r\$);$ $

\

.$

$ll'

$'liot

$.N

$:...u

utu{r

w.

FI mffi

t) f\

Flori oflga(nl

oo

M ffi
ffiuh

W
W
W
WW

W\

W WT W

ffi\

W

'r,rhk

I

Arxaain X'r{xxbx}c3r

Flori origami

Oradea,2010

Titlul original a1 cirgii: Fleurogami. ISBN 978-3-7724-3843-I,Topp, Nr. 3843. Autor: Armin Tiubner Edilia originali: frechverlag GmbH, Stuttgart, Germania

Traducator: Bokos Emese Redactor: Simona Florea

Redactorul colecliei: Sorin CurJ

O Traducerea in limba romAnI: Bokos Emese ql Editura Casa, Oradea, 2010 O 2010 by frechverlag GmbH, Germania

Toate drepturile rezervate. Reproducerea integrala sau partiale a prezentei carii, publicarea, pastrarea intr-obaza de date sub orice forma - electronici, mecanica, fotografica etc. - sunt interzise firi acordul editurii.
Responsabilitatea asupra con{inutului anunlurilor publieitare aparfinc firmelor care au cerut

publicarea

1or.

Recomandirile conlinute in prezenta carte au fost veriflcate de catre autor $i editura, insa nu se oferi nicio garanlie pentru acestea. Editura nu iq;i asuma responsabilitatea pentru nicio dauna morali sau materiali. Este interzisa valorificarea gabloanelor gi a ilustraliilor. rsBN 978-606-8189-18-5 rssN 2066 - 6305 Editat de Editura Casa Editor responsabil: directorul editurii B-dul Decebal nr. 2 81. C53 ap.12, Oradea, Romlnia Tel: + 40 359 464 363; Fa* + 40 359 800 941 Email: info@edituracasa.ro; Web: wwwedituracasa.ro
Tehnoredactare: Pet6 Erzs6bet Direcror marketing: Csiky Zoltdn Tiparit gi legat la: Palatia Nyomda, Gy6r Responsabil cu tiparirea: RadekJ6zsef, manager

Cuprins Prefatd Fkrarea viselor 16 T7 Floare de primavara Nlateiale gi unelte impiLturirea hdrtiei .pas cu pas Ornamente florale pentfu orice ocazie Flori liliachii Floarea f'ericirii Nuf'eri 10 Floarea-stea 18 20 22 21 Nu-ma-uita Farmec oriental Floare in alb gi negru Raza de soare 26 28 t2 T4 Flori luminoase Glob de Craciun in culorile Craciunului Trandafir )q 30 2') .

hirtie de impachetat). 4 . Cele mai interesante modele prezentate in aceasti carte sunt florile in formi de glob. lucioasi. dar au yi mri mare su((es ca f. care arati excelent ca ornamente suspendate ce pot decora'inciperi.pentru taierea hirtiei dimensiunile corespunzitoare (in cazul folosirli cutterului este obligatorie fblosirea unui suport de tiiat). iar produsul fin211 poate fl un cadou excelent pentru orice ocene. impiturirea hArtiei dezvolta aptitu' dinile manuale ale copiilor.in magazinele hobby gi in papetirii se comerciailzeazio gama foarte variati c1e hartie de impiturit. e$te o activitate speciala $i pentru faptul ci posibilitdlile sunt inlinite. clupi care incepe adevarata munci de creagie: asamblarea f1ori1. Se poate fblosi chiar gi hirtie de impachetat. Autorul Spor la munca! Materiale si unelte Pentru confeclionarea florilor pfezentate in carte este nevoie de urmitoarele materiale gi unelte: ti Hlrtie . Florile sunt impresionante prin ele inselc. deoarece materia prima este foarte ugor de procurat (florile se pot confecliona chiar qi din hiirtie colorata de ziar. ca ornamente festive). Recomandam cartea inciusiv gcoli1or. Lipici .Ltesorii (pe cutii de cadouri. petalele se prind cu clame.Prcfatil Togi cei pasionali de tehnica impaturirii hlr- impiturirea florilor origami tiei vor fi fermecali de florile origami. rlr Clame . deoarece aceasta are modele foarte variate. ii deosebit de frumoase sau hirtie de calc ori transparentl. Peta1e1e se impituresc primele. cu modele. vitrlne. ferestre. Se poate alege intre hlrtia clasici de origami gi nenumlratele tlpuri de hlirtie colorata.la asamblarea globurilor. care devine transparent dupa uscafe. * Foarfeca sau cutter 1a .se recomanda folosirea unui adeziv lichid.

se continu)i dupi specificul fiecirrei flori . superior tle lr:rltie rn direclir sagelii. vez. 5.pas cu pas impiturirea debazh Primii r-rouli pa$i sllnt identici la toate rnoclelele (cu exceplia NuJeriktr.rn tip de hirtie cu felele cliferite. 14). Daci 3+tr. pe diagonali. astfel inSe cleschide stratul ob[ni ma cle zmeu. Se lrliazir n'. Impiturlrea in parte.Impituriteahfutiei . cealalti partc.|"3 Ambele virfuri ale zmeielor se indoaie de-a lungul linlilor pe partea din spate. apoi se pliazi hlrtia. xi) se virltl indoaie in jos. astf'e1 inclt si se oblini un zmeu gi pe ac(]a pafte.i pag. Sc pli:rz:r celc doua se lucreazd cu r.:litil'65 [ilrr g+9 cit si se Anoisr ruW ffi -WW W pe lateral o for- rw . hirtiile cle o singuri culoare omite aceasta impiturire. colturi pe Se repct:r Lrltimr cle implturirc 5i La se linia de mijloc.6+7 Sc pliaza col1r-rrile de-a Petali cu o stamini lungul liniei intrerupte inspre inte- t1+tr2 'I+2 pirtratul de hiirtle in cloui.

de-a lungul primei linii de indoire.t4+15 Colpl din dreapta se pliazi Petali cu trei stamine Se incepe cu primii 10 papi (vezi Pag. La hlrtiile de o singuri cnloare. in direclia slgelii. cu fele dif'erite. Astfel se reaa1b dreaptl se unge cu adeziv (mar- in figura) gi se lipeqte in direclia sigelii de triunghiul cat cu alb Iizeazb. Se 11+12 Ambele vlrfuri ale zmeielor se pliaztr in fa1i. o petali". 6 . acest pas se omlte. de-a lungul liniei intrerupte. in felul urmator: repeti pasul anterior gi de partea stAngi. apoi sc conlinua 15 inspre stinga. t3*14 17+18 Triunghiul din partea dreapta se unge cu adeziv (marcat cu Triunghlul din clreapta se pliazi inspre stinga. superior din partea stingi. Astfel se obline o formi de pitrat. de-a lungul liniilor dc induire (ltentic: in direclie opusi fali de indoirea de la petala cu o singuri sta- mina) 16$17 Daca se lucreazi cu o hirtie 16 Se repeta acest pas gi pe partea smngA. 5t. vlrful se indoaie in jos. 18r19 Triunghiul superior din partea pe figurl) qi se lipegte pe triunghiul din partea stlngi.

marcrat cu galbcn in figuri.Exista multe posibilitili pentru in sf'erturi. se utili- Triunghiul gdben sc pliazi inspre stiinga de-a lungul liniei rrrtrrruptc. Triunghiul din partea dreapti se unge cu acleziv (marcat cr. 'lipuri de h. Acest mic tritrrrglri rl tlevt-ni ntli lltzitt 2lntefa stanunel. 2lccast2r se poate tiia f<rlosincl un clltter.r alb in figuri) Si se lipefte pe t rirrnghirrl din prrtea starrg. Se fbnneaza astl'cl un mic triunghi in prrse anteri. hdrtiei in patra . Astfel se obflne o stamini cu pliazil cle-a lungul liniei intrcrulrte inspre stinga. :tpoi i( ( ulllinU:l in clireclia sigeqii. Atenlie ca tiietLlra si fie exacti. apoi din nou in doua. tainclo pe Lrn suport c1e-a L-urgul r-rnui liniar metalic.rrmitor: }n. dupi care se taie cu ajutoruh-ri unui cutter. pliaziin ttezi pctp. \p N 14 r\! Tdierea hdrtiei la dimensiuni este 1e - Daca hirtia preferat. ie. Pitratul se pliazi in dor-ra. Sttspendarea .Petali Ei Se inr'epc t rr stamini cu anterl plintii l0 p:r5i 15 17+1E se Vlrftrl din niijloc jos. 12 + n3 Partca clrcaptir a formei cle zmeu in direclia sage!ii.Se oblin flori deosebite daca zeuihirtri dc culori gi modele fbarte varlate. Aceasta se deschicle u5or. Se desp'iture.ind rstf'el nrrilrine irr evidcnlr.drtie . 16 tca clc sus dreapta. 24:).Florile gata impeturlte se pot sLrspenda cu un fir de nailon aproape invizibil (vezipag. doar apa va rcugi impaturirea. in f'elul r.L. :rpoi sc tlclrlirz. folosindu'ne qi de un liniar metalic.:r. 5).i nu N $ dimensiunile doritc..te h/irtia pi se ageazi pe Tci'ierea a taia o hArtie un suport. . Ei cle partea t. irnpdturirile de pe partea {ii W W W dreapti se repete stlingi.

este curbabon'rbati. 2. tI. Sc Pini 1a lipc5ll cea (le-J patrl. Fin-rl poate fi dublu. Dupa terminarea globulr. dar de arn3" A treia bele fkrri. pe I .ingi doui petale.Asamblarea cupei florale 1. crlaltl.umritlifii de glob.ri Lrrt:r l. Se lipese trri pet3le lipi cczr de a patra petali. Se irrtro- cluce un deget in interiorul petalei gi se apasi uqor. 2.:tlui florile se prind cu ultima petalii. Daci {r" Aceasta este n-rai tirziu dorim sa suspendim globul. oblinind astfel o jumitate de glob fbrmat din 6ase flori.ri. iar pe cealalti parte pe un virf de petali. altf'el petalele 3" inainte de a floare se lipegte in mod aseminator. Pe suprafala ll( cslort se lpJiCl adcziv.ri cupe cle floare. celelaltc trei se lasi si se usuce bine.rpoi se lipesc flori fornratc din cite 5 petale. uscare. Celelalte doud plrgi laterrlc sunt cgrlc 5i lorme:rza clte un triunghi. astlcl Incat t lLtt' dorra petale si stea perfect unx in spatele celeilalte. Pentru confeclionarca unui glob floral e nevoie de 12 cr-rpe de in exterior. aceasta va ajunge laturi a petalei 1. aga cum se vede in imagine. clame. Pe aceste suprafele sc aplici adeziv. Se Pgp tluu t j f lt. Se lipeSte gi a patra floare in mod aseminitor. adica aceasta se va ata$a de celclalte cu patru suprafele cle lipire. O Asamblarea globului floral 4. petalele se prind cu o clami. la acest pas se lipegte o bucati de a1i sau un fir de nailon pe spatelc florilor. risci sl alunece. apoi plnir la uscare petelele se prind cu clame. Ornamentul se completeazii cu inci dor. Pini la usca' re. o vedere dir-r spate a. 5. . Atenlic ca firul sa ajungi pe o parte intre doua petale.

le |ct:rl. l]rrniLtoarele cloua clame ntr in frLlir. I. Sc Apa cum sc clecorative.lc.tll atagare. Pot constitni cadouri drigule de Ziua fenieii. . se princle intii o petali cu clouir clame. Petalele vizibile par lll:tlr. lipind intii pctalele situ llltiniele florl se prind nu se lipesc incir. Florilc aratii excelent ca 5i ornamente pe mcsc f'estive. tl:tt J( r:lslt \e (l:tlr . ci pe |et. ge. N N t{ N (vezipag. prinde qi ultima floare. clupur prcfcrinnrirgele sau alte elemente rl*.lirt clreapta sau clin stinga. prinzindu le pe fiecare 1{}. ln camere.N rigiditilii clupi 'fc.or in- cr-r ciitc douli clame. largiti. caz in care firul trebuie si aibir cel l)ufin 80 crr Itrngirnc.lin p.ase cleocarnclat:L cru clame.fir sc pot inSira. Clarnele se indcpirteazli cloar clupii ce globul s-a uscilt in totalitate. AcLrm se poete aplica acle- zirul. i. La ataSarea ultimelor dor-rd fkrri. Se vor lipi ilc> rind pc rlncl toate petalele rilor.r (ic \ rzr\ i. tinsi. suspendate in vitrine. ror fi prinsr.24).i in alt mod Clarnele verzl princl nltimele petale cle restul globulul. pe geamuri. ficcale petaliL l)flnz:il)(lu-\( ( ll (:ll( Ll{ }UJ clanrc (in figura. N ? (lLilizare .rrte. clamele roz) ate falir $i urmatoarele doui pereclii cle pctalc si fie situate falli in fa1i. vcdc in imagine.Firul de suspcnsie poate fi prins . pcntnr ca petalclc si sc culce perfect una pcstc cealaltir. 7.r]a . c2r dccor pe cutii cle cadouri. ultrrna floulc trebuie u. Din irnagitre lipsegte cloar ultirna floare.

hlirtie violet cu nlodele. Pentru inceput.ase mirgele negre in fbrmi de cerc pe stamine. ln mijlocr-rl cercului cle mirgele se lipegte o perlii alba. Atasiinduli-se ci)te un fir metalic.$ \ Aceste Se flori dau o nota cu totul $ $ $\ N oLparte unei mese festiue.rc. 10 . Se *.Flori liliachii * . 120 g/m'. lmpaturesc pentru fiecare floare in parte cite 12 petzrie cu una sall doua stamine (vezi pag 5. acestea se pot a.\l \N !T Diametru *i Circa 12 cm 3 br.20 x 20 cm impiturire 1.2 mm.5 mm N 'i Perle albe. de jur imprejur. in final.6) 2. Sc lipesc qase petale una de cealalti. A 4. 30 cm h-rngime hirtia se tale in patru.eza Si intr-ct uaza. A 12 mm w Fir nretalic violet. 3.s € \ . . dupa care in spaliile dintre ele se lipesc inca Ease petale.ea pefar. margele de rilsip negre. se lipesc .j 6 buc. A 1.[urii sau direct peJala de masa. 14 pot a.

.

Se poate incerca asamblarea globulwi . dupa care se asanbleaza globul (vezi pag. apoi pe capatul Al0mm Margca albastra in forma de * plcllure. Daca se impdturescflori clin Sase culori drferrte.. uLlori identice una ldnga cealalta. adica se pliazd 10 petale dinfiecare culoare. la asamblarea glctbului nu uu. albastru mediu gi turcoaz. margele din plastic albastru-deschis. Se ia pe firul de brodat o mirgea albastru-cleschis carc se lipegte cu adeziv sau se fac mai multe noduri pentrll a evita alunecarea margelei.6 (m Afl de brodat albastru-inchis. 10 x 10 cm 1J buc.$ N $ s $\ 14 s se pot schimba dupa preferinle. circa 15 s .'x 1. Cwlorile T2 .i din cinci culori cliferite.70 /m'. 2. {. circa 8 cm Globul fkrral. Se impaturesc din fiecare culoare clte patru flori cu cite cinci petale cu o staminli (vezi pag.t \: *i rlt \ . in acestfel. Daca globwl se asambleaza din trei cwktri cliferite. ajunge cloud. 80 cm lungime firului se ia margcaua in formiL clc picatura.s N *. se obyin douaflori clintr-o culoare. hirtie albastrudeschis. .te cite o trirgea albastrr-r-deschls.Floarea fericirii Diametru Cupa florii.Lrarea a dowaflori cle aceeasi atloare. cm impiturire 1. 5). 8). nu se poate euita aldh. mate. Clite 20 buc. Pe milkrcul florilor se lipe.

J f fr .

Antera staminelor se obline dupi lipirea celor . in direclia sigetii. Staminele se deschid u$or cu ajutorul degetelor impiturire Pentrll ca florlle si nu fie prea mari.i din dreapta se ridica pe v1rful triunghiului de-a lungul linlei N Diametru Cupa florii. dr-rpa care se lipegte pe partea stingi. Pe suprafala pargii din dreapta se aplici adezw pe locurile marcate in figura. MM W 7 t4 .Nuferi s 'S \\ $ . 20x20cm 65 glm' 3. Cele doua vArfi. Se pliazi patrimea de hlirtie pe diagonala.l$ N * Hirtie acqua albi. 6 + 7. rpoi se tlcplirzi. Colprile din stanga. 1 + 2. hArtia se taie in patru (10 x 10 cm). apoi sc despaturesc. Fiecare floare va avea Fapte petale. Se pliazi colprile de ambele parli pe li- niile de indoire oblinute la pasr-rl anterior.rri laterale oblinute se indoaie in jos pe linil1e intrerupte. 4. circa 13 cm intreruptc.. 5.sapte petalele una de cealalti.

i***u'u'*t""utttn .

Se inpituri 2. J\W * h$ffit--c# I \ ftr MSd *{#. circa 12 cm s * 60 buc. circa 22 cnr $ N 70 g/m'. 8). .15 x 15 cm impiturire L. asambleazi globul din florile impiturite (yezi pag. # *"qn Mh---.S \\ Diametru Cr-rpa fiorii. Se 12 flon fbrmate din cite cinci petale (vezipag 5. G1obu1 floral. 8). petale roz cu picilele.Floarea viselor s .

.10 x 10 cm . circa 8 cm Gkrbul flola1. Se impitur. 70 g.rri culoare sau cLl o alta combi- nalie cle culori. 8) sc poate confecliona topazului.. doua nuanle impiturire 1.i pentru flecare floare petale cu trei staminc clc cinci culori dif'erite (vezi $ N N dc ve rrlc' 5i dc culorrcr piclsicii. .. se lipesc paictcle pe mijlocul florilor . Globul flonl clintr-o singr. Floare de primfvarL s . d$ d$r ffi.% *li .ff k* . Se lipesc petalele una dc cealalti. A 5 mm 2. ".i Paiete din plastic cle culoarca pag 6). In flnal. (vezi pag. circtr 15 crr ir \! Clite 12 buc.$ I I Diametru Cupa fkrrli./n'.i. cle hlirtie cu cloui nuanfe de galben. 3.lW - k ffi .

petalele gata impiturite se pliaza pe lung.10 x 10 cm impiturire 1. Y gi se verifici daci se potrivesc 3. Astf'el petalele nu vor fi curbate. ceea ce inseamna cd. inainte de a aplica adezivul. se lucreaza cu. Se in'rpatr.\I {n Cite 20 buc. 8). 42 g/m'.Floarea { . *S N Dacd. nu se poate evita ca doua flori dc aceeagi culoare sa ajr. ci unghiulare.ase cwlori \tr $\ N u{ \i diferite. 5). hartie transparend galbena.rra cite patru stele din fiecare culoare. se tmpatura cdte 10 petale clin.la asamblarea globului floral nu r)or ajunge una ldnga altct douu flori da aceeaqi culoare. t. portocrlre si rosie. 2. Pentru a obline o forma frumoasa de stea. Toate florile sunt alcatuite din c/ite cinci petale (vezipng.rngi r-rna lzinga cealalti. astfel se uor obyine cdte cloua flori identice. circa 15 cm 'ti \ s s N \.' l 18 W .fiecare culoare. se iau doui flori perf'ect. circa 8 cm Globui floral. La asamblarea globului floral (vczi pag.stea Diametru Cupa florii.

.

inchis. Astfel petala nu va fi curbata. inainte de pliere hlirtiile se taie in patru (10 x 10 cm). qi hlrtie cu fele de albastrr-rcl eschis $ N culorl cl if'erite. Fiecare floare va avea cite opt petalc.rl pc porfiunea evidenliata cu ro$u. )0 N [-*""""""" .20 x 20 cm Diametru Circa 10 cn'r implturire Pentru ca florile sa nu fie mult prea n'iari. 2. cl unghiulari. Se lipesc petalele pe rind una cle cealalti.Nu-mi-uita s 'S t" ii CAte 8 buc. 3 + 4. L. Se aplica adezivr. 70 g/m'. Petala gata lipiti se pliazii pe lung.

.

. 70 g/m'. Q. Se asambleaza g1obu1 floral (vezi pag B). 2.15 x 15 cm Diametru Cupa florii. Se pliaza cAte trei flori cu cite cinci petale din fiecare culoare (vezi pag. 22 [. hArtie violet gi portocalie cu modele gi cu piciqele.Farmec oriental r$ \$ * * s N Cate 15 buc.N Florile $\ pot realiza Si dintr-o altd combinalie cle culori Si se t{ R moclele. circa 12 cm Globul flora1. $ ti N . circa 22 cm impiturire 1. .

.

blarea ultimei fkrri nu trebuie sa ne sperlc faptul ca locul rimas pare mult prea mare pentru o floare.. Partea cea mai dificila este plierea vlidului cle jos cle petali.j. 4. I rmltor|ele pcrcthi l. il'ljiilie"ryffi. Pentru fiecare floare se pliaza cinci petale cu cite o stamini. imprimata pe o singuri parte 120 g/m'. intlii sc lipesc doua petale situate fali in fa1ii.o Diametru Cupa floril. Dupa lipirea qase a o"t ' *{h fkrri. iar cea alba trocluce in cleschizatLnl..lJit. ce1 mai simplu cste si se taie 0. *ft - . *s :4..Floare in alb qi negru N rs $ *i \R N . 2. aqla cum se vede in imagine. De aceea. partca imprimata va corespr.! Margea de lemn. .. prinzindu-le cu cite ckruli t lantc prna ll ust urc.1 24 . se po2rte alege care clintre f'e!e si iasa mai muit in evidenli in globul floral.jffie 'esP . 8. pe fir ul c1e brodat mirgeaua gi se in- Daca dorim petale cu moclc1. 5).ts $ hirtie alb-negru cu model. circa l2 cm Globul floral. Dtn moment cc virfurile petalelor se taie. Important: aceasti hartie sc impituregte mai greu. :li wwh :rW. in prezentarea modului de impaturire a petalei (vczi pag."$: *= \sp" i nou pe paftea stAngi. La asam- lelei ro. deoarece este mai groasi.ft hr \:tsn3 'i.. apoi florile se asambleaza in formi de glob dupl paEii prezentafi b pag. Datorita faptului ci hartia este intprimata pe o parte.".15 x 15 cm i. Petalele se pliaza confbrm descrierii de la pag.rnde f'e1ei galbene.ii. Z 8 mm iii Afi de brodat neagra 60 buc. coala de hirtle se ageazi cll partea imprimati in sr-rs. Se lipcsc qi ultimcle gase fkrri. se ingirir impiturire L.5 cm din virf inainte sau clupa lipirea peta lelor..?i*.circa 22 cm J. 5. vom avea o deschizaturir cle 1 cm.

oM $W il iwi tr. rfif{#r ffi *.'q ..'l ffiff !r " #.4?s # lll ..

Diametru Cupa florii. Se urmeaza paqii plni ht. firul lLrng clc 50 cn (verde) se trece prin fasciculul gal- bcn gi se princle cu un nod.fig. inaintincl de sus in jos (1. conform. apoi se taie gi capatr. in timp se leagi o bi. iar celalalt in jos.5 x 2..lefuitli. 20 cm (pentrr-r suspendarea Ciucurele L.Rlazd.5 cm o mirgea . N $ de soare 60 buc. 3. Ambele capete de fir se taie scurt. Mijlocul florilor se orneazi cr.. astf-el incat clistanla clintre glob 6i criucure sa lie cle 5 cnr. oblinand in accst f'cl ciucr. Cclilalt capat de fir orientat in jos se trage pina clnd primul capat clispare in timpul legzLril cle jr-rr imprejr-rr (ig 5) #$$ 26 k-.irir pe fir mirgeaua cr-rb. 1). 20 n-r (pentru ciucure). Ap de brodat galbeni. apoi cr. '50 cm (pentru atailarea ciucr-rre1ui). Apoi.q.t 12 buc. Se in. . Dac'. 2. 70 g/m'. apoi se asambleazli florile cu cinci petale. 5.. Floarea c alcituitir clin cinci petale (vezi sc impature.rbul se trage uqor in jos. 2. U r ne'azi alcitLr irea glob Lrl Lri.2 cm).loi ciucurele.rl fasciculului galben. circa 12 cnr CllobLrl floral. Apoi.5 . 18.Zlcm :?r Margea 15x15cm (vezi pa. Capirtul firului se trece prin bucla de jos Ais a) 5. a. hirtic galbeni pe falii gi portocalie pe dos.figurii. ca si acopere nodul. Sc infasoara firul c1e a$ (galbenri) cle ciucurelui) 50 cie ori in jurul unei carli cu o li. se obline un triunghi prrrtocaliu.. ii 2.[ig.c1i.r acest capat se leaga strins irrtrcgul lascicul cle jur imprejur. Cr.r cite cub galbeni.u se aleazli peste firscriculul galber"r impiturire pag 7) Ilartia L.rrele.ime clc 20 cm (50 x 40 cm : 20 m).rs. rs \l 'r. Fasciculul se cla jos cle pe carte (lig 1). l.J. LIn capit de fir trebuie si fie orientat in sr. circa 22 cm apoi se princle c1e jur imprejur cu un fir lung dc 1 m (evidenllat cu rosLr in figLrri).\\ s N .te aSezind-o cu partea galbeni in sus. 6. margele ne.. 4. \. lungime 1 m (pentru suspendare).'irul roq. firul trebuie si arate clin nou insprc sus. {brrriat d in 12 glefuite galbe- flori.i se pliaza in dorui (fig z) 3.

...

10x10cm 140 buc. inainte c1e asamblarea ultimei petale. firul cu ledurl se aseaza in mijlocul florii.Flori luminoase s 'S \) $ Diametru *j *i $ N hirtie transparenti portocalie cu model. fire cu leduri. .. $$W' N W*..'. cu baterie Circa 8 cm impiturire Pentru fiecare floare se pliazi gapte petale cu cite o stamini (vezi pag. 5). 10 buc. 42 g/m'.. dqta care se lipegte qi ultima petala.

se va asambla 2. Se impaturesc in rotal 12 f1ori. circa 27 cm florile. .90 g/m'. de 1. din care globul floral (vezt pag. Este deosebit de important ca la plierea petalelor indoiturile si fie exacte.. Se Crlciun s N 20x20cm implturire pliaza pentru fiecare floare clte cinci petale (. Se lipesc petalele pentru a forma Diametru Cupa florii.s . 8). 6). circa 16 cm Globul floral. 60 buc.s $ R Glob * hlrtie rogie cu modele aurii pe ambele pdr\i.vezi pag.

dvpi care sc leagi pe firul cu nargelcl. .l gi $ N N 60 buc. Z 8 mm 12 buc. 20 cm (pentru ciucure). Pe firul de sub glob sc inrsira o margea lemn verde. circa 12 cm Globul floral. Mijiocul florilor se orneazi cu .s \i $ $ * r.festiue. una rogie qi inca una verde. A B mm r. hArtie roqu-inchis pe fagi verde-inchis pe dos.in culorile iCriciunului .. 2 buc. lun_ gime 1 m (penffu suspendare). Se prind petalele unele cle altele pentrr: a fbrna 2. 3.i30 . margele de lemn verde_ inchis.at" o peda roqic. 20 cm (pentru sllspen_ darea ciucurelui) florile.iucu. 50 t m (pentrrr lcgrrca t. din care se asambleazi globr_rl floral (vezi pag.vezi pr. c1e Se Globulfloral se poate realiza nu cloar clin aceste cwlori spe_ cffice Craciwnwlui. Diametfu Cupa florii. face un ciucure (vezi pag. 70 g1m. circa 22 cm 15x15cm perle ropii. g). Z 1 cm A1i de brodat rogu-inchis. Pentru fiecare floare e nevoie c1e cinci ri lf Mirgea de lenn roqie.e auriu Si argintiu. euentual in armonie cu cwlorile podoabelor braclului sau ale mesei..rg Z). 26). ci Si din combinayii cl. reli-ri ). Se phaza in total 12 flori. petale cu anteti (. . impiturire 1.

.

Trandafir .l cm ue ptcalura. neagri brodat t. Diametru Cupa florii. margeaua glefuita vkrlet. Se realizeaza in totale 12 florl. circa B cm Globul floral. Se in. A\6cm Mirgea violet in formi A1a de x t.. dupa carc inca o margea neagra de lemn. Pentru ca mirgelele si nu alunece.6). Pe capitul firuIui se leaga margeaua in formi de picltura Ia circa 3 cm de ultima mirgea neagra. I .. Z 8 mm Margea glefuiti violet.S $ s !\ 60 buc.ira pe fir o margea neagra de 1emn.l L. 2. hartic roz. din care se asambleaza globul f1oral (vezi Pag 8) 3. Se pliazi pentrll fiecarc floare clte cinci petale (vezi pag. Margeaua de sus sa fie 1a 1 cm distanla de glob. Mijlocul florilor de orneazi cu clte o mirgea neagra de lemn. margele negre de lemn.[ . se leagi un nod pe fir. circa 15 cm impiturire 1. 10x10cm 14 s N N buc. Se lipesc petalele pentrll a forma f1ori1e. '0 g m .

N{igti pictate plug Oui de Pagti 9. C53 ap.Eqdr! ql #. Papier mich6 j4. Animale exotice clin m. naval 10. Imitatii cle vitralii Tiffany 15. Romania Iel: + 40 159 464 363 . Briuri din margele 20. '. qd.-il.frffigrB . 5.. . Flori origami Prel: L2.e 2!. *''. Pictura pe sticli 21...nf. lln birtie auriu 38.ffiI .ro ililillililillilil www.Zine gi flori din qnururi qi panglici de hirtie 36.i . Stelule nirgele 19.l2. Avioane de hartie 27 Figurine din pasti de modelat 28.servelele ale 2.* lumliniri clin 23....r d6 X&lW' * w#wifli HruW$ilFffi" iffi #Gi#offirf.r *'.irgcle 46. Mozaictrri din nuiele 26.'. Pictr-rri pe sticli. Bilutcrii clin mirgele croSetatc 42 Ofnamente din hiirtie 1r0. Flori decorativc clin n-rirgele margele 18. Decoraliuni 17 Brirtdrr cusute din 12.ro sMru*e Effi" MW E1.I#trt$f dn:ffi-ffigntftue 1. Modcle cle primivari PaSti 37 Ghirlancle 35 Cosnrmalii de bal mascat vesele din hirtie 47 Bijuterii in stil romantic 48. Decoratruni intcrio:rre de anr-rosfera J2.a4i: ' # =-Avioaurderdtrc )t: Bd.uT.ffi Hry mirgcle 11. Obiecte decoratir.. Oradea. . impnchetarea crdourikrr 33.fi *@ {i.ffi t|| "*li F i$}r .rr EWEffiEffiEffi IG -:iltllt[H .. H qtrs'f' "H bazi Decoraliuni cu .Hr:. tsijuterii din sirmir qi din rnirgele 22 Confeclionarea dc 25. O mrnti de vis *'s interioare 16. olriecte vopsite clin sticla 8. 2 Bl.. 34.'9 .*.. Figurine de Paqti Animale din $fu5"*ry.90 lei Editura Casa B-dul Dccebal nr.rargele papilkrn Critciun 31.$ffi . Broderic manuali incruciqatii 13.d*{# nrill:l a.'il: -8o. Figurine clin hinie Motive dc Criciun qi de din Quilling . N<>liunilc de cat s 'H jy "+T ingir:irii 7. Bijuterii din nirgele swarovski' '14..ffiE:. Fax: + .10 359 800 941 Email: infb@edituracff a. Figurine $i ornamente din aluat 41.:. Motive de Cracitln Miqti de J. Impletirea co$urilor s***ffiW .edituracasa. mirgelelor Ar]imzrle de 4. ] rrqi:i: EiedlFcffi E ffiIfr"]' $i&{wffi[ffi -S t a HMW. Vapor4e din hiirtie i.11.i negru 30.Ss W $. Figurine hdrtie. Biiuterii din n. Rriilifile prieteniei mirgele tefmo-aclezive 43.*. Coronite de Crrciun l+.rs#' ). 6.. *H rffi.tehnica sprraliril hirtiei 39. Decoraliuni cu filigran in alb.