LIGJI nr.8549, datë 11.11.

1999 “Statusi i nënpunësit civil”

...dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

Tiranë, më 17.10.2008

Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

1

Përmbledhje  LIGJI nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nënpunësit civil”  Vendim i KM, nr. 231, datë 11.05.2000 për “Pranimin në shërbimin civil dhe periudhën e provës” I azhurnuar me:  VKM nr.221, datë 16.05.2002  VKM nr.838, datë 13.12.2006  Vendim i KM, nr. 306, datë 13.06.2000 për “Disiplinën në shërbimin civil”  Vendim i KM, nr.315, datë 23.06.2000 për “krijimin dhe funksionimin e institutit te trajnimit te administrates publike dhe trajnimin e nenpunesit civil” I azhurnuar me:  VKM nr.242, datë 16.04.2004  VKM nr.292, datë 06.05.2005  Vendim i KM, nr.342, datë 07.07.2000 për “Lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë të nënpunësit civil”  Vendim i KM, nr.355, datë 07.07.2000 personelit” për “Organizimin e dosjes së regjistrit të

 Vendim i KM, nr.360, datë 14.07.2000 për “Lirimin nga sherbimi civil”  Vendim i KM, nr.47, datë 20.06.2002 për “Miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e komisionit të shërbimit civil”  Vendim i KM, nr.511, datë 24.10.2002 për “Kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore” I azhurnuar me:  VKM nr.726, datë 30.10.2003  VKM nr.315, datë 21.05.2004  VKM nr.783, datë 14.12.2005  VKM nr.328, datë 31.05.2006  VKM nr.456, datë 26.07.2007  Vendim i KM, nr.179, datë 22.02.2006 për “Krijimin e njesive te integrimit europian ne ministrite e linjes”  VKM nr.881, datë 20.12.2006 për “Përcaktimin e kritereve për funksionet drejtuese dhe për strukturën e nivelit të pagave në ministrinë e punëve të jashtme” I azhurnuar me:  VKM nr.1002, datë 02.07.2008  VKM nr.369, datë 13.06.2007 për “Fondin e vecante ne institucionet buxhetore”  VKM nr.475, datë 13.07.2007 për “Miratimin e struktures dhe të niveleve të pagave të nënpunësve civilë, zëvendesministrit dhe nënpunësve të kabineteve, në kryeministri,
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

2

aparatet e ministrive të linjës, administratës së presidentit, kuvendit dhe komisionit qendror të zgjedhjeve” I azhurnuar me:  VKM nr.838, datë 05.12.2007  VKM nr.78, datë 28.01.2008  VKM nr.303, datë 12.03.2008  VKM nr.1003, datë 02.07.2008  VKM nr.1157, datë 13.08.2008  VKM nr.478, datë 18.07.2007 pë “Mratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nënpunëve të disa institucioneve, në varesi të ministrave të linjës” I azhurnuar me:  VKM nr.759, datë 14.11.2007  VKM nr.77, datë 28.01.2008  VKM nr.454, datë 16.04.2008  VKM nr.545, datë 01.05.2008  VKM nr.1000, datë 02.07.2008  VKM nr.600, datë 12.09.2007 për “Tajtimin me strehim të nënpunësve civilë të administratës së lartë shtetërore dhe të funksionarëve politikë”  VKM nr.901, datë 19.12.2007 pë “Mratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nënpunësve civilë” I azhurnuar me:  VKM Nr.546, datë 01.05.2008  VKM Nr.1001, datë 02.07.2008  Udhëzim nr.1, datë 13.06.2000 për “Srukturën e renditjes së punëve në shërbimin civil, metodologjisë përkatëse dhe përshkrimit përgjithësues të rolit të sekretarit të përgjithshëm në këtë shërbim” I azhurnuar me:  Udhëzim nr.6, datë 19.12.2007.  Udhëzim nr.2, datë 07.07.2000 pë “Sstemin e vlerësimit të arritjeve vjetore, individuale të nënpunësve civilë” I azhurnuar me:  Udhëzim Nr.5, datë 19.12.2007

Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

3

1999 STATUSI I NËPUNËSIT CIVIL Në mbështetje të neneve 81 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës me propozimin e Këshillit të Ministrave. 2. Aparati i Këshillit të Ministrave. 3. Me "epror direkt" në kuptim të këtij ligji. organizuese. "Nëpunësit civilë" në kuptim të këtij ligji janë ata nëpunës të institucioneve të administratës publike të nivelit qendror apo vendor. Me "institucionet e administratës qendrore" në kuptim të këtij ligji. KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi dhe objekti 1. Shqipëri. me synim krijimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm. Administrata e Presidentit. Adresa: Blv.LIGJ Nr. të cilët ushtrojnë autoritetin publik në detyra të natyrës drejtuese. për garantimin e të drejtave dhe përcaktimin e detyrimeve të nëpunësve civilë. për zhvillimin e karrierës. 4.gov. datë 11. Administratës së Presidentit. "Institucionet e administratës publike të nivelit qendor apo vendor" në kuptim të këtij ligji janë: Administrata e Kuvendit. Me "institucione të pavarura" në kuptim të këtij ligji. “Dëshmorët e Kombit”. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. përcaktuar sipas nenit 11 të këtij ligji. deri në drejtor drejtorie dhe titullarit ose organit drejtues të institucionit për sekretarin e përgjithshëm. ministritë. 5. bashkive dhe qarqeve. do t'i referohemi: aparatit të Këshillit të Ministrave dhe ministrive. 2. si dhe rregullon marrëdhëniet juridike ndërmjet nëpunësve civilë dhe institucioneve të administratës publike të nivelit qendror apo vendor të përcaktuara në nenin 2 të këtij ligji. bashkitë dhe qarqet. 3.11. Administratës së Kuvendit. do t'i referohemi institucioneve qendrore të pavarura. do t'i referohemi: drejtorit të drejtorisë për klasat nga shef sektori deri specialist. institucionet qendrore të pavarura.al 4 . Tiranë. Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave të njëjta për kushtet dhe procedurat e pranimit në shërbimin civil. Për çështje të cilat nuk rregullohen shprehimisht nga ky ligj.8549. do të zbatohet Kodi i Punës dhe legjislacioni përkatës. profesional dhe efiçient. Ky ligj përcakton skemën e administrimit të shërbimit civil. sekretarit të përgjithshëm për klasat nga drejtor departamenti. Neni 2 Përkufizimet dhe fusha e veprimit 1. për mënyrën e fillimit dhe mbarimit të marrëdhënieve të punës. mbikëqyrëse apo ekzekutuese.

Tiranë. do t'i nënshtrohen dispozitave të këtij ligji. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. ii) Përgatit një raport vjetor mbi situatën e përgjithshme të shërbimit civil dhe ia paraqet atë Këshillit të Ministrave. të propozuara nga ministritë. Këshilli i Ministrave nxjerr aktet nënligjore për zbatim të këtij ligji. Neni 3 Parimet e shërbimit civil Shërbimi civil është i ndërtuar dhe vepron mbi bazën e parimeve të profesionalizmit. në përputhje me parimet e përgjithshme të përcaktuara në të dhe mbikëqyr zbatimin e këtij ligji dhe të akteve nënligjore në institucionet e administratës qendrore pa ndërhyrë në përgjëgjësitë e Komisionit të Shërbimit Civil. me kërkesë të institucionit të administratës qendrore të interesuar. iii) Përgatit për Këshillin e Ministrave klasifikimin dhe vlerësimin e vendeve të punës dhe ndryshimet në to. me propozimin e ministrisë apo institucionit të interesuar dhe miratimin e Ministrisë së Financave. të shërbimit ndaj publikut. 3. përveç rasteve kur ligji i posaçëm përmban dispozita të ndryshme nga ai. manuale dhe formularë për: . me kompetencat e mëposhtme: a) Kompetenca të përgjithshme: i) Zhvillon. të vazhdimësisë së karrierës. v) Harton dhe zbaton programe me qëllim rritjen e eficencës në shërbimin civil. iii) Ushtron çdo kompetencë mbi çështje të personelit. të përgjegjësisë dhe korrektësisë në zbatimin e legjislacionit në fuqi. ii) Jep mendim për ligjshmërinë e projktakteve nënligjore. Shqipëri.6. masat disiplinore dhe vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civilë. Këshilli i Ministrave krijon Departamentin e Administratës Publike. të paanësisë politike. ngritjen në detyrë. b) Kompetenca të veçanta: i) Përgatit për Këshillin e Ministrave aktet nënligjore me zbatim të përgjithshëm për shërbimin civil ose amendamente në ato ekzistuese. Institucionet e administratës publike të nivelit qendror apo vendor.gov. të pavarësisë dhe integritetit. Adresa: Blv. Këshilli i Ministrave nxjerr udhëzime për negocimin e kushteve të punës me sindikatat apo përfaqësuesit e nëpunësve civilë në institucionet e administratës qendrore në varësi të tij. 4. të transparencës. që nuk i janë dhënë shprehimisht me ligj institucioneve të administratës qendrore. kontrollon zbatimin e këtyre politikave dhe i raporton Kuvendit të paktën një herë në vit për gjendjen në shërbimin civil. procedura.rekrutimin. 2. Këshilli i Ministrave përcakton drejtimet kryesore të politikave shtetërore në shërbimin civil. klasifikimin dhe vlerësimin e pozicioneve të punës për nëpunësit civilë. vi) Shpall konkurrimin e hapur dhe publik për pranimin në shërbimin civil. .al 5 . seleksionimin. “Dëshmorët e Kombit”. zbaton dhe mbikëqyr zbatimin e politikave qeveritare në shërbimin civil dhe çështje të tjera në lidhje me personelin.përshkrimin. iv) Përgatit dhe publikon udhëzime të përgjithshme. KREU II ADMINISTRIMI I SHËRBIMIT CIVIL Neni 4 Këshilli i Ministrave 1. lëvizjen paralele. të cilat rregullohen me ligj të posaçëm.

Kryetari i Komisionit të Sërbimit Civil zëvendësohet: a) kur i mbaron mandati. të parashikuara nga ky ligj dhe të jenë mbi 30 vjeç. Komisioni i Shërbimit Civil përbëhet nga pesë anëtarë të cilët emërohen nga Kuvendi me propozim: dy nga Këshilli i Ministrave. 4. Komisioni i Shërbimit Civil merr vendime me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të Adresa: Blv.gov. b) kur largohet nga detyra në përputhje me nenin 7. ix) Harton dhe zbaton politika dhe programe të përgjithshme trajnimi. pika 3 të këtij ligji. i dyti pas tre vjetëve. 6. xv) Mban dhe administron Regjistrin Qendror të Personelit. i ngarkuar me mbikëqyrjen e menaxhimit të shërbimit civil në të gjitha institucionet që hyjnë në fushën e veprimit të këtij ligji. përveç Komisionit të parë të emëruar sipas këtij ligji. Kryetari i Komisionit të Shërbimit Civil ka këto kompetenca: a) raporton në Kuvend. Kur një anëtar zëvendësohet. Ai është organi administrativ që zgjidh ankimet ndaj vendimeve. xiv) Përfaqëson Këshillin e Ministrave dhe së bashku me Ministrinë e Financave bën negociata kolektive me sindikatat ose përfaqësuesit e shërbimit civil. 8. c) përfaqëson Komisionin e Shërbimit Civil në marrëdhëniet me të tretët. b) përgjigjet për veprimtarinë e Komisionit të Shërbimit Civil. xii) I paraqet Kryeministrit. Njëri prej anëtarëve zëvendësohet pas një viti e gjysmë të ekzistencës së Komisionit. do të propozojë pasardhësin e tij sipas pikës 2 të këtij neni. Komisioni i Shërbimit Civil është një institucion i pavarur. 2. në përputhje me nenin 13 të këtij ligji. xiii) Emëron si nëpunës civilë në institucionet e administratës qendrore fituesit e konkurseve publike. i katërti pas gjashtë vjetëve dhe Kryetari pas shtatë vjetësh e gjysmë. planet afatmesme dhe afatgjata për personelin. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Anëtarët e Komisionit të Shërbimit Civil duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme për pranimin në shërbimin civil. strukturën dhe organikën e tyre. 7. një nga Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe dy nga mbledhja e përfaqësuesve të pushtetit vendor. i treti pas katër vjetëve e gjysmë. x) Mbikëqyr zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore. lidhur me nëpunësin civil. 3. ç) kur jep dorëheqjen. me kërkesën e institucionit të administratës qendrore të interesuar. Neni 5 Komisioni i Shërbimit Civil 1. viii) Përgatit për Këshillin e Ministrave kriteret për shkronjat (vi) dhe (vii) të pikës 4 shkronja b.al 6 . Tiranë. me propozim të institucioneve të administratës qendrore. Shqipëri. Anëtarësia në Komision do të jetë për një periudhë shtatë vjeçare e gjysmë. i cili do t'i nënshtrohet rinovimit të pjesshëm nëpërmjet hedhjes në short.vii) Shpall fillimin e procedurave për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë. xi) Përgatit për Këshillin e Ministrave. me propozim të institucioneve të administratës qendrore dhe me miratim të Ministrisë së Financave. Institucionet e mësipërme propozojnë tre kandidatë për çdo anëtar të Komisionit. c) kur vdes. i njëjti organ që propozoi këtë anëtar. në përputhje me dispozitat e ligjit organik për buxhetin. xvi) Me miratimin e Ministrisë së Financave përgatit strukturën e pagave për punonjësit e administratës publike qendrore dhe vendore. 5. Anëtarët e Komisionit të Shërbimit Civil gëzojnë imunitetin e anëtarit të Gjykatës së Lartë. “Dëshmorët e Kombit”. të zbatueshme për shërbimin civil në tërësi. Komisioni zgjedh kryetar një nga anëtarët e tij. të zgjedhur sipas procedurës së parashikuar në nenin 6 të këtij ligji.

Anëtari i Komisionit të Shërbimit Civil zëvendësohet: a) në mbarim të mandatit të tij. Secili nga kandidatët propozohet të paktën nga tre përfaqësues dhe çdo përfaqësues nuk mund të propozojë më shumë se një kandidat. 6. Neni 6 Mbledhja e përfaqësuesve të pushtetit vendor 1. Lista me propozime i nënshtrohet votimit të fshehtë. “Dëshmorët e Kombit”. Në rast se edhe pas mbledhjes së tretë nuk arrihet prania e nevojshme. i cili kryen detyra të një natyre ndihmëse. brenda tre muajve nga krijimi. por jo më vonë se 5 ditë para datës së përcaktuar në pikën 2 të këtij neni për mbajtjen e mbledhjes së përfaqësuesve. Mbledhja drejtohet nga përfaqësuesi më i vjetër në moshë. Ministria e Pushtetit Vendor bën lajmërimet. vendimet do të merren me shumicën e thjeshtë të votave. e cila mbahet pas pesë ditëve. 13. Anëtari i Komisionit të Shërbimit Civil largohet nga detyra me vendim të tre të pestave të të gjithë anëtarëve të Kuvendit në këto raste: a) kur dënohet me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale. atëherë pas pesë ditëve mbahet një mbledhje e tretë. Në qoftë se kjo prani nuk arrihet në mbledhjen e parë. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. siguron mjediset dhe infrastrukturën e nevojshme për zhvillimin e mbledhjes.al 7 . Kuvendi vendos mbi strukturën organizative dhe vendet e punës për Sekretariatin Teknik të Komisionit të Shërbimit Civil. Shqipëri. Tiranë. 3. Neni 7 Papajtueshmëritë dhe lirimi nga detyra i anëtarëve të Komisionit 1. 3. Komisioni i Shërbimit Civil. Adresa: Blv. në mbledhjen e katërt. Komisioni i Shërbimit Civil raporton para Kuvendit në fund të çdo viti dhe sa herë që i kërkohet rreth veprimtarisë së tij. Gjashtë kandidatët që marrin më shumë vota i propozohen Kuvendit për anëtarë të Komisionit të Shërbimit Civil. 4. c) kur vdes. Për të propozuar kandidatët për anëtarë të Komisionit të Shërbimit Civil. çdo këshill qarku zgjedh tre përfaqësues 15 ditë pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Komisioni ka një Sekretariat Teknik.gov. Mbledhja e përfaqësuesve mbahet jo më vonë së 30 ditë pas hyrjes në fuqi të këtij ligji ose 10 ditë nga dita e mbarimit të mandatit ose largimit të anëtarëve të Komisionit të Shërbimit Civil të zgjedhur nga këta përfaqësues. Nëpunësit e Sekretariatit janë nëpunës civilë. buxhetin vjetor për të financuar veprimtarinë e Komisionit të Shërbimit Civil dhe Sekretariatit të tij. Në qoftë se kjo prani nuk arrihet as në mbledhjen e dytë. e cila miratohet nga Kuvendi. 9. harton rregulloren e brendshme për funksionimin e tij. mbledhja e dytë mbahet pas pesë ditëve. ç) kur jep dorëheqjen. të cilët do t'i nënshtrohen votimit. 12. Shpërblimi i anëtarëve të Komisionit të Shërbimit Civil përcaktohet nga Kuvendi. 10. 2. Përfaqësuesit propozojnë jo më pak se 10 kandidatë. b) kur largohet nga detyra në përputhje me pikën 3 të këtij neni. 5. 2. c) kur kryen veprimtari që krijojnë konflikt interesash. b) kur bëhet i paaftë fizikisht ose mendërisht për të kryer detyrat e tij.tij. 11. Mbledhja merr vendime në praninë e të paktën dy të tretave të përfaqësuesve. përfshirë pagat e anëtarëve të Komisionit të Shërbimit Civil dhe punonjësve të Sekretariatit Teknik të tij. Personat që bëjnë pjesë në organet e larta drejtuese të partive politike nuk mund të jenë anëtarë të Komisionit.

2. janë të detyrueshme për institucionet e administratës publike vendore dhe qendrore. ngritjen në detyrë. brenda 30 ditëve nga komunikimi i vendimit. ç) Të përcaktojnë kritere të veçanta për vlerësimin e rezultateve të punës në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe të bëjnë çdo vit vlerësimin e rezultateve individuale në punë. Komisioni i Shërbimit Civil ka këto kompetenca: a) Zgjidh ankesat ndaj vendimeve lidhur me pranimin në shërbimin civil. të miratuara nga Këshilli i Adresa: Blv. Kur konstaton parregullsi. 4. të marra në përputhje me pikën 2 të këtij neni. ë) Të hartojnë dhe të zbatojnë veprimtari trajnimi të veçanta për nëpunësit e tyre. e) Të hartojnë dhe të zbatojnë masa të veçanta për rritjen e efektivitetit dhe efiçencës në punë në institucionin e tyre. “Dëshmorët e Kombit”. kërkesat për plotësimin e vendeve të lira dhe ngritje në detyrë. c) Të plotësojnë vendet e lira në institucion nëpërmjet transferimeve të brendshme me karakter të përkohshëm. Neni 8 Kompetencat e Komisionit të Shërbimit Civil 1. personi i interesuar mund të ankohet në gjykatë brenda 30 ditëve nga mbarimi i afatit për zgjidhjen e ankesës nga Komisioni i Shërbimit Civil. periudhën e provës. në përputhje me aktet normative në fuqi dhe planet e përgjithshme të miratuara nga Këshilli i Ministrave. Në qoftë se ankesa nuk zgjidhet brenda këtij afati. b) Të zgjedhin si nëpunës civilë një nga tre kandidatët e propozuar nga komitetet adhoc. Komisioni i Shërbimit Civil paralajmëron institucionin përkatës. Vendimet e Komisionit të Shërbimit Civil. c) Ushtron çdo kompetencë tjetër që i jepet në këtë ligj apo në aktet normative të nxjerra në bazë dhe për zbatimin e tij. Anëtarët e Komisionit të Shërbimit Civil janë të punësuar me kohë të plotë dhe nuk duhet të kenë punësim tjetër gjatë mandatit të tyre. Shqipëri. lëvizjen paralele. d) Të ushtrojnë në përputhje me këtë ligj dhe me aktet nënligjore përkatëse. b) Mbikëqyr menaxhimin e shërbimit civil në të gjitha institucionet që hyjnë në fushën e veprimit të këtij ligji. vlerësimin. Neni 9 Institucionet e administratës qendrore Institucionet e administratës qendrore përgjigjen për administrimin e shërbimit civil në varësi të tyre dhe kanë këto kompetenca: a) T'i paraqesin Departamentit të Administratës Publike. përcaktuar sipas nenit 13 pika 5 shkronja "b" të këtij ligji. Tiranë. Institucionet e administratës qendrore apo vendore mund të ankohen në gjykatat e apelit kundër vendimeve të Komisionit të Shërbimit Civil. Komisioni i Shërbimit Civil zgjidh ankesat e parashikuara në pikën 1 shkronja "a" të këtij neni brenda 30 ditëve nga regjistrimi i ankesës. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. masat disiplinore dhe të drejtat e nëpunësit civil.al 8 . dh) Të marrin vendime në fund të periudhës së provës në përputhje me këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerra në bazë dhe për zbatim të tij. marrë në përputhje me pikën 1 shkronja "a" të këtij neni. 3. duke i dhënë dy muaj kohë për të rregulluar ligjshmërinë dhe në mbarim të këtij afati çon çështjen në gjykatë.ç) kur mungon në detyrë për më shumë së tre muaj.gov. kompetencat disiplinore mbi nëpunësit e tyre civilë. në përputhje me politikat dhe programet e përgjithshme të trajnimit. Sekretariati Teknik publikon vendimet e Komisionit të Shërbimit Civil dhe njofton të interesuarit. Vendimet e Komisionit të Shërbimit Civil mund të kundërshtohen në gjykatë brenda 30 ditëve pune nga njoftimi i vendimit.

ë) Të zgjedhin si nëpunës civilë. 4. Shqipëri. KREU III KLASIFIKIMI I NËPUNËSVE CIVILË DHE PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL Neni 11 Klasat 1. c) Të ushtrojnë në përputhje me këtë ligj dhe me aktet nënligjore përkatëse kompetencat disiplinore mbi nëpunësit e tyre civilë. b) Shef zyre. c) Drejtor drejtorie të përgjithshme. 5. Nëpunës civilë të nivelit të mesëm drejtues konsiderohen këto pozicione: a) Drejtor drejtorie.gov. c) Pozicionet e barasvlefshme me to. b) Të përcaktojnë kritere të veçanta për vlerësimin e rezultateve të punës në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe të bëjnë çdo vit vlerësimin e rezultateve individuale në punë. ngritjen në detyrë dhe lëvizjen paralele. “Dëshmorët e Kombit”. dh) Të hartojnë dhe të zbatojnë veprimtari trajnimi të veçanta për nëpunësit e tyre civilë. 2. përkatësisht në insitucionet e administratës qendrore ose në institucionet e pavarura përkatëse. b) Drejtor departamenti. përcaktuar sipas nenit 13 pika 5 shkronja "c" të këtij ligji. Nëpunës civilë të nivelit të ulët drejtues konsiderohen këto pozicione: a) Shef sektori. 3. c) Nëpunës civilë të nivelit të ulët drejtues. b) Nëpunës civilë të nivelit të mesëm drejtues. Nëpunës civilë të nivelit të lartë drejtues konsiderohen këto pozicione: a) Sekretar i përgjithshëm. b) Pozicionet e barasvlefshme me to. ç) Pozicionet e barasvlefshme me tre të parat në institucionet e administratës publike qendrore apo vendore. Klasat e nëpunësve civilë janë këto: a) Nëpunës civilë të nivelit të lartë drejtues. në përputhje me aktet normative në fuqi. Neni 10 Institucionet e pavarura Institucionet e pavarura janë përgjegjëse për administrimin e shërbimit civil të tyre. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Këto institucione krijojnë departamentet e tyre të personelit për administrimin e shërbimit civil në përputhje me këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerra për zbatim të tij dhe kanë këto kompetenca: a) Të plotësojnë pozicionet e lira në institucion nëpërmjet transferimeve të brendshme me karakter të përkohshëm. Këshilli i Ministrave dhe institucionet e pavarura bëjnë klasifikime ose caktojnë nivele të ndryshme brenda secilës klasë. Nëpunës civilë të nivelit ekzekutues konsiderohen specialistët. Adresa: Blv. 6. Tiranë. e) Të emërojnë komitetet ad-hoc për pranimin. ç) Nëpunës civilë të nivelit ekzekutues.Ministrave. d) Të hartojnë dhe të zbatojnë masa të veçanta për rritjen e efektivitetit dhe efiçencës në punë të nëpunësve të tyre civilë. ç) Të marrin vendime në fund të periudhës së provës. një nga tre kandidatët e propozuar nga komitetet adhoc.al 9 .

c) Të përmbushin kërkesat ligjore për nivelin arsimor dhe të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës. të përcaktuara nga Departamenti i Administratës Publike në bashkëpunim me institucionin propozues të administratës qendrore dhe nga departamentet e personelit për institucionet e pavarura. shpallja bëhet nga departamentet e personelit. Këto komitete përbëhen prej pesë anëtarësh: një përfaqësues nga Departamenti i Administratës Publike për institucionet qendrore ose një përfaqësues i Departamentit të Personelit për institucionet e pavarura. Në institucionet e pavarura. përvoja profesionale. përvojën profesionale. Tiranë. 4. bazuar në meritat. dy përfaqësues të institucionit të administratës publike qendrore apo vendore që kanë kërkuar plotësimin e vendit të lirë.al 10 . ç) Të jenë në kushte shëndetësore të mira për të kryer detyrat përkatëse. eprori direkt nën varësinë e të cilit nëpunësi do të punojë. Konkurrimi zhvillohet në tri faza: a) Në fazën e parë bëhet përzgjedhja e kandidatëve për t'iu nënshtruar testimit dhe konsiston në verifikimin nëse kandidatët plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim. 2. d) Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi. dy profesorë nga fakulteti apo katedra sipas fushës në të cilën do të zhvillohet testimi ose dy specialistë të njohur nga fusha përkatëse. Për zhvillimin e kësaj faze. Shpallja për konkurrim përmban një listë të kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta që duhet të plotësojnë kandidatët dhe të fushave në të cilat do të zhvillohet konkurrimi. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. publikimet shkencore dhe aftësitë e veçanta të kandidatëve do të përbëjnë 30 për qind të pikëve. b) Të kenë zotësi të plotë për të vepruar. Komiteti adhoc do të hartojë një listë me tre kandidatët me rezultatet më të larta. ndërsa kualifikimet. Në këtë fazë. Pranimi në shërbimin civil kryhet nëpërmjet konkurrimit të hapur. Vetëm kandidatët që plotësojnë këto kërkesa do të pranohen për t'iu nënshtruar fazës së testimit. “Dëshmorët e Kombit”. me kërkesën e institucionit përkatës. Shqipëri. Neni 13 Pranimi 1. 5. por edhe në kualifikimet.Neni 12 Kërkesat e përgjithshme për pranimin në shërbimin civil Mund të pranohen në shërbimin civil personat të cilët plotësojnë këto kërkesa të përgjithshme: a) Të jenë shtetas shqiptar. b) Në fazën e dytë zhvillohet testimi. Shpallja botohet në dy gazetat me qarkullim më të madh të paktën 30 ditë para datës së caktuar për konkurrim. c) Në fazën e tretë bëhet vlerësimi përfundimtar i kandidatëve. duke u bazuar kryesisht në rezultatet e testimeve.gov. Departamenti i Administratës Publike për institucionet e administratës qendrore dhe departamentet e personelit në institucionet e pavarura. Kjo fazë zhvillohet nga Departamenti i Administratës Publike për institucionet e administratës qendrore dhe nga departamentet e personelit për institucionet e pavarura. Rezultatet e testimeve do të përbëjnë 70 për qind të pikëve totale të vlerësimit. Në administratën qendrore shpallja e konkurrimit bëhet nga Departamenti i Administratës Publike. Adresa: Blv. zgjedh një nga tre kandidatët e propozuar nga komitetet ad-hoc. 3. publikimet shkencore dhe aftësitë e veçanta të kandidatëve. krijojnë komitete të veçanta ad-hoc. dh) Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore.

Shqipëri. Në rastin e largimit nga shërbimi civil. deri në 6 muaj të tjerë. VLERËSIMI DHE TRANSFERIMI Neni 15 Ngritja në detyrë dhe lëvizja paralele 1.al 11 . KREU IV NGRITJA NË DETYRË. Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentet e tyre deri në datën e përcaktuar në shpallje për shqyrtimin e kandidaturave. Në fund të periudhës së provës. eprori direkt vendos: a) konfirmimin si nëpunës civil. përvojën profesionale. 2. Përpara se të fillojë procedura e pranimit në shërbimin civil. “Dëshmorët e Kombit”. Tiranë. Shpallja botohet në dy gazetat me qarkullim më të madh të paktën 30 ditë para datës së caktuar për shqyrtimin e kandidaturave dhe përmban një listë të kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta që duhet të plotësojnë kandidatët. Ankesat për zhvillimin dhe rezultatin e konkurrimit paraqiten në Komisionin e Shërbimit Civil. Nëpunësi civil i nënshtrohet një periudhe prove që zgjat një vit nga data e aktit të emërimit. parashikuar në pikën 6 këtij neni. Gjatë kësaj periudhe ai është nën kujdesin e një nëpunësi të vjetër dhe vlerësohet nga eprori më i afërt i tij. Akti i emërimit firmoset nga Departamenti i Administratës Publike për institucionet e administratës qendrore dhe nga departamentet e personelit për institucionet e pavarura.6. ankuesi do t'i propozohet institucioneve për vendin më të parë të lirë të të njëjtës kategori dhe nivel që ai ka aplikuar. vendi i lirë u ofrohet nëpunësve civil ekzistues nëpërmjet procedurave të lëvizjes paralele dhe më pas në qoftë se vendi i lirë nuk plotësohet nëpërmjet procedurave të ngritjes në detyrë. Procedura për lëvizjen paralele përcaktohet në pikën 3 të këtij neni. aftësitë e veçanta të kandidatëve dhe vlerësimet e rezultateve individuale në punë. Procedurat e parashikuara në Adresa: Blv. Neni 14 Periudha e provës 1. me kërkesën e institucionit përkatës. personi përkatës gëzon të drejtat e nëpunësit civil vetëm për periudhën e kohës së provës. 4. brenda 30 ditëve pune nga botimi i rezultateve të konkurrimit në dy gazetat me qarkullim më të madh. Në administratën qendrore shpallja e vendit të lirë bëhet nga Departamenti i Administratës Publike. publikimet shkencore. Marrëdhëniet juridike të nëpunësit civil fillojnë me aktin e emërimit në shërbimin civil dhe janë pa afat. Në institucionet e pavarura shpallja bëhet nga departamentet e personelit. Nëpunësi mund të ankohet në Komisionin e Shërbimit Civil brenda 30 ditëve punë nga komunikimi i vendimit. Eprori direkt sipas klasës së nëpunësit civil zgjedh një nga kandidatët e paraqitur duke u bazuar në kualifikimet. të përcaktuara nga Departamenti i Administratës Publike në bashkëpunim me institucionin propozues të administratës qendrore dhe nga departamentet e personelit për institucionet e pavarura. pasi kalon afati për paraqitjen e ankesave. Vendimi i eprorit direkt bazohet në çdo rast në vlerësimin e rezultateve individuale në punë. në të njëjtin institucion ose në një institucion tjetër të administratës publike qendrore apo vendore. 5. 3. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. b) zgjatjen e periudhës së provës një herë të vetme. Lëvizja paralele është kalimi i nëpunësit civil në një vend tjetër të të njëjtit nivel apo klasë. Veprimtaritë e trajnimit të përgjithshëm dhe të veçantë janë të detyrueshme për nëpunësit civil në periudhë prove. 3. Nëse një ankesë rezulton e drejtë. 2.gov. c) largimin nga shërbimi civil dhe kthimin në pozicionin e mëparshëm. LËVIZJA PARALELE. 7.

nëpunësit civil mund t'i kërkohet të transferohet në një detyrë tjetër të të njëjtit nivel dhe kategori.gov. Tiranë. 15 dhe 27 të këtij ligji. Kjo shtesë mund të jepet vetëm një herë në vit dhe nuk është pjesë e pagës. Adresa: Blv. lëvizjen paralele sipas neneve 14. b) Shtesa për vjetërsi. Nëpunësi civil nuk mund të detyrohet të pranojë transferimin nëse vendi i ri i punës është më larg së 30 km nga vendi i punës aktual. e cila caktohet për nivelin arsimor të kërkuar për atë vend pune. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. ngritjen në detyrë. që mban nëpunësi civil. Këto transferime zgjasin për një periudhë deri në gjashtë muaj. Neni 16 Vlerësimi i rezultateve individuale në punë Vendimet për periudhen e provës. Periudha e vlerësimit është një vit kalendarik. kur një vend i tillë ekziston. do të përcaktojnë nëse justifikohet një transferim i detyrueshëm. c) Shtesa për kualifikim. brenda 30 ditëve pune nga botimi i rezultateve të konkurrimit në dy gazetat me qarkullim më të madh. që shpërblen kushtet e veçanta të punës. Këshilli i Ministrave nxjerr aktet nënligjore për mënyrën e vlerësimit të rezultateve individuale në punë për të gjithë institucionet e administratës publike të nivelit qendror dhe vendor. bazuar në skemën e përgjithshme të përcaktuar në këtë ligj. Shqipëri. Gjithashtu. në të njëjtin institucion ose në një institucion tjetër të administratës publike qendrore apo vendore. bazohen mbi vlerësimin e rezultateve individuale në punë. KREU V STRUKTURA E PAGËS DHE E SHPËRBLIMIT Neni 18 Paga e nëpunësit civil përbëhet nga: 1. sipas procedurave të përcaktuara në nenet 13 dhe 14 të këtij ligji. Neni 17 Transferimi i detyrueshëm Me propozimin e institucionit që ka vendin e lirë të punës në raste të nevojës së përkohshme.al 12 . Këshilli i Ministrave nxjerr aktet nënligjore për funksionimin e kësaj skeme pagash. 3. Paga bazë. Shtesat në pikat 2 dhe 3 të këtij neni. Paga bazë ka tre nënkomponentë: a) Paga e grupit. Shtesa për kushtet e punës. ai mund të vendosë skema të veçanta për grupe profesionale të veçanta. që shpërblen vlerën relative të çdo pozicioni dhe rrethana të veçanta të tij. 5. Departamenti i Administratës Publike për institucionet e administratës qendrore ose departamentet e personelit për institucionet e pavarura. Shtesa për rezultate shumë të mira në punë jepet mbi bazën e vlerësimit të rezultateve në punë dhe mundësive buxhetore të çdo institucioni.nenin 13 pika 7 dhe në nenin 14 aplikohen edhe në këtë rast. 4. Ngritja në detyrë e nëpunësve civilë bëhet me konkurrim ndërmjet nëpunësve ekzistues mbi bazë të meritave. Ankesat për zhvillimin e konkurrimit paraqiten në Komisionin e Shërbimit Civil. 4. janë të ndryshueshme në varësi të pozicionit përkatës të vendit të punës. Ngritja në detyrë është kalimi i nëpunësit civil në një vend të një niveli apo klase më të lartë. 2. Nëse një nevojë e tillë ekziston. “Dëshmorët e Kombit”. Shtesa për pozicionin e vendit të punës.

Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Kodin e Procedurave Administrative dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore. për kryerjen e detyrave. duhet të informojnë menjëherë organet ose nivelet urdhërdhënëse. konfidencial ose për përdorim të brendshëm në përputhje me ligjet dhe aktet e tjera nënligjore. Orari dhe kohëzgjatja e punës përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave për nëpunësit civilë në institucionet e administratës qendrore dhe me akte normative të organeve të pushtetit vendor për nëpunësit civilë në administratën vendore. e) Të mos përdorin pronën shtetërore për përfitime private. c) Të mbrohen nga shteti në kryerjen e detyrave të tyre. sjell largimin nga shërbimi civil. Për çdo veprimtari fitimprurëse që kryejnë jashtë detyrave të tyre zyrtare. në qoftë se provohet nëpërmjet procedurave përkatëse disiplinore. d) Të mos kërkojnë apo pranojnë asnjë përfitim moral apo material. “Dëshmorët e Kombit”. në përputhje me nenin 15 të këtij ligji. ç) Të përmirësojnë aftësitë e tyre profesionale dhe të marrin pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim. Tiranë. b) Të sigurojnë për publikun e gjerë.KREU VI DETYRAT DHE TË DREJTAT E NËPUNËSIT CIVIL Neni 19 Detyrat Nëpunësit civilë kanë këto detyra: a) Të njohin. ç) Të punojnë dhe të ushtrojnë veprimtari të tjera të ligjshme jashtë detyrës dhe kohës së punës.al 13 . përcaktuar sipas nenit 18 të këtij ligji. në qoftë se një gjë e tillë nuk paraqet konflikt interesash me detyrën e tyre zyrtare dhe nuk i pengon ata në ushtrimin e saj. të informojnë institucionin ku punojnë. d) Të formojnë dhe të jenë anëtarë të sindikatave ose shoqatave profesionale. Rregullat për ushtrimin e veprimtarisë sindikale të nëpunësve civilë përcaktohen me ligj të veçantë. b) Të ngrihen në detyrë dhe lëvizin në mënyrë paralele. c) Të respektojnë orarin e punës dhe ta shfrytëzojnë vetëm për kryerjen e detyrave të tyre. Shqipëri. Neni 20 Të drejtat Nëpunësit civilë kanë këto të drejta: a) Të kenë një punë të garantuar në shërbimin civil. palët e interesuara dhe institucionet publike. dh) Të mos kryejnë punë apo veprimtari të cilat paraqesin konflikt interesash me detyrën e tyre zyrtare ose pengojnë përmbushjen e saj. f) Të mos bëjnë grevë. Nëpunësi civil nuk është i detyruar të zbatojë një urdhër të paligjshëm. të respektojnë. "dh". informacionin e kërkuar.gov. g) Të mos sillen në kundërshtim me rregullat e etikës. në përputhje me dispozitat e këtij ligji. me përjashtim të pagës dhe shpërblimeve të tjera. të zbatojnë dhe të veprojnë në përputhje me Kushtetutën. dh) Të marrin pjesë nëpërmjet sindikatave ose përfaqësuesve të tyre në procesin e Adresa: Blv. kur nuk janë të bindur për ligjshmërinë e urdhrave dhe vendimeve që zbatojnë. Mosrespektimi i detyrimeve të përcaktuara në shkronjat "d". si dhe organet ose nivelet eprore të këtyre të fundit. "e" dhe "f" të këtij neni. ë) Të mbajnë përgjegjësi të plotë për ligjshmërinë e veprimeve të tyre gjatë kryerjes së detyrës dhe. me përjashtim të rasteve kur ky informacion është sekret shtetëror.

menjëherë pas dhënies së vlerësimit të dytë negativ. Nëpunësit civilë largohen nga shërbimi civil: a) kur japin dorëheqjen. ç) kur dënohen me vendim të formës të prerë të gjykatës me heqje lirie. për punë jashtë orarit dhe udhëtime pune.al 14 . Nëpunësi civil pezullohet: a) kur ndaj tij fillon ndjekja penale për shkak të detyrës ose për krime të rënda. Pezullimi është ndërprerja e përkohshme e marrëdhënieve ligjore për periudhën sa zgjat arsyeja e ndërprerjes. sipas procedurave të parashikuara në nenin 25 të këtij ligji. Tiranë. Në rastet e parashikuara në pikën 1 shkronja "d" të këtij neni. të paktën. brenda 30 ditëve pune nga komunikimi i vendimit. b) gjatë periudhës së thirrjes nën armë. Neni 22 Pezullimi 1. f) Të përfitojnë trajtim shëndetësor për vete dhe për pjesëtarët e familjes që kanë në ngarkim në përputhje me dispozitat ligjore. b) kur mbushin moshën e pensionit. g) Të marrin shpërblime shtesë dhe t'u paguhen shpenzimet. c) gjatë periudhës në të cilën ushtron një funksion politik sipas dispozitave në fuqi. c) kur bëhen të paaftë përgjithmonë për të kryer detyrat e tyre zyrtare. por jo në organet qendrore ekzekutive. kur kjo është në interes të Republikës së Shqipërisë. Kur nëpunësit civil i mohohen apo i shkelen të drejtat e garantuara në këtë ligj. nga organi kompetent. të largojë nëpunësin civil nga detyra. sipas nenit 24 të këtij ligji.gov. KREU VII LIRIMI NGA SHËRBIMI CIVIL DHE PEZULLIMI Neni 21 Lirimi nga shërbimi civil 1. Shqipëri. Në mbarim të kësaj periudhe nëpunësi civil rimerr vendin e tij në shërbimin civil. “Dëshmorët e Kombit”. 3. Ankesat kundër vendimit të mësipërm paraqiten në Komisionin e Shërbimit Civil. Me mbarimin e këtij angazhimi nëpunësi kthehet në të njëjtin vend pune apo në një të barasvlefshëm me të. për shkak të kushteve shëndetësore. në rastet dhe sipas kushteve të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave. gj) Me leje dhe autorizim të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Drejtorit të Personelit të punojnë për organizata ndërkombëtare. Adresa: Blv. sipas kritereve dhe masës së parashikuar nga Këshilli i Ministrave. Vendimi merret brenda 10 ditëve pune.marrjes së vendimeve. me përjashtim të rastit kur dënohet me heqje lirie. lidhur me kushtet e punës. dh) në rastet e parashikuara nga neni 23 i këtij ligji. ë) kur merret ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil. d) kur konkludohet paaftësia për të kryer detyrat e tyre. institucioni përkatës i propozon Departamentit të Administratës Publike ose departamentit të personelit. në të cilat Shqipëria është anëtare. e) Të jenë anëtarë të partive politike. pas dy vlerësimeve negative të njëpasnjëshme të rezultateve në punë. ë) Të marrin një leje vjetore të pagueshme dhe leje të tjera. 2. ai mund të ankohet me shkrim në Komisionin e Shërbimit Civil. deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. h) Të trajnohen në lidhje me punën në mënyrë periodike dhe të paguar nga shteti. e) kur konstatohet papërshtatshmëria me vendin e punës. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. ose për qeveri të huaja. 2.

e cila garanton të drejtën për t'u informuar. Tiranë. 2. 4. për t'u mbrojtur dhe për t'u ankuar. Neni 24 Ndryshimi i kërkesave për vendin e punës 1. të ndërmarra me nismën e vet nëpunësit. kur çështja penale pushohet ose kur me vendim gjykate të formës së prerë deklarohet i pafajshëm. Shqipëri. një vend i një niveli më të ulët. nëpunësit civil i jepet paga bazë që nga momenti i pezullimit. KREU VIII MASAT DISIPLINORE Neni 25 1. Për çdo shkelje jepet vetëm një masë disiplinore. por në lidhje me profesionin që ai ushtron.ç) për periudha studimi më shumë së 6 muaj. Masat disiplinore jepen nga eprori direkt sipas një procedure administrative. kur në mbarim të kësaj periudhe konstatohet papërshtatshmëria me vendin e ri të punës. 2. Nëpunësit civil i jepen masa disiplinore për mosplotësimin e detyrave për thyerjen e disiplinës në punë dhe të rregullave të etikës. Nëpunësi civil vazhdon të gëzojë të drejtat e vendit të tij të mëparshëm deri sa atij t'i ofrohet një vend tjetër. nëpunësi civil i nënshtrohet veprimtarive të detyrueshme të trajnimit. 3. për shkak të ndryshimit të përshkrimit të punës. sipas legjislacionit në fuqi. Eprori komunikon vendimin për marrjen e masës disiplinore në Departamentin e Administratës Publike për institucionet e administratës qendrore dhe në departamentet e personelit për institucionet e pavarura. vendi i të cilit është deklaruar i tepërt. do të zbatohen dispozitat e nenit 23 pika 2 të këtij ligji. largohet nga shërbimi civil.gov. Gjatë periudhës së pezullimit nënpunësi civil nuk paguhet. Në rastet e mbylljes së institucioneve të administratës publike. Nuk është e nevojshme të merren të gjitha masat disiplinore para se nëpunësi civil Adresa: Blv. do t'u ofrohet një vend i të njëjtit nivel në një ministri apo institucion tjetër të administratës publike qendrore apo vendore ose në pamundësi. nëpunësit civil i lihen 6 muaj kohë për t'u përshtatur me kërkesat e reja. Nëpunësit civilë që deklarohen të tepërt kanë të drejtë të përfitojnë nga trajtimi si të papunë. “Dëshmorët e Kombit”. Në rastin e ndryshimit të kërkesave për vendin e punës. vendet e të cilëve janë deklaruar të tepërt. nëpunësi civil. por jo për më tepër se një vit. për t'u dëgjuar. Neni 23 Mbyllja dhe ristrukturimi 1. si dhe në raste të tjera të parashikuara nga ky ligj. Në rastet e ristrukturimit të institucioneve të administratës publike. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. nëpunësve civilë. Në bazë të procedurave të vlerësimit sipas nenit 16 të këtij ligji. 2.al 15 . Departamenti i Administratës Publike ose departamentet e personelit japin me shkrim mendimin e tyre në lidhje me masën disiplinore dhe për masat nga shkronja "c" në "d" të pikës 3 të këtij neni. 3. kohë gjatë të cilës. ai humbet të drejtat që i takojnë si nëpunës civil. i komunikojnë këtë mendim personit ndaj të cilit është marrë masa dhe Komisionit të Shërbimit Civil. Në rastet kur nëpunësi civil refuzon të pranojë vendin e ofruar. Në rastin e parashikuar në pikën 2 shkronja "a" të këtij neni. Këshilli i Ministrave duhet të sigurojë trajnime specifike për nëpunësin civil në detyrë në mënyrë që ta ndihmojë në përshtatjen me pozicionin e ri. Periudha e kohës së pezullimit nga detyra merret në konsideratë për llogaritjen e vjetërsisë në shërbimin civil.

Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Masat disiplinore të shlyera hiqen nga dosja vetjake. 3. KREU X DISPOZITA KALIMTARE Neni 27 Punonjësit ekzistues. Përdorimi i këtyre të dhënave bëhet në përputhje me ligjin nr. janë nëpunës në periudhë prove dhe për ta zbatohen dispozitat e nenit 14.al 16 . 4. 2. Çdo institucion i administratës publike mban dosjet e personelit për nëpunësit e tij. 5. 3.8503. Tiranë. kompetencat e tyre do t'i ushtrojnë këshillat e rretheve.6. Ky Regjistër përmban të dhënat profesionale dhe të karrierës së nëpunësve civilë. Institucionet e pavarura mbajnë regjistrin e personelit me të njëjtat të dhëna. datë 30. Dosjet e personelit dhe Regjistri Qendror i Personelit kanë karakter konfidencial dhe çdo nëpunës civil. Periudha e provës do të jetë për sekretarin e përgjithshëm 1 vit. Këshilli i Ministrave përcakton veçoritë e këtij Regjistri e të dosjeve. b) Vërejtje me paralajmërim. Me këtë informacion mund të njihet edhe Komisioni i Shërbimit Civil. “Dëshmorët e Kombit”. Departamenti i Administratës Publike ngarkohet me krijimin dhe administrimin e Regjistrit Qendror të Personelit. të cilët në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji. Neni 28 Deri në krijimin e qarqeve. KREU IX REGJISTRI I PERSONELIT Neni 26 Regjistri i personelit 1. të cilët duhet të zgjedhin nga dy përfaqësues për në Mbledhjen e Përfaqësuesve. dhe brenda 3 vjetësh nga dita e dhënies së tyre për shkronjat "c" dhe "ç" ndaj nëpunësit nuk është marrë ndonjë masë tjetër disiplinore. d) Largimi nga shërbimi civil. Shqipëri. ka të drejtë të njihet me informacionin në lidhje me të. si dhe llojin e të dhënave që mbahen në to. sipas nenit 6 të këtij ligji. Masat e mësipërme disiplinore mund të shlyhen në qoftë se brenda 1 viti nga dita e dhënies së tyre për shkronjat "a" dhe "b" të pikës 3 të këtij neni. c) Pezullimi nga e drejta e ngritjes në detyrë.1999 "Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare". ç) Kalimi në një detyrë të një niveli apo klase më të ulët për një periudhë nga 30 ditë deri në 1 vit.të largohet nga detyra. si dhe gjykatat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ankesat kundër vendimeve për marrjen e masave disiplinore paraqiten në Komisionin e Shërbimit Civil brenda 30 ditëve pune nga komunikimi i vendimit. Llojet e masave disiplinore janë: a) Vërejtje me shkrim. për drejtorët e drejtorive të personelit 18 muaj dhe për gjithë nëpunësit e tjerë 2 vjet. Adresa: Blv.gov. punojnë në vende pune të cilat konsiderohen pjesë e shërbimit civil. 4. për një periudhë deri në dy vjet.

3.KREU XI DISPOZITA TË FUNDIT Neni 29 Aktet nënligjore Këshilli i Ministrave. 24. përveç dispozitave për funksionarin politik. 15. Tiranë. brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 19. Neni 31 Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. Të gjitha dispozitat e tjera. 14. 18. 22.al 17 . që bien në kundërshtim me këtë ligj. Neni 30 Ligji nr. nxjerr aktet nënligjore në zbatim të tij në përputhje me parimet e përgjithshme të përcaktuara në nenet 13. 21. Shqipëri. “Dëshmorët e Kombit”.1996 "Për shërbimin civil në Republikën e Shqipërisë". 23. shfuqizohen. 17. datë 21. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Shpallur me dekretin nr.8095. datë 11. 25 dhe 26 të këtij ligji. shfuqizohet. 20.11.8549. Rexhep Meidani Presidentit të Republikës së Adresa: Blv.gov.1999 të Shqipërisë. 16.

fushat dhe data kur do të zhvillohet konkurimi përcaktohen nga departamenti. në bazë të planit të pranimeve dhe të kërkesave të çdo institucioni.2002 • VKM nr.1999. Afati duhet të jetë jo më pak se 30 ditë nga data e botimit të shpalljes për konkurim. 5. “Dëshmorët e Kombit”. në bashkëpunim me drejtorinë përkatëse të personelit dhe me eprorin e drejtpërdrejtë përkatës. përcakton kërkesat e veçanta që duhet të plotësojnë kandidatët. 231.8549. "Statusi i Nëpunësit Civil". për shkak të largimit nga shërbimi civil. datë 11. Drejtoritë e personelit në institucionet e administratës qendrore përgatisin planin e nevojave për pranimet në shërbimin civil për vitin e ardhshëm deri në datën 31 korrik të çdo viti dhe e paraqesin atë në Departamentin e Administratës Publike deri në datën 1 tetor. fushat dhe datën kur do të zhvillohet konkurimi. drejtoria. datë 11.VENDIM Nr. të ligjit nr.8549. Shpallja e konkurimit për vendin e lirë 6. për shkak të kushteve shëndetësore. të dhënies së dorëheqjes. në bashkëpunim me eprorin e drejtpërdrejtë nga varet vendi i lirë. sipas këtij përshkrimi.1999. Departamenti i Administratës Publike. Adresa: Blv. Procedura e pranimit në shërbimin civil realizohet sipas planifikimit të bërë nga Departamenti i Administratës Publike. apo në rast të heqjes ose të kufizimit të zotësisë për të vepruar të nëpunësve. drejtoria dhe institucioni. 2. Përcaktimi i këtyre kërkesave mbështetet në përshkrimin e punës për vendin e lirë. 3.12. që duhet të plotësojnë kandidatët.838. 4. me propozimin e Kryeministrit. Ky plan përmban një listë të pozicioneve të lira. Kërkesa duhet të përmbajë të dhënat e parashikuara në pikën 2 të këtij vendimi. menjëherë me krijimin e vendit të lirë institucioni i administratës qendrore paraqet një kërkesë në Departamentin e Administratës Publike. sektori. të Kushtetutës dhe të nenit 29.5. Në raste të veçanta. c) Kërkesat e veçanta që duhet të plotësojnë kandidatët. të shoqëruara me përshkrimin e punës dhe me specifikimin e profesioneve të nevojshme. datë 13. paaftësie të përhershme për të kryer detyrat zyrtare. datë 16.11. datë 11. Shqipëri. të ligjit nr. vendin ku do të paraqiten dhe afatin deri kur do të paraqiten dokumentet. b) Kërkesat e përgjithshme për pranimin në shërbimin civil sipas nenit 12. në bazë të përshkrimit të punës për vendin e lirë. Tiranë.05.gov. Këshilli i Ministrave. d) Mënyrën dhe kohën kur do të shpallet lista e kandidatëve që do të futen në testim. ç) Lista e dokumentave që duhen të paraqiten. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Shpallja e konkurimit për vendin e lirë përmban këto të dhëna: a) Një përshkrim të shkurtër të vendit të punës: pozicioni. Në institucionet e pavarura kërkesat e veçanta. "Statusi i nëpunësit civil". seksioni apo zyra e personelit.2006 Në mbështetje të nenit 100.11. VENDOSI: Planifikimi i nevojave dhe përcaktimi i kritereve 1.221.al 18 . në rast vdekje.2000 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL DHE PERIUDHËN E PROVËS I azhurnuar me: • VKM nr.

drejtorisë. të përcaktuar nga fakultetet apo institucionet e tjera. Kandidatët. llojet e testeve.al 19 . renditen sipas rendit alfabetik. boton shpalljen e konkurimit për vendin e lirë në dy gazeta.gov. për institucionet e administratës qendrore. “Dëshmorët e Kombit”. sipas fushës ku do të zhvillohet testimi. që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta. sipas kushteve të mësipërme. krijojnë komitetet ad hoc të testimit. Tiranë. Përzgjedhja e kandidatëve. tri ditë me radhë.data dhe vendi i zhvillimit të testimit. personat e interesuar mund të paraqesin ankesat në Departamentin e Administratës Publike. me qarkullim më të madh kombëtar. në institucionet e pavarura. 9. Në institucionet e pavarura përzgjedhja paraprake bëhet nga departamenti. përfaqësuesit e institucionit caktohen nga titullari apo organi drejtues i institucionit. në bazë të fotokopjeve të dokumenteve të paraqitura. Testimi 11. Ankesat zgjidhen brenda 3 ditëve nga depozitimi i tyre. sipas pikës 22 të këtij vendimi. seksionit apo zyrës së personelit. seksioni apo zyra e personelit. që plotësojnë kërkesat e përcaktuara në shpalljen e konkurimit 8. ose departamenti. b) Dy pedagogë nga fakulteti. seksionit apo zyrës së personelit për institucionet e pavarura. Këto komitete kanë këtë përbërje: a) një përfaqësues të Departamentit të Administratës Publike. me shpenzimet e institucionit të vendit të lirë. Për garantimin e paanshmërisë së veprimtarisë së anëtarëve të komitetit ad hoc zbatohen nenet nga 37 deri te 43. 10. ose në departamentin. Listat e mësipërme shpallen në kohën dhe sipas mënyrave të përcaktuara në shpalljen e konkurimit. të përcaktuar nga dekanati përkatës apo dy specialistë të njohur në fushën përkatëse. të përcaktuara në shpalljen e konkurimit dhe që do të marrin pjesë në testim. Personat që nuk plotësojnë kërkesat e mësipërme renditen në një tjetër listë ku tregohen edhe arsyet e mosplotësimit të këtyre kërkesave. seksionin apo zyrën e personelit. drejtoria. seksioni. Departamenti i Administratës Publike. Departamenti i Administratës Publike. të caktuar nga sekretari i përgjithshëm i institucionit ose nga nëpunësit e një pozicioni më të lartë se ai për të cilin zhvillohet testimi ose. drejtorinë. Në rastin kur procedura e pranimit zhvillohet për pozicionin e sekretarit të përgjithshëm. Në fillim të çdo procedure konkurimi anëtarët e komitetit ad hoc zgjedhin kryetar njërin nga dy përfaqësuesit e institucionit të vendit të lirë. dh) Fusha e njohurive që do të testohen. seksioni apo zyra e personelit. arsimore-shkencore. për institucionet e pavarura. ose një përfaqësues të departamentit. c) dy përfaqësues të institucionit të vendit të lirë. nga nëpunësit më me përvojë të institucionit. kërkon plotësimin e anëtarit. sipas kërkesës dhe kritereve të Departamentit të Administratës Publike për institucionet qendrore dhe të departamentit. Komiteti ad hoc merr vendime në praninë Adresa: Blv. drejtoria. Botimi bëhet të paktën 40 ditë para datës së caktuar për zhvillimin e testimit. për institucionet e pavarura. apo zyra e personelit. Departamenti i Administratës Publike bën verifikimin paraprak të kandidatëve. Departamenti i Administratës Publike. në institucionet e administratës qendrore. për institucionet qendrore. të Kodit të Procedurave Administrative. ose departamenti. Brenda dy ditëve nga shpallja e listave. seksioni apo zyra e personelit. e përgjithshme dhe të veçanta. Paraqitja e ankesave të mësipërme nuk prek të drejtën e ankimit. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. përmbushin kërkesat. 7. Shqipëri. Në institucionet e pavarura botimi bëhet nga departamenti. 12. sipas pikës 11 të këtij vendimi. të cilët. drejtorisë. për institucionet e pavarura. si dhe bibliografia përkatëse. të përcaktuara në shpalljen e konkursit. ne pamundësi. drejtoria. 13. drejtoria. për institucionet e adminstratës qendrore.

Vendimi i eprorit direkt jepet pas verifikimit të vërtetësisë së dokumenteve. Të gjitha shpenzimet përballohen nga buxheti i institucionit për të cilin zhvillohet konkurrimi. i paraqet komitetit ad hoc listën e kandidatëve. në mbështetje të të cilave është kryer procesi i konkurrimit. Ankimi 22. ose departamenti. mirëbesimit dhe mosdiskriminimit. 14. 23. c) 12 pikë për diplomën master. në ditën dhe në vendin e caktuar në shpalljen e konkursit. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. 17. “Dëshmorët e Kombit”. për institucionet e administratës qendrore. të caktuar. Shqipëri. ose departamenti. në dy gazetat me qarkullim më të madh kombëtar. Tiranë. brenda 4 ditëve boton rezultatet e konkurimit. drejtoria. b) Njohuri për Kushtetutën. ose departamenti. d) kandidatët me gradë shkencore “Doktor i shkencave” vlerësohen me pikët maksimale të testimit me gojë.al 20 . për institucionet e pavarura. Në çdo rast. për institucionet e administratës qendrore. në ndërtesën ku është zhvilluar testimi dhe në buletinin e Departamentit te Administratës Publike. seksioni apo zyra e personelit. ç) 8 pikë për aftësitë e veçanta personale. Testimi zhvillohet me shkrim e me gojë.gov. c) anullimin e konkurimit. 18. për institucionet e pavarura. të përcaktuara për vendin e lirë. Komiteti ad hoc përcakton me shkrim subjektet e testimit në këto fusha: a) Njohuri në fushën e specialitetit dhe të kërkesave të veçanta. 15. drejtoria. Në rastet e ankesave për zhvillimin dhe rezultatet e konkurimit. 20. vendimi i eprorit direkt duhet të jetë i motivuar dhe i bazuar në parimet e barazisë. 21. seksioni apo zyrat e personelit për institucionet e pavarura. për institucionet e pavarura. b) 10 pikë për përvojën në punë të kandidatit dhe kualifikimet afatshkurtra. të pikës 22 të këtij vendimi nëpunësi regjistrohet në një listë pritjeje për vendin e parë të lirë të të njëjtit pozicion me atë për të cilin ka Adresa: Blv. pas shqyrtimit të tyre sipas ligjit. Pikët maksimale të mundshme janë: a) 70 pikë në rezultatin e testimit. Departamenti i Administratës Publike. Eprori direkt mund të kërkojë përsëritjen e procedurës së pranimit kur asnjëri nga kandidatët nuk ka marre mbi 50 pikë. nxjerr rregulla të hollësishme për mënyrën e zhvillimit të testimit. seksioni apo zyra e personelit. Personat e përcaktuar në shkronjën "b" të pikës 11 të këtij vendimi shpërblehen në masën 6 500 (gjashte mije e pesëqind) lekë për çdo ditë angazhimi në testime. Departamenti i Administratës Publike. në një vend të dukshëm. Në rastin e parashikuar në shkronjën "b".e të gjithë anëtarëve. Vlerësimi përfundimtar 19. kur vëren gabime në zhvillimin e konkurimit. drejtoria. drejtoria. kryetari shpall listën me renditjen e kandidateve dhe shumën e pikëve të testimit për çdo kandidat. të cilët do të marrin pjesë në testim 16. Menjëherë pas nxjerrjes së rezultateve nga komiteti ad-hoc. Departamenti i Administratës Publike. kur vëren shkelje procedurale në zhvillimin e tij. Eprori direkt zgjedh njërin prej tyre pas një bashkëbisedimi me secilin nga të tre kandidatet e propozuar. Kodin e Procedurave Administrative dhe për legjislacionin dhe funksionimin e administratës publike. seksioni apo zyrat e personelit. Komisioni i Shërbimit Civil vendos: a) rrëzimin e ankesës. për institucionet e administratës qendrore. Eprorit direkt i paraqiten tre kandidatët me rezultatet më të mira nga Departamenti i Administratës Publike për institucionet e administratës qendrore dhe nga departamenti. b) pranimin e ankesës.

"Statusi i nëpunësit civil". Në rastet e ankesave ndaj vendimit të eprorit të drejtpërdrejtë. datë 11. Në fund të periudhës së provës. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. për shkak të kompleksitetit të vendit të punës. Vendimi i eprorit të drejtpërdrejtë duhet të jetë i arsyetuar dhe t'i njoftohet nëpunësit brenda 4 ditëve. seksioni apo zyrat e personelit. Në rastin e parashikuar në shkronjën "c". 28. të rezultateve të trajnimit dhe të vlerësimit të rezultateve individuale në punë. Kjo listë mbahet nga Departamenti i Administratës Publike. kur rezulton një vend i lirë dhe nëse kandidati përmbush kërkesat për vendin e lirë. b) largimin nga shërbimi civil. procedura e konkurimit përsëritet duke filluar nga faza ku ka patur parregullsi procedurale. pas shqyrtimit të tyre sipas ligjit Komisioni i Shërbimit Civil vendos: a) rrëzimin e ankesës dhe lënien në fuqi të vendimit të eprorit. c) shtyrjen e periudhës së provës deri në gjashtë muaj të tjerë. 24. Shqipëri. brenda 4 ditëve. 25. ku nëpunësi ka kryer trajnimin. eprori i drejtpërdrejtë vendos: a) konfirmimin si nëpunës civil. Vendimi i Komisionit të Shërbimit Civil botohet dhe i njoftohet të interesuarit nga Sekretariati teknik.1999.11. 27. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. për institucionet e pavarura. KRYEMINISTRI Ilir Meta Adresa: Blv. Njoftimi i vendimit të Komisionit kryhet sipas pikës 25 të këtij vendimi. të ligjit nr. Konfirmimi i nëpunësve ekzistues pas mbarimit të periudhës së provës kushtëzohet nga vlerësimi pozitiv i kryerjes së veprimtarive të trajnimit. Instituti është i detyruar ta mbajë vendin e lirë deri në zgjidhjen përfundimtare të ankesave ose deri në mbarimin e afatit për paraqitjen e tyre. Dispozita të fundit 32. kur është i mendimit se nëpunësi ka nevojë për një periudhë prove më të gjatë. b) shfuqizimin e vendimit të eprorit dhe kthimin e nëpunësit në vendin e punës. Dispozitat e pikave të mësipërme zbatohen edhe në periudhën e provës për nëpunësit ekzistues. “Dëshmorët e Kombit”. të cilët në rastin e parë.gov. 30.konkuruar. një herë të vetme. për institucionet qendrore. 31. të lëshuar nga instituti. sipas afateve të përcaktuara në nenin 27. drejtoria.al 21 . Ky vlerësim pozitiv vërtetohet me çertifikatën përkatëse. në bazë të përshkrimit të punës. 29. e emërojnë kandidatin në atë vend. Tiranë. të pikës 22 të këtij vendimi.8549. ose departamenti. Periudha e provës 26.

VENDIM Nr. 306, datë 13.6.2000 PËR DISIPLINËN NË SHËRBIMIN CIVIL Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 19, 25 dhe 29, të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999, “Për statusin e nëpunësit civil”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave V E N D O S I: 1. Janë shkelje disiplinore: a) Mosrespektimi i përsëritur i kohës dhe i orarit të punës. b) Moskryerja e detyrave, apo mosrespektimi i përsëritur i afateve të caktuara për kryerjen e detyrave. c) Sjellja e parregullt, gjatë kohës së punës, me eprorët, me kolegët, me varësit dhe me publikun. ç) Dëmtimi i pronës shtetërore, përdorimi i saj jashtë përcaktimit zyrtar, krijimi pa shkaqe të pranueshme i mundësisë për dëmtim apo keqpërdorimi i pronës shtetërore. d) Kryerja, brenda apo jashtë kohës së punës, të veprimeve, që ulin ose cënojnë figurën e nëpunësit civil, institucionin apo shërbimin civil në tërësi. dh) Kryerja e punëve apo veprimtarive, të cilat cënojnë interesat e detyrës zyrtare ose që pengojnë përmbushjen e saj. e) Shkelja e rregullave të etikës së shërbimit civil. ë) Moszbatimi i dispozitave ligjore në përmbushjen e detyrave funksionale. f) Shkelja e rregullave të përcaktuara për ruajtjen e sekretit shtetëror apo të mirëbesimit për të dhënat, të renditura si të tilla; g) Shprehja e mendimeve apo kryerja e veprimtarive publike me karakter partiak në rolin e nëpunësit civil ose gjatë orarit të punës. gj) Mosrespektimi i detyrave të tjera, të parashikuara në nenin 19, të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999, “Për statusin e nëpunësit civil”. 2. Ecuria disiplinore fillon nga eprori i drejtpërdrejtë i nëpunësit civil, me vetveprimin e drejtpërdrejtë të eprorit ose me kërkesën drejtuar atij, nga çdo organ apo person i interesuar. 3. Kërkesa duhet të plotësojë këto kushte: a) Të jetë me shkrim; b) Të identifikojë nëpunësin civil, i cili pretendohet se ka kryer shkeljen disiplinore; c) Të përcaktojë veprimin konkret, që pretendohet se përbën shkelje disiplinore dhe rrethanat e kryerjes së tij. 4. Kur eprori i drejtpërdrejtë vendos fillimin e ecurisë disiplinore njofton menjëherë, me shkrim, nëpunësin civil; a) për të drejtën që ai ka, për të paraqitur me shkrim sqarimet e tij rreth shkeljes së pretenduar, afatin deri kur duhet të paraqitet ky sqarim; b) për të drejtën që ai ka të dëgjohet, ai vetë apo me përfaqësues ligjor, dhe për të paraqitur dëshmitarë; c) për datën kur do të shqyrtohet shkelja e pretenduar. Kjo datë nuk mund të caktohet, më vonë se 8 ditë, nga marrja e njoftimit. 5. Eprori i drejtpërdrejtë, nëse e çmon të arsyeshme, mund të ftojë, në ditën e caktuar për shqyrtimin e shkeljes, dëshmitarë, për të sjellë fakte rreth çështjes. Nëpunësi dhe përfaqësuesi i tij kanë të drejtë të jenë të pranishëm kur dëshmitarët sjellin fakte dhe t’i pyesin ata për faktet e sjella prej tyre. 6. Masa disiplinore quhet e përshtatshme, vetëm nëse është në përputhje me shkeljen
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

22

disiplinore. Në përcaktimin e masave disiplinore merren parasysh shkaqet dhe rëndësia e shkeljes disiplinore, shkalla e fajësisë, rrethanat në të cilat është kryer shkelja, pasojat e shkeljes, rezultatet e vlerësimit individual, sjellja e përgjithshme në kryerjen e detyrave, si dhe nëse ka marrë masa disiplinore të mëparshme, të cilat nuk janë shlyer në kushtet e nenit 25, të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999, “Për statusin e nëpunësit civil.”. 7. Pasi shqyrton çështjen, sipas rregullave të pikave 5 dhe 6 të këtij vendimi, dhe pasi dëgjon nëpunësin përkatës a përfaqësuesin ligjor apo vë në dukje me shkrim, mosparaqitjen e tij, megjithëse nëpunësi ka marrë dijeni kundrejt konfirmimit, eprori i drejtpërdrejtë vendos: a) marrjen e një mase disiplinore, kur vëren se ka patur shkelje disiplinore. b) ndërprerjen e ecurisë disiplinore, në rast kur vëren se: - nuk ka shkelje disiplinore, siç ishte menduar; - veprimi i shqyrtuar nuk përbën shkelje; - veprimi nuk ka qenë ose nuk është kryer nga nëpunësi përkatës. 8. Vendimi i eprorit të drejtpërdrejtë për marrjen e masës disiplinore përmban këto të dhëna: a) organin që ka marrë vendimin; b) identifikimin e nëpunësit, ndaj të cilit është marrë masa; c) masën e marrë; ç) shkeljen faktike; d) bazën ligjore; dh) arsyetimin e vendimit dhe shpjegimin e fakteve, që janë bërë shkas për marrjen e vendimit; e) datën e hyrjes në fuqi të vendimit, datë e cila nuk mund të jetë përpara datës së njoftimit të tij; ë) të drejtën për t’u ankuar ndaj vendimit, afatin në të cilin mund të paraqitet ky ankim, si dhe organin përgjegjës për zgjidhjen e tij. 9. Një kopje e vendimit i dorëzohet nëpunësit, Departamentit të Administratës Publike për institucionet e administratës qendrore, departamentit, drejtorisë, seksionit, apo zyrës së personelit, për institucionet e pavarura, brenda 4 ditëve nga dhënia e tij. 10. Masa disiplinore, “vërejtje me paralajmërim”, ka për qëllim këshillimin dhe paralajmërimin e nëpunësit për masa të tjera disiplinore, më të rënda, në rast përsëritjeje të shkeljes dhe nuk shënohet në dosjen vetjake të nëpunësit. Masat disiplinore të parashikuar në shkronjat “a”, “c”, “ç” dhe “d” të nenit 25, të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999, “Për statusin e nëpunësit civil” shënohen në dosjen vetjake të nëpunësit, së bashku me një kopje të vendimit përkatës. 11. Mendimi i Departamentit të Administratës Publike, për institucionet e administratës qendore, apo mendimi i departamentit, drejtorisë, seksionit e zyrës së personelit, për institucionet e pavarura, sipas pikës 2, të nenit 25 të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999, “Për statusin e nëpunësit civil” është këshillomor dhe futet në dosjen vetjake të nëpunësit. 12. Ankimi në Komisionin e Shërbimit Civil paraqitet në formë shkresore dhe përmban këto të dhëna: a) emrin dhe adresën e ankuesit; b) vendimi që kundërshtohet (një kopje e tij); c) bazën ligjore dhe faktike të ankimit; ç) provat shkresore dhe çdo dokument tjetër, që vlerësohet i rëndësishëm nga ankuesi. 13. Pas shqyrtimit të ankesës, Komisioni i Shërbimit Civil vendos: a) rrëzimin e ankesës; b) shfuqizimin e vendimit të eprorit të drejtpërdrejtë; c) ndryshimin e masës displinore, në një masë më të lehtë apo më të rëndë; 14. Në rastin kur ndaj nëpunësit është marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil dhe komisioni vendos shfuqizimin apo ndryshimin e vendimit të eprorit të drejtpërdrejtë, nëpunësi merr pagën e plotë që nga çasti kur janë ndërprerë marrëdhëniet financiare. 15. Vendimi i Komisionit të Shërbimit Civil përmban të dhënat, të përcaktuara në pikën 8 të
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

23

këtij venidmi. 16. Vendimi i Komisionit të Shërbimit Civil i njoftohet të interesuarit dhe institucionit nga sekretariati teknik, brenda 4 ditëve nga marrja e tij. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Ilir Meta

Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

24

VENDIM Nr .11.1999. Dtejtori i institutit duhet te permbushe kerkesat ligjore per te qene nepunes civil dhe: a) Te jete mbi 30 vjec. Keshilli i Ministrave ngarkon Departamentin e Administrates Publike. 2. Instituti siguron formimin profesional te nepunesve civile. Formimi profesional perfshin: . date 11. Krijimin e Institutit te Trajnimit te Administrates Publike. b) merr vendime per gjithe veprimtarine e institutit. Ministritë e linjës dhe institucionet e tjera të administratës qendrore përcaktojnë deri në muajin qershor të çdo viti. date 11. Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”. 5. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. 8549. c) miraton kriteret.2004 • VKM nr. Keshilli i Ministrave V E N D O S I: I. datë 16.1999 "Per statusin e nepunesit civil". dhe te nenit 29 te ligjit nr.1999.315. nevojat për trajnime për nëpunësit e tyre gjatë vitit pasardhës dhe ia paraqesin për veprim Institutit të Trajnimit të Administratës Publike. qe duhet te plotesojne trajnuesit e perhershem. c) Trajnimin per pershtatje profesionale.04. te ligjit nr.05. me kerkesen e drejtorit te Departamentit te Administrates Publike një përfaqësues i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe një përfaqësues i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.8549.2000 PER KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E INSTITUTIT TE TRAJNIMIT TE ADMINISTRATES PUBLIKE DHE TRAJNIMIN E NENPUNESIT CIVIL I azhurnuar me: • VKM nr. a) Trajnimin ne periudhen e proves. te Kushtetutes.2005 Ne mbeshtetje te nenit 100.292. 5/a. te caktuar nga rektorati i tij. "Per statusin e nepunesit civil" me propozimin e Kryeministrit.11. Organet e institutit jane : a) Drejtori i institutit b) Bordi keshillimor 4. sipas nenit 24. instituti). Drejtori i institutit emerohet sipas procedurave te ligjit nr . (me poshte. date 11.8549. 3. Shqipëri. "Per statusin e nepunesit civil". ç) Trajnimin me karakter te posaçem per kryerjen e detyrave te veçanta.al 25 . Qendra e institutit eshte ne Tirane. date 23. institucion ne varesi te Keshillit te Ministrave. Krijimin dhe funksionimin e Institutit te Trajnimit te Administrates Publike 1. per menaxhimin e tij. Bordi keshillimor eshte organi keshillimor i institutit dhe perbehet nga sekretaret e pergjithshem te gjithe ministrive. sipas dispozitave te ketij vendimi.gov.242. b) Trajnimin per zhvillimin e karrieres.11. d) Trajnimin per zhvillimin e njohurive profesionale. 6. Tiranë. ne rastet e ndryshimit te kerkesave te vendit te punes. Departamenti i Administrates Publike ka keto detyra: a) percakton çdo vit programin e trajnimit te institutit. datë 06. ç) miraton rregulloren e brendshme te institutit.6. dy perfaqesues te Qendres se Trajnimit te Administrates Vendore dhe dy perfaqesues te Universitetit te Tiranes.

Drejtori i institutit ne perputhje me programin e trajnimit fton per te referuar. me miratimin e Departamentit te Administrates Publike.al 26 . c) Te mos jete marre ndaj tij masa disiplinore e largimit nga administrata publike. Veprimtaria trajnuese zhvillohet nën drejtimin e menaxherëve të trajnimit. ç) specialiste vendas dhe te huaj. Referuesit. ç) te lidhe marreveshje me institutet homologe dhe dhurues te ndryshem. pas miratimit nga Departamenti i Administrates Publike. Për zhvillimin e trajnimeve. e) Kontrate për hartimin e kurrikulave dhe te materialeve te tjera trajnuese. te cilat vertetojne kryerjen me sukses te trajnimit per çdo nepunes. h) te leshoje certifikatat. per shkak te nje shkeljeje te rende disiplinore dhe te mos jete larguar nga sherbimi civil per paaftesi ne kryerjen e detyrave . 9. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. tarifa ditore e plote te paguhet për hartimin e kurrikulave apo te materialeve te trajnimit. Menaxherët e trajnimit kanë këto detyra: a) te sigurojne mbeshtetjen administrative per organizimin e trajnimeve.1 te lidhjes. c) Për kontratat e parashikuara ne shkronjën "e" te pikës 9/1. a) Tarifat e pagesës për referuesit (trajnerët) përcaktohen ne kontrate dhe llogariten ne baze ditore. 8. c) te sigurojne respektimin e programit te trajnimit te institutit. g) te pergatise dhe te ndjeke zbatimin e programin e trajnimit ne çdo fushe. c) keshillues te sektorit privat. ç) te bejne vleresimin e rezultateve te trajnimit. ne mbeshtetje te vleresimit te bere nga menaxheret e trajnimit. te drejtori i institutit. qe i bashkëlidhet vendimit dhe është pjese përbërëse e tij. me miratimin e Departamentit te Administrates Publike. b) praktikante te shquar nga administrata publike . 7. b) te hartoje rregulloren e brendshme te institutit dhe ta paraqese ate per miratim ne Departamentin e Administrates Publike. te nevojshme për zhvillimin Adresa: Blv. Drejtori i institutit ka keto detyra: a) te perfaqesoje institutin ne marredheniet me te tretet. d) te paraqesin propozimet e tyre per programin e trajnimit. 9/1. Shqipëri. per veprimtarine e institutit. të cilët organizohen sipas veprimtarisë në qendrën e trajnimit të përgjithshëm dhe në qendrën e trajnimit fiskal të këtij instituti.b) te kete mbaruar nje shkalle te larte dhe eshte e preferueshme te kete nje grade shkencore ne administraten apo menaxhimin publik. tarifa ditore e plote te paguhet për zhvillimin e 6 orëve trajnim. gj) te pergatise projektbuxhetin e institutit. b) Kontrate për trajnimin e nëpunësve te administratës publike. b) te sigurojne qe referuesit e ftuar jane te kualifikuar. sipas tabelës nr.gov. 9/2. “Dëshmorët e Kombit”. t'i propozojne drejtorit te institutit. ë) te caktoje dhe te lidhe kbntrata pune me nepunesite sekretarise. per çdo nepunes dhe ne rastet e vleresimit pozitiv. lidh me referuesit (trajnerët) një apo disa nga tipet e këtyre kontratave: a) Kontrate për trajnimin e referuesve. d) te raportoje ne Departamentin e Administrates Publike dhe Keshillin e Ministrave. Instituti i Trajnimit te Administratës Publike (ITAP). c) te zbatoje vendimet e Departamentit te Administrates Publike. ne varësi te kategorisë se referuesit (trajnerit). leshimin e certifikates perkatese. Tiranë. f) te drejtoje stafin e menaxhereve te trajnimit dhe te bashkerendoje punen ndermjet tyre. dh) te lidhe kontratat me menaxheret e trajnimit. e) te lidhe kontrata pune me specialiste vendas ose te huaj . b) Për kontratat e parashikuara ne shkronjat "a" dhe "b" te pikës 9/1. a) pedagoge universitare ne fushen e administrates publike dhe menaxhimit publik.

sipas tabelës nr. Trajnimi ne Institutin e Trajnimit te Administrates Publike Trajnimi i detyrueshem 12. e ligjit "Per statusin e nepunesit civil" . mund te paraqese kerkesen e tij per trajnim te veçante ne sekretarine e institutit. III. b) Referues (trajnerë) te kategorisë se mesme janë referuesit. Prane instiiutit funksionon njesekretari e cila kryen detyra te karakterit ndihmes dhe teknik. te cilët kane deri ne pese vjet përvojë pune ne fushën përkatëse. "c" dhe "ç" te pikes se mesiperme eshte trajnim i posaçem. b) gjate periudhes se pershtatjes profesionale. 9/3. Referuesit (trajnerët) ndahen ne tri kategori. 13. per pozicionin e specialisteve ne periudhe prove dhe veprimtarite e trajnimit te posaçem (per vendin e punes) per pozicionet e tjera te nepunesit civil. pika 1. Tiranë. sipas llojit te trajnimit. ç) Ne rastet e hartimit te kurrikulave apo te materialeve te trajnimit.gov. 10. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. c) me urdher te drejtperdrejte te eprorit dhe me miratimin e Departamentit te Administrates Publike. 2 te lidhjes. te cilët kane një përvojë pune nga 5 deri ne 10 vjet ne fushën përkatëse ose kane një diplome master a te barasvlershme me te. Ne rastet e parashikuara nepiken e mesiperme. qe sigurohen nga dhurues te ndryshem. te percaktuar ne kerkese. Shqipëri. duke marre ne konsiderate mundesite e institutit shqyrton. Trajnimi i parashikuar ne shkronjat "b". te interesuar per zhvillimin e administrates publike dhe. Trajnimi i parashikuar ne shkronjen "a" te pikes se mesiperme. 9/4. drejtori i institutit. Adresa: Blv. Drejtori i institutit. e percaktuar ne nenin 14 te ligjit "Per statusin e nepunesit civil". Sekretaria. krijon kushtet per zhvillimin e veprimtarise se trajnimit. vendas dhe te huaj. qe i bashkëlidhet vendimit dhe është pjese përbërëse e tij. 11. apo te trajnimit për me pak se 6 ore trajnim. per rritjen e aftesive profesionale dhe per zhvillimin e karrieres. Trajnimi fakultativ 15. te cilët kane mbi 10 vjet përvojë pune ne fushën përkatëse ose kane një grade shkencore. perfshin veprimtarite e trajnimit te pergjithshem dhe te posaçem. Nepunesi civil i nenshtrohet veprimtarive te detyrueshme.al 27 . Te ardhurat dhe pasuria e institutit perbehen nga: a) financimi nga buxheti i Keshillit te Ministrave b) dhurimet dhe te ardhurat. pasi ka marre miratimin e drejtperdrejte te eprorit. për nevojat e trajnimit të nëpunësve të tyre. drejtorive. e percaktuar ne nenin 24. pagesa te llogaritet ne përpjesëtim me orët e trajnimit. II. si me poshtë vijon: a) Referues (trajnerë) te kategorisë se ulet janë referuesit. seksioneve apo zyrave te personelit per institucionet e pavarura. e) Referues (trajnerë) te kategorisë se larte janë referuesit. c) të ardhurat që jepen nga ministritë e ndryshme apo institucionet e tjera. 14. ç) me urdher te drejtperdrejte te eproreve dhe me miratimin e departamenteve. me kerkesen e Departamentit te Administrates Publike per institucionet e administrates qendrore ose me kerkesen e departamenteve te personelit. “Dëshmorët e Kombit”. Shpenzimet për realizimin e trajnimeve te mbulohen nga buxheti i miratuar për Institutin e Trajnimit te Administratës Publike. zgjidh kerkesen dhe jep pergjigje brenda 30 diteve nga depozitimi i saj. qe nuk cenojne qellimin dhe funksionimin e institutit. te pergjithshme dhe te veçanta te trajnimit. ne rastet si vijon: a) gjate periudhes se proves.e 6 orëve trajnim. ne:punesi civil.

date 4. vendimi nr. Dispozita e fundit 23. Kur nepunesi refuzon te kthehet ne ventlin e meparshem. "Per disa masa tranzitore per formimin profesional te nepunesve"". i percaktuar si me poshte: a) per nepunesit pa ose me nje pjestar ne ngarkim. Trajnimi i detyrueshem dhe ai fakultativ ne Institutin e Trajnimit te Administrates Publike kryhet pa shkeputje nga puna. ne perputhje me programet e pergjithshme te trajnimit.3. Trajnimi jashte vendit. “Dëshmorët e Kombit”. mund te kryeje trajnime jashte vendit. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. me iniciativen e tij. Pagesa gjate periudhes se trajnimit 18. i organizuar nga institucioni eshte me shkeputje nga puna. mund te trajnohet jashte vendit. 21. por per detyren qe ai kryen. Nepunesi civil. 22.al 28 . te ndermarra me iniciativen e vet. i Keshillit te Ministrave. ne kuadrin e programeve te trajnimit.2. përjashtuar shtesat për vështirësi dhe kushte pune. nepunesi merr pagën e plotë.IV. te ndermarre me iniciativen e vet nepunesit. "Per disa masa tranzitore per formimin profesional te nepunesve". mund te kryeje trajnirne mbi 6 muaj jashte apo brenda vendit. Dispozitat e ketij vendimi aplikohen edhe per funksionaret politike . KRYEMINISTRI Ilir Meta LIDHJA A Adresa: Blv.1998. date 4. 19. te organizuara nga institucioni. Instituti i Trajnimit te Administrates Publike siguron trajnim edhe per nepunesit e tjere te administrates publike. punonjesi duhet te kthehet dhe te punoje ne vendin e tij te meparshem. Shqipëri.gov. por jo me pak se dy vjet. "Per nje ndryshim ne vendimin e Keshillit te Ministrave nr .2. Per trajnimet mbi 6 muaj. Per periudhen e trajnimit deri ne 6 muaj. Tiranë. përjashtuar shtesat për vështirësi dhe kushte pune. përjashtuar shtesat për vështirësi dhe kushte pune. Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare. te drejtorit te personelit te institucionit dhe me miratimin e titullarit te institucionite Nepunesi civil. te hartuara nga Departamenti i Administrates Publike. pavaresisht nga numri i anetareve te familjes ne ngarkim. sipas mundesive te tij dhe kerkesave te institucioneve perkatese. date 20.Trajnimi jashte vendit 16. Gjate kohes se trajnimit nepunesi merr pagen e plote. per jo me shume se 6 muaj. përjashtuar shtesat për vështirësi dhe kushte pune per periudhen e trajnimit qe kalon 6 muaj. Gjate kesaj kohe ai pezullohet nga sherbimi civil. sipas paragrafit te pare te pikes 17. Vendimi nr. Ne mbarim te ketyre trajnimeve. Nepunesi civil. Gjate periudhes se trajnimit deri ne 6 muaj. te ndermarra me iniciativen e vet nepunesit.1998. te ketij vendimi.101. nepunesi paguhet me 30 per qind e pagën e plotë. me propozimin e perbashket te eprorit. 20.1998 i Keshillit te Ministrave. 17. 40 per qind e pagën e plotë. V. 189.101. 50 per qind e pagën e plotë. ai duhet te demshperbleje institucionin per shpenzimet e kualifikimit. VI. b) per nepunesit me shume pjestare ne ngarkim. ai nuk paguhet. nepunesit i nderpritet paga dhe familjes se tij i jepet nje shperblim. por per detyren qe ai kryen. si dhe çdo dispozite tjeter qe bie ne kundershtim me kete vendim shfuqizohen.

6000 I larte………………………………..13 000 Adresa: Blv. Tiranë..2 Kategoria e referuesve (trajnerëve) Tarifat ditore/leke I ulet ……………………………….. Shqipëri.al 29 ..7200 I mesëm………………………………9000 I larte……………………………….9000 Tabela nr.Tarifat e pagesave për referuesit (trajnerët) Tabela nr. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana... “Dëshmorët e Kombit”.gov. 1 Kategoria e referuesve (trajnerëve) Tarifat ditore/leke I ulet…………………………………4500 I mesëm…………………………….

qe plotesojne kerkesat e veçanta. drejtoria. per institucionet e pavarura. 4. Ne institucionet e pavarura verifikirni behet nga departamenti. sektori.VENDIM Nr . seksionin apo zyren e personelit. ne listen e kandidateve sipas rendit alfabetik dhe i paraqiten eprorit te drejtperdrejte. b) Kerkesat e veçanta qe duhet te plotesojne kandidatet. drejtoria dhe institucioni. 231. te cilet.al 30 . ose ne departamentin. nga Departamenti i Administrates Publike. Listat e mesiperme shpallen ne kohen dhe ne menyrat e percaktuara ne shpalljen per konkurim. .342. Ankesat Adresa: Blv. qe do t'i paraqiten eprorit te drejtperdrejte. sipas fotokopjeve te dokumenteve te paraqitura permbushin kerkesat e veçanta. "Per statusin e nepunesit civil". Shqipëri. 3.11.5. d) Afatin deri kur do te paraqiteri dokumentet. dh) Menyren dhe kohen kur do te shpallet lista e kandidateve. . date 7. te vendimit nr. Tiranë. te percaktuara ne shpalljen per konkurim. me propozimin e Kryeministrit. Kandidatet. date 11. drejtoria apo zyra e personelit. 8549. per institucionet e administrates qendrore. te Keshillit te Minlstrave. 2. drejtorine.gov. 5.15 dhe 29. te percaktuara ne shpalljen per konkurim. personat e interesuar mund t'i parqesin ankesat ne Departamentin e Administrates Publike.2000 PER LEVIZJEN PARALELE DHE NGRITJEN NE DETYRE TE NEPUNESIT CIVIL Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te neneve 13. Shpallja e konkurimit per levizjen paralele permban keto te dhena: a) Nje pershkrim te shkurter te vendit te punes: pozicioni. sherben edhe per levizjen paralele dhe per ngritjen ne detyre. 6. "Per pranimin ne sherbimin civil dhe periudhen e proves ". ç) Nje liste te dokumenteve qe duhet te paraqiten dhe vendin ku do te paraqiten. i cili duhet te jete me i vogel se 30 dite nga data e botimitte shpalljes per konkutim. te ligjit nr. Departamenti i Administrates Publike. Procedurat e planifikimit per plotesimin e vendeve te lira. Departamenti i Administrates Publike ben verifikimin e kandidateve. . te parashikuara nga pika 1 deri ne 5. Keshilli i Ministrave V E N D O S I: 1. date 11.7. ku tregohen edhe arsyet e mosplotesimit te ketyre kerkesave. qe perfitojne nga procedura e levizjes paralele. renditjen. ne perputhje me pershkrimin e punes per vendin e lire.14. Brenda 3 diteve nga shpallja e listave. me qarkullim me te madh. me shpenzimet e institucionit qe ka vendin e lire. boton shpalljen e vendit te lire ne dy gazeta kombetare. sipas pikes 5 te ketij vendimi. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. “Dëshmorët e Kombit”. seksioni apo zyra e personelit.2000. Personat qe nuk plotesojne kerkesat e veçanta renditen ne nje liste tjeter. c) Pozicionet ne sherbimin civil.1999. Ne institucionet e pavarura betimi behet nga departamenti.

Procedura e rigritjes ne detyre eshte e njejte me ate te pranimit ne sherbimin civil. “Dëshmorët e Kombit”. qe plotesojne kerkesat e vecanta. Kandidatet nuk i nenshtrohen testimit para komiteteve ad hoc. "Per pranimin ne sherbimin civil dhe periudhen e proves " . 10. date 11. 11. ia dergojne listen e kandidateve. Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare. te mirebesimit dh te mosdiskriminimit.231. Departamenti i Administrates Publike. Shpallja e konkurimit per ngritjen ne detyre permban te dhenat sipas pikes 2 te ketij vendimi. Tiranë. per institucionet e administrates qendrore. seksioni apo zyra e personelit. sipas klases se nepunesit civil. Shqipëri.zgjidhen brenda 3 diteve nga marrja e tyre. Vendimi i eprorit te drejtperdrejte duhet te jete i motivuar dhe te bazohet ne parimet e barazise. per institucionet e administrates qendrore. drejtoria. apo departamenti. nje bashkebisedim me secilin prej tyre. sipas vendimit nr.5. eprorit te drejtperdrejte. Eprori i drejtperdrejte. si rregull.al 31 . te Keshillit te Ministrave. Dy dite pas zgjidhjes se ankesave apo kalimit te afatit per zgjidhjen e tyre. drejtoria. 7. seksioni apo zyra e personelit. fillon proceduren e ngritjesne detyre per nepunesit civile.2000. 12. Nese ne perfundim te procedurave te pikes 7 te ketij vendimi Departamenti i Administrates Publike. KRYEMINISTRI Ilir Meta Adresa: Blv. veren se asnjeri nga kandidatet nuk permbush kerkesat e vecanta. 8. perpara se te zgjedhe njerin nga kandidatet e paraqitur.gov. te percaktuara ne shpalljen per konkurim. Paraqitja e ankesave te mesiperme nuk prek te drejten e ankimit ne komisionin e sherbimit civil. ekzistues. per institucionet e pavarura. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. pervec shkronjes "c". 9. qe perfitojne nga ngritja ne detyre. ku percaktohen pozicionet e sherbimit civil. zhvillon. apo departamenti. per institucionet e pavarura. perkates.

Materiali që përmbahet në këtë regjistër mund të përdoret edhe për studime statistikore. të dhënat për vlerësimin periodik të rezultateve individuale në punë. si dhe të dhëna të tjera sipas anekseve I dhe II. me propozimin e Kryeministrit. dh) sekretari i përgjithshëm. Nëpunësi mban përgjegjësi për vërtetësinë e të dhënave që jep për plotësimin e dosjes së personelit. formati i të cilës mund të jetë i ndryshueshëm. Drejtoria. 355. masat disiplinore. 8549. Personat. në Departamentin e Administratës Publike. 8. “Për statusin e nëpunësit civil”. datë 11. Tiranë. 5. KRYEMINISTRI Ilir Meta ANEKSI I Shënim: Në dosjen teknike të nëpunësit do të përfshihen: 1. Fleta prezantuese e dosjes teknike të nëpunësit. për të gjitha të dhënat e përcaktuara në pikën 2 të këtij vendimi.al 32 . 3. që përgjigjen për mbajtjen dhe sistemimin e dosjeve. Dosja e personelit ka karakter konfidencial. apo seksioni i personel – organizimit në çdo institucion përgjigjet për mbajtjen dhe sistemimin e dosjeve të personelit për çdo nëpunës. 6.2000 PËR ORGANIZIMIN E DOSJES SË REGJISTRIT TË PERSONELIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës të neneve 26 dhe 29 të ligjit nr. “Dëshmorët e Kombit”. 4. që mund të shihen të arsyeshme për specifikat e atij insitucioni. Institucioni me propozimin e drejtorisë së personelit dhe miratimin e Departamentit të Administratës Publike mund t’i shtojë dosjes së personelit elementë. c) nëpunësit të cilit i përket kjo dosje. d) Departamenti i Administratës Publike.11.7. ç) komisioni i shërbimit civil. Fletëiventari me listën e gjithë dokumentacionit që ndodhet në dosje. 3. Shqipëri. e) titullari i institucionit. Nëpunësi është i detyruar t’u përgjigjet menjëherë kërkesave të drejtorisë së përsonelit. b) nëpunësit e zyrës së personel – organizimit. Këshilli i Ministrave V E N D O S I: 1.VENDIM Nr. si dhe të njoftojë menjëherë për ndryshimin e tyre. Institucionet e administratës publike janë të detyruara që çdo muaj të njoftojnë ndryshimet e të dhënave për personelin. që kanë të drejtë të njihen me këtë dosje janë: a) eprori i drejtpërdrejtë. (ANEKS II). Të dhënat që do të pëmbajë dosja duhet të shoqërohen me dokumentin përkatës që vërteton Adresa: Blv. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 2. 2. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.1999. datë 7.gov. profesional. 7. Në Departamentin e Administratës Publike mbahet Regjistri Qendror i Personelit (baza e të dhënave për gjithë nëpunësit e Administratës Publike). Dosja e personelit është individuale dhe përmban të dhëna të karakterit teknik.

23. Shtetësia Gjinia Datëlindja Gjendja civile Përbërja familjare Adresa e vendbanimit të përhershëm Adresa e vendbanimit të përkohshëm Arsimimi Diploma Kualifikimi (llojet) Gradë shkencore (titulli) Njohuri gjuhe të huaj Data e fillimit të punës.al 33 . 20. 8. 10. mbiemri 3. 21.pohimin e bërë. Adresa: Blv. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. 14. Dokumentat duhet të jenë origjinal ose fotokopje të vërtetuara me noteri dhe janë pjesë përbërëse e dosjes. Të gjitha dokumentat në dosje shkruhen në inventarin e saj. Numri kombëtar i identifikimit ose një i ngjashëm me të 4. atësia. 22. 9. 12. 16. f) Të tjera. Numri i identifikimit të nëpunësit civil 2. 6. 2. 11.gov. 18. Shqipëri. 5. 15. “Dëshmorët e Kombit”. 17. c) Çertifikata ose diplomat e kualifikimeve ose specializimeve. Tiranë. 19. 6. b) Diploma e shkollës së lartë. a) Çertifikata e gjendjes familjare. 4. Fletëinventari do të firmoset nga Nëpunësi dhe Drejtori i Personelit. ANEKS II TË DHËNAT QË DUHET TË PËRMBAJË FLETA PREZANTUESE E DOSJES TEKNIKE TË NËPUNËSIT 1. 8. lista e notave. 3. Emri. 13. 7. 1. pozicionon përkatës Përshkrimi i karrierës Dënimet (masa disiplinore. 7. e) Dokumenti i laurimit me gradë shkencore. PËRSHKRIMI I MATERIALEVE 5. d) Dëshmi e mbrojtjes së gjuhëve të huaja. gjyqësore) Njësia e punës Pozicioni Paga bazë Shtesat mbi pagë Shpërblimi nga pjesëmarrja në borde drejtuese FLETËINVENTARI I DOSJES SË NËPUNËSIT Nr.

. Tiranë. . _______________ Adresa: Blv.al 34 . . NËPUNËSI Z/ZNJ.gov. _______________ DREJTORI PERSONELIT Z/ZNJ...... . . “Dëshmorët e Kombit”. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. 10..9. Shqipëri..

8549. përbën shkelje të rëndë disiplinore. Afati i njoftimit të dorëheqjes është deri në 45 ditë. të ligjit nr. Nëpunësit e larguar. por jo me pak se 10 ditë.24 dhe 29. për shkak të gjendjes shëndetësore 4. Vendimi për kalimin e nëpunësit në listën e pritjes. Në raste të justifikuara dhe me miratimin e eprorit të drejtpërdrejtë ky afat mund të jetë më i shkurtër. të neneve 21. në bazë të çertifikatës së kontrollit shëndetësor dhe sipas kritereve të paaftësisë shëndetësore. Nëpunësit. Nëpunësi civil largohet nga shërbimi civil kur bëhet i paaftë. përcakton kriteret e paaftësisë shëndetësore. Nëpunësi largohet nga detyra edhe kur jep dorëheqjen. drejtoria apo seksioni i personelit. “Statusi i nëpunësit civil”.gov. në kuadër të ristrukturimit të institucionit regjistrohen në një listë pritjeje. (sipas pikës 10 të këtij vendimi). Këshilli i Ministrave. Dorëheqja i paraqitet me shkrim eprorit të drejtpërdrejtë dhe për dijeni drejtorit të personelit të institucionit përkatës. për të kryer detyrat për shkak të gjendjes shëndetësore. për shkak të ristrukturimit të institucionit. për institucionet e administratës qendrore dhe nga departamenti. Mosrespektimi i afateve nga nëpunësi. të institucionit çertifikatën e kontrollit shëndetësor.1999. 6. të cilët kanë kryer punë me përshkrim të njëjtë apo të ngjashëm. mbështetet në krahasimin e përshkrimit të punës që ka kryer nëpunësi deri në çastin e ristrukturimit me përshkrimin e punës për vendet e mbetura. Vendimi i sekretarit të përgjithshëm. Nëpunësi civil është detyruar të paraqesë deri më 10 janar të çdo viti pranë Drejtorisë së personelit. në rastin e parë.al 35 . Paaftësia përfundimtare. 5. me propozimin e ministrit të Shëndetësisë. 2. të ristrukturuara. 9. 8. e emërojnë në atë vend. apo me vendet e reja. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. “Dëshmorët e Kombit”. të cilët. të krijuara.23. drejtoria e personelit e institucioneve të pavarura. dhe të ristrukturuara dhe që janë vlerësuar pozitivisht në dy vitet e fundit. do të mbahen në punë në kufirin e përgjithshëm të vendeve të miratuara. dy viteve të fundit. me propozimin e Kryeministrit. 360. datë 14. të krijuara apo të mbetura. Këshilli i Ministrave V E N D O S I: Dorëheqja 1.7. që mbahet nga Departamenti i Administratës Publike. si dhe në vlerësimin e rezultateve individuale në punë. merret nga sekretari i përgjithshëm i këtij institucioni.VENDIM Nr. pa konkurim. datë 11. me përshkrimin e vendeve të reja. 3. për shkak të ristrukturimit të institucionit. Shqipëri.2000 PËR LIRIMIN NGA SHËRBIMI CIVIL Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës. kur rezulton një vend i lirë dhe nëse kandidati plotëson kërkesat e veçanta për vendin e lirë. të parashikuara në pikën 1 të këtij vendimi.11. Ristrukturimi i institucionit 7. Paaftësia shëndetësore përcaktohet nga Drejtoria e Personelit. Ndryshimi i kërkesave për vendin e punës Adresa: Blv. për kalimin e nëpunësit në listën e pritjes. 10. përgjithmonë. Tiranë.

11. Pika 10 e këtij vendimi, zbatohet edhe në rastet e lirimit nga detyra, pas periudhës së përshtatjes profesionale, kur vërehet papërshtatshmëri me vendin e ri, për shkak të ndryshimit të kërkesave për vendin e punës. Lirimi për paaftësi 12. Menjëherë me dhënien e vlerësimit të dytë negativ, sipas dispozitave përkatëse për vlerësimin e rezultateve individuale në punë, eprori i drejtpërdrejtë i propozon Departamentit të Administratës Publike, për institucionet qendrore, apo drejtorisë, departamentit apo seksionit të personelit për institucionet e pavarura lirimin e nëpunësit nga shërbimi civil. 13. Departamenti i Administratës Publike apo njësia e personelit, pasi dëgjon nëpunësin civil dhe eprorin e drejtpërdrejtë vendos: a) mospranimin e propozimit. b) pranimin e propozimit dhe lirimin nga detyra. 14. Vendimi jepet me shkrim dhe i njoftohet nëpunësit si dhe institucionit përkatës brenda 2 ditëve nga marrja e tij. 15. Në rast ankimi, pasi shqyrton çështjen komisioni i shërbimit civil vendos: a) shfuqizimin e vendimit. b) lënien në fuqi të vendimit. 16. Vendimi i komisionit i dërgohet zyrtarisht nëpunësit, institucionit dhe Departamentit të Administratës Publike. 17. Në rastin e shfuqizimit të vendimit nga komisioni i shërbimit civil nëpunësi merr dhe pagën e plotë, që nga dita e ndërprerjes së marrëdhënieve financiare. Njoftimi në Departamentin e administratës Publike 18. Institucionet e administratës qendrore, brenda 2 ditëve, sipas pikave të mësipërme, dërgojnë në Departamentin e Administratës Publike shkresat me lirimet nga detyra së bashku me gjithë dokumentet përkatëse. Dorëzimi i detyrës 19. Nëpunësi që largohet nga detyra duhet të bëjë të gjitha veprimet e duhura për dorëzimin e detyrës, në mënyrë korrekte dhe në përputhje me etikën e nëpunësit civil. 20. Nëpunësi duhet t’i bëjë pasardhësit dorëzimin e plotë të dokumentacionit, të pajisjeve dhe të mjeteve të punës në inventar, ose në pamundësi, eprorit të drejtpërdrejtë apo një nëpunësi tjetër civil, të cilit eprori ia delegon këtë detyrë. 21. Dorëzimi i detyrës, dokumentacionit, pajisjeve dhe i mjeteve të punës në inventar, bëhet, si rregull, brenda 5 ditëve nga hyrja në fuqi e vendimit të lirimit. Në raste të veçanta dhe me urdhër të sekretarit të përgjithshëm ky afat mund të zgjatet edhe deri me 5 ditë të tjera. 22. Mosdorëzimi i detyrës, i dokumentacionit, i pajisjeve dhe i mjeteve të punës në inventar brenda afateve të përcaktuar në pikën 21, të këtij vendimi përbën shkelje të rëndë disiplinore. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Ilir Meta

Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

36

VENDIM Nr. 47, datë 20.6.2002 PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË SHËRBIMIT CIVIL” Në mbështetje të nenit 5 pika 12 të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil” dhe të nenit 88 të Rregullores së Kuvendit, me propozimin e Komisionit të Shërbimit Civil, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: I. Miratohet “Rregullorja për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Shërbimit Civil” sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. KRYETARI Servet Pëllumbi RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË SHËRBIMIT CIVIL KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti Kjo Rregullore përcakton rregullat e organizimit dhe funksionimit të Komisionit të Shërbimit Civil, kompetencat e tij dhe të Sekretariatit Teknik, drejtimet kryesore të punës së Komisionit të Shërbimit Civil dhe marrëdhëniet midis tij, Kryetarit dhe Sekretariatit Teknik. Neni 2 Baza juridike për funksionimin dhe veprimtarinë e Komisionit Komisioni i Shërbimit Civil funksionon dhe ushtron veprimtarinë e tij në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti shqiptar, me ligjin nr.8485, datë 12.5.1999 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, me ligjin nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, me aktet e tjera ligjore e nënligjore, si dhe me këtë Rregullore. Neni 3 Parimet e veprimtarisë Veprimtaria e Komisionit të Shërbimit Civil është e ndërtuar dhe zhvillohet në bazë të parimeve të pavarësisë, integritetit, paanësisë politike, profesionalizmit, transparencës dhe ligjshmërisë për garantimin e mbrojtjes së të drejtave të nëpunësit civil dhe zbatimit prej tyre të detyrimeve si të tilla, me qëllim që të krijohet një shërbim civil i qëndrueshëm, profesionist
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

37

dhe veprues. KREU II DREJTIMI DHE KOMPETENCAT E KOMISIONIT TË SHËRBIMIT CIVIL Neni 4 Kompetencat e Komisionit të Shërbimit Civil Komisioni i Shërbimit Civil ushtron kompetencat e tij në përputhje me ligjin nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, neni 8 i tij. Neni 5 Detyrimi i institucioneve Të gjitha institucionet që hyjnë në fushën e veprimit të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, janë të detyruara të vënë në dispozicion të Komisionit të Shërbimit Civil dokumentacionin e nevojshëm për sqarimin e çështjes, objekt i punës së Komisionit. Neni 6 Zgjedhja e Kryetarit dhe e Zëvendëskryetarit 1. Komisioni i Shërbimit Civil, me votim të fshehtë, zgjedh Kryetarin dhe Zëvendëskryetarin prej anëtarëve të tij. 2. Kryetar ose Zëvendëskryetar zgjidhet respektivisht anëtari i Komisionit të Shërbimit Civil që ka fituar shumicën e votave të të gjithë anëtarëve. 3. Kryetari i Komisionit të Shërbimit Civil zëvendësohet në rastet e parashikuara nga pika 5 e nenit 5 të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”. Zëvendësimi i Kryetarit bëhet sipas së njëjtës procedurë, brenda 10 ditëve nga krijimi i vendit vakant. Në periudhën ndërmjetëse detyrat e Kryetarit kryhen nga Zëvendëskryetari i Komisionit. Gjithashtu, Zëvendëskryetari kryen detyrën e Kryetarit, në mungesë të këtij të fundit ose kur ngarkohet me porosi të tij. 4. Mbledhjen e Komisionit të Shërbimit Civil për zgjedhjen e Kryetarit të parë e thërret Kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Neni 7 Të drejtat dhe detyrat e Kryetarit Kryetari i Komisionit të Shërbimit Civil, përveç detyrave të parashikuara në pikën 4 të nenit 5 të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, kryen edhe këto detyra: a) përcakton rendin e ditës, thërret mbledhjen e Komisionit dhe drejton diskutimet e tij; b) përfaqëson dhe shpreh qëndrimin e Komisionit të Shërbimit Civil në marrëdhënie me të tretët dhe për çdo rast informon Komisionin; c) planifikon dhe realizon mbledhjet për analizat periodike ose tematike, programet e punës së Komisionit të Shërbimit Civil; cakton dhe ndjek në mënyrë të vazhdueshme realizimin e detyrave të ngarkuara prej tij ose nga mbledhja e Komisionit të Shërbimit Civil; ç) kontrollon publikimin dhe njoftimin e vendimeve. Neni 8 Të drejtat dhe detyrat e anëtarëve të Komisionit të Shërbimit Civil 1. Anëtarët e Komisionit të Shërbimit Civil marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

38

Neni 11 Rendi i ditës 1. 4. Rendi i ditës duhet të përfshijë ato çështje. ndërsa diskutimet dhe marrja e vendimit bëhen pa pjesëmarrjen e palëve. të cilat i janë propozuar drejtuesit nga anëtarët e Komisionit.1999 “Statusi i nëpunësit civil”. Anëtari i Komisionit të Shërbimit Civil ka të drejtë të informohet në çdo kohë për të gjitha problemet dhe ankesat që janë në kompetencë të Komisionit. 5. vendos për rendin e ditës për çdo mbledhje. Mbledhjet e Komisionit të Shërbimit Civil janë të hapura për shqyrtimin e ankesave. Komisioni është i detyruar të njoftojë dhe të dëgjojë palët e interesuara.8549. Anëtari i Komisionit të Shërbimit Civil qëndron në detyrë deri në zëvendësimin e tij. Shqipëri. 4. por në çdo rast duke respektuar afatin e parashikuar në shkronjën “d” të pikës 3 të nenit 7 të ligjit nr. KREU III FUNKSIONIMI I KOMISIONIT TË SHËRBIMIT CIVIL Neni 10 Mbledhja e Komisionit të Shërbimit Civil 1. datë 11. Komisioni i Shërbimit Civil. Anëtari i Komisionit të Shërbimit Civil mund të mungojë në detyrë për shkaqe të përligjura. Kryetari dhe në mungesë të tij Zëvendëskryetari vendos për datën. duke ndjekur procedurën e përcaktuar në këtë Rregullore. Anëtari i Komisionit të Shërbimit Civil në mbledhje shfaq mendimet e tij. Në çdo rast.11. njofton Kuvendin për të nisur procedurat e zëvendësimit të këtij anëtari. Mbledhjet e Komisionit të Shërbimit Civil thirren nga Kryetari dhe në mungesë të tij nga Zëvendëskryetari ose me kërkesë me shkrim të dy anëtarëve të Komisionit të Shërbimit Civil. merr vendim të veçantë. Për realizimin e detyrave të ngarkuara ai ndihmohet nga Sekretariati Teknik. Çdo ndryshim për datën. si dhe propozime për mënyrën e zgjidhjes së problemit që diskutohet. Tiranë. Neni 9 Zëvendësimi i anëtarit të Komisionit të Shërbimit Civil Kryetari i Komisionit të Shërbimit Civil.Komisionit. datë 11. si dhe çështje të tjera që ai çmon e që janë në Adresa: Blv. Sekretar caktohet një nga nëpunësit e Sekretariatit Teknik. vendin dhe kohën e mbledhjes së radhës.1999 “Statusi i nëpunësit civil”. Anëtari i Komisionit të Shërbimit Civil ngarkohet me detyra nga mbledhja e Komisionit dhe është përgjegjës për zbatimin e tyre. “Dëshmorët e Kombit”. Përjashtim është rasti i parashikuar nga pika 3 e nenit 11 të kësaj Rregulloreje. 30 ditë para mbarimit të mandatit të anëtarit të Komisionit. 2. 2. për të cilin Komisioni i Shërbimit Civil shprehet me vendim.gov.8549. 2. 5. Ai ushtron funksionet në mënyrë individuale dhe voton lirisht. anëtari i Komisionit të Shërbimit Civil ka të drejtë të ngrejë probleme për t’u trajtuar në mbledhjet e Komisionit. e në mungesë të tij Zëvendëskryetari. bën vlerësime dhe vërejtje.11. Komisioni i Shërbimit Civil merr vendime vetëm për çështjet që janë përcaktuar në rendin e ditës së mbledhjes. vendin dhe kohën e vendosur për mbledhjen e radhës. Mbledhja e Komisionit të Shërbimit Civil zhvillohet në bazë të një rendi dite të përcaktuar. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Komisioni i Shërbimit Civil mblidhet jo më pak se dy herë në muaj. 3. i njoftohet me shkrim çdo anëtari të Komisionit të Shërbimit Civil. sipas nenit 5 të ligjit nr. Kryetari i Komisionit të Shërbimit Civil. me qëllim që ai të njihet me këto ndryshime. 3. për çdo problem të rendit të ditës. sipas bindjes së tij të brendshme. si dhe kryejnë detyra të veçanta të ngarkuara nga Komisioni.al 39 .

5. ose të një nëpunësi të Komisionit të Shërbimit Civil. vendimi merret vetëm në rastin kur për të votohet unanimisht pro ose kundër. “Dëshmorët e Kombit”. 3. 2. kur natyra e problemit është urgjente. të paktën 48 orë para fillimit të mbledhjes. çështjet që janë diskutuar. Procesverbali mbahet nga sekretari dhe duhet t'u paraqitet për miratim gjithë anëtarëve të pranishëm në mbledhje në fund të saj ose në fillim të mbledhjes pasardhëse. Vendimet e Komisionit të Shërbimit Civil janë të vlefshme kur për to ka votuar shumica e të gjithë anëtarëve të Komisionit. Pas kësaj. Anëtarët e Komisionit të Shërbimit Civil. Me votim të fshehtë merren vendime që përmbajnë vlerësime për sjelljen ose cilësitë e një individi. ky afat mund të jetë edhe më i shkurtër. Kur në mbledhje marrin pjesë tre anëtarë të Komisionit të Shërbimit Civil. 3. Neni 12 Kuorumi Mbledhja e Komisionit të Shërbimit Civil është e vlefshme kur janë të pranishëm më shumë se gjysma e anëtarëve të tij. Kur në hapjen e mbledhjes nuk janë të pranishëm shumica e anëtarëve të tij. procesverbali zbardhet e nënshkruhet nga drejtuesi i mbledhjes dhe nga sekretari. si dhe vendimet e marra. Anëtarët e Komisionit të Shërbimit Civil. 2. të paktën 24 orë më pas. 3. diskutimit dhe votimit të çështjes.gov.kompetencë të Komisionit të Shërbimit Civil. vendi. 2. Vendimet në mbledhjet e Komisionit të Shërbimit Civil merren me votim të hapur. Për raste të veçanta.al 40 . 4. që kanë pengesë ligjore. Shqipëri. forma dhe rezultati i votimeve. Rendi i ditës duhet t’u njoftohet me shkrim anëtarëve të Komisionit të Shërbimit Civil. Kërkesa për të futur një çështje në rendin e ditës duhet të bëhet me shkrim. kanë detyrimin të shprehin Adresa: Blv. ku pasqyrohen data. të paktën 5 ditë para fillimit të mbledhjes. të pranishëm në mbledhje. Anëtarët e Komisionit të Shërbimit Civil që kanë votuar kundër. drejtuesi i saj. Neni 14 Barazia e votave Votat e anëtarëve të Komisionit të Shërbimit Civil janë të barabarta. Neni 15 Procesverbali i mbledhjes 1. nuk mund të abstenojnë në votim. Neni 16 Vendimet e Komisionit 1. drejtuesi e ndërpret atë dhe vendos thirrjen e mbledhjes në një ditë tjetër. rendi i ditës. Vendimet e Komisionit të Shërbimit Civil merren me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të tij. Në çdo mbledhje të Komisionit të Shërbimit Civil mbahet një procesverbal. nuk duhet të jenë të pranishëm gjatë shqyrtimit. 4. anëtarët pjesëmarrës në mbledhje. Tiranë. Neni 13 Votimi 1. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Edhe në këtë rast mbledhja është e vlefshme nëse janë të pranishëm tre anëtarë të Komisionit të Shërbimit Civil.

Struktura dhe vendet e punës të Sekretariatit Teknik. d) drejton punën për përgatitjen e projektbuxhetit dhe përgjigjet për zbatimin e buxhetit të Komisionit të Shërbimit Civil. verifikues. organizativ. si dhe çdo ndryshim në lidhje me to. Komisioni i Shërbimit Civil ka Sekretariatin Teknik. 3.1999 "Statusi i nëpunësit civil". KREU IV SEKRETARIATI TEKNIK I KOMISIONIT TË SHËRBIMIT CIVIL Neni 17 Struktura dhe detyrat e Sekretariatit Teknik 1. 5. 2. në përputhje me kërkesat e ligjit nr. sipas rendit të ditës të përcaktuar. e cila miratohet me vendim të Komisionit. Sekretari i Përgjithshëm ka këto detyra: a) drejton veprimtarinë e Sekretariatit Teknik dhe përgjigjet për mbarëvajtjen e punës së tij.5. c) kujdeset e përgjigjet për përgatitjen në kohë të materialeve të mbledhjeve të Komisionit të Shërbimit Civil. Sekretariati Teknik publikon vendimet e Komisionit të Shërbimit Civil.të arsyetuar qëndrimin e tyre si mendim të pakicës. ç) kujdeset dhe përgjigjet për zbardhjen në kohë të vendimeve. dh) kryen detyra të tjera të karakterit administrativ.8485. detyra të karakterit administrativ. Shqipëri. 5. për zhvillimin normal të veprimtarisë së tyre kolegjiale dhe individuale. informativ. datë 12. 4. duke vënë në dispozicion të anëtarëve të Komisionit të Shërbimit Civil materialet për shqyrtim. Neni 18 Organizimi dhe funksionimi i Sekretariatit Teknik Organizimi dhe funksionimi i Sekretariatit Teknik të Komisionit të Shërbimit Civil përcaktohen në një rregullore të veçantë. Nëpunësit e Sekretariatit Teknik janë nëpunës civilë.1999 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”. Sekretari i Përgjithshëm emërohet dhe lirohet nga detyra me vendim të Komisionit të Shërbimit Civil. 6. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.al 41 . datë 11.gov. si pjesë e strukturës organizative të tij. Sekretariati Teknik drejtohet nga Sekretari i Përgjithshëm. Adresa: Blv. Sekretari i Përgjithshëm i Komisionit të Shërbimit Civil është nëpunësi civil më i lartë i tij. për njoftimin dhe publikimin e tyre. Sekretariati Teknik kryen detyra të një natyre ndihmëse. 2. 4. Neni 19 Sekretari i Përgjithshëm i Komisionit të Shërbimit Civil 1. b) siguron dhe plotëson kushtet e nevojshme për anëtarët e Komisionit të Shërbimit Civil. vendosen nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë mbi bazën e propozimit të Komisionit të Shërbimit Civil. këshillimor e teknik. “Dëshmorët e Kombit”. 3. Sekretariati Teknik njofton të interesuarit për vendimet e marra nga Komisioni i Shërbimit Civil.11. të caktuara nga Komisioni i Shërbimit Civil ose Kryetari i tij dhe përgjigjet për zbatimin e tyre. Afati dhe mënyra e njoftimit do të kryhen në bazë të neneve 59 e 60 të ligjit nr.8549. Vendimet e Komisionit të Shërbimit Civil zbardhen brenda tre ditëve nga marrja e tyre. Tiranë. si dhe çdo detyrë me karakter ndihmës në shërbim të Komisionit të Shërbimit Civil. 3.

KREU V DOKUMENTACIONI I KOMISIONIT TË SHËRBIMIT CIVIL Neni 20 Dokumentet e Komisionit të Shërbimit Civil Dokumentet kryesore të Komisionit të Shërbimit Civil janë: a) protokolli i përgjithshëm i hyrjes dhe daljes së korrespondencës. dh) dokumente të tjera që burojnë nga aktet ligjore e nënligjore për institucionet shtetërore. 2.gov. Shqipëri. Projektbuxheti i Komisionit të Shërbimit Civil përgatitet nën drejtimin e Sekretarit të Përgjithshëm. Projektbuxheti i miratuar nga Komisioni i Shërbimit Civil ose çdo ndryshim i tij i dërgohet Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Adresa: Blv. Thirrja e ekspertëve dhe e këshilltarëve të jashtëm. 2. për të vendosur sipas ligjit. b) libri i shpërndarjes së korrespondencës.al 42 . përpunohet. ç) regjistri i vendimeve të Komisionit të Shërbimit Civil. Tiranë. regjistrohet dhe i paraqitet Kryetarit të Komisionit të Shërbimit Civil. c) regjistri i ankesave. TË ARDHURAT. Për shfrytëzimin e përvojës në zgjidhjen e problemeve me karakter të veçantë që i dalin Komisionit të Shërbimit Civil. KREU VI EKSPERTËT DHE KËSHILLTARËT E JASHTËM Neni 22 Thirrja e ekspertëve dhe e këshilltarëve të jashtëm 1. me cilësinë e këshilltarëve dhe ekspertëve të jashtëm të përkohshëm. KREU VII BUXHETI. Korrespondenca që i drejtohet Komisionit të Shërbimit Civil pranohet. arkivohet dhe ruhet sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi. SHPENZIMET DHE DONACIONET Neni 23 Buxheti 1. mund të merren specialistë të fushave të ndryshme. sistemohet. Dokumentacioni i Komisionit të Shërbimit Civil pranohet. d) libri i inventarit të arkivit të Komisionit të Shërbimit Civil. koha e bashkëpunimit dhe pagesa e tyre rregullohen sipas dispozitave në fuqi dhe përcaktohen konkretisht në vendimin e Komisionit të Shërbimit Civil që merret për këtë rast. “Dëshmorët e Kombit”. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. regjistrohet. si dhe për rritjen e nivelit shkencor të punës së tij. Buxheti i Komisionit të Shërbimit Civil përbën zë të veçantë në Buxhetin e Shtetit. 3. sipas ligjit përkatës për Buxhetin e Shtetit dhe i paraqitet Komisionit të Shërbimit Civil për shqyrtim dhe miratim. Neni 21 Korrespondenca 1. 2.

Neni 24 Administrimi dhe realizimi i buxhetit 1. Neni 25 Donacionet 1. Shqipëri. që kryhet me urdhër të Sekretarit të Përgjithshëm. 2. në shërbim të tij. Administrimi i këtyre donacioneve do të bëhet sipas marrëveshjes me donatorët dhe legjislacionit shqiptar në fuqi. Realizimi i tyre bëhet nëpërmjet sektorit të financës të Komisionit të Shërbimit Civil. “Dëshmorët e Kombit”. Tiranë. Adresa: Blv. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. KREU VIII DISPOZITA TË FUNDIT Neni 27 Hyrja në fuqi Kjo Rregullore hyn në fuqi menjëherë.al 43 . me kusht që të mos cenohen pavarësia dhe autoriteti i tij. Komisioni i Shërbimit Civil administron fondet e vëna në dispozicion nga Buxheti i Shtetit dhe nga burime të tjera të ligjshme. 2. Neni 26 Kontrolli financiar Llogaritë financiare të Komisionit të Shërbimit Civil kontrollohen nga Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe nga kontrolli i brendshëm financiar i institucionit. Komisioni i Shërbimit Civil mund të përfitojë donacione të huaja të ndryshme në bazë të legjislacionit në fuqi.gov.

00 dhe përfundon ne orën 14. nëpunësit civil apo punonjësit mund t’i kërkohet të kryejë orë shtesë. si dhe në institucionet e tjera shtetërore.10. duke mos cenuar vijueshmërinë e punës.315. sipas kërkesës së nëpunësit civil apo të punonjësit. Kohëzgjatja javore e punës është 40 orë në javë për nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë. Tiranë. përkatësisht. 2.05.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”. 511. 4.726. Kohëzgjatja e pushimit vjetor të paguar është 4 javë kalendarike. 8549.2006 • VKM nr.00 dhe përfundon ne orën 16. me pushim të barabartë me orët shtesë plus 25 për qind të tyre. Çdo orë shtesë. por jo për një periudhë më të gjatë se 3 muaj. fillon çdo ditë në orën 8. Në raste të veçanta dhe për arsye objektive.7.00 – 6. datë 26.12. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.00 dhe përfundon në orën 13. Për efekt të llogaritjes së pagës orare muaji llogaritet.00 paguhet mbi pagën orare edhe me 50 për qind shtesë të kësaj page. ndërsa orët shtesë gjatë ditëve të pushimit apo ditëve të festave. 5.10.783.456. datë 21. datë 11.VENDIM Nr. në institucionet e administratës publike të nivelit qendror.2007 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës. datë 30. si dhe çdo orë shtesë e kryer nga ora 22. ditë feste apo nga ora 22.00-6. i cili kompensohet.07. tej orarit ditor. me 174 orë pune. Ditët e shtunë dhe e diel janë ditë pushimi javor. brenda 2 muajve nga kryerja e orëve shtesë.2005 • VKM nr. të neneve 19 shkronja “c”.00. datë 24. datë 14.05.00.00. datë 31. me propozimin e Kryeministrit.al 44 . kur këto orë janë kryer në ditë të zakonshme pune apo me orët shtesë plus 50 për qind të tyre kur orët janë kryer në ditë pushimi.2003 • VKM nr.7961. Orari ditor i punës. 2.11. 20 shkronjat “ë” dhe “g” e 29 të ligjit nr. mesatarisht.gov. për periudhën 30 korrik-27 gusht 2007. paguhet mbi pagën orare edhe me 25 për qind shtesë të kësaj page. por me pushim. orari ditor i punës mund të ndryshohet me urdhër të Kryeministrit. Orari ditor i punës fillon çdo dite ne orën 8. Nëpunësi civil apo punonjësi ka të drejtë të kërkojë që të mos kompensohet me shtesë mbi pagën normale. Shqipëri.1999 “Statusi i nëpunësit civil”. Me kërkesë të eprorit të drejtpërdrejtë dhe me miratimin e drejtuesit të institucionit përkatës. Nëpunësi civil apo punonjësi ka të Adresa: Blv. 3. datë 12. ndërsa ditën e premte fillon ne orën 8. “Dëshmorët e Kombit”. KREU II PUSHIMET 1.2002 PËR KOHËZGJATJEN E PUNËS DHE TË PUSHIMIT NË INSTITUCIONET SHTETËRORE I azhurnuar me: • VKM nr. dhe të neneve 76-108 të ligjit nr. Koha e kryerjes së lejes së pushimit vjetor përcaktohet nga drejtuesi i institucionit. në ditë të zakonshme.2004 • VKM nr.328. Drejtuesi i institucionit detyrohet t’ia japë kërkuesit këtë pushim.30. Këshilli i Ministrave VENDOSI: KREU I KOHËZGJATJA E PUNËS 1.

ai ka të drejtë të kompensohet me pagën përkatëse.11. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. në raste të veçanta. “Dëshmorët e Kombit”.2002. KREU III DISPOZITA TRANZITORE DHE TË FUNDIT 1. c. dh. Nëse nëpunësi civil apo punonjësi nuk e kryen pushimin vjetor. të gjyshërve. Në qoftë se pushimi vjetor nuk kryhet brenda vitit kalendarik përkatës.al 45 . datë 19. përcaktohet në përpjesëtim të drejtë me kohëzgjatjen e marrëdhënieve juridike të punës. Kohëzgjatja e pushimit vjetor të paguar. 9. të fëmijës. b.prindërve apo bashkëshortit. ligjore apo nënligjore.11. Kur marrëdhëniet juridike në shërbimin civil apo të punës kanë përfunduar dhe nëpunësi civil apo punonjësi nuk ka kryer pushimin vjetor të paguar. Kohëzgjatja maksimale e të gjitha lejeve të papaguara. Nëpunësi civil apo punonjësi ka të drejtën e pushimit të paguar edhe për rastet si më poshtë vijon: a. 7. Kur nëpunësi civil apo punonjësi. të vëllezërve. 5 ditë. Ky vendim nuk zbatohet për ato institucione shtetërore. Vendimi nr. bëhet i paaftë për punë gjatë periudhës së kryerjes së pushimit vjetor të paguar dhe këtë e vërteton me raport mjekësor. njofton eprorin e drejtpërdrejtë dhe drejtorinë e personelit dhe pushimi vjetor i zgjatet për atë periudhë kohe. bashkëshortin apo prindërit. 4. për fëmijët. brenda periudhës së përcaktuar më lart. që i është dhënë nëpunësit civil apo punonjësit në një vend tjetër pune. me propozimin e eprorit të drejtpërdrejtë. shfuqizohet. për punën që kryejnë 5 ditë. por këto periudha nuk mund të jenë më të shkurtra se 6 ditë në vijim. 3 ditë. Martesën e nëpunësit civil apo të punonjësit Martesën e fëmijës së tij Lindjen e fëmijës për baballarët Vdekjen e prindërve. 3. Tiranë. të kërkojë leje pa të drejtë page. 3. ai mund të kryhet deri në tremujorin e parë të vitit kalendarik pasardhës.1998. 5 ditë. për të cilat përcaktohet ndryshe në akte të tjera. brenda një viti kalendarik. 10. 2 ditë. 5. llogaritet në kohën e pushimit vjetor të paguar. për arsye shëndetësore. Pushimi vjetor i paguar. pushimet e tjera dhe koha e kryerjes së tyre shënohen në dosjen e personelit të nëpunësit civil apo të punonjësit. të vërtetuara me raport mjekësor Përgatitjen dhe mbrojtjen e titujve pasuniversitar. Paga e dhënë për pushimin vjetor të paguar është ajo që ka përfituesi në çastin e marrjes së saj dhe i jepet atij në fillim të pushimit vjetor. për arsye shëndetësore. kur ai caktohet në një vend tjetër pune. “Për kohën e punës dhe të pushimit në shërbimin civil”. personale. 6. që. Ky vendim hyn në fuqi më 1. Adresa: Blv. 2. ai përfiton një shpërblim në masën e pagës përkatëse. të bashkëshortit.gov. Nëpunësi civil ka të drejtë. Shqipëri. ç. Kohëzgjatja e kësaj leje përcaktohet nga drejtuesi i institucionit. kur nëpunësi civil apo punonjësi nuk ka kryer një vit kalendarik pune të plotë. 8. e. nuk mund të jetë më e gjatë se 30 ditë.761. i Këshillit të Ministrave. 10 ditë. d.drejtë të kërkojë kryerjen e pushimit vjetor edhe në periudha të ndryshme e të ndara. 3 ditë. Pushimi vjetor i paguar. të motrave Ndërrimin e banesës Sëmundje të rënda të fëmijëve.

al 46 . Shqipëri. Tiranë.KRYEMINISTRI Fatos Nano Adresa: Blv.gov. “Dëshmorët e Kombit”. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.

"Statusi i nëpunësit civil". d) shpërndarjen e të dhënave për procesin e integrimit evropian ndërmjet ministrisë ku bën pjesë. Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave.al 47 . Efektet financiare.gov. Ministrisë së Financave. në zbatimin e marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit. b) bashkërendimin e brendshëm institucional dhe bashkërendimin e punës me Ministrinë e Integrimit dhe me ministritë e tjera të linjës. c) bashkërendimin e brendshëm institucional për përgatitjen e raporteve për procesin e integrimit evropian.2. Ministrisë së Mjedisit. Njësitë e integrimit evropian të bashkërendojnë dhe të mbështesin punën e institucioneve respektive. Transportit dhe Telekomunikacionit. në kuadër të programit TAIEX. Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Ministrisë së Turizmit. 5. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. 2. të parashikuara për këto ministri. për fushat e përqendruara në elementet kryesore të acquis communautaire. Shqipëri. Rinisë dhe Sporteve. Ministrisë së Integrimit dhe njësive të integrimit evropian në ministritë e tjera të linjës. Ministrisë së Shëndetësisë. dhe ngritjes së kapaciteteve administrative. të përmendur në pikën 1. 3. që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi. sigurimin e lidhjes së drejtpërdrejtë dhe bashkërendimin e punës me Ministrinë e Integrimit dhe me ministritë e tjera të linjës.VENDIM Nr. të këtij vendimi. 179. 6. që i bashkëlidhet këtij vendimi. “Dëshmorët e Kombit”. që i bashkëlidhet këtij vendimi. 4. Tiranë. Numri i nëpunësve të këtyre njësive të përcaktohet më varësi të çështjeve dhe nevojave të secilit institucion.8549. që adaptojnë acquis communautaire. dh) vlerësimin e veprimtarisë së institucionit në raport me ecurinë e procesit të integrimit evropian. shpërndarjen e burimeve njerëzore dhe planifikimin e veprimtarive për mbështetjen institucionale të procesit të integrimit evropian. Ministrisë së Punëve Publike. Ministrisë së Bujqësisë. Ministrisë së Brendshme. e) rekomandimin e përparësive. të përballohen nga buxhetet vjetore. nga zbatimi i marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit.11. Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Krijimin e njësive të integrimit evropian. Tregtisë dhe Energjetikës. Njësia e integrimit evropian është përgjegjëse për: a) bashkërendimin e brendshëm institucional. Kulturës. Ministrisë së Punës.2006 PËR KRIJIMIN E NJËSIVE TË INTEGRIMIT EUROPIAN NË MINISTRITË E LINJËS Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të paragrafëve i parë dhe i dytë të nenit 4 të ligjit nr. në përbërje të Ministrisë së Drejtësisë. Nëpunësit e njësisë së integrimit evropian emërohen sipas procedurave të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil. Adresa: Blv. për angazhimet e marra nga Republika e Shqipërisë. me propozimin e Ministrit të Integrimit.1999. Ministrisë së Ekonomisë. sipas përcaktimit të aneksit I. në përputhje me kriteret e parashikuara në aneksin II. në kuadër të procesit të Stabilizim-Asocimit. datë 11. propozimin e mekanizmave funksionalë për lehtësimin e zbatimit të reformave sektoriale. për procesin e përafrimit të legjislacionit vendas me acquis communautaire dhe për raportimin e akteve normative. Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. ç) monitorimin dhe raportimin brenda ministrisë për çështje të integrimit evropian. përmes procesit të përafrimit të legjislacionit vendas me acquis communautaire. Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. datë 22.

për miratim. propozimet për implementimin e këtyre njësive në strukturat e tyre. Shqipëri.Trajtimi i të dhënave personale .Legjislacioni mbi shoqëritë tregtare .Lufta kundër korrupsionit Ministria e Drejtësisë . Ministria e Financave. brenda muajit prill 2006.Lëvizja e lirë e mallrave dhe e shërbimeve Ministria e Ekonomisë. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë.Produktet bujqësore .Bashkëpunimi doganor . Ministria e Ekonomisë. Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Turizmit.Bashkëpunimi gjyqësor në fushën civile dhe penale . Tiranë.Industria e agropërpunimit . Ministria e Shëndetësisë.Organizimi i tregjeve bujqësore . te Kryeministri.Tregu i tokës (lëvizja e lirë e kapitaleve) . Ngarkohen ministritë e përmendura në pikën 1.al 48 . Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. Ministria e Mjedisit. Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit . Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Ministria e Punës.Zhvillimi rural .Siguria e konsumatorit . KRYEMINISTRI Sali Berisha ANEKSI I FUSHAT SEKTORIALE QË DO TË KOORDINOHEN RESPEKTIVISHT NGA NJËSITË E INTEGRIMIT EUROPIAN Institucioni Fushat Sistemi gjyqësor: Reforma e gjyqësorit.Legjislacioni mbi shoqëritë tregtare .Shërbimet veterinareve dhe fitosanitare . që.7. të paraqesin.Bilanci i pagesave Adresa: Blv.Ndihma shtetërore .Lufta kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve . lufta kundër korrupsionit (trajnimit) . Tregtisë dhe Energjetikës .Politikat industriale . Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.Politikat strukturore . Rinisë dhe Sporteve dhe Ministria e Integrimit për zbatimin e këtij vendimi.Siguria ushqimore Ministria e Bujqësisë. Ministria e Bujqësisë. 8.Të drejtat e njeriut . pavarësia.gov. Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Transportit dhe Telekomunikacionit.Lufta ndaj kontrabandës . “Dëshmorët e Kombit”.Politikat mbi sipërmarrjet e mesme dhe të vogla . Ministria e Punëve Publike. Ministria e Brendshme. transparenca.Detyrimet në kuadër të OBT-së . Kulturës. Tregtisë dhe Energjetikës.

al 49 .Bashkëpunimi administrativ dhe lufta ndaj evazionit tatimor .Zhurmat nga automjetet dhe makineritë . Transportit dhe Telekomunikacionit .Teknologjia e informacionit . Kulturës.Kontrolli financiar .Trafiku i njerëzve dhe i narkotikëve .Ndryshimet klimaterike .Siguria dhe shëndeti në punë . agjencitë turistike etj. detar.Buxheti dhe financat .Menaxhimi i kufirit .Sigurimet shoqërore . hekurudhor. mbrojtja sociale dhe dialogu social -Barazia gjinore/legjislacioni mbi antidiskriminimin .Mbrojtja e natyrës .Menaxhimi i mbetjeve .Transporti tokësor.Krimi i organizuar dhe korrupsioni .Politikat e migracionit dhe azilit . “Dëshmorët e Kombit”. Shqipëri. trajnimi dhe rinia .Bashkëpunimi ndërkombëtar . Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave .Cilësia e ujit .Lëvizja e lirë e punëtorëve/politika e migracionit . Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.Ministria e Financave .Cilësia e ajrit .Politikat e peshkimit Ministria e Punës.Kimikatet dhe OMGJ-të .Mbrojtja civile .Kontrolli i mbrojtjes industriale Ministria e Mjedisit.Fondi Social Evropian .Liria për të ofruar shërbime (pjesa e shërbimeve turistike hotele.Performanca e administratës publike .Tatimi direkt dhe indirekt .gov. Rinisë dhe Sporteve Adresa: Blv.Siguria bërthamore dhe mbrojtja nga rrezatimi .Legjislacioni horizontal .) Ministria e Turizmit.Legjislacioni i punës . Tiranë.Telekomunikacioni Ministria e Arsimit dhe Shkencës . ajror dhe i kombinuar Ministria e Punëve Publike.Arsimi.Shkenca dhe kërkimet -Njohja e ndërsjellë e kualifikimeve profesionale . Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta .Punësimi.Lufta ndaj mashtrimit .Bashkëpunimi policor Ministria e Brendshme .Pastrimi i parave .Terrorizmi .

. .Të ketë aftësi në përgatitje raportesh.Grada master në studime evropiane dhe/ose ndërkombëtare përbën avantazh.Të ketë njohuri shumë të mira në gjuhën angleze. “Dëshmorët e Kombit”. . trajnimi dhe rinia -Pronësia intelektuale ANEKSI II KRITERET PËR PËRZGJEDHJEN E NËPUNËSVE TË NJËSIVE TË INTEGRIMIT EUROPIAN Nëpunësi i Njësisë së Integrimit Evropian duhet të përzgjidhet në bazë të kritereve të përgjithshme të mëposhtme: . . Adresa: Blv.Të ketë mbaruar arsimin e lartë (preferohet dega drejtësi ose ekonomi). . Shqipëri. .Njohja e një gjuhe të dytë të BE-së përbën avantazh. . Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.Të përdorë programet bazë të punës në kompjuter.Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.gov. analizash. Tiranë.al 50 . komunikim dhe prezantim.Eksperienca në punë të ngjashme përbën avantazh.-Arsimi.

që i bashkëlidhet këtij vendimi. sipas lidhjes nr. që i bashkëlidhet këtij vendimi.07. gradë apo titull më të ulët se ai i përcaktuar për pozicionin e tij. që ka. datë 18. c) Në rastin kur nëpunësi ka kualifikim. apo titullin shkencor më të lartë. që i bashkëlidhet këtij vendimi. c) "Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme".1999 "Statusi i nëpunësit civil". Kriteret e përfitimit të shtesës janë: a) Kjo shtesë jepet në kushtet e përputhjes së fushës së kualifikimit.1002. b) Në rastin kur nëpunësi ka kualifikim. me grade diplomatike jo më të ulët se "Sekretar i pare" apo të barasvlershme me të. 1/1. të përcaktuara në strukturën e Ministrisë së Punëve të Jashtme. si rregull.1. nëpunësit e shërbimit të jashtëm.8487. date 13. Nëpunësit e Ministrisë së Punëve të Jashtme. me grade diplomatike: a) "Sekretar i dytë". të ndryshuar dhe të nenit 45 të ligjit nr. në rastin kur emërohet "Përgjegjës sektori" të paguhet me pagën e përcaktuar për këtë pozicion në lidhjen nr.2006 PER PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PER FUNKSIONET DREJTUESE DHE PËR STRUKTURËN E NIVELET E PAGAVE NË MINISTRINË E PUNËVE TË JASHTME I azhurnuar me: • VKM nr.VENDIM Nr. që gëzojnë të drejtën e gradës.11. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. me përshkrimin e punës së nëpunësit.al 51 .8549. të përcaktuar në lidhjen nr. me grade diplomatike jo më të ulët se "Këshilltar" apo të barasvlershme me të. gradë apo titull më të më të lartë. gradën apo titullin që ka. e cila përcaktohet në lidhjen nr. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.1. rast pas rasti. Në çdo rast si më sipër. date 3. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. ai përfiton shtesën vetëm për gradën. me propozimin e Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit të Financave.2. Nëpunësi i shërbimit të jashtëm.2008. pas miratimit.5.2. që ka nëpunësi. apo titullit shkencor. b) "Drejtor drejtorie". Në funksionet drejtuese. 1. përfitojnë shtesën për kualifikim. Adresa: Blv. nëpunësit e shërbimit të jashtëm. date 20. datë 02.1.9095. të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës. se ai i përcaktuar për pozicionin e tij. Ministrit të Financave dhe Departamentit të Administratës Publike. Për aplikimin e shtesës për kualifikim zbatohen rregullat e udhëzimit nr.2008 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës.gov. nga Departamenti i Administratës Publike. Tiranë. të paguhen në bazë të gradës diplomatike/konsullore. sipas lidhjes nr. 881. grada apo titulli. emërohen: a) "Përgjegjës sektori". me grade diplomatike jo më të ulët se "Sekretar i dytë" apo të barasvlershme me të. gradë apo titull shkencor. Nëpunësit e Ministrisë së Punëve të Jashtme. 2. date 11. të nenit 5/1 të ligjit nr.2003 "Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë".2.12.4. 3. përfiton shtesë. Shqipëri. në përputhje me kualifikimin. të neneve 18 e 29 të ligjit nr. “Dëshmorët e Kombit”. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. gradës. përfiton vetëm shtesën e përcaktuar për pozicionin.7. pavarësisht nga kualifikimi.1999 "Për kompetencat për caktimin e pagave të punës". Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. nëpunësit e shërbimit të jashtëm. që gëzojnë të drejtën e gradës diplomatike dhe që paguhen sipas lidhjes nr.

të paguhen sipas akteve nënligjore në fuqi. Efektet financiare. date 21. date 21.5. date 21.b) "Sekretar i pare".711. në rastin kur emërohet "Drejtor drejtorie" të paguhet me pagën e përcaktuar për këtë pozicion në lidhjen nr.2000 të Këshillit të Ministrave "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore". 6. Ministër Këshilltar.726.1.gov.1.12. Nëpunësit e tjerë të Ministrisë së Punëve të Jashtme. c) "Këshilltar". Agjent konsullor 11 000 2% 39 000 Atashe 11 000 2% 29 000 LIDHJA NR. të përballohen nga buxheti i vitit 2006. konkretisht. Tiranë. që kanë. sipas pikës 2 të këtij vendimi. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Në rastet kur në funksione drejtuese emërohen nëpunës të shërbimit të jashtëm. 4.324. Konsull 11 000 2% 68 500 Sekretar i dytë. miratuar për Ministrinë e Punëve të Jashtme.726. të ndryshuar. të paguhen sipas gradës diplomatike/konsullore. që nuk gëzojnë të drejtën e gradës diplomatike/konsullore. Zëvendëskonsull 11 000 2% 51 500 Sekretar i tretë. me grade më të lartë se minimumi i përcaktuar për funksionin përkatës. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. lekë Sekretar i Përgjithshëm Ambasador 11 000 2% 114 000 Drejtor i Përgjithshëm Ministër Fuqiplotë.2004 i Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kritereve për funksionet drejtuese dhe për strukturën e nivelet e pagave në Ministrinë e Punëve të Jashtme". si dhe vendimit nr.2 POZICIONI KUALIFIKIMI/GRADA/ TITULLI SHKENCOR SHTESA Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”.al 52 . Vendimi nr. 5. të ndryshuar. të vendimit nr.2001 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civile në institucionet e administratës qendrore. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. date 27. ndryshuar me vendimet përkatëse".2000 të Këshillit të Ministrave "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore". Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. Shqipëri.12.1 PAGA MUJORE POZICIONI DREJTUES GRADA DIPLOMATIKE PAGA INDIVIDUALE (PAGA BAZË) SHTESA PËR GRADË 12345 Paga e grupit (PG) lekë Shtesa vjetore për vjetërsi (SHV) Shtesa për kualifikim (SHK) lekë Shtesa për pozicion (SHP). i ndryshuar. administratës së Presidentit dhe Kuvendit dhe disa shtesa e ndryshime në vendimin nr. në rastin kur emërohet "Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme" të paguhet me pagën e përcaktuar për këtë pozicion në lidhjen nr. Konsull i Përgjithshëm 11 000 2% 103 500 Drejtor Këshilltar 11 000 2% 86 500 Përgjegjës sektori Sekretar i parë. 7. që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi. shfuqizohet.12. KRYEMINISTRI Sali Berisha LIDHJA NR.

zbatohen për nëpunësit. Drejtor. Doktor i shkencave 20 000 Doktor i shkencave 25 000 Përgjegjës sektori. Ministrisë së Financave dhe Departamentit të Administratës Publike. për gradën shkencore "Doktor i shkencave".gov. Studime specializuese afatgjata 10 000 Studime të thelluara pasuniversitare/master i nivelit të dytë20 000 Shënim. dhe 25 000 lekë. që i bashkëlidhet udhëzimit të përbashkët të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.(LEKË/MUAJ) Sekretar i Përgjithshëm Profesor 30 000 Profesor i asociuar 25 000 Drejtor i Përgjithshëm. Tiranë.al 53 . Vlerat 20 000 lekë. “Dëshmorët e Kombit”. Adresa: Blv. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Shqipëri. për diplomat "Master i nivelit të dytë/studime të thelluara pasuniversitare". që i kanë përfituar diplomat përkatëse në universitetet apo shkollat e arsimit të lartë në vendet e përcaktuara në listën. Specialist Studime të thelluara pasuniversitare/masteri nivelit të dytë.

al 54 . shfuqizohet. i cili të përballohet nga fondi i veçantë.11. institucionet e pavarura dhe në njësitë e qeverisjes vendore të krijohet një fond i veçantë. 4.1999 "Për kompetencat për caktimin e pagave të punës". në masën 5 për qind të fondit të planifikuar të pagave. 2.8549. i cili të përdoret nga drejtuesit e institucioneve për shpërblimin e punonjësve. të nenit 18 të ligjit nr. Efektet financiare.434.5.VENDIM Nr. 3. Shqipëri. nuk duhet të jetë më shumë se 1 (një) pagë mujore.7. 6. të cilat janë në fushën e veprimit të ligjit të shërbimit civil. Shpërblimi për rezultate të mira në punë gjatë vitit. datë 13.gov. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.2007 PËR FONDIN E VEÇANTË NË INSTITUCIONET BUXHETORE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës. të përballohen nga buxheti vjetor. Ky shpërblim në ministritë dhe institucionet qendrore.8487. datë 29. të nenit 7 të ligjit nr. datë 28. “Dëshmorët e Kombit”. i miratuar për çdo institucion.8379. datë 13. Edhe në rastet kur me ligje të veçanta masa e shpërblimit është më e madhe se një pagë mujore. si dhe për veprimtari social-kulturore. Ngarkohet Ministria e Financave për nxjerrjen e udhëzimit përkatës. datë 11.1999 "Statusi i nëpunësit civil" dhe të ligjit nr. Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1.369. në masën 10 000 ( dhjetë mijë) lekë. të ndryshuar. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. kjo do të përballohet nga ky fond i veçantë. me propozimin e Ministrit të Financave.1998 "Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë". për çdo punonjës. për shpërblimin në fund të vitit. Në institucionet buxhetore. 5. KRYEMINISTRI Sali Berisha Adresa: Blv. që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi. sipas parimeve dhe procedurës së përcaktuar në legjislacionin e shërbimit civil.6. për dhënie ndihmash të menjëhershme. jepet në bazë të rezultateve individuale në punë. pavarësisht shpërblimit sipas pikës 2 të këtij vendimi. për rezultate të mira në punë. Vendimi nr. Tiranë. Shpërblimi në fund të vitit i jepet çdo punonjësi buxhetor.6. në raste fatkeqësish dhe raste të tjera të kësaj natyre.2006 i Këshillit të Ministrave "Për fondin e veçantë në institucionet buxhetore".

4. apo titulli që ka funksionari politik apo nëpunësi civil.11.2007 • VKM nr. b) Kur funksionari politik apo nëpunësi civil ka kualifikim. pas çdo viti pune.gov. Shtesa për pozicion është sipas kolonës 5 të lidhjes nr. Shtesa për vjetërsi në punë (kolona 3) e lidhjes nr.2006 "Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2007".2008 • VKM nr. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. ai përfiton shtesën vetëm për gradën.7.4.07. “Dëshmorët e Kombit”. 2. të përcaktuar sipas lidhjes nr.1.1157.8549.1. kjo shtesë jepet kur përputhen kualifikimi. përcaktohet si më poshtë vijon: Nëpunësit civilë dhe funksionarët politikë.78. që i bashkëlidhet vendimit. Shtesa për kualifikim (kolona 4) e lidhjes nr. Struktura e pagave dhe nivelet e tyre për nëpunësit civilë në Kryeministri. c) Kur funksionari politik apo nëpunësi civil ka kualifikim. të ndryshuar. APARATET E MINISTRIVE TË LINJËS. ministritë e linjës. ai do të përfitojë vetëm shtesën e përcaktuar për pozicionin/funksionin. apo titullin që ka. pavarësisht nga kualifikimi. nga Departamenti i Administratës Publike.1. Adresa: Blv. me përshkrimin e punës së nëpunësit.al 55 .303. aparatet e ministrive të linjës. KUVENDIT DHE KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE I azhurnuar me: • VKM nr. Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. gradën.4. në Kryeministri. dhe nga njësitë e personelit. 5. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. apo titullin shkencor më të lartë që ka. sipas lidhjes nr. përfitojnë shtesë për kualifikimin.2008 • VKM nr. ç) Në çdo rast sa më sipër. ADMINISTRATËS SË PRESIDENTIT. është 11000 (njëmbëdhjetë mijë) lekë. dhe të ligjit nr. për Kryeministrinë dhe ministritë e linjës. të neneve 18 e 29 të ligjit nr.03. Kriteret e përfitimit të shtesës janë: a) Për nëpunësit civilë.1. gradën. datë 05. rast pas rasti.12. që i bashkëlidhet vendimit.2007 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË NËPUNËSVE CIVILË. apo titullin shkencor. për Presidencën dhe Kuvendin. gradë.8487. 4.1. datë 13. diplomë e shkollës së lartë. datë 02.08.01. 3.1999 "Për kompetencat për caktimin e pagave të punës". administratën e Presidentit dhe të Kuvendit. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.838. Paga e grupit (kolona 2) e lidhjes nr.1003. pas miratimit. me propozimin e Ministrit të Brendshëm dhe Ministrit të Financave. gradë.VENDIM Nr. datë 13. datë 13.11.2008 • VKM nr. deri në 25 vjet. ZËVENDËSMINISTRIT DHE NËPUNËSVE TË KABINETEVE.2008 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës. datë 12. ai do të përfitojë shtesën në përputhje me kualifikimin. NË KRYEMINISTRI.1999 "Statusi i nëpunësit civil". datë 11. jepet në masën 2 për qind. datë 27. apo titull më të lartë. administratës së Presidentit. grada apo titulli shkencor.9645. Tiranë.5. dhe llogaritet mbi pagën e grupit. grada. Shqipëri. se ai i përcaktuar për pozicionin/funksionin e tij. Kuvendit dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të jenë sipas lidhjes nr.475. apo titull më të ulët se ai i përcaktuar për pozicionin/funksionin e tij sipas lidhjes nr. datë 28. të nenit 5/1 të ligjit nr.

Tiranë. përfitojnë një shtesë për "kushte pune". "Specialistët". të kategorisë II-b. "Sekretar" dhe "Sekretar i këshilltarit të Presidentit" jepet në masën 2 për qind pas çdo viti pune. Masa e pagesës përcaktohet nga titullari i institucionit përkatës. aparatet e ministrive të linjës. "Sekretar i nënkryetarit të Kuvendit".2.Këshilltar i Kryeministrit. për kushte pune.Zëvendësministri 134 000 lekë. apo "Informatikë". prej 8 000 (tetë mijë) lekësh. për kushte pune.6. shefi i Protokollit të Kryeministrit. Kuvendit dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. prej 10 000 (dhjetë mijë) lekësh në muaj. "Sekretar i Presidentit". . dhe drejtori i kabinetit të zëvendëskryeministrit barazohen në pagë me zëvendësministrin. Kategoritë e pagave për pozicionet e punës me titull të njëjtë përcaktohen në kuadër të miratimit të strukturës dhe të organikës së secilit institucion. apo "Drejtorët" në Kryeministri. 9. 7. zëvendësministrit dhe nënkryetarit të Kuvendit 62 500 lekë. Struktura dhe nivelet e pagave për zëvendësministrin dhe nëpunësit e kabineteve në Kryeministri. Kategorizimi (kolona 1) brenda çdo klase bëhet në përputhje me lidhjen nr. sekretar i këshilltarit të Presidentit 50 000 lekë. . administratën e Presidentit. "Sekretar i zëvendëskryeministrit". Pozicionet "Inspektor në Departamentin e Kontrollit të Brendshëm Administrativ dhe Antikorrupsionit" dhe "Koordinator në Departamentin e Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj". . "Përgjegjësit e sektorit".3. në muaj. prej 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë mbi pagën mujore të kategorisë përkatëse.Ndihmësi i Kryeministrit dhe këshilltari i zëvendëskryeministrit barazohen në pagë me nëpunësin civil.Ndihmësi i zëvendëskryeministrit dhe drejtori i kabinetit të ministrit barazohen në pagë me nëpunësin civil. të kategorisë II-a.Këshilltari i ministrit dhe zëdhënësi barazohen në pagë me nëpunësin civil. 6/1. në mënyrë të detyrueshme. deri në 40 për qind të pagës mujore. "Sekretar i ministrit". që lidhen me procesin e informatizimit të veprimtarisë së administratës publike dhe kërkojnë. barazohet në pagë me nëpunësin civil. administratën e Presidentit. dhe llogaritet mbi vlerën 11 000 lekë. nëpunësit e kabineteve dhe nëpunësit civilë. Shtesa për vjetërsi në punë për pozicionet "Sekretar i Kryeministrit".gov. Shqipëri. sipas përshkrimit të pozicioneve të punës. Këto nivele pagash zbatohen edhe për funksionet ekuivalente të administratës së Presidentit. Presidentit. Këshilltarët e jashtëm të Kryeministrit dhe të zëvendëskryeministrit përfitojnë pagesë mujore. Funksionarët politikë.Sekretar i Kryeministrit. "Sekretar i Kryetarit të Kuvendit". 10. sekretar. në Kryeministri. . Kategorizimi për pozicionet e veçanta të jetë sipas lidhjes nr. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. aparatet e ministrive të linjës. të këshilltarit të brendshëm.Sekretar i ministrit. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. përfitojnë një shtesë. nuk përfitojnë shtesa të tjera mbi pagë. “Dëshmorët e Kombit”. Pozicionet "Drejtor i Departamentit të Kontrollit të Brendshëm Administrativ dhe Antikorrupsionit" dhe "Drejtor i Departamentit të Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj" në Kryeministri. Zbatimi i kësaj shtese për pozicionet konkrete bëhet pas miratimit paraprak të Departamentit të Administratës Publike dhe Ministrisë së Financave. mbi pagën bazë mujore. Kuvendit dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.Drejtor i kabinetit të Kryeministrit. që përfshihen në fushën e veprimit të këtij vendimi. Kryetarit të Kuvendit. që punojnë në pozicione. të kategorisë I-a. Adresa: Blv. përfitojnë një shtesë. mbi pagën mujore të kategorisë përkatëse. . . deri në 25 vjet. arsimin e lartë në degët "Inxhinieri elektronike". 8. të përcaktuara me vendime të tjera të Këshillit të Ministrave.al 56 . të kategorisë I-b. . përcaktohen si më poshtë vijon: . që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Kuvendit dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi. Përjashtimisht për periudhën 5 shkurt 2007-1 korrik 2007. Shqipëri.Kryeministrinë. datë 21. “Dëshmorët e Kombit”.2007. Duke filluar nga data 1 korrik 2007. fillojnë për: .500 86. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.për emërtesat e reja. Përjashtimisht për periudhën 1 maj 20071 korrik 2007.al .11. që i bashkëlidhet këtij vendimi. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Departamenti i Administratës Publike për zbatimin e këtij vendimi. vlerat e kategorive të pagave për nëpunësit te këtij institucioni të jenë sipas vendimit nr. 14.5. si dhe të gjitha dispozitat që bien në kundërshtim me këtë vendim.gov.12.2001 i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë. fillojnë nga data 2. . datë 27. vlera e kategorisë së pagës për këta nëpunës të jetë sipas vendimit nr.12. . të shtuara në lidhjen nr. .000 11.2000 të Këshillit të Ministrave "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore". për vitin 2007: . të ndryshuar. KRYEMINISTRI Sali Berisha LIDHJA NR.1. datë 27.12. ndryshuar me vendimet përkatëse".pozicionet "Inspektor". 13. të paguhen me kategorinë III-a/1.711.400 114. të përballohen nga fondet e miratuara për politikën e pagave. administratën e Presidentit dhe Kuvendit.2001 të Këshillit të Ministrave.2007. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi.500 68.711.726. Ngarkohen Departamenti i Administratës Publike.000 PAGA INDIVIDUALE (PAGA BAZE) 2 3 Shtesa vjetore Shtesa per per vjetersi Kualifikim (SHV) (SHK) 2% 2% 2% 2% 2% SHTESA E POZICIONIT 4 Shtesa e pozicionit (SHP) 126.4. Tiranë.711. në Drejtorinë e Përgjithshme të Inspektimit. të ndryshuar.2001 të Këshillit të Ministrave.3. nëpunësit civilë në pozicionet "Përgjegjës sektori". është përcaktuar kategoria III-b.711. datë 27. fillojnë nga data 1 korrik 2007.12.Parashikimet e tjera. në Ministrinë e Brendshme. të përballohen nga fondet e miratuara për secilin institucion.2.1 KATEGORIA 1 Paga e Grupit (PG) 11. 15.2007. të ndryshuar. dhe disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. të ndryshuar. në institucionet e administratës qendrore.000 11. Vendimi nr. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. 16. 12. shfuqizohen.12. vlera e kategorive të pagave për nëpunësit e këtij institucioni të jenë sipas vendimit nr. Përjashtimisht për periudhën 2 prill 2007-1 korrik 2007. të përcaktuar sipas lidhjes nr. Ministria e Financave dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës të nxjerrin udhëzimin përkatës për zbatimin e pikës 4 të këtij vendimi. për vitin 2007. fillojnë nga data 5.Ministrinë e Financave. .500 57 I I-a I-b II II-a II-b III III-a Adresa: Blv.2001 të Këshillit të Ministrave.për efekt të politikave të pagave. fillojnë nga data 1.000 11. datë 27.000 11. për të cilët në urdhrat përkatës të Kryeministrit për miratimin e strukturave dhe organeve të Kryeministrisë dhe ministrive të linjës.000 103.

Shqipëri. edhe zgjidhjen e problemeve komplekse që lidhen me menaxhimin e projekteve të mëdha ose sektorëve/njësive brenda institucionit.al 58 . Tiranë. Në këtë klasë bëjnë pjesë kategoritë: III. Kjo klasë bën të mundur gjithashtu. njohuritë e specialitetit. 2 KLASIFIKIMI I VENDEVE TË PUNËS NË SHËRBIMIN CIVIL Vendet e punës në Shërbimin Civil. për arritjen e rezultateve të përcaktuara. koordinimin e aktiviteteve të stafit mbështetës si dhe me formulimin dhe vlerësimin e opsioneve politike mbi një fushë të caktuar.3 Adresa: Blv.000 11. përcaktimin e strategjisë dhe hartimin e politikave të përgjithshme.000 11. si më poshtë: Klasa I: Ka përgjegjësinë për menaxhimin e institucionit.000 11.a Përgjegjës Sektori III-a/1 Përgjegjës Sektori III-b Specialist i nivelit të lartë Klasa IV: Kjo klasë merret me zbatimin e politikave ekzistuese. Në këtë klasë bëjnë pjesë kategoritë: IV -a Specialist i nivelit të mesëm IV -b Specialist LIDHJA NR. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.b Drejtor Drejtorie Klasa III: Bën të mundur koordinimin e mendimit dhe opsioneve të reja politike për një fushë të caktuar të specialitetit. Në këtë klasë bëjnë pjesë kategoritë: II-a Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme II. analizën e informacionit dhe kërkimin. grupohen në 4 klasa. përgatitjen e propozimeve përfundimtare të cilat duhen aprovuar nga niveli menaxhues më i lartë.000 2% 2% 2% 2% 58.500 39 000 29 000 Lidhja nr. në fushat që mbulon institucioni. njerëzore etj. si dhe dhënien e këshillimit përfundimtar dhe të drejtpërdrejtë ministrit ose drejtuesit të institucionit. Në këtë klasë bëjnë pjesë kategoritë: I-a Sekretar i Përgjithshëm I-b Sekretar i Përgjithshëm në Ministri Drejtor Departamenti në Këshillin e Ministrave Drejtor i Departamentit të Administratës Publike Klasa II: Është niveli më i lartë i menaxhimit të një institucioni dhe ka përgjegjësi për hartimin e politikave në një fushë të caktuar dhe për arritjen e rezultateve të përcaktuara në këtë fushë.III-a/1 III-b IV IV-a IV-b 11. zbatimin e politikave në këtë nivel. “Dëshmorët e Kombit”. koordinimin e këtyre politikave të përgjithshme dhe përdorimin eficient të të gjitha burimeve financiare.300 51. duke u bazuar në eksperiencën profesionale të fushës.gov.

Ndihmës i Presidentit/ Kryetarit të Kuvendit/ Kryeministrit. Sekretar i Përgjithshëm . Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Specialist Studime të thelluara pasuniversitare/Master i nivelit të dytë. Jurist. Drejtor Departamenti. Drejtor Kabineti i Ministrit. Koordinator. Këshilltar i Ministrit. Tiranë. Koordinimit& Dokumentacionit II-b Inspektor në Departamentin e Kontrollit të Brendshëm Administrativ&Antikorrupsionit II-b Koordinator në Departamentin e Bashkërendimit të Strategjive&Koordinimit të Ndihmës së Huaj II-b Koordinator në Departamentin e Legalizimit&Formalizimit të Ekonomisë Ekstraligjore II-b Koordinator pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave II-b Koordinator në Departamentin e Informacionit II-b Drejtor i Njësisë së Teknologjisë së Informacionit dhe e-Government II-a Ministria e Punëve të Jashtme Përfaqësues ligjor i zyrës së përfaqësuesit ligjor II-b Drejtor i Institutit të Diasporës II-b Ministria e Mjedisit.al 59 .4 Pozicioni Kualifikimi/grada/titulli shkencor Shtesa (lekë/muaj) Zëvendësministër.gov. Drejtor i Përgjithshëm. Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave Kryeinspektor i Inspektoratit të Mjedisit III-a Inspektor në Inspektoratin e Mjedisit III-b Ministria e Drejtësisë Inspektor në Drejtorinë e Inspektimit Gjyqësor III-a Ministria e Brendshme Drejtor i Njësisë Antitrafik II-a Drejtor i Njësisë së Zhvillimit të Prokurimeve të Përqendruara II-a Koordinator në Departamentin e Administratës Publike III-a Inspektor në Drejtorinë e Përgjithshme të Inspektimit III-a Koordinator në Njësinë Antitrafik III-a Koordinator në Njësinë e Zhvillimit të Prokurimeve të Përqendruara III-a Ministritë e linjës Inspektor në Drejtoritë e Auditimit të Brendshëm apo në sektorët e auditimit të brendshëm III-a III-b Lidhja nr. Këshilltar i Presidentit/ Kryetarit të Kuvendit/ Kryeministrit/ Zëvendëskryeministrit. Kryeinspektor. Shqipëri. Studime specializuese afatgjata_____10 000 Studime të thelluara pasuniversitare Master i nivelit të dytë __________________20 000 Adresa: Blv. Inspektor.KATEGORIZIMI I POZICIONEVE TË PUNËS PËR FUNKSIONET E VEÇANTA NË KRYEMINISTRI DHE MINISTRITË E LINJËS INSTITUCIONI POZICIONI KATEGORIA E PAGËS Kryeministria Drejtor i njësisë së koordinimit të ndihmës së huaj II-a Jurist në Departamentin e Legjislacionit. Profesor______________________________30 000 Profesor i asociuar_____________________ 25 000 Ndihmës i Zëvendëskryeministrit. Drejtor i Kabinetit të Presidentit/ Kryetarit të Kuvendit/ Kryeministrit/ Zëvendëskryeministrit. “Dëshmorët e Kombit”. Drejtor Doktor i shkencave ____________________ 20 000 Doktor i shkencave ____________________ 25 000 Përgjegjës sektori.

për gradën shkencore "Doktor i shkencave".al 60 . të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. apo shkollat e larta. të vendeve të përcaktuara sipas listës që do t'i bashkëlidhet udhëzimit të përbashkët.Shënim: Vlerat 20 000 lekë. “Dëshmorët e Kombit”. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Shqipëri. për diplomat "Master i nivelit të dytë/Studime të thelluara pasuniversitare" dhe 25 000 lekë. Tiranë. që i kanë përfituar diplomat përkatëse në universitetet. aplikohen për nëpunësit civilë dhe funksionarët politikë. Ministrisë së Financave dhe Departamentit të Administratës Publike (pika 11 e këtij vendimi). Adresa: Blv.gov.

Instituti i Studimeve të Urbanistikës. Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve.2007 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË NËPUNËSVE TË DISA INSTITUCIONEVE. të grupit të dytë. Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Informale.77. Drejtoria e Patentave dhe Markave. Instituti i Mjekësisë Ligjore. Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit.07.1000. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror.05.454. Agjencia e Akreditimit për Arsimin e Lartë. Teatri Kombëtar. Inspektorati Ndërtimor e Urbanistik Kombëtar.2008 • VKM nr. Komiteti Shtetëror i Kulteve. Instituti i Trajnimit të Administratës Publike. të cilët. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve dhe Agjencia Shqiptare e Biznesit dhe Investimeve. kategorizohen. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik.5.8487. NË VARËSI TË MINISTRAVE TË LINJËS I azhurnuar me: • VKM nr. të grupit të parë. Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit. Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike. të ndryshuar. Qendra Kombëtare e Kinematografisë. Drejtoria e Përgjithshme e Inspektoratit Shtetëror të Punës.2008 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës. Instituti i Kurrikulave dhe Trajnimit. ku bëjnë pjesë: Instituti i Studimeve të Transportit. Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve. Policia Elektrike. Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit Gjyqësor. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Agjencia e Legalizimit. Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit. si më poshtë vijon: a) Institucione qendrore. Tiranë. datë 14. Instituti i Monumenteve të Kulturës.11. Në fushën e veprimit të këtij vendimi përfshihen institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore. Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës-Kanalizimeve.478. Galeria Kombëtare e Arteve. datë 27. datë 01. Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. Qendra Kombëtare e Regjistrimit. datë 18.11.VENDIM Nr. datë 16.04.2007 • VKM nr. Reparti i Inspektim-ShpëtimMinierave. Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë. me propozimin e Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit të Financave. Shqipëri. dhe të ligjit nr.545. Teatri Kombëtar i Operas. Muzeu Historik Kombëtar.2008 • VKM nr.al 61 . Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë dhe Kalibrimit.1999 “Për kompetencat për caktimin e pagave të punës”.7. Komiteti Olimpik Shqiptar. datë 28. datë 13. në varësi të ministrave të linjës. Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Agjencia Kombëtare e Turizmit. Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit.759. Drejtoria e Akreditimit dhe Adresa: Blv. ku bëjnë pjesë: Drejtoria e Përgjithshme e Aviacionit Civil.2006 “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2007”.9645. “Dëshmorët e Kombit”. Agjencia Qendrore e Vlerësimit të Arritjeve të Nxënësve. Biblioteka Kombëtare. Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave të Shtetit.2008 • VKM nr. Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. të nenit 5/1 të ligjit nr. Agjencia Kombëtare e Arsimit dhe Formimit Profesional. b) Institucione qendrore.gov. Inspektorati Qendror Teknik. në kuptim të këtij vendimi. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. datë 02. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.01. Baletit dhe Ansamblit Popullor. Qendra e Publikimeve Zyrtare.

të institucioneve qendrore të grupit të dytë. 2/5. në Agjencinë e Legalizimit. në qendrat e transferimit të teknologjive bujqësore. Shqipëri. të përcaktuara në shkronjën “b” të pikës 1 të këtij vendimi. të jenë sipas lidhjes nr. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar. në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. ku bëjnë pjesë: Kapiteneria e Përgjithshme e Porteve. Vjetërsia në punë për punonjësit. c) Institucione qendrore të grupit të tretë. Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve. dhe Shërbimi Informativ Ushtarak dhe Agjencia e Shërbimit Arkeologjik.1/5. Punonjësit e trupës artistike të këtyre institucioneve përfitojnë shtesë. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Shkodër. Durrës. Klubi Shumësportësh “Partizani” dhe federatat e sportit. në Zyrën Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. në Teatrin Kombëtar. 3/2. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Zyrat e Administrimit dhe Koordinimit të Parqeve Arkeologjike. Struktura dhe nivelet e pagave të punonjësve të trupës artistike në Teatrin Kombëtar. janë sipas lidhjes nr. jo mësimorë. të jenë sipas lidhjes nr. në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. Muzeu Kombëtar i Pavarësisë. Durrës.al 62 . që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. të jenë sipas lidhjes nr. jepet në masën 2 për qind. në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Agjencia Kombëtare e Provimeve në Institucionet e Arsimit të Lartë. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. Krujë.Komiteti Shqiptar i Birësimeve. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”. të jenë sipas lidhjes nr. Teatrin Kombëtar të Operas. Tiranë. 3/1. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”. për kushte pune. 2/2.1/1. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 3. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”.1/4. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. 2. të universitetit ushtarak dhe Akademisë së Mbrojtjes. të jenë sipas lidhjes nr. në masën 6 000 (gjashtë mijë) lekë në muaj.1. deri në 25 vjet. Berat. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. të përcaktuara në shkronjën “a” të pikës 1 të këtij vendimi. që paguhen sipas lidhjes nr.2/1-a. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. të institucioneve qendrore të grupit të parë. Qendra Kombëtare e Muzeumeve. “Dëshmorët e Kombit”.1/2. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”. Zyra e Administrimit dhe Koordinimit të Butrintit.2/1-b. të jenë sipas lidhjes nr.gov. administrata e universiteteve. shkollave të tjera të larta dhe punonjësit civilë. Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit. Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Informale. Adresa: Blv. Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve. 2/1. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”. Fototeka Kombëtare “Marubi”. të jenë sipas lidhjes nr. Agjencia e Mjedisit dhe e Pyjeve. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. administrata e Shkollës së Magjistraturës. të jenë sipas lidhjes nr. Qendra Pritëse e Viktimave të Trafikut. Korçë. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve.2/2. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. 2/4. Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike. Qendra e Realizimit të Veprave të Artit. 2/3. Inspektorati Hekurudhor. për çdo vit pune. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.2. dhe llogaritet mbi vlerën 11 000 (njëmbëdhjetë mijë) lekë. Vlorë. Tiranë. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.2/1-b. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”. Baletit dhe Ansamblit Popullor dhe në Qendrën Kombëtare të Kulturës për Fëmijë. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”. Muzeu Kombëtar “Gjergj Kastrioti”. Teatrin Kombëtar të Operas. Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore. Agjencia e Shërbimeve të Sportit. Sarandë. të jenë sipas lidhjes nr. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”.1/3. Baletit dhe Ansamblit Popullor dhe në Qendrën Kombëtare të Kulturës për Fëmijë. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”.

e lidhjeve nr.4/1. gradën.2/1-A. (kolona 3).1/2.4/1.1/4.1/2. nr.5. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. (kolona 2). të kategorisë C2. nr. të përcaktuar sipas lidhjes nr. nr.4/5. nr.2. nr.gov. të jenë sipas lidhjes nr. nr.1/1.1/3.4/2. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në rrethe. nr. 4. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. diplomë e shkollës së lartë. dhe llogaritet mbi pagën e grupit. pas çdo viti pune.4/3.3. 7. nr. nr.1/5. të jenë sipas lidhjes nr. si më poshtë vijon: Nëpunësit në institucionet e përcaktuara në shkronjat “a”.4/2. Paga e grupit (kolona 1).4.1/3. 5. nr.1/5. të jenë sipas lidhjes nr. nr. nr. nr. të sistemit të Ministrisë së Bujqësisë.2/3. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”.4. në Shërbimin Informativ Ushtarak. nr. të cilët bëjnë pjesë në grupet e kontrollit doganor. 5/3.4. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. nr. jepet në masën 2 për qind.1/2. nr.1/6 e nr. të institucioneve qendrore të grupit të tretë.4/3. nr. nr. 6. nr. grada. të institucioneve vendore.4/4 dhe nr.2. nr. nr.që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.4/4.4/3.2/2. nr. Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. të jenë sipas lidhjes nr.2/1-B.4/5.2/1-A. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. nr.1/6 e nr. nr. e lidhjeve nr. Shtesa për vjetërsi në punë. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. në zyrat rajonale/vendore të Agjencisë së Legalizimit. deri në 25 vjet. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve.al 63 . në varësi të ministrave të linjës. nr. apo titullin shkencor.1. si dhe të bordeve të kullimit.1/4. Niveli i pagave për punonjësit. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. nr. në drejtoritë arsimore rajonale dhe zyrat arsimore. nr. është 11 000 (njëmbëdhjetë mijë) lekë. të institucioneve rajonale/vendore.3. që paguhen nga Buxheti i Shtetit. të jenë sipas lidhjes nr. të punonjësve. “b” dhe “c” të pikës 1 të këtij vendimi. në pozicionet "Specialist" deri në "Titullar i institucionit". Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. përputhen me përshkrimin e punës së nëpunësit.4/4 dhe nr. që kryejnë funksione të deleguara të pushtetit qendror në pushtetin vendor. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. në drejtoritë e burgjeve dhe institucionet e riedukimit në rrethe.1/5.4. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. nr. nr. Adresa: Blv. apo titulli shkencor. rast pas rasti. të përcaktuara në shkronjën “c” të pikës 1 të këtij vendimi.2/1-A. në varësi të institucioneve rajonale.3. nr. nr. Inspektorët veterinarë kufitarë. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”. Shqipëri.2. Shtesa për kualifikim. 5/1.2/2.4/1.2/3. nr. nr.4/1.2/2.1/4. nr. përfitojnë shtesë për kualifikimin.4/3. në pozicionet "Specialist" deri në "Titullar i institucionit".1/6 e nr. të jenë sipas lidhjes nr. në varësi të institucioneve të përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi.1/1. e lidhjeve nr. Tiranë. nr. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”.1. 5/4 Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. nr. nr. nr. 5/2. 5/5. nr. të jenë sipas lidhjes nr.3.1/1.2/3. por pas miratimit. nr. inspektorët fitosanitarë kufitarë dhe inspektorët e shërbimit të inspektoratit ushqimor.4/5. të institucioneve rajonale/vendore. nr. Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Informale. përcaktohet. nr. “Dëshmorët e Kombit”. nr.4/2. të jenë sipas lidhjes nr.1. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. në zyrat rajonale të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Kriteret e përfitimit të shtesës janë: a) Kjo shtesë jepet kur kualifikimi. nga Departamenti i Administratës Publike. nr. nr. 8. barazohen në pagë me nëpunësit doganierë. i referohet nivelit të pagave të punonjësve.4/4 dhe nr. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”. nr. 3/3. në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”. Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve.2/3. që paguhen nga të ardhurat e veta për këto institucione.1/3.4/5.4/2.

5. "Përgjegjës sektori" dhe "Specialist". të ndryshuar. që lidhen me procesin e informatizimit të veprimtarisë së administratës publike dhe kërkojnë. nr.2/1-A. nr. në Inspektoratin Qendror Teknik. Ministria e Financave dhe Departamenti i Administratës Publike të nxjerrin udhëzimin përkatës për zbatimin e pikës 8 të këtij vendimi.726. apo titulli.2. nr. në doganë. nr.1/6 e nr.4/2.4/4 dhe nr. përcaktohen në vendimin e Këshillit të Ministrave për pagat e punonjësve mbështetës në institucionet buxhetore. ai përfiton shtesën vetëm për gradën apo titullin shkencor më të lartë që ka. nr. Shqipëri.2/2.4. për pozicionet “Drejtor drejtorie”. nr. 10. nr. datë 21. nr. që i bashkëlidhet këtij vendimi. 14. autobot.4/1. të ndryshuar. nr. Adresa: Blv. por paga e grupit do të llogaritet me 50 për qind të pagës së grupit. “Përgjegjësit e sektorit” apo “Drejtorët”.1/5. 13 000 (trembëdhjetë mijë) lekë mbi pagën mujore të kategorisë përkatëse. nr. apo titull më të lartë se ai i përcaktuar për pozicionin e tij. Zbatimi i kësaj shtese për këto pozicione bëhet pas miratimit të Departamentit të Administratës Publike dhe Ministrisë së Financave. 14/1.2000 të Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore”. 11. nr. në mënyrë të detyrueshme.4. “Dëshmorët e Kombit”.1/2. nr. nr.3. gradën apo titullin që ka. Tiranë. nr.6. nr. përfiton vetëm shtesën e përcaktuar për pozicionin.1/1. ç) Në çdo rast si më sipër. të përcaktuara me vendime të tjera të Këshillit të Ministrave. e lidhjeve nr. 10 000 (dhjetë mijë) lekë mbi pagën mujore të kategorisë përkatëse. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Shkencës. 13. 9. gradë. arsimin e lartë në degët “Inxhinieri elektronike” apo “Informatikë”. në institucionet e përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi.2.2/2. si dhe punonjësit në pozicionet “Inspektor” të naftës dhe të gazit. në institucionet rajonale/vendore dhe që nuk përmbushin kriterin e arsimit të lartë. sipas përcaktimit të bërë në pikën 6 të këtij vendimi.4. që i bashkëlidhen këtij vendimi. përfitojnë shtesën për pasojat e punës në shëndet. nr.1/3.12. ii) për pozicionet "Drejtor drejtorie". nr. nr. nr.4/2. si dhe të gjitha dispozitat. për kushte pune. nr. nr. Nëpunësit.2/3.1.1/1. sipas lidhjes nr. prej 10 000 (dhjetë mijë) lekësh mbi pagën mujore të kategorisë përkatëse. nr.5. në varësi të ministrave të linjës”. nr. përcaktohet në urdhrin e miratimit të strukturës dhe të organikës së institucionit.4/3.b) Kur nëpunësi ka kualifikim.4/5.2/1-A. nr. nr. c) Kur nëpunësi ka kualifikim. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Vendimi nr.4/1. apo titull më të ulët se ai i përcaktuar për pozicionin e tij. që i bashkëlidhet këtij vendimi. nr. për diplomën e shkollës së lartë. “Përgjegjës sektori” dhe “Specialist”. nuk përfitojnë shtesa të tjera. që punojnë në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar i institucionit”.3. Pagat e punonjësve të tjerë të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe të punonjësve të tjerë civilë të Shërbimit Informativ Ushtarak.4/5. sipas përshkrimit të pozicioneve të punës.4/5. që punojnë në pozicione.407.1. që ka nëpunësi.1/4. si më poshtë vijon: i) për pozicionin "Titullar i institucionit". “Specialistët”. të trajtohen në pagë sipas strukturës. së përcaktuar në lidhjet nr. që i bashkëlidhen këtij vendimi. përfitojnë një shtesë.4/4 dhe nr. cisternë dhe depozitë tokësore. në drejtoritë dhe sektorët teknikë të institucionit.4/3. Punonjësit. nr. Për nëpunësit e Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve të jepet shtesë për kushte pune. Shtesa për vjetërsi në punë për këta punonjës të llogaritet mbi këtë pagë të reduktuar. nr. që bien në kundërshtim me këtë vendim. që paguhen sipas lidhjeve nr. pavarësisht nga kualifikimi. Shtesa për pozicion është sipas kolonës 4. gradë. 15. shfuqizohen. që nuk rregullohen me këtë vendim. dhe pikave 11 e 12 të këtij vendimi. Punonjësit në pozicionet “Përgjegjës sektori” dhe “Specialist/laborant”.1/6 e nr. grada.al 64 .4/2. nr. në laboratorët e naftës dhe të gazit dhe laboratorët e lëkurë — tekstileve.1/4. 12.2/3.4/1. nr. datë 21. përfiton shtesën në përputhje me kualifikimin. sipas përcaktimeve në vendimin nr.2006 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve të disa institucioneve.1/2. nr. sipas lidhjes nr.4/3. nr. Kategorizimi për secilin institucion.4/4 dhe nr.1/3. nr.1/5. nr.gov.

500 11. për vitin 2007.al 65 .500 III-a/1 III-b IV-a IV-b 11. të fillojnë nga data 15 mars 2007. Specialist II-a II-b III-a 11. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. . Përjashtimit për periudhën 1 qershor 2007-1 korrik 2007. Efektet financiare. të përballohen nga fondet e parashikuara për rritjen e pagave.000 Adresa: Blv. KRYEMINISTRI Sali Berisha LIDHJA NR.000 2% 103. Përgjigjes Sektori.2006 “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2007”.Të gjitha parashikimet e tjera. që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi.300 51. që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi. vlerat e kategorive të pagave për nëpunësit e këtij institucioni të jenë sipas vendimit nr.6. të ndryshuar. Përjashtimit për periudhën 15 mars 2007-1 korrik 2007.6.11. të fillojnë nga data 1 qershor 2007. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.9645. Efektet financiare.000 2% 68. Inspektor.000 2% 86.500 39. Anëtar i organit drejtues.16. Menaxher Trajnimi. të fillojnë nga data 1 korrik 2007.2007 të Këshillit të Ministrave.000 11.Agjencinë Qendrore të Vlerësimit të Arritjeve të Nxënësve.500 Titullari i institucionit Zv/titullar i institucionit Drejtor Drejtorie.Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.2007 të Këshillit të Ministrave. Tiranë. vlerat e kategorive të pagave për nëpunësit e këtij institucioni të jenë sipas vendimit nr.000 29. në ligjin nr.407. datë 21. “Dëshmorët e Kombit”. datë 21. për: . 17. të ndryshuar. . 1 Struktura dhe nivelet e pagave te nenpunesve ne institucionet qendrore te Grupit te Pare POZICIONI KATEGORIA PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA E (PAGA BAZE) POZICIONIT 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa per Shtesa e Grupit vjetore Kualifikim pozicionit (PG) per (SHK) (SHP) vjetersi (SHV) 11.407.000 2% 2% 2% 2% 58.000 11. Shqipëri. datë 27.000 11. Përgjegjës sektori.gov.

500 10.000 5. inspektor Specialist II-a II-b III-a III-a/1 III -b IV-a IV-b LIDHJA NR.000 Kryeregjistruesi Zëvendëskryere gjistruesi Drejtor Drejtorie Përgjegjës Sektori Përgjegjës sektori. 1/1 Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve ne Zyrën Qendrore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme POZICIONI KATEG ORIA PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA SHTESA (PAGA BAZE) E PER POZICIO KUSHTE NIT PUNE 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa Shtesa e Grupit vjetor per pozicionit (PG) e per Kualifik (SHP) vjeter im si (SHK) (SHV) 11.000 2% 2% 2% 2% 2% 68.000 66 Titullar i institucionit Zëvendëstitullar i institucionit II-a II-b Adresa: Blv.000 11.000 11. Shqipëri.000 5. “Dëshmorët e Kombit”.000 10.000 15.000 2% 103.000 11.000 2% 103.000 11. 1/2 Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve ne Drejtorinë e Përgjithshme te Burgjeve POZICIONI KATE GORIA PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA SHTESA (PAGA BAZE) E PER POZICIO KUSHTE NIT PUNE 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa Shtesa e Grupit vjetor per pozicionit (PG) e per Kualifik (SHP) vjeter im si (SHK) (SHV) 11. Tiranë.000 11.000 11.500 13.al .000 29.LIDHJA NR.500 58.gov.000 2% 86.000 2% 86.000 10. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.000 11.300 51.500 39.500 8.500 13.

Shqipëri.000 11.000 11. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.500 29.000 39.000 11.000 11.300 51.500 68.000 11.000 LIDHJA NR.000 0 10.000 5.000 5.000 11.000 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 86. Tiranë.al 67 .500 68.000 11.000 10. “Dëshmorët e Kombit”.500 51.000 15.500 13.500 58.000 6.500 39.300 51.000 11.000 11.500 58.000 10.000 11.000 2% 2% 2% 2% 2% 2% 86. 1/4 Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve te Agjencisë se Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Adresa: Blv.000 5.000 11.000 6.000 0 0 LIDHJA NR.000 11.000 29.000 11.000 15. 1/3 Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve te Agjencisë se Legalizimit.000 Titullar i institucionit Zëvendëstitullar i institucionit Drejtor Drejtorie Përgjegjës Sektori Inspektor Specialist II-a II-b III-a III-a/1 III -b IV-a IV-b 11.500 68.Drejtor i drejtorise se SHKBB Drejtor Drejtorise Pergjegjes sektori ne drejtorine e SHKBB Përgjegjës Sektori Inspektor Specialist/inspek tor ne drejtorine e SHKBB Specialist Specialist Specialist II-b III-a III-a III-a/1 III -b III-b IV-a IV-a IV-b 11.500 39.gov. Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave Informale POZICIONI KATE GORIA PAGA INDIVIDUALE (PAGA BAZE) 1 Paga e Grupit (PG) PAGA MUJORE SHTESA SHTESA E PER POZICIO KUSHTE NIT PUNE 2 3 4 Shtesa Shtesa Shtesa e vjetor per pozicionit e per Kualifik (SHP) vjeter im si (SHK) (SHV) 2% 103.000 10.000 11.000 13.

000 29. “Dëshmorët e Kombit”.000 13.500 13. Specialist me grada.000 2% 103. ne Departamentet dhe Sektorët e Përmbajtjes Specialist pa grada. ne Sektorët Mbështetëse.000 10.300 Titullari i institucionit Përgjegjës Departamenti Përgjegjës Sektori. 1/5 Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve ne pozicionet "specialist" deri ne "titullar i institucionit" ne Institutin Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë POZICIONI KATEG ORIA PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA E (PAGA BAZE) POZICIONIT 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa per Shtesa e Grupit vjetore Kualifikim pozicionit (PG) per (SHK) (SHP) vjetersi (SHV) 11.al 68 .300 51.000 2% 103.POZICIONI KATE GORIA Titullar i institucionit Zëvendëstitullar i institucionit Përgjegjës Sektori Inspektor Specialist II-a II-b III-a/1 III -b IV-a IV-b PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA SHTESA (PAGA BAZE) E PER POZICIO KUSHTE NIT PUNE 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa Shtesa e Grupit vjetor per pozicionit (PG) e per Kualifik (SHP) vjeter im si (SHK) (SHV) 11.000 2% 2% 2% 2% 2% 86. Drejtor ne Drejtoritë Mbështetëse Përgjegjës Sektori.000 11.500 58. Tiranë.000 5.000 2% 58.000 2% 68.000 10.000 11.000 11.000 11.000 5.500 11.gov. e II-a III-a III-a/1 III-b 11.500 11. ne Sektorët e Përmbajtjes.000 11.500 Adresa: Blv.000 2% 51.000 LIDHJA NR. e tituj shkencore. Shqipëri. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.500 39.

000 11.000 2% 2% 2% 2% 2% 2% 86.1/6 Struktura dhe nivelet e pagave të nëpunësve të drejtorisë së përgjithshme të parandalimit të pastrimit të parave POZICIONI KATE GORIA PAGA INDIVIDUALE (PAGA BAZE) 1 Paga e Grupit (PG) PAGA MUJORE SHTESA SHTESA E PER POZICIO KUSHTE NIT PUNE 2 3 4 Shtesa Shtesa Shtesa e vjetor per pozicionit e per Kualifik (SHP) vjeter im si (SHK) (SHV) 2% 103. 2 Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve ne institucionet qendrore te Grupit te Dyte POZICIONI KATEG ORIA PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA E (PAGA BAZE) POZICIONIT 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa per Shtesa e 69 Adresa: Blv.al .000 2% 29.000 15.000 11.500 51.500 51.000 LIDHJA NR. Specialist ne sektoret mbeshtetes IV-a 11.500 39. Shqipëri.000 11. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. ne departamentet dhe sektorët e përmbajtjes Specialist zbatues pa grada e tituj shkencore ne departamentet dhe sektorët e përmbajtjes.000 39. Tiranë.000 11. “Dëshmorët e Kombit”.500 12.000 0 15.000 IV-b 11.gov.000 12.tituj shkencore.000 11.000 LIDHJA NR.000 2% 39.000 11.000 0 0 Drejtor i përgjithshëm Zëvendësdrejtor i përgjithshëm Përgjegjës sektori në drejtori Përgjegjës sektori mbështetës Specialist në drejtori Specialist mbështetës II-a II-b III-b III-b IV-a IV-a IV-b 11.000 29.

000 2% 51.000 2% 39. Ekspert Mjeko-Ligjor ne Institutin e Mjekësisë ligjore.500 III-a/1 11.300 III-b 11. Drejtori ekzekutiv i Keshillit Kombetar te Kontabilitetit. Kryeredaktor ne Qendrën e Publikimeve Zyrtare. Kryetar dege ne rektorat Specialist ne administraten e Keshillit Kombetar te Kontabilitetit.000 70 Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”. Ekspert Mjeko-Ligjor pranë gjykatave te apelit.000 2% 68. Kancelar ne fakultet. Ekspert Toksikologo Ligjor ne Institutin e Mjekësisë LigjoreEkspert PsikiatërLigjor ne Institutin e Mjekësisë Ligjore. Pergjegjes biblioteke neuniversitete dhe shkolla te tjera1 te vjetore per vjetersi (SHV) Kualifikim (SHK) pozicionit (SHP) II-b 11. Kryetar dege ne fakultet. Kancelar ne fakultet Përgjegjës Sektori. Redaktor i Qendrës se Publikimeve Zyrtare. Përgjegjës Sektori. Ekspert Biologo -Ligjor ne Institutin e Mjekësisë Ligjore.500 III-a 11.gov.500 IV-a 11. Tiranë.Grupit (PG) Titullari i institucionit. Inspektor ne administraten e Keshillit Kombetar te Kontabilitetit Drejtor Drejtorie.000 2% 58. Inspektor. Shqipëri. Drejtor i bibliotekes shkencore ne universitete.000 2% 86.al . Kancelar ne universitet Zv/titullar institucionit Drejtor Drejtorie. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.

Bibliograf në universitete dhe shkolla të tjera të larta dhe Shkollën e Magjistraturës Specialist.al 71 . Kryesekretar në universitete dhe shkolla të tjera të larta dhe Shkollën e Magjistraturës. Klasifikatorë dhe kryebibliotekarë në universitete dhe shkolla të tjera të larta. Redaktor.000 1 1 Kancelar në fakultetet që kanë fituar autonominë financiare. Lektor. Shqipëri. Studiues IV-a IV-b 11. Korrektor i Qendrës së Publikimeve Zyrtare.000 29. “Dëshmorët e Kombit”. Kurator. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. 2 Kancelar në fakultetet që nuk kanë fituar autonominë financiare Adresa: Blv.000 11. Informaticien (specialist i teknologjisë së informacionit) i Qendrës së Publikimeve Zyrtare. Sekretar i kualifikimit shkencor në Shkollën e Magjistraturës. Administrator.000 2% 2% 39. Klasifikator.larta. Restaurator. Informaticien (specialist i teknologjisë së informacionit) në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.gov. Përgjegjës sektori në bibliotekën shkencore të universitetit. Bibliotekar. Tiranë. Inspektor. Bibliograf. Përgjegjës sektori në rektorat.

000 11. Teatrin Kombëtar te Operës.000 2% 68.000 11.000 2% 29. Baletit dhe Ansamblit Popullor Adresa: Blv. Laborant me arsim të lartë në universitete e shkolla të tjera të larta.Për Teatrin Kombëtar dhe Drejtorinë Artistike te Teatrit te Operës dhe Baletit. Sekretar i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit IV-b 11.000 2% 2% 2% 2% 58. 2/1-A Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve ne pozicionet "Specialist" deri ne "Titullar i institucionit" ne Teatrin Kombëtar. ne Qendrën Kombëtare te Kulturës për Fëmije I.gov.000 LIDHJA NR.000 11. Baletit dhe Ansamblit Popullor dhe ne Qendrën Kombëtare te Kulturës për Fëmije POZICIONI KATEG ORIA Titullari i institucionit Zevendestitullar i institucionit Drejtor Drejtorie Përgjegjës Sektori Përgjegjës Sektori. Baletit dhe Ansamblit Popullor dhe ne Drejtorinë e Teatrit te Fëmijëve.300 51.Bibliotekar në bibliotekën shkencore të universitetit.500 11.000 2% 86. Sekretar mësimor. Mjek II-b III-a III-a/1 III-b IV-a IV-b PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA E (PAGA BAZE) POZICIONIT 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa per Shtesa e Grupit vjetore Kualifikim pozicionit (PG) per (SHK) (SHP) vjetersi (SHV) 11.000 29. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Tiranë.al 72 .000 LIDHJA NR.500 11. Shqipëri. Bibliotekar në bibliotekën e fakultetit dhe Akademisë së Mbrojtjes. ne Teatrin Kombëtar te Operës. 2/1-B Struktura dhe nivelet e pagave te punonjësve te trupës artistike ne Teatrin Kombëtar. “Dëshmorët e Kombit”.500 39. Specialist. Teatrin Kombëtar te Operës.

500 73 Adresa: Blv.300 leke 62. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.Nr 1 2 3 4 Pozicioni dirigjent. Aktor i dyte. regjisor Solist i pare.gov.000 leke 40. aktor i dyte orkestrant i kategorisë se pare. valltar i kategorisë se pare. aktor i pare. “Dëshmorët e Kombit”.500 11. skenograf i kategorisë se pare. Skenograf i kategorisë se dyte.000 2% 68. skenograf i kategorisë se dyte Paga 69.000 2% 86.000 2% 51. ne II-b III-a III-a/1 III-b 11. solist ii (spala sektori). ne Qendrën Kombëtare te Kulturës për Fëmije Nr 1 2 3 Pozicioni Dirigjent. regjisor. korist i kategorisë se dyte. 2/2 Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve ne pozicionet "specialist" deri ne "titullar i institucionit". ne Qendrat e Transferimit te Teknologjive Bujqësore POZICIONI KATEG ORIA PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA E (PAGA BAZE) POZICIONIT 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa per Shtesa e Grupit vjetore Kualifikim pozicionit (PG) per (SHK) (SHP) vjetersi (SHV) 11. koncertmaester. Valltar i kategorisë se dyte. skenograf i kategorisë se pare orkestrant i kategorisë se dyte.500 11.000 leke 40. Baletit dhe Ansamblit Popullor dhe Drejtorinë e Teatrit te Fëmijëve.500 leke 50.Për Drejtorinë Artistike te Ansamblit te Këngëve dhe Valleve Popullore. aktor i trete. Solist i dyte.al . korist i kategorisë se pare. orkestrant i kategorisë se pare.000 leke II. balerin i kategorisë se dyte.000 2% 58. solist i pare. Orkestrant i kategorisë se dyte. asistent regjisor. ne Sektorët Mbështetës.300 Titullari i pozicionit Përgjigjes Departamenti Përgjegjës Sektori.500 leke 50. ne Teatrin Kombëtar te Operas. Paga 62. aktor i trete. balerin i kategorisë se pare. Korist i kategorisë se dyte.000 leke LIDHJA NR. korist i kategorisë se pare.baletmaester. Specialist me grada i e tituj shkencore. Shqipëri. aktor i pare asistent dirigjent. Tiranë. ne Sektorët e Përmbajtjes Përgjegjës Sektori.

500 11.000 2% 39. Tiranë. “Dëshmorët e Kombit”.300 III-b 11. Keshilltar juridik Specialist Analist Inspektor II-b III-a III-a/1 11. Inspektor i pergjithshem.000 29. Zevendesdrejtor mbeshtetes. Shef sherbimi operacional Shef sektori operacional.al 74 .Departamentet dhe Sektorët e Përmbajtjes Specialist pa grada e tituj shkencore ne Departamentet dhe Sektorët e përmbajtjes Specialist zbatues pa grada e tituj shkencore ne Departamentet dhe Sektorët e Përmbajtjes. Shef/pergjegjes zyre mbeshtetese.000 2% 29.000 2% 58. Shef sektori mbeshtetes Shef zyre drejtori.000 2% 68. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Shef/pergjegjes zyre operacional. Specialist ne Sektorët Mbështetës IV-a 11.000 LIDHJA NR.500 Drejtor (titullar i pozicionit) Zevendesdrejtor operacional.2/3 Struktura dhe nivelet e pagave të nënpunësve civilë në shërbimin informative ushtarak POZICIONI KATEG ORIA PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA E (PAGA BAZE) POZICIONIT 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa per Shtesa e Grupit vjetore Kualifikim pozicionit (PG) per (SHK) (SHP) vjetersi (SHV) 11. 3 Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve ne institucionet Qendrore te Grupit te Trete Adresa: Blv.000 IV-b 11.000 LIDHJA NR.000 11.000 2% 86.000 2% 2% 39.gov.500 IV-a IV-b 11.000 2% 51. Shqipëri.

Inspektor Specialist.000 29. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Kryetari i degës së thesarit Tiranë. Restaurator.500 IV-a IV-b IV-c 11.500 Adresa: Blv. Shqipëri. Lektor. Kapiten i Përgjithshëm i Kapitanerisë se Përgjithshme te Porteve Drejtor Drejtorie. Zv/kapiten i Kapitanerisë se Përgjithshme te Porteve Përgjegjës Sektori.500 LIDHJA NR. Përgjegjës seksioni në seksionet e administrimit dhe të mbrojtjes së tokës në III-b 11.POZICIONI KATEG ORIA PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA E (PAGA BAZE) POZICIONIT 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa per Shtesa e Grupit vjetore Kualifikim pozicionit (PG) per (SHK) (SHP) vjetersi (SHV) 11.gov. si dhe te punonjësve qe kryejnë funksione te deleguara te pushtetit qendror ne pushtetin vendor dhe sekretaret e deputeteve dhe bordeve te kullimit POZICIONI KATE GORIA PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA E (PAGA BAZE) POZICIONIT 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa Shtesa e Grupit vjetore per pozicionit (PG) per Kualifik (SHP) vjetersi im (SHV) (SHK) Titullar i institucionit rajonal.500 Titullar i Institucionit.000 2% 51. Kryetari i zyrës së përmbarimit. Tiranë.000 2% 51. Arkivist/Katalogist Historian III-a III-b 11. 4 Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve te institucioneve rajonale/vendore ne varësi te ministrave te linjës.000 21. “Dëshmorët e Kombit”. Përgjegjësi i degëve të thesarit në qendër qarku. institucioneve rajonale/vendore ne varësi te institucioneve Qendrore ne varësi te ministrave te linjës.000 11.000 2% 2% 2% 39.000 2% 68.000 11.al 75 .

000 2% 39.000 IV-c 11.qarqe. “Dëshmorët e Kombit”.al . Përmbarues gjyqësor në zyrat e përmbarimit gjyqësor Përgjegjës sektori i institucionit vendor. Kontrollor pune IV-a 11. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Kryeinspektor në inspektoratet e mbrojtjes së tokës në qarqe Titullar i institucionit vendor.000 2% 29. Përgjegjës sektori në institucionet rajonale. Përgjegjës i zyrës së gjendjes civile në komuna (si funksion i deleguar). Instruktor. Përgjegjës sektori në degën e thesarit Tiranë. Specialist i zyrës së gjendjes civile në bashki (si funksion i deleguar). Inspektor pune. Sekretar deputeti.gov. Specialist në degët e thesarit. Inspektor në inspektoratet e mbrojtjes së tokës në qarqe. Shqipëri. Arkitekt. Restaurator arti. Inspektor të sistemit të Ministrisë së Bujqësisë Specialist në institucionet vendore. Restaurator. Përgjegjës i zyrës së gjendjes civile në bashki (si funksion i deleguar).000 2% 21. Specialist i zyrës së gjendjes civile në komuna (si funksion i deleguar). Specialist në institucionet rajonale. 4/1 Strukturra dhe nivelet e pagave te nëpunësve te Zyrave te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme ne rrethe POZICIONI KATE GORI A PAGA INDIVIDUALE (PAGA BAZE) PAGA MUJORE SHTESA SHTESA E PER POZICIO KUSHTE NIT PUNE 76 Adresa: Blv. Tiranë. Piktor. Përgjegjës të degëve vendore të thesarit.000 IV -b 11.500 LIDHJA NR.

1 Paga e Grupit (PG) Regjistrues i Tiranes Regjistrues i rretheve te kategorisë se I-re Regjistrues i rretheve te kategorise se II-te Zëvendësregjistrues i rretheve te kategorisë se I-re Zëvendësregjistrue s ne zyrat e kategorisë se II-te Përgjegjës Sektori ne zyrat e regjistrimit te kategorisë se I-re Përgjegjës Sektori ne zyrat e regjistrimit te kategorisë se II-te Specialist ne zyrat e regjistrimit te kategorisë se I-re Specialist ne zyrat e regjistrimit te kategorisë se II-te III-a III-a/1 11.000 16. Fier.500 16.500 III-b 11.000 11.500 58.000 2% 51. Gjirokastër.000 39.000 Shënim: Zyrat e Regjistrimit te kategorisë se I-re.300 15. “Dëshmorët e Kombit”.000 11. LIDHJA NR. Lezhe. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 77 bashkiatirane@tirana. janë zyrat: Tirane. Kavajë. 4/2 Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve te Drejtorive Arsimore Rajonale dhe Zyrave Arsimore POZICIONI PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA E (PAGA BAZE) POZICIONIT 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa per Shtesa e Grupit vjetore Kualifikim pozicionit (PG) per (SHK) (SHP) vjetersi Adresa: Blv.000 2% 2% 39. Shkodër. Lushnjë.gov.000 IV-b 11. Korçe.000 2 3 Shtesa Shtesa vjetor per e per Kualifik vjeter im si (SHK) (SHV) 2% 2% 4 Shtesa e pozicionit (SHP) 68. Vlore.000 10.000 2% 29.500 6. Pogradec.000 16.000 2% 21. Shqipëri.500 10. Durrës. Tiranë.500 IV-a IV-a 11.al KATEG ORIA . Elbasan.000 IV-c 11. Dibër dhe Sarande. Berat.

000 Specialist ne Zyrat Arsimore IV-c 11.000 2% 29.000 2% 29.20% Shkalla e pare .30% 51.(SHV) Drejtor i Drejtorive Arsimore Rajonale Drejtor i Zyrave Arsimore.000 2% Shkalla e trete.500 IV-a 11.000 2% 39.20% Shkalla e pare .10% Shkalla e dyte .500 8. 4/4 Adresa: Blv.000 2% 68.500 10. “Dëshmorët e Kombit”.30% Shkalla e trete .000 institucionit Përgjegjës IV-a 11.000 institucionit Zëvendëstitullar i III-b 11. Shqipëri. Tiranë.000 LIDHJA NR.20% Shkalla e pare . Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 78 bashkiatirane@tirana. 10% Shkalla e dyte .000 Sektori Specialist IV-b 11.10% Shkalla e dyte . Përgjegjës Sektori ne Drejtoritë Arsimore Rajonale Përgjegjës Sektori ne Zyrat Arsimore.000 IV-b 11.30% Shkalla e trete .500 5.000 2% 39.20% Shkalla e pare .000 2% 21.000 2% 51.al .gov. 4/3 Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve ne Drejtoritë e Burgjeve dhe Institucionet e Riedukimit ne rrethe PAGA MUJORE POZICIONI KATE PAGA INDIVIDUALE SHTESA SHTESA GORIA (PAGA BAZE) E PER POZICIO KUSHTE NIT PUNE 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa Shtesa e Grupit vjetor per pozicionit (PG) e per Kualifik (SHP) vjeter im si (SHK) (SHV) Titullar i III-a 11.500 LIDHJA NR. Specialist ne Drejtoritë Arsimore Rajonale III-b 11.000 4.30% Shkalla e trete .10% Shkalla e dyte .

000 2% 58.500 IV-a 11. Lezhe. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Tirane Drejtor i Zyrave (drejtorive) rajonale te kategorisë se dyte.000 Shënim: Zyrat (drejtoritë) rajonale te kategorisë se pare te ALUIZNI-t janë: Tirane. Tirane Drejtor i Zyrave (drejtorive) Rajonale te kategorisë se pare. Elbasan.gov.500 III-b 11. Berat. Urbanizimit dhe Integrimit Zonave/Ndërtimeve Informale POZICIONI KATE GORIA PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA SHTESA (PAGA BAZE) E PER POZICIO KUSHTE NIT PUNE 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa Shtesa e Grupit vjetor per pozicionit (PG) e per Kualifik (SHP) vjeter im si (SHK) (SHV) 11. Shqipëri.000 IV-b 11.300 16.al 79 .500 16.000 2% 39. Tiranë.Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve te Zyrave (Drejtorive) Rajonale.000 2% 68. Durrës. Shkodër. Vlore. LIDHJA NR. Fier. Zv/drejtor i Zyrës (Drejtori se) Rajonale.000 Drejtor i Zyrave (drejtorive) rajonale. Korçë.500 15. Zv/drejtor i Zyrave (drejtorive) rajonale te kategorisë parë Përgjegjës Sektori ne Zyrat (drejtorie) rajonale Specialist ne Zyrat (drejtoritë) rajonale III-a III-a/1 11.000 2% 51. te Agjencisë se Legalizimit.000 10.000 10. 4/5 Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”.000 2% 29.

000 20.000 2% 2% 39.000 20. “Dëshmorët e Kombit”. Anëtar i organit drejtues Përgjegjës Sektori.000 10. aplikohen për nëpunësit/titullarët. Drejtor Drejtorie në institucion. për gradën shkencore "Doktor i shkencave". që i kanë përfituar diplomat përkatëse në universitet.000 25. apo shkollat e larta të vendeve të përcaktuar sipas listës që do t'i bashkëlidhet udhëzimit të përbashkët të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.500 11.000 11. Specialist KUALIFIKIM/GRADA/ TITULLI SHKENCOR Profesor Profesor i asociuar Doktor i Shkencave Doktor i Shkencave (doktoraturë e mbrojtur në vendet perëndimore) Studime të thelluara pasuniversitare/Master i Nivelit të Dytë.000 25. Menaxher trajnimi.al 80 . Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.000 Titul1ar i institucionit Përgjegjës sektori Specialist ne institucionet rajonale III-b IV-a IV-b LIDHJA NR. Shqipëri. Tiranë. 5 POZICIONI Titul1ar i institucionit Zv/titullar i institucionit.000 10.000 10.000 2% 51. Ministrisë së Financave dhe Departamentit të Administratës Publike (pika 14 e këtij vendimi).Struktura dhe nivelet e pagave te nëpunësve te Zyrave Rajonale te Agjencisë se Kthimit dhe Kompensimit te Pronave POZICIONI KATE GORIA PAGA MUJORE PAGA INDIVIDUALE SHTESA SHTESA (PAGA BAZE) E PER POZICIO KUSHTE NIT PUNE 1 2 3 4 Paga e Shtesa Shtesa Shtesa e Grupit vjetor per pozicionit (PG) e per Kualifik (SHP) vjeter im si (SHK) (SHV) 11.000 Shënim: Vlerat 20 000 lekë.500 16.000 29. VENDIM Adresa: Blv. Studime Specializuese Afatgjata Studime të thelluara pasuniversitare/Master i Nivelit të Dytë SHTESA (LEKE/MUAJ) 30.gov. për diplomat "Master të nivelit të dytë/Studime të thelluara pasuniversitare" dhe 25 000 lekë.

gov. b) Për sipërfaqe shtesë banimi.7496. në kuadër të projektit “Brain Gain”. si dhe të punësuarit në sektorin publik.8577. datë 11. sipas këtij vendimi. Listat për marrjen e kredive miratohen nga Kryeministri.11. Prokurori i Përgjithshëm. të institucioneve qendrore. subjekti beqar.7. subjekti i martuar dhe 42 m2.2007 PËR TRAJTIMIN ME STREHIM TË NËPUNËSVE CIVILË TË ADMINISTRATËS SË LARTË SHTETËRORE DHE TË FUNKSIONARËVE POLITIKË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës. 3.9. të ligjit nr.8553. ç) Zëvendësministrat dhe personat e barazuar me ta. 2.1999 “Statusi i nëpunësit civil”. 5. të ndryshuar. për çdo pasardhës.11. të sipërpërmendur. që. me kredi. të subjektit në çastin e aplikimit. të Kryetarit të Kuvendit. Shqipëri. dhe ushtarakët. 4. datë 10. paraardhës apo person tjetër në ngarkim. e) Nëpunësit civilë të administratës qendrore. i ve ose i divorcuar.600. së nënshkruar ndërmjet Ministrit të Financave. ë) Familjet e policëve dhe të ushtarakëve të rënë në krye apo për shkak të detyrës. me propozimin e Ministrit të Financave dhe të Ministrit të Punëve Publike. dhe të ligjit nr.8549. të nenit 20 të ligjit nr. datë 18. Me nevojën për strehim a sipërfaqe banimi shtesë.1999 “Për Policinë e Shtetit”.8095. të nenit 18 të ligjit nr. Subjekteve. Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1.2.3. prefektët. nënkuptohen: a) Anëtarët e Këshillit të Ministrave. ku subjekti kryen funksionin a ushtron detyrën. kur ka jo më pak se 14 m2 për frymë. datë 25. 6. nga shteti. të nenit 12 të ligjit nr. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Kryeministrit dhe të ministrave. Trajtimi me kredi bëhet sipas marrëveshjes. gjatë kohës së ushtrimit të detyrës apo të funksionit shtetëror. konkretisht: a) Për strehim: kur ka 50 m2 sipërfaqe banimi.Nr. do të nënkuptojmë rastin kur subjekti nuk disponon ose disponon më pak sipërfaqe banimi se kuota minimale. të nenit 30 të ligjit nr. Ministrit të Punëve Publike. titullarët apo drejtuesit ekzekutivë.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë”. wc-ja. me gradën e gjeneralit. që llogaritet sipas certifikatës së përbërjes familjare. kur kanë nevojë për strehim a sipërfaqe banimi shtesë. b) Deputetët. të përcaktuara në pikat 1 e 5 të këtij vendimi. datë 3. tarraca dhe mjediset e tjera ndihmëse. që trajtohen me strehim. Tiranë. me kushte lehtësuese. me funksionarë politikë dhe nëpunës civilë të administratës së lartë shtetërore. Në sipërfaqen e banimit nuk përfshihen korridoret. më pas. të pavarura. u lind e drejta të kërkojnë trajtim.8550. Të gjitha subjekteve të përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi.al 81 . Në kuptim të këtij vendimi. për blerje banese apo sipërfaqe shtesë banimi. në kuptim të këtij vendimi nënkupton territorin e rrethit. d) Funksionarët politikë në kabinetet e Presidentit. të ndryshuar.1991 “Për statusin e ushtarakut të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”. e cila është e detyruar të respektojë renditjen e përcaktuar në këto lista. datë 12.1996 “Për shërbimin civil në Republikën e Shqipërisë”.1999 “Për statusin e deputetit”. dërgohen në bankën e përzgjedhur.11. c) Anëtarët e Gjykatës Kushtetuese dhe të Gjykatës së Lartë. u lind e drejta për strehim apo për Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”. nga drejtor drejtorie deri te sekretar i përgjithshëm. ballkonet. Transportit dhe Telekomunikacionit dhe bankës së përzgjedhur. dh) Titullarët e institucioneve qendrore e në varësi të Kryeministrit apo të ministrit. me kërkesë të motivuar të ministrive dhe të institucioneve përkatëse dhe. datë 21. të tilla si depo apo sheshpushime. në vendin e ushtrimit të detyrës. ku ndodhet selia administrative e organit. Transportit dhe Telekomunikacionit.

për sipërfaqe shtesë banimi. “c”. Ministria e Punëve Publike. “Dëshmorët e Kombit”. pa ndërprerje.gov. 14. apo nuk përfitojnë të ardhura nga veprimtari ekonomike a veprimtari të tjera fitimprurëse profesionale. Kopje e kësaj deklarate i vihet në dispozicion edhe institucionit bankar. duhet të paraqesë kërkesën. për pozicionet e përcaktuara në shkronjën “d” të pikës 1 të këtij vendimi. . 7. Kredia për funksionarët politikë dhe nëpunësit civilë të administratës së lartë shtetërore. kredia konvertohet drejtpërdrejt në kredi tregtare. që mbështesin nevojën për strehim. të përcaktuar nga vetë banka. për pozicionet e përcaktuara në shkronjën “e” të pikës 1 të këtij vendimi. brenda ministrisë apo institucionit. për strehim.al 82 . sipas kuotave të përcaktuara në pikën 5 të këtij vendimi.2 vjet vjetërsi. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Çdo subjekt i interesuar. sipas këtij vendimi. të shoqëruara me: a) certifikatën e përbërjes familjare. pa ndërprerje. i planifikuar në buxhetin vjetor të Ministrisë së Punëve Adresa: Blv. sipas përcaktimeve të bëra në shkronjat “a”. . likiditete. me interes 4 për qind. me interes 4 për qind. Kredimarrësit paraqesin pranë bankës dokumentacionin e nevojshëm. me vlerë më të madhe se vlera e shumës maksimale për kreditim. b) nuk kanë në pronësi të tyre. përfshi edhe të drejta reale pasurore. me sipërfaqe banimi. sipas pikave 5 e 6 të këtij vendimi. Fondi i përcaktuar për këtë qëllim. bashkëshorti/tja nuk janë pjesëtarë në veprimtari tregtare. 9. sipas pikës 9 të këtij vendimi. Për çdo deklarim. që përdoret për veprimtari tregtare. tituj pronësie.sipërfaqe shtesë banimi.5 milionë lekë. Buxheti i Shtetit financon diferencën e interesit të kredisë. me shkrim. mjete motorike për qarkullim në tokë/det/ajër. në çastin e dorëzimit të kërkesës. Tiranë. paraardhësi a personi tjetër në ngarkim. subjekti konfirmon vërtetësinë e tyre dhe pranon kushtin për konvertimin e drejtpërdrejtë të kredisë lehtësuese në kredi tregtare.1 vit vjetërsi. përfshi edhe mësimdhënien. ç) nuk kanë në pronësi të tyre apo bashkëshortit/tes pasuri të luajtshme. në çdo vit buxhetor.3 muaj vjetërsi në pozicionin e punës. “b”. 10. d) kanë jo më pak se: . 12. bashkëshortit/tes apo të çdo pasardhësi. jepet në vlerën deri në 5 milionë lekë. 11. të cilat konvertohen në kredi tregtare. 8. ku ushtron detyrën. bashkëshortit/tes apo të çdo pasardhësi. me interesin e përcaktuar në marrëveshjen me bankën e përzgjedhur. Institucioni bankar është i detyruar që diferencat e dhëna nga Buxheti i Shtetit për kreditë. paraardhësi a personi tjetër në ngarkim. kur: a) në vendin e ushtrimit të detyrës nuk kanë në pronësi të tyre. për planifikimin e fondeve të nevojshme dhe pagesën e subvencionit te banka e përzgjedhur. shërbimi e prodhimi. pasuri të paluajtshme për strehim. kusht i përcaktuar edhe në kontratën e kredisë. kur vërtetohen pavërtetësi në deklarim dhe/ose rrethana të rreme. që kryen a ushtron njërën nga detyrat apo funksionet e përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi dhe që gëzon të drejtën për strehim a sipërfaqe shtesë banimi. dhe deri në 2. c) ata. sipas ligjit për shoqëritë tregtare. pranë titullarit të institucionit. b) deklaratën për rrethanat. që shqyrtojnë kërkesat për kredi për strehim. i cili përcakton edhe strukturat përkatëse. 13. t’ia kthejë përsëri Buxhetit. pasuri të paluajtshme. Transportit dhe Telekomunikacionit është përgjegjëse për mbajtjen e bazës së të dhënave. Përzgjedhja e përfituesve të kredisë në ministritë dhe institucionet përkatëse bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara nga titullari i ministrisë a institucionit. për të përfituar nga kredia lehtësuese. Kryeministri shqyrton dhe miraton kërkesat e paraqitura nga ministritë dhe institucionet përkatëse. Kur gjatë apo pas zbatimit të kredisë rezultojnë se në kërkesë janë bërë deklarime të rreme. “ç” e “dh” të pikës 1 të këtij vendimi. Shqipëri.

Transportit dhe Telekomunikacionit.102. shfuqizohet. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. “Dëshmorët e Kombit”. 16. Ngarkohen Ministria e Financave.Publike. nuk duhet të jetë më shumë se 50 milionë lekë. Vendimi nr. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. duke filluar nga viti 2008 e në vazhdim.1999 i Këshillit të Ministrave “Për trajtimin me strehim të funksionarëve politikë dhe nëpunësve civilë të administratës së lartë shtetërore”.al 83 . Ministria e Punëve Publike.gov. Transportit dhe Telekomunikacionit dhe Këshilli i Ministrave për zbatimin e këtij vendimi. Shqipëri. Tiranë. datë 5.3. ndërsa numri i kredive të dhëna nuk duhet të jetë më shumë se 100 në vit. 15. KRYEMINISTRI Sali Berisha VENDIM Adresa: Blv.

përfitojnë shtesë për kualifikim.al 84 . c) në rastin kur nëpunësi civil/nëpunësi ka kualifikim. ai përfiton vetëm shtesën e përcaktuar për pozicion.3. rast pas rasti. pas miratimit.Nr.546.07. që i bashkëlidhet vendimit dhe është pjesë përbërëse e tij. jepet në masën 2 për qind pas çdo viti pune. që i bashkëlidhet vendimit.1. datë 01. Paga e grupit (kolona 2) e lidhjes nr. Struktura dhe nivelet e pagave për nëpunësit civilë/nëpunësit e institucioneve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi. Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. të ndryshuar.5. gradë apo titull më të lartë se ai i përcaktuar për pozicionin e punës.9584.9645.11. b) në rastin kur nëpunësi civil/nëpunësi ka kualifikim. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. f) Avokatin e Prokurimeve. shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura. sipas lidhjes nr.1001. 2. me propozimin e Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit të Financave. deri në 25 vjet dhe llogaritet mbi pagën e grupit. për këto institucione të pavarura. Shqipëri. 4. sipas lidhjes nr. dh) Entin Rregullator të Energjisë. 3. janë sipas lidhjes nr.3.05. të krijuara me ligj” dhe të ligjit nr. g) Administrata e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. datë 27.gov. datë 13.1.1999 “Për kompetencat për caktimin e pagave të punës”. të neneve 18 e 29 të ligjit nr. diplomë e shkollës së lartë. c) Inspektoratin e Lartë të Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurive.2008 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës. datë 02. ë) Këshillin Kombëtar të Radios dhe Televizionit. sipas lidhjes nr. ç) Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. të krijuara me ligj: a) Komisionin e Shërbimit Civil. Shtesa për vjetërsi në punë (kolona 3) e lidhjes nr.2006 “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2007”.1.2008 • VKM Nr. “Dëshmorët e Kombit”. datë 19. gradë apo titull më të ulët se ai i përcaktuar për pozicionin e punës. nga njësitë e personelit.2006 “Për pagat.000 lekë. të ligjit nr. që i bashkëlidhet vendimit. gradës apo titullit shkencor. Zbatimin e këtij vendimi. në administratën e institucioneve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi. Tiranë. që i bashkëlidhet vendimit dhe është pjesë përbërëse e tij. Kriteret për përfitimin e shtesës janë: a) për nëpunësit civilë/nëpunësit kjo shtesë jepet në kushtet e përputhjes së kualifikimit. është 11.1. 5. e) Entin Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura. datë 11.901.2007 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË NËPUNËSVE CIVILË/NËPUNËSVE.3.1999 “Statusi i nëpunësit civil”.7. d) Entin Rregullator të Telekomunikacioneve.8487. b) Autoritetin e Konkurrencës.8549. Shtesa për kualifikim (kolona 4) e lidhjes nr. ai përfiton Adresa: Blv. të nenit 5/1 të ligjit nr.11. për gradën apo titullin shkencor. me përshkrimin e pozicionit të punës. datë 17. si më poshtë vijon: Nëpunësit civilë/nëpunësit.12. përcaktohet. NËPUNËSVE TË KABINETEVE DHE PUNONJËSVE MBËSHTETËS NË ADMINISTRATËN E DISA INSTITUCIONEVE TË PAVARURA I azhurnuar me: • VKM Nr.

7. pas hyrjes në fuqi të vendimit. Kategorizimi për pozicionet e veçanta të jetë sipas lidhjes nr. zbatohet lidhja II/M “Paga bazë për punonjësit e ministrive.3. 6.2. nga data e emërimit të nëpunësve/punonjësve. Institucionet e përmendura në pikën 1. të ndryshuar. arsimin e lartë në degët “Inxhinieri elektronike” apo “Informatikë“. Shtesa për vjetërsi në punë. Për punonjësit mbështetës të institucioneve. gradën apo titullin që ka. duhet të zbatojnë rregullat e udhëzimit të përbashkët të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.2000 të Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore”. 8. të përcaktuara me akte të tjera nënligjore të Këshillit të Ministrave. Kategorizimi i pagave për pozicionet e punës me emërtesë të njëjtë përcaktohet në kuadër të miratimit të strukturës dhe organikës së secilit institucion. ç) në çdo rast si më sipër. nga njësitë e personelit të çdo institucioni. për pozicionet "Sekretar i titullarit" e "Sekretar i organit kolegjial drejtues". Ministrisë së Financave dhe Departamentit të Administratës Publike.726. 5/b. 12. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare.al 85 . “Përgjegjësit e sektorit” apo “Drejtorët e drejtorive”.12. që lidhen me procesin e informatizimit të veprimtarisë së administratës publike dhe kërkojnë. pavarësisht nga kualifikimi. institucioneve të tjera qendrore dhe prefekturave”. zbatohet edhe për titullarët/anëtarët e organeve kolegjiale drejtuese. Shtesa për kualifikimin. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. “Dëshmorët e Kombit”. deri në 25 vjet dhe llogaritet mbi vlerën 11 000 lekë. datë 21. përfitojnë një shtesë “Për kushte pune”. Shtesa për pozicion është sipas kolonës 5 të lidhjes nr. b) Për institucionet e tjera. 9. 5/1. 11. 10. në përputhje me kualifikimin. të kategorisë II-a. institucioneve të tjera qendrore dhe prefekturave” dhe lidhja II-5 “Niveli i pagave për punonjësit e ministrive. me kohë të plotë dhe nëpunësit e kabineteve. të kategorisë II-b. 5/c dhe 5/ç. Nëpunësit e kabineteve dhe nëpunësit civilë/nëpunësit e institucioneve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi. Tiranë. Shqipëri. nuk përfitojnë shtesa të tjera mbi pagë.1. në mënyrë të detyrueshme. rast pas rasti.shtesë. e përcaktuar sipas lidhjes nr.gov. si më poshtë vijon: a) Për Avokatin e Prokurimeve.1 PAGA MUJORE KLASA POZICIONI KATEGORITË PAGA INDIVIDUALE (PAGA BAZË) SHTESA PËR POZICION 12345 Adresa: Blv. të cilët punojnë në pozicione. nëpunësit civilë/nëpunësit përfitojnë vetëm shtesën për gradën apo titullin shkencor më të lartë që kanë. përfitojnë shtesë për kushte pune 10 000 (dhjetë mijë) lekë mbi pagën mujore të kategorisë përkatëse. prej 15 000 lekësh mbi pagën mujore të kategorisë përkatëse. Struktura dhe nivelet e pagave për nëpunësit e kabineteve të institucioneve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi përcaktohen. “Specialistët”. Nëpunësit në pozicionet "Inspektor i lartë" dhe "Ndihmësinspektor i lartë". si më poshtë vijon: a) drejtori i kabinetit barazohet në pagë me nëpunësin civil. që i bashkëlidhen vendimit nr. KRYEMINISTRI Sali Berisha LIDHJA NR. për aplikimin e shtesës për kualifikim. me vendim të Kuvendit. b) këshilltari dhe zëdhënësi barazohen në pagë me nëpunësin civil. që përcaktohen në pikën 1 të këtij vendimi. që i bashkëlidhet këtij vendimi. që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. si dhe të kritereve të përcaktuara në pikat 5/a. grada apo titulli. 13. gradën apo titullin shkencor. pas miratimit. në Inspektoratin e Lartë të Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurive. c) Paga për pozicionet "Sekretar i titullarit" e "Sekretar i organit kolegjial drejtues" është 50 000 lekë në muaj. jepet në masën 2 për qind pas çdo viti pune.

Studime Specializuese Afatgjata. “Dëshmorët e Kombit”.Paga e grupit (PG) lekë Shtesa vjetore për vjetërsi (SHV). Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Tiranë. Shqipëri.000 Studime të thelluara pasuniversitare/Master i Nivelit të Dytë 20.gov. Këshilltar. 20. Profesor. 25. 2 KATEGORIZIMI I POZICIONEVE TË PUNËS PËR FUNKSIONET E VEÇANTA NË INSTITUCIONET E PAVARURA INSTITUCIONI POZICIONI KATEGORIA E PAGËS Inspektoriati i i Lartë i Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurive Inspektor i lartë II-a Ndihmësinspektorë të lartë II-b Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit Përgjegjës i studios së monitorimit III-a Monitorues IV-a Avokati i Prokurimeve Inspektor III-a Autoriteti i Mbikëqyrjes Financaire Inspektor në Drejtorinë e Inspektimit III-a Lidhja Nr. Inspektor Specialist. Anëtarë të organeve kolegjiale drejtuese me kohë të plotë.000 Përgjegjës Sektori. Studime të thelluara pasuniversitare/Master i Nivelit të Dytë.000 Doktor i Shkencave 25. lekë I Sekretar i Përgjithshëm I-b 11 000 2% 114 000 II Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme II-a 11 000 2% 103 500 Drejtor drejtorie II-b 11 000 2% 86 500 III Përgjegjës sektori. Monitorues.al 86 . Sekretar i Përgjithshëm. Drejtor Doktor i Shkencave. lekë Shtesa për pozicion (SHP). 30. Drejtor i Përgjithshëm.000 Profesor i asociuar.000 Drejtor Kabineti. Inspektor i auditimit të brendshëm III-b 11 000 2% 51 500 IV Specialist i nivelit të mesëm IV-a 11 000 2% 39 000 Specialist IV-b 11 000 2% 29 000 Lidhja nr. në përqindje Shtesa për kualifikim (SHK). 3 POZICIONI KUALIFIKIMI/GRADA/TITULLI SHKENCOR SHTESA (LEKE/MUAJ) Titullar. 10. Inspektor i auditimit të brendshëm III-a 11 000 2% 68 500 Përgjegjës sektori III-a/1 11 000 2% 58 300 Specialist i nivelit të lartë.000 Adresa: Blv.

Shënim: Vlerat 20. Tiranë.gov. “Dëshmorët e Kombit”.000 lekë. aplikohen për nëpunësit/titullarët. për gradën shkencore "Doktor i Shkencave". Shqipëri. që i kanë përfituar diplomat përkatëse në universitetet. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.000 lekë. Adresa: Blv. për diplomat "Master i Nivelit të Dytë/Studime të Thelluara Pasuniversitare" dhe 25. apo shkollat e larta të vendeve të përcaktuara sipas listës që do t'i bashkëlidhet udhëzimit të përbashkët të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.al 87 . Ministrisë së Financave dhe Departamentit të Administratës Publike (pika 10 e këtij vendimi).

që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.1999 "Statusi i nëpunësit civil". Drejtoritë e Personelit. sipas modelit të paraqitur në aneksin nr. Në rastet kur ka kundërshtime lidhur për renditjn e punëve të veçanta ato zgjidhen duke përdorur metodologjinë “Vlerësimi me pikë i faktorëve”.11. Organizimit dhe Shërbimeve të institucioneve të Shërbimit Civil të merren me organizimin dhe zhvillimin e procesit të vlerësimit dhe renditjes së vendeve të punës në institucionet e tyre. 7.1999 “Për statusin e nëpunësit civil”. Ky sistem renditjeje është pjesë përbërëse e sistemit të përgjithshëm të renditjes për administratën publike. sipas modelit të paraqitur në aneksin nr. dhe këtë renditje t'ia propozojnë Departamentit të Administratës Publike. 5. Tiranë. Zbatimin e procedurave të renditjes së punëve në Shërbimin Civil. Zbatimin e përshkrimit përgjithësues të rolit të sekretarit të përgjithshëm në institucionet e Shërbimit Civil.2. sipas modelit të paraqitur në aneksin nr. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. që i bashkëlidhet këtij udhëzimi. të ligjit nr.8549. sipas modelit të paraqitur në aneksin nr. 4. që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.1. duke përdorur metodologjinë “Renditja e Punëve”. datë 11. që i bashkëlidhet këtij udhëzimi. 1. Departamenti i Administratës Publike ngarkohet të administrojë procesin e vlerësimit. Zbatimin e përkufizimeve të shkallëve.4. 3. 8. të renditjes dhe të përshkrimit të punëve në Shërbimin Civil.7. datë 13. Pyetësori është mjeti i vetëm për mbledhjen e të dhënave të nevojshme. KRYEMINISTRI Ilir Meta ANEKSI NR. 5. 9.al 88 . sipas modelit të paraqitur në aneksin nr. sipas modelit të paraqitur në aneksin nr. të përcaktuara në nenin 11 të ligjit nr. sipas modelit të paraqitur në aneksin nr.UDHËZIM Nr. “Dëshmorët e Kombit”. në bazë të të cilit përgatiten përshkrimet e punëve në Shërbimin Civil.6. datë 19. që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.8459. të renditen në 10 shkallë. Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. METODOLOGJISË PËRKATËSE DHE PËRSHKRIMIT PËRGJITHËSUES TË ROLIT TË SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM NË KËTË SHËRBIM I azhurnuar me: • Udhëzim nr. 10.12. që përfshihen në shërbimin civil dhe që grupohen në katër klasat kryesore.1 STRUKTURA E KLASIFIKIMIT TË PUNËVE NË SHËRBIMIN CIVIL Adresa: Blv. Vendet e punës. Këshilli i Ministrave U D H Ë Z O N: 1.2. që i bashkëlidhet këtij udhëzimi. Përdorimin e pyetësorit të përshkrimit të punës.3. Organizimit dhe Shërbimeve të institucioneve të Shërbimit Civil të ngarkojnë një pjesëtar të stafit me detyrën e analistit të punëve i cili përgatit përshkrimet e vendeve të punës së nëpunësve civilë.gov.2007 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 11.11. datë 11. 6. me propozimin e Kryeministrit. 6. bashkëlidhur këtij udhëzimi. Shqipëri. Këto përkufizime shërbejnë si bazë krahasimi në procesin e vlerësimit të punëve në Shërbimin Civil. Drejtoritë e Personelit.2000 PËR STRUKTURËN E RENDITJES SË PUNËVE NË SHËRBIMIN CIVIL.6.

njerëzore etj. Shkalla Emërtimi i pozicionit 22 Sekretar i Përgjithshëm në Kryeministri. “Dëshmorët e Kombit”. Gjithashtu. Shkalla Emërtimi i pozicionit Drejtor 17 16 Drejtor Klasa III. Kuvend 21 Sekretar i Përgjithshëm në ministritë e linjës.gov. Shkalla 15 14 13 12 Emërtimi i pozicionit Përgjegjës sektori/zyrë Përgjegjës sektori/zyrë Specialist i nivelit të lartë Klasa IV. Shkalla Emërtimi i pozicionit 11 10 Specialist i nivelit të mesëm Adresa: Blv. si dhe kontribuon në vendimmarrjen për fusha dhe aktivitete të tjera. duke u bazuar në eksperiencën profesionale të fushës. Presidencë.Nëpunës civilë të nivelit të lartë drejtues Është klasa më e lartë e menaxhimit të një ministrie apo institucioni. si dhe koordinimi i aktiviteteve të stafit mbështetës. brenda ministrisë apo institucionit. zbatimin e saj dhe arritjen e rezultateve të përcaktuara. si dhe dhënien e këshillimit përfundimtar dhe të drejtpërdrejtë ministrit ose drejtuesit të institucionit. Gjithashtu.Klasa I. njohuritë e specialitetit.Nëpunës civilë të nivelit të mesëm drejtues Kjo klasë ka përgjegjësi të qartë për formulimin dhe zbatimin e politikës së një fushe të caktuar. të cilat duhen aprovuar nga niveli menaxhues më sipër. Drejtor Departamenti në Kryeministri. Drejtor i Departamentit të Administratës Publike 20 Drejtor i Përgjithshëm Klasa II. arritjen e rezultateve të përcaktuara. Presidencë.Nëpunës civilë të nivelit ekzekutues Është klasa që mbulon këshillimin që jepet për formulimin dhe vlerësimin e opsioneve politike mbi një fushë të caktuar.Nëpunës civilë të nivelit të ulët drejtues Në këtë klasë bëhet koordinimi i mendimeve dhe opsioneve të reja politike për një fushë të caktuar. Gjithashtu. kjo klasë është burimi më i rëndësishëm i këshillimit për të gjitha çështjet që lidhen me këtë fushë.. këtu bëhet zgjidhja e problemeve komplekse që lidhen me zbatimin e politikave në fushat përkatëse të specialitetit. përgatitja e propozimeve përfundimtare.al 89 . Tiranë. që ka përgjegjësinë për formulimin dhe ekzekutimin e politikave. Kuvend. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Ky këshillim mbulon çështje komplekse dhe një gamë të gjerë aktivitetesh të ministrisë apo institucionit. përdorimin efiçent të të gjitha burimeve financiare. bëhet zgjidhja e problemeve që kanë të bëjnë me zbatimin e politikave ekzistuese. Shqipëri. menaxhim i projekteve të mëdha ose i sektorëve/njësive të specialitetit brenda një ministrie ose institucioni. analizën e informacionit dhe kërkimin.

që mbulojnë një gamë të gjerë çështjesh dhe ku drejtoria është e përfshirë në formulimin. trajtimin e çështjeve të ndryshme me rëndësi kombëtare. trajtimin e çështjeve të ndryshme me rëndësi kombëtare. Këta funksionarë përfaqësojnë ministrinë në diskutimet ose në konferencat ndërkombëtare. Shqipëri. ajo Adresa: Blv. Kuvend.2 Përkufizimet e shkallëve në metodologjinë “Klasifikimi i punëve” Klasa I – Nëpunës civilë të nivelit të lartë drejtues Këtu përfshihen shkallët 19. ose në konferencat ndërkombëtare. të cilat kanë rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare.al 90 . Shkalla 21 (Sekretar i Përgjithshëm në ministritë e linjës. 21 dhe 22 Shkalla 22 (Sekretar i Përgjithshëm në Kryeministri. drejtimin dhe organizimin e grupeve komplekse të punës dhe në tërësi.gov.9 8 Specialist ANEKSI NR. menaxhimin e personelit në varësi. të huaja dhe ndërkombëtare. apo për çështje ekskluzive për të cilat është përgjegjës institucioni që ky pozicion përfaqëson. Rekomandimet. të plotësuara nga një eksperiencë e madhe në hartimin e strategjisë. ku u kërkohet të promovojnë me efektivitet sa më të lartë interesat e ministrisë apo institucionit përkatës. apo të Qeverisë Shqiptare. Realizimi efektiv i punës kërkon njohuri të gjera për fusha të ndryshme. Realizimi efektiv i punës kërkon njohuri të gjera për fusha të ndryshme. si p. të plotësuara nga një eksperiencë e madhe në hartimin e strategjisë.sh. “Dëshmorët e Kombit”. menaxhimin e personelit. mbajnë kontakte me nivelet më të larta të institucioneve vendase. Kjo shkallë ka si tipar të punës së vet të përditshme. të cilat kërkojnë një nivel të lartë të të menduarit në mënyrë krijuese për zhvillimin e politikave dhe praktikave të reja. ku diskutohen çështje me një rëndësi të madhe për vetë institucionin. Rekomandimet që ofron funksionari në këto poste. të cilat kërkojnë një nivel të lartë të të menduarit në mënyrë krijuese për zhvillimin e politikave dhe praktikave të reja. ose zbatimin e politikës në fushat më të rëndësishme kombëtare. Presidencë. ku u kërkohet të promovojnë me efektivitet sa më të lartë interesat e ministrisë/institucionit përkatës apo të Qeverisë Shqiptare. të menaxhimit të burimeve njerëzore. apo të të gjithë administratës publike. drejtimin dhe organizimin e grupeve komplekse të punës. brenda një ministrie ose institucioni të rëndësishëm. Shkalla 19 (Drejtor i Përgjithshëm) Kjo shkallë mbulon postet që kanë përgjegjësinë e plotë menaxheriale për vepritmarinë e një numri drejtorish. të cilat kanë lidhje midis tyre. formulimin dhe ekzekutimin e politikave në një ministri ose institucion. që kanë përgjegjësinë e plotë për organizimin e punës. kanë një influencë të madhe në pikëpamjet e qeverisë për çështjet kryesore. Drejtor i Departamentit të Administratës Publike) Kjo shkallë mbulon poste të larta të menaxhimit. veprimtaria e të cilit ka një ndikim të drejtpërdrejtë në fushat më të rëndësishme. kanë një influencë të madhe në pikëpamjet e qeverisë për çështjet kryesore. ose një drejtorie profesionale të madhe me një numër sektorësh. Kjo shkallë ka si tipar të punës së vet të përditshme. Tiranë. Drejtor Departamenti në Kryeministri. që ofron funksionari në këto poste. mbajnë kontakte me nivelet më të larta të vetë institucionit që përfaqësojnë dhe ndërkombëtare. Këta funksionarë përfaqësojnë ministrinë në diskutimet. Funksionarët në këto poste. Funksionarët në këto poste. të brendshme apo të jashtme. apo të një institucioni të vogël. Kuvend) Kjo shkallë mbulon postet më të larta të menaxhimit. të cilat kanë rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare. personelin dhe veprimtarinë operacionale dhe financiare të tij. duke përfshirë organizimin. për një fushë të veçantë që ka në ndjekje. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. që kanë përgjegjësi të plotë për organizimin e punës. Presidencë. formulimin dhe ekzekutimin e politikave në një ministri ose institucion. ku diskutohen çështje me një rëndësi të madhe për të ardhmen ekonomike dhe politike të vendit. shpesh edhe me pasoja ndërkombëtare.

veçanërisht kur drejtoria është përgjegjëse për një aktivitet profesional kompleks dhe specifik njëkohësisht. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Si rrjedhojë. që kërkon koordinimin e punës të një numri sektorësh. Për shkak se përgjegjësitë janë të ndryshme dhe të gjera. Kontaktet me institucionet qeveritare mbahen në një nivel të lartë. ndërsa me institucionet dhe organizatat joqeveritare. nëpërmjet koordinimit të kërkimeve dhe analizave të nevojshme të kryera nga vartësit e tyre në fushën përkatëse të aktivitetit. Ata që punojnë në këto poste gjykojnë mbi një gamë aktivitetesh. Funksionarët në këto poste. shpesh të panjohura më parë. Prej tyre. shpesh brenda afateve të shkurtra kohore. Kryerja efektive e detyrës kërkon aftësi profesionale dhe organizative.al 91 . që harton politikën në një fushë të caktuar. kërkohet analizë dhe vlerësim i opsioneve. Në këto poste. si dhe të koordinojnë këshillimet dhe rekomandimet e bëra nga menaxherët vartës. Shkalla 16 (Drejtor) Kjo shkallë mbulon menaxhimin e një drejtorie funksionale/profesionale në një ministri/institucion. si dhe analizë dhe vlerësime të rregullta dhe të detajuara të punës. të panjohura më parë ose për të cilat nuk ka orientime të qarta për ndërmarrjen e veprimeve.gov. si dhe mendim krijues dhe fleksibël në zgjidhjen e problemeve. brenda fushës së tyre të menaxhimit. Klasa III-Nëpunës civilë të nivelit të ulët drejtues Në këtë klasë përfshihen shkallët: 13 dhe 14 Shkalla 14 (Përgjegjës sektori/zyre) Kjo shkallë mbulon koordinimin dhe mbikëqyrjen e një sektori/zyre me një numër të madh Adresa: Blv. e kombinuar me eksperiencë të madhe dhe aftësi të provuar për të drejtuar ekipet komplekse. duhen aftësi të zhvilluara komunikuese. kërkohet gjykimi dhe iniciativa për t’u marrë me probleme profesionale dhe organizative. ose ku nuk ekzistojnë procedura të qarta. kërkohet një mënyrë fleksibël e organizimit dhe kontrollit të punës së drejtorisë. por gjithashtu me paraqitjen e pikëpamjeve të ministrisë dhe drejtorisë. një numër sektorësh me një homogjenitet relativ të punës. si dhe mund t’u kërkohet të përfaqësojnë ministrinë/institucionin në bisedime me organizata dhe institucione të rëndësishme kombëtare/të huaja dhe ndërkombëtare. Funksionarit në këto poste i delegohet mbajtja e kontakteve me institucionet qeveritare dhe joqeveritare dhe për rrjedhojë. negociuese dhe bindëse. Funksionarët në këtë shkallë duhet të demonstrojnë një mënyrë pune krijuese. ose drejtorie të madhe operacionale brenda një ministrie/institucioni. pritet të japin kontribut personal duke bërë komente mbi rekomandimet (të cilat paraqiten për vendimmarrje në shkallën më të lartë) e bëra nga drejtoritë e tjera që operojnë në fushat e tjera që mbulon ministria/institucioni. Shqipëri. Ata kontribuojnë në vendimet më të rëndësishme brenda ministrisë nëpërmjet dy mënyrave: kontribut personal bazuar në njohuritë dhe eksperiencën dhe. në prezantimin e pikëpamjeve të ministrisë. Tiranë. Ato kanë të bëjnë jo vetëm me shkëmbimin e informacionit. për çështjet specifike të fushës. në një nivel mesatar. Kryerja efektive e detyrës kërkon eksperiencë pune në fushat përkatëse që mbulon drejtoria. kërkohet një kompetencë e lartë profesionale. lidhur me fushat që mbulon funksioni. “Dëshmorët e Kombit”. Funksionarëve u kërkohet të zgjidhin probleme organizative/profesionale që kanë një rëndësi të madhe për ministrinë/institucionin.ekonomike. si dhe aftësi dhe eksperiencë relativisht të mirë në drejtimin e ekipit. Ata i japin këshilla të drejtpërdrejta ministrit ose drejtuesit të institucionit në përputhje me fushat e tyre të kontrollit. kanë përgjegjësinë për përgatitjen dhe kontrollin e zbatimit të buxhetit. Për arritjen e rezultateve efektive. rregullisht. që ka normalisht. Klasa II-Nëpunës civilë të nivelit të mesëm drejtues Në këtë klasë përfshihen shkallët: 16 dhe 18 Shkalla 18 (Drejtor) Kjo shkallë mbulon menaxhimin e një drejtorie kryesore. financiare etj.

eksperiencë ose njohuri specialisti në një fushë specifike e mbështetur kjo e fundit. në përgatitjen e ligjeve të reja. drejtimi i grupeve të vogla. dhënien e këshillave për çështjet specifike ose avancimin e pikëpamjeve të sektorit. duhet të demonstrojnë aftësi në analizimin. Kryerja efektive e detyrës kërkon. e shoqëruar kjo me një eksperiencë thelbësore pune dhe aftësi të drejtimit të grupit. ndërsa referimi tek eprori kërkohet vetëm për çështjet e interpretimit të politikës.al 92 . ku ka një përfshirje fare të vogël të stafit specialist. Atyre u kërkohet të japin kontribut në vendimmarrjen e nivelit më sipër. po ashtu edhe në institucione të tjera.sh. duke përfshirë shkëmbimin e informacionit. Po ashtu. kanë një liri të konsiderueshme veprimi për zgjedhje brenda tyre. ose disa grupe specialistësh që kryejnë detyra të ngjashme. si pjesë e një game të gjerë detyrash dhe ku do t’u kërkohet. që kryejnë një sërë detyrash operacionale/administrative. dhënien e këshillave për çështjet specifike ose avancimin e pikëpamjeve të sektorit. ose marrjen e mbështetjes dhe kooperimit për drejtimet e mundshme të veprimit të drejtorisë. punonjësit duhet të demonstrojnë aftësi në analizimin. Në fushat që janë më profesionale dhe specifike kërkohet fleksibilitet dhe aftësi për zhvillimin e ideve të reja në fushën përkatëse p. përgjithësisht. Po ashtu. shumica e të cilave përfshijnë kontribut specialisti. Shkalla 12 (Specialist i nivelit të lartë) Kjo shkallë mbulon koordinimin dhe mbikëqyrjen e një sektori ose njësie të vogël specialistësh. ata që punojnë në këto poste kanë përgjegjësi ekskluzive për një subjekt të rëndësishëm të fushës së aktivitetit. Shkalla 13 (Përgjegjës sektori/zyre) Kjo shkallë mbulon koordinimin dhe mbikëqyrjen e një sektori ose njësie të vogël specialistësh. ka një fushë zgjedhjeje për veprim. lidhur me shkëmbimin e informacionit. duke përfshirë punonjësit me eksperiencë në ministri/institucione të tjera. lidhur me fushën specifike që ky pozicion ndjek.specialistësh. për të cilën është Adresa: Blv. ka një fushë zgjedhjeje për veprim. vlerësimin dhe zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve që ndeshen. Tiranë. rregullisht. Përgjithësisht. njohje të plotë të parimeve dhe praktikave në një fushë specifike. një sektori të madh me personel jospecialist. Në fushat që janë më profesionale dhe specifike. në trajnimin e mëtejshëm dhe të thelluar. brenda orientimeve të saktësuara mirë. normalisht punojnë brenda procedurave/orientimeve të gjera. që lidhen me subjektin përkatës. Funksionarëve në këtë shkallë u kërkohet të kenë kontakte të rregullta me një gamë të gjerë punonjësish. që kryejnë një sërë detyrash operacionale/administrative ose disa grupe specialistësh që kryejnë detyra të ngjashme. të cilat mbështetin linjën e rekomanduar të veprimit. Kryerja efektive e punës. ata që punojnë në këto poste kanë përgjegjësi ekskluzive për një subjekt të rëndësishëm të fushës së aktivitetit. dhënien e këshillave për çështje të rëndësishme. Kryerja efektive e punës. vlerësimin dhe zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve që ndeshen. si brenda sektorit/drejtorisë/institucionit.sh. nëpërmjet përgatitjes së të dhënave analizuese të plota. që ai nivel ka në ndjekje. në trajnimin e mëtejshëm dhe të thelluar në fushën specifike. Në detyrën e specialistit të nivelit të lartë. kërkon formim universitar. si dhe me punonjësit e niveleve të ngjashme në ministritë/institucionet e tjera. sipas fushës në ndjekje. Përgjegjësit e sektorit/zyrës. Përgjithësisht. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Megjithëse ata. ose të disa grupeve punonjësish. kërkon formim universitar. propozime për përmirësimin e punës. një sektori të madh me personel jospecialist. kërkohet fleksibilitet dhe aftësi për zhvillimin e ideve të reja në fushën përkatëse p. për çështje ekskluzive.. Normalisht. që kryejnë një sërë punësh operacionale/administrative. punonjësit në këto poste kanë kontakte të rregullta me punonjësit në pjesë të tjera të ministrisë/institucionit. eksperiencë ose njohuri specialisti në një fushë specifike e mbështetur kjo e fundit. brenda orientimeve të saktësuara mirë. koordinojnë punën e një grupi punonjësish. si pjesë e një game të gjerë detyrash dhe ku do t’u kërkohet rregullisht. duke përfshirë shkëmbimin e informacionit. në përgatitjen e ligjeve të reja. drejtimi i ekipeve të vogla të projektit. punonjësit në këto poste. Shkalla përfshin edhe drejtimin e grupeve të punës për zbatimin e politikave ose praktikave në fusha specifike. Normalisht.gov.. “Dëshmorët e Kombit”. të cilat pritet të sjellin një ndikim konkret. Për disa detyra mund të kërkohet kualifikim specifik më i lartë. Shqipëri.

Ata kanë si një tipar të rregullt të punës. kontakte me punonjës nga fusha të tjera të aktivitetit të ministrisë/institucionit dhe ndoshta me publikun. asistencën profesionale në ofrimin e një shërbimi mbështetës. me aftësinë për të punuar me vetiniciativë brenda rutinës së njohur. brenda drejtorisë. punonjësit në këto poste punojnë brenda udhëzimeve dhe procedurave të gjera dhe që mbikëqyren nga niveli menaxhues. shkëmbimin e informacionit dhe dhënien e këshillave. do të kufizohet me rutinën e gjetjes së fakteve. brenda ministrisë/institucionit. Kërkohet vetorganizim i kujdesshëm i ngarkesës së punës për arritjen e objektivave përkatëse. i pasuar ky me eksperiencë teknike dhe aftësi të provuar për planifikimin dhe organizimin e aktiviteteve të cilat përfshijnë detyra të paracaktuara kërkimore/operacionale. një asistent). analizimi dhe sintetizimi i informacionit. Pritet kontribut specifik në nivelin më të lartë të vendimmarrjes/rekomandimeve. Puna duhet të përfshijë një sërë detyrash.gov. Kryerja efektive e punës kërkon formim universitar. pa iu drejtuar eprorëve. “Dëshmorët e Kombit”. por kjo përgjithësisht. duke sugjeruar në të njëjtën kohë edhe drejtimet e mundshme për veprim.al 93 . si një bazë për nivelin më sipër në përcaktimin e politikës dhe vendimmarrjes. për fushën specifike të ekspertizës. për në fushë specifike ose të një rëndësie të veçantë. jepet kontribut në procesin e vendimmarrjes. Gjatë punës. ajo lejon për një farë shkalle gjykimi në veprimet që do të ndërmerren. në punën e përgjithshme të drejtorisë.sh. me qytetarë ose me punonjës të të njëjtit nivel nga ministri/institucione të tjera. ose koordinimin e aktiviteteve të stafit mbështetës në kryerjen e një shërbimi. lidhur me marrjen e informacionit dhe/ose dhënien e këshillave dhe udhëzimeve mbi një subjekt specifik. Megjithëse. Adresa: Blv. nëpërmjet sigurimit të të dhënave të plota e të analizuara. në situata të përcaktuara shumë qartë. Punonjësit në këto poste nuk kanë përgjegjësi mbikëqyrëse direkte. nëpërmjet sigurimit të përmbledhjeve dhe analizës së informacionit lidhur me një gamë të gjerë çështjesh. Prej tyre mund të pritet t’u japin orientime anëtarëve të tjerë të sektorit/zyrës në një fushë të përgjithshme operacionale/politike. por ka një mundësi të vogël për zhvillimin e mënyrave të reja sinjifikative të organizimit të punës. Gjithashtu kërkohet kryerja me efiçencë e detyrave jorutinore. që duhet të zgjidhen në kontekstin fare të qartë të punës. Shkalla 8 (Specialist) Kjo shkallë përfshin kërkimin dhe analizimin e informacionit në mbështetje të formulimit të politikës dhe vlerësimin e propozimeve që lidhen me politikën. ata kanë një fushë të konsiderueshme lirie për zgjedhjen e veprimit. puna është e planifikuar dhe zhvillohet brenda drejtimeve të përgjithshme të përcaktuara dhe nën një nivel të ulët mbikëqyrjeje. kur punojnë me ta. organizimi i ngarkesës së punës. Kryerja efektive e punës kërkon formim universitar. kur drejtojnë të paktën mbi një anëtar stafi (p. Ata. të cilat mbështesin linjën e rekomanduar të veprimit. brenda këtyre udhëzimeve. nuk kërkojnë domosdoshmërisht nivel të lartë të mendimit krijues kur zhvillohet punë kërkimore. zakonisht kanë si një tipar specifik të punës së tyre. në nivelin më sipër. Gjithashtu. Megjithëse. si bazë për zgjidhjen e problemeve dhe zhvillimin e ideve ose sistemeve të reja të punës. Shqipëri. mbajtjen e disa kontakteve me stafin nga fusha të tjera të punës. analizë e kujdesshme dhe interpretim i informacionit faktik. nga ku lindin një numër problemesh të zakonshme. Klasa IV-Nëpunës civilë të nivelit ekzekutues Këtu përfshin shkallët: 8 dhe 10 Shkalla 10 (Specialist i nivelit të mesëm) Kjo shkallë përfshin punën e specialistëve të nivelit të mesëm me përgjegjësi të veçanta. por mund të japin udhëzime kolegëve të rinj. Punonjësit në këto poste mund të kenë disa përgjegjësi mbikëqyrjeje. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. nën një mbikëqyrje minimale.përgjegjës. zhvillohet një proces kërkimor i konsiderueshëm. Analiza e detajuar dhe vlerësimi. Tiranë.

… Emri: ……………………………. trainimit dhe ekperiencës. korrekt. ndryshueshmërinë dhe shtrirjen e burimeve që kontrollohen – fizike. 94 Adresa: Blv.gov.3 FAKTORËT QË MERREN PARASYSH PËR NDËRTIMIN E SKEMËS “VLERËSIMI ME PIKË I FAKTORËVE” Në skemën “Vlerësimi me pikë i faktorëve” merren parasysh pesë faktorë: • Përgjegjësia për burimet e ndryshme. Shqipëri. • Njohuritë. përpara se të dërgohet në Drejtorinë e Personelit. Gjithashtu. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Pyetësorin e plotësuar duhet ta ktheni tek drejtuesi juaj (d. Gjithashtu. ose identifikimin e drejtimeve alternative për veprim. ose Zëvendësministri. ai do të japë mundësinë e pozicionimit. brenda dhe jashtë institucionit. me kujdes. në formë të shkruar. nevojën për aftësi vlerësuese e analizuese dhe mendim krijues në zgjidhjen e problemeve. Duhet te merrni në konsideratë.al .m. natyrën dhe afërsinë e mbikqyrjes. Gjithashtu. 1. Të dhëna personale dhe organizative Ministria/Institucioni: …………. organizimin e punës dhe menaxhimin e personelit. i cili duhet ta aprovojë. si dhe precedentët që ekzistojnë. • Kompleksiteti dhe mendimi krijues Ky faktor mat diversitetin dhe shtrirjen e detyrave. ANEKSI NR. me të cilin do të jetë e lidhur edhe shtesa për pozicion e pagës së çdo punonjësi të shërbimit civil. ai merr parasysh kontributin tek nivelet më sipër të vendimarrjes.…. Ky faktor mat madhësinë. në mënyrë që ministria/institucioni të ketë një pamje të qartë..th. Tiranë. çdo seksion të pyetësorit përpara plotësimit dhe të keni parasysh shënimet udhëzuese. të dhënë në krye të çdo seksioni. duke marrë parasysh aftësitë e kërkuara për të shkruar dhe folur. natyrën e influencës që ushtrohet dhe rëndësinë e rezultateve që duhen arritur. njerëzore – si dhe kërkesat e punës për arritjen e rezultateve të dëshiruara. Drejtori. nivelin dhe qëllimin e kontakteve me njerëzit. finaciare. Ai merr parasysh lirinë në përcaktimin e orientimeve/praktikave. Përgjegjësi juaj i Sektorit/Zyrës. koordinimin dhe drejtimin e personelit dhe kontrollin efektiv financiar. lidhur me shkallën dhe natyrën e tij. sipas varësisë). ai mat dhe asistencën që ofrohet lidhur me procedurat e punës.ANEKSI NR. të rolit dhe detyrave tuaja. ashtu siç është përcaktuar nga drejtuesi apo mbikqyrësi juaj. si dhe mat tipin e vendimarrjes në kuptimin e udhëheqjes që ofrohet dhe gjykimit që kërkohet. “Dëshmorët e Kombit”. • Vendimarrja Ky faktor mat fushën e iniciativës. të cilat kërkohen si një kontribut themelor për realizimin e kërkesave të punës. të vendit tuaj të punës në shkallën përkatëse të renditjes së punës. nëpërmjet marrjes së përgjegjësisë për organizimin e punës dhe grupeve të punës. vendimarrjes dhe tipin e gjykimeve të kërkuara. • Kontaktet dhe përfaqësimi Ky faktor mat shtrirjen. aftësitë dhe eksperienca Ky faktor mat njohuritë dhe aftësitë e fituara nëpërmjet arsimit.4 PYETËSORI I PËRSHKRIMIT TË PUNËS NË SHËRBIMIN CIVIL HYRJE Prej jush kërkohet të plotësoni këtë pyetësor.

rëndësinë e pozicionit.. Pozicioni organizativ Vizato. 2. që raporton direkt tek ju.gov. përse duhet pozicioni juaj. por secila prej tyre mund të këtë rëndësi shumë të madhe. Data e pozicionimit Në këtë klasë: ……………………. Përgjegjësia për organizimin e punës. 3. përveç rëndësisë së detyrave të veçanta. Data e emërimit në Ministri/Institucion: ………………. Megjithatë.al 95 . përkatëse. nje skicë të thjeshtë organizative ku të tregohet pozicioni juaj në Sektorin. detyrat duhet të listohen sipas rëndësisë. “Dëshmorët e Kombit”. duke treguar edhe diversitetin e tyre (p. Tiranë. dhe që së bashku i shërbejnë qëllimit kryesor të punës tuaj. Nr. detyrat e tua kryesore dhe jep një vlerësim të frekuencës dhe përqindjes së kohës që harxhoni në secilën prej tyre. si dhe të tregoni organizimin.. Skica duhet të tregojë qartë. cili është kontributi që duhet të japë në qëllimet dhe objektivat e përgjithshme të ministrisë/institucionit. etj.. do të japë edhe një pamje të qartë të balancës së punës në tërësi. Shqipëri.sh. Numri dhe tipi i detyrave të listuara do të tregojë fushën. (në strukturën aktuale) Titulli i punës: …………………….. duhet të jepni numrin e punonjësve që mbikqyrni direkt dhe indirekt. i cili tregon. cili është qëllimi i përgjithshëm i pozicionit tuaj. financier. mund të jetë e dobishme t'i gruponi detyrat sipas fushave kryesore për të cilat ju jeni përgjegjës. Pozicioni në klasat e pagave: ……. Detyrat Përqindja e kohës 5. Disa pozicione mund të kenë shumë pak detyra. përqindja e përafërt e kohës për çdo detyrë në çdo javë ose çdo muaj). Qëllimi i punës Përshkruaj sa të jetë e mundur më shkurt (jo më shumë se një ose dy fjali).… Sektori/Zyra: ………………………. Drejtorinë ose Njësinë organizative. 4. juristë..Drejtoria: …………………. ndërsa përqindja e kohës për detyrat e ndryshme (p.. menaxhimin e personelit dhe burimeve të tjera Në qoftë se. varietetin dhe përmbajtjen e pozicionit tuaj.. pozicionet e tjera që raportojnë paralelisht me ju tek drejtuesi dhe çdo pozicion. domosdoshmërisht. ekonomistë. Përcaktimi duhet të bëjë të qartë. Nuk duhet të përshkruani se si i kryeni detyrat.. …. drejtimin dhe kontrollin e Adresa: Blv. keni përgjegjësi për personel.). Detyra kryesore Përshkruaj. nuk është numri i detyrave të ndryshme.sh. kush është drejtuesi juaj direkt. Në çdo rast. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Ndoshta. administratorë.

kërkesat e tij menaxheriale (p. Informacion shtesë Shto. që ka të bëjë me plotësimin e rregullave të vendosura. aftësitë specifike mbi menaxhimin. duke përfshirë çdo ndryshim. gjatë shkëmbimit të informacionit. në situatat ku kërkohet të negociosh ose të bindësh të tjerët drejt një qëllimi të caktuar. njohuri mbi teknologjinë e informacionit. përgjegjësia për disiplinën. 10. Vendimarrja Trego. ose jashtë njësisë tuaj të punës. si dhe jep shembuj të vendimeve. në drejtim të rregullave. ose rekomandime si kontribut në vendimarrjen e nivelit më sipër.gov. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. lidershipin ose marrdhëniet sociale. 6. ju mund të ushtroni gjykimin tuaj dhe bëj të qartë ndonjë detyrim.sh. ose rishpërndarjen e personelit në detyra të tjera brenda sektorit/drejtorisë/ministrisë. frekuencën dhe natyrën e këtyre kontakteve. të cilat lidhen me anën intelektuale. pra drejtpërdrejt. procedurave.personelit. përveç atyre të cilat lidhen me trainimin profesional të veçantë. keni përgjegjësi për burimet financiare duhet të tregoni deri në çfarë niveli shtrihet përgjegjësia për rekomadimin e buxhetit. udhëzimet që janë në dispozicionin tuaj. Mund të përmendni aftësi shtesë që mendoni se kërkohen. gjithashtu. organizimi i punës dhe personelit në afate të caktuara). Qartëso. ose përpunim tjetër. p. Kur një pozicion nuk ka përgjegjësi për mbikqyrjen direkte të personelit. Në shembujt e vendimarrjes që ju ushtroni vetë. ose marrjen e aprovimit më lart. ndonjë informacion ose koment të mëtejshëm. trego se deri ku. Në rast se duhet të jepni opsione. shembuj ilustrues të llojeve të kontakteve brenda ose jashtë sektorit / drejtorisë / ministrisë / institucionit (duke përfshirë edhe publikun). të cilën ju e konsideroni të nevojshme për atë. që ju mendoni se do të ndihmojë në kompletimin e pamjes totale të pozicionit tuaj. ose gjuhët e huaja) të kërkuar. Në qoftë se.al . duke përfshirë nivelin e njerëzve me të cilët keni të bëni. që po ndodh ose mund të ndodh së afërmi në natyrën dhe fushën e detyrave tuaja. ose nevoja për zgjidhjen e konfliktit të interesave të jashtme në përcaktimin e një drejtimi veprimi. Tiranë. pa ndonjë rishikim. që përbëjnë një tipar domethënës të pozicionit tuaj. qoftë nga eprori juaj direkt. aftësitë dhe eksperienca Specifiko.sh. në procesin e zgjidhjes së problemeve. si dhe minimumin e sasisë dhe llojit të eksperiencës. praktikave profesionale. ashtu edhe ato. 8. që lidhen me anën analitike të pozicionit tuaj. Njohuritë. organizimin. natyrën e kontributit tënd në procesin e vendimarrjes në nivelet sipër teje ose në atë kolektive. që duhet të kryejë me efektivitet punën në këtë pozicion. kontrollin mbi shpërndarjen e tij. që ju duhet të jeni i aftë t'i merrni vetë. ose gjatë përfaqësimit të sektorit/drejtorisë/ ministrisë/institucionit. 7. si dhe masën dhe zërat e buxhetit. qoftë ato. “Dëshmorët e Kombit”.sh. nivelin minimal të arsimimit. Kontaktet dhe përfaqësimi Jep. por mund të kërkohet dhënia e këshillave dhe mbështetjes për punonjësit e rinj. Firma: Kundërfirma: (Drejtuesi/Mbikqyrësi) Kundërfirma Datë: 96 Adresa: Blv. çfarë veprimesh mund të ndërmerrni ju për të ushtruar disiplinën buxhetore. marrjes ose dhënies së këshillave dhe udhëzimeve. Problemet që ndeshen Jep.sh. ashtu edhe nga kolegët brenda. p. Trego. kualifikimit profesional dhe/ose trainimit special (p. disa shembuj të llojeve kryesore të problemeve që ndeshni në punën tuaj. 9. ose asistencës nga punonjës të tjerë. Shqipëri. jep shembuj të tipit të çështjeve ku përfshihen dhe niveli në të cilin ju bëni rekomandime. atëherë duhet treguar se ku aplikohet kjo.

Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. • Analisti i punës. nga njëra anë. 8. duke u mbështetur në misionin e institucionit.. 2. Pozicioni organizativ Qëllimi i punës Përgjegjësitë kryesore Detyrat kryesore. Titulli i punës…………………………………. të drejtorisë a sektorit përkatës. Drejtoria………………………………………… Sektori………………………………………….5 PËRSHKRIM PUNE 1. “Dëshmorët e Kombit”. Shkalla …………………………………………..al 97 . 3. 10. i cili është kontrolluar për saktësi nga eprori direkt i punonjësit. në rastin kur është fjala për vend të ri/vakant pune).Punonjësi që kryen punën Aprovuar nga…………………………….Drejtuesi i drejtpërdrejtë ANEKSI NR.Analisti i punës Aprovuar nga……………………………. Emri …………………………………… Ministria/Institucioni…………………………. dhe punonjësit përkatës dhe eprorit të tij direkt.5). 4. Tiranë. Një Adresa: Blv. • Për përshkrimin e punës bihet dakord ndërmjet analistit të punës. Përgatitur nga……………………………. ANALIZA E FAKTORËVE 6.. 9. Shqipëri. Përgjegjësia për organizimin e punës dhe menaxhimin e personelit Vendimarrja Kompleksiteti dhe krijimtaria Kontaktet dhe përfaqësimi Njohuritë. 7. 5. aftësitë dhe eksperienca Datë……………………. përgatit përshkrimin e punës në formatin standard (të përcaktuar në aneksin nr. nga ana tjetër. si dhe në informacionin e përgatitur nga punonjësi përkatës (apo nga eprori i drejtpërdrejtë.gov..(Drejtori/Drejtori i Përgjithshëm/Zëvendësministri) ANEKSI NR. duke bërë ose përfshirë ndonjë shtesë. • Analisti i punës përgatit përshkrimin e punës në formatin standard (ky format jepet në aneksin 5).6 PROCEDURA E RENDITJES SË PUNËVE NË INSTITUCIONET E SHËRBIMIT CIVIL Procesi nga përgatitja e informacionit të vlerësimit të punës dhe deri tek pozicionimi në shkallën përkatëse përfshin këto etapa: • Punonjësi në vendin përkatës së punës plotëson një pyetësor të përshkrimit të punë (pyetesorin në aneksin 4) • Punonjësi intervistohet nga analisti i punës mbi bazën e pyetësorit të plotësuar.

të nënshkruara nga të gjitha palët. Përgjegjësia për skemën: Departamenti i Administratës Publike është përgjegjës për: • Monitorimin e funksionimit të skemës duke siguruar qëndrueshmerinë në përgatitjen e përshkrimeve të punës. Adresa: Blv. anëtarëve të grupit të vlerësimit dhe trainimin e tyre. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Anëtarët e grupit të vlerësimit dhe analisti i punës marin trainimin e nevojshëm për funksionimin normal të skemës. • Ofrimin e trainimit lidhur me vlerësimin e punës për Drejtorët e Personelit dhe anëtarët e tjerë të grupeve të vlerësimit. i cili do të përgatisë një përshkrim pune paraprak. ose në konsultim me Departamentin e Administratës Publike). Analisti i punës. Në çdo ministri/institucion. të plotë dhe të saktë. Analisti i punës.kopje e përshkrimit të punës për të gjitha pozicionet. për vendin e punës. Për çdo ministri/institucion ka të paktën një analist pune dhe tre deri katër pjestarë të grupit të vlerësimit. • Bëhet kërkese nga eprori direkt i punonjësit në vendin përkatës të punës. që duhet të aprovohet nga Sekretari i Përgjithshëm i ministrisë/institucionit. duke qenë i përfshirë në procesin e hartimit të përshkrimit të punës. Pas gjashtë muajsh punonjësi do të plotësojë një pyetësor pune dhe do të intervistohet nga analisti i punës. i cili është shqyrtuar dhe pozicionuar me parë nga grupi i vlerësimit. Tiranë. mund të ndërhyjë për të bërë ndryshime në funksion të dhënies së një informacioni. që duhet aprovuar. Anëtarët e grupit të vlerësimit dhe analisti i punës trajnohen për funksionimin normal të skemës. do të jetë e nevojshme të caktohet një klasifikim paraprak për të. së bashku me anëtarët e grupit të vlerësimit. marrin vendimin për vlerësimin e pozicioneve të punës. Më tej. do të marrë pjesë në grupin e punës. analisti i punës do të rekomandojë një shkallë paraprake për pozicionimin e punës (për analogji me vende të ngjashme pune në ministri/institucion. Eprori direkt do të plotësojë një pyetësor duke përcaktuar detyrat dhe përgjegjësitë e vendit të punës. që do të përgatisë një përshkrim pune për t'u vlerësuar dhe klasifikuar në mënyrë normale nga grupi i vlerësimit të ministrisë/institucionit. Ky informacion do të shikohet nga analisti i punës në Drejtorinë e Personelit të ministrisë/institucionit. • Në çdo ministri/institucion. do të ketë rol këshillues për grupin e vlerësimit dhe gjithashtu. i dërgohet Departamentit të Administratës Publike. që do të jenë në nivelin e Drejtorëve (njëri prej tyre do të jetë Drejtori i Personelit). lidhur me metodologjinë. i cili është përgjegjës për monitorimin e skemës së përgjithshme të vlerësimit. “Dëshmorët e Kombit”. duke vënë theksin te kërkesat e veçanta të vendit të punës. pas rishikimit të përshkrimit të punës. i cili nëse e gjykon të nevojshme. (i cili është një funksion i atashuar në njësinë përgjegjëse për menaxhimin e burimeve njerëzore). i cili përgatit përshkrimet e punës. Apelimi ndaj klasifikimit Apelimi ndaj klasifikimit në një shkallë pas vlerësimit të punës mund të bëhet vetëm kur: • Ka një keqkuptim të mundshëm të përmbajtjes aktuale të punës. për analistët e punës të emëruar nga ministritë/institucionet. në bashkëpunim me Drejtorin e Personelit. intervistimin dhe funksionimin e skemës. përgatitjen e dokumenteve. që i propozohet Departamentit të Administratës Publike. pavarësisht nëse janë të plotësuara a vakante.al 98 . Përgatitja e përshkrimeve të punës për vendet e reja të punës. do të jetë përgjegjës për mbajtjen e procesverbalit gjatë diskutimeve kryesore dhe marrjes së vendimit nga grupi i vlerësimit. në rolin e këshilluesit për grupin e vlerësimit dhe do të jetë përgjegjës për mbajtjen e procesverbalit gjatë diskutimeve kryesore dhe marrjen e vendimit nga ky grup. vlerësimin dhe pozicionimin e vendit të punës në shkallën përkatëse. • Ofrimin e trainimit të nevojshëm. Kur merret aprovimi për krijimin e një vendi të ri pune.gov. drejtori i njësisë përgjegjëse për menaxhimin e burimeve njerëzore. Drejtori i Personelit përgjigjet tek Sekretari i Përgjithshëm për emërimin e analistit të punës. Shqipëri.

vihet re prej analistit të punës dhe eprorit direkt të punonjësit se kanë ndodhur keqkuptime të tilla që ndoshta kanë ndikuar në pozicionimin e punës në shkallë.. Kërkesa për rivlerësimin e punës mbi bazën e ndryshimit të përmbajtjes së punës. Raportimi: Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë/Institucionit të………. Përgjegjësitë kryesore: Mbështetje dhe këshillim për Ministrin/Drejtuesin e Institucionit • Të koordinojë kontributet profesionale të drejtorive të ndryshme lidhur me formulimin e politikës. atëherë përshkrimi i punës do të plotësohet ose do të përgatitet një përshkrim i ri dhe puna do të rivlerësohet. • Të sigurojë që në formulimin e propozimeve politike janë marrë parasysh kontributet përkatëse nga ministritë/institucionet e tjera ose nga burime të tjera.gov.dhe raporton tek Ministri përgjegjës. këshillim dhe mbështetje në formulimin dhe zbatimin e politikës së ministrisë. Shqipëri. në fushat që mbulon ministria/institucioni. ai/ajo mund të kërkojë prej analistit të punës rishikimin e përshkrimit të punës për të parë nëse ka ndonjë keqkuptim rreth natyrës dhe përmbajtjes së punës. Menaxhimi i Ministrisë/Institucionit • Të sigurojë që formulimi dhe zbatimi i politikës në Ministri/Institucion kryhet në mënyrë efiçente. Adresa: Blv. • Të mbajë nën kontroll organizimin e punës në drejtim të strukturave të drejtorive dhe sektorëve. në përputhje me objektivat e përcaktuara dhe që i tërë procesi monitorohet.është drejtuesi administrativ i Ministrisë/Institucionit të……………. “Dëshmorët e Kombit”. që është drejtuesi politik. atëherë puna duhet rivlerësuar nën procedura normale. • Të sigurojë kontrollin e standardeve profesionale në të cilat kryen detyrat. • Të rivlerësojë metodën e menaxhimit. Kjo do të kërkojë plotësimin e pyetësorit të punës nga punonjësi dhe përgatitjen e përshkrimit të ri të punës nga analisti i punës. përdorimin e burimeve njerëzore dhe financiare gjatë zbatimit të politikës dhe vendimeve.al 99 .Kjo nënkupton që kur një punonjës ndjen se vendi i tij i punës është klasifikuar gabim. sipas procedurave përkatëse. 7 PËRSHKRIMI PËRGJITHËSUES I ROLIT TË SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM NË SHËRBIMIN CIVIL Titulli: Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë/Institucionit………………. përshkrimit individual të vendit të punës dhe nivelit të punonjësve. Në qoftë se. Tiranë. Kur punonjësi apo eprori i tij direkt. si dhe • Të menaxhojë Ministrinë/Institucionin në mënyrë të tillë që formulimi dhe zbatimi i politikës të jetë e mirëkoordinuar dhe veprimtaria e saj të jetë efiçente dhe efektive nga pikëpamja ekonomike dhe e shërbimeve të ofruara. Qëllimi i punës: • T'i sigurojë në kohë dhe në mënyrë profesionale Ministrit. • Të kontrollojë përgatitjen e organikës së Ministrisë/Institucionit dhe fondit të pagave. Grupi i vlerësimit në këtë seancë rivlerësimi (bazuar mbi apelin) do të asistohet nga një specialist i vlerësimit të punës i Departamentit të Administratës Publike. krijojnë bindjen se ka ndodhur një ndryshim i rëndësishëm në përmbajtjen e punës. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. ANEKSI NR.

por të Adresa: Blv. të ndërtojë një ekip me vlera të larta në kryerjen e detyrave. Intelekti. duke ndihmuar stafin të zhvillojë potencialin e plotë të tij. mundësitë dhe problemet. Kompetencat e kërkuara: Drejtimi – të krijojë dhe të përçojë një vizion të qartë drejtimi. përdorimi efiçent i burimeve në dispozicion. • T’i sigurojë Ministrisë/Institucionit sistemet e nevojshme të teknologjisë së informacionit në mënyrë që të menaxhohet dhe përdoret informacioni përkatës. Menaxhimi i burimeve financiare dhe te tjera – të negociojë për burimet financiare dhe materiale. si dhe me ato të sektorit joqeveritar. Ekspertiza – të meritojë kredibilitet nëpërmjet thellësisë së njohurive dhe eksperiencës. Në këtë kuptim Sekretarit të Përgjithshëm i kërkohet: • Të punojë ngushtësisht me Drejtorët dhe stafin e ministrisë/institucionit • Të sigurojë që në ministri/institucion punohet në grup. promovimit. Mendimi dhe planifikimi strategjik – të identifikojë qëllimin strategjik. • Të sigurojë ruajtjen e marrëdhënieve konstruktive me Ministritë e tjera dhe Aparatin e Këshillit të Ministrave. por të jetë i adaptueshëm shpejt dhe fleksibël ndaj kërkesave të reja dhe ndryshimeve. për të kryer detyrat e saj/tij • Të punojë ngushtësisht me homologet e tij në ministritë/institucionet e tjera. • Të mbikqyrë procesin e përgatitjes së buxhetit financiar. Tiranë.• Të autorizojë dhe aprovojë zbatimin e procedurave të rekrutimit. • Të sigurojë që veprimtaria e Ministrisë/Institucionit dhe ndryshimet e propozuara ne drejtim të saj janë në përputhje me kërkesat ligjore përkatëse. tranimit. krijimtaria dhe gjykimi – të përqëndrohet në çështjet dhe parimet thelbësore. të zgjedhë ato metoda komunikimi që i sigurojnë rezultate efektive. të analizojë të dhënat dhe konceptet e paqarta në mënyrë rigoroze.al 100 .gov. si dhe të jetë komfort dhe efektiv në një rol përfaqësimi (përfshirë përdorimin e një gjuhë të huaj. si dhe kontrollin e zbatimit te tij. qëndrueshmëri dhe besueshmëri në situata ku vihet nën një presion të madh. në të gjitha nivelet e punës. të demonstrojë aftësi prezantimi dhe komunikimi me masmedian. nëpërmjet kontrollit të vazhdueshëm të tyre. Menaxhimi i stafit – të vendosë dhe të komunikojë standarde të qarta dhe rezultate të pritshme. Komunikimi – të negociojë në mënyrë efektive dhe të përballojë presionin. • Të nxisë komunikimin dhe koordinimin efektiv në Ministri/Institucion si dhe ndryshimet pozitive në metodën e menaxhimit. të iniciojë çdo ndryshim pozitiv dhe të drejtojë duke patur parasysh ndryshimin si proces. “Dëshmorët e Kombit”. ato qeveritare homologe. të ndjekë me energji dhe vendosmëri strategjitë e përcaktuara. në plane praktike dhe të realizueshme. • Të nxisë zhvillimin pozitiv në kuadër te menaxhimit të Ministrisë/Institucionit. etj të personelit në përputhje me ligjin “Për statusin e nëpunësit civil”. Shqipëri. kur kërkohet). duke patur parasysh prioritetet e ministrisë/institucionit. të ofrojë këshilla objektive ministrit pa pasur frikë dhe pa e favorizuar. duke mbetur ndërkohë i ndjeshëm ndaj nevojave të ministrit dhe çështjeve të gjera politike. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. të parashikojë kërkesat për të ardhmen. dhe të inkurajojë mendimin krijues tek të tjerët. Efektiviteti personal – të tregojë elasticitet. • Të vendosë dhe ruajë marrëdhënie pune të drejta me organizmat e varësisë. të delegojë me efektivitet duke bërë të mundur përdorimin më të mirë të aftësive dhe burimeve njerëzore. si dhe t'i transmetojë ato. të demonstrojë standarde të larta të integritetit dhe ndershmërisë.

ngritjen ne detyre. Perdorimin e sistemit. Keshilli i Ministrave U D H E Z O N: 1. Vlerësimi i mbarëvajtjes në punë të bazohet në arritjen e objektivave për çdo vend pune dhe në aftësitë kryesore. per vleresimin e arritjeve vjetore. të kuptojë procedurat politike dhe parlamentare dhe se si të veprojë brenda tyre. individuale te nepunesve civile.1999 "Per statusin e nepunesit civil".2007 Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te neneve 16 dhe 29 te ligjit nr.dijë të përdorë dhe burime të tjera ekspertize. me organizimin e funksionimit dhe me zbatimin e ketij sistemi. Vlerësimi i përgjithshëm të bëhet në Adresa: Blv. të shfrytëzojë eksperiencat më të mira nga organizata të tjera publike/private. Sistemi do te jete i njejte per te gjitha kategorite e nepunesve civile.gov. datë 19.12. Ky udhezim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare KRYEMINISTRI Ilir Meta SISTEMI I VLERESIMIT TE ARRITJEVE VJETORE INDIVIDUALE TE NEPUNESVE CIVILE 1.5. Kjo kerkese buron nga neni 16 i ligjit "Statusi i nepunesit civil". per te vleresuar arritjet vjetore. “Dëshmorët e Kombit”. që nevojiten për të kryer detyrat. te organizimit dhe sherbimeve. Ngarkohen drejtorite e personelit. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.7. INDIVIDUALE TE NEPUNESVE CIVILE I azhurnuar me: • Udhëzim Nr.2000 PER SISTEMIN E VLERESIMIT TE ARRITJEVE VJETORE.2. ku thuhet se "Vendimet per periudhen e proves. te institucioneve te sherbimit civil. Bazat e sistemit Te gjithe punonjesit e sherbimit civil i nenshtrohen nje sistemi vleresimi vjetor per mbarevajtjen e tyre ne pune.al 101 . Ngarkohet Departamenti i Administrates Publike te administroje procesin e vleresimit te arritjeve vjetore. date 11. date 7. si dhe te siguroje trajnimin e nevojshem per zbatimin e frytshem te tij. U DH E Z I M Nr . me propozimin e Kryeministrit. bazohen mbi vleresimin e rezultateve individuale ne pune ". 3.8459. Shqipëri. qe i bashkelidhet ketij udhezimi.11. Tiranë. 2. individuate te nepunesve civile. levizjen paralele sipas neneve 14. nga shkalla 8 deri tek shkalla 22. individuale te nepunesve civile ne institucionin e tyre. 15 dhe 27 te ketij ligji.

të lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë. Per rastet kur punonjesit mendojne se vleresimi ka qene jo i drejte ekzistojne edhe procedurat e apelimit dhe sistemi ne teresi eshte objekt i nje kontrolli per te garantuar nese jane ndjekur procedurat dhe standardet e duhura. për respektimin e procedurës. Vlerësimi i arritjeve vjetore është një proces kompleks. rrezikon të kthehet në një proces subjektiv. "Mirë". 3. Raporti i vleresimit Vleresimi vjetor i mbarevajtjes behet duke plotesuar nje formular standard (shih kopjen e tij ne shtojcen A). zyrtarisht. Formulari perbehet nga pese pjese: Adresa: Blv. Për rastet e veçanta. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. te vitit pasardhes. në rolin e administruesit të procesit të vlerësimit të arritjeve vjetore. 2. që janë: "Shumë mirë". motivimi i punonjësve është i ulët duke ndikuar negativisht në performancën e përgjithshme të sektorit/drejtorisë/institucionit. nen varesine e tyre. Shqipëri. ndersa shqyrtimi i ankesave perfundon deri ne fund te muajit nentor. por në raste të veçanta. Departamenti i Administratës Publike. Vlerësimi është i hapur për punonjësit dhe duhet të miratohet e nënshkruhet nga eprori i drejtpërdrejtë i zyrtarit.al 102 . këshillon zyrtarisht institucionin përkatës.gov. Kjo praktikë merr një rëndësi të madhe. Menaxherët e çdo institucioni duhet të kuptojnë se vlerësimi i arritjeve vjetore ndikon në rritjen e performancës së punonjësve dhe nuk përdoret si mjet për shkaktimin e konflikteve ndërmjet eprorit dhe vartësit/ve. për ecurinë normale të saj. Në rastet kur procedura e përshkruar në këtë udhëzim nuk është ndjekur në mënyrë korrekte. Aktivitetet kryesore te vitit te vleresimit jane treguar ne shtojcen C. Duke qenë se menaxherët janë përgjegjës për motivimin e vartësve të tyre. duhet të nënshkruajë në seksionin E. nëpunësi civil shpërblehet në vlerë monetare në fund të vitit të vlerësimit të rezultateve individuale. që lidhen drejtpërdrejt me procedurën e konfirmimit në fund të periudhës së provës. procedura vendoset nga bashkëpunimi i njësisë përgjegjëse për menaxhimin e burimeve njerëzore të institucionit përkatës dhe Departamentit të Administratës Publike. mbi te cilat do te behet vleresimi. për të kryer një punë me nivel të lartë. per nivelet e vleresimit te pergjithshem te mbarevajtjes qe duhen zbatuar ne menyre qe te permbushen objektivat e pergjithshme te vleresimit (shikoni piken 8 (iii)). ku të dëshmojë për marrjen e njoftimit të vlerësimit të rezultateve personale. sidomos në rastin kur ndiqet procedura e parashikuar në nënndarjen "i" të pikës 9 të udhëzimit. për këto tri nivele.katër nivele të mbarëvajtjes në punë. “Dëshmorët e Kombit”. duke vendosur. Viti kalendarik i vleresimit eshte organizuar ne kete menyre. ndërkohë që niveli 4 është vlerësim negativ. Gjithashtu. Normalisht. ashtu edhe ata qe do te bejne vleresimin. Procesi i vleresimit mbaron deri me 15 nentor. Viti i vleresimit Vleresimi behet mbi bazen e mbarevajtjes ne pune per nje periudhe 12 mujore qe fillon nga 1 nentori deri ne 31 tetor. per te lidhur rezultatet individuate me komponentin e pages "shtesa per rezultate ne pune". Punonjësi përkatës. Tri nivelet e para janë vlerësime pozitive. Gjate gjithe vitit zyrtari raportues (shih piken 8) do te vezhgoje mbarevajtjen e punonjesit dhe duhet te vere ne pah cdo ceshtje te vecante ose problem sapo ato lindin. Tiranë. se në një mjedis pune ku ekzistojnë marrëdhënie konfliktuale. mund të zbatohen procedura të tjera. sipas pergjegjesise qe ata kane si zyrtare raportues. duhet te njohin objektivat e punes. që bën vlerësimin. vlerësimi kryhet nga eprori i drejtpërdrejtë. Ne fillim te vitit te vieresimit te gjithe punonjesit. "Kënaqshëm" dhe "Jomjaftueshëm". Ne fund te vitit zyrtaret autorizues duhet te bien dakord me te gjithe zyrtaret raportues dhe kunderfirmues. duhet të mbajnë parasysh. pavarësisht se mund të mos jetë dakord me nivelin e vlerësimit të bërë nga eprorët e vet. i cili nëse nuk vlerësohet siç duhet. si ata qe do te vleresohen.

5. Pjesa E Firma e punonjesit. Identifikimi i qellimit te vendit te punes. Objektivat e formuluara duhet te shprehin qarte cfare synohet te arrihet dhe si do te arrihet kjo. Shqipëri. do te jete e mundur qe te identifikohen prioritetet e veprimtarive kryesore. Megjithese te gjitha vendet e punes ndryshojne nga njeri-tjetri. Do te ishte mire qe fillimisht te identifikohen pergjegjesite kryesore te vendit te punes. por kjo kryhet duke u konsultuar me punonjesit per t'u siguruar qe objektivat jane te kuptueshme dhe te arritshme nga punonjesi si dhe te arsyeshme. shqyrtohen detyrat e vecanta. Pjesa C Vleresimi i mbarevajtjes ne pune mbi bazen e aftesive kryesore. Pasi eshte bere vleresimi i veprimtarive kryesore sipas rendesise. ato nuk duhet te jene me shume se gjashte ose shtate per secilin vend pune. ka te ngjare qe disa veprimtari lidhen ngushte me veprimtari te tjera dhe mund te formojne nje objektiv te vetem. Zakonisht duhet te jene tre ose kater veprimtari. Nese numri i veprimtarive kryesore eshte me i madh se numri i objektivave. gjate percaktimit te veprimtarive kryesore te vendit te punes. cdo punonjes duhet te percaktoje sa per qind te kohes totale harxhon per secilen prej tyre. Pjesa D Komentet e pergjithshme te zyrtarit raportues dhe zyrtarit kunderfirmues. duke pasur parasysh kushtet dhe ambientin e vendit te punes. 6. 4. Pasi eshte bere lista e veprimtarive. 3. rezultatet dhe sjelljet qe kerkohen per te kryer punen ne menyre efikase. te cilat kontribuojne ne arritjen e qellimit te pergjithshem te punes. duke filluar nga me e rendesishmja dhe perfunduar tek me pak e rendesishmja. sjelljet dhe rezultatet per te percaktuar se cilat prej tyre mund te mbulohen nga nje objektiv. qe me punen e bere te arrihen rezultate te caktuara dhe standarde te caktuara te sjelljes. Rendesia relative e cdo objektivi duhet te percaktohet duke pasur parasysh rendesine dhe kohen qe do te harxhohet per secilen nga veprimtarite kryesore qe lidhet me objektivin. Tiranë. Pas kesaj eshte e nevojshme te merren ne konsiderate veprimtarite kryesore dhe detyrat perkatese.Pjesa A Gjeneralitetet e punonjesit. Formulimi i objektivave Objektivat e miratuara per cdo vend pune jane baza mbi te cilen behet vleresimi i mbarevajtjes ne pune. Eshte detyre e drejtuesve te vendosin objektivat e punonjesve. Shpesh do te ndeshemi me tendencen qe te gjitha ose shumica e veprimtarive kryesore konsiderohen te nje rendesie te madhe. Me te rendesishmet do te jene ato veprimtari qe jane renditur si te tilla dhe zene pjesen me te madhe te kohes se punes. Lista e veprimtarive kryesore nuk duhet te permbaje cdo detyre te vecante qe kryhet. Per hartimin e objektivave per nje vend pune te caktuar rekomandohet metoda e meposhtme: 1. Adresa: Blv. Pasi te jene here keto dy hapa. Te gjitha veprimtarite kryesore do te kerkojne normalisht qe punonjesi te kryeje nje sere detyrash te vecanta per te realizuar veprimtarine e pergjithshme. ato duhet te renditen sipas rendesise. Veprimtarite kryesore duhet te jene fushat kryesore te punes qe mbulojne pjesen me te madhe te asaj qe pritet nga ky vend pune. “Dëshmorët e Kombit”. Per secilen nga veprimtarite kryesore te identifikuara. Hartimi i nje liste te veprimtarive kryesore qe kerkohen te kryhen nga punonjesi. 2. e mesme dhe e vogel. Pasi jane hartuar te gjitha objektivat. ato duhen renditur sipas shkalles se rendesise: e madhe. Ky qellim duhet te shprehet me nje fjali qe percakton arsyen per te cilen ekziston ky vend pune dhe qellimin e tij te pergjithshem. 4.al 103 . Per kete arsye eshte e rendesishme qe objektivat te reflektojne saktesisht detyrat dhe aktivitetet kryesore qe kryen punonjesi.gov. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. por eshte e nevojshme qe te behet nje dallim midis tyre. Per shumicen e vendeve te punes numri i objektivave nuk duhet te jete me i madh se tre ose kater. Pjesa B Qellimi dhe objektivat e vendit te punes dhe vleresimi i mbarevajtjes ne pune mbi bazen e arritjes se objektivave. si edhe rezultatet e arritjet e pritshme.

Ne fillim ato duhen kontrolluar duke i pare perkundrejt qellimit te pergjithshem te punes. Megjithëse vendimi përfundimtar për objektivat e një vendi pune u takon drejtuesve. Duhet të tregohet kujdes në procesin e përcaktimit të objektivave. për t'u siguruar se objektivat plotësojnë kriteret. Per shembull. Megjithate. duke reflektuar detyrat e ndryshme qe kryen punonjesi. nese jo te gjitha. Duhet të tregohet kujdes për dallimin e detyrave të përcaktuara në përshkrimin e punës (që tregon qëllimin pse ekziston ai vend pune dhe çfarë do të bëjë punonjësi. per poste te ndryshme aftesia e kerkuar do te varioje. gjë që do të ndikonte pozitivisht në realizimin me sukses dhe me më shumë objektivitet të vlerësimit të arritjeve vjetore individuale të nëpunësve civilë. atresia per te komunikuar ne menyre efikase nevojitet per te gjitha postet ne sherbimin civil. Shqipëri. A jane keto objektivat e duhura per te arritur qellimin e pergjithshem te vendit te punes? A i mbulojne keto objektiva te gjitha veprimtarite kryesore qe nevojiten per arritjen e qellimit te pergjithshem? Me pas. duke shqyrtuar cdo objektiv. në funksion të misionit të institucionit/drejtorisë/sektorit. per transferime brenda te njejtes shkalle ose ngritje ne detyre. “Dëshmorët e Kombit”.al 104 . Ato aftesi qe jane shume te rendesishme per mbarevajtjen ne pune ne nje vend te caktuar pune jane quajtur aftesite kryesore. duhet te perdoren ne nje mase me te madhe ose me te vogel. do te behet edhe vleresimi i aftesive themelore qe kerkohen ne ate vend pune. punonjësve dhe eprorëve të drejtpërdrejtë mund t'u kërkohet të përfshihen më ngushtë në përcaktimin e objektivave për vendin e veçantë të punës. të përcaktuara për çdo punonjës (që mund të ndryshojnë kohë pas kohe. Ne fund. tre ose kater aftesi kryesore do te jepen ne specifikimin e vendit te punes. të cilat duhet të diskutohen dhe t'i bëhen të njohura të gjithë stafit nga eprori i drejtpërdrejtë. Normalisht. në parimet bazë të sistemit. Ne shumicen e vendeve te punes shume prej aftesive themelore. 6. Pergjegjesia per percaktimin e objektivave Përgjegjësia për përcaktimin e objektivave. Aftesite themelore jane atributet qe cdo individ perdor per te arritur objektivat e vendit te punes. duhet te kontrollohet nese objektivat jane te sakta dhe te kuptueshme. Hapësira deri ku punonjësit do të marrin pjesë në përcaktimin e objektivave të tyre varet nga eprori i drejtpërdrejtë. që punon në atë vend pune) dhe objektivave vjetore. duke percaktuar ato aftesi specifike. Ky informacion mund te perdoret me tej per percaktimin e nevojave per trajnim e zhvillim dhe per identifikimin e potencialit te punonjesit ne kryerjen e detyrave te ndryshme. Tiranë. ose tri vendeve të tjera. Gjithashtu. Kur vendi i punës është i veçantë ose është një gërshetim i elementeve të dy. Aftesite kryesore Pervec vleresimit te mbarevajtjes ne pune ne varesi te arritjes se objektivave. që varet prej tyre. kontrolloni nese eshte e qarte se cfare duhet bere dhe si do ta arrije punonjesi kete? 5. është e rëndësishme që ata të këshillohen me personelin e tyre. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. është shumë e rëndësishme që objektivat të jenë të arritshme dhe të matshme. vleresimi i punonjesit per cdo aftesi te vecante duhet te behet ne kontekstin e punes qe ai kryen. Në rastet kur një pjesë e personelit kryen të njëjtin funksion. ata do të kenë objektiva të njëjta. Megjithese te njejtat aftesi mund te kerkohen per kryerjen ne menyre efikase te disa vendeve pune ne kategori te ndryshme. që janë përcaktuar në pikën 4. prej nga rrjedhin edhe detyrat e përcaktuara në përshkrimin e punës). te cilat konsiderohen themelore per arritjen e nje mbarevajtjeje efikase ne ate vend pune. në një vend të dukshëm. Vleresimi i mbarevajtjes ne pune te punonjesit duke u bazuar ne aftesite themelore ndihmon per te identifikuar epersite dhe dobesite. Adresa: Blv. Është përgjegjësi e eprorëve të drejtpërdrejtë miratimi i objektivave të vendit të punës për stafin.gov. Aftesite themelore qe lidhen vecanerisht me vendet e punes ne sherbimin civil jane dhene ne shtojcen B se bashku me perkufizimet perkatese dhe menyren e demonstrimit te seciles aftesi. në fillim të vitit të vlerësimit (ose në fillim të periudhës së provës) duke u mbështetur kështu.7.

Niveli 4 Jomjaftueshëm Arritjet në punë janë nën nivelin e pritshëm. të paktën në disa prej fushave kryesore dhe kërkon përkushtim më të madh dhe aftësi. Këto shënime përmbajnë shembuj specifikë të arritjeve dhe vlerësime të përgjithshme për mbarëvajtjen e punonjësit. por konceptohet si pjesë e procesit vjetor. Rekomandohet që punonjësi të vihet në dijeni të vlerësimeve të përkohshme. duhet të bëhet vlerësimi i çdo aftësie themelore. Vlerësimi bazohet në mbarëvajtjen gjatë të gjithë vitit dhe gjatë vlerësimit. e mirë ose e dobët. Shqipëri. Pavarësisht se procesi i vlerësimit të rezultateve individuale është vjetor. duhet vlerësuar sesa është arritur ky objektiv. Zyrtari raportues duhet të ketë njohuri për vendin e punës. mund te dale ne pah se disa nga aftesite nuk jane testuar ne nje nivel te mjaftueshem ne ate post per te bere vleresimin e tyre. i cili duhet të vihet në dijeni për dobësitë e punës së vet. të papërvojë në atë fushë. ata duhet të vihen në dijeni menjëherë për këtë dhe duhet të ndiqen procedurat përkatëse (shih nënndarjen "ii" të pikës 9). që mund të jetë kryer gjatë muajve ose javëve të fundit. zyrtari raportues nuk duhet të ndikohet nga puna. për arritjen e çdo objektivi të caktuar në punë. të cilat mund të mbështeten edhe me të dhëna. por gjithsesi. Megjithëse përkufizimet lidhen me mbarëvajtjen në punë në tërësi. Këto katër nivele zbatohen gjatë vlerësimit të mbarëvajtjes së përgjithshme të punonjësit. Kjo ka tepër rëndësi. që lidhet me kërkesat e vendit të punës. për të arritur një nivel të përgjithshëm. Niveli 2 Mirë Mbarëvajtja në punë arrin nivelin që pritet në pjesën më të madhe të objektivave. secili prej objektivave dhe të jetë përcaktuar niveli i arritur për secilin prej tyre. në bazë të një objektivi standard. duke perfshire edhe ato te nje shkalle me te larte. Duke filluar me objektivin e parë. si dhe të ketë monitoruar e mbledhur të dhëna për mbarëvajtjen në punë gjatë të gjithë vitit. veçanërisht për ato fusha ku vërehen këto dobësi. duhet të marrë parasysh rezultatet për arritjen e çdo objektivi. në disa prej tyre pritet realizim në nivele më të larta. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. në rastin kur vërehen dobësi në mbarëvajtjen e punës së punonjësit dhe që kanë nevojë për përmirësim. të çdo drejtorie/institucioni. ato mund të përshtaten për t'u përqendruar në objektiva të veçanta ose aftësi themelore. Vleresimi i mbarevajtjes ne pune Vlerësimi i mbarëvajtjes së stafit. të kënaqshëm. Zyrtari raportues. nuk është gjithmonë një detyrë e lehtë. Po këto nivele do të përdoren për të vlerësuar punën e bërë. Tiranë. Në rastet kur mbarëvajtja e punonjësve vlerësohet e pakënaqshme. 7. Ky vlerësim nuk është përfundimtar. të cilat sigurisht do të konceptohen nën spektrin e punës së një nëpunësi të ri. Në vlerësimin e mbarëvajtjes së përgjithshme vjetore përdoren katër nivele vlerësimi: Niveli 1 Shumë mirë Mbarëvajtja në punë është në nivelin e pritshëm. sidomos në rastin e nëpunësit civil në periudhë prove. duke u bazuar në përkufizimin e çdo niveli. “Dëshmorët e Kombit”. në mbështetje të analizave 6-mujore. zyrtari raportues duhet të mbajë shënime për mbarëvajtjen e punonjësve gjatë të gjithë vitit.al 105 . Nëpunësi ka përmbushur saktësisht të gjitha objektivat e përcaktuara në fillim të vitit apo edhe ato të shtuara gjatë vitit të vlerësimit. Që vlerësimi të pasqyrojë në mënyrë të balancuar punën vjetore në tërësi. Megjithate kjo nuk duhet bere kur atresia eshte pjese e domosdoshme e postit ose kur punonjesi e ka demonstruar kete aftesi ne menyre te mjaftueshme.Gjate vleresimit te mbarevajtjes ne pune te punonjesve. përpara se të vlerësojë mbarëvajtjen e përgjithshme në punë. pa dobësi serioze. në vetvete dhe të planit të hollësishëm të trajnimit. mund të zbatohet edhe vlerësimi 6-mujor. Niveli 3 Kënaqshëm Mbarëvajtja në punë përmbush kërkesat bazë të vendit të punës. Pasi të merren në shqyrtim me radhë. për një ide më të qartë për mbarëvajtjen në punë. duke bërë kështu një lidhje të drejtpërdrejtë të vlerësimit. i cili duhet të jetë më i rëndësishmi. Adresa: Blv. ne baze te aftesive themelore. Ne raste te tilla duhet shkruar "nuk eshte testuar". për të siguruar një bazë të vazhdueshme vlerësimi. para përgatitjes së raportit. të testuar.gov. e cila konsiderohet te jete nje tregues i mire i potencialit te tyre per te punuar ne poste te tjera.

të cilët janë respektivisht. është në mënyrë të dukshëm i ndryshëm nga vlerësimi i bërë për këto aftësi në veçanti. Një menaxher i mirë duhet të ketë parasysh se vlerësimi i rezultateve vjetore është individual dhe lidhet me punonjës konkretë. duke i kërkuar zyrtarisht Institutit të Trajnimit të Administratës Publike. në sektorë të veçantë. duke mos rrezikuar në një llogari matematikore të vlerësimit përfundimtar. Për shembull. nuk mund ta kryejnë detyrën me një standard të njëjtë në të gjitha aspektet e punës. nuk duhet të ngatërrohet me atë të secilit punonjës.Zyrtari autorizues drejtori i përgjithshëm. Në të kundërt. mund të bëjë një përmbledhje më të zgjeruar të vlerësimit të këtij nëpunësi. të cilat duhet të pasqyrohen në raportin e vlerësimit që përgatitet. duke nxjerrë në pah anët pozitive/negative të punës së tij. ai plotëson planin e hollësishëm të zhvillimit personal të nëpunësit. Në qoftë se punonjësi ka tre objektiva dhe njëri prej tyre vlerësohet në një nivel të caktuar të ndryshëm nga dy objektivat e tjerë. ku punon). Zyrtari raportues duhet të analizojë rëndësinë e çdo objektivi përpara se të marrë një vendim për vlerësimin e saktë të mbarëvajtjes në punë. sipas strukturës klasike: . në rastin kur vlerësohet niveli "Specialist". Shkalla e drejtuesit zyrtar raportues.. linja e vlerësimit vazhdon me hierarkinë pasardhëse. që vlerësohet. duhet të kihet parasysh rëndësia relative e secilit prej objektivave për të arritur qëllimin e punës. përgjegjësia për mosmarrjen e masave të nevojshme i mbetet institucionit përkatës. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. mund të jetë i angazhuar në një veprimtari tjetër të sektorit. si dhe mundësinë që ky personel ka për të kontrolluar punën e punonjësve. Kjo gjë duhet të mbahet parasysh nga eprori i tij gjatë procesit të vlerësimit. a) Vlerësimi i nëpunësve me emërtimin "Specialist". që përfshin përdorimin e disa aftësive themelore. në qoftë se objektivi tjetër është më i rëndësishëm se dy të tjerët. zyrtari nënshkrues dhe zyrtari autorizues. eprori i nëpunësit përkatës. Mbarëvajtja e çdo punonjësi vlerësohet nga zyrtari raportues. në mjaft raste. linjë e eprorëve të vlerësimit do të jenë: përgjegjës sektori. ka punonjës që mbulojnë përkohësisht edhe punën e një kolegu (që mund të mungojë për një kohë të caktuar ose që. drejtor drejtorie. zyrtar nënshkrues ose zyrtar autorizues varion në bazë të shkallës që ka punonjësi. Gjatë vlerësimit.gov. Rolet dhe pergjegjesite Në sistemin e vlerësimit janë përgjegjës.Vlerësimet e bëra për çdo objektiv dhe aftësi themelore duhet të rishihen për t'u siguruar se ka lidhje logjike ndërmjet tyre. duke përfunduar me sekretarin e përgjithshëm. për një vlerësim objektiv. (kur kjo linjë ekziston). . Gjithashtu. në një fletë të veçantë. numrin e personelit që ka në varësi zyrtari raportues. duhet të vlerësohet mbarëvajtja e përgjithshme e punës. Kur është e nevojshme. vlerësimet e bëra mund të vlerësohen jokonsekuente në rast se vlerësimi i një objektivi. P. b) Vlerësimi i nëpunësve me emërtimin "Përgjegjës sektori". Nëse struktura përkatëse ka një ndërtim të ndryshëm nga ai klasik. zyrtari raportues duhet të ketë parasysh se shumica e njerëzve.al 106 . të kombinuar me njëri-tjetrin. 8. në linjën e eprorëve të drejtpërdrejtë të punonjësit. për plotësimin e raporteve të vlerësimit dhe vlerësimin e rezultateve në arritjen e objektivave. Përsëri ky vlerësim duhet të jetë thelbësor dhe të mbështetet në vlerësimin individual të bërë. Kjo do të reflektojë. Shqipëri. Megjithatë. Pas kësaj. . “Dëshmorët e Kombit”. gjithashtu. nëpërmjet njësisë përgjegjëse për menaxhimin e burimeve njerëzore. Shumica mund të kenë disa aftësi dhe dobësi të caktuara.Zyrtari raportues përgjegjësi i sektorit. sipas strukturës klasike: Adresa: Blv. Pasi bëhet vlerësimi individual për çdo objektiv e aftësitë themelore dhe pasi të sigurohet se këto vlerësime përputhen me njëra-tjetrën.sh. për arsye pune. prandaj performanca e një sektori në tërësi.Zyrtari nënshkrues drejtori i drejtorisë. kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se vlerësimi i përgjithshëm është vlerësimi i bërë për dy objektiva. tri kategori drejtuesish. Tiranë. është vënë re se në çaste të veçanta. drejtor i përgjithshëm. të bëjë të mundur ndjekjen e veprimtarive të nevojshme.

Zyrtari nënshkrues drejtori i përgjithshëm. Duke pasur nje post me prane punonjesve qe vleresohen sesa zyrtari autorizues.Zyrtari raportues drejtori i përgjithshëm. Pervec procedurave te vecanta qe do te ndiqen ne rastet kur mbarevajtja ne pune eshte jo e kenaqshme (shih seksionin 9 (ii)). ne fillim te vitit zyrtaret kunderfirmues duhet te diskutojne me zyrtaret raportues dhe te bien dakord per objektivat e punonjesve. te cilat do te permbajne te dhena te kuptueshme mbi bazen e te cilave mund te bazohet vleresimi. “Dëshmorët e Kombit”. Eshte detyra e zyrtarit autorizues qe te sigurohet se te gjithe zyrtaret raportues dhe kunderfirmues kane njohuri te plota te sistemit dhe se eshte identifikuar do nevoje per trajnim. Ata duhet ta informojne vazhdimisht zyrtarin autorizues per problemet qe mund te kerkojne perfshirjen e ketij te fundit. aq me e madhe do te jete mundesia qe vleresimi te jete afer objektivit te politikes se siperpermendur. Gjate gjithe vitit ata duhet te mbajne kontakte te rregullta me zyrtaret raportues dhe me punonjesit. sipas strukturës klasike: . iii) Zyrtari autorizues Zyrtari autorizues ka pergjegjesine kryesore per t'u siguruar se grupi i nepunesve.Zyrtari raportues drejtori i drejtorisë.gov. ata duhet te bejne ndryshime ne rast se mendojne qe vleresimet per individet jane shume te rrepta ose shume te buta.Zyrtari autorizues ministri. ii) Zyrtari kunderfirmues Zyrtari kunderfirmues gjithashtu luan nje rol te rendesishem per te bere nje vleresim objektiv te nepunesve. Adresa: Blv. deri ne cfare niveli i kane arritur objektivat e tyre dhe fushat ku ata mund te zhvillojne aftesite e tyre. do te ishte gjithashtu nje praktike e mire per zyrtaret raportues qe te diskutojne ne menyre individuale me stafin e tyre gjate vitit.Zyrtari nënshkrues sekretari i përgjithshëm. si dhe qe ky vleresim pasqyron kriteret e politikes se pergjithshme. Megjithese ata nuk kane pergjegjesi te ve ante per arritjen e objektivit qe jo me shume se nje e treta e punonjesve te vleresohet me nje nivel te pergjithshem l ose 2 (nje e treta per secilin). Ne diskutim me zyrtaret raportues. . dhe ne kete menyre do te jene ne gjendje te kene nje ide me te gjere per nivelet e vleresimit qe duhet te aplikohen. Gjate vleresimit te mbarevajtjes ne pune te punonjesit. ai duhet te sigurohet se ka te dhena te mjaftueshme per te dhene nje gjykim objektiv. per te cilin ai ka rolin e zyrtarit autorizues. Normalisht ata do te veprojne si zyrtare kunderfirmues per disa zyrtare raportues. Sa me i madh te jete numri i personelit qe ata drejtojne. sipas strukturës klasike: Zyrtari raportues. Ai duhet te sigurohet qe punonjesit jane ne dijeni te objektivave qe ne fillim te vitit dhe duhet te diskutoje dhe te zgjidhe do problem qe mund te dale ne lidhje me to. . te mbaje shenime. Per kete arsye.. nënshkrues.al 107 . Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Tiranë. Shqipëri. autorizues ministri. . Zyrtari kunderfirmues do te jete gjithashtu pergjegjes per te siguruar qe objektivat e vena per punonjesit perputhen me njera-tjetren dhe adresojne nevojat e pergjithshme te punes.Zyrtari nënshkrues dhe autorizues ministri d) Vlerësimi i nëpunësve me emërtimin "Sekretar i përgjithshëm". ç) Vlerësimi i nëpunësve me emërtimin "Drejtor i përgjithshëm". i) Zyrtari raportues Zyrtari raportues ka nje pergjegjesi te ve ante per te siguruar qe objektivat e punonjesit jane ne perputhje me kriteret e udhezimit dhe kontribuojne ne arritjen e qellimit te pergjithshem te punes. ata duhet te jene ne gjendje per te kontrolluar dhe qartesuar me mire vleresimet qe mendon te jape zyrtari raportues. dhe ne rast se eshte e nevojshme. ne menyre qe te sigurohen qe sistemi po operon me efikasitet dhe qe nuk ka probleme. eshte vleresuar ne menyre objektive. .Zyrtari raportues sekretari i përgjithshëm. ata do te kene pergjegjesi per te ndihmuar zyrtarin autorizues ne kete detyre. c) Vlerësimi i nëpunësve me emërtimin "Drejtor". .Zyrtari autorizues sekretari i përgjithshëm. sipas strukturës klasike: . Per kete zyrtari raportues duhet te vezhgoje mbarevajtjen dhe arritjet ne pune.

Nese nuk bihet dakord midis tyre. Brenda do kategorie personeli per te cilen ata kane rolin e zyrtarit autorizues. Menyra e veprimit ne raste te vecanta i) Personat ne periudhe prove Adresa: Blv. brenda grupeve te autorizuara. formulari i vleresimit duhet te shprehe qarte vleresimin perfundimtar qe do te perfshihet ne dosjen personale te punonjesit dhe do te jete baza. Drejtoria e Personelit do te vere ne dijeni Sekretarin e Pergjithshem per problemet ose ceshtjet qe lindin dhe do te japin te dhenat statistikore qe kerkohen. zyrtari autorizues do te marre vendimin zyrtar perfundimtar per vleresimin e mbarevajtjes ne pune te punonjesit ne fjale. Ne menyre qe te arrihet ky objektiv. Tiranë. kjo ceshtje duhet te diskutohet ne detaje dhe vleresohet ndermjet tyre. i cili parashikon qe nepunesit te cilet do te vleresohen me nje nivel te pergjithshem 1 ose 2. pasi te jene marre raportet. nuk kalojne nje te treten per secilin nivel. Gjithashtu. zyrtari autorizues duhet te beje te pakten nje takim gjate vitit te vleresimit me zyrtaret raportues dhe kunderfirmues per te diskutuar vleresimet qe synohen te behen. te njoftoje Sekretarin e Pergjithshem lidhur me vleresimet per qellimet e pagesave per mbarevajtjen ne pune. mbi te cilen do te vleresohet masa e shperblimit. iv) Drejtoria e Personelit Drejtoria e Personelit do te kete pergjegjesine kryesore per administrimin teknik te sistemit. duhet te zbatohet nje program kontrolli i brendshem per te vene ne dukje cdo problem lidhur me vleresimin e nepunesve civile ne institucion dhe per ta zgjidhur ate. 9. Ne pergjithesi.gov. Drejtoria e Personelit eshte pergjegjese qe. Shqipëri. zyrtari autorizues do te luaje nje rol te rendesishem per t'u siguruar se punonjesit nuk jane mbivleresuar. Pervec kesaj. Ne keto rrethana. Ne qofte se vleresimet duken teper te rrepta ose teper te buta. “Dëshmorët e Kombit”. nuk duhet te kalojne nje te treten (per secilin nivel) e numrit total te personelit ne grup. Sekretari i Pergjithshem do te jete pergjegjes per gjykimin e ankesave te punonjesve lidhur me raportet e vleresimit (shih seksionin 9(iv)) dhe per paraqitjen e propozimeve per largime nga puna. zyrtaret autorizues do te duhet te familjarizohen me punen e stafit te tyre dhe nivelet e vleresimit qe do te zbatohen ne menyre qe te identifikohen vleresimet e papershtatshme dhe qe kerkojne ndryshime. per te siguruar qe kuotat e vleresimit nuk jane tejkaluar. ata duhet te dine te pakten objektivat qe duhet te percaktohen dhe veshtiresite qe mund te hasen per arritjen e tyre. Marreveshja duhet te arrihet duke iu referuar te dhenave objektive qe lidhen me mbarevajtjen e punonjesit qe vleresohet. si dhe te siguroje qe formularet e plotesuar jane kthyer. Gjithashtu. te numrit total te personelit ne grup. Ai duhet te marre garanci te vazhdueshme nga drejtoria e personelit lidhur me mbarevajtjen e sistemit. Kur ka mosmarreveshje midis zyrtarit autorizues dhe/ose zyrtareve kunderfirmues dhe raportues lidhur me nivelet e vleresimit qe do te zbatohen. si dhe per menyren e adresimit te problemeve te vecanta. Kjo do te perfshije vezhgimin e vleresimeve te mbarevajtjes ne pune. para se te behet vleresimi perfundimtar. duhet te veprohet ne menyre qe te arrihet objektivi. v) Sekretari i Pergjithshem Sekretari i Pergjithshem ka pergjegjesine kryesore per sistemin e vleresimit.Meqe shperblimet per rezultate shume te mira ne pune per stafin do te lidhen me vleresimin e mbarevajtjes se pergjithshme vjetore. Dokumentet per kontrollet e kryera dhe per cdo veprim te ndermarre do te ruhen per shqyrtim nga punonjesit e kontrollit te jashtem. Ata duhet te sigurohen qe objektivat e percaktuara plotesojne kriteret e detajuara ne kete udhezim.al 108 . Drejtoria e Personelit do t'u jape drejtuesve keshilla teknike per funksionimin e drejte te sistemit. Kjo do te perfshije shperndarjen e formulareve te vleresimit. ata duhet te sigurojne qe nepunesit te cilet vleresohen me nje nivel te pergjithshem l ose 2. Megjithese zyrtaret autorizues mund te mos kene njohuri te detajuara per punen e gjithe stafit te tyre. ne rastet kur mbarevajtja ne pune e punonjesve definitive eshte e pamjaftueshme (shih seksionin 9 (ii) ). Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. arkivuar ne dosje dhe ruhen per 5 vjet.

por ne kete formular duhet shenuar 'Ne prove'. ii) Mbarevajtje e pamjaftueshme ne pune e stafit definitiv Mbarevajtja e pamjaftueshme ne pune lidhet me vleresimin e objektivave te postit. ne menyre qe vetem personave te cilet permbushin plotesisht kerkesat per mbarevajtjen. t'u konfirmohet emerimi ne pune. Punonjesi nuk duhet te vuaje nje rrezik te dyfishte nga masat disiplinore dhe nga sistemi i vleresimit. Gjate vleresimit te mbarevajtjes.gov. duhet te plotesohet nje raport vleresimi i zakonshem. Standardet qe duhet te aplikohen duhet te jene te pajtueshme me pritshmerine e mbarevajtjes ne pune. Drejtori i Personelit do t'ia dorezoje shkresat dhe vleresimet Sekretarit te Pergjithshem. duke marre parasysh eksperiencen e kufizuar ne pune te punonjesit. Nje kopje e ketij raporti duhet t'i kalohet zyrtarit autorizues te postit te ri te punonjesit. megjithese mund te kete ndonje lidhje mes tyre. ne menyre qe ne fund te vitit tjeter te kemi nje vleresim pozitiv. Kjo gje nuk duhet te ngaterrohet me shkeljet disiplinore. Tiranë. Zyrtari raportues duhet te vere ne dijeni eproret e drejtperdrejte per kete dhe bashke me ta duhet te shqyrtoje mundesine per te ndermarre veprime rregulluese per zgjidhjen e situates. Ne rastet kur niveli i mbarevajtjes ne pune vleresohet ende joplotesisht i mjaftueshem. e cila mund te ndikoje ne vendimin per largim nga puna. Do te jete pergjegjesia e zyrtarit raportues per t'i bere te qarte punonjesit ku dhe ne cfare menyre mbarevajtja e tyre ne pune konsiderohet e dobet. Ne qofte se ne fund te vitit vleresimi eshte negativ. Vleresimi me shkrim per mbarevajtjen e personit ne prove duhet te behet ne formularin standard. dhe cfare duhet te behet per ta ngritur ate ne nje nivel te kenaqshem. iii) Ndryshimet e vendit te punes gjate vitit Ne qofte se nepunesit gjate vitit transferohen ne nje vend te ri pune ata sigurisht do te vleresohen per mbarevajtjen ne pune ne baze te objektivave te ketij posti. Shqipëri.al 109 . Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”. kjo duhet te konfirmohet me shkrim nga zyrtari autorizues. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. ne rast se shkelja disiplinore nuk perben nje problem te pergjithshem ne mbarevajtjen ne pune. se bashku me nje raport permbledhes per te ndihmuar Sekretarin e Pergjithshem ne marrjen e vendimit nese eshte i drejte largimi i punonjesit nga puna. duke filluar nga data e marrjes ne pune (e ndryshme nga stafi ekzistues). Ne perfundim te periudhes prove. Ne qoftese ata kane punuar me shume se tre muaj ne postin e meparshem. Ashtu si personat ne prove. ne menyre qe ata te kene mundesi per permiresim. duhet te kaloje tek eprori direkt (ne kuptimin e ligjit "Per statusin e nepunesit civil) per konfirmimin si nepunes civil apo largimin nga sherbimi civil dhe kthimin ne pozicionin e meparshem te punonjesit ne fjale. Me tej vendimi duhet t'i dergohet Drejtorit te Personelit. Mbarevajtja ne pune e personave ne periudhe prove duhet te diskutohet midis punonjesit dhe zyrtarit raportues dhe ne rastet kur ajo eshte e pamjaftueshme. Eshte shume e rendesishme qe rastet e deshtimit ne pune te identifikohen dhe te vihen ne dukje menjehere. Shkresa duhet te permbaje gjithashtu. i cili duhet titulluar "Raport i perkohshem". raporti per kete periudhe. Ne qofte se eproret e drejperdrejte jane plotesisht te kenaqur se eshte arritur nje nivel i mjaftueshem.Periudha e proves per stafin e sapomarre ne pune ne sherbimin civil eshte nje vit. zyrtari autorizues duhet te konfirmoje se eshte dakord me vleresimin. Personat ne prove duhet t'i kene te qarta qe ne fillim objektivat per postin. zyrtari raportues duhet te marre parasysh mungesen e eksperiences se punonjesit ne fjale. edhe punonjesit definitive duhet te njihen me aspektet negative te mbarevajtjes se tyre ne pune. Ne fund te vitit duhet te behet vleresimi i mbarevajtjes ne pune ne formularin e raportit dhe te procedurave normale. Çdo aspekt i ndonje mbarevajtjeje te pamjaftueshme ne pune duhet t'u vihet ne dukje menjehere. per ta formalizuar. nje plan te detajuar trajnimi ose mbeshtetjeje nga ana e eprorit direkt per punonjesin per te permiresuar aspektet e mbarevajtjes ne pune qe konsiderohen te dobeta dhe per t'i ngritur ato ne nje nivel te kenaqshem. duhet te ndermerren veprime per permiresim. shkresat bashke me vleresimin duhet te vendosen ne dosjen personale te zyrtarit. por megjithate duhet te tregoje ndonje rrethane lehtesuese. sa me shpejt te jete e mundur.

të përcaktuara me hollësi në këtë udhëzim. sekretari i përgjithshëm mund të autorizojë një rritje të masës së shpërblimeve për punonjësit e vlerësuar me nivelet nga 1 deri në 3. “Dëshmorët e Kombit”. kur transferohet pas muajit tetor. Sekretari i Pergjithshem duhet te marre ne konsiderate te gjitha faktet dhe te njoftoje me shkrim punonjesin per vendimin. Nëse në fund të vitit të vlerësimit. brenda shërbimit civil. Në rastet e mësipërme përgatitet një raport i posaçëm dhe masa që do t'i takonte si shpërblim. duke dhene shkurtimisht arsyet. që ka marrë individi gjatë vitit të vlerësimit. Këto shtesa jepen në bazë të një formule. Formulari per raportin e dyte te vleresimit duhet te nenshkruhet para dorezimit dhe duhet t'i bashkengjitet raportit te vleresimit per pjesen e meparshme te vitit. Kur kjo nuk eshte e mundur. Punonjësit. nese kerkohen detyra dhe cilesi. Zakonisht mosmarreveshjet duhet te zgjidhen duke diskutuar me zyrtarin raportues dhe zyrtarin kunderfirmues. Niveli i mbarevajtjes se pergjithshme ne pune per vitin ne teresi duhet te jete kombinimi i arritjeve ne pune ne periudha te ndryshme. Adresa: Blv. per te cilat punonjesi ka pak ose nuk ka eksperience te meparshme. Ashtu si ne rastin e punonjesve ne prove. brenda fondit të përcaktuar. që reflekton skemën e shpërndarjes. nuk përfshihen në shpërblimet për mbarëvajtjen në punë. duke dhene ne detaje arsyet e ankeses. si më poshtë vijon: Niveli 1 Shumë mirë 1(një) pagë mujore. Ankesa duhet te behet brenda dhjete diteve nga marrja e vleresimit. do të marrin një shpërblim. gjatë muajit dhjetor. Shqipëri. Dhënia e shpërblimeve të bëhet në një pagesë të vetme. Nëpunësit që pushohen nga puna para fundit të tetorit. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Nje kopje e kesaj shkrese duhet t'i dergohet zyrtarit autorizues dhe kopjet e te gjitha shkresave qe lidhen me te duhet te mbahen ne dosjen personale te punonjesit. që japin dorëheqje. Niveli 3 Kënaqshëm 50% të pagës mujore. personat që janë emëruar ose ngritur në detyrë gjatë vitit të vlerësimit. Tiranë. reduktohet proporcionalisht me periudhën e punës së kryer nga punonjësi gjatë vitit të vlerësimit.Zyrtari raportues i postit te ri. iv) Ankimi kunder vleresimit te mbarevajtjes ne pune Te gjithe punonjesit kane te drejte te ankohen kunder vleresimit per mbarevajtjen e tyre ne pune. nuk marrin shpërblim. Kur shihet e arsyeshme.gov. Rrjedhimisht. fondi i shpërblimeve nuk konsumohet plotësisht. 10. mbarëvajtja e të cilëve është vlerësuar me nivelin jomjaftueshëm (niveli 4). transferohen në një strukturë tjetër të administratës shtetërore ose kalojnë në listë pritjeje marrin shpërblim. që ka marrë në rastet e ngritjeve në detyrë. në bazë të vlerësimit për mbarëvajtjen në punë. shpërblimet janë.al 110 . pasi është mbyllur viti i vlerësimit dhe është bërë vlerësimi i mbarëvajtjes. Shpërblimi llogaritet në bazë të pagës totale. Në rastet e kalimit të një nëpunësi nga një institucion në tjetrin. kur transferohet përpara muajit tetor. b) në institucionin ku ka qenë. punonjesi duhet te beje nje ankese me shkrim. Perllogaritja e shperblimeve per mbarevajtjen ne pune Përllogaritja e shpërblimeve për mbarëvajtjen në punë Shpërblimet për mbarëvajtjen në punë bëhen në bazë të performancës vjetore të secilit nëpunës civil. në rast të emërimeve të reja dhe të pagave të niveleve të ndryshme. për shkak të vlerësimeve "Jomjaftueshëm" të mbarëvajtjes në punë. duhet te beje nje vleresim te punonjesit ne fund te vitit. Ata nëpunës që dalin në pension. Niveli 2 Mirë 70% të pagës mujore. zyrtari raportues dhe eproret e tjere sipas struktures hierarkike te drejtperdrejte duhet te komentojne me shkrim lidhur me pikat e ankeses. që reflekton periudhën e tyre të punës. shpërblimi jepet: a) në institucionin e ri. Për të gjitha shkallët. duhet te behet ndonje leshim i duhur.

...................................................... Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.............................................................................................................. ............................................................gov.............................. .................................... Vendi i punes...................... ............................ Seksioni A Gjeneralitetet e punonjesit Emri.....................................SHTOJ CA A FORMULAR PER VLERESIMIN VJETOR Fundi i vitit........ ............ ....... ....................................................................................... Adresa: Blv........................................................................ .................................................................... Shqipëri....................... ......... Objektivat e punes (sipas rendesise) Tregoni nivelin e vleresimit per cdo objektiv 1-4 1........................................ ..................... 4. ........................................... Data e fillimit te punes ne sherbimin civil...... ...................al 111 .... Seksioni C Niveli i aftesive themelore........... 2.... Data e fillimit te punes ne postin aktual............................... “Dëshmorët e Kombit”................................................................................................... Tregoni nivelin e arritur per cdo aftesi 1-4............................. Datelindja.................................... ................................................................................................................................. ......................................... 3.............................................. Seksioni B Qellimi i pergjithshem i punes.......................................................................................................................................................................................................................... Tiranë...............

.......................... ....................................................... ......... ii) Komente te bera nga zyrtari kunderfirmues. Kam vleresuar punonjesin sipas kerkesave te udhezimit te vleresimit dhe mendoj qe niveli i pergjithshem i mbarevajtjes ne pune eshte : [l-shume mire................. 2-mire. “Dëshmorët e Kombit”................................. ................................... .................. Shkalla...........................................................................................................................................................................al 112 .................................................................. 4-jomjaftueshem] Emri/Firma.................................................. Vendi i punes...............gov............................................. .......... Shqipëri................................... 3-pergjithesisht mjaftueshem.................................................................................... ............ ............................................................................................ Data¿¿¿¿¿..................................................... Tiranë...... Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana...............Aftesite e patestuara duhet te shenohen me x............................................ Adresa: Blv.......................................... Drejtimi Gjykimi Puna ne grup Shfrytezimi i burimeve Vetenxitja Shpirti krijues Vetorganizimi Aftesia komunikuese me shkrim Aftesia komunikuese me goje Cilesia e sherbimit Aftesia teknike Seksioni D Vleresimi i pergjithshem i eprorit i) Zyrtari raportues Komente te pergjithshme qe tregojne ndonje perparesi te vecante te punonjesit dhe ndonje fushe ose aftesi ku duhet te behen permiresime.........................................................................

............. 5........ Mblidh te gjithe informacionin perkates. 1........ Vendi i punes.... Kupto problemin........... ...... ADMINISTRIMI I BURIMEVE Adresa: Blv........................ Data¿¿¿¿¿........................ . Identifiko rolin tend ne perberje te grupit dhe permbush detyrat e tua......... 2.... Seksioni E Vertetim marrje njoftimi Kam lexuar dhe kam mane nje kopje te ketij vleresimi dhe jam ne dijeni se mund te bej ankese nepermjet eprorit tim te drejtperdrejte brenda 10 diteve........... Emri/Firma............. Identifiko zgjidhjet e mundshme.... SHTOJCA B AFTESITE THEMELORE PERCAKTIMET PERKATESE DHE SI MUND TE DEMOSTROHET SECILA PREJ TYRE AFTESIA DREJTUESE Aftesia per te ndikuar tek vartesit qe nen udheheqjen tuaj te arrijne objektivat 1...... AFTESIA PER TE PUNUAR NE GRUP Eshte menyra se si ju kontribuoni dhe ndihmoni te tjeret per arritjen e objektivave te grupit........ GJYKIMI I SHENDOSHE Aftesia per te analizuar te dhenat dhe per te marre vendimin me te mire... Data¿¿¿¿¿........... 2..... Merr vendimin me te mire. Asocimi me objektivat e grupit........................... 5..... 4.... Jep shembullin personal te ndershmerise dhe zellit ne pune... 4... Mendoj se raporti i vleresimit nuk eshte bere ne perputhje me standartet e kerkuara / eshte ne perputhje me udhezimin e vleresimit.............................. 1.. “Dëshmorët e Kombit”..... Jam i kenaqur qe vleresimi eshte i drejte dhe i sakte............... Shkalla.. 3................. Analizo informacionin ne menyre sistematike.......... Meso dhe kupto problemet e personelit tend............... Tiranë....... Shqipëri.... 3................... Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.. 3................. 2.................................................................... Emri/Firma............................ Trego qellimin dhe drejtimet e punes................. Ndihmo anetaret e tjere te grupit ne permbushjen e pergjegjesive dhe te detyrave.......gov..................... Njih dhe vlereso arritjet.....al 113 ..... Ji i afrueshem me njerezit.....................

1. KOMUNIKIMI ME GOJE Aftesia per te percjelle me goje informacion te sakte dhe ne menyren e duhur qe te tjeret te kuptojne mendimin tuaj. dhe aftesia juaj per te kuptuar se fare thone te tjeret. 4. Trego perkushtim te plote ne kryerjen e detyrave. 2. 3. 3. 1. Degjo me kujdes dhe pergjigju ne menyren e duhur. 3. si dhe aftesia per te interpretuar qarte dhe sakte nje material te ardhur. Shqipëri. 1. Identifiko burimet qe ke ne dispozicion per arritjen e objektivave dhe permbushjen e detyrave. 3. VETORGANIZIMI Planifikimi i kohes dhe pones duke percaktuar perparesine e detyrave dhe te objektivave qe duhen arritur.Aftesia per te arrritur objektivat dhe kryer detyrat nepermjet perdorimit efektiv te burimeve (personelit.) qe ju jane dhene dhe keni ne dispozicion. “Dëshmorët e Kombit”. 1. 4. Syno te respektosh gjithmone afatet e vendosura. mjediseve. Rishiko procedurat ekzistuese dhe identifiko ndryshimet qe duhen bere. i qarte. Bej sugjerime ose ndryshime qe jane te zbatueshme dhe qe paraqesin permiresime. Arriji objektivat e vendosura. Sigurohu qe materiali i shkruar eshte i sakte. 2. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Gjyko ne menyre korrekte se kur duhet komunikuar me shkrim. pajisjeve. 2. Tiranë. Kerko ne menyre te vazhdueshme te arrish rezultate te larta personale. SHPIRTI NOVATOR Aftesia per te prodhuar ide te reja qe sjellin zgjidhjen e problemeve. Planifiko perdorimin maksimal te kohes qe ke ne dispozicion. Rishqyrto perparesite ne raport me nevojat per ndryshim. Identifiko perparesite. 1. KOMUNIKIMI ME SHKRIM Aftesia per te percjelle informacionin e shkruar sakte dhe ne menyren e duhur. Perdor burimet ne menyren me efektive duke perdorur gjykim te shendoshe ne shperndarjen e tyre sipas rendesise se objektivave. Mbaj angazhimet edhe ne raste presionesh. Pyet per t'u qartesuar kur eshte e nevojshme. Planifiko ndryshimet e nevojshme. 3. VETENXITJA Aftesia per t'i perdorur ne menyren me te mire aftesite tuaja nepermjet pjesemarrjes se plote dhe duke treguar perkushtim ne plotesimin e detyrave. Adresa: Blv. konciz dhe ne nje format logjik. 1. Fol qarte dhe ne menyre koncize duke reflektuar nevojat e degjuesve dhe te situates konkrete. 2. Eksperimento idete e reja. Perdor stilin e duhur sipas kerkesave te lexuesve dhe shmang zhargonin. 2. 2. Elemino perdorimin e zhargonit. etj. Vezhgo efikasitetin e burimeve.al 114 . 4.gov.

).gov. 4.3. 4. CILESIA E SHERBIMIT Ndergjegjesimi vetiak dhe ndermarrja e veprimeve efektive per te plotesuar nevojat e klienteve (publikut. 2. Bej diskutime dhe negociata efektive duke demonstruar aftesite bindese dhe prezantuese. Shtator/ Zyrtaret autorizues takohen me zyrtaret kunderfirmues dhe raportues Tetor per te diskutuar dhe per te rene dakord per objektivat per vitin qe vjen. Adresa: Blv. Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana. Tiranë. Perdor me sukses komunikimin gojor per te influencuar dhe bindur te tjeret. Dhjetor Pagesa per mbarevajtjen ne pune. Shqipëri. Kerko ne menyre te vazhdueshme te permiresosh cilesine e sherbimit. Merr pergjegjesine per standarde e sherbimit dhe vepro per t'i arritur ato. Maj Zyrtari autorizues kontrollon vleresimet e planifikuara per mbarevajtjen ne pune se bashku me zyrtaret raportues dhe kunderfirmues. 3. kolegeve brenda dhe jashte institucionit tuaj etj. 1. Ji kerkues dhe percakto nevojat e te tjereve. “Dëshmorët e Kombit”. Perfito nga mundesite e ndryshme per te permiresuar aftesite teknike. 3. Inkurajo dhe puna me anetaret e tjere te ekipit per te permiresuar cilesine e sherbimit EKSPERTIZA TEKNIKE Aftesia per te perdorur dhe per te pervetesuar njohurite teknike dhe aftesite te cilat nevojiten per te qene efikas ne pune. Prill Zyrtari raportues diskuton me punonjesin per arritjet ne pune deri ne kete kohe. SHTOJCA C AKTIVITETE KRYESORE NE VITIN E VLERESIMIT Nentor Punonjesi informohet per objektivat e vendit te punes gjate vitit te vleresimit. 1. 4.al 115 . Zbato ne menyren e duhur rregulloret dhe udhezimet zyrtare. Vendimi i Sekretarit te Pergjithshem per ankesat. Identifiko dhe perdor burimet perkatese te informacionit. Tetor/ Marrja e raporteve te vleresimit ne Drejtorine e Personelit. Zbato me efikasitet aftesite teknike. Nentor Dorezimi i ankesave te punonjesit kunder vleresimeve te bera. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful