ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

LUCRARE DE ABSOLVIRE
Comunicare şi cultură organizaţională – influenţe reciproce Studiu de caz la cotidianul „România liberă”

Student: Prof. univ. dr. Dumitru Iacob

2005

COMUNICARE ŞI CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ INFLUENŢE RECIPROCE STUDIU DE CAZ LA COTIDIANUL „ROMÂNIA LIBERĂ”

CUPRINS CAPITOLUL 1. Introducere în teoria şi managementul organizaţiilor……………….… Importanţa domeniului……………………………………………….... Teorii – concept şi definire…………………………………………..… CAPITOLUL 2. Comunicarea organizaţională…………………………………………. Comunicarea internă. Tipologia modurilor de comunicare (forme şi mijloace de comunicare)………………………………………………... Categorii de bariere în procesul de comunicare………………………… Posibilităţi de creştere a eficienţei procesului de comunicare………..… Responsabilităţi privind comunicarea internă………………………….. Comunicarea externă…………………………………………………… CAPITOLUL 3. Cultura organizaţiei……………………………………………………… Semnificaţie şi misiune………………………………………………… Elementele culturii organizaţionale……………………………………… Obiectivele culturii organizaţionale……………………………………… Etica şi managementul organizaţional. Etica în organizaţie. Etica în afaceri. Managerii şi etica……………………………………………… CAPITOLUL 4. Studiu de caz la cotidianul „România liberă”…………………………… CAPITOLUL 5. Comunicare şi cultură organizaţională – influenţe reciproce……………

2

Moto „Majoritatea oamenilor culţi îşi vor folosi ştiinţa ca membrii unor organizaţii. De aceea, omul cult va trebui să fie pregătit să trăiască simultan în două culturi – cea a intelectului, a specialiştilor care se concentrează asupra cuvintelor şi ideilor şi cea a managerului care se concentrează asupra oamenilor şi asupra procesului muncii. Intelectualii au nevoie de o organizaţie ca instrument; ea le permite să-şi pună în aplicare cunoştinţele lor specializate. Managerii privesc ştiinţa ca un mijloc prin care organizaţia obţine rezultate. Ambele tabere au dreptate. Ele reprezintă mai curând polii aceleiaşi entităţi, decât o contradicţie. Evident ele au nevoie una de cealaltă.” Peter F. Drucker

3

implicit culturi diferite m-a determinat să studiez modul cum acest aspect. chiar dură. Faptul că lucrez într-o instituţie de media unde posturile manageriale sunt deţinute de specialişti care provin din ţări şi. mai ales prin intermediul mass-media.Introducere Istoria relevă că încă de la începuturile sale. Conflictul cultural la nivel managerial. cu evoluţie complicată. în toate domeniile şi întotdeauna. După căderea regimului comunist în România au apărut primii investitori străini şi s-a declanşat un proces rapid de înfiinţare şi dezvoltare a numeroase organizaţii de afaceri. care s-au îmbogăţit continuu pe multiple coordonate de evoluţie: individuală şi societală. În ciuda acestei axiome tot mai larg răspândite sunt încă multe domenii majore ale activităţii umane în care manifestarea ştiinţei managementului profesionist se află într-un stadiu incipient. Nevoia de performanţă managerială şi necesitatea stringentă a rezolvării acestor probleme a determinat dezvoltarea cercetării managementului în învăţământul românesc deoarece s-a dovedit că soluţiile aplicabile pe plan internaţional aceloraşi probleme. nu pot fi întotdeauna o rezolvare de succes a crudelor realităţi româneşti. 4 . o amplificare a performanţelor. influenţează procesul de comunicare managerială. fiinţa umană a avut în permanenţă dimensiuni comunicaţionale şi culturale. Crizele la nivel managerial şi-au făcut în mod implacabil apariţia acest fapt fiind uşor vizibil. locală. cultura. Comunicarea şi cultura sunt manifestări umane care formează obiectul managementului întrucât managementul ştiinţific determină. unilaterală şi multilaterală. regională. şi găsirea unor soluţii optime de rezolvare a crizei au reprezentat elementele care m-au îndemnat să cercetez lucrările publicate pe plan internaţional şi naţional despre această temă. Studierea culturii organizaţionale şi a impactului acesteia asupra comunicării într-o instituţie de presă din România a relevat aspectele dramatice pe care le poate declanşa şi dezvolta lipsa de înţelegere a culturii partenerului de afaceri.

chiar şi atunci când informaţiile respective nu constituie un secret. aplicabile în cazul unei crize culturale şi comunicaţionale în managementul organizaţiilor româneşti care aspiră la performanţă. cu cât au petrecut mai mulţi ani de regim totalitar. Scopul lucrării este găsirea soluţiilor viabile. Această lucrare doreşte să atragă atenţia asupra interdependenţelor dintre comunicarea şi cultura managerială în cadrul organizaţiilor din România. Una din gravele consecinţe ale comunismului în România este că oamenii. în special. 5 . Bazele teoretice ale demersului cercetării constituie un sistem de referinţă pentru partea practic-aplicativă şi ajută la soluţionarea concretă a problemei dezbătute în penultimul capitol. cu atât sunt mai reticenţi atunci când trebuie să ofere informaţii. şi a managementului comunicării şi culturii acestora. Mulţumiri. Subiectul abordat porneşte de la viziunea managementului organizaţiilor la modul general şi îşi restrânge gradual aria de cercetare spre managementul comunicării şi culturii organizaţiilor ajungând la planul particular: studiul de caz. în general.În special particularităţile aspectelor socio-economice şi legislative ale ţării noastre dar şi mentalităţile românilor după o lungă şi grea perioadă de regim comunist au dus la concluzia că se impune o amplă cercetare a managementului organizaţiilor româneşti. În realizarea lucrării am întâmpinat şi dificultăţi atât din cauza noutăţii temei insuficient teoretizate în lucrările autorilor români (lucrări destul de puţine la număr) cât şi din cauza dificultăţilor de comunicare cu membrii cheie ai organizaţiei studiate. Le este frică să ofere datele necesare analizării organizaţiei pentru a nu fi găsiţi răspunzători de divulgarea secretelor manageriale.

Frederick W. determinate de puţinătatea şi dispersia resurselor. ca necesitate obiectivă. îndeosebi ca o artă aparte. precum şi a eficientizării eforturilor solidare. reuşită şi eficienţă. este determinată de atingerea unui anumit nivel de maturizare a societăţii şi denotă un salt evident dinspre fenomenologic înspre legic. homo sapiens operaţionalizează în practică noile elemente teoretico-metodologice. acţionari. ezoterică iar preocupările pentru edificarea unei argumentaţii temeinice. imprimă ansamblului teoretic ce se năştea din imperativele momentului. abordări fundamentale care. coordona şi finaliza acţiuni de mare amploare. întemeietorii săi. la noul val de complexitate care inunda realitatea economico-socială a începutului de veac. Concomitent cu dezvoltarea ştiinţei managementului. restricţiile mediului. înţeleasă ca dirijare a eforturilor umane – convergente şi solidare – s-a relevat de-a lungul istoriei. diletantismul în conducere este perceput de către un număr crescând de factori interesaţi (patroni. la începutul secolului al XX. iniţiaţii în arta conducerii şi-au transmis acumulările conceptuale într-o manieră. în plan teoretic. mai curând. ca un răspuns. autorităţi publice. În primii ani ai secolului al XX-lea. ştiinţifice au fost sporadice şi inconsistente. Apariţia ştiinţei managementului. obţinând astfel managementul ştiinţific. 6 . Ştiinţa managementului apărea astfel. Taylor şi Henry Fayrol. bănci) ca fiind deosebit de dăunător pentru prezentul şi viitorul organizaţiei economice. Pe de altă parte.CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR Conducerea. O perioadă îndelungată. Pe de o parte. s-au consolidat cel puţin două condiţionări majore care au impus. de a orienta. aduc în prim plan cerinţa folosirii lor judicioase. organiza. salariaţi. accelerarea conceptualizării în domeniul conducerii. Aceasta s-a evidenţiat prin practica şi măiestria conducătorilor de a mobiliza oameni şi resurse. dar şi din experienţa şi strădania lor. conferindu-le astfel. în timp s-au dovedit inspirate şi pline de conţinut. El se relevă ca un mediu consistent faţă de conducerea empirică – haotică şi „resursofagă”.

pe cât de eclectic. pe atât de viabil şi de necesar. evidenţiind o serie de principii şi reguli privind „organizarea ştiinţifică a muncii”. ştiinţa managementului devine un univers aflat într-o continuă expansiune. experienţa. au apărut ca o consecinţă a investigării proceselor şi fenomenelor conducerii din cadrul firmei. stare se spirit specifică. în calitatea sa de disciplină de studiu în domeniul managementului utilizează metodele şi tehnicile ştiinţifice de conducere. deoarece: a) reclamă o disciplinizare accelerată. Peter F. validată de practică şi cu mari disponibilităţi privind aplicabilitatea în orice sector de activitate. absolut remarcabil. Dezvoltarea sa rapidă şi fără precedent a putut fi posibilă graţie unui efort multidisciplinar. cunoştinţele conducătorului şi arta de a le valorifica: „Managementul este o artă grea care reclamă inteligenţă. şi-o propune. managementul organizaţional. procese şi structuri semnificative. Rând pa rând. Pornind de la definiţia managementului ca fiind „ştiinţă. la prima vedere. b) reprezintă un domeniu propice efectuării de experimentări şi inovări manageriale. d) corespunde cel mai bine orientării pragmatic empirice pe care acesta. deşi conţine elemente din ambele” (Peter Drucker) 7 . în mod pragmatic.” (Henry Fayol) „Managementul este mai repede practică decât ştiinţă sau profesiune. Prin specificul său unitatea economică (firma) reprezintă un teritoriu generos pentru studierea managementului. ştiinţele sociale. experienţă. artă. hotărâre şi măsură. e) necesită costuri relativ rezonabile privind cercetarea fenomenului conducerii.Primele cristalizări în ştiinţa managementului. La ora actuală ştiinţa managementului se prezintă ca o entitate teoretică deplin închegată. Drucker numeşte apariţia managementului „…evenimentul pivot al timpului nostru” şi apreciază că istoria umanităţii a cunoscut rar un asemenea fenomen cu o evoluţie atât de spectaculoasă. având la bază harul. La scurt timp de la apariţie. c) reuneşte o concentraţie considerabilă de fenomene. profesie şi funcţie de conducere” a oamenilor. În literatura de specialitate se prezintă mai multe definiţii cu caracter operaţional sau eseistic. date fiind imperativele maximizării profitului şi/sau evitării pierderilor. ştiinţele exacte şi cele umaniste au contribuit la alcătuirea unui conglomerat pluridisciplinar.

coordonare şi control-evaluare pentru managerii care le exercită. de a aduce oamenii în situaţia de a da tot ce au mai bun şi tot ce pot mai mult în activitatea lor. Specializarea managementului 8 . cu o deosebită importanţă în viaţa socială şi economică. de a căuta. managementul poate fi definit ca ştiinţă. constituie un ansamblu organizat şi coerent de elemente: concepte. Managerii profesionişti oferă consultanţă. 1. organizare. Sintetizând aceste elemente. principii. de a stabili scopuri şi obiective. de a construi strategii. şi de a accepta progresul.„Managementul este mai mult decât o ştiinţă care se poate învăţa. informaţionale şi timpul de a realiza o convergenţă a acţiunilor personale cu ale celorlalţi. 5) managementul se referă la funcţiile de conducere ce presupun atribuţii de previziune. în cabinete de consultanţă fie ca profesionişti şi experţi.” (H. Mintzberg) În ansamblul lor. proiecte şi studii strategice şi propun soluţii. organizaţii. privit ca ştiinţă. 3) managementul reprezintă o stare de spirit care se manifesta printr-un anumit fel de a vedea. metode şi tehnici care formează cadrul structural al unei metaştiinţe a gândirii şi practicii aferente funcţiei de conducere. metode şi tehnici prin care se explică în mod sistematic fenomenele şi procesele care au loc la nivelul de conducere al organizaţiilor şi se stabilesc principiile şi metodele conducerii lor ştiinţifice. 2) managementul constituie o artă ce constă în măiestria şi talentul de a aplica metodele şi tehnicile ştiinţifice de conducere în concordanţă cu cerinţele reale ale diferitelor situaţii. artă. de a dori. principii. stare de spirit şi cuprinde un ansamblu de concepte. comandă. este o artă care necesită angajarea în performanţă a unui proces de autoformare. lucrările de specialitate prezintă managementul ca fiind un mod de a conduce şi de a gestiona raţional (întreprinderi. întocmesc studii. 4) managementul constituie o profesie în cadrul căreia persoanele specializate în tehnicile manageriale sunt abilitate să ofere soluţii pentru problemele multiple şi complexe ce apar în cadrul activităţilor de realizare a obiectivelor.3. activând fie în mod individual. Conceptul de management este foarte complex şi are o multitudine de sensuri: 1) managementul. instituţii). în condiţii de eficienţă. materiale. de a organiza activităţi. sau ocupând funcţii de manageri. de a utiliza cu eficienţă resursele umane. financiare.

chiar dacă. Mike Hudson identifică. Criteriul principal prin prisma căruia se face distincţia între sectoare este natura tranzacţiilor dintre organizaţie şi mediu. luarea deciziilor. el s-a dezvoltat atât de rapid şi a întâmpinat o rezistenţă atât de minoră” (Drucker. autorul distinge un „al treilea sector”. Comparaţia dintre cele trei sectoare apare elocvent în schema adaptată după lucrarea amintită. deşi esenţa managementului rămâne aceeaşi. participanţii la tranzacţii urmăresc cu prioritate maximizarea 9 . b) exogeni. în urmă cu peste 25 de ani. este amplasată şi evoluează într-un anumit mediu ambiant. Procesul de conceptualizare a managementului în unităţile non-profit. În mod similar. Managing for the Future.. New York 1992). calculul resurselor. conţinutul acestuia. Managing Without Profit. London 1995). deschide perspectiva unor necesare şi oportune delimitări conceptuale. identificarea factorilor de mediu care pot influenţa traiectul. F. odată apărut. monitorizarea şi reglarea evoluţiei în funcţie de finalitatea prestabilită).U. totodată. P. un „sector nedescoperit” (Hudson. variază atât în funcţie de obiect cât şi în funcţie de mediul ambiant. raţiunile dominante sunt cele de natură economică. Dutton. început în S. „Managementul este deci indispensabil şi aceasta explică de ce. specifici câmpului în care evoluează nava. Particularităţile celor două tipuri de pilotare sunt date de determinanţii: a) endogeni navei considerată ca entitate alcătuită din echipaj şi un anumit sistem tehnico-material. În sectorul privat. cel alcătuit din „organizaţiile călăuzite de valoare” (value-led organizations).A. M. şi într-un caz şi în celălalt. managementul îşi exercită funcţiile asupra obiectului muncii sale – organizaţia (nava). În acest context. indiferent de obiectul conducerii şi câmpul în care el se derulează. procesul în sine conţine o serie de elemente comune (trasarea drumului. Se poate spune că. Penguin Books.Vasile Zecheru în lucrarea „Management în cultură consideră că „pilotarea unui submarin şi pilotarea unei aeronave sunt procese total diferite. în funcţie de contextul concret în care acesta îşi exercită prerogativele/responsabilităţile şi. substanţialitatea sa. Alături de sectorul privat (unităţile economice) şi de sectorul public (autorităţile administrative şi instituţiile subordonate). în câmpul de aplicabilitate al managementului.” Distincţia între obiectul managementului şi mediul său face posibilă stabilirea unor particularităţi ale conducerii. se află azi în plină desfăşurare. care la rându-i.

În al treilea sector. instituţii culturale. diferite radical de cele din sfera economicului. 10 . cât şi venituri substanţiale. editurile.) care produce atât valori spirituale.profitului şi evitarea pierderilor. În sectorul public perspectivele sunt preponderent politice: autorităţile promit şi furnizează servicii publice şi reglementări iar electoratul/ contribuabilii oferă voturi şi fonduri. organizaţii activând în sectorul public. vom întâlni. subvenţionate de la bugetul de stat. artistice etc. tranzacţiile se efectuează prin prisma valorilor care animă organizaţia: furnizorii de fonduri alocă resurse financiare iar „organizaţia călăuzită de valoare” oferă bunuri şi servicii cu totul speciale (valori). indiferent de câmpul socioeconomic în care acesta este chemat să se manifeste. actuale. estetice. compuse din organizaţii cu trăsături mixte. spre exemplu. Ele se suprapun pe anumite porţiuni. În cultură. generând astfel zone hibrid. fără însă a se încadra în tipicul „tranzacţiilor” specifice unităţilor din acest domeniu de activitate. Creşterea gradului de profesionalism în conducere. galeriile de artă etc. întâlnim inclusiv un sector „profitabil” (show-business-ul. SECTORUL PRIVAT SECTORUL PUBLIC AL TREILEA SECTOR Acţionari Electorat Contribuabili Voturi & Fonduri Servicii Furnizori de fonduri Fonduri Fonduri Dividende Firme Bunuri & Servicii Plăţi Autorităţi publice Servicii Plăţi Organizaţii Bunuri Servicii Consumatori Utilizatori de servicii publice Utilizatori/ consumatori Nu există o delimitare fermă între cele trei sectoare. reprezintă una din liniile de forţă ale dezvoltării generale. de asemenea.

precum cele care nu urmăresc profitul financiar (aşa-zisul sector social). Acesta a devenit şi va rămâne pentru multă vreme. gestionare. Ele au nevoie de management tocmai pentru faptul că nu sunt supuse disciplinei impuse de câştig şi pierdere. a apărut într-adevăr mai întâi în marile organizaţii economice. 1990) Fenomenul denumit aici „expansiunea managementului” cunoaşte şi o spectaculoasă dezvoltare pe plan calitativ. ca un proces complex de pilotare a organizaţiei. Drucker sublinia: „Managementul In forma sa actuală. am realizat că acesta este mai necesar. combină în mod fecund şi eficient resursele prin acţiunile sale conştient direcţionate şi modifică frecvent circumstanţele în care evoluează organizaţia. el înseamnă cu mult mai mult şi. În consecinţă.Peter F. al resurselor umane etc. instituţia dominantă care defineşte reperele dezvoltării economico-sociale viitoare. P. al dezvoltării şi prosperităţii generale. prin dezvoltarea sistematică a creativităţii. prin aceea că se remarcă preocupări susţinute pentru implicarea şi specializarea managementului în derularea unor fenomene aferente problematicii conducerii. De fapt. în realitate însă. indiferent dacă acestea sunt sau nu economice. către o finalitate predeterminată urmărindu-se. Rolul său de vector al acţiunii umane. F. este astăzi pe deplin validat şi recunoscut. Ne-am dat însă curând seama că managementul este necesar în toate organizaţiile moderne. Managing the Non-Profit Organization. În prezent managementul este reprezentat. îndrumare. şi în plan mai larg. Dutton. antrenare etc. Această evoluţie este determinată de două trăsături esenţiale ale managementului modern: 1) amplificarea continuă a spiritului de inovare. 2) orientarea constantă pe direcţia sporirii productivităţii muncii fizice şi intelectuale. al informaţiei. Managing for the Future. minimizarea efortului şi maximizarea rezultatului. în ansamblul său. sau în instituţiile de stat.” (Drucker. tot mai adesea. s-a dezvoltat o stare de spirit aferentă. al imaginii publice. În esenţă. şi chiar suma tuturor acestor noţiuni. de aceea. managementul este conducerea ştiinţifică. în acelaşi timp. deosebit 11 . F. ButterworthHeinemann. depăşeşte înţelesul restrâns de administrare. cu atât mai mult în organizaţiile care nu au caracter economic. al riscului. al factorului timp. New York 1992). Se vorbeşte astăzi frecvent de managementul schimbării. evenimentul esenţial al istoriei omenirii (Drucker. P.

Specializarea managementului CAPITOLUL 2 COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ Comunicarea oferă posibilităţi în viaţa socială. el se angajează acum din ce în ce mai pregnant în slujba valorii (de ordin moral. aura de inovaţie socială majoră a timpurilor noastre. implicit în cea organizaţională. în sectoare de activitate total diferite ca specificitate.3. fără comunicare societatea umană neputând exista.de favorabilă şi chiar o veritabilă filozofie centrată pe tematica managementului. conferindu-se astfel acestuia. „Organizarea socială este imposibilă 12 . se pot constitui într-o mărturie convingătoare despre existenţa unui veritabil proces de universalizare a managementului. desprinse din practica socială a ultimului sfert de veac. ea jucând un rol imens în existenţa umană. cultural) adică. În egală măsură. în mod evident şi irevocabil. cât şi de psihologi. Ascensiunea managementului nu se limitează doar la dezvoltarea proceselor de conceptualizare.2. Transferul şi adaptarea legităţilor. principiilor şi instrumentelor metodologice. Managementul modern manifestă o vădită tendinţă de a renunţa la patronajul exclusiv al „stăpânului” său iniţial şi tradiţional – profitul. 1. se poate constata şi o extindere spectaculoasă a aplicării sale. Domeniul tradiţional de aplicare a managementului (firma) şi-a pierdut. social. singularitatea. Comunicarea este considerată ca reprezentând chiar un factor sociogenetic. Toate aceste argumente. în serviciul non-profitului. CONCEPTUALIZAREA PROBLEMATICII CONDUCERII 1. proprii ştiinţei conducerii. Ideea comunicării ca element şi mijloc esenţial al vieţii individuale şi sociale este larg acceptată atât de sociologi şi antropologi. pe bună dreptate. marchează un proces evident şi generos. umanitar.

conducere. Natura societăţii şi a muncii s-au schimbat atât de mult încât cu greu vechile concepţii mai corespund. de mediu (mai ales tehnologici) precum şi nevoia corelării sau contingenţei unor fenomene diferite (sociale şi psihologice). aproape că nu a existat gânditor care să nu se refere într-o formă sau alta la rolul comunicării organizaţionale. alături de alte funcţii (de organizare. a început să ţină la imaginea sa în ochii superiorilor. multă vreme neglijată. McGregor. centrate pe sublinierea puterii şi dominaţiei şi pe sublinierea puterii şi dominaţiei şi pe accentuarea flexibilităţii şi trecerii la autoconducere. era esenţială comunicarea în plan orizontal realizate intre persoane aflate la acelaşi nivel ierarhic. financiar. Conceptul de societate industrială a fost înlocuit cu cel de societate informatizată. De asemenea.fără comunicare.) covârşitoare devin relaţiile de comunicare dintre membrii grupurilor. Comunicarea a fost repede inclusă printre funcţiile importante ale organizaţiilor.). p. fiecare manager. Două caracteristici ale noii societăţi – globalizarea şi tehnologia informaţiei – au produs şi vor produce încă modificări majore în distribuţia cunoaşterii şi puterii (Toffler. S-a remarcat la un moment dat că ceea ce se numeşte capitalulimagine este mai important chiar decât capitalul economic. Likert etc. psihologia critică. aşa numitele „Gang Plank”.” (Miller. în timp ce pentru Fayol. 13 . pentru reprezentanţii curentului relaţiilor şi resurselor umane (Mayo. Începând cu teoriile clasice. clienţi. 1995). Se conştientizează rolul factorilor externi. o foarte mare importanţă o avea comunicarea plan ierarhic. Pentru Taylor. 1954. Noul context în care este abordată comunicarea organizaţională este radical modificat faţă de cel în care au evoluat multe dintre concepţiile şi teoriile amintite. decizie etc. 337). feminismul) propun alternative pentru viaţa organizaţională. Orientările mai noi (postmodernismul. care este extinsă la nivelul întregii organizaţii. dar aparţinând unor linii ierarhice diferite. Studiul comunicării organizaţionale a intrat demult în preocupările cercetătorilor sau ale practicienilor interesaţi de bunul mers al organizaţiilor. Se deschide astfel drumul studierii comunicării informale. Organizaţiile au început să fie din ce în ce mai mult interesate de imaginea lor faţă de public. Dacă pentru ambii esenţială era comunicarea dintre şefi şi subordonaţi. cumpărători etc. continuând cu cele neoclasice şi terminând cu cele moderne. furnizori. egalilor şi subordonaţilor. Teoriile moderne aduc cu ele o perspectivă integrativă în studiul comunicării. indiferent de nivelul ierarhic.

72). Este un fapt curent. 1998. iluzia transparenţei. se recurge la pseudoinformaţii – informaţii fără destinatar şi fără semnificaţii” (Cuilenburg.121) referindu-se la beneficiile pe care le aduc noile tehnologii infornaţionale şi insistând şi asupra unora dintre problemele create de ele. The Functions of The Executive. fapt care sar putea dovedi extrem de periculos la un moment dat. pe atât este mai mare eficienţa.188). pe cât este mai sofisticată tehnologia. au dispărut. ci chiar suprainformatizată. p. „Ne mişcăm dinspre o eră în care oamenii caută conexiuni unul cu altul spre o eră în care va trebui să decidă când şi unde să se deconecteze – în ambele cazuri: electronic şi social” considera Apgar (Apgar. „Informaţia are tot mai mari şanse de a deveni un soi de bombă neexplodată în sensul că informaţiile nu au efectul scontat. dar pot fi sugestive şi pentru mediile organizaţionale. că milioane de slujbe rutiniere. Suprainformatizarea şi informarea oarbă bazată pe mistificarea participanţilor.1998. Or. spre suprainformatizare. Etape în studiul comunicării organizaţionale 14 .Societatea actuală este însă nu doar informatizată. care tind. Scholten. cercetătorii actuali o preiau şi o fundamentează sub raport ştiinţific. excelenţa organizaţională în afara comunicării efective nu poate fi concepută. ele nu doar că nu rezolvă problemele. Aceasta deoarece noile tehnologii informaţionale oferă organizaţiilor oportunitatea de a lua în considerare problemele comunicaţionale asociate cu difuzia geografică a forţei de muncă. p. Cele de mai sus sunt specifice mai mult pentru informaţiile vehiculate în massmedia. Trăim astăzi într-o „eră a comunicaţiilor”. mai ales manuale. Teleconferinţa sau poşta electronică (e-mail) ajută la îmbunătăţirea fluxului de informaţii şi la facilitarea coordonării oamenilor din diferite localităţi (Langan-Fox. lăsând locul slujbelor noi ce presupun utilizarea tehnologiilor sofisticate. vizibil şi cu ochiul liber. computerele invadându-ne viaţa. Deşi respectiva idee nu e absolut nouă. saturaţia informaţională pot avea efecte incontrolabile şi întârziate. apărută în 1938. O asemenea abilitate este necesară pentru oamenii la orice nivel ierarhic. ea fiind regăsită încă în celebra lucrare a lui Chester Bernard. p. Noomen. dar provoacă noi probleme. dar cu precădere pentru manageri. şi ele. Excelenţa organizaţională este definită ca fiind abilitatea oamenilor de a utiliza tehnologia pentru rezolvarea creativă a problemelor complexe. S-a conturat chiar ipoteza că. 2001.

pe traseul căruia se confruntă cu primejdia distorsionării lor ca urmare a intervenţiei unei surse de zgomot. care rezumă foarte bine modalitatea cibernetică de interpretare a comunicării. Modelul lui Shanon şi Weawer arată cum „un mesaj. Poate însă că modelul cel mai influent a fost propus de Shannon şi Weawer (1949. cui?. prin anii 1948-1949 de către Norbert Wiener. consideră Mielu Zlate în lucrarea „Tratat de psihologie organizaţional-managerială”. în special. canal de comunicare. într-o manieră sau alta. ei bucurându-se de succes şi printre lingviştii vremii (Jacobson. au fost parcurse trei etape distincte. 1952) în cadrul teoriei informaţiei. mesaj. Harold Laswell. prin ce mijloace?. cu ce efecte?. sursă de zgomote) şi relaţiile dintre ele (esenţială fiind relaţia de feedback) Zgomot EMIŢĂTOR (codare) (canal) transmisie RECEPTOR decodare feedback Figura Schema simplificată a comunicării Schema cibernetică a comunicării a fost formulată.Într-o accepţie foarte largă. şi al comunicării organizaţionale. comunicarea era concepută după o schemă simplificată de tip cibernetic. Laswell (1948) a propus câteva întrebări ce pot fi formulate în legătură cu comunicarea: cine comunică?. receptor. ce anume?. 1963). Claude Shannon şi Weawer. În studiul comunicării. semnificaţii dintre două sau mai multe surse cu scopul influenţării uneia dintre ele. Această schemă conţine câteva elemente (emiţător. 15 . Wiener (1948). ce parcurg un canal. elaborat de o sursă. mesaje. în general. creatorul ciberneticii. prin comunicare înţelegem schimbul de informaţii. este codificat de un transmiţător sub forma unor semnale. a insistat mai ales pe relaţia de feedback dintre emiţător şi receptor. Într-o primă etapă.

cu intenţii şi scopuri convergente sau divergente. a constrângerilor de natură socială. reductibilă la o schemă de tip cibernetic. sub rezerva de a fi bine stimulat. deşi elaborată în scopul explicării unor aspecte specifice sferei telecomunicaţiilor. atitudini. p. ce implică fenomene de natură psihologică. Emiţătorul este fie o abstracţie. Mielu Zlate consideră în lucrarea „Tratat de psihologie organizaţional-managerială” că într-o a doua etapă. într-un studiu dedicat cercetării comunicării astăzi arată ca modelul clasic „nu mai poate satisface. Se simţea deci nevoia de a lua în considerare încărcătura psihologică a comunicării. 16 . 24). a sistemelor de norme şi de valori” (Abric. ci de contactul a două persoane. în locul unor entităţi vagi. Cel mai mare câştig al acestei etape îl reprezintă însă introducerea masivă a proceselor şi mecanismelor psihologice în explicarea comunicării. 1996. fără statut psihosocial. fie este tratat mecanicist. Foarte curând însă. semnalează Mielu Zlate în lucrarea mai sus menţionată. credinţe asemănătoare sau diferite. Modelul prezentat „ignoră total faptul că în comunicare sunt implicaţi indivizi (sau grupuri). Aşadar. comunicarea nu mai este interpretată ca un fapt general.după care parvin la receptorul ce le decodifică. concret. incolore. cu statute şi roluri distincte. restituind mesajului forma iniţială şi încredinţându-l astfel destinatarului” (Dinu. care nu sunt altceva decât operatori supuşi unei influenţe din partea factorilor psihologici. fapt inexistent în realitate”. Schema propusă de Shannon şi Weawer. au apărut cu claritate câteva limite ale ei. atât la nivelul procesualităţii.185). cu atât mai mult într-o altă secvenţă când rolurile celor doi se schimbă total. 2002. ci ca un fapt particular. (Iacob. iar mesajul este o transparenţă codată care asigură reversibilitatea perfectă a operaţiilor de codificare şi de decodificare fiind axiomatizată. cu sisteme de cunoştinţe. oferă posibilitatea înţelegerii esenţei comunicării. Luminiţa Iacob. 14). 1999. p. cât şi la cel al mecanismelor. impersonale sunt amplasate conştiinţe – cu toate consecinţele favorabile sau mai puţin favorabile care decurg de aici. Se renunţă chiar şi la termenii de emiţător şi receptor pe considerentul că persoana care emite este chiar în actul emiterii şi receptoare. Nu mai este oarba de contactul a două cutii negre. receptorul este văzut ca maşină de reacţionat. p. Termenii de locutor şi interlocutor par a fi preferaţi de cercetători.

prelucrarea şi interpretarea informaţiilor provenite din mediul organizaţional şi din cel ambiant. Subsistemul informaţional presupune două direcţii principale privind vehicularea informaţiilor interne: a) direcţia ascendentă care furnizează managementului datele şi informaţiile necesare în luarea deciziilor. cel decizional fără crearea şi întreţinerea unui sistem informaţional performant care să asigure o comunicare eficientă. în planul acţiunilor bifurcându-se. În subsidiar. Subsistemul informaţional reprezintă „cureaua de transmisie” dintre sistemul conducător şi cel condus. stă la baza oricărui proces decizional performant. b) direcţia descendentă care transmite sistemului condus deciziile elaborate de către management. pe de o parte echilibrul intern şi funcţionalitatea organizaţiei în ansamblul său iar. proprie echipei manageriale. subsistemul informaţional rezolvă inclusiv cerinţele privind documentarea personalului propriu. promptă şi relevantă. coeziunea întregului sistem de conducere şi a organizaţiei însăşi. prin aceea că. informaţia este. recepţionarea. informaţii.Managerii nu-şi pot exercita rolul lor primordial. adaptarea acesteia la exigenţele mediului ambiant. Informaţia de bună calitate. fluxuri. El se suprapune peste structura organizatorică asigurând astfel legătura dintre componentele acesteia şi. Subsistemul informaţional este specializat în culegerea.) împreună cu „filosofia” aferentă acestei problematici. astfel încât managementul să poată elabora prompt „răspunsuri” adecvate (decizii şi acţiuni) menite să asigure. o veritabilă bancă specializată de date. „materia primă” a acestuia. substanţa. care 17 . atunci când situaţia o cere. fie în cea a stopării/inhibării/frânării lor. Raportul informaţie-decizie se prelungeşte în mod firesc. Subsistemul informaţional reprezintă ansamblul elementelor de natură informaţională (date. în interiorul instituţiei. Într-o organizaţie de nivel naţional şi/sau internaţional (mai ales în cea din domeniul presei) această axiomă este cu atât mai valabilă cu cât aici se centralizează un volum impresionant de date şi informaţii de o mare varietate şi complexitate. transmiterea. proceduri şi mijloace de prelucrare etc. fără îndoială. pe de altă parte. decizia constituie „esenţa” managementului. fie în direcţia declanşării/dinamizării acestora. în timp ce. Se constituie astfel. determină stocarea de date şi informaţii utilizabile în procesele interne ulterioare ce urmează a fi accesate. odată cu trecerea timpului. concomitent.

de către agentul cultural. transmiterea şi prelucrarea. În prezent. c) definirea procedurilor de prelucrare/interpretare şi a mijloacelor de tratare. determinat prin: a) stabilirea informaţiilor necesare procesului decizional intern. impuls pentru acţiunea umană. şi pentru management. culegerea. nu poate fi categorisit ca modern şi performant. realizarea obiectivelor pe care aceasta şi le propune nu ar putea fi posibile fără o componentă informaţională capabilă să ofere prompt şi în condiţii calitativ superioare. „substanţa” necesară actului decizional – informaţia. a surselor şi destinaţiilor. Acest proces comportă parcurgerea unei etape preliminare. implicit. b) nominalizarea şi descrierea circuitelor şi fluxurilor informaţionale. se poate trece la proiectarea noului sistem informaţional.arhivează documente privind experienţa acumulată în timp. Sistemul informatic are. la un moment dat. menită să stabilească obiectivele şi priorităţile. Sfera informaţionalului constituie sistemul nervos al organizaţiei. informaţia – definită deseori ca fiind un plus de cunoaştere – reprezintă suportul incontestabil al raţionalităţii superioare. cu ajutorul mijloacelor automatizate. operaţionalizarea circuitelor. ea restrânge incertitudinea. insistându-se asupra deficienţelor sale şi asupra identificării cauzelor acestora. În etapa următoare se va efectua o analiză critică a sistemului informaţional.. în procesul conducerii. în ce priveşte circulaţia informaţiilor. asigurarea premiselor tehnico-materiale. un sistem informaţional care nu include. în componenţa sa. cu caracter de diagnostic. calitatea proceselor de prelucrare/interpretare şi să formuleze recomandări pertinente care să conducă la ameliorarea performanţelor. Pe baza concluziilor şi recomandărilor obţinute. să definească cu exactitate starea de fapt. Ultima etapă a procesului de raţionalizare constă în implementarea propriu-zisă a măsurilor preconizate. în special. ea cuprinde pregătirea climatului organizaţional. un subsistem informatic. Raţionalizarea continuă a sistemului informaţional reprezintă o sarcină de prim rang a managementului organizaţiei. stimulează necontenit creativitatea în procesele comunicaţionale interne şi. deopotrivă. ca principale atribuţii. în rezolvarea problematicii sale specifice. d) stabilirea principiilor şi regulilor interne privind circulaţia şi protecţia informaţiilor. procedurilor etc. monitorizarea procesului şi evaluarea eficienţei măsurilor de perfecţionare. în general. a datelor şi informaţiilor necesare proceselor specifice derulate în cadrul 18 . Funcţionarea organizaţiei şi.

iar în cel de al doilea caz.organizaţiei şi contribuie. acelaşi circuit ca şi documentele provenite din afară. În calitatea pe care o are. TIPOLOGIA MODURILOR DE COMUNICARE Comunicarea managerială poate fi privită din două puncte de vedere: cantitativ şi calitativ. comunicarea se referă la sistemul informaţional (date. proceduri şi mijloace de tratare a informaţiilor al unei organizaţiilor etc. ele vor purta obligatoriu propunerea şefului de departament în care au fost emise.). circuite şi fluxuri informaţionale. Pentru a-şi realiza menirea. oportunitatea şi necesitatea soluţiilor pe care le înaintează şi le susţine spre aprobare. prin mijloacele sale specifice. Documentele provenite de la departamentele interne ale instituţiei vor avea. în mod obligatoriu înregistrate la secretariat şi prezentate în cel mai scurt timp managerului general sau înlocuitorului acestuia. Documentele emise în instituţie pentru a fi expediate altor persoane fizice sau juridice vor fi redactate pe hârtie cu antet. În plus. Această procedură constituie un cadru formal minim prin care şeful ierarhic îşi exercită responsabilităţile sale privind legalitatea. documentul în cauză va fi predat. şi cu deosebire prin aportul 19 . Secretarul ţine evidenţa celor nominalizaţi pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate prin rezoluţia managerului. la înregistrarea mai fidelă şi mai sigură a bazelor de date etc. informaţii. la creşterea gradului de acurateţe. precum şi a termenului de finalizare consemnat în mod expres. Documentele provenite din afara instituţiei vor fi. la modul de transmitere şi de recepţionare a mesajului. vor purta semnătura managerului general sau a înlocuitorului desemnat de acesta. managementul organizaţiei are nevoie de o multitudine de elemente de ordin informaţional cuprinse într-un ansamblu coerent şi unitar care are rolul de a contribui la stabilirea şi realizarea obiectivelor specifice. vor fi ştampilare ci ştampila rotundă şi vor avea un număr de înregistrare distinct. comunicarea se referă la conţinutul ideatic al informaţiei. pe bază de semnătură şefului compartimentului căruia i-a fost repartizat. regularitatea. în principiu. În primul caz. COMUNICAREA INTERNĂ. conducătorul instituţiei consemnează rezoluţia sa şi termenul de soluţionare. la obţinerea unei viteze sporite privind tratarea şi vehicularea informaţiei. după care.

chestionarul. ca parte componentă a sistemului de management nu constituie un scop în sine. ea este dictată de considerentul asigurării „materiei prime” necesare procesului decizional – informaţia de bună calitate. Literatura de specialitate recomandă o serie de instrumente metodologice utilizabile pentru colectarea datelor necesare analizei sistemului informaţional. diagrama de relaţii etc. Bucureşti 1999 Se au în vedere în mod deosebit. să se deruleze într-o continuă şi tot mai strânsă interdependenţă ce presupune conexiuni intraorganizaţionale rapide şi consistente menite să facă posibilă combinarea eficientă a resurselor şi atingerea obiectivelor prestabilite. Nicolescu O.său special. precum şi a modalităţilor de eradicare sistematică a acestor „viruşi”. 20 . macheta acestora. I. între care: interviul. capabil să vehiculeze corespunzător informaţiile necesare în vederea luării deciziilor. luarea şi aplicarea deciziilor. Editura Economică. circuitele informaţionale sinuoase şi nesigure/inutile etc. de asemenea. Existenţa unui sistem informaţional adecvat. în mod operativ. redundanţa. identificarea deficienţelor caracteristice sistemului informaţional (distorsionarea. structura şi modalităţile de prezentare. deficienţele cele mai frecvente privind conţinutul activităţilor informaţionale. transmiterea şi prelucrarea. de asemenea. filtrajul etc. pertinentă şi oportună. în mod curent şi obişnuit în cadrul organizaţiei. procedurile şi mijloacele de tratare a informaţiilor etc. Hiperspecializarea angajaţilor în cadrul unei organizaţii face ca procesele specifice care au loc în interiorul acestor entităţi organizaţionale. schema-bloc. Studiul va evidenţia. a datelor şi informaţiilor. metode inadecvate de tratare a informaţiilor.). Management. Proiectarea şi raţionalizarea sistemului informaţional al organizaţiei reprezintă procese complexe care vizează elaborarea unui ansamblu unitar şi coerent de elemente informaţionale destinate să asigure suportul necesar pentru definirea obiectivelor şi îndeplinirea acestora. frecvenţa. precum şi pentru culegerea. „traseele” informaţionale. Verboncu. transmitere şi arhivare a documentelor. la fundamentarea. Proiectarea şi raţionalizarea subsistemului presupune efectuarea unui studiu preliminar care să permită analizarea condiţiilor organizatorice existente. Aceste legături devin realizabile numai prin mijlocirea unui sistem informaţional eficient şi performant. să releve punctele forte şi carenţele şi să nominalizeze documentele care vor circula. observarea.

privind (re)proiectarea unui sistem informaţional performant. date. rapoarte şi altele numite mesaje. manageriale şi funcţionale. Ultima etapă a (re)proiectării subsistemului informaţional o constituie perfecţionarea propriu-zisă a acestuia şi constă în: a) identificarea cu exactitate a principiilor. La nivel de organizaţie. b)intercorelarea sistemului informaţional cu sistemul decizional şi cu structura organizatorică. g) realizarea unui sistem informaţional caracterizat prin flexibilitate ridicată. f) obţinerea maximului de informaţii finale din fondul de informaţii primare. c) asigurarea unităţii metodologice de tratare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor. cu accent pe nominalizarea principalelor elemente ale acestuia şi a conexiunilor dintre ele.Punctul cheie al studiului preliminar îl reprezintă analiza critică a subsistemului informaţional existent efectuată prin prisma obiectivelor specifice instituţiei/administraţiei şi în lumina particularităţilor decizionale evidenţiate în literatura de specialitate. etc.. Comunicarea externă se referă la relaţiile pe plan naţional şi internaţional ale organizaţiei cu mediul: autorităţi publice. cu alte organizaţii. circulare. 21 . în corelaţie cu soluţiile preconizate. b) stabilirea configuraţiei de ansamblu a noului subsistem informaţional. e) concentrarea şi antrenarea sistemului informaţional pentru a furniza managementului informaţii pertinente privind abaterile esenţiale. d) asigurarea unui timp suficient de reacţie decizională şi operaţională pentru toţi beneficiarii de informaţii. bănci. cerinţelor şi restricţiilor informaţionale. Informarea reprezintă forma prin care se aduc la cunoştinţa oamenilor ştiri noi sub formă de informaţii. Comunicarea internă reprezintă forma de comunicare ce are loc între membrii unei organizaţii şi poate fi formală şi informală. Acestea sunt: a) subordonarea conceperii şi funcţionării sistemului informaţional faţă de cerinţele esenţiale formulate de management. comunicarea este de două tipuri: externă şi internă. cu parteneri de afaceri: furnizori. clienţi. indicaţii. instituţii publice. c) proiectarea amănunţită a noului subsistem informaţional. cu accent pe definirea şi precizarea tuturor detaliilor privind perfecţionările ce se impun a fi operaţionalizate. cu piaţa (marketing – mix). decizii prin intermediul unor note de serviciu.

Comunicare managerială (formală) presupune participarea managerului in procesul de comunicare iar comunicarea la nivelul personalului (informală) are loc între persoane aflate la acelaşi nivel ierarhic sau în nivele şi compartimente diferite. orală. reţea în lanţ (figura nr. zvonuri). situaţii. către nivelele superioare (cutie cu idei = sugestii. să contribuie la bunul mers la organizaţiei şi să furnizeze elementele informaţionale ce stau la baza motivării resurselor umane angajate. de a explica: metode. formularea politicilor de personal şi evaluarea performanţelor. Comunicarea contribuie şi la promovarea imaginii organizaţiei creată şi difuzată în exterior de către salariaţi. constituind reţele cu următoarele categorii de configuraţii: a) descentralizate: reţea în cerc (figura nr. b) centralizate: reţea în Y(figura nr. c) multiple. 22 . nonverbală. Tipologia modurilor de comunicare şi reţele specifice Modurile de comunicare pot fi structurare în raport cu mai multe criterii dintre care: 1) gradul de oficializare . jurnale.3). note de serviciu. operaţionalizarea funcţiilor manageriale. 2) direcţia în care circulă mesajul: a) comunicare descendentă (ierarhică): pentru formarea. cunoştinţe. afişaj. informarea şi dirijarea personalului (decizii. de a transmite: informaţii. decizii. telefoane). Rolul comunicării interne este de a prezenta: rezultate. rapoarte. b) comunicare ascendentă (sau salarială): mesajele circulă de jos în sus.1). reţea în stea (figura nr. 4) conţinutul mesajelor: operaţională şi motivantă. tehnici.comunicare formală şi informală.4). 3) modul de transmitere: scrisă. Comunicarea trebuie să asigure cerinţele şi aşteptările de informare ale membrilor organizaţiei. audio-vizuală. scrisori. contribuirea la coeziunea grupurilor. Obiectivele comunicării interne sunt: asigurarea unei circulaţii cât mai bune a informaţiei în interiorul organizaţiei. Reţelele de comunicare reprezintă diferite canale de comunicare ce pot fi legate între ele în diverse moduri. procese etc.2). implicarea în procesul de motivare a salariaţilor.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Forme şi mijloace de comunicare Procesul de comunicare presupune alegerea dintre toate modurile şi mijloacele de comunicare pe acelea care sunt cele mai potrivite pentru fiecare tip de mesaj şi scop al acestuia. Astfel, în comunicarea internă se pot folosi o multitudine de posibilităţi. Pentru comunicarea sub formă scrisă pot fi utilizare următoarele mijloace (suporturi): memorandum, raport, instrucţiuni scrise, scrisoare adresată personalului, manifest, ziar, revista presei, sondajul de opinie, cutia de idei. Pentru comunicarea orală pot fi utilizare următoarele mijloace: discuţiile individuale, telefonul, reuniunile, conferinţe, vizite, cercuri de calitate. Pentru comunicarea audio-vizuală pot fi utilizare următoarele mijloace: mesaje transmise prin difuzor, poşta electronică, prezentări pe ecranul calculatoarelor, prin Internet, utilizarea retroproiectorului, înregistrări pe casete video, filme, diapozitive şi altele. COORDONAREA – ARMONIZAREA ŞI SINCRONIZAREA EFORTURILOR CURENTE Profesorul Ovidiu Nicolaescu subliniază că funcţia de coordonare managerială „…constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se armonizează deciziile şi acţiunile personalului organizaţiei şi ale subsistemelor sale, în cadrul previziunilor şi

23

subsistemului organizatoric stabilite anterior.” Nicolescu O. & Verboncu, I. Management, Editura Economică, Bucureşti 1999 În alte lucrări, funcţia managerială de coordonare este definită ca fiind „…ansamblul acţiunilor prin care un manager creează şi menţine armonia între activităţile şi oamenii pe care îi conduce, într-un mediu ce se află într-o continuă mişcare.” Toffler, A. Consumatorii de cultură, Editura Antet, Bucureşti 1997 Coordonarea este prezentată, de asemenea, ca având drept conţinut „…asigurarea armonizării eforturilor individuale şi colective şi orientarea acestora spre îndeplinirea scopurilor organizaţiei.” Russu C. Management, Editura Tehnică, Bucureşti 1996 Coordonarea, ca funcţie a managementului instituţiei/administraţiei, rezidă în multitudinea proceselor prin care se realizează, pe de o parte, armonizarea/sincronizarea deciziilor managerului cu acţiunile personalului, întreprinse în plan organizaţional iar, pe de altă parte, corelarea /conjugarea eforturilor compartimentelor aflate în componenţa organizaţiei, toate acestea pe fundalul reperelor de ordin previzional şi organizatoric. Coordonarea se regăseşte la toate nivelurile ierarhice din structurile organizaţiei. Interacţiunea proprie macrosistemului organizaţional tinde spontan către entropie şi, în acest context, managementul, cu predilecţie prin funcţia sa cea mai dinamică, coordonarea, reprezintă unicul vector organizaţional conştient, care poate determina diminuarea „dezordinii” sau menţinerea acesteia la un anumit nivel, precum şi o atare stare de stabilitate, menită să susţină, prin ea însăşi, un echilibru între diversele tendinţe interne centrifuge, divergente, antagonice şi, în final, o dezvoltare globală armonioasă şi echilibrată a organizaţiei. ROLUL ŞI CONŢINUTUL COORDONĂRII Exercitarea cu profesionalism a funcţiei de coordonare de către managementul instituţiei/administraţiei conduce implicit la reducerea acţiunilor haotice, la diminuarea risipei de resurse şi, în final, la o dezvoltare bine proporţionată a organizaţiei. Coordonarea asigură, în mare măsură, conlucrarea armonioasă a resurselor umane angajate în organizaţie pentru realizarea scopurilor comune, eficienţa şi sinergia întregului sistem.

24

Numită de către unii autori „organizare în dinamică” (Nicolescu O. & Verboncu, I. Management, Editura Economică, Bucureşti 1999), coordonarea nu poate fi realizată corespunzător fără a se avea în vedere perfecţionarea continuă a proceselor de transmitere/receptare a datelor şi informaţiilor, codificarea/decodificarea mesajelor, utilizarea eficientă a tehnicilor şi mijloacelor moderne de comunicare etc. Ea presupune o preocupare constantă a managementului pentru amplificarea capacităţii sale de exprimare şi de ascultare empatică, precum şi pentru perfecţionarea stilului său de conducere, a deprinderilor de a fixa scopul fiecărei comunicări, de a-şi clarifica ideile şi de a exploata oportunităţile ce apar pe timpul dialogului. Eforturile de a se determina rolul şi conţinutul coordonării pornesc de la cele două mari categorii de considerente ce au în vedere atunci când se defineşte această funcţie a managementului. Cea dintâi dintre dimensiunile coordonării vizează ideea centrală potrivit căreia instituţia/organizaţia constituie o entitate organică, faţă de care toate celelalte compartimente sau persoane se află în raporturi de subordonare, fiind părţi ale acesteia. Cealaltă dimensiune a coordonării vizează procesele de muncă ce au loc în cadrul organizaţiei ca fiind compuse din activităţi eterogene şi inegale ce se impun a fi integrate, sincronizate, echilibrate, amortizate etc. În acest context, rolul esenţial al coordonării constă în contribuţia sa decisivă în planul menţinerii ordinii prestabilite în cadrul organizaţiei, a armoniei şi autoreglării proceselor de muncă. Conţinutul coordonării rezidă în activităţile sale specifice, între care menţionăm: sincronizarea (intervenţia managerului menită a determina producerea a două sau mai multe evenimente/procese/activităţi în acelaşi interval de timp), armonizarea (prestaţia managerului prin care diversele elemente ale sistemului/organizaţiei sunt determinate să conlucreze, în deplin acord, pentru realizarea unui obiectiv), integrarea (subordonarea eforturilor individuale interesului general al organizaţiei), cooperarea (conjugarea eforturilor individuale în cadrul unei activităţi comune) etc. Şedinţa reprezintă principala metodă utilizată de conducător pentru a armoniza/corela deciziile manageriale cu acţiunile personalului şi ale compartimentelor funcţionale, în cadrul previziunilor şi a sistemului organizatoric anterior stabilite sau, cu alte cuvinte, pentru a exercita funcţia de coordonare. Ea rezidă în convocarea/întrunirea mai multor angajaţi în cadrul organizaţiei, pentru un interval de timp, sub îndrumarea unui manager,

25

desfăşurarea şi finalizarea. de la colaboratorii săi. în acest sens. îndeosebi. va comunica deciziile care au fost adoptate. Şedinţa. cea de finalizare. nominalizarea/înştiinţarea participanţilor/invitaţilor. între care: Preîntâmpinarea şi eliminarea stărilor tensionate astfel încât să se realizeze o ambianţă constructivă. COMUNICAREA – SUPORTUL ESENŢIAL AL COORDONĂRII „Dialogul” dintre sistemul conducător şi sistemul condus este singura cale posibilă de realizare a coordonării. a divagaţiilor şi a etalării cunoştinţelor generale. va face recomandările ce se impun. calitatea coordonării pe care o determină în mod special. de ordin informaţional şi decizional. întocmirea ordinii de zi. direct şi nemijlocit. în funcţie de scopul pe care şi l-a propus. suportul esenţial al coordonării este comunicarea interumană. desemnarea raportorului (dacă este cazul). stoparea excesului de argumentare. c) de armonizare – managerul vizează realizarea unei corelări între acţiunile managerilor şi compartimentelor situate la acelaşi nivel ierarhic. În plan general. ca instrument managerial consacrat. va sublinia termenele care se au în vedere pentru realizarea obiectivelor etc. stimularea participării la discuţii şi la formulări de soluţii etc. comunicarea reprezintă procesul transmiterii şi recepţionării informaţiilor sub forma unor mesaje simbolice. Prin prisma ştiinţei managementului. conducătorul acesteia va avea în vedere o serie de reguli. o serie de canale specifice. După conţinutul lor. managerul va concluziona pe marginea celor discutate şi. în prealabil. după ce. În ultima etapă a şedinţei. Pe timpul desfăşurării şedinţei. utilizându-se. determinate de structura 26 . b) decizionale – managerul are în vedere adoptarea unor decizii în cadrul unui climat participativ. În aceste condiţii.în vederea rezolvării problemelor curente. calitatea şedinţelor influenţează întregul proces de management. şedinţele pot fi: a) de informare – managerul îşi propune obţinerea de informaţii. anunţarea locului de desfăşurare şi a orei de începere a lucrărilor. toate funcţiile acestuia şi. presupune trei etape distincte: pregătirea. a avut loc o consultare a persoanelor vizate etc. Principalele operaţiuni care se au în vedere în etapa de pregătire a şedinţei sunt: definirea problemelor ce urmează a fi discutate.

afirmaţiile etc. responsabilităţi. competenţe şi atribuţii strict nominalizate precum şi reguli. un profesionist în management nu-şi poate permite luxul de a comunica la întâmplare cu colaboratorii săi şi. influenţarea. realizează în mod constant instruirea. Indiferent de nivelul ierarhic pe care se situează. îndrumarea. Managerul trebuie să ştie. fără dubii. Comunicarea formală presupune existenţa unor canale distincte. ascultând. managerul se informează continuu asupra modului cum funcţionează diversele structuri organizaţionale. pe baza cunoştinţelor şi aptitudinilor sale. în final. să-şi argumenteze. Profesia pe care a îmbrăţişat-o şi responsabilităţile pe care şi lea asumat îl determină să înveţe a comunica eficient şi eficace în mediul organizaţional şi să se perfecţioneze continuu în utilizarea celui mai teribil „instrument” managerial: cuvântul. de asemenea. să utilizeze mijloacele audio-vizuale. în efortul său privind coordonarea proceselor interne dintr-o organizaţie. oficială şi se realizează în cadrul şi prin intermediul sistemului informaţional al fiecărei instituţii/administraţii. discutând cu oamenii etc. pentru a corecta disfuncţionalităţile şi devianţele. cu cei din jur. în timp. că activităţile de comunicare (recepţionare. a unui „receptor” şi a unui „canal” specializat. utilizare şi transmitere de informaţii) sunt preponderente şi predominante pentru mediul ambiant.organizatorică şi având în vedere atingerea obiectivelor predeterminate. Pentru manager. este în măsură să intervină prompt prin deciziile adoptate. el îşi formează deprinderi în acest sens şi chiar un anumit stil personal. clar şi concis. importanţa comunicării este conferită de multiplele şi importantele roluri care i se atribuie acesteia în cadrul organizaţiei. de aceea. au relevat. „Disecarea” timpului de lucru. să se exprime sintetic. comunicarea este esenţială în munca unui manager. în exercitarea atribuţiilor/responsabilităţilor/competenţelor sale specifice. să ţină un discurs eficient. în mod adecvat. obiectivele organizaţiei. în general. formarea şi perfecţionarea angajaţilor etc. 27 . redactând diverse texte. Comunicarea comportă existenţa unui „emiţător”. precum şi stabilirea cu exactitate a ponderilor statistice aferente prestaţiilor manageriale cele mai importante. Pentru a se realiza. Un conducător consumă foarte mult din timpul său de muncă citind. comunicarea managerială capătă şi ea o dimensiune formală. Aferent structurii organizaţionale. consumat efectiv de către manager. şi.

în interacţiunea lor simultană exercitată asupră emiţătorului. preferenţiale. menit să asigure. a căilor şi mijloacelor de acţiune (tactici. comunicarea se impune a fi gândită şi structurată în mod anticipat. canalele interumane spontane. sentimente şi prezumţii etc. vehicularea unor informaţii referitoare la aspecte paraorganizaţionale privind viaţa particulară a diferiţilor angajaţi.) cele mai adecvate. metodologii explicite de prelucrare/tratare a informaţiilor. Cândea R. Anterior iniţierii procesului comunicaţional. stratageme etc. neoficiale. înnăscută de a transmite şi recepţiona mesaje): b) deprinderea (abilitatea dobândită prin acumularea de cunoştinţe şi printr-o continuă autoperfecţionare). şi anume: a) aptitudinea (abilitatea naturală. lansarea de zvonuri. Strategia de comunicare demarează cu determinarea precisă a scopului şi continuă cu derivarea principalelor obiective ce decurg din acesta. în mod eficace. prin el însuşi. Structura informală a organizaţiei îşi creează. c) strategia comunicaţională (treaptă calitativ superioară care presupune conceptualizarea problematicii circumscrise comunicării şi aplicarea unui plan propriu. cu identificarea canalelor de comunicare. menite să conducă la rezultatul scontat. bazate qvasi-exclusiv pe intuiţie şi pe aparenţe. Editura Expert. a prerogativelor cu care a fost învestit. cu luarea în consideraţie a tuturor variabilelor conjuncturale care pot favoriza sau obtura/distorsiona comunicarea. în scopul exercitării. 28 . caracterizată prin aceea că utilizează cu predilecţie. atingerea obiectivelor pe care şi le propune un manager în cadrul organizaţiei). & D. Abordarea strategică a actului de comunicare presupune inclusiv luarea în consideraţie a tuturor determinanţilor. receptorului şi canalului de comunicare. cu structurarea şi organizarea mesajului şi. la rându-i. Bucureşti 1996 Utilizată de manager pentru obţinerea unor numeroase şi variate informaţii din sfera sa de activitate. Comunicarea managerială. stocarea/arhivarea şi protejarea acestora. Literatura de specialitate menţionează trei trepte distincte în procesul de perfecţionare a abilităţilor manageriale privind comunicarea interumană. utilizarea unor proceduri de tratare superficiale. Comunicarea de tip informal se distinge prin viteza mare de reacţie la evenimentele din cadrul organizaţiei. „etichete” moralizatoare. în complementaritatea sistemului formal.proceduri. porecle. raportarea. în fine. o anume varietate de comunicare. coerent şi unitar. managerul îşi va defini cu rigurozitate avantajul concurenţial vizat în raporturile sale cu ceilalţi „competitori”.

Reversul medaliei în procesul comunicaţional. de către manager. în final. Tratată. deosebit de semnificative. comportamentale. decodificarea şi verificarea mesajului prin dialog imediat cu emitentul. Cunoaşterea premiselor 29 . ca fiind instrument managerial.” (Căprărescu. empatică. În acest fel emitentul constată că este ascultat iar receptorul (managerul) îşi clarifică şi confirmă impresiile. uneori. utilizând. Metode şi tehnici moderne pentru managementul firmei. înţelegere etc. arsenalul subtil şi eficace. experienţă de viaţă etc. pus la dispoziţie de către teoriile comunicaţionale moderne. El trebuie să comunica în aşa fel încât. fundamentată de către cercetătorii americani John Grinder şi Richard Bandler. eliminarea tuturor factorilor perturbatori etc.). atitudine prietenoasă. b) iniţierea discuţiei prin definirea/expunerea problemei. verificarea şi corectarea interpretării iniţiale. vârstă. menite să facă posibilă studierea comunicării interpersonale şi atingerea unui grad sporit de excelenţă în relaţiile cu semenii noştri. ascultarea empatică este reprezentată deseori ca fiind cheia de boltă în relaţia prin care managerul comunică eficient cu subalternii. tact.) relativ discrete dar. c) concluzionarea. să obţină ceea ce-şi propune. ascultarea activă comportă parcurgerea mai multor etape: a) pregătirea dialogului (stabilirea scopului comunicării. pentru ca acesta să-şi expună deschis părerea şi să treacă este reţinerile generate de diferenţa de statut. Bucureşti 1999) Ascultarea activă presupune continua încurajare a partenerului de dialog. pe ceea ce numim ascultare activă. Un manager nu poate reduce comunicarea la simpla transmitere şi/sau recepţionare mecanică a unor mesaje. asupra temei pusă în dezbatere. pot conferi avantaje spectaculoase celui iniţiat în astfel de abordări. „Radiografierea” rapidă a interlocutorului şi a stării de spirit pe care acesta o traversează pe timpul discuţiei. a obiectivelor derivate. deprinderea de a decodifica amănunte (fizionomice. amabilitate. este relevat de teoria „Programării neuro-lingvistice”. Editura Tribuna Economică. Gh. Un ansamblu de metode şi tehnici de mare fineţe. asigurarea unui climat relaxat.. în acest sens. în ultima vreme. derularea acesteia şi continua încurajare de către manager a partenerului de dialog printr-un întreg „arsenal” de mesaje non-formale şi printr-o asistenţă emoţională adecvată. definirea problemei pusă în discuţie. în antiteză cu emiterea mesajului.Se insistă mult. în acelaşi timp. Tehnica ascultării active constă în receptarea. non-formale etc. lingvistice.

Les secrets de la communication. comportamentele. odată aplicată în procesul de conducere. generalizările şi distorsiunile. comportamentele deghizate ale acestuia. Le Jour Editeur 1996) O altă importantă teorie comunicaţională. (Bandler. astfel încât să obţină rezultatele pe care şi le propune. continua adaptare a comportamentului la cel al partenerului de dialog etc. mai ales. formularea celor mai adecvate întrebări astfel încât să fie clarificate rapid omisiunile. J. să se realizeze starea de metapoziţionare în raport cu partenerul de dialog. pe baza acestor constatări pot fi aplicate în mod eficace mecanismele de influenţare cele mai adecvate.) reprezintă pârghiile de forţă în ceea ce astăzi este numită comunicarea globală. astfel încât. exprimările. în relaţiile interpersonale. deprinderea de a utiliza în mod curent „tehnicile” puse la dispoziţie de către programarea neuro-lingvistică (stabilirea unui contact pozitiv cu interlocutorul.. CATEGORII DE BARIERE ÎN PROCESUL DE COMUNICARE 30 . în final.teoretico-metodologice şi. la un anumit moment. oferă managerului posibilitatea de a examina cu rapiditate manifestările umane care apar pe timpul discuţiilor (atitudinile. Que dites-vous après avoir dit bonjur? EditionsTchou 1993). un comportament adecvat conjuncturilor. Analiza tranzacţională permite identificarea rapidă a stării de spirit pe care o traversează interlocutorul. reacţiile fizice şi emoţionale. R. miniscenariile utilizate pentru a-şi atinge scopurile etc. fundamentată de către psihologul Eric Berne şi intitulată „Analiza tranzacţională”. ticurile verbale etc) şi de a adopta. & Grinder. (Berne E. pe baza concluziilor trase operativ.

31 . la receptor ajunge cam 50% din care receptorul reţine circa 20% din conţinut. etc. Aceste diferenţe se produc din cauza factorilor perturbatori care influenţează calitatea şi eficienţa procesului de comunicare. întreruperi repetate (telefoane. circumstanţe nepotrivite (oră târzie. durata mesajului (În cât timp trebuie transmis mesajul pentru a mai fi actual?).Barierele reprezintă acei factori care intervin în procesul de comunicare perturbând în mod parţial sau total mesajul ce se transmite de la emiţător la receptor. Trebuie instituit un sistem de autocontrol al comunicării care presupune ca participanţii la acest proces să fie rezonabili. să evite suprainformarea şi proasta informare. intrări-ieşiri din încăpere). probleme de sănătate).). 3) Alegerea unui suport de comunicare corespunzător. distanţa dintre emiţător şi receptor. 1) Stabilirea a cinci elemente de bază: mesajul (Ce transmitem?). mijloace tehnice cu funcţionare defectuoasă. limite individuale de exprimare sau de înţelegere etc. în general. acesta spune efectiv cam 70% din mesaj. putând să reproducă apoi cam 10% din conţinutul mesajului. formularea defectuoasă a mesajului. emiţătorul (Cine spune?). şi factori perturbatori interni (ce ţin de emiţător şi receptor) factori fiziologici (stresul sau epuizarea fizică şi psihică. Aceştia pot fi factori perturbatori externi: mediul fizic. sfârşitul programului. etc. să evalueze periodic activitatea de comunicare. 2) Evaluarea exigenţelor (Ce se aşteaptă de la mesaj? Ce buget trebuie alocat?). receptorul (Cui spune?). Din unele studii şi analize s-a ajuns la concluzia că. dacă se exprimă procentual ca fiind 100% ceea ce are de transmis emiţătorul. impactul dorit (Cu ce efect?). POSIBILITĂŢI COMUNICARE Pentru DE CREŞTERE A EFICIENŢEI PROCESULUI DE creşterea eficienţei procesului de comunicare trebuie depăşite barierele şi înlăturate elementele perturbatoare prin adoptarea unei strategii de comunicare ce presupune parcurgerea a trei etape principale.

în interiorul fiecărei organizaţii are loc un trafic de 32 . RESPONSABILITĂŢI PRIVIND COMUNICAREA INTERNĂ Într-o organizaţie este bine să existe un responsabil de comunicarea internă. facilitatea dialogului dintre angajaţi şi manageri. Schimb care poate fi vertical (de la vârf la bază ori invers) sau orizontal (conlucrare la acelaşi nivel ierarhic). care să aibă atribuţii specifice în acest sens. procesul de comunicare din interiorul oricărei organizaţii reprezintă o conditio sine qua non. să ştie să asigure controlul feed-back-ului. cum ar fi: definirea şi punerea în aplicare a politicii de comunicare. posibilităţile de verificare a mesajului). asistarea managerilor în activitatea lor de comunicare. comunicarea organizaţională este un proces care presupune crearea şi schimbul de mesaje în sânul unui sistem relaţional de interdependenţe (mai exact: „comunicarea organizaţională este un proces de creare şi schimb de mesaje în interiorul unei reţele de relaţii interdependente care să se conformeze incertitudinii mediului”). principiul percepţiei globale (corelarea comunicării verbale cu cea nonverbală). Alături de acest schimb de informaţii utile. să fie polivalent (adică să cunoască tehnicile de management. dat fiind faptul că în cadrul fiecărei organizaţii informaţia trebuie să ajungă la instanţa potrivită şi la momentul necesar. ameliorarea climatului social etc. de comunicare. să aibă capacitate de organizare şi de ascultare. suporturile. principiul schimbului permanent de informaţii între emiţător şi receptor. Goldhaber pune accentul pe schimbul de informaţii necesare organizaţiei. În accepţia lui Goldhaber. Consilierul în probleme de comunicare trebuie să aibă o serie de calităţi specifice cum ar fi: să dea dovadă de profesionalism.Se disting trei principii de bază ale comunicării eficiente: principiul coerenţei. COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ Pentru management. alegerea suporturilor de comunicare. canalele şi reţelele de comunicare. un consilier sau consultant. de protocol.

În acest din urmă caz. Pentru comunicarea organizaţională este important de ştiut cum trebuie să funcţioneze procesul de comunicare: cine comunică şi cu cine. În literatura de specialitate se vorbeşte despre două tipuri de reţele utile de comunicare: reţelele centralizate (în cadrul cărora informaţia merge spre centru şi se adecvează unor activităţi relativ simplu de executat) şi reţelele descentralizate (unde schimbul de informaţii nu are o matrice impusă. Cele mai „bogate” sisteme în această accepţie sunt face-toface-media. nu trebuie altceva decât să se adune informaţiile relevante pentru a se putea trece la rezolvare. printre altele pe capacitatea lor informativă”. de preferinţa angajaţilor. în special consfătuirile profesionale sau şedinţele de lucru. Procedeele de comunicare Fiecare organizaţie îşi poate alege procedeele de comunicare. Oricine ştie câtă informaţie circulă întro organizaţie fără nici o legătură cu activităţile specifice. care instanţe ocupă un loc central şi care sunt marginale. Acestea din urmă se bucură. într-un interval de timp oarecare. când nu este foarte clar despre ce problemă este vorba şi care este informaţia necesară pentru a preconiza o rezolvare potenţial corectă.informaţii fără vreo utilitate directă sau imediată. de altfel. Opţiunea se bazează. a căror rezolvare este deja presupusă. Sistemele de mare capacitate informativă sunt adecvate în abordarea problemelor nestructurate. capacitatea informativă de care dispune un sistem de comunicare se referă la „măsura în care acel sistem determină personalul unei organizaţii. După Daft şi Lengel. Percepţiile şi judecăţile participanţilor fac obiectul unei informări reciproce care creează cadrul referenţial al unei viziuni colective. Sistemele de comunicare pot fi foarte bine utilizate în rezolvarea problemelor dificile: atunci când situaţia nu se supune unei singure interpretări. Climatul comunicării 33 . sistemele de capacitate redusă sunt aplicabile sistemelor simple. să accepte o schimbare de concepţie”. În schimb. comunicarea fiind adecvată unor activităţi complexe).

diferite sunt originea socială. În general comunicarea dintre ei pleacă de la axioma că „lumea e aşa cum o văd eu”. Procesul de comunicare este din această cauză. Organizaţiile diferă din punctul de vedere al climatului pe care îl asigură comunicării. de experienţă şi de motivaţie. Dar dacă clivajul nu poate fi anulat. lume care este mereu ameninţată. neştiind prea bine ce trebuie făcut cu diferenţele de opinie. În anii `50. În cadrul primului tip „ceilalţi” sunt consideraţi a fi un pericol pentru organizaţie. Ceea ce reprezintă în fond o atitudine defensivă care se transformă într-o barieră de netrecut. biografia. opiniile. autorul clasicului studiu Comunication and organizational behaviour (1960) descrie astfel „climatul comunicării”: O organizaţie din ziua de azi necesită o performanţă de ordin comunicativ la un nivel de realizare fără precedent. De această conştientizare a diferenţei depinde reuşita tuturor celorlalte eforturi ulterioare […]. „climatul defensiv” şi „climatul deschis”. obligând-o la autoapărare.Pe lângă structură şi procedee specifice. adesea îngreunat ori. idealurile sau ideile. În acest sens. Barieră care. Iar principala solicitare la care este supusă organizaţia noastră este de a asigura într-o măsură din ce în ce mai mare un climat organizatoric corespunzător necesităţilor cărora le fac faţă membrii organizaţiei. Este un clivaj care persistă […]. trebuie măcar să se ţină seama de el. studenţii bine pregătiţi în ştiinţa comunicării sunt de acord că între ei înşişi şi cei cu care vor să comunice există un clivaj care ţine de orizontul de plecare. într-o organizaţie poate juca un rol funest. Haney. funcţionează indivizi de provenienţă şi factură (cultură) diferită. comunicarea depinde de un anumit climat. Singura lume care există este propria lume. Demn de luat în consideraţie este faptul că. într-o organizaţie. se face loc pseudo-comunicării: […] principalul obstacol al oricărei forme de comunicare[…] este pur şi simplu de ordinul diferenţei. cel de la doilea tip de climat asigură comunicarea deschisă cu „ceilalţi”. Din contra. Studiul proceselor de comunicare relevă un mod defensiv în care indivizii comunică între ei. mai mult decât atât. americanul Gibb semnala două tipuri de climat. aici existând disponibilitatea de a învăţa din experienţa şi opiniile 34 .

În celebrul articol al lui Ackoff. Ph. Haney. de acelaşi ordin şi prin urmare comparabilă cu oricare altă imagine a realităţii) şi asumarea propriei sale poziţii administrative (acceptarea faptului că subalternii săi funcţionează într-un cadru dirijat de manager. esenţa problemei ar ţine de lipsa de informaţie (prejudecată. de cele mai multe ori. 35 . Nelimitata ascensiune a creşterii ofertei informaţionale distrage atenţia de la valoarea informaţiei. există multe organizaţii în care domină ideea că acesta ar fi unicul remediu.(Idenburg. subliniază Cf. un astfel de climat este un obstacol pentru procesul de dezvoltare. în relativ multe organizaţii. „Abundenţa informaţiilor măreşte senzaţia de neputinţă şi. Or. ca manager.celuilalt. nu numai că nu răspund unei probleme în care trebuie luată o decizie. Inserare anexă Elaborarea sistemelor informaţionale Noile probleme ale traficului de informaţii din interiorul unei organizaţii pot fi rezolvate prin elaborarea unui alt sistem informaţional. totodată. În diagrama de mai jos. 1985 – Informatie-overlast) Informaţia are tot mai multe şanse de a deveni un soi de „bombă neexplodată” în sensul că informaţiile nu au efectul scontat şi că. Din cercetările efectuate rezultă că. problema este declanşată de „supraîncărcarea” cu informaţii). domneşte un climat defensiv. acţionează „fără şef”). A. Misiunea managerului. În lumea contemporană. incompletă sau deformată sau singulară. în vreme ce el însuşi. Acest stil depinde de felul în care managerul reacţionează la două condiţii: recunoaşterea propriei subiectivităţi (imaginea sa despre realitate este în proprii săi ochi o imagine subiectivă. este extrem de limpede: managerul cu adevărat eficient impune colaboratorilor săi un stil de comunicare. dat fiind că. o dată cu informatizarea. dar provoacă ele însele noi probleme. prejudecăţile legate de sistemele informaţionale au fost catalogate astfel: 1. diferenţierea tipurilor de climat este extinsă pe baza unei întregi serii de contraste. adversitatea faţă de obligaţia crescândă de a primi şi prelucra noi informaţii”. tot mai multe informaţii.

Dacă se optează totuşi pentru introducerea unui nou sistem informaţional. Alfred Kroeber şi Klyde Kluckhohn propun un enunţ definitoriu. Cu atât mai mult cu cât există unele modalităţi alternative de a rezolva dificultăţile care survin în traficul de informaţii. 1976) CAPITOLUL 3 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ DEFINIRE Numeroşi cercetători afirmă că nu există alt sector socio-uman care să creeze. În urma unei ample şi temeinice analize. menit să sintetizeze toate elementele distinctive cunoscute 36 . mai mult decât atât. o atât de persistentă stare de „clar-obscur”. b) cantitatea de informaţie este cea necesară. c) fiecare compartiment dispune de informaţii suficiente despre funcţionarea celorlalte compartimente ale organizaţiei. dat fiind paradoxul informaţiei şi reducerea profitului informaţional). varietatea şi ubicuitatea realităţilor din acest domeniu. În elaborarea acestuia trebuie să se ţină seama de doleanţele. asemenea culturii. d) adaptarea noului sistem la structura organizaţională existentă şi la tehnologia folosită în cadrul respectivei organizaţii. nu pot fi egalate decât de abundenţa. relaţia dintre introducerea unui nou sistem informaţional şi ameliorarea deciziilor este foarte problematică.2) sporul de informaţie ar permite decizii mai bune (prejudecată. 3) procesul de luare a deciziilor s-ar ameliora după intrarea în funcţie a noului sistem informaţional (prejudecată . Funcţionarea noului sistem informaţional depinde de respectarea următoarelor criterii: a) informaţiile oferite sunt relevante pentru deciziile pe care managerul trebuie să le ia. pretenţiile faţă de noul sistem trebuie foarte bine cântărite.(Lawler şi Rhode. Diversitatea şi complexitatea abordărilor şi concepţiilor privind cultura. ideile. atunci când se dezbate problematica definirii sale. înainte de toate. reciclarea personalului. scopurile şi posibilităţile manageriale. de referinţă. noile împrejurări solicită mereu alte tipuri de date şi de procedee informaţionale). dat fiind faptul că noul sistem pretinde. Altfel spus. nevoile.

determinanţi ai acţiunilor viitoare.” . Gh. coordonate de către o administraţie profilată pe rezolvarea problemelor adiacente procesului de creaţie şi de circulaţie a valorilor culturale. A. Ionescu defineşte managementul transnaţional (transcultural) ca fiind „…un proces de îndeplinire a obiectivelor globale ale organizaţiei. sistemele de cultură pot fi considerate. Kluckhohn. cu deosebire. având. Managementul transcultural (multicultural) reprezintă o realitate. ritualurile. produse ale acţiunii. cultura ar putea fi definită ca: a) produs specific al unei organizaţii culturale. A Critical Review of Concepts And Definitions. fie în cadrul corporaţiei transnaţionale (organizaţie cu profil economic care are filiale ce funcţionează în alte ţări. prin: 1) coordonarea procurării. Gh. Harvard University 1952. spirituale şi circulaţia lor în societate. d) sistem alcătuit dintr-o reţea de instituţii specializate. Esenţa culturii rezidă în idei tradiţionale apărute şi selectate istoric şi. Acestea sunt: 1) modalităţile perceptive.” Ionescu. b) proces având ca finalitate realizarea de valori cultural artistice. în cadrul instituţiei culturale (unitate producătoare de valori culturale şi/sau specializată în difuzarea acestora). din ce în ce mai pregnantă. acumulate şi transmise prin simboluri. alocării şi utilizării resurselor umane şi financiare ale organizaţiei şi 2) menţinerea organizaţiei într-o stare de echilibru dinamic cu mediul global. etice. pe de o parte. El desemnează managementul specializat în „pilotarea” corporaţiilor transnaţionale. c) factor de mediu determinant pentru organizaţie în general şi pentru management. practicile. Gh. adică în culturi diferite de cea în care funcţionează organizaţia mamă) fie. 3) patrimoniul spiritual (cunoştinţele. 5) ansamblul instituţiilor. Văzută prin prisma managementului.la un moment dat: „Cultura constă în modele implicite şi explicite de comportament şi pentru comportament. cinci dimensiuni esenţiale ale fenomenului cultural. suport al acţiunii programatice şi conştiente. pe de altă parte. obişnuinţele. al formelor şi regulilor de organizare. Dimensiunile 37 . codurile). Culture. K. fiecare în parte. simbolistica. şi Kroeber. un pronunţat caracter operaţional. limbajul. 2) modelele de comportament. a zilelor noastre cu imense perspective de dezvoltare în viitor. reactive şi interpretative ale psihicului uman. în valorile ce li se atribuie. muzica. Gh. iar. 4) produsele creativităţii umane (operele literare. arhitectura). Intersecţia decisivă a managementului cu fenomenul cultural se produce. în special. Cei doi specialişti identifică de asemenea.

2) ansamblul mentalităţilor agreate/preferate de personalul acesteia. acţiune şi vorbire într-o organizaţie” însă (Jennings. contribuie într-o manieră indirectă la realizarea obiectivelor şi la eficientizarea conducerii. M. Se remarcă. mituri. teorii ale acţiunii enunţate şi practicate. „The Unconscious Life of Organizations: Integrating Organizational Identity” Quorum. care include creaţii materiale. care permit leaderilor şi celor care îi urmează să facă faţă cu succes stărilor de anxietate”. În contrapartidă. istoria organizaţiei. În mod implicit. întrucât. Studierea şi exploatarea. definit prin două coordonate fundamentale: 1) ansamblul valorilor specifice împărtăşite şi asumate de către majoritatea membrilor organizaţiei.culturale ale managementului. în relaţia management-cultură. New York 1993) „produsul inventivităţii sociale. Editura Economică 1996. axată pe rolul şi importanţa culturii ca determinant de prim rang al comportamentului uman şi al managementului deopotrivă. îşi are originea în modelele relaţionale subconştiente dintre membrii organizaţiei. culturi gazdă. umorul şi luddismul în cadrul muncii. „The Paradox of Corporate Culture” California Management Review. prin acţiunea sa stimulativă. aferente resurselor umane care activează în filiale. s-a dezvoltat conceptul intitulat cultură organizaţională. Stimulat de acest fenomen. Se poate aprecia că toată această problematică porneşte de la premisa fundamentală potrivit căreia. T. a „echipamentelor culturale” concrete. M. Esenţa acestui tip de management este dată de transferul internaţional de know-how managerial pe fondul varietăţii contactelor cu angajaţii din filialele existente în arealul unor culturi diferite de cea în care s-a născut şi evoluează organizaţia mamă. R. socializare şi îndoctrinare. managementul este presupus a avea valoare intrinsecă predominantă/absolută în comparaţie cu fenomenul cultural. în avantajul corporaţiei transnaţionale. managementul reprezintă scopul. în acest caz. valorile şi schemele de gândire. cultura poate fi deci considerată ca având valoare de fundal (extrinsecă) în raport cu managementul. de asemenea şi o abordare comparatistă în management şi chiar o şcoală de management comparat. P. reprezintă una din preocupările primordiale ale managementului transcultural. Winter 1985) cultura organizaţională reprezintă „aplicarea consecventă a unui model intern care determină comportamentul. În viziunea lui (Pascale. construcţii conceptuale formale şi informale. în plan teoretic. in 38 . grupuri ca subculturi. iar cultura. ritualuri. mijlocul. personalităţi ale liderilor. Cultura organizaţională este (Diamond.

(Editor) „Corporate Culture and Change. 2) cultura este ceva ce organizaţia este (perspectiva antropologică). New York 1986) şi anume: 1) cultura este ceva ce organizaţia are (posedă) implicând posibilitatea de a manipula acel ceva. Ch. Wiley & Sons. 1985) În ultimă instanţă.Berman.. A. „Organizational Culture and Leadership. norme şi credinţe împărtăşite de membrii unui grup” – (Schein. New York 1990). The Conference Board. J. cu alte cuvinte. valori. J. San Francisco. „Leadership. de a-l schimba după dorinţă.. consens şi construirea de raporturi şi interconexiuni reciproce (autorul consideră că cea de a doua perspectivă este mai apropiată de ceea ce viaţa reală oferă organizaţiilor şi utilizează această perspectivă ca premisă pentru toate demersurile întreprinse). Burr Ridge 1993) fiind parţial o funcţie a reacţiei subiective a membrilor organizaţiei la impactul culturii organizaţionale (Ibid. ceva ce membrii acesteia generează prin efort colectiv. L. Inc. R. În scopul clarificării este util să se facă de la bun început diferenţierea între conceptele de cultură organizaţională şi climat organizaţional. A. Dacă cultura organizaţională poate fi privită ca „un cod. Curphy.. C. realităţile experimentate în comun.. „un sistem de elemente materiale. În principal există două perspective diferite (Fombrun. in Berman.. Inc. climatul organizaţional are o arie de întindere mult mai îngustă (Hughes R. G. care a trecut cu succes testul timpului şi serveşte membrilor organizaţiei ca ghid pentru adaptare şi supravieţuire” (Denison D. M.) şi determinând modul cum un 39 . Unul dintre elementele cele mai importante care trebuie considerate pentru înţelegerea culturii organizaţionale este modul de conceptualizare a legăturii dintre cultură şi organizaţii. (Editor) „Corporate Culture and Change. The Conference Board. Jossey-Bass Publishers. de a-l „potrivi” cu o strategie şi de a-l utiliza ca pe un instrument de management. M.” New York 1986) consideră că aceasta este <…ceea ce firma defineşte ca „normal” ajută angajaţii să găsească sensuri în evenimentele şi simbolurile proprii organizaţiei lor>. Enhancing the Lessons of Experience” Richard D. E. Ginnett. „Corporate Culture and Organizational Effectiveness”. Inc. factorul unificator al acestor definiţii este: „aşa cum se fac lucrurile pe la noi” (Bower Martin). un sistem logic de structurare a comportamentelor şi semnificaţiilor.R. Irvin.

ocazional irelevant pentru problemele afacerilor.. H. nevoia de a crede în ceva care stabileşte direcţie. J. imposibil de schimbat. nevoia de stabilitate şi siguranţă.individ împărtăşeşte principalele valori şi credinţe şi participă la creaţia materială din cadrul sistemului. Cel de-al doilea. New York 1981): nevoia de semnificaţie. L. există totuşi o serie de caracteristici comune care stau la baza oricărui efor coerent şi corect de identificare şi de analiză. în permanentă corelaţie şi influenţându-se reciproc. vizibil. confuzia dintre cele două concepte poate să ducă la concluzii greşite şi acesta este motivul pentru care separarea acestora este extrem de importantă. Harper & Row. „Corporate Culture and Organizational Effectiveness”. impactul cultural asupra tuturor aspectelor afacerii este ignorat sau tratat doar ca un instrument pentru management. deşi concret şi imediat. The Free Press” New York 1992) descriu două niveluri ale culturii organizaţionale. Dar. nevoia de feed-back pozitiv. nevoia existenţei unui modicum de control. dar acest lucru nu este şi suficient. mai uşor de schimbat. R. şi Heskett. deşi întotdeauna elementul central pentru stabilirea strategiei şi funcţionarea eficace şi eficientă a organizaţiei” – explică de ce demersul cultural este atât de dificil şi de ce. trebuie să se înţeleagă în prealabil că raţiunea existenţei sale este de a satisface o serie de necesităţi umane primordiale (Peters T. Modul paradoxal de a fi al culturii organizaţionale – „abstract şi mistic. Mai mult. deşi permanent într-o rapidă schimbare. se 40 . (Denison D. complex şi sofisticat. prin excelenţă conservator şi greu de schimbat. deşi este nevoie să se particularizeze de fiecare dată aceste diferenţe. care tind să modeleze comportamentul colectiv. generând astfel culturi şi/sau subculturi foarte diferite. J. cuprinde valorile împărtăşite de membrii organizaţiei. Aceste nevoi se manifestă extrem de divers în cadrul aceleiaşi organizaţii şi de la o organizaţie la alta.) Pentru a evalua corect cultura unei organizaţii este necesar să se efectueze un diagnostic detaliat al climatului organizaţional. mult prea des. New York 1990) Pentru a înţelege mai complet cultura organizaţiilor. R. Waterman. scop şi sens vieţii organizaţiei şi de a acţiona în conformitate. Wiley & Sons. Primul nivel. (Kotter. „In Search of Excellence. „Corporate Culture and Performance.. P. J. deşi bazat pe valori extrem de simple. Lessons from America’s BestRun Companies”. invizibil. J. (Ibid.

idealuri şi standarde ale organizaţiei şi reprezentând modalităţile preferate de rezolvare a problemelor. a prezumţiilor fundamentale). „Corporate Culture and Organizational Effectiveness”. povestiri. 4) Prezumţiile/modelele predictive determină credinţele tacite pe care membrii organizaţiei le au despre ei înşişi şi despre ceilalţi membrii ai comunităţii. mituri reprezentate de ritualuri şi ceremonii).referă la normele de comportament care se transmit noilor membrii ai organizaţiei şi sunt corelate cu un sistem de recompense şi sancţiuni care funcţionează în concordanţă cu sistemul de valori acceptat şi împărtăşit de membrii organizaţiei. acestea formează nivelul cel mai profund al culturii organizaţionale şi sunt cel mai greu de schimbat. Cultura materială cuprinde comportamentele vizibile şi ale manifestării fizice. prescripţii pentru ceea ce se consideră comportament acceptabil în cadrul organizaţiei. 2) Perspectivele semnifică regulile şi normele împărtăşite de grupul social considerat (aplicabile unui context dat şi considerate ca soluţii pentru problemele uzuale). care. acţiunilor. New York 1990) propune patru niveluri ale culturii organizaţionale.. în general poate fi observat direct şi este mai uşor de schimbat decât categoriile precedente (ceea ce nu trebuie confundat cu o schimbare culturală de ansamblu. 1) Cultura materială reprezintă aspectele tangibile ale culturii: elementele verbale (limbaj. obiectelor şi oamenilor. pentru a se produce. Schein (Schein. R. „Organizational Culture and Leadership. San Francisco. despre relaţiile 41 . trebuie să conducă la schimbarea valorilor şi. sisteme de comunicare etc. este nivelul cultural intermediar şi este relativ greu de schimbat. reflectând adevăratele obiective. Valorile semnifică ceea ce organizaţia „trebuie să fie” pentru ca să supravieţuiască şi să aibă succes. elemente de comportament şi elemente fizice (tehnologie şi artă). 1985) identifică trei niveluri de manifestare a fenomenului cultural. preferabil. E. J. Wiley & Sons. Jossey-Bass Publishers. (Denison D. pornind de la aspectele cele mai vizibile până la cele mai profunde credinţe. Prezumţiile fundamentale se referă la circumstanţe subînţelese ca „normale” în abordarea oricăror acţiuni care se desfăşoară în cadrul organizaţiei. definiţii şi interpretări ale unor situaţii particulare. tehnologii. Este nivelul de suprafaţă al culturii organizaţionale. incluzând proceduri. 3) Valorile definesc baza de evaluare în judecarea situaţiilor. împărtăşite de membrii organizaţiei.

stabilesc standardele de comportament. The Conference Board. sunt comunicate şi împărtăşite de toţi membrii organizaţiei. „purtătorul” valorilor şi mitologiei organizaţiei. A. Complementar acestor caracteristici. eroii – personificări ale valorilor organizaţiei. credinţelor şi valorilor prin intermediul creaţiilor materiale. caracteristicile mediului exterior sunt determinante pentru diferenţierea culturală a organizaţiilor. „reţeaua culturală” – mijlocul primar şi informal de comunicare. simbolurilor. in Berman. T. personaje care constituie modele de comportament pentru toţi membrii organizaţiei. riturile şi ritualurile – rutine programate şi sistematice. limbajului etc. San Francisco.reciproce şi despre natura organizaţiei. cunoaşterea succesorilor la putere în decursul istoriei unei organizaţii implică 42 . „Working the Shadow Side” Jossey-Bass. (Editor) „Corporate Culture and Change. cultura organizaţională mai prezintă încă o trăsătură esenţială: „inerţia culturală” (Fombrun. E. credinţelor şi valorilor organizaţiei. Culturile se autoprotejază în faţa schimbării deoarece funcţia lor fundamentală este aceea de a-şi menţine status-quo-ul. Există trei elemente inerţiale caracteristice continuităţii culturale (Ibidem): 1) reproducerea sau „sistemul ereditar”. Inc. (Deal. sunt atributele „subconştientului colectiv” şi sunt axiome abstracte care determină formarea unui sistem explicit de semnificaţii. şi Kennedy. „Corporate Cultures. nivelul ascuns este cel mai dificil de schimbat din cauza caracterului ambivalent (conştient/subconştient) al modelelor predictive (prezumţiilor) fundamentale. A. există manifestări vizibile ale prezumţiilor fundamentale. de a asigura stabilitate organizaţiilor şi securitate membrilor acestora. cât şi la nivelul „feţei întunecate” (Egan J.. A.” New York 1986)..Wesley. valorile – concepte şi credinţe care definesc succesul. În ciuda variaţiilor conceptuale care se manifestă (fără divergenţe semnificative) între diferitele puncte de vedere ale unora dintre cei mai cunoscuţi specialişti în materie de cultură organizaţională. Reading 1992) evidenţiază cinci elemente ale culturii organizaţionale: mediul extern al organizaţiei – factorul critic de influenţă în modelarea şi diferenţierea diferitelor culturi organizaţionale. M. The Rites and Rituals of Corporate Life” Addison. care pentru organizaţii înseamnă succesiunea executivă. care se aplică în viaţa organizaţională de zi cu zi. următoarele caracteristici fundamentale par a fi unanim acceptate: cultura organizaţională se manifestă atât la nivel vizibil. 1944) a organizaţiei. Ch. rutinelor sistematice. personificărilor.

determinând o criză de legitimitate. Pentru mai buna înţelegere a culturii organizaţionale în România este necesar să se examineze mai detaliat trei condiţii fundamentale cu rol esenţial în crearea şi modelarea culturilor organizaţionale: sistemul de valori împărtăşite. Organizaţiile devin instituţii în momentul în care sistemul de valori este cristalizat. 2) instituţionalizarea sau rutinele formalizate în vederea susţinerii acţiunilor care decurg din sistemul de valori împărtăşit. Wiley & Sons. pentru că valorile comune sunt legitime din punct de vedere social şi dau sens şi semnificaţie acţiunilor individuale (Deal. Integrarea socială înseamnă mai mult decât comanda şi coordonarea cu caracter formal şi se reflectă în toate acţiunile şi interpretările individuale. A.Wesley. valorile trebuie împărtăşite de toţi membrii organizaţiei. şi Kennedy. în general organizaţia nu se va schimba decât după instalarea unei crize de legitimitate. E. The Rites and Rituals of Corporate Life” Addison.descoperirea valorilor ascunse şi modelelor predictive care stau la baza procesului de luare a deciziilor la nivel strategic. 43 . esenţa filosofiei organizaţiei despre succes. Reading 1982). A. valorile şi prezumţiile de bază pot fi afectate. T. şi Kennedy. „Corporate Cultures. „Corporate Culture and Organizational Effectiveness”. J.. comunicat. Sistemul de valori Valorile sunt „esenţa culturii” (Deal. T. R. Reading 1982). deci cu impact decisiv pentru viitorul sistemului. A. A. implicând modelarea caracterului social al sistemului. „Corporate Cultures. Cu o singură condiţie: pentru ca această funcţie indispensabilă pentru funcţionarea performantă a sistemului să poată fi îndeplinită. New York 1990) comună. caracteristicile mediului/contextului de evoluţie a organizaţiei şi adaptabilitatea culturală. E. acceptat şi însuşit de către toţi participanţii la creaţia colectivă pentru că valorile produc o identitate distinctă şi construcţia de semnificaţie (Denison D. The Rites and Rituals of Corporate Life” Addison. elementul central ce dă sensul unei direcţii comune şi indică membrilor sistemului cum trebuie să lucreze împreună.Wesley. 3) legitimizarea sau modul în care organizaţia îşi justifică activităţile – dacă apar presiuni interne şi/sau externe care cer această justificare.

Totodată. culturile puternice demonstrează rolul sistemului de valori comune. deci extrem de inerţială. pentru a avea succes o organizaţie. pentru alinierea. există multiple dovezi practice că.. T. de asemenea. ceea ce. Deal şi Kennedy (1982) descriu trei caracteristici ale sistemelor de valori aparţinând culturilor puternice: sunt expresia unei filosofii clare şi explicite. Crearea unor culturi puternice – cu aportul critic al unor leaderi puternici. Administrative Science Quarterly. definesc caracterul formal al sistemului (creează un sens al identităţii. influenţează toate aspectele sistemului. Succesul pe termen lung poate fi cauza sau poate fortifica culturile puternice. focalizată intern. N. motivarea şi controlul membrilor organizaţiei. premisa de bază este să-şi creeze o cultură puternică. Passion for Excellence”. care au capacitatea de a comunica valorile esenţiale în întreaga organizaţie prin intermediul unor viziuni şi misiuni bine articulate – determină în mod direct performanţele organizaţiilor pe termen lung. Organizaţiile care prezintă performanţe la nivel scăzut pot. în funcţie de context. „Interpretations of Stress in Institutions: The Cultural Production of Ambiguity and Burnout”. Din această cauză este bine să se semnaleze câteva dintre principalele neajunsuri ale sistemelor de valori puternice ca atribute ale culturilor puternice (Meyerson. cu atât cultura este mai inerţială. Dar culturile puternice pot include simultan şi factori disfuncţionali alături de factorii favorabili performanţei. care este mai puternic decât orice alt sistem de control deoarece furnizează scop şi semnificaţie pentru tot ceea ce trebuie să fie realizat în vederea obţinerii de rezultate performante. E. indică ce este important în cadrul procesului de luare a deciziilor. definesc ce fel de oameni sunt respectaţi şi semnalează lumii exterioare la ce trebuie să se aştepte din partea unei organizaţii). dar disfuncţionale. centrate pe sisteme de valori care numai aparent definesc succesul. sunt comunicate în întreaga organizaţie şi cunoscute de toţi membrii acesteia. poate duce la succesul sau insuccesul organizaţiei.Dacă cultura organizaţională este puternică. să aibă culturi puternice. Valorile joacă rolul unui sistem informal de valori. O precizare este totuşi necesară: cu cât valorile acţionează mai puternic. Oricum. În caz contrar. politicizată şi birocratică (Peters. New York 1985). 39 (1994): 628-653): riscul 44 . Random House. A. valorile vor fi ignorate. dar există „pericolul mortal” ca o cultură puternică să devină arogantă. D. Austin. valorile vor capta atenţia generală.

cu impact dramatic asupra capacităţii unei organizaţii de a se schimba şi adapta la un anumit context. Mediul/contextul de evoluţie a organizaţiilor Una dintre funcţiile cele mai importante ale culturii organizaţionale este să alinieze şi să motiveze membrii organizaţiei pentru a obţine performanţe notabile şi.. la segmentul specificat prin strategie sau la însăşi strategia adoptată. şi Kennedy. R. la rândul său.inconsecvenţei – în cazul în care comportamentele contrazic valorile stabilite în cadrul organizaţiei. (Deal. influenţează gradul de inerţie culturală. New York 1990). A. D. E. conduc la ideea existenţei unei alte dimensiuni critice. mentalitatea este de tipul „totul sau nimic”. iar credinţa centrală este „să dăm lovitura”. The Rites and Rituals of Corporate Life” Addison. „Corporate Cultures. tipică pentru industriile din sfera distracţiilor. care condiţionează relaţia dintre cultură şi performanţă: mediul/contextul de evoluţie a organizaţiilor.Wesley. este focalizată pe viteză mare de reacţie şi orientată pe termen scurt. nu şi suficientă. succes. O altă condiţie necesară. Aceste riscuri. T. Reading 1982) descriu patru tipuri genetice de culturi organizaţionale care sunt adecvate strategic/contextual. cultura organizaţională trebuie să fie „adecvată strategic” (Denison. reclamei şi publicităţii. dar nu şi suficientă – este ca organizaţia să dezvolte o cultură puternică. care. astfel. 45 . Cu alte cuvinte. „Corporate Culture and Organizational Effectiveness” J. este existenţa compatibilităţii dintre cultură şi mediul/contextul organizaţiei. există nenumărate evidenţe care demonstrează că numai culturile adecvate din punct de vedere al strategiei pot fi asociate pe termen lung cu un grad înalt de performanţă. inerente sistemelor de valori puternice. O condiţie – necesară. în ultimă instanţă. riscul stimulării rezistenţei la schimbare. A. Wiley & Sons. Cultura de tip „tough guy/macho” / „băiat dur” – este caracterizată prin asumarea unui nivel ridicat de risc şi rezultate rapide (feed-back rapid). capitalului. dar. riscul perimării – în cazul în care contextul se schimbă şi sistemul de valori nu mai este în concordanţă cu noile cerinţe. În practică. care se poate referi la condiţiile obiective ale industriei.

focalizată pe „cum” este de făcut. băncile de investiţii. focalizată pe acţiune combinată cu plăcerea pentru activitate intensă şi orientată pe termen scurt. nu pe „ce” este de făcut şi orientată pe termen lung. Mai mult. credinţele şi valorile reflectă concentrarea asupra viitorului prin intermediul filosofiei că ideile bune merită o şansă pentru a se dezvolta. autorii citaţi subliniază că o organizaţie poate avea culturi/subculturi multiple. industria echipamentelor de birou.. Cultura de tip „proces” este caracterizată prin risc minimal şi feed-back lent. comerţ. sau poziţionării geografice. industriile care depind de reglementări legislative stricte şi/sau sunt sub directa supraveghere a statului etc. tipurilor diferite de activitate sau condiţiilor socio-economice şi educaţionale diferenţiate de la o grupare la alta. Alţi autori (Chatman J. asociate diferitelor grupări funcţionale. tipică pentru instituţiile guvernamentale. focalizată pe viitor şi orientată pe termen lung (este vulnerabilă la fluctuaţiile pe termen scurt). atunci rezultatul va fi sinergie şi performanţă. valorile gravitează în jurul clienţilor. credinţele şi valorile centrale sunt axate pe dictonul „acoperă-ţi spatele”. No. 37. În cazul in care cultura întregii organizaţii este puternică şi diferenţele culturale legitime sunt bine echilibrate – prin focalizare pe filosofia că. 1994: 522-553) au găsit dovezi că: a) magnitudinea şi dimensiunile culturii organizaţionale variază mai mult de la o industrie la alta decât în 46 .Cultura de tip „work hard/play hard” / „muncă multă/distracţie multă” este caracterizată prin nivel de risc scăzut şi feed-back rapid. cultura capătă multiple valenţe şi este astfel îmbogăţită dacă puterea şi diversitatea părţilor este bine valorificată – şi există un climat comun de încredere şi angajare. pe ansamblu. este manifestarea unor creaţii speciale pentru circumstanţe speciale. unităţile de cercetare-dezvoltare etc. sub deviza „găseşte nevoia şi fă eforturi să o satisfaci” tipică pentru industria computerelor. „Assessing the Relationship Between Industry Characteristics and Organizational Culture: How Different Can You Be?” Academy of Management Journal. A. pericolul dezintegrării pare să fie iminent. Cultura de tip „bet your company” / „pariază pe firma ta” este caracterizată prin asumarea unui nivel ridicat de risc şi feed-back lent. credinţa centrală este că succesul apare dacă procedeele se bazează pe persistenţă şi perseverenţă. Dacă nu. Vol. A. tipică pentru industria energiei. Jehn K.3. industriile de utilităţi.

J. Denison (1990). Dimpotrivă. În acest context este nevoie să se analizeze a treia condiţie necesară. Trăsăturile comune ale culturilor adaptabile. Zahra. indiferent de caracteristicile industriei din care fac parte organizaţiile considerate. Neal (1995). Harari (1995). Nash & Bickford (1995). Perry (1995). ideea imitării culturale a celui mai bun dintr-o industrie poate să fie valoroasă în industriile cu mediu stabil. Peters & Austin (1985). c) organizaţiile aparţinând industriilor caracterizate prin tehnologii intensive şi nivel înalt de creştere au culturi focalizate mai intens pe problemele umane. dar nu şi suficientă prin ea însăşi. McGoon (1995). R. Kotter & Heskett (1992). Adaptabilitatea culturală Literatura de specialitate oferă nenumărate exemple – Deal & Kennedy (1982). Aceste constatări demonstrează importanţa de a promova în interiorul sistemului de practici care sunt în concordanţă cu condiţiile specifice în care operează organizaţia. Nadler (1995). Mitroff. b) organizaţiile aparţinând industriilor caracterizate prin tehnologii intensive şi nivel înalt de creştere care susţin mai intens creativitatea şi orientarea spre lucrul în echipă decât organizaţiile din industriile cu tehnologii extensive şi creştere lentă. Luthans Hodgetts & Lee (1994). Zammuto (1992) – care demonstrează că numai culturile ce ajută organizaţiile să anticipeze şi să se adapteze la schimbările mediului pot fi asociate cu succesul pe termen lung. pe care trebuie să o îndeplinească cultura organizaţională: adaptabilitatea la mediu/context. 1990): abordare proactivă (anticipativă) a vieţii individuale şi organizaţionale. creativitate şi lucrul în echipă decât pe profit. De asemenea. Jacobs (1995). Tosti & Jackson (1995). Mason & Pearson (1994). Peters & Waterman (1981). 47 . Willer (1995). Sheridan (1994). a imita organizaţii de succes în industrii în care mediul se schimbă rapid şi gradul de incertitudine este mare poate să fie o decizie fatală. sunt determinate de următoarele elemente (Denison D. Willey & Sons. stabilitate şi execuţia detaliilor.cadrul aceleiaşi industrii. New York. – Corporate Culture and Organizational Effectiveness.

De asemenea. San Francisco 1985) 48 . A Management Challenge” The Dryden Press. valori) atât de greu de modificat. toate aceste elemente fiind considerate „clienţi cheie”. în rapidă schimbare (leadership transformaţional) (Northcraft G. aceste culturi pun un accent pronunţat pe oameni şi procese care pot să determine schimbări utile în scopul de a servi simultan pe toţi „clienţi cheie” (stakeholders) şi interesele lor legitime. dacă nu există o preocupare constantă şi simultană pentru toţi „clienţii cheie” şi pentru transmiterea iniţiativelor leadership-ului în toată organizaţia. pot ajuta culturile adaptabile să se orienteze în direcţia cea bună. încredere şi susţinere reciprocă din partea membrilor sistemului. la rândul lor. pericolul principal este legat de faptul că pot încuraja schimbările radicale chiar dacă acestea se desfăşoară într-o direcţie greşită. B. Fort Worth 1994). Leadership-ul transformaţional. Neale. Acesta este punctul în care valorile puternice. creativitate şi inovare.. Viaţa reală a demonstrat că. E. „Organizational Behavior. Peters & Waterman (1981) În final se ajunge la aceeaşi concluzie pe care Schein a menţionat-o deja (Schein. are ca preocupare centrală crearea şi dezvoltarea continuă de noi strategii care să asigure permanent un grad înalt de satisfacţie tuturor „clienţilor cheie” şi implementarea acestor strategii chiar dacă schimbarea trebuie făcută în cadrul nivelurilor culturale profunde (prezumţii fundamentale. acţionari. În cazul culturilor adaptabile. ca element critic al culturilor adaptabile. entuziasm. Cel mai important tip de mediu la care cultura organizaţională trebuie să se adapteze este format din „clienţii cheie”* (Ibid. transmise prin intermediul unor viziuni şi misiuni bine articulate şi care constituie fundamentul pentru fixarea de obiective realiste. Valorile esenţiale ale culturilor adaptabile sunt centrate pe consumatori. atunci adaptabilitatea tinde să fie mai puţin eficace Deal & Kennedy (1982).). receptivitate pentru învăţare. Jossey-Bass Publishers.asumarea unui nivel ridicat de risc. Din acest motiv. M. culturile adaptabile dau o mare importanţă leadership-ului capabil să previzioneze corect schimbările care trebuie să aibă loc pentru a se obţine performanţă în contexte concurenţiale ce sunt. angajare şi implicarea membrilor în toate aspectele legate de viaţa organizaţiei. „Organizational Culture and Leadership”. chiar în condiţiile în care pentru aceasta trebuie să se asume un nivel ridicat de risc. credinţe. angajaţi şi comunităţile din care fac parte.

cât şi la nivel individual poate fi considerat un şoc cultural. Aşa cum am mai menţionat. incluzând toate tipurile de organizaţii. CARACTERISTICI ALE CULTURII ORGANIZAŢIONALE ÎN ROMÂNIA „Aşa cum se fac lucrurile pe la noi…” Martin Bower România trăieşte în prezent experienţa unor transformări complexe. superstiţiile şi simbolurile care sunt încă funcţionale în subconştientul colectiv. în ciuda celor cincizeci de ani de industrializare forţată. Deci. în general. lipsa unor ierarhii de valori stabile. cultura organizaţională trebuie să fie simultan: puternică – prin intermediul unui sistem de valori coerent şi puternic. turbulente şi adesea paradoxale la toate nivelurile societăţii. dorinţa de a copia mecanismele democraţiilor vestice sunt în prezent câteva dintre cele mai importante caracteristici ale societăţii româneşti în general şi se regăsesc şi în cadrul organizaţiilor considerate ca sisteme sociale. pentru a susţine un grad înalt de performanţă a organizaţiei pe termen lung. eminamente conservatoare şi încă funcţionând pe baza unor 49 . ce „se pune pe masă” din punct de vedere cultural în România de azi. care ar trebui să umple un gol de cincizeci de ani. personalitatea mediului şi cerinţele strategice”. Deci.într-o manieră puţin diferită: „cultura este o funcţie de mediu/context. încă păstrează esenţa lor ţărănească. manifestate simultan. direcţie şi noi sensuri pentru muncă şi pentru viaţă. nostalgia după „ce-a fost odată”. nevoia de a descoperi noi semnificaţii. adecvată strategic şi adaptabilă. cu toate credinţele. Înainte de a examina principalele trăsături ale culturii organizaţionale în România este necesar să subliniem elementele culturii naţionale ce constituie un factor important de influenţă asupra culturii organizaţionale. în momentul în care indivizii se integrează organizaţiilor? Oameni care. impactul resimţit atât la nivel de grup. miturile şi eroii. comunicat întregii organizaţii de leaderi puternici şi împărtăşit de toţi membrii sistemului. Confuzia între dorinţa de stabilitate şi cea de schimbare.

Oamenii care. superstiţii şi simboluri vechi de două mii de ani. de la suspiciune la nivel individual. ca Meşterul Manole. consecinţele anilor de îndoctrinare comunistă nu pot fi ignorate: a) credinţa. Dar. caută cu disperare să dea un sens sorţii lor. c) lipsa de încredere în cuvântul spus (nevoia de a căuta sensuri ascunse în tot ceea ce se afirmă). precum Eroul Mioritic. b) frica. conservatoare şi care nu reuşesc să înţeleagă bine importanţa Timpului pentru succesul unei organizaţii deoarece pentru ei Timpul este indestructibil legat de ritmurile Naturii şi nu de ritmurile. d) nevoia aproape bolnăvicioasă de supunere în faţa factorilor de decizie şi control. că. că trebuie să existe cineva „acolo sus” care să ia deciziile. acel cineva ar putea suferi consecinţe grave. eroi. Şi oameni care. au învăţat să accepte că ceea ce construiesc ar putea fi distrus în orice moment şi care. la secretomanie în priinţa stocării şi manipulării unor date cărora li se dă o importanţă mai mare decât au în mod real (de exemplu. aşa cum cere uzanţa într-o economie de piaţă. bineînţeles. Oameni care încă trăiesc într-un timp „an-istoric” şi transmit informaţii printr-o comunicare de tip „high context”. între muncă şi satisfacţie şi între performanţă şi 50 . încă vie. dacă cineva îşi exprimă deschis opiniile personale. dacă aceasta există. e) dihotomia conceptuală evidentă între efortul în muncă şi succes. ce pasărea Pheonix şi Strămoşii Lupi. sunt gata să se lupte. activă mai ales la nivel de subconştient. această tendinţă se transferă şi se extinde la nivelul tuturor relaţiilor interumane. cifrată. să renască din propria cenuşă şi să construiască o lume nouă. mituri. Acestea sunt cele mai profunde valori şi credinţe pe care românii le aduc cu ei în organizaţii. demonstrează o obsesie a secretului care poate conduce la pierderi importate atât în relaţiile interne cât şi în relaţiile cu mediul extern). faptul că. care se desfăşoară în general vertical-descendent şi fără manifestarea de feed-back la nivel formal). impuse de o lume a afacerilor din ce în ce mai alertă. este considerată un secret important şi nu este dată publicităţii. mult prea artificiale. să controleze şi să judece ce este bine sau rău (de aici derivă carenţe serioase în abordarea comunicării interumane. strategia firmei.prezumţii fundamentale şi credinţe manifestate prin legende. în general.

(tipică pentru firmele proprietate de stat. oricât s-ar planifica. oricum rezultatele nu pot să aibă nici o legătură cu planurile pentru că acestea din urmă gravitează în domeniul utopiei. cât şi pe termen lung. instituţiile publice. Bariera psihologică 51 . Există variaţii „naturale” de la o industrie la alta. Reticenţa pentru planificarea de orice fel. provine mai ales din credinţa dezvoltată în era planificării centralizate că. este poate factorul cel mai critic care îşi pune amprenta (de cele mai multe ori în mod negativ) pe modul de dezvoltate a economiei şi societăţii în general. se pot identifica totuşi două tipuri distincte de cultură organizaţională în România actuală. Dar. în timpul scurs din 1989 societatea românească a experimentat pe propria piele că schimbarea culturală nu poate fi nici uşoară. regiile autonome. Este adevărat că pentru a se vorbi de adecvare strategică trebuie să existe mai întâi o preocupare strategică coerentă. nici rapidă şi că aceasta (cultura) atât la nivel naţional. iar marea majoritate a organizaţiilor cu astfel de culturi nu au planuri strategice bine conturate şi funcţionale la modul real. cu implicaţii negative asupra performanţelor atât pe termen scurt.recunoaştere/recompense. instituţiile similare) şi cultura „antreprenorială”. firmele foste de stat în perioade postprivatizare. inerţială. în curs de formare. la nivelul conştientului. f) credinţa distorsionată că toţi trebuie să fie egali în mizeria generală („sindromul caprei vecinului”) Din fericire. focalizată spre interiorul sistemului şi extrem de politicizată. instituţiile educaţionale şi de sănătate patronate de stat. firmele în curs de privatizare. românii ştiu că aceste credinţe sunt contraproductive şi depun eforturi pentru a găsi noi semnificaţii şi modele pentru a se schimba. Deşi de o mare diversitate şi complexitate. Cultura de tip birocratic se poate caracteriza ca fiind încă puternică. din nefericire. dar nu există evidenţe clare în privinţa unor preocupări coerente în domeniul corelării biunivoce strategie-caracteristici culturale sau al adaptării culturale la mediu/context. cât şi la nivel organizaţional. Aceste culturi s-au dovedit prin natura lor incapabile şi total nepregătite pentru efortul imens cerut de adecvarea strategică şi adaptare. tipică pentru firmele private constituite după 1989. arogantă. acceptând ipoteza că aceste două categorii sunt extremele unui continuu cu o largă diversitate de expresie: cultura „birocratică”.

care devin din ce în ce mai incerte şi complexe şi în economia românească. lipsită de încredere. mai mult ca orice. lipsa de receptivitate pentru învăţare continuă. decât de implementarea unor planuri eficiente care să conducă la performanţă în domeniul calităţii şi la satisfacerea clienţilor. nu puteau fi considerate competitive pe piaţa occidentală). în calea implementării lor eficiente în cadrul organizaţiilor. În cadrul culturilor cu caracter birocratic există. mai ales. fenomen extrem de periculos deoarece orice schimbare culturală pozitivă. nu se poate desfăşura în afara unui cadru comunicaţional biunivoc şi bazat pe respect. multe dintre firmele în proprietatea statului nu sunt capabile însă să identifice corect care sunt clienţii lor. lipsa de asumare a riscurilor şi a responsabilităţii pentru acţiunile întreprinse. Această imobilitate culturală a determinat scăderea dramatică a performanţelor organizaţiilor de tip birocratic (care nici la nivelul anului 1989.creată de această mentalitate acţionează ca o frână serioasă în calea unor demersuri strategice realiste şi. oamenii nu mai ştiu ce este important sau nu. traversând acest şoc cultural. motivaţie şi implicare. considerat ca an de bază. promovarea creativităţii şi inovării. Acest fapt nu face decât să conducă la şi mai multă confuzie. care este semnificaţia apartenenţei lor la o anumită organizaţie şi care este scopul şi direcţia activităţii pe care o prestează. managementul la vârf este de obicei preocupat mai mult de gloria trecută a firmei. etc. De exemplu. lipsa de preocupare conjugată pentru toţi „clienţii cheie” (care nu sunt încă percepuţi în totalitatea lor ca fiind „clienţi cheie”) sunt tot atâtea elemente care constituie bariere în calea adaptării culturale la variaţiile contextuale. 52 . pe care o popularizează cu orice ocazie şi o transferă fără nici o reticenţă în prezent. nestimulativ al taxelor şi impozitelor. o diferenţă semnificativă între valorile proclamate şi acţiunile reale. se evidenţiază o nevoie pronunţată pentru promovarea valorilor reale şi pentru ierarhizarea corectă a acestora. cu repercusiuni negative pentru întreaga economie românească: rată înaltă a inflaţiei şi şomajului. de asemenea. evident cu pierderi în consecinţă). În aceeaşi manieră. cu consecinţe grave asupra nivelului de trai. nivel ridicat. pentru că. raport mare preţuri/salarii. neîncredere şi lipsă de respect în cadrul organizaţiei şi la crearea unei prăpăstii comunicaţionale între management şi eşaloanele inferioare. elemente care ar putea în mod real susţine şi reclădi o reputaţie de cele mai multe ori pe cale de dispariţie (din păcate. deschidere şi încredere. Dar. ca de altfel orice activitate performantă.

sunt total dedicaţi firmei lor şi au o puternică intuiţie a direcţiei şi sensului spre care organizaţia lor trebuie să se orienteze. cu impact dezastruos pentru productivitate. Sentimentul de neputinţă al angajaţilor privind procesul decizional şi acţiunile în cadrul unor structuri piramidale. al implicării şi angajării în rezolvarea problemelor organizaţiei. semnificaţie şi direcţie. care. De asemenea. Oricum. angajaţi şi comunităţi. greoaie. deocamdată. preocupare pentru calitatea produselor şi/sau 53 . profesionalism) şi o atitudine de apatie faţă de muncă. Dacă baza de credinţe şi valori specifice începe să se contureze şi să se structureze sistematic. Acest fenomen este posibil deoarece din ce în ce mai mulţi oameni părăsesc instituţiile birocratice în căutare de realizări şi prosperitate. În schimb. în buna tradiţie Mioritică. determinând astfel un sens al apartenenţei (organizaţia ca „familie”). ei au un entuziasm contagios. deocamdată nu se poate spune că există o preocupare coerentă pentru fixarea de obiective realiste şi crearea de strategii şi planuri de acţiune concrete în cadrul acestor firme. prin performanţă. În prezent. viziunile „intuitive” cu privire la dezvoltarea firmei lor sunt comunicate cu entuziasm angajaţilor. neadaptate nevoii de flexibilitate şi schimbare. fondate după crearea mecanismelor de piaţă liberă în România. cultura de tip antreprenorial se cristalizează mai ales în cadrul firmelor cu capital privat. combinat cu frica inconştientă de a avea încredere în colaboratori şi de a comunica deschis şi onest şi cu modul ancestral de interpretare a timpului a condus la această apatie. poate fi de fapt expresia unei largi orientări către găsirea de semnificaţie şi posibilităţi de dezvoltare şi afirmare în afara sistemelor birocratica. Dar. Majoritate a noilor întreprinzători nu au încă cunoştinţele şi capabilităţile necesare pentru crearea unei perspective strategice coerente sau pentru adaptarea dinamică la mediul extern. care are o arie largă de răspândire şi poate crea o bază de putere favorabilă promovării unor schimbări reale. această valoare pozitivă determină reacţii ostile între membrii organizaţiei (şi mai ales între angajaţi şi management atunci când exponenţii conducerii nu dovedesc. de cea mai mare importanţă pentru momentul actual este efortul de construcţie a noi semnificaţii prin promovarea unor valori ca: respect şi consideraţie pentru clienţi.Speranţa este că există un respect tradiţional pentru profesionalism. rigide.

mândria de a aparţine comunităţii firmei. Poate că necesitatea stringentă a adaptării la medii înalt competitive va rezolva această problemă în viitor. sentimentele de neputinţă şi lipsă de control asupra propriilor acţiuni au fost înlocuite cu mai multă încredere şi participare. managerilor şi angajaţilor ei. problema interpretării timpului. de obicei. forma de proprietate. În acest fel. combinată cu apariţia respectului de sine şi pentru toţi membrii sistemului. Din nefericire. acţionând la cele mai adânci şi mai subtile niveluri ale culturii.serviciilor oferite. având. contribuţie şi implicare. Oricum. iar frica începe să dispară datorită recunoaşterii deschise a faptului că erorile fac parte din natura umană şi oferirii de oportunităţi de a decide şi a acţiona şi de a prelua riscuri şi responsabilităţi. cu impact negativ asupra productivităţii şi calităţii întregii activităţi. mărimea. SEMNIFICAŢIE ŞI MISIUNE Orice tip de entitate organizatorică. îşi formează o cultură organizaţională specifică. adecvate strategic şi adaptabile a fost creată şi acesta este lucrul cel mai important. deoarece demonstrează că şi în România fenomenul este posibil. logica demersului precedent. baza pentru dezvoltarea în viitor a unei culturi puternice. nu este încă identificată şi recunoscută ca atare şi persistă şi în cadrul culturilor antreprenoriale. funcţionează ca stimulente pozitive pentru realizarea de rezultate performante. domeniul de activitate şi obiectivele propuse. În cadrul noilor culturi antreprenoriale. indiferent de statutul juridic. în continuare va fi prezentat un studiu de caz care îşi propune identificarea tipului de cultură predominantă la ora actuală în România: cultura birocratică. patronul-fondator ca erou modelator de comportamente. deschidere şi dezvoltare personală împreună ci dezvoltarea firmei. 54 . creativitate. determinată de trăsăturile de personalitate şi caracteristicile comportamentale ale liderilor. curaj. Pentru a argumenta. de codul de etică adoptat şi modul de instituţionalizare a lui. stimulează eforturile comune şi consolidează încrederea în viitor. în special. pe baza unor date reale. Totodată depinde şi de propria evoluţie. obiceiurile şi tradiţiile organizaţiei şi. în ciuda tuturor eforturilor.

resursele necesare şi schimbările). siguranţă. În esenţă. faţă de instituţiile financiare etc. propria imagine: cum consideră organizaţia că este privită de ceilalţi. standardele etice instituite pentru toţi angajaţii. atitudinea faţă de beneficiari (dacă sunt priviţi ca parteneri inteligenţi sau ca oameni care pot fi uşor manipulaţi). atitudinea faţă de parteneri. includ: leadershipul şi managementul (funcţiile lor critice). productivitatea. tradiţii. criterii de departajare a angajaţilor. produsele şi 55 . grad de necesitate. toleranţa faţă de abateri. securitate. asupra modului cum se vor efectua schimbările. Dimensiunile culturii organizaţionale sunt: cultura muncii (având ca elemente creativitatea. cultura echipei (demnitatea grupului identificare. activităţile. Sfera de cuprindere a culturii organizaţionale şi modalităţile de identificare a problematicii acesteia de către manageri. obiceiurilor. atitudinea faţă de salariaţi (dacă sunt consideraţi doar ca nişte roboţi sau sunt priviţi ca participanţi inteligenţi la activitatea şi managementul organizaţiei). atitudinea faţă de risc (cât de mare va fi riscul ce va fi acceptat). de a-şi orienta colaboratorii şi subordonaţii spre ceea ce se aşteaptă de la ei. cultura emoţională (reprezentată de satisfacţii. tipurile de politici şi strategii manageriale. încredere.Cultura organizaţională reflectă mix-ul tradiţiilor. etica (ce elemente vor fi determinante pentru comportamentul etic). cooperare în activitate). cultura socială. de produse sau servicii şi tipurile de pieţe). Cultura organizaţională este în directă corelaţie cu misiunea strategică a liderilor şi managerilor. trebuie să se creeze şi să se întreţină un climat general de muncă astfel încât. atitudinea faţă de competiţie (cât de ofensive. aversiune faţă de dificultăţi. cum se va manifesta personalitatea organizaţională şi climatul psiho-social. atitudinile. tradiţiile. stilul (ce stil de leadership şi management va fi adoptat). armonie şi conflicte).. exprimată prin elemente de socializare (simpatii. protecţie. normelor de conduită şi al stilurilor de leadership şi management. cultura organizaţiei reflectă modul de gândire al liderilor şi managerilor ei. cu responsabilitatea lor de a o reprezenta şi de a o dezvolta. întâmplările şi evenimentele prin care a trecut şi trece organizaţia. chiar agresive pot fi strategiile organizaţiei). Pentru asta. relaţiile interne şi externe). domeniul de activitate al organizaţiei (care sunt tipurile de activităţi. punându-şi amprenta asupra modului în care angajaţii vor participa la realizarea activităţilor.

cum sunt: sigla. respectiv norme de etică. Datorită acestui fapt cultura mai poate fi definită şi ca un sistem de valori-cheie. importanţa care se acordă beneficiarilor şi colaboratorilor. partenerii şi colaboratorii din ţară şi din străinătate. ELEMENTELE CULTURII ORGANIZAŢIONALE Unele elemente sunt vizibile în afara organizaţiei.a. ştampila şi alte simboluri fizice. tehnologii noi. pot fi clasificate în: elemente de suprafaţă. modernizare. conflictele de interese şi modul de soluţionare al acestora. elemente de adâncime: neobservabile în mod direct. inovare. standardele profesionale. etichete. limbaj. să fie în concordanţă cu dorinţele beneficiarilor. comunitate. 56 . al contractării şi al plăţii. integrităţii. Rezultă că între sistemul de valori şi principiile de etică există o corespondenţă care vizează. în timp ce alte elemente sunt sesizabile numai la o analiză atentă. cinste în practicile de marketing. de concepţii.. instituţiile guvernamentale. modalităţi de înţelegere şi norme stabilite pentru membrii unei organizaţii şi îşi pune amprenta asupra concepţiei organizaţiei privind etica activităţii şi a afacerilor. care se concretizează în valori şi norme neoficiale ce ţin de comportament. mascote ş. observabile. Datorită acestui fapt. furnizori. datoria faţă de acţionari. corectitudinea practicilor în domeniul preţurilor. antetul. ambalaje. ca o reflectare a practicilor raportate la comunitatea. motivaţionale şi etice ale angajaţilor să fie menţinute la un nivel înalt. respectării standardelor etice.serviciile oferite să aibă o înaltă calitate şi să fie la un preţ competitiv. astfel încât toţi să aibă un tratament corect şi să fie recompensaţi în concordanţă cu munca depusă şi cu rezultatele obţinute. simboluri. în principal. interesul pentru motivarea şi remunerarea corespunzătoare a salariaţilor. importanţa acordată onestităţii. importanţa acordată protecţiei mediului. întâmplări. onestitatea şi respectarea legii. prospecte. următoarele aspecte: angajarea pentru calitate. Sistemul de valori constituie elementul esenţial al culturii organizaţionale.

cultura organizaţională este elementul fundamental care permite schimbarea şi transformarea radicală a organizaţiilor. ETICA ÎN ORGANIZAŢIE. adică realităţile trăite şi împărtăşite de membri.cultura nu este ceva care organizaţiile au şi pot manipula şi schimba după bunul plac pentru a se încadra într-o anumită strategie.cultura este ceva care organizaţiile sunt. Participarea. 57 . ETICA ÎN AFACERI. consecvenţă şi adaptabilitatea sunt principalele caracteristici ale culturii organizaţionale ce menţin echilibrul între flexibilitate/schimbare şi stabilitate.OBIECTIVELE CULTURII ORGANIZAŢIONALE ETICA ŞI MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL. Ipoteze de lucru 1) Paradoxul cultural: deşi conservatoare prin excelenţă. pot conduce la abordări contraproductive. dimpotrivă. 3) Există o relaţie de interdependenţă între tipul de cultură al unei organizaţii şi tipul industriei din care face parte organizaţia. . MANAGERII ŞI ETICA CAPITOLUL 4 STUDIU DE CAZ LA COTIDIANUL „ROMÂNIA LIBERĂ” IPOTEZE DE LUCRU Filosofia acceptată ca fundament pentru relaţia dintre cultură şi organizaţii: . 2) Cultura organizaţională îşi are originile conectate la principalele trăsături caracteristice ale culturii naţionale. ceva ce membrii organizaţiei generează prin efort colectiv în procesul creării de valori şi interconexiuni cu valenţe multiple în cadrul sistemului. Aceste trăsături pot susţine performanţa sau.

cultura organizaţională trebuie să îndeplinească simultan trei condiţii fundamentale: să fie puternică. pe care se bazează întregul demers. ŞI CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ – INFLUENŢE 58 . 5) Cultura organizaţională poate fi transformată în sensul susţinerii comportamentelor care asigură o evoluţie pozitivă a sistemului. leadership şi performanţele viitoare ale unei organizaţii.4) Există o legătură strânsă între cultura organizaţională. este că numai conştientizând. management. recunoscând şi tratând cultura organizaţională ca fenomen de maximă importanţă şi factor cheie în ecuaţia succesului într-o lume în care singura constantă a rămas schimbarea organizaţiilor româneşti vor putea să „capitalizeze” acele avantaje competitive care să le facă viabile în cadrul competiţiei globale. Pentru a crea premisele eficienţei şi succesului pe termen lung. să fie adecvată (în acord/armonie cu strategia utilizată) şi să fie adaptabilă. diagnoza reprezintă factorul critic care oferă claritate şi înţelegere a fenomenelor complexe ce au loc în organizaţii. Un model de diagnoză pentru identificarea culturii organizaţionale Ca primă intervenţie în cadrul oricărui proces de schimbare planificată. CAPITOLUL 5 COMUNICARE RECIPROCE Credinţa fundamentală. Pentru a putea oferi date reale şi utile. diagnoza trebuie să se bazeze pe un model conceptual clar şi adecvat necesităţilor concrete ale sistemului investigat.

Realizarea modelului de diagnoză s-a bazat pe abordarea sistemică: a fost utilizat sistemul cibernetic. acesta compară rezultatele cu intrările şi acţionează în sensul orientării şi direcţionării sistemului. Adiţional cu transferul de informaţie şi elemente materiale. fonduri etc. scopul diagnozei. Sistemul are un scop final: homeostaza (capacitatea de a-şi menţine identitatea şi echilibrul dinamic). responsabilităţile etc. instalaţii. spre realizarea scopului final. Sistemul cibernetic este un sistem deschis. în mod decisiv.). Câteva dintre argumentele care stau la baza acestei afirmaţii se referă la: caracteristicile unice ale fiecărei organizaţii (gradul de complexitate. managementul organizaţiei care.Noţiunea de mediu endogen (organizaţional) desemnează. oamenii. de mare calibru. obiectivele derivate din acestea. relevându-se: resursele participante (input-urile). aparatură. ansamblul resurselor umane. ansamblul activităţilor specifice (procesul de conversie a resurselor în valori culturale). la rându-i. Analiza mediului organizaţional necesită descrierea procesului intern specific.). reprezintă principalele variabile ale mediului organizaţional. un determinant independent. care integrează subsisteme şi elemente naturale şi artificiale. „produsele” rezultate (output-urile). iar. Ele condiţionează şi influenţează. constituie. 59 . procesele etc. prin mecanismul de conexiune inversă (feed-back). clădiri. aflat în directă interacţiune cu mediul. Deşi literatura de specialitate oferă o gamă largă de modele pentru diagnoza organizaţiilor. bazat pe transmitere de informaţie şi feed-back/autoreglare. în cadrul unui proces continuu. cultura organizaţională. prin rolul activ pe care şi-l asumă. se consideră că fiecare proces în parte necesită propriul cadru de referinţă. sistemele. permiţând adaptarea la diferite contexte şi situaţii. caracteristicile individuale şi preferinţele persoanelor care efectuează diagnoza. maşini. Acest tip de sistem prezintă un grad mare de flexibilitate. situaţii specifice la momentul realizării diagnozei. Elementele enumerate mai sus împreună cu scopurile fundamentale. în cadrul proceselor de transformare există interdependenţe multidimensionale între output-uri şi input-uri. precum şi cultura organizaţională şi climatul intern. aflate în strânsă corelaţie şi interdependenţă cu multitudinea elementelor de ordin tehnico-material şi financiar din dotare (terenuri. în relaţia sa cu ceilalţi factori din mediul organizaţional.

sunt sisteme cibernetice ce pot fi integrate în sisteme mai mari. credinţele şi sistemul de valori. Semnalul de reglare se materializează prin management. în corelaţie cu cerinţele mediului intern şi extern. vibraţii. modelul este suficient de flexibil pentru a fi adaptat la diferite niveluri de analiză.. S-au utilizat elementele/subsistemele şi configuraţia sistemului cibernetic.Modelul de diagnoză propus (figura…) permite utilizarea flexibilă a unor părţi din alte modele. nivelul tehnologic în domeniul considerat. misiunii şi sistemului de valori promovat de organizaţie. cum ar fi prezumţiile fundamentale. Input. la nivel individual. Configuraţia organizaţiei şi a grupului din care face parte subiectul. social. General: sistemul economic şi legislativ. grup/unitate. profilul personal: fizic. la rândul lor. leadership şi elementele centrale ale culturii organizaţionale. Această facilitate derivă din proprietatea de incluziune a sistemului cibernetic: structura sistemului este bazată pe interconexiunea între subsisteme care. Pentru a ilustra modul de aplicare a modelului de diagnoză propus. iluminat etc. atitudini. sens şi motivaţie organizaţiei. elementele principale pot fi detaliate astfel: Mediul.. De asemenea. oriunde şi oricând este necesar. norme. zgomot. caracteristicile familiei din care face parte subiectul.). De exemplu. 60 . psihologic. viziunea. transformând conceptele generale în concepte specifice organizaţiilor. dând astfel direcţie. prezumţii/credinţe/mentalităţi. individual). Singura trăsătură comună a tuturor sistemelor de analiză o constituie sistemul de informaţii realizat prin utilizarea a diferite forme de comunicare. educaţie/formare profesională. Specific: caracteristicile fizice ale spaţiului (configuraţie. de exemplu. fondul cultural individual etc. misiunea şi obiectivele joacă rolul scopului final al sistemului cibernetic. În domeniul strategic s-a adoptat cadrul conceptual prezentat de Nadler şi Tushman (1989). care subliniază că orice transformare eficientă şi eficace a unui sistem nu poate avea loc fără o dezvoltate strategică care presupune corelarea procesului cu resursele disponibile într-o direcţie „sensibilă la mediu” şi având ca standarde de performanţă obiectivele ca expresii concrete ale viziunii. Orice alt aspect poate fi definit corespunzător nivelului intenţionat de diagnoză (organizaţional. nevoi etc.

cu sprijinul nivelului ierarhic imediat superior şi al leadership-ului (feed-back). Obiective şi planuri individuale (ca elemente de organizare a procesului). recunoaştere. Direcţii generale bazate pe viziune. autonomie. procese tehnologice (caracteristicile sarcinilor): identitatea şi semnificaţia sarcinilor. Performanţa în îndeplinirea sarcinilor. Strategie. Abordarea personală – se verifică compatibilitatea cu viziunea. feed-back cu privire la performanţă. aprecierea gradului de manifestare şi integrare a influenţei sistemului de valori. Viziune. limbajul nonverbal în termeni de frecvenţă. În ceea ce priveşte identificarea şi evaluarea culturii organizaţionale la compania aleasă pentru exemplificarea practică. Se poate observa că modelul nu oferă numai posibilitatea de a identifica diferenţele existente între starea curentă şi cea ideală a sistemului la nivelul de realizare a diagnozei. implicare. absenteism etc. misiune. cadrul de referinţă utilizat a fost următorul: Obiective: identificarea relaţiilor. jocuri politice. a adecvării strategice şi a adaptării culturale la mediul extern al firmei. stil de conducere etc. comportament/politici (orientare individuală): motivaţie. Output (a se compara cu viziunea. misiunea şi obiectivele personale şi organizaţionale). structura/tipul de personalitate a individului ca element fundamental ce modelează procesul. misiune şi obiective personale (ca mijloace de supravieţuire şi adaptare la mediu) şi conduse pe baza valorilor individuale prin management personal.informaţii.). proceselor şi fenomenelor reale care contribuie la crearea mediului cultural al firmei. dar permite simultan şi identificarea zonelor de compatibilitate şi incompatibilitate cu alte niveluri ale organizaţiei şi cu mediul. ergonomie etc. norme personale.. Procesul de transformare. dezvoltarea personală. putere şi influenţă. misiunea şi obiectivele unui sistem mai mare în care este integrat individul (numărul de niveluri de comparaţie se va stabili după caz). vorbit. stiluri etc. informaţii.. poziţia individului în structura formală/informală. satisfacţia în muncă.. comunicare: formală/informală şi caracteristici individuale (scris. obiective. angajare. atitudini şi comportamente specifice. determinarea factorilor endogeni şi exogeni care pot influenţa 61 . varietatea specializărilor.

Modelul analizei a fost preluat din lucrarea Cultură organizaţională şi transfer de tehnologie” scrisă de Aida-Carmen Huţu şi adaptat studiului de caz. determinarea factorilor endogeni şi exogeni ce pot influenţa semnificativ crearea unei culturi organizaţionale care să permită evoluţia performantă a organizaţiei pe termen lung. aprecierea gradului de manifestate şi integrare la nivelul Societăţii „R” S.semnificativ crearea unei culturi organizaţionale care să permită evoluţia performantă a firmei pe termen lung. Au fost stabilite obiectivele diagnozei culturale. a adecvării strategice şi a adaptării culturale la mediul extern al organizaţiei. prin metoda observaţiei directe şi prin culegerea de informaţii privind performanţele societăţii. sondarea opiniilor personalului cu privire la elementele 62 .A. elaborarea coordonată a direcţiilor strategice de schimbare a culturii organizaţionale în concordanţă cu cerinţele de schimbare a organizaţiei. sensibilizarea top managementului cu privire la rolul şi importanţa culturii organizaţionale pentru asigurarea performanţei pe termen lung şi a rolului crucial a conducerii la vârf în susţinerea.A... a influenţei sistemului de valori. ca factor fundamental pentru asigurarea succesului (a creşterii eficienţei şi eficacităţii întregii activităţi a firmei). Informaţiile şi datele analizei s-au colectat prin intervievarea patronilor şi angajaţilor cheie ai societăţii. editat de Societatea „R” S. Societate cu un capital mixt româno-german. Sumarul datelor colectate (propunere de organizare şi editare a datelor pe baza modelului descris anterior): Identificarea şi evaluarea culturii organizaţionale la cotidianul „România liberă”. acestea fiind următoarele: identificarea relaţiilor.A. proceselor şi fenomenelor reale care contribuie la crearea mediului cultural al Societăţii „R” S. promovarea şi sponsorizarea continuă şi consecventă a demersului de transformare a culturii organizaţionale.

împreună cu soţia sa. În data de 22 decembrie 1989 ziaristul Petre Mihai Băcanu. REZUMATUL DATELOR COLECTATE INPUT Cotidianul „România liberă” a fost fondat în anul 1877. la adresa puterii) a neregulilor săvârşite de oamenii politici şi „afaceriştii” din România. În aceste zile s-a scris şi istorie jurnalistică. pseudodemocratic. dar şi cu instaurarea unui regim nou. sensibilizarea patronilor cu privire la rolul şi importanţa culturii organizaţionale pentru asigurarea performanţei pe termen lung şi a rolului lor crucial în susţinerea. elaborarea coordonată a direcţiilor strategice de schimbare a culturii organizaţionale în concordanţă cu cerinţele impuse de proiectarea şi implementarea unei strategii care să asigure succes organizaţiei într-un cadru concurenţial din ce în ce mai accentuat. Elena. de fapt. un puci al nomenclaturii. pregătit de luni de zile şi înscenat cu ajutorul camerelor de filmat. Este primul cotidian care a apărut după revoluţia din decembrie 1989. Bucureşti. Era stare de urgenţă în capitala României. 16 noiembrie. puci ce s-a încheiat cu un act criminal. proaspăt eliberat după un an de detenţie. revenea pentru prima oară în încăperile redacţiei cotidianului 63 . Pentru o mai bună înţelegere a situaţiei va fi reprodus parţial articolul publicat de către Karl-Peter Schwarz în cotidianul „România liberă” din data de 18 noiembrie 2004. Pe fundalul unei revoluţii populare se derula. urmărind tăcut mulţimea de dedesubt adunată în piaţa centrală. iar apoi decola. promovarea şi sponsorizarea continuă şi consecventă a demersului de transformare a culturii organizaţionale. Ziarul se distribuie la nivel naţional şi internaţional şi se doreşte a fi un veritabil „câine de pază” al societăţii româneşti prin semnalarea în articole extrem de agresive (în special. Din cauza agresivităţii extreme a articolelor au apărut conflicte puternice atât între partenerul român şi cel german cât şi între reporterii ziarului şi puterea politică din România (chiar şi între jurnaliştii de la „România liberă” şi Preşedintele României). iar pe străzi securitatea trăgea în studenţi. ca factor fundamental pentru asigurarea eficienţei şi eficacităţii întregii activităţi a organizaţiei. La miezul zilei de 22 decembrie 1989 Nicolae Ceauşescu mai păşea o dată pe balconul clădirii Comitetului Central. la bordul unui elicopter spre ceea ce avea să fie ultimul său zbor.culturale critice care ar putea contribui la succesul organizaţiei pe termen lung.

conducerile redacţionale primiseră ultimele indicaţii de la CC. iar restul participărilor era împărţit la peste 1300 de mici acţionari. adevărul fiind total opus. aşteptându-se la un angajament economic sporit al germanilor. Băcanu s-a bucurat. Bodo Hombach. încă din octombrie anul trecut (2003). Băcanu diferenţiază între două faze distincte. astfel de condiţii de producţie există doar la acele ziare care nu dispun de parteneri occidentali. Băcanu 21%. Klaus Overbeck. fost comunist. unul dintre cele mai mari şi de succes concerne media din întreaga Europă. cabluri atârnă din pereţi. a cărui conducere avea s-o preia în acele zile. i-a făcut primele aluzii despre o atitudine redacţională mai prietenoasă faţă de Partidul Social-Democrat. aflat la etajul patru al Casei Presei. Waz minte atunci când susţine în comunicatele sale că „prin nimeni şi niciodată nu a fost influenţată linia politică a relatărilor jurnalistice a ziarelor” sale şi că grupul şi-ar apăra ziariştii „de atacuri politice”. complet uzat. agenţi ai securităţii sau „baroni” corupţi ai PSD. Redactorii nu dispun de laptop-uri – cu excepţia celor care şi le-au procurat pe propria cheltuială. Dacă faci abstracţie de cele câteva calculatoare la care sunt culese textele redacţionale concepute la maşini antice de scris. cât şi de reprezentantul grupului pentru România. ai senzaţia că şi timpul s-a oprit de 15 ani buni. Cu managerii locali Zaumsegel şi Hessl s-a colaborat bine timp de trei ani. Unei presiuni politice ca celei exercitate de managerul Waz. Mobilierul redacţional e vechi. ce prevede prin layout-ul său cel puţin două fotografii pentru majoritatea paginilor. povesteşte el. care nu găsea de cuviinţă să se coboare prin a-şi saluta subalternii pe culoare. Acum patru ani Waz achiziţiona 49% din pachetul de acţiuni. Când britanicii şi unii mici acţionari şi-au vândut participările grupului Waz. Fotoreporterii acestui cotidian. respectiv de la vandalizarea redacţiei de către mineri. Când Overbeck şi-a dat seama că Băcanu nu se lasă impresionat a început cu presiuni asupra 64 . Băcanu acuză grupul Waz de imixtiune masivă şi făţişă în treburile redacţionale.„România liberă”. dar lipsa investiţiilor a devenit între timp cea mai măruntă dintre probleme. Dar „România liberă” aparţine de grupul german Waz. Până la urmă nu s-a investit oricum nimic. în timp ce un grup de investitori britanici deţinea 22%. Noul manager local. mai ales având în vedere că planurile investiţionale ale anului 2001 încă mai aşteptau a fi transpuse în fapte. dar dupăamiază produceau deja primele ziare libere după decenii de comunism. nu dispun decât de un singur aparat foto digital. ce adăpostea întreaga presă a vremii într-un unic centru uşor de supravegheat – fiind construită în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej după modelul Universităţii Lomonosov din Moscova. În faţa giganticei Case a Presei. ziarul nu a mai fost supus de la căderea lui Ceauşescu. În Europa de Est. Sosirea lui Băcanu în Casa Presei a reprezentat o adevărată senzaţie – de pe toate culoarele şi etajele oamenii se îndreptau spre „România liberă” pentru a-l saluta pe omul care îndrăznise să se opună lui Ceauşescu. acesta fiind intrat în dotare abia acum şase luni. În ceea ce priveşte istoria de patru ani a parteneriatului cu Waz. În dimineaţa acelei zile. apoi Hombach l-a trimis pe Overbeck la Bucureşti. trona o imensă statuie a lui Lenin. „România liberă” este singurul cotidian din România care se bucură de reputaţia de a fi luat atitudine neîntrerupt şi consecvent faţă de cartelul politic şi economic format din foşti comunişti. Astăzi Băcanu îşi primeşte vizitatorii într-un birou modest mobilat.

Încercările de depolitizare forţată a „României libere” au fost însoţite în paralel de încercarea de scoatere a ziarului din segmentul cotidianelor de calitate. Dar din cei aproximativ 150 de membri ai redacţiei şi cei 50 de corespondenţi locali. produse de o redacţie paralelă. care ar fi urmat să fie înlocuite. ne relatează o redactoare. falsuri. iar Waz nu are altă cale decât să pună la 65 . aflată în solda sa. asociaţiile de jurnalişti din ţară şi din străinătate. Despre legalitatea acestei rocade vor trebui să se pronunţe oricum instanţele. Deoarece Overbeck nu este (încă) înregistrat la Registrul Comerţului. redacţiei i-a fost citat ziarul britanic de scandal „News of the World”. dar şi majoritatea celorlalte ziare. spune Băcanu. La începutul lunii iunie a avut loc o discuţie între el şi Overbeck. De atunci a început întreaga campanie. nenumărate organizaţii neguvernamentale. până şi Adunarea Generală a Greco-Catolicilor din Bucureşti au protestat împotriva echipei lui Hombach. înlocuindu-l cu Overbeck. cu excepţia celor controlate de PSD. Băcanu a dat ordine opuse. doar doi au trecut de partea lui Overbeck.redactorului şef. Întreaga afacere a trezit până şi interesul Parlamentului României. Când şefei redacţiei de politică internă i s-a reproşat că admite „încă prea multă critică la adresa PSD”. Băcanu bănuieşte că „România liberă” este la rândul ei doar un pion pe tabla unui joc mult mai amplu… Aceasta nu este însă şi opinia lui Bodo Hombach… Întregul conflict „România liberă” a apărut doar în urma faptului că Băcanu a dorit să-şi vândă pachetul de acţiuni contra sumei de nouă milioane de euro. Overbeck şi-a urcat în cap nu numai pe Băcanu cu toată echipa sa. Întreaga situaţie este apreciată total diferit de cele două părţi. Drept exemplu. Overbeck şi oamenii acestora au cerut în mod explicit redactorilor să renunţe la articolele negative la adresa PSD. Conflictul dintre redacţie şi patronii majoritari s-a acutizat pe parcursul ultimei săptămâni din octombrie. împingându-l spre cel bulevardier. Renumele grupului Waz în România a scăzut la zero. Echipa lui Hombach a fost deranjată în mod special de reportajele publicate pe teme sociale. Acum este vorba de „ameninţări. paharul lui Băcanu se umpluse. în cadrul căreia acesta din urmă a afirmat din nou că ziarul pomeneşte PSD prea des şi doar în spirit negativ: „Atunci am realizat că nu am voie să cedez”. pagina trei urmând a fi dedicată în întregime evenimentelor mondene. cu poze mari şi text puţin. martoră laolaltă cu ceilalţi colegi la conflictul încleştării dramatice ale celor doi preşedinţi ai Consiliului de Administraţie desfăşurat la tipografia situată l marginea Bucureştiului. la rândul lor. cu „sfaturi utile” pentru un mod de viaţă mai „pozitiv”. „Iar redacţia paralelă dispunea deja de o dotare adecvată. când o Adunare Generală a Acţionarilor convocată de Waz l-a demis pe Băcanu din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie. sindicatele. În data de 28 octombrie Overbeck ordona tipografiei să procedeze la înlocuirea primelor trei pagini ale ediţiei cu altele. pentru că „cititorii bine dispuşi sunt de preferat celor prost dispuşi”. o încăpere a tipografiei fiind utilată în acest sens cu calculatoare nou-nouţe. şantaj şi fraudă”. şeful tipografiei a ascultat în cele din urmă de Băcanu. Partidele de opoziţie. cu multe relatări „pozitive”. iar Waz nu s-a arătat dispus să plătească mai mult de două milioane. în loc de „investigaţii negative” colectivul redacţional urmând să prezinte doar „investigaţii pozitive”. a adjuncţilor acestuia precum şi a şefilor de secţie „pentru a încerca să ne dezbine”. în cadrul căreia adevărul a fost total pierdut din vedere.

se lucrează într-o tură iar absenţe nemotivate nu există. personalul are o experienţă îndelungată în activitatea publicistică. care au reuşit să-i balcanizeze într-un timp atât de scurt”. nu am nimic împotriva germanilor de la Waz. Programul de lucru este rigid. Structura pe sexe este de 2. Structurarea angajaţilor Numărul angajaţilor este adecvat solicitărilor sarcinilor de serviciu. La sfârşitul vizitei noastre zâmbeşte cu blândeţe şi ne spune: „În fond. Dar am împotriva alor noştri. Disidentul Băcanu. 66 . Aproximativ 85% dintre angajaţii redacţiei au studii superioare iar ceilalţi au studii medii. a determinat crearea în anul 2004 a sindicatului Iniţiativa „R” şi organizarea de mişcări sindicale care au protestat atât în România cât şi în Germania faţă de imixtiunea părţii germane în activitatea redacţională a ziarului şi faţă de politica managerială a acesteia. nu se sperie de astfel de acuze. Cunoştinţele necesare îndeplinirii sarcinilor trebuie să fie extrem de solide (în afara cunoştinţelor din domeniul publicistic trebuie acumulate şi cunoştinţe privitoare la legislaţia în vigoare care vizează consecinţele actului jurnalistic sub diferite aspecte). Programele de formare şi perfecţionare sunt limitate la maxim datorită exigenţei condiţiilor de recrutare a resurselor umane. Vârsta medie este de aproximativ 40 de ani. generator a numeroase dispute. „Parteneriatul” româno-german. Perioada medie pe timpul căreia un angajat îşi păstrează postul este de peste 10 de ani la aproximativ 50% din personal iar fluctuaţia de personal este redusă.A este caracterizată prin profesionalismul angajaţilor şi este condusă în spirit excesiv autoritar. Întregul caz a ajuns unul pentru instanţe Societatea „R” S. conştient că se bucură de sprijinul întregului colectiv redacţional.1/1(bărbaţi/femei). In general.încercare statul de drept român: „Vom vedea dacă în această ţară candidată la aderarea la UE un investitor poate fi furat de averea sa”.

De asemenea.OUTPUT Acesta este determinat de calitatea articolelor de fond şi a faptului că este un ziar complet conţinând rubrici permanente care acoperă un spectru larg de domenii: cultură. etc. între sistemul autorităţilor publice şi cetăţean. De fapt. politică internă şi externă. Se poate afirma că prin media se urmăreşte influenţarea şi determinarea gândirii şi acţiunii receptorului prin îmbrăcarea conţinutului mesajului într-o anumită formă de exprimare. asumarea de responsabilităţi şi riscuri. social. economie. sport precum şi numeroase ghiduri săptămânale şi suplimentul „Timpul liber”. investigaţii. massmedia a devenit o interfaţă. timpul de reacţie.) îşi pun amprenta asupra organizaţiei. Presa a devenit. în practică s-a modificat această accepţiune. un puternic factor dinamizator al conştiinţelor. astfel încât dintr-o temă „nesemnificativă” mass-media poate face o temă „semnificativă”. 1997. ceea ce îi face pe mulţi analişti să afirme că este o „a patra putere în stat”. sănătate. ELEMENTE ALE MEDIULUI EXTERN CU CONSECINŢE NEGATIVE ASUPRA CULTURII ORGANIZAŢIONALE Cultura naţională diferită a acţionarilor joacă un rol extrem de important în această organizaţie. Editura Ştiinţifică. în particular. 103). Drept constituţional şi instituţii publice. în general. Condiţiile socio-economice. politice şi cele legislative necesare desfăşurării activităţilor specifice mass-media sunt neprielnice în România. după decembrie 1989. Deşi în forma cea mai simplă comunicarea are drept rol transmiterea către persoana (persoanele) receptoare a conţinutului unui mesaj. trăsăturile caracteristice industriei presei (mentalităţi legate de calitatea conţinutului articolelor. Astfel se urmăreşte stimularea receptorului „să dea propriul conţinut unei teme”. între societate şi individ. 67 . Bucureşti. dar pe care individul să o dezvolte în propriul sens. p. îndeplinirea obligaţiilor contractuale. (Dan Claudiu Dănişor.

puterea politică poate influenţa media chiar dacă printre principiile sistemului românesc de drept se află libertatea de exprimare.106) Inflaţia juridică este creşterea importantă a numărului de acte normative elaborate şi adoptate. dar influenţa fundamentală o au. televiziunea au un important impact asupra cetăţeanului. 103). p. cit. Practic. În cadrul campaniei electorale se produce o personalizare a vieţii politice. actele normative creează comentarii în mijloacele de comunicare în masă şi implicit influenţează imaginea omului politic.. ştiut fiind că.. între media. p. astfel încât viaţa politică este percepută. libertatea presei. Problemele apar de la faptul că actele normative sunt adoptate şi elaborate în grabă. evident în proporţii diferite. (Dan Claudiu Dănişor în op. datorită acestei personalizări. cit. Editura Ştiinţifică. Teoretic. Bucureşti. electoratul pierzând din vedere partidele şi identificându-le cu conducătorii lor. care au ca principale mijloace de influenţare a opiniei publice imaginea şi tehnicile interviului. ca în orice stat democratic. Drept constituţional şi instituţii publice. o astfel de creştere ar trebui să fie benefică. ca o înfruntare între persoane. (Rolan Cayrol citat de Dan Claudiu Dănişor. Media poate constitui şi o cauză de apariţie a unor „distorsiunii în aplicarea regulii de drept”. la exerciţiul puterii. în general. în op. se ajunge la 68 . 104) La acest proces de personalizare al vieţii politice contribuie toate tehnicile de difuzare în masă. mai exact personalitatea politică rezultă din utilizarea media în campania electorală este sintetizarea ca imagine a unei mişcări politice. media având rol de interfaţă între autorităţi şi cetăţean. Presa. bine gândit şi atent regizat. dreptul la informaţie. 1997. La rândul său. pentru a impresiona cetăţeanul. (Dan Claudiu Dănişor. În ceea ce priveşte accesul la putere media influenţează puternic procesul electoral. televiziunea şi ziarele.Media poate influenţa cetăţeanul în legătură cu orice problemă existenţială deci implicit şi referitor la procesul electoral. Media intervine şi în exerciţiul puterii în special în ceea ce priveşte faptul că oamenii politici alocă tot mai mult timp creării propriei imagini prin intermediul mass-mediei şi faptul că se creează o „inflaţie juridică”. p. autorităţile publice şi cetăţean există relaţii de interdependenţă. astfel încât. o campanie electorală este un proces complex. radioul. Astfel.

Departamentul pentru politici în domeniul legislaţiei şi Departamentul pentru relaţia cu mass-media din Partidul Social Democrat (PSD) au organizat în data de 14 ianuarie 2002 o dezbatere privind proiectul de modificare a Codului Penal. e bine să reducem din interpretările posibile.adoptarea unor acte normative cu deficienţe atât în modul de reglementare cât şi în modul de redactare.” Date mai concrete au fost prezentate în Comunicatul Clubului Român de Presă: „S-a căzut de acord că nu se poate menţine ca atare incriminarea penală a insultei. Ceea ce am reuşit să înlăturăm la această întâlnire este faptul că nu avem absolut nici un fel de intenţie de a pedepsi mai aspru ziarişti sau de a le pune îngrădiri. prin presă. eu nu îmi aduc aminte ca un proiect de Cod Penal să fi fost dezbătut cu ziariştii. audio-vizualul. de la nivel politic. dimpotrivă. nu o reduc. cu societatea civilă. precum şi punerea ei pe acelaşi nivel de pedeapsă cu mult mai grava calomnie. Cosmin Guşă a subliniat că presa nu trebuie să se simtă încorsetată. Dacă un text dă naştere la mai multe interpretări. a declarat că explicaţiile primite în legătură cu prevederile restrictive la adresa ziariştilor cuprinse în proiectul Codului Penal „au fost logice”. cu ONG-urile. a insistat pe caracterul istoric al întâlnirii cu Clubul Român de Presă declarând: „Faptul că am dezbătut Codul Penal cu presa reprezintă un moment istoric. prin modul de reglementare juridică. dar şi reciproc. punând-o în relaţie cu veniturile persoanei găsite vinovate. adăugând: „Cu obiectivitate şi cu probe. să revedem acele pasaje. Reprezentanţii Ministerului Justiţiei au acceptat să modifice specificarea cuantumului amenzii pentru calomnie. ocazie în care Ministrul Justiţiei.” Bogdan Ficeac. Ni s-au adus argumente că acele prevederi întăresc libertatea de exprimare. mass-media trebuie să poată relata despre toate aspectele nocive din societatea românească. Se impune subliniat faptul că nu numai media influenţează puterea politică. Rodica Stănoiu. El a adăugat că prevederile legate de amenzi au fost justificate de cerinţele Uniunii Europene şi de faptul că. dându-ne nouă astfel posibilitatea ca. în sensul că puterea politică are puterea de a ţine sub control. redactor şef al cotidianului „România liberă”. presa scrisă şi celelalte segmente ale media cu scopul manipulării mai mult sau mai puţin directe a informaţiei. poate apărea fenomenul spălării de bani. Secretarul general al PSD la acea vreme (ianuarie 2002). să putem îndrepta cele sesizate. Tot aceştia au 69 . Există reproşuri întemeiate la unele articole.

CHESTIONAR Diagnoza a fost realizată cu ajutorul chestionarului prezentat în continuare. care pot atenta la dreptul la opinie – de pildă „eroi consacraţi ai neamului. finanţarea fiind asigurată de la bugetul statului (în principal). utilizat ca element de structurare în cadrul interviurilor cu membrii-cheie ai Societăţii „R”: 1. Va fi reformulat paragraful cu privire la sancţionarea persoanei juridice . rămâne dependentă de finanţe. este total independentă de puterea politică. ca „antrepriză privată”. nu ca o precondiţie pentru proba verităţii în cazuri de calomnie. dependenţa de puterea politică este evidentă. Când a fost înfiinţată Societatea „R” şi care au fost evenimentele relevante legate de începuturi (cine a fost implicat. media nu poate fi total independentă. Puteţi creiona pe scurt cum se va ajunge acolo? Societatea „R” este profitabilă în prezent? Care a fost tendinţa performanţelor financiare în ultimii trei ani? Puteţi descrie pe scurt încotro se îndreaptă organizaţia şi cum va arăta peste trei 70 .” De fapt. În ce priveşte sancţiunile penale pentru ofensa adusă naţiunii sau însemnelor autorităţii şi României se vor face precizările necesare sau se va renunţa la termeni ambigui.)? 2. Acolo unde media este un serviciu public. 4.editor de presă pentru a se înlătura confuziile şi neînţelegerile identificate. ani? 5. figuri marcante în istoria firmei. deci apar constrângerile dictate de piaţă. ce era important pentru aceştia. indiferent de modul de organizare socio-politică a unui stat. care erau obiectivele lor etc.)? 3. dar acest fapt nu conduce obligatoriu la concluzia că media. Ce alte evenimente critice marchează istoricul firmei (aici se încadrează orice eveniment care a ameninţat existenţa firmei sau a cauzat reexaminarea sau reformularea strategiilor sau a metodelor de lucru sau au implicat mişcări/reduceri drastice de personal etc.promis că vor medita asupra păstrării noţiunii de interes legitim al acţiunii unui jurnalist.

Conducerea se preocupă de instituirea unui climat de încredere în sine şi în colaboratori? 20. Conducerea este dispusă să împartă puterea? 22. Comportamentul personalului la toate nivelurile este în concordanţă cu valorile organizaţiei? 11. Angajaţii sunt mulţumiţi că lucrează la această organizaţie? 14. Care este stilul de comunicare al conducerii? 23. Care sunt lucrurile/comportările care pur şi simplu nu sunt acceptate în firmă? 13. Conducătorii firmei trebuie să aprobe toate deciziile care se iau? 18. Conducerea se comportă consecvent cu ceea ce comunică angajaţilor? 21. Conducătorii firmei sunt văzuţi de personal ca modele de comportament? 28. Care sunt faptele/comportamentele/caracteristicile care conduc la acceptarea sau excluderea în/din firmă? 16. Care sunt punctele tari ale conducerii? 25. Aveţi o filosofie a afacerii şi o viziune pentru organizaţie? În ce măsură este comunicată şi cunoscută la nivelul firmei? 71 . Dar cele slabe? 26. se menţine un echilibru între valorile legate de productivitate şi cele legate de calitatea condiţiilor de muncă? Valorile afacerii sunt complementate de un set solid de valori etice şi morale? 10. 9. Ce fel de comportare conduce la câştigarea respectului în organizaţie? 12. Care sunt trăsăturile necesare unui conducător sau angajat al firmei care să-i confere rolul de model pentru cei din jur? 27. Puteţi exprima pe scurt cum definiţi elementele fundamentale (valorile) care aduc succes organizaţiei? Valorile ghidează alocarea resurselor? Chiar dacă balanţa se înclină din când în când.6. Există probleme de distribuţie a puterii în firmă? 24. Spaţiul fizic permite interacţiunea directă între cei care au de rezolvat sarcini comune? 17. Care sunt „obiceiurile” cele mai relevante acceptate în firmă? 15. 8. 7. Angajaţii au acces la conducere ori de câte ori au nevoie? 19.

Cât de satisfăcut sunteţi în privinţa muncii dv. performanţele financiare. Strategia a fost comunicată tuturor celor care au un interes în funcţionarea performantă a firmei (de exemplu: bănci. pe cei de mâine? 39. Ce fel de sistem de recompense funcţionează în firmă? Credeţi că este echitabil pentru toţi angajaţii? 44. Există o misiune a organizaţiei? Aceasta este precizată clar (scrisă) sau rezultă implicit din activitatea curentă? În ce măsură este comunicată şi cunoscută la nivelul organizaţiei? 30.)? 33. Strategia firmei este un secret deţinut de top management? Dacă nu. clienţi furnizori? 36. Obiectivele strategice incluse în strategie reflectă clar direcţiile de dezvoltare a firmei? 35. Cum se rezolvă conflictele în organizaţie? 41.29. angajaţi. Cum este recunoscut succesul individual şi/sau colectiv în cadrul firmei? 72 . cum şi cui se diseminează? 34. Există o strategie a firmei care determină cadrul de funcţionare? Se regăseşte întrun document scris? 32. cât. extinderea pieţelor actuale şi cucerirea de noi pieţe etc. Ce metode şi mijloace folosiţi pentru a explora mediul extern? Cât de repede şi cu câtă acurateţe obţineţi informaţii? Cât de repede reacţionaţi/acţionaţi/preveniţi schimbările din mediu? 38. Există misiuni şi planuri strategice la nivel departamental? În ce măsură se integrează acestea în misiunea şi strategia globală a firmei? 37. Personalul împărtăşeşte valorile şi direcţia strategică exprimate în misiune? 31. Cum obţineţi informaţii despre ce se întâmplă în firmă? 42. Care sunt factorii esenţiali care stau la baza strategiei firmei (clienţii. mai ales. În ce măsură înţelegeţi clienţii de azi şi. Vă axaţi pe acţiuni sigure sau abordaţi acţiuni care comportă risc? 40. (estimaţi utilizând o scală 1-10)? De ce? 45. Care este structura generală a organizaţiei? Cum înlesneşte sau împiedică aceasta îndeplinirea obiectivelor? 43.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful