Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă; clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ............................................................................................................................................

.............................................................................

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
Modulul:SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI TEHNOLOGIC
Clasa XI- a ruta scurtă; clasa a XII-a ruta progresivă

  

DOMENIUL: Textile - pielărie CALIFICĂRILE: Tehnician designer vestimentar Tehnician în industria textilă Tehnician în industria pielăriei

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Noiembrie 2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile - pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar; Tehnician în ondustria textilă; Tehnician în industria pielăriei

1

Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă; clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .........................................................................................................................................................................................................................

AUTORI: prof gr I ing Florentina Veres – Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov prof ing Monica Prelipcianu – Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov CONSULTANŢĂ: ing. Paula POSEA, expert curriculum, CNDIPT- MEdCT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile - pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar; Tehnician în ondustria textilă; Tehnician în industria pielăriei

2

Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă; clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .........................................................................................................................................................................................................................

CUPRINS

I. GHIDUL PROFESORULUI…………………………………………………pag 5
1) INTRODUCERE...............................................................................................pag 6 2) COMPETENŢE SPECIFICE............................................................................pag 8 3) OBIECTIVE.....................................................................................................pag 11 4) FIŞE DE REZUMAT....................................................................................... pag 12 A) FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII.................................................... pag 13 B) FIŞĂ DE PROGRES ŞCOLAR................................................................ pag 14 5) GLOSAR DE TERMENI................................................................................. pag 16 II. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR.................................... pag 19 1) FIŞE CONSPECT –FC FC1 – Instruirea lucrătorilor În domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă..................pag 20 FC2 – Echipamente individuale de protecţie.............................................................pag 37 FC3 – Echipamente de protecţie pentru lucrătorii din domeniul textile pielărie.........pag 39 FC4 – Trusa de prim ajutor........................................................................................pag 41 FC5 – Consecinţele sociale ale accidentelor de muncă............................................pag 53 FC6 – Mijloace de apărare împotriva incendiilor....................................................... pag 56 FC7 – Procedura generală de evaluare a riscurilor profesionale............................ pag 64 2) FIŞE DE DOCUMENTARE -FD FD1 – Instruirea lucrătorilor În domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă..................pag 21 FD2 – Măsuri de eliminare a riscurilor la locurile de muncă ..................................... pag 30 FD3 – Măsuri de igienă şi securitate în muncă......................................................... pag 34 FD4 – Accidente de muncă........................................................................................pag 42 FD5 - Măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor prifesionale........... pag 50 FD6 - Incendii şi explozii...........................................................................................pag 54 FD7 – Zone de risc la locurile de muncă în domeniul textile pielărie........................pag 59 3) SUGESTII METODOLOGICE.................................................................. pag 65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile - pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar; Tehnician în ondustria textilă; Tehnician în industria pielăriei

3

........................ A12 – Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată........................................................ pag 69 A1 – Test diagnoză................ clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ..................................................................................................................... pag 74 A4 –Instruirea periodică: măsuri de igienă şi securitate în muncă... A7 – Verificarea mijloacelor coloective de prevenire şi stingere a incendiilor. Tehnician în ondustria textilă.................................................................................pag 89 3.............. pag 77 pag 78 pag 80 pag 81 pag 83 pag 85 A11 –Selectarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului d muncă pag 86 pag 88 2..................................................................................... ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE –A ... BIBLIOGRAFIE......................................................................................................................................................... MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI........................... A8 –Precizărea manevrelor de utilizare a stingătoarelor de incendii...... Tehnician în industria pielăriei 4 .................. pag 76 A5 – EIL şi EIP... pag 68 1. A9 –Test de evaluare..............................................................................................................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.. pag 71 A2 – Selectarea materialelor de instruire a lucrătorilor............................................ III....................................................... pag 72 A3 – Clasificarea factorilor de risc.................... pag 105 IV........................................................................................... A10 – Raportarea situaţiilor de risc la locul de muncă........................ OPIS.................................................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar........................................ pag 105 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ..................... A6 – Trusa de prim ajutor....................................................... SOLUŢII ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE.................................................................

... Tehnician în industria pielăriei 5 ............. Tehnician în ondustria textilă........................................................... GHIDUL PROFESORULUI 1) INTRODUCERE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .........................................................................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă............................................................ clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.......... I..

..............................  glosar de termeni............... sunt prevăzute câte 20 de ore în plus faţă de ruta scurtă necesare pentru un număr mai mare de aplicaţii pentru aceleaşi criteii de performanţă prevăzute în standard... calificările Tehnician în industria textilă............................. Diagnoza se va diferenţia pe tipul de rută de studii parcursă de către elevi până în momentul aplicării testului predictiv/iniţial şi va ţine cont de toate tipurile de stiluri de învăţare şi nevoi speciale ale unora dintre aceştia.Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.  materiale de referinţă pentru profesor: folii.... cât şi pentru elevi.. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ... respectiv de nivel 2 de calificare în domeniul Textile pielărie......... Tehnician în industria pielăriei 6 ... Modulul SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ se adresează elevilor de clasa a XI –a liceu tehnologic. sugestii privind modalităţile de evaluare şi alte materiale utile... individuale teste de evaluare/autoevaluare............... ruta scurtă... fişe conspect.. fişă de înregistrare a progresului elevului............ respectiv de nivel 2 – elevii proveniţi din şcoala de arte şi meserii de la ruta progresivă – sau prin teme şi conţinuturi de interes general......... calificarea de nivel 3 Tehnician designer vestimentar şi elevilor de clasa a XII –a liceu tehnologic ruta progresivă calificările de nivel 3 :Tehnician în industria textilă şi Tehnician în industria pielăriei.. Prezentul auxiliar doreşte să vină cu o serie de propuneri şi modele de activităţi de învăţare..... Aceste ore vor fi utilizate de preferinţă............. şi alte informaţii utile în ajutorul profesorilor formatori şi al elevilor ce se pregătesc pentru calificările de nivel 3 din domeniul textile pielărie... autorii prezentului auxiliar curricular propun câte un model de test pentru ambele rute de calificare...profesorul le va utiliza diferenţiat în funcţie de condiţiile concrete furnizate de clasa de elevi....... Tehnician în ondustria textilă... pentru dobândirea competenţei „Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă” sau .....  materiale de referinţă pentru elevi: activităţi frontale.... atât pentru cadrele didactice..  soluţii şi sugestii metodologice... sugestii cu privire la conţinutul portofoliului elevului.. Standardul de pregătire profesională şi curriculum –ul aferent îşi propun să dezvolte competenţe de nivel 3 specifice domeniului de sănatate şi securitate în muncă şi să completeze cunoştinţele dobândite de elevi în anii anteriori prin competenţe de nivel 1.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ...... În ambele situaţii se impune o diagnoză a nivelului de cunoştinţe şi competenţele dobândite deja... dezbătute la orele de consiliere şi orientare.. în cazul elevilor de la ruta directă. fişe de lucru.......... cuprinzând:  competenţe vizate şi obiective urmărite pe parcursul derulării modulului...... În planul de învăţământ pentru ruta progresivă liceu tehnologic. respectiv Tehnician în industria pielăriei....  fişă de descriere a activităţilor..... În urma analizei standardelor şi curriculum de nivel 1..... Prezentul material reprezintă un ghid util......pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar....... în grup....

.... activităţile de învăţare.referatul.... structura ....... studiul de caz.. discuţii-dezbateri... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ..... ......... Vor fi utilizate metode didactice interactive.... portofolii... continuă.... Activităţile propuse în acest material se adresează elevilor cu capacităţi de învăţare diferite şi au în vedere diferite stiluri de învăţare ale acestora... Materialul informativ.autoevaluarea............proiectul.............. simularea... fişe de feed-back)..........probe practice.... ..............teme pentru acasă..portofoliul...observarea sistematică a comportamentului elevului (prin liste de verificare........ sunt adaptate la cerinţele U.....probe orale... În desfăşurarea activităţilor... .Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă....... descoperirea... corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de pregătire profesională... sugestiile metodologice.. bazate pe cunoaşterea directă a realităţii: problematizarea.. după secvenţe de învăţare...E.... profesorul va respecta principiile educaţiei centrate pe elev.. prezentări multimedia şi electronice... prin teste finale. cât şi ca evaluare sumativă..... proiecte..................  Demonstrarea altor abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.......... Evaluarea elevilor trebuie însă efectuată prin validarea integrală a competenţelor din Standardul de Pregătire Profesională prin probe de evaluare conform celor prevăzute în standardul respectiv    2) COMPETENŢE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ... .. Auxiliarul curricular poate fi folosit în procesul de predare. .. Tehnician în industria pielăriei 7 .. lecţii vizită.  Evaluarea se face în concordanţă cu criteriile de performanţă şi condiţiile de aplicabilitate ale acestora.......... Prezentul Auxiliar curricular nu acoperă toate cerinţele cuprinse în Standardul de Pregătire Profesională al calificărilor pentru care a fost realizat. Tehnician în ondustria textilă...........evaluare al elevilor.......... realizarea de proiecte şi referate... ....... Activităţile propuse în auxiliar pot fi evaluate folosind metodele de evaluare:  tradiţionale: ...învăţare...... . Evaluarea rezultatelor activităţilor elevilor este gândită atât ca evaluare formativă.probe scrise... jocul de rol........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..  alternative: ..

.. 13........... în interesul reciproc al părţilor Susţinerea muncii în echipă Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale... 6..............................Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă... prevenirea şi stingerea incendiilor.. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi 13.....1............pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar........... (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate....... Gestionează conflicte 6...Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă........................ Competenţa 6.............1: Creează şi menţine relaţii profesionale Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv Stabilirea unor relaţii de cooperare.....Coordonează activităţile în caz de accident.. (b)...............Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă...2.......2.2: Gestionează conflictele Criterii de Performanţă: (a) Identificarea surselor de conflict (b) Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor (c) Medierea conflictelor Probe de evaluare: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ....... 13...... (c). clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .3....3. Competenţa 6....................................... Tehnician în ondustria textilă.. Creează şi menţine relaţii profesionale 6. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a)............. Tehnician în industria pielăriei 8 .....1.......

.....3: Gestionează aşteptările factorilor interesaţi Criterii de Performanţă: (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi.......... Tehnician în industria pielăriei 9 . c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie....................................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar................. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor..... Probe de evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului.............. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate................ individual..... Tehnician în ondustria textilă.........Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă........... să controleze şi să asigure buna funcţionare a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ..... aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a)... (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate Competenţa 13................1:Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor Criterii de performanţă: a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă... b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii..... d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor.. (b)..... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ......... Competenţa 6........ aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a)... preferabil în situaţii reale................................................ Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale)..

.Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă............ Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat............... b) Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .... planificarea acţiunilor... Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă..... (b). (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate..... Competenţa 3.................. 3) OBIECTIVE Competenţa 2.......... c) Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii d) Evaluarea intervenţiei în caz de accident Probe de evaluare : Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor ...................... Tehnician în industria pielăriei 10 ....... Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă Criterii de performanţă: a) b) c) d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase...... Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Probe de evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase............................................ mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a).............. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate......................... Coordonează activităţile în caz de accident Criterii de performanţă: a) Acordarea primului ajutor în caz de accident................. să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a). Tehnician în ondustria textilă.......... trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a).. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate... 3) OBIECTIVE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ....... (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar......

.......Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă. individual. 2................. 5....... factorii de risc de la locul de muncă............. Informeze persoanele din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă...... Întocmească un plan de acţiune în caz de accident pentru o situaţie dată. Precizeze manevrele de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor........................ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile . Tehnician în ondustria textilă...... Tehnician în industria pielăriei 11 ................... Evalueze intervenţia în caz de accident.. 7............ clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar. La sfârşitul modulului elevul trebuie să fi capabil să: 1........ 10..... Raporteze superiorului ierarhic............ Ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase.............. 3.......... 4............ 9.. 8............... Selecteze şi să utilizeze echipamentul de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă.......... Asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie utilizate în domeniul său de activitate. Monitorizeze situaţiile deosebite din sectorul supravegheat.. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor... 11...... Controleze modul de aplicare a măsurilor de igienă şi securitate în muncă.. Stabiliască sarcini pe echipe de intervenţii 12..... 6........... Acorde primul ajutor în caz de accident...

..........................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar............... 4) FIŞE DE REZUMAT FIŞELE DE REZUMAT ale modulului reprezintă un mod de evaluare a progresului şcolar a fiecărui elev în parte.................................. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .................................................. Aceste comentarii pot oferi profesorilor informaţii valoroase despre domeniile în care elevul are dificultăţi.................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.......... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ........ iar datele consemnate pot fi utile şi pentru întocmirea portofoliului personal de studii . Tehnician în industria pielăriei 12 .... cum ar fi ce le-a plăcut la un subiect sau ce nu.................................................... O gestionare corectă a fişelor reprezintă un aspect important de monitorizare a învăţării şi de motivare a elevilor.. Tehnician în ondustria textilă...... Elevii trebuie să fie încurajaţi să -si autoevalueze învăţarea prin comentarii asupra unor domenii...

...……....................... 5 Activitatea nr.Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă...............pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar......... Data: …………............... 9 Activitatea nr................ Data începerii modului:.... 6 – Joc de rol Activitatea nr... fişa evidenţiind exerciţiile realizate şi datele relevante.7 Activitatea nr......colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor  Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie  Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor  Monitorizarea locurilor de muncă periculoase  Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă.............. 8 Activitatea nr..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ....      Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .............. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor Coordonează activităţile în caz de accident Planifica actiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă  Evaluarea intervenţiei în caz de accident  Acordarea primului ajutor în caz de accident  Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii  Evaluarea intervenţiei în caz de accident Datele candidatului sunt incluse pe aceastã fişã pentru a fi folosite la întocmirea registrelor CPN................... 1 Fişă de lucru Activitatea nr.. Competenţa Sarcina de lucru Obiectivul urmărit Rezolvat Unitatea de competenţă: SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA Activitatea nr................. 3 Activitatea nr. 10 Fişa de lucru Activitatea nr.. 12 Proiect  Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă  Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii................ individuale ................. 2 Fişă de lucru Activitatea nr.................. 9 Activitatea nr........ A) FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII Numele candidatului ...... Tehnician în industria pielăriei 13 ... 11 Activitatea nr........... Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Acordarea primului ajutor în caz de accident Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată....... Unitate promovată cu succes ! Semnătura candidatului: ………………………… Semnătura evaluatorului: …………………………… Data: …………............ 12 Proiect Creează şi menţine relaţii profesionale Gestionează conflicte Gestionează aşteptările factorilor interesaţi Activitatea nr. 4 Fişă de lucru Activitatea nr........ Data promovării modulului: …………. Tehnician în ondustria textilă. 11 Activitatea nr................

Ele permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice în contexte diverse..Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă......... Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua. Tehnician în ondustria textilă.................................. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ................................... Tehnician în industria pielăriei 14 .............. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .......pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..... Competenţe care trebuie Data dobândite C1 C2 ... gradul de însuşire a diferitelor competenţe............................................... B) FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR Modulul:. Comentarii Priorităţi de dezvoltare Activităţi efectuate şi comentarii Data Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Evaluare SatisRefacere făcător Bine Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) Resurse necesare Competenţe care trebuie dobândite Competenţele se definesc ca ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare....................... Numele profesorului: .................................................................... în conformitate cu specificaţiile din curriculumul aferent.. Numele elevului : . Aceasta înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie care trebuie dezvoltate şi evaluate în cadrul modului....... în mod separat............................... Nu trebuie adăugate alte competenţe..................

..... Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma..... profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite...pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .................................... materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.. Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice... seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele din standard aferente modulului........ Competenţe care urmează să fie dobândite În această căsuţă....... decât cele urmărite de standard.... Activităţi efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev.....Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă........ Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane prevăzute în „Fişa de înregistrare a progesului elevului’’..... a fi dobândite prin acest modul.................... Tehnician în industria pielăriei 15 ................... chiar dacă elevul le demonstrează............................................... reţete.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile . raportate la cerinţele pentru întreaga clasă.... Priorităţi pentru dezvoltare Partea inferioară a fişei este concepută pentru a privi înainte şi a identifica activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a modulelor viitoare.. mai degrabă decât pur şi simplu să reacţioneze la problemele care se ivesc....... Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale............................ Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere.... tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie... Tehnician în ondustria textilă...........

. adăugaţi-i la sfârşitul acestei liste ! 1 ... inclusiv studenţii...... 5 – sistem de muncă – totalitatea acţiunilor pe care trebuie să le efectuieze lucrătorul prin intermediul mijloacelor de producţie..............persoană angajată de către un angajator.. 7 . clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .... prezent în procesul de muncă şi care poate constitui un pericol pentru sănătatea angajaţilor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ... elevii în perioada efectuării stagiului de practică............. indiferent de condiţiile de exploatare.. mijloc de producţie......... o pierdere materială sau de altă natură....... fizic sau biologic...... precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă.Protecţia integrată implică în primul rând existenţa unor metode şi mai ales mijloace de proiectare care să permită simularea tuturor variantelor posibile de comportament ale fiecărui element al unui sistem tehnic.......... 5) GLOSAR DE TERMENI/CUVINTE CHEIE ......-eliminare a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională prin integrarea principiilor de securitate cu cele de productivitate şi fiabilitate încă din în faza de concepere a sistemelor tehnice.. Depinde de nivelul progresului tehnic şi al ştiinţei în general........................ potrivit legii....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..... 8 .Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.angajator ... 9 – noxă/agent nociv/agent periculos – orice factor chimic.......... Fiecare element component al acestora trebuie astfel gândit încât să se asigure satisfacerea simultană a funcţiei de producţie şi a criteriilor de securitate. Tehnician în industria pielăriei 16 .............Protecţia instrinsecă..........lucrător ...... pe toată durata de viaţă preconizată a produsului.... De asemenea.... Următoarea listă de termeni vă va fi utilă la absolvirea unităţii de competenţă. 2 ............ trebuie să existe şi posibilitatea materializării unor asemenea soluţii.......... cu costuri care să corespundă criteriilor de rentabilitate........... sarcina de muncă si mediul de muncă.... Tehnician în ondustria textilă............... pentru a se putea alege soluţia principală şi constructivă care corespunde riscului intrinsec zero........ cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice..persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii.. pentru realizarea sarcinii de muncă 6 – componentele sistemului de muncă:executant... 3 – formator – persoan’ă care educă.... formează profesional 4 – daună – a produce cuiva o pagubă........ Dacă găsiţi şi alţi termeni care nu sunt incluşi..

......... prin reunirea a 16 – 24 benzi laminate............ impurităţile....... omogenizează amestecul fibros şi realizează amestecuri de fibre de natură diferită... înfăşurată pe sul..... a unui amestec de vapori provenind dintr-o substanţă combustibilă şi în contact cu o sursă externă de aprindere....... 13 – autoinflamarea ....... 10 ....... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .... 17 – cardă – utilaj din filatură care realizează individualizarea fibrelor şi curăţirea materialului fibros de impurităţi şi transformă „pătura” obţinută în bataj..... Tehnician în industria pielăriei 17 . 12 – inflamarea – ardere rapidă care se produce într-un timp foarte scurt.. 16 – bataj – secţie din filatură unde se transformă materialul fibros într-o „pătură” omogenă şi uniformă........ 11 – arderea – reacţie chimică de combustie a unei substanţe cu oxigenul.. 15... parte integrantă a mijloacelor de producţie.. Produsul obţinut se numeşte semitort.... Tehnician în ondustria textilă.........fenomen care apare de foarte multe ori la substanţe combustibile cu tendinţe de autoîncălzire...ET = echipament tehnic – maşinile...explozia – reacţie fizico-chimică rapidă în care se produce o cantitate mare de gaze însoţită de degajare de căldură şi energie... pentru a stabili lăţimea şi desimea ţesăturii..... 24 – urzitorul – utilaj folosit în ţesătorie pentru trecerea firelor de pe bobine pe formate preliminare şi apoi pe suluri de urzeală..... care are rolul de a elimina prin pieptănare............. utilajele... 25 – maşină de încleiat – utilaj din ţesătorie .. însoţită de dezvoltarea de căldură şi uneori de flacără.. instalaţiile.......... datorită unor procese de natură fizico............fenomen de aprindere a vaporilor unui lichid combustibil în prezenţa aerului fără sursă externă de aprindere....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.. 19 – reunitor de benzi – agregat din filatura pieptănată...... care măreşte rezistenţa firelor la acţiunile mecanice din timpul ţeserii.. 20 – maşina de pieptănat – utilaj din filatura pieptănată... Firul se înfîşoară ordonat pe o ţeavă formând copsul. care are rolul de a forma pătura de fibre cu care se alimentează maşina de pieptănat.........chimică sau biologică. 26 –maşina de năvădit – utilaj din ţesătorie care trece firele de urzeală prin nişte dispozitive montate apoi la maşina de ţesut.Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă..... în care firele de urzeală se impregnează cu o substanţă numită de încleiere...... 23 – maşina de bobinat – trece firul de pe cops sau scul pe bobină şi uniformizează firele din punct de vedere al fineţii( elimină zonele groase sau subţiri şi nodurile prea mari)....... 27 – maşina de ţesut – utilaj din ţesătorie care formează ţesătura prin intersectarea celor două sisteme de fire(fire de urzeală şi fire de bătătură) după un desen dat numit desenul legăturii.......... 14 – autoaprinderea ... dispozitivele uneltele şi mijloacele asemănătoare utilizate în procesul muncii............ fibrele scurte şi defecte din masa de fibre 21 – flaierul – maşină din filatură care subţiazî înşiruirea fibroasă(banda) până la fineţea apropiată de cea a firului... 22 – maşina de filat cu inele – utilaj care transformă semitortul în fir. aparatura....... 18 – laminor – utilaj din filatură care uniformizează benzile de cardă sau benzile pieptănate . în bandă de fibre........... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ............

................................... Tehnician în ondustria textilă....................... stricăciune suferită de o construcţie....... la transportul containerelor cu material ........ clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ... manevrarea şi transportul paleţilor de materiale. utilizat ca suport pentru baloţii de materiale 31 – cric pentru paleţi –dispozitive pentru ridicarea.......pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..... etc. Se folosesc în vopsitoriile de fibre şi fire..... deteriorare........ 35 –avarie –defecţiune................ poate fi acţionat manual sau electric........................... 28 – maşina de şpănuit – utilaj din industria confecţiilor... această construcţie se numeşte şpan 29 – şablonarea – operaţia de aşezare a şabloanelor detaliilor unui produs pe materialul din care se va confecţiona produsul. 32 – electropaleţi – dispozitiv pentru transportul paleţilor de material acţionat electric 33 –electropalan –macara formată din mai mulţi scripeţi aşezaţi pe două saui mai multe axe.. 34 –pod rulant – macara mobilă în formă de pod care se deplasează pe o cale de rulare situată la o oarecare înălţime deasupra solului.......... Tehnician în industria pielăriei 18 ... agregat. maşină.... 30 – palete –dispozitiv contruit din lemn... utilaj. care realizează aşezarea foilor de material cu dimensiuni egale cu ale încadrării(şablonare) în straturi suprapuse – maxim 15 cm înălţime ......................................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă........................... instalaţie. 36 –ignifug – proprietate a materialului de a se aprinde foarte greu sau de a nu se aprinde deloc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .

.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .............................................. sugestii metodologice............................... a competenţelor din Standardul de pregătire profesională aferent.............. II..Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă................. Tehnician în ondustria textilă...... şi care pot uşura munca profesorului şi scurta calea dobândirii de către elev........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar........... precum şi orice alte informaţii utile care pot constitui exemple de bună practică ..... fişe de documentare................ Tehnician în industria pielăriei 19 .............. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR Vor cuprinde în special.... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .. fişe conspect..................................................

SCOPUL INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ 2..............  Afişe ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... 7................ studiul de caz.DOVADA instruirii INSTRUIREA PERIODICĂ METODE ŞI TEHNICI DE INSTRUIRE DOCUMENTE DE INFORMARE 1............. 8.. .  LEGEA 307/2006 3........pliante Domeniul: textile ....broşuri..............  LEGEA 319/2006 2.... 6............ NR 1 INSTRUIREA LUCRĂTORILOR IN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII IN MUNCĂ FIŞA CONSPECT INSTRUIREA LUCRĂTORILOR DIN DOMENIUL TEXTILE PIELĂRIE INSTRUIREA INTRODUCTIVGENERALĂ 1...................... 9.......... diapozitive.. 10..... demonstraţia........20 proiecţii..când şi cui se face instruirea 3..... Tehnician în industria pielăriei 5..... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ....... proiecţii..................... instruirea asistată de calculator... vizionări de filme. instruirea asistată de  Instrucţiuni de lucru calculator........durata instruirii: MINIM 8 ORE 6...Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.  Cataloage........probleme studiate 7.....Filme 4...... expunerea.............  Fişe......cum se face instruirea 5...........cine face instruirea 4. Tehnician în ondustria textilă...pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar. expunerea....

.......... 5... expunerea.... Tehnician în industria pielăriei 21 ........Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.. 77.....lucrătorii din alte unităţi economice care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări de servicii în întreprindere. Tehnician în ondustria textilă... Metode şi tehnici de instruire: 1.... atractive care să menţină interesul celui instruit pe tot parcursul programului....... Angajatorul2 trebuie să asigure condiţiile materiale şi resurse umane specializate în domeniu... legea 319/2006) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-generală. NR 1 INSTRUIREA LUCRĂTORILOR IN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII IN MUNCĂ FIŞA DE DOCUMENTARE Scop: însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă necesare pentru sine însuşi şi pentru persoanele din jur....... c) instruirea periodică...... instruirea asistată de calculator... 3..lucrătorii din unitatea economică care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă... vizionări de filme........ metode şi tehnici de instruire moderne.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ............. Instruirea lucrătorilor(art.. Perioada în care se desfăşoară instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este considerată timp de muncă...... 2. diapozitive.................... 2..... 4... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...persoanele care doresc să se angajeze.... studiul de caz............ Derularea procesului de instruire se va asigura prin utilizarea unor mijloace.................. b) instruirea la locul de muncă......... 3.. care să permită instruirea lucrătorilor la parametri calitativi ridicaţi.pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.......................... proiecţii.......... demonstraţia..................... Pe cine instruim: 1..............

...... Fişa de instruire colectivă – întocmită în două exemplare – se va păstra astfel : ....Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă......................... vor fi evaluate de către cel care instruieşte......... în cazul vizitatorilor................ fără a se întocmi fişă de instructaj ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .............persoane care solicită să viziteze sectoare Dovada instruirii: de activitate......................  Competenţele dobândite prin programul de instruire. cu zone de risc.....un exemplar se păstrează........un exemplar se păstrează de cel care a instruit. 4............ prin intermediul testelor puse la dispoziţie de către angajator.pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar... Tehnician în ondustria textilă.......... Reguli de păstrare a dovezilor Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi însoţită de o copie a fişei de aptitudini. ............. Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în muncă vor fi însoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator................................ completată de către medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare.............. de către conducătorul grupului. ale agentului economic......... Tehnician în industria pielăriei 22 ...  Fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.................  Materialul pentru instruire precum şi rezultatele instruirii vor fi consemnate de formator3 în fişele de instruire... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...........

în general......... sau b) lucrătorul desemnat... în general.................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ..... Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii şi durata instruirii introductiv-generale............... .. sau d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.................. Cum se face instruirea ? Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.......de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii............. lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta.... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ..... Durata instruirii introductiv-generale depinde de: ................ Tehnician în ondustria textilă. lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.. lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta......specificul activităţi şi de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă.......... Aceste reguli sau reglementări vor fi cuprinse în regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare a întreprinderii sau unităţii economice........... Angajatorul va stabili reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate.. sau c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie. măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii.. Când şi cui se face instruirea ? a) b) c) d) la angajarea lucrătorilor......... riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă............................ riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din întreprindere şi/sau unitate...........Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.............pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.. Cine face instruirea ? a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă... li se vor prezenta succint activităţile. Durata instruirii generale nu va fi mai mică de 8 ore.. Persoanelor aflate în vizită întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului. 1) Instruirea introductiv-generală Scop: de a informa despre: activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective........ Tehnician în industria pielăriei 23 .................

.......... Tehnician în ondustria textilă.. în vigoare: Legea 307/2006 3.. precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă.......... post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate....... cu atribuţii în domeniu........................ Persoana desemnată de instituţie......Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.... Ce probleme vor fi studiate ? 1.............  Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire..... Lucrătorii care solicită angajare sau cei care au fost puşi la dispoziţie de către o unitate economică.......... în vigoare:Legea 319/2006 2....... pentru o grup de maximum 20 de persoane.... Tehnician în industria pielăriei 24 ......... 4..... riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii........ stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor Dovada instruirii:  Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie să fie în conformitate cu tematica aprobată de către angajator.............. 5................ măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor...Conducătorul direct al locului - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ...... elevilor şi studenţilor de muncă......... Când şi cui se face instruirea ? după instruirea introductiv-generală instruirea la locul de muncă se face tuturor categoriilor de lucrători inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii.................... 2) Instruirea la locul de muncă Scop: prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă.......  Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe bază de teste........ legislaţia de securitate şi sănătate în muncă.........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar......... Cine face instruirea ? ... nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au însuşit cunoştinţele prezentate în instruirea introductiv-generală....... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic . consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă....... legislaţia de prevenirea şi stingerea incendiilor.

...... împreună cu: a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.... stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor... prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru... sau c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie.. Cum şi cât timp se face instruirea ? Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv........... 3....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă..  Începerea efectivă a lucrului de către cel instruit se va face numai după ce a făcut dovada unei bune însuşiri a normelor........ sau d) serviciul extern de prevenire şi protecţie. post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate..... a mijloacelor de alarmare.............. Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .... prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru................. măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor.... Ce probleme vor fi studiate ? 1................... informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru......... intervenţie.  Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire. 5....... Tehnician în industria pielăriei 25 . instruirea la locul de muncă va include în mod obligatoriu demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie............................ evacuare şi de prim ajutor Dovada instruirii:  Verificarea cunoştinţelor de căte şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea............ clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ............. precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă............................. sau b) lucrătorul desemnat.... 4......... 2.. Tehnician în ondustria textilă.

... Tehnician în ondustria textilă...... sau  lucrătorul desemnat.....Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. şi nu va fi mai mare de 6 luni..... inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate. în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru....................... c) la reluarea activităţii după accident de muncă... 3) Instruirea periodică Scop: reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi normelor PSI..... Când şi cui se face instruirea ? ......... Instruirea se va completa obligatoriu cu demonstraţii practice Ce probleme vor fi studiate ? Dovada instruirii:  Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi  prin sondaj de către: angajator.........Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii... f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.. sau  serviciul intern de prevenire şi protecţie............................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.............. sau d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ........................ ... g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru............ Domeniul: textile ................sau  serviciile externe de prevenire şi protecţie....... sau c) serviciul intern de de prevenire şi protecţie... Tehnician în industria pielăriei 26 ........ d) la executarea unor lucrări speciale.......Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri: a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare............ ........Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.... b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii.. e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent.. Cine face instruirea ? Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă Cum se face instruirea ? Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către: a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă........ sau b) lucrătorul desemnat de către angajator.. Tematicile vor fi aprobate de către angajator şi vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.........

Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă; clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .........................................................................................................................................................................................................................

Model de fişă de înstruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă, conformă cu legea 319/2006

ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ......................................

FIŞĂ DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ privind securitatea şi sănătatea în muncă NUMELE ŞI PRENUMELE ............................................................ LEGITIMAŢIA, MARCA ............................................................. GRUPA SANGUINĂ ................................................................. DOMICILIUL ..................................................................... Data şi locul naşterii ......................................................... Calificarea .......................... …………………………………………..Funcţia ................................. Locul de muncă ................................................................. Autorizaţii (ISCIR, ş.a.) ...................................................... Traseul de deplasare la/de la serviciu ........................................

1.Instruirea la angajare Instruirea introductiv generală, a fost efectuată la data ................timp de .... ore, de către ............................având funcţia de………… Conţinutul instruirii ....................................................................................................... ...............................

Semnătura celui Instruit

Semnătura celui care a efectuat instruirea

Semnătura celui care a verificat însuşirea cunoştinţelor

2) instruirea la locul de muncă, a fost efectuată la data ...................loc de muncă/post de lucru ...................................... timp de … ore, de către ..................................................... având funcţia de ............................. Conţinutul instruirii .......................................................

Semnătura celui Instruit

Semnătura celui care a efectuat instruirea

Semnătura celui care a verificat însuşirea cunoştinţelor

3) Admis la lucru Numele şi prenumele ............................................................ Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) .................................... Data şi semnătura .............................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile - pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar; Tehnician în ondustria textilă; Tehnician în industria pielăriei

27

Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă; clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .........................................................................................................................................................................................................................

INSTRUIREA PERIODICĂ Semnătura celui instruit Care Care a a verificat instruit instruirea

Data instruirii

Durata (nr de ore)

Ocupaţia

Material predat

INSTRUIREA PERIODICĂ SUPLIMENTARĂ Semnătura celui instruit Care Care a a verificat instruit instruirea

Data instruirii

Durata (nr de ore)

Ocupaţia

Material predat

REZULTATELE TESTĂRILOR Data Materialul examinat Calificativ Examinator

ACCIDENTE DE MUNCĂ SUFERITE SAU IMBOLNAVIRI PROFESIONALE Data producerii evenimentului Diagnosticul medical Descrierea evenimentelor Nr şi data PV de cercetatre a evenimentului

Nr zile ITM

SANCŢIUNI APLICATE PENTRU NERESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Abaterea de la normele de securitate şi sănătate în muncă Sancţiunea aplicată Nr şi data procesului verbal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile - pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar; Tehnician în ondustria textilă; Tehnician în industria pielăriei

28

Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă; clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .........................................................................................................................................................................................................................

CONTROL MEDICAL PERIODIC Observaţii de specialitate ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Semnătura şi parafa medicului ……………………….. Data Observaţii de specialitate ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Semnătura şi parafa medicului ……………………………. Data

TESTAREA PSIHOLOGICA PERIODICA
*

Apt psihologic pentru

Apt psihologic pentru

*

……………………………………………………………... ………………………………………………………………... ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Semnătura şi parafa medicului ……………………….. Data

………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Semnătura şi parafa medicului ……………………………. Data

* lucru la înălţime, lucru în condiţii de izolare etc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile - pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar; Tehnician în ondustria textilă; Tehnician în industria pielăriei

29

. 2. Conceptul de risc şi securitate în muncă...... comportamente proprii elementelor sistemului de muncă5....................... Factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională sunt însuşiri.................. Securitatea în muncă este definită ca fiind situaţia în care cineva sau ceva nu este expus la nici un pericol şi la nici un risc...... care provoacă................1.. Riscul este o combinaţie între gravitatea vătămării şi probabilitatea unui pericol de a cauza vătămarea... Deci scopul final al domeniului de activitate de sănătate şi securitate în muncă este asigurarea vieţii şi integrităţii anatomo – funcţionale a omului în procesul muncii..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ................. să ştie de unde timpul muncii......... procese............. Tehnician în industria pielăriei 30 ... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă....... pot apărea şi cum se poate proteja împotriva lor. Riscul profesional este definit ca fiind posibilitatea ca un lucrător să sufere o daună 4 în Pentru evitarea pericolelor şi riscurilor omul trebuie mai întâi să le cunoască ..................... Încă de la începuturile existenţei sale omul a fost supus pericolelor şi riscurilor de tot felul.... Riscul profesional este definit ca fiind posibilitatea ca un lucrător să sufere o daună4 în timpul muncii.. accidente de muncă sau boli profesionale.. Evaluarea riscurilor reprezintă procesul de estimare/apreciere/măsurare a pericolelor la postul de lucru.Ce sunt factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională...................... fenomene... deci pericolele şi riscurile trebuie evaluate din timp. riscul poate fi descris ca fiind incertitudinea producerii unui eveniment cu efecte negative asupra sănătăţii omului...2... Din punct de vedere al conceptelor de sănătate şi securitate în muncă........ Convieţuirea cu riscurile presupune în prezent aplicarea în cadrul organizaţiilor a unor principii ale securităţii în muncă ce au ca scop evitarea transformării riscurilor în accidente de muncă sau boli profesionale...... stări..................... Tehnician în ondustria textilă...pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar. în anumite condiţii........ FIŞA DE DOCUMENTARE NR 2 MĂSURI DE ELIMINARE A RISCURILOR LA LOCUL DE MUNCĂ 2......

. electric ) risc chimic risc biologic.................. prelucrare şi interpretare a informaţiei.....  erori de decizie........ cu acţiune de natură biologică risc de sub/suprasolicitare a executantului datorită condiţiilor de îndeplinire a sarcinii de muncă.... respectiv necorespunzătoare posibilităţilor acestuia. În consecinţă...................... Tehnician în ondustria textilă... cu acţiune de natură biologică  risc de suprasolicitare a executantului datorită condiţiilor de îndeplinire a sarcinii de muncă   risc fizic(mecanic...... metode de muncă necorespunzătoare). FACTORI DE RISC 3..................... mediu social ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar........................  sub/supradimensionarea cerinţelor impuse executantului.....PROPRII EXECUTANTULUI: 2......... Tehnician în industria pielăriei 31 ............ absenţa unor operaţii.......PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ     factori de risc mecanic  risc termic  risc electric  risc chimic  risc biologici.PROPRII ECHIPAMENTELOR DE MUNCĂ 4.... procedee greşite... reguli....Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă....................... problema prevenirii accidentelor şi bolilor profesionale se reduce la depistarea şi eliminarea sau anihilarea acţiunii acestora......... măsurile de prevenire vor corespunde la cel puţin unul dintre aceste elemente...... Clasificare: a) după elementul generator: 1.........  erori de autoreglaj  conţinut sau structură necorespunzătoare a sarcinii de muncă în raport cu scopul sistemului de muncă sau cu cerinţele impuse de situaţiile de risc(operaţii... Deoarece factorii de risc se regăsesc la nivelul fiecărui element al sistemului de muncă...PROPRII SARCINII DE MUNCĂ  erori de recepţie...............  erori de execuţie.... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ..... termic.........

Producerea accidentelor presupune interacţiunea variaţiilor sau a variaţiilor cu stările....... până la un anumit nivel zgomotul este factor de îmbolnăvire... o maşină porneşte necomandată sau nu răspunde la comanda de oprire......... ele sunt specifice accidentelor de muncă. factori de îmbolnăvire profesională................ În anumite condiţii.......... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ... interacţiunea stărilor nu poate duce la accidentare Îmbolnăvirile profesionale constituie.. respectiv disfuncţiile bruşte ale elementelor implicate în realizarea procesului de muncă Prin definiţie............ fie sub forma traumatizării organului auditiv. în funcţie de agentul transportat care este emanat în mediul de muncă prin fisură..pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.. fie prin acoperirea unui semnal tehnologic important.... Tehnician în ondustria textilă... Reciproc..............Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă..... care poate conduce însă la apariţia unui accident de muncă şi nu a unei boli profesionale.... determinând important...... imprevizibil.. de regulă..... executantul se împiedică şi cade etc..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ..... motiv pentru care le întâlnim mai ales în etiologia bolilor profesionale Nu numai elementele statice enumerate mai sus reprezintă stări............ efectul unei interacţiuni a stărilor. Fără cel puţin o variaţie......................... determinând implicit o reacţie accidentogenă a executantului....... Nu este însă posibilă o delimitare foarte riguroasă a celor două categorii.......... În legătură cu delimitarea în factori de risc generatori de accidente şi de boli profesionale. apariţia lui bruscă şi la o intensitate foarte mare poate conduce însă la accident de muncă.. ea are la bază şi o diferenţă.. care să confere caracterul brusc. defecte ale echipamentelor de muncă cu caracter relativ permanent.. prin caracterul ei permanent.. şi mişcarea funcţională a unei roţi dinţate constituie o stare..... după modul în care pot acţiona asupra organismului: factori de risc de accidentare în muncă.. Tehnician în industria pielăriei 32 . proprietăţi. diferenţa specifică este dată numai de nivelul şi durata de expunere a organismului uman..... un factor de accidentare cum ar fisurarea unei conducte poate determina şi o îmbolnăvire profesională...... Variaţiile sunt mişcările ce se abat de la mersul normal.. De exemplu.. Stările sunt însuşiri......... care vizează modul de manifestare a acţiunii factorilor de risc în sistemul de muncă – sub formă de variaţii sau stări. deficienţe umane.......................... astfel încât un factor de îmbolnăvire poate deveni factor de accidentare şi invers... Variaţiile sunt proprii tuturor elementelor sistemului de muncă: se rostogolesc obiecte.. a....... producând afecţiuni ale organului auditiv......

............... ce exprimă sintetic şi cumulativ dimensiunea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională existente într-un sistem. NU UITA! PERICOL:orice poate cauza o vătămare! RISC: combinaţie între gravitatea vătămării şi probabilitatea unui pericol de a cauza vătămarea! EVALUAREA RISCULUI: procesul de estimare a pericolelor la postul de lucru! PREVENIRE: aplicarea de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscului înainte ca un eveniment să aibă loc! În practică : Risc = pericol x expunere ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile . efective................... pentru a delimita şi a sublinia relaţia cu accidentul sau boala profesională.... Tehnician în industria pielăriei 33 ......... se folosesc noţiunile de ”factori de risc” (cauzele potenţiale) şi ”cauza de accidentare în muncă şi îmbolnăvire profesională ” (cauzele reale).... 2. evitându-se accidentarea sau îmbolnăvirea.. El se determină în cadrul activităţii de evaluare a riscurilor........ cauzele de accidentare şi îmbolnăvire profesională se pot clasifica şi ele după aceleaşi criterii... cauzele reale de accidentare şi îmbolnăvire nu sunt altceva decât acei factori de risc a căror prezenţă şi manifestare s-a finalizat prin producerea efectivă a vătămării..........3........ Factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională se caracterizează cu ajutorul nivelului de risc.. de sarcina de muncă..pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar........................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .......... Din acest motiv............. obiective – subiective etc....... Nefiind diferite ca esenţă de factorii de risc..... de mediul de muncă....... în fazele anterioare producerii vătămării factorii de risc reprezintă cauze potenţiale de accidentare sau îmbolnăvire profesională..... devin cauze reale..... În terminologia uzuală...Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă....... care potenţial puteau conduce la un asemenea rezultat.. Care este relaţia factor de risc – cauză. factorii .. pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi probabilitatea consecinţelor maxim previzibile ale factorilor de risc existenţi în sistemul respective asupra personalului..... După accident/îmbolnăvire... Prin urmare.... Acesta reprezintă un indicator convenţional....... cu atât securitatea sistemului este mai mare (mărimi invers proporţionale)..... Cu cât nivelul de risc este mai mic........ în aceleaşi categorii: cauze dependente de executant..... Tehnician în ondustria textilă............. de mijloacele de producţie..... Până la vătămarea efectivă a executantului.. ale accidentului de muncă sau bolii profesionale. prezenţa şi acţiunea factorilor de risc poate fi oricând anihilată prin măsuri corespunzătoare........... directe – indirecte.....

...... modernizarea maşinilor şi utilajelor cu elemente de siguranţă şi protecţie a omului montarea exhaustoarelor în halele de producţie profilaxie :control medical periodic........ clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic . obligativitatea purtării echipamentului individual de protecţie din dotare.................  dispoziţii speciale în cazul manipulării de substanţe chimice periculoase................ curăţarea şi dezinfectarea locurilor de muncă.... distrugerea posibililor vectori de contaminare biologică: dezinsecţie............................... FIŞA DE DOCUMENTARE NR 3 MĂSURI DE IGIENĂ ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 1. Măsuri de protecţie colectivă:        mecanizarea sarcinilor care implică riscuri ........       respectarea procedurilor de lucru..... angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri:  stabilirea unor reguli de securitate generale şi specifice care să reducă riscurile şi să prevină îmbolnăvirile  acordarea de echipament individual de protecţie. Măsuri de protecţie individuală: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .............. 2....................... menţinerea poziţiei corecte a corpului în timpul lucrului..Măsuri de igienă Pentru orice activitate care implică risc de accidente sau îmbolnăviri.... antiseptice etc..........  instalaţii sanitare speciale: spălarea ochilor...... Tehnician în industria pielăriei 34 ................ modernizarea instalaţiilor sanitare şi aducerea lor la standarde europene..... menţinerea igienei personale..........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.........Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.............. Tehnician în ondustria textilă...... 3............... vaccinarea lucrătorilor expuşi la riscuri biologice....... instruirea corespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. deratizare..

................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă...... Clasificarea echipamentelor individuale de protecţie: După gradul de protecţie asigurat După zona corpului protejată ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ........ 4. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...................................................................... Tehnician în ondustria textilă............................ EIL = echipament individual de lucru – echipament utilizat în procesul muncii pentru 2............................... EIP protejarea îmbrăcămintei personale împotriva uzurii şi murdăririi excesive................ Tehnician în industria pielăriei 35 ............pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar...... Echipamente individuale de protecţie(EIP) şi echipamente individuale de lucru(EIL) Definiţii: 1......................... = echipament individual de protecţie – se înţelege orice dispozitiv sau mijloc destinat a fi purtat sau ţinut de o persoană în scopul de a se proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri referitoare la sănătate şi securitate........

..... colectare............ proceduri de urgenţă în caz de accident............... Tehnician în ondustria textilă........ NU UITA! Formarea lucrătorilor este prealabilă expunerii ! Instruirea trebuie repetată în mod regulat şi revizuită periodic ! trebuie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ...... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ................vor fi transmise toate informaţiile necesare.............. depozitare..............Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.... modalităţile de triere........ utilizarea obligatorie a echipamentului individual de lucru şi de protecţie...... 5.......... mijloace de evitare a expunerii......pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..... Ce trebuie să conţină Planul de informare asupra riscurilor În cadrul procesului de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă... referitoare la:        riscurile la care sunt expuşi.......... reguli de igienă...................................... Tehnician în industria pielăriei 36 ....................... transport..................... prevenirea si gestionarea incidentelor... eliminare a deşeurilor........ a lucrătorilor expuşi la riscuri şi îmbolnăviri ..

.. .... . .... ceată......... ignifuge....curent de joasă şi de înaltă tensiune........ fum..... durată de folosinţă îndelungată.. sau din diverse materiale plastice sau cauciuc care au incorporate 1-2 filtre de cărbune cu un grad foarte ridicat de reţinere şi absorbţie a noxelor...În funcţie de gradul de protecţie asigurat ele se realizează din material neţesut... .viziera interschimbabilă este din policarbonat. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ..suportul din masă plastică este compatibil cu majoritatea căştilor de protecţie...........realizate din materiale rezistente la şocuri mecanice .... Măşti C A P Antifoane Protecţia împotriva zgomotului Vizierã de protectie cu prindere pe cascã . ignifuge.sunt prevăzute cu viziere rabatabile şi protector al gâtului şi a cefei. FIŞA CONSPECT NR 2 ECHIPAMENTE individuale DE PROTECŢIE Toate echipamentele din tabelul de mai jos sunt conforme cu cerinţele legislative din UE.Antifoane interne de unică folosinţă.montare rapidă . Protecţie forestieri.. . în straturi multiple cu sau fără supape.... Tehnician în ondustria textilă.................realizate din materiale rezistente la şocuri mecanice ....... prevăzute cu antifoane şi ecran de plastic pentru protecţia feţei.. ..montare rapidă..... din spumă poliuretanică foarte comode la purtat....... Tehnician în industria pielăriei 37 ....viziera din policarbonat interschimbabilă...realizate din policarbonat armat cu fibră de sticlă......... Viziere şi ochelari Vizierã de protectie cu prindere pe cascã pentru electricieni Suport si vizierã de protecţie cu prindere pe cascã pentru lucrãri de sudurã .............. Zona protejată Gradul de protecţie Protecţie la instalaţiile electrice sub tensiune... Caracteristici ... -compatibilitate cu majoritatea căştilor de protecţie ...... -suportul din material plastic este compatibil cu majoritatea căstilor de protecţie.... şocuri termice... sau reutilizabile. .....realizate din materiale rezistente la şocuri mecanice ..... realizate din mase plastice cu posibilitate de reglare a poziţiei şi a volumului. .....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar. . asigură montare rapidă ... -fabricate din latex natural după o tehnologie specială de imersie repetată şi vulcanizare. . . antitermice....... antitermice ........ electroizolante Mănuşi de protecţie antichimice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .Căşti antifon.. chimicale Căşti Protecţie pompieri... dezinfectanţi....asigură protecţie la lucrări de sudură în mediile unde se impune şi folosirea căştii de protecţie... .formă anatomică......realizate din materiale rezistente la şocuri mecanice... protecţie la curent de joasă şi de înaltă tensiune.bună rezistenţă la detergenţi... anticalorice.Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă. rezistente la şocuri mecanice . protecţie eficientă împotriva stropilor de substanţe chimice şi particule solide în mediile unde se impune şi folosirea unei căşti de protecţie -asigură protecţia feţei la efectele termice ale arcului electric............ manuşă antichimică universală ..... externe.. pulberilor........ . Protecţie metalurgişti Protecţie construcţii Protecţia împotriva prafului grosier.......................

Varianta de iarnă va fi realizată din materiale matlasate........ în culori electrice rezistente la lumină... bumbac sau PNA..... comode ....... foarte uşor. realizate în diverse sortimente în fucţie de destinaţie.... uşor de întreţinut. palmare....Include compartiment la spate pentru aparat respirator izolant. sunt realizate din bumbac 100% sau în amestec... noroi..... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .. cauciuc sau masă plastică... cu dungi reflectorizante.. Încălţăminte Din piele Centura de siguranţă Alte categorii ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ...... apă... aramide cu proprietăţi termoizolante şi barierã de vapori inclusã ........... comodă şi igienică.. anticaloric.... umiditate ridicată...bocancii în funcţie de destinaţie sunt căptuşiţi cu materiale textile termoizolante... ..... Din piele... Varianta de vară cuprinde toată gama de echipament de lucru pe care va fi scris antiacid..bună rezistenţă mecanică........ izolează corpul de căldura rdicată ..vestă matlasată...... Purtătorii pot sigur şi rapid să-şi asigure poziţia la înălţime. basmale.. talpă din cauciuc antiderapant . Echipamente de lucru realizate din materiale impermeabile la : vânt... şi se folosesc pentru pompieri...... metalurgişti. Se realizează din materiale textile rezistente la acţiunea acizilor.... de flacără..... Prezintă calităţi excelente pentru cărarea echipamentelor... pufoaică..... ...... Tehnician în ondustria textilă.. frig.... Cu sau fără bombeu metalic asigură protecţie la apă.pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar. Vestă reflectorizantă din materiale uşoare.... asigurând astfel o protecţie permanentă... combinezoane. şepci. asigură protecţie faţă de umiditate ridicată......... Sunt realizate din materiale textile uşoare termoizolante. mecanică Universală Echipament de lucru: Avertizare Antiacid Ignifug Echipament de protecţie 36 Imbrăcăminte de corp Antifrig Anticaloric protecţie pentru solicitãri intense •Protecţie împotriva cãldurii radiante şi contact direct cu flacãra Intemperii Cizme de Protecţie din cauciuc Universală Electroizolante Pantofi Bocanci de uz industrial. la uleiuri şi carburanţi ....... capişoane. produse petroliere.. cu sau fără bombeu metalic... igienice.. şubă îmblănită.. Materialele din care sunt realizate conţin inserţii stratificate de aluminiu... igienice...... pantaloni..... sudori... uleiuri......... rezistent la uleiuri minerale.. baze.... Sunt din latex realizate după o tehnologie specială şi asigură protecţie la curent de joasă şi înaltă tensiune....... la acizi şi baze...... costum matlasat.. manta anticalorică. centura poate trece dintr-un punct de ancorare în altul. Este rezistent la aerul electric.. şorţ anticaloric din piele şpalt.. jachetă matlasată cu mâneci detaşabile. trebuie să fie comode. .... uşor de întreţinut.. muncitori forestieri........ bonete. Sunt din material textil . Asigură protecţie.Costum anticaloric. capişon.Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă..... Anticalorică....... care vor proteja şi de frig.... Costum salopetă cu sau fără pieptar. halate pentru femei şi pentru bărbaţi.... combinezon matlasat...... -sunt din piele şpalt sau din textile..... Tehnician în industria pielăriei 38 ... materialul textil nu va conţine fibre celulozice... Capişon din lână.. La mişcarea pe frânghii fixe... Şorţ din materiale rezistente la acizi.

. fără toc..... FIŞA CONSPECT NR 3 ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE PENTRU LUCRĂTORII DIN DOMENIUL TEXTILE – PIELĂRIE Protecţia capului: Se folosesc basmale suficient de mari pentru a strânge integral părul...... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .... acizi.. cu talpa de cauciuc....................... uleiuri. Se folosesc la manipularea substanţelor chimice......... baze..........permite un simt tactil foarte fin ...... produse petroliere Se folosesc în secţiile cu umiditate ridicată: apretura umedă. Protecţia picioarelor Bocanc de lucru fara bombeu metalic Categoria 01-HRO conform EN ISO 20347:2004 caracteristici: • rezistenţa mecanică mare • sistem şoc absorbant încorporat • talpa antiderapantă ... variat Fete: piele moale de bovină Captuşeala: textilă................. Protecţia ochilor Protecţia auditivă Protecţie respiratorie Ochelari de protectie conform EN 166 Sunt recomandaţi să se folosească în timpul manipulării substanţelor chimice corozive utilizate în finisajul textil sau în tăbăcării Antifoane interne conform EN 352Se folosesc în secţiile de ţesut Semimascã simplã cf EN 149-2001 Model: semimascã simplã fãrã supapã Material: neţesut în straturi multiple Se utilizează în secţii în care se lucrează cu adezivi pe bază de solvenţi organici.. .pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar...........................manuşi de lucru ce asigură protecţie termică la temperaturi moderate.............. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ............ dezinfectanţi.......... cu un design diversificat atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.. etc....... talpa din cauciuc. la prepararea soluţiilor chimice ...protectie eficienta Material: latex natural Se folosesc în laboratoare chimice de secţie spălătorii de lână brută...Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.... tăbăcării Încălţăminte de lucru confortabilă tratată antimicotic............. spălătorii... Cizme de protecţie: incaltaminte de lucru asigură protecţie la: apă.... pulberi de substanţe solide netoxice(tăbăcării.... Tehnician în ondustria textilă.......... Mãnusã de examinare nesterilã caracteristici: ......... Tehnician în industria pielăriei 39 ..... alcooli...........cu faţa din piele căptusită cu material textil... secţii de pregătire manuală în confecţii încălţăminte) Protecţia mâinilor Mãnusã de protectie antichimicã caracteristici rezistenţă foarte bună la o paletă largă de acizi şi baze. grăsimi şi uleiuri..... rezistentă la produse chimice Design modern.. noroi.bună rezistenţă mecanică şi împotriva tăieturilor.........

. Costum salopetã standard Caracteristici: • bluzon cu 2 buzunare mari aplicate • pantalon cu 2 buzunare mari si buzunar pentru metru Material: doc samforizat din bumbac 100%.......................................................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.... de regulă de culoare bleumarin 3..... Tehnician în ondustria textilă... de regulă de culoare bleumarin Combinezon antichimic Caracteristici: ..................sort impermeabil de uz general ... solutii de saruri ..pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar...elastic la gluga...... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...... Halat de protectie Caracteristici: • halat cu 3 buzunare mari aplicate Material: doc samforizat din bumbac 100%...foarte buna rezistenta mecanica Material: PVC/poliester/PVC Dimensiune: 80 x 120 cm Vestã de semnalizare conform EN 471 Caracteristici: • benzi reflectorizante 5 cm Material: poliester ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .........închidere prin fermoar acoperit cu fanta ................. baze anorganice.... mâini si picioare Caracteristici: ......Costum salopetã cu pieptar Caracteristici: • bluzon cu 2 buzunare mari aplicate • pantalon ajustabil cu bretele • buzunar suplimentar pentru metru Material: doc samforizat din bumbac 100%...............bariera perfecta împotriva noxelor solide ......... de regulă de culoare bleumarin 2........... Tehnician în industria pielăriei 40 ...impermeabil pentru aerosoli si vapori de acizi anorganici.................................... Protecţia corpului: 1..................

.. 3..............Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă............. pansamente cu rivanol.. ....................... d) să fie dimensionată şi compartimentată corespunzător.. atele.. cu denumirea produsului şi a furnizorului său. rivanol soluţie. pahar de unică folosinţă...... .feşi tifon. alcool iodat........ NR 4 TRUSA DE PRIM AJUTOR FIŞA CONSPECT 1................... vată hidrofilă.. a producătorului. Conţinut: ......... cu colţuri şi muchii rotunjite. ........ b) să fie inscripţionată.. pipe Guedel.............alcool sanitar.......... în care sunt depozitate instrumente şi materiale sanitare.... medicamente şi materiale diverse.... Tehnician în ondustria textilă..... vizibil de la o distanţă de minimum 5 m....foarfece cu vârf bont.  comerţ..  învăţământ.bandaj triunghiular.. ace siguranţă.... c) să permită vizualizarea conţinutului sau să aibă inscripţionată lista conţinutului........ a instrumentelor şi a medicamentelor trebuie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.... deschizător de gură..pielărie Calitatea materialelor sanitare....... garou elastic. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ....Condiţii de omologare a) să asigure etanşeitatea corespunzătoare pentru protejarea conţinutului faţă de praf şi umezeală printr-un sistem de închidere ferm........ Tehnician în industria pielăriei 41 să fie verificată şi certificată în conformitate cu prevederile în vigoare ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei. în vederea depozitării şi asigurării integrităţii componentelor prevăzute................. compresă sterilă.. perogen.. leucoplast...... după caz.. .. agricole şi de prestări de servicii.. plasture.... proiectare-cercetare  culturale şi recreative 2............. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .... Ce este trusa de prim ajutor ? Este o trusă sanitară care se compune dintr-o cutie din material plastic...... Trusa de prim ajutor este omologată de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi este OBLIGATORIE în posturi fixe de acordarea primului ajutor fără cadre medicale în spaţii în care se desfăşoară activităţi :  industriale. mănuşi de examinare...

....... Tehnician în ondustria textilă.................. 28 APRILIE ESTE ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COMEMORĂRII VICTIMELOR ACCIDENTELOR ŞI ÎMBOLNĂVIRILOR PROFESIONALE Institutul de Sănătate Publică din Bucureşti gestionează baza de date referitoare la bolile profesionale şi publică anual o broşură tematică................000 de decese profesionale anuale atribuite locului de muncă.. Inspecţia Muncii gestionează baza de date a accidentaţilor în muncă din România şi periodic analizează datele statistice pentru a stabilii direcţiile în care să-si intensifice activitatea preventivă.. lucrătorii tineri (15-24 de ani) suferă cu frecvenţă mai mare accidente cu incapacitate temporară de muncă în timp ce lucrătorii cu vârsta de peste 55 de ani suferă cu o probabilitate mai mare accidente sau îmbolnăviri fatale decât alte categorii de vârstă.... precum şi intoxicaţia acută profesională.2 milioane de oameni mor anual în accidente de muncă sau din cauza unor boli profesionale.000 de oameni....... Domeniul: textile ... care se repercutează indiferent de nivelul de dezvoltare al unei ţări şi în pierderi economice importante......Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.............. Statele Unite estimează 103....... Statistici triste (facultativ): Organizaţia internaţională a Muncii estimează că aproximativ 2.......... Uniunea Europeană a estimat 120.. FIŞA DE DOCUMENTARE NR 4 ACCIDENTE DE MUNCĂ De ce e important subiectul? Accidentele de munca şi bolile profesionale au reprezentat si reprezintă si in prezent tragedia umana cea mai dură a tuturor activităţilor umane........... Tehnician în industria pielăriei invaliditate ori deces...000 de decese anuale atribuite locului de muncă....................... 1 Ce sunt accidentele de muncă? Accidentul de muncă........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.. 42 ... Asta înseamnă că zilnic mor în jur de 5.... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .................... care au loc în timpul procesului de muncă sau în ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă..... problema principală sunt bolile profesionale................. construcţii şi agricultură.......... În ţările în curs de dezvoltare prevalează accidentele în care lucrătorii mor în nenorocirile care au loc în sectoare ca minerit................ În ţările industrializate... conform definiţiei din lege este vătămarea violentă a organismului...................

% 36 27.. iar acestea trebuie identificate în funcţie de componentele sistemulului de muncă Cauzele accidentelor de muncă Cauzele accidentelor Cauze dependente de executant Efectuarea necorespunzătoare a operaţiilor de muncă Căderea de la înălţime sau la acelaşi nivel (alunecări..... în afara sarcinii de muncă........5 22........5 0...... neefectuarea unor operaţii indispensabile securităţii muncii) Expunerea.........................25 12. 2... Tehnician în ondustria textilă.........25 30 20 15 10 8 Cauze dependente de mijlocul de producţie Cauze de natură fizică Cauze de natură chimică Cauze de natură biologică Alte cauze Cauze dependente de sarcina de muncă Deficienţe de îndrumare...................5 1....... la factori periculoşi sau nocivi Efectuarea.................. Care sunt cauzele accidentelor de muncă? Un accident se poate produce prin conjugarea mai multor cauze...... căderi) Omisiuni (neutilizarea mijloacelor de protecţie...................5 8.......... supraveghere şi control Erori în prestabilirea operaţiilor de muncă Omisiuni în prestabilirea operaţiilor de muncă Lipsuri în asigurarea condiţiilor de securitate şi igienă a muncii Repartizarea necorespunzătoare a executanţilor pe locuri de muncă ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ............. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .......................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă....................... în afara sarcinii de muncă..... a unor operaţii periculoase Prezenţa la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare Alte cauze Ponderea medie.....5 1 3 85 2..... împiedicări....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar. Tehnician în industria pielăriei 43 ...............

................ la modificarea....................... echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii.. Pentru aceasta lucrătorii şi participanţii la procesul de muncă trebuie: a) să utilizeze corect maşinile........ pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate.... precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului..... a) ACCIDENT DE MUNCĂ c) accidente mortale (D). 4 Clasificarea accidentelor de muncă a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice (ITM) b) accidente care produc invaliditate (INV)... când sunt accidentate cel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------puţin 3 persoane în acelaşi Domeniul: textile ...... atât timp cât este necesar... b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi..................... e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană....................... Tehnician în ondustria textilă. aparaturii... d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.. Tehnician în industria pielăriei aceeaşi cauza (C) 44 .....Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.. aparatura. după utilizare. Alte cauze 3.... instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive........ în special ale maşinilor....... în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa....... pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari........ uneltelor....... g) să coopereze....... f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. atât timp cât este necesar. substanţele periculoase....... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ... c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune.......... cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi.... h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora......................... în domeniul său de activitate. Cum să prevenim un accident de muncă ? 17 E mai uşor să previi decât să suporţi consecinţele unui accident de muncă ! Fiecare lucrător şi participant la procesul de muncă trebuie să îşi desfăşoare activitatea. uneltele...........pielărie timp şi din Calificarea :Tehnician designer vestimentar....... precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie. să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare. d) accidente colective...

...... cu permisiunea angajatorului.... emisiile majore de noxe. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini. cum ar fi explozia...... în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi. 3) accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural-sportive organizate................ 2) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public.............. c) Incident periculos evenimentul identificabil. 5) accidentul cauzat de activităţi care nu au legatură cu procesul muncii......... ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti......... ori în alt loc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ........................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar........... b) Accident uşor eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică de 3 zile......... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .............. care nu a afectat lucrătorii............................ avaria.... în ţară sau în afară graniţelor tării.. Tehnician în ondustria textilă..... dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie initiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţa avutul public şi privat.. inclusiv în cadrul unor activităţi culturale......Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.. dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale cauze:  disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă  comportamentul neadecvat al factorului uman..... Tehnician în industria pielăriei 45 ... 4) accidentul suferit de orice persoană... d) accidentul suferit de orice persoană..... incendiul.. accidentul tehnic................. sportive......... în calitate de angajator........... d) Este de asemenea accident de muncă (activitate suplimentară) 1) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere şi/sau unitate................

....... NU UITA! întodeauna când are loc un accident trebuie studiat cu atenţie:  cauzele care au provocat accidentul.......pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar... încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini... 17) intoxicaţie acută profesională .... la o altă persoană juridică sau fizică.... dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu....... dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers. 12) accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări. 13) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare.... utilajul ori materialele..... dacă schimba îmbrăcămintea personală............ 14) accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale. recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale.. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .... 6) accidentul de traseu.. convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege. locul de muncă...stare patologică apărută brusc...... echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator............ în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia. delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afară graniţelor tării.. precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri. pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare... 8) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este incadrată victima....... dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator........... pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.. 7) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de muncă la altul.. şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului......... Tehnician în industria pielăriei  urmările cauzate de accident. pe durata normală de deplasare................ trăsnet (electrocutare)..... ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea...... în baza unor contracte.......Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.... ca urmare a unei agresiuni.  articolul de lege la care s-ar putea încadra ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.... cutremur........ în timpul programului de munca..... 11) accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române..... 16) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.... Domeniul: textile .. cum ar fi furtună... în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu... inundaţie..... de muncă organizat de aceştia. alunecări de teren. 15) dispariţia unei persoane............. 9) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului.. Tehnician în ondustria textilă.......46 accidentul(de studiat legislaţia muncii în vigoare)... viscol...... . 10) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare....... în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practică........... dacă se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers.. ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă..... dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru. pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă........

ca urmare un accident colectiv..................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă................... respectiv..... EVENIMENT comunicat ANGAJATOR ASIGURATORULUI – dacă evenimentul este urmat de incapacitate temporară de muncă.... deces – la confirmarea acestora Inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc evenimentul va comunica Inspecţiei Muncii: a) incidentul periculos..................... e) evenimentul care a avut invaliditate......... ca urmare un accident urmat de ca urmare un accident urmat de 6. a reglementărilor legale încălcate................. Tehnician în ondustria textilă................... 27 alin................... Cum cercetăm evenimentele ? Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea acestora.......... ca urmare un deces...... Tehnician în industria pielăriei 47 ........................ de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.. (1) din legea 319/2006)... 5....Cum comunicăm evenimentele ? Orice eveniment va fi comunicat( conform prevederilor art... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .... pentru determinarea caracterului accidentului.............pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..... 26 şi art.... INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ ............ a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi.. invaliditate... de îndată angajatorului... b) evenimentul care a avut c) evenimentul care a avut d) evenimentul care a avut invaliditate evidentă.. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...........

..........  existenţa sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie.. în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidentă sau confirmată.........Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă... întocmite conform legii.. precum şi în situaţiile cu persoane date dispărute. Tehnician în ondustria textilă.............................. h) copii ale certificatului constatator sau oricăror alte autorizaţii în baza cărora angajatorul îşi desfăşoară activitatea............ în cazul suspiciunilor de boală profesională şi a bolilor legate de profesiune... b) procesul-verbal de cercetare. şi semnată de către angajator/reprezentantul său legal........ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ........ în cazul accidentelor colective....... incidente periculoase.... care va cuprinde: a) opisul actelor aflate în dosar.. respectiv a municipiului Bucureşti..... AUTORITĂŢILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TERITORIALE. j) copii ale contractelor individuale de muncă ale victimelor... Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar.............pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.... deces............ în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate......... i) copii ale fişei de expunere la riscuri profesionale şi ale fişei de aptitudine..........  ridicarea de documente sau prelevarea de probe.......... d) schiţe şi fotografii referitoare la eveniment......  închiderea fişei individuale de instructaj prin barare şi semnătură. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la angajatorii persoane fizice. f) declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului..... precum avariile sau exploziile.  starea echipamentelor de muncă............. Tehnician în industria pielăriei 48 .. e) declaraţiile accidentaţilor. c) nota de constatare la faţa locului........ accidente colective...... Cine face cercetarea ? ANGAJATORUL la care s-a produs evenimentul – dacă evenimentul conduce la incapacitate temporară de muncă INSPECTORATELE TERITORIALE DE MUNCĂ. Cercetarea se face imediat după comunicare.. generate de unele evenimente deosebite.... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ....  modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie.... INSPECŢIA MUNCII....... g) copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului....... încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă/alt organ abilitat.... Nota de constatare va cuprinde:  precizări cum ar fi poziţia victimei............

...............Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă......... orice alte acte şi documente necesare pentru a determina caracterul accidentului..... m) copie a hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul........ în cazul accidentului mortal.... o) copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate........ n) copie a certificatelor de concediu medical........... instituţia medico-legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului teritorial de muncă......... Tehnician în industria pielăriei 49 .... după caz......... în cazul accidentelor de traseu. Tehnician în ondustria textilă. q) copie a procesului-verbal de cercetare la faţa locului.. în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă.. l) concluziile raportului de constatare medico-legală. p) actul emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţa medicală de urgenţă............. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile . Dosarul va mai cuprinde... De reţinut! Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal.... în cazul accidentului urmat de invaliditate............ o copie a raportului de constatare medicolegală..... k) copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ale victimelor....... din care să rezulte data........... în cazul persoanelor date dispărute.. în termen de 7 zile de la data decesului.... în caz de deces aceste fişe se vor anexa în original..........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.................. încheiat de serviciile poliţiei rutiere............... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ................................. în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice....... procesul-verbal de cercetare va fi însoţit de acte doveditoare În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment.. ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie şi diagnosticul...........

8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .......Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă...................... 2.................protecţia integrată....... 2. ORGANIZATORICE Vizeză executantul şi sarcina de muncă M Ă S U R I de P R E V E N I R E MĂSURI 1.. igienicosanitare etc... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...................examenul medical......pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..........examenul psihologic. Tehnician în ondustria textilă.........protecţia individuală.............................. prin care se realizează securitatea şi sănătatea în muncă .........7 4.protecţia intrinsecă.. Elementele procesului de muncă şi interacţiunea lor SISTEM DE MUNCĂ EXECUTANT FIŞA DE DOCUMENTARE NR 5 MIJLOACE DE PRODUCŢIE SARCINA DE MUNCĂ MEDIU DE MUNCĂ PROCES DE MUNCĂ Măsurile de prevenire reprezintă modalităţi tehnice......... 3.... 5................propaganda în domeniul SSM... organizatorice..... MĂSURI 1......protecţia colectivă................ TEHNICE Referitoare la mijloace de producţie şi mediul de muncă 3............organizarea activităţii şi a locului de muncă.. MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLILOR PROFESIONALE 1. Tehnician în industria pielăriei 50 .................instruirea personalului... 4. .....

.. Diminuarea concentraţiilor noxelor existente la locurile de muncă sub CMA(concentraţia maximă admisă) sau LMA(limita maximă admisă) (ventilaţie generală............... legate de eficienţă maximă: Eliminarea noxei9 profesionale din procesul tehnologic prin înlocuirea substanţelor nocive sau a tehnologiilor nocive cu altele mai puţin nocive sau inofensive..  cunoaşterea şi recunoaşterea primelor simptome de intoxicaţie acută şi cronică profesională.......... termoizolare)...  acordarea primului ajutor. studii epidemiologice.....  prezentarea la examenele medicale.. Măsuri medicale : Recunoaşterea riscului profesional la locurile de muncă prin studiul atent al procesului tehnologic şi al condiţiilor de muncă.... Educaţia sanitară............. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ....... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ............ Efectuarea corespunzătoare a examenului medical la angajare şi a celui periodic (examene clinice şi de laborator în funcţie de tipul noxelor profesionale şi intensitatea lor............... a suprasolicitărilor fizice şi neuropsihice..... Tehnician în ondustria textilă.. Izolarea aparaturii generatoare de noxe (automatizare.... Măsuri tehnico – organizatorice în vederea prevenirii îmbolnăvirilor profesionale Măsurile tehnico – organizatorice sunt reprezentate într-o ordine de priorităţi....... Împiedicarea pătrunderii noxei în aerul locurilor de muncă ( ermetizare......... care orientează şi periodicitatea examinărilor)..... în scopul realizării de către aceştia a măsurilor tehnico-organizatorice amintite în condiţii de eficienţă maximă............... Efectuarea corectă a instructajului pentru securitatea şi sănătatea în muncă......... apă plată) şi consumarea acesteia în unitate....... cabine speciale... procedee umede pentru pulberi...... reducerea duratei zilei de muncă. fonoabsorbţie)... apă minerală......... personalului muncitor în scopul:  respectării regulilor de igienă individuală..  purtarea corectă a echipamentului individual de protecţie. Împiedicarea acţiunii noxei asupra lucrătorilor sau diminuarea acestei acţiuni prin reducerea efortului fizic.........Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă............ folosirea echipamentului individual de protecţie etc.. 2.... efectuarea de determinări de noxe.................. Asigurarea alimentaţiei de protecţie(lapte. care se adresează cadrelor de conducere tehnică şi administrativă........ ventilaţie locală)... 3...........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar. Tehnician în industria pielăriei 51 .......

.......................... solvenţi............... prin scoaterea bolnavului din mediul nociv şi aplicarea unui tratament adecvat....... dobândite ca urmare a participării la realizarea unui proces de muncă......... secţii de presat călcat Ţesătorii Spălătorii..... vopsitorii. hidrocarburi clorate etc. 5 6 7 Dermite acute şi cronice.. chimic sau biologici).... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .Bolile profesionale declarabile prevăzute de Legea nr 319/2006 Conform metodologiei de aplicare a legii 319/2006..... coloranţi. cânepă etc.... apretură umedă.. tăbăcării. nichel...boală profesională....... precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă...... 2 3 4 albire......... Tehnician în industria pielăriei 52 . Bolile profesionale sunt cauzate de factori nocivi (fizici.... bronşită cronică Îmbolnăviri respiratorii cronice Nevroze coordonare de Factori profesionali cauzali Pulberi vegetale textile : bumbac...... lână brută....... 5.....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.. În multe cazuri acţiunea este reversibilă..... Încordarea sistemică a muşchilor şi ligamentelor sau presiune pe tendoane Contact prelungit cu substanţe chimice iritante: lacuri.....Tabelul cu bolile profesionale(anexa 23 din metodologie) cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic şi va rămâne deschis şi pentru alte boli pentru care se face dovada relaţiei noxă/suprasolicitare profesională .... spălătorii de lână brută.. vopsitorii Repasare răşini epoxidice.. 4........ urmările bolii se atenuează sau dispar complet...... Bolile profesionale Bolile profesionale sunt afecţiuni ale organismului.............. caracteristici locului de muncă... ţesătorie.. Pentru domeniul textile – pielărie Nr Boală legată de crt profesiune 1 Îmbolnăviri respiratorii: bisinoză... Categorii de activităţi solicitante Filatură.... confecţii Secţii de vopsitorii. substanţe pe bază de clor Mişcări numeroase şi frecvent repetate. fie anumite aparate sau organe ale corpului omenesc.. Hipoacuzie şi Acţiunea prelungită a zgomotului intens surditate de percepţie În urma expunerii la crom. Procesul patologic/de îmbolnăvire este lent şi afectează fie starea generală a organismului....... Alergii Nistagmus Confecţii textile şi confecţii piele şi înlocuitori Tăbăcării. acrilat............ Substanţe toxice iritante aflate în atmosfera de lucru: bioxid de sulf............ ulceraţii şi leucodermii. Încordarea îndelungată a aparatului vizual în condiţii nefavorabile de iluminat ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .. in............. se pot produce eczeme la nivelul mâinilor.. Tehnician în ondustria textilă....... etc............

Tehnician în industria pielăriei 53 ..deces La nivelul individului La nivelul unităţii economice La nivelul economiei naţionale ECONOMICE DIMINUAREA PRODUCTIVITATII MUNCII Pierderi de venituri personale Pierderi de profit Pierderi de produs naţional brut Distrugeri de mijloace fixe FINANCIARE MATERIAL E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .........................vehicularea suplimentara de informaţii ...........durere.....diminuarea potenţialului creator si a celui afectiv .........leziuni cu ITM ............... suferinţă .......................................compasiune .. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic . Tehnician în ondustria textilă............................stres ..pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..................................leziuni cu invaliditate ...................... E mai uşor să previi decât să suporţi consecinţele unui accident de muncă ! NR 5 CONSECINŢELE SOCIALE ŞI ECONOMICE ALE ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLILOR PROFESIONALE FIŞA CONSPECT E mai uşor să previi decât să înlături consecinţele unui accident de muncă ! EXTRA ECONOMICE FIZICE PSIHICE SPIRITUALE INFORMATIONALE POLITICE .............................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.......

. Mărirea umidităţii relative a aerului acolo unde produsele permit............ Nerespectarea normelor de sănătate şi siguranţă la locul de muncă privind utilizarea sursei de aprindere. Măsuri şi mijloace de prevenire a incendiilor şi exploziilor 1................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă................................ Tehnician în industria pielăriei 54 ...................... 4. Amenajarea unor spaţii pentru fumat... Evitarea formării în hale de producţie a amestecurilor explozive prin curăţarea în mod periodic a prafului de pe suprafeţele încărcate cu electricitate statică..... 3.... 3... Asigurarea unei bune evacuări a oamenilor şi a bunurilor din clădire... Rezultatele exploziilor sunt concretizate în distrugeri materiale şi pierderi de vieţi omeneşti.. Nerespectarea normelor de sănătate şi securitate la locul de muncă privind manipularea şi utilizarea materialelor generatoare de flacără sau incendii.......... Tehnician în ondustria textilă......... privind utilizarea sursei de aprindere............. Prevederea în depozitele de materiale combustibile a instalaţiilor speciale de declanşare automată a stropirii cu apă la ridicarea temperaturii. 5...... 2... Înlăturarea eventualelor cauze ce pot provoca incendii sau explozii............... Cauze: Necunoaştere a normelor de sănătate şi securitate la locul de muncă privind manipularea şi utilizarea substanţelor generatoare de flacără.... 2....................... 6...... prin proiectarea procesului tehnologic... Ce sunt incendiile ? O ardere autoîntreţinută........ Prevederea unor aparate de deconectare automată în caz de avarie 35 .. Necunoaştere a normelor de sănătate şi siguranţă la locul de muncă privind utilizarea sursei de aprindere....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.... Cauze: Neatenţie şi ignoranţă a factorului uman. în caz de incendiu........ 7. care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu şi care produce pierderi materiale şi chiar pierderi de vieţi omeneşti....... Ce sunt exploziile ? Reacţii fizico-chimice foarte rapide în care se produce o cantitate mare de gaze însoţită de degajare de căldură şi energie.... FIŞA DE DOCUMENTARE NR 6 INCENDII ŞI EXPLOZII 112 1.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ......... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...

......... aparatura şi echipamentele conform instrucţiunilor tehnice şi a instrucţiunilor interne prevăzute de către angajator......... Să comunice imediat după constatare...... 6............. Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de angajator............... 2... Tehnician în industria pielăriei 55 ............ în unitatea respectivă..... etc....... 4. Instalarea de scări de incendiu .. pompe....  Stingătoare manuale.Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă... 5.. Să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă la apariţia oricărui pericol iminent de incendiu sau explozie.... Organizarea de formaţii de pompieri voluntari şi special angajaţi.... guri de apă...... Să furnizeze persoanelor abilitate toate informaţiile pe care le deţine referitoare la incendiu.... Dotarea cu utilaje şi materiale tehnice de combatere a incendiilor :  Lopeţi..... maşinile...... cu utilajul necesar(furtun cu lance... 13.... Să utilizeze substanţele periculoase. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ... Ignifugarea materialelor combustibile folosite în construcţii.....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar... 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .  orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor. Să nu efectuieze manevre interzise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor. 8.... 4...... Marcarea zonelor periculoase .. Stabilirea unor sarcini precise privind prevenire şi combaterea incendiilor şi asigurarea prelucrării şi afişării lor.. Obligaţiile lucrătorilor privind prevenirea şi apărarea împotriva incendiilor şi exploziilor 1.. Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoştinţă de către angajator prin mijloacele prevăzute de lege. 14............ 9.... conducătorului locului de muncă:  orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor... 15.....  Motopompe sau autopompe... utilajele.. 3. 12........  Pompe de mână............ sau cu personalul tehnic specializat cu atribuţii în domeniul prevenirii şi apărării împotriva incendiilor.... a mediilor explozive.. Tehnician în ondustria textilă...... Interzicerea folosirii flăcării deschise .... a fumatului în medii periculoase................. 7. instalaţiile.... Instruirea muncitorilor şi răspândirea cunoştinţelor tehnice referitoare la cauzele şi prevenirea incendiilor........ etc).. 11...  Instalaţii cu reţele de apă.. a căilor de evacuare din clădiri şi asigurarea unor bune condiţii pentru intervenţia rapidă la singerea incendiilor........  orice situaţie stabilită ca fiind pericol de incendiu..

.... NR 6 MIJLOACE TEHNICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR FIŞA CONSPECT 1....Stingătoare CLASA DE INCENDIU Tipul de material ce arde MATERIALE SOLIDE:hârtie....... magneziu etc........ Tehnician în ondustria textilă. B B GAZE:metan..................... ulei.... textile........ acetilenă etc...... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ............pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar............. E motoare..... C C METALE:litiu................ E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile . sodiu........ petrol........... prize....... D D A INSTALAŢII ELECTRICE: întrerupătoare....Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă... vopsea etc... propan.... transformatoare etc.......... cauciuc. lemn................. aluminiu....... alcool.............. potasiu.... Tehnician în industria pielăriei 56 ....... hidrogen........ paie.................... etc Simbol SINGĂTOARE cu Pulbere Dioxid de carbon Spumă A A MATERIALE LICHIDE: benzină........

................ Tehnician în industria pielăriei 57 ...................5 până la 1m3 3......... ţevi de refulare...... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ..  Stingătoare portative sau carosabile:cu pulbere.. Componentele din interior diferă în funcţie de obiectivele ce trebuie protejat........... topoare...pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar. răngi........ găleţi.. C....... dar poate fi întâlnită pe eticheta unor stingătoare.. cu spumă chimică sau aeromecanică.. Lada cu nisip – ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ......... Are capacitate de înmagazinare 0....... lopeţi...........Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă. Componente:  Unelte PSI: căngi..............  Hidranţi portativi.........  Cheie racord ABC/BC........... cu CO2....... cheie hidrant............Panourile de incendiu Dotează unităţile şi punctele de lucru cu mijloace de primă intervenţie necesare stingerii începuturilor de incendii........... 6 3 este destinată depozitării nisipului necesar stingerii incendiilor.............. Tehnician în ondustria textilă.......... 2. Notă: • Pe eticheta fiecărui stingător sunt specificate clasele de incediu........  Furtun de refulare tip A. B... târnacop............. • Menţionăm că E nu este o clasă de incendiu conform SR-EN...............  Racorduri.

D –se utilizează pentru racordarea la sursa de apă........ Racorduri – dispozitive pentru cuplare rapidă 6.......... şi au proprietatea de a porni automat un flux uniform de apă dacă temperatura mediului creşte peste o valoare prestabilită........ hale de producţie..... Tehnician în industria pielăriei 58 ... Codul furtunului este dictat de domeniul de utilizare adică tipul de racord ........... Dispozitivele sunt montate la sedii de firme...Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă... Ţevile de refulare – 5.... Reducţiile – dispozitive pentru cuplarea a două racorduri de mărimi diferite................. Ele au un robinet încorporat care asigură reglarea debitului de apă şi un dispozitiv ce creează o perdea de protecţie pentru utilizator...pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar........................C.............. asigură refulareajetului de apă şi dirijarea lui asupra focarului de incendiu............. şcoli.... Furtun de sunt dispozitive montate la hidranţii fixi... Sprinklere – 9...... 4............ depozite.......... refulare tip A....B................ expoziţii...................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic . săli de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .. Iluminatul de siguranţă este prevăzut pentru evacuări neaşteptate şi este prezent în zone aglomerate: muzee... supermarketuri............... Tehnician în ondustria textilă... cinematografe.... 8.... a ţevii la hidrant.......... 7..

.... 10.......................pielărie sting niciodată cu apă.............. supermarketuri..... spitale...... spaţii de producţie. grăsimile şi benzinele nu se ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ... Centrale antiincendiu – sunt echipate cu micro procesor şi au 6 detectoare de temperatură şi fum............. biblioteci...... spectacole. Detectoare optice de fum – detectează fumul ce se degajă din procesul de ardere.............. în loc de stingător se va utiliza pătura antifoc..... depozite..................... hale industriale etc..... Computerele şi instalaţiile electrice trebuie stinse cu CO2 sau alt agent de stingere cu efecte similare... Tehnician în ondustria textilă.. Calificarea :Tehnician designer vestimentar....... De reţinut ! De câte ori este posibil.... Tehnician în industria pielăriei 59 ........................... Panoul de comandă poate controla ieşirile de alarmare: sirenele şi comunicatoarele telefonice............ Lichidele combustibile... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ............ Sunt recomandate în hoteluri......Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă........ 11..................... Fiecare zonă este echipată cu o ieşire pentru alarmare....... supermarketuri.........

...... Preîntâmpinarea unor incidente neplăcute în timpul lucrului presupune: identificarea de către lucrător a zonei de risc.cărucioare.......utilizarea echipamentului de protecţie specific tipului de activitate 1... .....utilizarea de dispozitive speciale pentru legări la pământ şi in scurtcircuit ....macarale............... ZONE DE RISC LA LOCURILE DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL TEXTILE PIELĂRIE FIŞA DE DOCUMENTARE NR 7 1......instruirea la locul de muncă ..........Transportul materiei prime şi materialelor în secţii de la magazii. prin intermediul energiei electrice.. .................... Transmisia şi transformarea mişcării prin intermediul Vătămări corporale datorate manipulări i incorecte a încărcătu rii electrocu tare Toate tipurile de maşini şi utilaje din domeniu .....electro paleţi32..... Tehnician în ondustria textilă... 3... ......... 2....benzi transportoare..................... Tehnician în industria pielăriei 60 ...... Măsuri de reducere a riscului de accidente ..... Toate sectoarele de activitate din domeniul textile pielărie........ între o operaţie tehnologică la alta................................poduri rulante32 ......... care pot fi grupate astfel: Zona de risc Riscul Categoria de utilaj ......... – folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante Elementele transmisiei trebuie prevăzute cu apărători bine fixate sau să fie securizate în Prinderea mâinilor sau altor părţi ale Toate tipurile de maşini şi utilaje din domeniu Toate sectoarele de activitate din domeniul ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ..........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar. Redăm mai jos cele mai frecvente zone de risc din domeniu. ..... pag 35)... urmarea paşilor din planul de informare (vezi fişa de documentare nr 3 pct 5........ Principii generale Lucrătorul din domeniul textile pielărie poate fi expus în mediul de lucru la numeroase situaţii de risc care ar putea provoca incidente sau chiar accidente de muncă grave.. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic . Antrenarea organelor de lucru ale maşinilor şi utilajelor.......electropalane33 Operaţia/ sectorul de activitate În special la aprovizionarea cu materie primă şi materiale......Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă........

. .. Utilizarea substanţelor chimice în operaţiile de transformare a materiei prime în produs finit........... Maşini de imprimat cu cilindri Maşini de mercerizat........ curăţire alcalină.. Tehnician în ondustria textilă. cilindri de imprimare............ ................. Secţiile de finisaj textil echipamentului de protecţie... maşini de imprimat..... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...... imprimerii tăbăcării Finisaj textil... batiul maşinilor................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.instruirea lucrătorilor ...... ..transmisii prin roţi dinţate 4. Utilizarea unor Intoxicaţi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ....utilizarea Confecţii încălţăminte Secţiile de finisaj textil ..18 calandre34 Prese de călcat... cilindri de mercerizare..... Tehnician în industria pielăriei 61 .. iritaţii 6...... . tambur şi ruletă la piuare.Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă..... mercerizat............... care realizează operaţii aupra ţesăturilor şi metraj.....nu trebuie desfăcută marginea îndoită a ţesăturii Prinderea mâinilor sau altor părţi ale corpului între dispozitiv e Intoxicaţi i.. calandre...... elementelor mecanice: ............ etc 5...... Secţii de finisaj textil Vopsitorii.......... de aerisire şi absorbţie a su bstanţelor nocive 7.. piuat.. etc... maşini şi utilaje de spălat.dispozitive deprotecţie -..........dispozitive de protecţie .. tricoturilor Laboratoare de secţie sau de fabrică.... unde accesul este permis doar personalului specializat..........transmisii prin roţi de curea.......nu trebuie intervenit asupra organului de lucru în timpul funcţionării maşinii.... aparate de vopsit .. maşini de piuat Presa de tălpuit Toate utilajele din finisajul textil. . arderi chimice......utilizarea echipamentului de protecţie adecvat la manipularea şi dozarea substanţelor chimice...transmisii prin cilindri sau conoizi.montarea unor instalaţii de protecţie colectivă .. etc Magazii de textile pielărie casete........ Utilizarea organelor de lucru care exercită presiune asupra materialului: cilindri de stoarcere...... laminor..... ... Dispozitive de conducere a materialului în maşina de lucru corpului între organele de transmite re sau transfor mare a mişcării Prinderea mâinilor sau altor părţi ale corpului între organele de lucru Cilindri de stoarcere la toate maşinile de spălat.....

................... distruger e a pielii sau ţesutului musculos........ Maşini de tăiat cu cuţit fix.........utilizarea echipamentului de protecţie . Operaţii realizate cu organe de lucru care taie materia primă....... Tehnician în ondustria textilă........... Operaţii de coasere Vătămare corporală prin înţepare cu acele.respectarea regulilor de protecţie şi de deservire specifice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .... carda...... maşină de croit mobilă... Finisaj textil ........ Vătămare corporală prin tăiere Secţii de confecţii textile şi confecţii încălţăminte. cuie sau garnituri de cardă Vătămare corporală prin înţepare cu acele.schimbarea şi ascuţirea cuţitelor se vor face numai de către personal specializat ..... substanţe chimice cu risc de inflamare i..... Tehnician în industria pielăriei 62 .... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ... ştanţele.. pregătit-tălpuit Maşina de şpănuit28. incendii chimicale... distruger e a pielii sau ţesutului Agregatul de bataj...............tijele port ac vor fi prevăzute cu dispozitive de protecţie ...............cuţitele vor fi prevăzute cu dispozitive de protecţie ............. carbonizat în mediu de solvent organic...........respectarea regulilor de protecţie şi de deservire specifice fiecărui tip de maşină de tăiat ..................... etc Maşini de cusut de diverse tipuri Confecţii textile şi confecţii încălţăminte......utilizarea echipamentului de protecţie ..pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar......respectarea regulilor protecţie şi de deservire specifice fiecărui tip de maşină de cusut 9.... maşini de tuns......... Confecţii încălţăminte 8...utilizarea echipamentului de protecţie ... 10........ maşina de pieptănat20 Maşini de scămoşat32 Filatură Finisaj .... etc............organele delucru vor fi prevăzute cu dispozitive de protecţie adecvate .......Dispozitive de lucru cu garnituri rigide...Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.... maşina de croit automată......

..................................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..... Prese de călcat de diverse tipuri. înainte de a avea dovada însuşirii normelor de sănătate şi securitate generale şi celor specifice locului de muncă ! Instruirea trebuie repetată în mod regulat şi trebuie revizuită periodic ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .....respectarea regulilor de protecţie şi de deservire specifice fiecărui tip de maşină finisarea confecţiilor E mai uşor să previi decât să înlături consecinţele unui accident de muncă ! NU UITA! Este INTERZIS accesul lucrătorilor la maşină..................... Vătămare corporală prin arsuri Maşini şi aparate de vopsit de diverse tipuri... musculos................................... Tehnician în ondustria textilă.......................................... Tehnician în industria pielăriei 63 ........... calandre Finisaj textil....... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic . etc 11........................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.......dispozitive automate de oprire a încălzirii în cazul în care apar perturbări în funcţionarea organelor de lucru ..............utilizarea echipamentului de protecţie ...... Utilizarea temperaturilor ridicate în timpul unor operaţii tehnologice.organele de lucru vor fi prevăzute cu dispozitive de protecţie adecvate ............... fiecărui tip de maşină .

...........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..................Pentru aceasta se urmează o procedură standard a l cărui model este redat mai jos.. responsabilităţi....................... Tehnician în industria pielăriei Stadiul de realizare a măsurilor  Model de plan de protecţie inregistrate în ppp coloana 6.... expertise tehnice................................................ Activitate Instrument Rezultat Formaţi echipa !  Echipa de evaluare Definiţi posturile de lucru şi zonele de evacuare !  planul de situaţie al unităţii  matricea pericolelor37  Planul de situaţie cu definirea zonelor de evaluare a zonelor de lucru  Matricea pericolelor Realizaţi examinarea generală !  Lista de verificare pentru examinarea generală  model de plan de pp*  Neconformităţi identificate(ppp coloana 1) Identificaţi pericolele specifice !  Liste de verificare pentru pericolul specific  Model de plan de protecţie   Buletine de analize...... date tehnice etc.. trebuie urmate de monitorizarea condiţiilor de lucru şi a măsurilor de prevenire aplicate..  Pericole specifice identificate(ppp coloana 1) Analizaţi pericolele !  Dovezi pentru evaluarea ulterioară Evaluaţi riscurile !  Grilă categorie de risc  Model de plan de prevenire şi protecţie  Categorie de risc atribuită fiecărui pericol(ppp coloana 2)  Măsuri tehnice ... organizatorice. teste medicale...... termene(ppp coloana 3-5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .................. Tehnician în ondustria textilă............ igienico-sanitare....................... sarcinilor de lucru etc........... Monitorizaţi acţiunile ! Planificaţi acţiunile !  Model de plan de protecţie(ppp) 64 .. deoarece în timp pot apărea noi pericole din cauza schimbărilor de tehnologie................................. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ... NR 7 PROCEDURA GENERALĂ DE EVALUARE A RISCURILOR PROFESIONALE FIŞA CONSPECT O evaluare de risc este un proces ce are ca scop îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă! În concluzie: etapele întreprinse de la identificarea pericolelor până la implementarea măsurilor de prevenire....Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă....

. Elaborarea lor va ţine cont şi de :  dezvoltarea psihomotorie specifică categoriei de vârstă a elevilor cărora se adresează.. asigurarea materialelor informaţionale pentru cel puţin o grupă de elevi.. Tehnician în industria pielăriei 65 ..................... activităţile şi evaluarea să atingă condiţiile de aplicabilitate şi criteriile de performanţă din standard. de un grup de profesori care predau această disciplină şi să constituie materiale integrante din dotarea cabinetului de specialitate..... şi în conformitate cu cerinţele programei şcolare şi a Standardului de pregătire profesională... Realizaţi şi alte materiale care să completeze activităţile de învăţare din prezentul auxiliar.. Se recomandă ca pentru fiecare temă să fie gândite şi activităţi suplimentare ..... Pentru succesul orei de instruire asiguraţi-vă că v-aţi creat şi instrumentele/resursele materiale necesare învăţării centrate pe elev şi învăţarea diferenţiată...... a elevilor care lucrează într-un ritm mai alert. Sperăm ca sugestiile noastre să vă ajute la atingerea obiectivelor propuse... Dotarea cabinetului va avea în vedere două aspecte majore: 1........... Este util şi obligatoriu pentru profesor dar şi în beneficiul elevului.................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .. şi modalităţi de încurajare /premiere...... La stabilirea tipului de aplicaţie studiaţi cu atenţie standardul şi programa/curriculumul aferent..........Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă............ pentru particularizarea aplicaţiilor pentru specificul calificării şi a numărului de ore din planul de învăţământ............. asigurarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de instruire pentru elevi în similitudine cu cele existente într-o întreprindere sau centru specializat de instruire în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă...... Activităţile de învăţare şi Testele de verificare pentru dobândirea competenţei ar trebui elaborate la nivel de catedră de specialitate sau de arie.......... 2........Sugestii metodologice Autorii auxiliarului au gândit sugestiile metodologice ca un exemplu de bună practică... dacă: se aplică principiile învăţării centrate pe elev şi învăţarea diferenţiată ............ Este benefic pentru actul dobândirii competenţelor profesionale aferente modulului ...... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ........ propuse elevilor pentru dobândirea competenţelor din standardul de pregătire profesională aferent modulului.. ca la nivelul şcolii să existe un cabinet specializat pe probleme de sănătate şi securitate în muncă şi probleme de prevenire şi stingere a incendiilor.............. Tehnician în ondustria textilă... 2.pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar................................  probabilitatea existenţei elevilor cu nevoi speciale...... prevenirea şi stingerea incendiilor... corelate permanent cu cerinţele UE......... împărtăşind din propria experienţă.

... în aşa fel încât elevii să aibă acces uşor la conţinuturi şi să poată opera cu ele..... nu uitaţi că elevii sunt mari iubitori ai tehnologiilor moderne de IT......................... nr 1(FC-nr1) 2 Echipamente individuale de protecţie FC –nr2 36 3 Echipamente de protecţie pentru lucrătorii din domeniul FC –nr3 38 textile pielărie 4 Trusa de prim ajutor FC –nr4 40 2 Cauzele accidentelor de muncă tabel 43 3 Clasificarea accidentelor de muncă schemă 44 4 Cum comunicăm evenimentele schemă 47 5 Elementele procesului de muncă şi interacţiunea lor schemă 50 6 Măsuri de prevenire a accidentelor de muncă schemă 50 7 Bolile profesionale declarabile pentru domeniul textiletabel 52 pielărie....  să ţină cont de stilurile de învăţare ale elevilor supuşi procesului de evaluare... speculaţi acest lucru în favoarea calităţii orelor de curs..............Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.. Vă sugerăm să utilizaţi fişele de documentare şi fişele conspect fie pe suport de hârtie ............... prevăzute de legea 319/2006 8 Consecinţele sociale ale accidentelor de muncă FC –nr5 53 9 Clasificarea echipamentelor de protecţie schemă 34 10 Mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor FC –nr6 56 11 Protecţia corpului tabel 40 12 Procedură generală de evaluare a riscurilor profesionale FC-7 64 Evaluarea şi autoevaluarea dobândirii competenţelor aferente modulului se vor face atât formativ cât şi sumativ la sfârşitul modulului printr-o activitate complexă care să solicite utilizarea tuturor competenţelor dobândite prin studiul modulului. Puteţi utiliza ca fişe conspect sau folii pentru proiecţii retro/videoproiector următoarele conţinuturi din auxiliar: Nr Tema Forma de Pagina crt prezentare din auxiliar 1 Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii Fişa conspect 20 în muncă.......................  caracter predominant practic.  buget de timp bine stabilit pentru îndeplinirea sarcinilor.... Criteriile de performanţă dobândite de elev precum şi condiţiile de aplicabilitate ale acestora trebuie să fie conforme standardului de pregătire profesională.........  Asiguraţi elevului posibilitatea autoevaluării....................... Tehnician în industria pielăriei 66 .......................................................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .. pentru fiecare competenţă în parte(competenţe specifice pag 7 din prezentul auxiliar)... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .... Tehnician în ondustria textilă...pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar....... Înainte de a gândi modul de evaluare consultaţi criteriile de evaluare din standard.... Gândiţi activităţile de evaluare sumativă cu :  cerinţe clar formulate-lipsite de ambiguitate o singură cerinţă într-o frază sau propoziţie.................... fie pe suport electronic.....

.. Când elevul nu-şi realizează corect şi la timp sarcinile din cerinţele activităţii propuse............................ Atenţie ! ! Nu suprasolicitaţi elevii cu informaţii inutile pentru dobândirea competenţelor ! O activitate practică de o oră – bine gândită ......... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ............. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...... Obişnuiţi elevii cu autocontrolul şi autoevaluarea punându-i să-şi completeze fişele de rezumat acolo unde este cazul....... chiar abandonează...................................... iar efectele pe termen lung sunt mult mai benefice pentru elev! Stimaţi colegi ! Nu uitaţi nici o clipă că fiecare pas al elevului trebuie monitorizat cu discreţie şi încurajat în permanenţă.........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.... sau mai mult.......... Tehnician în industria pielăriei 67 ............... Tehnician în ondustria textilă...................................... Când elevul se bucură pentru succesul sarcinilor îndeplinite conform cerinţelor noastre.........Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă...... e feed-back-ul către noi că ne-am atins obiectivele propuse.....poate suplini multe ore de studiu teoretic........... Stimulaţi-le responsabilizarea faţă de calitatea şi cantitatea materialelor din portofoliul de lucru personal.................. trebuie să ne intrebăm mai întâi dacă noi am făcut tot ceea ce trebuia pentru ai trezi interesul şi apoi să identificăm şi cauzele ce vin dinspre el.....

.................................................................................. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ..Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă............. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ... Tehnician în ondustria textilă............pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..................... Succes ! III..... Tehnician în industria pielăriei 68 .....................................................................................

...............Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.......................................... Tehnician în industria pielăriei 69 ..... Tehnician în ondustria textilă.....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar...... 1.................... ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DRAGI ELEVI ... cei din ciclul superior al liceului............................... voi care aţi optat să vă pregătiţi pentru domeniul TEXTILE – PIELĂRIE.......... Acest material este destinat VOUĂ................................. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ................. în una din calificările: TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ........................................

...... Tehnician în industria pielăriei 70 ... pagini de internet.......... Materialul conţine sarcini de lucru ce constau în: documentarea folosind diferite surse: fişe de documentare........................................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă............. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .......... în perechi... rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice activităţi individuale.. manuale...........................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar...... cărţi de specialitate...................... documente ale agenţilor economici............ pliante............ reviste de specialitate...................... în grup activităţi interactive întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate.......................... Tehnician în ondustria textilă............ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .. TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA DE PIELĂRIE.....

........... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ........... străduiţi-vă să fie cât mai complet................... Fişe de lucru................. Tehnician în ondustria textilă........ Fişe de evaluare Fişe conspect Foarte important ! Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .................. Fişe de documentare................. ATENŢIE! Deoarece conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării competenţelor voastre profesionale....Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.................. Tehnician în industria pielăriei 71 .................................. Ce materiale trebuie să conţină portofoliul ? Opis Caiet de notiţe dacă profesorul impune acest lucru................................. Fişe de autoevaluare........................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..............

............................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar......................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...........................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă..................................... Tehnician în industria pielăriei 72 ... Profesorul vă va ajuta să înţelegeţi şi să vă rezolvaţi sarcinile de lucru pe tot parcursul activităţii................... Tehnician în ondustria textilă.............. Învaţă să te autoevaluezi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ......................................................................

evaluând progresul realizat de tine..................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .. Tehnician în industria pielăriei 73 ................ Tehnician în ondustria textilă.......................... Riscul poate fi definit ca fiind posibilitatea ca o persoană să sufere o daună în timpul activităţilor zinice........................................... Sarcini de lucru: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .................................. Riscul este o combinaţie între gravitatea vătămării şi probabilitatea unui pericol ce poate fi cauza vătămării............................. Succes ! ACTIVITATEA NR 1 TEST DIAGNOZĂ Lucrează individual! Timp de lucru: 15 minute Citeşte cu atenţie definiţia pentru a putea rezolva sarcinile de lucru de mai jos............Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.........................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar................. Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor pe care le-ai rezolvat şi a activitãţilor parcurse..

activităţilor din coloana B care crezi că sunt însoţite de astfel de riscuri.. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ................. C –măsuri de reducere a riscurilor punctaj Total= 10 pct COMPETENŢA 1 Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ACTIVITATEA NR 2 SELECTAREA MATERIALELOR DE INSTRUIRE A LUCRĂTORILOR Lucraţi în echipe de câte doi ! Timp de lucru: 20 minute 74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ......pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.........febră i.......plec ultimul de acasă 2 – mă deplasez cu autobuzul spre şcoală 3 – mă deplasez pe jos(traversez două străzi foarte circulate) până în incinta şcolii 4 – execut exerciţii de coasere la maşina de cusut simplă 5 – în pauză mănânc şi mă joc lângă containerul de gunoi din curtea şcolii.dureri de spate B -activităţi 1................ 1.........lovire prin cădere ca urmare a pierderii echilibrului e...inundarea încăperii b........... şi află cât eşti de pregătit pentru a-ţi asigura sănătatea şi securitatea şi pentru a preveni riscurile la accidente în activităţile zilnice.....lovire/accident de maşină prin acroşare d................. Scrie în coloana C ce măsuri ai lua pentru a elimina fiecare risc identificat.înţeparea degetelor în timpul coaserii g.. Autoevaluează-te! Confruntă rezultatele muncii tale cu rezolvarea proiectată pe ecran şi acordă –ţi căte un punct pentru fiecare răspuns corect şi zero puncte pentru răspuns incorect....... 2...... Calculează punctajul obţinut şi compară-l cu cel de pe ecran/tablă.............Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă....... În coloana B sunt trecute principalele activităţi din traseul unei zile de instruire practică efectuată în atelierul de confecţii din incinta şcolii.......electrocutare h.. În coloana A ai o listă cu riscuri ce pot apărea în activitatea de zi cu zi. A -riscuri a.ruperea acului f......diaree j.......explozie –incendiu c............... Tehnician în ondustria textilă............................ 3........ Asociază riscurile din coloana A.......... Tehnician în industria pielăriei .....................

Cele mai complete lucrări vor fi premiate! Sarcini de lucru: 1. Tehnician în ondustria textilă............ 3. Fă intervenţii –dacă crezi că este cazul – după ce fiecare coleg şi-a terminat prezentarea... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...... 5..... Studiază cu atenţie documentaţia pusă la dispoziţie şi alcătuieşte -ţi un plan de instruire introductiv generală pentru un viitor lucrător într-o secţie de confecţii.. şi apoi întocmeşte-ţi lista cu cele care le poţi utiliza din lista/materialele puse la dispoziţie de către profesor....probleme studiate 6...... Dacă aveţi nelămuriri cereţi ajutorul profesorului....................................PROBLEME DE REZOLVAT: MODALITĂŢI DE REZOLVARE: 1...SCOPUL INSTRUIRII: II.... Prezintă planul celorlalţi colegi din clasă........................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.................. Fiecare echipă va primi câte o fişă de lucru identică pe care sunt indicate sarcinile activităţii.durata instruirii: 5. Atenţie ! Pentru a vă încadra în timp împărţiţi-vă sarcinile între voi. Această activitate se desfăşoarã sub forma unui concurs între echipele de lucru..DOVADA instruirii ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ................. Tehnician în industria pielăriei 75 ........................ 2.....cum se face instruirea 4................... Pentru punctul IV din plan enumeră toate tipurile de documente de informare cu care ai putea lucra.............Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă. Timp de prezentare : 3-4 min 4..........cine face instruirea 3. completând schema de mai jos.... Compară planul tău cu al celorlalţi colegi şi notează observaţii în timpul expunerii lor......... I..........când şi cui se face instruirea 2...

.......... Succes ! Fişa de lucru cu sarcinile îndeplinite va fi ataşată portofoliului tău de lucru ! COMPETENŢA 1 Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ACTIVITATEA NR 3 CLASIFICAREA FACTORILOR DE RISC Lucrează individual! Timp de lucru: 20 minute ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .....................................................................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.................. Locul de muncă îl poţi alege preferenţial..................................... alcătuieşte -ţi un plan de instruire la locul de muncă.... Tehnician în ondustria textilă.............. III........................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.. Tehnician în industria pielăriei 76 .............. METODE ŞI TEHNICI DE INSTRUIRE: IV......... DOCUMENTE DE INFORMARE: Activitate suplimentară ! Utilizând acelaşi algoritm .......... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ................

 mediu social......... Lista cu factori de risc:  erori de recepţie....  erori de decizie..... respectiv necorespunzătoare posibilităţilor acestuia.......  risc electric...Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă..........  risc biologici. reguli......  conţinut sau structură necorespunzătoare a sarcinii de muncă în raport cu scopul sistemului de muncă sau cu cerinţele impuse de situaţiile de risc(operaţii.......... electric )....... 2... 1.. cu acţiune de natură biologică...  risc fizic(mecanic............ şi 4 puncte pentru cerinţa 2....  risc chimic........  sub/supradimensionarea cerinţelor impuse executantului......PROPRII EXECUTANTULUI: 2............  risc de suprasolicitare a executantului datorită condiţiilor de îndeplinire a sarcinii de muncă... procedee greşite.....PROPRII SARCINII DE MUNCĂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile . factori de risc mecanic. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ........................ termic..  risc termic...  risc biologic.... Tehnician în ondustria textilă.  erori de autoreglaj.....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar...  erori de execuţie........ Sarcini de lucru: 1................. Tehnician în industria pielăriei 77 FACTORI DE RISC ............. cu acţiune de natură biologică ... prelucrare şi interpretare a informaţiei.. metode de muncă necorespunzătoare)..........  risc chimic..  risc de sub/suprasolicitare a executantului datorită condiţiilor de îndeplinire a sarcinii de muncă.................. absenţa unor operaţii.... Autoevaluează-te ! Acordă-ţi câte un punct pentru fiecare factor de risc clasificat corect... Studiază lista factorilor de risc de mai jos şi alege-ţi termenii necesari pentru a completa schema de clasificare după elementul generator.... 3.... Stabileşte care din aceşti factori îi poţi identifica şi la locul de instruire practică la maşina de cusut simplă/cu platformă......

..pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.................. Tehnician în industria pielăriei 78 ............................................. procese.......... Tehnician în ondustria textilă........ în anumite condiţii..................simulare Timp de lucru: 3o minute pentru materialul de instruire ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ........ care provoacă......... accidente de muncă sau boli profesionale pericol:orice poate cauza o vătămare! risc: combinaţie între gravitatea vătămării şi probabilitatea unui pericol de a cauza vătămarea! evaluarea riscului: procesul de estimare a pericolelor la postul de lucru! prevenire: aplicarea de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscului COMPETENŢA 1 Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor înainte ca un eveniment să aibă loc! ACTIVITATEA NR 4 Instruirea periodică: măsuri de igienă şi securitate în muncă Lucraţi în echipă ! ...........Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă....................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ............................. comportamente proprii elementelor sistemului de muncă5................. Factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională sunt Reţine ! însuşiri.................. stări......... fenomene.....

.. pag 35.... în aşa fel încât fiecare grupă să aibă acelaşi număr de elevi... pliante............ Tehnician în ondustria textilă.........Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă..........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..... 5........ tehnoredactaţi-l şi afişaţi-l în Cabinetul de Sănătate şi Securitate în muncă al şcolii................ Tehnician în industria pielăriei 79 ........ 6...... Dacă aveţi nelămuriri cereţi ajutorul profesorului...2................. - Câte 1o-15 minute pentru instruire/prezentare 1o minute pentru consemnare în fişe Sarcini de lucru: 1........... fişa de documentare nr 1......... instrucţiuni/broşuri specifice locului de muncă.. Fişa de lucru cu sarcinile îndeplinite va fi ataşată portofoliului tău de lucru ! COMPETENŢA 1 Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ACTIVITATEA NR 5 ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE LUCRU ŞI ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECŢIE Lucraţi câte doi ! Timp de lucru: 45 minute 10 minute(sarcinile1....... temă de casă ! Alcătuiţi un plan de informare asupra riscurilor la operaţia de tăiere utilizând sugestiile din fişa de documentare nr 3. Împărţiţi clasa în trei/şase/nouă grupe de câte 2-4 elevi... Alcătuiţi un material pentru instruire periodică utilizând documentaţia pusă la dispoziţie: fişa de documentare nr 3.. Realizaţi o instruire periodică celorlalţi colegi din clasă.... 4... în funcţie de efectivul clasei.....3) 20 min prezentare(2min/elev ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .......... Comparaţi-l cu celelalte planuri de la celelalte grupe sau clase..... 2.... Liderii de grup vor trage la sorţi tema pentru care veti duce la îndeplinire sarcinile de mai jos................ alte materiale........ Fiecare grupă să îşi aleagă liderul care va urmări ca toţi membrii să lucreze şi să –şi ducă sarcinile la îndeplinire......... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic . utilizând materialul alcătuit la sarcina de lucru nr 4................................ Consemnaţi instruirea şi semnaţi în fişa individuală de instruire Atenţie ! Pentru a vă încadra în timp împărţiţi-vă sarcinile între voi..... 3........

. stabiliţi la ce riscuri specifice este expus lucrătorul în timpul lucrului.... Tehnician în industria pielăriei 80 .......(fiecare îşi completează în propria fişă) Atenţie ! Dacă aveţi nelămuriri cereţi ajutorul profesorului! La sfârşitul activităţii vei avea un tabel cu tipuri de echipamente de protecţie şi caracteristicile acestora...... ... 3............. 4... comparaţi cu tabelul proiectat...................... Pornind de la aceste definiţii şi de la cunoştinţele voastre dobândite la alte module ECHIPAŢI UN LUCRĂTOR dintr-un sector de activitate pe care il veţi afla după ce veţi trage un bilet de pe catedră Sarcini de lucru: 1........................ trageţi un bilet cu tema de lucru. 6...... completaţi în tabel componentele echipamentului(coloana 2 şi 3). 5........ prezentaţi colegilor din clasă componentele echipamentului........... 2.. înainte de a stabili din ce este compus EIL... respectiv EIP.. completaţi caracteristicile în coloana 4... Tehnician în ondustria textilă.......... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ........................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă......... Fişa de lucru cu sarcinile îndeplinite va fi ataşată portofoliului tău de lucru ! COMPETENŢA 1 Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ACTIVITATEA NR 6 TRUSA DE PRIM AJUTOR Lucrează singur ! Timp de lucru: 15 minute ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ..............lecţie nouă - 15 min(sarcina 7) EIL = echipament individual de lucru – echipament utilizat în procesul muncii pentru protejarea îmbrăcămintei personale împotriva uzurii şi murdăririi excesive...... 7......... completaţi tabelul cu informaţiile prezentate de colegi........... EIP = echipament individual de protecţie – se înţelege orice dispozitiv sau mijloc destinat a fi purtat sau ţinut de o persoană în scopul de a se proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri referitoare la sănătate şi securitate...............................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar........

......... Completează căsuţele din fişa alăturată................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.. Tehnician în ondustria textilă.................. Atenţie ! Dacă ai nelămuriri cere ajutorul profesorului! La sfârşitul activităţii vei avea un tabel cu tipuri de echipamente de lucru şi caracteristicile acestora. cu materialele componente ale trusei de prim ajutor................ şi fişa conspect nr 4 3..  comerţ................ proiectare-cercetare  culturale şi recreative Sarcini de lucru: 1. 2........... agricole şi de prestări de servicii.... 3............................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...... Selectează materialele textile din trusă şi numeşte tipul de fibră din care sunt realizate..... Tehnician în industria pielăriei 81 . Compară rezultatele activităţii tale cu fişa proiectată.................. Autoevaluează-te! Acordă-ţi câte un punct pentru fiecare căsuţă completată corect............... Fişa de lucru cu sarcinile îndeplinite va fi ataşată portofoliului tău de lucru ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ............. Trusa de prim ajutor este omologată de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi este OBLIGATORIE în posturi fixe de acordarea primului ajutor fără cadre medicale în spaţii în care se desfăşoară activităţi :  industriale......................  învăţământ.......Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă......................

................ Tehnician în ondustria textilă...... întreaga clasă Timp de lucru: 20 min ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .........................................................................................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar........................................... COMPETENŢA 1 Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ACTIVITATEA NR 7 VERIFICAREA MIJLOACELOR COLECTIVE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILO R Lucraţi câte doi ! Timp de lucru: 20 minute Dezbatere .......................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .......................... Tehnician în industria pielăriei 82 ..............Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă...

... ateliere de instruire. Organizaţi-vă în clasă şi desemnaţi colegi care să verifice dacă aceste mijloace de protecţie colectivă de prevenire şi stingere a incendiilor există în spaţiul luat în discuţie.. Prezentaţi celorlalţi colegi din clasă măsurile propuse de voi............... spaţii de producţie........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ... 6.............. 4. Propuneri şi concluzii......... Tehnician în ondustria textilă..... Atenţie ! Dacă aveţi nelămuriri cereţi ajutorul profesorului! Sugestie: materialul comun rezultat din acţiunea întregii clase poate fi finalizat sub forma unui tabel.....Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă................. Studiaţi fişele FD6 şi FC6 şi alcătuiţi o listă cu zone de risc la incendiu identificate de voi în atelierul de instruire practică şi în curtea acestuia(zona de acces către el) 2. Alcătuiţi o listă comună cu ceilalţi colegi din clasă.................... Verificare : 20 min Raportare : 20 min(pentru întreaga clasă) Dotarea spaţiilor de lucru(şcoală.............. 3...................... de măsuri de protecţie colectivă de prevenire şi stingere a incendiilor.............. magazine............ concretă şi atractivă pentru toţi colegii........... magazii..... Negociaţi între voi forma de prezentare! Succes! Fişa de lucru cu sarcinile îndeplinite va fi ataşată portofoliului tău de lucru ! COMPETENŢA 1 Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ACTIVITATEA NR 8 PRECIZAREA MANEVRELOR DE UTILIZARE A STINGĂTOARELOR DE INCENDIU minute Lucrează individual! Timp de lucru: 20 min ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile . săli de spectacole....... 5. sau sub orice altă formă care vi se pare clară.......... Pentru riscurile identificate stabiliţi măsuri de protecţie colectivă de prevenire şi stingere a incendiilor. Sarcini de lucru: 1........... etc) cu mijloace de prevenire şi de stingere a incendiilor este o ogligaţie prin lege iar nerespectarea ei este urmată de sancţiuni............ Tehnician în industria pielăriei 83 ........ Raportarea situaţiilor din teren 7.......

... iar apoi .......... prize.......propan... Pe fiecare rând ai câte o situaţie de incendiu şi scrie în dreptul imaginii A dacă manevrele reprezentate sunt corecte.... Tu ştii cum să le utilizezi ? Sarcini de lucru: 1.......magneziu.potasiu.etc........... Tipul de stingător utilizat Punctaj obţinut maxim 10 15 10 5 10 Total: 50 p 3...... INSTALAŢII ELECTRICE: întrerupătoare. Categoria de material care arde MATERIALE SOLIDE: hârtie. în diverse modele şi tipuri şi foarte uşor de utilizat............ ulei... Tehnician în industria pielăriei 84 .SCO2 pentru stingător cu bioxid de carbon............SSA pentru stingător cu spumă şi produse pebază de apă... alcool.etc METALE: litiu. Analizează imaginile cu tactica de stingere din tabelul de mai jos.. pe coloana din mijloc scrieţi instrucţiunile deduse din imaginea corectă...SP pentru stingător cu pulbere. GAZE: metan. cauciuc. textile.... transformatoare........... şi F dacă manevrele le consideraţi incorecte. petrol.........acetilenă.... Citeşte cu atenţie lista de materiale de mai jos şi scrie în dreptul fiecăruia ce fel de stingător foloseşti în cazul când aceste au provocat un incendiu.... Stingătoarele sunt dispozitive de stingerea incendiilor omniprezente........ INSTRUCTIUNI 1 exemplu : A Incendiul trebuie atacat pe direcţia vântului F obţ max 7: 2/ig 3/ide 2 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .... obligatorii în toate mediile de activitate................... paie......... motoare.hidrogen. aluminiu...... Foloseşte pentru stingătoare abrevierile: ....... punctaj A B C.Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.. lemn............................. ..... În caz de iminenţă citirea instrucţiunilor poate fi tardivă... Tehnician în ondustria textilă.. dacă cunoşti instrucţiunile scrise pe ele... vopsea etc. etc......... etc MATERIALE LICHIDE: benzină..... .. 2......sodiu. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...........

........................ clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ............................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.....................................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă......................... Tehnician în industria pielăriei ....... Tehnician în ondustria textilă............. 3 7 4 7 5 7 6 7 3 7 Din oficiu: 8 Total:50 Atenţie ! Dacă ai nelămuriri cere ajutorul profesorului! Dacă ai lucrat corect poţi obţine maxim 100 de puncte pentru activitate adică un 10 în catalog............ Fişa de lucru cu sarcinile îndeplinite va fi ataşată portofoliului tău de lucru ! COMPETENŢA 1 Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor Lucrează individual! Timp de lucru: 2 ore 85 ACTIVITATEA NR 9 TEST DE EVALUARE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ..... Felicitări ! Suplimentar! Alcătuieşte o listă cu materialele componente ale pichetului de pompieri.........................................................................

.. 8 luni. la locul de muncă........... 4) Instruirea periodică se face: a.... lucrătorilor din producţie... lucrătorilor serviciului extern de producţie... limitare a factorilor de risc...... b. b.... periodic.. 5) Pliantele... d..... maşini cu cuţite ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile . b..... 6 luni... d..... degetar cu împletitură metalică B...... asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B. 3) Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are drept scop însuşirea cunoştinţelor sau deprinderilor de: a.. 7) Intervalul între două instruiri periodice pentru lucrători nu va fi mai mare de : a.. Scrieţi pe foia de hârtie.. periodică........ b. c. mijloc modern. d.. legislaţie a muncii. 2 luni............ 6) Perioada destinată instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este considerată: a... timp de documentare.. lucrătorilor nou angajaţi.... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic . introductiv-general..... c.... c. II..... antifoane 3....... locuri de muncă a.. timp de informare. Subiectul I I . b....... instruirea generală.. 20 pcte A... d......... d... d.Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă..... construcţii c... periodică suplimentară. lucrătorilor serviciului intern de producţie.... 24 pcte 1) Instruirea asistată de calculator se consideră.. c..... Tehnician în industria pielăriei 86 ... d.. sudură b. Pentru cerinţele de mai jos notaţi pe foaia de hârtie litera corespunzătoare răspunsului corect...... angajaţilor unităţii... deservirea utilajelor.. Tuturor angajaţilor... c..... la locul de muncă. din punct de vedere al securităţii muncii: a. tehnică de instruire... timp de lucru. b................... lucrătorilor cu vechime mai mare de 10 ani în muncă......... 2) Lucrătorul care schimbă locul de muncă în cadrul unităţii va fi instruit cu instructajul: a...... toate trei. centură de siguranţă 2.. din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii in muncă. 8) La reluarea activităţii după un accident de muncă se face instruirea: a. c... iar în coloana B locurile de muncă specifice.. sunt documente cu rol de informare a: a... metodă şi tehnică de instruire.....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar. 12 luni..... comunicare între lucrători. metodă de instruire.. Echipament de protecţie 1.. c..... timp de intruire.. d. b... lucrătorilor desemnaţi: b......... c....... Tehnician în ondustria textilă. În coloana A sunt notate echipamentele de lucru specifice..

..... Daţi exemple de trei mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor la instalaţiile tehnologice......... 2... Precizaţi persoana care efectuează controlul medical.................. 2......................................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ..Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă......... 2............... II.. Tehnician în industria pielăriei . Precizaţi scopul controlului medical periodic.................... şorţ din piele 5.................. III Ca urmare a desfăşurării unei maserii pot apărea boli profesionale.. lucru la înălţime Subiectul II 14 pcte I Conform legislaţiei muncii în vigoare.......... Tehnician în ondustria textilă. 1.............. Un rol important în apărarea împotriva incendiilor o au mijloacele tehnice 16 pcte 1.pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar... 4. 3... Indicaţi două situaţii în care lucrătorii sunt supuşi controlului medical................ Definiţi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor..... cască d... Daţi trei exemple de boli profesinale specifice domeniului textile pielărie 16 pcte Notă: se acordă 10 puncte din oficiu ! Testul corectat se va ataşa portofoliului tău de lucru ! COMPETENŢA 2 Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă ACTIVITATEA NR 10 Monitorizarea SITUAŢIILOR DE Lucrează individual! 87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RISC la ACCIDENTE DE MUNCĂ Domeniul: textile ........ locuri cu zgomot e. în fişa de instruire sunt prevăzute rubricile de control medical periodic....... Precizaţi rolul măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.......... 1...............

cu tema „ Situaţii de risc la accidente de muncă la operaţia de călcare/presare a confecţiilor” care să dezvolte următoarele puncte: 1.................................... defecţiuni ale utilajelor .... consecinţe ale neaplicării măsurilor 4.................perturbări funcţionale... ascultă cu atenţie celelalte rapoarte ale colegilor şi notează-ţi observaţii pe o fişă sau caiet.comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă ..........  articolul de lege la care s-ar putea încadra accidentul(de studiat legislaţia muncii în vigoare)................. Tehnician în ondustria textilă............................................ 6..... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ............. prezintă raportul în faţa colegilor ca şi cum l-ai prezenta în faţa directorului 5........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.. Tehnician în industria pielăriei 88 ............... mediaţi observaţiile şi daţi raportului o formă finală Atenţie ! Dacă ai nelămuriri cere ajutorul profesorului! întodeauna când are loc un accident trebuie studiat cu atenţie:  cauzele care au provocat accidentul.......Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă... măsuri de eliminare 3........... Fişa de lucru cu sarcinile îndeplinite va fi ataşată portofoliului tău de lucru ! COMPETENŢA 2 Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă ACTIVITATEA NR 11 Lucrează în echipă ! SELECTAREA ECHIPAMENTULUI DE LUCRU ŞI DE PROTECŢIE SPECIFIC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOCULUI DE MUNCĂ Domeniul: textile .......nerespectarea principiilor ergonomice ....... situaţii de risc generate de : ....starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului 2.................... Temă pentru acasă Alcătuieşte un raport către directorul firmei...

... 6.... Fiecare echipă primeşte câte o foaie de hârtie pe care sunt notate instrucţiunile şi cerinţele activităţii.............pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar... Tehnician în industria pielăriei 89 ...................................................... Liderii grupurilor coordonează şi verifică desfăşurarea activităţiilor........... în mijlocul ei.... Fiecare grupă îşi alege un lider.......... ce cuprinde o clasificare a echipamentelor de protecţie după categoria de pratecţie asigurată şi după partea corpului asigurată. 7.un tip de echipament de protecţie cu destinaţie precisă. Timp de lucru: 45 minute METODA ORGANIZATORULUI GRAFIC Veţi lucra în 6 echipe.. Profesorul împarte foile de hârtie cu instrucţiunile şi sarcinile de lucru: fiecare grup primeşte o fişă de lucru pe care este notat... Membri: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ...... După epuizarea timpului pentru rezolvarea sarcinilor de lucru..... Organizatorul grafic final va fi notat de către fiecare elev pe o fişă şi ataşat portofoliului personal. Elevii se împart în cinci grupe.. fiecare echipă având un număr aproximativ egal de elevi... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ........ Pe fişa de lucru primită se identifică părţile componente ale echipamentului...... Lucrarea în formă finală va fi realizată prin afişarea pe tablă sau lipirea tuturor fişelor de lucru pe o coală mare de hârtie....... rezultând în acest fel un organizator grafic... 9............ care să coordoneze derularea acţiunii.......... Se vor sublinia caracteristicile pentru fiecare componentă a echipamentului 8............. Caracterisicile scrise se vor lega prin săgeţi cu denumirea acestuia evidenţiindu-se astfel conexiunilepe care elevii le intuiesc............... 11.............. Tehnician în ondustria textilă.. Etapele metodei sunt următoarele: 1............ 3. Astfel rezultă un organizator grafic complet. 10......profesorul cere fiecărui lider de echipă să prezinte rezultatele lucrului în echipă.......Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă..... 2..... Echipa nr 1: lider: ...........

..............Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.......................................................................... Notaţi în fiecare căsuţă denumirea EIP şi caracteristicile care trebuie să le aibă.................................... Tehnician în ondustria textilă.......................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ....... La final veţi obţine componenţa echipamentului de protecţie pentru pompieri.................................. Tehnician în industria pielăriei ACTIVITATEA NR 12 90 ÎNTOCMIREA UNUI PLAN DE ACŢIUNE ÎN CAZ DE ACCIDENT LA O SITUAŢIE DATĂ ....... Echipament de protecţie pentru POMPIER COMPETENŢA 3 Coordonează activităţile în caz de accident ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ...............pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar........... şi caracteristicile acestuia.

. Cum reacţionaţi în această situaţie? Găsiţi răspuns la întrebare rezolvând sarcinile de mai jos Sarcini de lucru: 1........ În urma loviturii sângerează uşor şi se produce o umflătură. Lucrează în echipă! Timp de lucru: 45 minute ........... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ...... invaliditate ori deces..... o colegă de grupă alunecă pe gresia proaspăt spălată........................................... amenajat în incinta unei fabrici de confecţii şi unde vă desfăşuraţi instruirea practică.........pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar...........................studiu de caz Accidentul de muncă....... Stabiliţi paşii pe care trebuie să-i parcurgeţi în rezolvarea situaţiei 3..... Tehnician în ondustria textilă. conform definiţiei din lege este vătămarea violentă a organismului.... cade şi se loveşte cu capul de platforma maşinii....... Îmaginaţi-vă că în atelierul şcolii .......... precum şi intoxicaţia acută profesională. Alcătuiţi echipa şi stabiliţi-vă responsabilităţile 2...... Fişa de lucru cu sarcinile îndeplinite va fi ataşată portofoliului tău de lucru ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .................................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă................................. care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă... Tehnician în industria pielăriei 91 ...............

..................test diagnoză – ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ..................... Tehnician în ondustria textilă........................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar....... Tehnician în industria pielăriei 92 ............................................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ..................... 2) SOLUŢII PROPUSE LA ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE ACTIVITATEA NR 1 SOLUŢIE ! ......................................................................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă...............

.. i C –măsuri de reducere a riscurilor 1-La plecarea de acasă verific dacă: a.. j.fixarea corectă a acului în tija port ac 1 pct f. nu se curăţă maşina în 1 pct timp ce este conectată la curet electric. punctaj A -riscuri a.... pentru a vă putea stabili strategiile de lucru.........la deplasarea spre şcoală în autobuz d........... d-voastră doar subliniaţi-le......plec ultimul de acasă:a...trebuie să stau pe scaun sau să –mi fixez un punct sigur de sprijin pentru a nu mă dezechilibra în timp ce autobuzul merge........ j 5 – în pauză mănânc şi mă joc lângă containerul de gunoi din curte şcolii:h...am închis aragazul sau ochiurile consumatoare de gaz 1 pct 2..febră i...diaree j.dureri de spate B -activităţi 1..... ci ajutaţi elevii să le găsească....înţeparea degetelor în timpul coaserii g...................inundarea încăperii b.. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ....explozie – incendiu c......am închis toate robinetele de apă 1 pct b.... Nu emiteţi concluzii.. muncitoarea trebiue să aibă o poziţie ergonomică corectă la maşină. Antrenaţi elevii la discuţii punctuale derivate din testul diagnoză... Atenţie la bugetul de timp care l-aţi acordat activităţii ! Gestionaţi-l dumneavoastră şi nu lăsaţi elevii să-l irosească prin abordări deviate de la obiectivul ce vi l-aţi propus.............lovire prin cădere ca urmare a pierderii echilibrului e....electrocutare h... de unde muştele ar putea transporta 2 pct microbi(salmonela) pe mincarea mea... nu mănînc lângă containerul de gunoi........... ACTIVITATEA NR 2  SOLUŢIE ! SELECTAREA MATERIALELOR DE INSTRUIRE A LUCRĂTORILOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .mă spăl pe mâini înainte de a mânca..... 1 pct 5......... Pentru celelalte calificări puteţi gândi un test cu un grad mai mare de dificultate care să vă ajute să evaluaţi nivelul de cunoştinţe dobândit anterior.. d 3 – mă deplasez pe jos(traversez două străzi foarte circulate) până în incinta şcolii: c 4 – execut exerciţii de coasere la maşina de cusut simplă:e. care nu au avut ore de pregătire în domeniul SSM. Total= 10 pct sugestii metodologice TESTUL diagnoză sugerăm să-l aplicaţi în prima oră de curs şi tot atunci să discutaţi cu elevii concluziile autoevaluării şi necesitatea studierii aprofundate a acestui modul. cât şi până unde trebuie condusă discuţia.... Tehnician în ondustria textilă..... 1 pct 3-c..lovire/accident de maşină prin acroşare d......... Testul se recomandă elevilor de la calificarea Tehnician designer vestimentar..in timpul lucrului......ruperea acului f.......tija port ac trebuie să aibă apărătoare pentru a evita pătrunderea acului în degete 1 pct g-intrerupătorul de curent trebuie să aibă capac de protecţie........ g..b 2 – mă deplasez cu autobuzul spre şcoală:c... traversez strada cu atenţie prin locurile marcate 1 pct 4.pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.i.e..........h..............Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă. dar nu uitaţi nici o clipă că dumneavoastră decideţi ce.......... Tehnician în industria pielăriei 93 ................... f.....

pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar... 1........... d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar............. Instruirea introductiv-generală se face individual sau în 3......... 3..... sau d) serviciul extern de prevenire şi protecţie...... 1... sau b) lucrătorul desemnat....... 6...........consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă....Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.. în vigoare:Legea 319/2006 2.. în vigoare: Legea 307/2006 3...Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.. Tehnician în ondustria textilă. sau c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie. c) lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta......Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe bază de teste... 4...... Tehnician în industria pielăriei 94 ......... I....... stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor 1....SCOPUL INSTRUIRII: de a informa despre: ...........PROBLEME DE MODALITĂŢI DE REZOLVARE: REZOLVAT: a) la angajarea lucrătorilor.......riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii.. 2........... 4..legislaţia de securitate şi sănătate în muncă..când şi cui se face instruirea b) lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ....DOVADA instruirii ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ............activităţile specifice unităţii respective.......... Durata instruirii generale nu va fi mai mică de 8 ore........... 2......legislaţia de prevenirea şi stingerea incendiilor.... 5...cum se face instruirea grupuri de cel mult 20 de persoane.măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor.................riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii II.probleme studiate Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii şi durata instruirii introductiv-generale..... ...cine face instruirea a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă..................durata instruirii: 5.Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie să fie în conformitate cu tematica aprobată de către angajator........

.....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar....  Câte o fişă individuală(model necompletat) de instruire(vezi pag 26 -28): tipărită într-un nr de exemplare egal cu numărul grupelor de lucru.. Tehnician în industria pielăriei 95 ...........broşuri....... şi va fi urmată obligatoriu de o alta care să o completeze criteriile de performanţă necesare dobândirii competenţei........... Tehnician în ondustria textilă....... 4.. vizionări de filme.............. Pentru aceasta... Aceste materiale vor fi utilizate doar în clasă.. expunerea.... diapozitive........ Activitatea este primul pas... El cere materialul ca să studieze mai aprofundat acasă...... studiul de caz.......... proiecţii. 3...       LEGEA 319/2006 LEGEA 307/2006 Fişe.... 5. Atenţie însă.. să ştie exact fiecare pas care trebuie urmat în procesul de instruire a personalui angajat sau care urmează a fi angajat într-o unitate de producţie....... e bine să-i acordaţi tot sprijinul..... instruirea asistată de calculator...pliante Instrucţiuni de lucru sugestii metodologice Scopul activităţii este de a obişnui elevul – viitor tehnician – să-şi planifice acţiunile de informare........... METODE ŞI TEHNICI DE INSTRUIRE: (cel puţin două din cele enumerate alăturat...............  Legea 319/2006 şi Legea 307/2006 tipărite în mai multe exemplare  O listă cu alte tipuri de materiale de instruire specifice domeniului  Orice alt material care poate servi drept model de document de instruire.......Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.Filme Afişe Cataloage. demonstraţia................ Dacă elevul solicită – şi e bine să fie încurajat – să-şi xerocopieze pentru portofoliu anumite materiale................. în cabinetul de instruire elevii vor avea la dispoziţie un minim de materiale la care să aibă acces necondiţionat în timpul activităţii:  Fişa de documentare nr 1 de la pag 21: tipărită într-un nr de exemplare egal cu numărul grupelor de lucru....... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ............ nu impuneţi acest lucru cu orice preţ pentru că nu-şi va atinge scopul! ACTIVITATEA NR 3  SOLUŢIE ! CLASIFICAREA FACTORILOR DE RISC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .. 2. este voinţa lui şi trebuie apreciată şi încurajată ca un exemplu de bună practică şi pentru alţi elevi......................... în funcţie de dotarea sălii şi de materialele puse la dispoziţie de către profesor) DOCUMENTE DE INFORMARE: (în funcţie de dotarea sălii şi de materialele puse la dispoziţie de către profesor) 1............

................. Tehnician în industria pielăriei 96 .................. metode de muncă necorespunzătoare)...... 1.pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar............. electric ) risc chimic risc biologic.... cu acţiune de natură biologică risc de sub/suprasolicitare a executantului datorită condiţiilor de îndeplinire a sarcinii de muncă.....PROPRII ECHIPAMENTELOR DE MUNCĂ  factori de risc mecanic  4......... prelucrare şi interpretare a informaţiei...... reguli.............PROPRII EXECUTANTULUI: 2.....  sub/supradimensionarea cerinţelor impuse executantului................. cu acţiune de natură biologică  risc de suprasolicitare a executantului datorită condiţiilor de îndeplinire a sarcinii de muncă  risc fizic(mecanic.... procedee greşite.................... FACTORI DE RISC 3.Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.... mediu social sugestii metodologice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .........................PROPRII SARCINII DE MUNCĂ  erori de recepţie........  erori de execuţie......PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ     risc termic  risc electric  risc chimic  risc biologici.......... absenţa unor operaţii........  erori de autoreglaj  conţinut sau structură necorespunzătoare a sarcinii de muncă în raport cu scopul sistemului de muncă sau cu cerinţele impuse de situaţiile de risc(operaţii....... respectiv necorespunzătoare posibilităţilor acestuia.................. Tehnician în ondustria textilă..........  erori de decizie.. termic. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ....

................. 2... măsuri de igienă specifice operaţiei de tăiere Realizarea temei va porni de la măsurile generale/directivele de mai jos(vezi FD3 pag 34). Pentru elevii care termină mai repede de rezolvat cerinţele 1 şi 2 sugeraţi-le să-şi identifice factorii de risc şi de la alte locuri de muncă şi să-şi alcătuaiască o listă pe care să o ataşeze portofoliului ........ măsuri de protecţie colectivă................. măsuri de protecţie individuală.. Temele vor fi aplicate pe operaţii de tăiere din domeniul textile-pielărie....... dispoziţii speciale în cazul manipulării de substanţe chimice periculoase. Exemplu:1. câte una pentru fiecare grupă: 1.....Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă......pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar... particularizate şi concretizate pentru tema dată. ca şi rezolvarea fişei de lucru pot constitui materiale de documentare pentru o altă aplicaţie pentru dobândirea competenţei 3......... Tehnician în ondustria textilă............... Alegerea tipurilor de utilaj şi sectorul de activitate unde se desfăsoară aceste operaţii se va face în funcţie de condiţiile de instruire practică.................... ACTIVITATEA NR 4  INSTRUIREA PERIODICĂ: MĂSURI DE IGIENĂ ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ ...........  stabilirea unor reguli de securitate generale şi specifice care să reducă riscurile şi să prevină îmbolnăvirile  acordarea de echipament individual de protecţie............... măsuri de igienă......... În urma analizei şi particularizării va rezulta materialul cu care se va simula instruirea periodică........ care vor fi analizate.... instrucţiuni specifice............. Această listă .........  instalaţii sanitare speciale: spălarea ochilor.......simulare – SOLUŢIE ! Vor fi 3 teme distincte......... antiseptice etc........ Tema de casă ! consultaţi planul de informare asupra riscurilor şi dacă aveţi nelămuriri cereţi toate informaţiile necesare profesorului ! sugestii metodologice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ........ clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ......... 3............. Tehnician în industria pielăriei 97 ..... Elevii trebuie conştientizaţi că materialele lucrate de ei şi ataşate portofoliului le sunt utile nu numai pentru a demonstra că au parcurs materia ci şi în alte situaţii..

.... etc..... Nu uitaţi însă că d-voastră sunteţi ” regizorul” întregii acţiuni şi de cât de bine ştiţi să gestionaţi lucrurile va depinde succesul ei......pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar................ Puteţi deasemeni.............. Atenţie la bugetul de timp! Pentru a vă încadra în timp aveţi grijă ca elevii să se organizeze bine.............. Scopul activităţii este să înveţe cum să organizeze şi să efectuieze o instruire periodică nu să-şi însuşească instrucţiuni specifice care deja trebuie să le cunoască...... De cunoştinţele dobândite anterior ne ajutăm să dobândim noua competenţă...................... ca tema de casă să fie realizată în grup.... să facă parte din juriu............. Elevii vor fi încântaţi să-şi stabilească criteriile de selecţie..Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă................ de exemplu: operaţii din filatură. Pentru tema de casă recomandaţi-le să consulte materiale suplimentare cum ar fi „ghid de evaluare a riscurilor” sau o adresă de web una din cele aflate în lista bibliografică sau alta... Pentru responsabilizarea elevilor şi creşterea importanţei acţiunii puteţi organiza un concurs pe clasă/între clase de selectare a celui mai bun „Plan de informare asupra riscurilor la operaţia de tăiere”........... Tehnician în industria pielăriei 98 ........... să alcătuiască componenţa juriului........ operaţii din ţesătorie.............. Tehnician în ondustria textilă............ ACTIVITATEA NR 5  ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE LUCRU ŞI ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECŢIE SOLUŢIE ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ... operaţii din confecţii încălţâminte etc.. şi anunţaţi-i cu o şedinţă înainte să-şi aducă instrucţiunile de lucru şi normele specifice la tăiere....... deoarece ei au fost instruiţi la orele de pregătire practică la alt modul... operaţii din finisaj........... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ............................. iar fiecare grup să-şi aleagă alt sector de activitate....

.......... 8....... 9.. sugestii metodologice Activitatea va fi destinată acumulării de noi informaţii(lecţie nouă) şi de aceea profesorul va avea grijă să se asigure că toţi elevii îndeplinesc sarcina nr 7...... lucrător în mediu cu mult praf. oţelar/metalurgist....................ţesător........ 2. lucrător la înălţime..... 5... 4........Pompier mâini corp picioare Vezi fişele conspect FC2 pag 36 şi FC3 pag 38............. 3......... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ........... Tehnician în industria pielăriei 99 .. precum şi alte materiale puse la dispoziţie de către profesor.. Lucru în echipă şi individual – Pentru lucrul în echipă liderii vor extrage câte o fişă care va conţne un echipament din cele de mai jos:1.............pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar..... ACTIVITATEA NR 6 SOLUŢIE ! TRUSA DE PRIM AJUTOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .....Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă............ pompier.....................lucrător în spălătorii..... lucrător în cameră frigorifică.Lucrător într-o magazie de chimicale..lucrător în confecţii......... 7........ 6.... vopsitorii.... Tehnician în ondustria textilă.................. Model de fişă de lucru Destinaţie Denumirea echipamentului Cap Caracteristici 1............... La sfârşitul sarcinii va verifica fixarea noilor cunoştinţe de către elevi... tăbăcării(mediu umed)..............

...............pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar....................................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă..................................................................... Tehnician în industria pielăriei 100 ................................................... Tehnician în ondustria textilă....... BALON DE RESURCITARE PAHAR DE UNICĂ FOLOSINŢĂ ACTIVITATEA NR 8 SOLUŢIE ! PRECIZAREA MANEVRELOR DE UTILIZARE A STINGĂTOARELOR DE INCENDIU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ........................................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .

.. Tehnician în ondustria textilă... lemn. E motoare..............Stingătoare CLASA DE INCENDIU Tipul de material ce arde MATERIALE SOLIDE:hârtie......... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ............... textile........ hidrogen........... paie................ D D A INSTALAŢII ELECTRICE: întrerupătoare...... petrol...... Tehnician în industria pielăriei 101 ... alcool................... transformatoare etc.. prize.. 1...... vopsea etc.....................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă... C C METALE:litiu.... potasiu.. ulei......pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar. propan. B B GAZE:metan... magneziu etc......... acetilenă etc................ sodiu. E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ............. aluminiu.................. cauciuc........ etc Simbol SINGĂTOARE cu Pulbere Dioxid de carbon Spumă A A MATERIALE LICHIDE: benzină.................

...................... TACTICA DE STINGERE FALS INSTRUCTIUNI Incendiul trebuie atacat pe direcţia vântului CORECT Incendiul se stinge începând din faţa focarului Dar: incendiile de materiale care se topesc sau curg se sting atacând de sus şi spre spatele focarului Intervenţia se face utilizând în acelaşi timp stingătoare suficiente şi nu unul după altul După stingerea incendiului controlaţi ca acesta să nu se reaprindă Stingătoarele utilizate nu vor fi reamplasate la locul lor Stingătoarele utilizate vor fi reîncărcate sugestii metodologice Pentru rezolvarea sarcinilor elevii trebuie să consulte FD6 şi FC6.....pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar............................................................Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă............. Tehnician în ondustria textilă................................................................................... celor interesaţi şi alte materiale cum ar fi de exemplu „ Indicaţii privind planul de alarmare..... dar le puteţi pune la dispoziţie.................... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ........... alarmarea în caz de incendiu şi instruirea elevilor” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .. Tehnician în industria pielăriei 102 ....

Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă; clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .........................................................................................................................................................................................................................

ACTIVITATEA NR 9 SOLUŢIE !
- test de evaluare Subiectul 1 I.1 –d; 2 – b; 3 – a; 4 – d; 5 – b; 6 – c; 7 – b; 8 – b. II. 1 – e; 2 – d; 3 – c; 4 – a; 5 – b. Subiectul II I. 1. medicul specialist în medicina muncii; 2. la angajare, periodic; 3. evaluarea stării de sănătate în vederea eliminării riscurilor. II. 1. Măsurile de prevenire reprezintă modalităţi tehnice, organizatorice, igienico-sanitare etc. , prin care se elimină sau se diminuează riscul la îmbolnăvirea profesională . Măsuri tehnico-organizatorice care vizează lucrătorul şi mediul de muncă: 1.examenul medical; 2.examenul psihologic; 3.instruirea personalului; 4.propaganda în domeniul SSM; 5.organizarea activităţii şi a locului de muncă. 2. oricare din lista de boli de mai jos: Îmbolnăviri respiratorii: bisinoză, bronşită cronică; Îmbolnăviri respiratorii cronice; Nevroze de coordonare Dermite acute şi cronice, ulceraţii şi leucodermii; Hipoacuzie şi surditate de percepţie Alergii; Nistagmus III. 1. mijloace prin intermediul cărora se realizează prevenirea şi protecţia colectivă sau individuală a angajaţilor împotriva incendiilor 2. -Mărirea umidităţii relative a aerului acolo unde produsele permit. - Prevederea unor aparate de deconectare automată în caz de avarie35 . - Prevederea în depozitele de materiale combustibile a instalaţiilor speciale de declanşare automată a stropirii cu apă la ridicarea temperaturii.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile - pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar; Tehnician în ondustria textilă; Tehnician în industria pielăriei

103

Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă; clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .........................................................................................................................................................................................................................

ACTIVITATEA NR 11

SOLUŢIE !
SELECTAREA ECHIPAMENTULUI DE LUCRU ŞI DE PROTECŢIE SPECIFIC LOCULUI DE MUNCĂ

Echipa nr 1
Căşti pentru protecţia capului Caracteristici:realizate din materiale rezistente la şocuri mecanice , şocuri termice, anticalorice, ignifuge; - sunt prevăzute cu viziere rabatabile şi protector al gâtului şi a cefei Centură de siguranţă Caracteristici: Mască : Caracteristici:

Echipament de protecţie pentru POMPIER
Mănuşi pentru protecţia mâinilor Caracteristici: Costum anticaloric Caracteristici: - Costum anticaloric, manta anticalorică, şorţ anticaloric din piele şpalt, palmare, capişon. Materialele din care sunt realizate conţin inserţii stratificate de aluminiu, aramide cu proprietăţi termoizolante şi barierã de vapori inclusã - Include compartiment la spate pentru aparat respirator izolant

Costum Caracteristici:

Bocanci Caracteristici:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile - pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar; Tehnician în ondustria textilă; Tehnician în industria pielăriei

104

Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă; clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic .........................................................................................................................................................................................................................

sugestii metodologice
Apentru cele 5 grupe de lucru se construiesc 5 fişe după modelul din activitate. Se vor urmări componentele şi caracteristicile următoarelor tipuri de EIP: pentru pompier, pentru lucrător la înălţime, pentru lucrător la magazia de chimicale a unei secţii de vopsitorie, pentru electricieni, pentru sudor. La selectarea tipurilor de echipamente s-au avut în vedere compartimentele care ajută producţia. Activitatea se poate desfăşura şi ca un tur al galeriei. Profesorul afişeazã pe postere câte un criteriu de clasificare al echipamentelor individuale de protecţie, iar grupele de elevi notează pe acestea categoriile de echipament identificat şi caracteristici identificate. Profesorul îi poate dirija mai uşor în acţiunea de identificare a caracteristicilor. Astfel, activitatea devine dinamicã, necesitând participarea activă a tuturor elevilor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile - pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar; Tehnician în ondustria textilă; Tehnician în industria pielăriei

105

..se identifică cauzele apoi... în funcţie de situaţie se trece la eliminarea lor 3.. Tehnician în ondustria textilă.........cine utilizează trusa şi acordă efectiv ajutorul ....... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ....Studiu de caz- sugestii metodologice Paşi: 1.........................intervenţia a fost corectă ... Tehnician în industria pielăriei 106 ...... anunţarea organelor abilitate elevii vor trebui să specifice concret cum procedează...................pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.. Planul poate fi sub forma unui tabel de forma: Zone de lucru unde s-a produs accidentul Cauze: Măsuri imediate Cine efctuează Cine răspunde Timp estimat Realizat După realizarea intervenţiei este bine de evaluat dacă: ................... eliminarea cauzelor:.....pagube materiale......cine ajută 2.... acordarea primului ajutor: -cine evaluează gravitatea accidentului .................... evacuarea accidentatului din zonă 4................... şi să-şi noteze paşii pe fişa de lucru....................... ACTIVITATEA NR 12 SOLUŢIE ! ......Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă........... Apoi să construiască planul de acţiune în care să fie incluse şi termen şi cine răspunde de fiecare acţiune. etc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ........................................s-a incadrat în timpul estimat în plan ..

.1...A4....3.. Tehnician în industria pielăriei 107 .A12. clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic ........ calificarea: Tehnician în industria pielăriei – Ministerul educaţiei şi cercetării... calificarea: Tehnician designer vestimentar ...Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă 6......FC6 FD6......... Coordonează activităţile în caz de accident..... Abrevieri: A1.....3..Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă...A4.. A7 A10....................FD3 FC2.. CNDIPT/2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile ..........Ministerul educaţiei şi cercetării. 6...................A7 AI....n FD1. A11 A4.......n = activitatea numărul 1..... CNDIPT/2005  Curriculum pentru clasa a XII – a... prevenirea şi stingerea incendiilor...... BIBLIOGRAFIE:  Standard de pregătire profesională –nivel 3. calificarea: Tehnician designer vestimentar – Ministerul educaţiei şi cercetării...1.................... liceu tehnologic............. CNDIPT/2005  Standard de pregătire profesională –nivel 3...2. FD1 FD2 FD1...n = fişa de conspect 1..........n = fişa de documentare 1........n FC1.. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi 13...A5........Ministerul educaţiei şi cercetării..... CNDIPT/2005  Curriculum pentru clasa a XII – a.A7 A12 FC1..FC6 IV..FC3 FC4 FD6.......2.. calificarea: Tehnician în industria textilă ........... Tehnician în ondustria textilă....... 3) OPIS Prezentul auxiliar conţine materiale pentru următoarele competenţe: Competenţa Activitatea Materiale din auxiliar 13...........Gestionează conflicte 13.n A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A1. calificarea: Tehnician în industria textilă – Ministerul educaţiei şi cercetării..Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă. CNDIPT/2005  Standard de pregătire profesională –nivel 3.... liceu tehnologic...pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar.......Creează şi menţine relaţii profesionale 6.......

......  Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă – material elaborat de ITM – Bucuresti şi zona centru  Ghid de evaluare a riscului. Partea I nr....ro  www.... 319/2006 Publicat in Monitorul Oficial.. afişe şi normative cu instrucţiuni specifice din domeniul Textilepielărie.pielărie Calificarea :Tehnician designer vestimentar....Ministerul educaţiei şi cercetării.. broşură editată de INSPECŢIA MUNCII.. 319 din 14/07/2006....... România Europe Aid/122825/D/SER/RO – Proiect finanţat de Uniunea Europeană.....ro  www.......inspecţiamuncii.....com ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domeniul: textile .......sanatateocupationala...  www.osha. etc................eu..ro :”Indicaţii privind planul de alarmare....... 633 din 21/07/2006  Lege nr... material realizat de IG al Pompierilor Militari....ismb... Partea I nr..html  http://europe........Modulul :SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ clasa a XI –a ruta scurtă.........  www..protecţiamuncii......ro  http://europa..... februarie 2007  Broşuri. CNDIPT/2005  Lege nr.......google.... alarmarea în caz de incendiu şi instruirea elevilor”... 882 din 30/10/2006 Publicat in Monitorul Oficial..deni.. pliante....pdf  http://europa.a securităţii şi sănătăţii în muncă Intrare in vigoare: 01/11/2006  Normă metodologică din 11/10/2006 ...ei...... calificarea: Tehnician în industria pielăriei ...eu...... autori: I Marinescu M Zvâc.. 646 din 26/07/2006  Curriculum pentru clasa a XII – a........int/comm/educationn/policy_en. 307/2006din 12/07/2006 privind apărarea împotriva incendiilor  Îmbunătăţirea activităţilor de învăţare – Ivan Mykytyn –material elaborat ca parte a proiectului Europe Aid/Asistenţă tehnică pentru Construcţia Instituţională a Sistemului de Învpţământ Profesional şi Tehnic..de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.......C Varga.............. liceu tehnologic....cec.......int  www.. Publicat in Monitorul Oficial......gov............. Tehnician în ondustria textilă....int/good_practice/sector/education  http://www....int/comm/education/copenhagen/resolution_en.eu....edu.............uk  http://leonardo.. Partea I nr.  Manual pentru pregătire practică TEXTILE – PIELĂRIE....... clasa a XII –a ruta progresivă liceu tehnologic . Tehnician în industria pielăriei 108 ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful