SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

PENGENALAN Terdapat dua bentuk ujian yang diberikan kepada pelajar iaitu ujian di dalam bentuk kertas objektif dan ujian dalam bentuk esei. Kedua-dua bentuk ujian tadi memerlukan semakan jawapan yang berbeza. Hal ini kerana, bentuk ujian di dalam kertas objektif perlu di jawab di dalam kertas OMR manakala ujian berbentuk esei perlu dijawab secara bertulis oleh pelajar. Bagi jawapan di dalam soalan objektif adalah mudah bagi guru memeriksa iaitu dengan cara menebuk kertas jawapan ‘master’ dan seterusnya menanda pada skrip jawapan pelajar. Bagi yang menggunakan kertas jawapan OMR pula adalah lebih mudah dengan hanya memproses melalui mesin khusus memproses kertas jawapan OMR. Sebaliknya soalan esei atau karangan pula memerlukan guru memeriksa dengan teliti dan tidak boleh disemak oleh sesiapa sahaja berbanding dengan skrip jawapan objektif. Lazimnya pemeriksaan skrip jawapan esei memerlukan guru-guru yang pakar dalam sesuatu mata pelajaran berkenaan. Pemarkahan soalan berbentuk esei atau karangan adalah boleh dijadikan alat pengukuran yang berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM). Namun PMM perlulah diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa. Hal ini kerana, kecekapan dan keselarasan pemeriksa adalah perkara mesti, jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih seorang. PMM juga adalah salah satu perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Selain itu, memeriksa kertas berbentuk esei terdapat berbagai faktor diluar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahan. Memeriksa skrip jawapan bagi soalan esei atau karangan merupakan proses mengukur dan menilai di mana memerlukan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam pemarkahan jawapan karangan atau esei berkait rapat dengan tujuan dan tugasan soalan. Kriteria tersebut terbahagi kepada tiga iaitu kriteria isi kandungan, kriteria pengolahan dan kriteria proses. Kriteria
1

SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN kandungan yang merujuk kepada penguasaan maklumat dan fakta yang berkaitan mengikut kehendak soalan. 2 . ketekalan. Walaubagaimanapun. Kriteria yang terakhir adalah kriteria proses iaitu merujuk kepada aspek ketepatan. Bagi kriteria pengolahan adalah merujuk kepada kemahiran menghuraikan maklumat. kemunasabahan. keaslian. kelengkapan. Hal ini kerana ujian sumatif contohnya Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) telah disediakan PMM oleh pihak yang bertanggungjawab. PMM perlu disediakan. fakta dan idea secara logik dan matang serta penggunaan bahasa yang tepat. dan kreativiti dalam teknik penulisan.

maka tinggilah markah yang akan diberikan kepada pelajar. pengolahan dan proses itu dikesan dan diberi markah secara berasingan. markah diperuntukkan kepada unsur-unsur penting yang merangkumi kriteria kandungan. Ini bermakna bahawa jika unsur-unsur tiga kriteria tersebut banyak terdapat dalam jawapan pelajar. Dalam kaedah ini. Kaedah pemarkahan analitik bermaksud kaedah memberi markah secara point iaitu ia memerlukan skema pemarkahan yang terperinci dan setiap unit jawapan diberi perhatian dan pemberatan. Ia mengandungi nilai isi kandungan. Pemarkahan analitik memberikan perhatian bukan sahaja kepada unsur isi atau idea utama tetapi juga kepada organisasi dan kesepaduan unsur-unsur berkenanan.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN SOALAN 1 : APAKAH MAKSUD ISTILAH ANALITIK DAN HOLISTIK? a) Pemarkahan Analitik Pemarkahan analitik merujuk kepada pemarkahan jawapan berbentuk esei secara lebih terperinci yang mana markah diberi berdasarkan kriteria yang lebih terperinci. Pemarkahan analitik juga dikelaskan kepada enam peringkat markah iaitu dari 0 sehingga 6 tetapi ia adalah lebih terperinci dengan setiap peringkat dipecahkan pula kepada 5 bahagian setiap satu. pengelolaan dan proses yang lebih khusus. 3 . Berikut merupakan contoh skema pemarkahan secara analtitik yang digunakan oleh guru semasa menanda kertas peperiksaan pelajar.

Perbendaharaan kata kurang meluas tapi masih boleh menggunakan dengan betul Sederhana. sesuai dan menarik.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN Markah Sebutan Kefahaman Tatabahasa Perbendaharaan Kelancaraan kata Luas dan Lancar dan menepati konteks gaya yang penggunaan. jelas tetapi Boleh keseluruhannya memberikan masih jelas dari gerak balas segi makna tetapi agak lambat dan kurang tepat Daya Terdapat kefahaman kesilapan yang yang amat banyak dan lemah. atau bahasa Gerak balas ibunda tepat dan pantas. 5 Sebutan baku. Hanya boleh menyebut sahaja Guna tatabahasa dengan tepat dalam ayatayat dan membawa makna yang jelas dan tepat Faham Ada kesilapan dengan baik tetapi tidak tetapi masih serius. 4 Terdapat kesilapan sebutan yang tidak serius 3 Terdapat kesilapan sebutan yang ketara atau dipengaruhi dialek atau bahasa ibunda. kriteria. Faham tidak ada dengan tepat pengaruh dialek dan cepat. 2 Terdapat banyak kesilapan sebutan yang ketara atau dipengaruhi dialek atau bahasa ibunda yang nyata 1 Sebutan yang minimum. kelemahan yang kurang ketara. Perbendahraan kata terbatas. Terdapat gangguan tetapi tidak menonjol. Ayat tidak masih jelas dan memenuhi bermakna. menunjukkan Lambat penguasaan memberikan yang agak gerak balas minimum dan kurang tepat Lemah. Terdapat kesilapan penggunaan sana sini Amat sukar bertutur. Ada gangguan dan penyampaian kurang menarik Terbatas. Daya Ada kesilapan kefahaman bahasa yang sederhana. Terdapat Lambat banyak sekali memberikan kesilapan gerak balas sehingga dan tidak petuturan amat tepat sukar difahami Luas dan terdapat Lancar dan kesilapan tetapi masih ada kurang ketara. lambat dan di tergagapgagap 0 Langsung tidak Tidak faham Tidak dapat menyebut langsung menguasai dengan betul langsung Hanya boleh Bertutur bertutur sepatah hanya dua kata beberapa patah kata 4 . terdapat kesilapan dalam penggunaan tatabahasa dalam ayat Tidak lancar.

Di sini terdapat contoh bagaimana skema pemarkahan holistik ditentukan oleh guru : Markah 5 Kriteria Cemerlang – menguasai semua objektif serta dapat berhujah dengan baik dan berkesan 4 Baik – menguasai kebanyakan objektif dan dapat memberikan hujah dengan dan berkesan 3 Memuaskan – hampir sebahagian objektif dan memberikan hujah dengan memuaskan 2 1 0 Lemah – menguasai sebahagian kecil objektif dan hujah adalah lemah Kurang memuaskan – belum menguasai sebarang objektif dan hujah adalah lemah Gagal – gagal memberikan sebarang jawapan dan hujah amat lemah 5 .SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN b) Pemarkahan Holistik Pemarkahan holistik ialah skema yang disediakan secara umum sebagai panduan untuk memberi markah kepada jawapan pelajar. Skema ini sesuai bagi pemarkahan soalan berbentuk esei yang markahnya diberi berdasarkan kepada impresi. Pemeriksaan secara holistik memerlukan pemeriksa yang berpengalaman dan benar-benar menguasai bidang atau mata pelajaran berkenaan. Pemarkahan holistik boleh dikelaskan kepada enam kriteria berdasarkan dari markah 0 sehingga 6. Pelajar bebas memberikan jawapan asalkan tidak menyeleweng daripada kehendak soalan. Pemarkahan secara holistik memerlukan pemeriksa membaca terlebih dahulu jawapan secara keseluruhan dan kemudian mengelas pencapaian mengikut kelompok pencapaian sebelum menganggar markah keseluruhan bagi sesuatu soalan.

pada gred-gred yang telah diberikan. Kaedah Ordinal: Sekiranya pemarkahan secara holistik dibuat dengan menggunakan kaedah ordinal.  Pemeriksa dikehendaki membaca skrip kali ketiga untuk membuat pengubahsuaian. B. 6 . C = Lulus. gred A = Cemerlang. kriteria pengolahan. Memberikan gred kepada skrip jawapan mengikut kumpulan berdasarkan peratusan pelajar yang telah dipertimbangkan untuk setiap gred. B= Kepujian. C. Misalnya.   Menentukan berapa peratus pelajar yang patut diberi gred A. pemeriksa perlu mengikuti langkah-langkah yang berikut:   Memeriksa setiap skrip jawapan pelajar secara keseluruhan. kriteria pengolahan. Gred berdasarkan kriteria kandungan. D dan E sebagainya. jika ada. berdasarkan kriteria kandungan. pemeriksa perlu mengikuti langkahlangkah yang berikut:  Menentukan skema pemarkahan terlebih dahulu sama ada menggunakan markah atau gred. iaitu prestasi terbaik diletakkan di atas dan prestasi terburuk diletakkan di bawah.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN Kaedah yang lazim digunakan untuk pemarkahan holistik ialah kaedah ordinal dan nominal. dan kriteria proses. Kaedah Nominal: Dalam pemarkahan yang menggunakan kaedah nominal. dan kriteria proses. D = Gagal.  Pemeriksa dikehendaki membaca skrip jawapan pelajar sekali lalu untuk memperoleh gambaran setinggi mana tahap jawapan pelajar.  Pemeriksa kemudian dikehendaki membaca skrip kali kedua untuk menetapkan gred yang difikirkan sesuai diberikan kepada skrip tersebut berdasarkan skema pemarkahan yang disediakan. Menyusun skrip-skrip jawapan pelajar mengikut prestasinya.

Jawapan tidak semestinya seragam dan berstruktur seragam seperti skema yang disediakan dimana sesuatu esei memberikan pelbagai bentuk luahan pemahaman pelajar Secara pecahan eg. Bentuk jawapan Perlu dijawab secara terperinci.C. 7/10 A.E atau pangkat 1-5 (Cemerlang – gagal) Bergantung kepada kemahiran pemeriksa tahap Bentuk markah Masa Panjang 7 .B.D. Perkara Skema Pemarkahan Pemarkahan Analitik Pemarkahan Holistik Kriteria pemeriksa Unsur-unsur penting dalam jawapan Kegunaan Sangat terperinci berdasarkan Sangat subjektif (Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di andaian bahawa pelajar dalam jawapan mempunyai pandangan menyeluruh ke atas keseluruhan soalan) Semua guru boleh menggunakan Hanya guru yang berpengalaman teknik ini termasuk yang kurang dan menguasai bidang pengalaman berkenaanmampu menggunakan teknik ini Kandungan. pengolahan dan Apa sahaja aspek baik yang proses terdapat di dalam jawapan Peperiksaan Awam (peperiksaan Soalan biasa) pengkonsepsian Skala Interval Skema pemarkahan dihuraikan secara terperinci (meningkatkan keobjektifan dan kebolehpercayaan) boleh disediakan secara bertulis Berstruktur iaitu setiap soalan diperuntukkan markah tertentu secara terperinci berbentuk Skala Pemarkahan Penyelarasan pemarkahan Skala Nominal dan skala Ordinal Mesyuarat penyelelarasan oleh ketua pemeriksa dan pemeriksa berkenaan diperlukan Bentuk soalan Sesuai untuk soalan karangan atau esei.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN SOALAN 2: BEZAKAN ANTARA PENILAIAN HOLISTIK DAN ANALITIK? Berikut adalah jadual yang menunjukkan perbezaan antara pemarkahan analitik dan pemarkahan holistik.

Contoh Kaedah Pemarkahan Analitik Nyatakan tiga jenis pencemaran. (1 markah x 3 fakta = 3 markah) Kriteria pengolahan b) Punca pencemaran air. Punca pencemaran udara. (2 x 3 markah = 6 markah) 8 . Cadangkan langkah yang boleh diambil untuk mengatasai masalah tersebut. (3 x 2 markah = 6markah) Kriteria proses c) Keaslian cadangan yang dikemukakan. Skema pemarkahan Kriteria kandungan a) Pencemaran air. Punca pencemaran bunyi.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN Contoh Skema Pemarkahan Analitik berbanding Holistik. udara dan bunyi.

bersih Ciri Jawapan Isi Cukup Huraian Jelas mencukupi Pengolahan dan Susunan yang teratur dan kemas Hampir cukup Tedapat beberapa Isi kurang kesalahan tatabahasa tetapi masih dimaafkan Ada kesalahan yang Terpesong sipi tak dapat dimaafkan Agak jelas dan Susunan mencukupi teratur tapi kurang kemas Kurang jelas Tiada keseragaman Tidak teratur dan tidak seragam Kesalahan yang Terpesong sama Tiada huraian Tiada olahan banyak dan kelam sekali atau tidak jelas atau tidak kabut sama sekali seragam sama sekali Tidak jelas 9 .SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN Gred / Markah Kriteria Taarif Tepat Gred A (75% -100%) Gred B (60% -74%) Gred C (40% -59%) Gred D (30% -39%) Gred E (0 -29%) Kurang difahami Tidak difahami langsung Kurang tepat Masih tepat Masih lancar Bahasa Lancar.

Isinya terpesong sipi. Bahasa memuaskan. Gred A (75% -100%) Gred B (60% -74%) Gred C (40% -59%) Gred D (30% -39%) 10 . Terdapat beberapa kesalahan bahasa yang dapat dimaafkan. Tiada keragaman struktur ayat. Keragaman struktur ayat agak sedikit. Terdapat keragaman struktur ayat dengan susunan yang sangat menarik. ada yang sesuai dan ada yang tidak. Takrif terhadap tajuk karangan tidak difahami langsung.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN Contoh Skema Pemarkahan Holistik. Bahasa lancar dan bersih daripada segala aspek kesalahan. Penguasaan bahasanya lemah dengan susunan ayat yang kelam kabut dan kesalahan kosa kata yang banyak. Gred / Markah                  Gred E (0 -29%)    Ciri Jawapan Takrif yang tepat terhadap tajuk karangan yang dipilih. Masih terdapat ciri-ciri kematangan fikiran dalarn penulisan. Isinya terpesong sama sekali. Takrif terhadap tajuk karangan kurang difaharni. Pengolahannya tidak teratur. Pengolahannya agak lemah dan kurang teratur. Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. Hujah sangat logis dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran. Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih tepat. Isinya cukup dan berkembang dengan contoh yang sesuai. Isinya kurang. Terdapat beberapa kesalahan bahasa yang tidak dapat dimaafkan. Kosa kata agak terhad. Penguasaan bahasa dan kosa kata kurang cekap. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik.

Ini bermaksud. pengolahan bahasa dan sebagainya. Antara kebaikan pemarkahan holistik adalah pelajar bebas memberikan jawapan asalkan tidak menyeleweng daripada kehendak soalan. pemeriksa boleh memberikan markah selagi jawapan pelajar tidak menyeleweng daripada kehendak soalan. Selain itu. pemeriksa dapat menilai dan memberi markah sekiranya pelajar memberi idea yang yang di luar jangkaan pemeriksa dan idea tersebut dapat di terima dan tidak menyeleweng dari kehendak soalan.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN SOALAN 3: APAKAH KEBAIKAN DAN KELEMAHAN PEMARKAHAN HOLISTIK? a) Kebaikan pemarkahan secara holistik. pemeriksaan skrip jawapan tidak mengambil masa yang panjang kerana pemeriksaan dibuat secara umum tanpa memberi penekanan pada aspek isi kandungan. Di samping itu juga. Kelebihan yang terakhir ialah pemeriksa mengikhtiraf dan memberi ganjaran kepada pelajar yang memberi jawapan secara kreatif dan inovatif. pemeriksaan skrip jawapan dibuat oleh lebih daripada seorang pemeriksa dan juga pemarkahan dibandingkan antara pemeriksa dalam kumpulan untuk memastikan bahawa setiap pemeriksa memberi markah yang sama antara mereka. Ini bermaksud. 11 . Kelebihan yang lain ialah pemeriksaan holistik ini dapat menilai jawapan secara keseluruhan dalam aspek penguasaan pengetahuan serta dapat menilai kemahiran yang lain terutamanya kemahiran aras tinggi seperti kebolehan mengolah idea dan membuat rumusan tentang sesuatu perkara atau keadaan.

Selain itu. pemarkahan holistik adalah pemarkahan secara umum tanpa memberi perhatian kepada aspek khusus penulisan karangan seperti isi. Ini kerana. Di samping itu juga. Pemeriksa mudah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak relevan seperti bentuk tulisan dan kekemasan skrip jawapan. Ini kerana setiap pemeriksa mempunyai pengalaman.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN b) Kelemahan pemarkahan secara holistik. pemeriksaan secara menyeluruh di lakukan di mana skima jawapan tidak disediakan secara terperinci dan cara ini amat subjektif kerana pemeriksa perlu membaca kritikal untuk menyemak jawapan pelajar. Oleh sebab itu. pengetahuan serta idea masing-masing dalam menentukan markah pelajar. dalam pemarkahan holistik. mesyuarat penyelarasan perlu diadakan untuk memastikan setiap pemeriksa memberi markah serta memeriksa secara seragam dan sama di antara satu sama lain. tatabahasa. gaya dan lain-lain. Kesan halo merujuk kepada situasi pemeriksa memberikan markah tinggi untuk satu jawapan yang sederhana atau kurang baik kerana calon dikenalinya sebagai pelajar yang cergas. 12 . Kesilapan bahasa adalah minimum. Cara ini lebih sesuai digunakan untuk menilai penulisan pelajar di pusat pengajian tinggi kerana pelajar di IPT sepatutnya sudah menguasai kemahiran menulis. Pemarkahan holistik juga kurang objektif. Sebaliknya kesan horn pula merujuk kepada keadaan satu jawapan baik diberi markah yang rendah kerana jawapan itu datangnya daripada calon yang dianggap kurang berkebolehan. Antara kelemahan pemarkahan holistik adalah pemeriksaan secara holistik ini memerlukan pemeriksa yang berpengalaman dan benar-benar menguasai bidang atau mata pelajaran berkenaan sebagai pemeriksa. Kelemahan yang terakhir ialah Kesan halo dan kesan horn akan berlaku apabila pemeriksa dipengaruhi oleh pengetahuannya tentang latar belakang pelajar. terdapat kemungkinan perselisihan dalam memberikan markah antara pemeriksa dan sukar hendak dijelaskan.

Jika jawapan yang diberikan oleh pelajar adalah di luar skrip jawapan. tanda baca dan ejaan. 13 . maka pemeriksa tidak akan memberikan markah untuk jawapan tersebut. Pemarkahan secara analitik juga memberikan gambaran yang jelas tentang asas taburan markah. imbuhan. skrip jawapan yang menggunakan kaedah analitik memadai diperiksa sekali sahaja oleh pemeriksa. Hal ini demikian kerana pemarkahan diberikan adalah berdasarkan skrip jawapan. Contohnya. Pemeriksa tidak perlu mengambil masa yang lama untuk menimbang jawapan pelajar sama ada tepat. Namun. Oleh sebab itu. Pelajar juga akan dapat melihat serta menilai di mana dan apa kelemahan mereka dengan jelas dengan menggunakan pemarkahan secara analitik. tugas pemeriksa menjadi lebih mudah kerana skema pemarkahan atau skrip jawapan yang disediakan adalah terperinci dan jelas. kurang tepat atau tidak betul. sesebuah karangan dibahagikan pemarkahannya mengikut isi. perbendaharaan kata. sebahagian daripada markah penuh boleh diberikan kepada pelajar. Pemarkahan secara analitik memperincikan bidang pemarkahan sesebuah karangan. cara pemarkahan ini dapat menjelaskan mengapa pencapaian pelajar tinggi atau rendah. Skema pemarkahan yang terperinci juga memudahkan proses pemberian markah dengan tepat. Selain itu. jika jawapan pelajar tidak tepat sepenuhnya.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN SOALAN 4: APAKAH KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PEMARKAHAN ANALITIK? a) Kelebihan Pemarkahan Analitik Skrip jawapan pemarkahan secara analitik boleh diperiksa oleh pemeriksa baru yang kurang berpengalaman memeriksa dan yang tidak begitu menguasai bidang berkenaan. Ini kerana pemarkahan diberi berdasarkan kepada skrip jawapan yang telah disediakan. pemeriksa yang kurang mahir akan dapat mempelajari bagaimana untuk menilai sesebuah karangan yang baik. Melalui kaedah pemarkahan secara analitik. Justeru. Guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan prestasi pelajar dan menyampaikan maklumat ini kepada pelajar.

Kemahiran penulisan merujuk kepada aspek khusus penulisan iaitu isi.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN Mereka berupaya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Dengan itu barulah markah dapat diberikan kepada pelajar mengikut jawapan yang diberikan oleh mereka. maka keobjektifan dan kebolehpercayaan sesuatu pemarkahan dapat ditentukan oleh pemeriksa. b) Kelemahan Pemarkahan Analitik. Apabila penekanan hanya diberikan kepada fakta semata-mata. Pemarkahan secara analitik lebih objektif dan ketekalannya dapat dikekalkan sekiranya pemeriksa menjalankan tugas dengan teliti. Selain itu. gaya bahasa dan lain-lain. Hal ini akan memberikan sedikit tekanan kepada pemeriksa untuk memeriksa kertas jawapan pelajar-pelajar kerana pemarkahan secara analitik memerlukan pemeriksa untuk membandingkan jawapan pelajar dengan skrip jawapan satu persatu. mereka dapat memperbaikinya untuk menjamin kecemerlangan dalam bidang penulisan kelak. tatabahasa. secara 14 . Dengan adanya penyediaan skema jawapan yang terperinci dengan menyenaraikan fakta yang dikehendaki dan pembahagian markah yang sepatutnya. Terdapat beberapa kelemahan dalam kaedah pemarkahan analitik. Di antaranya ialah pengambilan masa yang agak lama untuk memeriksa setiap skrip jawapan terutamanya apabila bilangan calon terlalu ramai. kaedah pemarkahan secara analitik melibatkan pemeriksaan yang dilakukan secara fakta dan kurang memberi penekanan pada kemahiran penulisan. Justeru. Pemarkahan secara analitik yang menekankan aspek kemahiran penulisan adalah pemarkahan bagi subjek bahasa dan tidak diperlukan bagi subjek lain. Keobjektifan pemarkahan boleh ditingkatkan dengan menentukan berapakah markah yang akan diberi kepada pelbagai jenis jawapan yang kurang tepat. Pemarkahan secara analitik hanya memberi penekanan kepada fakta atau jawapan secara terperinci semata-mata.

Mereka juga tidak akan mengambil kira aspek kemahiran penulisan dalam penulisan karangan mereka seperti penggunaan peribahasa. gaya bahasa yang menarik. maka markah yang diperuntukkan untuk aspek tersebut akan ditolak.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN tidak langsung akan menyebabkan pelajar hanya terlalu bergantung kepada skima jawapan dalam mengulangkaji pelajaran. Apabila hal sedemikian berlaku maka pelajar cenderung untuk mendapat skor yang rendah bagi soalan esei atau subjektif 15 . Dalam pemarkahan secara analitik. tatabahasa dan sebagainya apabila menjawab soalan berbentuk esei. pemeriksaan boleh bersifat negatif kerana apabila pelajar membuat kesilapan dalam sesuatu aspek.

Penambahbaikan dapat dijalankan dengan menggunakan kedua-dua kaedah analitik dan holistic. Dalam menggunakan kaedah gabungan yang dipanggil pemarkahan elektik. Di samping itu. masa. bentuk soalan dan lain-lain. di mana contoh jawapan hendaklah disediakan semasa membina soalan kerana ini dapat membantu menentukan ketepatan fakta. bentuk jawapan. Selain daripada itu kaedah gabungan membolehkan perhatian diberi kepada aspek perincian fakta dan pengolahan jawapan.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN KESIMPULAN Pemarkahan holistik dan pemarkahan analitik mempunyai banyak perbezaan terutama dari segi skema pemarkahan. pemarkahan holistik dan pemarkahan analitik mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri. 16 .

SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN RUJUKAN     Kaedah Pemarkahan Skrip Jawapan http://www.upm.scribd.com/doc/6938792/PEMARKAHAN-KARANGAN Modul Asas Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah Baru IPTA http://cadenet._pengukuran_dan_penilaian.edu.pdf?cidReq=NEWLECTRR1 17 .my/eSATRIA/courses/NEWLECTRR1/document/pengujian .

9.850 02.3 /507:39:.-.3 /.91 07.-..3 /...7...203.2 503:8.3 -40 -0781.3 80.82.5..7 202-:.-.9 847.39:305.5.7..9 502078.350.907. .. . 9/..9 08.3 203.380-..3.3-07-039:080 .3 2070..7.9 30.2- 7. 50.$ !%$#!#  9/. 805079 503:3. -.2 808:.7 9.3.850 2.2 502.3 /94...7.7. . .3 070.5.3./.3 507-. .7...3..3080.3.9:.9.3 :39: .3 -07.. . 50.3 503:8. 2...:8:-091          .. 50..8.7 . 80/02.8.: 2.-.-.32030-.. :.5.8.3/..7... ..-.3703/.3 203.84.. .850 90780-:9 .38:3..:-07.3.5.3 .-84.2 203:./.03/07:3 :39: 203/.. 5.

...3 /.9.9 2025:3. 202-3.7 80 802.3 .7. .3 489 /.7. /80/.3 /.35034.-.3 202-40..2.0/.3 /5.9/.7.3 /.8505073.8. 502.3 502.3 .3.39: 203039:.3 .5./.3 .3 07.. $0.3. /:. -039: ..3 507.3502.3 2...3 /-07 05..3..3 802.31...5..0/.-:3..3 1.9 202-.3 ...9.30/:..3./.3907:9.3  8.3 03/. 84. 9: .9.2 203:3...3 502.5..75.3 489./.3/03.2-..3          .3 002..9.7.92025:3.9/./.3. ..3 .253 9: 502.4394 .507-0.3 009 / 2.3 907803/7 !03.5.7.7. 0-.3203:3.-.3 -039: 84..8.3.3.5..3/.3489/.3 0905.-:3.3. 3 /.0/. .$ !%$#!#  $!& !02.. .3.

3 O 995..5.!02.$ !%$#!#  #&& O .7..3$75.0/.

.

 8.7-/ .42.

/4.

.

3/.3!038.7..3!02-0.7..8!03.7.7:!% O 995.!# # O 4/:8..

.

./0309 :52 0/: 2..

0$%#.

.4:7808.

%##.

:2039./4.

/#06%##    .3 *503::7.3*/.3 5/1.3*503.503:..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful