You are on page 1of 2

http://caohockinhte.info/forum/forumdisplay.php?

f=430 (Box cao học Ngoại Thương Hà Nội


Nguyễn Văn Quỳnh QTKD K5 Email: qvhabeco@yahoo.com
ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
(Dưới dạng vấn đề)

1. Tính nhân bản của Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với con người Việt
Nam.
2. Một số vấn đề về Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới thế giới quan và nhân
sinh quan của Người Việt Nam.
3. Những tư tưởng triết học cơ bản của Khổng Tử trong lĩnh vực chính trị -
xã hội và ý nghĩa của nó đối với xã hội ngày nay.
4. Giá trị và hạn chế của Nho gia và ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam.
5. Những tư tưởng cơ bản của Pháp gia và ý nghĩa của nó đối với xã hội
ngày nay.
6. Những tư tưởng cơ bản của Đạo gia và ảnh hưởng của nó đối với với con
người Việt Nam.
7. Giá trị và hạn chế của Triết học Tây Âu thế kỷ XVII-XVIII và ý nghĩa của
nó trong sự phát triển triết học.
8. Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức và
vận dụng vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
9. Quy luật khách quan và vai trò của nhân tố chủ quan trong hoạt động thực
tiễn và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.
10. Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên
hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế
quốc tế.
11. Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên
hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ mội trường sinh thái.
12. Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích liên hệ
giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội.
13. Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng mâu thuẫn biện chứng trong
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
14. Phép biện chứng về phủ định và vận dụng phân tích việc kế thừa, phát
triển sáng tạo các giá trị truyền thống trong điều kiện hiện nay ở nước ta.
15. Biện chứng giữa cái chung với cái riêng và vận dụng vào việc xây dựng
nền kinh tế thị trường ở nước ta.
16. Mối liên hệ giữa lý luận với thực tiễn và vận dụng phân tích mối quan hệ
giữa đổi mới tư duy với đổi mới kinh tế ở nước ta.
17. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng
sản xuất và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới nước ta hiện nay.
18. Quan hệ giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng và vận dụng phân
tích quan hệ giữa kinh tế với chính trị trong công việc đổi mới ở nước ta.
19. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở
nước ta.
20. Quan điểm của Triết học Mác – Lênin về con người và vấn đề xây dựng
nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở
nước ta.

Đề tài được sao y bản chính của Tiến sỹ Đoàn Văn Khái
http://caohockinhte.info/forum/forumdisplay.php?f=430 (Box cao học Ngoại Thương Hà Nội
Nguyễn Văn Quỳnh QTKD K5 Email: qvhabeco@yahoo.com
21. Quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở
nước ta.
22. Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý
thức xã hội và vận dụng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.
23. Vận dụng nguyên tắc toàn diện của phép biện chứng duy vật trong hoạt
động kinh tế đối ngoại.
24. Vận dụng nguyên tắc lịch sử - cụ thể của phép biện chứng duy vật trong
hoạt động kinh tế đối ngoại.
25. Vận dụng phép biện chứng duy vật trong hoạt động kinh tế đối ngoại.
26. Nhà nước và vấn đề nâng cao vai trò của nhà nước trong điều kiện hiện
nay ở nước ta.

Ghi chú: - Các đề tài trên chỉ là những gợi ý dưới dạng các vấn đề, ngoài các
đề tài trên học viên có thể lựa chọn đề tài khác nhưng phải được giáo viên
thông qua.
- trình tự 1 tiểu luận:
+ Bìa
+ Trang lót
+ Mục lục
+ Mở đầu
+ Nội dung (gồm các mục và tiểu mục, không cần chương)
+ Kết luận
+ Tài liệu tham khảo
- Độ dài tiểu luận: 12 -13 trang A4
- Hạn nộp tiểu luận: Nộp trước ngày thi hết môn.

Đề tài được sao y bản chính của Tiến sỹ Đoàn Văn Khái