Senast reviderad 2011-07-04

Mall för ansökan praktikantprogram
På nästa sida börjar den mall som ni ska använda när ni ansöker om ekonomiskt stöd för ett praktikantprogram. Den här mallen är indelad i fyra sektioner: A. Praktikantprogrammets sammanhang B. Praktikantprogrammets syfte C. Praktikantprogrammets genomförande D. Lärande Varje del har ett antal huvudrubriker. Dessa ska ni ta med i ansökan i kronologisk ordning . Frågorna under varje rubrik ska ni använda som ett stöd för att skriva en självständig och sammanhängande text under varje huvudrubrik.

Dialog kring innehållet i SMRs handbok
Vi vill att ni som svensk organisation tillsammans med era samarbetsorganisationer i syd samtalar om innehållet i SMRs riktlinjer för praktikantverksamhet, innan ni skriver er ansökan.

Förklaring av ord
Svenska organisationer: Organisationer som är medlemmar i SMR. Svensk organisation har huvudansvaret för att riktlinjerna i SMRs handbok följs i praktikantverksamhetens alla delar. Samarbetsorganisationer i syd: Organisationer i syd som har ett formellt praktikantsamarbete med en svensk organisation. Värdorganisationer: Organisationer som praktikanterna gör sin praktik inom och som har det direkta ansvaret för praktikanten under själva praktikantvistelsen. Samarbetsorganisation i syd och värdorganisation kan vara samma organisation i vissa fall. Aktörer: Alla organisationer och individer i Sverige och i samarbetsländerna som är delaktiga i praktikantprogrammets olika delar. Praktikantprogrammets delar: Planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och resultatredovisning. Alla aktörer bör vara delaktiga i praktikantprogrammets olika delar för att resultatet ska bli bra och bestående. Detta är också ett krav från Sida/Internationella Programkontoret. Vi: Ordet vi i mallen betyder Svenska missionsrådet, SMR. Ni: Ordet ni i mallen betyder Svenska organisationer och/eller samarbetsorganisationer i syd.

1 (8)

Senast reviderad 2011-07-04

A. Praktikantprogrammets sammanhang
1. Erfarenheter från tidigare praktikantverksamhet
Vi uppmuntrar individer och organisationer att ha ett lärande förhållningssätt. Genom att lära sig och utvecklas av tidigare erfarenheter tror vi att resultatet blir bättre och mer hållbart. Hur påverkar erfarenheter från eventuell tidigare praktikantverksamhet ert planerade praktikantprogram? Om SMR/Sida tidigare har gett stöd till er praktikantverksamhet, hänvisa till insatsnummer.

2. Delaktighet
Det är viktigt att alla aktörer i praktikantprogrammet deltar aktivt i alla delar av programmet. På så sätt ökar förutsättningarna för att ni uppnår syftet med praktikantprogrammet. ² Vilka tog initiativ till praktikantprogrammet? ² Hur ser delaktigheten ut för svensk organisation, samarbetsorganisationer i syd, praktikanter och eventuella andra aktörer i praktikantprogrammets olika delar? ² Hur ser ni till att kommunikationen mellan aktörerna är öppen och medveten genom hela programperioden? ² Vilka har deltagit i arbetet med att skriva den här ansökan?

3. Beskrivning av samarbetande organisationer
Det är viktigt för oss att få en bild av förutsättningarna för att genomföra praktikantprogrammet hos de organisationer som ska samarbeta om det. Hur ser kapaciteten ut för deltagande organisationer att handha praktikantverksamhet? Vi vill också få en bild av er samarbetsrelation. A) Svensk organisation ² Hur är praktikantprogrammet kopplat till den svenska organisationens övriga verksamhet? (Visa schematiskt var i organisationen praktikantverksamheten finns.) ² Vilka personella resurser finns för att driva praktikantprogrammet? ² Vem är huvudansvarig respektive ansvarig för praktikantprogrammets olika delar? B) Samarbetsorganisationer i syd ² Har samarbetsorganisationer i syd tidigare erfarenhet av praktikantverksamhet tillsammans med en svensk organisation? Om ja, hur har det samarbetet sett ut och fungerat? C) Värdorganisationer ² Har värdorganisationerna tidigare erfarenhet av praktikanter? ² Vilka kriterier ska värdorganisationerna uppfylla? ² Beskriv hur värdorganisationens kapacitet har bedömts och hur den ser ut utifrån riktlinjerna för värdorganisationernas ansvar i SMRs handbok. ² Vilka är kriterierna för de som ska handleda praktikanterna?

2 (8)

Senast reviderad 2011-07-04 D) Samarbetsrelation ² Hur ser samarbetsrelationen mellan den svenska organisationen, samarbetsorganisationen i syd och värdorganisationen ut?

4. Omvärldsreflektion och praktikantverksamhetens roll
Det är viktigt att aktörerna har en gemensam bild av frågor i omvärlden som på olika sätt påverkar praktikantverksamheten. Detta för att bättre förstå varför det här praktikantprogrammet behövs och hur det ska utformas. Beskriv kortfattat nuvarande situation och möjliga förändringar i omvärlden (både nära och längre ifrån organisationernas eget sammanhang) som visar att det finns ett behov av praktikantprogrammet och påverkar utformningen av praktik antprogrammet. Beskriv gärna också era tankar kring hur just det här programmet kan påverka intresse, engagemang och resurser för utvecklingssamarbete samt hur programmet kan bidra till att stärka relationer mellan individer och organisationer i Sverige och i syd. Vilka aktörer har gjort den här omvärldsreflektionen?

Sektion B. Praktikantprogrammets syfte
5. Målformuleringar och uppföljning av målen
I denna del av ansökan vill vi att ni beskriver era mål med praktikantprogrammet och hur ni ska följa upp de här målen. Vi använder här två målnivåer, men ytterligare målnivåer kan läggas till. Det är viktigt att tydliga kopplingar görs mellan de olika målnivåerna samt mellan mål och aktiviteter i del C. Använd gärna en matris för att tydliggöra mål och förväntade resultat. A) Övergripande målsättning: Formulera ett tydligt övergripande mål som ert praktikantprogram ska bidra till. Hur bidrar målet till att: ² unga personer har fått erfarenhet av utvecklingssamarbete. ² unga personers praktik inom utvecklingssamarbetet har gett SMRs medlemsorganisationer förbättrade relationer och närmare samarbete med sina samarbetsorganisationer. ² unga personers praktik inom utvecklingssamarbetet har gett SMRs medlemsorganisationer en bredare resursbas inom utvecklingssamarbetet. B) Programmål: Målen för praktikantprogrammet ska vara specifika, utmanande, realistiska och tidsbestämda. Ni ska formulera målen i presens så att de beskriver den förbättrade situation som praktikantprogrammet ska leda till under programperioden. Målen ska vara konkretaoch visa på de effekter ni förväntar er att uppnå, både under praktiktiden samt praktikantens engagemang efter hemkomst. Om informationsverksamhet ingår i praktikantprogrammet ska ni också formulera ett eller flera mål för informationsverksamheten.

3 (8)

Senast reviderad 2011-07-04 ² Vilka indikatorer använder ni för att följa upp programmålen? ² Hur ska ni löpande följa upp och försäkra er om i vilken grad programmålen nås? ² Hur har era tankar under 4 ovan styrt valet av programmål?

Sektion C. Praktikantprogrammets genomförande
Här ska ni kortfattat beskriva de huvudsakliga aktiviteter som ni ska genomföra för att nå programmålen. ² Hur bidrar de olika aktiviteterna till att nå målen i sektion B? ² Vilken är tidsplanen för aktiviteterna?

6. Rekrytering
² Hur rekryterar ni praktikanterna och vilka kriterier använder ni i rekryteringen? ² Har samarbetsorganisationen eller värdorganisationen funnits med i processen, i så fall på vilket sätt?

7. Förberedande utbildning
Hur förbereder ni praktikanterna för praktiken och för eventuell informationsverksamhet?

8. Praktikplaceringar
² Vilka uppgifter kommer praktikanterna att ha under praktiken? ² Vilka har varit med och utformat placeringen? ² Hur ges praktikanten möjlighet att få en bred bild av utvecklingssamarbete genom att delta i den här verksamheten? ² Är praktikplaceringen utformad utifrån ett rättighetsbaserat arbete?

9. Informationsverksamhet
Den här punkten behöver ni bara ta med om informationsverksamhet ingår i praktikantprogrammet. Ni kan också svara på frågorna nedan med en kortfattad informationsplan. ² Hur ser planeringen ut för informationsverksamheten? ² Vilket budskap vill ni föra fram genom informationsverksamheten? ² Vem eller vilka är avsändare? ² Hur har de olika aktörerna i Sverige och samarbetsländerna varit med och påverkat budskapet och utformningen av informationsarbetet?

4 (8)

Senast reviderad 2011-07-04

10. Riskbedömning och säkerhetsplanering
Vad kan göra att praktikantprogrammets mål inte uppnås? (Interna och externa hinder) Hur planerar ni att hantera de här hindren? I stället för att svara på frågorna nedan kan ni hänvisa till den säkerhetsplan som ni ska bifoga ansökan. ² Hur ser säkerhetsplaneringen ut inför praktikantplaceringarna? ² Hur, när och av vem görs säkerhetsgenomgång med praktikanterna?

11. Ansvar och roller
² Vem/vilka kommer att vara handledare för praktikanterna under praktiken? (Namn, funktion och eventuell tidigare erfarenhet av att handleda praktikanter.) ² Om det finns flera handledare/ansvariga inom samma värdorganisation, hur ser ansvarsfördelningen ut mellan dem? ² Vilka kommer att vara kontaktpersoner i svensk organisation som sänder ut praktikanterna? ² Hur ser ansvarsfördelningen ut i praktikantprogrammet mellan aktörerna i programmets olika delar? ² Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan aktörerna i säkerhetsfrågor?

12. Budget
I det här avsnittet ska ni beskriva budgeten för ert praktikantprogram. Utöver den sammanfattande budgeten i början av ansökan kan ni bifoga en mer detaljerad budget. Ni ska visa tydligt om en del av praktikantbidraget används av samarbetsorganisationer i syd. Budgeten ska anges i svenska kronor (SEK). Följande uppgifter ska ni ta med i er budget: Intäkter: ² praktikantbidrag som ni söker från Sida/SMR ² eventuell annan finansiering eller andra bidrag ² egeninsats från svensk organisation Kostnader: ² kostnader för de huvudsakliga aktiviteterna ² kostnader för administration (specificera om personalkostnader ingår). Det är viktigt att ni genomför programmet kostnadseffektivt. Med kostnadseffektivt menar vi inte nödvändigtvis en låg kostnad utan hur bra och effektivt ni använder resurserna för att nå målen. Hur planerar ni för att ert praktikantprogram ska bli kostnadseffektivt? SMR vill uppmuntra till ett lärande förhållningssätt. Det betyder bland annat att vi vill att ni ska kunna ändra metoder och aktiviteter om förutsättningarna för praktikantprogrammet blir

5 (8)

Senast reviderad 2011-07-04 ändrade. Sådana förändringar betyder ofta att budgeten behöver ändra Om ni vill eller behöver s. justera budgeten för ett praktikantprogram som ni har fått bidrag för, ska ni alltid diskutera detta med oss på SMR. Det är SMR som godkänner en sådan ändring. Justeringar över 10 % ska alltid godkännas av SMR.

Sektion D. Lärande
Att ha ett lärande förhållningssätt innebär att lära sig av de erfarenheter som görs. Vi vill att ni låter erfarenheterna från det här praktikantprogrammet påverka vad ni gör och hur ni gör saker i framtiden. För att det ska vara möjligt måste det finnas tid för reflektion. Det måste också vara en öppen kommunikation mellan alla inblandade aktörer. Förutsättningarna ökar då för att resultatet ska bli bra och mer hållbart. En resultatredovisning är en beskrivning av lärandet och den förändring som skett. Den visar om målen har blivit uppfyllda och på vilket sätt.

13. Uppföljning och lärande
Ni kan svara på frågorna nedan med en kortfattad plan för uppföljning. ² Hur kommer aktörerna att följa upp och lära sig under praktikantprogrammets olika de lar? ² När kommer det att ske? ² Hur ser beredskapen ut för praktikanter med särskilt behov av psykosocialt stöd under praktiken och/eller stöd efter hemkomsten? ² Hur tar ni tillvara praktikantens erfarenheter under och efter praktiken? ² Planerar ni särskilda förstudier, uppföljningar och utvärderingar under den närmaste tidsperioden, utöver den löpande uppföljningen av praktikantprogrammet?

14. Resultatredovisning
Hur delas och sprids lärdomarna från praktikantprogrammet mellan svensk organisati n, o samarbetsorganisationer i syd, värdorganisationer, praktikanter och eventuella andra aktörer som deltar i praktikantprogrammet?

Bilagor:
Säkerhetsplan (obligatoriskt) Inbjudningsbrev från alla värdorganisationer som ingår i programmet för det åransökan gäller. (obligatoriskt) Eventuella samarbetsavtal med samarbetsorganisationer i syd (obligatoriskt om en del av bidraget förmedlas vidare till samarbetsorganisationer i syd)

6 (8)

Senast reviderad 2011-07-04

Underskrifter
Behöriga representanter från svensk organisation ska skriva under ansökan. Vi vill också gärna att behöriga personer från någon eller några av samarbetsorganisationerna i syd skriver under ansökan. (Svensk organisation är avtalspart i förhållande till SMR). Datum: _____________________________ Underskrift av svensk organisation _____________________________ Namnförtydligande och befattning Datum: _____________________________ Underskrift av svensk organisation _____________________________ Namnförtydligande och befattning

Datum: _____________________________ Underskrift av samarbetsorganisation i syd _____________________________ Namnförtydligande och befattning

Datum: _____________________________ Underskrift av samarbetsorganisation i syd i syd _____________________________ Namnförtydligande och befattning

7 (8)

Senast reviderad 2011-07-04

8 (8)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful