10.

2001 GR

fordfocus

Ford Focus Greek
44 pages
Print quantity: 31.000 copies

4. Oza
date: 05. 10. 2001
new Oza needed

Y
yes

Y
no

2

fordfocus
Οι συµβιβασµοί δεν ταιριάζουν µε το Ford Focus. Να θυσιάσουµε το στυλ για τους
χώρους; Τις επιδ(σεις για την οικονοµία; ∆εν χρειάζεται πλέον.
-µορφο και ταυτ(χρονα λειτουργικ(. Λογικ( και (µως πολύ, πολύ συναρπαστικ(.
Το πρωτοποριακ(, επαναστατικ(, Ford Focus. Με επίκεντρο εσάς.

Γιατί focus

4

Μελετηµένο
Ποι(τητα οδήγησης
Έξυπνη σχεδίαση
Εύκολη ζωή
Πραγµατική αντοχή
Εκτεταµένη προστασία
Τεχνολογία κινητήρα

4
6
8
10
12
14
16

Ποιο focus

18

Επιλογή
Επιλογή µοντέλου
ford focus Ambiente
ford focus Comfort
ford focus Ghia
ford focus Trend
ford focus ST170
Προσωπική προτίµηση
Προαιρετικά πακέτα
Ηχοσυστήµατα
Ford Credit

18
20
22
24
26
28
30
32
34
35
36

Προδιαγραφές

37

Τεχνικά στοιχεία
Χρώµα & ταπετσαρία

37
42

3

4

Μελετηµένο Ποιτητα οδήγησης Έξυπνη σχεδίαση Εύκολη ζωή Πραγµατική αντοχή Εκτεταµένη προστασία Τεχνολογία κινητήρα 5 . Κατά την σχεδίασή του είχαµε αυτές τις θεµελιακές απαιτήσεις στην καρδιά µας. το αυτοκίνητ( σας και το δρ(µο. Για να κάνουµε το Ford Focus απ(λυτα "σωστ(". Που καλωσορίζει πρ(θυµα τους ανθρώπους της ζωής σας. εξετάσαµε κάθε πλευρά της σχέσης ανάµεσα σε εσάς. Που δίνει την αίσθηση (τι είναι φτιαγµένο για σας. (ταν το θέλετε. µε καθαρή µατιά και ανοικτ( µυαλ(. (ποιος και αν είσαστε.Γιατί focus Ένα αυτοκίνητο που κάνει αυτ( που θέλετε. Και το οποίο σας επιτρέπει να θεωρείτε την ασφάλειά τους δεδοµένη.

αλλά ταυτ(χρονα ισχυρ(. Αυτ( επιτρέπει τον καλύτερο συντονισµ( της ανάρτησης και περιορίζει τη στρέβλωση του αµαξώµατος. Το σύστηµα επιτρέπει σε κάθε τροχ( να αντιδρά ανεξάρτητα. Η άνεση και η αίσθηση οδήγησης έχουν βελτιωθεί. Αυτ( µε τη σειρά του βελτιώνει τ(σο την ενεργητική (σο και την παθητική ασφάλεια. 6 . µονοκ(µµατο εξάρτηµα απ( πρεσαριστ( χάλυβα.Άκαµπτο κέλυφος αµαξώµατος Μοναδικ σύστηµα Control Blade Η αυξηµένη στρεπτική και στροφική ακαµψία του αµαξώµατος δίνει στο Ford Focus πολλά και µεγάλα πλεονεκτήµατα. ακ(µα και στις πιο δύσκολες συνθήκες οδήγησης. την επιτάχυνση και το φρενάρισµα. Η ανεξάρτητη multi-link πίσω ανάρτηση χρησιµοποιεί το µοναδικ( σύστηµα Control Blade της Ford που εξασφαλίζει ακρίβεια στον έλεγχο και εξαιρετική άνεση. λ(γω του περιορισµού των µετακινήσεων ανάµεσα στα σηµεία στήριξης των αµορτισέρ. Είναι ένα ζωτικ( εξάρτηµα που εξασφαλίζει ευστάθεια και ενεργητική ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Το σύστηµα Control Blade περιλαµβάνει ένα ελαφρ(. Η διαφορά φαίνεται περισσ(τερο στις κλειστές στροφές. βελτιώνοντας την αίσθηση στον δρ(µο. κινούµενος προς τα πάνω και προς τα πίσω για να απορροφήσει τις ανωµαλίες του δρ(µου. καθώς και την οµαλ(τητα της κίνησης.

7 . Ιδιαίτερη προσοχή δ(θηκε στην ελαχιστοποίηση των τριβών. εξασφαλίζοντας εξαιρετικά ήσυχη και άνετη διαδροµή.Ποιτητα οδήγησης Αυτ( που κάνει το Ford Focus τ(σο σίγουρο στην οδήγηση και τ(σο άνετο για να ταξιδεύει κανείς είναι το άκαµπτο σασί του αµαξώµατος. Το Ford Focus χρησιµοποιεί ανεξάρτητη multi-link πίσω ανάρτηση. δυναµική και ευστάθεια. χωρίς την ασάφεια που χαρακτηρίζει τα περισσ(τερα συστήµατα διεύθυνσης µε υποβοήθηση. Η υδραυλική υποβοήθηση του τιµονιού προσφέρει άνεση και µοναδική ακρίβεια. εξασφαλίζοντας κορυφαία για την κατηγορία του αυτοκινήτου. το οποίο επιτρέπει σε κάθε τροχ( να αντιδρά ανεξάρτητα στις ανωµαλίες του δρ(µου. Ο έλεγχος των τροχών. Σε συνδυασµ( µε το άκαµπτο κέλυφος του αµαξώµατος και την ανεξάρτητη ανάρτηση. η ακρίβεια και ο χειρισµ(ς του συστήµατος διεύθυνσης έχουν βελτιωθεί. για να µειωθεί η αντίσταση στην ανταπ(κριση του τιµονιού. εξασφαλίζοντας στο αυτοκίνητο κορυφαία για την κατηγορία του απ(κριση. Κάθε κίνηση του οδηγού στο τιµ(νι µεταφράζεται µε ακρίβεια σε αντίστοιχη κίνηση των τροχών. Αποτελεί τη σταθερή βάση που χρειάζεται για να λειτουργήσει η πλήρως ανεξάρτητη ανάρτηση σε (λους τους τροχούς. την οποία βρίσκει συνήθως κανείς µ(νο σε µεγαλύτερα αυτοκίνητα. αισθάνεστε (τι έχετε τον απ(λυτο έλεγχο. Η ανάρτηση που χρησιµοποιεί το Ford Focus διαθέτει το µοναδικ( σύστηµα Control Blade. ενώ µε τη σειρά της περιορίζει τα επίπεδα θορύβου.

Προσφέρει κορυφαίο για την κατηγορία του ελεύθερο ύψος και ελεύθερο πλάτος στο ύψος των ώµων στο πίσω µέρος. 8 . χάρη στην ψηλή οροφή του. Σκοπ(ς µας ήταν να µην δηµιουργήσουµε απλά ένα (µορφο εξωτερικ(. οι τροχοί έχουν τοποθετηθεί στις γωνίες.Σχεδιασµένο απ µέσα προς τα έξω Το Ford Focus σχεδιάστηκε κυριολεκτικά γύρω απ( το εσωτερικ( του. Για να αυξηθεί ακ(µα περισσ(τερο ο εσωτερικ(ς χώρος. δίνοντας στο Ford Focus ένα απ( τα µεγαλύτερα µεταξ(νια της κατηγορίας του.

Έξυπνη σχεδίαση Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο φτιαγµένο γύρω απ( εσάς. άνεση και ευελιξία. Τα υπερυψωµένα καθίσµατα καθώς και το µεγάλο πλάτος ανάµεσα στους οδηγούς των µπροστινών καθισµάτων. επιτρέπει την ολοκληρωµένη έκφραση κάθε σχεδιαστικής απαίτησης του Ford Focus. Μεγιστοποιώντας τον εσωτερικ( χώρο. Ένα αυτοκίνητο που διαθέτει εξ ίσου ευρυχωρία. Η σχεδίαση των καθισµάτων δίνει στους επιβάτες καλύτερη ορατ(τητα. Σχεδιασµένο µε γνώµονα τις ανάγκες πέντε ενηλίκων Η ιδέα του µεγαλύτερου δυνατού χώρου και της µεγαλύτερης δυνατής άνεσης κυριάρχησε κατά την σχεδίασή του. Υπάρχει αρκετ(ς χώρος στο πίσω µέρος για να κάθονται άνετα τρεις µεγαλ(σωµοι ενήλικες. αλά και χώρος για τέσσερις µεγάλες βαλίτσες τοποθετηµένες οριζ(ντια στο χώρο αποσκευών. ενώ παράλληλα ο οδηγ(ς έχει µια επιβλητική άποψη του δρ(µου εµπρ(ς. Η φιλοσοφία αυτή διαµορφώνει το εσωτερικ( του Ford Focus. βελτιώνει το χώρο για τα π(δια στο πίσω µέρος. Το µεγάλο µεταξ(νιο είναι βασικ( στοιχείο της σχεδίασής του. Ένα περιβάλλον µελετηµένο να ικανοποιεί τις ανάγκες χώρου πέντε ενηλίκων. 9 .

για να καθορίσουµε τον ιδανικ( σχεδιασµ(. ακ(µα και ηλικία. Το Ford Focus σας κρατά χαλαρούς και άνετους. ώστε τα χειριστήρια του air condition να είναι κάτω απ( τα χειριστήρια του ηχητικού συστήµατος που χρησιµοποιούνται συχν(τερα. Υπάρχει στάνταρ ένα φίλτρο σκ(νης και γύρης. Τα (ργανα οµαδοποιήθηκαν κατά προτεραι(τητα. ∆ιατίθεται επίσης σύστηµα air condition για να σας κρατάει δροσερούς. ικαν( να αφαιρεί απ( τον αέρα (λα τα σωµατίδια µε µέγεθος µεγαλύτερο απ( 3 micron. Στη συνέχεια σχεδιάσαµε την θέση των καθισµάτων και του τιµονιού το οποίο βέβαια ρυθµίζεται σε κλίση και ύψος. Ανάλογα µε την έκδοση. απλά ρυθµίζετε µια σταθερή θερµοκρασία που προτιµάτε στην καµπίνα. µπορεί επίσης να τοποθετηθεί αυτ(µατο σύστηµα ελέγχου της θερµοκρασίας. 10 . Με το άγγιγµα εν(ς κουµπιού.Εργονοµία Εσωτερικ κλίµα Χρησιµοποιήσαµε τεχνικές µοντελοποίησης µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για την προσοµοίωση των κινήσεων επιβατών µε διαφορετική σωµατική διάπλαση.

εξασφαλίζουν την ορατ(τητα. αφήνοντας περισσ(τερο ελεύθερο χώρο. για να µπορείτε να την απολαύσετε περισσ(τερο. Οι ηλεκτρικοί πλευρικοί καθρέπτες ρυθµίζονται επίσης απ( µέσα. (σο και της πρωτοποριακής πίσω ανάρτησης µε το σύστηµα Control Blade. διατίθεται και air condition µε αυτ(µατο σύστηµα ελέγχου θερµοκρασίας. ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα απ( µέσα ή απ' έξω. κοντά στην π(ρτα του οδηγού. ανάλογη µε αυτή που προσφέρουν µεγαλύτερα αυτοκίνητα. Η ηρεµία στο εσωτερικ( της καµπίνας. είναι αποτέλεσµα τ(σο της ακαµψίας του αµαξώµατος. το Ford Focus είναι ένα αυτοκίνητο που κάνει τη ζωή αξιοσηµείωτα εύκολη. Οι ψηλές π(ρτες µε το µεγάλο άνοιγµα και η ψηλ(τερη θέση των καθισµάτων κάνουν την είσοδο και την έξοδο απ( το αυτοκίνητο ευκολ(τερη.Εύκολη ζωή Εµπνευσµένο απ( τις ανάγκες σας. ενώ ανάλογα µε την έκδοση. Ο µοχλ(ς που ανοίγει την πίσω π(ρτα βρίσκεται ψηλά πάνω στο ταµπλ(. Το Focus κάνει τη ζωή σας εύκολη. Το ψηλ( άνοιγµα της πίσω π(ρτας και η χαµηλή ποδιά βοηθούν τους πιο µικρ(σωµους να φτάνουν εύκολα µέσα στο χώρο αποσκευών ενώ αφήνουν χώρο για το κεφάλι των πιο ψηλών. γιατί είναι µελετηµένο να είναι άνετο και βολικ(. 11 . Η συµπαγής σχεδίαση της ανάρτησης σηµαίνει µικρ(τερη εισχώρηση στο χώρο αποσκευών. Το θερµαιν(µενο παράθυρο πίσω και το µοναδικ( παρµπρίζ ‘Quickclear’ της Ford εµπρ(ς.

Είναι το πρώτο Ford που έχει στη σχεδίασή του καθορισµένη ακαµψία σε κάθε αρµ( του αµαξώµατος. Το αµάξωµα χρησιµοποιεί χάλυβα µεταβλητού πάχους και τεχνολογία συγκ(λλησης µε laser. ένα κορυφαίο αγωνιστικ( αυτοκίνητο φτιαγµένο να κερδίζει αγώνες. εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη αντοχή ακριβώς στα σηµεία που χρειάζεται.Εξαιρετική ανθεκτικτητα Κέλυφος αµαξώµατος Οι µηχανικοί αγώνων της Ford σχεδίασαν ένα αυτοκίνητο για το Παγκ(σµιο Πρωτάθληµα Ράλι. Τα νικηφ(ρα αποτελέσµατα αντικατοπτρίζουν τα πλεονεκτήµατα ολ(κληρης της σειράς Ford Focus. 12 . το οποίο εκµεταλλεύεται τα βασικά πλεονεκτήµατα του απλού Ford Focus. οι µηχανικοί ασφαλείας µας σχεδίασαν ένα εξαιρετικά άκαµπτο κέλυφος ασφαλείας που περιβάλλεται απ( ειδικές ζώνες που απορροφούν την ενέργεια της πρ(σκρουσης. οι µηχανικοί και οι οδηγοί του πίεσαν αυτ( το αυτοκίνητο στα (ριά του και ακ(µα παραπάνω. Αξιοποίησαν την εξαιρετική του δυναµική σε ακραίες συνθήκες συναγωνισµού. Χρησιµοποιώντας το ισχυρ(τερο υπολογιστκ( σύστηµα της αγοράς. Οι σχεδιαστές. εξαιρετική ευχέρεια χειρισµού και µοναδική αντοχή. παράλληλα µε την ελάφρυνση στα άλλα σηµεία. προστατεύοντας το διαµέρισµα των επιβατών. Άκαµπτο κέλυφος αµαξώµατος.

Η εφαρµογή. αλλά και στην ανώτερη κατηγορία.πολύ περισσ(τερα απ( αυτά που επιβάλλει η νοµοθεσία. αυξάνοντας δραµατικά τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας και την απ(δοση των συστηµάτων. έχουν βελτιωθεί και επανελεγχθεί. Η διαδικασία βαφής του σε 24 στάδια και το πλήρως γαλβανισµένο αµάξωµα δεν είναι παρά µ(νο η αρχή. σβήνοντας τα φώτα που δεν χρειάζονται και µπορεί να έχετε ξεχάσει αναµµένα κατά λάθος. 13 . το φινίρισµα και η λειτουργικ(τητά του είναι απ( κάθε άποψη ασύγκριτα µε των ανταγωνιστών του. Ένας ‘έξυπνος’ εναλλάκτης ρυθµίζει αυτ(µατα το φορτίο που τροφοδοτεί. το Ford Focus περνά απ( 100 και πλέον διαφορετικά crash tests σε πραγµατικές συνθήκες . καθώς και τη µέγιστη εµβέλεια µε το καύσιµο που αποµένει στο ρεζερβουάρ. Μια κλειδαριά στο καπ( δεν επιτρέπει την παραβίαση του διαµερίσµατος του κινητήρα. -χι µ(νο στην κατηγορία του. -λες οι διαδικασίες για την κατασκευή του έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά. Ένα σύστηµα εξοικον(µησης ενέργειας της µπαταρίας προστατεύει τη τελευταία για να µην αδειάσει.Πραγµατική αντοχή Το Ford Focus διαθέτει εξαιρετική αντοχή σε (λα του τα µέρη. Μια προαιρετική οθ(νη πολλαπλών λειτουργιών δείχνει τη στιγµιαία και τη µέση κατανάλωση καυσίµου. Σαν αποτέλεσµα. -λα τα µοντέλα διαθέτουν προειδοποιητική ένδειξη χαµηλής στάθµης καυσίµου.

Οι ζώνες απορρ(φησης της ενέργειας συµβάλλουν στον περιορισµ( των επιπτώσεων µιας σύγκρουσης.Αερσακοι Ζώνες απορρφησης ενέργειας ‘Καθολική ασφάλεια’ του αυτοκινήτου σηµαίνει (τι οι αερ(σακοι οδηγού και συνοδηγού αντιδρούν σε αρµονία µε τη δοµή του αµαξώµατος. Οι πλευρικοί αερ(σακοι προστασίας του κεφαλιού και του στήθους δηµιουργούν ένα φράγµα ανάµεσα στον επιβάτη και τα πλευρικά τοιχώµατα του αυτοκινήτου. που είναι αυστηρ(τερα απ( κάθε προτειν(µενη νοµοθεσία. Παράλληλα απέσπασε κορυφαία βαθµολογία στο πρ(γραµµα αξιολ(γησης νέων ευρωπαϊκών αυτοκινήτων (Euro New Car Assessment Programme ή ENCAP) για την ασφάλεια που προσφέρει σε µετωπική και πλευρική πρ(σκρουση. 14 Το Ford Focus περνά απ( τα crash tests της ίδιας της Ford. . Πλευρικές δοκοί προστασίας βρίσκονται ανάµεσα στην εξωτερική επιφάνεια της π(ρτας και την εσωτερική ταπετσαρία και απορροφούν την ενέργεια της πρ(σκρουσης σε µια ευρεία επιφάνεια. απορροφώντας τις δυνάµεις της πλευρικής πρ(σκρουσης. παρέχοντας το µέγιστο βαθµ( προστασίας µέσα σε 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου απ( τη στιγµή της πρ(σκρουσης.

ακ(µα και κάτω απ( απροσδ(κητες συνθήκες. µέχρι τις καινοτοµίες που έχουν σχεδιαστεί να περιορίζουν τα αποτελέσµατα µιας σύγκρουσης. σε κάθε κατάσταση που µπορεί να αντιµετωπίσετε στο δρ(µο. Σε κάθε δρ(µο.Εκτεταµένη προστασία Απ( τα χαρακτηριστικά ενεργητικής ασφάλειας που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε ένα ατύχηµα. µε βροχή ή µε λιακάδα. ενισχύοντας την αίσθηση ευστάθειας του Ford Focus ακ(µα περισσ(τερο. ένα τετρακαναλικ( σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος (ABS) δεν επιτρέπει στους τροχούς να µπλοκάρουν. το Ford Focus σας δίνει κάθε λ(γο να βασιστείτε πάνω του. Άλλα χαρακτηριστικά αξιοπιστίας που διαθέτει το Ford Focus περιλαµβάνουν ένα διακ(πτη αποκοπής καυσίµου στα βενζινοκίνητα µοντέλα. επιτρέποντάς σας να στρίψετε και να αποφύγετε τον κίνδυνο. διαθέτει ζώνη ασφαλείας τριών σηµείων. ώστε (λοι οι επιβάτες να έχουν τον ίδιο βαθµ( προστασίας. το Ford Focus σας δίνει κάθε λ(γο να βασιστείτε πάνω του. Αν σας παρουσιαστεί το απροσδ(κητο. συµπεριλαµβαν(µενου και του µεσαίου πίσω καθίσµατος. Κάθε κάθισµα. και αποσπώµενο πεντάλ φρένου που είναι σχεδιασµένο να υποχωρεί κατά την πρ(σκρουση. Οι µπροστινές ζώνες ασφαλείας διαθέτουν προεντατήρες που σφίγγουν τη ζώνη και σας τραβούν πίσω στο κάθισµά σας σε περίπτωση απ(τοµης πρ(σκρουσης. περιορίζοντας τον κίνδυνο τραυµατισµού στα π(δια. ενώ διατίθεται προαιρετικά και ένα προηγµένο ηλεκτρονικ( σύστηµα ευστάθειας (ESP) που θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τον έλεγχο. περιορίζοντας τον κίνδυνο τραυµατισµού στο στήθος. -λα τα καθίσµατα µπορούν να εφοδιαστούν µε ρυθµιζ(µενα προσκέφαλα που χρησιµοποιούν ένα νέο αφρ( για την απορρ(φηση της ενέργειας της πρ(σκρουσης. ελευθερώνει τη ζώνη προοδευτικά. ο οποίος αντιδρά στις απ(τοµες µεταβολές της ταχύτητας του αυτοκινήτου. 15 . Στη συνέχεια ο µηχανισµ(ς περιορισµού του φορτίου των ζωνών ασφαλείας.

Σε συνδυασµ( µε το σφ(νδυλο διπλής µάζας που εξασφαλίζει οµαλ(τερη εκκίνηση. άσχετα απ( τις στροφές του κινητήρα παράλληλα µε ενισχυµένη οικονοµία καυσίµου. 22 (30) 15 (20) 7 (10) Οι κινητήρες diesel δεν προσφέρονται προς το παρ(ν στην Ελληνική αγορά. Χάρη στη µοναδική δυνατ(τητα ‘overboost’ που διαθέτει. το αποτέλεσµα είναι ένας εκπληκτικά αθ(ρυβος και οµαλ(ς κινητήρας. 250 Nm στις 1850 σ. ψεκάζει µια υπέρλεπτη δέσµη καυσίµου µέσα στους κυλίνδρους µε µεγάλη ακρίβεια. Μέγιστη ισχύς kW (PS) Ισχύς TDCi 88 (120) 81 (110) 74 (100) 66 (90) ??? 59 (80) 52 (70) 44 (60) 37 (50) 29 (40) Ο νέος κινητήρας TDCi 1. µπορεί να αποδώσει µέγιστη ροπή µέχρι 280 Nm. 1. 200 Nm στις 2000 σ.λ.8i TDdi 55 kW (75 PS) 50 1.000 φορές το δευτερ(λεπτο.8 λίτρων. Μια εξελιγµένη αντλία που παράγει πιέσεις µέχρι 1.α. Ένα σύστηµα πιλοτικού ελέγχου µε επιταχυνσι(µετρο (Accelerometer Pilot Control) ‘ακούει’ στη συνέχεια το θ(ρυβο της καύσης και κάνει τις απαραίτητες ρυθµίσεις για τη µείωση της στάθµης θορύβου. Μέγιστη ροπήØ 175 Nm στις 1800 σ.8i TDCi 85 kW (115 PS) Προδιαγραφές πετρελαιοκινητήρα 6000 Οι κινητήρες diesel περιλαµβάνουν: 4 κυλίνδρους σε σειρά.λ. µε οµαλή απ(δοση της ροπής και µέγιστη απ(κριση.400 bar.α. αξιοποιώντας στο έπακρο την ισχύ του. Παράγει εξαιρετικά οµαλή κίνηση.8 λίτρων αποδίδει ισχύ 115 PS και ροπή 250 Nm µ(λις στις 1.λ.8i TDdi 66 kW (90 PS) 30 1.α.λ. . turbo intercooler. µε δυνατ(τητες ελέγχου που φτάνουν τα 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου και το 1 κυβικ( µιλιλίτρο καυσίµου. Επιπλέον ο κινητήρας TDCi περιλαµβάνει: σύστηµα έκχυσης καυσίµου common rail.850 στροφές.400 bar που επιτρέπουν την έκχυση καυσίµου στους κυλίνδρους µέχρι και 3.α. σύστηµα καταλύτη και σύστηµα ανακύκλωσης των καυσαερίων Μέγιστη ροπή Nm 270 250 ??? 230 210 1.α.8 Duratorq TDdi 1753 cc 190 170 150 130 Μέγιστη ισχύςØ 55 kW (75 PS) στις 4000 σ. (σο και της ποσ(τητας του καυσίµου. σύστηµα direct injection µε σύστηµα διαχείρισης κινητήρα EEC V. Η εξελιγµένη αντλία που διαθέτει παράγει πιέσεις µέχρι 1.8 λίτρων.8 Duratorq TDdi 1753 cc 1. 2000 16 4000 6000 Ø Σύµφωνα µε ISO 1585 85 kW (115 PS) στις 3800 σ. Σχεδιάστηκε ειδικά για το Ford Focus.8i TDCi 85 kW (115 PS) σ.8i TDdi 55 kW (75 PS) 1. συνδυάζοντας την πολύ καλή απ(κριση µε την οικονοµία.α. Χρησιµοποιεί ένα αριστοτεχνικ( ηλεκτρονικ( σύστηµα ελέγχου της επιτάχυνσης drive-by-wire.α.λ. Η τεχνολογία µειωµένου θορύβου εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια στην έκχυση καυσίµου. τ(σο απ( την άποψη του χρονισµού. 66 kW (90 PS) στις 4000 σ. σφ(νδυλο διπλής µάζας 110 90 70 1. χάρη στο πρωτοποριακ( σύστηµα έκχυσης καυσίµου που διαθέτει.8i TDdi 66 kW (90 PS) 0 2000 4000 (0) 1. Υπάρχει άφθονη ισχύς σε (λη τη γκάµα των στροφών.λ.Τεχνολογία Diesel Ο Duratorq TDdi είναι ένας υπερσυµπιεζ(µενος πετρελαιοκινητήρας άµεσης έκχυσης (Direct Injection Turbo Diesel) 1.λ. δηµιουργεί νέα δεδοµένα για τους πετρελαιοκινητήρες. για ιδανική απ(δοση του κινητήρα.8 Duratorq TDCi 1753 cc 1. Το νέο TDCi common-rail Το νέο σύστηµα έκχυσης common-rail του κινητήρα TDCi 1. για δυνατή επιτάχυνση και ικαν(τητα προσπέρασης. Αυτή η υπεραποτελεσµατική καύση επιτυγχάνει την οµαλή απ(δοση ισχύος.

000 χιλιοµέτρων.α.0i 16V Zetec 1988 cc 110 90 70 1. βολάν διπλής µάζας 170 150 130 2. 85 kW (115 PS) στις 5500 σ. Οικονοµικοί κινητήρες Και οι τέσσερις 16-βάλβιδοι κινητήρες χρησιµοποιούν προηγµένο σύστηµα καύσης και τεχνολογία καταλυτικού µετατροπέα. το Ford Focus διαθέτει µια γκάµα µε τους πιο αποδοτικούς κινητήρες στην ιστορία της Ford. Τα διάκενα των βαλβίδων του δεν χρειάζονται ρύθµιση για ένα διάστηµα 160. Συστήµατα διαχείρισης του κινητήρα και ρύθµισης των στροφών βελτιστοποιούν την απ(κριση και την οικονοµία του κινητήρα. Ένα νέο σύστηµα κίνησης χαµηλού θορύβου συνδυάζεται µε ένα πλαίσιο ελαφρού κράµατος.λ. τους πιο αθ(ρυβους και οµαλούς στην κατηγορία τους. Απδοση ισχύος βενζινοκινητήρα kW (PS) 88 (120) 81 (110) 74 (100) ??? Το σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου ταχυτήτων (Electronic Shift Control ή ESC) είναι ένα 'έξυπνο' κιβώτιο ταχυτήτων νέας γενιάς που ελέγχεται απ( µια µονάδα ελέγχου του συστήµατος κίνησης που σχεδιάστηκε για αγωνιστικά αυτοκίνητα.4i 16V Zetec 1388 cc 1. Τα κιβώτια ταχυτήτων στους δίλιτρους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες turbo diesel χρησιµοποιούν ένα νέο µηχανισµ( ταχυτήτων για µεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερ(τητα στην αλλαγή των ταχυτήτων.λ.α.6i 16V 74 kW (100 PS) 50 Ø 125 kW (170 PS) στις 7000 σ. Αυτ( το πρωτοποριακ( αυτ(µατο κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει overdrive και µετατροπέα σταθερής ροπής.6i αποτελεί ένα καλ( παράδειγµα αυτής της ενσωµατωµένης δυνατ(τητας. µεγαλύτερη ανθεκτικ(τητα και πιο οµαλή και αθ(ρυβη κίνηση.λ.α.Τεχνολογία κινητήρα Οι µηχανικοί µας έβαλαν σαν στ(χο να επιτύχουν σηµαντικά βελτιωµένη οικονοµία καυσίµου στο Ford Focus.α. 74 kW (100 PS) στις 6000 σ.α. Καταλύτης 1. Η ποι(τητα και η ταχύτητα απ(κρισης του λεβιέ των ταχυτήτων δηµιουργούν νέα δεδοµένα στην κατηγορία. Η απ(δοση ροπής στις χαµηλές στροφές.λ. Είναι εξαιρετικά ελαφροί µε σχετικά επίπεδη καµπύλη ροπής. 195 Nm στις 5500 σ.8i 16V Zetec 1796 cc Nm 270 250 ??? 230 210 Μέγιστη ισχύςØ 55 kW (75 PS) στις 5000 σ. Μέγιστη ροπήØ 123 Nm στις 3500 σ. για πιο οµαλή και αθ(ρυβη κίνηση. 2000 4000 6000 17 .6i 16V Zetec 1596 cc 1.λ. Σύµφωνα µε ISO 1585 1. Ηλεκτρονικ(ς ψεκασµ(ς µε σύστηµα διαχείρισης κινητήρα EEC V. Ηλεκτρονική ανάφλεξη χωρίς πλατίνες. ενώ οι εκκεντροφ(ροι του οδηγούνται απ( ενισχυµένο οδοντωτ( ιµάντα µεγάλης διάρκειας ζωής.λ. Ο 16-βάλβιδος κινητήρας Zetec 1. 145 Nm στις 4000 σ.λ. Σε συµµ(ρφωση µε τα τελευταία Ευρωπαϊκά πρ(τυπα εκποµπών ρύπων.8i 16V 85 kW (115 PS) 2000 4000 2.8i 16V 85 kW (115 PS) 30 2. Κιβώτιο ταχυτήτων Το σύστηµα του µηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων διαθέτει συµπλέκτη χαµηλής αδράνειας και λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων µε συρµατ(σχοινο. ανάµεσα στη βάση του µπλοκ και το στροφαλοθάλαµο. 66 (90) 59 (80) 52 (70) 44 (60) 37 (50) 29 (40) 22 (30) Προδιαγραφές βενζινοκινητήρα 15 (20) 1. (λοι οι βενζινοκινητήρες χρειάζονται σέρβις µ(νο κάθε 20. Ο συνδυασµ(ς αυτ(ς εξασφαλίζει καλύτερη ακρίβεια. 160 Nm στις 4400 σ.α. Και σαν αποτέλεσµα της εξελιγµένης τεχνολογίας τους.α.4i 16V 55 kW (75 PS) 7 (10) 1. χωρίς να υποβαθµίσουν τις επιδ(σεις.0i 16V 96 kW (130 PS) σ. για τη µείωση του θορύβου και των κραδασµών σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα.α.α.4i 16V 55 kW (75 PS) 1. 190 Επιπλέον χαρακτηριστικά: Μεταβλητ(ς χρονισµ(ς εκκεντροφ(ρου εισαγωγής.λ.λ. Το σύστηµα στήριξης του κεντρικού άξονα συµβάλλει στη µείωση των κραδασµών του κινητήρα.000 χιλι(µετρα.0i 16V 96 kW (130 PS) 6000 Απδοση ροπής βενζινοκινητήρα 1.6i 16V 74 kW (100 PS) 0 (0) Κύλινδροι – 4 σε σειρά. η ευελιξία και η οµαλ(τητα ήταν επίσης βασικές απαιτήσεις.

18 .

Το µοντέλο που θα επιλέξετε µπορεί να σας προσφέρει οτιδήποτε απ( αυτά . (ταν πατάτε το γκάζι. ο µεγαλύτερος χώρος αποσκευών ή η µεγαλύτερη ιπποδύναµη.ή να τα συνδυάζει (λα µαζί. κάθε ένα (µως είναι ξεχωριστ( σε αυτ( που κάνει ή σηµαίνει για σας. Είναι η αίσθηση του µαλακού δέρµατος στο κάθισµα. Ρίξτε τώρα µια µατιά στη γκάµα των µοντέλων του. Επιλογή Επιλογή µοντέλου Προαιρετικές επιλογές Ηχητικά συστήµατα Χρηµατοδτηση 19 . -λα τα µοντέλα προσφέρουν την ίδια ακριβώς αίσθηση ποι(τητας.Ποιο focus Είδατε πώς είναι σχεδιασµένο το Ford Focus. Τι είναι σηµαντικ( για σας.

Σχεδιασµένο απ( θιασώτες των αγώνων αυτοκινήτου. 20 . 5-θυρο B 1. απ( τη στιγµή που πάρετε τη βασική απ(φαση αν θα προτιµήσετε στυλ. Υπάρχουν τρίθυρα.Επιλογή µοντέλου Το Ford Focus διατίθεται σε µια µεγάλη γκάµα µοντέλων. Το Ford Focus RS είναι το κ(σµηµα της σπορ σειράς. πολυτέλεια ή σπορ οδήγηση. Η γκάµα είναι µεγάλη. 1. 4. αλλά η επιλογή είναι εύκολη.4i. αυτά τα µοντέλα έχουν (λο το απαράµιλλο στυλ και τη δυναµική εµφάνιση του Ford Focus . Στυλ Έξυπνα και πρακτικά. 5-θυρο.6i • Αir condition • Τιµ(νι µε υδραυλική υποβοήθηση • Αερ(σακοι οδηγού / συνοδηγού • Εµπρ(ς πλευρικοί αερ(σακοι◆ • Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρ(ς • Κεντρικ( κλείδωµα µε τηλεχειρισµ( • Ηλεκτρικοί και θερµαιν(µενοι καθρέπτες µε κάλυµµα στο χρώµα του αµαξώµατος • 3ο πίσω προσκέφαλο • Γκρίζα κεντρική κονσ(λα σε απ(χρωση τιτανίου Σηµείωση: Ένα παιδικ( κάθισµα µε την πλάτη προς τον δρ(µο δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στο κάθισµα του συνοδηγού (ταν το αυτοκίνητο Ford διαθέτει αερ(σακο συνοδηγού ή πλευρικούς αερ(σακους. τετράθυρα και πεντάθυρα µοντέλα αµαξώµατος ή στέισον βάγκον τα οποία συνδυάζονται µε δυναµικούς βενζινοκινητήρες. Wagon B 1. δείτε το ειδικ( έντυπο του Ford Focus RS.και (λα τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά που χρειάζεστε για να απολαύσετε την οδήγηση. fordfocus ambiente fordfocus comfort 4.4i • Ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση Control Blade • Τιµ(νι µε υδραυλική υποβοήθηση • Κάλυµµα πλευρικών καθρεπτών στο χρώµα του αµαξώµατος • Ψηλά τοποθετηµένο µεσαίο πίσω στοπ • Αερ(σακοι οδηγού / συνοδηγού◆ • Ρυθµιζ(µενο τιµ(νι σε κλίση και ύψος • Αντιβυθιζ(µενα µπροστινά καθίσµατα ◆ 3. Για περισσ(τερες λεπτοµέρειες.

ενώ η σπορ ανάρτηση είναι προσανατολισµένη στην οδηγική απ(λαυση.6i.0i • Αυτ(µατος κλιµατισµ(ς • Φώτα οµίχλης εµπρ(ς • Κεντρικ(. fordfocus ghia fordfocus trend 4.8i • Αυτ(µατος κλιµατισµ(ς • Πλαϊνά προστατευτικά και χερούλια θυρών στο χρώµα του αµαξώµατος • Φώτα οµίχλης εµπρ(ς • ABS & ∆ισκ(φρενα πίσω • Zάντες αλουµινίου • Ηλεκτρικοί και θερµαιν(µενοι καθρέπτες • Αερ(σακοι οδηγού / συνοδηγού • Εµπρ(ς πλευρικοί αερ(σακοι◆ • Κεντρική κονσ(λα µε επένδυση αποµίµησης ξύλου • Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρ(ς και πίσω • Κεντρικ( κλείδωµα µε τηλεχειρισµ( • Κάθισµα οδηγού ηλεκτρικά ρυθµιζ(µενο σε ύψος • ∆ερµάτινη επένδυση τιµονιού • Υποβραχι(νιο εµπρ(ς & πίσω • Οθ(νη πολλαπλών ενδείξεων fordfocus ST170 3.6i. 4. 5-θυρο B 1.Πολυτέλεια Sport Τα πολυτελή µοντέλα δίνουν έµφαση στην άνεση. 1. 5-θυρο B 2. Ένας εντυπωσιακ(ς κατάλογος απ( στάνταρ χαρακτηριστικά επαναπροσδιορίζει την εργονοµία στο εσωτερικ( του αυτοκινήτου. Wagon B 1. διπλ( κλείδωµα µε τηλεχειρισµ( • Εξωτερικ( σπορ στυλ αµαξώµατος • Ζάντες αλουµινίου 17" πολλών ακτίνων • ∆ισκ(φρενα πίσω • ABS & Traction Control • Κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων • Σπορ καθίσµατα & ανάρτηση • Αερ(σακοι οδηγού / συνοδηγού • Εµπρ(ς πλευρικοί αερ(σακοι◆ • Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρ(ς & πίσω (5-θυρο) • ∆ερµάτινη επένδυση τιµονιού 21 .4i. 1. 1. Ο δυναµικ(ς σχεδιασµ(ς του Ford Focus προσφέρει την ιδανική βάση για µια σειρά σπορ λεπτοµερειών. 5-θυρο.8i • Αir condition • Τιµ(νι µε υδραυλική υποβοήθηση • Zάντες αλουµινίου • Φώτα οµίχλης εµπρ(ς • ABS • Ηλεκτρικοί και θερµαιν(µενοι καθρέπτες • Σπορ ανάρτηση • Αερ(σακοι οδηγού / συνοδηγού • Εµπρ(ς πλευρικοί αερ(σακοι◆ • Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρ(ς • Κεντρικ( κλείδωµα µε τηλεχειρισµ( • Αναλογικά (ργανα σε απ(χρωση γραφίτη µε κ(κκινους δείκτες • Κεντρική κονσ(λα σε µεταλλικ( γκρι • Σπορ καθίσµατα • ∆ερµάτινη επένδυση τιµονιού 3.

. 22 Τα (ργανα είναι µεγάλα και ευανάγνωστα. Ποτηροθήκη στην κεντρική κονσ(λα.Υψηλής ποι(τητας ταπετσαρία στα καθίσµατα.

Ενώ η οδήγηση γίνεται µια αναζωογονητική εµπειρία µε χαρακτηριστικά (πως η υδραυλική υποβοήθηση του τιµονιού. Το Ford Focus Ambiente έχει κάθε ουσιαστικ( χαρακτηριστικ( και (λο το στυλ της σειράς Ford Focus. Είναι µια εµπνευσµένη επιλογή. Το Ford Focus Ambiente είναι ένα τέτοιο αυτοκίνητο. σε αυτοκίνητο Ford εφοδιασµένο µε αερ(σακο συνοδηγού ή πλευρικούς αερ(σακους. (πως η ανεξάρτητη ανάρτηση Control Blade πίσω. πέρα απ( τα αναµεν(µενα. Αερ(σακοι οδηγού και συνοδηγού◆ για µεγαλύτερη ασφάλεια. ∆εν θα ήταν καλ( να βρείτε ένα αυτοκίνητο που πραγµατικά σας συναρπάζει. Χαρακτηριστικά που ενσωµατώνουν υψηλή τεχνολογία. Αυτ( που το κάνει να ξεχωρίζει είναι οι πλήρεις προδιαγραφές του σε σχέση µε την τιµή του.fordfocus ambiente Θέλετε ένα αυτοκίνητο. 23 . ένα αυτοκίνητο που δεν είναι απλά καινούργιο αλλά και διαφορετικ(. απλά και ξεκάθαρα. ◆ Σηµείωση: ∆εν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε παιδικ( κάθισµα µε την πλάτη προς τον δρ(µο στο κάθισµα του συνοδηγού.

24 .

Ευελιξία ταυτ(χρονης µεταφοράς ποδηλάτων και παιδιών.fordfocus comfort Χώρος για (λη την οικογένεια και τα ψώνια της εβδοµάδας. (πως οι ηλεκτρικοί θερµαιν(µενοι καθρέπτες για καλύτερη ορατ(τητα. µε επιδ(σεις που το κάνουν να ξεχωρίζει απ( το µέσο οικογενειακ( αυτοκίνητο. Αυτ( είναι το Ford Focus Comfort. να φορτώσει και να ξεφορτώσει. Είναι τ(σο εύκολο να µπει και να βγει κανείς στο αυτοκίνητο. Στα στάνταρ χαρακτηριστικά του περιλαµβάνονται (λα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν το ταξίδι άνετο και φιλικ( για τον οδηγ(. 25 . Πάνω απ' (λα (µως. Με στυλ και ακρίβεια που κάνει τους άλλους οδηγούς να ζηλεύουν. το Ford Focus Comfort είναι µεγάλη ικανοποίηση να το οδηγεί κανείς. ενώ δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στο πρατήριο τ(σο συχνά (σο θα περιµένατε.

26 .

Το άγγιγµα της δερµάτινης επένδυσης του τιµονιού. Αν θέλετε να περιβάλλετε τον εαυτ( σας µε πολυτέλεια. είναι σχεδιασµένο να ικανοποιεί τη δίψα σας για πολυτέλεια και στυλ. µέχρι τα χερούλια στις π(ρτες στο χρώµα του αµαξώµατος. Μέσα-έξω. 27 . απ( την ξύλινη διακ(σµηση στις π(ρτες και το ταµπλ(. Αυτ(ς είναι ο λ(γος που το Ford Focus Ghia είναι τ(σο ελκυστικ(.fordfocus ghia Η µοναδική αίσθηση στον δρ(µο. Λεπτοµέρειες που κάνουν (λη τη διαφορά. το Ford Focus Ghia είναι (τι πρέπει για σας. το οποίο µπορεί να ρυθµιστεί στην ιδανική θέση οδήγησης.

28 .

οδηγήστε το Ford Focus Trend και η απ(λαυση θα αρχίσει απ( τη στιγµή που θα κάτσετε πίσω απ( το τιµ(νι. η σπορ ανάρτηση σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε απ(λυτα την ισχύ του κινητήρα και την ευελιξία του. Σπορ εικ(να µέσα έξω. (πως τα αναλογικά (ργανα σε απ(χρωση γραφίτη και τα σπορ µπροστινά καθίσµατα. είτε σαν ένα Σαββατ(βραδο στην π(λη. -ταν λοιπ(ν πάτε στη δουλειά. ενισχύουν την (µορφη εµφάνισή του. διαθέτει και (λα τα πρακτικά και εξελιγµένα χαρακτηριστικά της σειράς Ford Focus. θα απολαύσετε εξίσου τη διαδροµή. τη ∆ευτέρα το πρωί.fordfocus trend Είτε αντιλαµβάνεστε τη διασκέδαση σαν ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο µακριά απ( τα πάντα. 29 . Εκτ(ς απ( νεανική εµφάνιση. Επιπλέον.

Τα σπορ πεντάλ προσθέτουν επιπλέον δυναµισµ( στο εσωτερικ(. 30 Μεγάλα. ευδιάκριτα και ευανάγνωστα αναλογικά (ργανα. .Εξατάχυτο κιβώτιο (DuraShift) για αναβαθµισµένες επιδ(σεις. Σπορ καθίσµατα για κορυφαία στήριξη του σώµατος (Προαιρετικά προσφέρονται εµπρ(ς καθίσµατα Recaro).

της µεγάλης ιπποδύναµης και των ανοιχτών δρ(µων. Ένας εξαιρετικά ελκυστικ(ς συνδυασµ(ς.fordfocus ST170 Γι' αυτούς που λατρεύουν την οδήγηση για την οδήγηση και µ(νο. διαθέτει και την ιπποδύναµη και τις επιδ(σεις για να κάνει την οδήγηση µια µοναδική εµπειρία. Αν σας συναρπάζει η ιδέα του µεταβαλλ(µενου χρονισµού των βαλβίδων. το Ford Focus ST170 είναι το κατάλληλο αυτοκίνητο. 31 . Παράλληλα µε την ασφάλεια και την άνεση που κάνει κάθε Ford Focus τ(σο απολαυστικ( για να το οδηγεί κανείς. χωρίς να χάνει την επαφή µε την πραγµατικ(τητα. θυµηθείτε (τι πρ(κειται για ένα αυτοκίνητο που οδηγεί την απ(λαυση της οδήγησης στο έπακρο.

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. . µε τη βοήθεια εν(ς ηχητικού σήµατος.Ένας αισθητήρας απ(στασης στάθµευσης είναι τοποθετηµένος στον πίσω προφυλακτήρα και βοηθά τον οδηγ( να εκτιµήσει µε ασφάλεια τις αποστάσεις κατά το παρκάρισµα. 32 Το πακέτο προεγκατάστασης τηλεφώνου σας επιτρέπει να είστε σε επαφή απ( το κινητ( σας τηλέφωνο.

Τα αυτοκίνητα που απεικονίζονται σε αυτή την σελίδα είναι εξοπλισµένα µε µερικές µ(νο απ( τις πολλές διαθέσιµες επιλογές που υπάρχουν για το Ford Focus. προσθέτουν δυναµικ( στυλ στο Focus σας. Άλλα χαρακτηριστικά. Η επιλογή είναι δική σας. -λα κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα πρ(τυπα ακριβείας του Ford Focus σε ποι(τητα και ανθεκτικ(τητα.Προσωπική προτίµηση Μια µεγάλη γκάµα απ( προαιρετικές επιλογές σας επιτρέπει να δώσετε ξεχωριστ( στυλ στο Ford Focus σας. (πως η χρωµιωµένη εξάτµιση ή µια µεγάλη ποικιλία ζαντών αλουµινίου. 33 . Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον επίσηµο έµπορο Ford της περιοχής σας για περισσ(τερες πληροφορίες. Χαρακτηριστικά. (πως ο αποσπώµενος κοτσαδ(ρος ή οι ράγες οροφής µε ρυθµιζ(µενες µπάρες. βελτιώνουν τη λειτουργικ(τητα.

στο αποκλειστικ( στυλ ή σε ακ(µα µεγαλύτερα επίπεδα άνεσης. επιλέξτε απ( µια γκάµα επιλογών που περιλαµβάνει ηλεκτρική ηλιοροφή. κάνοντας το εσωτερικ( του Ford Focus ακ(µα πιο ευέλικτο. 34 Air condition µε αυτ(µατο έλεγχο θερµοκρασίας (Automatic Temperature Control ή ATC). προβολείς xenon και air condition µε αυτ(µατο έλεγχο θερµοκρασίας. . Πακέτο Πολυχρηστικτητας Ένα χρήσιµο δίχτυ αποθήκευσης πίσω που παρέχει πρ(σθετο αποθηκευτικ( χώρο. Αν θέλετε να δώσετε έµφαση στη διασκέδαση. Προαιρετικά χαρακτηριστικά Ηλεκτρική ηλιοροφή. δύο τσέπες χαρτών στην πλευρά του οδηγού και δίχτυ αποθήκευσης.Προαιρετικά πακέτα Το Ford Focus έχει µια µοναδική προσωπικ(τητα. µε αποθηκευτικ( χώρο στο µεσαίο µπράτσο. Αυτ( το πακέτο περιλαµβάνει αναδιπλούµενο κάθισµα συνοδηγού και αναδιπλούµενο και διαιρούµενο 40/20/40 πίσω κάθισµα. αλλά µπορείτε εύκολα να βάλετε τη δική σας πινελιά. Για µεγαλύτερο χώρο αποσκευών και µεγαλύτερη ευελιξία. επιλέξτε το Πακέτο πολυχρηστικ(τητας. Μεσαίο µπράτσο στο πίσω κάθισµα µε ενσωµατωµένο αποθηκευτικ( χώρο. µεσαίο προσκέφαλο στο πίσω κάθισµα. µοκέτα διπλής (ψης στο χώρο αποσκευών.

35 . Επιπλέον. η οποία χωρά σε µια τσέπη ή σε µια τσάντα. οι ειδήσεις και οι αναφορές για την κυκλοφορία σας κρατούν σε επαφή µε τον έξω κ(σµο. επιπλέον ασφάλεια -λα τα συστήµατα διαθέτουν µια εύκολα αποσπώµενη πρ(σοψη. το οποίο διατίθεται σαν επιπλέον εξοπλισµ(ς • Τετρακάνναλο ράδιο-CD ισχύος 4 x 15 watts (RMS) / 4 x 42 watts µέγιστη ισχύς • Ραδι(φωνο AM/FM. αποθαρρύνοντας έτσι κάθε ενδεχ(µενο κλέφτη. Τα πλήρως ολοκληρωµένα ηχοσυστήµατά µας. µαζί µε autoreverse και επιλογή µουσικής • Συµβατ(τητα µε αυτ(µατη ρύθµιση στάθµης ήχου. νιώθετε καλύτερα (ταν έχετε συντροφιά την αγαπηµένη σας µουσική. ∆υνατ(τητας προεπιλογής 24 σταθµών AM/FM • ∆υνατ(τητα ηλεκτρονικής ανίχνευσης σταθµών • Εµφάνιση ον(µατος σταθµού στην οθ(νη • Mπουτ(ν PTY (program type) • Συµβατ(τητα µε αυτ(µατη ρύθµιση στάθµης ήχου. παρεµβαίνουν σε οτιδήποτε ακούτε ώστε να ενηµερώνεστε διαρκώς για τα σηµαντικά νέα που αφορούν την κυκλοφορία. τα οποία διαθέτουν το Σύστηµα Ραδιοφωνικής Μετάδοσης ∆εδοµένων (RDS). µε µεγάλη οθ(νη και χειριστήρια εύκολα στην χρήση (δεν προσφέρεται στην Ελληνική αγορά). ∆υνατ(τητας προεπιλογής 24 σταθµών AM/FM • ∆υνατ(τητα ηλεκτρονικής ανίχνευσης σταθµών • Εµφάνιση ον(µατος σταθµού στην οθ(νη • Mπουτ(ν PTY (program type) • Επιλογή Dolby για το κασετ(φωνο. ∆υνατ(τητας προεπιλογής 24 σταθµών AM/FM • ∆υνατ(τητα ηλεκτρονικής ανίχνευσης σταθµών • Εµφάνιση ον(µατος σταθµού στην οθ(νη • Συµβατ(τητα µε αυτ(µατη ρύθµιση στάθµης ήχου. (λα τα διαθέσιµα συστήµατα διαθέτουν αντικλεπτικ( κωδικ( ("Keycode"). Ακ(µα και στα πιο µακρινά ταξίδια. Ford 4000 RDS Radio/Cassette Player Ford 5000 RDS/EON Radio/Cassette Player Ford 6000 RDS/EON Radio/CD Player • Τετρακάνναλο ραδιοκασσετ(φωνο ισχύος 4 x 6 watts (RMS) / 4 x 20 watts µέγιστη ισχύς • Ραδι(φωνο AM/FM. Επιπλέον. Blaupunkt TravelPilot Μονάδα που συνδυάζει ράδιο-CD και σύστηµα πλοήγησης. ενώ για ακ(µη µεγαλύτερη εξασφάλιση τα ηχοσυστήµατα RDS/EON επιτρέπουν επίσης την καταχώρηση εν(ς αριθµού αναγνώρισης οχήµατος στην µνήµη.η σωστή ατµσφαιρα ηχοσυστήµατα: ακούγεται υπέροχο Είναι αλήθεια. το οποίο διατίθεται σαν επιπλέον εξοπλισµ(ς Ηχοσύστηµα 6006 ∆ιαθέτει τα χαρακτηριστικά του 6000 και CD-changer 6 δίσκων ενσωµατωµένο στο ταµπλ(. µε το σποίο η ένταση αυξοµειώνεται ανάλογα µε τα επίπεδα θορύβου του αυτοκινήτου • Συµβατ( µε 6δισκο CD Autochanger . µε το σποίο η ένταση αυξοµειώνεται ανάλογα µε τα επίπεδα θορύβου του αυτοκινήτου • Συµβατ( µε 6δισκο CD Autochanger. µε το σποίο η ένταση αυξοµειώνεται ανάλογα µε τα επίπεδα θορύβου του αυτοκινήτου • Τετρακάνναλο ραδιοκασσετ(φωνο ισχύος 4 x 15 watts (RMS) / 4 x 42 watts µέγιστη ισχύς • Ραδι(φωνο AM/FM.

µε δυνατ(τητα πρ(ωρης εξ(φλησης και µε πολύ εύκολη και κατανοητή διαδικασία. σχεδιασµένο ειδικά για τους πελάτες Ford.ford credit Πρωτοποριακή. είναι η µεγαλύτερη εταιρία χρηµατοδ(τησης αυτοκινήτων στον κ(σµο. µε διάρκεια δανείου µέχρι 60 µήνες. Πρ(γραµµα Χρηµατοδ(τησης Η Ford Credit σας δίνει τη δυνατ(τητα να χρηµατοδοτήσετε την αγορά του αυτοκινήτου σας. προσφέρουµε ένα ολοκληρωµένο πρ(γραµµα ασφάλισης αυτοκινήτου. εύκολα! Η Ford Credit έχει φροντίσει ώστε η εξ(φληση των δ(σεών σας να γίνεται µε τον ευκολ(τερο τρ(πο σε (ποιο σηµείο της Ελλάδας κι αν βρίσκεστε. υπάρχει το πρ(γραµµα ανισ(ποσων δ(σεων. µέσα απ( µια πλήρη σειρά χρηµατοδοτικών επιλογών. Έτσι. σχεδιάζουµε και αναπτύσσουµε πρωτοποριακά και ευέλικτα χρηµατοδοτικά προγράµµατα. τα οποία καλύπτουν τις συνεχώς αυξαν(µενες απαιτήσεις των πελατών µας Επιπλέον είναι η πρώτη τράπεζα που απέκτησε πιστοποιητικ( ποι(τητας ISO 9001. απλά. επιβεβαιώνοντας (τι η εξυπηρέτηση . 36 . Παρέχει οικονοµικές υπηρεσίες σε περισσ(τερους απ( εφτά εκατοµµύρια ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες σε (λο τον κ(σµο.και (χι µ(νο! Για περισσ(τερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον επίσηµο έµπορο Ford της περιοχής σας. Πρ(γραµµα Ασφάλισης Για εσάς που θέλετε να προστατέψετε την επένδυσή σας. κάθε µήνα θα σας αποστέλλεται αναλυτικ(ς λογαριασµ(ς του δανείου σας. φιλική Η Ford Credit. Πρ(γραµµα Ανισ(ποσων ∆(σεων Για εσάς που θέλετε να προγραµµατίσετε καλύτερα τα έξοδά σας ή για εσάς που έχετε εποχιακ( εισ(δηµα και τα κλασσικά προγράµµατα µηνιαίων δ(σεων δε σας ταιριάζουν.τι απαιτείτε απ( µια ασφάλεια . επιλέγοντας εκείνο το πρ(γραµµα που σας ταιριάζει. ώστε να γνωρίζετε ακριβώς το οφειλ(µενο ποσ( και την ηµεροµηνία πληρωµής. κι αφήστε τα υπ(λοιπα σε εµάς! Χρηµατοδ(τηση στα µέτρα σας Με σταθερ( ή κυµαιν(µενο επιτ(κιο. η Ford Credit σας προσφέρει µια σειρά ευέλικτων ασφαλιστικών προγραµµάτων που θα ικανοποιήσουν κάθε σας ανάγκη. µε δυνατ(τητα επιλογής ή αναπροσαρµογής του χρηµατοδοτούµενου ποσού. Εσείς διαλέξτε απλά το αυτοκίνητο που θέλετε. Γρήγορα.των πελατών µας είναι ο πρωταρχικ(ς µας σκοπ(ς. επιλέγετε ένα δάνειο πολλαπλών δυνατοτήτων. Στην Ελλάδα. που θα σας προσφέρει (. που σας επιτρέπει να επιλέξετε (χι µ(νο το ποσ( της κάθε σας δ(σης αλλά και τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες πληρωµών. η τράπεζα της Ford. Επιπλέον. ευέλικτη. επιλέγοντας τη χρηµατοδ(τηση µας. Η χρηµατοδ(τηση χορηγείται εάν εκπληρούνται οι απαιτούµενες προϊποθέσεις.

6i 16V Zetec auto## 1. µέτρα)‡ Με 5 καθίσµατα 0. υποκείµενο σε κατασκευαστικές ανοχές.4i 16V Zetec 1. -λοι οι κινητήρες διαθέτουν καταλύτη. 37 .8i 16V Zetec 1150 1154 Trend ST170 Ghia 1154 1158 1188 1200 1570 1570 1595 1620 1640 1283 1171 1163 1171 1175 1163 1167 1174 1206 1221 1234 1167 1171 1200 1214 1314 1176 1180 Σύµφωνα µε την µέθοδο VDA.9 m Ρεζερβουάρ καυσίµου 55 λίτρα 4-θυρο Wagon 4382 1702 1998 1429 2615 1494 1487 4454 1702 1998 1447 2615 1494 1487 997/978 1095/882 1358/1362 997/1014 1095/882 1358/1362 538 1050 913 1156 1004 1048 1574 1658 0. aρια ρυµούλκησης Αντιπροσωπεύουν την µέγιστη ικαν(τητα στο Μεικτ( Βάρος του οχήµατος η οποία του επιτρέπει να κινηθεί σε κλίση 12% ως προς το επίπεδο της θάλασσας.0i 16V Zetec (170 PS)* 4-θυρο Focus 1. πλήρη στάθµη υγρών και καυσίµου.6i 16V Zetec 1.6i 16V Zetec auto## 1. Μ ε Οχ ικτ ή Β (k µατ άρ g) ο ος ς ‡ 1215 1263 1274 1590 1595 1620 1650 1585 1590 1615 1650 1670 1630 1635 1660 1695 ## Προαιρετική µετάδοση Αντικατοπτριζει το µικρ(τερο βάρος µε οδηγ( 75 Κg. # Σηµ: -λα τα οχήµατα έχουν χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων.6i 16V Zetec 1. 4 και 5-θυρες εκδ(σεις και 100 Κg για το Wagon.6i 16V Zetec 1.0i 16V Zetec (170 PS)* Wagon Focus 1. Ø Με στεν(τερη ρεζέρβα ανάγκης.6i 16V Zetec auto## 1.8i 16V Zetec 2.350 Ø Με 2 καθίσµατα (φορτωµένο ως την οροφή) 1.4i 16V Zetec 1.8i 16V Zetec 5-θυρο Focus 1.Tεχνικά χαρακτηριστικά ∆ιαστάσεις & χώρος 3 & 5-θυρο Εξωτερικ (mm) Ολικ( µήκος 4174 Ολικ( πλάτος χωρίς τους καθρέπτες 1702 Ολικ( πλάτος µε τους καθρέπτες 1998 Ύψος χωρίς φορτίο 1430 Μεταξ(νιο 2615 Εµπρ(ς µετατρ(χιο 1494 Πίσω µετατρ(χιο 1487 Εσωτερικ (mm) Εµπρ(ς/Πίσω ∆ιαθέσιµο ύψος 995/982 Μέγιστος χώρος για τα π(δια 1095/882 Μέγιστος χώρος για τους ώµους 1358 Χώρος αποσκευών (mm) Μέγιστο ύψος 850 Μέγιστο πλάτος ανάµεσα στους θ(λους 1050 Μέγιστο µήκος έως την πλάτη των πίσω καθισµάτων 880 Μέγιστο µήκος έως την πλάτη των εµπρ(ς καθισµάτων 1450 Χωρητικτητα αποσκευών (κυβ.8i 16V Zetec 2. Οι επιδ(σεις και η οικονοµία µειώνονται (ταν το (χηµα χρησιµοποιείται για ρυµούλκηση. εκτ(ς αν αναφέρεται αυτ(µατο κιβώτιο *Το ST 170 διαθέτει κιβώτιο 6 σχέσεων. Φορτίο σχάρας οροφής Το µέγιστο βάρος είναι 75 Κg για (λες τις 3.205 Σύστηµα διεύθυνσης Κύκλος στροφής απ( τοίχο σε τοίχο 10.4i 16V Zetec 1.6i 16V Zetec 1.6i 16V Zetec auto## 1. επιλογές κλπ.580 Eπιλογή µοντέλου – βάρη & φορτία Ambiente Comfort 3-θυρο Focus 1.490 N/A 0.520 1.4i 16V Zetec 1.

8 7.1 10. Το ST 170 διαθέτει κιβώτιο 6 σχέσεων.4 10.4 16.9 15.4 5.8 7.8 7.6 9.8 9.4 10.2 n/a 13.9 10.4i 16V Zetec Ambiente/Comfort/Trend 1.6i 16V Zetec auto Ghia 1.1 10.2 10.8 7.2 12.1 6. 38 Eπιδ(σεις & κατανάλωση Τύπος Κατανάλωση καυσίµου Επιδσεις σε L/100 kmøø (τιµές δοκιµών της Ford) Εκποµπές Μέγιστη CO2 Κύκλος Κύκλος Μικτ(ς ταχύτητα 0-100 km/h 50-100 km/h* øø (g/km) π(λης εκτ(ς π(λης κύκλος km/h (secs) (secs) 3-θυρο Focus 1.5 10.9 6.6 11. -λα τα οχήµατα διαθέτουν καταλύτη.8 .4 10.2 16.4i 16V Zetec Comfort/Trend 1.6i 16V Zetec auto Trend 1.8 5. -λες οι τιµές προέρχονται απ( οχήµατα µε στάνταρ τροχούς και ελαστικά. Σηµ: οι πετρελαιοκινητήρες δεν διατίθενται προς το παρ(ν στην χώρα µας. µε µέγιστη 50 χλµ/ώρα και µέση 20 χλµ/ώρα και για µια θεωρητική απ(σταση 4 χλµ.4 6.2 7.0 12.6i 16V Zetec auto Ghia 1.9 10.0 7. αναλογικά µε τα χιλι(µετρα της κάθε διαδροµής.0 5.8 9.5 9.5 158 163 188 181 221 8.4 11.3 12.4 9.ST 170 4-θυρο Focus 1.6i 16V Zetec Comfort/Ghia 1.6i 16V Zetec auto Trend 1.1 10.0i 16V Zetec (170 PS)*.8 7.9 12.3 8.8i 16V Zetec Ghia 158 163 188 181 218 8.8i 16V Zetec Trend 2.9 10.4 6.0 n/a 13.3 11.8 λίτρων.8i 16V Zetec Ghia 5-θυρο Focus 1.6 6. Κύκλος εκτς πλης Η µέτρηση διενεργείται αµέσως µετά τον κύκλο π(λης και περιλαµβάνει κατά το µισ( οδήγηση µε σταθερή ταχύτητα και κατά το υπ(λοιπο οδήγηση µε µεταβαλλ(µενη ταχύτητα.2 8.3 10. δεύτερης γενιάς.2 171 185 176 198 216 14.5 171 185 178 198 14.7 15.4 5.1 6. µε µέγιστη 120 χλµ/ώρα και για µια θεωρητική απ(σταση 7 χλµ. Σηµείωση: Κύκλος πλης Κρύα εκκίνηση του κινητήρα και λειτουργία σε εργαστηριακές συνθήκες µε διαφορετικές ταχύτητες.5 16.8i 16V Zetec Ghia 2.3 5. -λα τα οχήµατα διαθέτουν χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων.3 11.8 8.7 5. Με µέγιστη ροπή 250 Nm στις 1. εκτ(ς αν αναφέρεται αυτ(µατο.6i 16V Zetec Comfort/Trend 1.4 6.3 6.8 9.4 6.0 158 163 196 181 8.ST 170 Wagon Focus 1.4i 16V Zetec Comfort 1.4 11. 1.4 5.8 7.850 rpm και τη µοναδική µεταβατική δυνατ(τητα ‘overboost’.2 13.8 9.6i 16V Zetec Comfort/Ghia 1. Μικτς κύκλος Ο µέσος (ρος των δύο µετρήσεων.6 171 185 176 198 14.6 6.4 5.6 6.4 5.0i 16V Zetec (170 PS)*.4 6.3 16.5 n/a 13. τελευταίας τεχνολογίας.4 6.Τεχνολογία πετρελαιοκινητήρα TDCi Ο πετρελαιοκινητήρας Ford Duratorq TDCi.1 171 185 176 198 216 14.6i 16V Zetec Comfort/Trend 1. συµβάλλει σηµαντικά σε ένα αναγνωρισµένο πλεονέκτηµα του Ford Focus: την ποι(τητα οδήγησης.4i 16V Zetec Ambiente/Comfort/Trend 1. διαθέτει σύστηµα έκχυσης καυσίµου common-rail injection.7 17.3 8.0 7.4 11. Οι τιµές που εµφανίζονται δεν εκφράζουν ούτε υπονοούν οποιαδήποτε εγγύηση για τις τιµές κατανάλωσης αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής.7 15.6 6.0 158 163 186 179 8.6 9.0 6. *Με 4η ταχύτητα øø -λες οι τιµές εκποµπών CO2 σε g/km και κατανάλωσης L/100 km προέρχονται απ( επίσηµες δοκιµές σύµφωνα µε την οδηγία 93/116/EC. για βελτιωµένη απ(κριση και επιδ(σεις. Προαιρετικές ζάντες ή ελαστικά µπορεί να έχουν επίδραση στις εκποµπές και την κατανάλωση καυσίµου. 115 PS.

4) Θερµαιν(µενο πίσω κρύσταλλο Θερµαιν(µενο παρµπρίζ – ‘Quickclear’ – µε εκτ(ξευση θερµού νερού Υδραυλικ( τιµ(νι Ράγες οροφής (στο Wagon) Εµπρ(ς ανάρτηση – Ανεξάρτητη. -ταν αυτές οι παράµετροι δηµιουργούν κίνδυνο ολίσθησης ή σπιναρίσµατος των τροχών.8 x x x –– –– x x x x x X X X X X X X x x x x x X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Με ESP. χωρίς να χάσετε τον έλεγχο. δύο ταχυτήτων συν διακοπτ(µενη λειτουργία Υαλοκαθαριστήρες – Εµπρ(ς. µε ελικοειδή ελατήρια και τριγωνικά ψαλίδια. φως (πισθεν.4) Ηλεκτρονικ( Πρ(γραµµα Ευστάθειας ESP (απαιτεί ABS & TCS – µη διαθέσιµο στο 1. πολλαπλών συνδέσµων τύπου Control Blade. αντιστρεπτική δοκ(ς Πίσω ανάρτηση – Ανεξάρτητη.4i) Τροχοί – 6x15" µε ζάντες αλουµινίου 5x2 ακτίνων και ελαστικά 195/60 Rx15 (195/55 Rx15 στο 1. x x x x x x x x X X x x x x x x x x X X X A B A Αυτοκίνητο που υποστρέφει µπαίνοντας στη στροφή. το σύστηµα ESP κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις σε κάθε τροχ( για να σταθεροποιήσει το αυτοκίνητο και να βελτιώσει το κράτηµα. ελαστικά 215/45 Rx17 και µίνι ρεζέρβα αλουµινίου Ρεζέρβα – Ατσάλινος τροχ(ς ανάγκης Εξωτερικά χαρακτηριστικά άνεσης ∆ιπλ( διαγώνιο κύκλωµα φρένων µε υποβοήθηση και αεριζ(µενους εµπρ(ς δίσκους Πίσω φρένα – Ταµπούρα Πίσω φρένα – ∆ίσκοι Σύστηµα φρένων ABS µε EBD Σύστηµα φρένων ABS µε EBD και έλεγχος πρ(σφυσης TCS Έλεγχος πρ(σφυσης TCS (µη διαθέσιµο στο 1. 39 . Αυτοκίνητο που B υπερστρέφει βγαίνοντας απ( τη στροφή. την ταχύτητα του αυτοκινήτου.4i) Τροχοί – 61/2x16" µε ζάντες αλουµινίου 5x2 ακτίνων και ελαστικά 205/50 Rx16 (µη διαθέσιµοι στο 1. 3ο φως φρένων Προβολείς Xenon (HID) µε αυτ(µατη ρύθµιση ύψους και πίδακες νερού καθαρισµού προβολέων x x x x Ποιοτική κίνηση Gh ia 17 0 ST Eξωτερικά χαρακτηριστικά Am bi en te Co m fo rt Tr en d Εξοπλισµοί x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X x x Το τετρακαναλικ( σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος ABS πατάει και αφήνει τα φρένα µέχρι και 12 φορές το δευτερ(λεπτο. στο χρώµα του αµαξώµατος Χερούλια θυρών – Στο χρώµα του αµαξώµατος Εξάτµιση – 70 mm µε διακοσµητικ( χρωµίου Μάσκα ψυγείου – Με µαύρες γρίλιες Μάσκα ψυγείου – Με βαµµένο περίγραµµα Τροχοί – 51/2x14" ατσάλινοι µε τάσια 8 ακτίνων και ελαστικά 185/65 Rx14 Τροχοί – 51/2x14" ατσάλινοι µε τάσια 5 ακτίνων και ελαστικά 185/65 Rx14 Τροχοί – 6x15" µε ζάντες αλουµινίου 8x2 ακτίνων και ελαστικά 195/60 Rx15 (195/55 Rx15 στο 1.4i) Τροχοί – 7x17" µε ζάντες αλουµινίου πολλών ακτίνων. αντιστρεπτική δοκ(ς Σπορ ανάρτηση Υαλοκαθαριστήρες – Εµπρ(ς. µε διακοπτ(µενη λειτουργία (δεν διατίθεται στο 4-θυρο) Εξωτερικς φωτισµς Εµπρ(ς φώτα οµίχλης Πίσω φως οµίχλης.Εξωτερική εµφάνιση και στυλ Πλαϊνά προστατευτικά – Στο χρώµα του αµαξώµατος Προφυλακτήρες – Στο χρώµα του αµαξώµατος Προφυλακτήρες – Στο χρώµα του αµαξώµατος µε σπορ εισαγωγή Καθρέπτες – Ρυθµιζ(µενοι χειροκίνητα απ( το εσωτερικ(. στο χρώµα του αµαξώµατος Καθρέπτες – Ηλεκτρικά ρυθµιζ(µενοι και θερµαιν(µενοι. X x x x x x x x x x x X X X X x 1. Χωρίς ESP. για ιδανικ( φρενάρισµα. τύπου McPherson. δύο ταχυτήτων συν διακοπτ(µενη λειτουργία µεταβαλλ(µενου χρ(νου Υαλοκαθαριστήρες – Πίσω. Το σύστηµα Traction Control χρησιµοποιεί τα φρένα σε χαµηλές στροφές. σε συνδυασµ( µε περικοπή της ισχύος του κινητήρα. ακ(µα και την πλευρική µετακίνησή του. Ένα σύστηµα αισθητήρων παρακολουθεί τις κινήσεις του τιµονιού.

Μια εξαιρετικά σταθερή τραβέρσα διοχετεύει την ενέργεια της πρ(σκρουσης στις κατώτερες πλευρικές δοκούς. Πίσω. Η τραβέρσα και το σηµείο σύνδεσης του κεντρικού άξονα έχουν µέχρι και 150% µεγαλύτερη ακαµψία απ( την γύρω περιοχή. Νέα επίπεδα σχεδίασης εξασφαλίζουν στο Ford Focus ένα αµάξωµα που είναι απ( τα πιο άκαµπτα στην κατηγορία του (826 kNm/rad) αλλά και τα πιο ελαφρά (1. 40 Ασφάλεια και προστασία Αερ(σακοι – Οδηγού και συνοδηγού◆ Αερ(σακοι – Πλευρικοί αερ(σακοι εµπρ(ς◆ ∆ιακοπή παροχής καυσίµου – ∆ιακ(πτης αδρανείας Immobiliser – Παθητικ( Αντικλεπτικ( Σύστηµα Προστασίας (PATS) Κλειδαριές – Ασφαλείας. το κλείσιµο των θυρών και την χαµηλή στάθµη καυσίµου Καθίσµατα και ζώνες ασφαλείας Εµπρ(ς καθίσµατα – Κάθισµα οδηγού χειροκίνητα ρυθµιζ(µενο καθ’ ύψος Εµπρ(ς καθίσµατα – Κάθισµα οδηγού ηλεκτρικά ρυθµιζ(µενο καθ’ ύψος Εµπρ(ς καθίσµατα – Ρύθµιση µέσης οδηγού Εµπρ(ς καθίσµατα – Αντιβύθισης. διπλ( κλείδωµα µε τηλεχειρισµ( και περιµετρικ(ς συναγερµ(ς (µ(νο στο 3-θυρο) Κλειδαριές – Κεντρικ(. µε ενισχυµένους µεντεσέδες και κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά στις πίσω π(ρτες Κλειδαριές – Κεντρικ( κλείδωµα µε τηλεχειρισµ( Κλειδαριές – Κεντρικ( κλείδωµα µε τηλεχειρισµ( και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα µε δυνατ(τητα ανοίγµατος/κλεισίµατος µε µία κίνηση (µη διαθέσιµο στο 3-θυρο) Κλειδαριές – Κεντρικ(. ένδειξη εξωτερικής θερµοκρασίας. ελαχιστοποιεί την εισχώρηση της κολώνας του τιµονιού µέσα στην καµπίνα σε περίπτωση µετωπικής σύγκρουσης. και εξασφαλίζει µια σταθερή βάση για τον αερ(σακο του οδηγού. κοιλιακής χώρας και διαγώνιες ∆ιάκοσµος Μοχλ(ς ταχυτήτων – Γκρι µεταλλικ(ς Μοχλ(ς ταχυτήτων – Απ( αλουµίνιο Μοχλ(ς ταχυτήτων – Με δερµάτινη επένδυση Κεντρική κονσ(λα – Σε αποµίµηση τιτανίου Κεντρική κονσ(λα – Σε χρώµα Meteor grey x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X x x x x x x x x x x x . Οι πλευρικές δοκοί κατασκευάζονται απ( χάλυβα υψηλής αντοχής. διπλ( κλείδωµα µε τηλεχειρισµ(. τρεις µε αδρανειακ( µηχανισµ(.070 kg). ιδανικ( πάχος λαµαρίνας. ενισχύει την ακαµψία του αµαξώµατος. προεντατήρες και ρύθµιση σε ύψος. Ο συνδυασµ(ς αυτ(ς επιτυγχάνεται µε συγκολλήσεις laser. µε διασπορά του φορτίου για καλύτερη απορρ(φηση. τους αερ(σακους.8i) Προειδοποιητικές λυχνίες για το σύστηµα φρένων. Καθορισµένες µε ακρίβεια ζώνες εξασφαλίζουν την προοδευτική απορρ(φηση της ενέργειας της πρ(σκρουσης πριν αυτή περάσει στην καµπίνα των επιβατών. τοπικές ενισχύσεις στα κρίσιµα σηµεία και βελτιστοποιηµένη κατανοµή των σηµείων συγκ(λλησης. µε ρυθµιζ(µενα προσκέφαλα Εµπρ(ς καθίσµατα – Ανακλιν(µενα (µ(νο στο 3-θυρο) Εµπρ(ς σπορ καθίσµατα Υποβραχι(νιο καθίσµατος οδηγού Πίσω κάθισµα – Κεντρικ( προσκέφαλο Πίσω κάθισµα – ∆ιαιρούµενο 60:40 µε δύο ρυθµιζ(µενα προσκέφαλα Κεντρικ( υποβραχι(νιο πίσω καθίσµατος Καθίσµατα Recaro µε µερική επένδυση δέρµατος Καθίσµατα Recaro µε επένδυση δέρµατος Ζώνες ασφαλείας – Εµπρ(ς µε αδρανειακ( µηχανισµ(. Ατσάλινος κλωβ(ς ασφαλείας Αριθµ(ς αναγνώρισης οχήµατος (VIN) – Ορατ(ς Gh ia ST 17 0 Eξωτερικά χαρακτηριστικά Am bi en te Co m fo rt Tr en d Ποι(τητα κατασκευής x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X x x X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x X X Eσωτερικά χαρακτηριστικά aργανα ελέγχου Πίνακας οργάνων – Μαύρα (ργανα µε πορτοκαλί δείκτες Πίνακας οργάνων – Γκρι (ργανα µε κ(κκινους δείκτες Πίνακας οργάνων – Σπορ ηλεκτροφωτιζ(µενα (ργανα Ρύθµιση ύψους προβολέων Φωτιζ(µενοι διακ(πτες συστήµατος θέρµανσης/κλιµατισµού Κολώνα τιµονιού – Ρύθµιση κλίσης και απ(στασης Εσωτερικ( άνοιγµα χώρου αποσκευών -ργανα – Υπολογιστής καυσίµου. πίσω ηλεκτρικά παράθυρα µε δυνατ(τητα άµεσου ανοίγµατος/ κλεισίµατος και περιµετρικ(ς/ογκοµετρικ(ς συναγερµ(ς (µη διαθέσιµο στο 3-θυρο) Τάπα ρεζερβουάρ µε κλειδαριά Πλευρικές µπάρες προστασίας. προειδοποίηση παγετού και ένδειξη χαµηλής στάθµης πλυστικής συσκευής παρµπρίζ Cruise control (διαθέσιµο µ(νο στο 1. διπλ( κλείδωµα µε τηλεχειρισµ( και περιµετρικ(ς/ογκοµετρικ(ς συναγερµ(ς (µη διαθέσιµο στο 3-θυρο) Κλειδαριές – Κεντρικ(.Μια τραβέρσα που διασχίζει το αυτοκίνητο.

Πέντε κατευθύνσεις κατανοµής φορτίου – σε σύγκριση µε δύο στα συνήθη απλά συστήµατα – εξασφαλίζουν βελτιωµένη ποι(τητα και οµαλ(τητα στην κίνηση. εµπρ(ς φώτα ασφαλείας και φως µε καθυστέρηση για τους πίσω επιβάτες Χερούλια οροφής – Εµπρ(ς και πίσω µε γάντζους για ρούχα πίσω Ηλιοροφή – Με ηλεκτρική λειτουργία Αλεξήλια – Οδηγού και συνοδηγού µε καθρέπτη και κάλυµµα. µια πιλοτική φάση και την κυρίως έκχυση. αντικλεπτικ( κωδικ( ‘Keycode’ και 4 ηχεία ST Eσωτερικά χαρακτηριστικά Am bi en te Co m fo rt Tr en d Εξοπλισµοί X X X X Η ανεξάρτητη multi-link πίσω ανάρτηση Control Blade χρησιµοποιεί αεριζ(µενα σινεµπλ(κ για καλύτερη αποµ(νωση των κραδασµών. κάνοντας ρυθµίσεις µέχρι και 3. Οι πολλαπλοί σύνδεσµοι του συστήµατος multi-link κατανέµουν τα φορτία ευρύτερα και αποδεσµεύουν αποτελεσµατικά τα φορτία της ανάρτησης απ( τις δυνάµεις στροφής και τη ροπή φρεναρίσµατος. 6000Ν και 6006Ε) CD-changer – Τοποθετηµένο κάτω απ( το κάθισµα συνοδηγού (διατίθεται µ(νο µε το 5000Ν) Χώρος αποσκευών Φως χώρου αποσκευών ∆ιχτάκι αποσκευών (µ(νο στα Wagon) Γαντζάκια συγκράτησης Πακέτα εξοπλισµού Πακέτο Πολυχρηστικ(τητας – Πλήρως αναδιπλούµενο κάθισµα συνοδηγού. Οι κατώτεροι βραχίονες. Τα ελατήρια αυτά ελαχιστοποιούν την µετάδοση των κραδασµών υψηλής συχν(τητας. το παράθυρο οδηγού κατεβαίνει µε µία κίνηση Ηχοσυστήµατα Στερεοφωνικ( ραδιοκασετ(φωνο 4000N RDS* Στερεοφωνικ( ραδιοκασετ(φωνο 5000N RDS* Στερεοφωνικ( ράδιο/CD 6000N RDS* Στερεοφωνικ( ράδιο/CD 6006Ε RDS. στυλ(. µε ενσωµατωµένο cd-changer 6 δίσκων στο ταµπλ(* Τηλεχειρισµ(ς ηχοσυστήµατος στο τιµ(νι (µ(νο µε τα 5000Ν. Το καύσιµο ψεκάζεται σε δύο φάσεις. διπλή θήκη χαρτών στο κάθισµα οδηγού. Παράγεται πίεση άσχετα απ( τις στροφές του κινητήρα. Αυτ( εξασφαλίζει πιο αποτελεσµατική καύση για περισσ(τερη ισχύ. X X X x Σηµ: Ένα παιδικ κάθισµα που βλέπει προς τα πίσω δεν πρέπει να τοποθετείται ποτέ στο κάθισµα του συνοδηγού ταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισµένο µε αερσακο συνοδηγού ή πλευρικούς αερσακους * Τα ηχοσυστήµατα διαθέτουν αποσπώµενη πρ(σοψη. 41 .000 φορές το δευτερ(λεπτο. Τα πίσω αµορτισέρ διαθέτουν ενσωµατωµένα προοδευτικά ελατήρια για την καλύτερη απ(σβεση µεγάλων φορτίων. και στα ST 170 και Ghia. θήκες µικροαντικειµένων στις εµπρ(ς και την κεντρική πίσω θέση. είναι πρεσαριστοί και (χι χυτοί για µικρ(τερο βάρος και µεγαλύτερη ακρίβεια. (πως και ο βραχίονας Control Blade. θήκη για κασέτες ή CD Ρολ(ι – Ψηφιακ( Εσωτερικ(ς φωτισµ(ς – Τοποθερηµένος κεντρικά µε φως ανάγνωσης και σβήσιµο µε καθυστέρηση Εσωτερικ(ς φωτισµ(ς – ∆ύο φώτα ανάγνωσης.∆ιάκοσµος ∆ιακοσµητικά θυρών σε αποµίµηση τιτανίου ∆ιακοσµητικά θυρών και κεντρικής κονσ(λας σε αποµίµηση ξύλου ∆ιακοσµητικά µαρσπιέ θυρών µε λογ(τυπο ∆ερµάτινη επέδυση τιµονιού Άνεση και ευκολία Βοηθητική παροχή ρεύµατος/αναπτήρας και τασάκι Ανακύκλωση αέρα Air conditioning Air conditioning – µε ηλεκτρονική ρύθµιση θερµοκρασίας (EATC) Κεντρική κονσ(λα – Θήκες για αναψυκτικά. Αυτή η προοδευτική καύση του καυσίµου είναι οµαλ(τερη και πιο αθ(ρυβη σε (λες τις στροφές. πίσω διαιρούµενο κάθισµα 40/20/40 µε υποβραχι(νιο µε χώρο αποθήκευσης. µοκέτα δύο (ψεων στον χώρο αποσκευών και δίχτυ µικροαντικειµένων (µ(νο στα 5-θυρα και Wagon) Πακέτο πολυτελείας – ∆ερµάτινα και θερµαιν(µενα καθίσµατα ◆ Gh ia 17 0 x x x x x x x x x x x x x x x x X x x X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X x x x x x X x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x Μια διβάθµια πτερυγιοφ(ρος αντλία ψεκάζει µια υπέρλεπτη δέσµη καυσίµου στους κυλίνδρους. µε φωτισµ( Παράθυρα – Εµπρ(ς ηλεκτρικά.

GR – Green. Τάσια τροχών και ζάντες αλουµινίου Τάσια 14" 8-ακτίνων (Ambiente) Τάσια 14" 5-ακτίνων (Comfort) Zάντες αλουµινίου 15" 8 x 2-ακτίνων (Ghia) Zάντες αλουµινίου 15" Vario-Y Zάντες αλουµινίου 15" 12-ακτίνων Ζάντες αλουµινίου 16" 5-ακτίνων Zάντες αλουµινίου 15" 5 x 2-ακτίνων (Trend) Zάντες αλουµινίου 15" 3 x 2-ακτίνων Zάντες αλουµινίου 15" 6-ακτίνων Ζάντες αλουµινίου 17" πολλών ακτίνων (ST170) Zάντες αλουµινίου 16" 5 x 2-ακτίνων Χρώµατα και επενδύσεις Επένδυση καθισµάτων Απλά χρώµατα Capri Blue Diamond White Colorado Red Μεταλλικά χρώµατα* Imperial Blue Metropolis Blue Neptune Green Moondust Silver Magnum Grey Machine Silver** Panther Black Pepper Red State Blue Jewel Green Ambiente Match Comfort Martre Trend Harlequin ∆έρµα* ST 170 Waffle ∆έρµα* B B B B/G B/G B/G B/BL B/BL/GR/RD B/RD B B B B – – B – – B/P B/P B/P B B B – B B B B – B B B B – B/G B/G B/G B/G B/G B/G B/G B/G B/G – B/BL B/GR B/BL/GR/RD B/BL/GR/RD B/BL/GR/RD B/BL/GR/RD B/RD B/BL B/GR – B B B B B B B B B B – – – B – B – – – B – – – B – B – – – – B/P B/P B/P B/P – B/P B/P B/P B/P – B B B B – B B B B ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ: B – Midnight Black. εκτ(ς του (τι δηµιουργούν ένα βαθύ και λαµπερ( φινίρισµα.Χρώµα & ταπετσαρία Το Ford Focus διατίθεται σε µεγάλη γκάµα χρωµάτων. RD – Red. P – Medium Parchment. 42 Bussac Ghia ∆έρµα* . / – Επιλογή χρώµατος *Το µεταλλικ( χρώµα και η δερµάτινη επένδυση είναι προαιρετικοί εξοπλισµοί µε επιπλέον κ(στος. Συνδυάζονται µε µια µεγάλη ποικιλία ταπετσαριών απ( ύφασµα ή δέρµα. **∆ιαθέσιµο µ(νο στο 3-θυρο. G – Medium Dark Graphite. Οι βαφές έχουν σαν βάση το νερ( και εποµένως. BL – Blue. είναι και πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Απλά χρώµατα αµαξώµατος Μεταλλικά χρώµατα αµαξώµατος capri blue imperial blue machine silver diamond white metropolis blue panther black colorado red neptune green pepper red moondust silver state blue magnum grey jewel green Σηµείωση: Τα χρώµατα και οι ταπετσαρίες που απεικονίζονται σε αυτ( το προσπέκτους µπορεί να διαφέρουν απ( την πραγµατικ(τητα. Σύνολα ταπετσαρίας Match σε Midnight Black Martre σε Midnight Black Martre σε Medium Dark Graphite Harlequin σε Midnight Black Harlequin σε µπλε Harlequin σε πράσινο Bussac σε Midnight Black Bussac σε Medium Parchment Waffle σε Midnight Black ∆ιάτρητο δέρµα σε Midnight Black Harlequin σε κ(κκινο 43 . λ(γω των περιορισµών που επιβάλλει η διαδικασία εκτύπωσης.

Για οποιαδποτε αν.

γκη σας µετ.

την αγορ.

Οι προδιαγραφ ς που περιγρφονται δεν ε!ναι σχετικ ς µε κποια ξεχωριστ" αγορ. την καλτερη εξυπηρ τηση πελατν στην αγορ κι λα αυτ σε τιµ ς πραγµατικ ασυναγνιστες για την ποιτητα των υπηρεσιν που θα σας προσφερθον. τους ειδικευµ νους τεχνικος. Η πολιτικ" της Ford ε!ναι η πολιτικ" της συνεχος ανπτυξης. Στους επισ"µους εµπρους της Ford. το αυτοκ!νητ σας χρειζεται σ ρβις µλις µια φορ το χρνο (εκτς β βαια αν ξεπερν τα 20.000 χιλιµετρα).ford. ισχουν ειδικ ς τιµ ς. του αυτοκιντου σας. Τα πντα χουν σχεδιαστε! και προγραµµατιστε! κατ τρπο στε το Ford σας να διατηρε!ται σε ψογη κατσταση και φυσικ να διατηρε! την αξ!α µεταπλησ"ς του.com Σχεδι. Για τον λγο αυτ σας παρακαλοµε να συµβουλευτε!τε τον µπορο µας για τις τελευτα!ες πληροφορ!ες των προδιαγραφν και τις τρ χουσες τιµ ς. να σ ρβις ρουτ!νας περιλαµβνει περισστερα στοιχε!α ναντι µικρτερης χρ ωσης εν για ορισµ να ανταλλακτικ πως οι εξατµ!σεις και τα φρ να. ε!τε σαν βασικς ε!τε σαν προαιρετικς εξοπλισµς. επισκεφθετε τον επσηµο µπορο της Ford ! Σας ενδιαφ ρει να χετε πντοτε πρσβαση στην τεχνογνωσια. των χρωµτων και των τιµν των µοντ λων και των στοιχε!ων που εµφαν!ζονται και περιγρφονται σε αυτ" την κδοση οποιαδ"ποτε στιγµ". Μια ε!ναι η λση: το δ!κτυο των επισ"µων εµπρων της Ford στη χρα σας. Ford Worldwide Connection http: www. ∆ιατηρε!ται το δικα!ωµα της αλλαγ"ς των προδιαγραφν. χαρακτηριστικ " ρους που δεν ε!ναι διαθ σιµοι σε µερικ ς περιοχ ς. Ε!ναι πιθανν οι εικνες " τα κε!µενα να περιλαµβνουν αναφορ ς σε µοντ λα. Σ"µερα που τα ανταλλακτικ λγω κατασκευ"ς διατηρονται περισστερο και η συχντητα των ελ γχων εκ των πραγµτων ε!ναι περιορισµ νη. Ο κατλογος διεθνος κδοσης αφορ τις γενικ ς πληροφορ!ες µνο. Επιπλ ον µπορε! να παραλε!πονται ειδικ χαρακτηριστικ που ε!ναι διαθ σιµα.

Europe. Produced by Werbeagentur Zetweka. τσι στε να καλπτει τον κινητ"ρα και το σστηµα µετδοσης κ!νησης του οχ"µατς σας για το δετερο.gr Ο κατλογος µε τις συµφ ρουσες υπηρεσ!ες της Ford περιλαµβνει: 5 χρνια Προνοµιακ" Εγγηση Κθε καινοργιο χηµα Ford καλπτεται αυτµατα µε 12µηνη εγγηση χωρ!ς περιορισµ χιλιοµ τρων. Κ ντρο Υποστριξης Πελατ!ν Ο επ!σηµος µπορος της Ford µε τον οπο!ο συνεργζεστε αλλ και η ιδια η Εταιρε!α Ford δεσµεονται απλυτα να σας παρ χουν την καλτερη δυνατ" εξυπηρ τηση και φροντ!δα. Με δο λγια οτιδ"ποτε χρειαστε!τε για να φτσετε στον προορισµ σας. Ford Motor Company Limited. τ ταρτο και π µπτο τος µετ την αγορ του.στηκε απ την Ford Automotive operations . απ µικροεπισκευ ς επ! τπου στο δρµο µ χρι και την παροχ" αυτοκιν"του σε περ!πτωση βλβης του δικο σας. η Ford Motor Hellas µερ!µνησε για την επ κταση αυτ"ς της εγγησης. Για ακµα µεγαλτερη ηρεµ!α σας. Euro Service Οδικ" Βο"θεια µε το κρος και την αυξηµ νη εγγηση του ονµατος Ford. Σας παρ χει κθε υποστ"ριξη που µπορε! να χρειαστε! νας οδηγς Ford σε περ!πτωση που κτι δεν πει καλ. Designed by Burrows. 10/2001 PN 172511/0110/31m/GR · BJN 16137 Τυπθηκε απ την Mairs Graphische Betriebe · D-73760 Ostfildern © Ford Motor Company Limited www. τσι στε να µ νετε απλυτα ικανοποιηµ νοι και κατ συν πεια πιστο! στη µρκα που διαλ ξατε. τρ!το. Επσηµος µπορος: .ford. Marketing Communications.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful