡xÉ EòÉÆ xÉ©Éä iÉÖVÉ ¨ÉÉZÉÒ nù©ÉÉ * EòÉ©É nùä´É®úÉ©ÉÉ {ÉÉ»þÉiÉÉä‡¸É **vÉÞ**
+ɳý‡´ÉiÉÉå VÉè¸Éå {ÉÉb÷¸É EÖò®úƇMÉhÉÒ * {ÉÒ‡b÷‡•ô©ÉÉ ´ÉxÉÓ iÉÉxɦÉÚEò **2**
|Éä¨É®ú¸É{ÉÉx»þÉ {ÉÉVÉÓ ¨ÉÉZÉä +É<Ç * vÉÉÆ´Éå ´ÉÉä ‡´É`öÉ<Ç ´ÉÉä®ú¸ÉÉä‡xÉ **3**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÉZÉå EòÉähÉ »þ®úÒ nùÖ&JÉ * iÉÖVɇ´ÉhÉ BEò {ÉÉÆb÷Ö®úÆMÉÉ **4**
1536
¦É‡Hò iÉÉå Eò‡`öhÉ „ÉÖ³ýÉ´É®úÒ•ô {ÉÉä³ýÒ * ‡xÉ´Éb÷ä iÉÉä ¤É³ýÒ ‡´É®ú³ýÉ „ÉÚ®ú **1**
VÉälÉå {ÉÉ»þå iÉälÉå nùäJÉÒSÉÉ {É´ÉÇiÉ * {ÉÉ©Éɇ´ÉhÉ Ê¦ÉiÉ iÉÉÆiÉb÷ÒSÉÒ **vÉÞ**
EòɨÉÉ´É•ôå iɇ®ú {ÉÉEòÉ +ÉäVÉ PÉb÷ä * ¯û‡SÉ +ɇhÉ VÉÉäb÷ä „•ôÉP©ÉiÉÉ »þä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉxÉÉ {Éɇ»þVÉä +ÆEÖò„É * ‡xÉi©É xÉ´ÉÉ ‡nù¸É VÉÉMÉÞiÉÒSÉÉ **3**

Page 378 of 1252

1537
{ÉÉ{ÉÒ ¨»hÉÉå iɇ®ú +É`ö‡´ÉiÉÉå {ÉÉ©É * nùÉä·É ¤É³ýÒ EòÉ©É iÉ©ÉÉ»þÚ‡xÉ **1**
Bä„ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®úÉSÉä PÉÉ•ôÚ‡xÉ EòÉåb÷hÉÒ * EòÉ©É SÉGò{ÉÉhÉÒ ‡xÉVÉ•ôäiÉÒ **vÉÞ**
BEò´Éä³ý VÉähÉå {ÉÖjÉÉS©ÉÉ =qùä„Éå ** PÉäiɱ©ÉÉSÉå Eèò¸Éå xÉä•ôå nùÖ&JÉ **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä +»þÉä ´ÉèEÖòÆ`öxÉÉ©ÉEòÉ * ÊSÉiÉÉ EòÉÆ ¸Éä´ÉEòÉ iÉ֨ɇSÉ©ÉÉ **3**
1538
=Mɇ´É±©ÉÉ MÉÖÆiÉÒ * Bä„ÉÉ ¨ÉÉMÉå xÉähÉÉå ‡EòiÉÒ **1**
J©ÉÉiÉ Eäò•ôÒ +VÉɨÉä³ýå * »þÉäiÉå ‡xÉPÉÉ•ôå ‡nù´Éɳýå **vÉÞ**
¨ÉÉäEò‡•ô•ôÉ |Éɩɇ‚SÉiÉÓ * EòÉähÉÒ xÉ vɇ®úiÉÒ »þÉiÉÓ **2**
iÉÖEòÉ ¨½hÉä ¨ÉÖHò ´ÉÉ]õ * ´ÉèEÖòÆ`öÒSÉÒ PÉb÷PÉb÷É]õ **3**
1539
¸É®ú³ýÓ »þÓ xÉɨÉå =SSÉÉ®úÉ´ÉÓ ¸ÉnùÉ * »þ‡®ú ¤ÉÉ MÉÉäË´ÉnùÉ ®úɨÉEÞò¹hÉÉ **1**
{ÉÖhªÉ {É´ÉÇEòɳý iÉÒlÉç ½þÒ ºÉEò³ý * EòlÉÉ ËºÉvÉÖVɳý x½þÉ>ðÆ ªÉäiÉÒ **vÉÞ**
+´ÉPÉä ‡SÉ •ôÉ¦É ¤Éè¸É‡•ô©ÉÉ PÉ®úÉ * ©ÉäiÉÒ ¦ÉÉ´É vÉ®úÉ BEäò `öÉ©ÉÓ **2**
ºÉ䲪ÉÉ ¨Éåfø¬É MÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ PÉäiÉÒ ¨½èºÉÒ * EòɨÉvÉäxÉÖ iÉèºÉÒ xÉ´½þä BEò **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¸ÉÖJÉå {Éɇ´ÉVÉä +xÉÆiÉÉ * »þå ´É¨ÉÇ VÉÉhÉiÉÉÆ ¸ÉÖ•ô¦É ‡SÉ **4**
1540
{ɇ´ÉjÉ iÉÉä nùä»þ ´ÉÉhÉÒ {ÉÖh©É´ÉÆiÉ * VÉÉä ´Énùä +S©ÉÖiÉ ¸É´ÉÇ Eòɳý **1**
iÉ©ÉÉS©ÉÉ ÊSÉiÉxÉå iÉ®úiÉÒ•ô nùÉä·ÉÒ * VɳýiÉÒ•ô ®úɸÉÒ {ÉÉiÉEòÉS©ÉÉ **vÉÞ**
nùä´É <SUôÒ ®úVÉ SÉ®úhÉÓSÉÒ ¨ÉÉiÉÒ * vÉÉÆ´ÉiÉ SÉÉ•ôiÉÒ ¨ÉÉMÉå ¨ÉÉMÉå **2**
EòÉ©É i©ÉÉÆ =®ú•ôå ´ÉäMɳýå +ÉhÉÒEò * ´ÉèEÖòÆ`öxÉÉ©ÉEò VÉ©ÉÉÆ EòÆ`öÓ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä nùä´É¦ÉHòÉÆSÉÉ ¸ÉÆMÉ¨É * iÉälÉå +ÉäPÉ xÉÉ¨É ‡jÉ´ÉähÉÒSÉÉ **4**
1541
{ÉÉ{É iÉÉ{É nùèxªÉ VÉÉªÉ =`öÉ=`öÓ * VÉɇ•ô©ÉÉ ¦Éä]õÒ »þ‡®únùɸÉÉÆSÉÒ **1**
Bä¸Éå ¤É³ý xÉÉ»þÓ +ɇhÉEòÉÆSÉä +ÆMÉÓ * iÉ{Éå ‡iÉlÉç VÉMÉÓ nùÉxÉå µÉiÉå **vÉÞ**
SÉ®úhÉÓSÉä ®úVÉ ´ÉÆnùÒ „ÉÚ³ý{ÉÉhÉÒ * xÉÉSÉiÉÒ EòÒiÉÇxÉÓ i©ÉÉÆSÉä ¨ÉÉlÉÉÆ **2**

Page 379 of 1252

¦É´É iÉ®úÉ´É©ÉÉ =kÉ¨É »þä xÉÉ´É * ‡¦ÉVÉÉå xÉånùÒ {ÉÉ´É ½þÉiÉ EòÉƽþÓ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉxÉ VÉÉ•ôå ¸É¨ÉÉvÉÉxÉ * nùä‡JÉ•ôä SÉ®úhÉ ´Éè·hÉ´ÉÉÆSÉä **4**
1542
©ÉähÉå ¤ÉÉävÉå +ɨ»Ò +¸ÉÉå ¸É´ÉÇEòɳý * Eò°ü‡xÉ ‡xɨÉdzý »þ‡®úEòlÉÉ **1**
+ɨ»Ò ¦ÉÚ¨ÉÒ´É®úÒ BEò nù<´ÉÉÆSÉä * ‡xÉvÉÉxÉ »þå ´ÉÉSÉä ¸ÉÉÆ{Éb÷•ôå **vÉÞ**
iÉ®úiÉÒ•ô EÖò³ýå nùÉäx»þÒ =¦É©ÉiÉÉÆ * MÉÉiÉÉÆ +É<EòiÉÉÆ ¸ÉÖJÉ°ü{É **2**
xÉ Sɳýä »þÉ ¨ÉÆjÉ xÉ ¨»hÉÉå ©ÉÉiÉÒEÖò³ý * xÉ •ôMÉä Eòɳý ´Éä³ý ‡´ÉSÉÉ®úÉ´ÉÒ **3**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ¨ÉÉZÉÉ ‡´Éaö•ô ‡´É¸ÉÉÆ´ÉÉ * ¸ÉÉÆ]õ´ÉÒxÉ »þÉÆ´ÉÉ ¼þnù©ÉÉÆiÉ **4**
1543
¤É½þÖiÉÉÆ VÉx¨ÉÓSÉå ¸ÉƇSÉiÉ * ¸É¤É³ý »þÉä©É Vɇ®ú ¤É»þÖiÉ * iɇ®ú ‡SÉ »þÉä©É »þ‡®ú¦ÉHò *
EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉ ¨ÉÉxɺÉÓ **1**
¨»hÉ´ÉÒ ¨»‡hÉ©ÉÉ®úÉ iÉ©ÉÉÆSÉÉ * nùÉ¸É +É{ÉÖ±©ÉÉ nùɸÉÉÆSÉÉ * +xÉָɮú•ôä ´ÉÉSÉÉ * EòÉ©ÉÉ
¨ÉxÉå ‡´Éaö•ôÓ **vÉÞ**
+ºÉä ¦ÉÚiÉnùªÉÉ ¨ÉÉxɺÉÓ * +´ÉPÉÉ nùäJÉä ¼þ·ÉÒEäò„ÉÒ * VÉÒ´Éå xÉ ‡´É¸ÉƤÉä iÉ©ÉɸÉÒ * ¨ÉÉMÉå
¨ÉÉMÉå ˽þb÷iɺÉä **2**
iÉÖEòÉ ¨»hÉä ‡xɇ´ÉÇEòÉ®ú * „É®úhÉÉMÉiÉÉÆ ´ÉXÉ{ÉÆVÉ®ú * VÉä VÉä +xÉָɮú•ôä xÉ®ú * iÉ©ÉÉÆ
VÉx¨É SÉÖEò•ôå **3** <