CADASTRU

II

CURS 9

CADASTRE DE SPECIALITATE In conformitate cu prevederile Legiinr.711996, republicat[, cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificare, bunuri inregistrarea si reprezentarea pe planuri si harti a tuturor terenurilor precum si a celorlalte
al imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinalie si proprietar. Sistemul de evidenld cadastrului general are cafinalitate inscrierea in registrul de publicitate imobiliard.

juridice i$i Ministerele, alte institulii centrale de stat, regiile autonome si alte persoane Actualizarea organizeaz1 cadastrul de specialitate, fiecare in domeniul pe care il reprezintS.

in parte., cadastrelor de specialitate se face conform specificului fiecarui domeniu de activitate Titularii cadastrelor de specialitate alr obligatia de a furniza Ministerului Finantelor evidentele
necesare impr:neri contribuabililor.

Cadastrele de specialitate sunt subsisteme de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile sub aspect tehnic, economic si juridic, cu respectarea normelor tehnice elaborate
de AgenliaNalionald de Cadastru gi Publicitate

Imobiliar[ si a datelor dinbaza de date a cadastrului

general privind suprafala, categoria de folosinla si proprietarul, rezultdnd specificul cadastrului de specialitate.

I. Cadastrul fondului asricol Are un continut specific, furnizand o serie de date cantitative si calitative privitoare la terenurile agricole (cu destinaJie sau folosinld agricold). Datele sunt sunt extrase din evidentele'
cadastrale existente, completandu-se cu date economice specifice. Ca document principal, furnizor
de date calitative, este planul de cartare pedologica si cadastrul agicol, prin urmatoarele elemente:

1)

Plan cadastral; Extrasele din registrale cadastrale continand date cu privire la suprafele parcelelor si

2) 3) 4)

categoriile de folosinta; Evidenta terenurilor agricole dupa clasele de calitate; Evidenta terenurilor amenajate prin inbunatatiri funciare si evidenta terenurilor

degradate dupa natura proceselor de degradare.

Mai cuprinde:

-

evidenta terenurilor in Panta, clasificarea terenurilor dupa gradul de mecanizare si

cadastrului fondului agricol 2. numerotarea cadastrald 9i calculul suprafelelor. intocmirea planului cadastral. planificdrii producliei agricole qi folosirii ralionale a terenurilor destinate culturilor agricole. in cadrul unitalii administrativ teritoriale.). calculul suprafelelor pe categorii gi subcategorii de folosin!6' lucrdrilor.- evidentaterenurilor dupa rezistenta laarat a solurilor' Scopul cadastrului ugricol este de a furniza date la zi cu privire la terenurile agricole. prevenirea extinderii anarhice a intravilanelor localitdlilor. Etapele de introducere gi intrfinere a cadastrului agricol: - identificarea gi materializarea pe teren. identificarea proprietllilor individuale gi ale proprietarilor acestora. pentru 3. intocmirea registrelor cadastrale. identificarea categoriilor gi subcategoriilor de folosinld. Activit6lile acestui cadastru de specialitate au labazd legi gi acte normative specifice (legile propriet6fii. i.tional al teritoriului agricol in vederea creqterii eficienlei gi gestionareajustd a fondului agricol al !1rii. intrelinerea planurilor qi registrelor cadastrale ale unitAtii administrativ teritoriale. identificarea de noi resurse funciare. legea viei gi vinului w. precum gi date cu privire la lucrdrile de proteclie gi ameliorare a calitdlii acestora. q. intocmirea planurilor intrelinerea cadastrale. normele metodologice de rcaL\zare qi linere la zi a cadastrului viticol - Ordinul 3412000. pe baza datelor fumizate de cadastrul fondului agricol. evidenla qi numerotarea cadastrald. Lucrlrile care se realizeazdin cadrul cadastrului agricol sunt urmltoarele: elaborarea metodologiei de organizare. creareagi dezvoltarea unei pie{e reale aterenurilor. necesare pentru: - evaluarea gi stabilirea justd a impozitului gi a valorii devdnzate-cump[rare. execulie gi receplie a lucrdrilor pentru realizatea . intocmirea documentelor de fundamentare gi justificare a necesarului de fonduri finanlarea executlri i cadastrului agricol . proiectdrii qi aplicdrii pe teren a lucrdrilor de organizare a teritoriului. rcalizareaunui sistem informa.6711997. pe categorii de folosinld gi proprietari. ale unit6lilor gi asocialiilor agricole gi ale celorlalte unitdli economice cu profil agicol. identificarea categoriilor de folosin!1.a. 2 .

etc. idendifrcarea. sistematic ai obligatoriu. general. av izar ea. dezvoltareagi importanla pe care o are viticultura in lara noastr6" agricol' s-a impus instituirea cadastrului fondului viticol. aparilla perioada optimd de recoltare. inregistrdrile repetate oferd date. cu la cadastrul Aceste lucriri se desf6goard dupd metodologiile gi cu respectarea principiilor de evidenlei gi la numerotatea cadastrall cuprinse in unele completiri la linerea metodologiile specifice cadastrului fondului agricol' Lucrlrile cu caracter tehnic qi juridic sunt executate. pentru a se inregistrdrile satelitare fiind periodice. de cltre perso ane autortzate de aceste se institulii sau autorizate de cdtre MApDR. pentru categoriile de lucr[ri care (cadastrul Abordarea gi rezolvarea problemelor majore legate de inventarieri complexe local[ (cadastrul complex). analiza. economicE 9i se realizeazii. a acliunii furnizdnd elemente fundamentale pentru proiectarea gi execulia lucririlor de combatere precis. realizarea lucrdrilor care lin de aspectul calitativ al cadastrului fondului agricol. 6 7 . centre de J . sub coordonarea directl a ANCPI referd la latura calitativd a cadastrului agricol. indiferent de destinalia lor 9i de proprietar' Acest cadastru centralizeazdpe se organizeaza Si la nivelul fiecdrei unitali administrativ teritoriale. rapid 9i despre eficienfa lucrdrilor executate' Avdnd in vedere intinderea. organizarea qi realizarea sistemului informalional al teritoriului agricol. de urmdrirea gi controlul evoluliei unor fenomene la scard globald sau dinamic) se face prin intermediul fotogrammelor gi al inregistrdrilor satelitare' cd factorii Avantajele oferite de fotogrammetrie qi de teledeteclie se concretizeazlin faptul qi luarea unor responsabili. . se potgorii viticole 9i la nivelul intregii lari' Obiectulil constituie patrimoniul viticol naJional alcdtuit din suprafelele cultivate cu vi1[ vie situate in arealele viticole precum gi cele aflate in afara acestora (viii fizlele). fenomenelor respective pe terenurile agricole. furtunilor poate putea lua unele mdsuri). plaiuri. inregistrarea in documente qi reprezentarea pe hirli 9i planuri cadastrale a tuturor terenurilor din patrimoniul viticol nalional gi a tuturor bunurilor imobile aferente acestuia. se pot face in timp unor fenomene de tipul ddundtorilor. pot face inventarietea. evidenla juridicd). actualizarea la zi a evidenlelor cadastrului agricol. din domeniul agriculturii. ca o componentd a cudastralui fondului Cadastrului fondului viticol este un subsistem al cadastrului fondului agricol. co ordonarea execuliei 9i recepli onarea lucrari lor . planificare a viitoarelor culturi.4. prin care (tehnicd. permit inventarierea repetitivd a fenomenelor studiate. delimitarea. 5. interpretarea legate de decizliin acelagi timp (Exemplu: urmdrirea evolu{iei culturilor agricole gi luarea deciziilor real. fi semnalatd din timp. inundaliilor. sau prin oCpl-urile teritoriale.

optimizarea utilizdrii terenurilor. din necesitatea cunoasterii. Cadastrul fondului imobiliar-edilitar sistematici. Scopul lucrdrilor cadastrului imobiliar edilitar il constituie stabilirea unitarl a elementelor calitative necesare evaludrii terenurilor. iar aceasta inventariere. numai la suprafala viticoll cu soiuri de vin gi o data la 10 ani. a fondului locativ asigurand Lucrarea pentru inventarierea si inregistrarea tuturor cladirilor si terenurilor. calitativ qi juridic a tuturor bunurilor imobile aflate pe teritoriul fiecdrei localitafi. crearea unei baze juste pentru stabilirea taxelor gi impozitelor. datorita densitatiilor ridicate a detaliilor planimetrice. prelucrarea statisticd necesard in vederea elaborbrii documentelor tehnice 9i economice. precum si a elementelor privitoare la caracteristicile construcrtiilor si inventarierea tehnico-edilitara. programele de sistematizare a teritoriului si localitatilor urban-rurale ridica pe o treapta din punct superioara complexitatea acestui cadastru special. prin sondaj. o datdla2 pe intreaga suprafald ani. foarte importanta.Scopul este de atezolva probleme legate de: - furnizarea de date actualizatepentru stabilirea corectd a impozitului pe venitul agricol. cu toate componentele structura si infrastructura. construc{iilor gi a relelelor edilitare. se face pe . construcliilor gi a relelelor edilitare din intravilane. Se realizeaza prin introducerea cadastrului imobiliar in localitati. realizarcaunui sistem informafional cadastral caparte integrantd a sistemului informatic urban. in amanunt. permite cunoasterea periodica documentatia necesara sistematizarii. Lucrdrile de intrelinere a cadastrului fondului viticol se execut[. Stratificalia terenului pe care este situatS localitatea este evidenliatd geotehnicd in lucrarea de cartare A. arendarea sau concesionarea terenurilor cu folosinla viticold. Subsistem al cadastrului general prin care se realizeazd evidenta si inventarierea din punct de vedere cantitativ. Cadastrul urban cuprinde dou[ aspecte specifice cadastrul imobiliar si cadastrul edilitar. economice si juridice cu privire la constructii. crearea qi dezvoltarea unei piele a terenurilor gi a construcfiilor. de vedere cantitativ si calitativ a elementelor de bilant teritorial. pe categorii de folosinta si proprietar. aparlindnd fonduluim viticol. Cadastrul imobiliar implica cunoasterea datelor tehnice. vdnzarcalcumpdtatea de terenuri cu folosinll viticold. obligatoriu. de suprafata. II.

scisd in interiorul conturului clddirii. Daca exista neconcordante intre aceste elemente. sc. respectiv suprafata. utile in activitatea de pentru sistematizare si organizare a localitatilor. a cailor de acces. . in conformitate cu prevederile legale. C3. privind caracteristicile geotehnice pentru stabilirea terenului in scopul evaluarii pe criterii tehnice. Scopul lucrarilor de cadastru imobiliar constd in: .construire abazei de date privind imobilele si gestiunea localitatiilor. economice si Aceste preluate din cadastrul general si compeltarea lor conform specificului cadastrului imobiliar. se aduc la cunostiinta proprietarului. la cerere. 1:500 pentru municipii si orase.-ului si a limitelor stabilite coform lucrarilor de delimitare a hotarelor 9i a intravilanelor componente. juridice . care raman definitive gi care se vor inregistra cu caracter nedefinitiv in lucrarea de cadastru imobiliar. iar numlrul corpului se marcheazd caindice (Cr Cz. in vederea fumizarii de informati pretului minim de concesionare aterenurilor.culegerea de date si informatii privind actualizareadatelor tehnice. scara 1:500 . Cadastrul fondului imobiliar completeazd datele carc rezultl in urma introducerii cadastrului general.U. conform instructiunilor proprii. categoria de folosinta proprietarul. hotaraste. astfel: . date trebuie sa se incadreze in limitele intravilanului. si sunt asigurate documentele premergatoare investitiile preconizate a se realiza.). ale parecelelor.1:2000 pentru sate). specific Terenurile din perimetrul intravilanelor au destinalia simbolizatd prin codul TDI. cu limitele corpurilor de proprietate. Documentatia tehnica care se intocmeste localitati contine urmatoarele piese debaza. in urma introducerii cadastrului imobiliar in .G. date iar Oficiul de Cadastru gi publicitate Imobiliard.planuri la scari mari (sc. srazilor. in general. conform P. terenurilor cu destinalia intravilan.1:1000 pentru comune 9i sc. Corpurile de construc{ie se evidenliazd pe planul cadastral prin litera C.' cladirilor.paln cadastral. etc. elemente suplimentare. - culegerea unor date si informatii de dataliu privind caracteristicile constructive ale ale caldirilor existente si.registerle cadastrale si fisele corpurilor de proprietate' prin aceasta lucrare se asigura un volum important de informatii tehnice. Corelarea lucrarilor cadustrului imobiliar cu cele ale cadastrului general Datele si informatiile culese in lucrarea de cadastru imobiliar utilizeaza elemente debazaale si cadastrului general privind parcela si constructia.1:2000.

ansamblurile social-culturale.numdrul de nivele (cu evidenlierea subsolului) .gradul de seismicitate . Retele edilitare deservesc locuintele.folosinla. se face conform atlasului de semne conventionale' Obiectivele cadastrului edilitar il constituie dotlrile edilitare formate din: - releaua de alimentare cu aPl 6 .zonavaloric[ de incadrare in perimetrul localit[1ii . economici. folosind aceleaqi metodologii 9i principii care au fost folosite in cadastrul imobiliar 9i cel general. prin cadastru curent. Retelele pot subteran.materialul de construclie qi tipul invelitorii .structura de rezistenld gi tipul fundaliei . Cadastrul retelelor edilitare subterane si evidenta sistematica a dotarilor si si supraterane din perimetrul intravilan al localitatilor.zonele protejate qi restricliile acestora . in funclie de destina{ia iniliald .dotarea edilitard a parcelei (la nivel de brangament) . pentru retelele subterane. se ocupa cu inventarierea B.sarcini carc greveazdterenul b) Pentru construclii .aria suprafelei desfEgurate .valoarea istoricd . sub aspect tehnic (cantitativ) calitativ (economic).subcategoriile de folosinld a terenului . dar si sub aspectul lucrarilor de intretinere si actualizare. numlrul de familii qi de persoane . din punct de vedere cantitativ.sarcinile care greveazd construcfia Schimbdrile care intervin asupra bunurilor imobile. institutiile. Reprezentarea traseului pe planuri.aria suprafelei construitd la sol . Documentatia tehnica a acestei inventarieri cuprinde avize de la institutiile de exploatare ce permit trasarea corespunzatoare a retelelor existente.a) Pentru parcelele de teren . calitativ 9i juridic se inregistreazd permanent. Inventarierea retelelor subterane presupune culegerea agentii' fi pozate la suprafata sau in in teren a datelor referitoare la traseul si adancimea acestora.anul construirii pi starea clddirii .dot[rile edilitare qi tipul de incdlzire - tipul de proprietate gi modul de administrare tipul de capacitate. precum si zonele industriale din spatiul urban.

scopul realizarii cadastrului retelelor edilitare presupune: l) 2) Stabilirea elementelor care apartin de cadastrul general si de cadastrul de specialitate. sa furnizeze elemente de continut pentru cadastrul edilitar. Componenta cadastrului general se refera la evidenta si inventarierea retelelor pe tipuri de retele.- reteaua de canalizare pentru apele menajere 9i pluviale releaua de gaze naturale re{eaua de termoficare releaua de cabluri electrice re{eaua de telecomunicalii relelele de dirijare avertizarc pentru vehicole 9i pietoni relele industriale construcfiile qi amenajdrile tehnice care deservesc direct relelele edilitare construclii subterane sau supraterane care deservesc indirect relelele edilitare incadrate in categoria construcliilor cu caracter edilitar 9i care pot fi Lucrdrile subterane cu caracter secret. determinare pozitiei in plan si a modului de pozare a traseelor principale si a celor de distributie. Modificdrile care intervin in situalia relelelor edilitare privind traseele. etc.). amenajdrile 9i construcliile care le deservesc precum gi documentele care se intocmesc ca urmare a executdrii . determinareapozitiei in plan a constructiilor si amenajarilor tehnice cu privire la retele. determinarea cotelor punctelor semnificative ale retelelor (capacele caminelor. nu fac obiectul cadastrului fondului relelelor edilitare. Realizarea unui continut standard pentru produsele cadastrului retelelor edilitare cu privire laplanuri. precum si corelarea acestora. in vederea eliminarii suprapunerilor necesare realizarii unui sistem informatic bazat pe date care sa conduca la gestionarea eficienta a acestora Cadastrul retelelor edilitare trebuie sa contina elemente specifice cadastrului general si in acelasi timp. fisele arterelor care sunt unicate si standardizate si la situatiile centralizatoarc 3) Stabilirea unor metode unice de realizare sub aspect tehnic si sub aspectul preciziei 4) Stabilirea unor criterii unice de evaluare si receptie 5) Corelarea activitatii din cadrul cadastrului retelelor 6) Fumizarea de date reale de calitate 7) Stabilirea metodologiei si a elementelor Corelare cu cadastrul general edilitare cu diferiti agenti economici abilitati safurnizeze informatii petntru astfel de lucrari. din aria urband.

Se executa pe baza Pe analizede laborator. In urma baza acestei lucrari documentatiile care se intocmesc sunt: . se comunicd. in functie de stratificatie. Fisa de stratificatie Profile geotehnice pe directii caracteristice Note privind regimul constructiilor si solutii de fundare . fi operate in C.lucrdrilor de actualizare. Cadastrul geotehnic (cartare geotehnica) are ca obiect evidenla datelor geotehnice de foraje si referitoare la stratificalia ternului pe care este situatd localitatea. ' . stabilind. cu titlu gratuit. Oficiilor de Cadastru pentru a cadastrul general. modalitatile de fundare a constructiilor. realizatii cartani geotehnice sunt semnalizate variatiile in timp ale panzei freatice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful