EDU 3108

ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

Nordin Tahir JIP, IPG Kampus Ipoh

TAJUK 4
PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU

8/1/2011

Nordin Tahir

2

Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Apakah cara yg paling baik utk saya mengajar topik ini ? • Peringkat Impak : .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? 8/1/2011 Nordin Tahir 3 .Apakah pelajar suka saya? .Fokus kpd cara2 memperbaiki strategi pengajaran serta penguasaan isi kandungan pelajaran .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? • Prihatin Terhadap Tugas: .Adakah masa mencukupi utk menyampaikan isi kandungan ? . .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Teori Keprihatian (Fuller. 1969) • Prihatin Diri : .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Adakah bahan2 yg digunakan sesuai ? .

Lima Peringkat Perkembangan Guru (Trotter. 1986) • • • • • Peringkat novis Peringkat novis lanjutan Peringkat cekap Peringkat mahir Peringkat pakar 8/1/2011 Nordin Tahir 4 .

• Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. Fokus isu .Guru Permulaan • Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau universiti.Guru baru sering menghadapi masalah .Guru Besar dan guru . • Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.masalah pembelajaran dan disiplin murid 8/1/2011 Nordin Tahir 5 .Mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar .

Guru Permulaan • Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan Kurang mahir urus Koku Kurang mahir urus aktiviti sukan Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah Kurang teori dan amalan latihan Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber Kurang kemahiran sosial 8/1/2011 Nordin Tahir 6 .

Dikatakan pasif. konsep dan perkara asas pengajaran . tak kreatif dan imaginative .Masalah penyesuaian diri dengan realiti sekolah dan bilik darjah.Kurang berupaya menangani tugas harian guru 8/1/2011 Nordin Tahir 7 .Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar .Memahami fakta. .Cabaran Guru Permulaan (Novis) .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .

yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri.Kecekapan menggunakan teknologi maklumat • Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat. mempunyai mental-life yang segar.Kecekapan profesionalisme . 8/1/2011 Nordin Tahir 8 . kepakaran. mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Guru Cekap (Competent) • Menjadi guru cekap : . fikiran positif. bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca.Keutuhan peribadi .Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip .

guru perlu proaktif 8/1/2011 Nordin Tahir 9 .Guru Cekap (Competent) • Prinsip Guru Cekap : . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Guru mengajar murid belajar : mengajar.Bakti disemai bukti dituai .Berkongsi visi yang sama .Penambahbaikan berterusan .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah .Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap .

Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) • Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum 8/1/2011 - Nordin Tahir 10 .Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu.Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima • Menjadi teladan profesionalisme . .Guru Berintelek .Guru Mahir (Expert) • Terbaik dalam bidang .

Dapat memberikan motivasi yang berkesan .Kemahiran pengurusan bilik darjah 8/1/2011 Nordin Tahir 11 .Mahir berkomunikasi . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam p & p dan tahu kemahiran aplikasi Komputer.Guru yang mahir berkomunikasi dengan anak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik.Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. • Kemahiran guru yang perlu ada : .Kemahiran penilaian .Guru Mahir (Expert) • Guru mahir perlulah : .Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. .Kemahiran merangsang . .Kemahiran penyampaian .

Guru Pakar (Master) Definisi Guru Pakar : Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. • Menyerlahkan diri secara profesionalisme • Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. pengetahuan. dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam p & p. • Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. 8/1/2011 Nordin Tahir 12 .

Sahsiah terpuji .Menjadi pakar rujuk p & p . bahan dan sumber . 8/1/2011 Nordin Tahir 13 .Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar.Berketrampilan .Bijak mengurus masa.Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .„Role model‟ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : .Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Guru Pakar (Master) • Sahsiah guru pakar : .

proaktif. responsif. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Guru Pakar (Master) • Hasil kerja : . Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara . 8/1/2011 Nordin Tahir 14 .Berwawasan.Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan negara. • Potensi : .

memberi motivasi kepada pelajar supaya belajar bersungguh-sungguh. • Pengajaran–pembelajaran yang berkesan merupakan kebolehan guru itu sendiri untuk mengajar dengan baik dan berkesan dan dapat memotivasikan pelajar untuk terus belajar bagi mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. guru juga perlu mengetahui akan kebolehan pelajar menerima pelajaran. dapat mengawal kelakuan pelajar. 8/1/2011 Nordin Tahir 15 . • Selain itu. menyediakan alat bantu mengajar (ABM). mengumpulkan pelajar mengikut kumpulan dan memberi penilaian atau ujian yang kerap kepada pelajar. mendalami isi kandungan yang hendak di ajar.Guru Berkesan (Effective) • Amalan pengajaran-pembelajaran guru yang berkesan bermakna pengajaran guru tersebut di anggap baik jika guru tersebut berupaya mempelbagaikan kaedah pengajaran.

peluang (opportunity) dan pengajaran yang berkualiti (Quality of instruction). pengajaran yang berkesan di pengaruhi oleh lima faktor. 8/1/2011 Nordin Tahir 16 . jika sikap pelajar terhadap pelajaran adalah tinggi. iaitu sikap (attitude). ketekunan (perseverance). • Mengikut Carroll lagi. • Begitu juga jika pengajaran guru itu baik maka pelajar akan belajar dengan mudah. ia mudah untuk memahami pengajaran dan dengan demikian itu pelajar akan tekun belajar dan akhirnya mudah untuk memahami sesuatu konsep dan kemahiran. 1989).Guru Berkesan (Effective) • Model awal tentang amalan pengajaran guru yang berkesan telah dikemukakan oleh Carroll (1963. • Mengikut Caroll (1963). kebolehan untuk memahami pengajaran (ability to understand).

• Mengikut Slavin (1994) terdapat empat faktor yang mempengaruhi pengajaran yang berkesan. insentif (incentive) dan masa (time). kesesuaian aras pengajaran (appropriate level of instruction). 1994) telah membina model pengajaran berkesan yang baru. iaitu kualiti pengajaran (quality of instruction). 8/1/2011 Nordin Tahir 17 . yang memberi penekanan hanya kepada faktor pengajaran guru sahaja.Guru Berkesan (Effective) • Slavin (1987.

8/1/2011 Nordin Tahir 18 . • Selain itu. objektif pelajaran hendaklah jelas dan khusus. 1992). penerangannya yang jelas. menggunakan bahasa yang jelas dan mudah (Land. dan menggunakan alat bantu mengajar (ABM) bagi membantu menerangkan sesuatu konsep (Hiebert. mudah diingat dan menyeronokkan pelajar. isi kandungan adalah mencukupi dan pada akhir sesuatu pelajaran. 1994). dan memberi contoh-contoh yang berkaitan (Mayer & Gallini. 1986). 1987). 1991. • Oleh itu. Wearne & Taber. guru perlu menyampaikan isi pengajaran secara tersusun dan sistematik (Kallison. guru perlu mengadakan penilaian atau peperiksaan. penekanan kepada isi-isi penting dan pelajaran itu cuba di kaitkan pula dengan pengetahuan dan pengalaman pelajar yang lalu dan yang sedia ada (King & Menke. Kazna 1991).Guru Berkesan (Effective) • Kualiti pengajaran bermaksud keupayaan guru untuk menyampaikan pengajaran atau konsep atau kemahiran yang mudah difahami oleh pelajar.

• Ini akan merugikan pelajar yang cerdik. kerana guru terpaksa menumpukan lebih banyak masa kepada pelajar yang lemah. • Apabila aras pengajaran itu rendah. akhirnya mereka akan ketinggalan dalam pelajarannya. pelajar-pelajar yang cerdik tidak akan memberikan tumpuan terhadap pengajaran guru. • Salah satu cara untuk mengatasinya ialah guru perlu mengumpulkan pelajar yang cerdik ke dalam satu kumpulan dan pelajar yang lemah dalam satu kumpulan yang lain berdasarkan kebolehan dan penguasaan sesuatu kemahiran. • Jika aras pengajaran guru tinggi. pelajar yang lemah tidak dapat mengikutnya.Guru Berkesan (Effective) • Aras pengajaran yang sesuai bermaksud pengajaran mestilah sesuai dengan kebolehan dan keupayaan pelajar. 8/1/2011 Nordin Tahir 19 .

1981). Horak. 1977. guru akan dapat mengajar dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pengajaran. 1989). • Dengan itu. • Satu cara pengajaran–pembelajaran yang berkesan ialah melalui pembelajaran secara koperatif (cooperative learning group). yang mengumpulkan pelajar yang lemah dengan pelajar yang pandai. namun pengajaran secara individu tidak dapat menunjukkan kesan yang positif terhadap pencapaian pelajar (Hartley.Guru Berkesan (Effective) • Guru juga boleh mengadakan pengajaran secara individu (Slavin. 8/1/2011 Nordin Tahir 20 . dan pelajar yang cerdik akan membimbing pelajar yang lemah dalam kumpulannya.

• Terdapat dua cara untuk guru memberikan motivasi kepada pelajar supaya terus belajar (Slavin. • Kedua. 1994). • Pertama. guru boleh memberi insentif kepada pelajar dengan cara memberikan ganjaran atau pujian kepada pelajar yang dapat menguasai sesuatu kemahiran atau memberi dendaan kepada pelajar yang tidak dapat menguasai sesuatu kemahiran.Guru Berkesan (Effective) • Insentif bermaksud keupayaan guru untuk memberi motivasi kepada pelajar untuk terus belajar dan menyiapkan kerjakerja yang di beri oleh guru. guru perlu menyediakan pengajaran yang boleh menarik minat dan menyeronokkan pelajar dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pelbagai alat Bantu Mengajar (ABM). 8/1/2011 Nordin Tahir 21 .

8/1/2011 Nordin Tahir 22 . masa tugasan (time– on-task) atau engaged time yang bermaksud masa yang guru gunakan untuk mengajar dan masa yang pelajar gunakan untuk belajar bagi mendapatkan ilmu pengetahuan atau kemahiran. pengajaran guru di pengaruhi oleh dua faktor masa iaitu masa yang diperuntukan (allocated time) oleh pihak sekolah kepada guru–guru untuk mengajar sesuatu mata pelajaran. • Pada kebiasaannya.Guru Berkesan (Effective) • Masa pengajaran-pembelajaran bermaksud masa yang cukup untuk pelajar mempelajari sesuatu konsep atau kemahiran.

Rumuskan dapatan kajian tersebut & bincangkan kefahaman baru yang anda perolehi.Tutorial • Nyatakan kemungkinan aspek-aspek keprihatinan anda sebagai guru dalam tiga tahun pertama pengajaran. Simpan hasil anda dalam portfolio. 8/1/2011 Nordin Tahir 23 . • Pada pandangan anda apakah faktor penting yang menyokong perkembangan guru pada setiap peringkat? • Adakah anda masih menganggap diri anda sebagai “pelajar” kaedah pengajaran walaupun merupakan guru yang bertauliah? • Baca Artikel Beginning elementary teachers’ developnebt as teachers if Science.

Bincangkan bagaimana guru boleh berfungsi sebagai agen perubahan dalam proses melaksanakan program KIA2M tersebut. 8/1/2011 Nordin Tahir 24 . • Cari maklumat daripada pelbagai sumber tentang Program KIA2M.Tutorial • Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahanbahan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio. • Baca artikel Change Agents. Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan-bahan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio.

G. Journal of Science Teacher Education. Profesionalisme Keguruan: Prospek dan Cabaran. & Tombari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Appleton. 43-61. M.Rujukan Abd. I. Boston: Allyn & Bacon 8/1/2011 Nordin Tahir 25 . & Kindt. Clearly outstanding: Making each day count in your classroom. (1997). G.D. Borich. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. K. Mengurus Sekolah. (2002) Beginning elementary teachers‟ development as teachers of science. (1993).L. Abdullah Sani Yahaya (2005). Educational psychology: A contemporary approach. Edisi Ke-3. D. Borich. Bhd. Rashid (2007). 13(1).. New York: Longman. Rahim Abd.

& Menke. (1974). et al. 64. Chicago. J. • Hiebert. (1987). (1989). • Havelock. F. (1991). (1986). • Kozma. Effect of lesson organization achievement . J. Englewood Cliffs. Fourth graders gradual constructions of decimal fractions during instruction using different representation. The Change Agent’s Guide. 26-31. Parsons.Carroll. J.. Learning with media. Edisi ke-2. • Eugene. & Watkins. The contribution of classroom observation to school effectiveness research. • Kallison. A model of school learning. International encyclopedia 8/1/2011 Nordin Tahir 26 of teaching and teacher education. ‘Concerns of Teachers: Research and Reconceptualization’. (1994). (1991).). • • . J. Dalam E. Elementary School Journal. American Educational Research Journal. 1. 133-149). G. D. 97. E. Teacher College Record. L. Educational Psychologist. Providing the instructors note: An effective additional to student notetaking.. London: Pergamon.33-39. Advances in school effectiveness research and practice (hlm. R. • King. 20. 337-347. Paper Presented at The Annual Meeting of The American Education Association. • Fuller. (1992). 179-211 • Land. M. 723-73. The Carroll model: A25 years restrospective and prospective view. Reynolds (Ed. Carroll J. R. (1995). (1963). NJ: Educational Technology Publications. Educational Reseacher. IL. Dalam Dunkin (Ed. et al. 23. N. C. S.Y:Pergamon. Review of Educational Research. F.). 301-341. J. Vagueness and clarity. 18.

London: Pergamon. technical Note. • Omardin Ashaari (1998).• Marliave. R. NJ:Erlbaun. Guru dan Perguruan. Academic learning time and student achievement in the B-C period for West Laboratory. • Stringfield. R. Hillsdale. Reynolds. (1978). et al. • Shahril Marzuki (2005). Dalam R. (1994). Edisi ke-2. Bhd. V-29. • Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob (1993). (Ed. 22. Peranan. (Ed. S (1994). Mengurus Kewangan Sekolah. 89-108. 8/1/2011 Nordin Tahir 27 . A theory of school and classroom organization. • Slavin. Advances in school effectiveness research and practice. A theory of school and classroom organization. School and Classrooom Organization. Tugas dan Tanggungjawab Guru Di Sekolah. Slavin. A model of elementary school effect. (1987). Eduational Psychologist.). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Educational Research and Development.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam R. Kuala Lumpur: PIS • Slavin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful