Dikenalisebagaicartabulatan Digunakanuntukmenyampaikan data dalambentukpecahanuntukbeberapapem bolehubah. Terdiridaripada: 1. Mudah/ tunggak 2. Bertingkat 3. Perbandingan/berasingan 4. Bertindih 5.

Separa /semi-bulatan

Cartapaimudah - Digunakanntukperbandingansatupembolehubahuntuksatutahu ndalamsatutempat - Jejari yang sesuai: 6 cm - Tidakperlunisbahjejariatauskala - Jumlahdinyatakan di bawahcartapai - Keseluruhannya, carta yang besar - Muladariarahpukul 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful