Sadr aj: 1 FRAZA -Uvod................................................................................ ........................... 2 2 FAZA Oblasti i gradovi«««««««««««««««««««««««««««« .......3 Saobra ajna sredstva««««««««««««««««««««««««««««.

4 Ugostiteljski kapaciteti..................................................................................................... ........4 Dodatne usluge................................................. ..................................................................... ...5 3 FAZA Tra nja..................................................................................................................... ................5 4 FAZASastavljanje grubog aran mana............................................................................... ............... .5 Delimi no izvo enje cena....................................................................................... ............... .5 5 FAZA Detaljni program putovanja- Itinerer....................................................................... ..............6 6 FAZA Sastavljanje glavne kalkulacije................................................................................. ............7 Odre ivanje prodajne cene........................................................................................ ...........7 Utvr ivanje minimalnog groja putnika...................................................................... ..........8 Na in pla anja........................................................................................................... ...........8 7 FAZA Plasman i promocija.......................................................................................................... ..9 8 FAZA Sastavljanje kona ne liste putnika.......................................................................................9 9 FAZA Dokumentacija potrebna za izvo enje aran mana.............................................................10

1

Na ijim zidovima se vide tragovi buna i ustanaka. Kamenitu zemlju. koji sa svojom burnom istorijom svedoce o sebi. grad lekovite trave.jednodnevni izlet u Dubrovnik grad koji je 1979 godine uvr ten u UNESCO-v popis svetske ba tine.jedan od najlep ih gradova Jadrana.1 FAZA Predstavljamo Vam grad istorije i tradicije.mesto gde je vreme samo pisalo istoriju. manastiri koji su sa margina proslosti postala interesantna svratista hodo asnika i turista.muzeja Hercegovine. ija geografija govori sama o sebi. 2 . Ovom prilikom nudimo vam izlet u Trebinju i jednodnevnu posetu Dubrovniku.Neporsednoj blizini grada Trebinja nalazi se 5 pravoslavnih manastira. vinograda i sunca. i Hercegova ku Gra anicu(mesto gde se nalaze posmrtni ostaci pesnika Jovana Du i a). Aran man se bazira prvenstveno na antropogenoj i izletni koj bazi Hercegovine ta nije Trebinja.Du i. Aran man uklju uje posetu Staroga grada Trebinja.Podrume vina(manastira Tvrdo )posetu manastiru Tvrdo .

Dubrovnik-smatra se da je nastao u 7 v.posebno se izdvaja stari grad Stradun ili Placa .nazivaj ga gradom s nca zbog insolacije koja je pris tna u ve ini godine pa ak i tokom zimskog perioda. bio je sedi te hercegova kog mitropolita. jer se vidi sa svake ta ke u gradu. Najpre je stradao u velikom potresu koji je pogodio Dubrovnik u drugoj polovini 17. Nalazi se uz samu rijeku oko 4 km nizvodno od Trebinja. manastir je osnovao Sveti car Konstatin i majka mu Jelena. Pru a se od ulaza u 3 £ £ £ ¢ ¡   . u kojoj je danas sme ten muzej Hercegovine sa nekoliko stalnih postavki i poveremenih izlo bi.a potom Travunija. Smatra se da poti e s po etka 16. te jedan od najzna ajnijih Srpske pravoslavne crkve. godine su ga do temelja sru ili Mle ani .a potom pod upravom Tvrtka Kotromani a. Kad je Tvrdo razoren. Manastir je obnovljen 1924 godine. Ovom prlikom samo cemo navest pojedine znamenitosti Dubrovnika.najve a je i najpoznatija gradska ulica. u selu Tvrdo ima. Pored svojih antropogenih vrednosti grad oblilujei prirodnim retkostima. Manastir je vi e puta stradao. veku bio je metoh manastira Tvrdo a. srednjovekovnog i turskog grada izgra ena je austrijska kasarna krajem 19 v. na kopnu preko puta hridi i nazvali ga Dubrava.Od 1979 godine grad je stavljen po UNESCO-ov popis svetske ba tine. zvonik. boje i se da ne postane tursko utvr enje. nalazi se na levoj obali Trebi njice 7 km nizvodno od Trebinja. U dana nje vreme Dubrovnik predstavlja jedan od najlep ih gradova Jadrana. bratstvo manastira proizvodi jedno od najkvalitenijih vina na na im prostorima. Do ukidanja Pe ke patrijar ije 1776 godine.Prema narodnom predanju.amfiteatar. Manastir Tvrdo . Manastir Du i je posve en Pokrovu Presvete Bogorodice. U njemu se nalazi estica asnog krsta.je posve en Uspenju Presvete Bogorodice. Danas su vidljivi ostaci otomanske imperije te austorugarske. parohijski dom.Manastir je jedan od dominantnijih mesta. U srednjem veku je 200 godina bilo pod vla u Nemanji a.hercegova ke eparhije. Kasnije su ti isti Sloveni izgradili naselje na ju nim padinama brda Sr a.2 FAZA 1. iji posmrtni ostaci se danas nalaze u manastiru. Manastir novijega datuma. U 16. Trebi njica kao jedna od najve ih ponornica .Kastel na obali reke. i 17. obnavljaju i pro iruju crkvu i metoh koji od tada nosi ime Du i. Grad se prvi put pominje u 10 veku kod Konstantina Porfirogenita pod nazivom Tribunija. Jedan je od najstarijih manastira u Bosni i Hercegovini. koji datira iz 18 veka. Hercegova ka Gra anica-nalazi se na uzvi enju iznad Trebinja. Grad je sme ten na trome i sa Hrvatskom i Crnom Gorom to pruza mogu nost za razvoj tranzitnog i izletni kog turizma. kada su Sloveni iz Epidauruma (dana nji Cavtat). a po etkom 20 v. U Starom Gradu na temeljima rimskog . to zna i uma duba (hrasta). manastir Tvrdo je sru en i obnovljen. ra ena po uzoru na Kosovsku Gra anicu. ura ena 2000 godine po volji velikog srpskog pesnika Jovana Du i a. kao to je drvo Platan iz 19 veka te retke vrste lekovitog bilja . Kao i ve ina verskih objekata na ovim prostorima. plja kan je i pusto en. a 1694. U skolpu manastira nalaze se vinski podrumi koji datiraju iz 16 v. mitropolit i monasi prelaze 1695 . godine u Du i.Oblast i gradovi: Tre inje Grad s e en podno Leotara. dok se u blizini nalaze arheolo ka nalazi ta srednjovekovnog grada Mi evca i Kobuka. veka. U samom centru nalazi se Stari Grad .koji svojim plazama i arhitekturom privlaci veliki broj turista iz sveta. Pored same crkve nalazi se galerija ikona. stolje a. Sedi te je Zahumsko .

89101 Trebinje Republika Srpska office@hotelleotar.telefon mini bar i pristup internetu.Restoran sa tradicionalnom Hercegovackom kuhinjom. Autobusi receptivne agencije u ovom slu aju ''Ubla Tours'' iz Trebinja-prevoznik koji ispunjava tehni ke uslove za prevoz putnika. Hotel ''Leotar''-sme ten u sentru Trebinja. Mogu a izmena broja turista. Svaki dan dolazi velik izbor svje e ribe.sakralnih objekata.ugostiteljski kapaciteti Prilikom realizovanja aran mana imamo ve i izbor kori tenja ugostiteljskih i hotelskih kapaciteta. saobra ajna sredstva U izvr enju turisti kog aran mana koristi e se autobus kao prevozno sredstvo.kongresna sala sa opremom za proekcije kapaciteta 280 soba.TV. restorani. a svaku 4 .ali potrudicemo se da vam njegovu lepotu do aramo u jednome danu. uvani parking i gara a. Hotel Leotar Trebinje Adresa: Luke Vukalovi a 1. obezbe en je rezervni autobus. Graditelj je Onofrio della Cava iz Napulja. Rezervisano 3 dana za grupu od 20 osoba sa doru kom i ve erom.Gostima su na raspolaganju i dva restorana.poseduje kablovsku.: 059/240-444 3. Hotel raspola e luksuznim sme tajem od 25 soba i 10 apartmana.Nedavno renoviran prema zahtevima savremenih standarda. Restoran ''Konoba Amoret³ Restoran ima esdeset razli itih vrsta jela. komfor zagarantovan. Prvi dan organizovan ru ak u restoranu'' Alfa'' Restoran ÄAlfa³ Adresa: Ruska bb Tel. Ovom Dubrovnik cemo posetiti u jednodnevnom izletu. Nalazi se na putu za manastir Tvrdo . Restoran ''Alfa''. ekskurzija i organizovanih grupa turista. Na ve oj voda te e iz figura 16 maskiranih likova.te plaze. Svaka prostorija je klimatizovana. cena zakupa prevoznih sredstava je povoljnija sto uti e na cenu aran mana.Svi uslovi su provereni u slu aju nepredvidivog kvara na putu. (+387) (59) 261 084 Telefon za rezervacije: (+387) (59) 261 086 | Faks: (+387) (59) 261 087 2. Hotel poseduje i 64 standardne jednokrevene i dvokrevetne sobe idealne za sme taj sportskih ekipa.komfor i higijena prevoznih sredstava zadovoljavaju a. Za ovaj deo pripreme uzimaju se dve mogu nosti : 1. 1.dvije fontane okruglog oblika i ujedno mogu slu iti i kao spremnik za vodu. 3. od hladnih predjela do razli itih ribljih i mesnih specijaliteta. 2.dve natrkrivene terase.sa moderno opremljenim sobama i komforom. sto je mali vremenski period da se posete sve njegove atrakcije. gde se bira najpovoljnija i najudobnija mogu nost.com Telefon: (+387) (59) 261 086. hoteli koji nude prijatan boravak. Hotel izgra en u hercegova ko metiteranskom stilu. Mogu a je poseta velikom broju letnjikovaca. sa cenom no enja i doru kom od 70 km. velika letnja terasa. Velika i mala Onofrijeva esma . Autobusi voznoga parka inicijativne agencije "Montenegro tours'' uslovi povoljni. 2.palata.grad kroz vrata od Pila do trga Lu a i predstavlja jedinstveni urbani element koji karakteri e grad Dubrovnik.

za kratak period turisti su u mogu nosti da upoznaju lepote Trebinja i Dubrovnika.rekreacija Odmor.kulturni motivi. Konoba Amoret . Rest oran Amoret pru a ugodnu. Aran man realizuje .Dodatne usluge Dodatne usluge koje e aran man obuhvatiti su: Poseta muzeja ''Hercegovine'' Poseta galerije na Hercegova koj Gra anici Poseta arheolo kom i pomorskom muzeju Dubrovnik 3 FAZA TRA NJA Motiv za realizovanje ovoga izleta se bazira na upoznavanju i odmoru u susednim gradovima.porodnicni.kulturni motivi.rekreacija Sport. motivacija. romanti nu atmosferu u kojoj mo ete u ivati uz kvalitetnu i ukusnu hranu.obrazovanje.fond slobodnog vremena i ekonomski faktori Godine starosti 0-3 3-6 6-10 10-14 14-19 19-25 uzrast detinjstvo 1-4 razreda 6-8 razreda motivacija Porodi ni motivi Rekreacija porodi ni motivi Odmor.Od Pustijerne bb phone: +385 20 323 739. Starosne grupe kojima se plasira i nudi aran man. 5 . to daje odre ene pogodnosti za b oravak turista u gradu.sport.obrazovanje.hr 4.poslovni motivi. te kvalitetno iskoriste slobodno vreme gde se ni ta nije prepu teno slu ajnosti ve se odvija pod pratnjom turisti koga vodi a.zabava Obrazovanje.sport.ve er gosti u ivaju u muzici u ivo.sport.zabava.li ni. Aran man se odrzava u prvoj sedmici meseca jula. i ve u iskori tenost slobodnog vremena. obrazovanje.zabava. jer se u tom vremenskom periodu odrzavaju ''Trebinjske letnje sve anosti'' koje uklju uju veliki broj manifestacija a samim tim i bolji i pri jatniji boravak turista u gradu. propagandni program i marketing izvodi agencija ''Montenegro tours'' a agencija ''Zahumlje'' iz Trebinja obezbe uje lokalnog turisti kog vodi a . +385 98 427 382 E-mail: abitanga@acmt.

5. Konoba Amoret tre i dan izleta u Dubrovniku.iznose 12 KM po osobi. 4 FAZA GRUBI ARAN MAN 1.je planiran na bazi polupansiona u hotelu ''Leotar''. obrazovni. U cenu su ura unate I dnevnice voza u. Prema informacijama koje smo dobili iz hotela cena polupansiona je 50 KM odnosno 150 KM po osobi za tri dana.obrazovni Poslovni. Te da ekonomski faktori nemaju odlu uju u ulogu u u estovanju turista u realizovanju aran mana.rekreativnog karaktera.rekreacija.poslovni. U tre i dan boravka ne ura unava se cena no enja ve samo cena obroka. 4. 3. usluge ishrane bi e iskori tene u restoranima po unapred utvr enom planu . obrazovnog .porodi n. cenovnika i razli itih usluga razli itih davaoca i pro logodi njih cena. 6. Delimi nu kalkulaciju izvodimo po predpostavci da je cena prevoza 1100KM. baziramo se na predpostavci da je na a ciljna grupa i starosna dob kojoj plasiramo aran man je od 25 -40 te od 40 -60 godine.emotivni rekreativni Ovom prilikom nismo izvodili anketiranje ni statistiku. u izvanredne tro kove ulaze: Poseta muzeju Hercegovine-1 KM po osobi.povratak 3 jula Usluge prevoza se koriste iz voznoga parka agencije ''Montenegro tours'' Plan putovanja Budva-Trebinje (Budva-trajekt do Kamenara-Herceg Novi-Trebinje) Itinerer (grubi aran man) DELIMI NO IZVO ENJE CENA se izvodi na osnovu informacija prikupljenih od poslovnih partnera.smatraju i da je motiv kulturnog.kulturni. Ugostiteljske usluge -restorana ''Stari Grad drugi dan boravka u Trebinju .Trebinje i Dubrovnik Predvi eno trajanje aran mana-3 dana Polazak 1 jula. Izvanredni tro kovi-predstavljaju dodatne tro kove koji se ne ura unavaju u kompletnu cenu aran mana ve se pla aju individualno. Izbor krajnje destinacije. poseta muzeju pomorstva Dubrovnik 2 KM I poseta arheolo kom muzeju Dubrovnik 2KM 6 . Sme taj. Prevoz-Na osnovu prikupljenih informacija.25-40 40-60 Kulturni. 2.emotivni.odlu ili smo da koristimo autobuse inicijativne agencije Montenegro tours kao jednu od najpovoljnijih mogu nosti.

povratak u Trebinje.prospekti 3 Vodi UKUPNO 1000 KM 10.Dolazak u Trebinje.1 SASTAVLJANJE GLAVNE KALKULACIJE A.obilazak manastira Du i i riznice manastira.Ve era. No enje 2 dan-Doru ak.obilazak manastira Tvrdo .odlazak u Dubrovnik uz turisti kog vodi a. ru ak u restoranu Konoba Amoret restoran u centru Straduna (poseta Dubrovniku traje do poslepodnevnih asova). Povratak u hotel.00KM 1030.ru ak (obezbe en u restoranu Ognji te).00KM B-Promenljivi tro kovi 1 2 3 Polupansion Leotar hotel Ugostiteljske usluge Ulaznice za muzeje 150KM 20KM 4KM 7 . vinskih podruma manastira (mogu a degustacija vina).povratak u Trebinje.No enje 3 dan-Doru ak.Stalni tro kovi 1 Prevoz autobusom 2 Popaganda.NAPOMENA: Ovo predstavlja delimi nu cenu i kalkulaciju cena.poseta muzeju Hercegovine (cena za ulaz u muzej ura unata). poseta Hercegova koj Gra anici i galeriji.00KM 20. obilazak grada (obezbe en turisti ki vodi ). s tim to agencija zadr ava mogu nost promene cene u visini od 10%.Ve era. Slobodno vreme u poslepodnevnim asovima. 5 DETALJNI PROGRAM PUTOVANJA-ITINERER Trajanje iz etni kog aran mana 3 dana 1 dan.rucak u hotelu Leotar.poseta znameni tostima grada. Povratak u Budvu u ve ernjim asovima. obezbe ena ve era u hotelu Leotar. 6 FAZA 6.

5KM 174KM 50KM 276.00KM 3.00 KM 6.5 Analiza uspe nosti aran mana Ukupna realizacija Ukupni tro kovi POZITIVNA RAZLIKA 1000 KM 20.2 Odre ivanje prodajne cene 305. Preko iro ra una 189000000 -11-24 kod poslovnica Oportunity banke 8 .UKUPNO 174 KM C-cena po osobi(po predpostavci iskori tenosti autobuskih kapaciteta od 20 putnika) 1 2 3 Stalni tro kovi Promenljivi tro kovi Rizik popunjenja UKUPNO 4 Zarada agencije UKUPNO 1030.5 *10% 51.00KM 6100KM 4140KM 1960KM 6.3 Utvr ivanje minimalnog broja putnika 1030/(305-174)=7.00KM 4140.4 realizovani obra un aran mana ( na putu je bilo 20 putnika) Tro kovi autobusa Propaganda Vodi Polupansion Leotar Ugostiteljske usluge Sve vrste ulaznica UKUPNO 5.8 odnosno 8 putnika 5.6 Na in pla anja Preko incijativne agencije ''Montenegro tours'' gotovim novcem.5 27.00/20 1000/20 276.5 KM 304KM 6.00KM 80.000KM 40.

lista putnika je napravljena.te e se prospekti i katalozi tampati na ruskom i engleskom jeziku.te izrada on line kataloga i obave tenje putem lokalnih radio stanica. Ciljna grupa su turisti iz inostranih zemalja koji letuju na Crnogorskom primoriju.Informacije o broju putnika su poslate poslovnim partnerima u prvom redu hotelsko ugostiteljskom preduze u. 9 FAZA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZVO ENJE ARAN MANA A)Dokumentacija vezana za davaoca hotelskih usluga : -agencijski ugovor o hotelskim uslugama(ugovor o rezervaciji) 9 . u ovome slu aju hotelu ''Leotar'' Sobna lista Parovi Mu karci Zene dvokrevetna dvokrevetna dvokrevetna 5 10 5 Nophodna putna dokumenta: S obzirom da se ide u dve susedne zemlje.7 FAZA Plasman i promocija Posle ura ene pripreme aran mana. re o velikoj turisti koj agenciji koja posluje na prostorima primorija Crne Gore i ima razvijenu mrezu poslovnica i poslovnih partnera (posredni kih agencija). 8 FAZA Sastavljanje kona ne liste putnika-po to se odre eni broj putnika prijavio i uplatio svoje obaveze. Promociju i marketing ce obavljati ''Montenegro tours''agencija.uveravanje i motivisanje na kretanje u odre enom pravcu. putnici su obavezni da sa sobom ponesu paso i li nu kartu. Promocija predstavlja jedno od najosetljivijih elemnata u realizovanju i stvaranju supe nog aran mana. posebno mesto zauzima plas man i marketing. Prvi korak u promociji je izrada kataloga kao jedan od osnovnih propagandnih sredstava. Katalog kao osnovno sredstvo prodaje sadr i glavne informacije o organizovanju putovanju i njegovom pr oizvodu i slu i kao sastavni deo ponude proizvoda organizatora putovanja na tr i tu. Ciljevi i zadaci promocije su informisanje.

program putovanja.ulaznice -ugovor o osiguranju putnika D) Osoblje koje je potrebno za realizaciju aranzmana Agencijski kadrovi -vodi -vo a puta -pomo ni kadrovi Kadrovi iz dela prevoza -voza Kadrovi zaposleni u hotelu -menadzer hotela .putne ka rte.-ugovor o alotmanu B)Dokumentacija vezana za prevoz -ugovor o rezervisanju saobra ajnih sredsava C)Dokumenacija vezana za putnika -ugovor o organizovanju putovanja.ef sale -recepcioner 10 .

posebno je bitno navesti Platane koji su poznati irom sveta i datiraju iz vremena austorugarske vladavine od pre 100 godina. te Trg Slobode koji je ura en u mediteranskom stilu. Srednjovekovni grad koji obiluje prelepim i urednim plazama. U samome gradu nalaze se 4 pravoslavne crkve. Ubraja se u najlep e gradove Bosne i Hercegovine. U 11 .Trebinje je grad koji se nalazi na krajnjem jugu Republike Srpske . Dubrovnik. sakralnim objktima. Grad u kome se oseti mediteranski i orijentalni duh. Na 30 km od Trebinja nalazi se jedan od najlep ih gradova Jadrana koji je pod za titom UNESCOa. Trebinje se nalazi na trome i sa Hrvatskom i Crnom Gorom.Za Trebinje se kaze da je grad sunca i platana.na udaljenosti od oko 60 km od Budve.restoranima.hotelima. grad iju je lepotu te ko do arati u jednome danu.a nedaleko od grada 5 manastira koji datiraju iz 16 v.sa o uvanim zidinama Staroga Grada koji datiraju iz otomanske vladavine na ovim prostorima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful