You are on page 1of 11

Z I D A N E KO N S T R U KC I J E

VRSTEZIDANIHKONSTRUKCIJA
Uzidanekonstrukcijespadaju:zidovi,stubovi,pilastri,nadvoji,lukovi,svodovi,kupole.
STUB

NOSIVI ZID LUK

PILASTER SVOD VIJENAC (NADPROZORNIK, NADVRATNIK)

Vrstezidanihkonstrukcija

NOSIVIZIDOVI
Minimalnadebljinasvihvrstanosivihzidovaiznosi19cm.Dabiseobezbijedilastabilnostzidovaodprevrtanja usljedseizmikihsilaupravnihnanjihovuravan,zidovetrebadobropovezatiuobasmera.Slobodna,neukruena duinazidovanesmebitiveaod: 5.0mzazidovedebljine19cm, 6.0mzazidovedebljine24cm, 6.5mzazidovedebljine29cm, 7.5mzazidovedebljine38cm. Premabrojuslojevaivrstamamaterijalazidovimogubiti: JEDNOSLOJNIZIDOVI KOMPOZITNIZIDOVI UPLJIZIDOVI Premaojaanjuzidovimogubiti: NEARMIRANI(bezojaanja) ARMIRANI(ojaanielinomarmaturom) UOKVIRENI(ojaaniarmiranobetonskimserklaima) JEDNOSLOJNIZIDOVI Jednoslojnizidovisadrejedanslojopekeiliblokovapovezanihmalterom.

Z I D A N E KO N S T R U KC I J E

Jednoslojnizidovi
KOMPOZITNIZIDOVI Kompozitnizidovisastojeseizdvijeilivievrstamaterijalailiblokovarazliiteveliineaistogmaterijala,kojisu povezanisamomalteromilimalteromielinimvezama(sponama)iliarmaturom.
ELINE VEZE ELINE VEZE ELINE VEZE BETON

25 ELINE VEZE ZID OD DVA SLOJA OPEKE POVEZANA ELINIM VEZAMA ELINA ARMATURA ZA POVEZIVANJE SLOJEVA ZID OD OPEKE I BETONSKIH BLOKOVA SA ARMATURNOM VEZOM

12 8-12

12

ZID OD DVA SLOJA OPEKE SA ISPUNOM OD BETONA

BETON

ZID OD OPEKE I OPEKARSKIH BLOKOVA

OPEKA

BLOKOVI 12 1 19-29 38

Z I D A N E KO N S T R U KC I J E

UPLJIZIDOVI upljizidovisesastojeizdvazianaslojaodistihilirazliitihblokvanaodreenomrazmaku.Slojevizidamorajubiti povezanielinimvezamailiarmaturom.


ELINE VEZE PRAZAN PROSTOR - UPLJINA 1 PRAZAN PROSTOR - UPLJINA 19

12 5 12 UPLJI ZID OD OPEKE ZAVARENA ARMATURA ZA POVEZIVANJE

14 3-5

14

ZAVARENA ARMATURA ZA POVEZIVANJE

6,5

19-24

5 12

UPLJI ZID OD BETONSKIH BLOKOVA ZAVARENA ARMATURA ZA POVEZIVANJE

UPLJI ZID OD OPEKE I OPEKARSKIH BLOKOVA

ELINE VEZE

NEARMIRANINOSIVIZIDOVIODPUNEOPEKE Tosusvevrstenosivihzidovaodpuneopekekojinisuojaaninosivomarmaturomnitibilokojidrugiposeban nain. MALTER 3cm UPLJINA

6,5

BETON

6,5

25

38

12 3

12

12 5 12 UPLJI ZID OD OPEKE

12 8-12

12

NOSIVI ZIDOVI OD PUNE OPEKE SA ZIDARSKIM VEZOVIMA

NOSIVI ZID OD PUNE OPEKE SA MEUSLOJEM OD MALTERA 3cm

ZID OD DVA SLOJA OPEKE SA ISPUNOM OD BETONA

Z I D A N E KO N S T R U KC I J E
NEARMIRANINOSIVIZIDOVIODOPEKARSKIH,BETONSKIHIPLINOBETONSKIHBLOKOVA Tosusvevrstenosivihzidovaodopekarskih,betonskihiplinobetonskihblokovakojinisuojaaninosivom armaturomnitibilokojidrugiposebannain.

PRAZAN PROSTOR - UPLJINA UPLJI ZID OD BETONSKIH BLOKOVA 14 3-5 14

UPLJI ZID OD OPEKE I OPEKARSKIH BLOKOVA

19

ZAVARENA ARMATURA ZA POVEZIVANJE

19-24 5 12

14, 19

19, 25, 30 NOSIVI ZIDOVI OD UPLJIH OPEKARSKIH BLOKOVA

19, 24, 29 NOSIVI ZIDOVI OD BETONSKIH BLOKOVA

19

20

20-30 NOSIVI ZIDOVI OD PLINOBETONSKIH BLOKOVA (YTONG)

38 ZID OD OPEKE I OPEKARSKIH BLOKOVA

Visinazgradakojesadrebilokojuvrstunearmiranihzidova,useizmikimpodrujimaogranienajenasljedee spratnosti: SPRATNOST P+2 P+1 NEDOZVOLJAVASEGRADNJA! STEPENMERKALIJEVESKALE VII VIII IX

2. sprat 1. sprat prizemlje 1. sprat prizemlje 1. sprat prizemlje

P+1 VIII STEPEN

P+2 VII STEPEN

P+1 IX STEPEN

6,5

Z I D A N E KO N S T R U KC I J E
ARMIRANIZIDANIZIDOVI Armiranizidanizidovisuzidoviojaaninosivomarmaturomoduticajahorizontalnihsila. Armiranezidanezidovemoemopodijelitina: zidovesahorizontalnomarmaturom, zidovesavertikalnomarmaturom, zidovesahorizontalnomivertikalnomarmaturom. Armaturamoebitipostavljenauspojnice(uglavnomhorizontalne)iliuhorizontalnei/ilivertikalneupljineu elementimazazidanje,iliuprostore(upljineilidepovi)kojiseformirajuzidanjem.Teupljineseobino popunjavajusitnozrnimbetonom. Premapravilnikuotehnikimnormativimazaizgradnjuobjekatavisokogradnjeuseizmikimpodrujima ogranienajespratnostzidanihzgradasaarmiranimzidovimanaP+7.
ZAVARENA ARMATURA U SPOJNICMA 8mm ZID OD BETONSKIH BLOKOVA HORIZONTALNO ARMIRAN VERTIKALNE IPKE / 8-14mm/60cm U UPLJINAMA ZID OD BETONSKIH BLOKOVA HORIZONTALNO I VERTIKALNO ARMIRAN

HORIZONTALNE IPKE / 8mm/40-60cm

ZAVARENA ARMATURA U SPOJNICMA 8mm

19, 24, 29

HORIZONTALNE IPKE /8mm/40-60cm U UPLJINAMA

VERTIKALNE IPKE / 8-14mm/60cm U UPLJINAMA 19, 24, 29

ZID OD OPEKE HORIZONTALNO I VERTIKALNO ARMIRAN

ZID OD DVA SLOJA OPEKE SA ISPUNOM OD BETONA HORIZONTALNO I VERTIKALNO ARMIRAN HORIZONTALNE IPKE / 8mm/30-60cm

BETON VERTIKALNE IPKE / 8-14mm/60cm U UPLJINAMA HORIZONTALNE IPKE / 8-12mm/30cm 12 38 8-12 12

Svakiarmiraniinearmiranizidanizidmoraimatihorizontalnivijenac(serkla)uvisinimeuspratnetavanice.
PLOA (TAVANICA) ARMIRANOBETONSKI VIJENAC (SERKLA)

NOSIVI ZID (NEARMIRAN; ARMIRAN)

Z I D A N E KO N S T R U KC I J E
UOKVIRENIZIDANEZIDOVI(Zidoviuokvireniserklaima) Poduokvirenimzidovimapodrazumijevajusezidovikojisuojaanimeusobnopovezanimhorizontalnimi vertikalnimserklaima.Serklaimaseosiguravastabilnostzidovaicjelovitekonstrukcijeodhorizontalnihsila zemljotresa.Otpornostuokvirenihkonstrukcijanaseizmikesileznatnojeveaodnearmiranihzidanih konstrukcija.Utomsmisludoputenesuiveevisinezgrada: SPRATNOST P+4 P+3 P+2
VERTIKALNI SERKLA HORIZONTALNI SERKLA NADVOJ U SASTAVU SERKLAA

STEPENMERKALIJEVESKALE VII VIII IX

VERTIKALNI SERKLA

C A

NOSIVI ZIDOVI SA HORIZONTALNIM SERKLAIMA

VERTIKALNI SERKLA

A - ? 4,0m B - OTVOR U ZIDU ? 2,5m2 C - OTVOR U ZIDU < 2,5m2

OTVOR U ZIDU

Nainrasporeivanjavertikalnihserklaautlocrtuzgrade

Z I D A N E KO N S T R U KC I J E
ARMATURA SERKLAA 4 / 12mm
H. SERKLA

VILICE / 8/25cm

TOPLINSKA IZOLACIJA

H. SERKLA min 15

H. SERKLA

H. SERKLA

TOPLINSKA IZOLACIJA

min 25

AB PLOA

AB PLOA

VANJSKI NOSIVI ZID OD BLOKOVA

VANJSKI NOSIVI ZID OD OPEKE

UNUTRANJI NOSIVI ZID OD OPEKE

Debljineiirinehorizontalnihserklaa

NOSIVI ZIDOVI

VERTIKALNI SERKLA

TOPLINSKA IZOLACIJA

Vertikalniserklanaugluvanjskihzidovaijaje debljinaiirinaumanjenazadebljinutoplinske izolacije(5cm)

Z I D A N E KO N S T R U KC I J E

NOSIVI ZID 5 min 19 VERTIKALNI SERKLA TOPLINSKA IZOLACIJA 5cm 5 min 19 min 19

UNUTRANJI NOSIVI ZIDOVI

V. SERKLA KOD VANJSKIH ZIDOVA NA UGLU

V. SERKLA KOD SUELJAVANJA VANJSKIH ZIDOVA V. SERKLA KOD SUELJAVANJA UNUTRANJIH ZIDOVA

Dimenzijevertikalnihserklaamogubiti umanjenezadebljinuslojatoplinskeizolacije (5cm)

ARMATURA VERTIKALNOG SERKLAA

GLAVNE IPKE 12mm

VILICE 8mm

GLAVNE IPKE 12mm ARMATURA HORIZONTALNOG SERKLAA

Armaturahorizontalnogivertikalnog serklaa

ZIDANISTUBOVIIPILASTRI
Zidanistubovisusamostalninoseielementikojiprihvatajuiprenoseoptereenjaodmeuspratnihtavanica. Pilasterjestubkojijeintegrisanuzidanizid.Minimalnedimenzijezidanogstubaiznose20x20cm.Stubsenajee izvodiodpuneopekeibetonskogbloka.Stubipilastermogubitiarmiraniinearmirani.Nearmiranistuboviimaju

Z I D A N E KO N S T R U KC I J E
znatnomanjuotpornostnahorizontalnesilepotresanegoarmirani,teihtrebaizbjegavatiuseizmikim podrujima.
25 SLOJ A

25

SLOJ B

JEDNOSTAVNI STUB OD PUNE OPEKE 25x25cm


51

STUB 38x38cm SA ISPUNOM OD SITNOZRNOG BETONA

ARMIRANI STUB 51x51cm SA ISPUNOM OD SITNOZRNOG BETONA

13

51 19 39

39

PILASTER 51x51cm U NEARMIRANOM ZIDU OD OPEKE 25cm

ARMIRANI STUB 39x39cm OD BETONSKIH BLOKOVA SA ISPUNOM OD SITNOZRNOG BETONA

ARMIRANI PILASTER 39x39cm OD BETONSKIH BLOKOVA SA ISPUNOM OD SITNOZRNOG BETONA

NADVOJIUZIDANIMZIDOVIMA Nadvojisuhorizontalninoseielementiiznadotvorauzidanimzidovima.Optereenisunasavijanjeteihtreba izraditikaokratkegredeoslonjenenadvakraja.Nadvojimogubiti: liveniarmiranobetonski polumontaniodposebnihblokovaispunjenihbetonom gotovihmontanihodelinihprofilailibetona

NADVRATNIK

NADPROZORNIK

Nadvojiuzidanimzidovima

Z I D A N E KO N S T R U KC I J E

10

NADVOJ OD GOTOVIH OPEKARSKIH KANALA (BLOKOVA) ISPUNJEN BETONOM

NADVOJ OD ELINOG I-PROFILA SA ZAVARENOM ELINOM PLOOM

ARMIRANI NADVOJ OD GOTOVIH PLINOBETONSKIH KANALA (BLOKOVA) ISPUNJEN BETONOM AB MONOLITNI NADVOJ

TOPLINSKA IZOLACIJA OTVOR U ZIDU ARMIRANI NADVOJ OD GOTOVIH BETONSKIH KANALA (BLOKOVA) ISPUNJEN BETONOM VERTIKALNI PRESJEK KROZ NADVOJ

MONOLITNI ARMIRANOBETONSKI NADVOJ

Tipovinadvojauzidanimzidovima
ZIDANILUKOVI Zidanilukovisutradicionalnielementizidanihkonstrukcijakojisezasnivajunameusobnompritiskususjednih blokovailiopeka.Pravilnoizraenilukoviodkamenaimajuradijalnoklesaneblokove.Kodzidovaodopekelukovi mogubitiizvedeniradijalnomopekomiliobinomopekomsaradijalnimspojnicamamaltera.

~30

~30

Lukoviodkamenihklesanihblokova:(slijevana desno)ravniluk,segmentnilukipolukruniluk

Z I D A N E KO N S T R U KC I J E

11

15-20

Lukoviodopeke:(slijevanadesno)segmentni, polukruni,prelomljeniiravniluk.