Interna medicina

Kardiologija

Dispnea je osecaj gusenja Ortopnea je osecaj gusenja u miru Palpitacije predstavljaju osecaj lupanja i treperenja srca Klaudikacije su osecaj bola u grca u listovima nogu Angina pectoris se manifestuje bolom u grudima Stabilna angina pectoris se javlja nakon spavanja Bol u angini pectoris se karakterise bolom u grudima sa sirenjem ka vratu i gornjim ekstremitetima,bolom u grudima bez sirenja, bolom u grudima sa sirenjem u epigastrijum Bol u angini pectoris traje 5/30 min U klinickoj slici akutnog plucnog edema dominiraju dispnea, kasalj, krkljanje u plucima, penusavo-serozan ispljuvak Periferna cijanoza se karakterise cijanozom usnica, jagodica, usnih skoljki i prstiju ruku i nogu Centralna cijanoza se karakterise cijanozom jezika, sluznice usne duplje i farinksa Periferna cijanoza je posledica usporene venske cirkulacije Centralna cijanoza je posledica postojanja mesanja arterijske i venske krvi I poremecaj alveolarne ventilacije sa posledicnim smanjenjem sadrzaja kiseonika u arterijskoj krvi Periferna cijanoza, kao odraz usporene venske cirkulacije, javlja se kod insuficijencije desnog srca, mitralne stenoze i insuficijencije perifernog krvotoka, kolapsa i soka Centralna cijanoza kao odraz niske saturacije arterijske krvi kiseonikom, javlja se kod kongenitalne mane sa desno levim santom, arteriovenske fistule u plucima, poremecaja alveolarne ventilacije Osler-ovi cvorici su okruglasa bolna crvenila po kozi jagodica prstiju, dlanova I potkolenica, i odraz su mikroembolija u subakutnom bakterijskom endokarditu Vidljive pulzacije interkostalnih arterija, uocavaju se kod koarktacije aorte Palpacijom predsrcanog predela se dobijaju podaci o lokalizaciji, velicini i jacini udara vrha srca, I o postojanju treperenja nad srcanim uscima Fizioloski, iktus srca ne odize medjurebarni prostor

Dragana Šarović

1

Interna medicina

Kardiologija

Fizioloski iktus srca se palpira u V medjurebarnom prostoru na 1 cm medijalno od medioklavikularne linije levo Fizioloski palpatorno povrsina iktusa srca iznosi 1 cm kvadratni “Choc en masse” je masivan udar vrha srca, tako da odize ceo predsrcani predeo “Choc en dome” je ogranicen i snazan udar vrha srca koji podize medjurebarni prostor u vidu kupole Iktus srca se otezano palpira kod gojaznih osoba, prisustva tecnosti u pleuri ili perikardu, deformaciji grudnog kosa Tril se fizioloski ne registruje Tril (thrill, fremissement) predstavlja vibracije koje nastaju prolaskom krvi kroz patoloski izmenjena usca, a koje se registruju palpacijom predsrcanog predela nad odgovarajucim uscima Treperenje ili tril, moze biti sistolno, dijastolno, sistolno-dijastolno Sistolno treperenje nastaje za vreme kontrakcije srca, odnosno istiskivanja krvi iz srca, i registruje se kod mitralne insuficijencije, defekta medjukomorskog septuma, stenoze semilunarnih zalistaka Dijastolno treperenje nastaje za vreme punjenja komora, i registruje se kod stenoze mitralnog i trikuspidnog usca Sistolno-dijastolno treperenje se registruje u slucaju komunikacije arterijskog i venskog suda Simptomi insuficijencije levog srca su tahikardija, dispnea, paroksizmalna nocna dispneja i edem pluca Simptomi insuficijencije desnog srca su dispnea, cijanoza, nabrekloast vena vrata, ascit i otok potkolenica Akutni edem pluca predstavlja najtezi oblik insuficijencije levog srca Sinonim za paroksizmalnu nocnu dispneu je kardijalna astma Akutni razvoj insuficijencije levog srca se manifestuje napadima paroksizmalne nocne dispnee i edemom pluca Nabreklost vena vrata oznacava povecanje venskog pritiska u nivou gornje suplje vene U insuficijenciji desnog srca se javlja cijanoza perifernog tipa, i kod bolesnika sa hronicnim plucnim srcem, moze doci do istovremenog razvija centralne i periferne cijanoze

Dragana Šarović

2

Interna medicina

Kardiologija

Insuficijencija levog srca je najcesce uzrokovana arterijskom hipertenzijom, aortnim i mitralnim manama, infart miokarda i miokardiopatije razlcite geneze Bolesnik u insuficijenciji desnog srca, za razliku od bolesnika sa insuficijencijom levog srca moze da lezi horizontalno u krevetu, iako je dispnoican I cijanotican Prilikom auskultacije srca pacijent i lekar pravilno zauzimaju sledecu poziciju (pod predpostavkom da je lekar desnjak - bolesnik u lezecem, bocnom i sedecem polozaju, lekar sedi sadesne strane bolesnika Fizioloski auskultatorni nalaz na srcu - srcana radnja je ritmicna, tonovi jasni, sumova nema U akutnom plucnom edemu, auskultacijom pluca se registruju difuzno ranoinspirijumski pukoti Prvi srcani ton je odraz naglog zatvaranja atrioventrikularnih zalistaka Drugi srcani ton je odraz naglog zatvaranja semilunarnih zalistaka Auskultatorno, u srcanoj insuficijenciji se registruju mukli tonovi i ritam galopa Pojacan prvi srcani ton se moze cuti kod pacijenata koji boluju od mitralne stenoze, hipertrofije leve komore,anemija i hipertireoza Oslabljen prvi srcani ton se moze cuti kod pacijenata koji imaju difuzno ostecenje srcanog misica, gojaznost, pnemotoraks, perikardni ili pleuralni izliv Naglasen II ton nad aortom se moze cuti kod arterijske hipertenzije Naglasen II ton nad plucnom arterijom se moze cuti kod plucne hipertenzije Pojacan drugi ton je odraz povisenog pritiska u nivou semilunarnih zalistaka Oslabljen drugi ton je odraz znatnog pada pritiska u aorti i plucnoj arteriji, pa se javlja kod kolapsa i soka, stenoze semilunarnih zalistaka Cepanje, udvajanje prvog tona se javlja usled neistovremenog zatvaranja mitralnih i trikuspidnih zalistaka, a kod sledecih stanja: blok leve grane hiss-ovog snopa, blok desne grane Hiss-ovog snopa Cepanje, udvajanje drugog tona se javlja usled neistovremenog zatvaranja semilunarnih zalistaka, a kod sledecih stanja: blok leve ili desne grane Hissovog snopa, stenoza aortnog ili pulmonalnog usca, ASD Treci ton se moze cuti kod 70% dece, fizioloski, I u srcanoj insuficijenciji

Dragana Šarović

3

Interna medicina

Kardiologija

Presistolni ili pretkomorski galop, koji se cuje neposredno pre prvog tona, registruje se u svim stanjima sa povecanjem pritiska u komorama (aortna stenoza, miokarditis, infarkt miokarda, srcana insuficijencija) Protodijastolni ili komorski galop, koji se cuje posle drugog tona, uvek je znak miokardne insuficijencije Galop moze biti presistolni ili pretkomorski, protodijastolni ili komorski, galop somacije Auskultacija aortnog usca se obavlja u II medjurebarnom prostoru desno Auskultacija pulmonalnog usca se obavlja u II medjurebarnom prostoru levo Auskultacija trikuspidnog usca se obavlja u IV medjurebarnom prostoru desno Auskultacija mitralnog usca se obavlja u V medjurebarnom prostoru levo Erbova tacka se nalazi iznad spoja III rebra sa sternumom levo Adams-Stockes-ov sindrom predstavlja pojavu vrtoglavice, nesvestice do sinkope, kao odraz cerebralne ishemije nastao usled teskih poremecaja srcanog ritma Herzer-ov znak predstavlja izrazene pulzacije medjurebarnih prostora u predelu vrha procesus ksifoideusa u epigastrijumu, kao odraz udara vrha srca u hipertrofiji ili dilataciji desnog srca Kod hipertrofije i dilatacije desnog srca, uocavaju se jace pulzacije medjurebarnih prostora u predelu prekordijuma ili vrha procesus ksifoideusa u epigastrijumu Kod hipertrofije i dilatacije levog srca, uocavaju se jace pulzacije medjurebarnih prostora u predelu vrha srca Zive pulsacije aortnog luka u jugularnoj jami, registruju se kod pacijenata sa aneurizmom aorte i insuficijencijom aortnih zalistaka Mussee-ov znak, kao kratkotrajno klimanje glavom pri svakoj kontrakciji srca, zapa`a se kod pacijenata sa aortnom insuficijencijom Mussee-ov znak predstavlja kratkotrajno klimanje glavom pri svakoj kontrakciji srca Nabrekle vene vrata ukazuju na otezano oticanje krvi prema desnom srcu, i stoga se mogu videti u dekompenzaciji desnog srca I adhezivnom i konstriktivnom perikarditu Izolovana nabreklost venskog sistema u nivou gornjeg dela grudnog kosa, vrata I kompresije gornje {uplje vene (Syndroma venae cavae superior) Prosireni venski sistem u donjem delu grudnog kosa i trbuha, ukljucujuci Caput medusae, javlja se kao odraz poremecaja cirkulacije u nivou donje suplje vene

Dragana Šarović

4

Interna medicina

Kardiologija

Prilikom palpacije i perkusije srca, pacijent i lekar pravilno zauzimaju sledecu poziciju (pod predpostavkom da je lekar desnjak) - bolesnik u le`e}em polo`aju, lekar sedi ili stoji sa desne strane bolesnika Relativna tmulost srca je perkusijom odredjena granica srca, pri cemu se registruje prelaz sa jasnog netimpanicnog na potmuo perkutorni zvuk Apsolutna tmulost srca je perkusijom odredjena granica srca i ogranicava deo srca koji nije prekriven plucnim parenhimom, pri cemu se registruje prelaz sa potmulog na tmuli perkutorni zvuk Prava granica srca je granica relativne tmulosti Zavisno od uslova pod kojima dolazi do pojave vibracije, sumovi se dele na organske, anorganske i funkcionalne Organski sumovi se stvaraju usled vibracija anatomski ostecenih zalistaka Funkcionalni sumovi se stvaraju usled vibracija normalnih, ocuvanih zalistaka Anorganski sumovi se stvaraju usled vibracija koje nastaju izvan srca Prema fazi srcane revolucije u kojoj se javljaju, sumovi se dele na sistolne, dijastolne i sistolno-dijastolne Sistolni sumovi se prema akustickim osobinama dele na sistolni regurgitacioni i ejekcioni Sistolni sum koji se cuje u pocetnom delu sistole naziva se protosistolni Sistolni sum koji se cuje u sredini sistole naziva se mezosistolni Sistolni sum koji se cuje pri kraju sistole naziva se telesistolni Sistolni sum koji se cuje tokom citave sistole naziva se holosistolni Sistolni sum koji se ne cuje nikada kod zdravih osoba je holosistolni Sistolni sum vracanja krvi, ili regurgitacioni sum, se moze cuti u insuficijenciji atrioventrikularnih usca Sistolni sum istiskivanja krvi, ili ejekcioni sum, se moze cuti u stenozi semilunarnih usca Sistolni sum se moze cuti u insuficijenciji mitralnog usca I u stenozi semilunarnih usca

Prema intenzitetu, Levin sistolne sumove deli na 6 stepena (slab, neznatnog intenziteta, definitivno sistolan,definitivno holosistolan, sum jakog intenziteta, ekstremno jak sum)

Dragana Šarović

5

Interna medicina
Sistolni sumovi intenziteta 4, 5 i 6, su organski Sistolni sumovi koji nemaju propagaciju su anorganski

Kardiologija

Dijastolni sum se cuje kod stenoze atrioventrikularnih usca I insuficijencije semilunarnih usca Auskultatorni nalaz u mitralnoj stenozi podrazumeva naglasen I ton i zvek otvaranja mitralnog zaliska, dijastolni sum cujan najbolje na vrhu srca, presistolni sum Auskultatorni nalaz u aortnoj stenozi podrazumeva sistolni sum ejekcionog tipa nad aortnim uscem i nad Erb-ovom tackom, sa propagacijom ka vratu. Sumu prethodi ejekcioni klik. Cujno udvajanje II tona. Auskultatorni nalaz u aortnoj insuficijenciji podrazumeva dijastolni sum nad aortnim uscem ili Erb-ovom tackom Graham- Still-ov sum je dijastolni sum u insuficijenciji semilunarnih zalistaka plucne arterije Sistolni regurgitacioni sum u nivou sternuma na mestu pripoja petog rebra koji propagira u svim pravcima u vidu paoca na tocku, cuje se kod defekta medjukomorskog septuma Kod bolesnika sa ductus arteriosus persistensom, postojanja aortopulmonalne fistule, defekta zida aorte i arteriovenskih fistula, cuje se kontinuiran sistolno-dijastolni sum Perikardno trenje, koje najcesce zahvata mezosistolu ili mezodijastolu, u odnosu na propagaciju suma, pokazuje sledece karakteristike - ne propagira Normalna srcana frekvenca iznosi u miru 60/80 Normalna vrednost krvnog pritiska je 139/85 Uobicajeno merenje krvnog pritiska se obavlja slusanjem Korotkovljevih tonova U stanju soka, arterijski puls se pipa na a. carotis Divergentan krvni pritisak podrazumeva krvni pritisak koji karakterise povecanim sistolnim i smanjenjim dijastolnim pritiskom Divergentan krvni pritisak se registruje kod obolelih od aortne insuficijencije Konvergentan krvni pritisak podrazumeva krvni pritisak koji se karakterise povecanim dijastolnim pritiskom, tako da smanjuje razlika izmedju vrednosti sistolnog i dijastolnog pritiska

Dragana Šarović

6

Interna medicina

Kardiologija

Palpacija radijalne arterije se obavlja nad ovom arterijom u predelu sulcusa a. radialis upotrebom kaziprsta, treceg i cetvrtog prsta Simptomi nagle okluzije arterijskog suda su jak bol, bledilo, odsustvo pulsa, utrnulost, pareza (poznati kao simptomi 5P u anglosaksonskoj literaturi) Termini pulsus altus i pulsus parvus su latinski nazivi koji se odnose na visinu pulsa Termini pulsus tardus i pulsus celler su latinski nazivi koji se odnose na brzinu pulsa Termini pulsus durus i pulsus mollis su latinski nazivi koji se odnose na tvrdocu pulsa Termini pulsus regularis i pulsus iregularis su latinski nazivi koji se odnose na ritam pulsa Iregularan puls je prisutan kod aritmije apsolute Visina ili amplituda pulsnog talasa zavisi od ekskurzije arterijskog zida koja je uslovljena sistolnim volumenom i stanjem otpora na periferiji Auskultacijom se kod normalnog stanja zidova i normalnog toka krvi nad arterijama ne cuju nikakvi sumovi Koncast, ili filiforman puls se registruje kod kolapsa, soka Pulsus altus et celer je karakteristican puls u aortnoj insuficijenciji Bol u listu noge ili poplitealnoj jami, koji se javlja pri nagloj dorzalnoj fleksiji stopala , tzv. Homans-ov znak, karakteristican je za duboku flebotrombozu Pozitivan hepatojugularni refleks, iskljucuje hepatomegalije sa ocuvanom funkcijom desnog srca Radiografski, nalaz “patkastog” ili “aortnog srca” ukazuje na aortnu manu

Radiografski, srce mitralnog oblika, sa znacima uvecanja leve komore i dilatiranim konusom plucne arterije, ukazuje na mitralnu insuficijenciju
Hamptonov znak predstavlja radiografski nalaz trouglastog zasen~enja sa vrhom prema hilusima i bazom prema zidu grudnog kosa, karakteristican za infarkt pluca Snazne pulsacije vratnih arterija-Corrigan-ov znak, vidjaju se kod pacijenata sa aortnom insuficijencijom Ehokardiografijom se mogu dijagnostikovati srcane mane, oboljenja srcane kese, ishemijska bolest srca Ergometrija je dijagnosticka metoda kojom se procenjuje funkcionalna sposobnost, koronarna rezerva I prisustvo perikardnih athezija

Dragana Šarović

7

Interna medicina

Kardiologija

Pozitivan ergometrijski test se karakterise pojavom anginoznog bola, promenama na ST segmentu, pojavom malignih poremecaja ritma Holter EKG/monitoring je: a) kontinuirano pracenje EKG vise sati Holter EKG-monitoringom se detektuju poremecaji ritma, maksimalna i minimalna srcana frekvenca, ishemijske promene

Dragana Šarović

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful