OANA

PUSTIU

DESPRE SPIRITUALITATE CU

OVIDIU-DRAGOS ARGESANU ,

,

I

~

!

.

t•

PRO DAD

"

'

Desaie:rs OP. Bibltorrcil Na;iona1e. Ram'nlei
Da;n li*fm'litm CD ~IlraA Bacuqrl:PraDao.Zm ':
ISBN 97U06-92132-J~

PUmU.DANA

Argrpmll ~
..; ; ,

Pustiu..

PREFATA
De ce a fast nevoie de: aparitia acestei clrti? In primul clnd, aceasta cane este a scurta introducere in Iumea spirituald, 0 lume plina de: rnistere pentru unii oameni ~i, din pacate, chiar inexistenta pentru marea majoritate a lor. In al doilea clnd, aceasta carte a fast conceputa sa acopere a parte din lntrebarile voastre. Struetura ei, sub fonna de:intn:bari ~inispunsuri. este special realizaU pentru a fi utila tuturor. Cred ci oamenii au nevoie ca informatiile sa fie pe lntelesul Ior, de aceea au fast redate intr-un limbaj cit mai simplu. In mare pane, intrebarile: au fast cuIese din serninariile, conferintele ~i ncle din emisiunile Ia care: a paru ticipat domnul dr. Ovidiu Dragos Argesanu, Si pe aeeasta eale vreau sa multumesc tuturor celor care au cantribuit la eulegerea unor Intrebari pe care Ie veti g;isi in paginile urmatoare, Peate cartea nu acopera numeroasele lntrebari care apar de-a lunguI propriei evolutii spirituale, dar are avantajul ci este perfectibila, Si nu in ultimul clnd, ea urmareste sa dea posibilitatea oamenilor sa lnteleaga ii sa patrundii cunostintele deja dobdndite despre spiritualitate. Am stint de: aparitia acestei clrti inainte C3 ea sa fie scris3, chiar dad mintea mea nu vroia sa accepte, Intr-o meditatie cu lngerul pazitor mi s-a aratat d am sa Sc1U acc:asti carte, dar nu am hut in SClllLl acest luau. gandindu-ma ci rnintea imi joaci feste, Dar peste a perioada Doarnne Doarnne a aranjat in ~a fel lucrurile ineat 5-3 ajuns la aparitia acestei carti, Si nu pot de:cat sa·1 multumescl Spe:r ca prin aceasta carte: 5a va gasiti unele dintre r.ispuruuri ~i spc:r sa va ajute in evolutia voastra spirituala ~isa va lndrume pasii pc: drumul vastru spiritual.

159.9
1

"

,'.,

.!-',.

I

r,
, 'I,

!~ .,_;

"

.

".

'.',

I

",

j

.

,.

~ . .~ . ~.- . .
-...
"

..

,

!

!'
I

!
\

!

iI

I
l

PRO DAO PnbIislrjng Home ~ ~~ OANAPUmU
Ieptr~cv o.idilrDncalAl;;rpnu

....

\j

II

CEdia:zn PRO DAC.201I

~

:zan
1SBN~·I-O

OANAPUsnU

I
II
j
t

I
I

..Voi primi rugestiile Ji eventualele Intrebari, in speranta de a fide un real folos tuturor celor care se afl3 pe calea lor spirituall. pe adresa de email: oana.pwtiu@yahoo.com.
.
"

Va doresc 0 cale plinl de Lumina. Iubire Ji Pace.
, ,I ..

~

..

SINELE
CUM ARATA SINELE? Depinde de stadiul de evolutie, La inceputurile mele, clnd am lnceput sa vad. rna mira foarte tare clod in locul unei prietene doctorite vedeam a cobra neagra. 0 ferneie bruneta in nata rum iJi pastrase caracteristicile de alta data. COl o concluzie: sinele unui om poate avea forma de sarpe.In func~e: de: ceea ce face el poate clpata diverse culori. Forma lui este in fiinctie de vanta asmId Ji prima lui lntrupare ca sarpe, Dupa transformare el capata fonna de am. Asta este imaginea pe: care: a avem noi 101 nivel exterior, _ , _" .._ , La un moment dat, 0 maestd de a mea inti pune urmstoarea lntrebare: Dragos, cum se face ci daci maser daci runt in mine imi iese cl da, iar dad masor unde imi este sarpele kundalirii, n'u este nicaieri? IUspunsul era simplu. Sarpele ei se transforrnase in am. Ded sinele ei era. sarpele insa nul

p I! I) I!
Ii
'I I,

II li-

I'

. 1-·'

:,,-~,~,~,.':'~"
.!

.

:'~'.:'~'

eu stimaj , .Dam:
. 1 • ~ ~_' •
I •

,

,
I I

I.

;

'1

..__

II
ii
,

.J_

11
J,
I

.

~

11 I,

I, j,

l:
t'

,.
,

,

_'

.

_.

I
i
I'

i
,I ._'_

cAND SINELE SE REINCARNEAZA, DE UNDE STIE cs
ARE DE REPARAT?
,
,.' I

II
I

I.,.

"I

!

~

.,

!

I;'

Iii.

De obicei nici nu trebuie sa ftii ce trebuie sii repari, cl faci aceleasi tampenii. Iar universul si Iumea COl oglinda ti-c trage unde te dcare eel mai cau. Spre exernplu, un pustnic care a eonsiderat femeia unealta diavolului, prin ea crezdnd ci sunt ispititi barbatii, s-a chinuit, a ajuns la un anumit nivel spiritual $i·1trimite Doamne Doarnne ina poi in trup de ferneie. Cand te trezesti, de rapt iti dai searna c3 le-ai fiicut pe toate $i se produce schisrna in interior. Trebuie sa-ti schimbi atitudinea fata de:ferneie, sa incepi

9

8.

OANAPUSTIU

pe:.tine, 51 Incepi ~a-li dai 5e:~~a ~ malte ispite, alte nevoLU.i11 condamnat Jl de:odata If 1 dai ,,~ dp ttl ai BOlt acd~i luauri dndva. i~dai searna d esti o fiinti minwuta ,i d esti Bcuta dupa thipul $i asemanarea lui Dumnezea, dar i~ dai seama d Dumnezeu de: fapt nu este acel tip bamos. ci Dumnezeu inse:amna al~~. d este de fapt principiul nwculin. Si atunci lncepi sa te iubesti pe: tine asa cum esti, adid femeie, 51 te accepti iqa cum qti~ sa nu-ti mai doresti 51 fii birbat. i~ d2i seama d de fspt este un rot $i cl nu mai esti in competitie cu nimeni, pentru d qti in cornpetitie cu tine ins1 iubqti tau menit de Dumnezeu, Nu are cine $Iii ia locul dad to Iti faci bine treaba. Trebuic: sa invc~ 51 te accepti, 51 aceepti ceea ce ai Bcut in treeutul tau, bun sau do. pentru cl este ceea ce te-a Bcut Oleum. CUM

£cUm, sa te iu~qti

sieL Stii d nimeni nu-ti poate lua locul

·.S'mel'eestedetinit'o·rul ineinoriei kinestezice. in momentul mem nu ai sinele sau Jarpde l-undalini in tine, hi pierzi abiliutile kinettce. De cXemplUt capadtatea de a conduce, tot ce tine de miscare, arte martiale, dam, i~ scade viteza de reactie, Esti Col o papU$~ nu mai ai stabilitate. CE TERAPII ~A
I!
,

rn OAt SF..AMA cA NU EXIST!

SINELE IN TINE?

DE VINDECARE A SINELUI?

.

. p~ amo:qterea de: sine. In general ceca ce vindeca sinde~este lubUo. Fie: d este vema dc:sprc:depresie, fie ci este verba de:r~oze. tot tubirea $i lntelegerea vinde:ci. Toti avern nevoie dembm:.Iubq:oun am dnd i~ doresti cu adevarat sa tc:schimbi pentru d. Dar ideal este sa ajungi sa te schimbi pentru tine.
,i, .

CUM SE FACE REFACEREA SINELUI DUPA UN ATAC PSI? sinc:l~ dupa un abc psi se face prin tehnici de tzare, sau cu aJutoru] Maicii Domnului. Ea este cea care

viztul~cerea

vindeca indusiv serpii kundalinii. Taierile de la nivel de sine, legsturile, chinuirile care le-arn intalnit la nivel de sine: - cea care intervine $i vindeca inclusiv dragonii, este Maica Domnului. Sinele poate fi distrus pentru ci a fast tinut nemmcat, Am vizut sinele unci fernei distrus pentru cl nu-i dada absolut nimic din ceea ce-i placea, din ce-si dorea, Em a forma de: autoIlagelare, ineat aiunsese Sa1i distruga sinele, Iubirea de sine vindc:ci sinele, Iubirea de:sine: inseamna cl.-mi dau ce-mi place, nu are importanpi ce c:ste:bun $i rau. Acest luau face ca sinele sa rnearga lnainte, Sunt duhovnicii care: nu sunt bine pregatit,j $i ince:p sa interzica unele lucruri $i astfel incc:pi sa frustrezi sinele $i apare reactia adversa, pc:ntru ca sinele fi se opune:. El se opune pc:ntru dare nevoie de: una, alta, ca sa fie bine. Nu poti face dintr-un individ un sfant in trei luni, ca nu se poate, Omul are nevoie de ani ca sa se schimbe. Pe:ntru c:l sexul, fumatul, bautul devine 0 necesitate si a-i lua aceasta necesitate este ca $i cum I-ai face sa nu se: mai iube:asci. Ceea ce-si ofera este fonna lui de a se iubi, care este rea in principiu. in mome:ntul in care: i le iei se distruge sinele. Omul trebuie lasat prin proprie: vointd sa renunte la nivc:l de sine: la vicii, nu impus. Impunerea duce: la frustrate, iar frustrarea duce la agrc:sivitate:. De: aceea sunt agre:sivi $i mahomedanii $i crestinii, pc:ntru ca au prea multe legi care-i frustreaza. Si rnarea majoritate sunt frustrati din cauza sc:xului. Pentru di le sunt impuse niste legi care: nu sunt naturale. Un am este Iibe:r sa renunte la sexualitate, sa practice: abstinenta in rnasura in care vrea si po ate, Dar daca-i impui acest lucru printr-o lege: nu faei altceva decdt sa-I frustrezi, pentru d el nu poate, Este: 0 functie organica, care prin exercitiu ajungi sa a stapanc$ti, ajungi sa sublimezi acea energie, d prin post iti scad dorintele. Nu esti in manastirc. Un frustrat este rnai rau decit un pacatos.

10

" OANA

rusnu .

Dtsprt Jpirilua!;lllIt

tU

O"iJiu.D,tZ&01 Ar;vsanu

11

'. CUM trr RECUPEREZI SINELB SI STRUCTURILB DIN , LOCURILE IN CARE LE-AJ LAsAT IN ACEAS'I' A VIA TA ..SAU IN ALTE VIE'fU

S"meIe nu-lpo~ lisa in alte ~e~. Singurullucru din tine care poti
nivd de: sine, pentru ciacei pui 'runt pui de-ai rnei, ai sarpelui meu IrundaIini. Pe Unga asta, las din suflet in alte vieti, Si atunci trebuie sa midllc dupa el, sa-I cau't. In cltc:va sute de: vieti, dadi ai tcnninat in multe locuri, ai SN pierdut tot atat3. Este: dar ci nu pot sa rna due acum sl-mi caut SN-ul Ji partile de sine: lasate in alte vietit dar pot sl trimit lumina in trecut, care elibereaza ilce. energie, .eu recuperarea SN-ului pierdut prin magic: sau prin alte vieti te poate ajuta un saman, pentru cl el stie sa·1 gaseasd. La recuperarea SN-ului pierdut prin grcJeli te poate ajuta regresia, pc:ntru d.ajungi la oamenil fafi de: care ai gre$it $i fata de care trebuie saii cei iertare, pentru ca tu poti sa pierzi din SN ca forma de plata brmid ,i atunci sufletul tau este la persoanele em habar ~u au d este la tine, d~i tu le-ai gresit, Este cineva care ~n~~ aceste greseli, demonii, lngerii pazitori ai ~et, au gnJ3 sa plitc:J~ ee ai de plitit Orice eolaborare eu oneva carc: T si fad a... st Iu cru, sa te ajute sa-p. recuperezi . stie . -' -. SN-uI. este bendicl.. Avanta°ul Rdki-ul • o_ J • ui este ca pop sa ;untezi toate acestea, SimpluI Upt de a tnmite lumina in trecut ras- - SN 1·' "duo" f__ "d· • ~ cumpara -u , ItJ • UUpOl in struc:tun [° di flcut. Si chc.i I •. P a~t:J. 1D grqelile pe care Ie-ai e combini pe aa:stea cu po s. chiar nu 31nevOte tuI . . ",,"t t:..~ d °

sa" I2$iin alte vieti este sperma, Sperma arc structuri

de la

care i-l dau contrabalanseaza raul pc: care l-a foicut $i atunci Ii vine inapoi sufletul pe care l-a pierdut . Te pot ajuta in evolutia ta spirituals constelatiile farniliale, pentru ca-ti dau informatii despre stramo$i de-ai rai din nearn care: se hranesc cu sufletul tau. Oarneni care au murit nespovediti, nelrnpartasiti, oarneni care: nu au stiut despre Dumnezeu, oarneni care au foicut tampenii. oameni care au nevoie de ajutor $i ei se hranesc din tine. Este nevoie de constelatii ca sa constientizezi, spre exernplu, ci ai avut un bunic care a fost talbar $i a ornorat, a furat $i violat $i care se hraneste din structurile tale. Dar dad eu trimit lumina nearnului meu, automat it branesc $i pe acela, nu am nevoie sa stiu neaparat acest lucru, decit dacii vreau sii stiu pentru cultura mea generala, SK-UL POATE PLECA DE BUNAVOIE, CHIAR DAcA NU E.STI CON~NT? persoane la care: po ate: sa fie legat, $i aici intervine foarte mult wrsta astrala. Cu cat ai varsta astrala mai mare. cu atat este mai grc:u sa te scoata cineva din corp. Am avut cazul unui barbat care la ernotii mari acea niste crize de epilepsie - in realitate erau rodul unei fugi a sarpelui kundalini din trup,
eDSQ

Exista persoane la care pleaca de buniivoie, dar

,I

,c

t

.,1

grept, .'. '. ° cat ill grqtt, cu ce ill great, Pentru ca ncum se ac:tIveazi la un ma .J _ • prin n;rt.. _. ment u.at m aceasta viaf3 si treci .-t-- SltualU asc:min.ito~~ ca sa-tJ dill seama unde ai gresit •• . relativ b at -~ te pasaane. Trimi~d 1 . truufamU in s .. uIIllIti. aceasta lumina se ens POZltIV pentru amul respectiv, si ajutorul pe
21
0 •

~ .-- 14..o.
.:1:

LA MAREA MA)ORITATE A OAMENILOR ESTE UNIT CON$TIENTIJL CU SINELE? La rnarea rnajoritate a oamenilor nu exista legatura dinrre constient si sine. Adica la 99% dintre oarneni nu este prezenta aceasta legatura intre constient si sine. Tocmai de aceea apar problernele in societate $i s~ructu~rile pSih,ice l~ ora ac~aJa" toc: rnai pentru d se trezeste sinele ~1 se mamfesta aceasta schisma

e one

j"":",:

12

,

;

Duprt Jpiritllalil4lr

ClI

OviJill·Dragos

Argtl4nll

13

Intre ~~tiinfa ~ sine, care~tl: etichet3ti ca.schizofrenie, dar in realitate este verba de: 0 tn:zire spirituahL .. ..
r::: ~
r, ~

~6AND ~Li9vIT sK~in.
IN FIZIC?,·
.

5B

MANIFEsT! IMEDIA T

I:

I.

I:, ,

1;
i'
! !

_:" D~~de,dard~ obicd se imediat in fizic. Adid SK-ullovit fiind fearte: aproape: de: cham doi ,i de partea fizicului, apare durerea sau disconfortul Ia nivelul fizic, dar nu apar 50nutizlri gen rim. Nc:mJgia de sciatid (hernia de disc) poate fi 0 lovituri Ia nivel de SK. Peate sa existe acc:asta durere mra sa ai 0 . hemie de disc. Sunt multe hemii de disc care sunt etichetate in acest mod, dqi au 0 componenta un atae psi la nivelul ,arpelui bmdaJini care se manifesta In exterior canevralgie de sciatica.
CE ESTE SUBCON~?
;

mat%esta

'.

In subconstient exista sinele, sarpele kundalini, care coexistl cu toti serpii nostri, Aditi in noi c:xista sarpele kundalini, care este sinele nostru, si pe langa el rnai sunt serpii corespunzatori fiecirui pacat pe care-l facio Cu cit ai mai multe pacate, cu atlt esti 0 cloaca rnai mare de: serpi, Pana $i acesti serpi ai paC4ltc:lor au 0 vanta astrala. De aceea este greu ca un om cu vanta astrata mica sa renunte la un viciu, pentru ca $arpele paeatului lui poate fie rnai marc: decat el $i atund este posed at de acesta, Sc maniFesta prin el dear entitatea dominants - spre exemplu, pacatul curviei, care este un sarpe, un demon; Ia un moment dat acesta poate sa treacd peste mine ~i a se manifeste prin mine. s . In spovedanie cxista ceea ce se chearna dezlegarea saumolitfele, clnd preotul pune patrafirul pe cap ~ite dateaga, iar sarpele

sa

acesta iese pe deasupra patrafirului,

.:. ,. .., _

...

;-,'. Subcot1$tientuleste infemu~~ $i energie can: nu este la un ~~mc:nt dat fa nivd COt1$tic:nt Adicl dad eu tree printr-o in tamplare Ji 0 memorez, aceasti !ntampJare va cxista in subccnstient, In momc:ntul hi care mi-o' amintesc va fi incon,tient,_dar ea existi L1 ~~el de s?bcon~tietl't Acest subconstient are deua etaje, sub~n$tientul superficial $i un sub~h$tient profund. In sub~~c:ntul p_ro~d sunt Iuauri de care nu-mi aduc aminte. Este ca un fel de groapa de gunoi care, decele ~ai multe ori $i la cei mai multi camero,. este inchisa. Sunt lucrurlle pe care noi le mmtim p nu vrem sa ni le mal amintim. Lucrurile cele mai nepl~?Ite pe carevremd Ie uitam sunt in subeonstientul profund. . . ~ CabaL1, acest.subcon$tic:nt profiIn!dcstc: despartit de sub. boCO~!~~tuI_ ~~erficial prin·VaJulJui Pamchet. La initiati $i la Ul.ilVU psihia acesta nu mai existi. . .. . La ~tia~ a:i_ni 0 delimit2re intre con$tient $i subconstientul superficial p ItW existi inca d limi supaficial . eel fun • a e ltare lntre subconstientui d $~ pro d. Cind se produce trezirea spirituala se pro uce ururea lntre subcon$tie:nt profiInd $i constienr,
t

. . In psihoterapie, psihanaliza, aceasta se tll1niqt~'eliberarea de: constient, pentru ci atunci clnd spui ai s·eproduce

tot ce f3rut

o dedublare $i pleaca din tine 0 parte, dar nu este parteata b~a, de: fapt este acea parte pe care 0 spovedesti, Ai seriiiti£cl piem ceva din tine, pentru ca noi suntem foarte atqa~ de:prostiile'pe care Ie facem $i care fonneazii pana Ia urmd ego-ul.': : _ } ,.1, .: r . La bolnavul psihic se uneste constientul cu subconstientul profund $i devine un tot in care se manifesta sinele, pacatele, subperscnalitatile parin~ilort magia etc. tn schirnb Ia initiati se manifests sinele de la nivelul eel mai profund prin intermediul constientului.
>

PRIN CE MODALIT An SE POATE REALIZA CRESTEREA CONSTIINTEI DE SINE?
Dupa parerea mea, cea rnai buna forma este analiza personala. Ortodoxia nu este buna pentru ca nu-l ajuta de ajuns, Chiar dad lncearca sa smereasca individul, il face sa se autoflaeleze si sa se desconsidere- Dad eu tot repet despre mine ca

~unt pacoilOs, nu am sanse decat sa raman un pacitos. Dad eu

14

OANAl'UrnU

DlSprr rpirilu4liWt

(JI

OuiJiu·DrtWJl Ar:t1tmu

15

: . ,tiu ~e sunt, d:e!~d~;~r1,i incotro' rna i~~rep~voi n:nun~ e 'drum la greutatiJe pe em le due dupa mine, cum ar fi pacatele, Ortod0xi2 a Bcut mult rau pentru d l-a Bent pe am sa se considere unnimic. Omul nuesre un nimic, el este Bcut dupl chipul Ji' asenlaWea lui, Dumnezeu:! de~i este potential divin. PM proprie voin~ ernul poate sa aJunga la Dumnezeu. Ori.cUd eu Ii distrug omului volnta, ii distrug tocmai acel lucru em poate s.i.J fad sa ajungi 13Dumnezeu $i nu am voie sl-i disttugast2. . '. . '., .. ' Eu ered in ~~ eorqtiintei de sine, pentru d te face sa-p

cu lumea care te inconjoara. IUspuruurile ~ le gasqti tot singer,

Afli metoda $i, in tirnp, gise$ti raspunsurile.
.. Probabil ti rnai sunt metode de psihcterapie are te ajuta. ' dar cred d analiza personala este cea mai impoartanta in evolutia spiritual a a unui ern, in devenirea lui ca spirit Trebuie sa te obifnuiesti sa te analizezi tu pe tine. dar nu tot timpuI sa ai lndreptata atentia titre: tine, sa nu te rnai intereseze ceilalti, sa cnntezi numai tu, ci aceasta nu este 0 solutie, Ci trebuie sa fii preocupat de tine in relatia cu ceilalti,
PUI'EM AJlTrA oSARPELEKUNDAUNI

·,:

I'

dai seama de locul Iivaloarea ta iri uriivel1, sl-p dai searna ca, de rapt, intt-adrnr esti mie Ji d ~ti cu totul altceva pe Jansa Dumnezeu p in acest fd 51 teduci la Dumnezeu.fiind foarte corqtient de locul tiu in acest WUveIS material $i spiritual. C:i tu alegi la un moment dat 51 te lepezi 'de rule."cuni a propovaduit ~ Hristos, da, sunt de acord, dar primul pas este sa ma amosc pc mine, d nu pot sllepld ceva ce nu $tiu. Ca sa lepad ten trebuie sa amosc p amosc amosdndu~ pe mine - cine sunt, ce cain, de ce sunt aici. care este rolul meu meu in univers, are este riliPa mea at Hristos, de ce este importanta acestoi rdatie, de ce este impon.nt Dumnezeu pentm mine. Teate aces-

sA URCE nANDu.I

LUMINA?

. Sarpele kundalini trebuie ]asat sa urce in ritmullui, nu este bine sa fOTtam lucrurile, Dumnezeu stie eel mai bine ce am
nevoie, Trebuie sa-i dau lumina sarpelui kundalini sa se vindece $i vindecarea duce automat Ia urcarc:, cl degeaba urd dad' nu este vindecat, Ajunge un sfant care este fiustrat $i este obligat sa se intoard pe Pamant, pentru ci nu a intdes ce este cu sc:xul $i ce sens are sexualitatea pe Pamant. Deci seopul nu este sa il UTe. ci sa il vindec. De multe ori vindecarea se produce mai bine in intuneric decat in lumina, pentru ca in lumina nu-ti apar toate defectele cum ill apar in lntuneric, Adeseori, in terapie, cobori un om, cobori sinele lui, special ca sa"ii arate bubele. De aceea este 0 arti sa fii duhovnic sau terapeut ca sa-ti dai searna unde sunt bubele lui, iar de de Iti dai seama in mornentul in care it umpli de lntuneric, de ciu. Si atunci omul se sparge.
SINELE FSfE ACELASI CU SINELE SUPREM?

n

)

1

ta ml ;jua s1 ml intorc

la Dumneuu.' ,, In ala ordine de idei, dad. 2J fi un nimie l~ar mai fi trimis Dumnac:u pe Fiul Lui 11se jenfemi pentru mine? Si dad l-a trimis imamnj d mt de important runt io pentru Dumnezeu. Si am estevW.h~ pennu fieCare am. Pentru d a venit pentru

fieare dinm:

001.

.

.'.

.

'.

_"• ~ .

ordine In idci, pentm ~ a nn1i d1 rispunswi spirimale, Psihanaliza i~ di o_~.pnn care tn pop IIte anaIittzi pe tine, viata lurnea, a: ~ m JUf. ~ _nu1i ~ rlspunsuriJe, iti cia metoda prin care pop II te &scopai m rWlU Q1 ctiWti. in rdatia 01 tine. in relatia

d psihan;aJiza nu f.tce decat

s.iii fad putina

Sinele a fost parte care s-a rupt de Sinele Supn:m. De Capt mintuirea asta presupune, reintoarc~rea la Sinele Supremo Ruptura de
Sinele Suprern se datorearl Egoului.

16

Dapre spirilulliiJait

ell

OviJiu·Drll,!Os A'KtSanu

PUrEM CONslDERA RESEMNAREA AC~I 'CULEPADAREADEsINE? ' .'

LUCRU

evolutie ~i e lepadare de:sine. Sunt ca salile de arte martiale, Unul d

rezoneaza cu aikido, unul cu muay thai, altul cu wushu.
IN MOMENTUL

j

I'

~ ~~
, I,'
~, I

I'"

i1

Resemnatul nu este un om'care a intdeS ce se intampla, este un om are crede d nit mai are nimic de f.icut Lepadarea de sine presupune d ,tiu cine sunt, ,tiu Ore este planul divin ,i it ilccept$i renunt b CCe.1 ce cred eu d este bine, Este 0 deosebire lntre resemnarea de sine p lepldare. Iisus s-a lepldat de sine, dar nu a fost un resemnat, La un moment dat a avut posibilitatea sap Del colibl in varful muntdui ,i 51 nu se mai duci la Ierusalim b aucificare. Ded El nu s-a dus pe cruce ca un resernnat, s-a dus pe cruce pentrud s~a lepadat pe sine:.'Adida ,tiut foarte bine de ce trebuie s13jungi pe cruce:. El putea sa fad ceva - .oan: eu nu a$ putea 51 cer de la Tatil meu doussprezece legiuni de lngeri 51 ma sape?- - dar s~ lepldat de sine pentru altii, La un moment dat m-au certat preotii, pentru cl eu prapoviduic:sc conJtiinJ2 de: sine:$i afirmarea sinelui, in conditiile in are Hristos a proporlduit lepidarea de sine. Ca sa rna lepad de sine trc:buie sllriu are este sinele acesta, Nu pot sa lepad ceva ee nu $till. Mai intii devin constient de mine insurni ,i dupa aceea, chd consider el meria, d este corect, d asa este bine, rna ~d .depropria mea vointi p fac Vou lui Dumnezeu, ci El stie nw bme. Eu nu propovaduiesc sinele, d constiinta de sine, pen~ a astfd, cunosclnd sinele, sa doblndesc lntelepciunea, sa m~~ ~ Dumnaeu $tiemai bine $i in acest fd sa accept Vointa DIVlIU Jl ~"~t lepl~ de sine. Cum sa faceti acest lucru chd nu $tl11 one 5UnteP. $i ce facc:ti pe planeta aceasta] DucANoU-TICRUCEAFARA cAltnREPOATE fORMA DE LEPAoARE DE SINE
Dad

RAMAN

DIVORTULUI. ~ERPll KUNDAUNI

LEGATI?

Nu, ci de aceea te duci sa"ti iei dezlegare de la preot, Dei oameni can: nu sunt casatorifi nu se simt constransi, Intre doi oameni care sunt casatorili se intimpla urmatorul fenomen - cei

doi serpi kundalini, care pana atunci erau liberi, sunt legati, ci de aceea se chearna taina cununiei, $i ince:p sa se manifeste toate supararile. Ideal ar fi sa rezisti ~isa treci peste de. Casatoria este
ccnceputa

rie compatibilitatea 101 nivel de sine, atunci nu ar mai fi probleme, $i fad ciisatorie din iubire, Dar atita timp cit exista legdmri karmice, compatibilitatea la nivel de sine nu c:xista_ ci de aceea se numesc karmice, cii ai ceva de platit,

La cisiitoriile din iubire, dad s-ar masura lnainte de casato-

special ca sii scoatii la suprafafa bubele,

SUFLETUL
EXIST A SAU NU SUFLETE PERECHE?

in primul

rand termenul de suflete pereche este gresit, Sufle-

FI a ALTA

tul este una $i spiritul este altceva. Sufletul este 0 energie de provenienta divina in care sunt lnscrise toate prograrnele pozitive. Flrii suflet nu c:xism viata in plan material. Oamenii au via~ suflet $i ratiune, ratiunea fiind ingerul pazitor, Animalele au viafa ~i suflet, Dar nu acelasi lucru se poate spune despre plante, de au
viata, dar nu au suflet. Suflerul este 0 galU$c3 in forma de inirnioara care-ti este dad de Dumnezeu eu programele pozitive, special ca sa-p indeplinesti misiunea personala pe aceasta planeta,

.j
'!

!

g3st Dumnezeu calea b. EvolutJ.2spmnuli nu insc:amna- a-trebui sa ci Reiki eu c we "fa' ru:1 ~u~u. Evo!utJ.2spirituala este dndu"ti fi - . • fu . de el insut~ de ncvoile lui. Fi-.. ." _1 ecarul~ In n~tte
...... ___. UI,;

ici duci crucc:a Bra carnre •. va • • Itl " •.

"

~ e ijJ gasCftc: modah

ta tea lUI

de

1&

OANAPUmu

Dnprt 'piritltalil4Jr

01 OviJIi,,·Dr'W'1

A~

19

)

\

'

,i

prin Voia DivinL ; _' ' ~,,',-. .: ,~-, " • and va rc:fciti Ia suBete pereche, de:13pt va rdCiti la mornentul in area aistat Omul Dumnezeu, hamat $i femeie, can: din ami ci era perfect $i ava putee nc:limitata.ave; puterea de a detmnina. Problema Dumnc:zei1or Oameni este cl qi ajung siesi, pc:ntru d sunt perfeqL Fiind perfecti ,i mnd collftiinta perfectiunii, ei nu nW QU~ c:i Jtiu ci au i1CCCS la cunoastere, ei pot pentru d au puterediviria, c:i fac, ded pot sa determine ,i fac prostii. , Nu tati acqti Dumnezei Oameni 3U greJii, unii au invatat p infdepc:iunc:a.Darunii au lnceput sa Incalce libc:rul arbitru, au ina:put sa tread peste oameni '_ cei ca noi, au Incilcat Iegile divine: $i au fast pedepsiti fi Iis-a but dumnezelrea, Sea luat partea de Dumnc:zeu din ei Ii.itu fost dc:splrJ:ip in bamat ,i femeie, De acec:a apare 3a:.asta dorin~ primordiala de unire, Ei erau yin-y.mg. erau un tot Ji dupl ce au fost transfonnati in barbat ,i femeie: s-au imp.htit. Unul .itluat mai pu~a feminitate fi rnai multi masculinibte $i altul a Iuat inverse Si atunci de aceea au apIrut seeele, din cauza raportuIui yin_yang. R2portul yin-yang intte un Durimezc:u Om este de SO/SOt perfect echilibnt. and s-a prodw acesta ruptur.l sea produs un dac:cbilibru, 0 nnt.. • - - - - : ,.-. - IIW rmca ym p mat mare yang ,i atunci iti dorqn opusulAsta nu an: importan~ mea sunt femeie sau barbat din puna de vedaefizic. . ' in care inrtpi sa ~ iUmonizai, sa $ti~ ea dorinta dea~ pe~ dc:sc:xopus seade, pentru ca iti ajungi siesi, pentru a...' apropu de: Dumru:z.eu Om. Id eea ....~ sa 3JungI• Ia ruv el u I Ie -+_ -' . b are te c:chilibn:zi. J?e:_ te-ai amtonizat cu tine, adici ti-ai ac&~t. etpttt JWta masadtna ~ r,_,;..!..: din tin _... r: I . dnd· e, ca stn sa 10 osesn trcbuie pma masmlina • sau fi~i";"~ - I' armoruzat, . ------ .....ca e-ar
Y· -UUAUW

,; T ermenul de:sufle:te pereche se rc:fer.l intr~adrnr fa aistenfa a doui sufIc:te an: JUOnc:aza$i pe:c;an:; se bazcaza iubirea divina. Dar accsta este un program di~ menit sa duci Ia ,casatoriet 101 peIpCtUma speciei pe:'a~ta plane:ta, J~formare£cupluri]or

In momentul in care noi ne:clutam juntatatc:a. clutam de 6pt starea de:iubire initiala. pentru d acea sren reprezinta iubirea, De fapt, dubrea aceasta perpetua a unei persoane in viata noasua, a familiei, este de fapt ciutarea iubirii divine pe care: noi am pierdut-o prin cadere. Si de fapt to0113 ace:asta dutarc: se: reduce Ia ciutarea lui Dumnezeu, in momentul in care U gis~ti pe Dumnezeu ,i gasqti iubirea divina 0 sa veri ea nu mai ai nc:voie de nici un fc:l de iubirc:. De cd Pentru d-ti ajungc:.Dar aceasta viata este Beuta ,i ingaduita de: Dumnezeu special C2 sa intri pe toate drumurile inchise, special ca sa lnveti ce me:nta ,i ce nu mc:rita, sa devil lntelept, Dumnezeu are: intentia, mantuirea, dar sa $i lntelegeti ce inseamna mantuirea. ... ,;._, Ceea ce numim noi dragoste: 101 prima vedere - COIiP t!efoudrt -sunt spiritele care s-au iubit O1ludati, sau sufletele menite de: Dumnezeu sa fie:lmpreuna.
CE SE tNT AMPLA CU SN-UL tN CAZUL'HEMORAGllI.:

LOR MASIVE DE sANGE?

30% din SN-ul nostru se afla dear in inima, restul de 70% se a£Ia in tot corpul, in sanget in organe, in tot. ' . In cazul hemoragiilor se pierde din SN, de: aceea corpul se recupereaza mai grc:u in aceste cazuri pe~tru ci dur~ ~~3 iii refaci SN-ul. Din aceasta cauzd este uttla spovedarua $1 irnpartaJania in boala, Se reface SN-ul, inforrnatia divina de: la nivel de suflet, '.
CE SE tNT AMPLA DIN PUNCf DE VEDERE ENERGETIC ATUNCI CAND SE FACE UN TRANSPLANT SAU SE

In ~tul

DONEAZA ORGANE? ransplanturilor $i a mmsfuziilor, arnprenta energen caz ul t . 1 .1 • .. nca- a ce I'UI car.. doneazii chiar dad influenteaza _pe ce . care I . . pnmeste, se pie rde "In timp '. Sunt benefice pentru ca permite cantinuarea vietii $i lectiilor CelUI bolnav.

r

v

1,': ..;

1 I:
1:

: ,~ 'j :!,
. ·'·'1····

·':i::_i:'i"'-i

:.::_: ,.,:
J, ,

1"'
, ,.

.,',
.: , . , ..

r

:

,

I

2D

I'

Delprt Ipirilua/ililltrll OuiJiu-Dragos A'lP41ru

:I,~ i; .
,.' j

,1· !

I."

I:

I

'

~Et?IN,~~ET? clnd '~~ tiA~piISa des~eze; el, in :timp ce deseneaza, ippuneSN-ul'pehhtie.lafcl Ji in cazul.pictorilor pentru d deseneaza.din suflet, In' termeni psihologici acest lucru se numeste intdigen~ emotionala, Cu cit are un suflet mai mare, cu atit inteligenta 6no~onaU.va fi mai mare. ,~,In dntece, picturi,arta, se aprima problernele la nivel de sine sau de suflet, ale artistului, place mai mult 0 melodie sau un object de am deoarece rezonezi 101 un anumit nivel cu suferinJ2 celui care dna, sau a mat acea piesa artisticl. .De pierdut din SN oricum pierzi, foloseJti SN atunci clnd \'OJbqti, dud mWnci, dud fad sex, in orice actiune faci, Dilerenfa me cl atunci dud fad ceea ce fad in Dumnezeu ifi primesti SN-ul inapoi p mai p creJte, clnd nu fad in Dumnezeu ceea ce faci Iif2ci doarpentru cl oqawei tu anmd pierzi. din SN pur Ji simplu.

"....,' Awitci

.IN CE~()NrirrnSE

sa nu preiei energii negative, dar asta se face clnd urmeazd sa te duci in locuri.incarcilte negativ de unde poti prelua, . In cazul anttchakrclor este suficient sa faci toate simbolurile pe care le ,tii pe de, pentru a le deschide spre Lumina.
C3

r~

ESTE RECOMANDABIL SAU urn. sA BLocAM PERMANENT INTUNERICUL, sA INCHIDEM CHAKRA UNU? Nu, pentru ca de ea depind oasele, iar dad vrei sa fii sWtos trebuie sa ai grija ca cham unu sa functioneze foarte bine, Prin ea te lmpdmdntezi ~ifi iei energie, Dad nu ai mai avea coni tact eu intunericul Ji cham unu nu ar functinna cum trebuie ai fi rupt de realitate, cu capul in nori, plus ca ai avea probleme fa nivel fizic, la case, muschi, articulatii,
!I

pop AVEA MAl MutT DE ~APTE cAMPUIm
.' Poti sa ai Ji mai multe structuri activate, Ctimpurile sunt structuri activate, In functie de evolutia personals, un spirit este mai evoluat cu cit are rnai multe structuri superioare activate, are sunt de densitate mai mica, de luminozitate mai mare $i care conecteaza Ia ierarhii spiriuale superioare.

SN-ul. din Iocurile In care le-al lasat-: doamnele la 0 geanta sau , Se trimite I •• sufi .. spre et, Rugaciunea de aur creste SN-ul. In funqte de ce faa bine, d$tigi SN. ' .
ceva, rar damnii s1-l ia inapoi de 101 doamne,

ITI RECUPEREZI SN-UL, 5UFLETUI.? C~ Ii int~~a, sau Crucea Ji inten~a a sa-ti recuperezi
CUM

umu:a

cAMPURILE lSI POT MODlFICA DENSITATEA? Ele i$i modifici densitatea in functie de evolutia ta spirituala,
Campurile superioare tin foarte mult de rnisiunea pe care 0 ai, de gandirea tal de menirea til. Pana la urmd culoarea chakrelor este data de Dumnezeu. Cand cureti chakrele, le cureti $i Ie activezi in functie de Vointa Divina. Campul ~iaura noasUi este data tocmai de amestecul lntre energiile campurilcr. EXTENSIA CAMPURILOR SE POATE FACE SI PRlN PUNEREA DEGETULUIIN BURlC? Extensia dmpurilor se face si prin intoducerea degetului in burlc (Haso Chiryo-ho), dar este pentru un am care este in suferinra

e

CHAKRE ~I CAMPURI
": I

INrOIDEAUNA CU RUGACIUTATALNOSTRU?SIDAtiDA,AUTOMATTREBUIE SPlJNEM $I PSALMUL 22 PENTRu ALE INCHIDE? .'. Da, le deschide, dar de tim· d chl ••• . • duit. Nu trebuie sa citqti P es 1Se atat cat lfJ este mgadeschise atit cit este Voia Dn .. ca sa le inchizi, ele VOl' sta ~ ~

CHAKRELE SE DESCHin

aIm:? .

mnulw. Blocarc:achakrelor se face

r

I!
! , l
"

22

OANAPUmu

Delprr Jpin'tualit~ue (u Ovidiu-DrlW11 Argtsanll

$i care este bolnav. Se foloseste atune dnd vreau sa-i refac structurile unui om rapid Ji trebuie sa ajung la nivelul tuturor organdor energetice, ESTE BINE DE TJNUf UMBA IN CERUL FACE 0 EMISIE FE CHAKRE?

conn cANo SE

Limba in cerul gurii inchide Micu1 Circuit, sau Circuitul Ceresc, Ond rna urmiresc pe mine, corpul meu, energiile rnele,
da, Dar nu dnd este vorba de a transmite in exterior, c3 este verba de noduri Hartman, ci este vorba de planeta Pamant, de verdeata de pe planet!, ca este yorba despre 0 problema grea care trcbuie rezolvatl, despre un conflict (se linistesc foarte repede and estevorba de emisie pe chakra inimii pe 0 zona de conflict). lnse3IIlnl potential divin $i 0 fad cu acord divino CUM COMBINAENERGIA cAMPuI.UI ENERGIE?

ran

CU OIUCARE

Pe principiul gazelor, Daua gaze inchise lntr-un recipient se var amesteca, A$a este $i ell clmpurile. Deci in lac de alb cu negro
0

51 i.as1 gri.

Pe acest principiu pot sa gasesc un om, un animal, un obiect, Acesta este principiul dupa care se gasesc, spre exemplu, cheile cu ~ - ~ dmpuriIor se due Ji se agaf;i de chei, pleaca de la nivel de nne. Adid chaha de un plead stringurile depinde de locul unde se afIa sinele tau. CEESTEAUIW Aur.l este suma dmpurilor energetice ale unui am. A vedea aura, ~ns~i d v:zi ~e rapt rc:f)c:xia cimpurilor energetice, In fun~e de cat de ;u:nvatt sunt centri energetici, aura este de a an~ta ~are. ~tl este in fimctie de centrul energetic predolI1aJlt. t'. sa OlJung.laun rispuns trebuie sa a iau in sens inverse rn A ura este lonnati din ,aptc: 5 , au mat• mu I· carnpun. .. Cam purile te

sunt de fapt emisii ale chakrelor, ernisii energetice de anumite niveluri, de diferite dimensiuni, astfel incat sinele care se lntrupeazd 53 poat\ sa existe pe acc:asti planeti. Chakrele sunt vortexuri, sunt porti catre 0 lumina de 0 anurnita vibratie. Schirnbarea emisiilor chakrelor depinde de alegeri $i de Durnnezeu. Pentru ca sunt activate lntr-un anurne fd ca sa am a anumita vibratie, sa prestez 0 anurnita activitate, Spre exernplu, dacd ai a anumita vibratie nu pori sa te duci sa Iocuiesti la Hilton, deci trebuie sa ai anumite clmpuri de: 101 Dumnezeu COl sa poti ajunge acolo, asa COl sa stiti ca suntem conditionati in viata noastr.i. Aceasta conditionare energetici se reflecta $i in mijloacele de transport pe care: le folosim. 5unt grade energetice care-ti permit 101 un moment dat sa fii la un anumit nivel, Scopul final sunt Iectiile, Niste lectii are eel care merge cu autobuzul, niste lectii are eel care merge: cu masina lui. Alta lectie are eel care: are: m~ina de serviciu, eel care: este sofer profesionist, sau eel care arc: el lnsusi $ofer. Fiecare are: Iectiile lui. Deci sinele coboard sau urea, se lmbraci in niste lnvelisuri care: tin de Divinitate si in functie de evolutia lui spiriruala aceste lnvelisuri se modifies. Diferentele lntre chakrele superioare si cele inferioare tin de vibratie, de luminozitate. Un om este de fapt un ulcior prin care se ernite 0 anumita lumina. Ceea ce face ca el sa anita lntr-un anume sens este ceea ce face el, propriile alegeri, Adici, voi puteti sa deveniti ulcioare catre lumina, sau catre intuneric. In ana
ccnsta liberul arbitru.

CE REPREZINTA CULORILE UNEI AURE? Aura este 0 surna de culori, adica este un pastel. Sunt cele sapte culori ale chakrelor care em~t pe diferite intens,itati. ,Si irnaginati-va c:i ai rnai putin rosu, mal rnult gal~c:n, mal, p~fm ~ortocaliu, mai mult albastru, pUfin verde, un pIC mov, indigo $1 alb.

" 1

1!

24

OANAFUSTIU, :

00

. ll

II j:
o

/'

Ii
I i'

Ii' i

'0

~iiDe fapt,Culori1ea1lftin:pruint3suma~ntitativa si calitatiri a tuturorcnergiilopespectiv~Evi~cnt d q~uri can: are predomimnt IOJU presupune mai multi semalitate, 0 aura care are prtdomimntalbastru, verde runt arhangheli luptdtori, 0 aura em are alb, indigo. violet pruupune aura de terapeut, Dar nimc:ni ou este pcrfectca,saaiba 0 aU!if~art~ ,~rata. ; Sunt ,icWorican: nu sunt atat de:pure, care sunt murdarite: de plate.
0

.'SE POATE ARnE KARMA?

f

I
I
I
I

I

. ~nna nu ai cum sa 0 arzi, 0 plat~ti. Este adc:varat ci sunt e:~e~ll care provin din trc:cutul nostru $i care:pot fi sublimate in I~na. :c:n~ ci tu, dad ai Bcut un riu, nu poti sa scapi de:acel rau, de:cat fficand ceva bun in acelasi sens,
POn SUBLIMA KARMA?

I

! ,

KARMA
"

CE~~?':
o

.:",;

Kmna presnpune ceva negativ, altfd ar fi dh:mna~Karma in~ 0 inrunplare nc:gativa, energie negativa care este in tre0 ~t It ~ ne repertusiuni in prezent, Pe:scurr, ce ai de platit, &nasat It mvatat. 0 problema negativa din prezent poate sa aibil drtp~c.w ~ problema negativa din trecut; R.ezolvarea karmei ar fi lubuea Itlatara.;, , ,0
o' , , ,

A sublima Insearnna a transforms din negativ in pozitiv. De: exernplu, te in anul sase de:facultate $i ai materii la care ai restante, crezi ca poti sa le sublimezi? Nu poti, pe:ntru ci dincolo r,tu se poate trisa, nu pot sa mint ci sunt perfect, pori sa te anti ca inge:r de lumina, dar nu stai mult. In functie de: imperfectiuniletale t~ dud la loeul tau. Nu poti sa ajungi mai sus ci te arde, propria 13 impuritate: te arde, Si trebuie sa te:nil$ti, sa 'tr.1i~ti $i s.a.intc:le:gi.Pana nu ai puritate: sum riu teapropii de: Cerul zece, nil poti s13 de-a dreapta Lui.
:,., 0

am

0

POATE FI scAzurA PLATA KARMIcA?

La nivd ~e sin~ Ia nivdui prtlfund nu aisti tirnp $i orice: urere cuzata Lt un moment dar este ca i fi hJaHzare bnni . $ cum ar acum, 0 aco tim ~t .. oat~. d poa~ 5111aduca in prezent niste senzatii, sene mgroZltoare • ••• • paUm d de mat IP VIne sa fad moarte: de am, un sp·m·t~:d~tatUte. De aceea este nevoie de: vieri intregi ca ~ ea latarea sau - • • em este •sal1 capete: iertarea pentru 0 fupta comua poate cu douamii de:ani in unna. d
~u; ~

c:

o

CE SUNr

INGEIUI

PAzrrORl AI KARMEP

.

1"' • ja sa p a~tl tot ce ai de platit fufa de El fi ca nu au mtla. G~ diti - I I' . a Dstchinuit de ingerii i". . ~ p-va a 15US a pant. ce omc:nireca 11 ne pUtru. p ~ton 31 kannei pe:ntru lntreaga ca, tot ~l n-au avur mila de El.

aItii De:cc 01 Pc:ntru.

Suntdanonii.Eau

pr- -

o

Plata karmici poate sa fie Sc3zuta foarte mult, Sunt 0 multime de metode, Tot ce: tine de tainele ortodoxie:i - postul negro, rugaciunea, liturghiile date la manastiri, maslurile, dezlegarile, pelerinajele, moastele sfintilor - este 0 forma de: plata karmici. Dar pe Ianga acestea rnai este una. in mome:ntul in care Doamne Doarnne considera di ai Inteles - ca El stie foarte: dar ce este in sufletele noastre, pe: El nu putern sa-J mintim - i~ aranjeaza in asa fel lncdt ajungi la oarnenii care pot sa-ti preia din karma. Faptul c3 rna aflu aici se datoreaza 13 eel putin patru sau cinci oilugari can: prin rugaciunea si prin postullor mi-au preluat rnie din karma, COl io sa pot sa cresco Si de aceea si io fac acelasi lucru. Cateodata mi se reproseazd ca nu ajut oarnenii daci nu se schimba, li dau afara. $i rni-e foarte user sa-mi dau searna dad se
schimba,

Si ei se supar.i. crezmd

d dad

rna platesc nu am dreptul

OANAPUSTtU
DtJprt Spin'llItllitAluu OviJ;u·Drt«Os Ar,vltlnu
'1J

;

..
;

,, ~.

.

:

:~
:' ~

i.

I.

sa-i.~ Pentru clio nu .fae.~t1,numai,pentru bani. Sunt ~i banii 0 componenda ~0t1V3~C:l mele, Dar mai fae asta pc:ntru d la dndul Jar aJtii S·3U chin~t sa ma ajute pe mine ~inu mi s p~ ~~ s~uit ai}uB~t 9pe~trumin~ Sunt,oameni ca~ vm fl spun:.ell vreau sa rna faClhme, platesc pentru asta da chd ar putea si DU se schimbe me. ' ,r Din punct de vedere divin. nu sunt atit de importante pacatele umane, In o,rtodoxiese pune foarte rnult' pre] pe pacatele u:n:me. De~ se scapa repede, Mai greude sepat este de invidie, gelozie, ata$amente.Toa~ lumea da vina pe pacatele mari __sa, fun;at, blut -. care riman aici clnd plec, in schimb invi, dia,_~o~ ata$amc:ntul~f3 de:Iucruri, acestea te I~aga aici, Pai chCil_tmp~~c. pe unul invidios, acela este un pact rnai mare, Daa ~t lnV1dlo~ DU am cum sa stau Ia masa cu Hristos ca a~ lDSeamnl im • _ • In ,. . • "tul • p~aDla. Ioe sa se mearga pe dzelarc:a spm W se pune foatte mult pret pe pleat, dar sa ~tipcl atatuI este 0 fonnl de dzelare a spirituIui. p Dumnaeu apn:cl3za la cal' • sufleml 0t'ub' un '. om itatea lUI. nu pacate:]c: ci QW - ca J esn, dttol .. . ' ~t _.; disp~: • crezr. eat qb dlSpUSsa ajuti pe altii '""f" us u n::nunlI la tin .• ~, smcriL .. , e, eapa~tltc:a ta de:je:rtfa, cat te-ai
R

njuta da~a privesti acea plata karmicl ca pe 0 reglare de conturi, poate chiar sa-l multumesti Domnului cl ti-a dat posibilitatea sa plat~ti acum $i nu peste:alte sapte vieti, $i nu sa 0 privesti ea pe
o nedreptate.

Poti sa-L rogi pe Doamne Doarnne sa te ajute 53 plstesti efident. dar de platit tot trebuie sa platesti,
, - CE SE

INTAMpLA

eu OAMENn
INTR-O

CARE SUNT LEGAp

PRIN SfRINGURI

KARMA COMUNA?

PRlNiR-o ATnlJoINE . REZIlCARMA? ... ' . roZInvApOll
sdnmbat ~

SA-TI

AMELIO-

Dumneze:u vede ci te-ar aiinQ~tuI.daideplItii:.r~ceai pierdur, chiar da~ nu de bani In aId. viata ci DU Jti ~~ De cxemplu, am great rata Il12i am un dttpt foarte • utsa-t.gestionez~i in viata asta nu .1a:strl-. . mare In bam. Dumn •. d wo'"-ytpnn asociere sau ds1' . ezeu inu poate a Dar nu ate sufici • too: cu 0 persoana bogata. UJUn U . ent slat 0 antud' • p file hnnice, peIltru d' b' me: po~tiva pentru a-ti tual ca sicontrabaIaruai . trc:, We Sa faa ceva bine spin. ,. . , etlergu,negatiVa creata anterior. Ima te
0

•D., se peate ameliori

IIldocU _

bnna. •
~d

.

Se regasesc pana dnd constientizeaza unul dintre ei $i pani clnd rup legaturile: karrnice. Problema este de constientizare, dad eu constientizez, eu intrerup karma, adicl ies, ii iert $i plec, Dac~ nu pot sa-mi platesc, nu accepts sa-mi platesc pentru cl sunt suparati pe mine $i nu rna iart3, este problema lor. Aiclin· tervine Mantuitorul. d misiunea personals a Mantuitorului a fast sa vina sa intervina in problemele karmice.In momentul in Care: cineva nu rna iw. de aeum sau de alta data, rna rag $i intervine Mantuitorul. . Lectia mea a fast sa-mi dau seama ci am gresit, sa-rni cer iertare. Pot sa trimit lumina, dar dad omul acela nu rna iarti intervine: Mantuitorul. Si dad nu iarta este problema lui, de obicei mortile de cancer se datoreaza unor neiertari de acest gen. Neiertarea unei persoane de:acum sau de alta data, sau dear faptul ci nu poti sa uiti, iti incarcd automat destinul $i tu plat~ti $i se pIateste destul de ur:it Dad eu spun Taml Nostru - si ne iarta noud greselile noas-

a:

precum $i noi iertam gre$iplor nostri - c:st~0 condi~on~~, tu singur te-ai ccnditionat, pc:ntru ci dad eu n~ iert ~ sa m~ ierte Dumnezeu it condiponc:zi pc: Dumnezeu $1 nu mat mtervme. Trebuie sa aflu dad am iertat cornplet dinauntru rneu, si asta se afla clnd esti mai Incarcat negativ $Hi vi~: in mi~tc: pc:r~ 50an3. Daca·ti vine sd-i iei capul este dar ca nu l-ai iertat, $1atunci
tre

,',I,

:,-1"···

..

·,1.
ii,
I' ",I

i.

:1,:;'

,Ii

OANAPUrnu

,"

!

DtJprt spirilualilaIr

01 OviJiu-Drtyo$

Argrsanu

29

mal bine te duci ,i-ispui, r.ibufueJti ,i scapi de aCea5ta SUparare declt sa ~ il~ neiertare in tine. . -,' ,

aJA~POl1sADESCOPERIcAAI 0 LEGA'IURA KARMIC\?
' ESte foam: siniplu. Dad Vreausa rna clsatoresc Ji nu rna cadto.~ este d am ~ pmb!ema cu casatoria, dad vreau sa am ~u f1 nu dmln_lnWcina~ msamna ci am 0 problema cu copni, p:ob]~. ~te tea de car:, te IOveJti. Nu irueamna d daca nu faci copu panlb 0 anwruta varsta este neapal'ilt vorba de bnn1. De ~plu, loan Botezatorul s-a nhcut clnd mama lui ;va:~~e am ,. ~u pentru d ar Ii fost verba de 0 bnna ci ca ilSU I~ parte dmtr-un plan divin. " Toa.te ~re sunt In planul divin, este adevarat - d sunt IIUJ spechle declt altel dar. • ca un e dirin. Dad' e, pW I. n:qterea este un deept IlaJtCrea este un A_t di . . b. este de IaDwnn' fi ~"P rvm atunci tre uie sa vezi , ezeu ca 0 ernee sa ad. .... ' datorita Jegilor bnn . - -,' , . copu este unpiedicat3 • e pentru d it gIqlt ceva fa~ d .. lDel nu este dat sl aibl co •• _. _ t40 e copu, sau ~ pentru ana. pu, pentru ca aISti un moment spe-

ru:

dintre ei este 0 binecuvantare. Unui om care este ueis automat i se sterge karma ~i urea lntr-un Cer superior, deci aceasta este regula, cine ueide preia karma. ~a d nu este intotdeauna 0 nenOf()ciee sa fii uds! De aceea nu ai voie sa folosesti cunoasterea nid macar sa ucizi vrajitori sau oarneni care se ocupd de magi a cea mai neagra, Pentru cit spunea parintele Argatu, el se duce si spune: "eu m-as fi mantuit dad m-ati fi lasat pe Parnant $i nu rna omara". Deci nu ai voie 53 folose$ti cunoasterea nici macar in asa ceva, Tocmai pentru ea pe lang3 faptul ca preiei tu, ii preiei karma, el scapa $i fondullui nu se schimba $i va veni $i va face Razboiul este singurulloc unde nu se socoteste crima.ln raz· hoi a fost $i pdrintele Cleopa $i a zis ci dad scapa cu viafti se ca· lug3rqle. Razboaiele sunt ingaduite de Dumnezeu.In momentul in care: un om rnoare violent se scurge sangeIe pe Paminr. sufletul, aceea este 0 eliberare de karma. Oamenii respectivi se ridid, $i dupa aceea apar slujbele de ierte, 5t3lpii (rugaciunile care se citesc pentru morti). Dar orice conflict arrnat a fast 0 forma de eliberare karmica personals, de neam sau planetara, Deci se creazd tensiuni datorita greselilor noastre, acumulam energie ~iin momentul respectiv se permite aparitia pe: Pamint a raului p apar conflictele, La revolutia din 1989 eram 101 karma zero dar lntr-un an poporuJ roman a (acut'y statistic. peste: un milion de avorturi, si asta a creat a aha karma, ca sa intc:lc:g~ti de ce ne merge: rau. Deci cei care au murit au platit pentru no I. D:geaba se roaga un preot, un calugar, clod rnarea ~a face prostu, cl nu pot sa contrabalanseze raul pe care-l face un rntreg popar . SUPRAPUNEREA VlE11LOR KArurlICE ARE LOC cAND
E$fIINTRUPAT? tare

prostii rnai mario

j ;'

!;
j ,

I':, ,
~~i
"

U

I '-

,1

I
"

ceca ee ~ Bcut. nu te ajut1 nimeni • • o· ana nu-p pJatqti ~ greu. J1 DllIUc. Karma se plat~te De,ce nu toh n~n._:: seVIn d •• ' d -. ...-WUl Ene ~ ,rr..-ntru ~VIn _ • d'ecan:eca can se due: fa Lourd ..r' l:__ . ~. o 21tapbti. De cxanpIu, dad ', fa'" ate un alt aport de energie, d ._' . . -•....JXWe l'indea M";"_ e : at st Hitler·an alta Vlata, nu cred ••

d· . mne, nu pori sa ajungi in un pic diferit la 1"':1 d·. P_can. ~ tu. Fiecare se raporteaza • "6"e Mne J1legiIe bnn .• fun • m sp.ue, de a.cce.a runt cam - a in cpe de ce are sunt dop de legiIe bnn .~ are ~t mai hberi Ii oameni care • eJ. J1 nu au IDCQlro p. .

. Si cls1toriiIe mtd in pro ala aJutuIui C1 cine vrci tu •~e

de pUJi brmic:e Dpide. n_~_ ~ canc:cr, lDecurile runt forme ..1-d ~uauIlOJ ate 0 nen ~4£j rnoare e anca: ,Intr...... id oroctre, cind cineva wuaQo ents .
£

M ~

-- .. In ateasti " \'lolenti, moanea °

VIafi_ ,

au Uas , dar pentru Unu o.

. rnentu I can d esu. pc Pamjnt - un came: pe Pamant este mal

•10 P 1an fizi es t e foarte important .'cand se marutesta m rna-. ZIC n _.

•• 5 e tntampia1- la nivel de:constiinta, dar ca putere de manifes.." .•

30

OANAPOSTIU

Delprr Jpirirua/il4Jr

rll Ovidiu·Drasos

ArgrIatrll

31

.:
r-

"

,i
f
I'

'

important declt un leu din Cer.Po~ sa fii un sffi~t in Cer, nu ai putere pe Paminlt asta Il:uinfdege lumea.Este a ptlda faarte: dr;i~ gu~ - erau doi pustnici ,i la un moment dat unul moare ,i ajunge lang; Dumnezeu ln Ceqi eel de pe Pamant se roag;}, de rapt amandoi se rugau pentrulucruri opwe:. ,i Dumnezeu il asculti pc: eel de pc: Parnant, can: teoretic mai ave:a ,anse: sa cada, nu era dant, era pacatos ,i nu pe eel care aiunsese de: fapt santo Un am dod ajunge 11 sBqitul pla~]or karmice i$i face: autoanaliza, regresie, tocmai penru 31i suprapune vietile karmice, Dar in momentul in care se:suprapun vietile tale karmice, se suprapun puterile tale, ti-ai ,i gasit dusmanii, Trebuie sa le retraie:,ti, sa le rezolvi ,i sale lnchizi, Se intAmpla urmatorul fenomen: in fiecare viafi tu de fapt irosesti ceva, i~ fblosesti sufletul in fiecare zi din viata ta, iar ca sa devii un tot trebuie sa-fi iei tot ce ai mcut in vietile trecute ,i sa le pui una peste alta ,i acesta este motivul pentru cue sunt foarte: multi oameni pe care ii trage ata undeva. Peatru d acolo $i-au lasat portiuni de: suflet, este ceva care-i leaga de acel lac. Si in tmJe unde am trait ne-am lisilt din suflet ,i trebuie sa te dud sa ti-l iei lnapoi, trebuie sa mergi 53 vezi cine esti, sa1i lei ce-ai pierdut, ca sa devii 13 un moment dat a sfe:n. Noi suntem niJte omule~ care provenim dintr-o sfc:ni $i ca sa redevenim sftta, ded indumnezeili. presupune ca sa ne luarn tot etta a: am Usat in celelalte vieti, Din pkate nu stim sa ne: ascultim sufletul $i dldm peste el mult prea user in ziua de: azi din plcte aIcgem ra~unc:a in locullui ,iana face C1 in timp sa platim,
CUM TE ron ELmERA DE KARMA PERSONALA DENEAM? ~I

din altele, pentru

cl este misiunea Lui personals. Si aid intervin liturghiile, pornenile, care: sunt forme: de deblocare karmica, Evident ca evolutia lor este in functie de:dorinta lor de schimbare, Dac3 eu nesocotesc ajutorul divin pe care: il primesc, darurile: divine pe care le-arn primit $i nu le folosesc in sensul in care: ar trebui sa le folosesc - aceasta este $i problema preotilor - se vor transforma in sens negativ, Aici intervine liturghia, ca forma de: plata, aid intervin rnaslurile, pentru ci in maslu se citesc cele noua Evanghelii, care: presupun vindecsri, Vindecarea nu prc:supune numai vindecarea trupeasca, ci $i vindecarea sufleteascl, cauza bolii trupesti fiind cauza sufleteasca, care: se giis~te inclu-

siv la nivc:l de ADN. S·a dc:monstrat stiintific, cuvantul are capacitatea de a transforma energetic apa, arc capacitatea de a transforma 0 structucl moleculara, este dar dare capacitatea de a transforms ADN-ul. Si atunci, putern sa lntelegern de ce slujbele ortodoxe au aceas~ putere de: a transforms ADN-ul chiar in timpul tainei SBntuIw
Maslu sau a Sfintei Liturghii. CUM POATE FI ANULAT UN PROGRAM KARMIC ~IIN CATTlMP? Dad are manifestare in plan fizic este greu. Orice rnanifestare in plan fizic inseamna un defect foarte adsnc I.a ni~c:l de ADN $i la nivel de constiinta. Ce~u1c:le no~trc se remnoiesc ~ data la trei ani si jurnatate. T eoretic, 0 .famlhe care: nu p~ate sa aiba copii din cauza unor defecte geneuce, c,are:duc la.o mcompatibilitate, are 0 plata kannica. De cele mal multe on poate sa fie un blestern de nearn, sau po ate: sa fie: un blestern de: p~o~ Primul punct este con~tientizarea ~ide acest ,Iucru se ocupa cer • care masoara,• a PO'I sunt principiile rezonantei eu alte perso01ne:. ., _ bl Ie genetice au 0 energie din trecut care:. poate sa fie P ro erne , ideri d inucid . smUCI erea CUlva,din nearn propria ta sinucidere, smuci . en e a Ita d ata a Ie t a 1e 5 au ale altura , crime, blesterne. Tot ce al facut

Nu te pcji elibera prin spovedanie de karma de farnilie sau ~. pc:rsonala.adi~ programele negative:care-ti vin din cauza uaurilor ~ care le-ill.~cut aItadata. Aceasta problema de karma pmonal1 II de neam u revin M· . rulul '. e antuuo W, pentru ci Hristos a vc:rut special ca sa ne preia no - . ua pacate I· diIn viata aceasta si e

,I

32

QANAPUrnu

33

altidata se lntoarce p esti obligat sa transmuti, sa schimbi. De fapt,.nu te obliga nimeni, poti sa treci de partea cealalta $i am.plifici raul, ai liber arbitru, Dad te Dalti cu un handicap, ai niste pliiti din spate $i pana 51-jajungi pe cei C3I'l: vin cu niste dharme, adid cu a karma pozitiv!, ai mult de muncit, ~i nume, rugaciune, post, pelerinaie a pe la manastiri etc. Poti sa anulezi raul pe can: l-ai Bcut, printr-un bine similar. Problema este de tibdan:. Dad ai avut zece vieti, nu poti sa termini lntr-un an. io zic, relativ la mine, d af fi multumit sa termin

$i mi-am dat searna

nu lmi folosesre 13nirnic, m-arn prevalat de frurnusetea mea in acea perioada $i chiar aceasta constientizare a greselii rnele rna face sa-rni aleg un destin Col 0 forma de autopedepsire in trup cu un anumit handicap. tocmai ca sa lnteleg ci spiritul nu-l face trupul. Estc: a forma de evolutie rapida pentru ca atunci incepi sa lntelegi cum se cornporta oarnenii cu tine clnd ai un handicap. cum vezi lumea. La un moment dat sunt oameni care au voie sa aleaga, unii sunt obligati sa aleaga,
d

in viata asta,
SUNT CAZURl CARE PRlN PROPRlE VOINTA I~I ANU-

ESTE POSIBILA STERGEREA PROGRAMELOR NEGATIVE DIN ALTA VlATA DIN CRONICA AKASHA? Nu se pot sterge. Din Cronica Alcasha stergerea se face numai dupajudecata FinaJa a Pamantului. La sfaT$it sunt arse toate informatiile negative in foc. Este purificarea finala a spiritelor care au evoluat pe aceasta planeta, Scopul trimiterii luminii in trecutul personal este sublimarea energiilor negative. Informatiile se actualizeaza in prezent, Sunt pus in fata unor situatii astfel in cat sa iau deciziile corecte, De aceea se transrnite dear cinci, zece minute lumina in trecut, Acestea trebuie combinate cu liturghiile, maslurile, dezlegarile, rugaciunile, postul negru ~iatunci nu ai nirnic, Altfel este ca ~icum ar trebui sa dai lntr-o singurd zi toate examenele din mai multi ani de scoala, DE CE TREBUIE

LEAZA.

PROGRAMUL NEGATIV?

lD

I

Da, sunt multi oameni can: reusesc asta, Cei care SI! indreapti eel repede cltre Dumnezeu, de obicei nu sunt cei cu valorile cele mai man. Pentru cl acestia de multe on sunt suficienti,

nm

sunt pe principiul bogata$ului. Spn: deosehire de el, cei care vin 01 handicapuri mari din punet de vedere spiritual. cu 0 karma. vin cu niste pliti Ingrozitoare, acestia se straduie sa inteleaga, postesc, se due in pelerinaie la locuri sfinte, fac cursuri. La un moment dat yin-ul acesta al lui se transforma in yang $i se duce unde nu te ~ti. Si de aceea de multe ori subestimezi a persoanl $i dintr-o dati ajunge in locul altora pentru care ai fi bagat mlna in foc d ajung. Singura regula este ca. indlferent de karma omului, ceea ce invinge este iubirea de Dumnezeu, Dad it iubqte pe Dumnezeu, reuseste, OAMEND CARE AU DIFERITE HANDICAPURI ESTE OBUGATORIU sA FI FAarr CEVA RAu ALTA DATA? Po~te 51 fie Ji Ci1 _fonn.ade plata, dar nu neaparat, Dar sunt oa.meru care aleg.specW asa ceva, Ci1 $coaia. ca forma de lnvatare, a fermi de smmre.. Sa zicem ci in alta viap. am fost foarte frumos

sx-n

CERI IERT ARE PENTRU NEA-

MUL TAU? Pentru cii neamul tiu a permis sa tc nasti si este a darorie sa·l cureti ~i a-i multumesti c;i re-ai nascut. Este 0 bin.ecuY~ntare .sa s te nasti, Si mai ales este 0 binecuyjntare sol t~ nasn roman. t:A1•a trebuit mult limp sa-l tnteleg pc Tujea - de~1 recunosc rneritele peporu I· rom jn am 0 problema ".Tutea a ZIS: .. multurnesc neaUJ . ..
mu IU1

.

• . roman. ca rni -a l"ngauUll sa sufar pentru el . Dar este 0

34

OANAPUSTIU

35

realitate, pentru ca nearnul acesta i-a ingaduit existe in plan material si i-a ingaduit sa evolueze, ESTE 0 SOLlJllE

sa

se nasca,

sa

cu

SE tNT AMPLA KARMICE? Absolut

IN CAZUL

UNEI

ACTUALIZARI

sA PLEel

DIN

TAltA T A?

care au dharme $i se nasc in Romania pentru c:a Dumnezeu Ie ingaduie, pentru meritele lor. si devina crestini, sa cv~lu~z~ rapid. Nu lnseamna d au a karma cu nearnul acesta. Pori sa 31

Cand ip iSpaie$ti karma ~j clnd ti se da voie. Ni~i CU avionu~ nu ti se da voie dad nu ri se sUbese legaturile karmice. Nu pot~ si pled dincolo dad nu ti se largesc corzile karmice, Sunt oameni

karma, dar nu este obligatoriu. Pop sa te nasti ca o recompense,

)

de vedere este 0 marc: binecuvantare ca ne-arn nascut rorndni, dar nu suntem constienti de acest luau. Nu vorbesc de: istoria umana a Rommiei care este un dezastru, ci de istoria spirituala. Unul din lucrurile pe care trebuie sa le invata~ este sa acordati impcrtanta care menta tuturor lucrurilor. Singurul Iucru bun pe care it are poporul roman. printrc: altele, dar carr: este evident. este spiritualitatea, care este finuta de d~va oameni sfintiti, nu de biserica, care a fast lntordeauna 0 $leahta de irnpotenti spiritual.

nu ne2plrat d ai 0 bnru relativ Iii.neamul acesta. Din acest punet

cANo MORl SI CONSTIENTIZFZI ACFSf LUCRU. ron sA-I CERI LUI DUMNEZEU CONTOPIREA CU EL.sI ASTFEL sA TRANSCENZI LEGEA KAMfEt? AI fi frurnos 53 fie 01$01, dar trebuie sa platesti, stiti cum este,
dracul are ~iel dreptul lui. Suferinta cea mare este dnd mori $i constientizezi propriile greseli, Iti dai searna ca ai vrea sa fii co Dumnezeu $i realizezi d nu poti. Pentru cii ai considerat ahe lucruri mai importante decit El. Si ca sa te unesti cu El trebuie sa treci prin purgatoriu. Purgatorial este pentru cei care vor U se purifice $i sa ajunga 101 Dumnezeu. Ai sanse sa iesi din purgatoriu, dar [oarte greu, numai dad te scoate cineva sau daci-ti ispi$e$ti.

toate greselile nnastre din toate vietile noastre pc: aceasta planers sunt cuprinse in ADN-ul nostru. Cei care au varste astrale rnari au trecut printr-o judecata planetara si acolo se ard toate pacatele, deci se face curdtarea finalii. Cine a trait pe aceasta planeta $i a avut rnulte existente poarta pc: eorpullui toate cicatricile, sernnele, tatuajele. Deci dad ai avut 0 floare de: erin pc umiir 0 ai $i acum, dragonul si tigrul cei care au fost calugari shaolini, dad. ai avut un frate de cruce il ai $i Oleum. dad ai avut diferite simboluri si initieri le ai si acum. Noi pierdern memoria activa, dar 101 nivel de sine pastram toate aceste informatii, Avern toate inforrnatiile pozitive si negative la nivelul structurii ADN. Tu le ai la nivel de sine si, in momentul in care eopilul creste in pantecele marnei, automat se transcriu toate informatiile $i in ADN. Deci tu cind ajungi matur ai lnscrise la nivel de ADN toate defectele. Ceea ce ai plittt altidata se consuma, in mornentul in care ti-ai platit niste darorii karmice, de: se sterg din structuri, $i nu mai au aceleasi defecte la nivel genetic. Pentru c.ii el automat si-a curatat spiritul si dnd se face intruparea nu se rnai transcriu acele defecte, cii nu rnai sunt. in rnomentul in care se activeaza 0 karma, se face e1ie undeva, cum este schizofrenia, trezirea spirituala, deschiderea dtre: lumea spirituals. Exists 0 corelatie intre dcsehid:rea .dtre.lu.me:a spirituals, in sensul d aud ce se vorbeste .d~ catre mg:n ~l ~emoni ~ivoid, dar au si 0 cornponentd gencue~. Pe~t~ ~a exJsta.o interconexiune genctid intre struc~ra genenca ~l Spirit. Energia respective se e1ibereazj in exterior. In .ext.erior ifi. apare de fapt . o situatie repetitiva de ceca ce s-a mtamplat lt1 trecut, unde

rata

tu ai avut 0 alegere proasta. . ... lu , 'In trecut te-.1i ds.itont.. pentru bani, din anurrure O c exemp . . motive, a:. gre~lit t~ta- de iubire - 0 sa 31 0 afectiune sufleteasca 13. a

36

OANArusnU

Dtlprtspirilualirll r ru 0tnaiu- Dra;:DI Argtsanu '.1' •

37

nivelul inimii sau a plamanilor.ln momentul in can: se produce actualizarea karmici, apare situatia respectiva, i~ apare tentatia sa te cisato~ti cu un tip care este Ioarte bogat in viata asta.Iei decizia caretta, se sterge, pentru d ai lnteles,

pune te rog in aceastd fiintj 'I t: •• -=' fici I ntormatia salol $1su elenta re:facerii.

$1

energia specified nece'

cAND NE DAM SEAMA cA NE·AM TERMINAT PROBLEMELE KARMICE?

TUt

CE SE lNTAMPLA CU ENTITATEA nOLlIlN MOMENIN CARE 0 scan DINTR-UN PAC lENT?

Semnul clar $i de neconfimdat ci ti-ai rezolvat toate preblemele karmice este clnd te ridici la Cer, Exista 0 legatura foarte mare intrc: chi-ul grc:u ~i structurile noastre.In momentul in cue am o informatie negativa, automat am $i legitura cu pamantul. Orice energie negativl cste 0 legatura cu pamantul. Exista 0 persoana care in fiecare vineri bea un pahar de bere $i furna un trabuc ca sl rinUnl legat de pamant.

ii fae ~erapie unui pacient care are 0 beals, care presupune 0 entitate, scotandu-i boala cineva va tre:bui sa pl~t~asdi pentru ea. Dad nu plateste ~imeni pentru ea, va plati terapeutul, pentru ca boala ramane: langa d. iar dad terapeu~ul nu a tinut post si nu a SpU5 entitatii respective: sa se duca unde vrea Dumnezeu, ea rarnane langa el, Trebuie sa-i spui sa se dud unde vrea Dumnezeu, pentru d dad nu spui ramane 101 tine. '
Dad

I1

I

DAti 0 RELATJE KARMIc! A AVUT LA nAZA IUBlREA A MAl FOST KARMlcA?

Iubirea kannid este iubirea semalizata, iubirea dintre un blrbat $i 0 femeie can: vine de alt3dali. Transcenderea de fa iubirea sexualizarala iubira divina este cu totul alta. asta se spune ci este kannicl ~itrebuie sa se stinga. Iubirea karmici este

DE CE ACEEA$I BOAU SE POATE VINDECA IN CAZUL UNEI PERSOANE. JAR LA ALTA PERSOANA POATE sA SE AGRAVEZE, SAU CHIAR sA DucA LA
MOARTEA PERSOANEI? Daca tu ai gresit vieti lntregi nu poti

De

indiferent

cali bani

sa rezclvi

intr-un an,

dai $i ce terapeut te vindeca. Spre exernplu,

a~ c:and hi vine sa faci sex cu 0 femeie 24 de on: din 24. Nu are me 0 legator; cu iubirea divina, Este vorba de pasiune, care este de fapt termenul pentru 0 iubire bnnid.

data s-ar intrupa Hitler. rna lndoiesc d l-ar putea ajuta cineva, Dumnezeu nu poate sa-rni dea iertarea unor oarneni fat5 de: care am gresit, Eu pot sa rn5 vindec doar in rnornenrul in care ei m5 iartd. Un terapeut, un preot cu puteri speciale, poate la un mo-

BOALA
CUM Pl1fEM sA A)Uf AM UN OM IN CAZUL UNE] BOU ASUPRA cAREIA NU STIM sA LUCRAM?

mul la Jununa

Dad n~ ~ti~ sl-i fae unui am in cazul unei boli, dau druce
rna

,I

reg dupa urmatorul algoritm - Doarnne,

ment dat s5 preia el din karma omului respectiv, dupa maniera christies - voi ce-i puternici purtati poverile celor slabi - si prin ceea ce face elf fie c5. este rugaciunc, fie d este post, terapie, fapte bune, sa plateasca. Arata timp cat faci bine tu aduni la un moment dat aur spiritual, care lti perrnite solrascumperi din greselile aproapelui tau. Dar cred d fiecare individ are 0 lirnitd in a prelua din problernele omului respecriv. pentru d. S-Jr putea sa nu poata sa le dud.

3B

OANAl'USllU

Dtsprt Ipiritualilillt

(II

OviJi".Drlf,I01 AfltflS1!R

39

CUM FACEM sA ADUCEM IN CONSTJENT MOTIVELE CARE AU INDUS BOALA?

Nu cred c2 acosta em: solutia vindeclrii.ln subconstientul uman, ideile sunt ~ in str.ttwi. Dad boola este data de un anume luau, se ajunge dind Ia 0 parte: strat ell strat, pentru cii se aiunge greu direct. Si chiar daci ajungi direct, de cele mai multe on omul n:spa:tiv nu este preg:atit.Pentru d problema respectiva s-a datorat unui luau cue s-a intamplat, cue aista chiar daci este negat, Omul trebuie pregatit prima oarl sa accepte cl 01 gresit, cl arc: cera de plitit, d trehuie sa evolueze, ci undeva in el este CeY3 ce trebuie schimbat, sa se iubeasd 3}i1 cum este, ,i iubindu-se asa ann este in tirnp sa ajunga la problema lui de fond.
DE CE NU SE VINDEcA 0 PERSOANA CARE SI·A

medicala. Bolile medica le au niste lnsusiri, niste caracteristici pe care un atac psi nu le arc. Bolile karmice sunt asa-zisele bali de I~ Dumn~eu. Trebuie sa treci prin ea pentru ci ai ceva de platit, at ceva de lnvdtat, Un atac psi este un atac care line de rnagie $i care chiar daci este ingaduit de Durnnezeu nu intra in programul tau karmic. Fiecare se rezolvd un pic altfel, Atacul psi presupune cineva care sa te aiute sa te cureti de energia respectiva. Si nu intotdeauna este posibil, pentru ci sunt oameni care au plati a$a de mari ineat nu se baga nimeni, Pe dnd boala karmica se rezolva prin biserici $i prin Hristos, pentru ci numai El poate sa aiute la rezolvarea problemelor kanniee. BOLILE GENETICE SE MO~NESC? Se aude frecvent d cineva a mostenit boala de la unul dintre parinti sau bunici. Nu este adevarat, tu te-ai niiscut din respectivii pentru ca ai rezonat eu oarnenii respeetivi. Ai rezonat cu boala genetics pe care a ai c3 altfel nu te nii$teai in neamul respectiv. In general bolile karmice, care sunt aproape echivalente cu bolile genetice, lnsearnna a predispozitie 101 anurnite tipuri de bali ~icare se datoreaza unor programe in lanturile ADN care sunt gresite. ADN-ul uman a fast creat perfect, dar pe masur.i ce au aparut pacatele, greselile umane, acest ADN a lnceput sa se deterioreze si noi suntern in simaria ca gena noastra sa fie din ce in ce mai deteriorate. Orice lucru pe care il faci la un moment dat se transcrie in planul ADN-ului, dar nu imediat, Toata lumea da vina c;i exista Oleum 0 gena a betiei, nu este adevarat. Dar in realitate daca-ti urmaresti familia descoperi c;i un individ, un genitor s-a apucat de baut, dintr-un motiv carecare, in rnornentul in can: a ineepu; sa bea in timp s-a transcris aceasta informatie la nivel de gena, In mornentul in care se transene la nivel de gena, spiritelc care se nasc din persoana respectiva vor rezona eu ea ~ivor avea aceasta problema, fie intr-un

INTE·

LES LEC'fIA?

)

nu pop lep din ClSl cipva ani. Tot ceca ce am creat eu altadata vine.~~~ Am ~t violcnti, voi primi violen~, am creat magie, VOl prom magre, am creat bine, voi primi bine. N~ pap sa platqti acest luau lntr-o zit chiar dad ti-ai inteles lectia, CARE ESTE DlFERENTA INnE 0 noALA KARMIcA ~I o nOAUAPARurA IN URMA UNUJ ATAC PSI? bol~le aparute in urma unui atac psi nu au toate canctcrutiale uno bali medicale. 0 boala kannici este 0 boala

Dad cu am fost .altldata soldat, p noaptea clnd trecern prin satele oamenilor, dldeam fcc la case fi Ie luam fi capetele, ce am aea~ co d~£apt? Am creat teroare, panica. fricl. Deci am gresit rebnv la V13~ la suflet. Ace.; energie pe care eu am creat-e rna \~ urma in viata unnatoare. Spre exernplu se poate manifesta sub fo~i ~c .atlcuri de. panici, Nu cred ci este foarte placut sa

poati fi plltitl lntr-o viall.

Kmna omului respectiv poate fi 313t de mare in cat

.,

sa

nu

In~~

:

,I

40

OANAPUSllU

'.

"

41

sens, fie in altul, Fie vor fi alcoolici, fie vor fi Impotriva alcoolului, deci in sens opus. Au fost alcoolici in alta viata ~ie nasc in s aceasta viilta dintr-un parinte a1coolic C3 sa vada cum este $i sil-$i rezolve problema din acest punct de vedere, Transcrierea unui paca4 unei greseli in lantul ADN se face destul de greu, in timp, dar 0 data transcris se schimba fume greu.
AroNeI cAND FACI TERAPIE UNUI ANIMAL SE POATE TRANSFERA nOALA PROPRIULUI ANIMAL?

A,JUrA REIKI IN CAZUL PAREZELOR?

Da, dar mal greu, De obicei clnd scoti 0 boala dintr-un animal nu 0 prelei tu in tine, doar dad faci terapia in acelasi loe poate sa se plimbe de la unulla altul, Po ate sa ramana 15nga tine boala, pentru d tu ca terapeut nu ai tinut post $i nu ai trim is entitatea un de trebuia ~i stfel a afectat animalul in loc sa te a afectezc pe tine. CE ESTE CATATONIA?

. In general parezele se datoreaza blocirii cailor energetice si/sau nervoase dmsprc: creier spre periferie. Si atunci aceasta blocare arc: de rnulte ori conotane energetici. Este 0 energie care: a bl~c:"t can~lele si atunci este foarte: important sa le deblochezi ~i Reiki, lumina, deblocheaza canalele energetice. Simplu fapt de a curata $i de a pune rnainile pe el face 53 se refac5. aceste cii, Din pacate exista un timp optim de: interventie energetics in pareze.. Dupa acest timp sansele de recuperare scad. Evident este impormnta decizia lui Drnnezeu Pot spune ci mare parte din numarul celor internati pc:sectiile de: neurologic: sunt din cauza unor lovituri de sabii de arhangheli. Dad clmpurile lor. ale pacientilor, ar fi refacute, tiieturile cusute, recupc:rare:a lor s-ar face rnai bine $i mai rapid.
CARE ESTE CAUZA CRIZELOR DE COLECIST?

.ubtorua este specificl persoanelor can: nu vor sa mai interactioneze cu Iumea, Sunt iniiuntru lor, sin de lor este inauntru lor, dar sunt supmti pe lume $i pe viata si nu vcr sa interactioneze, ~tatonia este momc:ntul in can: sinele unui om nu poate, fiind pnns, sau nu vrea sa rc:lationc:ze en exteriorul. Este un fel de: ~ma volun~ra, de: natura psihicl. Ceva asemanator apare in ~e de delir, De aceea mergeau injectiile en apa distilata, pen~ Q Olea durc:n: te trezeste la viati. Nu mai r.imin viabile decit nnte funqii motorii, aat cit sa trfusc:i. . Caratonici mal runt $i cci care: sunt blocati sa mai interneflon~ cu lumea, Adie cineva 'le-a blncat accesul la aceasta lum: $1 po~te. fi chiar in urma unui atac psi. Daci este prin magie, pur $1 sirnplu se cur3f,3 dmpurile, centrii energetici, Daea este '" daar 0 persoana cart nu mai vrea sa re 1ationeze en restul . mal lumii, atune trebuie sa-i -r emlici ce are de mcut • -... .. . 10 aeeasta Vlala $1

In general colecistul are legatura en firriile care: nu runt rnanifestate, tot ce tine de suparare care: nu e manifestata, De obicei
durerile de colecist sunt asociate furiilor nernanifestate, rilor pe barbati, sau ale: barbatilor pe noi.
CARE SUNT CAUZELE DIABETULUI? Diabetul presupune disfunctia pancreasului. Pancreasul este

supan-

un organ care se gase$te: la nivel de chakra trei, care reprezinta campul de protectie. Campul de protectie scade in mnrnentul pacatelor mario Primul punet care este lovit in mornentul in care Iti scade protectia divina este chakra plexului solar. Automat organele care au probleme in acel moment sunt pancreasul, stomacul, duodenul. De asernenca diabetul are 0 componenta genetici ceca ce insearnna cj este si 0 forma de: plata karmca,
CE AL TE DEFECTE MAl SUNT GENERA TOARE DE BOU? Teate defectele majore. Tot ce insearnna egoism. neiubire, ura, invidie. Tot ce lnseamna gre~eala de judecara relativ la Iurne,

d se cpune pmpne eJ evclurii spirituale,

. 'I·'

42

OANAPUSTlU

,"

:,'

D(spn sp;ritualitatr ru Ovidiu·Ora..r;osAWlanu

viatl, propria persoanj, lmi va afecta gandirea. Tot ce reprezinta gre$cala relativ la sexualitate, la neacceptare a propriei sexualitati, neiubirea fa~ de sexualitatea celorlalti.
CE CAuzA ARE 0 BOALA DE INIMA?

lui, dnd. ap~rc deja matrices divina, pacatul se socoteste altfel, pentru ca deja a coborat Duhul de la Dumnezeu ~idevine pacat impotriva lui Dumnezeu. Dar pacat este din prima pentru ca tu gresesti rata de un spirit care: avea dreptul sa se nasci.
CE SE tNT AMPLA CU MISIUNEA PERSONALA A SPIRI. TULUI ASUPRA CAAUlA SE IA HOT ARAREA CU LIBER ARBITRU DE A-L AVORTA? Exista probabilitati, nimic nu este batut in cuie, Dad nu te nasti ai unele posibilitati, daca te nasti ai alte posibilirati, Durnnezeu nu stii intr-o singum varianta a unui plan divin, ci de aceea este Dumnezeu. intotdeauna exista mult rnai multe

Cauza ar fi d nu poti sa daruiqti sau primesti iubire, Sau cl :U daruit prea mult ,i ai pierdut din structuri. Pentru di ,i prea marea iubire sau patima este un pleat. Proiectezi iubirea ta, sufletul tau " ramli Bra. Asb lnseamns d pierzi din suflet, Inci suntem la faza de studiu a iubiriL Iubirea divina se refer.} 13 tcti la fel. Defectele noastre ne afectcaz3, ,i aid rna refer fa tot ce irueamna neiubire, neiertare, nelntelegere.fipsd de tolerantj, lipsa de lntelegere, Intelepciune, egoism, egocentrism. Dad vindeci 0 boala ,i nu i-ai vindecat cauza, ea se muta in ;IU parte. Exista corespondente, dar sunt limitate. Tot ce tine de bali sufletesti are la bazl neiubirea, neiertarea, Este dar d tot ce inseamna· sentimente negative relativ la lume, \oUfl, Dumnezcu, imi vor afecta organele din zona inimii.

sa

variante,
buie, nu lnseamna ca acel lucru ramane nef.icut, se va gasi altul sa faca binele pe care ar fi trebuit sa-l fac eu ~i i~ia road de lui. i Cand nu avem constiinta dinainte de a ne naste, sansa sa gresirn este foarte mare. Una este cu ce pled din Cer si alta este eu ce ajungi pc: Pamdnt. Cel rnai mare sfant dnd se naste nu mai stie nimic. EI este condus mai mult de instinct si de intuitie $i abia dupa aceea hi forrncaza ratiunea, Si tocmai aceastd lipsa de ratiune de dinainte de a te naste, te poate duce pc cai gresite lntotdeauna. Numai d Durnnezeu are intotdeauna pianuri de rezerva. Spiritele sunt de rnai rnulte niveluri, adica .e~sta sP.irite foarte rinere care pot fi avortate sau nu. Exista spinte de varste astrale mai rnari care sunt decise, sau nu, sii se nasca. Si sunt spirite care vor sii se nasca si care au v~rs.ra~stra)j m~re, ~ipe a,celea nu le scoate nirneni. Dad s-au hotardt sa se nasca s-a lncheiat, lsi iau parintii ~istau acolo cat vor de. .. ' 't 1 rtat capltii un drept asupra ferneii care l-a avortat, S pm u avo , ' ' , di ,__, t t 13 ea ~1'lsi ia lumina din ea ~I apot 10 copm er, ram;me conee a .. .,.,
¥ •

Lumea ar trebui sa lnteleaga, c;i dad eu nu fac ceea ce tre-

AVORTUL
LA CE NIVEL POATE

cRIMA?

n CONSIDERAT

AVORTUL 0

• AVD~l are ~ multe fuu.ln primul rand exism procesul pnmar, ~ anume and spermatozoidul se uneste cu ovulul, Spermatozeidul este de fapt J3IPcle kundalini, care urmeaz.a sa fie al omului rc:spc:ctiv. Aici este un pacat impatriva sinelui acelei entiuli. deci gresesc fata de 0 entitate, Urmc:ati faza a doua dupa PJ~.Itm!' dn~ primeste Duhul de la Dumnczeu, clnd incepe 11.~ca. Ded el suflet are, dar i$i ia sufler de la mama. De obico copilul it are de fa doua saptamani. De la coborsrea sufletu-

OANAPU5l1U

Dtlprr

JpiritudlitllJr

(U

(hrirliu-Dra,(D1 Armanu

PENTRUFEMEILECAREAUAVORTATSEPOATEFACE
CEVA?

j

r

Liturghii date fa mai multe manastiri. Liturghia presupune acceptarea ajutorului Mantuitoru]ui in mantuire. Parte din lumini dnd runt deschise Cerurile in altar, se duce asupra per, .. soanelor care runt scrise pe IlSt!. Femeia care a avortat va pnrm Iumird, Nu 0 primeste ea, pentruci lumina aceasta se va duce pe copiii pe care i-a avortat, dar, dupa ce se ridid 101 Cer acesti copii, va lncepe sa aiba ,i ea propria ei lumina. Exista coni lntre nwn1 Iicopiii avortati, Ei raman legati de mama ,i-,i iau lumina din manU. ,i atunci accastllumina care vine prin liturghie se ducc 101 copiii avortati, pan! cresc ca vibratie $i lncep sa iasa. treclnd 101 dimensiunea superioad, De abia atunci lncepe mama 51 prirneasd lumina. 10 am azul eel mai driigut acasa, mama avdnd vreo douazed de avorturi, A fast ispita raului Cil sa nu pot iesi la suprafata, Si p.io1 nu s-a deblocat marna, pana nu s-au ridicat la dimensiunea utInltoan: ceilalti copii, rn-a tinut pe mine, pentru ca mamele blocheazl centri~ergetici superiori ai baie:~lor. Chiar dad nu sunt preoti care sa citeasci aceste liturghii spedale, se poate trece marna. Dear cu acordul perscanei se poate trc:a: fa liturghic:. Pomelnicu1 este acelasi luau cu liturghia, dear d ise spune pomelnic in ortodexie. Ba sincer a$ statui fe~dIe c:spective sa aprinda !umanan $i sa citeasci singure Santa uturghie CD lutninari aprinse, oriclnd, la orice olii. Desi cele mai bune runt cele de la miezul noptii dod este rugaciunea de aur.

..

CE ALTE METODE MAl sum DE A DEBLOCA ACEASTA ENERGIE CARE SE CREAZA IN MOMENTUL AVORTUUm Postal negro de: dunu·n·l..... noaptea pana- Iurn' noaptea eu • '. .... Acatistul Sfinplor Ariunghdi. Una din cele mai bune jertfe pe en: le poate face un om apropo de cei ,...... '. d .,. -.." au munt $1 e copm

avortati, este sa dea la altar 33 lumanari pentru altar, can: sunt speciale, se fac din ceara de albine ~isunt rnai mario Acestea se dau in altar $1 arzand in altar poti sa conditionezi, poti sa rogi preotul ca acea lumina care iese din altar sa 0 dai pentru persoane can: au murit, copiii avortati, pentru cii acea lumina ii ajuti sa-$i schimbe vibratia si sa-i ridice la Cer, Nu trebuie 53 nurnesti persoanele respective, este destul sa conditionezi ti vrei sa le dai pentru ceva anume, Dumnezeul stie cui vreau sa a trimit. Un alt lucru care trebuie facut sunt liturghiile, se poate darui liturghia lui Dumnezeu pentru iertarea pacatelor cuiva. In momentul in care se face liturghia aceasta pentru mama - parintele Galeriu accepta sa se dea Iiturghii pentru cop iii avortati pentru ca el vedea $i stia ce se intampla cu acestia, si rnai sunt cativa preoti nestiuti care fac treaba asta, pentru ti Biserica Ortodoxs nu accepts - lumina care vine in timpul liturghiei pentru ea ajunge la spiritele avortate. : Deci se trece mama la liturghie, c;i este pornelnic sau mai ,tiu eu ce, $i se lasa Ia altar in timpul Iiturghiei, Fiind dtita i~ altar cand sunt deschise Cerurile se coboar.i lumina Duhului Slant pe mama. Ea nu 0 primeste ca nu are voi~: dar prin stringuri, prin legaturi, ea este legata automat de copiu care su?~ avortati si care sunt in pamant $i aceasta lumina se duce pe copus avortati, in mornentul in care ei lsi schimba vibratia si capata voie de la Durnnezeu, tree in dirnensiunea urmatoare $i in rnomenrul respectiv se elibereaza si mama. In mornentul in care parintele Argatu ne pove~tea cum ~ta~ ••• t'" cop III avortati m Iaduri , credearn ca este cu capul $1 au trebuit sa " treaca ceva ani pana rni s-a descoperit si ~ie cum ~rata $1 nu est.e al d e Ioc p l·cuta- , Cop iii avortati sunt ca ~1 cum t:... lua un copil a r • t si I 'l arunca intr-o hazna roamna, cu mg $l urnezea a. ncnascu $1 -a .. Dincolo exista tipatul de dincolo, care se aude sus, ~I. din ~auza .-_ "- duita pedepsirea mamelor, care la randul
acestui

. . lor sunt pe d epsite pnn ce iubesc rnai mult,

tipat, este inga

'"1
In

I. cazul lor, cet a tJ

46

OANAvumu

Dapre

spirilualildlt

(U OtJiaiu-DrlW'1 Ar.vW1U

copii, drorale fac destinele rnai grele, ,i automat i$i lngreuneaza

,i ele destinul.
CE INSEAMNA MAl EXACT cA PREIA COPILUL 0 PARTE DIN SUFLETUL MAME!? In momentul in care avortezi se pierde sange. Sangele este fluidul prin care se miJclsufletul. Sufletul este eel care are in el

CUM ESTE CONSIDERAT NIl EXTRAUfERINE?

AVORTUL IN CAZUL SARCI-

n
,

I
I

·1 1
:1

mate prngramele pozltive, Si mama i$i pierde 0 parte din suflet, plus cl preia $i copilul 0 parte din sufletul mamei pana iI primeste pe allui. Sufletul fiind scmteia divina. Copilul nu an: dedt 0 energie 1:1lnceput, energia inifi:lia, parte de suflet de la mama ,i parte de suflet de la tata, care-i d3 viata. In mornentul in care el creste, exist3 relatia dintre sangele Btului Ji sangelc: marnei. Prin Eat trece tot sangele rnamei, deci automat tot SN-ul mamei, tn eopit sangcle acela este sangele marnei pana si-l primeste el pe al lui, pe 13 patru luni, clnd se mi$d copilul. Prin ..cest suflet de 13 mama, copilul are acces la mate infonna~j]c: mamei, pozitive ,i negative, Deci tot ceea ce a BOlt mama bun sau rau, este lnscris in suflet, Automat, copilul, in timpul vietii intauterine, are acces 1:1toate informatiile pozitive $i negative ale marnei, de aceea femeia insarcinata ar trebui
si aiblo anumit3 conduita, alimentad, morala, mentala, Teate

Sarcina extrauterina este tot 0 forma de plata karmica, Orice avert se socoteste vina parintilor. Daca parintii. ca genitori, sunt sanato$it atunci nu poate aparea 0 sarcina extrauterina. Aceasta 3paTC dear daca undeva exista 0 anornalie energetica, Ori aceasta ancmalie este secundara unui pacat de aeum sau de altadata, In acest caz avortul are doua valente, de pacat, dar $i de plata karmica, de obicei de nearn.

en REPERCUSIUNI
FIZ1C?

POATE

AVEA AVORTUL IN PLAN

Se manifesti ca hepatite, fibroarne, dureri articulate, probleme
ale vezicii urinare, colon, anus etc. Energiile negative corespunznoare fiecarui a~rt po~sa se ~: toneze la nivelul organdor respective ducind la distructia matncu . originare $i dezvoltarea in locurile respective a b~~ilor e~~erate .. Spovedania face sa se elimine aceste energn ..Ru~aclun~ $1 postul due la rascumpararea SN-ului (sufletului) pierdut $1 la refacerea matricii originare a organdor. . . Cu cat sunt rnai multe avorturi, cu alat sunt mal mu~te stn~guri care leaga mama de ma~~, ea pienjnd din lumina pnn cham unu sau prin ehakrele picioarelcr.

l

.

I

~ I

supiririle mamei se transmit, Am avut cazuri, fc:mci care nu puteau sa fuca copii, si am gisit in regresie - se fuce regresie intrautero - cit la patru luni, plrinpi ei se certascra $i mama nu $i-a mai dorit acel copil. Va spun d femeia rupectiti 5-<1 dus fa mama ei $i a lntrebat-o si i-a confimut ceea a: am gisil Acea energie negativa din cearta respec:tiva r.im.ine in structurile ~iautomat in suhconstientul copilului Se poate debloea in mornentul in care constientizezi, in momentul in care faci terapii energetice, prin ritualurile ortodore, rugaciune $i post negro, postul de luni, Sunt mai multe rnetode de deblocare,

DREPTUL DIVIN

sa fie sintetizata Problema dreptu 1UI )VIn f •• •d O· m la n~tere. are in sufletullUl mscns reprntr-o propozttie nee 0 • 'I di . . .' nt tnscrise reate drepruri e ivme. tul divino in sufletul fieeaJtu om su
& .'

ca ESTE

OREPTUL DIVIN? . di nu stiu dad poate

48
c.

OANAPUmu·

Dtrprt 'piritualirAlt eu OviJ;u·Dra~1I Argtsanu

49

Cert ate ci fiecare om se naste cu ni~te programe arc pana la unna ii aranjc:az.i Intr-un anume sens viata, Aceste prograrne runt prescrise, Oamenii vin in viafl en un trasc:u predeterminar, el nu ate un dat care nu poate sa fie schimbat, dar aUta 0 schifa brmicl a vietii noastre, Aceasta schita karmici ne permite sa ne pUtim din problemele karmice, ne permite sa invatam, ne permite 51 acumuUm Plrti pozitive, dar ne dl $i libertatea sa gresim, Am vrut 51 public cartea despre dre:ptul divin pentru ea miam dat searn:" dli frustrarc: se naste in mornentul in can: nu intelegi de:ce ti se intampU un lueru. Adicl imi dore:se sa am Ioarte mutt un luau p nu-l am Ji trebuie sa intc:1e:gd nu am voie sa it am, cl pot sa.J obtin Band eforturi da, dar trc:buie 53 lnteleg de ce nu-l am. Cum i~ dai seama dad ai sau nu dre:ptulla un lueru? Foam: simplu, dad ai dreptul il ai, dad nu ai dreptul nu-l ai, . I~ am coastientiaat dreptul divin dod lncepusem terapia si, dep Jtlam Ii DC tc:rapie, nu aveam pacienji $i rna intn:bam de ce, a ~ putea 51";'ajut, $i am maSUr.lt drcptul rneu divin in bani. and imi lntheiam dreptul meu divin in bani, nu rnai venea nimeni, pina dod in timp drc:ptul meu divin in bani in ceea ce priveste munca mea s-a modificat Si a$a este pentru toam Iumea . . Fic:can: pcate sa observe in jurul lui d sunt oameni care fac lu~le ~i UJor, indifercnt ci ate verba de bani sau de alte lucrun matl:~e, adicl sunt oameni care: cl$uga banii mai usor, ~t eamem care muncesc mai mult pentru acelasi lucru, asta nne tot de 0 plata bonia. . Noi ~im ~ntr-un .univers bipolar, noapte-zi, Iumina-lnrun~c, fem7'~irbat, blOc-rau. Un evenimem, ca sa aiba loc, se
. .

!
:

t

DH Oumina interioara) sau Duhul

'" ' :' Sunt oarneni can: vin cu

I

..

lumina interioara buna. noi spunem sSnt, sau ise mai spune dharma. Evident ca lor le va fi mult rnai usor sa determine anumite lucruri decat altora can: vin eu 0 karma si nu lnteleg ee: Ii se intlmpU. Nici nu-ti este lngaduit sa lntelegi prea mult ce ti se int3mpla. ,c:, Toata lumea se lntreaba de: ce nu stie. Pe:ntru ci este firesc sa nu stii, pentru ea este mult mai usor sa accepti 0 suferinta dnd stii ca ai gresit, decat sa accepti a suferinfa crezand cl nu ai gre$it.Si atunci nu stii di ai gresit altadata $i te lntrebi tot timpul de ce tu. Dar in realitate sa $tifi ci universul este cat se poate de corect si Dumnezeu este un tip corect, " ..' Prima oarii rna lntrebarn de: ce nu pot 53 piece oarnenii 53 munceasca in strainatate, Nu-si gasese de: lucru acolo pe:ntru ci dreptul lor divin in bani este mic si nu-i angljeaza nime:ni. Sa nu uitdm ca sl in strainatate sunt alti oameni preprogramati . : Toti suntc:m integrati unei structuri, unei lumi, privind cererea $i oferta $i lara sa vre:i totul este inseris in sufletele noastre, totul este inseris de la inceput, Se po ate schimba, dar iOn rnomentul de rata dreptul rneu divin este acesta, nu pot sa
0

'am altul.

Aflandu-ne pe Pamant. este dar d avern $i niste pl~ti: este ~1:lr di acolo intc:rvin si ingerii pazitori ai karmei care au $1 el p~ gramele lor in masura in care li se ingadui.e:. . Exista un drept divin si al demonului, el poate sa fa~a atat cat ii lngaduie Dumnezeu. Nici un r:iu nu poate sa faca mal mult decit ii ingdduie Durnnezeu - ce, Dumne:zeu nu era acolo, nu a
,l

vaZut asta dinainte?
CARE ESTE NORMALITATEA PUNCT tN PLAN MATERIAL. DIN

• . -C-' - nene, ytn-yang. una s~ de~mc:, una se opune, indifc:rcnt ci este bine, inerern a este rau, Dati eu Vl'ClU sa fae bine, sau sa fac un lucru Cl lumea, automat se va opune ceva, Daca- eel id a ceva este mare c:vJ ent d efonul meu va fi coruiderabil. '

gasqte Ia limita a dow enerzii lumina lntu

• ~

DE VEDERE DIVIN? , • Ian material este, sa zicern 0 familie ell doi .' N anna I itatea In p •. trU camere [mobila din lernn mas IV. par· copn apartament eu pa , '. 1 0.) lid ultima genera tie, phta e ectnca ... , cherat, plasma, ca ell ator e
I

so

OANAPUSTIU

51

doua masini Ji un salariu pe f.unilie de 30004000 de e:uro/luna acesta este dreptul divin firesc, Tot ce:este sub acesta, tineti rninte este karma, tot ce e deasupra este lux. Stiu ca luxul distruge spiritualitatea, iar acesta este unul dintre lucrurile pentru care le-a furat $i Biserica Ortodoxa $i cea catolici, pentru ca au lnceput sa se Inconjoare de vile, aur, ,iin momentul acela dispare spiritualitatea. Oamenii care traiesc in conditii de lux au alte lectii, Nu este obligatoriu sa fie mai buni sau mai rai, pot fi de-a dreptul demonici, dar au dreptu1 siii ia aceste lectii de viata. pot fi nefe:ricili din alte puncte de vedere, sau pot sa aibi vibratie mare ,i asta sa fie de: la Dumnezeu, dar per total rezonc:aza cu locul respectiv, Dumnezeu a decis acest lucru. IN CE CONDI'fII SE POATE PIERDE SAU LUA DREPTUL DIVIN?

iii ;J)

lnugiru~-va un am care nu are dreptul 53 Oliba bani ~itunci a in jural lui sunt ni$tr: entititi, lngerii phitori ai karmei care au grija ca el sa nu ':ubi bani. Dad nu are drept sa aiba iubire sau bani p inccrci si-i oferi, plate$ti. Dad. un damn nu are dreptul 53 aiba parte de iubire sau de dr:zgo~e ~~ - in jurul lui sunt niste entitali - ~i fie ti se face mill, fl mat din mila, mai din iubire, te cup]czi cu dornnul, in momentul respc:ctiv ii preiei din karma. Deci preluatul karrnei se ~ate face p r:lafiiJc: interumane.. Si anume, clod iubesti pe cine nu ~we. and te c3sato~ti cu cine: nu trebuie clnd faci dragoS1l: and nu trebuie $i..p apare un copiJ care nu este dintr-un Cer (carte Inalt, care-fi ia din drepturile divine. ~e multe ori cisatorii]e care sunt reU$ite. sunr reusite pentru ca Dumn~ezeu uneste 0 penoana care arc: 0 Jipsa pe 0 parte cu 0 care a lipsa pe alta parte, dec se completeaza. .. n mOmentull? care: te tisatore~ti cu cineva, acest drept divin este tr.uufera.bll Poti sa te cisatoreJti cu 0 persoana care nu

divin ~i capata acest drept divin prin tine. Pentru cl in ,:,'momentul cUsatoriei doi devin unul si atunci se transfera toate dmpurile, toate drepturile. Si tu ii dai sau li iei din dreptul divin, ~ipierzi, pentru Cil se face un fel de arrnonizare. In mornentul in care te desparti, sufletele se des part, pentru d se face dezlegarea in cadrul bisericii, ~ifiecare lsi recapata dreptul lui divin anterior. Daca vin amsndoi cu drepturi divine in bani zero, vor avea drept divin in bani zero. : , In lurnea spirituals este foarte greu sa discerni binele de rau, adevarul de rninciuna, iluzia de viziune. I1uzia este creata de demon fantezia mi-o creez eu si viziunea este de: la Dumnezeu, Este greu sa discerni pentru ca nu ne-a invatat nimeni $i as~c:I ramane relatia personala cu Dumnezeu. Este vorba de ~m diferentiez ceea ce vad in lumea spirituala si este adevarat $1 este de 101 Durnnezeu, de ceea ce este creat de demon. ~ci este problema, dar exista un citat biblic care spune: ..oare copilul care cere de l~ parintele lui 0 bucatii de paine, parintele lui ii va pune in mana un sarpe", Dad eu, sincer, lmi doresc ~iiviid de la Durnnezeu, sa fiu canalizat, este imposibil sa nu pnmesc la un moment dat

are'drept

.'dar

mesajul corect, , CUM NE CRESTEM DREPTUL DMN IN BANI?

!"

cz:

:ue

Ore tul divin este dat in functie de ceea ce am. facut in .alte . . .p . t: I d plata karrnicii este lipsa banilor. VlC* $1 una dintre rorme e e, • 'n rnahniri cerp'latile karrnice se fae prin boala, aecl~c:nt, supara , , '. . b li orti ale celor dragi. tun, magie, 0 I, m •~ I de luni _ pentru d . .. . tul negru postu negru AICI mtervme pas , "d ile divine este Gabriel ,. I n care vm arun ingerul darului, tngeru pn di ' • b ni . •. . .' dreptul ivm m a . - ~l astfel ttl suphmentezl d lui divin in bani, pe care au · t: • de cre~tc:re a reptu Ul ., " O a 1ta rorma . . I Dad dai zeciuiala. te ajuta . .. ste zeCIUla a. . descoperit-o evreu, e 1d" . bani De aceea au $1 evoluat
Dumnezeu
~11tl

,. . crestii d reptu

Ivm In

'

52 OANAPUSTIU ;:'/;\. . Dn,", 'piri"ali'a,t<U OviJi u-D,..... ,''''.... 5J

evreii, Ei dau zeduiala 101 ternplu, Pe Janga faptul cli prin zeciuiaU ii ajutl Dumnezeu ~ie ajuti ~i e ei in$i~i. s p POATE FI cAsATORIA 0 ALTA FORMA DE CR.ESTERE A DREPTULUI DMN PENl'RU AMBn PARTENERI? ~igur ca da. Dad se face cu acord divin, casitoria poate fi u.n aJu~r dat ~ri~intermediul unui a]t am, 0 forma de gratie di~na - ill suferit $1 tras foarte mult intr-o viafa anterioara ca misiune personal! de: ]; Dumnezeu $i Oleum primesti un dar sub aceasa_ fo~a, ~;u te: nasti intr-o familie bogata etc. Se poate ca unul din e:1sa drept divin in bani. iar ee:lalalt in iubire $i in alba

~~usa~~~~~~

,

CUM SUNT PRIVITB IMPRUMUfURILE PUNCT DE VEDERE DIVIN?

BANCARE DIN

da - . ca al ai, nu pop sa 0 c3$tigi pentru •• .I ,ca an •• .' ~OZ1~ once ucru se afla la intc:nectia intre ~. $1 ~g, lD~ lunu~ $1 intuneric, bine $i liu. Nu am dreprul di vm, mseanuu d lwmna estc: • _. . arc poate s.i-p dea a fal _ .mica, !1 a~n~ apare intune:ricul, mommtul rPn\"-; d sa unprene ca at dreptate. Dar in • ·-ro.4UV 5e uce restul, pentru d' . -. . nirneni nu poate sa p J d D _ . vine atatl rau meat nimeni nu ti-l paate- dil~at::: ill ddreptuld.e!a Dumnezeu, un rept divan pe care l-ai

teScu ~a nu snau d3cl d rept divin lD cas' 0 d . . a. a nu acest umvers once d "

~nomiil Ii !,>t ce tine de imprumuturi a mers prost, pen~ ca sunt ~c:ru arc au capltat niste drcpturi prin intermediul ~~ru~utunlor la ~rc nu aveau vcie, Din punct de vedere ~vm,b Cl.~Uaveau VO!e:sa aibl casal Ii aid sunt de vina cei care u ann, A fast a aut de: marc nebunie in a da ba . to • sl ruJ • b .• • . nl, cmal ca ~ acq? am, meat s-au dat bam pe niste lucruri care: nu ~UI4U sl enste, Propriu-zis a fast 0 incalcare a dreprului di . -_ rvm, SI de catre L:=:_' $1• d e dtre oameni. caner, Mi-au venit 0 rnultime d e camem . care nu-au spus ci au pro. . ........

!I

0 .vor ~tiga.

Si se masoara

\, pierdut, greu se poate caltiga, dar d.ti nu-l ai, nu 1i·1 poate d. ni, , ,:i: rneni pc: moment, dear Dumnezeu, , Sunt multi oameni care au capiitat niste bunuri materiale la care nu aveau voie, in mornentul in care nu ai voie, il pierzi, se distnlgc:, nu poti sa locuiesti in el, nu-ti tihneste •.. , La un moment dat adunasern niste bani $i am vrut sa rna due: la 0 banes sa cer imprurnut. Vroiam sa-rni iau un apartament in care sa-mi fac doua camere pentru loeuit ~i oua camere d p'e,~tru cabinet. Si nu mi-a dat imprumutul ~i tunei rni-am pus a problema daci io am voie sa am casa mea. Atunci rni-a venit ideea prima oara sa mdsor radiestezic dad am dreptul. Si nu aveam voie, Si am inceput sa maser dad. am voie: la apartament de patru carnere, trei, doua $i a camera. Deci nu aveam voie sa nici un fel de: casa proprietate. Nu avearn voie - ~i aiei intervinedreptul divin de: altadatii - pentru ci in penultima mea viata am fost tanchist $i am intrat cu tancul prin casele sovietice, 10 am dipiitat dreptul divin in casa dear prin unul din copii, care a deblocat acest drept divino Dar io personal nu am avut voie: sa am casa mea, pc: numele meu. Puteam sa am oricite masini, dar nu cas a, pentru ca am grc$it vizavi de casa, Numai la noi este boala aceasta cu a avea casa. in str.iinatate nuse omoara atata sa aiba cas a, traiesc in chirie si mar in chirie. Si'din acest punct de vedere avem un mental faarte pra~t. Pentu cal sprc: exernplu, i~i face omul doua case, una de ~.oua sute de mii de C:UrD in Bucuresti, una de doua sute de mil de.~ur_o la mare. ~iii face una la rnunte tot de doua sure .d.e mil. Sl arc: mai sase sute de mii de euro biigati in case. Dad te duel tnt~~ exeur~ . . _ .' d inci rnii de eura onundc:. Ai stet cea mal scurnpa este m jur e CI t _• . ,. are nu poti sa le faci mtr-o putea sa faci o sutd de excursu. pc: C . •• .__ bosi till ca ai fi un fc:l de corms V01aJor. Vlata, ca este a osuor, pen _ Noi avern dorinta aceasta de a ni se s~ne numele pc ceva a copllul rneu, casa mea, anume de a avea ceva, nevasta me , -. .' .' .' . suntcm niste admlnlstratan al masma mea. Dar, In rc:ahtatc, noi

am

j~:'i:'::,';:t::-;::
:_::':'j';:'!.:f..

:~j::,.~;i,(i:i~!~Ji~ffij~J~:~~~,~€~~,~·~~~·.~.~'~ ~ifuncponaful de:til bilnca, $i ~d'care: ..' ••p~r1i~ a ,~ti'/~b'~ie:'~a:~i:l~ca ":lntd~gJf&p611d'Wi-~mnu poated intdeaga treaba asta dedt :":"",:,,,.,::bispate,l~i.cci cine varidma$ini, $i cei care fac case. $i toata tum~ " ,: :in momentul in are aj~~ge postU'ra, de ~ ~ ~vea~ Trebuic mai in ::!:,I:.:::.~·:,,:i:i:::);i? b~!d:'ricestsistem trebuie sa functioneze, 'dadi ~nu fimcI·

·"::I·:,.i.

_

i

':_i '<Ii_"··:

",

i.; ~:;. :- -

.

!

!;,'

,""-

............. ··:\,::,!~;~J;.~~~)~j~~R~~
.;; ... inlhls:1' 'afurdticiuasairiteIegi ~pu

ac~t.l#St~sensulvietii •

., ..... ::::·:·'~onC:a7;~nurim r

.....~Pnl~O' d~',clsa,~c:"~~ mtllt"'~~c~'ea ~e~i,~~t ~~I~tiv 13 cas~·iDa]te~c:~. Dreptul la ~s,~ peste sa alb3, s~ zicern uri
aanutrUitbiserici.~.e pune problemacelor, c3r~, i-au ajtluip~oil~r5~1rCo~truias~ ~~,Io~.sau 's.ale,,?fere, adapost , '·.In • ce' priveJtc:'lipsadieptul,u_i. diViri i~ casal toti ne ~~cil"un'anwrutdieptdivin.,Trebuies3-1 catti~ timp, ~i~ ..rcljti~ in limp ajuti~d pe aI~i, Bdnd f.tpte bune, etc. pius d sa ai un ,drq,tdivin in bani mm $i a'tund le ai 'pc' toate, Dar ' _in gmmllipsadrePtuhii divin iii cad' ~eala' rd~tiy ~aJ a.:~d~~~,'Eu am ~irD~t~ '0 pe'd.eapsa in ~~~~ i,n arc: n~ ,intde~ de, a:~u pC?t,avea ~a. . ' .:Nu pot sa am d,edt ~~ a: am. ,i n~ mi se P03,k lua ceea ce , este al ,met1.,Pen~ ~"sun,t n4te legi .care guverneaza acest ~,~ DWI1I1~ pi)a sa:s~inWnple un anumit
p~t ~

toti, pentru:di~ildi nu mai ~tefunetionarul de ',::-,"13 barici este clar ca moan: ~i ediculjipreotul, ca$i ei tot de la m ···,';:ceit~ti i$i d$tiga existenta, Si atunci, ca totul 53 m'ea!p $ifiecare :'dintfe noi sa ttaim~:trebuie sa lntelegem la un moment dat ci tre,buie 53 fim integrati unui sistern din acesta invizibil. in care fiecare

·I..i6:-eaZa en celalalt, Ori acest lucru nu l-au lnteles c~iIalti oameni,

ceea

in

po~

.'

. ins~

este

-~'pe

la

,fnnIll:t, yttelc:. sa se imbolnaveasci. Deci nimic nu se , poatc intam' b Voia . Dumnezeu. " .,. , '" , .' p,. , , ',Dati ~U am .ceva. ~b~ed maintreb-dece'nu am ace! .,'~ pucbcl-nli este~tilaa:l~sau dad ~u m·ir Impiedica, ••• O~ l~ ~·~.n..ai iJi ~fio.m~~e de probleme, ·,;,",.i; 10 nu ~.~ ~tru nUtU,c in Iume sa am·nie.leasing. nici ,.~ la ~ Si ID~atIldus Pen~ 't:a 2J3. a hotaclt Dumnezeu '1~,f~~plnt,JiJl~intdegealndea:'ma baga r= mine ~11 p~

I~~.~~~

~~d.~IuiI.~v,)~ezeu l
Lui' • "".

em ~

·.(. "Spre exemplu, noi ne du~emlil piilta s~ c:uinparamde unde "st·e .ma] iefiin diu tam :chilipiruri, dar in momentul in care ~aut3'm:.chilipi~rin6i_ne~ilmdist~s industria, ell in~~ile n~as~ tre, pentru ca in monicntul in care ani cumparat top tnco~n ·bumbac fabricate in China $i intrate prin varna, era varna. ~Ol ric~a~ .pus. cruce industric:i usoare, Acest Iuc~ nu.~ v~ la . nemti, francezi, Nu are rost sa nesuparam pemmeni COl ~c:-a . ''distrus ihdustria. Noi ell mana noastr.i am ecut-o, pe~tru ca nu ~m inteles ca exista un ~rept ?iviri $~ vrut s~ ne luam ~e este . ~ai ieftin, ca sa ne luam mill mult. $1 In l~~~a ~ ~.n lu~ ~ meu, pentru ca r= acela il rneri~ prin drept divin.Imi iau trei. $~ tnai:est fel i-am ,distrus pecei care pr~~uce~u ,u~ I~~ m~ . scump, dar cane lmi era dat prin drept divin. Sl asa .se mt~,pla

d:

~"?

a ,inga_dllitdemonuIui
,., ,

in; toate.domeniile.
•• • I,

,. .

.
.,.

ma

I;'·

; '\'~ . .

"

'I;'

,intr-im ilitandin ~'~Lw:~e'.:"::;~to,·'.~tb~totuf~.~ ,.uw ..... ,~ p, ,1 tre Ule sa tr.Uc:scfl
. ,-::-,-

DcnmneDoamneintreaba'~
'_,',
., ..,
I -" ',': "'.':

Cj'
I

'~1:~~

x•

._.

;"'.,"

' :.. ,:: ,., . I'

.

", ' ""'

' •.••.
I

•• ; ,:

:'.!,."

.-, :;,;

,",

YAUU
'" .-

I

• ",.

"

,_Ii

:::::t:>:f:::.'(;':
• :~:;: i :.: "..

, . ,. ;··'-"1 ,-- ;.

":-:-:i)/:" '; :~::;
:~;,. .

-,

, ',.

"

··':.i

:< :»_';:

:i:":':~.' : '" :-::::':
1_,

I,:

::~'::i_>-':'-::;i';;:::'.":-:

... ",_,."
.'..
'.! ... : ; .: .
-.1

;:'.,'"
:.::.'.:1. ;::....

. .'. "~ 'i. '. _. fu ~ de la Dumnezeu undarpe C:1I'c:-l da ,Ad lC3 cmeva ra • ': . - . U dar e care-l primesc de la Dumnezeu ~1 care .'. · Dumnezeu. n Dumnezeu stie in fie., 1'· t t t 10 Dumnc:zc:U. eo , es...' ..,a mme es e 0 el dar D eel d aca se &ntimpJa sa fure 0te . -I , d t eire: flipa' un e es ac ~ Du~nezeu stia lnainte sa-I fiire, Si dad neva 'acel dar ~t~ c ~r ca __ fine totusi a acceptat sa se fun: ace! Dumnezeu sna lnainte sa I d. -tat din furtul acestui ' d'ar ceca ce &nsearnna~ca~eu am (eva e mva " I '.
,I··

~,'~uN DREPT DMN?

::,~;,~ sA FACI cAND ESTI DEPOSEDAT AB~ CE'pon
'.

~E

rD·

t

·

i.....

,_'' ~, :.:;.~.>::i.>~--,:;:

i

,.'"

i:..

'!i:;,,:!.
! ., •• ;

' . ,;.
i ' ,. ~._: : ' .. ," ..

i ,.
,

:••. :-

'"
I ,~

!:,
"

r

':

'Do'- spmllllwtate "f" r"

(u

OuiJiu:V,tl,IOl Argtsanll

r:
,i

I

dar. Fie trebuie sa due dupa el, dupa acel dar. fie accept , Domnul a dat, Domnul a hut- ,i atunci j~ da Dumnezeu dous daruri.Meca~~ sa ~~yoia Lui Dumnezeu, II VolaLui este fie si te duci dupa,dar. d ai ,~cvade,inyafat--;- la ,conectarea de, ]a perS[),~a, ~¥,al,aca~~ttdezle~t:-,~e,~bui,e s,a I~"a~ccepa ..._ .. necondlhona": .: L.aa.. '; ,Da~ Dumnezeu vrea"sa-mi dea ceva nu poate sa-rni ia un om acel dar, Bra, Cl Dumnezeu sa nu ingaduie. ' " ,Nu ~ se:poate lua deat ceea ce ingaduie Durnnezeu sa ti se U, pentru cl ~.fiind in atemporal, ,tie ce vrea s3-rni fure cineva inainte de a fur; Pilda lui Iov - acei oameni care i-au luat animal.dc:.cop~, i-a,u omorat stugilc, B~u voi~ demonului, care la nndul,lul Beta cat it eiaingaduit de Dumnezeu,
WJ_~
I

rna

,
"',

': '
,

..

I

'"".1

'

,,'

"_.

,,_

.:_,.,

L

i ,_

,:

[

, "I'

~I'

I

r

I

","'" I.,"
I" I'

__ '!'

·:'i::- :.
.. ;..

I

.,1 'l

., .

-., ,:,:-

I

,~

',I".:
•.

'

.'

"

;

.

pecare ~i le iau Ji ce fac, in viataUrIn3toare se intampla altceva caforma de edueatie in oglinda. ,'C' . .,. " ,,',''T~ 0 schism? ,socia!a.pentru di 101 'ora actuala nu 'pot sa ;~,~' ,~~~~:t~a!~ t~ZlnleSpl,l1.t~~~e careexista ~i persoanele care sunt prega.tlte sa i~drume 0 perSoana '5-.1 trezit spiritual sunt ,roa~e putme, C?n asta este 0 problema, pentruci 0 sa dam impresta d suntern 0 nape de schizofrenici $i in realitate suntem a nape care a njuns 101 un anumit nivel spiritual. care se manifesta prin treziri spirituale. . ,,, '
,i , .::'
.: d

'care

CARE F..STE MANIFEST AREA IN PLAN FIZlC A TREZIRll i.:','SPIRITUALE?', ,""".:, :.';_ r ..'. j:;.:.'.,,_ .

,

.,.

"

"'.

. .! ', ,:.,:...
~ 'i

I:

," .: - ~
:,' I
'

,

','_'TREZIRE~SPIRITUALA·:
.~' r '.
of

:

CEtNsmA TREZiRF.A ~ALA.?i,

,

.~••Trezi~ spiritu~la.este a ei2pa din evolutia cmului, a ornerum, care: apare t~ Biblie sub termenul de coacerea gra' ·ului asa i 5e spune - graO ul te ' J Y nul dar ~. copt, este vremea se:cer.itorilor, graul este m t, sc:ceritom runt hfti T· ' liata cVolu~' ihi pu.... . ra~ face parte din norma" sindt; PJPeIe'~ r;e.aunw om. ~~ aceasti energie vitaM, u Ieqiilc:, el are trece_ din ~ta in Viata. COl saii , gr;tmt, dupl care: ". eaza un program, ceva prepro., '. se trelc:Jtc: face altceva. . una VU12un~om mm' m~ ~ etape, una preprograma til ~I in' ,'..' ".' ., • at 'I " ,., arc:-p poate IIwufesta lib rut arb" '", totcca ce ai B.cUt greft altad : .' itru, ~reprograrnat este Adicit en in alta vUli fi ,~ta a~m privesti in oglinda. am udt, dimre,tm, o't:" ftt:; °fist ~at am chinuit femeile, le,' -r t ......... JUSe c:tr.!1 ' ~ema cuiva ,iimi iau acc:1. e, am programul in care devin ," , ilJI tratunc:nt. tn fimctie de deciziile

0:~ ~ ,1
a:n

.':',

!

,I ,1

: 'Trezirea splritualf se poate'nia~irc:Sta lent $i~~t.rt~rgenc:ral, trezirea lenta presupune ca nici macar nu-ti dai seama ci te.ai trezit, apar niste nemultumiri, zici ea te-al intors cu fata Ia cearsaf, nu mai ai chef,' te enervezi, Dar in functie de 'orgoliul persoanei aceastii trezire spirltuala poate sa fie :niai nasoali Peate fi mai brusca $i lncepl sa vc:zi ~i sa auzi, Am '~Vu{uri W, 0' pacienta care s-a' trezit spiritual ~i drit in rata Ca~ionuiui ca a . ,sa: demonstrezedrnu i se)ntamplanimic, ca ea it vedc:a' pe Dumnezeu ~i0 pazeste; eimionul oprit la milimetru, iar $Or~ rul, ca sa 0 linilteasc3,' i-a tras a inama de biitlie~ Oupa acest incident a fost internata direct Ia spitalul noua, Stint ~i elcare au e manifestari acute, de natura sauala. Un alt caz cu 0' p3cic:nti care i$i da seama ca nu are nici 0 treaba cu sotul, se supan pe parinti' ci ~i-au bagat nasul in viata cit i$i ia un aman~ $i~~duce aca~a la sot. Pe toti ii earaeterize:az3 orgoliu, dnd se treze5C nu maiasculta de nimeni. ', ,. Trezirea spiritualii prc:supune rrezirea sarpelui kundalini. Se poate rnanifesta precum dureri de spate, durere ce poate sa 0 ia pe picior in jos sa dea simptom de sciati~iit se ?oa~e d~ce an~erior ~ite doare burta $i simti di ceva se ml$cl pnn nne $1se zvarceleste, dureri de: inimii. ameteli, nervozitlte. pot sa-~ apara stari

,

'

'

a

.,,',

I

I

58

OANAPUSTIU

Daprt JpiritualitaJr til OviJiu·Drasal Armanu

59

de insomnie, de hiperacitabi]itate satlaU. Pap sa·) visezi neaptea - dad persoana are problmte rdativ la ea insaJi poate sa zie; cl s-a trc:zit cu un PIPe care 0 alae, fi de fapt este sarpele ei,
CUM IlNij11M FIARA'OIN'NOIIN MOMENJ1JL TREZIRm

i
"

Depinde, Fiara din noi este Hni~tita de multc: ori de maneatu1 clmii, de sex, de rnangaiere, masa], battie organizata. Piecare are ceva are 0 linifttJte. Trehuie sa afle fi sa faea in asa fel incat 51 tread peste aCC4Sta perioads, Altfd singura solutie este cima~a de forti medicamentoask Antipsihoticcle.
CARE ESTE LEGA1URA lNTRE ABSTINENT A SEXUALA

st TRFZIREA SI'IRI1lJALA?

.
I
I'

I

eu abstinen~ saual1. Pentru cl sarpele kundalini, energia care sta la Ima prpdui kundalini, este energia sexuala. De aceea, dad nu

,In general trezirea spirituala ate i~ stransa iegatura

" j

,
l
"

j
,1 ,
I'
I

I~ :
"

I'

'

1"
'

;iviall sc:xualase acumulem energie sext1ala care duce Ia trezirea spiritwU. , ScopuI este trezirea prpelui knndalini, urcarea lui prin cele ppte ch.Ure, zta insemma scb.imbarea vibratiei, schimbarea vibratid lui duo: in timp b cvolutia omuIui respective Este un lucru firesc, problema ate cl nu sunt destui cameni care sa a recunoasca. TttzU:a spirinuU iti permite manifestarea energiei vitale este WU ~~ cdc nui mati puteri energia sexuala. Negarea sau bloara C III 12 0 parte din putere, • and ~~ tI_ait din punct de ved~spiritual nu mai poti u iii_ fd cz inamte '_LW•C sa-tc.tn tegrezs• • viata de Zl eu zr. b • . . •• ...., uw 10 e zi ~~ n~~ d1 nptul d esti neaphat evoluat, ince:pand de aJO tot ce ~ Ole impOrtlnt in evolutia urmatoare,
COPIU SE POT 1REZI SPIRnUAU

deoarece sunt spirite foarte evoluate si ei pot fi educati mult mal usor rata de cum sunt generatiile trecute. Ei nu mai au mecanismele gandirii noastre, Ei au direct manifestarea sinelui, : -Aee:$u copii au nevoie de foarte mult feedback, de foarte multacomunicare. t$i iau informatiile data stai de verba cu ei, dar daea nu stai de verba cu ei, daci nu le explici, nu se transforma $i-i transformi in autisti, de fapt pseudoautisti - au 0 karma buna, de rapt au 0 dharma. dar nu au pi cat pe mana cui trebuie sa-i educe - este scoala lor, Ei sunt etichetsti de: multe ori ca autisti, dar nu sunt. Autistii au valori foarte mici, au EBF-ul foarte mic si au 0 karma nasoala, Ac~ti copii se transforms direct, nu mai tree prin treziri spirituale, Ei se manife:sta direct de: la nivel de: sine. "; Nici nu este important ce vorbesti ell ei, pentru cl dincolo de euvinte: sunt toate energiile tale: care-i penetreazi clmpul $i se due la nivel de: sine: $i atunci, vorbind, ii bagi informatii Iii nivel de sine si la un moment dat le seoate: la suprafaf3. ~- ., ~

care
','

I

1'(',

'CARE SUNT ETAPELE EVOLUfIEI SPIRlTUALE?
Exista trezirea spirituala, ridicarea kundalini, eliberarea.

.'.

Eliberarea presupune d sarpele kundalini a iesit prin cham ~apte. Corzile karmice tin sarpele kundalini in corp. Sunteti in trup pentru ci aveti corzi karmice, $aIJlelekundalin~ este legat de aceasta planets prin corzile karmice. In mornentul 10 care: aceste
Urmatnarca etapa este aceea.d $~~~Ie ifi lnghite coada $i se transfenna in em. Sarpele ~cand l~~10ghite SN-ul si devine un tot. con~tiinta~ SN. sex~ahtlte. deci nu mai e disjunct si in functie de ce face bine sau rau se tr.l.nsfonna •• d on . Se pot recuno~te la nivel astral. Cei care: nu 10 mge:r sau ern .' sunt transformati au forma de sarpe, cind i$i lnghite coada capen corzi se rup,

rna eliberez.

Cu .. .... .!__,.sipump. Mai no U. ulti - copu nlsculi sunt treziti deja, _ tmui -- J,WCC: WUt cu con$1len ... 1 ~. '. . . uu. ,1 nu mar au lngerul putter cu ei,

forma de: om, care: este ca 0 hologrami, ~ un ~bur. • . poate aiunge inger ~I daca face (eva impo, .• d dEl poate revern,
tnva

.

V' . 0" . se ia totul omter rvine I

$1

se iransforma

In

ernon,

10

,

"
. I I !

I.'

1;.'1.· ·<'1·

"I

60

DtJprr Spirilualildlt tu Orritliu·Dragas Argtsanu

_,

i

".,

61

!

.. ,...

acelacu aripi de liliac, dar nu se mat poate transforma in sarpe, declt in viaf2 unnatoare dad se mat naJ!e. : _
_J
I _

'!!
t

I

',_ CE SE JNTAMPLA CU OAMENII DIN JURUL MOMEN1lJL IN CARE INCEPI sA EVOLUEZI?

TAu IN

_ Aprcpiafi de: tine sunt cei care sunt ca tine. Dadi tu evoluezi, ei nu var Ii' cu tine. Dad nu itjuti pe nimeni sa evolueze, o sa fii singur. Dacaevoluezi, numhul oamenilor din jurul Uu o sa scada proportional cu gradul tau de evolutie. ' , ·Cu cit qti ma~involuat, e~ti mai in marea masa. cu cat esti mai evoluat, cu aut esti mal singur. _
TREZIRF.A ESTE VALABIU NUMAI FENnU ACEAST A _ RElNCARNARE?

,

,

acela pot sa inducii. Poti sa vezi, dad esti sensibil la un moment dat p_rin campul unui om care vede, dar nu i;seamna cl esti neaparat posedat, Teate acestea trebuie verificate in mai multe ~nduri. ~u cat. este pos~ia dernonica mai mare. ~ atat capacitatea de inductie este mal mare. Eu nu cred, eu veri fie. De obicei, cei care au acces la vietile trecute au vibratie inalti. dar poti sa-ti aduci aminte de vietile trecute $i dnd i~i scade vibratia ~i te conectezi la energia care aista la nivelul magmei, Nu este un criteriu vibratia interioara, ea este un criteriu pentru a vedea. Vld mai bine cei eu vibratie Inalta, dar sunt $i tigancile care sunt la gura foeului ~i ad, deci extremele. v In aceastd lurne sunt foarte putine lueruri care sunt batute in cuie ~i lncercati sa nu intrati in sabloane, Foarte rar poti sa spui d un lueru este de nesehimbat. , CARE ESTE LEGATURA INTRE ORGOUU
SPIRITUALA?

I, •

I'

q;
,

~I

!.
i' J;

'l ,i
'

!

~!
i'

il '" II

No, nu este obligatoriu ca in viata urmatoare sa te nasti tot netrezit, depinde de misiunea ta penonali in viata aceasta, hi preprograma trezirea pentru viata urmatoare, insa trebuie sa ajungi la acel nivel al evolutiei care sa-ti permita sa fad asta. Dad te-al trezit in viata aceasta este posibil C3 in urmatoarea vUti n te nasti tot trait spiritual. Copiii care se nase in ultimii ani au sinde unit cu constientul pentru ca vin din Ceruri rnari ~ au vmta astrall mare. Sunt mult mai usor de educat ~i yin cu

SI TREZIREA

pan

misiunea de a ajuta planeta,

_ In cazul trezirii spirituale esti cu atit mai afectat cu cit orgoliul este mai mare. Cu cit ai orgoliul mai mare, cu atit ai lanse mai mari sa ajungi in ospiciu. Orgoliul este elementul comun al celor care ajung in ospiciu. Li se pare c:i Ie stiu pe toate $i nu mai aseulta de nirneni. Pana la urma, dacl ajung in ospiciu, acolo trebuie sa ajunga, pentru ca la ora actual a sunt destui terapeuti can: pot sa le explice ce se intampla eu ei. DUPA TREZIREA SPIRITUALA EXISTA POSIBILITATEA

PeATE R 0 FORMA DE FOSESIE sA VEZI IN TRUPUL UNa PERSOANE 0 CU TOM ALTA PERSOANA? Ond te ~ din puna de' vedere spiritual, poti sa ai acc:s la _eroma Abshl $1 sa vea . 1 •ucrun . care s-an intdmplat. Pentru a fiecan: om rinUn • • . • fun • d em manana celuilalr la nivel de sine m q,e evup pe are a avut-o si • t:n:zqte acea arnintire. ~a avu -o 11-1 te percepe polOat12 respectiva wti. 0 amenu can: va d au un clm d a~a te-a cunescut alta•. pentru 1 . P care e permit sa vada ~iprin

sA SIM11 cA ~TI LEGAT?
Dupa trezirea spirituaJa, d~ca te I.e~gac!neva, d~ cele ~ai multe ori simti, Pentru ci trezirea spirituald duce $1 la ururea constienrului cu sinele si atunci rand te l~aga ~evii ~o~$ti~nt ca esti legato Si acesta este cazul CdOT c.are aJ~ng m o~plC.JU $1.spu~

ca

ei au niste legaruri, d sunt legati de cmeva, Ei chiar simt

~1

chiar sunt legati.

62

'. oANA

rusnu .

Duprt spiritualitatr (u OviJiu·Dr

asol

AWSlfnu

6l

.,

CUM POTI sAA]UI1 FE CINEVA CARUIA I S.A lNT PLAT SUBIT ACEASrA TREZIRB SPIRITUALA?

AM-

,.
'.t

i rn POp CONECT A LA CINEVA SI ASTFEL ;'YEDE EL?

sA VEZI CE

. ,,
I I,

.

iI !I

i:
!

I~ "I

~ \ ,, ,, :,

iii

P

!I
I

';,' ,.• arta majoritate.1 a oarnenilor ~rt se trezes~ din punct de M . . d 5piritua15ufera'toCrnai diricauza diferentei care exista ve en: •• • 1r lntre ceea ce credeau despre ei fl ceea ce se mum? a 10 rea itate, E aveau impresia d runt intr-un fel, se trezesc din punct de vedere spiritual, devine manifest sinele ,i a~ impres~a cl n~ rnai suntcei an: erau, Si dau vina pe ceva exterior; dau vma pe cmeva d le-a Bcut riu, dau vina pe rnagie, pe rnoartea cuiva drag, pe Dumnezeu, pe un eveniment negativ din Iviata lor etc. De obicei, trezirea spirituala se produce din cauza unui $OC, uno tnume, Cu cat ai mai multe probleme, cu atat trezirea este mai brusca $i mai traumatici, Medici":!; psihologia lncearca sa-I ajute sa fie cum era el Inainte, Dar em 0 tampenie, pentru c;l inainte de trezire2 spirituala se manifesta un program, can: este de obicei un program bmiiC: a parte era de la demon, Care are treaba lui, p 0 parte de b Dumnezeu, ca 53vada cam cum ar trebui 53 fie. E vin ,i spun d ei erau foarte bine, erau bucuria lumii, erau iubitori, erau sufletul petrecerii ,i dintr-o data au intrat in depresie $i nu le mai place nimic, Dar in realitate sunt niste depresivi, ~ au fost dintotdeauna ,i trezirea spirituala i-a f.irot sa fie asa
a a

savada

.. • !

Un om care se trezeste din punct de vedere spiritual poate lumea spiritual a, poate sa fie influentat de lumea spiritu-

ala' negativa $i sa aiba halucinatii, 1n mome:ntul in care: te conectezi la un om care are halucinatii intri in delirul Iui $i ai la clndul tau halucinatii. Vezi ce vede el, dar ceea ce vede el nu este adevarnt. !Ii dai seama de acc:stlueru masurand. Dad maser radiestezic dfi, serpi are in cap $i vad ca are doua mii sau are un dragon, este dar c3 nu poate sa gandeasca corect, Este un posedat, Si aid intervine curatarea energetici, liturghii la miinastiri, postal negru, cititul Evangheliei, care curnta rnintea de serpi,
.' . TRATAMENTIJL PRIN REIKI POATE DECLANSA TREZI· .. REA SPIRITUALA?

!

cum runt.

,. ,

I

Rolul tC2pcutului este sa flcl Iegatur.1 intre tine $i constient, Pcntru acest luau trebuie sa ai autoritate, dar poti sa nici nu ai. Dad stau 51 ma gindesc, nu intotdeauna am avut autorirate in un egoist, un egoeentrlst, un depresiv cdruia nu i-a pUcut niciodad nimic ~ acesta este in realitate, Si de aici intervine de Captpsihotmpia, pentru d ar trebui sa se fuca la nivel de sine, .nu la nivelul con~entulut Oriee psihoterapie care se face la nivel de con~mt nu ari: nid 0 valeare, In MUte
este

." :; Da dar nu este Reiki-ul de vina. Sunt oameni care au lacut tratament ani de zile $i nu s-au trait, sunt cameru care au facut Iklki cate'valuni dear $i s-au trezit din punet de vedere spiritual. Ceea ce duce la trezirea spirituald este hiperenergizarea sarpelui ~ndalini. Hiperenergizarea sarpelui kundalini vine din m~ multe paTti, (urn ar fi lipsa activitatii sexuale, hrana abu~de~ta, lipsa activitatilor fizice care produce: acumularea de:energie $1 nu in ultimul clnd programul de la Durnnezeu.
.~ J •

rata padenrului, wd mat sa m3 creada. Si atunci ii spui ca el

MISIUNEA PERSONALA
POTI AYEA a MISIUNE PERSONALA CU PROPRIA FAMILIE SAU PUR SI SIMPLU AI REZONAT CU ~? in genera 1·al rezon at cu familia respectiva, ai si 0 rmsrune . d d ar a1 $1 0 Ie ctie de invatat. Deci este dar ca al ceva e .. persona Ia, I-'
w'
w

ruvelul smdul unw om

. ca ~

~u

~tc:

sa ~escoperi cu adevarat

,1 51indrc:pfi lucrurile

acolo,

ce se lntdmpla la

;, OANAPUS11U
i ,.,'

6S

:. i

!

lnteles dinacest luau. Oteodata poti sa alegi sa ai misiunea personall sl-i ajuti pe-cei de acolo sa tread peste acest lucru, Asta se intirnpll dincelo de Ceropt, pentru ~ au aju~s ~eja l~ ~n anumit nivel spiritual. Dar nu este 0 regulat nu top din cei dan in Cer unu, ,i lntr-o viali anterioad sa fi avut a misiune penonaU foarte grea pc: an: p-aiasumat-o cu tot cu greseli, dar ai facut Vointa Divin!. Dad ai fast Hanibal ,nu ai cum sa te dud in Cer zece, dar dad ai indeplinit 0 misiune personala, Dumnezeu poate si-ti ofere 0 vial; ma.i lncolo, ilStfd indt sa evoluezi din punet de: vedere spiritual. Dar pana la urma alegerea line de

F..STE BINE CA DEZVOLTAREA NOASTRA SPlRITUALA sA SE CANALlZEZE PE a SINGURA DIRECTIE?

Ceruri nui joase lac tot ce Ii se spune, Spre exernplu pori sa fii

'-:

I i,

,

'

~ .

r.

r
I
;I

Dumnezeu, _ ., k general, oamenii sunt in niste bucle karmice, retraiesc aceleasi situa~i de a]t1data. Luaurile sunt asemanatoare, similare cu lucrurile din alte vieti, Si atunci trebuie sa fad in :qa rei lncit 11-1ajuti 51 iasa din situatia respectivs, De cele mai multe ori noi trecem dintr-o schema in alta sch ern a, in altfscherna, prin care am trecut alt1data ,i pe le-arn gresit, Si atunci nu ai alta solutie dc:dt sa iCJi din schema. - : Schcmde te lac sa involuezi. Cind 0 relatie devine 0 schema este bine Sl pled, d nu mai ai ce sa inveti. Devine un automatism p nu-ti nee bine ca spirit $i mai bine pleci. Evident cii este greu, pentru d schema te face sa te simti familiar, Este un rau pc care-l cunosti, _. ;

presupune un TOT din care fae parte toate, Dad teaxezi pc un lucru ram:1i ceea ce se cheama supraspeeialist, adid un om care stie totul despre nimic. Daci vrei sa fii mai complex trebuie sa stii nimie despre TOT. Fiecare om este f.leut pentru un anurne lueru, dar misiunea personala se poate schimba, caracterul unui om se poate modifica, afinitatea sau rezonanta lui eu un lucru, cu 0 anumita meserie, se poate mcdifica, Nimic nu este batut in cuie, in aceasta cansta frumusetea vietii, Poti sa te axezi pe ce vrei tu, viata te va
··Cun03$terea

duce unde va vrea ea.
Dad rezonezi cu un anurnit lucru lnseamna ci inca mai ai ceva de rezolvar acolo. Gind ti-ai rezolvat ceca ce aveai de rezolvat, viata se schimba, Fiecare face ceea ee sirnte d. Poti sa te axezi pe metoda care-ti este tie mai apropiata, dar ceca ee te face un terapeut bun este sa ai cunostinte despre toate. Un anumit caz nu se rezolvd doar dad folosese cristalele, sau fae doar energoterapie, trebuie sa am notiuni $i despre altele, psihoterapie, chi kung, radiestezie etc. Trebuie sa fac mai multe pentru un am. Cu cat stii rnai multe, cuatat pop tu, ca individ, sa-I aiuti. Dar pe masur.1 ce evoluezi nu mai ai nevoie de niciuna. Hristos nu avea nevoie sa stie, el spunea doar $i se vinde:ca. Dar pana ajungern noi la acel nivel mai trebuie sa avern notiuni si despre acupunctura, presopuncrura, masaj, celelalte. CUM DISCERNEM INTRE MISIUNILE MICI DE Zl CU Zl
SAU MINIPROGRAME? ce vrea Doarnne Doamne de

care

i

II

• Ca ~inu intri in scheme: trebuie sa cauti tot timpuJ ceva nou In enenor, m1 refer la luauri noi din punet de vedere spiritual, care-ti atrag atentia toanai pentru a nu intra in scheme. Cineva are nu auti, stagneaza. Sa cauti lucruri noi, oameni noi, relatii. ~ad ~lueazl oamenii, evolueW $i relatiile, Sunt intoarceri 10 rW~l are au fost $i C1fC se rc:3$eaz3 la alte niveluri spirituale. S~ ~ch~bl ~poandc:, scltemelc:, interactiunile fimctie de indiVlZU din rWlU ttspc:ctiva.

SI AUTOMATISME
Este bine

sa inveti sa simti,

· I..... ..' Ia tine, es t e bime sa' fac "cellucru SlU nu este bine, este . S3U nu tI leu aeolo trebuie SJU nu trebuie SJ mergi dmtr-un cs e oeu J, .. _ -' aca nu Ioe. N u a 5J pnmes sti ni ciodatl misiuni rrnportante

II
,
j
.

l'

, OANA pUStlU

PoP Jlii n1d.PIin~~?,e ~~.
6att -~ bsi~
$I .. ahinu en din opt $I ,

d.tcl~~ ~ti sigur Ii a: si &ci iIi. situapa dati. ", "',:" . , ." -' "paper bun. problema lor cea mar mare , RomaDII sunum" ''' , '0-90ru.. din d ..: 15.:"fl7wl,,' ceca a: inap, he cam _ ... C..___L ce au ._ 8 "'N e ~anulW ", chiul
I.e plaa: sa eases, lP.,ae W:-W.3 JaP:", ori inainte si pIece nu IIW fae mmrc, abia
'

cum

67
,

,

2$ te:p....ntisipIa:eaasLAmadopat __

stiluleV12tAiocc d '. ,

..d en tal. dar

.•• •• _ . • indeplini misiunile zilnice, on ZlO Faca-sc: VOla ~ 1'\_._~ interrine E1 ~ ~enlluaurile dupa cum treJ.a~e.... •• b . fa L..!. .. cbci C'f11 mlsori radiestaic 11 vezr cum tre we cut, ~ o~ saufcind te unesti cu Divinibtea $i faci totul in Pcntru
Dumnaeu.
..
;'

au

p stilullor de munci.

Deci nu se poare vorbi propriu-m de 0 mintuirc:, fiecin: are mantuirc:a lui, in funcpe de: pacatul pe cue: it an: de: ispIli~ dID 'Iectiile de viata pe can: le an: de luat pe ace:aUa planeta, Fiecare individ este la un anumit nivel spiritual. Mantuirea, deci accederea Ia un plan spiritual superior vine din indcplinirea misiunii lui personale in viata respectiva, Exista scurtaturi, apropo de mantuire - un cilug;ir, in laesa dc:vina dupa moarte Inger, devine: serafim sau heruvim, adici Inger de Cer noud, Prin munci personals, aCC3.Sta mantuire:. aceasta accedere la planurile superioare poate sa fie: mai inalta· toare. In lac sa urci pe 0 tIapta de lngeri, arhangheli, te duo direct in Cer noua, sau unii dintre cei care: au murit au ajuns in Cer zece, Nu toti sfintii sunt ajuIlli in Cer zece, Dar unirea ell sinele suprem presupune devenirea unei entitati de Cer zece $i acest luau nu se poate face intr-o viata. Sunt necesare a multime de vieti sa devii una cu Dumnezeu •

,I

,

CE lNSEAMNAMAN'ruIREA? , Nimeru nu aplid ce inseamni mintuirea. Toata lum:a a zis a mintuira insnmn3 $I te Intord la Dumnezeu, sa scapi de p1cnll orlginar,darnimeni nil a esplicat de Capt ce inseal!uta paanU origimr. Dincolo de Adam p Eva $i de neascultare, este
vorba de p1atulluciferic. Oridne se naste sufed de pacatul 1ncifc:ric, nu vOtbim aid de lngeri lntnipati, de prooroci, de: Fii ai I.ni Dnmnezeu. In momentnl in care se:vorbeste de mantuire, se vorbestc de upt de iCrtma platului :originar. Exista un pacat adamict em 5-3 perpenat asupra 'wiuror e:ntitatilor care s-au nascut pc:

.,DAC! TE·AI MANrurr AI DREPTUL SA"ALEGI lNrOAR • . .. CEREA TA PE pAMANTI
ajuns la acest nivel, te-ai eliberat de vie tile karmice, pori sa Jimii de unde ai plecat, in Cer sau poti sa te lntorci pe Pamant sa-i ajuti si pc altii. Ai acest drept sa alegi lntre a sta pe Parnant $i a pleca, Se nurneste jerta si ins~na !ubire: de ~~eni aceasta dorint:a de a-i ajuta. Sa fie:dar. atata nmp cat mal ill un strop de: imperfectiune esti obligat sa te intru~c:zi. Su~t !ns~. spi~te •.precum Iisus, Maica, de au ales sa se mal nasci ~Isa traiasca pnn~ oarneni ca sa ii poata lndruma mai bine, Nu au ales asta din cauza unei imperfectiuni, ci din iubire fata de om.
in ceea ce priveste eliberarea si mdntuirea, pori sa renunti sa te mai intorci doar dad ai ajuns in Cc:r zece, este dreptul tau. Ai

PlnUnt Iicare prom de pe Pamant &isa pacatulluciferic si mai a:i.sti plate care: sunt din neascultare sau incalcarile , l~oi divine dedupi Lucifer, clderea Ingerilor de: pe vre:mea
lUI Enoh.

".

, -,

'""

I

:1·

.

.,
"

68

oANAI'USllU
Dtsprt Jpirilllalilatt
f1I

OviJiu·Dr'WIl Argnanll

.ORTODOXIA ..'
-. , ',1 .•

f· .

'~SEMAI1NTORcrepAMArm

.

!
!
"

, ,

i ,

i !

Unii dintre ei runt pe Pamant deja. sunt trimisi la reciclare pentru d. nu sunt de Cer zece, Pan a nu ajungi la Cer zece te intorci pe pamant. ' In momentul in care SBntul Vasile dli femeia ilf.U3 din altar ,i ii ia dreptul la preotie nu credeti d trebuie sa se into:uosli fie femeie in acw~ viall? Dad ,ti~ asta.a~ lnteles principiile: brmd. Orice actiune are C1 rezultat a reactiune, Cli am actiunea in acam rut}, dar am reactiunea peste a vUt3, sau peste a sum, ea tot va fi. Si dad ai pqit C1 stant, sau, rna 109, a fost 0 actiune necesm in acel moment, dar prin asta ai nedreptatit pe cineva, cu aat mai mult te intorci. Unul dintre luaurile pc:can: le facem noi gresite este ca cansidc:dm admrate unele luami. Dad lntr-o zi aflati cl ceea ec: pili nu este adevlr.tt, sau este incomplet, lncepeti sa verificati din nou tot $i 0 11 vi se schimbc: optica relativ la unele lucruri.
CREDINT ATE VINDEcA? Hristos i-a vindecat p pe cei care nu au crezut in EI, nu au aaut d-i poate vindeca, Demonizatul s-a vindc:cat chiar daca

pc: ~tunci _$i cum eram la locul de munci, unul statea pe 0 parte $i c::el~lalts~ta pe partes opusa, Si ca sa·j demonstrez ci·j poate trece durerea r-am spus cl in timp ce io imi pun mainile: pe genunchiul m:~ ~rept se va vi~deca genunchiu11ui. In timp ce stlteam cu malmle pe genunchi it vedeam cum se schimba, si-mi spunea cl se scurge ceva prin piciorullui, ca a ajons 101 gJc:zna, dupa care a i~it. .PUTEM SCAPA DB DUHUL BOLli PRIN POST, RUGA· ClUNE, CITIRI!A MOLITFELOR? De absolut orice duh al bolli se poate scipa prin post, rugaciune, citirea molitfelor, terapie cu lumina, initieri etc. Problema este in ce masur.i ai de pldtit, pc:ntru ci mai trebuie sa murim de: ceva, sa fie: Ioarte dar, oamenii trebuie sa mom 101 un moment dat, Exista un dub al bam, infectia an: un duh, hepatita, viroza, duma, holera, gripa aviad etc. Apropo de gripa aviar.i, nu an: cum sa existe 0 epidemic: foarte marc: in Romania. 'Pentru cl in Romania se fac slujbe de dezlegari, liturghii $i nu stau mult aceste duhuri mario 0 epidemic: este data de: un duh foarte mare. Dar clnd in Romania se file slujbc:, liturghii, utrenii, vecemii, nu are ce sa caute 0 epidemic. Si chiar si atunci, admitdnd ci va fi 0 epidemie, moan: cine: trebuie sa moara, DACA AI PROBLEME CU RINICHll pOTI sA TIl POST NEGRU? Nu are nimic rinichiul dad tii post 0 zi. in cazuri de boli niei nu se da voie mai rnult de 0 zi. Cand este verba de cancere se tine post cu ap3 distilata. CUM 5E TINE POSTUL NEGRU? De: exemplu, de:duminica de 101 douasprezece noaptea pana luni 101 dou3sprczece noaptea. Iar dupa apusul soarelui se bea un pahar de agheasma $i se iau trei bucatele de anafura,

to4a gindirU lui era complet invc:rsata.·Demonizat inseamna
d el nu poate 111i mai manifeste liberal • ' ... , ,

arbitru I deci in nici un az nu IIW putea sa judece ceva CO~ Dar nu credinta l-a vindeea, ci Hristos. S~n.t oameni em nu qed $i ajung sa creada tocmai pentru dsevmd ea. U_rut au nevcie m mod special sa se vindece, ca 53 ...• __ aJun~ sa aada. Este mal intc:resant $i rnai greu sa vindeci oamenu an: nu cred,
. .~~ un prieten are dzusc La fotba! $i it durea genunchiul J1nuu~intc:n· • pu PM punerea palmelor, Eram si io la lnceput

iO

DCJptt sptntu« l'ttalT til OviJiu-Dra,(U1 Argt1 .. anlt

71

cs INSlWrNA

A FlINTRElME?

'

, S~t Oameni are au ';1jUns sa semantuie la nivel de Cer Zece pare pot fi impmml en Treimea, Dacanu vor sa se uneasci 01 Trdmeat vor limine scinta in noapte, Ca niste lumen.

··~TAMAIATUL - ",_ EFICIENTI

FARA INTERVENTIA UNUI

FREOT

ESTE

" Exirta un pustnic care ;1fost Intrebat de 'titre· ucenici cum este mintuire3. Sid le-a raspuns d un pustnic care se mantuie
este precum

cu luccmr. adid alumina sclipind in noapte, iar un am are se mantuie intr-o comumtlte, 0 manastire, este precum
0 constcb~e. Dar acestea pot fi sau nu in Treime, adicl in sclnteia divina

inithli, are aim dinaintea aistentei universului material si spirinul. PrincipiulTrdmii a ~tat dintotdeauna, Sunt oameni care
aaxpa Treimea p se unesc en ea $i sunt oameni care nu accepts

Casa se poate tamaia chiar daca nu este Bcut un ritual de ci~ un pre_ot. ~u ~re acelasi efect, dar este eficienta pentru tot ce msearnna entltafl rnalefice. Dar evident ci nu ate eficienta pentru ori~e. Nu poti sa cherni preotul sapmmanal, din mai multe .motIve, unul dintre ele ar fi ci sunt prea putini precti raportati la numarul de locuitori. ," Sunt lucruri pe care nu le alunga smirna, tamaia, pentru cl nu aucomponenta demonica, Cand ne referim la smima $i tarnaie, ne referim lit entitati negative, la demoni. Dar acestea nu distrug spatii, blesterne sau orice lnsearnna programe negative, ci n? au cum, c3 sunt energii, , EXIST A FEDEAPSA LUI DUMNEZEU?

Treimea

p vor sa fie ei cu ei,

SPOVEDANIA SE POATE FACE NUMAI BISERIcn?

IN

CADRUL

Tairu spovedmiei prc:supune sa nUrtutis~ti un pacat, Exista posibilitatea sa te spovedesti verbal oricui. Psihoterapia este ° fonna de spovedmie, lnfunctie de puterea $i de cunoasterea unui psihotenpeut, el poate sa preia din energia negativa. Simplu apt de a spune insc:anuU spcvedanie, , In momentul in care se descard cineva la tine, existi sansa 511i :apm in tine dorinta de a face, $i atunci duhovnicii, cei are se ocupi de ~a cera, e bine sa poata sa le dud mai intai ei ~ 51nu le nunifene. Preoral arc: in plus dreprul dat de: Mantu1~rdea_dal.ega. ~~ d el.prin dreptul pe can: i l-a dat Hristos PII? hirotenislre, poate sa dezlege demo nul care este acccptat pnn paatul rupectiv. Si atunci te eliberezi sufleteste de nul respectiv, Acest drept poate fi suplinit prin cunoastere, •. Pentru• cl cbci·Ibu ce d emon ate $1 $tlU sa-l dau la 0 parte, atune pot sa daleg omul de pacatullui. Capacitatea de a dezlega prc:supune cunoa$taa omului respectiv,

cum

, Noua ne-a fost prezentat gresit Dumnezeu, Dumnezeu este un tip can: a creat un univers care:este maternatic, $tiintific, orice am face si orice am zice, totul este meticulos, exact, deci este un tip calculat, Dumnezeu actionem conform necesitatil, EI g3n~ deste totul in perspectiva si urmareste binele tuturor simultan. EI in nici un caz nu 0 sa aiba sentimentele noastre urnane. Este dar d El hi doreste ca eu sa evoluez $i sa rna mantui, prin mdntuire Insernndnd evolutie, intoarcere la EI. Deci tot ceea ce este F.icutin univc:rsul acesta, este Brut pentru mine, ca eu sa-rni iau lectiile de viata $i sii mii rc:intorc la El,
deci totul pentru mine este
POSfUL NEGRU
0

scoala, nu

0

pedeapsa.

SE'fINE PENfRU ASE RIDICA VIBRATW

i

~!

Nu neaparat. 5e tine ca 55 scoata ce este rau in tine, poti sa nu-ti cresti vibratia deloc. Se poate tine ca forma de platt karmici, pentru dorinte, pentru san5tatea altora. Einstein it tinea ca sii lnteleaga anumite lueruri.
Parintele Argatu spunea c;i pentru post este necesar un antre-

nament. Tineai post

pana

la ora trei, apoi cdnd iti devenea

0

72

OANArusnU

Dapr«

Ipirill,a/ilaJt

(II

(}vidiu-Drasos

A'1;rIa7l11

73

,/

,

..

apoi devenea simplu $i tineai pma la ora noua Iidupa aceea panala ora douasprezece, Ma refer de fa douIspraece noaptea de du~inid, p.an~ la dou~prc:zece noaptea luni, Dar asta nu se Bcea dintr-o dati, a 0 6ceas in etape,
. ··DE'CE UN PAClENT SEVINDECA PRIN REIKl ~I NU PRIN TOT ce TINE DE ORTODOXIE (U111RGHU, POST, RUGACIUNI, POMENI)?

obijnWntrtmeaiparialaor3~as~

lntr-un punet 0 sa va dati seama cl in momc:ntul in care rna g;1n_ de~c la Dumnezeu 0 sa ma conectez instantaneu la El. Nu trebuie sa rnii _d~e u?dc,,?, nici sa ma urc undeva, El este, Simplu fapt de a rna gandlla Iisus, Durnnezeu, la sfinti, te conecteaza instantaneu, ~u exist3 ci trebuie sa astepri, totul este in mintea noastra, Exista viteza luminii $i exista viteza giindului. Ghtdul are 0 viteza de conectare, cAT DE DPS ESTE BlNE sA NE IMpART AsIM? Principiul lmpartdsaniei are la bazii 0 energie si 0 informatie, care 0 lnghiti ~i are se duce la nivel de sine, care este sarpele c

!',

i
.

!l" i :i

r

Dad un om se ,inded fa.un moment dat este pentru cl Dumnezeuho_·sl prime2Scl sanatatc:a in momentul respectiv, dar ~ nu inseamni d li~ pastul Iicelelalte nu au fast de folos. Peate d omul acelase desehide ,i Ii spune ,i aItuia clui i s-a Bcut bine prin Reili Atunci el devine un exemplu viu cl se poate schimba ceva prin Reiki, Teate au timpul lor, mai devreme este degc:aba. Si vindeearea merge mani in mana ell evolutia personala, , Negafile dlnortodoxie au dus la distrugerea scolii duhovnicqti. Ortodoxia este autolimitat3 ,i din aceasta cauza oamenii cvahup spiritual vor fugi deea, Vor folosi tainele ei, le var respeen, darvor fugi de biserid ca institutie, Ortodoxia nu-ti ofera tie: Ca simplu mirean acces la niveluri spirituale mai lnalte, Adici. o r~eie nu va putea fi nici macar in cadrul ei mai rnult decst starttL Asta face ortodoxia sfa.ba. . Si anmci oamenii vcr duta alte cii de evolutie spirituals. In timp a: ultraonodoqU se vcr plafcna, ceilalti vor accede la nivdwi la are onodoxia nici nu se gindl:$te. De exc:mplu: pop 4Vt:a acces ca simplu om la puterea arhanghelului Meratron. Multi dintre onodoqi sau chiar fete bisericesti nici nu stiu cine este, Putaa este insl mai man: decat a unui episcop ortodox,

kundalini,

Nu este bine sa te impart~t$ti prea des, este bine ca dupa ce te-al spovedit sii inccrci sa nu mai fad acele pdcate pe care le-ai spovedit si pentru care ai prim it dezlegare, Daca un preat te imparta~e$te $i tu nu ai dreptul sa fii impalti$it, acel preot iti ia din drepturile divine, c:l are drept asupra sufletului tau pana clnd iti platesti acele pacate, Ispita este mult mai mare dupa imparta$anie, important este sii decizi tu ci vrei sa nu mai faci din nou acele pdcate, Atunci clnd te impartasesti devii un ulcior de lumina $i eel rciu te ispiteste ca sa fad iar acel pacat $i el sa-ti fure lumina. Sa te imparti$t:$ti $i sa nu fii dispus sa renunti la pacatele pc: care le faci se nurneste .,furt de cele sfintc". Ca sa te impa~t$ti trebuie sa fii vrednic sa sui la masa cu Iisus - asta inseamna imparta~ania.
CARE FSfE SEMNIFICA TIA ~A-NtThfITEI JNALT DICARI LA CER" DESPRE CARE VORBESC CARTILE

Aru-ru-

SFINTE?
Oamenii care au ajuns la un nivel atlt de: lnalt si la a vibratie

~TE lNALTA?

ROGI. TE AUNIEZt LA 0 FRECVENT A MAl

lui Iisus presupune 0 un ire eu Iisus. Gandul conecteazl. Ond 0 sa Inlelegeli de rapt ci universul este

~. O~rostireanumeluj

foarte mare, asa indt trupul lor s5.se transforrna in energie si ei sa se ridica la Cer, Se indumnczeiesc. Sfinti] sunt irnperfecti pcntru d trupul lor se af1a incd aici. Asa cl existenta trupului pe

Desprr spiritualitall

CII

OviJiu·Drlf&Ol Argtlanu

7S

Plmant a unui sBnt nu este decit Altfd era cutotul in Cer,

0

dovada a imperfectiunii lui.

CE FACI CU OAMENn CARE lSI DAU ACORDUL sA FIE TRECU11 LASFANrA LITURGHIESI VINE RAUL PESTE EI? . ~ I?ar nu :nne raul peste ei daca-i treci 101 Santa Liturghie, Este ,a~c:varat :3.ln .momentul in care-i treci 101 Santa Liturghie poate sa ~e apara ispita, In momentul in care: este citit ii vine: lumina, p.entru ci sunt dc:schis~ cerurile, coboara lumina $i dnd preotul citeste numele ornului respectiv, lui ii vine: 0 anumita cantitate de informatie $i energie, Accasta lumina intra in contradictie cu lntunericul $i cu pacatele pe can: Ie are omul respectiv, Si aceasta contradictie determind problernele pe care le are omul rcspectiv. Iar pc: cei nc:imparta$i~i, nespovediti, ii ajuti daca vor sa iasa din Iad, Deci dad var sa se rndntuie ii ajuti, dar dad nu vor, Ie faci rau. Dar in general dad sunt rai $i nu vor sa urce $i ii deran-

CESEINTAMPLA IN ACELEZONE nANru1TE, IN CARE NICIIN URMA UNORPURIFICAru MAl PtITERNICE NU SE POATE CURATA? EIista zone negative, locuri care: sunt geopatogene, adica ele

entititi EntitiJile negative nu au vole sa intre in lurnea noastr.i decit prin intc:rmcdiul oameniIor. Adicl eu, ernul, prin ceca ce g:indesc ti &c, ii dau veic nului sa intre: in ac:casta lume, Daci eu omul fae o prostie mare, cum sunt invoclrile, in mornentul respectiv am de· ~ poarta. Ded noi putem sa deschidem poarta ~ibinc:lui si raum ~~ ~ prin rogaaunr: 0 deschidem pe a bind ui, prin mvocan deschidem poarta raului, dupa can: ne culegern roadele,

sunt negativeprin definipe. Pcntru d orice loc p~ aceasta planeta presupune niJtC entita~ malefice, are: gnorni, iarei nu sunt entitali pozitive, In traditia chinczcasd ii intalnirn C1 dragoni. La chinezi se spune sa nu-ti fad casa pe ochiul sau pe coada dragonului ca sa nu ai probleme, ill stiau deja ca sunt locuri care sunt negative. DM aisa zone care: devin negative, dnd este 0 moarte violenti, moartea unci persoane foarte rele, 0 crimd, 0 eliminate brusd de energie negativa $i de SN. IUmanr: 0 poartd deschisd Ii dad nu 5C inchide acea poarta ea va emite tot tirnpul negativ, : Si:qa 51! intampla $i in ceca ce pri~te casele, Cdnd se intampli un luau negativ lntr-o c.ua, in zona respectiva se deschide ca un portal titre: dimensiunea cu can: rezonezeazf, $i pc acolo circuld

je:3z~i' faptul
F'

ca le dai liturghii

iti spun, ii visezi •.

CUM NE PUrEM UN! INTIMPUL RUGAcniNn

MINTEA,
,

INIMA ~I SINELE?

,

Exista meditatia din qigong, mediratia unirii celor trei centri de putere cu cele trei sfere de lumind.Cand arc loc acest lucru se produce: 0 hiperenergizare, circula energia prin toate clmpurile talc. in mome:ntul in care: te unesti devii un tot, devii 0 sfe:ra de lumina. Unirea mintii, a inimii $i a sinelui se face bine
peste un DH de 74, iar dnd lumina interioara este peste ace:asta valoare te transforrni in sfe:ra de lumina. Pentru c3 acc:sta este scopul, transforrnarea in sfera de: lumina. Unirea sinc:lui cu inirna si constiinta se produce prin cresterea constiintei de: sine in mod natural. Adicii sarpele kundalini pleaei de: la nivc:l de: cham doi $i urea, iar in rnomenrul in care ajunge la cham patru ..inghite toate: energiile de: pana acolo". Cand trece de: chakra patru inseamna d el a integrat indusiv SN-ul. Pe masur.i ce:sarpele kundalini evolueaza $i urci, d nu face altceva decdt sa integreze din structurile prin care: trece, dmpurile: prin care: trece, De exernplu, dnd ajunge sarpele

!w

,

.• PF.N'IlUJIERTAREA P.ACATELOR ESTE MAl IMPORTANT ., MASI.UL SAU lTIURGHlA?

.

rugicium: desartatlte, iar liturghia este slujba cea ~un~rtantacm comemoreaza totu1 din viata M:intuitorului.
0
4

• ~ul

~

Btu nut ~poart2ntmaslul pentru iertarea pacatclor. Maslul esre t. special. pentru boala. Princ:ipiul este ci rnai intai prirnesti lerttn:a, apol d .. pnmqU VIn ecarc:a $i nu invers,
4 ••

76

OANAruSTIU·

Delp,t lpiritualitalt

(U

OviJiu·Draxa1 Argrsanu

77

in' Care: stoChead' memoria. Cel care s-a deschis din punet de Vedc:re spititwl p:lie f3rpde kU~d~lini ,~uma~ an: ae:st camp. nu mai este ,i ;stfd Ineepe sa aiba problc:me de: memone, Si ajungc:
I

kuncWini inclukrl pse, el i,i inghite clmpul ,ase ,i lncepe sa ama probleme de:memorie, pentrUd nu mai exista dmpul can: sa.iphtftZe memoria. In mod normal ~ecare: om are un camp

IUBIREA NECONDITIONATA
CUM PUTEM INV ATA PH CINHVA CE ESTE IUDIREA NECONDITIONATA? •• Ni~c:ni nu ~oate fi invatat de:altcineva ce este iubirea neconditionata, Numai eu pot 5il invat ce este iubirea neconditicnata ?u pot sa-I inva! ~e altul. Sau pet sa-I inViit pe altul aratindu-i ci~ l~~ese necon~ltl~nat, prin puterea exemplului. Iubire necon~~tlon3ta .c:5:e_'ub~n:a ~e principiul fiului risipitor. Imaginati-va ca sunteti casatonte ~l sotul vostru va spune intr-o zi ci are 0 arnanta ~i0 iubeste ingrozitor si voi care-l iubiti neconditionat ii spuneti ca-l iubiti $i de aceea fericirea lui este eel mai importa~t .lucru pentru voi $i faptul cii el este fc:ricit va face pe voi

,I

lachabi,apte: drid iese prill coroa~at ceea ce ,inseamna en a integrat toate structurile: respective.' .' TE P011 CONECT A LA LUMINA DOAR PRIN APRINDEREA UNEI

LUMANARI? -' '

'

, Da, pentru d esteo pam Cu a lumdnare poti S3 deschizi Cerurile:phia 12Cerul zece, d.1cl ~tiisa 0 falos~ti. a lurnanare nu are lumina Duhului Sfant, este 0 lumina materiald, dar datorita faptului d este sfin~ta, Scuta din cc::1ra, mai ales dad este din cc:ari de:albine, are 0 compo~enti fame: mare: spirituala ,i atunci dnd"aprinzi lumina in plan material automatse aprinde lumina pin plan spiritual. Si este dc:stul ca sa deschizi poarta dtre Ceruri,
DE CE FSI'E NEVOIE CA

fericite. Asta inseamna iubirea neconditionata,

sA URC IN DUMNEZEU?

. Imaginem-ti d ceva ne:gativ din tine este ca 0 pati nc:agr.i. Si c:a sa trebuie sa scapi de:aceste pete, can: vin din constiennzare, Pani b umU totul se raumi la ajutorullui Dumnezeu.

m?

Iubirea neconditicnata este dnd ai un copil care: face: toate nenorocirile si-l iubesti pentru ti este al tau, in speranta ci intra zi 0 sa lnteleaga ~i0 sa faca diferenta intre bine $i mu. Iubirea adevarati este dnd iubesti un em rara sa ai pretentia sa fie cum vrei tu. Iubirea neccnditionata nu trece, Coleste, indiferent ce se intfunpla. Daca iti trece lnseamna ca nu a fast 0 iubire, d doar 0
lndragosteala,

P:oblema ~oastri. este d am crezut d putem sa facem orice mra aJutorullw ~~nezeu. El vrea sa stim d suntern capabili sa ~lu~:p maEl, pentruca asta ne face unici $i puternici, In 2~1 nmp 51 facem luaurile in Dumnezeu adica in ascultm. Sp~ ac:mplu, ~nt antrc:nor de fotbal si am 0 echipa de top atraordinari. Zece dintre ei fae ce vreau cupceuww 7-1un• ce numaJ ce vn:a el, Acea echipa va merge ulfa • da . a reusesc ~ • convmg sau sa·l dau afara. eel ~ab~ ~l_~ ~ ee p~qte lndumnezeirea, Degeaba esti un, wca UQ ce vro tu. '-oaIl • ""!!-d lnCepl sa acnonezi . ca un .- . individ • nu .. _

l

~~~;mau,
p

DACA TOTI AVEM LA BAZA SCANTEIA DMNA SI AM FOST CREATI DIN IUBlRE, CUM SE POATE CA ANUMITt OAMENI sA NU SIMT A $1 sA NU $TIE CE ESTE IUDIREA NECONDITIONATA?
Dad eu sunt un Inger al iubirii si fac parte din ceata lui

a un tot,

tu

smgur te scoti afm.

Lucifer. cad si eu odata cu treimea si rna transform in inger al iubirii sexualizate. De fapt, devin un demon sexual. Este dar c;i iubirea nc:conditienata 0 invaf pc:masurd ce UTe. Cu cit sunt rnai [os, cu atat sunt mai apropiat de instinct. Deci dad vreti un

1
I:.

.

t

78

OANArusnU

el d omn Jl cu a he .caracteristid .;ave:~ slabe spc:rantc:sa gasiti la di iu•• • bi . biIre necon diti ....:: La pe: masura ce •u.ret 10 IU Ire: necon tttoIt.on .. -: nata i~ scade din potc:nta.~. . . •
lMt
I

'!.,I. .\
! ....
I

I.
Dapre Jpiritualiratt
(II

OviJiu-D,,«ol Argrlanu

19

oJ

..~UM ~ sA IUBIM OAMENII pARA sA A$TEPT AM DE LAEI UN RAsPONS roZITM .' , .Asta inseamn! iubire ne:conditiomtta, sa-I iubesti pe aceta care te pune pe cruce. Asta inseamn.a sa iriv:~i iu~irc:a neconditionall.ln momentul in care cu~o~u omul, Itt dill seama d,e partea fiumoas1 din el, partea tUI bun3. In fiecare o~ ~'tlStii 0 sdntc:ie buna. Cand gas~ti acea parte buna, 0 amplifici, sau te conectezl la ea p dai la a parte: ce este rau. Nici un om nu este in esenta bun sau rau, orice om are: ,i bine: ,i rnu. Ceea ce l-a Bcut pe el sa ~jungi la nivelul respectiv sunt 0 su~ii de ~nta~plari, vieti, etape din viata lui, evenimente, Nu poti sa-I [udeci, Oteodata partes aceea buna a omului este cuprinsa foarte addnc in lntunericul lui $i atunci trebuie sa astepti S3 ias3la suprafuta.

\
I

'

telefon tara fir, facoind sa se piarda din valoarea, puterea ritualului. Ritualul in sine: este puternic, dar este foarte important ca tu sa crezi in acel ritual. Adevarata credinta vine din experiment ~i experimentarea presupune cunoastere spirituala, ,.,,' Noi suntem lndoctrinati cu puterea apostolilor, dar sa nu uitam ca Sfintii Apostoli au fast oarneni, au fast pescari, vamesi, avut niste meserii simple. Ei au fast niste oarneni simpli, ori ceea ceo i-a Bcut pe ei apostoli in timp c:stc:cunoasterea spirituala. Ei au avut sansa sa stea tanga Mantuitorul 0 pe:rioada de timp, dar au stat langa Mantuitorul zi de zi si, indiferent cat esti de sarac cu duhul, tot se face un transfer de lnformatie $i energie ~i ajungi sa cunosti $i sa lntelegi ceva din lumea spirituala, Sa nu uitam d au avut esecuri, tn Biblie scrie de esecurile apostolilor "_:'dnd vine taut unui bolnav ~iice: ..oare pentru ce apostolii tai z nu pot sa seoam demonul din fiul meu]" - $i El spune: .voi putin credinciosilcr, oare voi nu ~titica acest sol de duhuri cu rugaciune $i post iese". Ce se lntelege din asta este di sunt ma~ multe soiuri de duhuri, fiecare cu treaba lui. Ma refer la duhun rele, Si di fiecare se abordeaza separat, lntr-un fel propriu.

au

ARMELE DE LUMINA
;

CE ESTE SABIA DE LUMINA? : Prima oara despre notiunea de sabie de lumina am auzit in manastire. se spune col sabia ealugiirul~i cst.e ,Ps,a~ti.~a:de: rapt Psaltirea este cea care, dtita fiind, permite Divinitatii sa dea putere dilugarilor. Initierea in taina dlugariei p~es,upune accesul ~a . mve 1u 1 ar h an ghelilor , si atunci automat capen ~I dreptul de sable 'f .. ·b" d '- d eel, 01'1este a ta prin initiere. Si rnasonn_.au sa II _ '0 e umma, . .. . de I 'Iurnma, c h'iar daca multi nu au 0 mrtiere pc lumina, Ipnn '. ruga-bi d , . it n'tualuri ei pot sii-~i faei sa ia e urmna, ca clune: sau prm a e:, i ral , - l". a' cu ea asta este partea a doua, n gene: , nu snu ce pot sa rae , d , ,.. lumina sau pe intuneric, 101 un moment at duce once imuere pe
inevitabil la sabie.

~

ca SUNT AR.MELE
I'

SPIRm1ALE?

I
I
g

I
i

Dad tinem cont d suntc:m lntr-un spatiu crestin $i ortodox atunci trebuie sa hum in armele spirituale ale ortodoxiei. Rugiciunea, postul negro, apa sfintim, maslul, crucea, liturghia, dc:zlegariIe,inolitfel~ botezul, runt fOnne de: manifestari ale annelor ortodcsiei, Din p1catc nu li se mal cunoaste puterea spiritual a pc:ntru d avern a;a un talent de il demonetiza tot. Adidi panii si a vcrm foam: mult despre luourile care sunt valoroase nu le face un luau bun. pentru ci intn lntr-un cotidian care: Ie distruge aura. ...In ortodoxie foarte multe din taine s-au transrnis prin viu grai, este ceea ce se cheama SEanta Traditie, care este un [el de

scuni

l

..

I

,

:"

80

OANAPUSllU

Dtlprt lpiriluaNtalt (u OviJiu·DrfW1' Arusa7fu

81

La un moment dat am avut $i io acces la sabia de lumina, si cum lise pare d este corect sa lmparti dreptatea, dnd cineva nu face cum wei ttl sa~idaiuna. Si io am tarut acest lucru si evident am dat in cine nu trebuia, Initiere pe sabii de lumina se face $i prin Reiki, inforenergetid, chi kung. Problema este de lncarcare, dilugarii se lncarca citind Psaltirea, cei din chi Imng i~iiau lumina din univers, cei din inforenergctid. invod Duhul Sfant Deci fiecare are sistemullui de: indrcan: cu lumina. . Tu, ca individ, in momentul in care folcsesti sabia de lumina p lovesti, creezi un riu, scade lumina interioara, deci ideal este sa nu 0 folos~ti. Lovitura de sable de lumina este in primul rand energofaga pentru tine. , Sunt momente in an: insa nu ai lncotro. Este foarte important 510 folosqti dear co Voia Lui Dumnezeu.

J

constiinra ta ti-o da vointa tao Deci dad eu imi doresc sa file binele, ajung sa fac binele,

SEXUALITATEA
CE SE INT AMpLA IN LUMEA NEV Azul' A IN MOMENTUL IN CARE FACI DRAGOSTE CU 0 PERSOANA? , Vorbind despre nivelurile dragostei fizice, avem sc:xul carei en simpla frecare, ca simplu sport, foarte practicat la ora actU31a $i avern dragostea, in momentul in care intervine $i cham inimii $i iubirea, Spunea cineva 101 un moment dat di sc:xul hr.ineste demonii $i dragostea fizica hraneste lngerii, Nu stiu dad este asa, dar este dar d existl 0 diferenpi foarte mare intrc: mentul in care intervin toti centri energetici intr-un act fizic $1 dear energia sexuala. Orice act sexual duce la armonizare. Armonizandu-se deua persoane se produce transfer de informatie si energie la. nivelul tuturor structurilor. Teate energiile din campurile unui om se armonizeaza cu persoana respective. 0 persoana car: are .l~ina mai bunii sau vibratie rnai mare automat va prelua din stante celeilalte persoane, Dupa arrnonizare r.iman stJin~ri, legaturi inr_re persoanele care au fast implicate sexual. Deci automat raman niste legaturi spirituale. .' _ .. In general ceea ce facern nOI gre$lt este Colnu sum $1nu neil invatat nimeni sa facem dragoste cu acord, Adid..drago~tea a~ trebui facuta rand considera Dumnezeu. pentru ColEl sue mal bine rand, de ce, pentru ce. CUM ELIMINAM QBlSNUlNTA IN CUPLU? - . t rvina obi~nuinta. Atractia sexualii presu. .' Es te fi resc sa me.. . pune a diferenta - d e po t e ntial em:rgetic. Pal cand stai toata ziua

,i-~

~o:

Ii

I

ca SUNT Bn.EI.E DE LUMINA?
Bilele de lumina sunt spatH, este ca $i cum ti-ai imagina 0 sred pe are oumpli cu lumina. careia i se baga niste programe $i are rae etta ce vrei tu. Din punctul acesta de vedere pot fi spatii benefice sau malefice, Bilele de lumina se folosesc $i in chi kung p in India P asta de mil de ani. pentru cl existau chiar scoli an: foloseau tipurile dc'enagii in lupta Ia distanfa, fie ca sunt proieqii, fie d runt blocaje de centri energetici, Sunt energii tara con~inra proprie, ca rii$te robotei care lndeplinesc programe in
fimctle de
a:J

an: le-au mat

.

PW la unnl, bilele de lumina sunt dear niste spatii care runt umplute cu energie ca ni$te mingi de fotbal si care au progm_ne de ~ anu~ttip. Pot Ii folosite in sens pozitiv, pentru d
po~ 51 fa~ un ~aJlu

de jur imprejur, tot timpui, pop sa faci SPillU sa fad pmteqie unworn, sa ataci un am. Pana la wm1 etta ce este important· In propna evo I'utie este .mtenua. . U. Ceea cc te facc bun sau . .. . . rau este propna ta constnnta, iar

sa cun:,e un am

B2
IUS

I ,-, ,.~

Dopr« Ipirillllflil.,tr

(11

(hrilliu.D''«01 AW1anu

83

in

IUS CU

stimulent, dar nu sexual. ' Sc:xualitatea 3t'C: $i 0 componentil demonlcl, Ingerii nu au sa, deci automat entit1~le QJ'C intc:rvin In tirnpul actului sexual nu runt lngeri, Potenf3 nu este a cmcteristicl a lngerilor, ci a demonitor. Fiecare blrb.1t are 0 parte animaticl care nu are nici fatiune, nici sentiment, ci numai instinct care doreste tot timpul CCV2 nou. Desele partide de sex de la Inceputul unci relatii fac ca 53 se

poate

sa fie un

pC:l1D3n:lrespectiv~se produce armonizan:.lubirea

.I

Noi raman em un pic cantonati, bdrbatii in iubirea semalizata, ferneile in iubirea sufleteasca, dar nimeni nu trece dincolo, Cand vorbea Hristos de iubire nu vorbea de iubirea fala de a ferneie, rata de mama. vorbea de iubirea divina,
i

DE

en DISPARE

IUBIREA DINTRE OAMENI?

epuizeze ,i sentimentele ~ instinctele ,i atunci atractia sauaJa relativ la a singura femeie trece, Este firesc d se plictiseasca, pentnl

cl plictiseala este demoniel,

rabdarea este divina.

In momentul in are dai oameni tr.iiesc ani lmpreuna, se cunosc foarte bine, evident cl nu mai existI acea diferenta de potential are da atractia sauala. Un om care se indragostC$te in momentul orgmnului e!ibereaza partea aceea de suflet care a determiner atr.1c;ia &~ de persoana de sex' opus. Aceasti elibe,...
,, .
I,
1~

,

:

.

'.

rare duce la secituirea iubirii. Obi$nuin~ ar disparea dati 001menii ar evita orgasmul ,i ar invafa continenta fi sublirnarea
energid sexua1e. .

I~
if
!

I

IUBIREA DE LA NIVEL DE SINE? .

CARE ESTE DJFERENTA DINTRE IUBlREA DMNA $1

De multe ori sexul in farnilie se face gresit, adica nu ti s-a deschis inirna $i fad dragoste $i in mornentul respectiv se:epuizeaza energiile sufletesti. Cum noi nu suntem crestini autentici, nu se imparta$C$te nirneni $i nelmpartssindu-se, pentru ci este fOllIla de refacere a sufletului in ortodoxie, SN·ui se pierde, Avem un rezervor de iubire ~i el se epuizeazd. Epuizsndu-se rezervorul de iubire'relativ la a persoana prin sex, atunci apar manifestdri de la nivel de: sine care sunt karmice $1se pot baza pe ura. . . Adevarata iubire dintre oarneni c:xista dear dacii ea se manifesta dupa vreo cinci ani de la casalorie, pe~tru ci .5:01tenni_n:!t indragcsteala, s-a tenni~at atra~lia sc:xu~la $1 atuno lD~C:P _s~se manifeste ei 101 nivel de sine. Deja cunosti persoana de langa nne si ai avut posibilitatea sa·i cunosti umbra, Asta 51! refc:cl_stric~ I~ 'persoanele care: sunt trezite spiritual. ~ersoa~c:.)e n:treztte SPlOtual sunt ca a bomba care: ticaie si trezirea spirituala po ate duce oriunde, dad la nivel de sine exista neiertari ~i rn. u CARE ESTE NOlU\-lALITATEA SEXUALA?
. F lecan~om are normaliratea lui . Pentru unul este normal sa • ·pta-mana dar am eunoseut pe cmeva canna fa ca sex a data pc: sa • . ,. di • 1 r. d de trei pe ZI dar eu tret fernei II se parea norma sa la • . • diba C'.' A"lei apare, rna refer in cazul poporului . roman. 1 fi acta rente, _'. E1" d·· searna care are nevoie - ca exista lara unui duhovnic1$1 a -. fi •. . 1t ~i are nu. In functie de tecate om, c 10 tine $1 ur a - care poa e ~ .' I de d u hovni sau un mentor se adapteaz-i In functie . c omu I peI un ovme " . _' P j unul trebule irnpms sa raca $1 a tu care it are 10 fara. entfU C sa se abtina.
+

Emu iubirea pe care 0 manifest3m]3 prima vedere $i care are a compo ~ "ub" . . nenW. ..1:'':_: I 110 sufleteasca, deci aceasta este vnuu,
IIUllifatarea "
-.01..&

w'

b ruvd de nne 51 a urua en toatl fiinta lui c· • -' c: • d dis fi" .... ,I sa i raca programe I~ _ m 51il de; seama, de 101nivel de subconstient. l~ !vin1 a~.arc:in momentul in care transcend iubirea seXU2l.1 ;Jung sa Jubesc tofi oamenii 101rel Ad' ~." b . Q pe mine imumi . IC3 11 IU esc pe top

D··_ ..--·1w"din mme $1 ....:....x. IU bi d e Ia ruve I "" . YUU~W irea de s:ne. De .aemplu. un b1rbat poate sa iubeasca a femeie si de

W

W

on

,I

~~e:e-

+

,

I
I

w

it'l, "
84

oANArumu
PENTRU A PRACTICA ABSTINENTA AI NEVOIE DE AJUTORUL UNUI DUHOVNIC, MENTOR?

,

.
J

.1
I

DtIpn Jpirilllalitalt

til

OviJiu·Dragol Arg;anu

BS ;sb

n:ai dc~t 53 practici abstinenta sau continenta, Dar pentru i~l rrebuie un mentor.
,,

Abstinenta pr.1ctlcati Bra discerndmfnt duce la dezechilibre energetice rnajore la nivelul corpului uman, In primul clnd abstinenta trebuie Beula sub regim alimentar, Bra arne, lapte ~i aua, exact cum se pr.1cticl la noi in manastire, pentru ca altfel, ercesul de hormoni duce la aparitia de tumori, Sunt studii Bcute ~icare au demonstrat ci. de exernplu, cilugaritele catolice fae mai des noduli 101 san decat cllugarirele ortodoxe, pentru d postul catolic ~tc cu bclnza, oua ~i lapte, eeea ce presupune un exces hormonal, In alta ordine de idei, abstinenta nu poate sa fie imp usa. Dad eu rna ~c dlugar esteproblema mea Ji alegerea mea personals, dar 3Sa nu mseamna d eu trebuie sa imp un abstinenta mea celorlalti. • •Eu treb~ie sa·j Inteleg pe ceilalti in primul clnd. Adici, dad C1 sunt nevoia sa fad, n-au decit sa fad pentru ca este in fires~lluaurilor ca un om sa fad sa. Dar daca eu, din proprie convmgere, aleg sa fiu abstinent este una, dar nu am voie sa impun ana altora, fiecare este tiber saii aleaga modul in care vrea el sa evolueze spiritual.
SEXUL SE POATE PRAC1lCA $I CA TERAPIE?

MAl ARE NEVOIE DE SEX OMUL INDUMNEZEm

" ,"
I

~~ mai are nevoie, insii mai poate procrea, adici nu rnai este 0 necesitate pentru el, cum ar fi satisfacerea acestei nevoi fizice 1m3 p~ate daca in planul divin trebuie sa dea nastere unui copil,
' ,~ 1 L ,

. COPIII
, t,

r.

" DB CB SE NASC COPII CU DEFlCIENTE ALE AUZULl.n?
..,

Din pun~ d~ vedere al rnedicinei chinezesti aisla sexualitatea ca ter.Jpt: ?na: organ, Ji asta este dernonstrat stiintific, are puncte__ L:: .. ale mendWlelor energetice. Cum est cure ch ea, toate punctel e wr;u:w corespund lntregul , . ___ C': I '. d. W organism, aJa este ~ila nivel sexuou. 'il atune. avaIl an' .. d .d d., Bdnd • a ~ e ant e cercetare, ei au descoperit drd~~ m anunute pozitii. se vinded 0 anumita boala. enp'!~b fat1~ra d1S~mimant spoliati organismul de: anurnite -cr-, a s nenta lilCUti lara dis ~. energii are tulbud mennlul h ccmamant produce: un execs de c:xtrem .. .l__ x •• un moment dat, Acestea sunt
J_

: :_';.Copiii hipoacuzici sau surdomutii, in general, sunt spirite care au probleme cu un orgoliu incornensurabil, Adid sunt spirite care au blocaje pe chakrele superioare. Ei nu asculta de nimeni ~i de nirnic ~ifac numai ce vor ei, Nu asculta de parinti, rnentori, profesori sau chiar de Durnnezeu. Pana $i inventi~ aceasta a aparatului auditiv ii deranieaza si, ca sa nu te audd, i$l fncl.tid aparatele. Este un program demonic ~itine de ~l~data. '; : In general nu prea poti si-i aiuti, pentru d un spt~t nu ~~ schimba de azi pe maine. Tot ce tine de:viz. auz, sunt m$.tc ~latI karmice foarte nasoale $i care nu se schimbj asa repede, Banu~~c di.~coala lor este atat de dura in cat ceva se schimba in acel spint, desi se complac si le convinc sa traiasca singuri in [umea lor.
,.. CUM NE PUTEM AJUT A copm CARE NU MAl VOR
.dee este foarte greu S3 i-o cap a I. .d . umite lucrun ar nu au scoti, Medicamentele dear ~unteaza an .' .. vor 53 se alute, pentru ce sa le faca. 10 nu ajut oamenll care nu oate induce. . ca este un timp pie rdut. Iu b'irea d e Dumnczc:u nu se p

sA TRAlAscA?
Cand unui om
.

.

."

11 intra 10

.'

.... Uil.f

uaca VIC w 0 lei r- calea rapt a d e eva luti spirituals, nt" ida utie ..
0,..&

~

...

I"
I".
J'

'I,

86

OANAPU511U

87

"

Am lncercat sa-i ajut sipe cei care nuvor~a ~e ajute, lncercat sa eonving ,i au Bcut tot ce au vrut eJ.$l eram atat de nefericit d nu sunt lnteles, $i mi-a zis un preot d am vole sa spun unui om de trei on ,i,'daca nu vrea, d-Ilas in pace. Ca mama puteti sa facc~ absolut tot ce nu pot sau vor ei sa fad. Pentru d mama are drept divin asupra copilului. Peate sa· 1 omoare ,i sa-l bage in lad dad vrea, Mama poate sa ~na post negru pentru copil, sa clte35d Acoperamantul Maicii Domnului, sa dea de pomanl, Din pacatc: vin tot mai multi copii la mine ~rc: nu vor sa traiascl. MuJ~ dintre ei sunt pedepslti sa traiasdi pe Parnant ca sa i~iia niste lectii, AI~i nu stiu de ce sunt aid. 10 vorbe:se cu ei cit se poate de deschls, Le spun de ce sunt aici.li sBtuiese ,i pe ei pe plrin~ sa descopere ce anume Ie place ,i li face fericiti, orice ii face fc:rici~ Pentru d in cazul lorceea ce li poate vindeca este fc:ricirea,bueuria, placcrea de a trli.

a:n

,i

altul.Fie Btul are vibratia si lumina mai mare. fie invers, Ca sa existe aceasta incompatibilitatc nu lnsearnna neapdrat ca acel " copil sa fie: din Ceruri foarte mario Sarcina toxica apare si daca mama vrea sa ornoare copilul de la nivel de sine. sau copilul vrea sa 0 ornoare pc mama de la nivel de sine. Trebuie sa fie cornpatibilitate si la nivel de sine. Prinpost, fatuI prirneste lumina de la alt nivel energetic decdt prinmsncare curatata energetic. " Se ponte face terapie Reiki F.itului in burta, ca orice fat are tot sapte c:impuri. tot sapte chakre. Poti sa lucrezi pc: el, sa-i schimbi vibratia lui. Pot sa fac SHK pentru armonizarea dintrc: tat $i marna, ; , Dad este avort span tan. de obicei este 0 problema a
,I'

parintilor.
.
'

..
,

j;
I'

i
i
i
i

I'

I

CARE, ESTE CAUZA COPllLOR. NEUROLOGIcA.INTARzIATA? ,

eu

DEZVOLTARE

, CI! SE tNT AMpLA cu corm CARE AJUNG pANA IN , ,_ LUNA A NOUA DE SARCINA ~I SE HOT ARAsc sA " _ " ,PLECE.
"

,"

.,

Dezvoldrile neurologice sunt tot 0 fonn~ de posesie negatin sau 0 forma de program. Adic1, itt! top cei care se stclmba runt posedati, multi au un program Ia nivel de ADN. Nu este un demon, este 0 infonnatie. Din plcate, 0 data ce corpul ia fanna stcimbl de Ia lnceput este greu sa..J mai Md. Este nevoie de: 0 energie foarte marc, ilia cum a avut Hristos puterea sa vindece ologuL Noi nu 0 avem.'

Atit i-a fost. Este 0 fonna de plata karmica, sire atat pentru el cit si pentru nearnul lui.
•• I

0

forma de ispa·

','. ,. ca ALTE MOTIVE AR MAl PtrrEA FIIN CAZUL FEMEI_. LOR CARE NU POT FACE COPII?

,
l
t

I
I

l ! I

UTATE

IN SARCINILE TOXICE, EXISTA 0 INC oMPATIBI-

INTRE MAMA st FAT?

,I

Da, este 0 incompatibilitate de vibratie, de: aceea nici nu p?ate sl minince. Trcbuie sa ajuoga 13 aceeasi vibratie, Este indicat ponul pentru a schimba vibratia, pc:nttu a arrnoniza mama cu copiluL In general vihratia este diferita fie intr-un sens, fie in

'-I ral blocaj ul femeilor care nu pot sa fad copii se . n gene .' ibi adreseaza chakrei doi, ovate, organe genitale, u~er. Ex~sta POSt 1Iitat ea sa nu fie Voia Lui Dumnezeu, deci nu n-a venit moment .. tul sa faci copilul acela. Exista pasibilitatea COl pc:noa~a .n:specnva sa nu vrea ~I sa n u fie eonttienta de acest lucru. Sa'~l doreasci 'f • • . 1 t: al pentru d vrea lumea, pentru ca este varsta, d oar 1a mve form • .' _ .1 1 1 social. Peate sa vrea la nivel constrent, pentru ca asa este moue u . J' " a Sunt spirite1c cu varste astra e man dar la nivel de sine sa nu vre . .' -' au [ost de 11 ori marne ~I nu Ie mal mtecare au avut 11 vieti, care .. . ace asta expenc:nta. . reseaza ca au trecut pnn .
v • -

88

Dur- .. I· r·· spmlU4/Wrru

OviJiu·Dr'Y,01

ArgtJanu

89

vroiau sa .ubi copii ca sa nu-si distruga corpul, Mai exista persoanele can: In alte vieti au gresit vizavi de copii, fie au pracnat pruncucideri, fie au fost vraci, vrajitori ~iau Btut leacuri ca si intrerupi sarcini. Ele se lntrupeaza ca femei ~itoata energia pe are au aut-o ,i care a blocat energia vietii Ii se intoarcc:. Ded tot ce fad altldatl iti vine ca un bumerang. Deci daca eu am omorat n copu, toata energia ala imt. vine In viata urmatoare ,i.mi blocheaza evident chakra doi ,i nu rnai pot face copii. Si aici apare sterilitatea la barbati sau infertilitatea, im. .. •• • • '. • •• III •

Am cunoscut cazuri, doamne can: aratau bine $i care nu

infiaza un copil $i apoi ramane insarcinat2. De: multe ori cei cue au probleme relativ 13 copii, prin faptul ca infiaza hi anu)eaza . karma din acel punct de:vedere $i deblocheaza venirea unui cepit

pACATUL
CE INSEAMNA DE FAPT IDEM DE pACAT? . Sincer nu cred ca se poate da 0 definitie a pacatuIui. Am studiat ideea de: pacat, nu pot sa vorbesc prin prisma unuia care: a transcens toate plcatele $i poate sa vorbeasci despre acest lucru, ci vorbesc prin prisma unuia care a fost interesat ce este aceea a lege: divina $i ce lnsearnnd de fapt pacatul. Parerc:a mea este ci plcatul este incilcarea legii divine. Nu este vorba de: 0 ierarhizare a pacatelor, pentru ci sunt situatii in care: trebuie sa actionezi intr-un fel, sunt situatii in care trebuie sa actionezi in alt fel. Pacatul este mornentul in care tu iesi din Dumnezeu, adici nu mai fad Voia Lui. Aceasta este de: fapt problema pdcatului $i rum te face: de: fapt vulnerabil, Lucifer a ruut din neascultare, DE CE DE MULTE oru DAME NIl SE GANDESC cA TREBUIE sA SE SUPUNA UNEI DISCIPLINE MORALE, SPIRITUALE. ~I 0 PERCEP CA PE 0 CORVOADA? Aici se pune problema de: ignoranta. Sprc: exemplu: Moise: a dat vreo sase sute de legi pentru harbati $i vreo trei sute pe:ntru fernei, pc: care trebuiau sa le implinc=asci. iar dad n~ le implin~ eau se socotea ca au gresit. Una din legi era ca trebuia S3 te Spell pe mdini lnainte de rnasa, Era data ca si leg:,. d.ar e:~ data p~ntru protectia omului. Dad nu se spiil.3 pe m.alnl. se lmbolnavea. Motivatia nu era strict rdigioasa• stnct relativ la Dumnezeu. Motivatia era strict relativ la am.

potenp, fiigiditatea. A aistat un model la lnceputurile cre,tinamrii dnd calug3.ri~ a sa scape de problema sexualitatii. se castrau, Asta se pl.itqte in viaC2urmstoare ,i ajungi sa vezi ce lnseamnd de: fapt 51 nu pop f.tee copit CE SE INrAMPLA

IN

CAZUL PERSOANELOR

CARE IN

sA AlBA COPlI?

URMAUNUI TRATAMENT STRICT MEDICAL REUSESC

.:

Dad este verba despre un tratament hormonal $i nasterea a anIt IDe prin procesul clasie este cit se poate de normal si ti se in~duie prin faptu~d te-al snaduit, prin plata sub forma de bull pe are 0 facio . . Da~ ~rb~ ~ schimb de inseminarea artificiala si de ferm Vltm ala este ala problema, pentru ci de obicei acesti copu sunt· JUSCUl1'. m Iegt e karmei,. Exista un caz in care s-a '1 demonstrat •ci 5e pot n:1tte copu illn C erun . man ...pnn mserru-. •• • -r nara• 2ItificiaU. Ml 0-' v3ndesc ca-se poate mtervem . di . pentru . • r, . IVln ca plnlu tuml • chi • . '. tnrii, dar ~ rurgia ate 0 mtervenpe in afara legilor na-

tiIiz:ra

copu. .din ceUW··.escopera un canCC'·is' e scoate un ovar $1 jumatate • . . 1, ,. aeund ca nu rnai are vreo ~ansa de a avea copii

~ m lnSC2ItlIU• _ nu ate interventie•• • •. In.lStDru nucd·IOnu aulaciun caz, 0a doamna caredivina. Dca •• D nu putea

sa

90
OANAPU.mU

Despr« tpiritualitlltt
cj si

(U

Ovi,l;u·Dragos Argt1anu

91

Mantuitorul spune la un moment dat, ci nu ernul este Eacut pentru lege, ci lege; pentru om. Existl un moment 011 vibratiei personale clnd transcenzi vibratia b care intervin virusii $i bacteriile $i anmci nu re rnai lrnbolnavesti. M-a interesat treaba asta pentru COl ram mic $i am chit c CartrA de fa San IIficbdt si era un medic care a trecut prin duma, holed, cele daua razboaie. Si rna lntrebarn de ce nu a murit. Un ultrareligios ar spune pentru ca l-a tinut Dumnezeu, Perfect, dar s.i nu uitirn ci Dumnezeu este si $tiinta. Si, clnd am putut verifica, am aflat d. avea valori interioare foarte bune si ca lumina pe ere 0 avea it Bcc::a sa fie invulnerabil la infectii,

Paeatul Ji legea nu sunt batute in cuie, Pentru

sa spui tot adevarul.

cANo 0 GRESEALA DEVINE DE FAPT pACAT?
In onodaxie: sunt pacatele lmpotriva Duhului Sfant. Adica tot ce fine: de: ade:var, tot ce: line de lumina, tot ce tine de viafii. Pentru ci Duhul S8nt este sursa tututar lucrurilor, sursa vietii, De:ci simplu fapt ci nu iube:sc viata este un pdcat lmpotriva Duhul Sfant. apropo de depresii, pentru ci nu recunosti darul

divin at vietii,

Ana nu lnseamns d tu nu platesti pentru pa. eatul respectiv, dar binele pe care-l faci poate sa fie in perspectiva mai bun decst pacatul pe care l-ai facut in clipa prezenta, Nu inmtdeauna orice adevar construieste $i atunci nu trebuie 53-) spui, , Aid intervine $i motivatia. Erarn la radiestezie $i mi se spune:a cl nirnic nu justified rninciuna. Si io am zis d nu este adevarat, Exista pilda Sfrntului Antonie eel Mare. in care se spune di la un moment dolt in chilia lui a intrat un tilhar urmarit de pntera care s-a ascuns dupa u$a. Rc:cunoscut pentru cucernicia lui, ei I-au intre:bat unde este talharul si Antonic: eel Mare a spus ca nu l-a vazut, Si a mintit, dar din el a facut pustnic. Este o minciuna, dar este yorba $i de: motivatia actului in sine. in filrnul Constantin avern motivatia sinuciderii lui, care era de: fapt act de jertta. Un act de jertfa indiferent de gravitatea actului se [udeci altfel din punct de vedere divino Dumnezeu nu judedi dupa clisee, ci in contextul unor fapte, Daca ceca ce faei tu se lnscrie in capacitatea de jertfa. chiar este laudabil. Sinuciderea unui om ca $1 capacitate de jertfa - se eonsidera cu totul altceva decat in mornentul in care: se sinucide ca s-a saturat el de viata.
SE POATE DEBLOCA 0 PROBLEMA KARMICA INTR·UN

A ucide: viata este un pacat impotriva Duhului Sant $i aici i~m0n:ucidcrea, pruncuciderea, avortul si celelalte pacate care tm de vlap. and SUllmp~tnva adevarului. De: exernplu, mie mi se pare ea am dreptaie, $1 sustin cu tirie ceea ce crc:d cu. in rnomentul respcaiv epjt reactia adve:rsj. Lurnea materiala este atjt de frumos ncua, i~cl~ ea. ip d~monstreaz.a ceea ce tu sustii gresit, DOle aJ 0 IOdolalj ci un lucru este adevdrat, afirma-l ~i in rnomentul in care-l afirmi ti-o iei. Universul nu stie de gluma.
ESrEADEV ARAT

.. Mai. ~te: un ~jcat major impotriva Duhului Sant, si anurne

cA NIMIC

NU JUSTIFIcA MINCIUNA?

D:d un ~dev~ st~d in perspectiva, rnai bine nu-l spui. Nu aed Q este utila mmauna, dar cred d nu Inrotdeauna este bine

TIMP FOARTE SCURT? Este 0 energie si depinde dt de mare este. Noi nu a~em. di. .. mC:D51une:a. 0 ene rgi .. care se poate dilata lntr-un anurmt nivel . _. sa fie cat 0 camera sau cat un bloc, poate sa fie c~pnns3 mtr.~~ punct. in lumen aceea nu exista dimc:nsiu.ni ..Subhmar~a c:ne~~el .. negative 101 mu It 0' m p t nu poti sa 0 cuantifici pentru ca nu OIl SIS~ • .. tru d nu poti sa te rapnrtezt la ceva. 10 rnerg tern dc: rnasura, pen .. .' . .. . .. I .' este 0 enc:rgie mare ~I atunci mrmt pacientn pe pnnClplU ca srgur .. . bli sa d ea I'lturg hii 1OJ m J-n.;stiri rugaciuncJ preotilor su imeaza 11 .. . _. energla d ez 1c:gan de bl"stc:me terapie de grup - pentru ca terapra .., ..... 'd 1 . - din toate partile unci energu negative ~l 0 de grup a uce urruna fi . • .' I Mormantui Santo pc: la s inn, cum ar dizolva - pelcnnaJc pc: a
w I • •

....
92
OANAPU511U can: este DeJprt Jpin'tualitalt (u Ortirliu.DragrJ$ A~Iil1'u
;,

93

recunoseut ca sfantul eopiilor, postul negro de: luni cltre Arhanghelul Gabriel, inge:rul prin care vin copiii. Este vorba de om dad vrea Ji dad face. Prin lumina se schimba inclusiv gcnamul in timp, maxim 3,5 ani. DE CE NU ESTE pACAlUL ATAT DE MARE ATUNCI CAND SE INTRERUPE 0 SARCINA DIN PUNCT DB

Ii Snntul Stelian

VEDERE MEDICAL?
Singura motivatie care sta in picioare din acest punct de: vedere este dnd este pusa in peri col viata mamei, Din punct de: ~~ al universului, II interesem sa nasci progenituri care sunt viabile, care: sunt sanatoasc:. Noi, prin masurilc: pc: care Ie:luam sd~ indi~ care 0 sa ~uci omenirea la pierzanie, pe:ntru c~ la nor nu se mal face selectie naturalf, noi inccrc.am sa-i salvdm pe te~, salrindu-j artificial. Calc:a aceea naturala de: salvare a unui animal a Brut 51 se selecteze indivizii cei mai puternici, In mome:ntul in care: ii salvc:zi pe toti 0 sa ai 0 0 masa de: oameni can: poana in ei 0 gena Slilba.

ceca ce ~c eu imi cresc karma de: neam, iar karma de: neam scade drepturile n~amului, du~ncl la sar.icie. Pentru cl primul drept care f1 se tale: sunt banii, pentru ca Dumnezeu nu vrea sa te omoare, vrea sa te indrepte, $i prima suferinta este buzunarul. Acea.sm ~ufe:ri~fa duce la problerne de alirnentatie, can: duc la post obligatoriu $i atunci 0 sa fim 0 nape de pastitori. Unii care postesc ca asa vor ei, unii d nu au bani $i unii care postesc ci sunt prea bolnavi ca sa manance.
CUM SE SOCOTESC

pACATELE CA SI GRAVITATE?

IN CE MOMENT UN pACAT POATE sA INFLtJENTEZE NU NUMAI INDMDUL CA URMAru, CI ~I URMASU?
Simplu: Dad 0 femeie faa: avorturi, pierde din suflet, se incard neganv, Blie:tii. cop iii in general, au chakrele superioare date: de marne. D aca energia mamei• scade, atunci automat va -.% • sdd~ C1~ copilului la nivelul chakrelor supe:rioarc:. Cind cn~ nwnet scade, automat. in momc:ntul in care va face un alt copil, ea.nu s: va mai deschide citre: un Cc:r la nivelul la care: era ea antc:n~r. ~ se va deschide la un Cer mai jose Va da nastere unor progc:ru:un ~ runt mai agresive, cu karma rnai mare $i cu probleme mal man. In ~emc:ntul unui. avert ~cad to ate: drepturile divine, asa cum cmti 0 karma la ruvel de: individ pe can: mi-o construiesc Fldnd un avort imi crc:sc karma mea. Dar in acelasi timp prin

Sunt greseli foarte rnari care in lurnea noastr.i par foarte mid. In lumc:a noastra daca scuip pe strada voi fi blarnat, dad fad un avort devine: normal, Din punct de vedere divin faptul ci cineva scuipd pe strada, sau manancii serninte nu insearnna . nirnic, Ca nu-i politicos. ca nu-i frumos este altceva, dar nu este un pacat, Daca mananci seminte nu pierzi din SN. dad faci un avort pierzi din suflet, pie:rzand din suflet pierzi din programele pozirive, pierzand din programde: divine: iti scade protectia $i tu dai Iiber raului sa te atace si evident ca raul te va ataca unde: ip este tie rnai rnoale - ai atasament fafa de: bani a s.Hi ia banii, ai atasament fata de farnilie hi ia familia, fap de: copii, ip ia copiii. Fiecare pHitC:$teprin ceva, on te lmbolndvesti, ori ai un accident, lovesti masina, este 0 formd de plata karmica.
ESTE POSlBIL sA CERI DMNIT AnI sA pLATE$fI pAGA·

TELE CUIV A cARE A MURff DE cURAND? Se poate. Dincalo ceri si fi se da: se numeste ~apaci.tate de jertta $i in mamentul in care: rezolvi proble.rna pnrnesti tu un bonus. pe langa faptul dol ajuri si r= ~espcctlvul. Dar sa n~ eredeti di este asa de usor, cl raul d.nd vine ~u este deloc p~acu.t. facut 0 ghidu~ie si aveam $1 nu avearn VOle: sa 0 Od a ta am di ·b··· r:..' trezit u ra'ul dar nu rn-am gan It d 0 sa al a VOle: a s laC ~l rn-arn re:Zl c. ,. '• • fa • hi ntru ca am trecut peste ruste legi, Sl mancarn rna ca c iar asa, pe
o

--.
94 OANAPUSTfU Dapr» spinlua/ilaJt cu ()Y,iJiu·Dragol Argtsanu IJS

o ciocolata $i deodats m-am lnecat $i mi-au trebuit secunde pana sa·mi revin. Erarn cu 0 pacientd care rna lntreba dad runt bine, $i io muream acolo, clzut in genunchi, Este ca la band, tu garantezi, tu platl:$ti.

peste ea, pentru ca vindecarea in azul unui viol vine dear dupa lertarea agresorului,
DE eB BSTB INGADUIT VBDEREDMN? VIOLUL DIN PUNCT DE

VIOLUL
CESE INTAMPLA DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC IN TIMPUL UNUI VIOL? In primul rand exisu violatorul care-si doreste, care este supus unei pulsiuni interne, unei dorinte instinctuale foarte puternice, El nu poate S3ii stapaneasca dorinta interioara, care este mai mare declt propria con$tiintii, educatie, md, $i atunci cedeaza in f.ata acestei pulsiuni. Aceasta energie negativa, demonica, in momentul unui viol ramane in dmpurile persoanei care: este \;ola13. Aceasta este energia care 513 impotriva tuturor actiunilor firt:$ti 31e unui om. Dad violul a avut lac la nivel genital, ramane in acea zona $i produce frigiditatea, Daca este oral, atunci timane chiar $i fa nivel de sine. De aceea, de rnulte ori baietii em: au fost violati devin la clndullor violatori, iar femeile care au fost violate se poate sa nu aiba excitatie decit dad. sunt bruscate fizie. Peate aparc:a un alt viol, pentru ci energia respectiva, $4U acea entitate sau entitati care raman in clrnpuri reactioneaza doa: in cazul unui. viol. Dorinta de OJ poseda Br.i acceptul celuilalt este demonici, prin incilcarea liberului arbitru. Dorinta de a pingiri, de a silui este demonica, ~emo~i respectivi raman in cimpurile persoanei violate si atune, in pruna fati, din punet de vedere energetic ai nevoie de curi:tarea c.entrilor ~nergetici, a energiei care J r.irnJS in dmpuri b ru~dul p~oanCl ~especrive. Din punet de vedere spiritual ai nevoie de psihoterapie, pentru a-ti rnanifesta neiertarea si a trece

Care a ales sa functioneze ara Durnnezeu. Alegsnd sa functionam lal'ii Dumnezeu ni s-a ingaduit sa facem ce vrc:m si exista legea celui rnai tare. legea junglei. Violul exista firesc in natura. Motanul bate pisica inainte sa a penetreze, iar penetrarea este atat de dureroasa incat pisicile tipa. In general, 101 foarte multe anirnale penetrarea este prin violenta, tocmai pentru ci entitatile spirituale de pe planeta Pamant, deci serpii kundalini, au ales viata fiil'ii Dumnezeu de la crearea adamica. . Sunt relatii karmice, adici barbati saul in general, femei care ascund lnauntru lor, la nivel de sine, barbati care: au fost violatori, iar in aceasta viata afla cum este sa fii violat. Sunt femei care in alta viata au servit drept ispita. Spre exemplu stripteuzele, pe care le privesc 0 multime de barbati in viata lor. Dorinta barbatilor - pc:ntru d se manifc:sti la ea ca spirit - nu este impliniti ~irimanc: ca a dorinta in alta viata, ca un spatiu plin de dorintele a zeci de barbati. Cand te nasti, respe:ctivulspaliu pe care tu l-ai creat altadata ca stripteuza, vine: peste tine $i la un moment dat g;is~t.e rnomentul propice sa se manifeste. ~n ~ef, un betiv, pe~tru ci in acd moment constiinta este deschisi $1 Intra exact energia respectiva $i omul respectiv manif~ti doriote!: tu~r barbatilor care au vazut-o pe femeie goala, $1 astf~l mam.fe~ta v~ol~l.. _ . De: obicei violul este a plata karmica rap Ida. Gandlll-va COl universul acesta este fannat din tc:nsiuni. Un viol 7ste o. desc5r~ _d . I'· la pc:rsoana respecuva. SI atunci care . imensa e energie re auva . este dar ca ~i erseana care a fost violata ~re proble~ele ct. p Sunt persoane care sunt violate: tocm~1 ~en~ ca au un pro..totlagdeaza se automvJnovafesc de rnulte
1 fil d e vrcnma, se au
I

Toam lumea da vina pe Dumnezeu, dar noi suntem a planets

-96

OANArumu
, t.

DtJprt spirillM/ilalt

tu

OviJiu·Dragos ArgeJanu

97

lucruri $i automat atrag entitatile can: sa producaacest lueru. As13 nu lnseamna d eel prin care se produce violul este nevinoV3t. are $i cl apoi pta~le lui. Se poate manifesta ca frigiditate, lipsa dorintei sexuale, urn fata de saul respectiv, incapacitatea de a avea 0 relatie, Arum depinde dad violul a fost produs de un pariote, apare dar problema relativ la familie, Am vazut cazuri dnd violul a fost prodw de medici $i automat apare 0 repulsie relativ la medici. c.azuri in care a fast Beut de preoti, de rude etc.

Planeta aceasta este minunatj tocmai pc:ntru cl hi da posibilitatea sa experimentezi orice, si lueruri urate, $i frurnoase, absolut , once. Deci pe aceasta planets poti face ce vrei, Si imaginati-va ci eu' pot sa joe un rol de la criminal profesionist, criminal in serie, paria la sent $i asta depinde de mine $i de alegerea mea. ".: Exista un lueru pe care trebuie sa-I invatam tali $i acela este

ascultarea neconditionata,
CUM NE INFLUENTEAZA RAUL?
:-:. i

RAUL CA PERSOANA SPIRITUAL A
ESTE PLANET A pAMANT 0 PLANET A ALES RAUL?

A ~COALA, CARE

r
~ ,I
'I I

Ideea d planets aceasta nu este unicl in sensul d este locuita nu-mi apartine in totalitate, am avut $ansa sa am un duhovnie an: era foarte deschis 13 minte - parintele Dosoftei - $i la un moment dat vorbeam despre inceputurile planetei ,i el mi-a spus prima dati d pe aeeastl planeta ernul a ales r.iul. Inseamna ca Dumnc:zc:u, fa un moment dat in evolutia 53, $i asta este valabil pentru orice am, iti pune 0 sc:ama de probleme care te fae sa evoluezi spiritual sau te fae sa decazi, Pe acemi plane a c:mti a diversitate de spirite, de 13 dernoni intrupati Ia ingeri lntrupati, de fa oameni la sfinti, entitati extraterestre - are se nasc oamc:ni, dar 13 nivel interior sunt cu totul altfd, entitati are locuiese pe alte planete si care: vin la scoala, runt entitati spirituale care: VOl' sa stapaneascl planeta si care: vin din alte universuri, runt oameni care sunt pentru prima data pe planeta Plmint $i vin de pe alte planete, sunt spirite care: sunt de . pe alte planete dar runt trimise tncmai pentru ci, fiind spirite benefice, ajuti la cresterea vibratiei Pimantului.

I

'

Noi am uitat de existenta raului. de rau ca persoana spirituata. am uitat de existenta dernonului, ori demo nul c:xista, vrem nil vrem, ne convine sau nu. Japonezii au 0 expresie I1nu este irnportant ceea ce crezi, este important ceca ce este", Admitdnd ci c.xista $i el este exact pe principiul de a cl~tiga suflete, evident cl eu, daca lncep sa fae lucruri bune, it deranjez pentru ci ~~ ~ansil sa evoluez spiritual ~ieste evident ca tree peste el ~1 nu-s 'convine. El este bucuros dad faci prostioare, dad ai slabieiuni, vi~iit daca fad tot ceea ce este rau, pentru d asta-i convine si-i 'S'C:IvC$te planului lui. Raul are partea lui de placere. . Piina $i raul are puterea pc:care eu i-o dau in ceea ce rna p~te. Raul nu poate sa fad rau prin mine decM in m.isu~ in ~ eu u ~u voie. Nu sunt nici pc: principiul d raul nu ext5ta $1 d~~ ~u te ~ndesti 101el dis pare. El exista ca fiinta spirituala. Dar mel sa-l studJ~ _. - .d r+-' On exterior Am lnteles pc: urrna ca sa-l dau putere, ca-t au 0 poa .... 1 . de ce nu am avut voie sa studie:z raul, d as av~a multe: de: spus, se Ex" - 0 pi'Ida" - era yorba despre un episcop care b Iduce ista . . .. _ _. .• tr ..b.; dad exista pe acolo oame:m 0 naVl, mtr-o manastue $1 to ea .. .. .I id . S" ra"spunde ci nu totul e Iml$te, SI e se acci ente, certun. lise ' .' d h vnic....rci . d ca 010 nu este traire u a .. hotar.i$te sa piece spunan ca ac .' . . _, d h . ascii apropO de evolutia spmtuaJa, presu, .' . T rauc:a u ovruce . r. tul d nu ai problemc Inseamna ca pc: unpune pro bl erne, Jar ap . . d . . urnai probleme esti . A~ deva gre~e$tJ. Asta nu inseantna . ca aea ai n dnd ai problerne • lUI . ' pe calea cea b una, d ar es1e clar ca • In momcn
4Ll.

98

OANAPUsnU

Dtlprr

Jpin'tuali141t ru OviJiu·Drtl,fOl A'KtlanU

99

cineva acolo SUS te iubeste, pentru d este un semnal d undeva ceva nu este in regula ,i atunci trebuie sa incepi sa cauti despre ce este vorba, Aici intervine un duhovnic sau un mentor bun, pentru cl te invata sa mergi pe ale; de mijloc, care prcsupune cresterea constiintei de sine. cunoasterea tao Transfonna~ brutala intotdeauna va produce schisme, fie d este ln propria personalitate, d este in farnilie sau in raport cu ceilalti, CE ANUME NE FACE VULNERABIU? Tainele ortodoxiei permit omului si se elibereze mai usor de karma personals. Omul simplu care se trezeste are rnai multe probleme, printre altele de magie, dar nu magia este problema cea mai mare, pe:ntru cl magia nu te poate lovi dedt in masura in care esti vulnerabil, Nu poti fi deocheat, atacat psi decit dadi qti vulnerabiL . Noi suntc:m vulnerabili din caUZ3 dorintelor, Orice iti doresti, ce iese din firesc este o ale: cltre demon. Solutia nu este renuntarea fort2t1. pentru cl intri in extrema cealalta, a frustratului, ci calea de mijloc, sau cum spunea la un moment dat parintele Arsenic: Boca: .nie abuz, nici refuz", Acc:asu cale de mijloc face ca slop afli care sunt defectele ,i sa veri care: runt slabiciunile tale p s.i ti le controlezi. Pe principiul pasilor mici al sfintei Tereza,

pc: moment. dar este vorba ~i e: perspectiva, problema este ci ernul d nu se schimba, tu degeaba il ajuJi. Propriile pacatc:, ~i nume p:ic:aa tele din viata asta care-I fac vulnerabil se rezolva prin spovc:danic:. EGO-UL ESTE PERSONAUT ATEA NOASTRA?
Ego-ul este partea ne:gativa a perscnalitdtii noastre, ceea ce

este eu totul altceva. Iar personalitatea noastrft este formata din mai multe lucruri, Depinde de om ~i in ce stare este, Sinele plus Ego-ul, plus subpersonalitatile materne, paterne, de profesie, pacatele forrneaza ernul.

DE CINE TREBUlE sA PACt ASCULTARB PENTRU A-TJ DtMINUA ORGOLIUL? Ca sa-p diminuezi orgoliul trebuie sa Dei ascultare faf;i de cine i~ este dat sa faci ascultare, Adici pop sa faci ascultare de cineva care-ti place si atunci nu ai avea nici 0 problema sa faei ascultan:, mai gn:u este sa fad ascultare fata de cineva care nu-rni place ~i pe care-l cred inferior mie. Intotdeauna m-arn lntrebat de ce in societate lti clnduie Doarnne Doarnne numai $efi prosti. Este un paradox; ~efu) intotdeanna este prost, Cum avern noi, presedinti, prim-ministri, Sa Inveti sa faci diferenta intre cineva can: este cu adev.irat bun ~icineva care este eu adevarat prost ~i a accepti acest lucru. s Si in mornentul in care: accepti acest lucru dispare s.upar.lJl:a.de: a da ascultare unui prost, Serpii l-au urmat pe LUCIfer. Lucifer nu a facut nirnic, nu a creat nirnic, nici cerul nici stelele ~itorusi o treime l-au urrnat! Din miliarde, de: miliarde, de: miliarde! Pe masur.i ce scapi de acest orgoliu ti se of era sansa unor sefi destepti, Prin urrnare fiecare i$i merita seful, _ Problema de:a avea un sef prost este 0 problema ~ ta personala, oliul mai mare ell acit ~eful tiu este mat prost, Este 0 C • t ai u ca at org .' fill' S' fires - fi relatie stcinsa lntre orgoliu ~lprosna $1: ui, I e:st~ ,cb~a de~. -' ca sa-p rezo I' pro bl ernele de:orgoliu. Dumnezeu sue mat me: e ceo Vl

IN CE MAsuRA ESTI VULNERABIL?
in masura in can: te duci pe un anumit tir.im. Eiti in Udmul in care poate sa intavina demonul, te atinge, esti pe tidmul pe can: demonul nu poate sa intervina, nu te atinge. Si atunci snlutia este evolutia pcrsonal~ ,i schimbarea vibratiei, lti schimbi vihratia ,i nu te poate atinge raul. Omul este vulnerabil datorita propriilor p3Clte, fie d cue vorba de pacate din viata asta, fie d este verba de altadau, fie d este vorba de pacatele lui, fie d este ceva care vine de pc neam $i·i blocheaza chakrele superioare, can: se mmifesu ca o durere de cap. Excc:sulde chi pop sa-I rezolvi

Eiti vulnersbil

'j' ,. II

;,

100

OANAl'Umu

Dnptr

Jpirilualitalf nt

OviJiu-DrIfKOI A'lfsalflt

101

Emu 0 pilda chiarfoarte frumo~ in care staretul unci manistiri il roagi pe Durnnezeu sa-I ajute sa lnvete smerenia, Si Dumnezeu ii spune sa plece lnainte de maritul soarelui din manhttn:, sl.p ia doar un dod de straie, sa1i lase doar c.3ma~a de dJugir pe el ~i sa fad ce-i zice primul om care ii iese in cale, Astfd staretul inulnCJte un porear ~i devine ajutor de porcar, Nici macar nu era porcar, ci ajutor de porcarl Si 3 rimas acolo pin.i 13 sBqitul vietii, Ond l-au dezbr.icat C3 sa-I spele crestineste au dat peste cimaJa de cllugar ~i l-au inmormantat C3 pe un sSnt pentru d si-au dat seama d :I Bcut Voia Lui Dumnezeu, Asta este important, sa faci Voia lui Durnnezeu orice ti-ar cere, d stie El de ce. Dumnezeu urmareste desavaqi~ noastri spirituaU.

aRlCE CUY ANT NEGATIV ADRESAT UNUI OM REPREZINTA UN ATAC ENERGETIC ASUPRA LUI? !'Iu neaparat. Depinde de incarcatur:1lui, de intentia noastrd. Depinde de sta~ea su~cteasc;i a celui care spune cuvantul, dar $i de aceea a celui care II receptioneaza.

IN

CE STARE PUTEM EMITE CELE MAl PUfERNICE GANDURI? .. Cele mai puternice ganduri. afirmatii pe care Ie poate emite o persoana sunt din starea alfa, pentru ca in starea alfa este unit constientul cu subconstientul. De asernenea, stdrile sufletesti influenteaza puterea unui om. friea si furia fac sa creasci puterea de: concentrate. Omul are trei centri de putere, mintea - constientul, suflctulSN-uJ $i sinele - SKlsubcon$tientuL Fund in starr: alfa, adicl uniu mintea cu sinele, dad adaugi $i ernotie acelor afirmatii sau gaoduri pe care le emiti, acestea devin cele mai puternice ganduri pc care Ie poate ernite un om. Fiind unite rnintea eu sinele $i adaugand ernotie (adici SN. pentru di ernotiile sunt parte din suflet) devii 0 sfera, adica' un mit Durnnezeu $i ai capacitatea de a creea, Orice gand erniti din aceasta starr: are 0 putere foarte marc.
FOLOSIREA

PUTEREA GANDULUI
~

!(
II

PRIN MODlFICAREA GANOURILOR SI OORlNTELOR NOASTRE, PUTEM MODlFICA TOTUL IN JURUL NOSTRU? Modificarea gmdurilor $i dorintelor noastrc: ne modifies pe noi, duce fa schimbarea programelor de la nivel interior de la . ' nivel de sufler, care duce fa un moment dat la schimbarea ateriarului mr:u. Spre c::x.em.plu, un lac de munci, in momentul am in err: se schimba interiarul rneu $i mi-am lncheiat rnisiunea ~~ acolo, nU dl af.tra. Nu inseamna d este neaparat rau, a ca schimbarea mea a dus la schimbarea oglinzii mele. Si rna voi dace in alu pane unde am ceva de reznlvat, Evident ca schimbarea gindirii mele, a dorintelor mele, adid ceea ce-rni doresc eu la nivd de suflet, schimba $i exteriorul rneu, Pentru ci ceea ce ml trage intr-un loc runt gindurile $i dorintele mele. Imi doresc un IUClU, nU va trage ata in acel loe.

TE.AZA

REPETATA A NEGAnILOR

NE INFLUEN-

VIATA IN SENS NEGATIV?

Cuvantul este reprezentarea materials a g;indului. Este foarte important sa fim atenti 101 ceca ce spunern, pentru cj atragern, in special negatiile pe care Ie spuncm, mai ales dad este verba despre noi. Cu cat rostcsti mai des acele negatii cu atat mai mare este posibilitatea realizarii lor in p~an fi~ie. ~entru.d Ie. acorzi
atentie si automat energie. dad mal sunt ImplIcate
$1

sennrnente

de frica sau de air gen cu atjt rna; marc este si sansa sa se intarnpie. Frica ne conecteazl la nive! de sufler si atrage.

102

OANAPUSTIU

103

REACTIONEAZA ADN.tJL LA LIMBAJUL FOLOSm Absolut. ADN-ul este informatie $i energie, Prin infonnatie Ii energie el este vibratie, Vibratia de un anumit tip schimba ADN-uL Cuvantul este vibratie, deci automat orice rugaciune de vibratie mare imi schimbl $i ADN-ut in timp, Un eremplu biblie ar fi pilda hurdufului: .oare poti sa torni vin nou in burdufuri vechi?· De aCC:e3trebuie schimbat rnai intai burduful - trupul, $i apoi pui vinul nou - lumina, ziua cincizecimii, adicl cobodrea Duhului Sflnt. Apostalii au stat cei trei ani ti j~.atate u.ngi Hristos $i au mancat ,i au postit ,i au Bcut exorciziri $i s-au rugat, pentru itii schimba burduful, pentru a

de. care an: nevoie I~ ~omentul respectiv, Nu a sa Inteleaga declt eel care sunt preg;ll1f1 sa infelc:aga. Ca a informafie sa intre la nivel de ADN trebuie sa se ' schimbe struetura lntregului camp. Abia dupa aceea celulele care se divid ineep sii se divida intr-un dmp schimbat $i automat lncep sa se schimbe in sensul pozitiv al transforrnarii ADN.ului. Si este cale lunga. Dar este posibil. Deci orice fad capata la un moment dat expresie 101 nivel celular, tn momentul in can: intra

.

la nivel de structurd este foarte greu

5a a stergi,

schimba ADN-ul.

.

CUM NE 1NFLUEN'fEAZA VlATA GANDIREA

rozmv A?

Cine invata prin lntelepciune de 101 altii este pentru ci a trait aceleasi lucruri alta dati $i le recunoaste.jnvata mult mat repede eel cu varste astrale mario Dad au zece miliarde de ani li se pare cii ceea ce le spun este cit se poate de corect $i firc:sc. La ceilalti informatia ricoseaza, pana ajung la vibratia necesara de a 0 lntelege,
CUM INFLUENTEAZA VORBELE DURE ADRESATE COPULOR DE cATRE pAruNTI?

In momentul in cue eu gandesc, emit a energie, Aceasta encrgie zilnie seadunj, se face un cumul $i automat se ereaz3 0 funnl gand can: rna Inconjoad, un egregor, Acest egregor nu face dc:dt sa-mi modifice in timp structura ADN·ului. In momc:ntul tn can: eu incc:p sa gindesc pozitiv, automat inccp sa adun energie pozitiva $i sa sublirnez energia negativa, pentru cl eu contraearez energia negativa care-mi vine in minte cu energie pozitiri, li schimb polaritatea, Schimbfndu-mi poLuitara imi schimb dmpul, frecventa, vibratia, automat tot ce este In ampul meu se 5chimba. Mi se schimba vibratia casei, a tuturor war din jur. CUM rurEM sA RE"fINE.M 0 INFORMATJE MAl USOR? Noi avem a educatie gr-epti in foarte multe domenii datorita unei proaste gestioniri a adevarului. Se considers ti nu toata lumea este pre~tit3. sa stie adevarul, Ceca ce este fals. La un moment dat stitc:am $i rna gindc:am cum pop sa dai drumulla o informatie cue este foarte importanta. Deci dad nu rezonezi cu 0 informatie nu POri sa 0 retii, Fiecare va rezona ell informatia

. Este verba de principiul rezonantei. Noi avem 0 parte de ADN de Ia respectivul parinte, deci noi rezonam cu el, deci automat orice energie care vine de la el dtre copil se Iipeste, De aceea sunt atat de: puternice blestemele facute de parinti, de marne in special, mai ales ca mamele sunt rnai lipite sufleteste de copii decit barbatii. Si atunci blesteme F.icute de marne se prind mai usor, Partea buna este ca se pot dezlega, pentru ci nimic nu este batut in cuie, chiar si blestemele parintesti se pot anula. Preotii si terapeutii buni stiu s~ anihileze pro~~~ $i blesteme Bcute de parinti, pentru ca nu tnto.tdcauna pannf~l au dreptate, De rnulte on parintii au irnpresia ci au drepturi to talc asupra copiilor, si chiar dad nu au dreptat~ s~ prinde, pe~tru d au drept divin asupra copilul~i ca s-a~ ,!l1~UI"t cu d. Cuvintele durc "t parinti coplilor capata VIJJa. Nu degeaba se cerea spuse d e ca re t • .' . "d . 1 himecuvan t are d c: 101 nti 10 once faecal. Pentru ca aca •e" nu • pa"n' t • . t t timpul negativ ~i exista subpersonalitdtile vrea, va prOiccta a

104

OANAPUSTIU
'I!~;'.

D tJprt tpmtua li "" llalt cu DviJiu.DraSOI Argtl nu a

105,

materne p pateme care sunt in noi. Ca $i cum a parte din tine lti sta impotriri Ji nimic nu este mal riu declt ca tu lnsuti sa-ti stai impotrivi. Blestemul se prinde chiar dad este voba de alt gen de relatie, dad este pe drept, dar nu lntotdeauna, pentru d pana ]3 urma este c energie si, dad rezonezi cu ea, a iei, chiar dad nu este pe drept, Pentru cl sunt oameni care se supan aiurea Ji proiecteaU gresit $i fac riu crezand d au dreptate, Dumnezeu le ingiduic chiar dad respectivul nu are dreptate Ji-l buseste pe cdalalt. Poate: d celflalt are de: platit altceva $i energia asta care: nu arc: nici a legItud, iI ajuta sa plateascl cu totul altceva decat sitw.tia din clip; respectiv1. cAT TIMP RAMAN INSCRISE IN CAMPURI INFORMATIlLE pACATELOR MELE? Informatia $i energia a ceea ce fae, spun $i gmdesc r3mane inscrisa in dmpurile mele, Ramane teoretic definitiv, dar prin spavedanie se indepmeaza energia negatiri tributara acestei fapte, dar rimlne informatia cl eu am farut acel ceva, Teoretic din cite $tin io tinUne pW la judecata de:apoi, clnd se sterg to ate.

cAPAcrrATI EXTRASENZORIALE
CE ESTE DARUL PREVIZIUNII?

D~ca este ceva.eu care: rni-am dorit sa rna joe este S3 iau previziunile .tutu~r ~I sa vad daca se poate trece peste de $i am Beut-o dlda.etlc, e~ scoala, am vrut sa vad dati se poate trece peste ce a ZlS el, $1 se poate, De aceea nu fac prc:viziuni dedt foarte: rar, Sunt oameni ca $i mine, cu capacitati poate mai mari decit ale rnele, in stare latenta, $i pot trece peste viitorul pc: care ilvad io, ~irna feresc sa fac prc:viziuni, pc:ntru ci inevitabil se va gasi unul care C1 ~imine vrea sa vada. dad se poate, Ca sa poti sa schimbi trebuie sa stii Ji sa poti, Orice eveniment se afla la echilibrul a doua energii, deci este foarte greu s3·1 schimbi. , Singurele previziuni care raman $i care sunt batutc: in cuie sunt previziunile venite prin intermediul ingerilor mari de I3nga tronullui Dumnezeu, precum previziunea nasterii MlntuitoruluL prc:viziunile aces tea marl din punct de vedere spiritual raman in picioare, in rest nimic nu rnai este batut in cuie, De aceea nu este batut in cuie cu cine te lnsori, rndriti, cali copii ai, unde tcl.i~tlt in ce far.i, pentru ci asta este valabil la un anumit nivel de: spiritualitate Ji constiinta. ' · . De exemplu, orice initiere te duce la un alt nivel al karmei Ji-p deschide un alt potential si-ti schirnba ~iviata, Este recunoscut ci orice initiere poate sa dud 101 schimbarea loeului de munca, la divert, pentm d automat cresterea vibratiei duce la un alt nivel relational. Si daci oarnenii respectivi nu vor sa evolueze cu tine: r.iman in urrnd, Deci nu pop prevedea nimic, decal dad ip ingiduie Dumnezeu,
CE SUNT NODURILE TEMPORALE? In realitate sunt puncte ca
0

respectiv.1n fimctie de gradul lui de evolutie, un om are puterea
de: a prevedea viitorul pc 0 dinanfi mai lunga sau rnai scum de timp. Am tine: de: nodurile temporale can: se gasesc in perspectiva unor evenimente viitoare probabile, Sunt noduri ternporale mid p nod uri temporale mari, Nu este nirnic birot in cuie,

Acest dar it d3 Dumnezeu in functie de nivelul spiritului

retea de noduri a unei plase de

pescuit, iar in functie de: ale:gerilc pe care le fae pOot sa rnerg pe 0 . anumtta - dilree t· Nodurile presupun mornente .. In care se pot Ie. JC.. chimbaril Ceca ce de:te:rminj eve:nimentul vntor este un nod lace: S an c. . ". dI •. . t orba despre decizia. pc care 0 lCI"In no u anterior ~l atunel es c v . ." d . d I urrnator Nu pop sa provoci mel un no anterior pentru no u . " I Ifi I . fi prestabilite" Pot sa ajung la rezu tatu na e I sunt d eja, sunt (XC, e
I

106

OANAPUSTIU

Dtlprt Jpiritllalit4tt rll Oz:iJill·D'4!01 A,uslZml

107

pe mai multe cii, pentru d noduriJe runt a infinitate, Toata Iumea are in el partea de aderir. ded nu aveti nici a scuza ci nu stiati, In momentul in care pierzi un nod temporal titre calea tat este greu sa U refaci, sa te intorci. Spn: exemplu, io pot sa pregatese niste terapeuti $i nu poti sa pn:gatC$ti zece odata d nu ai

schimba este viitorul din aceasta clipa, dar se aiunge tot la un viitor can: este predestinat sa se intsmple, Precum examenele de la facultate, pe care nu le iei acurn, dar trebuie sa le dai $1sa le iei mai t.1rziu. .. eB ESTE SENTIMENTUL DE DEJA-VU? M-a pn:ocupat sentimentul de deia-vu tocmai pentru cl am fast preocupat de posibilitatea de a prevedea viitorul si am ajuns la urmatoarea concluzie, d. viitorul este pn:vizibil $i schimbabil, Peate 53 aiba mai multe cauze. Sentimentul de deja-vu are ca $i cauza a cunoastere din alte vieti, in timpul somnului noi vi· zitim diferite planuri spirituale, Cronies Akashii - ~icolo putem a sa vedern inclusiv ce se poate intampla in viitor. Si atunci clnd revin, imi raman niste rerniniscente asupra a ceea ce am rizut in timpul somnului si recunosc, &isu deja-vu can: vine de la rau. Existi deja-vu legat de premonitie, dati de ingeri. 10 personal nu iau niciodati in sc:ama totul, nu pun foarte mult pret pe tot ce mi se arata. Ma goindcsc cii se poate intimpla un lucru, dar nu-i dau valoare de adevar 100%. Universul este facut pe principiul unei plase de pescuit ,; exista noduri ternporale. Existi la un moment dat posibilitatea sa schimbi macazul vietii tale, poate sa fie dnd ifi alegi liceul, facultatea. Aici pot sa intervina parintii, duhovnicul, mentorul, Fiecare ifi duce viata la un alt viitor. .' .. Dan Seracu spunea la un moment dat d CX15ti paSlblh~t~ ca in alfa sa vizualizezi cam cum at fi viata t1 peste zece, douazea de ani. in cazul in care mergi pe a cale impreuni cu 0 persoana. Teoretic este posibil. CARE ESTE PIUNCIPIUL CARE STA LA BAZA T£LEPA TIEl?
$

cum. Cu adevarat nu poti sa fuci dedt unul la patru, cinci ani. pentru cl harul nu poti d-] lmparti la zece, Dad eel ales nu vrea in acel moment, pentru d dupa plrerea lui an: altceva mai bun de Brot, atunci U 13.$i.Dad se Intoarce dupa a perioada de timp este cam tirziu. pentru d vine urmstorul, eel can: este Ia randul lui ,i nu-l mai pot pn:gati pe eel dinaintea lui. Si atunci nu faci ceea ce simti, ci ceea ce trebuie, EXIST A 0 PREDESTINARE?

ne eonvine sau nu, mst1 a predestinate, a pttprogramare initiala. Dar asb nu lnseamrd cl-ti incalcl complet Iiberul arbitru Ji d nu poti sa faci dedt asta.
VI'eIIl,

Vrem, nu

A spune d nu am nici a conditionare este a prostie, Ma nasc dintr-o IIWni $i dintr-un tatl, acestia au a compcnenta geneUel can: mie Imi aeaza 0 componenti genetics, Aceasta este a ccndltionare, Am ochil dprui, nu albastri, am 1.90 m, n-am 1,60 m, sunt roman, acestea sunt alte conditionari, Sunt 0 multime de conditioniri can: ne afecteaz.a $i care sunt acute divino Ene dar d ne nastem unde vrea Dumnezeu, in conditiile in can: vre2 Dumnezeu, Ast! are 0 conditionare chiar karmica, cad JC04h noa..stri are legaturi. $i Q1 ce am Bcut anterior, dar $i pentru d este neeesar dintr-un anumit plan divin. Existi a predestinare in meserii, pentru ti cxisti cineva 2COlo sus can: are grija ca Iumea aceasta sa mearga. Pentru d nu putem fi tati doetori sau PO$ta$i. Evident db un moment dat accasti lume merge $i pe principiul eererii ,i ofertci. Se poate sa ai inscris in drop 0 informatie, dar nu este obliptariu ca ea s.i se ,i intimple. Singurullucru pe care il putern

i

I
I
~,

• relepatie. m pnrnu I· ran d nebuie sa lamurim ce este aceea ._ .. r. .. capaEs te un lenomen car.. apare lntre doi oarneru $1 reprezinta. di id . . • .' rransrnite gandun. Oricare 10 IVI citatea de a recepncna $1 a 9

I·:,,:

108

OANAPU51lU

[ . ....::\

D"p".pi.;uali,,,,,,,, t omJi.D'~J/r_..

109

este capabil sa receptioneze $i sa transmita ganduri. De: fapt creierul uman este un aparat foarte frumos conceput $i arc: accasta capacitate de a emite $i de a receptiona gandurile. Ceea ce face ins3 ca doua min~ sa fie capabile sa emita $i sa receptioneze un acelasi gand, rc:spectiv una sa emiti $i alta sa receptioneze este, sa zicem, acordajul acestor minti pc: aceeasi frecvc:nta,

I
I
)

\t.1Cem ca"un,lI sunt

Vloralie. Si atunci este foarte important

,
j:

ceea ce gande$ti, modul cum gandqti te formeaza, ifi formc:aza mintea $i te face sa rezonezi Q1 un anumit tip de g.indire. Ori acest tip de gandire dad este de vibratie inalti 0 sa te conecteze la ganduri de vibratie inaltii, daca e de vibratie joasi 0 sa te conecteze la ganduri de vibratie joasa. Dar, in general toti suntem emifltori, receptori, in mai mica sau mai mare mirur.it in fimctie de sensibilitate, vanta astrala etc.

,t

I

ENTITAn SPIRITUALE
CESUNrDEMOND INTRUPATI?

mal I"3ldedt altii, dar oamenii acestia r.ii nu pot fa.ce mal mult rau decit le este lngaduit de Durnnezeu. ~:.. F~ecare om an: 0 proteqie divina, iar peste aceasta prorectie divinanu pcate sa treaca demonul, decdt in masura in care ii ingaduie Durnnezeu, Pana la urrna totul se face cu Voia Lui Dumnezeu, chiar daca nu-ti plac anumite lucruri. Am ajuns la acea lntelepciune la care consider cl fiecare iji face: numarul lui, pan a $i raul hi face nurnarul lui pentru ci aceasta este treaba lui. Acesta este unul din lucrurile pe care nu iI i,ntc:le:g preotii, pentru ca nici mdcar vrajitoarcle nu ai vole sa le omori si mi-a trebuit ceva timp sa lnteleg acest lucru, iar parintele Argatu mi-a zis ca indiferent cat rau face 0 vr.ijitoarc: - rna refer de magic: neagra, ca sunt $i vcljitoarc: care fac bine -. indiferent cat de rea este, ea trebuie sa-$i faca numarul d. Suntem Ienesi pe calea spirituals $i Dumnezeu Ingaduie vcljitoarc:le special pentru a Intelege c;i rnai c:xisU ~i ltceva si pentru a inv.ifa sa ne a lntoarcern 101 El. PRIN CE IES IN EVIDENT A DEMOND JNTRUPAll? CUM IIDESCOPERIM? Demonii lntrupati in oarneni normali nu ies in evidenta cu ceva, dar au un luciu specific al ochilor. Ce este simpatic, este ci pot avea toate bolile Pamantului (rautatea lor di,struge trupul care este opera Lui Dumnezeu) si sa t~iasca! Valon~~ I?f sun~ foarte mici, orgoliu foarte mare. Dar mal ales ce~a ce, ll.d~~erc:n~azade toate celelalte spirite este cii fae pc: dos VOla Divinal 10 pers~~al nu am lntalnit decit de doua 00 in viata mea asernenea sp~ntc:. o ferneie $i un barb at. Ferneia, bunica unei po~t.c:ne, chinuia pc: toti cei din jur in functie de ceea ce avea de platit fiecare.

'.

Sunt c:ntitati spirituale care vin din Iaduri $i can: sunt programate sa fad rau. pot sa evolueze in rau. Chiar $i la ei exista grade, in fimctie de numarul de spirite pe care reusesc sa le atraga de partea raului - principiul recompense] este valabil $i in lad.

Scopullor

este

sa fad rau.

unde demcnul tipa prin gun femeii ca ,i-a pierdut gradul. Sunt grade in lad precum sunt in Cer, cam cum s'unt in armata. adica locotenent, colonel, cipitan - ca sa siujc:ascl persoanc:i respective
trebuie

Exim cxorcizarea de la Sihistria iacuta de parintele Cleopa

sa fad r.iu pW

la a omori,

Plna la urmi top suntem demoni lntrupaji, toti suntem
serpi care: trebuie 530 devenim oameni ~isa devenirn sfinti, dar

t

,
,,

sa

CE SUNT INGERII INTRUPATI? , • d i . d Doarnne Doamne lomite pc: Pimant ingc:ri 0 10 can 10 can , il , " pentru ridicarea vibratiei, pen tru JJ' utorarea oameru Of, pentru

,

110

OANA PUSTIU .

Dtlprt 'piritllalil4lt(1l OviJill·Dr~1

Argtltmll

tll

evolutia lor personal!. Ingerii sunt entitl~ spirituale mal aproplate de om. care: lnteleg feme bine omul, pentru cl au fest mai recent oameni, Dar Dumnezeu poate s~ trimiti pe Pamant ~iarhangheli, cum a fast Stefancel Mare. care de obicc:idc:vin canduotori. lideri, razboinici. Ingerii lntrupati au misiuni personale de la Durnnezeu 53 un anume scop. Pac parte din planul divin ,i sunt subordonati complet lui Dumnezc:u. Pot sa cada. pot sa fad tampeniilc: lor. pentru cl au liber arbitru, cum au ,i in Cer, Exist3 0 ispita chiar ~ia lngerilor pe Parnant. Ispita ingerilor lntrupati este ispita camii $i a iubirii serualizate, De multe i~iuita de misiunea lor din C3\lZ:l sexului ~iit iubirii semalizate .: Ingerii care vin din Ceruri mai marl sunt plini de iubire $i 3U Iiei nc:voie de iubire ,i proiecteazd mal multi nevoie de iublre. Deci sufed mai mult, deci suferi mai mult. Si suferind mai mult, se supm mal mult $i de multe ori fac mai multe prostii. Iirecunoastem dad vrea Dumnezeu sa-i seoata la suprafara, d·altfel nu-i recuno$u.li reeunosti astfc:l prin valori, Odati am visat un Inger cu doua aripi marl. era chipul unci femei, Si dirupre inima c:i spre inima mea rni-a trimis a coarda. Si il apirut 0 ·perioada din viata mea $i prin intermediul ei am inv3.fat.Ea avea pobleme de magie $i am ajutat-o prin preoti, Iar ea prin iubirea ~isu£lctul ei rn-a ajutlt sa tree mai usor peste: maartea iubitei. 10 unul am avut multe femei Inger in viata mea en milium personale $i prin intermediul drora am invafat. Mi-au fost profesoan; prietene, iubite ~i prin toate Dumnezeu rn-a dus acolo unde sunt acum,

ad

creati in realitate de Ia inec:putul universului, dar cxist3 un anumit inament in care spiritul nostru apare in trup. Aceea 51! numeste . tnceputul vietii spirituale a unui om - pentru cl dad panii atunci ~.:fost ~arpe kundalini acum lncepe 53 fie ceva, un animal, 0 .pI inti - de aceea c:xista corespondente in lumea minerals, a insectelor, plan tel or. animalelnr - pentru ca fiecare a avut niste trepte de: evolutie spiritualii. :' ". Cert este ca la un moment dat te nasti, clnd te n3$U aceea ~te prima ta manifestare ca spirit si de atunci se sccoteste varsta

as·trala,.

on

~~ . CE SUNT SPIRITELE ell v ARsTE ASTRALE MARl?

I.

t
I

I

CUM SE SOCO~

vARsT A ASTRALA?
T

EmU un moment at ~i fieclrui spirit in via~, deci imaginap-ti ci noi suntem ereati de:Dumnezeu, dar atst3 un moment ;1 ic:~iriinoastre in lumea materiala, pentru ci noi suntern

'~.' Sunt oameni cu varste astrale rnici, sub 4.5 miliarde de ani. ~i.sunt oameni eu varste astrale mario Sunt oameni care au aparut pe alte planete (dintr-un anurnit motiv s-a lntrerupt cicIul acela sau s-a ajuns la judeeata finala, pentru cl cxista 0 judecati personala pc planeta respectiva $i exista 0 judecata fmala at ciclului planetei repective), •.. . .. .. In general sa $ti~ ci judecata finala este In JU~de cmci mill~ arde de ani deci suntern pe aproape, apropo de iudecata final a a. acestei pl~nete:. Oed io nu-i dau mai mult de cin~i 5ut: de mil~'cane de ani, si este foarte putin raportat la econorma universului, d~ oricum rnai este, raportat 13 varsta noastrd, _ . ... La judecata finaia a Pamantului este exa~~~m z.ugrave$te~l . • VIne., zece,. orta d mClacan d vi Mihail- si se impart. unu aJung In Cer .. -• "I a fit cap it" mum .. altii merg pe alte planete sa se desavaqeasca. am personale care tin de strategii divine. . La judecata finala este mornentul in care tt sc. $t~~e absolut tot ce lnsearnna trecut pe planeta respectiva ". Ullfllcurn tede~l d . dar I. rimjn carente 1 nlve u. ar nu e, ai numit $i ce-al tacut, ar If! . ._ .. . 0 karma propnu-zIsa, tu Vll sub forma de pedepsc. cii tu nu al Bra karma .
. ,.,."
: ~ I~.

~:;

I

_.-,1

112

OANAPUSTIU

.
\

Dnprr lpiritua/il4U

(II

Otridiu·Dragol A~sa7ttl

113

Existi spiritde care au peste 4,5 rniliarde de ani, sunt spirite em: initial s-au nascut pc alte planete. Problema celor care s-au nascut pe planeta Pamant este alta insi - mul~ dintre ei sunt dintre cei 144 de mii de alesi, dar care sunt din poporul pierdut a lui Israel, care de fapt sunt 144 de rnii de Dumnezei Oameni, &isti planete pc are oamenii au ales binele, sunt oamenii em: au rim.as Dumnezei Oameni, deci cum erau protcparintii, Acbm, Ji Eva. la care nasterea nu se rncea sauala, ci prin Duhul SBnt.. A~ti 144 de mii - aceste cifn: sunt revelate, sunt biblice - runt lntrupati pe Plmant, pentru d au fast pedepsiti, Ei, din cite am lnteles, Ji-au distrus plan eta, pentru cl au incalclt legile divine, tine de dorinta de dominate Ji de fsptul ci pe masur.i ce capeti putere, puterea corupe, iti da senzatia ci tu pori sa faci orice, IothipuiJi-va cl un Dumnezeu Om este un Dumnezeu are an: toate C.ilpacititile paranormale care Wsta. adica clamziune, clardactilie, levitatie, vindeeare, se poate regenera, se poate transfonna. poate sl. se dua de pe 0 planeta pe alta, poate sa se transforme: in lumina, deci tot ee se poate face.

mare, prim-ministru, ministrii, pentru ti nu poti sa domini clnd ai!~ta :u~lii mica indiferent cit esti de:destept, nu impui ni-

manUlmmlC. 10 nu file apologia varstei astrale, d ra,a de altii s~nt mic, Exista insa 0 rnultirne de clemente care fac Col 0 pers~ana cu varst'i astrala mare sa fie deosebita, Rezistenta 101 agresiune, experienta, echilibrul, sunt dear dteva dintre elementele

care ii caracterizeaza,

:' , Diferenta este d dad eu am un cimp care: este mic, iar tu Olio varsta astrala mare, atunci eu 0 sa fiu in ampul tau. Cand

tu nu ai puterea in tine, cum Poll sa-mi dernonstrezi mie ceva?
._

..

CARE ESTE LUCRUL CEL MAl APROPlAT DE ADEY ~
-:I ~

IN CEEA CE p~

RELATJA NOASTRA CU INGERII

~ ".
'1

.,,' NOSTRI? ...Fiecare om arc: ingerullui pazitcr, $i este bine sa lnveti sii-ti asculti ingerul pazitor, ~i sta este destul de greu pentru ca de a rnulte ori el iti spune nu ~itu faci exact invers Ji atunci la un mo-ment dat se saturn Ji nu-ti mai zice nimic. . 10 am lnteles un lucru care: este foarte simplu. Dumnezeu face si bogatul Ji saracul. Fiecare are: calea lui spirituala, noi nu stirn sa acceptarn Vointa Lui Durnnezeu. Cel rnai important lucru e sa-ti doresti sa urmezi Vointa Divina oricare ar fi ea.

I

EXlSTA S1 SPIRITE TINERE S1 CUM ARATA?
pbnw p sunt foarte legati de ea. In general si ~ P?~~ 9~% runt eameni simpli. Tocmai pentru ci nu se tmpli~ co OJ ~ astrale mari i$i permit cei care runt mici Ji fome inflUClpbili u &ci tot fdul de:prostii. De cdc: mai multe ori oamenii en vante astrale mari sufera de un confon psihie atr.lordinar, adid cei care au putere spiritu.aU .•.• owe, respecnv camenn 01 varste astrale IIWi nu fae nimic sufed de 0 lene spirituaU. • Teoretic cei cu rinte astrale marl ar trebui sa se afle in orice puna cheie, Deci presedimele ar trehui sa fie: cu vanta astrala ~ nasc pe ~

. _ Aa:ste2 ~t ~e ~ multe p runt oamenii cei mai obisnuItt, sunt oamenn simpli de pe strada. de la f3Ji. sunt oameni care

DUmnezeu nu ne vrea nici bogati, nici saraci. este dar mea, ci Durnnezeu

ci

Dum-

nezeu stie foarte dar ce am eu nevoie, $i de ce sunt unde sunt. Si atunci, dad eu imi doresc altceva dedt am. es~e ~ro~lema

,
e.
,

stie [carte dar ce am eu nevoie si-mr da exact respectiv.

ce am nevoie in momcntul

I '..

I

CE ANUME PDA TE SA·L CONDITIONEZE PE INGERUL '.,. MEU pAzrrOR? .. U tru cii are puterc si treaca peste ingeri,
n rnaestru - pen ..•

Dumnezeu, preopl, un anger mal • .-. . b fi radiestezie este ceca ce se cheami ENBF (entltaP noesice ene ce

. I . mare un demon mal mare. n

: '~:,I ',- I

I

114

OANArusnU

itS

&Ise). OIdia ai impresia a un luau este bun, dar in realitate este malefic, el mm.ifi:stmdu-5e prin partea de lumina, dar in realitate in ~te are un demon mai mare deat el, Un fel de luau sub Oleoperire, De aceea :acqti ingeri trcbuie trimisi Inapoi la Dumnezeu,

c,
"

•,
j t

1

.~

E ajung Ii aIbl V210riIe inversate, M2i pot fi condi~onati de desdntatori. fermecirori. Pe we-mea lui Enoh au dzut Ingerii, printrc ei erau ingerii rupunzatori de magic cue Jriau desdntece. Desclncele crau • energii prin cue se puteau conditiona p ingcri Ii demoni, Ei s-au cuplat cu fcnciJe p le-au spus - p atune oamenii au invafat sa deselnte $i demoni Iiingr:ri.
CUM PUI'EM sA SIMTIM ~ ALTE TIPURI DE VIBRATIJ? Exista CCCl ce se chemd sWile modificate ale ecnstiintei, cind CDIl$1iinp sr: descbide d~ altr: Iumi. Dad nu $tii sa 0 coerdonci $i nu ai pe cineva s1 te ~tr: $i s1 $tie si te ajutr: in acel moment. pnsa sl2jungi h spit2lul9 em fume mare, Iiatunci chiar $i_~ ~ ~ rugkiunilr: se f.u: mlimita. Dr:ci pam p rupcnmca Bra limia. este grqitl, pin1 P postuI Bra limiti este grqit p trebuir: Bente intr-un annmit ritm, contec, in fiinctie de aIiUta amuIui Postul negro, postul £m. arne, cresc sensibiliuta P.~ un moment cUt. ~d sensibilitatea, creste vibratia CD~UL_ Cresdnd_ vibratia corpuIui automat iocr:pi sa simp $i ~ ttpun ci dad:li 0 vibratie foarte man: pori g te I~. de un sp~ pe stnda Ii sa-I simti, pentru ci ceea ce 6.cr: sa mn;un este a difermti de energie, un luraj energetic. Dxi m1 un spirit de vibrape jam Ii un spirit de vibratie inalii. anul intrupn, unul nelntrupat, ei dnd se vor intilni nu 0 Ii~ unul prin alml, 0 U 5C sima. reciproc, Deci ceca ce face use simtl, de apt. runt diferentele de vibratiL Estr: ca la apa cbd h2g mlni Intr-o ..pI care este asemanatoarr: ternperaturii corpului meu nu 0 simt, 0 simt dnd este mai mai fierbinte sau nui reee, ~a este Ji cu vWraJia,corpului

, Simtirca oamenilor care au vibratie joas3 sau a oamenilor m~i putin buni se face 13 un moment dar prin dezvoltarea intui~~i, prin posturile pe care le tii. Nu toti cei care au vibratie joasa sunt rai, pot fi oameni care au avut vieti in Mrica, Asia. Esteaclevarot d ortodoxia e varful, dar arc multe lacune pe care poatesa $i le cornpleteze din celelalte religii, pentru ci asta a fast $i problema misiunii in miinastire, Sceam aorciziri in rnanastier: la parintele Argatu, dar dnd am dat prima om de spatii, apropo de bilele de foe ~ide programe acute pe suilet, am fast eopil de: mingi. CUM POTI sA-TIDAl SEAMA DACA UN OM ESTE INFLUENTAT DE INGER! SAU DE DEMONt? . Ast! vine: in timp, prin experiment ~i rin aperienra persop nata, prin conectarea la Dumnezcu. Problema este i? ce ~ un om face Voia Lui Dumneseu, in ce masura face bmd~ ~~ un parametru in radic:stc:zie care se n~~te ~t1tc:a gan~ Cei influenrati de demoni au valorile spmtuale mvers~te. can~ vor vorbi Ingerii va vorbi Dumnezeu, clnd .vor VOWI d:monu este clar ci nu vorbeste Dumnezeu. Si atunci cst~ cl~ ~ l~ momentul in care ajungi la uniune ell Dumncze.u, $?u.cand .Jrn1 v,or: besc ingerii sau demonii. Panii ~i vocea dlfcra, tntre ~gcn ~l . ru1 • irisc deci trebwe demoni, ~i demonii pot spune a d eva ,G1 P , .. .,..m scama...~l pc Cl. ... sa-110 .' ., . n.,,,; . 9..' I ,..' ituale aista chiar poslblhtltea sal1 at-"M m nmpu trezuu spin irat p inclemnuri ale: sinelui tau care sunt negative, nu sunt n1:a .1 . a rau Momcntu 10 care de la demon sunt ale: talc ~l e percept C ' . . mea " .' 1 lui este total ateu ~1 arc ~I p omul lsi neaga sinele $1 sine e .... Tu G1 £cepe pc sine I05U$1 ca rau, I se pc aceea credincioasa in e , d el ins~i La .d ··1' uti sa se escOpcrc: pc . terapeut trebuie oaf sa 1 a] ~ .. . nifesu toaU . . Dumnczcu ~I 1~1 ma nivel interior este suparat. raU pc ce 1e d ou ;1'p;1'~ una de-a drep. • tfC •~" ura, ~i trebuie sa faci umrea 10 . .' . . artea total atee. tul dogmatica, misnca $1 P

~ '1 ,
l

!

c:r:~ ~

..

116

OANAPUmu

117

DIN CE ESTE FORMAT!

PERSONALITATEA

UNUI

SPIRIT ELEVATI Personalitatea unui spirit elerat em: fermata din sine. Iisw este apresia supmnl a erolutiei umane, and era pc: cruce s-a mmife:sUt pc: E1 insu~i, ziclnd: Jarta-i Tat3, d nu stiu ce zic", Ond a murit pe cruce en omul, nu Dumnezeu, Ji omul acela este sinele, pentru ci is-a Iuat Duhul S6nt.ln momentul in care en in curta lui Pontiu Pilat p a pleat Duhul SBnt. a pleat cu tot, luminl, cunoastere, suflet, a rinw sinele, Dumnezeu Ornul. Semi reprambta magnific de Mel Gibson in Patimi, dnd ~kad po~ul Iisus avea cele doua componente, Dumnezeu $I omul. Pe cruce p clnd a fast batut era omul. Ond un spirit e\'Olue:lZl, lncepe sa se manifeste pe el lnsusi, cb~ are insu.Jirea ci este in comuniune perfect3 cu Dumnezeu, cbiu dW. se manifesta pe el insup, el se manifesti in Dumnezeu, Vomp. ~ui p vomta Lui Dumnezeu runt una. Este ceea ce spunea plrintde Stiniloaie, unitatea in diversitate.
SE POATEMURI CON~

l':lu con~ ~i dai, pentru d dai partea [lUteri411a$i primesti partca spirituala. _' ESTE rosmn, CA OAMENn CU UN GRAD tNAlT SPJ"",'RlTUALIZAT sA REZISTE LA BlESTEME SI AlTE
'VRAJITORII?

tr

i.

'-,

.; !

Da. Este nivelul iluminarii dnd poti sa transformi orice energie negativa proiectata asupra ta in sens pozitiv, Buddha a vorbit despre acest nivel, Adica esti ca a lumina $i orice energic: pe care 0 trimiti in lumina respectiva se transforma in sens

1

pozitiv,

1

~

t,
I

I

MAE~TRII
PRIN CE ANUME

CRESTE

PUfEREA UNUI MAESTRU?

I
,.
,

, Pop muri constient doar dod ai acces la Iumea de dincola ~ • d •Iegatura co lumea de dincola, ai acces Ia lnge-I ruI tau pantor, at acces fa Mintuitor. Iar cu trei zile lnainte de momc:a U D~e Doamne ip trimite un Inger sa te anunte, Este pilda unul _pustnic la care vine Arhangh e]u 1 MOh 31 Jl••• U _ 1 01 spune sa se P.rq;a~cl cl dupa trci zile va merge la Dumnezeu, ~ se spune a s-a wtat in stinga ,is-a lntristat, S--a uitat in dreapta $1 S-2 bucnrat,
pcntru·~ _ POn DA £NEaGlE lNGERIlOR POMANA? TAl OAcA OAI DE
0 0

Puterea vine: din nurnarul de ghizi, capacitatea de a primi lumina~' puterea de a stipani raul. Evident ci unul care st3pan~te un dragon cu sapte capete va fi rnai putemic decit un~l ca~ 5~. pand$te un dragon cu trei capete. Este verba de putc:rc:a mt~~ puterea vine din puterea de a sup ani $i lntunericul, vine din constiinta de sine, din capacitlte3 de:concentrate (pIEC). 0 energie concentrata intr-un punct tin de: catre infinit Vine .de asernenea din cunoastere care modifid in tirnp varsta astrala.
.,

~,
,

i::" DE CE SE FOlOsESTE

CONTRACT AREA HUI YIN-UUR

min

D.a. Em: 0 formi. Si c:i _. mananca $1 pot pnmi energie prin area pe care 0 dai de pomani. Le plac fruetel e $1 prautun 'I e. . _'0 ..u;
0

UNE) INITIERI? '., Cham radacinii este de fapt socotil3 punctul hui yin in.me1 1 ~:1tur.1 cu tcluncuL di • tra di . I" c hi zj . HUI ym·u h k eoeste lana ittona a me . 'd" "I Ideea nu .' I' hi h aza c J ra ra aClnl. Contractarea hUI yin-u Ul oc e . • hid S nsul energeUC este d e a este de conrractat. ci de me 1 ere, C
, , 0'

IN TIMPUL

n

j, I

I
U8

OANAPUSTIU

DtJprt spirilualitaJt
tU

OviJiu-Vr'W'l Arxrsan"

119

Inchide canalul guvernor pentru a se umple cu lumina. Nu rna coneetez 141 energia cosmicl pentru d este a energie apropiati materiel, ci rna conectez la Dumnezeu, pentru d energia universaU Rei1cieste energie divina. Este lumina. Si atunci irni inchid canalul, rna umplu cu lumina fi clnd se face Suflul Dragonului sufIu lumina.

';'.- ESTE BINE sA NE PACEM PROTEC'fIE TOT TIMPUl.?

,puns

INITIEREA REIKI RAMANE PH VIAT At
Peate fi Illata inapoi. La un moment dat s-a lncercat sa mi se ia initierea ReiJci. dar ceea ce nu s-a lnteles este ca inifierea Reiki imi da zece lngeri ,i io aveam miliarde de Ingeri, Dar am prevazut ce urma sa se indmple, pentru c1 io sunt abi$nuit sa fac spete ,i am ajuns sa fac a actiune are rn-a f.icut sa pierd initierile. Pierzandu-mi-le am lnceput sa rna goindesc ce se Intampla dad ti le piazi ,i ce se inWnpla dad. ti se iau, Facand aceste

spete ,tiu exact ce se poate face,

CUM SCOATEM BLOCA)ELE EMOTIONALE? 5e peste prin psihoterapie. Teate se rezolv;i la fel, tot ce tine de blocaje, rezisten~ interi03re. Se cheama in psihologie expunerea.la stimuli. De aemplu. d3cl poe mci de clini, ifi cumperi un dtne, ti-e friel de piianjeni, ip cumpai a tarantula. Aceasta metodl este CC3 mai buna. Era un caz asananator in emisiunea Czar Ii ~ OJ un tip care fusese m~at dod era mic de un ~jtb~ In mo~~~ in care veda un cline, illuau transpirafiile p. din cuza fiicu lui, nu putea sa cumpere un cifel copiilor lui. Si se duce ~ ~ a.cu doi pitbull, ,i Incet incet 1-3 bagat in Cl$C cu top eanu, Fna este 0 magie, 13 fel ca ,i blocajul, . In.m~mc:ntul in can: in~elegi can: este esenta tururor lucru"!or f~ chi sanu ~ ori~ fied cst!;vorba de dresajul diniJor. ~ CIte vom.a de psihaJogta umana, infantili, toate pot fi foloSite. Ele runt un tot, noi le desp1rtim ~i astfel se pierde din ve-

dat si-a rupt parintde Cleopa mana stinga $i a fost lntrebat cum de s-a intamplat acest lucru. Parintde a rucad dezleaga oamenii can: vin la spovedanie ca sa vina demonii peste el sa-l ispiteasca $i sa vada pe unde mai are gauri_ .Adicl la$i raul sa vina peste tine, pentru ca de abia atunci i~dai searna ce problerne rnai ai de rezolvat, Va veni un moment dnd nu a sa va mal faceti protectie, sa lasa~ sa tread toata energia negativa prin voi, special ca sa iasa la suprafara ceea ce aveti neganv .... Val. 10 .: Evolutia voastra spirituala trebuie aproape obligatoriu sa treaca $i prin psihoterapie, Cand faci analiza pe?o~ala $i psih~ terapie, de fapt scoti la suprafata toate bubele din tme,. Nu pop sa schimbi decdt ceea ce constientizezi $i atune ai nevoie de rau, pentru d nurnai in lntuneric iti dai seama care sunt bub~e tale - neiubirea neiertarea, invidia, ura, rautatea, nervozitatea, agresivitatea, sexualitatea, complexe, frustrari, frio. blocaje, programe autoinduse negative etc. Nu poti sa fii un terapeu: ~u~ sau U? ~sihoterapeu.t .bun data nu treci prin aeest lucru $1 ma nu poti sa evoluezi spiritual ca lumea dad nu treci prin asta. . 6d · . Prin faptul c3 te spovedesti nu rezolvi proble~a de on ~ '. . .. d ce faa Lectia a lntelegi in mornentul in care con$UenUZCZl e acel.lucru,
.,f, " Laun moment

·

.'

.. cURATAREA ENERGETIcA PRESUPUNE UN RITUAL?,
~ dat • tnveu . sa te conectezi la sursa. de . energte ruga1 . - 1 Duhul Sfant. T e conectezi pnn universala, la umma, a .. 1 . a Tr.msmitind lu• •.. l ori care erruti umm . ctune ~l devii un cana pnn d °t sa fac efectiv un dus 1 . u fac alteeva eel . rmna pnn pa me, 10 n .ile negative de la ru· ". . p ram de sau energt . perscanei respective. rog . 1d flet existj 0 porpune · .• - d 13ntve e su . velul c:impunlor msc:amna . ramc:le negative. 0 tau mai inchisd la culoare care conpne prog
.. La un moment
• _ ·I · • w'
"ii,'·

dere c:sentiaIul

-

,';:';"',

.':

lZO

OANAPUmu 111
"'1,

Ji 0 sublirnez in lumina ~in asta consta curatarea, Nu 0 sa fae i niciodati ritualuri. Nu contest ritualurile, dar mie imi place sa fiu un tip eficient, Existi 0 limiti chiar Ji a mea din acest punet de: vedere, deci 53 nu credeti d pot sa rezolv absolut orice, CUM SE ANIHILEAZA)URAMINTELE DE ALT ADAT A?

"

,i.

DH.UL TINE DE ENERGIA CHRISncA?

Teate se anihileazd la fel CKR+SHK+HSZSN+OKM $i trimiti lumina. Pot sa fae exercitii de vizualizare, sau pot sa eonstientizez ci trimit lumina solutiei problernei mele, nu trimit problemei in sine, Dad vreau sa rna ocup de solutie imi irnaginez orice forma, irni irnaginez a forma a jUI'iimantului meu, Sprc: exemplu, dad este un jurarnant de castitare, imi pot irnagina un tacit. A eristat il$a ceva in trecut si irnaginati-va d dad ai facut asa ceva unci perscane ai Jansa sa ai a$a ceva Ia nivel spiritual. La nivel astral orice lucru este exact de acelasi tip si atunci se anihileaza 13 felt cu 0 energie la fel de puternica lncat 51 topesc, sa anihilez, sa sublimes, sa curaf. CAREESTE DIFERENTA 1NmEANIHILARE

: DH-ul tine de lumina si nu neaparar de lumina christies, de lumina divina, de Duhul Sfant. Duh Sfant pot sa aiba $i altii, nu nurnai crestinii, pot sa aiba ~icalugarii shaolini $i mahornedanii. DH·ul este valoarea luminii interioare, care tine de ceea ce a Brut omul. Nu trebuie sa fie neaparat a Lui Hristos, Pot sj aiba ,i masonii, ,i evreii, si indieni,

ron AVEA DH-UL

MIC Sl VIBRAnE MARE?

st SUBUMARE?

II
I
;

:I

Sublimarea presupune transformarea, iar anihilarea presupune ~ere.. Anihilarc:a Inseamna d nu mai c:xista. Energia nu poate ~ ~e decat ~blimati, nu anihilata, Ea este si va fi. Spiritele pot fi ~vmse.. rinne, dar nu anihilate, Nu se pot anihila ON-urile (duhun necurate), pentru ci de sunt vesnice, Existi entitati care: pot fi anihilate $i voie sa le anihilam cu acord divino Singume are pot fi anihilate sunt ENM-urile (entitip noesice malefice), ECM-urile (entitip conceptual malefice] ESCM-urile (entit5.tl supraconceprual malc:fice). '

~v:m

Nu poti sa ai vibratie marc: cu DH-ul rnic, dar poti sj ai vibratie mid cu OH-ul mare. Poti sa ai vibratia intre limite relativ mici cornparativ cu DH-ul. Vibratia este 0 caracteristici a ADN·ului, a ernisiilor celulelor creierului, Depinde de ganduri, cdc= de vibratie inalta due la un creier de vibratie lnalta, due la 0 conectare de: vibratie inalt3. Ganduri de vibratie joasi duc la dimensiuni de vibratie joasii, due la creier de vibratie joasa care conectcaza.l~ vibra~~ioas~ Acesta e principiul gandirii pozitive. Ga~des~ pOZI.ttv, am gandun de vibratie lnalta, irni creste creierul ca vibratie. Once lucru ~acan: gandesc ii dau putere. Dad nu vorbesc, dad n~ ~i UI~.Iael nu-l dau putere. Nu stau sa rna enervez, n~ stau sa·1mlur d 11 dau putere nu rna intereseaza. Nu exista, nU-1 dau putere. . , , •I de: cc=mal Acesta este ~i motivul pentru care nu se m~e.egea .' multi cercetatori au ajuns la acelasi rezul.tat in m~1 multe pa~1 ale lumii. Pai dad toti ne gandirn la acelasi lucr~ ~I ne conectam la ... . .' . solutii? CunoJsterc=a nu aceeasi vibratie nu 0 sa gaslm aceeasi . este a mea, este a lui Durnnezeu, eu doar a accesez.

rna

. ENBf.wile (entiuti noesice benefice false) sunt formate din rtlal.multe c:ntiun, dintn: can: uncle sunt nasoale $i una benefica. Entitatea benefic 0 trimiti la Iocul ei, iar celelalte le anihilezi programul care le tine: unite, nu anihilezi entitatile.

CAND POTI VEDEA IN ASTRAL? . spirituJh. pe~tru C•an d "t'I d e schide Doamnc Doamnc ochii vrea Sau daca reIt .d • eschiderea oc hOI or a face. Durnnezcu J' h'IJochn spiritual!. . ca deschi 1 I . on· . . d rna e p se esc nunti la came ~l la pro use ani u care era tare supjrJt . Ai Cl. mtervine ~I ktarrna. Am avut . un rnaestr suse pentru d fuscsc l kr: '11 pc (IIJ ra ca nu vede, dar eI avea un bl oc:
0 •

f

.

122

OANArumu
primullucru

Daprr

IpiriJua/i14Jt

(II

OtriJill.DraKD1

Aq;r1anll

III

rhboinic Ji-i placed si.i loveasd pe:unii direct in central frunlii. Normal d energia rc:spectiva s-a adunat ,i i s-a intors. Plus ci aeeste blocaje pot veni Iidin cauza p3.rintilor sau de pe neam, PEN1'RU A~
t

IN ASTRAL AI NEVOm

DE INDRUMARE?

Iesitul din corp trebuie sa se fad sub lndrumarea inge:rului phitor pc:ntru cl emU ceea ce se chc:ama gardianul pragului. Lumea spirituali. este phita de gardianul pragului. Sunt arhanghdii an: plzese granita dintre lumi, Nu aveti voie sa va duceti pe partea calaltl dnd vi se nhan: voua, Ji ana nu pentru d ar avea cineva ceva cu voi, ci pc:ntru d sunteti entitati la JcoaIa. A iqi din corp este 0 binecuvantue. Dar dad nu esti pregatit este un blestem,
1

este ca ti-o iei de la umbra tao Data nu ai protectie di~a $i dacii nu esti destul de curat lti iei bataic pc partea cealalta. Mai ales demonii care, cum te prind, cum ti-o trag. . - _ Nu-ti da nimeni vole sa ie$i in astral daea nu esti pregatit . d. i~i.

.- IN ASTRAL TREBUIE sA TE BATI?
Nu trebuie sa te bati, dar astralul este un dmp de lupta &tralul este la limita lntre Cer $i lad. Pamantul este la limita lntre Cer $i lad. deci bam1iile se produe aici, In partea spirituala se
-cheama astral. partea materiaIa este lumea in care uaim noi. Nu ate- cum sa fie fericire perpetua dincolo, iar protectia este de la Dumnezeu pe: partea cealalta. Dad esti acolo, lnseamrd cl esti pregatit, nu poti 53 fii acolo daea nu ti 51!ingaduie. Dar nu se moan: in astral. ESTE GRAV sA-I PACI CUIVA RAu IN ASTRAL? ... Nu-i rnai gray decit in lumea aceasta, Este la fel, ~tenfiile negative: sunt intentii negative. Poli 53 fa~i r.iu M.sa ~l :rectal, adicii esti atacat, dar trebuie sa contraataa,. d~r ~ faa far.i sa.te su: •••• pen • flUle! • capu I" $13Junge •to spital • Nu al mel a problema dara • :qa a vrut Dumnezeu, dar tu nu te-ai irnplicat sufleteste. D~~ bucuri atune .. al a pro bl-n"Ia- Important este sa nu te bucuri . $1 sa ucun ~... _ nu-ti ~ara rau, Credeti di moartea are a proble:~3 clod Vine: sa . neia nu se bucura ~l.•.nu 11 pare rau, Ea are un Job. Dumnezeu. , . Id ta nu-l face un enda deciziile de moarte cele m~l mu te, a~ 35 D . plna si moar1 • ~ 11 minal. Dumnezeu urmares t e binele potentIa. co ..' . .• pecnva hinelui persona a tea unui om este Judec~ta 1~ pers I l' D nezeu nu [udeca • .. I b lui celor a ~1. urn omului respectiv $1 a l~e. _. I ul Lui $i prin binele prin binele personal al LUl, J~dc:ca pnn p ~n De aceea este im.. telor respe:cuve. pe:rsonal in perspcctiva a Spl~ V" Domnului) pentru c3 E1 portant sa faci RVD·ul (Reahzarea 011 . vede in perspective .

I

1

f"'___

!

vcr sa puna pe corpuri ca sa se manifeste in lumea aceasta. .: Se ~Ule$te greu sa pui mw pe un corp. Posesia de aid vine, din d~nn~ unor spiritc: de a trii plkenle rnateriale, placerile ~ lumi, Nu poti sa i~i din corp decat in momentul in care: ~.destul.de cur.tt ineat sa ai protectia divina, astfel inclt sa nu VIlla a cntnate: sl-ti preia ccrpul cit timp Iipsesti,

Voi aveti impresia d dincolo este C1 un Disney Park, dar de apt dincolo, dad nu esti curat, ti-c furi din toate partile ,i de la toti, Primii pe care ii vc:ti intalni sunt demonii cu care aveti probleme, Sunt spirite nervoase, runt entidoti care au clmas intre lumi, SUDtvrajitori care runt lntre lumi, sunt demoni, sunt entititi care:

mana

t:

SE FOATE srAPANJ LA. NIVEL ASTRAL UMBRA TA? La nivd astral tu ~rti ht p _ . - di . •d -''' --. ~ negat:Jv;i 10 tine c:ste separ.1ta e IWIlUla til. Suntmai multe lumi in care poate sa fie vazut ~m. Aici n ~~eti ca pe un am, dar aUra un nivel unde it vee.p cu teat; p~e suprapuse, din punct de vedere energetic. Si ~_ ~ ruv~ In care ate: el cu vibraJia lui $i lntr-o parte sunt ingcu !llllIIUna pe care a creat-e Ji in alta pane sunt dernonii ~i IntuncriaJ.l pe care l-a creat, AceJo ate astralul. Chtd iesi in astral

:r

.

.. ::....,,,.t

;"' .

,

.

124

oANArumu'
CE CONDI11I trITItEBUIE 1'ENTRU A PACE 0 REGRESIE?

:,

.

., :~,;~::,,:,'CUM lE~1 DACA E,sTI tNCHIS
" ;. Ir

Se face:en acorddivin pentru cl de:acolo scot niste energii pe care le eliberez ,i trebuie~a fiep~~atit eel care ~~e ~gn:~i~ $i sa poau duce eel care: conduce: regresia. Autoregrc:sllie implic; vointa personala, nu implies Divinitatea, Dad Durnnezeu rna ia ,i ma duo: lntr-un trecut ca sa-mi arate ceva este una ~idad incere eu sa intru in regresie d ala vreau eUI este eu totul altceva. Primul lucru ca sa poti sa intri in regresie este gardianul pragului, care te trimite ina poi. Exista gardianul pragului care este Ingerul, dar lnainte de el U intalnifi pe eel negru. Este 0 marc: Wpundere. Si pentru a conduce 0 regresie in primul rand trebuie sa fii eompatibil en asta, nu trebuie sa faci d vrei sa ~tigi bani, d nu merge: $i fad t!mpc:nii $i atunci trebuic sa fie compatibilitatc:a la regresie peste 90%. Data nu are peste 90% nici nu arc: mst sa mai facio
CE SE POATE FACE CA sA AI ACCES LA VIITOR?

IINCINTA?

SPIRITUAL

lNTR'(}

bune p trebuie sa fad RVD-u1100%. De cd Sunt oameni are pot veda un viitor probabil, Pai imaginaza1i d ai veda d 0 persoana pe care: 0 iubesti arc: un accident. Nu ai inccrca sa eviti acest lucru? Sau tu insu~? Dar acest accident arc mai multe scopuri pe care: numai Dumnezeu Ie vede, Ce ar fi fun dad Iisus ar fi lncercar sa schimbe viitorul ca ap ise phea lui d este mai binei De aceea trebuie sa faci Voia Lui Dumnez.eu ncconditionat ca sa vezi viitoruL Nu vorbesc aici de ghicitoare care ghicc:scpin demoni, ci de prooroci.
Sf POT STERGE INFORMATIILE DIN STRUCfURI?

Ca sa ajungi si te uiti in viitor trc:buie sa ai ni$te valori foarte

'.,: ri~pi'ndc: ce structure ti-a inchis, pentru d fiecare structura ; ~~tc:':d~'densitlte diferita. Structurilc: superioare le SCali mai repede, rap. de cele inferioare pe .care le scoti m~lt .mai greu..SP!e cXemplu, daca este 0 structura de beton, cen ajutor, pen 5a-1 ehemi pc: Arsenie Boca de exemplu, arhanghelii superiori, Metairon Rafael ~i e trag pe clnd cimpurile. Poti fi legat cu un dmp s ene~etic. informational, electromagnetic. R~~ii folosesc ~muri electrnrnagnetice pentru legat, Nu trebuie dezlegat, C1 an. ~o~ lesi prin mijoc. Princi~iul este ;xact ca tran5fonn~rca lntr-un con dintr-o foaie de hartie, formand astfel 0 cham, .care este exact ca sifonul de la cada de baie si te dud u~de vrei tu. Este chiar foarte simplu. Poti iesi de oriunde, nu pep fi le~t. • . ,'! An1 avut 0 pacienta si nu lntelegearn ce :re .•Am Inceput sa caut $i lntr-o noapte am visat un lac de s~b .par:nant uncle erau ~ multime de spirite lnghetate ca niste statui $1 mi-am dat s~ma C1 , ,. gh "'ata Cum se face? Se pune 0 5ticla lntr-un vas $1 acolo era 10 et • • • I_ . I b 3 la te descanta si-ti aduce sufletul, i1 to~ma. In s~1Ca $1". ~~ • congelator Nu simp nirnic, doar c:i te ia frigul ~I nu te meal e$~ t face multe ghidu$ii astfel, de exernp u po~ en mmic. e po .d - 1 t Scopul este sa chema sufletul $i il bagi in.tr-Q.dr.iml ~ ~ .o~·inapoi. PoIi sa te chinuie, Totul este sa-tI dai seama $1.53 ~ I.e foe lemn ~ . _ parnant ap3. aer, II, mason pe ce este tacuta" magia de mu 'I' on pnn asta aiungi . . te gheata, papU$a etc. Dupa ce 3J trecut
V

..5

e~x

I

sa slmti instinctiv.
., II.

rive informatiile talc. Nu pcti sa le stergi definitiv, Informatiile negative se pot ~c: cu lumina algoritmata.

De c:x.c:mplu, scmne:zi foloseJti mana fiziei, ea arc niste dad structuri care sunt ale tale. Nu poti scoate din structurile respec-

UMBRA? . lurni " . . bra Eu sunt eu $1 am a urmna .: . Nu trebuie sa sublimezi urn . C: bi umbra este ceca .• ' . ce am ,aeut me, .~l0 umbra. Lumina este ceca " . d seama de umbra mea. ' . - C "pot sa-ml au . •d. ,ce am fiicut $1 fac rau. a sa . ter nu ti-l Jrlrl can floe . Ad aratul tau carne rna due in intunenc. eva "f;" aceasta iri dj caI'uatea .

CUM

pon sA SUBLIMEZI

blne, Atunci vezi ce esti dispus sa

JCI ~I

.....
126
OANAPUSTIU

I

Duptt spiritualilaJr fJI OviJiu.DriWIS "''!t11l1'"

121

UIlWli. Tot ce se inumpU. negativ, toate lncercarile

prin care treeem nu sunt decit forme prin arc: sa ne aratam adevarata fata. Problema nu este sa impaci lumina $i umbra, problema este 51 devil luinina in intuneric. Adid in umbra pe care 0 am, clnd mi unesc ell intunericu1 sa lumina. Unii zic d s-au intalnit 01 Hristos. S-au intalnit en umbra lui, pentru cl dad al tntalni lumina Lui, em: este de Cer zece, te-ar orbi ,te-ar Nu-i tntalni~ nici macae sinele ci nu mai . este, sea transformat ln lumina. Ii intllnim umbra care este in pc:rlCcta annocle 01 lumina. Cand zic oamenii cl au intalnit-o pe Maica, sfin~ ei de rapt au intalnit umbra lor. Cu cit este mai armonic un stant, 01 atat imagines lui este mai armcnici $i mai

, .,
~."

1"

DACA EST! IN POST IN MOMENTUL TERAPIEI NU DEVIl MAl VULNERABIL?

fiu

arne.

, Po~ tine post inainte sau dupa terapie, important este 5a-l tii, ..Ide21 este in timpul terapiei sa fii in post. In post, in ceca ce priveJtc raul esti mai protejat, tn ceca ce priveste un atac psi esti mai vulnerabil, In alae psi se recomanda sa mananci came. In relatia ell demonul trebuie sa tii post. " ,",cUMLEAGAUNOM? Spiritul este 0 sfed. care poate sa umple $i sa ia orice forma. Si aceasta sfera poate sa emita legaturi. De ~ce~a se n.umC$te Iloare de lotus cu 0 mie de petale cl poate sa tnmlta 0 ~IC de Iegaturi. Puterea spirituala a unui om se maso~_in fimctie de nuni~rul de stringuri pc care poate sa le transrmta. .• _ " . Cand un om este paralizat, nu mai are leg3.~ra s?lntual~ lntre spirit $i partea respecti;a. Da~a s~ fae Icgatunle dma: SPl. , rit $i corp pe partea respectiva, se msanat~$~te .partea. de ~p; , . Pot sa rna centrez $i in lac sa-mi fae d1Ste~5Jede campun p_
;': r:

cbrl in astral.
CUM PUTEM sA UNIM LUMINA $1 UMBRA DIN NOI, CA ASTFEL sA DEVENIM UN Ton umbra $i vezi ce-ti place. Ce se ~e$te la nivelui umbrei i~ doresti de rapt in realitate, Daca tii post $i faci madnii $iii dorqti ca tu sa ajungi 13 Dumnezeu $i. in realitate, la nivd interior doresti sa $i chermeze, se produce: schisma, ruptun interioad. Ond te unC$ti 01 umbra, te unesti cu lntunericul $i in intuneric apare ispita, In intuneric apare posibilitatea exterioara de it face orice luau $i mai ales rue. Dad il faci lnseamnd ci nu ti-ai rezolvat la nivel interior problema respectiva, La un moment dat nu te mai intueseaza $i inseamna cl ai transcens-o. De fapt, aeeasta inseam.nl armonizare, in mcmentul in care cu. fiind in lnmneric, nu tmi mai doresc sa fac nici un rau, inswnnl d am trecut peste raul din mine. In lumina toti suntern fiumo$i, purl $i curati, dar adevarata natura ne-o descopaim in intuneric. Cind se unette lumina cu umbra devil un tot. Adici faci un luau pentru d-l simp, dar $i pentru ci este in Vointa Divina. Te unesti
ell

r:

iu

centn energenci po s , '. .. f . clnd t1 • -~;t1legaturi mai man sau mat rmci. A ost un tunP. . po.., sa ... u.., n •• • _. •• d apt-o $1 am subestimat legaturile mici, pana tntr-o ZI can am p '_ ltd firele de par din cap. Dezlegarea se face la fel ~:eule:rturite atatea cruci. De obicei tig~nii I:aga cu :9 •.cvrel~ leaga cu 78. unii preoti.~e altar en 33, tar eel care $OU $1 sun ... a..stri leaga- en mu. . t • man m -y ,.' d ti asa tampl sunt egan . Cei mai multi oameru pe care II ve. e. ' . • 9d ci s-ar dezlega 10 cmci minute. _ $1 data ar face 9 e cru . . • tringun "b'I capa 1 sa trimiti pentru C3 esn .., ~te 1~.pO~~ cadte: potj trirnite trei stringnri 0 sa poti lega dad 31 trei mamtci. aca • trei oameni deodata. 'vo·le sa fad foarte multe • .. I' 1 care -$t1eare In lurnea spintua a ce , i d I'berul arbitru. Nu te-a imtic: Uttafl e I lucruri cu eel care nu sne. 'B' le omului justifid legarea .. ' . sa a fl'I. sa invetl. me piedicat mmern
o ••

t

a trimitlega-turi In functie de vanta astr.Ua,

=

128

OANAPUrnu

Dopr« Ipirilualilalt

(II

Ovidiu-Dra,r,astfWlanu

129

... ~~:' .. i ·'..
~I.-

,"
1

dtdul meu sa il plimb. Uitasem lesa iqa ci. la iesire, piticul a zbughit-o direct in strada. A trecut viu $i nevatamat pe partea ttalalra $i lnainte sa am timp sa reactionez 3 fugit inapoi la mine. M·;lU trc:cut toate transpiratiile Ii else uita candid in ochii rnei a $i cum nu s-ar fi int3mplat nimic. •Vc:zi, mi-a spus Dumnezeu, :qa sunt $i oamenii, au nevoie dteodat3 de 0 Ic:sa ca sa nu se Iinc:asci singuril" , Legiturile pe care le po ate: ernite un om pot ave a kilometri, dar ele se regasese in structurile celui legato Energia stringurilor pasteaza din informatiile celui care 1~g3. a$a d poate fi descoperit, Este adevarat d sunt indivizi care folosesc energia altora ca sllege Ii se ascund in spatele altora nevinovati, dar cineva are ,tie recunoaste ci sunt mai multe informatii de la mai multe perscane, CUM TE POll APARA DAeA AI cAMPUL MENTAL
LEGAn

lui. Plltqti din punct de vedere divin ca 0 indilcare a Iiberului arbitru, dar dad beneficitatea in perspectiva se justifidi poti sa o faci, De exemplu, vrea sa se sinucida $i il Iegi de pat, lncaldndu-i liberal arbitru, Eram suparat odata pe Dumnezeu di imi parea di nu avern nici un tiber arbitru, Sit In acea diminead, am iesit din bloc cu

nimic, atata timp cat mai exista un pic de vja~a in mine tot pot sa fae ceva, Scopul de a lega pe cineva este sa fad ce vrei tu, . ,.: 10 erarn atacat numai inainte de cursurile de Reiki, dnd nu rlt~iavearn nici un camp, sinele meu era legat in altar la Patriarhi~, 'sufletul nu era. Si m-arn gandit ca nu mi se lngaduia degeaba, era clar ea trebuia sa fac ceva, sa gasesc acea n:sursa din mine care sa-mi permits sa fac ceca ce trebuia indiferent ce aveam in mine. Dar imi f.iceam misiunea personala lngreunata, ceea ce era mult rnai bine, pe principiul, mult ti s-a dat, mult ti se va cere. ~i mai primesti ~i onusuri in orice vrei, b .. . Prima data esti aiutat sa-li Indeplinesti rnisiunea personala, d~r r= masum ce evoluezi ti se pun pic:di.ci: Si ~cest ~ucru te t~teaza cit esti de bun. Pe masuroi ce cresn II se iau dan structun, ti se id din lumina, tocmai ca sa-ti dernonstrezi valoarea ta,

, ': TE POATE

LEGA MAESTRU IN TlMPUL UNEI INITIERI?

Dad ai legate cimpurile este dar d nu mai ai a activitate normata.. Dad ai cimpul mental legat, nu 0 sa mai gande$ti corect. Cimpul mental este 0 structura divioa, deci nu este a voastri $I vi se ia ca sa ramane~ voi cu voi, Nu pop convinge un om arc: face OlJaceva, can: leaga, cl nu este bine, Te poti apara, luptind, te pop curafa. Cineva poate sa.p ia un cimp, dar informatia care exista 13 nivdul dmpului respectiv este in fiecare celula a ta. EJ poate sa-mi ia SN-uI. dar in fiecare celull din mine am aUla energie lncdt pot si arune ace2Sti planeu in aero Deci nu poate sa-rni faea

Principiul initierii este suflul dragonulu~ c~re _este :ne:rgia maestrului, care se duce din chakra coroanei pa~a la mv_cl~e sine, Oricum raman niste stringuri intre: ~ac:stru ~l c:l:v.. R.1man pana cand elevul creste spiritual, nu-l.mal influenteaza $1 se rup. Este ca ~i in relatia eu pdrintii, cu pSlhoterapeutul. ~e: produce: ~ tu _. momentul in care: nu rna; are nevoie de: el, dar aceasta rup ra an I .. . . de in • -• ppana- atunci . ramane: atasat Unii mai mult, a tu mal pupn. 'f' • de de nevoile lor spirituale, de puterea lor. Daca cresn, la un moment dat nu te rnai afecteaza,

IN MOMENTUL
VULNERABIL?

IN CARE PROIECTEZI .'

NU llilAI

.. u une un transfer de energie $1 Ba da, absolut., Pr,OIecf~J p~es SPN uflet. Asta lnsearnnd ca • t: • 0 b 1 prolectam ,s i ne scad mtormatie. e 0 Ice, . 'c. ia divina din noi ~l ne sea e •d di fl d CI din [ntorrnatia . I pier em an su et, e .d . din informariile Vitale a e . protecna. diIvma.- A u tornat pier • em ~I - . b1 . tem 101 0 naVl. organelor interne: ~I ne pu

130

OANAPUSllU
131

EXIST! a LEG!TURA ENERGETIC! RINlCHI?

INTRB URECHE $I

RADIESTEZIE
DE CE AVEM NEVOIE DE RADIE.STEZIE? Cred di nu ai cum sa evoluezi de la un anumit nivel inealo dadi nu stii sa masori, Peate 0 sa va Intrebati dad sfintii au masurat, Din pacate, dintre sfintii aceia unul singur veritabil era de Cer zece ~i nume Vasile de: Ia Poiana Marului. Toti ceilalti se ina tore, data nu s-au Inters deja, iar altii au mai avut de: isp~it cite ceva pe Pamant, murind ca ~i opii, ca sa se purifice eomplet. c Radiestezia trebuie sa devina parte din voi. Dad ici vine 0 ideea ~inu ai ansa eu tine, i~i fuge: acea idee. Profesorul Rornila ne spunea c;i geniile au umblat lntotdeanna eu un creion ~iun carnetel la ei ~iatunci rn-am obisnuit sa am un caiet ~iun carnetel la mine, pe care am scris idc:i $i astfeI a iesit a carte. Pentru ca geniul inse:amna de £apt inspiratie, Mozart scria pe mansetele de la clma~a. ~a este Ji en ansa, $i cum ingerul pazitcr nu are: voie sa-ti dea riispunsuri. el po ate sati puna Intrebari, spre exernplu - cam cit la sutii este yang? - ~i daci nu esti in stare atunci sa traduci in raspuns lntrebarea respectiva, pierzi informatiile care deriva din intrebare, De multe ari iti vin in minte lntrebarile ~i ansa lti confirrna daar ceea ce spui. Ansa este a drla catre lumea spiriruala, un mod de a traduce un raspuns de: dincolo. POll INFLUENT A ANSA? o influentezi daca ai ego. dad vrei sa faci ce vrei. Dar dad eu I~ propria mea vointa deoparte este altceva.
CUM ~TIM cA NE INFLUENTEAZA VIATA PROGRAMELE CARE NU POT FI MAsURATE RADIESTEZlC?

Existl posibilitatea ca la un moment dat 0 afectiune a ochiului sau a urechiisa nu aibl nici 0 legatura cu ochiul ~iurechea $i sa fie de conotatie renal!. Dad unui om ii tiuie urechile poti descoperi d. din punct de vedere structural urechea este bine $i atunci IJli lndrept dtre rinichi $i masor radiestezic rinichiul, pentru d meridianul rinic:hiului trece anterior prin zona ochiului, urechii, pam in centrul talpii. 0 durere de urechi, un tiuit poate sa aiba 0 conotajie rmaU, care la rindul ei are 0 conotatie lcumid, ori penonala, on de neam, Si se molva prin rugaciune, post negro. terapie de grup, liturghii, masluri, dezlegari, pelerinaje la morminte sfinte; Existl ceaiuri renale, muzicl qigong speciala pentru rinichi. Deci cu cit mergi pe mai multe di, cu aut sansele sa te vindeci sunt mai mario CUM EUMINI ENERGIILE NEGATIVE CARE SUNT IN TINE SAU IN PACIENTI? ~ Teate se ttZolvl tot prin rugaciune $i post. t~Reiki, faptul d";' dai lumina determina aducerea la SUpr:lfara a energiilor negative. Dar eliberarea de de line tot de post $i rugaciune persoriaa. 10 recomand terapeutilor ajunarea. Sa nu mananci decit dupl apusul soarelui. Poti 51 bei ceai, cafea, sue, dar sa nu manlnci. Este bun dusul sau baia in 30pa cu sare dupa ce termini terapiile, Sportul, dansul, sc:xul runt forme de eliberare de energil negative.

NOt" exista programe care nu pot fi masurate. Orice I poate sa u . . fite cuann ifrca t . Peate ca exista un program sa nu pop. sa e masori,

132

OANAl'UrnU
DCJprr Jpiritualil4lt eu OlliJiu·Drll,(OS

care: te impiedie~ sa ma~ori: CKR+SHK+HSZSN si trimiti lumina programului respectiv $1 atunci anihilezi programul
5e

Si

Arusanu

133

sterge,

CUM PUTEM sA AM MAl Pl.J11N VULNERABILI LA INFLUENT AREA DE CATRE AL A MAsuRATORlLOR?

rn

DIN CECAuzANUPUfEM

sA MA5URAM RADIESTFZIC?

-:, .

Am observat ci cei care: nu vor sa afle ceva despre ei in~i$i nu pot $i nu le ies masuritorile radiestezice, Exista $i posibilitatea sa nu aibi dreptul sa foloseasca ansa. dar teoretic poti sa folosesti ansa de 13 un EBF (energia benefica fundamentala) peste 81. De aceea optimizarile radiestezice se fae dad ai EBF-ul peste 81. tocmai til sa nu existe partea de Intuneric din tine mai mare: decat partea de lumina. astfel incat sa-ti influenteze masuratorile.
CUM SE C~ ACURATETEA MASURATORII?

Trebuie sa va faceti proprii vostri pararnetri. Nu pot influerita decit ceea ce stiu. A$a ca daca aveti alti pararnetri, nu pot fi detectati ~i prin urmare contraffcuti.

MAGIA
CE ESTE MAGIA?

Magia este un act prin care cineva, folosind fortele oculte (energii sau spirite) lncearca sa determine in planul fizic. Magia este a forma de plata karmica, adica nu este intampla~
toare dar admitand d eu sunt in conformitate cu Divinitatea si cineva vrea sa-mi ia dreptul divin, Dumnezeu este acolo si, chiar dad mi se ia pe 0 parte un lucru, mi se da pc alta parte alt lucru. Durnnezeu supervizeaza oricurn tot. Sunt cei care sunt foarte preocupati de pierderea sporului lor prin magie, de fapt pierderea aec:stui.spo~ prin .ma~e ~te 0 forma de plata karmici, adica omul respecnv .pn~ ae~u~de lUl.~~ a ~cut atatea lueruri pozitive lncat ar fi trebuit sa faea $1 atuncr m pierde din drepturile divine. Problema nu este factornl exterior, cine, de c e t' cum i-a luat problema sunt eu si relatia mea cu _Dumnezeu, d. ~i e ce mi s-a lngaduit acest lucc,:, ~e a~ eu : mvatat, . d Magia nu te poate afecta decat I," rnasura In care esn ~ulnebil M . st .. U" instrument pn" care dernonul ataca, dar fa I. Jgla e .. •. .b b I I . • t prin care Durnnezeu Itl arata u e c. ngaedst~u~ 1O~trut. ep"),.special ca tu sa-ti descoperi problemele tale. m Ule sa se 10 am .. '. . . Magia nu SI: poate gre [; dedt pe (eva neganv care este In .rrune a . hi . . I lifica Eu nu pot fi atacat de rau, c iar ~I pnn $1 pe care- amp I lea. . bui -' I . decat daca rcza nez cu d. Lectiile de Villa trc uie sa tl e • aca magic, iei $i din lntuneric.

Prima om trebuie sa mergeti foarte mult pe curatenia vcastcl. Curatc:nia se refera la entitati negative, energii negative. programe negative pe SN. spatii, In momentul in care: nu mai am nici spatii, nici stringuri, nici strueturi adaugate malefic, pot sa maser corect, Dincolo de intratul in alfa, mdsor cat la suta sunt CUr.1l Acuratc:tea nUsuratorii mele creste odata cu curatenia mea spirinuIa. Dad ajung sa am cucltenia SUQ, si pentru asta va Jjuta sistemul Reiki $i toate sisternele neo-Reiki si non-Reiki, atunci imi va fi mai usor 51 inva~ Ajung sa maser si din Intuneric, dar asta and ajungi sa ai acuratetea mirucltorii suti. Trebuie sa aveti voi constiinta clara, curaa pentru ceea cc f.1a:ti. Cind aveti curatenia suti apucati-va

si masurati

CARE ESI'EDIFERENfA INTRE PARAMImuI Ace SI RVD?
Pot sa accept sa fac un lucru chiar dad nu-rni convine, dar voia mea poate 13. fie alta. ~a este cu Dumnezeu, poate sa imi dea voie sa fac ceva, dar nu lnsearnna ti este voia lui.

134

OANAPUSTIU

DeJprt spirilualildte (u OviJiuoDr'W11 Argtlanll

135

Nimeni nu poate sa-~ fad nimic Bra Voia Lui Dumnezeu. Nu poti sa ill lntr-un lac Bra sa-~ fie i~gadui: Este ad~~rat d emta liber arbitru, dar pe masura ce faa prostn tu te legi szngu~. Gis~ti la ora actuala orice carte de magie neagra .in care sunt ntualuri care au efect Ji din dorinta de a avea bam, de: a avea un sot, iubit, esti capabil sa ~ci orice, Pentru d la. ora actu~la s-a ajum I; 0 lupta pentru CXlStcnta care este acerb;. oamenu sunt dispuri sa fad orice sa d$tige - sa fare, sa minta, sa foloseasd magia neagd, Intilnese tot mai multe cazuri de magic: neagri, Scuta pc suflet, pe structuri, pe pote~tialc: di~ne.. • Nici eu ca terapeut nu prea mal am vole 51 mtervm pana nu-si pliteJte omul. Este mgaduit pentru d ncl ~pa~ u~ P(}e tential divin la nastere $i pentru d nu it folosesti tt se lao $1 11se ia din protectia divina $i atunci devii vulnerabil $i primii care vin sunt denionii magiei. Dumnezeu dad vrea en admr.1t sa salveze pc: dneva, $tie El de: ce, te lasl special ca sa ti-o iei $i sa aiungi la cineva em te poate indruma pe 0 eale spiritual!, ca sa te intoarcl
sau sa dc:scnperi luauri care: te reprezinti. CE FSTE ARGIN1lJL VIU? Argintul viu este 0 energie, Este 0 energie neutra, nu este nici nulefid. nici benefici. Argintul viu este foarte usor de informat, pop sa implementezi a informatie $i este foarte usor sa o proiecte:zi asupra cuiva, I se spune argint viu pentru d se duce foarte repede, Informatia ne:gativa care este b3gata poate sa producl probleme omului rc:spe:ctiv, in general se blocheaza chakra doi $i atunci inflUOlteaU tot ce tine de:partea fizid.1n 10 cui in care: se duce $i cimine cantonat produce disfimctii la nivel de rnatrice, manicca fiind zona in care: este implemc:ntati informatia $i energU referitnr la nructuriJe: organdor noastre, Si in momentul in care: rimine argintul viu acolo i~ distruge informatia ~i energia privind organul respectiv, ,i se:Imbolnaveste,

. Argintul viu este 0 forma de n:glare: de conturi. Este 0 energiecare se transpune in camp, can: poate sa fie informata, care poate sa product manifestarile oricarei bali, care este folosit luand programe de ]01 anumite persoane si transmutlndu-le altor persoane, Este cea mai simpia ~i ana]a forma de magie, b Argintul viu se poate dezlega cu un TaW Nostru. De:ci cu un Tatdl Nostru se deschid toti centrii energetici, else scurge in pam ant pentru ca nu este treaba lui sa stea in corpul meu, Am cunoscut odata 0 ferneie 101 tar.i care deschidea Cerurile cu un Tatal Nostru. Fiecare om are: 0 protectie divina, deci aceeasi magic trimisi la doi oameni diferiti se Vil manifesta in mod dife:rit, pentru d fiecare are: protectia lui de la Dumnezeu in fimctie de ceca ce a f.icut bine sau r.iu. Protectia divina este nativa, fie:carc:0 are in functie de Cerul din care: vine, de ce: a facut in alte vieti, Bote:zul, rugaciunile parintilor, imparti~ania, rugaciunile personale, posturile iti cresc protectia divina, CARE SUNT PRINCIPIILE PROIECTIEI SI ALE nANSFERULUI? Proiectia se: bazeaza pc principiile transferului, Transferul lnseamna un schimb de informatie ~i nergie intre doua sisteme, e Cand ne referim la transfer energetic, informational, afe:ctiv, ne referim la transfer de inforrnatie si energie. Faptul ca orice om este un sistern de~~, ci n~ c:xistii singur $i automat, face schirnb de info~afle, ~~energie cu restul, face sa fie posibil principiul transferului. AdlC3: da:3 eu sun,t ner. ,., vos ~l copm mCI, Sll nt linistiti chiar dad nu-rnl arat nervozrtatea 'f • . transrcra ace asta nervozitate pc principiul transferului $1 c. Ie VOl ", . mtra- A rezonan. taOcu mine 'f automat preiau din nervozitatea . si el In " ·nee 1 a este vorba de rnanipulare, de , inductie, de mea. O ucru, c . , toate se bazcaza pc: principiul rransferului. excitape,
I , " ' •
O

.

I."

1,:

136

OANAPUSTIU

117

meu nu rna 1m 53 merg la canC:ele: lui Adrian P3uncscu, de: 101 Cc:naclul :ladra, s~ua du-mi cl masele de oameni au eapadtatea de 01"$1 transfera In:ctde. Prica, furia, stresul runt niste energii care: .pat fi transfmte. Principiul transferului nu cste neaparat .nega~vl es!e: un principiu, se refm $i la vindecare, Ex~plul cu ~ISU~$1 femeia cu seurgeri care s-a atins de El, Iisus spunan? ci. a slm~t 0 .pu~e~ iesind din El. Puterea presupune: $i informatie, $1 energie, $1 spmt, Se transfm $i infonna~e. $i energie, $i entitati, deci depinde cu ce te inarci. Pe acest principiu se face transferal de informatie lntre profcsor $i elev, lntre antrenor $i sportiv, preot $i enorias, intre parin~ $i copii, terapeuti $i padenti, lntre ~cntor $i di.scipal, lntre Iisus $i apostoli s-a produs aa:asta evolutie a apostclilor, Principiul proiectiei irueamna altceva, Proiectia poate sa fie: controlata sau necontrolad. Exista posibilitatea 53 proiectezi constient sau inconstient dorintele tale, nazuintele tale. P3rintii proiecteaz.i lnconstient dorintele lor asupra copiilor, adici i$i resc C3 $i copii lor sa f.ad de multe ari ceca ce nu au f.icut ei $1 am se bazc:azi pc principiul proiectiei.

Ti minte dod cram mic cl uta!

care le proiectezi 101 distant~, Iti iei informatia, dar de fapt tu nu ai parasit niciodata corpul, Corpul devine ca 0 amiba ,i trammite: niste brate cu care lti iei informatia, hi proiectezi anurnite structuri la distanta ,i-ti iei informatiile, Si c:xista proiectia contralati in atacu] psihic, La un moment dat 0 profesoara de psihiatrie rn-a intrc:bat ce lnteleg io prin atac psi $i i-am spus simplu proiectie 101 distanta controlara in punct, Ca orice adev.ir este foarte simplu. - Un atac psi este in mornentul in care te gandqti la cineva, te conectezi 101 cineva $i te gande~ti de riu, ceea ce sc: numeste magic. Un gand negativ proiectat asupra cuiva se numeste magie, Ca it proiectezi pe a papU$a sau pe a Iotografie. Principiilc: rnagiei albe $i principiilc: rnagiei negre sunt aceleasi, Vindecarea 101 distanta $i uciderea 101 distanpl sunt 101 fel ca principiu. Singurul lucru care: difera este intentia, IN CE PEL TE MAl POT AFECf A PROIECTIILE? Te pat afecta din toate punctele de vedere. Te pot afecta sexual. De exernplu, dad ai a mama care este frigida, careia nu ia placut sexul, tu poti sa fii a persoand cat se poate de normala, dar faptul c3 c:xista aceasta legaturi intre marna ,i fiica face ca persoana respectiva sa nu aiba parte de sa, pen~ s~m~l~1m~ti~ d existl acea subpersonalitatc materna care a impiedici, Existl o entitate in ea care spune nu sexului, chiar dad ei in sine li place si ea nu con$tientizeaza faptul d acestd doza de frigiditate nu este a ei ci este a marnei. , Cand un parinte 51: gande~te d nu at ,nlCI 0 ~ansa s~ ajungt ,t un d e at. vtsat, d e ja el proiecteaza (eva, prmecteaza negativ, d el necrezand, automat energiile lui sunt lrnpotrivd. T~ p~ate afecta In ie a"rsta ta astrata de varsta as trail a parintilor, _ suo de . 10 fu ncpe d e v· _. fletu 1 pannn 'I or, d e P uterea lor , .de PIEC·ullor, Este adevarat ca '" ' . , il t bati devii mal puteml(, ~I. daca reusesn, toata tu, Col $1 copr t e z ••
I • •
til _ _ ...

~o:

In ~erai proiectiile tin de dorinte, nai proiectam dorintele noastre, Femeile proiecteaza dorintele lor asupra barbatilor $i inven, ~rintii proic:ctc:az; dorintele lor asupra capiilor si tal 3$01. InsamnI cl energiile mele, datorita dorintei mele, ci rna gandesc Ia un luau si-mi doresc acel luau se duc $i incearci sa ia
fOml2

acelui luau pe care mi-l doresc, De exemplu, parinti care: $i-au dorit s31i fad copiii medici, desi copiii lor nu aveau nici 0 tre3ba en medicina, dar dorinta lor a fast atat de marc: ineat pur Ji simplu a trecut peste: dorinta interioara a capilului care face medidna, dc:P nu $lie de ce a face, Acestea sunt datorita proiectiei parintilor. Proiectiile cantrolate se rc:feri $i 101 vederea 101 distants. Multe dintn: vederile 13distanta (soldapi psi) se rcfe:ri de fapt 13 proiectii ccntmlate, Inveti 5a-ti folosesti anurnite carnpuri, pc

III

U9
SI:
I .:' ,: ,

cncgia ncptiri are a prciectat-o pc: tine: 13 un moment dat trmfoImi in sms pozitiv.
CUltf POT FIlRANS1.OSE LA

DISTANTA

FAJU.ffiCELE?

. lui de a induce gandun

~

Puten:a intuioar.l a unui om dc:riv.i din niste factori, din vmta -.cu cit ~ am ~ v:Ustt astrall mai man: cu atit capadtatea
este

mai IlUI'e; cu atit mai mult capacitatea lui de a dori determina - din puterea suflerului $i din cunoastere, AlVOIE sA ATACI?

actuala este dCIlOIlStnti ttiinPfic, este 0 problanl a lumii materiale, in realiwe.. din puna de: vedere spiritual noi coaUWn intr-un punct. &ina cwnmi care au acres la sinele divin care ne uneste pe toti,
sm b attSt loe unde nu aisU timp $i 5p3Pu. Ori tot ce Inseamna proic:qie de energie, tot ce insemm.i telepatie se produce prin in-

Existerita timpului p 3 spatiului, care

13 ora

trnnediul acest:c:i dimensiuni are nu an: spatiu $i timp. Nearind ~ $i timp, aim. posibilitatea Cl un gind 53 ajunga intr-un Ioc inamte sa fie transmis, pc:ntru c1 el $UIlteazl spatiul $i timpul. Sent c:xpcrimente are s-au Bcut $i in care: au lncercat sa vada cmn este OJ transmiterea unor ginduri la distmta $i sunt oameni em: an primit ginduri Uuinte sa fi Ineeput proiectul propriu-zis,
CE FSl'EATACUL

divin $i aisu nivdul in care, ajungind la lumina, orice abc can: vine din exterior sa se transforme in lumina, De ce sa rna obosesc sa contraatac clod pot sa folosesc in sensuJ misiunii rnele energia pe care a emile altul, sa-i dau un sens pozitiv acestei energii in ceea ce am eu nevoie, CUM REAC110NEZI LA UN ATAC PSI? Atacul are la baza un atacator $i a victima can: presupune 0 legatwi lntre cei doi, de obicci relatiile cu un atacator sunt lcmnicr: ~i.adevarata problema nu se afla Ia cilau, ci [a victimi. Astfd de relatii runt ingaduite de Doamne Doamne pentru a echilibra 0 balanp, actualul cilau este aproape intotdeauna victima de aItadati. In cazul unui atac poti sa contraataci, pop sa nu rupunzi in nici un fel $i ti-c furi pW lnveti sa ripostezi, sau poti sublima acea energie $i sa a folosesti tu in ce seap vrei, Atacul are a informatie $i a cantitate de energie, mai man:
sau mai mid in functie de puterea celui care iniParl atacul, Alegerea ccrecta in fata unui atac este sublimarea acelei energii, nu

Este important

sa ataci cu drept

PSI?

Un me psi poate s.i fie un atac controlat in puna $i acesta cste: pIincipinl dar nu numai, pcntru ci un alae psi poate sa fie dnd preotul ip seoate plrticde din liturghie, alae psi este p dnd l'ti.jitom.a te dc:scinti b ceaun pe foe $I cind un parapsihologseconc:nena pip induce. ginduri $I samanul care fol~ spiritde elementale, PW Ia tmni top nunipuUm lntr-un seas sau in alrul, in ~ de pmpriilr: nomre credinte, interese, ide, idealuri etc. In ceea ce privqte IIlOdilitatile prin care se face, CUe: dar ca ~ in.divid cste mai putemic pe mlsur.i ce-si uneste centrii de forti. Acqtia se unr:sc in mommtul in an: ornul devine mai COD.Jtimtck el in.su$i, adid ii creste gradul de constiinta de: sine. Iar ~ de sine creste pe IIlisud ce Intelege cine: este si ce auti pe arnsti pbntti..

moo.

,
\

contracararea ei.

este lngaduit sa sublimezi acea energie, dar e:xista ~isiruatii in can: chiar trebuie sj ti-c fun sau De cdc: mai multe

on iti

sa lnveri sa ripostezi.
I

lNTR.uN

AT AC PSI ESTE BINE sA MANANCI CARNE?

Depinde de atac, pentru d. dad ai un atac pc in~.i .nu prea merge, Dar dad este un atac care nu este concentrat $1 vine ca 0

140

OANAPUSTIU
DtJprt

spin/lta/ilal(

tu

Ovidiu-Dra,F,OI Argrsanll

]-41

masa- neagra- este bine sa miinanci carne pentru ci. d momentul • • in .'- d • care man an" , toata carnea se duce in stomac, ~I ucan • u-se In ci an .' . stomae se elibereaza mintea, Este ideal sa manana came In I~cun in can: se mananci came. Usandu-i pc: ceilalti sa ma?an~e in jurul t3 acea energie ne:gativii.de 13 tine se duce in extenor ~I acolo se: p~etueaza de: la unul la altul, .d~ ~u ~ane in tine. Nefiind adresati lor nu ii afc:cteaza pe CCI dan jur, Simplu fapt de: a da de: mantare unor ciitc:i de: pe strada te descarci de: energie negativa, INCAZUL UNUIATAC

om ai sa ti-o furi pentru it riposta $i a deveni corutient de: ceea ce inseamna sa ataci. Si apoi planurilc: SC: suprapun si con$tic:ntizezi.
POATE FOLOSI CINEVA ENERGIATA CA ATAC?

culNnJNEruc

CUMtLANIHILAM?

Orice atac cu lntuneric presupune sa contracarezi cu lumina, sublimarea energiei lui, scoaterea lui din campurile tale. Dad este concc:ntrat il spargo De obicei tiganii printr-un atac de acest gc:n i~ blocheaza cham sapte, Trebuie sa tineti minte ca orice energie are un centru ~i. avand un centru, pot sa dc:schid lumina in central respe:ctiv ~ie sparge. Astfel i~i pierde puterea, s . In Aikido trebuie sa-~ aduni toati lumina in varful degetului. unde: ai ca un fc:l de: stduta, pe care. dad 0 plimbi pe unde este lntuneric, preia intunc:ricul rc:spectiv si-l ia dupa ea. Cand eel em atld are 0 directie, un impuls, chi-ul greu il urmeaza pe directia pe: care i-o dau eu, Acesta este principiul Aikido-ului, In momentul in care contracarc:z lntunericul, efectiv imi imaginez steluta, concentrez toati lumina mea. 5e: poate face eu prpde de: foe, care prc:ia intunericul

, Da, poti sa fii folosit cu permisiune, d ai pc:rrnis tu, De exernplu, cei care intra in SRR (Societatea Romina de: Radiestezie) permit sa fie folosite structurile lor. sau biserica, masoneriile, partidele, care au structura ierarhicd. Sau poti fi folosit Bra voia ciI~i atunci poti siHi iei strueturile: lnapoi $i sa ceri judecata. Sau se poate sa aiba drept divin asupra til $1sa-fi foloseasca structurile pentru c;i arc: voie, Voi dati drept asupra voastra prin votul ~i libc:rul vostru arbitru dati din puterea voastra acestor sisteme. in momentul in care faceti a alegere ~i rniteti a optiune dati din e dreptul vostru. Dar se poate face un program prin care nimeni sa nu poata sa-ti, foloseasca energia in sens negativ si tot ce fae sa se intoarca in sensu 1Vointei Divine: .
INTR-UN ATAC PSI DIRECTIONAT CATRE TINE CA P AruNTE, POT FI AFECT ATI PROPRIII COPII?

Pan ATACA INCONmENT?
Se poate intmtpla sa ataci incon~tient, de: la nivel de: sine. f.ira sa iii constient de ana. Pot spune: ci se intampla destul de: des asta ca reglare de: conturi karrnice, Intotdeauna vei ana Intr-un mod sau altul dad ai nrut-o. Mai devreme sau rnai taniu va veni cineva Ji lti va spune ci ii faci rau chiar tu acelei persoane pentru care iti faci griji. Tu vc:i nega, zicind ci nu se poate, apoi iar ti se va spune pentru it constientiza lucrul acesta, iar vei nega, jar a treia

. Bineinteles. Copiii sunt prirnii care sunt afectati, pentru = ei dau din 5N-ul lor parintilor, iar chakrele s.uperi~are ale COpll~ lor sunt date de parinti, Poti prelua tu ca pinnte dl~ su~etul copilului dad esti mai mare ca varsta astrala dedt copilul iar astfd devine vulnerabil.
CUM TE REFACI iN CAZUL IN CARE PRINTR-UN ATAC PSI PIERZI LEGA TURA CU LUMINA?

Legatura cu lumina

0

de: intuneric, fie pentru ca p se . Lumina pc can: 0 pe:ntru ca ti se blocheaza chakrele.supen~~~et'ul se rezuma la reo
• ai

plerll ne pen . -' ia fie lumina pe care SI atunci

.

. c.

tru Gi esti lnrr-o gjlusca . . fi
0

aH~JJ. e

este an tine es e . "". tl I oti deschide sursa de facerea sufletu I,,Iar daca f 1 rdaCJ su eru P • acJ-

tu

• ~l

.'

t

sulletul

142

OANArumu

1..3

lumina. Oamenii nu lnteleg cl sursa de lumina poate sa fie deschisl oriunde, Deci daca eu sunt bagat intr-o galu~d de Intuneric pot 51 deschid sursa de lumina inauntru meu, in eel mai adinc loe a sufletului meu,

cuI respectiv, inchinUndu1i campurile. Si a~a energiile tale sunt unite cu ale atacatorului, deci nu trebuie sa-l caut foarte departe.

INCAZUL UNUI ATAC PSI CUM AJlJlI.lGI LA ATACATOR? Oacl te-a atacat dneva, prima oarn trebuie sa scapi de ata-

Exa~ C3 la bivoli ~nd sunt atacati de lei, eel vulnerabil este bagat la miiloc, C3 sa nu aJunga la d. A$a este $i din puna de vedere energetic. Dad esti la mijlocul mai multor persoane, mai multor clmpuri ~ti mai putin vulnerabil, De asta de multe ori este mai bine ca in urma unui atae psi sa te dud la spital. 5pitduI are clmpullui personal. pacientii au dmpurile lor, personalul la fd $i atunci esti

mal putin vulnerabil, Mai bine lntr-un spital declt acasa singur. Si atunci dad este un atac psi mai dur mai bine te internezi,
o

In momentnl

unui atac energiile atacatorului sunt in mine. Ele fac ceva, blocheazi un centra, imi iau din suflet, leaga, taie •.• Dad simlit ip dai seama d este atacatorul, iar daca nu simti, atunci nu te intereseazd ce este cu atacatorul, Important este ce fad tu sa scapi. Cd mal important lucru este sa scapi de energiile atacatorului, nu 51 te ccnecrezi la d. Cineva care arnca este dar d. este bun, sau arc: un rnotiv lntemeiat pentru care:atacl. EI este sup1rat, c1 de:aceea atata, nu atacl de: feridre, Atacl ori cl stie peste plaUt pentru asta, ori cl este suparat, In ambele cazuri puterea lui este cu mult superioara, Spre exemplu, dad eu sunt linqrlt ,ivine un om furios peste: mine, evident del va avea pu~ tee: mai mare ca mine. Furia creste puterea, Priina om fugi de:atacator, eviti lupta pma iti dai searna despre:ce este varin, ce este cu el, ce vrea de 13tine, de ce este supdat. Si apoi te regi lui Dumnezeu sa te scape, este eel mai bun luau de Beat,
EXIST! POSIBnrrATEA REFACERII CORZILOR CREATE INTRE ATACATOR SI VIC11MA?

SE POATE ATACA INTUNERICUL DIN NOI?

. :-Da. Nu confundati umbra cu intunericul. Umbra mea este parte din intunerie. Intunericul, energia lea. chi-ul greu intr.1 in nol prin cham cldacinii. Cand lti atld intunericul fie iti ataci ka, fie iti alata entitatile negative. Dispar dorintele sexuale, dispare foamea, setea, instinctele, Foamea vine prin chi-ul greu, iar lumina iti vine prin foamea de dulciuri, prajituri, paste, produsele can: nu au 0 vibratie foarte joasa. Dad nu ai destul chi greu iti distrugi organismul, iti pierzi statomicia in gindirc:, plus cl

energia

I
I

I

to.-

l'

I

AhsoluL De: fiecare dati dnd se gindC$tc la tine se refac, Tu pop sa nu le primesti, Poti sa refuzi sa te ginde$ti, poti sa te duci in spatii aglomerate, in Iocuri unde sunt mai rnulte persoane, pentru d puterea unui atac seade, Se formeaza un subconstient de:grup can: nu permite accesul mai multor persaane.

importand parte a ta, Un om putemic stipanqte $~lumina Dumnezeu Ie arc: pe amdndoua, Apropierea de Dumnezeu presupune sa am si lumina $i lntuneric. AJa se verificl puterea unui om. cit arc:puterea pe lumina ~icat pe lntuneric, . Prima metoda de blocare a lntunericului este blocarea chakrc:i radacinii. In cazul in care ai 0 lipsd acutd de sex, 0 abstinenta foItata, ca sa nu rnai simti, inchizi aceasta cha~. Chi-ul greu i~ di puterea, forta interioara, smbilitatea, forta de Impact, determinarea, dar iti scade viteza. amplifies toate defecte!e, ce.ea c: est: bime [a un mornen t dat , deoarc:ce erescind in lumina ajungi sa 11 . se para ca e$ti minunat si te bagi in intuneric ca ~a.v:z~.d: fapt . cum esn, T re bui 53" curatt ce blocheaza cham radaanu. m geuie •• ··1· program ele de inchiderc a chakrei .respective. nera 1 spatn e '. . Pentru deschiderea chakrei pot folosi 0 ~.gacl~nc: cu .~te~. t' tie, pot fa ce me diitana de impamantarc: - imllmagmez ca e a
0

$i intuncricul.

pierzi

••

'

0

r~i

,1

144

OANA PUSllU,

DtJprt Jpirillialitalt (II OrriJiu·DrlW's Atgt1aml

t45

baa coloanei plead. niste cldacini care se due prin picioare ~i se ancoreazi in centro] PamantuIuL Ai nevoie de lntuneric pentru a mnane ancorat in realitate, dnd este vorba de condus masini, arte martiale, mund. fizj~ altfd vezi dear partea bun; a lucrurilor, dear lucrurile bune din oameni.Intunericul se vede greu $i oamenii se ascund. ' ' Cand Ii atad entita~le de Intuneric vezi cine cu ce ataea. Pot si-i ataci $i tu cntitatile cu care ataca. Este bine S3 nu tineti enti~~le de lntuneric cu voi, pentru d daea cineva vede un dragon, ii ia capul ios, fie d este dlugar ortodox, preot taoist, radiestezist, Inevitabil dad umbli imbracat in lumina sau in lntuneric este cineva care vreasa tread peste tine.

)

..

CA sA AJUNGI SA·11STAP~ tNTuNEruCUL ,TREBUIE MAl tNT AI sA. STAlIN LUMINA.? ,

NU

, ,Nu. Acesta este principiul occidental. Deschiderea completa
cltre lntuneric $i evolutia dinspre lntuneric dt:re lumina este

principiul oriental. Avantljul este cl 0 dati ce te-al ridicat din lntuneric stii drumul ,i dad pici oricum te ridid 101 lac. Nu poti sa ai acces $i la bine p 13 tau decit prin lntuneric, In lumina nu vezi partea lntunecad, negativi, a luourilor.ln lumina r.1ul din mine nu se manifesta. Pe II1isura ce intri chi-ul greu in tine, pe masur.1 ce faci bine se tr.m.sforma in lumina, pmduci sublimare, Sublimezi energia respectivi p in timp se transforma in lumina. . In ce priveste mapa $i magia neagra, deja aid intervin CC1 care $lIU sa dezlege asa ceva pentru d 0 schema gand in care runt mai multi indivizi can: au diferite probleme, trebuie dezamonaa intr-un anume fel, chiar dad tntul este pana 101 urma informatie $i energie,

Caz.ul o.amenilor care lncep sa aiba bani. sau au deja. CaplLi senzatta ca .sunt ~n fel ?e stapanitori ai Plmantului $i nimic nu-i poate atmge atune. Dumnezcu te lasa. ,,~-' Pana $i magicienii ,i cei care se ccupd de magie $i vrajitorie sunt ingaduiti de Dumnezeu, nu ai voie sa Ie faci nimic. Sunt ingaduifi de Durnnezeu in mod special. pentru ti ei reprezinta extrema cealalta prin care lnveti. 10 nu a$ fi lnvatat dati nu il$ fi trecut prin atatea. pentru di imi doream cu totul altceva, lucruri care rni-ar fi fast nefolositoare.jn nici un caz nu il$ fi $tiut iltatca data nu il~ fi inmlnit asemenea persoane.Imi dau searna c1 ceea ce sunt, sunt tocmal pentru d am intalnit niste persoane em: erau chiar de partea cealalta, a riului, dar nu pot sa fiu suparat pe de pentru ea asta rn-a flieut sa lnteleg multe, Am invoitat ind unlucru, faptul ca oricine, indiferent cat de rau este, are dreptul, sansa, Iiberul arbitru, sa se lntoarci 101 Lumina dad vrea, Nici tu nu ai voie sa ii fad rnu. este Col in principiul artelor martiale, poti sa·1 dezarmezi, dar nu sa-l omori. Au drept asupra ta pana ]01 un anurnit nivel. Daca iei partea pozitivd a lucrurilor, tu de fapt inyeti .din tot ce inseamna magie, ai ceva de invatat, de placit.

,1

~I

1

, :' CARE SUNT

FARMECELE CARE TIN DE MAGIA NEAGRA?

,

a:a

noi, in evolutia noastta pamanteanii, uitarn de Divinitate $1 trecem peste nine praguri dincolo de care ne este greu sa lntelegem d mai este ,i altceva. Este un lucru specific in

.. I~ gen~

.:', .Legaturi pe apa de mort, pe pamant de mort. pe SN de animale, pe energii de peste, broasca, sarpe, p~rc '. Farm~cde pe mormant sunt Col $i cum te-ar strange ceva de jur tmpreiur, : ': Cand vrnjitorii practica magic nca~ i~mo~3ntcaza ~colo un lueru al tau. Ti se trans mite informafJa ~l energia d~ la ~~vclul mormsntului pentru d obiecrul respectiv are dmpunle $~ tn.formatiile energiei talc pe care le copiaza de la mort. Le copraza de Ia mort pentru ca asa este programul. . " Pentru descoperire se masoar.i radiestezic, da~a este m~gIe flicuta r= mormdnt se anihileaza programul f.i:~t ~1.SC trag edam: d sindui tau Iti dai searna aca purile, pentru c;i aces tea eorcspun ,.' I' Astfel 'I'd open ca sunt a mmus. masori unde sunt dmpun e ~l esc

:.

,

146

OANAPUSTIU
i,~L
Ii;:

Dopn spiri/lllt/ilttit ru Ortidiu-Drag()J /'rusanu

147

devii vulnerabil $i ti-o iei de la orice fleac, Problema este clmpul de protectie, d-ti ia $i dmpul de protectie, Unul dintre luerurile care mi s-au Brut este d am fost inmorrrdntat, De obieei rituaJul lnmorrrdndrii la rnasoni se face clnd e$ti de acord. Dar eu nu rna due 101 ei $i rna inmonnanteaza anual. Nu rna deranjeaza pentru ca asta te purifica $i nu poate sa se agate decst de ceea ce este negativ in tine $i 0 dad ee ai scapat, de fapt te curatat iqa d ei inti fae un bine pana 101urma, Este rnai 1W0aU. aceastl purificare, dar evolutia este foarte rapida.
CE ESTE PROGRAMAREA NEUROUNGVISTICA?

CE BSTE PLASMA ~I CUM scApAM DE EA?

,i· Sunt niste entitati care: unde se pun, preiau tot ce lnseamna viata $i lumina. Noroc c;i este destul de: rara. Stiu sa 0 foloseasci
foarte rar tiganii. Este a fiinlii vie, arata ca un lirnax ta~itcu ochi, Senzatia este de rnurdarie. Este precum ceva lipicios care se agata de tine. cu lumina. Plasma are nevoie d~ foarte multa lumina ca sa te eliberezi de ea, are mai ~ul~ "e:'0le ~e l~mina dc:cat spiritele focului. Plasma este de dlfe~te ~lvel.un SPl: rituale in Iaduri $i cu cat este mai de: jos cu atat ill mal multa
Se indeparteaza

Presupune introducerea unor programe la nivel de subcon$lient, fie autoprogramare, fie programarea alteuiva. Este destul de periculoasf, Nu runt adeptul $tiintdor spirituale care: scot din context Divinitatea, Neuroprogramarea lingvistica lti da 0 metoda prin care se pot implementa programe la nivel subliminal. Aici nu apare Dumnezeu, nu apare Iiberul arbitru, nu apare dreptuI divin, apare doar capacitatea de a face acest Iucru, eventual deontologia $i se poate folosi oricum. Cei care fac acest lucru lui arbitru, ~ fi de acord cu aceastl metoda doar daca a$ schirnba perccptia pacientului relativ 101 el lnsusi, Este vorba de schimbarea de con~itionari negative, de compleze legate de propria personalitatc; de modalita~ de relationare cu altii $i altele. De esemplu, dad am un pacient care arc: tendinte de suicid sau rnai snu .c~ ce..~d .. ri negative, nu mai bine ii bag eu un program u P?ZJtJv pam cand descopera el sensu! vietii] Dar iri preiei tu
Plnl la unn.i, neuroprogramarc:a lingvistici este un sistern,
o meto~3 care poate fi folasia $i in a face bine $i in a face rau.

nevoie de lumina. . In locul unde este pe corp, produce bube nasoale: ~u .le ~IStruge focul, singurul lucru este deprogramarea cu lumma iterea lor acolo unde vrea Dumnezeu.' CE PRESUPUNE BLESTEMUL? . . Blestemul se refeta strict la aruncarea unor cuvinte spus: iun suflet, fie ca sunt pe dreptatc: sau nu, BI~tc:m~le nu ~res Ip e un ritual pentru eli in momentul in care mteMne un ~~a es~ . ' . d . esupunc cunoa~tere. Sunt pro erne e deja act magtc, eel pr . d c. I Iun"I"1eci automat d . .' An functie e laze: e 1 magre care se_ remnOlesc I .. - ihilezi reate pro" I ". 0 d nu stu sa am ... se conecteaza 101 energia unn. a. ." ul respectiv se va gramele $i subprogramele se pot retnnoi ~I om
$1

tnm-

nu runt

invata~ ci ei platesc pentru

asta, pentru incilcarc:a liberu-

sirnti rau.

negariva tine roane .. Masura in care te atmg " 0 nezeu 0 are pentru " d' ". tertia pe care urn mult de protectla rvina, pro ," rt nta in rdafia cu acest . d" " t cea mal Impa a d mine. Protectia lVma es e . a la un moment at · unoa~terc: ai ave d e rnu 1ta c univers.

..

"pe e

"rgt"e nne a ene:

Oneat

vina, ca terapeut,

esti vulnerabil.

Este un mstrument can: poate sa cada pe mana unor oameni care nu au nici un Dumnezeu, nici mcralitate, nici deontologie,

A BLESTEMELE? CUM SE ANIHILEAZ ,_ -1 vizUJlizc:zi ca diferite ul. pop. SJ nl· ( cu lumina plna La fd ca spatiile" BlesteOl urJ " " 1 imag1nez mea forme. Dad este mlC, rni-

148

OANAPUS11U

Daprt spintunliuu« {u Omdiu-Dr~OI

ArgtMrul

149

clnd dispare, pana iI sublimez. Dad este mare. fac sirnbolurile inauntru ,i trimir raze si-l sparg, dupa can: le anihilez pe rand. ~otul ~te sa da~ d~ no~l aee.I~.Poti sa dai de el cu ansa sau prin vizualizare - mi-l irnaginez JI-l dau lumina pana if topesc, CUM NEDAM SEAMADAcA 0 PERSOANA ARE LEGATE
CUNUNULE?

Cu?uniiJe pot fi vizualizate exact COl doua inele, care existfi t? Cer ~l ~e an: Dumnezeu le elibereaza si can: coboara din Cer fiecare mel se duce pe degetul celor care urmeazd sa se ca s, •.• ' fa 53 to~.ca ,I 11 ce pe_aeei oameni 53 rezoneze, sa se apropie si sa se ~ntaln~d: I?upa aee~a urmeaza ce stim noi, ritualul logodnei, 011 casatonel. Dar mal intai ei sunt uniti in astral. Se poate masura radiestezic unde sunt inelele, Aceste inele pot ~ legate in Cer, pe Pamant sau sub pamant. Dacd sunt in Cer ~ns~na ci nu le-a eliberat inti Dumnezeu. Cand se due P:mant po~ fi.le~te de ee.i~re stiu ,i sunt luate si bagate sub pama.n~lsau tnrmse m alte parp, Pe Pamant pot fi pe mainile respecnvi or sau apar oamenii can: se ocupa d .. fi legate de ci P_' 11 e magie ~l pot I rna' e cmeva p.c am~nt Legatul cununiilor prc:supunc un act gic, ~luntar.'1 consnent, Inelele legate de cineva apar 101 sting~r:ea~sJtorulw, exact a doua inele unul lntr-altul. in magic, de o 1~1 inelele sum legate: sub parnant. Abia dupa ., d sunt meld • dezl ce stu un e e mcepe ezregarea, .. s.i s Aceste persoane mtr.i·in rel atu cu persoane care fie nu vor •. " fi e• casatoreasca • e nu pot, fie C3 sunt re 1atll la distante foarte ." t1•• man. nitroc mtr.i in relatii • . foarte mid. P' • I . 1~ care sansa sa se casatorcascl este ana a urma, ultirnul cuvant it an: Dumnezeu,

,1

r:

adica puterea Mantuitorului care este data preotului prin t .... d I ama hirotontSlnl, ez eaga acele cununii. In rest se ocupii lngerii ghizii specializa~i pe: asa ceva, ' Dad este 0 problema de rnagie si nu 0 meriti se dezleaga, dar nu ~in cazul in care este $i a problema karrnica $i ai $i ceva i de platit. De multe ori rnagia se intrepatrunde eu karma, adica cu ceea ce O1i de platit $i de: lnvatat. Ideea este di sunt foarte rare cazurile dnd sunt legate cununiile, pentru ca problema nu este de cununii, ei este 0 problema de interior, de relatia mea cu sexul opus. Marea majoritate a doamne:lor care: vin la cabinet d nu au 0 relatie sau nu se mariti este pentrU di nu vor sa aiba 0 relatie, pentru d au 0 probh=ma relativ 101 barbati din aceasta viafa sau din altele, in sensul ca au fast dezamagite, parasite. lnselate, violate. Si in mornentul respectiv au 0 reactie adve:rsa relativ la un barbat $i nu mai vor sa-I vada. Ele din interiorul lor nu vor sa fie cu nimeni. Si atunci Dumnezeu ingaduie magia pentrU a vedea cum este Bra sa ai a relatie, tara sa fii maritata, tara sa ai a farnilie. Si te lasa asa pana in momentul in care vine: sorocul ~i tunci Dumnezeu te trimite a sa te dezlege cineva. Si aici intemn cei ca mine.
FE LEGAREA CUNUNIILOR MAl EXIST A SI POSIBIUT ATEA UNOR BLESTEME CARE SE INTERPUN

LANGA

!NTRE DouA PERSOANE? Mai existd posibilitatea unor blesteme,_ d~r ~cdeJ d,e obicei sunt parinte$ci, Chiar dad sunt inelelc, impledl.ca c~numa. Acedst _ . lntre tme ~I persoanJ e blestern este 0 energre care sc IOtCrpune tanga tine. Dar nu are accea~i putere ca 0 magic care presupune

CUM SE POT DFZLE GA ACESTE CUNUNU LEGATE? Dezlegarea Bcuti de preot este b legati cu 0 .;1•.1 " una, pentru ca este 0 energie L4 energle Jar preotul este un canal pfln care se . mmifes.~ 0 p' ~ umnezeu, reotul dnd spune te d ezleg, acea energie,

legarea inelelor spirituale- . .' . • . int5.rzlere nu mJI lese cum In orice lucru in care. lOtefVlOC 0 bl estem- Est e .' 1 CJre merge un trebuie. Si acesta este pnnclplU I pc nde nu tre b ure SJU s~ nu tii . fii .. o energie care te face sj 11 JCO aatU face deci c u -lngjduinra lui . eeJt acolo unde trebUic. DJr nu se P

150

OANAPUSTIU

Dupre JpiritllalillJt( (u Orlidiu·Drar.os ".Iww1U

151

Dwnnezeu. Este clar d rezonezi cu blestemul respectiv, Si am indlnit $i eu blesteme la care toate ferneile din neamul respectiv au r.imas vlduve $i blesteme in care barba~i din trei generatii au murit in aceeasi zi, Anihilarea lor se face in timp mai lung. pentru d depinde de cantitatea $i calitatea energid. Spre deosebire de legarea cununiilor, blestemul are mult mai multi energie $i atunci dezlegarea se face: mai greu, Un preot care este bun $tic: sa se conecteze la blestemul respectiv $i stie prin rugdciune sa-I sublimeze. EI preia energia negativa $i 0 transfonna in rugaciune.
CE METODE DE ELIMINARE A ENERGm..OR EXIST!? NEGATIVE

-:; . roATE FI VORnA DE MAGIE DACA AI NUMAI RELATII : cu nARnATI INSURAn (RESPEcrtV FEME] MARrr ATE)?
... ,:.1'

Simplul gind at unui om poate sa te afecteze (poana denumirea de proiectie), te poate influenta, distruge, in fimctie de puterea energetica a omului respectiv, care tine de mai multi factori, cum ar fi vanta astrala, cunoasterea spirituala etc. Peate sa proiecteae 0 anumita cantitate $i calitate de energie, o simp!a energie proic:ctlta Sci vole te poate afecta, Acesta este de: rapt deochiul, 0 proieqie negatiVi\. 0 persoana se uita la a alii persoaIU, proiectc:azl energia ei, can: este incornpatibila cu persoana asupra drcia se trarumitc aceast3 energie $i astfd persoanei respc:ct:iveise face du. Pentru a elimina aceasti energie este foarte importanu rugaciunea personali. Multi lume stie d daci spui T atil Nostru incepi sa casti, de Captse eIimina energia negativa, Desdntccult chiar dad din punct de vedere spiritual sau ortodox este un pic:at, este de asemenea 0 [anna de: a elimina energU nc:gatiri. Fie d este vorba de: stinsul cirbunilor, a chibriturilor
S2U

.De rnulte ori la nivel interior ea nu-si doreste a farnilie, ~"u-~i doreste 0 casnicie ca de fapt ea este profund yang. Ca spirit este un spirit rnasculin care in aceasta viata s-a nascut fenicie special ca sa-$i descopere ~isa-si accepte ferninitatea, sa intc:1eaga ce lnseamna sii fii ferneie, s,a ~~teleaga ce .i~se:amna matemitate, blandetea, toleranta, sensibilitatea, casnicie. In gene ral sunt spirite care culmea nu suporn femeile, au rnai.multi rieteni barbati decat fernei $i ell ferneile cu care sunt pne:tc:~~ ~unt in general tot barbati la nivel interior. Dc:fa~t sunt ve~l.fl in aceasta viata special ca sa-$i faea 0 relatie: 5.a alba ~ faml!le: ~isa aiba niste copii, adica sa-$i accepte femlnlt3tc:~$1 53 se: IUbeasca pe ele lnsele ca femei. in general sunt femei ca~e.nu s~ iubesc ca fernei, pentru c3 pur ~iimplu au f~5t bar~3f1 In alta s viata, au urat femeile, le-au desconsiderat $,1atun.cl ~~a~nc Doamne le-a trimis sa vada ce lnsearnnf sa fii femeie $1 S311 rezolve problernele. , .' 1 glinzii Deci ". Universul nostru material este pe ~n~c~plU o. .. D- '. " tot ceca ce este in jurul nostru est e pe principiul oghnzlI. e:C1 In _ . .' . I meu Problema nu este sa jurul meu am ceea ce este In mtc:noru .' . 1 . '. - hi b eu in mtenoru meu. schimb exteriorul, Cl sa rna sc irn ih '1 a venit la cabinet og damna pSI 0 , care " ' De fapt ea -Am avut un caz, 0 0 .• .. auza smgurata~lI el. pentru a 0 ajuta Sa-$l gaseasca C , . rosti Si in mo.... ura barba\11 $1nu-i suporta

altele,

ce face: ~ un lucru sa fie mai greu, este chi-ul greu, en~ b, intun~cuL In momentul descintc:cului energia negattva care este prolectata pe 0 persoana se duce pe chibrit care ~
se scufundl.

, l i t 'or 11 consi en pc , mentul in care la mve men. bl.· al acest lucru. Si eV1, . la mvel su Imln . prosti, automat tu enuti , lac Spunlndu-j sj-~I .. .' a ea nU-! pace, dent cil barbatii vor sirnn c . b ' . stre! ei a vor pc:rcc:pe

~II.,

'_' consldera pe tal! P ~ . ideri cei din jurul tju

, I tiv la bar a,I, ca J .. schirnbe menta I itatea rc al,. ut sa se schimbc:$1ra. d doua ZI J mcep "' I altfel, rn-a ascu 1tat $1 e J . J' tuturor celor din [ur re Jmasese blocata

sa vada

cJ

autu JOeJ

tiv la ea s-a schimbat.

152

OANAPUSTIU

:- i

153

IN CAZt.n..MAGIaFSfEDOARINDUSA
MENTALA PIUN CARE

rn MERGE nA.u CONSTANT?
sa deceleze

ACEASfA STARE

cAT TIMP POA rn

sA AlBA

EFECT UN ACT DE. MAGIE?

Singurele aparate care pot

asa ceva sunt apara-

tele de biorczonanfa. De obicei magia actioneaza 101 nivel energetic ,i atunci tu nu poti sa decelezi dedit 101 nivel energetic

dezechilibrul,
Dad de exemplu cineva este Iegat 101 cap. in zona respectid. printr-un aparat de biorezonanta vel observa c3 exista un deficit energetic, energie neg01tiv3 in plus. Sunt multi oarneni care au ajuns 101 mine pentru d au Bcut analize medica le ,i aveau un nivel ridicat de mercer ,i nu lntelegeau de unde, Exisu mercurolla nivel spiritual. tn afara de aceste aparate de biorczonanta nu avern aparatura a$3 de 5ensibila incit sa indice ce problcme apar $i unde, ESTE NEVOIE NEAPARAT DE OBIECTE PERSONALE SAU FOTOGRAFII PENTRU A PUTEA REALIZA ACESTE ACTE DE MAGIE? Tat ce inseamna obiect personal, di este fotografie, ca este un lucru, poarU amprenta mea. Dar nurnai simplu fapt de a rna gandi 101 cineva rna conecteaza 13 el, deci nu trebuie sa aiba ceva de 101 mine ca sa se conecteze 101 campul meu. und esti un om obisnuit, nu esti un sensibil, un senzitiv, faptul d cineva se ccnecteazs 101tine nu-ti spune nimie $i nu simti, doar d Ia un moment dat simti ca esti mai rnoale, sau mai nerves, sau simti pur $i simplu ci ceva se lntampla. Dar tu nu simti ti cineva se conectcati la tine. Pana $i un atac tip voodoo se face Oleum $i are erect mai tarziu. Nu lntotdeauna un atac are efect in accca,i zi pcntru ci totul depinde si de protectia mea divin!.

.. ~Depinde, pentru ca aid intervine karma. Magia este faeuta de vrajitori prin interrnediul dernonilor magiei. Sunt spiritele se ocupa de platile karmice. Deci ei au grija ca eu sa plitesc ce am de placito Niciodata un act magic nu va fi ing~duit d~ Dumnezeu mai mult decat arc de platit ornul respecnv, Deci data ernul respectiv trebuie sa fie legat, astfel incat sa nu-si dea arna de ceva timp de dtiva ani. poti sa faci ce vrei ca nu se se. dd poate dezlega. Un om care este legat din punet eve ere Sptntual nu se mai comports normal, este ca un robotel, nu rnai arc capacitatea lui de discemamant. .. .. ,... Dad este verba de a relatie karmica nu pot! sa dezlegi, pana ce acea relatie nu se consuma.

care

0

0

.' .~OANA

CARE INrfIAZA UN ASfFEL DEACf MAGIC, NO eEL CARE 0 FACE PROPR!U-ZIS, ARE VREUN DES-

. TIN MAl SPECIAL? . ... . d . n: rnl-a . La un moment dat a venit la cabinet o. oam~a ca . . ca-l legase pe prietenu 1 ei. cu me nstruane .pusd 10 mancare, spus 1 dear pentru 3-1 demonstra ea poa existi chiar dad el nu credea. Efectul este e
•• . te fi legat
w

ca aceste ucrun d a nu se rnai putea
~l

0

. - Este un program care . lipsi de respectiva pc:rso~na. . Of! tin viata de zi cu zi, Evi-

sebagafoarte

adanc 101 nivel de suflet ~t de~me dent di este a greseala relativ la

~~~l

Estc adrnrat d arita tirnp cit ai mai rnulte obiecte de la persoana rcspcctiva cue mult mai simplu.

CAROItA VRA]ITOARELE EXIST A PERSOANE LE POT FACE NIMIC ~1P. NU AU NU AU plJfERE un Inger pazltor ~ - ii ncele persoane: au " Ei '. Sigur ca da. lnseamna cd' ide ingerii pillton. . divina este ata ~ I foarte puternic. Protectta . misiuni persona e: speentru eel cu .d ' sunt trirnisi de Dumnezeu P . ltj viatj tine: ~I e elOc:va .• .. . facut tu In a ni cu' valori .' mlel . si eu ciale nne 1:1 de ceea ce 31 ~ care a fost sfant in alta Ylata. . .luiit lui Dumnezeu ru d er au S UII protectie divina mare, pent
, t£
't • •

AS~r:

IU

ire ~i

cs a avut de suferit apoi.

Sunt oarnc

I.

J

ta

154

OANAI'UIDU
0

155

mai gral este si in~eg ce vrea Dumnezeu de la mine. Si aici interrine rda(ia pmonal~ cu Dumnezeu, co Ingerul pazitor, cu MintuitoruL Pcntru d doar atunci dod ai 0 relatie personals OJ Mintuitorul Jtii exact ce ai de Brut. CARESUNrltfODAIIrA'JU,E DE ATAC ALE CHINEZILoru

notiune grqiti apropo de: slujire.alui Dumnc:uu. Lui Dumnezeu nu trebuie sa-t slujC$ti n~pirat prin rugaciune ~i prin post. Si Hristos spune fiumos ci nu eel care zice Doamne Doamne se mantuie, ci eel care face Voia TataJui Meu, are poate sa fie once. Problema ate sa-ti accepti propriul destin, ~i ceca ce este

data. Noi m:m

foam:

Chiria? Acesta este modelul pe care l-au practicar evreii In Palestiml. Si chinezii stiu sa capiae tot, chiar $i acest lucru. Emil au lnchis economia palestiniana, s-au dus li au cumplrdt terenurilc: ieftin $1au declarat-o tara. A$a a fost fannat staIsrael.' tn limp chinezii va vor lua locurile, pentru d ei nu au prc;blemc: de: smerenie, ei pot lucra oriunde, $i ca maturitori de str:lda. ,Voi va trebui 53 fhi huni $1sa munciti mai mult $1

tui

rll'~bloc: ca sa va

pastrati locurile,

',PORMELE GANn
•• '. t"

Chinc:zii au dragonii, programs pe matrici, lc:gaturiIe: pe meridiane, Atad in punct pc: punctele de: acupuncturs, ~i anume iti pot trimite cnergia pe punctele de: acupuncues din taIpl p astfeI sl;tDl, de: suferit vreun organ. 0 simp ca 0 mid ~tepltwi in blpl. apoi urti pe meridian p iti c:xpledc:aza clnd itJunge in crganul stabilit. Chinc:zii mai stiu sa Iurreze pe orgaode: cnagmce.
bunl apa OJ sue, picioarcle bagate in apa cu sare, aur~ ~l~ Debloara unui puna de acupunctur.i se face ~ ~ptul JUrtibului, dispc:ma - Cit $i cum ai desface un surub $1 tonificra - a $i cum ai inpuuba. ~u un plan de expansiunc it lumii, care se face pnn ~ _qlgong. an: nu sum aceeasi cu maestri shaolini. ~ ~ fD~OS~C ~goni, de fap~ impr.i~tie dragonii din ~ tcntonul ~ noast:re. Cei care stiu le iau caperele, ~tru a un ~~n ip ~ $I bmi, P putere $i multe altele, Erau m jur de nouneo de mu de drago . '. IR •.. 0 '. ru pe tentonu omaruei. ~e nega~ peste u fie intr-un puna. Chinezii prin interuJ dn~Dr hlochati chmedi cronomu a sa ~ .. :;; afaccrile. blocind afacerile, bloen.i '. . • ." .. sa CWDpc:rc: iefiin, Nu Vl se pare aucht cl pe tlmpul crizc:i to . •. •. f! zgane-nom au fast cumparati de

, ',:'::' CE

sUm FORMELE GAND?
In momen
-'
_

,,--,',: \~~-Fannele gind au a multime de manifestiri. Un simplu glnd : I , - .:: ~ -~' asociat 0 imagine este 0 fonna gind. Blestemul este 0

-,- fo~a

_ Este.~

" , "tul in care eu gandc:sc
arc: 0 informatie

·g;\nd. Sunt spatii care sunt create. ~eci~ ~" S'unt forme de manifestare a intentiei unui am.
~ $i
0

un lucru, deja am ~t 0 .o~ ~n . energic:. Daca li rnai aplic $1 a imagine,

dare

_ Chin~

, aceasta va face: ceva, .. ceea ce indienii - ,:: Formele gand sau elementalii sunt, de fapt.. .. co.: .. I • ate: sau serpr, Serpii care numesc gini, sau spinte e nemnup, ... binelui $i a , .•1 Ei nu au 0 consmnta a c:Dsta cu noi P<4D1C 10 urne. . . Ei nu au ".. .ce up de energte. '. ' raulw, sunt capabili sa poarte on d foarte mare sunt

.

'. . .... Nu au cum sa i .: .; rumbeii $i inteligenti ca serpu . rin faza de om. n " .' I are au trecut P , unui am sau a spinte or c . intdigemi peste • entitiP care au 0 ..asocic:rc: pot da nastere unor " -, medic: ~i are sunt foarte rele. c

.. r en~ ar nu 11" • cunoastere, au a oarecare inte 19 .'.. I fit; blinzi ca po,. t: It Pe pnnclplU • l.. educabili, dar nu loarte rnu . . aibi c:xperientJ

156

OANAPUS11U ,

'1.',';'

DapTt spirilua/it411 (U OrriJiu-DrwI

A'Xtlanu

157

Idea este cl aeesti gini sunt in general pultitori de infor. matie ne:gativa. Acqtia fae sa se plimbe gandurile, pentru ca ei tdiesc Intr-un spatiu unde nu ~ta gravita~e.Pentru ei universui aeesta me a 0 apa prin can: inoati. Ei pot fi infonnati. in functie de structura pe care 0 au fi de numarul lor, pot sa creeze niIte forme gand elevate, O1jungandpalla .1:1'scheme gand Beute de marl maestri, adicaefectiv piese rcgiz3te.Adid 101 un moment datvezi cl viata ta ia 0 anumiti tumura Ji te \rai ca un persona] p te duci Cil fi cum ai avea un rol, dar de fapt este 0 piesa pusa ~ de un mare maestro. In general, schemele acestea gandite runt Scute de cei care nu au 0 mare dorinta de a face bine, fi atunci ele prevad un final negativ. Orice poate sa fie determinat la un moment dati dar bineintdcs d aici intervine Divinitatea, can: nu ingaduie sa se intimpJe dedt a11t cit trebuie Sa se ingaduie. Dar sa $titi d am intilnit forme gind specializate in prod us accidente de masini, etta ce este foarte ural, ,i Bcute de oameni care au cunoastere. Dom forme gind C1I'e, privite de sus, sunt ca niste bile pe omasa de biliard, fi dow. ~ini care la un moment dat se incllnese. Nu Jtii de ce 0 iei pe un anumit traseu, dar automat int3lne~ti pe altul p se produce accidentuL

. '___~~ , ~ARE ESTE eRA MAl AGRESIV A FORMA GAND, DIN ,'i ' ,lpUNCf DE VEDERE AL IMPACI1JLUI NEGA11V ASUPRA , ,"UNEI PERSOANE? ;-: De multe ori, noi, pe Parnant. dnd vorbim de spatii ban. mite, nu intalnim spiritul ornului respectiv, inulnim de fapt aeeasta forma gand. Irnaginati-va cii el a gandit mult $i prost, a creat 0 bilamare $i neagra. ~iel rnoare, i se fac sluibele, pomenUe,'dar bila aceea ramane. Si tu de fapt nu intalne$ti spiritul respectiv~ ca asta este de fapt fantorna, tu inuln~ti forma gan. durilor negative ale omului respectiv. Ea po ate sa fie utila, pentru cd prin aceasta se poate transrnite CUn03$ter:a de la•.? generatie la alta. ~a se transrnite cunoasterea la fiicele VTaJItoarelor, prin aceasta forma gand, ca~ se. duce cu tot cu cunoastere la fiid. Dar la fel se transmne $1 harnl. preotesc, Pn~, cipiuleste acelasi, numai ca una este bene~d $1 alta .malefica, darsunt cele doua extreme ale acestor lumi, Pentru ca, de fapt, a f~rma gand lnseamna ca este a energie gandit3, nu ~ pro" .: .. . t' ln ea este fermata din elernente care au viata, dar pnu-~ls via a I '. .. . a ea propriu-zis nu este entitate de sane: stat:1toare, pentru c. , '. poate , sa fie: sublimata, d eprogramata, . si nu este atat de peneu1

a:C3

Am amoscut cazuri in can: s-au produs, ingaduit este adevlrat, moqi ale unor persoane de genul acesta, Dar fiecare

pUtqU: pentru ceea ee face. Din paate, cunoasterea a ajuns la un anumit nivd in are poate si inf)uenteze foatte multe ~i oarte f multe COIlJlJmte. Dar de aid ne rimane eel putin speranta d Daamne Domme nu ne lad ~a in voia aricui. ~oi ~~ pe P~tavem voi~ sa experimentam orice, Interventiile ~ sa ItlPd se fae daar dao nu se mai poate altfel, pentru ca_toft avem_vo~e sa experimcotaJ'n. c- este mai tragic si dur ene. ca au aa:ast1 VOle sa se apaimc:ntae unii pe altii, Erperim:z:~ in sens nega~. evident d vei coban ~ica rnaestru, $i ca spmt,.$1 a absalut once, dar runt foane putini care sunt preocupap de ac.eastl problemi.

. .. T ~"cipc: nd pozinva oate a... : " Binecuvantarea este a torma ga •..• _ ' ::; _ . U bl te atinge 10 masur:a 10 care re pincipiul rezonantei. n estern . el te atinge, -. - .unct unde rc:zonczl cu ; zonezr cu el. Daca exista un p . '. u poate 53 ajung:;i dati cxisra a fiica, te ataca, dar daca nu exista, n
'" r. ••

la,

asa pentru

cineva care stie.

la mine, . .' 1- unui om este acela • •. I I" • olutia spirttua a a . . " Principiu u urn an ev . ativa care ill este •_ .". bli . toatj enc:rgla neg .' . in care ajungi sa su rrnezt .tiv adica potr sj_1 .. bli . tr-un sc:ns POZI, .. • transrnisa ~l sa 0 su imezt tn, .. ative dad $UJ sa 0 • ". '. C:I energu neg • dai a ccnotatie pozrnva ~ncar . eaba aceasta. transformi. T otul este sa-t: doresn tr
.,',

:' ~

I

158

OANAPUSTIU

DtSprr spiriJualitalt

fU

OviJiu-DragDI A~al1u

159

IN MOMENTUL IN CARE I'REIEJ. 1'011 PRELUA ACELE
ENERGU RFZIDUALB CARE CU FORMELB TALE GANo LE·AI LAsAT ACOLO? , Tu nu iei numai raul, iei fi partea negativ3 a luerurilor din locul respectiv. Adici, spre ezemplu, daca eu imi recuperez SN-ul din 10M in care m-am duelat cu cineva ~i am murit amandoi. automat am sa iau toati energia negativa de acolo, sentirnentele, instinctele, senzatiile, Dar tocmai de aceea sunt 13 nivelul la care ,tiu ca, in momentul in care mi conectez 13 acel lucru, am nevoie de rugaciunc ~ide post negro Ci1 sa sublimez, Liturghiile. postul, matiniilc, pornenile sunr fo~e dc, sublimare a energiilor negative, '

de protectia in sine a unei pencane, se trimite un asemenea gar.dian, care: este tot 0 forma gand. Si aceasta este 0 forma gand C3J'C are in ea anumite programe care iti permit sa sirnti de fa dis. tant-i anumite lucruri.

SOMNUL ~I VISELE
.CE P.STE SOMNUL? • ; Somnul este 0 stare de existents in care Ingerul pazitor pleaca 101 Durnnezeu sa raporteze,. sa c.d.ihn~a:d, sa se incarce cu Lumina, sa primeasci ordine, sa-si ia rmsiunea pentru a doua zi. Sinele in acest timp ramane in trup, po ate pleca, sau poate fi luat. Se poate intalni cu all~ $:rpi. ku~?alini. ~ de aceea apar relatiile karmice, de aceca.va ~lsatt unn pe al~l. ~e. duce in Ceruri sau Iaduri, pentru ca rnmtea conecteaza, .Iar .dad seam va rugati la Dumnezeu s-ar p~tea sa va con~c~aliia . Ceruri. Ramane~i conectati 101 dimensiunea .respc:cuva. De aceea este bine sa va rugati $i sa va conectati la Durnnezeu

sa

5:

. CE SUNT FANTOMELE FORMATE?

Exista posibilitatea sa formezi niste spatii care sa aiba niste programe foarte bine structurate, ExiSla in artele rnartiale ceca ce se Chcama rhboinicul interior. are este tot 0 fonna gand. In momentul in care fuci arte rnartiale ~ite antrenezi, de fapt acuniulezi 0 energic, chi-ul greu, la nivel de subconstient, care de cdc mai multc ori apati forma tat dar este un fel de alter ego, pentru clare 0 co~tiinta limitata. Este 0 forma gand, pentru d cu.am creat-e prin gandirca mea. Dad te extracorporalizezi. esti pnmul pe cue il atad. Dar mal are ni~te posiblititi, ~i anume c;i poate fi proiect4ta. De multe ori, in a~a zisele dedublari de fapt nu este 0 fonna atIilcorporaIizacc. ci a forma de transmitere a ~cestei:nergii create la nivel de subccnstienr, care se ~rola:eaz~ m~-un anume loc ,i, prin stringurile care ciman lntre tme. pro~eCl1arespectiva (forma aceea gand), prirnesti infornutu rdatJv la locul respectiv.

,

inainte

de

Povestea cu MO$ Ene este intru-dtva adeva~~, pendtru c~ exu _ s •• ..• entltatI specializate in somn. Este 0 pedeaps3 sa nu a rrrn. am nul este un dar divino .'. d t 101 sornn care f.i se , Exista posibilitatea sa ramal ara reP asta 'c:xistilpos. fanna de p lata. Oe ace poate lua. Insomnia este 0 .. d . ng sa p' se suprapuna . .vam e scmn 3JU tul de: somn. Din cauza pn. d t: rte periculoasa dad nu ... 1 d a lumi ar este loa In mmtea til ce e au •. d ornn este 0 forma de a .. d _ d . va Privarea e 5 t: " este In rumata e cine . ., I" . face sa iasa la supralata ajunge la sine. de trezire spmr:ua arte mart: c1achcaza dati sinele omului. Cei care nu au sme e a nu sunt sustinuti de un mentor.

sa vii culcati. . ializa La somn participa niste entita~ ncesice benefice speer . t~

,1

r.izbAcustl fOrmi • gind poate sa aiba 0 componenta sexuala, •• _ d • OltUa, e uca~onala, dc:pinde foarte mult de tine ce intreb~ln~re d·i ~ai. Peate fi folosita ca forma de ~roteqie,

v:c:~.

t' Jl

cnstl ap.-ZlfU ganileni.

Ca este vorba de un spatiu, 0 persoana,

160

OANAPUSTIU

Daprr spirilualilalt cu OriJiu.Dragos A'Krwru
i,:':

CB SE INTAMPUlN SOMNUL CU VISE?

161

'.

"i
.,
"

,\

Cd mai impcrtant este somnuI cu vise. In vis te conectez] in lumea spirituali ,i-ti iei infonnapafi energia necesara vierii de zi cu zi, T e incarci rapid. Restul este pentru relaxare, refacere, VlSUl este 0 alta fonna de: manifestare a lumii spirituale, Idea este sa ajungi la nivclul sa tliic:fti starea de vis. Dati mi~ 5tare2 de vis nu mai este nc:ro.ie:sa donni cl esti incircat tot timpul, nu te cpuizezi niciodata. Starea de vis rani starea de somn se numeste cxtaz mistie, stare de beatitudine, de unire cu Divinitatea.ln momentul in can: te-ai unit cu Divinitatea dc:vii poam. cu Iumea, Tc: transformi lntr-un instrument at manifestirii divine planul terestru, . . '. ;"" .: , Stirile somnului pot fi influc:ntate.ln vis se face leg;itura eu subconstientul, daca sdpanqti visul, sU'panc:fti subconstienrul, In somn intri Intr-o dimensiune atc:mporaJa: Cred ca. pe maSUr3 ce c:voluczi spiritual, evoluc:aza $i visele tali.

POll

FI ATACAT

IN SOMN?

.~. ..

:';/'-.,~~, ~mpuI ~omnul~i po ate sa fie atac psi asupra lngerului p'azitor COlel sa nu mal coboare, sa ramai lara el, atac asupra sinelui, atac sa nu dormi. Daca nu rnai ccboara ingerul tau, te ' tia~,tr$i 'dad este trezit sarpele kundalini esti nauc, dad nu, in coma, in catatonic. Cei care: stau in coma mult tirnp, IJi'revin Ia relntoarcerea lngerului pazitcr, care de obicei este ~lttil. .iar cei din jur remarca schimbarile, Revine dnd h~,t~r.i$te Dumnezeu, Ce se in tam pia cu lngerul este treaba lui

into

in

poate sa stea Bra sa doarma luni, intr.1 in nevrout ;. psihoza, dar nu moare, Numai clinii trebuie sa deanna Ia 24 de ore ,ca altfel. mor daci-i privezi de somn. . Un
I• I '.

Dumriezeu.

bm

I

•~

!;;: ;.

CUM POll sn cA UN

VIS ESTE DE LA DUMNEZElP.

CE SUNT VlSELE PREMONITORU?

i

.

,

~.::':,:In primul
,

rand se masoara rad.ic:st~ic ~F-~1 vis~lui. P~ri~: tele Argatu spunea ci ar trebui sa vtsezi de trei on un V1S ca sa $111

Visele premonitorii pot fi de la Dumnezeu, de la demon, pot fi indusc:, sau pur $i simplu te plimbi pe axa timpului pe dunta somnului. POATE SA-TI FIE FOLOSIT CORPUL IN SOMN? Trupul poate fi folosit in timpul somnuIui. A$a se explica momcntde de gcnul.n-a$ fi crezut niciodata cl pot face asta", de &pt nici nu ai Brut, nici nu erai pe acolo _ altcineva care a putut a Bcut in locu1 tau. ExiSta posesii de genul acesta, La radiestezie se studia schimbarea sinelui, a sarpelui kundalini. Numai d se 5ocotqteincaIcarc:a Iiberului arbitru, dad stii poti sa le iei capetel~ sau poti sa stai sa veri ce au de gand. La reintoarcere, ona mc:m ~e: Ia el, Peli si-ti aduci aminte, dar depinde cat de umt ate conJtJcntul cu subcon$tientul

ci este de la Dumnezeu.

.

,

..

.lr i'LUMEA

VIRTUALA

CUM ESTE PRIVIT A LUMEA VIRTUALA DIN PUNCT DE
VEDEREDMN?

.i

:I

aU tot rnai multa amploare. Lurnea virtual a capati . la orate elaane . terrier facc:baak. Te alet~ •. . , . m.. '" Noi suntern interconectati pnn 'e nectarea la subcon~1 b stient de grup. a • conecteaza a un su cons I' d grup care nu este m. Id •. d· subpersona nate e ..1 snentu e grup III a 0 . Este exact pe principiu • grup prelau. totdeauna buns. Sunt l~tr·un. .' 'rful este prost, dar esre pros~ rnasei critice, Luam 0 !erarhle $1va I . de pro~ri. Si atuno .' . pentru ca in ierarhia respecUV;i sunt a mu tIme

162

OANAPUSTIU
Doprr 'pirillla/it4le ru OviJiu·DrtW'1 Argrsanu J6J

tu nu poji sa schimbi ccva ce este in

poti sa ai valori, dati baza nu este ccrecti. Si asta este valabilin toate ierarhiile, ci este verba de medicinf, preotie sau altele, Schim~area bazei duce Ia un moment dat fa schimbarea varfurilor. " __Intemetul, jocurile pe calculator runt tentante tocmai pen~ tru cl sunt 0 forml f.tlsa sa iii niste senzatii de control La ora actuaU c:xisti jocuri de calculator care conectcaza la anticeruri, Nu an: importanta la cc: esti dependent. Dependent inseamna ca nu poti sa IC1un~, c3l:$ti vulnerabil, d !:Iti legat acolo $i d nu pod 51 controlezi acest lucru, admidnd d li se ia, Cred di dependenta de calculator este la de periculoasa ca orice dreg.

van: Nu

rei

SE roATE MAsuRA VIRTUAL? Dan Seracu cxista ceca ce se cheama ecranul mental. Dar pc lo~ cei pe can: i-am vhut m1suclnd virtual au luat-o razn2. Crqtc: cgo-ul. F.xista posibilitatea sa masori in alfa, se face ecranul mental, se face scala $i un ac $i ip aratl valoarea, Se poate, dar dad esti supus unui atac psis-a lncheiat cu vizualizarea. Si in orice atac primul luau can: este vizat em: capul. Intr-un atae psi series este lovit capul $i inima. Dad vrea cineva sa te omoare, inima ~ capul sunt tinta, restul este doar pentru a te chinuL Dad ti-ai luat-o in cap, s-a cam lncheiat cu ecranul mental.

In Autoamlrolullui

•r

0 rata. Mult rnai mid decit care mi-a tr eZI ni it mste senumente pateme, Dear cl nu . l~t~]eg~m de ceo Am aruncat 0 privire ln trecut, dar nu am gasit ~lel 0 vtata in care sa imi fi fost fata, sau sora mai mid. Trece tunpul, ramanem amici ~ia un moment dOltma inviU [a nunta, l Nu sunt adeptul nuntilor ~i petrecerilor, dar Dumnezeu imi a sp~~e ea trebuie sa merg, Si rna due. Cand stateam 13 masa, pnvmd-o cum dansa ca mireasa ma vad batcln la 0 masa unde scriam frumos 0 carte, copiam niste scrieri vechi intr-o biblioteea. Sala in care stateam era lntunecoasa ~i ece, iar menirea mea r era, sa copiez textel Nu-i de rnirare ci nu mi-a pldcut niciodata sa ~cnu de mana! Traind zi de zi intr-o camera ara sa Viid pe nirneni m-am lmprietenit eu un soricell Iesea pentru cl era liniste Ji in tirnp, din aproape in aproape, am ajuns sa pot sa 0 dresez, Sa imi mmanee din palma! Si Oleum0 vedcam mireasa! Am zis ci am luat-o rara. Doar ca, verificind varsta astIillii a ei, era mai mid decat cea a Pamantului! Era un spirit nascut pe Farnant Ji trecuse prin incamsrile de pe aceasta planets sub forma de animal. Ideea este d vom rdntilni spiritele cu care am avut relatii, Animalele de cornpanie se vor perinda in vietile noastre viitoare, fiindu-ne 101 un moment dat Irati, eopii sau prieteni, Si eonteaza foarte mult cum anume ne purtam cu ei.

rnme ."

• La .un moment dat am eunoscut
Itt

. ANIMALELE
CARE ESTE RELATIA ~ALA ANIMALELE D2 COMPANIE? DINTRE STAPAN- ~I

ESTE SAU NU UN pACAT sA CONSUMI CARNEA ALTOR
FIlNT£?

Relatia cu animalele noastre este foarte importanta si ne va u~ peste ~.e de ani. Pentru d noi, stapanii. suntern pnmn cducaton at animalelor, Asta tine de tainele lui Dumnezeu dar am voie sa vi spun. •

Nu este nici un pacat sa consumi carnea altar fiinte, Carnea este 0 carcasa, 0 energie, consumi intr-adevar niste informatii, dar nu consumi spiritul anirnalului respective Dad am un tigru in fata $i-l mandnc, credeti coi 0 sa intre vreun tigru in mine? Entitatea spirituala a tigrului se va duce la loeul ei. Informatia pe care 0 rnandnci arc: niste caracteristici ale animalului respectiv, dar nu mananci spiritullui.

164
Dtsprr spiritualit.tlt ru OuiJiu·Dragos Atgtsanu

In schimb.modul cum 0 fat este (oarte important, pentru d dad eu ornor un animal upropo .de'eutanasiere, si-l chinui, este un pitat Dar dad eu ornor un animal $i am grija de el, si-i ceriertare, $i-i multumesc; $i-I binecuvdntez d-mi hraneste familia, copiil, atunci nu este un pacat, .•
: DE C·ESE mRMAIN BIBLm cA ron sA CONSUMI CARNEAANlMAtELOR CU COPITA DESPICATA ~I CARE RUMEG!?·· , .

, .Motivatia, apropo de mancarea animalelor en capita despicata, ate pentru d sunt oi, capre, vaci, adica anirnalele care: au came ce poate fi consumad indusiv in zonele calde, Si erau feriti 'de:anumite boli din aceasta cauza. Dar acest lucru a fast valabil pana la Hristos, care iti da voie sa mananci orice. Pe
clnd Srantul Petru. mergea sa fie apostol al nearnurilor, is-au acltat animalele coborind din Cer, multe hoituri de animale $i Dumnezeu i-a zis sa manance, far ela spus:"Doamne care se cade ca eu sa mananc ceva necurat!", pentru ca: anirnalele respective. in afni de cele cu capita despicata, erau considerate necurate, Si Dumnezeu a zis: .Dare ceea ce am curatat eu, numesti tu necuratl" Prin bineanintarea christica, prin lnchinare - Durnnezeu are accana posibilitate sa transfonne mmcarc:a din punct de vedere energetic, iar dad manc:trea este energie, Durnnezeu are aceasta putere de a 0 tr.msfonna de la 0 anumita vibratie la alta vibratie. In ala online: de idei, scopul unor animale este de a fi mancare, ci omenirea va ajunge la un moment dat sa nu rnai manance carne, am se poate, PRIN SACRIFICAREA ANIMALULUI SI CONSUMUL DE CARNE PRELUAM DIN KARMA ANIMALULUI RESPECTIV? Mhtdndu.J preiei din energia lui, el si-a lndeplinit karma prin faptul ci a existat in stare de animal. Faptul ci eu il ornor

nil inseamn~ cl eu ii preiau karma. ~i~ ispa$eJte prin faptul cl rnoare .de mana mea. Faptul de a fi animal este a plata karrnica, A. fi UCIS este a plata kannid, nu irueamna cii ii preiau karma. ba din contra po~ sa-I ajut prin ana, dar nu este un pacat, pentru ci Dumnezeu mi-a dat drept asupra animalului. Deci eu am drept sa-I cresc, sa-lamar. Este importants atitudinea mea fata de un animal in orice context. Odata mergearn pe strada $i am vazut cum a ma~ina a calcat un dine. l-a rupt spatele, A ramas urland ,i lncercsnd sa f~i taraie picioarele din spate. Am lncercat sa it iau, dar de durere vroia sa rna muste, 5e chinuia. Si atunci am decis, L-am calcat cu piciorul pe gat ~ii l-am rupt, A murit pe lac. Cateodata rna gandesc dacl am Bcut bine, Asta a fast decizia mea de atunci. Erarn student Nu avearn bani sa it due la doctor. Lunica statea ~i se uita Ia el. Cred c;i pentru e:l a fast mai bine. Evident ci i-am cerut iertare ~irna rog sa ii dea Dumnezeu a viap mai bUIll
data viitoare,

A PI VEGETARIAN

tn cnssra

VIBRATIA?

A fi vegetarian iti creste vibratia, A renunta la ~e face sati platesti din platile karmice. Din punct de vedere al evolutiei este n:comandat la un moment dat sa renunti la came. Este recomandat sa renunti la came ~iin diferite afectiuni, in cancere, tumori etc. Dar daci unui depresiv, ciruia nu ii este draga viata ~i ingurullueru can: ii place este friptura sau mieii, ii mai iei ~i s aces tea, 0 sa se arunce de la gearn. Si atunci trebuie sa·lla$i pc: am sa fad ceea ce simte, nu se poate impune:. Pentru un am ii scoti carnea din alimentatie, altuia ii dai carne: in alimentatie, pentru ca dad este un anorexic, nu poate sa rina post negru si sa nu mandnce came ea asa zice biserica. Pentru fiecare om se adopd un anurnit stil de: via fa, un anurnit regirn alirnentar, 10 sunt pc: principiul ca fiecare am trebuie sa tina post sau sa manan7c: i~ functie de Vcinta Lui Dumnc:zeu. Dad unuJ este spornv sa

166

OANAPUSllU

Dt1pn Jpirilunlildlt tu OviJiu-Drttgol Aq;annu

167

sa nu manance
cotite

manance came, dad unul nu an: nici 0 munci, poate foarte bine

came. . . Legumele, fructele, mai ales cele nepreparate termic sunt

en REPREZINTA jUMATATEA NOASTRA DE FAPT?
PARTE DIN IMPLINIREA DESTINULUI NOSTRU REPREZINT A oSIGAsIREAjUM!TAlll? Nu este nici 0 parte a destinului nostru gasirea jumatatii. Apropo de jumatiti se pune problema Dumnezeului Om. Nu a lui Adam $i a Evei, ci a Dumnezeului Om. Cei care pe alte planete au fost Dumnezc:i Oarneni ~i nu au fast oameni, Clnd a creat Dumnezeu ornul, el a avut de ales intre a fi am ~i om. In ceea ce priveste Dumnezeii Oameni, exista Dumnezei Oameni care: au ales Binele, Oamenii ii gasim in Biblie sub termenul de FHi Omului, care s-au unit cu femeile si au dat nastere uriasilor, Deci acesti Fii ai Omului erau Dumnezei Oameni, Imaginati-va un om, dar care are toate prerogativele divine, adicl poate sa faca orice, sa vindece instantaneu, sa se teleporteze, sa citeasci gandurile, sa creeze viata etc. Acest Dumnezeu Om a gresit tocmai pentru ci avea aceastd putere ~i astfel i$i ajungc:a siesi. Ajungandu-$i siesi a inceput sa fad prostii, pentru d nu avea cunoastere $i constiinta de sine $i a lnceput sa judece pur $i simplu prin termenii legilor, drept pentru care a gresit in faf;l Divinitatii, Pedeapsa a fost Irnpartirea lui in doi, femeie $i barbat., $i a fast pedepsit sa r.raiasca ca om simplu, luandu-l-se lndumnezeirea din el, ~i de aid apare necesitatea de a cauta iumdtatea. Numai ci evolutia pe aceasta planeta a facut ca spiritele respective sa creased, sa SI: dezvolte, sa creased in dimensiuni si, la un moment dat, sa se divida. Asa ci la ora actuala nu mai exista termen de jumatate, sunt entitati care provin din entitati mai ~ari_ ~ot:i sa in~ talne$ti rnai rnulte c:ntitati care provin d~n,a~eea$" en~tatc: c~ $~ cea initiala si care sa aiba aceleasi caracenstici ca tine $1 care, sa.-~ d ea senzautia cii este jumatatea ta, Evident d aceste caractensuci 1 • di sunt de la cele fizice pana la cele precurn varsta astra ii. gan ire, vicii, orientari profesionale etc.

zimele, energia.chi-ul, lumina pe care 0 lnmagazineazd plantele. Dar as~ nu iruc:amna d manc:a came este un pacat,

hr.ma vie tocmai

din cauza faptului d pastrc:aza in ele en-

50-

a

DIVERSE
DAcA REAUTATEA EXTERIoARA ESTE 0 OGLINDA A

INTERIORULUI TAu lNSEAMNA cA AI 0 PROBLEMA

lNTERIoARA?

Realitatea cxterioar.1 n35oa1a irueamna d eu am 0 problema la nivd interior. Schimbare realita~i exterioare nu se face schimband cxteriorul, ci schimbind interiorul, In momentul in care: schimbi interiorul automat se schirnba fi exteriorul, De exernpu, ai un loc de: mund nasal fi wei sa-l schimbi fi nu poti. ~i 13 un moment dat renunti, fi te ocupi de tine $i te schimbi. ~i la un moment dat te di afara fefu). Dad rna schimb, eu nu mai reznnez ell un om de: un anumit tip, ell 0 anumita tarit meserie, luau. Dad imi plac barurile, restaurantele, cluburile, nu 0 sa rna mai due clod nu 0 sa mai Imi plaa. dod nu 0 sa mai rezonez ell ele, Aeesta este $i principiul Ilsatului de fumat, Nu poti sa te lasi de fumat decit in rnomentul in care nu1i mai place sa fumezi. Dad 0 sa te lasi de fumat p tie ttl place de fapt, 0 sa fii un frustrat. Dedt sa fii un frustrat mai bine fumezi.

en cARll
Ale mele

NE AjUI'A IN AFLAREA ADEV ARULUI SI CRF..STEREAFE CAlF.A EVOLUfIEI SPIRITUALE?

Mikhael Aivanhov.l..azarev, Paulo Coelho.

e. Tot ce tine de artodoxie.

Apoi it recornand pe

168

OANA PU511U

DrIprr

Il'irilualtlatr

cu Ot,,'diu-Dragol

AwsanJi

169

Scopul este intr-admr acela ca in limp sa ajungern sa ne unim, pentru ci ceea ce am fast vom fi in momentul in care ne unim toate aceste parti, ne suprapunem aceste fefe:, care-l reprezint1 pe: Durnnezeul OmuL Numai d acest lucru nu se poate indmpla decst in leges lubirii, Exisla posibilitatea ca acest Dumnezeu Om sa fie format de doua penoane, adici un barbat $i a femeie, Dar asta presupune ca cele doua spirite sa fie complet eliberate de kanna. EXlSTA UN ANUMIT DESTIN CARE TE PROGRAMEAZA SAAl UN ANUMIT BARnAT SAU FEMElE LANGA TINE? &isla un destin preprogramat, Orice am are mai multe variante de destin. Variantele de destin scad Ci1 numar odata cu evolutia spirituala. Hristos a avut a varianta de: destin unici, pentru d EI este Fiul Lui Dumnezeu $i pentru cl avea 0 rnisiune de: indeplinit care era foarte clar.i. Cu cat esti mai evoluat, ai mai putine variante de destin. De fapt, destinul propriu-zis a existat pana la lisus, pana dru s-a sters karma ~ifiecare arc posibilitatea a prin Hristos sa inceapa a noua viafi. Este adrnrat ci in traditia poporului roman existau momente in care puteai sa afIi cine-ti este sortit, A-ti, visa soarta nu este ncapirat a dovada de evolutie spirituals. A-Ji pune busuioc rub perni este magia vechiului popor dac, nu arc nici a legatura cu crestinismul, Deci se poate afla cine-ti este sortit, dar in general aim mai multe posibilitsti, care. la marea majoritate a carnenilor, foarte rar runt batute in cuie, Sa zicem d. un spirit nu-si doreste sa se tisatoreasca ~inu ml$eJtc sa s.e cisitorc:.asca p~tru ti s-a niscut suparat pe barbati sau pe feme. Automat va evita sa se cisatoreasd $i astfel Doarnne DO.mme ii aeonia ~ai multe variante, Noi aveam 0 rnultime de vanante, unele mai bune, altele mai putin bune, pentru ca pana la unna asta te defineste pe tine ca spirit superior. masura in care pori sa iei 0 decizie care este corecta.

FRICA ESTE 0 MANIFEST ARE A URlI? Nu $ti~ daca frica este 0 rnanifestarea a urii, dar este dar ci este 0 manifestare a neiubirii. Pentru ca unde cxista iubirea nu

are cum sa fie frica. Frica, cum zicea sfantul Antonie eel Mare este izgonita de: iubire. Este a manifestare a raului. Frica este o manifestare a necunoa$terii. Demonului li este frid de Durnnezeu pentru ca a gresit, Uncle aista iubire nu existi nefericire de.. ' presre, tnstete, cearta. Pentru ea toate acestea sunt rnanifestari ale raului.
EXIST

A UN

COD AL LEGILOR UNIVERSALE DMNE?

L,

Am fost in mai multe tari ~i m vizitat rnai rnulte laca~e de a cult $i am vazut mat multe religii si rni-am dat searna ca $i hinduisrnul, iudaismul, mahornedisrnul, budismul, sintoismul, sunt de Ia Dumnezeu. De ce a lngaduit Dumnezeu sa existe atatea religii, fiecare cu legile ei? Pentru ci irnportanta nu este legea, ci ascultarea legii, si fiecireia i-a fost data legea sa invete ascultarea. Ceea ce poate fi lncadrat lntr-un cod universal este eamun tuturor marilor religii ale lumii. Intersectia rnarilor religii ale lumii iti dii de fapt codul divino Panilla urma, ceea ce este important in evolutia spirituala nu este legea, ci sufletul. Nu omul a fast facut pentru lege, ci legea pentru om. Problema ornului nu este legea, ci ascultarea, si ni se dau legile in asa fel incat sa inveti ascultarea. Toata lumea 51: pldnge de ferneile din tinuturile rnusulmane, din Egipt, unde se practica $i acurn mutilarea organelor genitale. Dar nimeni nu s-a intrebat de: ce ingaduie Durnnezeu acest lueru. Si EI ingaduie acest lueru pentru d este dar d ~in pu~c~ de vedere al orgoliului este rnult rnai greu sa te ~a$tl ferneie mtr-un asernenea lac dedt sa te nasti in Statele Unite. Pana la u·rma. in spiritul unci fernei din Tarile Arabe a~e de

suferit orgoliul, in special ~rgoli~1 pc tizic, cgo-uJ., Nu se stie ce " C':: t i alte vieti relativ la organelc genualc. Este dar gresea Ia au ,JCU In

170 •

OANAPUmll
es e
t

Dr!prr spirilua/itaJ( (u Or,iJiu·Dra&ol Arxrsanu

171

Q

un lucru arhaic, dezradant pentru umanitate, dar din ~. Id punct de vedere at orgoliului ,i a smereniei au mult mal mu t e invafat aceste femei, POATE FI FOLOSIT! POZITlV1 FRUSTRAREA INTR-UN SENS

Nu intotdeauna echilibruJ este bun ,i frustrarea este rea. Cred db un moment dat frustrarea poate sa fie folosita lntr-un sens pozitiv. Putina Iume stie cala un sportiv de performanta lipsa activit1lll seruale duce Ia acumularea de: energie la nivel de sine. In momentul in care: practid abstinenta saual3, (nata acea energie, pe are in mod normal 0 pierzi prin orgasm, se duce la nivel de sine, unde se gis$ tot ce irue:unna memorie kinestezica, acte reflexe. Unele dintre rezervoarele energetice sunt rinichii, Energia can: se pierde in actul sexual este energia renala. Orice sportiv care are probleme cu rinic:hii va avea 0 lipsa de: energie $i nu V3 fi bun de:nimic.
~

echilibra, Si atunci dnd sunr dezechilibrat este ideal sa rna duc lntr-un pare sau intr-o padure $i acolo sa stau, pc:ntru d principiul armonizarii este principiul lui Hermes Trismegistul, care spune ci plinul atrage golul $i golul atrage plinul, $i automat dad eu sunt un gol de energie si rna due in padure, chi-ul acela rna va umple, la fel, dad. sunt prea plin de energie. Parintele Argatu se supralncarca cu lumina dupa slujba. Ajuta oarnenii $i iesea afara sa se descare pe pomii de 13 Cernica. E foarte buna lumina, dar daci nu stii sa 0 caardonc:zi $i nu ~tii sa-i pastrezi anumite valori, ea distruge corpul uman, Exista in istoria ornenirii patru cazuri de ridicari la Cer. Ilie, Enoh, Mantuitorul $i Maica, Peste anurnite valari ale luminii interioare, ale vibratie], materia dispare, Lumina face: sa se dezintegreze materia. La fd este ~idin punet de vedere spiritual, existi un nivel spiritual dincolo de care materia se dezintegreazd, Chiar ~ilumina peste anurnite valori poate sa te distruga. CUM

V

CUM NE PUTEM INCARCA ENERGETIC DIN NATURA? Sunt oameni care s-au trezit spiritual ,i care vin din Ceruri destul de: marl ,i pentru d s-au trezit spiritual r.iman conectati Ia Cerurile din care vin. Ei nu pot sa foloseasci lumina pentru ca nu se orupi de terapie p atunci runt supraincarcati energetic. 0 solutie at' fi tinerea ln brate a unui porn, dandu-i lumina $i iubire pani te golesti, Pomii care rum foarte mari pot sa dud foarte multi energie, iar dad ai flee acelasi Iucru cu un brad UJ saar usca, Existi si reciproca, dnd esti golit de: energie $i atune te duci si iei un porn mare in brate $i te incarci. Pentru ci to ate vietuitoarele, de la plante born, tJiiesc in acelasi chi, in acelasi tip de: energie, acc:asu lumina care uneste torul $i care este Dumnezeu. Traind In asta eu pot sa-mi preiau chi-ul acesta de oriunde, de Ia apd, de 13 scare, Soarele este prea putc:mic in chi, apropo de exploziile solare, Ji este mai periculos, dar apa, padurea, intotdeauna te va

ron CAPT A ENERGIA DIN NATIJRA?

Te gande~ti la ea. in rnorne:ntul in care rna gandesc la natura rna conectez la natura. In mamentul in care rna gandesc la ene~a naturii, rna conectez Ia energia naturii, Solutia n~ este nici macar sa stau in natura, este sa rna gandesc la ea. Pot sa sta~ in natura $i sa nu rna conectez la natura. Simp_lu fapt de a rna gandi la ceva ma cone:cteaza la ace! ceva. Daci am un mental . • di re corecta este clar d pot face acest I lucru foarte putermc, 0 gan. -l' usor, E u tte buie sa m a obi(nuiesc sa rna conectez a natura $1 uie sa ~ _. asta se face foarte simplu prin practica. Pe ~asura ce rna conectez si am rezultatc:, creste $i eredinta mea ~I puterea mea. CE ESTESTAREA VEGETATIVA DIN PUNCT DEVEDERE
De obicei sinele nu mal, d' , • . d . va cJre ~tle, cu acord Ivtn. poate fi adus mapal e cine

ENERGETIC? ...

,' ' este inauntru eorpulUl fizic, dar

A

172

OANAPUSTIU

Dtlprt

spin'IIIIl/itlllt

(II

ChtiJiu·Drl1xo' Argrl1l7l11

173

EXISTA CAZURl IN ,CARE Nt.! ESTB RECOMANDATA , PACIENTULUI BAJA CU SARE?

D3. Bai~ de sare poate sa produdi hipotensiune. In sarcina nu prea sunt recomandate baile cu sare, in tensiuni, in atacuri cerebrate, in boIile de inima.
CUM INCHIDEM ANTlCERURll.OR?

a easel este sfestania, in rnornentul in care vine preotul $i sfinteste apa, in mornentul re5peetiv se coboara Duhul Sflnt S6ntirea casei, rna refer cand se face agheasma mid, deci clnd se deseneaza crucile cu ulei sfintit pe pereti, este 0 forma de pratectie a casei, Stropirea eu agheasrna, tamaiatul saptjminal sunt forme de: curatare energetics. E BlNE sA AI ICOANE IN DORMITOR?

. Este 0 poard, Dacsnu vad. pot face cruce, Numai ca poarta respc:ctiva este smjuita de cinc:va, d au Ji ei demonii lor, iar dc:monii vin peste tine. Post ,i rugaciune.
CARE SUNT

Gandi~-Vii ci in donnitor rnai faci $i dragoste, Este 0 idee:preconceputa
ci, dad ai o icoana, nu este frumos

sa faci dragoste, Sa

tocuans cu VlBRATIB

MAl

scAzurA?

fim seriosi, Trairn in Dumnezcu $i Dumnezeu stie ci facem, deci nu trebuic: sa nu ai icoane ca sa nu i$i dea seama ce faci, dar dintr-o
f.tlsii pudoare noi prefer.im sa nu. Dumnezeu nu cred cl are a problema. Adam a avut 0 problema Saii puna a frunza, nu Dumnezcu. Aici apare problema sexualitatii, Dumnezeu a creat sc:xulca fanna de perpetuare a speciei,
ESTE G~IT

Eu nu sunt habotnic. Biserica spune cl discotecile $i barurile sunt lucnrea diavolului. Eu nu cred, acestea sunt povesti de-ale lor. Biserica nu lntelege lumea aceasta care: este construita pe principiul scolii - cincizcci de minute $coala, zece minute pauzd. In 3c:e.uU ~ spiritual! ai neveie $i de deconectare, fiecare si-o alege la nivelul lui, unuia a sa-i placl barurile, altuia discotecile, este neveie $i de miscare, $i de dans. care nu este un pacat, este nevoie $i de:un tc:atru, oped. cinemategraf. biliard, popice. Pentru unii este nevoie $i de:un bordc:l. Estc:firesc sa fie nevoie de:toate pc:ntru cllumc:a aceasta este Scuta special Cit eu sa aleg lntre bine $i rau, cl degeaba imi spui
tu d asta nu este bine, eu trebuie sa simt ti nu este bine, eu trebuie 51 nU indrept tim: lumina. Este firesc ca omul sa le vada, trebuie sa cunosti $i dupa aceea sa-ti alegi tu, $i fiecare hi alege in cdc: din UI1Ili locul unde vrea sa ajunga.

sA COMpATIM~

PH CINEVA?

, of

. Depinde cum este facuta aceastd eor_npatimire,pentru cl p~t sa viid un om care se chinuie si pot Sa-l spun - Dumnezeu sa-I ierte, $i atunci gandul rneu va f un gand pozitiv. P~rintc:leArga~ ne zicea ca de fiecare data dnd vedern un am ca face ceva rau • sa spunem •• gan d - Dumnezeu sa-I ierte. Pentru cii la un rnaIn .• • ' . . I "ntelepciunea sa lntelegi ca rnantmrea nu rnent d at ajungi a 1 • ' • 'I It' Si . d· t i ma5ura in care se mantuie . •~l eel a .1. poate exista eca In .. . te gan d es cum poti• 5a·) aiuti pc: acel am ~I In mel un caz • co' atune! nu poti sa-l ajuti condamnindu-1. ., • d lncepi sa vezi VIJta asa cum este, La un moment d at, can If I . •.. _ este acolo pentru d nu se poate ate $1 tfl dill searna ca un am, 1 d in care pot sa-I ajut este uru cii are lectiile lui de luat. Smg ~do - nu eon~ticntizeaza este

CUM NE

CURArAM

ENERGETIC CASA?

Orice om care-ti vine in vizita vine $i cu 0 informatie, si cu a energie.jn momentul in care iti intra in casa, el vine si-ti lasa amprenta acolo unde se Ol$eazi. Cea mai simpla forma de curatare

sa-l ajut sa con~t1ent1zezet apoi . C'an d nu intelegi un lucru, trebuie • .• 1 obligat sa se tnroarca 1Il '

.

.'

pc:ntru ca aea

~

sa te in torci.

..

,.

'\:il :..
,. I

,

.

,

174

OANAPUSTIU

DtJprt spiritualilalt (u OuiJ;u-DrIWJI "lrgtI471U

175

CB ESTB SINDROMUL DB LIFT?
Sindromul de lift a fost descoperit in Statele Unite. in momentul in care mai multi oameni rimaneau lntr-un lift mai mult timp p ajungeau sa se ornoare lntre d. Asta este valabil si in pu~carii.1n momentul in care e~ti lntr-un spatiu inch is, cu mai multe persoane, energia negativa a fiecaruia dintre ei creste, astfel se produce un subconstient de grup. Aceasta energie negativa se va manifi:st1 relativ la fiecare, unde ii este lui mai moale, Energia pozitiva este atat de mid, ineat cea negativa cpata proportii uriase, Totul se intampIa din cauza raportului nostru, can: nu este intr-un sens pozitiv la oamenii normali, este in sens negativ, Si atunci dod se aduna mai multi oameni, cantitatea raului ereste, Pe aceasta se bazc:aza de fapt terapia de grup. Ai un grup de cameni, ii pui in cere, ei formcm 0 entitate negativa, care va aplsa clapele celui mai nerves, Si acela V3 in cepe sa spuna ce iI deranjeazi. Am Bcot a~a ceva, apropo de terapie de: grup, ~i tiu ~ cum funqionc:aza.ln lift Incep sa se certe lntre d. NBAFECTEAZAIN MOD SERIOS ECUPSA TOTAL!

rodunghiilc: cand sunt foarte obosit Nu-mi dadeam searna de lu~l-a spus

e~l acesta daca nu avearn un copilot ferneie, 0 docrorita, care ca sernnul rneu de ~boseal3 este dnd imi rod unghiile, Fiecare om are un semn a IUJ de oboseala, de nervozitate etc. CUM AR TREBUI sA NE PREGATIM DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL PENTRU ANUL 2012?

Imaginati-va di anul2012 este un raport lumina-lntuneric, Lumina va ajuti $i intunerieul va lmpiedici. COl sa schimb acest raport trebuie sa sublimez lntunericul in lumina. prin rugaciune, post. autotratarnent, pomeni, pelerinaie la locuri sfinte, trimitere
de lumina. Teate se rezolva 141 fel, Orice viitor este previzibil, dar schimbabil in sens pozitiv. Prin Reiki trirnit lumina in anu12012, post ~irugiciune, trimit liturghii ~imai c:xisti un lucru pe care il face un adevarat crestin, ~ianume se duce in manoistire in noaptea de revelion si se roagi. CUM ESTE PRIVIT A HOMOSEXUALIT ATEA DIN PONCT DE VEDERE ENERGETIC? de obicei sexul fizic nu este in concordant;i cu saul spiritual. Adid un spirit care a fost femeie in .ultima -riata fi se naste hamat si nu a avut timp sa stea in adormire destul de mult timp (timpul de adormire de obicei .e~t~ d: p~ste uiti) sapte ana ~1 In acest nrnp P 51: ~ terg p rogr1mele ,~. meat sa se "". . anihileze programele initiale si se naste rapI~. EI poa~e sa marnfeste tendinte sexuale relativ la sexul respecnv, tocrnai pentru d i-au nimas de altadata. Si atunci el este un b:_rbat care are de fapr manifestari feminine. Este 0 forma de scoa a.
• • A .'

LUNA PLINA?

DE

La homosexuali

Depinde, Este:0 energie care: te afccteaza in functie de energiile pe care le ai, Cred cl energia lunii afccteaz3 rnai rnult demonii dedt lngerii, Peate duce la hiperenergizare, pentru ci raportul

ei este in favoarea intunc:ricului. Pentru ci Pe IUnl plini nici animalele nu sunt Iinistite, de fiind rnai aprolumini-intunmein
plate de demoni decit ernul, Cu cit ai pane; de lntuneric din tine: mai mare, te apropii mai mult de animalul salbatic, Si de aceea apare $i rupermagizarea. Chiar daca este reflectata, lumina lunii este towJi 0 lumina. CUM ESTE CONSIDERAT ROSUL UNGHIILOR?

ACEST RAPORT YIN-YANG

. In general
SJe,

rosul unghiiJor este considerar sindrom de posedar nu neapfrat, poate fi $i un sernn, De exernplu, eu imi

structura unui spirit. Sunt mcsent,

POAT)E Fl MODIFICAT DE LA NASTERE PRIN ALIMENTAnE. . t Dar alimentaria esre 0 foarte mid parte ~m DOl. se poa e. .. • dc:letniciri care sunt ym,
10

176

_ OANA PUSTIU _'. , . ,

Dapt« fpiritltalitalt

(It

Ovidiu'Dr'W'I

Argrllf1fU

In

Ietniciri care: sunt yang. In functie de ceea ce ai nevoie trebuie sa alegiceea ce-ti lipseste, Poti sa·~dai seama de cineva daca este yin sau yang dupa felul cum cald"se: mi,cl.,c _ " , DACAMOARE UN OM INTR'() ZI DE. SARnATOARE., SUNT DESCHISE CERURILE? ':: ", .i i : " ':, De obicei nu poti sa mori de:dt dad hotacl$te Dumnezeu ,i dad Dumnezeu homra$tc sa mori intr-o zimare, probabil ca

cum ar fi arta, dansul, gabtu], moda.cosrneticaetc.Si

sunt Inde-

" '\'

I:
,'ij

te dud direct

'

I,

t

:

, VlE'fUlTOARELE DIN _

APA AU

SUFLET? . " , .

, 'Depinde:,cc:lc' ca~ au sfnge, Sarige:le cald,·I-o$u presupune Ji sutlet, Desi nu are conotatia ~ la a,nimalc:!~',:~:sange: cald, pestele nu arc: temperatura lui, d are temperatUra apei, '
• • I ': ..... :, I ", I

~,~

DE CE ESTE VIATA GREA PENTRU_UND l OAMENI? :
• I • I' I • • .,' :..

:~,'!.'

!'

~ d. ~ duci p~ principiul rezonantei, Si atunci nu mai puteti sa dati vma pe VLlta d a fost cruda cu voi ,i Dumnezeu a fost lmpotrin. Voi va scrieti viata si, pe misun ce luati deciziile de

Nu dati vina pe viatl. Viata este rezultatul vcstru, nu voi rezultatul vietil, Mu]~ au trecut prin multe $i grele, dar nu au avut ~tc: alegeri, Fondul vostru intcriorva deternuna viata voastra exterion Ceea ce te face erou sau criminal d~ razboi este fondul tiu, un~c te trage a~ alegerile tale sinici rnacar alegerile, pen-

Spre exemplu, 0 entitate spirituala cu varsta astrala mare nu a sa rnai fie atat de: doritoare de: sex, pentru d a Beut sex miliarde ide ani ,i nu 0 mai intereseaza. Nu este varba de ,frigiditatesau impotents, ci pur ~isimplu este satula de asa ceva. Iubirea este 0 emotie - daca eu am trecut prin sute de yiefi in care am iubit, am urat, este dreptul meu sa spun ca-mi , ajunge Ji ca nu rna rnai interesaza acest lucru. Faptul d ma , detasez nu are cum sa fie 0 stare de nesimtire, ci este 0 stare: fireascii in evolutia unui am. " tn toate vietile noastre experientele sunt repetitive, ne nastern. invatam sa mergern, sa mandim, sa vorbim, sa iubim, sa muncim, sa facern sex. Daca-l luarn exernplu pe Shakespeare. toate relatlile interumane sunt la fel, nu s-a descoperit nimic nau. . Rel~tiil~ interumane sunt finite. Piii dad am trecut de sute de 'oci' aceste relatii nu este firesc ca la un moment dat sa nu rna 'rri'ai' iht~~eseze?Este firesc in cursul evolutiei unui spirit sa nu-l '~~i~ intereseze emotiile ,i instinctele ~iot ceea ce noi considet ,cl'rii'fi~s:c ~iurnan. , :' ,,::~i 'ahlnci problema se pune propriu-zis in functie de: vars~ a¥~lii~ Daca unul care este mit ca varsta astrah zice ca nu m~ ~rich~f de sex, atunci da, se pnate intampla sa fie a problema dih ~ioif.t asta sau din altele.

pn'n'

r ~ -;,:

> ". !

"c,

muir: ori cele mai usoare in momennil respectiv, va determinati un vutor Ia fc:l de:300st Ji de banal.
DETASAREA COMPLETA DE TOT CEEA CE ESTE pAMANTESc PRE5UPUNEa STARE DE NESIMTIRE?

.: ,. DACA MAICA, USUS, DUMNEZEU SUNT TOP DETA· 'lJ;'$ATI $1 NEIMPLlCAl1 EMOTIONAL DE CE SE SPUNE :,, i_'CA EI SUFE~ sUNf TRJ~ DIN CAUZA NOASTRA? _':~c'; • )_ • mna nesimpn:. indalenta,
, : Detasarea
, •

emoponil

• ' Oe:t2fa:e: de tot ceea ce este urnan poate sa fie: datorata lndumnezeirii, dar poate sa fie $i 0 stare care este patologica.

neimplicare, indiferentaumne 'k are: noi it aferim. · to n fccdb ac pe c dent Cat iubin du-ne, e:X1Sa u , tiv noi intoarcem .. d t: db k I nostru este nega 1 • 1 C an acesr ree ac a b.' te evident d lor e uie .d O• • . - o. exact ceca ce nu tre c. . ~l es rvmitatu t' umana este mal e, ,. . -N t 0 SUlenn.J. • . creaza 0 sufennra. u CS e . evident d ne pnvesc graba 0 mshnire. Fiind spirite: supenoare

0

a nu msea . .b E·D zeu Maica ne IU esc. VI

178

OANA FtlSTIU '.

Daprt spirilualitatt

(II

Ovidiu·Dr'W'I Arxruzml

179

din alt punctde vederesi poate nueste inmasura sa iudecsm sentimentele lor Ia nivelul la sunemnci, Peate ti noi percepem feedback-ul dtre Dumnezeu in felulnostru $i asa il demdifidm. dar asta nu inseamna ciDumnezcu priveste in fdul nostru. ' Ma gindesc totuJi Ci dad ne iubeste asa 'ca pe copiii Lui este clar d este interesat de fiecare, Cred d Dumnezeu se neste p El, dar cred dare mai mu)ta lntelepdune decit noi $i iubirea lui are 0 alta natura. ;,

an:

mm-

.1

1r.zE APARATURA?

CUM POATE ENERGIA NEGATIVA sA NE INFLUENI

pe 1m2 clm~ului electromagnetic. In mamentul in un dmp ~t btocheaza acest camp electromagnenc, deei hlochcaza circuituI. Aparatul ll va sesiza ca an dar n~ este, pentru ~ un aparat din acesta, dupa ce it cureti, ~i revine, ~ un anne care este .doctor" de ealculatoare, pentru ca de ~Juns d se apropie de un calculator $i acesta lncepe sa~i rrnn1. De apt el.est: foarte bun Cl persoana si, fiind foarte bun, dl b 0 ~7 .cntltafile negative. Daca aparatul respectiv arc: 0 eenotane spmtula. el se vindeca doar in presenta lui.

: Nu numai energia negativa poate si distrug3 aparatura. Problema aparatului este cl el nu are 0 con$tiin~"d are 0 vibratie, Deci orice 3parat functionem la o 3nuDUta ,vibrape, pentru d ~ a fast el construit. Once pc:nwbare a vibra~ei. respective Intr-un scm sau Intr-altul produce distrugerea. In aprnpierea unci entidti foa.tte mari, se va distruge, dar $i in apropierea unci entitati pozitive foarte marl se vaopri, nuo distruge, Ceva care pertwbl a~ nu trebuie sa fie ne4pmt ceva negativ, Si un camp de JWIl1I1i peate sa permrbe, Cum aparatele sunt acute tot din dectroni, ei mag in str.insa Icgatura cu fotonii dec cu lumina. .. _Proieqia de .~ergie neptiri pe un aparatduce automat Ia m~ nepttva a ap~tuIui respectiv, Circuitele electrice

1

';' ';:AMBNAJAREA

CASEI TE INFLUENT£AZA FE TINE CA cum

.·\.::Este· [carte: important

, SPIRlTI

w

ddte vorba de icoane, cns . e, apara '. - ib . . rata aratura de curatat, care errute pe 0 anurmta V1 • ratie ~1 cu p'. c: 1 Wnaic:zi ci stropesn cu agiteasma,

a

.,

.'

tal
¥

iti amc:najezi casa, ce ai i~ ~a, tum La ora actuala ensta

ar:~

~on~

casa Este important raptu ca , este·impartant lacul unde este pusa candela. Teate ~~esteaa~? E .d - u prea poti sa intC:Ml pc: veorn, mare imporranta- VI ent ca ~ • t diestc:zic: puteai sa le dar in masura in care te deranJe~... n ra e toate latrimiti de exemplu lum~nli. spre bmdc: lortsu~:a!:na 13 d:ua' nurile, si atunci, daci binele lorNsu~re~:nea' ca"le inolci liberal .' . nul u 1ns....... s,prezeee noaptea, 11 ia som '. d . aza si pe altii iti incalcl • • tita timp cat c:ranJe .. • arbitru, pentru ca a t eli este bine sa te hrrutc:zt • • lib Larbitru . Piirerea mea c:s c: $1 tie 1 eru
" ¥

en:

la casa tao "obiect conectc:az3. Dad lmi Trebuie sa inte I em ca .fic:carc: raci care 3 dansar .' JUN I eg "d In • (010S1t3 . e un v • rna conc:ctc:ze Ia asta. aduc a rnasca a fri cana, .. eg .. ' auve• 0 sa facului ~i .3 scos energll n b fice Obiectdc: vechl lar3$l t foarte enc:· . di I Mal:tile in general nu sun. ca au .' rc:itur.i enc:rgetlc3. mea a ., mea nu sunt bendicc:. pentrU
o ".

180

OANAl'UrnU

DtIprt Jpirituillitalt (a OttiJia.Dr1lK01 ArgsilIJu

181

de valoarea nuteriala. Este foam: important sa rna ineonjor de Iucruri pozitive, care ~i vor crea un mediu pozitiv. Este important ca locul tau ' unde stai acasa sa te simp bine, dar acela ti-l creezi tu dupa sufletul tau. Dar daea ace] loc conecteaza Ia energii ne,

',:,; ;'gii negative. ".'
. ;:;:~:;., ,.;,".>;f

".,z~~riic~ I.:' ,..' ;'"-;

liniste poti, daca vrei, sa.1 'auzfpe Dumnezeu, sa ai acea relatie cu Dumnezcu Bra a fi schiNu lntotdeauna aceste zgornote sunt produse de enerYEZI VIATA DE LA UN cAPAr LA ALTUL tNAINTE sA TE N~t DE CE NU NE pAsrnAM MEMO. RIA IN VIATA RESPECfIV A?

'b~iatdc

gandurile

altora.

In aceasta

gative, vei avea energii negativeacasa, Daci invep tot ce tine de armonie, de feng shui, care este 0 fonna de rnanifestare a annaniei, atunci i~ crew un rnediu in care sa te simp tu bine, Plus ca energiile pe care Ie emiti tu influenfeaza energiile din jur, deci,

,,'I,FDACA trr
, 'f/

dad tu esti bine.automat vor fi bine $i vecinii taL Dad in jurul tau este balamuc, trebuie sa te gand~ti d ensta ceva fi in tine, d nu degeaba ai vccinii respectivi, Si atunci este foane important sa te uip un pic la tine.
CE 501 DE ENERGII SUNT ACELBA CARE PRODUC ZGOMOTE IN CASA?

I'

i

De obicei runt dementalii care: raman ag;ltap. Se in tamp hi UIInatorul fenomen: tc: duci intr-un Ioc, la 0 petrecere spre exernplu, p nimeni nu sta apoi saii curete energetic hainele. Nu, le speli pe to.1te fi le iei frumos fi Ie pui in sifonie:r cu tcate energiile negative care s-au atqat din zona in care: ai fast; club, discotecs, sau inorice lac, d oamenii pma la urma intc:ractionc:aza oriunde. Elementalii r.imin acolo, agicafi cumva, $i atunci produe aceste fc:nomenc:, aceste zgomote. Se agara de: tine in miisura in care: rezonc:zi en asa cc:va. Dar in general nu suntern aut de sfinti in cat sa nu se agate: nimie de noi.
Dar mai sunt fc:nomc:ne de acest gent care sunt acute nu neaparat de: entitati negative, ci chiar de lngerul tau pazitor, Ex:isu momc:nte in care inge.rul phi tor te treze~te noaptea special ca sa vezi ca mai aistl altcc:va, sa ineepi sa.fi pui ~i tu intttbari, sa mai spui dte 0 rugaciune, pc:ntru d rugaeiunea dintre dolLisprc:zece $i trei noaptta este rugaciune:a de aur, Deci nu intotdeauna ceca ce te trc:zc~tc este nc:apalOltnegativ, Avantajul noptii este d se 1ini~tese cdc:laIte con~tiinle ~i u rnai esti asa de n

::'; lspiritelor superioare, dar nici chiar e e nu pot .sa ~rcva naJu1_ ntru ea viitorul este previzibil $i schimbabil $~ ~entru totu' "t" pe se construieste Oleum. ",I oncum Ia n3.$ Ulll . Penc.. tere '• rul . ca Vll 0 . •• • ai juca un Joe , till . dadi ti-ai pastra acele arnmnn este ca $1 ~m . el - til , pC calculator pe care at cunosti sl stii ce urmeaza la fiecare •ruv , I 1 1Y .' CV3 ' . ' , '. fi t "ire: trebuie sa fie adevarata, sa simtt c pentru c~ :carc ra . . ltceva dnd treci printr-o nenorodnd treci pnntr-o bucurie $1 a . fi .mun la oricesen. '• ' '. •. rmeaza la fiecare past at 1 • cue. Data ar sn ce u _.. I later si alta este in realitate, timente, Una este sa JOo pe ca cu 1 "',

"N:' i chiar tatul. A·ti vedea viata de la lnceput este apa,. ~ u vez 1 da

" pANA LA CE N1VEL DE DEASf A MEMORIE COSMIcA?
FAPTELENOASTREINAC

ET ALIU SE INREGISTREAZA •

.: ',. Se inregistreaza absolut tot. . . 5e peate $terge com: . tern can$Uenll. d treaza ~i de care noi nu sun. I . dar este multa mun . ' P-i~t'din banca de date a U~lvers~ Urtl, e pentru d este foarte • tl cere Ie ar • Problema nu se pune an 3-~ • faptul cl Dumnczeu bl a nu se pune 10 user sa-ti ceri iertare. Pro em t lucru este foarte usor pent~ , sa-Ii stearga- pac atele , ca aces ensiune:a gre$e:11 me le.•Unir poate di EI Problema este ca eu nu am l~. t facut, asta inseamn~ cl, • I 1 - si trebuie sa indrepf1 rau b ie sa pui in schlmb versu te asa v .. . tu singur tre Ul, • ale in loeul acelei energu negaubvle: i Unive:rsul ip scoate m. c I_ ., a energie POZ1Uva, sa 0 su I'te$ti iri apare pOSt-bilitatea sa P a. Imcz. modalitatea prin care tu sa p a , testi ceea ce ai gre$it.

,

Exista detalii care se mregts·

.

182

OANAPUS11U

183
. ,:i,

CE ESTE EUL SUPERIOR?

Este tot Dumnezeu, Este ceea ce am creat eu in lumina altadata, dar este ioformatia Ji energia tot de la Durnnezeu, Deci
ceca ce sunt eu in realitate este in afara EuIui Superior. Deci tot ce iruemni tu Bra valorile divine esti sarpe, Ca sarpe tu nu ai

·manan~ inentar

nimic de la Dumnezeu, decat viata pe care ~-a dat-e Dumnezeu,
CE SE tNTAMPJ.A CU PERSOANELE CARE AU CREAT PROGRAME NEGATIVE SI REFUZA UN PROGRAM DE EVOLUfIE?

Ded este foarte important ceea ce mananc. Dad eu 0 sa came 0 sa am a vibratie, dad eu 0 53 tree pe regim ali0 S3 am alta vibratie, Asta nu lnseamna d cineva care manandi verdeturi este superior unuia care mananc:a carne. Am in·dlnit Ioarte multi care sunt vegetarieni, sunt Ioarte mandri d s'u~tvegetarieni $i li blameaza pe altii ca manand carne. Ceea ce

estc 0 prostie.
Dumnezeu.

Usus a mancat came $i asta nu l-a facut rnai putin Fiu de

Este ca la recidivisti, in momentul in care vrei sa te intorci ti se adauga $i celalalt, Cu cat un om face mai multe $i i se ingaduie mai multe sanse sa se fntoard, lntoarcerea presupune ca el trebuie sa schimbe in bine tot ceea ce i s-a oferit bun $i el a transformat gresit, Si intotdeauna Intoarcerea ]01. bine este rnai gIU. Pentru ci asta este Ji]a initiati, apare la un moment dat urmltorea problema, divergenta lntre vointa tl Ji Vointa Divina, Adid fi-e greu sa faci Voia Lui Dumnezeu, pentru d Voia Lui Dumnezeu este sa fii lntr-un ]oe unde nu ai vrea sa fii $i tu trebuie sa fii acelo, Si atunci preferi sa te faci cl nu auzi, Problem~ es~ ~n.d nu faci, ceca ce lnsearnna d te opui, ?pun~ :'OlnfCl Divine automat creaza 0 reactie adversa $i te tn~epmCZl de calea ta, indepartindu-te de calea ta vin niste plati pnn are trebuie s1 treci.
CARE ESTE LEGATURA DINTRE AUMENTE SI SPIRIT? Alim'entatIa este foane tmportanti. Spuneam la un moment . dat lntr-o ~ ci ~tem ceca ce gindim, spunem, facern, manclIn, ascultim, respiram. Sunt a multime de factori care ne determina ca fiinte umane $i spirituale. In mcmentul in care eu ~eg sl mininc. ~tr-un anume fd, imi determin a oarecare vibrape, a fOlma spmtuaU care-mi este personals.

. FUMATUL ESTE GRAV? " Pumatul nu este gray in sine. Este 0 iarba pana la urma, dar e:s'te 0 iarba de vibra~e joasa ~ionecteaza la teluric, Asta,i~ d~i c seama in momentul in care lncepi sa simti diferenu de V1b~tll: Una este dnd aprinzi tamaie sau smima $~alta ~te dn_d apnnzi o ~gara. Este important $i unde es~e sfi?ptii s~lIm~t ca cea care este sfin~ita in Athas va avea alta vibratie deca~ smlr~a care este sfintita in alt lac. Au grade de vibra~e in functtc de cine le-a sfintit , dnd si unde le-a sfintit. . ~ . 1 ib ..• alte $1 p Iante care Sunt plante care conecteaza a V1 raplm .. , asa coaecteaza la Vlib 1'3t11JOilse. El e ...., sunt .la tot ce • . I• ct mseamna te u , " .Ded daca eu vreau sa rna conc ez ,d , .: • .' . fI 1 esc nirunul- Eu nu conn er nc nu 0 sa folosesc tarnalil, 0 sa 0 as, tru d intr-adevar • ti Estc: negatlv pen fumatu 1 10 esenta nega lV.. - te imbolnlve$ti. _ d· t egatlv pentru ca .• . creaza 0 depen entat es en, fu 1era folosit $1 10 n. [nainte, in ritualurile din A_menca,' m~tu negative. Tutunul . d '. ntualun magtce tualul de tamadUlre. ar ~110 • Cer lndienii folo.d . nu este catre ' deschide a poarta, evt ent ca _ striimo~ii lor, sa le ceara • d hida poarta eatre seau tutu nul ca sa esc ,. ... cere Se folosea ca a lpa paCII 10' b. ajutorul, di de aceea se fu ma.,P • d Co aza se due in du sa enu can 1ume fonna de annonizare. A am .' rt zeze • Deci sensu 1 nu izeze 53 socu stea de vorba, sa se annan •

184

OANAPUSTIU
::;1 :

Dtlprt Ipirilualitalt tu OtfiJiu.DragoJ A"Kl'sanu

lIS

este negativ. Ar putea sa socializeze cu timaie? Banuiesc ca da, dar la alt myel. . Peate cl 0 sa ajungem la nivelul vibratiei Pamantului dnd o sa socializam an1nd in candele smimi. In esenta, smima, tirnaia, fiind de vibratie inalta de curafa. Dar 0 sa vedeti cl dad un loc este prea curat, nu poate fi folosit in anumite scopuri, Desi, cine stie, poate 0 sa vedern ~i ahatoare curatate cu 5mima ~itamaie.
EXIST! FAMILIA PERFECTA?

en ESTB DB PAPT NEBUNIA?

. i '". :

sa privesc nebunia dintr-un a1tpunet de vederc:. Pentru mine un nebun este un om care are: 0 scala a valeriririversata. Adid el priveste in oglinda gresit, ea $i demonul, Mie nu poate dec.it sa-mi fie mila de el, pentru ti nu lntelege de £apt cei se intampla. nu .in~elege unde. est:. E,'.considera raul bine$i binele rau, el considers placerea iubire ~l myers.
.", 000 0:

Io!:aJn lnceput

.

DAC!

INCERCI

sA COMUNlCI CEVA SI MESAJUL NU

Am ajuns 53 cred cl poate sa existe 0 familie perfecta cu 0 singura conditie - transcenderea karmei personate. 0 familie perfecta nu poate sa existe decit in legea iuhirii, iar ca sa ajungi in legea iubirii prc:supune: C3 fiecare individ !Iii fi platit karma personah ~ibona de neam pentru d altfel, inevitabil, karma penonaIa, de neam, va sta lntre eel doi ~iva duce la despartirea acelui cuplu, Cred c1 este posibil, dar mai avern pana acolo, niste ani.
MAl MERIT A sA STEA IMPREUNA CUPLURILE CARE DAU IMPRESIA cA NU MAl AU NlMIC IN COMUN?

Vlata aeeasta este Bcuta special ca sa nu ne pierdern vremea, Avam impresia d runt oameni care-si pic:rd vremea unullangii altul, dar in realitate invafi foarte mult ~iii duce viata in asernenea erperienje astfd ineat, vor nu vorl trebuie sa lnvete. In alta ordine: de idei sunt relatii karmice, sunt relatii care: runt ea 0 pimaie:, ~inu ai decat sa stai, nu ai ce sa faci $i trebuie 51sQi acelo, d ti-e bine, ti-e rau, te mai bucuri, depinde de tine. Este mane important sa $t:U cum iti fclosesti timpul. 10 sunt pe urmatorul principiu: dad-i musai, $i trebuie sa stau, d trebuie sa stai citcocbti, ghac 0 manta sarna simt bine, gasesc 0 variants sl lnteleg ceva mai mult, gasesc o varianta sa caut, Totul tine: de perceptia mea asupra rc:aIitatii inconjuJitaare.

AJUNGE, BSTB BLOCAJUL TAU? . . _-.:Paate sa nu fie blocaiul taUt ci pur $i simplu oamenii rupee! tivi sa nu fie pregatifi sa in~eleaga acel mesa]'. Dad sunt foar_te .1 "losc:amna ca tu comunici cui nu trebuie, ce nu trebuu:. mu 1...' • d .. • Arta comunidirii presupum: sa stiu cat, can. ' CUI $1 ~esa co~unic, :ASta presupune intuitie, cs degeaba dai ~ .a~e:n~l, ell ~ evarul poti sa r3ne~ti, sa distru~. ?ege~ba SpUI ca 1-31 z~ ad~~ conteaza foarte mult cum ii ZICI unui om. Este foarte unporta .E . ortant modul cum spun un scopul pentru care spur, ste Imp lucru, momentul dnd il ~pun. .. dif rite $i poti sa nu . _.Oamenli dnd se intaInes: au. endc:rgll tlo: sunt la un anu1.;. •• d. . ere sa rna a resez ajungi la ei ~l aca eu inc 1. d a rna arrnoniza cu d. o. . 1 - asesc a moda !tate e . S· ~l~ mve , pot sa g. . i la ei nu te arrnonizc:zi cu el. ~ . lnseamna ca data nu alung .' . bui sa te armonizell _ 1 comUOICI. tre uie
•1

t

problema este ca tu, ce care . ta tr..buie sa urc sau sa ... • .. PentrU as... . t u eel eu care camunlCl, nu el.. d . Dad nu alung a ..". .' d ta flOe e mme. .• • cobor in functie de et, ar as a Si de asta tl se tnga_blema este a me . mai multi lnseamna ca pro ,. • -• t· sa eomUOlCI.
c_

duie special ca sa mve.l

,

REPUT ATIA NOASTM
,;'. I

ST

A IN NOI SAU IN MI

NTU

1 cecl ce crede el despre eea ce e este. cred Un am este fannat In C _. Ml afecteazi ceca ce d ilalti ca este. el lnsusi ~iceea ce ere ce d'

ALTORA?

__

.....

~I.

186
ell

OANAPllSTIU
,'I

Dapn lpiritua!i/aJt (U Ol1iJiu·Drl1.U'l A'6t1a'tll
,';i

117

)

despre mine deoarece gindul este a proiectie $i 0 proiectie ia viata.1n momentul in care eu rna gandesc ci eu sunt lntr-un anume fel, a sa ma indn:pt foarte fiumos dtre acel lucru, Ml afecteaz3 ce ad altii despre mine, pentru cl ei proiecteaza a energie asupra mea. Proiectia unora este 0 suma de proiectii ale altora, deci este a energie foarte mare. ceea ce proiecteaza altii despre mine. Si sinele an: valorile lui. Perceptia mea despre mine a schimb prin autoanaliza-con$timtizarc:. Prima om. trebuie sa gasesc problema mea, pe urma sa gisesc modalitatea de a 0 rezolva, Ceea a: rna dmnjeaza la altii este elar d este $i in mine. Problema nu sunt altii, problema sunt cu. Problema din mine a schimb, acttptind-o. Si a modalitate C1 sa a rezolv, fae pe invers. Spre cmnplu, dad nu am rabdare rna apuc de cmsetat, rna apuc de Brut lucrurimigaloase, deei exact opusul lipsei rabdarii. Dad eJti zgircit, lncepi 51 dai, cu cat te doare mai tare cu 3t5t esti pc calea cea buna. Dad esti fomist, dai de pomaria. Daca nu te iubqti. ip arm ce-ti place, Dad nu iub~ti oamenii, ii ajuti, D.a nu iubesti femeile, te cuplezi cu de $i le sustii, Perceptia altora despre mine 0 schimb greu, Dad eu sunt 0 persomi publici P am un milian de oameni can: cred ci sunt intr-un fd. am. imi modifid comportamentul, deci rna interescna 51 schimb perccptia altora despre mine. Ficcn: percepe prin prisIna lui $i fiecare vede in tine preblemdc: lui. Unii oameni rna pc:ra:p pe mine ca fiind bun, acei oameni sunt buni, dar unii rna percep ca fiind cia Nu este problema mea, este problema lor de perceptie, dar ei vad in mine ceea ce au ci de CaptC2 problani. Pe masura ce ei qi rc:zolva problernele, se schimbi Ii perceptia lor vizavi de mine. Pe masuci ce un am qi raolri problande: nu va mai fi afectat in aceeasi m3suci de perceptia ~iu a eclor din jur, Iisus nu a fost afectat de cei din jur, nid maar de Iuda,

,I

,I

,'"I

de ce cred altii depre tine, ,d~~ 'sa nu fii preocupat de: asta, pentru d perceptia ahara 'nici 'd~p'I1:tine te poate distruge. Acesta este principiul - barbatul elos i$i face nevasta curva - sa analizam treaba asta. Acesta este '~~Qnismul, numai d se amplifies, in loc sa fie un b;i~at sunt n oameni. Principiul este acelasi. Pai data eu stau tot timpul cu • dulla ne.vasta-mea ~ina g1ndese cum face sex cu unulsau cu r ,~1' ce face dnd sunt plecat, eu creez 0 fanna gind care 5C va duce la ea $i 0 va impinge de la spate pana clnd 0 va face. Este
trcbuie

Nu

sa fii [carte: preoeupat

foarte simplu. .•.. _ lma' ,. h-va un milion de oameru care se gandesc ca 0 femeie gma~ d . di . - A"'em femei care si-au creat 0 imagine, ar $1 n vma. este CUrva. ,.. 1· .• lor. Cand 0 vor rnai multi, ei proiecteaza SN-u ~1 atuna ea 1$1 ia lumina din treaba asta,
I

,""::6niPl.lTEM sA-I AJUfAM FEca CAREVINlN ACEASTA
, 'VIAl! supARATI
It:

din ndntde:gerc:, IgnOr.mta, " IS' pe Dumnczeu vine ~t .:', ,up~rea _. .. e vin din Cer mare, care au dnd te simti nedrep~t~t. S~ntu ~ d femeia este .pap~a dia-it altadata ca pustIllCI ell lIDPdI'CeS lemCle ca sa-vada cum este sa t: . . "• • volului" acum se nasc 10 corp- . ata est!: un 1 au Uf1"U d sexul d u 00-' • fii femeie. Sau eel care: ere: ca VI . Doarnnc Daamne ii m., . . . lId genul acesta $1 • •• este un pacat ~l a te e e _ este neapirat ~a $1 ca I~ . '.' '. .. - I demonstrc:ze: ea nu [tate 0 pnsa- sa mal mite iar arci at sa e . marc: oportUn , cele din urma viata este 0 . crestern un pic. .' i ne lu;im de la viata ceta
'"',''' •
tra,

FE DUMNEZEU?

._

,

t

Problema noastcl este ca nu. $n~ ~ d avern nevoie:, tarulla . • m nCVOle ~l can . ce avern nevoie, eat ave: '. tlmpu 11' . reate ~ daci te ui, . alea de mijloc 10 t 1c . .' un b uie mereu. sa urrne:Z . latiile iumllce can d . at ..' sat. .I Tre lire chinui este gresit. Mal su~t $Id . . acolo $i acolo pana If I P . d 1 1 q te UCI ~I , , dar esti legata $1 e a tu 1
-1.'

i

1e$tikarma.

__________________________________________ ~~~., .. ~

.. ~~~g!,~l

188

OANAl'UmU

DtJprt spiritllalitatt

(II OuiJiu-Dra,ra1

"f&r1anll

189

Dad dneva nu poate sau nu vreiSli te ierte, ti-o trage pana nu mai $ill de nimeni, Sunt $i persoane are nu te iarta pentru ce le-al Brut alta data $i ei vor dear sa te termine, Toti depresivii sunt supara~ pe Dumnezeu, la fel $i cei care fac boli, autoimune. I",
AU FIINfEI.E DE LUMINA. EVOLUATE AGRESMT A Tn?

verde, corespondents chakrei patru, iar dnd emiti, emiti pe verde: $i informezi sufletul,
INTOIDEAUNA PSIHOLOGIA INVERSA? CUM PUTEM sA NE DAM SEAMA DACA SUNTEM FOLOSITI PRIN E.A? LUCREAZA

Fiintele de Lumina nu au agresivitate, nu au nevoie pentru ci de fac l()()% Voia Domnului. Uneori noi trebuie sa nc: incircam cu agresivitate $i sa·L manifestan pe Dumnezeu in felul acesta. Agresivitatei1 trebuie traruformati in ceva, in miscare, este forma cea mai u$oari.. Sportul este a mnna de sublimate a agrcsivitatii.
CUM ~I PRIN LUMINA. ~I PRIN lNTUNERIc ~I TOTODATA ~A. FII ~I IN DUMNEZEU? Trebuie sa lncepem sa vedem luaurll~'$i prin Lumina ~i rin p Intuneric, oriee problema, situatie vazutl doar prin lumina va fi ttunchiata, Ci1 sa fie complet trebuie privit prin ambele perspective.

Psihologia inversa functioneaza aura timp cat ai un ego $i un orgoliu foarte mare, psihologia inversa functioneaza deoarece noi la nivel de sine suntern dernoni, $i dernonilor nu le place

S3li se pnrunceasca. Dad vrei ca 0 persoana sa fad ceva anume, atund de dineolo porunceste-i sa nu fad acel ceva, iar dad are

pop sA VEZI LUMEA

un orgoliu foarte mare cu dt este mai mare cu atat mai repede va face ceea ce i-ai poruncit sa nu facio Psihologia inversa funqioncaza mult rnai bine cind nu esti in arrnonie ell tine lnsuti, eu cat dezechilibru este rnai marc: cu a15.tmai bine va functiona ~i epinde de cantitatea de:Lumina $i d de Intuneric pe care a are persoana respectiva,

Spre c:xc:mplu,un palm pe jumatlte plin cu apd, privindu-I prin lumina vel vedea doar jumatltea lui plina, privit din lntuneric vei vedea dear jumatatc:a goala a paharului. Adc:varul este undeva b mijIoc, pentru ca paharul este complet alcituit $i din jumatatea plina Ii din jumatatc:a goala a lui. ,.PIETREI..E PRETIOASE DE PE COROANE AU ~I ALTE
SCOPURI DEcAT DECORATIVE? Cristalele au mlurile em apar in cristaloterapie. Evident ca ~a~ pietrele pretioase, indiferenr ca sunt pe haina preotului, indiferent ca ~t p~.comma regelui sau pe Mitra papei au un ro1. Crucc:a mitropclitilor se face din smarald, Smaraldul este eonsidcntl piatra em aduce puterea asupra multimii, Are culoarea

· .L

I

R.:ldiestc.z:ie Magia Permele gand

_ _

131 133 155 161 162 166

CUPRlNS·
Prd"3ti-----------· _.
S"mdt.Suilctu1 .•__ ~7
S

Somnul ,i visele .......•....................................... 159 Lumea virtual! Animalcle Diverse

._•............ 17
.... 20, 24

Cb.ahc ,i clmpuri. ~~........••...........••_••_ Kmm Boata
AvonuI

36
'_42

Drcptul dmn
Misiunca pcrsanaU
"'*""

47
.63 66 68

Mintuira
Onod~

1.. 1.. 1 II

II

lubirca ncetJDdipon.;ati_
Annde de Iwninl SauaIitatea

77
78 81

~pw
Plam!
Violul Rlul ca pcsaml spirituaU Putaa gindului Uipacitlp atnscn.zorWc. Entitip lJ'irituale Maqtrii • _ ...... __

85 89 _.94 .. 96
_ 100 108 117 .." . 104

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful