STJLIT

900t2 BENGAJIAN AM 2
SEPT,

90012

20tl
3 JAM

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK STPM 2OII ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH.SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

PEI\GAJIAN AM
KERTAS
2

(TrGA JAM)

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGAANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN Jawab enam soalan. Pilih satu soalan daripada tiap-tiap Bahagian A, B, D dan E dan dua soalan dalam bahagian C. Gunakan lembaran kertas yang berlainan bagitiap{iap bahagian. Markah untuk tiap{iap soalan diberikan dalam tanda kurung

[ ].

NOTA

Bersama dengan kertas soalan ini anda harus rnenerima kertas graf. Jika tidak, sila minta daripada pengawas peperiksaan.

Kertas soalan ini terdiri daripada 8 halaman bercetak

[Lihat sebelah
90a12

SULIT

STJLIT

2

900t2

BAHAGIAI{ A Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan ,yang panjangnya antara 250
hingga 300 patah

perkataan.

[25 markah]

I

Pulau Pinang semakin popular selepas Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNESCO) mengiktiraf Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia padaT Julai 2008.
Jelaskan kepentingan p6ngiktirafan ini dan langkah-langkah untuk mempopularkan Tapak

Warisan Dunia yang terdapat di Malaysia.

2

Kegiatan merempit hangat diperkatakan melalui media massa sama ada media cetak ataupun media elektronik. Walaupun kadang kala kegiatan ini berakhir dengan tragedi. namun masih ramai lagi yang tidak serik-serik untuk melakukan aktiviti tersebut.
Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan gejala ini berleluasa dan langkah-langkah
menanganinya.

BAHAGIAN B Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara
hingga 300 patah

perkataan.

250

[25 markah]

3

Bunyi yang tidak disukai akan memberi ketidakselesaan kepada manusia. Bunyi tersebut tidak memberikan apa-apa informasi dan kekuatannya sering berubah secara mendadak
dari semasa ke semasa. Bincangkan faktor-faktor pencemaran bunyi dan kesannya kepada manusia.

4

Teknologi Hijau ialah pengaplikasian penggunaan sains alam sekitar untuk memelihara sumber dan alam sekitar semula jadi serta mengawal kesan negatif aktiviti manusia,
Bincangkan kepentingan teknologi hijau kepada manusia.

90012

STJLIT

ST]LIT

3

e00t2

BAHAGIAN C
Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian iri.' satu daripoda soalan 5(a) atau 5(b) dan satu lagi daripada soolan 6(a) atau 6(b)

"Bagi merealisasikan matlamat pembangunan modal insan, negara sentiasa berusaha menyediakan tenaga kerja berwibawa yang berbekalkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang, termasuk sains dan teknologi. Modal insan merupakan individu yang berilmu,
5 berke.vakinan, mempunyai nilai murni dan moral yang tinggi, beretika, berbudi pekerti, bersopan santun. berdisiplin, dinamik, inovatif, kreatif, sihat, bersemangat patriotik, adil, progresif, cekal dan berdaya saing.''

(a)

(Dipetik daripada Arbain Muhayat, www.ipislam.edu.my, 2 1 Disember 2008)

(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan modal insan?

(ii)

Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan kepentingan pembangunan modal insan?

ATAU
5

(b)

"Ciri penting yang menunjukkan

seseorang pelajar

itu menghadapi kecelaruan tingkah

laku ialah berkelakuan ganas. Mereka juga merasa tidak berguna, anti sosial dan rasa rendah diri. Hal ini akan menyebabkan mereka sering terlibat dengan tingkah laku buruk seperti merosakkan harta benda, mencuri dan membuli semata-mata untuk menimbulkan perasaan yang menyeronokkan dalam diri mereka."

(Dipetik dan diubah suai daripada Konflik Pelajar Agresif, Ganas dan Memberontak, Dev,an Masyarakal, Julai 2009)
Apakah ciri yang menunjukkan seseorang pelajar berhadapan dengan masalah kecelaruan

(i)

tingkah laku?
(ii )

Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa bagi mengatasi masalah kecelaruan tingkah laku anak-airak?

90at2

SL]LIT

SI.JLIT 6

90012

"Sampah atau lebih dikenali sebagai sisa pepejal dari segi teknikal dikelaskan sebagai sumber. Sumber sisa pepejal perbandaran jika diuruskan secara mampan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Salah satunya sebagai sumber gas untuk bekalan elektrik yang merupakan sebahagian daripada pengurusan pembangunan mampan dan teras kepada pembangunan teknologi hijau."

(a)

(Dipetik dan diubah suai daripada Tenaga Boleh Diperbaharui daripada Sisa pepejal,
Dewan Kosmik, Ogos 2010)

(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan sampah? Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan manfaat daripada pengurusan sisa pepejal yang dilakukan secara sistematik.

(ii)

ATAU
"Batu karang termasuk terumbu karang, bunga karang dan juga batu karang jenis hidupan merupakan struktur arogonit yang dihasilkan oleh organisme hidup yang boleh didapati di perairan laut yang mengandungi nutrien. Karang tersebut akan terbentuk melalui proges biologi dan fizikal termasuk proses pemejalwapan dari persekitaran laut masin dan air tawar"
6

(b)

(Dipetik dan diubah suai daripada Batu Karang Hidupan Marin yang Unik,
Dewan Kosmik, Fabruari 201 I )

(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan batu karang?

(ii)

Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan punca berlakunya ancaman terhadap terumbu karang hingga mernbawa kepada kepupusan
hidupan tersebut?

900t2

SULIT

SULIT

5

9A0n

BAHAGIAN D
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf.

[15 markah] Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan panjang jalan raya mengikut jenis dan bidang kuasa mengurus dalam jangka masa yang diliputi.

7

Jalan raya digunakan sebagai alat perhubungan utama di Malaysia ini dibahagi kepada pelbagai jenis dan diuruskan oleh Kera,jaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
Jalan raya berturap paling panjang terdapat di Malaysia berbanding dengan jalan raya jenis lain. Pada tahun 2000, daripada jumlah besar 66445km jalan raya di seluruh Malaysia 5062lkm merupakan jalan raya berturap. Daripada jumlah ini, Kerajaan Persekutuan menguruskan jalan berturap sepanjang 14776km. Pada tahun yang sama, jalan kerikil yang diuruskan oleh Kerajaan

Negeri adalah sebanyak I l64lkm manakala Kerajaan Persekutuan cuma mengurus 352km sahaja. Bagi jalan tanah pula, Kerajaan Persekutuan menguruskan sepanjang 503km manakala
bakinya diuruskan oleh Kerajaan Negeri.
Pada tahun 2002 pula, tiada banyak perubahan yang dicatat dalam pengurusan jalan berturap oleh Kerajaan Persekutuan yang mencatatkan l4891km kalau dibandingkan dengan nilai 2 tahun

dahulu. Tetapi, jalan berturap yang diurus oleh Kerajaan Negeri telah meningkat sebanyak 56l2km berbanding dengan tahun 2000. Jalan kerikil yang diurus oleh Kerajaan Persekutuan pada tahun 2002 kekal panjangnya seperti tahun 2000. Cuma jalan kerikil yang diurus oleh Kerajaan Negeri mencatatkan peningkatan kecil menjadi ll659km. Daripada jumlah besar 72l65krn jalan raya tahun 2002, Kerajaan Persekutuan cuma mengurus 503km jalan tanah
manakala bakinya diurus oleh Kerajaan Negeri. Pada tahun 2004 pula, jumlah panjang jalan raya di Malaysia telah meningkat sebanyak 5530km berbanding dengan tahun 2002. Jalan berturap pada tahun tersebut adalah sepanjang 59254krn, yang pengurusannya oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah

15917km dan 43337km masing-masing. Jalan kerikil yang diurus Kerajaan Persekutuan telah berkurangan sedikit kepanjangannya dan cuma mencatatkan I l4km sahaja. Sebaliknya, jalan kerikil yang diurus oleh Kerajaan Negeri telah meningkat sebanyak 3365km jika dibandingkan dengan tahun 2002. Manakala, jalan tanah yang diurus kedua-dua Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menurun kepanjangannya kepada 243Wn untuk Kerajaan Persekutuan dan 3060km untuk Kerajaan Negeri.
Sebenarnya, pembinaan dan pengurusan jalan merupakan projek yang banyak menelan belanja. Namun demikian, kerajaan mengarahkan agar peruntukan wang untgk projek ini diteruskan demi kebajikan sosial rakyatnya. (Sumber: Dipetik dan disesuaikan daripada Jabatan Kerja Raya Malaysia, 2005)

90012

SULIT

SI-JLIT

900t2

Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan eksport barangan pembuatan Malaysia antara tahun 2006 dengan2007.

8'

peningkatan berbanding pada tahun 2006.

Eksport barangan pembuatan Malaysia pada tahun 2007 telah menunjukkan sedikit

Setelah mencatatkan kejatuhan yang ketara sebanyak 5.3 peratus pada tahun 2006, eksport barangan elektronik, jentera dan perkakasan elektrik terus merosot daripada RM300,7g7 juta pada tahun 2006 kepada RM288,326 juta pada tahun 2007. Kemerosotan ini disebabkan oleh peningkatan nilai ringgit yang menyebabkan harga barangan keluaran Malaysia menjadi agak tinggi di pasaran dunia. Selaras dengan usaha kerajaan untuk terus memelihara sumber perhutanan, pengeksportan produk kayu tidak banyak berubah, iaitu daripada RM14,791 juta pada tahun 2006 kepada RMl4,39l juta pada tahun 2007. Pada tahun 200T,pengeksportan produk getah pula mengalami perubahan yang agak sedikit, iaitu daripada RM9,332 juta pada tahun 2006 kepada RMl0,5gg
sebagai

juta pada tahun 2007. Namun begitu, Malaysia masih mengekalkan kedudukannya

pengeluar utama produk getah dengan menyumbang sebanyak 47 peratus daripada keperluan dunia.
Usaha untuk mempelbagaikan produk petroleum telah berjaya meningkatkan nilai eksportnya. Pada tahun 2006 eksport produk petroleum bernilai RM23,930 juta dan telah menokok sebanyak

RM2,l59 juta pada tahun 2007. Selain itu, hasil petroleum juga turut membantu perkembangan dalam pengeksportan kimia, produk kimia dan plastik. Pada tahun 2006 nilai eksport kimia, produk kimia dan plastik adalah sebanyak RM37,716 juta dan telah melonjak kepada RNl4l,S7Z juta pada tahun 2007.

Eksport kelengkapan pengangkutan seperti alat ganti dan aksesori kenderaaan telah mengalami penyusutan. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh persaingan daripada negara pengeluar lain yang dapat menawarkan harga yang lebih murah. Pada tahun 2006 nilai eksport sebanyak RM8,559 juta menyusut kepada RM8,384 juta. Eksport besi, keluli dan produk logam telah mengalami peningkatan yang agak ketara. Negara pengimport utama produk ini ialah China, yang sedang dalam persiipan akhir untuk menjadi tuan rumah kepada Sukan Olimpik Beijing 2008. Eksport pada tahun 2007 adalah sebanyak RM26,695 juta setelah mengalami peningkatan sebanyak RNl3,7 7 4j uta daripada tahun sebelumnya. Tekstil, pakaian dan kasut antara barangan eksport Malaysia yang mendapat saingan hebat daripada negara pengeluar lain, terutamanya negara China. Keadaan ini telatr menyebub[an nilai eksportnya mengalami sedikit kemerosotan, iaitu RM I 0,925 juta dan RM 10,63 I juia.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Tahunan Jabatan Perangkaan Malaysia 200g)

90012

STJLIT

SULIT
2

7

90012

BAHAGIAN E

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

[

5 markah]

Berdasarkan jadual I dan jadual 2 di bawah, tafsirkan hubung kait yang wujud antara keluasan kawasan penternakan akuakultur air tawar dengan pengeluaran hasil bagi jenis ternakan yang dinyatakan dari tahun 2005 hingga2007.

9

Jadual I

Malaysia: Keluasan Kawasan Penternakan Akuakultur Air Tawar dari Tahun 2005 hingga2007
Jenis Ternakan

Keluasan Kawasan Penternakan (hektar) 200s 44925.3 1688.8 254077.4 r07984.8 92.s
408 7 68.4

2006
4981 .7

2007

Kolam
Bekas lombong Sangkar Tangki simen

5t64.7

Kandang JI.JMLAH

1537.r 27 1996.5 r 06 I 83.8 92.9
3

t4t4.0
285600.0 103600.0
97 .s

84792.0

39s 87 6.2

Jadual 2

Malaysia: Pengeluaran Hasil Penternakan Akuakultur Air Tawar dari Tahun 2005 hingga2007
Jenis Ternakan Pengeluaran Hasil Penternakan (tan metrik) 2005 41963.3 11534.3 6254.2 1 802.8 402.0 61956.6

Kolam
Bekas lombong Sangkar Tangki simen Kandang

2006 4241I .7
10182.1
781
7

20a7

$at0.9
105 63.6

.7

8l 80.6
3157 .9
27

3049.9 264.7
63725.1

4.8

JUMLAH

64t87.8

(Dipetik dan diubah suai daripada Buku Tahunan Perangkaan Malaysia 2007)

90012

SULIT

SULIT 10

8

9A0D

Berdasarkan rajah di bawah, terangkan arah aliran pendidikan untuk meningkatkan peluang mendapat pekerj aan.

MENGARUSPERDANA PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN LATIHAN VOKASIONAL (TEVT): DWI-LALUAN KE ARAH MENDAPAT PEKERJAAN

Petunj uk:

r

Peralihan Laluan

LALUAN AI(ADEMIK

Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah

LALUAN TEKNII(AL

Sekolah Menengah Teknik Sekolah Menengah

Aliran Teknikal

Aliran Vokasional

Tingkatan
Enam

Matrikulast Politeknik Kolej Komuniti Institusi

Universiti

TEVT
Peringkat

Tinggi
2

PEKERJAAN

lnstitusi TEVT termasuk lnstitrrt Kemahirar MARA, lnstitrt Latihan Perindustrian dan lnstitut Kemahiran Belia Negara Institusi TEVT Peringka( Tinggi termasuk Instinrt Jerman-Malaysia, lnstiUt Teknikal Jepun-Malaysia dan Kolej Kemahiran Tinggi

MARA

Sumber: Unit Perancang Ekonomi Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Ti lggi

90an

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful