www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 30 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 4658 • PETAK 2. SEPTEMBRA 2011.

str. 13
Vla da RS
izmi ru je sve
bu d`et ske oba ve ze
USVO JEN KON SO LI DO VA NI IZ VJE [TAJ O IZ VR[E NJU BU D@E TA
REPUBLIKE SRPSKE ZA PRVIH [EST MJE SE CI 2011. GO DI NE
PRI HO DI OD DI REK TNIH PO RE ZA SU 175 MI LI ONA KM, [TO JE VI [E OD PLA NA ZA PRVU
PO LO VI NU 2011. I PRED STAV LJA 142 OD STO UKU PNO PLA NI RA NIH DO MA ]IH PRI HO DA
str. 2i 3
MI LO RAD DO DIK, PRED SJE DNIK
RS, NA JA VIO RE VI ZI JU VI [E
OD 200 ZA KON SKIH PRO JE KA TA
Za ko ne
usa gla {a va ti
na ni vou
en ti te ta
str. 5
Gra ni ~ar ubio `e nu
zbog ma ji ce
FA HRU DIN
PER LA IZ
GO RA @DA
ISPU CAO IZ
SLU @BE NOG
PI [TO LJA
VI [E
ME TA KA U
SU PRU GU
MIR SA DU
Tre }i put
smje nju ju
Ago vi }a
UO BHRT-a
u dne vni
red uvrstio
ras pra vu
o smje ni
ge ne ral nog
di re kto ra
str. 4
2
2.9.2011.
Doga|aji
. . .
Kri zna `a ri {ta tre ba
ri je {i ti mir nim pu tem
SA RA JE VO - ^lan Pred sje dni{ tva BiH iz RS Ne boj {a Ra dma -
no vi} i am ba sa dor Rus ke Fe de ra ci je u BiH Ale ksan dar Bo can-
Har ~en ko sa gla si li su se ju ~e u Sa ra je vu da sva otvo re na pi ta nja
na me |u na ro dnoj sce ni, po se bno u kri znim `a ri {ti ma u svi je tu,
tre ba rje {a va ti mir nim i de mo krat skim pu tem.
Ra dma no vi} i Bo can-Har ~en ko sa gla sni su da ''tre ba is ko ris ti ti sva
di plo mat ska i po li ti ~ka sred stva i sve mo gu }nos ti ko je se pru `a ju u
okvi ru svjet ske or ga ni za ci je ka ko bi otvo re na pi ta nja u svi je tu, o ko ji -
ma ras prav lja Sa vjet bez bje dnos ti UN-a, bi la rje {a va na na mi ran i de -
mo krat ski na ~in, po {tu ju }i prin ci pe me |u na ro dnog pra va i in te re se
svih u~e sni ka i me |u na ro dne za je dni ce kao cje li ne''.
Ra dma no vi} je ju ~e raz go va rao i sa Fle ~e rom Ber to nom, no vo ime -
no va nim {e fom Mi si je OEBS-a u BiH, pri li kom ~e ga je is ta kao da u
bu du }nos ti ulo ga OEBS-a, kao i dru gih me |u na ro dnih or ga ni za ci ja u
BiH, tre ba da bu de sa vje to da vna. (Srna)
. . .
Gdje sta ne voz,
nas tav lja auto bus
DO BOJ - "@elje zni ce Re pu bli ke Srpske" (@RS), zbog re mon ta
pru ge Do boj - Ba nja lu ka na di oni ci Kos taj ni ca - Jo {av ka, or ga ni -
zo va le su pre voz pu tni ka auto bu si ma na re la ci ji Do boj - Ukri na,
ko ji pu tu ju u prav cu Ba nja lu ke i od Ukri ne do Do bo ja za pu tni ke
iz prav ca Ba nja lu ke.
Pre sje da nje pu tni ka na di oni ci Do boj - Ukri na bi}e ne op ho dno u vre -
me nu za tva ra nje pru ge od ~etiri do 14 ~aso va ka da re dom vo`nje sao -
bra}aju vo zo vi broj 6.400 i 6.402, ko ji u ~etiri i 7.32 ~asa kre}u iz
Do bo ja za Ba nja lu ku i broj 6.401 i 6.403 ko ji u 6.37 i 9.32 po la zi iz
Ba nja lu ke za Do boj.
Auto bus }e pre uzi ma ti pu tni ke po va`e}em re du vo`nje @RS na
`elje zni~kim sta ni ca ma i sta ja li {ti ma di oni ce pru ge Do boj - Ukri na, a
ku plje ne vo zne kar te va`i}e za al ter na ti vni pre voz ko ji }e bi ti ko ri {ten
u vri je me re mon ta. (Agen ci je)
. . .
[trajk u vrti}u
GLA MO^ - Va spi ta~ice i os ta li za po sle ni u Dje~jem vrti}u
"Lep ti ri}i" u Gla mo~u ju ~e su stu pi li u dvo dne vni {trajk upo zo re -
nja, ko jim `ele skre nu ti pa`nju op {tin skim i kan to nal nim vlas ti ma
na lo{ sta tus.
Va spi ta~ice u pi smu na vo de ka ko ve} 18 mje se ci ni su pri mi le pla tu,
dok op {tin ske vlas ti u Gla mo~u, ko je su osni va~ tog dje~jeg vrti}a, i
Mi nis tar stvo pros vje te Li vanj skog kan to na ne ~ine ni {ta da se ri je {i te -
{ka si tu aci ja u ko joj se na la ze, a ko ja pri je ti za tva ra njem ove us ta no ve.
One su po zva le na dle `ne da po sje te vrti} i da im po mo gnu ka ko ne bi
do {lo do za tva ra nja ove us ta no ve. (Srna)
. . .
Otva ra ju Od sjek
ki nes kog je zi ka
IS TO^NO SA RA JE VO - Vang Fu guo, ki nes ki am ba sa dor u
BiH, i Mi tar No va ko vi}, de kan Uni ver zi te ta u Is to~nom Sa ra je vu,
po tpi sa li su ju ~e Spo ra zum o sa ra dnji u or ga ni zo va nju stu dij skog
pro gra ma Ki nes ki i en gles ki je zik i knji`e vnost.
Do po tpi si va nja spo ra zu ma do {lo je na kon vi {e mje se~nih do go vo ra s
ci ljem uvo|enja ovog stu dij skog pro gra ma na Uni ver zi tetu u Is to~nom
Sa ra je vu. Kan ce la ri ja me|una ro dnog sa vje ta za ki nes ki je zik, ~iji
je ovla {te ni pred sta vnik am ba sa dor Fu guo, oba ve za la se da }e pre po -
ru~iti i obe zbi je di ti nas ta vno oso blje za ki nes ki je zik, te obe zbi je di ti
nji ho ve li~ne do hot ke, dok }e smje {taj, zdrav stve no osi gu ra nje i os ta le
oba ve ze, u skla du s ra dno-pra vnim za ko no dav stvom RS, obe zbi je di ti
Uni ver zi tet. (Srna)
UKRATKO
SA RA JE VO - Dra gan ^o -
vi}, pred sje dnik HDZ BiH, i
Zlat ko La gu md`i ja, li der SDP-a,
raz go va ra li su ju ~e o sas tan ku
li de ra stra na ka, ko ji je pla ni ran
za po ne dje ljak u Mos ta ru.
Po sli je sas tan ka u cen tra li
SDP-a u Sa ra je vu, ^o vi} je re kao
da je La gu md`i ji iznio kon cept ka -
ko mi sli or ga ni zo va ti sas ta nak te
da je za sad si gu ran da }e
sas tan ku pri sus tvo va ti
pred sje dni ci SNSD-
a Mi lo rad Do dik,
SDS-a Mla den
Bo si}, HDZ
1990 Bo `o Lju -
bi} i SDA Su -
lej man Ti hi}.
" Vj e r u -
jem da }e po sli je da na{ njeg raz go -
vo ra do }i i La gu md`i ja, zna ~i bi }e
svih {est stra na ka ko je ~i ne Ko le -
gij Par la men tar ne skup {ti ne BiH",
ka zao je ju ~e ^o vi}.
La gu m`i ja je re kao da }e
odlu ku o nje go vom u~e{ }u na sas -
tan ku i pla tfor mi s ko jom }e se i}i
do ni je ti na dle `ni or ga ni SDP-a na -
kon ras pra ve na re dnih da na. On }e
ta kvu odlu ku SDP-a ispo {to va ti.
^o vi} je is ta kao da je na sas -
tan ku htio pro vje ri ti za {to ne fun -
kci oni {e do go vor o uspos ta vi vlas ti
u Sre dnjo bo san skom kan to nu.
"Vje ru jem da je pu no to ga {to
smo da nas do go va ra li mo gu }e pro -
ves ti. Moj osje }aj je da }e mo na
sas tan ku u Mos ta ru raz go va ra ti i o
po li ti ~kim pro ble mi ma i pre pre ka -
ma za NA TO i kan di dat ski sta tus u
Evrop skoj uni ji. Na ra vno, raz go va -
rat }e mo o Vi je }u mi nis ta ra ka ko
bi smo vi dje li da li Vi je }e mi nis ta ra
mo `e da pro ve de te za dat ke", is ta -
kao je ^o vi}, do dav {i da s La gu -
md`i jom ni je bi lo raz go vo ra o
ra spo dje li po zi ci ja te da mu se ~i ni
da ima pros to ra za do go vor.
La gu md`i ja ~e ka do zvo lu o
Pre drag KLIN COV,
Ni ko la SA LA PU RA
BA NJA LU KA - Vla da RS
us pje la je ispu ni ti plan bu d`e ta
RS za po lu go di {te 2011. u sto pro -
cen tnom omje ru za hva lju ju }i,
pri je sve ga, po ve }a nju pri li va
pri ho da od di rek tnih po re za.
"Ako su mi ra mo re zul ta te uku -
pno iz vr{e nog bu d`e ta RS za {est
mje se ci ove go di ne, mo `e mo kon -
sta to va ti da je RS sve naj va `ni je
oba ve ze uspje la re do vno da iz vr{a -
va, odno sno pla te svih bu d`et skih
ko ri sni ka, te so ci jal na da va nja ko ja
mje se ~no izno se 14,9 mi li ona
KM", ka zao je ju ~e Zo ran Te gel ti ja,
mi nis tar fi nan si ja RS.
On je na kon sje dni ce
Vla de RS na ko joj je usvo jen Kon -
so li do va ni iz vje {taj o iz vr{e nju bu -
d`e ta RS za prvih {est mje se ci ove
go di ne ka zao da su bu d`et ski pri -
ho di i pri mi ci u tom pe ri odu izno si -
li 801,9 mi li ona KM.
"Oni se kre }u u omje ru 100
od sto u odno su na pla ni ra ni bu d`et,
ko ji je pla ni ran na uku pno 1,6 mi li -
jar di KM", re kao je Te gel ti ja i do -
dao da do ma }i pri ho di izno se 719,6
mi li ona KM i pre ma {u ju plan za
~e ti ri od sto.
U toj stru ktu ri pri ho da naj zna -
~aj ni ji su pri ho di od in di rek tnih po -
re za ko jih je na pla }e no 470,9 mi li -
ona KM, {to je vi {e u odno su na
po lu go di {te pro {le go di ne, ali su za
{est od sto ma nji u odno su na plan.
Te gel ti ja je ka zao da su pri ho di
od di rek tnih po re za u ovom pe ri -
odu 175 mi li ona KM, {to je zna ~aj -
no vi {e od pla na za prvu po lo vi nu
2011. go di ne i pred stav lja ju 142
od sto uku pno pla ni ra nih do ma }ih
pri ho da.
Ne po res kih pri ho da os -
tva re no je u izno su od 73,8 mi li ona
KM, a u okvi ru pri mi ta ka za fi nan -
sij sku imo vi nu ima li smo
82.200.000 KM, a 19 mi li ona na
osno vu re fun da ci ja, pla }a nja ino-
du ga i 63,2 mi li ona KM na osno vu
emi si je tre zor skih za pi sa.
Te gel ti ja je re kao da je u na ve -
de nom pe ri odu os tva re no 73,8 mi -
li ona KM ne po res kih pri ho da.
U okvi ru pri mi ta ka za fi nan sij -
ske imo vi ne u prvoj po lo vi ni ove
go di ne os tva re no je 82,2 mi li ona
KM, 19 mi li ona KM na osno vu re -
fun da ci ja "Elek tro pri vre de RS" na
osno vu pla }a nja ino-du ga, te 63,2
mi li ona KM po osno vu emi si je tre -
zor skih za pi sa", ka zao je Te gel ti ja.
Pre ma nje go vim ri je -
~i ma, bu d`et ski ko ri sni ci su kroz
sred stva ko ja se is pla }u ju kroz gla -
vnu knji gu tre zo ra is ka za li tro {ko ve
od 193,9 mi li ona KM, ta ko da uku -
pni kon so li do va ni ras ho di izno se
952,8 mi li ona KM.
Te gel ti ja je re kao da je RS u
prvom po lu go di {tu pla ti la uku pno
62,2 mi li ona KM di rek tnog i in di -
rek tnog ino-du ga, ko ji je re do vno
ser vi si ran po ro ko vi ma do spi je }a.
"Prvi put u ovoj go di ni RS pla -
}a unu tra{ nji dug iz bu d`e ta Re-
publike Srpske i za {est mje se ci
izno sio je 33,8 mi li ona KM, dok
USVO JEN KON SO LI DO VA NI IZ VJE [TAJ O IZ
RS ZA PRVIH [EST MJE SE CI 201
Vla da RS izmi r
bu d`et ske ob
Rast: Pri ho di od di rek tnih
po re za su 175 mi li ona KM,
{to je vi {e od pla na za prvu
po lo vi nu 2011. i pred stav lja
142 od sto uku pno pla ni ra nih
do ma }ih pri ho da
DO MA ]I PRI HO DI PLAN IZ VR[E NJE OS TVA RE NJE (%)
IN DI REK TNI PO RE ZI 500,1 470,9 -6
DI REK TNI PO RE ZI 123,5 175 +42
NE PO RES KI PRI HO DI 67,7 73,8 +9
Re ali za ci ja Ra zvoj nog pro gra ma RS
EKO NOM SKO-SO CI JAL NA KOM PO NEN TA 41,3 MI LI ONA KM
PRI VRE DNO-RA ZVOJ NA KOM PO NEN TA 63,0 MI LI ONA KM
Ra ~u ni
Na re do vnim i
na mjen skim
ra ~u ni ma
bu d`e ta RS na
kra ju ju na ove
go di ne na la zi se
136 mi li ona KM
Fun kci je
^o vi} re kao da
s La gu md`i jom
ni je bilo
raz go vora
o ra spo dje li
po zi ci ja
Za prvih {est mje se ci ove go di ne
bu d`et ski pri ho di i pri mi ci
izno si li 801,9 mi li ona KM
3
2.9.2011.
Doga|aji
In cko
za Dej ton,
So ren sen
za EU
BRI SEL - Pe ter So ren sen, no vi
{ef De le ga ci je EU u BiH, izja vio
je da }e se Va len tin In cko, {ef
OHR-a, pi ta ti za sve {to se ti~e
Dej to na, a on za sve {to se ti~e
EU, te da ne vi di ka ko bi uop {te
mo gli da do|u u ne spo ra zum.
So ren sen je re kao da su u BiH
ne op ho dne odre|ene pro mje ne i
da ono {to }e on ra di ti jes te po -
gled u bu du}nost, ne u pro {lost.
"Dej ton je stvar pro {los ti. On je
bio ne op ho dan i bio je spo ra zum
onih okol nos ti. Ali, ne ke stva ri su
se pro mi je ni le, pro te klo je vri je -
me, ~ak i lju di su se pro mi je ni li.
Za to su ne ke pro mje ne ne op ho -
dne", re kao je So ren sen u sri je du,
na za tvo re nom sas tan ku Spo ljno -
po li ti~kog odbo ra Evrop skog
par la men ta. (Srna)
"Bri sel se prvi
put upo zna je
o bh.
pra vo su |u"
BA NJA LU KA - D`e rard Sel -
man, mi nis tar prav de RS, izra zio
je ju ~e `a lje nje {to Vla da FBiH
ne u~es tvu je akti vno u stru ktu ral -
nom di ja lo gu i sma tra da }e se to
ne ga ti vno odra zi ti na sta nje u
pra vo su dnom sis te mu FBiH.
"Sva ka ko sam za do vo ljan ra -
dom re sor nog mi nis tar stva u RS,
kao i svih dru gih in sti tu ci ja ko je
su u~es tvo va le u pri pre mi za
stru ktu ral ni di ja log i mi slim da }e
na {i pri je dlo zi i su ges ti je bi ti po -
mno ra zma tra ni u Bri se lu", re kao
je Sel man.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, ima
na go vje {ta ja da se prvi put u Bri -
se lu sa zna je ka ko fun kci oni {e
pra vo su |e u BiH, odno sno da o
to me u pret ho dnih pet go di na ni -
su da va ne ade kva tne i bla go vre -
me ne in for ma ci je.
"Mi smo ima li pre li mi nar ne
pre po ru ke ko je su u po tpu nos ti
ispo {to va ne kod da va nja od go -
vo ra na 127 pi ta nja, a iz vje {taj
ko ji je oti {ao u Bri sel sa dr`i vi {e
od 300 stra ni ca", re kao je Sel -
man.
N.S.
Mla di }e va
od bra na
pro tiv dva
su |e nja
HAG - Od bra na Rat ka Mla di }a
za tra `i la je od su di ja Tri bu na la u
Ha gu da odba ce zah tjev Tu `i la{ -
tva da Mla di }u bu de su |e no u
dva odvo je na pos tup ka, uz ocje -
nu da bi to bi lo ne pra vi ~no.
Tu `i la{ tvo je sre di nom ju la
pre dlo `i lo da op tu `ni ca pro tiv
Mla di }a bu de po di je lje na i da
mu naj pri je bu de su |e no po op -
tu `bi za ge no cid u Sre bre ni ci, a
po tom po op tu `ba ma za pro gon
ne srba {i rom BiH, zlo ~i ne u Sa -
ra je vu i uzi ma nje me |u na ro dnih
ta la ca.
Mla di }ev bra ni lac Bran ko
Lu ki} us pro ti vio se tom pri je -
dlo gu, na gla siv {i u ju ~e objav -
lje nom po dnes ku da bi
nje go vim pri hva ta njem bi lo
na ru {e no Mla di }e vo pra vo na
pra vi ~no su |e nje. (Agen ci je)
Po li ci ja RS ima po dr{ku
u is tra zi u vezi s imo vi nom
D. [A JI NO VI]
BA NJA LU KA - Po li ci ja RS
ima po dr{ku in sti tu ci je Pred sje -
dni ka RS da is tra `i su dbi nu imo -
vi ne RS van nje ne te ri to ri je, re kao
je ju ~e Mi lo rad Do dik, pred sje -
dnik RS.
Na ime, "Ne za vi sne" su obja vi le
in for ma ci je ko je upu }u ju na to da je
dio imo vi ne RS na atra kti vnim lo ka -
ci ja ma van RS ne za ko ni to pro da van
i bri san iz evi den ci ja tih pre du ze }a,
ka ko bi mo gla bi ti ne za ko ni to pro da -
ta, ~i me je RS o{te }e na za sto ti ne
mi li ona.
"Goj ko Va si} (di re ktor po li ci je
RS) je je dno od na jod go vor ni jih li ca
da to prei spi ta i ja ga ohra bru jem da
pre du zme na je ner gi ~ni ju mo gu }u
akci ju pre ma do ma }im i stra nim li ci -
ma ko ja su u~es tvo va la u {pe ku la ci -
jama u vezi s tom imo vi nom i vr{i la
zlo upo tre be", re kao je Do dik.
On je is ta kao da se Vla da dok je
on bio njen predsjednik in ten zi vno
ba vi la tim pi ta njem, te da je to pi ta -
nje ko je je tre ba lo da bu de te ma i ra -
ni jih vla da. Do dao je da se
evi den ci jom te imo vi ne ba ve lju di u
In ves ti ci ono-ra zvo jnoj ban ci, ko ja
ima po se ban fond ko ji se ba vi pi ta -
nji ma van bi lan sne imo vi ne, odno sno
imo vi ne ko ja je na kon pri va ti za ci je
pre du ze }a os ta la na te ri to ri ji dru gih
re pu bli ka biv {e Ju go sla vi je.
"Mi smo ~i ni li ogro mne na po re
da do |e mo do evi den ci ja i ovla da mo
tom imo vi nom izvan RS, ko ja je vri -
je dna ne ko li ko sto ti na mi li ona evra",
re kao je Do dik.
On je, me |u tim, is ta kao da pos -
to ji ve li ki pro blem sa dru gim ze -
mlja ma u ko ji ma se ta imo vi na
na la zi, a ko je tu imo vi nu ili pro da ju
bez sa gla snos ti RS ili odbi ja ju da
bude re gu li san njen sta tus.
"Ima mo pro blem sa hrvat skom
dr`a vom da se de fi ni {e sta tus te imo -
vi ne. Ona os ta je umrtvlje na i pred -
stav lja zna ~a jan ka pi tal, ali to ni je
sa mo na{ pro blem. I Srbi ja ima sa
Hrvat skom is ti pro blem", re kao je
Do dik.
Na veo je i pri mjer Crne Go re,
ko ja je, ka ko je ka zao, ne ko li ko
odma ra li {ta fir mi iz RS pro da la, a da
ni je ni ti pi ta la za sa gla snost RS.
"Bez u~e{ }a Crne Go re ne mo -
`e mo te pro ble me da ri je {i mo. To
do da tno op te re }u je rje {ava nje tog pi -
ta nja, ali i upu }u je na nji ho vu ne za -
in te re so va nost da se ba ve ti me. Pre -
ma to me, pi ta nje je ve oma
kom plek sno. Za RS bi bi lo ve oma
va `no da to ri je {i mo, ali to ne za vi si
sa mo od in sti tu ci ja RS", re kao je
Do dik.
Igor Ra do ji ~i}, pred sje dnik par -
la men ta RS, na veo je da par la ment
ne ma iz vr{ne i is tra `ne fun kci je, ali
da mo `e da ohra bru je i po ti ~e na dle -
`ne in sti tu ci je da sa ~i ne evi den ci je te
imo vi ne i da is tra `e {ta se s njom de -
{a va lo. On je is ta kao da je ta imo vi -
na po ra zli ~i tim li ni ja ma
pro ble ma ti ~na. Ka ko je na veo, u toj
imo vi ni naj vi {e je bi lo odma ra li {ta,
po slo vnih pros to ra i sli ~nih obje ka ta,
ko ji su bi li u evi den ci ja ma ka sni je
pri va ti zo va nih pre du ze }a od ko jih su
ne ka i pro pa la.
"Pos tav lja se pi ta nje da li je to
knji `e no, is knji `e no iz nji ho vih po -
~e tnih bi lan sa", re kao je Ra do ji ~i}.
Po se ban pro blem je, ka `e, pi ta -
nje su kce si je, jer se RS ne mo `e po -
ja vi ti kao su bjekt u raz go vo ri ma sa
os ta lim biv {im ju go slo ven skim re -
pu bli ka ma, jer sa nji ma mo `e da ko -
mu ni ci ra BiH.
Osim ovo ga, pos to ji pi ta nje re -
vi zi je pri va ti za ci je, a Ra do ji ~i} je re -
kao da se Ko mi si ja za re vi zi ju
pri va ti za ci je mar gi nal no ba vi la i pi -
ta nji ma su dbi ne imo vi ne RS van
nje ne te ri to ri je.
Par la ment RS do bi ja
no vi vi zu el ni iden ti tet
D. [A JI NO VI]
BA NJA LU KA - Igor Ra do ji -
~i}, pred sje dnik Na ro dne skup {ti -
ne RS, re kao je da je pla ni rana
izra da no ve in ter net pre zen ta ci je
putem ko je }e bi ti dos tu pna kom -
ple tna do ku men ta ci ja sa ra ni jih
za sje da nja, za pi sni ci i od go vo ri
na po sla ni ~ka pi ta nja.
"Ri je~ je o mo der ni zo va nju
veb pre zen ta ci je u gra fi ~kom i vi zu -
el nom smi slu. Sa dr`aj }e bi ti op ti -
mi zo van za pre tra `i va nje i na nje mu
}e bi ti dos tu pne in for ma ci je po tre -
bne me di jima, kom ple tna do ku -
men ta ci ja sa ra ni jih za sje dnja
par la men ta RS kao i za pi sni ci sa
sje dni ca i od go vo ri na po sla ni ~ka
pi ta nja", ka zao je Ra do ji ~i} i do dao
da }e uku pna ci je na pre zen ta ci je i
pri pre ma pro je kta izno si ti 12.460
KM sa PDV-om.
Osim veb di zaj na, ra di se kom -
ple tan vi zu el ni red i zajn Na ro dne
skup {ti ne RS, odno sno stan dar di za -
ci ja pred stav lja nja po sred stvom do -
ku me na ta.
Ta ko |e Ra do ji ~i} je na gla sio
da je u skup {ti ni u pri pre mi po ziv
za Pro je kat in ter nog te le vi zij skog
sis te ma, ko ji }e se ba vi ti iz vje {ta va -
njem elek tron skih me di ja o ra du
par la men ta RS.
Go vo re }i o za ko no da vnoj akti -
vnos ti Na ro dne skup {ti ne RS, Ra -
do ji ~i} je re kao da je u to ku je se ni
pla ni ra no usva ja nje ~i ta vog ni za no -
vih sis tem skih za ko na - o PIO, o
pra vi ma bo ra ca i o so ci jal noj za {ti ti.
On je do dao da se o~e ku ju no vi za -
ko ni i o ban ka ma, mi kro kre di tnim
or ga ni za ci ja ma, o po res kom pos -
tup ku i kon ce si ja ma.
"Prvi put pla ni ra no je i do no {e -
nje za ko na o zva nji ma, ko ji bi iz -
vr{io fer kla si fi ka ci ju za ni ma nja i
zva nja u RS", re kao je Ra do ji ~i}.
Na prvoj sje dni ci par la men ta
RS u dru goj po lo vi ni sep tem bra
o~e ku je se ras pra va o re vi zi ji pri va -
ti za ci je.
"U skup {tin sku pro ce du ru je
do {ao do ku ment ko ji je je dnom vra -
}en iz for mal nih ra zlo ga i ko ji pred -
stav lja kom ple tan iz vje {taj
Ko mi si je za re vi zi ju pri va ti za ci je",
re kao je Ra do ji ~i} i izra zio o~e ki va -
nje da u NS RS do |e i do ku ment
ko ji }e se ba vi ti fi nan sij skim aspe -
kti ma fun kci oni sa nja za je dni ~kih
in sti tu ci ja BiH.
Sje dni ca Ko le gi ju ma Na ro dne
skup {ti ne RS pre dvi |e na je za na re -
dni pe tak, ka da }e bi ti sa zva na prva
re do vna sjednica par la men ta sa do -
ku men ti ma ko ji u tom mo men tu
bu du ra spo lo `i vi.
"Ko le gi jum }e ima ti i je dnu te -
mat sku ras pra vu o fun kci onal noj
ana li zi fun kci oni sa nja skup {tin skog
ra da ko ju je sa ~i nio OEBS, a ri je~ je
o kva li te tno pri pre mlje nom i vrlo
obje kti vnom do ku men tu", re kao je
Ra do ji ~i}.
Skup {tin ski Ko le gi jum }e se
ba vi ti i pi ta njem pra }e nja ra da par -
la men ta RS od stra ne elek tron skih
me di ja.
Sje dni ca
Na prvoj
sje dni ci u dru goj
po lo vi ni
sep tem bra
o~e ku je se
ras pra va
o re vi zi ji
pri va ti za ci je
Dru ge ze mlje
Do dik je ka zao
da pos to ji ve li ki
pro blem sa
dru gim ze mlja ma
u ko ji ma se ta
imo vi na na la zi
La gu md`i ja je re kao da je
ohra bren na ja vom da sas ta nak u
Mos ta ru ne }e bi ti sas ta nak "etni -
~kih blo ko va" na prin ci pu 2+2+2,
ne go se ra di o su sre tu li de ra stra -
na ka ko je pred sje da va ju ko le gi ji -
ma do mo va PS BiH. On je ka zao
ka ko ga je za ni ma lo {ta se o~e ku -
je od tog sas tan ka te ko ji su to po -
li ti ~ki ra zlo zi ko ji blo ki ra ju
uspos ta vu Sa vje ta mi nis ta ra BiH
kao me ha ni zma ko ji }e ubrza ti
put ka evroa tlan tskim in te gra ci ja -
ma. Po nje go vim ri je ~i ma, dru gi
dio tog sas tan ka tre ba lo bi da bu -
de po sve }en prin ci pi ma na ko ji -
ma }e bi ti prav ljen Sa vjet
mi nis ta ra BiH.
"Ne tre ba ni {ta ve za ti ni sa
~im, jer u ze mlji u ko joj se ne {to
ve `e s ne ~im, pa on da s jo{ ne ~im,
na kra ju bu de ve za no sve sa sva -
~im pa ni {ta vi {e ne bu de sve za -
no", pro ko men ta ri sao je
La gu md`i ja i re kao da jo{ ni su
raz go va ra li o ime ni ma, mi nis tar -
stvi ma itd.
"Ve oma sam ja sno re kao da je
SDP spre man da u~es tvu je u Vi je -
}u mi nis ta ra ko je }e za is ta po kre -
nu ti euroa tlan tske in te gra ci je i
stvo ri ti po zi ti vni ji okvir za uku pne
pro mje ne u dru{ tvu, jer je po tre -
bno na pra vi ti no vi imid` BiH.
Uko li ko se do |e do ta kvog okvi ra,
mi sma tra mo da u Vi je }u mi nis ta -
ra mo ra bi ti pre po zna tlji vo u~e{ }e
SDP-a. SDP ni je spre man da bu de
mla |i par tner u Vi je }u mi nis ta ra",
po ru ~io je La gu md`i ja. (Fe na)
or ga na SDP-a
}e u idu }i po ne dje ljak bi ti pla }e na
no va tran {a od 30 mi li ona KM",
na glasio je mi nis tar fi nan si ja RS.
U po sma tra nom pe ri odu iz Ra -
zvoj nog pro gra ma za eko nom sko-
so ci jal nu i pri vre dno-ra zvoj nu
kom po nen tu utro {e no je 104,3 mi -
li ona KM.
Na re do vnim i na mjen skim ra -
~u ni ma bu d`e ta RS na kra ju ju na
ove go di ne na la zilo se 136 mi li ona
KM, od ~e ga se na ta ko zva nim es -
krou ra ~u ni ma na la zi 75,5 mi li ona
KM.
Kon so li do va ni iz vje -
{taj o iz vr{e nju bu d`e ta RS za {est
mje se ci ove go di ne, pre ma ri je ~i ma
Te gel ti je, bi }e ra zma tran na sep -
tem bar skoj sje dni ci Na ro dne skup -
{ti ne RS.
Z VR[E NJU BU D@E TA
11. GO DI NE
ru je sve
ba ve ze
Ra do ji ~i}: U to ku je se ni pla ni ra no
usva ja nje ~i ta vog ni za za ko na
FO TO V. STO JA KO VI]
Do zna ke fon do vi ma
FOND PIO 95,2 MI LI ONA KM
FOND ZDRAV STVA 20,0 MI LI ONA KM
FOND DJE ^JE ZA [TI TE 1,4 MI LI ONA KM
ZA VOD ZA ZA PO[ LJA VA NJE 0,2 MI LI ONA KM
F
O
T
O

M
.

R
A
D
U
L
O
V
I
]
4 Doga|aji
2.9.2011.
. . .
Osve {tan ka bi net
Ognje na Ta di }a
SA RA JE VO - Pra vo sla -
vni sve {te nik osve {tao je ju -
~e ka bi net Ognje na Ta di }a,
pred sje da va ju }eg Do ma
na ro da Par la men tar ne
skup {ti ne BiH.
Ta di} je ju ~e pot vrdio da }e
osve {ta ti ka bi net u ko jem ra -
di ve} ne ko li ko mje se ci, ali
je re kao da je to nje go va pri -
va tna stvar, te ni je do zvo lio
fo to gra fi sa nje ni ti je `e lio da va ti izja ve tim po vo dom.
Ka ko smo sa zna li, ~i nu osve {te nja pri sus tvo va le su nje go ve ko le ge iz
SDS-a, ali ne i po sla ni ci, de le ga ti i mi nis tri SNSD-a iako su bi li po zva ni.
Po sla ni ci SNSD-a ni su `e lje li ju ~e da ko men ta ri {u ovu Ta di }e vu odlu ku,
ne ki su se sa mo na {a li li da ne }e do }i jer "ta kve akti vnos ti ni su pre dvi |e ne
pla tfor mom o za je dni ~kom dje lo va nju".
Ovo je prvi put da ne ko od fun kci one ra iz Re pu bli ke Srpske po zi va sve -
{te ni ka u slu `be ne pros to ri je u in sti tu ci ja ma BiH, a vjer ski obre di ko ji su
ne ka da bi li uobi ~a je ni u in sti tu ci ja ma RS, po put po la ga nja za kle tvi u Na -
ro dnoj skup {ti ni, obav lja ju se u crkva ma.
U ka bi ne tu u ko jem sa da du `nost obav lja Ta di}, u biv {em man da tu bi li
su Du {an ka Maj ki} iz SNSD-a, a pret ho dno Mla den Iva ni} iz PDP-a.
N.K.
. . .
Pro du `en pri tvor
bra }i Si na no vi}ima
SA RA JE VO - Sud BiH pro du `io je pri tvor bra }i Si na nu i Fu adu
Si na no vi}, ko ji su, zbog sla nja ru ~ne bom be na adre su pred sje dni -
ce Su da BiH Me dd`i de Kre so, osu mnji ~e ni za te ro ri zam.
Iz Su da BiH ju ~e je pot vr|e no da }e Si na no vi }i u pri tvo ru os ta ti do 2.
okto bra. Bra }a Si na no vi }i iz se la Si na no vi }i, kod Za vi do vi }a, uha p{e ni
su po ~et kom avgus ta jer su Me dd`i di Kre so po sla li pa ket u ko jem je bi -
la ru ~na bom ba "ka {i ka ra". Po {tan ski pa ket s opa snom sa dr`i nom ot kri -
ven je na ske ne ru na pro tir ni ci Su da BiH.
In spe kto ri MUP-a Kan to na Sa ra je vo ko ji su iz vr{i li uvi |aj ka za li su
da je bom ba bi la osi gu ra na i da ni je pri je ti la opa snost od ek splo zi je.
Tu `i la{ tvo BiH je sla nje bom be oka ra kte ri sa lo kao te ro ri zam, dok je
bra ni lac osu mnji ~e nih Du {ko To mi} ka zao da bom ba ni je ni ko ga ugro -
zi la i da su je Si na no vi }i po sla li kao do ka zni ma te ri jal, te je tra `io izu -
ze }e Suda BiH, {to je odbi je no.
D.Mu.
. . .
Otvo ren Sa jam
po ljo pri vre de u Gra da~cu
GRA DA ^AC - U Gra da~cu je ju ~e otvo ren 38. me|una ro dni sa -
jam po ljo pri vre de i pre hram be ne in dus tri je na ko jem je vi {e od
250 izla ga ~a pred sta vi lo svo je proi zvo de na 13.000 me ta ra kva dra -
tnih za tvo re nog i otvo re nog pros to ra.
Sa jam su sve ~a no otvo ri li Ner min Ni k{i}, fe de ral ni pre mi jer, ame -
ri~ki ambasador u BiH Pa trik Mun i Mu jo Se li mo vi}, pred sta vnik
"MIMS gru pa ci je", du go go di{ njeg i naj ve}eg izla ga~a na Saj mu.
Otva ra ju}i Sa jam pre mi jer Ni k{i} je ka zao da je gra da~a~ki sa jam po -
nos BiH, te ka ko se na da da }e to bi ti mjes to no vih po slo vnih ini ci ja ti va
do ma}ih i stra nih po du ze tni ka. (Fe na)
. . .
Pro na|eni nes ta li
mu {ka rac i tro je dje ce
SA RA JE VO - Pri pa dni ci Gor ske slu`be spa sa va nja BiH ju ~e su,
na kon po zi va Ope ra ti vnog cen tra MUP-a Kan to na Sa ra je vo, na
po dru~ju vo do pa da Ska ka vac pro na {li mu {kar ca i tro je dje ce.
Na ime, ra di lo se o nes tan ku Sa ba hu di na Ima mo vi}a, te jo{ tro je dje ce
(osam, pet i ~eti ri go di ne), ko ji ma se iz gu bio sva ki trag od sri je de u
15.20, kad je Ima mo vi} oba vio za dnji te le fon ski po ziv pri je ne go {to je
os ta vio mo bi tel u autu da se pu ni.
GSS sta ni ca Sa ra je vo je akti vno u~es tvo va la u po tra zi sa dva po tra`na
ti ma, te dva ti ma ko ji su bi li u pri pra vnos ti.
"Iz Sa ra je va smo kre nu li u 00.17, te na lo ka li tet Ska kav ca sti gli u
00.30 i sas ta li se s je di ni com za po dr{ku MUP-a KS PU Cen tar, te ro dbi -
nom i ko m{i ja ma nes ta lih. Pri je na {eg do las ka pri su tne eki pe su ve} pre -
tra`ile je dan dio te re na, te je odlu~eno da im se pri dru`imo u dva ti ma,
od ko jih je je dan i{ao sa U`evi ce pre ma vo do pa du Ska ka vac {um skim
pu tem, a dru gi ma ka dam skim pu tem na vi di ko vac iznad vo do pa da", na -
vo de pripadnici GSS. Na kon spa ja nja eki pa po dno vo do pa da i pro na las -
ka tra go va (pa pir ne ma ra mi ce, omot od ~oko la de, fla {a od so ka), eki pe
su se sas ta le na U`evi ci. Po tra ga je us mje re na na lo ka li tet Na ho rev skih
brda, gdje su nes ta li i bez po vre da pro na |e ni. (Agen ci je)
UKRATKO
BR^KO - Za mje nik su per vi -
zo ra za Br~ko Pi ter Ep lbi upu tio
je pi smo naj vi {im pred sta vni ci ma
iz vr{ne i za ko no da vne vlas ti u dis -
tri ktu, u ko jem ih pod sje }a na do -
go vor u ve zi s odr`a va njem
van re dne sje dni ce Skup {ti ne dis -
tri kta, na ko joj bi tre ba lo da budu
sa mo dvi je ta ~ke dne vnog re da
ko ji ma bi bio ri je {en sa da{ nji su -
kob in te re sa gra do na ~el ni ka Dra -
ga na Pa ji }a.
U pi smu, ko je je iz Kan ce la ri je
su per vi zo ra za Br~ko upu }e no gra -
do na ~el ni ku Dra ga nu Pa ji }u i nje go -
vom za mje ni ku An ti Do mi }u, pred -
sje dni ku i pot pred sje ni ku Skup {ti ne
dis tri kta Esa du Ati }u i Iva nu Krnde -
lju, te pred sje dni ci ma po sla ni ~kih
klu bo va, br~an ski fun kci one ri se
pod sje }a ju na raz go vo re ko je su s
nji ma vo di li pred sta vni ci OHR-a u
vi li "Ci ci be la" u Br~kom 30. av gus ta
ove go di ne.
Ta da je, na vo di se u pi smu, do -
go vo re no da bude "za ka zana van re -
dna sje dni ca br~an ske skup {ti ne
to kom se dmi ce ko ja po ~i nje 11. sep -
tem bra, u za vi snos ti ka da }e su per vi -
zor Ro de rik Mur bi ti u mo gu }nos ti
da pri sus tvu je sje dni ci Skup {ti ne
Br~ko dis tri kta".
"Uvje ren sam da ne mo ram da
na gla {a vam da ova sje dni ca mo ra bi -
ti odr`a na u skla du s Po slo vni kom
Skup {ti ne, od go va ra ju }im sta vo vi ma
Sta tu ta dis tri kta i Za ko nom o Vla di",
is ti ~e se u pi smu, ko je je po tpi sao za -
mje nik su per vi zo ra Ep lbi. U pi smu
se da lje su ge ri {e "da re do vna sje dni -
ca Skup {ti ne Br~ko dis tri kta bu de
odr`a na 7. sep tem bra, na ~i jem dne -
vnom re du ne }e bi ti bi lo ka kvih ta -
~a ka u ve zi sa su ko bom in te re sa gra -
do na ~el ni ka Pa ji }a ni ti rje {e njem
po me nu tog su ko ba in te re sa".
"Za is ta bih pre po ru ~io da se za
ovu sje dni cu ne pre dla `u ni ka kve ta -
~ke dne vnog re da, o ko ji ma pret ho -
dno ni je ras prav lja no u Vla di ili
ko or di na ci onom ti je lu", pod sje }a
Ep lbi. Iz OHR-a su za tra `i li da bi lo
ko ja za ka za na sje dni ca Vla de dis tri -
kta Br~ko bude od go |ena do za -
vr{et ka van re dne sje dni ce
Skup {ti ne. (Srna)
Pa ji }ev sta tus mo ra biti
ri je {en u Skup {ti ni
Na ta {a KRSMAN
SA RA JE VO - Upra vni
odbor Ra dio-te le vi zi je BiH u po -
ne dje ljak }e na sje dni ci ra zma -
tra ti smje nu Me hme da Ago vi }a,
ge ne ral nog di re kto ra ovog ja vnog
ser vi sa, pa pos to ji mo gu }nost da
ga i tre }i put smi je ne u ovom
man da tu, na kon {to se u apri lu
po odlu ci Su da BiH vra tio na po -
sao.
Osim {to je pot vr|e no da se
ova ta ~ka na la zi na dne vnom re du
za na re dnu sje dni cu, u UO Ra dio-
te le vi zi je BiH (BHRT) ni su ju ~e
htje li go vo ri ti ni {ta o to me, uz obra -
zlo `e nje da }e dne vni red bi ti usva -
jan na po ~et ku za sje da nja.
Ka ko smo ra ni je pi sa li,
po po vrat ku Ago vi }a na po sao jo{
je du blji jaz izme |u ru ko vod stva i
UO BHRT-a, a ten zi je su se po di gle
i na kon ne da vne ras pra ve u Pred sta -
vni ~kom do mu bh. par la men ta, ~i ji
za klju ~ci ni su ispo {to va ni ve} sko ro
tri go di ne.
Po sla ni ci u biv {em sa zi vu
Pred sta vni ~kog do ma tra `i li su da
im se dos ta vi plan kon so li da ci je po -
slo va nja, jer BHRT ima du go ve od
oko 22 mi li ona KM, ali UO BHRT-
a ni je do bio ta kav plan od me na -
d`men ta ne go ana li zu sta nja.
Ago vi} je ra ni je tra `io od UO
BHRT-a da mu se man dat, ko ji is ti -
~e u ja nu aru idu }e go di ne, pro du `i
za 29 mje se ci, ko li ko ni je obav ljao
svoj po sao u o~e ki va nju sud ske
odlu ke dok je bio smi je njen.
Sud BiH na lo `io je Ago vi -
}ev po vra tak na po sao jer je ut vr|e -
na po vre da pro ce du ra u pos tup ku
smje ne, a na lo `e no je da mu bu du
is pla }e ne sve pla te i do pri no si.
Ka ko je ra ni je pro ci je nio Ago -
vi }ev advo kat, ali i Upra va BHRT-
a, ma ra ton ski sud ski pos tu pak i
pro ve dba pre su de ko {ta le su bu d`et
BHRT-a oko 250.000 KM, jer je
pla ta is to vre me no is pla }i va na i vr{i -
oci ma du `nos ti ge ne ral nog di re kto -
ra.
Ago vi }e va pla ta, pre ma me na -
d`er skom ugo vo ru, je 4.500 KM,
ali uz sta` i os ta le pri na dle `nos ti
izno si oko 5.500 KM.
O smje ni Ago vi }a, odno sno
dne vnom re du na re dne sje dni ce UO
BHRT-a, oba vi je {ten je i Sin di kat
za po sle nih u ja vnim RTV ser vi si ma
BiH, ali do za klju ~e nja ovog bro ja
"Ne za vi snih" nji hov sas ta nak ni je
bio za vr{en, te ni smo do bi li stav
Mir ze Hus ki }a, pred sje dni ka ovog
sin di ka ta.
Ago vi }a je UO BHRT-a
prvi put smi je nio u sep tem bru 2008.
go di ne uz obra zlo `e nje da su re vi -
zo ri ut vrdi li pri kri ve ne gu bit ke od
oko 10 mi li ona KM, a za mjer ke su
se odno si le i na lo {e po slo va nje i
po di za nje kre di ta i stav lja nje zgra de
RTV do ma pod hi po te ku.
UO BHRT-a u dne vni red uvrstio
ras pra vu o smje ni ge ne ral nog di re kto ra
Tre }i put
smje nju ju
Ago vi }a
Dug: Po sla ni ci su tra `i li da im
se dos ta vi plan kon so li da ci je
po slo va nja, jer BHRT ima
du go ve od oko 22 mi li ona KM,
ali plan ni je ura |en
Me hmed
Ago vi}
FO TO AR HI VA
Su kob
Po po vrat ku
Ago vi }a na
po sao jo{ je
du blji jaz izme |u
ru ko vod stva i
UO BHRT-a
Ago vi }a je UO BHRT-a prvi
put smi je nio u sep tem bru
2008. go di ne
5 Doga|aji
2.9.2011.
SA RA JE VO - Bo `o Lju bi},
pred sje dnik HDZ 1990, uvje ren je
da }e na me |us tra na ~kom sas tan -
ku, ko ji u po ne dje ljak tre ba da
bu de odr`an u Mos ta ru, bi ti u~i -
njen ko rak na pri jed u de blo ka -
di pro ce sa uspos tav lja nja
iz vr{ne vlas ti u BiH.
"Mi slim da bi bi lo do bro i
da je ~ak mo gu }e da se
na tom sas tan ku
do go vo re prin ci pi
uspos tav lja nja iz -
vr{ne vlas ti i da se
de fi ni {u u~e sni ci
par la men tar ne ve -
}i ne", re kao je ju ~e
Lju bi} u Sa ra je vu.
On je do dao da ni je slu ~aj no {to
su on i Dra gan ^o vi}, pred sje dnik
HDZ BiH, na sas ta nak u Mos ta ru
po zva li pred sta vni ke stra -
na ka ko je ~i ne ko le gi ju -
me dva do ma
Par la men tar ne skup {ti ne
BiH, jer su te stran ke do -
bi le po vje re nje gla sa ~a
na izbo ri ma i
jer to vo di
uspos tav lja -
nju fun kci -
o n a l n e
vl as t i
n a
ni vou BiH.
"Mi slim da je u po ne dje ljak
mo gu }e raz go va ra ti o man da ta ru ko -
ji bi, na ra vno, bio pri hva tljiv za par -
la men tar nu ve }i nu", re kao je Lju bi}.
Do ju ~e su svoj do la zak, osim
dva HDZ-a, pot vrdi li SNSD, SDS i
SDA, dok se jo{ ~e ka od go vor SDP-
a.
Mi lo rad Do dik, pred sje dnik RS,
ju ~e je re kao da }e i}i na sas ta nak u
Mos tar, te da bi vo lio da is tom pri -
sus tvu ju i stran ke pla tfor me. Po no vio
je stav da RS pri pa da ju ~e ti ri mi nis -
tar ska mjes ta, od ko jih je je dno Mi -
nis tar stvo inos tra nih po slo va, a da
Hrva ti ma i Bo{ nja ci ma pri pa daju po
tri mjes ta. (Srna)
Kne`evi}
no vi di re ktor
Srne
BA NJA LU KA - Vla da RS ime -
no va la je ju ~e Sto ja di na Kne`evi}a
iz Bi je lji ne za ge ne ral nog di re kto ra
No vin ske agen ci je Re pu bli ke Sr-
pske (Srna).
Kne`evi} je za vr{io Fa kul tet po -
li ti~kih na uka u Sa ra je vu, bio je vi -
{e go di{ nji gla vni i od go vor ni
ure dnik i di re ktor Bo bar ra di ja,
ure dnik i za mje nik ure dni ka "Ek -
stra ma ga zi na" iz Bi je lji ne, te do pi -
snik vi {e ~aso pi sa u Republici
Srpskoj. Od 2005. je za po slen u
pre du ze}u "Vo do vod i ka na li za ci -
ja" Bi je lji na na po slo vi ma sa vje tni -
ka za odno se s ja vno{}u. Jo vo
La bus, do sa da{ nji ge ne ral ni di re -
ktor Srne ime no van je za di re kto ra
mar ke tin ga agen ci je. (Srna)
BA NJA LU KA - Sas ta nak vod -
stva SNSD-a i SDS-a po ~i nje da -
nas u ho te lu "Vu ~ko" na
Ja ho ri ni, a te me za raz go vor bi -
}e vezane za za je dni ~ke or ga ne u
BiH.
Dra gan ]u zu lan, ge ne ral ni se -
kre tar SDS-a, re kao je da je pla ni -
ra no da sas ta nak tra je je dan dan,
ali da je mo gu }e da on bu de pro du -
`en i na slje de }i, za vi sno od te ma
ko je se bu du na me ta le.
On po ja{ nja va da }e se raz go vo ri
odno si ti na re ali za ci ju spo ra zu ma o
za je dni ~kom dje lo va nju u za je dni -
~kim or ga ni ma, for mi ra nju Sa vje ta
mi nis ta ra BiH i o pri mje ni i de vi ja -
ci ja ma Dej ton skog mi ro vnog spo -
ra zu ma.
"Mo gu }e je da bu du i dru ge te -
me, ali to je ono o ~e mu je pla ni ra -
no da se raz go va ra. Na sas tan ku }e
bi ti {i re de le ga ci je obje par ti je", is -
ta kao je ]u zu lan.
Mi lo rad Do dik, li der SNSD-a,
pot vrdio je sas ta nak sa SDS-om
na vo de }i da `e le da nas ta ve par -
tner stvo na ni ovu BiH i da se ono
po ka zu je kao klju ~no za ra zvoj po -
li ti ~kih odno sa u BiH i bi tno je za
ja ~a nje po zi ci je RS kao stra ne po -
tpi sni ce Dej ton skog spo ra zu ma.
Te ma ko ja }e do mi ni ra ti sas tan -
kom bi }e pred sto je }i raz go vo ri o
for mi ra nju Sa vje ta mi nis ta ra BiH,
ko ji su za ka za ni za po ne dje ljak u
Mos ta ru.
U.V.
Da nas sas ta nak
SNSD-a i SDS-a
De jan [A JI NO VI]
BA NJA LU KA - Vri je me pri -
ti sa ka i ucje na je pro {lo, a RS se
vra }a ori gi nal nom slo vu Dej ton -
skog mi ro vnog spo ra zu ma i Us ta -
vu BiH, re kao je ju ~e Mi lo rad
Do dik, pred sje dnik RS.
On je na pres-kon fe ren ci ji u
Ba nja lu ci obja snio da BiH ima de set
izvor nih na dle `nos ti, te sa mo tri do -
da tne - za je dni ~ku voj sku, uspos tav -
lja nje Upra ve za in di rek tno
opo re zi va nje i Vi so ki sud ski i tu `i la -
~ki sa vjet - za ~i je je pre no {e nje
spro ve de na pro ce du ra pre dvi |e na
Dej ton skim mi ro vnim spo ra zu mom.
Sve os ta lo, re kao je Do dik, mo `e bi -
ti pri mi je nje no sa mo ako pos to ji
spo ra zum stra na po tpi sni ca, odno -
sno RS i FBiH.
Do dik je na veo da to
pra kti ~no zna ~i da }e za usva ja nje
za ko na o dr`a vnoj po mo }i na ni vou
BiH, im ple men ta ci ju pre su de
Evrop skog su da za ljud ska pra va u
Stra zbu ru u slu ~a ju "Sej di} - Fin ci",
te za po pis sta no vni{ tva, bi ti po tre -
bna sa gla snost RS i FBiH, a da }e
pro ce du ra u par la men tu BiH bi ti sa -
mo te hni ~ka for mal nost.
"Bez spo ra zu ma stra na ni {ta od
ovog ne }e mo }i u}i u pro ce du ru.
Par la men tar na skup {ti na BiH je ser -
vis, te hni ~ko mjes to usva ja nja ono -
ga {to je ve} ra ni je do go vo re no. Tek
ka da RS usvo ji spo ra zum, on da mo -
gu da idu ovi za ko ni", re kao je Do -
dik.
On je obja snio da }e ove za ko -
ne ra zma tra ti Vla da RS, ko ja }e sa -
~i ni ti svoj pri je dlog i po sla ti ga
Vla di FBiH na usa gla {a va nje.
"Sas ta vni dio ta kvih
spo ra zu ma }e bi ti i svi dru gi za ko ni
ko ji }e se do no si ti, ka ko je i pre dvi -
|e no, Us ta vom BiH i Dej ton skim
spo ra zu mom. Sve os ta lo je bi la iz -
vrnu ta pra ksa ko ju je naj ~e{ }e pro -
pa gi rao OHR u nas to ja nju da stvo ri
no vi po li ti ~ki sis tem ko ji je tre ba lo
da obe zbi je di cen tra li za ci ju BiH.
@e li mo se vra ti ti na izvor ne prin ci pe
Dej to na i da de vi ja ci je Dej to na ot -
klo ni mo", re kao je Do dik.
On je i na ja vio re vi zi ju vi {e od
200 za kon skih pro je ka ta ko ji su do
sa da usvo je ni, a, ka ko je is ta kao, ni -
su pro {li us ta vnu pro ce du ru usa gla -
{a va nja stra na po tpi sni ca
Dej ton skog spo ra zu ma.
"Svi }e oni bi ti po drvrgnu ti sis -
te mu spo ra zu mi je va nja. Ako ne bu -
de spo ra zu mi je va nja, bi }e mo
pri mo ra ni da te za ko ne pro gla si mo
ne pri mje nji vim u RS. Mi ho }e mo
do go vor, ali do go vor ne po dra zu mi -
je va kr{e nje Us ta va BiH i aro gan tno
po na {a nje OHR-a", re kao je Do dik.
Do dao je, ta ko |e, da }e svi po -
sla ni ci, mi nis tri i de le ga ti iz RS u
za je dni ~kim or ga ni ma pri mar no bi ti
sma tra ni kao lju di de le gi ra ni iz RS,
a ne fun kci one ri in sti tu ci ja BiH.
"Oni se tre ti ra ju kao iza bra ni ci
is ti tu ci ja BiH, ~i me se uma nju je nji -
ho va ve za sa izbor nom ba zom i RS i
to mo ra da bu de pro mi je nje no. Po -
sla ni ci na ni vou bh. in sti tu ci ja mo ra -
ju da se pos ta ve u fun kci ju
de le gi ra nih pred sta vni ka iz RS na ni -
vou BiH. To je i sa ma su {ti na po li ti -
~kog sis te ma BiH", re kao je Do dik.
On je, ta ko |e, is ta kao da je do sa da
bi lo pri ti sa ka i pri je tnji, zbog ~e ga su
ne ki gla sa li za za ko ne ko ji su usva ja -
ni su pro tno pro ce du ra ma pre dvi |e -
nim u Dej to nu i Us ta vu BiH.
"Mo `e se sad pri go va ra -
ti da su ne ki gla sa li ta ko ra ni je. To je
bi lo ne ko dru go vri je me pri ti sa ka i
stra ho va i kad se mo glo ta ko ra di ti.
Sa da tra `i mo da se to vra ti u us ta vne
okvi re", re kao je Do dik. Is ta kao je
da ni je spor no da BiH do no si za ko -
ne u ve zi sa na dle `nos ti ma ko je su
pre dvi |e ne Dej to nom.
"Za {ta je BiH na dle `na, par la -
ment i Sa vjet mi nis ta ra BiH su slo -
bo dni da do no se za ko ne bez
sa gla snos ti en ti te ta", re kao je Do dik.
On je na gla sio da je vi dlji vo da je
de vas ti ra na di plo mat sko-kon zu lar na
mre`a i da ona dje lu je ta ko da se u
njoj ne mo`e go vo ri ti po zi ti vno o
RS i da o ta kvoj vrsti dis kri mi na ci je
go vo ri i po da tak da na 14 sas ta na ka
sa ge ne ral nim se kre ta rom UN-a ni -
je dnom ni je bio pri su tan pred sta vnik
Srba ne go da je sva ki put to bio
pred sta vnik Hrva ta.
"Dok je fun kci ju mi nis tra inos -
tra nih po slo va BiH vr{io Mla den
Iva ni}, on je gle dao li ~nu pro mo ci ju,
a za pos ta vio je in sti tu ci onal ne okvi -
re, {to su is ko ris ti li pri pa dni ci bo{ -
nja ~kog na ro da i u DKP mre`u
uvu kli pri pa dni ke nji ho ve ra tne oba -
vje {taj ne slu`be AID, ko ji sa da vr{e
sis te mat ski pri ti sak na mno ge lju de
u DKP mre`i", ka`e Do dik.
Na gla sio je da RS ne ma
ni {ta pro tiv for mi ra nja Sa vje ta mi -
nis ta ra BiH, ali da BiH ne sme ta no
fun kci oni {e i sa sta rim sa zi vom. Na -
ja vio je ve li ke in ves ti ci je u oblas ti
na vo dnja va nja i od bra ni od po pla va,
a izvo |a ~i ra do va }e bi ti fir me iz
Izra ela i Ita li je. Re kao je da se o~e -
ku je pu {ta nje auto pu ta Ba nja lu ka -
Gra di {ka u okto bru, a kra jem go di ne
po ~e tak ra do va na mos tu na Sa vi
pre ma auto pu tu Za greb - Beo grad.
Is ta kao je i da su pla ni ra ni ra do vi na
po le tno-sle tnoj sta zi na aero dro mu
Tre bi nje.
MI LO RAD DO DIK, PRED SJE DNIK RS, NA JA VIO RE VI ZI JU
VI [E OD 200 ZA KON SKIH PRO JE KA TA
Za ko ne usa gla {a va ti
na ni vou en ti te ta
Is ko rak u de blo ka di
iz vr{ne vlas ti u BiH
M| |o rad Do d|k, pred s|e dn|k PS, re kao |e |u •e da se ne s|a ze sa tvrdn|a ma M|a de na Bo s| ca, || de -
ra SDS-a, da PS v| se n| |e ugro ze na. On |e ka zao da ga ra du |e sto SDS pro na |a z| no ve mo de |e
d|e |o va n|a, a|| da n| |e odrz|va te za da PS moze da se opus t| ka da |e r| |e• o na pa d| ma |zva na. Pod -
s|e ca mo, SDS |e dan ra n| |e pred sta v|o svo| no v| po || t| •k| kon cept.
M| s|| mo da PS |es te u per ma nen tno| | sta| no| opa snos t|, da |e •e ka |u |za zo v| na sva kom ko ra ku,
da PS | kroz za ko ne o po p| su | kroz íor m| ra n|e ra z|| •| t|h agen c| |a po tros n|e na n| vou B|H pr| |e t|
z|vo tna opa snost, re kao |e Do d|k. Ko men ta r| su c| Bo s| ce ve sta vo ve da u PS v|a da te ska eko nom -
ska s| tu ac| |a, Do d|k |e |zn|o sta t|s t| •ke po dat ke ko || po ka zu |u po bo|| sa n|e eko nom ske s| tu ac| |e, a
ne po gor sa n|e.
"Bo si} ni je u pra vu, RS jes te ugro `e na"
Ser vis: Par la men tar na
skup {ti na BiH je ser vis,
te hni ~ko mjes to usva ja nja
ono ga {to je ve} ra ni je
do go vo re no. Tek ka da
RS usvo ji spo ra zum, on da
mo gu da idu ovi za ko ni,
re kao je Do dik
Vla de
Za ko ne }e
ra zma tra ti Vla da
RS, ko ja }e
sa ~i ni ti svoj
pri je dlog i
po sla ti ga
Vla di FBiH
Do dik: @e li mo se vra ti ti na
izvor ne prin ci pe Dej to na
F
O
T
O

S
.

I
L
I
]
2.9.2011.
Doga|aji 6
Da vud MU MI NO VI]
SA RA JE VO - Dva de se tpe to -
go di{ nji Sa raj li ja Emir Ha bul u
okto bru }e pos ta ti prvi Bo sa nac
upo sle nik "Fa ce bo oka", naj po -
pu lar ni je dru{ tve ne mre `e u svi -
je tu.
Ha bul }e u sje di {tu "Fa ce bo -
oka" u Pa lo Al tou kod San Fran cis ka
ra di ti kao pro gra mer. Prvih {est se -
dmi ca }e sa vo de }im in `e nje ri ma
"Fa ce bo oka" ra di ti na svo joj obu ci,
na kon ~e ga }e mu naj vje ro va tni je bi -
ti po nu |en stal ni an ga `man.
O do bi ja nju vje ro va tno
naj po `e ljni jeg po sla na svi je tu, Ha -
bul, ko ji je na Islam skom uni ver zi te -
tu u Ma le zi ji di plo mi rao
kom pju ter-in `e nje ring, go vo ri kao o
ne ~e mu sa svim obi ~nom.
"Mog pri ja te lja iz Ban gla de {a
su iz 'Fa ce bo oka' zva li, a on je me ne
pre po ru ~io. Po zva li su me u apri lu,
pro vje ri li moj CV. Imao sam dva
raz go vo ra pre ko Skypea. On da sam
na tri da na oti {ao u sje di {te u Ka li -
for ni ju i na kon ne ko li ko op{ir nih
raz go vo ra sa lju di ma na ra zvo ju po -
tpi sao sam ugo vor", pri ~a Emir Ha -
bul.
Ka `e da je u naj ve }im
svjet skim in for ma ti ~kim fir ma ma
po put "Fa ce bo oka" ili "Goo glea"
nor mal na pro ce du ra ta ko zva nog lo -
va na gla ve.
"I ja sam se to tal no {o ki rao kad
sam do bio po ziv. Od ma lih no gu, od
2000. go di ne na ta kmi ~e nju osno -
vnih {ko la u Sa ra je vu za in te re so vao
sam se za pro gra mi ra nje. Od ta da
sam u~es tvo vao na mno gim svjet -
skim on lajn ta kmi ~e nji ma i ra znim
ku po vi ma ha ke ra, na ko ji ma in for -
ma ti ~a ri i pro gra me ri iz ci je log svi je -
ta rje {a va ju pro ble me. Na svo joj veb
stra ni ci sam objav lji vao ne ka svo ja
rje {e nja. To je mo ja za ni ma ci ja, mo ja
lju bav, i ni sam mi slio da je to to li ko
va `no i da to ne ko sve pra ti", is ti ~e
Ha bul.
Prvo ga je kon ta kti rao "lo vac na
gla ve" "Fa ce bo oka" i po nu dio da u|e
u pro ce du ru za po{ lja va nja. Ka sni je
je raz go va rao sa re gru te rom.
"Oni su mi pos tav lja li za -
dat ke i ja sam ih rje {a vao. Ni sam se
pu no na dao jer je bi lo pet ko ra ka u
ko ji ma sam mo gao otpas ti. Sve se
uo zbi lji lo ka da sam oti {ao u Ame ri -
ku. S nji ho vim in `e nje ri ma sam tri
da na imao raz go vo re ko ji su tra ja li
sa ti ma", do da je Ha bul.
Ko li ko su za pa `e ni nje go vi ra -
do vi objav lje ni na In ter ne tu i u~e{ }a
u ra znim ta kmi ~e nji ma naj bo lje go -
vo ri po da tak da su Emi ra Ha bu la `e -
lje li an ga `o va ti i iz "Goo glea".
"Zva li su me, a re kao sam
im da sam ve} pri hva tio dru gu po nu -
du. Ne vje ro va tno je {ta se sve de si lo
u ovih ne ko li ko mje se ci. Sa da se
smi jem sa maj kom ko ja mi je ra ni je
go vo ri la da po ku {am na }i ka kav po -
sao u inos tran stvu, jer je ov dje te {ko.
I on da joj do |em i ka `em: Ma ma,
za po slio sam se u 'Fa ce bo oku'",pri ~a
Emir kroz smi jeh.
U sje di {tu "Fa ce bo oka" naj vi {e
ga je im pre si oni ra lo {to ni ko na nje -
ga ni je gle dao kao na po ~e tni ka, ni ti
je ko ga za ni ma lo oda kle je.
"Ma njih ni je bi lo bri ga ni
ko ju sam {ko lu za vr{io, ni ka kve
sam ocje ne imao. A da ne go vo rim
da ni je bi lo va `no ko je sam ra se, vje -
re ili na ci je. Sa mo al go ri tmi, za da ci,
rje {a va nje pro ble ma", obja{ nja va
Emir.
Ovaj skro mni mla di} za se be ne
`e li re }i da je ge ni je. Ka `e da je -
dnos ta vno vo li pro gra mi ra nje.
"Ni sam imao sve pe ti ce u Bo{ -
nja ~koj gi mna zi ji u Sa ra je vu, ni ti
sam bio bri ljan tan stu dent u Ma le -
zi ji. Mo ja je te ori ja da tu {ko lu mo -
ra{ za vr{i ti, me |u tim, tre ba se
po sve ti ti ono me {ta vo li{ i u svjet -
skim okvi ri ma vi dje ti ko li ko vri je -
di{. Me ni je pro gra mi ra nje lju bav.
U~es tvo va nje u tim na tje ca nji ma je
ve li ko uzbu |e nje. Ka da skon ta{ no -
vi al go ri tam i ka da ot kri je{ ne ko
rje {e nje, to je te {ko opi si vo za do -
volj stvo", ka `e Emir, ko ji kao je -
dnu od svo jih pre dnos ti is ti ~e i
do bro dru{ tvo u ko je je "upao" u
Ma le zi ji.
"Imao sam sre }uda sam
imao krug pri ja te lja ko ji su bi li in spi -
ra ti vni. Mi smo je dni dru ge tje ra li
na pri jed, da bu de mo {to bo lji u svom
po slu. Ogro mna je pre dnost {to da -
nas sve ima{ na ne tu i ovo sam sve
mo gao pos ti }i i iz BiH, gdje je uos -
ta lom i po ~eo moj in for ma ti ~ki ra -
zvoj. Me |u tim, pi ta nje je da li bih
ov dje imao pri ja te lje ko ji bi me 'tje -
ra li' u pe tak na ve ~er da se ba vi mo
pro gra mi ra njem ili bih upao u dru{ -
tvu ko je vo li ka fa nu", is ta kao je
Emir Ha bul.
N. SA LA PU RA
BA NJA LU KA - Vla da RS
pri hva ti la je na ju ~e ra{ njoj sje dni -
ci za du `e nje RS pre ma Evrop skoj
in ves ti ci onoj ban ci (EIB), po pro je -
ktu hi tne po mo }i i za {ti te od po pla -
va u izno su od 55 mi li ona evra.
Ka ko je ka zao Zo ran Te gel ti ja,
mi nis tar fi nan si ja RS, uku pna vri je -
dnost pro je kta je 97.400.000 evra, te
da je EIB odlu ~i la da kre di ti ra 70 od -
sto.
On je re kao da je odo bren rok
za vra }a nje od 30 go di na i po skra -
}e noj pro ce du ri, uz grejs pe ri od od
se dam go di na.
"U ci lju ubrza nja pro je kta usa -
gla si li su se da prva fa za, za ko ju je
po tre bno 55 mi li ona evra, bude fi na -
nsirana iz nji ho vih sred sta va, ta ko da
da nas na ra spo la ga nju ima mo ta sred -
stva", re kao je Te gel ti ja i do dao da je
u prvoj fa zi pla ni ra no da budu sa ni ra -
ni svi obje kti od Kos taj ni ce do Bi je lji -
ne, na sli vnom po dru ~ju ri je ke Sa ve,
uz iz gra dnju na si pa i no vih pum pi.
Ta ko |e, Vla da je ju ~e pri hva ti la
i za du `e nje RS pre ma Vla di Ko re je
po pro je ktu mo der ni za ci ja bol ni ca u
RS, od 30 mi li ona do la ra, za iz gra -
dnju ju `nog kri la Kli ni ~kog cen tra i
na bav ku me di cin ske opre me.
Vla da RS usvo ji la je i Na crt za -
ko na o iz mje na ma i do pu na ma Za ko -
na o pre kr{a ji ma RS, a obra zla `u }i
odlu ku D`e rard Sel man, mi nis tar
prav de RS, re kao je da u `al be nom
pos tup ku, pri li kom do no {e nja rje {e -
nja o pre kr{a ji ma, stran ka ni je mo gla
da ulo `i `al bu zbog ne pra vil no i ne -
po tpu no ut vr|e nog ~i nje ni ~nog sta -
nja, ~i me su na ru {e na osno vna pra va.
Mi ro slav Mi lo va no vi}, mi nis tar
po ljo pri vre de, {u mar stva i vo do pri vre -
de RS, re kao je da je Vla da RS pri -
hva ti la da bude po ve }ana sub ven ci ja
za mi ne ral no |u bri vo sa 25 od sto na
40 od sto, pa }e proi zvo |a ~i za klju ~no
sa 31. no vem brom 2011. go di ne pla ti ti
uma nje nu vri je dnost za 40 od sto.
Vla da RS pri hva ti la kre di tna za du `e nja
KNE @E VO/SKEN DER VA -
KUF - ^e do Vu ko vi}, na ~el nik
op {ti ne Kne `e vo/Sken der Va kuf,
ju ~e je sa pred sta vni ci ma GAP-a
po tpi sao ugo vor o fi nan si ra nju
iz gra dnje i re kon stru kci je pu te -
va u mje snim za je dni ca ma u vri -
je dnos ti od 188.000 KM.
Ka ko je sa op {te no iz op {ti ne,
GAP je Kne `e vu osi gu rao fi nan sij -
sku po mo} ko jom bi do 1. ju la
2012. op {ti na asfal ti ra la put u mje -
snim za je dni ca ma Ja vo ra ni, [o la ji
i Imlja ni, a ~i jim bi se stav lja njem
u fun kci ju osi gu rao ne sme tan tok
vo zi la u ovim mjes ti ma.
U skla du sa spo ra zu mom izme |u
"Che mo nics Inc." iz [ved ske agen -
ci je za me |u na ro dni ra zvoj i sa ra -
dnju, op {ti ni Kne `e vo do dije lje na
su sred stva u uku pnom izno su od
90.000 KM ko ja su na mi je nje na
po dr{ci dva pro je kta pod na zi vi ma
"Mo der ni za ci ja lo kal nog pu ta Tu -
bi }i - An te {e vi }i - Sa {i }i" i "Po -
bolj {a nje sao bra }aj ne
in fras tru ktu re u ru ral nim di je lo vi -
ma op {ti ne Kne `e vo".
U~e{ }e op {ti ne Kne `e vo u uku -
pnom izno su pre dvi |e nom za iz -
gra dnju po me nu tih pu te va izno si
98.000 KM ili 50 od sto.
Iz gra dnja ovih pu te va u na ju da -
lje ni jim di je lo vi ma mje snih za je -
dni ca ola k{a }e `i vot gra |a na
ru ral nog di je la op {ti ne, a ova sred -
stva po kla pa ju se sa Stra te gi jom
ra zvo ja za pe ri od od 2011. do
2016. go di ne.
"Ve} u pe tak po ~i nje re do vna
pro ce du ra ra spi si va nja ten de ra za
izbor naj po vo ljni jeg izvo |a ~a ra -
do va", ka zao je Vu ko vi}, do da ju }i
da su sred stva na mije nje na ovom
pro je ktu ope ra ti vna.
B.S.
Bo lji pu te vi u Kne `e vu
Dze rard Se| man, m| n|s tar prav de PS, |e re kao da |e v|a da PS u sr| |e du uve •e |ma |a osmu te mat -
sku s|e dn| cu na ko |o| |e ra zma tra na re a|| za c| |a pro gra ma ra da v|a de PS | NS PS u za ko no da vnom |
te mat skom d| |e |u, gd|e su sv| m| n|s tr| po dn| |e || |z v|e sta |e za prv|h sest m|e se c|.
Od 65 pre dv| de n|h za ko na, v|a da PS |e u pro ce du ru upu t| |a 29 za ko na sto u pr| |e d|o gu, sto u
na crtu | 13 na crta za ko na, te 10 za kon sk|h aka ta, re kao |e Se| man | do dao da n| su bas za do vo ||n|
ovom d| na m| kom.
Jos |e na veo da |e A|e ksan dar Dzom b|c, pre m| |er PS, upo zo r|o re sor ne m| n|s tre ko || |ma |u odre -
de n|h za kon sk|h pro |e ka ta do kra |a go d| ne, da mo ra |u po |a •a t| svo |e akt| vnos t| u okv| ru ra da m| n|s -
tar sta va na re a|| za c| || za ko no davnog d| |e |a.
O ra du mi nis ta ra
LOV CI NA TA LEN TE NAJ VE ]IH IN FOR MA TI^KIH FIR MI
BO RI LI SE ZA SA RAJ LI JU EMI RA HA BU LA
Odbio
"Google"
u "Fa ce bo oku"
za po slio se
Lju bav: Na veb stra ni ci sam objav lji vao ne ka rje {e nja. Ni sam
mi slio da je to to li ko va `no i da to ne ko sve pra ti, rekao Ha bul
Ca so p|s T| me ob|a v|o |e ío to re por ta zu o Fa ce bo oko v|m ure d| ma ka ko b| op| sao ra dnu atmo síe -
ru. Sv| pro gra me r| u s|e d| stu ove í|r me sm|e ste n| su u |e dno| pros to r| || bez pre gra da ka ko b| se ra zv| -
|ao t|m sk| duh | sma n||o os|e ca| otu de nos t|, a svo| sto| u tom pros to ru |ma | sam Mark Zu ker berg,
osn| va• Fa ce bo oka, ko || se |za za tvo re n|h vra ta po v|a •| sa mo u vr| |e me sas ta na ka. Z| do ve pros to r| |a
kra se gra í| t|, a sv| za po s|e n| c| |ma |u pr|s tup | |gra c|m kon zo |a ma | dru g|m re |a ks| ra |u c|m sa drza || ma.
To |e po sao |z sno va. Pa dn| c| |ma |u na ra spo |a ga n|u na| bo ||e ku ha re, |gra || sta, so be za opu sta n|e |
sve mo gu ce | ne mo gu ce be ne í| c| |e. Sve |e po dre de no to me da se on| ko || ra de os|e ca |u do bro | da
bu du sto kre at| vn| ||, ka zao |e Em|r Ha bu|.
Po sao iz sno va
Emir Ha bul u~es tvo vao na
mno gim svjet skim on lajn
ta kmi ~e nji ma i ku po vi ma ha ke ra
FO TO N. UGLJE [A
7 Doga|aji
2.9.2011.
Srbi
po vra tni ci
na ja vi li
pro test
KA LE SI JA - Srbi po vra tni ci
na po dru ~je op {ti ne Ka le si ja na -
ja vi li su ju ~e da }e po lo vi nom
sep tem bra mir no pro tes to va ti
is pred zgra de Vla de Tu zlan skog
kan to na u Tu zli, uko li ko pro ble -
me sa ko ji ma se su o~a va ju pu -
nih 11 go di na ne po ~nu
rje {a va ti.
Mi li sav Ga ri}, pred sje dnik
Udru `e nja po ljo pri vre dni ka
"Agro ra zvoj" iz Goj ~i na, kod
Ka le si je, re kao je da su srpski
po vra tni ci vje ro va li da }e no vi
sas tav Vla de TK a`ur ni je pri }i
rje {a va nju na go mi la nih pro ble -
ma, do dav {i da se, na `a lost, i
ovaj sas tav Vla de oglu {io na
sva pi sme na i usme na obra }a nja
Srba za po mo}.
"Srpski po vra tni ci su sre }u se
sa ra znim obli ci ma dis kri mi na -
ci je pri li kom do las ka do vlas ti te
imo vi ne, obav lja nja vjer skih
obre da, za po sle nja, pris tu pa
pro gra mi ma odr`i vog po vrat ka,
kao i sve ga dru gog {to im `i vot
zna ~i", is ta kao je Ga ri}. (Srna)
SA RA JE VO - Bo snu i Her ce -
go vi nu je od 1995. go di ne na pus -
ti lo 100.000 mla dih.
"Vi {e od 70 od sto mla dih da nas
`eli da na pus ti ze mlju zastal no ili
na du`i pe ri od", re kla je ju ~e
D`ena na Ala|uz, di re ktor
Udru`enja "In fo ha us", i do da la da
je ~ak 60 od sto mla dih u BiH ne za -
po sle no.
U Sa ra je vu su ju ~e In sti tut za ra -
zvoj mla dih KULT i De le ga ci ja
Evrop ske uni je u BiH pro mo vi sa li
"Vo di~ kroz Za kon o mla di ma
FBiH", ~iji je cilj {to bo lja im ple -
men ta ci ja tog za ko na, te po bolj {a -
nje po lo`aja mla dih u tom en ti te tu.
Pred sta vni ci KULT-a oci je ni li su da
}e ovaj vo di~ do pri ni je ti a`ur ni jem
uklju~iva nju svih ni voa vlas ti u
FBiH da se za kon ske odre dbe do -
slje dno spro ve du i po li ti ka fe de ral -
nih vlas ti pre ma mla di ma do bi je
ja sni ju i bo lju vi zi ju. (Agen ci je)
BiH od ra ta na pus ti lo
100.000 mla dih
TRE BI NJE - Lej la Re {i}, mi nis -
tar upra ve i lo kal ne sa mou pra ve
RS, izja vi la je ju ~e da }e Vla da RS
iz sred sta va za van re dne si tu aci je
po mo}i op {ti na ma u Her ce go vi ni
ko je su po slje dnjih da na za hva ti li
ve li ki {um ski po`ari.
"Ko li ko }e bi ti iz dvo je no nov ca,
zna}e se na kon {to op {tin ske i ko mi -
si je re sor nog mi nis tar stva za vr{e
pro cje nu {te ta", re kla je Re {i}eva na -
kon obi las ka po`ari {ta u re jo nu Do -
bro ma na u Po po vom po lju i se la
Pri dvor ci, kod Tre bi nja, gdje je va tra
u su bo tu pri je ti la ku}ama.
Do bro slav ]uk, na~el nik op {ti ne
Tre bi nje, na ja vio je da }e i op {ti na
izdvo ji ti odre|ena sred stva za sa na -
ci ju {te ta od ve li kih {um skih po`ara.
U tre binj skoj op {ti ni ju ~e je bio
akti van po`ar u Do bro ma ni ma, ko ji
je za hva tio ne pris tu pa~an te ren, a
kra ko vi po`ara po vre me no se spu -
{ta ju pre ma ku}ama. [um ski po`ar
u Zup ci ma, ko ji je pro te klih da na
gu tao na sto ti ne he kta ra {u me i nis -
kog ras ti nja, od ju ~e je pod kon tro -
lom. (Srna)
Vla da RS }e po mo}i
ugro`enim po dru~jima
M. RE NER-SMA JO VI]
SA RA JE VO - Me |u na ro dna
za je dni ca ima po vje re nje u Vi so ko
sud sko i tu `i la ~ko vi je }e (VSTV)
BiH i nje go vu pro fe si onal nost, pre -
da nost i ne pris tra snost, re kao je
ju ~e vi so ki pred sta vnik Va len tin
In cko.
To kom po sje te VSTV-u, In cko
je na gla sio da bi bio lo{ si gnal ako bi
ovoj in sti tu ci ji i pra vo su |u bio sma -
njen bu d`et, "{to ne ke sna ge u po li ti -
ci `e le".
Oci je nio je da VSTV us pje {no
odbi ja po li ti ~ke pri tis ke ko ji ma je
~es to izlo `en, a tvrdnje da je ova in -
sti tu ci ja ne efi ka sna on sma tra po li ti -
~ki mo ti vi sa nim.
"Ra zlog za {to ne ki ima ju pro -
blem s VSTV-om le `i u ~i nje ni ci da
ni su us pje li pre uze ti kon tro lu nad
njim", re kao je In cko.
Na gla sio je da je pra vo su |e je di -
na sna ga ko ja mo `e izli je ~i ti dru{ tvo,
te da ne ma dr`a ve bez pra vne dr`a ve
i za to tre ba po dr`a ti rad VSTV-a.
Mi lo rad Nov ko vi}, pred sje dnik
VSTV BiH, is ta kao je da re for ma
pra vo su |a ide u do brom prav cu, te da
en ti tet sko pra vo su |e tre ba da preu -
zme {to vi {e pre dme ta.
Od go va ra ju }i na pi ta nja no vi na -
ra, re kao je da "ne sto ji ~i nje ni ca" da
ne ma do vo ljno dr`a vnih su di ja i tu `i -
la ca za po tre be pro ce su ira nja ra tnih
zlo ~i naca jer su svi me |u na ro dni za -
mi je nje ni do ma }im, kao ni tvrdnja da
su pa le sve op tu `ni ce ko je su po di gli
me |u na ro dni tu `i oci.
Na pi ta nje o dr`a vnim tu `i oci -
ma ko ji za dvi je go di ne ni su po di gli
ni je dnu op tu `bu, Nov ko vi} je is ta -
kao da pos to je slo `e ni pre dme ti u
ko ji ma is tra ga mo `e tra ja ti i po go -
di nu-dvi je.
"VSTV do bi ja iz vje {ta je o ra du,
ana li zi ra ih i po du zima mje re ako se
ut vrdi da su ne ki tu `i oci bi li ne mar ni
i raz vla ~i li pre dme te. VSTV ne }e {ti -
ti ti ni ~i ji ne rad", do dao je Nov ko vi}.
In cko je po ru ~io da ~lan VSTV-
a ko jeg je pos ta vio vi so ki pred sta vnik
ne na me }e ni ka kve odlu ke, da je u
har mo ni ji s os ta lih 15 do ma }ih ~la -
no va, us pje {no ra di i ne ma ra zlo ga da
se taj rad pre ki ne.
"Za kon pre dvi |a mo gu }nost
me |u na ro dnih ek spe ra ta i ona je bi la
is ko ri {te na od stra ne je dnog mog
pret ho dni ka", do dao je In cko od go -
va ra ju }i na pi ta nje za {to VSTV ima
16 ~la no va ka da je za kon pre dvi dio
15 ~la no va.
Pro tiv sma nje nja bu d`e ta
za VSTS i pra vo su |e
Na ta {a KRSMAN
SA RA JE VO - Mi nis tar stvo
od bra ne BiH u na re dnom pe ri -
odu tre ba da iz vjes ti Za je dni ~ku
ko mi si ju za od bra nu i bez bje -
dnost Par la men tar ne skup {ti ne
BiH o svim pri mje dba ma na nji -
hov rad u 2010. go di ni, od pro -
pus ta u ja vnim na bav ka ma do
una pre |e nja ofi ci ra.
Za je dni ~ka ko mi si ja za od bra -
nu i bez bje dnost pri mi la je k zna nju
iz vje {taj Mi nis tar stva od bra ne BiH,
ali os ta lo je niz ne do re ~e nos ti ko ji -
ma se na mje ra va ju ba vi ti ubu du }e,
dok }e kon tro li trgo vi ne na oru `a -
njem u BiH bi ti po sve }e na ci je la je -
dna sje dni ca.
Po sla ni ci i de le ga ti, ko ji ra -
de u ovoj ko mi si ji, ima li su ra zli ~i te
pri mje dbe u za vi snos ti od en ti te ta i
stran ke iz ko je do le ze, pa su je dni
hva li li rad Mi nis tar stva, naj ~e{ }e
~la no vi iz SDA, a dru gi su pre dla ga -
li i de mi li ta ri za ci ju, po put ~la no va iz
SDS-a.
Na kon kon sta ta ci je da o re for -
mi od bra ne i bu du }nos ti oru `a nih
sna ga ne mo `e biti ras prav lja no u
par la men tar noj komisiji, ve }i dio
vre me na po sve }en je ve li kim tro -
{ko vi ma Mi nis tar stva, ali i ne sraz -
mje ru u bro ju voj ni ka i ofi ci ra.
Du {an ka Maj ki}, pred sje da va -
ju }a Za je dni ~ke ko mi si je za od bra -
nu i bez bje dnost, pi ta la je Sel mu
Ci ko ti }a, mi nis tra od bra ne BiH, da
obja sni ka ko na 3.716 voj ni ka Oru -
`a nih sna ga BiH ima ju 13 ge ne ra la,
1.949 ofi ci ra i 3.055 po do fi ci ra.
Ci ko ti} je obja snio da po
NA TO stan dar di ma Oru `a ne sna ge
BiH na 10.000 pri pa dni ka tre ba da
ima ju 5.000 voj ni ka, 3.000 ofi ci ra i
2.000 po do fi ci ra.
"Mi jo{ ni smo u tom stan dar du
i nas to ji mo da to pos ti gne mo jer sa -
da ima mo oko 1.000 ci vi la", re kao
je Ci ko ti}.
Na pri mje dbe ko je je Maj ki }e va
izni je la zbog na ~i na na pre do va nja u
OS BiH, odno sno do dje lji va nja vi {ih
~i no va, Ci ko ti} je ka zao da je ura |e -
no sve po pro ce du ra ma. U iz vje {ta ju
je na ve de no da je to kom 2010. go di -
ne una pre |e nje iz vr{e no kod 563 li -
ca, a na sje dni ci je is ta knu to da su od
to ga dvo ji ca ili tro ji ca Srbi.
"Tu su ja sne pro ce du re i
spis ko vi sa zah tje vi ma za una pre |e -
nje sto je u ka sar na ma i svi ima ju
pri li ku da ulo `e pri go vor, a njih je
sve ma nje", re kao je Ci ko ti}.
To kom dis ku si je na ve de no je da
je zbog za kon ske re gu la ti ve u RS
ne mo gu }e pen zi oni sa ti lju de ra ni je,
na {ta je Ognejn Ta di}, ~lan Komi-
sije iz SDS-a, ka zao da je ne pri hva -
tljiv za kon po ko jem ne ko sa 35
go di na mo `e da ode u pen zi ju, te da
se na taj na ~in stva ra kli jen tis ti ~ki
sta tus za pri pa dni ke OS BiH.
Ta di} se za ~u dio po hva la ma
Ministarstvu od brane ko je sti `u iz
SDP BiH, jer su opoziciona stran ka
u ovom sa zi vu Sa vje ta mi nis ta ra i
kri ti ko va li su ih dok ni su do bi li
300.000 gla so va na izbo ri ma.
^la no vi Ko mi si je za tra `i li
su i od go vo re da li se za za kup sta -
no va tro {i 10 mi li ona KM go di{ nje,
a na sva pi ta nja za ko ja ju ~e ni su do -
bi li od go vor bi }e obavije{teni na na -
re dnim sje dni cma.
ZA JE DNI ^KA KO MI SI JA ZA OD BRA NU I BEZ BJE DNOST
O RA DU MI NIS TAR STVA OD BRA NE BiH
Pro pus ti u na bav ka ma
i una pre |e nju ofi ci ra
Vi so ki pred sta vnik po sje tio Vi so ki
sud ski i tu `i la ~ki sa vjet BiH
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
]
^i no vi: To kom
2010. go di ne
una pre |e nje
je iz vr{e no
kod 563 li ca,
a na sje dni ci
je is ta knu to
da su od to ga
dvo ji ca
ili tro ji ca Srbi
Ki ri ja
^la no vi Ko mi si je
za tra `i li su i
od go vo re da li
se za za kup
sta no va tro {i
10 mi li ona KM
go di{ nje
Ne ki od go vo ri iz
Mi nis tar stva
od bra ne sti }i }e na kna dno
FO TO S. PI NJA GI]
Voj ni ci Oru `a nih sna ga BiH
Doga|aji 8
2.9.2011.
M. RE NER-SMA JO VI]
SA RA JE VO - Osam iz da va -
~kih ku }a iz FBiH, ~la ni ca Udru `e -
nja iz da va ~a ud`be ni ka i nas ta vnih
sred sta va, ju ~e je pre ki nu lo ispo ru -
ku ud`be ni ka za osno vne i sre dnje
{ko le u knji `a ra ma ~e ti ri kan to na i
po ~e lo po vla ~i ti ve} ispo ru ~e na iz -
da nja.
U ne kim mi nis tar stvi ma obra zo -
va nja i {ko la ma ka `u da ova kva odlu -
ka ne bi tre ba lo da po go di ve li ki broj
u~e ni ka jer pos to ji al ter na ti vni ud`be -
nik dru gog iz da va ~a sa spis ka odo -
bre nih i jer su ro di te lji vje ro va tno ve}
na ba vi li knji ge ta mo gdje je ju ~e po -
~e la nas ta va.
Udru `e nje iz da va ~a ud`be ni ka
odlu ku je do ni je lo zbog "izos tan ka
rea kci je na dle `nih u mi nis tar stvi ma
obra zo va nja na kon pri jav lje ne ko rup -
ci je u po je di nim osno vnim {ko la ma
kod izbo ra ud`be ni ka ko je }e ro di te lji
ku pi ti".
Ta ko ud`be ni ke po vla ~e iz knji -
`a ra na po dru ~ju Tu zlan skog, Ze ni -
~ko-do boj skog, Un sko-san skog i
Bo san sko-po drinj skog kan to na. U
ovim kan to ni ma nas ta va po ~i nje u
po ne dje ljak osim u ZDK gdje je po -
~e la ju ~e.
"Na tje ra ni smo na ovaj po tez.
Mi nis tar stva tre ba da is kor ije ne ko -
rup ci ju. Fa vo ri zi raju i bi raju 'Nam' iz
Tu zle, a na pri mjer nje go va ma te ma ti -
ka za tre }i ra zred ni je do bi la naj ve }i
broj bo do va", re kao je Ivi ca Va nja
Ro ri}, pred sje dnik Udru `e nja iz da va -
~a ud`be ni ka u ~i jem su ~lan stvu
"Bo san ska knji ga", "Bo san ska ri je~"
Sa ra je vo, "Bo san ska ri je~" Tu zla,
"Dje ~i ja knji ga", "Flo rex", "Gra fex",
"Sa ra je vo pu blis hing" i "Se zam".
Iz ovog udru `e nja su sa op {ti li da
im se sva ko dne vno jav lja ju ogor ~e ni
Dra gan SLA DO JE VI]
BA NJA LU KA - Pro blem
smje {ta ja u Stu den tskom cen tru
"Ni ko la Te sla" Ba nja lu ka bi }e
aktu elan i ove je se ni, jer is kus tva
po ka zu ju da se na kon kurs uvi jek
pri ja vi tri pu ta vi {e stu de na ta ne -
go {to u tri pa vi ljo na ima mjes ta.
Pot vrdio je to Mi lan Ko mlje -
no vi}, di re ktor Stu den tskog cen -
tra "Ni ko la Te sla" Ba nja lu ka, ko ji
o~e ku je da }e se na ovo go di{ nji
kon kurs za smje {taj pri ja vi ti, kao
i ra ni jih go di na, oko 3.000 stu de -
na ta, dok je ka pa ci tet Do ma
1.100 kre ve ta.
"Kon kurs za smje {taj u
Stu den tski cen tar 'Ni ko la Te sla' iza -
}i }e vje ro va tno slje de }e se dmi ce, a
pro blem ko ji smo ima li ra ni jih go -
di na aku te lan je i sa da, jer je po tre -
ba za smje {ta jem tri pu ta ve }a ne go
{to mi ima mo ka pa ci te ta. Ina ~e,
iako nam je ka pa ci tet 1.100 stu de -
na ta, mi ih uspi je mo smjes ti ti oko
1.300", na gla {a va Ko mlje no vi}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, kon -
kur som se ne mo `e ri je {i ti pro blem
ne dos tat ka mjes ta, ta ko da je je di no
rje {e nje pro {i re nje ka pa ci te ta. Ko -
mlje no vi} pri `e ljku je {to sko ri ju iz -
gra dnju no vog pa vi ljo na u
stu den tskom kam pu su, a idej no rje -
{e nje tog pro je kta }e bi ti pro mo vi -
sa no us ko ro.
"Ako bi smo u no vom pa -
vi ljo nu i{li sa tro kre ve tnim so ba ma,
tu }e mo }i da sta ne do da tnih oko
300 stu de na ta. Pos to je pro cje ne da
}e iz gra dnja bi ti za vr{e na do na re -
Pro blem smje {ta ja u Stu den tskom cen t ru "Ni ko la Te sla" Ba nj
Pre ki nu li ispo ru ku ud`be ni ka u ~e t
Ko rup ci ja
Odlu ku su
do ni je li zbog
izos tan ka
rea kci je
mi nis tar sta va
na kon
pri jav lje ne
ko rup ci je
kod izbo ra
ud`be ni ka
Kre ve ta tri pu ta ma
po tre ba stu d
Sve v| se |e stu de na ta ko || ze |e da se hra ne u Stu den tskom cen tru N| ko |a Te s|a Ba n|a |u ka, ta ko
da |e ru ko vod stvo te us ta no ve u pro b|e m| ma zbog í| nan s| ra n|a pre hram be n|h na m|r n| ca.
Sva tr| obro ka stu den te ko sta |u 2,50 KM dne vno, a |z bu dze ta do |a ze |os tr| mar ke, sto |e ne do -
vo ||no. Na |me, po moc |z bu dze ta pre dv| de na |e sa mo za stu den te |z Do ma, a |ma mo ogro man
bro| on|h ko || se kod nas hra ne, a z| ve u pr| va tno| re z| ||, ka zu u Stu den tskom cen tru N| ko |a Te s|a.
Zbog to ga, ka ko do da |u, u sa ra dn|| sa stu den tsk|m or ga n| za c| |a ma po ku sa va |u da r| |e se ta| pro -
b|em | na da |u se da ce u to me |ma t| po drsku M| n|s tar stva pros v|e te | ku| tu re PS.
Obro ci za stu den te
No vi pa vi ljon: Ko mlje no vi} pri `e ljku je {to sko ri ju iz gra dnju
no vog pa vi ljo na u stu den tskom kam pu su, a idej no rje {e nje tog
pro je kta }e bi ti pro mo vi sa no us ko ro
Ü Stu den tskom cen -
tru N| ko |a Te s|a Ba n|a -
|u ka ka zu da |ma
stu de na ta ko || pr| hva te
da u n|| ho vu so bu bu -
de sm|e sten ko |e ga v| -
se, a|| | on|h ko || ta kvu
mo gu cnost z|o upo tre -
b||a va |u, odno sno pro -
da |u svo| |e za|.
De s| se da stu den t|
do b| |u dom, te pro da |u
kre vet. M| to san kc| on| -
se mo ka zne n|m bo do -
v| ma. To |e te sko
su zb| t|, |er |e ne dos ta -
tak pros to ra hro n| •an,
ta ko da ce nam b| t| po -
tre bne na| ma n|e tr|-•e t| -
r| go d| ne da se to kroz
ove ka zne ne bo do ve r| -
|e s|. Tu su | nad zor ne
ka me re, ko ||m pra t| mo
ko |z|a z| | u|a z| u na se
pros to r| |e, |s t| •u u Stu -
den tskom cen tru N| ko -
|a Te s|a.
Pro da ja
le `a ja
Kon kurs
Za smje {taj u
Stu den tski cen tar
"Ni ko la Te sla"
kon kurs }e iza }i
vje ro va tno
slje de }e se dmi ce
U tri pa vi ljo na nema
do vo ljno mjes ta
FO TO V. STO JA KO VI]
Mi lan
Ko mlje no vi}
nas ta vni ci pa su im odlu ~i li da ti po -
dr{ku ta ko {to }e po vu }i knji ge.
Na pi ta nje da li su pri je ova kve
odlu ke ra zmi sli li o u~e ni ci ma, Ro ri}
je od go vo rio da je na mi nis tar stvi ma
da zna ju {ta }e sa da dje ca.
U mi nis tar stvi ma obra zo va nja
ZDK i BPK su is ta kli da ni su do bi li ni -
ti je dnu do ja vu o ko rup ci ji ni ti su pri -
mi je ti li po spis ko vi ma iza bra nih
ud`be ni ka da se ne ki iz da va~ pre fe ri ra.
Ibra him Ka me nja {e vi}, pro fe sor
ma te ma ti ke i fi zi ke u Gi mna zi ji Ve -
li ka Kla du {a i biv {i di re ktor te {ko le,
ka zao je da ne }e bi ti pro blem ako
ovi iz da va ~i i po vu ku svo je ud`be ni -
ke jer }e pro fe so ri iza bra ti dru ge.
Do dao je da su i ovi iz da va ~i ko ji sa -
da dru ge op tu `u ju za ko rup ci ju pri
izbo ru ud`e bni ka ko ji }e bi ti ko ri {te -
ni uvi je no nu di li ne ke po vlas ti ce ako
bu du iza bra ni.
"Ako oni ima ju dokaze ne ka po-
krenu sud ski spor. Gle dam spis ko ve i
to je ve li ko {a re ni lo iz da va ~a. Ne ma
na ~i na da nas tav nci budu pot ku pljeni.
Ne znam da ne ko mo `e izlo bi ra ti
5.000 nas ta vni ka. U ZDK je da nas
po ~e la nas ta va i vje ro va tno su ro di te -
lji ve} na ba vi li ud`be ni ke s ob zi rom
na to da smo pri je dvadesetak da na
upu ti li {ko le da akti vi nas ta vni ka iza -
be ru ud`be ni ke i o to me obavijeste
ro di te lje", re kla je mi nis tri ca obra zo -
va nja ZDK Ber na de ta Ga li ja {e vi}.
U Mi nis tar stvu obra zo va nja TK
ka `u da im je ne ja sno {ta se od njih
o~e ku je ka da }e u~e ni ci tek u po ne -
dje ljak, na prvi dan {ko le, do bi ti spi -
sak knji ga i da je po vla ~e nje
ud`be ni ka vje ro va tno sa mo mar ke tin -
{ki trik.
Doga|aji 9
2.9.2011.
BA NJA LU KA - Pro zor sko
sta klo sa zgra de Vla de RS u Ba -
nja lu ci opet je pa lo is pred ula za u
ovo in sti tu ci ju, ali na svu sre }u ni -
ko ni je po vri je |en.
Ka ko je ka za la Ve ra Sa ji}, {ef
Bi roa Vla de RS za odno se sa ja vno{ -
}u, sta klo je pa lo ne gdje oko po dne -
va, sa 14 spra ta zgra de
Admi nis tra ti vnog cen tra.
"Ovo je ve} tre }e sta klo za ~e ti ri
go di ne ko je je pa lo sa zgra de Vla de
RS, a ar hi te kte ka `u da je to nor mal -
na po ja va jer su va ni vi so ke tem pe -
ra tu re, dok u kan ce la ri ja ma ra de
kli me i to se de {a va zbog tih ra zli ka
u tem pe ra tu ri", re kla je Sa ji }e va.
N.S.
BA NJA LU KA, IS TO ^NO
SA RA JE VO - Vanre dno stu di ra -
nje po no vo se vra ti lo na ja vne uni -
ver zi te te u RS, pa }e ta ko ve} 5.
sep tem bra biti or ga ni zovani pri je -
mni ispi ti za van re dne stu den te.
Si mo Jo ka no vi}, pro re ktor za
nas ta vu Uni ver zi te ta u Ba nja lu ci, go -
vo ri da ove go di ne upi su ju 735 van -
re dnih stu de na ta.
''Pri je mni }e biti organizovan 5.
sep tem bra, ka da }e biti i dru gi upi sni
rok za re do vne stu den te, a vr{i mo
upis na ve }i ni stu dij skih pro gra ma'' ,
is ti ~e Jo ka no vi}.
Zo ran Lju bo je, pro re ktor za nas -
ta vu Uni ver zi te ta u Is to ~nom Sa ra je -
vu, ka`e da je pla ni ran upis 635
van re dnih stu de na ta na de set fa kul te -
ta.
''Pri je mni or ga ni zu je mo ve} 5.
sep tem bra, a re zul ta te objav lju je mo
dva da na ka sni je. Svi ro ko vi su is ti
kao i za dru gi upi sni rok, jer je pra ksa
po ka za la da kod nas pos to je i tre }i
upi sni ro ko vi za re do vne stu den te'',
is ta kao je Lju bo je.
Van re dno stu di ra nje u RS pos to -
ja lo je do 2006. go di ne, na kon ~e ga
je, pre ma pos to je }em Za ko nu o vi so -
kom obra zo va nju, uki nu to.
Me du tim, ~e ti ri go di ne ka sni je,
pre ma ri je ~i ma na dle `nih, uka za la se
po tre ba da se van re dno stu di ra nje
vra ti na fa kul te te, jer, ka ko ka `u,
mno gi mla di lju di ne mo gu re do vno
da stu di ra ju zbog po slo vnih, po ro di -
~nih i mno gih dru gih oba ve za. Vi si na
{ko la ri ne za van re dne stu den te prvog
ci klu sa stu di ja za aka dem sku
2011/2012. go di nu izno si 1.500 KM
na svim stu dij skim pro gra mi ma.
D.St.
SAN SKI MOST - Iden ti tet
trideset jednog ti je la pot vr|en je
ju ~e u Iden ti fi ka cij skom cen tru
[ej ko va ~a, kod San skog Mos ta.
Ri je~ je o pos mrtnim os ta ci ma
ko ji su ek shu mi ra ni iz ma so vne
gro bni ce Hrga ri, kod Bi ha }a, to kom
sep tem bra 1997. go di ne.
Hrga ri su pri ro dna ja ma kod
Bi ha }a, du bi ne 80 me ta ra, u ko ju su
ba ~e na ti je la ubi je nih Bo{ nja ka od
ko jih ve }i na s po dru ~ja ne ko li ko
na se lja op}i ne Bi ha}.
Pre ma ri je ~i ma Ja smi na Me si -
}a, kan to nal nog tu `i oca za ra tne
zlo ~i ne, obav lje na je ob du kci ja jo{
10 ti je la ko ja su ek shu mi ra na iz po -
me nu te pri ro dne ja me.
"Za ova ti je la ne ma mo DNK
uzor ke ~la no va ro dbi ne. Sav do ka -
zni ma te ri jal bi }e dos tav ljen dr`a -
vnom tu `i la{ tvu na da lje
pos tu pa nje", is ta kao je Me si}.
Aktu el nim pro ce som iden ti fi -
ka ci ja i ob du kci ja ovih ti je la stav lje -
na je ta ~ka na slu ~aj ove ma so vne
gro bni ce.
Z.^.
Pa lo sta klo sa
zgra de Vla de RS
Ba nja lu ka
do bi ja no ve
par kin ge
BA NJA LU KA - Gra |a ni Ba -
nja lu ke }e u na re dna dva mje se ca
do bi ti no vu pje {a ~ku sta zu u na -
se lju Jug 2, te ne ko li ko par kin ga i
ure |e nih pros to ra oko po slo vnih i
obje ka ta ko le kti vnog sta no va nja.
Ka ko su ka za li u Od sje ku za
odno se sa ja vno{ }u Admi nis tra ti -
vne slu `be gra da, ju ~e je po ~e la
iz gra dnja di je la pje {a ~ke sta ze u
na se lju Jug 2.
Pre ma nji ho vim ri je ~i ma, sta za
}e bi ti iz gra |e na na di je lu izme |u
Bu le va ra Ste pe Ste pa no vi }a, uli -
ca Maj ke Ju go vi }a i Pe tra Bo jo -
vi }a, te ri je ke Vrbas.
U sa op {te nju Admi nis tra ti vne
slu `be gra da sto ji da je u sri je du,
31. av gus ta, po ~e la iz gra dnja par -
kin ga i ure |e nje pros to ra oko po -
slo vnih ja vnih obje ka ta i obje ka ta
ko le kti vnog sta no va nja u uli ca ma
Ca ri ce Mi li ce, Voj vo de Mo m~i la,
Mi haj la Pu pi na, Gr~koj, Ga je voj,
Ta li jan skog ba ta ljo na Ma te oti, Jo -
va na Du ~i }a, Va se Pe la gi }a i Ni -
ko le Pa {i }a, te oko Osno vne {ko le
"\u ra Ja k{i}".
N.S.
Za vr{e na
kam pa nja
pro tiv
am bro zi je
BA NJA LU KA - Kraj kam pa -
nje "Pre po znaj i uni {ti am bro zi ju"
ju ~e je obi lje `en na Trgu Kra ji ne
u Ba nja lu ci, gdje su sta no vni ci
mo gli da vi de ka ko iz gle da am -
bro zi ja, te da do bi ju edu ka ti vni i
pro mo ti vni ma te ri jal ko ji }e ih
upo zna ti bo lje s ovom {te tnom
bi ljkom i sa na ~i ni ma nje nog su -
zbi ja nja.
Vo ji slav Trku lja, pred sje dnik
Dru{ tva za bor bu pro tiv am bro zi -
je BiH, ka zao je da u Ba nja lu ci
tre nu tno ima 523 po le no va zrna
po me tru ku bnom vaz du ha, a 20
zrna je do vo ljno da iza zo ve aler -
gij ske rea kci je kod lju di.
"Za to mo ra mo za je dni ~kim
sna ga ma ra di ti na rje {a va nju
ovog pro ble ma", is ta kao je
Trku lja.
D.Po.
Ra spi san
kon kurs za
sti pen di je
|a ci ma
BA NJA LU KA - Kon kurs za
do dje lu sti pen di ja u~e ni ci ma ba -
nja lu ~kih sre dnjih {ko la ra spi san
je ju ~e i bi }e do dije lje ne pre ma
so ci jal nom sta tu su i us pje hu u
{ko li, te za de fi ci tar na za ni ma nja.
Ka ko su ka za li u Admi nis tra ti -
vnoj slu `bi gra da Ba nja lu ka, ko ja
je i ra spi sa la kon kurs, vi si na sti -
pen di je pre ma so ci jal nom sta tu su
i sti pen di je za us pjeh u {ko li za
sve ra zre de }e izno si ti 80 KM,
dok }e sti pen di ja za de fi ci tar na
za ni ma nja bi ti 150 KM.
"Obras ci za po dno {e nje zah tje -
va za sti pen di ju mo gu da se preu -
zmu is pred pri je mne kan ce la ri je u
zgra di Admi nis tra ti ne slu`be gra -
da, kao i na in ter net stra ni ci grad -
ske admi nis tra ci je", re kli su u
Admi nis tra ti vnoj slu `bi gra da.
N.S.
Iden ti fi ko va no 31 ti je lo
U po ne dje ljak pri je mni
za van re dne stu den te
ja lu ka i da lje tra je
ti ri kan to na
F
O
T
O

G
.

[
U
R
L
A
N
F
O
T
O

V
.

S
T
O
J
A
K
O
V
I
]
a nje od
de na ta
dne aka dem ske go di ne i mi se is -
kre no na da mo da }e se to obis ti ni -
ti", is ti ~e Ko mlje no vi}.
I Gor dan Ba la ban,
pred sje dnik Uni je stu de na ta RS, ka -
`e da pro blem smje {ta ja stu de na ta
Uni ver zi te ta u Ba nja lu ci tre ba {to
pri je ri je {i ti.
"Pro ble ma ti ka pos to ji ve} du gi
niz go di na i ni ko se ni je ozbi ljno
po za ba vio tom te mom. Ugla vnom,
bi lo je na zna ka da }e do }i do iz gra -
dnje no vih pa vi ljo na, {to je za nas
je di no mo gu }e rje {e nje ko je bi za -
do vo lji lo zah tje ve stu de na ta, ko ji su
oprav da ni", na vo di Ba la ban.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, na -
re dnih da na }e pred sta vni ci Uni je
stu de na ta RS o ovoj pro ble ma ti ci
raz go va ra ti s An to nom Ka si po vi -
}em, mi nis trom pros vje te i kul tu re
RS.
"Vla da se za du `i la kod Me |u -
na ro dnog mo ne tar nog fon da u izno -
su od de set mi li ona evra, od ~e ga }e
de set mi li ona KM i}i na rje {a va nje
pro ble ma smje {ta ja ba nja lu ~kih stu -
de na ta. Nas in te re su je ka da }e bi ti
sve za vr{e no i ka da }e se po ~e ti s
iz gra dnjom ~et vrtog pa vi ljo na", na -
vo di Ba la ban.
U Mi nis tar stvu pros -
vje te i kul tu re RS ta ko |e su svje sni
pro ble ma u ve zi sa smje {ta jem stu -
de na ta Uni ver zi te ta u Ba nja lu ci i
ka `u da je u to ku ve }i broj akti -
vnos ti u ve zi s iz gra dnjom no vog
pa vi ljo na.
Gor dan Ba la ban:
Pro ble ma ti ka
pos to ji ve} du gi
niz go di na i ni ko
se ni je ozbi ljno
po za ba vio
Doga|aji 10
2.9.2011.
Po ~e li spor tski
su sre ti
zdrav stve nih
ra dni ka
BA NJA LU KA - Pe ti tra di ci -
onal ni spor tski su sre ti zdrav stve -
nih ra dni ka RS, u or ga ni za ci ji
Kli ni ~kog cen tra Ba nja lu ka, po -
~e li su ju ~e u Spor tsko-re kre ati -
vnom cen tru "Ba nja Vru }i ca" u
Te sli }u i tra ja }e do 4. sep tem bra.
Su {ti na ove ma ni fes ta ci je ni je
sa mo u ta kmi ~e nju, spor tskim
re zul ta ti ma i us pje si ma, ve} i u
ugo dnom dru `e nju, te pro mo ci ji
pri ja telj stva zdrav stve nih ra dni ka
RS, na vo di se u sa op {te nju Slu -
`be za odno se sa ja vno{ }u Kli ni -
~kog cen tra Ba nja lu ka.
U~e{ }e u ovoj spor tskoj ma ni -
fes ta ci ji pot vrdi le su eki pe iz Kli -
ni ~kih cen ta ra, bol ni ca i do mo va
zdrav lja iz ci je le RS, a o~e ku je
se pri sus tvo pre ko 600 u~e sni ka.
Na ovu spor tsku ma ni fes ta ci ju
po zva ni su Ran ko [krbi}, mi nis tar
zdrav lja i so ci jal ne za {ti te RS,
Dra go ljub Da vi do vi}, gra do na ~el -
nik Ba njalu ke, te di re kto ri zdrav -
stve nih us ta no va RS i pred sta vni ci
Zdrav stve no-tu ris ti ~kog cen tra
"Ba nja Vru }i ca" Te sli}. (Agencije)
BA NJA LU KA - Pros tor u
obje ktu ja vnog sklo ni {ta u ba -
nja lu ~kom na se lju No va va ro{
sa ni ran je i ve} je u upo tre bi za
smje {taj ar hiv ske gra |e nas ta -
le u ra du or ga na Admi nis tra ti -
vne slu`be gra da Ba nja lu ka.
Pot vrdi la je to Ve ra Kur sar,
{e f Od sje ka za po slo ve pri je mne
kan ce la ri je u Admi nis tra ti vnoj
slu`bi gra da Ba nja lu ka.
"U to ku je pre se lje nje di je la
ar hiv ske gra |e od 1971. go di ne
iz cen tral ne ar hi ve Admi nis tra ti -
vne slu`be u pros to ri je obje kta u
No voj va ro {i. Ta ko }e mo omo gu -
}i ti smje {taj no vo nas ta le ar hiv -
ske gra |e i ri je {i ti pro blem u
na re dnim go di na ma", po ja sni la
je Kur sarova.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, na -
ve de ni obje kat ni je za ja vnu upo -
t re bu, ve} i s kl j u ~i vo sl u `i
grad skoj upra vi.
"Za sa na ci ju i opre ma nje
ovog pros to ra utro {e no je oko
80.000 KM, a opre mljen je po li -
ca ma, te obe zbi je |en vi deo-nad -
zo rom", is ta kla je Kursarova.
Ka ko je na ve la, ar hiv ska
gra |a se ~u va naj kra }e go di nu
da na, a u grad skoj slu `bi go di{ -
nje bude za pre mljeno vi {e od
50.000 pre dme ta ko ji ima ju ar -
hiv sku vri je dnost.
Ne da vnim iz dva ja njem bez -
vri je dnog re gis tra tur skog ma te ri -
ja la, omo gu }e no je stva ra nje
je dnog ma njeg pros to ra za ~u va -
nje no ve ar hiv ske gra |e.
Na kon {to na dle`ni ar hiv do -
ne se rje {e nje ko jim se odo bra va
uni {tava nje bez vri je dnog ar hiv -
skog ma te ri ja la, Admi nis tra ti vna
slu`ba gra da Ba nja lu ka an ga`uje
ne ko pre du ze }e ko je se ba vi ot -
ku pom pa pi ra, ko je is ti pre uzi -
ma.
D.St.
Z. ^E KI]
BO SAN SKA KRU PA -
Drvo sje ~a Av do Ko va~ (34) te -
{ko je obo lio i ta ko do spio na
rub egzis ten ci je na kon {to mu
je gan gre na uni {ti la go to vo ci je -
lo sto pa lo de sne no ge.
S ovom bo le{ }u se, ka ko ka -
`e, bo ri ve} pu ne dvi je go di ne, a
pri li kom ne us pje {ne ope ra ci je na
Kli ni ~kom cen tru u Sa ra je vu
odre za ni su mu prsti na obo lje loj
no zi.
"Ope ra ci ja ni je us pje la i sa da
je u pi ta nju ci je la de sna no ga, ali i
li je va. Li je ~ni ci ka `u ka ko se sto -
pa lo mo ra am pu ti ra ti ka ko bi se
spri je ~i lo {i re nje bo les ti. Za ope -
ra ci ju tre ba no v ca, a ja ga ne -
mam", ka `e skro mni drvo sje ~a.
Ko va~ pri ~a da je ro dom iz
Tra vni ka te da ga je po tra ga za
po slom do ve la u Bo san sku Kru -
pu, gdje je ra dio za je dnu pri va -
tnu fir mu ko ja se ba vi sje ~om
drve ta. U ovo me mjes tu `i vi kao
pod sta nar, u ma loj i ti je snoj so bi
ko ja je pre pu na vla ge.
"Ra dio sam po {u ma ma, drva
sam iz vla ~io u sa ma ri ci. No sio
sam ti je snu obu }u i no ge su mi
uvi jek bi le mo kre. Na kra ju, sve
je kre nu lo po zlu", obja{ nja va
Ko va~.
Do da je da je sve ove go di ne
ra dio "na crno", jer ga gaz de ni su
`e lje le pri ja vi ti, ta ko da je bez
zdrav stve nog osi gu ra nja. Za prvu
ope ra ci ju je, ka `e, po tro {io cje lo -
ku pnu u{te |e vi nu, pa ne ma no v ca
ko ji m bi pla tio ne op ho dni ope ra -
ti vni za hvat.
"Li je ~ni ci mi za ope ra ci ju de -
sne no ge pro gno zi ra ju tek de set
pos to us pje ha, a za li je vu ja m~e
po tpu no us pje {nu ope ra ci ju. Pla -
ni ra ju da mi am pu ti ra ju de sno
sto pa lo pa da po tom vi de da li }e
se ra na osu {i ti i {ta po tom ~i ni ti",
ka `e Ko va~.
U Tra vni ku, do da je, ima maj -
ku, dvi je ses tre i bra ta ko ji je dva
pre `iv lja va ju i od ko jih ne o~e ku -
je po mo}. Je di nu po mo} o~e ku je
od do brih lju di i hu ma ni tar nih
pri lo ga ka ko bi na taj na ~in po ku -
{ao sa ku pi ti ne op ho dna sred stva
za ope ra ti vni za hvat. Svi ko ji mu
`e le po mo }i mo gu ga kon ta kti ra ti
na broj mo bi te la 065/426-467.
Ar hiv ska gra |a u
ja vnom sklo ni {tu
Bo ja na VA SI]
BA NJA LU KA - Po je di ni
cen tri za so ci jal ni rad u op {ti na -
ma kao {to su Ber ko vi }i, Vi {e -
grad, Mo dri ~a, ^e li nac, No vi
Grad i Te sli} ne ma ju sred -
sta va da is pla te so ci jal no
ugro `e nim gra |a nima
nov ~a nu po mo} i na -
kna du za tu |u nje gu i
po mo}, ko ja izno si mje se -
~no po 41 KM.
Ovo je pot vrdi la Na da
Go lu bo vi}, iz vr{ni di -
re ktor Ne vla di ne or -
g a n i z a c i j e
"U dru `e ne `e ne" iz
Ba nja lu ke. Iz op -
{ti na su ta ko |e
pot vrdi li da se bo -
re sa ovim pro ble -
mom, a u
po je di nim is pla te
ka sne i po ne ko -
li ko mje se ci.
"U ma njim
op {ti na ma, po se bno u is to ~nom di -
je lu RS u ma njim i sla bo ra zvi je -
nim op {ti na ma, ne ma ju sred sta va
da is pla te ni tu na kna du ko ja je
mi ni mal na i izno si sa mo 41 KM",
is ta kla je Go lu bo vi }e va.
Ona je na ve la da bi
zbog lo {e eko nom ske si tu -
aci je po me nu te na kna de
tre ba lo da is pla }u ju iz re -
pu bli ~kog bu d`e ta, a ne
iz op {tin skih bu d`e ta, ka -
ko bi ko ri sni ci pra va u ~i ta -
voj Republici Srpskoj
ima li is te mo gu -
}nos ti.
"Pre ma re zul -
ta ti ma is tra `i va nja
ko je smo spro ve li
u RS, `e ne u cen -
tri ma za so ci jal ni
rad naj vi {e tra `e
li je ko ve, za tim
dje ~ji do da tak i
drva za ogrev",
na ve la je Go lu bo -
vi }e va.
Vla di mir Mi ri}, di re ktor Cen -
tra za so ci jal ni rad u No vom Gra -
du, pot vrdio je da pos to je
du go va nja i ka{ nje nja u is pla ti za
na ve de ne na kna de, ali da je tre nu -
tna si tu aci ja bo lja ne go u pe ri odu
od pri je pet go di na.
"Sa da ka sni mo oko ~e -
ti ri mje se ca sa is pla ta ma. Na da mo
se da }e mo i te za os tat ke ri je {i ti u
na re dnih ne ko li ko mje se ci uko li ko
ne do |e do pro ble ma u pu nje nju
op {tin skog bu d`e ta", is ta kao je
Mi ri}.
On je na veo da u ovoj op {ti ni
ima 50 ko ri sni ka nov ~a ne po mo }i
i oko 400 korisnika na kna da za tu -
|u nje gu i po mo}, za {ta je mje se -
~no po tre bno iz dvo ji ti oko 20.000
KM.
Mi la Di ki}, di re ktor Cen tra za
so ci jal ni rad u Vi {e gra du, ka za la je
da ve} ne ko vri je me po ku {a va na
ra zne na ~i ne da upo zo ri na dle `ne
na pro ble me ko ji pos to je u ovoj
oblas ti.
"Ka da je u pi ta nju tu |a
nje ga, gdje ima mo naj vi {e ko ri sni -
ka i na {ta nam ide tre }i na uku -
pnog bu d`e ta, pos to ji pro blem u
vezi sa os tva ri va njem tog pra va.
Uslov za do bi ja nje te na kna de je
da oso ba bu de bo le sna od odre |e -
ne bo les ti, bez ob zi ra na to da li
ima pen zi ju od 1.000 KM ili je, na
pri mjer, ne ma uop {te. To bi tre ba lo
raz gra ni ~i ti i da ti pre dnost ugro `e -
ni jim li ci ma", is ta kla je Di ki }e va.
Groz dan Jan ko vi}, di re ktor
Cen tra za so ci ja ni rad u ^e lin cu,
ka zao je da pos to je fi nan sij ski pro -
ble mi u vezi sa is pla tama na kna da,
ali da je po slje dnjih mje se ci pos ti -
gnu ta re do vnost u is pla ti nov ~a ne
po mo }i i na kna di za tu |u nje gu i
po mo}.
"Me |u tim, pro blem je {to
uop {te ne ma mo sred sta va za is pla -
tu je dno kra tne po mo }i. Uvi jek se
gle da da budu obe zbi je |ena sred -
stva za nov ~a nu po mo} i tu |u nje -
gu, dok za je dno kra tnu po mo} vrlo
~es to ne ma uop {te sred sta va. Pro -
blem je ge ne ral no {to mi ni ka da ne
do bi je mo ono li ko sred sta va od op -
{ti ne ko li ko bi nam bi lo do vo ljno
da na kna de is pla }u jemo ne sme ta -
no", po ja snio je Jan ko vi}.
Drvo sje ~a zbog gan gre ne
na ivici egzis ten ci je
No ge
Ope ra ci ja ni je
us pje la i sa da
je u pi ta nju
ci je la de sna
no ga, ali i li je va,
ka `e Ko va~
U slu `bi
Na ve de ni
obje kat ni je za
ja vnu
upo tre bu, ve}
is klju ~i vo slu `i
grad skoj
upra vi
Ka sne is pla te za
so ci jal no ugro `e ne
Av do Ko va~
ne ma nov ca
za ope ra ti vni
za hvat
MA LE OP[TI NE U RS NE MA JU SRED STA VA ZA
NA KNA DE ONI MA KO JI MA JE PO MO] NAJ PO TRE BNI JA
Za os ta ci: Sa da ka sni mo oko
~e ti ri mje se ca sa is pla ta ma.
Na da mo se da }e mo i te
za os tat ke ri je {i ti u na re dnih
ne ko li ko mje se ci uko li ko ne
do |e do pro ble ma u pu nje nju
op {tin skog bu d`e ta, ka zao Mi ri}
Po tre be
@e ne u cen tri ma
za so ci jal ni rad
naj vi {e tra `e
li je ko ve, za tim
dje ~ji do da tak
i drva za ogrev
U ^el i ncu ne ma sred sta va za
is pla tu je dno kra tne po mo }i
FO TO NN
Na da Go lu bo vi}
Forum 11
2.9.2011.
R
epublika Srpska je u opa snos ti da iz gu bi imo vi nu
ko ja se na la zi van nje ne te ri to ri je, vri je dnos ti vi {e
sto ti na mi li ona ma ra ka. Ra di se o lje to va li {ti ma i
po slo vnim pros to ri ma ja vnih pre du ze }a RS, ma -
hom na vrlo atra kti vnim lo ka ci ja ma na ja dran skoj
oba li ili u cen tral nim zo na ma ve li kih gra do va po put Za gre ba,
Beo gra da ili No vog Sa da.
Su dbi na ove imo vi ne je vrlo (ne)iz vje sna. Vje ro va tno }e
njen naj ve }i dio, na na {u `a lost, na kra ju za vr{i ti u vla sni ~kim
lis to vi ma "fi zi ~kih li ca" ko ja su je se do ~e pa la, na ra vno, na
"tran spa ren tan" i "za ko nit" na ~in. Ako ni {ta dru go, ova ti pi ~na
pri ~a nam mo `e po slu `i ti kao {kol ski pri mjer "tran zi ci je" na
na{ na ~in, bal kan ski El do ra do, u ~i joj mu tnoj vo di naj bo lje pli -
va ju "naj vis pre ni ji" pli va ~i ko ji zna ju pre po zna ti pra vi "taj -
ming". Ovi "tran zi ci oni gri je si" iz vre me na ra ta i po ra }a os ta ju
Su dbi na
imo vi ne
IMOVINA ]E NA
KRA JU ZA VR[I TI U
VLA SNI^KIM
LIS TO VI MA
"FI ZI^KIH LI CA"
KO JA SU JE
SE DO^E PA LA
nam kao uteg oko vra ta, ko ji po ko zna ko ji put po ka zu ju da je
rat za is ta je dnom di je lu na {ih su gra |a na po slu `io kao pri li ka
da bu kval no pre ko no }i iz ano ni mnos ti pre ras tu u na {u no vu
eli tu. Iza za ta mnje nih sta ka la do bro kli ma ti zo va nih crnih audi -
ja ne pre po zna je mo nji ho va li ca. Oni se ugla vnom ni ne fo to -
gra fi {u na na slo vnim stra ni ca ma, ne da ju in ter vjue i ne
po jav lju ju se u ja vnos ti. Oni ci je li `i vot os ta ju sa unu tra{ nje
stra ne za ta mnje nog sta kla. I iz udo bnos ti svo jih po kre tnih ces -
to vnih tvr|a va i iza zi di na svo jih lje tni ko va ca, uprav lja ju na {im
`i vo ti ma. I pre ko svo jih PR age na ta su se po bri nu li da ne pos -
tav lja mo nez go dna pi ta nja. Pi ta nja po put ko su lju di ko ji su
plja ~ka li pre du ze }a, `i ca li nji ho vu atra kti vnu imo vi nu i hu {ka li
lju de na rat dok su iza li ni ja fron ta sa nja li vi zi ju svo jih bu du }ih
po slo vnih im pe ri ja iz gra |e nih na na ro dnoj ne sre }i - to su pi ta -
nja ko ja se ne pos tav lja ju.
Pi {e:
Bor ja na
RA DMA NO VI]
-PE TRO VI]
Po dr{ka
"Ve ~er nja ku"
Ako po je di ne po li ti ~ke stran ke ili po je din ci sma tra ju da su na
bi lo ko ji na ~in o{te }e ni zbog pi sa nja ne kog me di ja pos to ji le ga -
lan na ~in da se za {ti te, stav je Vi je }a za {tam pu, ko ji ve} go di na -
ma upor no po nav lja ju na kon sva kog ne pri mjer enog na srta ja
po li ti ~kih mo }ni ka na me di je.
Po slje dnji u ni zu je be zo bra zni na pad li de ra HSP-a Zvon ka Ju -
ri {i }a i @iv ka Bu di mi ra na no vi na re "Ve ~er njeg lis ta". Za in ci -
dent na sva dbi u Kru {e vu, gdje je gru pa gos ti ju iz vri je |a la
pred sje dni ka Fe de ra ci je i nje go vu su pru gu dok su bi li na po di -
jumu za igru, a stra na ~ki akti vis ta @e ljko Ar si} do bio ba ti ne,
okri vi li su no vi na re, tvrde }i da svo jim iz vje {ta va njem in spi ri {u
su ko be. Bu di mir je na pus tio sva dbu, a nje go va su pru ga je pri-
sutnim gos ti ma na odlas ku po ka zi va la sre dnji prst, {to izla zi iz
okvi ra pris toj nog po na {a nja i sva ka ko ne do li ku je prvoj da mi
Fe de ra ci je.
Taj in ci dent je bio po vod
Bu di mi ru da uz po dr{ku stra -
na ~kog {e fa Ju ri {i }a sa zo ve
kon fe ren ci ju za {tam pu i ge -
ne ral ski opa li iz svih oru`ja
po no vi na ri ma "Ve ~er nja ka" i
po je di nih por ta la, otu`uju }i
ih za lin~, ne pri zna va nje vlas -
ti i ko zna {ta }e im jo{ pas ti
na pa met na re dnih da na.
Mo`da im pro ra di ma {ta,
pa i no vi na re "Ve ~er njeg lis -
ta" op tu`e za ru {e nje us ta -
vnog po ret ka, po is toj ma tri ci
po ko joj je dio oba vje {taj no-
po li ti ~ke ma fi je u Sa ra je vu
op tu`io pri je nekoliko mje se ci
i "Ne za vi sne" na kon objav lji -
va nja vi {e od 5.000 bro je va
mo bil nih te le fo na ko je su ne -
za ko ni to pri slu {ki va le OBA i
SI PA. A on da }e, va ljda, i Tu`ila{ tvo BiH shva ti ti ko li ko je slu ~aj
be smi slen, pa odus ta ti od da ljih bla mi ra nja.
Iako je slu ~aj "Ne za vi snih" pu no dras ti ~ni ji, po is tom prin ci pu
Bu di mir i Ju ri {i} za mje nju ju te ze, te za na pad na sva dbi okriv -
lju ju no vi na re ko ji su iz vje {ta va li o nji ho vim po li ti ~kim odlu ka -
ma, a ne vlas ti tu stra na ~ku po li ti ku ko ju ve li ka ve }i na Hrva ta
do`iv lja va kao po gre {nu, iz daj ni ~ku ili sli ~no. Ne mo gu no vi na ri
bi ti kriv ci za to {to ih gra |a ni Kru {e va, Mos ta ra, Po su {ja ili ne -
kog dru gog mjes ta s ve }in skim hrvat skim sta no vni{ tvom je dnos -
ta vno ne pri hva ta ju kao ne ko ga ko tre ba da {ti ti i zas tu pa
nji ho ve na ci onal ne i dru ge in te re se u in sti tu ci ja ma Fe de ra ci je ili
BiH. To su po ka za li gla so vi ma na izbo ri ma, a po ka zu ju i zvi `du -
ci ma i do ba ci va nji ma na sva dbi ili ne kom dru gom sku pu. Tu im
me di ji i no vi na ri ne mo gu po mo }i.
Upra vo zbog sli ~nos ti po ko joj se vr{e pri tis ci na no vi na re i
ure dni ke "Ne za vi snih" i "Ve ~er nja ka", ali i na dru ge me di je, u
po tpu nos ti ra zu mi je mo i podr`ava mo ko le ge iz Mos ta ra i po ru ~u -
je mo im da is tra ju u svo joj ure |i va ~koj po li ti ci bez ob zi ra na to
svi |a li se ona ili ne Bu di mi ru i Ju ri {i }u ili bi lo kojem dru gom
po li ti ~kom li de ru ili stra na ~kom ~i no vni ku. U ova kvim si tu aci ja -
ma svi me di ji bi tre ba lo da bu du so li dar ni i da pru`e je dni dru gi -
ma po dr{ku, jer je to je di ni na ~in da za {ti ti mo na{ pro fe si onal ni i
li ~ni di gni tet i pra vo na na{ stav od po li ti ~kih mo }ni ka i svih onih
ko ji svo je pro ble me po ku {a va ju da ri je {e pre ko le |a no vi na ra.
Me di ji bi
tre ba lo da
bu du so li dar ni
i da pru`e
je dni dru gi ma
po dr{ku, jer je
to je di ni
na ~in da
za {ti ti mo na{
pro fe si onal ni i
li ~ni di gni tet i
pra vo na
na{ stav
G
o ran Ha d`i}, biv {i pred sje dnik Re pu -
bli ke Srpske Kra ji ne, po ja vio se ovih
da na pred Ha {kim su dom da se izja -
sni o kri vi ci. Epi log je to vi {e go di{ nje
dra ma ti ~ne po tje re, skri va nja i spe -
kta ku lar nog ha p{e nja ovog po slje -
dnjeg ha {kog bje gun ca. Pre ma
po li cij skim izvo ri ma, uha p{en je ka da je tre ba lo da pro da,
na vo dno, ori gi nal nu sli ku ~u ve nog ita li jan skog sli ka ra
Ama dea Mo di lja ni ja "Por tret mu {kar ca", ~i me bi obe zbi je -
dio se bi po tre ban no vac za bi jeg iz ze mlje i da lje skri va nje
od pro go na.
Ljud ska i po li ti ~ka su dbi na Go ra na Ha d`i }a, biv {eg
li de ra Srba u Hrvat skoj, po no vo je otvo ri la pi ta nje po lo `a ja
srpskog na ro da u Hrvat skoj i di le mu da li je sve mo ra lo da
bu de ova ko ka ko je bi lo. Da li su Srbi u Hrvat skoj ima li
vo |e na ni vou is to rij skog tre nut ka ka da se rje {a va lo na ci -
onal no pi ta nje srpskog na ro da u kon tin gen tnom vre me nu
ru {e nja ko mu ni zma i ra spa da Ju go sla vi je? Da li su Srbi
mo ra li do `i vje ti su dbi nu po tpu nog pro go na iz Hrvat ske?
Go ran Ha d`i} ro |en je 7. sep tem bra 1958. go di ne u se lu
Pa ~e ti nu, u op {ti ni Vin kov ci, u Hrvat skoj. Za vr{io je gi -
mna zi ju, i ka ko se tvrdi, stu di je eko no mi je. Ra dio je kao
ma ga ci oner na po ljo pri vre dnom do bru "Vu pi ka". Go ran
Ha d`i} je je dnom se be opi sao slje de }im ri je ~i ma: "Ja sam
ma li ~a mac, pri ve zan za ve li ki brod."
De ve de se tih go di na pro te klog vi je ka, ka da je na ci -
onal ni ro man ti zam kre nuo na pros to ru biv {e Ju go sla vi je, da
bi se ubrzo pre tvo rio u otvo re ni etno na ci ona li zam i {o vi ni -
zam, ~i ji je je di ni lo gi ~an kraj bio me |u na ci onal ni rat do is -
tre blje nja, na po li ti ~koj sce ni po ja vi li su se no vi na ci onal ni
li de ri. Me |u nji ma su bi li i Jo van Ra {ko vi}, psi hi ja tar iz [i -
be ni ka, i prof. dr Vo ji slav Vu k~e vi} sa Pra vnog fa kul te ta u
Osi je ku. Jo van Ra {ko vi}, aka de mik, osni va~ i prvi pred sje -
dnik SDS-a u Hrvat skoj, na pus tio je Hrvat sku pod pri tis -
kom srpskih na ci ona lis ti ~kih ra di ka la i pre {ao u Beo grad,
gdje je i umro sre di nom 1992. go di ne. Stam pe do ra di ka li -
zma otje rao ga je prvo iz po li ti ke, po sli je iz Kra ji ne i Hrvat -
ske, i na po sljet ku u smrt. Svo ju gol go tu i po li ti ~ka
ra zo ~a re nja opi sao je u svo joj tes ta men tar noj knji zi "Lu da
ze mlja". Is tu su dbi nu do `i vio je i prof. dr Vo ji slav Vu k~e vi},
ko me su srpski ra di ka li pu ca li na ku }u i na ju ri li ga u Beo -
grad. Na nji ho vo mjes to do {le su no ve srpske vo |e ne do ra -
sle is to rij skom tre nut ku i iza zo vi ma. Hrvat ski Srbi, zbog
svo je is to rij ske etno ge ne ze i dru{ tve nog po lo `a ja kroz is to ri -
ju, da li su mno ge li ~nos ti na ci onal nog zna ~a ja. Ta mo su ro -
|e ni ili dje lo va li Ognje slav Utje {e no vi} Os tro `in ski, Sa va
Bje la no vi}, srpski pa tri jar si Josf Ra ja ~i} i pa tri jarh Pa vle, Sa -
va Mrkalj, Ni ko la Te sla, Adam Pri bi }e vi}, Sve to zar Pri bi }e -
vi}, Jo sif Ru nja nin, Mi lan Mi lan ko vi}, Jo sif Pan ~i}, Si mo
Ma ta vulj, Vla dan De sni ca, Ga jo Pe tro vi}, Mi lan Kan grga,
Du {an D`a mo nja, Goj ko Ni ko li{ i mno gi dru gi. I da nas u
Hrvat skoj `i ve i ra de mno ge is ta knu te li ~nos ti srpskog ime -
na kao {to su Pe ro Kvrgi}, Ra de [er be d`i ja, Bra ni slav Glu -
mac, Sve to zar Li va da, Dra go Ro ksan di}, Jo van Mi ri},
Ve ljko D`a ku la, Mi lan Ro di}, Mi lo rad Pu po vac i dru gi.
Ka ko je on da bi lo mo gu }e da po red ta kvih srpskih in te le -
ktu ala ca, vrsnih stru~ nja ka i kul tur nih stva ra la ca u Hrvat -
skoj, Srbi de ve de se tih go di na iza be ru po li ti ~ke ano ni mu se i
di le tan te, bez ika kvog po li ti ~kog is kus tva i od go vor nos ti?
Ispos ta vi lo se da su su dbi nu srpskog na ro da u Hrvat -
skoj u po slje dnje dvi je de ce ni je de fi ni ti vno odre di la dva
po li ti ~a ra, je dan po li ca jac i je dan ma ga ci oner, Mi lan Mar ti}
i Go ran Ha d`i}. Ovaj dvo jac s kor mi la rom u Beo gra du,
pri mjer je onog di nar skog men ta li te ta, de se te ra ~ke i po pu -
lis ti ~ke li ni je, pa la na ~ke po li ti ke i po slu {ni ~kog men ta li te ta,
bez li ~nog in te gri te ta i od go vor nos ti. Sje }am se ka ko je tih
go di na opo zi ci oni voj vo |an ski li der Dra gan Ve se li nov
izre kao onu ~u ve nu po dru glji vo-du ho vi tu kon sta ta ci ju:
"Srbe van Srbi je vo de psi hi ja tri, a u Srbi ji pa ci jen ti." Dje li -
mi ~an od go vor le `i u po li ti ~kom mo no po lu na rje {a va nje
na ci onal nog pi ta nja Srba u Hrvat skoj i biv {oj Ju go sla vi ji
ko ji su pri gra bi li no vo for mi ra ni na ci onal ni po kre ti i ne de -
mo krat ski ko mu nis ti ~ki re `im u Beo gra du, bez {i reg i ja -
snog na ci onal nog kon sen zu sa i de mo krat ske vi zi je ras ple ta
po li ti ~kih de {a va nja i pro mje na na is to ku Evro pe po ~et -
kom de ve de se tih go di na. To je bi lo mo gu }e za to {to su po -
li ti ~ki avan tu ris ti, hoh {ta ple ri i ra tni pro fi te ri zlo upo tri je bi li
ko le kti vne na ci onal ne osje }a je i ide ju na ci onal ne po li ti ~ke
za je dni ce. Do mi na ci ja je dne na ci onal ne stran ke na su prot
po li ti ~kom plu ra li zmu op ci ja, na ci onal na his te ri ja na su prot
de mo krat skom je din stvu, po pu li zam bez od go vor nos ti, is -
klju ~i va nje svih onih ko ji dru ga ~i je mi sle, do ve li su do na -
ci onal ne ka tas tro fe Srba u Hrvat skoj. U ta kvoj po li ti ~ki
ra di ka li zo va noj si tu aci ji, vlast su pre ote li na ci onal ni fun da -
men ta lis ti i ek stre mis ti ko ji su odbi ja li da sa gle da ju {i ri po -
li ti ~ki kon tek st do ga |a ja.
Me dij ska sli ka ha p{e nja i do vo |e nja pred Ha {ki sud
op tu `e nih Srba, od Ra do va na Ka ra d`i }a, pre ko Rat ka
Mla di }a do Go ra na Ha d`i }a, sli ka je ra sa pa i ko le kti vnog
ude sa srpske na ci je. To je sli ka za vr{nog ra ~u na ko ji sti `e
na na pla tu je da na es te go di ne lje ta go spo dnjeg 21. vi je ka,
tre }eg mi le ni ju ma. Os tar je li, oro nu li i bo le sni lju di iz gu -
blje nih po gle da, sa la `nim iden ti te ti ma, u sta nju pro go nje ne
zvi je ri, ma lo du {ni, ras tav lje ni od po ro di ca, skri va ~i po po -
dru mi ma i du bo kim {u ma ma, iza {li su na svje tlost da na di -
rek tno pred svje tla ja vnos ti i ha {ke su dni ce. I po ka za la se
sva la `nost i pri vid nji ho ve ve li ~i ne, kao i tra gi ko mi ~no sta -
nje na ci onal nog du ha, na ro da ko ji vi da ra ne i pla }a ci je nu
pro ma {e ne po li ti ke i po ~i nje nih gre {a ka s po ~et ka de ve de -
se tih. A gdje su Srbi ko ji ma je ovaj aut saj der bio vo |a?
Sje }e li se iko da nas pri je dlo ga da Srbin bu de pot pred sje -
dnik Hrvat ske i mi ro vnog pla na Z4?
Re pu bli ke Srpske Kra ji ne vi {e ne ma, hrvat ski Srbi su
u zbje gu u Srbi ji, u iz bje gli{ tvu ra se lje ni {i rom svi je ta, nji -
ho ve vo |e iz dr`a va ju ka zne po evrop skim za tvo ri ma ili ~e -
ka ju su |e nje u Ha gu, ko le kti vno op tu `e ni za naj go re ra tne
zlo ~i ne, os ta tak nji ho vog na ro da spa va pod tra ktor skim pri -
ko li ca ma i sru {e nim zi di na ma u Ra vnim Ko ta ri ma, Sla vo -
ni ji i Ba ni ji. Ar ~i bald Rajs, (1875 - 1929), {vaj car ski
fo ren zi ~ar i he mi ~ar, pro fe sor Uni ver zi te ta u Lo zni, ve li ki
pri ja telj Srba, u svom po li ti ~kom tes ta men tu upo zo rio je
Srbe na sla bos ti nji ho vog na ci onal nog men ta li te ta ka da je
re kao: "^uj te Srbi, ~u vaj te se se be! Hra bri ste, po no sni, sa -
mi lo sni, bis tri, ali nis te pre vi {e ra dni i ve li ki ste lju bi te lji vo -
|a, se bi ~nih i po dmi tlji vih po li ti ~a ra, ko ji }e vam, ako
do zvo li te da va {a li je pa du {a pro pa dne u tom |u bre tu, is -
kva ri ti ze mlju." I on da, na kra ju, ima{ to {to ima{. Po sli je
ha p{e nja Ha d`i }a, na uta kmi ci Li ge {am pi ona u Ba nja lu ci
izme |u FK Bo rac i Ma ka bi ja iz Izra ela, na pa lje ni "Le {i na -
ri", mla di na vi ja ~i Bor ca, oni is ti ko ji su tek bi li ro |e ni dok
su nji ho vi o~e vi i{li u ju go slo ven ske ra to ve, skan di ra ju Ta -
di }u, pred sje dni ku Srbi je, "Bo ri se, ubij se i spa si Srbi ju!",
vje ru ju }i da ti me ra de ve li ku na ci onal nu stvar, po ka zu ju }i
sa mo `a lo sno, ka ri ka tu ral no sta nje du ha na ro da pre tvo re -
nog u na vi ja ~ku gru pu.
Ispos ta vi lo se
da su su dbi nu
srpskog
na ro da u
Hrvat skoj
u po slje dnje
dvi je de ce ni je
de fi ni ti vno
odre di la dva
po li ti ~a ra,
je dan
po li ca jac i
je dan
ma ga ci oner,
Mi lan Mar ti} i
Go ran Ha d`i}.
Ovaj dvo jac s
kor mi la rom u
Beo gra du,
pri mjer je
onog
di nar skog
men ta li te ta,
de se te ra ~ke
i po pu lis ti ~ke
li ni je,
pa la na ~ke
po li ti ke i
po slu {ni ~kog
men ta li te ta,
bez li ~nog
in te gri te ta i
od go vor nos ti
Portret vo|e
u ludoj zemlji
De jan
[A JI NO VI]
Stav
Pi{e: \or |e
LA TI NO VI]
(autor je
pu bli cis ta)
12
2.9.2011.
Hronika
Dje ~a ci
ukra li i
odve zli golf
DO BOJ - Tro ji ca dje ~a ka iz
Gra da ~ca u no }i izme |u utor ka i
sri je de ukra la su auto mo bil golf,
ko ji je bio par ki ran u Uli ci [e hi -
tlu ci u ovom gra du, te se nji me
za pu ti li u prav cu se la Ze li nja.
U CJB Do boj ju ~e je sa op {te no
da su slu `be ni ci Po li cij ske sta ni -
ce Do boj 2 u sri je du na lo kal nom
pu tu u Do njoj Pal `e ni ci, op {ti na
Do boj, pro na {li na pu {te n ukra -
de ni golf, ko jem je bra va na li je -
vim vra ti ma bi la ot ki nu ta.
"Po li ci ja je u na ve de nom mjes -
tu pro na {la i iden ti fi ko va la tro -
jicu dje ~aka", na vo di se u
sa op {te nju CJB Do boj, te do da je
da je ut vr|e no da se ra di o tri dje -
~a ka iz Gra da ~ca u FBiH.
Na ime, tro ji ca dje ~a ka - ~e trna -
es to go di{ njak, tri na es to go di{ njak
i dva na es to go di{ njak, su u to ku
no }i s par kin ga u Uli ci [e hi tlu ci
u Gra da ~cu ukra la golf, ko ji je
bio ot klju ~an i s klju ~em u bra vi.
Vo zi lom, ko jim je uprav ljao ~e -
trna es to go di{ njak, upu ti li su se u
Ze li nju, a u automo bi lu ih je
uo~io mje {ta nin, ko ji je oba vi jes -
tio na dle `nu po li cij sku sta ni cu.
S.^a.
SA RA JE VO - Dvi je ek splo zi je
po tre sle su Sa ra je vo u no }i izme -
|u sri je de i ~et vrtka, a u ovim na -
pa di ma ni ko ni je po vri je |en,
sa op {te no je ju ~er iz MUP-a Kan -
to na Sa ra je vo.
Ne po zna ti na pa da ~i ju ~e u 1.30
ba ci li su ru ~nu bom bu "ka {i ka ru" u
sa ra jev skom na se lju Bu }a po tok, a
sko ro u is to vri je me po li ci ja je do bi -
la do ja vu i o ek splo zi ji "ka {i ka re" u
na se lju Do bri nja.
Bom ba u Bu }a po to ku ek splo di -
ra la je u Uli ci Ade ma Bu }e u bli zi ni
po slo vnog pros to ra u ko jem je ra ni -
je bio fri zer ski sa lon. Od po slje di ca
ek splo zi je nas ta la je ma nja ma te ri -
jal na {te ta na tom obje ktu.
Na Do bri nji bom ba je ek splo di ra -
na u Uli ci Va se Bu to za na na par kin -
gu ne da le ko od pro da vni ce "DP
mar ke ti".
Od ge le ra ove bom be o{te }e no je
ne ko li ko okol nih sta no va kao i se -
dam par ki ra nih auto mo bi la.
U po li ci ji ju ~er ni su zna li mo ti ve
ba ca nja bom bi.
D.Mu.
S. ^A KA RE VI]
DO BOJ - Po `ar, u ko jem ni je
bi lo po vri je |e nih, izbio je u no }i sa
srijede na ~et vrtak u ne is pra vnom
lif tu u ne ka da{ njem Do mu pen zi -
one ra u Do bo ju, ko ji vi {e od de ce -
ni je slu `i kao al ter na ti vni smje {taj.
Pre ma in for ma ci ja ma iz do boj -
ske po li ci je, do ja va o po `a ru pri -
mlje na je pet mi nu ta iza po no }i, a
uvi |aj na li cu mjes ta iz vr{i li su slu -
`be ni ci Se kto ra kri mi na lis ti ~ke po li -
ci je CJB Do boj i in spe ktor za
pro tiv po `ar nu za {ti tu.
Na ime, lift je sta na ri ma, ve }i -
nom iz bje glim i ra se lje nim li ci ma,
go di na ma slu `io kao odla ga li {te za
sme }e, te su se u tre nut ku po `a ra u
nje mu na la zi le ve li ke ko li ~i ne otpa -
da.
Pre ma ne zva ni ~nim in for ma ci -
ja ma, uzrok po `a ra je ljud ski fa ktor,
odno sno ne pa `a nja ne kog od sta na ra
ko ji je u lift uba cio opu {ak ci ga re te.
Gor da na \u ri}, du go go di{ nja
sta nar ka Do ma pen zi one ra, is pri ~a la
je da je iza {av {i iz sa le na tre }em
spra tu obje kta ugle da la dim i pla men
u lif tu.
"Glas sam iz gu bi la po nav lja ju }i
'go ri' i 'upo mo}', i{la sam od vra ta do
vra ta. Do {la je po li ci ja i va tro gas ci,
izni je li smo ne po kre tne i dje cu, bi li
smo is pred Do ma pen zi one ra. Ka da
su uga si li va tru vra ti li smo se u so be,
ali smo mo ra li de `u ra ti ci je lu no}",
is pri ~a la je \u ri }e va, te do da la da ni -
je dan lift u Do mu pen zi one ra ne ra di
ni ti je ika da ra dio od ka da ona sta nu -
je u ovom obje ktu.
Sta nar ka Za gor ka Mo ~i} je ka -
za la da je oko po no }i ~u la ga la mu na
ho dni ku, ali da ni je smje la da otvo ri
vra ta i iza |e iz svo je so be jer se ~es to
de {a va da na tre }i spart obje kta do la -
ze oso be ko je ne bo ra ve u Do mu
pen zi one ra.
"Le `a la sam, bi la sam po kri ve -
na, ka da sam iza {la na bal kon vi dje la
sam da `e ne sje de is pred, ot klju ~a la
sam vra ta i iza {la. Ni je bi lo stru je,
pro zo ri su bi li otvo re ni, osje tio se
dim, ni gdje ni kog ni je bi lo", is pri ~a la
je Mo ~i }e va.
Zbog opu {ka go rio
al ter na ti vni smje {taj
Ni ko la MO RA ^A
BA NJA LU KA - Bo ris Pe }a -
nac (28) iz Ba nja lu ke za pri je tio je
ju ~e da }e se za pa li ti is pred ho te la
"Bo sna" u cen tru Ba nja lu ke jer
mu je, ka ko tvrdi, Pre drag Sla do -
je vi}, vla snik biv {eg mo te la "Taj -
na", os tao du `an 2.500 KM na
ime ne is pla }e nih pla ta.
Ovaj mla di} je oko 14 ~a so va
oba vi jes tio po li ci ju da se na la zi u
Ka ra nov cu, te da }e za 15 mi nu ta
do }i pred ho tel "Bo snu" i za pa li ti
se.
"Po li ci ja je odmah oba vi jes ti la
va tro gas ce, ko ji su ta ko |e u re kor -
dnom vre me nu sti gli pred gla vni
ulaz u po me nu ti ho tel", is pri ~ao je
ju ~e izvor "Ne za vi snih" bli zak po li -
ci ji.
Do dao je ka ko po li ci ja
ni je odmah ima la opis oso be ko ja je
za pri je ti la da }e se za pa li ti, pa su
po li caj ci za us ta vi li ne ko li ko "su -
mnji vih" ko ji su pro la zi li po red ho -
te la u cen tru gra da.
Oko 15 ~a so va is pred gla vnog
ula za u ho tel po ja vio se mla |i mu -
{ka rac, dr`e }i plas ti ~nu fla {u od po -
la li tra u ko joj se na la zio ben zin.
Ovo je bio znak po li ci ji, ali i
va tro gas ci ma, ko ji su obu kli pro tiv -
po `ar na odi je la i sta li u ne po sre dnu
bli zi nu Pe }an ca.
Mla di} je re kao ka ko
se zo ve, te da je on oso ba ko ja je
po zva la po li ci ju, a za tim je ve} oku -
plje nim no vi na ri ma is pri ~ao ra zlo ge
zbog ko jih se odlu ~io za pa li ti.
"Ra dio sam u mo te lu 'Taj na'
kao ko no bar go di nu da na i is pla ti li
su mi sve ga dvi je pla te. Os ta li su mi
du `ni oko 2.500 KM i ka da sam re -
kao vla sni ku Pre dra gu Sla do je vi }u
da }u ga tu `i ti, on mi je od go vo rio
da tu `ba na su du ne }e pro }i, jer sam
ci je lo vri je me ra dio na crno", is pri -
~ao je vi dno uzbu |e ni Pe }a nac, do -
dav {i ka ko on ni je je di ni ra dnik
ko me je po me nu ti Sla do je vi} os tao
du `an.
Pe }a nac je po ja snio ka ko
je to kom nje go vog ra da u po me nu ti
mo tel u{la i in spe kci ja, te ga za te kla
ka ko ra di na crno.
"To je vla snik za je dno s in spe -
kci jom uspio za ta {ka ti", us tvrdio je
Pe }a nac.
Na kon {to je dao izja vu no vi -
na ri ma, Pe }an ca su pri ve li po li caj ci
i odve li na sa slu {a nje.
Pri li kom ulas ka u po -
li cij ski auto mo bil, Pe }a nac je do ba -
cio: "Poz dra vi te mi pu no Ran ku
Mi {i}", i oti {ao. Ran ka Mi {i}, pred -
sje dni ca Sa ve za sin di ka ta RS, nam
je ju ~e u te le fon skom raz go vo ru ka -
za la ka ko joj ni je po znat Pe }an ~ev
slu ~aj, te ka ko joj ta ko |e ni je po -
zna to da se ovaj ra dnik obra }ao Sa -
ve zu sin di ka ta za po mo}.
Sla do je vi} je ju ~e za "Ne za vi -
sne" pot vrdio da je Pe }a nac ra dio u
mo te lu, ali je is ta kao ka ko mu ni je
os tao du `an.
"Da nas je 1. u mje se cu,
pa ni u mi nis tar stvu se ne do bi je
pri je no vac", ka zao je krat ko Sla do -
je vi}.
Na kon {to smo ga upo zna li s
izja vom Pe }an ca da mu je biv {i po -
slo da vac is pla tio tek dvi je pla te za
go di nu da na, Sla do je vi} je od go vo -
rio da ni on ni je to li ko ra dio u mo te -
lu "Taj na", a za tim za vr{io da ne
`e li da lje pri ~a ti pre ko te le fo na.
Dva bom ba {ka
na pa da u Sa ra je vu
SA RA JE VO - Ne po zna ti lo po vi
u no}i sa srijede na ~et vrtak ski nu li
su sve to~ko ve sa dva auto mo bi la
par ki ra na kod Ar hi te kton skog fa -
kul te ta u Sa ra je vu.
Lo po vi vje ro va tno ne bi os ta li na
to me da im "u po slu" ni je pu kla di -
za li ca.
Vla snik je dnog od tih auto mo bi la
ju ~e uju tro je, ugle dav {i svo je vo zi -
lo bez to ~ko va, os tao {o ki ran. Osim
{to su mu lo po vi odni je li to~ko ve s
auto mo bi la ta ko|e su mu o{te ti li i
dis ko ve.
Slu~aj je pri jav ljen po li ci ji, ko ja
je, ta ko |e, za te ~e na ovim slu ~a -
jem. (Sa ra je vo-x.com)
Bo ris Pe }a nac iz
Ba nja lu ke, biv {i
ko no bar, odlu ~io
se na ra di ka lan
po tez
F
O
T
O

S
A
R
A
J
E
V
O
-
X
.
C
O
M
Ukra li sve to~ko ve
sa dva auto mo bi la
Eva ku aci ja
Izni je li smo
ne po kre tne i
dje cu, a ka da su
uga si li va tru
vra ti li smo se u
so be, is pri ~a la
\u ri }e va
Po `ar u biv {em
do boj skom Do mu
pe nzionera izbio
to kom no }i
Du go va nje: Ra dio sam u mo te lu "Taj na" kao ko no bar go di nu da na i is pla ti li
su mi sve ga dvi je pla te. Os ta li su mi du `ni oko 2.500 KM, ka zao Pe }a nac
Biv {i po slo da vac
Sla do je vi}
pot vrdio da je
Pe }a nac ra dio
u mo te lu, ali je
is ta kao ka ko mu
ni je os tao du `an
A|e ksan dar M| ||c, ps| ho |og |z Ba n|a |u -
ke, ka ze da se •o v|ek ko || se od|u •|o na
su |c|d na |a z| u |e dnom ob|| ku t|e sna ca,
da ne v| d| dru g| |z|az os|m da ode u
smrt.
Sva k| su |c|d | po ku sa| su |c| da |es te |e -
dna vrsta ape |a za po moc, go vo r| M| ||c.
On |e ka zao da su ta kva ps| h| •ka sta -
n|a u da nas n|e vr| |e me, ka da v|a da |u
be spa r| ca | ne za po s|e nost, vr|o •es ta
|er su mno g| ra dn| c| uc| |e n|e n| na svo ||m
ra dn|m m|es t| ma, da sva sta po dno se
ka ko ne b| os ta || bez po s|a.
L|u d| ne ma |u pra va n| na odmor n|
uop ste ra dn| •ka pra va, po se bno u pr| -
va tnom se kto ru, sto na| bo ||e po ka zu |e
da s|n d| ka t| n| sta ne ra de da za st| te ra -
dn| ke, sma tra M| ||c.
B.v.
Sva ki po ku {aj
su ici da apel
Pri je tio da }e se za pa li ti
is pred ho te la "Bo sna"
Po li caj ci su mla di }a
odve li na sa slu {a nje
F
O
T
O

V
.

S
T
O
J
A
K
O
V
I
]
Do {ao sa
ben zi nom
u fla {i ci
13
2.9.2011.
Hronika
S. ^A KA RE VI]
BROD - Auto mo bil Slo bo da -
na Mi li ~e vi }a, ko man di ra Po li cij -
ske sta ni ce Brod, za pa ljen je u
ju ~e oko pet ~a so va u Uli ci kra lja
Pe tra Prvog, u na se lju Ske le u toj
op {ti ni.
Auto mo bil re no se nik je bio
par ki ran is pred zgra de u ko joj `i vi
Mi li ~e vi}, a pre ma ne zva ni ~nim in -
for ma ci ja ma, po red za pa lje nog vo zi -
la u tre nut ku po `a ra na la zi la su se jo{
dva, vla sni{ tvo di re kto ra je dne ban ke
i ca ri ni ka.
Pro na |e ni su tra go vi ko ji upu -
}u ju na sa mo za pa lje nje auto mo bi la,
ali i tra go vi ko ji uka zju da je po `ar
na re nou ipak po dme tnut.
Ljer ka Sta ni mi ro vi}, por tpa rol
CJB Do boj, je izja vi la da u po `a ru,
ko ji su brzo na kon do ja ve uga si li
pri pa dni ci Te ri to ri jal ne va tro ga sne
je di ni ce Brod, ni je bi lo po vri je |e nih,
te da je vo zi lo zna tno o{te }e no.
"To kom uvi |a ja pro na |e ni su i
izu ze ti odre |e ni tra go vi ko ji }e bi ti
pro sli je |e ni na vje {ta ~e nja, ta ko da
}e mo tek na kon do bi je nih re zul ta ta
mo }i ne {to kon kre tni je re }i o uzro ci -
ma po `a ra", re kla je Sta ni mi ro vi }e -
va.
Sta na ri zgra de ko ja se na la zi u
bli zi ni obje kta u ko jem `i vi Mi li ~e -
vi} is pri ~a li su da su oko pet ~a so va
~u li ek spol zi ju, a za tim ugle da li va -
tru. Zbog stra ha, ka `u, ni su izla zi li iz
svo jih sta no va, ne go su s pro zo ra po -
sma tra li ka ko va tro gas ci ga se po `ar
na auto mo bi lu.
"^u la se ek spol zi ja, kao ka da
ek spol di ra boj ler u ku pa ti lu. Sko ~i li
smo s kre ve ta, ja, su pru ga i di je te od
{est go di na", is pri ~ao je sta nar Sa {a
]e ri}.
On je na veo da po zna je Mi li ~e -
vi }a jer je nje gov otac ne ka da ra dio u
po li ci ji, te do dao da ne mo `e na slu ti -
ti {ta bi mo gao bi ti uzrok po `a ra.
Mi li ~e vi }ev ko m{i ja ko ji ni je
`e lio ot kri ti svoj iden ti tet na veo je
da je na kon {to je ~uo ek splo zi ju i
va tro ga sna ko la iza {ao iz sta na i
ugle dao da is pred zgra de go ri auto -
mo bil.
"U prvi mah sam po mi slio da
go ri BMW ka bri olet, ko ji se par ki ra
na is tom par kin gu gdje je bi lo i ovo
vo zi lo, ali se na kra ju ispos ta vi lo da
go ri ko man di rov re no", ka zao je sta -
nar zgra de u na se lju Ske le.
Na se lje u ko jem je za pa ljen
auto mo bil ko man di ra Po li cij ske sta -
ni ce va `i za mi ran kraj, a Mi li ~e vi }e -
ve ko m{i je za nje ga ima ju sa mo
ri je ~i hva le.
Iz go rio auto mo bil ko man di ra po li ci je
Tra go vi
Pro na |e ni
tra go vi ko ji
upu }u ju na
sa mo za pa lje nje,
ali i oni da je
po `ar
po dme tnut
Dra gan SLA DO JE VI]
GO RA @DE - Fa hru din Per la
(46), pri pa dnik Gra ni ~ne po li ci je
BiH, ubio je hi ci ma iz slu `be nog
pi {to lja su pru gu Mir sa du (35).
Do go di lo se to u sri je du, oko
22 sa ta, u po ro di ~noj ku }i su pru `ni -
ka, u go ra `dan skom na se lju Ba }ci,
da bi ne du go za tim osu mnji ~e ni za
ubis tvo te le fo nom po zvao pri ja te lja
i oba vi jes tio ga o ovom stra vi ~nom
~i nu.
Ka da je po li ci ja do {la
na mjes to gdje su odje knu li pu cnji
ko ji su bi li fa tal ni po ja dnu `e nu,
Mir sa da je jo{ da va la zna ko ve `i vo -
ta. Nje no srce, me |u tim, ni je iz -
dr`a lo i od {est me ta ka ispa lje nih u
gru dni ko{ i le |a, pre mi nu la je u
Do mu zdrav lja Go ra `de.
Dok se bo ri la za `i vot, njen
mu` je pri ve den u pri tvor sku je di ni -
cu go ra `dan ske po li ci je.
Ko m{i je i gra |a ni Go ra `da
su u {o ku, jer ni ko ni je mo gao ni da
za mi sli da }e se do go di ti ova tra ge -
di ja, iza ko je se naj vje ro va tni je kri ju
vi {e go di{ nji bra ~ni pro ble mi. Me -
|u tim, kap ko ja je pre li la ~a {u ne
vu ~e ko ri je ne iz pro {los ti, ve} je za -
pra vo, bi la be za zle na. Ta ko je bar
kan to nal nom tu`iocu La za ru Dra -
{ku is pri ~ao osu mnji ~e ni za ubis tvo.
"Fa hru din je izja vio ka -
ko je ne po sre dno pri je ubis tva od
su pru ge za tra `io ma ji cu da obu ~e.
On da je ona ne {to op so va la i re kla
mu da na |e sam. U tom mo men tu
on je uzeo pi {tolj i ubio je", ka zao je
Dra {ko, do da ju }i da je, pre ma
tvrdnja ma svje do ka, to bio sa mo
po vod.
Na ime, ko m{i je tvrde da brak
su pru `ni ka Per la go di na ma ni je
fun kci oni sao ka ko tre ba.
"Pos to ja la je je dna du bo ka ne -
trpe lji vost u bra ku du `e vri je me, a
~ak je i Cen tar za so ci jal ni rad tra -
`io od njih da sre de te odno se, ali su
oni, iz gle da, u bra ku bi li sa mo zbog
dje ce", do dao je Dra {ko.
Su pru `ni ci Per la ima ju
dvo je ma lo lje tnih na slje dni ka i svi
se na da ju da }e, ka ko bi sa {to ma -
njim po slje di ca ma pre bro di li {ok,
ne ko vri je me o nji ma bri nu ti {i ra
po ro di ca. Su sje di su pru `ni ka Per la
su go to vo za ni je mi li, ali ni su kri li
da je nji hov bra ~ni put bio prot kan
pro ble mi ma, ko ji su se ne ri jet ko
pre tva ra li u sva |e i te {ke ri je ~i.
"Ja sam tra gi ~ne no }i bio tu u
bli zi ni i vi dje lo se svje tlo. Ba{ smo
ko men ta ri sa li da ~o vjek stal no ho -
dao ta mo-ova mo, to je bi lo pri mje -
tno. Po sli je to ga sam ~uo pu cnje.
Ni sam ni slu tio {ta se de si lo dok ni -
su sti gla Hi tna po mo} i po li ci ja. On
je po zvao ko le gu {to ra di s njim u
Gra ni ~noj po li ci ji i re kao mu da je
ubio `enu. ^o vjek ni je znao {ta da
ura di, bio je u {o ku, ali, eto, po zvao
je po li ci ju", ka zao je je dan od ko -
m{i ja.
Be hu din Bu jak, prvi
su sjed su pru `ni ka Per la, is ti ~e da je
kod njih bio u gos ti ma i da je si tu -
aci ja bi la uobi ~a je na.
"Ma, tu tra gi ~nu ve ~e je bi la i
mo ja `ena, ~es ti ta li smo Baj ram, {a -
li li se, on je bio mi ran", tvrdi Bu jak.
Dok se ko m{i je u bo lu pi ta ju
za {to je ovo mo ra lo da se de si, o~e -
ku je se i is tra ga o ovoj po ro di ~noj
tra ge di ji. Dio je ve} za vr{en, odno -
sno, obav lje na je ob du kci ja ti je la
ubi je ne Mir sa de, ali i za vr{en al ko-
test Fa hru di na. On je po ka zao da
Fa hru din, ka da je pu cao, ni je imao
al ko ho la u krvi.
Re no se nik bio par ki ran
is pred zgra de u ko joj `i vi
Slo bo dan Mi li ~e vi}
Gra ni ~ar ubio
`e nu zbog ma ji ce
Sva |a: Fa hru din je izja vio ka ko je od su pru ge za tra `io
ma ji cu da obu ~e. On da je ona op so va la i re kla mu da na |e sam,
a on je uzeo pi {tolj i ubio je
Brak u kri zi
Ko m{i je tvrde
da brak
su pru `ni ka Per la
go di na ma ni je
fun kci oni sao
ka ko tre ba
Fa hru din Per la iz Go ra `da ispu cao iz
slu `be nog pi {to lja vi {e me ta ka
u su pru gu Mir sa du
Tra ge di ja se de si la
u go ra `dan skom na se lju Ba }ci
Fa hru din Per la
Mir sa da Per la
2.9.2011.
14 Region
LON DON, TI RA NA - Al ba -
ni ja je iz gu bi la mi li one do la ra
ame ri ~ke po mo }i zbog ve oma ra -
{i re ne ko rup ci je, ko ja je za hva ti -
la sve stru ktu re dru{ tva i vlas ti,
sve do naj vi {ih ni voa, ot kri va sajt
Vi ki liks.
"Bol na je ~i nje ni ca da se ko -
rup ci ja u Al ba ni ji odo ma }i la i uko -
pa la na svim ni vo ima vlas ti i
dru{ tva", pre no si Vi ki liks de pe {u
biv {eg ame ri ~kog am ba sa do ra u
Ti ra ni D`o na L. Vi der sa, iz 13. no -
vem bra 2009. go di ne.
On, ta ko |e, is ti ~e da, i
po red po ve }a nja bro ja op tu `ni ca za
ko rup ci ju, do du {e ugla vnom na ni -
`im ni vo ima, i da lje os ta je "atmo -
sfe ra ne ka` nji vos ti".
U tim te le gra mi ma
ame ri ~kih di plo ma ta iz Ti ra ne, a
objav lje no ih je vi {e od 100, is ti -
~e se da su pro ble mi s ko rup ci -
jom sti gli do naj vi {ih ni voa, da je
to ve li ki pro blem, po go to vo {to
Al ba ni ja jo{ ima i "si ro ma {ne admi -
nis tra ti vne ka pa ci te te", ta ko da se
una prijed su mnja da }e ta po -
mo} bi ti zlo upo trije blje na i
ko zna gdje }e za vr{i ti.
Am ba sa dor Vi ders je
na pi sao da pos to je "sve
broj ni ji kre di bil ni do ka zi da su po -
ro di ca pre mi je ra Sa ljija Be ri {e, vi -
so ki ~la no vi opo zi ci onih par ti ja i
broj ni ~la no vi par la men ta
umije {a ni u ko rup ci ju, i
to ve li kih ra zmje ra",
ci ti ra por tal Bal kan
in sajt.
U di plo mat skoj
p r e -
pis ci se is ti ~e da, ne za vi sno od ve -
oma ra {i re ne ko rup ci je, Al ba ni ja
ne ma ra zvi je n admi nis tra ti vni apa -
rat, ko ji bi mo gao da vo di ra ~u na
da na od go va ra ju }i na ~in ra spo la `e
sa do bi je nim sred stvi ma.
Di plo ma te SAD su u svo jim
de pe {a ma upo zo ra va le na dle `nu
ame ri ~ku kor po ra ci ju na ove sla -
bos ti Al ba ni je.
Ti ra na je po slje dnjih go -
di na do bi la dvije tran {e ame ri ~ke
po mo }i, ali ona je mo gla bi ti vi {es -
tu ko ve }a da ni je bi lo pro ble ma.
Ko rup ci ja je ve li ki pro blem s
ko jim se su o~a va Al ba ni ja ve} du `e
vrije me.
Po ~et kom go di ne pot pred sje -
dnik Vla de Iljir Me ta je mo rao da
po dne se os tav ku po {to je na je dnoj
TV sta ni ci objav ljen sni mak na ko -
me se vi di ka ko tra `i 700.000 evra
da bi na mjes tio je dan po sao. Na
uda ru se na {ao i biv {i mi nis tar Dri -
tan Prif ti. Is tra ga je po kre nu ta, ali
mno gi se pi ta ju ka da }e se pro ces
okon ~a ti, po {to oni u ova kvim slu -
~a je vi ma tra ju go di na ma.
Na ko rup ci ju i or ga ni -
zo va ni kri mi nal u Al ba ni ji uka zu -
ju i u EU. (Agen ci je)
ZVE ^AN - Bo ri slav Ste fa -
no vi}, {ef srpskog pre go va ra -
~kog ti ma, po ru ~io je da }e
Srbi ja u~i ni ti sve da na Ko so vu
i Me to hi ji sa ~u va mir i da ni na
ko ji na ~in ne tre ba da va ti po vo -
de za je dnos tra ne na sil ne po te -
ze Pri {ti ne.
Ste fa no vi} je, po sli je sas tan -
ka s po li ti ~kim pred sta vni ci ma
Srba sa sje ve ra Ko so va, re kao da
je bilo raz go vora o aktu el noj po li -
ti ~koj i bez bje dno snoj si tu aci ji i o
da ljim ko ra ci ma, na ro ~i to o pred -
sto je }em di ja lo gu u Bri se lu.
"Is to vre me no smo raz go va ra -
li i o mo gu }nos ti ma ka ko da se
da lje re {a va kri za", re kao je Ste -
fa no vi}.
Ko men ta ri {u }i akci ju u Zu bi -
nom Po to ku, Ste fa no vi} je re kao
da Srbi ja in sis ti ra na to me da te
akti vnos ti bu du u skla du s man -
da tom KFO R-a i EULE KS-a i
sta tu sno neu tral ne, kao i da se u
{to ve }oj mje ri iz bje ga va pre tje ra -
na upo tre ba si le.
Is to vre me no, u svim srpskim
{ko la ma na Ko so vu i Me to hi ji ju -
~e je po ~e la nas ta va, osim u op -
{ti ni Dra ga{ na ju gu po kra ji ne,
gdje je i to kom pret ho dne {kol ske
go di ne nas ta va or ga ni zo va na u
pri va tnim ku }a ma. (Srna)
ZA GREB - Ivo Sa na der, biv {i
hrvat ski pre mi jer, op tu `en za zlo -
upo tre bu slu `be nog po lo `a ja zbog
pri ma nja mi ta i ra tnog pro fi ter -
stva, izja vio je u svo joj od bra ni da
mu je "po tpu no ne pri ja tno" {to ga
te re te za {te tu ko ja ni je na nesena
Hrvat skoj.
"Ako je bi lo ne ke na vo dne pro -
vi zi je, on da tu pro vi zi ju ni je pla ti la
Re pu bli ka Hrvat ska, ve} Aus tri ja, {to
zna ~i da, ako je {te te bi lo, ona je u~i -
nje na Aus tri ji", re kao je u is tra `nom
pos tup ku. On je ka zao da je nje gov
slu ~aj izvu ~en iz ar hiv ske pra {i ne od
prije 17 go di na sa mo da bi ga dis kre -
di to va li i ocrni li u ja vnos ti i na taj na -
~in ga eli mi ni sa li iz ja vnog zi vo ta.
Sa na der je izja vio da ga je ta da{ -
nji mi nis tar spo ljnih po slo va Ma te
Gra ni} ovlas tio da vo di pre go vo re s
~el nim lju di ma Hi po ban ke ka ko bi
do bi li kre dit za ku po vi nu zgra da u
ko ji ma bi bi le smje {te ne am ba sa de.
Tvrdi da je u taj po sao bio uklju ~en
na sa mom kra ju pre go vo ra.
On je pot vrdio da je znao da }e
bi ti uzet kre dit, jer je Hrvat ska te
1994. go di ne bi la u ra tu, oku pi ra na.
"Ve li ki pos to tak dr`a vnog bu -
d`e ta odno sio se na voj sku i oru `je,
ta ko da za di plo ma ti ju ni je bi lo nov -
ca. Mo `da ga je bi lo i ne pris toj no tra -
`i ti kad je bi lo po tre bni je za voj sku",
do dao je on.
Hrvat ska di plo ma ti ja, is ta kao je
Sa na der, mo ra la je obja sni ti svije tu
{ta se do ga |a u Hrvat skoj. Pri tom ni -
je bi lo od go va ra ju }eg smje {ta ja za
hrvat ske di plo ma te u svije tu.
"Za to je s Fra njom Tu |ma nom
do go vo re no da se uzme kre dit. Imao
sam man dat Ma te Gra ni }a da pri hva -
tim ono {to se do ta da is pre go va ra lo i
da ni {ta dru go ne pri hva tam", na veo
je Sa na der.
Ivan Tu ru di}, su di ja Kan ce la ri je
za bor bu pro tiv ko rup ci je i or ga ni zo -
va nog kri mi na la (US KOK) ka zao je
da se jo{ se ne zna ho }e li bi ti su |e nja
biv {em pre mi je ru, iako je pro tiv nje -
ga ve} po di gnu ta je dna op tu `ni ca.
Ka ko je obja snio, u Za gre bu za sad ne
pos to ji ade kva tna su dni ca za su |e nje
za ko je vla da ta ko ve li ko in te re so va -
nje ja vnos ti.
Op tu `ni ca ko ja je po di gnu ta
odno si se na na vo dno uzi ma nja oko
3,6 mi li ona ku na pro vi zi je od Hi po
ban ke dok je on bio za mje nik mi nis -
tra spo ljnih po slo va. (Agen ci je)
"Ne da va ti
po vod za na sil ne
po te ze Pri {ti ne"
Sa na der: [te ta ni je
na ne sena Hrvat skoj
Su |e nje
Ne iz vje sno
su |e nje
Sa na de ru jer
ne pos to ji
ade kva tna
su dni ca
[ko la u CG,
ipak, po ~e la
POD GO RI CA - Uprkos ra ni -
jim na ja va ma opo zi ci je, ali i ro -
di te lja sa sje ve ra Crne Go re, o
mo gu }em odla ga nju, {kol ska go -
di na je u Crnoj Go ri po ~e la na
vri je me.
Me |u tim, po je di ni ro di te lji
odbi ja ju da po {a lju dje cu na nas -
ta vu, sve dok ne bude rije {eno pi -
ta nje sta tu sa srpskog je zi ka u
crno gor skom obra zo vnom sis te -
mu, do da ju }i da je pri mije tan i
ma nji broj |a ka.
Pod sje ti mo, tri opo zi ci one
stran ke, No va srpska de mo kra ti -
ja, So ci ja lis ti ~ka na ro dna par ti ja i
Po kret za pro mje ne za htije va le su
od pre mi je ra Igo ra Lu k{i }a odla -
ga nje po ~et ka, dok se ne pos ti gne
do go vor o na zi vu nas ta vnog pre -
dme ta o je zi ku.
Je di ni or ga ni zo va ni boj kot nas -
ta ve u Bo ki zbog, ka ko je na ve -
de no u sa op {te nju Sa vje ta
ro di te lja, asi mi la ci je i je zi ~ke dis -
kri mi na ci je Srba, spro ve den je
ju ~e u Grblju. (Agen ci je)
Vi ki liks
obja vio
te le gra me
ame ri ~kih
di plo ma ta
iz Ti ra ne
Al ba ni ja zbog
ko rup ci je gu bi
mi li on sku po mo}
Hrvat sko-s|o ven a•k|
spor zbog gra n| ce za -
pra vo |e d|e •||, opas ka
|e sved sk|h d| p|o ma ta
na po zna t| spor u vez| s
gra n| com ove dv| |e ze -
m||e. Ova opas ka pro -
cu r| |a |e na v| k| || ksu, a
da t| ra |z vre me na ka da
|e ova ze m||a pred s|e -
da va |a EÜ.
P| |e• |e o ta| no| de pe -
s| |z ame r| •ke am ba sa -
de u Stok ho| mu, ko |a |e
po s|a na u va s|n gton.
Za greb:
Dje ~ji spor
Am ba sa da SAD u
Beo gra du pro c|e n|| va |a
|e, ne po sre dno na kon
smrt| N|e go ve sve tos t|
pa tr| |ar ha Pa v|a, da b|
ga na to| du znos t| mo -
gao na s|| |e d| t| m| tro po ||t
crno gor sko-pr| mor sk|
Am í| |o h| |e, a|| su ka sn| |e
po m| n|a n| | sa das n||
pa tr| |arh lr| ne| | ep|s kop
za hum sko-her ce go va -
•k| Gr| go r| |e.
Ü de pe s| po s|a to| na
dan smrt| pa tr| |ar ha Pa -
v|a ame r| •ka am ba sa -
da u Beo gra du na vo d|
da ve c| na ana || t| •a ra
v|e ru |e da ía vo r|t u
ovom tre nut ku os ta |e
m| tro po ||t Am í| |o h| |e
Beo grad:
Fa vo rit
Am fi lo hi je
^i nje ni ca:
Bol na je
~i nje ni ca da
se ko rup ci ja
u Al ba ni ji
odo ma }i la i
uko pa la na
svim ni vo ima
vlas ti i
dru{ tva,
na ve de no u
de pe {i biv {eg
ame ri ~kog
am ba sa do ra
u Ti ra ni
Do ka zi
Sve broj ni ji
do ka zi da je
po ro di ca
Sa ljija Be ri {e
umije {a na
u ko rup ci ju
Pre mi jer
Al ba ni je
Sa lji Be ri {a
Ti ra na
15
2.9.2011.
Region
Po dr{ka
Srbi ji na
pu tu ka EU
LJÜ BLJA NA - v|a da S|o -
ve n| |e | s|o ve na •k| pre m| |er
Bo rut Pa hor p|a n| ra |u da se
|| •no an ga zu |u kod ze ma ||a
EÜ ka ko b| Srb| |a do b| |a
sta tus kan d| da ta za •|an -
stvo u EÜ.
Za do d|e |u sta tu sa kan d| -
da ta na re do vnom, de cem -
bar skom za s|e da n|u
Sa v|e ta Evro pe, po tre bno
|e, po red po z| t| vnog |zv|e -
sta |a o na pret ku, pr||e sve -
ga, obe zb||e d| t| sa g|a snost
unu tar drza va •|a n| ca EÜ,
na ve de no |e u |u •e ras n|o|
|z|a v|. (PTS)
Tra ga ju za
oso bom u
vjen ~a ni ci
BEO GPAD - Po || c| |a tra ga
za oso bom ko |a |e |u •e na
po dru •|u Bo ra u v|en •a n| c|
p|a s| |a vo za •e na |e dno| od
|o ka| n|h sao bra ca| n| ca, |z|a -
v|o |e lv| ca Da •|c, sb| |an sk|
m| n|s tar po || c| |e.
On |e re kao da |e, ka da
su tu |n íor ma c| |u ob|a v| ||
po |e d| n| me d| ||, raz go va rao
s na •e| n| kom Po || c|| ske
upra ve u Bo ru | da |e oba -
v||e sten da se su mn|a da
|e r||e• o oso b| s odre de -
n|m zdrav stve n|m pro b|e -
m| ma. (B92)
Uha p{en
na pa da~
sa "Beer
fes ta"
BEO GPAD - Kr| m| na ||s -
t|•ka po || c| |a uhap s| |a |e
L|u bo m| ra Tr| íu no v|ca (19)
|z Beo gra da zbog osno va -
ne su mn|e da |e nozem po -
vr||e d|o de vet oso ba na
Beer íes tu, |z|a v|o |e m| n|s -
tar po || c| |e lv| ca Da•|c.
On |e na veo da su zbog
u•es tvo va n|a u tu•| ko |a |e
pret ho d| |a uhapsena |os
tro||ca m|ad|ca. (Agen c| |e)
No vi pre tre si
na Ko so vu
KO SOv SKA Ml TPO vl CA -
Spe c| |a| ne sna ge EÜLE KS-
a | KFO P-a b|o k| ra |e su |u -
•e na sat vre me na sve
pu tne prav ce na ma g|s tra| -
nom pu tu Ko sov ska M| tro -
v| ca - P| ba r|ce u po tra z| za
po•|n| ocem ub|s tva pr| pa -
dn| ka PO SÜ. Pr| pa dn| c|
meduna ro dn|h sna ga su u
se |u Üg||a re pre tre s|| ho te|
A|e ksan dr| |a. (PTS)
StoP
BEO GRAD - Oko 30 svje do -
ka i ~la no va nji ho vih po ro di ca
ubi je no je od 1999. do da nas u ve -
zi sa ra tnim zlo ~i ni ma biv {eg ko -
man dan ta Oslo bo di la ~ke voj ske
Ko so va (OVK) Ra mu {a Ha ra di -
na ja.
Ka ko list "Da nas" ne zva ni ~no
sa zna je, u pos tup ku pro tiv Ha ra di -
na ja, tu `i la{ tvo Ha {kog tri bu na la je
izve lo 81 svje do ka, od ko jih je 34
da lo is kaz pod za {ti tnim mje ra ma, a
iz da to je i 18 po zi va pod pri je tnjom
pri nu dnih mje ra i dva na lo ga za pri -
vo |e nje svje do ka.
Izvor ovog lis ta na vo di da su,
od za {ti }e nih svje do ka, ubi je ni Sa -
dik i Ve selj Mu ri }i i to 2002. u Pe }i,
kao i D`e lja din Mu saj, ko ji je ubi -
jen u za sje di za je dno sa unu kom
kod ben zin ske pum pe "Mo li ka" u
oko li ni Pe }i 2005. go di ne i ko ji je
bio u pro gra mu za {ti te svje do ka.
Ubi je na su i nje go va bra }a Sa dik,
Ismet i Si nan Mu saj i to u pe ri odu
od 1999. do 2005. Sa dik Mu saj i
Ve selj Mu ri}i bi li su sve do ci u slu -
~a ju "Du ka |i ni" na su |e nju biv {im
pri pa dni ci ma OVK, me |u ko ji ma je
bio i brat Ra mu {a Ha ra di na ja, Da ut.
Na spis ku ubi je nih svje do ka
na la zi se i ime Kuj ti ma Be ri {e, ko ji
je bio ozna ~en kao je dan od klju -
~nih svje do ka na su |e nju Ha ra di na -
ju, a ko ji je nas tra dao u
sao bra }aj noj ne sre }i 2007. go di ne u
Pod go ri ci.
List ne zva ni ~no sa zna je da se
su mnja da je 2003. go di ne u za sje di
u oko li ni Pe }i ubi jen i Iljir Se lji maj,
za je dno sa su pru gom nje go vog bra -
ta, ka ko bi bio spri je ~en da sve do ~i
pred Tri bu na lom pro tiv Ha ra di na ja.
Su mnja se da je iz is tog ra zlo ga
ubi jen u za sje di u oko li ni Pe }i i Ta -
hir Ze maj, za je dno sa si nom i bra -
tom Eni som i Ha sa nom. Ze maj je
bio ta ko |e je dan od klju ~nih svje -
do ka na su |e nju biv {im pri pa dni ci -
ma OVK u Pri {ti ni.
Is te go di ne ubi je ni su i Sa ba he -
te To ljaj, pri pa dni ca KPS po li ci je, sa
svje do kom Isu fom Ha klja jem, u za -
sje di, na kon ~e ga je vo zi lo za pa lje -
no, a go di nu da na ra ni je ubi jen je i
bli zak sa ra dnik Ta hi ra Ze ma ja -
Sma ilj Haj da raj, is to u za sje di u
oko li ni Pe }i, dok su 2002. go di ne
ubi je ni za je dno i svje do ci Be kim
Mus ta fa i Avni Elje zaj.
Pre ma ne zva ni ~nim in for ma ci -
ja ma, na spis ku li kvi di ra nih po ten -
ci jal nih svje do ka na la ze se ne ka da{ -
nji {ef obez bje |e nja Ibra hi ma Ru -
go ve, D`e vat Ma ko li, za tim
pred sje dnik Ru go vi nog DSK u
Srbi ci Be kim Kas tra ti, za mje nik {e -
fa Ru go vi nog obe zbje |e nja Be sim
Du ja ku, kao i po li cij ski ofi ci ri Haj -
dar Ahme ti i Agim Ma ko li.
U Pe }i su ubi je ni i Smaj Elje -
zaj, otac ubi je nog svje do ka Avni ja
Elje za ja, i Esat Ta hi ri. Oni su li kvi -
di ra ni u pe ri odu od 2000. do 2004.
Me |u ubi je nim sa ra dni ci ma
Ru go ve i Ze ma ja pri je do las ka
KFOR-a i UN MIK-a su i Fa bri Ha -
mi ti, je dan od osni va ~a Ru go vi ne
par ti je DSK, En ver Ma ljo ku, ~lan
Pred sje dni{ tva DSK i Ahmet Kra -
sni }i, ta da sa mo zva ni mi nis tar od -
bra ne Ko so va.
Ha {ki tri bu nal sa op {tio je da
ni je bio ubi jen ni je dan svje dok sa
su |e nja biv {im ko man dan ti ma
OVK Ra mu {u Ha ra di na ju i Fa tmi ru
Lji ma ju. (Agen ci je)
[ID - Ivo Jo si po vi}, pred sje -
dnik Hrvat ske, izja vio je u [i du
da je nor mal no da ima uspo na i
pa do va u odno si ma Srbi je i
Hrvat ske i da ne pres ta no tre ba
in sis ti ra ti na po bolj {a nju me |u so -
bnih odno sa.
"Zlo ~i ne iz pro {los ti ne smij -
emo za bo ra vi ti. Za to pos to je su do vi.
Na na ma ko ji vo di mo po li ti ku je da
gra di mo mos to ve pri ja telj stva", re -
kao je Jo si po vi}.
Pre ma nje go vim rije -
~i ma, dr`a vna ti je la u Hrvat skoj po -
sve }e na su mi ru i sa ra dnji u re gi onu.
Jo si po vi} je po ru ~io da svim
izbje gli ca ma, i u Srbi ji i u Hrvat -
skoj, tre ba omo gu }i ti da se vra te u
svo je do mo ve.
Hrvat ski pred sje dnik je po zvao
gra |a ne hrvat ske na ci onal nos ti da se
na pred sto je }em po pi su sta no vni{ tva
u Srbi ji slo bo dno izja sne kao Hrva ti.
"O~u vaj te svoj na ci -
onal ni iden ti tet, bu di te po no sni na
svo je hrvat stvo i bu di te lo jal ni gra |a -
ni dr`a ve Srbi je", re kao je Jo si po vi}.
Bo jan Paj ti}, pred sje dnik Vla de
Voj vo di ne, re kao je da u Voj vo di ni
da nas ni ko ne tre ba da se pla {i da se
izja sni kao Hrvat, Ma |ar, Ru mun,
Slo vak...
Pre ma nje go vim rije ~i ma, u po -
kra ji ni ni ko ne tre ba da se pla {i ako
ne pri pa da ve }in skom na ro du, ne
go vo ri ve }in skim je zikom i ne pri -
pa da ve }in skoj crkvi.
Paj ti} je ocije nio da izme |u
Srbi je i Hrvat ske ima pu no vi {e sli -
~nos ti ne go ra zli ka i do dao da je za -
je dni ~ka bu du }nost dvije ze mlje u
evrop skoj po ro di ci na ro da.
Jo si po vi} se u Crkve noj ku }i u
[i du sas tao s pred sta vni ci ma lo kal -
nih vlas ti i udru` nja Hrva ta, a pret -
ho dno je po sje tio srem sko se lo
Ku ku jev ci, gdje je raz go va rao i s
pred sta vni ci ma Ka to li ~ke crkve i
udru `e nja izbje gli ca.
To kom raz go vo ra s pred -
sje dni kom Jo sipo vi }em, srem ski
bis kup Ri mo ka to li ~ke crkve \u ro
Ga {pa ro vi} re kao je da je iz re gi ona
Sre ma u Voj vo di ni po ~et kom deve-
desetih go di na "pod prije tnja ma pro -
tje ra no vi {e od 20.000 Hrva ta".
Pred sta vni ci Za je dni ce pro gna -
nih Hrva ta Voj vo di ne ape lo va li su
na Jo si po vi }a da u raz go vo ru sa
dr`a vnim vrhom Srbi je in sis ti ra na
pro ce su ira nju na lo go da va ca i iz vr{i -
la ca zlo ~i na etni ~kog ~i{ }e nja Hrva -
ta iz Sre ma. (Agen ci je)
Zbog Ha ra di na ja ubi je no 30 svje do ka
Za sje da
Li kvi da ci ja je
obi ~no vr{e na
iz za sje de
Ivo Jo sipo vi} do pu to vao u dvo dne vnu po sje tu Srbi ji
Gra di mo mos to ve
pri ja telj stva
Odno si:
Nor mal no da
ima uspo na i
pa do va u
odno si ma
Srbi je i
Hrvat ske, ali
tre ba ra di ti na
po bolj {a nju
odno sa
Mir
Hrvat ska je
po sve }e na mi ru
i sa ra dnji u
re gi onu, po ru ~io
Jo si po vi}
Na mar g| na ma de ve tog ÜNESCO sas tan ka se ío va drzava |u -
go |s to•ne Evro pe, pred s|e dn|k Srb| |e Bo r|s Ta d|c sas tao se u
Beo gra du s hrvat sk|m pred s|e dn| kom lvom Jo s| po v|cem.
Pred s|e dn|k Srb| |e b|ce do mac|n sa m| ta Sa vre me na um|e tnost
| po m| re n|e u |u go |s to•no| Evro p|, ko || ce b| t| odrzan da nas u ar -
he o|o skom na |a z| stu v| m| na c| |um, kod Kos to| ca. O•eku |e se do -
|a zak osmo r| ce se ío va drzava |z |u go |s to•ne Evro pe, g|a vne
d| re ktor ke ÜNESCO-a lr| ne Bo ko ve, ko me sa ra Evrop ske ko m| s| |e za obra zo va n|e, ku| tu ru, v| se |e -
z|•nost | om|a d| nu An dru |e va s| || |u | g|a vne d| re ktor ke za obra zo va n|e, ku| tu ru, ku| tur no na s||ede,
sport | om|a d| nu Sa v|e ta Evro pe Ga br| |e |e Ba ta |n|-Dra go n|.
Ta di} se sas tao s Jo si po vi }em
Ivo Jo si po vi}
u [i du
Ra mu{ Ha ra di naj,
biv {i ko man dant OVK
Ekonomija 16
2.9.2011.
Inv.fond
Zvanini
sluzbeni
kurs (KM) *
Promjena
kursa (%)
Vrijednost
(KM)
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3.7l 5.l0 7,+20.00
ZIF BONUS DD SARAJEVO 3.50 0.00 766.50
ZIF PREVENT INVEST DD SARAJEVO 6.00 3.72 +,760.80
Emitent
Zvanini
sluzbeni
kurs (%) ***
Promjena
kursa (%)
Vrijednost
(KM)
FBIH STARA DEVIZNA STEDNJA SERIJA M 9+.5l 0.00 l,98+.7l
FBIH STARA DEVIZNA STEDNJA SERIJA O 70.20 0.00 +,78l.32
Dioniko drustvo
Zvanini
sluzbeni
kurs (KM) *
Promjena
kursa (%)
Vrijednost
(KM)
BH TELECOM D.D. SARAJEVO l9.50 l.56 526.50
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO +.52 8.96 +,227.85
FAMOS D.D. SARAJEVO 3.00 0.00 6l2.00
FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO 60.76 l.27 2,978.92
IK BANKA DD ZENICA 6+.96 6.20 7,+06.00
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 25.99 ·0.02 l3,283.00
SIPAD KOMERC DD SARAJEVO 2.8+ l.55 2,9+0.20
TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ 25.89 2.72 2,925.l7
MANN + HUMMEL BA DD TESANJ l7.60 l0.00 ll,l76.00
65,7SS.97
PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE
SARAJEVSKA BERZA
BIFX SASX-10 SASX-30
+1,41% +1,00% +1,07%
DOBITNIK/GUBITNIK DANA CIJENA (KM) PROMJENA
JP E|ektropr|vreda Sara|evo
17,60
25,99
+10,00%
-0,02%
Prosjona
cijona
%
promjono
cijono
Ukupan promot
(KM)
Banja|uka p|vara a.d. Banja Luka 0,338 19.86 5.07
Bcks|I a.d. M|||| 0,7 7.69 2,100.00
Ncva banka a.d. Banja Luka 0,899 0.11 8,447.60
R|TE Gackc a.d. Gackc 0,32 6.67 2,840.64
Te|ekcm Srpske a.d. Banja Luka 1,59 1.27 23,381.98
Z|F Bcrs |nvesI |cnd a.d. Banja Luka 4 0 4,632.00
Z|F Eurc|nvesImenI |cnd a.d. Banja Luka 8,45 0 2,695.55
Z|F Jahcr|na Kc|n a.d. Pa|e 2,72 0 108.80
Z|F Kr|sIa| |nvesI |cnd a.d. Banja Luka 5,24 0.38 523.55
Z|F vB |cnd a.d. Banja Luka 3,81 0 236.22
Z|F ZepIer |cnd a.d. Banja Luka 5,22 -0.76 375.62
ajavec mega a.d. Banja Luka 0,55 275,000.00
TGT a.d. LakIas| 4,51 -19.46 1,276.33
Un|cep ccmmerce a.d. Banja Luka 0,1(A) 0 3,144.50
veIer|narska ambu|anIa a.d. e||nac 0,2 0 312.20
Repub||ka Srpska - |zm|renje raIne sIeIe 1 40 1.14 4,320.00
Repub||ka Srpska - |zm|renje raIne sIeIe 2 38,08 0.18 16,677.43
Repub||ka Srpska - |zm|renje raIne sIeIe 3 38,43 -0.57 9,536.14
Repub||ka Srpska - |zm|renje raIne sIeIe 4 36,07(A) 0.14 6,672.95
Repub||ka Srpska - |zm|renje raIne sIeIe 5 35,09 0 29,067.54
391,354.12
Sklopljoni poslovi
E m i t o n t
BIRS FIRS ERS 10
-0,19%
DOBITNIK/GUBITNIK DANA CIJENA (KM) PROMJENA
Ban|a|u•ka p|vara Ban|a|uka
TGT Laktas|
0,33
4,51
+19,86%
-19,46%
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - OBVEZNICE I HOV
. . .
+0,94%
BANJALU^KA BERZA
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B
KOTACIJA FONDOVA
Mann Humme| Tesan|
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-ova
+0,96%
KOTACIJA - OBVEZNICE
Pre drag KLIN COV
BA NJA LU KA - Vlas ti u BiH
~ak po lo vi nu nov ca pri ku plje nog
od po res kih ob ve zni ka po tro {e na
pla te i ma te ri jal ne tro {ko ve admi -
nis tra ci je, {to je ubje dlji vo naj vi {e
u po re |e nju sa dru gim ze mlja ma
re gi ona, po go to vo Evrop skom uni -
jom.
Pre ma ana li zi Ma ri ja ne Mi li},
gla vnog eko no mis te Hypo Al pe
Adria ban ke u BiH, naj ve }i ni vo
kon so li do va nih bu d`et skih sred sta va
na ~i no vni ~ku apa ra tu ru us mje ri
FBiH, ~ak 49,6 od sto, a sli je di RS sa
49,4 od sto.
Os ta le ze mlje re gi ona na pla te i
tro {ko ve slu `be ni ka tro {e da le ko ma -
nji pro ce nat dr`a vnog bu d`e ta -
Hrvat ska 22,9 od sto, Ma ke do ni ja 26
od sto, Srbi ja 29,2 od sto, te Crna Go ra
31,4 od sto.
Naj ve }i po tro {a ~i za po tre be
admi nis tra ci je su op {ti ne, ko je u pla te
i ko ri {te nje ro ba i uslu ga us mje re ~ak
68,7 od sto svo jih go di{ njih bu d`e ta,
dok u FBiH do mi ni ra ju kan to ni, ~i ji
~i no vni ci za svo je po tre be "po je du"
71,9 od sto pri ku plje nog nov ca po res -
kih ob ve zni ka.
"Alar man tan je po da tak da RS i
FBiH sa mo na pla te po tro {e sko ro
~et vrti nu svo jih bu d`e ta, dok se na
ni vou Evrop ske uni je za te na mje ne
iz dvo ji sve ga 6,4 od sto go di{ njeg bu -
d`e ta. Iz sve ga ovog se pos tav lja pi -
ta nja da li je ja vni se ktor u BiH svrha
sa mom se bi", ka za la je Mi li }e va.
Kao do da tni fa ktor izra zi to ne -
po vo ljne stru ktu re bu d`et ske po tro{ -
nje, gla vni eko no mis ta Hypo ban ke u
BiH na vo di ogro mna so ci jal na iz dva -
ja nja, ko ja za je dno s admi nis tra ci jom
u RS "po je du" 85,7 od sto bu d`et skih
sred sta va, a u FBiH ~ak 88,5 od sto.
"To zna ~i da vrlo skro mna bu -
d`et ska sred stva en ti te ta os ta ju za ra -
zvoj kon ku ren tnos ti, rast i
za po{ lja va nje, dok 27 ze ma lja
Evrop ske uni ja na te stav ke pro sje -
~no us mje ri ~ak 45 od sto bu d`et skih
sred sta va", na gla {a va Mi li }e va.
Kao dru gi izra `e ni pro blem, na -
vo di ve li ki jaz u pla ta ma ja vnog i re -
al nog se kto ra u ko rist ovog prvog, po
~e mu su bh. en ti te ti, ta ko |e, u ne po -
vo ljni joj po zi ci ji u po re |e nju sa ze -
mlja ma re gi ona.
Gla vni eko no mis ta Hypo ban ke
is ti ~e da BiH i po os ta lim ran gi ra nji -
ma, od in sti tu ci onal ne ra zvi je nos ti,
in de ksa glo bal ne kon ku ren tnos ti,
per cep ci je ko rup ci je i uslo va za po -
slo va nje, na la zi pri sa mom evrop -
skom i svjet skom dnu.
Ma ri ja na Mi li} sto ga vlas ti ma u
BiH za izlaz iz pos to je }e ne za vi dne
si tu aci je, izme |u os ta log, pre po ru ~u -
je da pres ta nu s izra dom stra te gi ja
ko je su sa me se bi cilj, te izra de sve -
obu hva tnu stra te gi ju ra zvo ja ze mlje,
odno sno en ti te ta, s ap so lu tnim po li ti -
~kih kon sen zu som.
"Na ma tre ba ju stra te gi je ko je }e
biti re ali zo vane i na kon pro mje ne
vlas ti, zbog ~e ga je ne op ho dan kon -
sen zus svih re le van tnih po li ti ~kih fa -
kto ra", uka zu je ona.
A. MUJ KI]
ZE NI CA - Ra zvoj ni di re ktor
ma |ar ske kon sul tan ske ku }e "E-
Star Com pany" Ge or gi Ho ruc zi
pre zen ti rao je ~la no vi ma Vla de,
pred sta vni ci ma op {ti na i pri vre -
dni ci ma Ze ni ~ko-do boj skog kan -
to na mo gu }nos ti ko ri {te nja
ge oter mal nih re sur sa u ovom di je -
lu BiH.
Ma |ar ski ek spert po no vio je
ka ko u ZDK pos to je ve li ki ge oter -
mal ni po ten ci ja li za proi zvo dnju to -
plo tne i elek tri ~ne ener gi je i po se bno
za zdrav stve ne svrhe.
Do ma }i ni ma |ar skoj de le ga ci ji,
u ko joj je bio i eko nom ski sa vje tnik
Am ba sa de Ma |ar ske u BiH Sult Ti -
bor, bi li su pre mi jer ZDK Fi kret
Plev ljak i na ~el nik op {ti ne Ka kanj
Men sur Ja {ar spa hi}.
"Ma |ar ski pri vre dni ci su do -
bro do {li, kao i svi ko ji nu de pro spe -
ri tet. Tim pri je jer za ove pro je kte u
is ko ri {ta va nju ge oter mal nih po ten -
ci ja la ni je po tre bno osi gu ra nje nov -
ca. No vac }e osi gu ra ti do bri
pro je kti i do bre ide je", ka `e pre mi -
jer ZDK.
Vla da ZDK ura di la je prelimi-
narnu ana li zu i odlu ~na je da ma ksi -
mal no is ko ris ti obnov lji ve izvo re
ener gi je ko jim je ovo po dru ~je bo -
ga to.
"Ko ri {te nje ge oter mal nih izvo ra
ener gi je ra zvoj na je {an sa, a do djelji-
vanje kon ce si ja pri li ka je za za po{ -
lja va nje ve li kog bro ja lju di. Cilj je da
nam prvi pi lot pro je kat bu de Ba nja
Ti ~i }i, kod Ka knja, gdje pla ni ra mo
ra zvi ja ti zdrav stve ni tu ri zam. Is tra `i -
va nja }e po ka za ti kva li tet i ko li ~i nu
ove vo de. Ona bi mo gla ko ris ti ti i za
proi zvo dnju elek tri ~ne ener gi je, ali i
za za gri ja va nje gra do va", ka `e Ju suf
Du ra ko vi}, mi nis tar pri vre de ZDK.
Ma |a ri za in te re so va ni
za ter mal ne re sur se BiH
Ula ga ~i
Ma |ar ski
pri vre dni ci su
do bro do {li, kao
i svi ko ji nu de
pro spe ri tet
Potro{nja: Naj ve }i ni vo
kon so li do va nih bu d`et skih
sred sta va na ~i no vni ~ku
apa ra tu ru us mje ri FBiH
Razlike
Ve li ki jaz u
pla ta ma ja vnog
i re al nog
se kto ra u ko rist
ovog prvog
Po la bu d`e ta
za ~i no vni ke
Ma ri ja na Mi li},
gla vni eko no mis ta
Hypo Al pe Adria ban ke
Ne po vo ljna stru ktu ra po tro{ nje u BiH
17
2.9.2011.
Ekonomija
Vla da RS za 6,85 miliona KM pro da la ba nja lu ~ki gi gant
GP "Kra ji na" no vi
vla snik "Jel {in gra da"
Hol ding ERS pos ta je je dna kom pa ni ja
Zo ri ca DRA GO VI]
BA NJA LU KA - Vla da RS je
ju ~e do ni je la odlu ku o pro da ji
imo vi ne pre du ze }a "No vi Jel {in -
grad" ne po sre dnom po go dbom
za 6,85 mi li ona KM ba nja lu ~koj
kom pa ni ji GP "Kra ji na".
Ne pu nu go di nu na kon {to je
Vla da RS ku pi la ovaj ne ka da{ nji
ba nja lu ~ki gi gant za 8,2 mi li ona
KM, "No vi Jel {in grad" pre la zi u
vla sni{ tvo je dnog od naj po zna ti jih
gra |e vin skih pre du ze }a u RS.
"Kra ji na" je oba ve zna
da u na re dne dvi je go di ne u sa na ci -
ju obje ka ta i za re vi ta li za ci ju opre -
me ulo `i naj ma nje tri mi li ona KM,
te da za po sli naj ma nje 120 ra dni ka
u na re dne tri go di ne", obja snio je
Zo ran Te gel ti ja, mi nis tar fi nan si ja
RS, izno se }i
d e t a l j e
pro da je "No vog Jel {in gra da".
Te gel ti ja je pot vrdio da je Vla -
da RS u okvi ru ne po sre dne po go -
dbe ra zmo tri la po nu de dva
pre du ze }a, ali da je dna od kompa-
nija ni je ispu ni la pre dvi |e ne uslo ve.
On je na po me nuo da pre dmet
pro da je GP "Kra ji ni" ni je bi lo
50.000 me ta ra kva dra tnih gra |e vin -
skog ze mlji {ta "No vog Jel {in gra -
da", ko je je os ta lo u dr`a vnom
vla sni{ tvu.
Bor ko \u ri}, di re ktor i je dan
od vo de }ih akci ona ra "Kra ji ne", ka -
zao je da }e uz do bar tim lju di i no -
ve investicije "No vi Jel {in grad"
po no vo po ~e ti proi zvo di ti.
"Ima mo plan za re vi ta li za ci ju
pre du ze }a i ne op ho dna sred stva",
is ta kao je \u ri} do da ju }i da su ve}
za po ~e ti pre go vo ri sa pre du ze }i ma
iz oblas ti me tal ske in dus tri je na
tr`i {tu EU sa ko ji ma je u pla nu os -
tva ri va nje sa ra dnje.
On je na veo da na kon odlu ke
Vla de RS o pro da ji, sa gla snot tre ba
da da i Na ro dna skup {ti na
RS, te da osim
to ga no vi ku pac tre ba da pri pre mi
ela bo rat o ra zvo ju pre du ze }a ko ji
uklju ~u je i bi znis plan.
"Ove pro ce du re bi
tre ba lo da bu du okon ~a ne do kra ja
go di ne ka da pla ni ra mo da preu -
zme mo pre du ze }e. Na{ osno vni in -
te res je da proi zvo dnja {to pri je
po ~ne, jer {to se vi {e ~e ka be spo tre -
bno se go mi la ju tro {ko vi ko ji se
odno se na ko mu nal ne i dru ge na -
kna de", re kao je \u ri}.
On je do dao da }e sa ra dnja
"Kra ji ne" i "No vog Jel {in gra da" bi ti
mo gu }a u oblas ti ma ~e li ~nih kon -
stru kci ja, bra va ri je, is ti ~u }i da }e
GP "Kra ji na" gra di ti i sa ni ra ti "Jel -
{in gra do ve" obje kte.
Mi len ko ^i ~i}, vla snik la kta -
{kog elek troproi zvo dnog pre du ze -
}a "Kal de ra" i vla snik naj ve }eg,
38 od sto tnog pa ke ta akci ja
GP "Kra ji ne", ni je htio
ko men t a r i sa t i
ku po vi nu "No vog Jel {in gra da",
ali je ipak re kao da }e u bu du -
}nos ti ne mi no vno do }i do uve zi -
va nja ra da "Ka l de re" i "No vog
Jel {in gra da".
"Na{ osno vni cilj kod ove ku -
po vi ne je bi lo una pre |e nje ove fir -
me i za po{ lja va nje no vih ra dni ka",
krat ko je pro ko men ta ri sao ^i ~i} i
do dao da }e o de ta lji ma nas tav ka
ra da "No vog Jel {in gra da" tek go vo -
ri ti.
Mir ko Da ni lo vi}, v.d. di re kto ra
"No vog Jel {in gra da", pro da ju pre -
du ze }a je oci je nio kao po zi ti van
po slo vni po tez za ovu fir mu.
"Pred sta vni ci 'Kra ji ne' su ne da -
vno po sje ti li pre du ze }e i upo zna ti
su sa si tu aci jom u nje mu. Na {e za -
je dni ~ko opre dje lje nje je da kroz
operativni plan na ko jem }e mo za -
je dno ra di ti sa ni ra mo 'No vi Jel {in -
grad’' ko rak po ko rak", re kao je
Da ni lo vi}.
Ne do Ni ko di no vi}, pred sta -
vnik ra dni ka pre du ze }a, ka zao je da
pro da ja i pla no vi za bu du }i ra zvoj
po ka zu ju da "No vi Jel {in grad" ide
u su sret po ~et ku proi zvo dnje i po -
tpu noj re vi ta li za ci ji.
"Na ma ni je bi tno ko je
vla snik, ne go sa mo da ima am bi -
ci ju i `elju da o`ivi ovo pre du ze -
}e. Ve} sa da oko 50 ra dni ka
do la zi na po sao i pri pre ma se za
po ~e tak proi zvo dnje. Na da mo se
da }e se taj broj po ve }a va ti i da
po sla ne }e ma njka ti", re kao je Ni -
ko di no vi}.
Vla sni ci naj ve }ih akci onar skih
udje la u GP "Kra ji na" su po red Mi -
len ka ^i ~i }a, Bor ko \u ri}, s
udje lom od 13,9 od sto, i
Mi ro slav Vu ja to vi} s
12,4 od sto vla -
sni{ tva.
B. SA VI], P. KLIN COV
BA NJA LU KA - Mje {o vi ti
hol ding "Elek tro pri vre da RS"
spro ve{ }e re or ga ni za ci ju sa ci -
ljem obje di nja va nja nje nih za vi -
snih pre du ze }a u je dnu ja ku
kom pa ni ju, ka zao je ju ~e pred -
sje dnik RS Mi lo rad Do dik, ~i me
je pot vrdio ra ni ja sa zna nja "Ne -
za vi snih".
Do dik je ka zao su se svi na -
dle `ni fa kto ri u RS usa gla si li o po -
tre bi pro ce sa re or ga ni za ci je elek -
tro pri vre dnog se kto ra, sa ci ljem
stva ra nje "je dne mo }ne i re spe kta -
bil ne kom pa ni je u RS re gi onal nog
ka ra kte ra ko ja }e mo }i da se no si
na ener get skim tr`i {ti ma i ber za -
ma".
Do dik je ocije nio da se do sa -
da{ nja or ga ni za ci ja "Elek tro pri -
vre de RS" od ma ti ~nog i 11
za vi snih pre du ze }a po ka za la ne us -
pje {nom.
"Pri je ne ko li ko go di na smo
bi li na tje ra ni od stra ne me |u na ro -
dne za je dni ce da u|e mo u re kon -
stru kci ju ta da je din stve nog
ma ti ~nog pre du ze }a i da stvo ri mo
akci onar ska dru{ tva ko ja }e bi ti
lak pli jen za mno ge in ves ti to re ko -
ji bi da nam po ku pu ju ba zi ~na
ener get ska pos tro je nja, a nas os ta -
ve bez pri mar ne ener get ske proi -
zvo dnje", ka zao je Do dik.
Na vo de }i da su se vlas ti RS
ta kvim pla no vi ma odu pi ra le u
pret ho dnom pe ri odu, pred sje dnik
RS je is ta kao da je do {lo vri je me
da se vra ti mo na ra ni ju or ga ni za ci -
ju elek tro pri vre dnog se kto ra.
"Pro ve{ }e mo re or ga ni za ci ju
elek tro pri vre de i stvo ri ti je dno
pra vno li ce sa zna ~aj nim akumu la -
ci ja ma ka pi ta la, sa pra vom na in -
ves ti ra nje i mo gu }nos ti da sa
ni voa ma ti ~nog pre du ze }a uprav -
lja mo in ves ti ci ja ma na ni `im lo ka -
li te ti ma", na gla sio je Do dik.
Ko men ta ri {u }i re ali za ci ju ve -
li kih elek tro ener get skih pro je ka ta
u RS, Do dik je ka zao da }e Vla da
RS ovih da na raz go va ra ti sa pred -
sta vni ci ma tri kom pa ni je ko je su
na ja vnom ten de ru izra zi le in te res
za iz gra dnju Hi dro ener get skog sis -
te ma Gor nja Dri na, te iza bra ti naj -
po vo ljni jeg me |u nji ma.
[to se ti ~e pro je kta iz gra dnje
Ter mo elek tra ne Sta na ri kod Do bo -
ja, pred sje dnik RS je ka zao da su
ga in ves ti to ri upo zna li da su do bi li
odo bre nje ki nes ke ban ke za kre di -
ti ra nje pro je kta.
Je din stvo
Svi na dle `ni
fa kto ri u RS
usa gla si li su
se o po tre bi
pro ce sa
re or ga ni za ci je
elek tro
se kto ra
Oba ve ze: "Kra ji na" je oba ve zna da u na re dne
dvi je go di ne u sa na ci ju obje ka ta i za
re vi ta li za ci ju opre me ulo `i naj ma nje tri
mi li ona KM, te da za po sli naj ma nje 120 ra dni ka
Odo bre nje
Na kon odlu ke
Vla de RS
o pro da ji,
sa gla snot tre ba
da da i Na ro dna
skup {ti na
RS
Bor ko
\u ri}
Nas osno vn| |n te res |e da
pro| zvo dn|a sto pr| |e po •ne,
|er sto se v| se •e ka be spo tre -
bno se go m| |a |u tro sko v|
Ekonomija 18
2.9.2011.
N|e ma •ka í|r ma
Krom berg | Shu bert
do b| |a |e do zvo |u za
|z gra dn|u ía br| ke
auto mo b|| sk|h ka b|o -
va u |n dus tr|| sko| zo -
n| Za be n| u B| to ||u u
ko |u ce |n ves t| ra t| 20
m| || ona evra. Krom -
berg | Shu bert p|a n| -
ra pro| zvo dn|u
ka b|o va u Ma ke do n| -
|| za pro| zvo da •e
auto mo b| |a u Evro p|
| za po •e tak |e na -
|av ||e no zapos ||a va -
n|e 2.500 ra dn| ka.
Pad po tros n|e sta -
no vn|s tva | za tva ra -
n|e osam nu k|e ra n|h
e|ek tra na su k||u •n|
•| n| oc| za s|a b ras t
n|e ma •ke pr| vre de u
dru gom kvar ta |u, sa -
op st| |a |e drza vna
sta t|s t| •ka agen c| |a.
N||em c|, za br| nu t|
zbog du zn| •ke kr| ze
u Evro p| | ne| zv|e sn|h
|z g|e da ame r| •ke pr| -
vre de, sma n|| || su
po tros n|u za 0,7 od -
sto, prv| put po s|||e
kr| zne 2009. go d| ne.
REVIZOR
PA RIZ - Pro fit fran cus ke ban -
ke Cre dit Agri co le je u dru gom
ovo go di{ njem tro mje se~ju opao
za 10,6 od sto zbog gu bi ta ka u
Gr~koj i dos ti gao 339 mi li ona
evra, {to je pre ma {i lo pro gno zu
ana li ti~ara, ko ji su o~eki va li
193,3 mi li ona.
Tre}a po ve li~ini fran cus ka ban -
ka je ve} upo zo ra va la da }e nje ni
re zul ta ti bi ti lo {i ji zbog gu bi ta ka
gr~ke po dru`ni ce Em po ri ki, kao i
tran sa kci ja ve za nih za pro gram
po mo}i Gr~koj, pod sje}a agen ci ja
Re uters.
Prem da je na ja kom do ma}em
tr`i {tu Cre dit Agri co le os tva ri la
rast, nje ne me|una ro dne po dru`ni -
ce su za bilje`ile gu bit ke u vi si ni
695 mi li ona evra.
Ko men ta ri {u}i fi nan sij sko sta -
nje, ban ka je is ta kla svo ju do bro
obe zbije|enu li kvi dnost.
Pre ma nje nim po da ci ma, 31. ju la
ban ka je po sje do va la re zer vnu li -
kvi dnost na ni vou od 120 mi li jar di
evra.
Ban ka je pot vrdi la da os ta je pri
svo jim du go ro~nim pla no vi ma,
ko ji ma se pre dvi|a os tva re nje ne to
do bi ti od {est do se dam mi li jar di
evra do 2014. go di ne. (Agen ci je)
Do bit Cre dit Agri co le
pre ma {i la pro gno ze
TO KlO - Kom pa n| |a Sony Corp sa -
op st| |a |e da ze || da pos ta ne na| ve c|
|gra• na |a pan skom trz| su ta b|e ta sa
An dro |d ope ra t| vn|m s|s te mom | da ze ||
da pro m||e n| do sa das n|e
na v| ke u ko r|s ce n|u
t|h ure da |a.
Po ru ka |a pan ske
kom pa n| |e us|||e d| |a
|e dan po sto |e pred -
stav ||en prv| Sony|ev
ta b|et na Andro|du ta -
b|et S, ko || b| sa c||e nom od 584 do |a ra
tre ba |o da bu de g|a vn| kon ku rent Ap -
p|eu. Sony|ev ta b|et |e s|| •n|h d| men -
z| |a kao |Pad, a|| se d| za|n pr| || •no
ra z|| ku |e, |a ks| |e za drza -
n|e, a mo ze po s|u z| t| |
kao un| ver za| n| da |||n sk|
uprav ||a•. Ü |a pan sko|
kom pa n| || na |av ||u |u da
ce se |os |e dan Andro|d
ure da| us ko ro na c| na
trz| su. (Agenc||e)
"Sony"
osva ja
tr`i {te
ta ble ta
ZA GREB - Pre ma ra~uni ci
hrvat skog iz da nja ma ga zi na "For -
bs", naj bo ga ti ji Hrvat je Ivi ca To -
do ri}, prvi ~o vjek "Agro ko ra", a
nje go vo bo gat stvo pro cije nje no je
na oko 3,9 mi li jar di ku na (oko 538
mi li ona evra).
Po vod za pro cje nu vrije dnos ti
imo vi ne hrvat skih taj ku na je bi la na -
ja va iz po je di nih ze ma lja o do da tnom
opo re zi va nju bo ga tih.
To do ri}a slije di Emil Te des ki,
vla snik "Atlan tic gru pe", s ne {to ma -
nje od 900 mi li o na ku na (oko 124
mi li o na evra).
Bo gat stvo An te Vla ho vi}a, naj -
ve}eg di oni~ara ro vinj ske "Adris gru -
pe", pro cije nje no je na 666 mi li ona
ku na (90 mi li ona evra).
Akci je dru gog ro vinj skog me -
nad`era Pli ni ja Cu~uri na vrije de oko
422 mi li ona ku na (58 mi li na evra), a
slije di ga ho te li jer, vla snik HUP-a
Za greb, An|el ko Le ko, ko ji ima 408
mi li ona ku na (56 mi liona evra).
To do ri} i Te deski i su se, ka ko
pi {e "Ve~er nji list", na~el no izja sni li
da bo ga ti ji mo ra ju pla}ati ve}i po rez
dr`avi, ali da lje od to ga ni su i{li, ni
oni ni sa da{ nja vlast, a pi ta nje je, ka -
ko se na vo di, {ta }e u~ini ti bu du}a
vlast.
List kon sta tu je da }e, na kon {to
se for mi ra, no va vla da tra`iti svo jih
sto da na, pro}i }e jo{ ne {to vre me na
da se mi nis tri us kla de i do go vo re, pa
}e na kon to ga kre nu ti se zo na go di{ -
njih odmo ra, pi {e list.
Kad je rije~ o pla ta ma, po res ki
pri tis ci u Hrvat skoj su vi so ki, jer su
ve li ki do pri no si, a pos to je i pro gre si -
vne po re zne sto pe. Mo glo bi se re}i
da ima vi {e sto pa ne go bo ga ta {a, jer
Hrvat ska ima sa mo 2.000 po res kih
ob ve zni ka ko ji pla}aju po rez na do -
ho dak od ma ksi mal nih 40 ods to, i to
su ugla vnom me nad`eri ve li kih
predu ze}a, po li ti~ari, advokati i po -
ko ji spor tis ta. (Agen ci je)
DE TRO IT - Ita li jan ski FI -
AT mo gao bi zbog sla bog do la ra
da pre ba ci proi zvo dnju spor tskih
te ren skih vo zi la d`ip i al fa ro meo
u SAD iz Ita li je, iz vje {ta va agen -
ci ja "Dau Jons", po zi va ju}i se na
ano ni mni izvor.
FI AT je pla ni rao da izra|uje
no ve mo de le za svo ja dva bren da u
fa bri ci u To ri nu i da ih ka sni je izvo -
zi u Ame ri ku, ali je slab do lar u
odno su na evro pri nu dio Upra vu
kom pa ni je da po no vo ana li zi ra tu
odlu ku.
Ita li jan ska gru pa, ko ja kon tro -
li {e "Chrysler", ame ri~kog proi -
zvo|a~a u okvi ru ko jeg po slu je
brend d`ip, jo{ ni je do ni je la ko -
na~nu odlu ku, pre ci zi ra la je spe ci -
ja li zo va na agen ci ja.
FI AT je obus ta vio
pri pre me za ula ga nje vi {e od mi li -
jar du evra u mo der ni za ci ju fa bri ke
"Mi ra fjo ri" u o~eki va nju odlu ke su -
da da se izja sni po vo dom ne us pje -
log do go vo ra s je dnim bro jem
ne za do vo ljnih ra dni ka o no vim,
res tri kti vni jim uslo vi ma ra da, iako
je Upra va kom pa ni je pos ti gla spo -
ra zum s ve}im bro jem sin di ka ta.
Odlu ka su da o~eku je se do 15.
sep tem bra, ali bi su spen zi ja pla na
ula ga nja mo gla da uti~e na vri je me
lan si ra nja no vih mo de la u tre nut ku
ka da je FI AT-u, pre ma pro cje ni
ana li ti~ara, pri je ko po tre bna akci ja
za mje ne zas tar je lih li ni ja vo zi la, s
vi {e no vi jih mo de la. Cilj je bio da
se no vi mo de li po ja ve na tr`i {tu u
tre}em i ~et vrtom tro mje se~ju
2012. godine.
Spor tsko-te ren ska vo zi la tre ba -
lo bi da se proi zvo de u za je -
dni~kom pre du ze}u FI AT-a i
"Chrysle ra".
U svje tlu ne iz vje snos ti
pla no va o su dbi ni fa bri ke "Mi ra fjo -
ri", iz vr{ni di re ktor FI AT-a Ser|o
Mar ki one, ko ji je is to vre me no i {ef
"Chrysle ra", ne da vno se sas tao s
gu ver ne rom re gi ona Pi je mont Ro -
ber tom Ko tom, u ko me se na la zi taj
po gon.
Gu ver ner Ko ta je izja vio da je
KI JEV - Kor po ra ci ja
"Shell" i fi li ja la ukra jin ske kom -
pa ni je "Naf to gas Ukra ine" fir ma
"Ukrgaz do bic ha" po tpi sa li su
obnov ljeni ugo vor o za je dni~kom
is tra`iva nju i ek splo ata ci ji fo sil -
nih go ri va u Dnje prov sko-do njec -
kom ba se nu, uz pre dvi|ene in ves -
ti ci je od 800 mi li ona do la ra.
Dru gi na lis ti
To do ri}a slije di
Emil Te des ki,
vla snik
"Atlan tic gru pe"
Ivi ca To do ri}
naj bo ga ti ji Hrvat
"Shell" ula`e u ek sp
FIAT se
u SAD
Slab
dolar naveo
italijanskog
giganta da
prom
ijeni
planove
Fa bri ke: FI AT je obus ta vio pri pre me
za ula ga nje vi {e od mi li jar du evra u
mo der ni za ci ju fa bri ke "Mi ra fjo ri" u Ita li ji
Po tpi si va nje ugo vo ra
za is tra `i va nje ga sa
Simbol italijanskog
dizajna bi}e
pravljen u SAD
19
2.9.2011.
Ekonomija
FPAN KFÜPT, PA PlZ - Evrop sk| ban -
ka r| | po || t|•ar| us ta || su |u •e u od bra -
nu evrop sk|h ba na ka, odba c|v s|
pro c|e nu Meduna ro dnog mo ne tar -
nog íon da (MMF) da |e po tre bno 200
m| || |ar d| evra za do ka p| ta || za c| |u ba -
na ka pr| va tn|m nov cem da b| one b| |e
u sta n|u da se |zbo re sa duzn|•kom
kr| zom.
Pro s|o ne d|e ||n| po z|v pred s|e dn| ce
MMF-a Kr|s t|n La gard na h| tnu do ka -
p| ta || za c| |u evrop sk|h ba na ka kako b|
b||a spr||e•ena re ce s| |a na sv|et skom
n| vou, po kre nuo |e de ba tu u vez| s
t|ma da || ban ke |ma |u do vo ||no ka p| -
ta |a da se odu pru ozb| ||no| kr| z|, pre -
n|o |e Po|ters.
Ova| su kob na g|a sa va m| mo -
||azen|a u m|s ||e n|| ma po p| ta n|u be -
zb|e dnos t| evrop skog ban kar skog
s|s te ma.
MMF | Odbor za meduna ro dne
ra•uno vod stve ne stan dar de (lASB)
|zra z| || su za br| nu tost, dok su evrop sk|
po || t|•ar| | ban kar ske aso c| |a c| |e tvrd| ||
da ban ke |ma |u do vo ||no ka p| ta |a da
|zadu na kra| sa tur bu |en c| |a ma na
trz| st| ma | br| ga ma oko duzn|•ke kr| ze
na kon ne ko || ko run d| pr| ku p||a n|a ka -
p| ta |a na c||e |om kon t| nen tu.
Ne |me no va n| evrop sk| |zvor |e |u•e
re kao Po|tersu da, pre ma pro c|e n|
MMF-a, evrop sk|m ban ka ma ne dos ta -
|e ka p| ta |a u vr||e dnos t| od 200 m| || |ar d|
evra, sto |e |znos ko || su evrop sk| ban -
ka r| | zva n|•n| c| odba c| ||. (Agen c| |e)
. . .
Beo grad ski aero drom
sni zio ta kse
BEO GRAD - Beo grad ski aero drom "Ni ko la Te sla" je ju ~e za se -
dam od sto snizio na kna de za slije ta nje ko je se na pla }u ju avi o-
kom pa ni ja ma.
To je dru go po jef ti nje nje osno vnih uslu ga beo grad skog aero dro ma u
ovoj go di ni i odno si se na sve ti po ve i ka te go ri je avi ona, ka za li su
agen ci ji Be ta na aero dro mu.
Aero drom "Ni ko la Te sla" uslu `io je oko 2,1 mi li on pu tni ka u prvih
osam mje se ci ove go di ne. Uku pan broj pu tni ka na tom aero dro mu u
2010. go di ni bio je 2,7 mi li ona.
To kom lje tnog re da le te nja, pre ma po da ci ma kom pa ni je, sa beo grad -
skog aero dro ma "Ni ko la Te sla" sao bra }a ju 33 avi o-kom pa ni je. (Be ta)
. . .
Srbi ja ispod gra ni ce
vi so ke za du `e nos ti
BEO GRAD - Spo ljni dug Srbi je na kra ju ju na 2011. go di ne
izno sio je 22,7 mi li jar di evra i imao je u~e{ }e u pro cije nje nom bru -
to dru{ tve nom proi zvo du (BDP) od 74,8 od sto, {to je ispod ni voa
vi so ke za du `e nos ti, obja vi la je Na ro dna ban ka Srbi je.
Sma tra se da je ze mlja vi so ko za du `e na kad u~e{ }e spo ljneg du ga u
BDP-u dos ti gne 80 od sto.
Dug ja vnog se kto ra na kra ju prvog po lu go di{ tva ove go di ne izno sio
je 9,1 mi li jar du evra i imao je u~e s}e od 40,2 od sto u uku pnom spolj -
nom du gu. Za du `e nost pre ma inos tran stvu dr`a ve i NBS bi la je 8,4
mi li jar de evra, a gran ci je dr`a ve izno si le su 700 mi li ona evra. Spo ljni
dug pri va tnog se kto ra na kra ju ju na bio je 13,6 mi li jar di evra, od ~e ga
je 4,3 mi li jar de dug ba na ka, a 9,3 mi li jar de dug pre du ze }a. (Agen ci je)
. . .
De fi cit Hrvat ske za se dam
mje se ci 3,36 mi li jar di evra
ZA GREB - De -
fi cit u hrvat skoj
ro bnoj ra zmje ni s
inos tran stvom u
prvih se dam mje -
se ci ove go di ne
izno sio je 25,1 mi -
li jar du ku na (3,36
mi li jar di evra) i
ma nji je za 2,1
od sto u odno su
na is ti pro {lo go -
di{ nji period.
Hrvat ski ro bni
izvoz, izra `en u ku na ma, izno sio je u prvih se dam mje se ci ove go di ne
38,1 mi li jar du ku na, {to je pet od sto vi {e ne go u is tom pro {lo go di{ njem
periodu, dok je uvoz is to vre me no po ras tao za dva od sto, na 63,2 mi li -
jar de ku na, obja vio je Dr`a vni za vod za sta tis ti ku. Po kri ve nost uvo za
izvo zom izno si la je 60,3 od sto.
Izra `e no u evri ma, hrvat ski izvoz u periodu ja nu ar - jul izno sio je 5,1
mi li jar du evra, {to je za tri od sto vi {e ne go u is tom lanj skom periodu,
dok je uvoz po ras tao za 0,1 od sto, na 8,5 mi li jar di evra. (Be ta)
UKRATKO
Evrop ski
ban ka ri odba ci li
za htjev MMF-a
Mar ki one ga ran to vao da }e
obe}anje FI AT-a o mo der ni za ci ji
fa bri ke bi ti ispo {to va no, ali da pos -
to ji mo gu}nost pro mje ne ti pa vo zi -
la ko ja bi bi la mon ti ra na u
"Mi ra fjo ri ju".
Pro {log no vem bra FI AT je
na ja vio ula ga nje je dne mi li jar de
evra u poi zvo dnju spor tsko-te ren -
skih vo zi la bren da d`ip i al fa ro -
meo u fa bri ci "Mi ra fjo ri"
po~et kom ~et vrtog tro mje se~ja
2012. Od ta da je evro po ras tao u
odno su na do lar oko de vet pro ce -
na ta, ~ime su u Evro pi po ve}ani
tro {ko vi izra de ko la na mi je nje nih
ame ri~kom tr`i {tu.
FI AT je u prvoj po lo vi ni go di -
ne sma njio udio pro da je na evrop -
skom tr`i {tu s 8,1 u 2010. na 7,2
od sto, ka da su ispo ru ke pa le 13 od -
sto, na oko 530.000 vo zi la. Cilj FI -
AT-a je da opo ra vi tr`i {ni udio u
dru goj po lo vi ni go di ne uvo|enjem
no vih mo de la, uklju~uju}i FI AT
fri mont, evrop sku ver zi ju "Chrysle -
ro vog" spor tsko-te ren skog vo zi la
dod` d`er ni i ma njeg kom pak tnog
auto mo bi la lan~a ip si lon.
FI AT je obja vio da je
{ef pro da je kom pa ni je An drea For -
mi ka, ko ja je ru ko vo di la "To jo ti -
nom" evrop skom pro da jom pri je
ne go {to je sep tem bra 2010. pre {la
u ita li jan sku fir mu, po dni je la os tav -
ku i da }e je za mi je ni ti Lo ren co
Sis ti no, {ef FI AT-ove fi li ja le za
izra du la kih ko mer ci jal nih vo zi la.
Ita li jan ski auto-gi gant pla ni ra
da kre ne s proi zvo dnjom ma njeg
grad skog auto mo bi la u 2013. go di -
ni, pre ma po slo vnom pla nu usvo je -
nom 2010.
Upra va kom pa ni je pla ni ra da
do 2014. go di ne u ita li jan ske po go -
ne i no ve mo de le ulo`i 20 mi li jar di
evra, pod uslo vom da se pos ti gne
do go vor s ra dni ci ma o stro`im
uslo vi ma ra da, ma njem izos tan ku s
po sla i ve}oj pro du kti vnos ti.
Mar ki one je u ja nu aru do bio
ve}in sku po dr{ku za in ves ti ci oni
plan u fa bri ku "Mi ra fjo ri", u za mje -
nu za mje re ko ji ma se ogra ni~ava ju
{traj ko vi i ga ran tu ju ma nja od sus -
tva s po sla, ka da je 54 od sto od
5.500 ra dni ka odo bri lo do go vor na
re fen du mu, ali se to me us pro ti vio
FI AT-ov naj ve}i sin di kat i za tra`io
za {ti tu su da, ~ija se odlu ka o~eku je
sre di nom mje se ca. (Agen ci je)
"Pre dvi|ena ula ga nja od 800
mi li ona do la ra su prvi zna~aj ni ji za -
je dni~ki do go vor, ko ji omo gu}ava
brzo po ve}anje ek splo ata ci je ga sa u
na {oj ze mlji", izja vio je ukra jin ski
mi nis tar za ener ge ti ku i in dus tri ju
uglja Ju rij Boj ko po slije po tpi si va -
nja ugo vo ra.
Ugo vor su zva ni~no u Ki je vu
ju~e po tpi sa li di re ktor "Shel la" za
Ukra ji nu Pa trik van Da le, di re ktor
kom pa ni je "Ukrgaz do bic ha" Ju rij
Bo ri sov i pot pred sje dnik ge olo {ko-
is tra`iva~ke po dru`ni ce u Ru si ji i
Ka spij skoj re gi ji Kris ti jan Bu ko vi~.
Kom pa ni je u svom sa op {te nju
za me di je pre ci zi ra ju da se u prvoj
fa zi ge olo {kog is tra`iva nja o~eku ju
in ves ti ci je "Shel la" od 200 mi li ona
do la ra, dok je u na re dnim eta pa ma
o~eki va na vi si na ula ga nja do 600
mi li ona do la ra, pre nije la je rus ka
agen ci ja RIA no vos ti.
Di re ktor admi nis tra ci je ukra -
jin skog pred sje dni ka Ser gej Le -
vo~kin je ra ni je ju~e re kao da
ho lan dsko-bri tan ski pe tro he mij ski
gi gant "Royal Dut ch Shell" pla ni ra
da u ek splo ata ci ju {kri ljnog ga sa u
Ukra ji ni ulo`i oko 600 mi li ona do -
la ra.
Ukra jin ski mi nis tar ener ge ti ke
je ra ni je izja vio da nje go va ze mlja
pla ni ra da za pet do se dam go di na
po kre ne ek splo ata ci ju {kri ljnog ga -
sa, uz na po me nu da su ame ri~ke
kom pa ni je sa ukra jin skim na ci onal -
nim kom pa ni ja ma ve} po tpi sa le
spo ra zu me ka ko bi ti ra do vi za po -
~e li.
Boj ko je, ta ko|e, re kao da
Ukra ji na pla ni ra da do sre di ne idu}e
go di ne pro cije ni po ten ci jal ne re zer -
ve {kri ljnog ga sa, a da ame ri~ki ek -
sper ti sma tra ju da su ukra jin ska
na la zi {ta tog ener gen ta jo{ pri -
vla~ni ja ne go u SAD.
Na ci onal na akci onar ska kom -
pa ni ja "Na dra Ukra ini" ocje nju je
da Ukra ji na ima naj ve}e re zer ve
{kri ljnog ga sa u Evro pi i pro gno zi -
ra da }e za pet do se dam go di na
proi zvo di ti od se dam do de set mi li -
jar di ku bnih me tra tog ener gen ta
go di{ nje.
Pe tro he mij ski spo ra zum sa
"Shellom" ukra jin ska "Ukrgaz do -
bic ha" je po tpi sa la jo{ u ju nu 2006.
go di ne, a ka sni je su kom pa ni je pot -
vrdi le prvu fa zu ra dnog pro ga ma o
po~et ku za je dni~ke ek splo ata ci je u
Dnje prov sko-do njec kom ba se nu
(obu hva ta tre}inu te ri to ri je Ukra ji ne
na sje ve rois to ku ze mlje). (Agen ci je)
Ula ga nja
Pre dvi|ena
ula ga nja izno se
800 mi li ona
do la ra
plo ata ci ju ga sa u Ukra ji ni
eli proizvodnju
Pad
FI AT je u prvoj
po lo vi ni go di ne
sma njio udio
pro da je na
evrop skom
tr`i {tu
Pogoni FIAT-a
20
2.9.2011.
2.9.2011.
21
22
2.9.2011.
Scena
Da vor PA VLO VI]
R
e `i ser i glu mac D`ord`
Klu ni, u pra tnji glu ma ca
po li ti ~kog tri le ra "Mar -
tov ske ide" Fi li pa Sej -
mu ra Hof ma na, Po la \a ma ti ja,
Evan Rej ~el Vud, Ma ri se To mei
i D`e fri ja Raj ta, do ~e kan je
uzvi ci ma odu {ev lje nja na crve -
nom te pi hu na otva ra nju 68.
"Mos tre". Klu ni je da vao
auto gra me i ru ko vao se s
po je di nim oku plje ni m.
Fil mski fes ti val u Ve ne -
ci ji po ~eo je u sri je du na ve ~e
sve ~a no{ }u uo~i ko je je Klu -
ni poz dra vio sto ti ne obo `a -
va la ca oku plje nih pred
pa la tom. Nje gov film, ko ji je
pri ka zan na otva ra nju "Mos -
tre", je dan je od pre ten de na ta za
gla -
v n u
n a -
gra du
fes ti va -
la, "Zla -
t n o g
la va", s
jo{ 22 fil -
ma. Na slo vi
22 os tva re -
nja ra ni je su
objav lje na, dok
}e na slov 23. fil -
ma bi ti sa op {ten
na kna dno.
Ka da su
"Mar tov ske ide"
pri ka za ne na spe -
ci jal noj no vi -
n a r s k o j
pr o j e -
kci ji, Klu -
ni je re kao
da ne ma na -
mje ru da po -
~ne da se ba vi
po li ti kom.
"U Bi je loj
ku }i je ~o vjek ko -
ji je lje p{i od bi lo
ko ga i ko ji ima sa -
mi los ti vi {e od
svih. Ja to znam.
Za {to bi on da ne ko
dru gi tre ba lo da se
kan di du je za to
mjes to? Imam
ve oma li jep po -
sao i mo gu da
pro vo dim `i vot
sa pri vla ~nim
lju di ma", na {a lio
se glu mac i re `i -
ser pri zna ju }i,
me |u tim, da
ame ri ~ka vla da
pro `iv lja va "te {ke
tre nut ke", do da ju }i
da je op ti mis ta.
Sam film
i ni je ba{ za eufo ri -
~ni fes ti val ski po -
~e tak, jer je ri je~ o
ve oma ozbi ljnoj i
mra ~noj po li ti ~koj
dra mi u ko joj se do
de ta lja pri ka zu je unu tra{ nji me -
ha ni zam po li ti ~kih kam pa nja u
no mi na ci jama za trku za ame -
ri ~ke pred sje dni ~ke izbo re.
Uo~i predi zbo -
ra u Oha ju su ko blja va ju se
dva pre ten den ta, is ku sni, ci ni -
~ni Pul man, i mla di, ide alis -
ti ~ki kon gre sman Mo ris,
ko jeg glu mi sam Klu ni. Gla -
vni ju nak fil ma je Sti ven,
mla di vo di telj Mo ri so ve
kam pa nje, ko ji je fas ci ni ran
ha ri zma ti ~nim po li ti ~a rom i
vje ru je da Mo ris do no si po tre -
bnu pro mje nu. Je dnog da na
Sti ven do bi je po ziv od vo di te lja
kon ku ren tske kam pa nje ko ji
mu nu di da pre |e kod njih. Ju -
na kov na dre |e ni Pol ve} sam
sas ta nak sma tra zna kom ne lo -
jal nos ti i da mu ot kaz. Is to vre -
me no, Sti ve nu se za po mo}
obra ti mla da pri pra vni ca u kam -
pa nji ko ju je kon gre smen Mo ris
je dne no }i odveo u kre vet, a sad joj
tre ba 900 do la ra za hi tni abor tus.
Svjes tan da bi afe ra mo gla upro -
pas ti ti kon gre sme na, Sti ven joj da je
no vac, odvo di je u kli ni ku, ali je is -
te ve ~e ri na la zi u so bi mrtvu, pre -
do zi ra nu li je ko vi ma...
Film je nas tao pre ma po -
zo ri {nom ko ma du Boa Vi li -
mo na, ko ji je u~es tvo vao u
kam pa nji gu ver ne ra
Ha u a r d a
Di na za
de mo -
k r a t -
skog kan di da ta za pred sje dni ka 2004.
go di ne.
U is to vri je me, u dru goj dvo ra ni
prikazivan je do ku men ta rac le gen -
dar nog Fre de ri ka Vaj zma na o pa ris -
kom "Crazy hor seu", kra lje vi ni
ka ba rea. Prvog fes ti val skog da na vi -
|e no je jo{ dje lo ki nes kog re `i se ra
Lu Jea "Lje tnja pa la ta".
Na crve nomte pi hu no vi -
na ri {i rom svi je ta ~e ka li su da se po -
ja ve naj ve }e zvi jez de i glum ci s A
lis te. Ve ne ci jan ski fil mski fes ti val je
naj sta ri ji fes ti val ko ji je omo gu }io da
se uklju ~i i glo bal na pu bli ka, te da na
taj na ~in osje ti gla mur i pri bli`i joj
nji ho ve ido le.
TA KMI ^AR SKI
PRO GRAM
Kam pa nja:
Uo~i predizbora
u Oha ju,
su ko blja va ju se
dva pre ten den ta.
Gla vni ju nak je
Sti ven, vo di telj
Mo ri so ve
kam pa nje, ko ji
je fas ci ni ran
po li ti ~a rom
T|n ker, ta ||or, so| d| er, spy
- To mas A| íred son
Or kan sk| v| so v|
- Are na Ar no|d
Texas K|| ||ng F| e| ds
- Am| Ka nan Man
Mar tov ske |de
- Dzordz K|u n|
Quan do |a Not te
- Cr|s t| na Ko men •| n|
Ter ra íer ma
- Ema nu e|e Kr| a|e se
Opa sn| me tod
- De| v|d Kro nen berg
4:44 po s||e dn| dan
na Ze m|||
- Abe| Fe ra ra
K|| |er Joe
- v| |||am Fr|d k|n
Ün été bru |ant
- F| ||p Ga re|
Ta o||e
- En Hu|
Ha h|t ha| íut
- Eran Ko || r|n
A| p|s
- Jor gos Lan th| mos
Sram
- St|v Me kv|n
L'u| t| mo Ter res tre
- Ðan A| íon so Pa c| -
no t|
Car na ge
- Po man Po |an sk|
Po u|et aux Pru nes
- Mar |an Sa tra p|,
v|n sent Pa ro no
Fa ust
- A|e ksan dar So ku rov
Ta mn| kon|
- Tod So |on dz
H|m zu
- S| on So no
Duo m|n g||n
- Dzo n| To
Sa |de ke Ba |a|
- Te-Seng ve|
Po li ti ~k
D`ord`
Klu ni otvo rio
Fil m
ski
fes ti val u
Ve ne ci ji
po ~et ku
Po li ti ka
Ka da su
"Mar tov ske ide"
pri ka za ne, Klu ni
je re kao da
ne ma na mje ru
da po ~ne da se
ba vi po li ti kom
D`ord`
Klu ni
ra spo lo `no
po zi rao
no vi na ri ma
Eki pa fil ma
"Mar tov ske
ide" na
crvenom
te pi hu
FO TO AFP
23
2.9.2011.
Scena
Na crve nom te pi hu po ja vi le su
se naj ve }e zvi jez de da na{ nji ce po put
Ko li na Fir ta, Ki re Naj tli, Me tjua Me -
ko na fi ja, Kejt Vin slet, Me ta Dej mo -
na, Gvi net Pal trou, Ma do ne, D`o na
Vua i mno gih drugih.
Do bi tni ka "Zla tnog la va" iza bra -
}e `i ri pre dvo |en re `i se rom Da re -
nom Aro nof skim, dvos tru kim
do bi tni kom ove na gra de, ~i ji je film
"Crni la bud" pro {le go di ne otvo rio
fes ti val. U `iri ju ovo go di{ njeg Fil -
mskog fes ti va la u Ve ne ci ji, ko ji tra je
do 10. sep tem bra, na la zi se i je dna
oso ba izvan fil mskog mi ljea, mu zi ~ar
Dej vid Birn.
Uo~i pro je kci je do kumentarne
dra me "Wil de Sa lo me" izvan kon ku -
ren cij skog pro gra ma, na gra du za
`ivo tno dje lo po ku pi }e gla vni glu -
mac i re `i ser tog dje la, Al Pa }i -
no.
U kon ku ren ci ji za "Zla -
tnog la va" su na slo vi iz svih di je lo va
svi je ta, od no vog fil ma Dej vi da Kro -
nen ber ga "A Dan ge ro us Met hod" o
odno su Froj da i Jun ga s Vi gom Mor -
ten se nom i no vog na slo va Abe la Fe -
ra re "4:44 Last Day On Ear th",
~e ka nja kra ja svi je ta s Vi lija mom
De fo om i Paz de la Hu er tom, do
"Car na ge" Ro ma na Po lan skog i "Kil -
ler Joe" u ko jem Me tju Me ko na fi
ubi ja maj ku zbog osi gu ra nja.
Uz ne ka dru ga atra kti vna i ra -
zvi ka na ime na, po put Sti va Me kvi na,
En Hui, Mar ja ne Sa tra pi, Toda So -
lon d`a, na lis ti gla vne kon ku ren ci je
na la ze se i tri re `i se ra iz Azi je, Taj va -
nac Vei Te-[eng s is to rij skom dra -
mom "The Ra in bow War ri ors",
~u ve ni hon gkon {ki re `i ser D`o ni To s
"Li fe Wit ho ut Prin ci ple" i Si on So no,
ja pan ski re `i ser.
Van gla vnog ta kmi ~ar -
skog pro gra ma }e bi ti pri ka zan i no vi
Ma do nin upliv u re `i ser ske vo de, pri -
~a o lju ba vi "'W.E.", dok }e Sti ven
So der berg pred sta vi ti "Con ta gi on",
no vi tri ler o epi de mi ji ubo ji te bo les ti,
s kla si ~nom lis tom ra zvi ka nih li ca,
kao {to su Me ri on Co ti ljar, Met Dej -
mon, D`ud Lou, Kejt Vin slet…
Sve ~a na do dje la na gra da za ka -
za na za 9. sep tem bar po ~e }e pro je -
kci jom 12-mi nu tnog fil ma u ~ast
re `i se ra Mar ka Be lo ki ja, do bi tni ka
po ~a snog "Zla tnog la va", a po tom }e
bi ti pri ka zan nje gov film "U ime oca"
iz 1971.
ki tri ler na
Da ren Aro noí sk|, re z| ser
E||a L| sa Aht| |a,
v| zu e| na um|e tn| ca
De| v|d B|rn, mu z| •ar
Tod He| ns, re z| ser
Ma r|o Mar to ne,
po zo r| sn| re z| ser
A| ba Po hva her, g|u m| ca
An dre Te s| ne, re z| ser
@I RI
Ü ve ne c| || ce b| t| ek -
sk|u z| vno pred stav ||en |
d|o í|| ma Dr Pe| | da vo -
||, srb| |an skog re z| se ra
D|n ka Tu ca ko v| ca, ko ||
go vo r| o bo rav ku N| ko -
|a sa Pe |a u Beo gra du.
F||m |e tre ba |o u c|e || -
n| da bu de pr| ka zan u
ve ne c| ||, a|| zbog í| nan -
s|| ske s| tu ac| |e pos tpro -
du kc| |a n| |e za vrse na
ta ko da ce n|e go v| d||e -
|o v| b| t| pred stav ||e n| na
Mos tr| 4. sep tem bra.
"Dr Rej
i |a vo li"
Pred sje dnik
Do bi tni ka
"Zla tnog la va"
iza bra }e `i ri
pre dvo |en
re `i se rom
Da re nom
Aro nof skim,
dvos tru kim
do bi tni kom
te na gra de
u "Mos tre"
Ma do na na
ve ne ci jan skom
aero dro mu
Fi lip
Sej mur
Hof man
dije lio
auto gra me
^la no vi `i ri ja
ovo go di{ nje
"Mos tre"
Da ren
Aro nof ski,
pred sje dnik
`i ri ja
24
2.9.2011.
Scena
Gla mur
na sva kom
ko ra ku
Ne ve na VR@I NA
I
ako je gla vna zvi jez da ve ~e ri tre ba lo da
bu de glu mac D`ord` Klu ni, ~i ji je film u
sri je du na ve ~e otvo rio 68. ve ne ci jan sku
"Mos tru", nje go va dra ga pri ja te lji ca
Sin di Kra ford odu ze la mu je taj tre nu tak.
Svo jom po ja vom na crve nom te pi hu ni ko ga
ni je os ta vi la ra vno du {nim.
Za {to je je dna od naj pla }e ni jih ma ne ken ki
na svi je tu, 45-go di{ nja Sin di Kra ford jo{ je je -
dnom po ka za la na otva ra nju 68. fil mskog fes ti -
va la u Ve ne ci ji.
Po zvao ju je pri ja telj D`ord` Klu ni, u ~i joj
je vi li na je ze ru Ko mo lje to va la ovih da na. Kra -
for do va se po ja vi la na pre mi je ri Klu ni je vog fil -
ma "Mar tov ske ide", ko ji je uje dno i otvo rio
ovo go di{ nju "Mos tru".
U gla mu ro znoj to ale ti u jar ko crve noj bo ji sa
svje tlu ca vim ukra si ma i du gim {le pom u kom bi -
na ci ji sa di ja man tnim na ki tom te vrto gla vim
crve nim {ti kla ma li je pa ma ne ken ka se sto pi la s
crve nim te pi hom, ko jim je ko ra ~a la po put pra ve
di ve.
Tek je dno go lo ra me bi lo je do vo ljno
da ras plam sa ma {tu mu {kom di je lu.
U ne noj pra tnji bio je su prug Ran de Ger ber,
ko ji je, {to se ele gan ci je ti ~e, svo ju pre kra snu su -
pru gu pra tio u sto pu.
Klu ni je, opu {te no odje ven, do {ao na naj -
sta ri ji fil mski fes ti val bez pra tnje, po {to je ne da -
vno pre ki nuo ve zu s Ita li jan kom
Eli za be tom Ka na lis.
Te su ve ~e ri crve nim te pi hom pro -
{e ta le broj ne ita li jan ske glu mi ce u ma -
{to vi tim di zaj ner skim kre aci ja ma,
ko jih }e do za vr{et ka fes ti va la bi ti
mno{ tvo.
Glu mi ce su se to kom prvog
da na fes ti va la pu bli ci i no vi na ri -
ma pred sta vi le u dvi je kom bi na -
ci je - onoj dne vnoj, ne {to
le`er ni joj, te u ve ~er njim to ale -
ta ma dos toj nim crve nog te pi ha.
U Ve ne ci ji se ta ko odi -
gra la pra va bor ba di zaj ner skih
ha lji na re dom iz naj no vi jih je -
sen skih ko le kci ja pri ka za nih u
mar tu na se dmi ca ma mo de.
Naj blis ta vi ja mo dna zvi -
jez da ve ~e ri, po red Sin di Kra -
ford, bi la je ita li jan ska
glu mi ca Vi to ria Pu }i ni, ko ja je
obu kla us ku bi je lu ha lji nu po -
su tu kris ta li ma ko ju po tpi su je
"Ver sa ce".
Glu mi ca Evan Rej ~el Vud
no si la je bi je lu ha lji nu Ale san dre
Ri~ od {an tung svi le i crne ci pe le
Gi usep pe Za not ti, a ha lji nu iz
je sen ske ko le kci je Ma ri os [vab
u ka ki bo ji oda bra la je Ma ri sa
To mei.
Na crve nom te pi hu
po ja vi li su se i Ko lin Firt, Ki ra
Naj tli, Me tju Me ko na hi, Kejt
Vin slet, Met Dej mon, D`ud
Lov, Gvi net Pal trou, Ma do na,
D`on Vu, Da ren Aro nof ski,
Ma ri sa To mei, Zao Tao i mno -
gi dru gi ko ji su sve ~a no
otvo ri li 68. ve ne ci jan ski fil -
mski fes ti val.
Crve ni te pih Fil mskog fes ti va la u Ve ne ci ji
Ma {to vi tost:
Prve ve ~e ri
crve nim
te pi hom su
pro {e ta le
broj ne
ita li jan ske
glu mi ce u
ma {to vi tim
di zaj ner skim
kre aci ja ma
Ma{ta
Tek je dno
go lo ra me
bi lo je
do vo ljno
da ras plam sa
mu{ku ma {tu
Ma ne ken ka Sin di
Kra ford pri vla ~i la
naj vi {e po gle da na
crve nom te pi hu
FO TO AFP
Sin di Kra ford sa su pru gom
Ran de om Ger be rom
Vi to ria Pu }i ni
no si la us ku
bi je lu ha lji nu
mo dne ku }e
"Ver sa ce"
po su tu
kris ta li ma
Zao Tao
Evan Rej ~el Vud
u ha lji ni Ale san dre Ri~
Glu mi ca Ma ri sa To mei u
to ale ti iz je sen ske
ko le kci je Ma ri os [vab
Da jen Kru ger za blis ta la
u ro man ti ~noj kre aci ji
25
2.9.2011.
Scena
Bla `en ka LE JI]
A
me ri ~ki glu mac Kris
Not (57), po znat kao
Zvjer ka iz po pu lar ne
se ri je "Seks i grad", ko -
ji je u Srbi ju do pu to vao zbog
sni ma nja se ri je "Ti ta nik: Krv i
~e lik", pro {e tao je Knez Mi haj -
lo vom u Beo gra du, po pio ka fu,
po jeo pe ci vo i po raz go va rao sa
lju di ma na uli ci.
Iako je prvi put u srbi jan skoj
pri jes to ni ci, odu {ev ljen je gra dom i
otvo re no{ }u lju di.
"Ov dje sam zbog sni -
ma nja se ri je 'Ti ta nik: Krv i ~e lik' i
ve oma mi se do pa da gla vni grad.
Pra vo ot kro ve nje su lju di, ve oma
su otvo re ni i pri ja tni. Sam sam
pro {e tao gra dom, iako sam ov dje
prvi put, i osje }aj je fe no me na lan",
re kao je Not.
Pri znao je da je po izlas ku na
uli cu ot krio da je u Srbi ji ja ko po -
pu la ran zbog ulo ge u se ri ji "Seks i
grad", jer su ga po to me mno gi
pre po zna li i pri {li mu da ga poz -
dra ve.
"Raz go va rao sam sa mno go
lju di. Vi dim da je lik Zvjer ke ov dje
ve oma po pu la ran. Na`alost, u Beo -
gra du os ta jem sa mo je dan dan, ali
mo ra }u da se vra tim jer, da bu dem
is kren, ni {ta ni sam uspio da vi -
dim", do dao je Not.
Sla vni glu mac se na krat ko i
iz gu bio u gra du, ali se sam vra tio
do ho te la.
Sni ma nje se ri je "Ti -
ta nik: Krv i ~e lik" na kon Beo gra da
bi }e nas tav lje no u Kra gu jev cu, a
po tom u Bel fas tu.
Se ri ja ilus tru je pri ~u o nas -
tan ku naj po zna ti jeg po to nu log
bro da u 20. vi je ku, ko ju re`ira
Ki ran Do ne li.
U toj se ri ji od 12 epi zo da glu -
mi }e ~ak 40 glu ma ca iz Srbi je, a
Not tu ma ~i ulo gu fi nan si je ra D`eja
Pi Mor ga na.
Kris Not je ro |en u Me -
di so nu kao naj mla |i sin D`ene Per
i pro dav ca osi gu ra nja ^ar lsa No ta,
ko ji je umro ka da je glu mac imao
sa mo de vet go di na.
Svjet sku po pu lar nost ste kao je
ulo ga ma u se ri ja ma "Red i za kon" i
"Seks i grad" za ko ju je bio no mi -
no van i za "Zla tni glo bus".
O`e njen je sa ka nad -
skom glu mi com Ta rom Vil son
(29), sa ko jom ima tro go di{ njeg si -
na Ori ona Kris to fe ra.
Glu mac Kris Not sam pro {e tao srbi jan skom pri jes to ni com
Ka `u da sta ra
lju bav za bo ra va
ne ma, a ~i ni
se da je ta ko i
u slu ~a ju Bo ja na
Un ~a ni na i Go ra na
Ga ri }a. Biv {i
ru ko me ta {i Bor ca
ko ris te
sva ku pri li ku
ka da su u
Ba nja lu ci da
obi |u vo lje ni klub.
Ni su im sme ta le
ni ne sno sne
vru }i ne, ko je su
vla da le u dvo ra ni
"Bo rik" to kom
tur ni ra
"Ba nja lu ka kup",
na ko jem je
Bo rac opet
uzeo kru nu.
Mla den Vo ji ~i} Ti fa do la zak u Ba nja lu ku po vo dom
gos to va nja na kon cer tu "Vla do Po dany Or ches tral
Pro ject" is ko ris tio je za {e tnju gra dom na Vrba su, ali
i za dru `e nje s vo di te ljkom "ru `i ~as te"
te le vi zi je Na ta {om Pe tro vi} u je dnom od
ba nja lu ~kih ka fi }a.
Zvjer ku odu {e vi li
Beo gra |a ni
Otvo re nost: Pra vo ot kro ve nje
su lju di, ve oma su otvo re ni i
pri ja tni, ka zao glu mac
Bez dru{ tva
Sam sam
pro {e tao
gra dom, iako
sam ov dje prvi
put, i osje }aj je
fe no me na lan
Not po pio nes ka fu u
gra du i pro {e tao
Knez Mi haj lo vom
Svjetsku
popularnost stekao
ulogom u seriji
"Seks i grad"
26
2.9.2011.
Scena
Mir sa da LIN GO
U
mje tni ~ka ga le ri ja BiH,
na kon 65 go di na pos to ja -
nja, ju ~er je za tvo ri la
svo ja vra ta za po sje ti oce,
jer joj je rad one mo gu }en zbog
ne dos tat ka nov ca, odno sno ne ri -
je {e nog sta tu sa.
"Ne }e mo pri ma ti po sje te, ni ti
or ga ni zi ra ti izlo `be, ali }e mo nas ta -
vi ti odr`a va ti vri je dne zbir ke li ko -
vnih di je la i bi bli ote ku sve dok
bu de mo uspi je va li pla ti ti ra ~u ne za
stru ju", ka za la je Ma ja Ab do me ro -
vi}, kus to si ca Umje tni ~ke ga le ri je
BiH.
Is ti ~e da su raz go va ra li
sa re sor nim mi nis tri ma na svim ni -
vo ima vlas ti, ali da su do bi li sa mo
obe }a nja, te da sa da upo sle ni ci Ga -
le ri je o~e ku ju ne ke kon kre tni je ko -
ra ke.
"Ne o~e ku je mo da }e se pre ko
no }i ri je {i ti pro blem ko ji tra je 15
go di na, ali bi bi lo li je po ako bi se na
pra vi na ~in i na pra vim mjes ti ma
raz go va ra lo o ovim pro ble mi ma",
do da la je Ab do me ro vi }e va.
Pro {le se dmi ce je fe de ral ni mi -
nis tar kul tu re i spor ta Sal mir Ka -
plan obe }ao da }e tra `i ti od Vla de
FBiH da iz dvo ji 300.000 KM za fi -
nan si ra nje se dam kul tur nih in sti tu -
ci ja od zna ~a ja za dr`a vu, ~i je
fi nan si ra nje ni ja za kon ska oba ve za
ni je dnog ni voa vlas ti.
"Mi jo{ ne ma mo ni ka kvu in -
for ma ci ju, ali nam je mi nis tar Ka -
plan re kao da }e u prvi po ne dje ljak
na kon baj ram skih pra zni ka bi ti
odr`a na sje dni ca vla de FBiH, na
ko joj }e bi ti do ne se na odlu ka o to -
me da li }e Vla da iz dvo ji ti sred stva
za rad se dam kul tur nih in sti tu ci ja
od zna ~a ja za dr`a vu", ka za la je
Ab do me ro vi }e va.
Ona is ti ~e ka ko ne bi ko -
men ti ra la is tu pe ne kih svo jih ko le ga
umje tni ka ko ji kri ti ku ju nji hov po -
tez da za tvo re Umje tni ~ku ga le ri ju.
"Ne ki ima ju do jam kao da smo
mi gru pa li je nih bu d`et skih ko ri sni -
ka ko ji ni {ta ne ra de i pri ma ju pla tu,
iako je si tu aci ja su pro tna", ka za la je
Ab do me ro vi }e va te pod sje ti la da
go di na ma tra je ago ni ja te in sti tu ci je
to kom ko jih su se oni obra }a li svim
ni vo ima vlas ti, do bi ja li broj na obe -
}a nja, a sve je do ku men to va no kroz
mi ni-izlo `bu no vin skih isje ~a ka,
ko ju su pos ta vi li u Ga le ri ji.
Do da je da Umje tni ~ka ga le ri ja
BiH 20 do 30 pos to fi nan si ra sa ma
se be, te da ni je is ti na da ni {ta ne ra -
de.
"Lju di je dnos ta vno
ne `e le da vi de i ne pre po zna ju to
kao bi tno. Ne mo `e te o~e ki va ti od
je dne mu zej ske in sti tu ci je da se sto -
pro cen tno sa ma iz dr`a va. Mi ni smo
ni pri va tna ini ci ja ti va, ni udru `e nje
gra |a na da bi smo mi sa da svo ja pri -
va tna sred stva ula ga li, a ni da bi smo
tra `i li spon zor stva, jer i to je kom -
pli ko va no zbog to ga {to BiH ne ma
za kon o spon zor stvu i ne sti mu li {e
one ko ji spon zo ri {u kul tur ne in sti tu -
ci je od zna ~a ja za dr`a vu", re kla je
Ab do me ro vi }e va.
Do da je da je is ti na da se umje -
tnost mo `e pra vi ti bez nov ca, ali da
in sti tu ci ja, na `a lost, ne mo `e fun -
kci oni ra ti bez nov ca.
"Mi mo `e mo umje tni ku da ti
pros tor da izla `e, ali ko }e pla ti ti
stru ju u tom pros to ru. Lju di iz pri -
va tnog se kto ra {to nas kri ti ku ju ne
ra zu mi ju na {u po zi ci ju, i to je nji ho -
vo ne zna nje, jer ova kva je dna in sti -
tu ci ja ne mo `e op sta ti bez po mo }i
vlas ti", ka za la je Ab do me ro vi }e va.
Üm|e tn| •ka ga |e r| |a B|H osno va na |e 1946. go d| ne, a n|e no g|a vno te z| ste pro u•a va n|a |e bo san -
sko her ce go va •ka um|e tnost 20. v| |e ka.
Bo ga t| íun dus Ga |e r| |e •| n| oko 6.000 d|e |a | po d| |e ||en |e u ne ko || ko ko |e kc| |a: ko |e kc| |a bh. um|e -
tnos t|, ko |e kc| |a d|e |a |z b|v se Ju go s|a v| |e, ko |e kc| |a |ko na, ko |e kc| |a sv| car skog um|e tn| ka Fer d| -
nan da Ho d|e ra, ko |e kc| |a crte za |z aus tro ugar skog pe r| oda, ko |e kc| |a me du na ro dne sa vre me ne
um|e tnos t| | ko |e kc| |a ío to gra í| |a.
Me du vr| |e dn|m || ko vn|m d|e || ma na |a ze se | s|| ke ve || ka na bh. || ko vne um|e tnos t| M| ce To do ro v|c,
lsme ta Mu |e z| no v| ca, vo |e D| m| tr| |e v| ca | Be k| ma M| s|r || ca.
Ü okv| ru Ga |e r| |e na |a z| se | res ta ura tor sko-kon zer va tor sk| ate ||e | spe c| |a || z| ra na b| b|| ote ka sa
oko 10.000 b| b|| ote •k|h |e d| n| ca |z ob|as t| h|s to r| |e um|e tnos t|, te or| |e um|e tnos t|, es te t| ke, h|s to r| |e |
í| |o zo í| |e.
Li ko vno na slje |e
Op sta nak: Ne }e mo or ga ni zi ra ti izlo `be, ali
}e mo nas ta vi ti odr`a va ti vri je dne zbir ke
dok bu de mo uspi je va li pla ti ti ra ~u ne za stru ju,
ka za la Ab do me ro vi }e va
Ü Bo sn| | Her ce go v| n|
vec 15 go d| na za op -
sta nak se bo r| se dam
ku| tur n|h |n st| tu c| |a ko |e
su od zna •a |a za drza -
vu, a •| || op sta nak ne
po drza va B|H zbog to -
ga sto ne pos to || po || t| -
•k| do go vor o n|| ho vom
zna •a |u.
Os|m Üm|e tn| •ke ga -
|e r| |e, na tom po p| su su
Ze ma|| sk| mu ze| B|H,
H|s to r|| sk| mu ze| B|H,
Mu ze| kn|| ze vnos t| | po -
zo r| sne um|e tnos t| B|H,
K| no te ka B|H, Na c| -
ona| na | un| ver z| tet ska
b| b|| ote ka B|H te B| b|| -
ote ka za s|| |e pa | s|a bo -
v| da || ca B|H.
Ne ri je {en
sta tus
Ne dos ta tak nov ca pri mo rao na pa uzu us ta no vu sta ru 65 go di na
Za tvo re na Umje tni ~ka
ga le ri ja BiH
No vac
Umje tnost se
mo `e pra vi ti bez
nov ca, ali
in sti tu ci ja
ne mo `e
fun kci oni sa ti
bez nje ga
Umje tni ~ka ga le ri ja
BiH - za tvo re na vra ta
FO TO N. UGLJE [A
Ma ja Ab do me ro vi}:
Godinama traje
agonija ove
institucije
27 Scena
2.9.2011.
Ve sna DU KA
U
Mu ze ju Her ce go vi ne u
Tre bi nju u sri je du ve ~e
je odr`a na pro mo ci ja
pos thu mno objav lje ne
knji ge pje sni ka Kos ta Nin ko vi }a
pod na zi vom "Izvan tvo re vi ne".
Nin ko vi}, ko ji je `i vio i ra dio
u Ni k{i }u, ali se ~es to vra }ao Tre -
bi nju i ro dnoj Her ce go vi ni, iako
je po stru ci bio ma {in ski in `e njer,
bio je u Ni k{i }u osni va~ i ~lan
Knji `e vnog dru{ tva "Nje go{" i
pot pred sje dnik Epar hij skog upra -
vnog odbo ra Mi tro po li je crno gor -
sko-pri mor ske i Epar hi je
bu di mljan sko-ni k{i }ke.
Zbog to ga je na pro mo ci -
ji i pro to je rej sta vro for Ale ksa Pa -
vlo vi}, po red nje go vog
knji `e vnog da ra, po me nuo i nje -
go vu po bo `nost, is ta kav {i da
mno gi sve {te ni ci mo gu da se di ve
Nin ko vi }e vom mi si onar skom ra -
du.
"Nin ko vi} je mno ge upu tio
na pra vi put i, slo bo dno se mo `e
re }i, mno ge izva dio iz bla ta. Ako
bih po `e lio da ne ko go vo ri na
mom odru, nje ga bih iza brao",
re kao je pro ta Pa vlo vi}.
Pje snik Be }ir Vu ko vi} je ka -
zao da je Nin ko vi} me |u po slje -
dnji ma ko ji je imao dru ga ~i je
mo ral ne uvi de i za to i{ao sa mo
za da tom sta zom.
"Da smo umje li da pro ~i ta -
mo, vi dje li bi smo da nam je Nin -
ko vi} re kao ka ko je on u stva ri
ve} pro {ao svo jim pu tem", re kao
je Vu ko vi}.
Go vo re }i na pro mo ci ji knji -
ge, na ~el nik op {ti ne Tre bi nje Do -
bro slav ]uk je is ta kao da je
Nin ko vi} bio ~o vjek ko ji je mi -
slio svo jom gla vom i na svoj na -
~in, te da je nje go va po ezi ja bi la
kri ti ka la `ne umje tnos ti, la `ne
kul tu re i la `nog `i vo ta.
"Nin ko vi} je svo jom
po ezi jom po ku {a vao da ri je {i
klju ~na pi ta nja na ko ja je od go va -
ra la fi lo zo fi ja. Nje go ve su pje sme
li mi ta ra ne pri ro dnim za ko nom
ko ji se zo ve mo ral, u smi slu po -
tpu nog pre da va nja onom vi {em
smi slu i ci lju ko me te `i mo", re -
kao je ]uk.
Nin ko vi} je za `i vo ta obja vio
tri zbir ke po ezi je "Mrtav ti go vo -
rim", "Oso bi ne nu le" i "Prvo pi -
smo".
Do bro tvor: Nin ko vi} je mno ge
upu tio na pra vi put i, mo `e se
re }i, mno ge izva dio iz bla ta,
re kao pro ta Pa vlo vi}
Pi ta nja
Svo jom
po ezi jom
po ku {a vao da
ri je {i klju ~na
pi ta nja na ko ja
je od go va ra la
fi lo zo fi ja
Za Nin ko vi }a ima ju
sa mo ri je ~i hva le
FO TO NN
Da ni fil ma
ka sne zbog
ma njka nov ca
Glum ci iz ze mlje i re gi je ove
}e go di ne na Da ne fil ma Mos tar
u du gim ru ka vi ma.
Pe ti mos tar ski fes ti val po ~i nje
ka sni je ne go pro {le go di ne, naj -
vje ro ja tni je 5. stu de no ga.
To nam je pot vrdi la Ma ja La -
si}, iz vr{na di re kto ri ca Da na fil -
ma, ka zav {i da se sve vrti oko
pro ra ~u na, odno sno pri ku -
pljanja sred stava, ka ko bi se
upri li ~io fes ti val.
Iz vje sno je da }e na gra de za
`i vo tno dje lo oti }i u ru ke Bo `i -
dar ki Frajt, Lju bi {i Sa mar d`i }u i
Bo ri su Bu zan ~i }u. Ne ko od njih
bi tre balo i da otvo ri pe ti mos -
tar ski fes ti val u or ga ni za ci ji Ka -
za li {no-fil mske udru ge
"Okta vi jan", no sve su to de ta lji
o ko jima }e fil mo ljup ci na vri -
je me bi ti upo zna ti.
Di re ktor tog fes ti va la je po -
zna ti glu mac Sla ven Kne zo vi},
ko ji je sa sku pi nom is to mi{ lje -
ni ka i en tu zi jas ta po kre nuo fil -
mski fes ti val u gra du ko ji jo{
ne ma ki na. Na mje ra je bi la
Mos tar ci ma omo gu }i ti, ba rem
na ne ko li ko da na, ono {to ima ju
i ma nji gra do vi, a to je pro je kci -
ja fil mo va ko ji pris ti `u na tr`i -
{te.
Fes ti val ve} ~e ti ri go di ne u
Mos tar do vo di po zna te glum ce
s pros to ra biv {e dr`a ve, te u naj -
bo ljem mo gu }em svje tlu pro -
mo vi ra Mos tar i Her ce go vi nu.
K.S.P.
Kritika la`ne
umjetnosti
U Tre bi nju
pro m
o vi sa na
pos thu m
no
objav lje na knji ga
Koste Ninkovi}a
"Izvan
tvo re vi ne"
28
2.9.2011.
Svijet
SIU DAD DE GVA TE MA LA
- Ame ri ~ki nau ~ni ci na mjer no su
pol nim bo les ti ma u Gva te ma li in fi -
ci ra li hi lja de za tvo re ni ka, psi hi ja -
trij skih bo le sni ka i pros ti tut ki u
is tra `i va nju efe ka ta pe ni ci li na.
U okvi ru is tra `i va nja, od 1946.
do 1948. go di ne, oko 5.500 Gva te -
ma la ca na mjer no je in fi ci ra no go no -
re jom i si fi li som ka ko bi se vi dje lo
ka kve efe kte pe ni ci lin ima u bor bi
pro tiv pol nih bo les ti.
Ni je dan od pa ci je na ta ni je bio
oba vije {ten da je pod vrgnut ispi ti va -
nju.
Mar ta Ore la na (74) bi la je `rtva
ispi ti va nja kad je ima la de vet go di na.
"Oni mi ni ka da ni su
da li {an su da ka `em ne", ka za la je.
Sa mo oko 700 za ra `e nih je pri -
ma lo te ra pi ju. Ta ko je se dam `e na,
ko je su pret ho dno bo lo va le od epi -
lep si je, na mjer no za ra `e no si fi li som,
i to ve oma ri zi ~nim na ~i nom inje kci -
jom u po ti ljak. Lje ka ri su `e lje li da
zna ju da li }e si fi lis ne ka ko po mo }i u
lije ~e nju epi lep si je. Sve `e ne su, na -
kon to ga, do bi le ba kte rij ski me nin gi -
tis, naj vje ro va tni je kao re zul tat lo {e
ste ri li zo va nih iga la.
Su de }i po do ku men ti ma,
naj ma nje 83 lju di je umrlo do kra ja
1953. go di ne. Is tra `na ko mi si ja, ~i je
je for mi ra nje na re dio Ba rak Oba ma,
pred sje dnik SAD, i ko ja je do {la do
tih sa zna nja, za klju ~i la je da su akti -
vnos ti ame ri ~kih lje ka ra po tpu no su -
pro tne eti ~kom i mo ral nom ko de ksu
do kto ra.
Do ktorica Ej mi Gu tman, vo |a
pred sje dni ~ke ko mi si je za bioeti ~ka
pi ta nja, ocije ni la je ispi ti va nja na lju -
di ma u Gva te ma li kao sra mno po -
glav lje u me di cin skoj is to ri ji.
"Va `no je da pre ci zno do ku -
men tu je mo ovu o~i to ne eti ~ku is to rij -
sku ne prav du, ka ko bismo
ispo {to va li i oda li po ~ast
`rtva ma", re kla je Gu tma no va.
Ra fa el Espa da, pot pred se dnik
Gva te ma le, re kao je da }e se Vla da
nje go ve ze mlje for mal no izvi ni ti na -
ro du Gva te ma le, po {to su i lo kal ni
do kto ri u~es tvo va li u ame ri ~kom
pro gra mu.
"@e li mo da po dije li mo ovu tra -
ge di ju s cije lim svije tom", re kao je
Espa da.
In for ma ci je o is tra `i va -
nji ma u Gva te ma li dr`a ne su de ce ni -
ja ma sa kri ve ne od o~i ju ja vnos ti. Tek
pro -
{le go -
di ne je is to ri ~ar
s Ko le d`a Ve le sli pro na {ao za pi se
me |u pa pi ri ma ko ji su pri pa da li do -
kto ru D`o nu Ka tle ru, vo |i ek spe ri -
me na ta u Gva te ma li.
Ame ri ~ka ko mi si ja
tre ba lo bi slje de }eg mje se ca da do ne -
se prvi izvje {taj. U ko na ~nom izvje -
{ta ju, ko ji tre ba da bu de za vr{en u
de cem bru, bi }e ispi ta na sva sa zna nja
i okol nos ti, ka ko se sli ~ne stva ri ni ka -
da ne bi do go di le.
Ta ko |e, gru pa Gva te ma la ca ko -
ja je bi la uklju ~e na u is tra `i va nja ~e -
trde se tih go di na na ja vi la je tu `bu
pro tiv ame ri ~kih vlas ti. (RTS)
Is to ri ja:
Ispi ti va nja
na lju di ma
su sra mno
po glav lje u
me di cin skoj
is to ri ji, re kla
Gu tma no va
Je zi va ispi ti va nja ame ri ~kih nau ~ni ka o efe k ti ma pe ni ci li na
Lju di kao za mor ~i }i
u Gva te ma li
Oba vje {te nje
Ni je dan od
pa ci je na ta ni je
bio oba vije {ten
da je pod vrgnut
ispi ti va nju
Mar ta Ore la na
(74) bi la je `rtva
ispi ti va nja kad
je ima la de vet
go di na
Ej mi
Gu tman
29
2.9.2011.
Svijet
TRI PO LI - Sa if al Islam, sin
li bij skog li de ra Mu ame ra Ga da fi -
ja, ju ~e se za kleo na nas ta vak
otpo ra, {to je u di rek tnom su ko bu
s izja vom nje go vog mla |eg bra ta
Sa dija, ko ji je ne ko li ko ~a so va
pri je ka zao ka ko je ovla {ten pre -
go va ra ti o pre da ji i uspos tav lja -
nju pri mir ja s po bu nje ni ~kom
vlas ti.
"@e lim na {im lju di ma ka za ti da
smo do bro. Na{ vo |a Ga da fi se ta -
ko |e do bro osje }a. Ima mo vi {e od
20.000 na oru `a nih mla di }a i spre -
mni smo na bor bu. Svo jim lju di ma
sam po ru ~io da uz vra te {ta ko ri ma.
Po bje da }e bi ti na {a, te }e mo ubrzo
sla vi ti na Ze le nom trgu", po ru ~io je
Sa if.
S dru ge stra ne, nje gov
brat Sa di ka zao je da ga je otac
ovlas tio da pre go va ra s Na ci onal nim
pre la znim sa vje tom ka ko bi za us ta -
vi li krvo pro li }e u Li bi ji.
Ma hmo ud [a mam, por tpa rol
Sa vje ta, pro ko men ta ri sao je ra zli ~i te
sta vo ve i is ta kao da je o~i gle dno da
se Sa di vi {e ne osje }a si gur no.
U me |u vre me nu se po ja vi la i
vi jest da su po bu nje ni ci uhap si li Ga -
da fi je vog mi nis tra spolj njih po slo va
Ab de la ti ja Obe idi ja u pred gra |u Tri -
po li ja.
Ta ~na Ga da fi je va lo -
ka ci ja i da lje je ne po zna ta. Al `ir mu
ju ~e ni je do zvo lio da u|e u tu dr`a -
vu, te je on os tao blo ki ran u Ge da -
me su. S dru ge stra ne, po bu nje ni ci su
da li Ga da fi je vim sna ga ma jo{ se -
dam da na za pre da ju Sir ta. Oko
20.000 Ga da fi je vih bo ra ca na la zi se
u Sir tu, spre mno da do ~e ka po bu -
nje ni ke, ko ji po la ko na pre du ju ka
po slje dnjem ve li kom upo ri {tu sna ga
lo jal nih li bij skom li de ru.
Po bu nje ni ci, ka ko
stva ri sto je, ne }e kre nu ti ka gra du
prije vi ken da, dije lom zbog ~i nje ni -
ce da se za vr{a va ra ma zan, a une ko -
li ko i iz stra ha od de se tak hi lja da
Ga da fi je vih bo ra ca, ko ji se na la ze u
gra du.
Fran cus ki list "Li be ra si on" do -
ko pao se ko pi je pi sma na arap skom
je zi ku u ko jem Na ro dni front za
oslo bo |e nje Li bi je, pret ho dni ca Na -
ci onal nog pre la znog sa vje ta, nu di
Fran cus koj 35 od sto li bij ske si ro ve
naf te. Za uz vrat se tra `i po dr{ka po -
bu ni. Por tpa rol Pre la znog sa vje ta
na zvao je pri ~u o pi smu la krdi jom i
do dao da je ta kav do go vor ne za mi -
sliv.
Rus ka Fe de ra ci ja pri zna la je ju -
~e Na ci onal ni pre la zni sa vjet Li bi je.
EU je uki nu la san kci je
pro tiv {est li bij skih lu ka, te ne ko li ko
naf tnih kom pa ni ja i ba na ka. Bri ta ni -
ja je od mrznu la Ga da fi jev no vac i
po sla la ga no voj vlas ti, a Fran cus ka
je do bi la do zvo lu da de blo ki ra 1,5
mi li jar di evra za mrznu tih li bij skih
sred sta va ka ko bi li bij ski Pre la zni
na ci onal ni sa vjet mo gao da po ~ne
obno vu ze mlje. (Agen ci je)
LON DON - Veb sajt Vi ki liks po -
kre nuo je pra vnu akci ju pro tiv bri -
tan skog lis ta "Gar di jan", s ko jim
je sa ra |i vao u objav lji va nju po -
vjer lji vih de pe {a ame ri ~ke di plo -
ma ti je, po sli je cu re nja 251.000
ne edi to va nih do ku me na ta.
Vi ki liks tvrdi da je za objav lji va nje
ne pre ra |e nog ma te ri ja la od go vo ran
"Gar di jan", a list odba cu je op tu `be i
obja{ nja va da se do go di lo "pro bi ja -
nje" sof tver ske za {ti te.
"'Gar di ja nov' no vi nar je, po ka zu ju }i
ve li ki ne ma ra ili zlu na mje ru, ot krio
taj ne {i fre za Vi ki li kso vu ne pre ra |e nu
ar hi vu po vjer lji vih do ku me na ta. Ve}
smo raz go va ra li sa Stejt de par tmen -
tom i po kre nu li pra vnu akci ju", sa op -
{tio je sajt D`u li ja na Asan `a.
Ne edi to va na ver zi ja de pe {a po ~e la
je da kru `i In ter ne tom, a Vi ki liks tvrdi
da je u knji zi dvo ji ce "Gar di ja no vih"
no vi na ra, ko ja je objav lje na u fe bru -
aru, ot kri ve na {i fra za otva ra nje tih
faj lo va. Ame ri ~ki zva ni ~ni ci izja vi li
su da bi ot kri va nje sa dr`a ja do ku me -
na ta mo glo da ima ozbi ljne po slje di ce
po dou {ni ke, akti vis te za za {ti tu ljud -
skih pra va i os ta la li ca ~i ja su ime na
na ve de na u de pe {a ma. (Srna)
IBA DAN - Naj ma nje 102 oso -
be su po gi nu le u po pla va ma ko je su
po slje dnjih da na po go di le ni ge rij ski
grad Iba dan i nje go vu oko li nu, a u
na le tu pli mnog ta la sa na ri je ci
Kuian tang u ki nes koj po kra ji ni
Ha ining po vri je |e no je 20 tu ris ta.
Na ime, ka ko jav lja ni ge rij ski
Crve ni krst, me |u po gi nu li ma u po -
pla va ma je naj vi {e dje ce. Po pla ve,
ko je su nas ta le na kon {to je u pe tak
po ~e la te {ka ki {a, o{te ti le su tri mos ta
i uzro ko va le pre li je va nje bra ne, {to je
do ve lo do po ta plja nja ni za stam be nih
obje ka ta u gra du.
"Bo jim se da je ve liki broj ku }a
bu ji ca odni je la sa so bom. Ko zna ko -
li ko je jo{ lju di za ro blje no u sru {e nim
ku }a ma", ka zao je Umar Ma iri ga iz
Crve nog krsta.
Iako su po pla ve uobi ~a je na po -
ja va u Ni ge ri ji to kom ki {ne se zo ne,
me te oro lo zi ka `u da su ovo go di{ nje
ki {e bi le ipak neuobi ~a je no ja ke.
Osim to ga, efekat po pla ve u Iba -
da nu je po ja ~an za to {to su ru {e vi ne i
sme }e za ~e pi li ka na li za cione odvo de
po svu da u gra du.
Ot pri li ke 2.000 lju di za sad je os -
ta lo bez svo jih do mo va.
S dru ge stra ne, u na le tu pli mnog
ta la sa na ri je ci Kuian tang u ki nes koj
po kra ji ni Ha ining po vri je |e no je 20
tu ris ta. Ju ~e ra{ nji pli mni ta las {o ki rao
je broj ne tu ris te, ko ji su se oku pi li da
bi po sma tra li ovu pri ro dnu po ja vu
ko ja se de {a va je dnom go di{ nje.
Ove go di ne pli mni ta las bio je
naj sna `ni ji u za dnjih de vet go di na,
pre {ao je pre ko na si pa i izlio se iz ri -
je ke. Tu ris ti su po ~e li bje `a ti u pa ni ci.
Lo kal ne vlas ti upo zo ra va le su
tu ris te da iz bje ga va ju na si pe. Pli mni
ta las mo `e dos ti }i vi si nu i do de vet
me ta ra. (Agen ci je)
Po pla ve odni je le 102 `i vo ta
Asan` u spo ru
sa "Gar di ja nom"
Uha p{en
zva ni~nik
Ha ma sa
TEL AVIV - Izra el ska voj ska
uhap si la je naj vi {eg zva ni~ni ka
Ha ma sa na Za pa dnoj oba li, u
okvi ru naj no vi jih bez bje dno -
snih mje ra zbog oba vje {taj nih
do ja va da te ro ris ti~ke or ga ni za -
ci je pla ni ra ju jo{ je dan ve li ki
na pad na ju gu Izra ela.
[e ik Ha san Ju sef, ko ji je uha -
p{en u sri je du na ve ~e i pre -
ba~en u voj ni za tvor, je dan je
od osni va~a Ha ma sa i je dan od
li de ra na Za pa dnoj oba li.
Ju sef, otac ope ra tiv ca izra el -
ske bez bje dno sne slu`be po -
zna tog kao Sin Ha ma sa,
pu {ten je iz izra el skog za tvo ra
pri je ne ko li ko go di na, po {to je
od slu`io pet go di na za umi je -
{a nost u te ro ris ti~ku akti vnost.
Nje go vo pu {ta nje bi lo je gest
Izra ela po vo dom mu sli man -
skog mje se ca pos ta Ra ma za -
na. (Agen ci je)
Tu ris ti su po ~e li
bje `a ti u pa ni ci
Adnan a| Ba ko ur, g|a vn| tu z| |ac u s| r|| skom gra du Ha m|, po dn|o |e os tav ku, pret ho dno ka zav s| da
|e sv|e do •|o egze ku c| || 72 po || t| •ka akt| v|s ta u grad skom za tvo ru u |e dnom da nu.
Os|m ma so vne egze ku c| |e ko |o| |e sv|e do •|o, spo m| n|e | na| ma n|e 420 ||u d| ko || su za ko pa n| u
ma so vn|m gro bn| ca ma u |a vn|m par ko v| ma Ha me. Sv|e do •| ka ko |e b|o pr| s| ||en pre da t| |z v|e sta| u
ko |em se za te egze ku c| |e okr|v ||u |u oru za ne ban de, |ako su |h po •| n| |e bezb|ednosne sna ge.
Na vo d| | ka ko |e be zra z|o zno uha pse no oko 10.000 m|r n|h po bu n|e n| ka.
Na sn|m ku t| |e |a zrta va |a sno se v| de do ka z| mu •e n|a | z|os tav ||a n|a, s|o m||e n| vra to v|, ope ko t| ne
od c| ga re ta, e|ek tro uda r| po ge n| ta || |a ma, íra ktu re kos t| |u...
Ma sakr u Si ri ji
Lo ka ci ja: Ta ~na Ga da fi je va
lo ka ci ja i da lje je ne po zna ta.
Al `ir mu ju ~e ni je do zvo lio
da u|e, te je on, na vo dno,
os tao blo ki ran u Ge da me su
Dza ma| E| sa |a|, no v| -
nar A| Dza z| re, |u •e |e
u Tr| po || |u sn| m|o pr| |og
u ko |em po ka zu |e ka -
ko |e u ra zru se nom
s|e d| stu || b|| ske oba -
v|e sta| ne s|u zbe pro -
na sao do ku men te ko ||
po ve zu |u odre de ne
ame r| •ke po || t| •ke
íunkc|onere | po s|ov -
n|a ke s || b|| sk|m || der -
om Mu ame rom
Ga da í| |em, |z ko ||h se
v| d| da su ga mno g|
ta| no po drza va ||, sto |e
u po tpu no| su pro tnos t|
sa s|u zbe nom po || t| -
kom SAD.
Do ku men ti
RAZ DOR IZME\U BRA ]E GA DA FI
Sa di bi se pre dao, Sa if
pri je ti "{ta ko ri ma"
^e kaju
Oko 20.000
Ga da fi je vih
bo ra ca na la zi
se u Sir tu i ~e ka
po bu nje ni ke
Sadi i Saif Ga dafi
F
O
T
O

A
F
P
Pli ma
Pli mni talas
{o ki rao je broj ne
tu ris te,
20 po vri je |e nih
Svijet
2.9.2011.
30
Po bje glo
35 te ro ris ta
MO SÜL - Tr| de set pet za tvo -
re n| ka op tu ze n|h za te ro r| zam
po b|e g|o |e |z pr| vre me nog
za tvo ra u ne m|r nom |ra •kom
gra du Mo su |u kroz c| |ev ka -
na || za c| |e.
Po || c| |a |e po no vo uhva t| |a
21 b|e gun ca | pro g|a s| |a po || -
c|| sk| •as u gra du to kom po -
tra ge za os ta || ma, na vo de
zva n| •n| c|.
Mo su| |e po znat kao upo r| -
ste A| Ka |de. (Srna)
Sta ra bom ba
ubi la se dam
ljudi
MJAN MAP - Ü ek sp|o z| ||
bom be |z Dru gog sv|et skog
ra ta po g| nu |o |e se dam ||u d| na
za pa du M|an ma ra, sa op st| || su
zva n| •n| c| te ze m||e.
Sve zrtve su mu skar c|, a ek -
sp|o z| |a se do go d| |a u b|| z| n|
|u •nog gra da S| tve na za pa du
ze m||e. M|an mar sk| zva n| •n|k
na veo |e da |e r||e• o sta ro|
bom b|, za os ta |o| |z Dru gog
sv|et skog ra ta | do dao da v|as -
t| ma n| |e po zna to ko || ko |h |e
|os os ta |o s| rom ze m||e. (PTS)
StoP
RIM - Ita li jan ska po li ci ja
uhap si la je 34-go di{ njeg bi zni -
sme na \an pa ola Ta ran ti ni ja i
nje go vu su pru gu An |e lu De -
ve nu to zbog ucje nji va nja pre -
mi je ra Italije Sil vi ja
Ber lus ko ni ja.
Po li ci ja vje ru je da je Ta ran ti -
ni pla }ao mla dim `e na ma da
u~es tvu ju u ra zuz da nim za ba va -
ma kod Ber lus ko ni ja i da ga je
ka sni je ucje nji vao.
Ta ran ti ni je 2009. go di ne
re kao da je pla }ao
30 `e na,
uklju ~u ju }i pros ti tut ku Pa tri ci ju
Ada rio, da za bav lja ju pre mi je ra u
nje go vim vi la ma.
Osu mnji ~e ni je izja vio
da su te `e ne bi le na 18 Ber lus ko ni -
je vih za ba va u Ri mu i Sar di ni ji to -
kom 2009. i 2010. go di ne, gdje su
ta ko |e pru`ale se ksu al ne uslo ge
"uko li ko bi se ja vi la po tre ba".
Tu `i oci su sa op {ti li da je Ta -
ran ti ni mje se ~no iz vla ~io odre |e ne
svo te od Ber lus ko ni ja ka ko bi re -
kao is tra `iocima da pre mi jer ni je
znao da su `e ne pla }e ne, obja -
vio je ~a so pis, ko ji je u vla -
sni{ tvu Ber lus ko ni je ve
po ro di ce.
Ta ran ti ni je do -
bio 500.000 evra, a za -
tim i do da tne svo te
nov ca, da bi se opre -
dije lio za brzo su -
|e nje i izbje gao
du go tra jan pro ces ko ji bi iznio na
vi dje lo "ne pri ja tne" de ta lje.
"Pred sta vio sam ih kao mo je
pri ja te lji ce i ni sam po mi njao da sam
im po ne kad pla }ao", re kao je Ta ran -
ti ni u je dnom od ra ni jih in ter vjua.
Seks s pros ti tut ka ma ni je
za bra njen u Ita li ji, ali Ber lus ko ni
vo li da odr`a va imid` mu {kar ~i ne i
in sis ti ra da ne mo ra da pla }a za
seks.
Ta ran ti ni, ina ~e za po slen u me -
di cin skoj in dus tri ji, osu mnji ~en je
za jo{ ne ko li ko slu ~a je va ko rup ci je,
a ve} je bio i osu |i van. (Agen ci je)
Ita li jan ska po li ci ja uhap si la bi zni sme na
"Pao" ucje nji va~
Ber lus ko ni ja
Za ba ve: Po li ci ja vje ru je da je Ta ran ti ni pla }ao
`e na ma da u~es tvu ju u ra zuz da nim za ba va ma
kod Ber lus ko ni ja i ka sni je od nje ga tra `io no vac
Slu ~a je vi
Ta ran ti ni
osu mnji ~en
za jo{ ne ko li ko
slu ~a je va
ko rup ci je, a ve}
je bio i osu |i van
\an pa ol Ta ran ti ni
Sil vio Ber lus ko ni
Ne ko po ku sa va da vam na me tne
svo |a pra v| |a u po s|o va n|u, ako ste
do vo ||no sna |az ||| v|, ne ce te do zvo || t|
da us p|eh |zne na da ode u po gre -
sne ru ke. Bu d| te ka te go r| •n| u svo -
||m zah t|e v| ma pred sa ra dn| c| ma. Po ro d| ca | b||s ka
oso ba |ma |u do vo ||no po v|e re n|a u va se spo so bnos t|,
sto ga u•| n| te sve sto |e po tre bno da |spu n| te n|| ho va
o•e k| va n|a. Üpo tr| |e b| te svo |u |n te || gen c| |u | sa •u va| te
pr| se bnost du ha.
Ne •| |e r| |e •| na vas d|e |u |u uzne -
m| ru |u ce, a|| po s|o vna pra v| |a se
brzo m| |e n|a |u | po tre bno |e da |s -
trp| te ne •| |u kr| t| ku. No v| po s|o vn|
su kob mo ze da vam prou zro ku |e do da tne ne pr| |a -
tnos t| u odno su sa sa ra dn| c| ma. Üm|es to da tra z| te
no v| pod st| ca| ||| |a znu ut|e hu, bu d| te do vo ||no |s kre n|
pre ma par tne ru. Su o•a va n|e sa |s t| nom do no s| ps| ho -
|os ko o|a ksa n|e. Üz| va| te u stva r| ma ko |e d|e |u |u po z| t| -
vno na va se ra spo |o ze n|e.
Po ne kad |e te sko os tva r| t| po -
s|o vnu ra vno pra vnost, sto ga ne -
mo| te |n s|s t| ra t| na stva r| ma ko |e
ne mo gu da za z| ve u re a| nos t|.
Ste pen po s|o vnog us p|e ha za v| s| od pra v|| ne pro c|e ne
| |zbo ra ta kt| ke ko |u pr| m|e n|u |e te pre ma sa ra dn| c| ma.
Za sa da v|e sto ko r| st| te svo |e za vo dn| •ke spo so bnos t|
na ra z|| •| t|m stra na ma. Par tner ne mo ze da odo || pred
va s|m sar mom. Obra t| te paz n|u na pra v|| n| || na •|n |s -
hra ne.
Zabava 31
2.9.2011.
Ü va sem |n te re su |e da ne pr| -
•a te su v| se o stva r| ma ko |e ne
po zna |e te do vo ||no, kao | da se
ne up|| ce te u ne •| |e po s|o vne
p|a no ve. Za drz| te pro íe s| ona| nu d|s tan cu, svo |u paz -
n|u | kre at| vnu ener g| |u us m|e r| te ka os tva re n|u ko r| -
sn|h c| ||e va. Ü su sre tu sa vo ||e nom oso bom, po tre bno
|e da po ka ze te |s tan •a n| s|uh | s| ro ke v| d| ke u pr| hva -
ta n|u za |e dn| •k|h p|a no va. Pr| |a ce vam v| se sa t| zdra -
vog sna, opus t| te se.
Ü po s|o vno-í| nan s|| skom sm| -
s|u mo ra te da pr| hva t| te kom pro -
m|s ||| r|e se n|e ko |e vam
pre d|a ze |e dna m|a da oso ba.
Ako to po ga da va su su |e tu, do bro ra zm| s|| te o po s||e -
d| ca ma ko |e mo gu da us|| |e de na kon va seg odb| |a -
n|a. Ü emo t| vnom sm| s|u d|e |u |e te pre v| se za br| nu to,
ne po tre bno se op te re cu |e te ra z|| •| t|m s|u tn|a ma. Pr| |a -
ce vam ps| hoí| z| •ka re |a ksa c| |a | su sret sa pr| |a te ||| ma,
opus t| te se.
Ne ko odo bra va va se or| g| na| -
ne |de |e ||| na •|n ra zm|s ||a n|a,
ta ko da vas o•e ku |u po z| t| vn|
re zu| ta t|. Ne ma ra z|o ga za |a znu skro mnost | da pre -
cut ku |e te svo |e za s|u ge pred sa ra dn| c| ma. Ü su sre tu
sa vo ||e nom oso bom va zno |e da os|e ca te po z| t| vnu
|n sp| ra c| |u | do bar pod st| ca|. Pre pus t| te par tne ru da
vas na ve de na svo| |zbor. Za ve •er n|e sa te p|a n| ra| -
te ro man t| •nu za ba vu udvo |e, pr| |a ce vam ne •| |a
paz n|a.
Oso ba ko |a |ma ne ga t| van stav o va -
s|m |de |a ma ne ce |a ko pro m| |e n| t| svo -
|e m|s ||e n|e, sto ga ne mo| te o•e k| va t|
ne mo gu ce r|e se n|e. va zno |e da pre -
po zna te na| bo ||| tre nu tak za akc| |u | da
upo tr| |e b| te svo |e na| |a •e adu te. Sta |o
vam |e da os tva r| te svo |e emo t| vne na m|e re, •ak | po
c| |e nu da se ne ko ||u t| ||| da vam se os tro su prot stav -
||a. Su o•a va n|e sa |s t| nom za ht| |e va mo ra| nu hra brost,
a|| do no s| | ps| ho |o sko o|a ksa n|e.
Ne •| | a po ru ka | | | su sret s | e -
dnom oso bom |ma |u po z| t| van ut| -
ca| na va se po s|o vne p|a no ve.
Ako ste do vo ||no |n íor m| sa n| | pre -
du z| m||| v|, o•e ku |e vas dvos tru k|
do b| tak. Ü emo t| vnom sm| s|u ne mo| te do zvo || t| da
ne ko sa stra ne za oku p||a par tne ro vu paz n|u. va -
zno |e da se pra v|| no kon cen tr| se te | da e|| m| n| se te
ra z|| •| te ne ugo dnos t|. Na |a z| te se u s|a| no| ps| hoí| -
z| •ko| íor m|.
lz b|e ga va| te po s|o vn| r| z|k na
ko || vas na go va ra |u sa ra dn| c|.
Na| bo ||e |e da pr| hva t| te po zna -
ta pra v| |a u po s|o va n|u | da se za st| t| te od no v|h ne -
pr| |a tnos t|. Ne ko vam pos tav ||a ra z|| •| te zah t|e ve |
ne ma r| mno go za va sa |n te re so va n|a. Ne ma po tre -
be da o•e ku |e te ve || ku no tu emo t| vnog ra zu m| |e va -
n| a od oso be ko | a se na | a z| pod ne ga t| vn| m
ut| ca |em. Bu d| te uz drza n|, |z b|e ga va| te aíe kt| vno
po na sa n|e.
2.9.
Sre}an ro|endan
Me ksi ~ka glu mi ca Sel ma Ha jek ro -
|e na je 2. sep tem bra 1966. go di ne u
gra du Ko aca ko al kos, dr`a va Ve ra kruz,
u Me ksi ku.
Ova po zna ta glu mi ca stu di ra la je na
Od sje ku za in ter na ci onal ne ko mu ni ka ci je.
Na ne za do volj stvo svo je po ro di ce,
odlu ~i la je da odus ta ne od stu di ja i po sve ti
se svo joj da vno ot kri ve noj lju ba vi - glu mi.
Po ~i nje glu mi ti u lo kal nim po zo ri -
{nim pro du kci ja ma, a ka ri je ru nas tav lja na
te le vi zi ji, gdje do bi ja i gla vnu ulo gu u po -
pu lar noj sa pu ni ci "Te re za".
Us pjeh se ri je do nio je Ha je ko voj po -
pu lar nost u do mo vi ni, ali u `elji za ve }om
po pu lar no{ }u {o ki ra la je svo je obo`ava -
oce odlas kom iz se ri je za rad ka ri je re u
Los An |e le su.
Sma tra se da je prva me ksi ~ka glu mi -
ca ko ja je pos ta la ho li vud ska zvi jez da jo{
od vre me na Do lo res del Rio.
[an su joj je pru`io Ro bert Ro dri gez
ulo gom u fil mu "De spe ra do" (1995). Me -
|u po zna tim fil mo vi ma u ko ji ma je glu -
mi la su i "Od su mra ka do svi ta nja", "Bi lo
je dnom u Me ksi ku", "Fri da"…
Na osno vu odlu ke
bri tan skog par la men -
ta na da na{ nji dan
1752. go di ne u Ve li koj
Bri ta ni ji i nje nim ko -
lo ni ja ma ju li jan ski
ka len dar za mi je njen
je gre go ri jan skim.
Dru gi sep tem bar bio
je po slje dnji dan po
ju li jan skom ka len da -
ru. Gre go ri jan ski ka -
len dar je
naj ko ri {te ni ji ka len -
dar na svi je tu. Kao
mo di fi ka ci ju ju li jan -
skog ka len da ra, prvi
ga je pre dlo`io ka la -
brij ski do ktor Aloj zi -
je Li li, a pro gla sio ga
je 1582. go di ne pa pa
Grgur Trinaesti, po
kojem je do bio ime,
pu tem pap ske bu le
"In ter gra vis si mas".
Nje go ve go di ne se
bro je od go di ne ro |e -
nja Isu sa Hris ta.
1966.
Na dana{nji dan
lma te zna •a| nu pre dnost u
odno su na svo |e sa ra dn| ke, po -
tre bno |e da se pra v|| no or ga n| -
zu |e te u spro vo de n|u svo || h
c| ||e va. Ne mo| te do zvo || t| da se ne ko su prot stav ||a
va s|m |de |a ma ||| da vas ome ta u po s|o vn|m p|a no v| -
ma. Pos to |e ra z|| •| te ne su g|a s| ce u odno su sa vo ||e -
nom oso bom. Me du t|m, no vom ras pra vom n| sta
zna •a| no ne r|e sa va te. lz b|e ga va| te s| tu ac| |e ko |e vas
pre v| se za ma ra |u.
Ne do pa da vam se ne •| |a kr| t| -
zer ska na rav pr| || kom |zbo ra za -
|e dn| •ke te me. Pr| m|e cu |e te da
ne k| sa ra dn| c| |ma |u ne ga t| van
ut| ca| na ko na •an b| |ans ||| po s|o vne re zu| ta te.
Sme ta vam ka da ne ko |gra ru znu |gru. lz b|e ga -
va| te su sret sa oso bom ko |a d|e |u |e su v| se |n tr| -
gan t no za vas ukus | re me t | va se do bro
ra spo |o ze n|e. va zno |e da ra c| ona| no ko r|s t| te svo -
|e vr| |e me | ener g| |u.
Su o•a va te se sa no v|m do ga -
da || ma na po s|o vno| sce n|, a||
va s| sa ra dn| c| ne ma |u do vo ||no
|n te re so va n|a ||| vo ||e da se su -
prot sta ve ne k|m ne ga t| vn|m ut| ca || ma. Ü su ko bu ra -
z|| •| t|h |n te re sa ot kr| va te | ne •| |e s|a bos t|. Ne
bu d| te su v| se zah t|e vn| pre ma vo ||e no| oso b|. Pos -
to || zdra va gra n| ca do ko |e mo ze te da pos tav ||a te
svo |e us|o ve. va zno |e da se ras te re t| te od su v| sn|h
br| ga.
Sel ma Ha jek
RJE[ENJA IZ PRO[LOG BROJA, VODORAVNO: VRAGOLAN,
JELOVICA, ETATIZAM, TRTI, ROI, ULET, OA, SVOTA, UMKA,
ETNOLOG, TIKVA, IVES, TEL, NAREZATI, ANINA, AN.
UKUPNOST
KRIMINAL-
NIH RADNJI
OPET
BROJITI,
PREBROJA-
VATI
PION
GRADU
ANTICKOJ
MESOPO-
TAMIJI
CVIJETNI
PRAH
UBOD,
UDAR,
UDARAC
LISITI
VLASNI-
STVA
NAJAVLJI-
VANJE
AMAJLIJE,
TALISMANI
PARCE
NECEG
SLOM-
LJENOG
JEDAN UM-
JETNICKI I
KNJIZEVNI
PRAVAC
RAZGOVOR
SA PRED-
STAVNIKOM
STAMPE
SLOVENAC.
PJESNIK,
JOSIP
(..RN)
RUZICAST
ZANOS,
USHICENJE
IME
ODMILA,
IMENKA
TIGANJ
(MN.)
ZA (LAT.)
NASA
NEGACIJA
KOJI JE
SIROKIH
PRSA
NEPROFE-
SIONALAC
ROMAN
LAJOSA
ZILAHIJA
ITALIJA
BRZI
POKRET
TIJELA
RUDA
ZELJEZA
UZDANJE
U NEKOG
ILI NESTO
IME
ODMILA,
ISAILA
STRNISTE
DUGOREPI
PAPAGAJ
OTAC
ODMILA
POZADI,
OTRAGA
INDIJ
VRSTA OR-
GANSKIH
SPOJEVA
AKCI O NA -
RSKO
DRUSTVO
ISTOK
ZULUM,
NASILJE
TV mre`a 32
2.9.2011.
PRO GRAM PLUS
09.00 Bum ba, crta n| í||m, 09.15 Gar í| e|d, crta n|
í||m, 09.25 L| |e n| grad, crta n| í||m, 09.50 Ja go d| -
ca Bo b| ca, crta n| í||m, 10.20 S| re ne, 10.50 P|a v|
zma|, crta n| í||m, 11.15 Ta |na, crta n| í||m, 12.10
Na| bo ||e go d| ne 2, se r| |a, 13.10 M| ||e n| ca, se r| |a
16.00 Na| bo ||e go d| ne, se r| |a, 17.00 Sport cen -
tar, 17.01 Su ze Bo sío ra, se r| |a, 18.20 Sa su ke,
n|n dza ra tn| c|, za ba vn| pro g. 20.00 Su ze Bo sío -
ra, se r| |a, 22.35 , 01.20 M| ||e n| ca, se r| |a
ATV
06.59 Pre g|ed pro gra ma, 07.00 Crta n| í||m,
08.00 Ju tar n|| pro gram, 08.55 v| |es t|, 09.00
Bum ba, crta n| í||m 09.10 Gar í| e|d, crta n| í||m,
09.25 L| |e n| grad, crta n| í||m, 09.50 Ja go d| ca
Bo b| ca, crta n| í||m, 10.20 S| re ne, crta n| í||m,
10.50 Ba ku gan, crta n| í||m, 11.15 v|n ks, crta n|
í||m, 11.55 v| |es t|, 12.10 Na| bo ||e go d| ne, se r| |a
13.10 M| ||e n| ca, se r| |a 14.00 48 sa t| sva dba
15.10 St||, za ba vn| pro gram 15.50 v| |es t| 15.55
vre men ska pro gno za 16.00 Kad ||s ce pa da,
se r| |a, 17.00 Ek spe d| c| |a No va Gv| ne |a, dok.
pro gram, 18.15 Ne po b|e d| ve Ban zu ke, za ba vn|
pro gram, 18.45 Are na sport, spor tsk| pro gram
18.50 H|gh Tech 19.00 ATv v| |es t|, 20.10 Kad
||s ce pa da, se r| |a, 21.00 Zv| |ez da mo zes b| t| t|,
23.30 Ne za ko n|t u|az, 00.20 Do s| |e
Drez den, se r| |a, 01.30 M| ||e n| ca, se r| |a
BEL
07.30 22 •a sa, 08.00 Ku h| n|| ca, 08.20 lgra, se -
r| |a, 09.05 Ser v| sne |n íor ma c| |e, 09.10 Ma| d| v|,
pre g|ed, 09.35 Gra do v| sv| |e ta: Am ster dam,
10.25 Na| ||e pse ba| ke sv| |e ta, 10.45 En c| k|o pe -
d| |a zna n|a, 11.00 Sve t| n|a ma u po ho de, 11.20
ve || ka rus ka ko |e kc| |a, 12.00 Ta |an stve ne pr| •e,
dok. pro gram, 13.00 At|as, 13.45 Ü na sem ata -
ru, 14.50 Mo b| |e - em| s| |a o auto mo b| || ma,
15.00 v| |es t|, 15.10 Na| ||e pse ba| ke sv| |e ta, crta -
n| í||m, 15.25 En c| k|o pe d| |a zna n|a, 15.40 Sve t| -
n|a ma u po ho de, 16.00 Eko no m| ka, 16.30
Ko r| |e n| (r), 17.05 Gra do v| sv| |e ta: Am ster dam,
18.00 Be| dan, |n íor ma t| vna em| s| |a, 18.30 Ku -
h| n|| ca, 18.55 Ma| d| v|, pre g|ed, 19.30 Ku c| ca u
cv| |e cu, 20.00 Ho || |e v| pr| |a te |||, se r| |a, 21.05 Ta -
|an stve ne pr| •e, 22.00 22 •a sa, 22.35 Ma| d| v|,
pre g|ed, 23.05 Dv| |e z| vo tne pr| •e
RTS
06.00 ves t|, 06.05 Ju tar n|| pro gram, 08.00 Ju -
tar n|| dne vn|k, 08.15 Ju tar n|| pro gram, 09.00
ves t|, 09.05 L| s| ce, se r| |a (r), 10.00 ves t|, 10.05
Paz g|e dn| ca: Se| se ||, do kum. pro gram, 10.35
Na skr| ve no te vo d|m mes to, do ku men tar n|
pro gram (r), 11.00 ves t|, 11.05 D| zn| na PTS,
an| m| ra n| í|| mo v|, 12.00 Dne vn|k, 12.15 Sport
p|us, 12.25 Z|o •| na •k| umo v|, se r| |a (r), 13.10
vruc ve tar: na ba r| ka da ma, se r| |a, 14.10 Ko -
sar ka: EP, Srb| |a - lzra e|, pre nos, 16.05 Ovo |e
Srb| |a, 17.00 Dne vn|k PT vo| vo d| na, 17.20 Sta
ra d| te, bre, |n ío, 17.45 Beo grad ska hro n| ka,
18.25 Paz g|e dn| ca, do kum. pro gram, 19.00
S|a ga || ca, kv|z, 19.30 Dne vn|k 2, 20.05 Fu dba|,
kva || í| ka c| |e za EP 2012, Se ver na lr ska - Srb| |a,
spor tsk| spor tsk| pro gram, 20.25 Fu dba|, kva || -
í| ka c| |e za EP 2012, Se ver na lr ska - Srb| |a, pre -
nos, 22.30 ves t|, 22.35 Oko, |n ío, 23.05
Z|o •| na •k| umo v|, se r| |a, 03.55 Dne vn|k, 00.10
Evro net, dok. pro gram (r), 00.15 Ze |e na tra va,
se r| |a, 00.45 No cn| b| os kop, 03.00 ves t|, 03.05
L| s| ce, se r| |a (r), 03.25 Na skr| ve no te vo d|m
mes to (r), 03.50 Oko, |n ío (r) 04.20 Paz g|e dn| -
ca, Se| se || (r), 04.53 Po zo r| ste u ku c|, se r| |a (r)
05.48 ver sk| ka |en dar, do ku men tar n| pro gram
VI KOM
07.45 Te |e sop, 08.00 Do ku men tar n| pro gram,
08.30 Te |e sop, 09.00 Hra na | v| no, em| s| |a o
ku || nar stvu, 10.00 Ze ||o te ka uz SMS chat,
12.15 Te |e sop, 12.30 Dve r| Srpske, dok. pro -
gram, 13.45 Te |e sop, 14.00 Ze ||o te ka uz SMS
chat, 17.00 Te |e sop, 17.20 Sta ra d| te, bre, |n -
íor ma t| vn| pro gram 17.45 Hra na | v| no, em| s| |a
o ku || nar stvu, 18.30 Do kaz stva ra n|a, nau •no-
po pu |ar n| pro gram, 19.30 Dne vn|k 2 PTS,
20.15 Gost s po vo dom, kon takt em| s| |a, 22.30
G|as Ame r| ke, |n íor ma t| vn| pro gram, 23.00 Ze -
||o te ka uz sms chat, 00.00 As tro |o g| |a, 01.00
Na ro dna mu z| ka
TV HA JAT
06.30 Po ko |o, crta n| í||m, 06.30 Fe ||ks be be,
crta n| í||m, 07.00 F| í|, crta n| í||m, 08.10 Ha |a tov -
c|, d|e •|| pro gram, 08.30 M| í|, crta n| í||m, 09.00
Bum ba, crta n| í||m, 09.10 Gar í||d, crta n| í||m,
09.25 L| |e n| grad, crta n| í||m, 09.50 Ja go d| ca
Bo b| ca, crta n| í||m, 10.15 S| re ne, crta n| í||m,
10.45 Ba ku gan, crta n| í||m, 12.00 Na| bo ||e go -
d| ne, se r| |a, 13.00 M| ||e n| ca, se r| |a, 14.00 lspu n|
m| ze ||u, 15.25 Mo |e dra ge ko ms| |e, se r| |a,
16.55 Su ze Bo sío ra, se r| |a, 17.56 Sa su ke, n|n -
dza ra tn| c|, 19.00 v| |es t| u 7, 19.38 Ho r| zon t|,
20.00 Su ze Bo sío ra, se r| |a 21.00 Zv| |ez da mo -
zes b| t| t|, aud| c| |a, 22.15 , 00.35 Seks |
grad, se r| |a
EL TA TV
00.00 v| deo-stra ne, 10.00 Ku h| n|| ca, em| s| |a o
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
FOX Life 22.55
Ka ko sam upo znao
va {u maj ku, se ri ja
lako |e obe cao L|| | Mar sa |u da ce Dan sv. Pa tr| ka
pro s|a v| t| s n|| ma, Ted od|a z| u |u d| no cn| pro vod s
Bar n| |em. Su pro tno o•e k| va n|| ma, Ted | Bar n| bez
pro b|e ma upa dnu u e|| tn| k|ub u ko |em se nu d| bes p|a tn| ka v| |ar |
sam pa n|ac to •| u he kto || tr| ma, a d|e vo| ke |z g|e da |u kao ma ne ken ke.
Fu dbal: Kva li fi ka ci je za EP 2012:
Bu gar ska - En gles ka, pre nos
Ü Gru p| G kva || í| ka c| |a za od|a -
zak na EÜPO 2012 mrtvu trku
vo de En g|es ka | Crna Go ra. Üta -
km| ca |zme du En g|es ke | Bu gar -
ske |e su sret 6. ko |a.
Preporu~ujemo
BHT 1
06.01 Mu z| •k| pro gram
07.00 Ju tar n|| pro gram
09.00 v| |es t|
09.10 Gas tro no mad
----- Ma |a Tv
09.25 Ü no cno| ba st|,
crta na se r| |a
09.55 No d|, crta na se r| |a
10.10 Med | d|e te || na,
crta na se r| |a
10.30 Ze m||a v| de na
o•| ma ne ba, se r| |a
11.25 Na s|o v|:
Pe tro va •ka ces ta
12.00 Dne vn|k 1
12.15 Pank
n| |e mrtav
14.00 v| |es t| sa tu ma •em
ges to vnog |e z| ka
14.05 vre men ska
pro gno za
14.10 Pr| s|u sk| va n|e,
se r| |a
16.00 Pe por ta za
16.24 lz v|e sta| sa
Ba n|a |u •ke ber ze
16.30 Srpska da nas
17.05 Mo| ta ta |e
pre m| |er, se r| |a
18.00 Ze |e na, ze |e na
tra va, se r| |a
18.30 B|ek stvo sa
Os trva skor p| ona,
r| a|| t| sou
19.05 No d|,
crta na se r| |a
19.30 Dne vn|k 2
20.02 Sport
20.10 Spor tsk| pro gram
20.35 Fu dba|, kva || í| ka c| |e
za EP 2012:
S|e ver na lr ska
- Srb| |a,
d| re ktan pre nos
22.50 Dne vn|k 3
23.12 Sport
23.07 F| nan s|| ske no vos t|
------- F|| msk| ma ra ton
23.25 ln spe ktor Pe bus,
se r| |a
00.35 H| t|er - ra da n|e z|a,
se r| |a
03.40 Pank
n| |e mrtav
05.10 Pr| s|u sk| va n|e, se r| |a
GJMN
GJMN
RT RS
06.00 Go spo da
Bar ba ra, se r| |a
07.00 Do bro |u tro,
|u tar n|| pro gram
09.00 v| |es t|
09.05 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a
10.00 Spre tno-sre tno,
Tv |gra
10.25 Ar tur, crta n| í||m
10.50 To m| ca | pr| |a te |||,
crta n| í||m
11.00 Po |o kos ter
11.15 Spor tske |gre m|a d|h
11.30 Har veyto on
12.00 Dne vn|k 1
12.15 v| za za
bu du cnost, se r| |a
13.55 O|ov ska do v| sta,
do ku men tar n|
pro gram
14.25 Abe ce da zdrav ||a,
obra zo vn| se r| |a|
15.00 v| |es t|
15.05 Na sa ma |a k|| n| ka,
se r| |a
16.00 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a
17.00 Fe de ra c| |a da nas
17.25 Ne da| se, N| na,
se r| |a
18.20 Lud, zbu n|en,
nor ma |an, se r| |a
------- F| nan s|| ske no vos t|
19.30 Dne vn|k 2
19.55 Tv b|n go sou,
d| rek tno |z v|a •e n|e
21.00 S|o m||e na kr| |a,
se r| |a
22.00 ve •er sa
Em| rom:
Ha ||d Be s||c,
za ba vn|
pro gram
23.00 Dne vn|k 3
------- F| nan s|| ske
no vos t|
23.30 Eze|, se r| |a
01.15 v| za za
bu du cnost,
se r| |a
02.35 Dne vn|k 3
03.05 Pre g|ed
pro gra ma
za su bo tu
FTV
06.00 Mo cn| ren dze r|
07.00 Mo re ||u ba v|,
se r| |a
08.00 Ses tre,
se r| |a
09.00 Ma ha |a s|,
se r| |a
10.00 Tr| |umí ||u ba v|,
se r| |a (r)
10.40 Ku p|.ba,
em| s| |a
11.00 Za bra n|e na
||u bav,
te |e no ve |a (r)
12.00 ln ío top,
|n íormat|vn|
pro gram
12.20 C|ty,
za ba vn|
pro gram
13.00 Brze pa re, kv|z
14.00 ln ío top,
|n íormat|vn|
pro gram
14.20 Grand h| to v|,
mu z| •k| pro gram
15.00 Ses tre, te |e no ve |a
15.45 Ku p|.ba,
em| s| |a
15.50 ln ío top,
|ní. pro gram
16.00 Mo re ||u ba v|,
te |e no ve |a
17.00 Brucos| u írc|
19.00 ln ío top
19.15 C|ty
19.40 Ku p|.ba
20.00 Na s||e de
|e dne
da me,
se r| |a
21.00 Grand
sou,
mu z| •k|
pro gram
22.30 Sa •u va|
po s||e dn||
p|es
00.30 Pe c| na
stra ha
GJMN
GJMN
GJMN
PINK
23.25 23.30
Ezel,
se ri ja
E| san obe ca va Ke na nu
da ce se osve t| t| Eze |u, ko -
|em po sa ||e po ru ku da ce
us ko ro b| t| mrtav! Mert te -
sko pr| hva ca da |e Eze|
n|e gov brat, a|| se tru d| po -
bo|| sa t| n|| hov odnos.
In spe ktor Re bus,
se ri ja
ln spe ktor Pe bus |e se r| |a
ko |a |e ekra n| zo va na pre ma
ro ma n| ma Ja na Pen k| na, |e d -
nog od na| po zna t| ||h skot sk|h
p| sa ca. De te kt|v Dzon Pe bus
krsta r| u|| ca ma Ed|n bur ga u
po tra z| za kr| m| na| c| ma.
00.30
Pe }i na stra ha, film
Du bo ko u su m| ek| pa nau -
•n| ka na |e t| na ru se v| ne |z
13. v| |e ka. Lo ka| n| b| o|o z|
v|e ru |u da |e pe c| na dom
ne ot kr| ve nog eko -s|s te ma,
pa una| me sku p| nu ame r| -
•k|h spe |e o|o ga ka ko b| |m
po mo g|a |s tra z| t| sp| ||e, a||...
Sa satelita
07.00 Do bro |u tro
09.10 Be Ha Te be be
09.15 Mu m| |e v|
09.40 Fren de r| u
ze m||a ma Evro pe,
an| m| ra na se r| |a
09.50 Po pa |a za
pred s|e dn| ka,
an| m| ra n| í||m
10.00 BHT v| |es t|
10.15 P|es z| vo ta, se r| |a
11.00 Gor ko-s|at ko, se r| |a
12.00 BHT v| |es t|
12.15 Ka ía sa... An dre
v|| ms, g|u mac (r)
12.45 Od|| •an, 5÷,
edu ka t| vna se r| |a
12.50 Mu m| |e v|,
an| m| ra na se r| |a
13.15 Bum bar, do k. í||m
13.30 Sko |a í|| ma,
obra zo vna se r| |a
14.05 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: Srb| |a - lzra e|,
pre nos
16.30 Gor ko-s|at ko, se r| |a (r)
17.00 BH gas tro ku tak,
ku || nar sk| show
17.30 B|o |e dnom
|e dan Dne vn|k
17.45 Mu ze || | ga |e r| |e:
Na ro dne nos n|e B|H
18.15 Ho do ||u b||e: vra n|e
18.45 P|m | Pom,
an| m| ra na se r| |a
19.00 Dne vn|k
19.35 Pe tro v| zor, mu z. pro g.
20.00 Spor tsk| pro gram
20.30 No go met:
Kva || í| ka c| |e za
EÜPO 2012:
B|e |o ru s| |a
- Bo sna |
Her ce go v| na,
pre nos
22.30 BHT v| |es t|
22.50 Ko sar ka:
EP L| tva n| |a 2011:
Fran cus ka
- N|e ma •ka,
sn| mak
00.30 Go r| va tra, se r| |a
01.15 Sa va na, se r| |a
02.0 Pre g|ed pro gra ma
za su bo tu
RT RS
Hi tler - ra |a nje
zla, mi ni-se ri ja
Se r| |a obu hva ta pe r| od od H| t|e -
ro vog d|e t|n| stva do st| ca n|a ap -
so |u tne v|as t| u N|e ma •ko| 1934.
go d| ne. Ne |zne na du |e sto |e í||m,
ko || se pr| ka zu |e kao v| se ep| zo da
se r| |e, |za zvao kon tro ver ze | pr| |e
ne go sto |e em| to van.
16.30
PINK BH 18.00
Bru co {i u frci, film
Ako ste se odva z| || pre va r| t| svo |u
d|e vo| ku, a n|s te se n| ma |o po tru d| ||
da ona to ne ot kr| |e, n| sta vas ne mo -
ze spa s| t|! Pra v| |a va ra n|a pr| || •no su
|e dnos ta vna. A|| ako ste svo| po dv|g
sn| m| || ka me rom, a ne ko |e on da tu
ka se tu s|u •a| no po s|ao va so| d|e vo| -
c|, on da ste u pro b|e mu.
RTL 23.10
Ame ri ~ki nin d`a 2:
Su ~e lja va nje, film
Dzo | Kur t|s do b| || su za da tak da po -
mo gnu u |s tra z| se r| |e nes ta na ka bro| n|h
pr| pa dn| ka ame r| •k|h ma r| na ca, no do -
•e ka n| su pr| || •no h|a dno. Za vr| |e me
prve tu re ob| |as ka dvo || cu pr| |a te ||a zas -
ko •| ne ko || ko n|n dz|, ko || ma usp| |u po -
b|e c|, a|| ne sa zna |u pra ve |n íor ma c| |e.
Arena sport 1 20.15
Gor ko-slat ko, se ri ja
Na kon raz go vo ra sa Fe -
de r| ko v|m str| com, ve ro n| ka
|e shva t| |a ka ko |pak pos to ||
na •|n da se osve t| Kar me |u
za sve sto |o| |e u•| n|o.
Od|u •| |a |e da n|e go va po -
ro d| ca mo ra sa zna t| za n|| -
ho vu ve zu.
00.35
TV mre`a 33
2.9.2011.
ku || nar stvu HD (r), 10.30 v| deo-stra ne,
14.00 Crta na se r| |a, 15.00 Mu z| •k| pro gram,
16.30 Ku h| n|| ca, em| s| |a o ku || nar stvu HD,
17.00 Mu z| •k| pro gram, 18.00 Pe por ta za,
19.00 Mu z| •k| pro gram, 20.00 Pa -
tn|k od za da (r), 21.45 Mu z| •k| pro gram,
22.15 Pe por ta za (r), 23.15 Mu z| •k| pro gram
TV 1
06.00 N| |e m| sv|e dok, se r| |a, 07.00 v| |es t|
(sva k| sat), 07.10 Mu s|c box, 7.30 lko ne,
do kum. se r| |a| o s|a vn| ma, 08.00 v| |es t|,
08.05 Ma •ak M| ka, crta n| í||m, 08.35 Os trvo
kor n|a •a, crta n| í||m, 09.00 v| |es t|, 09.05 E|| -
za, se r| |a, 10.00 v| |es t|, 10.05 Hra ne sv| |e ta,
do ku men tar n| pro gram, 11.00 B| zn|s v| |es t|,
11.05 Od|a zak u sve m|r, do ku men tar n| se r| -
|a|, 11.45 F|as hbac ks, 12.00 v| |es t| p|us,
12.20 Ür ban Mu s|c, mu z| •ka em| s| |a, 12.50
F|as hbac ks, 13.00 F|ash b| zn|s-sport, 13.10
Za kon ||u ba v|, se r| |a, 14.05 lgra, se r| |a (r),
14.30 lgra, se r| |a, 15.00 F|ash News, 15.05
Zdrav ||e, do kum. se r| |a| o s|a vn| ma, 15.30
Ma •ak M| ka, crta n| í||m (r), 15.55 F|ash b| -
zn|s-sport, 16.00 Ükra de n| z| vot, se r| |a (r),
17.00 v| |es t| p|us, 17.15 Za kon ||u ba v|, se r| -
|a, 18.20 Su per stars, do kum. pro gram,
18.50 lgra, se r| |a, 19.10 He| |o K|tty, crta n|
í||m 19.30 Dne vn|k Tv1, 20.05 Ükra de n| z| -
vo t|, se r| |a, 21.15 lgra, se r| |a, 21.40 lgra, se -
r| |a, 22.15 v| |es t| p|us, 22.40 B| |eg u
s|o bo du, 00.20 Po no cne v| |es t| p|us, 00.35
S one stra ne |e ze ra (r), 01.58 No cn|
pro gram, 02.03 Dne vn|k Tv1 (r), 02.40 Dva
smo sv| |e ta ra z|| •| ta, se r| |a, 03.30 B|a ga pr| -
ro de s Anom Bun t|c, 04.17 B| zn|s v| |es t|,
04.26 Ür ban Mu s|c, mu z| •ka em| s| |a, 04.50
Po no cne v| |es t| p|us, 05.05 Dva smo sv| |e ta
ra z|| •| ta, se r| |a
TV SA RA JE VO
07.00 Sa ra |ev sko |u tro, 10.00 Pro gram za
d|e cu, 11.00 v| |es t|, 11.05 Do kto ro |o g| |a,
11.30 Fre| zer, 11.55 Do bre v| bra c| |e (r),
12.30 Mu z| •k| pro gram, 13.00 v| |es t|, 13.05
Sa ra |ev d| sa n|e, do kum. pro gram, 13.35
Pus t| mu z| ku, muz. em| s| |a, 14.10 Kre n| u
pr| ro du, do ku men tar n| pro gram, 15.05 B|o -
gra í| |e, do kum. se r| |a|, 15.55 Mu z| •k| pro -
gram, 16.25 Fre| zer, se r| |a, 17.00 v| |es t|,
17.05 Evrop sk| re g| on, |n íor ma t| vna em| s| |a,
17.35 Za sva ku bo |est tra va ras te, 17.55 Ta -
|na, se r| |a, 18.20 Ta r|h, 18.25 Pa| vo sa, re v| -
|a| n| pro gram, 18.30 Dne vn|k, 19.00
v| ta m| n|x, crta n| í||m, 19.02 Gr| mo ve ba| ke,
pro gram za d|e cu, 19.25 Ba| ke |z c| |e |og
sv| |e ta, pro gram za d|e cu, 19.40 Zoo La ne,
crta n| í||m, 20.00 Do bre v| bra c| |e, 21.00 Pe -
bus, |ní. pro gram, 22.30 Ne sto za ra |u, za -
ba vn| pro gram, 23.15 , 01.30
Dne vn|k TvSA, (r), 02.00 Pre g|ed pro gra ma
za pe tak
Tv sta n| ce za drza va |u
pra vo |z m|e ne pro gra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
06.30 Ju tar n||
pro gram
08.30 Ka san dra,
se r| |a
09.15 Sv| |et
na
d|a nu
10.00 No vos t|
10.05 lza
sce ne
11.00 Sv| |et
na
d|a nu
12.00 No vos t|
u
po dne
12.15 29 pa| m|
14.00 No vos t|
14.05 Znas
- |mas,
kv|z
16.00 Dne vn|k 1
16.25 Sve
za
||u bav,
se r| |a
18.00 Da nas
u
Srpsko|
18.25 Mar ke t|ng
18.30 Mo n| to r|ng
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Ka san dra,
se r| |a
21.00 ve •e
sa
lva nom
lva no v| cem
22.30 Dne vn|k 3
23.00 Lo to
23.10 Crve no
00.10 Ber mud sk|
tro ugao
GJMN
GJMN
BN
06.40 Ca sper, crta n| í||m
07.00 Co sm|c
Quan tum Pe|,
crta n| í||m
07.20 Atom ska Be t|,
crta n| í||m
07.40 Po n|, O||y, ro n|,
crta n| í||m
08.00 Bunny Ma |o ney,
crta n| í||m
08.15 lron Man, crta n| í||m
08.35 Na sa ma |a
k|| n| ka, se r| |a
09.30 B| tan ge |
pr|n ce ze, se r| |a
10.10 Sto| za 4,
ku || nar sk| sou
10.45 B| |o |e dnom
u Tur sko|, se r| |a
11.55 OBN |n ío
12.15 Lu do srce,
se r| |a
13.25 Ca nan, se r| |a
14.40 Lo ve |s |n the A|r,
se r| |a
15.50 Ük|e ta Ma r| |a na,
se r| |a
17.00 Sto| za 4,
ku || nar sk| show
17.40 B| |o |e dnom
u Tur sko|, se r| |a
18.50 OBN |n ío
19.05 OBN sport,
spor tsk| pre g|ed
19.15 Po s|o vn| sv| |et,
t|e dn| b| zn|s
|z v|e sta|
20.00 Ca nan, se r| |a
21.00 Lo ve |s |n the A|r,
se r| |a
22.00 Do || na vu ko va, se r| |a
23.10 vox po pu ||
23.15 Ta| na me ta
01.00 Do || na vu ko va, se r| |a
02.10 OBN |n ío, |n í. pro g.
02.25 OBN sport,
spor tsk| pre g|ed
02.30 vox po pu ||
02.35 Ta| na me ta
03.25 OBN |n ío, |n í. pro g.
03.45 OBN sport,
spor tsk| pre g|ed
03.55 ÜEFA Euro || ga,
spor tsk| pro gram
04.25 OBN |n ío, |n í. pro g.
GJMN
GJMN
OBN
06.20 Na s|
na| bo |||
da n|,
se r| |a
07.05 Ne us tra s| v|
Sco oby doo,
crta na
se r| |a
07.30 Ju ma n||,
crta na
se r| |a
07.55 Po b|e da
||u ba v|,
se r| |a (r)
09.50 L|u bav
| ka zna,
se r| |a (r)
11.50 Tv |z|og
12.05 Za uv| |ek
su s|e d|,
se r| |a (r)
13.20 lN ma ga z|n (r)
14.00 Po b|e da
||u ba v|,
se r| |a
16.00 Za uv| |ek
su s|e d|,
se r| |a
17.00 v| |es t|
No ve Tv
17.25 lN ma ga z|n
18.05 Kad
||s ce
pa da,
se r| |a (r)
19.15 Dne vn|k
No ve Tv
20.00 L|u bav
| ka zna,
se r| |a
21.50 Pre d| gra
za brak
23.35 Grad ska
ía ca
01.15 Ezo Tv,
ta rot show
02.15 Opa sna
zo na
03.45 Kung-íu
írka
05.20 Kra|
pro gra ma
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT 1
07.05 Go spo da r| ca tvo ga
srca, te |e no ve |a (r)
07.50 Mo || pr| |a te ||| T| gar |
Po oh, crta na se r| |a (r)
08.15 Zu to k||u nac
08.40 C| |e |e no te
09.05 L|u b| te ||| d|e •|eg
sv| |e ta: Z| vo tan sre ca
09.15 Bo || g|a va: Atmo síe ra
09.30 Ob| •na k||n ka
10.00 A|| sa, s|u sa| svo |e
srce, te |e no ve |a (r)
10.40 Pu na ku ca Paí te ra 2
11.25 Tree H||| 6, se r| |a (r)
12.05 Zde ro n|a 1
12.30 Zu to k||u nac
12.55 Joh nny Bra vo,
crta na se r| |a
13.05 P| p| Du ga Ca ra pa,
crta na se r| |a
13.25 Han nah Mon ta na 2,
se r| |a za m|a de
13.50
15.25 Pu zna Betty 4, se r| |a
16.10 Ja mes Mar t|n u
Bre ta n||,
do ku m. se r| |a (r)
16.35 Br| ||an te en (r)
17.15 Ko |ak 3, se r| |a
18.05 Kod ku ce |e na| ||e pse
18.20 No go me tne
kva || í| ka c| |e za
EP 2012, em| s| |a
18.50 No go me tne
kva || í| ka c| |e za
EP 2012.: Ma| ta
- Hrvat ska, pr| |e nos
20.45 No go me tne
kva || í| ka c| |e za
EP 2012, em| s| |a
21.15 B| tan ge |
pr|n ce ze 4, se r| |a
21.50 Wh| tes ha pe|,
m| n|-se r| |a
22.35 Wh| tes ha pe|,
m| n|-se r| |a
00.05 Da egu: SP u at|e t| c|
00.40 La z| m| 2, se r| |a
01.25 Zo vem se Ear| 4, se r| |a
01.45 Pe tro v| zor: Spe c| |a| na
pos tro| ba 4, se r| |a
02.30 Pe tro v| zor:
Pr| kra ce n| 3, se r| |a
02.55 Pe tro v| zor: S| no v|
anar h| |e 1, se r| |a (r)
GJMN
HRT 2
06.10 PTL
da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
06.45 Dra gon Ba|| Z,
an| m| ra n| í||m (r)
07.30 Co bra 11,
se r| |a
19.35 Exk|u z|v
Ta b|o |d,
ma ga z|n (r)
10.20 Na s||e dn| c|,
te |e no ve
11.10 vra ta ra |a,
te |e no ve |a
12.05 1001 noc,
se r| |a (r)
13.35 Krv n| |e
vo da,
se r| |a (r)
14.25 Co bra 11,
se r| |a
16.10 Pu za
v|e tro va,
se r| |a (r)
17.05 Ne da| se,
N| na,
hu mor na
dra ma
18.00 Exk|u z|v
Ta b|o |d,
ma ga z|n
18.30 PTL da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a
19.05 Krv n| |e vo da,
se r| |a
20.00 Bogov|
su pa|| na t|eme 2
21.50 Trka•
23.10 Ame r| •k|
n|n dza 2:
Su •e ||a va n|e
00.25 Se re n|ty:
B|t ka za
bu du cnost
02.25 As tro show,
em| s| |a
uz| vo
03.25 CSl: Na| bo ||e
od Gr|s so ma,
se r| |a
04.50 PTL da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
RTL
Ve ~e sa Iva nom
Iva no vi }em, za b. pr.
lvan lva no v|c, sar man tn|
vo d| te|| ko || n| ko ga ne os -
tav ||a na m| ru, za sm| |a ce
vas do su za. Br|t k| hu mor
|e n|e go vo osno vno oru de
u pre tre sa n|u aktu e| n|h do -
ga da |a | || •nos t|.
Taj na me ta, film
Ame r| •ku vo| nu ba zu u
lzra e|u na pa |a |e ne po zna ta
te ro r|s t| •ka gru pa c| |a, a nes -
tao |e | ta| n| pa ket na m| |e n|en
ClA. Na m|es to ne sre ce do -
|a z| |z v|es t| te|| Ma|k An dre -
son, b|v s| ma r| nac, ko || |e
kre nuo u no v| nar ske vo de.
23.15 21.15
Bi tan ge i prin ce ze,
se ri ja
Ero to man Sa sa |e u Nor -
ve sko| osvo ||o na gra du za
na| bo ||| í||m, | sad se tr| -
|um ía| no vra ca u do mo v| -
nu, pra cen zv| |ez dom
svog í|| ma - Bo san cem
Fa kom.
21.50 23.35
06.10 Tre nu tak spo zna |e (r)
06.45 Tv ka |en dar
07.00 Do bro |u tro, Hrvat ska
07.05 v| |es t|
09.07 Ho te| dvo rac
Or th 7, se r| |a
09.52 v| |es t| |z ku| tu re (r)
10.00 v| |es t|
10.10 Ne v|e ro |a tn| tre nu c| 2:
Tre nu c| na| ve ce
sm| onos t|,
do ku m. em| s| |a (r)
11.10 Oprah show (r)
12.00 Dne vn|k
12.16 Tv ka |en dar
12.32 Go spo da r| ca tvo ga
srca, te |e no ve |a
13.17 Ca pr| 2, se r| |a (r)
14.10 v| |es t| uz hrvat sk|
zna ko vn| |e z|k
14.25 Kad •u |es tru bu,
t| uzm| som bre ro,
em| s| |a pu •ke |
pre da| ne ku| tu re
14.55 Las tov sk| íu ma r|,
do ku men tar n| í||m
15.25 Ku| tur na ba st| na (r)
16.00 A|| sa, s|u sa|
svo |e srce,
te |e no ve |a
16.50 v| |es t|
17.00 Hrvat ska uz| vo
18.09 HAK - Pro met |n ío
18.10 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a
18.55 lza ekra na
19.30 Dne vn|k
20.10 Ca pr| 2, se r| |a
21.10 Lov na
ze |e n| d| |a mant
22.55 Dne vn|k 3
23.25 v| |es t| |z ku| tu re
23.35 Me ta (r)
01.10 Po ger Dod ger
02.55 Ko |ak 3, se r| |a (r)
03.45 Sk| ca za por tret
04.00 Ku| tur na ba st| na (r)
04.30 Las tov sk| íu ma r|,
dok. í||m (r)
04.00 Tra go v| ma
pra •o v|e ka,
do ku men tar na
se r| |a (r)
05.00 Ho te| dvo rac
Or th 7, se r| |a (r)
GJMN
GJMN
GJMN
21.10 21.00
Grad ska fa ca, film
Dzek |e us p|e sn| ho || vud sk|
agent za pro na |a ze n|e ta |e na -
ta, spe c| |a || zo van za te |e v| z|| -
ske sce na r|s te. lako na |z g|ed
vo d| |de a|an z| vot, to |e sa mo
pr| v|d, |er su mn|a da ga su -
pru ga N| na va ra, a uz to ga
mu •| zdrav stve no sta n|e oca.
Lov na ze le ni
di ja mant, film
Dzo an |e auto r| ca ||u ba vn|h
ro ma na •| |e |u na k| n|e pro z|v -
||a va |u sve ono sto ona ne
usp| |e va u v|as t| tom z| vo tu.
Stva r| ce se pro m| |e n| t| na -
kon sto Dzo an| nu ses tru u
Ko |um b| || otme z|| ko vac lra.
Trka~, film
Go d| na |e 2019. Sv|et ska
eko no m| |a |e do z| v|e |a ko -
|aps | nas tu p| |o |e to ta || tar no
drus tvo. SAD su za tvo r| |e
svo |e gra n| ce. Üprkos stro -
gom re z| mu, ma || bro| re vo -
|u c| ona ra po ku sa va se bo r| t|
pro t|v pre s| |e u ze m|||.
87,7
88,4
89,7
95,5
99,3
106,4
07.00 Vre men ska
pro gno za
07.15 Do go di lo
se na
da na{ nji dan
07.40 Sta nje na
pu te vi ma
07.45 Ser vi sne
in for ma ci je
08.00 Pre gled
{tam pe
08.45 Re cept da na
09.00 Li ja no vi }i -
na gra dna igra
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
13.00 3 u 1
14.00 Jes te li za
- odli ~an
vi kend?
15.00 Ma li ogla si
16.00 Se le bri ti in fo
17.00 Ul tra zvuk
18.30 Dne vnik
21.00 Ma li ogla si
23.00 Spor tski
pre gled
00.00 Pre gled da na
00.05 No }ni mu zi ~ki
pro gram
09.00 Sta nje na
pu te vi ma
12.00 De ut che
Wel le
12.30 Mu sic
in fo
13.00 In fo
bri fing!
13.30 [ta ima
14.00 90+
14.30 Pro je ktor
15.00 Bre ak tro ugh
15.30 Flash
back
16.00 De ut che
Wel le
16.30 Al bum
ne dje lje
17.00 Show
bizz
ca fe
17.30 Vri je me
18.00 90+
18.30 [ta
ima
19.00 In fo
bri fing!
19.30 Bre ak tro ugh
34 Oglasi
2.9.2011.
Tu `nim srcem javqamo ro dbi ni i pri ja teqima da je 31.8.2011. u 91.
go di ni pre mi nu la na {a dra ga
STO JI CA (ro|. Ja kovqevi}) RI TAN
Sa hra na }e se oba viti 2.9.2011. go di ne u 13 ~a so va na mje snom
grobqu Ri ta ni, Sla vi }ka.
O`a lo{ }e ni: k}er ka Mi le na, si no vi Mi len ko i Mi lu tin,
sna he, unu ~ad, pra unu ~ad te os ta la ro dbi na i pri ja teqi.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 31.8.2011. u 84. go dini pre mi nuo
na{ dra gi
DRA GOJ LO (Jan ka) JAN KO VI]
1927-2011.
Sa hra na }e se oba vi ti 2.9.2011. go di ne u 15 ~a so va na gro blju "Ognje na Ma ri ja"
u Do njem Dra ku li }u.
O`a lo{ }e ni: sin Bo gdan, k}er ka Mi li ca, sna ha \e ka, zet Bo ri slav, unu ~ad Mi li ca,
Ma ri ja na, \or |e, Eve li na i Bo gdan te os ta la rod bi na, ko m{i je i pri ja te lji.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 29.8.2011. u 71. go di ni pre mi nuo
na{ dra gi
ME SUD - ME SA (Su lej ma na) \U LI]
1941-2011.
D`e na za }e se oba vi ti 2.9.2011. go di ne u 15 ~a so va na Grad skom gro blju u Ba nja lu ci.
O`a lo{ }e ni: brat Me do, sin Se nad - Ga go, k}er ka Han ka, unuk Dar min, pas to rak
Emir, zet Vla di mir, po ro di ce Ka sa lo vi} i Hrni} te os ta la ro dbi na i pri ja te lji.
B^
Da na 2.9.2011. godine na vr{a va se de set tu `nih go di na od smrti na {eg vo lje nog oca,
sve kra i dje da
VLA DI MI RA
HOR VATA
1928 - 2001.
(do ktor ve te ri nar ske me di ci ne)
Tvo ju do bro tu i ple me ni ti lik no si }e mo za uvi jek u na {im srci ma.
Tvo ji naj mi li ji: sin Dar ko, sna ha Zo ri ca, unu ~ad De jan i Ma tea.
A-6 UP
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 31.8.2011. u 86. go di ni pre mi nu la
na {a dra ga
MA RI JA (Pe tra) PRE SELJ
1926-2011.
Sa hra na }e se oba vi ti 2.9.2011. go di ne u 14 ~a so va na gro blju "Sve ti Ivo", Tra pis ti,
Ba nja lu ka.
O`a lo{ }e ni: k}er ka Mi ra, brat Mir ko, unu ci Dra gan i Dra {ko s po ro di ca ma, te os ta la
ro dbi na, ko m{i je i pri ja te lji.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 1.9.2011. u 54. go di ni na kon kra }e
bo les ti pre mi nu la na {a dra ga
BRA NI SLAV KA VU LIN
Sa hra na }e se oba vi ti 2.9.2011. go di ne u 14 ~a so va na Per du vo vom gro blju.
O`a lo{ }e ni: otac Vo jin, su prug Zdrav ko, k}er ke Ale ksan dra i Mi li ca, bra }a
Vla do i Sa vo te os ta la mno go broj na ro dbi na i pri ja te lji.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 1.9.2011. u 86. go di ni na kon
du ge i te {ke bo les ti pre mi nu la na {a dra ga
DA RIN KA (Bla go je) \ER MA NO VI]
Sa hra na }e se oba vi ti 2.9.2011. go di ne u 15 ~a so va na gro blju kod re bro va ~ke crkve.
O`a lo{ }e ni: k}er ke Slav ka i Ne ven ka, ze to vi Ra do mir i Zo ran, unu ke Je le na i
Jo vna te os ta la ro dbi na i pri ja te lji.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni, pri ja te lji ma i po zna ni ci ma `a lo snu vi jest da je
1.9.2011. u 46. go di ni prmi nuo na{ dra gi
OS TO JA - PI LJO (Ste va na) DU LI]
Sa hra na }e se oba vi ti 2.9.2011. godine u 14 ~a so va na mje snom gro blju
Ta tar u Stri ~i }i ma.
O`a lo{ }e na po ro di ca
B^
svojim
~itaocima
daju
mogu}nost
objave
BESPLATNE
^ITULJE
u kojoj se objavljuje smrt
najbli`ih dimenzije 82x70 mm)
Sve druge objave i formati
se napla}uju po cjenovniku.
NEZAVISNE
NOVINE
Prodaja
U Tre bi nju pro da jem ku }u
(vi so kim pot krov lje) 11x9 m
i po slo vni obje kat 22x8 m na
pla cu 1.500 m
2
. Te le fon:
065/167-430. MK
Hi tno i po vo ljno pro da jem
sre |e nu use lji vu ku }u spra -
tni cu (dva ula za, dva sta na,
ve li ka ga ra `a po mo }ne pros -
to ri je), Ba nja lu ka. Te le fon:
066/347-480. BK
Pro da jem ku }u u San skom
Mos tu na pla cu 966 m
2
, ure -
dna do ku men ta ci ja, bli zu bol -
ni ce. Te le fon: 065/371-300,
066/844-782. BK
Pro da jem sta ru ku }u u ru -
{e vnom sta nju, stru ja, asfalt,
oku }ni ce 15 du nu ma, od asf -
al ta pet m, ^esma. Te le fon:
065/687-851. BK
Pro da jem ma nju ku }u i de -
set du nu ma ze mlje uz ma gis -
tral ni put Ba nja lu ka -
Pri je dor, kod "Pe tog ne pla na"
ili mi je njam za stan u Ba nja -
lu ci. Te le fon: 066/626-734.
BK
Pro da jem ku }u 300 m
2
na
Bla gov cu, no vi ja gra dnja,
ter mo izo lo va na, oku }ni ca
1.000 m
2
, 175.000 evra. Te le -
fon: 061/565-899. BK
Pro da jem sta ru ku }u u La -
za re vu, Ul. Dra ge Ba ja lo vi }a
10, na 460 m
2
ze mlji {ta,
160.000 KM. Te le fon:
065/601-710, 065/632-487. BK
Pro da jem ku }u, oku }ni ca
800 m
2
, Du {a no vo, kod No ve
To po le. Te le fon: 065/585-
908. BK
Iz da va nje
Stu den ti ma ili |a ci ma iz da -
jem sprat ku }e u cen tru gra -
da. Te le fon: 065/564-191. MK
Pro da ja
Pro da jem de vas ti ra nu vi -
ken di cu kod Sla ti tne, Gor nji
Ka di nja ni, 18 km od Ba nja lu -
ke (stru ja, vo da, asf alt, vo} -
njak, ogra da, 4 m od ri je ke.
Te le fon: 065/319-295. BK
Pro da ja
Pro da jem stan 46 m
2
u Vi te -
zu. Te le fon: 065/571-285,
066/206-844. MK
Pro da jem no ve use lji ve sta -
no ve 41 i 42 m
2
u Ba nja lu ci,
na se lje Ada, Ul. voj vo de Ste -
pe Ste pa no vi }a. Te le fon:
065/518-375. MK
Pro da jem dvo so ban stan 50
m
2
u cen tru, 1. sprat. Te le fon:
065/685-081. MK
Pro da jem dvo so ban stan 57
m
2
u Bo ri ku, 4. sprat, lift,
1.650 KM/m
2
. Te le fon:
065/402-748. MK
Pro da jem no ve opre mlje ne
sta no ve 43, 57, 59, 69 i 95 m
2
u Uli ci Ste pe Ste pa ovi }a, po -
vo ljno. Te le fon: 065/562-426.
MK
Pro da jem no ve opre mlje ne
sta no ve 43, 44, 45, 47, 48, 57,
59, 65, 66, 69, 93, 95, 103 i
104 m
2
u Uli ci Ste pe Ste pa no -
vi }a, po vo ljno. Te le fon:
065/562-426. MK
Pro da jem tri je dno so bna
sta na 30, 31 i 32 m
2
, u bli zi ni
Pra vnog i Eko nom skog fa kul -
te ta, hi tno. Te le fon: 065/562-
426. MK
Pro da jem dvo so ban stan 48
m
2
(sprat ku }e) u Trnu, na pla -
cu 646 m
2
, ucrtan plan za jo{
je dnu ku }u, sve 65.000 KM.
Te le fon: 065/562-426. MK
Pro da jem tro so ban use ljiv
stan 69 m
2
, no vo gra dnja, u
bli zi ni Pra vnog i Eko nom skog
fa kul te ta. Te le fon: 065/562-
426. MK
Pro da jem dvo so ban stan 48
m
2
, no vo gra dnja, kod Stu den -
tskog do ma, 2.200 KM/m
2
.
Te le fon: 065/562-426. MK
Pro da jem dvo so ban stan 43
m
2
, u bli zi ni Pra vnog i Eko -
nom skog fa kul te ta, 2. sprat,
90.000 KM za go to vi nu, hi -
Pro da jem stan 34 m
2
,
Ale ja sve tog Sa ve, Ba nja -
lu ka. Te le fon: 066/675-
084. UK
Stanovi
Vikendice
Pro da jem ku }u 9x8 m,
540 m
2
ze mlje u Kne `i ci,
svi pri klju ~ci (stru ja, vo da,
te le fon), 1/1, ili mi je njam
za od go va ra ju }e u Hrvat -
skoj. Te le fon: 051/307-
088. UK
Ku}e
PLA]ENE
male oglase
i ~itulje
mo`ete
u Sarajevu
predati:
[UMARSKI
FAKULTET
(Zagreba~ka
20/3)
^itulje i male oglase mo`ete predati svaki dan
od 8 do 17 ~asova; Kralja Petra I Kara|or|evi}a
(Zanatski centar Hani{te) 051 223 210
SLU@BA
^ITULJA
tno. Te le fon: 065/562-426. MK
Pro da jem sre |en stan 83 m
2
u Mrko nji} Gra du. Te le fon:
065/680-951, 065/511-170.
MK
Pro da jem stan 39 m
2
u Ul.
No vi ce Ce ro vi }a 15, bez po -
sre dni ka. Te le fon: 065/561-
509. MK
Hi tno pro da jem dvo so ban
stan 50 m
2
u No voj va ro {i,
Ra vno gor ska 27. Te le fon:
065/510-918. MK
Pro da jem po vo ljno stan
48,6 m
2
u cen tru La kta {a. Te -
le fon: 065/172-385. MK
Pro da jem stan u Ba nja lu ci.
Te le fon: 062/988-504. BK
Pro da jem stan 46 m
2
u No -
vom Sa du, Uli ca Du {a na Va -
si lja 24, ulaz 67, 1. sprat, ili
mi je njam za od go va ra ju }i u
Ba nja lu ci, mo `e i raz mje na
pod sta nar stva. Te le fon:
065/439-055, 050/211-033. BK
Pro da jem dvo so ban stan 62
m
2
na Star ~e vi ci. Te le fon:
051/470-519, 065/966-294.
BK
Pro da jem je dno so ban stan
40 m
2
u na ju `em cen tru gra da,
Ga je va 14, vla sni{ tvo 1/1. Te -
le fon: 051/217-554. BK
Pro da jem re no vi ran dvo ipo -
so ban stan 64 m
2
na Star ~e vi -
ci, 3. sprat, 120.800 KM.
Te le fon: 066/710-588. BK
Pro da jem stan 92 m
2
u Ba -
nja lu ci, Ko zar ska uli ca 119, u
pot krov lju, ga ra `a i par ce la
5.000 m
2
u Mo ti ka ma. Te le -
fon: 061/381-918. BK
Pro da jem dvo so ban stan 65
m
2
, 1. sprat, Uli ca Du {ka Ko{ -
~i ce, 1.750 KM/m
2
. Te le fon:
066/260-838. BK
Iz da va nje
Iz da jem na mje {ten dvo so -
ban stan kod "Si ra na" (po se -
ban ulaz, dvi je kli me,
par king, tv, In ter net, bes pla -
tno gri ja nje). Te le fon:
065/973-991, 065/610-103.
MK
Iz da jem dvo so ban na mje -
{ten stan u Obi li }e vu. Te le -
fon: 066/142-904. MK
Iz da jem stu den tima je dno -
so ban na mje {ten stan, cen -
tral no gri ja nje, Obi li }e vo.
Te le fon: 065/597-077. MK
Iz da jem gar so nje ru (dva le -
`a ja) u Obi li }e vu, 300 KM.
Te le fon: 065/575-692. MK
Iz da jem na mje {ten stan 52
m
2
, Ba nja lu ka, "In te gra lo va"
zgra da, Ul. maj ke Ju go vi }a,
500 KM. Te le fon: 065/465-
621. MK
Iz da jem na mje {ten dvo so -
ban stan, Ale ja sve tog Sa ve
br. 8. Te le fon: 065/518-567.
MK
Iz da jem dvo so ban stan u
cen tru Gra di {ke, 1. sprat,
cen tral no gri ja nje. Te le fon:
065/170-889. MK
Iz da jem na mje {ten dvo so -
ban stan u cen tru. Te le fon:
065/843-808, 065/513-433.
MK
Iz da jem je dno so ban stan
40 m
2
u cen tru gra da. Zva ti
Oglasi 35
2.9.2011.
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
male oglase
po{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
Napomena:
Kupon vrijedi
samo za jedno
objavljivanje
BANJALUKA: "Glasov" kiosk broj 39
kod hotela "Palas"
Slu`ba ~itulja, Ulica kralja
Petra I Kara|or|evi}a
(Zanatski centar Hani{te)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
NEZAVISNE NOVINE
- MALI OGLASI
- LI^NE PORUKE
- IN MEMORIAM
- ^ITULJE
- MARKETIN[KE
PORUKE
- KONKURSI
I OGLASI
BANJALUKA:
- "Glasov" kiosk broj 39
kod hotela "Palas"
- Slu`ba ~itulja, Ulica kralja
Petra I Kara|or|evi}a
(Zanatski centar Hani{te)
SARAJEVO:
- [umarski
fakultet
(Zagreba~ka 20/3)
Tel: 051 331 864, 033 653 953
po sli je 18 ~a so va. Te le fon:
065/567-039. BK
Iz da jem na Star ~e vi ci na -
mje {ten dvo so ban stan 75 m
2
,
cen tral no gri ja nje, tri le `a ja.
Ci je na sa re `i ja ma 500 KM.
Te le fon: 051/429-780. BK
Iz da jem fa mi li ji nov po lu -
na mje {ten dvo ipo so ban stan
(ga ra `a, lift, cen tral no gri ja -
nje), Ul. bra }e Ju go vi }a 23,
Mej dan. Te le fon: 065/217-
909. BK
Iz da jem nov je dno so ban
stan (gri ja nje), Ul. bra }e Ju -
go vi }a 29, Obi li }e vo. Te le -
fon: 065/539-699. BK
Iz da jem na mje {ten je dno -
so ban stan u No voj va ro{i.
Te le fon: 065/735-286. BK
Iz da jem dvo so ban stan u
Bo ri ku. Te le fon: 066/406-
580. BK
Iza jem tro so ban na mje {ten
stan 83 m
2
, Ko zar ska uli ca,
Ba nja lu ka. Te le fon: 051/213-
557. BK
Iz da jem dje voj kama ili
mla dom bra ~nom paru na -
mje {ten dvo so ban stan u ku -
}i, po se ban ulaz. Te le fon:
051/211-165. BK
Iz da jem na du `e tro so ban
stan u Ba nja lu ci, hi tno, zbog
odlas ka u inos tran stvo. Te le -
fon: 065/678-863. MK
Iz da va nje
Izdajem na mje {te nu so bu
stu den tima ili |a cima, Ko ~i -
}e v vi je nac. Te le fon:
051/464-415, 066/660-453.
MK
Iz da jem na mje {te nu so bu
ra dni ci ili stu den tki nji (upo -
tre ba ku hi nje i ku pa ti la), Ko -
sov ke dje voj ke 21, kod
drag sto ra "Sin di 5" na Star ~e -
vi ci. Te le fon: 065/930-069,
066/226-517. MK
Iz da jem dje voj ka ma po vo -
ljno so bu (upo tre ba ku hi nje i
ku pa ti la) na Pa pri kov cu. Te -
le fon: 065/394-513. BK
Iz da jem dje voj ka ma so bu,
Uli ca Ni ko le Pa {i }a 40, Cen -
tar 1, Ba nja lu ka, cen tral no
gri ja nje. Te le fon: 065/341-
195. BK
Iz da jem studentima na mje -
{te nu so bu (cen tral no gri ja -
nje). Te le fon: 065/386-293.
BK
Iz da jem |a ci ma ili stu den -
tki nja ma dvo kre ve tnu so bu u
Bo ri ku, upo tre ba ku hi nje. Te -
le fon: 051/257-209. BK
Iz da jem dje voj ka ma na -
mje {te nu so bu. Te le fon:
065/021-308, 051/213-184.
BK
Iz da jem dvo kre ve tnu so bu
(upo tre ba ku hi nje, ku pa ti la,
gri ja nje, ka blov ske TV, pet
mi nu ta do kam pu sa. Te le fon:
065/670-587. BK
Iz da jem dje voj ka ma nam -
je{te nu dvo kre ve tnu so bu
(ku hi nja, po se ban ulaz). Te le -
fon: 065/351-951. BK
Iz da jem dje voj ka ma dvi je
dvo kre ve tne so be, bli zu
PMF-a, No va va ro{. Te le fon:
051/311-584. BK
Iz da jem na mje {te nu je dno -
kre ve tnu so bu (ka blov ska,
cen tral no gri ja nje). Te le fon:
065/740-176, 051/300-458.
BK
Iz da jem stu den ti ma na mje -
{ten dvo so ban stan, cen tral no
gri ja nje, ka blov ska tv, In ter -
net. Te le fon: 065/764-964. BK
Pro da ja
Pro da jem opre mljen ka fe-
bar 21 m
2
u Ba nja lu ci, bli zu
"Sta rog mli na", no vo gra -
dnja, ta li jan ski en te ri jer, kli -
ma ti zo van, ukra sna ras vje ta,
vanj ska ba {ta, u ra ~un mo `e
aut o mo bi l . Te l e fon:
065/519-925. MK
Pro da jem po slo vno-stam -
be ni obje kat 400 m
2
u Ba -
nja lu ci, Uli ca knja za Mi lo {a
39, plac 970 m
2
, do zvo lje na
gra dnj a ku }e. Te l e fon:
065/529-471. BK
Pro da jem po slo vni obje -
kat biv {e fa bri ke sa mo lje -
plji vih tra ka "Fast" u Ko tor
Va ro {u. Po vr{i na obje kta
3.276 m
2
i ze mlji {ta 7.261
m
2
. Te le fon: 065/896-422.
BK
Pro da j em l o kal 41 m
2
,
Ale ja sve tog Sa ve 31 Ba nja -
lu ka, kod spor tske dvo ra ne.
Te le fon: 065/916-946. BK
Iz da va nje
Iz da j em kan ce l a ri j ski
pros tor 25 m
2
(opre mljen
alar mom), kod Hipo ban ke,
Ale ja sve tog Sa ve. Te le fon:
065/233-544, 051/213-794.
MK
Iz da jem nov vi {e na mjen -
ski po slo vni pros tor 30 m
2
,
Bo rik, Gun du li }e va uli ca 86,
upo tre bna do zvo la. Te le fon:
065/440-983. MK
Iz da jem nov po slo vni
pros tor 20 m
2
u Ba nja lu ci,
Vrba {ki put 8. Te le fon:
066/985-731. MK
Iz da jem ure |en po slo vni
pros tor 55 m
2
u Uli ci Ve se li na
Ma sle {e (Go spod ska), 2.
sprat. Te le fon: 066/649-723.
MK
Iz da jem po slo vni pros tor u
cen tru Ba nja lu ke, vi {e par -
king mjes ta. Te le fon:
065/514-410, 051/218-011.
BK
Izda jem kan ce la rij ski pros -
tor 33 m
2
, u sklo pu pro daj nog
cen tra "Cen trum" La kta {i.
Kom ple tna mre `na in fras tru -
ktu ra. Te le fon: 065/896-422.
BK
Iz da jem po slo vni pros tor
18,5 m
2
u Ale ji sve tog Sa ve
bb, ide alan za kan ce la ri ju,
upo tre bna do zvo la za trgo -
vi nu. Te le fon: 065/851-251.
BK
Iz da jem po slo vni pros tor
55 m
2
u Je vrej skoj ulici ili
mi je njam za stam be ni pros tor
u cen tru. Te le fon: 065/481-
905. BK
Pro da ja
Pro da jem pla ce ve 1.000,
850 i 400 m
2
u Ku lja ni ma,
kod no ve {ko le, 1/1. Te le fon:
065/543-499. MK
Pro da jem ze mlju u Du {a -
no vu, uz put za Ma {i }e, uz
gla vni put (asfalt, stru ja, ka -
blov ska, tv), zva ti od 20 do
22 ~asa. Te le fon: 065/660-
220, 065/907-795. MK
Pro da jem dva du nu ma ze -
mlje u Ba kin ci ma, po red ri je -
ke. Te le fon: 065/817-341. MK
Pro da jem 9 pla ce va i dvi je
ku }e (je dna za ru {e nje na pla -
cu 1.100 m
2
i je dna no va iz -
gra dnja), 680 m
2
ze mlje, Ul.
No va ka Pi va {e vi }a, Ba nja lu -
ka, 2,5 km od gla vne po {te,
ra van pla to 17 du nu ma. Te le -
fon: 065/510-196, 051/420-
190. PK
Po vo ljno pro da jem pla ce ve
na po ~et ku [ar gov ca, stru ja,
vo da, 1/1. Te le fon: 0049/73-
17-23-61. BK
Pro da jem plac 688 m
2
u
^e smi, 1/1, UT uslo vi, do -
zvo lje na gra dnja. Te le fon:
065/317-840, 051/313-116.
BK
Pro da jem plac 460 m
2
u
La za re vu, Uli ca knja za Mi lo -
{a 39. Do zvo lje na gra dnja
po slo vno-stam be nog obje kta
400 m
2
. Te le fon: 065/529-
471. BK
Pro da jem plac 623 m
2
u
Ka ra nov cu, uz Vrbas. Te le -
fon: 065/978-775. BK
Pro da jem povoljno tri pla -
ca u ^e smi, 1/1, do zvo lje na
gra dnja, uz asfal tni put. Te le -
fon: 066/400-279, 065/282-
916. BK
Pro da jem pla ce ve na Pe tri -
}ev cu 1. Te le fon: 065/704-
681. BK
Pro da ja
Pro da jem opel kor su 1.7
DTI, 2001. go di {te, kli ma,
pe to ra vra ta, po vo ljno, hi tno.
Te le fon: 065/515-020. MK
Pro da jem d`e tu g. p. '85,
tur bo di zel, u vo znom sta nju,
po vo ljno. Te le fon: 065/681-
462. BK
Pro da jem ford es kort ka ra -
van, 1.6, 16v, ben zin, '97. g.
p., re gis tro van do de cem bra
2011, kli ma, ser vo, ABS, el.
po di za ~i, air bag. Te le fon:
065/528-238. BK
Pro da jem pe `o 307, 2.0 HDI,
g. p. 2004, pre {ao 110.000
Automobili
Placevi
Poslovni prostori
Sobe
36
2.9.2011.
Oglasi
Na osno vu ~la na 21 Za ko na o dr`a vnoj slu`bi u in sti tu ci ja ma Bo sne i Her ce go vi ne ("Slu`be ni gla snik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04,
17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09. i 8/10), Agen ci ja za dr`a vnu slu`bu Bo sne i Her ce go vi ne, u ime Di re kci je za evrop ske
in te gra ci je Vi je}a mi nis ta ra Bo sne i Her ce go vi ne r a s pi s u j e
J A VNI OGLAS
za po pu nja va nje ra dnih mjes ta dr`a vnih slu`be ni ka
u Di re kci ji za evrop ske in te gra ci je Vi je}a mi nis ta ra Bo sne i Her ce go vi ne
1/01 - Vi {i stru~ni sa ra dnik za unu tra{ nje tr`i {te, kon ku ren ci ju, eko nom ska i fi nan sij ska pi ta nja
1/02 - Vi {i stru~ni sa ra dnik za po ljo pri vre du, ri bar stvo i oko li nu
SE KTOR ZA US KLA\IVA NJE PRA VNOG SIS TE MA BiH SA ACQUIS COM MU NA UTA IRE
1/01 - Vi {i stru~ni sa ra dnik za unu tra{ nje tr`i {te, kon ku ren ci ju, eko nom ska i fi nan sij ska pi ta nja
Opis po slo va i ra dnih za da ta ka: Pre ma po glav lji ma acquisa za ko je je za du`en: ko or di ni ra i pra ti us kla|iva nje pra vnog sis te ma BiH s
pra vnim sis te mom EU; vr{i ana li zu us kla|enos ti pra vnog sis te ma BiH s pra vnim sis te mom EU; u~es tvu je u pri pre mi PPEU; u~es tvu je u
izra di me to do lo gi je i uput stva za ope ra ti vno vr{e nje har mo ni za ci je, odno sno nje ne pro vje re; vr{i pro vje ru i da je mi{ lje nja o ste pe nu us -
kla|enos ti pro pi sa BiH sa evrop skom le gi sla ti vom; u~es tvu je u ra dnim gru pa ma u ci lju os tva ri va nja za da ta ka iz na dle`nos ti Se kto ra i/ili
Di re kci je; obav lja i dru ge po slo ve iz na dle`nos ti Od sje ka.
Po se bni uslo vi: Za vr{en VII ste pen stru~ne spre me; pra vni ili eko nom ski fa kul tet; naj ma nje tri (3) go di ne ra dnog is kus tva ste~enog u
stru ci; po zna va nje pro ce sa evrop skih in te gra ci ja i pro pi sa EU; te~no po zna va nje en gles kog je zi ka (go vor no i pi sa no); po`e ljno po zna va -
nje jo{ je dnog je zi ka - fran cus kog ili nje ma~kog; po zna va nje stan dar dnih sof tver skih pa ke ta (MS Of fi ce); ko mu ni ka cij ske spo so bnos ti;
po lo`en stru~ni upra vni ispit.
Pri pa da ju}a osno vna ne to pla ta: 1.170,00 KM
Broj iz vr{i la ca: je dan (1) iz vr{i lac.
1/02 - Vi {i stru~ni sa ra dnik za po ljo pri vre du, ri bar stvo i oko li nu
Opis po slo va i ra dnih za da ta ka: Pre ma po glav lji ma acquisa za ko je je za du`en: ko or di ni ra i pra ti us kla|iva nje pra vnog sis te ma BiH s
pra vnim sis te mom EU; vr{i ana li zu us kla|enos ti pra vnog sis te ma BiH s pra vnim sis te mom EU; u~es tvu je u pri pre mi PPEU; u~es tvu je u
izra di me to do lo gi je i uput stva za ope ra ti vno vr{e nje har mo ni za ci je, odno sno nje ne pro vje re; vr{i pro vje ru i da je mi{ lje nja o ste pe nu us -
kla|enos ti pro pi sa BiH sa evrop skom le gi sla ti vom; u~es tvu je u ra dnim gru pa ma u ci lju os tva ri va nja za da ta ka iz na dle`nos ti Se kto ra i/ili
Di re kci je; obav lja i dru ge po slo ve iz na dle`nos ti Od sje ka.
Po se bni uslo vi: Za vr{en VII ste pen stru~ne spre me; pra vni ili po ljo pri vre dni fa kul tet; naj ma nje tri (3) go di ne ra dnog is kus tva ste~enog
u stru ci; po zna va nje pro ce sa evrop skih in te gra ci ja i pro pi sa EU; te~no po zna va nje en gles kog je zi ka (go vor no i pi sa no); po`e ljno po zna -
va nje jo{ je dnog je zi ka - fran cus kog ili nje ma~kog; po zna va nje stan dar dnih sof tver skih pa ke ta (MS Of fi ce); ko mu ni ka cij ske spo so bnos -
ti; po lo`en stru~ni upra vni ispit.
Pri pa da ju}a osno vna ne to pla ta: 1.170,00 KM
Broj iz vr{i la ca: je dan (1) iz vr{i lac.
Na po me na za sve kan di da te:
- Po red po se bnih uslo va na ve de nih u ja vnom ogla su, kan di da ti mo ra ju za do vo lja va ti i op {te uslo ve pro pi sa ne ~la nom 22 Za ko na o dr`a -
vnoj slu`bi u in sti tu ci ja ma Bo sne i Her ce go vi ne.
- Pod ra dnim is kus tvom po dra zu mi je va se ra dno is kus tvo na kon ste~ene vi so ke stru~ne spre me.
- Za spro vo|enje kon kur sne pro ce du re po ovom ja vnom ogla su for mi ra}e se je dna (1) ko mi si ja za izbor.
Po tre bni do ku men ti:
Ovje re ne ko pi je: fa kul tet ske di plo me (nos tri fi ko va ne di plo me, uko li ko fa kul tet ni je za vr{en u BiH ili je di plo ma ste~ena u ne koj dru goj
dr`avi na kon 06.04.1992. go di ne); odno sno, za kan di da te ko ji su vi so ko obra zo va nje ste kli po bo lonj skom pro ce su uz fa kul tet sku di plo -
mu i do da tak di plo mi; va`e}e li~ne kar te; uvje re nja o po lo`enom stru~nom upra vnom ispi tu odno sno uvje re nja o po lo`enom ja vnom
ispi tu (u ci lju o slo ba|anja od ja vnog i spi ta); pot vrde ili uvje re nja kao do ka za o tra`enom ra dnom is kus tvu u stru ci; do ka za o tra`enom
po zna va nju en gles kog je zi ka; do ka za o tra`enom po zna va nju fran cus kog ili nje ma~kog je zi ka uko li ko kan di dat is to po sje du je s ob zi rom
da je ovo po`eljan a ne oba ve zan uslov; po pu njen obra zac Agen ci je za dr`a vnu slu`bu ko ji se mo`e do bi ti u pros to ri ja ma Agen ci je za
dr`a vnu slu`bu BiH ili na web stra ni ci Agen ci je www.ads.gov.ba.
Mo le se kan di da ti da ne dos tav lja ju do ku men ta ci ju ko ja ni je tra`ena tek stom ja vnog ogla sa jer se is ta ne}e uzi ma ti u ra zma tra nje.
- Kan di da ti ko ji bu du us pje {ni na pi sme nom di je lu stru~nog ispi ta oba ve zni su na usme ni dio stru~nog ispi ta (in ter vju) do ni je ti uvje re -
nje o ne vo|enju kri vi~nog pos tup ka (ne sta ri je od tri mje se ca), ko je se ne dos tav lja za je dno sa dru gim do ku men ti ma, u pro ti vnom ne}e
mo}i pris tu pi ti is tom. Izni mno, a u slu~aju ako kan di dat iz obje kti vnih ra zlo ga ne dos ta vi tra`eno uvje re nje na in ter vju, is to tre ba dos ta -
vi ti naj ka sni je do mo men ta pre uzi ma nja du`nos ti, u su pro tnom ski da se s lis te us pje {nih kan di da ta.
Ja vni kon kurs se spro vo di u skla du sa Odlu kom o na~inu po la ga nja ja vnog i stru~nog i spi ta ("Slu`be ni gla snik BiH", broj 96/07. i 43/10).
Gra di vo i pra vni izvo ri odno sno li te ra tu ra za po la ga nje ja vnog ispi ta ut vr|eni su Pro gra mom po la ga nja ja vnog i spi ta ("Slu`be ni gla snik
BiH", broj 28/08).
Sve tra`ene do ku men te, osim uvje re nja o ne vo|enju kri vi~nog pos tup ka ko je se dos tav lja na in ter vju, tre ba dos ta vi ti naj ka sni je do
19.09.2011. go di ne, pu tem po {tan ske slu`be pre po ru~eno na adre su:
Agen ci ja za dr`a vnu slu`bu BiH
"Ja vni kon kurs za po pu nja va nje ra dnih mjes ta dr`a vnih slu`be ni ka u Di re kci ji za evrop ske in te gra ci je Vi je}a mi nis ta ra Bo sne i
Her ce go vi ne"
71000 Sa ra je vo, Trg Bo sne i Her ce go vi ne 1
Ne po tpu ne, ne bla go vre me ne i ne ure dne pri ja ve, kao i ko pi je tra`ene do ku men ta ci je ko je ni su ovje re ne ne}e se uzi ma ti u ra zma tra nje.
DO BI TNIK GLA VNE NA GRA DE -
OPRE MA NJE KU PA TI LA U VRI JE -
DNOS TI OD 5.000 KM
1. ]ENA NO VI] EL VE DI NA
DO BI TNI CI ELEC TRO LUX USI SI VA^A
1. ISME TA HU TI NO VI]
2. AZRA TU TUN
3. SA ME LA FEJ ZI]
4. NE VEN KA AN DRE^EN KO
5. VE SA BAN DU KA
DO BI TNI CI ELEC TRO LUX MA [I NA
ZA SU\E
1. ZU HRA HAM ZI]
2. VIL DA NA RUS TEM PA [I]
3. SAN DI KA RA MAN
4. JA SNA RED@EPA GI]
5. HI DA JET HOD@I]
Iz vla~enje do bi tni ka je odr`ano 29.08. u
obje ktu Kon zum Wisa.
Spi sak do bi tni ka na gra dne i gre
DO MES TOS I CIF ... I PO MA@U I PO KLA NJA JU!
37
2.9.2011.
Oglasi
km, re gis tro van do ma ja
2012, 12.800 KM. Te le fon:
066/710-588. BK
Pro da ja
Pro da jem di je lo ve li ma ri je,
me ha ni ke i en te ri je re za es -
kort 1.6 di zel bi je li i es kort
1.4 ben zin pla vi, ure dni pa pi -
ri, po vo ljno. Te le fon:
065/894-570. BK
Tu ris ti ~ka agen ci ja "Hi lan -
dar" or ga ni zu je po klo ni ~ko
pu to va nje u Os trog 1. sep -
tem bra sa bes pla tnim tro dne -
vnim bo rav kom u Bu dvi.
Te le fon: 051/465-210,
065/465-500. MK
Ne um - po vo ljno iz da jem
apar tma ne uz mo re. Te le fon:
036/884-169, 063/327-098.
BK
Slat ka sam, atra kti vna i
zgo dna dje voj ka ko ja ~e ka da
joj se ja vi mo mak ra di ugo -
dnih tre nu ta ka. Te le fon:
065/906-729. MK
Mla di} iz Ba nja lu ke na
uslu zi da ma ma. Moj smje -
{taj. Dis kre ci ja. Zva ti po sli je
20 ~asova. Te le fon: 065/260-
017. MK
Po tre ban ko no bar sa is kus -
tvom i po zna va njem en gles -
kog je zi ka. Te le fon:
065/685-423. MK
Tra `im `e nu ili dje voj ku za
~u va nje dvo je dje ce u Nje ma -
~koj. Te le fon: 0049/56-12-
01-68-999. BK
^u va la bih dje cu ili sta ri ju
oso bu u Obi li }e vu. Te le fon:
065/386-293. BK
Po vo ljno pres vla ~im na -
mje {taj, pre voz obez bije |en.
Te le fon: 065/983-737. MK
Pro fe sor ma te ma ti ke, na
pos tdi plom skom stu di ju, da je
in stru kci je iz ma te ma ti ke u~e -
ni cima i stu den tima. Po po tre bi
do la zim na adre su. Ci je na po -
vo ljna. Te le fon: 066/233-318.
MK
Gra |e vin ski ra do vi, kro vne
kon stru kci je, ka me ni zi do vi,
pe ca ne, lje tni kov ci, etno se lo u
va {em dvo ri {tu. Te le fon:
066/531-497. MK
Po prav ljam sve vrste fo to -
apa ra ta. Te le fon: 065/573-349.
MK
Hi dro izo la ci je ra vnih kro vo -
va, po dru ma, ba ze na... izvo di -
mo pro fe si onal no, 25 go di na
is kus tva. Te le fon: 051/253-
769, 065/773-852. MK
Mo ler ske ra do ve izvo di mo
pro fe si onal no, 25 go di na is -
kus tva. Te le fon: 065/773-852,
051/253-769. MK
No vo! Pos tav lja nje auto-fo -
li ja na kom ple tnu ka ro se ri ju
vo zi la. Se dam go di na ga ran ci -
ja na fo li ju. (tip fo li ja ni je re -
kla mni), pro mi je ni bo ju na
vo zi lu. Te le fon: 065/295-763.
E-ma il: www.auto fo li ja zo -
ran.blog spot.com MK
Te pih ser vis vr{i uslu ge kva -
li te tnog pra nja svih vrsta te pi -
ha, sta za, iti so na, jor ga na,
de ka, pre kri va ~a, bes pla tan
odvoz i dos ta va, ra di mo i ne -
dje ljom. Te le fon: 065/891-407.
MK
Ser vis te le vi zo ra, mu zi ~kih
li ni ja i kom po nen ti, DVD ure -
|a ja i sli ~ne elek tro ni ke, pre -
voz i di ja gno za bes pla tni, ga -
ran ci ja. Te le fon: 051/435-000,
065/965-291. MK
Mo ler ski ra do vi - kre ~e nje,
gle to va nje, la ki ra nje sto la ri je i
ra di ja to ra..., po vo ljno, kva li te -
tno i ~is to. Te le fon: 065/774-
359. MK
Elek tri ~ar vr{i za mje nu do -
tra ja le elek troo pre me, po prav -
lja sta re i ugra |u je no ve
elek tro in sta la ci je. Te le fon:
065/418-878. BK
Vo do in sta la ter izvo di si tne
vo do in sta la ter ske ra do ve. Te le -
fon: 065/875-684. BK
Sto lar na li cu mjes ta ra di
po prav ke sto la ri je, na mje {ta ja
i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le -
fon: 051/281-470, 065/562-
149. BK
Vr{im uslu ge pre vo za (se li -
dbe) sa ra dni ci ma u ze mlji i
inos tran stvu, fur gon do 3,5 t sa
ram pom. Te le fon: 065/317-
840, 051/313-116. BK
Ku pu jem sta ru de vi znu {te -
dnju, ra tnu od {te tu i ob ve zni -
ce, is pla ta odmah. Te le fon:
065/377-680. MK
Pro da jem 210 ko ma da po -
lo vnog cri jepa ki kin da 333,
0,30 KM/kom., Ba nja lu ka.
Te le fon: 065/846-199. MK
Pro da jem ho ri zon tal nu ras -
hla dnu vi tri nu 2,5 m. Te le fon:
065/680-951, 065/511-170.
MK
Pro da jem po vo ljno knji ge
za 5, 6. i 7. ra zred. Te le fon:
065/036-540. MK
Pro da jem ka men za fon ta -
nu i sta ri ne. Te le fon:
065/817-341. MK
Da ljin ski uprav lja ~i za be -
ton pum pe, kra no ve, de mi -
ner ske ma {i ne, pre se...
Mon ta `a, ga ran ci ja. Te le fon:
065/595-334, 061/131-525.
MK
Pro da jem no ve plas te ni ke
od 40 do 100 m
2
, nov naj lon,
ga ran ci ja i pre voz. Te le fon:
065/081-563. MK
Pro da jem dva vu ne na te pi -
ha 4,5x3,5 m. Te le fon:
051/304-914, 065/880-372.
MK
Pro da jem plo ter A1 hp de -
si gnjet 100 sa gra fi ~kim
kom pju te rom P4 3000 Hz.
Te le fon: 065/880-372. MK
Pro da jem ka sa pul to ve s
kom ple tnom in sta la ci jom i
po kre tnom tra kom, du `i na
3,10 m, {i ri na 1,20 m. Ka se
mo `e te po gle da ti u pro daj -
nom cen tru "Cen trum" Za lu -
`a ni. Te le fon: 065/896-422.
BK
Pro da jem ma si vni okru gli
sto od hra so ti vne na raz vla ~e -
nje i ~e ti ri sto li ce, 450 KM.
Te le fon: 065/620-245. BK
Pro da jem `e ljez no ste pe ni -
{te sa bal ko nom, po vgodno
za pot krov lje. Te le fon:
051/385-057. BK
Pro da jem is pra van elek tri -
~ni {po ret, 85 KM. Te le fon:
065/620-245. BK
Pro da jem pen ti um 4 i ra dni
sto, po vo ljno. Te le fon:
066/853-555. BK
Pro da jem dje ~ ju so bu, dva
kre ve ta sa du {e ci ma, dva or -
ma ri }a, dvi je ra dne sto li ce i
vi tri nu ru ~ni rad. Te le fon:
065/846-016. BK
Elek tro i vo do vo dne in sta -
la ci je, ugra dnja i sa na ci ja. Te -
le fon: 065/822-303. BK
Ku pu jem zla tni lan ~i}, na -
ru kvi cu, prsten, min |u {e, zu -
bno zla to, lo mlje no zla to i
du kat. Te le fon: 065/983-661.
MK
Auto-dijelovi
Apartmani
Turizam
Razno
Usluge
Posao
Li~ni kontakt
Vodi~ 38
2.9.2011.
...
KNJIGA
"Uhva }en"
HAP LAN KO BEN
Se da mna es to go d|s n|a He| || Ma kve|d |e do bra d|e vo| ka, po nos po -
ro d| ce |z va ro s| u N|u Dzer z| |u, ka p| ten t| ma |a kro sa | bu du c| stu dent,
okru ze na na da ma | sno v| ma br| zn|h ro d| te ||a. N|e na ma| ka se |e dnog
|u tra pro bu d| | shva t| ka ko He| || pret ho dne ve •e r| uop ste n| |e do s|a
ku c|. Tr| m|e se ca ka sn| |e He| || na po ro d| ca |e | da ||e bez |ka kvog tra ga
o d|e vo| c|. Ü za |e dn| cu u ko |o| z| ve uv|a •| se s|u tn|a na na| go re.
...
MUZIKA
"I'm With You"
PED HOT CHl Ll PEP PEPS
Tr| de ce n| |e ka r| |e re Ped Hot Ch| || Pep per sa ob| ||e za va |u tur bu -
|en tne pro m|e ne | po ne kad ne snos ||| ve pa uze |zme du ob|a va a| bu -
ma. Ob|a va de se tog stu d|| skog |z da n|a l'm W|th You, mno g| ce se
pr| s|e t| t|, na| bo ||e se mo ze uspo re d| t| s kra |em devedeset|h god|na
pros|og v||eka | |s •e k| va n|em Ca || íor n| ca t| on - |e dnog od na| bo |||h
a| bu ma | na| ve ceg po vrat ka Pep per sa - ka ko zbog ben dov sk|h
pre v| ra n|a, ta ko | zbog pe to go d|s n|e pa uze od po s||e dn|eg |z da n|a.
DOGA\ANJA
IZLO@BE
SA RA JE VO
ZE MALJ SKl MÜ ZEJ
Ü sv| |e tu |gre
No vac od an t| ke do
sa vre me nog do ba
An t| •ke í| bu |e
1÷1: L|u bav | z| vot, |z|o zba
HlS TO PlJ SKl MÜ ZEJ
Op ko ||e no Sa ra |e vo
B|H kroz sto ||e ca
Fra gmen t| |z Sa ra |e va
Ja, ban bo san sk| Ku ||n
Pa ra |e |e ku| tur ne spo ne
ÜMJE TNl CKA GA LE Pl JA
Pe tro spe ktum
lz|o zba po vo dom
100. go d|s n|| ce ro de n|a
vo |e D| m| tr| |e v| ca
Sa ra| || |e, |z|o zba ra do va
A|| |e Ha í| zo v| ca Ha ía
MÜ ZEJ KNJl ZE vNOS Tl l
PO ZO Pl SNE ÜMJE TNOS Tl
Na pu tu do tvrda ve, |z|o zba
Od So ne ta do Po dmor n| ce,
|z|o zba po sve ce na
Sken de ru Ku |e no v| cu
KO LE Gl JÜM AP TlS Tl KÜM
lz|o zba ra do va lsma ra
Mu |e z| no v| ca
lz|o zba ra do va Ha || |a T| kve se
GA LE Pl JA PO MAN
PE TPO vlC
Üspa va no ka me n|e, |z|o zba
ra do va Ame ra Ho dz| ca
NA Cl ONAL NA l
ÜNl vEP Zl TET SKA
Bl BLl OTE KA B|H
lz|o zba sta r|h kn|| ga | ru ko p| sa
TÜP SKl KÜL TÜP Nl CEN TAP
Osman sk| íer ma n| na
Ba| ka nu, |z|o zba
BOS NJA CKl lN STl TÜT
lz|o zba re k|a mn|h og|a sa |z
19. | 20. v| |e ka
lz|o zba ra do va Fra n|e L| ka ra
BPÜ SA BE ZlS TAN
Akva re ||: Sta ro Sa ra |e vo
GA LE Pl JA NO vl HPAM
Pe ace Con nec t| on Mos tar,
|z|o zba
SKPD PPOS vJE TA
lz|o zba ío to gra í| |a Dra ze na
Gru || ca
BA NJA LU KA
BAN SKl DvOP
lz|o zba || ko vnog sa bo ro va n|a
Zm| |a n|e
MÜ ZEJ PS
Od pra |s to r| |e do sa vre me nog
do ba, sta| na |z|o zbe na
pos tav ka
Ja se no vac, us ta sk|
|o gor smrt|, |z|o zba
Ba n|a |u ka ne kad | sad,
ío to-do ku men tar na |z|o zba
2.500 go d| na od
Ma ra ton ske b|t ke, |z|o zba
MÜ ZEJ SA vPE ME NE
ÜMJE TNOS Tl PS
Mu| t| or| g| na ||, |z|o zba
NA PO DNO PO ZO Pl STE PS
lz|o zba ra do va
mo| ko va •k|h um|e tn| ka
DJE Cl JE PO ZO Pl STE PS
Mu ze| |u ta ka, |z|o zba
lz|o zba p|a ka ta
Tr| s|| ka ra, tr| pa |e te,
|e dan grad, |z|o zba
LTG GA LE Pl JA
Ma || sv| |et, |z|o zba ra do va
B| ||a ne Ga vra no v|c
GA LE Pl JA ÜDAS
lz|o zba ra do va Ad| sa Ba s| ca
AKA DE Ml JA ÜMJE TNOS Tl
BA NJA LÜ KA
lz|o zba ra do va stu de na ta
Aka de m| |e um|e tnos t|
Ba n|a |u ka
NA PO DNA l ÜNl vEP Zl TET SKA
Bl BLl OTE KA PS
Ko •| cev sv| |et, |z|o zba
ZE NI CA
MÜ ZEJ GPA DA ZE Nl CE
M|a zo v| vre me na,
gru pna |z|o zba
Sta| na etno |o ska pos tav ka
TU ZLA
TE ATAP KA BA PE
Me sa Se || mo v|c na sce n|
Tea tra 'Ka ba re' Tu z|a,
|z|o zba d|e |a auto ra Srda na
vu ka d| no v| ca
BKC TÜ ZLA
Sre bre n| ca 1995 - 2010?,
|z|o zba ío to gra í| |a ío to re por te ra
As so c| ated Pres sa Ame |a
Emr| ca
DO BOJ
CEN TAP ZA KÜL TÜ PÜ l
OBPA ZO vA NJE
ÜMJE TNl CKA GA LE Pl JA
F| gu ra u sa vre me no|
um|e tnos t|, || ko vna |z|o zba
MOS TAR
OKC ABPA SE vlC
Na t|u Ba| ka na, na tra gu
a| ter na t| vnog tu r| zma, |z|o zba
MATI^NI URED
(Banjaluka)
Ro |e ni:
Mia Gor di}, k}i Go ra na i Ale ksan dre; Du {an Ma ti}, sin
Mla de na i Lji lje; Ni ko la To do ro vi}, sin Lju bi {e i Dan ke;
Asja [i {i}, k}i Al me di na i Al me; Mi la na Gli go ri}, k}i
@e ljka i Mi lan ke; An drej Va lje vac, sin Ro mea i Ra dmi -
le; Ma ja Zo bi}, k}i Da li bo ra i San dre; Ana Vu ko vi}, k}i
Ne na da i Mi li ce; Lea Pa {i}, k}i Go ra na i Dra ga ne; He -
le na Mi ja to vi}, k}i Mla de na i Bor ja ne; Ma tej Ve se li no -
vi}, sin \u re i Ve sne; Re na to To ma {e vi}, sin Igo ra i Sa -
nje; Ale ksan dar Ga vri}, sin Ognje na i Zo ra ne.
Umrli:
Uro{ (Mi lan) Pre do je vi}, ro |en 1919. go di ne; Ana (An -
dri ja) Lo vi}, ro |e na 1936. go di ne.
Ne ve na VR@I NA
P
re mi jer nim izvo |e njem
mu zi ~ko-scen skog dje la
"Po sle dnja plo vi dba", u
re `i ji Ne boj {e Bra di }a,
kojem su pri sus tvo va li mi nis tar
kul tu re Srbi je Pre drag Mar ko -
vi} i am ba sa dor Gr~ke u toj ze -
mlji Di mos te nis Sto idis, u
sri je du na ve ~e je na Beo grad -
skoj tvr|a vi po ~eo prvi "Du -
nav fest".
Ne obi ~na pred sta va, kre ira na
spe ci jal no za fes ti val po mo ti vi -
ma pri ~e Ive An dri }a, pra ti po -
slje dnje da ne `i vo ta gr~kog
re vo lu ci ona ra Ri ge od Fe re, ko ji
je ubi jen u ku li "Ne boj {a".
Pred sta va po ~i nje u Ze -
mu nu, gdje je pre ma is to ri ji po -
slje dnji put pris tao brod ko ji je iz
Be ~a pre vo zio Ri gu od Fe re i nje -
go ve pri ja te lje tur skim vlas ti ma u
Pro gram: Pro gram fes ti va la obu hva ta i izlo `be,
te mul ti me di jal ni pro gram za naj mla |e
Ne obi ~na p
`i vo tu Ri ge
Sce na iz pred sta ve
"Po sle dnja plo vi dba"
U okvi ru "Du nav fes ta" nas tu pi }e i
la utis ta Edin Ka ra ma zov sa oper skom
pje va ~i com Ka ta ri nom Jo va no vi}
SA RA JE VO
Cl NE MA ClTY
Ma || sp| |u n|: ve || ka avan tu ra
Pe z| |a: Po bert Po dr| gez
Ü|o ge: Dze s| ka A| ba, Dzo e|
Mek he||
(16.30, 18.30 h)
va zno |e ono sto |e
|spod po vrs| ne
Pe z| |a: Da n| |e| Bar nz
Ü|o ge: Me r| Ke|t O| sen,
A|eks Pe t| íer
(16.20, 18.20, 20.20 h)
Ko nan Bar ba r|n 3D
Pez||a: Mar kus N| spe|
Ü|o ge: Dze| son Mo moa,
Pon Per |man,
Po uz Mek go van
(18.10, 20.30 h)
Ka ko se r| |e s| t| se ía
Pe z| |a: Set Gor don
Ü|o ge: Dze| son Be| tmen,
Dze n| íer An|s ton
(16.35, 18.40, 20.45 h)
Aut| 2 3D
Pe z| |a: Dzon La se ter
G|a so v|: Le on Lu zev,
Zar ko Po to• n|ak
(14.10 h)
Go d| ne ||u ba v|
Pe z| |a: Ðo va n| ve ro ne s|
Ü|o ge: Mo n| ka Be |u •|, La ura
Ca t|, Po bert De n| ro
(17.30, 20 h)
P|a net ma| mu na: Pos ta nak
Pe z| |a: Pu pert va|t
Ü|o ge: Dze| ms Fran ko,
Fr| da P|n to
(15.50, 18, 20.10 h)
BA NJA LU KA
PA LAS
P|a net ma| mu na:
Pos ta nak
Pe z| |a: Pu pert va|t
Ü|o ge: Dze| ms Fran ko,
Fr| da P|n to
(16, 18, 20, 22.15 h)
Ka ubo || | van ze ma ||c|
Pe z| |a: Dzon Fa vro
Ü|o ge: Da n| |e| Kre|g,
Ha r| son Ford, O|| v| |a va| |d
(17.50, 22 h)
Ko nan Bar ba r|n 3D
Pez||a: Mar kus N| spe|
Ü|o ge: Dze| son Mo moa,
Pon Per |man,
Po uz Mek go van
(22.30 h)
Cu var zo o|o skog vrta
Pez||a: Frank Ko ra s|
Ü|o ge: Ke v|n Dze| ms,
Po sa r|o Dov son, Le s|| B|b
(12, 20 h)
Aut| 2 3D
Pe z| |a: Dzon La se ter
G|a so v|: Le on Lu zev,
Zar ko Po to• n|ak
(16.15 h)
Ka pe tan Ame r| ka-prv|
osve tn|k
Pe z| |a: Dzo Dzon ston
Ü|o ge: Kr|s Evans, Sten || Tu •|
(17.30, 19.45, 22 h)
Strum ío v| 3D
Pe z| |a: Pa |a Go sne|
G|a so v|: Henk Aza r| |a, Ke t| Pe r|,
Dzo na tan v|n ters
(14.30, 18.30 h)
ZE NI CA
MÜL Tl PLEX Kl NO
EKPAN
Z|o •es ta u•| te ||| ca
Pe z| |a: Dze|k Kas dan
Ü|o ge: Ka me ron D| |az,
Dzas t|n T|m ber |e|k,
Dze| son S|g|
(14.30, 16.30, 18.30, 20.30 h)
Ko nan Bar ba r|n 3D
Pez||a: Mar kus N| spe|
Ü|o ge: Dze| son Mo moa,
Pon Per |man,
Po uz Mek gouan
(20, 22 h)
Aut| 2 3D
Pe z| |a: Dzon La se ter
G|a so v|: Le on Lu zev,
Zar ko Po to• n|ak
(su bo ta | ne d|e ||a 14,
16, 18 h)
Be || |a vo v|
Pe z| |a: La zar P|s tov sk|
Ü|o ge: La zar P|s tov sk|,
Gor dan K| •|c
(21 h)
Gre en Lan tern 3D
Pe z| |a: Mar t|n Kem be|
Ü|o ge: Pa |an Pe| no| ds,
B|e|k L| ve ||,
P| ter Sar sgard
(18, 20.30 h)
P|n gv| n| go spo d| na
Po pe ra
Pe z| |a: Mark vo ters
Ü|o ge: Dz|m Ke r|,
Kar |a Gu d| no
(17, 19 h)
Vodi~ 39
2.9.2011.
...
FILM
"Br`i od prav de"
Na kon 10 go d| na pro ve de n|h u za tvo ru, Dra| ve ru |e sa mo |e dno
na pa me t| - osve t| t| ub|s tvo svog bra ta ko |e se do go d| |o u za pe t||a -
no| p||a •k| ban ke zbog ko |e |e | sam za vrs|o u za tvo ru. Ko na •no do -
•e kav s| s|o bo du, on |ma spre man smrto no sn| p|an. A||, dvo || ca
mu ska ra ca mu sto |e na pu tu - Kap, po || ca |ac, ko |eg ne ko || ko da na
d| |e || od pen z| |e, | m|a d| ego cen tr| •n| K| |er, ub| ca sa ra zv| |e n|m |n -
st|n ktom za um|e tnost ub| |a n|a.
...
PREDSTAVA
"@e ni dba i uda dba"
NA PO DNO PO ZO Pl STE PS
Ze n| dba | uda dba |e pr| •a o s| tn|m trgov c| ma ko || pre |as kom |z
|e dnog u dru g| drus tve n| s|s tem do |a ze do nov ca te te ze v| sem
drus tve nom sta tu su. Pre •| ca do os tva re n|a tog c| ||a |es te uda |a.
Ü|o ge tu ma •e: Dra go s|av Me do |e v|c, Na ta sa lvan •e v|c, Bran ko
Jan ko v|c, Sn|e za na St| k|c, A|e ksan dar Sto| ko v|c, S|a da na Zrn|c | L|| -
||a na Ce k|c.
BIOSKOP
Ma li {pi ju ni:
Ve li ka avan tu ra
Va `no je ono {to
je ispod po vr{i ne
Pla net maj mu na:
Pos ta nak
Ko nan Bar ba rin
VA@NIJI TELEFONI
SA RA JE VO
PO LI CI JA...............................................................................................................122
HI TNA PO MO]....................................................................................................124
VA TRO GAS CI........................................................................................................123
"ELEK TRO DIS TRI BU CI JA" (KVA RO VI)........................................0800201133
BOL NI CA "KO [E VO"................................................................................444-800
TE LE FON SKE IN FOR MA CI JE.......................................................................1182
"TO PLA NE"........................................................................................033/650-979
"VO DO VOD"...................................................................................... 033/641-462
AUTO BUS KA STA NI CA....................................................................033/213-100
BA NJA LU KA
PO LI CI JA..............................................................................................................122
HI TNA PO MO]....................................................................................................124
VA TRO GAS CI.......................................................................................................123
"ELEK TRO KRA JI NA".......................................................................051/215-888
KLI NI ^KI CEN TAR...........................................................................051/342-100
CALL CEN TAR...................................................................................................1185
"TO PLA NA"..........................................................................................051/336-111
"VO DO VOD".......................................................................................051/212-428
AUTO BUS KA STA NI CA..................................................................090/513-000
Beo gra du, pod op tu `bom da su
"opa sni po mir u dr`a vi".
U glu ma ~kom an sam blu su
Pa vle Pe ki}, An drej Se pet kov ski,
Vla da Ke ro {e vi}, Mi ki Da mja no -
vi}, An dri ja Ku zma no vi}, Mi lan
Pa ji} i dru gi. Za scen ski po kret je
bi la za du `e na Ve ra Obra do vi}, a
kos ti me je osmi sli la Ivan ka Jev to -
vi}.
Do 11. sep tem bra, u
okvi ru "Du nav fes ta", pu bli ka }e
ima ti pri li ku da vi di i mu zi ~ko-
scen sko dje lo "Is tar" Iva na
Brklja ~i }a, za je dni ~ki kon cert la -
utis te Edi na Ka ra ma zo va i oper -
ske pje va ~i ce Ka ta ri ne Jo va no vi}
pod na zi vom "Os trvo".
Nas tu pi }e i {ved ski sa kso fo -
nis ta Mats Gus taf son, ma |ar ski
vir tu oz na cim ba lu Kal man Ba loh
sa svo jim "Gypsy Cymba lom"
ben dom, Bo ris Ko va~ i "La Cam -
pa nel la", dok }e u mul ti fun kci -
onal noj sa li ku le "Ne boj {a"
kon cert odr`a ti "Gu da ~i sv. \or -
|a".
Pro gram fes ti va la
obu hva ta i izlo `be "Po du nav ljem
Srbi je sa Fe li ksom Ka ni cem",
"Kel ti na tlu Beo gra da", "Stran ci
u Beo gra du", pos tav ku skul ptu ra
od pi jes ka sa te ma ti kom Du na va i
mul ti me di jal ni pro gram za naj -
mla |e "Ale i ba uci" Ras tka ]i ri -
}a.
Fes ti val je po kre nut sa `e -
ljom da pro mo vi {e Du nav kao za -
je dni ~ko kul tur no na sl je |e i
po slu `i kao plo dna osno va za
una pre |e nje sa ra dnje i ra zvoj kre -
ati vnos ti.
Po slje dnji da ni
Ne obi ~na
pred sta va,
pra ti po slje dnje
da ne `i vo ta
gr~kog
re vo lu ci ona ra
Ri ge od Fe re
pri ~a o
od Fe re
Pred sta vom
"Po sle dnja
plo vi dba"
po ~eo
"Du nav fest"
Sport 40
2.9.2011.
Doj ~i no vi}
zo ve na
spe ktakl
U Ba nja lu ci }e u su bo tu i
ne dje lju bi ti odr`a na me |u na -
ro dna auto-trka, na ko joj }e se
za {am pi ona te svo jih dr`a va
ta kmi ~i ti 85 u~e sni ka iz BiH,
Srbi je, Hrvat ske i Crne Go re.
Trka }e bi ti odr`a na na kru -
`noj sta zi u Za lu `a ni ma a nas -
tu pi }e i bh. vo za~ Go ran
Doj ~i no vi} s pe `o om 106 s
ko jim se ta kmi ~i u kla si N1.
"Po zi vam sve lju bi te lje
auto-trka da do |u u su bo tu i
ne dje lju u Za lu `a ne jer }e
ima ti {ta da vi de. Ova sta za je
je dna od naj bo ljih u re gi ji i
trke na njoj su bi le vi {e ne go
uzbu dlji ve i si gu ran sam da
}e i ova bi ti pra vi spe ktakl",
ka zao je ju ~e auto mo bi lis ta
AMK Ba nja lu ka.
U ne dje lju u 12 ~a so va bi }e
odr`a na trka za Otvo re ni
{am pi onat Re pu bli ke Srpske
dok }e se u ne dje lju u is tom
ter mi nu trka bo do va ti za {am -
pi ona te Srbi je, Crne Go re,
Hrvat ske i Bo sne i Her ce go -
vi ne.
V.G.
Ki nes ki ko {ar ka{ Jao Ming sa op -
{tio je pre ko svog me na d`e ra da
sma tra da je jo{ ra no da pos ta ne
~lan "Ku }e sla vnih".
Ming je no mi no van za to pri zna -
nje od stra ne pred sta vni ka
ki nes kih me di ja zbog
do pri no sa igri, ali je
me na d`er D`on
Hej zin ga re -
kao da biv -
{i cen tar Hjus to na ima ve li ko po {to -
va nje za tu in sti tu ci ju i igra ~e ko ji
su nje ni ~la no vi.
Me |u tim, sma tra da je za nje ga
jo{ ra no da bu de dio "Ku }e sla -
vnih".
Ming je u ju lu sa op {tio da se
po vla ~i iz akti vnog igra nja ko -
{ar ke zbog ~es tih po vre da.
Da bi Jao pos tao ~lan "Ku }e
sla vnih", po tre bno je da pro |e
pet se zo na od da na ka da se po -
vu kao.
Ki nes ki cen tar se sma tra je -
dnim od naj za slu `ni jih za ve li -
ku po pu lar nost NBA li ge u
Ki ni. On je osam pu ta u~es -
tvo vao na ol-star me ~e vi ma,
a pet pu ta je iza bran u naj -
bo lji tim se zo ne. Sa re pre -
zen ta ci jom Ki ne je, izme |u
os ta log, tri pu ta osvo jio
prven stvo Azi je.
V. RA DE NO VI]
Ja ~i za Mu ha me da Be {i }a, ko ji
je ju ~e iz A ti ma pre ko man do van
u mla du U-21 re pre zen ta ci ju, se le -
ktor Vla do Ja go di} sa svo jim iza -
bra ni ci ma ve ~e ras }e od mje ri ti
sna ge u gos ti ma sa Bje lo ru si jom.
Do bar start kva li fi ka ci ja za Evrop -
sko prven stvo i po bje du pro tiv San
Ma ri na bh. na de `e le ovje ri ti no vim
us pje hom ve ~e ras u 2. ko lu. Na ja vio
je ovo Ja go di} uo~i ju ~e ra{ njeg po -
las ka u Bje lo ru si ju i na kon us pje {no
obav lje nih pri pre ma u Vo go{ }i.
"Odra di li smo ~e ti ri tre nin ga. U
Bje lo ru si ju ide mo na pra vi ti do bar re -
zul tat. Na{ start u kva li fi ka ci ja ma je
bio do bar i na ra vno da sad to tre ba
da ovje ra va mo. Ne }u obe }a va ti ni -
{ta, ali ima mo do vo ljno kva li te ta i
spre mni smo da odi gra mo do bru
uta kmi cu i na pra vi mo po zi ti van re -
zul tat", ka zao je Ja go di}.
Op ti mi zam ni je krio ni ka pi ten Ne -
ma nja Bil bi ja.
"Atmo sfe ra je do bra. Zna mo pro ti -
vni ka, zna mo ka ko igra . Se le ktor je
re kao da su bi li tre }i na za vr{ni ci na
EP, ali i mi ima mo svo je adu te. Ide -
mo da se na di gra va mo i na pra vi mo
{to bo lji re zul tat", ka zao je Bil bi ja.
Nje gov sai gra~ Enes Si po vi} is ti ~e
da po sao ne }e bi ti la gan.
"Svje sni smo da nas ~e ka te {ka
uta kmi ca u Bje lo ru si ji. Ne }e mo obe -
}a va ti po bje du, ali ono {to mo gu
obe }a ti jes te bor be nost na te re nu",
za klju ~io je Si po vi}.
Be {i }e va pre ko man da iz A u U-21
se le kci ju u skla du je sa ra ni jim do -
go vo rom se le kto ra Sa fe ta Su {i }a i
Vla de Ja go di }a. Su {i} je jo{ ra ni je
na ja vio da }e ve znjaka HSV-a sta vi ti
na ra spo la ga nje Ja go di }u uko li ko
pro cije ni da je po tre bni ji mla dom ti -
mu.
De jan MA KSI MO VI]
Upra vni odbor Ru ko me tnog
klu ba Bo sna BH gas iz Sa ra je va
u sri je du uve ~e pri hva tio je os -
tav ku ko ju je po nu dio Ir fan
Smaj la gi}, {ef stru ~nog {ta ba.
Smaj la gi} ko ji je u pro te kle
dvi je se zo ne, ko li ko je vo dio "stu -
den te", os tva rio naj ve }i klup ski us -
pjeh u Evro pi, odlu ~io je da
na pus ti kor mi lo bh. {am pi ona.
O ra zlo zi ma os tav ke za sa da
ne ma zva ni ~nih in for ma ci ja. To -
kom ju ~e ra{ njeg da na ni smo us pje -
li stu pi ti u kon takt sa biv {im
tre ne rom Sa raj li ja. Tek se iz ne zva -
ni ~nih izvo ra mo glo sa zna ti da se
odlu ~io na pus ti ti klu pu Bo sne
BHG zbog neo zbi ljnos ti ru ko vod -
stva klu ba u po slje dnje vri je me.
Prvo je nje gov plan pri pre ma,
ko ji je sa ~i nio, pro pao. Po tom su
ne ki igra ~i zbog ~i nje ni ce da ni su
ima li s kim po tpi sa ti ugo vor na -
pus ti li klub, pa se na kna dno vra }a -
li. Uz sve to po ja ~a nja su sti za la u
ho du, a Smaj la gi}, ko ji je po znat
kao ve li ki ra dnik, ni je na vi kao na
ta kav na ~in ra da. Na kra ju je odlu -
~io da po dne se os tav ku, iako su iza
nje ga osvo je na dva na slo va {am pi -
ona BiH, je dan Kup i pla sman u
Top 16 Li ge {am pi ona pro {le se zo -
ne.
Sa dru ge stra ne, Up-
ra vni odbor se u sri je du uve ~er
ogla sio sa op {te njem.
"Na sje dni ci Upra vnog odbo -
ra RK Bo sna BH gas pri hva }e na
je ini ci ja ti va tre ne ra Ir fa na Smaj la -
gi }a za spo ra zu mnim pre ki dom
spor tske sa ra dnje. RK Bo sna BH
gas nas tav lja svoj evrop ski put s
ja ~im akcen tom na uspos ta vi pro -
fe si onal nog sis te ma ra da omla din -
skih se le kci ja, pro mo ci ji ru ko me ta
i sa ra dnji s klu bo vi ma iz BiH i re -
gi ona. Re zul tat ski ci lje vi u na re -
dnoj se zo ni os ta ju je dna ko
am bi cio zni, a to je pri je sve ga od -
bra na ti tu le prva ka BiH ko ja nam
omo gu }a va u~e{ }e u na je li tni jem
klup skom ta kmi ~e nju - Li gi {am -
pi ona u ko joj i ove go di ne `e li mo
na pra vi ti {to bo lji re zul tat. Ta ko -
|er, na{ re zul tat ski cilj je pla sman
u sa mi vrh re gi onal ne SE HA li ge",
pi {e u sa op {te nju RK Bo sna BHG
i nas tav lja:
"Go spo di nu Ir fa nu Smaj la gi }u
za hva lju je mo na do sa da{ njim re -
zul ta ti ma ko je je pos ti gao sa RK
Bo sna BH gas, te mu `e li mo mno -
go spor tske sre }e u tre ner skoj ka ri -
je ri."
S ob zi rom da je do po -
~et ka SE HA li ge, ko ja je do {la pod
znak pi ta nja jer ni je pro na |en ge -
ne ral ni spon zor, os ta lo jo{ sve ga
de set da na, o~e ku je se da }e ru ko -
vod stvo Bo sne BHG brzo ime no -
va ti Smaj la gi }e vog na slje dni ka.
Pre ma na vo di ma ru ko vod stva sve
oba ve ze pre ma igra ~i ma su is pla -
}e ne, da nas }e do bi ti av gus tov ske
pla te, a si tu aci ja je is ta i ka da je u
pi ta nju stru ~ni {tab.
Odla zak:
Ne zva ni ~an
ra zlog za
odla zak je
neo zbi ljnost
ru ko vod stva
klu ba u
po slje dnje
vri je me
Pe g| ona| na ru ko me tna || ga u prvom d| |e |u se zo ne ne ce |ma t| ge ne ra| nog spon zo ra, pa ce k|u bo v|
sa m| mo ra t| da po kr| va |u sve tro sko ve. Mar ke t|n ska agen c| |a Dl Gl TEL, na |me, n| |e us p|e |a da pro -
na de spon zo ra ko || b| u pro |e ktu SE HA || ge u•es tvo vao od po •et ka, a|| pos to || na da da ce ga |pak
pro na c| do |a nu ara s||e de ce go d| ne. Lo sa |e to v| |est za sve k|u bo ve, a po se bno one s ma n||m
budzetom ko || ce ga zbog ove •| n|e n| ce sa da mo ra t| pr| |a go da va t|. L| ga star tu|e 10. sep tem bra.
SE HA bez spon zo ra
Evrop ski
put
Bo sna nas tav lja
svoj evrop ski
put, pi {e u
klup skom
sa op {te nju
Na ja va
U Bje lo ru si ju
ide mo da
na pra vi mo
do bar re zul tat,
na ja vio se le ktor
bh. na da
Uslov za ula zak
Po tre bno je da
pro |e pet
se zo na od da na
ka da se po vu kao
Jao Ming
Mu ha med Be {i}
Ming ne `u ri
u "Ku }u sla vnih"
Bh. nade ja ~e za
Be {i }a
RK BO SNA BH GAS OS TAO BEZ TRE NE RA
Razlaz sa Smajlagi}em
F
O
T
O

N
N
Odlu ~io da na pus ti
klu pu "stu de na ta":
Ir fan Smaj la gi}
41
2.9.2011.
Sport
Biv {a {am pi on ka Otvo re nog
prven stva SAD u te ni su Ve nus
Vi li jams sa op {ti la je da se po vu -
kla sa ovog grend slem tur ni ra
zbog auto imu ne bo les ti Sjo gre nov
sin drom.
Vi li jam so va je u dru gom ko lu
tur ni ra tre ba lo da se sas ta ne sa Sa bi -
nom Li sic ki iz Nje ma ~ke, ko ja }e
ta ko na kon pre da je Ame ri kan ke u
na re dnoj run di igra ti pro tiv do ma }e
ta kmi ~ar ke Iri ne Fal ko ni.
"Ne da vno je us ta nov lje -
no da imam Sjo gre nov sin drom,
auto imu nu bo lest ko ja uti ~e na ni vo
ener gi je i uzro ku je umor", na ve la je
Vi li jam so va i do da la:
"Za is ta sam ra zo ~a ra na {to sam
se po vu kla sa US ope na. U`i va la
sam u svom prvom me ~u ov dje i
`e lje la sam da nas ta vim, ali ni sam
mo gla. Ipak, dra go mi je {to ko na -
~no imam di ja go no zu i sa da sam
kon cen tri sa na na to da se opo ra vim
i vra tim na te ren".
Po red {am pi on ke US ope na iz
2000. i 2001. go di ne, u nas tav ku ta -
kmi ~e nja ne }e bi ti jo{ dvi je te ni ser -
ke ko je su bi le no si oci. Po sli je Fran -
cus ki nje Ma ri on Bar to li, ko ja je
iz gu bi la od Ame ri kan ke Kris ti ne
Mek hejl (6:7, 2:6), ispa le su i Do -
mi ni ka Ci bul ko va i Agnje {ka Ra -
dvan ska. Od Slo va ki nje Ci bul ko ve,
14. no si oca na US ope nu, bi la je bo -
lja Iri na Fal ko ni iz SAD ko ja je po -
bije di la sa 2:6, 6:3, 7:5, a od
Po lja ki nje Ra dvan ske, 12. no si oca
na ovom grend sle mu, Nje mi ca An -
gle ika Ker ber ko ja je sla vi la sa 6:3,
4:6, 6:3. Se re na Vi li jams je us pje -
{no odra di la prvi dvo boj, te je u
prvom ko lu bez ve }ih pro ble ma sla -
vi la pro tiv Srpki nje Bo ja ne Jo va -
nov ski sa 6:1 i 6:1. I Rus ki nja
Ma ri ja [a ra po va je za blis ta la i ru -
tin ski sa vla da la Bje lo rus ki nju Anas -
ta si ju Ja ki mo vu sa 6:1, 6:1.
Tre }eg da na US ope na u mu -
{koj kon ku ren ci ji naj ve }e izne na |e -
nje je na pra vio Fran cuz Be ne to, ko ji
je u tri se ta 6:2, 6:4, 6:3 eli mi ni sao
[pan ca Ni ko la sa Al ma gra. ^et vrti i
18. no si lac En di Ma rej i Hu an Mar -
tin del Pe tro su la ko u tri se ta sti gli
do dru gog ko la. Ma rej je sa 7:6, 6:2,
6:3 po bi je dio In dij ca De ver ma na,
pa }e u nar de nom ko lu igra ti sa Ho -
lan |a ni nom Ro bi nom Ha se om, ko ji
je sa 6:0, 6:4, 6:4 eli mi ni sao Por tu -
gal ca Ruija Ma ~a da.
Osva ja~ US ope na iz
2009. go di ne Hu an Mar tin del Po tro
je sa 6:3, 6:1, 6:1 na di grao Ita li ja na
Fi li pa Vo lan dri ja i u dru gom ko lu }e
igra ti sa ze mlja kom Di je gom @un -
kve irom ko ji je do dru gog ko la sti -
gao po slije sa mo je dnog odi gra nog
se ta po {to mu je Slo vak Ka rol Bak
pre dao me~.
[am pi on iz 2003. go di ne Ame -
ri ka nac En di Ro dik sa vla dao je 33-
go di{ njeg su na ro dni ka sa 6:2, 6:4,
4:6, 7:5 i u dru goj run di }e se sas ta ti
sa mla dim D`e kom So kom, jo{ je -
dnim ze mlja kom, ko ji je eli min sao
Mar ka @is ke la.
"Dra go mi je {to sam po bije -
dio. Prva dva se ta bi li su u re du, ali
on da sam upao u ru pu i imao sam
sre }e da se izvu ~em u ~et vrtom se -
tu, ka da sam po ~eo i da ser vi ram
bo lje. Ali, ni je bi lo la ko. Mi slim da
je Maj kl igrao do bro. Si gur no se be
ne za va ra vam da je ova par ti ja bi la
dos toj na {am pi on skim am bi ci ja ma,
ali ne znam ni da li sam to o~e ki -
vao", izja vio je Ro dik.
Ame ri ka nac D`on Izner i Ki -
pra nin Mar kos Ba gda tis o~e ki va no
su od gi ra li za ni mljiv me~, a na kra -
ju je sla vio do ma }i te ni ser sa 7:6
(2), 7:6 (11), 2:6, 6:4.
Re zul ta ti 2. ko la u
`en skoj kon ku ren ci ji: Zvo na re va -
Bon da ren ko 7:5, 3:6, 6:3, [uai Peng
(13) - Pi ron ko va 6:2, 6:4, Pe tro va -
Her cog 6:2, 6:4,
Mek hejl - Bar to li (8) 7:6 (2),
6:2, Sto sur (9) - Van de vej 6:3, 6:4,
Fal ko ni - Ci bul ko va (14) 2:6, 6:3,
7:5, Pe ne ta - Opran di 6:0, 6:3, Ker -
ber - Ra dvan ska (12) 6:3, 4:6, 6:3,
[a ra po va (3) - Ja ki mo va 6:1, 6:1.
Mu {kar ci: F. Lo pez (25) - Ito
6:2, 6:4, 6:4, Da Sil va - So ren sen
6:0, 3:6, 6:4, 1:0 pre da ja So ren se -
na, Be ne to - Al ma gro (10) 6:2, 6:4,
6:3, Ha se - Ma ~a do 6:0, 6:4, 6:4,
Del Po tro (18) - Vo lan dri 6:3, 6:1,
6:1, Ma rej (4) - De var man 7:6 (5),
6:2, 6:3, Bo go mo lov - D`on son
4:6, 4:6, 6:3, 7:6, 6:3, Si mon (12) -
Me lo 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, Ro dik (21)
- Ra sel 6:2, 6:4, 4:6, 7:5, Izner (28)
- Ba gda tis 7:6 (2), 7:6 (11), 2:6,
6:4.
[ved ska te nis ka le gen da i
ko men ta tor Euro spor ta Mats
Vi lan der po hva lio je No va ka
\o ko vi }a re kav {i da }e srpski
te ni ser jo{ du go bi ti na te nis -
kom pri jes to lu.
"Ovo je je dan no vi \o ko vi}.
Ubjedljivi je fa vo rit na sva kom
ta kmi ~e nju na ko jem se po ja vi i
ap so lu tno sam si gu ran da }e os ta -
ti svjet ski broj je dan u na re dne tri
ili ~e ti ri go di ne. No vak je u for mi
i 100 odsto sam uvje ren da }e
nas ta vi ti da igra izvan re dno. Ni je
se on odje dnom po pra vio i po ~eo
da igra ova ko, jer je to pro ces ko ji
je tra jao. Ni je to li ko va `an ni nje -
gov odli ~an ser vis. Bi tno je to da
je pro mije nio na ~in `i vo ta i pris -
tup te ni su uop {te", izja vio je
osva ja~ se dam grend slem tro fe ja,
ko ji je du go bio vrlo {krt u po -
hva la ma na ra ~un \o ko vi }a.
Vi lan der je fas ci ni ran i \o -
ko vi }e vom `e ljom za po bje da ma:
"Kao {to je No vak ve} i re -
kao, vi di se da se i da lje ma ksi -
mal no tru di da nas ta vi da
na pre du je iz da na u dan. Ne ne -
dos ta je mu no vih ide ja, kao ni
sjaj nih spor tskih re zo na. On ni je
is ta oso ba ko ju sam znao pri je
dvi je ili tri go di ne ka da je osvo jio
Aus tra li jen open", za klju ~io je
47-go di{ nji Mats Vi lan der.
Pro mje ne
Bi tno je to da je
pro mije nio na ~in
`i vo ta i pris tup
te ni su uop {te,
ka `e [ve |a nin
Vi lan der: \o ko vi}
}e du go vla da ti
Mats
Vi lan der
OTVO RE NO PRVEN STVO SAD U TE NI SU
Bo lest
za us ta vi la
Ve nus
v| |est da na |z N|u |or ka ser v| ra || su lvo Kar |o v|c |z Hrvat ske | Frank Mo zer |z N|e ma •ke ko || su us p|e ||
da vec na star tu ta km| •e n|a u na dme ta n|u pa ro va sa v|a da |u bra cu Bra |an, ko || su do sa da osvo || || •ak
11 grend s|em t| tu |a. Kar |o v|c | Mo zer su Ma| ka | Bo ba Bra |a na u prvom ko |u po b| |e d| || sa 6:4, 2:6, 6:2 |
ta ko e|| m| n| sa || tros tru ke sam p| one, u|e dno | bra n| oce tro íe |a. M|e so v| t| dub| u sas ta vu Ana lva no v|c -
Ne nad Z| mo n||c n| |e usp|o da pre bro d| prvo ko |o ÜS ope na. Tan dem |z Srb| |e |e |z gu b|o od Jung-Jan
Can, te n| ser ke |z K| nes kog Ta| pe ha | Ma r| |u sa F|r sten ber ga |z Po|| ske sa 3:6, 4:6.
Ispa la bra }a Bra jan
Di ja gno za: Ne da vno je us ta nov lje no da
imam Sjo gre nov sin drom, auto imu nu bo lest
ko ja uti ~e na ni vo ener gi je i uzro ku je umor,
re kla Vi li jam so va
Izne na |e nje
Be ne to
eli mi ni sao
de se tog no si oca
Al ma gra
Ve nus Vi li jams
FO TO AFP
En di Ro dik
Ve dran RA DE NO VI]
Dvi je po bje de u dvo me ~u sa
Bje lo ru si jom bh. re pre zen ta ci ji
otvo ri }e vra ta ba ra `a za pla sman
na Evrop sko prven stvo ili ~ak put
na prvo mjes to. ^e ti ri bo da i da lje
bi da va la na du, dok bi po ra zi zna -
tno uma nji li {an se za ko na ~an pla -
sma n na ve li ko ta kmi ~e nje.
Upra vo sa ova kvom ra ~u ni com
i ja snim ci ljem naj bo lja fu dbal ska re -
pre zen ta ci ja Bo sne i Her ce go vi ne ju -
~e uju tru je otpu to va la u Min sk, gdje
}e ve ~e ras od 19.30 od mje ri ti sna ge
s je dnim od di rek tnih kon ku re na ta za
dru go mjes to u gru pi. Sa is tim ri va -
lom ~e ti ri da na ka sni je re pre zen ta tiv -
ci BiH su sre{ }e se u re van {u na
"Bi li nom po lju" u Ze ni ci.
"Mom ci s nes trplje njem o~e -
ku ju prvu uta kmi cu sa Bje lo ru si jom.
Atmo sfe ra je stan dar dno do bra. Izu -
zme li se Men sur Muj d`a, za ko jeg
}u uo~i uta kmi ce odlu ~i ti ho }e li
mo }i nas tu pi ti ili ne, ja ko je va `no
na po me nu ti i da je zdrav stve ni bli -
ten za do vo lja va ju }i. Na dam se
da }e ta ko bi ti i da lje", re kao je
Su {i}, ko ji je odli ~no ana li zi rao
igru pri ti vni ka:
"Bje lo ru si ja ima izu -
ze tno ja ke i vi so ke
igra ~e. Vrlo su nez -
go dni i opa sni po -
se bno iz kor ne ra i
pre ki da. To zna ~i
da }e nam tre ba ti
vi so kih igra ~a i
ako ne bu de mo -
gao Muj d`a, mo `da
}u se odlu ~i ti za Adna na Za hi ro vi }a
ili Adna na Mrav ca. Na ra vno, pro ti -
vnik ima i svo jih sla bos ti, iako ih ne -
ma ba{ pu no. To je ozbi ljna eki pa,
dos ci pli no va na, tr~e 90 mi nu ta, ne
sto je, vra te se na svo ju po lo vi nu brzo
i ne }e bi ti la ko. Uos ta lom, ja ko ma lo
su go lo va pri mi li, ali i da lje mi slim
da smo kva li te tni ji od njih."
A do da tni ra zlog za op -
ti mi zam se le kto ru Su {i }u uli je va i
po vra tak Sa {e Pap ca u na ci onal ni
tim. Fu dba ler Glaz gov Ren d`er sa,
ne za do vo ljan sta njem u N/FS BiH,
ne ko li ko go di na ni je nas tu pao u dre -
su sa dr`a vnim grbom.
"Sa da u N/FS BiH i re pre zen ta -
ci ji sve dje lu je mno go pro fe si onal ni -
je i ozbi ljni je. Pri je smo bi li eki pa u
po vo ju, a da nas ozbi ljan ko le ktiv. Uz
to da nas ima mo i igra ~e u si gur no
bo ljim klu bo vi ma ne go ne kad, iako
s mo i pri je ima li ve li kih ime na. Sve
u sve mu, mi slim da je vri je me da
ode mo na ne ko ve li ko ta kmi ~e nje",
ka zao je Pa pac.
Is ku sni fu dba ler na spi sak bh.
ti ma vra tio se u uta kmi ci pro tiv
Gr~ke, ali ipak zbog upa le plu -
}a ni je nas tu pio u tom me ~u.
"Po slje di ce bo les ti jo{
osje }am na odre |e ni
na ~in. Pa uzi rao sam
s tre nin zi ma de set
da na i to je os ta -
vi lo tra ga na
mo ju for mu.
Me |u tim, tru -
dio sam se da
to kom pri pre ma
sa re pre zen ta ci jom
sve pro pu {te no {to
vi {e na do kna dim i
na dam se da }u bi ti od
ko ris ti u Min sku. Tre ba
nam po bje da, bo lji smo, ali
to tre ba i do ka za ti", za klju -
~io je Pa pac.
Sport
2.9.2011.
42
BiH pro tiv Bje lo ru si je igra odlu ~u ju }i dvo me~ za EP
Po bje de otva ra ju
vra ta ba ra `a
1. Fran cus ka 6 4 1 1 9:2 13
2. Bje lo ru si ja 7 3 3 1 6:2 12
3. BiH 6 3 1 2 8:7 10
4. Ru mu ni ja 6 2 2 2 8:6 8
5. Al ba ni ja 6 2 2 2 4:6 8
6. Lu ksem burg 7 0 1 6 1:13 1
Grupa
D
Da nas: B|e |o ru s| -
|a - Bo sna | Her -
ce go v| na (19.30),
Lu ksem burg -
Pu mu n| |a (19.30),
A| ba n| |a - Fran -
cus ka (21.30).
1. Ho lan di ja 6 6 0 0 21:5 18
2. [ved ska 6 5 0 1 20:6 15
3. Ma |ar ska 7 4 0 3 18:13 12
4. Fin ska 6 2 0 4 11:11 6
5. Mol da vi ja 6 2 0 4 7:9 6
6. San Ma ri no 7 0 0 7 0:33 0
Grupa E
Da nas: F|n ska -
Mo| da v| |a
(17.30), Ma dar -
ska - Sved ska
(19.45), Ho |an d| -
|a - San Ma r| no
(20.30).
1. Gr~ka 6 4 2 0 8:3 14
2. Hrvat ska 6 4 1 1 10:3 13
3. Izra el 7 4 1 2 10:7 13
4. Gru zi ja 7 2 3 2 5:5 9
5. Le to ni ja 6 1 1 4 5:9 4
6. Mal ta 6 0 0 6 2:13 0
Grupa F
Da nas: lzra e| -
Gr•ka (15.05),
Gru z| |a - Le to n| -
|a (19), Ma| ta -
Hrvat ska (19).
1. En gles ka 5 3 2 0 11:3 11
2. Crna Go ra 5 3 2 0 4:1 11
3. [vaj car ska 5 1 2 2 7:7 5
4. Bu gar ska 5 1 2 2 2:6 5
5. Vels 4 0 0 4 1:8 0
Grupa G
Da nas: Bu gar -
ska - En g|es ka
(20.15), ve|s -
Crna Go ra
(20.45).
1. Por tu gal 5 3 1 1 11:7 10
2. Dan ska 5 3 1 1 7:4 10
3. Nor ve {ka 5 3 1 1 6:4 10
4. Ki par 4 0 2 2 5:8 2
5. Island 5 0 1 4 2:8 1
Grupa
H
Da nas: Nor ve -
ska - ls|and (20),
K| par - Por tu ga|
(20.45).
1. [pa ni ja 5 5 0 0 15:5 15
2. ^e {ka 5 3 0 2 6:3 9
3. [kot ska 4 1 1 2 4:5 4
4. Li tva ni ja 5 1 1 3 3:8 4
5. Li hten {tajn 5 1 0 4 3:10 3
Grupa
I
Da nas: L| tva n| |a
- L| hten sta|n
(17). Su tra:
Skot ska - Ce ska
(16).
1. Nje ma ~ka 7 7 0 0 22:3 21
2. Bel gi ja 7 3 2 2 15:10 11
3. Tur ska 6 3 1 2 9:7 10
4. Aus tri ja 6 2 1 3 10:10 7
5. Azer bej d`an 6 1 0 5 5:18 3
6. Ka zah stan 6 1 0 5 2:15 3
Grupa
A
Da nas: Azer be| -
dzan - Be| g| |a
(18), Tur ska - Ka -
zah stan (19),
N|e ma •ka - Aus -
tr| |a (20.45).
1. Re pu bli ka Ir ska 6 4 1 1 11:6 13
2. Ru si ja 6 4 1 1 9:4 13
3. Slo va ~ka 6 4 1 1 6:4 13
4. Jer me ni ja 6 2 2 2 10:7 8
5. Ma ke do ni ja 6 1 1 4 5:8 4
6. An do ra 6 0 0 6 1:13 0
Grupa B
Da nas: An do ra -
Jer me n| |a (18),
Pu s| |a - Ma ke -
do n| |a (18), Pe -
pu b|| ka lr ska -
S|o va •ka
(20.45).
1. Ita li ja 6 5 1 0 14:1 16
2. Slo ve ni ja 7 3 2 2 9:4 11
3. Sje ver na Ir ska 6 2 3 1 1:7 9
4. Srbi ja 6 2 2 2 8:9 8
5. Es to ni ja 7 2 1 4 7:11 7
6. Far ska Os trva 8 1 1 6 5:22 4
Grupa C
Da nas: Far ska
Os trva - lta || |a
(20.45), S|e ver na
lr ska - Srb| |a
(20.45), S|o ve n| -
|a - Es to n| |a
(20.45).
Jak ri val: Pro ti vnik ima izu ze tno ja ke i vi so ke igra ~e. Nez go dni
su, ozbi ljni i opa sni iz pre ki da, ali mi smo kva li te tni ji, ka zao Su {i}
Re pre zen ta tiv ci BiH u
Min sk su do pu to va li ju ~e u po po dne -
vnim sa ti ma. Si no} su u ter mi nu uta -
kmi ce odra di li po slje dnji i zva ni ~ni
tre ning na sta di onu Di na ma iz Min ska.
Ve ~e ras u Gru pi D jo{ igra ju:
Lu ksem burg - Ru mu ni ja i Al ba ni ja -
Fran cus ka.
Pa pac
Fu dba ler
Glaz gov
Ren d`er sa
opo ra vio se
od bo les ti
Vra }a se u dres BiH:
Sa {a Pa pac
Bh. tim ne ra zmi{ lja o po ra zu u Min sku
F
O
T
O

N
N
Sport 43
2.9.2011.
Fu dba le ri Srbi je da nas }e
na me gdan Sje ver noj Ir skoj i
ako iza bra ni ci Vla di mi ra Pe tro -
vi }a Pi `o na `e le da na re dne go -
di ne vi de Evrop sko prves tvo u
Polj skoj i Ukra ji nu, po bje da u
kva li fi ka ci onom me ~u u Bel fas tu
je di na je op ci ja ko ja im os tav lja
{an se za pro laz da lje.
I re mi u odre |e noj kom bi na -
ci ji, pa ~ak i po raz os tav lja ju im
{an se, ali to je sve vi {e u do me nu
te ori je ne go {to je re al no os tva ri vo
za ovu ge ne ra ci ju srpskih fu dba le -
ra. Zna to do bro i de fan zi vac Bra -
ni slav Iva no vi}, ko jeg ni je bi lo u
pri ja telj skom me ~u sa Ru si jom
(po raz 0:1), ali se sa da vra tio u
tim.
"Pred sto ji nam vrlo
te `ak me~. Re pre zen ta ci ja je uvek
bi la odraz srpskog fu dba la, na dam
se da }e mo sa da bi ti na vi si ni za -
dat ka. Psi ho lo {ki je veoma te {ko,
ali smo spre mni za uta kmi cu" re -
kao je Iva no vi} i do dao da zna re -
cept za tri jumf u Bel fas tu:
"Po tre bno je sa ~u va ti mir nu
gla vu, os ta ti van pri tis ka. U fu dba -
lu pos to ji i ne pi sa no pra vi lo da je
vrlo te {ko po be di ti eki pu tri pu ta
uzas to pno, ~ak i ko ja je ne kva li te -
tni ja. Zna mo svi do bro ko li ko smo
se na mu ~i li na 'Ma ra ka ni' da po be -
di mo Se ver nu Ir sku. Imam uti sak
da su oni eki pa ko ja pa da u nas -
tav ku, ali tre ba sti }i do dru gog po -
lu vre me na. Ako uspe mo trka ~ki
do bro da po ~ne mo uta kmi cu, ima -
mo ve li ke {an se da os tva ri mo do -
bar re zul tat. Kao de fan zi vac,
na ra vno, naj va `ni je mi je da prvi
ne pri mi mo gol. Mi slim da je to i
klju~ uspe ha. Ka ko uta kmi ca bu de
odmi ca la, ima }e mo ve }e {an se da
pos ti gne mo gol."
Ipak, i Ir ci ima ju {ta da ka `u.
"Ale ksan dar Ko la rov
je u prvom na {em me ~u do {ao do
na {e klu pe i sti snu te {a ke po di gao
u vaz duh pre ma na ma. Ra do vao se
kao da su osvo ji li Svjet sko prven -
stvo, ta ko da bi bi lo li je po da ih
spus ti mo na ze mlju", re kao je ve -
zis ta Ira ca Grent Me ken.
Sa dru ge stra ne, u Gru pi C
Ita li ja je u naj bo ljoj po zi ci ji i po -
bje dom nad Far skim Os trvi ma ima
{an su da sa svim obez bje di prvu
po zi ci ju u gru pi.
Nje ma ~ka bi po bje dom
nad Aus tri jom de fi ni ti vno obez bije -
di la pla sman na za vr{ni tur nir, a ru -
tin ska po bje da se o~e ku ju i od
se le kci ja Ho lan di je. Me ~e vi ko ji
pri vla ~e ve }u pa` nju igra ju se
izme |u Re pu bli ke Ir ske i Slo va ~ke,
Ma |ar ske i [ved ske, Izra ela i
Gr~ke, Bu gar ske i En gles ke, odno -
sno [kot ske i ^e {ke. (Agen ci je)
"Or lo vi" u
Bel fas tu
Hrvat ska gos tu |e na Ma| t| | sve os|m po b|e de za t|m S|a ve na B| -
||c b|o b| zes tok k|ks ko || b| opet dao n|e go v|m kr| t| •a r| ma mno go
ma te r| |a |a za pro z|v ke. Hrvat ska |a vnost na da se da to sto su sat |
po p|u ta || u po kva re nom bro du u bra •kom ka na |u po po vrat ku sa
Su pe tra, gd|e su oba v| || pr| pre me, ne ce b| t| |os znak za ono sto
ce se de s| t| na me •u s Ma| tom.
Hrva ti plu ta li na mo ru
Iva no vi}: Re pre zen ta ci ja je uvek bi la odraz
srpskog fu dba la, na dam se da }e mo sa da bi ti
na vi si ni za dat ka
Ir ci pri je te
Bi lo bi li je po da
ih spus ti mo na
ze mlju, re kao
Me ken
KVA LI FI KA CI JE ZA EP U
FU DBA LU 2012.
Ale ksan dar Ko la rov
(Srbi ja, de sno)
FO TO BE TA
44
2.9.2011.
Sport
Vla di mir GRBI]
Ka da je u sri je du sat ot ku -
cao po no}, za vr{en je i lje tni
pre la zni rok u fu dba lu, a kao i
sva ke go di ne, na ju zbu dlji vi je je
bi lo u En gles koj, gdje klu bo vi
Pre mi jer li ge ni -
su {te dje li no -
vac ka ko bi
{to ja ~i pre -
gu ra li no vu
se zo nu.
Na vi kli smo da na ju zbu dlji vi je
bu de po slje dnjeg da na, ali ovo lje to
nas je ra zo ~a ra lo. O~e ki vao se bom -
bas ti ~ni pre la zak Lu ke Mo dri }a iz
To ten he ma u ^el si, ali od to ga ni je
bi lo ni {ta. Po slje dnji dan su
obi lje `i li tran sferi Mi ka ela
Ar te te i Ju si ja Be na ju na u
Ar se nal i po mno go ~e mu
izne na dni pre la zak Ra ula Me ire -
le {a iz Li ver pu la u ^el si. Za ni mlji -
vo je da su se ~el ni ci "red sa" odlu ~i -
li na po vra tak Kre ga Be la mi ja, ko ji
ni je igrao u upe ~a tlji voj for mi po -
slje dnjih se zo na. Ka da je to kom sri -
je de Skot Par ker pre {ao iz Vest
He ma u To ten hem, svi su `e ljno
o~e ki va li obja vu vi jes ti da je Mo -
dri} pos tao no vi ~lan "pla va ca", ali
od to ga ni je bi lo ni {ta. Umjes to re -
pre zen ta tiv ca Hrvat ske an ga `o van
je sjaj ni ve zis ta Li ver pu la.
U ovom pre la znom ro ku
naj vi {e se trgo va li {e ici ko ji u vla -
sni{ tvu ima ju Man ~es ter Si ti i PS@.
Ro ber to Man }i ni, me na d`er "gra |a -
na", na ra spo la ga nju ima sku pu eki -
pu i sa da je os ta lo da po ka `e ko li ko
je spo so ban sve to da ukom bi nu je.
Po ~e tak se zo ne go vo ri da }e
ima ti za pa `e nu ulo gu na Os trvu, a s
ob zi rom na ulo `e ne mi li one, Ita li ja -
NAJ VRE DNI JI TRAN SFER U EVRI MA
BI LANS TOP PET LI GA U EVRI MA
BI LANS U HRVAT SKOJ, SRBI JI I BiH U EVRI MA
NAJ VRE DNI JI TRAN SFE RI U IS TO RI JI U EVRI MA
TOP PET NAJ ZANI MLJI VI JIH TRAN SFE RA
PO SLJE DNJEG DA NA U EVRI MA
IME I PRE ZI ME PRE [AO IZ PRE [AO U VRI JE DNOST
KUN AGU ERO ATLE TI KO MA DRID MAN ^ES TER SI TI 45.000.000
HA VI JER PAS TO RE PA LER MO PS@ 43.000.000
FAL KAO POR TO ATLE TI KO MA DRID 40.000.000
FA BIO KO EN TRAO BEN FI KA RE AL MA DRID 30.000.000
SESK FA BRE GAS AR SE NAL BAR SE LO NA 29.000.000
LI GA PO TRO [I LI ZA RA DI LI BI LANS
PRE MI JER LI GA 550.750.000 333.210.000 -217.540.000
SE RI JA A 461.231.000 405.190.000 -56.041.000
PRI ME RA 344.215.000 289.725.000 -54.490.000
LA LI GA 188.500.000 152.660.000 -35.840.000
BUN DES LI GA 152.645.000 134.130.000 -18.515.000
LI GA PO TRO[I LI ZA RA DI LI BI LANS
HNL 4.267.000 4.870.000 +603.000
SU PERLI GA 3.370.000 27.950.000 +24.580.000
PRE MI JER LI GA 35.000 1.490.000 +1.455.000
IME I PRE ZI ME PRE [AO IZ PRE [AO U VRI JE DNOST
KRIS TI JA NO RO NAL DO MAN ~ES TER J. RE AL MA DRID 94.000.000
ZI NE DIN ZI DAN JU VEN TUS RE AL MA DRID 73.500.000
ZLA TAN IBRA HI MO VI} IN TER BAR SE LO NA 69.500.000
KA KA MI LAN RE AL MA DRID 65.000.000
LU IS FI GO BAR SE LO NA RE AL MA DRID 60.000.000
IME I PRE ZI ME PRE [AO IZ PRE [AO U VRI JE DNOST
MI RA LEM PJA NI} LI ON RO MA 10.000.000
MA URO ZA RA TE LA CIO IN TER 2.700.000
SKOT PAR KER VEST HEM TO TEN HEM 5.000.000
PER MER TE SA KER VER DER AR SE NAL 11.000.000
DI JE GO FOR LAN ATLE TI KO MA DRID IN TER 5.000.000
Za vr{en
lje tni fu dbal ski
pre la zni rok ko ji
su obi lje `i li
M
an ~es ter
Si ti i PS@
Agu er
zvi jez
Po tro {e no
PS@ u po ja ~a nja
ulo `io 89
mi li ona evra, a
Pas to re pla }en
43 mi li ona
Naj ve }i po tro {a ~i
u evri ma
MAN ^ES TER SI TI 92.250.000
PS@ 89.000.000
JU VEN TUS 85.750.000
^EL SI 85.700.000
RO MA 78.385.500
Naj vi {e za ra di li
u evri ma
ATLE TI KO MA DRID 81.850.000
AR SE NAL 71.370.000
PA LER MO 69.300.000
UDI NE ZE 66.750.000
\E NO VA 50.300.000
Po mno go ~e mu pre pla }en
igra~: Ha vi jer Pas to re (s loptom)
Ide al na za mje na za Sa mju ela
Etoa: Di je go For lan
Di je te se
vra ti lo
ku }i: Sesk
Fa bre gas
45 Sport
2.9.2011.
nu si gur no ne }e bi ti opro {ten bi lo
ka kav kiks. [e ik Man sur po tro {io je
92.250.000 evra ovog lje ta, a naj vre -
dni je po ja ~a nje je Kun Agu ero, ko ji
je iz Atle ti ko Ma drida sti gao za 45
miliona evra. Za sa da se po ka zao
kao pun po go dak i u tan de mu sa
Edi nom D`e kom pra vi ve li ke pro -
ble me odbra na ma en gles kih pre mi -
jer li ga {a. Od ka da je Si ti do bio no -
vog vla sni ka, na po ja ~a nja je
po tro {e no pre ko 500 mi li ona evra, a
an ga `o vao je 28 fu dba le ra. Ulo `e ni
no vac se pro {le se zo ne is pla tio
osva ja njem FA ku pa, prvog tro fe ja
za "gra |a ne" na kon 35 go di na su {e.
Ni je lo {e za po ~e tak, ali ove se zo ne
mo ra ju da iza |u iz sje ne grad skog
ri va la Ju naj te da, ina ~e }e bi ti "ri ba -
nja" kod {e ika. [to se ti ~e Ju naj te da,
tre ba is ta }i da je ser Aleks Fer gu son
kao i obi ~no ku po vao ma lo, ali pa -
me tno. [kot ski stru~ njak igru Man -
~es te ra je po di gao za ni vo vi {e u
odno su na pro {lu se zo nu. U svoj tim
do veo je E{li ja Jan ga, Da vi da de
Geu i Fi li pa D`on sa, a da su to pra vi
po te zi, na svo joj ko `i je naj bo lje
ose tio Ar se nal, ko ji je ne da vno
"stra dao" s osam go lo va u mre `i.
Iden ti ~nu stvar po put Si ti ja, u
Fran cus koj po ku {a va da ura di Pa ri
Sen @er men, ko ji ve} go di na ma ni je
na pra vio ve li ku us pjeh iako je kon -
ku ren ci ja u nji ho voj li gi mnogo sla -
bi ja od one u En gles koj. Klub je
pre uze la bo ga ta fon da ci ja iz Ka ta ra i
u po ja ~a nja je ulo `i la 89 miliona
evra. Naj ve }i dio nov ca, 43 miliona
evra, oti {ao je na Ha vi je ra Pas to rea,
ko ji je sti gao iz Pa ler ma na kon sa mo
je dne do bre se zo ne. Ra di se o odli -
~nom ve zis ti ko ji se odli ~no sna la zi u
te {kim si tu aci ja ma, ali po red to ga sti -
~e se uti sak da je pre pla }en. Le onar -
do je pos tav ljen na po zi ci ju spor tskog
di re kto ra i uspio je da an ga `u je ne ko -
li ko kva li te tnih fu dba le ra, ali po red
sve ga, "prin ~e ve" o~e ku je te `ak za -
da tak da vra te pri mat u Fran cus -
koj.
Do bro je trgo vao
i aktu el ni prvak [pa ni je i
Evro pe. Bar se lo na je u
svo je re do ve vra ti la
da vno "iz gu -
blje no di je -
te" Ses ka
Fa bre ga sa,
za ko jeg je
iz dvo ji la 29 miliona evra.
Kva li te te re pre zen ta tiv ca [pa -
ni je ne tre ba ko men ta ri sa ti, a
ci je na za nje go ve uslu ge pra va
je si tni ca. Osim nje ga iz Udi -
ne za je do ve den Ale ksis San ~ez, ko ji
je od star ta po ka zao da }e se brzo
uklo pi ti u kon cep ci ju igre ko ju for si -
ra Pe pe Gvar di ola. Osim njih, po ~e -
tak se zo ne je po ka zao da "Bar sa" u
svo jim re do vi ma ima jo{ je dnog ge -
ni jal ca, a ra di se o Ti ja gu Al kan ta ri,
ko ji je pre ko man do van iz dru gog ti -
ma. Pre t ho dnih se zo na smo na vi kli
da naj vi {e tro {i Re al Ma drid, ali je
iz gle da do las kom @o zea Mu ri nja
na mjes to tre ne ra do {lo do pro -
mje ne po li ti ke klu ba. Eki pa iz
pro {le se zo ne os ta la je na
oku pu, a kon ku ren cu ju su po -
ja ~a li Nu ri Sa hin, Ha mit
Al tin top i Fa bio
Kon trao. Po tro -
{io je "kra -
l j e v s k i
klu ba" sa -
mo 55
miliona
evra, a u
n e k i m
pro {lim
vre me -
ni ma ras tro {ni ~el ni ci su to li ko zna li
da pla te sa mo za je dnog igra ~a.
Be spa ri ca se ni je osje ti la ni u
Ita li ji, gdje su Ju ven tus i Ro ma tro -
{i li {a kom i ka pom. Is ti na, ~el ni ci
"sta re da me" ni su tro {i li pa me tno
jer su kao po ja ~a nja an ga `o va ni
igra ~i pro sje ~nog ka li bra u odno su
na re no me klu ba. Mir ko Vu ~i ni}
pla }en je Ro mi 15 miliona evra i on
je naj sku plja i ~i ni se je di na do bra
akvi zi ci ja naj tro fej ni jeg klu ba na
Ape nin skom po lu os trvu. Pi ta nje je
ko li ko }e pri do {li ce po di }i ni vo igre
Ju ven tu sa, a kod na vi ja ~a s ra zlo -
gom pos to ji strah u jo{ je dnu lo {u
se zo nu. "Vu ~i ca" je na kri li ma no -
vog vla sni ka po tro {i la 78.385.500
evra, ali mno go pa me tni je ne go ri -
val iz To ri na. An ga `o va ni su Mi ra -
lem Pja ni}, Bo jan Krki}, Mar ten
Ste ke len burg, Fer nan do Ga go i Si -
mon Kjer, {to bi tre ba lo da ubla `i
odla zak je dnog od naj bo ljih stri je la -
ca pretho dnih se zo na Vu ~i ni }a.
Aktu el ni prvak Mi lan ni je mno go
mije njao eki pu, a naj zvu ~ni je po ja -
~a nje je Fi lip Me kses. "San Si ro" je
na pus tio ve} "islu `e ni" An drea Pir -
lo, ko jem je is te kao ugo vor, pa se
opre dije lio za pre la zak u Ju ven tus.
Naj ve }eg kon ku re nta u od bra ni ti tu -
le "ro so ne ri" }e ima ti u grad skom
ri va lu In te ru, ko ji je po slje dnjeg da -
na pre la znog ro ka oba vio odli ~an
po sao. Dres "ne ro azu ra" u na re dnoj
se zo ni }e no si ti Ma uro Za ra te i Di -
je go For lan, a na tran sfe re je po tro -
{e no sa mo 33.150.000 evra. Eki pu
su na pus ti li Sa mju el Eto, umjes to
ko ga je do ve den naj bo lji igra~
Svjet skog prven stva ko je je odr`a no
u Ju `noj Afri ci (For lan), te od zvu -
~ni jih ime na Mar ko Ma te ra ci i Go -
ran Pan dev.
Od li ga pe ti ce naj ma -
nje se tro {i lo u Nje ma ~koj, gdje je
ko lo vo |a bio Ba jern iz Min he na s
po tro {e nih 44.100.000 evra. ^ak 22
miliona je po tro {e no na do sa da{ -
njeg go la ma na [al kea Ma nu ela No -
je ra, ko ji ima za da tak da na
dos to jan na ~in za mije ni Oli ve ra Ka -
na, jer od nje go vog odlas ka u pen zi -
ju Ba var ci ni su ima li dos toj nog
~u va ra mre `e.
Sve u sve mu, pre la zni rok bi
bio ne za ni mljiv da na ~e lu Si ti ja i
PS@-a ni su bo ga ti vla sni ci. Lje to je
pro {lo bez bom bi ve li kih raz mje ra i
ni ko ni je uspio da pri |e Kris ti ja nu
Ro nal du, ko ji jo{ dr`i re kord, jer je
za nje ga Re al Ma drid pla tio ~ak 94
miliona evra. Si gur no je da mno gi
lju bi te lji tran sfer pe ri oda mo gu da
bu du ra zo ~a ra ni i sa da sa dos ta nes -
trplje nja mo `e mo da ~e ka mo zi mu
ka da }e sko ro si gur no mno ge eki pe
kre nu ti u no vi "lov" ko ji }e im po -
mo }i u osva ja nju tro fe ja.
. . .
Kar va ljo izba ~en
Zbog svo je vo ljnog na pu {ta nja kam pa re pre zen ta ci je Por tu ga la,
de fan zi vac Re al Ma dri da Ri kar do Kar va ljo uda ljen je iz ti ma.
Iz por tu gal skog sa ve za obja vi li su da je Kar va ljo na pus tio kamp re pre -
zen ta ci je, a da o to me ni je oba vijes tio ni ko ga, pa ~ak ni pi tao za do zvo lu
se le kto ra Pa ula Ben ta. De fan zi vac }e pro pus ti me~ kva li fi ka ci ja za Evrop -
sko prven stvo pro tiv Ki pra, ko ji se igra da nas u Ni ko zi ji. U dre su re pre -
zen ta ci je Kar va ljo je odi grao 71 me~, a nje go vo mjes to za uze }e Pe pe.
. . .
Zla tan Ibra hi mo vi} je za bo ra vio na ru `nu pro {lost iz Bar se lo ne i
re kao je za biv {eg tre ne ra Pe pa Gvar di olu da je fan tas ti ~an tre ner, a
ka ta lon ski klub eti ke ti rao kao naj bo lji na svi je tu.
[ve |a nin je na "Kamp Nou" sti gao u za mje nu za Sa mju ela Etoa i 40
mi li ona evra, ali ni je se naj bo lje uklo pio u igru evrop skog {am pi ona, zbog
~e ga je na kon tur bu len tnog pro {log lje ta i su ko ba sa Gvar di olom na pus tio
eki pu i pre {ao u Mi lan. Uprkos sve mu {to mu se do ga |a lo u Bar se lo ni,
Ibra hi mo vi} je po hva lio biv {eg tre ne ra.
"Bar se lo na je naj bo lji tim na svi je tu. To sam znao ka da sam do {ao ta mo,
a i ka da sam odla zio. [ta je bi lo, bi lo je. Gvar di ola je fan tas ti ~an tre ner, a
pro ble mi izme |u nas su bi li dru ge pri ro de", re kao je Ibra hi mo vi}.
Bar se lo na i Mi lan }e od mje ri ti sna ge u Li gi {am pi ona u Gru pi H.
"Na pus tio sam Bar se lo nu i ni sam gle dao za so bom. I Gvar di ola i ja smo
za do vo ljni ka ko su se stva ri odvi ja le u po slje dnjih go di nu da na. Mi lan je
ve oma jak, ali jo{ ras te kao eki pa. Do bro smo se po ja ~a li", izja vio je Ibra -
hi mo vi}, ko ji }e na te ren "Kamp Noua" is tr~a ti 13. sep tem bra.
. . .
Zam pa ri ni opet "re `e"
Ita li jan ski Pa ler mo dru gi je
klub u Se ri ji A ko ji se odlu ~io
na smje nu tre ne ra ne po sre -
dno uo~i po ~et ka se zo ne. Ste -
fa no Pi oli je na pus tio po zi ci ju
ko ju je pre uzeo po ~et kom ju -
na ove go di ne.
Pred sje dnik Pa ler ma Ma uri cio
Zam pa ri ni odlu ku o smje ni tre -
ne ra do nio je u sri je du po ve }av {i
ta ko broj smi je nje nih tre ne ra na
36 u 24 go di ne, ko li ko je u klu -
bu. Pi oli je u ju nu na sli je dio De -
li ja Ro si ja po tpi sav {i
dvo go di{ nji ugo vor. Slu`be ni
po ~e tak se zo ne ni je do ~e kao na -
kon ne su gla si ca s pred sje dni -
kom.
Zam pa ri ni je pot vrdio da }e eki pu pri vre me no da preu zme tre ner omla -
din ske {ko le De vis Man gia, a is to je ta ko izra zio na du da }e se biv {i tre ner
Ro si vra ti ti na ~e lo klu ba do po ~et ka se zo ne. Pri je Pi oli ja, tre ne ra je smije -
nio i Ka lja ri. Ro ber ta Do na do ni ja na klu pi sar di nij ske eki pe za mije nio je
Ma si mo Fi ka den ti.
. . .
Snaj der usre }io Mo ra ti ja
Pred sje dnik i vla snik In te ra Ma si mo Mo ra ti re kao je da ve oma
sre }an {to }e Ve sli Snaj der i ove se zo ne no si ti dres "ne ro azu ra".
Za re pre zen ta tiv ca Ho lan di je in te re so va la su se tri en gles ka klu ba, ri va li
iz Man ~es te ra, Si ti i Ju naj ted, i lon don ski Ar se nal.
"Na {a ve li ka po bje da je ~i nje ni ca da smo zadr`ali Snaj de ra. On je igra~
svjet ske kla se i nor mal no je da su ga mno gi `elje li u svo jim re do vi ma.
Snaj der mi je vi {e pu ta re kao da `eli da os ta ne, iako su no vi ne dru ga ~i je
pi sa le", re kao je Mo ra ti i do dao:
"Po ne kad mi se ~i ni da ~im za us tim da pri ~am ne {to o In te ru, no vi na ri
to pre tvo re u mi li on dru gih stva ri i izvu ku iz kon tek sta. Re kao sam da
\am pa olo Pa ci ni pos ti`e mno go go lo va i da ne bih vo lio da `rtvu je mo ta -
kav po ten ci jal. Ni sam go vo rio tre ne ru ko tre ba da igra, a ko ne. On ima
slo bo du da ura di sve {to je po tre bno da nam do ne se us pjeh."
UKRATKO
Ibra hi mo vi}:
"Bar sa" je
naj bo lja
ro i Pas to re
z de tran sfera
"Gra |a ni": Ro ber to Man }i ni, me na d`er
"gra |a na", na ra spo la ga nju ima mo }nu
eki pu i sa da je os ta lo da po ka `e ko li ko je
spo so ban sve to da ukom bi nu je
ve z|s ta ma dr|d skog Pe a|a Nu r| Sa h|n pa uz| ra ce na| ma n|e dva m|e se ca zbog po vre de ko ||e -
na. Sa h|n |e ||e tos do sao u Pe a| |z Bo ru s| |a Dor tmunda, a|| zbog pro b|e ma sa ko ||e nom |os n| -
|e od| grao n| |e dnu zva n| •nu uta km| cu za t|m |z Ma dr| da. Tur •|n se po vr||e d|o u |u |u, ka da su
Ma dr| da n| b| || na tur ne || po SAD. Na kon prv|h pre g|e da, ||e ka r| su Sa h| nu pro gno z| ra || sa mo tr|
ne d|e ||e pa uze, a|| se |spos ta v| |o da se ra d| o mno go ozb| ||n| |o| po vre d|. Pro s|e se zo ne Sa h|n
|e za Dor tmund od| grao 40 uta km| ca | pos t| gao de vet go |o va. Ova| t|m osvo ||o |e t| tu |u prva ka
N|e ma •ke, a Sa h|n |e pro g|a sen za |gra •a go d| ne.
Sa hin i da lje po vrije |en
Fu dba| sk| re pre zen ta t| -
vac Ga ne | ne ka das n||
na pa da• Par t| za na Pr|ns
Te| go na pus t|o |e Ho íen -
ha|m | ka r| |e ru ce nas ta -
v| t| u Bur s|. F| nan s|| sk|
de ta ||| tran síe ra n| su
ob|av ||e n|, a Te| go |e sa
Bur som do go vo r|o tro -
go d|s n|u sa ra dn|u. Dru g|
d|o pro s|e se zo ne Te| go
|e pro veo na po za| m| c| u
Par t| za nu, za ko || |e pos -
t| gao 12 go |o va u 18
uta km| ca. Crno-b| |e || su
|ma || op c| |u da ot ku pe
n|e gov ugo vor, a|| su
od|u •| || da do ve du dru -
ge na pa da •e. Te| go |e
za re pre zen ta c| |u Ga ne
od| grao 28 uta km| ca |
pos t| gao se dam go |o va.
Tej go
u Bur si
Odli ~no se uklo pi li
me |u "gra |a ne":
Sa mir Na sri
i Ser hio Agu ero
FO TO AFP
I da lje naj sku plji
igra~ svi je ta:
Kris ti ja no Ro nal do
46 Sport
2.9.2011.
1. [pa ni ja 2 2 0 170:151 4
2. Tur ska 1 1 0 79:56 2
3. Li tva ni ja 1 1 0 80:69 2
4. Por tu gal 2 0 2 129:166 2
5. Polj ska 1 0 1 78:83 1
6. V. Bri ta ni ja 1 0 1 69:80 1
Gru pa
A
Prvo ko |o: Spa n| |a - Po|| ska 83:78, Tur ska -
Por tu ga| 79:56, L| tva n| |a - ve || ka Br| ta n| |a
80:69. Dru go ko |o: Spa n| |a - Por tu ga| 87:73,
ve || ka Br| ta n| |a - Tur ska | L| tva n| |a - Po|| ska
(s| noc). Tre ce ko |o (da nas): Spa n| |a - ve || ka
Br| ta n| |a, Por tu ga| - Po|| ska, L| tva n| |a - Tur -
ska.
1. Srbi ja 2 2 0 172:145 4
2. Nje ma ~ka 1 1 0 91:64 2
3. Fran cus ka 1 1 0 89:78 2
4. Le to ni ja 2 0 2 155:181 2
5. Ita li ja 1 0 1 68:80 1
6. Izra el 1 0 1 64:91 1
Gru pa
B
Prvo ko |o: Srb| |a - lta || |a 80:68, Fran cus ka -
Le to n| |a 89:78, N|e ma •ka - lzra e| 91:64.
Dru go ko |o: Srb| |a - Le to n| |a 92:77, lzra e| -
Fran cus ka | lta || |a - N|e ma •ka (s| noc). Tre -
ce ko |o (da nas): Srb| |a - lzra e|, Le to n| |a -
lta || |a, Fran cus ka - N|e ma •ka.
1. BiH 2 1 1 161:162 3
2. Crna Go ra 2 1 1 156:159 3
3. Gr~ka 1 1 0 76:67 2
4. Hrvat ska 1 1 0 84:79 2
5. Fin ska 1 0 1 79:84 1
6. Ma ke do ni ja 1 0 1 65:70 1
Gru pa
C
Prvo ko |o: Crna Go ra - Ma ke do n| |a 70:65,
Gr•ka - B|H 76:67, Hrvat ska - F|n ska
84:79. Dru go ko |o: B|H - Crna Go ra 94:86,
F|n ska - Gr•ka | Ma ke do n| |a - Hrvat ska (s| -
noc). Tre ce ko |o (su tra): F|n ska - B|H,
Gr•ka - Ma ke do n| |a, Hrvat ska - Crna Go ra.
1. Bu gar ska 2 1 1 127:132 3
2. Gru zi ja 1 1 0 81:59 2
3. Ru si ja 1 1 0 73:64 2
4. Slo ve ni ja 1 1 0 67:59 2
5. Bel gi ja 2 0 2 124:149 2
6. Ukra ji na 1 0 1 64:73 1
Gru pa
D
Prvo ko |o: Be| g| |a - Gru z| |a 59:81, S|o ve n| |a
- Bu gar ska 67:59, Pu s| |a - Ükra || na 73:64.
Dru go ko |o: Bu gar ska - Be| g| |a 68:65, Gru -
z| |a - Pu s| |a | Ükra || na - S|o ve n| |a (s| noc).
Tre ce ko |o (su tra): Ükra || na - Bu gar ska,
S|o ve n| |a - Gru z| |a, Pu s| |a - Be| g| |a.
EVROP SKO PRVEN STVO U KO[AR CI "LI TVA NI JA 2011"
De jan MA KSI MO VI],
Du {an PRA [TA LO
Ko {ar ka {ka re pre zen ta ci ja
BiH ko na ~no je sti gla do tri -
jum fa u prvom kru gu Evrop -
skog prven stva. Na kon da le ke
1993. i tri jum fa pro tiv [ved ske
na "Euro bas ke tu" u Nje ma -
~koj bh. tim ni ko ga ni je uspio
sa vla da ti u prvom kru gu.
Iza bra ni ci ma Sa bi ta Ha d`i }a
po {lo je to za ru kom u ~et vrtak
pro tiv Crne Go re na EP u Li tva -
ni ji. Sa vla da na je fa vo ri zo va na
Crna Go ra sa 94:86. Uje dno ovo
je prva po bje da bh. ti ma na EP
na kon da le ke 1997, ka da su u
bor bi za 15. mjes to sa vla da li La -
tvi ju.
U sjaj nom iz da nju bh. tim je
do tri jum fa sti gao za hva lju ju }i,
pri je sve ga, fe no me nal noj igri
vanj ske li ni je, ko ja je uba ci la ~ak
15 "troj ki" iz 33 po ku {a ja. U pe -
tak je dan pa uze u Gru pi C, a u
su bo tu BiH u 14.30 igra sa Fin -
skom.
Bh. tim je odli ~no
otvo rio uta kmi cu i u pe tom mi -
nu tu vo dio sa 10:6. U tim tre nu -
ci ma sja jan je bio El me din
Ki ka no vi}, ko ji je izne na dio
Crno gor ce pod ko {em i u prvih
de set mi nu ta uba cio svih svo jih
de vet po ena. Uz nje ga na pa da ~ki
su odli ~ni bi li Mir za Te le to vi} i
Ni had \e do vi}, pa je prva ~et -
vrti na za vr{i la re zul ta tom 25:19
za BiH. Sa sjaj nom igrom Ha -
d`i }e vi iza bra ni ci nas ta vi li su i u
dru gom pe ri odu, ka da su se ri jom
7:2 sti gli do ve li kih 11 po ena
pre dnos ti (32:21) u 13. mi nu tu.
Tu pre dnost odr`a va li su sve do
tri mi nu ta pri je kra ja ka da kod
44:31 su di je svi ra ju na mjer nu li -
~nu Er mi nu Ja zvi nu nad Ni ko -
lom Pe ko vi }em, pa se Crno gor ci
vra }a ju u igru i na odmor odla ze
sa sa mo se dam po ena mi nu sa
(41:48).
Na kon ka tas tro fal nog otva ra -
nja tre }eg pe ri oda ~i ni lo se da bh.
brod to ne. Crna Go ra na pra vi la je
se ri ju 13:0 i po ve la sa 54:48. No,
usli je di le su "troj ke" Go ra na Iko -
ni }a i Sa {e Va si lje vi }a, te dva po -
ena Te le to vi }a za no vo vod stvo
(56:54) BiH. Ipak, u po slje dnju
~et vrti nu bh. ko {ar ka {i ula ze sa
mi nu som od je dnog po ena
(67:68). Na otva ra nju po no vo su
bo lji Crno gor ci ko ji brzo do la ze
do pre dnos ti od ~e ti ri po ena
(71:67), ali on da je na sce nu stu -
pio Te le to vi}, ko ji sa 11 ve za nih
po ena vra }a pre dnost bh. ti mu, a
ka pi ten Ke nan Baj ra mo vi} po la -
ga njem do no si ve li kih pet ra zli ke
(80:75) u 35. mi nu tu. Usli je di la je
jo{ bo lja igra BiH, ko ja u na re dne
tri mi nu ta da le ko me tnim {u to vi -
ma po tpu no ra zbi ja Crnu Go ru i
mi nu t i po pri je kra ja vo di sa
92:83. Do kra ja Crno gor ci su sa -
mo us pje li ubla `i ti po raz na
86:94.
Srbi ja je, uz mno go
uspo na i pa do va, sa vla da la Le to -
ni ju sa 92:77. "Or lo vi" su "Euro -
bas ket" za po ~e li po bje dom nad
Ita li jom (80:68), u ko joj su se is -
ta kli igra ~i ko ji su na par ke tu za -
mije ni li prvu pos tvu, a ovo ga
pu ta su te ulo ge zamijenjene, jer
su upra vo star te ri iz gra di li ogro -
mnu pre dnost. Ne i do vo ljnu za
mi ran nas ta vak uta kmi ce.
U uvo dnih de set mi nu ta "or -
lo vi" su ima li vi {e asis ten ci ja (8)
ne go {to su pri mi li po ena (7). Na -
kon {to su Te odo si}, Te pi}, Ke -
{elj, Sa va no vi} i ka pi ten Krsti} za
tri mi nu ta po ve li sa 11:0, a dru gi
ko{ pri mi li tek ka da su iz gra di li
pre dnost od 19:2, {an sa je uka za -
na Mar ko vi }u, Ra {i }u, Bje li ci,
Ma ~va nu i Pe ro vi }u ko ji su pri ve -
li prvu ~et vrti nu kra ju re zul ta tom
23:7. Ta da je i po ~eo ve li ki pad.
Brzo ple tost sa je dne, a se ri ja us -
pje {nih da le ko me tnih {u to va sa
dru ge stra ne, do ni je li su nes tva ran
preo kret u [iauli ju. Pos ti gav {i 22,
a pri miv {i sa mo {est po ena, Le -
ton ci su, na odu {ev lje nje {to svo -
je, {to li tvan ske pu bli ke, do {li do
izje dna ~e nja od 29:29, iako je se -
le ktor Du {an Iv ko vi} pro bao da
no vim iz mje na ma uspo ri ra zi gra -
nog ri va la.
Nastavljena je do bra igra Le -
to na ca sve do sre di ne dru ge di -
oni ce, ka da je na se ma fo ru bi lo
48:43, a on da je pro ra dio tan dem
Te odo si} - Krsti}, ba{ ka da i od -
bra na "or lo va". Za ti li ~as je, uz
se dam po ena ka pi te na, na prav-
ljena se ri ja od 14:4, ko jom je ri -
va lu stav lje no do zna nja ko je
fa vo rit u ovom me ~u i ko `eli da
tu ulo gu oprav da. Is ti na, do to ga
se do {lo uz mno go mu ke, po ne ku
o{ tru ri je~ i ba ca nje ta ble od stra -
ne se le kto ra to kom tajm-auta, ali i
kon kre tni ju na pa da ~ku igru vi ce -
{am pi ona Evro pe.
Krsti} je sa 22 po ena
bio na je fi ka sni ji u srpskoj na ci -
onal noj se le kci ji, a 19 je uba cio
Sa va no vi}. Ku ksiks je sa 16 bio
naj bo lji u po ra`enoj eki pi.
U tre }em ko lu "Euro bas ke ta"
ko {ar ka {ka re pre zen ta ci ja Srbi je
da nas od 14.15 po sre dnjee vrop -
skom vre me nu igra pro tiv Izra ela,
a po tom po sli je da na odmo ra sli -
je de me ~e vi sa Nje ma ~kom i
Fran cus kom, u su bo tu i ne dje lju
od 20 ~a so va.
Üo•| uta km| ce pro t|v F|n ske po tu k|a su se dvo || ca |gra •a Hrvat ske, a c| |e || |n c| dent po ku sa ||
su da pr| kr| |u. L| tvansk| no v| nar | ure dn|k por ta |a L|t hu an| abas ke tba||.com S| mo nas Ba ra na -
us kas na svom Tw|t te r proí||u na p| sao |e ka ko |e u po ne d|e ||ak na tre n|n gu hrvat ske ko sar ka -
se re pre zen ta c| |e do s|o do tu• e dvo || ce |gra •a - Po ka St| p•e v| ca | Stan ka Ba ra ca. ln c| dent
se do go d|o dva da na pr| |e uta km| ce pro t|v F|n ske, a na vo dno su se |gra •| spo re •ka || na kon
•e ga |e do s|o do raz m|e ne uda ra ca. Pre ma |n íor ma c| |a ma ko |e |e Ba ra na us ka su pre n| |e |a
vo |on ter ka, se |e ktor Jo s|p vran ko v|c |e || •no raz dva |ao ra to bor ne |gra •e. C| |e || |n c| dent |e, na -
kon krat kog sas tan ka sa |gra •| ma, za bo rav ||en | na vo dno |e vran ko v|c stro go za bra n|o sv|m
|gra •| ma da o to me sa b| |o k| m go vo re.
Tu ~a hrvat skih ko {ar ka {a
Spoljna li ni ja: U sjaj nom iz da nju bh. tim je
do tri jum fa sti gao za hva lju ju }i, pri je sve ga,
fe no me nal noj igri spoljne li ni je
ko ja je uba ci la ~ak 15 "troj ki" iz 33 po ku {a ja
Se |e ktor bh. re pre zen ta c| -
|e Sa b|t Ha dz|c b||s tao |e
od za do vo|| stva na kon su -
sre ta sa Crnogorc|ma.
Od|| •no smo od| gra ||.
Sut nas |e s|u z|o, a po se -
bno me ra du |e sto |e Te |e -
to v|c u k||u •n|m tre nu c| ma
po ka zao vrhun sku k|a su.
lpak, c| |e || nas t|m |e po ka -
zao ka ra kter | |e d|n stvo on -
da ka da |e to b| |o na| v| se
po tre bno, pa mo gu re c| da
smo Crno gor ce po b||e d| ||
t|m skom |grom, |z|a v|o |e
Ha dz|c.
Ha d`i}:
Tim ska igra
pre su di la
BiH
BO SNA l HEP CE GO vl NA: Gor d|c 14, Ne so v|c, Ja zv|n, lko n|c 9,
M| |o se v|c, Bav •|c, va s| ||e v|c 9, K| ka no v|c 9, Te |e to v|c 23, Do mer -
kant 6, Ðe do v|c 19, Ba| ra mo v|c 5. Se |e ktor: Sa b|t Ha dz|c.
CPNA GO PA: vu •e v|c 6, Je re t|n 12, Ba k|c, S•e pa no v|c 3, Bo r| sov,
M| ha ||o v|c, Kuk 16, vra nes, B|e || ca 6, Dra g| •e v|c 13, Pe ko v|c 16,
Da s|c 14. Se |e ktor: Zo ran Pa do n||c.
94 86 Crna Gora :
25:19, 23:22, 19:27, 27:18
Du gih 18 go di na
Po bje da u
prvom kru gu
na kon 18
go di na i
tri jum fa na
"Euro bas ke tu"
u Nje ma ~koj
1993.
Ko na ~no tri jumf BiH
Dru ga ra dost:
Ne nad Krsti} (Srbi ja)
Odli ~na par ti ja:
Ni had \e do vi}
(pla vi dres)
FO TO AFP
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
MOSTAR
Lo kal ni
pljus ko vi
Ü B|H ce da nas pr| -
|e po dne b| t| sun •a -
no vr| |e me uz ma | u
ob|a •nost. Pa zvo |em
ob|a •nos t| sre d| nom
da na, po s|| |e po dne
se o•e ku |u | |o ka| n|
p||us ko v| sa grm||a v| -
nom. v|e tar s|ab do
um| e ren | u go za pa -
dnog sm|e ra. Ju tar -
n|a tem pe ra tu ra od
11 do 18, na |u gu do
23, a na| v| sa dne vna
od 26 do 32, na |u gu
do 35 ste pe n| Ce| z| -
|u sa.
Nedjelja
,44
p
D
,26
p
D
Max.
Min.
,44
p
D
,26
p
D
,44
p
D
,27
p
D
Max.
Min.
Subota
Sa ra je vo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+27
o
C
+29
o
C
+28
o
C
+29
o
C
+29
o
C
+33
o
C
+28
o
C
+31
o
C
Ponedjeljak
SARAJEVO
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
Sasa CAVRAG
(zamjenik glavnog i
odgovornog urednika),
Nihada HASIC
(pomocnik glavnog i
odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC
(urednik vijesti),
Vesna ILIKTAREVIC
(unutrasnja politika),
Natasa KRSMAN
(odgovorni urednik u redakciji
u Sarajevu),
Andreja KOMNENOVIC
(sef Biroa u vasingtonu),
JeIena PRALICA
(dopisnici i agencije),
Rade SEGRT
(ekonomija),
Gorana JAKOVLJEVIC
(region),
Maja VUJINIC
(svijet),
Diana TOMAS
(scena i dodatak),
Goran KARAC
(sport),
Ivana PASTIR
(tehni•ka),
MiIan RADULOVIC
(fotografija),
Tatjana ROGULJA
(odgovorni urednik
za portal).
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: marketing@nezavisne.com;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn_direkcija@teleklik.net
IPC Sarajevo: Sarajevo 033/716-830, 653-953;
Dopisnistvo: vasington, Avenija Pensilvanija 1701, tel. 1-202-349-1469
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banjaluka 552-000-00000952-20;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Min.
Max.
BIJELJINA
Sport 47
2.9.2011.
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD
TREBINJE
. . .
Ga }i ce od mi li on evra
Po red se dam
mi li ona evra
ko je je od
UEFA do bio
za ula zak u
gru pnu fa zu
Li ge {am pi ona
i ba rem tri za
nas tu pe, Di na -
mu }e us ko ro
ka pnu ti jo{ je -
dan.
Upla ti }e im ga, na ime, "Za gre ba ~ki hol ding", ko ji je iz gu bio sud sku
bit ku s klu bom iz Ma ksi mi ra i du`an je upla ti ti na ve de ni iznos. Pri je pet
go di na ta da{ nji pred sje dnik "Hol din ga" Slo bo dan Lju bi ~i} po tpi sao je
ugo vor s Di na mom pre ma ko jem je "Hol ding" "mo dri ma" za re kla mi ra -
nje na sta di onu i lo go na ga }i ca ma dre sa tre balo go di{ nje da is pla ti mi li -
on evra.
Lju bi ~i }a je na mjes tu pred sje dni ka na sli je dio Ivo ^o vi}, ko ji je usljed
du go va u ko je je "Hol ding" upao po ku {ao da ko ri gu je ugo vor, na {ta u
Di na mu ni su htje li da pris ta nu.
Na po di za nje tu`be u Di na mu su se odlu ~i li na kon {to im "Hol ding"
ni je upla tio no vac za po slje dnju ra tu. Na ra vno, u "Hol din gu" su na ja vi li
`al bu, a ko na ~nu pre su du do ni je }e Vi so ki trgo va ~ki sud.
. . .
Ju naj ted sma njio dug
Man ~es ter ju naj ted sma njio je bru to dug za sko ro 20 od sto, za -
hva lju ju }i pri ho di ma ko ji su po ra sli po sli je 19. ti tu le prva ka En -
gles ke, osvo je ne pro {le se zo ne.
Is tra`iva nje ko je su ju ~e pre ni je li en gles ki me di ji po ka zu je da je dug
Ju naj te da sa da 458,9 mi li ona fun ti. Ko mer ci jal ni pri hod klu ba po ras tao
je na 103,4 mi li ona fun ti, ali je po la te su me upla }e no ban ka ma, ka ko bi
se po kri li tro {ko vi ka ma te.
Man ~es ter ju naj ted je u vla sni{ tvu ame ri ~ke po ro di ce Glej zer.
UKRATKO
Op {ta sli ka je re la ti vno po vo ljna, {to }e po zi ti vno
uti ca ti na ra spo lo`enje ve }i ne lju di, a kod oso ba
osje tlji vih na pro mje ne te go be }e bi ti umje re ne.
To kom da na vi {e pa`nje bi tre ba lo po sve ti ti za {ti ti
od vru }i ne i sun ~e vog zra ~e nja, dok su u po sli je po -
dne vnim sa ti ma, pod uti ca jem spar nog vre me na,
mo gu }e rea kci je u vi du is crplje nos ti, gla vo bo lje i
ner vo ze. Sa do las kom no }i }e bi ti ugo dni je.
BIHA]
Pred sta vni ci Uni je igra ~a i
~el ni ci NBA li ge sas ta li su se u sri -
je du uve ~e i odr`a li {es to ~a so vni
sas ta nak u po ku {a ju da pos ti gnu
do go vor i spri je ~e "lok aut".
Pre ma prvim rea kci ja ma, sas -
ta nak "za ra }e nih" stra na pro te kao
je u "kon stru kti vnoj" atmo sfe ri, jer
su obje stra ne shva ti le da je po ~e -
tak tre ning kam pa vrlo bli zu (1.
okto bra).
Pre ma ri je ~i ma pred -
sje dni ka Uni je igra ~a De ri ka Fi {e ra,
pos to ji mo gu }nost da kom ple tna
NBA se zo na os ta ne "ne ta knu ta",
odno sno da star tu je kra jem okto bra,
ali i da mo ra da se ra di s po vje re -
njem, brzo i kva li te tno.
"Mi slim da su obje stra ne
shva ti le da je ma nje pri ~e spo lja, u
ja vnos ti, a vi {e unu tar zi do va, odno -
sno to kom sas ta na ka i do go vo ra, je -
di ni put da ovaj pro blem bude
ri je {en", re kao je Fi {er.
"Lok aut" je po ~eo 1. ju la, a
mno gi u na jop ti mis ti ~ni jim pro gno -
za ma pre dvi |a ju da bi mo gao da
bude pre ki nut po ~et kom de cem bra,
pe si mis ti sma tra ju da je u opa snos ti
i ci je la se zo na.
Me |u tim, pri ti sak,
po se bno na kon do go vo ra NFL-a i
Uni je igra ~a je izu ze tno ve li ki, jer je
NBA li ga jo{ je dna in dus tri ja ko ja
do no si mi li jar de do la ra za ra de.
Za sa da se ne zna ka kav na pre -
dak je pos ti gnut to kom sas tan ka u
sri je du, ali je ve} sa da po zna to da
}e se broj sas ta na ka uve }a ti u na re -
dnim da ni ma. Vo lja da bude pos ti -
gnut do go vor o~i gle dno pos to ji,
pi ta nje je sa mo ko li ki je "jaz" u
nov cu ko ji pos to ji izme |u dvi je
stra ne.
Do go vor na
vi di ku
Sas ta nak
Uni je igra ~a
i ~el ni ka
NBA li ge
Atmo sfe ra: Sas ta nak "za ra }e nih" stra na pro te kao
u "kon stru kti vnoj" atmo sfe ri, jer su obje stra ne
shva ti le da je po ~e tak tre ning kam pa vrlo bli zu
Fi {er
Obje stra ne su
shva ti le da je
ma nje pri ~e u
ja vnos ti je di ni
put da pro blem
bude rije{en
Li ga bi mo gla da
star tu je kra jem okto bra:
Le bron D`ej ms
M|a d| Ne|t Sm|t, ko || |e na do -
bro tvor no| ho ke |a sko| uta km| c| u
Fe |r bo| tu pos t| gao ne v|e ro va tan
po go dak, ne ce do b| t| pre dv| de nu
na gra du od 50.000 do |a ra.
N|k |e u na gra dno| |gr| pro tu r|o
pak kroz ma |u ru pu u ogra d| sa
tr| de se tak me ta ra, a|| |e kom pa -
n| |a ko |a |e tre ba |o da |s p|a t| na -
gra du, odb| | a da to ura d| .
Na |me, N|k, Ne| tov brat b|| za -
nac, |e ku p|o kar tu ko |a |e |zvu -
•e na, a po sto | e N| k u tom
mo men tu b|o van ha |e, Ne|t ga
|e za m||e n|o | po go d|o. Kom pa -
n| |a Od ds on Pro mo t| ons |e
odb| |a da p|a t| Ne| tu, po sto |m
|e otac b|| za na ca ob|a sn|o sta
se za pra vo do go d| |o.
Üm|es to to ga kom pa n| |a |e
od|u •| |a da po k|o n| 20.000 do |a ra
pod m|at ku M| ne so te u |me d|e •a -
ka.
Otac b|| za na ca Pet Sm|t re kao
|e da su d|e •a c| ve oma ra zo •a ra -
n|, |er b| ta| no vac b|o |s ko r|s ten
za n|| ho vo sko |o va n|e, a|| su |s to -
vre me no | za do vo ||n|, |er ce m|a d|
ho ke |a s| M| ne so te do b| t| bar d|o
nov ca.
Dje ~a ci os ta li bez 50.000 do la ra
Usa in Bolt }e su tra po la ga ti
po pra vni ispit na Svjet skom
atlet skom prven stvu u Ju `noj
Ko re ji. Sprin ter s Ja maj ke ap -
so lu tni je fa vo rit u trci na 200
me ta ra, ali bio je fa vo rit i na
100 me ta ra, pa je zbog po gre -
{nog star ta dis kva li fi ko van.
"Bolt ne }e se bi do pus ti ti dvi -
je ve li ke gre {ke na je dnom ta ki -
mi ~e nju. Za je dno smo tre ni ra li
ovih ne ko li ko da na i sa da se, na -
kon {o ka, ve} smi rio. Ove se zo -
ne ni sam bio do bar na
200 me ta ra, ali ko
zna, u fi na lu je
po no vo sve mo -
gu }e", re kao je
Jo han Blejk,
svjet ski prvak
na 100 me ta ra.
Bolt ni -
je po bi je |en
na 200 me ta -
ra jo{ od
2007. go di -
ne, ka da je
bio tre }i u
Bri se lu 14.
s e p t e m -
bra, a is te
go di ne iz -
gu bio je i
u fi na lu SP-
a u Osa ki od
Taj so na Ge ja. U po slje dnje
~e ti ri go di ne na ni zao je 16
po bje da na 200 me ta ra, a
pos ta vio je i no vi svjet ski
re kord (19.19 se kun di). Ipak, la ni
je naj br`e tr~ao 19.56, a ove go di -
ne 19.86 se kun di.
"Te {ko je vje ro va ti da bi
Bolt sa da mo gao da obo ri svjet ski
re kord. Cilj mu je sa mo da osvo ji
zla to, pa ma kar i u naj spo ri joj trci
ove se zo ne", re kao je Maj kl
D`on son, le gen dar ni ame ri ~ki
sprin ter ko ji ima tre }i re zul tat svih
vre me na (19.32) i do dao:
"Bio sam go di na ma ubije |en
da me ni ko ne mo `e na dma {i ti, a
on da se po ja vio Mu nja."
Za ni mlji vo je da }e
Bol tu gla vni ri va li na
200 me ta ra bi ti prvi
i dru gi sa stot ke -
Jo han Blejk i Val -
ter Diks.
"Bu di mo
ozbi ljni, sa da ne }e
bi ti gre {ke i Bolt }e
bi ti prvi. Ja sam svoj
cilj ispu nio sre brom na
100 me ta ra", is ta kao je
Diks.
Naj bo lja hrvat ska
atle ti ~ar ka Blan ka
Vla {i}, uprkos pro ble -
mi ma s ko lje nom
zbog ko jeg je sko ro
odus ta la od Svjet -
skog prven stva,
pla si ra la se u fi na le
sko ka uvis pres ko -
~iv {i 195 cen ti me -
ta ra. Vla {i }e va je
le tvi cu stav lja la
na ~e ti ri vi si ne - 185, 189, 192 i
195 cen ti me ta ra, te je bez pro ble -
ma i{la pre ko sva ke.
"Kva li fi ka ci je su bi le
du go traj ne, bi lo je pu no na tje ca te -
lji ca, i na kra ju kad sve do bro pro -
|e osje ti te ola k{a nje. Odra di la
sam do bre kva li fi ka ci je, pres ko ~i -
ti 195 cm bez ije dnog ru {e nja le -
tvi ce do bar je osje }aj. Jo{ osje }am
po slje di ce ozlje de i bri ne me ka ko
}e bi ti u fi na lu. Vje ro ja tno }u i ta -
da osje }a ti bol", izja vi la je Vla {i -
}e va.
Fi na le, u ko jem }e Blan ka
Vla {i} bra ni ti zla to osvo je no pri je
dvi je go di ne u Ber li nu, na ra spo -
re du je, ta ko |e, u su bo tu.
po pra vnom
Re kord: Te {ko je
vje ro va ti da bi Bolt
sa da mo gao da
obo ri svjet ski re kord.
Cilj mu je sa mo da osvo ji
zla to, re kao Maj kl D`on son
Diks
Bu di mo ozbi ljni,
sa da ne }e bi ti
gre {ke i Bolt }e
bi ti prvi
Usa in Bolt su tra ju ri
svo je prvo zla to na
SP u Ju `noj Ko re ji
Ham za A||c, bh. ba ca• ku g|e, n| |e usp|o da se p|a s| ra u í| na |e Sv|et skog
prven stva. A||c |e u kva || í| ka c| |a ma |mao sa mo |e dan |s pra van h| tac od uku -
pno tr|, a du z| na od 19.70 me ta ra b| |a mu |e do vo ||na sa mo za 18. m|es to u
kon ku ren c| || 27 na| bo |||h ba ca •a ku g|e na sv| |e tu.
S ob z| rom na |zu ze tno |a ku kon ku ren c| |u A|| cev p|a sman mo ze se sma -
tra t| us p|e hom, |ako, s ob z| rom na n| vo spre mnos t| ko || |e Ham za po ka zao pred ovo ta km| •e -
n|e, os ta |e os|e ca| da |e mo gao | tre bao u•| n| t| v| se, sa op ste no |e |z At|et skog sa ve za B|H.
Ali} bez fi na la
Mu nja na
Do bra atmo sfe ra na
tre nin gu sprin te ra
s Ja maj ke
FO TO AFP
Si gur na u
kva li fi ka ci ja ma:
Blan ka Vla {i}
Fa vo rit u trci
na 200 me ta ra:
Usa in Bolt
qfubl-!:/:/
Gu {te ri
En to ni Svo ford `eli slu`iti svo joj do mo vi ni i odlu ~i se pri ja vi ti u
ma rin ce. U kam pu ni je ba{ bri lji rao, ali za hva lju ju }i ko le gi Tro ju
uspi je se pro vu }i kroz obu ku i pos ta ti snaj pe rist. Po ~ne Za liv ski
rat pa vod ame ri ~kih ma ri na ca odla zi u pus ti nju Sa udij ske Ara bi -
je. Vru }i na je ne iz dr`iva, ma rin ci se do sa |u ju, a ne pri ja te lja ni -
ot kud.
Pre ma is ti ni toj pri ~i, os ca ro vac Sem Men des sni mio je film
ko ji nas iz per spe kti ve voj ni ka upo zna je sa de {a va nji ma u
Za liv skom ra tu.
[e tnja sa
~u do vi {ti ma
Mno gi lju di mi sle da su di no sa uru si prvi sta no vni ci
Ze mlje. Ali, ovaj pro gram stav lja gle da oca pred ne ka
no va sa zna nja. Upo zna je ga sa mno{ tvom ~u dnih bi }a
ko ji su nas ta nji va li Ze mlju mi li oni ma go di na pri je di no -
sa uru sa.
SU!ST!!!!! 31/21
SUW 33/41
tsjkfeb-!8/:/
So ba 1.408
Pi sac Majk En slin pi {e knji ge u ko jima opi su je pro vje ru nat pri ro dnih
fe no me na u ukle tim ho te li ma, gro blji ma i sli ~nim mjes ti ma, obi ~no do ka -
zu ju }i da su ta kve pri ~e izmi{ lje ne. Dok ra di na svo joj po slje dnjoj knji zi,
odla zi u Nju jork ka ko bi pro veo no} u zlo gla snoj ho tel skoj so bi 1.408.
D`e rald Olin, upra vnik ho te la, nu di mu bo lju so bu, sku po pi }e i na kra ju
ga oba vje {ta va o smrti vi {e od 50 gos ti ju u ukle toj so bi.
CIU 11/56
qfubl-!:/:/
"Kao da je bi lo ne kad" je do ku men -
tar ni film o gru pi "Eka ta ri na Ve li ka".
Bend je os ta vio du bok trag na ex-YU
sce ni osam de se tih go di na pro {log vi je -
ka, da bi po tom ne obi ~no tra gi ~no za -
vr{i, jer je ~ak pet ~la no va kre ati vne
jez gre gru pe umrlo u pe ri odu od 1992.
do 2002. od po slje di ca upo tre be he ro -
ina.
Film da je sve obu hva tan pre gled ka ri -
je re gru pe, s po se bnim os vrtom na po je -
di na ~ne su dbi ne ~la no va u po ku {a ju da
otvo ri pi ta nje ko je za pra vo kriv za nji -
ho vu pre ra nu smrt.
3 - 9.9.2011.
Kao da je bi lo ne kad - EKV
QJOL!CI 31/11
tvcpub-!4/:/
ofekfmkb-!5/:/
Ne mo gu }a
mi si ja 3
SUM 34/11
TV mre`a 2
2.9.2011.
Od auto ra Ti ma Krin ga do la -
zi i ~et vrta se zo na na gra |i va ne se -
ri je "He ro ji", ko ja pra ti `i vo te
"obi ~nih" lju di s nat pri ro dnim
spo so bnos ti ma.
Na kon {to se pra {i na sle gla, he -
ro ji se u ~et vrtoj se zo ni na zva noj
"Re dem pti on" vra }a ju svo jim uobi -
~a je nim `i vo ti ma. Ali, us ko ro }e ot -
kri ti da po vra tak ku }i ni je
je dnos ta van ni la gan. He ro ji }e se
mo ra ti su o~i ti s je dnim klju ~nim pi -
ta njem, ka ko izvan re dni lju di vo de
obi ~ne `i vo te?
U pro {loj se zo ni he ro ji su se
nas to ja li vra ti ti svo joj sva ko dne vi ci,
ali taj po ku {aj je spri je ~en na kon {to
je Kler Be net ra zot kri la za vje ru pod
vod stvom je dnog od he ro ja, se na to ra
Nej ta na Pe tre li ja. Na kon {to je ot krio
Vla di da pos to je lju di s po se bnim
spo so bnos ti ma, Nej tan je pre dvo dio
i ini ci ja ti vu da ti lju di budu za tvo reni
i sta vljeni pod nad zor uz po mo} No -
aha Be ne ta H.R.G. @i vo ti su se ra -
spa li. H.R.G.-ov brak se ra spao.
Trej si [tra us je ubi je na. Na kra ju,
Nej tan je pla tio ci je nu za svo ja ne -
dje la, ubio ga je Saj lar.
An |e la Pe tre li je ogor ~e na zbog
gu bit ka svog si na i H.R.G.-a, te zbog
po tre be da na |e sa ve zni ka unu tar
Vla de, uvje ra va Me ta Par kma na da
upo tri je bi svo ju spo so bnost i po pra vi
nas ta lu {te tu. Met ko ris ti svo ju spo -
so bnost uprav lja nja mi sli ma i pri si li
Saj la ra da se preo bra zi u Nej ta na,
pri tom po ni {ta va ju }i sva Saj la ro va
sje }a nja ta ko da on uis ti nu po vje ru je
da je Nej tan. Sa da, ba rem ona ko ka -
ko se svi ma ~i ni, Nej tan je `iv i
zdrav, a Saj lar je nes tao. Ali, i to }e
se sve pro mi je ni ti…
No va se zo na po ~i nje s he ro ji ma
ko ji nas to je vra ti ti svo je `i vo te. Kle -
rin naj ve }i iza zov je za bo ra vi ti sta ri
`i vot i kre nu ti na fa kul tet. Pri vid s
"nor mal nim" na ~i nom `i vo ta za vr{a -
va u tre nut ku ka da Kle ri na ci me ri ca
po ~i ni sa mo ubis tvo i Kler ot kri je da
nje na pri ja te lji ca Gre ~en kri je taj nu.
Hi ro Na ka mu ra vra }a se svom
sta rom `i vo tu u Ja pa nu, te ot kri va da
je smrto no sno bo les tan. Na kon {to
Hi ro vi {e ne mo `e skri va ti svo ju bo -
lest, on kre }e is pra vi ti sve svo je gre -
{ke iz pro {los ti.
Pi ter Pe tre li vra }a se u Nju jork
kao obi ~ni me di cin ski te hni ~ar, ali
ipak ko ris ti svo je spo so bnos ti spa {a -
va ju }i `i vo te. Pi ter je pos tao op sje -
dnut tra `e }i is ku plje nje te ne mo `e
za bo ra vi ti pro {los ti i kre nu ti po no -
vno ispo ~et ka. Pi te rov `i vot }e se
brzo pro mi je ni ti ka da u nje gov `i vot
u|e Ema, `e na s o{te }e nim slu hom.
Ema }e is ko ris ti ti svo ju ne spo so -
bnost kao iz go vor da bi se is klju ~i la
iz svi je ta.
H.R.G. se pri la go |a va `i vo tu
sam ca. Ispu njen osni va njem no ve
fir me, ubrzo shva ta da `e li vi {e od
svog `i vo ta. Na kon {to se vra ti Mo -
hin der Su re{ i po nu di H.R.G.-u s ne -
po bi tnim do ka zom na do la ze }e no ve
opa snos ti, H.R.G. se pi ta da li da se
vra ti po no vno u igru.
Trej si [tra us se vra ti la iz mrtvih,
u po tra zi je za osve tom no us ko ro
shva }a da ima pra vu pri li ku pos ta ti
net ko dru gi.
Nej tan Pe trel, ne shva }a ju }i ko
je on za pra vo, vra }a se u Se nat i po -
~i nje uo~a va ti ne obi ~ne pro mje ne na
se bi. Naj ~u dni je od sve ga je {to ot -
kri je ka ko po sje du je no ve mo }i. U
me |u vre me nu, uni {ten kri vi com
zbog to ga {to je na pra vio Saj la ru i
Nat ha nu, Met Par kman se vra }a
svom `i vo tu pra vog po ro di ~nog ~o -
vje ka. Sve {to on sa da `e li jest po di -
za ti svog si na, vo lje ti svo ju `e nu i
po vra ti ti svo ju ka ri je ru de te kti va.
Naj ve }i iza zov za he ro je bi }e
~u dna i opa sna gru pa aut saj de ra s
mo }nim spo so bnos ti ma ko je pre -
dvo di ha ri zma ti ~an i mo }an vo |a
Sa mju el. Sa mu elo va de sna ru ka je
Ed gar, smrto no sni Spid ster s ta len -
tom za ba ra ta nje no `e vi ma, te Li dija.
Po vra tak
"He ro ja"
u ~et vrtoj
se zo ni na
No voj TV
Vra }a nje
nor mal nim `i vo ti ma
Pro {lost: U pro {loj se zo ni he ro ji
su se nas to ja li vra ti ti svo joj
sva ko dne vi ci, ali taj po ku {aj je
spri je ~en na kon {to je Kler Be net
ra zot kri la za vje ru pod vod stvom
je dnog od he ro ja,
se na to ra Nej ta na Pe tre li ja
2010. - se r| |a |e no m| -
nova na za Emmy, na -
gra du Sa turn, Peo p|e's
Cho |ce za na| bo ||u SF
se r| |u
2009. - se r| |a |e do b| |a
na gra du Emmy u ka te -
go r| || spe c| |a| n|h v| zu e| n|h
eíe ka ta, Peo p|e's Cho -
|ce za na| bo ||u SF se r| |u,
Ha| den Pa ne t| er do b| |a |e
Te en Cho |ce za na| bo ||u
akc|| sku se r| |u, na gra da
Sa turn | uku pno sest
no m| na c| |a
2007. - dv| |e no m| na c| |e
za Z|a tn| g|o bus, Peo -
p|e's Cho |ce za na| bo ||u
SF se r| |u, Te en Cho |ce
za na| bo ||u akc| onu se r| |u
2007. - se r| |a |e no m| no -
va na u osam ka te go r| |a
za na gra du Emmy
2008. - se r| |a |e no m| no -
va na u tr| ka te go r| |e za
na gra du Emmy, na gra -
du Young Ar t|st do b|o |e
Ader T| s|er za na| bo ||u
spo re dnu u|o gu
2007. - se r| |a |e do b| |a
na gra du AS CAP
2008. - se r| |a |e do b| |a
na gra du BAF TA
Na gra de
M| |o ven t| m| |||a - P| ter
Pe tre ||
Adr| an Pas dar - Ne| -
tan Pe tre ||
Ha| den Pa ne t| er - K|er
Be net
Greg Grun berg - Met
Par kman
A|| Lar ter - Tre| s| Stra us
Sen dh|| Pa ma mur t| -
Mo h|n der Su res
Ma s| Oka - H| ro Na ka -
mu ra
An de |a Pe tre || - Kr|s t|n
Po uz
Ar tur Pe tre || - Po bert
For ster
Ulo ge
Pro ti vnik
Naj ve }i iza zov za
he ro je bi }e ~u dna i
opa sna gru pa
aut saj de ra
s mo }nim
spo so bnos ti ma
ko je pre dvo di
vo |a Sa mju el
TV mre`a 3
2.9.2011.
Gdje je nes tao
pro fe si ona li zam
Ni je la ko ko mer ci jal nim te le vi zi ja -
ma u ovo vri je me, jer one, za ra zli ku
od ja vnih ser vi sa u BiH, ne ma ju za -
ga ra to van no vac pu tem pret pla te, pa
se sna la ze ka ko zna ju i umi ju i naj -
~e{ }e pu tem re kla ma do la ze do pri je -
ko po tre bnih fi na nsij skih sred sta va.
Ne ka ko je i za o~e ki va ti da one
ima ju i ma nje od go vor nos ti i du `nos -
ti pre ma gle da oci ma upra vo zbog te
pret pla te, ali ma lo vi {e ob zi ra i pro -
fe si ona li zma ne bi {ko di lo.
Ka ko god bi la te {ka vre me na ne bi
tre ba lo da se de {a va da re kla mni
bl o ko vi za uzi ma j u cen t ral ni di o
udar nog pro gra ma to kom da na. Vo -
di te lji i na ra to ri bi, ako ve} ne ma ju
pri ja tnu bo ju gla sa i di kci ju, tre ba lo
bar da ima ju ne ko op {te zna nje gra -
ma ti ke i pra vo pi sa i da ve} je dnom
ra zlu ~e ko jim je zi kom go vo re, a ne
da mi je {a ju sve.
Ner vi ra i to {to ne ke TV ku }e ko je
se be vo le da zo vu vo de }im u sva kom
po gle du se bi do zvo lja va ju da "po -
slje dnje ~u do te hno lo gi je" zva no te -
l e t ekst sa mo 10 od st o od go va ra
sa tni com i sa dr`a jem ono me {to bude
emi tovano pre ko nji ho vog si gna la.
Sme tnje i gu bi tak si gna la ni je ni {ta
ne nor mal no, ali jes te ka da se ni ko i
ne udos to ji da bar os ta vi "Izvi ni te
zbog sme tnji".
Ka ko se mo `e de si ti da po ~ne te
emi to va ti TV se ri ju i on da je odje -
dnom pre ki ne te bez ika kvog obja{ nje -
nj a. Pa zar j e pro bl em na pi sa t i :
"Izvi ni t e, di st ri but er nam ni j e
dostavio nove epizode, kad do bi je mo
nas ta vi }e mo da lje". Jes te ma lo smi -
je {no, ali i to je bo lje od }u ta nja i
prav lje nja da se ni {ta ni je de si lo.
Is to ta ko ne bi smje lo da se de {a va
da je dan film bu de emi to van unu tar
je dne go di ne na dvi je ra zli ~i te te le vi -
zi je, a ka mo li unu tar 24 ~a sa {to se
de {a va.
Znam, naj la k{e je kri ti ko va ti, ali ne
tre ba sva ku kri ti ku shva ti ti kao plju -
va nje po ne ~i jem zno ju, ve} kao na -
~i n da vam oni sa dru ge st ra ne
ekra na po ru ~e da vas ra do gle da ju,
ali da bi `e lje li da bu de te jo{ bo lji.
U tim is tim TV ku }a ma ima i pra vih
pri mje ra pro fe si ona li zma, odli ~nih
auto ros kih emi si ja, ide ja i lju di ko ji
su u pra vo vri je me na pra vom mjes -
tu, ali one go re na bro ja ne "pac ke"
kva re sve do bro i po zi ti vno, a to ni ko
ne `e li.
Goran
KARA]
OPWB 32/56
tvcpub-!4/:/
Me ta
Vol ter Lojd ne ka da je {pi ju ni rao
za CIA, a sa da `ivi pod dru gim
ime nom, sa `enom i si nom, ne gdje
u Ame ri ci. @ena otpu tu je na odmor
u Pa riz i tom je pri li kom ki dna pu -
ju. Lojd odla zi sa si nom Kri som u
Evro pu ne bi li pro na {ao `enu i po -
dmi rio ra ~u ne iz svo je pro {los ti.
Po ~i nje po tje ra kroz ne ko li ko gra -
do va.
Sf! aj! kb; Bs!uvs!Qfo
Vmp! hf; Nfu!Ej! mpo-!Eajo
If! lnfo
QJOL!CI 33/11
tvcpub-!4/:/
GUW 19/16
tvcpub-!4/:/
Hi tler
- Ra |a nje zla
Dvo dijel ni TV film o ozlo gla {e -
nom di kta to ru 20. vi je ka kog igra
bri tan ski glu mac Ro bert Kar lajl.
Film obu hva ta pe ri od od Hi tle ro vog
dje tinj stva do sti ca nja ap so lu tne
vlas ti u Nje ma ~koj 1934. Obu hva -
}en je Hi tle rov pro pa li po ku {aj da
pos ta ne umje tnik, nje go va frus tra ci -
ja dok gle da ka ko mu se no va do -
mo vi na ra spa da po {a vo vi ma u
Prvom svjet skom ra tu, nje go va
odlu ~nost da Nje ma ~ku vra ti na no -
ge, te okor je li an ti se mi ti zam.
Sfajkb;!Lsjt! uj! kbo!Eb! hfk
Vmp! hf; Sp! cfsu!Lbs! mbkm-
Tup! lbse!_f! ojoh-!Eafob
Nb! mpo-!Mjw!\sbk! cfs
SU!ST 24/26
tvc/!j!ofe/-!4/!j!5/:/
Film je 2007. go di ne do bio ~e ti ri
"Os ca ra", i to za naj bo lji film i naj bo -
lju re`iju.
Mla di po li ca jac Bi li Kos ti gan mo ra
se in fil tri ra ti u ma fi ja {ki sin di kat ne bi li
pri do bio po vje re nje zlo gla snog {e fa ir ske
ma fi je Fren ka Kos te la. U is to vri je me
Kos te lo {a lje mla dog i am bi cio znog kri -
mi nal ca Ko li na Sa li va na da se in fil tri ra
me |u po li caj ce kao dou {nik.
Sf! aj! kb; Nbs! ujo!Tlps! tf! {f
Vmp! hf; Mf! pobs! ep!Ejlb! qsjp-
Nbsl!Wbm! cfsh-!Eafl!Oj! lpm! .
tpo
Op se si ja
Film je sni mljen 1942. go di ne i
Mu so li ni ga je za bra nio. Sna`na sli -
ka lju ba vi osu |e ne na pro past,
izme |u mla dog i li je pog lu ta li ce \i -
na i \o va ne, pre li je pe `ene bo ga tog
star ca. Oni za je dno ubi ja ju mu`a,
ali to ubis tvo pro ga nja \i na.
Vmp! hf; Lmb! sb!Lb! mb! nbj-
Nb! tj! np!]j! sp! uj
Sf! aj! kb; Mv! lj! op!Wjt! lpo! uj
Po koj ni
FVSPTQPSU
su bo ta
07.00 Te nis
10.00 Atle ti ka
11.45 Atle ti ka
14.45 Fu dbal
15.00 Bi ci kli zam
17.45 Atle ti ka
19.15 Te nis
02.00 Atle ti ka
ne dje lja
07.00 Te nis
08.30 Auto mo bi li zam
09.00 Auto mo bi li zam
09.30 Auto mo bi li zam
10.00 Atle ti ka
11.00 Atle ti ka
15.45 Bi ci kli zam
17.45 Atle ti ka
19.15 Te nis
po ne dje ljak
08.30 Mo to sport
08.45 Fu dbal
09.00 Bi ci kli zam
11.30 Te nis
12.45 Mo to sport
13.00 Ve sla nje
14.15 Ko nji ~ki sport
15.30 Atle ti ka
17.00 Te nis
03.00 Te nis
uto rak
08.30 Snu ker
11.30 Ve sla nje
12.30 Te nis
13.45 Snu ker
16.00 Bi ci kli zam
17.35 Fu dbal
17.45 Te nis
03.00 Te nis
sri je da
08.35 Auto mo bi li zam
09.00 Snu ker
11.30 Te nis
13.15 Olim pij ski ma ga zin
13.45 Snu ker
16.00 Bi ci kli zam
17.45 Fu dbal
17.55 Te nis
03.00 Te nis
~et vrtak
08.30 Fu dbal
08.45 Snu ker
11.30 Fu dbal
11.45 Te nis
13.45 Snu ker
16.00 Bi ci kli zam
17.45 Te nis
03.00 Te nis
pe tak
08.30 Snu ker
11.30 Te nis
13.45 Snu ker
16.00 Bi ci kli zam
17.45 Snu ker
19.00 Te nis
20.00 Te nis
EJTDPWFSZ
su bo ta
09.05 Networ ld
10.55 X Mac hi nes
11.50 Pro totype this
12.45 Bat tle Mac hi ne
14.35 Me ga bu il ders
15.30 De con struc ti on
16.50 How Do They Do It?
18.15 Pro totype this
20.10 De sert Car Kin gs
21.55 Wrec kre ati on Na ti on
ne dje lja
10.55 Li cen se to Drill
11.50 Dirty Jobs with Pe ter
Schme ic hel
12.45 Dea dli est Cat ch
15.30 Ri des
16.55 Ta king On Tyson
20.10 Du al Sur vi val
21.00 Ram pa ge!
22.50 Foo tball Ho oli gans
In ter na ti onal
23.45 Ki dnap and Res cue
00.40 Wor st-Ca se Sce na rio
po ne dje ljak
10.30 Des troyed in Se con ds
12.20 Over ha ulin'
14.10 Dirty Jobs
16.55 Mythbus ters
17.50 Extre me En gi ne ering
18.45 How It's Ma de
19.10 How Do They Do It?
22.50 Ame ri can Log gers
23.45 Mythbus ters
00.40 Alo ne in the Wild
uto rak
09.35 Extre me En gi ne ering
11.25 Chop Shop
14.10 Dirty Jobs
15.05 Dea dli est Cat ch
19.10 How Stuff's Ma de
20.05 Hu ge Mo ves
21.55 Man Ma de Mar vels
Asia
22.50 Is It Pos si ble?
23.45 Mythbus ter
00.40 Dirty Jobs
sri je da
10.55 Ul ti ma te Sur vi val
12.20 Wrec kre ati on Na ti on
13.15 Ame ri can Chop pe
16.00 Mythbus ters
18.45 How It's Ma de
19.40 How Do They Do It?
21.00 Flying Wild Alas ka
21.55 Gold Rush
23.45 Mythbus ters
~et vrtak
09.35 How Do They Do It?
12.20 Twist the Throt tle
13.15 Ame ri can Chop per
16.00 Mythbus ters
17.50 Extre me En gi ne ering
18.45 How It's Ma de
20.05 Des troyed in Se con ds
23.45 Mythbus ter
00.40 Des troyed in Se con ds
01.40 Fu tu re Weapons
pe tak
10.55 Ul ti ma te Sur vi va
11.25 Chop Shop
13.15 Fif th Ge ar
14.10 Dirty Jobs
16.00 Mythbus ters
18.45 How It's Ma de
20.05 An Idi ot Abro ad
22.50 Ti me Warp
23.45 Mythbus ters
00.40 Dirty Jobs
TV mre`a 4
2.9.2011.
T
q
p
s
u
o
b
!
U
W
SU!ST 31/31
vupsbl-!7/:/
Fu dba le ri Srbi je na
do ma }em te re nu hva ta ju
po slje dnji voz za pla -
sman na Evrop sko
prven stvo u fu dba lu ko -
je se na re dne go di ne
odr`a va u Polj skoj i
Ukra ji ni. Pro ti vnik Srbi -
je su sla ba {na Far ska
Os trva, ali s obzirom na
to ka kve par ti je u po -
slje dnje vri je me pru `a ju
pu le ni Vla di mi ra Pe tro -
vi }a Pi `o na mo ra }e
ozbi ljno da shva te ovaj
me~. Pla sman na evrop -
sku smo tru oda vno je
do ve den u pi ta nje i sa -
mo sve po bje de do kra ja
kva li fi ka ci onog ci klu sa
"or lo ve" vo de na za -
vr{no ta kmi ~e nje.
BHT 1:
su bo ta
14.20 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: Bo sna i Her ce go vi na - Q1,
pri je nos
19.50 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: Hrvat ska - Crna Go ra, pri je nos
ne dje lja
14.25 WTA tur nir 'Sa ra je vo
La di es Open': fi na le, pri je nos
16.50 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: Crna Go ra - Gr~ka, pri je nos
19.50 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: Bo sna i Her ce go vi na - Hrvat -
ska, pri je nos
22.15 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: Srbi ja - Nje ma ~ka, sni mak
po ne dje ljak
16.50 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: Hrvat ska - Gr~ka, pri je nos
19.50 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: Bo sna i Her ce go vi na - Ma ke -
do ni ja, pri je nos
22.05 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: Srbi ja - Fran cus ka, sni mak
uto rak
20.15 Fu dbal: Kva li fi ka ci je za
EURO 2012: Bo sna i Her ce go vi na -
Bje lo ru si ja, pri je nos
sri je da
14.20 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: B3 - A1, pri je nos
16.50 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: B2 - A2, pri je nos
19.50 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: A3 - B1, pri je nos
~et vrtak
14.20 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: D3 - C1, pri je nos
16.50 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
Fu dbal ske
kva li fi ka ci je
za EP 2012,
Srbi ja - Far ska
Os trva, pre nos
CIU!2 33/16
qpofekfmkbl-!6/:/
Ko {ar ka: EP
Li tva ni ja 2011: Srbi ja
- Fran cus ka, sni mak
5
2.9.2011.
TV mre`a
CIU!2 2:/61
ofekfmkb-!5/:/
Ko {ar ka {i BiH na Evrop sko
prven stvo u Li tva ni ji oti {li su sa
na dom da mo gu da po mrse ra ~u -
ne ne ko me od fa vo ri ta i ta ko po -
ku {a ju da bu du iznena|enje
evrop ske smo tre. Te `ak me~ ih
o~e ku je ve} u 2. ko lu Gru pe C
pro tiv Hrvat ske, ko ja, kao i na
sva ko ta kmi ~e nje, do la zi sa vi so -
kim am bi ci ja ma. Iza bra ni ci Sa bi -
ta Ha d`i }a mo ra }e da pru `e i vi {e
od ma ksi mu ma ka ko bi izne na di -
li je dnog od fa vo ri ta za pla sman
u dru gi krug.
Ve li ki der bi Gru pe B Evrop skog
prven stva za ko {ar ka {e, ko je se
odr`a va u Li tva ni ji, gdje igra ju se -
le kci je Srbi je i Fran cus ke. Obje re -
pre zen ta ci je fa vo ri ti su za osva ja nje
me da lje i si gur no je da }e po bje -
dnik ovog me ~a ima ti la k{eg fa vo -
ri ta u nas tav ku ta kmi ~e nja. Naj ve }a
sna ga Srbi je je u ko le kti vu, dok se
Fran cus ka osla nja na igra ~e iz
NBA li ge. Je dno je si gur no, o~e ku -
je nas pra vi ko {ar ka {ki spe ktakl.
Ko {ar ka: EP
Li tva ni ja 2011: BiH -
Hrvat ska, pri je nos
U sjaj noj atmo sfe ri re pre zen ta -
tiv ci BiH do ~e ku ju Bje lo ru si ju u
je dnom od klju ~nih kva li fi ka ci -
onih me ~e va za pla sman na
Evrop sko prven stvo u Ukra ji ni i
Polj skoj. Sa feta Su {i }a, se le kto ra
BiH, pred ovaj me~ mo `e da ra -
du je sjaj na for ma re pre zen ta ti va -
ca, po se bno Edi na D`e ke, ko ji
ne mi lo srdno tre se mre `e u dre su
Man ~es ter Si ti ja. BiH su u ovom
me ~u po tre bna tri bo da uko li ko
`e le prvi put da se pla si ra ju na
Evrop sko prven stvo.
2011: D2 - C2, pri je nos
19.50 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: C3 - D1, pri je nos
pe tak
14.20 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: A1 - B2, pri je nos
16.50 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: B3 - A3, pri je nos
19.55 Atle ti ka: Di ja man tna li -
ga: Ci rih, pri je nos
22.20 Ko {ar ka: EP Li tva ni ja
2011: A2 - B1, sni mak
HRT 2:
su bo ta
12.00 Da egu: SP u atle ti ci, pri -
je nos
19.55 Ko {ar ka, EP: Hrvat ska -
Crna Go ra, pri je nos
ne dje lja
16.55 Ko {ar ka, EP: Crna Go ra
- Gr~ka, pri je nos
19.55 Ko {ar ka, EP: Hrvat ska -
BiH, pri je nos
po ne dje ljak
16.55 Ko {ar ka, EP: Hrvat ska -
Gr~ka, pri je nos
uto rak
19.50 No go me tne kva li fi ka -
ci je za EP 2012: Hrvat ska - Izra -
el, pri je nos
~et vrtak
20.00 Ci rih: Atle ti ka - Di ja -
man tna li ga, pri je nos
RT RS
Uto rak
20.20 Fu dbal ske kva li fi ka ci je
za EP 2012: Srbi ja - Far ska Os trva,
pre nos
vupsbl-!7/:/
Fu dbal: Kva li fi ka ci je
za EURO 2012: BiH
- Bje lo ru si ja, pre nos
CIU!2 31/26
BHT1
06.01 He ra ku|, se r| |a
07.16 Mu z| •k| pro gram
08.00 v| |es t|
----- Ma |a Tv
08.15 Ba r|m ba,
crta na se r| |a
08.45 Me ka n| ke u m| s| ||,
crta na se r| |a
09.10 Ken gu r| ko sar ka s|,
crta na se r| |a
09.35 Bo u po kre tu,
crta na se r| |a
10.20 Ja go d| ca Bo b| ca,
crta na se r| |a
10.40 Mar, crta na se r| |a
11.25 Sv| ra| ne sto
na ro dno
12.00 Dne vn|k 1
12.20 Do ku men tar n|
pro gram
13.15 H| t|er- ra da n|e z|a,
se r| |a
14.50 Sta nar ka
na pu ste nog zam ka,
m| n|-se r| |a
15.45 Pe por ta za
16.00 B|ek stvo sa os trva
skorp| ona,
r| a || t| sou
17.00 v| |es t|
17.10 Pod
op sa dom
18.40 Pe por ta za
19.00 Ah, ta p|a ne ta
19.30 Dne vn|k 2
----- Sport
20.15 Kad M| k|
ka ze da se
bo ||,
do ku men tar n|
í||m
22.20 Pa tn| c|,
do ku men tar n|
pro gram
22.50 Dne vn|k 3
23.20 Ne v|er na
01.20 Kad M| k| ka ze
da se bo ||
03.05 Dne vn|k 2
04.20 Pod
po sa dom
GJMN
GJMN
GJMN
RTRS
07.10 Sa mo sko |a,
do ku men tar n|
pro gram
08.00 v| |es t|
08.05 Op se s| |a
09.40 Ba r|m ba
10.05 An de || na ba |e r| na,
crta n| í||m
10.20 To m| ca | pr| |a te |||,
crta n| í||m
10.30 Spor tske |gre
m|a d|h 7, em| s| |a
10.45 Spre tno-sre tno
11.20 Mo za |k re || g| |a,
v|er sk| pro gram
12.00 Dne vn|k 1
12.10 Sa ra |ev ska
hro n| ka
12.40 Ma ga z|n L| ge
prva ka u no go me tu,
pre g|ed
13.10 Do bra su pru ga,
se r| |a
14.00 Kapetan
Kuka
15.40 v| |es t|
15.50 S|o m||e na kr| |a,
se r| |a
17.20 Na ru •e na
m|a da
18.50 P| || p|n z|,
crta na se r| |a
19.10 Lo to, pr| |e nos
|z v|a •e n|a
19.30 Dne vn|k 2
21.10 M|t
22.30 Lud, zbu n|en,
nor ma |an,
se r| |a
23.10 Dne vn|k 3
23.30 Otok smrt|,
se r| |a
00.20 Eze|, se r| |a
02.05 Ex|t íes t| va|
02.35 K|ub •| ta |a ca
04.35 Pre g|ed
pro gra ma
za ne d|e ||u
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
FTV
06.00 Sen za c| |a
08.00 Ma •e va |ac
10.00 Ma ha |a s|
11.20 ln ío top,
|ní. pro gram
11.25 B| ome teo ro |o ska
pro gno za
11.50 Go|d Mu s|c,
mu z| •k|
pro gram
13.45 ln ío top,
|ní. pro gram
14.00 Po r| |e k|om
|z Ame r| ke
15.50 ln ío top,
|ní. pro gram
15.55 B| ome te oro |o ska
pro gno za
16.00 Po bna ku ca,
do ku men ter n|
í||m
17.00 Shov t| me,
za ba vna
em| s| |a
19.00 Mar ka na brza ka,
kv|z
20.00 Ne mo gu ca
m| s| |a
22.00 Me ta
00.00 Pr||a v|
po || ca| c|
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
PINK
20.15 20.10
Mit, film
Modernom arheo|ogu
Dzeku L||u u snov|ma se
ukazu|u dogada|| |z pros|og
z|vota u ko|em |e ve||k| k|ne-
sk| genera| Meng. N|egova
duznost |e br|ga za dobro-
b|t kore|ske pr|nceze Ok-
Soo u ko|u |e za||ub||en.
Kada Miki ka`e da
se boji, dok. film
Pez|serka lnes P|et|kos
pronas|a |e 40 sagovorn|ka,
b||sk|h Bran|m|ru Stu||cu,
ko|| rekonstru|su dogadan|a
u Zagrebu u per|odu kad
su nasta|e na|vazn||e Dzon|-
|eve p|esme.
06.00
Senzacija, film
Ü ovo| erotsko| dram|
|edna student|ca u•estvu|e
u paranorma|n|m eksper|-
ment|ma neob|•nog proíe-
sora. Tu se otkr|va kako
ona pos|edu|e v|dovn|a•ke
sposobnost|...
08.00 BHT v| |es t|
08.10 Bum bar,
do ku men tar n|
pro gram
08.25 Pu tn|k sa
|u ga
10.00 BHT v| |es t|
11.00 Go r| va tra,
se r| |a (r)
11.45 Jo s|p Pe |a ko v|c:
Ü |me na ro da
12.15 BHT v| |es t|
12.30 Tr| bu na|
13.00 Skr| ve n| do ka z|,
se r| |a
13.45 Euro bas ket 2011,
spe c| |a| na
em| s| |a
14.20 Ko sar ka EP
L| tva n| |a 2011:
B|H- Q1,
pre nos
16.20 BHT v| |es t|
16.30 Obo za va te||
18.00 Cu de sno ||ud sko
||e to,
do kum.
pro gram
19.00 Dne vn|k
19.50 Ko sar ka EP
L| tva n| |a
2011: Hrvat ska
- Crna Go ra,
pr| |e nos
21.45 BHT v| |es t|
22.00 Pa r|s,
vo ||m te
00.00
Obo za va te|| (r)
01.25 Pre g|ed
pro gra ma
za ne d|e ||u
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
16.30
Obožavatelji, film
Cetvor| ca pr| |ate| |a
putu|u Amer|kom ne b| ||
na vr||eme |spun||| pos||ed-
n|u ze||u svog pr||ate||a ko||
um|re, a to |e da pr||e sv-
|etske prem||ere pog|eda|u
Ep| zodu 1 Patov| zv| -
|ezda.
PRO GRAM PLUS
12.00 Na| bo ||e go d| ne, se r| |a, 14.00 vuk s Pro k|e t| |a, 22.00
Z| k| na d| nas t| |a, 01.10 D|e vo |a •ko ve •e
ATV
07.00 Pre g|ed pro gra ma, 07.02 Ben Ten, crta n| í||m, 08.00 Ju tar n||
pro gram, 09.55 v| |es t|, 09.58 vre men ska pro gno za, 10.30 Se grt
H|a p|c, crta n| í||m, 11.00 L| |e n| grad, d|e •|| pro gram, 11.30 Spor t|c,
d|e •|| pro gram, 11.55 v| |es t|, 11.58 vre men ska pro gno za, 12.00
Na| bo ||e go d| ne, se r| |a, 13.00 Auto-sop ma ga z|n, 14.00 vuk
s Pro k|e t| |a, 15.40 Na| bo ||e go d| ne, se r| |a, 16.40 Akc| on| he ro ||, do -
ku me nar n| pro gram, 17.30 St||, za ba vn| pro gram 18.00 Kur sa dz| |e,
za ba vn| pro gram, 18.50 Are na sport, spor tsk| pro gram, 19.00 ATv
v| |es t|, 19.35 ATv sport, 19.40 vre men ska pro gno za, 19.45 C| ne -
ma Ma g| ca hro n| ke, 20.00 48 sa t| sva dba, za ba vn| pro gram, 21.00
Je dnos ta van z| vot 2, za ba vn| pro gram, 22.00 Z| k| na d| nas t| -
|a, 00.10 D|e vo |a •ko ve •e
BEL
07.30 22 •a sa, 08.00 lgra, se r| |a, 09.00 Sv|e z| u dan, 09.15 Ma| d| -
v|, pre g|ed, 09.45 Na sa re a| nost, 10.45 Pa| ne ka •e ka,
12.20 Pr| •e |z kn|| za re, 12.50 Ü na sem ata ru, 13.35 vre |e gu me,
14.05 Pra v| spo|, 14.30 Ku c| ca u cv| |e cu, 15.00 v| |es t|, 15.10 Trend
se ter, 15.55 L| |ek |z pr| ro de, 16.30 Ho || |e v| pr| |a te |||, 17.30 At|as,
18.00 Be| dan, |n íor ma t| vna em| s| |a, 18.30 Ma| d| v|, pre g|ed, 19.00
Mu z| •k| z|d by Dan ka, 20.05 Or d| na c| |a, 20.55 v| no | v| no gra dar -
stvo, 21.25 ABS sou, 22.00 22 •a sa, 22.35 Ma| d| v|, pre g|ed, 23.05
Zde ra• gr| |e ho va
RTS
06.00 ves t|, 06.05 Ju tar n|| pro gram, 08.00 Ju tar n|| dne vn|k, 08.15
Ju tar n|| pro gram, 09.00 ves t|, 09.06 Z| k| na sa re n| ca, za ba vn| pro -
gram, 10.00 ves t|, 10.05 Z| k| na sa re n| ca, za ba vn| pro gram, 11.00
ves t|, 11.05 D| zn| na PTS, an| m| ra n| í|| mo v|, 12.35 Gas tro no mad,
za ba vn| pro gram, 13.00 Dne vn|k, 13.15 Sport p|us, 13.30 Su bo -
tom sa d| |a spo rom: Srb| okru ga Ta m|s, 14.15 Ek sk|u z| vno, za ba vn|
pro gram (r), 15.00 ves t|, 15.10 Tv || ca: M| |an Pus... kao sav nor -
ma |an svet, za ba vn| pro gram, 16.00 ves t|, 16.03 Po zo r| ste u ku c|,
se r| |a, 16.55 Sep tem bar, 18.30 Kva dra tu ra kru ga, do ku -
men tar n| pro gram, 19.00 S|a ga || ca, kv|z, 19.30 Dne vn|k, 20.05
vruc ve tar: pro na |a zak, se r| |a, 21.00 Ne sa |o m| v|, 23.00 ves -
t|, 23.05 , 01.00 ves t|, 01.04 Ek sk|u z| vno, za ba vn| pro gram
(r), 01.40 Tv || ca: M| |an Pus... kao sav nor ma |an svet, za ba vn| pro -
gram (r), 02.30 Kva dra tu ra kru ga, dok. pro gram (r), 04.17 Le t|, |e t|,
pe smo mo |a m| |a, mu z| •k| pro gram, 04.49 vruc ve tar: pro na |a zak,
se r| |a, 05.48 ver sk| ka |en dar, do ku men tar n| pro gram
VI KOM
07.45 Te |e sop, 08.00 lza zo v| |s t| ne, do ku men tar n| pro gram, 08.30
Te |e sop, 09.00 P| smo-g|a va, pu to p|s, 10.00 Ze ||o te ka, 12.00 B|o -
gra í| |e, za ba vno-do ku men tar n| pro gram, 13.00 M|es ta, kra |e v|, za -
n| m||| vos t|, re por ta za, 13.30 Kr|s E| ndz|, za ba vn| pro gram 14.00
G|a dna sam ro dnog ne ba, mu z| •k| pro gram, 17.45 Do ku men tar n|
pro gram, 18.30 M|s te r| |e pos ta n|a, nau •n| pro gram, 19.30 Dne vn|k
2 PTS-a, 20.15 vr| |e me | do ku men t|, dok. pro gram, ***Ze ||o te ka
uz SMS Chat, 00.00 As tro |o g| |a, 01.00 Na ro dna mu z| ka
TV HA JAT
06.10 T|mmy, crta n| í||m, 07.00 F| í|, crta n| í||m, 07.30 Bum ba, crta n|
í||m, 08.00 Za b||a pa tro |a, crta n| í||m, 08.30 H|a p| ce ve no ve zgo de,
crta n| í||m, 09.40 Gar í| e|d, crta n| í||m, 10.40 Zv| |ez da mo zes b| t| t|,
aud| c| |a, 12.00 Na| bo ||e go d| ne, se r| |a, 13.00 Auto-k|ub, 13.25 Ze -
||a p|us, 14.00 , 16.40 , 19.00 v| |es t| u 7, 19.40 Ho r| -
zon t|, 20.00 22.00 , 00.05
EL TA TV
00.00 v| de o-s tra ne, 14.00 Ba| ke sv| |e ta (r), 15.30 Mu z| •k| pro gram,
16.00 Trend Set ter, za ba vn| pro gram, 17.00 Mu z| •k| pro gram,
18.00 B| ||a na za vas, za ba vn| pro gram (r), 19.00 Mu z| •k| pro gram,
20.00 Ga br| |e |a, dra ma, 21.30 Mu z| •k| pro gram, 22.00 Trend Set -
ter, za ba vn| pro gram (r), 23.00 Mu z| •k| pro gram
TV1
06.00 N| |e m| sv|e dok, se r| |a, 07.00 v| |es t| Tv1 (sva k| sat) 07.10
Mu s|c box, 07.30 lko ne, do kum. pro gram, 08.00 v| |es t|, 08.05 Os -
tvo kor n|a •a, crta n| í||m, 08.35 Ma •ak M| ka, crta n| í||m, 09.05
Ükra de n| z| vo t|, se r| |a, 10.00 F|ash News, 11.00 B| zn|s v| |es t|,
12.00 v| |es t| p|us, 12.20 Ükra de n| z| vo t|, se r| |a, 13.00 F|ash b| zn|s-
sport, 13.15 Pr| •a |z Los An de |e sa, 15.05 F|ash News,
15.10 Co re |o ne, se r| |a, 16.10 B|a ga pr| ro de s Anom Bun t|c, ||e tn|
c| k|us, 17.00 v| |es t| p|us, 17.20 Do ba ||u ba v|, se r| |a, 18.10 B| zn|s
v| |es t|, 18.20 Se dma brz| na, em| s| |a o auto mo b| || zmu, 19.00 Na |a -
va dne vn| ka, 19.01 He| |o K|tty, crta n| í||m, 19.30 Dne vn|k, 20.05
Do ba ||u ba v|, se r| |a, 21.00 T| to, do kum. se r| |a|, 22.00 Po s||e -
dn|| kum, 00.00 Po no cne v| |es t|, 00.15 20.000 m|||a pod
morem, 01.58 No cn| pro gram
TV SA RA JE VO
06.55 Sa ra |ev sko |u tro, 07.15 Do kto ro |o g| |a, 07.30 Üpo moc, |a
sam r| ba, pro gram za d|e cu, 08.45 Pr| •a o ma| mu n| ma, pro gram
za d|e cu, 10.00 K| ke t| ke ta •ke, 10.55 BH ve za, |ní. pro gram (r),
11.25 Auto- sop ma ga z|n, 11.50 Mu z| •k| pro gram, 12.15 Tr| bu na|,
13.00 v| |es t|, 13.10 Do bre v| bra c| |e, 14.00 Pe bus, |ní. pro gram,
15.30 Evrop sk| re g| on, |n íor ma t| vna em| s| |a, 16.00 Po aro, se r| |a,
17.00 v| |es t|, 17.10 Do ku men tar n| pro gram, 17.55 BH ve za, 18.30
Dne vn|k, 19.10 K| ke t| ke ta •ke, 20.00 G|o bus, 20.30 Ja vn| agent
033, 21.00 v| |es t|, 21.10 Po aro, se r| |a, 22.00 , 00.00 ,
01.40 Dne vn|k Tv SA (r), 02.10 Pre g|ed pro gra ma za ne d|e ||u
Tv sta n| ce za drza va |u pra vo |z m|e ne pro gra ma!
GJMN GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN GJMN
GJMN
Naru~ena
mlada, film
Da|ana Mekv|n ko|a |os od
d|et|n|stva rad| za Toma Purka,
bostonskog prevaranta,
od|u•u|e napust|t| svo| rodn|
grad u potraz| za bo|||m z|vo-
tom. Da b| zame|a trag, ona
preuz|ma |dent|tet pr||ate|||ce na
samrt| ko|a |e treba|a b|t|
naru•ena m|ada, sto |e za-
pravo ob||k sk|apan|a braka
nas|||epo.
FTV 17.20
Pariz, volim te, film
Omn|bus posvecen
na|raz||•|t|||m ob||c|ma |
vrstama ||ubav|, a|| |
razno||kost| kvartova
g|avnog írancuskog
grada. Na í||mu |e
rad||o •ak 20 rez|sera,
od ko||h |e svako
rez|rao po |ednu karak-
ter|st|•nu pr|•u. Braca
Koen su uvuk|a neduznog St|va Busem||a u svadu momka |
d|evo|ke na stan|c| metroa.
BHT 1 22.00
TV mre`a 6
2.9.2011.
06.30 Ju tar n||
pro gram
09.00 Ka san dra,
se r| |a
12.30 Svet na
d|a nu
13.30 Ka ían ska
15.00 Mu z| •k| sou
15.55 Mar ke t|ng
16.00 Dne vn|k 1
16.25 ve •e sa
lva nom
lva no v| cem (r)
17.30 Z| vot sa
st| |om
18.30 P| sma |z
Her ceg
No vog
19.30 Dne vn|k 2
19.55 Mar ke t|ng
20.00 v| ta íon
20.30 Ku mo v|
22.00 BN mu s|c
23.00 Dne vn|k 3
23.10 Mar ke t|ng
23.15 D|v |||
ve tar
00.50 Za pa dno
od Bru k|| na
GJMN
GJMN
BN
07.10 Atom ska Betty,
crta n| í||m
07.30 Po n|, O||y, ro n|,
crta n| í||m
07.50 Banny Ma |o ney,
crta n| í||m
08.10 lron Man,
crta n| í||m
08.30 Mo ok|e
10.50 Pr|n c| |z Be| A|ra,
se r| |a
11.20 Tv do ktor,
me d| c|n sk|
ma ga z|n
12.00 Lon c| | po k|op c|,
ku || nar sk| sou
12.50 Skr| ve na ka me ra
13.10 Ta| na me ta
15.00 D| p|o mat sk| kod,
za ba vn| pro gram
16.00 Da nas k| no
su tra OBN,
za ba vn| pro gram
16.20 Pap per De n|s,
se r| |a
17.30 De |a na Ta|k Show,
Te ma: v|en •a n|e
kod De |a ne,
ta|k show
18.50 OBN ln ío,
|n íor ma t| vn|
pro gram
19.05 OBN Sport,
spor tsk| pre g|ed
19.15 lz ba k| ne ku h| n|e,
ku || nar sk| show
20.00 L|u bav- v|e ra- na da,
se r| |a
21.00 Z|o •| na •ka
ve za
22.55 Mrak í||m 3
00.35 Br| ga de
t| gro va
02.15 Sre dn|o sko |ac
na ta| nom za dat ku
03.55 Z|o •| na •ka
ve za
05.15 Cu va r| p|a ne ta,
dok. pro gram
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
OBN
06.35 Tv |z|og
06.50 Gr||| Boss,
ku || nar sk| show (r)
07.20 T|mmy T| me,
crta na se r| |a
07.35 Ba ku gan ll - New
ves tro|a,
crta na se r| |a
08.00 Chug g|n gton,
crta na se r| |a
08.15 Beyb|a de me ta|
íu s| on,
crta na se r| |a
08.40 W|nx,
crta na se r| |a
09.05 Bra •ne vo de,
se r| |a
10.05 Fr| ko v|, se r| |a
11.05 Sma| |v|| |e, se r| |a
12.05 Kru||
14.20 Ka pe tan
Ku ka
17.00 v| |es t|
17.10 Pro v|e re no,
|n íor ma t| vn|
ma ga z|n (r)
18.00 Nad || pom 35,
hu mo r|s t| •no
-g|a zbe n|
show
19.15 Dne vn|k
No ve Tv
20.05 B||e sak
21.45 Po ko| n|
00.15 Zem||a
po||ca|aca
01.50 Ezo Tv,
ta rot show
02.50 Pre d| gra
za brak (r)
04.25 Kru|| (r)
06.25 Kra|
pro gra ma
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT1
07.45 Na |a va pro gra ma
07.50 Na kra |u u|| ce: Ka ko
na pra v| t| ku c|cu za
psa
08.15 Zuto k||u nac
08.40 Pa tak Frka,
crta na se r| |a (r)
09.05 G|r| From
To mor row 1,
se r| |a za d|e cu
09.30 Ma| sto r| sv| ra •|:
Kon cert u
Kr| zev c| ma (r)
10.00 Prop | Ber ta
11.15 Spor tske |gre
m|a d|h
11.30 Da egu: SP u at|e t| c|,
em| s| |a
12.00 Da egu: SP u at|e t| c|,
pr| |e nos
13.30 Da egu: SP u at|e t| c|,
em| s| |a
14.00 Sv|et sko prven stvo
u ve s|a n|u, sn| mak
14.40 KS auto ma ga z|n
15.40 Can so íest
'11- Kas tav oko 90'
17.20 Ce || •n| v|||
19.05 Ga raza:
Zan | Maz gu n| (r)
19.40 Ko sar ka, EP
- em| s| |a
19.40 Ko sar ka, EP:
Hrvat ska - Crna
Go ra, pr| |e nos
21.40 Ko sar ka, EP
- em| s| |a
21.00 N|ck Ca ve, BBC4
Ses s| on
22.05 No ra Po ber ts:
An ge|s Fa||,
se r| |a
23.35 Da egu: SP
u at|e t| c|
00.05 vr| |e me |e za |azz:
Ta ma ra Obro vac
u L| s|n skom
2004. (2. d|o)
01.35 No cn| g|a zbe n|
pro gram
05.25 No cn| g|a zbe n|
pro gram
GJMN
GJMN
HRT2
06.15 PTL Da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
06.50 Dra gon Ba|| Z,
an| m| ra n| í||m
(tr| ep| zo de)
08.05 Co bra 11,
kr| m| na ||s t| •ka
se r| |a
08.55 D|s co very: Bez
cen zu re,
do ku men tar na
se r| |a (r)
10.10 Pu za v|e tro va,
se r| |a
12.00 vese|e
karm|ne
14.00 Taks| 3
15.25 Jadn|
Dzo
17.10 Na v| so ko| no z|,
hu mo r|s t| •na
se r| |a
18.00 Zv| |ez de ek stra:
10 vam p| ra ko |e
vo || mo, za ba vna
em| s| |a (r)
18.30 PTL Da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a
19.05 B| b|n sv| |et,
se r| |a
20.00 Ona |e
na|bo||a
21.50 Opa sne
d|e vo| ke
23.30 Crna ov ca
01.05 As tro show,
em| s| |a
uz| vo
02.05 PTL Da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
02.40 Se renty:
B|t ka za
bu du cnost
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
RTL
23.15
Divlji vetar,
film
Jesen 1941. god|ne.
Zaba•eno se|o u Srb|||
zahvaceno |e ratn|m v|-
horom ko|| ne zaob||az| n|
kucu ug|ednog domac|na.
Stare patr||arha|ne norme
se raspada|u...
Mrak film 3, film
S|nd| Kembe| zavrs||a |e
íaku|tet | posta|a te|ev|z||ska
nov|narka. Üskoro se
•udne stvar| po•nu
dogadat|. Na Loganovo|
íarm| po|ave se krugov| u
z|tu, a S|nd|na pr||ate|||ca
um|re |ez|vom smrcu...
22.55 00.15
Zemlja policajaca,
film
Fred||u Heí||nu su po||ca|c|
oduv||ek b||| uzor. Zbog
ostecenog s|uha n||e prosao
|||e•n|•k| preg|ed... Medut|m,
usp|o |e postat| ser|í okruga
u N|u Dzers||u.
17.20 21.50
Opasne djevojke, film
Ked| Heron |e 15-
god|sn|ak|n|a ko|a |e vec|nu
svog m|adog z|vota prov-
e|a u Aír|c|. Kada se porod-
|ca prese|| u Amer|ku,
d|evo|ka se nade u pot-
puno druga•||o| oko||n| od
one na ko|u |e nav|k|a.
06.02 Kad •u |es tru bu, t|
uzm| som bre ro,
em| s| |a pu •ke |
pre da| ne ku| tu re
06.32 Dru go m|s ||e n|e:
Za uv| |ek m|ad (r)
07.22 lza ekra na (r)
07.52 Hrvat ska
kro n| ka B|H
08.07 Za kon mrzn|e
10.00 v| |es t|
10.10 Ku cn| ||u b|m c|
10.45 Gor sk| Ko tar:
Go ran sko ||e to,
do k. se r| |a
11.15 Nor ma |an z| vot,
em| s| |a o ob| te |||
12.00 Dne vn|k
12.20 Pr| zma,
mu| t| na c| ona| n|
ma ga z|n
13.05 Ca pr| 2, se r| |a (r)
14.00 Du ho vn| |za zo v|,
me du re || g|| sk|
ma ga z|n
14.30 Bra n| te ||| do mo v| ne,
|n íor ma t| vno
-edu ka t| vn| spot (r)
14.55 M| |ar go
16.55 v| |es t|
17.05 Znan stve ne v| |es t|
17.10 Euro ma ga z|n: C| par
- odrz|v tu r| zam
17.45 Lew|s 4, m| n|-se r| |a (r)
19.15 LO TO 7/39
19.30 Dne vn|k
20.10 Hrvtska | lta || |a
za |e dno u
Evro pu
21.40 Z|a tne z| ce
S|a vo n| |e
- za vrsna ve •er,
pr| |e nos
23.35 v| |es t|
23.50 v| |es t| |z
ku| tu re
00.00 Ce t| r|
pe ra
02.10 Pr| v| de n|a (r)
00.35 Za kon
mrzn|e
05.30 Sk| ca za
por tret
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
14.55
Milagro, film
Amer|•k| ta|kun Dev|n u
oko||n| M||agra u Novom
Meks|ku grad| moderno
nase||e. Dzoe Mondragon
na grad|||stu traz| posao,
a|| na|de samo na odb|-
|an|e...
^eli~ni Vil, film
Porod|ca Stoneman z|v| u
svo|o| íarm| u zaba•enom
kra|u gd|e |e strance tesko
srest| | gd|e v||est| sporo
st|zu. v|| pomaze rod|te|||ma
na íarm| | na saon|cama u
ko|e su upregnut| ps| ko||
razvoze postu...
Porijeklom iz Amerike, film
Aíroamer|•ka stu-
dent|ca Zora v|eru|e da
|o| |e otac umro dok |e
|os b||a vr|o ma|a.
lst|na |e da |e Zora
za•eta v|esta•kom
op|odn|om, a|| ma|ka
Sara n|kad n||e smog|a
snage to |o| pr|znat|.
Kad Zora napokon
|grom s|u•a|a dozna
|st|nu, odmah se bac| u potragu za svo||m b|o|osk|m ocem.
PINK BH 14.00
Kapetan Kuka, film
Petar Pan |e advokat
P|ter Ban|ng ko|| n|kada
nema vremena za svo|u
d|ecu. Petar |e potpuno
zaborav|o svo|e avanture
u Nedod||| a|| to se ne
moze rec| za n|egovog
nepr||ate||a kapetana Kuku
ko|| vec dugo sprema os-
vetu Panu ko|| |e zas|uzan
za n|egovu |zgub||enu ruku. Nakon sto shvat| da su mu d|eca oteta
Petar u|az| u sobu | nade poruku kapetana Kuke.
FTV 14.00
Na visokoj nozi, serija
Pr|•a po•|n|e |os|m
danom Megan Sm|t,
ko|a se nakon
zavrsenog stud||a, s
poz|t|vn|m pr|stupom |
ve||k|m o•ek|van||ma
upust||a u sv||et nov-
|narstva. Nakon sto |e
|utros usp|e|a s|u•a|no
zapa||t| svo| apartman | greskom obo||t| kosu u bo|u ||za||ce, Megan
|e dob||a otkaz na pos|u. No tamn| ob|ac| uskoro ce se raz|c| |
don||et| |o| novu pos|ovnu pr|||ku.
RTL 17.10
7
2.9.2011.
subota, 3.9.2011.
TV mre`a 8
2.9.2011.
BHT1
06.01 D|v ||| po n|
07.30 Car || Ca p||n, krat k| í||m
08.00 v| |es t|
----- Ma |a Tv
08.15 Ba r|m ba,
crta na se r| |a
08.45 Me ka n| ke u m| s| ||,
crta na se r| |a
09.10 Ken gu r| ko sar ka s|,
crta na se r| |a
10.35 Bo u po kre tu,
crta na se r| |a pre nos
10.20 Ja go d| ca Bo b| ca,
crta na se r| |a
10.40 Mar, crta na se r| |a
11.25 Sv| ra| ne sto na ro dno
12.00 Dne vn|k 1
12.20 Snop
13.00 Dr| nom n| zvo dno,
do ku men tar n| pro gram
13.30 Ah, ta p|a ne ta
13.50 H| t|er - Pa da n|e z|a,
m| n|-se r| |a
15.30 Pe por ta za
16.00 B|ek stvo sa Os trva
skor p| ona, r|a || t| sou
17.00 v| |es t|
17.05 vre men ska pro gno za
17.10 Em pa|er
re kor ds
18.50 Ma ga z|n L| ge
sam p| ona
19.30 Dne vn|k 2
----- Sport
20.10 Kao da |e ne kad
b| |o - EKv,
do ku men tar n| í||m
21.40 Do v| de n|a, ka ko ste?,
do k. pro gram
22.40 Spor tsk| pre g|ed
23.15 Dne vn|k 3
23.45 P| |et ke pt| ce
01.15 Kao da |e ne kad
b| |o - EKv,
do ku men tar n| í||m
02.40 Do v| de n|a, ka ko ste?,
do ku men tarn| pr.
03.35 Dne vn|k 2
04.00 Ma ga z|n L| ge sam p.
04.30 Dr| nom n| zvo dno,
do k.pro gram
04.55 Snop
GJMN
GJMN
GJMN
RTRS
07.00 Su mo bor be,
do ku men tar n|
pro gram
08.00 v| |es t|
08.05 P| |a n| an deo
10.00 Ba r|m ba
10.25 Bo u po kre tu
10.50 An de || na ba |e r| na
11.05 Ka ko to
11.20 Me ka n| ke u m| s| ||
12.00 Dne vn|k 1
12.15 Ze |e na pa no ra ma,
pro gram za agrar
12.45 Pr| •e |z ía br| ke,
se r| |a
13.35 Do bra su pru ga,
se r| |a
14.30 v| |es t|
14.40 S|o m||e na kr| |a,
se r| |a
17.00 , M|t
19.10 Crta n| í||m
19.30 Dne vn|k 2
20.10 , Nor ma |an
22.00 Lud, zbu n|en,
nor ma |an,
se r| |a
22.50 Dne vn|k 3
23.10 Eze|, se r| |a
00.45 K|ub •| ta |a ca
02.45 Pre g|ed
pro gra ma
za po ne d|e ||ak
GJMN
GJMN
GJMN
FTV
06.00 Pe ke ta s|
08.00 Ma || ve || k|
•o v|ek
10.00 Ma ha |a s|
12.00 ln ío top, |ní. pro gram
12.20 Go|d express,
mu z| •k| pro gram
14.00 ln ío top,
|ní. pro gram
14.10 Do bar ko ms| |a,
za ba vna em| s| |a,
uz| vo
15.55 ln ío top,
|ní. pro gram
16.00 B| ome te ro |o ska
pro gno za
16.05 Am|G Show,
za ba vna
em| s| |a (r)
17.30 Zum ba Zum ba,
re a||ty show
18.00 Z| vot |e || |ep
20.00 Sve za ||u bav,
za ba vna em| s| |a
21.30 lzba c|
ma mu |z vo za
23.30 Dva Dze| ka
01.15 Grad sre ce GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
PINK
17.10 20.10
Nor ma lan, film
F||m pra t| z|vo te tro |e stra na -
ca, ko || se bo re da po vra te
kon tro |u na kon tra g| •ne ne -
sre ce, ko |a se de s| |a dv| |e
go d| ne ra n| |e. Ke tr|n |e uzor -
na ma| ka, vo|t |e p| sac, a
Dzor d| |e os|e t||| v| t| ne|dzer |
sv| |ma |u pro b|e me.
Em pa jer re kor ds, film
Em pa |er re kor ds |e ma |a
pro da vn| ca p|o •a | ka se ta u
De| ve ru. Po s|o vo da |e Dzo,
ko || se pre ma svo ||m za po -
s|e n| ma odno s| kao otac.
N|egova na|ava da ce |e
pro da t| mo cnom |an cu po -
remet| sk|ad medu rad-
n|c|ma...
21.30
Izba ci ma mu iz vo za,
film
Oven |ma vr|o ne ob| •nu ma| -
ku, spo| •u do v| sta | z|e v|e st| -
ce, ko |a ga sva ko dne vno
ma| tre t| ra svo ||m zah t|e v| ma |
z|o bn|m ko men ta r| ma. Ne -
sre cn| Oven dao b| sve na
sv| |e tu da |e se moze r| |e s| t| |
pos ta t| p| sac...
08.00 BHT v| |es t|
- Pro gram za
d|e cu | m|a de
08.15 BHT s|a ga || ca
08.40 San do kan,
an| m| ra na se r| |a
09.05 Zom b| ho te|,
an| m| ra na se r| |a
09.30 Sko |a í|| ma,
obra zo vna se r| |a (r)
10.00 BHT v| |es t|
10.15 Tv L| berty
10.45 Mu z| •k| pro gram
11.00 Cu de sno ||ud sko
t| |e |o, do k. pro gram
12.00 BHT v| |es t|
12.15 lza zo v| po ||o pr| vre de
13.00 Skr| ve n| do ka z|,
se r| |a
13.45 L| ga sam p| ona
u no go me tu
14.25 WTA tur n|r Sa ra |e vo
La d| es Open,
pr| |e nos í| na |a
16.35 BHT v| |es t|
16.50 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: Crna Go ra
- Gr•ka, pr| |e nos
19.00 Dne vn|k
19.30 Euro bas ket 2011,
spe c| |a| na em| s| |a
19.50 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: B|H - Hrvat ska,
pr| |e nos
21.45 BHT v| |es t|
22.00 BHT sport
22.15 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: Srb| |a - N|e ma •ka,
sn| mak
23.55 Ju zn| Bru k||n, se r| |a
00.40 Pre g|ed pro gra ma
za po ne d|e ||ak
23.55
Ju`ni Bru klin, se ri ja
Lo ve r| po •| n|e |s traz|va t|
ub|s tvo svo |e b|v se d|e vo| -
ke, ko |a |e pro na de na
mrtva u |e dno| u|| c|. San to -
ro po ku sa va po mo c| svom
pro b|e ma t| •nom ne ca ku,
ko || |e po no vo uha psen
zbog pre brze vozn|e.
Ri jet ke pti ce,
film
lako s|a |an ku var, sre do v|e •n| De|v
|ma sve ma n|e ra z|o ga za za do vo|| -
stvo. Brak sa su pru gom K|er, ko |a
z|v| u va s|n gto nu, pos tao |e mrtvo
s|o vo na pa p| ru, dok n|e gov res to -
ran, ko || vo d| u |e dnom m|es ta scu,
|ma sa mo |e dnog gos ta - n|e ga.
Trazec| |z|az, De|v po s|u sa svog
pr| |a te ||a A| íon sa, ko || mu pre d|oz|
da raz g|a se ka ko |e u oko || n| pr| m| -
|e ce na r| |et ka vrsta pt| ca.
RT RS 23.45
O ma ~ka ma i psi ma, film
Pro íe sor Bro d|
pred ot kr| cem |e
re vo |u c| onar nog
c|e p| va ko |e ce
po n| st| t| uzrok
||ud ske a|er g| -
•nos t| na pse.
C| |e |a se |de |a
n| ma |o ne do -
pa da ma •ku na
•e |u ma •|e z|o •| na •ke or ga n| za c| |e. Ma •ke | sa me, po d|e dna ko
ze ||ne v|as t| nad ||u d| ma | ps| ma, ra de na po se bnom se ru mu.
NOVA 17.10
PRO GRAM PLUS
13.00 Ek spe d| c| |a No va Gv| ne |a, 14.00 P|c h| P|ch, 15.30
Z| k| na d| nas t| |a, 21.00 Os ter ma nov v| kend, 23.00
T| ha sa ga
ATV
06.59 Pre g|ed pro gra ma, 07.00 Ben Ten, crta n| í||m, 07.30 N|n dza
kor n|a •e, crta n| í||m, 08.00 Ju tar n|| pro gram, 09.55 v| |es t|, 10.00 Se -
grt H|a p|c, crta n| í||m, 10.30 Spor t|c, d|e •|| pro gram, 11.00 Gra d| te||
Bob, crta n| í||m, 11.30 Abe | Bru no, 13.00 Ek spe d| c| |a No va
Gv| ne |a, do ku men tar n| pro gram, 14.00 P|c h| P|ch, 16.00
Z| k| na d| nas t| |a, 18.00 B|eí, za ba vn| pro gram, 18.50 Are na
sport, spor tsk| pro gram 19.00 ATv v| |es t|, 19.35 ATv sport, 19.37
vre men ska pro gno za, 20.00 48 sa t| sva dba, za ba vn| pro gram,
21.00 Os ter ma nov v|kend, 23.00 T| ha sa ga
BEL
07.30 22 •a sa, 08.00 lgra, se r| |a, 09.00 Autos pr|nt, 09.30 L| |ek |z pr| -
ro de, 10.00 Auto v| z| |a, 10.35 D| g| ta| n| sv| |et, 11.00 Sv|e z| u dan,
11.20 Ma| d| v|, pre g|ed, 12.00 S|o m||e n| cv| |et, 14.00 Bo na -
ven tu ra, 15.00 v| |es t|, 15.10 Far ma, 16.15 Or d| na c| |a, 17.05 ABS
sou, 17.30 lta || |an sk| ku var sk| stu d|o, 18.00 Be| dan, |n íor ma t| vna
em| s| |a, 18.30 v| no | v| no gra dar stvo, 19.00 Ma| d| v|, pre g|ed 20.00
C| r| || ca: Bo r|s Ma |a gur sk|, 21.00 B| ||a na za vas, 22.00 22 •a sa,
22.35 Ma| d| v|, pre g|ed, 23.05 ve || ka pre va ra
RTS
06.00 ves t|, 06.05 Ju tar n|| pro gram, 08.00 Ju tar n|| dne vn|k, 8.15 Ju -
tar n|| pro gram, 09.00 ves t|, 09.06 Z| k| na sa re n| ca, De spo to vac, za -
ba vn| pro gram, 10.00 ves t|, 10.05 Z| k| na sa re n| ca, za ba vn|
pro gram, 11.00 ves t|, 11.05 D| zn| na PTS, an| m| ra n| í|| mo v|, 12.35 7
rts da na, 13.00 Dne vn|k, 13.15 Sport p|us, 13.30 Ba| kan skom u|| -
com, s| gur na ku ca, za ba vn| pro gram, 14.10 vre me |e za be be, za -
ba vn| pro gram, 14.45 Gas tro no mad, za ba vn| pro gram, 15.00 ves t|,
15.10 SAT, 16.00 ves t|, 16.03 vruc ve tar, pro na |a zak, se r| |a (r), 17.05
Mo |a |e pa Srb| |a, re por ta za, 17.40 Lud, zbu n|en, nor ma |an, se r| |a
(r), 18.27 Sa sv|m pr| ro dno, re por ta za, 19.00 S|a ga || ca, kv|z, 19.30
Dne vn|k, 19.55 Ko sar ka: EP, Ne ma •ka - Srb| |a, pre nos, 21.50
Ne sto sa sv|m || •no 00.00 Dne vn|k, 00.15 Bra ca po oru z|u, se r| |a
01.10 Egz|t, mu z| •k| pro gram, 02.30 Mo |a |e pa Srb| |a, re por ta za (r),
03.00 v| |es t|, 3.30 Sa sv|m pr| ro dno, re por ta za (r), 04.00 SAT (r),
05.03 Po zo r| ste u ku c|, se r| |a (r), 05.47 ver sk| ka |en dar, dok. pro -
gram
VI KOM
07.45 Te |e sop, 08.00 Ü na sem ata ru, em| s| |a o po ||o pr| vre d|, 09.00
Zoo Ho b|, em| s| |a o ku cn|m ||u b| c| ma, 09.45 Te |e sop 10.00 Ze ||o te -
ka, 12.00 P| smo g|a va, pu to p|s, 13.00 Hra na | v| no, em| s| |a o ku || -
nar stvu, 14.00 M-dur, ko |a zn| pro gram, 18.00 B|o gra í| |e,
do ku men tar n| pro gram, 18.45 Do ku men tar n| pro gram, 19.30 Dne -
vn|k 2 PTS-a, 20.15 Pre g|ed se dm| ce, |n íor ma t| vn| pro gram 21.00
Do kaz stva ra n|a, nau •n| pro gram, 00.00 As tro |o g| |a, 01.00 Na ro dna
mu z| ka
TV HA JAT
07.30 Mo| dom, 08.00 Po ko |o, crta n| í||m, 08.20 Ja go d| ca Bo b| ca,
crta n| í||m, 10.20 L| |e n| grad, crta n| í||m, 11.20 Sa su ke, n| ndza ra tn| -
c|, 12.00 Zv| |ez da mo zes b| t| t|, aud| c| |a, 13.00 Ke •e r|, 14.00 ,
16.00 , 18.00 G|am b|am, za ba vn| pro gram, 19.00 v| |es t| u 7,
20.00 , 22.05 , 00.05
EL TA TV
00.00 v| de o-s tra ne, 14.00 Crta na se r| |a (r) 15.00 M| z| •k| pro gram,
16.00 v| se od spor ta, 17.00 Mu z| •k| pro gram, 17.30 Pu to va n|e vo -
zom, re por taza, 17.50 Mu z| •k| pro gram, 18.30 M| | v| na t|, za ba vn|
pro gram 19.30 Mu z| •k| pro gram, 20.00 S| ro ta no v| c|, hum. pro gram,
21.00 , M|e ta •k| trgo vac, 22.00 v| se od spor ta (r), 22.15 Mu z| -
•k| pro gram, 23.00 Pu to va n|e vo zom, re por taza
TV 1
06.00 N| |e m| sv|e dok, se r| |a, 07.00 v| |es t| (sva k| sat), 07.10 Mu s|c
box, 07.30 lko ne, do ku men tar n| pro gram, 08.00 v| |es t|, 08.05, Os -
trvo kor n|a •a, crta n| í||m, 08.3 Ma •ak M| ka, crta n| í||m, 09.00 v| |es t|,
09.05 T| to, do ku men tar n| se r| |a|, 10.00 v| |es t|, 10.10 Ja ha• u
zo ru, 11.10 B| zn|s v| |es t|, 11.15 Se dma brz| na, em| s| |a o auto mo b| || -
zmu (r), 12.00 v| |es t| p|us, 12.20 B|a ga pr| ro de sa Anom Bun t|c,
13.05 F|ash b| zn|s-sport, 13.15 Ame r| •ka p| ta, 15.00 F|ash
News, 15.15 Sko |a z| vo ta, 17.00 v| |es t| p|us, 17.20 Cor |e one,
se r| |a, 18.10 B| zn|s v| |es t|, 18.15 Do ba ||u ba v|, se r| |a, 19.00 N|a va
Dne vn| ka, 19.01 He| |o K|tty, crta n| í||m 19.30 Dne vn|k Tv 1, 20.05
Do ba ||u ba v|, se r| |a, 21.00 Dva smo sv| |e ta ra z|| •| ta, se r| |a, 21.50
Po s||e dn|| kum 2, 00.00 Po no cne v| |es t| p|us, 00.15
20.000 m|||a pod morem 2, 01.58 No cn| pro gram
TV SA RA JE VO
07.00 P|a n| ne B|e |a sn| ca, lgman, Ja ho r| na, uz| vo, 07.15 Do kto ro |o -
g| |a, 08.03 A|| sa u ze m||| •u da, pro gram za d|e cu, 08.55 D|v ||e ma -
•ke, pro gram za d|e cu, 10.10 Put oko sv| |e ta za 80 da na, pro gram
za d|e cu, 11.00 Oba ve zan sm|er, 11.30 Ja vn| agent 033, za ba vn|
pro gram (r), 12.00 Do ku men tar n| pro gram, 13.00 v| |es t|, 13.05 B|o -
gra í| |e, do kum. se r| |a|, 13.50 Ma de || ne, pro gram za d|e cu, 15.50 B| -
zn|s ma ga z|n, 15.35 Po aro, se r| |a, 17.00 v| |es t|, 17.05 Ne sto za ra |u,
za ba vn| pro gram, 17.50 B||n ker T| me, 18.30 Dne vn|k TvSA, 19.00
Za to •e n|k zen de, pro gram za d|e cu, 20.00 Da se ne za bo ra v|, do -
kum. pro gram, 21.00 v| |es t|, 21.10 Sa ra |e vo art, 21.40 Me tro nom
(r), 22.05 , 23.45 Auto- sop ma ga z|n, 00.15 Da se ne za bo ra v|,
do ku men tar n| pro gram, 01.05 Dne vn|k TvSA, 01.35 Pre g|ed pro -
gra ma za po ne d|e ||ak
Tv sta n| ce za drza va |u pra vo |z m|e ne pro gra ma!
GJMN
GJMN GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN GJMN GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN GJMN
GJMN
9
2.9.2011.
nedjelja, 4.9.2011.
05.30 BN ko kte|
07.00 Zvu c| za v| •a |a
08.00 Pr|•e
zav|•a|ne
08.30 P|e te n| ca
10.30 Se |o
11.00 Jv ko merc:
Cvr•ak na sat
12.00 Zvu c| za v| •a |a
13.00 BN mu s|c
14.00 Bez mas ke
14.30 Pre ||u bn| c|
15.10 Ne de ||no
po po dne
19.20 Mar ke t|ng
19.30 Mo n| tor
20.10 Pre ||u bn| c|
20.40 Ta| na
ma nas t|r ske ra k| |e
22.20 Ce || •na vo ||a
23.40 L|u ba vn| ca GJMN
GJMN
GJMN
BN
06.30 Ca sper, crta n| í||m
06.50 Co sm|c Quan tum
Pe|, crta n| í||m
07.10 Atom ska Be t|,
crta n| í||m
07.30 Po n|, O||y, ro n|,
crta n| í||m
07.50 Banny Ma |o ney,
crta n| í||m
08.10 lron Man, crta n| í||m
08.30 Pr|n ce za
Mo no no ke
10.50 Pr|nc |z Be| A|ra,
se r| |a
11.30 Gr||| Boss,
ku || nar sk| sou
12.00 Lon c| | po k|op c|,
ku || nar sk| sou
12.50 Te |e r|ng, ta|k show
13.50 vox spe c| a|,
ta|k show
14.50 L|u bav-v|e ra-na da,
se r| |a
15.50 Exk|u z|v,
za ba vn| pro gram
16.30 Ped Car pet,
sou-b|z ma ga z|n
17.50 De |a na Ta|k Show,
te ma: Ote |a m|
|e d|e cu | ot| s|a?
18.50 OBN |n ío
19.05 OBN sport,
spor tsk| pre g|ed
19.15 Pu tu| mo za |e dno,
tu r|s t| •k| ma ga z|n
20.00 L|u bav-v|e ra-na da,
se r| |a
21.00 Übo || te
nam|ere
22.55 Pe per De n|s, se r| |a
00.35 Z|o •| na •ka
ve za
02.15 Übo || te
na m|e re
03.55 Mrak í||m 3
05.15 Cu va r| p|a ne ta,
do ku men tar n|
pro gram
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
OBN
07.05 Tv |z|og
07.20 Ah, ta| z| vot,
crta na se r| |a
07.45 T|mmy T| me,
crta na se r| |a
08.00 Ba ku gan ll - New
ves tro|a,
crta na se r| |a
08.25 Chug g|n gton,
crta na se r| |a
08.40 Beyb|a de me ta|
íu s| on, crta na se r| |a
09.05 W|nx, crta na se r| |a
09.30 Bra •ne vo de, se r| |a
10.30 Auto mo t|v,
auto-mo to ma ga z|n
11.00 Ma ga z|n L| ge prva ka
11.30 Na| go r| t|e dan,
se r| |a
12.00 Sv| mrze Kr| sa,
se r| |a
12.30 Te |e v| z|| ska po s|a,
se r| |a
13.00 Ka pe tan Ku ka
15.35 O ma •ka ma
| ps| ma
17.00 v| |es t| No ve Tv
17.10 O ma •ka ma
| ps| ma, nas ta vak
17.25 Ma| mun ska
po s|a
19.10 lNA P|a ve v| |es t|
19.15 Dne vn|k No ve Tv
20.05 La r|n |zbor, se r| |a
21.10 vo ||s || pse?
22.50 Ped Car pet,
show-b|z ma ga z|n
00.00 B||e sak
01.35 Most
na r| |e c| Kva|
04.15 Ped Car pet,
show-b|z
ma ga z|n (r)
05.20 Auto mo t|v,
auto-mo to
ma ga z|n (r)
05.45 Kra| pro gra ma
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT1
07.00 Na |a va pro gra ma
07.05 No c| ||u ba v|
- Wa| dbu hne 2010 (r)
08.00 Fanny
10.10 B| b|| |a
10.30 Lu dberg: Pro s|a va
600. ob|e tn| ce
uka za n|a Krv| Kr|s to ve,
pr| |e nos m| se
13.00 ls t| n| ta
v| ||n ska pr| •a (r)
14.35 D| nu za ro den dan
- Funk on the Be ach
15.55 Ma ga z|n no go me tne
L| ge prva ka
16.20 B|ed: SP u ve s|a n|u,
sn| mak
16.55 Ko sar ka, EP: Crna
Go ra - Gr•ka, pr| |e nos
18.40 Crta n| í||m
19.05 Ga ra za: Gret ta (r)
19.40 Ko sar ka, EP - em| s| |a
19.55 Ko sar ka, EP:
Hrvat ska - B|H,
pr| |e nos
21.40 Ko sar ka, EP, em| s| |a
22.05 Ca to va
ze m||a
23.45 De agu: SP u at|e t| c|,
pre g|ed da na
00.15 No cn| g|a zbe n|
pro gram:
04.00 No cn| g|a zbe n|
pro gram: Ga ra za
GJMN
GJMN
GJMN
HRT2
07.05 PTL da nas,
|n íor ma t| vna em| s| |a (r)
07.40 Zv| |ez de Ek stra:
T| ger Woods,
za ba vna em| s| |a (r)
08.05 Dra gon Ba|| Z,
an| m| ra n| í||m
09.45 Pu za v|e tro va, se r| |a
12.15 Crna ov ca
13.55 Opa sne
d|e vo| ke
15.45 Ona |e na|bo||a
17.30 D|s co very:
Bez cen zu re,
do k. se r| |a (P)
18.30 PTL da nas,
|n íor ma t| vna em| s| |a
19.10 Je z| ko va |u ha,
re a||ty show
20.00 Dvos tru ka
opa snost
22.30 CSl: Ma|am|,
se r| |a
00.15 ve se |e
kar m| ne
02.00 As tro show,
em| s| |a uz|vo
03.00 PTL da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
RTL
08.00
Pri ~e za vi ~aj ne
- U Do ba nov ci ma,
emi si ja
Ü Do ba nov c| ma na sva -
kom ko ra ku no vo za m|e -
n|u |e sta ro, a|| se, uprkos
to me, n|e gu |e tra d| c| |a |
ob| •a ||. Sre d| nom ||e ta or -
ga n| zu |e se tra d| c| ona| na
p|e sn| •ka ko |o n| |a.
Ubo ji te na mje re, film
Dzon Tra vo| ta | Sa m|u e| L.
Dze kson za |e dno su na ve || -
kom ekra nu u tr| |e ru ma| sto -
ra akc| |e Dzo na Me k t|r na na.
Har d| |e agent DEA, ko || |e
an gazovan ka ko b| |s traz|o
s|u •a| nes tan ka ses to r| ce
ka de ta | n|| ho vog |n stru kto ra
ves ta.
21.00 01.35
Most na ri je ci Kvai, film
Br| tan sk| pu ko vn|k pos ta |e
vo da ra tn|h za ro b||e n| ka ko ||
gra de most po za po v| |e d| |a -
pan sk|h osva |a •a u Bur m|
to kom Dru gog sv|et skog ra -
ta. Op| re se sv|m po ku sa || -
ma za po v|e dn| ka |o go ra da
na t|e ra n|e go ve ||u de da gra -
de most pre ko r| |e ke Kva|.
22.05 20.00
Dvos tru ka opa snost,
film
L| b| Par sons z|v| u sre cnom
bra ku sa svo ||m su pru gom
N| kom | pre k ra sn|m s|n •| -
cem. Je dne no c| L| b| se
bu d|, shva ta da N| ka ne ma
| da |e •| tav brod krvav. Ona
b| va osu mn|| •e na za ub|s -
tvo | po s|a na u za tvor.
05.55 Na |a va pro gra ma
06.00 Du ho vn| |za zov,
me du re || g|| sk| ma g. (r)
06.30 Euro ma ga z|n: C| par
- odrz|v tu r| zam (r)
07.15 Ma |a Tv (r)
08.10 Pr| |a te ||| 1
09.05 vr| |e me |e za D| sney|a:
Mo || pr| |a te |||
T| gar | Po oh (r)
09.30 vr| |e me |e za
D| sney|a: E|n ste |n •|c
10.00 v| |es t|
10.06 HAK - Pro met |n ío
10.10 Po |rot, se r| |a
11.40 Ma n||n sk| MO ZA lK
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.30 P|o do v| ze m||e
13.25 Sp||t: Mo re
14.00 Apo ka ||p sa - Dru g|
sv|et sk| rat, do k. s. (r)
15.05 M|r | do bro
15.35 Bra n| te ||| do mo v| ne,
|n íor .-edu ka t| vn| spot
15.40 v| |es t|
15.46 HAK - Pro met |n ío
15.50 Star t|ng Over, se r| |a
17.25 Ta| n| z|vot pr| ma ta,
do ku men tar na se r| |a
18.15 L| |e pom na som:
Ma r| bor (r)
19.15 LO TO 6/45
19.30 Dne vn|k
20.10 ve |o m|s to, se r| |a
21.30 Ja dran ske |gre:
B|o grad
23.25 v| |es t|
23.45 v| |es t| |z ku| tu re
23.55 Foyeov rat 7,
m| n|-se r| |a
01.30 Sk| ca za por tret
01.45 Je |o vn| c| |z gu b||e nog
vre me na: Sta sa
ra| •| com (r)
02.05 Zdra v| ce | na p| tn| ce,
do ku men tar n| í||m (r)
02.35 Gor sko Ko tar:
Gor sko ||e to, do k. s. (r)
03.05 L| |e pom na som:
Ma r| bor
04.05 Pr| zma, mu| t| n. ma g.
14.00
Apo ka lip sa - Dru gi
svjet ski rat, dok. se ri ja
Pot kra| 1942. Pu s| | da ||e
pruza|u otpor N| |em c| ma
kod Sta |||n gra da. Na |s to • -
no| íron t| ne ma po ma ka.
Na s|e ve ru At|an tsko g oke -
ana sa ve zn| c| sve us p|e -
sn| |e neu tra || zu |u na pa de
n|e ma •k|h po dmor n| ca.
^a to va ze mlja, film
Po |u |n d| |a nac Ca to |sp| |a
m|r no p| ce u ba ru, dok ga
ne spa z| se r|í | za pr| |e t| da
ce ga ub| t| uko || ko ne ode.
Se r|í do |s ta po ku sa ub| t|
Ca ta, me du t|m on |e b|o
brz|. Übrzo na kon to ga
Kv|n s| oku p||a gru pu ko |a
kre ce u po t|e ru za Ca tom.
Pi ja ni an |eo, film
Po s|| |e okrsa |a s
r| va| skom ban -
dom, s| tnog kr| -
m| na| ca || |e •|
do ktor ko || |e p| -
|a nac. Do kto ro va
d| |a gno za |e tu -
ber ku |o za | on
na go va ra gan -
gste ra da po •ne
sa tre tma nom. To |e |e dno us| ||e no pr| |a te|| stvo ko |e tra |e sve dok
se ía ban de ne pus te |z za tvo ra.
FTV 08.05
Taj ne ma nas tir ske ra ki je, film
Ame r| •k| m| || -
|ar der ze|| da
obno v| po ru -
se n| ma nas t|r
u Ju go s|a v| || u
na d| da ce
opet da do de
do ra k| |e, u •| -
|a se •u de sna
svo| stva uv|e r|o za vr| |e me Dru gog sv|et skog ra ta, ka da |e b|o u par -
t| za n| ma. Ju go s|o ve n| odu sev ||e no pr| hva ta |u n|e go vu po nu du, a||
ta| n| re cept za ra k| |u su zna || sa mo mo na s|.
BN 20.40
Dva D`ej ka, film
Üs p|e sn| |o san de |es k|
pr| va tn| de te kt|v Dze|k
G|ts, ko || nam 1948.
pr| po v| |e da o svo ||m
doz|v ||a || ma, spe c| |a || -
zo van |e za s|u •a |e ve
bra •ne ne v|e re. N|e -
go vog k|| |en ta Dze| ka
Ber ma na va ra su pru -
ga K| t| | G|ts ga upra -
vo uv|ezba va za upad
u so bu u ko |o| |e ona
s ||u ba vn| kom...
PINK BH 23.30
BHT1
07.00 Ju tar n|| pro gram
09.00 v| |es t|
09.10 Do ku men tar n|
pro gram
----- Ma |a Tv
10.00 Ü no cno| ba st|,
crta na se r| |a
10.30 No d|, crta na se r| |a
10.45 To m| ca | pr| |a te |||,
crta na se r| |a
10.55 Med | d|e te || na,
crta na se r| |a
11.30 Pre g|ed za oso be
sa oste ce n|m s|u hom
12.00 Dne vn|k 1
12.15 Pa tna m|a da
14.00 v| |es t| sa tu ma •em
ges to vnog |e z| ka
14.10 Pr| s|u sk| va n|e, se r| |a
15.10 M|es to z|o •| na 8,
se r| |a
15.55 Tr| bu na|
16.24 lz v|e sta| sa
Ba n|a |u •ke ber ze
16.30 Srpska da nas
17.05 Mo| ta ta |e pre m| |er,
hu mo r|s t| •ka se r| |a
17.30 Ze |e na, ze |e na tra va,
hu mo r|s t| •ka se r| |a
18.00 Dra gu|| u car sko|
pa |a t|, se r| |a
18.30 B|ek stvo sa Os trva
skor p| ona, r| a||t| sou
19.05 An ge || na ba |e r| na,
crta na se r| |a
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Ke ne d| |e v|, se r| |a
21.00 Pu tu |u c|, p|e va |u c|
- ls to •no Sa ra |e vo,
d| re ktan pre nos
23.00 Dne vn|k 3
23.22 Sport
23.27 F| nan s|| ske no vos t|
23.35 Dok nas smrt
ne ras ta v|, se r| |a
00.00 Mu skar c|
sa me t|a ma
01.35 Dne vn|k 2
02.00 Pr| s|u sk| va n|e, se r| |a
03.00 Pa tna m|a da
04.30 Ze |e na, ze |e na tra va,
hu mo r|s t| •ka se r| |a
05.00 Dra gu|| u car sko|
pa |a t|, se r| |a
GJMN
GJMN
GJMN
RTRS
06.10 Go spoda Bar ba ra,
se r| |a
07.00 Do bro |u tro,
|u tar n|| pro gram
09.00 v| |es t|
09.05 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a
10.00 Spre tno-sre tno,
Tv |gra
10.25 Ma || spa s| oc|,
crta n| í||m
10.40 Ar tur,
crta n| í||m
11.05 X-Man,
crta n| í||m
11.30 Har veyto on
12.00 Dne vn|k 1
12.15 v| za za bu du cnost,
se r| |a
13.55 Eko v| z| |a,
do ku men ter n|
po ro gram
14.30 Abe ce da zdrav ||a,
obra zo vn| pro gram
15.00 v| |es t|
15.10 Na sa ma |a k|| n| ka,
se r| |a
16.00 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a
17.00 Fe de ra c| |a da nas
17.25 Pa n|e n| orao,
se r| |a
18.25 La r|n |zbor,
se r| |a
19.15 Crta n| í||m
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Bo ||| z| vot,
se r| |a
21.40 S|o m||e na kr| |a,
se r| |a
22.30 Dne vn|k 3
F| nan s|| ske
no vos t|
23.00 Eze|, se r| |a
00.45 v| za za
bu du cnost,
se r| |a
02.35 Dne vn|k 3 (r)
02.35 Pre g|ed
pro gra ma
za uto rak
FTV
06.00 Ses tre,
se r| |a
07.00 Crta n| í||m
07.30 Üdr| mu sk|,
|u tar n|| pro gram
10.00 Na s||e de
|e dne da me,
se r| |a
10.40 Ku p|.ba,
em| s| |a
11.00 Za bra n|e na
||u bav,
te |e no ve |a
12.00 ln ío top,
|n ío.pro gram
12.20 C|ty,
za ba vn| pro gram
13.00 Brze pa re,
kv|z
14.00 ln ío top,
|n ío.pro gram
14.20 Grand H| to v|,
mu z| •k| pro gram
15.00 Ses tre,
te |e no ve |a
15.45 Ku p|.ba, em| s| |a
15.50 ln ío top,
|ní.pro gram
16.00 Mo re ||u ba v|,
te |e no ve |a
16.55 Ku p|.ba
17.00 Tr| |umí ||u ba v|,
se r| |a
19.00 ln ío top
19.15 Strum ío v|,
crta n| í||m
20.00 Na s| |e de
|e dne da me,
se r| |a
21.00 Grand
spe c| a|,
mu z| •ka
em| s| |a
22.30 Av| on|,
vo zo v|,
auto mo b| ||
00.30 Ko nor sov
rat
GJMN
GJMN
PINK
18.00 21.40
Slo mlje na kri la, se ri ja
Ju nus | Nev zat |du u p|a n| -
nu za ra zbo| n| c| ma | usp| |e -
va |u uhva t| t| |e dnog od n||h.
Ovo ga pu ta ne ma |z|a za za
Pedzepa. Üko || ko ra zbo| n|k
pro go vo r|, Pedzep moze
os ta t| bez g|a ve na ra me n| -
ma...
Dra gulj u car skoj
pa la ti, se ri ja
Dva de set osam ep| zo da
g|e da oc| ce |ma t| pr| || ku da
pra te kao svo |e vrstan uvod
u |os |e dan se r| |a| Dra gu|| u
kru n| ko || do |a z| |z |s te pro -
du kc|| ske ku ce, a na pro gra -
mu |e p|a n| ran za okto bar...
22.30
Avi oni, vo zo vi i
auto mo bi li, film
Sve sto N|| Pe|dz ze|| |este
st| c| ku c| ka ko b| Dan za hva| -
nos t| pro s|a v|o u kru gu po ro -
d| ce. Me du t|m, n|e gov |e |et
ot ka zan zbog |o s|h vre men -
sk|h us|o va, pa se od|u •u |e na
dru ga pr| |e vo zna sred stva...
07.00 Do bro |u tro
09.10 Be Ha Te be be
09.15 Pras ta ra h|s to r| |a,
an| m| ra n| í||m
09.25 Üra d| sam, ura d| sa ma
09.30 San do kan,
an| m| ra na se r||a
10.00 BHT v| |es t|
10.15 P|es z|vo ta, |gra na se r| |a
11.00 Gor ko- s|at ko,
|gra na se r| |a
11.25 Ho do ||u b||e: Kor •u |a
12.00 BHT v| |es t|
13.15 Expe d| t| on Ze |en go ra,
do ku men tar n| pro gram
13.45 Lon don || ve,
mu z| •k| pro gram
14.15 BHT v| |es t|
14.30 Od|| •an 5÷
14.35 Mu m| |e v|
15.00 Cu de sn| sv| |et,
obra zo vna se r| |a
15.15 Do bro do s|| u re g| on:
Ja go d| na, dok. se r| |a
15.45 Gor ko-s|at ko, se r| |a
16.15 BH gas tro ku tak
16.50 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: B|H - Ma ke do n| |a,
pr| |e nos
18.50 P|m | Pom
19.00 Dne vn|k
19.30 Euro bas ket 2011,
spe c| |a| na em| s| |a
19.50 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: B|H - Ma ke do n| |a,
pr| |e nos
21.45 BHT v| |es t|
22.05 Ko sar ka:
EP L| tva n| |a 2011:
Srb| |a - Fran cus ka,
sn| mak
23.45 Do ktor Z| va go,
se r| |a
00.30 Sa va na,
|gra na se r| |a
01.15 Pre g|ed
pro gra ma
za uto rak
23.45
Do ktor @i va go,
se ri ja
Ju r| |e |os u su m| sa po -
bu n|e n| c| ma. On ze|| ot| c|,
a|| ne sto ga spre •a va.
Straze |h pra te | on| mo -
ra |u b|ezat|.
PRO GRAM PLUS
09.00 Bum ba, crta n| í||m, 09.10 Gar í| e|d, crta n| í||m, 09.25 L| |e n| grad, crta n|
í||m, 09.50 Ja go d|a Bo b| ca, crta n| í||m, 10.15 S| re ne, 10.50 Ba ku gan, crta n|
í||m, 11.10 W|nx, crta n| í||m, 12.10 Na| bo ||e go d| ne 2, se r| |a, 13.00 M| ||e n| ca,
se r| |a, 16.00 Kad ||s ce pa da, se r| |a, 17.00 Sta k|e na ku ca, se r| |a, 18.15 Ne bo -
b|e d| ve ban zu ke, za ba vn| pro gram, 20.10 Kad ||s ce pa da, se r| |a, 22.20 Sta -
k|e na ku ca, se r| |a, 23.30 Dan obu ke
ATV
06.59 Pre g|ed pro gra ma, 07.00 Top sop, 08.00 Ju tar n|| pro gram, 08.55 v| |es -
t|, 09.00 Bum ba, crta n| í||m 09.15 Gar í| e|d, crta n| í||m, 09.25 L| |e n| zma|, crta n|
í||m, 09.50 Ja go d| ca Bo b| ca, crta n| í||m, 10.20 S| re ne, crta n| í||m, 10.50 Ba ku -
gan, crta n| í||m, 11.10 W|n ks, crta n| í||m, 11.55 v| |es t|, 12.10 Na| bo ||e go d| ne,
se r| |a, 13.00 M| ||e n| ca, se r| |a, 13.50 Te |e sop, 14.30 v| z| ta, 16.00 Kad ||s ce pa -
da, se r| |a, 18.15 Ne po b|e d| ve Ban zu ke, za ba vn| pro gram, 18.50 Are na sport,
spor tsk| pro gram 19.00 ATv v| |es t|, 19.35 ATv sport, 19.40 vre men ska pro -
gno za, 20.05 Kad ||s ce pa da, se r| |a, 21.00 Je dnos ta van z| vot 2, za ba vn| pro -
gram, 22.10 ve •er n|e v| |es t|, 22.20 Stak|e na ku ca, se r| |a, 23.20 Dan
obu ke, 00.20 Sa mo |a k| pre z|v ||a va |u
BEL
07.30 22 •a sa, 08.00 Ku h| n|| ca, 08.20 lgra, se r| |a 08.45 Ma| d| v|, pre g|ed,
09.10 Gra do v| sv| |e ta: P|m, 10.20 Na| ||e pse ba| ke sv| |e ta, crta n| í||m, 10.35
En c| k|o pe d| |a zna n|a, 10.50 Sve t| n|a ma u po ho de, 11.05 ve || ka rus ka ko |e kc| -
|a: vo || te svo |u ma| ku ota dzb| nu, 12.05 Ta |an stve ne pr| •e, do ku men tar n| pro -
gram, 13.00 ve || ka pre va ra, 14.30 P|ay now, 14.50 Mo b| |e, 15.00
v| |es t|, 15.10 Na| ||e pse ba| ke sv| |e ta, crta n| í||m, 15.25 En c| k|o pe d| |a zna n|a,
15.40 Sve t| n|a ma u po ho de, 16.00 C| r| || ca: Bo r|s Ma |a gur sk|, 17.00 Gra do v|
sv| |e ta: P|m, 17.45 Por ta|, 18.00 Be| dan, 18.30 Ku h| n|| ca, 18.55 Mu z| •k| z|d
by Dan ka, 20.00 Gan gste r| |z 18., se r| |a, 21.00 Ta |an stve ne pr| •e, do ku men -
tar n| pro gram, 22.00 22 •a sa, 22.35 Ma| d| v|, pre g|ed, 23.05 S|at ko
ub|s tvo
RTS
06.00 ves t|, 06.05 Ju tar n|| pro gram, 08.00 Ju tar n|| dne vn|k, 08.15 Ju tar n|| pro -
gram, 09.00 ves t|, 09.05 L| s| ce, se r| |a, 10.00 v| |es t|, 10.05 Lov | r| bo |ov, re por -
ta za, 10.35 Eko ka ra van, em| s| |a |z eko |o g| |e 11.00 ves t|, 11.05 Tra go v| ma
•o ve •an stva: na pu sta n|e Aír| ke, nau •na se r| |a, 12.00 Dne vn|k, 12.15 Odbo| -
ka spa |a, spor tsk| pro gram, 12.35 Z|o •| na •k| umo v|, se r| |a, 13.20 Co -
vek ko || |e ub|o L| ber t| va |a sa, 15.20 Ovo |e Srb| |a, 16.10 Po zo r| ste |u ku c|,
se r| |a (r), 17.00 Dne vn|k PT vo| vo d| na, 17.20 Sta ra d| te, bre, |n ío, 18.25. Oko,
|n ío, 19.00 S|a ga || ca, kv|z, 19.30 Dne vn|k 2, 19.55 Ko sar ka: EP, Srb| |a - Fran -
cus ka, pre nos, 21.50 PTS Ka ra van, Pu tu |u c|, pe va |u c| (ls to •no Sa ra |e vo), za -
ba vn| pro gram, 23.00 ves t|, 23.05 Z|o •| na •k| umo v|, se r| |a, 23.55 Dne vn|k,
00.10 Evro net, dok. pro gram (r), 00.15 Ze |e na tra va, se r| |a, 00.45 No cn| b| os -
kop, 02.20 L| s| ce, se r| |a 03.00 ves t|, 03.30 Eko ka ra van, em| s| |a |z eko |o g| |e,
04.33 Lov | r| bo |ov, re por ta za (r), 05.03 Po zo r| ste u ku c|, se r| |a 05.48 ver sk|
ka |en dar, do ku men tar n| pro gram
VI KOM
07.45 Te |e sop, 08.00 Pre g|ed se dm| ce, |n íor ma t| vna em| s| |a (r), 08.30 Te |e sop
09.00 Hra na | v| no, em| s| |a o ku || nar stvu 10.00 Ze ||o te ka, 12.15 Te |e sop, 12.30
Srb| |an ska sce na-Üp| tn|k, 13.45 Te |e sop, 14.00 Ze ||o te ka uz SMS •at, 17.00
Te |e sop, 17.20 Sta ra d| te bre, |n íor ma t| vn| pro gram, 17.45 Hra na | v| no, em| s| -
|a o ku || nar stvu, 18.30 Do kaz stva ra n|a, nau •n| pro gram, 19.30 Dne vn|k 2
PTS, 20.15 Dve r| Srpske, do ku men tar na em| s| |a, 21.30 v| | sport, spor tsk|
pro gram, 22.30 G|as Ame r| ke, |n íor ma t| vn| pro gram, 23.00 Ze ||o te ka uz SMS
•at, 00.00 As tro |o g| |a, 01.00 Na ro dna mu z| ka
TV HA JAT
06.30 Po ko |o, crta n| í||m, 06.30 Fe ||ks be be, crta n| í||m, 07.00 F| í|, crta n| í||m,
08.10 Ha |a tov c|, d|e •|| pro gram, 08.30 M| í|, crta n| í||m, 09.00 Bum ba, crta n|
í||m, 09.10 Gar í||d, crta n| í||m, 09.25 L| |e n| grad, crta n| í||m, 09.50 Ja go d| ca
Bo b| ca, crta n| í||m, 10.15 S| re ne, crta n| í||m, 10.45 Ba ku gan, crta n| í||m, 12.00
Na| bo ||e go d| ne, se r| |a, 13.00 M| ||e n| ca, se r| |a, 14.00 G|am B|am, za ba vn| pro -
gram, 15.25 Mo |e dra ge ko ms| |e, se r| |a, 16.55 Su ze Bo sío ra, se r| |a, 17.56 Sa -
su ke, n|n dza ra tn| c|, 19.00 v| |es t| u 7, 19.38 Ho r| zon t|, 20.00 Su ze Bo sío ra,
se r| |a 21.00 S|u •a |e v| X, kr| m| na ||s t| •k| pro gram, 22.15 00.35 Seks |
grad, se r| |a
EL TA TV
00.00 v| de os tra ne, 10.00 Ku h| n|| ca, em| s| |a o ku || nar stvu HD (r), 10.30 v| de -
os tra n| ce, 14.00 Crta na se r| |a, 14.30 D|e •| || pro gram, 15.00 Mu ze|, mu z|•k|
pro gram, 15.30 Aero m| t|ng Ba ta| n| ca, re por ta za 2009,re por ta za 16.30 Ku h| -
n|| ca, em| s| |a o ku || nar stvu HD, 17.00 Mu z| •k| pro gram, 17.25 Autos pr|nt, em| -
s| |a o auto mo b| || ma, 18.15 8. dan, za ba vn| pro gram, 18.45 Mu z| •k| pro gram,
19.00 Aero m| t|ng Ba ta| n| ca, re por ta za (r) 21.00 S| ro ta no v| c|, hum. em| s| |a (r),
21.30 Ze m||a ma ste (r) 23.00 Mu z| •k| pro gram
TV1
06.00 N| |e m| sv|e dok, se r| |a, 07.00 v| |es t| (sva k| sat), 07.05 Os trvo kor n|a •a,
crta n| í||m, 07.35 He| |o K|tty, crta n| í||m 08.00 v| |es t|, 08.05 E|| za, se r| |a, 09.00
v| |es t|, 09.05 Za kon ||u ba v|, se r| |a 10.00 F|ash News, 10.05 Ükra de n| z| vot, se -
r| |a, 11.05 B| zn|s v| |es t|, 11.15 Su per stars, do ku men tar n| pro gram, 12.00 v| -
|es t| p|us, 12.20 Hra ne sv| |e ta, se r| |a| n| pro gram, 13.00 F|ash b| zn|s-sport,
13.05 Os trvo kor n|a •a, crta n| í||m,14.00 F|ash News, 14.05 lgra, se r| |a (dv| |e
ep| zo de), 15.05 lko ne, do ku men tar n| se r| |a|, 17.15 Za kon ||u ba v|, se r| |a, se r| |a
(r), 15.00 F|ash News, 15.05 lko ne, do kum. se r| |a| o s|a vn| ma, 16.00 Ükra de n|
z| vo t|, se r| |a, 15.55 F|ash b| zn|s-sport, 16.00 Ükra de n| z| vot, se r| |a (r), 17.00 v| -
|es t| p|us, 17.15 Za kon ||u ba v|, se r| |a, 18.15 B| zn|s v| |es t|, 18.20 Su per stars,
do kum. pro gram, 18.50 lgra, se r| |a, 19.10 He| |o K|tty, crta n| í||m 19.30 Dne -
vn|k Tv1, 20.05 Pre da| se srce, se r| |a, 21.10 CSl: New York, se r| |a, 22.10 v| -
|es t| p|us, 23.35 Pa| per, 00.15 Po no cne v| |es t| p|us, 00.30 Crn|
v|etar, 1.58 No cn| pro gram
TV SA RA JE VO
06.55 Sa ra |ev sko |u tro, 10.00 Pro gram za d|e cu, 11.00 v| |es t|, 11.05 Fre| zer,
se r| |a, 11.30 Mu z| •k| pro gram, 11.55 Da se ne za bo ra v|, do kum. pro gram,
13.00 v| |es t|, 13.05 Sa ra |e vo art (r), 13.35 Me tro nom, em| s| |a o k|a s| •no| mu z| -
c|, 14.00 Do ku men tar n| pro gram, 15.00 L| ber t| Tv, 15.35 B|o gra í| |e, do kum.
se r| |a|, 16.25 Fre| zer, se r| |a, 17.00 v| |es t| Tv SA, 17.10 Ta| ne ra ta, do ku men tar -
n| pro gram, 17.55 Do kto ro |o g| |a, 18.20 Ta r|h, 18.25 Pa| vo sa, re v| |a| n| pro -
gram, 18.30 Dne vn|k, 19.00 v| ta m| n|ks, crta n| í||m, 19.02 Gr| mo ve ba| ke,
19.25 Ba| ke |z c| |e |og sv| |e ta, 19.40 Zoo La ne, crta n| í||m, 20.00 Por tret, 21.00
v| |es t|, 21.30 Sport ma ga z|n, 22.10 Hack, se r| |a, 23.00 Sv| vo |e Pe| mon da,
se r| |a, 23.30 vOA, 00.00 , 02.00 Dne vn|k Tv SA, (r), 02.30 Pre g|ed pro -
gra ma za uto rak
Tv sta n| ce za drza va |u pra vo |z m|e ne pro gra ma!
GJMN
GJMN GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
Ra tna mla da, film
Ana Fra |e| | Aden
Jang |gra |u g|a vne
u|o ge u ovo| ro man -
t| •no| dra m|, sm|e -
ste no| u po za d| n|
Dru gog sv|et skog
ra ta, ko |a pra t| |e dnu
d|e vo| ku |z Lon do na
ko |a |de kroz z|vot
s| rom otvo re n|h o•| |u
| ko |a se za ||u b||u |e u
ka nad skog vo| n| ka.
RT RS 12.15
La rin izbor, se ri ja
Po ro d| ca Z|a tar s ra dos cu
do•eku |e svog s| na Ja ko va ko ||
do |a z| na kon sko |o va n|a u |nos -
tran stvu. Ja kov se os|e ca kao
stra nac u svom ro dnom gra du, •e -
mu do pr| no se | za te gnu t| odno s| u
po ro d| c|, po go to vo n|e gov odnos
s ocem Ton •| |em. La ra, ta |en t| ra na
mu z| •ar ka s os trva, za vrs| kao
s|uzav ka u ku c| porod|ce Z|a tar,
gd|e su sret s Ja ko vom po kre ce
su dbo no sno pu to va n|e z|vo ta.
FTV 18.25
TV mre`a 10
2.9.2011.
06.30 Ju tar n||
pro gram
08.30 Ka san dra,
se r| |a
09.15 Svet
na d|a nu
10.00 No vos t|
10.05 Bu |e var
11.00 Svet
na d|a nu
12.00 No vos t| u
po dne
12.15 Ce || •na
vo ||a
14.00 No vos t|
14.05 Znas-|mas,
|n te ra kt| vn|
kv|z
16.00 Dne vn|k 1
16.25 Sve
za ||u bav,
se r| |a
18.00 Da nas u
Srpsko|
18.25 Mar ke t|ng
18.30 Mo n| to r|ng
19.00 BN sport
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Ka san dra,
se r| |a
20.55 Mar ke t|ng
21.00 Tv pos ter
22.00 Sa Kra || sn| c| ma
po Kra || n|
22.30 Dne vn|k 3
22.55 Mar ke t|ng
23.00 Sa ma
s stran cem
00.25 Me d| te ran c|
GJMN
GJMN
GJMN
BN
07.10 Atom ska Be t|,
crta n| í||m
07.35 Po n|, O||y, Po n|,
crta n| í||m
08.50 Bunny
Ma |o ney,
crta n| í||m
08.05 lron Man,
crta n| í||m
08.30 Gor k| z| vot,
se r| |a
09.15 Sto| za 4,
ku || nar sk| sou
10.45 B| |o |e dnom u
Tur sko|,
se r| |a
11.55 OBN ln ío
12.15 Lu do srce,
se r| |a
13.25 Do || na vu ko va,
se r| |a
14.40 L|u bav-v|e ra-na da,
se r| |a
15.50 Ük|e ta
Ma r| |a na,
te |e no ve |a
17.00 Sto| za 4,
ku || nar sk| sou
17.40 B| |o |e dnom u
Tur sko|,
se r| |a
18.50 OBN ln ío
19.05 OBN Sport,
spor tsk| pre g|ed
19.15 F| na |e,
spor tsk| pre g|ed
20.00 L|u bav-v|e ra-na da,
21.00 Za kon bra ce, se r| |a
22.00 Te |e r|ng, ta|k show
23.10 vox po pu ||
23.15 Pra s| na u o•|
01.00 Te |e r|ng, tok sou
02.10 OBN |n ío,
|n íor ma t| vn| pro gram
02.25 OBN Spot,
spor tsk| pre g|ed
02.30 vox po pu ||
02.35 Pra s| na u o•|
03.25 OBN |n ío,
|n íor ma t| vn| pro gram
03.45 OBN Sport,
spor tsk| pre g|ed
03.55 ÜEFA Euro || ga,
spor tsk| pre g|ed
GJMN
GJMN
OBN
06.05 Na s|
na| bo ||| da n|,
se r| |a
06.50 Ne us tra s| v|
Sco oby Doo,
crta na se r| |a
07.15 Ju ma n||,
crta na se r| |a
07.40 Po ary,
crta na se r| |a
07.55 To m| ca |
pr| |a te |||
08.10 Po b|e da
||u ba v|,
se r| |a (r)
10.05 Kad ||s ce
pa da,
se r| |a (r)
11.05 Tv |z|og
11.20 lN ma ga z|n (r)
12.00 Po b|e da
||u ba v|,
se r| |a
14.00 La r|n |zbor,
se r| |a
15.00 L|u bav
| ka zna,
se r| |a (r)
17.00 v| |es t|
No ve Tv
17.25 lN ma ga z|n
18.05 Kad
||s ce pa da,
se r| |a (r)
19.15 Dne vn|k
No ve Tv
20.00 L|u bav | ka zna,
se r| |a
21.00 La r|n |zbor,
se r| |a
22.00 ve •er n|e v| |es t|
22.20 Übo| stvo u
B| |e |o| ku c|
00.15 Fran ken í|sh
01.40 He ro ||, se r| |a
02.30 Ezo Tv,
ta rot show
03.30 Me d||,
se r| |a
04.15 Bra •ne vo de,
se r| |a
05.10 lN ma ga z|n (r)
06.00 Kra| pro gra ma
GJMN
GJMN
NOVA HRT1
07.45 Mo || pr| |a te ||| T| gar |
Po oh, crta na se r| |a (r)
08.10 Zu to k||u nac:
Se oba pt| ca
08.40 C| |e |e no te
09.00 Ton | ton (r)
09.15 Spor tske |gre
m|a d|h (r)
09.30 Ob| •na k||n ka
09.55 A|| sa, s|u sa| svo |e srce
10.39 Pu na ku ca Paí te ra 2
11.23 Tree H||| 6, se r| |a (r)
12.05 Zde ro n|a 2
12.28 Zuto k||u nac:
Se oba pt| ca
12.50 P| p| Du ga Ca ra pa,
13.10 Han nah Mon ta na 2,
se r| |a za m|a de
13.35 Star t|ng Over,
m| n|-se r| |a
15.05 Puzna Betty 4, se r| |a
15.45 KS auto ma ga z|n (r)
16.15 M| |e n|am sv| |et:
Do ga na (r)
17.00 Ko |ak 3, se r| |a
17.50 Sap ta• ps| ma 4 (r)
16.40 Ko sar ka, EP, em| s| |a
16.55 Ko sar ka, EP:
Hrvat ska - Gr•ka, pr| |e nos
18.40 Ko sar ka, EP, em| s| |a
18.55 S|| ves te ro ve |
C| •| |e ve ta| ne,
crta na se r| |a
19.05 Crta na se r| |a
19.15 Kod ku ce |e na| ||e pse
19.25 G|a zbe n| spe c| a| (r)
20.00 Doc tor Who 4, se r| |a
20.50 De |a vu
23.00 La z| m| 2, se r| |a (r)
23.45 Zo vem se Ear| 4, se r| |a
00.05 Pe tro v| zor:
Spe c| |a| na pos tro| ba 4,
se r| |a
00.50 Pe tro v| zor:
Pr| kra ce n|, se r| |a
01.15 Pe tro v| zor:
S| no v| anar h| |e 1,
se r| |a
02.00 No cn| g|a zbe n|
pro gram
05.00 No cn| g|a zbe n|
pro gram
GJMN
HRT2
06.50 PTL Da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
07.30 Dra gon
Ba|| Z,
an| m| ra n|
í||m (r)
08.15 Co bra 11,
se r| |a
10.35 1001 noc,
se r| |a
12.00 vra ta ra |a,
te |e no ve |a
12.55 Exk|u z|v
Ta b|o |d,
ma ga z|n (r)
13.25 Krv
n| |e vo da,
se r| |a
14.15 Co bra 11,
se r| |a
16.05 Pu za
v|e tro va,
se r| |a
16.55 PTL 5 do 5,
|n íor ma t| vna
em| s| |a
17.05 ve •e ra za 5,
em| s| |a
18.00 Exk|u z|v
Ta b|o |d,
ma ga z|n
18.30 PTL Da nas,
|n íor ma t| vna em| s| |a
19.05 Krv n| |e vo da,
se r| |a
20.00 Pu za v|e tro va,
se r| |a
20.50 Men ta ||st,
se r| |a
00.10 Hawa|| F| ve-O,
se r| |a
23.25 PTL v| |es t|,
|n íor ma t| vna
em| s| |a
00.25 Transíormer|
02.15 CSl: M| am|,
kr| m| na ||s t| •ka
se r| |a (r)
03.00 PTL Da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
GJMN
RTL
00.25
Me di te ran ci, film
lta || |an sk| brod os tav ||a ne -
ko || ko vo n| ka na oku p| ra no
gr•ko os trvo. N|| hov za da tak
|e da uo•e ne pr| |a te|| ske bro -
do ve u s|u •a |u na pa da. Os -
trvo d|e |u |e na pu ste no, a||
po sto n|| ho v| sta no vn| c| shva -
te da su vo| n| c| be zo pa sn|...
Fi na le, emi si ja
Ü |e se n|o| se m| OBN Tv nu -
d| mnos tvo ra z|| •| t|h sadrza|a,
a |e dan od no v| te ta |e sva ko |
spor tska em| s| |a, ko |u ce te
|ma t| pr| || ku po g|e da t| sva kog
po ne d|e ||ka u 19:15. Ka ko se
ve c| na spor tsk|h de sa va n|a
odv| |a v| ken dom...
19.15 01.40
He ro ji, se ri ja
K|er s mu kom po ku sa va
da se pr| |a go d| t| svo mu no -
vom z|vo tu na ía ku| te tu, a||
m|s te r|o zna smrt po no vo |e
do vo d| u sre d| ste paz n|e. H| -
ro | An do nas tav ||a |u svo|
p|e me n| t| poduhvat po ma -
ga n|a ||u d| ma...
20.50 20.50
Men ta list, se ri ja
C| |e || t|m |e na m|es tu ub|s -
tva Ke || F|auer. Pa tr|k ubrzo
ot kr| |e kr|v ca, ps| ho pa ta |
p|a ce nog ub| cu, a|| ka ko ne -
ma |u do vo ||no do ka za da ga
za tvo re, po kre nu ta| nu ope -
ra c| |u u ko |o| van Pe|t na ru •|
P|g sb| |e vo ub|s tvo...
07.05 v| |es t|
07.10 Do bro |u tro, Hrvat ska
07.35 v| |es t|
07.40 Do bro |u tro, Hrvat ska
08.35 v| |es t|
08.40 Do bro |u tro, Hrvat ska
09.07 Ho te| dvo rac Or th 8,
09.52 v| |es t| |z ku| tu re (r)
10.00 v| |es t|
10.10 Ne v|e ro |a tn| tre nu c| 2:
Tre nu c| od ko ||h
zas ta |e dah,
do ku men tar na se r| |a
11.00 Kod Ane, (r)
11.10 Oprah show(r)
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.27 Z| v|e t| zdra v| |e
12.32 Go spo da r| ca tvo ga srca
13.20 Dv| |e ses tre
14.10 v| |es t| uz hrvat sk|
zna ko vn| |e z|k
14.25 Mo re, ma s|| na, |o za,
do ku men tar n| í||m
14.55 Ku da |du d|v ||e sv| n|e,
se r| |a
15.55 v| |es t| |z ku| tu re (r)
16.00 ZA BA - 90 se kun d|
16.05 A|| sa, s|u sa| svo |e srce
16.50 v| |es t|
17.00 Hrvat ska uz|vo
17.54 HAK - Pro met |n ío
17.55 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a
18.40 L|e tna s|a ga || ca
19.30 Dne vn|k
20.04 ZA BA - 90 se kun d|
20.10 Tv B|n go
20.35 Ca pr| 2,
se r| |a
21.25 Ü kru pnom p|a nu
22.40 Dne vn|k 3
23.10 v| |es t| |z ku| tu re
23.20 ll G| ar d| no Ar mo n| co
u va ra zd| nu '72 (r)
00.35 M|e sec Ko mo ra •a,
m| n|-se r| |a
02.10 Sk| ca za por tret
02.35 M| |e n|am sv| |et (r)
03.55 Mo re, ma s|| na, |o za,
do ku men tar n| í||m
04.25 Ho te| dvo rac Or th 8,
se r| |a (r)
05.10 L|e tna s|a ga || ca (r)
13.20
Dvi je ses tre, dok. film
Dv| |e ses tre, Pe na ta Pe ros
| Me || ta An dres-vu ko t|c pred
po s||e dn||m b||es kom re í|e -
kto ra na spor tsko|, um|e tn| -
•ko| | po || t| •ko| po zor n| c|
pruza|u dva po g|e da na do -
ga da |e ko |e su proz| v|e |e | u
ko || ma su u•es tvo va |e.
Deja vu, film
Ü N|u Or |e an su se pr| || kom
s|av ||a do go d| te ska ek sp|o -
z| |a us| dre na tra |e kta ko || |e
do p|o v|o |z A|z|ra, pr| •e mu
po g| ne ve ||k bro| ame r| •k|h
mor na ra. Odmah se po kre -
ne |s tra ga o s|u •a |u, u ko |o|
se an gazu|e agent Kar ||n...
Sa va na,
se ri ja
Na dan La n| nog |
D| no vog v|en •a n|a,
Pe| ton ce se |s -
kras t| da b| pro ve |a
vr| |e me sa N| kom.
Le|n po ku sa va
ub|az|t| tre mu m| |e -
sa n|em || |e ko va |
a| ko ho |a, sto ce na
kra |u |ma t| ko ban
|s hod.
BHT 1 00.30
Ko nor sov rat, film
Agent Ko -
nors | Aman da
u•es tvu |u u v| -
so ko r | z| •no|
trc| s vre me -
nom u ko |o|
po ku sa v a | u
za us ta v| t| po -
ma hn| t a | og
•o v|e ka ko || |e d| no sto na umu |ma |est ka tas tro ía| no un| ste n|e. Na -
kon sto |e |z gu b|o v|d u sa bo t| ra no| ope ra c| || ClA, Ko nors pr|s ta ne
pr| m| t| ek spe r| men ta| n| se rum ko || b| mu tre ba|o da vra t| v|d.
PINK BH 00.30
Ubis tvo u Bi je loj ku }i, film
Za vr| |e me me -
du na ro dnog |n -
c| den ta u
pros to r| || za pra -
n|e u B| |e |o| ku c|
pro na den |e
bez|vo tno t| |e |o
m|a de za po s|e -
n| ce. De te kt|v
od|e |a za ub|s tva Har |an Pe dz|s po zvan |e da |s traz| ub|s tvo, a|| ka -
da preu zme s|u•a| shva t| da |e Ta| na s|uzba uze |a sve do ka ze ka ko
b| pro ve |a v|as t| tu |s tra gu.
NOVA 22.20
11
2.9.2011.
ponedjeljak, 5.9.2011.
Za no sna An ge lik Bo jer za
ulo gu Te re se odni je la je po bje du
na "TVyNo ve las" is pred eli tnog
dru{ tva ovog `an ra, glu mi ca Lu -
}e ro, Pa ti Na vi dad i Re be ke
D`ons.
Na kon za vr{et ka sni ma nja
ove te le no ve le me di ji su pre li je pu
An ge lik po ve zi va li s pro du cen tom
Ho se om Al ber tom Kas trom.
Te le no ve la "Te re sa" ima la je
vi {e ver zi ja, a naj po pu lar ni ja je
do sad bi la ona iz 1989. go di ne, u
ko joj je Te re su utje lo vi la po pu lar -
na Sel ma Ha jek.
Sni ma nje ove ver zi je se ri je
od sa mog je po ~et ka bi lo pra }e no
od stra ne obo `a va la ca. Mno gi je
upo re |u ju s po pu lar nom "Ru bi"
is tog pro du cen ta. Na do dje li
"TvyNo ve las" obo `a va oci se ri je
is ka za li su ve li ko ne go do va nje ka -
da je za naj bo ljeg glum ca na gra du
pri mio Fer nan do Ko lun ga, a ne
TV mre`a 12
2.9.2011.
QJOL!CI
qpo!.!qfu/!!! 28/11
Tri jumf lju ba vi
SUST
qpo!.!•fu/!!! 28/16 La rin izbor
ISU!2
qpo!.!qfu/23/41
Po ne dje ljak epi zo da 130
Va len ti na je sre tna jer je Isa bel pu {te na na slo bo du.
Iva na go vo ri Le onor da bi mo gla ubi ti Va len ti nu, jer je
obe }a la da }e os ta vi ti Ho zea Mi ge la, a to obe }a nje ni je
ispu ni la. To le do ka `e Iva ni da je nje zi na maj ka pu {te na
na slo bo du. Iva na je za te ~e na, ali pre tva ra se da je sre -
tna. To le do joj go vo ri da }e se is tra ga nas ta vi ti...
Uto rak epi zo da 131
Le onor ka `e Ho zeu Mi ge lu da su ispu ni li svo ju oba -
ve zu oti {av {i na San dri no i Fe li pe ovo vjen ~a nje, te da
bi sa da tre ba lo da po |u ku }i, jer se Iva na ne osje }a do -
bro. On od go va ra da `e li i}i na pri jem, a Le onor to
sma tra iz go vo rom ka ko bi bio po red Va len ti ne. Ilu mi -
na da i Kri san ta pro na |u Be ni ti no ti je lo. Ro sen do upi ta
Alon sa za {to je jo{ u gra du...
Sri je da epi zo da 132
Iva na se umi ri na kon {to ~u je da je Be ni ta pa la s bal -
ko na zbog vrto gla vi ce. Li ce mjer no, pla ~e uz nje zin li -
jes. Alon so za plje{ }e i ka `e ka ko Iva na za slu `u je
na gra du za ve li ~an stve nu glu mu jer ne vje ru je u pri ~u
da se po mi ri la sa ses tri ~nom i upo zo ri je da joj ne }e
do pus ti ti da na udi Va len ti ni. Ro sen do do la zi s vi jen -
cem i ka `e Va len ti ni da joj je na uslu zi...
^et vrtak epi zo da 133
Le onor za pri je ti Iva ni da }e za `a li ti zbog to ga {to je re -
kla. Va len ti na za hva lju je Iva ni {to ju je bra ni la. Alon so
go vo ri Ho zeu Mi ge lu da zna da mu je Va len ti na mno -
go pu ta re kla da ga vo li, no da je ta lju bav po ~e la bli je -
dje ti jer Va len ti na ne mo `e pri je }i pre ko ~i nje ni ce da
nje zi na ses tri ~na o~e ku je nje go vo di je te. Ho ze Mi gel
mu ka `e da ne bje `i od od go vor nos ti, ali da se ni ka da
ne }e o`e ni ti Iva nom. ..
Pe tak epi zo da 134
Iva na za mje ri Ho zeu Mi ge lu {to joj ni je re kao da odla -
zi i po ku {a va ga na go vo ri ti da je po ve de. Ka ko to ne
`e li, ona po su mnja da je bio s Va len ti nom. Bi je sna, za -
pri je ti da }e se ubi ti, ali Ho ze Mi gel ne na sje da na
ucje nu. Na ~el nik go vo ri Va len ti ni da je krv pro na |e na
na Ro sen do voj odje }i pri pa da la Na za ri ju. Ti me je do -
ka za no da ga je on ubio i zbog to ga }e od go va ra ti. Na -
po kon Iva na pri zna je Va len ti ni da je mrzi ~i tav `i vot te
da za to `e li ima ti Ho zea Mi ge la...
Go spo da ri ca tvo ga srca
Po ne dje ljak 55. i 56. epi zo da
Dok Maks pa ti jer je iz gu bio Ma ri ju De sam pa ra du,
Hi me na pro `iv lja va bur nu ro man su s Gi ljer mom. Kad
vi di Hi me nu ka ko do la zi ku }i pi ja na, Maks joj ka `e da
mo ra bi ti od go vor ni ja i da ne smi je pi ti al ko hol i pu {i ti.
Upo zo ra va je da ga ni kad vi {e ne }e vi dje ti do go di li se
ne {to dje te tu. Kad @u anjo sa zna da je on Osval dov sin,
ka `e mu da ode i po tu ku se. Vi kto rija se sva |a s Os ka -
rom jer ni je pro dao sve Osval do ve akci je, a lju ti ti Os -
kar da ot kaz. Ma rija De sam pa ra da se izne na di kad
sa zna da je Vi kto rija ro di la k}erku pri je ne go {to se
uda la za Osval da i po mi sli da ni je ne do dir lji va kao {to
je mi sli la jer ima pro {lost...
Uto rak 57. i 58. epi zo da
Vi kto rija ka `e An to ni eti da je do {lo vri je me da Ma ri ju
Ma gda le nu odve de da `i vi s njom, da je vi {e ne `e li
skri va ti, da }e svo joj po ro di ci re }i is ti nu, ali da }e o~ev
iden ti tet ot kri ti sa mo Osval du. Ma rija De sam pa ra da
Ber nar di ka `e da se ~u dno osje }a la kad je su sre la Vi -
kto ri ji nu k}erku. Ka `e joj da je pri mi je ti la da se du go
po zna ju, iako je me |u nji ma ve li ka an ti pa ti ja. Fer nan -
da pre ba cu je ma mi da su joj fir ma i ma ne ken ke va `ni ji
od po ro di ce i da je ta ta zbog to ga oti {ao...
Sri je da 59. i 60. epi zo da
G|a Mi la gros pla ~e, jer je si gur na da ti je lo ko je su na -
{li pri pa da @u anju. Ro ksa na, sma tra ju }i se ve li kom di -
zaj ne rkom, uni {ta va Pi pi no ve crte `e pred izne na |e nim
Ama jom. Osval do ka `e ocu Hu anu Pa blu da }e se vra -
ti ti ku }i ka ko bi raz go va rao s Vi kto ri jom i da ona mo ra
odlu ~i ti. Fer nan da pla ~e od sre }e i mo li ta tu da se ne
ras ta ne od ma me, ne go da se po mi re. Osval do mo li
Vi kto riju da mu opros ti i po ku {a joj obja sni ti da je i
ona od go vor na za to {to se do go di lo s Lin dom...
^et vrtak 61. i 62. epi zo da
Vi djev {i da je Osval do na ru bu da ode od ku }e, Vi kto -
rija mu ka `e da ona ne `e li da iko pa ti i za to }e mu da ti
pri li ku da se is ku pi, ali ja sno mu da je do zna nja da mu
ne opra {ta. Fer nan da sva sre}na ka `e Ma ksu da je ma -
ma opros ti la ta ti i da ih je vi dje la da se grle. Hi me na
ka `e Ma ksu da se sa da, na kon {to su nje go vi ro di te lji
ri je {i li pro ble me, mo `e po sve ti ti to mu da joj ku pi stan
jer joj je ve} do sa di lo `i vje ti u ho te lu...
Pe tak 63. i 64. epi zo da
Lin da opet tra `i Osval da i po bje sni kad vi di da on
odla zi s Vi kto ri jom. G|a Ber nar da ka `e ocu Hu anu
Pa blu da joj ni je dra go {to se to do go di lo Vi kto ri ji, ali
ona je po ~i ni la stra {an gri jeh jer se po ku {a la ubi ti. Hu -
an Pa blo joj ka `e da je to bio ne sre}an slu ~aj i da mu
ni je ja sno za {to ona kat kad go vo ri kao da je bez gre {na
i kao da ni ka da ni je zgri je {i la. Sti `u re zul ta ti DNK
ana li ze i g|a Ber nar da go vo ri ocu Hu an Pa blu da je
Marija De sam pa ra da nje go va k}i. G|a Mi la gros jo{
osje }a go le mu tu gu zbog gu bit ka si na i pla ~e nad nje -
go vim gro bom...
Po ne dje ljak epi zo da 1
Po ro di ca Zla tar s ra do{ }u do ~e ku je svog si na Ja ko va
ko ji do la zi na kon {ko lo va nja u inos tran stvu. Ja kov se
osje }a kao stra nac u svom ro dnom gra du, ~e mu do pri -
no se i za te gnu ti odno si u po ro di ci, po go to vo nje gov
odnos s ocem Ton ~i jem. La ra, ta len to va na mu zi ~ar ka s
os trva ve se li se prvim pje va ~kim an ga `ma nom, ali za -
vr{i kao slu `av ka u ku }i porodice Zla tar, gdje su sret s
Ja ko vom po kre }e su dbo no sno pu to va nje `i vo ta ko je
}e nji ho vu lju bav sta vi ti na is ku {e nje. Ja kov lje va maj -
ka, Ne la, u`a snu ta je kad uhva ti La ru s Ja ko vom in
fla gran ti i tje ra ju iz ku }e, ne zna ju }i da njen mu` u
tom tre nut ku gu bi svi jest.
Uto rak epi zo da 2
Ja kov se su prot stav lja maj ci i izvi nja va se La ri. Pro vo -
de ro man ti ~ni dan za je dno ko ji za vr{a va ko bno. Uple -
tu se u lju ba vnu sva |u vi do vi te Kar men i nje nog
lju ba vni ka, te za vr{a va ju u za tvo ru. Kar men ga ta La ri
iz dla na i pro ri ~e joj te {ku bu du }nost, pu nu pre pre ka.
Ne la po ku {a va dr`a ti La ru da lje od Ja ko va i za gor ~a ti
joj `i vot {to vi {e mo `e. Ucje nju je Ton ~i je vu biv {u `e -
nu, Blan ku i one mo gu }a va La ri za po sle nje u mu zi ~koj
aka de mi ji u ko joj je Blan ka pro fe so ri ca. Ton ~i stav lja
te `ak izbor pred Ja ko va: je li mu va `ni ja La ra, ko ju je
tek upo znao, ili po ro di ca i ka ri je ra.
Sri je da epi zo da 3
Ton ~i po ku {a va spa si ti si na iz za tvo ra, ali Ja kov se su -
prot sta vi ocu i na pra vi iz gred ka ko bi os tao uz La ru.
Blan ka je pris ta la na Ne li nu ucje nu, te la `e An |e lu,
kao i sa mu se be da vi {e ni {ta ne `e li s Ton ~i jem, prem -
da po taj no pa ti za njim. Ne li ne ma ni pu la ci je su ipak
uro di le plo dom - Ja kov i La ra su raz dvo je ni. La ra po -
ku {a va do }i do maj ~i nog me da ljo na i pri si lje na je
zbog to ga vra ti ti se u ku }u porodice Zla tar. Prem da joj
Ne la nu di nov ce ka ko bi se ma knu la iz nji ho vih `i vo -
ta, ne mo `e spri je ~i ti su dbi nu...
^et vrtak epi zo da 4
Su sret La re i Ja ko va ne pro la zi do bro. La ra bje `i iz ku -
}e Zla tarovih, a Ja kov os ta je frus tri ran. Ne la je za do -
vo ljna, mi sli da }e Ja kov za bo ra vi ti na La ru. Ni kol
mi sli da La ra za vo di Ma ru. U na pa du lju bo mo re upa -
da u La rin stan i os tav lja lju bo mor nu po ru ku. La ra je u
ve li kim pro ble mi ma jer ne mo `e pla ti ti sta na ri nu, a ni
ot ku pi ti maj ~in me da ljon. La `e maj ci ka ko je sve u re -
du. Blan ka, te {ka srca, zbog Ne li ne ucje ne, ne za po{ -
lja va La ru u mu zi ~koj aka de mi ji...
Pe tak epi zo da 5
La ra i Ja kov pro `iv lja va ju ro man ti ~ni dan iz baj ke na
ja hti, ali koji se pre tvo ri u no }nu mo ru kad za vr{e na -
su ka ni na os trvu. Ne la je izvan se be od bi je sa kad sa -
zna da su La ra i Ja kov opet za je dno. Ton ~i sve vi {e
ra zmi{ lja o svom `i vo tu i `a li za stva ri ma ko je je na -
pra vio u pro {los ti. Sve mu je te `e izbi ti svo ju biv {u `e -
nu i po ro di cu iz gla ve. Din ko shva ta da mu je Ni kol
po lu ses tra. Ogor ~en je jer se osje }a us kra }en za sve {to
je ona ima la. Nji ho va ras pra va za vr{i {a ma rom...
Se ri ja "Pre daj se srce" je ra |e -
na u pro du kci ji Ka na la D, ko ji ve}
ne ko li ko po slje dnjih go di na lan si ra
naj za ni mlji vi je i naj bo lje TV se ri je.
To je pri ~a o lju ba vnoj ago ni ji ko ja
mu ~i dvo je mla dih lju di ras trza nih
izme |u vlas ti tih emo ci ja i okru `e -
nja, odno sno tra di ci je, po ro di ce i
pri ja te lja, ko ji tu lju bav bra ne. So -
ci jal ne ra zli ke pre su di }e opet da jo{
je dna lju ba vna pri ~a bu de ne mo gu -
}a, a u is to vri je me sna `na da kre ne
u bor bu pro tiv za bra na i pre dra su -
da.
"Pre daj se srce" in tre pre ti ra
lju ba vnu pri ~u izme |u pre li je pe
Ba har i zgo dnog Sa li ha. Sa lih po ti -
~e iz si ro ma {ne po ro di ce i od ma le -
na je bio pri mo ran da ra di ka ko bi
uz dr`a vao uku }a ne. Ra dio je sve
po slo ve, pa ~ak i po sao vo za ~a
auto bu sa. Ras trgan izme |u po sla i
ku }e, ni ka da ni je imao pri li ku da se
is tin ski za lju bi u ne ku dje voj ku.
Sve }e se iz mije ni ti ka da upo zna
pre li je pu Ba har. Ali, ona do la zi iz
sa vim dru gog okru `e nja, iz vrlo
imu }ne po ro di ce.
U se ri ji se po jav lju ju po zna ta
tur ska ime na, po put pre li je pe Son-
gül Öden, ko ja se pro sla vi la ulo -
gom Gu mu{ u is to ime noj se ri ji.
Ulo ga Ezer u "Pre daj se srce" je
njen prvi se rij ski an ga `man na kon
Gu mu {, a uje dno i prva ulo ga ko ju
je re ali zo va la u vrlo tur bu len tom
pe ri odu svog `i vo ta, za vri je me ra -
Na No voj
TV od
7. sep tem bra
Sti `e pre li je pa
"Pre da
5. sep te
No va
se ri ja na
TV 1 i
M
re `i
TV mre`a 13
2.9.2011.
GPY!DSJNF
Su bo ta
06.50 Ne ~uj no
08.25 Kos ti
10.00 Ne ~uj no
13.00 Pu tnik
14.35 Ne pot cje njuj D`or dan
16.55 Za kon i red
17.40 Za {ti tni ca svje do ka
20.45 Igra su dbi ne
22.15 Po li caj ci iz De tro ita
23.50 Pu tnik
Ne dje lja
07.35 Ho up Sprin gs
08.25 Kos ti
11.30 Nes ta li
13.45 Ve le maj stor
17.40 Fri ko vi
20.00 Nes ta li
20.45 Ubo ji ti in stin kt
23.10 Zlo ~i na ~ki umo vi
00.30 Zlo ~i na ~ki umo vi
02.50 Ve le maj stor
Po ne dje ljak
06.50 Ubis tvo, na pi sa la je
07.35 Me dij
10.45 Ne pot cje njuj D`or dan
12.20 Me tlok
13.05 Ubis tvo, na pi sa la je
14.40 Nes ta li
17.00 Ne pot cje njuj D`or dan
17.45 Fri ko vi
20.40 Za kon i red
23.10 Zlo ~i na ~ki umo vi
00.40 Od strel
Uto rak
06.50 Ubis tvo, na pi sa la je
08.20 Nes ta li
10.45 Ne pot cje njuj D`or dan
12.20 Me tlok
15.30 Kos ti
17.00 Ne pot cje njuj D`or dan
17.45 Za {ti tni ca svje do ka
21.30 Ne ~uj no
23.10 Zlo ~i na ~ki umo vi
01.20 Za kon bra }e
Sri je da
08.20 Nes ta li
09.55 Od strel
11.30 Za kon i red
13.05 Ubis tvo, na pi sa la je
13.55 Me dij
17.00 Ne pot cje njuj D`or dan
19.15 Od strel
20.00 Kos ti
21.30 Za kon i red
23.50 Dek ster
^et vrtak
06.50 Ubis tvo, na pi sa la je
08.20 Nes ta li
09.10 Kos ti
12.20 Me tlok
14.40 Nes ta li
15.30 Kos ti
18.30 Za kon bra }e
22.20 Fri ko vi
23.10 Zlo ~i na ~ki umo vi
00.40 Od strel
Pe tak
07.35 Me dij
09.10 Kos ti
11.30 Nju jor {ki plav ci
12.20 Me tlok
13.05 Ubis tvo, na pi sa la je
17.00 Ne pot cje njuj D`or dan
19.15 Od strel
20.45 Put osve te
21.35 Kas tl
02.05 Igra su dbi ne
GPY!MJGF
Su bo ta
07.05 Mom ci s Me di so na
08.05 Li je ~nik na na ru d`bu
08.55 Da, dra ga
12.30 Li je ~nik na na ru d`bu
13.20 Ku }a ni ce
15.40 @i vot s Fran
18.50 Ho up i Fejt
19.35 Ku }a ni ce
21.10 Knji `ni ~ar ka
00.55 Dr Ha us
Ne dje lja
08.05 Li je ~nik na na ru d`bu
08.55 Da, dra ga
11.20 Dr Ha us
12.30 Li je ~nik na na ru d`bu
14.55 Da, dra ga
18.00 Li je ~nik na na ru d`bu
19.35 Ku }a ni ce
21.10 Dr Ha us
23.40 @i vot u pred gra |u
01.40 Kao slu ~aj no
Po ne dje ljak
07.30 Svi ta
08.15 Sve {to nis te zna li o lju ba vi
11.05 Men tal no
13.30 Sve {to nis te zna li o lju ba vi
18.00 [ap ta ~i ca du ho vi ma
18.50 Ko je Sa man ta?
21.10 Dr Ha us
00.05 [ap ta ~i ca du ho vi ma
00.55 Eli Me kbil
01.40 Sve {to nis te zna li o lju ba vi
Uto rak
07.55 Svi gra do na ~el ni ko vi lju di
08.15 Sve {to nis te zna li o lju ba vi
11.05 Men tal no
12.40 Svi gar do na ~el ni ko vi lju di
13.30 Sve {to nis te zna li o lju ba vi
18.00 [ap ta ~i ca du ho vi ma
18.50 Ko je Sa man ta?
21.10 Do ba lju ba vi
00.05 [ap ta ~i ca du ho vi ma
02.25 Okus krvi
Sri je da
06.40 Mom ci s Me di so na
08.15 Sve {to nis te zna li o lju ba vi
12.20 Svi gra do na ~el ni ko vi lju di
13.30 Sve {to nis te zan li o lju ba vi
15.55 Do ba lju ba vi
18.00 [ap ta ~i ca du ho vi ma
18.50 Ko je Sa man ta?
20.00 Da, dra ga
21.10 Vrt do bre vje {ti ce
00.05 [ap ta ~i ca du ho vi ma
^et vrtak
07.30 Svi ta
08.15 Sve {to nis te zna li o lju ba vi
11.05 Men tal no
13.30 Sve {to nis te zan li o lju ba vi
15.05 Da, dra ga
15.55 Vrt do bre vje {ti ce
18.00 [ap ta ~i ca du ho vi ma
18.50 Ko je Sa man ta?
19.35 Da, dra ga
22.55 Ka ko sam upo znao va {u
maj ku
Pe tak
08.15 Sve {to nis te zna li
o lju ba vi
11.05 Men tal no
11.55 Svi ta
12.40 Upra va
13.30 Sve {to nis te
zna li o lju ba vi
15.05 Da, dra ga
18.00 [ap ta ~i ca du ho vi ma
18.50 Upra va
20.00 Da, dra ga
00.05 [ap ta ~i ca du ho vi ma
Skor seze sni ma
ri mejk fil ma
"Koc kar"
Mar tin Skor seze sni ma jo{ je -
dan ri mejk, ovog pu ta no vu ver zi -
ju fil ma iz 1974. "Koc kar" je film
o pro fe so ru za vi snom od koc ka -
nja, u ko jem je 1974. go di ne glu -
mio le gen dar ni D`ej ms Kan.
Skor seze radi sa sce na ris tom
Vi li jamom Mo na ha nom, ko ji je
na pi sao i sce na rio za nje gov film
"Po koj ni".
Skor seze za gla vnu ulo gu u no -
vom fil mu `eli Le onar da Dika -
pri ja, svo ju du go go di{ nju mu {ku
mu zu. Za sad ne ma in for ma ci ja o
to me ho }e li se i po ~e mu no va
pri ~a ra zli ko va ti od izvor ne iz se -
dam de se tih. Iako je Dika prio do -
bio po nu du za ovaj pro jekt, jo{
ni je ni {ta po tpi sao pa va lja pri ~e -
ka ti no ve vi jes ti o sve mu.
No va se zo na ame ri ~ke ver zi je
"Plesa za zvi jez da ma" na ple sni po -
dijum do vo di biv {u dje voj ku D`or -
d`a Klu ni ja Eli za bet Ka na lis.
No va se zo na }e na po di jumu
oku pi ti {a ro li ko dru{ tvo.
Svo je ple sne spo so bnos ti po ka za -
}e glu mac Dej vid Ar ket, te ^az
Bo no, sin pje va ~i ce [er, ko ji je ve}
po ~eo ski da ti ki lo gra me za no vi
iza zov. Za ple sa }e ri ali ti zvi jez da
Rob Kar da {i jan, glu mi ca i vo di te -
ljka Ri ki Lejk, te ko {ar ka{ Ron Ar -
test.
zvo da. Ulo ga Ba har pre pu {te na je
atra kti vnoj Irem Al tug, ko ja
se osim glu -
mom na
t r i `i { t u
Tur s ke
os tva ri -
la i kao pro du cen tkinja, te kao sce -
na ris tki nja. Je dan od adu ta se ri je je
i atra kti vni Mu rat Han, ko je mu je
po vje re na gla vna mu {ka ulo ga, a
ko ji va `i za je dnog od naj po pu -
lar ni jih tur skih glu ma ca mla |e
ge ne ra ci je.
gla vni glu mac "Te re se" Se bas ti an
Ru li.
Te re sa je ne ti pi ~na ju na ki nja.
Dje voj ka ko jom uprav lja ju po hle -
pa i am bi ci ja. Ci je li svoj `i vot po -
dre di }e sa mo je dnom ci lju, a to je
us pjeh na dru{ tve noj lis ti. Nje zi ni
ro di te lji sve su po dre di li to mu da
svo joj k}e ri osi gu ra ju pris to jan `i -
vot, ali Te re sa je odu vi jek htje la
pu no vi {e.
Te re sin de ~ko Ma ri ano je za -
lju bljen u nju, ali Te re sa pre zi re
nje gov ni `i sta tus te, uprkos lju ba -
vi, odlu ~na je u na mje ri da pro na -
|e bo ga ti jeg mu {kar ca ko ji }e joj
pru `i ti mo} i no vac. Te re sa odli ~nu
pri li ku vi di u na o~i tom Pa ulu, naj -
bo ga ti jem i naj zgo dni jem mom ku
na ko le d`u. Ali, ka da Pa ulo shva ti
Te re si ne na mje re, odlu ~no ras ki ne
sva ku ve zu s njom. Tre }a `rtva je
Te re sin pro fe sor Ar tu ro de la Ba re -
ra, ko ji se bes kraj no za lju bi u nju.
Sklo na ma ni pu la ci ji, Te re sa uspi je
na tje ra ti pro fe so ra da se o`e ni
njom, ali ubrzo upo zna je jo{ bo ga -
ti jeg mu {kar ca, za ru ~ni ka svo je
{o go ri ce.
Eli za be t Ka na lis u
"Ple su sa zvi jez da ma"
Te re sa
aj se srce" od
tem bra
BHT1
06.01 Mu z| •k| pro gram
07.00 Ju tar n|| pro gram
09.00 v| |es t|
09.10 Do ku men tar n|
pro gram
----- Ma |a Tv
10.00 Ü no cno| ba st|,
pro gram za d|e cu
10.30 An ge || na ba |e r| na,
crta na se r| |a
10.45 To m| ca | pr| |a te |||,
crta na se r| |a
10.55 Med | d|e te || na,
crta na se r| |a
11.30 Sv| ra| ne sto na ro dno
11.30 Na s|o v|
- Do bro vo ||a •ka
12.00 Dne vn|k 1
12.20 Mu skar c|
sa me t|a ma
14.00 v| |es t| s tu ma •em
ges to vnog |e z| ka
14.10 Pr| s|u sk| va n|e, se r| |a
15.05 Ke ne d| |e v|, se r| |a
15.55 Zdrav ||e |e || |ek
16.24 lz v|e sta| s
Ba n|a |u •ke ber ze
16.30 Srpska da nas
17.05 Mo| ta ta |e pre m| |er
17.35 Ze |e na, ze |e na tra va,
hu mo r|s t| •na se r| |a
18.00 Dra gu|| u car sko|
pa |a t|, se r| |a
19.05 An ge || na ba |e r| na
----- F| nan s|| ske no vos t|
19.30 Dne vn|k 2
20.03 Sport
20.20 Fu dba| - Kva || í| ka c| |e
za EP 2012. go d| ne,
Srb| |a - Es to n| |a,
d| re ktan pre nos
22.20 M|es to z|o •| na 8,
se r| |a
23.05 Dne vn|k 3
23.27 Sport
23.32 F| nan s|| ske no vos t|
23.40 Kon cert
00.40 Pr| s|u sk| va n|e, se r| |a
01.35
Mu skar c| sa
me t|a ma
03.05 Dne vn|k 2
03.30 Mo| ta ta |e pre m| |er,
hu mo r|s t| •ka se r| |a
GJMN
GJMN
RTRS
06.10 Go spo da
Bar ba ra,
|gra na se r| |a
07.00 Do bro |u tro,
|u tar n|| pro gram
09.00 v| |es t|
09.05 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a
10.00 Spre tno-sre tno,
Tv |gra
10.25 Ma || spa s| oc|,
crta n| í||m
10.40 Ar tur, crta n| í||m
11.05 Har veyton
12.00 Dne vn|k 1
12.15 v| za za bu du cnost,
se r| |a
13.05 La r|n |zbor,
se r| |a
13.55 Gu ber,
do ku men tar n|
pro gram
14.30 Abe ce da
zdrav ||a,
obra zo vn|
pro gram
15.00 v| |es t|
15.10 Na sa ma |a
k|| n| ka, se r| |a
16.00 Sve ce b| t|
do bro, se r| |a
17.00 Fe de ra c| |a da nas
17.25 Pa n|e n| orao, se r| |a
18.25 La r|n |zbor, se r| |a
19.15 Crta n| í||m
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Lo to, pr| |e nos
|z v|a •e n|a
20.30
Srce ze m||e
22.15 S|o m||e na kr| |a,
se r| |a
23.10 Dne vn|k 3
F| nan s|| ske
no vos t|
23.40 Eze|,
|gra na se r| |a
01.25 Ha sk| dne vn|k
01.55 v| za za
bu du cnost,
se r| |a
03.05 Dne vn|k 3 (r)
03.35 Pre g|ed pro gra ma
za sr| |e du
GJMN
FTV
06.00 Ses tre,
se r| |a (r)
07.00 Crta n|
í||m
07.30 Üdr|
mu sk|,
|u tar n||
pro gram
10.00 Na s||e de
|e dne da me,
se r| |a
10.40 Ku p|.ba,
em| s| |a
11.00 Za bra n|e na
||u bav,
te |e no ve |a (r)
12.00 ln ío top,
|n ío. pro gram
12.20 C|ty,
za ba vn| pro gram
13.00 Brze pa re,
kv|z
14.00 ln ío top,
|n ío. pro gram
14.20 Grand h| to v|,
mu z| •k|
pro gram
15.00 Ses tre, te |e no ve |a
15.45 Ku p|.ba, em| s| |a
15.50 ln ío top,
|ní. pro gram
17.00 Tr| |umí ||u ba v|, se r| |a
19.00 ln ío top,
|n ío. pro gram
19.15 Strum ío v|, crta n| í||m
19.45 C|ty, za ba vna em| s| |a
20.00 Na s| |e de
|e dne da me,
se r| |a
21.00 Hra br| ||u d|,
r| a||t| sou
22.00
Krstas
00.00
Po ro d| •n| po sao
GJMN
GJMN
PINK
23.40 20.30
Srce ze mlje, film
Pa dn|a í|| ma sm|e ste na |e u
1888. go d| nu, u Spa n|||. Ten -
z| |e ras tu |zme du sta no vn|s -
tva | br| tan sk|h upo s|e n| ka.
Pa ra |e| no se odv| |a | ep ska
sa ga o pr| |a te|| stvu dv| |e zene
ko |e se up|| cu u prve eko |o -
ske pro tes te u |s to r| ||.
Kon cert - "Ri blja
~or ba"
P| b||a •or ba |e |e dna od
na| po pu |ar n| ||h gru pa,
osno va na |e u Beo gra du
1978. go d| ne. Kon cert |e
odrzan na pros to ru vo de -
nog par ka Akva na u Ba -
n|a |u c|.
22.00
Krsta{, film
Henk Po b|n son be-
zobz|rn| |e no v| nar na ma |o|
te |e v| z|| sko| sta n| c|. Ko r|s te -
c| ne |a ga| ne me to de on
usp| |e do c| do |n íor ma c| |a
ko || mo gu po tpu no pro m| -
|e n| t| sv| |et te |e ko mu n| ka c| -
|e | ln ter ne ta.
Ezel, se ri ja
Na kon sto mu |e Ke nan za pr| |e t|o smrcu oba ro d| te ||a, uko || ko ne
pres ta ne ko pa t| po n|e go vo| pro s|os t|, Eze| od|u r| kod Mum ta za. Ta -
mo za te kne
Tem mu za, a|| |e
upao u Ju su ío -
vu zam ku. Za -
tvo re n|h o•| |u |
sve za n|h ru ku
do •e ka Dzen g| -
za, ko || ce od|u -
•| t| sta ce u•| n| t|
s n||m.
FTV 23.40
Pri gu {e na svje tlost, film
Jo ha na mu •| kr| v| ca zbog van bra •ne aíe re. N|e gov otac, pr| |a -
te ||| ca | su pru ga zna |u |s t| nu, a|| Jo ha no va kr|v n|a |ma ve ze sa
n|e go vom v|e -
rom. On se ne
moze po m| r| t|
sa svo ||m d|e || -
ma. F||m |e
osvo ||o na gra -
du z|r| |a na F|| -
m s k o m
íes t| va |u u Ka -
nu 2007.
BHT 1 23.20
TV mre`a 14
2.9.2011.
PRO GRAM PLUS
09.00 Bum ba, crta n| í||m, 09.10 Gar í| e|d, crta n| í||m, 09.25 L| |e n| grad, crta n|
í||m, 09.50 Ja go d| ca Bo b| ca, crta n| í||m, 10.15 S| re ne, 10.50 Ba ku gan, crta -
n| í||m, 11.10 W|nx, crta n| í||m, 12.10 Na| bo ||e go d| ne 2, se r| |a, 13.00 M| ||e n| -
ca, se r| |a 16.00 Kad ||s ce pa da, se r| |a, 17.00 Sta k|e na ku ca, se r| |a, 18.15
Ne po b|e d| ve ban zu ke, za ba vn| pro gram 20.10 Kad ||s ce pa da, se r| |a,
22.20 Sta k|e na ku ca, se r| |a, 23.20 Pe ser vo |r dogs
ATV
07.00 Pre g|ed pro gra ma, 07.01 Crta n| í||m, 07.30 v| ta íon, 08.00 Ju tar n||
pro gram, 08.55 v| |es t|, 09.00 Bum ba, crta n| í||m 09.15 Gar í| e|d, crta n| í||m,
09.25 L| |e n| zma|, crta n| í||m, 09.50 Ja go d| ca Bo b| ca, crta n| í||m, 10.20 S| re -
ne, crta n| í||m, 10.50 Ba ku gan, crta n| í||m, 11.15 W|n ks, crta n| í||m, 11.55 v| -
|es t| 11.58 vre men ska pro gno za 12.10 Na| bo ||e go d| ne, se r| |a 13.00
M| ||e n| ca, se r| |a, 14.00 Te |e sop, 14.30 v| z| ta, 16.00 Kad ||s ce pa da, se r| |a,
17.00 Sta k|e na ku ca, se r| |a, 18.15 Ne po b|e d| ve ban zu ke, za ba vn| pro gram,
18.50 Are na sport, spor tsk| pro gram 19.00 ATv v| |es t|, 19.35 ATv sport,
19.40 vre men ska pro gno za, 20.05 Kad ||s ce pa da, se r| |a, 21.00 Je dan na
|e dan, 22.20 Sta k|e na ku ca, se r| |a 23.20 Pe ser vo |r dogs
BEL
07.30 22 •a sa, 08.00 Ku h| n|| ca, 08.20 lgra, se r| |a, 09.05 Ser v| sne |n íor ma -
c| |e, 09.10 Ma| d| v|, pre g|ed 09.35 Gra do v| sv| |e ta: Ka |ro, 10.30 Na| ||e pse
ba| ke sv| |e ta, crta n| í||m, 10.45 En c| k|o pe d| |a zna n|a, 11.00 Sve t| n|a ma u
po ho de, 11.20 ve || ka rus ka ko |e kc| |a, 12.10 Ta |an stve ne pr| •e, 12.55 FlLM
S|at ko ub|s tvo, 14.35 P|ay now, 14.50 Mo b| |e, 15.00 v| |es t|, 15.10 Na| ||e pse
ba| ke sv| |e ta, 15.25 En c| k|o pe d| |a zna n|a, 15.40 Sve t| n|a ma u po ho de,
16.00 Gan gste r| |z 18., se r| |a, 17.00 Gra do v| sv| |e ta: Ka |ro, 17.45 Por ta|,
18.00 Be| dan, 18.30 Ku h| n|| ca, 19.00 Ma| d| v|, pre g|ed, 20.00 Smrt sp| |u n| -
ma, se r| |a, 21.00 Ta |an stve ne pr| •e, do ku men tar n| pro gram, 22.00 22 •a sa,
22.35 Ma| d| v|, pre g|ed, 23.05 Su ro va os trva
RTS
06.00 ves t|, 06.05 Ju tar n|| pro gram, 08.00 Ju tar n|| dne vn|k, 08.15 Ju tar n||
pro gram, 09.00 ves t|, 09.05 L| s| ce, se r| |a (r), 10.05 Kva dra tu ra kru ga, dok.
pro gram (r), 10.35 Pu to p|s: Fran cus ka, re por ta za, 11.05 Tra go v| ma •o ve -
•an stva, Aus tra || |a, nau •na se r| |a, 12.00 Dne vn|k, 12.15 Sport p|us, 12.30
Evro net, do kum. pro gram, 12.35 Z|o •| na •k| umo v|, se r| |a, 13.20 Le tn|| b| os -
kop, 15.20 Ovo |e Srb| |a, 16.10 Po zo r| ste u ku c|, se r| |a (r), 17.00 Dne vn|k
PTv vo| vo d| na, 17.20 Sta ra d| te, bre, |n ío 17.45 Beo grad ska hro n| ka, 18.25
Oko ma ga z|n, |n ío, 19.00 S|a ga || ca, kv|z, 19.30 Dne vn|k 2, 20.05 Fu dba|:
kva || í| ka c| |e za EP 2012, Srb| |a - Far ska Os trva, pre nos, 22.30 ves t|, 22.35
Z|o •| na •k| umo v|, se r| |a, 23.20 Dne vn|k, 23.35 Evro net, dok. pro gram (r)
23.40 Ze |e na tra va, se r| |a 00.10 No cn| b| os kop, 02.00 L| s| ca, se r| |a, 03.00
ves t|, 03.03 Pu to p|s: Fran cus ka, re por ta za (r), 03.33 Em| s| |a |z eko |o g| |e (r),
04.03 Oko ma ga z|n, |n ío (r) 04.33 Kva dra tu ra kru ga, dok. pro gram 05.03
Po zo r| ste u ku c|, se r| |a, 05.47 ver sk| ka |en dar, do ku men tar n| pro gram
VI KOM
07.45 Te |e sop, 08.00 v| | sport, spor tsk| pro gram 08.30 Te |e sop, 09.00 Hra -
na | v| no, em| s| |a o ku || nar stvu, 10.00 Ze ||o te ka uz SMS •at, 12.15 Te |e sop,
12.30 Gost s po vo dom, 13.45 Te |e sop, 14.00 Ze ||o te ka uz SMS •at, 17.00
Te |e sop, 17.20 Sta ra d| te, bre, |n íor ma t| vn| pro gram 17.45 Hra na | v| no,
em| s| |a o ku || nar stvu, 18.30 M|s te r| |e pos to |a n|a, nau •no po pu |ar n| pro -
gram, 19.30 Dne vn|k 2 PTS, 20.15 Srb| |an ska sce na - Da mo zda ne, po || -
t| •k| to|k sou, 21.30 Gost u stu d| |u, kon takt em| s| |a (r), 22.30 G|as Ame r| ke,
|n íor ma t| vn| pro gram, 23.00 Ze ||o te ka uz SMS •at, 00.00 As tro |o g| |a, 01.00
Na ro dna mu z| ka
TV HA JAT
06.30 Po ko |o, crta n| í||m, 06.30 Fe ||ks be be, crta n| í||m, 07.00 F| í|, crta n| í||m,
08.10 Ha |a tov c|, d|e •|| pro gram, 08.30 M| í|, crta n| í||m, 09.00 Bum ba, crta n|
í||m, 09.10 Gar í||d, crta n| í||m, 09.25 L| |e n| grad, crta n| í||m, 09.50 Ja go d| ca Bo -
b| ca, crta n| í||m, 10.15 S| re ne, crta n| í||m, 10.45 Ba ku gan, crta n| í||m, 12.00
Na| bo ||e go d| ne, se r| |a, 13.00 M| ||e n| ca, se r| |a, 14.00 Do ku men tar n| pro gram,
15.25 Mo |e dra ge ko ms| |e, se r| |a, 16.55 Su ze Bo sío ra, se r| |a, 17.56 Sa su ke,
n|n dza ra tn| c|, 19.00 v| |es t| u 7, 19.38 Ho r| zon t|, 20.00 Su ze Bo sío ra, se r| |a
21.00 Zv| |ez da mo zes b| t| t|, aud| c| |a 22.15 , 00.35 Seks | grad, se r| |a
EL TA TV
00.00 v| de os tra ne, 10.00 Ku h| n|| ca, em| s| |a o ku || nar stvu HD (r), 10.30 v| -
de os tra n| ce, 14.00 Crta na se r| |a, 14.30 D|e •| || pro gram, 14.50 Mu ze| auto -
mo b||a Beo grad, re por ta za, 15.10 B| ||a na za vas, za ba vn| pro gram (r),
16.10 Mu z| •k| pro gram, 16.30 Ku h| n|| ca, em| s| |a o ku || nar stvu HD, 17.00 8.
dan, za ba vna em| s| |a HD (r), 17.45 Auto v| z| |a, em| s| |a o auto mo b| || ma (r),
18.30 Mu z| •k| pro gram, 19.15 Üzar, re por taza, 19.45 Mu z| •k| pro gram,
20.30 Tre nu tak za ku| tur n| ku tak, em| s| |a o ku| tu r| HD, 21.00 Zo ran Pa dm| |o -
v|c, dok. í||m, 21.30 Co per
TV1
06.00 N| |e m| sv|e dok, se r| |a, 07.00 v| |es t| (sva k| sat), 07.05 Os trvo kor n|a •a,
crta n| í||m, 07.35 Ma •ak M| ka, crta n| í||m, 08.00 v| |es t|, 08.05, E|| za, se r| |a,
09.00 v| |es t|, 09.05 Za kon ||u ba v|, se r| |a, 10.00 F|ash News, 10.05, Ükra -
de n| z| vo t|, se r| |a, 11.05 B| zn|s v| |es t|, 11.15 Su per stars, do k. pro gram,
12.00 v| |es t| p|us, 12.20 H|s to r| |a od|e ce, do k. se r| |a|, 13.00 F|ash b| zn|s
sport, 13.05 Os trvo kor n|a •a, crta n| í||m (r), 14.00 F|ash News, 15.05 Za kon
||u ba v|, se r| |a, 16.00 Ükra de n| z| vo t|, se r| |a, 17.00 v| |es t| p|us, 17.15 Pre da|
se srce, 18.15 B| zn|s v| |es t|, 18.20 Su per stars, do k. pro gram, 18.50 lgra,
se r| |a (r), 19.00 Na |a va Dne vn| ka, 19.10 He| |o K|tty, crta na se r| |a, 19.30
Dne vn|k Tv1, 20.05 Pre da| se srce, se r| |a 21.10 lgra, se r| |a, 21.35 lgra, se r| -
|a, 22.10 v| |es t| p|us, 22.35 Ne v|e ru| stran c| ma, 00.15 Po no cne v| -
|es t| p|us, 00.30 Pa| per (r), 01.58 No cn| pro gram
TV SA RA JE VO
07.00 Sa ra |ev sko |u tro, 10.00 Pro gram za d|e cu, 11.00 v| |es t|, 11.05 Do kto -
ro |o g| |a, 11.30 Fre| zer, se r| |a, 11.55 Hack, se r| |a, 13.00 v| |es t|, 13.05 Por tret
(r), 14.10 Sport ma ga z|n (r), 14.40 Ta| ne ra ta, do ku men tar n| pro gram, 15.35
B|o gra í| |e, do k. se r| |a|, 16.25 Fra s| er, se r| |a, 17.00 v| |es t| Tv SA, 17.05 Kon -
stru ktor ske ka tas tro íe, do ku men tar n| pro gram, 17.55 Do kto ro |o g| |a, 18.20
Ta r|h, 18.25 Pa| vo sa, re v| |a| n| pro gram, 18.30 Dne vn|k, 19.00 v| ta m| n|x,
crta n| í||m, 19.02 Gr| mo ve ba| ke, 19.25 Ba| ke |z c| |e |og sv| |e ta, 19.40 Zoo
La ne, crta n| í||m, 20.00 Z| vot | zdrav ||e, 21.00 v| |es t|, 21.30 Oba ve zan sm|er,
22.00 Mu z| •k| pro gram, 23.00 Sv| vo |e Pe| mon da, se r| |a, 23.30 vOA, 00.00
, 01.50 Dne vn|k Tv SA (r), 02.20 Pre g|ed pro gra ma za sr| |e du
Tv sta n| ce za drza va |u pra vo |z m|e ne pro gra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
07.00 Do bro |u tro
09.10 Be Ha Te be be
09.15 Mu m| |e v|
09.40 Cu de sn| sv| |et
10.00 BHT v| |es t|
10.15 P|es z| vo ta,
|gra na se r| |a
11.00 v| n|e te sv| |e ta,
do ku men tar n| pro g.
11.10 Expe d| t| on Pa k| tn| ca
12.00 BHT v| |es t|
12.15 D| men z| |a v| se
13.15 Do bro do s|| u re g| on:
Ja go d| na
13.45 BH gas tro ku tak
14.15 BHT v| |es t|
14.30 Gor ko-s|at ko, se r| |a
15.00 Od|| •an, 5÷,
edu ka t| vna se r| |a
15.05 Mu m| |e v|
15.30 Kr|s ta| na ku g|a
15.35 Sre tna ze |e na bo |a
15.50 Ja pan ske pr| •e
16.00 Putoman||a: Japan
16.30 Gor ko-s|at ko, se r| |a
17.00 Drus tvo zna n|a,
do kum. se r| |a
17.30 B|o |e dnom
|e dan Dne vn|k
17.45 Ku| tur no na s||e de
B|H: D| p|o mat sk|
spo me n| c|
18.15 Ho do ||u b||e: B| hac
18.45 P|m | Pom
19.00 Dne vn|k
19.30 Spor tsk| pro gram
20.15 No go met:
Kva || í| ka c| |e za
EÜPO 2012,
B|H - B|e |o ru s| |a,
pr| |e nos
22.15 BHT v| |es t|
22.35 Sa va na,
se r| |a
23.20
Pr| gu se na sv|e t|ost
01.00 Pre g|ed
pro gra ma
za sr| |e du
GJMN
16.00
Pu to ma nia: Ja pan,
dok. se ri ja
Ja pan po ne kad za m|s ||a mo
kao |u do brz| po s|o vn| r| tam
ko || ne ste d| n| ko ga, a vec u
s||e de cem tre nut ku pred o•| -
ma nam |e sm| re no zen sko || -
ce os|| ka no b| |e |om bo |om,
ukra se no crve n|m ruzem.
06.30 Ju tar n||
pro gram
08.30 Ka san dra,
se r| |a
09.15 Svet na
d|a nu
10.00 No vos t|
10.05 Z| vot sa
st| |om
11.00 Svet na
d|a nu
12.00 No vos t|
u po dne
12.15
Sa ma sa
stran cem
14.00 No vos t|
14.05 Znas - |mas,
|n te ra kt| vn|
kv|z
16.00 Dne vn|k 1
16.25 Sve za ||u bav,
se r| |a
18.00 Da nas u
Srpsko|
18.25 Mar ke t|ng
18.30 Mo n| to r|ng
19.00 Sport í|es
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Ka san dra,
se r| |a
21.00
Kro |a •e va
ta| na
22.30 Dne vn|k 3
23.00
ve ra Dre|k
00.45
Da
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
BN
06.25 Ca sper, crta n| í||m
06.45 Co sm|c Quan tum
Pe|, crta n| í||m
07.10 Atom ska Be t|,
crta n| í||m
07.35 Po n|, O||y, ro n|,
crta n| í||m
08.50 Bunny Ma |o ney,
crta n| í||m
08.05 lron Man,
crta n| í||m
08.30 Gor k| z| vot, se r| |a
09.15 Sto| za 4,
ku || nar sk| sou
09.45 B| |o |e dnom
u Tur sko|, se r| |a
11.55 OBN ln ío
12.15 Lu do srce, se r| |a
13.25 L|u bav-v|e ra-na da,
se r| |a
14.40 Na sa ma |a k|| n| ka,
se r| |a
15.50 Ük|e ta Ma r| |a na,
se r| |a
17.00 Sto| za 4,
ku || nar sk| sou
17.40 B| |o |e dnom
u Tur sko|, se r| |a
18.50 OBN |n ío,
|n íor ma t| vn|
pro gram
19.05 OBN sport,
spor tsk| pre g|ed
19.15 Tv Do ktor,
me d| c|n sk|
ma ga z|n
20.00 L|u bav-v|e ra-na da,
se r| |a
21.00 Za kon bra ce,
se r| |a
22.00 Do || na vu ko va,
se r| |a
23.10 vox po pu ||
23.15
ls t| n| te |a z|
01.00 Do || na vu ko va, se r| |a
02.10 OBN ln ío,
|n íor ma t| vn| pro gram
02.25 OBN Sport,
spor tsk| pre g|ed
02.30 vox po pu ||
02.35 ls t| n| te |a z|
03.25 OBN ln ío,
|n íor ma t| vn| pro gram
GJMN
GJMN
OBN
06.05 Na s|
na| bo ||| da n|,
se r| |a
06.50 Nus tra s| v|
Sco oby
Doo
07.15 Ju ma n||,
crta na
se r| |a
07.40 Po ary,
crta na se r| |a
07.55 To m| ca
| pr| |a te |||,
crta na se r| |a
08.10 Na te Be ruks
Show
09.05 Po b|e da ||u ba v|,
se r| |a (r)
11.05 Tv |z|og
11.20 Kad ||s ce
pa da, se r| |a
12.20 lN ma ga z|n (r)
13.00 Po b|e da
||u ba v|, se r| |a
15.00 La r|n |zbor,
se r| |a
16.00 L|u bav | ka zna,
se r| |a (r)
17.00 v| |es t|
No ve Tv
17.25 lN ma ga z|n
18.05 Kad ||s ce
pa da,
se r| |a (r)
19.15 Dne vn|k
No ve Tv
20.00 L|u bav |
ka zna, se r| |a
21.00 La r|n |zbor, se r| |a
22.00 ve •er n|e v| |es t|
22.20 Navy CSl, se r| |a
00.00 Übo| sto
u B| |e |o| ku c| (r)
01.50 Zv| |er, se r| |a
02.40 Ezo, ta rot sou
03.40 Me d||, se r| |a
04.25 Bra •ne vo de,
se r| |a
05.15 Na te
Be ruks Show (r)
06.00 Kra|
pro gra ma
GJMN
NOVA HRT1
07.10 Go spo da r| ca tvo ga
srca, se r| |a (r)
07.55 Mo || pr| |a te ||| T| gar |
Po oh, crta na se r| |a
08.20 Zu to k||u nac: Ba |o n|
09.05 Na vrh |e z| ka:
ka|, •a, sto
09.20 Et| ka: Tran sp|an ta c| |a
or ga na
09.35 Ob| •na k||n ka
10.00 A|| sa, s|u sa|
svo |e srce
10.45 Pu na ku ca Paí te ra 2
11.30 Tree H||| 6, se r| |a (r)
12.10 Zde ro n|a 2
12.35 Zu to k||u nac
13.00 P| p| Du ga Ca ra pa
13.20 Han nah Mon ta na 2
13.45 Po drz| te
svog |o ka| nog
se r| ía (r)
15.15 Pu zna Betty 4, se r| |a
16.00 4 z| da (r)
16.35 D| rekt (r)
17.00 Ko |ak 3, se r| |a
17.50 Sap ta• ps| ma 4 (r)
18.40 S|| ves te ro ve |
C| •| |e ve ta| ne
19.05 Kod ku ce |e na| ||e pse
19.20 No go me tne
kva || í| ka c| |e za EP
2012, em| s| |a
19.50 No go me tne
kva || í| ka c| |e za EP
2012: Hrvat ska
- lzra e|, pr| |e nos
21.50 No go me tne
kva || í| ka c| |e za EP
2012, em| s| |a
22.15 La z| m| 2, se r| |a (r)
23.00 Zo vem
se Ear| 4,
se r| |a
23.20 Pe tro v| zor:
Spe c| |a| na
pos tro| ba 4,
se r| |a
00.05 Pe tro v| zor:
Pr| kra ce n| 3, se r| |a
00.30 Pe tro v| zor: Se r| |a (r)
01.15 No cn| g|a zbe n|
pro gram
04.50 No cn| g|a zbe n|
pro gram
GJMN
HRT2
06.00 PTL Da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
06.35 Dra gon Ba|| Z,
an| m| ra n| í||m (r)
07.20 Co bra 11,
se r| |a (r)
09.25 1001 noc,
se r| |a (r)
11.10 vra ta ra |a,
te |e no ve |a
12.00 Exk|u z|v Ta b|o |d,
ma ga z|n (r)
10.20 Na s||e dn| c|,
te |e no ve |a
11.10 vra ta ra |a,
te |e no ve |a
12.30 ve •e ra za 5,
em| s| |a
13.25 Krv n| |e vo da,
se r| |a (r)
14.15 Co bra 11,
se r| |a
16.05 Pu za ve tro va,
se r| |a (r)
16.55 PTL 5 do 5,
|n íor ma t| vna
em| s| |a
18.00 Exk|u z|v
Ta b|o |d,
ma ga z|n
18.30 PTL Da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a
19.05 Krv n| |e vo da,
se r| |a
20.00 Pu za v|e tro va, se r| |a
20.50 Men ta ||st, se r| |a
21.45 Üvod u ana to m| |u,
se r| |a
23.25 PTL v| |es t|,
|n íor ma t| vna
em| s| |a
23.40 Za bo rav ||e n|
s|u •a|, se r| |a
00.30 Hawa|| F| ve-O,
se r| |a (r)
01.15 As tro show,
em| s| |a uz| vo
02.15 Hawa|| F| ve-O,
se r| |a (r)
03.40 PTL Da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
RTL
21.00
Kro ja ~e va taj na,
film
Kro |a• |e usa m||e n|k ko ||
z|v| u ve || kom za pu ste nom
sta nu sa pro zo rom na su -
s|e dnu zgra du u ko |o| po -
sma tra p|es lgra •| ce,
d|e vo| ke |z ko ms| |u ka.
Is ti ni te la`i, film
Da na |e pu ste na sa ps| h| -
|a tr|| ske k|| n| ke gd|e |e mno -
go go d| na pro ve |a || |e •e c|
se od tra uma ste •e n|h u
d|e t|n| stvu. Na kon |z|as ka
po no vno sre ce svo |e sta re
íren d| ce, za ko |e |e | ve za na
Da n| na tra uma.
23.15 21.00
La rin izbor, se ri ja
Ton •| po ku sa va spa s| t| s| -
na |z za tvo ra, a|| Ja kov se
su prot sta v| ocu | na pra v| |z -
gred ka ko b| os tao uz La ru.
B|an ka |e pr|s ta |a na Ne || nu
uc|e nu, te |aze An de ||, kao |
sa mo| se b| da v| se n| sta ne
ze|| s Ton •| |em.
11.30 21.45
Uvod u ana to mi ju,
se ri ja
Pr| |e ne go bo| n| ca preu -
zme s|u •a| go to vo 350 k| |o -
gra ma te skog bo |e sn| ka s
n| zom zdrav stve n|h pro b|e -
ma, Be| || s| ca ce ek| p|
odrzat| ubrza n| kurs opre -
znog op ho de n|a.
05.55 Na |a va pro gra ma
06.00 Tre ca dob:
Z|os tav ||a n|e sta r| ||h
06.45 Tv ka |en dar
07.00 Do bro |u tro, Hrvat ska
08.35 v| |es t|
09.07 Ho te| dvo rac Or th 8,
se r| |a
09.52 v| |es t| |z ku| tu re (r)
10.00 v| |es t|
10.10 Ne v|e ro |a tn| tre nu c|
2: Tre nu c| od ko ||h
se |e d| krv
11.00 Kod Ane
11.10 Oprah show (1335.)
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.32 Go spo da r| ca tvo ga
srca, te |e no ve |a
13.20 Ca pr| 2, se r| |a (r)
14.10 v| |es t| uz hrvat sk|
zna ko vn| |e z|k
14.25 vran sko |e ze ro,
do ku men tar n| í||m
14.55 Ku da |du d|v ||e
sv| n|e, se r| |a
15.55 v| |es t| |z ku| tu re (r)
16.05 A|| sa, s|u sa| svo |e
srce, se r| |a
16.50 v| |es t|
17.00 Hrvat ska uz| vo
17.55 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a
18.40 L|e tna s|a ga || ca:
Opa snos t| ln ter ne ta
19.30 Dne vn|k
20.04 ZA BA - 90 se kun d|,
em| s| |a pod
po kro v| te|| stvom
20.10 Ca pr| 2, se r| |a
20.55 Sao||nsk|
nogomet
22.25 Dne vn|k 3
23.00 v| |es t| |z ku| tu re
23.10 Krat k| su sre t|
23.35 Ta| ne sv|et sk|h
mu ze |a,
do ku men tar na se r| |a
00.25 Po re z| te svog
|o ka| nog se r| ía (r)
01.55 Ko |ak 3, se r| |a (r)
02.45 Sk| ca za por tret
03.15 D| rekt (r)
03.40 vran| sko |e ze ro
GJMN
GJMN
21.05
[a olin ski no go met,
film
S|ng |e ma| stor kung-íua,
•| || |e |e d| n| sm| sao z|vo ta
pro mo v| sa t| bo r| |a •ku v|e st| -
nu | do t|e ra t| |e do sa vrsen -
stva. Je dno ga da na
s|u •a| no upo zna se pa vog
Fun ga zva nog Z|a tna No ga.
Tree Hill 6, se ri ja
Sn| ma n|e í|| ma Lu ka sa |
Dzu || ana ka sn|. Pe| ton | Ha -
|| po mazu M| || oko n|e z| ne
no ve p|e sme. Bruk |n ter ve -
n| se oko Sa m| na ha pse n|a.
Dze| m| ot kr| va |s t| nu o Da -
nu | str| cu K| tu. Po |a v| se
Adam.
Po ro di ~ni po sao, film
Adam Me kma |en za m|e ra svom ocu v| tu da ga ne ra zu m| |e, za ra -
z|| ku od d|e da, v| to va oca Dze s| |a, kr| m| na| ca. Dze s| |e do bar d|o
z|vo ta pro veo
po za tvo r| ma,
a Adam ce
ubrzo sa zna t|
da |e | v| to u
m|a dos t|, b|o
k r | m| na | ac.
Adam pre -
d|aze Dzes| |u |
v| tu p||a •ku.
PINK BH 00.00
Za bo rav lje ni slu ~aj, se ri ja
Po |a vom no v|h do ka za, Pas | |s traz|oc| po su mn|a |u da se 1999.
do go d| |o ub|s tvo
m|a d| ca, sam p| -
ona u de ba t|. M| -
s|| |o se da |e
po •| n|o sa mo -
ub|s tvo na kon sto
|e |z gu b|o svo |u
prvu de ba tu, a||
no v| do ka z| upu -
cu |u da to n| |e b|o
s|u •a|.
RTL 23.40
Ve ra Drejk,
film
vr| o c| |e n|e n| re z| ser
Ma|k L| u svom |e í|| mu
cen tra| nu u|o gu dao ve r|
Dre|k, a c| |e |u pr| •u sm|es -
t|o |e u po s|| |e ra tnu En -
g| es ku. ve ra |e sre cna
su pru ga | ma| ka ko |a ku -
cn| budzet po pu n|a va •|s -
ce n|em tu d| h ku ca |
ne |e ga| n|m abor tu s| ma.
BN 23.00
15
2.9.2011.
utorak, 6.9.2011.
TV mre`a 16
2.9.2011.
BHT1
06.01 Mu z| •k| pro gram
07.00 Ju tar n|| pro gram
09.00 v| |es t|
09.10 Do k. pro gram
----- Ma |a Tv
10.00 Ü no cno| ba st|,
crta na se r| |a
10.30 An ge || na ba |e r| na,
crta na se r| |a
10.45 To m| ca | pr| |a te |||,
crta na se r| |a
10.55 Med | d|e te || na,
crta na se r| |a
11.30 Sv| ra| ne sto na ro dno
12.00 Dne vn|k 1
12.20 lz r| zn| ce Ze ma|| skog
mu ze |a B|H-as| ko va n|e
12.25 Kon cert
14.00 v| |es t| sa tu ma •em
ges to vnog |e z| ka
14.10 Pr| s|u sk| va n|e, se r| |a
15.05 M|es to z|o •| na 8, ser.
16.00 5. sa bor srpskog
p|e va n|a, P|e smo mo |a,
m| || raz go vo re- re por .
16.24 lz v|e sta| sa
Ba n|a |u •ke ber ze
16.30 Srpska da nas
17.05 Mo| ta ta |e pre m| |er,
hu mo r|s t| •ka se r| |a
17.30 Ze |e na, ze |e na tra va,
hu mo r|s t| •ka se r| |a
18.00 Dra gu|| u
car sko| pa |a t|, se r| |a
19.05 An ge || na ba |e r| na,
crta na se r| |a
----- F| nan s|| ske no vos t|
19.30 Dne vn|k 2
20.03 Sport
20.10 Ke ne d| |e v|, se r| |a
21.05 M|es to z|o •| na 8, se r| |a
21.50 Ko |et, se r| |a
22.35 Dne vn|k 3
23.12 Sport
23.17 F| nan s|| ske no vos t|
23.25 Ka ktus
00.55 Pr| s|u sk| va n|e, se r| |a
01.50 Pe zo v|, se r| |a
02.10 Dne vn|k 2
02.35 Ko |et, se r| |a
03.20 Mo| ta ta |e pre m| |er,
hu mo r|s t| •ka se r| |a
04.50 Ze |e na, ze |e na tra va,
hu mo r|s t| •ka se r| |a
04.20 Mu z| •k| pro gram
GJMN
RTRS
06.00 Go spoda Bar ba ra,
|gra na se r| |a
07.00 Do bro |u tro,
|u tar n|| pro gram
09.00 v| |es t|
09.05 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a
10.00 Spre tno-sre tno,
Tv |gra
10.25 Ma || spa s| oc|,
crta n| í||m
10.40 Ar tur, crta na se r| |a
11.05 X-Man, crta na se r| |a
11.30 Har veyto ones,
pro gram za m|a de
12.00 Dne vn|k 1
12.15 v| za za bu du cnost,
se r| |a
13.05 La r|n |zbor, se r| |a
13.55 v|e tre n| ca,
do k. pro gram
14.30 Abe ce da zdrav ||a,
obra zo vn| se r| |a|
15.00 v| |es t|
15.10 Na sa ma |a k|| n| ka,
se r| |a
16.00 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a
17.00 Fe de ra c| |a da nas
17.25 Pa n|e n| orao,
se r| |a
18.25 La r|n |zbor, se r| |a
19.15 Crta na se r| |a
----- F| nan s|| ske no vos t|
19.30 Dne vn|k 2
20.10 An t| •k| P|m,
do ku men tar n|
pro gram
21.10 S|o m||e na kr| |a,
se r| |a
22.00 Dne vn|k 3
----- F| nan s|| ske no vos t|
22.30 Se tn|a sa
•u do v| st| ma,
do ku men tar n|
pro gram
00.45 v| za za bu du cnost
01.55 Dne vn|k 3 (r)
02.25 Pre g|ed pro gra ma
za •et vrtak
FTV
06.00 Ses tre, se r| |a
07.00 Crta n| í||m
07.30 Üdr| mu sk|,
|u tar n|| pro gram
10.00 Na s| |e de |e dne
da me, se r| |a
10.40 Ku p|.ba, em| s| |a
11.00 Za bra n|e na ||u bav,
te |e no ve |a
12.00 ln ío top,
|n ío. pro gram
12.20 C|ty,
za ba vn| pro gram
13.00 Brze pa re, kv|z
14.00 ln ío top,
|n ío. pro gram
14.20 Grand h| to v|,
mu z| •k| pro gram
15.00 Ses tre, te |e no ve |a
15.45 Ku p|.ba, em| s| |a
15.50 ln ío top,
|ní. pro gram
16.00 Mo re ||u ba v|,
te |e no ve |a
16.55 Ku p|.ba, em| s| |a
17.00 Tr| |umí ||u ba v|, se r| |a
19.00 ln ío top
19.15 Strum ío v|,
crta n| í||m
19.45 C|ty,
za ba vna em| s| |a
19.40 Ku p|.ba
20.00 Na s||e de |e dne
da me, se r| |a
21.00 Grand pa ra da,
mu z| •k| pro gram
22.30 lma ||
p| |o ta u av| onu?
00.15 T| s| na GJMN
GJMN
PINK
12.25 20.10
An ti ~ki Rim, se ri ja
Ovo |e spe kta ku |ar n| BBC-
|ev se r| |a| ko || po ka zu |e
uspon | pad ve || kog car -
stva. Prva pr| •a se ío ku s| ra
na Ce za ra, •o v|e ka ko || |e
r| z| ko vao sve ka ko b| sru -
s|o v|ast | do n|o re vo |u c| |u
u P|m.
Kon cert
- Ser gej ]et ko vi}
Jos |e dan u n| zu us p|e sn|h
nas tu pa pu b|| c| |e pr| re d|o
Ser ge| Cet ko v|c u Ba n|a |u c|.
Ü go to vo pu na tr| •a sa po -
s|e t| oc| su uz|va || | u na| no v| -
||m h| to v| ma po pu |ar nog
crno gor skog p|e va •a.
22.30
Ima li pi lo ta
u avi onu?, film
Ted Stra| ker |e ra tn| p| |ot ko ||
vo || za v| r| t| u •a s| cu, a ova|
put ukrca se u pu tn| •k| av| on
s na m|e rom da po no vno
osvo || b|v su d|e vo| ku. Zbog
tro va n|a hra nom, po sa da |
p| |o t| one mo ca |u pa na Te da
pa dne tezak za da tak.
07.00 Do bro |u tro
09.10 Be Ha Te be be
09.15 lzne na de n|e, dra ma
09.30 Ja pan ske pr| •e,
an| m| ra na se r| |a (r)
09.40 Nau •na po st| gnu ca (r)
10.00 BHT v| |es t|
10.15 P|es z| vo ta, se r| |a
11.00 Gor ko-s|at ko se r| |a
11.25 Ho do ||u b||e: Pu |a
12.00 BHT v| |es t|
12.15 Pu to ma n|a,
dok. se r| |a (r)
12.45 Od|| •an, 5÷,
edu ka t| vna se r| |a
12.50 Mu m| |e v|,
an| m| ra na se r| |a
13.15 Po bot Po b|,
n| m| ra na se r| |a
13.30 Gor ko-s|at ko se r| |a
13.55 Bo |e u n| zu,
dok. se r| |a
14.20 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: B3-A1, pr| |e nos
16.30 B|o |e dnom
|e dan dne vn|k
16.50 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: A3-B1, pr| |e nos
18.45 P|m | Pom,
an| m| ra na se r| |a
19.00 Dne vn|k
19.30 Euro bas ket 2011,
spe c| |a| na em| s| |a
19.50 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: A3-B1
21.45 BHT v| |es t|
22.05 Tv Jus t| ce,
sud ska hro n| ka
22.35 Sa va na, se r| |a
23.30 Os tva re n|
sno v|
01.05 Pre g|ed pro gra ma
za •et vrtak
GJMN
13.30
Gor ko-slat ko, se ri ja
lsp| t| va n|a na vo da o po -
gre sn|m d| |a gno za ma | su -
mn|a u ko |e ge Lu •| |u su
ko sta |e po s|a. Na kon sto
|e d| re ktor bo| n| ce sa znao
da tra ga za do ka z| ma o
s|u •a |u P|n to, od|u •|o |o|
|e da t| ot kaz.
Ka ktus,
film
Ü m|r nom gra d| cu |e -
dan •o v|ek |e k| dna po -
van. Dzon Ke || kre ce
na za ba •e no m|es to u
unu tras n|os t| Aus tra || |e
ko |e |e ozna •e no kao
m|es to za |spo ru ku ta -
oca. Ka ktus |e í|| mska
pr| •a o sna z| | |z drz||| -
vos t| ko |e ka ra kte r| su
||ud sko b| ce.
RT RS 23.25
Sve }e bi ti do bro, se ri ja
Da vor u ||u bo -
mor nom |spa du
pr| go va ra M| ||, |er
|e na s|a no vog
mu skar ca. M| |a
sa zna |e od Ses ta -
na da |e Zo ran
bru ta| no |s t|e ran |z
Be b| ce ve í|r me, a
ne kad su b| || par -
tne r|. M| |a od|u •|
p| sa t| •|a nak o to me te po ku sa va od Zo ra na sa zna t| |n íor ma c| |e,
a|| Zo ran ne ze|| pr| •a t|.
FTV 16.00
PRO GRAM PLUS
09.00 Bum ba, crta n| í||m, 09.15 Gar í| e|d, crta n| í||m, 09.25 L| |e n| grad, crta n|
í||m, 09.50 Ja go d| ca Bo b| ca, crta n| í||m, 10.20 S| re ne, 10.50 Ba ku gan, crta n|
í||m, 11.10 W|nx, crta n| í||m, 12.10 Na| bo ||e go d| ne 2, se r| |a, 13.00 M| ||e n| ca,
se r| |a 16.00 Kad ||s ce pa da, se r| |a, 17.00 Sta k|e na ku ca, se r| |a, 18.15 Ne po -
b|e d| ve ban zu ke, za ba vn| pro gram 20.00 Kad ||s ce pa da, se r| |a, 22.20 Sta -
k|e na ku ca, se r| |a, 22.35 Bom bom pro t|v s|s te ma
ATV
07.00 Pre g|ed pro gra ma, 07.01 Crta n| í||m, 08.00 Ju tar n|| pro gram, 08.55 v| -
|es t|, 09.00 Bum ba, crta n| í||m 09.15 Gar í| e|d, crta n| í||m, 09.25 L| |e n| grad,
crta n| í||m, 09.50 Ja go d| ca Bo b| ca, crta n| í||m, 10.20 S| re ne, crta n| í||m,
10.50 Ba ku gan, crta n| í||m, 11.10 W|n ks, crta n| í||m, 11.55 v| |es t|, 11.58 vre -
men ska pro gno za 12.10 Na| bo ||e go d| ne, se r| |a 13.00 M| ||e n| ca, se r| |a 14.00
Te |e sop, 14.30 v| z| ta, 16.00 Kad ||s ce pa da, se r| |a, 17.00 Sta k|e na ku ca, se -
r| |a, 18.15 Ne po b|e d| ve Ban zu ke, za ba vn| pro gram, 18.50 Are na sport,
spor tsk| pro gram 19.00 ATv v| |es t|, 19.35 ATv sport, 19.40 vre men ska pro -
gno za, 20.05 Kad ||s ce pa da, se r| |a, 21.00 Am p|| tu da, za ba vn| pro gram,
22.10 ve •er n|e v| |es t|, 22.20 Sta k|e na ku ca, se r| |a, 23.20 Bom bom
pro t|v s|s te ma
BEL
07.30 22 •a sa, 08.00 Ku h| n|| ca, 08.20 lgra, se r| |a, 09.05 Ser v| sne |n íor ma c| -
|e, 09.35 Gra do v| sv| |e ta: Stok ho|m, 10.25 Na| ||e pse ba| ke sv| |e ta, crta n| í||m
10.40 En c| k|o pe d| |a zna n|a, 10.55 Sve t| n|a ma u po ho de, 11.20 ve || ka rus ka
ko |e kc| |a, 12.05 Ta |an stve ne pr| •e, dok. pro gram, 13.00 Su ro va
osve ta, 14.50 Mo b| |e - em| s| |a o auto mo b| || ma, 15.00 v| |es t|, 15.10 Na| ||e pse
ba| ke sv| |e ta, crta n| í||m, 15.25 En c| k|o pe d| |a zna n|a, 15.40 Sve t| n|a ma u po -
ho de, 16.00 Smrt sp| |u n| ma, se r| |a, 17.00 Gra do v| sv| |e ta: Stok ho|m, 18.00
Be| dan, |n íor ma t| vna em| s| |a, 18.30 Ku h| n|| ca, 18.55 Ma| d| v|, pre g|ed, 20.00
Pu|s gra da, 21.00 Ta |an stve ne pr| •e, 22.00 22 •a sa, 22.35 Ma| d| v|, pre g|ed,
23.05 v| so k| u|o z|
RTS
06.00 ves t|, 06.05 Ju tar n|| pro gram, 08.00 Ju tar n|| dne vn|k, 08.15 Ju tar n||
pro gram, 09.00 ves t|, 09.05 L| s| ce, se r| |a, 10.05 Trag, do ku men tar n| pro -
gram, 10.35 Sta |a |mam od to ga, do kum. pro gram (r), 11.10 Tra go v| ma •o -
ve •an stva: Az| |a, nau •na se r| |a, 12.00 Dne vn|k, 12.15 Sport p|us, 12.30
Evro net, do kum. pro gram, 12.35 Z|o •| na •k| umo v|, se r| |a, 13.20 Le tn|| b| os -
kop, 15.20 Ovo |e Srb| |a, 16.15 Po zo r| ste u ku c|, se r| |a, 16.45 Gas tro no mad,
za ba vn| pro gram 17.00 Dne vn|k PTv vo| vo d| na, 17.20 Sta ra d| te, bre, |n ío,
17.45 Beo grad ska hro n| ka, 18.25 Oko, |n ío 19.00 S|a ga || ca, kv|z, 19.30
Dne vn|k 2, 20.05 vruc ve tar: bro do |om, se r| |a, 21.05 Car |ston za
Ogn|en ku, 22.45 ves t|, 22.50 Z|o •| na •k| umo v|, se r| |a, 23.40 Dne vn|k, 23.55
Evro net, dok. pro gram (r), 00.00 Ze |e na tra va, se r| |a, 00.30 No cn| b| os kop,
02.30 L| s| ce, se r| |a (r), 03.00 ves t|, 03.25 Sta |a |ma m od to ga, dok. pro -
gram, 03.50 Oko, |n ío (r), 04.20 Trag aktu e| no, dok. pro gram (r), 04.53 vruc
ve tar: bro do |om, se r| |a 05.47 ver sk| ka |en dar, dok. pro gram
VI KOM
07.45 Te |e sop, 08.00 Zoo Hobby, em| s| |a o ku cn|m ||u b|m c| ma 08.30 Te |e -
sop, 09.00 Hra na | v| no, em| s| |a o ku || nar stvu, 10.00 Ze ||o te ka uz SMS chat,
12.15 Te |e sop, 12.30 Srb| |an ska sce na - da mo zda ne, po || t| •k| to|k sou,
13.45 Te |e sop, 14.00 Ze ||o te ka uz SMS chat, 17.00 Te |e sop, 17.20 Sta ra d| -
te, bre, |n íor ma t| vn| pro gram 17.45 Hra na | v| no, em| s| |a o ku || nar stvu, 18.30
Ür ba na eko |o g| |a, nau •no po pu |ar n| pro gram, 19.30 Dne vn|k 2 PTS, 20.15
lza zo v| |s t| ne, do ku men tar n| pro gram, 21.00 Srb| |a | sv| |et, re por ta za, 22.30
G|as Ame r| ke, |n íor ma t| vn| pro gram, 23.00 G|as Ame r| ke, |n íor ma t| vn| pro -
gram, 00.00 As tro |o g| |a, 01.00 Na ro dna mu z| ka
TV HA JAT
06.30 Po ko |o, crta n| í||m, 06.30 Fe ||ks be be, crta n| í||m, 07.00 F| í|, crta n| í||m,
08.10 Ha |a tov c|, d|e •|| pro gram, 08.30 M| í|, crta n| í||m, 09.00 Bum ba, crta n|
í||m, 09.10 Gar í||d, crta n| í||m, 09.25 L| |e n| grad, crta n| í||m, 09.50 Ja go d| ca
bo b| ca, crta n| í||m, 10.15 S| re ne, crta n| í||m, 10.45 Ba ku gan, crta n| í||m,
12.00 Na| bo ||e go d| ne, se r| |a, 13.00 M| ||e n| ca, se r| |a, 14.00 Zv| |ez da mo zes
b| t| t|, aud| c| |a, 15.25 Mo |e dra ge ko ms| |e, se r| |a, 16.55 Su ze Bo sío ra, se r| |a,
17.56 Sa su ke - n|n dza ra tn| c|, 19.00 v| |es t| u 7, 19.38 Ho r| zon t|, 20.00 Su ze
Bo sío ra, se r| |a 21.00 Ha |at sou, 22.15 , 00.35 Seks | grad, se r| |a
EL TA TV
00.00 v| de o-s tra n|ce, 10.00 Ku h| n|| ca, em| s| |a o ku || nar stvu HD (r), 10.30 v| -
de o-s tra n| ce, 14.00 Ba| ke sv| |e ta, crta na se r| |a 14.30, Avan tu re Mar ka | Ð| ne,
d|e •|a se r| |a, 15.00 Mu ze| d|e vo| •| ce Bro dac, re por ta za, 16.00 Tre nu tak za
ku |u trn| ku tak, em| s| |a o ku| tu r| HD (r), 16.30 Ku h| n|| ca, em| s| |a o ku || nar stvu
HD, 17.00 Tv L| ber t|, |n íor ma t| vna em| s| |a, 17.45 Mu z| •k| pro gram, 18.30 M|
| v| na t|, za ba vn| pro gram (r), 19.30 Mu z| •k| pro gram, 20.00 Pod |s tra gom,
|n íor. ma ga z|n (r), 20.45 Mu z| •k| pro gram, 21.30 Tv L| ber t|, |n íor ma t| vna
em| s| |a (r), 22.15 Mu z| •k| pro gram, 23.00 Sn|e zna pa hu ||a
TV1
06.00 N| |e m| sv|e dok, se r| |a, 07.00 v| |es t| (sva k| sat), 07.05 Os trvo kor n|a •a,
crta n| í||m, 07.35 Ma •ak M| ka, crta n| í||m, 08.00 v| |es t|, 08.05 E|| za, 09.00 v| -
|es t|, 09.05 Za kon ||u ba v|, se r| |a, 10.00 F|ash News, 10.05 Ükra de n| z| vot,
se r| |a, 11.05 B| zn|s v| |es t|, 11.15 Su per stars, do kum. pro gram, 12.00 v| |es t|
p|us, 12.20 Od|a zak u sve m|r, do ku men tar n| se r| |a|, 13.00 F|ash b| zn|s-
sport, 13.05 Os trvo kor n|a •a, crta n| í||m, Za kon ||u ba v|, se r| |a, 14.00 F|ash
News, 14.05 lgra, se r| |a (r), 14.30 lgra, se r| |a(r), 15.00 F|ash News, 15.05
Za kon ||u ba v|, se r| |a, 16.00 Ükra de n| z| vot, se r| |a, 17.00 v| |es t| p|us, 17.15
Pre da| se srce, se r| |a, 18.15 B| zn|s v| |es t|, 18.20 Su per stars, do kum. pro -
gram, 19.00 Na |a va Dne vn| ka 19.10 He| |o K|tty, crta n| í||m, 19.30 Dne vn|k
Tv1, 20.05 Pre da| se srce, se r| |a, 21.10 lgra, se r| |a, 21.35 lgra, se r| |a, 22.10
v| |es t| p|us, 22.35 Hra brost |e dne pr|n ce ze 1, 00.15 Po no cne v| |es t|
p|us, 00.35 Crveno us||an|e, 01.58 No cn| pro gram
TV SA RA JE VO
07.00 Sa ra |ev sko |u tro, 10.00 Pro gram za d|e cu, 11.00 v| |es t|, 11.05 Do kto -
ro |o g| |a, 11.30 Fre| zer, se r| |a, 11.55 Hack, se r| |a, 13.00 v| |es t|, 13.05 Por tret
(r), 14.10 Sport ma ga z|n (r), 14.40 Ta| ne ra ta, do ku men tar n| pro gram, 15.35
B|o gra í| |e, do kum. se r| |a|, 16.25 Fre| zer, se r| |a, 17.00 v| |es t| Tv SA, 17.05
Gd|e |e nas ta |o, do ku men tar n| pro gram, 17.55 Do kto ro |o g| |a, 18.20 Ta r|h,
18.25 Pa| vo sa, re v| |a| n| pro gram, 18.30 Dne vn|k, 19.00 v| ta m| n|x, crta n| í||m,
19.02 Gr| mo ve ba| ke, 19.25 Ba| ke |z c| |e |og sv| |e ta, 19.40 Zoo La ne, crta n|
í||m, 20.00 Do bre v| bra c| |e, 21.00 v| |es t|, 21.30 Ja vn| agent, 22.00 Sev dah,
mu z| •k| pro gram, 22.30 K|| n| ka, se r| |a, 23.30 vOA, 00.00 , 01.40 Dne -
vn|k TvSA, (r), 02.10 Pre g|ed pro gra ma za •et vrtak
Tv sta n| ce za drza va |u pra vo |z m|e ne pro gra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
17
2.9.2011.
srijeda, 7.9.2011.
06.30 Ju tar n||
pro gram
08.30 Ka san dra,
se r| |a
09.15 Sv| |et na d|a nu
10.00 No vos t|
10.05 ls pred os ta ||h
11.00 Sv| |et na d|a nu
12.00 No vos t| u po dne
12.15 Ma| stor
14.00 No vos t|
14.05 Znas-|mas,
kv|z
16.00 Dne vn|k 1
16.25 Sve za ||u bav,
se r| |a
18.00 Da nas u Srpsko|
18.25 Mar ke t|ng
18.30 Mo n| to r|ng
19.00 Sport í|es
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Ka san dra,
se r| |a
21.00 L|e tna
pro me na da
22.30 Dne vn|k 3
23.00 L|e tn|a
pro me na da,
nas ta vak
00.00 Tr| do |a ra GJMN
GJMN
BN
06.25 Ca sper, crta n| í||m
07.45 Co sm|c Quan tum
Pe|, crta n| í||m
07.10 Atom ska Be t|,
crta n| í||m
07.35 Po n|, O||, Po n|,
crta n| í||m
07.50 Bunny Ma |o ney,
crta n| í||m
08.05 lron Man, crta n| í||m
08.30 Gor k| z| vot, se r| |a
09.15 Sto| za 4,
ku || nar sk| show
09.45 B| |o |e dnom
u Tur sko|, se r| |a
11.55 OBN ln ío
12.15 Lu do srce, se r| |a
13.25 L|u bav-v|e ra-na da,
se r| |a
14.40 Na sa ma |a k|| n| ka,
se r| |a
15.50 Ük|e ta Ma r| |a na,
se r| |a
17.00 Sto| za 4,
ku || nar sk| show
17.40 B| |o |e dnom
u Tur sko|, se r| |a
18.50 OBN ln ío
19.05 OBN Sport,
spor tsk| pre g|ed
19.15 Fe da Pre sen ts,
mu z| •ka em| s| |a
20.00 L|u bav-v|e ra-na da,
se r| |a
21.00 Za kon bra ce, se r| |a
22.00 Do || na vu ko va, se r| |a
23.10 vox po pu ||
23.15 Ka ko |a ka zem
01.00 Do || na vu ko va, se r| |a
02.10 OBN ln ío, |n íor . pr.
02.25 OBN Sport,
spor tsk| pre g|ed
02.30 vox po pu ||
02.35 Ka ko |a ka zem
03.25 OBN ln ío, |n íor . pr.
03.45 OBN Sport, spor. pre g.
03.55 ÜEFA Euro|| ga,
spor tsk| pro gram
04.25 OBN ln ío,
|n íor ma t| vn| pro gram
GJMN
GJMN
OBN
06.05 Na s| na| bo ||| da n|,
se r| |a
06.50 Ne us tra s| v|
Sco oby Doo
07.15 Ju ma n||,
crta na se r| |a
07.40 Po ary,
crta na se r| |a
07.55 To m| ca | pr| |a te |||,
crta na se r| |a
08.10 Na te Be ruks Show
09.05 Po b|e da ||u ba v|,
se r| |a (r)
11.05 Tv |z|og
11.20 Kad ||s ce pa da,
se r| |a
12.20 lN ma ga z|n (r)
13.00 Po b|e da ||u ba v|,
se r| |a
14.00 Te re za, se r| |a
15.00 La r|n |zbor,
se r| |a (r)
16.00 L|u bav | ka zna,
se r| |a (r)
17.00 v| |es t| No ve Tv
17.25 lN ma ga z|n
18.05 Kad ||s ce pa da,
se r| |a
19.15 Dne vn|k No ve Tv
20.00 L|u bav | ka zna,
se r| |a
21.00 La r|n |zbor,
se r| |a
22.00 ve •er n|e v| |es t|
22.20 D|v ||a |gra 2
00.00 Übo || te m| s||
01.45 Navy ClS, se r| |a (r)
03.20 Ezo Tv,
ta rot show
04.20 Dr Huíí, se r| |a
05.50 Bra •ne vo de,
se r| |a
06.05 Kra| pro gra ma
GJMN
GJMN
NOVA HRT1
07.10 Go spo da r| ca tvo ga
srca, te |e no ve |a (r)
07.55 Mo || pr| |a te ||| T| gar |
Po oh, crta na se r| |a (r)
08.20 Zu to k||u nac: D|v ||| za pad
08.45 C| |e |e no te, se r. za d|e cu
09.10 P|a tno, bo |e, k|st:
Ü||e, ko |az
09.20 lza zo v|: v|e tru sa,
do ku men tar n| í||m
09.35 Ob| •na k||n ka,
ser||a za d|e cu
10.00 A|| sa, s|u sa| svo |e
srce, te |e no ve |a (r)
10.40 Pu na ku ca Paí te ra 2, se r.
11.25 Tree H||| 6, se r| |a (r)
12.05 Zde ro n|a 1, crt. se r| |a
12.30 Zu to k||u nac: D|v ||| za pad
12.55 P| p| Du ga Ca ra pa,
crta na se r| |a
13.20 Han nah Mon ta na 2,
se r| |a za m|a de
13.50 Kad |e Zac hary
Be ave ar st| gao u grad,
15.15 Pu zna Betty 4, se r| |a
16.00 Jmes Mar t|n u
Bre ta n||, do k. se r| |a (r)
16.25 Do bro |e zna t|,
znan -obra z. em| s| |a (r)
17.00 Ko |ak 3, se r| |a
17.50 Sap ta• ps| ma 4 (r)
18.40 S|| ves te ro ve | C| •| |e ve
ta| ne, crta na se r| |a
19.05 Crta na se r| |a
19.15 Kod ku ce |e na| ||e pse
19.25 Ga ra za: Na ta || D|z dar
20.00 Doc tor Who 4, se r| |a
22.55 La z| m| 2, se r| |a (r)
22.40 Zo vem se Ear| 4,
se r| |a
00.00 Pe tro v| zor:
Spe c| |a| na pos tro| ba
4, se r| |a
00.45 Pe tro v| zor:
Pr| kra ce n| 4, se r| |a
00.20 Pe tro v| zor: Se r| |a (r)
01.55 No cn| g|a zbe n|
pro gram: G|a zbe n|
spo to v|
04.55 No cn| g|a zbe n|
pro gram: Do nat ske
g|a zbe ne ve •e r|
GJMN
HRT2
06.00 PTL Da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
06.35 Dra gon Ba|| Z,
an| m| ra n| í||m (r)
07.20 Co bra 11, se r| |a (r)
09.25 1001 noc, se r| |a
11.10 vra ta ra |a, te |e no ve |a
12.00 Exk|u z|v Ta b|o |d,
ma ga z|n (r)
13.25 Krv n| |e vo da,
se r| |a (r)
14.15 Co bra 11, se r| |a
16.05 Pu za v|e tro va,
se r| |a (r)
16.55 PTL 5 do 5,
|n íor ma t| vna
em| s| |a
17.05 ve •e ra za 5,
em| s| |a
18.00 Exk|u z|v Ta b|o |d,
ma ga z|n
18.30 PTL Da nas,
|n íor ma t| vna em| s| |a
19.05 Krv n| |e vo da,
se r| |a
20.00 Pu za v|e tro va,
se r| |a (r)
20.50 Men ta ||st, se r| |a
21.45 CSl: NY, se r| |a
23.30 PTL v| |es t|,
|n íor ma t| vna em| s| |a
23.45 Za bo rav ||e n| s|u •a|,
se r| |a
00.30 Men ta ||st, se r| |a
01.15 As tro Show,
em| s| |a uz| vo
02.15 Za bo rav ||e n|o s|u •a|,
se r| |a
03.00 PTL Da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
RTL
21.00
Lje tna pro me na da,
emi si ja
L|e to |e vr| |e me za odmor,
druzen|e | || |e po ra spo -
|ozen|e! Ü no vo| se zo n|
L|e tne pro me na de pro -
de í| |o va ce bro| n| mu z| •k|
gos t| | n|| ho v| sa ra dn| c|.
vo d| te ||ka pro gra ma |e
Dra ga na Mu s|a d|n.
Ka ko ja ka`em, film
Po man t| •na ko me d| |a u re -
tro st| |u o ma| c| ko |a svo ||m
tr| ma kce r| ma na me ce svo -
|e z|vo tne sv|e to na zo re.
Da íne mo ra |ma t| za dn|u r| -
|e•! Na kon sto |e us p|e sno
po uda va |a svo |e prve dv| |e
kce r|, ku |e p|an ka ko da
zbr| ne | na| m|a du.
23.15 00.00
Ubo ji te mi sli, film
Pa de c| u sa |o nu ||e po te u
Ba |o neu, dv| |e pr| |a te ||| ce
Dzo|s | S|n t|a kra te s| vr| |e me
uspo re du |u c| svo |e bra ko ve.
Dzo| s|n Dz| m| |e s| ro v| gru b| -
|an ko || |e to || ko prgav | na s| -
|an da ga go to vo sv| ko || ga
po zna |u ze|e v| d|e t| mrtva.
20.00 21.45
CSI: NY, se ri ja
Na kon sto ra zuz da nu u|| -
•nu za ba vu pre k| ne ub|s -
tvo, na m|es to z|o •| na
do |a z| CSl t|m, ko || |s tra -
gom ot kr| |e mra •nu stra nu
z|vo ta ub| |e ne zene. Na -
|me, ona |e zna |a na| skr| -
ve n| |e kr| m| na| ne ta| ne
po s|o vne | po || t| •ke e|| te.
06.10 Me du na ma (r)
07.00 Do bro |u tro, Hrvat ska
07.05 v| |es t|
07.10 Do bro |u tro, Hrvat ska
07.35 v| |es t|
07.40 Do bro |u tro, Hrvat ska
08.35 v| |es t|
08.40 Do bro |u tro, Hrvat ska
09.07 Ho te| dvo rac Or th 8,
se r| |a
09.52 v| |es t| |z ku| tu re (r)
10.10 Sve m|r ska |s tra z| va n|a,
do ku m. se r| |a (r)
11.10 Oprah Show (r)
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.32 Go spo da r| ca tvo ga
srca, te |e no ve |a
13.20 Ca pr| 2, se r| |a (r)
14.10 v| |es t| uz hrvat sk|
zna ko vn| |e z|k
14.20 Se os k| tu r| zam
na ru bu mo •va re
- Lon| sko po ||e,
dok. se r| |a
14.50 Ku da |do d|v ||e
sv| n|e, se r| |a
15.45 Ku| t|r na ba st| na
16.05 A|| sa, s|u sa| svo |e
srce, te |e no ve |a
17.00 Hrvat ska uz| vo
17.54 HAK - Pro met |n ío
17.55 Sve ce b| t| do bro, se r.
18.40 L|e tna s|a ga || ca
19.15 LO TO 7/39
20.10 Ca pr| 2, se r| |a
21.05 M| r|s k| se na
Ba| ka nu, se r| |a
22.00 Dru g| sv|et sk| rat
- |z gu b||e ne sn|m ke,
do ku men tar na se r| |a
22.50 Dne vn|k 3
23.25 v| |es t| |z ku| tu re
23.35 Postan|
•ov|ek
02.10 Kad |e Zac hary
Be ave ar st| gao
u grad, (r)
03.35 Ko |ak 3, se r| |a (r)
04.25 Ho te| dvo rac Or th 8,
se r| |a (r)
05.10 L|e tna s|a ga || ca
GJMN
23.35
Pos ta ni ~o vjek, film
P|a nom ko || su |n| c| ra |e SAD,
lzra e| |e od|u •|o po mo c|
svo ||m su na ro dn|a c| ma ko ||
su po b|e g|| od ra ta |z Et| op| |e
u Su dan | na |a ze se u |z b|e -
g|| •k|m ta bo r| ma. Me du |z -
b|e g|| ca ma se na sao |
de ve to go d|s n|| hr|s ca n|n .
Do ktor Who 4, se ri ja
Do n|n c| |e || sv| |et se uru sa -
va, a|| Do kto ru n| tra ga.
Üm|es to n|e ga po maze |o|
ta |an stve na p|a vu sa, pu tn| -
ca |z pa ra |e| nog sve m| ra. A||
dok Do na | Po uz Ta| |er
udruzu|u sna ge, |e || pre ka -
sno da sva b| ca u sve m| ru
spa se od ta me ko |a do |a z|?
Os tva re ni
sno vi,
film
La ta za vrsa va sre -
dn|u sko |u | up| su |e
v| su me d| c|n sku, a||
|e bu du cnost ne s| -
gur na. Brak n|e n|h
ro d| te ||a na ||a z| na
no va |s ku se n|a |
zrtve.
BHT 1 23.30
Ti {i na,
film
N| na D|r |e po -
pu |ar na na v| |a -
•| ca. N|e n na | -
z g|ed bes pr| |e -
ko ran z|vot u
pred gra du se
pro m| |e n| kad
n|e n| ro d| te |||
usvo |e g|u vo n| -
|e mu d|e vo| •| cu
Dot.
PINK BH 00.15
Te re sa, se ri ja
Te re sa |e m|a da d|e -
vo| ka od|u •na da |za -
de |z s| ro mas tva.
Pa u|o va |e d|e vo| ka, a
on |e m|a d|c |z v| so ke
k|a se, a ona mu skr| -
va svo |e po r| |e k|o |
p|a n| ra se uda t| za
n|e ga, a|| on sa zna
sve o n|o| te pre k| da s
n|om | po n|zava |e
go vo re c| |o| da n|e z| n| ro d| te ||| n| su u Euro p|. Te re s| na pr| |a te ||| ca, t|e -
s| |e | kaze da |e Pa u|o ||ut |er mu |e |a ga |a.
NOVA 14.00
TV mre`a 18
2.9.2011.
BHT1
06.01 Mu z| •k| pro gram
07.00 Ju tar n|| pro gram
09.00 v| |es t|
09.10 Do k. pro gram
----- Ma |a Tv
10.00 Ü no cno| ba st|,
crta na se r| |a
10.30 An ge || na ba |e r| na,
crta na se r| |a
10.45 To m| ca | pr| |a te |||,
crta na se r| |a
10.55 Med | d|e te || na,
crta na se r| |a
10.30 Do ku men tar n|
pro gram
11.25 Sv| ra| ne sto
na ro dno
12.00 Dne vn|k 1
12.20 Ka ktus
14.00 v| |es t| s tu ma •em
ges to vnog |e z| ka
14.10 Pr| s|u sk| va n|e, se r| |a
15.10 Ke ne d| |e v|, se r| |a
16.00 Pe por ta za
16.25 lz v|e sta| s
Ba n|a |u •ke ber ze
16.30 Srpska da nas
17.05 Mo| ta ta |e pre m| |er,
crta na se r| |a
17.30 Ze |e na, ze |e na tra va,
se r| |a
18.00 Dra gu|| u car sko|
pa |a t|, crta na se r| |a
19.05 An ge || na ba |e r| na,
crta na se r| |a
----- F| nan s|| ske no vos t|
19.30 Dne vn|k 2
----- Sport
20.10 Ke ne d| |e v|, se r| |a
21.05 Pe •at,
po || t| •k| ma ga z|n
22.00 Dre vn| P|m,
do k. pro gram
22.55 Dne vn|k 3
23.17 Sport
23.30 Ta han,
d|e •ak sa bom bom
01.05 Pr| s|u sk| va n|e, se r| |a
02.00 Pe •at,
po || t| •k| ma ga z|n
02.50 Dne vn|k 2
03.15 Dre vn| P|m - Ne re on,
do k. pro gram
04.05 Mo| ta ta |e pre m| |er,
se r| |a
04.30 Ze |e na, ze |e na tra va,
se r| |a
GJMN
GJMN
RTRS
06.00 Go spo da Bar ba ra,
se r| |a
07.00 Do bro |u tro,
|u tar n|| pro gram
09.00 v| |es t|
09.05 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a,
10.00 Spre tno-sre tno,
Tv |gra
10.25 Ma || spa s| oc|,
crta n| í||m
10.40 Ar tur, crta n| í||m
11.05 X-Man, crta n| í||m
11.30 Har veyto on,
pro gram za m|a de
12.00 Dne vn|k 1
12.15 v| za za bu du cnost,
se r| |a
13.05 La r|n |zbor,
se r| |a
13.55 B| |am ba re,
do ku men tar n|
pro gram
14.30 Abe ce da zdrav ||a,
obra zo vn| se r| |a|
15.00 v| |es t|
15.10 Na sa ma |a k|| n| ka,
se r| |a
16.00 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a
17.00 Fe de ra c| |a da nas
17.25 Pa n|e n| orao,
se r| |a
18.25 La r|n |zbor,
se r| |a
19.15 Crta n| í||m
----- F| nan s|| ske no vos t|
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Od go vo r| te
||u d| ma,
d| |a |o ska
em| s| |a
21.10 S|o m||e na kr| |a,
se r| |a
22.05 Dne vn|k 3
----- F| nan s|| ske
no vos t|
22.35 Eze|,
se r| |a
00.20 v| za za
bu du cnost,
se r| |a
01.30 Dne vn|k 3
02.00 Pre g|ed
pro gra ma
za pe tak
FTV
06.00 Ses tre, se r| |a
07.00 Crta n| í||m
07.30 Üdr| mu sk|,
|u tar n|| pro gram
10.00 Na s||e de |e dne
da me, se r| |a
10.40 Ku p|.ba, em| s| |a
11.00 Za bra n|e na ||u bav,
te |e no ve |a
12.00 ln ío top,
|n ío. pro gram
12.20 C|ty,
za ba vn| pro gram
13.00 Brze pa re, kv|z
14.00 ln ío top,
|n ío. pro gram
14.20 Grand h| to v|,
mu z| •k| pro gram
15.00 Ses tre,
te |e no ve |a
15.45 Ku p|.ba,
em| s| |a
15.50 ln ío top,
|ní. pro gram
16.00 Mo re ||u ba v|,
te |e no ve |a
16.55 Ku p|.ba, em| s| |a
17.00 Tr| |umí ||u ba v|,
se r| |a
19.00 ln ío top,
|n íor ma t| vn|
pro gram
19.15 B| ome te ro |o ska
pro gno za
19.17 Za zdrav |
|| |ep osm| |eh
19.45 C|ty,
za ba vna em| s| |a
20.00 Na s| |e de
|e dne da me,
se r| |a
21.00 Za bra n|e n|
ío rum,
em| s| |a
23.00. Su m|||v,
da k|e kr|v
01.00
lst|er|van|e
davo|a |z
Em||| Pouz
GJMN
GJMN
PINK
17.25 23.20
Ra nje ni orao, se ri ja
Ü •et vrto| ep| zo d| An de| ka
sva kog da na se ta u|| ca ma u
na d| da ce po no vo sres t| su -
pru ga. Po s|| |e ne ko || ko da na
za |s ta se po |a v|o. A||, on |z -
g|e da ne •e zne za n|om, kao
ona za n||m. Ka da |u |e ug|e -
dao pro duz|o |e da ||e.
Dre vni Rim, se ri ja
Kom b| nu |u c| kom p|u ter ske
s|| ke sa spe kta ku |ar n|m akc| -
on|m bor ba ma uz|vo, ova
|gra nodo ku men tar na se r| |a
do no s| |s t| n| tu pr| •u o P| mu
kroz sest k||u •n|h mo me na ta
ko || su po mo g|| ob|| ko va t| su -
db| nu Car stva.
23.00
Su mnjiv, da kle kriv,
film
Po do dbor za |sp| t| va n|e
pro t| va me r| •ke d|e |a tnos t| Se -
na ta, pre dvo den Dzo ze íom
Pe| mon dom Me kar t| |em, po -
kre nuo |e n|z |s tra ga da ra zot -
kr| |e na vo dne ko mu n|s t| •ke
s|m pa t| ze re me du í|| ma s| ma.
07.00 Do bro |u tro
09.10 Be Ha Te be be
09.15 Mu m| |e v|,
an| m| ra na se r| |a
09.40 Po bot Po b|,
an| m| ra na se r| |a
10.00 BHT v| |es t|
10.15 P|es z| vo ta, se r| |a
11.00 Gor ko-s|at ko,
se r| |a (r)
11.25 Ho do ||u b||e: B| to||
12.00 BHT v| |es t|
12.15 Drus tvo zna n|a,
do kum. se r| |a (r)
12.45 BH gas tro ku tak,
ku || nar sk| sou (r)
13.15 Od|| •an, 5÷,
edu ka t| vna se r| |a
13.20 Mu m| |e v|,
an| m| ra na se r| |a
13.50 Gor ko-s|at ko,
se r| |a
14.20 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: D3- C1,
pr| |e nos
16.30 B|o |e dnom
|e dan Dne vn|k
16.50 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: D2- C2,
pr| |e nos
18.50 P|m | Pom,
an| m| ra na se r| |a
19.00 Dne vn|k
19.30 Euro bas ket 2011,
spe c| |a| na em| s| |a
19.50 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: C3-D1,
pr| |e nos
21.45 BHT v| |es t|
22.05 Ka ía se...Cary Jo ||
Fu kun ga, re d| te||, |
M|c ha e| Fas sben der,
g|u mac
22.35 Sa va na,
se r| |a
23.20 Te |e íon ska
go vor n| ca u
pus t| n|| Mo ha v|
00.50 Pre g|ed
pro gra ma
za pe tak
GJMN
22.00
PRO GRAM PLUS
09.00 Bum ba, crta n| í||m, 09.15 Gar í| e|d, crta n| í||m, 09.25 L| |e n| grad,
crta n| í||m, 09.50 Ja go d| ca Bo b| ca, crta n| í||m, 10.15 S| re ne, 10.50 Ba ku -
gan, crta n| í||m, 11.10 W|nx, crta n| í||m, 12.10 Na| bo ||e go d| ne 2, se r| |a,
13.00 M| ||e n| ca, se r| |a 16.00 Kad ||s ce pa da, se r| |a, 17.00 Sta k|e na ku ca,
se r| |a 18.15 Ne po b|e d| ve ban zu ke, za ba vn| pro gram, 20.00 Kad ||s ce
pa da, se r| |a, 22.20 Sta k|e na ku ca, se r| |a 23.20 Po se bna noc
ATV
07.00 Pre g|ed pro gra ma, 07.01 Crta n| í|| mo v|, 08.00 Ju tar n|| pro gram,
08.55 v| |es t|, 09.00 Bum ba, crta n| í||m 09.15 Gar í| e|d, crta n| í||m, 09.25
L| |e n| grad, crta n| í||m, 09.50 Ja go d| ca Bo b| ca, crta n| í||m, 10.20 S| re ne,
crta n| í||m, 10.50 Ba ku gan, crta n| í||m, 11.10 W|n ks, crta n| í||m, 11.55 v| -
|es t|, 11.58 vre men ska pro gno za 12.10 Na| bo ||e go d| ne, se r| |a 13.00 M| -
||e n| ca, se r| |a 14.00 To psop, 14.30 v| z| ta, 16.00 Kad ||s ce pa da, se r| |a,
17.00 Sta k|e na ku ca, se r| |a, 18.15 Ne po b|e d| ve Ban zu ke, za ba vn| pro -
gram, 18.50 Are na sport, spor tsk| pro gram 19.00 ATv v| |es t|, 20.05 Kad
||s ce pa da, se r| |a, 21.00 Kur sa dz| |e, za ba vn| pro gram, 22.20 Sta k|e na
ku ca, se r| |a, 23.20 Po se bna noc
BEL
07.30 22 •a sa, 08.00 Ku h| n|| ca, 08.20 lgra, se r| |a, 09.05 Ser v| sne |n íor -
ma c| |e, 09.35 Gra do v| sv| |e ta: San Fran c|s ko, 10.25 Na| ||e pse ba| ke sv| -
|e ta, crta n| í||m, 10.40 En c| k|o pe d| |a zna n|a, 10.55 Sve t| n|a ma u po ho de,
11.20 ve || ka rus ka ko |e kc| |a, 12.00 Ta |an stve ne pr| •e, dok. pro gram,
13.00 B| ||a na za vas, 14.00 Tv L| berty, 14.50 Mo b| |e, em| s| |a o auto mo -
b| || ma, 15.00 v| |es t|, 15.10 Na| ||e pse ba| ke sv| |e ta, crta n| í||m, 15.25 En -
c| k|o pe d| |a zna n|a, 15.40 Sve t| n|a ma u po ho de, 16.00 Pu|s gra da,
17.00 Gra do v| sv| |e ta: San Fran c|s ko, 17.45 Por ta|, 18.00 Be| dan, |n íor -
ma t| vna em| s| |a, 18.30 Ku h| n|| ca, 18.55 Ma| d| v|, pre g|ed, 20.00 Ko r| |e n|,
do ku men tar na em| s| |a, 20.30 Eko no m| ka, 21.00 Ta |an stve ne pr| •e,
22.00 22 •a sa, 22.35 Ma| d| v|, pre g|ed, 23.05 Lu da osmor ka
RTS
06.00 ves t|, 06.05 Ju tar n|| pro gram, 08.00 Ju tar n|| dne vn|k, 08.15 Ju tar n||
pro gram, 09.00 ves t|, 09.05 L| s| ce, se r| |a, 10.00 ves t|, 10.05 Sa sv|m pr| -
ro dno, re por ta za, 10.35 Svet r| bo |o va, re por ta za (r), 11.00 ves t|, 11.05
Tra go v| ma •o ve •an stva: Evro pa, nau •na se r| |a, 12.00 Dne vn|k, 12.15
Sport p|us, 12.25 Evro net, dok. pro gram 12.35 Z|o •| na •k| umo v|, se r| |a (r)
13.20 Le tn|| b| os kop, 15.00 Ovo |e Srb| |a, 16.00 vruc ve tar, se r| |a (r) 17.00
Dne vn|k PTv vo| vo d| na, 17.20 Sta ra d| te, bre, |n ío, 18.25 Oko ma ga z|n,
|n ío, 19.00 S|a ga || ca, kv|z, 19.30 Dne vn|k 2, 20.05 vruc ve tar, se r| |a, 21.10
Crve no us| |a n|e, 23.00 ves t|, 23.05 Z|o •| na •k| umo v|, se r| |a, 23.55
Dne vn|k, 00.10 Evro net, dok. pro gram (r), 00.15 Ze |e na tra va, se r| |a,
00.45 No cn| b| os kop, 02.40, L| s| ce, se r| |a (r), 03.00 ves t| 03.39 Oko, |n ío
(r), 04.42 vruc ve tar, se r| |a (r) 05.47 ver sk| ka |en dar, do k. pro gram
VI KOM
07.45 Te |e sop, 08.00 Ü na sem ata ru, em| s| |a o po ||o pr| vre d| 08.30 Te |e sop,
09.00 Hra na | v| no, em| s| |a o ku || nar stvu, 10.00 Ze ||o te ka uz SMS chat,
12.15 Te |e sop, 12.30 Srb| |a | svet, re por ta za 13.45 Te |e sop, 14.00 M-dur,
17.00 Te |e sop, 17.20 Sta ra d| te, bre, |n íor ma t| vn| pro gram 17.45 Hra na | v| -
no, em| s| |a o ku || nar stvu, 18.30 M|s te r| |e pos to |a n|a, nau •no-po pu |ar n| pro -
gram, 19.30 Dne vn|k 2 PTS, 20.15 Srb| |an ska sce na-up| tn|k, po || t| •k| tok
sou, 21.00 Do kaz stva ra n|a, nau •no-po pu |ar n| pro gram, 22.30 G|as Ame r| -
ke, |n íor ma t| vn| pro gram, 00.00 As tro |o g| |a, 01.00 Na ro dna mu z| ka
TV HA JAT
06.30 Po ko |o, crta n| í||m, 06.30 Fe ||ks be be, crta n| í||m, 07.00 F| í|, crta n|
í||m, 08.10 Ha |a tov c|, d|e •|| pro gram, 08.30 M| í|, crta n| í||m, 09.00 Bum -
ba, crta n| í||m, 09.10 Gar í||d, crta n| í||m, 09.25 L| |e n| grad, crta n| í||m,
09.50 Ja go d| ca Bo b| ca, crta n| í||m, 10.15 S| re ne, crta n| í||m, 10.45 Ba ku -
gan, crta n| í||m, 12.00 Na| bo ||e go d| ne, se r| |a, 13.00 M| ||e n| ca, se r| |a,
14.00 Mo| dom, 14.30 B|s tro B|H, 15.25 Mo |e dra ge ko ms| |e, se r| |a,
16.55 Su ze Bo sío ra, se r| |a, 17.56 Sa su ke, n|n dza ra tn| c|, 19.00 v| |es t| u
7, 19.38 Ho r| zon t|, 20.00 Su ze Bo sío ra, se r| |a 21.00 lspu n| m| ze ||u,
22.00 Ze ||a p|us, 22.15 , 00.35 Seks | grad, se r| |a
EL TA TV
00.00 v| de o-s tra ne, 10.00 Ku h| n|| ca, em| s| |a o ku || nar stvu HD (r), 10.30
v| de o-s tra ne, 14.00 Crta na se r| |a, 14.30 Avan tu re Mar ka | Ð| ne, d|e • |a
se r| |a, 15.00 Sa |am na ut| ke, re por taza, 15.45 Mu z|•k| pro gram, 16.30
Ku h| n|| ca, em| s| |a o ku || nar stvu HD, 17.00 Mu z| •k| pro gram, 18.00 Üzar,
re por taza (r), 18.30 Mu z| •k| pro gram, 19.00 P|a n| na r|, re por taza, 20.00
Ga br| e|a (r) 21.30 Mu z| •k| pro gram
TV 1
06.00 N| |e m| sv|e dok, se r| |a, 07.00 v| |es t| (sva k| sat), 07.05 Os trvo kor -
n|a •a, crta n| í||m, 07.35 He| |o K|tty, crta n| í||m, 08.00 v| |es t|, 08.05 E|| za,
se r| |a, 09.00 v| |es t|, 09.05 Za kon ||u ba v|, se r| |a (r), 10.00 F|ash News,
10.05 Ükra de n| z| vot, se r| |a (r), 11.05 B| zn|s v| |es t|, 11.15 Su per stars,
do kum. se r| |a|, 12.00 v| |es t| p|us, 12.20 Do ga da || ko || su pro m|e n| || sv| -
|et, do ku men tar n| se r| |a|, 13.00 F|ash b| zn|s-sport, 13.05 Os trvo kor n|a -
•a, crta n| í||m (r), 14.00 F|ash News, 14.05 lgra, se r| |a (r), 14.30 lgra,
se r| |a (r), 15.00 F|ash News, 15.05 Za kon ||u ba v|, se r| |a, 16.00 Ükra de n|
z| vot, se r| |a, 17.00 v| |es t| p|us, 17.15 Pre da| se srce, se r| |a, 18.15 B| zn|s
v| |es t|, 18.20 Su per stars, do kum. pro gram, 18.50 lgra, se r| |a (r), 19.00
Na |a va Dne vn| ka, 19.10 He| |o K|tty, crta n| í||m, 19.30 Dne vn|k Tv 1,
20.05 Pre da| se srce, 21.10 lgra, se r| |a, 21.35 lgra, se r| |a, 22.10 v| |es t|
p|us, 22.35 Hra brost |e dne pr|n ce ze 2, 00.15 Po no cne v| |es t|
p|us, 00.30 Zamra•en|e, 01.58 No cn| pro gram
TV SA RA JE VO
07.00 Sa ra |ev sko |u tro, 10.00 Pro gram za d|e cu, 11.00 v| |es t|, 11.05 Do -
kto ro |o g| |a, 11.30 Fre| zer, 11.55 Do bre v| bra c| |e (r), 13.00 v| |es t|, 13.10
K|| n| ka, se r| |a, 14.05 Do ku men tar n| pro gram, 17.55 Do kto ro |o g| |a, 18.20
Ta r|h, 18.25 Pa| vo sa, re v| |a| n| pro gram, 18.30 Dne vn|k, 19.00 Crta n| í||m,
19.02 Gr| mo ve ba| ke, 19.25 Ba| ke |z c| |e |og sv| |e ta, 19.40 Zoo La ne,
crta n| í||m, 20.00 Do bre v| bra c| |e, 21.00 v| |es t|, 21.30 Sa ra |ev d| sa n|e,
22.00 Do ku men tar n| pro gram, 22.30 Pus t| mu z| ku, re v| |a| n| pro gram,
23.00 Sv| vo |e Pe| mon da, se r| |a, 23.30 vOA, 00.00 , 01.45 Dne -
vn|k Tv SA, (r), 02.15 Pre g|ed pro gra ma za pe tak
Tv sta n| ce za drza va |u pra vo |z m|e ne pro gra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
Is tje ri va nje |a vo la iz Emi li
Ro uz, film
Advo kat pre uz| ma
s|u •a| ub|s tva m|a de
stu den t| ce nad ko |om
|e sve ste n|k pro veo
egzor c| zam. Od|u kom
ko |u do tad n| |e do n| |e -
|a go to vo n| ka da, Ka -
to || •ka crkva s|uzbe no
|e pr| zna |a de mon sku
op s|e dnu tost Em| ||
Po uz.
PINK BH 01.00
1001 no},
se ri ja
Od|u •na u ze||| da se ras ta -
ne, Se he re za da od|a z| ozb| ||no
po raz go va ra t| s Onu rom. Me -
du t|m, na pu tu pre ma ku c|
doz|v| ne sre cu. l Onur | Be nu
oba v| |e ste n| su da Se he re za da
u bo| n| c| •e ka re zu| ta te pre tra -
ga. Se he re za da mu pr| zna da
v| se ne moze trp|e t| n|e go vu
||u bo mo ru, te da ze|| ras ta vu.
Onur se os|e ca kr| v|m.
RTL 09.25
Te le fon ska go vor ni ca
u pus ti nji Mo ha vi,
film
Üsred pus t| n|e Mo ha v| na -
|a z| se na pu ste na te |e íon ska
go vor n| ca. vec go d| na ma
pu tn| c| kam pu |u kra| go vor n| -
ce, u na d| da b| te |e íon |zne -
na da mo gao za zvo n| t|.
19
2.9.2011.
~etvrtak, 8.9.2011.
06.30 Ju tar n||
pro gram
08.30 Ka san dra,
se r| |a
09.15 Svet na
d|a nu
10.00 No vos t|
10.05 Stem 011
12.00 No vos t|
u po dne
12.15
van do me ta
14.00 No vos t|
14.05 Znas - |mas,
kv|z
16.00 Dne vn|k 1
16.25 Sve za
||u bav,
se r| |a
18.00 Da nas
u Srpsko|
18.25 Mar ke t|ng
18.30 Mo n| to r|ng
19.00 Sport í|es
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Ka san dra,
se r| |a
20.55 Mar ke t|ng
21.00 Za v|e ra
22.30 Dne vn|k 3
23.00
Tur bu |en c| |a 3
00.30
Dan
apo ka ||p se
GJMN
GJMN
GJMN
BN
06.25 Ca sper, crta n| í||m
06.45 Co sm|c Quan tum
Pe|, crta n| í||m
07.10 Atom ska Be t|,
crta n| í||m
07.35 Po n|, O||y, ro n|,
crta n| í||m
07.50 Bunny Ma |o ney,
crta n| í||m
07.50 lron Man,
crta n| í||m
08.30 Gor k| z| vot,
se r| |a
09.15 Sto| za 4,
ku || nar sk| sou
10.45 B| |o |e dnom
u Tur sko|,
se r| |a
11.55 OBN |n ío
12.15 Lu do srce,
se r| |a
13.25 L|u bav-v|e ra-na da,
se r| |a
14.40 Na sa ma |a k|| n| ka,
se r| |a
15.50 Ük|e ta Ma r| |a na,
se r| |a
17.00 Sto| za 4,
ku || nar sk| show
17.40 B| |o |e dnom
u Tur sko|, se r| |a
18.50 OBN |n ío,
|n íor ma t| vn|
pro gram
19.05 OBN sport,
spor tsk| pre g|ed
19.15 vox spe c| a|,
ta|k show
20.00 L|u bav-v|e ra-na da,
se r| |a
21.00 Za kon bra ce, se r| |a
22.00 Do || na vu ko va, se r| |a
23.10 vox po pu ||
23.15 G|a sn| c| 2
01.00 Do || na vu ko va, se r| |a
02.10 OBN |n ío,
|n íor ma t| vn| pro gram
02.25 OBN sport,
spor tsk| pre g|ed
02.30 vox po pu ||
02.35 Znak |u ba n|e
03.25 OBN |n ío,
|n íor ma t| vn| pro gram
03.45 OBN sport,
spor tsk| pre g|ed
03.55 ÜEFA Euro|| ga,
spor tsk| pro gram
GJMN
GJMN
OBN
06.05 Na s|
na| bo ||| da n|,
se r| |a
06.50 Ne us tra s| v|
Sco oby doo,
crta na se r| |a
07.15 Ju ma n||,
crta na se r| |a
07.40 Po ary,
crta na se r| |a
07.55 To m| ca
| pr| |a te |||,
crta na se r| |a
08.10 Na te
Be ruks Show
09.05 Po b|e da
||u ba v|,
se r| |a (r)
10.05 Te re za,
se r| |a (r)
11.05 Tv |z|og
11.20 Kad ||s ce pa da,
se r| |a (r)
12.20 lN ma ga z|n (r)
13.00 Te re za,
se r| |a
15.00 La r|n |zbor,
se r| |a (r)
16.00 L|u bav | ka zna,
se r| |a (r)
17.00 v| |es t|
No ve Tv
17.25 lN ma ga z|n
18.05 Kad
||s ce pa da,
se r| |a
19.15 Dne vn|k
No ve Tv
20.00 L|u bav | ka zna,
se r| |a
21.00 La r|n |zbor,
se r| |a
22.00 ve •er n|e v| |es t|
22.20 Pro v|e re no,
|n íor ma t| vn| pro gram
23.15 Mur |ak
do kra |a
01.00 D|v ||a |gra 2
02.40 Ezo Tv,
ta rot show
03.40 Dr. Huíí,
se r| |a
04.25 Cu var prav de,
se r| |a
05.10 Na te
Be ruks Show (r)
05.55 Kra| pro gra ma
GJMN
GJMN
NOVA HRT1
06.45 Na |a va pro gra ma
07.45 Mo || pr| |a te ||| T| gar |
Po oh, crta na se r| |a (r)
08.10 Zu to k||u nac:
Za ||uu b||e n| Jo za
08.40 ls tra ge M|a dog
M|e se ca, se r| |a za d|e cu
09.05 lznad crte: Sun •a n|
d|e •|| otok
09.20 Ko k| ce
09.35 Ob| •na k||n ka,
se r| |a za d|e cu
10.00 A|| sa, s|u sa| svo |e
srce, te |e no ve |a (r)
10.45 Pu na ku ca Paí te ra 2,
se r| |a (r)
11.25 Tree H||| 6, se r| |a (r)
12.15 Zde ro n|a 2,
crta na se r| |a
12.40 Zu to k||u nac:
Za ||u b||e n| Jo za
13.10 P| p| Du ga Ca ra pa,
crta na se r| |a
13.30 Han nah Mon ta na 2,
se r| |a za m|a de
13.55 Je dna
po se bna d|e vo| •| ca (r)
15.25 Stra na |gra na se r| |a
16.35 C|ty Fo|k 2011:
Ban g|a des
17.00 Ko |ak 3, se r| |a
17.50 Sap ta• ps| ma 4 (r)
18.40 S|| ves te ro ve | C| •| |e ve
ta| ne, crta na se r| |a
19.05 Crta na se r| |a
19.15 Kod ku ce |e
na| ||e pse
19.25 Ga ra za: va |e tu do (r)
20.00 Zu r|ch: At|e t| ka -
D| |a man tna || ga,
pr| |e nos
22.05 La z| m| 2,
se r| |a (r)
22.50 Zo vem se Ear| 4,
se r| |a
23.10 Pe tro v| zor:
Spe c| |a| na
pos tro| ba 4,
se r| |a
23.55 Pe tro v| zor:
Pr| kra ce n| 3,
se r| |a
00.20 Pe tro v| zor: Se r| |a (r)
01.05 No cn|
g|a zbe n| pro gram
04.05 No cn|
g|a zbe n| pro gram
GJMN
HRT2
06.00 PTL da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
06.35 Dra gon
Ba|| Z,
an| m| ra n| í||m (r)
07.20 Co bra 11,
se r| |a
09.25 1001 noc,
se r| |a (r)
11.10 vra ta ra |a,
te |e no ve |a
12.00 Exk|u z|v
Ta b|o |d,
ma ga z|n (r)
12.30 ve •e ra za 5,
em| s| |a
13.25 Krv n| |e vo da,
se r| |a (r)
14.15 Co bra 11,
se r| |a
16.05 Pu za v|e tro va,
se r| |a (r)
16.55 PTL 5 do 5,
|n íor ma t| vna
em| s| |a
17.05 ve •e ra za 5,
em| s| |a
18.00 Exk|u z|v
Ta b|o |d,
ma ga z|n
18.30 PTL da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a
19.05 Krv n| |e vo da,
se r| |a
20.00 Pu za v|e tro va,
se r| |a
20.55 Men ta ||st, se r| |a
21.45 CSl: Na| bo ||e
od Gr| so ma,
se r| |a
23.30 PTL v| |es t|,
|n íor ma t| vna em| s| |a
23.45 Za bo rav ||e n| s|u •a|,
se r| |a
00.30 CSl: NY,
kr| m| na ||s t| •ka se r| |a
01.15 As tro show,
em| s| |a uz| vo
02.15 CSl: NY,
kr| m| na ||s t| •ka se r| |a
03.00 PTL da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
RTL
21.00
Za vje ra, dok. se ri ja
Ko za |s ta sto || |za ub|s tva
vo de ame r| •k|h crna ca Mar -
t| na Lu te ra K|n ga? Da || |e
ub| ca Dzo na Ke ne d| |a L|
Har v| ||| |e u p| ta n|u te or| |a
za v|e re? Ka ko su na c|s t|
pre ba c| va n| u SAD pod
okr| ||em ClA?
Gla sni ci 2, film
Far mer Dzon Po ||ns pos -
tav ||a uk|e to stra s| |o ka ko b|
po bo|| sao us|e ve, no ta da
se po •| n|u do ga da t| •u dne
stva r|. vra ne nes ta nu, a n|e -
go v| us p|e v| pro spe r| ra |u,
no sa mo da b| ot kr|o da sa
z|om za n|es sto s| po s| |ao.
23.15 23.15
Mur jak do kra ja,
film
Od s|e •e na ru ka p|u ta u |e -
zer cetu u Cen tra| nom par ku.
De te kt|va Pema Me| s|||a ce
|s tra ga odves t| od opa snog
pod ze m||a ban d| |z k| nes ke
•et vrt| do na |u t| ca| n| ||h grad -
sk|h mo cn| ka.
22.05 21.45
CSI: Naj bo lje od
Gri so ma, se ri ja
Na kon ro man t| •ne ve •e re |
pro s|a ve go d|s n|| ce bra ka,
bra •n| par |e ub| |en, a n|| hov
|e auto mo b|| ukra den. Mo -
gu cnost kva || te tnog pr| ku -
p||a n|a do ka za | tra go va
ugrozena |e k| som.
05.55 Na |a va pro gra ma
06.45 Tv ka |en dar
07.35 v| |es t|
08.40 Do bro |u tro,
Hrvat ska
09.07 Ho te| dvo rac Or th 8,
se r| |a
09.52 v| |es t| |z ku| tu re (r)
10.00 v| |es t|
10.10 Sve m|r ska |s tra z| va n|a,
do k. se r| |a
11.10 Oprah show (13)
12.00 Dne vn|k
12.15 M| nu ta zdrav ||a |z
D| et phar ma, em| s| |a
pod po kro v| te|| stvom
12.16 Tv ka |en dar
12.18 Z| v|e t| zdra v| |e, em| s| |a
pod po kro v| te|| stvom
12.32 Go spo da r| ca tvo ga
srca, te |e no ve |a
13.20 Ca pr| 3,
se r| |a (r)
14.10 v| |es t| uz hrvat sk|
zna ko vn| |e z|k
14.25 Kra ||e v| P| ke,
do ku men tar n| í||m
14.55 Ku da |du
d|v ||e sv| n|e, se r| |a
16.05 A|| sa, s|u sa| svo |e
srce, te |e no ve |a
16.50 v| |es t|
17.00 Hrvat ska uz| vo
17.54 HAK - Pro met |n ío
17.55 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a
18.40 L|e tna s|a ga || ca
19.30 Dne vn|k
20.04 ZA BA - 90 se kun d|,
em| s| |a pod
po kro v| te|| stvom
20.10 Ca pr| 3, se r| |a
21.00 Bo |e tu r| zma
22.00 Pe por te r| - |zbor,
do ku men tar n| í||m
22.40 Dne vn|k 3
23.15 v| |es t| |z ku| tu re
23.20 K|a s| c| hrvat skog
do ku men ta r| zma:
Z|at ko Su do v|c
00.00 Je dna
po se bna d|e vo| •| ca
01.30 Ko |ak 3, se r| |a (r)
02.20 Sk| ca za por tret
02.45 C|ty Fo|k 2011:
Ban g|a des (r)
03.10 Kra ||e v| P| ke,
do k. pro gram
GJMN
00.00
Je dna po se bna
dje voj ~i ca, film
Lu s| pra t| ma| ku ko|a |o| da -
ru |e ||s t|c |ota s bro |e v| ma
svog rod nda na, 0712, na av| -
on. Av| on se sru s|o | ma| ka |e
po g| nu |a. Ütu •ena, za bo rav -
||a na ||s t|c, a za ne ma ru |e |
kcer ku ko |a |e ro de na s Da -
uno v|m s|n dro mom.
La `i mi 2,
se ri ja
Kad tru dnu d|e vo| •|cu
pro na du u b| |e nu, K| | n|e -
gov t|m po mazu P| || To res
da os|o bo d| svo |u ses tru,
ma |o ||e tnu pr| |es tu pn| cu,
op tuzb| | da |e za st| t| od
pra vog ub| ce.
Ta han, dje ~ak
s bom bom,
film
Pa dn|a í|| ma |e sm|e ste -
na u m|r nu do || nu Ka sm| ra,
a|| sta| no pr| su tna grm||a v| -
na gra na t| ra n|a | vo| ske ko -
|e do |a ze | pro |a ze, d|o su
Ta ha no ve sva ko dne v| ce.
Ovo |e pr| •a o osmo go d|s -
n|em d|e •a ku •| || na| bo |||
pr| |a te|| |e n|e gov ma ga rac
B|r ba|.
RT RS 23.30
Tur bu len ci ja 3,
film
S|e|d Kra ven |e rok su per zv| |ez -
da | v|a da |u c| kra|| de ath me ta |a.
ls p|a n| rao |e ne v| den opro sta| n|
kon cert. lzves ce ga u dzam bo
dze tu 747, na |e tu |z Los An de |e -
sa u To ron to. C| |e || spe ktak| ce
pre no s| t| |n ter net mre za ZTv. Pok
spe ktak| paz ||| vo |e or ga n| zo van |
pre tvo ren u g|o ba| n| p|a ne tar n|
do ga da| za m| || |ar de g|e da |aca.
Sa mo |e dno n| |e b| |o p|a n| ra no.
BN 23.00
Za mra ~e nje,
film
Hu || gan, po ro d| •n| •o -
v|ek | m|a da d|e vo| ka
za g|a ve u ||í tu to kom
nes tan ka stru |e.
Tr| oso be |z ra z|| •| t|h
z|vo tn|h sre d| na pr| s| ||e -
ne su pro ves t| noc na
tom m|es tu. Dok ten z| |e
ras tu n|| ho ve mra •ne
ta| ne |z|a ze na po vrs| -
nu.
TV 1 00.30
TV mre`a 20
2.9.2011.
BHT1
06.01 Mu z| •k| pro gram
07.00 Ju tar n|| pro gram
09.00 v| |es t|
09.10 Dre vn| P|m
- Ne r eon,
do ku m. pro gram
------- Ma |a Tv
10.05 Ü no cno| ba st|,
crta na se r| |a
10.35 An ge || na ba |e r| na,
crta na se r| |a
10.50 To m| ca | pr| |a te |||,
crta na se r| |a
11.00 Med | d|e te || na,
crta na se r| |a
11.25 Sv| ra| ne sto
na ro dno
12.00 Dne vn|k 1
12.20 De || |e
13.40 Pe por ta za
14.00 v| |es t| sa tu ma •em
ges to vnog |e z| ka
14.05 vre men ska
pro gno za
14.10 Pr| s|u sk| va n|e, se r| |a
16.00 Pe por ta za
16.24 lz v|e sta| sa
Ba n|a |u •ke ber ze
16.30 Srpska da nas
17.05 Mo| ta ta |e pre m| |er,
se r| |a
17.30 Ze |e na, ze |e na
tra va, se r| |a
19.05 An ge || na ba |e r| na,
crta na se r| |a
19.30 Dne vn|k 2
20.02 Sport
20.10 Mrtav '|a dan
22.05 Dre vn| P|m
- Ce zar,
do ku men tar n|
pro gram
23.10 Dne vn|k 3
23.32 Sport
23.37 F| nan s|| ske
no vos t|
------- F|| msk| ma ra ton
23.45 Prsten
N| be |un ga, se r| |a
02.45 Mrtav '|a dan
04.25 De || |e
05.40 Mu z| •k|
pro gram
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
RTRS
06.00 Go spo da
Bar ba ra, se r| |a
07.00 Do bro |u tro,
|u tar n|| pro gram
09.00 v| |es t|
09.05 Sve ce b| t|
do bro, se r| |a
10.00 Spre tno-sre tno,
Tv |gra
10.25 Ma || spa s| oc|,
crta n| í||m
10.40 Ar tur, crta n| í||m
11.05 To m| ca |
pr| |a te |||, crta n| í||m
11.15 Spor tske |gre
m|a d|h
11.30 Har veyto on,
pro gram za m|a de
12.00 Dne vn|k 1
12.15 v| za za
bu du cnost, se r| |a
13.55 Od go vo r| te
||u d| ma
15.00 v| |es t|
15.10 Na sa ma |a
k|| n| ka, se r| |a
16.00 Sve ce b| t|
do bro, se r| |a
17.00 Fe de ra c| |a da nas
17.25 Pa n|e n| orao,
se r| |a
18.25 Lud, zbu n|en,
nor ma |an, se r| |a
------- F| nan s|| ske
no vos t|
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Tv b|n go sou,
d| rek tno |z v|a •e n|e
21.10 S|o m||e na kr| |a,
se r| |a
22.00 ve •er sa Em| rom:
Le pa Bre na,
za ba vn| pro gram
23.00 Dne vn|k 3
------- F| nan s|| ske
no vos t|
23.30 Eze|, se r| |a
01.15 v| za za
bu du cnost,
se r| |a
02.25 Dne vn|k 3
02.55 Pre g|ed
pro gra ma
za su bo tu
FTV
06.00 Ses tre, se r| |a
07.00 Crta n| í||m
07.30 Üdr| mu sk|,
|u tar n|| pro gram
10.00 Na s| |e de |e dne
da me, se r| |a
10.40 Ku p|.ba, em| s| |a
11.00 Za bra n|e na
||u bav, te |e no ve |a
12.00 ln ío top,
|n ío. pro gram
12.05 B| ome te ro |o ska
pro gno za
12.20 C|ty, za ba vn|
pro gram
13.00 Brze pa re, kv|z
14.00 ln ío top,
|n ío. pro gram
14.20 Grand h| to v|,
mu z| •k| pro gram
15.00 Ses tre,
te |e no ve |a
15.45 Ku p|.ba, em| s| |a
15.50 ln ío top,
|ní. pro gram
16.00 Mo re ||u ba v|,
te |e no ve |a
16.55 Ku p|.ba,
em| s| |a
17.00 Tr| |umí ||u ba v|,
se r| |a
19.00 ln ío top
19.15 B| ome te ro |o ska
pro gno za
19.45 C|ty
19.40 Ku p|.ba
20.00 Na s||e de
|e dne
da me,
se r| |a
21.00 Grand
sou,
mu z| •k|
pro gram
22.30 Da n| s|a ve
00.15 Po tra ga
za ubo || com
GJMN
GJMN
PINK
20.10 06.00
Go spo |a Bar ba ra,
se ri ja
Ma r| se |a se vra t| | go vo r|
San to su da su se Lo ren zo |
Se s| ||a ozen| ||. Bar ba ra kaze
San to su da n| ko na A| ta m| r|
n| |e |s kren pre ma n|e mu.
An to n|o kaze Gon za |u da |e
San tos za ||u b||en u Bar ba ru.
Mrtav la dan, film
Dvo || ca bra ce, K| za | Le m|,
sver cu |u svog mrtvog de du
u vo zu |er ne ma |u no vac da
ga pre ba ce u vrsac, gd|e |h
•e ka otac ko ga se mno go
p|a se. Ü vo zu se na de | nar -
ko-d| |er L| me n| ko || uba c| de -
d| pa ke t|c dro ge u dzep...
22.30
Da ni sla ve, film
Pr| s|e ca |u c| se ra z|| •| t|h
pe r| oda z|vo ta, kao da |e
r| |e• o |e dno| od n|e go v|h
spe kta ku |ar n|h pro du kc| |a
za po zor n| cu, |e gen dar n|
ame r| •k| kom po z| tor Ko|
Por ter svo| z|vot svo d| u •| -
no ve.
07.00 Do bro |u tro
09.10 Be Ha Te be be
09.15 Mu m| |e v|
09.40 Fren de r| u ze m||a ma
Evro pe, an| m|r. se r| |a
09.50 Ne bo ||m se |a,
an| m| ra n| í||m
10.00 BHT v| |es t|
10.15 P|es z| vo ta, se r| |a
11.00 Gor ko-s|at ko, se r| |a
11.25 Ho do ||u b||e:
No v| Pa zar
12.00 BHT v| |es t|
12.15 Ka ía sa... Cary Jo ||
Fu ku na ga, re d| te||, |
M|c ha e| Fas sben der,
g|u mac (r)
12.45 Od|| •an, 5÷,
edu ka t| vna se r| |a
12.50 Mu m| |e v|
13.15 Gor ko-s|at ko, se r| |a
13.45 BH gas tro ku tak
14.20 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: A1- B2, pr| |e nos
16.30 B|o |e dnom
|e dan Dne vn|k
16.50 Ko sar ka: EP L| tva n| |a
2011: B3-A3, pr| |e nos
18.50 P|m | Pom,
an| m| ra na se r| |a
19.00 Dne vn|k
19.30 Euro bas ket 2011,
spe c| |a| na em| s| |a
19.55 At|e t| ka: D| amond
Le ague: We| tk|as se
Zu r|ch, pr| |e nos
22.00 BHT
v| |es t|
22.50 Ko sar ka:
EP L| tva n| |a
2011:
A2- B1,
sn| mak
00.00 Sa va na,
se r| |a
00.45 So ba
1408
02.30 Pre g|ed
pro gra ma
za su bo tu
GJMN
00.00
Sa va na, se ri ja
Ü N| ko vom z|vo tu se
po no vo po |av ||u |u du ho v|
|z pro s|os t|. Po s|e cu |e ga
b|v sa ||u ba vn| ca | pr| zna |e
mu da se us ko ro uda |e za
n|e go vog oca. Tom | Pe| -
ton to odmah ze|e |s ko r|s -
t| t|.
Po tra ga za
ubi com, film
De n|s Pe| der |e pe dan tn| grad sk|
za po s|e n|k | po bozn| vo d| te|| |zv| -
da •a ko || |e od go vo ran za n|z ub|s -
ta va u v| •| t|. Na kon sto po g|e da
te |e v| z|| sk| |n ter v|u s auto rom no ve
kn|| ge o svom s|u •a |u, od|u •| os -
tav ||a t| n|z po ru ka s tra go v| ma ko ||
vo de do r|e se n|a z|o •| na. Dze| son
Ma g| da | n|e go va par tne r| ca E|en
Ba| ns ko r|s te te tra go ve ka ko b| sto
pr| |e uhva t| || ub| cu.
PINK BH 00.15
Car stvo zlo ~i na, film
v| ktor Po sa
po ku sa va pro -
m| |e n| t| svo|
z|vot, a pr| || ka
za to pruz| mu
se ka da pre ko
svo |e d|e vo| ke
upo zna Dze ka,
|n ves t| c|| skog
ban ka ra. A||,
v| ktor |e pre du bo ko uvu •en u kr| m| na| n| sv| |et | n| ka ko ne usp| |e -
va po b|e c| od re pu ta c| |e |o ka| nog d| |e ra dro ge | sta re druz|ne.
RTL 01.00
PRO GRAM PLUS
09.00 Bum ba, crta n| í||m, 09.15 Gar í| e|d, crta n| í||m, 09.25 L| |e n| grad, crta n|
í||m, 09.50 Ja go d| ca Bo b| ca, crta n| í||m, 10.15 S| re ne, crta n| í||m 10.50 Ba ku -
gan, crta n| í||m, 11.10 W|nx, crta n| í||m, 12.10 Na| bo ||e go d| ne 2, se r| |a, 13.00
M| ||e n| ca, se r| |a, 16.00Kad ||s ce pa da, se r| |a, 17.00 Ek spe d| c| |a No va Gv| ne -
|a, 18.15 Ne po b|e d| ve ban zu ke, za ba vn| pro gram 20.00 Kad ||s ce pa da, se -
r| |a, 21.00 Zv| |ez da mo zes b| t| t|, za ba vn| pro gram, 23.30 Put za ve| v||
ATV
06.59 Pre g|ed pro gra ma, 07.00 Crta n| í||m, 08.00 Ju tar n|| pro gram, 08.55 v| -
|es t|, 09.00 Bum ba, crta n| í||m 09.10 Gar í| e|d, crta n| í||m, 09.25 L| |e n| grad,
crta n| í||m, 09.50 Ja go d| ca Bo b| ca, crta n| í||m, 10.20 S| re ne, crta n| í||m, 10.50
Ba ku gan, crta n| í||m, 11.10 W|n ks, crta n| í||m, 11.55 v| |es t|, 12.10 Na| bo ||e
go d| ne, se r| |a 13.00 M| ||e n| ca, se r| |a 14.00 Te |e sop, 14.30 v| z| ta, 16.00 Kad
||s ce pa da, se r| |a, 17.00 Ek spe d| c| |a No va Gv| ne |a, dok. pro gram, 18.15 Ne -
po b|e d| ve Ban zu ke, za ba vn| pro gram, 18.45 Are na sport, spor tsk| pro gram
18.50 H|gh Tech 19.00 ATv v| |es t|, 20.05 Kad ||s ce pa da, se r| |a, 21.00 Zv| |ez -
da mo zes b| t| t|, za ba vn| pro gram, 22.10 ve •er n|e v| |es t|, 23.30 Put za
We| |v|| |e
BEL
07.30 22 •a sa, 08.00 Ku h| n|| ca, 08.20 lgra, se r| |a, 09.05 Ser v| sne |n íor ma c| |e,
09.10 Ma| d| v|, pre g|ed, 09.35 Gra do v| sv| |e ta: Am ster dam, 10.25 Na| ||e pse
ba| ke sv| |e ta, 10.45 En c| k|o pe d| |a zna n|a, 11.00 Sve t| n|a ma u po ho de, 11.20
ve || ka rus ka ko |e kc| |a, 12.00 Ta |an stve ne pr| •e, dok. pr., 13.00 At|as, 13.45 Ü
na sem ata ru, 14.50 Mo b| |e, em| s| |a o auto mo b| || ma, 15.00 v| |es t|, 15.10 Na| -
||e pse ba| ke sv| |e ta, crta n| í||m, 15.25 En c| k|o pe d| |a zna n|a, 15.40 Sve t| n|ma u
po ho de, 16.00 Eko no m| ka, 16.30 Ko r| |e n| (r), 17.05 Gra do v| sv| |e ta: Am ster -
dam, 18.00 Be| dan, |n í. em| s| |a, 18.30 Ku h| n|| ca, 18.55 Ma| d| v|, pre g|ed,
19.30 Ku c| ca u cv| |e cu, 20.00 Ho || |e v| pr| |a te |||, se r| |a, 21.05 Ta |an stve ne pr| -
•e, 22.00 22 •a sa, 22.35 Ma| d| v|, pre g|ed, 23.05 Dv| |e z| vo tne pr| •e
RTS
06.00 ves t|, 06.05 Ju tar n|| pro gram, 08.00 Ju tar n|| dne vn|k, 08.15 Ju tar n||
pro gram, 09.00 ves t|, 09.05 L| s| ce, se r| |a (r), 10.00 ves t|, 10.05 Paz g|e dn| ca:
Se| se ||, do kum. pro gram, 10.35 Na skr| ve no te vo d|m mes to, do ku men tar n|
pro gram (r), 11.00 ves t|, 11.05 Tra go v| ma •o ve •an stva: Ame r| •k| kon t| nen t|,
12.00 Dne vn|k, 12.15 Sport p|us, 12.30 Evro net, dok. pro gram, 12.35 Z|o •| -
na •k| umo v|, se r| |a (r), 13.20 Le tn|| b| os kop, 15.05 Ovo |e Srb| |a, 15.55 vruc
ve tar, se r| |a, 17.00 Dne vn|k PT vo| vo d| na, 17.20 Sta ra d| te, bre, |n ío, 17.45
Beo grad ska hro n| ka, 18.25 Oko, |n ío 19.00 S|a ga || ca, kv|z, 19.30 Dne vn|k 2,
20.05 Po ro d| •no b|a go, se r| |a, 21.00 Üs k| pro |az, 22.45 ves t| 22.50
Z|o •| na •k| umo v|, se r| |a, 23.40 Dne vn|k, 23.55 Evro net, dok. pro gram (r)
00.00 Ze |e na tra va, se r| |a, 00.30 No cn| b| os kop, 02.15 L| s| ce, se r| |a (r), 03.00
ves t|, 03.20 Paz g|e dn| ca: Se| se ||, do kum. pro gram (r), 03.50 Oko, |n ío (r),
04.53 Po ro d| •no b|a go, se r| |a (r) 05.48 ver sk| ka |en dar, do ku m. pro gram
VI KOM
07.45 Te |e sop, 08.00 Do ku men tar n| pro gram, 08.30 Te |e sop, 09.00 Hra na |
v| no, em| s| |a o ku || nar stvu, 10.00 Ze ||o te ka uz SMS chat, 12.15 Te |e sop,
12.30 Dve r| Srpske, dok. pro gram, 13.45 Te |e sop, 14.00 Ze ||o te ka uz SMS
chat, 17.00 Te |e sop, 17.20 Sta ra d| te, bre, |n íor ma t| vn| pro gram 17.45 Hra na |
v| no, em| s| |a o ku || nar stvu, 18.30 Do kaz stva ra n|a, nau •no-po pu |ar n| pro -
gram, 19.30 Dne vn|k 2 PTS, 20.15 Gost s po vo dom, kon takt em| s| |a, 22.30
G|as Ame r| ke, |n íor ma t| vn| pro gram, 23.00 Ze||o te ka uz sms chat, 00.00 As -
tro |o g| |a, 01.00 Na ro dna mu z| ka
TV HA JAT
06.30 Po ko |o, crta n| í||m, 06.30 Fe ||ks be be, crta n| í||m, 07.00 F| í|, crta n| í||m,
08.10 Ha |a tov c|, d|e •|| pro gram, 08.30 M| í|, crta n| í||m, 09.00 Bum ba, crta n|
í||m, 09.10 Gar í||d, crta n| í||m, 09.25 L| |e n| grad, crta n| í||m, 09.50 Ja go d| ca
Bo b| ca, crta n| í||m, 10.15 S| re ne, crta n| í||m, 10.45 Ba ku gan, crta n| í||m,
12.00 Na| bo ||e go d| ne, se r| |a, 13.00 M| ||e n| ca, se r| |a, 14.00 lspu n| m| ze ||u,
15.25 Mo |e dra ge ko ms| |e, se r| |a, 16.55 Su ze Bo sío ra, se r| |a, 17.56 Sa su ke,
n|n dza ra tn| c|, 19.00 v| |es t| u 7, 19.38 Ho r| zon t|, 20.00 Su ze Bo sío ra, se r| |a
21.00 Zv| |ez da mo zes b| t| t|, aud| c| |a, 22.15 , 00.35 Seks | grad, se r| |a
EL TA TV
00.00 v| de o-s tra ne, 10.00 Ku h| n|| ca, em| s| |a o ku || nar stvu HD (r), 10.30 v| de -
o-s tra ne, 14.00 Crta na se r| |a, 14.15 Mu z| •k| pro gram, 14.45 Avan tu re Mar ka |
Ð| ne, d|e •|a se r| |a, 15.15 Mu z| •k| pro gram, 16.30 Ku h| n|| ca, em| s| |a o ku || nar -
stvu HD, 19.00 Mu z| •k| pro gram, 20.00 Mo| prv| go spo d|n, 21.30 Mu -
ze| At|e t| ko Ma dr| da, re por ta za
TV 1
06.00 N| |e m| sv|e dok, se r| |a, 07.00 v| |es t| (sva k| sat), 07.05 Os trvo kor n|a •a,
crta n| í||m, 7.35 Ma •ak M| ka, crta n| í||m, 08.00 v| |es t|, 08.05 E|| za, se r| |a,
09.00 v| |es t|, 09.05 Za kon ||u ba v|, se r| |a (r), 10.00 F|ash News, 10.05 Ükra de -
n| z| vo t|, se r| |a (r), 11.05 B| zn|s v| |es t|, 11.15 Su per stars, do kum. pro gram,
12.00 v| |es t| p|us, 12.20 lko ne, do ku men tar n| pro gram, mu z| •ka em| s| |a,
13.00 F|ash b| zn|s-sport, 13.05 Os trvo kor n|a •a, crta n| í||m (r), 14.00 F|ash
News, 14.05 lgra, se r| |a (r), 14.30 lgra, se r| |a (r), 15.00 F|ash News, 15.05 Za -
kon ||u ba v|, se r| |a, 16.00 Ükra de n| z| vot, se r| |a, 17.00 v| |es t| p|us, 17.15 Pre -
da| se srce, se r| |a, 18.15 B| zn|s v| |es t|, 18.20 Su per stars, do kum. pro gram,
18.50 lgra, se r| |a (r), 19.00 Na |a va Dne vn| ka, 19.10 He| |o K|tty, crta n| í||m
19.30 Dne vn|k Tv 1, 20.05 Pre da| se srce, se r| |a, 21.10 CSl: Las ve gas, se r| -
|a, 22.10 v| |es t| p|us, 22.35 Sre tan put, 00.15 Po no cne v| |es t| p|us,
00.30 Pambo 2 (r), 01.58 No cn| pro gram
TV SA RA JE VO
07.00 Sa ra |ev sko |u tro, 10.00 Pro gram za d|e cu, 11.00 v| |es t|, 11.05 Do kto -
ro |o g| |a, 11.30 Fre| zer, 11.55 Do bre v| bra c| |e (r), 12.30 Mu z| •k| pro gram,
13.00 v| |es t|, 13.05 Sa ra |ev d| sa n|e, do kum. pro gram, 13.35 Pus t| mu z| ku,
muz. em| s| |a, 14.10 Kre n| u pr| ro du, do ku men tar n| pro gram, 15.05 B|o gra í| |e,
do kum. se r| |a|, 15.55 Mu z| •k| pro gram, 16.25 Fre| zer, se r| |a, 17.00 v| |es t|,
17.05 Evrop sk| re g| on, |n íor ma t| vna em| s| |a, 17.35 Za sva ku bo |est tra va ras -
te, 17.55 Ta |na, se r| |a, 18.20 Ta r|h, 18.25 Pa| vo sa, re v| |a| n| pro gram, 18.30
Dne vn|k, 19.00 v| ta m| n|x, crta n| í||m, 19.02 Gr| mo ve ba| ke, pro gram za d|e cu,
19.25 Ba| ke |z c| |e |og sv| |e ta, pro gram za d|e cu, 19.40 Zoo La ne, crta n| í||m,
20.00 Do bre v| bra c| |e, 21.00 Pe bus, |ní. pro gram, 22.30 Ne sto za ra |u, za ba -
vn| pro gram, 23.15 , 01.30 Dne vn|k TvSA, (r)
Tv sta n| ce za drza va |u pra vo |z m|e ne pro gra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
21
2.9 .2011.
petak, 9.9.2011.
06.30 Ju tar n||
pro gram
08.30 Ka san dra,
se r| |a
09.15 Sv| |et
na
d|a nu
10.00 No vos t|
10.05 lza
sce ne
11.00 Sv| |et
na
d|a nu
12.00 No vos t|
u
po dne
12.15 Ne
re c|
n| ko me
14.00 No vos t|
14.05 Znas
- |mas,
kv|z
16.00 Dne vn|k 1
16.25 Sve
za
||u bav,
se r| |a
18.00 Da nas
u
Srpsko|
18.25 Mar ke t|ng
18.30 Mo n| to r|ng
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Ka san dra,
se r| |a
21.00 ve •e
sa
lva nom
lva no v| cem
22.30 Dne vn|k 3
23.00 Lo to
23.10 Crve no
00.10 Spar tan GJMN
GJMN
BN
06.25 Ca sper,
crta n| í||m
06.45 Co sm|c
Quan tum Pe|,
crta n| í||m
07.10 Atom ska Be t|,
crta n| í||m
07.35 Po n|, O||y, ro n|,
crta n| í||m
07.50 Bunny Ma |o ney,
crta n| í||m
08.05 lron Man,
crta n| í||m
08.30 Gor k| z| vot, se r| |a
09.15 Sto| za 4,
ku || nar sk| show
09.45 B| |o |e dnom
u Tur sko|, se r| |a
11.55 OBN |n ío,
|n íor ma t| vn| pro gram
12.15 Lu do srce, se r| |a
13.25 Ca nan, se r| |a
14.40 L|u bav-v|e ra
-na da, se r| |a
15.50 Ük|e ta Ma r| |a na,
se r| |a
17.00 Sto| za 4,
ku || nar sk| sou
17.40 B| |o |e dnom
u Tur sko|, se r| |a
18.50 OBN |n ío,
|n íor ma t| vn| pro gram
19.05 OBN sport,
spor tsk| pre g|ed
19.15 Po s|o vn| sv| |et,
t|e dn| b| zn|s |z v|e sta|
20.00 L|u bav-v|e ra
-na da, se r| |a
21.00 Za kon bra ce, se r| |a
22.00 Ped Car pet,
show-b|z ma ga z|n
23.10 vox po pu ||
23.15 Mo |a sre tna
zv| |ez da
01.00 Ped Car pet,
show-b|z ma ga z|n
02.10 OBN |n ío, |n í. pro g.
02.25 OBN sport,
spor tsk| pre g|ed
02.30 vox po pu ||
02.35 Mo |a
sre tna zv| |ez da
03.25 OBN |n ío, |n í. pro g.
03.45 OBN sport
GJMN
GJMN
OBN
06.05 Na s| na| bo |||
da n|, se r| |a
06.50 Ne us tra s| v|
Sco oby doo,
crta na se r| |a
07.15 Ju ma n||,
crta na se r| |a
07.40 Po ary,
crta na
se r| |a
07.55 To m| ca |
pr| |a te |||,
crta na
se r| |a
08.10 Na te Be ruks
Show
09.05 Te re za,
se r| |a
11.05 Tv |z|og
11.20 Kad ||s ce
pa da,
se r| |a (r)
12.20 lN ma ga z|n (r)
13.00 Te re za,
se r| |a
15.00 La r|n |zbor,
se r| |a (r)
16.00 L|u bav
| ka zna,
se r| |a (r)
17.00 v| |es t|
No ve Tv
17.25 lN ma ga z|n
18.05 Kad ||s ce
pa da, se r| |a (r)
19.15 Dne vn|k No ve Tv
20.00 Kad ||s ce
pa da,
se r| |a
21.50 Okrug
Ha zard
23.35 Ta| na
aka de m| |a
01.15 Boa
pro t|v
p| to na
02.50 Ezo Tv,
ta rot
show
04.20 Tu ne|
smrt|
05.50 ln ma ga z|n (r)
06.20 Kra|
pro gra ma
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT1
0710 Go spo da r| ca tvo ga
srca, te |e no ve |a (r)
07.55 Mo || pr| |a te ||| T| gar |
Po oh, crta na se r| |a
08.20 Zu to k||u nac: P| |e ka
08.45 ls tra ge M|a dog
M|e se ca, se r| |a
za d|e cu
09.10 L|u b| te ||| d|e •|eg
sv| |e ta: Neu m|e re nost
09.20 Bo || g|a va: B|o síe ra
09.35 Ob| •na k||n ka
10.00 A|| sa, s|u sa| svo |e
srce, te |e no ve |a (r)
10.40 Pu na ku ca Paí te ra 2,
se r| |a (r)
11.25 Tree H||| 6, se r| |a (r)
12.05 Zde ro n|a 2,
crta na se r| |a (r)
12.30 Zu to k||u nac
12.55 P| p| Du ga Ca ra pa,
crta na se r| |a
13.15 Han nah Mon ta na 2,
se r| |a za m|a de
13.40 Maryb Wh| te
15.25 Stra na |gra na se r| |a
15.55 Ja mes Mar t|n u
Bre ta n||, do k. se r| |a
16.20 Br| ||an te en (r)
17.00 Ko |ak 3, se r| |a
17.50 Sap ta• ps| ma, se r| |a
18.40 S|| ves tro ve | C| •| |e ve
ta| ne, crta na se r| |a
19.05 Crta na se r| |a
19.15 Kod ku ce |e na| ||e pse
19.25 Ga ra za: Mar ko To ||a
20.00 Doc tor Who 4, se r| |a
20.45 Pu tu| mo po vo ||no:
ve ne c| |a, do k. se r| |a
21.15 B| tan ge | pr|n ce ze 4,
se r| |a
21.55 D|eca,
se r| |a (3 ep| zo de)
00.30 La z| m| 2, se r| |a
01.15 Zo vem se Ear| 4,
se r| |a
01.35 Pe tro v| zor: Spe c| |a| na
pos tro| ba 4, se r| |a
02.20 Pe tro v| zor:
Pr| kra ce n| 3, se r| |a
02.45 Pe tro v| zor: Se r| |a (r)
03.30 No cn| g|a zbe n|
pro gram
GJMN
HRT2
06.00 PTL
da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
06.35 Dra gon
Ba|| Z,
an| m| ra n|
í||m (r)
07.20 Co bra 11,
se r| |a
09.25 1001 noc,
se r| |a (r)
12.00 Exk|u z|v
Ta b|o |d,
ma ga z|n (r)
12.30 ve •e ra
za 5,
em| s| |a
13.25 Krv n| |e
vo da,
se r| |a (r)
14.15 Co bra 11,
se r| |a
16.05 Pu za
v|e tro va,
se r| |a (r)
18.00 Exk|u z|v
Ta b|o |d,
ma ga z|n
18.30 PTL
da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a
19.05 Krv n| |e
vo da,
se r| |a
20.00 Pu za
v|e tro va,
se r| |a
21.00 lzne na dna
smrt
23.00 Gu ste r|
01.00 Car stvo
z|o •| na
02.45 As tro show,
em| s| |a
uz| vo
03.45 CSl: Na| bo ||e
od Gr|s so ma,
se r| |a
05.15 PTL
da nas,
|n íor ma t| vna
em| s| |a (r)
GJMN
GJMN
GJMN
RTL
00.10
Spar tan, film
Ta| n| ope ra t| vac Po bert
Skot |s trazu|e s|u •a| nes tan -
ka pred s|e dn| ko ve kce r|.
No vak Kur t|s, ko || mu |e do -
d| |e ||en za par tne ra, po maze
u |sp| t| va n|a n|e nog mom ka.
ls tra ga |h do vo d| do trzn| ce
b| |e ||m ro b||em u Du ba ||u.
Mo ja sre tna
zvi jez da, film
Po || ca |ac Mas |s za traz|
od svog pr| |a te ||a da mu
se pr| druz| na pu tu u Ja -
pan ka ko b| mu po mo gao
u ha pse n|u ma í| |a ske gru -
pe Ja ku za kao | da ot kr| |e
n|| ho vu ve zu sa po || c| |om.
23.15 04.20
Tu nel smrti, film
Da b| po |oz||e |n| c| |a c| |u
na ko |edzu, pet stu den t| ca
me d| c| ne mo ra |u pro ves t|
noc u na pu ste nom sa na -
to r| |u za men ta| no obo ||e |e
Waver|y, gd|e |e v| se od
60.000 ||u d| umr|o od tu -
ber ku |o ze.
21.55 21.00
Izne na dna smrt, film
vo da va tro ga snog odre -
da u P|t sbur gu, Da ren Me -
kord pre dan |e u bor b|
pro t|v pozara | u spa sa va -
n|u ||ud sk|h z|vo ta, a|| |os ga
pro ga n|a do ga da| od pr| |e
dv| |e go d| ne ka da n| |e
usp|o spa s| t| d| |e te.
06.05 Tre nu tak spo zna |e (r)
07.00 Do bro |u tro, Hrvat ska
07.05 v| |es t|
07.10 Do bro |u tro, Hrvat ska
09.07 Ho te| dvo rac
Or th 8, se r| |a
10.00 v| |es t|
10.10 Pod ze mn| sv| |et
Üs krsn||h oto ka,
do ku men. í||m (r)
11.10 Oprah show (r)
12.00 Dne vn|k
12.16 Tv ka |en dar
12.28 Z| v|e t| zdra v| |e,
em| s| |a pod
po kro v| te|| stvom
12.32 Go spo da r| ca
tvo ga srca,
te |e no ve |a
13.17 Ca pr| 3, se r| |a (r)
14.10 v| |es t| uz hrvat sk|
zna ko vn| |e z|k
14.22 La da r| ce,
em| s| |a pu •ke |
pre da| ne ku| tu re
15.05 Ku da |du d|v ||e
sv| n|e, se r| |a
16.06 A|| sa, s|u sa| svo |e
srce, te |e no ve |a
16.50 v| |es t|
17.00 Hrvat ska uz| vo
18.09 HAK - Pro met |n ío
18.10 Sve ce b| t| do bro,
se r| |a
18.55 lza ekra na
19.30 Dne vn|k
20.04 ZA BA - 90 se kun d|,
em| s| |a pod
po kro v| te|| stvom
20.10 Ca pr| 3, se r| |a
21.05 Dra gu|| s N| |a
22.55 Dne vn|k 3
23.30 v| |es t| |z ku| tu re
23.40 Fan tom sk|
auto mo b|| (r)
01.15 Nas hv|| |e (r)
03.45 Ko |ak 3,
se r| |a (r)
04.35 Br| ||an te en (r)
05.15 Sk| ca
za por tret
05.20 Ho te|
dvo rac
Or th 8, se r| |a (r)
GJMN
GJMN
GJMN
21.05
Dra gulj sa Ni la, film
Dzo an va| |der | Dzek Ko| -
ton uz|va |u na |a ht| na kon
pus to |o v| ne sa ze |e n|m d| |a -
man tom. Dzo an po ku sa va
na p| sa t| n|e go vu b|o gra í| |u.
Kad se na de u Eg|p tu, Dzo -
an shva t| da su g|a s| ne o dr -
za vn| ko vo| okru tnos t| |s t| n| te...
Dje ca, se ri ja
Ka da Em| ||, osmo go d|s n|u
d|e vo| •| cu, pro na du mrtvu u
n|e z| nom do mu, su mn|a pa -
dne na one ko || su |o| na| b||z|.
Ova dra ma pra t| do ga da |e
po s|| |e n|e z| ne smrt| | ot kr| va
mrezu po ro d| •n|h odno sa
pre pu n|h ||u ba v| | mrzn|e.
Taj na aka de mi ja, film
Ce t| r| m|a de d|e vo| ke po -
ha da |u aka de m| |u za bu du -
ce ta| ne agen t| ce. D|e vo| ke
on d|e u•e sve o nad zo ru,
oruz|u | bo r| |a •k|m v|e st| na -
ma. Em| |e od|| ka s| ca, a
Maks |e va tre na | okru tna
pre dvo dn| ca. Sra mez||| va
Dze net po tpu na |e su pro -
tnost Do m| n|k ko |a |ma tezak
ka ra kter | s|a ba |e na mom -
ke. D|e vo| ke sa da mo ra |u udruz|t| sve v|e st| ne ko |e su ste k|e te spa -
s| t| sv| |et od z|e Lu s| Da |a mond.
NOVA 23.35
De li je, film
Bor be su pres ta |e. Pa tn| c| se
vra ca |u ku ca ma. De mo b| || sa n|
su bra ca ls| dor | Gvoz den, pre -
ka ||e n| | spre tn| bor c|. Ü po vrat -
ku do se |a do z| ve n|z
ne spo ra zu ma s ||u d| ma. Na
ogn|| stu ne za t| •u n| ko ga od
svo ||h. Se |o |e spa ||e no | un| -
ste no. ls| dor | Gvoz den se vra -
ca |u pu ca n|u, |gr| ko |o| su v| •n|
| ko |u vo |e. Üm||e sa se | |u d|
Sva ba.
RT RS 12.20
Fan tom ski auto mo bil, film
Ü |zm|s ||e nom okru gu
San ta lnez u drzav| Ju ta
ta |an stve n| crn| auto mo b||
za crn|e n|h pro zo ra vec |e
•et vrt| put ub|o ne v| no ga
•o v|e ka na ko |e ga |e na -
|e t|o, | to upra vo gra do -
na •e| n| ka ob||zn|e ga
gra d| ca. Ü stra hu da ne
do de do no v|h zrta va se -
r|í ve|d | n|e go v| ||u d| pos tav ||a |u za s|e du | ogra du |u d|o ces te, a||
auto mo b|| usp| |e va uc| u cen tar gra da.
HRT 1 23.40
BANJA LUKA RADI O
Qsf!hmfe!qsp!hsb!nb!
3 - 9. septembar 2011. go di ne
87,7 - 88,4 - 87,7 - 89,7 - 95,5 - 99,3 - 106,4 MHz
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 19.30, 20.30, 21.30
VIJESTI U
FREKVENCIJE
www.ne sra dio.com
07.00 Vre men ska
pro gno za
07.15 Do go di lo se na
da na{ nji dan
07.40 Sta nje na pu te vi ma
07.45 Ser vi sne in for ma ci je
08.00 Pre gled {tam pe
08.45 Re cept da na
09.00 Li ja no vi }i
- na gra dna igra
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
13.00 3 u 1
15.00 Pre mi er sport,
tro ~a so vna emi si ja
18.30 Dne vnik
21.00 Ma li ogla si
23.00 Spor tski pre gled
00.00 Pre gled da na
00.05 No }ni mu zi ~ki
pro gram
OFEKFMKB
4.9.2011.
07.00 Vre men ska
pro gno za
07.15 Do go di lo se na
da na{ nji dan
07.40 Sta nje na pu te vi ma
07.45 Ser vi sne in for ma ci je
08.00 Pre gled {tam pe
08.45 Re cept da na
09.00 Li ja no vi }i
- na gra dna igra
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
13.00 3 u 1
15.00 Ma li ogla si
16.00 YU Nos tal gi ja
18.30 Dne vnik
21.00 Ma li ogla si
23.00 Spor tski pre gled
00.00 Pre gled da na
00.05 No }ni mu zi ~ki
pro gram
QPOFEKFMKBL
5.9.2011.
07.00 Vre men ska pro gno za
07.15 Do go di lo se na
da na{ nji dan
07.40 Sta nje na pu te vi ma
07.45 Ser vi sne in for ma ci je
08.00 Pre gled {tam pe
08.45 Re cept da na
09.00 Li ja no vi }i - na gr. igra
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
13.00 3 u 1
14.00 Jes te li za - do bru knji gu?
15.00 Ma li ogla si
16.00 Se le bri ti in fo
17.00 Fil mski sat
18.30 Dne vnik
21.00 Ma li ogla si
22.00 Nes kon cert
23.00 Spor tski pre gled
00.00 Pre gled da na
00.05 No }ni mu zi ~ki pro g.
VUPSBL
6.9.2011.
07.00 Vre men ska pro gno za
07.15 Do go di lo se na
da na{ nji dan
07.40 Sta nje na pu te vi ma
07.45 Ser vi sne in for ma ci je
08.00 Pre gled {tam pe
09.00 Li ja no vi }i
- na gra dna igra
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
13.00 3 u 1
14.00 Jes te li za
- do bar al bum?
15.00 Ma li ogla si
16.00 Se le bri ti in fo
17.00 Mu zi ~ki vre me plov
18.30 Dne vnik
21.00 Ma li ogla si
23.00 Spor tski pre gled
00.00 Pre gled da na
00.05 No }ni mu zi ~ki prog.
TSJKFEB
7.9.2011.
07.00 Vre men ska pro gno za
07.15 Do go di lo se na
da na{ nji dan
07.40 Sta nje na pu te vi ma
07.45 Ser vi sne in for ma ci je
08.00 Pre gled {tam pe
09.00 Li ja no vi }i - na gr. igra
10.00 Ho ros kop
10.42 Ste tos kop, em. o zdrav lju
11.00 Se le bri ti in fo
13.00 3 u 1
14.00 Jes te li za - kva li te tne
in form. na In ter ne tu?
15.00 Ma li ogla si
16.00 Se le bri ti in fo
17.00 @e ne u mu zi ci
18.30 Dne vnik
21.00 Ma li ogla si
22.00 Do ma }a hit lis ta
00.00 Pre gled da na
00.05 No }ni mu zi ~ki prog.
_FUWSUBL
8.9.2011.
07.00 Vre men ska pro gno za
07.15 Do go di lo se na
da na{ nji dan
07.40 Sta nje na pu te vi ma
07.45 Ser vi sne in for ma ci je
08.00 Pre gled {tam pe
09.00 Li ja no vi }i - na gr. igra
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
13.00 3 u 1
14.00 Jes te li za - naj po sje }e ni je
des ti na ci je u re gi onu
i svi je tu?
15.00 Ma li ogla si
16.00 Se le bri ti in fo
17.00 Zdrav ra zum, kon takt em.
18.30 Dne vnik
21.00 Ma li ogla si
22.00 Stra na hit lis ta
23.00 Spor tski pre gled
00.00 Pre gled da na
QFUBL
9.9.2011.
07.00 Vre men ska pro gno za
07.15 Do go di lo se na
da na{ nji dan
07.40 Sta nje na pu te vi ma
07.45 Ser vi sne in for ma ci je
08.00 Pre gled {tam pe
08.45 Re cept da na
09.00 Li ja no vi }i - na gr. igra
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
13.00 3 u 1
14.00 Jes te li za
- odli ~an vi kend?
15.00 Ma li ogla si
16.00 Se le bri ti in fo
17.00 Ul tra zvuk
18.30 Dne vnik
21.00 Ma li ogla si
23.00 Spor tski pre gled
00.00 Pre gled da na
00.05 No }ni mu zi ~ki pro g.
TV!CP!UB
3.9.2011.
TV mre`a 22
2.9.2011.
Na po me na: Mar ke ting na pro gra mu Nes ra di ja ide u vi {e ter mi na, sa prvim blo kom u 06.15, a tem pe ra tu ra na sva kih sat vre me na kre nuv {i od 07.08
Iako te {ko bo les tan, glu mac
Pa trik Svej zi je pris tao na an ga`man
u se ri ji "Zvi jer", te je 2008. go di ne
sni mio svih 13 nas ta va ka na lo ka ci -
ja ma u ^i ka gu. Nje go va po slje dnja
se ri ja se od 6. sep tem bra pri ka zu je
na No voj TV.
Svej zi se po jav lju je u ulo zi ne -
obi ~nog ve te ra na FBI-ja ^ar lsa
Bar ke ra, ko ji po ~i nje sa ra |i va ti s
mla |im par tne rom Elisom Do vom,
ko jeg igra Tre vis Fi mel. Iako ga
mno gi sma tra ju naj bo ljim taj nim
agen tom, pa ta ko i nje gov no vi par -
tner, Bar ker ima po se ban stil ko ji je
u naj ma nju ru ku ne obi ~an. Nje gov
je za da tak po du ~i ti no vajliju ka ko
da pos ta ne `es to ki taj ni ope ra ti vac.
Me |u tim, on ne zna da je nje gov
no vi par tner dvos tru ki {pi jun. U
pods ti ca nju Do va da se {to bo lje
u`ivi u izmi{ lje ne li ko ve za po tre be
is tra ge, Bar ker na gla {a va da je u
tom po slu pu nom opa snos ti ne mo -
gu }e iz gra di ti nor mal ne odno se.
Dov i nje gov men tor za je dno ra de
na slu ~a je vi ma ko ji uklju ~u ju di le re
dro ge, ko rum pi ra ne po li caj ce,
trgov ce oru`jem i opa sne pla }e ne
ubi ce. Bar ker is to vre me no za po ~i -
nje i svo ju vlas ti tu is tra gu o za vje ri
unu tar odje la ko ja {ti ti ka dar age na -
ta ko ji po slu ju pro tiv za ko ni to.
Za dnja ulo ga Pa tri ka Svej zi ja
N
o
v
a

s
e
r
i
ja

n
a
R
T
L
-
u
@i vo
"na vi s
"Pu tu ju }i, pje va ju }i"
u Is to ~nom Sa ra je vu
U ko pro du kci ji s RTS, RT RS }e
5. sep tem bra u 21 ~as iz Re pu bli ke
Srpske emi to va ti ve li ki kon cert na ro -
dne mu zi ke.
Uz di re ktan pre nos, RT RS }e
emi to vati kon cert iz Is to ~nog Sa ra je -
va pod na zi vom "Pe sma bez gra ni -
ca", u emi si ji u ko joj }e se jo{
je dnom po ka za ti da pje sma ne ma
gra ni ca.
Na ve li koj bi ni RTS ka ra va na u
Is to ~nom Sa ra je vu gle da oci }e ima ti
pri li ku vi dje ti ve li ki broj po zna tih
pje va ~a: Ne de ljka Bil ki}a, ^e du
Mar ko vi}a, Me ri mu Nje go mir, Lju -
bu Lu ki}a, Ra deta Jo ro vi}a, Ve ru
Ma to vi} i je dno od kul tur no-umje -
tni ~kih dru {ta va iz Is to ~nog Sa ra je va.
Ve li ki hi to vi pje va }e se pu na dva sa ta
uz pra tnju Na ro dnog an sam bla RTS
pod upra vom Bra ni mi ra \o ki }a.
N
a

R
T
R
S
"Zvi jer" na No voj TV
Qsf!hmfe!qsp!hsb!nb
3 - 9. septembar 2011. go di ne 97,6 MHz
FREKVENCIJA
09.00 Sta nje
na pu te vi ma
12.00 De ut che
Wel le
12.30 Mu sic in fo
13.00 In fo bri fing!
14.00 Wike end
Ra dio Show
16.30 Al bum
ne dje lje
17.00 Show bizz ca fe
17.30 Vri je me
18.00 90+
18.30 [ta ima
19.00 In fo bri fing
19.30 Bre ak tro ugh
20.00 Ma ri ovih 10 i po
OFEKFMKB
4.9.2011.
09.00 Sta nje
na pu te vi ma
12.00 De ut che Wel le
12.30 Mu sic in fo
13.00 In fo bri fing!
13.30 [ta ima
14.00 90+
14.30 Pro je ktor
15.00 Bre ak tro ugh
15.30 Flash back
16.00 De ut che Wel le
16.30 Al bum
ne dje lje
17.00 Show bizz ca fe
17.30 Vri je me
18.00 90+
18.30 [ta ima
19.00 In fo bri fing!
19.30 Bre ak tro ugh
20.00 Ve li ~an stve nih 12
QPOFEKFMKBL
5.9.2011.
VUPSBL
6.9.2011.
09.00 Sta nje
na pu te vi ma
12.00 De ut che
Wel le
12.30 Mu sic in fo
13.00 In fo bri fing!
13.30 [ta ima
14.00 90+
14.30 Pro je ktor
15.00 Bre ak tro ugh
15.30 Flash back
16.00 De ut che Wel le
16.30 Al bum
ne dje lje
17.00 Show bizz ca fe
17.30 Vri je me
18.00 90+
18.30 [ta ima
19.00 In fo bri fing!
19.30 Bre ak tro ugh
TSJKFEB
7.9.2011.
09.00 Sta nje
na pu te vi ma
12.00 De ut che
Wel le
12.30 Mu sic in fo
13.00 In fo bri fing!
13.30 [ta ima
14.00 90+
14.30 Pro je ktor
15.00 Bre ak tro ugh
15.30 Flash back
16.00 De ut che
Wel le
16.30 Al bum ne dje lje
17.00 Show bizz ca fe
17.30 Vri je me
18.00 90+
18.30 [ta ima
19.00 In fo bri fing!
19.30 Bre ak tro ugh
_FUWSUBL
8.9.2011.
09.00 Sta nje
na pu te vi ma
12.00 De ut che
Wel le
12.30 Mu sic in fo
13.00 In fo bri fing!
13.30 [ta ima
14.00 90+
14.30 Pro je ktor
15.00 Bre ak tro ugh
15.30 Flash back
16.00 De ut che
Wel le
16.30 Al bum ne dje lje
17.00 Show bizz ca fe
17.30 Vri je me
18.00 90+
18.30 [ta ima
19.00 In fo bri fing!
19.30 Bre ak tro ugh
QFUBL
9.9.2011.
Pri ~a no ve hu mo ris ti ~ne se ri je
"Na vi so koj no zi" na hrvat skom
RTL-u po ~i nje lo {im da nom Me gan
Smit, ko ju igra D`o ana Gar sia. Ova
23-go di{ nja dje voj ka se, na kon za -
vr{e nog stu di ja na Jej lu, s po zi ti -
vnim pris tu pom i ve li kim
o~e ki va nji ma upus ti la u svi jet no vi -
nar stva, ali ~e ka je ne ugo dno izne -
na |e nje. Na kon {to je us pje la
slu ~aj no za pa li ti svoj apar tman i
gre {kom obo ji ti ko su u dre~avu bo -
ju li za li ce, Ma gan je do bi la ot kaz na
po slu. Ali, ta mni obla ci us ko ro }e se
ra zi }i i do ni je ti joj no vu po slo vnu
pri li ku. Po sao u ko zme ti ~koj in dus -
tri ji u Palm Bi ~u kod mo }ne Lo rel
Li mo` ~i ni se kao dar s ne ba, po go -
to vo {to }e Me gan mo }i u`i va ti u
nje nom car stvu, a du go vi iz
stu den tskih da na bi }e pla -
}e ni. Za uz vrat }e mo ra ti
po du ~a va ti nje ne unu ke
i pri pre mi ti ih za upis
na Uni ver zitet
Dju k. Ro uz i
Sejd` su li je -
pe i bun -
t o v n e
dje voj ke
ko ji ma se
ni ma lo ne
svi |a ide ja da
ima ju no vu da di -
lju, ali Me gan je
odlu ~na u svo jim
nas to ja nji ma da
se spri ja te lji s cu -
ra ma i uspi je u svom no vom po slu,
ko ji joj osi gu ra va pre di vni apar -
tman, no vi sku po cje ni auto i pri va -
tnog ku va ra Mar ka \or da ni ja. ^ak
se i nje ne ko m{i je ~i ne za ni mlji vi -
ma, po go to vo Vil Dej vis, bo ga ti i
zgo dni di le tant, ko ji se vi |a s Me ga -
ni nom ses trom Li li.
Sa ra dnjom "Al loy En ter ta -
in men ta" i "War ner Bros Te le -
vi si ona", pre ma ro ma nu Zoi
Din "How to Te ach Filty Rich
Gir ls", nas ta la je us pje {na i gle -
da na hu mo ris ti ~na dra ma
"Na vi so koj no zi", pri ka -
za na pri je dvi je go di ne na
ame ri ~koj mre `i "CW
Te le vi si on". Po sao iz -
vr{nog pro du cen ta sim -
pa ti ~ne i du ho vi te se ri je
pri hva ti la je do bro po zna ta
Ri na Mi mo un, za slu `na za
"Pus hing Da isi es", "Gil mo re
Gir ls", te "Everwood". U gla vnoj
ulo zi ove se ri je po jav lju je se
D`o ana Gar sija, ko je se sje }a mo
iz po pu lar ne "Re be".
09.00 Sta nje na
pu te vi ma
12.00 De ut che
Wel le
12.30 Mu sic in fo
13.00 In fo
bri fing!
13.30 [ta ima
14.00 90+
14.30 Pro je ktor
15.00 Wil li ams
kla di oni ca
18.30 [ta ima
19.00 In fo bri fing
19.30 Bre ak tro ugh
20.00 25 na 97,6
23
2.9.2011.
TV mre`a
09.00 Sta nje
na pu te vi ma
12.00 De ut che Wel le
12.30 Mu sic in fo
13.00 In fo bri fing!
13.30 [ta ima
14.00 90+
14.30 Pro je ktor
15.00 Bre ak tro ugh
15.30 Flash back
16.00 De ut che
Wel le
16.30 Al bum
ne dje lje
17.00 Show bizz ca fe
17.30 Vri je me
18.00 90+
18.30 [ta ima
19.00 In fo bri fing!
19.30 Bre ak tro ugh
Ovo je pri ~a o D`e ku Kra bu,
121 go di nu sta rom In di jan cu, ko ji
go vo ri o broj nim pus to lo vi na ma
svog na da sve du gog `ivo ta. Kra -
bo ve pri ~e dje lu ju po ma lo nes -
tvar no, po go to vo iz da na{ nje
per spe kti ve. On je odras tao uz
^e je ne od svo je de se te go di ne, da
bi ga kao 15-go di{ nja ka za ro bi li
bijel ci. Od ta da po ku {a va pro na }i
svo je mjes to u svi je tu. Na svo jim
pus to lo vi na ma sta ri Krab se su -
sreo s lu dim Bi lom Hi ko kom,
ame ri ~kom voj skom, biv {om
`enom pro po vje dni ka ko ja je pos -
ta la pros ti tut ka, iz gu blje nom ses -
trom te, izme |u os ta lih, i sa mim
ge ne ra lom D`or d`om Ar mstron -
gom Kas te ro m u bi ci kod Litl Big
Hor na. Film, sni mljen pre ma bes -
tse le ru To ma sa Ber ge ra, pri ~a je o
Div ljem za pa du i nje go vim sta no -
vni ci ma, is pri ~a na na du ho vit na -
~in.
Sfajkb; Bs! uvs!Qfo
Vmp! hf; Ebt! ujo!Ipg! nbo-
Gfk!Eb! ob! wfk-!Nbs! ujo
Cbm! tbn-!Sj! •bse!Nb! mj! .
hbo
QJOL!CI 19/11
ofekfmkb!5/:/
TV!CP!UB
3.9.2011.
ot dje voj ke
so koj no zi"
Ma li ve li ki ~o vjek
Dar: Po sao u ko zme ti ~koj
in dus tri ji u Palm Bi ~u kod mo }ne
Lo rel Li mo` za Me gan je kao
dar s ne ba, dok za uz vrat mo ra
po du ~a va ti nje ne unu ke
su bo ta
06:00 Me ga tvor ni ce:
Mla` njak Euro fig hter
09:00 Ma ri ne One:
Oba min he li kop ter
10:00 Ras tav lja nje naj ve }ih:
Lo ko mo ti va
11:00 Dro ge: Ko ka in
13:00 Sa ha ra: Ne ktar `i vo ta
15:00 Po dmor ski de te kti vi: Iz gu -
blje ne atom ske bom be
17:00 Ubi ja ju }i Hi tle ra
20:00 Naj ne vje ro va tni je fo to gra fi je
21:00 Bi jeg: Pre ko kro va
23:00 Ta bu: Dro ge
ne dje lja
06:00 [ap ta~ psi ma:
Na ja gre si vni je pa smi ne
08:00 Ame ri ~ki bi zon uz vra }a uda rac
10:00 Gra ni ca: Ve li ka brzi na
12:00 Ubo ji ti zma je vi
15:00 Po zna ti sve mir:
Mje re nje ve li ~i ne sve mi ra
18:00 Hi ro {i ma: Slje de }i dan
19:00 Me ga tvor ni ce: He ine ken
22:00 Is tra `i va nje pla ne te Ze mlje
23:00 Za vje ra te ku }e bom be
po ne dje ljak
06:00 [ap ta~ psi ma
07:00 Me ga gra |e vi ne
10:00 Kra lji ce kos to lo ma ca
12:00 Apo ka lip sa: Dru gi svjet ski rat
15:00 U unu tra{ njos ti di vo va pri ro de
16:00 @i vo ti nje na ru bu
17:00 Is tra ge zra ~nih nez go da
19:00 Skri ve ni svje to vi
22:00 Moj 11. sep tem bar
23:00 Is tra ge avi on skih ne sre }a
uto rak
07:00 U unu tra{ njos ti di vo va pri ro de
10:00 @ivo ti nje na ru bu
11:00 Ras tav lja nje naj ve }ih
12:00 Skri ve ni svje to vi
14:00 An ti ~ke me gas tru ktu re
16:00 Oke an iza sta kla
18:00 [ap ta~ psi ma
20:00 Me ga tvor ni ce:
[ved ski su pe ra uto
22:00 Kri ti ~na si tu aci ja:
Za sje da Al Ka ide
sri je da
08:00 Ubo ji ti zma je vi
09:00 \u li ani: Za po vi je da nje
11. sep tem bra
11:00 Ras tav lja nje naj ve }ih
12:00 Skri ve ni svje to vi
13:00 Me ga tvor ni ce:
[ved ski su pe ra uto
14:00 An ti ~ke me gas tru ktu re
15:00 U unu tra{ njos ti
di vo va pri ro de
16:00 Kad p~e le uti hnu
19:00 Skri ve ni svje to vi
20:00 Dre vni do sjei X: Krv Hris to va
21:00 Se kun de do ka tas tro fe: 9/11
~et vrtak
07:00 Me ga gra |e vi ne:
Ko si to ranj u Abu Da bi ju
08:00 Dre vni do sjei X:
Krv Hris to va
09:00 Se kun de do ka tas tro fe: 9/11
10:00 Kad p~e le uti hnu
11:00 An ti ~ke me gas tru ktu re:
Tad` Ma hal
12:00 Skri ve ni svje to vi
15:00 @ivo tinj ski uti caj: D`un gla
16:00 Ta mna stra na vo de nih ko nja
17:00 Se kun de do ka tas tro fe:
Pen ta gon
18:00 [ap ta~ psi ma
20:00 Opa sni su sre ti: Lju do`de ri
22:00 Iz prve ru ke: Ta li ba nis tan
00:00 11. sep tem bar iznu tra
pe tak
06:00 [ap ta~ psi ma
07:00 @ivo tinj ski uti caj: D`un gla
08:00 Opa sni su sre ti: Lju do`de ri
10:00 Ta mna stra na vo de nih ko nja
11:00 An ti ~ke me gas tru ktu re:
An gkor Vat
12:00 Skri ve ni svje to vi
14:00 An ti ~ke me gas tru ktu re:
Al ham bra
15:00 @ivo tinj ski uti caj: Sa va na
16:00 Kralj gu {te ra
20:00 [ap ta~ psi ma
21:00 11. sep tem bar i ame ri ~ki san
OBUJPOBM!
HFPHSBQIJD
Ta mna stra na vo de nih
ko nja
Nil ski ko nji izgledaju kao ve se li ve ge ta ri jan ci . Ali,
ipak, ova na iz gled pri ja zna, sim pa ti ~na stvo re nja od -
go vor na su za ubis tvo vi {e lju di u Afri ci ne go bi lo
ko ja dru ga `i vo ti nja.
Ot krij te is ti nu o nil skim ko nji ma.
ICP 29/11
tvcpub-!4/:/
Obu/!Hfphsbqijd 21/11
qfubl-!:/:/
Ijtupsz 25/11
qpofekfmkbl-!6/:/
Lov ci
na NLO
^u dan objekt leb dio je de set mi nu ta iznad izla za
C17 na aero dro mu "O'Ha re In ter na ti onal" u ^i ka gu u
no vem bru 2006. pri je ne go {to je na glo odle tio uvis.
Sli je de li NLO-i na {e ko mer ci jal ne avi one i nad gle -
da ju li na {e aero dro me?
Iron Man 2
Ra dnja fil ma se po no vo vrti oko mul ti mi li jar de ra To ni ja
Star ka, ko ji se su o~a va sa sve ve }im pri tis kom vla de, ja -
vnos ti i no vi na ra, ko ji ga po ku {a va ju na tje ra ti da po di je li
svo ju te hno lo gi ju s voj skom, {to on ni ka ko ne `e li u~i ni ti,
jer se bo ji da bi is ta mo gla pas ti u pogre{ne ru ke. Uz po -
mo} vjer ne Pe per Pots i D`ej msa Rod sa, To ni }e stvo ri ti
no ve sa ve ze i odu pri je ti se mo }nim, zlim sna ga ma.
"Mil drid Pirs" o`iv lja va ne za bo -
ra vne li ko ve pred stav lje ne u kla si -
~nom ro ma nu D`ej msa M. Kej na iz
1941. o po no su i pri vi le gi ja ma sre -
dnje kla se. Sa sla vnom Kejt Vin slet u
na slo vnoj ulo zi i u re `i ji To da Hej -
nsa, ko ji je u~es tvo vao i u pi sa nju
sce na ri ja, ova pe to d jel na dra ma in ti -
man je por tret je din stve no ne za vi sne,
svje `e ras tav lje ne `e ne, ko ja se u pe -
ri odu Ve li ke de pre si je bo ri da stvo ri
no vi `i vot za se be i svo ju po ro di cu.
Dra ma is tra `u je Mil dri di nu pre -
tje ra nu oda nost svo joj ne za si tnoj k}e -
rki Ve di, kao i slo `e ne odno se s
in do len tnim mu {kar ci ma u nje nom
`i vo tu, uklju ~u ju }i igra ~a po la i lju -
ba vni ka Mon ti ja Be ra go na i biv {eg
mu `a Ber ta Pir sa.
Mil drid
Pirs
ICP 31/16
qpofekfmkbl-!6/:/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful