คูม

่ ือคร่ แผนการจัดการเรียนรู่

กลู่มสาระการเรียนรู่ภาษาไทย

ภาษาไทย ม. ๒

เลูม ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
ตามหลักส่ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ่ทธศักราช ๒๕๕๑

• ออกแบบการเรียนรู้โดยใชูมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี เป็ นเปูา
หมาย
• ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเนูนผู้เรียนเป็ นศ้นย์กลาง
• ใชูแนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
• ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนในการสื่อสาร
การคิด
การแกูปัญหา การใชูทักษะชีวิต และการใชูเทคโนโลยี
• แบ่งเป็ นแผนการจัดการเรียนรู้รายชัว่ โมง สะดวกในการใชู
• มีองค์ประกอบครบถูวนตามแนวทางการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา
• นำาไปพัฒนาเป็ นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไดู

คู่มือคร่ แผนการจัดการเรียนรู่

กลู่มสาระการเรียนรู่ภาษาไทย

ภาษาไทย ม. ๒ เลูม ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คณะผู่เขียน

สุระ ดามาพงษ์ กศ.บ., กศ.ม.
ทัศนี ย์ ล้วนสละ ศศ.บ
สุมาลี มีปลอด ศศ.บ.

คณะบรรณาธิการ

ปั ทมา ดำาประสิทธิ์ ศศ.บ., ศศ.ม.
ทิพย์โชค ไชยวิศิษฎ์กุล ศศ.บ., ศศ.ม.

พูนพิฒน์ สถาวระ ศศ.บ.

ISBN 000–000–00–0000-0
พิมพ์ที่ บริษัท โรงพิมพ์วัฒนาพานิ ช จำากัด นายเริงชัย จงพิพัฒนสุข กรรมการผู้จัดการ

สื่อการเรียนรู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑–๖ กลู่มสาระการเรียนรู่ภาษาไทย
ตามหลักส่ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ่ทธศักราช ๒๕๕๑
• หนังสือเรียน (ศธ. อน่ญาต)
แผนฯ (CD)

• แบบฝึ กทักษะ • ฉบับสมบ่รณ์แบบ •

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

• หนังสือเรียน • แบบฝึกทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) ภาษาไทย ม.
๑−๖ เล่ม ๑−๒……….…..........…เสนี ย์ วิลาวรรณ และคณะ
• หนังสือเรียน • แบบฝึกทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) ภาษาไทย ม.
๑−๖ เล่ม .....………...…………. เสนี ย์ วิลาวรรณ และคณะ
• หนังสือเรียน • แบบฝึกทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) ภาษาไทย ม.
๓ เล่ม ๑–๒ ………………...…….เสนี ย์ วิลาวรรณ และคณะ
• หนังสือเรียน • แบบฝึกทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) หลักการใช้
ภาษาไทย ม. ๑ ………………………เสนี ย์ วิลาวรรณ และคณะ
• หนังสือเรียน • แบบฝึกทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) หลักการใช้
ภาษาไทย ม. ๒ …........................เสนี ย์ วิลาวรรณ และคณะ
• หนังสือเรียน • แบบฝึกทักษ • ฉบับสมบูรณ์แบบ ะ • แผนฯ (CD) หลักการใช้
ภาษาไทย ม. ๓ ……………..………เสนี ย์ วิลาวรรณ และคณะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

• หนังสือเรียน • แบบฝึกทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) ภาษาไทย ม.
๔ เล่ม ๑−๒….……....................…เสนี ย์ วิลาวรรณ และคณะ
• หนังสือเรียน • แบบฝึกทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) ภาษาไทย ม.
๕ เล่ม ๑−๒ .....…………….…. เสนี ย์ วิลาวรรณ และคณะ
• หนังสือเรียน • แบบฝึกทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) ภาษาไทย ม. ๖

คำานำา
คููมือครู แผนการจัดการเรียนรู่ ภาษาไทย ม. ๑−๖ ชุดนี้ เป็ นสื่อ
การเรียนรู้ท่ีจัดทำาขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยยึด

หลักการออกแบบการจัดการเรียนรู่ตามแนวคิด Backward Design ที่
เนูนใหูผู่เรียนเป็ นศ่นย์กลาง (Child-Centered) ตามหลักการยึดผู่เรียน
เป็ นสำาคัญ ให้นักเรียนมีสูวนรูวมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้

สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองทั้งเป็ นรายบุคคลและรายกลูุม
บทบาทของครูมีหน้าที่เอื้ ออำานวยความสะดวกให้นักเรียนประสบผล
สำาเร็จ โดยสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ท้ ังในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน ทำาให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในกลูุมสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความรู้ด้วยตนเอง ทำาให้นักเรียนได้รบ

การพัฒนาทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะและกระบวนการ และด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยมที่ดี นำาไปสููการอยููรูวมกันในสังคม
อยูางสันติสุข

การจัดทำาคููมือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชุดนี้ ได้จด

ทำาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่ง
ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ ภายในเลูมได้นำาเสนอแผนการจัดการ
เรียนรู้เป็ นรายชัว่ โมงตามหนูวยการเรียนรู้ เพื่อให้ครูนำาไปใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แตูละหนูวยการเรียนรู้ยังมีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ท้ ัง ๓ ด้าน ได้แกู ด้านความรู้ ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม และด้านทักษะและกระบวนการ ทำาให้
ทราบผลการเรียนรู้แตูละหนูวยการเรียนรู้ของนั กเรียนได้ทันที

คููมือครู แผนการจัดการเรีย นรู้ ภาษาไทย ม. ๑−๖ ชุดนี้ นำา เสนอ

เนื้ อหาแบูงเป็ น ๓ ตอน คือ

ตอนที่ ๑ คำาชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู่ ประกอบด้วย

แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สัญลักษณ์ลักษณะกิจกรรมการ

เรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design
เทคนิ คและวิธีการจัดการเรียนรู้–การวัดและประเมินผล ตาราง

วิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี กับหนูวยการเรียน
รู้ และโครงสร้างการแบูงเวลารายชัว่ โมงในการจัดการเรียนรู้

ตอนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู่ ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการ

เรียนรู้แตูละหนูวยการเรียนรู้ในสื่อการเรียนรู้ สมบูรณ์แบบ และ

หนั งสือเรียน แบูงเป็ นแผนยูอยรายชัว่ โมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้

แตูละแผนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำาแผนการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ตอนที่ ๓ เอกสาร/ความรู่ เ สริ ม สำา หรั บ คร่ ประกอบด้ ว ยแบบ

ทดสอบตู า ง ๆ และความรู้ เ สริม สำา หรับ ครู ซ่ึ ง บั น ทึ ก ลงในซี ดี (CD)
เพื่ออำานวยความสะดวกให้ครูใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คููมือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม. ๑–๖ ชุดนี้ ได้

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิ คและวิธีการสอนอยูางหลากหลาย
หวังวูาจะเป็ นประโยชน์ตูอการนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนั กเรียนตูอไป

คณะผู่จัดทำา

สารบัญ
ต อ น ที่

คำา ชี้ แ จ ง ก า ร จั ด แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น

รู่...................................................................................0

๑ . แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช้ แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น

รู้............................................................................................0

๒ . สั ญ ลั ก ษ ณ์ ลั ก ษ ณ ะ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้

..........................................................................................0

๓. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design

(BWD).........................................0

๔ . เ ท ค นิ ค แ ล ะ วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร วั ด ป ร ะ เ มิ น
ผล.................................................................0

๕. ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี กับ
หนูวยการเรียนรู้ ..........................0

๖ . โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร แ บู ง เ ว ล า ร า ย ชั ่ ว โ ม ง ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
ร้.ู ................................................................0
ต อ น ที่

แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น

รู่ ............................................................................................................
.......0

ห นู ว ย ก า ร เ รี ย น รู่ ที่ ๑ ค ว า ม รู่ ทั ่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ว ร ร ณ ค ดี แ ล ะ
วรรณกรรม............................................................0


ผั ง ม โ น ทั ศ น์ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ข อ บ ขู า ย ภ า ร ะ

งาน...............................................................0

 ผั ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น

รู้................................................................................................0
แผนการจัด การเรียนรู่ ที่ ๑

ความรู้ทั ่วไปเกี่ ย วกั บ วรรณคดี

และวรรณกรรม.................................0

แผนการจั ด การเรี ย นรู่ ที่ ๒

แนวทางการอู า นและการ

พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม…..…..0
หนูวยการเรียนรู่ที่ ๒ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราย
บนนทก…………….…......................0

 ผั ง ม โ น ทั ศ น์ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ข อ บ ขู า ย ภ า ร ะ

งาน...............................................................0

 ผั ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
รู้................................................................................................0

การอูานบทละครเรื่อง รามเกียรติ์

แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๓

ตอน

น า ร า ย ณ์ ป ร า บ น

นทก.............................................................0
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่

กลอนบท

ละคร..................................................................................0
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่ ๕

ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด

เห็น......................................................................0
แผนการจัด การเรียนรู่ ที่ ๖

คำา ไวพจน์และคำา ที่ม าจากภาษา

แผนการจั ด การเรี ย นรู่ ที่ ๗

การพิ จ ารณาคุ ณ คู า กลอนบท

อื่น.....................................................0

ละคร....................................................0

ห นู ว ย ก า ร เ รี ย น รู่ ที่

อิ ศ ร ญ า ณ

ภาษิต .....................................................................................................
......0

 ผั ง ม โ น ทั ศ น์ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ข อ บ ขู า ย ภ า ร ะ

งาน...............................................................0

 ผั ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น

รู้.................................................................................................0
แผนการจั ด การเรี ย นรู่ ที่ ๘

การอู า นเพลงยาวอิ ศ รญาณ

ภาษิต.......................................................0
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่ ๙

ก า ร อู า น ก ล อ น เ พ ล ง

ยาว......................................................................0

แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่

๑๐

สำา น ว น

ภาษิต....................................................................................0
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่

๑๑

ก า ร อู า น

ตีความ.................................................................................0
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่ ๑ ๒

ก า ร พู ด เ ลู า เ รื่ อ ง เ ลู า

เหตุการณ์............................................................0
ห นู ว ย ก า ร เ รี ย น รู่ ที่

ศิ ล า จ า รึ ก

ห ลั ก ที่

๑.......................................................................................................0

 ผั ง ม โ น ทั ศ น์ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ข อ บ ขู า ย ภ า ร ะ

งาน...............................................................0

 ผั ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น

รู้.................................................................................................0
แผนการจั ด การเรี ย นรู่ ที่ ๑๓

๑..............................................................0

การอู า นศิ ล าจารึก หลั ก ที่

แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่ ๑ ๔

อั ก ษ ร พู อ ขุ น

รามคำาแหง...................................................................0
แผนการจั ด การเรีย นรู่ ที่ ๑๕

๑..........................................................0

คุ ณ คู า ของศิ ล าจารึก หลั ก ที่

แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่ ๑ ๖

ก า ร อู า น ส รุ ป

ความ...........................................................................0
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่ ๑ ๗

ก า ร เ ขี ย น เ รี ย ง

ความ..........................................................................0
หนูวยการเรียนรู่ที่ ๕ กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง

ต อ น

พ ร ร ณ น า สั ต ว์ ใ น

ปู า...........................................................................................0

 ผั ง ม โ น ทั ศ น์ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ข อ บ ขู า ย ภ า ร ะ

งาน...............................................................0

 ผั ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น

รู้.................................................................................................0
แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๑๘

การอูานกาพย์หูอโคลงประพาส

ธารทองแดง

ตอน

ปู า...............................................................0

พ ร ร ณ น า สั ต ว์ ใ น

แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่ ๑ ๙

ก า ร อู า น ทำา น อ ง

เสนาะ......................................................................0
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่

๒๐

ก า พ ย์ หู อ

โคลง.................................................................................0
แผนการจั ด การเรี ย นรู่ ที่ ๒๑

สร้างสรรค์................................................0
ห นู ว ย ก า ร เ รี ย น รู่ ที่

การพู ด และการเขี ย นเชิ ง

โ ค ล ง ภ า พ พ ร ะ ร า ช

พงศาวดาร......................................................................................0

 ผั ง ม โ น ทั ศ น์ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ข อ บ ขู า ย ภ า ร ะ

งาน...............................................................0

 ผั ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น

รู้.................................................................................................0
แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๒๒

ขาดคอช้าง....................................0

การอูานโคลงภาพพระสุรโิ ยทัย

แผนการจั ด การเรี ย นรู่ ที่ ๒๓

การอู า นโคลงภาพพั น ท้ า ย

นรสิงห์ถวายชีวิต...................................0

แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่

๒๔

โ ค ล ง สี่

สุภาพ..................................................................................0
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่

๒๕

ก า ร พู ด เ ลู า

เรื่อง...............................................................................0
แผนการจั ด การเรีย นรู่ ที่ ๒๖

การพิ จ ารณาคุ ณ คู า ของโคลง

ภาพ....................................................0
ห นู ว ย ก า ร เ รี ย น รู่ ที่ ๗ ส า ม ก๊ ก ต อ น จิ ว ยี่ ซู อ น ก ล โ จ
โฉ....................................................................................0

 ผั ง ม โ น ทั ศ น์ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ข อ บ ขู า ย ภ า ร ะ

งาน...............................................................0

 ผั ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น

รู้.................................................................................................0
แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๒๗

ซ้อนกลโจโฉ................................0

การอูานเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่

แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่ ๒ ๘

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ตั ว

ละคร....................................................................0
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่ ๒ ๙

ก า ร อู า น จั บ ใ จ

ความ.........................................................................0
แผนการจั ด การเรี ย นรู่ ที่ ๓๐

การใช้ สำา นวนโวหารในการ

เขียน...................................................0
แผนการจั ด การเรี ย นรู่ ที่ ๓๑

การพู ด และเขียนแส ดง

เหตุผล.........................................................0

แผนการจั ด การเรี ย นรู่ ที่ ๓๒

การพิ จ ารณาคุ ณ คู า ความ

เรียง.........................................................0
หนู ว ยการเรีย นรู่ ที่ ๘

บทเสภาสามั ค คี เ สวก ตอน วิ ศ วกรรมาและ

สามัคคีเสวก............................................0

 ผั ง ม โ น ทั ศ น์ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ข อ บ ขู า ย ภ า ร ะ

งาน...............................................................0

 ผั ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น

รู้................................................................................................0
แผนการจั ด การเรี ย นรู่ ที่ ๓๓

การอู า นบทเสภาวิ ศ วกรร

แผนการจั ด การเรี ย นรู่ ที่ ๓๔

การอู า นบทเสภาสามั ค คี

มา............................................................0

เสวก.........................................................0

แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่

๓ ๕

บ ท

เสภา..........................................................................................0
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู่ ที่ ๓ ๖

ก า ร พิ จ า ร ณ า คุ ณ คู า บ ท

เสภา.............................................................0

หนูวยการเรียนรู่ที่ ๙ โคลงส่ภาษิต พระราชนิ พนธ์พระบาทสมเด็จพระ
จ่ลจอมเกลูาเจูาอยู่หัว.....................0

 ผั ง ม โ น ทั ศ น์ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ข อ บ ขู า ย ภ า ร ะ

งาน...............................................................0

 ผั ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น

รู้.................................................................................................0
แผนการจั ด การเรียนรู่ ที่ ๓๗

รยางค์.............................................0

การอูา นโคลงสุ ภ าษิ ต โศฬสไต

...................................................................แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๓๘ การ....................0 แผนการจั ด การเรีย นรู่ ที่ ๓๙ การอูานโคลงสุภาษิตนฤทุมนา การอู า นโคลงสุ ภ าษิ ต อิ ศ ปปก รณำา....................................0 การพิจารณาคุณคูาโคลง ..............0 แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๔๐ สุภาษิต................

ตอนที่ ๑ คำาชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู่ กลู่มสาระการเรียนรู่ภาษาไทย .

๑. แนวทางการใชูแผนการจัดการเรียนรู่ คููมือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย เลูมนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็ น แนวทางให้ครูใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ กลูุมสาระการเรียนรู้ภาษา ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งการแบูงหนูวยการเรียนรู้สำาหรับจัดทำา แผนการจัดการเรียนรู้รายชัว่ โมงในคููมือครู แผนจัดการเรียนรู้เลูมนี้ แบูงเนื้ อหาออกเป็ น ๙ หนูวย สามารถใช้ควบคููกับหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ ประกอบ ด้วยหนูวยการเรียนรู้ ดังนี้ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๑ ความรู้ทัว่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดีและ วรรณกรรม หนูวยการเรียนรู่ที่ ๒ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นาราย ณ์ปราบนนทก หนูวยการเรียนรู่ที่ ๓ อิศรญาณภาษิต หนูวยการเรียนรู่ที่ ๔ ศิลาจารึก หลักที่ ๑ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๕ กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า หนูวยการเรียนรู่ที่ ๖ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร หนูวยการเรียนรู่ที่ ๗ สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๘ บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา และสามัคคีเสวก .

หนูวยการเรียนรู่ที่ ๙ โคลงสุภาษิต พระราชนิ พนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- เจ้าอยููหัว คููมือครู แผนการจัดการเรียนรู้น้ ี ได้นำาเสนอรายละเอียดไว้ครบถ้วน ตามแนวทางการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ของสำานั กงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบกิจกรรมการ เรียนการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะสำาคัญ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อยูางครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครูควรศึกษาคููมือครูแผนการ จัดการเรียนรู้น้ ี ให้ละเอียดเพื่อปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ และสภาพของนั กเรียน ในแตู ละหนูว ยการเรีย นรู้จ ะแบู งแผนการจัด การเรีย นรู้อ อกเป็ น รายชั ่ว โมง ซึ่ ง มี จำา นวนมากน้ อ ยไมู เ ทู า กั น ขึ้ นอยูู กั บ ความยาวของ เนื้ อหาสาระ และในแตูละหนูวยการเรียนรู้มีองค์ประกอบดังนี้ ๑. ผั ง มโนทั ศ น์ เปู าหมายการเรีย นรู่ และขอบขู า ยภาระงาน แสดงขอบขูา ยเนื้ อหาการจั ดการเรีย นรู้ ท่ี ครอบคลุ ม ความรู้ คุ ณ ธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ทักษะ/กระบวนการ และภาระงาน/ชิ้นงาน ๒.กรอบแนวคิ ดการออกแบบการจัดการเรียนรู่ตามแนวความคิด Backward Design (Backward Design Template) เป็ นกรอบแนวคิ ด ในการจัดการเรียนรู้ของแตูละหนูวยการเรียนรู้ แบูงเป็ น ๓ ขั้น ได้แกู ขั้นที่ ๑ ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนั กเรียน ขั้นที่ ๒ ภาระงานและการประเมินผลการเรีย นรู้ ซึ่งเป็ นหลั ก ฐานที่แสดงวูานั กเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กำาหนดไว้อยูางแท้จริง ขั้นที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ จะระบุวูาในหนูวยการเรียนรู้น้ ี แบูงเป็ นแผนการจัดการเรียนรู้ก่ีแผน และแตูละแผนใช้เวลาในการจัด กิจกรรมกี่ชัว่ โมง .

๓ ตัวชี้วัดชั้ นปี เป็ นตัวชี้วัดที่ใ ช้ตรวจสอบนั กเรียนหลังจาก เรียนจบเนื้ อหาที่นำาเสนอ ในแตูล ะแผนการจัด การเรีย นรู้ น้ ั น ๆ ซึ่ง สอดคล้อ งกั บมาตรฐานการ เรียนรู้ของหลักสูตร ๓.๓.๔ จ่ดประสงค์การเรียนรู่ เป็ นสูวนที่บอกจุดมูุงหมายที่ ต้องการให้เกิดขึ้นแกูนักเรียนภายหลังจากการเรียนจบในแตูละแผน ทั้งในด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม (A) ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กับตัวชี้วัดชั้นปี และ เนื้ อหาในแผนการจัดการเรียนรู้น้ ั น ๆ ๓.๒ สาระสำาคัญ เป็ นความคิดรวบยอดของเนื้ อหาที่นำามา จัดการเรียนรู้ในแตูละแผนการจัดการเรียนรู้ ๓.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ เป็ นการตรวจสอบผล การจัดการเรียนรู้วูาหลังจากจัดการเรียนรู้ในแตูละแผนการจัดการเรียน ์ างการเรียน ตามเป้ าหมายที่ รู้แล้ว นั กเรียนมีพัฒนาการ มีผลสัมฤทธิท คาดหวังไว้หรือไมู และมีส่ิงที่จะต้องได้รบ ั การพัฒนาปรับปรุงสูงเสริม ในด้านใดบ้าง ดังนั้ น ในแตูละแผนการจัดการเรียนรู้จึงได้ออกแบบวิธี การและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านตูาง ๆ ของผู้ เรียนไว้อยูางหลากหลาย เชูน การทำาแบบทดสอบ การตอบคำาถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน การประเมินพฤติกรรมทั้งที่เป็ นรายบุคคลและ . แผนการจัดการเรียนรู่รายชั ว่ โมง เป็ นแผนการจัด การเรีย นรู้ ตามกรอบแนวคิ ด การออกแบบการจั ด การเรีย นรู่ ต ามแนวความคิ ด Backward Design ประกอบด้วย ๓.๑ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู่ ประกอบด้วยลำา ดับที่ของแผน ชื่อแผน และเวลาเรียน เชูน แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑ เรื่อง ความรู้ ทัว่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม เวลา ๑ ชัว่ โมง ๓.

๙ กิ จ กรรมเสนอแนะ เป็ นกิ จ กรรมเสนอแนะสำา หรับ ให้ นั ก เรีย นได้ พั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม ในด้ า นตู า ง ๆ นอกเหนื อ จากที่ ไ ด้ จั ด การ .เป็ นกลูุม โดยเน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวชี้วัดและ มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เหลูานี้ ครู สามารถนำาไปใช้ประเมินนั กเรียนได้ ทั้งในระหวูางการจัดการเรียนรู้และ การทำากิจกรรมตูาง ๆ ตลอดจนการนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ๓.๗ แนวทางบ่รณาการ เป็ นการเสนอแนะแนวทางการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนรู้ของแตูละแผนให้เชื่อมโยงสัมพันธ์ กับสาระการเรียนรู้อ่ ืน ๆ ได้แกู คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี และภาษาตูางประเทศ เพื่อให้การเรียนรู้สอดคล้องและ ครอบคลุมสถานการณ์จริง ๓.๘ กระบวนการจัดการเรียนรู่ เป็ นการเสนอแนวทางการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เนื้ อหาในแตูละเรื่อง โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีการ เรียนรู้ตูาง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ครูนำาไปใช้ประโยชน์ใน การวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อยูางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการ จัดการเรียนรู้ประกอบด้วย ๕ ขั้น ได้แกู ขั้นที่ ๑ นำาเข้าสููบทเรียน ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนนั กเรียน ขั้นที่ ๔ นำาไปใช้ ขั้นที่ ๕ สรุป ๓.๖ สาระการเรียนรู่ เป็ นหัวข้อยูอยที่นำามาจัดการเรียนรู้ใน แตูละแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง ๓.

เรีย นรู้ ม าแล้ ว ในชั ่ว โมงเรีย น กิ จ กรรมเสนอแนะมี ๒ ลั ก ษณะ คื อ กิจกรรมสำา หรับผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษและต้องการศึกษาค้นคว้าใน เนื้ อหานั้ น ๆ ให้ลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งขึ้น และกิจกรรมสำาหรับการเรียนรู้ ให้ครบตามเป้ าหมาย ซึ่งมีลักษณะเป็ นการซูอมเสริม ๓.๑๐ สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ เป็ นรายชื่อสื่อการเรียนรู้ทุกประเภท ที่ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ซึ่ งมี ท้ ั งสื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ สื่ อ เทคโนโลยี และสื่อบุคคล เชูน หนั งสือ เอกสารความรู้ รูปภาพ เครือ ขูายอินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์ ปราชญ์ชาวบ้าน ๓.๑๑ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ เป็ นสูวนที่ให้ครูบันทึกผล การจัดการเรียนรู้วูาประสบความสำา เร็จหรือไมู มีปัญหาหรืออุปสรรค อะไรเกิ ด ขึ้ นบ้ า ง ได้ แ ก้ ไ ขปั ญหาและอุ ป สรรคนั้ นอยู า งไร สิ่ ง ที่ ไ มู ไ ด้ ปฏิ บั ติ ต ามแผนมี อ ะไรบ้ า ง และข้ อ เสนอแนะสำา หรับ การปรับ ปรุ ง แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งตูอไป นอกจากนี้ ยังอำานวยความสะดวกให้ครู โดยจัดทำาแบบทดสอบ ตูาง ๆ และความรู้เสริมสำาหรับครูบันทึกลงใน แผูนซีดี (CD) ประกอบ ด้วย ๑) มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกน กลาง กลูุมสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ ๒) กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ในกลูุมสาระการเรียนรู้ภาษา ไทย ๓) โครงงาน (Project Work) ๔) แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) ๕) ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ๖) รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายชัว่ โมงที่ออกแบบการ จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design .

สัญลักษณ์ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู่ คููมือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชุดนี้ สามารถใช้คูกับ สื่อการเรียนรู้ ภาษาไทย สมบูรณ์แบบ และแบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ น ฐาน ภาษาไทย ซึ่งทุกเลูมได้กำาหนดสัญลักษณ์กำากับกิจกรรมการเรียน .๗) แบบทดสอบกูอนและหลังเรียน ๘) แบบทดสอบปลายปี ๙) ใบงาน แบบบันทึก และแบบประเมินตูาง ๆ ครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมการสอนอยูางมี ประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาครบทุกสมรรถนะสำาคัญที่ กำาหนดไว้ในหลักสูตร กลูาวคือ สมรรถนะในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี รวมถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และกิจกรรมเสนอแนะเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมให้เต็มตาม ศักยภาพของผู้เรียนแตูละคน ซึ่งได้กำาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ นี้ แล้ว นอกจากนี้ ครูสามารถปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับสภาพความพร้อมของนั กเรียนและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ซึ่งจะ ใช้เป็ นผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้ แผนการจัดการเรียนรู้น้ ี ได้อำานวย ความสะดวกให้ครู โดยได้พิมพ์โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design ให้ครูเพิ่มเติมเฉพาะสูวน ที่ครูปรับปรุงเองไว้ด้วยแล้ว ๒.

รู้ไว้ทุกกิจกรรม เพื่อชูวยให้ครูและนั กเรียนทราบลักษณะกิจกรรมนั้ น ๆ เพื่อการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมาย สัญลักษณ์ตูาง ๆ ที่กำาหนดไว้ท่ีกิจกรรมนั้ นมีจุดมูุงหมายและจุด เน้นที่แตกตูางกันตามลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ท่ีต้องการให้ นั กเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของกลูุมสาระการ เรียนรู้และจุดเน้นของหลักสูตร ดังนั้ นสัญลักษณ์จึงเป็ นแนวทางที่เอื้ อ ประโยชน์ตูอนั กเรียนที่จะศึกษาหาความรู้ตามรายละเอียดของกิจกรรม สัญลักษณ์ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ได้กำาหนดไว้เป็ น ๒ กลูุม ดังนี้ สัญลักษณ์หลักของกลู่มสาระการเรียนรู่ภาษาไทย ทักษะทางภาษา เป็ นกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎ เกณฑ์ทางภาษาเพื่อเป็ นพื้ นฐานในการพัฒนาทักษะทาง ภาษาตูอไป ทักษะการฟั ง/การด่ เป็ นกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาการ ฟั งและการดูตูาง ๆ ทักษะการพ่ด เป็ นกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาการพูด ประเภทตูาง ๆ ทักษะการอูาน เป็ นกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาการอูาน ประเภทตูาง ๆ .

ทักษะการเขียน เป็ นกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาการ เขียนประเภทตูาง ๆ สัญลักษณ์เสริมของกลู่มสาระการเรียนรู่ภาษาไทย โครงงาน เป็ นกิจกรรมที่มูุงพัฒนาการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา การพัฒนากระบวนการคิด เป็ นกิจกรรมที่กำาหนดให้ นั กเรียนได้ใช้กระบวนการคิดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดของ ตนเอง การประย่กต์ใชูในชีวิตประจำาวัน เป็ นกิจกรรมให้นักเรียน นำาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้หรือใช้แก้ปัญหาใน สถานการณ์จริงของชีวิตประจำาวัน การทำาประโยชน์ใหูสังคม เป็ นกิจกรรมให้นักเรียนนำาความ รู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติเพื่อให้ตระหนั กในการทำา ประโยชน์ให้สังคม การปฏิบัติจริง /ฝึ กทักษะ เป็ นกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ จริงหรือฝึ กปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะอันจะชูวยให้การเรียนรู้ เป็ นไปตามเป้ าหมายอยูางสมบูรณ์และติดตัวคงทน .

การศึกษาคูนควูา/สืบคูน เป็ นกิจกรรมให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าหรือสืบค้นจากแหลูงเรียนรู้ตูาง ๆ เพื่อสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเองจนเกิดเป็ นนิ สัย การสำารวจ เป็ นกิจกรรมให้นักเรียนสำารวจและรวบรวม ข้อมูลเพื่อนำามาศึกษาวิเคราะห์ หาสาเหตุ หาผลลัพธ์ ฝึ ก ความเป็ นผู้รอบรู้ การสังเกต เป็ นกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักสังเกตสิ่งที่ ต้องการเรียนรู้จนสร้างองค์ความรู้ได้อยูางเป็ นระบบและมี เหตุผล กิจกรรมสำาหรับกลู่มพิเศษ เป็ นกิจกรรมให้นักเรียนใช้ พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาให้เต็มตาม ศักยภาพ กิจกรรมสำาหรับซูอมเสริม เป็ นกิจกรรมสำาหรับให้นักเรียน ซูอมใช้เรียนเสริมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ๓. การออกแบบการจัดการเรียนรู่ตามแนวคิด Backward Design (BwD) การจัดการเรียนรู้หรือการสอนเป็ นงานที่ครูทุกคนต้องใช้กลวิธี ตูาง ๆ มากมายเพื่อให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้และเกิดผลตามที่ครู คาดหวัง การจัดการเรียนรู้จัดเป็ นศาสตร์ท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์อยูางมาก ครูบางคนอาจจะละเลยเรื่องของการ .

ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือการออกแบบการสอน ซึ่งเป็ นงานที่ครู จะต้องทำากูอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู่ทำาอยูางไร ทำาไมจึงตูองออกแบบ การจัดการเรียนรู่ ครูทุกคนผูานการศึกษาและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการ เรียนรู้มาแล้ว ในอดีตการออกแบบการจัดการเรียนรู้จะเริม ่ ต้นจากการ กำาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การ ดำาเนิ นการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปั จจุบัน การเรียนรู้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเข้ามา มีบทบาทตูอการเรียนรู้ของนั กเรียน ซึ่งนั กเรียนสามารถเรียนรู้ได้จาก สื่อและแหลูงเรียนรู้ตูาง ๆ ที่มีอยููรอบตัว ดังนั้ นการออกแบบการ จัดการเรียนรู้จึงเป็ นกระบวนการสำาคัญที่ครูจำาเป็ นต้องดำาเนิ นการให้ เหมาะสมกับศักยภาพของนั กเรียนแตูละบุคคล แกรนต์ วิกกินส์ (Grant Wiggins) และเจย์ แมกไท (Jay Metighe) นั กการศึกษาชาวอเมริกันได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเรียกวูา Backward Design อันเป็ นการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีครูจะต้องกำาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ ต้องการให้เกิดขึ้นกับนั กเรียนกูอน โดยเขาทั้งสองให้ช่ ือวูา ความเข้าใจ ที่คงทน (Enduring Understanding) เมื่อกำาหนดความเข้าใจที่คงทนได้ แล้ว ครูจะต้องบอกให้ได้วูาความเข้าใจที่คงทนของนั กเรียนนี้ เกิดจาก อะไร นั กเรียนจะต้องมีหรือแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ครูมีหรือใช้วิธี การวัดอะไรบ้างที่จะบอกวูานั กเรียนมีหรือแสดงพฤติกรรมเหลูานั้ นแล้ว จากนั้ นครูจึงนึ กถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีจะทำาให้นักเรียนเกิดความ เข้าใจที่คงทนตูอไป .

นั กเรียนควรจะมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทำาสิ่งใดได้ บ้าง ๒.แนวคิดของ Backward Design Backward Design เป็ นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ ผลลัพธ์ปลายทางเป็ นหลัก ซึ่งผลลัพธ์ปลายทางนี้ จะเกิดขึ้นกับ นั กเรียนก็ตูอเมื่อจบหนูวยการเรียนรู้ ทั้งนี้ ครูจะต้องออกแบบการ จัดการเรียนรู้โดยใช้กรอบความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล มีความสัมพันธ์ กัน จากนั้ นจึงจะลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ขยายรายละเอียด เพิ่มเติมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตูอไป กรอบความคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธี Backward Design มีข้ ันตอนหลักที่สำาคัญ ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ กำาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ นั กเรียน ขั้นที่ ๒ กำาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็ น หลักฐานที่แสดงวูานั กเรียนมีผล การเรียนรู้ตามที่กำาหนดไว้อยูางแท้จริง ขั้นที่ ๓ วางแผนการจัดการเรีย ขั้นที่ ๑ กำาหนดผลลัพธ์ปลายทางทีต ่ ูองการใหูเกิดขึ้นกับนักเรียน กูอนที่จะกำาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ นั กเรียนนั้ น ครูควรตอบคำาถามสำาคัญตูอไปนี้ ๑. เนื้ อหาสาระใดบ้างที่มีความสำาคัญตูอการสร้างความเข้าใจของ นั กเรียน และความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding) ที่ครู ต้องการจัดการเรียนรู้ให้แกูนักเรียนมีอะไรบ้าง เมื่อจะตอบคำาถามสำาคัญดังกลูาวข้างต้น ให้ครูนึกถึงเป้ าหมาย ของการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ด้านเนื้ อหาระดับชาติท่ีปรากฏอยููใน .

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมทั้งมาตรฐาน การเรียนรู้ระดับเขตพื้ นที่การศึกษาหรือท้องถิ่น การทบทวนความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เนื่ องจากมาตรฐานแตูละระดับจะมีความสัมพันธ์กับเนื้ อหาสาระตูาง ๆ ซึ่งมีความแตกตูางลดหลัน ่ กันไป ด้วยเหตุน้ ี ขั้นที่ ๑ ของ Backward Design ครูจึงต้องจัดลำาดับความสำาคัญและเลือกผลลัพธ์ปลายทางของ นั กเรียน ซึ่งเป็ นผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความเข้าใจที่คงทนตูอไป ความเขูาใจที่คงทนของนักเรียน ความเข้าใจที่คงทนคืออะไร ความเข้าใจที่คงทนเป็ นความรู้ท่ีลึก ซึ้ง ได้แกู ความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ และหลักการของเนื้ อหา และวิชาที่นักเรียนเรียนรู้ หรือกลูาวอีกนั ยหนึ่ งเป็ นความรู้ท่ีอิงเนื้ อหา ความรู้น้ ี เกิดจากการสะสมข้อมูลตูาง ๆ ของนั กเรียนและเป็ นองค์ความ รู้ท่ีนักเรียนสร้างขึ้นด้วยตนเอง การเขียนความเขูาใจที่คงทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู่ ถ้าความเข้าใจที่คงทน หมายถึง สาระสำาคัญของสิ่งที่จะเรียนรู้ แล้ว ครูควรจะรู้วูาสาระสำาคัญหมายถึงอะไร คำาวูา สาระสำาคัญ มาจาก คำาวูา Concept ซึ่งนั กการศึกษาของไทยแปลเป็ นภาษาไทยวูา สาระ สำาคัญ ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ มโนมติ และสังกัป แตูการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้นิยมใช้คำาวูา สาระสำาคัญ สาระสำาคัญเป็ นข้อความที่แสดงแกูนหรือเป้ าหมายเกี่ยวกับเรื่อง ใดเรื่องหนึ่ ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปรวมและข้อแตกตูางเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง หนึ่ ง โดยอาจครอบคลุมข้อเท็จจริง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการ สรุปสาระสำาคัญและข้อความที่มีลักษณะรวบยอดอยูางอื่น ประเภทของสาระสำาคัญ .

ให้เขียนสาระสำาคัญของทุกเรื่อง โดยแยกเป็ นข้อ ๆ (จำานวน ข้อของสาระสำาคัญจะเทูากับจำานวนเรื่อง) ๒. สาระสำาคัญต้องครอบคลุมประเด็นสำาคัญครบถ้วน เพราะหาก ขาดสูวนใดไปแล้วจะทำาให้นักเรียนรับสาระสำาคัญที่ผิดไปทันที ๔. ระดับกว้าง (Broad Concept) ๒. ระดับการนำาไปใช้ (Operative Concept หรือ Functional Concept) ตัวอย่างสาระสำาคัญระดับกว้าง − การอูานเป็ นการฝึ กทักษะการออกเสียง − การวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมต้องมีความรู้เรื่ององค์ ประกอบของงานเขียน ตัวอย่างสาระสำาคัญระดับการนำาไปใช้ − การอูานที่ดีผู้อูานจะต้องออกเสียงคำาให้ถูกต้อง เข้าใจคำาศัพท์ จับใจความสำาคัญ และบอกข้อคิดจากเรื่องที่อูานได้ − การวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมจะพิจารณาจากองค์ ประกอบด้านรูปแบบ เนื้ อ และภาษา แนวทางการเขียนสาระสำาคัญ ๑. การเขียนสาระสำาคัญที่ดีควรเป็ นสาระสำาคัญระดับการนำาไปใช้ ๓.๑. การเขียนสาระสำาคัญที่จะให้ครอบคลุมประเด็นสำาคัญ วิธีการ หนึ่ งคือ การเขียนแผนผังสาระสำาคัญ ตัวอยูาง การเขียนแผนผังสาระสำาคัญ .

การเขียนสาระสำาคัญเกี่ยวกับเรื่องใดควรเขียนลักษณะเดูนที่ มองเห็นได้หรือนึ กได้ออกมาเป็ นข้อ ๆ แล้วจำาแนกลักษณะเหลูานั้ น เป็ นลักษณะจำาเพาะและลักษณะประกอบ ๖. การเขียนข้อความที่เป็ นสาระสำาคัญ ควรใช้ภาษาที่มีการ ขัดเกลาอยูางดี เลี่ยงคำาที่มีความหมายกำากวมหรือฟู ุมเฟื อย ตัวอย่างการเขียนสาระสำาคัญ เรื่อง ประโยค ประโยค ลักษณะ จำาเพาะ ลักษณะ ประกอบ .ร่ปแบบ แบูงได้หลายลักษณะ เชูน – แบูงตามลักษณะคำา ประพันธ์เป็ นร้อยแก้ว และร้อยกรอง การวิจารณ์ วรรณคดีและ เนื้ อหา วรรณกรรม แบูงตามการพิจารณาคำา ประพันธ์ เชูน เนื้ อเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร ภาษา พิจารณาจากการเลือกคำา การเรียงคำา และ การใช้โวหาร สาระสำาคัญของเการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม: การวิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรมพิจารณาจากองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ รูปแบบ เนื้ อหา ภาษา ซึ่งแตูละองค์ประกอบจะมีลักษณะและวิธีการพิจารณาที่ แตกตูางกันไป ๕.

มีประธาน  – – มีกริยา มีกรรม –  มีสูวนขยาย –  มีสูวนขยาย –  มีสูวนขยาย –  ประธาน กริยา กรรม สาระสำาคัญของประโยค: ประโยคประกอบด้วยสูวนสำาคัญ ๒ สูวน คือ ประธานและกริยา กรรมและสูวนขยายตูาง ๆ จะมีหรือไมูมีก็ได้ ขั้นที่ ๒ กำาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู่ซึ่งเป็ นหลัก ฐานที่แสดงวูานักเรียนมีผลการเรียนรูต ่ ามที่กำาหนดไวูอยูางแทูจริง เมื่อครูกำาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนั กเรียน แล้ว กูอนที่จะดำาเนิ นการขั้นตูอไปขอให้ครูตอบคำาถามสำาคัญตูอไปนี้ – นั กเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกในลักษณะใดจึงทำาให้ครู ทราบวูา นั กเรียนบรรลุผลลัพธ์ปลายทางตามที่กำาหนดไว้แล้ว – ครูมีหลักฐานหรือใช้วิธีการใดที่สามารถระบุได้วูา นั กเรียนมี พฤติกรรมหรือแสดงออกตามผลลัพธ์ปลายทางที่กำาหนดไว้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการของ Backward Design เน้นให้ครูรวบรวมหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี จำาเป็ นและมีหลักฐานเพียงพอที่จะกลูาวได้วูา การจัด .

์ ล้ว ไมูใชูเรียนแคูให้จบตาม การเรียนรู้ทำาให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิแ หลักสูตรหรือเรียนตามชุดของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูกำาหนดไว้เทูานั้ น วิธีการของ Backward Design ต้องการกระตุ้นให้ครูคิดลูวงหน้าวูาครู ควรจะกำาหนดและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้างกูอนที่จะ ออกแบบหนูวยการเรียนรู้ โดยเฉพาะอยูางยิ่งหลักฐานดังกลูาวควรจะ เป็ นหลักฐานที่สามารถใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับที่มีประโยชน์สำาหรับ นั กเรียนและครูได้เป็ นอยูางดี นอกจากนี้ ครูควรใช้วิธีการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้แบบตูอเนื่ องอยูางไมูเป็ นทางการและเป็ น ทางการตลอดระยะเวลาที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แกูนักเรียน ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดที่ต้องการให้ครูทำาการวัดและประเมินผลการเรียน รู้ระหวูางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเรียกวูา สอนไปวัดผลไป จึงกลูาวได้วูา ขั้นนี้ ครูควรนึ กถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออก ของนั กเรียน โดยพิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงานที่เป็ นหลักฐานเชิง ประจักษ์ ซึ่งแสดงให้เห็นวูานั กเรียนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามเกณฑ์ท่ี กำาหนดไว้แล้ว และเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินควรเป็ นเกณฑ์คุณภาพในรูปของ มิติคุณภาพ (Rubrics) อยูางไรก็ตาม ครูอาจจะมีหลักฐานหรือใช้วิธีการ อื่น ๆ เชูน การทดสอบกูอนและหลังเรียน การสัมภาษณ์ การศึกษา ค้นคว้า การฝึ กปฏิบัติขณะเรียนรู้ประกอบด้วยก็ได้ หลังจากที่ครูได้กำาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ นั กเรียนแล้ว ครูควรกำาหนดภาระงานและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงวูานั กเรียนมีผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์ปลาย ทางที่กำาหนดไว้แล้ว ภาระงาน หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่กำาหนดให้นักเรียนปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ /ตัวชี้วัดชั้นปี /มาตรฐานการเรียน รู้ท่ีกำาหนดไว้ ลักษณะสำาคัญของงานจะต้องเป็ นงานที่สอดคล้องกับชีวิต จริงในชีวิตประจำาวัน เป็ นเหตุการณ์จริงมากกวูากิจกรรมที่จำาลองขึ้น .

เพื่อใช้ในการทดสอบ ซึ่งเรียกวูา งานที่ปฏิบัติเป็ นงานที่มีความหมาย ตูอนั กเรียน (Meaningful Task) นอกจากนี้ งาน หรือกิจกรรมจะต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน สอดคล้องกับจุดประสงค์การ เรียนรู้ /ตัวชี้วัดชั้นปี /มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับ นั กเรียน ทั้งนี้ เมื่อได้ภาระงานครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว ครูจะต้องนึ กถึง วิธีการและเครื่องมือที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนั กเรียน ซึ่งมีอยููมากมายหลายประเภท ครูจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับภาระงาน ที่นักเรียนปฏิบัติ ตัวอยูางภาระงานเรื่อง โคลงสี่สุภาพ รวมทั้งการกำาหนดวิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของนั กเรียน ดังตาราง .

ฝึ กอ่าน โคลงสี่ สุภาพเป็ น ทำานอง ธรรมดา และ ทำานอง เสนาะ ๒. แบบซัก ถาม ๒. แบบทดสอบการ อ่านออก เสียงร้อยกรอง ๔. เกณฑ์คุณภาพ ๔ ระดับ ๓. ฝึ กอ่าน และ ออกเสียง ทำานอง เสนาะ ๒. ท่องจำาบท อาขยานตามที่ กำาหนดและบท ร้อยกรองที่ มีคุณค่าตาม ความสนใจ ๑. แต่ง กิจกรรม การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ๑. ท่องจำาคำา ประพันธ์ ประเภท โคลงสี่ สุภาพ ๔. ตรวจสอบ ผลงาน ๓. แบบ ทดสอบการ อ่านออก เสียง ร้อยกรอง ๔. ซักถาม ๒. แถบบันทึกเสียง ๒. ศึกษารูป แบบ สัมผัสบังคับ ของคำา ประพันธ์ ประเภท ๑.ตัวอยูาง ภาระงาน/ชิ้นงาน แผนการจัดการเรียนรูท ่ ี่ ๒๔ ตัวชี้วัดชัน ้ ปี โคลงสี่ส่ภาพ สาระการ ภาระ เรียนรู้ งาน/ผล งาน/ชิ้น งาน โคลงสี่ ๑. ตัวอย่างบทร้อย กรอง ๓. ฝึ กอ่าน ๑. แบบประเมินการ อ่านออก เสียงร้อยกรอง ๕. อ่านออกเสียง สุภาพ บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ได้ถก ู ต้อง ไพเราะเหมาะสม กับเรื่องที่ อ่าน ๒. เกณฑ์คุณภาพ ๔ ระดับ สื่อการเรียนรู้ ๑. เกณฑ์คุณภาพ ๔ ระดับ ๒. แบบ ประเมินการ อ่านออก เสียง ร้อยกรอง ๑. อภิปราย โคลงสี่ แสดง สุภาพเป็ น ความคิด ทำานอง เห็น ธรรมดา ๓. แบบประเมินการ ท่องจำาบท ร้อยกรอง .

การรู่จักตนเอง เป็ นความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดย การมีความตระหนั กรู้ สามารถประมวลผลข้อมูลจากแหลูงที่หลาก หลาย ปรับตัวได้ รู้จักใครูครวญ และมีความเฉลียวฉลาด .ความเข้าใจที่คงทนจะเกิดขึ้นได้ นั กเรียนจะต้องมีความสามารถ ๖ ประการ ได้แกู ๑. การใหูความสำาคัญและใสูใจในความรู่สึกของผู่อ่ ืน เป็ นความ สามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการมีความละเอียดรอบคอบ เปิ ดเผย รับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่ ืน ระมัดระวังที่จะไมูให้เกิดความกระทบ กระเทือนตูอผู้อ่ ืน ๖. การแปลความและตีความ เป็ นความสามารถที่นักเรียน แสดงออกโดยการแปลความและตีความได้อยูางมีความหมาย ตรง ประเด็น กระจูางชัด และทะลุปรุโปรูง ๓. การประย่กต์ ดัดแปลง และนำาไปใชู เป็ นความสามารถที่ นั กเรียนแสดงออกโดยการนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสููการปฏิบัติได้อยูางมี ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และคลูองแคลูว ๔. การอธิบาย ชี้แจง เป็ นความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดย การอธิบายหรือชี้แจงในสิ่งที่เรียนรู้ได้อยูางถูกต้อง สอดคล้อง มีเหตุมี ผล และเป็ นระบบ ๒. การมีม่มมองที่หลากหลาย เป็ นความสามารถที่นักเรียน แสดงออกโดยการมีมุมมองที่นูาเชื่อถือ เป็ นไปได้ มีความลึกซึ้ง แจูม ชัด และแปลกใหมู ๕.

ความสามารถในการสื่อสาร เป็ นความสามารถของนั กเรียนใน การรับและสูงสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถูายทอดความคิด ความ รู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ขูาวสารและประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ตูอการพัฒนาตนเองและ สังคม รวมทั้งการเจรจาตูอรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งตูาง ๆ การเลือกที่จะรับและไมูรบ ั ข้อมูลขูาวสารด้วยหลักเหตุผลและความ ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคำานึ ง ถึงผลกระทบที่มีตูอตนเองและสังคม ๒.นอกจากนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำาหนดสมรรถนะสำาคัญของนั กเรียนหลังจากสำาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรไว้ ๕ ประการ ดังนี้ ๑. ความสามารถในการแกูปัญหา เป็ นความสามารถของนั กเรียน ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคตูาง ๆ ที่เผชิญได้อยูางถูกต้องเหมาะสม บนพื้ นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตูาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำานึ งถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตูอ ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม . ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถของนั กเรียนในการ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยูางมีวิจารณญาณ การคิดอยูาง สร้างสรรค์ การคิดเชิงคุณธรรม และการคิดอยูางเป็ นระบบ เพื่อนำาไปสูู การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อยูางเหมาะสม ๓.

ความสามารถในการใชูเทคโนโลยี เป็ นความสามารถของ นั กเรียนในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านตูาง ๆ มีทักษะกระบวนการทาง เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ สื่อสาร การทำางาน การแก้ปัญหา อยูางสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม นอกจากสมรรถนะสำาคัญของนั กเรียนหลังจากสำาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรที่กลูาวแล้วข้างต้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ สามารถอยููรูวมกับผู้อ่ ืนในสังคมได้อยูางมีความสุขในฐานะเป็ นพลเมือง ไทยและพลเมืองโลก ดังนี้ ๑. ความสามารถในการใชูทักษะชีวิต เป็ นความสามารถของ นั กเรียนในด้านการนำากระบวนการตูาง ๆ ไปใช้ในการดำาเนิ นชีวิต ประจำาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อยูางตูอเนื่ อง การทำางาน และการอยููรูวมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหวูางบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้งตูาง ๆ อยูางเหมาะ สม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพ แวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมูพึงประสงค์ซ่ึงจะสูง ผลกระทบตูอตนเองและผู้อ่ ืน ๕. อยููอยูางพอเพียง ๖. ใฝู เรียนรู้ ๕. มูุงมัน ่ ในการทำางาน .๔. มีวินัย ๔. ซื่อสัตย์สุจริต ๓. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒.

รักความเป็ นไทย ๘.๗. มีจิตสาธารณะ ดังนั้ นการกำาหนดภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติ รวมทั้งการเลือกวิธี การและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้น้ ั น ครูควรคำานึ งถึง ความสามารถของนั กเรียน ๖ ประการ ตามแนวคิดของ Backward Design สมรรถนะสำาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนั กเรียน หลังจากสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้กลูาวไว้ข้างต้น เพื่อให้ภาระ งาน วิธีการ และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมสิ่งที่ สะท้อนผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนั กเรียนอยูางแท้จริง นอกจากนี้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Backward Design ในขั้นที่ ๒ นี้ ครูจะต้องคำานึ งถึงภาระงาน วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ ตรงกับสภาพจริง มีความยืดหยูุน และสร้างความ สบายใจแกูนักเรียนเป็ นสำาคัญ ขั้นที่ ๓ วางแผนการจัดการเรียนรู่ เมื่อครูมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำาหนดผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนั กเรียน รวมทั้งกำาหนดภาระงานและ การประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็ นหลักฐานที่แสดงวูานั กเรียนเกิดการ เรียนรู้ตามที่กำาหนดไว้อยูางแท้จริงแล้ว ขั้นตูอไปครูควรนึ กถึงกิจกรรม การเรียนรู้ตูาง ๆ ที่จะจัดให้แกูนักเรียน การที่ครูจะนึ กถึงกิจกรรมตูาง ๆ ที่จะจัดให้นักเรียนได้น้ ั น ครูควรตอบคำาถามสำาคัญ ตูอไปนี้ – ถ้าครูต้องการจะจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความรู้เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ และทักษะกระบวนการตูาง ๆ ที่จำาเป็ นสำาหรับนั กเรียน ซึ่งจะทำาให้นักเรียนเกิดผลลัพธ์ .

ปลายทางตามที่กำาหนดไว้ รวมทั้งเกิดเป็ นความเข้าใจที่คงทนตูอไปนั้ น ครูสามารถจะใช้วิธีการงูาย ๆ อะไรบ้าง – กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะชูวยเป็ นสื่อนำาให้นักเรียนเกิดความรู้ และทักษะที่จำาเป็ นมีอะไรบ้าง – สื่อและแหลูงการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด ซึ่งจะทำาให้ นั กเรียนบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรมีอะไรบ้าง – กิจกรรมการเรียนรู้ตูาง ๆ ที่กำาหนดไว้ควรจัดกิจกรรมใดกูอน และควรจัดกิจกรรมใด ภายหลัง – กิจกรรมตูาง ๆ ออกแบบไว้เพื่อตอบสนองความแตกตูาง ระหวูางบุคคลของนั กเรียนหรือไมู เพราะเหตุใด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตูาง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดผลลัพธ์ ปลายทางตามแนวคิดของ Backward Design นั้ น วิกกินส์และแมกไท ได้เสนอแนะให้ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของ WHERETO (ไปที่ไหน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ W แทน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดให้น้ ั นจะต้องชูวยให้นักเรียนรู้ วูาหนูวยการเรียนรู้น้ ี จะดำาเนิ นไปในทิศทางใด (Where) และสิ่งที่คาด หวังคืออะไร (What) มีอะไรบ้างชูวยให้ครูทราบวูานั กเรียนมีความรู้พื้น ฐานและความสนใจอะไรบ้าง H แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรดึงดูดความสนใจนั กเรียนทุกคน (Hook) ทำาให้นักเรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่จะเรียนรู้ (Hold) และใช้ สิ่งที่นักเรียนสนใจเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ E แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรสูงเสริมและจัดให้ (Equip) นั กเรียนได้มีประสบการณ์ (Experience) ในแนวคิดหลัก/ความคิดรวบ .

ยอด และสำารวจ รวมทั้งวินิจฉัย (Explore) ในประเด็น ตูาง ๆ ที่นูา สนใจ R แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้คิด ทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise) ความเข้าใจในความรู้และงานที่ ปฏิบัติ E แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมิน (Evaluate) ผลงานและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ T แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรออกแบบ (Tailored) สำาหรับ นั กเรียนเป็ นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถที่แตกตูางกันของนั กเรียน O แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตูาง ๆ ให้เป็ นระบบ (Organized) ตามลำาดับการเรียนรู้ของนั กเรียน และกระตุ้นให้นักเรียน มีสวู นรูวมในการสร้างองค์ความรู้ต้ ังแตูเริม ่ แรกและตลอดไป ทั้งนี้ เพื่อ การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล อยูางไรก็ตาม มีข้อสังเกตวูาการวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี การกำาหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ การลำาดับบทเรียน รวมทั้งสื่อและ แหลูงการเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงนั้ นจะประสบผลสำาเร็จได้ก็ตูอเมื่อครูได้ มีการกำาหนดผลลัพธ์ปลายทาง หลักฐาน และวิธีการวัดและประเมินผล ที่แสดงวูานั กเรียนมี ผลการเรียนรู้ตามที่กำาหนดไว้อยูางแท้จริงแล้ว การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้เป็ นเพียงสื่อที่จะนำาไปสููเป้ าหมายความสำาเร็จที่ต้องการเทูานั้ น ด้วยเหตุน้ ี ถ้าครูมีเป้ าหมายที่ชัดเจนก็จะชูวยทำาให้การวางแผนการ จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถทำาให้นักเรียนเกิด ์ ามที่กำาหนดไว้ได้ ผลสัมฤทธิต .

โดยสรุปจึงกลูาวได้วูา ขั้นนี้ เป็ นการค้นหาสื่อการเรียนรู้ แหลูง การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับนั กเรียน กิจกรรมที่กำาหนดขึ้นควรเป็ นกิจกรรมที่จะสูงเสริมให้นักเรียนสามารถ สร้างและสรุปเป็ นความคิดรวบยอดและหลักการที่สำาคัญของสาระที่ เรียนรู้ กูอให้เกิดความเข้าใจที่คงทน รวมทั้งความรู้สึกและเจตคติท่ีดี ไปพร้อม ๆ กับทักษะความชำานาญ .

.. ความรู่ของนักเรียนที่นำาไปสู่ ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่ นักเรียนจะรู่วูา… ความเขูาใจที่คงทน นักเรียนจะ ๒. ๑. นำาไปสู่ สามารถ. ขั้นที่ ๒ ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู่ซึ่งเป็ นหลักฐานที่ . ๒.Backward Design Template ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู่ หนูวยการเรียนรู่ที่ ขั้นที่ ๑ ผลลัพธ์ปลายทางที่ตูองการใหูเกิดขึ้นกับนักเรียน ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ๑. . ๒. ๒. ๑. ความเขูาใจที่คงทนของนักเรียน คำาถามสำาคัญที่ทำาใหูเกิดความ นักเรียนจะเขูาใจวูา… เขูาใจที่คงทน ๒. ความเขูาใจที่คงทน ๑.

. สิ่งที่มู่งประเมิน ๓. (ระบุช่ ือเรื่องที่จะทำาการจัดการเรียนรู้ ) . (ระบุช่ ือและลำาดับที่ของแผนการจัดการเรียนรู้ ) ชื่อเรื่อง..๒ ๒.๒ เครื่องมือ ๑) ๒) ๓..แสดงวูานักเรียนมีผลการเรียนรู่ ตามที่กำาหนดไวูอยูางแทูจริง ๑.๑ ๑. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู่ ๒.. ภาระงานที่ผู่เรียนตูองปฏิบัติ ๑.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู่ ประเมินผลการเรียนรู่ ๑) ๒) ๒.๒ ขั้นที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู่ ร่ปแบบแผนการจัดการเรียนรู่รายชัว่ โมง เมื่อครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามผังการออกแบบการจัดการ เรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design แล้ว ครูสามารถเขียนแผนการ จัดการเรียนรู้เป็ นรายชัว่ โมงได้โดยใช้รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบเรียงหัวข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อแผน.๑ ๓.

..... (ระบุสาระและเนื้ อหาที่ใช้จัดการเรียนรู้ อาจ เขียนเฉพาะหัวเรื่องก็ได้ ) แนวทางบ่รณาการ. (กำาหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ของกลูุมสาระและการ บูรณาการข้ามสาระ) .... (กำาหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะ สำาคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนั กเรียนหลังจากสำาเร็จการ ศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความรู้ (Knowledge: K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม (Affective: A) ด้านทักษะและกระบวนการ (Performance: P)) การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ...กลู่มสาระ. (ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตูอ ๑ แผน) สาระสำาคัญ.. (ระบุตัวชี้วัดชั้นปี ที่ใช้เป็ นเป้ าหมายของแผนการ จัดการเรียนรู้ ) จ่ดประสงค์การเรียนรู่ . (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลูุมสาระ อื่นที่บูรณาการรูวมกัน) กระบวนการจัดการเรียนรู่ . (ระบุช้ ันที่จัดการเรียนรู้ ) หนูวยการเรียนรู่ที่ .. (ระบุกลูุมสาระที่จัดการเรียนรู้ ) ชั้น. (เขียนความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ของหัวเรื่อง ที่จะจัดการเรียนรู้ ) ตัวชี้วัดชั้นปี .... (ระบุช่ ือและลำาดับที่ของหนูวยการเรียนรู้ ) เวลา.. (ระบุวิธีการและเครื่องมือวัด และประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ท้ ัง ๓ ด้าน) สาระการเรียนรู่ .......

. (ระบุส่ ือ อุปกรณ์ และแหลูงเรียนรู้ท่ีใช้ในการ จัดการเรียนรู้ ) บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู่ ..กิจกรรมเสนอแนะ. (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่นักเรียน ควรปฏิบัติเพิ่มเติม) สื่อ/แหลูงเรียนรู่ . เทคนิ คและวิธีการจัดการเรียนรู่–การวัดและประเมิน ผลกลู่มสาระการเรียนรู่ ภาษาไทย . (ระบุรายละเอียดของผลการ จัดการเรียนรู้ตามแผนที่ กำาหนดไว้ อาจนำาเสนอข้อเดูนและข้อด้อยให้เป็ นข้อมูลที่สามารถใช้ เป็ นสูวนหนึ่ งของการทำาวิจัยในชั้นเรียนได้) ในสูวนของการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้ ั น ให้ครู เขียนโดยนำาขั้นตอนหลักของเทคนิ คและวิธีการของการจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผู้เรียนเป็ นสำาคัญ เชูน การเรียนแบบแก้ปัญหา การศึกษาเป็ นราย บุคคล การอภิปรายกลูุมยูอย/กลูุมใหญู การฝึ กปฏิบัติการ การสืบค้น ข้อมูล ฯลฯ มาเขียนในขั้นการสอน โดยให้คำานึ งถึงธรรมชาติของกลูุม สาระการเรียนรู้ การใช้แนวคิดของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ของ Backward Design จะชูวยให้ครูมีความมัน ่ ใจในการจัดการเรียนรู้ และใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของ ในการจัดการเรียนรู้ ได้อยูางมีประสิทธิภาพตูอไป ๔.....

ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ (๒) และ (๓) ได้ระบุแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การฝึ กทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหลูง การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การฝึ กปฏิบัติจริง และการประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหา ดังนั้ น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบายดังกลูาวนี้ การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ใน คู่มือคร่ แผนการจัดการเรียนรู่ ภาษาไทย ชุดนี้ จึงยึดแนวทางการ จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง (Child–Centered) เน้นการ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ผสม ผสานเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ตูาง ๆ กับหัวข้อเรื่องหรือประเด็นที่ สอดคล้องกับชีวิตจริง เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในองค์รวมเป็ น ธรรมชาติ สอดคล้องกับสภาพและปั ญหาที่เกิดในวิถีชีวิตของนั กเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางได้ เปลี่ยนแปลงบทบาทของครูจากการเป็ นผู้ช้ ีนำาหรือถูายทอดความรู้ไป เป็ นผู้ชูวยเหลือ อำานวยความสะดวก และสูงเสริมสนั บสนุ นนั กเรียน โดยใช้วิธีการตูาง ๆ อยูางหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนเกิดการ สร้างสรรค์ความรู้และนำาความรู้ไปใช้อยูางมีประสิทธิภาพ คู่มือคร่ แผนการจัดการเรียนรู่ ภาษาไทย ชุดนี้ จึงได้นำาเสนอทฤษฎี เทคนิ ค และวิธีการเรียนการสอนตูาง ๆ มาเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เชูน การจัดการเรียนรู่โดยใชูสมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning– BBL) เป็ นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีอิงผลการวิจัยทางประสาทวิทยา ซึ่งได้ เสนอแนะไว้วูา ตามธรรมชาติน้ ั นสมองเรียนรู้ได้อยูางไร โดยได้กลูาว ถึงโครงสร้างที่แท้จริงของสมองและการทำางานของสมองมนุ ษย์ท่ีมีการ .พระราชบัญญัติการศึกษาแหูงชาติ พ.

แปรเปลี่ยนไปตามขั้นของการพัฒนา ซึ่งสามารถนำามาใช้เป็ นกรอบ แนวคิดของการสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ได้อยูางมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู่แบบใชูปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning–PBL) เป็ นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็ นจุด เริม ่ ต้นและเป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้นักเรียน รูวมกันแก้ปัญหาภายใต้การแนะนำาของครู ให้นักเรียนชูวยกันตั้ง คำาถามและชูวยกันค้นหาคำาตอบ โดยอาจใช้ความรู้เดิมมาแก้ปัญหา หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสำาหรับ การแก้ปัญหา นำาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาสรุปเป็ นข้อมูลในการแก้ ปั ญหา แล้วชูวยกันประเมินการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาครั้งตูอ ไป สำาหรับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู่แบบพห่ปัญญา (Multiple Intelligences) เป็ นการพัฒนาองค์รวมของนั กเรียน ทั้งสมองด้านซ้ายและสมองด้าน ขวาบนพื้ นฐานความสามารถและสติปัญญาที่แตกตูางกันของแตูละ บุคคล มูุงหมายจะให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ส่ิงตูาง ๆ ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนรู่แบบรูวมมือ (Cooperative Learning) เป็ นการ จัดสถานการณ์และบรรยากาศให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้รูวมกัน ฝึ กให้ นั กเรียนที่มีลักษณะแตกตูางกันทั้งสติปัญญาและความถนั ดรูวมกัน ทำางานเป็ นกลูุม และรูวมกันศึกษาค้นคว้า การจัดการเรียนรู่แบบใชูหมวกความคิด ๖ ใบ (Six Thinking Hats) เป็ นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนฝึ กตั้งคำาถามและตอบ คำาถามที่ใช้ความคิดในลักษณะตูาง ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผล ประกอบหรือวิเคราะห์วิจารณ์ได้ .

การจัดการเรียนรู่สืบแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็ นการฝึ กให้นักเรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่ออธิบายสิ่งตูาง ๆ อยูางเป็ นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยนั กเรียนจะต้องใช้ความสามารถ ของตนเองคิดค้น สืบเสาะ แก้ปัญหา หรือคิดประดิษฐ์ส่ิงใหมูด้วย ตนเอง การจัดการเรียนรู่แบบกระบวนการแกูปัญหา (Problem Solving) เป็ นการฝึ กให้นักเรียนเรียนรู้จากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการ ทำาความเข้าใจปั ญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำาเนิ นการแก้ปัญหา และ ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ การจัดการเรียนรู่แบบโครงงาน (Project Work) เป็ นวิธีการ จัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ งที่สูงเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจาก การลงมือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้หรือค้นคว้าหาคำา ตอบในสิ่งที่นักเรียนอยากรู้หรือสงสัย ด้วยวิธีการตูาง ๆ อยูางหลาก หลาย การจัดการเรียนรู่ที่เนูนการปฏิบัติ (Active Learning) เป็ นวิธีการ จัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้ทดลองทำาด้วยตนเอง เพื่อจะได้เรียนรู้ข้ ัน ตอนของงานและรู้จักวิธีแก้ปัญหาในการทำางาน การจัดการเรียนรู่แบบสรูางผังความคิด (Concept Mapping) เป็ น วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดกลูุมความคิดรวบยอด เพื่อให้เห็น ความสัมพันธ์กันระหวูางความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดยนำา เสนอเป็ นภาพหรือเป็ นผัง การจัดการเรียนรู่จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็ นการจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก การปฏิบัติ แล้วกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะใหมู ๆ .

เจตคติใหมู ๆ หรือวิธีการคิดใหมู ๆ การจัดการเรียนรู่โดยการแสดงบทบาทสมม่ติ (Role Playing) เป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ี สมมุติข้ ึน โดยอาจกำาหนดให้แสดงบทบาทสมมุติท่ีเป็ นพฤติกรรมของ บุคคลอื่น หรือแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ตูาง ๆ การจัดการเรียนรู่จากเกมจำาลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็ นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีคล้ายกับการแสดงบทบาทสมมุติ แตูเป็ นการให้เลูนเกมจำาลองสถานการณ์ โดยครูนำาสถานการณ์จริงมา จำาลองไว้ในห้องเรียน โดยการกำาหนดกฎ กติกา และเงื่อนไขสำาหรับ เกมนั้ น ๆ แล้วให้นักเรียนไปเลูนเกมหรือกิจกรรมในสถานการณ์ จำาลองนั้ น การจัดการเรียนรู้ต้องจัดควบคููกับการวัดและการประเมินผลตาม ภาระ/ชิ้นงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด แผนการจัดการเรียนรู้น้ ี ได้เสนอ การวัดและประเมินผลครบทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม และด้านทักษะและกระบวนการ เน้นวิธีการวัดที่ หลากหลายตามสถานการณ์จริง การดูรูองรอยตูาง ๆ ควบคููไปกับการดู กระบวนการทำางาน และผลผลิตของงาน โดยออกแบบการประเมิน กูอนเรียน ระหวูางเรียน หลังเรียน และแบบทดสอบประจำาหนูวยการ เรียนรู้ พร้อมแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมิน เพื่ออำานวยความ สะดวกให้ครูไว้พร้อม ทั้งนี้ ครูอาจเพิ่มเติมโดยการออกแบบการวัดและ ประเมินด้วยมิติคุณภาพ (Rubrics) .

ท ๑.๑ มฐ.๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕           หนูวยการเรียนรู่ที่ ๑ ความรู่ทัว่ ไป เกี่ยวกับ วรรณคดีและ  วรรณกรรม หนูวยการเรียนรู่ที่ ๒ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์         ปรบนนทก หนูวยการเรียนรู่ที่ ๓ อิศรญาณ ภาษิต หนูวยการเรียนรู่ที่ ๔ ศิลาจารึก หลักที่ ๑              . ท ๔.๑ ปี หนูวยการเรียนรู่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗             ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ การฟั ง การด่ และ หลักการใชู วรรณคดีและ การพ่ด ภาษา วรรณกรรม มฐ.๑ มฐ. ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชัน ้ ปีกับ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน/ตัวชี้วัดชั้น การอูาน การเขียน มฐ. ท ๒. ท ๓. ท ๕.๑ มฐ.๕.

หนูวยการเรียนรู่ที่ ๕ กาพย์หูอ โคลงประพาสธาร           วิศวกรรมมา   หนูวยการเรียนรู่ที่ ๙ โคลงส่ภาษิต   ทองแดง ตอน                               พรรณนาสัตว์ในปู า หนูวยการเรียนรู่ที่ ๖ โคลงภาพพระ ราชพงศาวดาร      หนูวยการเรียนรู่ที่ ๗ สามก๊ก ตอน จิวยี่ซูอนกล     โจโฉ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๘ บทเสภา สามัคคีเสวก ตอน        และสามัคคีเสวก พระราชนิ พนธ์ พระบาท สมเด็จพระจ่ลจอมเกลูา เจูาอยู่หัว     .

.

โครงสรูางการแบูงเวลารายชัว่ โมงในการจัดการเรียนรู่ หนูวยการเรียนรู่ / เวลา/ แผนการจัดการ เรื่อง เรียนรู่ จำานวน ชัว่ โมง หนูวยการเรียนรู่ที่ ความรู่ทัว่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดีและ ๓ หนูวยการเรียนรู่ที่ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นา ๘ หนูวยการเรียนรู่ที่ อิศรญาณภาษิต ๖ หนูวยการเรียนรู่ที่ ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ๘ หนูวยการเรียนรู่ที่ กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ๖ หนูวยการเรียนรู่ที่ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ๕ หนูวยการเรียนรู่ที่ สามก๊ก ตอน จิวยี่ซูอนกลโจโฉ ๘ หนูวยการเรียนรู่ที่ บทเสภาสามัคคีเสวก ๖ โคลงส่ภาษิต พระราชนิ พนธ์พระบาท ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๙ วรรณกรรม รายณ์ปราบนนทก ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก สมเด็จ พระจ่ลจอมเกลูาเจูาอยู่หัว ทดสอบปลายภาคเรียน ๒ .๖.

รวม ๖๐ .

ตอนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู่ กลู่มสาระการเรียนรู่ภาษาไทย หนูวยการเรียนรู่ที่ ๑ วรรณกรรม ความรู่ทวั ่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดีและ .

กระบวนการฟั งและการดู ๑. ความรู้ทัว่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดี และวรรณกรรม ๒. กระบวนการคิดวิเคราะห์ ๔. ทำาแบบทดสอบ ๒. แนวทางการอูานและพิจารณา วรรณคดีและ ทักษะและกระบวนการ ภาระงาน/ชิ้นงาน ๑. กระบวนการกลูุม . กระบวนการพูด ๒. จำาแนกหนั งสือที่เป็ น วรรณกรรม ๔.เขียนแผนภาพความคิด ๕. อภิปรายแสดงความคิด เห็น ๖. อูานจับใจความและสรุป ความ ๓.เวลา ๓ ชัว่ โมง ผังมโนทัศน์เปู าหมายการเรียนรู่และขอบขูายภาระงาน ความรู่ ๑. อูานและพิจารณาวรรณคดี ความรูท ่ ัว่ ไปเกี่ยว กับวรรณคดีและ วรรณกรรม ๖. กระบวนการอูาน วรรณคดีหรือ ๕. กระบวนการเขียน ๓.

อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๔) . มีมารยาทในการฟั ง การดู และการ พูด ๒. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕.๑ (ม. ๒/๑) ๖. ๒/๗) ๕. มีมารยาทในการอูานและมีนิสัยรัก การอูาน ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู่ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๑ ความรูท ่ ัว่ ไปเกี่ยวกับ วรรณคดีและวรรณกรรม ขั้นที่ ๑ ผลลัพธ์ปลายทางที่ตูองการใหูเกิดขึ้นกับนักเรียน ตัวชี้วัดชั้นปี ๑.๑ (ม.๑ (ม.๑ (ม. ๒/๓) ๗. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. ๒/๔) ๔. ๒/๑) ๒. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑.ค่ณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๑.๑ (ม. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลาย และประเมินคุณคูา หรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไป ใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑.๑ (ม. ๒/๒) ๓.

วรรณคดีและวรรณกรรมเป็ นศิลปะ ทางภาษา อยูางหนึ่ ง ซึ่งเกิดจากการ สร้างสรรค์ของมนุ ษย์ สามารถแบูงประเภทได้ตามเกณฑ์ ๑.. คำาสำาคัญ ได้แกู วรรณคดี วรรณกรรม กวีนิพนธ์ สารคดี บังเทิงคดี ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่ นำาไปสู่ ความเขูาใจที่คงทน นักเรียนจะ สามารถ. เกณฑ์ใดบ้างที่สามารถนำามาแบูง ตูาง ๆ ทั้งแบูงตาม ประเภทของ แตูงตลอดจนแบูง ๓... ๑. คงทน ๑. แนวทางในการอูานและพิจารณา วรรณคดีและ วรรณกรรมมีหลักการอยูางไร แตูงวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง นั้ น ๆ โดยมูงุ พิจารณารูปแบบ เนื้ อหา แนวคิด ของเรื่อง และกลวิธี การนำาเสนอ ความรู่ของนักเรียนที่นำาไปสู่ความ เขูาใจที่ คงทน นักเรียนจะรู่วูา .ความเขูาใจที่คงทนของนักเรียน คำาถามสำาคัญที่ทำาใหูเกิดความเขูาใจที่ นักเรียนจะเขูาใจวูา ... แนวทางในการพิจารณาวรรณคดี และวรรณกรรม แตูละเรื่อง จะพิจารณาจาก ประเภทและลักษณะการ วรรณคดีและวรรณกรรม มีเรื่องใดบ้างและ เป็ นยอดของวรรณคดีประเภทใด ๔. วรรณคดีและวรรณกรรมมีความ เหมือนและความตูาง กันอยูางไร ๒. ๑. บอกความหมายและอธิบายความ เหมือนและความ .. หนั งสือที่เป็ นยอดแหูงวรรณคดีไทย จุดมูุงหมาย แบูงตามลักษณะที่ ตามลักษณะการจดบันทึก ๒.

การอูานและพิจารณาวรรณคดีและ วรรณกรรมยึด หลักในการพิจารณาในด้านรูปแบบ หรือลักษณะคำา ประพันธ์ เนื้ อหา แนวคิดของเรื่อง ๔. วรรณกรรม คือ เรื่องที่เขียนขึ้น ทั้งหมด ไมูจำากัดรูป แบบ ความมูุงหมายและคุณคูา แตู หากวรรณกรรม นั้ น ๆ แตูงได้ดีมีวรรณศิลป์ ก็จัด เป็ นวรรณคดีได้ ๔. วรรณคดีและวรรณกรรมสามารถ จำาแนกได้หลาย ประเภทตามเกณฑ์ตูาง ๆ ได้แกู แบูงตามจุดมูุงหมาย แบูงตามลักษณะการแตูง และแบูง ตามลักษณะการจด บันทึก ๕. ยกตัวอยูางงานเขียนที่เป็ นวรรณคดี สามารถยกจิตใจผู้อูาน และวรรณกรรม แตูงได้ วรรณคดีและวรรณกรรม ให้สูง และใช้เป็ นแบบแผนในการ ๓.๒. วรรณคดี คือ วรรณกรรมที่ได้รบ ั ยกยูองวูาแตูงดี โดยใช้ถ้อยคำาสำานวนโวหารไพเราะ สละสลวย กูอให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ตูางของวรรณคดีและวรรณกรรม ๒. จำาแนกประเภทของวรรณคดีและ วรรณกรรมตาม เกณฑ์ตูาง ๆ ๓. บอกแนวทางในการพิจารณา .

๑. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู่ ๒.ตลอดจนกลวิธี การนำาเสนอที่ผู้เขียนสื่อถึงผู้อูาน ขั้นที่ ๒ ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู่ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงวูา นักเรียนมีผลการเรียนรู่ ตามที่กำาหนดไวูอยูางแทูจริง ๑.๕ อูานและพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง ๒.๒ จำาแนกหนั งสือที่เป็ นวรรณคดีหรือวรรณกรรม ๑.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ๒.๓ เขียนแผนภาพความคิด ๑. ภาระงานที่นักเรียนตูองปฏิบัติ ๑.๔ อภิปรายแสดงความคิดเห็นเรื่องที่กำาหนดให้ ๑.๑ อูานเรื่อง ความรู้ทัว่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม แล้วจับใจ ความสำาคัญ สรุปความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และตอบคำาถาม ๑.๒ เครื่อง มือประเมินผลการเรียนรู้ ๑) การทดสอบ ๑) แบบทดสอบกูอนและหลังเรียน ๒) การสนทนาซักถาม ๒) แบบทดสอบการอูาน ๓) การสังเกต ๓) แบบประเมินการเขียน ๔) การตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น ประเมินการฟั งและการดู รายบุคคลหรือรายกลูุม ๔) ๕) .

๑ ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การ ประยุกต์ ดัดแปลง และ นำาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำาคัญและใสูใจใน ความรู้สึกของผู้อ่ ืน และ การรู้จักตนเอง ๓. สิง่ ที่มู่งประเมิน ๓.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เชูน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝู เรียนรู้ อยููอยูางพอเพียง มูุงมัน ่ ในการทำางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ ขั้นที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑ ความรู้ทัว่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม เวลา ๑ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒ แนวทางการอูานและพิจารณาวรรณคดีและ วรรณกรรม เวลา ๒ ชัว่ โมง .๓ สมรรถนะสำาคัญ ได้แกู การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ๓.๒ ทักษะกระบวนการทางภาษา ๓.ประเมินการพูด ๕) การวัดเจตแบบคติ ๖) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๖) การวัดทักษะและกระบวนการ ๗) แบบ ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ ๓.

.

แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๑ ความรู่เย กีนรู ่ยวกั และวรรณกรรม กลูม ่ สาระการเรี ่ บวรรณคดี ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง หนูวยการเรียนรู่ที่ ๑ วรรณกรรม เรื่อง ความรู่ทัว่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดีและ ๑. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ . อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑.๑ (ม.๑(ม.๒/๔) ๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. สาระสำาคัญ วรรณคดี เป็ นหนั งสือที่ได้รบ ั การยกยูองวูาแตูงดี มีวรรณศิลป์ สูวนวรรณกรรม เป็ นงานเขียนที่ยังไมูยกระดับเป็ นวรรณคดีได้ การ ศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรมจะทำาใหัซาบซึ้งในสุนทรียภาพของ วรรณคดีและวรรณกรรม เข้าใจคุณคูาของศิลปะทางภาษา ซึ่งจะเป็ น แนวทางในการสูงเสริมให้มีพัฒนาการทางด้านจิตใจ และเกิดความรู้สึก ที่จะเชิดชูทำานุ บำารุงภาษาไทยอันเป็ นภาษาประจำาชาติ ๒. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ๒/๒) ๓.๑ (ม. ๒/๑) ๒. ๒/๔) ๓.๑ (ม . จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่อง ที่อูาน ท ๑. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.

P) ๓. เห็นคุณคูาและความสำาคัญของการอูานวรรณคดีและ วรรณกรรมไทย (A) .๑. อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูานได้อยูางมี เหตุผล (K. บอกความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางการนำามา ปรับใช้ในชีวิตจริงได้ (K. สรุปใจความสำาคัญ และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ อูานได้ (K. P) ๕. บอกความหมายและประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรมได้ (K) ๒. P) ๔.

ตรวจผลการทำา และตั้งใจเรียน ความ ๔. ประเมินทักษะการ อูานจับใจความ เป็ นรายบุคคลในด้าน ๓.๔. สาระการเรียนรู่ ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม ๖. ประเมินทักษะ ๒. สังเกตการตอบ คำาถามและ ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม (A) ๑. ประเมินพฤติกรรมใน การทำางาน การแสดงความคิด กระบวนการ (P) ๑. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน . ตรวจแบบทดสอบ การทำากิจกรรม ความมี เห็น ความสนใจ กิจกรรม รับผิดชอบใน กูอนเรียน กระบวนการคิด กระบวนการกลูุม ระเบียบ วินัยในการทำางาน ฯลฯ ๒. ประเมินมารยาทในการ อูานและ นิ สัยรักการอูาน ๕. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดสรุปความรู้เรื่อง ศิลปะ จัดนิ ทรรศการ/จัดป้ ายนิ เทศ ลักษณะของวรรณคดีและวรรณกรรม ๗. ประเมินทักษะ ๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑.

นั กเรียนชูวยกันพิจารณาสิ่งที่นักเรียนนึ กถึงไว้ในข้อ ๒ วูา ข้อความใดเข้าลักษณะของวรรณคดี ข้อความใด เข้าลักษณะของวรรณกรรม แล้วสรุปเป็ นแผนภาพความคิด ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุมละ ๓ คน ให้แตูละคนอูานและ ทำาความเข้าใจเรื่อง ความรู้ทัว่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดี และวรรณกรรม ในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ คนละ ๑ หัวข้อ ดังนี้ . ครูสนทนากับนั กเรียนเกี่ยวกับความหมายของคำาวูาวรรณคดี และวรรณกรรม และสรุปเป็ นลักษณะเฉพาะ ของวรรณคดีและวรรณกรรม ๔. นั กเรียนทำาแบบทดสอบกูอนเรียน ๒. ครูนำาตัวอยูางหนั งสือวรรณคดีและหนั งสือวรรณกรรมมาให้ นั กเรียนดู ให้นักเรียนชูวยกันพิจารณาและ จำาแนกวูาเรื่องใดเป็ นวรรณคดีและเรื่องใดเป็ นวรรณกรรม ๒. ครูและนั กเรียนรูวมกันสนทนาเกี่ยวกับหนั งสือวรรณคดีและ หนั งสือวรรณกรรมที่นักเรียนรู้จักวูามีเรื่อง ใดบ้าง และเพราะเหตุใดหนั งสือเลูมนั้ นจึงจัดเป็ นวรรณคดี หรือวรรณกรรม ๓. ครูติดบัตรคำาบนกระดาน ให้นักเรียนชูวยกันบอกวูาเมื่ออูาน คำาศัพท์ ๒ คำานี้ แล้วนึ กถึงอะไรบ้าง ครูเขียน สิ่งที่นักเรียนนึ กถึงบนกระดาน ให้ได้มากที่สุด วรรณกรรม วรรณคดี ๓.๑.

วรรณกรรม ๆ คนที่ ๑ ความหมายและลักษณะวรรณคดีและ คนที่ ๒ ประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรม คนที่ ๓ การแบูงประเภทวรรณคดีตามเกณฑ์ตูาง ๔. นั กเรียนแตูละคนกลับไปยังกลูุมเดิมของตน อธิบายสิ่งที่ ศึกษามาให้เพื่อนในกลูุมฟั งจนเข้าใจครบทุกคน ๖. ครูซักถามความเข้าใจของนั กเรียนตามแนวคำาถามตูอไปนี้ ๑) วรรณคดีในความคิดของนั กเรียนคืออะไร แตกตูางจาก วรรณกรรมอยูางไร ๒) วรรณคดีกับวรรณกรรมแบูงออกเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง อยูางไร ๓) วรรณกรรมเรื่องหนึ่ ง ๆ สามารถจัดเป็ นวรรณคดีได้หรือไมู ๔) การศึกษาหนั งสือที่เป็ นยอดของวรรณคดีไทย มีผลดีตูอผู้ อูานอยูางไร ๕) การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทยมีประโยชน์ในการ ดำารงชีวิตประจำาวันอยูางไรบ้าง ๖) การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมมีสูวนชูวยพัฒนาความ คิดของนั กเรียนได้หรือไมู อยูางไร ๗. นั กเรียนที่อูานและทำาความเข้าใจเรื่องเดียวกันให้มาศึกษา ด้วยกัน โดยการระดมสมองและสรุปเป็ นความรู้ ๕. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม แล้ว ชูวยกันเฉลยคำาตอบ . นั กเรียนรูวมกันสรุป บันทึกผล ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑.

๒. นั กเรียนรูวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวข้อตูอไปนี้ เสร็จแล้วสรุปผลการอภิปราย ๑) วรรณคดีและวรรณกรรมเป็ นเครื่องมือที่ชูวยขัดเกลา ความคิด และสภาพจิตใจของผู้อูาน ๒) วรรณคดีและวรรณกรรมเป็ นเสมือนกระจกสะท้อนภาพ สังคมของคนในยุคสมัยนั้ น ๆ ๓. นั กเรียนทำาใบงานที่ ๑ เรื่อง จำาแนกวรรณคดีและวรรณกรรม แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๔. นั กเรียนนำาความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเรื่อง ความรู้ทัว่ ไปเกี่ยว กับวรรณคดีและวรรณกรรมไปอธิบายให้เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวฟั งได้ ๒. นั กเรียนเลือกอูานหนั งสือที่เป็ นยอดของวรรณคดีไทยเรื่องใด เรื่องหนึ่ ง เขียนยูอเรื่อง พิจารณาศิลปะการ ประพันธ์ และคุณคูาที่ได้รบ ั แล้วนำามาเลูาให้เพื่อนฟั งหน้าชั้น เรียน . นั กเรียนนำาความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเรื่อง ความรู้ทัว่ ไปเกี่ยว กับวรรณคดีและวรรณกรรม ไปใช้ในการอูาน วรรณคดีและวรรณกรรมที่นักเรียนสนใจได้ ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนและครูชูวยกันสรุปใจความสำาคัญของเรื่อง ความรู้ทัว่ ไป เกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม บันทึกลงสมุด ๘. นั กเรียนจัดนิ ทรรศการหรือป้ ายนิ เทศแนะนำาวรรณคดีและ วรรณกรรมนูาอูานหรือหนั งสือนูาอูาน ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู ๑. กิจกรรมเสนอแนะ ๑.

แบบทดสอบกูอนเรียน ๒. แบบฝึ กหัดทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ นาพานิดชการเรี จำากัยดนรู้ ๑. บันแนวทางการพั ทึกหลังการจัดฒการเรี นา ยนรู่ ๒. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. นั กเรียนศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง ความรู้ทัว่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดีและ วรรณกรรมจากแหลูงการเรียนรู้ตูาง ๆ เชูน หนั งสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต แล้วบันทึกสรุปผล นำา มาแลกเปลี่ยนกันศึกษากับเพื่อนในชั้นเรียน ๙. ความสำาเร็วัจฒ ในการจั ๑๐. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๖. ตัวอยูางหนั งสือวรรณคดีและหนั งสือวรรณกรรม ๔. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. บัตรคำา ๓.๒. ใบงานที่ ๑ เรื่อง จำาแนกวรรณคดีและวรรณกรรม ๕. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / .

แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๒ นและพิ จภาษาไทย ารณาวรรณคดีและวรรณกรรม กลูแนวทางการอู ม ่ สาระการเรียานรู ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๒ ชัว่ โมง หนูวยการเรียนรู่ที่ ๑ และวรรณกรรม เรื่อง ความรู่ทัว่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดี ๑. สาระสำาคัญ การอูานและพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมมีแนวทางในการ พิจารณาตามประเภทของงานเขียน โดยมูุงพิจารณาในด้านรูปแบบหรือ .

๒/๑) ๕. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่ผู้แตูงต้องการสื่อให้ผู้อูาน ทราบได้ (K) . อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลาย และ ประเมินคุณคูาหรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑. P) ๓. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑.๑ (ม. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๔) ๓.๑ (ม. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่อง ที่อูาน ท ๑.๑ (ม. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕. P) ๒. ๒/๗) ๔.๑ (ม. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕. ๒/๓) ๖.๑ (ม. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. ๒/๔) ๓.ลักษณะคำาประพันธ์ เนื้ อหา แนวคิดของเรื่อง ตลอดจน กลวิธีการนำา เสนอ ๒. บอกใจความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่อูานได้ (K. พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมตามรูปแบบที่กำาหนดให้ได้ (K. ๒/๒) ๒.

บอกคุณคูาและข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางที่นำาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้ (K. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ๓. P) ๕. ประเมินทักษะการ ความรับผิดชอบในการ ๓. ประเมินทักษะการ บุคคลในด้านความ ๒. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑. ประเมินทักษะ ๒. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการอูานและ การสนทนาได้ (K. P) ๖. ประเมินมารยาทในการ ๕. ประเมินทักษะการพูด ระเบียบวินัยในการ ๔. ประเมินพฤติกรรมใน ๑. ประเมินทักษะ คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒.๔. สังเกตการตอบ ๑. ตรวจแบบทดสอบ หลังเรียน และคูานิ ยม (A) การทำางานเป็ นราย สนใจและตั้งใจเรียน ทำากิจกรรมความมี ทำางาน ฯลฯ ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) อูานจับใจความ เขียน รายงาน กระบวนการคิด .

สาระการเรียนรู่ แนวทางการอูานและการพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม ๖. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดสรุปแนวทางใน การพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ ๗. ครูแจกตัวอยูางการพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมร้อยแก้ว ๑ เรื่อง ร้อยกรอง ๑ เรื่อง ให้นักเรียนศึกษาและทำาความ เข้าใจ 3. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมฝึ กพิจารณาวรรณคดี และวรรณกรรมตามตัวอยูางที่ศึกษา ครูกำาหนดหัวข้อในการพิจารณาดังนี้ . ครูแจกใบความรู้เรื่อง แนวทางในการพิจารณาวรรณคดีและ วรรณกรรม ให้นักเรียนอูาน แล้วรูวมกันสนทนาแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมที่เป็ น ร้อยแก้วและร้อยกรอง 2. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ครูและนั กเรียนรูวมกันสนทนาเกี่ยวกับการพิจารณาวรรณคดีและ วรรณกรรมตามที่เคยเรียนมาวูาเคยพิจารณาใน เรื่องใดบ้าง ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ 1.พูด กระบวนการกลูุม ๕.

นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณาวรรณคดี และวรรณกรรมไปใช้พิจารณาวรรณคดีและ วรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ ที่นักเรียนสนใจได้ ๒. เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนแตูละกลูุมออกมานำาเสนอผลงาน หน้าชั้นเรียน ครูและนั กเรียนรูวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น และสรุปข้อคิดที่ได้จากการพิจารณา วรรณคดีและวรรณกรรมทั้ง ๒ เรื่อง ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. ครูเลือกวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เป็ นร้อยแก้ว ๑ เรื่อง วรรณคดีท่ีเป็ นร้อยกรอง ๑ เรื่อง ให้ตัวแทนแตูละ กลูุมออกมาจับสลากเพื่อพิจารณาวรรณคดีหรือวรรณกรรม กลูุมละ ๑ เรื่อง ๕. นั กเรียนนำาข้อคิดที่ได้จากการอูานวรรณคดีหรือวรรณกรรมไป ปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป .๑) รูปแบบ ๒) เนื้ อหา ๓) แนวคิดของเรื่อง ๔) กลวิธีการนำาเสนอ ๔. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณา วรรณคดีและวรรณกรรม แล้วชูวยกันตรวจสอบความ ถูกต้อง ๒. นั กเรียนศึกษาแนวทางการพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม จากแหลูงการเรียนรู้อ่ ืน ๆ แล้วเขียนสรุปเป็ น แผนภาพความคิด สูงครู หรือนำามาแสดงความคิดเห็นกับ เพื่อนในชั้นเรียน ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู ๑.

สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. ตัวอยูางการพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมร้อยแก้วและ ร้อยกรอง ๔. นั กเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๘.๑. แบบทดสอบกูอนและหลังเรียน ๒. วรรณคดีและวรรณกรรมที่ให้นักเรียนฝึ กพิจารณา ๕. สลาก ๖. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. ใบงานที่ ๒ เรื่อง การพิจารณาวรรณกรรม ๗. ใบความรู้เรื่อง แนวทางในการพิจารณาวรรณคดีและ วรรณกรรม ๓. นั กเรียนรูวมกันสรุปแนวทางในการพิจารณาวรรณคดีและ วรรณกรรม บันทึกลงสมุด ๒. นั กเรียนเข้ารูวมฟั งการอภิปราย ปาฐกถาเกี่ยวกับการแนะนำา หรือวิจารณ์วรรณกรรมในโอกาสตูาง ๆ ๔. หนั งสือเรียนราย วิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด . ครูแนะนำาหนั งสือที่มีคุณคูาทางเนื้ อหาและวรรณศิลป์ ให้ นั กเรียนศึกษา ๙. นั กเรียนจัดป้ ายนิ เทศให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการ พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม ๓. นั กเรียนเข้ารูวมงานสัปดาห์หนั งสือจัดขึ้นในระดับชาติ ระดับ จังหวัด หรือระดับโรงเรียน ๒.

การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / .๘. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ แนวทางการพัฒนา ๒. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๑. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔.

กระบวนการฟั งและการดู ความ ๒. กระบวนการเขียน แผนภาพความคิด ๕. ทูองจำาบทอาขยาน ๑๐.หนูวยการเรียนรู่ที่ ๒ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ ปราบนนทก เวลา ๘ โมง ผังมโนทัศน์เปู าหมายการเรียนรู่และขอบขูายภาระงาน ความรู่ ๑. เขียนแผนภาพโครงเรื่อง/ ๔. กระบวนการคิดวิเคราะห์ ๕. ทำาแบบทดสอบ ทักษะและกระบวนการ ๒. เขียนยูอความ ๗. กระบวนการกลูุม . กลอนบทละคร ภาระงาน/ชิ้นงาน ๓. เขียนเลูาเรื่อง ๖. อูานกลอนบทละคร ๙. การแสดงความคิดเห็น ๑. ถอดคำาประพันธ์ ๓. คัดลายมือ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบน นทก ๖. กระบวนการอูาน ๔. กระบวนการพูด ๓. ทำาสมุดภาพประกอบเรื่อง ๘. อูานจับใจความและสรุป ๑. การอูานบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นาราย ณ์ปราบนนทก ๒.

๑ (ม. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลาย และประเมินคุณคูา หรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำา . มีมารยาทในการอูานและมีนิสัยรัก ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู่ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๒ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน รายณ์ปราบนนทก นา ขั้นที่ ๑ ผลลัพธ์ปลายทางที่ตูองการใหูเกิดขึ้นกับนักเรียน ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ๒/๒) ๓.๑ (ม. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการ พูด ๒. ๒/๑) ๒.ค่ณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๑.๑ (ม. ๒/๔) ๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.

๒/๒) ๑๒. แตูงบทร้อยกรอง ท ๔. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความนูาเชื่อถือของสารจากสื่อตูาง ๆ ท ๓. ๒/๕) ๘. ๒/๔) ๑๐. บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ เป็ นบท พระราชนิ พนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า จุฬาโลกมหาราช ๑.๑ (ม. เขียนยูอความ ท ๒. กลอนบทละครมีลักษณะอยูางไร .๑ (ม.๑ (ม. ๒/๑) ๖.๑ (ม. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. ใช้คำาราชาศัพท์ ท ๔. รวบรวมและอธิบายความหมายของคำาที่มาจากภาอื่นได้ ท ๔. ๒/๓) ๑๓.๑ (ม. ๒/๕) ความเขูาใจที่คงทนของนักเรียน คำาถามสำาคัญที่ทำาใหูเกิดความเขูาใจที่ นักเรียนจะเขูาใจวูา . อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕.๑ (ม. คงทน ๑. นั กเรียนได้ความรู้และข้อคิดอะไร บ้างจากการอูาน บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นา เป็ นบทละครที่ได้รบ ั ยกยูองวูาเป็ น รายณ์ปราบนนทก ยอดแหูงเรื่อง ๒.๑ (ม. คัดลายมือตัวบรรจงครึง่ บรรทัด ท ๒. ๒/๓) ๙.. ๒/๒) ๘. ๒/๔) ๑๔.๑ (ม. ทูองจำาบทอาขยานตามที่กำาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคูาตามความสนใจ ท ๕.๑ (ม.ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑.. ๒/๑) ๑๑. ๒/๗) ๕.๑ (ม.๑ (ม. ๒/๔) ๗.๑ (ม. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน พร้อมยกเหตุผลประกอบ ท ๕. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕.

๑.. เหตุใดเราจึงต้องนำาคำาที่มาจาก ภาษาอื่นมาใช้ใน ภาษาไทย ๖. คำาไวพจน์ เป็ นคำาที่มีความหมาย เหมือนกันหรือ ใกล้เคียงกัน สูวนคำาที่มาจาก ภาษาอื่นเป็ นคำาที่ไทย รับมาใช้ในการติดตูอสื่อสารกัน ๔. การแสดงความคิดเห็นที่ดีควรคำานึ ง ถึงสิ่งใดบ้าง ๔.. อูานจับใจความสำาคัญ ตีความถอด ความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและบอกข้อคิดที่ .รามเกียรติเ์ นื่ องจากเก็บความได้ ละเอียดสมบูรณ์ กวูาฉบับอื่น ๒. เราจะพิจารณาคุณคูาของกลอนบท ละครในด้านใดบ้าง ๓. ๑. การแสดงความคิดเห็นเป็ นการ แสดงทรรศนะตูอ เรื่องใดเรื่องหนึ่ งโดยมีข้อมูลที่ เป็ นหลักฐาน ข้อเท็จ จริง หรือความรู้อ่ ืน ๆ เป็ นสูวน ประกอบ ๓. คำาสำาคัญ ได้แกู กินริน คนธรรพ์ ถัน มโนรถ อาจอง ๒. การพิจารณาคุณคูากลอนบทละคร เป็ นการพิจารณา คุณคูาในด้านตูาง ๆ ที่ผู้เขียน ต้องการนำาเสนอแกู ผู้อูาน ความรู่ของนักเรียนที่นำาไปสู่ความ เขูาใจที่ คงทน นักเรียนจะรู่วูา ... คำาไวพจน์มีลักษณะอยูางไร ๕. บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่ นำาไปสู่ ความเขูาใจที่คงทน นักเรียนจะ สามารถ.

บอกลักษณะของกลอนบทละคร นนทกที่ถูกเทวดากลัน ่ แกล้ง รวม หนึ่ งอยูางเหมาะสม ภาษาที่เข้าถึงอารมณ์และรู้สึกของ ๔. แสดงความคิดเห็นตูอเรื่องใดเรื่อง และสร้างสรรค์ ไวพจน์และคำาที่มาจาก ภาษาอื่น ๕. การแสดงความคิดเห็น เป็ นการ แสดงทรรศนะตูอ เรื่องใดเรื่องหนึ่ งโดยอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริง และ ความรู้อ่ ืน ๆ เป็ นสูวนประกอบใน การแสดงความ คิดเห็น ๕. กลอนบทละคร เป็ นกลอนที่เลูา เรื่องราว มี เหตุการณ์ มีตัวละคร มีลักษณะ คล้ายกลอนแปด ๓. วิเคราะห์และพิจารณาคุณคูากลอน บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบน ตูางกันที่คำาขึ้นต้นในวรรคที่ ๑ เมื่อ นทก เริม ่ ต้นดำาเนิ น เรื่อง ๔. คำาไวพจน์ เป็ นคำาที่เขียนตูางกัน แตูมีความหมาย เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน สูวน คำาที่มาจากภาษาอื่น เป็ นคำาที่ไทยรับมาใช้ในการสื่อสาร . อธิบายลักษณะและจำาแนกคำา เจ้าคิดเจ้าแค้นของ ถึงมีการใช้สำานวน ตัวละคร ๓.นารายณ์ปราบ อูาน นนทก กลูาวถึงผลเสียของความ ๒.

๙ คัดลายมือตัวบรรจงครึง่ บรรทัด ๑.๗ อูานทำานองธรรมดาและทำานองเสนาะ ๑.๘ ทูองจำาบทร้อยกรอง ๑.๖ ทำาสมุดภาพประกอบเรื่อง ๑.๔ เขียนเลูาเรื่อง ๑.๒ ถอดคำาประพันธ์ ๑.๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง/แผนภาพความคิด ๑.๑ อูานบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก แล้วจับใจ ความสำาคัญ วิเคราะห์ ความแสดง ความคิดเห็น และตอบคำาถาม ๑. ๑.เพื่อให้มีคำาใช้ใน ภาษาไทยมากขึ้น ๖.๑๐ แตูงกลอนบทละคร ๑. ภาระงานที่นักเรียนตูองปฏิบัติ ๑. การพิจารณาคุณคูาของกลอนบท ละครต้องพิจารณา แยกแยะถึงจุดมูุงหมายของผู้แตูง ที่ถูายทอดสููผู้อูาน ทั้งคุณคูาด้านความไพเราะงดงาม ทางภาษาและด้าน วรรณศิลป์ ขั้นที่ ๒ ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู่ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงวูา นักเรียนมีผลการเรียนรู่ ตามที่กำาหนดไวูอยูางแทูจริง ๑.๑๑ วิเคราะห์ตัวละคร .๕ เขียนยูอความ ๑.

๑ ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การ ประยุกต์ ดัดแปลง และ นำาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำาคัญและใสูใจใน ความรู้สึกของผู้อ่ ืน และ การรู้จักตนเอง ๓.๒ ๑) การทดสอบ ๑) แบบทดสอบกูอนและหลังเรียน ๒) การสนทนาซักถาม ๒) แบบทดสอบการอูาน ๓) การสังเกต ๓) แบบประเมินการเขียน ๔) การตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น ประเมินการฟั งและการดู ๔) รายบุคคลหรือรายกลูุม ๕) ประเมินการพูด ๕) การวัดเจตแบบคติ ๖) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๖) การวัดทักษะและกระบวนการ ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ ๗) แบบ ๓.๑.๑๒ ทำาโครงงานคำาไวพจน์และคำาที่มาจากภาษาอื่น ๑.๒ ทักษะกระบวนการทางภาษา .๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ ๒. สิง่ ที่มู่งประเมิน ๓.๑๓ พิจารณาคุณคูากลอนบทละคร ๒. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู่ ๒.

๓.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เชูน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝู เรียนรู้ อยููอยูางพอเพียง มูุงมัน ่ ในการทำางาน รักความเป็ นไทย มีจิต สาธารณะ ขั้นที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓ การอูานบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ เวลา ๒ ชัว่ โมง ตอน นารายณ์ปราบนนทก แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๔ กลอนบทละคร เวลา ๒ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๕ การแสดงความคิดเห็น เวลา ๑ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๖ คำาไวพจน์และคำาที่มาจากภาษาอื่น เวลา ๑ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๗ การพิจารณาคุณคูากลอนบทละคร เวลา ๒ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๓ การอู นบทละครเรื ง ่ รามเกีภาษาไทย ยรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก กลู่มาสาระการเรี ย่อ นรู ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง หนูวยการเรียนรู่ที่ ๒ นารายณ์ปราบนนทก เรื่อง บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน .๓ สมรรถนะสำาคัญ ได้แกู การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ๓.

๒/๑) ๒.๑ (ม.๑ (ม.๑ (ม.๑ (ม.๑ (ม. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕.๑. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่ อูาน ท ๑. ๒/๔) ๔. สาระสำาคัญ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก เป็ นบท พระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เป็ นตอนที่กลูาวถึงนนทกผู้ทำาหน้าที่ล้างเท้าให้เหลูาเทวดา แตูถูก เทวดากลัน ่ แกล้ง จึงไปเฝ้ าขอพรจากพระอิศวร พระอิศวรประทานพร ให้มีน้ ิ วเพชร สามารถชี้น้ ิ วปลิดชีพผู้คนได้จึงเที่ยวชี้น้ ิ วใสูเหลูาเทวดา จนเดือดร้อนไปทัว่ สวรรค์ พระนารายณ์จึงแปลงกายเป็ นเทพอัปสรมา ปราบนนทกได้สำาเร็จ ในตอนนี้ แสดงให้เห็นถึงข้อเสียของความเจ้าคิด เจ้าแค้น และสื่อให้เห็นวูาการกลัน ่ แกล้งผู้อ่ ืนยูอมกูอให้เกิดผลเสียตูอ ตนเองได้เชูนกัน ๒. ๒/๒) ๓. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑. ๒/๓) ๖. ๒/๔) . สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. เขียนยูอความ ท ๒. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑.๑ (ม. ๒/๑) ๕. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕.

ตรวจผลการทำา กิจกรรม ๓. บอกใจความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่อูานได้ (K. P) ๓. อธิบายความหมายของคำาหรือข้อความที่อูานได้ถูกต้องตามความ หมาย (K. P) ๔. ประเมินทักษะการ คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒. ประเมินพฤติกรรมใน ๑. P) ๖. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔. บอกคุณคูาและข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางที่นำาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้ (K. เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องที่อูานได้ (K.๓. ประเมินทักษะการยูอ ความ . P) ๒. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. เขียนยูอความจากเรื่องที่อูานได้ถูกต้องตามรูปแบบ (K. ประเมินทักษะการ บุคคลในด้านความ ๒. สังเกตการตอบ ๑. ตรวจแบบทดสอบ กูอนเรียน และคูานิ ยม (A) การทำางานเป็ นราย สนใจและตั้งใจเรียน ความรับผิดชอบในการ ทำากิจกรรม ความมี ระเบียบวินัยในการ ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) อูานสรุปความ เขียนแผนภาพ โครงเรื่อง ๓. P) ๕.

นั กเรียนทำาแบบทดสอบกูอนเรียน . ประเมินทักษะการ เขียน ๕. ประเมินทักษะ เขียน ๔. ประเมินความภูมิใจ และเห็นคุณคูาของ ภูมป ิ ั ญญาทางภาษา และวรรณคดีไทย ๕. ประเมินมารยาทในการ ๖. ประเมินมารยาทในการ อูานและนิ สัยรักการ ๔. สาระการเรียนรู่ การอูานบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ๖.ทำางาน ฯลฯ ๒. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง บทละครเรื่อง ศิลปะ แสดงบทบาทสมมุติ/วาดภาพประกอบ การงานอาชีพฯ ทำาสมุดภาพประกอบเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก เนื้ อเรื่อง ๗. ประเมินทักษะ อูาน กระบวนการคิด เขียนและนิ สัยรักการ กระบวนการกลูุม ๓. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑.

๒. ครูแบูงเนื้ อเรื่องออกเป็ นตอน ๆ ให้นักเรียนแบูงกลูุม ถอด คำาประพันธ์กลูุมละ ๑ ตอน เสร็จแล้วสูงตัวแทน ออกมาอูานให้ เพื่อนฟั งหน้าชั้นเรียน โดยมีครูคอยเพิ่มเติมเพื่อให้การรายงานของ แตูละกลูุมสมบูรณ์มากขึ้น ๔. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับเนื้ อเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นา รายณ์ปราบนนทก แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ . ครูให้นักเรียนอูานออกเสียงบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนกนก ในหนั งสือเรียน รายวิชา พื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วชูวยกัน อธิบายความหมายของคำาศัพท์หรือคำาที่ไมู เข้าใจความหมาย ๓. ครูนำาภาพตัวละครในเรื่อง รามเกียรติ์ เชูน นนทก พระอิศวร พระนารายณ์ ให้นักเรียนดู แล้วซักถาม นั กเรียนวูารู้จักตัวละครตัวนี้ . นั กเรียนแตูละกลูุมรูวมระดมสมองเขียนแผนภาพโครงเรื่อง บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบ นนทก เสร็จแล้วสูงครูตรวจสอบความถูกต้องและนำาเสนอผล งานหน้าชั้นเรียน ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. ครูให้นักเรียนชูวยกันเลูาเรื่อง รามเกียรติ์ ตามที่เคยได้อูาน หรือได้เรียนมาแล้วให้นักเรียนอูานนำาเรื่องและ เรื่องยูอของบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบน นกนก ในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ เพื่อให้เข้าใจเนื้ อเรื่อง มากยิ่งขึ้น ๒.ใดบ้าง มีบทบาทอยูางไร ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑.

๒. กิจกรรมเสนอแนะ ลงสมุด ๑. นั กเรียนศึกษาและทำาความเข้าใจความหมายของคำาศัพท์และ สำานวนโวหารที่ปรากฏในบทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก จากพจนานุ กรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ๓. นั กเรียนเขียนยูอความบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นาราย ณ์ปราบนนกนก ตามรูปแบบการเขียนยูอควมา สูงครู ๕. นั กเรียนดูวีดิทัศน์หรือการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ แล้ว เขียนเลูาเรื่องด้วยสำานวนภาษาของนั กเรียนเอง . นั กเรียนเขียนเลูาเรื่องบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นาราย ณ์ปราบนนทก ด้วยสำานวนภาษาของ นั กเรียนเอง สูงครูตรวจสอบ ๔. นั กเรียนวาดภาพประกอบบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นา รายณ์ปราบนนทก ตอนใดตอนหนึ่ งตาม จินตนาการของ นั กเรียนเองและเขียนอธิบายใต้ภาพ แล้วรวบรวมเป็ นสมุดภาพ ประกอบเรื่อง ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้และข้อคิดจากบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ไปปรับใช้ในชีวิต ประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนรูวมกันสรุปสาระสำาคัญและข้อคิดที่ได้จากบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก บันทึก ๘.

พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๔. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ . ตัวอยูางภาพตัวละครในเรื่อง รามเกียรติ์ ๓. จัดทัศนศึกษาเยี่ยมชมภาพจิตกรรมฝาผนั ง เรื่อง รามเกียรติ์ ที่วัดพระศรีรต ั นศาสดาราม ๙.๒. นั กเรียนศึกษาบทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบ นนทก แล้วแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน ๓. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ แนวทางการพัฒนา ๒. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. แบบทดสอบกูอนเรียน ๒. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ ๑. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. นั กเรียนแนะนำาหนั งสือเรื่อง รามเกียรติ์ สำานวนอื่น ๆ ให้ เพื่อนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ๔. ความสำาเร็จในการจั ดการเรี นร้ วัฒนาพานิ ช จำยากั ดู ๑๐. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๕.

ลงชื่อ ผู้สอน / / .

๑ (ม. ๒/๑) ๔. คัดลายมือตัวบรรจงครึง่ บรรทัด ท ๒. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑.๑ (ม. ทูองจำาบทอาขยานตามที่กำาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคูาตามความ สนใจ ท ๕. ๒/๔) ๖.กลูม ่ สาระการเรียนรู่ แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๔ ภาษาไทย กลอนบทละคร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง หนูวยการเรียนรู่ที่ ๒ เรื่อง บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ๑.๑ (ม. สาระสำาคัญ กลอนบทละคร เป็ นกลอนที่แตูงขึ้นเพื่อใช้แสดงละครรำา มีลักษณะบังคับ เชูนเดียวกับกลอนสุภาพ วรรคหนึ่ งมี ๖–๙ คำา บทหนึ่ งมี ๒ บาทหรือ ๒ คำา กลอน และมักขึ้นต้นด้วยคำาวูา “เมื่อนั้ น” ใช้สำาหรับตัวละครที่เป็ นกษัตริย์หรือผู้มร ยศถาบรรดาศักดิ์ “บัดนั้ น” ใช้สำาหรับตัวละครที่เป็ นเสนาหรือคนทัว่ ไป “มาจะ กลูาวบทไป” ใช้สำาหรับนำาเรื่องหรือเกริน ่ เรื่อง การมีความรู้เรื่องกลอนบทละครจะ ทำาให้อูานออกเสียงหรือแตูงกลอนบทละครได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ได้ ๒. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. แตูงบทร้อยกรอง ท ๔. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ .๑ (ม. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ๒/๔) ๓.๑ (ม. ๒/๑) ๒. ๒/๓) ๕. ๒/๓) ๓.๑ (ม. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๑.

P) ๔. สังเกตการตอบ ๑. บอกลักษณะของกลอนบทละครและหลักการอูานออกเสียงได้ถูกต้อง (K. P) ๒.๑. ทูองจำาบทร้อยกรองที่ไพเราะและมีคุณคูาได้ถูกต้อง ครบถ้วน (K. คัดลายมือตัวบรรจงครึง่ บรรทัดได้ถูกต้องสวยงาม (K. P) ๕. P) ๖. ประเมินทักษะการ อูานออกเสียง ร้อยกรอง ๒. ประเมินพฤติกรรมใน คำาถามและการ อูานออกเสียง ๒. ตรวจผลการทำา กิจกรรม และคูานิ ยม (A) การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ สนใจและตั้งใจ เรียน ความรับผิดชอบใน การทำา กิจกรรมความมีระเบียบ วินัยในการ ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) ๑. ประเมินทักษะการคัด ลายมือ . เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานบทร้อยกรอง (A) ๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑. P) ๗. แตูงกลอนบทละครได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ (K. ประเมินทักษะการ ทูองจำาบท ร้อยกรอง ๓. บอกคุณคูาและข้อคิดจากการอูานและแนวทางที่นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ (K. อูานทำานองเสนาะโดยใช้น้ ำาเสียงแสดงอารมณ์และความรู้สึกได้เหมาะสม กับเนื้ อความ (P) ๓.

ทำางาน ฯลฯ ๔. ประเมินทักษะ กระบวนการกลูุม ๕. ประเมินมารยาทในการ แตูงคำา อูานและ นิ สัยรักการอูาน ๓. ประเมินทักษะการ ๒. ครูให้อาสามสมัครออกมาเขียนแผนผังกลอนบทละครบนกระดาน แล้ว ให้นักเรียนชูวยกันโยงเส้นสัมผัสบอก ลักษณะบังคับ และการแบูงวรรคตอนในการอูาน ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. ครูสนทนากับนั กเรียนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของกลอนบทละครวูา มีลักษระอยูางไรทั้งแผนผัง ลักษระ บังคับ สัมผัส การแบูงวรรคตอนในการอูาน ๒. สาระการเรียนรู่ การอูานกลอนบทละคร ๖. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. แนวทางบ่รณาการ ศิลปะ สุขศึกษาฯ จัดป้ ายนิ เทศ เลูนเกมเรียนรู้กลอนบทละคร ๗. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด ๖. ครูติดแผนภูมิกลอนบทละครบนกระดานให้นักเรียนชูวยกันตรวจสอบกับ ที่นักเรียนชูวยกันเขียนวูาเหมือนกัน หรือไมู อยูางไร แล้วจดบันทึกลงสมุด . ประเมินมารยาทในการ เขียนและ นิ สัยรักการเขียน ประพันธ์ ๕.

๒. ครูให้นักเรียนเลูนเกมเรียนรู้กลอนบทละคร โดยให้แตูละกลูุมสูงตัวแทน ออกมาจับสลากเลือกชุดคำาประพันธ์ เมื่อนั้ น ตูอไปนี้ รังสรรค์ ชุดที่ ๑ เห็นนนทกโสกาจาบัลย์ พระอิศวรบรม พระทรงธรรม ให้คิดเมตตา จึ่งมีเทวราชบรรหาร เอ็งต้องการสิ่ง ไรจงเรูบังวูดานั้ น ย ดัง่ จินดา ตัอัวชกูฌาสั จะให้ นนผู้มี อยูาแสนโศกาอาลัย น้อมเศียรบังคมแล้วทูลไป ชุดที่ ๒ เจ้าไตรโลกา ให้น้ ิ วข้าเป็ นเพชรฤทธี สังขาร์ ่ อนั้องบาทา น จะได้รเมื องเบื้ นาถา ได้ฟังองค์อมรินทรา ชุดที่ ๓ ตอบไป อ้ายนี่ ทำาชอบมาช้านาน จะขอพร จะชี้ใครจงม้วย พระอิาศจะสิ วรบรม ไปกวู ้ นชีวี จึงมีบัญชา เราจึ่งประทาน พรให้ ครั้นถึงจึ่งประณตบทบงส์ุ ทูลองค์พระ มันกลับทรยศกบฏใจ ทำาการหยาบ อิศวรเรืองศรี ใหญูถึงเพียงนี้ วูานนทกมันทำาฤทธี ชี้หมููเทวานั้ น ชุดที่ ๔ บรรลัย อันซึ่งนิ้ วเพชรของมัน พระทรงธรรม์ จึ่งทำาอาจองทะนงใจ ไมูเกรงใต้เบื้ อง ์ รือไฉน ประสิทธิห บาทา .

แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมฝึ กอูานทำานองเสนาะกลอนบท ละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก จนคลูอง แล้วอูานกับครูทีละกลูุม เพื่อประเมินการ อูานออกเสียงบทร้อยกรอง ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. ครูซักถามนั กเรียนถึงการใช้คำา “บัดนั้ น เมื่อนั้ น ไป” ในกลอนบทละครวูามีวิธีใช้อยูางไร มาจะกลูาวบท ๔. ๔ บนกระดาน แตูละ กลูุมผลัดกันอูานกลอนบทละครที่จับสลากได้ บนกระดานพร้อมกัน จาก นั้ นให้นักเรียนแตูละกลูุม ผลัดกัน สูงตัวแทนออกมาแขูงขันโยงเส้นสัมผัสตามฉันทลักษณ์ (สัมผัสนอก) สัมผัสใน และขีดเส้นแบูงวรรคตอนใน การอูานกลอนบทละครตามลำาดับภายในเวลา ๒ นาที ครูและนั กเรียนรูวม กันตรวจสอบความถูกต้อง กลูุม ใดทำาได้เร็วและถูกต้องมากที่สุดเป็ นผู้ชนะ ๓. นั กเรียนฝึ กอูานกลอนบทละครตามครูหรือแถบบันทึกเสียงจนคลูอง ๖. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับกลอนบทละคร แล้วชูวยกันตรวจสอบ ความถูกต้อง ๒. ครูสนทนากับนั กเรียนเกี่ยวกับลีลา นำ้าเสียงในการอูานกลอนบทละครทั้ง ทำานองธรรมดาและทำานองเสนาะ แล้วครูอูานหรือเปิ ดแถบบันทึกเสียงการอูานกลอนบทละครให้นักเรียน ฟั ง ให้นักเรียนสังเกตการณ์แบูง จังหวะ ลีลา นำ้าเสียงในการอูาน ๕. ๒ และ ๓.ครูกำาหนดให้เลูนเกมครั้งละ ๒ กลูุม โดยครูเขียนชุดคำาประพันธ์ท่ี ๑. นั กเรียนเลือกทูองจำากลอนบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ ปราบนนทก คนละ ๓–๔ บท แล้ว ฝึ กทูองกับครูหรือเพื่อน หรือประเมินการทูองจำาบทร้อยกรอง .

สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. แถบบันทึกเสียง . แผนภูมิกลอนบทละคร ๒. นั กเรียนเลือกกลอนบทละครจากวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ อูานให้เพื่อนฟั ง เพื่อประเมินการอูานออกเสียงบท ร้อยกรอง ๒. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนจัดป้ ายนิ เทศให้ความรู้เกี่ยวกับการอูานกลอนบทละครติดไว้หน้า ชั้นเรียนเพื่อเผยแพรูวิธีการอูานที่ ถูกต้อง ๓. นั กเรียนแตูละกลูุมฝึ กแตูงกลอนบทละคร กลูุมละไมูน้อยกวูา ๒ บท สูง ครูตรวจสอบความถูกต้อง ๔. นั กเรียนเข้ารูวมกิจกรรมการอูาน เชูน การอูานทำานองเสนาะ การอูานเลูา เรื่อง การอูานบทพากย์โขน ๙. นั กเรียนคัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึง่ บรรทัด กลอนบทละครที่เลือก ทูองจำาในข้อ ๒ แล้วนำามาสูงครูตรวจ สอบความถูกต้อง ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้จากการอูานกลอนบทละครไปใช้ในการอูานวรรณคดีท่ี เป็ นกลอนบทละครเรื่องอื่นๆ ขั้นที่ ๕ สร่ป สมุด นั กเรียนและครูชูวยกันสรุปลักษณะและวิธีการอูานกลอนบทละคร บันทึกลง ๘.๓. สลาก ๔. ตัวอยูางกลอนบทละคร ๓.

ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ แนวทางการพัฒนา ๒.๕. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๑.

๒/๒) ๒. ๒/๗) ๔. สาระสำาคัญ การแสดงความคิดเห็น เป็ นการแสดงทรรศนะตูอเรื่องที่ได้ฟัง ได้ดู หรือได้อูาน โดยอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรู้อ่ ืน ๆ เป็ นองค์ประกอบในการแสดงความ คิดเห็นในเรื่องนั้ น ๆ ๒. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความนูาเชื่อถือของขูาวสารจากสื่อตูาง ๆ ท ๓.๑ (ม . จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๒) ๕. ๒/๒) ๓.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๕ กลูม ่ สาระการเรียนรู่ การแสดงความคิ ภาษาไทย ดเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง หนูวยการเรียนรู่ที่ ๒ เรื่อง บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ๑. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและประเมิน คุณคูาหรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑.๑ (ม.๑ (ม. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ . ๒/๔) ๓. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน พร้อมยกเหตุผลประกอบ ท ๕.๑ (ม.๑ (ม.

สรุปใจความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน หรือฟั งได้ (K. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม (A) กระบวนการ (P) ๑. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ ั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (P) ๔. ประเมินทักษะการ ในการทำา ๓. แนวทางบ่รณาการ คิดเห็น สนใจและตั้งใจ กิจกรรม ความมี ๕. ประเมินทักษะ เรียน ความรับผิดชอบ ทำางาน ฯลฯ ๒. P) ๓. สาระการเรียนรู่ แสดงความ แสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการกลูุม . การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ฟั ง หรือดูได้อยูางมี เหตุผล (K. ประเมินมารยาทในการ พูด การแสดงความคิดเห็น ๖. สังเกตการตอบ คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒.๑. มีมารยาทในการพูดและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่ ืน (A) ๔. P) ๒. ประเมินพฤติกรรมใน ๑. ประเมินทักษะการพูด การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ ๒. ประเมินทักษะ ระเบียบวินัยในการ ๔.

แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูม ให้แตูละกลูุมรูวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เนื้ อเรื่องตามแนวคำาถามตูอไปนี้ ๑) นนทกแค้นเคืองเหลูาเทวดาเรื่องอะไร และวิธีแก้แค้นของนนทก เป็ นการกระทำาที่ถูกต้องหรือไมู อยูางไร ๒) การที่พระอิศวรให้พรแกูนนทก เป็ นการกระทำาที่ถูกต้องหรือไมู อยูางไร ๓) เหลูาเทวดาและคนธรรมพ์มีลักษณะนิ สัยที่ควรเอาเป็ นแบบอยูางหรือ ไมู อยูางไร ๔) นั กเรียนคิดวูาพระนารายณ์ทำาถูกหรือไมูท่ีปลอมตัวมาปราบนนทกทั้ง ๆ ที่ พระนารายณ์มีอิทธิฤทธิ์ มากกวูานนทก จงให้เหตุผล . ครูให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาเลูาบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก อีกครั้งเป็ นการทบทวน ๒. ครูเขียนคำาถามบนกระดาน ให้นักเรียนรูวมกันแสดงความคิดเห็น แล้ว ครูสรุปให้นักเรียนเข้าใจวูาการพูด หรือการเขียนแสดงความคิดเห็นจะต้องมีเหตุผลประกอบที่นูาเชื่อถือและ แสดงความคิดเห็นในทางที่ สร้างสรรค์ ถ้านั กเรียนเป็ นนนทก เมื่อถูกเทวดากลัน ่ แกล้ง นั กเรียนจะทำาอยูางไร ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑.ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ/วาดภาพตัวละคร การงานอาชีพฯ ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นข้อมูล ๗. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑.

นั กเรียนดูภาพจิตกรรมฝาผนั งเรื่อง รามเกียรติ์ แล้วรูวมแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับความงาม การสื่อความ และการเลูาเรื่องจากภาพ แล้วสรุปเป็ นความคิดของตนเอง ๓.๕) นนทกตูอวูาพระนารายณ์วูาอยูางไร นั กเรียนเห็นด้วยกับคำาพูดของน นทกหรือไมู เพราะอะไร ๖) นั กเรียนได้ข้อคิดอะไรจากการอูานเรื่องนี้ ๗) ถ้านั กเรียนเป็ นนนทก นั กเรียนจะทำาอยูางไรกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ๘) นั กเรียนคิดวูาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ ใครควรเป็ นผู้รบ ั ผิดชอบ ๒. นั กเรียนบอกชื่อตัวละครจากบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ ปรานนทก แล้วให้นักเรียนแตูละกลูุม รูวมกันระดมสมองวิเคราะห์บทบาทและลักษณะนิ สัยตัวละครแตูละตัวลง ในใบงานที่ ๓ การวิเคราะห์ตัว ละคร เสร็จแล้วสูงครูตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น แล้วชูวยกันตรวจ สอบความถูกต้อง ๒. นั กเรียนแตูละกลูุมสูงตัวแทนออกมาสรุปผลการแสดงความคิดเห็นใน แตูละคำาถามหน้าชั้นเรียน ครูคอย เพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไมูสมบูรณ์ เพื่อให้การรายงานของแตูละกลูุม สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ๓. นั กเรียนแตูละกลูุมรวบรวมบทร้อยกรองที่ส่ ืออารมณ์ความรูสึกตูาง ๆ แล้วบอกด้วยวูาบทร้อยกรองแตูละ บทสื่ออารมณ์ความรู้สึกใด สูงครู ๔. นั กเรียนเลือกวาดภาพตัวละครที่ชอบหรือประทับใจจากบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปรานนทก พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ชอบ แล้วนำามาอูานให้เพื่อนในกลูุมฟั งเพื่อรูวม กันวิจารณ์การให้เหตุผลของแตูละกลูุม .

แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด . นั กเรียนรวบรวมภาพจิตกรรม เลูาเรื่อง รามเกียรติ์ จากสื่อการเรียนรู้ตูาง ๆ คัดลอกสำาเนาโดยการถูาย เอกสารหรือพรินต์ภาพและข้อมูลใสู กระดาษ นำามาจัดป้ ายนิ เทศให้ความรู้เกี่ยวกับภาพเลูาเรื่อง รามเกียรติ์ หน้าชั้นเรียน ๒. ภาพจิตรกรรมฝาผนั งเรื่อง รามเกียรติ์ ๒. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๔. นั กเรียนเขียนบทความแนะนำาวรรณคดีไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่ งให้คนทัว่ ไป ได้รู้จักและสนใจที่จะเลือกอูาน อาจจะนำาบทความดังกลูาวไปลงในเว็บไซต์ ๓. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง รามเกียรติ์ สำานวนตูาง ๆ จาก เว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต ๙.ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นไปใช้ในการเรียนและใน ชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนรูวมกันสรุปเกี่ยวกับหลักการแสดงความคิดเห็น บันทึกลงสมุด ๘. ใบงานที่ ๓ เรื่อง การวิเคราะห์ตัวละคร ๓. กิจกรรมเสนอแนะ ๑.

๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ แนวทางการพัฒนา ๒. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐.

ตัวชี้วัดชั้นปี .แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๖ คำนรู าไวพจน์ แ ละคำาที่มาจากภาษาอื่น กลู่มสาระการเรีย ่ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง หนูวยการเรียนรู่ที่ ๒ นารายณ์ปราบนนทก เรื่อง บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ๑. สาระสำาคัญ การอูานวรรณคดี จะต้องเข้าใจความหมายของคำาศัพท์และที่มาของคำา เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและงูายแกูการจับใจความสำาคัญ นำาไปสููการพิจารณา คุณคูาของเรื่องที่อูานได้อยูางถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๒.

ประเมินพฤติกรรมใน ๑. ใช้คำาราชาศัพท์ ท ๔.๑ (ม. ประเมินทักษะการ บุคคลในด้านความ ๒. ประเมินทักษะ ระเบียบวินัยในการ ๔. ๒/๔) ๓. ตรวจผลการทำา กิจกรรม และคูานิ ยม (A) การทำางานเป็ นราย สนใจและตั้งใจเรียน ทำากิจกรรม ความมี ทำางาน ฯลฯ ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) เขียนโครงงาน แสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการกลูุม . ประเมินทักษะการ ความรับผิดชอบในการ ๓. ๒/๕) ๔.๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑. P) ๒. ใช้ทักษะทางภาษาเป็ นเครื่องมือในการเรียน การแสวงหาความรู้ และการ ดำาเนิ นชีวิตได้ (P) ๔. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ฟั ง หรือดูได้อยูางมี เหตุผล (K. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ ั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (P) ๕. ๒/๔) ๓. ๒/๒) ๒. สังเกตการตอบ ๑. ตระหนั กในคุณคูาของการใช้ภาษาไทยถูกต้อง (A) ๔. รวบรวมและอธิบายความหมายของคำาที่มาจากภาอื่นได้ ท ๔. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. รวบรวมคำาไวพจน์และคำาที่มาจากภาษาอื่นได้ (K.๑ (ม.๑ (ม. P) ๓. ประเมินทักษะ คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม.

ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจวูา คำาที่มีความหมายเหมือนกันเรียกวูา คำา ไวพจน์ และคำาที่เราใช้กันในภาษาไทย .๒. ประเมินความภาค ภูมิใจและเห็นคุณคูา ของภูมป ิ ั ญญาทาง ภาษาและวรรณคดีไทย ๕. สาระการเรียนรู่ คำาไวพจน์และคำาที่มาจากภาษาอื่น ๖. แนวทางบ่รณาการ ภาษาตูางประเทศ รวบรวมคำาที่มาจากภาษาอังกฤษที่มีคำาไทยใช้แทน การงานอาชีพฯ ทำาพจนานุ กรมคำาไวพจน์ สุขศึกษาฯ เลูนเกมทายความหมายคำาศัพท์ ๗. ครูติดตัวอยูางบทร้อยกรองบนกระดาน ให้นักเรียนอูานออกเสียงบทร้อย กรอง แล้วซักถามนั กเรียนวูาในบท ร้อยกรองนี้ มีคำาใดบ้างที่มีความหมายเหมือนกัน และมีคำาใดบ้างที่ไมูใชูคำา เมื่อนั้ น พระอิศวร ไทยแท้แตูเป็ นคำาที่มาจากภาษาอื่น บรมรังสรรค์ เห็นนนทกโสกาจาบัลย์ พระทรงธรรม ให้คิดเมตตา จึ่งมีเทวราชบรรหาร สิ่งไรจงเรูงวูา ตัวกูจะให้ดัง่ จินดา เอ็งต้องการ อยูาแสนโศกาอาลัย ๓. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑.

ไมูใชูคำาไทยแท้ท้ ังหมด มีคำาที่ยืมมาจากภาษาอื่น เชูน ภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาชวา ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. ครูอธิบายลักษณะของคำาไวพจน์พร้อมยกตัวอยูางให้นักเรียนฟั ง แล้วให้ นั กเรียนชูวยกันบอกคำาไวพจน์ของ คำายูอตูอไปนี้ ให้ได้มากที่สุด โศกเศร้า พระมหา กษัตริย์ ยักษ์ แม่น้ ำา ปู า ใจ ดอกไม้ ตาย พระจันทร์ พระอาทิต ย์ ธง ภูเขา ๒. ครูซักถามนั กเรียนเป็ นการทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของคำาที่มาจากภาษา อื่น เชูน ภาบาลีสันสกฤต ภาษา เขมร ภาษาชวา ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ แล้วให้นักเรียนชูวยกันยก ตัวอยูางคำาศัพท์ของแตูละภาษา ๔. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุมให้แตูละกลูุม หาคำาไวพจน์จากบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ ปราบนนทก เสร็จแล้วสูงตัวแทนออกมาอูานให้เพื่อนฟั งหน้าชั้นเรียน ครู และเพื่อนชูวยกันตรวจสอบความ ถูกต้อง นั กเรียนบันทึกลงสมุด ๓. นั กเรียนแตูละกลูุมหาคำาศัพท์ภาอื่นในบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นา รายณ์ปราบนนทก และบอกด้วยวูา มาจากภาษาใด เมื่อเสร็จแล้วให้ตัวแทนอูานให้เพื่อนกลูุมอื่นฟั ง ครูและ เพื่อนชูวยกันตรวจสอบความถูกต้อง .

กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนรวบรวมคำาที่มาจากภาษาอังกฤษที่มีคำาไทยใช้แทน . นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับคำาไวพจน์และคำาที่มาจากภาษาอื่นแล้วชูวย กันเฉลยคำาตอบ ๒. ครูให้นักเรียนเลูนเกมทายความหมายคำาศัพท์ โดยครูเขียนคำาศัพท์จาก บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ใสูบัตรคำา บัตรละ ๓ คำา ให้นักเรียนออกมาพร้อม บัตรคำาครั้งละ ๓ คน คนละ ๑ ใบ และบอกความหมายของคำาศัพท์น้ ั น ครูและเพื่อนชูวยกันตรวจสอบความ ถูกต้อง ๓. นั กเรียนเขียนเรียงความโดยเลือกใช้สำานวนความเปรียบจากเรื่อง ์ ำานวน ๑ สำานวน พร้อมตั้งชื่อ รามเกียรติจ เรียงความ ๒. นั กเรียนรวบรวมคำาไวพจน์และคำาที่มาจากภาษาอื่นจากหนั งสือวรรณคดี หรือที่พบเห็นในชีวิตประจำาวัน ทำา เป็ นโครงงาน ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับคำาไวพจน์และคำาที่มาจากภาษาอื่นไปปรับใช้ใน การเรียนและในชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนและครูรูวมกับสรุปลักษณะคำาไวพจน์และคำาที่มาจากภาษาอื่น บันทึกลงสมุด ๘.แล้วบันทึกลงสมุด ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. นั กเรียนศึกษารวบรวมคำาไวพจน์แล้วจัดทำาเป็ นพจนานุ กรมคำาไวพจน์ ๓.

หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๔. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๑. บันแนวทางการพั ทึกหลังการจัดฒ การเรี นา ยนรู่ ๒. บัตรคำา ๓.๙. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. ตัวอยูางบทร้อยกรอง ๒.

.

วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม ท้องถิ่นที่อูาน พร้อมยกเหตุผลประกอบ ท ๕. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่อง ที่อูาน ท ๑. ๒/๒) ๒. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูา นท ๑. สาระสำาคัญ การพิจารณาคุณคูากลอนบทละคร เป็ นการพินิจพิจารณาแยกแยะ สิ่งตูาง ๆ ที่ผู้แตูงมูุงนำาเสนอแกูผู้อูานโดยอาศัยการถูายทอดออกมา อยูางมีศิลปะ ทั้งในด้านกลวิธีการแตูง และด้านเนื้ อหา เพื่อให้ผู้อูานได้ ค้นหาความรู้ ข้อคิดคติธรรมที่สอดแทรกในกลอนบทละครเหลูานั้ นมา ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตูอการดำาเนิ นชีวิต ๒.๑ (ม. ๒/๒) .๑ (ม.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๗ การพิจารณาค่ณคูากลอนบทละคร กลู่มสาระการเรียนรู่ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๒ ชัว่ โมง หนูวยการเรียนรู่ที่ ๒ เรื่อง บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ๑. ๒/๗) ๔. ๒/๔) ๓.๑ (ม. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและ ประเมินคุณคูาหรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑.๑ (ม.

๕. P) ๒. P) ๕. วิเคราะห์เรื่องที่อูานตามหลักและแนวทางในการพิจารณา คุณคูาของวรรณกรรมได้ (K. ประเมินพฤติกรรมใน และคูานิ ยม (A) ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) ๑. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑.๑ (ม. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. สรุปความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่อูานได้ (K. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕. สังเกตการตอบ ๑. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ฟั ง หรือ ดูได้อยูางมีเหตุผล (K. บอกคุณคูาและข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางที่นำาไปใช้ให้ เกิดประโย=น์ได้ (K. ประเมินทักษะการ . P) ๔. ๒/๓) ๖.๑ (ม. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑. ๒/๔) ๓. P) ๓.

ตรวจแบบทดสอบ ในการทำา หลังเรียน กิจกรรมความมีระเบียบ วินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ๒. ประเมินมารยาทในการ เขียนและ นิ สัยรักการเขียน ๕. ประเมินทักษะการ เขียน ๓. สาระการเรียนรู่ การพิจารณาคุณคูากลอนบทละคร ๖. ตรวจผลการทำา การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ สนใจและตั้ง กิจกรรม เรียน ความรับผิดชอบ ๓. ประเมินมารยาทในการ อูาน วิเคราะห์ความ ๒. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ พิจารณาคุณคูากลอนบทละคร เขียนแผนภาพความคิด เรื่อง การ สังคมศึกษาฯ ศึกษาประวัติผู้ทรงพระราชนิ พนธ์เรื่อง ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ รามเกียรติ์ ๗. ประเมินทักษะ กระบวนการกลูุม อูานและ นิ สัยรักการอูาน ๓. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด ๔. กระบวนการจัดการเรียนรู่ .คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒.

ขั้นที่ ๑ นำาเข้าสููบทเรียน ๑. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุม ระดมสมอง พิจารณาบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ ปราบนนทก ตามรูปแบบที่ได้ศึกษา ๔. ครูสูุมถามนั กเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณา วรรณคดีและวรรณกรรมร้อยกรองจะพิจารณาในเรื่อ ใดบ้าง แล้วโยงเข้าเรื่องการพิจารณาคุณคูากลอนบทละคร ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. ครูแจกใบความรู้ตัวอยูางการพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม ประเภท กลอนบทละคร ให้นักเรียนอูานและ ทำาความเข้าใจ ๓. นั กเรียนรูวมระดมสมองแสดงความคิดเห็นตามประเด็นตูอไป นี้ สูงครู . นั กเรียนแตูละกลูุม สูงตัวแทนมานำาเสนอผลงานหน้าชั้น เรียน ครูและเพื่อนรูวมกันแสดงความคิดเห็น เมื่อ ครบทุกกลูุมแล้วให้รูวมกันคัดเลือกกลูุมที่เขียนได้ดีติดป้ าย นิ เทศหน้าชั้นเรียน ๕. ครูยกตัวอยูางหรือนำาหนั งสือวรรณคดีท่ีแตูงด้วยกลอนบท ละคร เชูน บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ บทละคร เรื่อง อิเหนา บทละครเรื่อง เงาะปู า บทละครเรื่อง ไกรทอง บทละครเรื่อง ไชยเชษฐ์ มาให้นักเรียนดู แล้ว สนทนาซักถามทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของกลอนบทละคร ๒. ครูและนั กเรียนรูวมสนทนาถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา วรรณคดีและวรรณกรรมประเภทกลอนบทละคร องค์ประกอบด้านเนื้ อหา รูปแบบ และภาษา วูาต้องพิจารณา ๒.

นั กเรียนทำากิจกรรมเกี่ยวกับการพิจารณาคุณคูากลอนบท ละคร แล้วชูวยกันตรวจสอบความถูกต้อง ๒. ครูให้นักเรียนศึกษาประวัติผู้แตูงและสาระนูารู้ในบทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนรายรายณ์ปราบนนทก จากหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วรูวมแสดงความคิดเห็น ตูอไปนี้ ตามแนวคำาถาม ๑) ผู้แตูงบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบน นทก ที่นำามาให้อูานคือใคร มีประวัติความ เป็ นมาอยูางไร มีผลงานทางวรรณคดีเรื่องใดบ้าง ๒) เรื่อง รามเกียรติ์ มีประวัติความเป็ นมาอยูางไร อยูางไร ์ ีอะไรบ้าง มีท่ีมา ๓) สำานวนความเปรียบจากเรื่อง รามเกียรติม .๑) นั กเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการอูานเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ๒) นั กเรียนนำาข้อคิดที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้ อยูางไรบ้าง ๓) หากนั กเรียนถูกกลัน ่ แกล้งให้คับแค้นใจ นั กเรียนมีวิธีแก้ ปั ญหาอยูางไ ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุมละ ๓–๔ คน อูานกลอนบทละคร ์ อน นารายณ์ปราบนนทก เรื่องรามเกียรติต ทบทวนอีกครั้ง แล้วพิจารณาตามแนวทางการพิจารณาคุณคูา ของกลอนบทละครทั้งด้านเนื้ อหา รูปแบบ และภาษา แล้วนำาเสนอหน้าชั้นเรียน ๓.

แบบทดสอบหลังเรียน จัดป้ าย . นั กเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๘. นั กเรียนรูวมสรุปผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น บันทึกลง สมุด ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้และข้อคิดที่ได้จากการพิจารณาคุณคูากลอน บทละครไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป ๑. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑.๔. นั กเรียนเลือกกลอนบทละครที่ช่ ืนชอบ แล้วนำามาพิจารณา คุณคูากลอนบทละครนั้ น ๒. นั กเรียนเขียนแผนภาพความคิดหัวข้อการพิจารณาคุณคูา กลอนบทละครโดยออกแบบตกแตูงให้สวยงาม แล้วนำาไปติดหน้าชั้นเรียน ๓. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนรูวมกันสรุปหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณคูากลอนบท ละคร บันทึกลงสมุด ๒. นั กเรียนรวบรวมกลอนบทละครเรื่องตูาง ๆ ที่เป็ นพระราช นิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นิ เทศหน้าชั้นเรียน ๙.

ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. ตัวอยูางหรือหนั งสือวรรณคดีท่ีแตูงด้วยกลอนบทละคร ๓. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ แนวทางการพัฒนา ๒. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๑. ในความรู้ ตัวอยูางการพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม ๔. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / .๒. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๖. สลาก ๕. ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐.

การอูานกลอนเพลงยาว ๖. ทำาแบบทดสอบ ๒. กระบวนการเขียน ๓. การอูานเพลงยาวอิศรญาณภาษิต ๒. กระบวนการฟั งและการดู ๑. ถอดคำาประพันธ์ ๕. การอูานตีความ ทักษะและกระบวนการ ภาระงาน/ชิ้นงาน ๑.หนูวยการเรียนรู่ที่ ๓ อิศรญาณภาษิต เวลา ๖ ชัว่ โมง ผังมโนทัศน์เปู าหมายการเรียนรู่และขอบขูายภาระงาน ความรู่ ๑. กระบวนการพูด ๒. กระบวนการกลูุม . อูานจับใจความและสรุป ๓. แตูงบทร้อยกรอง ๕. เขียนแผนภาพความคิด ๘. ทูองจำาบทร้อยกรอง ๗. การอูานกลอนเพลงยาว ๓. สำานวนภาษิต ๔. แตูงเรื่องจากสำานวน ภาษิต อิศรญาณภาษิต ๖. กระบวนการอูาน ความ ๔. กระบวนการคิดวิเคราะห์ ๔.

๑ (ม.๑ (ม.๑ (ม. ระบุสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน ท ๑. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลาย และประเมินคุณคูา .ค่ณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๑.๑ (ม. ๒/๔) ๕. มีมารยาทในการอูานและมีนิสัยรัก การอูาน ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู่ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๓ อิศรญาณภาษิต ขั้นที่ ๑ ผลลัพธ์ปลายทางที่ตูองการใหูเกิดขึ้นกับนักเรียน ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนตูางๆ ที่อูาน ท ๑. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑. ๒/๓) ๔. ๒/๖) ๖.๑ (ม. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๒) ๓. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๑) ๒. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการ พูด ๒.

๑ (ม. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. ๒/๑) ๑๐. ๒/๗) ๗. ๒/๕) ความเขูาใจที่คงทนของนักเรียน คำาถามสำาคัญที่ทำาใหูเกิดความเขูาใจที่ นักเรียนจะเขูาใจวูา . แตูงบทร้อยกรอง ท ๔. สำานวนภาษิตมีลักษณะอยูางไร แปด ขึ้นต้นบทแรก ๖. การอูานตีความมีหลักการอยูางไร ด้วยวรรครับและลงท้ายบทด้วยคำา ชวนให้นูาฟั งมีหลัก วูา “เอย” การอยูางไรบ้าง .๑ (ม. นั กเรียนได้ความรู้และข้อคิดอะไร บ้างจากการอูาน อิศรญาณภาษิตหรือเพลงยาวอิศร ความไพเราะ คมคายให้คติสอนใจ ญาณ แกูผู้อูาน ๒.๑ (ม. ๒/๔) ๑๒. อิศรญาณภาษิตหรือเพลงยาวอิศร ญาณเป็ น วรรณคดีคำาสอนมีลักษณะเป็ นก ลอนเพลงยาวที่มี ๑. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕.๑ (ม.หรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำา ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑. ทูองจำาบทอาขยานที่กำาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคูาตามความสนใจ ท ๕. กลอนเพลงยาว เป็ นคำาประพันธ์ ประเภทกลอน ๒. ๒/๓) ๑๑. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕. คงทน ๑. ๒/๓) ๙. นั กเรียนสามารถนำาข้อคิดคำาสอนไป ปฏิบัติในชีวิต ประจำาวันได้อยูางไรบ้าง ชนิ ดหนึ่ ง ที่ไมูจำากัดความยาวและ ๓. ๒/๑) ๘.๑ (ม. การพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ท่ีดี ฉันทลักษณ์เชูนเดียวกับกลอน ๕.๑ (ม.๑ (ม.. พูดสรุปความสำาคัญเรื่องที่ฟังและดู ท ๓.. กลอนเพลงยาวมีลักษณะอยูางไร มีบังคับทาง ๔.

คำาสำาคัญ ได้แกู กิเลส คนสามขา คนโหยกเหยก ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่ นำาไปสู่ ความเขูาใจที่คงทน นักเรียนจะ สามารถ... ทูองจำาบทร้อยกรองถูกต้อง ครบ สัง่ สอนและแนะนำาให้ประพฤติ ถ้วน ตูาง ๆ เพื่อความปกติสุขของ ๕. การอูานตีความ เป็ นการพิจารณา เรื่องราวหรือ ความหมายแฝงที่ผู้เขียนต้องการ สื่อออกมา ๕. ๑. บอกลักษณะของกลอนเพลงยาว ร้อยกรองได้ตาม เจตนาของผู้เขียน ... สำานวนภาษิต เป็ นถ้อยคำาที่มี ความหมายลึกซึ้งกิน ใจ มูุงสัง่ สอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง ๔. การพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ เป็ นการฝึ กทักษะการ พูดสื่อความให้ผู้ฟังเข้าใจ ความรู่ของนักเรียนที่นำาไปสู่ความ เขูาใจที่ คงทน นักเรียนจะรู่วูา .๓. ตีความและแปลความหมายของบท ปฏิบัติตนในเรื่อง คนในสังคม ๓. จับใจความสำาคัญ วิเคราะห์แสดง ฆูาควายเสียดายพริก ตัณหา ถนำา ความคิดเห็นและ ทิฏฐะ ปกปิ ดป็ นกกกอ มรรคผล เสวกามาตย์ อนิ จจัง ๒. การอูานกลอนเพลงยาว จะต้อง ๔. อูานกลอนเพลงยาวเป็ นทำานอง ธรรมดาและทำานอง เสนาะ ๓. ๑. อิศรญาณภาษิต เป็ นวรรณคดีคำา สอนที่มีเนื้ อหา บอกข้อคิดจากเรื่องที่อูาน ๒.

๑.๓ แตูงบทร้อยกรอง . ภาระงานที่นักเรียนตูองปฏิบัติ ๑.อูานให้ถูกต้องตาม ๖. การอูานตีความเป็ นการพิจารณา เรื่องราวหรือ ความหมายแฝงที่ผู้เขียนต้องการ สื่อออกมารวมถึงจุด มูุงหมายของผู้เขียน ๖.๑ อูานเรื่อง อิศรญาณภาษิต แล้วจับใจความสำาคัญ ตีความ วิเคราะห์ ความ และแสดงความคิดเห็น ๑. บอกความหมายของสำานวนภาษิต และทูวงทำานองให้ ๔. สำานวนภาษิต เป็ นถ้อยคำาที่มี นูาฟั ง ถูกต้อง ความหมายลึกซึ้ง กินใจ มูงุ สัง่ สอนในเรื่องใดเรื่อง หนึ่ ง ๕. การพูดเลูาเรื่องหรือเลูาเหตุการณ์ ต้องเลือกใช้ นำ้าเสียงให้เหมาะสมกับเนื้ อเรื่อง แล้วมีวิธีการนำาเสนอ นูาสนใจ ขั้นที่ ๒ ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู่ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงวูา นักเรียนมีผลการเรียนรู่ ตามที่กำาหนดไวูอยูางแทูจริง ๑. บอกลักษณะของการพูด เลูาเรื่อง จังหวะวรรคตอน ลีลานำ้าเสียง และเลูาเหตุการณ์ท่ี เหมาะสมกับเนื้ อเรื่อง ๗.๒ ถอดคำาประพันธ์ ๑.

๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ๒. สิง่ ที่มู่งประเมิน ๓. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู่ ๒.๘ พูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ ๒.๒ เครื่อง มือประเมินผลการเรียนรู้ ๑) การทดสอบ ๑) แบบทดสอบกูอนและหลังเรียน ๒) การสนทนาซักถาม ๒) แบบทดสอบการอูาน ๓) การสังเกต ๓) แบบประเมินการเขียน ๔) การตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น ประเมินการฟั งและการดู รายบุคคลหรือรายกลูุม ๔) ๕) ประเมินการพูด ๕) การวัดเจตแบบคติ แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๖) การวัดทักษะและกระบวนการ ๖) ๗) แบบ ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ ๓.๑ ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การ ประยุกต์ ดัดแปลง และ นำาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำาคัญและใสูใจใน .๕ ทูองจำาบทร้อยกรอง ๑.๑.๔ อูานกลอนเพลงยาว ๑.๗ แตูงเรื่องจากสำานวนภาษิต ๑.๖ เขียนแผนภาพความคิด ๑.

๓ สมรรถนะสำาคัญ ได้แกู การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ๓.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เชูน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝู เรียนรู้ สาธารณะ อยููอยูางพอเพียง มูุงมัน ่ ในการทำางาน รักความเป็ นไทย มีจิต ขั้นที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๘ การอูานเพลงยาวอิศรญาณภาษิต เวลา ๒ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๙ การอูานกลอนเพลงยาว เวลา ๑ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๐ สำานวนภาษิต เวลา ๑ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๑ การอูานตีความ เวลา ๑ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๒ การพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ เวลา ๑ ชัว่ โมง .๒ ทักษะกระบวนการทางภาษา ๓.ความรู้สึกของผู้อ่ ืน และ การรู้จักตนเอง ๓.

.

อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕.๑ (ม. ๒/๗) ๔. ระบุสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงาน เขียน ท ๑. ๒/๑) ๕. ๒/๖) ๓. ๒/๓) . จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕.๑ (ม. ๒/๒) ๒.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๘ การอู กลูม ่ สาระการเรีย นรู่ านเพลงยาวอิ ภาษาไทยศรญาณภาษิต ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๒ ชัว่ โมง หนูวยการเรียนรู่ที่ ๓ เรื่อง อิศรญาณภาษิต ๑.๑ (ม. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและประเมิน คุณคูาหรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑.๑ (ม. สาระสำาคัญ อิศรญาณภาษิต เป็ นบทประพันธ์ของหมูอมเจ้าอิศรญาณ เป็ นวรรณคดีคำา สอนประเภทเพลงยาวที่มีความไพเราะ คมคาย ให้คติสอนใจแกูผู้อูานในเรื่องตูาง ๆ เชูน การประพฤติปฏิบัติท้ ังตูอตนเองและผู้อ่ ืน การดำาเนิ นชีวิต การครองเรือน ฯลฯ เนื้ อหาของเรื่องเป็ นเชิงสอนและแนะนำาให้ผู้อูานรู้จักชีวิต มีข้อคิดคำาคมตูาง ๆ แสดงให้เห็นความเป็ นไปตามธรรมชาติของโลกที่ผู้อูานสามารถเข้าถึงและคุ้น เคย ๒.

สังเกตการตอบ คำาถามและการ สนทนา ๒. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. P) ๓. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. ประเมินทักษะการ เขียน เรียน ความรับผิดชอบใน ๓. P) ๔. ประเมินทักษะการ อูานสรุปความ ๒. P) ๒. ๒/๔) ๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ ั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (K.๖. ประเมินพฤติกรรมใน การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ สนใจและตั้งใจ ๑.๑ (ม. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม (A) กระบวนการ (P) ๑. สรุปความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูานได้ (K. P) ๕. ประเมินทักษะการ . บอกคุณคูาและข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางที่นำาไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้ (K. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔. อธิบายความหมายของคำาหรือข้อความที่อูานได้ถูกต้องตามความหมาย (K.

ครูติดบัตรข้อความบนกระดาน ให้นักเรียนอูานและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อความ แล้วบอกวูา ข้อความดังกลูาวเป็ นข้อความประเภทใด . แนวทางบูรณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดสรุปสาระสำาคัญและข้อคิด เรื่อง อิศรญาณภาษิต สังคมศึกษาฯ ประจำาวัน สุขศึกษา นำาข้อคิดคำาสอนจากอิศรญาณภาษิตไปปรับใช้ในชีวิต เลูนเกมจำาแนกคำาสอน ศิลปะ การงานอาชีพฯ จัดนิ ทรรศการวรรณคดีคำาสอนของไทย ทำาสมุดวรรณคดีคำาสอน ๗. มารยาทในการอูาน กระบวนการคิด กระบวนการกลูุม และนิ สัยรัก การอูาน ๓.๓. นั กเรียนทำาแบบทดสอบกูอนเรียน ๒. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. ตรวจแบบทดสอบ การทำา กูอนเรียน แสวงหาความรู้ กิจกรรมความมีระเบียบ ๔. ประเมินมารยาทในการ เขียนและ นิ สัยรักการเขียน ๕. ประเมินทักษะ วินัยในการ ๒. สาระการเรียนรู่ การอูานเพลงยาวอิศรญาณภาษิต ๖. ประเมินทักษะ ทำางาน ฯลฯ ๕.

แบูงนั กเรียนออกเป็ น ๗ กลูุม ครูให้นักเรียนเลูมเกมจำาแนกคำาสอน โดย ให้แตูละกลูุมสูงตัวแทนมาจับ สลากเลือกหัวข้อตูอไปนี้ . นั กเรียนชูวยกันถอดความเรื่อง ภาษิตอิศรญาณ คนละ ๑ บท และอูาน ให้เพื่อนฟั งจนจบเรื่อง แล้วครูสรุป จากที่นักเรียนชูวยกันถอดความทั้งหมด นั กเรียนบันทึกลงสมุด ๓. ครูสนทนากับนั กเรียนวูาข้อความบนกระดานเป็ นข้อความประเภท สุภาษิต หรือภาษิต เป็ นข้อความในเชิง สัง่ สอน เปรียบเทียบหรือให้ข้อคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ 1. นั กเรียนชูวยกันอธิบายความหมายของข้อความบนกระดาน ๔.ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณวูา นำ้าพึ่งเรือเสือพึ่งปู าอัชฌาสัย เดินตามรอบผู้ใหญูหมาไมูกัด ไปพูดขัดเขา ทำาไมขัดใจเขา เพชรอยูางดีมีคูาราคายิ่ง สูงให้ลงิ จะรู้คูาราคา หรือ ๓. นั กเรียนอูานออกเสียงเรื่อง อิศรญาณภาษิต ในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ น ฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วชูวยกันบอกคำาศัพท์ท่ีไมูเข้าใจความหมายครูหรืออาสา สมัครเขียนบนกระดาน แล้วเปิ ด หาความหมายจากศัพท์นูารู้หรือจากพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยมีครูคอยแนะนำา แล้วอธิบาย ความหมายของคำาศัพท์เพิ่มเติม นั กเรียนจดบันทึกคำาศัพท์ลงสมุด ๒.

นั กเรียนรวบรวมประเด็นคำาสอนที่นูาสนใจในเรื่อง อิศรญาณภาษิต อธิบายความหมายตามความ เข้าใจของนั กเรียนเอง แล้วแลกเปลี่ยนกันอูานกับเพื่อน .๑) สอนเรื่องการพูด ๕) สอนเรื่องการฟั ง ๒) สอนให้รู้จักตนเอง ๖) สอนเรื่องการทำาความดี ๓) สอนเรื่องการคบมิตร ๗) สอนเรื่องการประกอบอาชีพ ๔) สอนเรื่องการวางตัว ครูให้แตูละกลูุมรวบรวมบทร้อยกรองในอิศรญาณภาษิตที่มีเนื้ อความตาม หัวข้อที่จับสลากได้ แล้วชูวยกันนำา เสนอผลงานกลูุมชั้นเรียน ครูและเพื่อน ๆ ชูวยกันตรวจสอบความถูกต้อง กลูุมใดรวบรวมบทร้อยกรองได้ ครบถ้วนที่สุดเป็ นฝู ายชนะ และกลูุมที่รวบรวมบทร้อยกรองได้น้อยที่สุด หรือผิดพลาดมากที่สุดจะถูกเพื่อ กลูุมอื่น ๆ ทำาโทษ ๔. ครูและนั กเรียนรูวมกันสรุปคุณคูาและแสดงความคิดเห็น นั กเรียนบันทึก คุณคูาที่สรุปได้ลงสมุด ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. นั กเรียนแตูละกลูุมชูวยกันสรุปคุณคูาของเรื่อง อิศรญาณภาษิต กลูุมละ ๑ ประเด็น แล้วสูงตัวแทนออกมา นำาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยยกตัวอยูางบทร้อยกรองหรือเหตุการณ์ตูาง ๆ เพื่อให้เชื่อมโยงกับการนำาไปใช้ใน ชีวิตประจำาวัน ๕. นั กเรียนแตูละกลูุมอูานแนวทางในการพิจารณาวรรณกรรมในหนั งสือ เรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้ว รูวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและวิเคราะห์คุณคูาที่ได้รบ ั จากการอูานเรื่องอิศรญาณภาษิต ๓. นั กเรียนทำากิจกรรมเกี่ยวกับเนื้ อเรื่อง อิศรญาณภาษิต แล้วชูวยกันเฉลย คำาตอบ ๒.

ครูแนะนำาวรรณคดีคำาสอนเรื่องอื่น ๆ ให้นักเรียนไปศึกษาแล้วนำาข้อมูล ความรู้มาจัดนิ ทรรศการวรรณคดี คำาสอนของไทย ๙. นั กเรียนแตูงกลอนสุภาพเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำาวัน ที่ถูกต้องเหมาะสมตามทรรศนะของ นั กเรียน แล้วนำามาแลกเปลี่ยนกันอูานและวิพากษ์วิจารณ์รูวมกัน ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู ๑. พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๔. แบบทดสอบกูอนเรียน ๒. นั กเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง อิศรญาณภาษิต แล้วรวบรวมภาษิต ทำาเป็ นสมุดวรรณคดีคำาสอน ๒.๔. นั กเรียนนำาข้อคิด คติคำาสอนจากเรื่อง อิศรญาณภาษิตไปปรับใช้ในชีวิต ประจำาวัน ๒. สลาก . นั กเรียนเลือกคำาสอนจากอิศรญาณภาษิตบทใดบทหนึ่ งมาเขียนเรียง ความความยาวไมูเกิน ๑ หน้ากระดาน ๓. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนนำากลอนเพลงยาวอิศรญาณ ไปใช้ยกตัวอยูางในการพูด การ เขียน หรือการเรียนในกลูุมสาระการ เรียนรู้ตูาง ๆ ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนชูวยกันสรุปสาระสำาคัญและข้อคิดจากเรื่อง อิศรญาณภาษิต เขียน เป็ นแผนภาพความคิด ๘. บัตรข้อความ ๓.

หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๖. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. ความสำาเร็ จในการจั ดการเรี วัฒ นาพานิ ช จำากัดยนรู้ แนวทางการพั ฒนา ยนรู่ ๑๐.๕. บันทึ กหลังการจัดการเรี ๒. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ ๑.

แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๙ การอูานกลอนเพลงยาว กลู่มสาระการเรียนรู่ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๓ เวลา ๑ ชัว่ โมง เรื่อง อิศรญาณภาษิต ๑. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. แตูงบทร้อยกรอง ท ๔. ๒/๑) ๒. อูานทำานองเสนาะโดยใช้น้ ำาเสียงแสดงอารมณ์และความรู้สึกได้เหมาะสม กับเนื้ อความ (P) . สาระสำาคัญ เพลงยาว เป็ นคำาประพันธ์ประเภทกลอนชนิ ดหนึ่ ง มีข้อบังคับทาง ฉันทลักษณ์เหมือนกับกลอนแปด ขึ้นต้นบทแรกด้วยวรรครับและลงท้ายบทด้วยคำา วูา “เอย” ในการอูานจะต้องอูานให้ถูกต้องตามจังหวะวรรคตอน ลีลา นำ้าเสียงให้ เหมาะสมกับเนื้ อเรื่อง ๒.๑ (ม. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑.๑ (ม. บอกลักษณะของกลอนเพลงยาวและหลักเกณฑ์การอูานกลอนเพลงยาว ได้ถูกต้อง (K) ๒.๑ (ม.๑ (ม. ๒/๒) ๓. ทูองจำาบทอาขยานที่กำาหนดและบทร้อยกรองบกพรูองที่มีคุณคูาตาม ความสนใจ ท ๕. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๓) ๔. ๒/๕) ๓.

๓. บอกคุณคูาและข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางที่นำาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ (K, P)

๔. ทูองจำาบทร้อยกรองที่ไพเราะและมีคุณคูาได้ถูกต้องครบถ้วน (K, P)
๕. แตูงกลอนเพลงยาวได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ (A)

๖. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A)

๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่
ดูานความรู่ (K)
๑. สังเกตการตอบ
คำาถามและการ

สนทนา

๒. ตรวจผลการทำา

กิจกรรม

ดูานค่ณธรรม จริยธรรม

ดูานทักษะและ

และคูานิ ยม (A)

กระบวนการ (P)

๑. ประเมินพฤติกรรมใน
การทำางานเป็ น

รายบุคคลในด้านความ
สนใจและตั้งใจ

เรียน ความรับผิดชอบใน
การทำา

กิจกรรมความมีระเบียบ
วินัยในการ

ทำางาน ฯลฯ

๑. ประเมินทักษะการ
อูานออกเสียง

ร้อยกรอง

๒. ประเมินทักษะการ
ทูองจำาบท
ร้อยกรอง

๓. ประเมินทักษะการ
แตูงคำา

ประพันธ์

๒. ประเมินมารยาทในการ ๔. ประเมินทักษะ
อูานและ

กระบวนการคิด

นิ สัยรักการอูาน

๕. ประเมินทักษะ

๓. ประเมินมารยาทในการ กระบวนการกลูุม
เขียนและ

นิ สัยรักการเขียน
๕. สาระการเรียนรู่

การอูานกลอนเพลงยาว

๖. แนวทางบ่รณาการ
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ

ศึกษาภาษิตคำาสอนที่แตูงด้วยกลอนเพลงยาว
วาดภาพประกอบคำาสอน

การงานอาชีพฯ

ทำาสมุดภาพประกอบคำาสอน

๗. กระบวนการจัดการเรียนรู่
ขั้นที่ ๑ นำาเข้าสููบทเรียน

๑. ครูติดแผูนป้ ายบทร้อยกรองนี้ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนอูานออกเสียง

พร้อมกัน

อิศรญาณชาญกลอนอักษรสาร
เทศนาคำาไทยให้เป็ นทาน

โดยตำานานศุภอรรถสวัสดี

สำาหรับคนเจือจิตจรัตเลขา

ด้วยมัวเมาโมห์มากในซากผี

ต้องหาม้ามโนมัยใหญูยาวรี

สำาหรับขี่เป็ นม้าอาชาไนย

๒. นั กเรียนชูวยกันบอกจำานวนคำาในแตูละวรรค ลักษณะสัมผัส และให้

นั กเรียนอาสาสมัครออกไปโยงเส้น

สัมผัสบทร้อยกรองบนกระดาน
๓. นั กเรียนชูวยกันพิจารณาวูาบทร้อยกรองในข้อ ๑ เป็ นคำาประพันธ์

ประเภทใด และมีลักษณะเหมือนคำา
ประพันธ์ประเภทใด

๔. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจวูาบทร้อยกรองที่นักเรียนอูานบนกระดาน
เรียกวูากลอนเพลงยาว และมีลักษณะ
เหมือนกลอนแปด

ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่

๑. ครูให้นักเรียนศึกษาสาระนูารู้เรื่อง กลอนเพลงยาว ในหนั งสือเรียน

รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วรูวมกันสนทนาเกี่ยวกับแผนผัง ลักษณะ

บังคับ แล้วสัมผัส เขียนสรุปเป็ น
ความรู้ลงสมุด

๒. ครูอูานหรือเปิ ดแถบบันทึกเสียงกลอนเพลงยาวเรื่อง อิศรญาณภาษิต
ตอนใดตอนหนึ่ งให้นักเรียนฟั ง ให้

นั กเรียนสังเกตจังหวะวรรคตอน ลีลา และนำ้าเสียงในการอูาน

๓. นั กเรียนฝึ กอูานเรื่อง อิศรญาณภาษิต ในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒

เลูม ๒ เป็ นทำานองธรรมดา ตามที่ครูอูานหรือตามแถบบันทึกเสียงจน

คลูอง แล้วฝึ กอูานพร้อมกันทั้งชั้น

เป็ นทำานองเสนาะ

ทำานองเสนาะให้เพื่อนในชั้นเรียน

ฟั ง นั กเรียนและเพื่อน ๆ ชูวยกัน

๔. ครูสูุมเรียกนั กเรียน ๓–๔ คน ออกมาอูานเรื่อง อิศรญาณภาษิตเป็ น

วิจารณ์ความถูกต้องของ จังหวะ วรรคตอน ลีลา และนำ้าเสียงในการอูาน

๕. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมฝึ กอูานทำานองเสนาะเรื่อง อิศร

ญาณภาษิต จนคลูองกลูุม

แล้วคัดเลือกตอนใดตอนหนึ่ งที่กลูุมประทับใจ ความยาวไมูเกิน ๑๐ บท

มาอูานกับครูทีละกลูุมเพื่อประเมิน

การอูานออกเสียงบทร้อยกรอง
๖. ครูติชมและแนะนำาการอูานของแตูละกลูุม แล้วให้นักเรียนแตูละกลูุมคัด

เลือกสมาชิกที่อูานได้ดีท่ีสุดใน

กลูุม แขูงขันกับกลูุมอื่น เพื่อคัดเลือก

ตัวแทนชั้นไปแขูงขันการอูานทำานองเสนาะกลอนเพลงยาวระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๒

ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน

๑. นั กเรียนทำากิจกรรมเกี่ยวกับการอูานกลอนเพลงยาวแล้วชูวยกันตรวจ

สอบความถูกต้อง

๒. นั กเรียนแตูละกลูุมเลือกบทร้อยกรองที่ประทับใจตอนใดตอนหนึ่ งในเรื่อง

อิศรญาณภาษิตจำานวน ๑๐ บท

ฝึ กทูองจำาให้เพื่อนฟั ง เพื่อนชูวยกันติชมและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

๓. นั กเรียนแตูละคนทูองจำาบทร้อยกรองกับครู เพื่อประเมินการทูองจำาบท

ร้อยกรอง

๔. นั กเรียนแตูละกลูุมฝึ กแตูงกลอนเพลงยาว แล้วนำามาอูานให้เพื่อนในชั้น

เรียนฟั ง ครูและเพื่อนคัดเลือกกลูุมที่

แตูงได้ดี ติดป้ ายนิ เทศหน้าชั้นเรียน

ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู

นั กเรียนนำาการอูานกลอนเพลงยาวไปอูานวรรณคดีและวรรณกรรมที่แตูง

ด้วยกลอนเพลงยาวเรื่องอื่น ๆ
ขั้นที่ ๕ สร่ป

นั กเรียนรูวมกันสรุปลักษณะของกลอนเพลงยาวและหลักการอูานกลอน

เพลงยาว บันทึกลงสมุด
๘. กิจกรรมเสนอแนะ

๑. นั กเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลอนเพลงยาวหรือวรรณคดีท่ีแตูงด้วยคำา

ประพันธ์ประเภทกลอนเพลงยาว

๒. นั กเรียนเข้ารูวมกิจกรรมเกี่ยวกับการอูานทำานองเสนาะและการทูองจำาคำา
ประพันธ์

๓. นั กเรียนเลือกบทร้อยกรองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ ที่

ประทับใจ ฝึ กอูานเป็ นทำานองเสนาะ

และฝึ กทูองจำา แล้วทูองให้เพื่อนหรือครูฟัง

๔. นั กเรียนวาดภาพประกอบคำาสอนจากเรื่อง อิศรญาณภาษิตให้ได้มากที่สด

ทำาเป็ นสมุดภาพประกอบคำาสอน

เรื่องอิศรญาณภาษิต

๙. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่
๑. แผูนป้ ายบทร้อยกรอง
๒. แถบบันทึกเสียง

๓. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒

บริษัท สำานั กพิมพ์

วัฒนาพานิ ช จำากัด

๔. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒
บริษัท สำานั กพิมพ์

ฒนาพานิ
ช จำากัยด
๑. ความสำาเร็จวัในการจั
ดการเรี
นรู้

๑๐. บันแนวทางการพั
ทึกหลังการจัดฒการเรี
นา ยนรู่
๒. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้
แนวทางแก้ไข
๓. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน
เหตุผล
๔. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

/

/

แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๑๐

กลู่มสาระการเรียนรู่

หนูวยการเรียนรู่ที่ ๓

สำานวนภาษิต
ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๑ ชัว่ โมง

เรื่อง อิศรญาณภาษิต

๑. สาระสำาคัญ
สำานวน เป็ นถ้อยคำาที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ มูุงสัง่ สอนในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ งถือเป็ นภูมิปัญญาทางภาษาที่มีคุณคูา การศึกษาเรื่องสำานวนภาษิตจะทำาให้

นั กเรียนรู้ความหมายและใช้สำานวนได้ถูกต้อง และยังสามารถเข้าใจในคูานิ ยมและ

ความเชื่อของคนไทยในอดีต ซึ่งจะเป็ นแนวทางในการปฏิบัติตนในสังคมได้อยูาง
ปกติสุข
๒. ตัวชี้วัดชั้นปี

๑. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม.
๒/๔)

๒. อธิบายคุณคูาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๑.๑ (ม. ๒/๓)
๓. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม.
๒/๔)

๓. จ่ดประสงค์การเรียนรู่
๑. จำาแนกสำานวนภาษิตที่กำาหนดให้เป็ นหมวดหมููถูกต้อง (K)

๒. บอกความหมายของสำานวนที่กำาหนดให้และนำาไปใช้ได้ถูกต้อง (K, P)
๓. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ฟั ง หรือดูได้อยูางมี

เหตุผล (K, P)

๔. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ
ั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (P)
๕. เห็นคุณคูาของภูมิปัญญาทางภาษา (A)
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่
ดูานความรู่ (K)

ดูานค่ณธรรม จริยธรรม

๑. สังเกตการตอบ

๑. ประเมินพฤติกรรมใน

๑. ประเมินทักษะการ

บุคคลในด้านความ

๒. ประเมินทักษะการ

ความรับผิดชอบในการ

๓. ประเมินทักษะ

คำาถามและอธิบาย
ความหมายของ
สำานวน

๒. ตรวจผลการทำา

กิจกรรม

และคูานิ ยม (A)

การทำางานเป็ นราย

สนใจและตั้งใจเรียน
ทำากิจกรรมความมี

ดูานทักษะและ

กระบวนการ (P)
เขียน

แสวงหาความรู้

กระบวนการคิด

ระเบียบวินัยในการ

๔. ประเมินทักษะ

ทำางาน ฯลฯ

กระบวนการกลูุม

๒. ประเมินความภาค
ภูมิใจและเห็นคุณคูา

ของภูมป
ิ ั ญญาทางภา
และวรรณคดีไทย
๕. สาระการเรียนรู่
สำานวนภาษิต
๖. แนวทางบ่รณาการ
คณิ ตศาสตร์

จัดหมวดหมููสำานวนภาษิตจากเรื่อง อิศรยาณภาษิต

สังคมศึกษาฯ

นำาข้อคิดจากสำานวนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

สุขศึกษาฯ

เลูนเกมทายสำานวนภาษิต/เลูนเกมตูอสำานวนภาษิต

การงานอาชีพฯ

ทำาสมุดรวบรวมสำานวนภาษิตไทย

๗. กระบวนการจัดการเรียนรู่
ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน

๑. ครูยกภาพสำานวนภาษิตให้นักเรียนดูทีละภาพ แล้วให้นักเรียนเลูนเกม

ทายสำานวนภาษิตจากภาพที่ครู

ยกให้ดู

๒. นั กเรียนคนใดทายภาพจำานวนใดได้สำานวนใด ครูมอบภาพนั้ นให้ไป

หาความหมายจากพจนานุ กรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานหรือหนั งสือสำานวนสุภาษิตไทยภายในเวลาที่ครู

กำาหนด แล้วออกมาอูานสำานวนและ

ความหมาย ให้เพื่อนฟั งหน้าชั้นเรียน

ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่

๑. นั กเรียนอูานในใจเรื่อง อิศรญาณภาษิต จากหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ น
ฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
เลูม ๒ ทบทวนอีกครั้ง

๒. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมรวบรวมสำานวนภาษิตจากเรื่อง

อิศรญาณภาษิต

โดยจัดเป็ นหมวดหมูู เชูน การวางตนให้เหมาะสม การชูวยเหลือผู้อ่ ืน

การผูกมิตร พร้อมทั้งอธิบาย

ความหมายของสำานวนนั้ น ๆ แล้วสูงตัวแทนออกมานำาเสนอผลงานหน้า

ชั้นเรียน ครูและเพื่อนชูวยกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง นั กเรียนบันทึกลงสมุด

๓. นั กเรียนแตูละกลูุมรูวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้ อหาตาม
แนวคำาถามตูอไปนี้

๑) อิศรญาณภาษิตแตกตูางจากสุภาษิตหรือไมู อยูางไร
๒) สำานวนภาษิต ในเรื่องที่อูานเป็ นสำานวนแบบใด สามารถนำามาประยุกต์

ใช้ในการดำาเนิ นชีวิตในยุค

ปั จจุบันได้หรือไมู อยูางไร

๓) เนื้ อหาของอิศรญาณภาษิตสัง่ สอนเรื่องใดบ้าง

๔) ภาษิตบทใดบ้างที่นักเรียนประทับใจเพราะอะไร นั กเรียนคิดวูา ภาษิต
บทนี้ จะนำามาใช้ในชีวิต

ประจำาวันได้หรือไมู

๕) นั กเรียนได้ความรู้หรือข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องนี้

๔. ครูและนั กเรียนรูวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำาคัญ
และคุณคูาของสำานวนที่สะท้อนให้

เห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย

ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน
๑. นั กเรียนทำากิจกรรมเกี่ยวกับสำานวนภาษิต แล้วชูวยกันตรวจสอบความ

ถูกต้อง

๒. ครูเขียนข้อความบนกระดาน แล้วสูุมเรียกนั กเรียนให้แสดงความคิดเห็น
วูานั กเรียนสามารถนำา

ข้อคิดที่ได้จากข้อความนี้ ไปใช้ประโยชน์ได้อยูางไร
อยูานอนเปลูาเอากระจกยกออกมา สูองดูหน้าเสียทีถนิ่ งแล้วจึงเข้านอน
เอาถลังตากแดดเป็ นนิ จคิดคำานวณ รู้ถ่ีถ้วนจึง
สบายเมื่อปลายมือ

์ ใิ ชูเหล้าเมาแตูพอ
อันยศศักดิม

ถ้าเขายอ

เหมือนอยูางเกาให้เราคัน

๓. นั กเรียนรูวมกันพิจารณาวูาคำาสอนในเรื่อง อิศรญาณภาษิต บทใดที่มี
ความหมายตรงกับสำานวนภาษิตไทย

ใน

ปั จจุบัน ทำาลงในใบงานที่ ๔ เรื่อง สำานวนภาษิต แล้วชูวยกันเฉลยคำา

ตอบ

๔. นั กเรียนเลูนเกมตูอสำานวนภาษิตตามที่ครูเตรียมไว้ให้ กลูุมใดตอบได้ถูก

ต้องมากที่สุดเป็ นผู้ชนะ แล้วให้

นั กเรียนคัดสำานวนภาษิตที่ถูกต้องด้วยตัวบรรจงครึง่ บรรทัด สูงครู

ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู

นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับสำานวนภาษิตไปใช้ในการเรียนกลูุมสาระการเรียน

รู้อ่ ืน ๆ และนำามาปรับใช้ในชีวิต
ประจำาวัน

ขั้นที่ ๕ สร่ป

นั กเรียนรูวมกันสรุปลักษณะของสำานวนภาษิต บันทึกลงสมุด

๘. กิจกรรมเสนอแนะ
๑. นั กเรียนจัดทำาสมุดโดยรวบรวมสำานวนภาษิตไทยที่พบเห็นบูอยครั้งใน

ชีวิตประจำาวัน วาดภาพ ระบายสี

ประกอบสำานวนไทย ตกแตูงให้สวยงาม
๒. นั กเรียนเลือกอิศรญาณภาษิตบทที่ช่ ืนชอบมาแตูงเป็ นนิ ทานคำาสอนหรือ

เรื่องที่ให้ข้อคิดตรงกับสำานวนนั้ น ๆ

แล้วนำามาแสดงบทบาทสมมุติให้เพื่อนในชั้นอื่นดู
๙. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่

๑. ภาพสำานวนภาษิต
๒. พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
๓. ตัวอยูางข้อความ

๔. ใบงานที่ ๔ เรื่อง สำานวนภาษิต

๕. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒

บริษัท สำานั กพิมพ์

วัฒนาพานิ ช จำากัด

๖. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒
บริษัท สำานั กพิมพ์

วัฒนาพานิ ช จำากัด
๑. ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่
แนวทางการพัฒนา
๒. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้
แนวทางแก้ไข
๓. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน
เหตุผล
๔. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

ลงชื่อ ผู้สอน / / .

ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อการโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงาน เขียน ท ๑. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม. ๒/๓) ๓.๑ (ม.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๑๑ การอูานตีความ ภาษาไทย กลู่มสาระการเรียนรู่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง หนูวยการเรียนรู่ที่ ๓ เรื่อง อิศรญาณภาษิต ๑.๑ (ม. P) . อธิบายความหมายของคำาหรือข้อความที่อูานได้อยูางถูกต้อง (K) ๓. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ๒/๖) ๔. สาระสำาคัญ การอูานตีความ เป็ นการพิจารณาเรื่องราวหรือความหมายแฝงในเนื้ อเรื่องที่ อูานหรือที่ผู้เขียนต้องการสื่อออกมา โดยการใช้สติปัญญาทำาความเข้าใจเนื้ อเรื่อง และจุดมูุงหมาย อารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของผู้เขียน ซึ่งเป็ นการพัฒนาความ คิดและเข้าใจเนื้ อเรื่องได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ๒. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. บอกหลักการอูานตีความและตีความเรื่องที่กำาหนดให้ได้ (K) ๒. เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนตูาง ๆ ที่อูาน ท ๑. ๒/๒) ๒. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕. เขียนแผนผังความคิดลำาดับขั้นตอนเรื่องที่อูานได้ (K. ๒/๑) ๓.๑ (ม.

ประเมินมารยาทในการ อูานและ นิ สัยรักการอูาน ๕. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ ภาษิตอิศรญาณ เขียนแผนภาพความคิดหมวดหมููคำาสอนในเรื่อง . P) ๔. ประเมินทักษะ กิจกรรมความมีระเบียบ ทำางาน ฯลฯ กระบวนการคิด กระบวนการกลูุม ๒. ประเมินทักษะการ อูานสรุปความ ๒. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ ั ไปไปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (K P) ๕. สรุปความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูานได้ อยูางสมเหตุสมผล (K. ประเมินทักษะ กระบวนการเขียน แผนภาพความคิด การทำา ๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑. สังเกตการตอบ คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒. สาระการเรียนรู่ การอูานตีความ ๖. ประเมินทักษะ วินัยในการ ๔. มีมารยาทในการอูานและมีนิสัยรักการอูาน (A) ๔. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม (A) กระบวนการ (P) ๑.๔. ประเมินพฤติกรรมใน การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ สนใจและตั้งใจ เรียน ความรับผิดชอบใน ๑.

ครูแจกใบความรู้เรื่อง หลักการอูานตีความ ให้นักเรียนศึกษาและซักถาม สิ่งที่ไมูเข้าใจ ๒. ครูสนทนากับนั กเรียนเกี่ยวกับการอูานตีความวูาเรื่องที่อูานนั้ นผู้เขียน ต้องการสื่อความอะไรมายังผู้อูาน 2. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมสูงตัวแทนมาจับสลากอูาน ตีความเรื่อง อิศรญาณภาษิต ในหนั งสือ ตอน เรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ กลูุมละ ๑ . ครูแบูงเนื้ อเรื่องอิศรญาณภาษิตออกเป็ นตอน ๆ ๓. ครูอยู ติดาบทร้ นักเรียนอูานแล้วตีความวูาหมายถึงอะไร คบมิอตยกรองบนกระดานให้ รจิตพาล หรือต้องการสอนในเรื่องใด สันดานชัว่ จะพาตัวให้เสื่อมที่ เลื่อมใส คบนั กปราชญ์นั่นแหละดี มีกำาไร ทูานยูอมให้ความสบาย หลายประตู 3. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน 1.สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศึกษาชีวประวัติและผลงานของหมูอมเจ้าอิศรญาณ เลูนเกมคำาสื่อความหมาย ๗. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจวูาบทร้อยกรองนี้ สอนเรื่องการคบคน ถ้าคบ คนดีก็จะชักจูงไปในทางที่ดี ถ้าคบคนชัว่ ก็จะนำาพาไปในทางที่เสื่อมเสีย ซึ่งตรงกับสำานวนที่วูา คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัญฑิตพา ไปหาผล ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑.

นั กเรียนทำาใบงานที่ ๕ เรื่อง การอูานตีความ แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๔. นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับการอูานตีความไปใช้อูานบทร้อยกรองและงาน เขียนประเภทอื่น ๆ ในชีวิต . นั กเรียนแตูละคน เลือกภาษิตบทใดบทหนึ่ งจากเรื่อง อิศรญาณภาษิต แตูงเป็ นเรื่องให้สอดคล้องกับภาษิตนั้ น ๆ แล้วนำามาเลูาให้เพื่อนฟั งในชัว่ โมงตูอไป ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู ๑. นั กเรียนแตูละกลูุมสูงตัวแทนออกมานำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เพื่อน ที่ฟังรูวมแสดงความคิดเห็น ครู คอยแนะนำาและอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้ อความของกลอนทุกบท แล้วบันทึกลงสมุด ๕. นั กเรียนจับคููกับเพื่อน เลูนเกมคำาสื่อความหมาย ให้คูท่ีเลูนเกมออกมา จับสลากเลือกคำาหรือประโยคจากครู คููละ ๑ คำา หรือ ๑ ประโยค ชูวยกันแสดง ความคิดเห็นวูา สื่อความหมายถึงสิ่งใด หรือบอกอารมณ์ความ รู้สึกใด หรือบรรยากาศแบบใด ครูจับเวลาการเลูนเกมของแตูละคูู คููใด แสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง ครบ ถ้วนและใช้เวลาน้อยที่สุดเป็ นผู้ชนะ ๓. นั กเรียนทำากิจกรรมเกี่ยวกับการอูานตีความ แล้วชูวยกันตรวจสอบความ ถูกต้อง ๒. ครูนำาภาพศิลปะหรือภาพการ์ตูนในหนั งสือพิมพ์มาให้นักเรียนดู นั กเรียน ตีความจากภาพที่ดูวูาภาพดัง กลูาวต้องการสื่ออะไรแกูคนดู ๕. นั กเรียนแตูละกลูุมรวบรวมภาษิตอิศรญาณจากที่อูานตีความของทุกกลูุม จำาแนกเป็ นหมวดหมููคำาสอน เขียน เป็ นแผนภาพความคิด สูงครู ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. นั กเรียนค้นหาบทร้อยกรองหรือบทความจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ อิเล็กทรอนิ กส์แล้วตีความเรื่องที่อูาน เขียน ครู สรุปความ พร้อมบอกที่มา สูง ๖.๔.

ใบความรู้เรื่อง หลักการอูานตีความ ๓. ใบงานที่ ๕ เรื่อง การอูานตีความ ๗. นั กเรียนนำาหลักการอูานตีความไปใช้ในการอูานข้อความในการเรียนกลูุม สาระการเรียนรู้ตูาง ๆ ได้ ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนรูวมกันสรุปหลักการอูานตีความและประโยชน์ของการอูานตีความ บันทึกลงสมุด ๘. ตัวอยูางบทร้อยกรอง ๒. นั กเรียนวาดภาพตามจินตนาการแล้วในเพื่อนในชั้นเรียนชูวยกันตีความ วูาต้องการสื่อถึงสิ่งใด นำาผลงาน มา จัดป้ ายนิ เทศหน้าชั้นเรียน ๓. บทร้อยกรองหรือบทความ ๖. กิจกรรมเสนอแนะ ๑.ประจำาวัน ๒. นั กเรียนฝึ กตีความคำาหรือข้อความในวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องที่ สนใจแล้วนำามาสนทนากับเพื่อนใน กลูุม ๒. สลาก ๔. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด . ภาพศิลปะหรือภาพการ์ตูน ๕. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนจัดนิ ทรรศการชีวประวัติและผลงานของหมูอมเจ้าอิศรญาณ ๙.

ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐.๘. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๑. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ แนวทางการพัฒนา ๒. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / .

๒/๔) ๓. จับใจความสำาคัญสรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่อง ที่อูาน ท ๑. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. บอกหลักการและเทคนิ คการพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ได้ (K) ๒. มีมารยาทในการพูด (A) . พูดเลูาเรื่องจากเรื่องที่อูานหรือฟั งได้ (K. P) ๓. พูดสรุปใจความสำาคัญของเรื่องที่ฟังและดู ท ๓.๑ (ม. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๑๒ การพ่ดเลูาเรื่องเลูาเหต่การณ์ กลูม ่ สาระการเรียนรู่ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง หนูวยการเรียนรู่ที่ ๓ เรื่อง อิศรญาณภาษิต ๑. สาระสำาคัญ การพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ เป็ นการถูายทอดเรื่องราวโดยการ บรรยายหรือบอกเลูาเหตุการณ์ท่ีได้อูานได้ยิน ได้ฟัง หรือได้พบเห็นมา ให้กับผู้อ่ ืนได้รบ ั ทราบ ผู้เลูาต้องมีศิลปะในการเลูา เพื่อดึงดูดความ สนใจของผู้ฟังและทำาให้ผู้ฟังมีอารมณ์ความรู้สึกรูวมไปกับผู้พูด ๒.๒/๔) ๓.๑ (ม.๑ (ม.๒/๒) ๒. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ ั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (P) ๔.

สาระการเรียนรู่ การพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ ๖. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เลูาเรื่อง ภาษาตูางประเทศ ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย สุขศึกษาฯ ๗. ประเมินทักษะการ สนใจและตั้งใจ แสวงหาความรู้ การทำา กระบวนการคิด เรียน ความรับผิดชอบใน ๓. ประเมินมารยาทในการ พูด ๕.๔. กระบวนการจัดการเรียนรู่ เขียนแผนภาพความคิดสรุปหลักการพูด ศึกษาเปรียบเทียบการพูดเลูาเรื่องใน เลูนเกมเลูาเรื่องรอบวง . ประเมินพฤติกรรมใน ๑. ประเมินทักษะ กระบวนการกลูุม ๒. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑. ตรวจแบบทดสอบ หลังเรียน ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม (A) กระบวนการ (P) ๑. ประเมินทักษะ กิจกรรมความมีระเบียบ วินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ๔. ประเมินทักษะการพูด การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ เลูาเรื่อง ๒. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ๓. สังเกตการตอบ คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒.

ครูซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ให้เตรียมมา ครูสูุมเรียกนั กเรียน ออกมาพูดเลูาเรื่องหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟั ง เพื่อน ๆ ชูวยกันประเมินการพูดตามแบบประเมินการพูดเลูา เรื่อง เลูาประสอบการณ์ แล้ว คัดเลือกสมาชิกในกลูุมที่ได้คะแนนดีท่ีสุดเป็ นตัวแทนกลูุม แขูงขันพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ในระดับ ชั้นเรียน ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. ครูให้นักเรียนสังเกตวีการพูดกิรย ิ าทูาทาง ลีลา นำ้าเสียงในการ พูดของเพื่อนแตูละคน แล้วชูวยกันสรุปเป็ น การหลักการพูดเลูาเรื่องให้ผู้ฟังสนใจ ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. ครูให้นักเรียนเลูนเกมเลูาเรื่องรอบวง ให้นักเรียนแบูงออก เป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมจับสลากเลือกภาพจากครู ๑ ภาพ แล้วให้สมาชิกในกลูุมเลูาเรื่องจากภาพกันให้เป็ นเรื่อง ราว ภายในเวลาที่ครูกำาหนด กลูุมใดเลูาเรื่องได้ ความตูอเนื่ องและจบสมบูรณ์จะเป็ นผู้ชนะ ๓. ครูให้นักเรียนอาสาสมัคร ๒–๓ คน ออกมาพูดเลูาเรื่องราว ประทับใจหรือเหตุการณ์ท่ีพบเห็นให้เพื่อน ฟั งหน้าชั้นเรียน ๒. ครูเปิ ดวีดิทัศน์การพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ให้นักเรียนดูแล้ว ให้นักเรียนสังเกตวิธีการพูด กิรย ิ าทูาทางขณะ พูด การเลูาเรื่อง กลวิธี และมารยาทในการพูด ๒.ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. นั กเรียนทำากิจกรรมเกี่ยวกับการพูดเลูาเรื่อง เลูาเหตุการณ์ แล้วชูวยกันตรวจสอบความถูกต้อง .

๒. นั กเรียนดูละคร สารคดี การแสดง หรือนิ ทรรศการ แล้วนำามา พูดหรือเขียนเลูาเรื่อง พร้อมแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ดูดังกลูาว ๒. นั กเรียนรูวมกันสรุปหลักการพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์เป็ น แผนภาพความคิดบันทึกลงสมุด ๒. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. ครูนำาขูาวสาร ความรู้ ในหนั งสือพิมพ์หรือสื่ออินเทอร์เน็ต นิ ทาน หรือ เรื่องอื่น ๆ มาให้นักเรียนศึกษา แล้วให้นักเรียนออกไปพูดเลูาเรื่องที่ได้ศึกษาให้เพื่อนฟั งหน้า ชั้นเรียน (ใช้เวลาเรื่องละไมูเกิน ๕ นาที ) ๔. นั กเรียนศึกษาการพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ในภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับการพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ ในภาษาไทย . นั กเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๘. นั กเรียนพูดและเขียนเลูาเรื่องเลูาประสบการณ์เกี่ยวกับการ ชูวยเหลือผู้อ่ ืน การทำาความดี การคบคน ผล ของการวางตนที่เหมาะสมและไมูเหมาะสม สูงครูตรวจสอบ ความถูกต้อง ๓. นั กเรียนรวบรวมตัวอยูางการพูดเลูาเรื่อง เลูาเหตุการณ์จาก สื่อประเภทตูาง ๆ เพื่อศึกษาเทคนิ คและศิลปะ การพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ให้นูาสนใจ ใน ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นำาความรู้เกี่ยวกับการพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ไปปรับใช้ในชีวิต ประจำาวันและการเรียนสาระการเรียนรู้อ่ ืน ๆ ขั้นที่ ๕ สร่ป ๑.

สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . วีดิทัศน์การพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ ๓. ความสำ าเร็จในการจั วัฒนาพานิ ช จำากัดดการเรียนรู้ นา ยนรู่ ๑๐.๓. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๖. บันแนวทางการพั ทึกหลังการจัดฒการเรี ๒. ภาพสำาหรับเลูนเกม ๔. จัดกิจกรรมเสียงตามสายให้นักเรียนพูดเลูาเรื่องเลูาเหตุการณ์ ตูาง ๆ ที่กูอให้เกิดประโยชน์แกูผู้อ่ ืน ๙. แบบทดสอบหลังเรียน ๒. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ ๑. หนั งสือพิมพ์ส่ ืออิเล็กทรอนิ กส์ นิ ทาน เรื่องอื่นๆ ๕.

การอูานสรุปความ ภาระงาน/ชิ้นงาน ทักษะและกระบวนการ ๒. กระบวนการอูาน ๕. กระบวนการพูด ๓. ทำาแบบทดสอบ ความ รามคำาแหง ๕. วิเคราะห์คุณคูาของศิลา จารึก หลักที่ ๑ ๖. เขียนเรียงความ ๑. อักษรพูอขุนรามคำาแหง ๓. กระบวนการฟั งและการดู ๓. กระบวนการคิดวิเคราะห์ . กระบวนการกลูุม ๑. กระบวนการเขียน ๔. การอูานศิลาจารึก หลักที่ ๑ ๒. เขียนแผนภาพความคิด ๖. คุณคูาของศิลาจารึก หลักที่ ๑ ๔. อูานจับใจความและสรุป ๒.หนูวยการเรียนรู่ที่ ๔ ศิลาจารึก หลักที่ ๑ เวลา ๘ โมง ผังมโนทัศน์เปู าหมายการเรียนรู่และขอบขูายภาระงาน ความรู่ ๑. ฝึ กเขียนอักษรพูอขุน ๔.

ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ค่ณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๑.๑ (ม. ๒/๑) ๒. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม. มีมารยาทในการอูานและมีนิสัยรัก การอูาน ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู่ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๔ ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ขั้นที่ ๑ ผลลัพธ์ปลายทางที่ตูองการใหูเกิดขึ้นกับนักเรียน ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการ พูด ๒. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. . อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑. ๒/๒) ๓.๑ (ม.

๑ (ม. ๒/๒) ๙. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. ๒/๑) ๘.๑ (ม. อักษรพูอขุนรามคำาแหงมีลักษณะ มีเนื้ อเรื่อง อยูางไร แตกตูาง รามคำาแหงมหาราช ๓.๑ (ม.. ๒/๓) ๑๐. ศิลาจารึก หลักที่ ๑ เป็ นวรรณคดี ประเภท ความเรียงที่บันทึกลงในหลักศิลา ด้วยตัวอักษรไทย ๑. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕.๑ (ม. ๒/๔) ความเขูาใจที่คงทนของนักเรียน คำาถามสำาคัญที่ทำาใหูเกิดความเขูาใจที่ นักเรียนจะเขูาใจวูา . สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕. ศิลาจารึกหลักที่ ๑ มีความสำาคัญ เกี่ยวกับพระราชประวัติของพูอขุน ซึ่ง มีคุณคูาทางประวัติศาสตร์และ ด้านภาษาไทย จากอักษรที่ใช้ในปั จจุบันอยูางไร และมีคุณคูาตูอชน รูุนหลังอยูางไรบ้าง . ๒/๗) ๖. เขียนเรียงความ ท ๒. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและประเมินคุณคูา หรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไป ใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑. คงทน ๑. วิเคราะห์และจำาแนกข้อเท็จจริงและข้อมูลสนั บสนุ น และข้อคิดเห็นจาก บทความที่อูาน ท ๑.๑ (ม. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน พร้อมยกเหตุผลประกอบ ท ๕.. ๒/๔) ๗. นั กเรียนได้ความรู้และข้อคิดอะไร บ้างจากการอูาน เรื่อง ศิลาจารึกหลักที่ ๑ พูอขุนรามคำาแหงคิดประดิษฐ์ข้ ึนมา ๒.๑ (ม.๑ (ม.๒/๔) ๔. ๒/๕) ๕.

. การอูานสรุปความ เป็ นการอูานที่ ๔. ๑. การเขียนเรียงความ คือ การเรียบ ๕. ศิลาจารึก หลักที่ ๑ เป็ นวรรณคดี ตูางของตัวอักษร ประเภท ความเรียงมีเนื้ อหาเกี่ยวกับพระ ราชประวัติของ พูอขุนรามคำาแหงและตัวอักษรใน ปั จจุบันได้ ๓. จับใจความสำาคัญ สรุปความ ตูอช้างพููงช้าง ตีหนั งวังช้าง เตียม วิเคราะห์ แสดงความคิด แตู ไพรูฟ้าหน้าใส เมื่อชัว่ หนี ญญูายพูายจแจ้ (น) เห็นและบอกข้อคิดจากเรื่องที่อูาน ๒. ๑.. การเขียนเรียงความมีลักษณะ เรียงเรื่องราวขึ้น เพื่อแสดงข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น หรืออารมณ์ความ รู้สึก ความรู่ของนักเรียนที่นำาไปสู่ความ เขูาใจที่ คงทน นักเรียนจะรู่วูา . การอูานสรุปความ มีหลักการอูาน มูุงรวบรวม อยูางไร เพียงใจความเดียว อยูางไร ใจความสำาคัญให้ได้ใจความหลัก ๓.. สรุปความเรื่องที่อูานหรือฟั งได้ครบ ถ้วน ๕. บอกลักษณะและอธิบายความแตก ๒.๒. คำาสำาคัญ ได้แกู กูบูหนี ขึ้นซื่อ ได้ปั่วได้นาง ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่ นำาไปสู่ ความเขูาใจที่คงทน นักเรียนจะ สามารถ. เขียนเรียงความในเชิงสร้างสรรค์ได้ .. บอกคุณคูาของเรื่องศิลาจารึกหลักที่ พูอขุนรามคำาแหงมหาราชซึ่งกลูาว ๑ ถึงพระราชบิดา พระราชมารดา และวงค์ตระกูล รวมถึงพระราช- กรณี ยกิจตูาง ๆ ๔.

๑๘๒๖ โดยทรงดัดแปลงตัว อักษรมาจากตัว อักษรขอมหวัด ๔. อักษรพูอขุนรามคำาแหงเป็ นต้น แบบของตัวอักษร ไทยที่พูอขุนรามคำาแหงมหาราช ทรงประดิษฐ์ข้ ึนเมื่อ พ. ศิลาจารึกหลักที่ ๑ มีคุณคูาทาง ด้านประวัติศาสตร์ และด้านภาษาไทยอันเป้ นหลัก ฐานสำาคัญให้ชนรูุน หลังได้ศึกษา ๕.ศ. การเขียนเรียงความ คือ การเรียบ เรียงเรื่องราวเพื่อ แสดงถึงข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น หรืออารมณ์ความ รู้สึกโดยคำานึ งถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้ อหา และการใช้ภาษา ขั้นที่ ๒ ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู่ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงวูา .๓. การอูานสรุปความจะต้องเข้าใจ ความหมายของ คำาศำพท์จับใจความสำาคัญหรือ ประเด็นของเรื่อง รวมถึงพิจารณาคุณคูาของเรื่องที่ อูาน ๖.

๖ พูดนำาเสนอรายงานจากการศึกษาค้นคว้า ๒.๕ เขียนเรียงความ ๑.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ มือประเมินผลการเรียนรู้ ๒. ภาระงานที่นักเรียนตูองปฏิบัติ ๑. ๑.นักเรียนมีผลการเรียนรู่ ตามที่กำาหนดไวูอยูางแทูจริง ๑.๑ อูานเรื่องศิลาจารึกหลักที่๑ แล้วจับใจความสำาคัญ สรุปความวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและตอบคำาถาม ๑.๒ ฝึ กเขียนประโยค ข้อความด้วยตัวอักษรพูอขุนรามคำาแหง ๑.๔ วิเคราะห์คุณคูาของศิลาจารึก หลักที่ ๑ ๑.๓ เขียนแผนภาพความคิด ๑.๒ เครื่อง ๑) การทดสอบ ๑) แบบทดสอบกูอนและหลังเรียน ๒) การสนทนาซักถาม ๒) แบบทดสอบการอูาน ๓) การสังเกต ๓) แบบประเมินการเขียน ๔) การตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น ประเมินการฟั งและการดู ๔) รายบุคคลหรือรายกลูุม ๕) ประเมินการพูด ๕) การวัดเจตแบบคติ ๖) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๖) การวัดทักษะและกระบวนการ ๗) . วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู่ ๒.

๑ ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การ ประยุกต์ ดัดแปลง และ นำาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำาคัญและใสูใจใน ความรู้สึกของผู้อ่ ืน และ การรู้จักตนเอง ๓.๓ สมรรถนะสำาคัญ ได้แกู การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ๓. สิง่ ที่มู่งประเมิน ๓.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เชูน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝู เรียนรู้ อยููอยูางพอเพียง มูุงมัน ่ ในการทำางาน รักความเป็ นไทย มีจิต สาธารณะ ขั้นที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๓ การอูานศิลาจารึก หลักที่ ๑ เวลา ๒ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๔ อักษรพูอขุนรามคำาแหง เวลา ๑ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๕ คุณคูาของศิลาจารึก หลักที่ ๑ เวลา ๒ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๖ การอูานสรุปความ เวลา ๑ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๗ การเขียนเรียงความ เวลา ๒ ชัว่ โมง .๒ ทักษะกระบวนการทางภาษา ๓.แบบประเมินด้านทักษะและกระบวนการ ๓.

.

สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕.๑ (ม. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑.๒/๑) ๕. สาระสำาคัญ ศิลาจารึกเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีบันทึกเหตุการณ์ สภาพบ้านเมืองและสังคมให้ชนรูุนหลังได้รบ ั รู้ ศิลาจารึกพูอขุน รามคำาแหงที่นำามาให้นักเรียนศึกษานี้ เป็ นเนื้ อความด้านที่ ๑ ตอนที่ ๑ บรรทัดที่ ๑–๑๘ นั กเรียนจะได้เรียนรู้ถึงสภาพบ้านเมือง การปกครอง วัฒนธรรมความกล้าหาญและพระราชจริยาวัตรของพระมหากษัตริย์ใน สมัยสุโขทัยจากศิลาจารึกนี้ ๒.๑ (ม. จับใจความสำาคัญสรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่อง ที่อูาน ท ๑.๒/๔) ๔. ๒/๓) . ตัวชี้วัดชั้นปี ๑.๒/๒) ๓. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕.๒/๑) ๒.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๑๓ การอู ก หลักที่ ๑ กลูม ่ สาระการเรี ยนรูา่ นศิลาจารึ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๔ เวลา ๒ ชัว่ โมง เรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ๑.๑ (ม.๑ (ม.๑ (ม. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.

ประเมินทักษะการ อูานออกเสียง ร้อยแก้ว สนใจและตั้งใจ ๒. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบเรื่องที่อูานฟั งหรือดู ได้อยูางมีเหตุผล (K.P) ๔. สรุปใจความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่อูาน (K. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ๓. เห็นคุณคูาของภูมิปัญญาทางภาษา (A) ๔. ตรวจแบบทดสอบ กูอนเรียน ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม (A) กระบวนการ (P) ๑. ประเมินพฤติกรรมใน การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ ๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑.๓.P) ๕. ประเมินมารยาทในการ อูานและ นิ สัยรักการอูาน อูานสรุปความ กระบวนการคิด กระบวนการกลูุม .P) ๓. ประเมินทักษะการ การทำา ๓.P) ๒. บอกคุณคูาและข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางที่นำาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้ (K. สังเกตการตอบ คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒. อูานออกเสียงเนื้ อความในหลักศิลาจารึก หลักที่ ๑ ดู้กต้อง (K. ประเมินทักษะ เรียน ความรับผิดชอบใน กิจกรรมความมีระเบียบ ทำางาน ฯลฯ ๒. ประเมินทักษะ วินัยในการ ๔.

ครูสูุมถามนั กเรียนเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจตามแนว คำาถามตูอไปนี้ ๑) ศิลาจารึก ตอนที่ ๑ กลูาวถึงเรื่องใด ๒) เพราะเหตุใดจึงกลูาววูาเนื้ อความในศิลาจารึกตอนที่ ๒ และ ๓ ไมูได้จารึกด้วยพูอขุนรามคำาแหง ๓) ศิลาจารึก ตอนที่ ๒ ให้ความรู้แกูผู้อูานในเรื่องใด ๔) ศิลาจารึกพูอขุนรามคำาแหงมีความสำาคัญอยูางไร .๕. ครูพูดโยงเข้าเรื่อง พูอขุนรามคำาแหงผู้ประดิษฐ์อักษรไทย ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. แนวทางบ่รณาการ สังคมศึกษาฯ ศึกษาศิลาจารึก หลักที่ ๑ ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ สุขศึกษาฯ เลูนเกมแผูนป้ ายสรุปความ ๗. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. ครูนำาแผนภูมิตัวอักษรไทย ก–ฮ มาให้นักเรียนดู แล้วรูวม สนทนาถึงความสำาคัญของตัวอักษรไทย ๓. นั กเรียนอูานในใจนำาเรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ในหนั งสือ เรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓ ตอน ปี ๒ เลูม ๒ แล้วรูวมสนทนาเกี่ยวกับเนื้ อความในศิลาจารึกทั้ง ๒. นั กเรียนทำาแบบทดสอบกูอนเรียน ๒. สาระการเรียนรู่ การอูานศิลาจารึกแหลักที่ ๑ ๖.

ครูให้นักเรียนอูานศิลาจารึก หลักที่ ๑ พร้อมกันทั้งชั้นเรียน โดยไมูดูคำาอูาน แล้วเขียนสรุปเนื้ อหา สาระสำาคัญของศิลาจารึก หลักที่ ๑ บรรทัดที่ ๑–๑๘ สูงครู ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. แบูงนั กเรียนออกเป็ น ๓ กลูุม เลูนเกมแผูนป้ ายสรุปความ โดยครูชูแผูนป้ ายตูอไปนี้ (ครูชูแผูนป้ าย ครั้งละ ๑ แผูน ) ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความกตัญญู . นั กเรียนศึกษาคำาอูานศิลาจารึก หลักที่ ๑ ในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นบาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วอธิบายความหมายหรือค้นหาความหมายจาด สารานุ กรมศิลาจารึกพูอขุนราม ๓.๕) ผู้อูานจะได้รบ ั คุณคูาในด้านใดจากการศึกษาเรื่อง ศิลา จารึก หลักที่ ๑ ๓. นั กเรียนทำากิจกรรมเกี่ยวกับเนื้ อเรื่องศิลาจารึก หลักที่ ๑ แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๒. นั กเรียนแตูละคููออกมาอูานเนื้ อความตามลำาดับหมายเลขของ เนื้ อความของศิลาจารึก หลักที่ ๑ ครูคอย แก้ไข ชี้แนะ และ อธิบายเพิ่มเติมการอูานเนื้ อความแตูละบรรทัดของทุกคูู เพื่อให้เนื้ อ ความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ๕. นั กเรียนจับคููกับเพื่อน ให้แตูละคููสูงตัวแทนออกมาจากสลาก ลำาดับบรรทัดเนื้ อความในศิลาจารึกหลักที่ ๑ คููละ ๑ บรรทัดตามที่ระบุ แล้วให้แตูละคูู ฝึ กอูานเนื้ อความ ตามที่จับสลากได้ โดยไมูต้องดูคำาอูาน ๔. นั กเรียนทำาใบงานที่ ๖ เรื่อง การอูานศิลาจารึก หลักที่ ๑ แล้วชูวยกันตรวจสอบความถูกต้อง ๔.

ใบงานที่ ๗ การอูานศิลาจารึก หลักที่ ๑ ๗. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. แผูนป้ ายสรุปความ ๕. จัดป้ ายนิ เทศให้ความรู้เกี่ยวกับศิลาจารึกพูอขุนรามคำาแหงใน ด้านตูางๆ เชูน สังคม วัฒนธรรม คูานิ ยม การเมือง การปกครอง ฯลฯ ๙. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด .ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้และข้อคิดจากเรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ไป ปรับใช้ในชีวิตประจำาวันและในการเรียน ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนรูวมกันสรุปสาระสำาคัญและข้อคิดจากเรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ บันทึกลงสมุด ๘. แบบทดสอบกูอนเรียน ๒. จัดทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแหูงชาติหรือ หอสมุดแหูงชาติเพื่อดูและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลา จารึก หลักที่ ๑ และศิลาจารึก หลักอื่นๆ เพิ่มเติม ๒. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. สารานุ กรมศิลาจารึกพูอขุนรามคำาแหง ๖. แผนภูมิตัวอักษรไทย ก–ฮ ๓. สลาก ๔.

ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ ๑.๘. ความสำาวัเร็ฒจนาพานิ ในการจัชดจำ การเรี ากัด ยนรู้ แนวทางการพั ฒนา ยนรู่ ๑๐. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . บันทึ กหลังการจัดการเรี ๒. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔.

๑ (ม. ๒/๔) ๓. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.๒/๒) ๒. อูานหนั งสือ บท ความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและประเมิน คุณคูาหรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. จับใจความสำาคัญสรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม.ศ. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ .๒/๗) ๔. สาระสำาคัญ อักษรพูอขุนรามคำาแหง เป็ นต้นแบบของตัวอักษรไทยที่พูอขุนรามคำาแหง มหาราชทรงประดิษฐ์ข้ ึนเมื่อ พ. ๑๘๒๖ โดยทรงดัดแปลงตัวอักษรสูวนใหญูมา จากอักษรขอมหวัดและได้ปรับปรุงหลายประการเพื่อให้คนไทยได้มีอักษรในการ ถูายทอดภาษาของตนเอง ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจแกูคนไทยและเป็ นเกียรติภูมิ ของประเทศชาติ ๒.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๑๔ กษรพู อข่ นรามคำาแหง กลู่มสาระการเรียอันรู ่ ภาษาไทย ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ เวลา ๒ ชัว่ โมง เรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ๑.๑ (ม. ๒/๔) ๓.๑ (ม.

สรุปใจความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ๔. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบเรื่องที่อูานฟั งหรือดูได้อยูางมี เหตุผล (K. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ ั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (P) ๖.P) ๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑. ตรวจผลการทำา กิจกรรม และคูานิ ยม (A) การทำางานเป็ นราย ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) ๑. บอกลักษณะของตัวอักษรสมัยพูอขุนรามคำาแหงได้ (K) ๒. อูานและเขียนประโยคหรือข้อความที่เขียนด้วยตัวอักษรสมัยพูอขุน รามคำาแหงได้ (K. ประเมินทักษะการ สนใจและตั้งใจเรียน ทำากิจกรรมความมี แสดงความคิดเห็น แสวงหาความรู้ . ประเมินทักษะการ เขียน บุคคลในด้านความ ๒. ประเมินทักษะการพูด ความรับผิดชอบในการ ๒. ประเมินพฤติกรรมใน คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒.P) (K.๑. เห็นคุณคูาของภูมิปัญญาทางภาษา (A) ๔. สังเกตการตอบ ๑.P) ๓.

ประเมินมารยาทในการ พูด ๕. ประเมินทักษะ เขียนและนิ สัยรักการ เขียน กระบวนการกลูุม ๓.ระเบียบวินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ๓. สาระการเรียนรู่ อักษรพูอขุนรามคำาแหง ๖. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดสรุปลักษณะของอักษรพูอขุน สังคมศึกษาฯ ศึกษาค้นคว้าพระนามและพระราชกรณี ยกิจที่สำาคัญ ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ รามคำาแหง ของพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย ภาษาตูางประเทศ อักษรไทย สุขศึกษา เปรียบเทียบวิวัฒนาการอักษรในภาษาอังกฤษกับ เลูนเกมอักษรสื่อความ การงานอาชีพฯ ทำาสมุดบันทึกศิลาจารึก หลักที่ ๑ ๗. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. ประเมินมารยาทในการ ๔. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด ๒. ครูนำาแถบประโยคอตัวอักษรสมัยพูอขุนรามคำาแหงที่เขียนวูา “สวัสดี นั กเรียนทุกคน” ติดบนกระดาน แล้ว นั กเรียนทุกคนชูวยกันอูาน ให้ .

ครูสูุมเรียกนั กเรียน ๔–๕ คน นำาเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเห็น จารึก หลักที่ ๑ และอักขรวิธีไทยในปั จจุบัน ถึงความแตกตูางของอักขรวิธีในศิลา ๔. นั กเรียนทุกคนเขียนข้อความตามความคิดสร้างสรรค์ ๑ ข้อความ ความ ยาวไมูเกิน ๕ บรรทัด โดยใช้ตัว อักษรพูอขุนรามคำาแหงในการเขียน .๒. ครูซักถามนั กเรียนเกี่ยวกับลักษณะของรูปพยัญชนะ รูปสระ และรูป วรรณยุกต์ในข้อความที่ครูเขียนวูามี ลักษณะอยูางไร แล้วสนทนาโยงเข้าเรื่อง อักษรพูอขุนรามคำาแหง ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนอูานสาระนูารู้ เรื่อง ลักษณะอักษรพูอขุนรามคำาแหง ในหนั งสือ เรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วให้เปรียบเทียบอักขรวิธีท่ีใช้ในศิลา จารึก หลักที่ ๑ และอักขรวิธีไทยใน ปั จจุบัน แล้วเขียนสรุปเป็ นข้อ ๆ ๓. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับอักษรพูอขุนรามคำาแหง แล้วชูวยกันเฉลย คำาตอบ ๒. ครูเขียนประโยคหรือข้อความโดยใช้อักษรพูอขุนรามคำาแหง บนกระดาน ให้นักเรียนอูานและฝึ กเขียนตาม ๕. ครูและนั กเรียนรูวมกันสนทนารอบวงทบทวนความรู้เกี่ยวกับการตัว อักษรพูอขุนรามคำาแหง ครูอธิบายและ ยกตัวอยูางประกอบการซักถามเพิ่ม เติม ๒. ครูและนั กเรียนรูวมกันวิเคราะห์สูวนประกอบของประโยคในศิลาจารึก หลักที่ ๑ วูาแตกตูางจากสูวน ประกอบของประโยคในปั จจุบันอยูางไร นั กเรียนบันทึกความรู้ลงสมุด ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑.

นั กเรียนชูวยกันเรียบเรียงข้อความในศิลาจารึก หลักที่ ๑ ด้วยสำานวน ภาษาปั จจุบัน โดยเลือกใช้คำา ราชาศัพท์ให้ถูกต้อง ทำาเป็ นสมุดบันทึก ศิลาจารึก หลักที่ ๑ เก็บไว้ศึกษาที่มุมชั้นเรียน ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นำาความรู้เกี่ยวกับอักษรพูอขุนรามคำาแหงไปใช้อูานข้อความในศิลาจารึกด้าน อื่น ๆ และใช้ในการเรียนกลูุมสาระ การเรียนรู้อ่ ืน ๆ ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนชูวยกันสรุปลักษณะอักษรพูอขุนรามคำาแหง เขียนเป็ นแผนภาพ ความคิด บันทึกลงสมุด ๘. ครูให้นักเรียนเลูนเกมอักษรสื่อความ โดยให้แตูละคนนำาข้อความที่เขียน ในข้อ ๒ มาเขียนลงบน กระดาน แล้วเรียกเพื่อนคนใดคนหนึ่ งในชั้นเรียนให้อูานข้อความที่เขียน บนกระดาน ใครอูานได้ถูกต้อง จะได้ ๑ คะแนน นั กเรียนที่อูานไมูถูกต้องไมูได้คะแนน ครูจดคะแนน ของนั กเรียน เมื่อเลูนเกมเสร็จแล้วให้ นั กเรียนที่ได้คะแนนและไมูได้คะแนนยืนแยกกลูุมกัน โดยให้นักเรียน กลูุมที่ไมูได้คะแนนปฏิบัติตามคำาสัง่ ของกลูุมนั กเรียนที่ได้คะแนน ๔.๓. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระนามและพระราชกรณี ยกิจที่ สำาคัญของพระมหากษัตริย์สมัยกรุง สุโขทัย แล้วนำาเสนอผลงานในรูปแบบของรายงาน ๒. นั กเรียนศึกษาวิวัฒนาอักษรภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับวิวัฒนาการของ อักษรไทย .

สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. เร็จกในการจั ดช การเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำฒานา กัด แนวทางการพั ๑๐.๓. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๔. ความสำ แบบฝึ ากทั ษะ รายวิ าพื้ นฐาน ๑. ข้อความที่เขียนด้วยตัวอักษรพูอขุนรามคำาแหง ๓. แถบประโยคตัวอักษรสมัยพูอขุนรามคำาแหง ๒.นทึ ปั กญหา/อุ ปสรรคในการจั แนวทางแก้ไข ๓. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ . นั กเรียนเขียนประวัติของตนเองสั้นๆ โดยใช้ระบบการเขียนแบบปั จจุบัน แล้วแปลงข้อความนั้ นเป็ นระบบ การเขียนแบบสมัยพูอขุนรามคำาแหงตกแตูงให้สวยงาม รวบรวมผลงาน ของทุกคนนำามาแสดงที่ป้ายนิ เทศ หน้าชั้นเรียน ๔. บั หลังการจั ดการเรียนรูด่ การเรียนรู้ ๒. จัดนิ ทรรศการเยี่ยมชมศิลาจารึก หลักที่ ๑ หรือศิลาจารึกหลักอื่น ๆ เพื่อ ศึกษาวิธีการบันทึกตัวอักษรลงในหลัก ศิลา ๙.

ลงชื่อ ผู้สอน / / .

วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม ท้องถิ่นที่อูานพร้อมยกเหตุผลกระกอบ ท ๕.๑ (ม. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่อง ที่อูาน ท ๑.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๑๕ ค่ณคูาของศิลาจารึก หลักที่ ๑ ๑.๑ (ม. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕.๑ (ม. ๒/๒) ๒. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๔) ๓. ๒/๓) ๓.๑ (ม. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ . สาระสำาคัญ ศิลาจารึกเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทางภาษาไทยชิ้น แรกที่เป็ นหลักฐานสำาคัญให้ชนรูุนหลังได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการด้านอักษร ไทยและได้เห็นถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมการเมืองการปกครอง และ วัฒนธรรมซึ่งเป็ นสิ่งที่กูอให้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพชนของไทย และเกียรติภูมิของชาติ ๒. ๒/๒) ๔.

ประเมินทักษะการ อูานวิเคราะห์ ความ . พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ฟั ง หรือ ดได้ออยูางมีเหตุผล (K. P) ๒. สรุปใจความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่อูานได้ (K. P) ๔.๑. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔. P) ๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑. บอกคุณคูาและข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางที่นำาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้ (K. สังเกตการตอบ ๑. วิเคราะห์เรื่องที่อูานตามหลักและแนวทางในการพิจารณา คุณคูาของวรรณกรรมได้ (K. ประเมินพฤติกรรมใน คำาถามและการ สนทนาแสดงความ และคูานิ ยม(A) การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) ๑. P) ๕.

ประเมินความภูมิใจ และเห็นคุณคูา ของภูมป ิ ั ญญาทางภาษา และวรรณคดี ไทย ๕. ประเมินทักษะ กระบวนการกลูุม ทำางาน ฯลฯ ๒. ประเมินมารยาทในการ อูานและนิ สัย รักการอูาน ๓. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดสรุปคุณคูาจาก สังคมศึกษาฯ ศึกษาพระราชประวัติและพระราช ศิลปะ จัดนิ ทรรศการพระราชประวัติและพระ เรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ กรณี ยกิจที่สำาคัญของพูอขุนรามคำาแหงมหาราช ราชกรณี ยกิจพูอขุนรามคำาแหง/จัดป้ ายนิ เทศ . ตรวจผลการทำา กิจกรรม สนใจและตั้งใจ เรียน ความรับผิดชอบ ในการทำา กิจกรรม ความมี ระเบียบวินัยในการ ๒. สาระการเรียนรู่ คุณคูาของศิลาจารึก หลักที่ ๑ ๖.คิดเห็น ๒. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด ๓.

๗. ครูสูุมถามนั กเรียน ๓–๕ คนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รบ ั จากการศึกษา เรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ตาม ความคิดของนั กเรียน ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. ครูติดแผูนป้ ายข้อความบนกระดาน ให้นักเรียนอูานและรูวม กันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อความตูอไปนี้ วูาให้คุณคูาในด้านใดบ้าง อยูางไร พระองค์ทรงชนช้างชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด ดัง ข้อความ “พ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้าย ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุน สามชนเกลือ่นเข้าไพร่ฟ้าหน้าใส พ่อกูหนี ญญ่ายพายจแจ้น กูบ่หนี กูข่ีช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกู . ครูสนทนากับนั กเรียนเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางในการพิจารณา วรรณกรรมในหัวข้อ เนื้ อเรื่อง ศิลปะการ ประพันธ์ ข้อคิดคติคำาสอน และความจรรโลงใจ และการนำาไป ใช้ในชีวิตจริงจากเรื่องศิลาจารึก หลักที่ ๑ ใน หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ ๒. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. ครูให้นักเรียนดูภาพพูอขุนรามคำาแหงมหาราช และภาพหลัก ศิลาจารึก ครูซักถามนั กเรียนเกี่ยวกับคุณคูาของ หลักศิลาจารึก ๒.

นั กเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่ ๑ ตอนที่ ๒ และ ๓ แล้วนำามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ เพื่อนในชั้นเรียน ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้และข้อคิดด้านตูาง ๆ จากเรื่องศิลาจารึก หลัก ที่ ๑ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันและในการ . ครูและนั กเรียนรูวมกันสรุปคุณคูาที่ได้รบ ั จากข้อความในข้อ ๒ ๔. นั กเรียนชูวยกันเสนอผลงานกลูุมหน้าชั้นเรียน ครูพูดสรุป คุณคูาของศิลาจารึกให้นักเรียนฟั งหลังจบการนำา เสนอผลงานของ ทุกกลูุม นั กเรียนบันทึกลงสมุด ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมอูานเรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ทบทวนอีกครั้ง แล้วพิจารณา คุณคูาในตูาง ๆ ตามหัวข้อที่กำาหนด พร้อมยกตัวอยูางข้อความในศิลาจารึก ประกอบ ๑) ด้านความรู้ ๒) ด้านภาษา ๓) ด้านประวัติศาสตร์ ๔) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ๕. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณคูาของศิลาจารึก หลักที่ ๑ แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๒.๓. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ศิลาจารึกพูอขุนฯ จดทะเบียนระดับ โลก ให้นักเรียนอูาน นั กเรียนชูวยกันสรุปความ และรูวมกันแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้ อหาในใบความรู้ ครูคอยชี้แนะและอธิบายเพิ่ม เติมในประเด็นที่ นั กเรียนไมูเข้าใจหรือเกิดความสงสัย ๓.

จัดเสวนาเกี่ยวกับคุณคูาและความสำาคัญของศิลาจารึก ๒. แผูนป้ ายข้อความ ๔. ภาพหลักศิลาจารึก หลักที่ ๑ ๓. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. ภาพพูอขุนรามคำาแหง ๒. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. ใบความรู้ เรื่อง ศิลาจารึกพูอขุนฯ จดทะเบียนระดับโลก ๕.เรียน ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนรูวมกันสรุปคุณคูาด้านตูาง ๆ จากเรื่องศิลาจารึก หลักที่ ๑ เขียนเป็ นแผนภาพความคิด บันทึกลงสมุด ๘. นั กเรียนอูานเรื่องศิลาจารึก หลักที่ ๑ แล้วนำามาจัดป้ ายนิ เทศ เกี่ยวกับเนื้ อเรื่อง ข้อคิด คติเตือนใจของเรื่อง ออกแบบตกแตูงให้สวยงาม ๙. เชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรสมัยพูอขุน รามคำาแหงมาเสวนาและให้ความรู้แกูนักเรียน ๔. จัดแสดงนิ ทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณี ยกิจที่ สำาคัญของพูอขุนรามคำาแหงมหาราช เพื่อให้ ความรู้แกู นั กเรียนชั้นอื่น ๆ ๓. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด .

บันทึแนวทางการพั กหลังการจัดการเรี ๒. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓.๖. วัความสำ าเร็จชในการจั ฒนาพานิ จำากัด ดการเรียนรู้ ฒนา ยนรู่ ๑๐. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ ๑. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔.

๑ (ม. ๒/๒) ๒.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๑๖ กลู่มสาระการเรีการอู ยนรูา่ นสร่ปภาษาไทย ความ ที่ ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๔ เวลา ๑ ชัว่ โมง ชั้นมัธยมศึกษาปี เรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ๑. ๒/๔) ๓. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม ท้องถิ่นที่อูานพร้อมยกเหตุผลกระกอบ ท ๕. สาระสำาคัญ การอูานสรุปความ เป็ นการอูานที่มูุงรวบรวมใจความสำาคัญแล้ว เรียบเรียงให้ได้สาระที่เป็ นประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว สำาหรับการ อูานวรรณคดีน้ ั นจะต้องเข้าใจความหมายคำาศัพท์ จับใจความสำาคัญ และสรุปความ รวมถึงพิจารณาคุณคูาของเรื่องที่อูานได้จึงจะเข้าใจเรื่อง ที่อูานได้อยูางลึกซึ้ง ๒.๑ (ม. ๒/๒) ๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑.๑ (ม.๑ (ม. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ . จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่อง ที่อูาน ท ๑. ๒/๑) ๓. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕.

สังเกตการตอบ คำาถาม ๒. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม (A) กระบวนการ (P) ๑. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ฟั ง หรือ ดูได้อยูางมีเหตุผล (K. สาระการเรียนรู่ การอูานสรุปความ กระบวนการกลูุม . บอกคุณคูาและข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางที่นำาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้ (K. สรุปใจความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่อูาน (K. P) ๒. ประเมินทักษะการ อูานสรุปความ ๒.๑. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด ๒. ประเมินทักษะ อูานและนิ สัย รักการอูาน ๕. ประเมินทักษะการ กิจกรรม ความมีระเบียบ วินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ความรู้ ๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ ั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (P) ๕. ประเมินทักษะการ สนใจและตั้งใจ เขียน การทำา แสวงหา เรียน ความรับผิดชอบใน ๓. มีมารยาทในการอูานและมีนิสัยรักการอูาน (A) ๔. P) ๓. P) ๔. ประเมินพฤติกรรมใน การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ ๑. ประเมินมารยาทในการ ๕.

ครูติดบัตรคำาที่เกี่ยวกับเนื้ อเรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ แล้วให้ นั กเรียนอูานและอธิบายความหมายคำาศัพท์ ขึ้นชื่อ ทั้งกลม ได้ บำาเรอ ตูอ ขึ้น ไพรูฟ้าหน้าใส ทู ๒. แนวทางบ่รณาการ สังคมศึกษาฯ ศึกษาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์สมัยกรุง สุโขทัย ภาษาตูางประเทศ สรุปความบทความหรืองานเขียนประเภท อื่น ๆ ที่เป็ นภาษาอังกฤษ รู้ ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ การงานอาชีพ ทำาสมุดคำาศัพท์/ทำาสมุดรวบรวมเรื่องนูา ๗. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. ครูให้นักเรียนอาสาสมัคร ๑ คน ออกมาเลูาเรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ โดยใช้ความหมายในบัตรคำาประกอบ การเลูาเรื่อง ครูคอยเพิ่มเติมในประเด็นที่ไมูสมบูรณ์เพื่อ ให้การเลูาเรื่องมีความถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ๓. ครูสูุมเรียกนั กเรียน ๑ คน ออกมาสรุปความจากเรื่องที่ฟัง แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจวูา การ สรุปความทำาได้ท้ ังจากการฟั งและการอูาน .๖.

ครูให้นักเรียนชูวยกันบอกหลักการอูานสรุปความและ ประโยชน์ของการอูานสรุปความ ๒. ครูแจกบทความที่เกี่ยวกับศิลาจารึก หลักที่ ๑ หรือลายสือ ไทยให้แตูละหกลูุมอูาน แล้วชูวยกันเขียนสรุป ความ สูงครู ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมอูานทบทวนเรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ในหนั งสือเรียน รายวิชา พื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ อีกครั้ง แล้วเขียนสรุปความสำาคัญ บันทึกลงกระดาษที่ครูแจก ๓. นั กเรียนแตูละกลูุมสูงตัวแทนออกมานำาเสนอผลงานหน้าชั้น เรียน เมื่อครบทุกกลูุม ให้ครูสรุปใจความสำาคัญ ของเรื่อง ศิลา จารึก หลักที่ ๑ อีกครั้ง นั กเรียนบันทึกลงสมุด ๔. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการอูานสรุปความ แล้วชูวยกัน เฉลยคำาตอบ ๒. ครูเปิ ดวีดิทัศน์สารคดีพระมหากษัตริย์ไทยสมัยกรุงสุโขทัยให้ นั กเรียนดู แล้วให้นักเรียนสรุปใจความ สำาคัญจากเรื่องที่ดู สูงครู ๓.ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนศึกษาคำาศัพท์หรือข้อความจากเรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ เพิ่มเติมจากบัตรคำา โดยเปิ ดหา ความหมายจากพจนานุ กรม หรือสอบถามจากครู บันทึกลง สมุด ทำาเป็ นสมุดคำาศัพท์ ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับการอูานสรุปความไปใช้กับการอูาน งานประพันธ์รูปแบบอื่น ๆ เชูน เรื่องสั้น .

พจนานุ กรม ๖. วีดิทัศน์สารคดีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์สมัยกรุงสุโขทัย ๕. กระดาษสำาหรับเขียนสรุปความ ๓. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ . บทความที่เกี่ยวกับหลักศิลาจารึก หลักที่ ๑ หรือลายสือไทย ๔. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. ครูจัดแขูงขันการอูานสรุปความตามที่ครูกำาหนดให้ ใคร สามารถอูานสรุปความได้ถูกต้องและรวดเร็วเป็ นผู้ ชนะ ๒. บัตรคำา ๒. นั กเรียนอูานขูาวสารในหนั งสือพิมพ์หรือบทความที่ให้ความรู้ ในด้านใดด้านหนึ่ ง แล้วเขียนสรุปความรู้ท่ีได้ รวบรวมเรื่องนูารู้เพื่อให้ประกอบการเรียน ทำาเป็ นสมุด ๓. นั กเรียนฝึ กสรุปความบทความหรืองานเขียนประเภทอื่น ๆ ที่ เป็ นภาษาอังกฤษที่นักเรียนสนใจ แล้วนำามาจัด ป้ ายนิ เทศหน้าชั้น เรียน ๙. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๗.บทความ บทร้อยกรองประเภทตูาง ๆ ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนรูวมกันสรุปใจความสำาคัญและคุณคูาของเรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ บันทึกลงสมุด ๘.

ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ วัฒนาพานิ ช จำากัด แนวทางการพัฒนา ๑๐. สาระสำาคัญ การเขียนเรียงความ เป็ นการเรียบเรียงเรื่องราวขึ้นเพื่อแสดงถึง ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรืออารมณ์ความรู้สึก จึงจำาเป็ นต้องเขียนให้มี เนื้ อหาสมบูรณ์และสอดคล้องกับชื่อเรื่อง มีการแบูงใจความสำาคัญออก เป็ นยูอหน้าแทนการแบูงเป็ นหัวข้อ รวมถึงต้องใช้สำานวนภาษาที่ ประณี ตและสละสลวย ๒. ตัวชี้วัดชั้นปี . บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ ๒. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๑๗ กลูม ่ สาระการเรียนรู ่ ่ อ ภาษาไทย ลงชื การเขี ยนเรี ยงความ / / ผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๒ ชัว่ โมง หนูวยการเรียนรู่ที่ ๔ เรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ๑. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔.๑.

๒/๔) ๓. ๒/๕) ๓. ประเมินทักษะการ สนใจและตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้ . อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและ ประเมินคุณคูาหรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ ปั ญหาในชีวิต ท ๑.๑ (ม ๒/๗) ๔. ๒/๒) ๒. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. มีมารยาทในการอูานและมีนิสัยรักการอูาน (A) ๔.๑ (ม. ๒/๓) ๕. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. เขียนเรียงความ ท ๒. สังเกตการตอบ คำาถามและแสดง ความคิดเห็น ๒.๑ (ม. ประเมินพฤติกรรมใน การทำางานเป็ นราย ๑. วิเคราะห์และจำาแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนั บสนุ น และข้อคิด เห็นจากบทความที่อูาน ท ๑.๑. กำาหนดขอบขูายและลำาดับความคิดในการเขียนเรียงความได้ อยูางสร้างสรรค์ (K) (P) ๓.๑ (ม. บอกองค์ประกอบ รูปแบบ และวิธีการเขียนเรียงความได้ (K) ๒.๑ (ม. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑. ประเมินทักษะการ เขียนเรียงความ บุคคลในด้านความ ๒. ตรวจผลการทำา ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม(A) กระบวนการ (P) ๑. เรียบเรียงถ้อยคำาเป็ นเรียงความที่สละสลวยและสร้างสรรค์ ๔. ตระหนั กในคุณคูาของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง (A) ๕.

สาระการเรียนรู่ การเขียนเรียงความ ๖. ประเมินทักษะ ทำางาน ฯลฯ กระบวนการกลูุม ๒. แบบทดสอบหลัง ทำากิจกรรม ความมี เรียน ๒.กิจกรรม ความรับผิดชอบในการ ๓. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. ประเมินมารยาทในการ เขียนและนิ สัยรักการ เขียน ๕. แนวทางบูรณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดสรุปหลักการ สังคมศึกษาฯ ศึกษาความสำาคัญของศิลาจารึกพูอขุน ภาษาตูางประเทศ เปรียบเทียบการเขียนเรียงความในภาษา เขียนเรียงความ/เขียนโครงเรื่องเรียงความ รามคำาแหงและวิวัฒนาการอักษรไทย อังกฤษกับภาไทย/เขียนเรียงความเป็ น ภาษาอังกฤษ ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ ๗. นั กเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับความสำาคัญของศิลาจารึกพูอขุน รามคำาแหงและวิวัฒนาการของอักษรไทย ในขณะดูครูกำาชับใหันักเรียนดูอยูางตั้งใจและจับประเด็นและ แนวคิดของเรื่องให้ได้ . ประเมินทักษะ กระบวนการคิด ระเบียบวินัยในการ ๓.

ครูและนั กเรียนรูวมกันสรุปประเด็นสำาคัญและแนวคิดของ เรื่องที่ดู ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมวางแผนเขียนเรียง ความที่เกี่ยวกับความภูมิใจที่ประเทศไทยมี อักษรไทยเป็ นอักษรประจำาชาติ โดยให้ เรียงความเอง นั กเรียนตั้งชื่อ ๕. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเขียนเรียงความ แล้วชูวย กันเฉลยคำาตอบ ๒. ครูนำาตัวอยูางเรียงความที่เขียนได้ดีหรือชนะการประกวดให้ นั กเรียนศึกษา ๒. นั กเรียนรูวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ วิธีการเขียน จากตัวอยูางเรียงความที่ เขียนได้ดี ครูสรุปผลการแสดงความคิดเห็นของนั กเรียนเป็ น องค์ความรู้อีกครั้งหนึ่ ง ๓.๒. นั กเรียนนำาเสนอผลงาน อูานให้เพื่อนในกลูุมฟั ง ครูและ นั กเรียนรูวมกันตรวจสอบความถูกต้อง วิพากษ์วิจารณ์งานเขียนของแตูละคน แล้วคัดเลือกงานเขียนที่ เขียนได้ดีท่ีสุด ๑–๕ อันดับแรก นำาไปติดที่ ป้ ายนิ เทศหน้าชั้นเรียน ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. นั กเรียนเลือกเขียนเรียงความในเรื่องที่นักเรียนสนใจ คนละ ๑ เรื่อง แล้วชูวยกันคัดเลือกงานเขียนที่ดี ที่สุด ๓ เรื่อง สัมภาษณ์เจ้าของผลงานทั้ง ๓ คน เกี่ยวกับการวางแผนการเขียน การ เลือกหัวข้อเรื่องหรือ ชื่อ .

เรื่อง กลวิธีการเขียนสูวนตูาง ๆ ของเรียงความ การเลือกใช้ คำาและอื่น ๆ ๓. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนรวบรวมงานเขียนประเภทเรียงความจากแหลูงจาก เรียนรู้อ่ ืน ๆ แล้วนำามาจัดป้ ายนิ เทศเพื่อเผยแพรู ความรู้ ๔. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. แบบทดสอบหลังเรียน . นั กเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนเรียงความจาก ตัวอยูางเรียงความที่ชนะเลิศการประกวด ๓. จัดประกวดการเขียนเรียงความในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ๒. นั กเรียนทำาใบงานที่ ๗ เรื่อง การเขียนเรียงความ แล้วชูวยกัน ตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้จากเรื่อง การเขียนเรียงความ ไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป ๑. นั กเรียนศึกษาหลักการเขียนเรียงความในภาษาอังกฤษเปรียบ เทียบกับการเขียนเรียงความในภาษาไทยและ อาจฝึ กเขียนเรียงความเป็ นภาษาอังกฤษ โดยเลือกหัวข้อเรื่อง ตามความสนใจของนั กเรียนเอง ๙. นั กเรียนรูวมกันสรุปหลักการเขียนเรียงความ เขียนเป็ น แผนภาพความคิด บันทึกลงสมุด ๒. นั กเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๘.

หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๖. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔.๒. ตัวอยูางเรียงความ ๔. ความสำ าเร็จชในการจั วัฒนาพานิ จำากัด ดการเรียนรู้ แนวทางการพั ฒนา ยนรู่ ๑๐. ใบงานที่ ๘ เรื่อง การเขียนเรียงความ ๕. วีดิทัศน์เกี่ยวกับความสำาคัญของศิลาจารึกพูอขุนรามคำาแหง ๓. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ ๑. บันทึ กหลังการจัดการเรี ๒.

ทำาโครงงาน ๖. กระบวนการคิด วิเคราะห์ ๖. ทำารายงาน ๕. กระบวนการกลูุม . กระบวนการเขียน ๕. การอูานทำานองเสนาะ ภาระงาน/ชิ้นงาน ทักษะและกระบวนการ ๑. ทำาแบบทดสอบ ๑. พูดและเขียนเชิง สร้างสรรค์ ๒. แตูงกาพย์หูอโครง ๙. ค้นหาความหมายของ คำาศัพท์ ๔. การอูานกาพย์ตูอโคลงประพาสธาร ทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ๒. อูานจับใจความสำาคัญ การดู และสรุปความ ๓. เขียนแผนภาพความคิด ๙. กระบวนการอูาน ๔. ทูองจำาบทร้อยกรอง ๘. อูานทำานองเสนาะ ๗.หนูวยการเรียนรู่ที่ ๕ กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า เวลา ๖ ชัว่ โมง ผังมโนทัศน์เปู าหมายการเรียนรู่และขอบขูายภาระงาน ความรู่ ๑. กระบวนการฟั งและ ๒. กระบวนการพูด กาพย์หูอโคลง ประพาสธาร ทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ใน ปู า ๓.

๒/๔) ๔. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑.ค่ณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๑.๑ (ม . จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๒) ๖. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า ท ๒. ๒/๑) ๒.๑ (ม . ๒/๗) ๕. มีมารยาทในการอูานและมีนิสัยรัก การอูาน ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู่ หนูวยการเรียนรู่ที่ ที่ ๕ กาพย์หูอโคลงประพาส ธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ขั้นที่ ๑ ผลลัพธ์ปลายทางที่ตูองการใหูเกิดขึ้นกับนักเรียน ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ๒/๕) . อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและประเมินคุณคูา หรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑. เขียนบรรยายและพรรณนา ท ๒.๑ (ม .๑ (ม . มีมารยาทในการฟั ง การดู และการ พูด ๒.๑ (ม .๑ (ม. ๒/๒) ๓.

๑ (ม . ๒/๔) ๑๐..๑ (ม . การอูานทำานองเสนาะมีหลักการ ถึงธารทองแดง อยูางไร อูานออกเสียงบท อยูางไรและในการอูาน ๒. ทูองจำาบทอาขยานที่กำาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคูาตามความสนใจ ท ๕.๑ (ม .๑ (ม . ๒/๓) ๑๓.๑ (ม . อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕. มีมารยาทในการเขียน ท ๒. แตูงบทร้อยกรอง ท ๔. ๒/๔) ๑๔.๑ (ม . สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. นั กเรียนได้ความรู้และข้อคิดอะไร บ้างจากการอูาน เรื่อง กาพย์หูอโคลงประพาสธาร ทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า เสด็จทางสถลมารคจากทูาเจ้าสนุ ก ๒. ๒/๘) ๘.. พูดรายงานหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟั ง กรดู และการสนทนา ท ๓. กาพย์หูอโคลงประพาสธาร ทองแดง ตอนพรรณนา สัตว์ในปู า เป็ นบทพระราชนิ พนธ์ ของเจ้าฟ้ าธรรม- ธิเบศร ที่กลูาวถึงการพรรณนา ธรรมชาติตามทาง คำาถามสำาคัญที่ทำาใหูเกิดความเขูาใจ ที่คงทน ๑. ๒/๒) ๑๒. กาพย์หูอโคลงมีลักษณะบังคับ . ๒/๕) ความเขูาใจที่คงทนของนักเรียน นักเรียนจะเขูาใจวูา . ๑.๑ (ม .๗. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน พร้อมยกเหตุผลกระกอบ ท ๕. ๒/๕) ๙.๑ (ม . ๒/๑) ๑๑. การอูานทำานองเสนาะ เป็ นการ ๓.

กาพย์หูอโคลง เป็ นคำาประพันธ์ท่ี แตูงด้วยกาพย์ยานี สลับกับโคลงสี่สุภาพ โดยเนื้ อความ ในกาพย์และ โคลงต้องเป็ นอยูางเดียวกัน ๔.... การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีลักษณะอยูางไร ประพันธ์ ๓. ๑..ร้อยกรองที่มีการเอื้ อนเสียงเป็ น จังหวะ ลีลา และ ทูวงทำานองตามลักษณะของคำา ต้องคำานึ งถึงเรื่องใด ๔. กาพย์หูอโคลงประพาสธาร ทองแดง ตอน พรรณนา สัตว์ในปู า เป็ นตอนที่มูุงพรรณนา ธรรมชาติตาม รายทางเสด็จทางสถลมารคจากทำา เจ้าสนุ กถึงธาร ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่ นำาไปสู่ ความเขูาใจที่คงทน นักเรียนจะ สามารถ. ๑. การพูดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็ นการพูดและ เขียนแสดงความรู้ ประสบการณ์ ความคิด และ ความรู้สึก ความรู่ของนักเรียนที่นำาไปสู่ความ เขูาใจที่ คงทน นักเรียนจะรู่วูา . อูานทำานองเสนาะได้ถูกต้องตาม ลักษณะคำาประพันธ์ . คำาสำาคัญ ได้แกู แปล้ ไปลู กระ เห็น โคเพลาะ เดือย ฟาน สุนัขใน เหนี ยง อ้น ๒. อธิบายลักษณะ การดำาเนิ นชีวิต และคุณคูาของสัตว์ ปู าได้ ๓. จับใจความสำาคัญ วิเคราะหื แสดง ความคิดเห็น และ บอกข้อคิดจากเรื่องที่อูาน ๒.

๑ อูานเรื่อง กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอนพรรณนาสัตว์ในปู า . การพูดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็ นการพูดและ เขียนแสดงความรู้ ประสบการณ์ ความคิดและความ รู้สึก โดยคำานึ งถึงมารยาทในการ พูดและการเขียน ขั้นที่ ๒ ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู่ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงวูา นักเรียนมีผลการเรียนรู่ ตามที่กำาหนดไวูอยูางแทูจริง ๑. พูดและเขียนในเชิงสร้างสรรค์ได้ เอื้ อนเสียง การเว้น จังหวะ ลีลา และทูวงทำานองไป ตามลักษณะคำา ประพันธ์โดยสอดแทรกอารมณ์ ความรู้สึกให้สัมพันธ์ กับเนื้ อความ ๔. บอกลักษณะและแตูงกาพย์หูอ โคลงได้ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ ๓. ภาระงานที่นักเรียนตูองปฏิบัติ ๑. ๑. กาพย์หูอโคลง แตูงด้วยกาพย์ยานี ๑ บท สลับกับ โคลงสี่สภ ุ าพ เลียนเนื้ อความใน กาพย์ ๑ บท สลับ กันไปจนจบ ๕. การอูานทำานองเสนาะจะต้องมีการ ๕.ทองแดงมีท้ ังการชมสัตว์และชม พรรณไม้ตูาง ๆ อยูาง ไพเราะงดงาม ๔.

๑๒ เขียนเรียงความนำาเสนอผลงาน ๒.๑๑ เขียนเชิญชวน ๑.๑๐ เขียนบรรยายและพรรณนา ๑.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ๒. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู่ ๒.๒ เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ ๑) การทดสอบ ๑) แบบทดสอบกูอนและหลังเรียน ๒) การสนทนาซักถาม ๒) แบบทดสอบการอูาน ๓) การสังเกต ๓) แบบประเมินการเขียน ๔) การตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น ประเมินการฟั งและการดู รายบุคคลหรือรายกลูุม ๕) ประเมินการพูด ๔) .๒ ค้นหาความหมายของคำาศัพท์ ๑.๘ เขียนแผนภาพความคิด ๑.๖ ทูองจำาบทร้อยกรอง ๑.๙ เขียนคำาขวัญ คำาคม และคติพจน์ ๑.๓ ทำารายงาน ๑.๗ แตูงกาพย์หูอโคลง ๑.๕ อูานทำานองเสนาะ ๑.แล้วจับใจความสำาคัญ สรุปความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และตอบคำาถาม ๑.๔ ทำาโครงงาน ๑.

สิง่ ที่มู่งประเมิน ๓.๓ สมรรถนะสำาคัญ ได้แกู การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ ชีวิต และการใช้ เทคโนโลยี ๓.๑ ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การ ประยุกต์ ดัดแปลง และ นำาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำาคัญและใสูใจใน ความรู้สึกของผู้อ่ ืน และ การรู้จักตนเอง ๓.๒ ทักษะกระบวนการทางภาษา ๓.๕) การวัดเจตแบบคติ ๖) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๖) การวัดทักษะและกระบวนการ ๗) แบบประเมินด้านทักษะและกระบวนการ ๓.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เชูน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝู เรียนรู้ อยููอยูางพอเพียง มูุงมัน ่ ในการทำางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ ขั้นที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๘ การอูานกาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง เวลา ๒ ชัว่ โมง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๙ การอูานทำานองเสนาะ เวลา ๑ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒๐ กาพย์หูอโคลง เวลา ๑ ชัว่ โมง .

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒๑ การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เวลา ๒ ชัว่ โมง .

๒/๒) . ๒/๕) ๔.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๑๘ การอูานกาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง พรรณนาสั กลูม ่ สาระการเรียนรูตอน ่ ภาษาไทย ตว์ในปู า ที่ ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๕ เวลา ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปี ชัว่ โมง เรื่องกาพย์หูอโคลงประพาสธาร ทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ๑. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า ท ๒.๑ (ม. ๒/๒) ๒.๑ (ม.๑ (ม. ๒/๓) ๓.๑ (ม. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน พร้อมยกเหตุผลประกอบ ท ๕. สาระสำาคัญ กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง เป็ นงานพระราชนิ พนธ์ของเจ้าฟ้ าธรรมธิเบ ศรที่ทรงบรรยายธรรมชาติตามทางเสด็จตั้งแตูทูาเจ้าสนุ กจนถึงธารทองแดงซึ่งเป็ น สายนำ้าเล็ก ๆ สายหนึ่ งใกล้พระพุทธบาทสระบุร ี เนื้ อหาของกาพย์หูอโคลงเรื่องนี้ มูุงพรรณนาธรรมชาติสองข้างทาง เป็ นการชม สัตว์ ชมพรรณไม้ตูาง ๆ อยูางไพเราะงดงาม แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถใน การนิ พนธ์กาพย์หูอโคลงของเจ้าฟ้ าธรรมธิเบศร อีกทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องสัตว์ อยูางละเอียดชัดเจน ถือเป็ นวรรณคดีท่ีควรคูาแกูการยกยูองเรื่องหนึ่ ง ๒. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑.

จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. P) ๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑.๑ (ม. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ๓. เห็นคุณคูาและความสำาคัญของการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔. ๒/๔) ๓. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน ท ๕.๕. สังเกตการตอบ คำาถามและ การแสดงความคิด เห็น ๒. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕. P) ๒. บอกคุณคูาและข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางที่นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ (K. ประเมินทักษะการ . ประเมินทักษะการ อูานจับใจความ ๒. P) ๓. ตระหนั กและเห็นความสำาคัญของสัตว์และพืช (A) ๘.๑ (ม. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่ผู้เรียนต้องการสื่อให้ผู้อูานทราบได้ (K) ๔. ตรวจแบบทดสอบ ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม(A) กระบวนการ (P) ๑. ประเมินทักษะการ สนใจและตั้งใจ เขียนรายงาน การทำา เขียนโครงงาน เรียน ความรับผิดชอบใน ๓. ประเมินพฤติกรรมใน การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ ๑. ประเมินทักษะการ กิจกรรมความมีระเบียบ ๔. P) ๗. ทำาโครงงานและเขียนรายงานโครงงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน (K. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้องตามรูปแบบ (K. ๒/๓) ๖. P) ๖. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อูาน ฟั ง หรือดู ได้อยูางมีเหตุผล (K. สรุปใจความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูานได้ (K.

ครูนำาภาพพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี ภาพธารนำ้า ให้นักเรียนดู แล้ว สนทนาซักถามวูาเป็ นภาพอะไร ธรรมชาติในภาพเป็ นอยูางไร เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนจะเรียนอยูางไร . กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. สาระการเรียนรู่ การอูานกาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ๖.กูอนเรียน วินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ๒. นั กเรียนทำาแบบทดสอบกูอนเรียน ๒. ประเมินมารยาทใน การเขียนและ นิ สัยรักการเขียน ๕. ประเมินทักษะ กระบวนการกลูุม ๓. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด ๖. แนวทางบ่รณาการ วิทยาศาสตร์ สำารวจ ศึกษาพันธ์ุสัตว์ในท้องถิ่น คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดจัดประเภทสัตว์ สังคมศึกษาฯ พันธ์ุพืช มีจิตสำานึ กตูอสังคมในการชูวยอนุ รก ั ษ์พันธ์ุสัตว์และ ภาษาตูางประเทศ ศึกษาและรวบรวมรายชื่อพันธ์ุสัตว์ภาษาอังกฤษ ศิลปะ วาดภาพสัตว์ประกอบเรื่อง/จัดนิ ทรรศการ การงานอาชีพฯ ทำาสมุดคำาศัพท์ ๗. ประเมินมารยาทใน การอูานและ นิ สัยรักการอูาน แสวงหาความรู้ ๕.

นั กเรียนแตูละกลูุมชูวยกันวิเคราะห์คุณคูาที่ได้รบ ั จากเรื่อง กาพย์หูอโคลง ประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ครูสูุมเรียกนั กเรียน บางกลูุมให้ออกมาวิเคราะห์ให้เพื่อนฟั งหน้าชั้นเรียน ครูและ นั กเรียน ชูวยกันตรวจสอบความถูกต้อง ๖. นั กเรียนทำากิจกรรมตามใบงานที่ ๘ เรื่อง อูานวิเคราะห์เรื่อง แล้วรูวมกัน ตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน . แตูละกลูุมนำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน แล้วรวบรวมเป็ นรายงาน สูงครู ๕. ให้นักเรียนอูานออกเสียงเรื่อง กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ ๒. นั กเรียนค้นหาคำาศัพท์ท่ีไมูเข้าใจความหมายจากพจนานุ กรมหรือครู อธิบายให้ฟัง ๓.๓. ครูสนทนาโยงเข้าเรื่อง กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมรูวมอภิปรายเกี่ยวกับเนื้ อเรื่อง ตามแนวคำาถามตูอไปนี้ ๑) กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอนที่นำามาให้เรียนกลูาวถึงเรื่อง ใด ๒) กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง บอกลักษณะของสัตว์และพืชชนิ ด ใดบ้าง และมีความเป็ นอยูู อยูางไร ๓) ผู้ทรงพระราชนิ พนธ์มีจุดประสงค์ใดในการประพันธ์เรื่องนี้ ๔) ประโยชน์ท่ีได้รบ ั จากการอูานเรื่องนี้ คืออะไร ๕) นั กเรียนรู้จักสัตว์ชนิ ดใดบ้าง และมีลักษณะตามที่อธิบายไว้ในเรื่อง หรือไมู อยูางไร ๔.

นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับเนื้ อเรื่อง กาพย์หูอโคลงประพาสธาร ทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า แล้ว ชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๒. นำาความรู้ท่ีได้จากการอูานเรื่อง กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ไปเลูาให้เพื่อน ตระหนั กและเห็นคุณคูาของสัตว์และพืช หรือสมาชิกในครอบครัวฟั งเพื่อให้ . นั กเรียนรูวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในหัวข้อตูอไปนี้ เสร็จแล้ว สรุปผลการอภิปราย ๑) สภาพชีวิตความเป็ นอยููของสัตว์ในปั จจุบัน ๒) ความสัมพันธ์ระหวูางมนุ ษย์กับธรรมชาติ สัตว์ปูา ๓) การปลูกจิตสำานึ กและปลูกฝั งนิ สัยให้เห็นความสำาคัญของปู าไม้และ ๓. นั กเรียนแตูละกลูุมศึกษาแนวทางในการพิจารณาวรรณกรรมเรื่อง กาพย์ หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วรูวมกัน สรุป เขียนเป็ นแผนภาพความคิดสูงครู ๔. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ครูมอบหมายให้แตูละกลูุมทำาโครงงานสำารวจ สัตว์ท่ีมีในท้องถิ่นของนั กเรียน ตามรูปแบบการทำาโครงงาน โดยครูอาจกำาหนดหัวข้อให้หรือ นั กเรียนเลือกหัวข้อโครงงานเองก็ได้ โดย สำารวจชนิ ดของสัตว์ รูปรูาง ลักษณะ นิ สัย ความเป็ นอยูู และอาหารการกิน สูงครูตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู ๑. นั กเรียนแตูละกลูุม ชูวยกันถอดความกาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ทำาเป็ น รายงาน สูงครู ๔.๑.

นั กเรียนรวบรวมพันธ์ุสัตว์จากเนื้ อเรื่อง แล้วนำารายชื่อสัตว์ท่ีได้มาจัดประเภท ของสัตว์ เขียนเป็ นแผนภาพ ความคิด โดยกำาหนดหัวข้อเองตามความ เหมาะสม ๒. ใบงานที่ ๘ เรื่อง การอูานวิเคราะห์ความ ๕. พจนานุ กรม ๔. นั กเรียนนำาความรู้และข้อคิดจากเรื่อง กาพย์หูอโคลงประพาสธาร ทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ไป ปรับใช้ในการดำาเนิ นชีวิต ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนและครูชูวยกันสรุปใจความสำาคัญของเรื่อง กาพย์หูอโคลงประพาส ธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ใน ปู า บันทึกลงสมุด ๘. จัดประกวดวาดภาพพันธ์ุสัตว์ในเรื่อง กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า นำาผล แสดงที่ป้ายนิ เทศหน้าชั้นเรียน งานที่ไดรับรางวัลลำาดับที่ ๑–๕ ติด ๓. ภาพพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี/ภาพธารนำ้า ๓. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ . สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนศึกษาและรวบรวมรายชื่อพันธ์ุสัตว์เป็ นภาษาอังกฤษ แล้วบันทึกลง สมุด จัดทำาเป็ นสมุดคำาศัพท์เก็บ ไว้ท่ีมุมหนั งสือของชั้นเรียน ๙. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. จัดแสดงนิ ทรรศการชีวประวัติและผลงานของเจ้าฟ้ าธรรมธิเบศร ๔.๒. แบบทดสอบกูอนเรียน ๒.

บันแนวทางการพั ทึกหลังการจัดฒ การเรี ๒.วัฒนาพานิ ช จำากัด ๖. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ ๑. ความสำ าเร็จในการจั วัฒนาพานิ ช จำากัดดการเรียนรู้ นา ยนรู่ ๑๐. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔.

ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ทูองจำาบทร้อยกรองที่ไพเราะและมีคุณคูาได้ถูกต้อง ครบถ้วน (K.๒/๓) ๓. P) ๒. สาระสำาคัญ การอูานทำานองเสนาะ เป็ นการอูานออกเสียงบทร้อยกรองที่มีการเอนเสียง เป็ น จังหวะ ลีลา และทูวงทำานองตามลักษณะของคำาประพันธ์ โดยสอดแทรกอารมณ์ ความรู้สึก และนำ้าเสียงที่สอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้ อความ ๒.๑ (ม. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ . บอกลักษณะของกาพย์หูอโคลงและอูานออกเสียงได้ถูกต้อง (K. P) ๔.๑ (ม. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕. ทูองจำาบทอาขยานที่กำาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคูาตามความสนใจ ท ๕. P) ๓.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๑๙ การอู านทำานองเสนาะ ภาษาไทย กลู่มสาระการเรียนรู่ ที่ ๒ เวลา ๑ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๕ ชัว่ โมง ชั้นมัธยมศึกษาปี เรื่องกาพย์หอ ู โคลงประพาสธาร ทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ๑. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑.๒/๕) ๓.๒/๑) ๒. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานบทร้อยกรอง (A) ๔. อูานทำานองเสนาะโดยใช้น้ ำาเสียงแสดงอารมณ์และความรู้สึกได้เหมาะกับเนื้ อ ความ (K.๑ (ม. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑.

ครูสนทนาโยงเข้าเรื่อง การอูานทำานองเสนาะ ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ . ประเมินทักษะการ อูานออกเสียง ร้อยกรอง ๒. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. สังเกตการตอบ ๑. ครูสนทนาทบทวนเกี่ยวกับหลักและวิธีการอูานบทร้อยกรองวูา การอูาน ได้ถูกต้องนั้ นจะต้องรู้อะไรบ้าง ๒. ประเมินทักษะ ทำางาน ฯลฯ ๔.และคูานิ ยม(A) ๑. ตรวจผลการทำา รายบุคคลในด้านความ คำาถาม การทำางานเป็ น กิจกรรม สนใจและตั้งใจ เรียน ความรับผิดชอบใน การทำา กระบวนการ (P) ๑. ประเมินพฤติกรรมใน ๒. ประเมินทักษะ วินัยในการ ๒. ประเมินทักษะการ ทูองจำาบท ร้อยกรอง กิจกรรมความมีระเบียบ ๓. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดสรุปหลักการอูานทำานอง เสนาะ ๗. สาระการเรียนรู่ การอูานทำานองเสนาะ ๖. ประเมินมารยาทใน กระบวนการคิด กระบวนการกลูุม การอูานและ นิ สัยรักการอูาน ๕.

ให้แตูละกลูุมฝึ กอูานซำ้าอยูางน้อยคนละ ๕ ครั้ง ให้เพื่อนในกลูุมประเมิน การอูานของแตูละกลูุม สูงครู เพื่อให้ครูเสนอแนะเพิ่มเติม ๕. ให้แตูละกลูุมแขูงขันอูานทำานองเสนาะเป็ นรายบุคคลและรายกลูุม โดยครู เลือกบทร้อยกรองตอนใดตอน . ครูติดตัวอยูางกาพย์หูอโคลงบนกระดาน ให้นักเรียนรูวมสนทนาลักษณะ ของกาพย์หูอโคลง แผนผังบังคับ คำาสัมผัส และรูวมกันสรุปเป็ นลักษณะของกาพย์หูอโคลง บันทึกลงสมุด หัวลิงหมากลางลิง ลิงไตูกระไดลิง หัวลิงหมากเรียกไม้ ลางลิงหูลิงลิง ลิงไตูกระไดลิง ต้นลางลิงแลหูลิง ลิงโลดคว้าประสาลิง ลางลิง หลอกขู้ ลิงหูม ลิงโลดฉวยชมผู้ ฉีกคว้าประสาลิง ๒. ครูให้นักเรียนอูานออกเสียง กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ ในปู าในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ ทำานองธรรมดา คนละ ๑ บท จนครบทุกคน ๔.๑. ครูเปิ ดแถบบันทึกเสียงการอูานกาพย์หูอโคลงหรืออูานให้นักเรียนฟั งทั้ง ทำานองธรรมดาและทำานองเสนาะ นั กเรียนสังเกตการเว้นวรรคตอน การใช้ นำ้าเสียง อารมณ์ความรู้สึก จังหวะ และลีลาการอูาน ๓. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมฝึ กอูานเรื่อง กาพย์พูอโคลง ประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนา สัตว์ในปู า เป็ นทำานองเสนาะจนคลูองทุกคน แล้วให้เพื่อนบอกข้อ บกพรูอง นั กเรียนในกลูุมรูวมกันแก้ไข ๔.

นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการอูานทำานองเสนาะ แล้วชูวยกันตรวจ สอบความถูกต้อง ๒. นั กเรียนฝึ กอูานทำานองเสนาะกาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน อื่น ๆ แล้วให้เพื่อนฟั งเพื่อประเมิน การอูาน ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู ๑. นั กเรียนอูานทำานองเสนาะกาพย์หูอโคลงเรื่องอื่น ๆ ได้ ๒.หนึ่ ง ความยาวประมาณ ๑๘ บรรทัด ให้แตูละกลูุมสูงตัวแทนออกมา แขูงขันเป็ นรายบุคคลและแขูงขัน เป็ นรายกลูุม โดยอูานออกเสียงให้ ถูกต้องตามจังหวะวรรคตอน ออกเสียงคำาถูกต้อง ใช้น้ ำาเสียงแสดง อูาน อารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสม ครูและเพื่อนที่ฟังรูวมกันประเมินการ ๖. นั กเรียนทำากิจกรรมในใบงานที่ ๙ เรื่อง การอูานทำานองเสนาะ แล้วชูวย กันตรวจสอบความถูกต้อง ๔. นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับการอูานทำานองเสนาะไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป . นั กเรียนเลือกทูองจำากาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนา สัตว์ คนละไมูน้อยกวูา ๓ บท แล้ว ทูองให้เพื่อนฟั ง เพื่อประเมินการทูองจำาคำาประพันธ์ ๓. เมื่อแขูงขันเสร็จแล้วให้รวมคะแนน ครูประกาศผลผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด ประเภทรายบุคคลและประเภทราย กลูุม ๗. นั กเรียนรูวมกันประเมินและแสดงความคิดเห็นวูา ผู้ท่ีชนะอูานดีอยูางไร และผู้ท่ีได้คะแนนไมูดีมีข้อ บกพรูองอยูางไร ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑.

แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด . สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. ตัวอยูางกาพย์หูอโคลง ๒. นั กเรียนดูวีดิทัศน์การอูานกาพย์หูอโคลงเรื่องอื่น ๆ ของเจ้าฟ้ าธรรมธิเบศร เชูน กาพย์เหูเรือ กาพย์หูอ โคลงนิ ราศพระบาท สังเกตการใช้น้ ำาเสียงลีลาจังหวะในการอูาน ๓. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๕. นั กเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอูานทำานองเสนาะจากสื่อตูาง ๆ ๒. ใบงานที่ ๙ เรื่อง การอูานทำานองเสนาะ ๔. แถบบันทึกเสียง ๓.นั กเรียนชูวยกันสรุปหลักการอูานทำานองเสนาะและการทูองจำาคำาประพันธ์ เขียนเป็ นแผนภาพความคิด บันทึกลง สมุด ๘. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. จัดประกวดการอูานทำานองเสนาะในชั้นเรียนและสูงตัวแทนแขูงขันระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ๙.

ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. บันแนวทางการพั ทึกหลังการจัดฒการเรี นา ยนรู่ ๒. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / .๑.

P) ๓. มีมารยาทในการอูานและการเขียน (A) ๔. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. บอกคุณคูาและประโยชน์จากการอูานและการแตูงบทร้อยกอง (K.๑ (ม. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ . ๒/๔) ๓. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๒) ๒.๑ (ม. แตูงบทร้อยกรอง ท ๔. สาระสำาคัญ กาพย์หูอโคลง เป็ นคำาประพันธ์ท่ีแตูงด้วยกาพย์ยานี ๑ บท สลับกับโคลงสี่ สุภาพ เลียนเนื้ อความในกาพย์ยานี ๑ บทในการแตูงจะต้องเริม ่ ด้วยกาพย์ยานี ๑ บท กูอนแล้วตูอด้วยโคลงให้มีเนื้ อความเลียนกาพย์ยานี ๑ บทตามมา แล้วก็แตูง กาพย์และโคลงสลับกันไปจนจบ ๒. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. A) ๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๒๐ กลู่มสาระการเรียนรู่ ภาษาไทย กาพย์ หูอโคลง เวลา ๑ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ชัว่ โมง เรื่องกาพย์หอ ู โคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ๑. แตูงกาพย์หูอโคลงได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และสร้างสรรค์ (K. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕. บอกลักษณะของกาพย์หูอโคลงได้ (K) ๒.๑ (ม. ๒/๔) ๓. ๒/๑) ๔.๑ (ม.

สังเกตการตอบ คำาถามและการอูาน กระบวนการ (P) ๑. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน 1. สาระการเรียนรู่ กาพย์หูอโคลง ๖. ประเมินทักษะการ ความรับผิดชอบในการ ๓. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด ๖. ประเมินมารยาทใน การอูานและนิ สัยรัก การอูาน ๓. ให้นักเรียนอาสามสมัครออกมาโยงเส้นสัมผัสจากตัวอยูางกาพย์หูอโคลงที่ . ประเมินทักษะการ บุคคลในด้านความ ๒. ตรวจผลการทำา สนใจและตั้งใจเรียน กิจกรรม ทำากิจกรรมความมี ระเบียบวินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ๒. ประเมินมารยาทใน การเขียนและนิ สัยรัก การเขียน อูานจับใจความ เขียนรายงาน แตูงบท ร้อยกรอง ๔. ประเมินทักษะการ แสวงหาความรู้ ๕. ประเมินทักษะการ การทำางานเป็ นราย ออกเสียง ๒. ประเมินทักษะ กระบวนการกลูุม ๕. ครูติดตัวอยูางกาพย์หูอโคลงบนกระดาน แล้วสนทนากับนั กเรียนทบทวน เกี่ยวกับลักษณะของกาพย์หูอโคลง แผนผังบังคับ คำาสัมผัส 2.และคูานิ ยม(A) ๑. ประเมินพฤติกรรมใน ๑. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ การงานอาชีพฯ เขียนแผนภาพความคิดกาพย์หูอโคลง ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล ๗.

นั กเรียนแตูละกุลูมฝึ กแตูงกาพย์หูอโคลง โดยนั กเรียนกำาหนดเรื่องขึ้น เอง และแตูงให้เนื้ อความในกาพย์และ โคลงเป็ นเรื่องเดียวกัน สูงครูตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน . นั กเรียนอูานและทำาความเข้าใจสาระนูารู้ เรื่อง กาพย์หูอโคลง ในหนั งสือ เรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทยชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วครูสูุมถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ๒. ครูให้นักเรียนแตูละกลูุมศึกษาและรวบรวมวรรณคดีท่ีแตูงด้วยกาพย์หูอ โคลงแตูละแบบตูอไปนี้ โดยศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากแหลูงข้อมูลตูาง ๆ หรือจากเว็บไซต์ใน อินเทอร์เน็ต ๑) แตูงด้วยกาพย์ยานี ๑ บทกูอน แล้วแตูงโคลงเนื้ อความเลียน กาพย์ ๑ บท จากนั้ นแตูงกาพย์และ โคลงสลับกัน ๒) แตูงด้วยโคลง ๑ บท กูอน แล้วแตูงกาพย์ ๑ บท มีเนื้ อความ เลียนโคลงจากนั้ นแตูงโคลงและ กาพย์สลับกัน ๓) แตูงด้วยโคลงกูอนแล้วแตูงกาพย์เลียนแบบ ๑ บท แล้วแตูง กาพย์ท่ีมีใจความพรรณนาเพิ่มอีกหลาย บท ๔.ครูติดบนกระดาน เพื่อนชูวยกันตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปลักษณะ ของกาพย์หูอโคลง ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนนำาความรู้จากข้อ ๑ ไปตรวจสอบกับเนื้ อเองกาพย์หูอโคลง ประพาสธารทองแดง วูามีลักษณะตาม ความรู้ท่ีอูานหรือไมู อยูางไร ๓.

นั กเรียนทำาใบงานที่ ๑๐ เรื่อง กาพย์หูอโคลง แล้วชูวยกันตรวจสอบ ความถูกต้อง ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู ๑. นั กเรียนนำาวิธีการอูานกาพย์หูอโคลง ไปใช้อูานบทร้อยกรองเรื่องอื่น ๆ ที่มีลักษณะคำาประพันธ์ชนิ ด เดียวกันได้อยูางถูกต้อง ๒. จัดประกวดการแตูงกาพย์หูอโคลงตามหัวข้อที่กำาหนด ชูวยกันคัดเลือก ผลงานที่แตูงดีท่ีสุดลำาดับที่ ๑–๓ แล้วสัมภาษณ์แนวทางในการแตูงทั้งการเลือกใช้คำา กลวิธีการแตูง และ การนำาเสนอแนวคิด แล้วนำา ผลงานไปตัดที่ป้ายนิ เทศหน้าชั้นเรียน . นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับกาพย์หูอโคลง แล้วชูวยกันตรวจสอบความ ถูกต้อง ๒. นั กเรียนแตูงกาพย์หูอโคลง ในโอกาสตูาง ๆ ได้ ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนและครูชูวยกันสรุปลักษณะของกาพย์หูอโคลง เขียนเป็ นแผนภาพ ความคิด บันทึกลงสมุด ๘. นั กเรียนค้นคว้ารวบรวมวรรณคดีท่ีมีลักษณะคำาประพันธ์ประเภทกาพย์หูอ โคลง พร้อมยกตัวอยูาง วรรคทอง และทำารายงานสูงครู 3. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนรวบรวมคำาที่ใช้ลักษณะคำาโทโทษ (มีรูปวรรณยุกต์โท แตูใช้ใน ความหมายของคำาเดิมที่มีรูป เปลี่ยนกับศึกษากับเพื่อนในชั้นเรียน วรรณยุกต์เอก) ในเนื้ อเรื่อง แล้วแลก ๒.๑.

การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . ความสำาเร็วัจฒในการจั ๑๐. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ นาพานิดชการเรี จำากัดยนรู้ ๑. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๕. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง กาพย์หูอโคลง ๔. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓.๙. ตัวอยูางกาพย์หูอโคลง ๒. แถบบันทึกเสียง ๓. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. บันแนวทางการพั ทึกหลังการจัดฒ การเรี นา ยนรู่ ๒.

๒/๗) ๓.๑ (ม.๑ (ม.๒/๔) ๒. สาระสำาคัญ การพูดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็ นการถูายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูดและผู้เขียนผูานทางคำาพูดและตัวอักษร เพื่อให้ผู้ฟังและผู้อูานเกิดความคิด ความเข้าใจ มองเห็นภาพ มีมุม มอง ความรู้สึกและอารมณ์รูวมกับผู้พูดและผู้เขียน ผู้พูดและผู้เขียนจึง ต้องศึกษาทำาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด และกลวิธีในการพูด และการเขียน ตลอดจนการเลือกใช้ถ้อยคำาสำานวนที่ถูกต้องเหมาะสม ๒. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. มีมารยาทในการเขียน ท ๒.๒/๕) . อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม.๒/๒) ๔. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและ ประเมินคุณคูาหรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำา ไปแก้ไขปั ญหาชีวิต ท ๑.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๒๑ กลูม ่ สาระการเรี นรู่ ภาษาไทย การพ่ดยและการเขี ยนเชิงสรูางสรรค์ เวลา ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๕ ชัว่ โมง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เรื่องกาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ๑. เขียนบรรยายและพรรณนา ท ๒. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟั ง การดู และการสนทนา ท ๓๒.๑ (ม.๑ (ม.๒/๒) ๕.

ประเมินทักษะ เรียน ความรับผิดชอบใน กระบวนการคิด . พูดและเขียนเชิงสร้างสรรค์เรื่องที่กำาหนดให้อยูางนูาสนใจ (K. ประเมินทักษะการ เขียน ๒. P) ๓. เห็นความสำาคัญของการอนุ รก ั ษ์ธรรมชาติ (A) ๖. ประเมินพฤติกรรมใน การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ ๑. P) ๕.๓. P) ๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ๓. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. มีมารยาทในการพูดและการเขียน (A) ๔. ประเมินทักษะ การทำา ๔. สังเกตการตอบ คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒. บอกหลักการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ (K) ๒. ใช้ภาษาในการพูดหรือการเขียนตามลำาดับขั้นตอนได้อยูางนูา สนใจ (K. ประเมินทักษะการพูด สนใจและตั้งใจ ๓. บอกคุณคูาและข้อคิดจากเรื่องที่อูานแนะแนวทางที่นำาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้ (K. ตรวจแบบทดสอบ ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม(A) กระบวนการ (P) ๑.

ครูนำาภาพพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี ภาพธรรมชาติ ภาพ สัตว์ตูาง ๆ ที่มีในเนื้ อเรื่องให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนอาสา สมัครออกมาพูดบรรยายภาพแตูละภาพ . สาระการเรียนรู่ การพูดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๖. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน 1. ประเมินมารยาทใน การพูด ๕. แนวทางบ่รณาการ วิทยาศาสตร์ โรงเรียน สังคมศึกษาฯ ศึกษาธรรมชาติของสัตว์ในบริเวณ ศึกษาแนวทางในการอนุ รก ั ษ์สัตว์ปูา/ ศึกษาประวัติเจ้าฟ้ าธรรมธิเบศร ภาษาตูางประเทศ ศึกษาและรวบรวมงานเขียนเชิง สร้างสรรค์ประเภทตูาง ๆ ที่เป็ นภาษาอังกฤษ ศิลปะ แสดงบทบาทสมมุติ ๗. ประเมินมารยาทใน การเขียนและ นิ สัยรักการเขียน ๓.หลังเรียน กิจกรรมความมีระเบียบ กระบวนการกลูุม วินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ๒.

นั กเรียนแตูละกลูุมสูงตัวแทนออกมาพูดนำาเสนอผลงานหน้า ชั้นเรียนให้นูาสนใจ เพื่อนกลูุมอื่นชูวยกัน . ครูนำาตัวอยูางงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีเป็ นการบรรยายหรือ พรรณนามาให้นักเรียนดูแล้วพูดนำาเสนอผลงาน ที่สนใจเป็ นตัวอยูางให้นักเรียนฟั ง ๓.2. ครูและนั กเรียนรูวมสนทนาเกี่ยวกับการพูดบรรยายภาพของ เพื่อนวูามีเนื้ อความตรงตามที่ต้องการสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจมาก น้อยเพียงใด แล้วครูนำาสนทนาโยงเข้าเรื่อง การพูดและการ เขียนเชิงสร้างสรรค์ ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมทำากิจกรรมตูอไปนี้ ๑) เขียนคำาขวัญ คำาคม คติพจน์ อยูางละ ๑ ข้อความให้มี เนื้ อหาเกี่ยวกับการอนุ รก ั ษ์ปูาไม้และสัตว์ปูา ๒) เขียนบรรยายหรือพรรณนาธรรมชาติของสัตว์ชนิ ดใดชนิ ด หนึ่ งหรือธรรมชาติในโรงเรียน ๓) เขียนเชิญชวนให้เห็นถึงความสำาคัญและชูวยกันอนุ รก ั ษ์ พันธ์ุสัตว์โดยให้นักเรียนสำารวจธรรมชาติของสัตว์ ในบริเวณโรงเรียน แล้วนำาข้อมูลมา แสดงความคิดเห็นหา ทางอนุ รก ั ษ์พันธ์ุสัตว์ชนิ ดนั้ น ๆ ๕. ครูแจกตัวอยูางคำาขวัญ คำาคม คติพจน์ ที่เกี่ยวกับการอนุ รก ั ษ์ สัตว์ปูาให้นักเรียนศึกษาและทำาความเข้าใจ นั กเรียนสังเกตกลวิธีการเขียนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ งานเขียนที่อูาน ๔. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์สารคดีท่ีเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ แล้วให้ นั กเรียนสังเกตการณ์นำาเสนอ การใช้ภาษาและ นำ้าเสียงในการพูด ๒.

ครูนำาประวัติและผลงานของเจ้าฟ้ าธรรมธิเบศรมาให้นักเรียน ดู และสนทนาเกี่ยวกับประวัติของทูาน แล้ว เขียนนำาเสนอผลงานของทูานในรูปแบบของบทความ สารคดีหรือเขียนแนะนำาผลงาน สูงครูตรวจสอบความ ถูกต้อง ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู ๑. ครูและนั กเรียนชูวยกันคัดเลือกผลงานที่ทำาได้ดีนำาไปจัดปู าย นิ เทศหรือ นำาไปติดให้ทัว่ บริเวณโรงเรียน ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับการพูดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการ พูดในโอกาสตูาง ๆ ได้ ๒. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพูดและการเขียนเชิง สร้างสรรค์ แล้วชูวยกันตรวจสอบความถูกต้อง ๒. นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปสร้างงาน เขียนประเภทตูาง ๆ ในชีวิตประจำาวันได้ ขั้นที่ ๕ สร่ป ๑. นั กเรียนและครูชูวยกันสรุปเรื่อง การพูดและการเขียน เชิง สร้างสรรค์ บันทึกลงสมุด .ประเมินการพูดตามแบบประเมินการพูด ๖. นั กเรียนทำาใบงานที่ ๑๑ เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ แล้ว ชูวยกันตรวจสอบความถูกต้อง ๕. ครูอูานใบความรู้ท่ี ๒ เรื่อง การอนุ รก ั ษ์ปูา แล้ว รูวมกันแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง ๔. นั กเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับการอนุ รก ั ษ์สัตว์ปูา แล้วสูง ครูตรวจสอบนำามาแก้ไขปรับปรุงและนำาเสนอ โดยผลัดเปลี่ยนกันจัดป้ ายนิ เทศหน้าชั้นเรียน ๓.

ภาพพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี ๓. นั กเรียนศึกษาและรวบรวมงานเขียนประเภทตูาง ๆ เป็ นภาษา อังกฤษ แล้วนำามาฝึ กอูาน แล้วสรุปความรู้ท่ีได้ ๙. ผลงานของเจ้าฟ้ าธรรมธิเบศร ๖.๒. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนรูวมกันแสดงบทบาทสมมติให้มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการ อนุ รก ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ปูา ๓. แบบทดสอบหลังเรียน ๒. จัดทัศนศึกษาสวนสัตว์ เชูน เขาดิน เขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหมู สวนสัตว์สงขลา ฯลฯ เพื่อศึกษา ธรรมชาติความเป็ นอยููของสัตว์ แล้วนำามาพูดเลูาเรื่อง ๒. นั กเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๘. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. วีดิทัศน์สารคดีเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ . นั กเรียนเข้ารูวมกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียน เชูน การเดินทางไป สถานที่ตูาง ๆ แล้วเขียนเป็ นนิ ราศชมสถานที่ นั้ น ๆ เขียนบันทึกการเดินทาง เขียนเรียงความเขียน บทความ เกี่ยวกับการอนุ รก ั ษ์ธรรมชาติ ๔. ภาพสัตว์ตูาง ๆ ๕. ภาพธรรมชาติ ๔.

การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / หนูวยการเรียนรู่ที่ ๖ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร . ใบงานที่ ๑๑ เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๑๐.๗. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒความสำ นาพานิาเร็ ช จจำในการจั ากัด ดการเรียนรู้ ๑. ตัวอยูางงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๘. ตัวอยูางคำาขวัญ คำาคม คติพจน์ ๙. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๑๑. ๑๐. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. บันแนวทางการพั ทึกหลังการจัดฒ การเรี นา ยนรู่ ๒.

ทำาแบบทดสอบ การดู ๒. แตูงบทร้อยกรอง โคลงภาพพระราช พงศาวดาร ๕.เวลา ๕ ชัว่ โมง ผังมโนทัศน์เปู าหมายการเรียนรู่และขอบขูายภาระงาน ความรู่ ๑. เขียนสดดีวีรกรรม ๖. กระบวนการอูาน ๓. การอูานโคลงภาพพระสุรโิ ยทัยขาด คอช้าง ๒. ถอดคำาประพันธ์ ๔. อูานทำานองเสนาะ ๗. กระบวนการกลูุม . อูานจับใจความและสรุป ๒. เขียนแผนภาพโครง เรื่อง/ แผนภาพความคิด ๕. การอูานโคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ ถวายชีวิต ทักษะและกระบวนการ ภาระงาน/ชิ้นงาน ๑. กระบวนการคิด วิเคราะห์ ๖. ทูองจำาบทอาขยาน ๘. กระบวนการเขียน ๔. กระบวนการฟั งและ ๑. กระบวนการพูด ความ ๓.

อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและประเมินคุณคูา หรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑. ๒/๓) ๔. ๒/๑) ๒. ๒/๕) ๖. เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนตูางๆ ที่อูาน ท ๑. มีมารยาทในการอูานและมีนิสัยรัก การอูาน ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู่ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๖ โคลงภาพพระราช พงศาวดาร ขั้นที่ ๑ ผลลัพธ์ปลายทางที่ตูองการใหูเกิดขึ้นกับนักเรียน ตัวชี้วัดชั้นปี ๑.๑ (ม.ค่ณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๑. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการ พูด ๒. ๒/๒) ๓.๑ (ม. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑. วิเคราะห์และจำาแนกข้อเท็จจริงและข้อมูลสนั บสนุ นและข้อคิดเห็นจาก บทความที่อูาน ท ๑. ๒/๗) .๑ (ม.๑ (ม. ๒/๔) ๕.๑ (ม.

วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความนูาเชื่อถือของขูาวสารจากสื่อตูาง ๆ ท ๓. ๒/๒) ๑๑. โคลงภาพพระราชพงสาวดาร แตูง ด้วยโคลงสี่สุภาพ บ้าง บ้างจากการอูาน เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ทั้ง ๒ เรื่อง ๓. ๒/๕) ความเขูาใจที่คงทนของนักเรียน นักเรียนจะเขูาใจวูา .๑ (ม.๑ (ม. ๒/๑) ๘. พูดในโอกาสตูางๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ท ๓.. ๒/๔) ๑๐.. ทูองจำาบทอาขยานที่กำาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคูาตามความสนใจ ท ๕.๑ (ม.๑ (ม.๑ (ม. ๑.๗.๑ (ม. ๒/๒) ๘. โคลงภาพพระราชพงสาวดาร พระ สุรโิ ยทัยขาดคอ คำาถามสำาคัญที่ทำาใหูเกิดความเขูาใจ ที่คงทน ๑. ๒/๓) ๙. โคลงภาพพระราชพงศาวดารมี ช้างและโคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ เนื้ อหาเกี่ยวกับอะไร ภาพที่กลูาวสดุดีวีรกรรมของ ๒.๑ (ม. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน พร้อมยกเหตุผลกระกอบ ท ๕. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. ๒/๔) ๑๒. โคลงสี่สุภาพมีลักษณะอยูางไร . วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอยูางมีเหตุผล เพื่อนำาข้อคิดมาประยุกต์ ใช้ในการดำาเนิ นชีวิต ท ๓. นั กเรียนได้ความรู้และข้อคิดอะไร ถวายชีวิต เป็ นโคลง บรรพบุรุษของไทย ควร นำามาเป็ นแบบอยูางในกรดำานิ นชีวิต ๒.

พูดเลูาเรื่องได้นูาฟั ง ทางประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระสุ ๔. การพูดเลูาเรื่องมีหลักการอยูางไร ๕. โคลงภาพพระสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง เป็ นบันทึกสำาคัญ ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่ นำาไปสู่ ความเขูาใจที่คงทน นักเรียนจะ สามารถ..เป็ นคำาประพันธ์ชนิ ดหนึ่ งที่มีการ บังคับคำาเอกและคำาโท ในโคลงแตูละบท ๔. ๑. การพูดเลูาเรื่องเป็ นการพูดเรื่อง ราวที่ได้ประสบ พบเห็นได้ยินหรือรู้มาให้ผู้อ่ ืนได้รบ ั รู้ ๔ การพิจารณาคุณคูาวรรณคดี ผู้อูาน จะต้องตีความ วิเคราะห์หรือวิจารณ์เรื่องที่อูานได้ อยูางลึกซึ้ง ความรู่ของนักเรียนที่นำาไปสู่ความ เขูาใจที่ คงทน นักเรียนจะรู่วูา . จับใจความ วิเคราะห์ แสดงความ คิดเห็น และบอก ข้อคิดจากเรื่องที่อูาน ๒. คำาสำาคัญ ได้แกู กัตเวที ขาดคอ ช้าง เครื่องยุทธพิไชย เตลง พยุถแสน ยา กฤติคุณ โขนเรือ ๒.. โคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต แสดงให้เห็นถึง ที่ได้รบ ั จากโคลง ภาพพระราชพงศาวดาร .. อูานและแตูงคำาประพันธ์ประเภท โคลงสี่สุภาพ ๓. ๑.. บอกลักษณะและพิจารณาถึงคุณคูา ริโยทัย ที่แสดง ถึงความเสียสละและความกตัญญู ๓. โคลงภาพพระราชพงศาวดารให้ คุณคูาในด้านใดบ้าง ๓.

ตัวอยูางข้าราชการที่มีความรับผิด ชอบ เสียสละ และ ซื่อสัตย์ในหน้าที่ ๔. การอูานโคลงภาพพระราช พงศาวดารผู้อูานต้อง ตีความ วิเคราะห์หรือวิจารณ์เรื่องที่ อูาน เพื่อจะได้ เข้าใจเรื่องได้อยูางลึกซึ้งและ พิจารณาคุณคูาของ วรรณคดีเรื่องนั้ น ๆ ได้ ขั้นที่ ๒ ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู่ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงวูา นักเรียนมีผลการเรียนรู่ . โคลงสี่สภ ุ าพ ๑ บท มี ๔ บาท บท หนึ่ งมี ๒ วรรค วรรคหน้า ๕ วรรคหลัง ๒ ยกเว้น วรรคที่ ๔ มี ๔ คำา และมีบังคับจำานวนคำาเอก ๗ คำา และคำาโท ๔ คำา ๕. การพูดเลูาเรื่อง เป็ นการพูดเรื่อง ราวที่ได้ประสบ พบเห็นมา ได้ยินหรือรู้มาให้ผู้อ่ ืน ได้รบ ั รู้ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อถูายทอดความรู้ ความสนุ กสนาน และให้ข้อคิด ๖.

๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง/เขียนแผนภาพความคิด ๑.๗ แตูงบทร้อยกรอง ๑.๕ อูานทำานองเสนาะ ๑.๖ ทูองจำาบทอาขยาน ๑.ตามที่กำาหนดไวูอยูางแทูจริง ๑.๑๐ เขียนบทละคร ๑.๔ เขียนสดุดีวีรกรรม ๑.๑ อูานเรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร แล้วจับใจความสำาคัญ สรุป ความ เลูาเรื่องยูอ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และตอบคำาถาม ๑.๑๑ พิจารณาคุณคูาโคลงภาพ ๒. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู่ ๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ๒.๙ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และวิเคราะห์ความนูาเชื่อถือ ๑. ๑.๒ เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ ๑) การทดสอบ ๑) แบบทดสอบกูอนและหลังเรียน ๒) การสนทนาซักถาม ๒) แบบทดสอบการอูาน ๓) การสังเกต ๓) แบบประเมินการเขียน ๔) การตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น ประเมินการฟั งและการดู ๔) . ภาระงานที่นักเรียนตูองปฏิบัติ ๑.๒ ถอดคำาประพันธ์ ๑.๘ พูดเลูาเรื่อง ๑.

รายบุคคลหรือรายกลูุม
๕) ประเมินการพูด

๕) การวัดเจตแบบคติ

๖) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม
๖) การวัดทักษะและกระบวนการ

๗)

แบบประเมินด้านทักษะและกระบวนการ
๓. สิง่ ที่มู่งประเมิน
๓.๑ ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การ

ประยุกต์ ดัดแปลง และ

นำาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำาคัญและใสูใจใน

ความรู้สึกของผู้อ่ ืน และ

การรู้จักตนเอง

๓.๒ ทักษะกระบวนการทางภาษา
๓.๓ สมรรถนะสำาคัญ ได้แกู การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ

ชีวิต และการใช้

เทคโนโลยี

๓.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เชูน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝู เรียนรู้

อยููอยูางพอเพียง มูุงมัน
่ ในการทำางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ

ขั้นที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู่
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒๒ การอูานโคลงภาพพระสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง
เวลา ๑ ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒๓ การอูานโคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

เวลา ๑ ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒๔ โคลงสี่สุภาพ

เวลา ๑ ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒๕ การพูดเลูาเรื่อง

เวลา ๑ ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒๖ การพิจารณาคุณคูาโคลงภาพ

เวลา ๑ ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๒๒

กลูม
่ สาระการเรี
ยนรู

ภาษาไทยรโิ ยทัยขาดคอชูาง
การอู
านโคลงภาพพระส่
เวลา ๑
หนูวยการเรียนรู่ที่ ๖

พงศาวดาร

ชัว่ โมง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒

เรื่อง โคลงภาพพระราช

๑. สาระสำาคัญ
โคลงภาพพระสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง เป็ นพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยููหัว ซึ่งมีเนื้ อหาแสดง

ถึงวีรกรรมของพระสุรโิ ยทัยอันแสดงถึงคุณธรรมคือ ความกตัญญูและความเสีย

สละในการที่ทรงชูวยปกป้ องพระมหาจักรพรรดิ พระราชสวามีให้รอดพ้นจากอาวุธ
ของข้าศึกด้วยการอุทิศชีวิตของพระองค์เอง
๒. ตัวชี้วัดชั้นปี

๑. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑.๑
(ม. ๒/๒)

๒. เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนตูางๆ ที่อูาน ท ๑.๑
(ม. ๒/๓)

๓. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม.
๒/๔)

๔. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความนูาเชื่อถือของขูาวสารจากสื่อตูาง

ๆ ท ๓.๑ (ม. ๒/๒)

๕. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอยูางมีเหตุผล เพื่อนำาข้อคิดมาประยุกต์

ใช้ในการดำาเนิ นชีวิต

ท ๓.๑ (ม. ๒/๓)

๖. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕.๑ (ม. ๒/๑)
๓. จ่ดประสงค์การเรียนรู่
๑. สรุปใจความสำาคัญ ตีความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่

อูานได้ (K, P)

๒. เขียนโครงเรื่องได้ครบทุกประเด็น (K, P)

๓. พูดหรือ เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อูาน ฟั ง หรือดู ได้อยูางมี
เหตุผล (K, P)

๔. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความนูาเชื่อถือของเรื่องที่ฟังหรือดูได้

(K, P)

๕. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A)

๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่
ดูานความรู่ (K)
๑. สังเกตการตอบ
คำาถาม

๒. ตรวจผลการทำา
กิจกรรม

๓. ตรวจแบบทดสอบ

ดูานค่ณธรรม จริยธรรม

ดูานทักษะและ

และคูานิ ยม (A)

กระบวนการ (P)

๑. ประเมินพฤติกรรมใน
การทำางานเป็ น

รายบุคคลในด้านความ
สนใจและตั้งใจ

เรียน ความรับผิดชอบใน

๑. ประเมินทักษะการ
อูานสรุปความ

๒. ประเมินทักษะ

กระบวนการพูด

แสดงความคิดเห็น

กูอนเรียน

การทำา

๓. ประเมินทักษะ

กิจกรรมความมีระเบียบ

กระบวนการคิด

วินัยในการ

๔. ประเมินทักษะ

ทำางาน ฯลฯ

กระบวนการกลูุม

๒. ประเมินมารยาทใน
การอูานและ

นิ สัยรักการอูาน
๓. ประเมินมารยาทในการ
พูด

๕. สาระการเรียนรู่

การอูานโคลงภาพพระสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง

๖. แนวทางบ่รณาการ
คณิ ตศาสตร์

เขียนแผนภาพโครงเรื่อง เรื่อง โคลงภาพพระสุร ิ

โยทัย/เขียนแผนภาพความคิดสรุป
โยทัย

สังคมศึกษาฯ

เรื่อง โคลงภาพพระสุร ิ

ศึกษาพระราชประวัติ วีรกรรมของสมเด็จพระสุรโิ ยทัย

หรือพระมหากษัตริย์พระองค์

อื่น ๆ ในสมัยอยุธยา

ศิลปะ

จัดนิ ทรรศการ/จัดป้ ายนิ เทศ

๗. กระบวนการจัดการเรียนรู่
ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน

๑. นั กเรียนทำาแบบทดสอบกูอนเรียน

๒. ครูนำาภาพพระสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง ให้นักเรียนดู แล้วซักถามวูาเป็ นตัว
ละครในวรรณคดีเรื่องใด แล้วรูวม

กัน

สนทนาเกี่ยวกับพระสุรโิ ยทัย เชูน พระราชประวัติ วีรกรรมของสมเด็จ
พระสุรโิ ยทัย เพื่อเป็ นการ

ทบทวนความรู้เดิม

ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่

๑. ครูติดบัตรคำาบนกระดาน ให้นักเรียนชูวยกันอธิบายความหมายของคำาแตู

ละคร
โคลงภาพ

พระราช
พงศาวดาร

๒. นั กเรียนอูานนำาเรื่องและเรื่องยูอโคลงภาพ พระสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง ใน
หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน

ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วครูรูวมสนทนาซักถามเกี่ยว

กับเรื่องที่อูาน

๓. นั กเรียนอูานออกเสียงโคลงภาพ พระสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง ในหนั งสือเรียน

รายวิชาพื้ นฐาน

ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วชูวยกันอธิบายความหมาย

ของคำายากหรือคำาที่ไมูเข้าใจ
ความหมาย

๔. ครูและนั กเรียนชูวยกันถอดคำาประพันธ์โคลงภาพ พระสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง

ทีละบทจนครบทุกบท

๕. ครูซักถามนั กเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจตามแนวคำาถามตูอไปนี้

๑) สมเด็จพระสุรโิ ยทัยคือใคร และมีบทบาทสำาคัญอยูางไรในการสู้รบครั้ง

นี้ อยูางไร

๒) “ขับคเชนทร์เชูนคำ้า สะอึกสู้ดัสกร” ตามความเข้าใจของนั กเรียน

ข้อความนี้ มีความหมายวูา

อยูางไร

๓) เหตุใดสมเด็จพระสุรโิ ยทัยจึงตัดสินพระทัยขับช้างเข้าตูอสู้กับข้าศึก

และผลที่ตามมาเป็ นอยูางไร

๔) โคลงภาพพระสุรโิ ยทัยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสตรีไทยในด้านใด
ได้บ้าง

๕) นั กเรียนได้ข้อคิดอะไรจากการอูานเรื่อง โคลงประกอบภาพพระสุร ิ

โยทัยขาดคอช้าง

๖. นั กเรียนแตูละคนสรุปเรื่องโคลงภาพพระสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง เป็ น

แผนภาพโครงเรื่อง แล้วเลูาเรื่อง

แก้ไขให้ถูกต้อง และตกแตูงให้สวยงาม สูงครู

ตามแผนภาพโครงเรื่อง นั กเรียน

ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน

๑. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับเนื้ อเรื่อง โคลงภาพพระสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง

แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ

๒. ครูนำาวีดิทัศน์หรือภาพยนตร์เรื่อง สุรโิ ยทัย ให้นักเรียนดู นั กเรียนแบูง

กลูุมเพื่อพูดวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ได้ดู
ในประเด็นตูอไปนี้

๑) เรื่องใดเป็ น ข้อเท็จจริง เรื่องใดเป็ นข้อคิดเห็น
๒) เรื่องที่ดูมีความนูาเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
๓) นั กเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องที่ดู

๔) นั กเรียนจะนำาข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้กับตนเองได้อยูางไรบ้าง
๓. นั กเรียนอูานสาระนูารู้ ในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ และศึกษา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวีรกรรม ของสมเด็จพระสุรโิ ยทัย แล้วเขียนบทความ

สดุดีวีรกรรมวีรกษัตรีศรีสุรโิ ยทัย

เสร็จแล้วนำามาอูานให้เพื่อนในชั้นเรียนฟั ง ครูและเพื่อนรูวมกันวิจารณ์

และเสนอแนะ ครูคัดเลือกผลงานที่

เขียนได้ดีติดป้ ายนิ เทศหน้าชั้นเรียน

ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู

๑. นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับวีรกรรมของสมเด็จพระสุรโิ ยทัยไปใช้ประกอบ

การเรียนวิชาประวัติศาสตร์

๒. นั กเรียนนำาข้อคิดที่ได้จากเรื่อง โคลงภาพพระสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
ขั้นที่ ๕ สร่ป

นั กเรียนชูวยกันเขียนแผนภาพความคิดสรุปเรื่อง โคลงภาพพระสุรโิ ยทัยขาด
คอช้าง เกี่ยวกับเนื้ อหา ลักษณะคำา

ประพันธ์ ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง บันทึกลงสมุด

๘. กิจกรรมเสนอแนะ
๑. จัดนิ ทรรศการพระราชประวัติและวีรกรรมของสมเด็จพระสุรโิ ยทัยหรือพระ

มหากษัตริย์พระองค์อ่ ืน ๆในสมัย
อยุธยา

๒. จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ศึกษาภาพประกอบเรื่องพระราชพงศาวดาร ณ
พระที่นั่งวโรภาษาพิมาน
พระนครศรีอยุธยา

พระราชวังบางปะอิน จังหวัด

๓. นั กเรียนศึกษาเปรียบเทียบหลักธรรมคำาสอนทางศาสนาเกี่ยวกับความกตัญญู

และความเสียสละ

๙. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่
๑. แบบทดสอบกูอนเรียน

๒. ภาพสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง
๓. บัตรคำา

๔. แผนภาพโครงเรื่อง
๕. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒

บริษัท สำานั กพิมพ์

วัฒนาพานิ ช จำากัด
๖. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒

บริษัท สำานั กพิมพ์

วั๑.
ฒนาพานิ
กัด
ความสำาชเร็จำจาในการจั
ดการเรียนรู้
๑๐. บันทึแนวทางการพั
กหลังการจัดการเรี
ฒนา ยนรู่
๒. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้
แนวทางแก้ไข
๓. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน
เหตุผล
๔. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
ลงชื่อ

ผู้สอน
/

/

แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๒๓

กลู่มสาระการเรี
ยนรู

ภาษาไทย
การอู
านโคลงภาพพั
นทูายนรสิงห์ถวายชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ ๒

หนูวยการเรียนรู่ที่ ๖

เวลา ๑

ชัว่ โมง

เรื่อง โคลงภาพพระราช

พงศาวดาร
๑. สาระสำาคัญ

โคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต เป็ นพระราชนิ พนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ซึ่งมีเนื้ อความแสดงให้เห็นถึงตัวอยูางของข้าราชการ
ที่มีความรับผิดชอบ เสียสละ และมีความซื่อสัตย์อยูางแนูวแนูในการปฏิบัติตาม
ราชประเพณี เพื่อรักษาพระเกียรติของพระมหากษัตริย์
๒. ตัวชี้วัดชั้นปี

๑. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑.๑

(ม. ๒/๒)

๒. เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนตูาง ๆ ที่อูาน ท ๑.๑

(ม. ๒/๓)

๓. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม.

๒/๔)

๔. วิเคราะห์และจำาแนกข้อเท็จจริงและข้อมูลสนั บสนุ นและข้อคิดเห็นจาก

บทความที่อูาน ท ๑.๑ (ม. ๒/๕)

๕. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน

พร้อมยกเหตุผลประกอบ
ท ๕.๑ (ม. ๒/๒)

๖. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม.

๒/๔)

๓. จ่ดประสงค์การเรียนรู่

๑. จับใจความ ตีความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน

(K, P)

๒. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดสรุปเรื่องได้ครบทุกประเด็น

(K, P)

๓. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความนูาเชื่อถือจากเรื่องที่อูาน พร้อมยก

เหตุผลประกอบได้ (K, P)

๔. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อูาน ฟั ง หรือดู ได้อยูางมีเหตุผล

(K, P)

๕. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ
ั จากเรื่องที่อูานไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (K,

P)

๖. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A)

๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่
ดูานความรู่ (K)

ดูานค่ณธรรม จริยธรรม

๑. สังเกตการตอบ

๑. ประเมินพฤติกรรมใน

๑. ประเมินทักษะการ

รายบุคคลในด้านความ

๒. ประเมินทักษะการ

คำาถามและการ

แสดงความคิดเห็น

๒. ตรวจผลการทำา

และคูานิ ยม (A)

การทำางานเป็ น

สนใจและตั้งใจ

ดูานทักษะและ

กระบวนการ (P)
อูานสรุปความ

เขียนแผนภาพ

แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ สรุปโคลงประกอบภาพพระราช สังคมศึกษาฯ พงศาวดารเรื่อง โคลงประกอบภาพพันท้ายนรสิงห์ ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์ ภาษาตูางประเทศ ศึกษาหนั งสือหรือบทความที่มีแนวคิดเกี่ยวกับความ ซื่อสัตย์ ความกตัญญู กับภาษาไทย เขียนแผนภาพโครงเรื่อง/เขียนแผนภาพความคิด และความรับผิดชอบในหน้าที่ในภาษาอังกฤษเปรียบเทียบ ๗. สาระการเรียนรู่ การอูานโคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต ๖. ประเมินมารยาทใน การอูานและ นิ สัยรักการอูาน ๓. กระบวนการจัดการเรียนรู่ . ประเมินทักษะ กิจกรรม ความมี ทำางาน ฯลฯ กระบวนการคิด กระบวนการกลูุม ๒.กิจกรรม เรียน ความรับผิดชอบ โครงเรื่อง ในการทำา ๓. ประเมินมารยาทใน การเขียนและ นิ สัยรักการเขียน ๕. ประเมินทักษะ ระเบียบวินัยในการ ๔.

ให้นักเรียนอูานออกเสียงโคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตในหนั งสือ เรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วชูวยกัน อธิบายความหมายของคำายากหรือคำาที่ไมูเข้าใจความหมายและ รูวมกันถอดความคำาประพันธ์ สรุปความสำาคัญของเรื่อง ๒. นั กเรียนแตูละกลูุมรูวมสนทนาถึงแนวคิดและศิลปะการประพันธ์ จาก เรื่อง โคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวาย ชีวิต ๑) ยกตัวอยูางการนำาข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ๒) ยกคำาประพันธ์ท่ีเห็นวูาไพเราะและมีความหมายกินใจพร้อมบอก เหตุผล ๓) พิจารณาคำาประพันธ์ท่ีมีศิลปะการใช้ภาษาที่ใช้คำาน้อยแตูกินความมาก และแสดงภาพได้ชัดเจน พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ ๔) หาคำาประพันธ์ท่ีเป็ นข้อคิดแล้วอธิบายให้ชัดเจน ๔. นั กเรียนอูานเรื่องยูอและวสาระนูารู้จากโคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวาย ชีวิต ในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ เพื่อให้เข้าใจเนื้ อเรื่องมากยิ่งขึ้น แล้วเขียนเป็ นแผนภาพโครงเรื่อง เสร็จแล้วครูสูุมเรียกให้ออกมาเลูาเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง ๓.ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ครูนำาภาพประกอบโคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต และภาพศาลพันท้าย นรสิงห์ ให้นักเรียนดู แล้วสนทนาซักถาม วูาเป็ นภาพของใคร สองภาพนี้ มีความเกี่ยวข้องกันอยูางไร ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนสูงตัวแทนออกมานำาเสนอผลงานกลูุม เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนรูวม กันแสดงความคิดเห็น ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน .

๑. ครูแจกบทความหรือดูวีดิทัศน์ท่ีเกี่ยวกับ เรื่องพันท้ายนรสิงห์ แล้วให้ นั กเรียนเขียนวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความนูาเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน แล้วนำามาอภิปราย รูวมกันในชั้นเรียน ๔. นั กเรียนเขียนเรียงความโดยให้มีเนื้ อความเกี่ยวกับความซื่อสัตย์หรือ ความกตัญญู สูงครูตรวจสอบความ ถูกต้อง ๔. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับเนื้ อเรื่อง โคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวาย ชีวิต แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๒. นั กเรียนทำาใบงานที่ ๑๒ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น แล้วชูวยกัน ตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้และข้อคิดที่ได้จากโคลงภาพพระราช-พงศาวดาร เรื่อง โคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต ไป ปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนชูวยกันสรุปโคลงภาพพระราชพงศาวดารเรื่อง โคลงประกอบภาพ พันท้ายนรสิงห์ เขียนเป็ นแผนภาพความคิด จดบันทึกลงสมุด ๘. กิจกรรมเสนอแนะ . นั กเรียนอูานโคลงภาพพระราชพงศาวดารเรื่อง โคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ ถวายชีวิต โคลงตอนที่ช่ ืนชอบด้วย สำานวนภาษาของตนเอง แล้วคัดเลือกโคลงที่ช่ ืนชอบด้วยตัวบรรจงครึง่ บรรทัด เขียนบรรยายใต้ภาพถึง เหตุผลที่ชอบ สูงครูตรวจสอบความถูกต้อง ๓.

ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น ๔. ษัทความสำ สำานั กาพิเร็มจพ์ในการจัดการเรียนรู้ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๕. บั นทึกหลังการจั แนวทางแก้ ไข ดการเรียนรู่ ๓.๑. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริ๑. นั กเรียนศึกาเพิ่มเติมประวัติศาตร์เกี่ยวกับพันท ยนรสิงห์ จากสื่อ อินเทอร์เน็ตหรือสารคดีหรือภาพยนตร์ นำา ข้อมูลมาจัดป้ ายนิ เทศเพื่อเผยแพรูความรู้ ๓. ปั ญหา/อุ ปสรรคในการจั ๑๐. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ . ภาพศาลพันท้ายนรสิงห์ ๓. นั กเรียนเลือกอูานหนั งสือหรือบทความภาษาอังกฤษที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู และ ภาษาไทย ความรับผิดชอบเปรียบเทียบกับ ๙. จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ไปชมศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาครหรือ ชมเรือพระที่นั่งเอกไชย ที่อูหรือ พระราชพิธี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร แล้วเขียนบรรยายลักษณะของศาลหรือเรือพระที่นั่ง ๒. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. ภาพประกอบโคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต ๒. แนวทางการพั แบบฝึ กทักษ ฒ ะรายวิ นา ชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ดการเรียนรู้ ๒.

ลงชื่อ ผู้สอน / / .

บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพได้ (P) .๑ (ม. อูานออกเสียงบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วได้ถูกต้อง ท ๑. สาระสำาคัญ โคลงสี่สุภาพ เป็ นคำาประพันธ์ชนิ ดหนึ่ ง ๑ บท มี ๔ บาท บาทหนึ่ งมี ๒ วรรค วรรคหน้ามี ๕ คำา วรรคหลังมี ๒ คำา ยกเว้นบทที่ ๔ วรรคหลังจะมี ๔ คำา เฉพาะ บทที่ ๑ และ ๓ จะมีสร้อยคำาหรือไมูมีก็ได้ มีการบังคับเอก ๗ โท ๔ โคลงสี่สุภาพ จะอูานเสียงวรรคหน้าเป็ น ๒ จังหวะ จังหวะละ ๒ และ ๓ คำา วรรคหลังอูานเป็ น จังหวะเดียว หากมีสร้อยจะแบูงเป็ น ๒ จังหวะ ๒.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๒๔ กลูม ่ สาระการเรียนรู่ ภาษาไทย โคลงสี ่สภ ่ าพ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๑ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๖ ชัว่ โมง เรื่อง โคลงภาพพระราช พงศาวดาร ๑. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. ๒/๗) ๓. ๒/๕) ๓. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและประเมินคุณคูา หรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำา ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ทูองจำาบทอาขยานที่กำาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคูาตามความสนใจ ท ๕. ๒/๑) ๒.๑ (ม. ๒/๔) ๔.๑ (ม.

ตรวจผลการทำา กิจกรรม ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม (A) กระบวนการ (P) ๑. ประเมินมารยาทใน การอูานและนิ สัยรัก แสวงหาความรู้ ๔. ประเมินพฤติกรรมใน การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ สนใจและตั้งใจ เรียน ความรับผิดชอบใน การทำา ๑.๒. ทูองจำาบทร้อยกรองที่ไพเราะและมีคุณคูาได้ถูกต้อง ครบถ้วน (K. ประเมินทักษะ . ประเมินทักษะการ อูานออกเสียง ร้อยกรอง ๒. ประเมินทักษะการ วินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ๒. P) ๔. P) ๕. สังเกตการตอบ คำาถามและ การแสดงความคิด เห็น ๒. ประเมินทักษะการ ทูองจำาบท ร้อยกรอง กิจกรรม ความมีระเบียบ ๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑. เห็นคุณคูาของภูมิปัญญาทางภาษา (A) ๔. อูานทำานองเสนาะโดยใช้น้ ำาเสียงแสดงอารมณ์ ความรู้สึกตามเนื้ อเรื่องที่อูาน ได้ (P) ๓. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ ั จากเรื่องที่อูานไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (K. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด ๕.

แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนผังโคลงสี่สุภาพ สังคมศึกษาฯ ศึกษาค้นคว้าประวัติของสมเด็จพระสุรโิ ยทัยและพัน ท้ายนรสิงห์ ๗. ครูติดตัวอยูางบทร้อยกรองบนกระดาน แล้วให้นักเรียนอูานพร้อมกัน ตัวอยูางที่ ๑ นงคราญองค์เอกแก้ว มานมนั สวัตเวที เกรงพระราชสามี ชัมอาธนทรเชูนคำ้า กระษัตริย์ ยิ่งลำ้า มลายพระ ชนม์เชย สะอึกสู้ดัสกร ตัวอยูางที่ ๒ ภูบาลบำาเน็จให้ พันไมูยอมอยููยอม โทษถนอม ใจนอ มอดม้วย พระโปรดเปลี่ยนโทษปลอม ฟั นรูป แทนพูอ พันกราบทูลทัดด้วย ทูานทั้งประเพณี . สาระการเรียนรู่ โคลงสี่สุภาพ ๖. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑.การอูาน กระบวนการกลูุม ๕.

นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับโคลงสี่สุภาพ แล้วชูวยกันตรวจสอบความ ถูกต้อง . นั กเรียนจับกลูุมฝึ กอูานตามจนคลูอง แล้วอูานให้เพื่อนในกลูุมฟั งทีละคน เพื่อน ๆ ขึ้น ชูวยกันประเมินการอูาน เพื่อแก้ไขและปรับปรุงการอูานให้ดี ๕. ครูซักถามนั กเรียนวูา บทร้อยกรองที่อูานแตูงด้วยโคลงชนิ ดใด ๓.๒. ครูเปิ ดแถบบันทึกเสียงบทร้อยกรองโคลงภาพพระสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง เป็ นทำานองเสนาะให้นักเรียนฟั ง นั กเรียนสังเกตจังหวะ นำ้าเสียง ลีลา การแบูงวรรคตอนการอูาน 4. นั กเรียนแตูละกลูุมฝึ กอูานโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วทำาใบงานที่ ๑๓ เรื่อง การอูานโคลงสี่ สุภาพ แล้วชูวยกัน ตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. ครูต้ ังคำาถามนั กเรียนเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ ข้อบังคับของบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ เชูน การใช้วรรณยุกต์ตัวเอก วรรณยุกต์โท การใช้ เอกโทษ โทโทษ สัมผัสสระ และสัมผัสอักษร 3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจวูาบทร้อยกรองเรื่อง โคลงภาพพระราช พงศาวดาร ที่จะให้นักเรียนอูานตูอไปนี้ แตูงด้วยโคลงสี่สุภาพ โดยโคลง ประกอบภาพพระสุรโิ ยทัยขาดคอช้าง แตูงด้วยโคลงสี่สุภาพจำานวน ๖ บท โคลง ประกอบภาพพันท้ายนรสิงห์แตูงด้วยโคลงสี่สุภาพจำานวน ๔ บท ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ 1. นั กเรียนอาสาสมัครออกมาเขียนแผนผังโคลงสี่สุภาพและโยงเส้นสัมผัส ให้ถูกต้อง ๔. ครูสนทนากับนั กเรียนเกี่ยวกับโคลงสี่สุภาพในเรื่อง ลักษณะสำาคัญของคำา ประพันธ์ แผนผัง ฉันทลักษณ์ สัมผัสอักษร และสัมผัสสระ 2.

นั กเรียนแตูงโคลงสี่สุภาพในโอกาสตูาง ๆ ได้ ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนและครูชูวยกันสรุปวิธีการอูานและการแตูงโคลงสี่สุภาพ บันทึกลง สมุด ๘. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนศึกษารูปแบบบทร้อยกรองประเภทโคลงชนิ ดอื่น ๆ แล้วนำามาจัด ป้ ายนิ เทศหรือนำามาเลูาแนะนำาให้ เพื่อน ๆ ฟั งหน้าชั้นเรียน . นั กเรียนแตูงบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพสดุดีวีรกรรมของบุคคลที่ ทำาคุณประโยชน์แกูสังคมหรือ อูาน และวิพากษ์วิจารณ์รูวมกัน ประเทศชาติ แล้วนำามาแลกเปลี่ยนกัน ๓. นั กเรียนแตูละกลูุมศึกษาค้นคว้าประวัติของสมเด็จพระสุรโิ ยทัยและพัน ท้ายนรสิงห์จากสื่อการเรียนรู้อ่ ืน ๆ แล้วจัดทำาเป็ นรายงาน ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู ๑. ครูให้นักเรียนจับสลากศึกษาประวัติของสมเด็จพระสุรโิ ยทัยและพันท้าย นรสิห์จากอินเทอร์เน็ตหรือหนั งสือใน ห้องสมุดเป็ นการบ้าน เพื่อนำามาพูดเลูาเรื่องในชัว่ โมงตูอไป ๕. นั กเรียนแตูละคนฝึ กทูองจำาบทอาขยานโคลงภาพพงศาวดาร แล้วนำามา แขูงขันทูองจำาบทอาทขยานใน ห้องเรียน โดยครูและเพื่อนชูวยกันประเมินการอูาน นั กเรียนชูวยกันซัก ถามถามเทคนิ ควิธีการทูองจำาของ เพื่อนที่ทูองจำาบทอาขยานได้ดีท่ีสุด ๔. นั กเรียนนำาวิธีการอูานโคลงสี่สุภาพไปใช้อูานบทร้อยกรองอื่น ๆ ที่มี ลักษณะคำาประพันธ์ชนิ ดเดียวกันได้ อยูางถูกต้อง ๒.๒. นั กเรียนค้นหาบทร้อยกรองที่แตูงด้วยโคลงสี่สุภาพ บทอื่น ๆ จากหนั งสือใน ห้องสมุด สรุปความบทร้อยกรอง และฝึ กอูานให้เกิดความชำานาญมากยิ่งขึ้น ๒.

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ แนวทางการพัฒนา ๒.๓. นั กเรียนฝึ กทูองจำาโคลงสี่สุภาพ จากเรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดารทั้ง โคลงประกอบภาพพระสุรโิ ยทัย ขาดคอช้าง และโคลงประกอบภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต หรือจากเรื่อง อื่น ๆ ที่นักเรียนสนใจ ๙. ตัวอยูางบทร้อยกรอง ๒. ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๔. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๑. ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง การอูานโคลงสี่สุภาพ ๓. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / .

.

สาระสำาคัญ การพูดเลูาเรื่อง เป็ นการพูดเรื่องราวที่ตนได้ประสบพบเห็น ได้ยิน หรือรู้มา ให้ ผู้อ่ ืนได้รบ ั รู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถูายทอดความรู้ ความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน สร้างมิตรภาพ และให้ข้อคิดคติสอนใจที่เป็ นประโยชน์ ๒. พูดในโอกาสตูางๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ท ๓. สรุปใจความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูานได้ (K. ๒/๔) ๓. ๒/๔) ๔. ๒/๒) ๒. พูดเลูาเรื่องจากเรื่องที่กำาหนดให้ได้นูาฟั งและถูกต้องตามลักษณะการพูด (K. บอกความสำาคัญและหลักการพูดเลูาเรื่องให้นูาสนใจได้ (K) ๒. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๒๕ กลู่มสาระการเรียนรู่ การพ่ ดเลูาเรื่อง ภาษาไทย เวลา ๑ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ชัว่ โมง เรื่อง โคลงภาพพระราช พงศาวดาร ๑.๑ (ม. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. P) ๓. มีมารยาทในการพูด (A) .๑ (ม.๑ (ม. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๔) ๓. P) ๔.

ตรวจผลการทำา เลูาเรื่อง ๒. สังเกตการตอบ ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม (A) กระบวนการ (P) ๑. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด ๕.๔. ประเมินทักษะการพูด คำาถามและ การทำางานเป็ น การแสดงความคิด รายบุคคลในด้านความ เห็น ๒. แนวทางบ่รณาการ สังคมศึกษาฯ ศึกษาประวัติของรัชกาลที่ ๕/พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระนราธิปประพันธ์พงศ์/สมเด็จพระ สุรโิ ยทัย /พันท้ายนรสิงห์ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ๗. ประเมินทักษะการ กิจกรรม กิจกรรมความมีระเบียบ วินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ๒. ประเมินทักษะการ สนใจและตั้งใจ เขียน การทำา แสวงหาความรู้ เรียน ความรับผิดชอบใน ๓. สาระการเรียนรู่ การพูดเลูาเรื่อง ๖. ประเมินมารยาทใน การพูด ๔. ประเมินพฤติกรรมใน ๑. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน แสดงบทบาทสมมุติ ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล . ประเมินทักษะ กระบวนการกลูุม ๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑.

ครูแจกแบบประเมินการพูดเลูาเรื่องให้นักเรียนคนละ ๓ ใบ ๕.๑. เมื่อแตูละคนพูดจบ เพื่อนที่เป็ นผู้ประเมินการพูด ๓ คน แสดงความคิด เห็น ติชม และให้กำาลังใจ ๖. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมอูานสาระนูารู้ เรื่อง พระมหาวีร กษัตรีศรีสุรโิ ยทัย และศาล พันท้ายนรสิงห์ ในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ เพื่อนำามาใช้ ประกอบการพูดเลูาเรื่อง ๒. ครูซักถามนั กเรียนเกี่ยวกับความสำาคัญของการพูดเลูาเรื่อง แล้วสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพูด เลูาเรื่อง แล้วโยงเข้าเรื่องการพูดเลูาเรื่อง ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนสูงตัวแทนออกมาพูดเลูาเรื่องหน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนประเมิน การพูด โดยแตูละคนมีโอกาสประเมิน ให้คะแนนเพื่อน ๓ คน โดยวิธีจับ สลากรายชื่อเพื่อนที่จะประเมิน ๔. นั กเรียนรูวมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นตูอไปนี้ ๑) แนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็ นผู้พูดเลูาเรื่องที่ดีและมีประสิทธิภาพ ๒) ลักษณะของผู้พูดเลูาเรื่องที่ดี ๓) การพูดเลูาเรื่องที่ดีมีผลตูอผู้ฟังอยูางไร ๔) การพูดเลูาเรื่องชูวยสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ระหวูางบุคคลได้ดีข้ ึน . ครูซักถามถึงเรื่องที่ให้ไปศึกษาและเตรียมที่จะมาพูดเลูาเรื่องหน้าชั้น เรียน ๓. ครูเตรียมกับนั กเรียน ๒ คน ให้ออกมาเลูาเรื่องหน้าชั้นเรียน คนที่ ๑ เลูา พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยููหัว คนที่ ๒ เลูาประวัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระนราธิปประพันธ์พงศ์ ๒.

นั กเรียนเลือกตัวอยูางบุคคลสำาคัญ ศึกษาประวัติแล้วนำามาเลูาให้เพื่อนฟั ง หน้าชั้นเรียน พร้อมบอก ดังกลูาวเพื่อให้เกิดความสำาเร็จในชีวิต แนวทางในการปฏิบัติตนตามบุคคล . กิจกรรมเสนอแนะ ๑. แบูงนั กเรียนออกเป็ น ๒ กลูุม ให้แตูละกลูุมศึกษาวีรกรรม ของสมเด็จ พระสุรโิ ยทัยและพันท้ายนรสิงห์ จาก สื่ออินเทอร์เน็ตหรือหนั งสือในห้องสมุดเพิ่มเติม แล้วนำาข้อมูลมานำาเสนอ หน้าชั้นเรียน ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้เรื่อง การพูดเลูาเรื่อง ไปใช้พูดเลูาเรื่องตูาง ๆ ในชีวิต ประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนและครูรูวมกันสนทนาสรุปแนวคิดสำาคัญของเรื่องโคลงภาพพระราช พงศาวดาร และการพูดเลูาเรื่อง บันทึกลงสมุด ๘.๗. ครูและนั กเรียนรูวมกันสรุปถึงความสำาคัญและหลักการพูดเลูาเรื่องอีกครั้ง หนึ่ งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ เข้าใจมากยิ่งขึ้น นั กเรียนจดบันทึกความรู้ลงสมุด ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพูดเลูาเรื่อง แล้วชูวยกันตรวจสอบ ความถูกต้อง ๒. นั กเรียนคิดเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนรอบข้างหรือคนใน สังคมที่มีแนวคิดสำาคัญของเรื่อง คล้ายกับเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร แล้ววางโครงเรื่อง จัดลำาดับ เนื้ อหาเตรียมพูดเลูาเรื่องนั้ น ๆ หน้าชั้นเรียน ครูให้เวลาในการเตรียมตัว ๑๕ นาที ๓.

ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ . ความสำ าเร็จในการจั วัฒนาพานิ ช จำากัดดการเรียนรู้ นา ยนรู่ ๑๐. นั กเรียนแตูงเรื่องให้มีเนื้ อหาหรือแนวคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์หรือความ กตัญญู โดยสมมุติเหตุการณ์ ตัวละคร บทสนทนา และฉากตามความเหมาะสมพร้อมตั้งชื่อเรื่อง แล้วรูวม กันคัดเลือกผลงานที่ดีท่ีสุด ๑–๓ อันดับแรก ให้เจ้าของผลงานนำามาเลูาเรื่องให้เพื่อนฟั งหน้าชั้นเรียน ๙.๒. หนั งสือในห้องสมุด ๕. อินเทอร์เน็ต ๔. สลาก ๓. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ ๑. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๖. แบบประเมินการพูดเลูาเรื่อง ๒. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. บันแนวทางการพั ทึกหลังการจัดฒ การเรี ๒.

/ / .

๒/๗) ๔.๑ (ม. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้อง ถิ่นที่อูานพร้อมยกเหตุผลประกอบ . จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่ อูาน ท ๑.๑ (ม. สาระสำาคัญ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร เรื่อง โคลงประกอบภาพพระสุรโิ ยทัย ขาดคอช้างและโคลงประกอบภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต นอกจากจะ ใช้ประกอบภาพแล้วโคลงทั้งสองเรื่องยังเสนอคุณธรรมสำาคัญประกอบ ไว้กับการใช้ถ้อยคำาที่งดงาม และชูวยกระตุ้นความคิดและจินตนาการ ของผู้อูานกูอให้เกิดความซาบซึ้งสะเทือนใจและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ และในชาติของเรา ๒. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและ ประเมินคุณคูาหรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำา ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑. ๒/๕) ๓. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ๒/๒) ๒.๑ (ม. วิเคราะห์และจำาแนกข้อเท็จจริงและข้อมูลสนั บสนุ นและข้อคิด เห็นจากบทความที่อูาน ท ๑.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๒๖ การพิจารณาค่ณคูาของโคลงภาพ กลูม ่ สาระการเรียนรู่ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๑ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๖ ชัว่ โมง เรื่อง โคลงภาพพระราช พงศาวดาร ๑.

จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. บอกคุณคูารู้และข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางการนำามาปรับ ใช้ในชีวิตจริงได้ (K. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งของการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔. ๒/๔) ๓. P) ๓. บอกความหมายประเภทและประโยชน์ของวรรณคดีและ วรรณกรรมได้ (K) ๔. วิเคราะห์ตามหลักการและแนวทางในการพิจารณาคุรคูาของ วรรณคดีไทยได้ (K.ท ๕. P) ๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑. ประเมินพฤติกรรมใน การทำางานเป็ น ๑.๑ (ม. ประเมินทักษะการ อูานจับใจความ .๑ (ม. จับใจความสำาคัญ ตีความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อูานได้ (K. ๒/๒) ๕. P) ๒. สังเกตการตอบ คำาถามและ ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม (A) กระบวนการ (P) ๑.

กระบวนการจัดการเรียนรู่ จัดป้ ายนิ เทศ บรม . สาระการเรียนรู่ การพิจารณาคุณคูาของโคลงภาพ ๖. ประเมินมารยาทใน การเขียนและ นิ สัยรักการเขียน ๕. ประเมินทักษะ กระบวนการกลูุม ๒. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดเรื่อง การ สังคมศึกษาฯ ศึกษาพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จ พิจารณาคุณคูาโคลงภาพ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยููหัวและผลงานพระเจ้า วงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ศิลปะ ๗. ประเมินมารยาทใน การอูานและ นิ สัยรักการอูาน ๓.การแสดงความคิด เห็น ๒. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ๓. ประเมินทักษะการ สนใจและตั้งใจ เขียน การทำา กระบวนการคิด เรียน ความรับผิดชอบใน ๓. ตรวจแบบทดสอบ หลังเรียน รายบุคคลในด้านความ ๒. ประเมินทักษะ กิจกรรมความมีระเบียบ วินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ๔.

ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน 1. ครูนำาภาพในหน้าหนั งสือพิมพ์หรือจากสื่อประเภทอื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับการเสียสละ ความกตัญญู หรือความรับ ผิดชอบตูอบุคคล หรือตูอสังคมมาให้นักเรียนดู ให้นักเรียนชูวยกันเขียนบรรยายความ รู้สึกและสิ่งที่นึกถึง . นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพิจารณาคุณคูาโคลงภาพ แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๒. นั กเรียนชูวยกันบอกวูาการพิจารณาวรรณคดีท่ีเป็ นบทร้อย กรองจะพิจารราในเรื่องใดบ้าง ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. ครูให้นักเรียนอูานตัวแอยูางการพิจารณาคุณคูาวรรณคดีท่ีเป็ น ร้อยกรองในด้านเนื้ อหาวรรณศิลป์ สังคม และการนำาไปใช้ แล้วรูวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับเรื่องที่อูาน ๒. ครูสนทนา กับนั กเรียนเพื่อทบทวนแนวคิดของโคลงภาพพระ ราชพงศาวดาร ทั้ง ๒ เรื่อง 2. นั กเรียนอูานโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วชูวยกันแสดงความคิดเห็นดังนี้ ๑) กวีต้องการนำาเสนอแนวคิดอะไร ๒) นั กเรียนมีความคิดอยูางไรกับเนื้ อเรื่อง ๓) นั กเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่อง โคลงภาพพระสุรโิ ยทัยขาด คอช้าง และโคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ ถวายชีวิต ๔) การเสียสละและความซื่อสัตย์กตัญญู คืออะไร มีผลตูอผู้ ปฏิบัติอยูางไร ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑.

นั กเรียนเลือกผลงานอื่น ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยููหัวและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม- พระนราธิปประพันธพงศ์แล้วนำามาเสนอโดยการรายงานหน้าชั้น เรียนหรือทำาป้ ายนิ เทศ ๒. นั กเรียนจับคููเลือกบทร้อยกรองเรื่อง โคลงประกอบภาพพระสุ ริโยทัยขาดคอช้างหรือโคลงประกอบภาพ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต ตอนใดตอนหนึ่ งที่ประทับใจ แล้ว นำามาแตูงกลอนด้วยสำานวนภาษาของตนเองหรือ ใสูจังหวะทำานอง ดนตรี และวาดภาพประกอบตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๔.เมื่อเห็นภาพนี้ ครูสูุมเรียกนั กเรียน ๓–๔ คน อานความรู้สึก ที่ตนเองเขียนให้เพื่อในชั้นเรียนฟั ง แล้วชูวยกัน สรุป ๓. นั กเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วชูวยกันตรวจสอบ ความถูกต้อง ๘. นั กเรียนรูวมกันสรุปแนวคิดและคุณคูาจากโคลงภาพพระราช พงศาวดาร บันทึกลงสมุด ๒. นั กเรียนเลือกอูานโคลงภาพพระราชพงศาวดารเรื่องอื่นๆ แล้ว พิจารณาเนื้ อเรื่อง ศิลปะการประพันธ์ . กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนเขียนแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความเสียสละและความ กตัญญู สูงครู ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำา แนวคิดและคุณคูาจากโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป ๑.

ภาพในหน้าหนั งสือพิมพ์ ๕. ตัวอยูางการพิจารณาคุณคูาวรรณคดี ๔. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๑. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๖. สลาก ๓. แบบทดสอบหลังเรียน ๒. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ . บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ แนวทางการพัฒนา ๒. ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑.ข้อคิดคติคำาสอน และแนวทางการนำามาใช้ในชีวิตจริง จากนั้ นนำา มาอูานให้เพื่อนฟั ง เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้อง ๙. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔.

/

หนูวยการเรียนรู่ที่ ๗

/

สามก๊ก ตอน จิวยี่ซูอนกลโจโฉ

เวลา ๘ ชัว่ โมง

ผังมโนทัศน์เปู าหมายการเรียนรู่และขอบขูายภาระงาน
ความรู่

๑. การอูานเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่

ซ้อนกลโจโฉ

๒. การวิเคราะห์ตัวละคร
๓. การอูานจับใจความ

ภาระงาน/ชิ้นงาน

๔. การใช้สำานวนโวหารในการเขียน

๑. ทำาแบบทดสอบ
๒. อูานจับใจความและสรุป

ความ

๓. เขียนแผนภาพโครง

เรื่อง/แผนภาพ
ความคิด

๔. อูานออกเสียงร้อยแก้ว
๕. เขียนเลูาเรื่อง

ทักษะและกระบวนการ
๑. กระบวนการฟั งและ

การดู

๒. กระบวนการพูด

๓. กระบวนการอูาน
๔. กระบวนการเขียน
๕. กระบวนการคิด
วิเคราะห์

สามก๊ก ตอน
จิวยี่ซอ
ู นกลโจโฉ

ค่ณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม
๑. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการ

พูด

๒. มีมารยาทในการอูานและมีนิสัยรัก

ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู่
หนูวยการเรียนรู่ที่ ๗ สามก๊ก ตอน จิวยี่
ซูอนกลโจโฉ

ขั้นที่ ๑ ผลลัพธ์ปลายทางที่ตูองการใหูเกิดขึ้นกับนักเรียน
ตัวชี้วัดชั้นปี

๑. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑.๑ (ม . ๒/๑)
๒. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑.๑
(ม . ๒/๒)

๓. เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนตูางๆ ที่อูาน ท ๑.๑

(ม . ๒/๓)
๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แยูงเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม .
๒/๔)

๕. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและประเมินคุณคูา
หรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน

เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑.๑ (ม . ๒/๗)

๖. มีมารยาทในการอูาน ท ๑.๑ (ม . ๒/๘)

๗. เขียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น ความรู้ ความคิดเห็น หือโต้แย้งในเรื่อง
ที่อูานอยูางมีเหตุผล

ท ๒.๑ (ม . ๒/๗)

๘. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟั ง การดู และการ
สนทนา ท ๓.๑ (ม . ๒/๕)

๙. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕.๑ (ม .
๒/๑)

๑๐. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน
พร้อมยกเหตุผลกระกอบ
ท ๕.๑ (ม . ๒/๒)

๑๑. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕.๑ (ม . ๒/๓)

๑๒. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม .
๒/๔)
ความเขูาใจที่คงทนของนักเรียน
นักเรียนจะเขูาใจวูา ...

๑. สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง
(หน) ได้รบ

ยกยูองให้เป็ นแบบฉบับของการ

แปลพงศาวดาร

คำาถามสำาคัญที่ทำาใหูเกิดความเขูาใจ
ที่คงทน
๑. นั กเรียนอูาเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่
ซ้อนกลโจโฉ

แล้วได้ความรู้และความคิดอะไรบ้าง

เรื่องอื่น ๆ

๒. ตัวละครสำาคัญจากเรื่อง สามก๊ก

๒. การวิเคราะห์ตัวละคร เป็ นการบอก ตอน จิวยี่ซ้อนกล

ลักษณะ บทบาท

หรือตัวตนของตัวละครนั้ น ๆ

๓. การอูานจับใจความ เป็ นการสรุป
ความจากเรื่องที่ฟัง

หรือดูได้อยูางถูกต้องครบถ้วน

๔. การใช้สำานวนโวหารในการเขียน

เป็ นการเลือกใช้

ถ้อยคำาสำานวนภาษาเพื่อความ

ไพเราะสละสลวยของ
ภาษา

๕. การพูดและเขียนแสดงเหตุผล
เป็ นการถูายทอด

ความรู้สึกนึ กคิดของตนที่มีตูอเรื่อง

โจโฉ มีนิสัยอยูางไรบ้าง และตัว

ละครตัวใดควรเอา
เป็ นแบบอยูาง

๓. การอูานจับใจความมีหลักการ
อยูางไร

๔. สำานวนโวหารในการเขียนมีก่ีชนิ ด
และมีความสำาคัญ

ตูองานเขียนอยูางไรบ้าง

๕. การพูดและเขียนแสดงเหตุผลที่ดี
เป็ นอยูางไร

๖. เราจะพิจารณาคุณคูาของความเรียง
ในด้านใดบ้าง

นั้ น

๖. การพิจารณาคุณคูาความเรียง

เป็ นการพิจารณา

ความเรียงในด้านศิลปะการแตูง

และด้านเนื้ อหาที่มี

ประโยชน์แกูผู้อูาน

ความรู่ของนักเรียนที่นำาไปสู่ความ

เขูาใจที่

คงทน นักเรียนจะรู่วูา ...

๑. คำาสำาคัญ ได้แกู พิชัยสงคราม
สอดแนม สายยู

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่

นำาไปสู่

ความเขูาใจที่คงทน นักเรียนจะ

สามารถ...

๑. เลูาเรื่องยูอและบอกข้อคิดจากเรื่อง

๒. สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ
เป็ นตอนที่แสดงให้

เห็นถึงความเฉลียวฉลาดและ

ปฏิภาณไหวพริบของ

จิวยี่ และความประมาทของโจโฉที่

เชื่อมัน
่ ในฝี มือการ

ทำาศึกของตนมากเกินไป

๓. การวิเคราะห์ตัวละครเป็ นการ

แยกแยะพฤติกรรม

ของตัวละครทั้งในด้านดีและด้าน

ไมูดี ซึ่งอาจเป็ น

ตัวอยูางที่ดีแกูผู้อูานได้

๔. การอูานวรรณกรรมจะต้องจับใจ
ความให้ได้วูาใครทำา

อะไร ที่ไหน เมื่อไหรู และอยูางไร

จึงจะได้ใจความ
ครบถ้วน

๕. จำานวนโวหารในภาษาไทยแบูงออก

เป็ นบรรยายโวหาร

พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร สาธก

โวหาร และ

เทศนาโวหาร

๖. การพูดและเขียนแสดงเหตุผล
เป็ นการถูายทอด

ความรู้ ความคิด ข้อคิดเห็นตูาง ๆ

ที่มีตูอเรื่องราวที่

ที่อูาน
๒. วิเคราะห์ตัวละครสำาคัญในเรื่อง
สามก๊ก ตอน จิวยี่
ซ้อนกลโจโฉ

๓. บอกหลักการและวิธีการจับใจความ
ที่สามารถทำาให้

เข้าใจเรื่องที่อูานได้ชัดเจน

๔. บอกลักษณะของสำานวนโวหารและ
ใช้สำานวนโวหาร

ในการเขียนได้อยูางสร้างสรรค์

๕. พูดและเขียนแสดงเหตุผลเรื่องราว
ตูาง ๆ อยูาง
นูาเชื่อถือ

๖. วิเคราะห์และพิจารณาคุณคูาความ
เรียง เรื่อง สามก๊ก

ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ

ได้อูาน ฟั ง หรือดู
๗. การพิจารณาคุณคูาความเรียงจะ

พิจารณาการใช้

สำานวนภาษา ทูวงทำานองในการ

แตูง รวมถึงสาระ

สำาคัญและข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ขั้นที่ ๒ ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู่ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงวูา
นักเรียนมีผลการเรียนรู่

ตามที่กำาหนดไวูอยูางแทูจริง

๑.

๑. ภาระงานที่นักเรียนตูองปฏิบัติ

๑.๑ อูานเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ แล้วจับใจความสำาคัญ สรุป
ความเลูาเรื่องยูอ วิเคราะห์

แสดงความคิดเห็น และตอบคำาถาม

๑.๒ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง/แผนภาพความคิด
๑.๓ อูานออกเสียงร้อยกรอง
๑.๔ เขียนเลูาเรื่อง

๑.๕ แสดงบทบาทสมมุติ
๑.๖ วิเคราะห์ลักษณะนิ สัยตัวละคร

๑.๗ พูดและเขียนแสดงเหตุผลอยูางสร้างสรรค์
๑.๘ วิเคราะห์และพิจารณาคุณคูาความเรียง
๒. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู่
๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
๑) การทดสอบ

๑) แบบทดสอบกูอนและหลังเรียน

๒.๒

๒) การสนทนาซักถาม
๒) แบบทดสอบการอูาน
๓) การสังเกต

๓) แบบประเมินการเขียน

๔) การตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น

๔)

ประเมินการฟั งและการดู

รายบุคคลหรือรายกลูุม

๕) ประเมินการพูด

๕) การวัดเจตแบบคติ

๖) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม
๖) การวัดทักษะและกระบวนการ

๗)

แบบประเมินด้านทักษะและกระบวนการ
๓. สิง่ ที่มู่งประเมิน
๓.๑ ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การ

ประยุกต์ ดัดแปลง และ

นำาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำาคัญและใสูใจใน

ความรู้สึกของผู้อ่ ืน และ

การรู้จักตนเอง

๓.๒ ทักษะกระบวนการทางภาษา
๓.๓ สมรรถนะสำาคัญ ได้แกู การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ

ชีวิต และการใช้

เทคโนโลยี

๓.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เชูน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝู เรียนรู้

อยููอยูางพอเพียง มูุงมัน
่ ในการทำางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ

ขั้นที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู่

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒๗ การอูานเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ
เวลา ๒ ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒๘ การวิเคราะห์ตัวละคร

เวลา ๑ ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒๙ การอูานจับใจความ

เวลา ๑ ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓๐ การใช้สำานวนโวหารในการเขียน

เวลา ๑ ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓๑ การพูดและเขียนแสดงเหตุผล

เวลา ๑ ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓๒ การพิจารณาคุณคูาความเรียง

เวลา ๒ ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๒๗
การอูายนเรื
ก ตอน จิ่วยี่ซูอนกลโจโฉ
กลูม
่ สาระการเรี
นรู่ ่ อง สามก๊
ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒

เวลา ๒

หนูวยการเรียนรู่ที่ ๗

ชัว่ โมง

เรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซูอนกล

โจโฉ
๑. สาระสำาคัญ

สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ เป็ นตอนที่แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด

และปฏิภาณไหวพริบของจิวยี่ท่ีรู้เทูาทันกลศึกของโจโฉ ผนวกกับจิวยี่มีลูกน้องที่มี
สติปัญญาสามารถชูวยเหลือการศึกให้สำาเร็จได้ด้วยดี ทั้งยังแสดงให้เห็นความ

ประมาทของโจโฉที่เชื่อมัน
่ ในฝี มือการทำาศึกของตนเองมากเกินไปจนเป็ นเหตุให้
ต้องแตกทัพในที่สุด
๒. ตัวชี้วัดชั้นปี
๑. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑.๑ (ม. ๒/๑)

๒. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑.๑
(ม. ๒/๒)

๓. แขนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนตูางๆที่อูาน ท ๑.๑
(ม. ๒/๓)

๔. มีมารยาทในการอูาน ท ๑.๑ (ม. ๒/๘)
๕. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ
ท ๕.๑ (ม. ๒/๒)

๖. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. ๒/๔)
๓. จ่ดประสงค์การเรียนรู่

๑. อูานออกเสียงร้อยแก้วโดยใช้น้ ำาเสียง แสดงอารมณ์และความรู้สึกได้เหมาะ
สมกับเนื้ อความ (K, P)

๒. สรุปใจความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูานได้

(K, P)

๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องสรุปเรื่องได้ครบทุกประเด็น (P)
๔. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ
ั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (P)

๕. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A)

๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่
ดูานความรู่ (K)
๑. สังเกตการตอบ
คำาถามและการ

แสดงความคิดเห็น
๒. ตรวจผลการทำา

กิจกรรม

๓. ตรวจแบบทดสอบ
กูอนเรียน

ดูานค่ณธรรม จริยธรรม

ดูานทักษะและ

และคูานิ ยม(A)

กระบวนการ (P)

๑. ประเมินพฤติกรรมใน
การทำางานเป็ น

รายบุคคลในด้านความ
สนใจและตั้งใจ

เรียน ความรับผิดชอบใน
การทำา

กิจกรรมความมีระเบียบ
วินัยในการ

ทำางาน ฯลฯ

๑. ประเมินทักษะการ
อูานออกเสียง

ร้อยแก้ว

๒. ประเมินทักษะการ
เขียนแผนภาพ

โครงเรื่อง

๓. ประเมินทักษะ
กระบวนการคิด

๔. ประเมินทักษะ

๒. ประเมินมารยาทใน

กระบวนการกลูุม

การอูานและ

นิ สัยรักการอูาน
๓. ประเมินมารยาทใน
การเขียนและ

นิ สัยรักการเขียน
๕. สาระการเรียนรู่
การอูานเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ
๖. แนวทางบ่รณาการ
คณิ ตศาสตร์

เขียนแผนภาพโครงเรื่อง เรื่อง สามก๊ก ตอนจิวยี่

ซ้อนกลโจโฉ/เขียนแผนผังโครงสร้าง

ตัวละคร

ข้อคิดจากเรื่องมาปรับใช้ในชีวิต

ประจำาวัน

สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ

ศึกษาประวัติและผลงานเจ้าพระยาพระคลัง (หน)/นำา
จัดนิ ทรรศการ/แสดงบทบาทสมมุติ/จัดป้ ายนิ เทศ

แสดงผลงาน

การงานอาชีพฯ

ทำาสมุดเป็ นสมุดความรู้จากวรรณคดีไทย

๗. กระบวนการจัดการเรียนรู่
ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน

๑. นั กเรียนทำาแบบทดสอบกูอนเรียน
๒. ครูนำาภาพตัวละครในเรื่อง เชูน โจโฉ จิวยี่ ขงเบ้ง อุบาย ให้นักเรียนดู

แล้วให้นักเรียนชูวยกันบอกชื่อตัวละคร

และลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเดูนของตัวละครนั้ น ๆ

๓. ครูสนทนาซักถามนั กเรียนเกี่ยวกับความรู้เกูาเนื้ อเรื่อง สามก๊ก
ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่

แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมอูานแผนภาพโครงเรื่องเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ ๔. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับเนื้ อเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ . นั กเรียนอูานออกเสียงเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ โดยผลัดกัน อูานแถวละ ๑ ยูอหน้า จนจบเรื่อง ๒. นั กเรียนแตูละกลูุมสูงตัวแทนออกมาอธิบายเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง ที่เขียนให้เพื่อนฟั งหน้าชั้นรียน ๕. นั กเรียนแตูละกลูุมรวบรวมรายชื่อตัวละคร แล้วแยกวูาตัวละครตัวใดอยูู ฝู ายใดตูอไปนี้ จัดทำาเป็ นแผนผัง โครงสร้างตัวละคร จากนั้ นนำาไปติดที่ป้ายนิ เทศหน้าชั้นเรียน ๑) ฝู ายโจโฉ ๒) ฝู ายจิวยี่ ๓) ไส้ศึกฝู ายโจโฉ ๔) ไส้ศึกฝู ายจิวยี่ ๖. นั กเรียนชูวยกันบอกคำา ข้อความ หรือ สำานวนเปรียบเทียบที่ไมูเข้าใจ ความหมาย และชูวยกันอธิบาย ความหมายหรือเปิ ดหาความหมายจากพจนานุ กรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน บันทึกลงสมุด ๓. นั กเรียนรูวมกันอภิปรายกลูุมใหญูในประเด็นตูอไปนี้ โดยมีครูคอยใหห้คำา แนะนำา ๑) คุณคูาที่ได้รบ ั จากเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ ๒) ภาวะความเป็ นผู้นำาของโจโฉแล้วจิวยี่ ๓) บุคคลที่ควรยกยูองมากที่สุดในเนื้ อเรื่อง ๔) ผลที่เกิดจากการทำาศึกสงคราม ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑.๑.

นั กเรียนอูานออกเสียงเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ โดยฝึ กอูาน เป็ นกลูุม เป็ นรายบุคคล แล้ว ชูวยกันประเมินการอูาน และอูานกับครูเป็ นรายบุคคลและรายกลูุม เพื่อ ประเมินกรอูานออกเสียงร้อยแก้ว ๓. ครูให้นักเรียนรูวมกันแสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบการใช้บท สนทนาในเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ ซ้อนกลโจโฉ กับบทสทนาใน วรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ ในปั จจุบัน ครูคอยชี้แนะเพิ่มเติมเพื่อให้การอภิปราย แสดงความคิดเห็นมีความสมบูรณ์มากขึ้น ๔. ครูให้นักเรียนอูานนำาเรื่องและเรื่องยูอ เรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจ โฉ ในหนั งสือเรียน รายวิชา พื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วให้นักเรียนอาสา สมัคร ๑ คน ออกมาเลูาเรื่องที่อูานให้ เพื่อนฟั งหน้าชั้นเรียน ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาข้อคิดที่ได้จากเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ ไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนรูวมกันสรุปเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ บันทึกลงสมุด ๘. นั กเรียนศึกษาเรื่อง สามก๊ก ตอนอื่น ๆ แล้วนำามาเลูาให้เพื่อนฟั งหน้าชั้น เรียน .๒. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนรูวมกันวางแผนแสดงบทบาทสมมุติ เรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ ซ้อนกลโจโฉ โดยให้ทุกคนในชั้นแบูง หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้แตูละคน ทำา หน้าที่อยูางใดอยูางหนึ่ งเกี่ยวกับการแสดง เชูน เขียนบทละคร ทำา อุปกรณ์ประกอบฉากเป็ นตัวละครตูาง ๆ ๕.

ภาพตัวละครในเรื่อง สามก๊ก ๓. นั กเรียนชมภาพยนตร์ชุด สามก๊ก เพื่อศึกษาตัวละคร คุณคูา และข้อคิดที่ได้ รับจากเรื่อง ๓. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. แบบทดสอบกูอนเรียน ๒.๒. ครูแนะนำาหนั งสือเรื่องสามก๊ก สำานวนหรือฉบับตูาง ๆ ให้นักเรียนอูาน ๔. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัดดการเรียนรู้ ๑. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๔. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. นั กเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติและผลงานของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แล้วนำามาจัดป้ ายนิ เทศให้ ความรู้แกูนักเรียนชั้นอื่น ๆ ๙. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน . ความสำ าเร็จในการจั ๑๐. บันแนวทางการพั ทึกหลังการจัดฒการเรี นา ยนรู่ ๒.

.

๒/๑) ๓. ๒/๒) ๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. บอกลักษณะเดูนของตัวละครในเรื่องและวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครได้ (K. ๒/๔) ๒.๑ (ม.๑ (ม. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. ๒/๔) ๓. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน พร้อมยกเหตุผลประกอบ ท ๕. P) . สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานฝนระดับที่ยากขึ้น ท ๕.๑ (ม. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๒๘ กลูม ่ สาระการเรียนรู่ การวิภาษาไทย เคราะห์ตัวละคร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๑ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๗ ชัว่ โมง เรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซูอนกล โจโฉ ๑. สาระสำาคัญ การประพันธ์งานเขียนทั้งวรรณคดีและวรรณกรรมกวีได้สร้างตัวละครขึ้นเพื่อใช้ ดำาเนิ นเรื่อง ตัวละครแตูละตัวจะมีชีวิต ความรู้สำานึ กคิดเหมือนคนธรรมดาทั้งด้านดี และด้านไมูดี ดังนั้ นผู้อูานจึงต้องมีวิจารณญาณในการอูานเพื่อนำาแบบอยูางของตัว ละครที่ดีมาปรับใช้ในการดำาเนิ นชีวิต ๒.

๒. ประเมินมารยาทใน การเขียนและ นิ สัยรักการเขียน ๕. สาระการเรียนรู่ การวิเคราะห์ตัวละคร ๖. ประเมินทักษะ วินัยในการ ๕. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม(A) กระบวนการ (P) ๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑. แนวทางบูรณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดสรุปลักษณะนิ สัยของตัว ละครในเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ ซ้อนกลโจโฉ . นำาข้อคิดหรือแบบอยูางที่ดีของตัวละครไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน (P) ๔. ประเมินทักษะการพูด สนใจและตั้งใจ ๓. สังเกตการตอบ คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒. P) ๓. ประเมินพฤติกรรมใน การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ ๑. ประเมินทักษะ เรียน ความรับผิดชอบใน กิจกรรมความมีระเบียบ ทำางาน ฯลฯ แสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการกลูุม ๒. ตระหนั กในคุณคูาและความสำาคัญของการเรียนวรรณคดีไทย (A) ๔. ประเมินทักษะการ เขียน ๒. ประเมินทักษะการ การทำา ๔. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูานฟั งหรือดูได้อยูางมี เหตุผล (K.

สังคมศึกษาฯ นำาข้อคิดหรือแบบอยูางที่ดีของตัวละครไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำาวัน ภาษาตูางประเทศ ศึกษาชื่อตัวละครเรื่อง สามก๊ก เป็ นภาษาจีน ศิลปะ วาดภาพระบายสีตัวละครตามจินตนาการ/แสดง การงานอาชีพฯ ทำาหนั งสือเลูมเล็กรวบรวมลักษณะนิ สัยของตัวละคร บทบาทสมมุติ ๗. นั กเรียนชูวยกันบอกชื่อตัวละครจากเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ วูามีตัวละครตัวใดบ้าง ๒. ครูให้นักเรียนอูานในใจทบทวนเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ อีก ครั้งหนึ่ ง แล้วให้นักเรียนทุกคนจับ สลากเลือกวิเคราะห์ตัวละครคนละ ๑ ตัว ตามหมายเลขที่จับสลากได้ตูอ ไปนี้ ครูให้เวลาในการวิเคราะห์ ๑๕ นาที หมายเลข ๑ โจโฉ หมายเลข ๓ ขงเบ้ง หมายเลข ๒ หมายเลข ๔ จิวยี่ อุยกาย หมายเลข ๕ กำาเหลง หมายเลข ๗ บังทอง หมายเลข ๖ โลชก หมายเลข ๘ งำาเต๊ก . กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ครูสูุมถามนั กเรียนเป็ นรายบบุคคล ๒–๓ คน ให้นักเรียนบอกชื่อตัวละครใน เรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกล โจโฉ ที่ประทับใจคนละ ๑ ตัว พร้อมบอกเหตุผลประกอบและบอกด้วยวูาตัว ละครตัวนั้ นมีบทบาทอยูางไรในเรื่อง ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑.

นั กเรียนวาดภาพตัวละครแตูละตัวจากเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจ โฉ ตามจินตนาการของนั กเรียน ระบายสีให้สวยงาม แล้วเขียนอธิบายบทบาทหรือลักษณะนิ สัยตัวละคร แตูละตัวไว้ใต้ภาพ สูงครูตรวจสอบ ความถูกต้อง ๓. นั กเรียนนำาแบบอยูางที่ดีของตัวละครไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป . นั กเรียนที่ได้ตัวละครตัวเดียวกันมารวมกลูุมเดียวกัน แล้วรูวมกันสรุป ลักษณะนิ สัยของตัวละครนั้ น ๆ จาก ข้อความจากเนื้ อเรื่องประกอบ ความคิดของทุกคนในกลูุม พร้อมทั้งยก ๔. นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวละคร ไปใช้วิเคราะห์ตัวละคร จากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง อื่น ๆ ๒. นั กเรียนแตูละกลูุม สูงตัวแทนออกมานำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครู คอยชี้แนะและอธิบายเพิ่มเติม เพื่อ ให้ การรายงานของแตูละกลูุมสมบูรณ์ย่ิงขึ้น แล้วนั กเรียนสรุปลักษณะนิ สัย ของตัวละครแตูละตัว โดยเขียน เป็ นแผนภาพความคิด ๕. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวละคร แล้วชูวยกันตรวจ สอบความถูกต้อง ๒. นั กเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำาของตัวละครแตูละครตัววูา เหมาะสมหรือไมู เพราเหตุใด แล้ว ตัวละครใดบ้างที่สามารถนำามาเป็ นแบบอยูางได้ และเป็ นแบบอยูางใน เรื่องใด ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑.๓. นั กเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมในใบงานที่ ๑๔ เรื่อง วิเคราะห์ลักษณะนิ สัย ตัวละคร แล้วชูวยกันตรวจสอบ ความถูกต้อง ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู ๑.

แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด . กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนศึกษาชื่อตัวละครจากเรื่อง สามก๊ก เป็ นชื่อภาษาจีน ๙. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๔.ครูและนั กเรียนรูวมสนทนาสรุปเรื่อง การวิเคราะห์ตัวละครและลักษณะนิ สัย ของตัวละครแตูละตัวทั้งในด้านที่ดีและไมูดี ๘. นั กเรียนศึกษาเกี่ยวกับตัวละครในเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ เพิ่ม เติมจากหนั งสือในห้องสมุดหรือ สื่ออินเทอร์เน็ต ๒. นั กเรียนจัดนิ ทรรศการเกี่ยวกับตัวละคร เรื่อง สามก๊ก ๓. นั กเรียนศึกษาและรวบรวมตัวละครในวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ แล้วทำาเป็ นสมุด เลูมเล็กเก็บไว้ท่ีมุมหนั งสือของ ชั้นเรียน ให้เพื่อนได้ศึกษาเพิ่มเติม ๔. ใบงานที่ ๑๔ เรื่อง การวิเคราะห์ลักษณะนิ สัยตัวละคร ๓. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. สลาก ๒.

ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / .๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ แนวทางการพัฒนา ๒. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔.

แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๒๙ การอูานจับใจความ กลูม ่ สาระการเรียนรู่ ภาษาไทย ที่ ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๗ โจโฉ เวลา ๑ ชัว่ โมง ชั้นมัธยมศึกษาปี เรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซูอนกล ๑.๑ (ม.๒/๑) ๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕. สาระสำาคัญ การอูานวรรณคดีจะต้องเข้าใจความหมายของคำาศัพท์และจับประเด็นสำาคัญของ เรื่องวูาผู้เขียนต้องการสื่อเรื่องหรือแนวคิดใดมายังผู้อูาน รวมถึงพิจารณาคุณคูา ของเรื่องที่อูาน ซึ่งจะกูอให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถนำาข้อคิดจากเรื่อง มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ๒.๑ (ม .๑ (ม. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. จับใจความสำาคัญสรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๔) .๑ (ม . ๒/๓) ๖. ๒/๒) ๕. ๒/๘) ๓. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน พร้อมยกเหตุผลกระกอบ ท ๕.๑ (ม. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕.๒/๒) ๒.๑ (ม .

P) ๒. จับใจความสำาคัญ ตีความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ อูานได้ (K. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด เรียน ความรับผิดชอบใน ๓. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ ั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (P) ๕. ประเมินทักษะ การทำา กิจกรรมความมีระเบียบ วินัยในการ กระบวนการกลูุม . ๔. ประเมินพฤติกรรมใน คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑. สังเกตการตอบ ๑. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ฟั ง หรือดูได้อยูางมี เหตุผล (K. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้ผู้อูานทราบได้ (K. ประเมินทักษะการ อูานจับใจความ ๒. P) P) ๓. ตรวจผลการทำา กิจกรรม และคูานิ ยม(A) การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ สนใจและตั้งใจ ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) ๑.๓.

นั กเรียนอูานในใจเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ ในหนั งสือ เรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ อีกครั้ง ตอบคำาถามตามแนวคำาถามตูอไปนี้ ๑) โจโฉใช้กลอุบายใดในการทำาสงครามกับจิวยี่ ๒) จิวยี่ซ้อนกลโจโฉอยูางไร ๓) ใครเป็ นผู้อาสาทำาตามกลอุบายของจิวยี่ .ทำางาน ฯลฯ ๒. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ จับใจความ เขียนแผนภาพความคิดสรุปหลักและวิธีการอูาน สังคมศึกษาฯ ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติจีน สุขศึกษาฯ เลูนเกมเพื่อนชูวยเพื่อน ๗. ประเมินมารยาทใน การอูานและ นิ สัยรักการอูาน ๕. สาระการเรียนรู่ การอูานจับใจความ ๖. ครูให้นักเรียนชูวยกันเลูาเรื่องยูอเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ เป็ นการทบทวน ๒. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. ครูพูดโยงเข้าเรื่อง สามก๊ก แล้วเปิ ดโอกาสให้นักเรียนซำกถามในประเด็น หรือข้อสงสัยตูาง ๆ ครูคอย อธิบายชี้แจงให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑.

ครูเฉลยให้นักเรียนฟั งวูาเป็ นคำาพูดของงำาเต๊ก พูดกับโจโฉวูาตนเอง เปรียบเหมือนกับผู้ท่ีได้รบ ั ความทุกข์ ร้อน เมื่อมาพบผู้ท่ีจะชูวยเหลือให้พ้นความทุกข์ตกได้ก็มีความยินดี แตู มาตอนนี้ โจโฉกลับถือตัว ซึ่ง พิจารณาดูแล้วก็ไมูสมกับคนลำ่าลือของคน ทั้งหลาย ๔. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุมให้แตูละกลูุมชูวยกันพิจารณาเนื้ อเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ว้อนกลโจโฉ แล้วยก ข้อความพร้อมทั้งบอกวูา กลูาวถึงใคร สื่อความหมายอยูางไร จัดเป็ น สำานวนโวหารประเภทใด เสร็จแล้วสูง ตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนรูวมกันตรวจสอบความ ถูกต้อง ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ตอบ ๑. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการอูานจับใจความ แล้วชูวยกันเฉลยคำา . ครูยกตัวอยูางข้อความจากเรื่อง สามก๊ก ตอนจิวยี่ซ้อนกลโจโฉ แล้วให้ นั กเรียนชูวยกันบอกวูาเป็ นคำา พูดของใคร พูดกับใคร มีความหมายวูาอยูางไร “ข้าพเจ้ามาครั้งนี้ อุปมาเหมือนคนซึ่งเดินทางอยากนำ้า ครั้นพบ สระนำ้าเข้าก็ตักกินด้วยความยินดี บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นมหาอุปราช ถือตัวอยููมิได้รู้จักคนดี เมื่อพิเคราะห์ดูก็ไมูสมคำาคนทั้งปวงเลูาลือ” ๓.๔) เพราะเหตุใดขงเบ้งจึงไมูมีบทบาทในกลอุบายของจิวยี่ ๕) นั กเรียนคิดวูาโจโฉหลงกลจิวยี่หรือไมู เพราะอะไร ๒.

นั กเรียนชมนิ ทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน แล้วเขียนสรุปใจความ สำาคัญจากเรื่องที่ดู . นั กเรียนเลูนเกมเพื่อนถามเพื่อน ครูเขียนสลากรายชื่อนั กเรียนในชั้น เรียนลงในกลูุม ให้นักเรียนแตูละคน หา คำาศัพท์ ข้อความ หรือสำานวนที่ไมูเข้าใจความหมายจากเนื้ อเรื่องคนละ ๑ คำา/ข้อความ/สำานวน แล้วให้ นั กเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนทีละคนอูานคำาข้อความหรือสำานวนที่เขียนไว้ แล้วหยิบสลากรายชื่อเพื่อนให้ ชูวยอธิบายคำา ข้อความ หรือสำานวนดัง กลูาว ภายในเวลาที่ครูกำาหนด ใครอธิบายถูกต้องถือวูาผูาน ใคร อธิบายไมูถูกต้องถือวูาไมูผูาน ครูคอยแก้ไขและอธิบายเพิ่มเติม ๓.๒. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนทำาใบงานที่ ๑๕ เรื่อง การอูานสรุปความ แล้วชูวยกันเฉลยคำา ตอบ ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู วัน นั กเรียนนำาวิธีการอูานจับใจความไปใช้กับการอูานเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตประจำา ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนรูวมกันสรุปหลักและวิธีการอูานจับใจความ เขียนเป็ นแผนภาพ ความคิด บันทึกลงสมุด ๘. นั กเรียนรวบรวมวรรคทองของวรรณคดีเรื่องตูาง ๆ แล้วสรุปความเป็ น สำานวนภาษาของนั กเรียนเอง ๓. ครูจัดแขูงขันการอูานสรุปความตามที่ครูกำาหนดให้ใครสามารถอูานสรุป ความได้ถูกต้องและรวดเร็วเป็ นผู้ ชนะ ๒.

หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๓. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๑. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . สลาก ๒. ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ แนวทางการพัฒนา ๒.๙.

แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๓๐ กลูม ่ สาระการเรียนรู่ ภาษาไทย การใชูสำานวนโวหารในการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง หนูวยการเรียนรู่ที่ ๗ โจโฉ เรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซูอนกล ๑. สาระสำาคัญ สำานวนโวหาร เป็ นความไพเราะสละสลวยทางภาษาที่กวีได้เลือกสรรถ้อยคำาขึ้น เพื่อให้เกิดความงดงามทางภาษา โวหารในภาษาไทย ได้แกู บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร เทศนาโวหาร และสาธกโวหาร การมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสำานวนโวหารของกวีในการประพันธ์งานเขียนประเภทตูาง ๆ จะ ทำาให้อูานงานเขียนได้อรรถรสมากขึ้น ๒. ตัวชี้วัดชั้นปี .

๑. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด เรียน ความรับผิดชอบใน ๓.๑ (ม. สังเกตการตอบ ๑. ประเมินพฤติกรรมใน คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒. P) ๓. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและประเมินคุณคูา หรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑. ใช้หรือเขียนงานเขียนโดยใช้โวหารแตูละชนิ ดได้ (K. ยกติวอยูางข้อความ ที่ใช้โวหารแตูละชนิ ดจากเรื่องที่กำาหนดให้อูาน (K. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ ั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (P) ๕. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูานพร้อม ยกเหตุผลประกอบ ท ๕. ประเมินทักษะ การทำา กิจกรรมความมีระเบียบ วินัยในการ กระบวนการกลูุม . สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑.๒/๗) ๒. เห็นคุณคูาและความงดงามในการใช้ภาษา (A) ๔. ตรวจผลการทำา กิจกรรม และคูานิ ยม(A) การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ สนใจและตั้งใจ ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) ๑. ประเมินทักษะการ เขียน ๒. P) ๔. ๒/๔) ๓. บอกลักษณะของสำานวนโวหารแตูละชนิ ดได้ (K) ๒. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑.๒/๒) ๓.๑ (ม.

ครูยกตัวอยูาง ข้อความเรื่อง สามก๊ก ที่ใช้สำานวนโวหาร เขียนบน กระดานให้นักเรียนชูวยกันอธิบาย ความหมาย ๒. แนวทางบ่รณาการ ภาษาตูางประเทศ เปรียบเทียบกับภาษาไทย การงานอาชีพฯ ศึกษาเรื่อง การใช้สำานวนโวหารในภาษาอังกฤษ ทำาสมุดเลูมเล็กสรุปความรู้เกี่ยวกับสำานวนโวหาร ๗.ทำางาน ฯลฯ ๒. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. ครูซักถามนั กเรียนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับโวหารแตูละชนิ ดในภาษาไทย แล้วนำาตัวอยูางข้อความที่เป็ นโวหารแตู ละชนิ ดมาให้นักเรียนดู เชูน บรรยายโวหารพรรณนาโวหาร อุปมา โวหาร สาทกโวหาร แล้วให้นักเรียนบอก ลักษณะเดูนของโวหารแตูละชนิ ด . สาระการเรียนรู่ การใช้สำานวนโวหารในการเขียน ๖. ครูให้นักเรียนสังเกตการณ์ใช้ภาษาวูาแตกตูางจากข้อความธรรมดา อยูางไร แล้วครูสนทนาโยงเข้าเรื่อง การ ใช้จำานวนโวหารในการเขียน ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. ประเมินมารยาทใน การเขียนและ นิ สัยรักการเขียน ๕.

นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับสำานวนโวหารในการเขียน แล้วชูวยกัน เฉลยคำาตอบ ๒. ครูติดข้อความบนกระดาน แล้วให้นักเรียนชูวยกันพิจารณาวูาใช้โวหาร ชนิ ดใดในการแตูง “ข้าพเจ้ามาครั้งนี้ อุปมาเหมือนคนซึ่งเดินทางอยากนำ้า ครั้นพบ สระนำ้าเข้าก็ตักกินด้วยความยินดี บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นมหาอุปราช ถือตัวอยููมิได้รู้จักคนดี เมื่อพิเคราะห์ดูก็ไมูสมคำาคนทั้งปวงเลูาลือ” ๓. นั กเรียนรวบรวมสำานวนภาษาจากเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ ที่ ปั จจุบันไมูนิยมใช้แล้ว อธิบายข้อ ความหมายของข้อความนั้ นจากบริบท แล้วคัดลอกข้อความลงสมุด แล้ว นำามาอภิปรายรูวมกันในชั้นเรียน .๒. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมอูานทบทวนเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ อีกครั้ง แล้ว ชูวยกันพิจารณาข้อความวูาใช้สำานวนโวหารใดในกรแตูง คัดลอกข้อความ นั้ นพร้อมทั้งบอกวูาเขียนด้วยโวหาร ใด หรือสำานวนที่กินใจจากเรื้ อเรื่อง อธิบายความหมายและบอกด้วยวูากิน ใจอยูางไร ๔. ครูและนั กเรียนรูวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน เรื่อง สามก๊ก วูาแตกตูางจากภาษา ในปั จจุบันอยูางไร ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. นั กเรียนแตูละกลูุมนำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนชูวยกัน ตรวจสอบความถูกต้อง ๕.

นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับสำานวนโวหารในการเขียนไปใช้เขียนงานเขียน ประเภทตูางๆ ในชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนและครูรูวมกันสรุปการใช้สำานวนโวหารในการเขียน บันทึกลงสมุด ๘.๓. นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับสำานวนโวหารในการเขียนไปวิเคราะห์งานเขียน ในรูปแบบอื่น ๆ เชูน นวนิ ยาย บทความ เรื่องสั้น ๒. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม เลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่ งในเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกล โจโฉ เขียนเกี่ยวกับตัวละครโดยใช้โวหารชนิ ดใดก็ได้ สูงตัวแทนออกมา รายงานให้เพื่อนฟั งหน้าชั้นเรียน ๔. จัดประกวดเขียนงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทเรียงความหรือบทความ โดยกำาหนดให้นักเรียนใช้สำานวนโวหาร ประกอบการเขียน ๓. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ . นั กเรียนศึกษาเรื่อง การใช้สำานวน โวหารในภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับ สำานวนโวหารในภาษาไทย ๙. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. ครูให้นักเรียนอูานสาระนูารู้ เรื่อง วูาด้วยสำานวนแปลหนั งสือสามก๊ก ใน หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษา ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้ว ชูวยกันสรุปใจความสำาคัญ ครูคอยแนะนำาหรือเพิ่มเติมในประเด็น ตูาง ๆ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู ๑. นั กเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่อง สามก๊ก ตอนอื่น ๆ รวบรวมโวหารจากเรื่อง ทำา เป็ นสมุดเลูมเล็กเก็บไว้ท่ีมุมหนั งสือ ของชั้นเรียน ๒.

การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ . ตัวอยูางข้อความที่เป็ นสำานวนโวหาร ๒. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. บัน แนวทางการพั ทึกหลังการจัด ฒการเรี นา ยนรู่ ๒. ตัวอยูางสำานวนโวหารในเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ ๓.๑. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๑. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๖. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐. ตัวอยูางโวหาร ๔. สลาก ๕.

/ / .

๑ (ม . สาระสำาคัญ การพูดและเขียนแสดงเหตุผล เป็ นการถูายทอดความรู้ ความคิด ข้อคิดเห็นตูาง ๆ จากประสบการณ์อยูางสมเหตุ สมผล มีหลักการ เสนอข้อเท็จจริงที่นูาเชื่อถือ ตรงประเด็นเพื่อกูอให้เกิด ประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไมูมีอคติ ๒. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. เขียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น ความรู้ ความคิดเห็น หือโต้แย้งใน เรื่องที่อูานอยูางมีเหตุผล ท ๒. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.๒/๗) ๓.๑ (ม.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๓๑ การพ่ดและเขียนแสดงเหต่ผล กลูม ่ สาระการเรียนรู่ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๑ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๗ ชัว่ โมง เรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซูอนกล โจโฉ ๑.๑ (ม.๑ (ม . ๒/๗) ๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟั ง การดู และการ สนทนา ท ๓. ๒/๕) . ๒/๔) ๒. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์ท่ีหลากหลายและประเมินคุณคูาหรือ แนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้ แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑.

ประเมินทักษะ เรียน ความรับผิดชอบใน กิจกรรมความมีระเบียบ กระบวนการคิด กระบวนการกลูุม . ประเมินทักษะการ เขียน ๒. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. แสดงเหตุผลในประเด็นตูาง ๆ เกี่ยวกับเนื้ อเรื่องที่อูานได้ (K. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม(A) กระบวนการ (P) ๑. P) ๒. ประเมินทักษะการพู สนใจและตั้งใจ ๓.๕. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน พร้อมยกเหตุผลประกอบ ท ๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑. มีมารยาทในการพูดและการเขียน (A) ๔.๑ (ม. พูดและเขียนแสดงเหตุผลเรื่องที่กำาหนดได้อยูางสมเหตุสมผล (K.๒/๒) ๓. P) ๓. ประเมินทักษะ การทำา ๔. ประเมินพฤติกรรมใน การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ ๑. สังเกตการตอบ คำาถามและการ แสดงเหตุผล ๒.

วินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ๒. แนวทางบ่รณาการ สังคมศึกษฯ ศึกษาขูาวเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน ภาษาตูางประเทศ พูดและเขียนแสดงเหตุผลเป็ นภาษาอังกฤษ ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ/แสดงบทบาทสมมุติ ๗. ประเมินมารยาทใน การพูด ๕. ประเมินมารยาทใน การเขียนและ นิ สัยรักการเขียน ๓. สาระการเรียนรู่ การพูดและเขียนแสดงเหตุผล ๖. ครูถามนั กเรียนวูา “เหตุใดจิวยี่จึงยอมรับชัวต๋งและชัวโฮเข้าทำาราชการ กับกองทัพจิวยี่” โดยให้นักเรียน ชูวยกันตอบคำาถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลของจิวยี่ ๒. ครูสนทนาโยงเข้าเรื่องการพูดและเขียนแสดงเหตุผล ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. ครูยกตัวอยูางข้อความที่ใช้สำานวนภาษาในการแสดงเหตุผลตอนใดตอน หนึ่ งจากเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ ซ้อนกลโจโฉ ให้นักเรียนชูวยกันอธิบายความหมายและการใช้คำาพูดใน การแสดงเหตุผล .

นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพูดและเขียนแสดงเหตุผล แล้วชูวยกัน ตรวจสอบความถูกต้อง ๒.๒. แบูงนั กเรียนออกเป็ น ๔ กลูุม ให้แตูละกลูุมสูงตัวแทนออกมาจับสลาก เลือกหัวข้อที่ใช้ในการเขียนบท สนทนาโต้ตอบระหวูางตัวละคร เพื่อ ชี้ให้เห็นถึงการใช้เหตุผลของตัวละคร โดยใช้สำานวนภาษาของนั กเรียน กลูุมที่ ๑ อุยกายไมูเห็นด้วยกับจิวยี่เรื่องแจกเสบียงอาหารให้ ทหาร จนกระทัง่ ถูกขโมย กลูุมที่ ๒ กับโจโฉ กลูุมที่ ๓ เอง งำาเต๊กจับอุยกายวางแผนที่จะเข้าไปรับราชการ งำาเต๊กพูดจี้แจงให้โจโฉเห็นด้วยวูาตนและอุยอายมี ความจริงใจที่จะมารับราชการกับ โจโฉไมูได้มาด้วยกล อุบายของจิวยี่ตามที่โจโฉเข้าใจ จนกระทัง่ โจโฉยอมรับทั้งคููให้ เข้ารับราชการด้วย กลูุมที่ ๔ บังทองพูดอธิบายให้เจียวก้านฟั งเรื่องความคิดตน ๔. นั กเรียนเขียนแสดงเหตุผลเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง สูงครู ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู . แตูละกลูุมนำาเสนอผลงานโดยการแสดงบทบาทสมมุติให้เพื่อนดู เพื่อน รูวมกันติชมการใช้ภาษา ความหมาย ของคำาพูด และเหตุผลประกอบ ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. นั กเรียนรวบรวมข้อความในเนื้ อเรื่องที่ใช้ภาษาแสดงเหตุผลของตัวละคร และวิเคราะห์การแสดงเหตุผล ของข้อความที่ตัวละครสนทนากันวูาใช้ เหตุผลใดในการโต้ตอบกัน ๓. นั กเรียนค้นหาขูาวเหตุการณ์ท่ีเกิดจากความประมาทหรือความเชื่อมัน ่ ใน ตัวเองมากเกินไปจากหนั งสือพิมพ์ จำานวน ๑ ขูาว และนำามาเขียนแสดงความ คิดเห็นในมุมมองตูาง ๆ โดยระบุเหตุผลประกอบ ๓. นั กเรียนรวบรวมตัวอยูางการพูดและการเขียนแสดงเหตุผล เพื่อศึกษา การเลือกใช้คำา เทคนิ คในการพูด และเขียนแสดงเหตุผล ๔.

นั กเรียนพูดและเขียนแสดงเหตุผลในเรื่องตูาง ๆ เป็ นภาษาอังกฤษ ๙. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ .นั กเรียนนำาความรู้เรื่องการพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นไปปรับใช้ในชีวิต ประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนรูวมกันสรุปการใช้ภาษาในการแสดงเหตุผล บันทึกลงสมุด ๘. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๕. สลาก ๓. นั กเรียนสังเกตการพูดและเขียแสดงเหตุผลจากสื่อประเภทตูาง ๆ ในชีวิต ประจำาวัน จดบันทึกความรู้ แล้ว จัดทำาป้ ายนิ เทศนำาเสนอความรู้เกี่ยว กับการพูดและการเขียนแสดงเหตุผล ๓. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. หนั งสือพิมพ์ ๔. นั กเรียนศึกษาเรื่อง สามก๊ก ตอนอื่น ๆ แล้วสังเกตวูาตัวละครตัวใด มี วาทศิลป์ ในการพูดแสดงเหตุผลได้ เหมาะสมและนูาเชื่อถือ แล้วจด บันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนกันอูานกับเพื่อนในชั้นเรียน ๒. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๑๐. ตัวอยูางข้อความ ๒.

การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓.แนวทางการพัฒนา ๒. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔.

สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๓๒ การพิยจนรู ารณาค่ ณภาษาไทย คูาความเรียง กลู่มสาระการเรี ่ ที่ ๒ เวลา ๑ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๗ โจโฉ ชัว่ โมง ชั้นมัธยมศึกษาปี เรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซูอนกล ๑. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่ อูาน ท ๑.๑ (ม. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. สาระสำาคัญ การพิจารณาคุณคูาความเรียง เป็ นการพิจารณาความเรียงในด้าน ศิลปะการแตูงและด้านเนื้ อหาที่มีประโยชน์แกูผู้อูาน โดยพิจารณาจาก การใช้สำานวนภาษา ทูวงทำานองในการเขียนที่เหมาะสมกับเนื้ อหา ซึ่ง นั บวูาเป็ นศิลปะการนำาเสนอประการหนึ่ งที่จะชูวยให้ผู้อูานได้รบ ั อรรถรสในการอูาน ๒. ๒/๒) ๓. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น ที่อูานพร้อมยกเหตุผลประกอบ ท ๕.๑ (ม. ๒/๒) ๒.๑ (ม. ๒/๔) . อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕. ๒/๓) ๔.๑ (ม.

P) ๒. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑. P) ๓. ประเมินพฤติกรรมใน คำาถามการแสดง ความคิดเห็น และคูานิ ยม(A) การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) ๑. บอกคุณคูาและข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางที่นำาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ (K. P) ๔. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔. ประเมินทักษะการ อูานวิเคราะห์ ความ . วิเคราะห์เรื่องที่อูานตามหลักและแนวทางในการพิจารณาคุณคูา ของวรรณกรรมได้ (K. สรุปใจความสำาคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่อูานได้ (K. สังเกตการตอบ ๑. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑.๓.

สาระการเรียนรู่ การพิจารณาคุณคูาความเรียง ๖. ประเมินมารยาทใน การอูานและ นิ สัยรักการอูาน ๓. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด วินัยในการ ๔. ตรวจผลการทำา สนใจและตั้งใจ กิจกรรม เรียน ความรับผิดชอบใน หลังเรียน กิจกรรมความมีระเบียบ ๓. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศามตร์ เขียนแผนภาพความคิดสรุปคุณคูาด้าน ตูาง ๆ ของเรื่อง สามก๊ก ตอนจิวยี่ซ้อนกลโจโฉ สังคมศึกษฯ ศึกษาประวัติและผลงานของเจ้าพระยา พระคลัง (หน) ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ ๗. กระบวนการจัดการเรียนรู่ . ประเมินความภาค ภูมิใจและเห็น คุณคูาของภูมิปัญญาทาง ภาษาและ วรรณคดีไทย ๕. ตรวจแบบทดสอบ การทำา ๒. ประเมินทักษะ ทำางาน ฯลฯ กระบวนการกลูุม ๒.๒. ประเมินทักษะการ แสวงหาความรู้ ๓.

นั กเรียนอูานเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ แล้วชูวย กันตอบคำาถามตูอไปนี้ ๑) เรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ มีรูปแบบการเขียน อยูางไร ๒) เรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ จัดเป็ นงานแปลที่มี ลักษณะเดูนในด้านใด ๓) เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้ใช้สำานวนในการแปลอยูางไรที่ แสดงให้เห็นถึงความงดงามทางภาษา ๒–๓ ข้อความ ยกตัวอยูางมา ๔) สรุปสาระสำาคัญและข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ๕) นั กเรียนสามารถนำาข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ ไปปรับใช้ในชีวิต ประจำาวันได้อยูางไร ๒. ครูและนั กเรียนรูวมกันสรุปคำาตอบ นั กเรียนบันทึกลงสมุด ๓. ครูทบทวนความรู้นักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของงานเขียน ประเภทความเรียง และสูุมถามนั กเรียนประมาณ ๓–๔ คน เกี่ยวกับหนั งสือประเภทความเรียงที่นักเรียนชื่น ชอบ โดยให้นักเรียนระบุเหตุผลประกอบ ๒.ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมชูวยกันสรุปคุณคูา ของเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ ในด้าน เนื้ อหา วรรณศิลป์ สังคม และการนำาไปใช้ โดยการนำาเสนอใน รูปแบบใดก็ได้ ๑ รูปแบบ . ครูสอบถามนั กเรียนเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคุณคูางานเขียนที่ เป็ นความเรียง ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑.

๔. นั กเรียนแตูละกลูุมหาหนั งสือหรืองานเขียนประเภทความ เรียงจากห้องสมุดที่กลูุมคิดวูาเป็ นงานเขียน ประเภท ความเรียงที่ดีท่ีสุด กลูุมละ ๑ เลูม หรือ ๑ เรื่อง แล้วสูงตัวแทนออก มาแนะนำาหนั งสือ หรืองาน เรียน เขียนประเภทความเรียงของกลูุมดังกลูาวให้เพื่อนฟั งหน้าชั้น ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาหลักการพิจารณาคุณคูาความเรียงไปใช้ในการอูาน งานเขียนประเภทความเรียงเรื่องอื่น ๆ ได้ . แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมศึกษาแนวทางในการ พิจารณาวรรณกรรม เรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ แล้วรูวมกันแสดงความคิดเห็นทั้งด้านเนื้ อ เรื่อง ศิลปะ การประพันธ์ ข้อคิด คติคำาสอน และความจรรโลงใจ และการนำาไปใช้ เขียนสรุปผลการแสดง ความคิดเห็น แล้วสูงตัวแทนออกมานำาเสนอ หน้าชั้นเรียน ๓. นั กเรียนแตูละกลูุมสูงตัวแทนออกมานำาเสนอผลงานตามรูป แบบที่เตรียมไว้ ครูและนั กเรียนรูวมกัน ตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูป แบบ ที่นำาเสนอ ๕. นั กเรียนและครูรูวมกันสนทนาถึงคุณคูาของเรื่อง สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ แล้วแยกประเภทคุณคูา เป็ นแผนภาพความคิดด้านตูาง ๆ ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพิจารณาคุณคูาความเรียง แล้วชูวยกันตรวจสอบความถูกต้อง ๒.

นั กเรียนรวบรวมประวัติและผลงานของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) จัดป้ ายนิ เทศหน้าชั้นเรียน ๒. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. หนั งสือ/งานเขียนประเภทความเรียง ๔. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ . นั กเรียนและครูชูวยกันสรุปเรื่อง การพิจารณาคุณคูาความ เรียง บันทึกลงสมุด ๒. ห้องสมุด ๓. แบบทดสอบหลังเรียน ๒. นั กเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของบุคคลในอดีตหรือปั จจุบันที่มี ลักษณะนิ สัยเหมือนหรือคล้ายคลึงกับ บุคคลตูอไปนี้ โดยเขียนอธิบายแล้วนำามาเสนอให้เพื่อน ๆ ฟั งหน้า ชั้นเรียน ๑) โจโฉ ๒) จิวยี่ ๓) งำาเต๊กและอุยกาย ๙.ขั้นที่ ๕ สร่ป ๑. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๘.

ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓.วัฒนาพานิ ช จำากัด ๕. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / หนูวยการเรียนรู่ที่ ๘ บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมมาและ สามัคคีเสวก เวลา ๖ ชัว่ โมง . ความสำ าเร็จในการจั วัฒนาพานิ ช จำากัดดการเรียนรู้ นา ยนรู่ ๑๐. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. บันแนวทางการพั ทึกหลังการจัดฒ การเรี ๒. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ ๑.

กระบวนการเขียน เสวก ตอน วิศวกรรมมาและ ๕. กระบวนการพูด ตีความ ๓. การอูานบทเสภาวิศวกรรมมา ๒.ผังมโนทัศน์เปู าหมายการเรียนรู่และขอบขูายภาระงาน ความรู่ ๑. ทูองจำาบทร้อยกรอง ๓. มีมารยาทในการอูานและมีนิสัยรัก ๖. กระบวนการฟั งและ ๑. การอูานบทเสภาสามัคคีเสวก ๓. ทำาแบบทดสอบ การดู ๒. อูานจับใจความและ ๒. การพิจารณาสิ่งที่ฟังและดู ทักษะและกระบวนการ ภาระงาน/ชิ้นงาน ๑. กระบวนการอูาน สามัคคีเสวก ๕. กระบวนการกลูุม . อภิปรายแสดงความคิด ๔. กระบวนการคิด วิเคราะห์ ค่ณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๑. ถอดคำาประพันธ์ ๔. บทเสภา ๔. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการ พูด ๒. อูานทำานองเสนาะหรือ ขับเสภา บทเสภาสามัคคี ๖.

๒/๒) ๓. ๒/๔) ๔.ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู่ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๘ บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมาและ สามัคคีเสวก ขั้นที่ ๑ ผลลัพธ์ปลายทางที่ตูองการใหูเกิดขึ้นกับนักเรียน ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ๒/๖) ๕. ระบุข้อสังเกต การเชิญเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงาน เขียน ท ๑. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอยูางมีเหตุผล เพื่อนำาข้อคิด มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนิ นชีวิต . ๒/๒) ๗.๑ (ม.๑ (ม.๑ (ม. ๒/๑) ๒.๑ (ม. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความนูาเชื่อถือของขูาวสารจากสื่อตูาง ๆ ท ๓. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๗) ๖.๑ (ม.๑ (ม. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและประเมินคุณคูา หรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑.

บทเสภา เป็ นการขับกลอนที่มี ทำานองลักษณะเฉพาะ โดยมีกรับเป็ นเครื่องดนตรี ประกอบจังหวะ ๓.๑ (ม.๑ (ม. นั กเรียนได้ความรู้ข้อคิดอะไรบ้าง จากการอูานบท เสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา มงกุฎเกล้าเจ้าอยููหัว เพื่อใช้เป็ นบท และสามัคคีเสวก สำาหรับขับเสภา ๒. ๒/๑) ๙. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕.ท ๓.. การพิจารณาคุณคูาขอบทเสภาต้อง ตีความ วิเคราะห์ ๓. ๒/๓) ๘.. นั กเรียนจะนำาแนวคิดจากบทเสภา สามัคคีเสวกไป ปรับใช้กับตนเองอยูางไรบ้าง . ๒/๕) ความเขูาใจที่คงทนของนักเรียน นักเรียนจะเขูาใจวูา .๑ (ม. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน พร้อมยกเหตุผลกระกอบ ท ๕.๑ (ม.๑ (ม. การพิจารณาคุณคูาบทเสภา อยูางไร ๔. บทเสภามีลักษณะอยูางไร ๆ พิจารณาจากเรื่องใดบ้าง อธิบายนำาเรื่องในการฟ้ อนรำาชุดตูาง ๒.๑ (ม. ๒/๔) ๑๒. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. ๒/๒) ๑๐. ๑. บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศกร รมมาและสามัคคี เสวก เป็ นพระราชนิ พนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระ- คำาถามสำาคัญที่ทำาใหูเกิดความเขูาใจ ที่คงทน ๑. ทูองจำาบทอาขยานที่กำาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคูาตามความสนใจ ท ๕. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕. ๒/๓) ๑๑.

พิจารณาคุณคูาจากเรื่องที่อูาน . ๑. 1.. อูานทำานองเสนาะและทูองจำาบท ๔. อูานจับใจความสำาคัญ ตีความ ถอด ความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และบอกข้อคิด จากเรื่องที่อูาน ประการ เสวี เสวา ๒. คำาสำาคัญ ได้แกู ศิลปกรรม ศรีวิไล ชูางปั้ น ชูางเขียน ชูางสถาปนา ชูางรูป พรรณ สุวรรณกิจ ชูางประดิษฐ์รช ั ดา ชูางถม รัตน ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่ นำาไปสู่ ความเขูาใจที่คงทน นักเรียนจะ สามารถ. บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน สามัคคีเสวก เป็ นการ กลูาวถึงข้าราชการทั้งหลายที่ต้องมี ความจงรักภักดี ตูอพระมหากษัตริย์ เครูงครัดตูอ ๓..ความ และวิจารณ์เรื่องที่อูานได้ อยูางลึกซึ้ง ความรู่ของนักเรียนที่นำาไปสู่ความ เขูาใจที่ คงทน นักเรียนจะรู่วูา .. บอกลักษณะของบทเสภา วิศวกรรมมา เป็ นการ เสภา ๒. บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน กลูาวสรรเสริญพระวิศวกรรม ผู้ เป็ นเทพเจ้าแหูงการ กูอสร้างและการชูางให้เห็นความ สำาคัญของศิลปะที่มี ตูอประเทศชาติ ๓..

๖ เขียนแผนภาพความคิด ๑.๕ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ๑.๘ พิจารณาคุณคูาบทเสภา ๒. ภาระงานที่นักเรียนตูองปฏิบัติ ๑.ระเบียบวินัย และมี ความสามัคคีปรองดอง ๔.๒ ถอดคำาประพันธ์ ๑.๑ อูานบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมาและสามัคคีเสวก แล้ว จับใจความ วิเคราะห์ ตีความ แสดง ความคิดเห็น และตอบคำาถาม ๑.๔ ทูองจำาบทร้อยกรอง ๑.๒ เครื่อง .๗ เขียนรายงาน ๑.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ มือประเมินผลการเรียนรู้ ๑) การทดสอบ ๒. บทเสภา เป็ นการขับกลอนที่มี ทำานองเฉพาะ ซึ่งใช้ กลอนสุภาพหรือเป็ นลักษณะ กลอนบทละคร โดยมี กรับ เป็ นเครื่องประกอบจังหวะ ขั้นที่ ๒ ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู่ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงวูา นักเรียนมีผลการเรียนรู่ ตามที่กำาหนดไวูอยูางแทูจริง ๑.๓ อูานทำานองเสนาะหรือขับบทเสภา ๑. ๑. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู่ ๒.

๓ สมรรถนะสำาคัญ ได้แกู การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ ชีวิต และการใช้ เทคโนโลยี ๓.๑) แบบทดสอบกูอนและหลังเรียน ๒) การสนทนาซักถาม ๒) แบบทดสอบการอูาน ๓) การสังเกต ๓) แบบประเมินการเขียน ๔) การตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น ประเมินการฟั งและการดู ๔) รายบุคคลหรือรายกลูุม ๕) ประเมินการพูด ๕) การวัดเจตแบบคติ ๖) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๖) การวัดทักษะและกระบวนการ ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ ๗) แบบ ๓.๒ ทักษะกระบวนการทางภาษา ๓. สิง่ ที่มู่งประเมิน ๓.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เชูน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝู เรียนรู้ อยููอยูางพอเพียง มูุงมัน ่ ในการทำางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ .๑ ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การ ประยุกต์ ดัดแปลง และ นำาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำาคัญและใสูใจใน ความรู้สึกของผู้อ่ ืน และ การรู้จักตนเอง ๓.

ขั้นที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓๓ การอูานบทเสภาวิศวกรรมมา เวลา ๒ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓๔ การอูานบทเสภาสามัคคีเสวก เวลา ๒ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓๕ บทเสภา เวลา ๑ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓๖ การพิจารณาคุณคูาบทเสภา เวลา ๑ ชัว่ โมง .

๑ (ม.๑ (ม. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้อง ถิ่นที่อูานพร้อมยกเหตุผลประกอบ ท ๕.๑ (ม. สาระสำาคัญ บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา พระราชนิ พนธ์ในพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยููหัว เป็ นการกลูาวสรรเสริญพระศิวกรรม ผู้ เป็ นเทพเจ้าแหูงการกูอสร้างและการชูาง และกลูาวถึงความสำาคัญของ ศิลปะที่มีตูอประเทศชาติ รวมทั้งอำานาจศิลปะที่ชักนำาให้เกิดสุข ๒. ๒/๒) ๒. ๒/๒) . ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๑) ๔.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๓๔ กลู่มสาระการเรียนรู่ ภาษาไทย การอูานบทเสภาวิศวกรรมมา ที่ ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๘ เวลา ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปี ชัว่ โมง เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมาและสามัคคีเสวก ๑.๑ (ม. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕. ๒/๔) ๓. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่ อูาน ท ๑.

การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม(A) กระบวนการ (P) . จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. จับใจความสำาคัญ ตีความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อูานได้ (K. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔.๕. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความนูาเชื่อถือของเรื่องที่ ฟั งหรือดูได้ (K. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อูาน ฟั ง หรือดูได้ อยูางมีเหตุผล (K. P) ๔. ๒/๔) ๓. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ ั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (P) ๖.๑ (ม. ๒/๓) ๖.๑ (ม. P) ๒. บอกความหมายของคำาศัพท์และสำานวนในเรื่องได้ (K) ๓. P) ๕.

แนวทางบ่รณาการ ศิลปะ ศึกษาเกี่ยวกับสถาปั ตยกรรมไทย/จัด นิ ทรรศการ ๗. ตรวจผลการทำา สนใจและตั้งใจ กิจกรรม เรียน ความรับผิดชอบใน ๑.๑. ประเมินทักษะ วินัยในการ ๔. สังเกตการตอบ ๑. ประเมินมารยาทใน การอูานและ นิ สัยรักการอูาน ๕. ครูนำาภาพสถาปั ตยกรรมไทย เชูน โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ภาพ จิตรกรรมฝาผนั ง มาให้นักเรียนดู และกลูาวถึงความสามารถ ของชูางที่สร้างสรรค์งานดังกลูาวขึ้น แล้วให้นักเรียนชูวยกัน . ประเมินพฤติกรรมใน คำาถามและการ การทำางานเป็ น แสดงความคิดเห็น รายบุคคลในด้านความ ๒. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน 1. สาระการเรียนรู่ การอูานบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา ๖. ประเมินทักษะ กระบวนการ แสวงหาความรู้ การทำา ๓. ประเมินทักษะ กิจกรรมความมีระเบียบ ทำางาน ฯลฯ กระบวนการคิด กระบวนการกลูุม ๒. ประเมินทักษะการ อูานสรุปความ ๒. นั กเรียนทำาแบบสอบกูอนเรียน 2.

ครูสนทนากับนั กเรียนเกี่ยวกับงานชูางของไทยวูามีชูางอะไร ๔. นั กเรียนชูวยกันถอดคำาประพันธ์ และบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่อง แล้วเขียนบันทึกสรุปความรู้ บ้าง ๓. แบูงนั กเรียนออกเป็ น ๖ กลูุม ให้แตูละกลูุมสูงตัวแทนออก มาจับสลากที่ครูเตรียมไว้ แล้วชูวยกันค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่แตูละกลูุมจับสลากได้ โดยเตรียม ภาพประกอบ เนื้ อหาที่ใช้ในการรายงาน แล้ว ออกมารายงานให้เพื่อน ชูางปั้ น ฟั งหน้าชั้นเรียน ชูางเขียน ชูางรูปพรรณสุวรรณกิจชูางประดิษฐ์รช ั ดา ชูาง สถาปนา ชูางถม ๕. นั กเรียนแตูละกลูุมนำาความรู้ท่ีได้ศึกษามาไปจัดแสดงที่ป้าย นิ เทศหน้าชั้นเรียน ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑.แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่ดู ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา แล้วชูวยกันตรวจสอบความถูกต้อง . นั กเรียนอูานออกเสียงบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรม มา ในหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วชูวยกันอธิบาย ความหมายของคำาศัพท์ยากหือคำาศัพท์ท่ีไมู เข้าใจความหมาย ๒.

นั กเรียนอูานบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา แล้วคัด เลือกกลอนที่ช่ ืนชอบ วาดภาพประกอบ เขียน บอกเหตุผลที่ชอบสูงครู ๓. ภาพสถาปั ตยกรรมไทย ๓. แบบทดสอบกูอนเรียน ๒. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ๆ รูวมกันศึกษาความเป็ นมาของชูาง ไทยที่เรียกวูา “ชูางสิบหมูู” จัดทำาเป็ นรายงานและ ออกมารายงานให้เพื่อนฟั งหน้าชั้นเรียน ๙. นั กเรียนศึกษาประวัติพระวิศวกรรม ผู้เป็ นเทพเจ้าแหูงการ กูอสร้างและการชูาง แล้วนำามาแลกเปลี่ยนกันอูานกับ เพื่อนในชั้นเรียน ๒. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑.๒. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์งานชูางของไทย ที่แสดงถึงวัฒนธรรม และภูมป ิ ั ญญาของคนไทย ในการคิด เห็น สร้างสรรค์งานขึ้นมา แล้วให้นักเรียนรูวมกันแสดงความคิด ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้และข้อคิดจากบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนรูวมกันสรุปเรื่อง คุณคูาและข้อคิดที่ได้จากบทเสภา สามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา บันทึกลงสมุด ๘. วีดิทัศน์งานชูางของไทย สูงตัวแทน .

ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. สลาก ๕. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๖.๔. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๑. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. บันแนวทางการพั ทึกหลังการจัดฒ การเรี นา ยนรู่ ๒.

.

๑ (ม. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๓๔ กลู่มสาระการเรียนรู่ ภาษาไทย การอูานบทเสภาสามัคคีเสวก ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๘ ชัว่ โมง เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมาและสามัคคีเสวก ๑. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน พร้อมยกเหตุผลกระกอบ ท ๕. ๒/๑) ๔. สาระสำาคัญ บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน สามัคคีเสวก พระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยููหัว กลูาวถึงความสามัคคีในหมููราชเสวกที่มีตูอพระมหา กษัตริย์ และให้มีความซื่อตรง จงรักภักดี ขยันประกอบกิจการงาน และรักษา เกียรติยศของข้าราชการ ๒. ๒/๓) ๖. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ๒/๒) ๕. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม.๑ (ม. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑. ๒/๒) ๒.๑ (ม. ๒/๔) . ๒/๔) ๓.๑ (ม.๑ (ม. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕.

วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความนูาเชื่อถือของเรื่องที่ฟังหรือดู ได้ (K. ประเมินทักษะการ เรียน ความรับผิดชอบ ๓. ประเมินทักษะ คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔. P) ๔. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ๓. P) ๕. ตรวจแบบทดสอบ และคูานิ ยม(A) การทำางานเป็ น สนใจและตั้งใจ ในการทำา ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) อูานสรุปความ เขียนรายงาน กระบวนการ . ประเมินพฤติกรรมใน ๑. P) ๒. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อูาน ฟั ง หรือดูได้อยูางมีเหตุผล (K. นำาสารประโยชน์ท่ีได้รบ ั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ (P) ๖. สังเกตการตอบ ๑. บอกความหมายของคำาศัพท์และสำานวนในเรื่องได้ (K) ๓. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑.๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑. ประเมินทักษะการ รายบุคคลในด้านความ ๒. จับใจความสำาคัญ ตีความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ อูานได้ (K.

นั กเรียนอูานออกเสียงบทร้อยกรองบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน บทเสภา เสวก ในหนั งสือเรียน รายวิชา . กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน นั กเรียนดูวีดิทัศน์เกียวกับพระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยููหัวด้านตูาง ๆ เชูน มูลนิ ธิ โครงการหลวง โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวง ฯลฯ แล้วรูวมกันแสดง ความคิดเห็นถึงประโยชน์จากพระราช กรณี ยกิจที่สูงผลตูอชีวิตความเป็ นอยููของประชาชน ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. ประเมินทักษะ ทำางาน ฯลฯ กระบวนการคิด ๒. ประเมินทักษะ กระบวนการกลูุม นิ สัยรักการอูาน ๕. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดเรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก สังคมศึกษาฯ นำาความรู้และข้อคิดจากบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ ตอน สามัคคีเสวก สามัคคีเสวก ไปปรับใช้ในชีวิต ประจำาวัน ๗.กูอนเรียน กิจกรรมความมีระเบียบ วินัยในการ ๔. สาระการเรียนรู่ การอูานบทเสภาสามัคคีเสวก ๖. ประเมินมารยาทใน การอูานและ แสวงหาความรู้ ๕.

นั กเรียนจับคููกับเพื่อนพิจารณาสำานวนโวหารที่ปรากฏในเรื่อง แล้วจด บันทึกรวบรวม และชูวยกันวิเคราะห์ ด้านภาษา จากนั้ นนำาไปแลกเปลี่ยนกันอูานกับเพื่อนในชั้นเรียน ๓. นั กเรียนจับคููกับเพื่อนชูวยกันค้นคว้าเรื่องราวหรือขูาวที่เกี่ยวกับ เหตุการณ์ท่ีแสดงออกถึงความขัดแย้งที่ สูงผลให้เกิดการแตกความสามัคคีและเขียนแสดงความคิดเห็นวูา เหตุการณ์ดังกลูาวสูงผลกระทบอยูางไรตูอ สังคม แล้วนำาไปจัดแสดงที่ป้ายนิ เทศหน้าชั้นเรียน ๓.พื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วชูวยกันถอดความ สรุปเป็ นสำานวนภาษาของตนเอง โดยมีครูคอยให้คำาแนะนำา ๒. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับเนื้ อเรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน สามัคคีเสวก แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๒. ให้แตูละกลูุมสูงตัวแทนออกมารายงาสนหน้าชั้นเรียน จากนั้ นนั กเรียน รูวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. นั กเรียนศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยููหัว แล้วเขียน รายงานสูงครู ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้และข้อคิดที่ได้จากเรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน สามัคคีเสวก ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน . แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมรูวมกันแสดงความคิดเห็นใน ประเด็นตูอไปนี้ • ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ • ความจงรักภักดีตูอองค์พระมหากษัตริย์และตูอชาติบ้านเมือง ๔.

ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนรูวมกันสรุปคุณคูาและข้อคิดที่ได้จากเรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน สามัคคีเสวก โดยเขียนเป็ น แผนภาพความคิด ๘. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๔. วีดิทัศน์ ๓. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม รูวมกันระดมสมองคิดกิจกรรมที่เกิดจากความ รูวมมือรูวมใจกูอเกิดเป็ นพลังความ สามัคคีของเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนหรือประชาชนในชุมชน ๒. นั กเรียนเขียนเรียงความที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยููหัว หรือเกี่ยวข้องกับความ จงรักภักดีตูอพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยููหัว ๙. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด . สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. ภาพพระราชกรณี ยกิจพระบาทสมเด้จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยููหัว ๒.

สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. บันทึ กหลังการจัดฒ การเรี ๒. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ แนวทางการพั นา ยนรู่ ๑๐.๑.

.

P) . P) ๒. ทูองจำาบทร้อยกรองที่ไพเราะและมีคุณคูาได้ถูกต้อง ครบถ้วน (K. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑.๑ (ม. ๒/๕) ๓. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑.๑ (ม. ทูองจำาบทอาขยานที่กำาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคูาตามความสนใจ ท ๕. อูานทำานองเสนาะหรือขับเสภาโดยใช้น้ ำาเสียงแสดงอารมณ์ ความรู้สึกตาม เนื้ อเรื่องที่อูานได้ (P) ๓.๑ (ม. สาระสำาคัญ เสภา เป็ นบทร้อยกลองชนิ ดหนึ่ งที่มีลักษณะคล้ายกลอนสุภาพ ใช้สำาหรับ เป็ นบท ขับกลูอมในโอกาสตูาง ๆ ใสูทำานองขับที่เป็ นลักษณะเฉพาะแตกตูางจาก กลอนปกติ โดยใช้กรับเป็ นเครื่องประกอบจังหวะให้อูานไพเราะนูาฟั ง ๒. ๒/๑) ๒.๑ (ม. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและประเมินคุณคูา หรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑. ๒/๗) ๓. บอกลักษณะของกลอนเสภาและวิธีการขับเสภาได้ (K.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๓๕ กลู่มสาระการเรียนรู่ ภาษาไทย บทเสภา ที่ ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๘ เวลา ๑ วิศวกรรมมาและสามัคคีเสวก ชัว่ โมง ชั้นมัธยมศึกษาปี เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน ๑. ๒/๔) ๔. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑.

แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดเรื่อง บทเสภา สังคมศึกษาฯ ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ๗. ประเมินพฤติกรรมใน คำาถามและการ ๑. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด ๔. ประเมินทักษะ กระบวนการทูองจำา บทร้อยกรอง ๓. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน . ประเมินทักษะการ การทำางานเป็ น แสดงความคิดเห็น อูานออกเสียง รายบุคคลในด้านความ ๒. เห็นคุณคูาของการรูวมอนุ รก ั ษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย (A) ๔. สาระการเรียนรู่ บทเสภา ๖. สังเกตการตอบ ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม(A) กระบวนการ (P) ๑.๔. ประเมินทักษะ กระบวนการกลูุม นิ สัยรักการอูาน ๕. P) ๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ๑. ตรวจผลการทำา สนใจและตั้งใจ กิจกรรม เรียน ความรับผิดชอบใน การทำา กิจกรรมความมีระเบียบ วินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ๒. นำาสาร ประโยชน์ท่ีได้รบ ั จากเรื่องที่อูานไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน (K. ประเมินมารยาทใน การอูานและ ร้อยกรอง ๒.

1. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับบทเสภา แล้วชูวยกันตรวจสอบความถูก ต้อง ๒. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมอูานบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมาและสามัคคีเสวก ใน หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ นั กเรียนแตูละกลูุมฝึ กขับเสภาจน คลูอง ๓. นั กเรียนทำาใบงานที่ ๑๖ เรื่อง ขับเสภา แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๓. นั กเรียนฝึ กขับเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา หรือ ตอน สามัคคี เสวก จนคลูอง แล้วขับให้ครู ฟั งเป็ นรายกลูุมและรายบุคคล เพื่อประเมินการอูาน ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. ครูเปิ ดแถบบันทึกเสียงการขับเสภาให้นักเรียนฟั ง แล้วรูวมกับนั กเรียน สนทนาถึงลักษณะการเว้นวรรคตอน การใช้น้ ำาเสียงในการอูาน แล้วให้นักเรียนอูานตามจนคลูอง ๒. ครูนำาเครื่องดนตรี “กรับ” มาให้นักเรียนดูและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลักษณะและหน้าที่ในการใช้เครื่อง ควบคุมจังหวะ โดยครูอาจสาธิตการเลูนหรือขออาสาสมัครนั กเรียนที่มี ความสามารถในการเลูนเครื่องดนตรี กรับ หรือเปิ ดแถบบันทึกเสียงการ ขับเสภาให้นักเรียนฟั งอีกครั้ง โดยสังเกตทำานองการขับเสภาอยูางมีสมาธิ ๔. ครูให้อาสาสมัครออกมาเขียนแผนผังบังคับบนกระดาน ให้เพื่อนชูวยกัน โยงเส้นสัมผัสบังคับและบอกวิธีการอูาน ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนแตูละคนฝึ กทูองจำาบทอาขยานบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมาและสามัคคีเสวก จนคลูอง . ครูสนทนากับนั กเรียนเกี่ยวกับลักษณะของกลอนเสภา ฉันทลักษณ์ คำา สัมผัส 2.

ครูจัดแขูงขันการขับเสภาขึ้น โดยให้นักเรียนในชั้นเรียนมีสูวนรูวมในการ ตัดสิน ๓. นั กเรียนเลือกบทเสภาจากวรรณคดีท่ีช่ ืนชอบ แล้วนำามาฝึ กขับเสภาโดยให้ เพื่อนชูวยประเมินการขับเสภาและ แสดงความคิดเห็น ๒. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๕. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. ใบงานที่ ๑๖ เรื่อง ขับเสภา ๔.แล้วทูองกับครูเป็ นรายบุคคล เพื่อประเมินการทูองจำาบทอาขยาน ๔. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ . เครื่องดนตรี “กรับ” ๓. ครูจัดแขูงขันการขับเสภาในชั้นเรียน โดยให้แตูละกลูุมสูงตัวแทนที่ขับ เสภาได้ดี ครูและเพื่อนนั กเรียน ชูวยกันประเมิน เพื่อหาคนที่ขัยได้ดีท่ีสุดไปแขูงกับชั้นเรียนอื่น ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับการขับและการแตูงเสภาไปปรับใช้ในการรูวม อนุ รก ั ษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนรูวมกันสรุปความรู้เรื่อง บทเสภา โดยเขียนเป็ นแผนภาพความคิด ๘. แถบบันทึกเสียง ๒. นั กเรียนศึกษาวรรณคดีประเภทบทเสภาเรื่องอื่น ๆ และฝึ กฝนการขับเสภา ๙. กิจกรรมเสนอแนะ ๑.

การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ แนวทางการพัฒนา ๒. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐.วัฒนาพานิ ช จำากัด ๑. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓.

ตัวชี้วัดชั้นปี ๑.๑ (ม. สาระสำาคัญ การพิจารณาเรื่องที่ฟังและดู เป็ นสิ่งที่จำาเป็ นที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน และมีความสำาคัญตูอการดำาเนิ นชีวิต เพื่อเลือกสรรข้อมูลที่เป็ นสาระ และประโยชน์อยูางแท้จริง โดยต้องทำาความเข้าใจเรื่องที่ฟังและดูอยูาง ละเอียดลึกซึ้ง ปราศจากอคติ จับประเด็นสำาคัญ และวิเคราะห์เรื่องที่ ฟั งและดู ๒. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความนูาเชื่อถือของขูาวสาร จากสื่อตูาง ๆ ท ๓.๑ (ม.๑ (ม . ๒/๖) ๔. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและ ประเมินคุณคูาหรือแนวคิดที่ได้จากการอูานเพื่อ นำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่ อูาน ท ๑. ระบุข้อสังเกต การเชิญเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสม ผลของงานเขียน ท ๑.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๓๖ การพิจาณาค่ณคูาบทเสภา กลู่มสาระการเรียนรู่ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๑ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๘ ชัว่ โมง เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมาและสามัคคีเสวก ๑.๑ (ม. ๒/๒) ๓.๒/๒) ๒. ๒/๗) .

วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้อง ถิ่นที่อูานพร้อมยกเหตุผลกระกอบ ท ๕. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอยูางมีเหตุผล เพื่อนำาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนิ นชีวิต ท ๓. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑.๑ (ม . P) ๒. บอกคุณคูารู้และข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางการนำามาปรับ ใช้ในชีวิตจริงได้ (K. P) ๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ . ๒/๒) ๗. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งของการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔. ๒/๓) ๖. P) ๕. วิเคราะห์ตามหลักการและแนวทางในการพิจารณาคุรคูาของ วรรณคดีไทยได้ (K. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม.๑ (ม. ๒/๔) ๓. บอกความหมายประเภทและประโยชน์ของวรรณคดีและ วรรณกรรมได้ (K) ๔. จับใจความสำาคัญ ตีความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อูานได้ (K.๕.

ประเมินพฤติกรรมใน ๑. ประเมินทักษะการ รายบุคคลในด้านความ ๒. ประเมินมารยาทใน อูานจับใจความ เขียน แสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการกลูุม การพูด ๓. สังเกตการตอบ กระบวนการ (P) ๑. ประเมินมารยาทใน การเขียน ๕. ตรวจผลการทำา สนใจและตั้งใจ ๓. ครูสนทนากับนั กเรียนเกี่ยวกับแนวคิดของบทเสภาสามัคคี เสวก ตอน วิศวกรรมมาและสามัคคีเสวก .และคูานิ ยม(A) ๑. สาระการเรียนรู่ การพิจารณาคุณคูาบทเสภา ๖. ประเมินทักษะการ กิจกรรม เรียน ความรับผิดชอบใน ๓. ตรวจแบบทดสอบ การทำา วินัยในการ ๒. แนวทางบ่รณาการ ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ ๗. ประเมินทักษะ คำาถามและการ การทำางานเป็ น แสดงความคิดเห็น ๒. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. ประเมินทักษะ ทำางาน ฯลฯ ๕. ประเมินทักษะการ หลังเรียน กิจกรรมความมีระเบียบ ๔.

ครูและนั กเรียนรูวมกันสนทนาเรื่อง การพิจารณาสิ่งที่ฟังและ ดู โดยแยกเป็ น ๒ ประเด็น คือ สิ่งที่ควรฟั ง และดู สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการฟั งและดู โดยให้นักเรียนชูวย กันยกตัวอยูาง รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ภาพยนตร์ สื่ออินเทอร์เน็ต ที่เป็ นที่รู้จักอยูางแพรูหลาย แล้ว รูวมกันสรุปโดยมีครูคอยให้คำาแนะนำา . นั กเรียนนั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพิจารณาสิ่งที่ฟัง และดู แล้วชูวยกันตรวจสอบความถูกต้อง ๒. ครูทบทวนเรื่องการพิจารณาวรรณคดีท่ีเป็ นบทร้อยกรองใน ด้านเนื้ อหา วรรณศิลป์ สังคม และการนำาไปใช้ 4. ครูให้นักเรียนจับสลากเลือกพิจารณาบทเสภาสามัคคีเสวก กลูุมละ ๑ เรื่อง โดยพิจารณาในด้านเนื้ อหา วรรณศิลป์ สังคม และการนำาไปใช้ 5.๒. นั กเรียนชูวยกันบอกวูาการพิจารณาวรรณคดีท่ีเป็ นบทเสภา ควรจะพิจารณาในเรื่องใดบ้าง ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนอูานแนวทางในการพิจารณาวรรณกรรม ในหนั งสือ เรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ ๒ เลูม ๒ แล้วรูวมกันวิเคราะห์สำานวนภาษาและสรุป คุณคูาที่ได้รบ ั จากเรื่องที่อูาน 3. ให้แตูละกลูุมนำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูคอยอธิบายเพิ่ม เติมให้ข้อมูลสมบูรณ์มากขึ้น ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑.

แบบทดสอบหลังเรียน ๒. จัดอภิปรายขูาวเหตุการณ์สำาคัญที่ได้รบ ั ความสนใจจากสังคมขณะ นั้ น โดยให้นักเรียนรูวมกันอภิปรายจากสิ่งที่ได้ เหตุสมผล ฟั งและดูอยูางสม ๒. แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม ให้แตูละกลูุมยกตัวอยูางสิ่งที่ควร ฟั งและดูและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการฟั งและดู ประเภทละ ๑ รายการ โดยชูวยกันพิจารณาและแสดงเหตุผลในข้อดีข้อเสีย แล้วสูงตัว แทนออกมารายงานให้ เพื่อนฟั งหน้าชั้นเรียน ๔. นั กเรียนแตูละกลูุมเขียนสรุปเรื่องที่รายงานแล้วนำาไปจัด แสดงที่ป้ายนิ เทศหน้าชั้นเรียน ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาแนวคิดและคุณคูาจากบทเสภาสามัคคีเสวก ไปปรับ ใช้ในชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป ๑. นั กเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๘. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. สลาก แลกเปลี่ยนกัน . กิจกรรมเสนอแนะ ๑. เขียนบันทึกเรื่องราวความประทับใจจากการพิจารณาสิ่งที่ฟังและ ดูในชีวิตประจำาวันไว้ในสมุดบันทึก แล้วนำามา อูานกับเพื่อนในชั้นเรียน ๙.๓. นั กเรียนและครูรูวมกันสรุปแนวคิดและคุณคูาจากบทเสภา สามัคคีเสวก บันทึกลงสมุด ๒.

การอูานโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ ๓. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. วัฒความสำ นาพานิาเร็ ช จจำในการจั ากัด ดการเรียนรู้ นา ยนรู่ ๑๐. การอูานโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำา .๓. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๔. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. บันแนวทางการพั ทึกหลังการจัดฒ การเรี ๒. การอูานโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ ๒. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ ๑. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๙ สมเด็จ โคลงส่ภาษิต พระบาท ลงชื่อ ผู้สอน / / พระจ่ลจอมเกลูาเจูาอยู่หัว เวลา ๘ ชัว่ โมง ผังมโนทัศน์เปู าหมายการเรียนรู่และขอบขูายภาระงาน ความรู่ ๑.

อูานจับใจความและสรุป ความ ๒. ทูองจำาบทร้อยกรอง ๔. เขียนแผนภาพโครง พระจ่ลจอมเกลูา เรื่อง/ เจูาอยู่หัว แผนภาพความคิด ๕. กระบวนการพูด โคลงส่ภาษิตพระ ๓. แตูงโคลงสี่สุภาพ ๗. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการ พูด ๒. กระบวนการฟั งและ ๑. กระบวนการคิด วิเคราะห์ ๖. อูานทำานองเสนาะ ๓. กระบวนการอูาน ราชนิ พนธ์ ๔. ทำาแบบทดสอบ การดู ๒. กระบวนการกลูุม ๖. มีมารยาทในการอูานและมีนิสัยรัก การอูาน . กระบวนการเขียน พระบาทสมเด็จ ๕.ทักษะและกระบวนการ ภาระงาน/ชิ้นงาน ๑. แตูงนิ ทานและทำาสมุด นิ ทาน ค่ณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๑.

ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงาน เขียน ท ๑. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม. ๒/๖) ๙. . ๒/๗) ๖. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน พร้อมยกเหตุผลประกอบ ท ๕.๑ (ม. ๒/๘) ๗. ๒/๓) ๔. ๒/๖) ๕.๑ (ม. ๒/๑) ๒. ๒/๒) ๑๑.๑ (ม.๑ (ม.๑ (ม.๑ (ม.๑ (ม. เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนตูาง ๆ ที่อูาน ท ๑.ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู่ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๙ โคลงส่ภาษิต พระบาทสมเด็จพระ จ่ลจอมเกลูาเจูาอยู่หัว ขั้นที่ ๑ ผลลัพธ์ปลายทางที่ตูองการใหูเกิดขึ้นกับนักเรียน ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ๒/๑) ๑๐. ๒/๒) ๓. ๒/๔) ๘.๑ (ม. มีมารยาทในการอูาน ท ๑. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕. ๒/๓) ๑๒. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด ท ๓. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและประเมินคุณคูา หรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕. พูดในโอกาสตูาง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ท ๓.๑ (ม. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑.๑ (ม.๑ (ม. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.

โคลงสุภาษิต กลูาวถึงข้อเตือนใจ ตูาง ๆ ที่ได้จาก ข้อความในพระพุทธศาสนาและคติ ที่ทรงแปลมาจาก ภาษาอังกฤษ เชูน โคลงสุภาษิตนฤ ทุมนาการ โคลงสุ ภาษิตอิศปปกรณำา ๓.๑ (ม. นั กเรียนได้รบ ั ความรู้และข้อคิด จุลจอมเกล้าเจ้าอยููหัว เป็ นบทพระ อะไรบ้างจากการอูาน ราชนิ พนธ์ท่ีทรง พระราชนิ พนธ์ในโอกาสตูาง ๆ เพื่อ เป็ นข้อคิด คติ สอนใจแกูพระบรมวงศานุ วงศ์ ข้า ราชบริพาร และ ประชาชนทัว่ ไป ๒. นั กเรียนจะนำาความรู้และข้อคิดจาก โคลงสุภาษิตไป ปรับใช้กับตนเองอยูางไรบ้าง ๓. ๒/๕) ความเขูาใจที่คงทนของนักเรียน นักเรียนจะเขูาใจวูา . โคลงสุภาษิต พระราชนิ พนธ์ พระบาทสมเด็จพระ- คำาถามสำาคัญที่ทำาใหูเกิดความเขูาใจ ที่คงทน ๑.๒/๔) ๑๓. การพิจารณาคุณคูาโคลงสุภาษิตมี หลักการอยูางไร .. ๑. ทูองจำาบทอาขยานตามที่กำาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคูาตามความสนใจ ท ๕. การพิจารณาคุณคูาของโคลงสุภาษิต ผู้อูานจะต้อง ตีความ วิเคราะห์ความ และวิจารณ์ เรื่องที่อูานได้อยูาง ลึกซึ้ง โคลงสุภาษิต ๒..

ความรู่ของนักเรียนที่นำาไปสู่ความ เขูาใจที่ คงทน นักเรียนจะรู่วูา . โคลงสุภาษิต พระราชนิ พนธ์ ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่ นำาไปสู่ ความเขูาใจที่คงทน นักเรียนจะ สามารถ. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ เป็ นบท พระราชนิ พนธ์ท่ี ความ แสดงความคิดเห็น และบอก ๓. ๑.. ทูองจำาโคลงสุภาษิตได้ชัดเจนและ ครบถ้วน . อูานจับใจความสำาคัญ ตีความ ถอด พระบาทสมเด็จ ความ สรุป โคลงสี่สภ ุ าพ มี ข้อคิดเรื่องที่อูาน นำาไปใช้ในชีวิตจริง ๔. วิเคราะห์และพิจารณาคุณคูาโคลง สุภาษิต ๖. ๑. บอกลักษณะการแตูงและที่มาของ โคลงสุภาษิตได้ ๒. วิเคราะห์และประเมินคูาเรื่องที่อูาน แผนภาพความคิด ๕. โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ เป็ น บทพระราชนิ พนธ์ท่ี มีเค้ามาจากสุภาษิตภาษาอังกฤษ นำามาพระราชนิ พนธ์ เป็ นโคลงสี่สุภาพ มีท้ ังหมด ๑๖ หมวด มีเนื้ อความใน เชิงสัง่ สอนให้ประพฤติปฏิบัติตนใน เรื่องตูาง ๆ ซึ่ง เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยและยัง ใช้ได้กับสังคม ปั จจุบัน ๔.. อูานทำานองธรรมดาและทำานอง เสนาะโคลงสุภาษิตได้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ๗.. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยููหัว แตูงเป็ น เนื้ อเรื่องที่เป็ นคติสอนใจที่สามารถ ได้ ๓.. คำาสำาคัญ ได้แกู โสฬส ไตรยางค์ นฤทุมนาการ อิศปปกรณำา ๒.

ทรงแปลมาจากภาษาอังกฤษ มี ทั้งหมด ๑๐ บท มี เนื้ อหาเป็ นคำาสอนที่แนะนำาแนวทาง ให้ประพฤติ ปฏิบัติ ซึ่งยังคงใช้ได้กับสมัย ปั จจุบัน ๕.๓ ทูองจำาบทร้อยกรอง ๑. โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำา เป็ นบท พระราชนิ พนธ์ ประกอบท้ายนิ ทานอีสปซึ่งเป็ น ข้อคิดหรือคำาสอนของ นิ ทานอีสปเรื่องนั้ น ๆ ๖.๔ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง/แผนภาพความคิด ๑. ๑. ภาระงานที่นักเรียนตูองปฏิบัติ ๑.๑ อูานโคลงสุภาษิต แล้วจับใจความสำาคัญ ตีความ ถอดความ สรุปความ วิเคราะห์ความ แสดงความคิดเห็น และตอบคำาถาม ๑.๒ อูานทำานองเสนาะโคลงสุภาษิต ๑.๕ แตูงโคลงสี่สุภาพ . การพิจารณาคุณคูาโคลงสุภาษิต จะ พิจารณาในด้าน เนื้ อหา วรรณศิลป์ สังคม และการนำา ไปใช้ ขั้นที่ ๒ ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู่ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงวูา นักเรียนมีผลการเรียนรู่ ตามที่กำาหนดไวูอยูางแทูจริง ๑.

๑.๒ เครื่อง มือประเมินผลการเรียนรู้ ๑) การทดสอบ ๑) แบบทดสอบกูอนและหลังเรียน ๒) การสนทนาซักถาม ๒) แบบทดสอบการอูาน ๓) การสังเกต ๓) แบบประเมินการเขียน ๔) การตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น ๔) ประเมินการฟั งและการดู รายบุคคลหรือรายกลูุม ๕) ประเมินการพูด ๕) การวัดเจตแบบคติ ๖) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม ๖) การวัดทักษะและกระบวนการ ๗) แบบประเมินด้านทักษะและกระบวนการ ๓.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ๒. สิง่ ที่มู่งประเมิน ๓.๙ ทำารายงาน ๑.๗ อภิปรายกลูุม ๑. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู่ ๒.๘ แสดงบทบาทสมมุติ ๑.๖ แตูงนิ ทานและทำาสมุดนิ ทาน ๑.๑๐ เลูานิ ทาน ๒.๑ ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การ ประยุกต์ ดัดแปลง และ นำาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำาคัญและใสูใจใน .

๒ ทักษะกระบวนการทางภาษา ๓.๓ สมรรถนะสำาคัญ ได้แกู การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ ชีวิต และการใช้ เทคโนโลยี ๓.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เชูน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝู เรียนรู้ อยููอยูางพอเพียง มูุงมัน ่ ในการทำางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ ขั้นที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓๗ การอูาน โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ เวลา ๒ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓๘ การอูานโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ เวลา ๒ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓๙ การอูานโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำา เวลา ๒ ชัว่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๔๐ การพิจารณาคุณคูาโคลงสุภาษิต เวลา ๒ ชัว่ โมง .ความรู้สึกของผู้อ่ ืน และ การรู้จักตนเอง ๓.

.

๑ (ม. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑.๑ (ม. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕. ๒/๓) ๔.๑ (ม. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ . อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑.แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๓๘ กล่่มสาระการเรียการอู นรู่ านโคลงส่ ภาษาไทย ภาษิตโสฬสไตรยางค์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เวลา ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๙ ชัว่ โมง เรื่อง โคลงส่ภาษิต พระราชนิ พนธ์พระบาท สมเด็จพระจ่ลจอมเกลูาเจูาอยู่หัว ๑. ๒/๒) ๓. สาระสำาคัญ โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ เป็ นพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยููหัว โดยทรงนำาสุภาษิตดั้งเดิมมาเรียบเรียงใหมู จัดเป็ นหมวด หมวดละ ๓ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๑๖ หมวด มีโคลงขึ้นต้น ๑ บท และลงท้าย ๑ บท เนื้ อเรื่องเป็ นเรื่องใกล้ตัว เชูน สามสิ่งควรรัก คือ ความกล้า ความสุภาพ ความรัก ใครู โดยเน้นให้เหมาะสมกับผู้อูานทุกเพศทุกวัย และสามารถนำามาเป็ นแนวทาง ปฏิบัติในชีวิตจริงได้ ๒. เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนตูาง ๆ ที่อูาน ท ๑.๑ (ม. ๒/๑) ๒. ๒/๕) ๓.๑ (ม. ทูองจำาบทอาขยานตามที่กำาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคูาตามความสนใจ ท ๕. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ๒/๑) ๕.

P) ๒.๑. จับใจความสำาคัญ ตีความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ อูานได้ (K. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑. สังเกตการตอบ ๑. ตรวจผลการทำา กิจกรรม ๓. P) ๖. P) ๔. ประเมินพฤติกรรมใน ๑. เขียนแผนภาพความคิดสรุปเรื่องได้ครบทุกประเด็น (K. ทูองจำาบทร้อยกรองที่ไพเราะและมีคุณคูาได้ถูกต้อง ครบถ้วน (K. P) ๓. ตรวจแบบทดสอบ กูอนเรียน และคูานิ ยม (A) การทำางานเป็ น สนใจและตั้งใจ เรียน ความรับผิดชอบใน การทำา กิจกรรม ความมีระเบียบ วินัยในการ ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) อูานสรุปความ อูานออกเสียง ร้อยกรอง ๓. ประเมินทักษะการ ทูองจำาบท ร้อยกรอง . P) ๕. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔. วิเคราะห์เรื่องที่อูานตามหลักการและแนวทางในการพิจารณาคุณคูาของ วรรณกรรมได้ (K. ประเมินทักษะการ คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒. ประเมินทักษะการ รายบุคคลในด้านความ ๒. อูานออกเสียงร้อยกรองทั้งทำานองธรรมดาและทำานองเสนาะได้ถูกต้อง (K.

ประเมินทักษะ กระบวนการกลูุม ๕. สาระการเรียนรู่ การอูานโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ ๖. ครูให้นักเรียนยกตัวอยูางสุภาษิตคนละ ๑ สุภาษิต พร้อมทั้งอธิบายความ หมายของสุภาษิต ๓. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑.ทำางาน ฯลฯ ๒. ประเมินทักษะ กระบวนการคิด ๗. ครูอธิบายความหมายของสุภาษิตที่นักเรียนยกตัวอยูางเพิ่มเติม แล้วพูด นำาสนทนาโยงเข้าเรื่อง โคลงสุภาษิต . ประเมินความภาค ภูมิใจและเห็น คุณคูาของภูมิปัญญาทาง ภาษาและ วรรณคดีไทย ๔. ประเมินทักษะการ เขียน ๖. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ ภาษาตูางประเทศ อูานโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ฉบับภาษาอังกฤษ การงานอาชีพฯ ทำาสมุดภาพนิ ทานจากโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ สังคมศึกษาฯ ศิลปะ ศึกษาคติข้อคิดจากโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ จัดป้ ายนิ เทศ ๗. ประเมินทักษะการ เขียนแผนภาพ ความคิด ๕. นั กเรียนทำาแบบทดสอบกูอนเรียน ๒.

ครูติดแผูนป้ ายโคลงวูาด้วยความสามอยูาง บนกระดาน ให้นักเรียนชูวย กันอธิบายความหมายของบท ร้อยกรอง ๓. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับเนื้ อเรื่อง โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ แล้ว ชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๒. นั กเรียนจับคูู จับสลากเลือกโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์คูละ ๑ หมวด แล้วรูวมกันอธิบายสรุปความ พร้อมทั้งยกตัวอยูางประกอบ ๔.โสฬสไตรยางค์ ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนแตูละคููชูวยกันคิดสุภาษิตขึ้นมา ๑ หมวด ๓ เรื่อง แตูงโคลงสี่ สุภาพ ๑ บท เขียนอธิบายความ และยกตัวอยูางประกอบให้ชัดเจน แล้วนำาเสนอหน้าชั้นเรียน ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. นั กเรียนแตูละคููนำาเสนอผลงาน โดยให้คนที่ ๑ อูานโคลงสุภาษิตโสฬสไต รยางค์ท่ีคูของตนจับสลากได้เป็ น ทำานองเสนาะ แล้วให้คนที่ ๒ อธิบายความของสุภาษิตบทนั้ น โดยยก ตัวอยูางประกอบให้ชัดเจน ครูและ เพื่อนรูวมกันแสดงความคิดเห็น ๕. ครูติดบัตรคำาบนกระดาน ให้นักเรียนชูวยกันอธิบายความหมายของคำา แตูละคำา สุภาษิต โสฬส ไตรยางค์ ๒. นั กเรียนฝึ กอูานโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์เป็ นทำานองเสนาะ แล้วสรุป เขียนเป็ นแผนภาพความคิด ออกแบบตกแตูงให้สวยงาม สูงครู .

กิจกรรมเสนอแนะ .๓. ครูเลูานิ ทานเรื่อง นกน้อยในกรงทอง ให้นักเรียนฟั ง พร้อมทั้งติดภาพ ประกอบนิ ทานบนกระดาน นกน้อยในกรงทอง นกน้อยตัวหนึ่ งถูกขังอยููในกรงริมหน้าตูาง นกตัวนี้ มี เสียงที่ไพเราะและชอบ ร้องเพลงมาก แตูมันจะร้องเพลงเฉพาะเวลากลางคืน เทูานั้ น ค้างคาวตัวหนึ่ งอาศัย อยููบนต้นไม้ใกล้กับกรงนกนั้ นสงสัยในพฤติกรรมของนก น้อยเป็ นเวลานาน มันจึง เข้าไปถามถึงสาเหตุท่ีนกไมูยอมร้องเพลงในเวลากลางวัน ใด ๔. นั กเรียนแตูละคููชูวยกันแตูงนิ ทานและทำาสมุดภาพนิ ทานจากโคลงสุภาษิต โสฬสไตรยางค์ ในหมวดที่จับสลาก ได้สูงครู ๖. นั กเรียนชูวยกันบอกข้อคิดจากนิ ทานที่ได้ฟังวูาตรงกับภาษิตหรือสำานวน ๕. นั กเรียนทูองจำาโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ ให้ครูฟังเป็ นรายบลุคคลเพื่อ ประเมินการทูองจำาบทร้อยกรอง ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู นั กเรียนนำาคติ ข้อคิดจากโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ ไปปรับใช้ในชีวิต ประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนชูวยกันสรุปคุณคูาของโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ บันทึกลงสมุด ๘.

แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำแนวทางการพั านั กพิมพ์ ฒนา วัฒนาพานิ ช จำากัด ๒.๑. แบบทดสอบกูอนเรียน ๒. นั กเรียนอูานโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ฉบับเดิมที่เป็ นภาษาอังกฤษ ๙. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. สลาก ๖. นั กเรียนแบูงกลูุมศึกษาภาษิตและคำาสอนอื่น ๆ เชูน สุภาษิตพระรูวง ภาษิ อิศรญาณภาษิต สุภาษิตสอนหญิง แล้วนำามาแลกเปลี่ยนความรู้กันในชั้นเรียน ๓. นิ ทานและภาพประกอบเรื่อง นกน้อยในกรงทอง ๗. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ . ความสำ าเร็จในการจั ๘. นั กเรียนอูานโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ฉบับสมบูรณ์สรุปความและนำามา แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลูุม แล้วนำามาจัดป้ ายนิ เทศหน้าชั้นเรียน ๒. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ แนวทางแก้ไข ๓. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัดดการเรียนรู้ ๑. แผูนป้ ายโคลง วูาด้วยความสามอยูาง ๕. บัตรคำา ๔. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. ตัวอยูางสุภาษิต ๓. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ ๑๐.

สาระสำาคัญ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ เป็ นพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยููหัว โดยทรงแปลมาจากภาษาอังกฤษ เป็ นโคลงสี่สภ ุ าพ มีบทนำา ๑ บท เนื้ อเรื่อง ๑๐ บท และบทสรุป ๑ บท เนื้ อเรื่องเป็ นการแนะแนวทางที่ควร ปฏิบัติ ๑๐ ประการ มีท้ ังด้านมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม และเหมาะสมที่ จะเป็ นเกราะป้ องกันตนมิให้เสียใจในสิ่งที่ตนคิด พูด หรือกระทำา ซึ่งเหมาะกับ บุคคลทุกเพศทุกวัย และเป็ นคำาสอนที่นำาไปใช้ได้ในชีวิตจริง .ลงชื่อ ผู้สอน / / แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๓๙ กลูม ่ สาระการเรียนรู ่ านโคลงส่ ภาษาไทย การอู ภาษิตนฤท่มนาการ เวลา ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๙ ชัว่ โมง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เรื่อง โคลงส่ภาษิต พระราชนิ พนธ์พระบาท สมเด็จพระจ่ลจอมเกลูาเจูาอยู่หัว ๑.

๑ (ม. P) ๕. ๒/๓) ๔.๒. ทูองจำาบทร้อยกรองที่ไพเราะและมีคุณคูาได้ถูกต้อง ครบถ้วน (K. ๒/๔) ๖. P) ๖. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีไทย (A) . สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. ๒/๑) ๒. ๒/๑) ๕. P) ๓.๑ (ม. วิเคราะห์เรื่องที่อูานตามหลักการและแนวทางในการพิจารณาคุณคูา วรรณกรรมได้ (K. จับใจความสำาคัญ ตีความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ อูานได้ (K. ๒/๒) ๓.๑ (ม. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนตูาง ๆ ที่อูาน ท ๑.๑ (ม. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑. P) ๔. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑. เขียนแผนภาพความคิดสรุปเรื่องได้ครบทุกประเด็น (K. ๒/๕) ๓. อูานออกเสียงบทร้อยกรองทั้งทำานองธรรมดาและธรรมนองเสนาะได้ถูกต้อง (K.๑ (ม. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ท ๑. ทูองจำาบทอาขยานตามที่กำาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคูาตามความสนใจ ท ๕. P) ๒.

สาระการเรียนรู่ การอูานโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ ๖. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดสรุปโคลงสุภาษิตนฤทุมนา สังคมศึกษาฯ ศึกษานิ ทานชาดก ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ การ ภาษาตูางประเทศ อูานโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการฉบับภาษาอังกฤษ . ประเมินทักษะ ภาษาและ ๖. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑. สังเกตการตอบ ๑. ตรวจผลการทำา กิจกรรม และคูานิ ยม (A) การทำางานเป็ น สนใจและตั้งใจ เรียน ความรับผิดชอบใน การทำา กิจกรรม ความมีระเบียบ วินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ๒. ประเมินทักษะ คุณคูาของภูมิปัญญาทาง วรรณคดีไทย กระบวนการคิด กระบวนการกลูุม ๕. ประเมินความภาค ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) อูานสรุปความ อูานออกเสียง ร้อยแก้ว ๓.๔. ประเมินทักษะการ เขียนรายงาน ภูมิใจและเห็น ๕. ประเมินทักษะการ คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น ๒. ประเมินทักษะการ รายบุคคลในด้านความ ๒. ประเมินพฤติกรรมใน ๑. ประเมินทักษะการ ทูองจำาบท ร้อยกรอง ๔.

การงานอาชีพฯ ทำาสมุดนิ ทาน ๗. ครูนำาสนทนากับนั กเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีผูานมาในชีวิตวูา ชีวิต คนเรายูอมมีท้ ังเรื่องที่ประทับใจและ เรื่องที่ทำาให้เสียใจ ๒. ครูให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาเลูาเรื่องที่ประทับใจ ๒ คน เรื่องที่เสียใจ ๒ คน แล้วให้เพื่อนรูวมกันแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนเลูา ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนแตูละคนเขียนเลูาประสบการณ์สูวนตัวที่ทำาแล้วเป็ นเหตุให้เกิด ความรู้สึกเสียใจลงในกระดาษ แล้ว รวบรวมสูงครู ครูอูานเรื่องของทุกคนให้เพื่อนฟั งหน้าชั้นเรียน แล้ว สนทนาโยงเข้าเรื่อง กิจ ๑๐ ประการที่ผู้ ประพฤติยังไมูเคยเสียใจ ๒. แบูงนั กเรียนออกเป็ น ๑๐ กลูุม ให้แตูละกลูุมจับสลากหัวข้อเรื่องใน โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ ในหนั งสือ เรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ กลูุมละ ๑ หัวข้อ ดังนี้ กลูุมที่ ๑ ศึกษาเรื่อง เพราะความดีทัว่ ไป กลูุมที่ ๓ ศึกษาเรื่อง เพราะถามฟั งความกูอนตัดสิน กลูุมที่ ๕ ศึกษาเรื่อง เพราะอดพูดเวลาโกรธ กลูุมที่ ๒ กลูุมที่ ๔ กลูุมที่ ๖ ศึกษาเรื่อง เพราะไมูพูดร้ายตูอใครเลย ศึกษาเรื่อง เพราะคิดเสียกูอนจึงพูด ศึกษาเรื่อง เพราะได้กรุณาตูอคนที่ถึงอับจน . กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑.

นั กเรียนแตูละกลูุมฝึ กอูานโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการจนคลูอง แล้วอูาน ให้ครูฟังเป็ นกลูุมและอูานเป็ นราย กรอง บุคคล เพื่อประเมินการอูานออกเสียงร้อยกรองและการทูองจำาบทร้อย ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู . นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ แล้วชูวยกัน ตรวจสอบความถูกต้อง ๒. นั กเรียนแตูละกลูุมชูวยกันถอดความและสรุปความหัวข้อที่ศึกษา บันทึก ลงในกระดาษ แล้วสูงให้เพื่อนกลูุม อื่นอูาน กลูุมที่อูานให้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะหรือเพิ่มเติม สลับกันอูานจนครบทุกกลูุม แล้วสูงกลับ กลูุมเดิม ๔. นั กเรียนอูานโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการฉบับสมบูรณ์ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยููหัว แล้ว ถอดความสรุป ทำาเป็ นรายงาน สูงครู ๔. ครูและนั กเรียนชูวยกันอธิบายความหมายและตีความจากโคลงสุภาษิตนฤ ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. นั กเรียนกลูุมเดิมระดมความคิดแตูงเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับโคลงบทที่รบ ั ผิด ชอบ แสดงบทบาทสมมุติให้เพื่อนดู หน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนชูวยกันชื่นชม และเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู ๓. นั กเรียนแตูละกลูุมอูานและปรับปรุงแก้ไขตามที่กลูุมเสนอแนะ และสรุป ความอีกครั้งหนึ่ ง แล้วอูานให้เพื่อน ในชั้นเรียนฟั ง ทุมนาการทั้ง ๑๒ บทอีกครั้ง แล้ว ให้แตูละกลูุมเขียนเป็ นแผนภาพความคิด ๕.กลูุมที่ ๗ ศึกษาเรื่อง เพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิด กลูุมที่ ๘ ศึกษาเรื่อง เพราะอดกลั้นตูอผู้อ่ ืน กลูุมที่ ๑๐ ศึกษาเรื่อง เพราะไมูหลงเชื่อขูาวร้าย กลูุมที่ ๙ ศึกษาเรื่อง เพราะไมูฟังคำาคนพูดเพศนิ นทา ๓.

หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๖. สลาก ๓. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด . นั กเรียนศึกษานิ ทานชาดกที่มีข้อคิดคล้ายกับโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ แล้ว นำามารูวมกันอภิปรายแสดงความคิด เห็นในชั้นเรียน ๔. นั กเรียนอูานโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ ฉบับภาษาอังกฤษ ๙. สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. กระดาษ ๒. นั กเรียนแตูละกลูุมเขียนนิ ทานโคลงแตูละบท แล้วรวบรวมทำาเป็ นสมุดนิ ทาน ประกอบโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ ๓. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ ฉบับสมบูรณ์ ๔. นั กเรียนสรุปโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการทั้ง ๑๐ บท นำามาจัดป้ ายนิ เทศหน้า ชั้นเรียน ๒. แผนภาพความคิด ๕.นั กเรียนนำาข้อคิดเกี่ยวกับกิจ ๑๐ ประการที่ผู้ประพฤติยังไมูเคยเสียใจไป ปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนชูวยกันสรุปความโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ ตามแผนภาพความคิด แล้วบันทึกลงสมุด ๘. กิจกรรมเสนอแนะ ๑.

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ แนวทางการพัฒนา ๒. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓.๑. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๑๐.

๒/๓) ๔. ๒/๑) ๒.๑ (ม. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่ อูาน ท ๑. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด ท ๓. เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนตูางๆ ที่ อูาน ท ๑. ๒/๔) ๕.๑ (ม. อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑.๑ (ม. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. ๒/๖) .๑ (ม. ๒/๒) ๓.368 แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๓๙ กลูม ่ สาระการเรียนรู่ ภาษาไทย การอูานโคลงส่ภาษิตอิศปปกรณำา เวลา ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๙ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ชัว่ โมง เรื่อง โคลงส่ภาษิต พระราชนิ พนธ์พระบาท สมเด็จพระจ่ลจอมเกลูาเจูาอยู่หัว ๑.๑ (ม. พูดในโอกาสตูาง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ท ๓. สาระสำาคัญ โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำา เป็ นพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยููหัว ได้ทรงแปลมาจากนิ ทานอีสป จำานวน ๒๔ เรื่อง และพระราชนิ พนธ์โคลงสุภาษิตประกอบนิ ทานแตูละเรื่อง ซึ่งพระองค์ ทรงพระราชนิ พนธ์รูวมกับกวีอีก ๓ ทูาน เนื้ อเรื่องจะเป็ นนิ ทานที่อูาน เพื่อความสนุ กสนานและตอนท้ายมีบทสรุปที่เป็ นคติสอนใจ เพื่อเป็ น แนวทางให้กับผู้อูาน ซึ่งสามารถนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ๒.

P) ๕. P) ๕. ประเมินพฤติกรรมใน คำาถามและการ แสดงความคิดเห็น และคูานิ ยม (A) การทำางานเป็ น รายบุคคลในด้านความ ดูานทักษะและ กระบวนการ (P) ๑. P) ๒. บอกคุณคูาและข้อคิดจากเรื่อที่อูานและแนวทางที่นำาไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้ (K. ๒/๑) ๗. สังเกตการตอบ ๑. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑.๑ (ม. วิเคราะห์เรื่องที่อูานตามหลักการและแนวทางในการพิจารณา คุณคูาวรรณคดีได้ (K. จับใจความสำาคัญ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่อูานได้ (K. P) ๓. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูานในระดับที่ยากขึ้น ท ๕. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ครบทุกประเด็น (K. P) ๔. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีไทย (A) ๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ๑. ประเมินทักษะการพูด . ๒/๔) ๓.๑ (ม. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.369 ๖. เลูาเรื่องที่อูานโดยใช้น้ ำาเสียงได้เหมาะสมกับเนื้ อเรื่อง (K. ประเมินทักษะการ อูานจับใจความ ๒.

ประเมินความภาค เขียนแผนภาพ โครงเรื่อง ๔. ประเมินทักษะการ การทำา กิจกรรม ความมีระเบียบ วินัยในการ ทำางาน ฯลฯ ๒.370 ๒. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ทำาสมุดนิ ทานประกอบภาพ . สาระการเรียนรู่ การอูานโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำา ๖. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง โคลงสุภาษิต สังคมศึกษาฯ นำาข้อคิดจากโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำาไป ภาษาตูางประเทศ เปรียบเทียบนิ ทานเทียบสุภาษิตในภาษา ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ/แสดงบทบาทสมมุติ อิศปปกรณำา ใช้ในชีวิตประจำาวัน อังกฤษกับภาษาไทย การงานอาชีพฯ ๗. ประเมินทักษะ ภูมิใจและเห็น กระบวนการคิด คุณคูาของภูมิปัญญาทาง ๖. ประเมินทักษะ ภาษาและ วรรณคดีไทย กระบวนการกลูุม ๕. ตรวจผลการทำา กิจกรรม สนใจและตั้งใจ เลูาเรื่อง เรียน ความรับผิดชอบใน ๓. ประเมินทักษะการ เขียนรายงาน ๕.

371 ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน ๑. นั กเรียนชูวยกันสังเกตลักษณะของนิ ทานอีสปกับเรื่องที่เพื่อน เลูาวูาสัมพันธ์กันหรือไม อยูางไร ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนแตูละกลูุมออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนกลูุมอื่นบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่อง บทบาทสมมุติเฉลยคำาตอบของกลูุมตนเอง ที่ดู กลูุมที่แสดง ๕. นั กเรียนแตูละกลูุมอูานทำาความเข้าใจ สรุปข้อคิดและเตรียม แสดงบทบาทสมมุติให้เพื่อนดูหน้าชั้นเรียน ๔. แบูงนั กเรียนออกเป็ น ๔ กลูุม ให้แตูละกลูุมศึกษาเรื่อง โคลง สุภาษิตอิศปปกรณำา ในหนั งสือเรียน รายวิชา พื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ กลูุมละ ๑ เรื่อง ดังนี้ กลูุมที่ ๑ ศึกษาเรื่อง ราชสีห์กับหนู กลูุมที่ ๒ ศึกษาเรื่อง บิดากับบุตรทั้งหลาย กลูุมที่ ๔ ศึกษาเรื่อง กระตูายกับเตูา กลูุมที่ ๓ ศึกษาเรื่อง สุนัขปู ากับลูกแกะ ๓. ครูนำาตัวอยูางนิ ทานอีสปเรื่องตูาง ๆ มาให้นักเรียนดู แล้ว สนทนากับนั กเรียนเกี่ยวกับลักษณะของนิ ทานอีสป และให้ นั กเรียนอาสาสมัครออกมาเลูานิ ทานอีสปให้เพื่อนฟั งหน้าชั้นเรียน ๑ เรื่อง ๒. ครูอธิบายลักษณะโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำา แล้วให้นักเรียน ชูวยกันเปรียบเทียบกับนิ ทานอีสป ๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงของแตูละกลูุม พร้อม สรุปข้อคิดของนิ ทานแตูละเรื่อง นั กเรียนบันทึกลง ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน สมุด .

นั กเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำา แตูละเรื่อง สูงครู ๖. แบูงนั กเรียนออกเป็ น ๔ กลูุม ให้แตูละกลูุมศึกษาจับสลาก เพื่อศึกษาเรื่องที่กำาหนดให้ แล้วเสนอผลงานใน ชัว่ โมงถัดไป กลูุมที่ ๑ ศึกษาพระราชประวัติและพระราชนิ พนธ์ใน กลูุมที่ ๒ ศึกษาแนวทางในการพิจารณาโคลงสุภาษิต กลูุมที่ ๓ ศึกษาแนวทางในการพิจารณาโคลงสุภาษิตนฤ กลูุมที่ ๔ ศึกษาแนวทางในการพิจารณาโคลงสุภาษิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยููหัว โสฬสไตรยางค์ ทุมนาการ อิศปปกรณำา ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู . นั กเรียนฝึ กเลูานิ ทานทั้ง ๔ เรื่อง ให้มีน้ ำาเสียงที่นูาฟั ง แล้ว บันทึกเป็ นแถบบันทึกเสียงหรือบันทึกเป็ นวิดีโอ (อาจจะใช้ส่ ือประกอบเลูาด้วยก็ได้) สูงครูเพื่อประเมินการพูด เลูาเรื่อง ๕. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับเนื้ อเรื่อง โคลงสุภาษิตอิศปปก รณำา แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๒. นั กเรียนแตูละกลูุมอูานโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำาทั้ง ๔ เรื่อง และชูวยกันเลูาให้เพื่อนในกลูุมฟั ง แล้วชูวยกัน เรื่อง และทำาเป็ นสมุดนิ ทานประกอบภาพ สูงครู วาดภาพประกอบ ๓. นั กเรียนฝึ กเขียนนิ ทานที่มีข้อคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ งคล้ายกับ โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำา แล้วนำามาอภิปราย กับเพื่อนในกลูุม ๔.372 ๑.

นั กเรียนแตูละกลูุมศึกษาโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำาฉบับสมบูรณ์ แล้วนำาความรู้มาจัดป้ ายนิ เทศหน้าชั้นเรียน ๒. นั กเรียนศึกษานิ ทานสุภาษิตในภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับ นิ ทานสุภาษิตในภาษาไทย ๙.373 ๑. ตัวอยูางนิ ทานอีสป ๒. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ . สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. สลาก ๓. นั กเรียนำานิ ทานจากโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำาไปเลูาในโอกาส ตูาง ๆ ๒. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด ๔. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. นั กเรียนนำาข้อคิดจากโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำาไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำาวันและในการเรียนได้ ขั้นที่ ๕ สร่ป นั กเรียนชูวยกันสรุปโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำา แล้วบันทึกลงสมุด ๘.

ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ลงชื่อ ผู้สอน / / . ความสำาเร็วัจฒในการจั ยนรู้ ๑๐.374 นาพานิดชการเรี จำากัด ๑. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. บันแนวทางการพั ทึกหลังการจัดฒ การเรี นา ยนรู่ ๒.

มีมารยาทในการอูาน ท ๑. สาระสำาคัญ วรรณคดีและวรรณกรรมเป็ นมรดกทางภาษาที่สะท้อนภาพสังคมใน สมัยนั้ นทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม คูานิ ยม ความคิด ความเชื่อที่ สืบทอดตูอ ๆ กันมา การพิจารณาคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรม จะพิจารณาในด้านเนื้ อหา ศิลปะการประพันธ์ สังคม และการนำาไปใช้ ๒. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผล ของงานเขียน ท ๑.๑ (ม.๑ (ม. ๒/๘) . ๒/๖) ๒.375 แผนการจัดการเรียนรู่ที่ ๔๐ กลู่มสาระการเรี ่ การพิยจนรู ารณาค่ ณภาษาไทย คูาโคลงส่ภาษิต เวลา ๒ หนูวยการเรียนรู่ที่ ๙ ชัว่ โมง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เรื่อง โคลงส่ภาษิต พระราชนิ พนธ์พระบาท สมเด็จพระจ่ลจอมเกลูาเจูาอยู่หัว ๑.๑ (ม. ตัวชี้วัดชั้นปี ๑. อูานหนั งสือ บทความ หรือคำาประพันธ์อยูางหลากหลายและ ประเมินคุณคูาหรือแนวคิดที่ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ท ๑. ๒/๗) ๓.

๑ (ม. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม ท้องถิ่นที่อูานพร้อมยกเหตุผลกระกอบ ท ๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ ดูานความรู่ (K) ดูานค่ณธรรม จริยธรรม ดูานทักษะและ และคูานิ ยม (A) กระบวนการ (P) . P) ๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอูานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕. ๒/๓) ๖.๑ (ม.๑ (ม. P) P) ๒. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อูาน ท ๕. บอกคุณคูาและข้อคิดจากเรื่องที่อูานและแนวทางที่นำาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้ (K.376 ๔. ๓. เห็นคุณคูาและซาบซึ้งในการอูานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (A) ๔. วิเคราะห์และประเมินคูาเรื่องที่อูานได้อยูางถูกต้องเหมาะสม (K. ๒/๔) ๓. ๒/๒) ๕. วิเคราะห์และจำาแนกข้อความที่เป็ นการชวนเชื่อ การโน้มน้าวใจ ได้อยูางสมเหตุสมผล (K. จ่ดประสงค์การเรียนรู่ ๑.

377 ๑. ประเมินทักษะการ ๓. ตรวจผลการทำา ๑. สาระการเรียนรู่ การพิจาณาคุณคูาโคลงสุภาษิต ๖. ประเมินทักษะ ๒. สังเกตการตอบ ๑. กระบวนการจัดการเรียนรู่ ขั้นที่ ๑ นำาเขูาสู่บทเรียน . ประเมินทักษะ ทำางาน ฯลฯ ๕. ประเมินพฤติกรรมใน คำาถามและการ การทำางานเป็ น แสดงความคิดเห็น รายบุคคลในด้านความ ๒. ตรวจแบบทดสอบ หลังเรียน การทำา เขียนรายงาน วินัยในการ กระบวนการคิด กิจกรรม ความมีระเบียบ ๔. แนวทางบ่รณาการ คณิ ตศาสตร์ เขียนแผนภาพความคิดสรุปคุณคูาโคลง ศิลปะ จัดป้ ายนิ เทศ/จัดนิ ทรรศการ สุภาษิต ๗. ประเมินความภาค ภูมิใจและเห็น กระบวนการกลูุม คุณคูาของภูมิปัญญาทาง ภาษาและ วรรณคดีไทย ๕. ประเมินทักษะการพูด ๒. ประเมินทักษะการ เขียนแผนภาพ สนใจและตั้งใจ กิจกรรม ความคิด เรียน ความรับผิดชอบใน ๓.

ครูซักถามเพื่อทบทวนโคลงสุภาษิตพระราชนิ พนธ์พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยููหัวแตูละเรื่อง ๒. นั กเรียนทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพิจารณาคุณคูาโคลงสุภาษิต แล้วชูวยกันตรวจสอบความถูกต้อง ๒. นั กเรียนทำาใบงานที่ ๑๗ เรื่อง การพิจารณาคุณคูาโคลง สุภาษิต แล้วชูวยกันเฉลยคำาตอบ ๓. ครูซักถามถึงความพร้อมของงานที่ได้รบ ั มอบหมาย ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู่ ๑. นั กเรียนแตูละกลูุมออกมานำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน กลูุม ละ ๕ นาที เสร็จแล้วเพื่อนชูวยกันแสดงความ คิดเห็นและรูวมกันสรุป ๓. ครูตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคูา ของวรรณคดีแตูละเรื่องในด้านตูาง ๆ นั กเรียน ความคิด แล้วสูงครู แก้ไขแผนภาพ ขั้นที่ ๓ ฝึ กฝนผู่เรียน ๑. ครูให้นักเรียนแตูละกลูุมชูวยกันสรุปคุณคูาของวรรณคดีท่ีฟัง ในด้านเนื้ อหา วรรณศิลป์ สังคม และการนำาไป ใช้เป็ นแผนภาพ ความคิด แล้วอูานให้เพื่อนฟั งหน้าชั้นเรียน ๔.378 ๑. ครูอธิบายถึงการพิจาณาคุณคูาของวรรณคดีและวรรณกรรมวูา มีการพิจารณาในด้านเนื้ อหา ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคม และ ด้านการนำาไปใช้ และอธิบายหลักการพิจารณาแตูละด้านให้นักเรียน เข้าใจ ๒. นั กเรียนฝึ กวิจารณ์โคลงสุภาษิตพระราชนิ พนธ์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยููหัวแตูละเรื่องตาม ความคิดของนั กเรียนเอง ทำาเป็ นรายงานสูงครู ขั้นที่ ๔ นำาไปใชู .

สื่อ/แหลูงการเรียนรู่ ๑. แผนภาพความคิดสรุปคุณคูาของโคลงสุภาษิต ๓. นั กเรียนนำาพระราชประวัติและพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยููหัวมาจัดป้ ายนิ เทศหน้า ชั้นเรียน ๒. นั กเรียนนำาหลักการพิจารณาคุณคูาวรรณคดีและวรรณกรรม ไปใช้ในการพิจารณาคุณคูาวรรณคดีหรือวรรณ เรื่องตูาง ๆ ๒. กิจกรรมเสนอแนะ ๑. ใบงานที่ ๑๗ เรื่อง การพิจารณาคุณคูาโคลงสุภาษิต ๔.379 ๑. นั กเรียนจัดนิ ทรรศการการอูานวรรณคดีและการพิจารณาคุณคูา วรรณคดี โดยแสดงหนั งสือวรรณคดีและใบ ความรู้ท่ีสรุปคุณคูาของวรรณคดีเรื่องนั้ น ๆ ๙. แบบทดสอบหลังเรียน ๒. หนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ วัฒนาพานิ ช จำากัด . นั กเรียนนำาความรู้และข้อคิดที่ได้จากการพิจารณาคุณคูา วรรณคดีและวรรณกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ขั้นที่ ๕ สร่ป ๑. นั กเรียนชูวยกันสรุปคุณคูาของโคลงสุภาษิตตามแผนภาพ ความคิด บันทึกลงสมุด ๒. นั กเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วชูวยกันตรวจสอบ ความถูกต้อง ๘.

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ ๒. ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ วัฒนาพานิ ช จำากัด แนวทางการพัฒนา ๑๐. โครงงาน (Project Work) .380 ๕. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้ นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เลูม ๒ บริษัท สำานั กพิมพ์ ๑. กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ในกลูุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๓. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที ่ ๓ ลงชื่อ เอกสาร/ความรู่เสริมสำาหรับคร่ / ผู้สอน / กลู่มสาระการเรียนรู่ภาษาไทย ๑. สิ่งที่ไมูได้ปฏิบัติตามแผน เหตุผล ๔. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ๓. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลูุมสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ๒.

แบบทดสอบปลายภาคเรียน ๙.381 ๔. ใบงาน แบบบันทึก และแบบประเมินตูาง ๆ . ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ๖. แบบทดสอบกูอนและหลังเรียน ๘. รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายชัว่ โมง ๗. แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) ๕.

๑ ใช้กระบวนการอูานสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำา ไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำาเนิ นชีวิต และมีนิสัยรักการอูาน ตัวชี้วัด ๑. เขียนผังความคิดเพื่อแสดง ความเข้าใจใน บทเรียนตูาง ๆ ที่อูาน การอูานจับใจความจากสื่อตูาง ๆ – วรรณคดีในบทเรียน – บทความ – บันทึกเหตุการณ์ – บทสนทนา . อูานออกเสียงบทร้อยแก้วและ สาระการเรียนรู่แกนกลาง  บทร้อยกรองได้ ถูกต้อง การอูานออกเสียง ประกอบด้วย – บทร้อยแก้วที่เป็ นบทบรรยาย และบทพรรณนา – บทร้อยกรอง เชูน กลอนบท ละคร กลอนนิ ทาน กลอนเพลงยาว และกาพย์หูอ โคลง ๒.382 ๑. จับใจความสำาคัญ สรุปความ  และอธิบาย เชูน รายละเอียดจากเรื่องที่อูาน ๓. มาตรฐานการเรียนรู่ ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการ เรียนรูแ ่ กนกลาง กลู่มสาระการเรียนรู่ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ สาระที่ ๑ การอูาน มาตรฐาน ท ๑.

ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การ โน้มน้าวใจ สาระการ เรียนรู้ภาษาไทย และกลูุมสาระ การเรียนรู้อ่ ืน หรือความสมเหตุสมผลของงาน เขียน ๗. มีมารยาทในการอูาน  หลากหลายและประเมินคุณคูา เชูน – หนั งสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะ ได้จากการอูาน เพื่อนำาไปใช้แก้ – หนั งสืออูานที่ครูและนั กเรียน สาระที่ ๒ การเขียน มารยาทในการอูาน . อูานหนั งสือ บทความ หรือคำา การอูานตามความสนใจ ประพันธ์อยูาง – หนั งสืออูานนอกเวลา หรือแนวคิดที่ สมกับวัย ปั ญหาในชีวิต กำาหนดรูวมกัน ๘. อภิปรายแสดงความคิดเห็น – บทโฆษณา และข้อโต้แย้ง – งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อูาน – งานเขียนหรือบทความแสดง ๕.383 ๔. วิเคราะห์และจำาแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อมูล – เรื่องราวจากบทเรียนในกลูุม สนั บสนุ น และข้อเท็จจริงจาก บทความที่อูาน ๖.

เขียนบรรยายและพรรณนา  การเขียนบรรยายและพรรณนา ๓.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยูอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตูาง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา ค้นคว้าอยูางมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ๑.384 มาตรฐาน ท ๒. คัดลายมือตัวบรรจงครึง่ บรรทัด สาระการเรียนรู่แกนกลาง  การคัดลายมือตัวบรรจงครึง่ บรรทัด ตามรูปแบบ การเขียนตัวอักษรไทย ๒. เขียนจดหมายกิจธุระ – การเขียนรายงานโครงงาน  การเขียนจดหมายกิจธุระ – จดหมายเชิญวิทยากร . เขียนยูอความ การเขียนยูอความจากสื่อตูาง ๆ เชูน นิ ทาน คำาสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์ เรื่องราวในบทเรียนในกลูุมสาระ การเรียนรู้อ่ ืน นิ ทานชาดก ๕. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  – การเขียนรายงาน การเขียนรายงานจากการศึกษา ค้นคว้า ๖. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความเกี่ยวกับ ประสบการณ์ ๔.

พูดสรุปใจความสำาคัญของเรื่อง สาระการเรียนรู่แกนกลาง  การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและ . มีมารยาทในการเขียน สาระที่ ๓  มารยาทในการเขียน การฟั ง การด่ และการพ่ด มาตรฐาน ท ๓. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ  แสดงความรู้ แสดงความรู้ ความ เรื่องที่อูานอยูางมี – บทความ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งใน เหตุผล การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ คิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อตูาง ๆ เชูน – บทเพลง – หนั งสืออูานนอกเวลา – สารคดี – บันเทิงคดี ๘.๑ สามารถเลือกฟั งและดูอยูางมีวิจารณญาณ และพูด แสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาส ตูาง ๆ อยูางมีวจ ิ ารณญาณและสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด ๑.385 – จดหมายขอความอนุ เคราะห์ ๗.

พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่  ศึกษาค้นคว้า แหลูงเรียนรู้ตูาง ๆ จากการฟั ง การดู และการ การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจาก สนทนา ๖.386 ที่ฟังและดู ดู ๒.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ เปลี่ยนแปลงของภาษา และ . พูดในโอกาสตูาง ๆ ได้ตรงตาม  การพูดในโอกาสตูาง ๆ เชูน วัตถุประสงค์ – การพูดอวยพร – การพูดโน้มน้าวใจ – การพูดโฆษณา ๕. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟัง และดูอยูางมี เหตุผล เพื่อนำาข้อคิดมา ประยุกต์ใช้ในการ ดำาเนิ นชีวิต ๔. มีมารยาทในการฟั ง การดู และ  การพูด พูด สาระที่ ๔ มารยาทในการฟั ง การดู และการ หลักการใชูภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่อง และความนูา ๆ ที่ฟังและดู เชื่อถือของขูาวสารจากสื่อตูาง ๓.

ใช้คำาราชาศัพท์  คำาราชาศัพท์ ๕. สร้างคำาในภาษาไทย  การสร้างคำาสมาส ๒. แตูงบทร้อยกรอง  กลอนสุภาพ ๔.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ วรรณกรรมไทยอยูางเห็นคุณคูา และนำามา ประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู่แกนกลาง ๑.387 พลังของภาษา ภูมป ิ ั ญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย ไว้เป็ นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู่แกนกลาง ๑. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีและ  วรรณกรรมที่อูานใน – ศาสนา ระดับที่ยากขึ้น วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ – ประเพณี – พิธีกรรม – สุภาษิตคำาสอน . รวบรวมและอธิบายความหมาย  คำาที่มาจากภาษาตูางประเทศ ของคำาภาษา ตูางประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท ๕. วิเคราะห์โครงสร้างประโยค  ลักษณะของประโยคในภาษาไทย สามัญ – ประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน – ประโยครวม – ประโยคซ้อน ๓.

สรุปความรู้และข้อคิดจากการ อูานไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริง ๕. อธิบายคุณคูาของวรรณคดีและ วรรณกรรมที่ อูาน ๔. ทูองจำาบทอาขยานตามที่ กำาหนดและบท ร้อยกรองที่มีคุณคูาตามความ สนใจ  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี คุณคูา – บทอาขยานตามที่กำาหนด – บทร้อยกรองตามความสนใจ .388 – เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ – บันเทิงคดี – บันทึกการเดินทาง ๒. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี  วรรณกรรม วรรณคดี พร้อมยก ถิ่น และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อูาน เหตุผลประกอบ การวิเคราะห์คุณคูาและข้อคิดจาก วรรณกรรม และวรรณกรรมท้อง ๓.

กระบวนการเรียนภาษา (Language Learning Process) กระบวนการเรียนภาษา เป็ นกระบวนการที่มูุงให้เกิดการพัฒนา ทักษะทางภาษาซึ่งมีข้ ันตอน ดังนี้ ๑) ทำาความเข้าใจสัญลักษณ์ สื่อ รูปภาพ รูปแบบ เครื่องหมาย นั กเรียนจะรับรู้ความหมายของคำา กลูุมคำา ประโยค และ ถ้อยคำาสำานวนตูาง ๆ ๒) สร้างความคิดรวบยอด .389 ๒. กระบวนการจัดการเรียนรูท ่ ี่ใชูในกลู่มสาระการเรียนรู่ภาษาไทย วิธีการหรือเทคนิ คที่นำามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย มีอยูู มากมายหลายวิธี ซึ่งแตูละวิธีจะมีประสิทธิภาพในการสร้างความรู้ ทักษะประสบการณ์ และการให้โอกาสนั กเรียนได้แสดงบทบาทแตก ตูางกันออกไป ดังนั้ นในการพิจารณาเอกวิธีการใดมาใช้ ครูต้อง วิเคราะห์ผลการเรียนรู้กูอนวูาต้องการให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมใด ใน ระดับใด จึงจะนำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนั กเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้การ เรียนรู้ของนั กเรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีกำาหนด ในคููมือครู แผนการจัดการเรียนรู้เลูมนี้ ได้บูรณาการเทคนิ ควิธีการ จัดการเรียนรู้ตูาง ๆ ที่สอดคล้องกับกลูุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ ซึ่งแตูละเทคนิ ควิธีการจัดการเรียนรู้ มีสาระพอสังเขปดังนี้ ๑.

วิธีสอนโดยใชูการอภิปรายกลู่มยูอย (Small Group Discussion) วิธีน้ ี เป็ นกระบวนการที่ครูใช้ในการชูวยให้นักเรียนเกิดการเรียน รู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนดโดยการจัดนั กเรียนเป็ นกลูุมเล็ก ๆ ประมาณ ๔–๘ คน ให้นักเรียนในกลูุมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ คิดเห็น และประสบการณ์ในเรื่องหรือประเด็นที่กำาหนด แล้วสรุปผล การอภิปรายออกมาเป็ นข้อสรุปของกลูุม ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การอภิปรายกลูุมยูอยนี้ จะชูวยให้นักเรียนมีสูวนรูวมในกิจกรรมการ เรียนรู้อยูางทัว่ ถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ จะชูวยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนกว้างขึ้น ซึ่งมีข้ ันตอน ดังนี้ ๑) ครูจัดนั กเรียนออกเป็ นกลูุมยูอย ๆ ประมาณ ๔–๘ คน ควรเป็ นกลูุมที่ไมูเล็กเกินไปและไมูใหญูเกินไป เพราะถ้ากลูุมเล็กจะไมูได้ความคิดที่หลากหลายเพียงพอ ถ้ากลูุมใหญู สมาชิกกลูุมจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้ไมูทัว่ ถึง ซึ่งการแบูงกลูุม อาจทำาได้หลายวิธี เชูน วิธีสูุมเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้รูวมกลูุมกับ เพื่อนไมูซ้ ำากัน จำาแนกตามเพศ วัย ความสนใจ ความสามารถ หรือ .390 นั กเรียนจะเชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์นำามาสููความเข้าใจ และเกิดเป็ นภาพรวม เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเรียนรู้ ๓) สื่อความหมาย ความคิด เมื่อนั กเรียนเข้าใจหรือสร้างความ คิดรวบยอดได้แล้ว สามารถที่จะถูายทอดออกมา เป็ นภาษาให้ผู้อ่ ืนเข้าใจได้ ๔) พัฒนาความสามารถ นั กเรียนเกิดการเรียนรู้ตามขั้นตอน คือ เกิดความรู้ ความจำา ความเข้าใจ การนำาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน คูา ๒.

391 เลือกอยูางเจาะจงตามปั ญหาที่มีก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยููกับวัตถุประสงค์ของครู และสิ่งที่จะอภิปราย ๒) ครูหรือนั กเรียนกำาหนดประเด็นในการอภิปราย ให้มี วัตถุประสงค์ของการอภิปรายที่ชัดเจน โดยที่การอภิปรายแตูละครั้งไมู ควรมีประเด็นมากเกินไป เพราะจะทำาให้นักเรียนอภิปรายได้ไมูเต็มที่ ๓) นั กเรียนเริม ่ อภิปรายโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กันตามประเด็นที่กำาหนด ในการอภิปรายแตูละครั้งควรมีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ท่ีจำาเป็ นในการ อภิปราย เชูนประธานหรือผู้นำาในการอภิปราย เลขานุ การ ผู้จดบันทึก และผู้รก ั ษาเวลา เป็ นต้น นอกจากนี้ ครูควรบอกให้สมาชิกกลูุมทุกคน ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน ให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือคำาแนะนำาแกู กลูุมกูอนการอภิปราย และควรยำ้าถึงความสำาคัญของการให้สมาชิกทุก คนในกลูุมมีสูวนรูวมในการอภิปรายอยูางทัว่ ถึง เพราะวัตถุประสงค์ หลักของการอภิปรายคือ การให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น อยูางทัว่ ถึง และได้รบ ั ฟั งความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งจะชูวยให้ นั กเรียนมีความคิดที่ลึกซึ้ง และรอบคอบขึ้น ในกรณี ท่ีมีหลายประเด็น ควรมีการจำากัดเวลาของการอภิปรายแตูละประเด็นให้มีความเหมาะสม ๔) นั กเรียนสรุปสาระที่สมาชิกกลูุมได้อภิปรายรูวมกันเป็ นข้อ สรุปของกลูุม ครูควรให้สัญญาณแกูกลูุมกูอนหมดเวลา เพื่อที่แตูละ กลูุมจะได้สรุปผลการอภิปรายเป็ นข้อสรุปของกลูุม หลังจากนั้ นอาจให้ แตูละกลูุมนำาเสนอผลการอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน หรือดำาเนิ นการในรูป แบบอื่นตูอไป ๕) นำาข้อสรุปของกลูุมมาใช้ในการสรุปบทเรียน หลังจากการ อภิปรายสิ้นสุดลง ครูจำาเป็ นต้องเชื่อมโยงความรู้ท่ีนักเรียนได้รูวมกัน คิดกับบทเรียนที่กำาลังเรียนรู้ โดยนำาข้อสรุปของกลูุมมาใช้ในการสรุป บทเรียนด้วย .

392 ๓. กระบวนการแกูปัญหา (Problem Solving Process) วิธีน้ ี เน้นให้นักเรียนฝึ กการคิดแก้ปัญหาอยูางมีข้ ันตอน มี เหตุผล ซึ่งเป็ นแนวทางในการนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันได้ โดยอาศัยแนวคิดแก้ปัญหาด้วยการนำาวิธีสอนแบบนิ รนั ย (Deductive) คือ การสอนจากกฎเกณฑ์ไปหาความจริงยูอยไปผสมผสานกับวิธีการ สอนแบบอุปนั ย (Inductive) คือ การสอนจากตัวอยูางยูอยมาหากฎ เกณฑ์ กระบวนการคิดทั้งสองอยูางนี้ รวมกันทำาให้เกิดรูปแบบการสอน แบบแก้ปัญหา ซึ่งมีข้ ันตอน ดังนี้ ๑) ทำาความเข้าใจปั ญหา ครูเน้นให้นักเรียนทำาความเข้าใจถึงสภาพของปั ญหาวูา ปั ญหา เกิดจากอะไร มีข้อมูลใดแล้วบ้าง และมีเงื่อนไขหรือต้องการข้อมูลใด เพิ่ม ๒) วางแผนแก้ปัญหา เป็ นการนำาข้อมูลจากขั้นตอนที่ ๑ และข้อมูลความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง กับปั ญหานั้ นมาใช้ประกอบการวางแผนแก้ปัญหา ถ้าปั ญหานั้ นต้อง ตรวจสอบโดยการทดลอง ในขั้นวางแผนก็จะประกอบด้วยการตั้ง สมมุติฐาน กำาหนดวิธีการทดลอง และกำาหนดแนวทางในการประเมิน ผลการแก้ปัญหา ๓) ดำาเนิ นการแก้ปัญหาและประเมินผล นำาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐานและ ประเมินวูา วิธีการแก้ปัญหา หรือผลการทดลองเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ ังไว้หรือไมู อยูางไร ๔) ตรวจสอบการแก้ปัญหา ครูและนั กเรียนรูวมกันตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา และผลจาก การแก้ปัญหาวูามีผลกระทบ ตูอสิ่งอื่นหรือไมู รวมไปถึงการนำาวิธีการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ตูอไป .

393 ๔. กระบวนการเรียนรู่แบบรูวมแรงรูวมใจ (Cooperative Learning) วิธีการนี้ เป็ นการผสมผสานหลักการอยููรูวมกันในสังคมและ ความสามารถทางวิชาการเข้าด้วยกัน โดยให้นักเรียนที่มีความรู้ความ สามารถแตกตูางกันมาทำางานรูวมกัน คนที่เกูงกวูาจะต้องชูวยเหลือ คนที่อูอนกวูา ทุกคนต้องมีโอกาสได้แสดงความสามารถ รูวมแสดง ความคิดเห็นและปฏิบัติจริง โดยถือวูาความสำาเร็จของแตูละบุคคล คือ ความสำาเร็จของกลูุมซึ่งมีข้ ันตอน ดังนี้ ๑) ขั้นเตรียม นั กเรียนแบูงกลูุม แนะนำาแนวทางในการทำางานกลูุม บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลูุม และแจ้งวัตถุประสงค์ของการทำางาน ๒) ขั้นสอน นำาเข้าสููบทเรียน แนะนำาเนื้ อหาสาระ แหลูงความรู้ แล้ว มอบหมายงานให้นักเรียนแตูละกลูุม ๓) ขั้นทำากิจกรรม นั กเรียนรูวมกันทำากิจกรรมในกลูุมยูอย โดยสมาชิกแตูละ คนมีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รบ ั มอบหมาย ซึ่งในการทำากิจกรรมกลูุมครู จะใช้เทคนิ คตูาง ๆ เชูน คููคิด เพื่อนเรียน ปริศนา ความคิด กลูุมรูวม มือ เป็ นต้น การทำากิจกรรมแตูละครั้งจะต้องเลือกเทคนิ คให้เหมาะสม กับวัตถุประสงค์ในการเรียนแตูละเรื่อง โดยอาจใช้เทคนิ คเดียวหรือ หลายเทคนิ ครวมกันก็ได้ ๔) ขั้นตรวจสอบผลงาน เมื่อทำากิจกรรมเสร็จแล้ว ต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติ งานวูาถูกต้องครบถ้วนหรือไมู โดยเริม ่ จากการตรวจภายในกลูุมและ ระหวูางกลูุม เพื่อนำาข้อบกพรูองในการปฏิบัติงานไปปรับปรุงให้ดีข้ ึน .

394 ๕) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล ครูและนั กเรียนชูวยกันสรุปบทเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติมใน สูวนที่นักเรียนยังไมูเข้าใจและชูวยกันประเมินผลการทำางานกลูุมวูา จุด เดูนของงานคืออะไร และอะไรคือสิ่งที่ควรปรับปรุงและแก้ไข ตัวอย่างเทคนิ คการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ ๑) เพื่อนเรียน (Partners) ให้นักเรียนเตรียมจับคููกันทำาความเข้าใจเนื้ อหาและ สาระสำาคัญของเรื่องที่ครูกำาหนดให้โดยคููท่ียังไมูเข้าใจอาจขอคำาแนะนำา จากครูหรือคููอ่ ืนที่เข้าใจดีกวูา เมื่อคููน้ ั นเกิดความเข้าใจดีแล้ว ก็ ถูายทอดความรู้ให้เพื่อนคููอ่ ืนตูอไป ๒) ปริศนาความคิด (Jigsaw) แบูงกลูุมนั กเรียนโดยคละความสามารถ เกูง–อูอน เรียกวูา “กลูุมบ้าน” (Home Groups) ครูแบูงเนื้ อหาออกเป็ นหัวข้อ ยูอย ๆ เทูากับจำานวนสมาชิกกลูุม ให้สมาชิกในกลูุมศึกษาหัวข้อที่แตก ตูางกัน นั กเรียนที่ได้รบ ั หัวข้อเดียวกันมารวมกลูุมเพื่อรูวมกันศึกษา เรียกวูา “กลูุมผู้เชี่ยวชาญ” (Expert Groups) เมื่อรูวมกันศึกษาจน เข้าใจแล้ว สมาชิกแตูละคนออกจากลูุมผู้เชี่ยวชาญกลับไปกลูุมบ้าน ของตนเอง จากนั้ นถูายทอดความรู้ท่ีตนศึกษามาให้เพื่อน ๆ ในกลูุม ฟั งจนครบทุกคน ๓) กลูุมรูวมมือ (Co-op Co–op) แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุมคละความสามารถกัน แตูละ กลูุมเลือกหัวข้อที่จะศึกษา เมื่อได้หัวข้อแล้วสมาชิกในกลูุมชูวยกัน กำาหนดหัวข้อยูอย แล้วแบูงหน้าที่กันรับผิดชอบ โดยศึกษาคนละ ๑ หัวข้อยูอย จากนั้ นสมาชิกนำาผลงานมารวมกันเป็ นงานกลูุม ชูวยกัน เรียบเรียงเนื้ อหาให้สอดคล้องกัน และเตรียมทีมนำาเสนอผลงานหน้า ห้องเรียน เมื่อนำาเสนอผลงานแล้ว ทุกกลูุมชูวยกันประเมินผลการ ทำางานและผลงานกลูุม .

โครงงาน (Project Work) โครงงานเป็ นการจัดการเรียนรู้ท่ีสูงเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามแผนการดำาเนิ นงานที่นักเรียนได้จัดขึ้น โดยครูชูวยให้คำาแนะนำา ปรึกษา กระตุ้นให้คิด และติดตามการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้ าหมาย โครงงานแบูงออกเป็ น ๔ ประเภท คือ ๑. โครงงานที่เป็ นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด ๔. โครงงานประเภทสำารวจ รวบรวมข้อมูล ๒. โครงงานประเภททดลอง ค้นคว้า ใหมู ๓.395 ๔) กลูุมรูวมกันคิด (Numbered Heads Together: NHT) ตอนดังนี้ วิธีน้ ี เหมาะสำาหรับการทบทวนความรู้ให้นักเรียน ซึ่งมีข้ ัน (๑) แบูงนั กเรียนออกเป็ นกลูุม กลูุมละ ๔ คน คละความ สามารถกันแตูละคนมีหมายเลขประจำาตัว (๒) ครูถามคำาถามหรือมอบหมายงานให้ทำา (๓) นั กเรียนชูวยกันอภิปรายในกลูุมยูอยจนมัน ่ ใจวูา สมาชิกทุกคนมัน ่ ใจในคำาตอบ (๔) ครูสูุมถามโดยเรียกหมายเลขประจำาตัวคนใดคนหนึ่ ง ในกลูุมตอบ (๕) ครูให้คำาชมเชยแกูสมาชิกในกลูุมที่สามารถตอบคำาถาม ได้มากที่สุด และอธิบายข้อคำาถามที่นักเรียนยังไมูเข้าใจ ๓. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ การเรียนรู้ด้วยโครงงานมีข้ ันตอน ดังนี้ .

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขูอง นั กเรียนศึกษาทบทวนเอกสารที่ เกี่ยวข้องและปรึกษาครู หรือผู้ท่ีมี ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานั้ น ๆ ๓. ปฏิบัติโครงงาน ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำาหนดไว้ ในระหวูางปฏิบัติงานควรมีการจดบันทึกข้อมูลตูาง ๆ ไว้อยูางละเอียด วูาทำาอยูางไร ได้ผลอยูางไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไร และมีแนวทาง แก้ไขอยูางไร . เขียนเคูาโครงของโครงงานหรือสรูางแผนผังความคิด โดย ทัว่ ไปเค้าโครงของโครงงานจะประกอบด้วยหัวข้อตูาง ๆ ดังนี้ ๑) ชื่อโครงงาน ๒) ชื่อผู้ทำาโครงงาน ๓) ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ๔) ระยะเวลาดำาเนิ นการ ๕) หลักการและเหตุผล ๖) วัตถุประสงค์ ๗) สมมุติฐานของการศึกษา (ในกรณี ท่ีเป็ นโครงงานทดลอง) ๘) ขั้นตอนการดำาเนิ นงาน ๙) ปฏิบัติโครงงาน ๑๐) ผลที่คาดวูาจะได้รบ ั ๑๑) เอกสารอ้างอิง/บรรณานุ กรม ๔.396 ๑. กำาหนดหัวขูอที่จะศึกษา นั กเรียนคิดหัวข้อโครงงาน ซึ่งอาจได้ มาจากความอยากรู้อยากเห็น ของนั กเรียนเองหรือได้จากการอูานหนั งสือ บทความ การไป ทัศนศึกษาดูงาน โดยนั กเรียนต้องตั้งคำาถามวูา “จะศึกษาอยูางไร ” “ทำาไมต้องศึกษาเรื่องดังกลูาว” ๒.

397 ๕. แฟู มสะสมผลงาน (Portfolio) แฟู มสะสมผลงาน หมายถึง แหลูงรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรือ หลักฐาน เพื่อใช้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ทักษะ และ พัฒนาการของนั กเรียน มีการจัดเรียบเรียงผลงานไว้อยูางมีระบบ โดย นำาความรู้ ความคิด และการนำาเสนอมาผสมผสานกัน ซึ่งนั กเรียนเป็ น ผู้คัดเลือกผลงานและมีสูวนรูวมในการประเมิน แฟ้ มสะสมผลงานจึง เป็ นหลักฐานสำาคัญที่จะทำาให้นักเรียนสามารถมองเห็นพัฒนาการของ ตนเองได้ตามสภาพจริง รวมทั้งเห็นข้อบกพรูอง และแนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ ึนตูอไป ลักษณะสำาคัญของการประเมินผลโดยใชูแฟู มสะสมผลงาน ๑. เขียนรายงาน เป็ นการรายงานสรุปผลการดำาเนิ นงาน เพื่อ ให้ผู้อ่ ืนได้ทราบแนวคิด วิธีดำาเนิ นงาน ผลที่ได้รบ ั และข้อเสนอแนะ ตูาง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน ซึ่งการเขียนรายงานนี้ ควรใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจงูาย ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ๖. ครูสามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของ นั กเรียนเป็ นรายบุคคลได้เป็ น อยูางดี เนื่ องจากมีผลงานสะสมไว้ ครูจะทราบจุดเดูน จุดด้อยของ นั กเรียนแตูละคนจากแฟ้ มสะสมผลงาน และสามารถติดตามพัฒนาการ ได้อยูางตูอเนื่ อง . แสดงผลงาน เป็ นการนำาผลของการดำาเนิ นงานมาเสนอ อาจ จัดได้หลายรูปแบบ เชูน การจัดนิ ทรรศการ การทำาเป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย หรืออาจนำาเสนอในรูปของการแสดงผลงาน การนำาเสนอ ด้วยวาจา บรรยาย อภิปรายกลูุม สาธิต ๔.

398 ๒. วัดและประเมินโดยเน้นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง คือ นั กเรียน เป็ นผู้วางแผน ลงมือปฏิบัติงาน รวมทั้งประเมินและปรับปรุงตนเอง ซึ่งมีครูเป็ นผู้ช้ ีแนะ เน้นการประเมินผลยูอยมากกวูาการประเมินผล รวม ๔. ชูวยในการสื่อความหมายเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาการของนั กเรียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ เชูน ผู้ปกครอง ฝู ายแนะแนว ตลอดจนผู้บริหารของโรงเรียน ขั้นตอนการประเมินผลโดยใชูแฟู มสะสมผลงาน การจัดทำาแฟ้ มสะสมผลงาน มี ๑๐ ขั้นตอน ซึ่งแตูละขั้นตอนมี รายละเอียด ดังนี้ ๑. ฝึ กให้นักเรียนรู้จักการประเมินตนเองและหาแนวทาง ปรับปรุงพัฒนาตนเอง ๕. นั กเรียนเกิดความมัน ่ ใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รู้วูาตนเองมีจุดเดูนในเรื่องใด ๖. การวางแผนจัดทำาแฟู มสะสมผลงาน การจัดทำาแฟ้ มสะสม ผลงานต้องมีสูวนรูวม ระหวูางครู นั กเรียน และผู้ปกครอง คร่ การเตรียมตัวของครูต้องเริม ่ จากการศึกษา และวิเคราะห์ หลักสูตร คููมือครู คำาอธิบายรายวิชา วิธีการวัดและประเมินผลใน หลักสูตร รวมทั้งครูต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน โดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน จึงจะสามารถวางแผนกำาหนดชิ้นงานได้ นักเรียน ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้ อหาสาระ การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน การมีสูวนรูวมใน . มูุงวัดศักยภาพของนั กเรียนในการผลิตหรือสร้างผลงาน มากกวูาการวัดความจำาจากการทำาแบบทดสอบ ๓.

การคัดเลือกผลงาน ในการคัดเลือกผลงานนั้ นควรให้ สอดคล้องกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่โรงเรียน ครู หรือนั กเรียนรูวมกัน กำาหนดขึ้นมา และผู้คัดเลือกผลงานควรเป็ นนั กเรียนเจ้าของแฟ้ ม สะสมผลงาน หรือมีสูวนรูวมกับครู เพื่อน และผู้ปกครอง ผลงานที่เลือกเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน ควรมีลักษณะดังนี้ ๑) สอดคล้องกับเนื้ อหา และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ๒) เป็ นผลงานชิ้นที่ดีท่ีสุด มีความหมายตูอนั กเรียนมากที่สุด .399 กิจกรรมการเรียนรู้ การกำาหนดชิ้นงาน และบทบาทในการทำางานกลูุม โดยครูต้องแจ้งให้นักเรียนทราบลูวงหน้า ผู่ปกครอง ต้องเข้ามามีสูวนรูวมในการคัดเลือกผลงาน การ แสดงความคิดเห็น และรับรู้พัฒนาการของนั กเรียนอยูางตูอเนื่ อง ดัง นั้ นกูอนทำาแฟ้ มสะสมผลงาน ครูต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบหรือขอ ความรูวมมือ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสม ผลงานแกูผู้ปกครองเมื่อมีโอกาส ๒. การรวบรวมผลงานและจัดระบบแฟู ม ในการรวบรวมต้อง ออกแบบการจัดเก็บหรือแยก หมวดหมููของผลงานให้ดี เพื่อสะดวกและงูายตูอการนำาข้อมูลออกมาใช้ แนวทางการจัดหมวดหมููของผลงาน เชูน ๑) จัดแยกตามลำาดับ วัน เวลา ที่สร้างผลงานขึ้นมา ๒) จัดแยกตามความซับซ้อนของผลงาน เป็ นการแสดงถึง ทักษะหรือพัฒนาการของนั กเรียนที่มากขึ้น ๓) จัดแยกตามวัตถุประสงค์ เนื้ อหา หรือประเภทของผล งาน ผลงานที่อยููในแฟ้ มสะสมผลงานอาจมีหลายเรื่อง หลายวิชา ดังนั้ นนั กเรียนจะต้องทำาเครื่องมือในการชูวยค้นหา เชูน สารบัญ ดัชนี เรื่อง จุดสี แถบสีติดไว้ท่ีผลงานโดยมีรหัสที่แตกตูางกัน เป็ นต้น ๓.

400 ๓) สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนั กเรียนในทุกด้าน ๔) เป็ นสื่อที่จะชูวยให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู ผู้ปกครอง และเพื่อน ๆ สูวนจำานวนชิ้นงานนั้ นให้กำาหนดตามความเหมาะสม ไมูควรมี มากเกินไป เพราะอาจจะทำาให้ผลงานบางชิ้นไมูมีความหมาย แตูถ้ามี น้อยเกินไปจะทำาให้การประเมินไมูมีประสิทธิภาพ ๔. การแสดงความคิดเห็นหรือความรู่สึกตูอผลงาน ในขั้นตอน นี้ นั กเรียนจะได้รู้จักการวิพากษ์วิจารณ์ หรือสะท้อนความคิดเกี่ยวกับผล งานของตนเอง ตัวอยูางข้อความที่ใช้แสดงความรู้สึกตูอผลงาน เชูน ๑) ได้แนวคิดจากการทำาผลงานชิ้นนี้ มาจากไหน ๒) เหตุผลที่เลือกผลงานชิ้นนี้ คืออะไร ๓) จุดเดูน จุดด้อยของผลงานชิ้นนี้ คืออะไร ๔) รู้สึกพอใจกับผลงานชิ้นนี้ มากน้อยเพียงใด ๕) ได้ข้อคิดอะไรจากการทำาผลงานชิ้นนี้ ๖. การตรวจสอบความสามารถของตนเอง เป็ นการเปิ ดโอกาส ให้นักเรียนได้ประเมินความสามารถของตนเอง โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ยูอย ๆ ที่ครูและนั กเรียนชูวยกันกำาหนดขึ้น เชูน นิ สัยการทำางาน ทักษะทางสังคม การทำางานเสร็จตามระยะเวลาที่กำาหนด การขอความ ชูวยเหลือเมื่อมีความจำาเป็ น เป็ นต้น นอกจากนี้ การตรวจสอบความ สามารถตนเองอีกวิธีหนึ่ ง คือ การให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์จุดเดูน จุด ด้อย ของตนเอง และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข . การสรูางสรรค์แฟู มสะสมผลงานใหูมีเอกลักษณ์ของตนเอง โครงสร้างหลักของแฟ้ มสะสมผลงานอาจเหมือนกัน แตูนักเรียน สามารถตกแตูงรายละเอียดยูอยให้แตกตูางกัน ตามความคิดสร้างสรรค์ ของแตูละบุคคล โดยอาจใช้ภาพ สี สติกเกอร์ ตกแตูงให้สวยงามเน้น เอกลักษณ์ของเจ้าของแฟ้ มสะสมผลงาน ๕.

401 ๗. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู่อ่ ืน มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้รบ ั ฟั งความคิดเห็นจากผู้ท่ีมีสูวนเกี่ยวข้อง ได้แกู เพื่อน ครู และผู้ปกครอง อาจทำาได้หลายรูปแบบ เชูน การจัด ประชุมในโรงเรียนโดยเชิญผู้ท่ีมีสูวนเกี่ยวข้องมารูวมกันพิจารณาผล งาน การสนทนาแลกเปลี่ยนระหวูางนั กเรียนกับเพื่อน การสูงแฟ้ ม . การประเมินผลงาน เป็ นขั้นตอนที่สำาคัญเนื่ องจากเป็ นการ สรุปคุณภาพของงานและความสามารถหรือพัฒนาการของนั กเรียน การ ประเมินแบูงออกเป็ น ๒ ลักษณะ คือ การประเมินโดยไมูให้ระดับ คะแนน และการประเมินโดยให้ระดับคะแนน ๑) การประเมินโดยไมูให้ระดับคะแนน ครูกลูุมนี้ มีความเชื่อ วูา แฟ้ มสะสมผลงานมีไว้ เพื่อศึกษากระบวนการทำางาน ศึกษาความ คิดเห็นและความรู้สึกของนั กเรียนที่มีตูอผลงานของตนเอง ตลอดจนดู พัฒนาการหรือความก้าวหน้าของนั กเรียนอยูางไมูเป็ นทางการ ครู ผู้ ปกครอง และเพื่อนสามารถให้คำาชี้แนะแกูนักเรียนได้ ซึ่งวิธีการนี้ จะ ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานอยูางเต็มที่ วูาจะได้คะแนนมากน้อยเทูาไร โดยไมูต้องกังวล ๒) การประเมินโดยให้ระดับคะแนน มีท้ ังการประเมินตามจุด ประสงค์การเรียนรู้ การประเมินระหวูางภาคเรียน และการประเมิน ปลายภาคเรียน ซึ่งจะชูวยให้วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติเป็ นหลัก การ ประเมินแฟ้ มสะสมผลงานต้องกำาหนดมิติการให้คะแนน (scoring rubrics) ตามเกณฑ์ท่ีครูและนั กเรียนรูวมกันกำาหนดขึ้น การให้ระดับ คะแนนมีท้ ังการให้คะแนนเป็ นรายชิ้นกูอน เก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน และการให้คะแนนแฟ้ มสะสมผลงานทั้งแฟ้ ม ซึ่งมาตรฐานคะแนนนั้ น ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดทำาแฟ้ มสะสมผลงาน และมูุงเน้น พัฒนาการของนั กเรียนแตูละคนมากกวูาการนำาไปเปรียบเทียบกับ บุคคลอื่น ๘.

การปรับเปลี่ยนผลงาน หลังจากที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และได้รบ ั คำาแนะนำาจากผู้ท่ีมีสูวน เกี่ยวข้องแล้ว จะนำามาปรับปรุงผลงานให้ดีข้ ึน นั กเรียนสามารถนำาผล งานที่ดีกวูาเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงานแทนผลงานเดิม ทำาให้แฟ้ มสะสม ผลงานมีผลงานที่ดี ทันสมัย และตรงตามจุดประสงค์ในการประเมิน ๑๐.402 สะสมผลงานไปให้ผู้ท่ีมีสูวนเกี่ยวข้องชูวยให้ข้อเสนอแนะหรือคำา แนะนำา ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์น้ ั น นั กเรียนจะต้องเตรียม คำาถามเพื่อถามผู้ท่ีมีสูวนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุง งานของตนเอง ตัวอยูางคำาถาม เชูน ๑) ทูานคิดอยูางไรกับผลงานชิ้นนี้ ๒) ทูานคิดวูาควรปรับปรุงแก้ไขสูวนใดอีกบ้าง ๓) ผลงานชิ้นใดที่ทูานชอบมากที่สุด เพราะอะไร ๙. การประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน เป็ นการแสดง นิ ทรรศการผลงานของนั กเรียน โดยนำาแฟ้ มสะสมผลงานของนั กเรียน ทุกคนมาจัดแสดงรูวมกัน และเปิ ดโอกาสให้ผู้ปกครอง ครู และ นั กเรียนทัว่ ไปได้เข้าชมผลงาน ทำาให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผล งานของตนเอง ผู้ท่ีเริม ่ ต้นทำาแฟ้ มสะสมผลงานอาจไมูต้องดำาเนิ นการทั้ง ๑๐ ขั้นตอนนี้ อาจใช้ข้ ันตอนหลัก ๆ คือ การรวบรวมผลงานและการจัด ระบบแฟ้ ม การคัดเลือกผลงาน และการแสดงความคิดเห็นหรือความ รู้สึกตูอผลงาน .

สูวนเนื้ อหาแฟู ม ประกอบด้วย – – ผลงาน ความคิดเห็นที่มี ๓. สูวนขูอม่ลเพิ่มเติม ประกอบด้วย – ผลการประเมิน การเรียนรู้ . สูวนนำา ประกอบด้วย – ปก – คำานำา – ประวัติสูวนตัว – สารบัญ ๒.403 องค์ประกอบสำาคัญของแฟู มสะสมผลงาน มีดังนี้ ๑.

ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู่ตามแนวคิด Backward Design ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู่ หนูวยการเรียนรู่ที่ ขั้นที่ ๑ ผลลัพธ์ปลายทางที่ตูองการใหูเกิดขึ้นกับนักเรียน ตัวชี้วัดชั้นปี .404 ๕.

_____________ ______________________________ ๓. _____________ ขั้นที่ ๒ ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู่ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงวูา นักเรียนมีผลการเรียนรู่ตามที่ . _______________________ ______________________________ _____________ ๒. ๒. _________ ___________________________ ๓.. _______________________________________________________ ความเขูาใจที่คงทนของนักเรียน คำาถามสำาคัญที่ทำาใหูเกิดความเขูาใจที่ นักเรียนจะเขูาใจวูา… คงทน ๒. ๑. ______________________________ _____________ ความรู่ของนักเรียนที่นำาไปสู่ความ ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นำา นักเรียนจะรู่วูา… สามารถ. _______________________________________________________ ๒. _________ ไปสู่ความเขูาใจที่คงทนนักเรียนจะ ๑. _________ _____________ ___________________________ ______________________________ เขูาใจที่คงทน ๑.405 ๑. ___________________________ ______________________________ ๒.. _______________________ ๑.

๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู่ มือประเมินผลการเรียนรู่ ๑) ___________________________ __________________________ ๒) ___________________________ ___________________________ ๒. ภาระงานที่ผู่เรียนตูองปฏิบัติ ๑.๑ ___________________________________________________________ ____________________ ๓.406 กำาหนดไวูอยูางแทูจริง ๑.๒ ___________________________________________________________ _____________________ ๒. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู่ ๒.๑ ___________________________________________________________ _____________________ ๑.๒ เครื่อง ๑) ๒) ๓. สิ่งที่มู่งประเมิน ๓.๒ ___________________________________________________________ ____________________ ขั้นที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู่ ___________________________________________________________ _____________________________ .

.(ระบุตัวชี้วัดชั้นปี ที่ใช้เป็ นเป้ าหมายของแผนการ จัดการเรียนรู้ ) จ่ดประสงค์การเรียนรู่ .....(กำาหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสำาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนั กเรียนหลังจากสำาเร็จการศึกษา ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่ง ประกอบด้วย ด้านความรู้ (Knowledge: K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคูานิ ยม (Affective: A) ด้านทักษะและกระบวนการ (Performance: P) ) การวัดและประเมินผลการเรียนรู่ .(ระบุช้ ันที่จัดการเรียนรู้ ) หนูวยการเรียนรู่ที่ .(ระบุช่ ือและลำาดับที่ของแผนการจัดการเรียนรู้ ) ชื่อเรื่อง.....(ระบุวิธีการและเครื่องมือวัด และประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ท้ ัง ๓ ด้าน) .. ร่ปแบบแผนการจัดการเรียนรู่รายชัว่ โมง เมื่อครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design แล้ว ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เป็ นรายชัว่ โมงโดยใช้รูป แบบของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเรียงหัวข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อแผน....(เขียนความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ของหัวเรื่องที่ จะจัดการเรียนรู้ ) ตัวชี้วัดชั้นปี .(ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตูอ ๑ แผน) สาระสำาคัญ.(ระบุช่ ือเรื่องที่จะทำาการจัดการเรียนรู้ ) กลู่มสาระ....(ระบุกลูุมสาระที่จัดการเรียนรู้ ) ชั้น...(ระบุช่ ือและลำาดับที่ของหนูวยการเรียนรู้ ) เวลา...407 ___________________________________________________________ _____________________________ ๖.

(ระบุสาระและเนื้ อหาที่ใช้จัดการเรียนรู้ อาจ เขียนเฉพาะหัวเรื่องก็ได้ ) แนวทางบ่รณาการ.(ระบุส่ ือ อุปกรณ์ และแหลูงเรียนรู้ท่ีใช้ในการ จัดการเรียนรู้ ) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู่ .(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่นักเรียนควร ปฏิบัติเพิ่มเติม) สื่อ/แหลูงเรียนรู่ ......(กำาหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ของกลูุมสาระและการบูรณาการข้ามสาระ) กิจกรรมเสนอแนะ.(ระบุรายละเอียดของผลการจัดการ เรียนรู้ตามแผนที่ กำาหนดไว้ อาจนำาเสนอข้อเดูนและข้อด้อยให้เป็ นข้อมูลที่สามารถใช้ เป็ นสูวนหนึ่ งของการทำาวิจัยในชั้นเรียนได้) ....(เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลูุมสาระ อื่นที่บูรณาการรูวมกัน) กระบวนการจัดการเรียนรู่ .....408 สาระการเรียนรู่ .

วรรณกรรมเรื่องใดเป็ นวรรณกรรม ก วรรณคดีเป็ นหนั งสือที่มีคุณคูาเชิง ประเภทลายลักษณ์ วรรณศิลป์ ข วรรณคดีเป็ นหนั งสือที่แตูงขึ้นโดย อักษร ก บทเหูกลูอม ไมูจำากัดรูปแบบ บ้าน แบบแผนในการแตูง คำาทาย ภาษาตามหลัก ปาฐะ ค วรรณกรรมเป็ นหนั งสือที่มี ข เพลงพื้ นบ้าน ค ศิลปะพื้ น ง ปริศนา ง วรรณกรรมเป็ นหนั งสือที่เรียบเรียง ๖. เรื่องใดจัดเป็ นวรรณคดี ก ชูางสำาราญ ค มือนั้ นสีขาว ข วรรณคดีท่ีเลูาสืบตูอกันมา . แบบทดสอบกูอนและหลังเรียน แบบทดสอบกูอนเรียน หนูวยการเรียนรู่ที่ ๑ ความรู่ทัว่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว ๑. วรรณคดีเรื่องใดเป็ นวรรณคดีประเภท ข มีคุณคูาตูอผู้อูาน รูอยแกูว ค ยกระดับจิตใจผู้อูาน ง ถูกทุกข้อ ๒.409 ๗. ขูอใดเป็ นความหมายของวรรณคดีม่ข ภาษาไทย ก วรรณคดีลายลักษณ์อักษร ๓. ขูอใดกลูาวถ่กตูอง ก ราชาธิราช ข ขุนช้างขุนแผน ค อิเหนา ง พระอภัยมณี ๕. หนังสือตามขูอใดจัดวูาเป็ นหนั งสือที่ ดี ก ใช้สำานวนภาษาดี ข คำาพิพากษา ขุนแผน ง ขุนช้าง ๔.

ขูอใดจัดเป็ นหนังสือประเภทบันเทิง คดี ก ลังลมชมเชยคูู ก บันทึก ๑๐. บทรูอยกรองขูอใดมีการใชูความ เปรียบ ๗.410 ค วรรณคดีท่ีไมูได้บันทึกเป็ นลาย ข รายงาน ลักษณ์อักษร ค เรื่องสั้น ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค ง จดหมายเหตุ ๙. สารคดีกับบันเทิงคดีแตกตูางกัน อยูางไร หมาย ขึ้นอยููผู้คน ก สารคดีมูุงให้เกิดความเพลิดเพลิน ข เมื่อคลื่นลมแรงจัดซัดโซเซ ข สารคดีแตูงด้วยร้อยกรอง ค คนศรัทธาวูางูายสบายจิต ค สารคดีเน้นเกร็ดความรู้ ง อันชาติใดไร้ชูางชำานาญศิลป์ บันเทิงคดีมูุงให้ความรู้ บันเทิงคดีแตูงด้วยร้อยแก้ว บันเทิงคดีเน้นความเข้าใจชีวิต ง สารคดีมูุงเสนอความรู้ บันเทิงคดีมูุงเสนอความสนุ ก เพลิดเพลิน ๘. “ดูหนู สูรูงู หนู งูสู้ดูอยูู งูสุดสู้หนู สู้งู รูปงูทูหนู มูทู” บทรูอยกรองนี้ มีลักษณะเดูนตามขูอใด ก เลูนคำาสัมผัส ข ใช้คำาพ้องเสียง ค ใช้คำาไพเราะกินใจ เรือจะเหลูมระยำาควำ่าไป ไมูเบือนบิดเรูงทำาตามคำาสอน เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสงูา .

411 ง พรรณนาให้เห็นภาพชัดเจน .

ขูอใดไม่ใช่ความหมายของวรรณคดี ก หนั งสือที่แตูงดีมีคุณคูาเชิง วรรณกรรมจะแตูงข้าราชการทัว่ ไป ข วรรณคดีจะเน้นเรื่องเหนื อ ธรรมชาติ วรรณศิลป์ ข หนั งสือที่แตูงดี เรียบเรียงถูกต้อง ขึ้นจริง สูวนวรรณกรรมเน้นเรื่องที่เกิด ตามหลักภาษา ค วรรณคดีจะจำากัดรูปแบบ ความมูุง รูปแบบ ความ และคุณคูา สูวนวรรณกรรมไมู ค หนั งสือที่แตูงขึ้นทุกชนิ ด ไมูจำากัด หมาย มูุงหมาย และคุณคูา ง หนั งสือที่แตูงโดยใช้ถ้อยคำาสำานวน สละสลวย มีแบบ จำากัด รูปแบบ ความมูุงหมาย และคุณคูา ง วรรณคดีจะเน้นความถูกต้องของ แผนในการแตูงอ กูอให้เกิดอารมณ์ สำานวนภาษา สะเทือนใจและ . วรรณกรรมแตกต่างจากวรรณคดี อยูางไร ก วรรณคดีจะแตูงพระมหากษัตริย์ ค ศิลปะในการสร้างสรรค์งานทุกชนิ ด สูวน ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข ๒.412 แบบทดสอบหลังเรียน หนูวยการเรียนรู่ที่ ๑ ความรู่ทัว่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว ๑. “วรรณศิลป์ ” มีความหมายตรงกับขูอ ใด ก ศิลปะในการแตูงหนั งสือ ข วรรณกรรมที่ถึงขั้นเป็ นวรรณคดี ยกระดับจิตผู้อูาน ๓.

ขูอใดคือค่ณคูาของวรรณคดีดูานสังคม และวัฒนธรรม ก ให้ความสะเทือนใจ ข ให้ความรู้ในเรื่องตูาง ๆ ค ให้แงูคิดในการดำาเนิ นชีวิต ง ให้เห็นตัวอยูางการใช้คำาที่ไพเราะ สละสลวย ๗.413 สูวนวรรณกรรมเน้นถ้อยคำาที่ ไพเราะสละสลวย ๔. การพิจารณาสำานวนภาษาในวรรณคดี และวรรณกรรม ควรพิจารณาในดูานใด ก สื่อความหมายได้ชัดเจน ข เลือกใช้ถ้อยคำาสละสลวย ค ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับเนื้ อเรื่อง ง ถูกทุกข้อ อูานบทรูอยกรอง แลูวตอบคำาถามขูอ ๘–๑๐ “ดูน้ ำาวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็ นเกลียวกลอก กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน ๕. ขูอใดคือค่ณคูาของบทรูอยกรองนี้ ค เข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรม ก ให้ความสะเทือนใจ ง ถูกทุกข้อ ค ให้เห็นตัวอยูางการเลือกสรรคำา ของคนแตูละสมัย ข ให้เห็นตัวอยูางชีวิต . การอูานบทละครเราสามารถทราบ ลักษณะนิ สัยตัวละคร ไดูจากสิ่งใด ก ฉาก บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวงเหมือนกงเกวียน ดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็ นหว่างวน” ๘. ขูอใดจัดเป็ นค่ณคูาของวรรณคดีและ ข สัญลักษณ์ ง เลียนเสียงธรรมชาติ วรรณกรรม ก ขัดเกลาจิตใจของผู้อูาน ข ให้ความรู้และเสริมสร้างสติปัญญา แกูผู้อูาน ๙. บทรูอยกรองนี้ มีศิลปะการประพันธ์ อยูางไร ข บทบรรยาย ก บุคคลวัต ง แกูนของเรื่อง ค อุปลักษณ์ ค บทสนทนา ๖.

414 ง ให้นำาข้อคิดมาปรับใช้ในชีวิตจริง ๑๐. “เห็นโศกใหญ่ใกล้น้ ำาระกำาแฝง ทั้งรักแซงแซมสวาทประหลาดเหลือ เหมือนโศกพี่ท่ีช้ ำาระกำาเจือ เพราะรักเรื้อแรมสวาทมาคลาดคลาย” บทรูอยกรองนี้ ใชูกลวิธีการแตูงตรงกับขูอใด ก เลูนคำาซำ้า ข เลูนคำาพ้อง ค การอ้างถึง ง เลียนเสียงธรรมชาติ .

415 แบบทดสอบกูอนเรียน หนูวยการเรียนรู่ที่ ๒ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว ๑. “นนทก” เป็ นจ่ดกำาเนิ ดของตัวละคร ตัวใดในเรื่อง รามเกียรติ์ ข กลอนบทละคร ง กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ ๔. บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นา รายณ์ปราบนนทก แตูงดูวยคำาประพันธ์ประเภทใด ข รัชกาลที่ ๒ ก กลอนเสภา ง รัชกาลที่ ๖ ค กาพย์ยานี ๑๑ ค รัชกาลที่ ๕ ๒. ขูอใดอูานแบูงวรรคตอนไดูถ่กตูอง ก ตั้งแตู/พระสนมรูว/ญาณ/ประทาน/ ก พระราม ให้ล้าง/เท้าเทวา ค นางมนโฑ ตบหัว/แล้วลูบ ข ทศกัณฐ์ ข อยููบันได/ไกรลาส/เป็ นนิ จ/สุราฤทธิ์/ . บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นา รายณ์ปราบนนทก เป็ นพระราชนิ พนธ์ของใคร ก รัชกาลที่ ๑ ง พระลักษมณ์ ๓.

”ภูวไนย ธรณิ ทร์ นฤบาล______” ควร เติมคำาใดลงใน ใด ขูอความที่พิมพ์ตัวหนาใชูโวหารชนิ ด ชูองวูางเพื่อใหูมีความหมายสัมพันธ์ ก อุปมา ก บดินทร์ ค บรรยาย กัน ข ธเนศ ค นรา ง ภูวดล ๗. จากคำาที่กำาหนดใหูในขูอ ๖ มีความ หมายตรงกับขูอใด ก คน ข แผูนดิน ค พระนารายณ์ ง พระเจ้าแผูนดิน ๑๐. “ฮึดฮัดขัดแต้นแน่นใจ ง พระหริวงศ์ ตาแดงดัง่ แสงไฟฟูา” ๖. “ตัวข้ามีมือแต่สองมือ ฤๅจะสู้ท้ ังสี่กรได้ แม้นสี่มือเหมือนพระองค์ทรงชัย ข สาธก ง อุปลักษณ์ .416 หลัง ๘. ขูอใดูไม่ใช่พระนามของพระนารายณ์ ก พระสีกร ข บรรยายชัดเจนเห็นภาพพจน์ ค เลูนคำาเพื่อเน้นความให้ชัดเจน ข พระจักรา ง ถูกทั้งข้อ ก และค ค เจ้าไตรโลกา ๙. “บ้างให้ตักนำ้าล้างบาทา ค บ้างให้ตักนำ้า/ล้างบาทา/บ้างออเส้น/ บ้างถอนเส้นเกศาวุ่นไป ง จนผมโกร๋น/โล้นเกลี้ยง/ถึงเพียงหู/ ดูเงาในนำ้าแล้วร้องไห้” เกศาวูุนไป จนผมโกร๋นโล้นเกลี้ยงถึงเพียงหู ดูเงาใน/นำ้าแล้ง/ บทรูอยกรองนี้ ดีเดูนในดูานใด ร้องไห้ ก ใช้คำาน้อยแกูกินความมาก ๕.

417 ที่ไหนจะทำาได้ดัง่ นี้ ” จากบทรูอยกรองเป็ นการพ่ดลักษณะใด ก ท้าทาย ข ตัดพ้อตูอวูา ค ประชดประชัน ง วูากลูาวตักเตือน .

จากคำาตอบขูอ ๒ มีความหมายตรง กับขูอใด ก มีศัตรูอยููข้างตัว ข ผู้มีรูางกายใหญูโต ค พระนารายณ์ . ขูอใดเป็ นสำานวนความเปรียบจาก เรื่อง รามเกียรติ ค ผู้มีอำานาจเหนื อผู้ใด ง ดื้ อ มุทะลุ ทำาไมูคิดได้คิดเสีย ๔. “ครั้นถึงบนไดไกรลาส ขัดสมาธินัง่ ยิ้มริมอ่างใหญ่ คอยหมู่เถวาสุราลัย ด้วยใจกำาเริบอหังการ์” บทรูอยกรองนี้ กลูาวถึงใคร ก เลือดเข้าตา ก นนทก ข ยักษ์ปักหลัน ่ ข พระอิศวร ง เอานำ้าเย็นเข้าลูบ ง เหลูาเทวดาและคนธรรพ์ ค หอกช้างแครู ๓. นนทกทำาหนูาที่ใดบนสวรรค์ ก เฝ้ าอุทยานดอกไม้ ข คอยรับใช้พระอิศวร ค เป็ นผู้ติดตามพระนารายณ์ ง ตัวนำ้าล้างเท้าให้เหลูาเทวดา ๒.418 แบบทดสอบหลังเรียน หนูวยการเรียนรู่ที่ ๒ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว ๑.

419 ๘. บทรูอยกรองนี้ กลูาวถึงใคร ก การให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ก พระอุมา ข คบคนเชูนไร ยูอมเป็ นเชูนนั้ น ค พระนารายณ์แปลง ง บุญคุณต้องทดแทน ความแค้น ข นางเทพอัปสร ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค ๖. บทรูอยกรองนี้ ใชูโวหารชนิ ดใด ก สาธก ข อุปมา ค บรรยาย ค เวรยูอมระงับด้วยการไมูจองเวร ยูอมชำาระ ๑๐. บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนที่นำามา ใหูอูานนี้ ใหูขูอคิดใน งามเอวงามอ่อนทั้งกายา” เรื่องใด ๕. บทรูอยกรองนี้ มีลักษณะเดูนตามขูอ อูานบทรูอยรอง แลูวตอบคำาถามขูอ ๕– ใด ๘ “เหลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ์ ข มีความเปรียบ พิศพัตร์ผ่องเพียงแขไข ค เลูนสำานวนโวหาร งามโอษฐ์งามแก้มงามจุไร งามนัน์เนตรงามขนง งามองค์ย่ิงเทพอัปสร งามจริตกิรย ิ างามงอน ก มีการเลูนคำา ง ใช้คำาให้เกิดภาพพจน์ ๙. “อ้ายนี่ ค่าชอบมาช้านาน เราจึ่งประทานพรให้” ใด บทรูอยกรองนี้ สะทูอนคูานิ ยมในเรื่อง ง พรรณนา ก ผู้ท่ีทำางานนานยูอมได้รบ ั รางวัลการ ก หู ค การทำางานใด ๆ ไมูควรหวังผล ๗. จากบทรูอยกรองขูอใดไม่ได้กลูาวถึง ข คิ้ว ค นม ง จมูก ข การทำางานยูอมได้รบ ั คูาตอบแทน ตอบแทน ง ให้รางวัลตอบแทนแกูผู้ท่ีทำาความดี ความชอบ .

420 .

เหต่ผลในการแตูงอิศรญาณภาษิตคือ อะไร ก วานรได้แก้ว ค กิ่งกูาได้ทอง ง ทองลููกระเบื้ อง ๔. จากคำาตอบขูอ ๓ มีความหมายตรง ก แตูงเพื่อเปรียบเทียบสุภาษิตพระรูวง กับขูอใด ข แตูงเพื่อใช้สัง่ สอนศิษย์ท่ีบวชอยููใน วัด ค ต้องการแตูงบทร้อยกรองที่มี ก ไมูรู้คุณคูาของสิ่งของ ข สิ่งของที่ได้มาไมูมีคุณคูา ค สำาคัญวูาสิ่งของที่ได้มาเป็ นของมีคูา ลักษณะเป็ นเพลงยาว ยิ่ง ถูกกลูาวหาวูาผิด เกิดประโยชน์ได้ ง แตูงเพื่อระบายความน้อยพระทัยที่ ปกติ ง สิ่งของที่ได้มาไมูสามารถนำาไปใช้ให้ อูานบทรูอยกรอง แลูวตอบคำาถาม ขูอ ๕–๗ . อิศรญาณภาษิต แตูงดูวยคำาประพันธ์ ๓.421 แบบทดสอบกูอนเรียน หนูวยการเรียนรู่ที่ ๓ อิศรญาณภาษิต คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว ๑. “เพชรอย่างดีมีค่าราคายิ่ง ส่งให้ลิงจะรู้ ประเภทใด ค่าราคาหรือ” ก นิ ราศ ขูอความนี้ ตรงกับสำานวนใด ค กลอนเพลงยาว ข ลิงหลอกเจ้า ข รูายสุภาพ ง กลอนดอกสร้อย ๒.

บทรูอยกรองนี้ ตรงกับสำานวนใด ข สิบรู้ไมูเทูาชำานาญ ง เดินตามผู้ใหญูหมาไมูกัด ก ผู้น้อยควรอูอนน้อมถูอมตนตูอ ข แขูงเรือแขูงได้แตูแขูงบุญวาสนานั้ น ค การโต้แย้งควรอยููบนพื้ นฐานของ ๗. “วาสนาไม่คู่เคียงเถียงเขายาก ถึงมีปากมีเสียเปล่าเหมื่อนเต่าหอย” บทรูอยกรองนี้ มีลักษณะเดูนตามขูอใด ก เลูนคำา ข เลูนสัมผัส ค ใช้โวหารเปรียบเทียบ ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข ค รู้จักคิดไตรูตรอง ๙. จากบทรูอยกรองขูอที่ ๘ กลูาวถึงสิ่ง ง รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ ืน ใด ก อาบนำ้าร้อนมากูอน ผู้ใหญู ค รู้ไว้ใชูวูาใสูบูาแบกหาม ทำาได้ยาก ๖.422 “คนสามขามีปัญญาไว้ทัก ที่ไหนหลักแหลมคำาจงจำาเอา เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด ไปพูดขัดเขาทำาไมขัดใจเขา” ๕. “ต่อผู้ดีมีปัญญาจึงหารือ ให้เหลือเสียว่าชายนี้ ขายเพชร” ขูอความที่พิมพ์ตัวหนามีความหมายตรงกับขูอใด ก ให้คนรำ่าลือวูาเป็ นคนรำ่ารวย ข ให้คนรำ่าลือวูาเป็ นผู้กล้าหาญ ค ให้คนลือวูาเป็ นผู้สุจริตในอาชีพ . บทรูอยกรองนี้ สอนเรื่องใด ก ให้รู้จักตนเอง ข ให้เชื่อฟั งผู้ใหญู ง คนฉลาด ๘. “คนสามขา” มีความหมายตรงกับขูอ ความมีเหตุผล ใด ก คนแกู ข คนพิการ ์ อกเสียงก็ ง ผู้มีบารมีน้อยจะออกสิทธิอ ไมูมีใครสนใจ ค คนเขลา ๑๐.

423 ง ให้คนรำ่าลือวูามีปัญญาราวกับมีเพชรมากพอที่จะอวดได้ .

ขูอใดไม่ใช่ค่ณคูาจากอิศรญาณภาษิต ๔. ขูอใดไม่ใช่สภ ่ าษิตจากเรื่อง อิศรญาณ ก ให้ข้อคิด คติสอนใจ ภาษิต ข แนะนำาให้ผู้อูานรู้จักชีวิต ก ทำาคุญบูชาโทษ ข ฆูาควายเสียดายพริก ค สัง่ สอนแนะนำาเฉพาะเยาวชน ง รู้คูานิ ยมของคนไทยสมัยกูอน ค รักยาวให้มัน ่ รักลัน ่ ให้ตูอ อูานบทรูอยกรอง แลูวตอบคำาถามขูอ ง คบคนพาล พาลพาไปหาผิด ๔–๗ คบบัณพิต บัณฑิตพาไปหาผล “อย่าคบมิตรจิตพาลสันดาลชัว่ ๒. บทรูอยกรองนี้ ตรงกับส่ภาษิตขูอใด ก สอนจระเข้ให้วูายนำ้า ข ทำาดีได้ดี ทำาชัว่ ได้ชัว่ . “ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า จะพาตัวให้เสื่อมที่เลื่อมใส นำ้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่ าอัชฌาสัย คนนักปราชญ์นัน ่ แหล่ะดีมีกำาไร เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ ท่านย่อมให้ความสบายหลายประตู รักกันไว้ดีกว่าชิงระวังการ” ความเจริญและความฉิบหายนั้น ภาษิตนี้ สะทูอนคูานิ ยมของคนไทยเรื่อง ที่เกิดมันไม่มากเท่าปากหู” ใด ก การผูกมิตร ข การพึ่งพาอาศัยกัน ค ความซื่อสัตย์สุจริต ง การอูอนน้อมถูอมตน ๓.424 แบบทดสอบหลังเรียน หนูวยการเรียนรู่ที่ ๓ อิศรญาณภาษิต คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องเพียงคำาตอบเดียว ๑.

สิง่ สำาคัญที่จะที่จะทำาใหูคนเจริญ ง คบพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต กูาวหนูาหรือเสื่อมถอย บัณฑิตพาไปหาผล คืออะไร ๕.425 ค รักดีหามจัว่ รักชัว่ หามเสา ๗. เพื่อนในขูอใดไม่ควรคบมากที่ส่ด ก เพื่อนชวนอิ่มไปเที่ยวสถานบันเทิง ง การพูด–การอูาน ๘. “สูงอย่าให้สูงกว่าฐานนานไปล้ม จะเรียนคบเรียนเกิดอย่าเปิ ดฝั ก” ภาษิตบทนี้ สามารถนำาไปใชูประโยชน์ ข เพื่อนชวนจินไปห้องสมุดตอนพัก ในเรื่องใด เที่ยง ค เพื่อนชวนแก้วไปเวียนเทียนในวัน สำาคัญทางศาสนา ง เพื่อนชวนนั นไปสอนหนั งสือเด็ก ด้อยโอกาสในชุมชน ๙. นักเรียนควรเลือกคบเพื่อนแบบใด ก การฟั ง–การดู ก เพื่อนกิน ข การดู–การอูาน ข เพื่อนตาย ค การพูด–การฟั ง ค เพื่อนนอน ง เพื่อนเที่ยว ๖. ภาษิตบทใดตูองอาศัยการตีความ ก ผู้ใดดีดีตูออยูาทูอกิจ ผู้ใดผิดผูอนพักอยูาหักหาญ ข แตูไม้ไผูอันหนึ่ งต้นอันหนึ่ งแขวะ สีแหยะแหยะตอกตะบันเป็ นควันฉิว ค เกิดเป็ นคนเชิงดูให้รู้เทูา ใจของเราไมูสอนใจใครจะสอน ง ถึงรู้จริงนิ่ งไว้อยูาไขรู้ เติมที่ครูเดียวเทูานั้ นเขาสรรเสริญ ก รู้จึกดูแลตนเอง ข รู้จักประมาณตน ค รู้จักคุณคูาของเงิน ง รู้จักเก็บหอมรอมริบ .

จากคำาตอบขูอ ๙ สื่อความตามขูอใด ก อยูาประมาทสิ่งที่ทรงพลัง ข ควรประเมินพลังของคููตูอสู้กูอนเสมอ ค ไมูควรทำาอะไรเกินกำาลังฐานะของตน ง อยูาประมาทการกระทำาที่ดูเหมือนจะไมูเป็ นพิษเป็ นภัย .426 ๑๐.

427 แบบทดสอบกูอนเรียน หนูวยการเรียนรู่ที่ ๔ ศิลาจารึก หลักที่ ๑ คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว ๑. ปั จจ่บันศิลาจารึกหลักที่ ๑ ตั้งอยู่ สถานที่ใด ก หอสมุดแหูงชาติ ข จำานวนในการจารึกตูางกัน ค รูปตัวอักษรที่ใช้จารึกตูางกัน ง ถูกทั้งข้อ ก และ ค ๕. สภาพความเป็ นอยู่ในสังคมสมัย ส่โขทัยตูางจากสมัย ปั จจ่บันเรื่องใดมากที่ส่ด . ขูอใดไม่ใช่เนื้ อหาที่กลูาวในศิลาจารึก ก สาเหตุของการคิดประดิษฐ์อักษร ข เหตุการณ์และสภาพความเป็ นอยูู ค อธิบายขอบเขตอาณาจักรสุโขทัย ง ประวัติของพูอขุนรามคำาแหงมหาราช ข พระที่นั่งศิวโมขพิมาน ค ศูนย์วัฒนธรรมแหูงชาติ ง พิพิธภัณฑสถานแหูงชาติ พระนคร ๓. สมัยส่โขทัยใชูระบอบการปกครอง ข เป็ นแหลูงข้อมูลเรื่องราวในอดีต แบบใด ค เป็ นความเชื่อของคนในสมัยสุโขทัย ง เป็ นบันทึกการเดินทางของพูอขุน รามคำาแหงมหาราช ๔. เหต่ใดจึงกลูาววูาผู่จารึกศิลาจารึก หลักที่ ๑ ไมูใชูคน เดียวกัน ก ใช้สรรพนามตูางกัน ก เทวราช ข พูอปกครองลูก ค นายปกครองบูาว ง สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ๗. ศิลาจารึก หลักที่ ๑ มีความสำาคัญ อยูางไร ก เป็ นคูานิ ยมไทยในสมัยสุโขทัย ๖. ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ใชูลักษณะคำา ประพันธ์ชนิ ดใดในการแตูง ก ฉันท์ ข รูายยาว ค บทความ ง ความเรียงร้อยแก้ว ๒.

ขูอใดคือลักษณะสำาคัญของตัวอักษร สมัยพูอ ข ครองราชย์ได้ ๑๙ ปี ง ได้เลื่อนตำาแหนูงมา ๑๙ ปี . วัตถ่ประสงค์ในการประดิษฐ์ตัวอักษร ไทยของพูอข่น รามคำาแหงคือขูอใด ข มีรูปพยัญชนะและสระครบ ง สระและวรรณยุกต์อยููในบรรทัด เดียวกัน ๑๐.428 ก การปกครอง ข่นรามคำาแหงมหาราช ข คูานิ ยมความเชื่อ ก เป็ นภาพบรรยายความ ง ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ค วางสระสูวนมากไว้หลังพยัญชนะ ค การประกอบอาชีพ ๘. “กูข้ ึนใหญ่ได้สิบเก้าเข้า” ขูอความนี้ ก เพื่อให้คนไทยเลิกใช้ตัวหนั งสือขอม หมายความวูา ข เพื่อให้คนไทยเลิกปฏิบัติตาม อยูางไร วัฒนธรรมขอม ก อายุได้ ๑๙ ปี สามารถของไทย ค ทำาสงครามมา ๑๙ ครั้ง ค เพื่อให้ขอมยอมรับความรู้ความ ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข ๙.

ขูอความใดแสดงวูาพูอข่นรามมีความ ๕. “ตัว เนื้ อ ตัว ปลา” ในที่น้ ี หมายถึง ข กลูาวสดุดีพูอขุนรามคำาแหงมหาราช ขูอใด ค พระราชประวัติของพูอขุน ก สัตว์บกสัตว์น้ ำา รามคำาแหงมหาราช ข ข้าวปลาอาหาร ความเป็ นอยูู ง ทรัพย์สมบัติและข้าทาสบริวาร ง กลูาวถึงขนบธรรมเนี ยมและสภาพ ค บริวารหญิงชาย ๒. ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ตอนที่นำามาใหู ค ข้อ ค เรียนกลูาวถึงเรื่องใด ง ข้อ ง ก ความภาคภูมิใจของตัวอักษรไทย ๔. ขูอใดแสดงถึงพระราชจริยวัตรของ พูอข่นรามคำาแหง ก ตูพ่ีน้องท้องเดียวห้าคน ข พี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตียม . จากตัวเลือกขูอ ๒ ขูอใดแสดงถึง ความกตัญญ่ของ พูอข่นรามคำาแหงมหาราช ก ข้อ ก ข ข้อ ข ๖.429 แบบทดสอบหลังเรียน หนูวยการเรียนรู่ที่ ๔ ศิลาจารึก หลักที่ ๑ คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องเพียงคำาตอบเดียว ๑. ขูอใดจัดเป็ นความรู่ที่ไดูจากศิลาจารึก กลูาหาญ ก พู บ ก ื ชู ี ส ร ี น ทรา ข บ ก บู ี หน บ ก ี ขู ช๋าง เบก พล ค มา เวน แกู พู บ ก พู ข ก ตาย ญ งง ี พู บ ก ง ข ก ได๋ ตวว ื เน๋ออ ตวว ปลา หลักที่ ๑ ก วิวัฒนาการทางภาษา ข หลักฐานการติดตูอกับอาณาจักรอื่น ค พระราชประวัติพูอขุนรามคำาแหง มหาราช ง ถูกทั้งข้อ ก และ ค ข ก เอา มา แกู พู บ ก ๓.

430 ค กูได้หมากส้มหมาก หวานอันใดกิน อรูอยดี ง เมื่อชัว่ พูอกู กูบำาเรอแกูพูอกู กูบำาเรอแกูแมูกู ๗. คำาในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ขูอใดมีความ หมายต่างจาก ปั จจ่บัน ก แพ้ ข แสดงความเป็ นเอกราช ข ตาย ค เสริมสร้างความสามัคคีของคนใน ค พูาย ชาติ ง ถูกทุกข้อ ๘. “ในนำ้ามีปลาในนามีข้าว” สะทูอน สภาพสภาพบูานเมือง ง ตนกู ๑๐. “พี่กูตายจึ่งได้เมืองแก่กูท้ ังกลม” คำา ที่พิมพ์ตัวหนา หมายถึงขูอใด ตามขูอใด ก ทั้งหมด ก มีความอุดมสมบูรณ์ ข เราทั้งหลาย ข บ้านเมืองมีความสงบสุข ค ทั้งชายและหญิง ค มีการติดตูอซื้ อขายอยูางกว้างขวาง ง ทั้งเมืองหลวงและเมืองขึ้น . ขูอใดคือค่ณคูาของภาษา ก พัฒนาความคิด ง ประชากรสูวนใหญูประกอบอาชีพ ประมงและทำานา ๙.

“ธารทองแดง” เป็ นชื่อของอะไร ง ลักษณะรูปรูาง ก ตำาบล ข ทูานำ้า ค ธารนำ้า ง ตำาหนั ก ๓.ขูอใดเป็ นลักษณะของกาพย์หูอโคลง ข ท้าตะเต็งเต็งเสียง ครูุมครึ้น โคลงสี่สภ ุ าพกี่บท ง แตร้นแตรูนแตรฝรัง่ ขึ้น หวููหวู้เสียง ก เริม ่ ด้วยกาพย์ยานี ๑ บท ตามด้วย ก็ได้ ข เริม ่ ด้วยโคลงสี่สุภาพ ๒ บท ตาม ด้วยกาพย์ยานี ก่ีบท ค เสียงปี่ รีเ่ รื่อยเพียง การเวก สังข์ ๔. “ตุุกตู่หมู่ตุกแก บึ้งแตน อึ่งอ่างแย้แล ก็ได้ ผึ้งหลวงรวดเลื้ อยแขวน บนปลายไม้ โคลงสี่สภ ุ าพ ๑ บทรูอยกรองนี้ กลูาวถึงธรรมชาติของ ค เริม ่ ด้วยกาพย์ญานี ๑ บท ตามด้วย ใหญ่รวงรัง” บท สลับกัน ง เริม ่ ด้วยโคลงสี่สุภาพ ๑ บท ตาม สัตว์ในเรื่องใด ก อาหารการกิน ด้วยกาพย์ยานี ๑ ข ความเป็ นอยูู บท สลับกัน ค ลักษณะนิ สัย ๒. จากบทรูอยกรองในขูอ ๔ กลูาวถึง สัตว์กี่ชนิ ด ก ๒ ชนิ ด . ขูอใดมีการเลียนเสียงธรรมชาติ ก นกเขาขันคููคู้ เคียงขยัน ๕.431 แบบทดสอบกูอนเรียน หนูวยการเรียนรู่ที่ ๕ กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว ๑.

ขูอใดไม่ใช่ช่ ือชูาง . จากบทรูอยกรองในขูอ ๖ กลูาวถึง ๖. บทรูอยกรองในขูอ ๖ “รางชาง” มี ความหมายตรงกับ ขูอใด ก กรีดกราย ข สวยงาม อูานบทรูอยกรองแลูวตอบคำาถามขูอ ๙–๑๐ ฝูงช้างสล้างใหญ่น้อย พังพลาย ทอกโทนพินายหลาย สำ่าถ้วน องท่านำ้าดำาป้วน เล่นร้องฮูมแปร๋น ทองแดงเผอกเนี ยมราย ในเหล่า ๙. “ยงทองย่องเยื้ องย่าง รำาร่างชางช่าง ฝ่ ายหาง บทรูอยกรองนี้ มีลักษณะเดูนตามขูอใด อะไร ก อธิบายทีอูยูของนกยูง ข ชมความงามของนกยูง ก เลูนคำาซำ้า ค บอกลักษณะของนกยูง ข เลูนคำาสัมผัส ง อธิบายอาหารการกินของนกยูง ค ใช้คำาเลียนเสียงธรรมชาติ ง ใช้คำาแสดงกริยาอาการ ๗.432 ข ๔ ชนิ ด ค รำาแพน ค ๖ ชนิ ด ง กระพือปี ก ง ๘ ชนิ ด ๘. จากบทรูอยกรองมีชูางกี่เชือก ก ๕ เชือก ข ๗ เชือก ค ๘ เชือก ง ๑๐ เชือก ๑๐.

433 ก ป้ วน ข พินาย ค เนี ยม ง ทองแดง .

434 แบบทดสอบหลังเรียน หนูวยการเรียนรู่ที่ ๕ กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดง ตอน พรรณนาสัตว์ในปู า คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องเพียงคำาตอบเดียว ๑. จากคำาตอบขูอ ๓ ใหูความรู่ตามขูอใด ก ลักษณะของสัตว์ ข ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ค สภาพความเป็ นอยููของสัตว์ ง การแตูงกายของสตรีสมัยอยุธยา . กาพย์หูอโคลงประพาสธารทองแดงใหู ค่ณคูาตามขูอใด รูปรูางอยูางแพะหมาย ค กระจงกระจัดเตี้ย วิ่งเรีย ่ เรียนูาเอ็นดู เหมือนกวางอยูางตาหู มีเขี้ยวน้อยสร้อยแนมสอง ก เลือกใช้คำาทำาให้เกิดจินตภาพชัดเจน ง กระเอื้ อมเลื้ อยทางยาว ข ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ ดูางดำาขาวราวลูกอัน ค ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนพยุหห เห็นเต้นไตูไปตามกัน และพืชนานาชนิ ด ยาตราทางสถลมารค ง ถูกทุกข้อ ๓. ขูอใดเป็ นวัตถ่ประสงค์ในการแตูง กาพย์หูอโคลง มูานปี กนกวกวงวัง ข เสียงผาอยููภเู ขา ประพาสธารทองแดง หมวดพรายเพราเข้าแปล้ปลาย ข สรรเสริญพระมหากษัตริย์ ขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกัน ก ตัดพ้อตูอวูาตูอชะตาชิวิต ค พรรณนาธรรมชาติตามทางเสด็จ ง ครำ่าครวญถึงนางอันเป็ นที่รก ั ๒. บทรูอยกรองในขูอใดใหูค่ณคูาต่างจาก ข้ออื่น ก เพริศเพราเหลูานางห้าม รูปทรงงามตามเสด็จไป ผมมวยรวยริมไร สุกพร้อมยูอมมากิน ๔.

บทรูอยกรองนี้ สื่อจินตภาพใหูผู่อูาน สัตว์ในเรื่องใด ตามขูอใด ก อาหารการกิน ก ธรมชาติของหนู กับงู ข ลักษณะนิ สัย ค ลักษณะรูปรูางของหนู กับงู ง ลักษณะรูปรูาง ข เสียงร้องของหนู กับงู ง ทูวงทูาการตูอสู้ระหวูางหนู กับงู ค ความเป็ นอยูู ๑๐. “เสือปลาปลาเวียนหว้าย ตีแปลง” คำาที่พิมพ์ตัวหนาหมายถึงขูอใด ก ชื่องู . บทรูอยกรองนี้ มีลักษณะเดูนตามขูอ ใด ก การเลูนคำาสัมผัส ข การใช้สำานวนโวหาร ๘. บทรูอยกรองนี้ กลูาวถึงธรรมชาติของ ๗. “นักสนมกรมชแม่ม่ี ขี่ช้างกูบรูปโฉม ใจ พักตราอ่าผ่องใส จริง” นุ่งหุ่มโอ่โสภา บทรูอยกรองนี้ สะทูอนใหูเห็นถึงเรื่องใด ก รูปโฉมของสาวชาวบ้าน ข ขบวนเสด็จทางสถลมารค ค การแตูงกายของสาวชาวบ้าน ง ความงดงามของสาวชาววัง ค การใช้คำาเปรียบเทียบ อูานบทรูอยกรองแลูวตอบคำาถามขูอ ๙– ง การใช้คำาแสดงอารมณ์ ๑๐ ก ดูงูขูฝูดฝ้ ู พรูพรู ริมท่าหาเหยื่อแฝง อยู่ใกล้ ค งูสู้หนู หนู รู้ งูอยูู ฉวยถูกถนัดกัดได้ คามเว้เร่กิน ๖.435 อูานบทรูอยกรอง แลูวตอบคำาถามขูอ ๕–๗ ดูงูขู่ฝูดฝู้ พรูพรู หนูสู้รูงูงู สุดสู้ หนูรู้งูงูรู้ รูปทู้มูทู งูสู้หนูหนูรู้ งูอยู่ ๕. ขูอใดเลียนเสียงธรรมชาติ ข หนู สู้รูงูงู ง หนู รู้งูงูรู้ สุดสู้ รูปทู้มูทู เสือปลาปลาเวียนหว้าย ปลาว่ายสวายทางแดง ตีแปลง เป็ นหมู่ ๙.

436 ข ชื่อปลา ค ชื่อเสือ ง ชื่ออาหาร .

บทรูอยกรองพันทูายนรสิงห์ถวาย ข ทรงไสช้างไลูตามข้าศึก ชีวิต แตูงดูวยคำา ค ทรงไสช้างเข้าชนช้างข้าศึกรูวมกับ พระราชสวามี ประพันธ์ชนิ ดใด ก กาพย์ยานี ข กลอนเสภา . สมเด็จพระส่รโิ ยทัยทรงแสดงวีรกรรม ในเรื่องใด ก ทรงชนช้างกับข้าศึก ๖. วีรกรรมของบ่คคลใดสัมพันธ์กับพระส่ ริโยทัย ก สมเด็จพระนเรศวร ข พระเจ้าตากสินมหาราช ค พูอขุนรามคำาแหงมหาราช ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข ๕. คำาไวพจน์ขูอใดต่างจากพวก ขึ้นในรัชกาลใด ก คชาธร ไอยรา ข สมเด็จพระไชยราชาธิราช ค กุญชร คชสาร ก สมเด็จพระมหินทราธิราช ค สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ข คเชนทร หัตถี ง พารา นคเรศ ง สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ๓. บทรูอยกรองเรื่อง โคลงภาพพระส่ริ โยทัยขาดคอชูางไดู มาจากไหน ก นารีเรืองนาม ข นางในวรรณคดีไทย ค โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ง ประชุมพงศาวดารกฤษศรีอยุธยา ๒.437 แบบทดสอบกูอนเรียน หนูวยการเรียนรู่ที่ ๖ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว ๑. เหต่การณ์ในบทรูอยกรองพระส่ร ิ โยทัยขาดคอชูางเกิด ง ทรงไสช้างเข้ากันพระราชสวามีมิให้ เป็ นอันตราย ๔.

ขูอใดสัมพันกับคำาวูา “ภูมี” ค ความรับผิดชอบ ก นคเรศ บุร ี ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค ข อริราช ไพรี อูานบทรูอยกรอง แลูวตอบคำาถามขูอ ค ภูวดล ภูวไนย ๘–๑๐ ง บังอร นงคราญ ภูมีปลอมกลับตั้ง จำาสัง่ เพชรฌฆาตฟั น โขนเรือกับหัวพัน ขอบรรลัยพ่อ ปาดเกล้า เซ่นที่ ศาลแล ศาลสืบกฤติคุณเค้า คติไว้ในสยาม ๑๐. “กฤติคุณ” มีความหมายตรงกับขูอใด ง โคลงสี่สภ ุ าพ ก บุญคุณ ๗. พันทูายนรสิงห์มีช่ ือเสียงดีเดูนใน ข ชื่อเสียงในด้านดี เรื่องใด ค ความเมตตากรุณา ก ความขยัน ง ความซื่อสัตย์สุจริต ข ความซื่อสัตย์ ๙.438 ค โคลงสอง ๘. บทรูอยกรองนี้ สร่ปความไดูตามขูอใด ก สมเด็จพระเจ้าเสือทรงพระราชทานอภัยโทษ ข พันท้ายนรสิงห์ยืนยันขอรับโทษตามราชประเพณี ค สมเด็จพระเจ้าเสือสัง่ เพชรฆาตใช้ตัดศีรษะหูุนเหมือน แทนพันท้ายนรสิงห์ ง พระเจ้าเสือจำาสัง่ ให้ประหารพันท้ายนรสิงห์และเอาศีรษะ ทับโขนเรือพระที่นั่งที่หักเซูนไว้ .

จากขูอ ๔ ขูอใดมีการเปลี่ยนแปลง ข พระสุรโิ ยทัย ร่ปคำาเพื่อใหูถ่ก ค พันท้ายนรสิงห์ ง พระสุพรรณกัลยา ๒. “นงคราญ” ในที่น้ ี หมายถึงใคร ง เตลงขับคธไลูไคล้ หวัดท้ายคชาธาร ขับคเชนทรเช่นคำ้า สะอึกสู้ดส ั กร ค พลไกรทองนูาเร้า โรมรัน กันเฮย ก พระมหาจักรพรรดิ ๕. ขูอใดใชูคำาเอกคำาโทต่างกับข้ออื่น ก ขุนมอญรูอนง้าวฟาด ฉาดฉะ เชย ข รงคราญองค์เอกแก้ว กระษัตรีย์ ๑. พันทูายนรสิงห์ถ่กประหารเพราะเหต่ ใด . โคลงบทนี้ สะทูอนใหูเห็นค่ณธรรมขูอ ใด ก ความกตัญญู บังคับคำาเอกคำาโท ก ข้อ ก ค ข้อ ค ข ข้อ ข ง ข้อ ง ๖. ขูอใดทำาใหูเกิดอารมณ์สะเทือนใจมาก ที่ส่ด ข ความซื่อสัตย์ ก ขุนมอญรูอนง้าวฟาด ฉาดฉะ ง ความรับผิดชอบ ค โอรสรีบกันพระ ศพสูู นครแฮ ค ความเสียสละ ๓.439 แบบทดสอบหลังเรียน หนูวยการเรียนรู่ที่ ๖ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว อูานบทรูอยกรอง แลูวตอบคำาถามขูอ ข บทที่ ๒ ๑–๓ ค บทที่ ๓ “นงคราญองค์เอาแก้ว กระษัตรีย์ มานมนัสกัตเวที เกรงพระราชสามี ยิ่งลำ้า มลายพระ ชนม์ ง บทที่ ๔ ๔. ขูอความบาทใดมีสัมผัสอักษรมาก ที่ส่ด ก บทที่ ๑ ข ขาดแลูงคราบอุระ หรุบดิ้น ง สูญชีพไปู สูญสิ้น พจน์ผู้สรรเสิรญ ๗.

เหต่ใดพันทูายนรสิงห์จึงยอมใหู ขูอใด สมเด็จพระเจูาเสือ ก รูปปั้ น ประหารชีวิต ข กฎหมาย ก เพื่อรักษาคำาสัตย์ ค เครื่องเซูน ข เพื่อรักษาพระราชประเพณี ง ศีรษะของพันท้ายนรสิงห์ ค เพื่อรักษาเกียรติภูมิของพระเจ้าเสือ ๙. “หัวกับโขนเรือต้อง ค่้เสูนท่าศาล” ง ถูกทุกข้อ คำาที่พิมพ์ตัวหนามีความหมายตรงกับ ๑๐. เรื่อง สามก๊ก ตอนจิวยี่ซูอนกลโจโฉ แตูงดูวยคำา ประพันธ์ชนิ ดใด ก บทละครนอก ข จดหมายเหตุ ค ความเรียงร้อยแก้ว ง สารคดีเชิงชีวประวัติ ๒. สามก๊ก ไดูรับยกยูองจากวรรณคดีสม โมสร วูามีความดี เดูนในดูานใด ก เป็ นยอดของบทละครพูด ข เป็ นยอดของวรรณคดีแปล . โคลงภาพพันทูายนรสิงห์แสดงใหูเห็น ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค ค่ณธรรมตามขูอ แบบทดสอบกูอนเรียน หนูวยการเรียนรู่ที่ ๗ สามก๊ก ตอน จิวยี่ซูอนกลโจโฉ คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว ๑.440 ก ทำาไม้คัดเรือหัก ใด ข ทำาเรือพระที่นั่งลูมกลางแมูน้ ำา ก การเสียสละ ค พายเรือชนกิ่งไม้ทำาให้โซนเรือหัก ข ความซื่อสัตย์ ง พายเรือชนโคกรามทำาให้โขนเรือหัก ค ความรับผิดชอบ ๘.

“สามกุก” หมายถึงขูอใด ก ก๊กโจโฉ ก๊กโจผี ก๊กจููลง ข ก๊กโจโฉ ก๊กซุนกวน ก๊กเลูาปี่ ค ก๊กเลูาปี่ ก๊กซุนกวน ก๊กโจผี ง ก๊กจููลง ก๊กเตียวหุย ก๊กซุนกวน ๕. อ่ยกายเปรียบเทียบทหารของจิวยี่วูา อยูางไร ก มีน้อย อูอนแอ ข มัน ่ คง กล้าหาญ ค กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว . เรื่อง สามก๊ก สำานวนที่นำามาใหูศึกษา เป็ นบทประพันธ์ ของใคร แล้ววูาซึ่งทูานทั้งสองวูานี้ อุปมา เหมือนเทพยดาเข้าดลใจ ให้มาชูวยเรา ๖. สำานวนในขูอใดไม่นิยมใชูในปั จจ่บัน ก อันนำ้าใจโจดฉนั้ นริกผู้มีสติปัญญาจะ ก ยาขอบ ใครูสนทนาด้วย ค พระมหามนตรี (ทรัพย์ ) เอาข้อราชการมา ข พระยาอุปกิตศิลปสาร ง เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ๔. อ่ยกายเปรียบเทียบทหารของโจโวูา มาฮีกผนึ กออกอูาน ดู ข ฝู ายเจียวก้านนั้ นติดวูานำาในจิวยี่ มิได้เป็ นปกติเหมือน แตูกูอน ค ฝู ายอุยกายซึ่งต้องโบยมานั้ นนอน อยูู ณ คูายคนทั้งปวง ไปเยือนถามขูาวเป็ นอันมาก ง งำาเต๊กทำาเป็ นดีใจลุกขึ้นคำานั บเข้า กอดเอาชัวต๋ง ชิวโฮ เป็ นอยูางไร ก อูอนแอ ข มีเหตุมีผล ค กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ง เข้มแข็ง เป็ นปี กแผูน