You are on page 1of 25

Zeszyt wsppracy zrodzicami

czyli propozycje dla rodzicw iopiekunw, jak pomc dziecku wnauce jzyka angielskiego
Ewelina Wojty

Szanowni Pastwo, Mam ogromn przyjemno poinformowa, ewtym roku Pastwa dziecko bdzie uczy si jzyka angielskiego w oparciu o kurs Cheeky Monkey wydawnictwa Macmillan. Poniej postaram si przedstawi najwaniejsze informacje dotyczce tego kursu. Ich uzupenieniem bdzie zachta dozabawy zjzykiem angielskim wdomu. Wtrakcie lekcji dziecko bdzie korzysta gwnie zksiki ucznia, ale take zrnorodnych wicze izabaw zaproponowanych przez nauczyciela. Podstaw zaj bd piosenki suce wprowadzeniu istopniowemu utrwalaniu sownictwa. Materia jzykowy bdzie prezentowany iwielokrotnie powtarzany w rnorodnych kontekstach, na przykad, przy uyciu krtkich historyjek opowiadanych przez nauczyciela. Dziecko bdzie miao okazj pozna izaprzyjani si zgwn postaci, Mapk Cheeky, ju podczas pierwszej lekcji. Bdzie tojeden zelementw, ktry pozwoli dziecku wmiar szybko oswoi si znow sytuacj, jak jest uczestnictwo wzajciach. Warto zauway, eprzygoda z jzykiem angielskim moe by kontynuowana wdomu. Nastronie internetowej wydawnictwa Macmillan: www.macmillan.pl znajd Pastwo Zeszyt wsppracy zrodzicami, ktry jest dostpny bezpatnie. Podstawowym celem powstania Zeszytu jest umoliwienie dziecku pochwalenia si now wiedz przed rodzicem. Zeszyt zawiera najwaniejsze informacje dotyczce materiau wprowadzanego nazajciach, atake pomysy nakrtkie wiczenia, ktre rodzic moe wykona wsplnie zdzieckiem wdomu. Znajduj si wnim wskazwki iinstrukcje dla rodzica, umoliwiajce przeprowadzenie zabaw bez wzgldu na stopie znajomoci jzyka angielskiego. Oprcz zaproponowanych wicze Zeszyt zawiera opis dodatkowych materiaw, z ktrych dziecko korzysta wdomu, atake rady zwizane zich wprowadzeniem. Tak wic wramach nauki zpodrcznika Hello Cheeky, dziecko bdzie mogo sucha wybranych piosenek wwersji oryginalnej lub karaoke. Natomiast doksiek ucznia Cheeky Monkey 1 iCheeky Monkey 2 zostay doczone wiczenia dostpne napycie Multi-ROM, ktre dadz rodzicowi jeszcze jedn moliwo zaobserwowania wjaki sposb jego/jej dziecko reaguje najzyk angielski. Gorco zachcam doskorzystania zZeszytu iledzenia postpw dziecka, poniewa, jak wiadomo, zainteresowanie rodzica ma ogromny wpyw na motywacj dziecka do nauki. Ponadto pozytywne nastawienie Pastwa pociechy dojzyka angielskiego natym etapie moe zaprocentowa wprzyszoci chci dalszego rozwijania zdobytej wiedzy. Mam nadziej, e zabawa z jzykiem angielskim przyniesie Pastwu i Pastwa dzieciom mnstwo przyjemnoci.

ZPOWAANIEM,

Podpis nauczyciela

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

WSTP
POWODY POWSTANIA ZESZYTU
Zeszyt wsppracy zrodzicami powsta gwnie poto, aby uatwi rodzicom zaobserwowanie postpw dziecka wnauce jzyka angielskiego. Pomocne wtym wzgldzie bd zpewnoci informacje dotyczce prezentowanych wczasie lekcji sw iwyrae oraz opis wicze sucych nie tylko wprowadzeniu, ale take utrwaleniu materiau jzykowego. Oprcz tego dziki zeszytowi rodzic bdzie mia szans zaangaowa dziecko wrnego rodzaju gry izabawy, ktre posu odzwierciedleniu sposobu pracy zdzieckiem wtrakcie lekcji. Zawarto zeszytu da rodzicom moliwo zaobserwowania izrozumienia naczym polega nauczanie jzyka obcego wgrupie wiekowej 3-5 lat.

CELE NAUKI
Istniej konkretne cele, ktre skluczowe natym etapie nauki.: rozwijanie motywacji ipozytywnego nastawienia donauki jzyka angielskiego, dawanie uczniowi okazji doksztatowania rnorodnych umiejtnoci (np.: porwnywanie, dedukcja, analiza, obserwacja, przewidywanie), ktre bd stanowi podstaw nauki jzyka przez dziecko nakolejnych szczeblach edukacji, zapamitywanie sownictwa (zarwno sw jak rwnie zwrotw) isygnalizowanie zrozumienia wykonywaniem odpowiednich czynnoci zgodnie zpoleceniami nauczyciela, poznawanie wybranych elementw zwizanych zkultur itradycjami krajw anglojzycznych.

DZIECKO WWIEKU 35 WKONTEKCIE NAUKI JZYKA ANGIELSKIEGO


Ponisza charakterystyka przedstawia najistotniejsze cechy rozwojowe dzieci wwieku 3-5 lat ipokazuje wzarysie jak wane sone wskutecznym nauczaniu tej konkretnej grupy wiekowej. Przede wszystkim due potrzeby emocjonalne dziecka nakadaj nanauczyciela konieczno takiego doboru wicze, gier izabaw, ktry pozwoli stworzy podczas lekcji przyjazn atmosfer. Jest tobezporedni warunek wpywajcy naprzyswajanie wiedzy wprzypadku omawianej grupy wiekowej. Ponadto naley pamita, etrzy- cztero- ipicioletnie dzieci maj siln potrzeb bycia wcentrum uwagi. Nie zmienia tofaktu, iten okres wich yciu jest rwnie wany zewzgldu nakonieczno rozwijania umiejtnoci pracy wgrupie. Oba teczynniki musz zosta wzite pod uwag przez nauczyciela, ktry chce przygotowa nazajcia optymalny zestaw wicze. Nadobr typw zada ma take wpyw zasb wiedzy dziecka natemat otaczajcego wiata. Ucze wtym wieku najskuteczniej zapamituje nowe informacje, jeli odnosz si one doznanej mu/jej rzeczywistoci, ograniczajcej si dodomu rodzinnego icodziennych czynnoci. Materia jzykowy powinien by dobrany wtaki sposb, aby lekcje przypominay dziecku wiat, wktrym funkcjonuje ono kadego dnia. Istotny jest rwnie sposb podawania samych informacji wczasie lekcji. Ztego powodu umoliwienie dziecku przyswajania nowej wiedzy poprzez zmysy jest kluczow technik nauczania. Jednake naley pamita, e aby nauka bya naprawd skuteczna, lekcje powinny by podzielone nakrtkie wiczenia. Powodem tego jest ograniczona zdolno koncentracji uwagi wprzypadku ucznia wwieku 35 lat. Aby wprowadzony materia zosta trwale zapamitany przez dziecko, nauczyciel musi zastosowa odpowiedni liczb wicze powtrzeniowych.

JAK KORZYSTA ZZESZYTU?


Korzystajc zZeszytu rodzic dowie si, jaki materia zostanie wprowadzony wtrakcie lekcji wposzczeglnych rozdziaach podrcznika. Moliwe bdzie take skorzystanie zwicze, ktre rodzic moe wykona wsplnie zdzieckiem wdomu. Wane jest, aby pamita, e: wystarczy, jeli domowa zabawa zjzykiem angielskim bdzie trwa kilka dokilkunastu minut dziennie dobrym pomysem jest systematyczne wprowadzanie wicze przyjazna atmosfera izaangaowanie rodzica wtrakcie zabaw sprzyja motywowaniu dziecka dodalszej nauki dziecko nie musi uywa jzyka angielskiego, wprzypadku gdy nie czuje si natogotowe wystarczy, jeli reaguje najzyk angielski wykonywaniem odpowiedniej czynnoci iwten sposb demonstruje zrozumienie sw iwyrae wanym elementem nauki jest nagradzanie pochwa wprzypadku kadego, nawet najmniejszego, sukcesu obserwacja upodoba dziecka pozwoli rodzicowi skupi si natym, codziecko lubi wnauce jzyka najbardziej warto powtarza ulubione gry izabawy dziecka rodzic moe zawsze informowa nauczyciela oswoich uwagach ispostrzeeniach

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

OPIS ROZDZIAW IPOMYSY NAZABAWY


Rozdzia 1

Hello, Cheeky Monkey! Cze Mapko Cheeky!


Lekcje 15 Wtym rozdziale:
Podczas pierwszej lekcji dziecko ma okazj pozna gwn bohaterk ksiki, mapk oimieniu Cheeky (cheeky poangielsku oznacza miay/a). Aby dziecku atwiej byo nawiza kontakt ztytuow mapk, nauczyciel wprowadza nalekcj sympatyczn mapk Cheeky (pacynk). Dzieci suchaj piosenki The hello song (Piosenka napowitanie). Ich zadaniem natym etapie jest gwnie uywanie gestu powitania podczas suchania piosenki. Nauczyciel przyjanie zachca wszystkich dopiewania, ale jeli ktre dziecko woli tylko przysuchiwa si, nie stanowi toproblemu. Nakoniec lekcji nauczyciel wcza dzieciom The byebye song(Piosenka napoegnanie). Rytua ten bdzie powtarzany wczasie kadej lekcji. Oprcz wspomnianych piosenek nauczyciel bdzie wprowadza wtym rozdziale rwnie inne piosenki: Eyes, ears, mouth (Oczy, uszy, usta) iRound and round (Dookoa).

Wymowa sownictwa wprowadzanego nalekcjach zostaa umieszczona wtabeli. Druga kolumna przedstawia zapis zesuchu, ktry odwzorowuje wymow angielsk. Nie jest totypowy zapis fonetyczny stosowany wsownikach jzyka angielskiego. Wprowadzono go jednak zmyl orodzicach, ktrzy nie znaj jzyka. Wkolumnie trzeciej zaprezentowany zosta zapis typowy dla sownikw obcojzycznych (tzw. transkrypcja fonetyczna) zewzgldu narodzicw, ktrzy znaj jzyk angielski, idla ktrych odczytywanie symboli transkrypcji nie stanowi problemu.

Informacje dotyczce wymowy:

sowa iwyraenia, ktre sszczeglnie wane ipojawiaj si czsto nalekcjach, zostay pogrubione izaznaczone gwiazdk. pojedyncze dwiki, ktre zostay umieszczone wnawiasie nie swymawiane wniektrych odmianach jzyka angielskiego. Tak wic mona je pomin np.: zgodnie zzasadami wymowy brytyjskiej.

Zasady interpretowania informacji ztabeli:

Sowa izwroty, ktre pojawiy si podczas lekcji:


WYRAENIA WYMOWA TRANSKRYPCJA FONETYCZNA /hl/ /ba ba/ /az/ /(r)z/ /ma/ /w()l/ /rand/ /n/ /rand/ TUMACZENIE

Piosenki, ktre pojawiy si podczas lekcji (znajdziesz je napycie Songs CD)

Hello!* Bye-bye!* eyes* ears* mouth* Wiggle round and round like aCheeky Monkey big Point to Stick on

heleu baj baj ajz ie(r)-z mauf ygl raund en raund

Cze! Pa, pa! oczy uszy usta Poruszaj dookoa jak Mapka Cheeky duy Wska na Naklej nalepk na

lajk e cziki /lak/// /ti: ki//mki/ manki byg pojnt tu styk on


/b/ /pnt//t/ /stk//n/

Wczasie lekcji dzieci wielokrotnie suchaj poniszych piosenek. Nauczyciel zachca je doreagowania natekst gestami, astopniowo take dopiewania. Rodzic moe uywa piosenek wpodobny sposb. Wane jest, aby wcza si dozabawy wodgrywanie tekstw. Zpewnoci kade dziecko bdzie zachwycone tak zabaw zrodzicem. Napycie Songs CD oprcz piosenek ztekstem nagrane stake piosenki wwersji karaoke. Jest towietny pomys dla rodzica wmomencie, gdy dziecko dobrze zna tekst ijest gotowe napiewanie piosenki woparciu osam melodi.

Pomysy nawykorzystanie piosenek wdomu:

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

The hello song


CD: 2. The hello song

Hello! Hello! Hello! Hello! (wykonuj doni gest powitania) Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Cheeky Monkey!

The bye-bye song


CD: 3. The bye-bye song

Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye! (wykonuj doni gest poegnania) Bye-bye, Cheeky! Bye-bye, Cheeky Monkey!

Obserwuje reakcj dziecka izachca je doodpowiedzenia zabawce. Jeeli dziecko powie Hello, rodzic chwali je izabawa toczy si dalej. Wkolejnej fazie mona j kontynuowa, namawiajc dziecko, aby samo wybrao zabawk inaladowao rodzica. Dziecko moe naprzykad mwi Hello zmienionym gosem dozabawki trzymanej przez rodzica. Uywanie zabawek jest niezmiernie wane dla dzieci niemiaych, ktre czuj si owiele bardziej bezpieczne dziki wcielaniu si winn posta. Jednake nawet jeeli dziecko jest miae iotwarte napewno odgrywanie roli sprawi mu/jej przyjemno.
POEGNIANIE

Eyes, ears, mouth


CD: 4. Unit 1: Eyes, ears, mouth CD: 5. Unit 1: Eyes, ears, mouth karaoke version

Eyes, ears, mouth. (wska oczy, uszy, usta) Eyes, ears, mouth. Wiggle them about! (poruszaj jedn zwymienionych czci twarzy) Wiggle them about! Eyes, ears, mouth. Eyes, ears, mouth.

Najlepszym momentem nauywanie zwrotu Bye-bye jest wieczr. Kiedy dziecko ley ju wku rodzic moe przynie dwie lub trzy zabawki inaladujc rne gosy poegna dziecko zwrotem Bye-bye. Kiedy dziecko odpowie poangielsku dobrym pomysem jest pochwaa, ktra, jeli bdzie stosowana regularnie, pomoe dziecku rozwija pozytywne nastawienie donauki kolejnych sw wjzyku angielskim.
OCZY, USZY, USTA LUSTRA

Round and round


CD: 6. Unit 1: Round and round CD: 7. Unit 1: Round and round karaoke version

Round and round the garden, (chod wkko) Like aCheeky Monkey. (wska mapk Cheeky) Eyes, (wska swoje oczy) Ears, (wska swoje uszy) And one big mouth. (wska swoje usta)

Domowa zabawa zjzykiem angielskim


Poniej znajduj si wiczenia, ktre mona wykonywa wdomu zdzieckiem kadego dnia, aby stopniowo oswoi je znowymi frazami. wiczenia skrtkie inie wymagaj przygotowywania dodatkowych materiaw, awic nie zabieraj duo czasu. Najwaniejsze jest, aby rodzic potraktowa je jako zabaw, doktrej dziecko (szczeglnie napocztku swojej nauki jzyka angielskiego) moe wczy si pod warunkiem, eczuje si swobodne ima natoochot. Najkorzystniejsze jest systematyczne stosowanie wicze. Wystarczy kadego dnia powici kilka minut nawykonanie jednego wiczenia. Dziki temu rodzic bdzie mia okazj obserwowa reakcj dziecka wsytuacjach zwizanych znauk iwiczeniem jzyka.
POWITANIE

wiczenie wyrazw zwizanych zczciami ciaa moe rwnie odbywa si wpokoju dziecka. Rodzic siada naprzeciwko dziecka, wskazuje pokolei naswoje oczy, uszy, usta iwymawia wyrazy: eyes, ears imouth. Nastpnie zachca dziecko, aby naladowao rodzica. Zpocztku dziecko moe odwzorowywa jedynie ruchy rk, ale stopniowo bdzie stara si wymawia wyrazy wsplnie zrodzicem. Rodzic moe wprowadzi kolejne wyraenie mwic: Wiggle eyes/ears/mouth. iporuszajc dan czci twarzy. Dziecko powinno naladowa gesty rodzica. Dalsza cz gry moe polega nacoraz szybszym wskazywaniu iwymawianiu wyrazw. Nakoniec rodzic moe przetestowa naile dziecko rozrnia sowa oznaczajce poszczeglne czci twarzy. Dotego celu uywa zwrotu Point toeyes/ ears/mouth. Zadaniem dziecka jest wskazanie odpowiedniej czci twarzy i, jeli czuje si gotowe, wypowiedzenie sw: eyes/ears/mouth. Natym etapie nauki dziecko nie musi samo wypowiada polecenia. Wystarczy, jeli reaguje nanie czynnoci.

wiczenie topowinno by wykonywane wotoczeniu, ktre dziecko dobrze zna i wktrym czuje si pewnie (np.: wpokoju dziecka). Rodzic wypowiada zwrot Hello! iwita si zzabawkami. Wybiera ulubion zabawk dziecka imwi Hello, odpowiednio zmieniajc gos.
Macmillan Polska 2010 PHOTOCOPIABLE

Rozdzia 2

Its bathtime! Czas nakpiel!


Lekcje 16 Wtym rozdziale:
Wrozdziale drugim wprowadzone zostay kolejne sowa iwyraenia. Jednake oprcz nowych elementw dziecko ma okazj nadal wiczy sownictwo poznane wpierwszym rozdziale. Dziki temu powtarza ono istopniowo przyswaja dosy duy materia. Najwaniejsze sownictwo pojawia si wnowych piosenkach: Ilove you! (Kocham Ci) iThe duck family song (Piosenka orodzinie kaczek). Piosenki tespiewane podczas kilku lekcji, aby dziecko mogo oswoi si zich tekstami. Kada zpiosenek zawiera zwroty powtarzane wtekcie, cojest ogromnym plusem wzapamitywaniu sownictwa. Jednoczenie powtrzenia stosowane wtekstach piosenek nie sczym nudnym imechanicznym dla dziecka. Bardzo czsto lubimy przecie tekst piosenki wanie za to, ema onwsobie powtrzenia. Uczenie jzyka przy uyciu piosenek pomaga dzieciom rwnie wwyksztaceniu intuicji dotyczcej waciwej intonacji irytmu danego jzyka. Dziki temu dziecko jest wstanie wsposb niewiadomy odkry tzw. melodi jzyka, copniej bdzie miao ogromny wpyw nawyksztacenie prawidowej wymowy.

Piosenki, ktre pojawiy si podczas lekcji (znajdziesz je napycie Songs CD)

Sowa izwroty, ktre pojawiy si podczas lekcji:


WYRAENIA WYMOWA TRANSKRYPCJA FONETYCZNA /mmi/ /ddi/ /bebi/ /jel/ /wn/ /a//lv//ju:/ /ju:/ TUMACZENIE

Warto zauway, enowe piosenki wdrugim rozdziale sdusze ni piosenki zpierwszego rozdziau. Niemniej jednak, gdy przyjrzymy si im uwanie, dostrzeemy, eskadaj si one ztych samych wyrae powtarzanych kilkukrotnie. Cowicej kada znowych piosenek jest puszczana nakilku zajciach. Ztego wzgldu duszy tekst nie stanowi problemu poniewa dzieci maj okazj oswoi si znim wtrakcie lekcji. Oprcz nowych piosenek dzieci wci piewaj nazajciach: The hello song (Piosenka napowitanie) iThe bye-bye song (Piosenka napoegnanie). Tedwie piosenki staj si dla dziecka sygnaem oznaczajcym pocztek ikoniec lekcji angielskiego. Rodzic moe puszcza dziecku wdomu dowolne piosenki wprowadzone nazajciach. Jak najbardziej dobrym pomysem jest aktywne suchanie iodgrywanie wsplnie zdzieckiem tekstw piosenek. Niemniej jednak rodzic moe rwnie wcza pyt zpiosenkami, ktre posu jako to docodziennych zaj dziecka (np.: podczas zabawy nie zwizanej zjzykiem angielskim). Wtakiej sytuacji ciszamy piosenki inie angaujemy si wich piewanie.

Pomysy nawykorzystanie piosenek wdomu:

mummy* daddy* baby* yellow* one* Ilove you!

mami dedi bejbi jele an aj lav ju

mamusia tatu dziecko ty jeden Kocham Ci! Buziak dla ciebie

Ilove you!
CD: 8. Unit 2: Ilove you!) (9. Unit 2: Ilove you! karaoke version

Mummy, mummy, Ilove you! (narysuj serce wpowietrzu) Akiss for you. (pocauj wewntrzn cz swojej doni iudaj, Daddy, daddy, Ilove you! Akiss for you. Baby, baby, Ilove you! Akiss for you. Mummy, daddy, baby, Ilove you!

Akiss for you e kys fo(r) ju ///ks//f(r)/ One yellow duck goes out toplay

ezdmuchujesz zniej buziaka wstron dowolnie wybranej osoby)

Jedna ta an jele dak /wn/ /jel/ /dk//z/ kaczka idzie si gez aut /at//t/ /ple/ bawi. tuplej
/mmi//dk/ /sez/ /we(r)z/ /bebi//dk/

Mummy mami dak duck says sez Wheres Baby duck? e(r)zbejbi dak

Mama kaczka mwi Gdzie jest kacztko? Jedna ta kaczka wraca. Wska na Naklej nalepk na

One yellow an jele dak /wn//jel/ /dk//kmz/ duck kamz bek /bk/ comes back Point to Stick on pojnt tu styk on
/pnt//t/ /stk//n/

The duck family song


CD: 10. Unit 2: The duck family song CD: 11. Unit 2: Ilove you! karaoke version

One yellow duck (machaj rkami naladujc kaczk trzepoczc Goes out toplay (przejd kilka krokw) One yellow duck PHOTOCOPIABLE
skrzydami)

Macmillan Polska 2010

napocztku piosenki)

Quack, quack! Quack, quack! Mummy duck says Wheres Baby duck? (przy do doczoa irozgldaj si dookoa) Mummy duck says Quack, quack! Quack, quack! Daddy duck says Wheres Baby duck? Daddy duck says Quack, quack! Quack, quack! One yellow duck Comes back, comes back. (wr domiejsca, wktrym bye/a One yellow duck Quack, quack! Quack, quack!

TY I

Wpokoju dziecka jest napewno mnstwo kolorowych przedmiotw. Rodzic umawia si zdzieckiem, esowo yellow wypowiedziane przez rodzica bdzie sygnaem, poktrym wcigu dwch minut dziecko bdzie musiao znale iwskaza jak najwicej przedmiotw wkolorze tym. Gra tamoe odbywa si nastpnie winnych pokojach. Jeli wktrym zpomieszcze jest niewiele przedmiotw wtym kolorze, rodzic moe skrci czas dany dziecku naszukanie przedmiotw.
OTY II

Domowa zabawa zjzykiem angielskim


Wdrugim rozdziale pojawiaj si nowe propozycje zabaw dla dziecka irodzica. Ponisze wiczenia pozwalaj rodzicowi sprawdzi, naile aktywnie wtym momencie nauki dziecko reaguje najzyk. Istotna jest tutaj moliwo proponowania dziecku wikszoci zzabaw wsytuacjach typowych icodziennych (np.: podczas spaceru) lub wmiejscach znanych iprzyjaznych dziecku (np.: wjego/jej pokoju). Nowy zestaw zabaw moe by jak najbardziej uywany naprzemiennie zzestawem zaproponowanym wrozdziale pierwszym. Przy zabawach zjzykiem angielskim naley jednak wzi pod uwag, edla wikszoci dzieci uywanie obcego jzyka jest sporym wyzwaniem. Ztego wzgldu kady rodzic powinien samodzielnie zadecydowa czy jego/jej dziecko bdzie czuo si nasiach, aby prezentowa swoje umiejtnoci np. wobecnoci dodatkowych osb, nawet jeli stoczonkowie rodziny lub przyjaciele domu. Wpodjciu decyzji pomoe obserwacja dziecka ijego zachowania, naktre dobrze jest by wyczulonym, poniewa dziecko wsytuacjach stresowych moe namoment zniechci si donauki.
GDZIE JEST MAMUSIA, TATU, DZIECKO? WSKA MAMUSI, TATUSIA, DZIECKO.

Rodzic wybiera dziesi przedmiotw wrnych kolorach, zktrych 5 bdzie wkolorze tym. Ich rozmiar powinien by niewielki , poniewa rodzic schowa je donieprzezroczystego pudeka lub torby. Poprzygotowaniu zestawu przedmiotw rodzic woa dziecko izakrywa mu oczy opask lub szalikiem. Dziecko wyjmuje ztorby pi przedmiotw. Polosowaniu moe zdj opask. Jego/jej zadaniem jest wskazanie tych spord przedmiotw, ktre s wkolorze tym, mwic przy kadym wskazaniu: yellow. Istotne jest podanie dziecku zasad tej gry przed jej rozpoczciem.

Rodzic zaczyna gr pytajc: Wheres (Mummy, Daddy, Baby)? Dziecko wskazuje. Wrazie potrzeby rodzic pomaga dziecku izachca, aby wskazywao razem znim. Nastpnie wsplnie wybieraj pi ulubionych rodzinnych zdj. Rodzic pyta: Wheres (Mummy, Daddy, Baby)? Dziecko wskazuje postacie. Rodzic moe powiedzie sowa: Mummy/Daddy/Baby izachci dziecko dopowtrzenia. Przy kolejnych zdjciach rodzic mwi: Point to(Mummy, Daddy, Baby). Dziecko wykonuje polecenie.
KOCHAM CI! BUZIAK DLA CIEBIE!

Nadobranoc rodzic moe powiedzie: Ilove you! inarysowa serce wpowietrzu. Dobrym pomysem jest zachcenie dziecka dopowtrzenia tego zwrotu iuytych gestw. Nastpnie rodzic mwi: Akiss for you, cauje wewntrzn cz swojej doni idmuchniciem przesya dziecku buziaka. Dziecko moe naladowa rodzica.

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

Rozdzia 3

Cheekys friends Przyjaciele Mapki Cheeky


Lekcje 16 Wtym rozdziale:
Dzieci poznaj nastpne zestawy wyrae. Cze znajwaniejszych sw (np.: one, duck) ikonstrukcji (np.: Where ?) pojawia si ju wpoprzednim rozdziale. Taki sposb uczenia jest korzystny, poniewa dziki temu dziecko jest zwyprzedzeniem iprzez duszy czas przygotowywane iprzyzwyczajane dornego sownictwa. Poza tym warto zauway, esowa wkadym rozdziale grupowane stematycznie. Wtrakcie lekcji wrozdziale trzecim dziecko pozna gwnie nazwy zwierzt iliczebniki. Wybieranie iuczenie sownictwa zwizanego zesob znaczeniowo jest wane, poniewa pomaga dziecku wkojarzeniu izapamitywaniu wyrazw, ktre nie swprowadzane wczasie danej lekcji przypadkowo. Rwnie teksty piosenek jak iwszelkie inne wiczenia stosowane przez nauczyciela wtrakcie lekcji dotycz zwierzt. Taka spjno tematyki itypw wicze pozwala dziecku bardziej efektywnie skupi uwag nazapamitywaniu nowego sownictwa.

Piosenki, ktre pojawiy si podczas lekcji (znajdziesz je napycie Songs CD)

Sowa izwroty, ktre pojawiy si podczas lekcji:


WYRAENIA WYMOWA TRANSKRYPCJA FONETYCZNA /dk/ /rbt/ /b:(r)d/ /tu:/ /blu:/ /jel/ /wn/ TUMACZENIE

Natym etapie liczba piosenek, ktre zostay wprowadzone nalekcjach jzyka angielskiego odpierwszego rozdziau jest ju do dua. piewanie iodgrywanie nowych piosenek wsplnie przez dziecko irodzica jest wane. Jednake warto wraca dopiosenek zpoprzednich rozdziaw. Rodzic moe zapyta dziecko, ktre piosenki podobay mu/jej si najbardziej poto, aby ponownie je zapiewa. Rwnie rodzic moe wybra swoj ulubion piosenk ipiewa j wsplnie zdzieckiem. Jest kilka waniejszych powodw, dla ktrych warto zachca dziecko dopiewania piosenek. Przede wszystkim stopniowe zapamitywanie tekstu korzystnie wpywa nawiczenie pamici irozwijanie koncentracji. Stocechy niezbdne nie tylko nalekcjach angielskiego, ale rwnie wprzyszej edukacji szkolnej. Cowicej, uywanie gestw, jako sposobu naskupienie uwagi, wtrakcie suchania piosenek ma znaczenie nie tylko wmomencie, gdy dziecko nie jest jeszcze gotowe napiewanie. Ogrywanie tekstw piosenek pomaga dziecku wiczy koordynacj ruchow, atake wyczucie rytmu.

Pomysy nawykorzystanie piosenek wdomu:

duck* rabbit* bird* two* blue* yellow* one* Where are you? Here Iam!

dak rebyt be(r)d tu blu jele an e a(r) ju hie(r) aj em

kaczka krlik ptak dwa niebieski ty jeden

Where are you?


CD: 12. Unit 3: Where are you? CD: 13. Unit 3: Where are you? karaoke version

/we(r)//:(r)//ju/ Gdzie jeste? /h(r)//a//m/

Tujestem. dwa mae niebieskie ptaki siedzce namurze Tutaj jest Wr

/tu://lt()l// two little blue tulyt(e)l birds blu be(r)dz blu://b:(r)d/

Duck, duck, (zegnij rce i naladuj nimi ruch skrzyde) Where are you? (przy do doczoa irozgldaj si dookoa) Here Iam! (podnie obie rce dogry ipodskocz) Quack, quack, quack! Rabbit, rabbit, (ustaw donie zprzodu ciaa, zegnij je ipodskakuj) Where are you? Here Iam! Boing, boing, boing! Bird, bird, (unie rce pobokach ciaa pod ktem prostym iporuszaj Where are you? Here Iam! Tweet, tweet, tweet!
nimi jak skrzydami)

sitting onthe sytyn wall onde ol Heres Come back hiez kam bek

/st//n/// /w:l/ /h(r)z/ /km/ /bk/

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

Two little blue birds


CD: 14. Unit 3: Two little blue birds CD: 15. Unit 3: Two little blue birds karaoke version

Zabawa napapierze
WSKA (KRLIKA/PTAKA/KACZK) IPOKOLORUJ OBRAZKI

Two little blue birds, (unie rce pobokach ciaa pod ktem
prostym iporuszaj nimi jak skrzydami) Sitting onawall. (zrb przysiad) Heres blue Peter. (wska dowoln osob stojc obok) Heres blue Paul. (wska dowoln osob stojc obok) Come back Peter. (kiwnij rk naosob stojc obok) Come back Paul. (kiwnij rk naosob stojc obok)

Domowa zabawa zjzykiem angielskim


KRLIK, PTAK, KACZKA

Rodzic umawia si zdzieckiem, epobawi si wnaladowanie dwikw wydawanych przez zwierzta. Rodzic wymienia nazwy: rabbit, bird, duck iprzy kadej nazwie zachca dziecko dopokazania corobi kade zwierztko. Nastpnie ponownie wymienia nazwy ipokadej dodaje dwik wydawany przez dane zwierze (duck Quack, quack!/ rabbit Boing, boing!/ bird Tweet, tweet!). Moe rwnie zachci dziecko, aby oprcz dwiku naladowao zachowanie kadego zwierzcia.
TY INIEBIESKI I

Rodzic wykorzystuje obrazek znumerem 1 znajdujcy si nakocu zeszytu. Obrazek przedstawia zwierzta: rabbit, bird, duck. Rodzic pokazuje dziecku obrazek imwi: Point tothe (rabbit/bird/duck). Wreakcji dziecko powinno wskaza poszczeglne zwierzta. Nastpnie rodzic pokazuje dziecku kredk wkolorze tym imwi: yellow. Dziecko moe ponim/niej powtrzy. Pokazujc drug kredk wkolorze niebieskim, mwi: blue. Rodzic kadzie obie kredki przed dzieckiem imwi: Colour the rabbit yellow. Dziecko powinno wybra t kredk ipomalowa ni krlika. Jeli jednak popeni bd, rodzic moe powtrzy polecenie ipomc dziecku wpodjciu decyzji. Wnastpnej turze rodzic moe powiedzie: Colour the duck blue. Dziecko powinno samodzielnie zadecydowa jak zareaguje, majc wiadomo, erodzic cay czas je wspiera. Pozakoczonej zabawie rodzic moe zaproponowa, eobrazek zostanie powieszony gdzie wdomu wwidocznym miejscu. Bdzie tonagroda dla dziecka, ktre napewno poczuje si dumne zsiebie.

Rodzic wybiera dziesi przedmiotw wrnych kolorach, zktrych 3 bd wkolorze tym, a3 inne wkolorze niebieskim. Ich rozmiar powinien by niewielki, poniewa rodzic schowa je donieprzezroczystego pudeka lub torby. Poprzygotowaniu zestawu przedmiotw rodzic woa dziecko izakrywa mu oczy opask lub szalikiem. Dziecko wyjmuje ztorby pi przedmiotw. Polosowaniu moe zdj opask. Jego/jej zadaniem jest wskazanie tych spord przedmiotw, ktre s wkolorze tym iniebieskim, mwic przy kadym wskazaniu: yellow lub blue. Istotne jest podanie dziecku zasad tej gry przed jej rozpoczciem.
TY INIEBIESKI II

Kolory mog by wiczone np.: naspacerze lub placu zabaw. Rodzic prosi, aby dziecko zamkno oczy iznajduje dwa lub trzy przedmioty wkolorze tym wnajbliszej okolicy. Nastpnie mwi: yellow/blue, natomiast dziecko otwiera oczy iwyszukuje teprzedmioty. Wzalenoci odtego czy okolica jest bezpieczna, dziecko moe wskaza przedmioty zodlegoci lub podbiec donich ipokaza je zbliska.
GDZIE JEST (KRLIK/PTAK/KACZKA)?

Rodzic moe wykorzysta obrazki zpodrcznika Hello Cheeky!, naktrych pojawiaj si zwierzta. Materiay teposu zadaniu dziecku pytania: Wheres the rabbit, bird, duck? Wodpowiedzi dziecko wskazuje waciwe obrazki. Rodzic moe zachci dziecko dopowtrzenia sw: rabbit, bird, duck.

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

Rozdzia 4

Cheekys snack Przekski Mapki Cheeky!


Lekcje 16 Wtym rozdziale:
Dziecko powtrzy ipozna nowe wyrazy ztrzech grup tematycznych. Oprcz wprowadzonych ju kategorii (kolory iliczebniki) pojawi si nowa grupa sw jedzenie. Sownictwo wrozdziale 4 daje moliwo wprowadzenia wicze zcoraz wiksz liczb elementw ikombinacji, wjakich mog one wystpowa. Dziki temu dziecko ma okazj nie tylko sprawdza swoj wiedz jzykow, ale take umiejtno liczenia. Piosenki wprowadzone nalekcjach pomog dziecku zapamita materia jzykowy dziki powtrzeniom wtekcie.

Piosenki, ktre pojawiy si podczas lekcji (znajdziesz je napycie Songs CD)

Sowa izwroty, ktre pojawiy si podczas lekcji:


WYRAENIA WYMOWA TRANSKRYPCJA FONETYCZNA /bn:n/ /sn(d)wt/ /p()l/ /red/ /ri:/ TUMACZENIE

Dopiewania piosenek warto przygotowa dwa jabka, dwa banany idwie kanapki. Kady rodzaj jedzenia kadziemy naoddzielny talerz iwszystko stawiamy nastole. Wczasie piewania piosenki Bananas onmy plate wskazujemy odpowiedni talerz. Wszystkie rekwizyty powinny by przygotowane wsplnie zdzieckiem, ktre bdzie bardzo chtnie ukada jedzenie natalerzach. Dopiewania piosenki Three red apples przygotuj wsplnie dzieckiem trzy jabka ipo je nastole. Pokadej zwrotce rodzic zabiera jedno jabko zestou.

Pomysy nawykorzystanie piosenek wdomu:

Bananas onmy plate


CD: 16. Unit 4: Bananas onmy plate CD: 17. Unit 4: Bananas onmy plate karaoke version

banana* sandwich* apple* red* three* onmy plate one two blue yellow Point to Stick on Count Colour

benane sen(d)ycz epl red fri onmaj plejt an tu blu jele pojnt tu styk on kaunt kale(r)

banan kanapka jabko czerwony trzy talerzu jeden dwa niebieski ty Wska na Naklej nalepk na Policz Pokoloruj

/n//ma//plet/ namoim /wn/ /tu:/ /blu:/ /jel/ /pnt//t/ /stk//n/ /kant/ /kl(r)/

Bananas onmy plate. (wska banany natalerzu) Bananas onmy plate. One, two, one two, (policz banany) Bananas onmy plate. Sandwiches onmy plate. (wska kanapki natalerzu) Sandwiches onmy plate. One, two, one two, (policz kanapki) Sandwiches onmy plate. Apples onmy plate. (wska jabka natalerzu) Apples onmy plate. One, two, one two, (policz jabka) Apples onmy plate. Bananas, sandwiches, apples! (wska pokolei banany, kanapki
ijabka)

Three red apples


CD: 18 Unit 4: Three red apples CD: 19. Unit 4: Three red apples karaoke version

Three red apples (wska trzy jabka) Onthe tree. (popatrz wgr ipodnie rk) Three red apples For bird and me. (machaj rkami anastpnie wska nasiebie) Two red apples (wska dwa jabka) Onthe tree. Two red apples For bird and me. One red apple (wska jedno jabko) Onthe tree One red apple For bird and me.

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

10

Domowa zabawa zjzykiem angielskim


BANANY, KANAPKI, JABKA!

Doprzygotowywania jednego zposikw (np.: niadania) rodzic moe pooy nastole kilka bananw, kanapek, jabek ipowiedzie dodziecka: Point tothe (bananas/ sandwiches/apples)! Dziecko reaguje napolecenia gestami lub sowami: bananas/sandwiches/apples.
BANANY, KANAPKI, JABKA! RAZ, DWA, TRZY!

Innego dnia przy przygotowywaniu posiku rodzic ponownie kadzie nastole kilka bananw, kanapek ijabek. Bierze trzy banany iliczy: one, two, three. Zachca dziecko dowsplnego liczenia. Rodzic mwi: two apples ibierze dwa jabka powtarzajc: one, two. Potem mwi dodziecka, eteraz jego/jej kolej. Podaje polecenie: one banana/one sandwich/one apple iczeka nareakcj dziecka. Jeli dziecko zrozumie ipoprawnie zareaguje, rodzic chwali je. Nastpnie rodzic mwi: (two/three) (bananas/sandwiches/apples). Jeeli dziecko ma trudnoci, rodzic moe podpowiedzie mu/jej, pokazujc liczb palcw. Wana jest obserwacja dziecka wtrakcie zabawy. Jeli jego/jej zachowanie wskazuje naznuenie, gr naley zakoczy.

Zabawa napapierze
POLICZ BANANY/KANAPKI/JABKA!

Daj dziecku materia zkoca zeszytu oznaczony numerem 2. Przedstawia onobrazki one apple, two sandwiches ithree bananas. Poka dziecku obrazki ipowiedz: Count bananas/sandwiches/apples.
POKOLORUJ BANANY/KANAPKI/JABKA!

Tesame obrazki mog zosta wykorzystane dokolorowania. Daj je dziecku ipowiedz: Colour one apple red/yellow/blue. Nastpnie powiedz: Colour two sandwiches red/yellow/blue. Nakoniec powiedz: Colour three bananas red/yellow/blue.

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

11

Rozdzia 5

Lets dress up Przebierzmy si


Lekcje 16 Wtym rozdziale:
Dziecko pozna now grup wyrazw ubrania oraz powtrzy liczebniki ikolory. Ubieranie si jest jedn zwanych czynnoci dotyczcych dziecka kadego dnia. Tak wic wybr takiego sownictwa nie jest przypadkowy, poniewa jest tokolejna grupa wyrazw odwoujca si bezporednio dorzeczywistoci, wktrej dziecko funkcjonuje nacodzie. Teksty piosenek: Its party time! iThe hat song oraz rnorodne wiczenia wykonywane wtrakcie lekcji uatwi zapamitanie poszczeglnych sw ireagowanie napolecenia podawane przez nauczyciela. Dziecko bdzie miao rwnie okazj czy wzabawach sowa zrnych grup tematycznych kolorw, ubra iliczebnikw.

Piosenki, ktre pojawiy si podczas lekcji (znajdziesz je napycie Songs CD)

Sowa izwroty, ktre pojawiy si podczas lekcji:


WYRAENIA WYMOWA TRANSKRYPCJA FONETYCZNA /dres/ /u:z/ /ht/ /wn/ /tu:/ /ri:/ /blu:/ /jel/ /red/ /ts//p:(r)ti/ /tam/ TUMACZENIE

Rodzic wsplnie zdzieckiem moe przygotowa ubrania pojawiajce si wpiosenkach. Jednak wyobrania dziecka rozwija si kadego dnia istaje si coraz bogatsza. Ztego wzgldu piewanie piosenek mona poczy zwykonywaniem gestw naladujcych zakadanie poszczeglnych ubra. Poza tym zakadanie prawdziwych ubra zajmie dziecku sporo czasu, aprzy piewaniu wane jest, aby dziecko wykonywao gesty jedynie jako dodatek. Zkadym suchaniem piosenki powinno tak naprawd coraz bardziej skupia si napiewaniu, chocia oczywicie gesty sbardzo pomocnym urozmaiceniem ipomoc wzapamitywaniu tekstu.

Pomysy nawykorzystanie piosenek wdomu:

Its party time!


CD: 20. Unit 5: Its party time! CD: 21. Unit 5: Its party time! karaoke version

dress* shoes* hat* one two three blue yellow red

dres szuz het an tu fri blu jele red

sukienka buty kapelusz jeden dwa trzy niebieski ty czerwony Czas naprzyjcie!

Its party time! yts pa(r)ti tajm Put onyour Just for me! Point to Stick on Tidy up Colour

put onjo(r) /pt//n//j:(r)/ Za swoj/ swoje/swj dast fo(r) mi pojnt tu styk on tajdi ap kale(r)
/dst//f:(r)/ /mi:/ /pnt//t/ /stk//n/ /tadi//p/ /kl(r)/

Its party time! (klaszcz wrce ikiwaj si naboki) Its party time! Put your dress on. (udawaj, ezakadasz sukienk) Put your dress on. Its party time! Its party time! Put your shoes on. (udawaj, ezakadasz buty) Put your shoes on. Its party time! Its party time! Put your hat on. (udawaj, ezakadasz kapelusz) Put your hat on. Dress, shoes, hat. (wska nasiebie, naswoje stopy, nagow) Its party time!

Tylko dla mnie! Wska na Naklej nalepk na Posprztaj Pokoloruj

The hat song


CD: 22. Unit 5: The hat song CD: 23. Unit 5: The hat song karaoke version

Abracadabra! (zrb obrt wmiejscu) One, two, three. (poka jeden palec, dwa palce, trzy palce) Ared hat, (wska naswoj gow) Just for me! (wska nasiebie) Abracadabra! One, two, three. Ayellow hat, Just for me! Abracadabra! One, two, three. Ablue hat, Just for me! Red, yellow, blue! PHOTOCOPIABLE

Macmillan Polska 2010

12

Domowa zabawa zjzykiem angielskim


WSKA SUKIENK/BUTY/KAPELUSZ I

POLICZ SUKIENKI/BUTY/KAPELUSZE

Rodzic wsplnie zdzieckiem wybiera sukienk, jedn par butw ikapelusz izanosi wszystko dopokoju dziecka. Bierze pokolei kade ubranie imwi: dress/ shoes/hat. Zachca dziecko dopowtarzania wyrazw. Nastpnie zawizuje dziecku przepask naoczach lub prosi ozamknicie oczu iumieszcza kade zubra winnej czci pokoju. Dziecko moe ju zdj opask lub otworzy oczy. Rodzic mwi: Point tothe (dress/ shoes/hat). Zabaw mona kontynuowa, zmieniajc za kadym razem miejsce, wktrym znajduj si ubrania.
WSKA SUKIENK/BUTY/KAPELUSZ II

Daj dziecku materia zkoca zeszytu oznaczony numerem 4. Obrazki przedstawiaj odpowiednio jedn sukienk/dwa buty/trzy kapelusze. Rodzic pokazuje dziecku obrazki imwi: Point tothe (dress/shoes/hat). Nastpnie mwi kolejno: one dress/two shoes/three hats iprosi dziecko owskazanie waciwych obrazkw. Ostatnim zadaniem dla dziecka jest kolorowanie obrazkw. Rodzic mwi: Colour (one dress/two shoes/three hat) (blue/yellow/ red).

Rodzic moe rwnie umwi si zdzieckiem, ezamieni si rolami. Jednake naley pamita, ewtakim wypadku dziecko nie musi wypowiada caego polecenia: Point tothe (dress/shoes/hat), gdy moe by todla niego zbyt trudne. Dziecko rozmieszcza ubrania, arodzic zdejmuje opask iwskazuje ubrania, mwic odpowiednio: dress/shoes/hat. Innym sposobem naprzeprowadzenie tej czci zabawy jest umwienie si zdzieckiem, epotym jak rodzic zdejmie opask, dziecko powie pokolei: dress/shoes/hat, nacorodzic zareaguje wskazaniem odpowiedniego ubrania. Nakoniec zabawy rodzic rzuca haso: Tidy up the (dress/shoes/hat). Wten sposb dziecko wsplnie zrodzicem posprzta pozabawie.

Zabawa napapierze
WSKA SUKIENK/BUTY/KAPELUSZ

Daj dziecku materia zkoca zeszytu oznaczony numerem 3. Obrazki przedstawiaj jedn sukienk/jedn par butw/ jeden kapelusz. Rodzic pokazuje je dziecku imwi: Point tothe (dress/shoes/hat). Rodzic daje dziecku czas napodjcie decyzji. Nie pomaga odrazu powydaniu polecenia. Nawet jeli trzeba bdzie chwil poczeka nareakcj dziecka, warto tozrobi. Takie dziaania zestrony rodzica pozwalaj dziecku wiczy samodzielno.
POKOLORUJ SUKIENK/BUTY/KAPELUSZ

Daj dziecku materia zkoca zeszytu oznaczony numerem 3. Rodzic bierze trzy kredki kad winnym kolorze niebieskim, tym iczerwonym. Pokazuje dziecku kad zkredek imwi: blue/yellow/red. Jednoczenie zachca dziecko dopowtarzania za nim/ni poszczeglnych nazw kolorw. Majc pewno, edziecko pamita nazwy kolorw, rodzic mwi: Colour the (dress/shoes/hat) (blue/yellow/red). Pozakoczeniu zabawy rodzic umieszcza obrazek wpokoju dziecka obok poprzednich rysunkw zzabaw zjzykiem angielskim. Warto kolekcjonowa zdzieckiem jego/jej prac, aby czuo, etocotworzy ma du warto.
Macmillan Polska 2010 PHOTOCOPIABLE

13

Rozdzia 6

Cheekys bedtime Czas naspanie dla Cheeky


Lekcje 16 Wtym rozdziale:
Nalekcjach wprowadzone zostan nazwy najpopularniejszych zabawek. Taki wybr jest cakowicie naturalny ioczywisty. Tego typu sownictwo jest wyjtkowo bliskie kademu dziecku. Znajome przedmioty, nawet jeli maj obce nazwy,] przypominaj owszystkim, codziecko zna, awic odomu irodzicach. Znajome elementy iskojarzenia znimi buduj poczucie bezpieczestwa idodaj dziecku otuchy, kiedy wtrakcie lekcji wzmaga si tsknota za rodzicem. Warto pamita, euczucia iemocje dziecka odgrywaj kluczow rol wprocesie nauki.

Piosenki, ktre pojawiy si podczas lekcji (znajdziesz je napycie Songs CD)

Rodzic moe przygotowa zabawki pojawiajce si wtekcie The toys song lub wykorzysta gesty naladujce poszczeglne zabawki. The goodnight song moe by piewana wieczorem pozakoczeniu zabawy lub nachwil przed pjciem spa. Jeli dziecko ma wszystkie wymienione wpiosence zabawki, moe sucha piosenki lec wku. Wwczas rodzic bdzie bra pokolei kad zzabawek, aby dziecko mogo si zni poegna.

Pomysy nawykorzystanie piosenek wdomu:

Sowa izwroty, ktre pojawiy si podczas lekcji:


WYRAENIA WYMOWA TRANSKRYPCJA FONETYCZNA /rbt/ /tren/ /b:l/ /tedi//be(r)/ /wn/ /tu:/ /ri:/ /blu:/ /jel/ /red/ /pnt//t/ /stk//n/ TUMACZENIE

The toys song


CD: 24. Unit 6: The toys song CD: 25. Unit 6: The toys song karaoke version

robot* train* ball* teddy bear* one two three blue yellow red Point to Stick on

rebot czrejn bol tedi bee(r) an tu fri blu jele red pojnt tu styk on

robot pocig pika pluszowy mi jeden dwa trzy niebieski ty czerwony Wska na Naklej nalepk na

ruchy robota)

Peep, peep! Im arobot. (wykonuj mechaniczne ruchy imitujce Come and play with me. (kiwnij rk nadowoln osob) Choo, choo! Im atrain. (wykonuj rkami okrne ruchy jak koa Come and play with me. Boing, boing! Im aball. (podskocz) Come and play with me. Growl, growl! Im ateddy bear. (roz rce ikiwaj si naboki) Come and play with me. Robot, train, ball, teddy bear. Come and play with me.

lokomotywy)

The goodnight song


CD: 26. Unit 6: The goodnight song CD: 27. Unit 6: The goodnight song karaoke version

Come and kam en play with me. plej yv mi Goodnight gudnajt

/km//n/ Przyjd ipobaw /ple//w//mi:/ si zemn. /d//nat/

Dobranoc

Goonight, robot. (pomachaj rk) Peep, peep, peep! (wymw ten dwik zatykajc sobie nos) Goodnight, train. Choo, choo, choo! (wykonuj rkami okrne ruchy jak koa Goodnight, ball. Boing, boing, boing! (podskocz) Goodnight, teddy bear. Growl, growl, growl! (roz rce ikiwaj si naboki)
lokomotywy)

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

14

Zabawa napapierze
WSKA ROBOTA/POCIG/PIK/PLUSZOWEGO MISIA IPOKOLORUJ

WSKA ROBOTA/POCIG/PIK/PLUSZOWEGO MISIA

Daj dziecku materia zkoca zeszytu oznaczony numerem 5. Znajduj si tam obrazki robota, pocigu, piki ipluszowego misia. Rodzic pokazuje je dziecku imwi: Point tothe (robot/train/ball/teddy bear). Powtarza zdzieckiem sowa dotyczce kolorw, pokazujc mu/jej pokolei kredki wrnych kolorach imwic: blue/ yellow/red. Nastpnie dziecko koloruje obrazki wkolejnoci podanej przez rodzica: Colour the (robot/ train/ball/teddy bear) (blue/yellow/red).
POLICZ

Daj dziecku materia zkoca zeszytu oznaczony numerem 6. Zabawki wystpuj naobrazkach wrnych liczbach: one robot, two trains, three balls, one teddy bear. Najpierw rodzic sprawdza czy dziecko pamita liczebniki. Pokazuje pokolei jeden, dwa itrzy palce imwi odpowiednio: one/two/three. Czeka nareakcj dziecka ipomaga, jeli jest tokonieczne. Nastpnie rodzic przypomina dziecku nazwy zabawek, mwic: Point tothe (robot/train/ball/teddy bear). Wreszcie rodzic mwi: Count the (robots/trains/balls/teddy bears).

Rysunki zmateriau numer 5 mog zosta wykorzystane ponownie. Rodzic przykleja obrazki wrnych miejscach pokoju dziecka, tak aby byy widoczne. Mona jak najbardziej wczy dziecko doprzygotowa, pytajc je naprzykad, gdzie chciaoby przyklei obrazki. Nastpnie zadaniem dziecka jest wskazanie odpowiedniego obrazka powysuchaniu polecenia rodzica: Point tothe (robot/train/ball/teddy bear). Rodzic idziecko mog zamieni si rolami. Dziecko nie musi wypowiada caego polecenia. Wystarczy, jeli powie: robot/train/ball/teddy bear. Rodzic podejmuje wyzwanie ipowskazaniu waciwego obrazka czeka napochwa oddziecka. Jeeli dziecko samo nie zorientuje si, epowinno pochwali rodzica, naley je otopoprosi. Nastpnym razem napewno nie zapomni ibdzie si cieszy, emoe zrobi co takiego.

Domowa zabawa zjzykiem angielskim


NIEBIESKI/TY/CZERWONY

Materia znumerem 5 porozciciu moe posuy jako zestaw obrazkw przedstawiajcych zabawki pokolorowane ju wczeniej przez dziecko. Rodzic wykorzysta je wgrze, jeli wdomu nie ma ktrej zzabawek lub jest ona do dua. Wpierwszej kolejnoci rodzic wtajemnicy przed dzieckiem przygotowuje nieprzezroczysty pojemnik lub torb iumieszcza wniej obrazki. Rodzic pokazuje dziecku kredki wkolorze niebieskim, tym iczerwonym imwi pokolei: blue/ yellow/red. Nastpnie tumaczy dziecku reguy zabawy. Dziecko zamyka oczy ilosuje jeden obrazek. Nasygna rodzica otwiera oczy ipowinno powiedzie cowidzi (np.: yellow ball). Jeli dziecko ma problemy, rodzic odczekuje chwil ipodpowiada jedynie kolor. Wrazie koniecznoci podpowiada reszt. Jednak za kadym razem daje dziecku chwil nazastanowienie icierpliwie czeka, apousyszeniu dobrej odpowiedzi chwali.

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

15

Rozdzia witeczny

Happy Halloween!
CD: 28. Halloween: Happy Halloween CD: 29. Halloween: Happy Halloween karaoke version)

Halloween
Lekcja 1 Wtym rozdziale:
Wiedza natemat kultury danego kraju wprzypadku, gdy dziecko uczy si jzyka uywanego przez yjc wnim spoeczno stanie si niezbdna gwnie wprzyszoci, gdy dziecko bdzie bardziej wiadomie rozwija swoj wiedz. Nauka jzyka angielskiego odnajmodszych lat powinna wiza si take zpoznawaniem typowych obyczajw itradycji celebrowanych wkrajach anglojzycznych. Ztych wzgldw wtym momencie nauki dziecko pozna jedno zewit obchodzonych wkrajach anglojzycznych Halloween, ktrego charakter jest zupenie inny ni specyfika wita obchodzonego wtym samym momencie roku wPolsce. Wtrakcie lekcji natemat Halloween dziecko nauczy si kilku podstawowych sw iwyrae, ktre zostan przewiczone podczas zabaw ipiewania piosenki.

Listen! Listen! (przy do doucha) Miaow, miaow, miaow! (przecigaj si jak kot) Acat! Acat! (przecigaj si jak kot) Happy Halloween! Listen! Listen! Flap, flap, flap! (machaj rkami) Abat! Abat! (machaj rkami) Happy Halloween!

Zabawa napapierze
WSKA KOTA/NIETOPERZA

Sowa izwroty, ktre pojawiy si podczas lekcji:


WYRAENIA WYMOWA TRANSKRYPCJA FONETYCZNA /kt/ /bt/ /ls()n/ TUMACZENIE

Daj dziecku materia zkoca zeszytu oznaczony numerem 7. Materia przedstawia trzy obrazki kota itrzy obrazki nietoperza. Rodzic pokazuje dziecku obrazki imwi: Point tothe (bat/cat). Nastpnie wycina obrazki iwsplnie zdzieckiem rozwiesza je wrnych czciach pokoju dziecka. Oboje siadaj narodku pokoju. Rodzic mwi: Point tothe (bat/cat). Zadaniem dziecka jest pokazanie odpowiedniego obrazka.

Domowa zabawa zjzykiem angielskim


ZNAJD KOTA/NIETOPERZA

cat* bat* Listen

ket bet lysyn

kot nietoperz Suchaj

Piosenki, ktre pojawiy si podczas lekcji (znajdziesz je napycie Songs CD)

Rodzic moe zachci dziecko doprzebrania si wzwizku zHalloween (np.: za kota lub nietoperza). Wwczas piewanie iodgrywanie piosenki bdzie dla dziecka ciekawszym dowiadczeniem. Przebranie moe by jak najbardziej symboliczne. Pomysy nanie zostay opisane poniej wDomowej zabawie zjzykiem angielskim

Pomysy nawykorzystanie piosenek wdomu:

Materia znumerem 7 moe zosta wykorzystany ponownie winny sposb. Dziecko wychodzi zeswojego pokoju. Wtym czasie rodzic chowa trzy obrazki kota wrnych miejscach wpokoju dziecka. Rodzic woa dziecko imwi: cat. Zadaniem dziecka jest odnalezienie trzech obrazkw przedstawiajcych kota. Mona wyznaczy limit czasu. Nastpnie dziecko ponownie wychodzi zpokoju. Tym razem rodzic chowa obrazki nietoperza. Zabawa zaczyna si odpocztku nahaso: bat. Rodzic moe rwnie zamieni si zdzieckiem rolami. Dziecko chowa obrazki pod nieobecno rodzica, apniej daje haso: cat/bat. Ostatecznie obrazki mog zosta wpokoju dziecka iposuy jako dekoracja zokazji Halloween.
POMYSY NAHALLOWEEN

Rodzic moe przygotowa zdzieckiem dyni. Wydry j iwyci otwory przypominajce oczy, usta inos. Dziecko moe rwnie przebra si za posta typow dla wita Halloween (np.: kota, nietoperza). Nie musz toby stroje zakupione wsklepie. Wystarczy jeden atrybut postaci (np.: papierowe lub namalowane czarn kredk wsy, jak rwnie papierowe uszy lub ogon), aby dziecko wczuo si watmosfer zabawy. Majc nasobie symboliczne przebranie, dziecko wsplnie zrodzicem moe zapiewa piosenk. Istotne jest, aby dla dziecka towito kojarzyo si przyjanie. Warto wic zrezygnowa zelementw, ktre mogyby je wystraszy.

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

16

Rozdzia witeczny

Jingle bells
CD: 30. Christmas: Jingle bells CD: 31. Christmas: Jingle bells karaoke version

Christmas wita Boego Narodzenia


Lekcja 1 Wtym rozdziale:
Dziecko pozna kilka zwrotw isw zwizanych zewitami Boego Narodzenia. Bdzie miao rwnie okazj zapiewa piosenk iwzi udzia wzabawach wtrakcie lekcji. Utwr, ktry dziecko pozna nie jest typow kold, ale raczej piosenk witeczn. Niemniej jednak wkrajach anglojzycznych tego typu kompozycje sbardzo popularne. Ztego powodu warto, aby dziecko poznao ten element tradycji boonarodzeniowej Stanw Zjednoczonych iWielkiej Brytanii.

Jingle bells (chod wkko iudawaj, edzwonisz dzwonkiem, Jingle bells Onthe tree today. (podnie rk dogry, jakby wskazywa Jingle bells Jingle bells Onthe tree today. Jingle bells Jingle bells Christmas time is here. (klaszcz wdonie)
nadrzewo) ktry trzymasz wrce)

Zabawa napapierze
WSKA IPOKOLORUJ DZWONECZKI

Sowa izwroty, ktre pojawiy si podczas lekcji:


WYRAENIA WYMOWA TRANSKRYPCJA FONETYCZNA /bel/ /tri:/ /d()l/ /n////tri:/ /tde/ TUMACZENIE

bell* tree* jingle onthe tree today Christmas time

bel czri dyng(e)l onde czri tydej krysmes taim

dzwonek drzewo dzwoni nadrzewie dzi Boego Narodzenia

Daj dziecku materia zkoca zeszytu oznaczony numerem 8. Materia przedstawia zielon choink zdzwoneczkami. Rodzic daje obrazek dziecku imwi: Point tothe (tree/ bell). Nastpnie rodzic daje dziecku t kredk imwi: yellow. Dziecko powinno powtrzy. Rodzic mwi: Colour the bells yellow. Popokolorowaniu dziecko moe samo wybra honorowe miejsce, wktrym wtrakcie wit bdzie znajdowa si obrazek dziecka.

/krsms//tam/ czas wit

Piosenki, ktre pojawiy si podczas lekcji (znajdziesz je napycie Songs CD)

Najlepiej aby piewanie iodgrywanie piosenki odbywao si wdomu przy choince. Wwczas wtrakcie piewania piosenki mona zgodnie zponiszym opisem gestw chodzi dookoa drzewka iwskazywa nanie.

Pomysy nawykorzystanie piosenek wdomu:

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

17

Zabawa na papierze

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

18

Zabawa na papierze

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

19

Zabawa na papierze

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

20

Zabawa na papierze

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

21

Zabawa na papierze

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

22

Zabawa na papierze

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

23

Zabawa na papierze

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

24

Zabawa na papierze

Macmillan Polska 2010

PHOTOCOPIABLE

25