AUTOR Instruktor ANTONIJEVIĆ RUSIMIR

za polaganje vozačkog ispita

PRIRUČNIK A, B, C i D
kategorije

Novi Pazar 2002. godine

PREDGOVOR

U ovom priručniku pomenuta su i obraĎena sva pravila koja se odnose na preduzimanje odreĎenih radnji u saobraćaju. Zakonom je izričito rečeno da svi učesnici u saobraćaju moraju da postupaju po propisanim pravilima saobraćaja i saobraćajnim znakovima. Ako bi svi učesnici u saobraćaju tako postupali, imali bi smo idealno organizovan saobraćaj, a saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica ne bi bilo. MeĎutim to je idealna slika i cilj kome treba da težimo, a realnost izgleda sasvim drugačije. Pošto nam, iz mnogih razloga, putna mreža nije takva da omogućuje optimalne uslove za odvijanje saobraćaja, stanje vozila koja se kreću na putevima nije baš zadovoljavajuće, a i treći faktor, koji je izuzetno bitan, čovek, učesnik u saobraćaju, takoĎe nije savršen, i njegova bezbedonosna svest nije dovoljno na visokom nivou, često dolazi do težih prekršaja pravila saobraćaja, a samim tim i do teških posledica. Brojne analize o uzrocima i posledicama saobraćajnih nezgoda ukazuju da nedovoljno znanje i nedovoljno iskustvo skupo staju mnoge pojedince, njihove porodice i čitavu društvenu zajednicu. Na ovom mestu ne može se ukazati na sve aspekte ovog problema, ali sigurno treba ukazati na nedovoljno i često pogrešan odnos, kandidata za vozača, a kasnije i vozača, prema sticanju znanja i ovladavanju odreĎenom veštinom upravljanja vozilom. Često se misli da se do vozačke dozvole doĎe što kraćim putem i sa što manje truda, a kasnije će se u praksi sve nadoknaditi. Tako se dogaĊa da se pravila saobraćaja uĉe mehaniĉki, sa ciljem da se ne pogreši na ispitu prilikom testiranja, a veština upravljanja vozilom podešava se da kandidat dobije pozitivnu ocenu na ispitu. Kad bi se temeljnije i više, prilikom učenja analizirale opasnosti do kojih može doći usled nepoznavanja ili pogrešnog izvoĎena odreĎenih radnji, kao i posledice do kojih obavezno dolazi, sigurno je da bi se gradivo savlaĎivalo sa više razumevanja, a to bi uticalo i na ukupan stav i odnos budućeg vozača prema poznavanju i poštovanju pravila saobraćaja. Pored nedovoljnog poznavanja pravila saobraćaja, veliki broj vozača ne zna bliže i detaljnije kako na organizam utiče alkohol, zamor, uzimanje nekih lekova, način ishrane i sl. Kada bi to bolje znali sigurno bi jasnije sagledali moguće posledice, pa bi se ponašali daleko bolje u saobraćaju na putu.
3

Kako je upravljanje vozilom u savremenom saobraćaju složeno i teško i kakvim je opasnostima vozač izložen, najbolje pokazuje činjenica da ne zavisi sve samo od vozača, jer on može biti do kraja savestan i odgovoran, može potpuno vladati svim znanjima i veštinama, pa ipak ne može biti siguran da mu se ne može dogoditi bilo koja neprijatnost, pa i ona sa najgorim posledicama. Ovo zbog toga što je on samo jedan od mnogih učesnika u saobraćaju. Kakvi su u datom momentu ostali učesnici u saobraćaju, kakvi mogu biti njihovi postupci, koliko meĎu njima ima neodgovornih, pijanih, bez vozačke dozvole, sa neispravnim vozilom i sl. to su pitanja koja svaki vozač mora sebi stalno da postavlja, da na njih traži odgovor i da se prema tome upravlja. Ako se tako postavi vozač će moći da prilikom svake vožnje procenjuje šta bi trebalo da učini ako bi se u datom trenutku dogodila pretpostavljena situacija. Takav pristup će ga sigurno navesti na to da traži i proučava odgovarajuću stručnu literaturu, da proširuje svoja saznanja i vidike, a time doprinosi i sopstvenoj i opštoj bezbednosti. IzvoĎenje odreĎenih radnji sa vozilom nije samo element tehnike vožnje, odnosno pravilnog rukovanja komandama pojedinih ureĎaja na vozilu, nego je to daleko složeniji proces koji zahteva odreĎeno znanje, iskustvo, punu koncentraciju na sve što se u datom trenutku dogaĎa, uz najveću ličnu odgovornost i poštovanje svih pravila saobraćaja. Ovaj priručnik je nastao kao plod dugogodišnjeg iskustva u radu sa kandidatima za vozače, a radi što lakšeg ovladavanja gradivom o poznavanju saobraćajnih propisa o bezbednosti saobraćaja i pružanju prve pomoći povreĎenima u saobraćajnim nezgodama. Ovako uraĎen priručnik prvenstveno je namenjen onima koji se pripremaju za polaganje vozačkog ispita. Osmišljen je tako da obezbeĎuje lako učenje gradiva i sigurno polaganje teoretskog i praktičnog dela vozačkog ispita. Svim budućim vozačima želim uspeh na ispitu, bezbednu vožnju i srećan put. AUTOR

4

ZAPREŢNIM VOZILOM u saobraćaju sme upravljati lice sa navršenih 14 godina života. 4. 8. TERETNIM vozilom u saobraćaju sme upravljati lice sa navršenih 18 godina života i položenim ispitom “C” i “E” kategorije. BICIKLOM SA MOTOROM I MOTOKULTIVATOROM I RADNIM MAŠINAMA u saobraćaju može upravljati lice koje je navršilo 14 godina života i položilo ispit o poznavanju saobraćajnih propisa. TRAKTOROM u saobraćaju može upravljati lice sa navršenih 16 godina života i položenim ispitom za vožnju traktora.PRAVO UPRAVLJANJA VOZILIMA U SAOBRAĆAJU 1. 7. 3. 5. 3 3 Pored navedenih uslova svi oni moraju biti duševno i telesno zdravi. AUTOBUSOM u saobraćaju može upravljati lice sa navršenih 21 godinom života i položenim ispitom “D” kategorije. BICIKLOM u saobraćaju sme da upravlja lice sa navršenih 12 godina života. MOTOCIKLOM preko 125 cm može upravljati lice sa navršenih 18 godina života i položenim ispitom za vozača “A” kategorije. 6. 9. PUTNIĈKIM automobilom u saobraćaju sme upravljati lice sa navršenih 18 godina života i položenim ispitom “B” kategorije. 5 . osim vozača bicikla i vozača zaprežnog vozila. 2. moraju prilikom upravljanja vozilom sa sobom imati važeću vozačku dozvolu one kategorije za koju su položili ispit i stekli pravo na upravljanje tim vozilom. Svi oni. MOTOCIKLOM do 125 cm može upravljati lice koje je navršilo 16 godina života i položilo ispit za vozača “A” kategorije.

Skupovi vozila. vozač može upravljati u saobraćaju traktorom.Motorna vozila za prevoz tereta čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg.Sa dozvolom za vozača traktora. “C” kategorija .Motorna vozila za prevoz lica koja pored sedišta za vozača imaju više od osam sedišta.KATEGORIJE VOZILA “A” kategorija . PSP (Poznavanje saobraćajnih propisa) .Motorna vozila osim motocikla čija najveća masa ne prelazi 3500 kg i čiji broj sedišta ne računajući sedište vozača ne prelazi OSAM. a priključna vozila su mase veće od 750 kg DVT (Dozvola za vozača traktora ) . brzinom do 50 km/H) b) Motokultivatorima c) Radnim mašinama 6 . “E” kategorija . kome mogu biti pridodata najviše dva priključna vozila.Sa stečenom potvrdom o poznavanju saobraćajnih propisa u saobraćaju vozači mogu upravljati: a) Biciklima sa motorom (do 50 ccm i max. vučna vozila koja spadaju u kategoriju “B“ i “C” . “D” kategorija .motocikli “B” kategorija .

potreban alat (dizalica.VOZAĈ Vozač je lice koje na putu upravlja vozilom.rezervne sijalice. komandna tabla.ispravan rezervni točak. . osvetljavanje puta.Podesi retrovizore (spoljni i unutrašnji) prema sebi. Vozač mora prilikom upravljanja vozilom kod sebe imati potrebna dokumenta i to: a) Vozačku dozvolu. bolestan ili u takvom psihičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom. teretna vozila i autobusi moraju imati i aparat za gašenje požara. kao i kada koristi psihoaktivne lekove. 7 .50/00). c) Saobraćajnu dozvolu za vozilo. postavljen na vidnom mestu. Vozač ne sme upravljati vozilom na putu: a) Ako je pod uticajem alkohola (bez obzira na količinu pića koju je predhodno konzumirao – toleriše se do 0.). ključ za točkove i dr.kutija prve pomoći.sigurnosni trougao.Pneumatici (gume) u ispravnom stanju. b) Ličnu kartu. Pre nego što sedne za upravljač vozila. . .uže i poluga za vuču vozila.Ispravni ureĎaji za kočenje. . . signalni ureĎaji. Tom prilikom treba da prekontroliše da li su: . Da li se u vozilu nalaze: . . Vožnju vozilom može započeti tek kada predhodno izvrši pregled svog vozila. vozač mora biti odmoran i fizički i psihički sposoban za upravljanje vozilom. b) Ako je umoran. . droge ili drugih opojnih sredstava. d) Polisu osiguranja vozila. koje mora biti registrovano. Putnička vozila za javni prevoz lica.

smanjivanjem brzine.TERMINI U ovom poglavlju definisani su pojedini pojmovi koji se češće upotrebljavaju u Zakonu o bezbednosti saobraćaja i upotreba pojedinih izraza. Površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva ili više puteva.) koja nastaje ukrštanjem ili spajanjem puteva je RASKRSNICA. osim pokretnih stolica za nemoćna lica bez motora i deĉijih prevoznih sredstava je VOZILO. Motorno vozilo namenjeno za prevoz lica koje pored sedišta za vozača ima više od 8 sedišta je AUTOBUS. Svako prevozno sredstvo namenjeno za kretanje po putu. MIMOILAŢENJE je prolaţenje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smera. pri ĉemu su brzine kretanja vozila i postupanja vozaĉa uslovljeni i izmeĊu kojih ne moţe bez ometanja ući drugo vozilo je KOLONA. OBILAŢENJE je prolaţenje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće. sa jednom ili više saobraćajnih traka je KOLOVOZNA TRAKA. Vozilo na motorni pogon pokreće se snagom sopstvenog motora. ili prekidom radnje koju izvodi - - - - - - - 8 . PRETICANJE je prolaţenje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istom smeru. PROPUŠTANJE vozila je radnja koju je u odreĊenim sluĉajevima vozač dužan da izvrši zaustavljanjem vozila. kao i šire saobraćajne površine (trgovi i sl. KOLOVOZ je deo površine puta prvenstveno namenjen za saobraćaj vozila. čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila je SAOBRAĆAJNA TRAKA Uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru. Obeleženi ili neobeleženi uzdužni deo kolovoza. Niz vozila koji se kreće istom saobraćajnom trakom i u istom smeru.

stavljaju do znanja ograničenja. zabrana i obaveza izraţenih pomoću postavljenih saobraćajnih znakova. osim prekida koji se vrši da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. bilo da je konstruisano kao PRIKOLICA ili POLUPRIKOLICA je PRIKLJUĈNO VOZILO. ZAUSTAVLJANJE VOZILA je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 15 minuta.- - - vozilom i to na naĉin koji ne prinuĊava vozaĉa drugog vozila da naglo menja pravac ili brzinu kretanja. primenjuju se na priključno vozilo koje ima najveću dozvoljenu masu od 750 kg. Saobraćajni znakovi upozoravaju na opasnost koja preti na odreĎenom putu ili delu puta. znakovi izričitih naredbi i znakovi obaveštenja sa i bez dopunske table koja je sastavni deo saobraćajnog znaka i koja bliže odreĎuje njegovo značenje. kao i znakova koje uĉesnicima u saobraćaju daju ovlašćena lica. PARKIRANJE je svaki prekid kretanja vozila po putu duţi od 15 minuta. kao i svetlosni saobraćajni znakovi. SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Zakonom o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima odreĎeno je da su uĉesnici u saobraćaju duţni da se pridrţavaju ograniĉenja. Saobraćajni znakovi su znakovi opasnosti. Odredbe propisa utvrĎene za laku prikolicu. 9 . svetlosne i druge oznake na putu. zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obaveštenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja. Vozilo namenjeno da bude vučeno od vozila na motorni pogon. oznake na kolovozu. osim prekida da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.

približavanje prelazu puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima odnosno bez branika ili polubranika. Opasna krivina ulevo Opasna krivina udesno Dvostruka ili više uzastopnih krivina od kojih prva na levo Dvostruka ili više uzastopnih krivina od kojih prva na desno Opasne krivine Približavanje suženju kolovoza Približavanje suženju kolovoza sa desne strane Približavanje suženju kolovoza sa leve strane Približavanje opasnoj uzbrdici gde razlika u visini predstavlja opasnost Približavanje opasnoj nizbrdici gde razlika u visini predstavlja opasnost 10 . Izuzetak su Andrejin krst.ZNAKOVI OPASNOSTI Znakovi opasnosti upozoravaju na opasnost koja preti na odreĊenom delu puta i obaveštavaju uĉesnike u saobraćaju o prirodi te opasnosti. Oni imaju oblik ravnostranog trougla sa vrhom okrenutim nagore.

Blizina mesta na kome se na putu nalazi pokretni most Blizina mesta na kome put nailazi na obalu Blizina opasne izbočine ili ulegnuća kolovoza Blizina opasnog ulegnuća na kolovozu Blizina opasnog prevoja ili veće grbine na kolovozu Blizina mesta na putu gde se nalazi obeleženi pešački prelaz na kolovozu Blizina dela puta na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od prskanja kamenja Blizina dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada na put sa leve strane Blizina mesta na kome se deca češće i u većem broju kreću Blizina dela puta na kome kolovoz ima klizavu površinu Blizina dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada na put sa desne strane Blizina mesta na kome biciklisti češće nailaze na put sa bočnog puta ili sa biciklističke staze Opasno mesto na kome divljač često prelazi preko puta Mesto na putu na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta 11 .

Blizina mesta na kome se izvode radovi Blizina dela puta preko koga avioni preleću u niskom letu Blizina dela puta na kome duva jak bočni vetar sa leve strane Blizina dela puta na kome duva jak bočni vetar sa desne strane Blizina tunela na putu Opasnost na putu Početak deonice puta na kome se saobraćaj odvija u oba smera Blizina raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku Nailaženje na svetlosne saobraćajne znakove (svetla postavljena u horizonatalnom položaju) Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza ukršta sa sporednim putem pod pravim uglom Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa leve strane Nailaženje na svetlosne saobraćajne znakove (svetla postavljena u vertikalnom položaju) Blizina raskrsnice puteva od kojih nijedan nije put sa prvenstvom prolaza Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa desne strane 12 .

tri kose linije: 240m .dve kose linije: 160m . koji je obezbeĎen branicima ili polubranicima Andrejin krst – mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika Udaljenost od prelaza puta preko železničke pruge u nivou sa branicima ili polubranicima. koji nije obezbeĎen branicima ili polubranicima Mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka Udaljenost od prelaza puta preko železničke pruge u nivou sa bez branika ili polubranicima.tri kose linije: 240m . Table se postavljaju sledećim redosledom: . Table se postavljaju sledećim redosledom: .dve kose linije: 160m .jedna kosa linija: 80m Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod oštrim uglom sa leve strane Blizina prelaza puta preko železničke pruge u nivou.jedna kosa linija: 80m Blizina mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou 13 .Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod oštrim uglom sa desne strane Blizina prelaza puta preko železničke pruge u nivou.

znak se postavlja ispred mesta odakle naredba važi. Mesto pred ulaskom u raskrsnicu na kome je vozač duţan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza Zabrana saobraćaja u oba smera Zabrana saobraćaja u jednom smeru Zabrana saobraćaja svih vozila na motorni pogon osim za motocikle bez prikolice i bicikle sa motorom na dva točka. bilo zbog slabe preglednosti puta ili drugih razloga bezbednosti. Ako je potrebno da učesnici u saobraćaju unapred budu obavešteni o izričitoj naredbi. ograniĉenja i obaveze kojih se moraju pridrţavati.ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI Znakovi izriĉitih naredbi stavljaju do znanja uĉesnicima u saobraćaju zabrane. 14 . Zabrana saobraćaja za traktore. Postavljaju se neposredno ispred mesta odakle nastaje obaveza za učesnike u saobraćaju da se pridržavaju naredbe izražene saobraćajnim znakom. Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila Zabrana saobraćaja za autobuse. a na dopunskoj tabli se naznačava udaljenost od mesta odakle naredba važi. Blizina raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji nailazi.

Deonica puta na kojoj je zabranjen saobraćaj zaprežnih vozila. Zabrana saobraćaja za sva vozila na motoni pogon i zaprežna vozila. Zabrana saobraćaja za bicikle. 15 . Zabrana saobraćaja za vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo ili poluprikolicu. Zabrana saobraćaja za vozila koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije iznad odreĎene količine. Zabrana saobraćaja za ručna kolica.Zabrana soabraćaja za vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo. Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne materije iznad odreĎene količine. Zabrana saobraćaja za motocikle. Zabrana saobraćaja za cisterne. Zabrana saobraĎaja za sva vozila na motorni pogon. Zabrana saobraćaja za bicikle sa motorom.

Zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva točka.Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi odreĎenu širinu. Raskrsnica na kojoj je skretanje u desno zabranjeno. Zabrana kretanja pešaka. Zabrana polukružnog okretanja. Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju odreĎenu dužinu. Raskrsnica na kojoj je skretanje u levo zabranjeno.5t osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva točka. Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi odreĎenu visinu. Zabarana preticanja za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3. Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju odreĎeno osovinsko opterećenje. Najmanje odstojanje u kretanju koga se vozači moraju pridržavati. Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna težina prelazi odreĎenu težinu. 16 .

Naizmenično parkiranje – zabrana parrkiranja u neparne dane (odnosno. Zabrana davanja zvučnih znakova.Ograničenje brzine kretanja. Zabrana prolaza bez zaustavljanja – putarina. Najmanje dozvoljena brzina kretanja vozila u normalnim uslovima. osim motocikla. Početak deonice puta gde motorna vozila. Zabrana prolaza bez zaustabvljanja – milicija. dozvoljeno parkiranje u parne dane). Zabrana prolaza bez zaustavljanja – carina. Zabrana stupanja na uski deo puta pre nego što proĎu vozila iz suprotnog smera. 17 . Naizmenično parkiranje – zabrana parkiranja u parne dane (dozvoljeno je parkiranje u neparne dane). Zabrana parkiranja. moraju na pogonskim točkovima imati propisanu zimsku opremu. Zabrana zaustavljanja i parkiranja.

Obavezan smer. Dozvoljeni smerovi. Obavezan smer. Dozvoljeni smerovi. Obavezan smer. Obavezan smer. 18 . Kružni tok saobraćaja kojim se vozila moraju kretati.Staza za pešake. Obavezno obilaženje prepreke na putu sa leve strane. Staza za bicikliste. Obavezno obilaženje prepreke na putu sa desne strane. Dozvoljeni smerovi. Obavezan smer. Staza za jahanje.

Put sa jednosmernim saobraćajem. Podzemni ili nadzemni pešački prolaz. Obaveštenje vozaču da na uskom prolazu ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera. kao i druga obaveštenja koja im mogu biti korisna. Obaveštenje o mestu na kome se nalazi obeležen pešački prelaz. nazivima mesta kroz koja put prolazi i udaljenost od tih mesta. Put sa jednosmernim saobraćajem. Mesto na kome se završava deonica puta sa prvenstvom prolaza. Put sa prvenstvom prolaza. Znakovi obaveštenja pružaju obaveštenja o prestrojavanju. skretanju i potvrdno obaveštenje o pravcu kretanja.ZNAKOVI OBAVEŠTENJA Znakovi obaveštenja pruţaju uĉesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću. prestanku važenja znakova izričite naredbe. 19 . Pružanje puta sa prvenstvom prolaza.

sa nazivima naseljenih mesta. Broja meĎunarodnog puta. Blizina i položaj puta koji nema izlaz ( slepi put ). Kilomtraža puta. Putokaz za aerodrom. Prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici puteva sa više saobraćajnih traka. Prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici puteva sa više saobraćajnih traka. Završetak auto-puta. Oznaka broja puta. 20 . Završetak naseljenog mesta. Putokaz prema terenu za kampovanje. Pravac i udaljenost mesta na kome se nalazi planinarski dom. Naziv naseljenog mesta. Početak auto-puta. Put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno. Putokaz.Raskrsnica.

Izlaz iz zone u kojoj je vremenski ograničeno trajanje parkiranja. Zona u kojoj je vremenski ograničeno trajanje parkiranja. Prestanak najmanje dozvoljene brzine kretanja. Završetak staze za jahanje. Zavšetak staze za pešake. Prestanak svih zabrana. Prestanak obaveze nošenja lanaca za sneg. Prestanak zabrane preticanja za teška teretna vozila čija naveća dozvoljena masa prelazi 3. 21 . Završetak puta rezervisanog samo za saobraćaj motornih vozila.Početak puta rezervisanog samo za saobraćaj motornih vozila.5t. Prestanak zabrane davanja zvučnih znakova. Prestanak zabrane preticanja svih vozila na motorni pogon. Prestanak ograničenja brzina kretanja od 60 km/h. Završetak staze za bicikliste.

Teren ureĎen za izletnike. Vremenski ograničeno parkiranje.Prostor koji je odreĎen ili posebno ureĎen za parkiranje vozila. Teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama. Teren za kampovanje pod šatorima. Teren za boravak u prikolicama. Služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu. Mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoć. Vatrogasna služba. 22 . Benzinska stanica. Radionica za opravku vozila. Bolnica.

Broj serpentine sa nadmorskom visinom. Planinski prevoj sa nadmorskom visinom. Informacije. Obaveštenje o mestu na kome se nalazi tramvajsko stajalište. 23 . Prohodnost puta – označava da je planinski put otvoren do mesta ispisanog na znaku. Prohodnost puta – označava da je planinski put zatvoren do mesta ispisanog na znaku. Obaveštenje o mestu na kome se nalazi luka – pristanište.Planinarski dom. Naziv reke. Putni objekt. Obaveštenje o blizini aerodroma. Obaveštenje o mestu na kome se nalazi autobusko stajalište.

Mesto izlaska sa auto-puta. Opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u SRJ prema vrsti puta.Stanica milicije. Tabla za usmeravanje na mestu gde se nilazi na oštru krivinu ulevo. igrališta i sl. 24 . Pretputokaz koji označava pravac kretanja na auto-putu i putu sa raskrsnicama u više nivoa. Putokaz iznad kolovoza na portalu. obdaništa. Potvrda pravca kretanja posle prelaska raskrsnice. Obaveštenje vozaču o korištenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku ( putokaz na portalu ). Brzina koja se preporučuje na odreĎenom delu puta. na kome se deca češće i u većem broju kreću . Mesto na putu pored škole. Kneza Miloša Naziv ulice.

odnosno mesto gde vozač mora zaustaviti vozilo zbog carinske kontrole. Završetak saobraćajne trake za spora vozila. 25 . Boja dopunske table je ista kao i osnovna boja znaka uz koji je postavljena. koja se kreću brzinom manjom od 30 km/h. Na udaljenosti od 800 m počinje opasna nizbrdica. DOPUNSKE TABLE Dopunske table mogu se postaviti ispod saobraćajnog znaka. čime se vozačima bliže odreĎuje značenje samog znaka.Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika. Na udaljenosti od 200 m nalazi se granični prelaz. Završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika. a natpisi i simboli su iste boje kao i natpisi i simboli na znaku. Početak saobraćajne trake za spora vozila. Na udaljenosti od 200 m vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza drugim vozilima. Na udaljenosti od 200 m vozač je dužan da zaustavi svoje vozilo. koja se kreću brzinom manjom od 30 km/h.

Od postavljenog znaka, na dužini od 800 m, nalazi se opasna nizbrdica.

Od postavljenog znaka, na dužini od 2000 m, zabranjeno je preticanje za teretna motorna vozila čija težina prelazi 3500 kg.

Odavde prestaje zabrana kretanja saobraćaja za bicikle.

Zaustavljanje i parkiranje zabranjeno je u vremenu navedenom na tabli.

Bolnica se nalazi sa desne strane puta na udaljenosti od 500 m.

Zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 5 tona.

Zabrana parkiranja samo za teretna vozila čija najveća težina prelazi 3500 kg.

Obavezno nošenje lanaca za sneg za teretna motorna vozila čija najveća težina prelazi 3500 kilograma.

26

Zabrana skretanja udesno za teretna motorna vozila čija najveća težina prelazi 3500 kg. Ova obaveza ne važi za putnička motorna vozila.

Obavezan smer za teretna motorna vozila čija najveća težina prelazi 3500 kg. Ova obaveza ne važi za putnička motorna vozila.

Primena zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila levo od znaka na širini od 10 m.

Primena zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila desno od znaka na širini od 10 m.

Primena zabrane parkiranja vozila levo i desno od znaka na širini od 10 m.

Početak dela puta odnosno mesta na kome postoji opasnost od neočekivanog nastanaka poledice.

OZNAKE NA KOLOVOZU Oznake na kolovozu služe za regulisanje saobraćaja na putevima, kao i za obaveštavanje i voĎenje učesnika u saobraćaju. Čine ih: linije, strelice, natpisi i druge oznake. Postavljaju se na putevima sa savremenim kolovozom i mogu da budu obeležene bojom odnosno ugraĎene ili utisnute u kolovozni zastor. Uz uzdužne linije na kolovozu, ako je potrebno, postavljaju se metalni čelični elementi, svetlosne oznake sa ugraĎenom reflektujućom materijom i drugo.
27

Oznake na kolovozu su: - uzdužne oznake - poprečne oznake - ostale oznake na kolovozu i predmetima uz ivicu kolovoza.
Neprekidna uzduţna linija služi za razdvajanje dvosmernih kolovoznih površina po smerovima kretanja. Označava zabranu prelaţenja vozila preko te linije ili zabranu kretanja po njoj, bilo radi skretanja, parkiranja, preticanja ili prilikom uključivanja u saobraćaj Udvojena neisprekidana linija služi za razd-vajanje dvosmernih kolovoznih površina sa više saobraćajnih traka po smerovima kretanja. Označava zabranu prelaţenja vozila preko te linije ili zabranu kretanja po njoj, bilo radi skretanja, parkiranja, preticanja ili prilikom uključivanja u saobraćaj.

Isprekidana uzduţna linija (razdelna linija) služi za razdvajanje kolovoznih površina saobraćajne trake.

Udvojena kombinovana linija služi za razdvajanje saobraćajnih traka na mestima gde su uslovi preglednosti takvi da dopuštaju preticanje ili skretanje samo u jednom smeru kretanja. Udvojenu kombinovanu liniju sme prelaziti vozač do koga se nalazi isprekidana linija u smeru kretanja.

28

Udvojena isprekidana linija služi za obeležavanje saobraćajne trake sa izmenljivim smerom kretanja na kojima je saobraćaj regulisan ureĎajim za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova. 29 . po prvavilu.Na putu za saobraćaj u oba smera koji ima tri saobraćajne trake. Na ovom putu vozač ne sme svojim vozilom da se kreće saobraćajnom trakom koja se proteže uz levu ivicu kolovoza ni prilikom preticanja. te trake radvajaju se. Za preticanje i skretanje u levo služi srednja saobraćajna traka. Traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika označava se kvadratima žute boje. Ove linije izvlače se ţutom bojom. Iviĉna linija služi da istakne ivicu vozne površine kolovoza ili izdvoji kolovozna površina sa posebnom namenom. isprekidanim uzduţnim linijama.

Isprekidana linija zaustavljanja označava mesto na kome vozač mora da zaustavi vozilo ako je to potrebno da propusti vozila koja se kreću putem sa pravom prvenstva prolaza.Kosnik označava mesto zatvaranja ulivne trake. Traka za ubrzavanje prilikom uključivanja vozila na auto-put. Mesto ispred linije zaustavljanja može se obeležiti trouglom upozorenja. Kosnik označava mesto otvaranja izlivne trake. 30 . Vozač vozila koje se ukljuĉuje na auto-put duţan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem.

Obeleţeni pešaĉki prelaz označava deo površine kolovoza namenjenog za prelaz pešaka. može se obeležiti trouglovima sa vrhom okrenutim prema vozilu. Ako je u pitanju put sa jednosmernim saobraćajem. ovakvo ostrvo može se obilaziti i sa leve i sa desne strane. Neisprekidana linija zaustavljanja označava mesto na kome je vozač duţan da zaustavi svoje vozilo. Ukoliko se ovako ostrvo nalazi na putu sa dvosmernim saobraćajem obilazi se isključivo sa desne strane. Ispred tih trouglova može se ubeležiti trougao upozorenja. Ispred linije zaustavljanja može se na kolovozu ispisati reč »STOP«. Ostrvo koje se nalazi na sredini kolovoza služi za privremeno zadržavanje pešaka koji prelaze kolovoz. 31 . Neisprekidana linija zaustavljanja označava mesto na kome je vozač duţan da zaustavi svoje vozilo.Isprekidana linija zaustavljanja označava mesto na kome vozač mora da zaustavi vozilo ako je to potrebno da bi propustio vozila koja se kreću putem sa pravom prvenstva. Ova odredba primenjuje se kada je na semaforu uključeno ţuto trepćuće ili crveno svetlo.

Strelice na kolovozu služe za obeležavanje obaveznog smera kretanja vozila ako su ubeležene u saobraćajnoj traci oivičenoj neisprekidanom linijom i za obaveštavanje vozača o nameni saobraćajnih traka. ako su ubeležene u traci oivičenoj isprekidanom linijom Linija usmeravanja označava mesto promene slobodne površine kolovoza ispred fiksnih prepreka koje se nalaze na ivici puta. Prelaz biciklistiĉke staze preko kolovoza je deo površine kolovoza namenjenog isključivo za prelaz biciklista. koji se približavaju ovom pešačkom prelazu. 32 . kao i zaustavljanje i parkiranje. Vozači. dužni su da mu se približavaju sa posebnom opreznošću i tako da mogu blagovremeno da zaustave svoje vozilo. Šrafirana polja označavaju površinu na kojoj je zabranjen saobraćaj. Obeležava se kvadratima bele boje.Na kolovozu pored pešačkog prelaza koji se nalazi u blizini škole mora da stoji natpis »ŠKOLA«.

Ţuta cik-cak linija označava površinu kolovoza na mestu gde je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.). sneg i sl. bojom i izgledom mogu biti lako uočljivi u svim vremenskim uslovima. 33 . obleležavaju se širokim i kosim crtama naizmenično bele i crne boje. Smerokazi se postavljaju na kolovozu radi obeležavanja ivice kolovoza na putevima van naseljenih mesta.). Na njima moraju biti ugraĎene reflektujuće materije i to tako da se. a posebno u slučaju smanjene vidljivosti (noć. magla. mostovi i sl. Prostor na kolovozu koji je obeleţen za upravno i paralelno parkiranje vozila uz ivicu kolovoza. IzgraĎeni su tako da svojim oblikom. a bela površina sa leve strane puta. posmatrano u smeru kretanja one vide kao crvena površina sa desne strane . Elementi konstrukcije koji predstavljaju stalne prepreke unutar gabarita slobodnog profila puta (podvožnjaci.

preticanja.). Vozaĉi svih vozila (ne samo motornih). odnosno izbegnu opasnost koja se u datim uslovima može predvideti. saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica. Imajući u vidu brzinu kretanja vozila i sve druge okolnosti saobraćaja vozaĉ je duţan da svoje vozilo drţi na takvoj udaljenosti od drugih vozila da ne izazove opasnost i ne ometa druge vozaĉe. stanje puta. a naročito prilikom mimoilaženja. a ujedno služi i kao zaštitna (odbojna) ograda u slučaju izletanja vozila sa kolovoza. Da bi vozač ovo postigao nije dovoljno samo da pravilno podesi brzinu kretanja vozila. gustina saobraćaja. Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju i prema zahtevima izraţenim pomoću znakova ili po naredbama koje daju ovlašćena lica i kad time odstupaju od propisanih pravila saobraćaja ili znaĉenja saobraćajnih znakova postavljenih na putu. nego mora da u potpunosti ovlada tehnikom upravljanja vozilom i da vodi računa o svim okolnostima koje mogu biti izvor opasnosti (vremenske i atmosferske prilike. tako da su u svako vreme u stanju da vozilo zaustave.Tabla za usmeravanje saobraćaja se postavlja na oštrim krivinama. kao i kad se kreće uporedo sa nekim vozilom ili iza drugog vozila. Učesnici u saobraćaju duţni su da postupaju u skladu sa saobraćajnim znakovima postavljenim na putu i kad time odstupaju od propisa o pravilima saobraćaja. deca na putu. duţni su da naĉin upravljanja vozilom prilagode svim okolnostima i situacijama u saobraćaju. obilaženja. Vozač mora da potpuno vlada vozilom i obezbedi njegovo pravilno kretanje u saobraćaju. kao i da postupaju prema svetlosnom saobraćajnom znaku kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraţenom na istom mestu drugim saobraćajnim znakom. PRAVILA SAOBRAĆAJA Uĉesnici u saobraćaju duţni su da postupaju u skladu sa propisima o pravilima saobraćaja. životinje itd. Pod ometanjem se podrazumeva takva vožnja kojom se drugi učesnici u saobraćaju prisiljavaju da menjaju način ili pravac svog 34 .

vozaĉ je duţan da smanji brzinu kretanja vozila. naglo skretanje levo ili desno i sl.kretanja. put. Dužnost je vozača u takvoj situaciji da se kreće brzinom koja omogućuje da zaustavi vozilo u slučaju potrebe. osim vozila koja su parkirana na posebno odreĎenom prostoru koji je dovoljno osvetljen. Naročita opreznost vozača potrebna je na delu puta po kome se kreću deca ili su postavljeni saobraćajni znakovi o učešću dece u saobraćaju. (slika 1. vozaĉ je duţan da zaustavi svoje vozilo iza vozila kojim se vrši javni prevoz. U vreme od prvog sumraka (pola sata od zalaska sunca) do potpunog svanuća (pola sata po izlasku sunca) kao i u slučaju smanjene vidljivosti zbog nepovoljnih vremenskih uslova vozilo u saobraćaju na putu mora imati upaljena odgovarajuća svetla. Načinom rukovanja vozač ne sme da stvara suvišnu buku u saobraćaju. ili koje je prilikom zaustavljanja vozila ostavio na put. kao što su: naglo kočenje (osim u slučaju neposredne opasnosti). Kad se kreće pored tramvaja ili drugih vozila kojima se vrši javni prevoz putnika. Granica dozvoljene buke odreĎena je propisima o ureĎajima i opremi za vozila u saobraćaju na putu. ukoliko je u mogućnosti da to učini. Ako putnici moraju preći preko trake kojom se vozilo kreće.). tako da ne ometa putnike koji ulaze ili izlaze iz vozila javnog saobraćaja. odvraćanje pažnje vozača i sl. Vozač je dužan da ukloni i one predmete ili prepreke na koje naiĎe na putu. a koja su zaustavljena na odreĎenom stajalištu. ili organe unutrašnjih poslova. Skupština opštine je zakonom ovlašćena da propiše posebne mere kojima se u naselju sprečava stvaranje suvišne buke u saobraćaju. galama. Licu. Vozaĉ je duţan da ukloni sa kolovoza tovar ili druge predmete koji sa njegovog vozila padnu na Slika 1. ili da o njima što pre obavesti najbližeg radnika koji radi na održavanju puta. vika. 35 .). koje se prevozi vozilom zabranjeno je da na bilo koji način ometa vozača u upravljanju vozilom (fizičko ometanje.

Ako je vozilo podešeno da njime upravlja lice ĉiji su ekstremiteti oštećeni. vodeći pri tom računa o položaju svog vozila. pravcu i brzini kretanja. belo svetlo za osvetljavanje puta prilikom vožnje unazad (rikverc svetlo). odnosno materije koje daju svetlost crvene boje. zaustavljanje.Slepa lica kad samostalno učestvuju u saobraćaju na putu treba da nose beli štap kao znak raspoznavanja. ne sme se prevoziti dete mlaĎe od 12 godina ţivota. moţe na zahtev tog lica biti obeleţeno posebnim znakom. kao i svetlo za osvetljavanje registarske tablice. da preĎe na drugu saobraćajnu traku ili površinu na kojoj se vrši javni saobraćaj. skretanje. 36 . polukružno okretanje. na kolovozu. odnosno ispred njega ili sa kojim se mimoilazi. vožnja unazad) sme da otpočne takvu radnju samo ako se prethodno uverio da to može da učini bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju. obilaženje. parkiranje. duţan je da se zaustavi kada je vozilo kojim se prevoze deca zaustavljeno na kolovozu radi ulaţenja ili izlaţenja dece. kao i vozač koji mu nailazi u susret. Vozilo za prevoz dece mora biti obeleženo posebnim znakom. svetlosno-signalne ili reflektujuće ureĊaje. Vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze deca. vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavesti o svojoj nameri druge učesnike u saobraćaju dajući im znak pokazivačem pravca (žmigavac). Ako su u motornom vozilu ugraĎeni sigurnosni pojasevi. Pre vršenja ovih radnji sa vozilom. U putničkom automobilu na prednjem sedištu do vozača. Izuzetak od ovog pravila su: crveno trepćuće svetlo na vozilima pod pratnjom. vozač mora da se prethodno uveri da neće dovesti u opasnost druge učesnike u saobraćaju koji se kreću iza njega. Ako ima nameru da svoje vozilo pomeri ulevo ili desno. Vozila ne smeju na prednjoj strani da imaju svetlosne. kao i lice koje je očigledno pod uticajem alkohola. a na zadnjoj strani ureĎaje ili materije koje daju svetlost bele boje. vozač i putnici moraju za vreme voţnje u saobraćaju na javnom putu da budu vezani tim pojasevima. RADNJE VOZILOM U SAOBRAĆAJU Vozač koji namerava da na putu izvrši neku radnju sa vozilom (preticanje.

Polukruţno okretanje ne sme vršiti naroĉito na mestima gde je nedovoljna vidljivost. Vozaĉ ne sme naglo da smanji brzinu kretanja svog Slika 2. izuzev kada vozač posle završenog preticanja namerava da se vrati na saobraćajnu traku kojom se do tad kretao. Vozaĉ je duţan da blagovremeno i jasno obavesti ostale učesnike u saobraćaju o svojoj nameri (preticanje. obilaženje). da se uveri liĉno ili postavi lice koje će mu omogućiti bezbedan izlazak na put. 37 . Za kretanje unazad vozaĉ mora da koristi saobraćajnu traku kojom se kretao napred (slika 2. mostovi. prevoji. auto-putu. preko pune linije i sl. Kretanjem vozila unazad vozač ni u kom slučaju ne sme da ulazi u nepreglednu raskrsnicu. vozila osim u sluĉaju neposredne opasnosti. niti da vozi prevojima i u krivinama sa nedovoljnom vidljivošću. tuneli. krivine. a da pri tom ne ugrozi pešake ili ostale uĉesnike u saobraćaju.).Vozaĉ je duţan ukoliko se ukljuĉuje sa površine na kojoj se ne odvija saobraćaj. Tom prilikom vozač je dužan da blagovremeno sa nekoliko uzastopnih pritisaka na pedalu radne kočnice (uključivanjem stop svetla na svom vozilu) obavesti ostale učesnike u saobraćaju o radnji koju izvodi. da se kreće prelazom puta preko ţelezniĉke pruge u nivou. Kretanje unazad moţe se vršiti samo na kratkom delu puta i ako se time ne ometa kretanje vozila ili ugroţava bezbednost drugih uĉesnika u saobraćaju. Polukružno okretanje vozila na putu vozač ne sme da otpočne dok se prethodno ne uveri da time neće dovesti u opasnost niti ometati druge učesnike u saobraćaju. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. skretanje. iz garaţe ili dvorišta. dajući odgovarajući znak pokazivaĉem pravca (žmigavac) koji se daje za sve vreme dok se odgovarajuća radnja vrši. On može znatnije smanjiti brzinu kretanja svog vozila tek pošto se predhodno uverio da time ne ugrožava niti dovodi u opasnost druge učesnike u saobraćaju.

Vozilo se kreće desnom stranom kolovoza u pravcu kretanja. tako da ne ugroţava bezbednost ostalih uĉesnika u saobraćaju svojom neprilagoĊenom voţnjom. odnosno saobraćajnu traku namenjenu za saobraćaj one vrste vozila kojoj vozilo pripada. za kretanje svog vozila vozač mora da koristi kranju desnu saobraćajnu traku. Zabranjeno je kretanje vozilom suprotnim smerom na putu sa kolovozom na kome se saobraćaj odvija u jednom smeru. nadvožnjaku. na kome postoje tri saobraćajne trake. vozač mora da koristi kolovoz. Na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smera na kome postoje najmanje četiri saobraćajne trake. preko železničke ili tramvajske pruge i na 38 . Zabranjeno je kretanje levom saobraćajnom trakom. Brţe kretanje vozila u jednoj traci od kretanja vozila u drugoj traci ne smatra se preticanjem. krivini. Zabranjeno je kretanje vozilom unazad na: auto-putu. Krajnju levu saobraćajnu traku vozač može koristiti samo za preticanje. vozaĉ se svojim vozilom mora kretati krajnjom desnom saobraćajnom trakom u pravcu kretanja. vozaĉ je duţan da prilagodi voţnju stanju puta i uslovima saobraćaja. blata i sl. ako time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza njegovog vozila. podvožnjaku. Na putu u naselju sa kolovozom na kome se saobraćaj odvija u istom smeru i postoje najmanje dve saobraćajne trake.KRETANJE VOZILA PO PUTU Opšte je pravilo da za kretanje vozilom u saobraćaju. vozaĉ ne sme vozilom da prelazi na kolovoznu traku namenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smera. vozač može za kretanje svog vozila da koristi i saobraćajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza. Na delu puta koji je klizav zbog snega. kao i na delu puta koji je oštećen. Na putu sa kolovozom za saobraćaj vozila u oba smera. predviĎenu za kretanje vozila. leda. Srednja saobraćajna traka se koristi za preticanje ili skretanje ulevo. na putu sa kolovozom za saobraćaj u oba smera na kome postoje tri saobraćajne trake pošto je ona namenjena za kretanje vozila iz suprotnog smera. Na delu auto puta ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila sa više saobraćajnih traka. putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. u tunelu.

može se kretati uz desnu ivicu kolovoza. Ako se kreće po kolovozu. on mora da se kreće što bliže ivici kolovoza. Na javnom putu van naselja.). pešak je duţan da se uveri da moţe bezbedno preći preko kolovoza.svim mestima na kojima bi se ovim kretanjem ugrozila bezbednost saobraćaja. Ukoliko prelazi kolovoz na mestu gde nema obeleženog pešačkog prelaza. Na putu na kome imaju obeleţeni pešaĉki prelazi. Za kretanje vozila koja ne mogu na ravnom putu da razviju brzinu kretanja veću od 40 km/h i teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg i vozila koja se ne smatraju motornim vozilima. pešak je duţan da se prilikom prelaţenja kolovoza sluţi tim prelazim. usek. KRETANJE PEŠAKA Pešak po pravilu ne sme da se kreće i zadrţava na kolovozu. zasek. pešak ne sme da stupi na kolovoz ukoliko time ometa vozila koja nailaze. ukoliko nisu od njega udaljeni više od 100 m. koristi se krajnja desna strana kolovoza u smeru kretanja. 39 . OBAVEZE VOZAĈA PREMA PEŠACIMA Ako je saobraćaj na obeleženom pešačkom prelazu regulisan svetlosnim saobraćajnim oznakama ili znacima ovlašćenog službenog lica. i to pažljivo i na način koji ne ometa ili sprečava saobraćaj vozila. Pre stupanja na kolovoz. paţljivo i najkraćim putem. pešak je dužan da za svoje kretanje koristi levu ivicu kolovoza u smeru kretanja. ako je to za njega bezbednije (nepregledna krivina. a ako mu je na takvom prelazu dozvoljen prolaz vozaĉ ne sme svojim kretanjem da ometa prolaz pešaka koji su već stupili na pešaĉki prelaz. vozaĉ je duţan da svoje vozilo zaustavi ispred pešaĉkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz. Duţnost pešaka je da prilikom prelaţenja kolovoza obrati paţnju na udaljenost i brzinu kretanja vozila. Izuzetno. odron i sl.

). osim u sluĉaju neposredne opasnosti. a po potrebi i zaustavi vozilo. invalidi. pešak ne sme ugrožavati kretanje vozila. a mesto prelaska je udaljeno više od 100 m od obeleženog pešačkog prelaza vozaĉ je duţan da ga propusti. preglednosti. duţan je da propusti pešake koji su već stupili ili stupaju na kolovoz. Isto pravilo vaţi i kad prelaz nije obeleţen. stanju vozila i tereta.Ako se pešački prelaz nalazi na ulazu na bočni put. stara ili iznemogla lica. Vozaĉ je duţan da zaustavi vozilo i propusti pešaka. vozaĉ je duţan da zaustavi svoje vozilo ispred pešaĉkog prelaza i propusti pešake koji su stupili ili stupaju na pešaĉki prelaz. Ako su pešaci deca. pešaĉkog prelaza (slika 3. Ukoliko pešak prelazi preko kolovoza u naselju. dete koje neodluĉno zastaje kod obeleţenog Slika 3. BRZINA KRETANJA Brzinu kretanja vozila vozač je dužan da prilagodi osobinama i stanju puta. meĎutim ukoliko je obeleženi pešački prelaz udaljen manje od 100 m vozaĉ je duţan da ga upozori zvuĉnim znakom. tako da vozilo može zaustaviti blagovremeno pred svakom preprekom koja se u datim uslovima objektivno može predvideti. tj. ukoliko je to neophodno. 40 . atmosferskim prilikama. gustini saobraćaja i drugim saobraćajnim uslovima. vozač koji skreće na taj put. tako da moţe bezbedno i blagovremeno zaustaviti vozilo. Ukoliko lice koje nosi beli štap pokazuje da želi preći kolovoz vozač je dužan da se zaustavi i propusti ga. Vozaĉ ne sme smanjivati brzinu kretanja vozila do te mere da ona predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. vidljivosti. Vozaĉ je posebno duţan da smanji brzinu kretanja svog vozila ukoliko se pored kolovoza igraju deca koja očito ne obraćaju pažnju na kretanje vozila.

Vozač je dužan da smanji brzinu kretanja svog vozila ispred svih opasnih delova puta kako bi se mogao blagovremeno zaustaviti u slučaju neposredne opasnosti.Vozač se mora kretati uvek onom brzinom koja mu omogućava da vozilo blagovremeno zaustavi na udaljenosti na kojoj ima pregled puta. ali je ono uvek privremeno (opravka puta i sl. Na putu van naselja vozač ne sme da se kreće vozilom brzinom većom od brzine odreĊene saobraćajnim znakom postavljenim na putu. teretna motorna vozila koja vuku prikolicu i motorna vozila kojima se vrši prevoz opasnih materija. 80 km na ĉas na ostalim putevima. a posebno ako se na putu ili pored njega nalaze deca itd.). za teretna motorna vozila ĉija dozvoljena masa prelazi 7500 kg. ako je kolovoz prekriven ledom. 100 km na ĉas na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. osim ako brže kretanje vozila nije dozvoljeno saobraćajnim znakom za celo naselje ili neki njegov deo. propisano je i stalno ograniĉenje brzine za odreĎene kategorije motornih vozila: . lišćem. na delu puta sa velikim uzdužnim nagibom.80 km/h za autobuse sa lakom prikolicom. na delu puta koji je zakrčen kretanjem pešaka. s obzirom na saobraćajno-tehničke elemente puta. . Pored navedenih opštih pravila o ograničenju brzine. niti brzinom manjom od 40 km/h ukoliko nije drugačije odreĊeno saobraćajnim znakom. Vozač ne sme na putu u naselju da se kreće brzinom većom od 60 km/h. kao i za teretne automobile bez prikolice čija ukupna dozvoljena masa ne prelazi 7500 kg. . na suženom delu puta.80 km/h za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje. Pri normalnim uslovima saobraćaja brzina kretanja motornih vozila na javnim putevima ne sme se ograniĉiti ispod 40 km/h. 41 . osim u vanrednim uslovima.70 km/h za autobuse kada se vrši organizovan prevoz dece. zglobne autobuse bez mesta za stajanje. blatom ili drugim materijalima koji čine kolovoz klizavim. a naročito: ispred pešačkog prelaza. Vozač se ne sme na javnom putu izvan naselja kretati brzinom većom od 120 km na ĉas na auto-putu. na oštrim i nepreglednim krivinama.

42 Slika 5. SKRETANJE Vozač koji namerava da skrene udesno ili ulevo dužan je da na dovoljnoj udaljenosti pred raskrsnicom zauzme položaj vozilom na onoj saobraćajnoj traci kojom mora da proĎe kroz raskrsnicu.25 km/h za traktor koji vuĉe prikljuĉno vozilo kojim se vrši skupni prevoz lica. Skretanje ulevo na putu sa saobraćajem u oba smera. Pri skretanju udesno.40 km/h za vozila koja vuku neispravno vozilo. .50 km/h za autobuse sa prikolicom za prevoz lica. . Inerciona komanda koĉionog sistema dozvoljena je za priključno vozilo čija je najveća dozvoljena masa 3500 kg pod uslovom da se ne kreću brzinom većom od 30 km/h.). - Slika 4. . . teretna vozila kojima se vrši skupni prevoz lica. i ne smeju se kretati većom brzinom i ako im je na odreĎenom delu puta dozvoljeno brže kretanje saobraćajnim znakom (auto put i sl. osim vozila oružanih snaga SRJ i organa unutrašnjih poslova. Auto-putem nije dozvoljeno da se kreću vozila koja po svojim konstrukcionim svojstvima ne mogu da se kreću brzinom od najmanje 40 km/h. autobusi koji imaju odreĎen broj mesta za stajanje.).). Sva ova vozila moraju sa svoje zadnje leve strane imati postavljen znak o ograničenju brzine. vrši se krajnjom levom saobraćajnom trakom uz središnu liniju i uz zamišljeni ili obeleţeni luk koji spaja središne linije boĉnih kolovoza (slika 5. bicikli sa motorom koji se kreću po biciklističkoj stazi. gradski autobusi. vozaĉ je duţan da se kreće krajnjom saobraćajnom trakom uz desnu ivicu kolovoza (slika 4.30 km/h za traktore.

Treba imati u vidu da se ova pravila odnose samo na raskrsnicu puteva iste vaţnosti.). vozilo koje se kreće po šinama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susret sa drugim vozilom. bez obzira sa koje mu strane ono nailazi. vodeći pri tom računa o položaju vozila i o pravcu i brzini skretanja.). Slika 7. dajući im znak pomoću pokazivača pravca. Vozač može da se prestroji i da izvrši skretanje. PRVENSTVO PROLAZA Na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom. skretanje ulevo vrši se saobraćajnom trakom koja se proteţe uz levu ivicu kolovoza. osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije odreĎeno. vozaĉ je duţan da propusti vozilo koje nailazi sa njegove desne strane. ako se prethodno uverio da ne dovodi u opasnost druge učesnike u saobraćaju. Vozač je dužan da jasno i blagovremeno obavesti druge učesnike o svojoj nameri da skrene udesno ili ulevo. Slika 6. ukoliko saobraćajnim znakom nije drugačije odreĎeno (slika 6. Ako saobraćaj reguliše milicioner. Izuzetno. vozač je duţan da postupi po njegovoj naredbi i ako time odstupa od pravila saobraćaja odnosno saobraćajnog znaka (slika 7.Na putu sa jednosmernim saobraćajem. Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo duţan je da propusti vozila koja dolazeći iz suprotnog smera na raskrsnici zadrţavaju pravac kretanja ili vrše skretanje u desno. 43 .

Slika 10. duţan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem (slika 8. Slika 9.). Vozaĉ je duţan kada se pribliţava raskrsnici da vozi sa povećanom opreznošću i da vozi takvom brzinom da se može bezbedno zaustaviti i propustiti sva vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put sa kolovoznim zastorom ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne vrši saobraćaj (slika 9. koji je saobraćajnim znakom označen kao put sa pravom prvenstva prolaza. Vozaĉ je duţan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa pravom prvenstva prolaza. 44 . duţan je da propusti bicikliste i druga vozila koja se kreću po biciklističkoj stazi (slika 10.).). RASKRSNICE Raskrsnica je karakteristična saobraćajna površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju najmanje dve saobraćajne trake po kojima se kreću vozila.Slika 8. Vozač koji prilikom skretanja preseca biciklističku traku. Vozaĉ koji ulazi vozilom na put.

slika 12. 45 . i to tako da propusti vozila koja imaju prvenstvo prolaza na raskrsnici. Slika 11.zeleno svetlo – slobodan prolaz. vozač je dužan da smanji brzinu kretanja. slika 14.crveno svetlo – zabranjen prolaz. . tako da se može zaustaviti ispred raskrsnice ili u samoj raskrsnici.) ili znacima koje daju ovlašćena lica. krstasta raskrsnica). svetlosni saobraćajni znakovi imaju sledeće značenje: . T raskrsnica. Ako se približava raskrsnici. vozaĉ je duţan da vozi sa povećanom opreznošću i voţnju prilagodi uslovima saobraćaja koji se odvija na raskrsnici. Y raskrsnica. SAOBRAĆAJ NA RASKRSNICI Kad se pribliţava raskrsnici. zbog gustine saobraćaja mora da čeka radi ulaska ili izlaska iz raskrsnice. Slika 13. na kojoj saobraćaj nije posebno regulisan saobraćajnim znakovima (semaforom. slika 13. Na raskrsnici ili drugom mestu na kome je saobraćaj regulisan ureĎajima za davanje svetlosnih znakova. Vozaĉ ne sme vozilom stajati na obeleţenom pešaĉkom prelazu kada. Slika 12.Vozaĉ mora da na dovoljnoj udaljenosti ispred raskrsnice zauzme takav poloţaj vozilom na onoj saobraćajnoj traci kojom namerava da proĊe kroz raskrsnicu (slika 11.

vozilo moţe da se kreće samo u pravcu koji pokazuje ta strelica. Ako je ureĎaju za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova za regulisanje saobraćaja na raskrsnici dodat jedan ili više dopunskih znakova u obliku zelene svetleće strelice. vozač može vozilom da preĎe svetlosni znak i da skrene u pravcu oznaĉenom zelenom svetlećom strelicom i u vreme dok je na semaSlika 15. za sve vreme dok je otvoren prolaz tim putem.ţuto trepćuće svetlo obavezuje uĉesnike u saobraćaju da se kreću uz povećanu opreznost. kao i pešake koji prelaze preko kolovoza.). pod uslovom da propusti sva vozila i pešake na putu na koji ulazi (slika 15. Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan ureĎajima za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova. . Ako zeleno svetlo na ureĊaju za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova ima oblik strelice. nalaze na takvoj udaljenosti od svetlosnog znaka da se ne mogu bezbedno zaustaviti.zeleno trepćuće svetlo sluţi za upozorenje uĉesnika u saobraćaju na skori prestanak slobodnog prolaza i pojavu crvenog svetla. pod uslovom da propusti sve uĉesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kom je saobraćaj otvoren. osim za ona koja se u času kada se žuto svetlo pojavi.ţuto svetlo upaljeno istovremeno sa crvenim svetlom sluţi za upozorenje uĉesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i pojave zelenog svetla. moţe da napusti raskrsnicu ne ĉekajući da svetlosnim znakom saobraćaj bude otvoren u pravcu koji namerava da produţi kretanje. 46 . . . Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim oznakama vozač koji skreće na bočni put. a da ne preĎu taj znak i za pešake – zabrana prolaza osim za one koji su već počeli da prelaze kolovoz.ţuto svetlo – zabrana prolaza za vozila. duţan je da propusti vozila koja se kreću putem na koji ulazi. foru upaljeno crveno svetlo.

a u cilju da se mimoilaženje što bezbednije izvrši. Ako na putu postoje bilo kakve prepreke ili se kreću drugi učesnici u saobraćaju. šinska vozila mimoilaze se tako da vozaĉ prolazi vozilom pored njih sa leve strane. vozaĉ kome je to lakše. onemogućilo saobraćaj vozila koja dolaze sa boĉnih strana i imaju pravo prvenstva prolaza na raskrsnici (slika 16. a po potrebi i zaustavi svoje vozilo da bi propustio vozila iz suprotnog smera. Ako je zbog prepreke na putu. 47 . vozaĉ je duţan da uspori kretanje svog vozila. postalo očigledno da bi se on svojim vozilom morao da zaustavi i ostane u raskrsnici što bi pri promeni svetlosnog znaka. tako da mimoilaženje ne može da se izvede bezbedno. duţan je da se zaustavi.). Ako su šine postavljene na krajnjoj desnoj strani kolovoza. vozaĉ mimoilazi vozilo iz suprotnog smera na taj naĉin što ga propušta sa svoje desne strane. Propisima nije odreĊeno minimalno rastojanje prilikom mimoilaţenja. ali ono u normalnim uslovima ne bi smelo da bude manje od 1 m. ili iz nekih drugih razloga mimoilaženje onemogućeno. Slika 16. Kad na raskrsnici dolaze iz suprotnih smerova i skreću ulevo. a po potrebi kretanjem unazad ili na neki drugi način pomeri svoje vozilo i tako omogući mimoilaženje. MIMOILAŢENJE Prilikom mimoilaženja vozač je duţan da svoje vozilo pomeri što više udesno i da sa svoje leve strane ostavi dovoljno rastojanje izmeĎu svog vozila i vozila sa kojim se mimoilazi.Vozaĉ ne sme da uĊe u raskrsnicu i kad mu je svetlosnim saobraćajnim znakom to dozvoljeno ako je usled gustine saobraćaja. nedovoljne širine puta.

teretno nad putniĉkim i sl. osim ako je očigledno da se sa obzirom na uslove saobraćaja i stanje puta to može lakše izvesti vozilo koje bi inače imalo prednost i ako nije drugačije odreĎeno saobraćajnim znakom (slika 19 i 20). Ali ako vozilo koje se kreće niz nagib nema pogodnu površinu za zaustavljanje. svoje vozilo zaustavi na pogodnom mestu i tako omogući mimoilaženje vozilu koje se kreće uz nagib (slika 17.). Slika 19. Slika 20. autobus nad kamionom. Ako je nužno da se radi bezbednog mimoilaženja neko vozilo kreće unazad prednost ima vozilo koje vuĉe prikljuĉno vozilo nad vozilom bez prikljuĉnog vozila. a ispred vozila koje se kreće uz nagib postoji pogodno mesto. Slika 18. vozaĉ vozila koje se kreće uz nagib duţan je da se zaustavi i propusti vozilo koje se kreće niz nagib (slika 18. Slika 17.Na delu puta sa velikim uzdužnim nagibom. 48 .). vozaĉ vozila koje se kreće niz nagib dužan je da kad primeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib.

vozila moraju da ih obilaze sa desne strane ukoliko se radi o putu sa saobraćajem u oba smera. a saobraćajnim znakom nije drugačije odreĎeno onda je obilaţenje dozvoljeno i sa leve i sa desne strane (slika 22. 49 . neki objekat ili ureĎaj.PRETICANJE I OBILAŢENJE Preticanje i obilaţenje sme da se vrši samo ako vozaĉ time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera i ako na putu ima dovoljno mesta za bezbedno preticanje i obilaženje. Slika 22. . Ako je u pitanju put sa jednosmernim saobraćajem. Opšte je pravilo da se preticanje i obilaţenje vrši sa leve strane od vozila ili objekta koji se obilazi odnosno pretiĉe. Kad se na sredini kolovoza nalazi pešačko ostrvo ili prostor za parkiranje vozila ili neka druga površina koja nije namenjena za kretanje vozila. a izmeĊu šinskog vozila i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka. Pre nego što otpočne preticanje ili obilaženje vozač je dužan da se uveri da to može izvesti na bezbedan način i da druge učesnike u saobraćaju obavesti propisanim saobraćajnim znakom (žmigavac).Ako se tramvaj ili drugo šinsko vozilo.). kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza.Ako je vozilo koje se pretiĉe zauzelo takav poloţaj na kolovozu i njegov vozaĉ daje takve znake da se sa sigurnošću moţe utvrditi da ono skreće ulevo (slika 21.). Slika 21. Od ovog pravila se odstupa u dva slučaja i tad se preticanje vrši sa desne strane: .

Vozaĉ ne sme da otpoĉne preticanje ili obilaţenje ni trakom koja je namenjena za prinudno zaustavljanje na auto putu. . ne bi ponovo mogao da zauzme poloţaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao pre preticanja ili obilaţenja i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju. Vozač koji vrši preticanje duţan je da svoje vozilo drţi na bezbednom rastojanju od vozila koje pretiĉe i da obezbedi dovoljnu razliku u brzini (s tim da ne prelazi ograničenje brzine). preticanjem ugrozio bezbednost saobraćaja ili omeo saobraćaj iz suprotnog smera. osim u slučaju kad se za preticanje ili obilaženje koristi saobraćajna traka koja je zabranjena za saobraćaj iz suprotnog smera.kolone vozila. Pošto izvrši preticanje vozaĉ je duţan što pre da bez ometanja ili ugroţavanja drugih uĉesnika u saobraćaju svojim vozilom zauzme poloţaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao pre preticanja odnosno obilaţenja. Izuzetno Slika 23. na putu koji ima dve 50 . kako ne bi ometao niti ugrozio vozilo koje pretiče. Pre i za sve vreme preticanja vozaĉ je duţan da daje propisani znak levim pokazivaĉem pravca. galerijama. .ako saobraćajna traka kojom namerava da izvrši preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju. kao i u tunelima. .ako je vozaĉ koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegovog vozila ili obići neku drugu prepreku na putu.ako po izvršenom preticanju ili obilaţenju.Vozač ne sme vozilom da otpočne preticanje ili obilaženje: . tako da bi vodeći računa o razlici izmeĎu brzine kretanja svog vozila za vreme preticanja i brzine kretanja drugih učesnika u saobraćaju koje namerava da pretekne. .ako je vozaĉ koji se kreće iza njega otpoĉeo preticanje.

). a pretiĉe se sa desne strane.). Vozač ne sme da pretiĉe drugo vozilo. Na kolovozu na kome se saobraćaj odvija u oba smera. (slika 26). bicikla sa motorom bez bočne prikolice. Slika 26. vozilo koje skreće udesno s tim da ne prelazi na deo kolovoza namenjen za kretanje vozila iz suprotnog smera. može da ostane na levoj saobraćajnoj traci pod uslovom da ne ometa ili ugrožava druga vozila koja vrše preticanje (slika 23. vozaĉ ne sme da pretiče drugo vozilo ispred vrha prevoja puta ili u krivini ili kad je preglednost puta nedovoljna. Neposredno ispred raskrsnice ili u raskrsnici vozaĉ sme da pretiĉe vozilo koje skreće ulevo. Slika 25. neposredno ispred raskrsnice ili na raskrsnici koja nije sa kruţnim tokom saobraćaja. Slika 24. osim ako na tim mestima postoji više saobraćajnih traka namenjenih iskljuĉivo za kretanje u pravcu kretanja njegovog vozila (slika 24. neposredno ispred prelaza ţelezniĉke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika ili na takvom prelazu (slika 25.saobraćajne trake za kretanje vozila u jednom smeru vozač koji neposredno posle izvršenog preticanja jednog vozila namerava da izvrši preticanje drugog vozila. kad je saobraćaj regulisan svetlosnim znacima.). vozilo koje se kreće na putu sa prvenstvom prolaza. kao i kad saobraćaj reguliše 51 . osim bicikla.

s tim da se ne ugroţavaju niti dovode u opasnost drugi učesnici u saobraćaju. Vozač za vreme dok ga drugo vozilo pretiče ne sme povećavati brzinu kretanja svog vozila.). Vozač ne sme da pretiĉe drugo vozilo koje se približava obeleţenom pešaĉkom prelazu. Vozaĉ kome je dat znak za preticanje sa njegove leve strane duţan je da pomeri vozilo ka desnoj ivici kolovoza. kad je saobraćaj na takvom prelazu regulisan ureĊajima za davanje svetlosnih znakova na raskrsnici. Slika 27. Ako je nedovoljna širina kolovoza ili njegovo stanje ne omogućava bezbedno preticanje vozač vozila koje se pretiĉe duţan je da pomeri svoje vozilo što više desno. prelazi pešaĉki prelaz ili je zastalo radi propuštanja pešaka na tom prelazu (slika 27. niti je duţan smanjiti brzinu kretanja osim u sluĉaju neposredne opasnosti .ovlašćeno lice. Brţe kretanje vozila jedne od kretanja vozila druge kolone ne smatra se preticanjem. Slika 28. Ne smatra se preticanjem ni prolaţenje sa desne strane vozila koje za svoje kretanje ne koristi saobraćajnu traku uz desnu ivicu kolovoza (slika 28. Neposredno ispred i na prelazu puta preko železničke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika vozaĉ sme da pretiĉe drugo vozilo. a ako to nije dozvoljeno da čim to bude moguće zaustavi vozilo na pogodnom mestu da bi propustio brža vozila.). 52 .

saobraćajnim znakom. Vozač koji namerava da na putu ili raskrsnici izvrši polukružno okretanje. Zabranjeno je polukružno okretanje vršiti: na auto putu. podvoţnjaku. 53 . polukružno okretanje u raskrsnici). Slika 30. saobraćaja. dajući im znak pokazivaĉem pravca. preko pune linije. duţan je da jasno i blagovremeno obavesti o svojoj nameri druge učesnike u saobraćaju. u tunelu. na prelazu preko ţelezniĉke pruge u nivou. koju vozač sme da otpoĉne samo ako se prethodno uverio da tu radnju može izvršiti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju. brzini i pravcu kretanja vozila. (slika 30. prevoju puta i svim opasnim mestima. na mostu. polukružno okretanje na putu). na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. na mestima gde je saobraćajnim znakom zabranjeno. u krivini. ili oznakama na kolovozu (slika 29. nadvoţnjaku. u jednosmernoj ulici.POLUKRUŢNO OKRETANJE Polukruţno okretanje je okretanje vozilom na putu radi produžavanja vožnje u suprotnom smeru. vodeći pri tom računa o poloţaju. vodeći računa da li mu je takva radnja dozvoljena pravilima Slika 29.

a drugim na trotoaru.). . Parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila po putu u trajanju duţem od 15 minuta osim prekida koji se vrši da bi se postupilo po saobraćajnom znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. . Ako je na putu odreĎen prostor za zaustavljanje ili parkiranje vozila tako što je obeležen prostor za svako vozilo. podvoţnjacima. vozaĉ je duţan da ga smesti na putu tako da ne predstavlja smetnju vozilima koja se kreću ili uključuju u saobraćaj. Zabranjeno je kretanje unazad: .na auto putu.VOŢNJA UNAZAD Vozaĉ koji namerava da se kreće unazad. nadvoţnjacima. Slika 31. . duţan je da se prethodno uveri da ne ugroţava ostale učesnike u saobraćaju i da ih o svojoj nameri obavesti dajući odgovarajući znak (žmigavac). Kad zaustavi ili parkira vozilo. ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE Zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 15 minuta. .na prelazu puta preko ţelezniĉke pruge.na nepreglednim raskrsnicama. vozač može ostaviti 54 . pod uslovom da ne ugroţava niti ometa ostale učesnike u saobraćaju.na raskrsnici sa sporednog na glavni put. moţe to izvršiti samo na kratkom delu puta. Kao zaustavljeno ili parkirano vozilo smatraće se i ono vozilo koje se jednim delom nalazi na kolovozu. Kada se kreće vozilom unazad.na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. Vozač pokazivaĉem pravca daje znak na kojoj strani puta namerava da zaustavi vozilo.u tunelu. osim prekida koji se vrši da bi se postupilo po saobraćajnom znaku ili pravilu saobraćaja. .na mostovima. vozaĉ je duţan da se kreće istom stranom puta kojom se do tada kretao unapred (slika 31. Vozač koji namerava da zaustavi vozilo. .

Na javnom putu izvan naselja vozač je dužan da uvek kad za to postoji mogućnost. U jednosmernoj ulici dozvoljeno je parkiranje i uz desnu i uz levu ivicu kolovoza. niti da parkira vozilo na mestu na kome bi ono predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili ugroţavalo bezbednost pešaka i ostalih učesnika u saobraćaju. kao i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza. ugrožavaju ostali učesnici u saobraćaju (slika 32. 55 . Vozač ne sme da zaustavi. Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske šine.svoje vozilo samo u tom prostoru i na način kako je odreĎeno oznakama na kolovozu.). vozaĉ moţe da zaustavi ili parkira vozilo na levoj strani kolovoza. Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smeju se otvarati vrata tako da se ometaju ili Slika 32. saobraćajne nezgode ili drugog opravdanog razloga prinuĊen da vozilo zaustavi na šinama. Vozač koji se zaustavi ili parkira na putu duţan je da vozilo zaustavi ili parkira uz desnu ivicu kolovoza u smeru kretanja. da odmah preduzme mere kako bi lica koja upravljaju vozilima koja se kreću po šinama na vreme bila upozorena na opasnost. zaustavljeno ili parkirano vozilo postavi izvan kolovoza. duţan je da ga sa šina odmah ukloni ili ako je to nemoguće. Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo naročito: . Vozač je dužan da parkira vozilo tako da vozila koja se nalaze ispred ili iza njega mogu bez teškoća uključiti u saobraćaj.na obeleţenom pešaĉkom prelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od ovog prelaza. s tim da rastojanje izmeĎu parkiranog vozila i suprotne ivice kolovoza ili neke druge prepreke ne iznosi manje od 3 metra. Vozač moţe da zaustavi ili parkira vozilo na sredini kolovoza. Vozač koji je zbog kvara na vozilu. samo ako je to mesto obeleţeno saobraćajnim znakom ili oznakama na kolovozu.

. . podvoţnjacima.na mestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak ili ureĊaj za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova. dvorište ili garaţu.na prelazu puta preko ţelezniĉke pruge u nivou. ali se može dozvoliti saobraćajnim znakom pod uslovom da se za kretanje pešaka oslobodi prostor od najmanje 1. .na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obeleţeno stajalište za vozila javnog saobraćaja. . nadvoţnjacima.na delu puta u blizini vrha prevoja i u krivini gde je preglednost puta nedovoljna i gde se obilaženje vozila ne bi moglo da izvrši bez opasnosti. kao i na delu puta ispod mostova i nadvoţnjaka.na mostovima. . Pre nego što napusti vozilo. .na raskrsnici i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbliže ivice poprečnog kolovoza. i to na udaljenosti manjoj od 15 metara od tih prelaza.na delu javnog puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do pune uzdužne linije na kolovozu. Da bi sprečio da vozilo samo krene 56 .na delu puta i ispred prelaza puta preko ţelezniĉke ili tramvajske pruge u nivou.na mestu na kome je na kolovozu obeleţeno stajalište za vozila javnog saobraćaja. vozaĉ je duţan da preduzme sve mere da bi onemogućio da se vozilo samo pokrene ili da ga neovlašćeno lice stavi u pokret.na mestu gde bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak već parkiranom vozilu. tunelima. . . . bila manja od 3m. ili do neke prepreke na putu. Parkiranje je zabranjeno na trotoaru odnosno pešaĉkoj stazi.6 m širine i on ne moţe biti uz levu ivicu kolovoza. na železničkim ili tramvajskim šinama i u njihovoj blizini ako se time ometa saobraćaj vozila koja se kreću po šinama. . kao i iznad prikljuĉka na vodovodnu mreţu i ulaza u kanalizaciju.ispred kolskog ulaza u zgradu. Pored navedenih slučajeva vozač ne sme da parkira vozilo: .na biciklistiĉkoj stazi ili traci.

Ukoliko je za vreme prevoženja opasnih materija vozaĉ prinuĊen da se udalji od vozila.). na nizbrdici točkovi se okreću prema ivičnjaku trotoara. Na putu.da prekine rad motora i uzme sa sobom kljuĉ za stavljanje motora u pokret. . nabrojanim mestima nije dozvoljeno ostavljati ni bilo kakve druge predmete kojima se ometa odvijanje saobraćaja i ugrožava čovekova sredina. Takva vozila ne smeju se ostavljati ni na površini namenjenoj za kretanje pešaka. . koje predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. .sa mesta na kome je ostavljeno vozač mora da preduzme sledeće mere: .da zakljuĉa brave na svim vratima vozila i kljuĉ uzme sa sobom. Vozilo kojim se prevoze materije ne sme da se zaustavi na kolovozu puta niti da se parkira u naselju. 57 .da stavi klinaste podmetaĉe pod odgovarajuće toĉkove ako se radi o vozilu koje po propisima mora imati takve podmetače.ako je vozilo ostavljeno na uzbrdici da okrene prednje toĉkove prema sredini kolovoza. obeleţi posebnim znakom. kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (trougao). .ruĉicu menjaĉa stavi u odgovarajući stepen prenosa i da pritegne parkirnu koĉnicu (ruĉnu).da zatvori prozore na kabini i karoseriji vozila. Ako je na kolovozu zaustavljena kolona vozila ili vozilo za prevoz opasnih materija moraju se postaviti dva znaka i to jedan pored drugog. ili na drugom mestu odnosno prostoru namenjenom za zaustavljanje i parkiranje vozila ne sme se ostavljati vozilo koje se ne upotrebljava u saobraćaju zbog dotrajalosti (neispravnosti i sl. kao što i na svim ovim. Znak kojim se obeležava zaustavljeno vozilo na putu postavlja se na udaljenosti od najmanje 50 m od vozila i 1 m od ivice kolovoza. sme to uraditi samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvozaĉa ili pratioca. koje je zaustavljeno na kolovozu zbog kvara. moţe biti uklonjeno sa tog mesta po naredbi ovlašćenog lica. Vozaĉ je duţan da motorno vozilo (osim motocikla bez bočne prikolice). . a o trošku vlasnika vozila. Parkirano vozilo.

vozaĉ je duţan da znak postavi ispred krivine odnosno vrha prevoja. . znaci se postavljaju na udaljenosti od najmanje 50 m i to tako da ih vozači koji nailaze mogu videti sa udaljenosti od najmanje 150 m. Ako na motornom vozilu postoji ureĊaj za davanje svih pokazivaĉa pravca istovremeno. vozaĉ koji sa vozilom prelazi preko trotoara. bez obzira u kom se smeru ona kreću (slika 34.). UKLJUĈIVANJE U SAOBRAĆAJ Pri ukljuĉivanju u saobraćaj vozila zaustavljenog na kolovozu. kao i sva vozila koja se kreću putem na koji se on ukljuĉuje. Ako je na putu zaustavljena kolona vozila. 58 Slika 35. vozaĉ je duţan da da odgovarajući znak i da propusti sva vozila koja se nalaze iza njega (slika 33. Slika 33. posebno noću i u slučajevima smanjene vidljivosti na auto putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila..Izuzetno kada je vozilo zaustavljeno neposredno iza krivine ili vrha prevoja. Slika 34. garaže. dužan je da propusti pešake. Pri ukljuĉivanju iz dvorišta. parkirališta i sl.). kao i na delu puta koji nije dovoljno pregledan. taj ureĊaj mora biti ukljuĉen.

vuĉno vozilo sa prednje strane. a vuĉeno sa zadnje strane. Vozilo na motorni pogon sme da se vuĉe pomoću: . VUĈENJE VOZILA U saobraćaju na javnom putu vozilu na motorni pogon mogu da budu pridodata najviše dva prikljuĉna vozila za prevoz tereta. pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu povorku graĊana koja se kreće po kolovozu.Ukoliko je vozaču pri ukljuĉivanju u saobraćaj vidik zaklonjen dužan je da postavi lice koje će mu omogućiti bezbedno uključivanje u saobraćaj (slika 35.uţeta. Vozilo na motorni pogon sme da vuĉe drugo motorno vozilo samo ako ono zbog kvara ili nedostatka pojedinih delova ne moţe samo da se kreće. Ne sme se vući (šlepati) motocikl bez boĉne prikolice ili drugo vozilo na dva toĉka. 59 .krute veze (rude). PRESECANJE KOLONE PEŠAKA Vozaĉ ne sme vozilom da preseca kolonu dece. sme da se vuĉe noću.oslanjanjem ili vešanjem. . Vozilo na motorni pogon sme da vuĉe samo prikljuĉno vozilo koje bitno ne umanjuje njegovu stabilnost. vojnika. samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena svetla za oznaĉavanje vozila ili ako ga vuče vozilo koje ima i pri vuĉenju koristi ţuto rotaciono svetlo. odnosno jedno za prevoz lica. . a na auto putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila samo jedno prikljuĉno vozilo. Vozilo na motorni pogon.). Za vreme vučenja vozila moraju biti oznaĉena znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na putu (trougao). kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti.

Odstojanje koje vozač treba da drži prvenstveno zavisi od: . ne sme biti manje od 3 m. a samo izuzetno do mesta na kome se moţe izvršiti popravka vozila. leda. vidljivosti. Vuĉenje natovarenog teretnog vozila. dozvoljeno je samo do prvog pogodnog mesta za pretovar tereta. lice koje upravlja vučenim vozilom mora imati vozaĉku dozvolu one kategorije kojoj pripada vuĉeno vozilo. Ako vozilo na motorni pogon vuče drugo vozilo. sa ili bez priključnog vozila. a da pri tom ne izaziva opasnost i ne ometa druge vozače.Odstojanje izmeĎu vozila koje se vuče pomoću uţeta iznosi 3 – 5 m. atmosferskih prilika (snega. kao i traktora sa prikolicom. gustine saobraćaja. kiše). sa samo jednom saobraćajnom trakom u jednom smeru. . kada se kreću jedno za drugim. Na javnom putu van naselja. ako mu je neispravna radna koĉnica. Ova odredba ne vaţi na delu puta gde je zabranjeno preticanje. Potrebno rastojanje treba da bude toliko da vozač u slučaju naglog kočenja može da se na bezbedan način zaustavi. ODSTOJANJE IZMEĐU VOZILA Vozaĉ je duţan da drţi potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila. Pomoću užeta se ne sme vući vozilo kome su neispravni ureĊaji za upravljanje ili zaustavljanje. Krutom vezom (rudom) ne sme da se vuĉe vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ureĊaj za upravljanje. Vozilo kod koga je neispravan ureĊaj za upravljanje sme se vući samo oslanjanjem ili vešanjem o vučno vozilo. teretna motorna vozila ĉija teţina prelazi 3500 kg i ĉija je duţina veća od 7 metara. stanja vozila i tereta. ako se vuĉe pomoću krute veze (rude). niti vozilo koje je teţe od vuĉnog vozila. dužna su da drže odstojanje od najmanje 100 m.stanja puta. ne sme se kretati brzinom većom od 40 km/h.brzine kretanja vozila. kao ni teretno vozilo i autobus. Prilikom vučenja (šlepanja) u vuĉenom vozilu se ne smeju prevoziti druga lica (u njemu se mora nalaziti samo vozač). 60 . Ako se vučenje motornog vozila vrši pomoću užeta ili krute veze. Odstojanje izmeĎu vučnog i vučenog vozila moţe biti manje od 3 m.

Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju prema zahtevima ili naredbama koje daju ovlašćena lica i kad time odstupaju od propisanih pravila saobraćaja ili znaĉenja saobraćajnih znakova na putu. Ova upozorenja moraju da se svedu na najpotrebniju meru kako se ne bi uznemiravali ostali učesnici u saobraćaju. sem ako je neophodno da se uĉesnici u saobraćaju upozore na neposrednu opasnost ili ako se u vozilu prevozi povreĎeno ili teško bolesno lice kome je neophodna hitna lekarska pomoć. Noću je umesto zvučnog. Zvuĉni znak upozorenja na motornim vozilima mora da bude takav da daje zvuk nepromenljivog intetiteta (jednoliĉni zvuk). 61 . a naročito: . Svetlosni znak upozorenja može se davati i danju. Zvuĉni znak upozorenja (sirenom) vozaĉ je duţan da upotrebi uvek kada to zahtevaju razlozi bezbednosti saobraćaja. pre nego što zapoĉne preticanje odnosno obilaţenje ukoliko postoji opasnost od saobraćajne nezgode ako se ovaj znak ne bi dao. vozaĉ duţan da daje svetlosni znak drugim uĉesnicima u saobraćaju i to kratkim uzastopnim paljenjem velikog ili oborenog svetla vodeći računa da time ne zaslepljuje vozača iz suprotnog smera.ZVUĈNI I SVETLOSNI ZNACI Vozač je duţan da zvuĉnim ili svetlosnim znakom upozori ostale učesnike u saobraćaju.na putu van naselja. koja ne obraćaju paţnju na kretanje vozila. pre ulaska u nepreglednu krivinu ili pre dolaska na prevoj na kome je otežano mimoilaženje. ukoliko postoji opasnost koja bi dovela do saobraćajne nezgode ili ugroţavanja bezbednosti saobraćaja. ZNACI KOJE DAJU OVLAŠĆENA LICA Zakonom o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima propisana je duţnost uĉesnika u saobraćaju da postupaju po znacima i naredbama koje daju ovlašćena lica.na putu van naselja.ako se pored kolovoza nalaze deca. ako to više odgovara okolnostima na putu u saobraćaju. U naseljima i noću zabranjeno je davanje zvuĉnih znakova. . .

Za pešake znak takoĎe znači zabranu prolaza. .kada je jedna ruka podignuta vertikalno (slika 36.Ovlašćena lica su milicioneri ili druga lica koja na osnovu ovlašćenja iz zakona vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima. osim ako su započeli da prelaze kolovoz.) znači zabranu prolaza za sve učesnike u saobraćaju ĉiji smer kretanja seĉe pravac u kome je ispruţena ruka. Ovaj znak se takoĎe može davati bilo rukom. I pri davanju ovog znaka može se koristiti palica ili tablica za regulisanje saobraćaja.kretanje rukom u laktu s desna u levo znači da vozači u čijem pravcu se daje znak treba da ubrzaju kretanje vozila.) znači obavezu zaustavljanja za sva vozila. Na otvorenom putu znak ima navedeno značenje samo kada se ovlašćeno lice nalazi na kolovozu. Propisano je da ovlašćena lica daju znake odreĎenog značenja rukama i poloţajem tela. odnosno za vozila koja ne mogu bezbedno da se zaustave u času kada ovlašćeno lice podigne ruku. ne znaĉi obavezu zaustavljanja za vozila koja su već ušla u raskrsnicu. Ovim znakom dozvoljava se pojedinim učesnicima u saobraćaju dalje kretanje kad je saobraćaj inače zatvoren zbog znaka koji je dat podignutom rukom ili obzirom na položaj tela ovlašćenog lica.lagano mahanje rukom gore dole sa dlanom okrenutim na dole znači da vozači u čijem se pravcu daje ovaj znak treba da smanje brzinu kretanja. ako to obezbeĎuje brže odvijanje saobraćaja dajući odgovarajući znak. Znak vozaĉu da smanji brzinu kretanja. Znaci koji se daju rukama i položajem tela imaju sledeće značenje: . . Ovlašćeno lice može uz ovaj znak da dozvoli dalje kretanje pojedinim učesnicima u saobraćaju. tablicom ili palicom za regulisanje saobraćaja. 62 . Ako je znak dat na raskrsnici. da ubrza kretanje ili zaustavi svoje vozilo moţe se davati i iz vozila. Znak se daje otvorenom šakom ili koristeći tablicu ili palicu za regulisanje saobraćaja. kao i zvuĉne i svetlosne znake.horizontalno predruĉena ruka (slika 37. .

znači da vozilo iz pravca kome su okrenuta leĎa odnosno prsa ovlašćenog lica moraju da se zaustave.a) Slika 36. a da vozila koja dolaze sa boĉnih strana imaju pravo prolaza (slika 39. .a ZVUĈNI ZNACI daju se pištaljkom ili posebnim ureĎajem za davanje zvučnih znakova na vozilu. Ili slika 39.- - podignuta i ispruţena ruka sa dlanom usmerenim prema nekom vozilu znači obavezu zaustavljanja za vozača tog vozila (slika 38. Slika 39.jedan kratak zviţduk poziva učesnike u saobraćaju da obrate paţnju na znak kojim će ovlašćeno lice izraziti odreĊeni zahtev. Znaci pištaljkom daju se u kombinaciji sa znacima koji se daju rukama. Slika 38.sa više uzastopnih kratkih zviţduka opominje se neki od učesnika u saobraćaju da je postupio protivno zahtevu 63 . Slika 37. Slika 39. i imaju sledeće značenje: . telo u normalnom stojećem poloţaju sa rukama odruĉenim.).

SVETLOSNI ZNACI daju se ureĎajima na motornim vozilima i sredstvima koja se koriste ručno. . Vozilo sa pravom prvenstva koje upotrebljava dva plava svetla. odnosno postavljenom saobraćajnom znaku. Trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilima sa pravom prvenstva znaĉi obavezu za sve vozaĉe koji ga vide. vozaĉ je obavezan da smanji brzinu. Zvučni znakovi koji se daju posebnim ureĊajem na motornom vozilu sastoje se od niza tonova raznih visina (zavijajući zvuk) i upotrebljavaju se samo u kombinaciji sa odreĊenim svetlosnim znacima. da bi postupio po naredbi ovlašćenog lica.jedan dug zviţduk dat zajedno sa vertikalno podignutom rukom znači obavezno zaustavljanje za sva vozila. obezbeĊuje prolaz jednom ili koloni vozila koja se kreću iza njega. učesnici u saobraćaju su dužni da pogledaju u pravcu ovlašćenog lica koje će pokazati na propisani način na koga se od uĉesnika u saobraćaju dati znak odnosi i šta je duţan da uĉini. jedno plave. osim za vozaĉe vozila pod pratnjom. Vozač je obavezan da obrati pažnju na vozila kojim se obezbeĎuje prolaz. Trepćuća svetla. a jedno crvene boje.izraženom pomoću znaka ili suprotno pravilima saobraćaja. a po potrebi i da zaustavi vozilo. obavezuju vozaĉa da se zaustavi. . 64 . da se strogo pridržava naredbi koje mu daju lica iz pratnje i da ustupi prvenstvo prolaza ovim vozilima i da ih ne pretiĉe. Po potrebi vozač je dužan da zaustavi svoje vozilo dok ta vozila proĎu. Ako vozilo koje daje znak plavim rotacionim svetlom stoji na kolovozu. da ih propusti i da po potrebi zaustavi svoje vozilo dok proĊu vozila koja se posebno obezbeĊuju. da ustupe tom vozilu prvenstvo prolaza. Pešak je obavezan da se ukloni sa kolovoza dok ova vozila ne proĊu.jedan kratak zviţduk obavezuje uĉesnika u saobraćaju da postupi po datom znaku samo kad ovlašćeno lice reguliše saobraćaj na raskrsnici Kad je dat znak sa više uzastopnih zviţduka. koja se naizmenično pale na posebnim motornim vozilima koja prate odreĎene ličnosti. Za pešaka ovaj znak znaĉi obavezu da se skloni sa kolovoza da bi propustio vozilo sa pravom prvenstva.

). da noću umesto velikih svetala upotrebi oborena svetla za osvetljavanje puta. Vozaĉ koji na putu Slika 40. o zabrani preticanja ili obilaţenja kolone vozila. Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila. bateriju. o zabrani presecanja kolone pešaka.Svetlosni znak “STOP MILICIJA” na zadnjoj strani vozila na tabli crvene boje. 65 . VOZILA POD PRATNJOM Kao vozila pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika milicije ili vojnih lica na posebnim motornim vozilima snabdevenim ureĊajima za davanje posebnih svetlosnih i zvuĉnih znakova. Mahanje upravno u odnosu na put obavezuje vozaĉa da zaustavi svoje vozilo. Vozila pod pratnjom ne smeju se preticati. pod uslovom da time ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju (slika 40. kada je osvetljen. pešaci su duţni da se uklone sa kolovoza dok ta vozila proĊu. da se strogo pridržava naredbi koje mu daju lica iz pratnje i da kretanje nastavi tek pošto proĊu sva vozila pod pratnjom. stigne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom. izuzev ako to dozvole lica iz pratnje. osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica i na njih se ne primenjuju zakonske odredbe o ograniĉenju brzine. i to u vreme dok se ti znaci daju (slika 40. i drugo ručno sredstvo sa postojanim crvenim svetlom da bi učesnicima u saobraćaju saopštio odreĎenu naredbu. Radi omogućavanja nesmetanog prolaza vozilima pod pratnjom. duţan je da zaustavi svoje vozilo.). Ovlašćeno lice može da koristi fenjer. obavezuje vozaĉa neposredno iza vozila organa unutrašnjih poslova da zaustavi svoje vozilo.

ovo regulisanje saobraćaja mogu vršiti i odreĊena lica iz organizacije rada i to naizmeniĉnim dizanjem odnosno spuštanjem crvene i zelene zastavice ili postavljanjem crvene ili zelene table okruglog oblika. ovo propuštanje reguliše se postavljanjem privremenih ureĎaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova na krajnjim tačkama ovakve deonice puta. u odnosu na vozila pod pratnjom. znacima koje daju ovlašćena sluţbena lica. vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima. 66 . Ova vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila osim. koja dolaze iz suprotnih smerova jednom saobraćajnom trakom. obezbeĎuju prolaz drugim vozilima koja se kreću iza njih. oruţanih snaga SRJ. Kada vozila organa unutrašnjih poslova ili vozila oruţanih snaga SRJ upotrebom dva plava svetla.VOZILA SA PRAVOM PRVENSTVA PROLAZA Na vozila sluţbe hitne pomoći. a po potrebi i da zaustave svoje vozilo dok ta vozila proĊu. da ih propuste. Pešaci su duţni da se uklone sa kolovoza dok ta vozila proĊu. da je organizacija rada koja izvodi radove prinuĎena da organizuje naizmenično propuštanje vozila. pod uslovom da ne ugroţavaju bezbednost drugih uĉesnika u saobraćaju. o zabrani preticanja kolone vozila. NAIZMENIĈNO PROPUŠTANJE VOZILA Ako prilikom izvoĎenja radova na putu doĎe do takvog suženja puta. U pogledu meĊusobnog prava prvenstva prolaza vozila sa pravom prvenstva prolaza. o zabrani presecanja kolone pešaka. Ukoliko je deonica puta na kojoj se izvode radovi kraća i pregledna čitavom dužinom i ako radovi traju kraće vreme. vozaĉi su duţni da obrate paţnju i na vozila kojima se obezbeĊuje prolaz. organa unutrašnjih poslova. vatrogasne sluţbe. kad posebnim ureĊajima daju svetlosne i zvuĉne signale. ne primenjuju se zakonske odredbe o: ograniĉenju brzine. važe opšta pravila o prvenstvu prolaza (pravilo desne strane).

Jedno narandžasto svetlo označava da se radovi izvode na jednoj kolovoznoj traci i vozači su dužni da obilaze branik sa one strane sa koje je upaljeno svetlo. snabdeveni refleksnim staklima ili reflektujućim materijama odgovarajuće boje. u vreme dok se na kratkom odstojanju kreće za drugim vozilom u takvom položaju da velikim svetlima svog vozila zaslepljuje vozača vozila ispred sebe. moraju biti obojeni naizmenično crvenom i belom bojom. Dva narandžasta svetla označavaju da se radovi izvode na sredini kolovoza i vozači su dužni da branik obilaze u smeru kretanja. na udaljenosti sa koje oceni da svetlom svog vozila zaslepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret a uvek na udaljenosti manjoj od 200 m. Vozač vozila na motorni pogon dužan je da umesto velikih svetla za osvetljavanje puta upotrebljava oborena svetla: pri mimoilaţenju sa drugim vozilom.Kada se saobraćaj na suženom delu puta reguliše pomoću crvene i zelene zastavice odnosno table. 67 - - . kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. u vreme dok vozilom prolazi pored organizovane kolone pešaka. prolaz imaju ona vozila koja nailaze iz smera gde je podignuta zelena zastavica odnosno postavljena zelena tabla. na njima moraju biti postavljena i trepćuća svetla narandžaste boje. Za osvetljavanje puta po pravilu. kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. na vozilu na motorni pogon moraju da budu upaljena najmanje dva bela svetla na prednjoj strani i paran broj svetla crvene boje na zadnjoj strani vozila. a noću. UPOTREBA SVETLA U SAOBRAĆAJU Od prvog sumraka pa do potpunog svanuća (noću). Tri narandžasta svetla označavaju da se radovi izvode na celoj širini kolovoza i da kolovoz nije prohodan za saobraćaj. vozač upotrebljava velika svetla. Branici koji se mogu postaviti radi regulisanja ili obezbeĎenja učesnika u saobraćaju na suženim delovima puta.

Izvor svetlosti farova velikog svetla je bliže uzdužnoj osi vozila u odnosu na oborena svetla. Oboreno svetlo na motociklu mora biti upaljeno za vreme voţnje van naseljenog mesta. odnosno sa vozilom koje se kreće po šinama. Po magli vozač vozila na motorni pogon mora na vozilu da ima upaljena oborena svetla.- kada se kreće putem koji se pruţa neposredno pored plovnog puta ili pored ţelezniĉke ili tramvajske pruge. kao i svetla za osvetljavanje registarske tablice. Svetla za maglu na prednjoj strani vozila mogu biti bele ili ţute boje. Svetla za označavanje vozila moraju biti upaljena za vreme dok su upaljena bilo koja svetla za osvetljavanje puta ili posebna svetla za maglu. Svetla za osvetljavanje vozila na motorni pogon moraju da budu upaljena u vreme dok su upaljena bilo koja svetla za osvetljavanje puta ili posebna svetla za maglu. Motorno vozilo koje po svojim konstrukciskim svojstvima ne može da razvije brzinu od 30 km/h može imati ugraĊena samo oborena svetla za osvetljavanje puta. Prelaz sa velikih na oborena svetla za osvetljavanje puta i obrnuto vrši se istovremeno i istom komandom. Svetla na zadnjoj strani vozila su crvene boje osim svetla za osvetljavanje puta za hod unazad. vozač vozila na motorni pogon mora. Oborena svetla koriste se za osvetljavanje puta u tunelu. Noću kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. za vreme voţnje da ima na vozilu upaljena najmanje oborena svetla za osvetljavanje puta. za osvetljavanje puta ili svetla za maglu ili oba svetla istovremeno. 68 . a koje nailazi iz suprotnog smera. Svetlosni snop oborenog svetla treba da osvetljava put u dužini od najmanje 40 metara i najviše 80 metara. a na zadnjoj strani crvene boje. Svetla za maglu mogu se upotrebljavati samo po magli ili u sluĉaju smanjene vidljivosti. u susretu sa plovilom. Svetlosni snop farova za maglu na motornom vozilu mora osvetljavati put dužine od najmanje 35 metara. Svetla za oznaĉavanje vozila na motorni pogon upotrebljavaju se samo kad je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. pri čemu najmanja duţina puta koju osvetljava snop velikih svetla iznosi 100 metara.

a ukoliko se ukljuĉe svetla za oznaĉavanje vozila ili oborena svetla. . koji imaju ugraĎen ureĎaj za uključivanje svih pokazivaĉa pravca. upaljeno samo jedno svetlo koje se sa prednje strane vidi kao belo svetlo.vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na osvetljenom delu puta.Vozilo na motorni pogon. koji nema akumulator kada su parkirani u naselju uz samu ivicu kolovoza. Na vozilu na motorni pogon obavezna su još i gabaritna svetla ukoliko visina motornih vozila i priključnih vozila prelazi 2.bicikl. a širina od 2 m i kome nije pridodato prikljuĉno vozilo. Vozač može da kontroliše da li su uključeni pokazivači pravca na motornom vozilu pomoću optiĉke ili zvuĉne naprave. Kada se na vozilu ukljuĉe velika svetla za osvetljavanje puta u kabini vozača pali se lampa plave boje.vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odreĊenim mestima na kolovozu ili van kolovoza ili na ulicama sa slabim intezitetom saobraćaja. moţe da ima. na instrument tabli mora biti ugraĊena crvena kontrolna lampa koja vozača upozorava na to. Funkcionisanje pokazivaĉa pravca je ispravno ako se ukljuĉuje nezavisno od ukljuĉivanja bilo kog svetla na vozilu. Izuzeci kada na vozilu ne moraju biti upaljena svetla za oznaĉavanje vozila: . vozaču na instrument tabli pali se lampa zelene boje. Pokazivači pravca na vozilu funkcionišu ispravno ako daju svetlost odreĎene učestalosti žmiganja ( 90 treptaja u minuti. ukljuĉiće se stop svetlo. kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju.8 metara. četiri i više točkova. 69 . bicikl sa motorom i motocikl bez boĉne prikolice. Ukoliko se na vozilu aktivira radna koĉnica. KONTROLNE LAMPE Na motornim vozilima sa tri. . tako da se jasno vidi sa dovoljne udaljenosti. a sa zadnje strane kao crveno svetlo i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavljeno ili parkirano. ĉija duţina nije veća od 8 m. sa tolerancijom 30 ).

BICIKALA SA MOTOROM I MOTOCIKLA Vozaĉ bicikla. SAOBRAĆAJ BICIKALA. I kad svetlo nije upaljeno vozači su dužni da sa posebnom opreznošću prelaze preko pruge. kao i kad se daju svetlosni ili zvučni znaci da voz nailazi ili se približava. kad se na svetlosnom saobraćajnom znaku pojavi crveno trepćuće svetlo ili crveno neprekidno svetlo. Ako na putu postoji posebna biciklistička traka ili staza. polubranic i).3 m) mora biti upaljeno sa prednje strane vozila najmanje jedno svetlo bele boje i na zadnjoj strani vozila jedno svetlo crvene boje. na kome nema ureĎaja za zatvaranje saobraćaja ili davanja znakova.SAOBRAĆAJ NA PRELAZU PUTA PREKO ŢELEZNIĈKE PRUGE Kad se vozilom približava prelazu puta preko železničke pruge u nivou. ali jedan za drugim. učesnici u saobraćaju su dužni da prelaze preko pruge tek pošto se uvere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama. učesnici u saobraćaju su duţni da se zaustave ispred prelaza i saĉekaju dok voz proĊe. Učesnici u saobraćaju su duţni da se zaustave ispred prelaza puta preko ţelezniĉke pruge u nivou. bicikla sa motorom je duţan da se kreće po biciklistiĉkoj stazi ili traci ako ona postoji. 70 . biciklu sa motorom i motociklu bez bočne prikolice (širine do 1. ali što bliţe desnoj ivici kolovoza. vozač je dužan da kretanje vozila podesi tako da ga može zaustaviti ispred ureĎaja za zatvaranje saobraćaja ( branici. Ako se dva ili više vozača kreću u grupi. Maksimalna brzina tom prilikom je 25 km/h. krećući se u smeru saobraćaja. Ako su branici ili polubranici spušteni ili su počeli da se spuštaju. Na prelazu puta preko železničke pruge u nivou. vozači bicikla i bicikla sa motorom se moraju kretati desnom stranom biciklističke staze u smeru kretanja. vozač bicikla ili bicikla sa motorom se može kretati kolovozom. Noću ili u uslovima smanjene vidljivosti na biciklu. ili ispred ureĎaja za davanje znakova (svetlosnih i zvučnih) kojima se najavljuje približavanje voza. moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza. Kad na javnom putu ne postoji saobraćajna staza ili traka.

Vozač motocikla može prevoziti lice i u bočnoj prikolici ako postoji posebno sedište. Vozač zaprežnog vozila mora da upravlja sve vreme do se vozilo kreće po putu i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza. Na prelazu puta preko železničke pruge u nivou ili puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila. . umanjuje stabilnost svog vozila. a sa zadnje strane svetlom crvene boje. Vozač bicikla stariji od 18 godina na tom sedištu sme prevoziti lice do 7 godina starosti. kao i vuĉenje (šlepanje) bicikla.voţnja bicikla i bicikla sa motorom na auto putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.uĉenje voţnje bicikla na magistralnim i regionalnim putevima. . mora nositi zaštitnu kacigu uvek za vreme voţnje na putu. kao i vozač. vozač zaprežnog vozila mora prevesti životinje preko tog prelaza. .Vozaĉ motocikla mora drţati upaljena oborena svetla uvek za vreme voţnje van naseljenog mesta i po danu. Zabranjeno je: . moraju se kretati jedan iza drugog. Noću i u uslovima smanjene vidljivosti zaprežno vozilo mora biti obeleţeno sa prednje leve strane svetlom bele boje. Vozač bicikla sa motorom i vozač motocikla mogu na zadnjem sedištu prevoziti lice.da vozaĉ bicikla. upravlja nebezbedno svojim vozilom. pridržava se za drugo vozilo.uĉenje voţnje bicikla na javnom putu deci mlaĊoj od 7 godina. bicikla sa motorom i motocikla skida ruke sa upravljaĉa u voţnji. 71 . SAOBRAĆAJ ZAPREŢNIH VOZILA Zaprežnim vozilom u saobraćju može upravljati lice sa navršenih 14 godina ţivota. Na biciklu i biciklu sa motorom se mogu prevoziti i druga lica ako na vozilu postoji ugraĎeno posebno sedište. na rastojanju od 50 m. bicikla sa motorom i motocikla bez boĉne prikolice. da vuče ili prevozi predmete koji ga ometaju u upravljanju ili ugrožavaju ostale učesnike u saobraćaju. ali pod uslovom da to lice. Ako se kreću dva ili više zaprežnih vozila.

Teret na vozilu ne sme da preĊe najudaljeniju taĉku na prednjoj strani vozila za više od 1 m. odnosno preko najveće dozvoljene mase koju dozvoljavaju osobine puta.ne umanjuje u većoj meri stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom.ne ugroţava bezbednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu. . . registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu.). bez obzira na doba dana i duţinu tunela vozaĉ je duţan da drţi upaljena oborena svetla za osvetljavanje puta (slika 41.ne umanjuje vozaĉu preglednost nad putem. TERET NA VOZILU U saobraćaju na putu vozilo se ne sme opteretiti preko svoje nosivosti ili preko dozvoljenog osovinskog opterećenja. kao i ostavljanje zaprege bez nadzora na putu.ne stvara suvišnu buku i ne rasipa se po putu. Teret na vozilu mora da bude tako rasporeĊen i po potrebi priĉvršćen i pokriven da: . . niti da vozilom vrši polukruţno okretanje ili kretanje vozilom unazad.ne zaklanja svetlost i svetlosno signalne ureĊaje na vozilu. SAOBRAĆAJ U TUNELU U vreme kretanja kroz tunel vozaĉ ne sme da zaustavi vozilo. . . Nije dozvoljeno opteretiti vozilo ni preko nosivosti koja je upisana u saobraćajnoj dozvoli i koju odreĎuju tehničko-konstrukcione mogućnosti vozila.Zabranjeno je: . Za vreme kretanja kroz tunel.kretanje zapreţnog vozila po auto-putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. 72 Slika 41.

Ako teret na vozilu prelazi za više od 1 m najudaljeniju taĉku na zadnjoj strani vozila. koji sa prednje strane vozila daju belo. obeleţava se svetlom ili katadiopterom.). a sa zadnje strane crveno svetlo. najisturenija taĉka tereta mora se obeleţiti na putniĉkom automobilu crvenom tkaninom. najisturenija tačka na teretu. Broj mesta za stajanje u autobusima utvrĎuje se na osnovu fabriĉke dokumentacije o vozilu i upisuje se u saobraćajnu dozvolu. Noću kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti. s tim da preostali deo tereta bude oslonjen na tovarni prostor vozila kojim se prevozi. Najisturenija tačka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili priključnim vozilom. 73 . koji se prevozi Slika 42. Kod spregnutih vozila. mora da bude oznaĉena tablom kvadratnog oblika dimenzije 50x50 cm obojene naizmeniĉno kosim trakama reflektujuće narandţaste i bele boje (slika 42. Ako su u autobusu ili trolejbusu predviĎena mesta za stajanje moraju biti ugraĎeni i držači. vozilom mora da bude oznaĉena svetlom i reflektujućom materijom crvene boje. Kad teret na vozilu na motorni pogon prelazi za više od 40 cm spoljnu ivicu prednjeg ili zadnjeg svetla za označavanje vozila. ukupna masa prikolice ne moţe biti veća od mase vuĉnog vozila za više od 50%. Motornim vozilom moţe se prevoziti samo onoliko lica koliko je oznaĉeno u saobraćajnoj dozvoli za to vozilo. Najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila sme da preĎe najviše jedna šestina ukupne dužine tereta. PREVOZ LICA MOTORNIM I PRIKLJUĈNIM VOZILIMA Prevoz lica i stvari moţe se vršiti kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potrebe. Autobusima i trolejbusima moţe se prevoziti samo onoliko lica koliko ima ugraĊenih sedišta i odreĊenih mesta za stajanje.

u prostoru odreĎenom za smeštaj tereta. Ako se teretnim motornim vozilom prevozi stoka. u prostoru za smeštaj tereta ne smeju se prevoziti lica. sedeti na stranicama karoserije. kao i u teretnom motornom vozilu koje vuĉe prikljuĉno vozilo prevoz lica je zabranjen. gradska čistoća i sl. organa pravosuĊa i oruţanih snaga SRJ. Ova lica ne smeju u vozilu stajati.). Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilom ĉija najveća dozvoljena teţina prelazi 3500 kg ne sme da preĊe u toku 24 ĉasa 8 ĉasova. Na teretnim motornim vozilima. Dozvoljeno je da se u zatvorenom prostoru motornog vozila koje se ne moţe otvoriti iznutra prevoze lica samo u vozilima organa unutrašnjih poslova. osim ako je takva namena tog vozila (vatrogasno.U autobusima kojima se vrši prevoz dece ili učenika. U teretnom vozilu sa automatskim istovarivaĉem. Prevoz lica u priključnom vozilu sa automatskim istovarivaĉem koje vuĉe traktor dozvoljeno je samo kad je taj ureĊaj iskljuĉen. moţe se prevoziti najviše 5 lica koja rade na utovaru ili istovaru tereta. Na spoljnim delovima motornog vozila ne smeju se prevoziti lica. mora da bude istaknuta oznaka PREVOZ DECE – na prednjoj levoj i zadnjoj levoj strani vozila. dok je prevoz lica na prikljuĉnom vozilu koje vuĉe teretno vozilo zabranjeno. Skupni prevoz lica u prikljuĉnom vozilu koje vuĉe traktor moţe se vršiti izuzetno. U teretnim motornim vozilima u prostoru odreĎenom za smeštaj tereta ne smeju se skupno prevoziti lica mlaĊa od 14 godina. elektrodistribucija. na nestabilnom teretu ili teretu koji prelazi visinu tovarnog sanduka. Teretnim motornim vozilom kojim se vrši skupni prevoz lica može upravljati samo vozaĉ koji je najmanje 3 godine upravljao vozilom kategorije kojoj to vozilo pripada. dok se pojedinaĉno smeju prevoziti u pratnji punoletnog lica. Ukupna teţina lica koja se prevoze u teretnom motornom vozilu u prostoru odreĎenom za smeštaj tereta ne sme da preĊe 70% nosivosti vozila i za svako lice mora da bude obezbeĎeno sedište širine od najmanje 45 cm. Teretno motorno vozilo kojim se vrši skupni 74 .

U autobusu koji vrši javni prevoz moţe se prevoziti onoliki broj lica koliko ima ugraĊenih sedišta i odreĊenih mesta za stajanje. Propisano je da se u upravljanju autobusom na relacijama preko 500 km vozači smenjuju najdocnije posle osam ĉasova ukupnog trajanja vožnje. posmrtni ostaci. opasne materije i sliĉno. organizacije i preduzeća ĉiji je predmet poslovanja vreme javnog prevoza. lica pod uticajem alkohola.prevoz ne sme se kretati brzinom većom od 50 km/h. javni prevoz putnika i stvari motornim vozilom može vršiti graĊanin kome je to osnovno zanimanje. Vozilo kojim se vrši linijski prevoz bez prethodno upisanog reda voţnje u registar moţe biti iskljuĉeno iz saobraćaja oduzimanjem saobraćajne dozvole. 75 . Traktor koji vuĉe prikljuĉno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od 25 km/h. zakonom su odreĎeni uslovi koje vozač mora ispunjavati u pogledu radnog vremena i odmora za vreme vožnje. VOZILA JAVNOG PREVOZA Pored zdravstvenih uslova koje mora ispunjavati svaki vozač motornog vozila. Javni prevoz mogu vršiti. Ako ispunjava propisne uslove. Propisima je odreĊeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozaĉ nije imao prekid voţnje od najmanje pola sata. odnosno posle preĊenih 500 km puta. Vozilom u linijskom prevozu ne mogu se bez pratioca prevoziti deca ispod šest godina starosti. Broj mesta za stajanje u autobusu koji vrši javni prevoz utvrĊuje se prema dozvoljenom opterećenju vozila i upisuje se u saobraćajnu dozvolu. Na motornom ili prikljuĉnom vozilu mogu se prevoziti lica samo u onom broju koji je oznaĉen u saobraćajnoj dozvoli. Javni prevoz moţe se vrsiti kao linijski ili kao slobodan vanlinijski. pod uslovima utvrĊenim zakonom. lica obolela od zaraznih bolesti.

Vozilu za prevoz lica moţe biti pridodato samo jedno prikljuĉno vozilo. koji registruje podatke o brzini. odnosno izlaze (Slika 43). kreće pored vozila javnog prevoza putnika ( autobus. Kada je u pitanju autobusko stajalište van kolovoza. duţni su da propuste sva vozila iza njih (Slika 43). ma javnog prevoza omoguće ukljuĉivanje u saobraćaj kada oni odgovarajućim znakom ispolje svoju nameru (Slika 44).U vozilu kojim se vrši linijski prevoz ukrcavanje i iskrcavanje putnika moţe se vršiti samo na odreĊenim stanicama ili stajalištima. Tehniĉki pregled motornih i prikljuĉnih vozila kojima se vrši javni prevoz vrši se svakih šest meseci. Tahograf je obavezan za teretna motorna vozila najveće dozvoljene teţine preko 5 tona. Vozač autobusa ili skupa vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3500 kg. da se kreće smanjenom brzinom tako da ne ugroţava lica koja u to vozilo ulaze. a ova vozila moraju u opremi imati i vatrogasni aparat kao i ureĎaj koji se zove tahograf. tramvaj) zaustavljenog na stajalištu na kolovozu. Vozaĉi autobusa kada se ukljuĉuju sa ovakvih stajališta. preĎenom putu i vremenu vožnje. vozaĉi su duţni da se zaustave i voziliSlika 44. nakon upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 ĉasova u toku 24 ĉasa mora pre početka svog radnog dana da ima neprekidan odmor od najmanje 10 ĉasova. 76 . Obaveza vozaĉa koji se Slika 43.

koji omogućava jednom od njih da se odmara u ležećem položaju. svaki vozaĉ mora da ima neprekidan odmor od najmanje 8 ĉasova u toku svakih 30 ĉasova putovanja. Prevozilac je dužan da na vidnom mestu u vozilu istakne cenovnik usluga prevoza. Vozilo kojim graĎanin vrši prevoz putnika mora imati na sredini prednje strane krova natpis "TAXI". Ovaj prevoz graĎanin može vršiti samo jednim vozilom kojim lično upravlja i koje je u njegovoj svojini. sem ako su zakonom ili drugim propisom isključeni iz prevoza. Ukupno trajanje radnog vremena vozača . Teret koji se ne smatra ruĉnim prtljagom ne sme se prevoziti u prostoru za smeštaj putnika . kada lica ulazeći odnosno izlazeći iz vozila javnog saobraćaja moraju da preĊu preko saobraćajne trake kojom se vozilo kreće . Na osnovu ovog odobrenja prevoz se može vršiti i van teritorije opštine. odnosno korisne nosivosti vozila. Ako se u upravljanju motornim vozilima smenjuju dva vozaĉa (udvojena posada) i ako se u vozilu nalazi ureĎen ležaj. Vozilo kojim se vrši organizovan prevoz dece mora biti obeleženo propisanim znakom u saobraćaju na putu. Slobodan linijski prevoz putnika i stvari je prevoz za koji se relacija i drugi uslovi utvrĎuju posebno za svaki prevoz. kao i vozaĉ koji tom vozilu dolazi u susret na putu sa dve saobraćajne trake duţan je da se zaustavi dok deca ulaze. Na zahtev korisnika prevoza. ako prevoz počinje ili se završava na teritoriji te opštine. Vozač vozila koje se kreće iza autobusa kojim se prevoze deca. prezime i prebivalište prevoznika. GraĎanin koji vrši slobodan vanlinijski prevoz putnika ili robe dužan je da primi na prevoz svakog putnika ili stvar u granicama raspoloživih sedišta. prevozilac je dužan da izda potvrdu o visini naplaćene cene prevoza. 77 .Vozaĉ je duţan da zaustavi svoje vozilo. odnosno izlaze iz vozila. dnevni i nedeljni odmori vozača i način rada udvojene posade na vozilima i obimu koji utiče na bezbedno upravljanje motornim vozilima utvrĎuje se posebnim propisom koji se donosi na osnovu zakona. GraĎanin može vršiti slobodan vanlinijski prevoz putnika i robe samo ako dobije odobrenje za vršenje javnog prevoza i ono se daje za teritoriju jedne opštine. a vozilo kojim vrši prevoz stvari na vratima kabine natpis koji sadrži ime.

Neprekidan odmor vozaĉ mora da koristi izvan vozila. Izuzetno, ako se u vozilu nalazi ureĎen ležaj koji omogućava vozaču da se odmara u ležećem položaju, vozač može da koristi odmor na takvom ležaju, pod uslovom da se za to vreme vozilo ne kreće. PREVOZ OPASNIH MATERIJA MOTORNIM I PRIKLJUĈNIM VOZILIMA Prevoz opasnih materija je ureĎen posebnim Zakonom o prevozu opasnih materija. Prema ovom zakonu opasne su: - Eksplozivne materije. - Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tečnoct, gasovi rastvoreni pod pritiskom. - Zapaljive tečnosti. - Zapaljive čvrste materije. - Oksidirajuće materije. - Otrovi. - Radioaktivne materije. - Korozivne (nagrizajuće) materije. - Ostale opasne materije. Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora biti oznaĉeno i posebnim listicama, koje su za pojedine klase i vrste opasnih materija propisane. Listicama opasnosti obeležavaju se i kontejneri (ambalaža) u koje se pakuju pojedine vrste opasnih materija. Za svaku vrstu opasne materije pošiljalac je duţan da ispostavi posebnu ispravu o prevozu. Ova isprava mora da sadrži: Podatke o vrsti i sadržini, težini pošiljke. Naznačenje broja komada i vrste ambalaže. Imena i prezimena pošiljalaca i primaoca pošiljke. Naznačenje da je prevozniku, odnosno vozaču predato pismeno uputstvo o posebnim merama bezbednosti koje se prilikom prevoza moraju preduzeti.

Lice koje je odreĎeno da prati i obezbeĎuje prevoz opasnih materija pismeno potvrĎuje prijem opasne materije.
78

Vozilom kojim se prevoze opasne materije ne smeju se prevoziti, niti se u njemu nalaziti, druga lica osim vozaĉa, suvozaĉa i pratioca. Dok prevozi opasne materije vozaĉ je duţan da vozilom upravlja sa naroĉitom opreznošću, kako bi mogao blagovremeno da preduzme sve neophodne mere da spreči saobraćajnu nezgodu, a pri tom brzina njegovog vozila ne sme da preĊe ni u kom sluĉaju 80% od najveće dozvoljene brzine koja je propisana za te kategorije i ni u kom sluĉaju ne sme da bude veća od 70 km/h. Ako se prilikom prevoza opasnih materija desi saobraćajna nezgoda, zbog koje je nemoguće nastaviti vožnju, vozaĉ moţe ostaviti vozilo pod nadzorom suvozaĉa ili pratioca, i obavestiti najbliži organ unutrašnjih poslova ili stanicu milicije. Opasne materije se prevoze specijalnim vozilima koja su posebno konstruisana i ispunjavaju odreĎene uslove. U unutrašnjem saobraćaju moţe se vršiti prevoz opasnih materija i kombi vozilima, a za raznošenje i dostavljanje manjih koliĉina opasnih materijala mogu se koristiti i druga vozila, kao na primer: traktor sa prikolicom, teretni tricikl, ručna kolica itd. , ali samo za vreme normalne vidljivosti danju, a nikako noću i u uslovima smanjene vidljivosti. Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora imati: - Dva okrugla svetla narandţaste boje, površine od 10 cm, na prednjoj strani kabine vozila. - Dva okrugla svetla crvene boje, na zadnjoj strani vozila, površine od 10 cm. - Dva znaka za označavanje vozila kojim se prevoze opasne materije, koji se sastoji od table pravougaonog oblika, veličine 40 x 50 cm, presvučene reflektujućom materijom narandţaste boje i oiviĉene crnom ivicom širine 5 cm, koja mora da se vidi na udaljenosti od najmanje 150 m. Jedan znak postavlja se na prednjoj strani, a drugi na zadnjoj strani vozila. Kada se opasne materije prevoze vozilom koje vuče priključno vozilo, onda se jedan znak postavlja na vuĉno, a drugi na zadnjoj strani vuĉenog vozila. Posebna svetla za obeležavanje vozila koje prevozi opasne materije, moraju biti upaljena za vreme prevoženja opasnih materija noću kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika. Ova svetla se ne semeju upotrebljavati
79

kada se vozilom ne vrši prevoz opasnih materija. Motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije mora pored standardne opreme imati sledeću opremu: - Vozački alat za opravku kvarova na vozilu za vreme putovanja. - Najmanje dva aparata za gašenje poţara, od kojih je jedan namenjen za gašenje požara na motoru, a drugi za gašenje požara na tovaru. Ovi aparati moraju imati punjenje koje, s obzirom na količinu i vrstu materije, omogućava efikasno gašenje požara. - Dve ruĉne baterijske lampe čiji izvor svetlosti mora da bude narandţaste boje, sa stalnom ili trepćućom svetlošću, koja se može uočiti sa udaljenosti od 150 m. - Dva znaka kojim se oznaĉava zaustavljeno vozilo na putu ( trougao ). - Dve lopate i pijuk. - Prenosnu lampu koja se može prikačiti na akumulator. Vozilo kojim se prevoze opasne materije ne sme se zaustaviti na kolovozu puta niti da se parkira u naselju. Ako doĎe do kvara na vozilu ili saobraćajne nezgode, odnosno ako je vozač prinuĎen da vozilo zaustavi na kolovozu puta, dužan je da preuzme sve potrebne mere da se druga vozila ne dovedu u opasnost. Pored ostalog, vozač je dužan da po danu iza zaustavljenog vozila postavi dva trougla, a noću ili u uslovima smanjene vidljivosti - dve ručne elektronske svetiljke narandžaste boje, da uputi svog pomoćnika na udaljenost od 150 m da odgovarajućom zastavicom ili svetiljkom upozori vozače drugih vozila na opasnost. Vozilo kolim se prevoze radioaktivne materije mora pored propisane opreme za druga vozila ima i sledeću opremu: - Prenosni dozimetrijski ureĎaj za detekciju zračenja. - Traku polivinske folije široku 80 cm, a dugu najmanje 20 m. - Četiri stilodozimetra. - Uže dužine 20 m. - Lična zaštitna sredstva koja se sastoje od kombinezona, kape, gumenih čizama, respiratorske maske i gumenih rukavica. Vozilo kojim se prevoze radioaktivne materije obeleţava se posebnim listicama koje se postavljaju na vrata kabine i spoljne zidove karoserije.
80

moţe da regresira (nadoknadi) štetu od prouzrokovaĉa štete ako je izazvao namerno. svetlosne saobraćajne znakove. polaganju ispita. Kao što je već naglašeno ova vozila imaju prvenstvo prolaza na raskrsnicama puteva iste važnosti. Motorna i prikljuĉna vozila kojima se vrši javni prevoz putnika i robe (kamioni. upravljajući vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole (osim ako se radi o obuci u smislu propisa). vozla za obuku kandidata za vozače) moraju se podvrgavti tehniĉkom pregledu svakih šest meseci. taksi vozila. Vozač koji je vozilom učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj ima mrtvih ili povreĎenih lica ima pravo da traži lične podatke od očevidaca saobraćajne nezgode. uslovima rad. upravljajući vozilom pod uticajem droge ili alkohola. ne sme uzimati alkoholna pića dok se ne izvrši uviĊaj. ovlašćena je zakonom da donese bliže propise o obuci. izdavanju dozvola za vozača tramvaja. kao i znake koji daju ovlašćenja za sluţbena lica. kao i o tehničkim uslovima koji sa predviĎaju za tramvaje. U pogledu meĊusobnog prvenstva prolaza u susretu dva tramvaja na raskrsnici puteva iste vačnosti. Vozači tramvaja moraju poštovati postavljene saobraćajne znakove. TEHNIĈKI PREGLED VOZILA Tehnički pregled motornih i priključnih vozila vrši se najmanje jednom godišnje. primenjuje se isto pravilo kao i za duga vozila. 81 . Opštinska skupština na čijoj se teritoriji vrši tramvajski saobraćaj. izuzev prouzrokovaĉu štete. Zajednica osiguranja koja je nadoknadila štetu iz osnovnog obaveznog osiguranja. U slučaju saobraćajne nezgode šteta se nadoknaĎuje trećim licima po osnovu osiguranja sopstvenika vozila od odgovornosti licima koja su pretrpela štetu u saobraćajnoj nezgodi. odnosno na njih se ne primnjuje pravilo desne strene. autobusi. Lice koje je uĉestvovalo u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala veća materijalna šteta. OSIGURANJE.SAOBRAĆAJ TRAMVAJA Vozaĉi tramvaja moraju se pridrţavati svih pravila saobraćaja kao i vozaĉi drugih vozila osim pravca kretanja koji je uslovljen šinama.

Ova odredba se odnosi na deo auto-puta koji prolazi kroz naselje. Na auto putu vozaĉ ne sme da vrši polukruţno okretanje vozila. Vozaĉ koji zbog neispravnosti na vozilu ili drugih razloga prinuĊen da vozilo zaustavi na kolovozu auto puta. Na auto putu vozač ne sme da zaustavi motorno vozilo. duţan je da vozilo zaustavi na Slika 45.) Na auto-putu vozila moraju da se kreću krajnjom desnom saobraćajnom trakom. Na auto put ne sme da stupi vozilo koje zbog kvara ili nedostatka pojedinih delova ne može samo da se kreće. ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prvog priključnog puta kojim se vozilo može isključiti iz saobraćaja na autoSlika 46. kao ni vozila koja se ne smatraju motornim vozilima i vozila koja po svojim konstrukcionim svojstvima ne mogu da se kreću brzinom od najmanje 40km/h. stoka. (Slika 46. niti da se kreće unazad ( Slika 45. osim na površinama izvan kolovoza koje su zato posebno ureĎene i obeležene. posebnoj traci za prinudno zaustavljanje vozila ako na tom mestu postoji i da preduzme sve potrebne mere da vozilo što pre ukloni sa kolovoza. putu. 82 . ). vuĉenje vozila auto putem dozvoljeno je ako je neispravnost nastala na auto-putu.SAOBRAĆAJ NA AUTO-PUTU I PUTU REZERVISANOM ZA SAOBRAĆAJ MOTORNIH VOZILA Na auto-putu ne smeju da se kreću pešaci. koja nije zakrčena vozilima u koloni. Izuzetno.

Vozač koji se svojim vozilom uključuje na auto-put duţan je da koristi posebnu traku za ubrzanje. Sva napred navedena pravila o saobraćaju na auto-putu u svemu se primenjuju i na saobraćaj na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. Prikljuĉci za vezivanje sigurnosnih pojaseva u putničkom automobilu moraju se postaviti najmanje za prvi red sedišta. Vozaĉ koji se vozilom iskljuĉuje sa auto-puta. namenjenih za saobraćaj vozila u jednom smeru. kao i lice koje se prevozi tim vozilom. (Slika 47. 83 . da propusti vozilo koje se kreće po auto-putu.) Slika 47. duţni su da ih koriste za vreme dok se vozilo kreće u saobraćaju na putu. SIGURNOSNI POJAS Vozaĉ motornog vozila u kome su ugraĊeni sigurnosni pojasevi. da se u saobraćaj na auto-putu uključi dajući odgovarajući znak i na naĉin kojim ne ugroţava saobraćaj vozila koja se kreću po auto-putu. kad takva traka postoji u produženju priključnog puta. ako takva traka postoji na ulazu u priključujući put. smeju da koriste samo dve saobraćajne trake uz desnu ivicu kolovoza.Na auto-putu sa više saobraćajnih traka. I auto-put i put rezervisan samo za saobraćaj motornih vozila moraju biti obeleženi posebnim saobraćajnim znakovima za obeležavanje tih puteva. kako na početku i na kraju. vozaĉi teretnih motornih vozila ĉija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg i skupovi vozila ĉija duţina prelazi 7 metara. tako i na svim petljama na tim putevima. ako na mestu gde se ukljuĉuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavanje. Ovi znakovi se postavljaju. dužan je da sa svojim vozilom blagovremeno zauzme položaj na krajnjoj desnoj traci i da što pre preĊe na posebnu traku za usporavanje.

U putniĉkom automobilu na prednjem sedištu do vozača. posle oslobaĊanja toĉka upravljaĉa. Najveću grešku vozači prave na račun uštede goriva. sami vraćaju ka poloţaju za pravolinijsko kretanje. UTICAJ PRAVILNE VOŢNJE NA POTROŠNJU GORIVA Vozači svojim načinom vožnje mogu umnogome doprineti da im potrošnja goriva bude i do 30% manja na jednom istom delu puta. Treba znati da je takvo kretanje nebezbedno i nepropisno jer usporavanje vozila se tada vrši samo kočnicom (nema motornog kočenja).Voţnja je ekonomiĉnija kada se postignuta brzina odrţava ujednaĉeno i kada nema naglih ubrzavanja ili usporavanja upotrebom radne kočnice. . 84 . sigurnosni pojasevi doprinose bezbednosti i tako što ne dozvoljavaju nekontrolisano kretanje vozila što takoĎe posredno doprinosi da posledice saobraćajne nezgode budu blaže. odnosno sva ova lica moraju sedeti na zadnjem sedištu. Kod inercionih pojaseva efikasnija je zaštita i smanjena je opasnost od povreda koje nanosi remen pri izrazito jakim udarima vozila o prepreku. gašenjem motora na nizbrdici. U primeni su obični i inercioni pojasevi. naglog kočenja sl. koji se nalaze u poloţaju zaokretanja pri kretanju vozila po horizontalnoj ravni. Stoga vozači moraju znati sledeće: . odnosno udara vozila. lica pod uticajem alkohola. brz i siguran način menjati pravac kretanja vozila. On mora biti takav da se prednji toĉkovi vozila. i odrasle osobe koje drţe u krilu malo dete. Sigurnosni pojas sprečava da telo vozača ili putnika bude nekontrolisano izbačeno iz sedišta putem sile inercije kod saobraćajnih nezgoda. ne smeju se prevoziti deca ispod 12 godina starosti. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE UreĊaj za upravljanje mora biti pouzdan i tako izveden da vozač može na lak.Nakon kraćeg kretanja sa srednjim brojem obrtaja motora treba izvršiti promenu u veći stepen prenosa. Pored neposredne zaštite vozača i putnika od povreda.

ali najviše moţe biti 20 %. Okretanje točka upravljača (volan) može se preneti na prednje točkove: mehanički. 85 . pomoćna i parkirna koĉnica. gde se sila kočenja prenosi posredstvom hidraulike (odgovarajućeg ulja). Ova kočnica se kod savremenih automobila koji razvijaju veće brzine. UREĐAJI ZA ZAUSTAVLJANJE Prema propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. nikad ne izvodi kao mehaniĉka. a reĎe i elektro konstrukcija. Radna koĉnica se aktivira pritiskom koji mora da bude u odreĊenim granicama. a efikasno usporavanje nastaje nakon izvesnog intervala vremena. Pritiskom stopala na komandu. da bi se sa što manje napora vozača omogućilo okretanje točka upravljača. Kod pomoćnog servo ureĎaja može se primetiti hidraulična. Kod putničkih automobila.Da se vozilo zaustavi sigurno.Najveći dozvoljeni hod točka upravljača na vozilu je odreĎen propisima i ne sme ni u kom sluĉaju biti veći od 30 stepeni. aktivira sa sila kočenja. Ovaj sistem ima ulogu da omogući: . Radna koĉnica dejstvuje podjednako na sva četiri točka. Mehanizmi ureĎaja za upravljanje su vrlo složeni i postoje različita konstrukcijona rešenja. ureĎaji za zaustavljanje čine kočioni sistem vozila. Usporavanje vozila kočenjem radnom kočnicom nastaje usled trenja izmeĊu koĉionih površina. ne ispuštajući upravljač iz ruku. Razlika sile koĉenja na toĉkovima iste osovine dozvoljena je do odreĊenog procenta. .a intenzitet kočenja zavisi od veliĉine tog pritiska koji mora da bude u odgovarajućim granicama da bi se omogućilo zaustavljanje vozila na siguran. Iste efekte kočenja ne mogu ostvariti radna. sa ili bez pomoći servo ureĎaja ili hidrauličnim prenosom. radna kočnica se izvodi kao hidraulična. bez obzira na opterećenost vozila. Kočni sistem čine: radna. pedalu radne kočnice. pneumatska. brz i efikasan način. nagib puta po kome sa vozilo kreće. brzo i efikasno. Sve tri koĉnice moraju efikasno funkcionisati.Da vozilo ostane nepokretno kad se ostavi na putu u nagibu. da bi se smatralo da su kočioni ureĎaji na vozilu ispravni. pomoćna i parkirna kočnica. Radnom kočnicom rukuje vozač sa svog mesta. Standardna radna koĉnica izvedena je kao noţna.

odnosno uzbrdici. Vozlo ostaje zakočeno povlačenjem ručne komandne kočnice (pomoćne. Najveća sila kojom se aktivira pomoćna koĉnica mora da bude u propisanim granicama. Parkirnom koĉnicom se osigurava da vozilo ostane nepokretno ako se ostavi na nizbrdici. ručnu ili nožnu. Dvokruţni koĉioni sistem na vozilu omogućuje nezavisno koĉenje toĉkova na jednoj osovini ukoliko doĎe do kvara jednog ureĊaja na nekoj od osovina. Vozila najveće dozvoljene teţine preko 10 tona. tako da otežava okretanje točkova na vozilu i time smanji brzina kretanja vozila.POMOĆNA KOĈNICA Pomoćna koĉnica standardne konstrukcije (ruĉna koĉnica) mora biti postavljena na dohvat ruke vozača tako da je može aktivirati u sluĉaju da otkaţe radna koĉnica. Kod skupa vozila radno koĉenje prikljuĉnog vozila mora da se obezbedi istovremeno ili pre koĉenja vuĉnog vozila. mora obezbediti nepokretnost vozila opterećenog do najveće dozvoljene mase pri nagibu od 16 %. a da pri tom nije koĉeno na drugi naĉin. Za prikljuĉno vozilo dozvoljava se i takvo konstrukciono rešenje da parkirnu koĉnicu moţe da aktivira lice van vozila. uţad). a da pri tom nije koĉeno na drugi naĉin. Parkirna koĉnica skupa vozila mora da obezbedi nepokretnost celog skupa vozila pri nagibu od 8 %. Za vozila koja vuku prikolicu najveće dozvoljene teţine preko 7 tona usporaĉ za dugotrajno usporavanje je obavezan. a drugom rukom upravljati vozilom. odnosno prikljuĉnog vozila. moraju imati prenosni mehanizam radne koĉnice koji omogućuje njeno aktiviranje pomoću dva meĊusobno nezavisna izvora enegije. Kod putničkog automobila konstruiše se kombinovano pomoćna i parkirna kočnica. Parkirna koĉnica motornog vozila. jer povučena ručica ostaje u tom položaju pošto je zadržava poseban osigurač. Kočenje se ostvaruje delovanjem na komandu. Prenosni sklopovi kod pomoćne koĉnice su mehaniĉki (poluge. Kočenje i kod radne i kod pomoćne kočnice može da se razlikuje najviše do 20 % na toĉkovima iste osovine. Obzirom da treba ukočiti točkove koji se okreću 86 . kad je ono odvojeno od vuĉnog vozila. ručne kočnice).

odnosno kombinacijom hidrauličnih i pneumatskih elemenata. Mehanička kočnica se primenjuje kao radna na vozilima gde je dozvoljeno kočiti točkove samo jedne osovine (motocikl. odnosno na pločice sa oblogom (disk kočnice). pomoću mehaniĉkih prenosnika (poluge i užeta i šipke sa zategom). odnosno pločice kada se priljube površinom na kojoj je obloga uz doboš točka. a imaju ulogu da omoguće dugotrajno koĉenje vuĉne sile za kretanje vozila. priljubljene obloge stvaraju trenje koje usporava okretanje točka. Vozač koči samo vučno vozilo. Zavisno koliko je ventil otvoren. vazduh pod pritiskom. a kao inerciona koĉnica u primeni je za lakše prikolice i vozila koja na ravnom putu ne mogu da razviju brzinu kretanja veću od 30 km/h. Kočne papuče. električni i dr. Inercionu kočnicu aktivira priključno vozilo bez direktnog uticaja vozača na posebnu komandu.. potrebno je složeno konstrukciono rešenje da običan pritisak nogom na komandu ili povlačenje ručice ostvari tako veliki efekat. hidraulični. Obzirom da se dugotrajnim kočenjem koje ostvaruje trenje obloga kočionih površina smanjuje efikasnost kočenja. usporaĉ je koristan ureĊaj za kretanje 87 . Usporači su. motornih i prikljuĉnih vozila propisani su i za motorna i za prikljuĉna vozila. izmeĊu kojih nastaje trenje. ostvaruju trenje koje usporava okretanje točka. parkirna kočnica kod putničkih automobila). U radnim cilindrima pokreću se klipovi koji deluju na kočne papuče sa oblogom (kod doboš kočnica). tako da se pritiskom na komandu radne kočnice otvara radni ventil koji propušta dalje. Kod mehaniĉke koĉnice prenosi se sila od komande do doboša točka i kočionih papuča. u cevi. sila se prenosi na razne načine: mehanički. Kod hidrauliĉne koĉnice pritisak na komandu radne kočnice prenosi se pomoću koĉione teĉnosti do radnih cilindara. Tehniĉki normativi efikasnosti koĉnih sisteme. Pneumatska radna kočnica koristi vazduh pod pritiskom. Od komande radne kočnice do točkova. po konstrukciji.velikom brzinom. deluje pritisak vazduha da se pomere kočne papuče i oblogom priljube uz doboš. motorski . hidraulično ili pneumatski (vazdušna kočnica). Karakteristični ureĎaji za teža vozila su i usporaĉ za dugotrajno koĉenje vozila i regulator sile kočenja. a prikolicu koči posebna kočnica aktivirana silom inercije pri kočenju vučnog vozila. na vozilu velike mase. odnosno uz disk ploču točka.

88 . obavezan je za motorna i prikljuĉna vozila na bilo kojoj zadnjoj osovini imaju promenu opterećenja preko utvrĊene granice. Na ovaj način se pomaže ukupna efikasnost kočionog sistema i obezbeĎuje ravnomerno kretanje mase vozila pri kočenju. on mora biti iste nosivosti i dimenzija kao što su pneumatici na točkovima vozila. srazmerno promeni opterećenja. neposredno uz radnu kočnicu. odnosno 2 mm za autobuse i teretna vozila. da bi se omogućilo vozaĉu da ga ukljuĉi istovremeno sa radnom koĉnicom ili je ugraĎena posebna komanda koja je na drugi način pogodna za aktiviranje mehanizma. UreĊaj koji omogućuje neprekidno podešavanje intenziteta koĉenja.teţih vozila na dugim nizbrdicama jer bez opterćenja kočnica omogućuje dugotrajno "kočenje". PNEUMATIOCI (GUME) Stanje pneumatika ne samo da utiče na bezbednost saobraćaja. sprečavajući eventualno zanošenje vozila. Regulator sile koĉenja primenjuje se kod teţih vozila i u sistemu pnematske radne koĉnice ima ulogu da reguliše silu koĉenja srazmerno opterećenju osovine na kojoj se koĉe toĉkovi. Najmanja dubina šare pneumatika po obimu i širini protektora (gazeći sloj) mora da iznosi 1 mm za putniĉko vozilo. Pneumatici na toĉkovima jedne osovine moraju biti jednaki po vrsti. već njihova istrošenost nepovoljno utiĉe i na potrošnju goriva u voţnji. Dubina šare pneumatika na motociklu nije zakonom propisana. Nije dozvoljeno da se na vozilu koriste pneumatici sa ekserima. Dubina šara na pneumaticima koji se smatraju zimskom opremom mora da iznosi najmanje 4 mm. Kad je u pitanju rezervni toĉak. Pneumatici za zimsku upotrebu (M + S) postavljaju se na pogonske točkove kao obavezna zimska oprema. Usporaĉ ima posebnu komandu. konstrukciji nosivosti i dimenzijama.

brzini kretanja i preĎenom putu. TakoĎe od konstrukcije ureĎaja zavisi za koje vreme će ureĎaj da vrši merenje bez zamene uloška. Da bi se ti zahtevi ispunili ugraĎuju se odgovarajuće električne u druge veze izmeĎu vučnog i priključng vozila. Sve neispravnosti ureĎaja. brzinu kretanja i duţinu preĊenog puta. vučno i priključno vozilo mora takoĎe da ispunjava posebno propisane uslove. Prikljuĉeni ureĊaji za spajanje vučnog i priključnog vozila pričvršćuju se prema odredbi propisa za ojaĉani deo vuĉnog vozila. Zavisno od konstrukcije ureĎaja. Tehnika konstruisanja tahografa znatno je usavršena. koji ispunjavaju specifične zahteve da se registruju pojedine radnje sa vozilom ili operacije radnog vozila. uložak može da bude u obliku trake ili u obliku diska. satni mehanizam koji pokreće uložak mora biti navijen. tako da se izraĎuju i specijalni tahografi. Skup vozila koji čine. Propisana je ugradnja tahografa koji registruje tri osnovne veličine: vreme kretanja odnosno stajanja vozila. uključujući način da se prikaže manja brzina kojom se vozilo kretalo vrlo lako se uočavaju. Jednodnevni ulošci se menjaju svakog dana.TAHOGRAF Tahograf kao kontrolni ureĎaj obavezan je za autobuse i za sva teretna motorna vozila ĉija najveća dozvoljena teţina prelazi 5 tona. Obavezan je osiguraĉ osovinice prikljuĉnog ureĊaja za spajanje koji onemogućuje da se spregnuta vozila razdvoje pri normalnoj upotrebi. Da bi se pravilno registrovali podaci o trajanju vožnje. 89 . kod sedmičnog uloška registrovanje ovih veličina se vrši neprekidno sedam dana od momenta stavljanja uloška u tahograf. odnosno odgovarajuće veze kočne instalacije vučnog i priključnog vozila. uložak mora da odgovara tipu tahografa i ureĎaj mora da bude na odgovarajući način priključen. Teretna motorna vozila najveće dozvoljene teţine preko 5 tona obavezna su u opremi pored standardne opreme imati i klinaste podmetaĉe.

DUŢNOSTI U SLUĈAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE Lice koje se zatekne ili naiĊe na mesto saobraćajne nezgode u kojoj ima povreĊenih lica duţno je da ukaţe pomoć licima povreĊenim u saobraćajnoj nezgodi. Uĉesnik u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko izgubio život ili je nastala veća materijalna šteta duţan je: - Da ostane na mestu saobraćajne nezgode, s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja prve pomoći licima povreĎenim u saobraćajnoj nezgodi ili ako mu je potrebna lekarska pomoć. - Da preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu da nastanu na mestu saobraćajne nezgode i da nastoji da se ne menja stanje na mestu saobraćajne nezgode, da se omogući normalno odvijanje saobraćaja, da bi se sačuvali tragovi, pod uslovom da to ne ugrozi bezbednost saobraćaja - Da o saobraćajnoj nezgodi obavesti najbliĉi nadleţni organ i da se vrati na mesto saobraćajne nezgode i sačeka dolazak lica koje vrši uviĎaj. Vozaĉ koji je vozilom uĉestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj ima poginulih i povreĎenih lica, kao i drugo lice koje je neposredno učestvovalo u takvoj nezgodi imaju pravo da traţe liĉne podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kada se nezgoda dogodila. Ako vozaĉ u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta na drugom vozilu, zbog odsutnosti vozača drugog vozila nije u mogućnosti da da lične podatke i podatke o osiguranju vozila, duţan je da o toj nezgodi obavesti nadleţni organ unutrašnjih poslova i da tom organu da svoje podatke i podatke o oštećenom vozilu. Vozaĉ koji se zatekne ili naiĊe na mesto saobraćajne nezgode duţan je da na zahtev ovlašćenog lica preveze povreĊene do najbliţe zdravstvene ustanove. U sluĉajevima kada je u saobraćajnoj nesreći nastala samo manja materijalna šteta, vozaĉi su duţni da odmah uklone vozilo sa kolovoza i da razmene lične podatke i popune i potpišu "Evropski" izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.
90

Ako je vozilo zbog saobraćajne nezgode ili neispravnosti onesposobljeno za dalje kretanje na putu, vozaĉ odnosno korisnik vozila duţan je da vozilo, teret, ili drugi materijal rasut po putu ukloni sa kolovoza. POVREDE U najčešće povrede koje se javljaju u saobraćajnim nesrećama spadaju: - Rane. - Krvarenja. - Prelomi. - Opekotine. - Smrzotine. Rane su povrede mekih tkiva gde je došlo do ozlede kože. Krvarenja su takve povrede koje se manifestuju izlivom krvi iz krvnih sudova. Prelom kosti je prekid u celini kosti. Opekotine su rane kod kojih je došlo do povrede kože pod uticajem visoke temperature ili pod dejstvom pojedinih hemijskih materija. Smrzotine su povrede nastale dejstvom niske temperature. Veoma je značajno blagovremeno reagovati i povreĎenom na adekvatan način pomoći i sprečiti moguće fatalne posledice.Drugačije rečeno, ukoliko naiĊete na saobraćajnu nesreću sa teţim posledicama, nastojaćete da prvo ukaţete pomoć ukoliko ima povreĊenih. Ako u vozilu ima više povreĎenih, prvo treba pregledati povreĊene i ustanoviti vrstu i teţinu povrede, nakon čega tek reba ukazivati prvu pomoć prema teţini i kritiĉnosti povrede po ţivot povreĊenog.

91

RANE U uslovima saobraćajnih nezgoda najčešće rane su: posekotina, razderotina, ubod, opekotina itd. Pri ukazivanju prve pomoći povreĎenom koji ima ranu u kojoj se nalazi strano telo, niti se rana sme ispirati i na nju stavljati masti i druga sredstva. U takvom slučaju, ranu treba samo previti i povreĎenog odvesti do prve zdravstvene ustanove. Isto tako ranu koja krvari treba samo previti sterilnim materijalom, prvi zavoj, sterilna gaza idr. Ako je rana velika treba izvršiti imobilizaciju. KRVARENJA Isticanje krvi iz krvnih sudova se naziva krvarenje, i može biti: - arterijsko - prepoznaje se po tome što svetlocrvena krv ističe, »šiklja« u povijenom mlazu, poput vodopada, iz krvnog suda sinhrono sa srčanim kontrakcijama. - vensko - prepoznaje se kao ravnomerno isticanje iz rane tamnocrvene krvi koja se sliva niz povreĎeni deo tela. - kapilarno -javlja se u obliku sitnih kapljica krvi, koje se kao rosa pojavljuju na celoj površini rane, slivaju se, tako da pokriva ranu i izliva se iz nje. Ovo krvarenje se obično brzo zaustavlja samo po sebi ili prestaje ako se na ranu stavi običan zavoj. Prema mestu gde krv istiĉe, krvarenje moţe biti: - spoljašnje - kada se krv iz krvnih sudova izliva van tela i - unutrašnje - kada krv, izlivena iz krvnih sudova, ostaje u telesnim šupljinama ( grudni koš, trbuh... ). Dok je spoljašnje znake lakše uočiti, kod unutrašnjeg treba obratiti pažnju na neke znake, kao što su: - subjektivni - povreĎeni se žali na malaksalost, pospanost, žeĎ, oseća zujanje u ušima, vrtoglavicu, puls je ubrzan, disanje ubrzano i površno. - objektivni - ubrzano disanje, bleda, hladna i vlažna koža, lice orošeno znojem, usne i jezik suvi. Osobi koja je iskrvarila treba dati tečnost samo ako je pri svesti i nema unutrašnjih povreda organa za varenje.

92

Ispala creva treba sakupiti na trbuhu ( nikako ih vraćati unutra ) i pokriti ih sterilnim zavojem ili sterilnom kompresom. povrede mozga.kompresivni zavoj. preloma lobanje ili što je najčešće najopasnije. GRUDNOG KOŠA. pritiskom prstiju na arterju izmeĎu mesta povrede i srca. gubitak pamćenja. Prodorna rana trbuha otvara trbušnu duplju i omogućava prodor infekcije u nju. pa izneti povreĊenog. kašalj. prvo treba zaustaviti krvarenje. površno i ubrzano disanje. . zbog postepenog krvarenja.Ako povreĊeni u saobraćajnoj nesreći ima u vozilu obilno arterijsko krvarenje. PovreĎeni se transportuje u ležećem položaju sa uzdignutom glavom. krvarenje iz usta i nosa. Znaci povrede organa trbušne duplje su: bol. šok zbog obilnog krvarenja i smrt zbog iskrvarenja. Metode zaustavljanja arterijskog krvarenja su: . . gaĊenje. uha. dati mu da pije dosta tečnosti. POVREDE GLAVE. »koma« položaj. Iskrvarenog treba dobro utopliti pokrivanjem. Znaci povrede mozga su: gubitak svesti.digitalna kompresija. kod velikog krvarenja ili amputacije ( otkidanja ) dela ekstremiteta. povraćanje. a ako je povreĎeni u nesvesti stavlja se u bočni tzv.podvezivanje povreĊenog ekstremiteta. 93 . a ako je pri svesti i nema povrede trbuha. Poloţaj povreĊenog koji je obilno iskrvario je sa spuštenom glavom i podignutim udovima. ORGANA TRBUŠNE DUPLJE I KIČME Najčešće povrede glave su povrede mekih delova lica. Pravovremenim zaustavljanjem krvarenja sprečavaju se opasne posledice: malokrvnost. a često i povraćanje. bol. Ovaj položaj pospešuje priticanje krvi u mozak ( autotransfuzija ). ali i izlaženje creva u spoljašnu sredinu. za zaustavljanje manjeg arterijskog krvarenja. povrede oka. pa preko toga lagano ih premotati širokim zavojem. muka. Znaci povrede grudnog koša su: oteţano disanje. poremećen rad srca.

bol i deformacija kiĉmenog stuba. Ţivot povreĊenog moţe biti direktno ugroţen ako se radi o povredi kiĉmene moţdine u vratnom delu. kičmena moždina ne mora biti prekinuta. PovreĊenom. Imobilizacija kiĉmenog stuba se obezbeĎuje nepomičnim ležanjem na tvrdoj podlozi ( daska ili vrata) .One najčešće nastaju delovanjem direktne sile ( udarac u leĎa. Poloţaj povreĊenog sa povredom vrata u toku transporta je leţeći na leĊima.) ili indirektne sile ( padom na noge ili glavu). drugi ga hvata za gležnjeve nogu. 94 . sa povredom organa za varenje. Prilikom povrede kičmenog stuba. Povreda kiĉme je veoma opasna i treba je na vreme otkriti. ne sme se dati da pije teĉnost. Vaţno je da se pod slabinski i vratni deo podmetne jastuĉe. Znaci povrede kiĉmene moţdine su: oduzetost donjih ekstremiteta. a četvrti povreĎeni deo kičme. nekontrolisano mokrenje.PovreĊenog staviti u leţeći poloţaj sa nogama savijenim u preponama i kolenima. ). Znaci povrede kiĉme nalaze se na mestu povrede. ali nepravilnim pomeranjem spasilac moţe dovesti do njenog presecanja koje može da nastane pri najmanjem pokretu polomljenog pršljena. pad na leĎa. Nastaje oduzetost mišića ispod mesta prekida kičmene moždine. nego mu samo kvasiti usne. U povrede koje često mogu imati trajne posledice spadaju povrede kiĉme odnosno kiĉmene moţdine. što dovodi do teških posledica ( oduzetost nogu itd. kako bi se oĉuvala prirodna savijenost kiĉme u tom delu. treći pridržava noge i karlicu. savijeno ćebe ili bluza. krvni podliv... To su : otok. Jedan mu stoji pored glave i jednom rukom pridržava glavu i potiljak a drugom rameni deo. Prilikom izvlaĉenja povreĊenog sa povredom kiĉme iz vozila treba da učestvuju najmanje ĉetiri lica. ponekad ruke. Dobro ga utopliti i ništa mu ne dati da pije ili jede. PovreĎenog treba pažljivo izneti iz vozila strogo vodeći računa da mu se ne savije kičma. pre nego što povreĊenog pomerimo. Tada se prekida veza izmeĎu mozga i udaljenih delova tela. Ovi zahtevi se mogu postići ako u izvlaĉenju uĉestvuju ĉetiri lica koja se nalaze sa iste strane povreĎenog.

95 .. IMOBILIZACIJA Cilj imobilizacije je da stavi telo ili povreĊeni deo tela u stanje mirovanja. karlične kosti. Kod preloma kostiju treba imobilizacijom iskljuĉiti mogućnost pomeranja povreĊenog dela. PRELOMI Prelomi mogu biti: otvoreni i zatvoreni. otok.. kombi vozilu i sl. a transportuje se ako nema kola hitne pomoći u kamionu. udlage koje se nalaze u kolima hitne pomoći) i priručna-improvizovana ( sigurnosni trougao za imobilizaciju podlaktice. Sredstva za imobilizaciju mogu biti :standardna ( šine. krvni podliv. trouglasta marama za imobilizaciju preloma ključne kosti.Pri povredi karlice povreĎeni se imobiliše u leţećem poloţaju na leĊima sa blago savijenim nogama ispod kojih se stavlja zamotano ćebe ili kaput da bi se izbeglo zatezanje mišića prema karlici. rebara. odnosno na mestu preloma se vidi kost.. imobilizacija povreĎene noge uz zdravu nogu. ali se ovakav prelom prepoznaje po znacima kao što su: nepokretnost povredjenog dela. Zatvoreni prelom je kad koža iznad preloma ostaje cela.). Otvoreni prelom je kada delovi polomljene kosti probiju kožu. PovreĊeni se transportuje polako da bi se izbegli potresi. bol u tom predelu.. podlaktice. daska. išĉašenja i velikih rana. butne kosti. Transport povreĎenog sa prelomom kosti se sme vršiti tek po izvršenoj imobilizaciji. Imobilizacija se vrši kod: preloma. Ovi simptomi se javljaju kod preloma: kičmenih pršljenova. vrata ili stranica od kola za imobilizaciju preloma kičme i karlice.

. PovreĊeog sa povredom grudnog koša treba trensportovati u polusedećem poloţaju.Krvarenje. . što znaĉi da povreĊeni leţi na leĊima na sredstvu za imobilizaciju (vrata. daska i sl.Otvoreni prelom kostiju.Praćenja stanja svesti. PovreĊenog sa povredom trbuha treba transportovati u leţećem poloţaju. .Iskrvarenost. Nega se sastoji: .POLOŢAJ POVREĐENIH PRI TRANSPORTU Težina i vrsta povrede uslovljavaju u kom položaju se povreĎeni može transportovati da se neadekvatnim transportom ne bi pogoršalo stanje povreĎenog. . 96 .).Velike opekotine i rane kojima preti ponovno krvarenje.Davanju teĉnosti onima koji su pri svesti i bez povreda unutrešnjih organa. PovreĊenog bez svesti treba transportovati u leţećem poloţaju na desnom boku. Transport povreĊenog sa povredom kiĉme ne zahteva brzinu već udobnost i dobru imobilizaciju. PovreĊenog sa prelomom karliĉne kosti u leţećem poloţaju na leĊima sa savijenim nogama. PovreĎenima se pruža nega od momenta završetka ukazivanja prve pomoći u toku transporta.Kontrolisanju postavljene imobilizacije.Prestanak rada srca i disanja. Brz transport zahtevaju povreĎeni sa povredama: . zavoja ili poveske. . pa sve do transporta do zdravstvene ustanove. . . .Povrede glave u besvesnom stanju.Kontrolisanju rada srca i disanja.

a sudija za prekršaje takve vrste izriĉe zaštitnu meru zabrane upravljanja i oduzimanja vozaĉke dozvole u trajanju od 3 do 12 meseci. Vozaču će vozačka dozvola biti vraćena nakon 24 sata. Po pravilu vozaĉ dok upravlja vozilom u saobraćaju na putu ne sme imati ni malo alkohola u organizmu. 97 . alkohola ili psihoaktivnih lekova iskljuĉuje se iz saobraćaja i oduzima mu se vozaĉka dozvola. Uzimanje manjih koliĉina alkohola uz psihoaktivne lekove ili drogu pojaĉava zajedniĉko nepovoljno dejstvo i opijenost. Reakcije vozaĉa pod uticajem droge na zvuĉne i svetlosne signale su usporene i oslabljene. Nepravilna ishrana nepovoljno utiĉe na psihofiziĉku sposobnost vozaĉa. Psihoaktivni lekovi koji nepovoljno utiĉu na vozaĉa u toku voţnje imaju na pakovanju naznaĉen crveni trougao. uopšte dok vrše poslove tog zanimanja. Kod vozaĉa pod uticajem droge javlja se napetost. Vozaĉi kojima je voţnja osnovno zanimanje ne smeju otpoĉeti upravljanje vozilom pod uticajem alkohola.5 promola alkohola. Mamurluk kod vozača se pojavljuje kao posledica uzete veće koliĉine alkohola i nepovoljno utiče na vozačku sposobnost. Vozaĉ koji pokazuje znake alkoholne poremećenosti ili mu je koliĉina alkohola u organizmu veća od dozvoljene koliĉine ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. a posebno ako su preobilni obroci. nemir. uzbuĊenje koje podstiĉe ţelju za brzom voţnjom i preticanjem iako je sposobnost uveliko smanjena. Vozaĉ koji upravlja vozilom pod uticajem droge.ALKOHOL I DROGA Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa tragiĉnim posledicama dogaĊa se zbog upotrebe alkohola pre poĉetka upravljanja vozilom. Izuzetno neće se smatrati da je pod uticajem alkohola lice kome nije voţnja osnovno zanimanje (amateri)´ukoliko analizom krvi ili nekom drugom struĉnom metodom se utvrdi da u krvi ima manje od 0.

Zakon o bezbednosti saobraćaja je predvideo da vozaĉ posle pet sati voţnje mora da napravi pauzu u trajanju od 30 minuta. Kod gladovanja dolazi do promena u organizmu koje se ispoljavaju padom šećera u krvi i pojavom malaksalosti. lekovi i dr. nepovoljna mikro-klima dovode do zamora koji se pojavljuje postepeno. ZAMOR Zamor je veoma važan faktor za bezbednost saobraćaja. Nikakva stimulativna sredstva. nepažnja itd.Kod preterano obilne ishrane dolazi do nagomilavanja krvi u krvnim sudovima želuca..5 sati vožnje. Gladan čovek je pospan. ĉokoladom. nesvesticu. Dugotrajna vožnja dovodi do zamora koji se najčešće ispoljava kao: zaboravljanje osnovnih saobraćajnih pravila. Nastali zamor se može otkloniti samo odmorom. ne mogu da otklone zamor. uslovljavajući bržu pojavu zamora delujući preko čula (sluha. vida. voćem. ali ne duţe od osam sati ukupnog upravljanja vozilom u roku 24 ćasa. U sluĉaju pregrevanja kabine vozila. keksom. Nakon pauze može da nastavi vožnju. gubitak koncentracije i smanjenja opreznosti za vreme voţnje. jer agensi koji se u njima nalaze deluju na mozak baš na taj način. što veoma nepovoljno utiče na bezbednu vožnju. 98 . što ima za posledicu malaksalost pospanost. neopažanje saobraćajnih znakova. oseća bolove u zglobovima. Oni u stvari samo smenjuju subjektivni osećaj zamora. kao na primer kafa. dodira) i indirektno na centralni nervni sistem dovodeći do promena funkcija gotovo svih organa. Ishrana treba da bude prilagoĊena potrebama organizma. na račun upotrebe krvi u mozgu. Uzimati manje obroke hrane na svakih 4 . pre poĉetka voţnje treba otvoriti prozore i vrata i saĉekati da se vozilo rashladi. Dugotrajna vožnja u uslovima koji se često javljaju kao što je buka. vrtoglavicu. a ukoliko se oseti glad. Vozač koji odmoran započne vožnju osetiće prve znake zamora već posle 4 . zadovoljiti je voćnim sokovima. agresivnost koja se ispoljava u bezobzirnom preticanju. vibracije. Buka i vibracije su stalni pratilac saobraćaja i izuzetno nepovoljno utiču na vozačku sposobnost.5 sati.

prolazna oduzetost leve ruke i noge. pri kretanju u koloni. IZDUVNI GASOVI Najopasniji gas za bezbednost saobraćaja u smeši izduvnih gasova iz vozila je ugljen monoksid. vrtoglavica i nesvestica. 99 . Ukoliko naiĊete na osobu otrovanom ugljen-monoksidom.Poremećaj vida. ukoliko vozilo ispred vas ispušta previše izduvnih gasova (u tom sluĉaju treba drţati veće rastojanje i zatvoriti prozore i ventilaciju.. Pojavljuje se u kabini vozaĉa usled pušenja. Otrovani ima lice crvene boje . malaksalost gubljenje mišićne snage. Ukoliko u toku voţnje osetite znake trovanja ugljen-monoksidom. Raspoznaje se po svim znacima trovanja kao što su: poremećaj opaţanja i reagovanja. a posebno u sledećim slučajevima: . Sigurni znaci trovanja ugljen-monoksidom su: glavobolja. kvara u odvodnoj instalaciji izduvnih gasova. prva pomoć je hitan transport do zdravstvene ustanove. obavezan je da ih nosi uvek kad upravlja vozilom. a pokazuje znake ţivota. Asocijalno (neprirodno) ponašanje vozaĉa je psihiĉko stanje koje nepovoljno utiĉe na bezbednu voţnju.POREMEĆAJI PRE VOŢNJE Samo zdravi i odmorni vozači su garant sigurne i bezbedne vožnje.. temperatura i grĉevi u stomaku. U svim takvim slučajevima vozaĉi su duţni da odloţe voţnju i obrate se lekaru. Vožnju možete da nastavite tek nakon provetravanja kabine i poboljšanja stanja. potrebno je da zaustavite vozilo i izaĊete. MeĎutim pojedini vozači su često skloni da upravljaju vozilom u situacijama i kada osete neke trenutne zdravstvene poteškoće. bol iza grudne kosti i trnjenje leve ruke. ukusa i mirisa. Ovaj gas ja bez boje. Vozaĉ kome je dozvoljeno da upravlja vozilom uz nošenje naoĉara. Ugljen monoksid je otrovan gas koji štetno utiče na vozačku sposobnost tako što izaziva poremećaje u opaţanju i pravovremenom reagovanju vozaĉa.

Ispoljavanje štetnosti pušenja na bezbednost vožnje se ispoljava na sledeći način: . naročito ako je vozač zamoren. 100 . Metode oţivljavanja se primenjuju kod povreĊenih kod kojih je nastupila prividna smrt.Oĉistiti disajne puteve (nos i usna šupljina). a drugi deo ostaje u kabini vozača. METODE OŢIVLJAVANJA U metode oţivljavanja (reanimacije) spadaju: veštaĉko disanje i masaţa srca. . Pre započinjanja veštačkog disanja mora se uraditi sledeće: . Veštaĉko disanje se primenjuje kad povreĊeni ne diše. Treba naglasiti da se kod osoba u nesvesti ne primenjuje ni veštaĉko disanje ni masaţa srca. jednim delom vozač neposredno unosi u organizam pušenjem.Utvrditi sa sigurnošću da povreĊeni ne diše. Masaža srca se primenjuje kada srce ne radi. Prestanak disanja vodi u sigurnu smrt.PUŠENJE Jedan od faktora rizika je svakako pušenje za upravljačem.Nikotin koji se nalazi u duvanu izaziva suženje krvnih sudova što izaziva smanjenje pažnje. Kad se ustanovi da je kod povreĊenog nastupila prividna smrt. Izostanak ove dve vitalne funkcije (prestanak disanja i rada srca) znaĉi prividnu smrt. .Sam postupak paljenja cigarete odvlači pažnju vozača-pušača što može da ima katastrofalne posledice. VEŠTAČKO DISANJE Normalan broj udisaja minuti je 16 do 18. potreno je odmah zapoĉeti oţivljavanje što struĉnije i uveţbano. pa bi bez masaţe srca nastupila smrt.Ugljen-monoksid koji nastaje sagorevanjem cigarete. te je nužno kod takvih povreda odmah pristupiti izvoĊenju veštaĉkog disanja. .

Ĉišćenjem disajnih puteva i fiksiranjem jezika obezbeĊuje se prolaznost disajnih puteva.Postaviti povreĊenog u odgovarajući poloţaj. UtvrĎivanje drugih znakova predstavlja opasan gubitak vremena jer se dijagnoza mora postviti u roku od 10 sekundi. Tada redovno nema ni disanja. Najčešći primenjivani metodi veštačkog disanja su: . . . UtvrĎivanje rada srca merenjem pulsa vrši se sa jagodicama tri prsta. Kod prve tri metode povreĎeni se postavlja u leţeći poloţaj na leĊima sa zabaĉenom glavom unazad. Kod metode "usta na usta" potrebno je da se nos zatvori prstima. U ovom stanju cirkulacija krvi je 101 . odnosno pipanjem pulsa na pristupačnim arterijama (u produţetku korena palca šake. Metoda veštaĉkog disanja "usta na nos" se primenjuje samo kod osoba sa povredom usta.Metoda pomoću ruku povreĊenog.Metoda "usta na nos". preponi).. Jezik treba fiksirati jer zapadanje jezika dovodi do zatvaranja disajnih puteva. na vratu. Položaj povreĎenog zavisi od načina na koji se daje veštačko disanje.Metoda "usta na usta i nos". upadljivo bledoj ili providnoj boji kože. kao i kod male dece i beba. Za utvrĎivanje disanja najčešće se primenjuje metoda pomoću ogledala ili pomoću papirića (u toplim danima).Metoda "usta na usta" . tako da se primenjuje masaža srca istovremeno sa veštačkim disanjem. MASAŽA SRCA Rad srca se utvrĎuje merenjem pulsa.Osloboditi prolaznost disajnih puteva pomeranjem ili fiksiranjem jezika. povreĊeni se postavlja na stomak sa rukama ispod glave tako da se lagano mogu podizati laktovi. Metoda veštačkog disanja "pomoću ruku povreĊenog" primenjuje se ako su nastale povrede usta i nosa. po širokim zenicama. Kod metode veštačkog disanja pomoću ruku povreĎenog. Kod ove metode vrši se lagano podizanje laktova povreĎenog od tela naizmenično sa pritiskom na leĎa povruĎenog da bi se istisnuo vazduh iz pluća. prestanku srčanog rada. Srčani zastoj se prepoznaje po gubitku svesti. . . a usna šupljina dobro očisti.

a ako pritisak popusti silom. Ako ovo ne iazove rad srca. pri otvaranju i zatvaranju očnog kapka zenica ne reaguje.Rani. Izvodi se naizmeniĉno sa veštaĉkim disanjem po ustaljenom ritmu. krv će iz njegovih šupljina otići u arterije. započinje se spoljnja masaža srca.40. nalazi se u tzv. prestanak reakcije zenice na svetlost.Sigurni. ukoliko joj srce radi makar i slabijim načinom. Rani sigurni znaci smrti su: "znak upaljene cigare" kad prinesete upaljenu cigaretu i nanesete opekotine povreĊenom. . Spoljna masaţa srca se ne vrši kod osoba u nesvesti.Kasni. tako što se jednom uduvava vazduh nakon 4 pritiska na grudni koš. Normalan broj otkucaja srca u minuti je 60 do 80. a koţa pocrveni. prestanak rada srca.Nesigurni. krv će ponovo iz vena sliti u njegove šupljine . . "prividnoj smrti".zaustavljena. ali ako se srce stegne nekom spoljnom silom. Masaţa srca vrši se ustaljenim ritmom od 60 pritisaka u minuti. . to pokazuje da je povreĎeni još uvek živ tj. ona se koristi kao metoda oţivljavanja kada ste se uverili da srce ne radi i da bi bez masaţe nastupila smrt. NovoroĎenčetu ili odojčetu srce se masira pritiskanjem vrhovima prstiju na srednju trećinu grudne kosti. dok se kod odraslih osoba masaža srca vrši na sledeći način: PovreĊeni se stavlja u leţeći poloţaj na leĊa na tvrdoj podlozi sa nogama podignutim do ugla 25 . Spasilac nekoliko puta snažno udari svojom pesnicom povreĎenog u predeo srca pokušavajući da podstakne srce na ponovni rad. Ponavljanjem ovih radnji uspostaviće se cirkulacija krvi na veštački način. jer je ona u tom slučaju opasna po život povreĎenog. Rani nesigurni znaci smrti su: prestanak disanja. tj. a preko njega koren desne šake i pritiskanje se vrši teţinom tela spasioca. 102 . ZNACI SMRTI Znaci smrti mogu biti: . Pri masaţi srca postavi se na donji deo grudne kosti koren leve šake. Izostanak ovakve reakcije je siguran znak smrti povreĊenog.

Smrt kod povreĎenog nastupa 5 do 7 minuta od prestanka disanja i tih nekoliko minuta od prestanka životnih funkcija do smrti moždanih ćelija naziva se klinička ili prividna smrt. odnosno pojava beliĉastih mrlja na roţnjaĉi oka.Mrtvaĉka ukoĉenost. Kasni sigurni znaci smrti su: . .Mrtvaĉko bledilo. . To ponovno vraćanje u život zove se reanimacija.Mrtvaĉke mrlje. Ako se zenica vrati u prvobitni položaj (kružni oblik). .ustanovljava se tako što se prstima stegne očna jabučica i ako nakon popuštanja zenica ostane elipsasta to je znak smrti. Oni se javljaju posle više od pola ili jednog sata od trenutka smrti.Znak "maĉjeg oka" . . znak je da je povreĎeni još uvek živ. 103 . Ako se pomoć započne prekasno uspeh će izostati. tada treba potražiti sigurne znake smrti. a povreĎeni ne diše i ne radi mu srce. Ukoliko nemamo vreme povreĎivanja.Hladna koţa.Zamućene roţnjaĉe. Ako se u tom vremenu započne sa veštačkim disanjem i masažom srca povreĎeni se može održati u životu dok se ne uspostave životne funkcije.

nepropisno se kreće putanjom koja je označena brojem: a) 4. jer na ovom mestu uključivanje u saobraćaj nije dozvoljeno. Propisana je obaveza pešaka da obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju: a) samo ako prelazi preko kolovoza na mestu gde nije obeleţen pešački prelaz b) pre nego što stupi na kolovoz c) ako kretanjem ometa saobraćaj vozila na raskrsnici 5. Vozač teretnog automobila obilazi putnički automobil. 2. Autobus u situaciji na istoj slici. c) zabranjeno prema oznakama na kolovozu 6. Putnički automobil skreće ulevo propisno putanjom koja je označena brojem: a) 1. najkraćim putem. 7. samo ako ne ometa i ne ugroţava saobraćaj na raskrsnici. Putničkom automobilu. Vozač putničkog automobila uključuje se u saobraćaj. u situaciji prikazanoj na slici. jer je dao propisani znak b) nepropisno. je: a) dozvoljeno parkiranje b) zabranjeno parkiranje c) zabranjeno i zaustavljanje i parkiranje 10. je: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) pravilno. Preticanje.TEST 1 1. 104 . Putnički automobil u situaciji prikazanoj na slici: a) obavezan je da propusti teretni automobil b) ima prevenstvo prolaza u odnosu na teretni automobil c) ima prvenstvo prolaza samo u odnosu na pešaka. 4. Pešak prelazi preko raskrsnice. b) zabranjeno. c) 6. Zabranjeno je otvaranje vrata na vozilu: a) na levoj strani vozila b) ako se time ometa kretanje ili ugroţava bezbednost drugih učesnika u saobraćaju c) na mestu gde parkiranje vozila nije dozvolejno. u situaciji na istoj slici: a) propisno. b) 5. u situaciji prikazanoj na slici. b) 2. u sitaciji prikazanoj na slici. jer je duţan da propusti vozilo koje vrši obilaţenje c) nepropisno. c) 3. pod uslovom da ne ometa saobraćaj na raskrsnici 9. na mestu gde je obilaženje: a) dozvoljeno. 8. 3.

Raskrsnica na kojoj je skretanje udesno zabranjeno. Crveno svetlo na ureĎaju za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova prikazanom na slici označava: a) zabranu prolaza pešacima b) zabranu prolaza svim učesnicima u saobraćaju c) zabranu prolaska pešacima i biciklistima 17. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. reguliše saobraćaj samo: a) motornih vozila b) pešaka c) pešaka i biciklista 16. Nailaţenje na svetlosne saobraćajne zankove.11. Sluţba za pruţanje pomoći u slučaju kvara na vozilu. 12. prikazan na slici. UreĎaj za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova. 6. 13. Soabraćajni znak na slici označava: a) početak deonice puta sa jednosmernim saobraćajem b) prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera 14. 3. Blizina opasnog prevoja ili veće grbine na putu 8. Saobraćajni znak na istoj slici: a) zabranjuje kretanje u smeru koji pokazuje strelica b) obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu 15. Obaveštenje vozaču o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku (putokaz na portalu) 4. 105 . Opasnost na putu. Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi 4 m 7. 5. Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati 2.

b) zabaranjen. Dozvoljena brzina putniĉkog automobila. 27. Da li se smatra parkiranjem. ako je vozaĉ prekinuo kretanje duţe od 15 minuta? a) Da. uĉesnik u saobraćaju je duţan da postupi po: a) pravilu saobraćaja. 106 . 26. b) saobraćajnom znaku. c) Propisima nije utvrĎeno. c) samo ako je na vučenom vozilu neispravan ureĎaj za zaustavljanje (kočnice). c) samo noću ili danju u uslovima smanjene vidljivosti. u smislu odredaba propisa obavezan je da: a) postupi po naredbi lica iz pratnje. 19. 25. Na delu puta ispod mosta ili podvoţnjaka zabranjeno je: a) samo parkiranje. c) sopstvenoj proceni uslova saobraćaja. Oboreno svetlo na motociklu mora biti upaljeno: a) za vreme vožnje na putu van naseljenog mesta. b) tako da ne ometa saobraćaj na raskrsnici. Nije dozvoljeno da se na prednjem sedištu do vozaĉa prevozi dete mlaĊe od _______ * godina. c) dozvoljen samo na kraćoj relaciji. brzine. c) postupi po sopstvenoj proceni situacije. Kad znaĉenje saobraćajnog znaka odstupa od opštih pravila saobraćaja. 22. izuzimajući pešački prelaz gde ima apsolutno prvenstvo prolaza. b) zaustavljanje i parkiranje. b) Ne. c) samo zaustavljanje vozila bez nadzora. 21. * Upisati: koliko godina 23. b) odmah ukloni vozilo sa kolovoza. *Upisati koliko kilometara na čas. u smislu odredaba propisa o bezbednosti saobraćaja. b) ako se vuče vozilo na kome je neispravan ureĎaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca. prevoz lica je: a) dozvoljen. ali vodeći računa da ne ugrozi saobraćaj vozila.18. koje zbog neispravnosti vuĉe drugo vozilo. Pešak koji prelazi kolovoz duţan je da se kreće: a) pažljivo i najkraćim putem. b) uvek kad učestvuje u saobraćaju. 20. 24. c) što brže. prema opštem ograniĉenju iznosi ________ * km/h. Kada vozaĉa na putu sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom. Sigurnosni trougao postavlja se na vuĉno i vuĉeno vozilo: a) kada se vuče neispravno vozilo . U neispravnom vozilu.

osim vozača. b) zvuke različite visine i intenziteta. c) samo ako vozilo služi javnom prevozu. ali vozi bezbedno. bez obzira na ujednačenost visine i intezitet zvuka ugraĎenih sirena. c) dovoljno prodoran zvuk. 32. Da li zajednica osiguranja. b) ako je neravnomerno disanje povreĎenog. Voţnja postaje nebezbedna ukoliko vozaĉ ne prilagodi upravljanje vozilom: a) stanju puta i uslovima saobraćaja. b) samo pravilima saobraćaja. c) treba dati tečnost ukoliko traži. b) prestanak disanja i rada srca. b) obavezno za sva sedišta u vozilu. c) učestvuje u saobraćaju samo u naseljenom mestu. b) sporije donosi odluke. PrinuĊeni ste da vozite u koloni. Motorno vozilo moţe imati ugrĊena samo oborena svetla ukoliko: a) po konstrukcionim svojstvima ne razvija veću brzinu od 30 km/h. Dozvoljeno je da se na motornom vozilu ugrade ureĊaji za davanje zvuĉnih znakova koji daju: a) jednolične zvuke nepromenljivog intenziteta. samo ako je štetu prouzrokovao namerno. 37. c) stiče osećaj sigurnosti. Sigurni znaci smrti su : a) mrtvačka ukočenost. c) samo onim ograničenjima koja su saopštena propisanim saobraćajnim znakom. Vozilo ispred vas u voţnji ispusta crni dim. c) odsutnost pulsa. Šta ćete preduzeti? a) Držaćete veće rastojanje i zatvoriti ventilaciju i prozore. PovreĊenom sa povredom organa za varenje koji je obilno iskrvario: a) treba dati da pije tečnost. 31. c) kada povreĎeni ne diše. c) Nastojaćete da vam ova okolnost ne remeti pažnju i nećete ništa posebno preduzeti. Prikljuĉci za vezivanje sigurnosnih pojaseva u putniĉkim automobilima postavljaju se: a) najmanje za prvi red sedišta. 29.28. c) Da. 35. b) ne sme se dati da pije tečnost. b) Otvorićete prozor da bi bila bolja ventilacija. 36. 107 . 34. Vozaĉ pod dejstvom psihoaktivnih lekova: a) potpunije sagledava sobraćajnu situaciju i reaguje pravilno. Veštaĉko disanje primenjuje se: a) uvek kada je povreĎeni u besvesnom stanju. b) na vozilu nije dozvoljen prevoz lica. b) Da. 33. 30. podstaknut stimulansom lekova. samo ako je upravljao vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole. koja je nadoknadila štetu po osnovu obaveznog osiguranja moţe da se regresira od prouzrokovaĉa štete ako je upravljao vozilom pod uticajem alkohola ili droge? a) Da.

5. Putnički automobil obilazi propisno prepreku na sredini kolovoza ako se kreće putanjom koja je. Putnički automobil pretiče teretni. ali je duţan da upotrebi zvučni ili svetlosni znak upozorenja 6. Teretni automobil vuče priključno vozilo. Pešak prelazi preko kolovoza. Vozač teretnog automobila u situaciji prikazanoj na slici: a) ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozilo milicije b) duţan je da propusti vozilo milicije. u situaciji prikazanoj na slici. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno. na mestu gde je preticanje: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. saobraćajnom trakom kojom nije dozvoljeno da se kreću vozila sa prikolicom. Pravila o prvenstvu prolaza na raskrsnici sa kružnim tokom sobraćaja prikazanoj na slici: a) nisu posebno propisana b) posebno su utvrĎena propisima c) odreĎuju prvenstvo prolaza vozila u kruţnom toku. objektima ili da ugrozi bezbednost: a) nije dozvoljeno da se prevozi b) moţe da se prevozi samo po posebnom odobrenju c) vozač moţe da prevozi na ličnu odgovornost za posledice koje mogu da nastanu 108 . 7. Putnički automobil pretiče teretni. jer je uključio pogrešan pokazivač pravca c) nepropisno. kreće se: a) propisno b) nepropisno c) propisno. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno samo ako se isključuje iz saobraćaja na najbliţoj raskrsnici 3. uz povećanu opreznost vozača 10. a ima prvenstvo prolaza u odnosu na autobus c) duţan je da propusti i vozilo milicije i autobus 4. Teret na vozilu koji je u situaciji prikazanoj na slici može da nanese štetu putu. obleležena: a) brojem 1 b) brojem 2 c) bilo brojem 1 ili brojem 2 8. ako ne ugroţava druge učesnike u saobraćaju 2. Putnički automobil.TEST 2 1. koji koristi krajnju levu saobraćajnu traku u situaciji prikazanoj na slici. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno ukoliko ne ometa kretanje vozila. Teretni automobil kreće se. 9. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. u situaciji prikazanoj na slici.

13. 8. 7. 5. 2. Po prolasku 500 metara od ovog saobraćajnog znaka. 4. sa dopunskom tablom označava da prestaje deonica puta rezervisanog zasobraćaj motornih vozila: a) na 500 metara od ovog saobraćajnog znaka b) neposredno iza znaka 14. na slici. prolaz vozila je: a) slobodan bez ograničenja b) zabranjen bezuslovno c) zabranjen. Pribliţavanje opasnoj nizbrdici gde razlika u visini predstavlja opasnost Obaveštenje o mestu na kome se nalazi obeleţeni pešački prelaz Obaveštenje o mestu na kome se nalazi autobusko stajalište Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati. 15. 12.11. 109 . Žuto neprekidno svetlo upaljeno na semaforu najavljuje skoru pojavu: a) zelenog svetla b) crvenog svetla c) prestanak rada semafora 16. Zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva točka Dozvoljeni smerovi u kojima se vozila smeju kretati Vremenski ograničeno parkiranje Vatrogasna sluţba. 6. vozač putničkog automobila stupa na deonicu puta gde je najveća dozvoljena brzina: a) i dalje 100 km/h b) zavisno od vrste puta i ograničenja izraţenog propisanim saobraćajnim zankom. 17. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. Na znak žutog neprekidnog svetla na semaforu. osim za vozače koji se u momentu paljenja ţutog svetla zateknu na takvom odstojanju da ne mogu bezbedno zaustaviti svoje vozilo. Saobraćajni zank. 3.

24. prema sopstvenoj proceni c) uklanjanjem vozila sa kolovoza Kretanje vozila brzinom većom od 60 km/h na putu u naselju: a) dozvoljeno je uvek kada je veća brzina dozvoljena b) dozvoljeno je samo na delu magistralnog puta koji prolazi kroz naselje c) može se dozvoliti samo saobraćajnim znakom Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila sluţbe hitne pomoći: a) ako gustina saobraćaja ne ometa njihovo kretanje b) kad propisanim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znake c) ako su otežani uslovi saobraćaja Vozaĉ je duţan da preĊe sa velikih na oborena svetla pri mimoilaţenju sa drugim vozilom najkasnije na udaljenosti od _____ m. obaveza vozaĉa je da postupi: a) znaku milicionara b) saobraćajnom znaku c) sopstvenoj proceni situacije »Propuštanje vozila« vozaĉ je duţan da izvrši u odreĊenim sluĉajevima. Deo površine namenjen prvenstveno za saobraćaj vozila je prema propisima o bezbednosti: a) kolovoz b) sobraćajnica c) saobraćajna površina Kad se znak milicionara koji reguliše saobraćaj razlikuje od znaĉenja saobraćajnog znaka koji je na istom mestu postavljen. 22. *Upisati: na koliko metara Dozvoljeno je da se u zatvorenom prostoru motornog vozila. organa pravosuĎa i oružanih snaga SRJ c) ako je takav način bezbedniji za lica koja se prevoze Obaveza da se na vuĉno i vuĉeno vozilo postavi sigurnosni trougao propisana je: a) ako se skup vozila kreće na dužoj relaciji b) uvek kad se vuče neispravno vozilo c) samo ako se u neispravnom vozilu prevoze putnici Propisima je odreĊeno da na vozilu koje se parkira na uzbrdici prednji toĉkovi treba da budu okrenuti prema: a) bilo kojoj ivici kolovoza b) sredini kolovoza c) desnoj ivici kolovoza Kad se zaustavi na kolovozu puta sa dve saobraćajne trake vozilo kojim se prevoze deca. 20. 27. 19. 26. prema propisima o bezbednosti saobraćaja: a) vodeći računa da vozač drugog vozila ne mora naglo da menja pravac ili brzinu kretanja b) najbezbednije. koji se ne moţe otvoriti iznutra. 21. 23. prevoze lica samo: a) u jednom pravcu b) u vozilima organa unutrašnjih poslova. 110 . za vreme dok deca ulaze i izlaze iz vozila vozaĉ koji dolazi u susret: a) dužan je da zaustavi vozilo b) obavezan je da se kreće smanjenom brzinom c) dužan je da pravovremeno upotrebi propisani zank upozorenja. 25.18.

b) Da. c) poželjna je dezinfekcija. Znaci povrede organa trbušne duplje su: a) grčevi u stomaku. b) da li radi srce. 33. 111 . c) poremećaj u disanju i radu srca. c) bliže uzdužnoj osi vozila u odnosu na oborena svetla osim ako sa istog fara svetle i velika i oborena svetla. gaĎenje i povraćanje. b) ne sme da upravlja vozilom samo ako je veća sadržina alkohola u krvi od dozvoljene. moţe da se regresira od prouzrokovaĉa . 34. Na putu sa prvenstvom prolaza vozaĉ moţe da izvrši preticanje neposredno ispred raskrsnice: a) ako su ispunjeni uslovi da se preticanje izvrši bezbedno. 35. c) iskašljavanje sveže penušave krvi. c) Da. b) bol. c) parkirna kočnica. muka. c) samo ako sa sporednog puta ne nailaze vozila. Vozaĉ kome upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje. 37. Izvor svetlosti farova velikog svetla je: a) obavezno u uzdužnoj osi vozila. Kod preloma. Da li zajednica osiguranja. b) Ne. b) što bliže ivici gabarita vozila. 32. konstrukciji. 30. b) pomoćna kočnica. išĉašenja ili velikih rana: a) vrši se imobilizacija. Merenjem pulsa povreĊenog utvrĊuje se : a) da li diše. Hidrauliĉna koĉnica kog putniĉkog automobila primenjuje se kao: a) radna kočnica. ako je štetu izazvao namerno? a) Da. samo ako je upravljao vozilom pod uticajem alkohola. b) ne vrši se imobilizacija. b) na točkovima iste osovine.28. c) samo na motociklu. nosivosti i dimenzijama: a) na svim točkovima na vozilu. c) Zavisi od stepena zamora. 29. Pneumatici moraju biti jednaki po vrsti. 36. osim ako je upravljao vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole. b) samo ako na kolovozu nisu obeležene uzdužne trake. Da li je dozvoljeno upotrebljavati lekove za spreĉavanje sna (oĉuvanje budnosti) radi otlanjanja zamora pri voţnji? a) Da. 31. ako pokazuje znake alkoholne poremećenosti: a) ne sme da upravlja vozilom. koja je nadokandila štetu po osnovu obaveznog osiguranja. c) sme da upravlja vozilom ako svojim ponašanjem ne ugrožava ostale učesnike u saobraćaju.

u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) putem na kome je zabranjeno kretanje pešaka saobraćajnim zankom c) nepropisno. Teretni automobil parkiran je. u situaciji prikazanoj na slici. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) nepravilno. obzirom da se kreće putem sa pravom prvenstva prolaza 9. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno. Saobraćajni znak. Putnički automobil skreće ulevo. Putnički automobil uključuje se u saobraćaj. zabranjuje preticanje: a) svim teretnim vozilima b) teretnim vozilima čija najveća dozvoljena teţina prelazi 3. krećući se: a) sporednim putem b) putem sa pravom prvenstva prolaza c) put na kome samo motorna vozila imaju pravo prvenstva prolaza 5. jer je duţan da koristi pogodnu površinu izvan kolovoza 7.TEST 3 1. skretanjem ulevo c) nepropisno. Vozač zaprežnog vozila. u odnosu na vozilo koje vrši skretanje 8. na mestu gde je parkiranje: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno u trajanju do 15 minuta 10. Traktor nailazi na raskrsnicu. dao je znak odručenom rukom: a) propisno b) nepropisno c) nepotrebno jer se isključuje iz saobraćaja 3. u situaciji prikazanoj na slici. Pešak se kreće. sa uključenim pokazivačem pravca 2. u situaciji prikazanoj na istoj slici. u situaciji prikazanoj na slici. situaciji prikazanoj na istoj slici.5 t c) teretnim vozilima samo pri oteţanim uslovima odvijanja saobraćaja 6. Putnički automobil je zauzeo položaj za skretanje. u situaciji prikazanoj na istoj slici. ima: a) putnički automobil b) teretni automobil c) vozilo koje zadrţava pravac kretanja. Vozač motocikla u situaciji prikazanoj na slici: a) obavezan je da propusti samo traktor b) ima prvenstvo prolaza u odnosu na traktor i autobus c) duţan je da propusti i traktor i autobus 4. na mestu gde je skretanje: a) dozvoljeno b) zabranjeno saobraćajnim zankom c) zabranjeno pravilima saobraćaja 112 . Prvenstvo prolaza.

radnici sa zastavicama ili svetlosni saobraćajni zankovi 16. Dopunska tabla uz saobraćajni znak na istoj slici: a) ukazuje u kojim se uslovima primenjuje zabrana b) obaveštava da postoji opasnost u posebnim uslovima voţnje 15. Zabrana saobraćaja svih vozila na motorni pogon. Znak prikazan na slici. Početak deonice puta na kome se saobraćaj odvija u oba smera 7. Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem sa desne strane pod pravim uglom 5. Obaveštenje o blizini aerodroma 4. Najmanja dozvoljena brzina kretanja vozila u normalnim uslovima saobraćaja 8. 113 . Na putu prilikom izvoĎenja radova.11. Brzina koja se preporučuje na odreĎenom delu puta 3. 12. znači: a) slobodan prolaz za vozila koja dolaze ka zastavici b) slobodan prolaz svim vozilima c) obavezu zaustavljanja za sva vozila iz oba smera 17. Obavezno obilaţenje prepreke na putu sa desne strane. osim poluprikolice b) svih vozila na motorni pogon 14. dat zelenom zastavicom u uzdignutoj ruci radnika. Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati 6. Saobraćajni znak na slici ozanačava početak deonice puta na kojoj je zabranjeno kretanje: a) vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo. saobraćaj mogu da regulišu: a) samo svetlosni saobraćajni zanakovi b) samo milicionari c) milicionar. osim za motocikle bez prikolice i bicikle sa motorom na dva točka 2. 13. ZNAČENJE ZNAKOVA 1.

c) da aktivira parkirnu kočnicu ili okrene prednje točkove ka ivičnjaku. aktivira ureĎaj za obezbeĎenje vozila od kraĎe. Odstojanje iza drugog vozila u saobraćaju treba da bude: a) dovoljno da ne ugrožava bezbednost saobraćaja. c) ako gustina saobraćaja ne ometa kretanje ovih vozila. a na vučeno vozilo sa zadnje strane. 114 . uzme sa sobom ključeve od vozila i za stavljanje motora u pokret. c) širinu vozila. 20. zaključa vrata. 25. osim na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila. c) znači da je vozaču ostavljeno da sam odluči kako će da postupi ako se značenje oznaka i pravila saobraćaja razlikuju. Prolaţenje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće je radnja vozilom koje se prema propisima o bezbednosti saobraćaja naziva ______________________. kad ostavlja vozilo na putu. c) samo ostavljanje vozila bez nadzora. Oborena svetla za osvetljavanje puta upotrebljavaju se noći pri mimoilaţenju sa drugim vozilom: a) uvek u saobraćaju na putu. *Upisati naziv radnje 24. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila oruţanih snaga SRJ: a) ako su otežani uslovi saobraćaja. *Upisati: koliko kilometara na čas 27. b) zaustavljanje i parkiranje. b) samo na vučeno vozilo. b) najmanje 20m na putu van naselja i 5m u naseljenom mestu. c) dovoljno da uvek omogućuje preticanje ostalim vozilima. 23. b) obavezuje vozača da postupi po saobraćajnom znaku. Na mostu je zabranjeno: a) samo parkiranje. b) najvišu tačku.18. da spreĉi neovlašćeno lice da vozilo stavi u pokret je: a) da zatvori prozore. 21. prema opštem ograniĉenju brzine. 26. Teret na prednjoj strani vozila ne sme da preĊe: a) najudaljeniju tačku za više od 1 m. iznosi _______ km/h. 22. b) da vozilo parkira na mestu koje je odgovarajuće obezbeĎeno. b) samo u naselju ako je put dovoljno osvetljen. postavlja se sigurnosni trougao: a) samo na vozilo koje vuče. Kad se vuĉe neispravno motorno vozilo. c) na svim putevima. c) na vučno vozilo sa prednje. 19. Dozvoljena brzina putniĉkog automobila na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. Propisana obaveza vozaĉa. Obaveza kojom se saopštava vozaĉu propisanim saobraćajnim znakom: a) ne sme da se razlikuje od opštih pravila kretanja. b) kad posebnim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znakove.

Zapadanje jezika dovodi do: a) prestanka disanja. 34. 30. ako je dodatno ugraĎena u kabini vozača. 33. c) napada kašlja. Preticanje treba zapoĉeti: a) uvek kada su ispunjeni propisani uslovi. Masaţa srca koristi se kao metoda oţivljavanja: a) kao dopunska radnja kod pružanja pomoći veštačkim disanjem. Najmanja dubina šara pneumatika (guma) na putniĉkom automobilu po obimu i širini protektora mora da iznosi: a) 1 mm. b) zatvaranja disajnih puteva. b) Ne. Vozaĉ. c) 3 mm. 115 . kome je na licu mesta oduzeta vozaĉka dozvola jer je zateĉen da upravlja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih lekova: a) može da upravlja vozilom sa potvrdom o oduzimanju dozvole 24 časa. b) ne obezbedi prevoz povreĎenih. 37. b) može nakon jednog časa od prestanka delovanja leka da nastavi vožnju sa izdatom potvrdom. c) isključuje se iz saobraćaja. b) ako su ispunjeni propisani uslovi za bezbedno preticanje. 31. Svetlosni snop kojim osvetljavaju put farovi za maglu ne sme biti duţi od: a) 10 m. Lice koje je uĉestvovalo u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala veća materijalna šteta ne sme uzimati alkoholna pića dok se: a) ne omogući normalno odvijanje saobraćaja. Da li pregrejana kabina vozila tokom duţe voţnje nepovoljno utiĉe na pojavu zamora? a) Da. c) ne izvrši uviĎaj.28. b) 15 m. c) 35 m. bez obzira na vrstu povrede. 29. b) Signalna kontrolna lampa u kabini vozača. b) polusedećem položaju. b) 2 mm. 35. 32. b) kad smo se uverili da srce ne radi i da bi bez masaže nastupila smrt. c) ležećem položaju na boku. PovreĊenog sa prelomom karliĉne kosti transportujemo u: a) ležećem položaju na leĎima sa savijenim nogama. c) Samo kontrolna lampa. c) Isključivo zavisi od individualnih karakteristika vozača. 36. c) kada se ostala vozila kreću sporo i ako je dozvoljena veća brzina. c) ako stanje povreĎenog to dopušta. Koje svetlo na vozilu se aktivira pritiskom na komandu radne koĉnice? a) Stop-svetlo.

u situaciji prikazanoj na slici: a) samo vozilo sa pravom prvenstva prolaza b) samo vozilo sa prvenstvom prolaza i kombinovano vozilo c) sva tri vozila 4. parkiran je: a) propisno b) nepropisno c) nepropisno prvog dana u mesecu 10. za smer kojim se autobus kreće 116 . Vozač autobusa. Autobus pretiče teretni automobil na mestu gde je preticanje. Vozač putničkom automobila. u situaciji prikazanoj na istoj slici. u situaciji prikazanoj na slici. Teretni automobil prolazi sa desne strane putničkog automobila: a) propisno b) nepropisno c) propisno. Vozač teretnog automobila dužan je da propusti. ali je obavezan da uključi odgovarajući pokazivač pravca 3. dužan je da se kreće: a) sredinom kolovoza b) uz desnu ivicu kolovoza c) uz razdelnu liniju obeleţenu na kolovozu ako se kreće najvećom dozvoljenom brzinom 7. Prema oznakama ma kolovozu.TEST 4 1. dužan je da zaustavi vozilo da bi postupio po pravilu saobraćaja: a) neposredno na ulazu u raskrsnicu puta kojim nailazi b) ispred linije zaustavljanja c) na mestu gde oceni da ima najbolju preglednost raskrsnice 5. Putnički automobil u situaciji prikazanoj na slici: a) ima prvenstvo prlaza u odnosu na autobus b) duţan je da propusti autobus c) obavezan je da propusti samo pešaka koji prelazi preko kolovoza 8. Prema saobraćajnom zanku. u situaciji prikazanoj na istoj slici. Pešak prelazi preko raskrsnice u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno ali je obavezan da propusti putnički automobil 9. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) zabranjeno parnog datuma u mesecu. Putnički automobil. u situaciji prikazano na slici: a) zabranjeno je preticanje putničkim automobilom b) dozvoljeno je preticanje putničkom automobilu c) postoji opasnost pri preticanju teških teretnih vozila 6. putnički automobil kreće se pravilno putanjom koja je označena: a) brojem 1 b) brojem 2 c) brojem 3 2.

obleležena je na kolovozu: a) belom ili ţutom bojom ako sluţi za parkiranje b) belom bojom 15. 5. Put sa jednosmernim saobraćajem 2. Zvučni znak koji se daje posebnim ureĎajem na vozilu milicije (zavijajući znak) upotrebljava se: a) samo u kombinaciji sa propisanim svetlosnim zankom b) nezavisno od drugih zankova c) isključivo samostalno. Pribliţavanje suţenju kolovoza 4. za vozilo koje se kreće neposredno iza znači obavezu da: a) smanji brzinu b) zaustavi svoje vozilo c) nastavi voţnju uz povećanu opreznost 16. 13. prikazane na slici. 7.5 t . označava površinu: a) na kojoj je zabranjen saobraćaj i nije dozvoljeno parkiranje i zaustavljanje b) za zaustavljanje i parkiranje na kolovozu 14. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. 117 . Obeležena površina na kolovozu izmeĎu dve saobraćajne trake namenjene za kretanje vozila u istom smeru. osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva točka. Svetlosni zank «STOP MILICIJA» na vozilu organa unutrašnjih poslova.11. 12. prikazana na istoj slici. Oznaka za usmeravanje saobraćaja. 17. Bolnica Blizina mesta na kome biciklisti češće nailaze na put sa bočnog puta ili biciklističke staze Staza za bicikliste Početak puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila. 6. Zabrana preticanja za teretna motorn vozila čija najveća dozvoljena teţina prelazi 3. Početak auto-puta 3. 8.

3 b) motora zapremine najmanje 750 cm . Dozvoljeno je da vozilo na motorni pogon vuĉe drugo motorno vozilo: a) osim vozila na dva točka i to samo ako zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova ne može samo da se kreće. obeleţava se: a) znakom za označavanje vozila zaustavljenog na kolovozu. osim odredaba o prvenstvu prolaza c) izuzeta su od pojedinih pravila saobraćaja. c) motora od najmanje 50kW. b) Ne. c) samo van naselja. 19. Vozilo na motorni pogon pokreće se snagom: a) sopstvenog motora. i opšte ograniĉenje brzine od _______* km/h. *Upisati boju svetala 24. c) samo ako u vozilu koje se vuče nema vozača i putnika. Ako je širina slobodnog prolaza do vozila koje je već parkirano manja od 3 m zabranjeno je: a) zaustavljanje i parkiranje. 118 . c) 3500 kg. pored ograniĉenja brzine izraţenog saobraćajnim znakom. b) samo parkiranje. b) 1500 kg. b) crvenom tkaninom. dimenzije 50x50 cm. primenjuju se na prikljuĉno vozilo koje ima najveću dozvoljenu teţinu do: a) 750 kg. suprotno znaĉenju saobraćajnog znaka koji je postavljen na istom mestu? a) Da.18. 21. 20. utvrĊene za laku prikolicu. c) Propisima nije utvrĎeno. Da li je vozaĉ duţan da postupi po znaku milicionara koji reguliše saobraćaj. Teret na putniĉkom vozilu koji prelazi više od 1 m najudaljeniju taĉku na zadnjoj strani vozila. Vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika milicije ili vojnih lica posebnim vozilima koja daju propisane zvuĉne i svetlosne znakove: a) izuzeta su samo od opšteg ograničenja brzine b) obavezna su da se pridržavaju svih pravila saobraćaja. Na putu u naselju primenjuje se. Vozilo za prevoz dece obeleţava se posebnim znakom: a) u saobraćaju na putu. 25. b) samo u posebnim uslovima saobraćaja i ako je na vozilu neispravan ureĎaj za upravljanje. Svetla na prednjoj strani vozila su ________________* boje. c) tablom u obliku kvadrata. c) samo ostavljanje vozila. 26. Odredbe propisa. b) samo u naselju. *Upisati: koliko kilometara na čas 22. koja se primenjuju na druge učesnike 23. 27.

c) stanju puta odnosno uslovima saobraćaja. Prelaz sa velikog na oboreno svetlo za osvetljavanje puta i bratno ostvaruje se: a) posebnim komandama. 29. IzmeĊu parkiranih vozila izletela je lopta. b) palac leve i desne ruke. Inerciona komanda koĉionog sistema dozvoljena je za prikljuĉno vozilo ĉija je najveća dozvoljena masa 3. Nije dozvoljeno da se vuĉe pomoću uţeta vozilo na motorni pogon na kome su neispravni: a) ureĎaji za upravljanje ili ureĎaji za zaustavljanje.5 t. da bi pravovremeno zaustavili vozilo ako dete trči za loptom. 37. 119 . c) svetlosno'signalni ureĎaji. kada je kolovoz klizav. u trajanju od 3 meseca do jedne godine. c) Ne. pod uslovom da se ne kreće brzinom većom od _________ * km/h. c) obezbedi da se povreĎeni ne pomera. U nepreglednoj krivini. b) pneumatici. što zavisi od konstrukcionog rešenja. 31.28. Šta ćete preduzeti? a) Odmah naglo zaustaviti vozilo. PovreĊenog sa prelomom kiĉme transportujemo u: a) ležećem položaju na dasci. Da li se vozaĉu. b) Ne. brzinu treba prilagoditi: a) tačno prema saobraćajnom znaku ograničenja brzine. b) Usporiti. c) krvni podliv. moţe izreći zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom? a) Da. koji upravlja vozilom u saobraćaju pod dejstvom psihoaktivnih lekova. b) jednovremeno i istom komandom. Kada se ustanovi da je kod povreĊenog nastupila prividna smrt. b) načinu vožnje drugih učesnika u saobraćaju. Pri masaţi srca postavi se na donji deo grudne kosti: a) šaka stegnuta u pesnicu i njom se pritiska u ritmu rada srca. kojim se vrše kružni pokreti. c) pogodnom položaju na nosilima. b) otok i crvenilo. 32. *Upisati: koliko kilometara na čas. c) Nećete dozvoliti da ovaj nebitan detalj utiče na vaš način vožnje. c) koren leve šake. Otvoreni prelom je kad se na mestu povrede vidi: a) kost. b) polusedećem položaju sa savijenim nogama. osim ako je istovremeno i pod dejstvom alkohola. 35. potrebno je: a) započeti oživljavanje. a preko njega koren desne šake i pritiskivanje se vrši težinom tela. 34. 36. b) obavezno sačekati da prvu pomoć pruži stručno lice. 33. 30. c) istom ili posebnim komandama.

Put kojim autobus nailazi na raskrsnicu. u situaciji prikazanoj na slici: a) samo tramvaj b) samo autobus c) i tramvaj i autobus 4. 9. Putnički automobil pretiče teretni na mestu gde je preticanje. ali je obavezan da svetlosnim znakom upozori vozača koji nailazi iz suprotnog smera 8. Vozač bicikla kreće se. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno c) nepropisno. osim vozila koja se kreću po šinama. pogrešnom stranom kolovoza c) nepropisno. Putnički automobil pretiče teretni. Predmet koji sa vozila padne na put dužan je da ukloni sa kolovoza. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) duţan je da se ukloni sa kolovoza b) ima pravo prvenstva prolaza c) obavezan je da što brţe preĎe preko kolovoza 120 . Putnički automobil kreće se propisno putanjom koje je ozančena: a) brojem 1 b) brojem 2 c) brojem 3 2. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) ukršta se sa putem sa prvenstvom prolaza b) daje prvao prvenstva prolaza na raskrsnici c) obavezuje vozača da propusti sva vozila. Vozač teretnog automobila dužan je da propusti. Pešak. u situaciji prikazanoj na slici: a) dozvoljeno b) zabranjeno pravilima saobraćaja c) zabranjeno prema oznakama na kolovozu 6. Vozač autobusa u situaciji prikazanoj na istoj slici kreće se: a) propisno b) nepropisno c) propsino samo ako se kreće najvećom dozvoljenom brzinom 3. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) vozač koji naiĎe na prepreku b) svako lice koje se naĎe u blizini c) vozač vozila sa kog je predmet pao na put.TEST 5 1. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) propisno b) nepropisno. jer je duţan da koristi za kretanje drugu pogodnu površinu izvan kolovoza 7. 5. Vozač putničkog automobila u situaciji prikazanoj na slici: a) duţan je da propusti vozilo sa pravom prvenstva prolaza b) ima prvenstvo prolaza u raskrsnici c) obavezan je da propusti samo pešaka 10.

11.

12.
13. Saobraćajni znak na slici označava da je udaljenost do mesta ukrštanja puta i pruge u nivou: a) 80 metara b) 240 metara 14. Saobraćajni znak na istoj slici ukazuje na opasnost zbog prelaska puta preko pruge u nivou: a) bez branika ili polubranika b) sa branicima ili polubranicima 15. Kada milicionar koji reguliše saobraćaj lagano maše otvorenom šakom okrenutom na dole, kao na slici, vozač u čijem pravcu je dat znak obavezan je da: a) odmah zaustavi vozilo b) smanji brzinu c) poveća brzinu 16. Da li ovaj znak ima isto značenje ako se daje iz vozila u pokretu? a) Da b) Ne c) Da, ali samo u odreĎenim uslovima saobraćaja

17. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. 2. 3. 4. Opasno mesto na kom divljač često prelazi put. Početak saobraćajne trake za spora vozila Tabla za usmeravanje na mestu gde se nailazi na oštru krivinu ulevo Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati

5. 6.

7. 8.

Ograničenje brzine kretanja na 60 km/h Mesto pred ulaskom u raskrsnicu na kome je vozač duţan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza mesto na put na kome domaće ţivotinje pod nadzorom prelaze preko puta Tabla za usmeravanje na mestu gde se nailazi na oštru krivinu udesno.

121

18.

Za osvetljavanje puta koristi se noću: a) po pravilu veliko svetlo. b) svetlo za označavanje vozila. c) po pravilu oboreno svetlo. Dozvoljeno je da se vuĉnom vozilu pridoda: a) samo jedno priključno vozilo u naseljenom mestu i dva na otvorenom putu b) najviše dva priključna vozila c) dva priključna vozila, a pod izuzetnim okolnostima najviše tri. Vuĉenje neispravnog vozila noću, kao i danju u sluĉaju smanjene vidljivosti: a) nije dozvoljeno. b) dozvoljeno je samo pod propisanim uslovima. c) zabranjeno je samo na auto-putu. Parkiranje i zaustavljanje vozila zabranjeno je na udaljenosti manjoj od ______ m* od najbliţe ivice popreĉnog kolovoza.
*Upisati: na koliko metara

19.

20.

21.

22.

Vozila invalida mogu biti obeleţena propisanim znakom: a) na zahtev invalida, iz razloga bezbednosti. b) po službenoj dužnosti i ova oznaka nema nikakvog značaja za ostale učesnike u saobraćaju. c) samo ako to zahtevaju posebni uslovi odvijanja saobraćaja. Propisima je utvrĊeno da se prolaţenje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istom smeru vrši po pravilima: a) preticanja. b) obilaženja. c) mimoilaženja. Kad znak milicionara koji reguliše saobraćaj nalaţe vozaĉu da odstupi od opšteg pravila saobraćaja, vozaĉ je duţan da postupi: a) po znaku milicionara. b) prema opštem pravilu saobraćaja. c) prema sopstvenoj proceni situacije. Rastojanje izmeĊu vozila koja se mimoilaze treba: a) da omogući pravovremeno zaustavljanje vozila. b) da bude dovoljno za bezbedno mimoilaženje. c) da iznosi najmanje 1 m. Auto-putem nije dozvoljeno da se kreću motorna vozila koja po svojim konstrukcionim svojstvima ne mogu da razviju brzinu od najmanje _____ km/h.*
*Upisati: koliko kilometara na čas.

23.

24.

25.

26.

27.

Da li su vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozila pod pratnjom izuzeta od ogranjĉenja brzine? a) Da. b) Ne. c) Da, samo od opšteg ograničenja brzine.

122

28.

Funkcionisanje pokazivaĉa pravca je ispravno ako se ukljuĉuju: a) samo kad su na vozilu uključena i poziciona svetla. b) nezavisno od uključivanja bilo kog svetla na vozilu. c) istovremeno kad se aktivira radna kočnica. Lice koje upravlja vozilom koje se vuĉe pomoću uţeta ili krute veze: a) mora da ima vozačku dozvolu za upravljanje tom kategorijom. b) mora da ima vozačku dozvolu bilo koje kategorije. c) na mora da ima vozačku dozvolu. Rezervni toĉak mora imati pneumatik: a) iste nosivosti i dimenzija kao što su pneumatici na točkovima vozila. b) istog profila kao što su pneumatici na pogonskim točkovima. c) istih svojstava kao što su pneumatici na prednjim točkovima. Pri preticanju vozaĉ treba da prilagodi voţnju: a) ukupnim uslovima da preticanje izvrši bezbedno. b) zabranama i ograničenjima prema postavljenim saobraćajnim znakovima i obeleženim oznakama na kolovozu, izuzimajući ograničenje brzine. c) da preticanje izvrši na što kraćem delu puta. U vozilu treba da sedi na zadnjem sedištu dete koje je mlaĊe od _____ godina.*
*Upisati: koliko godina.

29.

30.

31.

32.

33.

Osoba je u nesvesti. Da li se kod nje primenjuje veštaĉko disanje? a) Da. b) Ne. c) Da, ako je prestao i rad srca. Kod preloma kostiju treba: a) odmah postaviti fiksacioni zavoj. b) namestiti kost u prirodan položaj i dobro zaštiti od hladnoće povreĎeno mesto. c) isključiti mogućnost pokretanja povreĎenog dela tela. PovreĊenog sa prelomom kiĉme transportujemo u: a) kamionu, kombiju. b) putničkom automobilu. c) bilo jednoj ili drugoj vrsti vozila. Neposredno pre poĉetka voţnje osetili ste nesvesticu. Kako treba postupiti? a) Odmoriti se i uzeti lek pa krenuti na vožnju. b) Smatrati da je nesvestica bezopasna i krenuti na vožnju. c) Odložiti vožnju i obratiti se lekaru da utvrdi razlog nesvestice. Najopasniji gas za bezbednost saobraćaja u smeši izduvnih gasova iz vozila je: a) ugljen-monoksid. b) ugljen-dioksid. c) sumpor-dioksid.

34.

35.

36.

37.

123

Putničkom automobilu. 4. u situaciji prikazanoj naslici. Vozač putničkog automobila zaustavio je vozilo. autobus: a) ima prvenstvo prolaza u odnosu na putnički automobil b) duţan je da propusti putnički automobil c) obavezan je da propusti i pešake i putnički automobil. Autobus se kreće. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno. Vozač tramvaja. da bi postupio po pravilu saobraćaja: a) propisno b) nepropisno c) nepropisno. sem ako nastavlja preticanje koje je ranije započeo 2. 6. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) pravilno b) nepravilno c) putem kojim kretanje pešaka nije dozvoljeno 124 . uzdignutom rukom. brže kretanje autobusa od vozila na susednoj saobraćajnoj traci: a) smatra se preticanje b) ne smatra se preticanjem c) smatra se preticanjem samo kad vozač uključi znak za preticanje 3. u situaciji prikazanoj na slici. osim ako je saobraćajnim znakom dozvoljeno da koristi ovu saobraćajnu traku c) nepropisno. Pešak u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) duţan je da obrati paţnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se pribliţavaju pre nego što stupi na kolovoz b) obavezan je da propisanim znakom. Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima. u situaciji na istoj slici. uz obavezu vozača da uključi sva četiri pokazivača pravca 10. u situaciji kao na istoj slici. u situaciji prikazanoj na slici: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno samo ako vozač pravovremeno upotrebi propisani zank upozorenja 8.TEST 6 1. Pešak se kreće. U situaciji prikazanoj na istoj slici. obavesti vozače ako namerava da preĎe preko kolovoza c) duţan je da bez oklevanja stupi na pešački prelaz 9. jer svetla na semaforu ne obavezuju vozače tramvaja 7. parkiranje: a) nije dozvoljeno b) dozvoljeno je c) dozvoljeno je. Na znak žutog trepćućeg svetla na semaforu. osim ako je prinuĎen da stane na raskrsnici. preticanje je u situaciji na slici: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. zaustavio je vozilo: a) propisno b) nepropisno c) nepotrebno. 5. ali je vozač koji pretiče obavezan da upotrebi zvučni znak upozorenja. Preticanje je.

ZNAČENJE ZNAKOVA 1. 3. a da kretanje nastavi tek pošto sva vozila pod pratnjom proĎu b) nastavi kretanje smanjenom brzinom c) nastavi kretanje na isti način. Dva trepćuća svetla.11. na vozilu prikazanom na slici. 7. 12. 5. ali uz povećanu opreznost 16. 4. 8. Prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici puteva sa više saobraćajnih traka. 6. Putokaz Udaljenost od prelaza preko ţelezniče pruge u nivou bez branika ili polubranika Zabrana saobraćaja u oba smera Najmanja dozvoljena brzina kretanja vozila u normalnim uslovima saobraćaja. sa nazivima naseljenih mesta Putokaz iznad kolovoza koji označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na zanku Ograničenje brzine kretanja na 60 km/h Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila 125 . 13. Zvučni signal koji se daje posebnim ureĎajem na vozilu milicije sastoje se: a) od jednog prodornog tona b) od niza tonova raznih visina (zavijajući zvuk) c) od dva tona istovremeno. Linija zaustavljanja označava: a) mesto na kome vozač mora da zaustavi vozilo b) granicu izmeĎu delova kolovoza koji su namenjeni za kretanje vozila iz suprotnog smera 15. obavezuju da prilikom nailaska ovog vozila vozač: a) zaustavi vozilo i da se strogo pridrţava naredaba koje mu daje lica iz pratnje. 17. 2. koja se naizmenično pale. Poprečna oznaka na kolovozu prikazana na slici je: a) neisprekidanom linijom b) isprekidanom linijom 14.

osim stolica za nemoćna lica bez motora i deĉjih prevoznih sredstava je. Vozaĉ putniĉkog automobila koji na prednjem sedištu prevozi lice pod uticajem alkohola: a) postupa suprotno propisima. b) ako oceni da time ne ugrožaava druge učesnike u saobraćaju. c) 50 m od prelaza. vozaĉ je duţan da postupi po: a) pravilu o prvenstvu prolaza. b) vozilo na motorni pogon. Vozilu u saobraćaju na putu moţe biti pridodato za prevoz tereta: a) samo jedno priključno vozilo. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila organa unutrašnjih poslova: a) ako gustina saobraćaja ne ometa njihovo kretanje. 24. 26. b) Obavezan je da se posebno stara o putniku pod uticajem alkohola. 22. 23. 19. 21. c) Postupa pravilno i obavezan je da posebno obrati pažnju na upravljanje vozilom. Svetla za oznaĉavanje vozila upotrebljavaju se noću: a) u toku vožnje u naselju. c) ne sme se vršiti pomoću krute veze ili užeta. Dozvoljena brzina na putu koji nije obeleţen propisanim znakom kao auto-put ili put rezervisan za saobraćaj motornih vozila iznosi prema opštem ograniĉenju za putniĉke automobile _______ km/h. b) u toku vožnje na auto-putu koji je posebno osvetljen. Svako prevozno sredstvo namenjeno za kretanje po putu. c) kad ispred njega na istoj saobraćajnoj traci nema drugih vozila. 25. 27. c) vozilo. c) samo kad je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu. Zabrana parkiranja u blizini prelaza preko ţelezniĉke pruge u nivou propisana je na udaljenosti manjoj od: a) 15 m od prelaza. b) svetlosnom saobraćajnom znaku. Kad se zanĉenje svetlosnog saobraćajnog znaka razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraţenog na istom mestu drugim saobraćajnim znakom. c) ako su otežani uslovi saobraćaja. 20. prema propisima o bezbednosti saobraćaja: a) motorno vozilo. b) dozvoljeno je samo pomoću krute veze (rude). b) kad posebnim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znake. c) sopstvenoj proceni saobraćajne situacije. b) 25 m od prelaza.18. c) onoliko priključnih vozila koliko je predviĎeno fabričkom dokumenatcijom. Dozvoljeno je da vozaĉ naglo smanji brzinu kretanja iznenadnim koĉenjem: a) samo u slučaju neposredne opasnosti. * Upisati koliko km na čas. Vuĉenje vozila kome su neispravni ureĊaji za zaustavljanje: a) nije dozvoljeno. 126 . b) najviše dva priključna vozila.

30. Bezbedno je ako vozaĉ. c) otvoriti prozor i vrata i sačekati da se vozilo rashladi. Koĉioni ureĊaji na vozilu su ispravni ako efikasno funkcioniše: a) najmanje radna i parkirna kočnica. c) obavezuje vozača da upotrebaljava psihoaktivne lekove u toku vožnje. b) crvene boje. pri kretanju vozila po horizontalnoj ravnoj površi: a) sami se vraćaju u položaj za pravolinijsko kretanje kada se oslobodi točak upravljača. c) kafom. 35. 29. vrata. Masaţa srca vrši se: a) ritmom koji se postepeno ubrzava sa oživljavanjem povreĎenog. b) najmanje radna ili pmoćna i parkirna kočnica. PovreĊenog sa povredama trbuha treba transportovati: a) ležeći na boku. za vreme dok ga drugo vozilo pretiĉe: a) obavezno smanji brzinu.28. c) radna. b) u ležećem položaju. b) nepovoljno utiče na bezbednu vožnju. c) naizmenično ubrzanim i sporijim ritmom. b) Ne. 36. 31. b) lekovima. b) uključiti ventilaciju i započeti vožnju . Zamor se najbolje odstranjuje: a) odmorom. 32. ali isključivo u prisustvu lekara. c) žute boje. c) Da. 33. b) ustaljenim ritmom od 60 pritisaka u minuti. c) ne povećava brzinu. 127 . c) ležeći na boku. sa opruženim nogama. Svetla za maglu na zadnjoj strani vozila su: a) bele boje. Asocijalno ponašanje vozaĉa je psihiĉko stanje koje: a) podstiče pravilno reagovanje. U sluĉaju pregrevanja kabine vozila pre poĉetka voţnje treba: a) otvoriti prozore i što pre pokrenuti vozilo. pomoćna i parkirna kočnica. sa odreĎenim prekidima. što zavisi od konstrukcije ureĎaja. b) ispravljaju se isključivo delovanjem vozača na točak upravljača. Kod ispravnog ureĊaja za upravljanje toĉkovi u poloţaju zakretanja. b) ne povećava brzinu. a ako to razlozi bezbednosti zahtevaju i smanji brzinu. c) ispravljaju se sami ili delovanjem vozača na točak upravljača. 37. 34. bez obzira na uslove saobraćaja. konopac? a) Da. sa savijenim nogama. Da li je dozvoljeno da se povreĊeni sa povredom kiĉme izvuĉe iz vozila pomoću priruĉnih sredstava kao što su daske.

jer je preticanje zabranjeno c) nepotrebno. Pešak koji je u situaciji prikazanoj na istoj slici. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) obavezan je da skrene ulevo na raskrsnici b) moţe da skrene ulevo ili da produţi voţnju u pravcu na raskrsnici c) ne sme da skrene ulevo 9. u situaciji prikazanoj na slici. u situaciji kao na slici. u situaciji prikazanoj na slici: a) ima prvenstvo prolaza u odnosu na biciklistu i u odnosu na pešake b) obavezan je da propusti samo pešake c) duţan je da propusti i biciklistu i pešake 4. Vozač putničkog automobila dužan je. preticanje je: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno samo ako saobraćaj reguliše i saobraćajni milicionar 10. 128 . Autobusu.TEST 7 1. Autobus. Vozač motocikla. Vozač motocikla pretiče teretni automobil. 6. prolaz preko raskrsnice: a) nije dozvoljen b) dozvoljen je c) dozvoljen je pošto propusti pešake. Putnički automobil. u situaciji na istoj slici. da: a) upotrebi zvučni znak upozorenja b) propusti pešaka c) upozori pešaka zvučnim ili svetlosnim znakom i preĎe na slobodnu saobraćajnu traku koja je namenjena kretanju u istom smeru. započeo prelaženje kolovoza: a) ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila b) duţan je da propusti samo ono vozilo koje ne moţe pravovremeno da se zaustavi c) obavezan je da propusti oba vozila 3. jer je preglednost puta dovoljna 7. 8. obeležen je trouglom koji je postavljen na propisanoj udaljenosti: a) pravilno b) nepravilno. Na biciklističkoj stazi ili biciklističkoj traci nije dozvoljeno: a) samo zaustavljanje vozila b) samo parkiranje vozila c) zaustavljanje i parkiranje vozila 5. Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan ureĎajem za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova. u situaciji prikazanoj na slici: a) propisno b) nepropisno c) na mestu gde je preticanje zabranjeno saobraćajnim znakom i oznakama na kolovozu. U situaciji prikazanoj na slici propisno se kreće: a) teretni automobil b) motocikl c) i jedno i drugo 2.

Početak deonice puta na kome se saobraćaj odvija u oba smera Prestanak svih zabrana Blizina raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kruţnom toku Mesto na kome put prelazi preko pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka. 7. prikazano na slici. Blizina prelaza puta preko ţelezničke pruge u nivou koji je obezbeĎen branicima ili polubranicima 4. ali smanjenom brzinom c) nastave voţnju uz povećanu opreznost 16. Prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici puteva sa više saobraćajnih traka 3. 12. obavezuje sve vozače osim vozila pod pratnjiom da: a) ustupe prvenstvo prolaza vozilu sa koga se taj znak daje i da po potrebi zaustave svoje vozilo dok ne proĎe to vozilo b) nesmetano nastave voţnju. Saobraćajni znak « obavezno zaustavljanje » je: a) znak opasnosti b) znak izričite naredbe 15. 1. 14. 2. Trepćuće svetlo plave boje na vozilu sa pravom prvenstva prolaza. ZNAČENJE ZNAKOVA 5. Završetak puta sa pravom prvenstva prolaza. prikazan na slici označava: a) da je na 200 metara iza znaka vozač obavezan da zaustavi vozilo kod znaka «obavezno zaustavljanje» b) da na delu puta duţine 200 metara više puta moţe nastati potreba za iznenadno zaustavljanje. 13. pešak je obavezan da: a) se ukloni sa kolovoza b) poveća opreznost pri prelaţenju preko kolovoza c) obrati veću paţnju na ostala vozila na putu 17. Blizina raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima na putu na koji nailazi. Na znak trepćućeg svetla plave boje. 8. 129 . 6.11. kao na slici. Saobraćajni znak sa dopunskom tablom.

Dozvoljeno je da teret na prikljuĉnom vozilu preĊe spoljnu ivicu svetla za oznaĉavanje vozila: a) najviše do ivice tovarnog sanduka.* *Upisati: koliko metara 26. b) naredbi ovlašćenog lica. u smislu odredaba propisa obavezan je da: a) zaustavi vozilo. s tim što organ snosi troškove uklanjanja. b) samo uz saglasnost vlasnika vozila. 22. Odstojanje izmeĊu neispravnog vozila koje se vuĉe pomoću uţeta i vozila koje ga vuĉe mora da iznosi od _____ do _____ m. c) sopstvenoj proceni sobraćajne situacije. ograniĉena je na svim putevima na: a) 60 km/h. c) propisina je samo za vožnju na auto-putu. 19. pešak koji namerava da preĊe preko kolovoza: a) dužan je da propisanim znakom upozori vozače koji nailaze na svoje prisustvo. b) 70 km/h. 20. c) dužan je da se uveri da može bezbedno da preĎe preko kolovoza. bez posebnog znaka ili nareĎenja lica iz pratnje. c) po naredbi ovlašćenog lica. osim na auto-putu. o trošku vlasnika vozila. a po potrebi zaustavi vozilo ako to zahtevaju razlozi bezbednosti. Vuĉenje neispravnog motocikla bez boĉne prikolice: a) nije dozvoljeno. uĉesnik u saobraćaju duţan je da postupi po: a) saobraćajnom znaku. c) za onu širinu koja ne umanjuje stabilnost vozila. b) obavezan je da precizno proceni brzinu vozila koje se približava. b) dozvoljeno je. c) 80 km/h. Vozaĉ koji sustigne kolonu vozila pod pratnjom. b) obilaženja. 27. Pre nego što stupi na kolovoz. 24. 130 . b) najviše 40 cm. 25. Obaveza vozaĉa i putnika u putniĉkom automobilu da veţu sigornosni pojas: a) utvrĎena je propisima. Kad naredba ovlašćenog lica koje kontroliše saobraćaj odstupa od znaĉenja saobraćajnog znaka. c) mimoilaženja. 21.18. Brzina kretanja teretnog vozila ĉija dozvoljena teţina prelazi 7. Propisima je odreĊeno sa se prolaţenje vozila pored drugog vozila koje se kreće po istom kolovozu iz suprotnog smera vrši po pravilima: a) preticanja. b) propisima nije utvrĎena. c) smanji brzinu. Parkirano vozilo koje predstavlja smetnju za kretanje pešaka moţe da se ukloni sa tog mesta: a) po naredbi ovlašćenog lica. b) odmah ukloni vozilo sa kolovoza. 23.500 kg. c) dozvoljeno je.

b) po proceni vozača. b) čini to na način koji ne ugrožava i ne ometa u većoj meri druge vozače koji se kreću iza njega. 35. b) postaviti glavu povreĎenog u idealno ravan položaj. c) na izdržljivost u vožnji. 131 . Nemogućnost pokretanja nogu je znak povrede: a) kičmene moždine. Sposobnost procenjivanja situacije (razdaljine. 34. b) Odložiti voĎnju i obratiti se lekaru. Nepravilna ishrana utiĉe nepovoljno: a) na psihofizičko stanje za vožnju. brzine) i stepen kritiĉnosti se kod vozaĉa: a) smanjuje usled uzimanja droge. c) utiče na ekonomičnost potrošnje goriva u vožnji samo pri ekstremno velikim brzinama. c) pognuti unapred glavu povreĎenog. c) jednovremeno sa aktiviranjem komande samo kod mehaničke kočnice. b) otvorite prozore i usporite vožnju. Kod metode veštaĉkog disanja »usta na usta« i »usta na nos« potrebno je: a) zabaciti glavu povreĎenog unazad. c) zaustavite vozilo i izaĎete. Propisano je da na vozilu moraju biti ukljuĉena odgovarajuća svetla: a) od prvog sumraka do potpunog svanuća. b) samo na izdržljivost u vožnji. Potrebno je da: a) uključite sistem za ventilaciju i nastavite vožnju. 33. 30. c) trbušnih organa. c) noću i danju ako se vozilo iz posebnih razloga kreće brzinom većom od dozvoljene. b) nema uticaja na potrošnju goriva u vožnji. kao i danju u uslovima smanjene vidljivosti. c) nezantno menja ukoliko uzimanje droge ne izazove promene krvnog pritiska ili telesne temperature. 37. 36. 32. 29. U toku voţnje osetili ste znake trovanja ugljen-monoksidom. 31. zavisno od uslova saobraćaja.28. b) povećava se ako se droga uzima uz alkohol. c) Smatrati da je bol prolazan i započeti vožnju. Stanje pneumatika (guma) na vozilu: a) utiče na ekonomičnost potrošnje goriva u vožnji. Pritiskom na komandu radne koĉnice nastaje efikasno usporavanje vozila: a) u istom trenutku. b) grudnog koša. Vozaĉ koji namerava da znatnije smanji brzinu kretanja bezbedno postupa ako: a) ubaci ručicu menjača u niži stepen prenosa. Neposredno pre poĉetka voţnje dobili ste jak bol iza grudne kosti sa trnjenjem leve ruke. Kako postupiti? a) Uzeti lek protiv bolova i krenuti na vožnju. b) nakon izvesnog intervala vremena. c) istovremeno sa aktiviranjem kočnice zakrene prednje točkove za odreĎeni ugao.

Putnički automobil skreće. na mestu gde je preticanje: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno uz posebnu opreznost 8. Teretni automobil kreće se. Teretni automobil parkiran je. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) putem sa pravom prvenstva prolaza b) sporednim putem c) preko ukrštanja puteva iste vaţnosti 3. Nije dozvoljeno da teretno motorno vozilo vuče dva priključna vozila: a) u naseljenom mestu b) na putu van naselja savelikim uzduţnim nagibom c) na auto-putu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila 9. ali je obavezan da propusti biciklistu 7. u situaciji prikazanoj kao na istoj slici. Putnički automobil kreće se.TEST 8 1. Putnički automobil kreće se unazad propisno. Putnički automobilobavezan je da se zaustavi. u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisno c) na mestu gde je parkiranje zabranjeno postavljenim saobraćajnim znakom 10. u situaciji kao na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. Putnički automobil pretiče autobus. u situaciji kao na slici: a) pravilno b) nepravilno c) saobraćajnom trakom koja je namenjena kretanju vozila iz suprotnog smera 6. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) ispred zaustavne linije koja je obeleţena na koovozu b) neposredno ispred raskrsnice c) na mestu gde vozač oceni da ne ometa saobraćaj 5. u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. Motociklista je dužan da propusti. ali je obavezan da propusti teretni automobil 2. putanjom označenom: a) brojem 1 b) brojem 2 132 . Teretni automobil kreće se. u situaciji kao na slici. u situaciji kao na slici: a) samo putnički automobil b) samo teretni automobil c) i putnički i teretni automobil 4.

Razdelna linija na istoj slici. 8. 12. 133 . 13. kao na slici. 2. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. na kolovozu: a) razdvaja dvosmerni kolovoz po smerovima b) obleţeava ivicu kolovoza ili mesto ukrštanja 15. Prestanak ograničenja brzine od 60 km/h Mesto na kom se nalazi kafana Broj puta. 3. Razdelna linija na slici je označena slovom: a) A b) B c) C 14. 7. 4. 6. Trepćuće (prekidajuće) žuto svetlo.11. Početak puta rezervisanog samo za saobrćaj motornih vozila Opasna krivina udesno Zabrana stupanja na uski deo puta pre nego što proĎu vozila iz suprotnog smera. označava: a) zabranu prolaza b) mesto ukrštanja puta i pruge u nivou c) raskrsnicu ili drugo mesto na putu gde je dozvoljen prelaz uz posebnu opreznost zbog odreĎene opasnosti 16. Svetlosni saobraćajni znak žutog trepćućeg svetla i znak žutog neprekidnog svetla na semaforu za vozače ima: a) isto značenje b) različito značenje c) suprotno značenje 17. Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati Završetak auto-puta. 5.

c) sopstvenoj proceni situacije. b) samo parkiranja. Brzina vozila koje na putu vuĉe drugo neispravno vozilo ograniĉena je na ______ km/h. Za osvetljavanje puta u tunelu koriste se: a) svetla za obeležavanje vozila. 23. b) nije obavezan da veže sigurnosni pojas ukoliko bezbedno upravlja vozilom c) obavezan je da veže sigurnosni pojas samo pri vožnji u naseljenom mestu 134 . 19. b) najviše tri priključna vozila. Odstojanje izmeĊu neispravnog vozila. c) ako gustina saobraćaja ne ometa njihovo kretanje. 24. b) velika svetla za osvetljavanje puta. prema propisima o bezbednosti saobraćaja je ________________ vozila. 26. c) ostavljanja vozila bez nadzora duže od 30 minuta. 20. 22.* *Upisati: koliko kilometara na čas. c) oborena svetla za osvetljavanje puta. b) može da iznosi manje od 3 m. 21. Kad se naredba milicionara koji reguliše saobraćaj razlikuje od obaveza vozaĉa propisanih pravilima saobraćaja. 25. Na mestu na kome vozilo zaklanja postavljeni saobraćajni znak propisana je zabrana: a) zaustavljanja i parkiranja.18. pri ĉemu su brzine kretanja vozila i postupanja vozaĉa meĊusobno uslovljeni i izmeĊu kojih ne moţe bez ometanja ući drugo vozilo. Vozaĉ putniĉkog automobila: a) obavezan je da veže sigurnosni pojas. vozaĉ je duţan da postupi po: a) pravilima saobraćaja. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila vatrogasne sluţbe: a) kad posebnim ureĎajem daju propisane svetlosne i zvučne znake b) ako su otežani uslovi saobraćaja. Niz vozila koji se kreće istom saobraćajnom trakom i u istom smeru. koje se vuĉe pomoću krute veze (rude) i vozila koje ga vuĉe: a) ne sme da iznosi manje od 3 m. b) samo ako prelazi preko kolovoza van pešačkog prelaza. na obeleženom ili neobeleženom pešačkom prelazu van naseljenog mesta.* Upisati: naziv. Obaveza pešaka da pre stupanja na kolovoz obrati paţnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se pribliţavaju propisana je: a) i kada prelazi preko kolovoza na obeleženom pešačkom prelazu. Vozilu za prevoz tereta dozvoljeno je da budu pridodata: a) najviše dva priključna vozila. čiji je broj ograničen samo vučnom silom vozila. b) naredbi milicionara. 27. c) samo kad prelazi preko kolovoza. c) priključna vozila. c) zavisi od dužine vučnog i vučenog vozila.

135 . 32. vozaĉ treba da obrati paţnju: a) samo na vozila koja imaju prvenstvo prolaza. b) neprekidno. Kad se na vozilu aktivira radna koĉnica. b) užeta. s tim da odstojanje ne sme biti manje od 5 m. 37. c) kao obavezan vid pružanja prve pomoći svakom teže povreĎenom licu. b) radi poboljšanja disanja povreĎenog pri gušenju. Masaţa srca koristi se: a) kao metoda oživljavanja. c) sa prekidima koji nisu manji od 1 minuta. Osoba je iskrvarila. c) ležećem položaju na boku. 31. c) Da ukoliko je pri svesti i nema unutrašnjih povreda organa za varenje. c) nemogućnost dogovora sa ostalim učesnicima. Kad prelazi raskrsnicu krećući se putem sa pravom prvenstva prolaza. Rani znaci trovanja ugljen-monoksidom su: a) poremećaj opažanja i reagovanja. Vozaĉ pod dejstvom alkohola ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu: a) samo ako pokazuje znake alkoholne poremećenosti. PovreĊenog sa povredom karliĉne kosti transportujemo u : a) ležećem položaju na leĎima. 34.28. Da li joj treba dati teĉnosti? a) Da. b) Ne. ukljuĉuje se: a) kontrolna svetiljka u kabini vozila. 36. c) poremećaj ravnoteže. c) samo ako je njegovo ponašanje nebezbedno. b) na učesnike u saobraćaju na raskrsnici na pravcu kojim se kreće. 30. b) ako je utvrĎeno da mu sadržina alkohola u krvi prelazi propisanu granicu ili pokazuje znake alkoholne poremećenosti. Vozilo kod koga je neispravan ureĊaj za koĉenje moţe se vući pomoću: a) krute veze. sa savijenim nogama. 33. 29. b) istovremeno žmiganje svih pokazivača pravca na vozilu. Vozaĉ koji je uĉestvovao u saobraćajnoj nezgodi ima pravo da traţi liĉne podatke od oĉevidaca ako je posledica te nezgode: a) samo veća materijalna šteta. c) bilo krute veze ili užeta. b) polusedećem položaju. b) povraćanje. Pokazivaĉi pravca na vozilu funkcionišu ispravno ako daju svetlost: a) odreĎene učestalosti žmiganja. c) stop-svetlo. b) smrt ili povreda lica. c) na saobraćajne znakove koji regulišu prvenstvo prolaza na raskrsnici. 35.

Vozač putničkog automobila dužan je da propusti. Putnički automobili parkirani su. Autobusu. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) putem sa prvenstvom prolaza b) sporednim putem c) putem koji je iste vaţnosti kao i put sa kojim se ukršta. Autobus koristi za preticanje. Putnički automobil koji se uključuje na auto-put u situaciji prikazanoj na slici: a) duţan je da se kreće trakom za prinudno zaustavljanje. u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisno c) na prostoru koji je očigledno rezervisan za parkiranje teretnih automobila 10.TEST 9 1. ako se kreće brzinom pešačkog hoda 2. Putnički automobil nailazi na raskrsnicu. Vozač putničkog automobila zaustavio je vozilo. jer znak saobraćajnog milicionara dozvoljava da skrene udesno 7. Motociklista se kreće. skretanje je: a) zabranjeno b) dozvoljeno c) dozvoljeno ukoliko ne ometa odvijanje saobraćaja na raskrsnici 6. 5. Teretni automobil. u situaciji kao na slici. a vozač autobusa je duţan da preĎe na susednu saobraćajnu traku 8. u situaciji prikazanoj na slici: a) samo vozilo sa pravom prvenstva prolaza b) samo zapreţno ovzilo c) i vozilo sa pravom prvenstva prolaza i zapreţno vozilo 4. u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) pravilno b) nepravilno c) nepotrebno. u situaciji kao na istoj slici. u situaciji na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno samo ako se kreće najvećom dozvoljenom brzinom 9. ali je obavezan da propusti autobus 136 . parkira se: a) propisno b) nepropisno c) propisno. Teretni automobil kreće se. dok autobus proĎe b) kreće se odgovarajućom trakom ali je obavezan da propusti autobus c) ima prvenstvo prolaza. u situaciji na istoj slici: a) odgovarajuću saobraćajnu traku b) saobraćajnu traku na kojoj je zabranjeno preticanje c) deo kolovoza namenjen kretanju vozila iz suprotnog smera 3.

5 t. Prestanak svih zabrana Broj meĎunarodnog puta. 2. crveno svetlo za učesnike u saobraćaju znači: a) slobodan prolaz b) zabranu prolaza c) zabranu prolaza.11. sredstvima koja se ručno koriste (baterijska lampa i slučno) mora biti: a) crvene boje b) bele boje c) bele ili crvene boje 17. 5. 4. 13. osim za vozila koja skreću udesno 16. 8. na putevima gde je mešovit saobraćaj najveća dozvoljena brzina kretanja je: a) 80 km/h b) 100 km/h 15. 3. ZNAČENJE ZNAKOVA 1. Saobraćajni znak na slici označava ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u SRJ: a) za vreme drţavnih praznika b) prema vrsti puta u neprekidnom trajanju 14. Na raskrsnici. Bolnica Zabrana saobraćaja u oba smera Završetak puta rezervisanog samo za saobraćaj motornih vozila Prostor koji je odreĎen ili posebno ureĎen za parkiranje vozila. 6. Putokaz Prestanak zabrane preticanja za teška teretna vozila čija najveća dozvoljena teţina prelazi 3. 7. Svetlosni znak koji daje milicionar. 137 . Prema ovom saobraćajnom znaku obaveštenja. 12.

Propisima je odreĊeno da na vozilu koje se parkira na uzbrdici prednji toĉkovi treba da budu okrenuti prema: a) bilo kojoj ivici kolovoza b) sredini kolovoza c) desnoj ivici kolovoza 27. prema sopstvenoj proceni c) uklanjanjem vozila sa kolovoza 21. prevoze lica samo: a) u jednom pravcu b) u vozilima organa unutrašnjih poslova. za vreme dok deca ulaze i izlaze iz vozila vozaĉ koji dolazi u susret: a) dužan je da zaustavi vozilo b) obavezan je da se kreće smanjenom brzinom c) dužan je da pravovremeno upotrebi propisani zank upozorenja. prema propisima o bezbednosti saobraćaja: a) vodeći računa da vozač drugog vozila ne mora naglo da menja pravac ili brzinu kretanja b) najbezbednije. Deo površine namenjen prvenstveno za saobraćaj vozila je prema propisima o bezbednosti: a) kolovoz b) sobraćajnica c) saobraćajna površina 19. Kretanje vozila brzinom većom od 60 km/h na putu u naselju: a) dozvoljeno je uvek kada je veća brzina dozvoljena b) dozvoljeno je samo na delu magistralnog puta koji prolazi kroz naselje c) može se dozvoliti samo saobraćajnim znakom 22. Dozvoljeno je da se u zatvorenom prostoru motornog vozila. »Propuštanje vozila« vozaĉ je duţan da izvrši u odreĊenim sluĉajevima. organa pravosuĎa i oružanih snaga SRJ c) ako je takav način bezbedniji za lica koja se prevoze 25.18. Kad se zaustavi na kolovozu puta sa dve saobraćajne trake vozilo kojim se prevoze deca. koji se ne moţe otvoriti iznutra. Vozaĉ je duţan da preĊe sa velikih na oborena svetla pri mimoilaţenju sa drugim vozilom najkasnije na udaljenosti od _____ m. obaveza vozaĉa je da postupi: a) znaku milicionara b) saobraćajnom znaku c) sopstvenoj proceni situacije 20. *Upisati: na koliko metara 24. Obaveza da se na vuĉno i vuĉeno vozilo postavi sigurnosni trougao propisana je: a) ako se skup vozila kreće na dužoj relaciji b) uvek kad se vuče neispravno vozilo c) samo ako se u neispravnom vozilu prevoze putnici 26. Kad se znak milicionara koji reguliše saobraćaj razlikuje od znaĉenja saobraćajnog znaka koji je na istom mestu postavljen. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila sluţbe hitne pomoći: a) ako gustina saobraćaja ne ometa njihovo kretanje b) kad propisanim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znake c) ako su otežani uslovi saobraćaja 23. 138 .

samo na pogonskim točkovima. b) najmanje 5 m. b) imobiliše se priručnim sredstvima pomoću dve trouglaste marame. c) Ne. c) Da. Odstojanje izmeĊu vozila koja se vuku pomoću krute veze moţe da iznosi: a) manje od 3 m. 35. uključujući i brzinu kretanja vozila. Neposredno pre poĉetka voţnje dobili ste vrtoglavicu. osim u otežanim uslovima vožnje. 29. b) Ne. c) licima koja su pretrpela štetu u saobraćajnoj nezgodi izuzev prouzrokovaču štete. b) isključivo osmatranjem pokazivača iz vozila. 33. Kako treba postupiti? a) Uzeti lek i započeti vožnju. b) samo putnicima u vozilima koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi. b) Ne. 30. b) naglu muku i povraćanje. c) jedno ice. Prilikom izvlaĉenja povreĊenog sa prelomom kiĉme iz vozila mora uĉestvovati najmanje: a) četiri lica. c) najmanje koliko ukupno iznosi dužina vučnog i vučenog vozila. b) Smatrati da je vrtoglavica prolazna i započeti vožnju. Duţina puta potrebnog za bezbedno preticanje zavisi: a) samo od brzine vozila koje vrši preticanje. Vozaĉ moţe da kontroliše da li su ukljuĉeni pokazivaĉi pravca na motornom vozilu: a) pomoću optičke ili zvučne kontrolne naprave. na bilo koji način. c) grčeve u mišićima ruku i nogu. 139 . uz veštačko disanje. bez obzira ko je prouzrokovač. koja se ugraĎuje u vozilo po zahtevu korisnika. 36. 34. 37. c) od ukupnih uslova saobraćaja. c) Odložiti vožnju i obratiti se lekaru da utvrdi razlog vrtoglavice. 32. b) dva lica.28. c) dodatnom napravom. Da li je dozvoljeno korišćenje pneumatike sa ekserima u voţnji na putu? a) Da. Prelom kljuĉne kosti: a) ne sme se imobilisati priručnim sredstvima. 31. Da li se kod nje primenjuje spoljna masaţa srca? a) Da. zatezanjem ramena unazad. U sluĉaju saobraćajne nezgode šteta se nadoknaĊuje trećim licima po osnovu osiguranja sopstvenika motornog vozila od odgovornosti: a) svim učesnicima u saobraćajnoj nezgodi. b) samo od brzine vozila koje pretiče. Osoba je u nesvesti. c) poželjno je imobilisati samo kod otvorenog preloma. Ugljen-monoksid štetno deluje na vozaĉku sposobnost oštećujući nervne ćelije i izazivajući: a) poremećaj u opažanju i pravovremenom reagovanju u vožnji.

5. Kombi vozilo kreće se unazad u situaciji kao na slici: a) propisno b) nepropisnom saobraćajnom trakom c) nepropisno. Vozač putničkog automobila. U situaciji prikazanoj na slici parkiran je nepropisno: a) samo putnički automobil b) samo teretni automobil c) i putnički i teretni automobil 10.TEST 10 1. putničkom automobilu i motociklu 4. prolaz preko raskrsnice dozvoljen je: a) samo motociklu b) samo putničkom automobilu i autobusu c) autobusu. jer kretanje unazad na auto-putu nije dozvoljeno 8. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) duţan je da propusti putnički automobil b) ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na putnički automobil c) obavezan je da zaustavi vozilo dok putnički automobil završi započetu radnju 3. u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) ne sme da napusti vozilo b) obavezan je da vozilo posebno zaštiti barijerom c) duţan je da preduzme potrebne mere da vozilo što pre ukloni sa kolovoza 9. Putnički automobil vrši polukružno okretanje na mestu gde je to: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. Prema svetlima na semaforu. Preticanje kolone vozila je: a) dozvoljeno b) zabranjeno c) dozvoljeno. osim ako se u koloni kreću i vozila sa prikolicom 7. Pešak prelazi preko kolovoza u situaciji na istoj slici: a) propisno b) nepropisno c) propisno. samo ako okretanje moţe da se izvrši bez manevrisanja 2. Vozač motocikla. u situaciji prikazanoj na slici: a) zabranjeno saobraćajnim znakom b) zabranjeno prema oznakama na kolovozu c) dozvoljeno 6. koji je prinuĎen da zaustavi vozilo na auto-putu. Teretni automobil vrši preticanje na mestu gde je preticanje. ako time ne ometa saobraćaj na raskrsnici 140 . Vozač motocikla u situaciji prikazanoj na istoj slici: a) obavezan je da zaustavi vozilo i da sačeka promenu svetla na semaforu b) moţe da izvrši skretanje pošto propusti pešake c) ima prvenstvo prolaza u odnosu na pešake.

Pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku 141 . vozač je obavezan da: a) zaustavi vozilo b) ubrza kretanje c) uspori kretanje 17. 14. Ograničenje brzine kretanja na 60 km/h. 15. 13. Raskrsnica 12. 13. 9. Najmanje odstojanje izmeĎu vozila u kretanju koga se vozači moraju pridrţavati. koji nije obezbeĎen branicima ili polubranicima 10. prikazanom na slici. Saobraćajni znak sa dopunskom tablom na slici označava da: a) na 500 metara od znaka prestaje auto-put i počinje deonica sa jednim kolovozom b) sledećih 500 metara puta nije izgraĎeno kao auto-put 14. ZNAČENJE ZNAKOVA Blizina prelaza preko ţelezničke pruge u nivou. Blizina tunela na putu. znače: a) slobodan prolaz preko raskrsnice b) upozorenje učesnicima u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaza i pojavu zelenog svetla c) upozorenje učesnicima u saobraćaju na skoru pojavu crvenog svetla 16. Saobraćajni znak na istoj slici je: a) znak obaveštenja b) znak izričite naredbe 15. Svetla na semaforu.11. Prestanak zabrane preticanja svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorm na dva točka 16. Kad milicionar maše baterijskom lampom na kojoj svetli crveno svetlo. Teren za boravak u prikolicama 11. 12.

19. c) da aktivira parkirnu kočnicu ili okrene prednje točkove ka ivičnjaku. Oborena svetla za osvetljavanje puta upotrebljavaju se noći pri mimoilaţenju sa drugim vozilom: a) uvek u saobraćaju na putu. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila oruţanih snaga SRJ: a) ako su otežani uslovi saobraćaja. c) širinu vozila. aktivira ureĎaj za obezbeĎenje vozila od kraĎe. *Upisati naziv radnje 24. 25. Kad se vuĉe neispravno motorno vozilo. 142 . Prolaţenje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće je radnja vozilom koje se prema propisima o bezbednosti saobraćaja naziva ______________________. Teret na prednjoj strani vozila ne sme da preĊe: a) najudaljeniju tačku za više od 1 m. zaključa vrata. 22. b) samo u naselju ako je put dovoljno osvetljen. Odstojanje iza drugog vozila u saobraćaju treba da bude: a) dovoljno da ne ugrožava bezbednost saobraćaja. prema opštem ograniĉenju brzine. b) najvišu tačku. iznosi _______ km/h. osim na putu koji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila. 23. c) samo ostavljanje vozila bez nadzora. a na vučeno vozilo sa zadnje strane. c) na vučno vozilo sa prednje. b) obavezuje vozača da postupi po saobraćajnom znaku. c) ako gustina saobraćaja ne ometa kretanje ovih vozila. b) samo na vučeno vozilo.18. c) na svim putevima. b) kad posebnim ureĎajima daju propisane svetlosne i zvučne znakove. b) najmanje 20m na putu van naselja i 5m u naseljenom mestu. postavlja se sigurnosni trougao: a) samo na vozilo koje vuče. Na mostu je zabranjeno: a) samo parkiranje. 21. Obaveza kojom se saopštava vozaĉu propisanim saobraćajnim znakom: a) ne sme da se razlikuje od opštih pravila kretanja. kad ostavlja vozilo na putu. Propisana obaveza vozaĉa. 26. 20. da spreĉi neovlašćeno lice da vozilo stavi u pokret je: a) da zatvori prozore. b) da vozilo parkira na mestu koje je odgovarajuće obezbeĎeno. c) dovoljno da uvek omogućuje preticanje ostalim vozilima. b) zaustavljanje i parkiranje. c) znači da je vozaču ostavljeno da sam odluči kako će da postupi ako se značenje oznaka i pravila saobraćaja razlikuju. Dozvoljena brzina putniĉkog automobila na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila.* *Upisati: koliko kilometara na čas 27. uzme sa sobom ključeve od vozila i za stavljanje motora u pokret.

c) ukazati pomoć prvo deci pa ostalima. 36. Crvena kontrolna lampa na instrument-tabli sluţi da upozori vozaĉa da su istovremeno ukljuĉeni svi pokazivaĉi pravca: a) na motornim vozilima sa tri. 37. Ovaj gas je: a) oštrog. 33. 34. c) samo na teretnom motornom vozilu. c) pri najmanjem dodiru komande. c) nebezbedno. b) izvući povreĎene iz vozila i zatim ih detaljno pregledati. kiselog mirisa i ukusa. Vozaĉ kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje ne sme da otpoĉne upravljanje vozilom pod uticajem alkohola: a) uopšte dok vrši poslove tog zanimanja b) samo ako su očigledni zanci alkoholne poremećenosti c) samo ako je veća sadržina alkohola u krvi od dozvoljene. Ugljen-monoksid je otrovan gas. b) nekoliko sekundi. Za vreme duţe voţnje preporuĉuje se uzimanje obroka hrane: a) samo jednom. c) nekoliko časova. Kog išĉašenja zgloba neophodno je: a) izvršiti imobilizaciju povreĎenog zgloba. četiri ili više točkova. Propisano je da se radna koĉnica aktivira: a) pritiskom na komandu koja mora da bude u odreĎenim granicama. U vozilu ima više povreĊenih. b) u nekoliko manjih obroka.28. osim: a) ako blagovremeno uključi stop-svetla. 32. b) bez boje. 30. Redosled prve pomoći je: a) pregledati povreĎene i ustanoviti vrstu i težinu povreda. c) odmah staviti hladnu oblogu da se otok ne poveća. Vozaĉ ne sme da naglo smanji brzinu kretanja vozila. koji štetno utiĉe na vozaĉku sposobnost. b) samo na motociklu. b) bezbedno ako je ručica menjača u odgovarajućem stepenu prenosa. Kretanje na nizbrdici sa iskljuĉenim radom motora je: a) poželjno. mirisa i ukusa. b) istog momenta kada se dodirne komanda. 143 . 29. 35. Po prestanku rada srca i disanja smrt kod povreĊenog nastupa nakon: a) 5 do 7 minuta. c) što obilnije. c) na auto-putu ili ako brzina nije ograničena. b) makar približno namestiti u prirodni položaj iščašeni zglob. jer se postiže ušteda goriva. b) u slučaju neposredne opasnosti. 31. c) izrazito tamne boje.

izuzetno i udruženja graĎana Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve zastavice: a) crvene boje b) žuto-bele boje sa crnom ivicom c) narandžaste boje sa crnom ivicom Ako je za vreme prevoţenja opasnih materija vozaĉ prinuĊen da se udalji da li sme ostaviti vozilo? a) Ne sme ni u kom slučaju. 5. 3. c) Sme. po oceni vozača. 6. Ukupna teţina lica koja se prevoze u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta ne sme da prelazi 70% nosivosti vozila i za svako lice mora da bude obavezno sedište širine najmanje od _________ cm. 7. b) Sme. 4. Propisima je utvrĊeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozaĉ nije imao prekid u voţnji od najmanje: a) pola časa b) jednog časa c) pet časova Traktor koji vuĉe prikljuĉno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od _________ km/h.PITANJA ZA »C« KATEGORIJU 1. 10. Javni prevoz mogu vršiti pod uslovima utvrĊenim zakonom: a) organizacije udruženog rada čiji je predmet poslovanja vršenje javnog prevoza b) samo organizacije udruženog rada koje poseduju vozni park c) samo društvene organizacije. ali samo u naselju. 8. 144 . 11. nakon upraljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 ĉasova u toku 24 ĉasa mora da ima neprekidan odmor od najmanje _____ ĉasova. Vozaĉ autobusa. Klinasti podmetaĉi su obavezna oprema za: a) sva teretna vozila b) teretna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 tona c) ona teretna vozila koja zbog tehničke neispravnosti mogu ostati u kvaru Tehniĉki normativi efikasnosti koĉionih sistema motornih i prikljuĉnih vozila: a) propisima nisu utvrĎeni b) propisani su samo za motorna vozila c) propisani su i za motorna i za priljučna vozila Vozaĉ kome je dozvoljeno da upravlja motornim vozilom uz nošenje naoĉara obavezan je da nosi naoĉare: a) uvek kad upravlja vozilom b) samo kada je vidljivost smanjena c) prema uputstvima lekara U autobusu koji vrši javni prevoz moţe se prevoziti onoliki broj lica: a) čija ukupna težina ne prelazi 70% nosivosti vozila po tehničkoj dokumentaciji b) čija težina. samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvozača ili pratioca. ne umanjuje stabilnost vozila 2. 9.

samo uz pratnju punoletnog lica. Da li se u teretnim motornim vozilima u prostoru za smeštaj tereta smeju prevoziti skupno lica mlaĊa od 14 godina? a) Da. Brzina kretanja vozila koji se prevoze opasne materije ne sme da preĊe ni u kom sluĉaju _________ km/h. b) Da. Skupni prevoz prikljuĉnim vozilom koji vuĉe traktor moţe se vršiti: a) izuzetno b) uvek kada je to potrebno c) samo na osnovu posebnog odobrenja organa unutrašnjih poslova 145 . Vozilo kojim se vrši linijski prevoz bez prethodno izvršenog upisa reda voţnje u registar moţe biti: a) oduzeto od organizacije udruženog rada koja vrši prevoz lica b) isključeno iz saobraćaja oduzimanjem saobraćajne dozvole c) isklučeno iz saobraćaja lišavanjem slobode vozača. Ukupno trajanje upravljanja skupom vozila ĉija je najveća dozvoljena teţina prelazi 3500 kg u toku 24 ĉasa ne sme da preĊe ______ ĉasova. 21. kako u naselju tako i van naselja 15. Gabaritna svetla su obavezna za: a) sva teretna vozila b) motorna i priključna vozila čija visina prelazi 2.8 m c) sve autobuse 18. Parkirna koĉnica mora da obezbedi nepokretnost celog skupa vozila na putu pod nagibom od ________. prevoz lica je: a) zabranjen b) dozvoljen samo izuzetno c) dozvoljen samo na kraćim relacijama 13. Na teretnom vozilu u prostoru odreĊenom za smeštaj tereta: a) nije dozvoljeno da se prevoze lica b) može se prevoziti najviše 5 lica koja rade na utovaru ili istovaru tereta c) mogu se prevoziti lica bez ograničenja ako je ugraĎen nosač cerade i cerada sa dva otvora z ventilaciju 20. samo na kraćim relacijama. c) Ne. Na teretnom motornom vozilu sa automatskim istovarivaĉem. 17. 14. Vozilo kojim se prevoze opasne materije ne sme: a) da se zaustavi na kolovozu puta i da se parkira u naselju b) da se zaustavi niti parkira na kolovozu u naselju c) da se zaustavi niti parkira na kolovozu puta. Tokom duţe voţnje zamor se pojavljuje: a) iznenadno b) postepeno c) zavisno od individualnih karakteristika vozača iznenadno ili postepeno 19. 22. 16.12.

obavezno je da tim vozilom upravlja vozaĉ: a) »D« kategorije b) koji je najmanje tri godine upravljao vozilom »C« kategorije c) sa vozačkim stažom od najmanje 10 godina 146 . *Upisati: koliko procenata 28. Ako se teretnim vozilom vrši skupni prevoz. Za vozila koja vuku prikolicu najveće dozvoljene teţine preko 7 tona usporaĉ za dugotrajno usporavanje je: a) obavezan b) nepotreban ako je ugraĎena inerciona kočnica c) koristan samo ako se vozilo upotrebljava u dugim relacijama 27. Uslovi pod kojim se moţe vršiti javni prevoz putnika i robe na slobodnom drumskom saobraćaju putniĉkim automobilom: a) propisima nisu utvrĎeni b) utvrĎuju se u svakom pojedinačnom slučaju c) propisani su zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju 24. jedan za gašenje požara na motoru. Na motornom ili prikljuĉnom vozilu mogu se prevoziti lica samo u onom broju koji je oznaĉen u: a) saobraćajnoj dozvoli b) fabričkoj dokumentaciji koju sa sobom nosi vozač c) putnom listu koji je propisano overio vozač 30. a dva na tovaru 25. a drugi na tovaru c) tri vatrogasna aparata. Zabranjeno je da vozilom u saobraćaju upravlja pod dejstvom psihoaktivnih lekova vozaĉ: a) motornog vozila bilo koje kategorije b) motornog vozila samo »C« i »D« kategorije c) samo »D« kategorije kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje 29. postavljaju znakovi odnosno svetiljke kojima se oznaĉava zaustavljanje na kolovozu? a) na dovoljnoj udaljenosti.23. Vozilu za prevoz tereta na auto-putu moţe biti pridodato: a) samo jedno priključno vozilo b) najviše dva priključna vozila c) onoliko prilkjučnih vozila koliko je odreĎeno fabričkom dokumentacijom 31. jedan za gašenje požara na motoru. tako da ih vozači koji nailaze mogu blagovremeno uočiti b) na udaljenosti do 50 m c) na udaljenosti od najmanje 50 metara i to tako da vozači koji nailaze mogu videti sa udaljenosti od najmanje 150 metara 26. koje prevozi opasne materije. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati najmanje: a) jedan vatrogasni aparat b) dva vatrogasna aparata. Propisima je odreĊeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozaĉ nije imao prekid od najmanje ________ ĉasova. 32. Kod spregnutih vozila ukupna masa prikolice moţe biti veća od mase vuĉnog vozila za ______%. Na kojoj udaljenosti se iza zaustavljenog vozila.

b) Ne. Parkirna koĉnica prikljuĉnog vozila deluje efikasno ukoliko obezbeĊuje njegovu nepokretnost. Koliko znakova za obeleţavanje zaustavljenog vozila na kolovozu mora imati motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije? a) Jedan. 37. ako neprekidno upravlja vozilom duţe od 5 ĉasova. kada je opterećeno do najviše dozvoljene teţine.33. Da li alkohol i kafa povoljno utiĉu na odstranjivanje zamora? a) Da. 39. 35. za koju oceni da je najbezbednija b) samo dve saobraćajne trake uz desnu ivicu kolovoza c) treću saobraćajnu traku samo za preticanje 41. Vozaĉ teretnog vozila ĉija najveća dozvoljena teţina prelazi 3500 kg. na putu pod nagibom od _______ stepeni. b) Dva. mora pre poĉetka svakog radnog dana da ima neprekidno odmor od najmanje _______ ĉasova. Najmanja dubina šare panumatika za autobuse i teretna vozila: a) mora da iznosi najmanje 2 mm b) propisima nije utvrĎena c) propisana je samo za pneumatike za zimske uslove vožnje 38. 42. Prevoz lica i stvari moţe se vršiti: a) samo kao javni prevoz b) samo kao javni prevoz za sopstvene potrebe c) kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potrebe 147 . Korisna nosivost teretnog motornog vozila kojim graĊanin moţe vršiti javni prevoz u slobodnom drumskom saobraćaju: a) propisima nije ograničena b) ograničena je zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju na 2 t c) ograničena je na 3500 kg 34. Na auto-putu sa tri ili više saobraćajnih traka vozaĉ skupa vozila ĉija duţina prelazi 7 metara sme da koristi: a) samo jednu saobraćajnu traku. c) Tri. Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima zadnje strane vozila imati dva okrugla svetla: a) žute boje b) crvene boje c) narandžaste boje 36. Vuĉenje natovarenog teretnog vozila: a) nije dozvoljeno b) dozvoljeno je do prvog mesta pogodnog za pretovar c) nije dozvoljeno samo noću i u uslovima smanjene vidljivosti 40. c) Zavisi od individualnih karakteristika vozača.

43. mora pre poĉetka svog radnog dana da ima neprekidan odmor od najmanje: a) 10 časova b) 12 časova c) 15 časova 52. ĉaj ili drugi osveţavajući napici otklanjaju zamor? a) Da. Konstrukcija koĉionog delovanja kod: a) mehaničkog prenosa b) hidrauličnog prenosa c) vazdušnih kočnica ureĊaja obezbeĊuje najpovoljniju ujednaĉenost 48. vremenu vožnje i preĎenom putu b) raspoloživom pritisku pneumatske kočnice c) pritisku pneumatika (guma) na vozilu 47. 148 . Da li kafa. U vozilo kojim se vrši linijski prevoz ukrcavanje i iskrcavanje putnika moţe se vršiti: a) na bilo kom mestu b) samo na odreĎenim stanicama ili stajalištima c) samo na polaznoj odnosno krajnjoj stanici 44. Prevoz opasnih materija na traktoru sa prikolicom ili teretnom triciklu sa motorom: a) ne sme se vršiti b) sme se vršiti c) sme se vršiti samo na putevima van naselja 45. b) Ne. c) Ne. njihov uticaj je neznatan. Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima prednje strane kabine imati dva okrugla svetla: a) žute boje b) crvene boje c) narandžaste boje 46. Vozaĉ skupa vozila ĉija najveća dozvoljena teţina prelazi 3500 kg. nakon upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 ĉasova u toku 24 ĉasa. Prevoz lica na prikljuĉnom vozilu koje vuĉe teretno vozilo: a) nije dozvoljen b) dozvoljen je samo ako vozilom upravlja vozač sa vozačkim stažom od najmanje 5 godina c) dozvoljen je bez ograničenja 50. 49. Teretno motorno vozilo kojim se vrši skupni prevoz ne sme se kretati brzinom većom od ________ km/h. 51. Vozaĉu će se izreći novĉana kazna ukoliko ne ukloni sa kolovoza predmete: a) za koje je mogao da oceni da ometaju saobraćaj b) koji sa njegovog vozila padnu ili ih je ostavio prilikom zaustavljanja c) na koje naiĎe u vožnji samo na putu van naselja. Tahograf registruje podatke o: a) brzini.

60. Zamor se ostranjuje najbolje: a) odmorom b) lekovima c) kafom 59. Propisano je da se u upravljanju autobusom na relacijama preko 500 km vozaĉi smenjuju najdocnije: a) na jedan čas vožnje b) na svakih 100 km preĎenog puta c) posle osam časova ukupnog trajanja vožnje odnosno posle preĎenih 500 km puta 62. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz radioaktivnih materija obeleţava se posebnim listicama koje se postavljaju: a) na prednje vetrobransko staklo b) samo na prednjoj i zadnjoj strani vozila c) na vrata kabine i spoljne zidove karoserije 55. uz pratnju punoletnog lica. b) Ne. u prostoru za smeštaj tereta. Spajanje vuĉnog i prikljuĉnog vozila ostvaruje se pomoću: a) osovine za spajanje ureĎaja i osigurača koji sprečava razdvajanje spojenih vozila b) krute veze. prevoze pojedinaĉno lica mlaĊa od 14 godina? a) Da. vanlinijski c) kao linijski ili kao slobodan vanlinijski 54. ojačane lancima c) homo-kinetičkog zgloba 57. Za upravljanje teretnim vozilom kojim se vrši skupni prevoz lica pored vozaĉke dozvole te kategorije vozaĉ mora imati: a) položen stručni ispit za kvalifikovanog vozača b) vozački staž od najmanje 3 godine na upravljanju vozilom te kategorije c) ukupan vozački staž od najmanje 10 godina. 61. Prenošenje sile koĉenja od komande do koĉionih površina ostvaruje se najbrţe kod: a) mehaničke kočnice b) hidraulične kočnice c) parkirne kočnice 58. Tehniĉki pregled motornih i prikljuĉnih vozila kojima se vrši javni prevoz vrši se svakih __________ meseci. suvozač i pratilac b) samo vozač i suvozač c) druga lica osim vozača samo ako ima mesta u vozilu 56.53. c) Da. samo u naselju i na kratkim relacijama. Da li je dozvoljeno da se u teretnom vozilu. Javni prevoz moţe se vršiti: a) samo kao linijski b) samo kao slobodan. Za vreme prevoza opasnih materija u vozilu mogu se nalaziti: a) samo vozač. 149 .

Vozila najveće dozvoljene teţine preko 10 t moraju imati prenosni mehanizam radne koĉnice koji omogućuje njeno aktiviranje: a) pomoću dva meĎusobno nezavisna izvora energije b) samo pomoću jednog izvora energije. 65. Vozilo kojim se prevoze opasne materije oznaĉava se sa zadnje i prednje strane po jednom pravougaonom tablom veliĉine 50 x 50 cm: a) narandžaste boje oivičene crnom ivicom b) žuto-bele boje oivičene crvenom ivicom c) crvene boje 66. Prevoz lica u prikljuĉnom vozilu sa automatskim istovarivaĉem koji vuĉe traktor: a) uvek je dozvoljen b) dozvoljen je samo kad je taj ureĎaj isključen c) nije dozvoljen 150 . Vozilu za prevoz lica moze biti pridodato: a) samo jedno priključno vozilo b) jedno ili dva priključna vozila. Da li je dozvoljen prevoz opasnih materija motornim vozilom za kombinovani prevoz lica i tereta? a) Da. Ako ispunjava propisane uslove. sa servo-pojačivačem c) preko usporača za dugotrajno usporavanje 68. Tahograf je obavezan za motorna vozila najveće dozvoljene teţine preko ______ tona. 67. Ukupno trajanje upravljanja teretnim motornim vozilom ĉija dozvoljena teţina prelazi 3500 kg ne sme da preĊe u toku 24 ĉasa: a) 5 časova b) 6 časova c) 8 časova najveća 72. samo na putevima van naseljenog mesta.63. javni prevoz putnika i stvari motornim vozilom moţe vršiti graĊanin kome je to: a) osnovno zanimanje b) osnovno zanimanje ili dopunska delatnost c) dopunska delatnost radi zadovoljenja svojih potreba 64. samo u unutrašnjem saobraćaju. Traktorom koji vuĉe prikljuĉno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od: a) 25 km/h b) 20 km/h c) 15 km/h 71. c) Da. b) Ne. Tokom voţnje potrebno je praviti odmore od 10 do 15 minuta i tada se vozaĉu preporuĉuje: a) san b) odmaranje u vozilu c) fizička aktivnost van vozila 69. 70. zavisno od uslova saobraćaja c) najviše dva priključna vozila.

ako je položio ispit za kvalifikovanog vozača. Kod skupa vozila radno koĉenje prikljuĉnog vozila mora da obezbedi: a) istovremeno ili pre kočenja vučnog vozila b) neposredno posle kočenja vučnog vozila c) pre ili posle kočenja vučnog vozila. b) smeju se prevoziti samo goniči stoke. Ako se u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta prevozi stoka. 76. c) Ne. b) Ne. u istom prostoru: a) ne smeju se prevoziti lica. u intervalu koji je propisan 78. b) utvrĎuje se prema dozvoljenom opterećenju vozila i upisuje u saobraćajnu dozvolu c) odreĎuje se posebnim rešenjem za date uslove saobraćaja 80. ako zna koju vrstu opasnih materija prevozi. Alkohol u malim koliĉinama utiĉe: a) povoljno jer smanjuje zamor b) nepovoljno jer pogoršava sposobnost za bezbedno upravljanje vozilom c) povoljno samo kod vozača sa pojedinim srčanim oboljenjima.73. Broj mesta za stajanje u autobusu koji vrši javni prevoz: a) posebno se ne utvrĎuje ako je za svako lice obezbeĎen prostor od najmanje 50 3 cm . Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve ruĉne baterijske lampe. sa stalnom ili trepćućom svetlošću: a) narandžaste boje b) crvene boje c) narandžaste ili crvene boje 75. 79. 74. Aparat za gašenje poţara je obavezna oprema autobusa: a) samo u gradskom saobraćaju b) koji učestvuju u saobraćaju na putu c) samo u linijskom prevozu 77. 151 . Da li vozaĉ odnosno pratilac prilikom prevoza opasnih materija mora imati uputstvo o posebnim merama bezbednosti koje se preduzimaju prilikom prevoza? a) Da. c) sme se prevoziti najviše 5 lica. Vozilom u linijskom prevozu ne mogu se bez pratioca prevoziti deca ispod _________ godina starosti.

6-7-85-1-2 3-4-6 2-5 1-4-5 4-5-3 5-4-31-2 12. b b b b a b 25.bele a c ženje 24.7-0-32-7-0 4-1-7 0-0-6 0-1-2 0-2-3 8-6-1 18. a a b c a c 32.5-0-0. b b a c c a 4.6-2-1.2-4-07-3-0 0-1-4 0-7-8 kolona a a b a a a a c 40 c b a b a c 200 obilaženje a b b b b a a b 100 a a b a a a a a c c c a b c b b c b c b a a b a b a a a c a a a b 152 .0-0-20-4-0.4-6-73-5-2 1-5-2 8-3-21-5 b b a a a a c b b b a a 8-0-1.8-1-2.0-7-3. a b c a b b 29. 6-4-3.0-2-6. c a b c a b 36.6-7-8.4-1-33-1-5 1-5-2-6 5-4-35-3 1-4-6-2 2-5 1-2 13. a a a b a a 31.0-5-6.4-0-5. b b a a c b 35. a a a a a b 14. c a c a c a 37. b a a a b b 20. a b a a a c Test 7 b a c c a a b a a a 3-7-95-4-82-6-1 1-2-34-5 a b a a 5-3-07-0-12-6-80-0-4 c b c b a b a 3-5 a a a a b b a a a a b c Test 8 Test 9 Test10 b b a c a b b c c a a b a a c b a b b b c c b c b a c a b b 7-5-2.2-1-5.2-1-4.4-5-11-3-4-6 5-1-2 2-3 6-1-4.5-7-3. b c a b b b 8. a a c b 12 b 33.8-4-0. 120 c b 60 5 80 22. a a a a a c 19. 3-8-6. b a c b a a 7.0-3-7.REŠENJA TESTOVA Pitanja Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 1.4-1-3.3-8-0.8-4-0. a 200 obila. a b a a b b 26. a b b a b a 34.7-3-5. a b b c a a 10. 4-2-6. b a b b a b 5. b b a a a c 11.5-0-10-4-6.6-0-2. b b 100 a 40 a 27.5-0-45-0-1. a a c a b a 21. b b a b c a 9. a c a 30 a c 30. a b a c a b 23.0-3-65-0-2. a b b b a a 6.4-6-3. 12 a b a a a 28. c a a a a b 3.0-6-0.3-6-4. b b a b b a 2. a c a a a b 17.5-8-0.6-3-2. b b a b b a 15.4-7-3. b b c b b a 16.7-0-1.

a 21. a 47. a 40. 3. 79. 45 20. 9. c 6 a a a 5 a c a a 71. 16 46. a 38.5 41. 5. 50 37. 7. a 22. a 24. b 70. c 63. a 18. b 48. b 58. b 23. a 65. 25 12. 10. a 32. b 57. Pitanje . 4. b 29. a 69. a 56. 77. 72. c 35. a 59.TAĈNI ODGOVORI NA PITANJA ZA »C« KATEGORIJU Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor Odgovor a b b a a b a b b a 153 Pitanje Pitanje Pitanje Pitanje Pitanje Pitanje Pitanje 1. c 52. b 49. b 50. 8. 80. c 14. c 17. a 68. b 28. a 36. 6. b 67. b 27. a 11. 8 31. 74. c 30. b 54. 75. b 42. a 43. b 16. b 53. b 34. a 61. b 60. a 39. a 13. b 33. c 15. 76. 50 62. b 45. b 44. 73. 10 51. a 19. 8 26. c 55. 70 25. 78. a 66. 2. c 64. 0.

................................................................................................................................. 25 OZNAKE NA KOLOVOZU ................ 66 UPOTREBA SVETLA U SAOBRAĆAJU ........................................... 6 VOZAĈ .............................................................................................. 44 SAOBRAĆAJ NA RASKRSNICI ...................................................SADRŽAJ PREDGOVOR ...................................................................................................... 49 POLUKRUŢNO OKRETANJE ...................................................................................................................... 39 BRZINA KRETANJA................................................................................... 78 154 ............................... 8 SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI ........................................................................................................................................................... 73 VOZILA JAVNOG PREVOZA ..................................................................................................................................................................... 72 PREVOZ LICA MOTORNIM I PRIKLJUĈNIM VOZILIMA .............................................................................................................................................................................................................................. 72 TERET NA VOZILU ................................................................... 42 PRVENSTVO PROLAZA.............................. 54 UKLJUĈIVANJE U SAOBRAĆAJ .................................................................................................................................................................. 70 PREKO ŢELEZNIĈKE PRUGE .................................................................................................... 69 SAOBRAĆAJ NA PRELAZU PUTA ............................................................................................................................................................................................................................................................... 7 TERMINI ............................................................................................................... 54 ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE ........................................................................................................ 71 SAOBRAĆAJ U TUNELU ......................................... 27 PRAVILA SAOBRAĆAJA ............................................................................................................................... 43 RASKRSNICE ........................................................................................ 75 PREVOZ OPASNIH MATERIJA MOTORNIM ..................................................... 40 SKRETANJE ..................................................... 59 ODSTOJANJE IZMEĐU VOZILA....... 9 ZNAKOVI OPASNOSTI ..................................................... 61 ZNACI KOJE DAJU OVLAŠĆENA LICA ............................................. 53 VOŢNJA UNAZAD .......................... 5 KATEGORIJE VOZILA .......................................................................................................................... 36 KRETANJE VOZILA PO PUTU........................ 19 DOPUNSKE TABLE ............................................................................................................... 65 VOZILA SA PRAVOM PRVENSTVA PROLAZA ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 58 PRESECANJE KOLONE PEŠAKA ................ 61 VOZILA POD PRATNJOM .... 14 ZNAKOVI OBAVEŠTENJA ............. 70 I MOTOCIKLA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 60 ZVUĈNI I SVETLOSNI ZNACI...................... 70 SAOBRAĆAJ BICIKALA........................................................................................................................................................................................... 38 KRETANJE PEŠAKA ...................................... BICIKALA SA MOTOROM ........ 3 PRAVO UPRAVLJANJA VOZILIMA U SAOBRAĆAJU ....... 66 NAIZMENIĈNO PROPUŠTANJE VOZILA ........................................................................................................................................ 47 PRETICANJE I OBILAŢENJE ........................................................................ 10 ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI ..................................... 67 KONTROLNE LAMPE ........................................ 45 MIMOILAŢENJE .............................................................................................................................................................................................................................................. 59 VUĈENJE VOZILA .............................................................. 39 OBAVEZE VOZAĈA PREMA PEŠACIMA ........ 34 RADNJE VOZILOM U SAOBRAĆAJU ..................................................... 70 SAOBRAĆAJ ZAPREŢNIH VOZILA ...................

......................................................................................... 128 TEST 8 ................................... 78 SAOBRAĆAJ TRAMVAJA ..... 84 UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE ......................................................................................... 152 TAĈNI ODGOVORI NA PITANJA ZA »C« KATEGORIJU ................................ 116 TEST 5 .............................................................................................................................................................................................. 85 POMOĆNA KOĈNICA ................................................................................................................................................................................................................................ 91 RANE ..................................................................................................................... 99 IZDUVNI GASOVI ......... 82 SIGURNOSNI POJAS ........... GRUDNOG KOŠA..I PRIKLJUĈNIM VOZILIMA ....................... 81 OSIGURANJE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 93 TRBUŠNE DUPLJE I KIČME ................................................... 120 TEST 6 ..................................................................... 153 155 ......................... 144 REŠENJA TESTOVA .................................................................................................................................................................................. 95 POLOŢAJ POVREĐENIH PRI TRANSPORTU ............................................................. 81 SAOBRAĆAJ NA AUTO-PUTU I PUTU REZERVISANOM ZA ................................................................................................................ 84 UREĐAJI ZA ZAUSTAVLJANJE ...................................................... 82 SAOBRAĆAJ MOTORNIH VOZILA ......................... 99 PUŠENJE ............................................................................. 136 TEST 10 .................................................................... 90 POVREDE...................................... 104 TEST 2 .................................................................................. 86 PNEUMATIOCI (GUME) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 98 POREMEĆAJI PRE VOŢNJE ............................................ 140 PITANJA ZA »C« KATEGORIJU ......... 95 IMOBILIZACIJA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 97 ZAMOR ........................................................................ 124 TEST 7 .................................................................................................................................................................................................................. 92 POVREDE GLAVE............ 92 KRVARENJA ...................................... 100 VEŠTAČKO DISANJE ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 101 ZNACI SMRTI ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TEHNIĈKI PREGLED VOZILA ................................................................................ 100 METODE OŢIVLJAVANJA .... 93 PRELOMI ......................................................................................................... 100 MASAŢA SRCA ................... 96 ALKOHOL I DROGA .......................................................................................................................................................................................... 108 TEST 3 ............................................ 89 DUŢNOSTI U SLUĈAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE .................................. ORGANA ............................................................................................................................. 83 UTICAJ PRAVILNE VOŢNJE NA POTROŠNJU GORIVA ........................................................................................................................................................ 132 TEST 9 .................................................................................................... 102 TEST 1 .................................................. 88 TAHOGRAF ................................................................... 112 TEST 4 ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful