'DE WAARSCHUWING

'
Nieuwe profetieën onthullen Wereldwijde Ontwikkelingen
als voorspel op de Wederkomst.

• Twee kometen komen in botsing,
Mijn Kruis zal aan een rode hemel verschijnen…
Zondag 5 juni 2011, 16:30 uur
De boodschappen van de zieneres bevestigen de leer van de Katholieke Kerk aan-
gaande geloof en moraal en worden door Jezus Christus aan de mensheid gegeven
als hulp voor de herevangelisatie van de wereld, zodat voorafgaand aan de Weder-
komst en het Oordeel zielen kunnen worden gered.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nabij. De Waarschuwing is aanstaande. Het is met
grote droefheid dat Ik u moet zeggen dat vele zielen geen acht zullen slaan op deze bood-
schappen aangaande De Waarschuwing. Mijn woorden zijn aan dovemansoren gericht.
Waarom wil men niet luisteren? Niet alleen schenk Ik hen Mijn grote geschenk van Barm-
hartigheid wanneer ik mijn genade over de hele wereld uitstort, maar tracht Ik hen ook voor
te bereiden op deze gebeurtenis. Vele miljoenen zondaars zullen zich verheugen wanneer
Mijn grote genade aan hen bekend wordt gemaakt. Anderen zullen niet de kans hebben
zichzelf op tijd te redden, omdat zij van ontzetting (schock) zullen sterven.

Mijn dochter, doe alles wat je kunt om de wereld te waarschuwen, want deze buitengewone
gebeurtenis zal iedereen met ontzetting slaan. Voorafgaand aan De Waarschuwing zal men
grote tekenen aan de hemel zien. Sterren zullen met zo’n kracht in botsing komen, dat de
mensen het schouwspel dat zij aan de hemel waarnemen verkeerd inschatten als cata-
strofaal. Wanneer deze kometen in elkaar opgaan zal de brede hemel rood kleuren en het
teken van mijn Kruis zal over de gehele wereld door iedereen worden aanschouwd. Velen
zullen beangstigd zijn. Maar Ik zeg u, verheugt u, want – voor het eerst in uw leven – zult u
een waarachtig Goddelijk Teken zien dat geweldig nieuws betekent voor zondaars overal.

Als je Mijn Kruis dan ziet, weten jullie dat Mijn grote genade aan eenieder van jullie wordt
gegeven, Mijn geliefde kinderen. Want door Mijn oneindige liefde voor jullie ben Ik vrij-
willig aan het Kruis gestorven om jullie te redden. Wanneer je tijdens De Waarschuwing de
Kruisen aan de hemel ziet, zul je weten dat dit een teken van Mijn liefde voor jullie is.
Bid, mijn geliefde volgelingen, dat jullie broeders en zusters zich zullen kunnen verheugen
wanneer ook hen het bewijs van Mijn bestaan wordt getoond. Bid dat zij dit zullen aan-
vaarden als hun kans om zichzelf in Mijn ogen te redden. Dat deze grote daad van Barm-
hartigheid hun zielen zal redden indien zij Mij toestaan hen te helpen.

Jullie zullen zien hoe het zal zijn om in doodzonde te sterven
De Waarschuwing zal voor iedereen een louterende ervaring zijn. Het is mogelijk dat dit
deels onaangenaam is, vooral voor hen die in grote zonde leven. Want voor het allereerst
zullen jullie zien hoe het voelt als het licht van God uit iemands leven verdwijnt. Jullie
zielen zullen de verlatenheid voelen van hen die in doodzonde sterven; deze ellendige zie-
len, die zijn vertrokken en voor wie het te laat was om God vergeving voor hun zonden te
vragen. Bedenk dat het belangrijk is dat Ik ieder van jullie afzonderlijk deze verlatenheid
van de ziel laat voelen. Want alleen dan zul je eindelijk begrijpen dat jouw ziel zonder
Gods licht ophoudt te voelen. Dat jouw ziel en lichaam dan alleen nog maar lege vaten zijn.
Want zelfs zondaars voelen Gods licht, want Hij bevindt zich in elk van Zijn kinderen op
aarde. Maar wanneer iemand in doodzonde sterft, bestaat dit licht niet meer.

Maak je gereed voor deze grote gebeurtenis. Red je ziel terwijl het nog kan. Want alleen
dan, wanneer Gods licht je verlaat, zul je beseffen hoe leeg en dor de duisternis van Satan
is, vol lijden en verschrikking.

Vervul jullie zielen met nieuwe kracht. Weest blij, want De Waarschuwing zal jullie red-
den en dichter tot Mijn Heilig Hart brengen.

Verwelkom De Waarschuwing. Want dan zal je het bewijs van het Eeuwig Leven krijgen
en beseffen hoe belangrijk dat is.


Uw Geliefde Heiland

Jezus Christus
Koning der Mensheid


i
• Het Jaar van de Zuivering voor de Gehele Wereld
Deze website (www.dewaarschuwing.be) bevat waarschuwingen die sinds november 2010
door onze Here Jezus Christus in visioenen zijn gegeven aan de zieneres, genaamd Maria.
Deze werden voorafgegaan door verschijningen van Onze Lieve Vrouwe en onze Here
Jezus Christus, en handelen over de op handen zijnde wereldwijde onrust waaronder
oorlogen en aardbevingen, die vanaf nu alleen maar zullen escaleren door het feit dat de
mens het geloof in God de Almachtige Vader de rug toekeert.

In die boodschappen onthult Jezus dat God, de Eeuwige Vader, niet langer werkeloos zal
kunnen toezien hoe de zonde zich in een ongelovige wereld verspreidt. Milieurampen zul-
len steeds vaker voorkomen en zullen helaas in die delen van de wereld worden gevoeld
waar men ze het minst verwacht. Pas wanneer deze gemeengoed zijn geworden, zal men
zich beginnen af te vragen wat daarvan de reden is. Dan zal men zich realiseren dat die niet
zijn veroorzaakt door klimaatsveranderingen, maar tot stand zijn gekomen door de hand
van God.

De boodschappen onthullen ook een wereldwijde gebeurtenis zoals nog nooit eerder door
de mensheid beleefd. Deze mystieke gebeurtenis, die naar verwachting op korte termijn
plaatsvindt, zal door iedereen die ouder dan zeven jaar is worden ervaren. De mens zal dan
duidelijk het bewijs van het bestaan van God krijgen, door Onze Here Jezus Christus zelf
getypeerd als “De Waarschuwing – de Verlichting van het Geweten”. Het is een geschenk
aan de mensheid als men met eigen ogen het bewijs van het bestaan van God ervaart. Het is
toch wel belangrijk dat men zich hierop voorbereidt, want velen zullen van ontzetting
(schock) sterven wanneer hun zonden, en met name doodzonden, worden getoond. Gebed
om vergeving alvorens dit plaatsvindt is van essentieel belang.

De reden waarom dit alles plaatsvindt is volgens Maria omdat God altijd barmhartig is en
de mensen een kans wil geven zich te bekeren om in de Hemel te komen nadat Zijn Zoon
Jezus Christus is teruggekeerd voor het oordeel tijdens de Wederkomst.

Het is vanwege Zijn genade dat Hij de wereld deze laatste kans geeft om te bidden voor de
vergeving van hun zonden, opdat allen worden gered en het nieuwe Paradijs kunnen bin-
nengaan als dan Hemel en Aarde één zijn.

Gebed helpt om wereldwijde rampen af te wenden, maar helaas is er volgens de zieneres op
dit moment onvoldoende gebed in de wereld. Daarom zal de toorn van God met onmidde-
lijke ingang op de wereld neerdalen. Aardbevingen, tsunamis, overstromingen, hittegolven en
vulkanische uitbarstingen zullen vanaf heden in hevigheid toenemen.

De zieneres zegt dat deze boodschappen aan haar zijn geopenbaard als Het Boek van de
Waarheid – de laatste serie van Goddelijke Boodschappen die aan de wereld worden
geschonken voor de Wederkomst, zoals voorzegd. Deze zijn van goddelijke oorsprong en
gegeven vanuit de pure liefde die God voor al zijn kinderen heeft.

Volgens de Congregatie voor de Geloofsleer, goedgekeurd door Zijne Heiligheid Paus Paul
V op 14 oktober 1966, zijn de artikelen 1399 en 2318 van de Kanonieke Wet ingetrokken.
Dientengevolge is geen imprimatuur (goedkeuring) vereist voor het publiceren van godde-
lijke openbaringen van persoonlijke aard, profetieën of wonderen.
-
DE VERLICHTING VAN HET GEWETEN door Onze Lieve Vrouw
aangekondigd te Garabandal in 1961 zal spoedig plaatsvinden om de wereld
te redden.
De Waarschuwing
Nieuwe profetieën ontvangen door een Europese zienster onthullen
wereldwijde gebeurtenissen in de aanloop naar de Tweede Komst.

WAAROM VINDT DE WAARSCHUWING PLAATS?
• Om aan iedereen te bewijzen dat God bestaat.
• Om iedereen terug te brengen naar Jezus en de weg van de waarheid.
• Om de impact van de zonde en het kwaad in de wereld te verzwakken door
bekering.
• Als hulp om ons te redden vóór de Dag van het Laatste Oordeel door ons de
kans te bieden om vergiffenis te vragen voor de zonden die we gepleegd
hebben.
• Om de niet-gelovigen te bekeren die geen kans op verlossing zouden hebben
zonder deze grootse daad van barmhartigheid.
• Om het geloof van de gelovigen te versterken

WAT ZAL ER GEBEUREN TIJDENS DE WAARSCHUWING?
• Iedereen, ouder dan 7, zal een
persoonlijke mystieke ontmoeting
met Jezus ervaren welke ongeveer 15
minuten zal duren.

• Het is een geschenk van God de
Vader om de mensen terug tot de
waarheid te brengen. Het zal zijn
zoals op de Dag van het Laatste
Oordeel maar deze keer zullen jullie
niet veroordeeld worden. In plaats
daarvan zullen jullie de kans krijgen
om vergiffenis te vragen.


• Aan de hemel zullen twee kometen botsen.
• De mensen zullen denken dat dit catastrofaal is, erger dan een aardbeving,
maar dat is niet zo , het is een teken dat Jezus gekomen is.
• De lucht zal rood worden. Het zal eruit zien alsof deze in brand staat en dan
zullen jullie een groot kruis in de lucht zien om jullie eerst voor te bereiden.
• Atheïsten zullen zeggen dat het een wereldwijde illusie was. Wetenschappers
zullen naar een logische verklaring zoeken maar die zal er niet zijn.
• Het zal spectaculair zijn en zal ons niet schaden want het is afkomstig van
Jezus als een daad uit Liefde en Barmhartigheid.
• Onze zonden zullen ons getoond worden en we zullen ons enorm
verdrietig en beschaamd voelen als deze aan ons geopenbaard worden.
Anderen zullen zo misselijk en geschokt zijn door de manier waarop hun
zonden geopenbaard worden dat zij dood zullen neervallen voordat zij de
kans hebben om vergiffenis te vragen.
• Iedereen zal in het bijzijn van God de toestand van hun ziel zien – het goede
dat zij in hun leven gedaan hebben, het verdriet dat zij anderen hebben
aangedaan en alles wat zij nagelaten hebben om te doen.
• Veel mensen zullen neervallen en tranen van opluchting wenen. Tranen van
vreugde en geluk. Tranen van verwondering en liefde.
• Want het zal daarna, eindelijk, mogelijk zijn om een nieuw leven te leiden
aangezien we de volledige waarheid kennen.

Jezus verzoekt nu iedereen om te bidden voor de zielen die van de schok
zullen sterven en die mogelijk in doodzonde verkeren. Iedereen moet zich nu
voorbereiden.
Jezus verlangt dat allen om vergiffenis vragen voor hun zonden voorafgaand
aan de Waarschuwing.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful