r\$);$ $

\

.$

$ll'

$'liot

$.N

$:...u

utu{r

w.

FI mffi

t) f\

Flori oflga(nl

oo

M ffi
ffiuh

W
W
W
WW

W\

W WT W

ffi\

W

'r,rhk

I

Arxaain X'r{xxbx}c3r

Flori origami

Oradea,2010

Titlul original a1 cirgii: Fleurogami. ISBN 978-3-7724-3843-I,Topp, Nr. 3843. Autor: Armin Tiubner Edilia originali: frechverlag GmbH, Stuttgart, Germania

Traducator: Bokos Emese Redactor: Simona Florea

Redactorul colecliei: Sorin CurJ

O Traducerea in limba romAnI: Bokos Emese ql Editura Casa, Oradea, 2010 O 2010 by frechverlag GmbH, Germania

Toate drepturile rezervate. Reproducerea integrala sau partiale a prezentei carii, publicarea, pastrarea intr-obaza de date sub orice forma - electronici, mecanica, fotografica etc. - sunt interzise firi acordul editurii.
Responsabilitatea asupra con{inutului anunlurilor publieitare aparfinc firmelor care au cerut

publicarea

1or.

Recomandirile conlinute in prezenta carte au fost veriflcate de catre autor $i editura, insa nu se oferi nicio garanlie pentru acestea. Editura nu iq;i asuma responsabilitatea pentru nicio dauna morali sau materiali. Este interzisa valorificarea gabloanelor gi a ilustraliilor. rsBN 978-606-8189-18-5 rssN 2066 - 6305 Editat de Editura Casa Editor responsabil: directorul editurii B-dul Decebal nr. 2 81. C53 ap.12, Oradea, Romlnia Tel: + 40 359 464 363; Fa* + 40 359 800 941 Email: info@edituracasa.ro; Web: wwwedituracasa.ro
Tehnoredactare: Pet6 Erzs6bet Direcror marketing: Csiky Zoltdn Tiparit gi legat la: Palatia Nyomda, Gy6r Responsabil cu tiparirea: RadekJ6zsef, manager

Cuprins Prefatd Fkrarea viselor 16 T7 Floare de primavara Nlateiale gi unelte impiLturirea hdrtiei .pas cu pas Ornamente florale pentfu orice ocazie Flori liliachii Floarea f'ericirii Nuf'eri 10 Floarea-stea 18 20 22 21 Nu-ma-uita Farmec oriental Floare in alb gi negru Raza de soare 26 28 t2 T4 Flori luminoase Glob de Craciun in culorile Craciunului Trandafir )q 30 2') .

la asamblarea globurilor.Ltesorii (pe cutii de cadouri. hirtie de impachetat). vitrlne. Lipici . care arati excelent ca ornamente suspendate ce pot decora'inciperi. Autorul Spor la munca! Materiale si unelte Pentru confeclionarea florilor pfezentate in carte este nevoie de urmitoarele materiale gi unelte: ti Hlrtie .se recomanda folosirea unui adeziv lichid. * Foarfeca sau cutter 1a . Florile sunt impresionante prin ele inselc. deoarece aceasta are modele foarte variate. Peta1e1e se impituresc primele. dar au yi mri mare su((es ca f. Se poate fblosi chiar gi hirtie de impachetat. Cele mai interesante modele prezentate in aceasti carte sunt florile in formi de glob. lucioasi. e$te o activitate speciala $i pentru faptul ci posibilitdlile sunt inlinite. Recomandam cartea inciusiv gcoli1or. deoarece materia prima este foarte ugor de procurat (florile se pot confecliona chiar qi din hiirtie colorata de ziar. ii deosebit de frumoase sau hirtie de calc ori transparentl.Prcfatil Togi cei pasionali de tehnica impaturirii hlr- impiturirea florilor origami tiei vor fi fermecali de florile origami. petalele se prind cu clame. ferestre. iar produsul fin211 poate fl un cadou excelent pentru orice ocene. care devine transparent dupa uscafe. ca ornamente festive).in magazinele hobby gi in papetirii se comerciailzeazio gama foarte variati c1e hartie de impiturit. impiturirea hArtiei dezvolta aptitu' dinile manuale ale copiilor. 4 . Se poate alege intre hlrtia clasici de origami gi nenumlratele tlpuri de hlirtie colorata.pentru taierea hirtiei dimensiunile corespunzitoare (in cazul folosirli cutterului este obligatorie fblosirea unui suport de tiiat). rlr Clame . clupi care incepe adevarata munci de creagie: asamblarea f1ori1. cu modele.

astfel inSe cleschide stratul ob[ni ma cle zmeu. Se lrliazir n'.rn tip de hirtie cu felele cliferite. 5. colturi pe Se repct:r Lrltimr cle implturirc 5i La se linia de mijloc. astf'e1 inclt si se oblini un zmeu gi pe ac(]a pafte. Sc pli:rz:r celc doua se lucreazd cu r. apoi se pliazi hlrtia. se continu)i dupi specificul fiecirrei flori . superior tle lr:rltie rn direclir sagelii.|"3 Ambele virfuri ale zmeielor se indoaie de-a lungul linlilor pe partea din spate.6+7 Sc pliaza col1r-rrile de-a Petali cu o stamini lungul liniei intrerupte inspre inte- t1+tr2 'I+2 pirtratul de hiirtle in cloui. cealalti partc. Impiturlrea in parte. xi) se virltl indoaie in jos. hirtiile cle o singuri culoare omite aceasta impiturire.Impituriteahfutiei .pas cu pas impiturirea debazh Primii r-rouli pa$i sllnt identici la toate rnoclelele (cu exceplia NuJeriktr. vez. pe diagonali.:litil'65 [ilrr g+9 cit si se Anoisr ruW ffi -WW W pe lateral o for- rw .i pag. Daci 3+tr. 14).

apoi sc conlinua 15 inspre stinga. t3*14 17+18 Triunghiul din partea dreapta se unge cu adeziv (marcat cu Triunghlul din clreapta se pliazi inspre stinga. de-a lungul liniei intrerupte. superior din partea stingi. de-a lungul primei linii de indoire. de-a lungul liniilor dc induire (ltentic: in direclie opusi fali de indoirea de la petala cu o singuri sta- mina) 16$17 Daca se lucreazi cu o hirtie 16 Se repeta acest pas gi pe partea smngA. 6 . 18r19 Triunghiul superior din partea pe figurl) qi se lipegte pe triunghiul din partea stlngi. o petali". in felul urmator: repeti pasul anterior gi de partea stAngi. La hlrtiile de o singuri cnloare. vlrful se indoaie in jos. acest pas se omlte. in direclia slgelii. Astfel se reaa1b dreaptl se unge cu adeziv (mar- in figura) gi se lipeqte in direclia sigelii de triunghiul cat cu alb Iizeazb. 5t.t4+15 Colpl din dreapta se pliazi Petali cu trei stamine Se incepe cu primii 10 papi (vezi Pag. Se 11+12 Ambele vlrfuri ale zmeielor se pliaztr in fa1i. cu fele dif'erite. Astfel se obline o formi de pitrat.

Exista multe posibilitili pentru in sf'erturi. hdrtiei in patra .Se oblin flori deosebite daca zeuihirtri dc culori gi modele fbarte varlate. Aceasta se deschicle u5or. folosindu'ne qi de un liniar metalic. Atenlie ca tiietLlra si fie exacti. ie. :tpoi i( ( ulllinU:l in clireclia sigeqii. Se desp'iture.. marcrat cu galbcn in figuri.r alb in figuri) Si se lipefte pe t rirrnghirrl din prrtea starrg.te h/irtia pi se ageazi pe Tci'ierea a taia o hArtie un suport. Astfel se obflne o stamini cu pliazil cle-a lungul liniei intrcrulrte inspre stinga. dupi care se taie cu ajutoruh-ri unui cutter. 24:). Ei cle partea t. :rpoi sc tlclrlirz. 12 + n3 Partca clrcaptir a formei cle zmeu in direclia sage!ii. Se fbnneaza astl'cl un mic triunghi in prrse anteri. Sttspendarea . doar apa va rcugi impaturirea.:r. 'lipuri de h. Triunghiul din partea dreapti se unge cu acleziv (marcat cr. apoi din nou in doua.L. 16 tca clc sus dreapta. Acest mic tritrrrglri rl tlevt-ni ntli lltzitt 2lntefa stanunel.i nu N $ dimensiunile doritc.Petali Ei Se inr'epc t rr stamini cu anterl plintii l0 p:r5i 15 17+1E se Vlrftrl din niijloc jos. in f'elul r. Pitratul se pliazi in dor-ra. pliaziin ttezi pctp.drtie . tainclo pe Lrn suport c1e-a L-urgul r-rnui liniar metalic. . 5). irnpdturirile de pe partea {ii W W W dreapti se repete stlingi.Florile gata impeturlte se pot sLrspenda cu un fir de nailon aproape invizibil (vezipag.rrmitor: }n. \p N 14 r\! Tdierea hdrtiei la dimensiuni este 1e - Daca hirtia preferat.ind rstf'el nrrilrine irr evidcnlr. se utili- Triunghiul gdben sc pliazi inspre stiinga de-a lungul liniei rrrtrrruptc. 2lccast2r se poate tiia f<rlosincl un clltter.

rpoi se lipesc flori fornratc din cite 5 petale. Se irrtro- cluce un deget in interiorul petalei gi se apasi uqor.ri Lrrt:r l. celelaltc trei se lasi si se usuce bine. oblinind astfel o jumitate de glob fbrmat din 6ase flori. tI. clame. Pentru confeclionarca unui glob floral e nevoie de 12 cr-rpe de in exterior. 2. apoi plnir la uscare petelele se prind cu clame. Celelalte doud plrgi laterrlc sunt cgrlc 5i lorme:rza clte un triunghi. uscare.ri cupe cle floare. Fin-rl poate fi dublu. la acest pas se lipegte o bucati de a1i sau un fir de nailon pe spatelc florilor. Sc Pini 1a lipc5ll cea (le-J patrl. Pe aceste suprafele sc aplici adeziv. altf'el petalele 3" inainte de a floare se lipegte in mod aseminator. Pe suprafala ll( cslort se lpJiCl adcziv. iar pe cealalti parte pe un virf de petali. . risci sl alunece. o vedere dir-r spate a. Se Pgp tluu t j f lt. Se lipeSte gi a patra floare in mod aseminitor. crlaltl. aga cum se vede in imagine.Asamblarea cupei florale 1.umritlifii de glob. 5. Dupa terminarea globulr. Atenlic ca firul sa ajungi pe o parte intre doua petale. dar de arn3" A treia bele fkrri. 2. petalele se prind cu o clami. astlcl Incat t lLtt' dorra petale si stea perfect unx in spatele celeilalte. aceasta va ajunge laturi a petalei 1. este curbabon'rbati.ingi doui petale.:tlui florile se prind cu ultima petalii. Daci {r" Aceasta este n-rai tirziu dorim sa suspendim globul.ri. Ornamentul se completeazii cu inci dor. Se lipese trri pet3le lipi cczr de a patra petali. adica aceasta se va ata$a de celclalte cu patru suprafele cle lipire. Pini la usca' re. pe I . O Asamblarea globului floral 4.

Clarnele se indcpirteazli cloar clupii ce globul s-a uscilt in totalitate. N ? (lLilizare . AcLrm se poete aplica acle- zirul.N rigiditilii clupi 'fc. prinzindu le pe fiecare 1{}. vcdc in imagine.r]a . 7. i.tll atagare.i in alt mod Clarnele verzl princl nltimele petale cle restul globulul. clamele roz) ate falir $i urmatoarele doui pereclii cle pctalc si fie situate falli in fa1i. ror fi prinsr. pe geamuri. pcntnr ca petalclc si sc culce perfect una pcstc cealaltir. Din irnagitre lipsegte cloar ultirna floare. largiti.lc.rrte.ase cleocarnclat:L cru clame. suspendate in vitrine.Firul de suspcnsie poate fi prins .or in- cr-r ciitc douli clame.r (ic \ rzr\ i. Petalele vizibile par lll:tlr. prinde qi ultima floare. tinsi. Pot constitni cadouri drigule de Ziua fenieii.lirt clreapta sau clin stinga. se princle intii o petali cu clouir clame. tl:tt J( r:lslt \e (l:tlr . Florilc aratii excelent ca 5i ornamente pe mcsc f'estive. caz in care firul trebuie si aibir cel l)ufin 80 crr Itrngirnc. l]rrniLtoarele cloua clame ntr in frLlir. ultrrna floulc trebuie u.24). clupur prcfcrinnrirgele sau alte elemente rl*. ge. I.le |ct:rl. c2r dccor pe cutii cle cadouri.lin p. La ataSarea ultimelor dor-rd fkrri. lipind intii pctalele situ llltiniele florl se prind nu se lipesc incir. Sc Apa cum sc clecorative. ln camere. ficcale petaliL l)flnz:il)(lu-\( ( ll (:ll( Ll{ }UJ clanrc (in figura.fir sc pot inSira. Se vor lipi ilc> rind pc rlncl toate petalele rilor. . N N t{ N (vezipag. ci pe |et.

30 cm h-rngime hirtia se tale in patru. ln mijlocr-rl cercului cle mirgele se lipegte o perlii alba. A 4. Se *. dupa care in spaliile dintre ele se lipesc inca Ease petale.eza Si intr-ct uaza. A 1. 120 g/m'. Sc lipesc qase petale una de cealalti.j 6 buc. 14 pot a. hlirtie violet cu nlodele.20 x 20 cm impiturire 1.2 mm. 10 . Atasiinduli-se ci)te un fir metalic. A 12 mm w Fir nretalic violet. de jur imprejur.[urii sau direct peJala de masa.rc.ase mirgele negre in fbrmi de cerc pe stamine.\l \N !T Diametru *i Circa 12 cm 3 br.5 mm N 'i Perle albe.s € \ . margele de rilsip negre. se lipesc .$ \ Aceste Se flori dau o nota cu totul $ $ $\ N oLparte unei mese festiue. lmpaturesc pentru fiecare floare in parte cite 12 petzrie cu una sall doua stamine (vezi pag 5.6) 2. Pentru inceput. in final. acestea se pot a. 3.Flori liliachii * . .ea pefar.

.

circa 15 s . Se poate incerca asamblarea globulwi . la asamblarea glctbului nu uu. Clite 20 buc.t \: *i rlt \ . uLlori identice una ldnga cealalta. Se ia pe firul de brodat o mirgea albastru-cleschis carc se lipegte cu adeziv sau se fac mai multe noduri pentrll a evita alunecarea margelei.s N *.$ N $ s $\ 14 s se pot schimba dupa preferinle. hirtie albastrudeschis. ajunge cloud. Pe milkrcul florilor se lipe. Daca globwl se asambleaza din trei cwktri cliferite. nu se poate euita aldh. Se impaturesc din fiecare culoare clte patru flori cu cite cinci petale cu o staminli (vezi pag.Lrarea a dowaflori cle aceeasi atloare.6 (m Afl de brodat albastru-inchis. {. se obyin douaflori clintr-o culoare. mate. 8). . 2. apoi pe capatul Al0mm Margca albastra in forma de * plcllure. 10 x 10 cm 1J buc. circa 8 cm Globul fkrral. dupa care se asanbleaza globul (vezi pag. adica se pliazd 10 petale dinfiecare culoare. albastru mediu gi turcoaz. cm impiturire 1. in acestfel. 5).Floarea fericirii Diametru Cupa florii. Cwlorile T2 .'x 1.te cite o trirgea albastrr-r-deschls.. 80 cm lungime firului se ia margcaua in formiL clc picatura.i din cinci culori cliferite. margele din plastic albastru-deschis.70 /m'. Daca se impdturescflori clin Sase culori drferrte.

J f fr .

Staminele se deschid u$or cu ajutorul degetelor impiturire Pentrll ca florlle si nu fie prea mari.l$ N * Hirtie acqua albi. Se pliazi patrimea de hlirtie pe diagonala.Nuferi s 'S \\ $ .rri laterale oblinute se indoaie in jos pe linil1e intrerupte. apoi sc despaturesc. dr-rpa care se lipegte pe partea stingi.i din dreapta se ridica pe v1rful triunghiului de-a lungul linlei N Diametru Cupa florii. Cele doua vArfi. 5. Pe suprafala pargii din dreapta se aplici adezw pe locurile marcate in figura. MM W 7 t4 . 20x20cm 65 glm' 3. hArtia se taie in patru (10 x 10 cm). Colprile din stanga. 1 + 2. Fiecare floare va avea Fapte petale. rpoi se tlcplirzi.. Antera staminelor se obline dupi lipirea celor . 6 + 7. 4. Se pliazi colprile de ambele parli pe li- niile de indoire oblinute la pasr-rl anterior.sapte petalele una de cealalti. in direclia sigetii. circa 13 cm intreruptc.

i***u'u'*t""utttn .

15 x 15 cm impiturire L. 8). # *"qn Mh---.Floarea viselor s . petale roz cu picilele. asambleazi globul din florile impiturite (yezi pag. circa 12 cm s * 60 buc.S \\ Diametru Cr-rpa fiorii. 8). Se inpituri 2. G1obu1 floral. J\W * h$ffit--c# I \ ftr MSd *{#. Se 12 flon fbrmate din cite cinci petale (vezipag 5. . circa 22 cnr $ N 70 g/m'.

d$ d$r ffi. circa 8 cm Gkrbul flola1. 70 g. Se impitur.rri culoare sau cLl o alta combi- nalie cle culori.10 x 10 cm . .. 8) sc poate confecliona topazului. ". circtr 15 crr ir \! Clite 12 buc. 3.. (vezi pag.ff k* . doua nuanle impiturire 1. se lipesc paictcle pe mijlocul florilor .i.i Paiete din plastic cle culoarca pag 6).. cle hlirtie cu cloui nuanfe de galben. A 5 mm 2.% *li . Floare de primfvarL s .lW - k ffi . Se lipesc petalele una dc cealalti.$ I I Diametru Cupa fkrrli./n'.i pentru flecare floare petale cu trei staminc clc cinci culori dif'erite (vezi $ N N dc ve rrlc' 5i dc culorrcr piclsicii. Globul flonl clintr-o singr. In flnal.

\I {n Cite 20 buc. Astf'el petalele nu vor fi curbate.stea Diametru Cupa florii. Toate florile sunt alcatuite din c/ite cinci petale (vezipng. nu se poate evita ca doua flori dc aceeagi culoare sa ajr. t.rra cite patru stele din fiecare culoare.rngi r-rna lzinga cealalti.10 x 10 cm impiturire 1.' l 18 W . se iau doui flori perf'ect.Floarea { . ci unghiulare. ceea ce inseamna cd. portocrlre si rosie. Y gi se verifici daci se potrivesc 3. *S N Dacd. inainte de a aplica adezivul. se lucreaza cu.ase cwlori \tr $\ N u{ \i diferite.la asamblarea globului floral nu r)or ajunge una ldnga altct douu flori da aceeaqi culoare.fiecare culoare. 2. circa 15 cm 'ti \ s s N \. hartie transparend galbena. Se in'rpatr. circa 8 cm Globui floral. Pentru a obline o forma frumoasa de stea. astfel se uor obyine cdte cloua flori identice. 8). se tmpatura cdte 10 petale clin. petalele gata impiturite se pliaza pe lung. La asamblarea globului floral (vczi pag. 42 g/m'. 5).

.

Fiecare floare va avea cite opt petalc. 3 + 4.20 x 20 cm Diametru Circa 10 cn'r implturire Pentru ca florile sa nu fie mult prea n'iari. qi hlrtie cu fele de albastrr-rcl eschis $ N culorl cl if'erite. Se lipesc petalele pe rind una cle cealalti. inchis. Se aplica adezivr. inainte de pliere hlirtiile se taie in patru (10 x 10 cm).rl pc porfiunea evidenliata cu ro$u. Petala gata lipiti se pliazii pe lung. cl unghiulari. L.Nu-mi-uita s 'S t" ii CAte 8 buc. Astfel petala nu va fi curbata. 2. )0 N [-*""""""" . 70 g/m'.

.

. $ ti N ..N Florile $\ pot realiza Si dintr-o altd combinalie cle culori Si se t{ R moclele. Q.15 x 15 cm Diametru Cupa florii. 2. 70 g/m'. 22 [. circa 22 cm impiturire 1. circa 12 cm Globul flora1. Se asambleaza g1obu1 floral (vezi pag B). Se pliaza cAte trei flori cu cite cinci petale din fiecare culoare (vezi pag.Farmec oriental r$ \$ * * s N Cate 15 buc. hArtie violet gi portocalie cu modele gi cu piciqele.

.

.rnde f'e1ei galbene. *ft - . 4. intlii sc lipesc doua petale situate fali in fa1ii.ts $ hirtie alb-negru cu model. blarea ultimei fkrri nu trebuie sa ne sperlc faptul ca locul rimas pare mult prea mare pentru o floare. 5). Dtn moment cc virfurile petalelor se taie. iar cea alba trocluce in cleschizatLnl.. Z 8 mm iii Afi de brodat neagra 60 buc. apoi florile se asambleaza in formi de glob dupl paEii prezentafi b pag. 5. Se lipcsc qi ultimcle gase fkrri. :li wwh :rW. partca imprimata va corespr.ft hr \:tsn3 'i. Petalele se pliaza confbrm descrierii de la pag. prinzindu-le cu cite ckruli t lantc prna ll ust urc. deoarece este mai groasi. se ingirir impiturire L.lJit. Dupa lipirea qase a o"t ' *{h fkrri. ce1 mai simplu cste si se taie 0.5 cm din virf inainte sau clupa lipirea peta lelor. imprimata pe o singuri parte 120 g/m'.. il'ljiilie"ryffi. 2.15 x 15 cm i. *s :4. 8. in prezentarea modului de impaturire a petalei (vczi pag. vom avea o deschizaturir cle 1 cm. circa l2 cm Globul floral. La asam- lelei ro.Floare in alb qi negru N rs $ *i \R N .! Margea de lemn.."$: *= \sp" i nou pe paftea stAngi.ii. coala de hirtle se ageazi cll partea imprimati in sr-rs. se po2rte alege care clintre f'e!e si iasa mai muit in evidenli in globul floral. aqla cum se vede in imagine. pe fir ul c1e brodat mirgeaua gi se in- Daca dorim petale cu moclc1.. Partea cea mai dificila este plierea vlidului cle jos cle petali.o Diametru Cupa floril. Important: aceasti hartie sc impituregte mai greu.jffie 'esP .".circa 22 cm J. I rmltor|ele pcrcthi l..?i*. De aceea.j..1 24 . Datorita faptului ci hartia este intprimata pe o parte. Pentru fiecare floare se pliaza cinci petale cu cite o stamini.

'q ..'l ffiff !r " #.oM $W il iwi tr. rfif{#r ffi *..4?s # lll .

{brrriat d in 12 glefuite galbe- flori. Ap de brodat galbeni.rbul se trage uqor in jos.. Apoi.5 cm o mirgea .Zlcm :?r Margea 15x15cm (vezi pa. Cr.5 . 5. ii 2. l. '50 cm (pentru atailarea ciucr-rre1ui). astf-el incat clistanla clintre glob 6i criucure sa lie cle 5 cnr. apoi se taie gi capatr. Diametru Cupa florii. 20 cm (pentrr-r suspendarea Ciucurele L. in timp se leagi o bi. 18.rs.u se aleazli peste firscriculul galber"r impiturire pag 7) Ilartia L. Floarea c alcituitir clin cinci petale (vezi sc impature.loi ciucurele. Se urmeaza paqii plni ht.J. 70 g/m'. U r ne'azi alcitLr irea glob Lrl Lri.. oblinand in accst f'cl ciucr. 3. Sc infasoara firul c1e a$ (galbenri) cle ciucurelui) 50 cie ori in jurul unei carli cu o li. Ambele capete de fir se taie scurt. firul lLrng clc 50 cn (verde) se trece prin fasciculul gal- bcn gi se princle cu un nod.irir pe fir mirgeaua cr-rb.i se pliaza in dorui (fig z) 3.2 cm).t 12 buc. lungime 1 m (pentru suspendare). 1). hirtic galbeni pe falii gi portocalie pe dos. 6.5 x 2. LIn capit de fir trebuie si fie orientat in sr. circa 22 cm apoi se princle c1e jur imprejur cu un fir lung dc 1 m (evidenllat cu rosLr in figLrri). Cclilalt capat de fir orientat in jos se trage pina clnd primul capat clispare in timpul legzLril cle jr-rr imprejr-rr (ig 5) #$$ 26 k-. 4.\\ s N . Fasciculul se cla jos cle pe carte (lig 1).fig..rrele.[ig. apoi cr. Capirtul firului se trece prin bucla de jos Ais a) 5. rs \l 'r. conform. se obline un triunghi prrrtocaliu. iar celalalt in jos. \.c1i.rl fasciculului galben..q.r cite cub galbeni.te aSezind-o cu partea galbeni in sus. a. Dac'.Rlazd.. firul trebuie si arate clin nou insprc sus. .r acest capat se leaga strins irrtrcgul lascicul cle jur imprejur. 2. inaintincl de sus in jos (1. Mijlocul florilor se orneazi cr. Se in.lefuitli. N $ de soare 60 buc. apoi se asambleazli florile cu cinci petale. 2. 20 n-r (pentru ciucure).ime clc 20 cm (50 x 40 cm : 20 m).figurii. Apoi.'irul roq. ca si acopere nodul. circa 12 cnr CllobLrl floral. margele ne.

.. .

.'. 10 buc..Flori luminoase s 'S \) $ Diametru *j *i $ N hirtie transparenti portocalie cu model. 10x10cm 140 buc. cu baterie Circa 8 cm impiturire Pentru fiecare floare se pliazi gapte petale cu cite o stamini (vezi pag. $$W' N W*. . 42 g/m'.. 5). firul cu ledurl se aseaza in mijlocul florii. inainte c1e asamblarea ultimei petale. fire cu leduri. dqta care se lipegte qi ultima petala.

s $ R Glob * hlrtie rogie cu modele aurii pe ambele pdr\i. se va asambla 2. din care globul floral (vezt pag. circa 16 cm Globul floral. Se impaturesc in rotal 12 f1ori. . 6). Se lipesc petalele pentru a forma Diametru Cupa florii..vezi pag. Se Crlciun s N 20x20cm implturire pliaza pentru fiecare floare clte cinci petale (. Este deosebit de important ca la plierea petalelor indoiturile si fie exacte. circa 27 cm florile.90 g/m'. de 1.s . 60 buc. 8).

Se prind petalele unele cle altele pentrr: a fbrna 2. . impiturire 1. petale cu anteti (. circa 22 cm 15x15cm perle ropii. 26). Z 8 mm 12 buc. circa 12 cm Globul floral. hArtie roqu-inchis pe fagi verde-inchis pe dos. lun_ gime 1 m (penffu suspendare). Se phaza in total 12 flori. margele de lemn verde_ inchis.i30 . Diametfu Cupa florii. din care se asambleazi globr_rl floral (vezi pag.rg Z). euentual in armonie cu cwlorile podoabelor braclului sau ale mesei. Mijiocul florilor se orneazi cu .in culorile iCriciunului . Pentru fiecare floare e nevoie c1e cinci ri lf Mirgea de lenn roqie. g).festiue. 3. una rogie qi inca una verde. A B mm r. c1e Se Globulfloral se poate realiza nu cloar clin aceste cwlori spe_ cffice Craciwnwlui. 70 g1m.iucu.s \i $ $ * r.e auriu Si argintiu. Z 1 cm A1i de brodat rogu-inchis. ci Si din combinayii cl..vezi pr.. dvpi care sc leagi pe firul cu nargelcl. Pe firul de sub glob sc inrsira o margea lemn verde. reli-ri ). .l gi $ N N 60 buc. 50 t m (pentrrr lcgrrca t. 20 cm (pentru ciucure).at" o peda roqic. 2 buc. 20 cm (pentru sllspen_ darea ciucurelui) florile. face un ciucure (vezi pag.

.

2.. Pentru ca mirgelele si nu alunece.l L. Z 8 mm Margea glefuiti violet. Diametru Cupa florii. Se pliazi pentrll fiecarc floare clte cinci petale (vezi pag.Trandafir .[ . Margeaua de sus sa fie 1a 1 cm distanla de glob. neagri brodat t. Pe capitul firuIui se leaga margeaua in formi de picltura Ia circa 3 cm de ultima mirgea neagra. '0 g m . circa 15 cm impiturire 1. se leagi un nod pe fir. hartic roz. I .ira pe fir o margea neagra de 1emn. din care se asambleaza globul f1oral (vezi Pag 8) 3. circa B cm Globul floral. 10x10cm 14 s N N buc. dupa carc inca o margea neagra de lemn.6). Se lipesc petalele pentrll a forma f1ori1e. Mijlocul florilor de orneazi cu clte o mirgea neagra de lemn.l cm ue ptcalura.. A\6cm Mirgea violet in formi A1a de x t.S $ s !\ 60 buc. Se in. margele negre de lemn. margeaua glefuita vkrlet. Se realizeaza in totale 12 florl.

11. Romania Iel: + 40 159 464 363 . Oradea.I#trt$f dn:ffi-ffigntftue 1. Pictr-rri pe sticli. qd. C53 ap. Papier mich6 j4. .'. Figurine clin hinie Motive dc Criciun qi de din Quilling ..Ss W $. Biiuterii din n. Broderic manuali incruciqatii 13. ] rrqi:i: EiedlFcffi E ffiIfr"]' $i&{wffi[ffi -S t a HMW.i negru 30.rr EWEffiEffiEffi IG -:iltllt[H .rs#' ).servelele ale 2.l2.. Bilutcrii clin mirgele croSetatc 42 Ofnamente din hiirtie 1r0.. 34. olriecte vopsite clin sticla 8. Briuri din margele 20.$ffi .:..tehnica sprraliril hirtiei 39.'il: -8o. Decoraliuni 17 Brirtdrr cusute din 12. Motive de Cracitln Miqti de J. H qtrs'f' "H bazi Decoraliuni cu . N<>liunilc de cat s 'H jy "+T ingir:irii 7.r *'.. Decoratruni intcrio:rre de anr-rosfera J2.r d6 X&lW' * w#wifli HruW$ilFffi" iffi #Gi#offirf. Fax: + . impnchetarea crdourikrr 33.90 lei Editura Casa B-dul Dccebal nr. Rriilifile prieteniei mirgele tefmo-aclezive 43.d*{# nrill:l a.Eqdr! ql #. Flori decorativc clin n-rirgele margele 18. Avioane de hartie 27 Figurine din pasti de modelat 28. Modcle cle primivari PaSti 37 Ghirlancle 35 Cosnrmalii de bal mascat vesele din hirtie 47 Bijuterii in stil romantic 48. 6.. tsijuterii din sirmir qi din rnirgele 22 Confeclionarea dc 25.ffiE:.ffi Hry mirgcle 11.irgcle 46. Mozaictrri din nuiele 26. O mrnti de vis *'s interioare 16. mirgelelor Ar]imzrle de 4. Animale exotice clin m. *''.ro sMru*e Effi" MW E1. Imitatii cle vitralii Tiffany 15. .Zine gi flori din qnururi qi panglici de hirtie 36.nf.. 2 Bl. lln birtie auriu 38.a4i: ' # =-Avioaurderdtrc )t: Bd.ffiI ..10 359 800 941 Email: infb@edituracff a.frffigrB .*.Hr:. Decoraliuni cu filigran in alb. Figurine $i ornamente din aluat 41.fi *@ {i.ffi t|| "*li F i$}r . Obiecte decoratir....rargele papilkrn Critciun 31.'9 .e 2!. Stelule nirgele 19.-il.i . '.edituracasa. *H rffi. Pictura pe sticli 21.uT.* lumliniri clin 23. Flori origami Prel: L2.*. Bijuterii din nirgele swarovski' '14. N{igti pictate plug Oui de Pagti 9.ro ililillililillilil www. Impletirea co$urilor s***ffiW . naval 10. Figurine de Paqti Animale din $fu5"*ry. Vapor4e din hiirtie i. Coronite de Crrciun l+.. 5. Figurine hdrtie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful