You are on page 1of 3

Hoàng AÂn Giaùm Muïc

Thô: Xuaân Ly Baêng


Blessings of the Bishop Nhaïc: Tuaán Kim
    
English Text: Buøi Höõu Thö
      
      
ÑK.Cao quyù thay, phaåm chöùc Ngaøi OÂi Giaùm Muïc Keá
How pre - cious' his of - fice. Oh Bi - shops! Christ's

     
   
         
         
OÂi cao quyù thay phaåm chöùc Ngaøi laø ngöôøi keá
Oh! How pre cious' his of- fice. He is Christ's

    
         


vò caùc toâng ñoà xöa. Laø Thöôïng teá phöùc thôm daàu thaùnh
Dis - ci - ples succes - sor. Is the High Priest an - noin - ted

       
    

  

vò caùc toâng ñoà xöa. OÂi cao quùy thay! Laø Thöôïng Teá.
Dis - ci - ple success - sor. Oh! How pre - cious is High Priest.

       
  
   
              
 

     

hieán cho daân Chuùa, Ngaøi laø Muïc Töû, laø Toân Sö vaø laø Ngoân Söù.
by Je - sus Christ. He's the She -pherd, the Mas - ter and the Pro - phet.

                 
         
 
OÂi Giaùm Muïc Ngaøi laø Toân Sö, Ngaøi laø Ngoân Söù.
Oh Bi - shops! He's the Mas - ter and the Pro - phet.
       
       
            
    
  
Kieân cöôøng trong Ñöùc Tin, dòu daøng trong Ñöùc AÙi. Ngaøi laø caùnh tay

  
Stur - dy in his Faith, gra - cious in his Love. He is the right

  
        
   
  
Ngaøi laø caùnh tay
    He is the right
     
             
   
phaûi cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng, Ñaáng ñaõ choïn Ngaøi giöõa muoân ngaøn tín höõu.
hand of the Po - pe, who se - lected him a - mong thou - sands men.
   
     

     
       
   

phaûi cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng, Ñaáng ñaõ choïn Ngaøi giöõa muoân ngaøn tín höõu.
hand of the Po - pe, who se - lected him a - mong thou - sands men.
  
           

   
1.Caàu mong Ngaøi can ñaûm vaø khoân ngoan. Vöõng vaøng tay laùi daãn con
We wish him lots of cou - rage and wis - dom to skil - ful - ly steer the

                 



thuyeàn Giaùo Hoäi vöôït thaéng moïi gioâng toá traàn gian. Ra khôi thì caù bieån ñaày
Church of Christ in the stormy sea on the earth. When fishing, boat is full
 
              
      
khoang, leân ñaát thì hoa Tin Möøng nôû roä. Thaùnh giaù treân mình Ngaøi phaûi huy
fishes. On land, may the Good News' flowers bloom. The cross he car - ries shines with
   
     
        
  

 

 
hoaøng aùnh saùng Phuïc Sinh, raïng ngôøi treân moïi mieàn ñaát nöôùc.
the light of Eas - ter, glis - ten - ning over all coun - tries.

                       2.OÂi Giaùm Muïc, xin Chuùa gìn giöõ Ngaøi nhö con ngöôi maét Chuùa, vaø cho Ngaøi ñöôïc an
Oh Bi - shops!We ask God to protect him like His eyes, and keep him safe - ty
 
                 

    
bình trong baøn tay Ñöùc Nöõ Vöông vaø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam.
in the hands of Our La dy and our Vietnamese Mar - tyrs Saints.

Copyright@tuankimh2007-204