You are on page 1of 10

CULTURĂ ŞI TRADIłII AROMÂNE Clasele: I – IV Nr.

de ore / săptămână: 1 Durata: 4 ani ARGUMENT Patrimoniul cultural al aromânilor cuprinde o bogată literatură folclorică şi o remarcabilă literatură cultã, prea puŃin cunoscute şi studiate, din păcate. Primul pas pentru cunoaşterea acestora este învăŃarea corectã a dialectului aromân. Din cauză că aromânii trăiesc despãrŃiŃi în state diferite (Grecia, Republica

Macedonia, Albania şi Bulgaria), pericolul dispariŃiei dialectului aromân şi implicit al patrimoniului lui cultural este considerabil, având în vedere presiunea exercitată de utilizarea limbilor majoritare în mass-media. Unul dintre motivele pentru care o parte dintre aromâni au emigrat în România, în special în perioada 1924 – 1941, a fost tocmai faptul conservării patrimoniului lor cultural aici. Asemănările dintre dialectul aromân şi limba română privesc cu precădere fapte de comunicare. Studiul aprofundat al dialectului aromân permite îmbogăŃirea vocabularului, dezvoltarea competenŃelor de citire şi de înŃelegere a textelor literare. Studiul dialectului aromân se impune cu atât mai mult în perioada actualã cu cât acesta este tot mai puŃin vorbit în mediul familial sau în cazul căsătoriilor mixte. Politica lingvistică promovată de Consiliul Europei, la care s-a aliniat în mod explicit şi România, recomandă încurajarea diversităŃii lingvistice şi

culturale a Europei. În acest sens, în anul 1997, Consiliul Europei a emis recomandarea 1333 care priveşte conservarea dialectului aromân. Dialectul aromân a început să fie studiat, ca obiect facultativ, în câteva şcoli din Republica Macedonia, Albania, Bulgaria şi România, în urmă cu câŃiva ani, elevii dovedind o mare receptivitate şi disponibilitate pentru aceastã activitate. Nu ne putem integra în marea familie europeanã fãrã a prezenta ceea ce ne defineşte. Anterioară literaturii culte, literatura popularã oglindeşte o culturã milenară. În acest sens, elevii vor avea ocazia, prin intermediul opŃionalului de
1

1.exerciŃii de discriminare a cuvintelor şi a sintagmelor în fluxul verbal. 5. . să cunoască obiceiurile şi tradiŃiile specifice aromânilor (poezia ceremonialurilor. elevul va fi capabil: 1.1.formulări de răspunsuri la întrebările puse. Dezvoltarea capacităŃii de receptare a mesajului oral Dezvoltarea capacităŃii de exprimare oralã Dezvoltarea capacităŃii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) Dezvoltarea capacităŃii de exprimare scrisã Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală Clasele I şi a II – a OBIECTIVE DE REFERINłÃ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE* 1. .exerciŃii de ascultare şi confirmare a înŃelegerii mesajului ascultat. cerere etc. 1. ritualuri de muncă).exerciŃii de identificare a sunetelor specifice dialectului aromân. să reacŃioneze verbal / nonverbal la un scurt mesaj oral.) 2 .formularea unor întrebări în legătură cu mesajul ascultat. obiceiuri ocazionale. .să distingă cuvintele într-un enunŃ oral.faŃă.exerciŃii de despărŃire a cuvintelor în silabe şi a silabelor în sunete.exerciŃii de stabilire a locului unui anumit sunet în cadrul cuvântului. Exemple de activităŃi de învăŃare Pe parcursul clasei I şi a II-a se recomandă următoarele activităŃi: . să distingă silabele şi sunetele întrun cuvânt rostit.2.3. . . 2.exerciŃii de poziŃionare a unor cuvinte. . să desprindă semnificaŃia globală a unui mesaj oral articulat clar şi rar. . Dezvoltarea capacităŃii de receptare a mesajului oral Obiective de referinŃă La sfârşitul clasei a II-a. 1. .exerciŃii de răspuns la comenzi şi la formule uzuale (salut. 3.4. OBIECTIVELE CADRU 1.exerciŃii de selectare şi de ordonare de imagini. . 4.

exerciŃii de comentare a imaginilor.exerciŃii de dicŃie. să citească fluent şi corect.5.exerciŃii de tipul „adevărat” organizării textului în paginã. cuvinte şi sintagme în textul tipărit şi în textul scris de mână. suport tipãrit. să identifice elemente de bază ale . -exerciŃii de recunoaştere a 3 .exerciŃii de construire a unor 2. 2. . elevul va fi Pe parcursul clasei I şi a II-a.exerciŃii de monolog şi dialog.activităŃi în perechi (dialoguri simple). .exerciŃii de identificare a titlului.4. /.3. Dezvoltarea capacităŃii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) Obiective de referinŃă Exemple de activităŃi de învăŃare La sfârşitul clasei a II-a.joc de rol de tipul enunŃător – receptor. . să utilizeze cuvintele în enunŃuri .exerciŃii de citire conştientă a unor texte date. elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a. 3. cu sprijinul învăŃătorului. a autorului.3. .5.exerciŃii de recitare.2.1. să pronunŃe clar şi corect sunetele şi . să desprindă informaŃii particulare dintr-un text citit în gând sau cu voce în structura cuvântului. intonaŃia. respectând accentul şi . să se prezinte şi să prezinte pe cineva. 3.fals”. litera / grupul de litere.exerciŃii de asociere a sunetului cu 3. grupurilor de litere pe silabe. Dezvoltarea capacităŃii de exprimare oralã Obiective de referinŃă Exemple de activitãŃi de învăŃare La sfârşitul clasei a II-a. a textului propriu-zis. . cuvintele. specifice dialectului aromân. 3.exerciŃii de lectură individualã. întrebărilor şi a răspunsurilor la 2.exerciŃii de formulare a proprii simple. . ..formulări de răspunsuri la întrebări imaginile care îl însoŃesc. se recomandă următoarele activitãŃi: capabil: 3. . se capabil: recomandă următoarele activităŃi: 2. .4. .2. pe marginea textului. tare.povestirea unor fapte şi întâmplări personale. să sesizeze legãtura dintre text şi .exerciŃii de recunoaştere a literelor. să identifice litere. să construiască enunŃuri logice. enunŃuri proprii cu noile cuvinte. folosind cuvinte uzuale. . . să iniŃieze şi să încheie o conversaŃie întrebări.exerciŃii de identificare a silabelor 3. .1. . 2. grupuri de litere.2.exerciŃii de accentuare şi de intonare. cu trimiteri la semnificaŃia textului.descrierea corectă a obiectelor.

relatarea unor obiceiuri din familie. se recomandă următoarele activităŃi: capabil: 4. în scris. 5.2. . cuvinte. lunile anului. corecte din punct de vedere cuvinte în propoziŃii). să participe la evenimente .1. salut. unei propoziŃii scurte. prânzul.redactări simple pe baza vocabularului uzual. comportament şi relaŃii în societate (prezentare. 4 .joc de rol (în prezentarea unui lingvistice şi culturale în comunităŃile obicei). formulări de scuze. elevul va Pe parcursul claselor I şi a II-a. 2. avem musafiri. rugăminte. aromâne. locuinŃa noastrã. să aranjăm masa: micul dejun. să manifeste interes pentru descoperirea şi cunoaşterea unor şi de obiecte de culturã popularã.1. obiceiuri şi tradiŃii ale aromânilor. 4. se fi capabil: recomandă următoarele activităŃi: . gramatical. convorbiri telefonice.exerciŃii de scriere corectă a cuvintelor şi a propoziŃiilor. caracteristici climatice. respectând ortografia specificã*. rudele. lizibil şi îngrijit un . . 4. 4. CONłINUTURILE ÎNVĂłĂRII I. . 4. Dezvoltarea capacităŃii de exprimare în scris Obiective de referinŃă Exemple de activităŃi de învăŃare La sfârşitul clasei a II-a. permisiune. exerciŃii de sesizare a aşezãrii în paginã a textului. corespondenŃă etc). să construiascã. cina. ziua de naştere şi ziua numelui. Vremea: anotimpuri.alineatelor. grilã etc. să realizeze în mod conştient -exerciŃii de ordonare a cuvintelor legătura între rostire şi scriere.exerciŃii de scriere corectã a literelor. Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală Obiective de referinŃă Exemple de activităŃi de învăŃare La sfârşitul claselor I şi a II-a. ocupaŃiile părinŃilor. 5. în vizită la prieteni. părinŃii. ActivităŃi: momentele zilei. la piaŃă.3. text scurt.2. zilele sãptămânii. propoziŃii simple. Organizarea tematică 1. activităŃi curente. . cuvintelor. activităŃi în familie: cumpărături la magazin. să scrie corect litere. 3. elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a.exerciŃii de scriere după dictare. să scrie corect.realizarea unor colecŃii de fotografii 5. îmbrãcãmintea mea. . . familia mea. -exerciŃii de autocorectare după suport vizual / scris.exerciŃii de completare a unui text lacunar (litere şi silabe în cuvinte. silabelor.4. la nivelul într-o propoziŃie dată. prietenii noştri. silabe. corpul meu.).exerciŃii de aşezare în pagină. Eu şi familia mea: eu. jocuri (rebus.

. Cultură şi civilizaŃie: portul popular. a cere / a acorda permisiunea. pădurea: copaci . a cere / a oferi ajutorul. 8. 10. învăŃătoarea/ învăŃătorul. onomastică. antonimia. clădirile importante (edificii culturale şi istorice). grădina: legume.alfabetul. Şcoala: şcoala noastră. parcul.cuvinte. activităŃi pentru timpul liber. a descrie persoane / animale / locuri. clasa. Nu se va face apel la conceptualizarea unitãŃilor lingvistice.4. Fonetică şi ortografie . . a cere / a da informaŃii. fructe. utilizate în situaŃiile de comunicare. II. a angaja / a realiza un schimb verbal. 12.relaŃii semantice între cuvinte: sinonimia. a mulŃumi /a răspunde la mulŃumiri. 11. a face o urare / a felicita. animale sălbatice. orarul. câmpul şi semănăturile. Notă: Actele de vorbire propuse vor fi regrupate în funcŃie de tematica abordatã. a se scuza / a răspunde la scuze. a propune / a cere cuiva să facă ceva. OcupaŃii specifice aromânilor. mijloace de transport. 9. Jocul: jocurile copilăriei. filme pentru copii. Unelte folosite în gospodărie. desene animate. curtea. mobilă. a localiza persoane / obiecte / acŃiuni. Animale: animale domestice. circulaŃia. a formula. 7. Ele nu vor constitui obiectul unei tratări explicite. Satul: casa: încăperi. a răspunde la prezentare. 5. . la trecut. cântece şi poezii. a identifica elemente din universul familiar / familial.silaba. a se prezenta / a prezenta pe cineva. la viitor. a relata activităŃi la prezent. în funcŃie de nivelul acumulãrii lexico-gramaticale. a exprima ceea ce îŃi place / nu îŃi place. următoarele acte de vorbire: a saluta / a răspunde la salut.Oraşul: strada. ACTE DE VORBIRE La sfârşitul clasei a II-a. 3. a accepta o invitaŃie. ci vor fi prezente în contexte situaŃionale. meserii vechi şi noi. exclusiv cele învăŃate la limba românã. dezvoltatã progresiv. 5 ∗ .pronunŃia şi accentul specifice dialectului aromân.semnele de punctuaŃie şi de ortografie. Lexic . pomi fructiferi. 2. . III ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNICĂRII 1. despărŃirea cuvintelor în silabe. Lumea fantastică: personaje de basm. toponimie. ocupaŃii specifice. rechizite şcolare.pronunŃarea vocalelor finale∗. păsări. Gramatică* Terminologia nu va face subiectul unei învăŃări explicite. . în limita mijloacelor lingvistice de care dispun. intuitiv. a exprima capacitatea mentală şi fizică. elevii vor fi capabili să realizeze. sintagme corespunzătoare actelor de vorbire şi ariilor tematice propuse. a exprima o dorinŃã. a exprima obligaŃia. 6. a cere / a exprima o părere.

2. se capabil: recomandă următoarele activităŃi: 1. . Dezvoltarea capacităŃii de receptare a mesajului oral Obiective de referinŃă Exemple de activităŃi de învăŃare La sfârşitul clasei a IV-a. . să integreze cuvinte. conform dificultãŃilor şi nevoilor de comunicare. să stabilească legături pertinente .2. elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a. să construiască texte orale pe baza unui suport vizual.4. mesajului.exerciŃii de ordonare temporalã a între enunŃurile ascultate.exerciŃii de accentuare şi de intonare expresii noi în enunŃuri proprii. 6 . activ şi degajat. corecte din punct de vedere fonetic .descrierea după imagini.exerciŃii de înlocuire a cuvântului prin sinonime şi antonime. discuŃie cu unul sau mai mulŃi exclamative.selectarea dintr-un set de imagini a 1. corectã. cât şi texte din literatura aromânã populară şi cultă.exerciŃii de autocorectare. Dezvoltarea capacităŃii de exprimare oralã Obiective de referinŃă Exemple de activităŃi de învăŃare La sfârşitul clasei a IV-a. . elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a. vor fi explicaŃi termenii mai puŃin cunoscuŃi şi cei cu circulaŃie dialectalã. 2. studiate în enunŃuri / texte. unui mesaj oral rostit cu vitezã normalã. sintagme. . .. interlocutori. Elementele de gramaticã se vor doza progresiv. . se capabil: recomandă următoarele activităŃi: 2.exerciŃii de alegere multiplã.exerciŃii de construire corectã a unor 2. 1. să desprindă semnificaŃia globală a .3. La fiecare lecŃie. . Nu se va face apel la conceptualizarea unitãŃilor lingvistice utilizate în situaŃiile de comunicare.dialoguri în perechi / grup. să utilizeze corect pãrŃile de vorbire întâmplări reale sau imaginare. la o propoziŃii simple şi dezvoltate.descriere de obiecte. .2.1.Adjectivul calificativ . CLASELE a III-a şi a IV-a OBIECTIVE DE REFERINłĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE 1.exerciŃii de povestire a unor fapte şi 2. şi gramatical.Pronumele personal (forme accentuate) . secvenŃelor unui mesaj oral. să sesizeze succesiunea logicã a aceleia care ilustreazã semnificaŃia secvenŃelor dintr-un mesaj oral. interogative şi enunŃiative.Substantivul – numărul singular / plural .Numeralul cardinal Se vor folosi atât texte create de cadrele didactice. Terminologia nu va face subiectul unei învãŃãri explicite.3. să participe.exerciŃii de completare a unor texte * Categoriile gramaticale enumerate aparŃin metalimbajului de specialitate.1. .

Pe parcursul clasei a IV-a.4.exerciŃii de identificare a vorbirii cuvintelor necunoscute. punctuaŃie. respectând semnele de punctuaŃie.exerciŃii de realizare a mesajului 7 . 3. directe.2. să sesizeze utilizarea corectã a . cu o explicaŃie.exerciŃii de citire la prima vedere. 3. pentru marcarea categoriilor gramaticale studiate. 3.exerciŃii de exprimare a propriilor opinii. 3.1.3. sentimente. să deducă din context sensul .exerciŃii de stabilire a acordurilor gramaticale. . se recomandă următoarele activităŃi: . . sinonimelor.1. de iniŃiere / menŃinere / încheiere a unui dialog. narativ.exerciŃii de utilizare a sintagmelor noi.Dezvoltarea capacităŃii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) Obiective de referinŃă Exemple de activităŃi de învăŃare La sfârşitul clasei a IV-a. să redacteze un text scurt pe bazã de suport vizual/auditiv sau de întrebãri ajutãtoare.redactarea de propoziŃii individuale şi corelarea acestora în grup. să povestească fragmente din textul citit. . gânduri.exerciŃii de corectare a intonaŃiei colegilor în funcŃie de semnele de text cunoscut de micã întindere. elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a.exerciŃii de joc. se recomandă următoarele activităŃi: capabil: 3. antonimelor şi a 3. 4.exerciŃii de observare ghidatã a unei povestiri .lacunare. în legătură cu acŃiunile personajelor din textele citite.exerciŃii de corelare a cuvântului.exerciŃii de identificare a părŃilor de vorbire învăŃate. . cu marcarea formulelor de salut. 4. să sesizeze structura unui text cuvintelor polisemantice.5. Dezvoltarea capacităŃii de exprimare scrisã Obiective de referinŃă Exemple de activităŃi de învăŃare La sfârşitul clasei a IV-a.2. . elevul va fi capabil: 4. să citeascã fluent şi corect un . . nou de micã întindere. prin utilizarea cuvintelor în flexiune. .exerciŃii de fixare a unor expresii des folosite în discuŃii. să citeascã în ritm propriu un text . . de adresare.

alineat. . universul copilăriei şi valorile specifice acesteia.4.programe artistice. 5. Lectura Textul literar: . şezãtori. . . . .exerciŃii de stabilire a acordului gramatical. participare la ceremonial.exerciŃii de identificare a părŃilor de vorbire studiate.2. . să aşeze corect în pagină un text (titlu.să civilizaŃia materialã şi creaŃia popularã a obiecte privind ocupaŃiile tradiŃionale aromânilor.cunoaşterea / colecŃionarea unor 5.adaptarea la particularităŃile interlocutorului. 8 . CONłINUTURILE ÎNVĂłĂRII I.structurarea mesajului.exerciŃii de trecere de la vorbirea directã la vorbirea indirectã.exerciŃii de aşezare corectã a unui text în paginã.exerciŃii de utilizare corectã a ortografiei şi a punctuaŃiei. (pãstoritul.1. serbãri.joc de rol.texte în proză. portul. Comunicare Comunicarea orală . cu structurile morfologice învãŃate. poezii cu tematică diversă. . să realizeze acordurile gramaticale în textul redactat.exerciŃii de distanŃare şi de marcare a titlului. Textele vor reflecta. 4.exerciŃii de marcare a alineatului. 5. scris (pornind de la cel format din douã-trei propoziŃii). 5. să descrie evenimentele specifice culturii aromâne la care participă. . aromâne. .3. . să participe la evenimente Ńesãturile. spaŃiu între cuvinte) şi să aplice regulile de ortografie şi de punctuaŃie.exerciŃii de alcătuire a unor enunŃuri scurte şi mesaje scrise în funcŃie de situaŃie. .3.4. prin tematica lor.exerciŃii de completare corectă a propoziŃiilor lacunare. lingvistice şi culturale în comunitãŃile . Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală Obiective de referinŃă Exemple de activităŃi de învăŃare La sfârşitul clasei a IV-a. II. se capabil: recomandă următoarele activităŃi: manifeste interes pentru . elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a. instrumentele muzicale. meşteşugurile). basme.

ghilimelele. . .trecerea de la vorbirea directã la vorbirea indirectã. Categoriile gramaticale enumerate aparŃin metalimbajului de specialitate.articolul nehotãrât (fără teoretizãri).pronumele personal (fără teoretizãri). . conversia textului dialogat în text narativ). GramaticㆠSubstantivul: .pronumele demonstrativ (fără teoretizãri).substantive comune şi substantive proprii (fără teoretizãri). compuneri cu titlul dat). cuprins. cuvinte polisemantice.adjectivul posesiv (fără teoretizãri). Nu se va face apel la conceptualizarea unităŃilor lingvistice utilizate în situaŃiile de comunicare. . . cratima. nu-ari / n-ari / nari. cazul nominativ (fără teoretizãri).recunoaşterea adjectivului (fără teoretizãri). vocalele în hiat..locul adjectivului faŃă de substantiv. . încheiere). . l’i-au / l’iau etc. Lexicul: .cuvântul: sinonime.articolul hotãrât (fără teoretizãri). Comunicarea scrisã.. IV. antonime. l'i-ari / l-ari/ lari. nu-l / nu.acordul adjectivului cu substantivul.l'i / nu-ńi. paronime (fără teoretizare).pronumele posesiv (fără teoretizãri). Elemente de construcŃie a comunicării NoŃiuni de fonetică: .numărul substantivelor: plural / singular.adjectivul demonstrativ (fără teoretizãri). Ortografia şi punctuaŃia: .utilizarea ortogramelor: s-a / sa. . . III. . . 9 † .scrierea după imaginaŃie (compuneri sugerate de o ilustraŃie. Adjectivul: . Terminologia nu va face subiectul unei învăŃări explicite. ńi-ari / ńeari.adjectivul calificativ (fără teoretizãri). . Pronumele: . .genul substantivelor.scrierea după textul literar (povestirea textului în scris.scrierea şi pronunŃarea diftongilor şi a triftongilor. .organizarea textului scris: părŃile constitutive ale compunerii (introducere. . Elementele de gramatică se vor doza progresiv.substantive compuse Articolul: . carte poştalã şi bilet).povestirea oralã.scrierea funcŃională (scrisoare. conform unui plan de idei principale. Procesul scrierii . conform dificultăŃilor şi nevoilor de comunicare.

numeralele cardinale şi scrierea lor corectã (fără teoretizări). Numeralul: . prindusearã. anŃãrŃu.indicativul imperfect al verbelor regulate (cele patru conjugări). Notă Se vor folosi texte din literatura aromână populară şi cultă şi traduceri din literatura universală. dativ (forme accentuate şi neaccentuate). nghios. hiu. multu. timp trecut. diateza activã.de timp: añî. modul indicativ (timpurile prezent. . .pronumele interogativ-relativ (fără teoretizãri).se vor folosi texte care conŃin verbe la moduri personale. numãr. . viitor). .de mod: ghini. La fiecare lecŃie.se vor utiliza texte în care apar pronume personale precedate sau neprecedate de prepoziŃii. Adverbul: ..modul conjunctiv.de loc: aua. . verbul „a fi” va fi utilizat numai cu valoare predicativã. aclo. Verbul: . aseara.numeralele ordinale şi scrierea lor corectã (fără teoretizări). prezent şi viitor (fără teoretizări). .verbele auxiliare : amu.se vor alege texte în care existã adjective propriu-zise. trecut. genitiv. acuzativ. voi. la gradul pozitiv şi adjective provenite din participiu. variabile. la cazurile nominativ. 10 . . vor fi explicaŃi termenii mai puŃin cunoscuŃi şi / sau de circulaŃie dialectală. nñeanã. mâni. Nu se va recurge la terminologia gramaticală.categorii gramaticale: persoană. PrepoziŃia (fără teoretizări) ConjuncŃii coordonatoare (fără teoretizări) ModalităŃi de realizare practică Pentru a facilita recunoaşterea şi utilizarea părŃilor de vorbire: . . aŃia.