Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Paras 5, Blok J SeJatan Pusa t Bandar Damansara 50604 Kuala Lumpur

TeJefon : 2556900

KP(BS)8591 /Jld.II(77) ! J November Sernua Pengarah Pendidikan Y.B. Dato'/Tuan/Puan, SURAT PEKELILlNG IKHTISAS BlL. 3/1987: Negeri J9 7

Penyeliaan Pengajaran-Pem belajaran Dj Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru

Besar Sekolah

Tuga dan fung i Pengetua/Guru Besar sebagai pernimpin profesionalisrne, pengurus dan pentadbir hari ini adalah berbagai-bagai, Scbagai pernimpin profesionalisrne di ekolahnya, tanggungjawab utarna seorang Pengetua/Guru Besar ialah untuk mernastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum di sekolahnya. Pelaksanaan kurikulum dijalankan melalui proses dan aktiviti pengajaran-pernbelajaran oleh guru-guru dan keberkesanan pelaksanaan kurikulurn di seko!ah memerlukan penyeliaan yang rapi dan sistema tis dari pihak Pengetua/Guru Besar sekolah itu. Ini termasuklah penyeliaan pengajaran-pernbelajaran terhadap guru di dalam kela yang sepatutnya rnenjadi perkara yang diutarnakan dalarn senarai tugas dan tanggungjawab Pengetua/Guru Besar. Oleh itu dan dengan tujuan mernpertingkatkan keberkesanan proses pengajaran-pembelajaran di ekolah, PengetuajGuru Besar hendaklah diperingatkan bahawa penyeliaan pengajaran-pernbelajaran di dalam kelas adalah rnerupakan tugas yang amat penting. 2. kelas: Berikut adalah syor garis panduan bagi melaksanakan tugas penyeliaan di dalam

2.1

Rasional 2.1.1 Pelaksanaan kurikulum adalah unsur TERAS fungsi in titusi persekolahan. Dengan itu perhatian yang lebih hendaklah diberikan kepacta penyeliaan pengajaran-pernbelajaran. Sebagai pernirnpin profesionalisme di sekolah, Pengetua/Guru Besar adalah pelaksana utama kurikulum di sekolahnya. Oleh itu tugas penyeliaan pengajaran-pembelajaran adalah merupakan tugas terpenting yang perlu dititikberatkan.

2.1.2

I IS

2.1.3

Penyeliaan urusan dan dipisahkan tadbir dan

adalah

satu

aspek

terpenting

dalam

pentadbiran,

pengpen-

kepimpinan pendidikan. Oleh itu penyeliaan

tidak boleh

dari peranan Pengetua/Curu Besar sebagai pengurus, pernimpin profe ionalisme di sekolahnya.

2.2

Tujuan 2.2.1 Mernpertingkatkan daya profe ionalisme Pengetua/Guru Besar dan dan guru-guru dalam melaksanakan kurikulurn sekolah melalui pro es pengajaran-pembelajaran sejajar dengan falsafah, matlamat dan objektif sistem pendidikan negara. Berkongsi pengetahuan dan pengalarnan bagi meluaskan surnber maklurnat kepada Pengetua/Guru Besar untuk memperbaiki proses pengajaran-pembelajaran di sekolahnya, Sumber maklumat ini juga boleh digunakan oleh Pengetua/Guru Besar sebagai asas untuk menilai seseorang guru bagi tujuan tertcntu. Memupuk, memelihara dan memperkukuhkan hubungan profesionalisme dan interaksi yang po itif antara Pengetua/Guru Besar dengan guru guru dengan guru dan antara guru dengan murid. Membantu guru-guru kesan dan membentuk menjalankan tugas harian dengan lebih sikap guru ke arah yang lebih positif, ber-

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3

Bidang 2.3.1 Penyeliaan pengajaran-pernbelajaran 2(dua) bidang: a. b. hendaklah diturnpukan kepada

bidang organisasi dan bidang pengajaran dan pembelajaran.

Bidang Organisasi

Di antara ciri-ciri organisasi yang perlu diberi perhatian ialah: i. lklim kelas:

organisasi
kawalan

kelas rnurid

kornunikasi
motivasl sikap murid kebersihan dan perhiasan

116

ii. iii. iv.
v.

Penycliaan gerakerja Penilaian pre t i Prolil murid Panitia matapclajarun yang belch membantu

Kcscrnua ciri ini adalah rncrupakan petunjuk keberkesanan pcngajaran dan I cmbclajaran.
Bidang Pengajaran dan Pem belajaran

Di antara
i.

iri .. iri yang perlu dip rhatikan c pengajaran:

ialah:

Rancangan Objektif Pcrsediaan

I i kandungan

ii.
iii. iv. v.

alat/bahan

pcngajaran

dan pcnggunaannya.

Pcnyaruj aian i i p lajaran. Teknik bersoaljawab.

vi.

luteraski guru murid , Penggunaan rna a.

1.4 Prin ip Perlak anaan 2.4.1 Pcnycliaan p ngajaran-pernbclajaran di kela olch Pcngctua/Guru Be ar ke ata cmua guru.
Rckod pcny liaan p ngajaran .. mbclajaran p

hendaklah

dijalankan

1.4._

di kcla

hcndaklah

di ..

catit dcngan ringkas dan tcpar, 1.4.3 Pcnycliaan pcngajaran-pcmbclajaran hendaklah dirancang dengan seimbang dari egi ma sa, matap lajaran tingkatan/tahun dan guru. Tuga: penycliaan ini botch dijalankan dcngan bantuan Pcnolong Kanan dan Penyclia Petang. Walau bagairnanapun tanggungjawab cpcnuhnya tcrlctak di tangan Pcngetua/Guru Be ar. Penycliaan p ngajaran ..p mb lajaran di kela hcndaklah dijalankan ccara 'i temati dan bcrlanda kan hubungan prof sionali me dcngan guru-guru dan bukan untuk rnencari kc ala han. Dalam usaha rnempertingkatkan pre tusi pcngajaran-pcmb lajaran eli kela , Pcng ilia/ Guru Be ar perlu rncndapat maklumat yang tcrrcntu, Maklumatmaklurnar jill dapat digunakan 01 h Pengctua/Guru Besar ebagai a a perbincangan dcngan guru-guru.
ini adaluh untuk mcngingatkun k mbali
In ngcnai peri rnustahaknya aiu tugas dan ianggungja. ab

2.4.4

2.4.

3.

Surai Pckcliline

tugas-tugas

pen cliaun pcngajarun-pcrnbclajaran

cbagai

alah

117

Pengetua/ uru Besar, la tidak ekali-kali menafikan pentingnya tuga -tuga dan tanggungjawab kepimpinan dan penyeliaan seorang Pcngetua/Curu Besar dalam lain-lain aspek pentadbiran dan pengurusan sekolah. Oleh itu Pengetua/ lim Besar perlu diingatkan mengcnai peri pentingnya melaksanakan tuga -tugas eeara yang seirnbang agar pclaksanaan uatu tugas ridak akan menyebabkan tuga -tugas lain tidak dibcri perhatian sewajarnya.
4. Harap maklumkan kandungan di negeri V.B. Dato /Tuan/Puan.

Surat Pekcliling Bil. 3/19 7 ini kcpada

emua sekolah

Sekian.

s.k. 1. 2.
3.

ctiau aha Sulit kepada V.B. Menteri Pendidikan Setiausaha

Ialay ia.

Sulit kepada V.B. Dr. Leo Michael Toyad Tirnbalan M nteri Pendidikan.
hin, Timbalan Mentcri Pendidikan.

etiausaha SuLit kepada Y.B. Encik Woon See Ketua Setiausaha Kementerian Ketua Pengarah Pendidikan Timbalan Pendidikan.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12.

Kementerian

Pendidikan. Pendidikan

Ketua Pengarah Pendidikan I Kernenterian Pendidikan.

Timbalan Ketua Setiau aha I Kernenterian irnbalan Ketua Pengarah Pendidikan Timbalan Ketua Setiausaha Ketua-Ketua Ketua Jernaah

II Kementerian Pendidikan.

Pendidikan.

II Kementerian

Bahagian Kementerian azir Kementerian

Pendidikan. Pendidikan. Pendidikan,

Pegawai Perhubungan

warn Kementerian

118

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful