You are on page 1of 8

1.

HAFTA
9 TEMMUZ ÇARÇAMBA

Bugün stajımın ilk günü olması nedeniyle stajımı yapacağım konut inşaatının yapımını
üstlenen HYG ‘in bürosuna gittim. Şantiye ŞefiMustafa Bey HYG’ in ortaklarından Murat
Bey ve diğer elemanlarla tanıştım. Murat Bey ve Mustafa bey büroda ve staj yerinde
herkesin uyması gereken bazı detayları anlattı ve stajın bizim için ne kadar önemli
olduğunu vurguladılar.

10 TEMMUZ PERŞEMBE

Şantiye ye gitmeden önce bazı temel bilgileri öğrenmek için büroya geldim. Mustafa
Bey şantiyede uymam gereken güvenlik önlemlerini anlattı. Bunlardan bazıları; kask
takmak, emniyet kemeri kullanmak, telsiz kullanmak… stajımı yapacağım konutun statik
projeleri gösterilerek şantiyeye gitmeden önce genel bilgi edinildi.

11 TEMMUZ CUMA

HYG’ nin bürosunda stajımı yapacağım konutun projelerini inceledim. Konut 216 m2 dir.
Konut bodrum+ dükkan kat + 3 kattan oluşmaktadır. Statik projeleri inceledikten sonra
şantiyedensorumlu mühendisle yapımı süren konut inşaatına gidildi. Konutun bodrum
katının kabainşaatı bitirilmiş, dükkan katının kalıp işlerine devam ediliyordu.(şkl-1)

Şekil-1) Dükkan katında kalıp işleri

12 TEMMUZ CUMARTESİ
Dükkan katı asma kat olarak planı şeklinde yapıldığı için bu katın inşaatı iki kısımda
yürütülecekti. Birinci kısım ayrı bir kat, ikinci kısım ayrı bir kat şeklinde inşa edilecek
fakat arada döşeme olmayacaktı. Kolon kalıpları yerde hazırlanıyordu. Hazırlanan
kalıpların iç yüzeyleri yanık yağ ile yağlandı. Hazırlanan kolon ve perde duvar kalıpları
bir yüzeyi açık kalacak şekilde, yerlerine yerleştirildi. (şkl-2)

Şekil-2) Bir yüzeyi açık bırakılan kolonların yerlerine yerleştirilmiş şekli.

14 TEMMUZ PAZARTESİ

Kolon ve perde duvar donatıları yerde hazırlanıyordu. Bu donatıları hazırlamak için özel
tezgahlar hazırlandı ve donatılar bu tezgahlar üzerinde hazırlandı. Hazırlanan donatılar
kalıpların açık yüzeylerinden, kalıplara yerleştirilerek montajı yapılmaya
başlandı.Şantiyede elemanlar iki grup halinde çalışmaktadırlar. Birinci grup kolon, perde
duvar donatılarını hazırlarken; ikinci grup kalıp işlerini yürütmektedirler. Şantiyede
sadece kalıp işleri olduğu günlerde donatı işçileri başka şantiyelere giderek zamandan
kazanç elde ediyorlardı.
15 TEMMUZ SALI
Hazırlanan kolonve perde duvar donatıları projeye uygun olarak yerlerine montajına
devam edildi. Bu işler yapılırken demir imalatının projedeki çap ve sayıda olduğunu
kontrol ettim. Kolon ve kirişlerin birleşim bölgesin deki etriye sıkıştırması, ilave donatılar
kontrol edildi. Kolonlardaki uzunve kısa çirozlar kontrol edildi. Asma katın ilk bölümün
deki kolon, perde duvar ve kiriş işleri bitirilerek Konya çimentodan beton siparişi
verildi.

16 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Alanya’nın iklimi sıcak ve kurak olduğundan beton işine sabahın erken saatlerinde
başlandı. Transmixerlerle getirilen C-20 beton, mobil pompa vasıtası ile yapıya
dökülmeye başlandı. Beton pompasının fil hortumu şantiyenin üzerindeki bir görevli
tarafından kontrol ediliyordu. Bu sayede betonun istenilen yere dökülmesi sağlanmış
oluyordu.beton dökülürken öncelikle kolon ve perde kalıpların ½ si doldurularak kalıbın
patlaması önlendi ve betonun stabilitesi artırıldı. Bu arada diğer bir işçi vibratörle
betonun sıkışmasını sağlıyordu. Beton dökülürken, Alanya yapı denetim den gelen
görevliler 100 m3 için 6 adet numune aldılar. Her 100m3 için 6 adet numune almak
gerekmektedir. Alınan numuneler daha sonra deneylerinin yapılması için yapı denetim
laboratuarlarına gönderildi. Kolon ve perdeduvarların kalan kısımları doldurulduktan sonra,
kirişler betonla dolduruldu. (Şkl-3 )

Şekil-3) Betonun yapıya dökülmesi işlemi ve alt köşede alınan küp numuneler.
BİRİNCİ HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ
Kalıplar yerde hazırlanır ve bir yüzeyi açık bırakılır. Bir yüzeyinaçık bırakılmasının
amacı donatıyı kalıba yerleştirirken kolaylık sağlamaktır. Hazırlanan kalıpların iç
yüzeyleri yağlanıyordu. Bu sayede betonun kalıba yapışması önlenmiş oluyordu. Ayrıca
daha düzgün bir beton yüzeyi elde edilerek daha ileriki safhalar için (sıva) kolaylık
sağlanmış oluyordu.
Havanın çoksıcak olması durumunda beton döküm işlemine özellikle dikkat etmek
gerekir. Çok sıcaktabeton dökmek betonun kalitesini düşürür. ( Betonda rötre olayı
gözükebilir ve de betonun mukavemeti düşebilir. ) Bu neden den dolayı Alanya da
beton döküm işlerini sabah erken veya akşam saatlerinde yapmaktayız. Sıcak sebebi ile
betonun kürüne ayrı önem verilir.
Beton dökülürken kolon ve perde duvarlara dikkat edilerek önce ½ si dolduruluyordu.
Bunun amacı kalıplarda patlamayı önlemek ve de betonun stabilitesini artırmaktır.beton
dökülürken vibratörle sıkışması sağlanıyordu.beton önce kolon ve perde duvarlara daha
sonra kirişlere dökülüyordu. Beton dökülürken her 100 m^3 için 6 adet küp numune
almak gerekmektedir. Alınan bu numuneler yapı denetim laboratuarlarına gönderilerek
gerekli deneyler yapılır ve bize betonun kalitesi hakkında bilgi verir. Alınan bilgilere
göre gerekli düzeltmeler yapılır. Betonun bozukçıkması halinde gerekirse dökülen
beton yıkılarak tekrar inşa işlemine başlanır. (Şkl-4 )

Şekil-4) Yerde hazırlanan kalıpların yağlı boya ile yağlanması.


2. HAFTA
17 TEMMUZ PERŞEMBE
Sabah ilk iş olarak beton sulandı. Alanya nın iklimi sıcak olduğundan dolayı betonun
kürüne önem veriliyordu. Dükkan katı asma kat olarak planlandığından ikinci kısmın
kolonlarını yapabilmek için kereste ve metal dikilerden geçici döşeme yapıldı. Bu
döşemesayesinde dükkan katının 2. Kısmının kalıpları hazırlanmaya başlandı.

18 TEMMUZ CUMA

Kalıp işlerine devam edildi. Dükkan katı asma kat olarak planlandığından, yapılan
döşeme sağlamlaştırıldı. Döşemeye ekmetal dikiler yerleştirildi. Bunun sebebi , yapılan
geçici döşemenin dükkan katının döşemesine dökülen betonu taşıyacak olmasıdır. Daha
önce dökülen beton sulandı.

19 TEMMUZ CUMARTESİ
Demir işleriyle uğraşan birinci grup kolon ve perde duvar donatı işlerini bitirdi. Ayrıca
diğer demir işçileri donatı yapmak için gerekli olan etriyeleri ve çeşitli uzunlukta ki
demirleri hazırlamaya devam ediyorlardı. Projenin nasıl kontrol edildiğini öğrendim.
Donatı montajları bitirilerek beton siparişi verildi. Önceden dökülenbeton sulandı.(Şkl-6)

Şkl-6) Konut projesi