NDD

-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

Network for Democracy and Development
Documentation and Research Department
P.O Box 179, Mae Sod, Tak, 63110, Thailand. Phone: +66 (0) 89 267 8417.
E-mail: ndddrd@csloxinfo.com; ndddrd07@gmail.com

Burma's Weekly Political News Summary
(080/2011)

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf
(080§2011)
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၀၆) ရက္ေန႔အထိ
ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရ

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ျပည္နယ္မ်ားအား ၃ လေက်ာ္လွ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္ေပးမည္ဆိုေသာ္လည္း သက္တမ္း ရက္ေပါင္း ၁၂ဝ
ေက်ာ္ၿပီးသည့္တိုင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ မရရွိေသးဘဲ ဗဟိုကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္
သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 020811) Read More...

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္က အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအေၾကာင္းကို ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ေန႔
က NDF ပါတီ႐ံုး၌္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းတြင္ ေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း NDF ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေအာင္
က ေျပာသည္။ (RFA 030811) Read More..., Irrawaddy..., Mizzima...

စက္တင္ဘာ ၁၈ မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ အမတ္မ်ား ညီလာခံ (ASEAN Inter-Parliamentrary AssemblyAIPA) ၏ ၃၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ ညီလာခံသို႔ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ဦးေဆာင္ၿပီး အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အတူ တုိင္းရင္းသား ပါတီအခ်ဳိ႕မွ အမတ္မ်ား သြားတက္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား
ႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။ (Mizzima 050811) Read More…

ႀကံ့ဖံြ႔ပါတီ

ရန္ကုန္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း ဦးေအာင္သိန္းလင္း ဦးေဆာင္
ေသာ ရန္ကုန္တုိင္း ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ USDP က ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ ရရွိလိုပါက ေငြ ၁၀ က်ပ္
ခန္႔ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ရရွိေစရန္ USDP က အခမဲ့ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကံ့ဖြံ႕တံဆိပ္ပါ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ေတာင္
ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ လုိက္လံေ၀ငွေနသည္ဟု ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၇ ရပ္ကြက္မွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။
(Irrawaddy 010811) Read More...

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား ဦးေဆာင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို
ေအာက္ေျခပါတီဝင္မ်ားက ဖ်က္ဆီးမႈ ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္က
ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (DVB 030811) Read More...

2011-=o*kwfv

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf

pmrsufESm - 1-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
လြန္ခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်စ္ကုိကုိက ၀န္ထမ္းတစ္ေနရာအတြက္ ဘြဲ႕ရ
လူငယ္ႏွစ္ဦးထံမွ လဒ္စားခဲ့သျဖင့္ျပႆနာျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ၾက့ံဖြံ႕ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖ ေပးရသည္ ဟု ထန္တ
လန္ၿမိဳ႕ေပၚ မွ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Khonumthung 030811) Read More...

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ)အေနျဖင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို လစာေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
ဘက္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီးေရ ၅၀၀၀ တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ရရွိထားေသာေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးအစား စံုလင္ေသာ
ကားမ်ား ရန္ကုန္သို႔ စတင္ ေရာက္ရွိလာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
(Irrawaddy 040811) Read More...

အိမ္ေထာင္ေရး အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိမႈတစ္ခု ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့
ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ USDP မွ ရွမ္းျပည္နယ္ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံကိန္းဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းေရႊသည္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ေန႔က တာ၀န္
မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ပါရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima
040811) Read More...

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ USDP အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦးက ပါတီ
ဝင္အခ်ဳိ႕ကို ဆုခ်ီးျမႇင့္သည့္အေနျဖင့္ ေငြေထာက္ပံ့ေနသည္ဟု ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (Mizzima 050811)
Read More…

ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ ရွိၿပီး အခ်ိန္ကာလကိုေတာ့
မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦးက ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
(Mizzima 050811) Read More…

တပ္မေတာ္
(က) ရာထူးအာဏာခဲြေဝမႈ

မၾကာေသးမီက ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ျဖဳတ္ထုတ္ ခံရျခင္းသည္ ျပည္သူအတြက္၊ တိုင္းျပည္အက်ဳိး
အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အခ်င္းခ်င္း အက်ဳိးစီးပြား အၿပိဳင္ဆိုင္လုၾကရာမွျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္
အေျခစိုက္ စစ္ေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။ (BBC 310711) Read More...

စစ္တပ္ ထိပ္တန္း အရာရွိႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြႏွင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ထြန္းသန္းတုိ႔ႏွစ္ဦး ရာထူးမွ အၿငိမ္းစားေပးခံ
လိုက္ရျခင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္တို႔အၾကား အာဏာ
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအေပၚ အေျခခံေၾကာင္း စစ္တပ္အသိုင္းအဝန္းတြင္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။ (Irrawaddy 030811) Read More...

(က) စစ္ဆင္ေရးမ်ား

သွ်မ္းျပည္နယ္ရွိ တုိက္ပဲြမျဖစ္ေသးသည့္ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရတပ္က လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္၍ ေဒသခံမ်ားကို
စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးအရ တပ္လွန္႔ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ေဒသခံသွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ားက ေျပာသည္။ (DVB 310711) Read More...

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSA/SSPP) အေျခစုိက္ရာ ၀မ့္ဟိုင္းေဒသမွ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားေသာ္လည္း နယ္ေျမ
ေအးခ်မ္းမည့္အသြင္ မေဆာင္ေသးေၾကာင္း SSPP ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးစိုင္းလက ေျပာသည္။ (VOA 310711) Read
More...

ျမန္မာအစုိးရတပ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ၀မ့္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္ ေဒသမွ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္႐ုပ္သိမ္း
သြားေၾကာင္း ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။ (VOA 030811) Read More..., S.H.A.N...

ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ေန႔တြင္ နယ္စပ္ေဒသရွိ တပ္စခန္းမ်ားအား ေကအဲန္ယူတပ္ဖဲြ႕မွ အလစ္အငုိက္
၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္လာႏုိင္သျဖင့္ သတိထားၾကရန္ ကမ္း႐ုိးတန္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ကရခ)က ယခုလ ၂ရက္ေန႔တြင္ ၫႊန္ၾကား
လုိက္သည္ဟု ထုိေဒသရွိ စစ္တပ္ႏွင့္နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (KIC 040811) Read More…

သွ်မ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP ဌာနခ်ဳပ္ ဝမ့္ဟိုင္းအား ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရ တပ္မွ တပ္ရင္း ၁၄ ရင္းျဖင့္ ဝိုင္းထားရာမွ အင္းအား ၄-၅
ရင္းသာခ်န္ထားကာ ထက္ဝက္ေက်ာ္ တပ္ဆုတ္ထားေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔က ဆန္အိတ္ရာခ်ီထပ္ပို႔ထားေၾကာင္း
ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 050811) Read More…

2011-=o*kwfv

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf

pmrsufESm - 2-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ KIO ဌာနခ်ဳပ္ အေျခစုိက္ရာ လုိင္ဇာၿမိဳ႕သုိ႔ သြားသည့္ ကားလမ္းေပၚရွိ ကဇူးရြာ
အေျခစိုက္ စစ္အစိုးရတပ္တြင္ တပ္အင္အားႏွင့္ ရိကၡာျဖည့္တင္းမႈမ်ားရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (KNG 040811) Read
More…

ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္၊ ျမဝတီ၊ ဘုရားသံုးဆူ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ေဒသရွိ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား
တပ္မေတာ္ DKBA ခဲြထြက္အဖဲြ႔မ်ားကို ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရတပ္ႏွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားကပူးေပါင္း၍ တိုက္ခိုက္ရန္ျပင္ဆင္ေန
ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (BBC 050811) Read More…

(ခ) လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕သို႕ သြားရာကားလမ္းေပၚရွိ ကာမုိင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ကထန္ယန္ ေက်းရြာသား အသက္ ၁၇ ႏွစ္ေက်ာ္
အရြယ္ မရစ္ပ္တန္သည္ အစိုးရ ခလရ ၅၂ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ပစ္သတ္ျခင္းခံလိုက္ရသည့္အျပင္ ကခ်င္လြတ္
ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးစက္ကိုင္ ကိုဆိုင္းဒူ ဆုိသူကိုလည္း ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Mizzima
010811) Read More...

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ ကားမိုင္းၿမိဳ႕ ကထန္ယန္ေက်းရြာ ဆက္သြယ္ေရး ေမွ်ာ္စင္ေအာက္၌ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္္ေန႔တြင္
ျမန္မာစစ္တပ္က ေပၚတာအတြက္ ၎ရြာမွ လူရြယ္ ၄၀ ေရြးထုတ္ေပးရန္ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားအား အတင္းအဓၶမ အမိန္႔ေပးၿပီး
ထုတ္မေပးပါက ရြာကုိဖ်က္ဆီး မီး႐ိႈ႕သြားမည့္အျပင္ ရြာသားမ်ားကိုလည္း ႏွိပ္စက္မည္ဟု ျမန္မာစစ္တပ္က ျခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္းု
ေဒသခံမ်ားက ေျပာ သည္။ (KNG 010811) Read More...

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ ကားမိုင္းၿမိဳ႕၊ ကထန္ယန္(Kahtan yang) ရြာသားကခ်င္လူမ်ိဳး အသက္ (၃၀) အရြယ္ ဖုတ္ေဂ်ာင္
ဆိုင္းဒူ (Hpuk Jawng Seng Du) သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္ (မပခ) ေအာက္ ၀ုိင္းေမာ္နယ္ေျမခံ ခလရ
(၅၈)ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရတခ) ေအာက္ လွိဳင္းဘဲြ႔နယ္ေျမခံ ခလရ (၃၃၈) တို႔က ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ လူမ
ဆန္စြာ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ရြာသားမ်ားကေျပာသည္။ (KNG 010811) Read More...

ရန္ကုန္တုိင္း၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ဗန္း ရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္သူ ကေလးစစ္သား ေမာင္ေအာင္ေအာင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ကုိ
မိခင္ျဖစ္သူက သက္ဆုိင္ရာတပ္ရင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ သြားေရာက္ေတာင္းခံရာတြင္ ၎၏သားအေၾကာင္း ILO ကို တုိင္ၾကားခဲ့မႈ
အတြက္ မိဘမ်ားကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း၊ သားျဖစ္သူကုိလည္း သတ္ျဖတ္ ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ့
ေၾကာင္း မိသားစုႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (RFA 020811) Read More...

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအနီးတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပါက ၎ရြာမ်ားကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရတပ္က ရြာသူႀကီးမ်ားကို ေခၚယူေျပာဆိုၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 040811) Read
More…

ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမွာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးေရွာင္ေက်းရြာမွ ေတာင္ယာလုပ္ေနေသာ ရြာသား ၂ ဦးကို ေျမာက္
ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ ခလရ ၂၁ က အျပစ္မဲ့ ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 040811)
Read More…

(ဂ) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႔မ်ား

စစ္ေရးမြမ္းမံ သင္တန္းဆင္း ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (ကလလတ) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အစုိးရ
တပ္မွ ၎တို႔အား လတ္တေလာ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနရာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမသို႕ ပို႔ေဆာင္
မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ (KT 020811) Read More...

အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ ဥပေဒမ်ား ကို
ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုတင္သြင္းမည္ဟု ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြမ်ား ပါတီ ၁ဝ ခုက ဆံုးျဖတ္လိုက္ရာ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဥပေဒမ်ား
ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုတင္သြင္းဖြယ္ရွိသည္ဟု မိတ္ေဆြမ်ားပါတီတြင္ ပါဝင္သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဘ႑ာ
ေရးမႉး ဦးေစာသန္းျမင့္က ေျပာသည္။ (Mizzima 010811) Read More...

2011-=o*kwfv

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf

pmrsufESm - 3-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ နယ္စပ္တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားကို အျမန္ရပ္ၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
ေၾကညာေပးရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္ ၅ ပါတီက ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ေန႔
က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (RFA 030811) Read More...

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု NDF ပါတီက ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
သင္တန္းတစ္ရပ္ကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ေနသည္။ (RFA 030811)
Read More..., DVB...

ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔၌ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေခၚယူမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေန
သည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာ
သည္။ (Irrawaddy 030811) Read More...

ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ က်င္ပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရး ကိစၥရပ္ကို ဦးစားေပး တင္ျပသြားမည္ဟု စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ (ကခ်င္ျပည္နယ္) (UDPKS) မွ ျပည္သ႔ူ
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒဲြဘူက ေျပာသည္။ (Mizzima 030811) Read More...

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို မ႑ိဳင္ျပဳသည့္ ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ
ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညတ
ြ ္ေရးပါတီ - (တစည) က တိုက္တြန္းလိုက္
သည္။ (Mizzima 030811) Read More...

ၾသဂုတ္ လ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္ပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကိစၥရပ္ကို ဦးစားေပး တင္ျပသြားမည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္ဟု စည္းလံုး
ညီညတ
ြ ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ (ကခ်င္ ျပည္နယ္) (UDPKS) မွ ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒဲြဘူက ေျပာသည္။
(Mizzima 040811) Read More...

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု NDF ပါတီ၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဝင္ ၄၅ ဦးက ပါတီဝင္အျဖစ္မွႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း NDF
႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ဇူလိုင္လ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ အေၾကာင္းၾကာစာေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု ေတာင္ဒဂုံ စည္း႐ံုးေရးမႉးေဟာင္း ဦးေရႊဝင္းက ေျပာသည္။
(Mizzima 050811) Read More…

သွ်မ္းျပည္အလယ္ပိုင္း ေလးငါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ား၏ ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္္ ေဒသခံလူထမ
ု ွာ
လူ႔အခြင့္အေရး အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်ဳိးေဖါက္ခံရသည့္အျပင္ ႏွစ္ဘက္စလံုးေသေၾကဒဏ္ရာရၾကျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိေသာေၾကာင့္ ထိုးစစ္
ဆင္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္တန္႔ရန္ သွ်မ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ SNDP က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ စာတင္လိုက္ ေၾကာင္း
လဲခ်ား (လိုင္းခ) ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္အမတ္ စိုင္းေမာင္တင္က ေျပာသည္။ (S.H.A.N 050811) Read More…

အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား (ျပည္တြင္း)
(က) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊
ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔က NLD ပါတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း
NLD ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။ (RFA 010811) Read More...

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ယခုထက္ပုိ၍ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (RFA 040811) Read More…

အာဏာပုိင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို NLD ပါတီမွ သီးျခားခြဲထုတ္ေနသည္ဟု ထြက္ေပၚေနသည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္
သက္၍ မဟုတမ
္ ွန္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္
မတိီ CRPP အစည္းအေ၀းတြင္ ျငင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။ (RFA
050811)

2011-=o*kwfv

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf

pmrsufESm - 4-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

(ခ) အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအင္အားစုမ်ား

တျပည္လုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ ေပၚလာရန္ လက္႐ွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္တြင္သာ
အဓိကတာဝန္႐ွိသည္ဟု မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ MNDF ဒု-ဥကၠဌ ႏုိင္ေငြသိမ္းက ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာဆိုလိုက္
သည္။ (IMNA 020811) Read More...

ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စာေရးဆရာမ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္္ ဦးစီးပါ၀င္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မွ
ဆည္းဆာရိပ္ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ရန္ပုံေငြအတြက္ စင္တင္ဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း နာမည္ႀကီး Hip Hop
အဆိုေတာ္ ကိုေဇယ်ာေသာ္ ပါဝင္သီဆိုမည့္အစီအစဥ္ကို ေဒသခံ ရဲအာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုေဇယ်ာေသာ္က ေျပာ
သည္။ (RFA 030811) Read More...

ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ က်ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ကိုလွျမင့္သန္းသည္ မ်က္စိ ခဲြစိတ္ ကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္ေနသျဖင့္
အျမန္ဆုံး ျပန္လြတ္ေပးသင့္သည္ဟု မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း မိသားစု၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy
030811) Read More...

ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနၾကရေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္တုိ႔ မၾကာခင္က ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္ကို ႀကိဳဆုိလုိက္ေၾကာင္း ၎တို႕အက်ဥ္းက်ေနသည့္
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ႏွင့္နီးစပ္သူတစ္ဦး က ေျပာသည္။ (Irrawaddy 040811) Read More...

လာမည့္ ၾသဂုတ္ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား က်င္းပမည့္ ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴပြဲ အခမ္းအနားသို႔ နိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နုိင္ငံျခား သံရံုးမ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေက်ာင္းသူေဟာင္း
တစ္ဦးျဖစ္သူ မဇင္မာေအာင္က ေျပာသည္။ (RFA 040811) Read More…

လာမည့္ ၾသဂုတ္ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ရွစ္ေလလံုး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား၌ ျပည္
သူလူထု တရပ္လံုး ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ဒီမိုကေရစီလိုလား
သူမ်ားက တိက
ု ္တြန္းလိုက္သည္။ (DVB 040811) Read More…

တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္းရန္ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔က တုိက္တြန္းလုိက္ေၾကာင္း ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
ကုိစုိးထြန္းက ေျပာသည္။ (Mizzima 050811) Read More…

ျပည္သူႏွင့္လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား
(က) ေက်ာင္းသားမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ စစ္ေတြတကၠသိုလ္မွ ရာႏွင့္ခ်ီေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းဖယ္ရီခ ေဈးျမင့္တက္သည့္ကိစၥ
ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕တြင္းသု႔ိ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ရာ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေက်ာင္း
သားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေျဖရွင္းခဲ့သျဖင့္ ထပ္မံဆႏၵျပမႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။ (DVB 040811) Read
More…

(ခ) မီဒီယာ

ျမန္မာျပည္တြင္ သတင္းသမားမ်ားကို အျပစ္ေပးႏိုင္သည့္ ပုဒ္မမ်ား၊ စည္းမ်ဉ္းမ်ား ရွိေနသကဲ့သို႔ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကို
ကာကြယသ
္ ည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္လည္း လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၀ါရင့္သတင္းစာ ဆရာႀကီး ေမာင္၀ံသက ေျပာ
သည္။ (DVB 010811) Read More...

2011-=o*kwfv

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf

pmrsufESm - 5-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရတပ္မ်ားကို တိုက္ပြဲအရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကို လက္မခံဘဲ
အစိုးရကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) တပ္မႉးမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြ
တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း DKBA တပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးစန္းေအာင္က ေျပာသည္။ (DVB 010811) Read More...

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရဘက္မွ ေစလႊတ္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တို႔ အပစ္ ခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္းရွိ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ရာ လဂ်ားယန္တြင္ ႏွစ္နာရီခြဲခန္႔ၾကာ ေဆြး
ေႏြးခ့ဲၾကေသာ္လည္း ျပည္နယ္ အဆင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္မည္ ဆိုသည့္အတြက္ အပစ္ခတ္ရပ္ေရး သေဘာတူလက္မွတ္
ေရးထိုးေရးသည္ မေရမရာပင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း KIO တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးလနန္က ေျပာသည္။ (Mizzima 010811) Read
More..., Irrawaddy..., KNG...

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ထား၀ယ္- ကန္ခ်နပူရီ အေ၀း ေျပးလမ္း စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္
လိုအပ္ပါက စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး KNU ဘိတ္-ထား၀ယ္ခ႐ိုင္
ဥကၠဌ ပဒိုေစာ ကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာသည္။ (KIC 010811) Read More..., IMNA

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ရန္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔-KIO ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို အစိုးရဘက္မွ
လိုက္ေလ်ာလိမ့္မည္မဟုတ္၊ အကယ္၍ ကခ်င္ႏွင့္သာ အပစ္အခတ္ရပ္ေရး သေဘာတူညီမႈရလွ်င္ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ရွမ္း စသည့္
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ဖိတိုက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ညီၫႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီUNFC အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ႏိုင္ဟံသာက ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (KIC 020811) Read More..., DVB...

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ KIO ႏွင့္ အစိုးရအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ကာလအတြင္း ကခ်င္
ေဒသ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဆန္ဂန္ရြာအနီးတြင္ ၾသဂုတ္ (၂) ရက္ေန႔က KIA ၏ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ ဝင္ မ်ားအပါအဝင္
လူ (၈) ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ (BBC 030811) Read More..., KNG...

ကရင္နီျပည္နယ္ ေမာ္ခ်ီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရ စစ္ေၾကာင္း တစ္ခုအား ကရင္နီတပ္မေတာ္က ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ရာ အစိုးရ တပ္သား
တစ္ဦး ဒဏ္ရာရၿပီး တစ္ဦး က်ဆံုးသည္ဟု ကရင္နီတပ္မေတာ္က ေျပာသည္။ (KT 030811) Read More...

မၾကာေသးမီက ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ လိပ္မူရာ၌ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မထည့္သြင္းသင့္ပဲ အာဏာရ အစိုးရကိုသာ
အဓိကထား ဦးတည္ေရးသားသင့္သည္ဟု ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ကေျပာသည္။ (KT 030811) Read
More...

ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ကို အစိုးရတပ္က ထိုစစ္ဆင္
တိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိရာ ဇူလိုင္လအတြင္း တိုက္ပြဲေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မႉးႀကီး
စိုင္းလက ေျပာသည္။ (DVB 030811) Read More...

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ ကားမိုင္းမွ မိုးေကာင္းသို႔ ျပန္လာေသာျမန္မာစစ္တပ္အား ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) က
ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ရာ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ ၁ ဦးႏွင့္ တပ္သား ၁ ဦး ေသဆံုးခဲသ
့ ည္ဟု KIA အရာရွိမ်ား က
ေျပာသည္။ (KNG 050811) Read More…

ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (KIO) ႏွင့္ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ အစိုးရ၏ နည္းပရိယာယ္ တစ္ခု
သာျဖစ္သည္ဟု ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ-UNFC အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏိုင္ဟံသာက
ေျပာသည္။ (NMG 040811) Read More…

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ပန္ၾကားခ်က္အေပၚ ျမန္မာ
အစိုးရကို လက္နက္စြဲကိုင္ ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ေနၾကေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)
က သေဘာတူေထာက္ခံေၾကာင္းအေၾကာင္းျပန္စာကို ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ေၾကာင္း UNFC အေထြ
ေထြ အတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။ (VOA 050811) Read More…, BBC…, RFA…

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSA ေျမာက္ပုိင္း ဝမ့္ဟုိင္းဌာနခ်ဳပ္ကို ဝုိင္းထားေသာ ျမန္မာအစုိးရတပ္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္မွ ၅
ရက္ေန႔အထိ ဆန္ရိကၡာမ်ား သယ္ယူေနခ်ိန္တြင္ SSA ေျမာက္ပုိင္းတပ္ဖြဲ႕မွ ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း SSA ေျမာက္ပုိင္း ေျပာခြင့္ရသူ
ဗုိလ္မွဴးစိုင္းလက ေျပာသည္။ (RFA 060811) Read More…

2011-=o*kwfv

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf

pmrsufESm - 6-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား (ျပည္ပ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖိအားေပးသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရကို စစ္လက္နက္ ပစၥည္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ
ပိတ္ပင္ရန္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ အေျခစိုက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ NCUB က ကုလသမဂၢကို ေတာင္းဆို
လိုက္သည္။ (RFA 020811) Read More...

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အနာဂတ္ အာမခံႏိုင္မည့္
စစ္မွန္ေသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫႊတ္မႈ ရရွိေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တဖက္တလမ္းမွ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္
မည္ဟု (ENC) အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (KIC 020811)
Read More..., Mizzima...

၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပုံ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကုိ ၾသစေၾတလ် ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္း
သားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ၾသစေၾတလ် ဌာနခဲြႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ၾသဂုတ္ (၆) ရက္ေန႔
ညေနပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ပါဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာျမင့္ခ်ိဳက ေျပာသည္။ (RFA 060811) Read More…

ႏိုင္ငံတကာ
(က) အစိုးရ

သမၼတ အုိဘားမားက ျမန္မာႏို္င္ငံဆုိင္ရာ အထူးသံ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ Mr Derek Mitchell ကုိ အဆုိျပဳထားျခင္းကုိ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု အထက္လႊတ္ေတာ္က ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ (RFA 040811) Read
More..., VOA…

(ခ) အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား

ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းအေပၚ ရက္ရက္စက္စက္ ျပဳမူမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
ကုလသမဂၢအဖဲြ႔တစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ၿဗိတိန္အစိုးရက ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿဗိတိန္အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ TUC က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (BBC 030811) Read More...

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ႔
စည္း အေရးယူေရးကို ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားႏွင့္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက ေထာက္ခံေနၾကရာတြင္ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢ
လည္း ႀကိဳဆိုေထာက္ခံလိုက္သည္။ (BBC 040811) Read More...

End of report/ Saturday, August 06, 2011

'Drdkua&pDESifhzGH‹òzd;wdk;wufa&;tiftm;pk/ rSwfwrf;wifESifhokawoeXmerS xkwfa0jzef‹csdonf?
Documentation and Research Department (NDD)

2011-=o*kwfv

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf

pmrsufESm - 7-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful