You are on page 1of 10

H v tn: Lp:.

Bi kim tra s 4
Thi gian lm bi 40 pht

Cu1 : Trn 5,13 g bt Al vi z gam hn hp CuO, Fe 2O3 ri tin hnh phn ng nhit nhm mt thi gian. Cht rn thu c em ho tan hon ton trong axt HNO3 long d thy thot ra hn hp kh NO, N2O theo t l mol l 1: 2. Th tch ca hn hp kh ny ktc l: ( khng cn sn phm kh khc) A: 1,792 (l). B: 1,297 (l). C: 2,106 (l). D: 2,016 (l). Cu2 : Cho 14,2 (g) hn hp gm 2 mui cacbonat ca 2 kim loi k tip nhau trong nhm IIA vo trong ddHCl d thu c 3,36 lt kh CO2 ktc. Hai kim loi l: A: Be, Mg. B: Ca, Ba. C: Mg, Ca. D: Sr, Ba. Cu 3: Cho 44,8 g hn hp gm 2 kim loi c khi lng bng nhau nhng s mol chnh lch nhau 0,05mol. Mt khc M ca chng khc nhau l 8 g. Hai kim loi l: A: Na, K. B: Mg, Ca. C: Fe, Cu. D: Zn, Fe. Cu 4: Cc kim loi no sau y u c p vi dd CuSO4? A. Mg, Al, Ag B. Fe, Mg, Na C. Ba, Zn, Hg D. Na, Hg, Ni Cu5: Khi cho hn hp Mg, Fe, Cu vo dd HCl d ri cho tip 1 mui ca kim loi Na vo thy bay ra 1 kh khng mu ho nu ngoi khng kh. Mui ca kim loi Na l: A: NaCl. B: Na2SO4. C: Na2CO3. D: NaNO3. Cu6: Ly 2 mui clorua v nitrat ca cng 1 kim loi ho tr II vi s mol bng nhau. Thy khi lng ca chng khc nhau 3,18g. Bit khi lng ca mui clorua l 6,66g. Cng thc ca 2 mui l: A: BaCl2, Ba(NO3)2. B: CaCl2, Ca(NO3)2. C: Cu(NO3)2, CuCl2. D: FeCl2, Fe(NO3)2. Cu7 : Dung dch cc cht no sau y u to dd c mi trng baz? A. Na2SO3 , Na2SO4, Na2CO3 B. Na2S, KHCO3 , Na2CO3. C. KOH, NH4Cl, KCl. D. NaHSO4, KHCO3, NaHCO3. Cu 8: Cho 29 g hn hp Fe, Mg v Zn tc dng ht vi dd H 2SO4 long thu c 13,44(l) kh (ktc). Khi lng mui khan thu c khi c cn dd sau phn ng l: A. 86,6g B. 68,8g C. 88,6g D. 67,6g Cu 9: Ho tan ht hn hp gm 0,025mol Mg v 0,03mol Cu vo dd HNO3 thu c hn hp kh X gm NO v NO2 c t l mol tng ng l 2:3. Th tch hh X (ktc) l: A. 2,24(l) B. 1,369(l) C. 2,224(l) D. 3,376(l) Cu 10: Trong mt nguyn t st cha 26p; 30n v 26e. Hi trong 1mol Fe cha bao nhiu ht ntron? A. 1,85.1025 B. 1,76.1025 C. 1,806.1025 25 D. 1,872.10 Cu 11: Dy sp xp theo th t gim dn bn knh ca nguyn t v ion no sau y l ng: A. Na+ > Ne > Mg2+ B. Mg2+ > Na+ > Ne C. Ne > Na+ > Mg2+ D. 2+ + Ne > Mg > Na Cu 12: Theo thuyt axit- baz ca Bronsted, trong cc ion sau: Na+, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2-. S ion ch ng vai tr l baz l: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cu 13: Chn th t gim dn tnh kh ca cc kim loi kim A. Na - K - Cs - Rb - Li B. Cs - Rb - K - Na - Li C. Li - Na - K - Rb - Cs D. K Li - Na - Rb - Cs Cu14 : Nhng mt thanh nhm nng 50g vo 400ml dung dch CuSO4 0,5M.Sau mt thi gian ly thanh nhm ra cn nng 51,38g.Khi lng Cu thot ra l: A. 0,64g. B. 1,28g. C. 1,92g. D. 2,56g.

Cu 15: Kh hon ton 3,2g hn hp CuO v Fe2O3 bng kh H2 d thu c 0,9 g nc. Khi lng hn hp kim loi to ra l: A. 2,4g B. 2,48g C. 1,2g D. 1,8g Cu 16: Kim loi kim c iu ch trong cng nghip theo phng php no sau y? A. Nhit luyn B. Thu luyn. C.in phn nng chy. D. in phn dung dch. Cu17 : Cht c kh nng lm mt tnh cng tm thi ca nc l?
A. K2CO3 B. Ca(OH)2 C. K3PO4 D. A, B, C u ng.

Cu 18: Khi in phn dung dch hn hp gm HCl, CuCl2, NaCl vi in cc tr, c mng ngn. Kt lun no sau y l sai: A. catt thu c kim loi Cu m khng c Na B. Th t in phn s l HCl CuCl2 NaCl + C. ant s thu c kh Cl2 D. Do Cu2+ c tnh oxiho mnh hn H nn CuCl2 in phn trc Cu 19: Phng trnh in phn no sau l sai: pnc pnc
A. 2ACln 2A + nCl2 pdd C. 4 AgNO3 + 2H2O 4 Ag + O2 + 4 HNO3 B. 4MOH pdd 4M + 2H2O D. 2 NaCl + 2 H2O H2 + Cl2 + 2 NaOH

Cu20 : Hn hp X gm 2 kim loi kim v 1 kim loi kim th tan ht trong nc to ra dd Y v thot ra 0,12 mol hidro. Th tch dd H2SO4 1Mcn trung ho ddY l: A. 120 ml B. 60 ml C. 1,20 lit D. 240 ml Cu21: Cho 5,4 gam mt kim loi R vo cc cha 146gam dd HCl 20% sau khi phn ng kt thc thu c 6,72 lt H2 ktc. Tm R A.Al B.Mg C.Na D. Zn Cu22: Ho tan hon ton 13 gam kim loi M bng dd NaOH th thu c x lit H2 . in phn hon ton 23,4 gam NaCl trong nc cng thu c lng H2 nh vy. Tm kim loi M A.Al B.Mg C.Na D. Zn Cu23: Cn thm bao nhiu gam KCl vo 450 gam dd KCl 8 % thu c dd KCl 12% A.18,24 B.26,15 C.20,45 D. 16,18 Cu24: Cho m gam hn hp Na2SO4 , Na2CO3 , Na2SO3 c s mol bng nhau tc dng vi dd HCl d thu c 21,6 gam kh . Tnh m A.37,4 B.74,8 C.32,6 D. 42,2 Cu25: Cho 27 gam hn hp X gm Mg, Al, Cu tc dng ht vi dd H2SO4 c nng thu c 94,2 gam mui . Nu cho 27 gam hn hp X tc dng ht vi oxi th thu c bao nhiu gam oxit A.49,4 B.38,2 C.32,6 D. 42,2 Cu26: Cho x gam hn hp gm Al v Mg tc dng ht vi oxi thy tn ht v lt ktc , thu c hn hp Y. Ho tan hon ton Y bng dd HCl cn dng 200 ml dd HCl 1,5 M. tnh v A.1,68 B.3,36 C.4,48 D.6,72 Cu27: Cho 16,8 gam hn hp X gm Al, Mg, Zn tc dng vi dd HCl d sau phn ng thu c 6,72 lit H2 ktc v dd Y. C cn dd Y c bao nhiu gam mui khan A.38,2 B.42,6 C.36,4 D. 38,1 Cu28: Cho 3,36 lit clo ktc phn ng va vi dd KOH un nng thu c dd X. C cn dd X ri nung n khi lng khng i c bao nhiu gam cht rn A.22,35 B.23,35 C.25,35 D.35,22 Cu29: Cho 10 gam hn hp gm Zn, Mg, Al vo 200ml dd HCl 2M sau khi phn ng kt thc thu c 4,032 lt H2 ktc. Tnh khi lng mui khan thu c A.24,2g B.26,4g C.22,78g D. 18,76g Cu30: Cho 8 gam hn hp X gm Na2CO3 , K2CO3 , MgCO3 tc dng vi dd HCl d thu c dd Y v 1,344 lt kh ktc. C cn dd Y c bao nhiu gam mui khan

A.8,33

B.8,66

C.9,32

D. 10,33

- i vi mi cu trc nghim, th sinh c chn v t kn mt trn tng ng vi phng n tr li ng. Cch t ng :


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

H v tn: Lp:.

Bi kim tra s 4
Thi gian lm bi 40 pht

Cu1: Trn 5,13 g bt Al vi z gam hn hp CuO, Fe2O3 ri tin hnh phn ng nhit nhm mt thi gian. Cht rn thu c em ho tan hon ton trong axt HNO3 long d thy thot ra hn hp kh NO, N2O theo t l mol l 1: 2. Th tch ca hn hp kh ny ktc l: ( khng cn sn phm kh khc) A: 1,792 (l). B: 1,297 (l). C: 2,106 (l). D: 2,016 (l). Cu2: Cho 17gam hn hp X gm hai kim loi kim nm hai chu k lin tip tc dng ht vi nc thu c 6,72 lt H2 ktc v dd Y. trung ho dd Y cn z ml dd HCl 2M. 2 kim loi v z l A.Li, Na, 250ml B.Na,K, 250ml C.K,Rb,300ml D. Na,K,300ml Cu3: in phn 10 lit dd BaCl2 sau mt thi gian thu c 10 lit dd X c pH = 13. Hi c bao nhiu lt kh ktc to ra trong qu trnh in phn A.11,2 B.22,4 C.33,6 D. 44,8 Cu4: Cho hn hp X gm Al2 (SO4)3 , KCl , MgSO4 , ZnSO4 c s mol bng nhau v bng 1 mol vo dd NaOH d, lc kt ta, nung trong khng kh n khi lng khng i c bao nhiu gam cht rn. A.40 B.142 C.223 D. 67 Cu5: Cho hn hp X gm Al2 (SO4)3 , KCl , MgSO4 , ZnSO4 c s mol bng nhau v bng 1 mol vo dd NH3 d, lc kt ta, nung trong khng kh n khi lng khng i c bao nhiu gam cht rn. A.40 B.142 C.223 D. 67 Cu6: Cho 3,36 lit CO2 ktc vo 100ml dd gm Ba(OH)2 1M v NaOH 2M s thu c bao nhiu gam kt ta A.9,85 B.19,7 C.29,55 D. 14,7 Cu7 : Theo thuyt axit- baz ca Bronsted, trong cc ion sau: Na +, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2-. S ion ch ng vai tr l baz l: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cu 8: Nhng mt thanh nhm nng 50g vo 400ml dung dch CuSO4 0,5M.Sau mt thi gian ly thanh nhm ra cn nng 51,38g.Khi lng Cu thot ra l: A. 0,64g. B. 1,28g. C. 1,92g. D. 2,56g.

Cu 9: Kh hon ton 3,2g hn hp CuO v Fe 2O3 bng kh H2 d thu c 0,9 g nc. Khi lng hn hp kim loi to ra l: A. 2,4g B. 2,48g C. 1,2g D. 1,8g Cu10 : Cht c kh nng lm mt tnh cng tm thi ca nc l?
A. K2CO3 B. Ca(OH)2 C. K3PO4 D. A, B, C u ng.

Cu 11: Khi in phn dung dch hn hp gm HCl, CuCl2, NaCl vi in cc tr, c mng ngn. Kt lun no sau y l sai: A. catt thu c kim loi Cu m khng c Na B. Th t in phn s l HCl CuCl2 NaCl + C. ant s thu c kh Cl2 D. Do Cu2+ c tnh oxiho mnh hn H nn CuCl2 in phn trc Cu 12: Phng trnh in phn no sau l sai: pnc pnc
A. 2ACln 2A + nCl2 pdd C. 4 AgNO3 + 2H2O 4 Ag + O2 + 4 HNO3 B. 4MOH pdd 4M + 2H2O D. 2 NaCl + 2 H2O H2 + Cl2 + 2 NaOH

Cu13 : Hn hp X gm 2 kim loi kim v 1 kim loi kim th tan ht trong nc to ra dd Y v thot ra 0,12 mol hidro. Th tch dd H2SO4 1Mcn trung ho ddY l: A. 120 ml B. 60 ml C. 1,20 lit D. 240 ml Cu14: Cho 5,4 gam mt kim loi R vo cc cha 146gam dd HCl 20% sau khi phn ng kt thc thu c 6,72 lt H2 ktc. Tm R A.Al B.Mg C.Na D. Zn Cu15: Ho tan hon ton 13 gam kim loi M bng dd NaOH th thu c x lit H2 . in phn hon ton 23,4 gam NaCl trong nc cng thu c lng H2 nh vy. Tm kim loi M A.Al B.Mg C.Na D. Zn Cu16: Cn thm bao nhiu gam KCl vo 450 gam dd KCl 8 % thu c dd KCl 12% A.18,24 B.26,15 C.20,45 D. 16,18 Cu17: Cho m gam hn hp Na2SO4 , Na2CO3 , Na2SO3 c s mol bng nhau tc dng vi dd HCl d thu c 21,6 gam kh . Tnh m A.37,4 B.74,8 C.32,6 D. 42,2 Cu18: Cho 27 gam hn hp X gm Mg, Al, Cu tc dng ht vi dd H2SO4 c nng thu c 94,2 gam mui . Nu cho 27 gam hn hp X tc dng ht vi oxi th thu c bao nhiu gam oxit A.49,4 B.38,2 C.32,6 D. 42,2 Cu19: Cho x gam hn hp gm Al v Mg tc dng ht vi oxi thy tn ht v lt ktc , thu c hn hp Y. Ho tan hon ton Y bng dd HCl cn dng 200 ml dd HCl 1,5 M. tnh v A.1,68 B.3,36 C.4,48 D.6,72 Cu20: Cho 16,8 gam hn hp X gm Al, Mg, Zn tc dng vi dd HCl d sau phn ng thu c 6,72 lit H2 ktc v dd Y. C cn dd Y c bao nhiu gam mui khan A.38,2 B.42,6 C.36,4 D. 38,1 Cu21: Cho 3,36 lit clo ktc phn ng va vi dd KOH un nng thu c dd X. C cn dd X ri nung n khi lng khng i c bao nhiu gam cht rn A.22,35 B.23,35 C.25,35 D.35,22 Cu22: Cho 10 gam hn hp gm Zn, Mg, Al vo 200ml dd HCl 2M sau khi phn ng kt thc thu c 4,032 lt H2 ktc. Tnh khi lng mui khan thu c A.24,2g B.26,4g C.22,78g D. 18,76g Cu 23: Cho 14,2 (g) hn hp gm 2 mui cacbonat ca 2 kim loi k tip nhau trong nhm IIA vo trong ddHCl d thu c 3,36 lt kh CO2 ktc. Hai kim loi l: A: Be, Mg. B: Ca, Ba. C: Mg, Ca. D: Sr, Ba. Cu 24: Cc kim loi no sau y u c p vi dd CuSO4? A. Mg, Al, Ag B. Fe, Mg, Na C. Ba, Zn, Hg D. Na, Hg, Ni

Cu25: Khi cho hn hp Mg, Fe, Cu vo dd HCl d ri cho tip 1 mui ca kim loi Na vo thy bay ra 1 kh khng mu ho nu ngoi khng kh. Mui ca kim loi Na l: A: NaCl. B: Na2SO4. C: Na2CO3. D: NaNO3. Cu26: Ly 2 mui clorua v nitrat ca cng 1 kim loi ho tr II vi s mol bng nhau. Thy khi lng ca chng khc nhau 3,18g. Bit khi lng ca mui clorua l 6,66g. Cng thc ca 2 mui l: A: BaCl2, Ba(NO3)2. B: CaCl2, Ca(NO3)2. C: Cu(NO3)2, CuCl2. D: FeCl2, Fe(NO3)2. Cu 27: Dung dch cc cht no sau y u to dd c mi trng baz? A. Na2SO3 , Na2SO4, Na2CO3 B. Na2S, KHCO3 , Na2CO3. C. KOH, NH4Cl, KCl. D. NaHSO4, KHCO3, NaHCO3. Cu28 : Cho 29 g hn hp Fe, Mg v Zn tc dng ht vi dd H2SO4 long thu c 13,44(l) kh (ktc). Khi lng mui khan thu c khi c cn dd sau phn ng l: A. 86,6g B. 68,8g C. 88,6g D. 67,6g Cu29 : Ho tan ht hn hp gm 0,025mol Mg v 0,03mol Cu vo dd HNO 3 thu c hn hp kh X gm NO v NO2 c t l mol tng ng l 2:3. Th tch hh X (ktc) l: A. 2,24(l) B. 1,369(l) C. 2,224(l) D. 3,376(l) Cu 30: Dy sp xp theo th t gim dn bn knh ca nguyn t v ion no sau y l ng: A. Na+ > Ne > Mg2+ B. Mg2+ > Na+ > Ne C. Ne > Na+ > Mg2+ D. 2+ + Ne > Mg > Na - i vi mi cu trc nghim, th sinh c chn v t kn mt trn tng ng vi phng n tr li ng. Cch t ng :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

H v tn: Lp:.

Bi kim tra s 4
Thi gian lm bi 40 pht

Cu 1: Trn 5,13 g bt Al vi z gam hn hp CuO, Fe 2O3 ri tin hnh phn ng nhit nhm mt thi gian. Cht rn thu c em ho tan hon ton trong axt HNO3 long d thy thot ra hn hp kh NO, N2O theo t l mol l 1: 2. Th tch ca hn hp kh ny ktc l: ( khng cn sn phm kh khc) A: 1,792 (l). B: 1,297 (l). C: 2,106 (l). D: 2,016 (l). Cu2: Cn thm bao nhiu gam KCl vo 450 gam dd KCl 8 % thu c dd KCl 12% A.18,24 B.26,15 C.20,45 D. 16,18 Cu3: Cho m gam hn hp Na2SO4 , Na2CO3 , Na2SO3 c s mol bng nhau tc dng vi dd HCl d thu c 21,6 gam kh . Tnh m A.37,4 B.74,8 C.32,6 D. 42,2

Cu4: Cho 27 gam hn hp X gm Mg, Al, Cu tc dng ht vi dd H2SO4 c nng thu c 94,2 gam mui . Nu cho 27 gam hn hp X tc dng ht vi oxi th thu c bao nhiu gam oxit A.49,4 B.38,2 C.32,6 D. 42,2 Cu5: Ly 2 mui clorua v nitrat ca cng 1 kim loi ho tr II vi s mol bng nhau. Thy khi lng ca chng khc nhau 3,18g. Bit khi lng ca mui clorua l 6,66g. Cng thc ca 2 mui l: A: BaCl2, Ba(NO3)2. B: CaCl2, Ca(NO3)2. C: Cu(NO3)2, CuCl2. D: FeCl2, Fe(NO3)2. Cu6 : Dung dch cc cht no sau y u to dd c mi trng baz? A. Na2SO3 , Na2SO4, Na2CO3 B. Na2S, KHCO3 , Na2CO3. C. KOH, NH4Cl, KCl. D. NaHSO4, KHCO3, NaHCO3. Cu7 : Cho 29 g hn hp Fe, Mg v Zn tc dng ht vi dd H 2SO4 long thu c 13,44(l) kh (ktc). Khi lng mui khan thu c khi c cn dd sau phn ng l: A. 86,6g B. 68,8g C. 88,6g D. 67,6g Cu8 : Ho tan ht hn hp gm 0,025mol Mg v 0,03mol Cu vo dd HNO3 thu c hn hp kh X gm NO v NO2 c t l mol tng ng l 2:3. Th tch hh X (ktc) l: A. 2,24(l) B. 1,369(l) C. 2,224(l) D. 3,376(l) Cu9 : Trong mt nguyn t st cha 26p; 30n v 26e. Hi trong 1mol Fe cha bao nhiu ht ntron? A. 1,85.1025 B. 1,76.1025 C. 1,806.1025 D. 1,872.1025 Cu10 : Theo thuyt axit- baz ca Bronsted, trong cc ion sau: Na+, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2-. S ion ch ng vai tr l baz l: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cu 11: Chn th t gim dn tnh kh ca cc kim loi kim A. Na - K - Cs - Rb - Li B. Cs - Rb - K - Na - Li C. Li - Na - K - Rb - Cs D. K Li - Na - Rb - Cs Cu 12: Nhng mt thanh nhm nng 50g vo 400ml dung dch CuSO4 0,5M.Sau mt thi gian ly thanh nhm ra cn nng 51,38g.Khi lng Cu thot ra l: A. 0,64g. B. 1,28g. C. 1,92g. D. 2,56g. Cu 13: Kh hon ton 3,2g hn hp CuO v Fe2O3 bng kh H2 d thu c 0,9 g nc. Khi lng hn hp kim loi to ra l: A. 2,4g B. 2,48g C. 1,2g D. 1,8g Cu 14: Kim loi kim c iu ch trong cng nghip theo phng php no sau y? A. Nhit luyn B. Thu luyn. C.in phn nng chy. D. in phn dung dch. Cu15: Cho x gam hn hp gm Al v Mg tc dng ht vi oxi thy tn ht v lt ktc , thu c hn hp Y. Ho tan hon ton Y bng dd HCl cn dng 200 ml dd HCl 1,5 M. tnh v A.1,68 B.3,36 C.4,48 D.6,72 Cu16: Cho 16,8 gam hn hp X gm Al, Mg, Zn tc dng vi dd HCl d sau phn ng thu c 6,72 lit H2 ktc v dd Y. C cn dd Y c bao nhiu gam mui khan A.38,2 B.42,6 C.36,4 D. 38,1 Cu17: Cho 3,36 lit clo ktc phn ng va vi dd KOH un nng thu c dd X. C cn dd X ri nung n khi lng khng i c bao nhiu gam cht rn A.22,35 B.23,35 C.25,35 D.35,22 Cu18: Cho 10 gam hn hp gm Zn, Mg, Al vo 200ml dd HCl 2M sau khi phn ng kt thc thu c 4,032 lt H2 ktc. Tnh khi lng mui khan thu c A.24,2g B.26,4g C.22,78g D. 18,76g

Cu19: Cho 8 gam hn hp X gm Na2CO3 , K2CO3 , MgCO3 tc dng vi dd HCl d thu c dd Y v 1,344 lt kh ktc. C cn dd Y c bao nhiu gam mui khan A.8,33 B.8,66 C.9,32 D. 10,33 Cu 20: Cho 14,2 (g) hn hp gm 2 mui cacbonat ca 2 kim loi k tip nhau trong nhm IIA vo trong ddHCl d thu c 3,36 lt kh CO2 ktc. Hai kim loi l: A: Be, Mg. B: Ca, Ba. C: Mg, Ca. D: Sr, Ba. Cu 21: Cho 44,8 g hn hp gm 2 kim loi c khi lng bng nhau nhng s mol chnh lch nhau 0,05mol. Mt khc M ca chng khc nhau l 8 g. Hai kim loi l: A: Na, K. B: Mg, Ca. C: Fe, Cu. D: Zn, Fe. Cu 22: Cc kim loi no sau y u c p vi dd CuSO4? A. Mg, Al, Ag B. Fe, Mg, Na C. Ba, Zn, Hg D. Na, Hg, Ni Cu23: Khi cho hn hp Mg, Fe, Cu vo dd HCl d ri cho tip 1 mui ca kim loi Na vo thy bay ra 1 kh khng mu ho nu ngoi khng kh. Mui ca kim loi Na l: A: NaCl. B: Na2SO4. C: Na2CO3. D: NaNO3. Cu 24: Cht c kh nng lm mt tnh cng tm thi ca nc l?
A. K2CO3 B. Ca(OH)2 C. K3PO4 D. A, B, C u ng.

Cu 25: Khi in phn dung dch hn hp gm HCl, CuCl2, NaCl vi in cc tr, c mng ngn. Kt lun no sau y l sai: A. catt thu c kim loi Cu m khng c Na B. Th t in phn s l HCl CuCl2 NaCl + C. ant s thu c kh Cl2 D. Do Cu2+ c tnh oxiho mnh hn H nn CuCl2 in phn trc Cu 26: Phng trnh in phn no sau l sai: pnc pnc
A. 2ACln 2A + nCl2 pdd C. 4 AgNO3 + 2H2O 4 Ag + O2 + 4 HNO3 B. 4MOH pdd 4M + 2H2O D. 2 NaCl + 2 H2O H2 + Cl2 + 2 NaOH

Cu 27: Hn hp X gm 2 kim loi kim v 1 kim loi kim th tan ht trong nc to ra dd Y v thot ra 0,12 mol hidro. Th tch dd H2SO4 1Mcn trung ho ddY l: A. 120 ml B. 60 ml C. 1,20 lit D. 240 ml Cu28: Cho 5,4 gam mt kim loi R vo cc cha 146gam dd HCl 20% sau khi phn ng kt thc thu c 6,72 lt H2 ktc. Tm R A.Al B.Mg C.Na D. Zn Cu29: Ho tan hon ton 13 gam kim loi M bng dd NaOH th thu c x lit H2 . in phn hon ton 23,4 gam NaCl trong nc cng thu c lng H2 nh vy. Tm kim loi M A.Al B.Mg C.Na D. Zn Cu30: Cho 3,36 lit CO2 ktc vo 100ml dd gm Ba(OH)2 1M v NaOH 2M s thu c bao nhiu gam kt ta A.9,85 B.19,7 C.29,55 D. 14,7

- i vi mi cu trc nghim, th sinh c chn v t kn mt trn tng ng vi phng n tr li ng. Cch t ng :


01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29

10

20

30

H v tn: Lp:.

Bi kim tra s 4
Thi gian lm bi 40 pht

Cu1 : Trn 5,13 g bt Al vi z gam hn hp CuO, Fe 2O3 ri tin hnh phn ng nhit nhm mt thi gian. Cht rn thu c em ho tan hon ton trong axt HNO3 long d thy thot ra hn hp kh NO, N2O theo t l mol l 1: 2. Th tch ca hn hp kh ny ktc l: ( khng cn sn phm kh khc) A: 1,792 (l). B: 1,297 (l). C: 2,106 (l). D: 2,016 (l). Cu 2: Khi in phn dung dch hn hp gm HCl, CuCl2, NaCl vi in cc tr, c mng ngn. Kt lun no sau y l sai: A. catt thu c kim loi Cu m khng c Na B. Th t in phn s l HCl CuCl2 NaCl + C. ant s thu c kh Cl2 D. Do Cu2+ c tnh oxiho mnh hn H nn CuCl2 in phn trc Cu 3: Phng trnh in phn no sau l sai: pnc pnc
A. 2ACln 2A + nCl2 pdd C. 4 AgNO3 + 2H2O 4 Ag + O2 + 4 HNO3 B. 4MOH pdd 4M + 2H2O D. 2 NaCl + 2 H2O H2 + Cl2 + 2 NaOH

Cu 4: Hn hp X gm 2 kim loi kim v 1 kim loi kim th tan ht trong nc to ra dd Y v thot ra 0,12 mol hidro. Th tch dd H2SO4 1Mcn trung ho ddY l: A. 120 ml B. 60 ml C. 1,20 lit D. 240 ml Cu5: Cho 5,4 gam mt kim loi R vo cc cha 146gam dd HCl 20% sau khi phn ng kt thc thu c 6,72 lt H2 ktc. Tm R A.Al B.Mg C.Na D. Zn Cu6: Ho tan hon ton 13 gam kim loi M bng dd NaOH th thu c x lit H2 . in phn hon ton 23,4 gam NaCl trong nc cng thu c lng H2 nh vy. Tm kim loi M A.Al B.Mg C.Na D. Zn Cu7: Cn thm bao nhiu gam KCl vo 450 gam dd KCl 8 % thu c dd KCl 12% A.18,24 B.26,15 C.20,45 D. 16,18 Cu8: Cho 10 gam hn hp gm Zn, Mg, Al vo 200ml dd HCl 2M sau khi phn ng kt thc thu c 4,032 lt H2 ktc. Tnh khi lng mui khan thu c A.24,2g B.26,4g C.22,78g D. 18,76g Cu9: Cho 8 gam hn hp X gm Na2CO3 , K2CO3 , MgCO3 tc dng vi dd HCl d thu c dd Y v 1,344 lt kh ktc. C cn dd Y c bao nhiu gam mui khan A.8,33 B.8,66 C.9,32 D. 10,33 Cu10: Cho 17gam hn hp X gm hai kim loi kim nm hai chu k lin tip tc dng ht vi nc thu c 6,72 lt H2 ktc v dd Y. trung ho dd Y cn z ml dd HCl 2M. 2 kim loi v z l A.Li, Na, 250ml B.Na,K, 250ml C.K,Rb,300ml D. Na,K,300ml Cu11: in phn 10 lit dd BaCl2 sau mt thi gian thu c 10 lit dd X c pH = 13. Hi c bao nhiu lt kh ktc to ra trong qu trnh in phn A.11,2 B.22,4 C.33,6 D. 44,8 Cu12: Cho hn hp X gm Al2 (SO4)3 , KCl , MgSO4 , ZnSO4 c s mol bng nhau v bng 1 mol vo dd NaOH d, lc kt ta, nung trong khng kh n khi lng khng i c bao nhiu gam cht rn. A.40 B.142 C.223 D. 67

Cu13: Cho hn hp X gm Al2 (SO4)3 , KCl , MgSO4 , ZnSO4 c s mol bng nhau v bng 1 mol vo dd NH3 d, lc kt ta, nung trong khng kh n khi lng khng i c bao nhiu gam cht rn. A.40 B.142 C.223 D. 67 Cu14: Cho 3,36 lit CO2 ktc vo 100ml dd gm Ba(OH)2 1M v NaOH 2M s thu c bao nhiu gam kt ta A.9,85 B.19,7 C.29,55 D. 14,7 Cu 15: Cho 14,2 (g) hn hp gm 2 mui cacbonat ca 2 kim loi k tip nhau trong nhm IIA vo trong ddHCl d thu c 3,36 lt kh CO2 ktc. Hai kim loi l: A: Be, Mg. B: Ca, Ba. C: Mg, Ca. D: Sr, Ba. Cu 16: Cho 44,8 g hn hp gm 2 kim loi c khi lng bng nhau nhng s mol chnh lch nhau 0,05mol. Mt khc M ca chng khc nhau l 8 g. Hai kim loi l: A: Na, K. B: Mg, Ca. C: Fe, Cu. D: Zn, Fe. Cu 17: Cc kim loi no sau y u c p vi dd CuSO4? A. Mg, Al, Ag B. Fe, Mg, Na C. Ba, Zn, Hg D. Na, Hg, Ni Cu18: Khi cho hn hp Mg, Fe, Cu vo dd HCl d ri cho tip 1 mui ca kim loi Na vo thy bay ra 1 kh khng mu ho nu ngoi khng kh. Mui ca kim loi Na l: A: NaCl. B: Na2SO4. C: Na2CO3. D: NaNO3. Cu19: Ly 2 mui clorua v nitrat ca cng 1 kim loi ho tr II vi s mol bng nhau. Thy khi lng ca chng khc nhau 3,18g. Bit khi lng ca mui clorua l 6,66g. Cng thc ca 2 mui l: A: BaCl2, Ba(NO3)2. B: CaCl2, Ca(NO3)2. C: Cu(NO3)2, CuCl2. D: FeCl2, Fe(NO3)2. Cu20 : Dung dch cc cht no sau y u to dd c mi trng baz? A. Na2SO3 , Na2SO4, Na2CO3 B. Na2S, KHCO3 , Na2CO3. C. KOH, NH4Cl, KCl. D. NaHSO4, KHCO3, NaHCO3. Cu 21: Cho 29 g hn hp Fe, Mg v Zn tc dng ht vi dd H2SO4 long thu c 13,44(l) kh (ktc). Khi lng mui khan thu c khi c cn dd sau phn ng l: A. 86,6g B. 68,8g C. 88,6g D. 67,6g Cu 22: Ho tan ht hn hp gm 0,025mol Mg v 0,03mol Cu vo dd HNO 3 thu c hn hp kh X gm NO v NO2 c t l mol tng ng l 2:3. Th tch hh X (ktc) l: A. 2,24(l) B. 1,369(l) C. 2,224(l) D. 3,376(l) Cu 23: Dy sp xp theo th t gim dn bn knh ca nguyn t v ion no sau y l ng: A. Na+ > Ne > Mg2+ B. Mg2+ > Na+ > Ne C. Ne > Na+ > Mg2+ D. 2+ + Ne > Mg > Na Cu 24: Nhng mt thanh nhm nng 50g vo 400ml dung dch CuSO4 0,5M.Sau mt thi gian ly thanh nhm ra cn nng 51,38g.Khi lng Cu thot ra l: A. 0,64g. B. 1,28g. C. 1,92g. D. 2,56g. Cu 25: Cht c kh nng lm mt tnh cng tm thi ca nc l?
A. K2CO3 B. Ca(OH)2 C. K3PO4 D. A, B, C u ng.

Cu26: Cho m gam hn hp Na2SO4 , Na2CO3 , Na2SO3 c s mol bng nhau tc dng vi dd HCl d thu c 21,6 gam kh . Tnh m A.37,4 B.74,8 C.32,6 D. 42,2 Cu27: Cho 27 gam hn hp X gm Mg, Al, Cu tc dng ht vi dd H2SO4 c nng thu c 94,2 gam mui . Nu cho 27 gam hn hp X tc dng ht vi oxi th thu c bao nhiu gam oxit A.49,4 B.38,2 C.32,6 D. 42,2 Cu28: Cho x gam hn hp gm Al v Mg tc dng ht vi oxi thy tn ht v lt ktc , thu c hn hp Y. Ho tan hon ton Y bng dd HCl cn dng 200 ml dd HCl 1,5 M. tnh v

A.1,68 B.3,36 C.4,48 D.6,72 Cu29: Cho 16,8 gam hn hp X gm Al, Mg, Zn tc dng vi dd HCl d sau phn ng thu c 6,72 lit H2 ktc v dd Y. C cn dd Y c bao nhiu gam mui khan A.38,2 B.42,6 C.36,4 D. 38,1 Cu30: Cho 3,36 lit clo ktc phn ng va vi dd KOH un nng thu c dd X. C cn dd X ri nung n khi lng khng i c bao nhiu gam cht rn A.22,35 B.23,35 C.25,35 D.35,22 - i vi mi cu trc nghim, th sinh c chn v t kn mt trn tng ng vi phng n tr li ng. Cch t ng :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30