LEGATURA IONICA -referat chimie

-

Arnautu Radu Gabriel An 3, FR, grupa 7301

ne. numărul de ioni (+) x sarcina electrică a ionului (+) = numărul de ioni (-) x sarcina electrică a ionului (-) sau a(+b) + b(-a) = 0.care asigură starea solidă. nn+ - NEMETAL . greu de distrus. Elementele carbon (C) şi wolfram (W) au cele mai ridicate puncte de topire. pe când elementele din grupa I au puncte de topire scăzute.*LEGĂTURA IONICĂ Legătura ionică se realizează pe baza transferului de electroni de la atomii elementului cu caracter chimic metalic la atomii elementului cu caracter chimic nemetalic şi a interacţiei electrostatice între ionii formaţi.sunt stabile.astfel că. Aranjamentele de atomi sau de ioni. Formula compuşilor ionici indică natura ionilor şi raportul în care ionii de semn contrar se găsesc în reţea.astfel ca suma sarcinilor electrice ale ionilor să fie egală cu 0. puncte de topire ridicate.pentru un compus X a Yb. - Compuşii ionici sunt formaţi din ioni de semn contrar conţinuţi în rapoarte de numere întregi.în general. Ecuaţia de formare a unui compus ionic este: METAL + NEMETAL METAL NEMETAL n+ n- b+ b- .t.Aceste elemente au. pentru a asigura electroneutralitatea compusului.va fi necesară o energie mare pentru a se topi.Tăria legăturii ionice este dată de punctul de topire al substanţei ionice. *Compuşi ionici Ecuaţia de formare a unui ion este: METAL NEMETAL METAL + ne.ea nu corespunde unei molecule. Regula pentru determinarea formulei unui compus ionic este : Numărul sarcinilor (+)=Numărul sarcinilor (-). Temperatura la care un corp trece din stare solidă în stare lichidă se numeşte punct de topire (p. Valoarea punctului de topire este determinată de interacţia care se stabileşte între nucleul unui atom şi învelişul electronic al altui atom vecin.Cele mai scăzute puncte de topire le au gazele rare.).

în oxizi bazici şi în majoritatea hidroxizilor.cristalizată. În majoritatea oxizilor metalici se formează legături ionice prin transferul electronilor de valenţă de la atomii de metal la atomii de oxigen: transfer 2+ 2+ - interacţie electrostatică 2+ 2- Ca + O de electroni Ca + O Ca O În hidroxizi.forţa de atracţie electrostatică se manifestă între ionii metalului şi ionii hidroxid: Na + O H transfer de electroni + Na + O H interacţie electrostatică + - Na O H Legături ionice se realizează în săruri.are 7 electroni de valenţă şi poate ajunge la configuraţia stabilă de octet prin acceptarea unui electron.este larg utilizată în industria chimică. de aceea se numeşte şi sare marină. Clorura de sodiu este o substanţă albă.nemetal din grupa VII A. Formarea ionilor de Na şi Cl are loc prin transferul unui electron de la atomul cu caracter chimic metalic.Clorul.transfer de electroni exemplu : 2Na + Cl 2 2NaCl (clorură de sodiu) Clorura de sodiu este un compus ionic cunoscut sub denumirea de sare de bucătărie.foarte solubilă în apă.sodiul.Ea se obţine din apa mării.Are punctul de topire ridicat (+801 grade Celsius). *Stabilitatea compuşilor ionici .cel transferat de la ato-mul de sodiu.solidă.clorul.format prin disocierea moleculei de clor.Sodiul este un metal din grupa I A şi are un electron de valenţă.la atomul cu caracter chimic nemetalic.prin procesul de evaporare.Cantităţi mari de clorură de sodiu se exploatează prin extragerea din saline sub formă de sare gemă .pe care îl poate ceda şi formează configuraţia stabilă a gazului inert neon.

[Ne] 1s 2s 2p 2 2 6 2+ -atomul de oxigen acceptă cei doi electroni cedaţi de atomul de magneziu şi formează ionul negativ: O +2e 2 2 4 2 O.În reacţia magneziului cu oxigenul (de exemplu).[Ne] 1s 2s 2p 2+ 22 2 6 2- 1s 2s 2p atom Ionii formaţi de Mg şi O au configuraţia gazului inert.ocupând poziţii bine determinate şi între ioni se exercită forţe de atracţie electrostatice.fiecare atom tinde să-şi realizeze configuraţia gazului inert cel mai apropiat: -atomul de magneziu cedează cei doi electroni de pe stratul de valenţă şi formează ionul pozitiv: Mg – 2e 1s 2s 2p 3s atom 2 2 6 2 Mg . Unul dintre cei mai cunoscuţi compuşi ionici. Oxidul de magneziu este un compus ionic stabil.MgO.cristalizea- . 1s 2s 2p ion 2 6 2- O . Caracteristic pentru reţelele ionice este faptul că ionii pozitivi alternează cu ionii negativi.compuşii ionici formează reţele ionice.Aceşti ioni de semne opuse se atrag prin forţe electrostatice şi formează compusul ionic.clorura de sodiu.La formarea cristalului ionic se degajă o cantitate de energie suficient de mare.care compensează energia consumată la ionizare. *Reţele ionice În starea solidă.deşi energiile necesare formării ionilor mai sus menţionaţi sunt mari.neon. 1s 2s 2p ion 2 2 6 2+ Mg .

Reţele de acelaşi tip cu NaCl mai formează : NaF.KBr. -Dimensiunile ionilor au un rol important în determinarea structurii şi stabilităţii cristalului ionic. MgO. 2).AlF3 (1290).C. + + + - -Stabilitatea cristalului ionic este influenţată şi de mărimea sarcinii ionilor.NaCl (801).cristalizate.deoarece legătura ionică nu este orientată în spaţiu.Numărul ionilor de semn contrar.NaI.fiecare ion de Na interacţionează electrostatic cu un număr de 6 ioni Cl .situaţi în imediata apropiere.deoarece legătura ionică este o legătură puternică.REZISTENŢA MECANICĂ -Cristalele ionice se sfărâmă sub acţiunea unei forţe mecanice.SOLUBILITATEA .substanţele ionice sunt solide.N. În interiorul cristalului nu există molecule ca în cazul compuşilor covalenţi. Raportul dintre numărul ionilor cu sarcini de semn contrar este de 1:1.Astfel.reprezintă numărul de coordinare.NaBr (740).cristalul de NaCl este neutru din punct de vedere electric. Punctele de topire şi de fierbere ale compuşilor ionici au valori mari.AgCl.CaS.cu care se înconjoară un ion. *Proprietăţi ale substanţelor ionice 1).STAREA DE AGREGARE -În condiţii normale de temperatură.fiecare ion de Cl este înconjurat de 6 ioni de Na .Punctele de topire ale compuşilor ionici sunt cu atât mai mari cu cât raza ionilor este mai mică: *NaF (992).forţele de atracţie electrostatică acţionează în toate direcţiile şi se formează un macroagregat ionic.ză în reţeaua cubică.În mod similar.în ansamblu. Ionii de Na şi Cl ocupă alternativ poziţii bine precizate în reţeaua de NaCl.AgF. 3)..situaţi în imediata vecinătate.aşa că.astfel. punctul de topire creşte cu sarcina ionului pozitiv: *NaF (992).MgF2 (1260).

*ELECTROLIZA CLORURII DE SODIU TOPITE Topitura de NaCl conduce curentul electric. (+) Cl - - -1e - Cl 0 . -ionii negativi de Cl sunt atraşi de electrodul legat la polul pozitiv al sursei.unde se găseşte surplus de electroni.CONDUCTIBILITATEA ELECTRICĂ -Cristalele ionice nu conduc curentul electric în stare solidă. -În stare lichidă sau în soluţie. La electrozi.Ionii sunt menţinuţi în aceste poziţii datorită legăturii ionice puternice.au loc reacţii primare: -la catod.anod.iar ionii de Cl cedează electroni şi formează atomi de clor.făcând posibilă trecerea curentului electric.ionii se pot deplasa spre electrozi.catod.ionii se deplasează spre electrozii de semn opus sarcinii lor: -ionii pozitivi de Na sunt atraşi de electrodul legat la polul negativ al sursei.există un deficit de electroni.sub acţiunea unei diferenţe de potenţial. ionii negativi se numesc anioni. Substanţele care permit trecerea curentului electric prin soluţie sau topitură poartă numele de electroliţi. ionii pozitivi se numesc cationi.aşa cum este apa.deoarece ionii ocupă poziţii fixe în reţeaua cristalină.-Majoritatea compuşilor ionici sunt solubili în solvenţi polari.ionii devin mobili.deoarece este formată din ioni mobili de Na şi Cl : NaCl topire + + - Na + Cl La trecerea curentului electric prin topitură.ionii de Na acceptă electroni şi formează atomi de sodiu: (-) Na + 1e + + + Na 0 -la anod. 4).

.în cadrul unei reacţii secundare: 2Cl Cl2 Ecuaţia reacţiei totale este: electroliză 2NaCl 2Na + Cl2 ELECTROLIZA este ansamblul proceselor care au loc la trecerea curentului electric continuu prin topitura sau soluţia unui electrolit şi constă în dirijarea ionilor şi neutralizarea sarcinilor acestora la electrozi.Atomii de clor sunt instabili şi se unesc în molecule de clor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful