1

2

UVOD
Obilježje savremenog okruženja su stalne, sve dinamičnije i složenije promjene koje presudno utiču na poslovanje svakog preduzeća bez obzira na njegovu djelatnost, veličinu ili geografski položaj. Poznavanje obilježja uže i šire okoline, uz internu analizu samog preduzeća, pretpostavka je odgovarajućeg pozicioniranja preduzeća u okolini i kreiranja njegovih održivih konkurentskih prednosti. U savremenom privređivanju menadžment je suočen sa brojnim uticajima koji uslovljavaju donošenje najpogodnije odluke kada je riječ o poslovanju određenog preduzeća. Jedan od bitnih faktora odluke jesu i podaci do kojih se dolazi korišćenjem računovodstvenog informacionog sistema. U vremenu koje karakteriše turbulentno i rizično okruženje, menadžment preduzeća posebnu pažnju treba posvetiti nadzornim mehanizmima, među koje se ubraja interna kontrola i interna revizija. Danas se interna revizija posmatra ne samo s aspekta funkcije ocjenjivanja tačnosti i vjerodostojnosti obavljanja poslovnih operacija, već više s aspekta ocjene efikasnosti i djelotvornosti cjelokupnog poslovanja s naglaskom na jačanju njezine savjetodavne funkcije. Sistem internog nadzora koji uključuje sve mjere pažnje usmjerena na sprečavanje grešaka prekomjernih troškova i prevare, provjerava i obezbjeđuje pouzdanost informacija. Glavni zadatak internog nadzora je da kontroliše sve dijelove preduzeća, da li dosljedno sprovode poslovnu politiku usvojenu na početku poslovnog perioda, kao i da o tome podnose informaciju menadžmentu privrednog društva. U uslovima djelovanja sila slobodnog tržišta pojačava se uloga internog nadzora. Za pojačano interesovanje za uspostavljanje internog nadzora razlog više su i prisustvo nelojalne konkurencije, povećane korupcije i erozije poslovnog morala. Strukturu sistema internog nadzora čine interna kontrola i interna revizija. Uvažavajući navedeno, odlučila sam se za temu ovog rada “Interna kontrola i interna revizija u preduzeću” s namjerom da povežem dva područja, područje interne kontrole i područje interne revizije koje u savremenom poslovnom svijetu imaju sve veći značaj i uticaj na uspješnost poslovanja. Sistematizovanjem teoretskih spoznaja vezanih za ova područja, želja mi je utvrditi na koje sve načine interna kontrola i interna revizija mogu biti u funkciji menadžmenta koji je zadužen za određenje i sprovođenje ukupnih ciljeva poslovanja.

3

POGLAVLJE I

1. ISTORIJSKI RAZVOJ INTERNE KONTROLE I INTERNE REVIZIJE

Začeci interne revizije prema nekim teoretičarima vezuju se za najstarije civilizacije i mogu se naći već u starom Egiptu, Babilonu i Grčkoj. Evidentiranje prihoda i rashoda i prikupljanje poreza moralo se kontrolisati kako bi se pronašle greške i umanjile prevare. Radilo se ustvari o internim kontrolama i internom obliku revizije primjerenom tom stepenu ekonomskog razvoja. U Atini je u 5.v.pr.n.e., “skupština” kontrolisala prihode i rashode javnog sektora. Javne finansije su i u Rimskoj Republici bile pod kontrolom Senata i rad javnih računovođa su ispitivali revizori koje su nadgledali rizničari. Najstarije sačuvane računovodstvene zabilješke vezane za reviziju su one iz Državne riznice Engleske i Škotske i datiraju od 1130. godine. Smatra se da je prvo udruženje revizora – organizacija računovođa osnovano 1581. godine u Veneciji.1 Uspostavljanje revizije, naročito eksterne, povezuje s osnivanjem prvog profesionalnog udruženja revizora 1854. godine u Londonu pod nazivom “Institut za ovlašćene revizore Engleske i Walesa. Godine 1892. u Engleskoj je uvedeno zvanje “ovlašćeni računovođa” (Chartered Accountants), koje se zadržalo do danas. U današnjem smislu riječi, o internoj reviziji može se govoriti tek od kraja 18.v. kada, prije svega u SAD-u, velike firme počinju osnivati internu finansijsku reviziju ili reviziju računovodstva. Snažniji razvoj interne revizije bio je potstaknut velikom ekonomskom krizom (1929–1933.) kada se javlja potreba za efikasnijim načinom poslovanja i razvoja preduzeća. Na samim počecima svog razvoja, interna revizija bila je svojevrsna dopuna eksternoj reviziji, a interni revizor bio je podređen računovođi. Postepeno interni revizori, iako i dalje unutar računovodstvene službe, počinju oblikovati i provoditi najjednostavnije vrste revizijskih testova kojima ispituju i ocjenjuju ispravnost računovodstvene dokumentacije i postupaka te vjerodostojnost poslovnih knjiga. O uočenim slabostima i nedostacima počinju izvještavati menadžment i u tom periodu interna revizija je ustvari obavljala inspekciju odnosno provjeru dokumentacije i računovodstvenog sistema.

1

Žager, K., Žager, L.:Računovodstveni standardi, financijski izvještaji i revizija, Inženjerski biro, Zagreb, 1996., str. 147.

4

a 1978. u Bosni i Hercegovini je učinjeno mnogo na razvoju računovodstvene i revizijske profesije. Prvi institut internih revizora “The Institute of Internal Auditor” – IIA osnovan je 1941. Domaća zakonska regulativa iz ovih oblasti se mijenjala. 5 . institut je donio prvi Kodeks profesionalne etike internih revizora. Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. U sklopu svog djelovanja Institut organizuje proces osposobljavanja za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor tj. Na toj osnovi dolazi do razvoja interne revizije u posebnu profesiju s današnjim visokim statusom u preduzeću i društvu uopšte. Donesen je Zakon o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine. Prije svega to se odnosi na primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (International Financial Reporting Standards.000 članova u više od 120 zemalja svijeta. Za razliku od razvijenih zemalja tržišne ekonomije. Time interna revizija postaje nezavisna i objektivnija u svom radu te proširuje svoje djelovanje na sve elemente poslovnog procesa koji neposredno utiču na uspješnost poslovanja preduzeća. prilično je kasnio. U takvim uslovima privređivanja nije bilo potrebe za internom revizijom i u praksi ona nije imala šanse za djelovanje.Napredovanje u razvoju interne revizije dolazi njenim izdvajanjem iz računovodstvene službe i organizovanjem posebnog odjela interne revizije. U svim razvijenim državama usmjerenim na tržišnu privredu. Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije BiH i Zakon o računovodstvu i reviziji Distrikta Brčko. Dobijena licenca nije trajno važeća i zato se interni revizori obavezuju na kontinuirano stručno usavršavanje koje Institut omogućuje posebnim programom Continual Professional Development – CPD te i na taj način osigurava praćenje najnovijih dostignuća iz područja interne revizije. Država je također ocjenjivala i utvrđivala uspješnost poslovanja preduzeća i njihovu pogodnost za eventualne daljnje investiranje. za dobijanje ovlašćenja za obavljanje interne revizije . godine i prvu verziju Standarda interne revizije. Danas je on prerastao američke okvire i postao institutom od međunarodnog značaja s više od 70. Uzevši u obzir relativno kratko vremensko razdoblje od tada. kao nacionalni američki institut u početku je brojao 24 člana. prvenstveno zbog privrednog sistema kojem revizija nije bila primjerena. Uvođenjem tržišnog modela privređivanja javila se potreba za prilagođavanjem računovodstvenog sistema i organizovanjem novih institucija u skladu sa teorijskim saznanjima i praktičnim iskustvima u visoko razvijenim zemljama svijeta.IFRS) kao i uvođenje revizije u našu poslovnu praksu zasnovane na Međunarodnim standardima revizije (International Standards of Auditing-ISA). vlasništvo je bilo državno ili društveno pa je glavne odrednice poslovne politike preduzeća propisivala država putem zakonskih propisa. U okviru računovodstvene reforme obaveza primjene međunarodno prihvaćene regulative u ovom domenu uspostavljena je u duhu ukupnih tranzicionih prilagođavanja i nastojanja da se u Bosni i Hercegovini uspostavi tržišna privreda. Bivšem sistemu preduzetništvo i tržišno poslovanje bili su strani. razvoj interne revizije kod nas. danas djeluju instituti za internu reviziju ili profesionalno udruženje sličnog naziva koje je zaduženo da štiti i unapređuje razvoj ove profesije. Godine 1968. u New Yorku.The Cerfified Internal Auditor – CIA. godine u SAD-u.

Aktuelne rasprave na temu vođenja korporacije usredsredile su se. ili da su konačni finansijski izvještaji nerealni i neobjektivni. menadžment preduzeća neposredno je zainteresovan za odgovarajući sistem internih kontrola kao svojevrsni nadzor nad poslovanjem preduzeća. te pružanje podrške i pomoći preduzeću u ostvarivanju unaprijed postavljenih ciljeva.POGLAVLJE II 2. te novčanih tokova biti realno prikazane u finansijskim izvještajima preduzeća. To može biti znak upozorenja da finansijski izvještaji možda sadrže materijalno značajne greške. povećava se mogućnost da će informacije o finansijskom položaju. što uključuje podržavanje politike rukovodstva. uspješnosti poslovanja preduzeća. U reviziji se taj koncept zove – inherentna ograničenja internih kontrola. tačnost i potpunost računovodstvenih evidencija i blagovremeno sastavljanje pouzdanih finansijskih izvještaja. ali to revizor mora dokazati u toku revizorskog ispitivanja. INTERNA KONTROLA Međunarodni standardi revizije definišu interne kontrole kao politike i postupke (interne kontrole) koje je rukovodstvo pravnog lica prihvatilo radi pomoći u postizanju svojih ciljeva u smislu obezbjeđenja da se. interne kontrole ne mogu obezbijediti rukovodstvu uvjerljiv dokaz da su postavljeni ciljevi postignuti. Ukoliko sistem internih kontrola postiže svoje ciljeve. zbog toga što se revizor oslanja na sistem interne kontrole preduzeća i tako se zadovoljava sa manje dokaznih postupaka. na efikasnost internih kontrola. 6 . sprečavanje i otkrivanje kriminalnih radnji i grešaka. upravo. Obično se ističe da siguran sistem internih kontrola daje značajan doprinos realnosti i objektivnosti finansijskih izvještaja. dok se profesionalni instituti nalaze u procesu ažuriranja svojih standarda o internoj kontroli. Nastojeći osigurati što uspješnije poslovanje preduzeća i njegov kontinuirani rast i razvoj. Pogrešno bi bilo zaključiti da nepostojanje ili možda nezadovoljavajuće funkcionisanje sistema internih kontrola znači da se ne ostvaruju ciljevi definisani poslovnom politikom menadžmenta. u mjeri u kojoj je to moguće. Interne kontrole imaju ograničenu moć sprečavanja grešaka i kriminalnih radnji. Zato je u procesu revizije finansijskih izvještaja provjera postojanja i funkcionisanja sistema internih kontrola nezaobilazna aktivnost. Kao osnovni razlozi organizovanja i razvoja tog sistema uobičajeno se ističu efikasno korištenje resursa preduzeća. očuvanje integriteta sredstava. da se ne štiti imovina preduzeća. uredno i efikasno odvija poslovanje pravnog lica. Zbog ovih ograničenja. kako bi se oni što više uskladili sa aktuelnim kretanjima u toj oblasti. kao i zaštitu interesa vlasnika kapitala u savremenim uslovima. jer one nikada nisu u potpunosti efektivne i efikasne.

Definicija interne kontrole Prema ISA 400. tj. redovnog i efikasnog obavljanja njenog poslovanja.Mogućnost da lice koje je zaduženo za vršenje neke interne kontrole zloupotrijebi to zaduženje.Zahtjev rukovodstva da troškovi interne kontrole nisu veći od njenih korisnih efekata.Mogućnost zaobilaženja internih kontrola zbog tajnog dogovora između članova rukovodstva ili nekog od zaposlenih sa subjektima spolja ili u okviru pravnog lica.1. prvenstveno revizora. Kontrole koje se odnose na pouzdanost finansijskog izvještavanja interesuju. 2. su precizne informacije radi donošenja internih odluka i zaštite sredstava. koji ima značajnu odgovornost kada se radi o otkrivanju prevare od strane menadžmenta ili zaposlenih. para 8. aktivnosti redovnog poslovanja. . Prema studiji na temu interne kontrole. tačnost i kompletnost računovodstvenih evidencija i blagovremenu pripremu pouzdanih finansijskih informacija. davanje direktive i nadgledanje. International Federation of Accountants. Najveću mogućnost da identifikuje i ispravi pokušaje menadžmenta da se stavi iznad kontrole i zanemari ili spriječi komunikaciju sa potčinjenima ima upravni odbor. finansijsko izvještavanje i usklađenost su tri osnovne kategorije ciljeva menadžmenta preduzeća.Većina internih kontrola je usmjerena na unaprijed određene rutinske poslovne promjene. zaštitu sredstava. odnosno nije usmjerena na neuobičajene poslovne događaje. 6 (SMN 400). sprečavanje prevare i greške. odnosno izvještaju komiteta sponzorskih organizacija Treadway komisije (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway 2 IFAC Handbook Technical Pronouncements 1998. nemara. Risk Assessments and International Control. koliko je to praktično moguće. New York. upravni odbor. . 7 . 1998. Najodgovorniji je izvršni direktor koji treba da preuzme nadležnost nad sistemom interne kontrole. . čija je glavna obaveza da obezbjedi rukovođenje. Za internu kontrolu odgovorni su svi u organizaciji: menadžment. Efikasno poslovanje. . interni revizori i ostalo osoblje. sistem interne kontrole podrazumijeva2 sve politike i postupke interne kontrole koje je usvojila uprava nekog preduzeća kako bi joj pomogli u postizanju cilja uprave vezanog za obezbjeđenje. Revizor studira i ocjenjuje sistem interne kontrole da bi odredio neophodni obim i pravac revizorskog rada koji će mu omogućiti da iznosi mišljenje o realnosti finansijskih izvještaja. international Standards on Auditing No. uključujući poslovne politike uprave. Važni ciljevi kontrole operacija.Ova ograničenja obuhvataju: .Mogućnost ljudske greške zbog nepažnje. da vodi i daje direktive višim menadžerima. pogrešnog prosuđivanja.

a ne apsolutno uvjerenje da su ciljevi kompanije ostvareni. 6 Tomislav I. Principi revizije (međunarodne perspektive). Jelena T. već niz činjenja koja provjeravaju aktivnosti preduzeća. Interna kontrola treba da bude na usluzi menadžmentu u sprovođenju ustanovljenih poslovnih politika i ciljeva menadžmenta.. Principi revizije (međunarodne perspektive). Postoji veliki broj ciljeva koji stoje pred sistemom interne kontrole. Kontrola i revizija.7 3 Hayes R. Schilder A. saglasnost sa postojećim zakonima i propisima i zaštite imovine od neovlašćenog prisvajanja. Kutić *Njegoš A.. Kutić.. Dassen R. Banja Luka. o finansijsko izvještavanje vezano za pripremu pouzdanih objavljenih finansijskih izvještaja. Navedena definicija interne kontrole odražava slijedeće osnovne koncepte: interna kontrola je proces. koji su uglavnom usmjereni u svrhu pomoći menadžmentu za ostvarivanje efikasnosti. pouzdanost finansijskog izvještavanja. neke organizacije zavisno od toga šta rade i govore. Kutić. uspješnosti i drugih ciljeva. Banja Luka. Veliki problemi po ovom pitanju su uglavnom vezani za ljudski faktor kroz realnu činjenicu da je ljudski um sklon greškama i nikad nije predvidivo kretanje ljudskih misli. Wallage P. Dassen R. ustanovljen i sprovođen od strane upravnog odbora preduzeća. o zaštita sredstava5. a cilj mu je da obezbijedi razumno uvjeravanje vezano za postizanje ciljeva u sledećim kategorijama i efikasnost i uspješnost poslovanja. 2009. op.cit. Schilder A. • • • • Od interne kontrole se očekuje da pruži razumno uvjeravanje. 2002. Operativni ciljevi. ona nije događaj ili okolnost. Wallage P. a zavise od načina obavljanja kontrolnih aktivnosti unutar preduzeća. Kontrola i revizija. o usklađenost – uključujući usklađenost poslovanja kompanije sa važećim zakonima i propisima i.. korišćenja i otuđenja. 208. nisu uvijek pod kontrolom preduzeća. godine. str. 7 Tomislav I. jer bi to bilo nerealno i nelogično. Jelena T Kutić * Njegoš A. 5 Ciljevi vezani za finansijsko izvještavanje. Stajčić. 2009. Stajčić. Veoma je teško u današnjim uslovima bilo šta prihvatiti sa apsolutnim tvrđenjem. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. strana 208. 8 . 4 Hayes R. oni određuju ciljeve preduzeća i uvode u funkciju kontrolne mehanizme. tj. usklađenost sa zakonima i propisima i zaštitu sredstava. internu kontrolu obavljaju ljudi....Commission – COSO) interna kontrola se može definisati3 kao proces. Banja Luka. u velikoj mjeri se zasnivaju na standardima koje nameću spoljne strane... interna kontrola se primjenjuje radi postizanja ciljeva u jednoj ili više kategorija koje se međusobno preklapaju i tu razlikujemo četiri kategorije ciljeva4: o poslovanje vezano za efikasnost i uspješnost korišćenja resursa preduzeća. a ne apsolutno uvjeravanje da su ciljevi preduzeća ostvareni6. menadžmenta i ostalog osoblja. od interne kontrole se očekuje da upravnom odboru i menadžmentu preduzeća pruži samo razumno uvjerenje. kao što je dobit od ulaganja i učešće na tržištu.

9 . Dakle.. može svojim djelovanjem podržati ostvarivanje ciljeva preduzeća i zaštititi njegovu imovinu.. godine..Wallage P. pronevjera i neefikasnosti. Hayes R. unapređenja tačnosti i pouzdanosti knjigovodstvenih i operativnih podataka. na način da bolji uslovi unapređuju kvalitet i rezultate kontrolnih postupaka.. Principi revizije – međunarodna perspektiva. sistem internih kontrola svojevrstan je nadzor nad svim poslovnim procesima preduzeća. ekonomski fakultet.Dr Slavoljub Martić8 navodi da se sistem interne kontrole sastoji od svih mjera i metoda koje se primjenjuju u preduzeću u cilju: obezbjeđenja njegovih sredstava od rasipanja. 2002. Banja Luka. nerijetko se ističe da se interne kontrole odnose samo na računovodstveno-finansijski podsistem preduzeća. nivoa svijesti i djelovanja vlasnika i menadžmenta u odnosu na kontrolu i njenu važnost u preduzeću. podržavanja poslovne politike preduzeća i ocjene poslovne efikasnosti. 212 do 234. jer samo ukupan sistem internih kontrola. Uslovi u kojima se provode kontrole često se slikovito opisuju kao kišobran koji pokriva cijeli poslovni sistem i stvara rješenje za oblikovanje odgovarajućeg računovodstvenog sistema i sistema internih kontrola. koji zahvata poslovni sistem u cjelini. Beograd. 1988.Dassen R. Ova komponenta sistema internih kontrola posebno je značajna jer su na njoj zasnovane sve ostale komponente. 2. g. poštenje i 8 9 Martić S. U svrhu upoznavanja i procjene kontrolnog okruženja. Djelotvornost određenih kontrolnih postupaka određena je uslovima u kojima interna kontrola djeluje. To je i logično..2.. Savez Računovođa i Revizora Republike Srpske. kao što su filozofija menadžmenta. Međutim interne kontrole u savremenim uslovima obuhvataju šire područje. Komponente sistema interne kontrole Govoreći o strukturi sistema internih kontrola. strana 29. Kontrola i revizija. KONTROLNO OKRUŽENJE PROCJENA RIZIKA KONTROLNE AKTIVNOSTI INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE NADZOR Interna kontrola se sastoji od pet međusobno povezanih komponenti9 proisteklih iz načina na koji menadžment vodi preduzeće i to: Kontrolno okruženje – ili uslovi u kojima se provodi kontrola ukazuje na cjelokupnost stajališta. revizor obično posmatra brojne podatke koji utiču na uslove u kojima se provodi kontrola.Schilder A. str. odnosno ugrađene su u ukupan poslovni proces.

U odsustvu signala. djelovanje i savjest menadžmenta. takođe. o poslovna filozofija rukovodstva i njegov poslovni stil. Upravni odbor delegira odgovornost za interne kontrole na menadžment preduzeća. On svojim aktivnostima treba da da jasan signal zaposlenima o značaju koji rukovodstvo pridaje internim kontrolama.Pristup mandžera prihvatanju i nadgledanju poslovnog rizika. kadrovska podrška. uključujući funkciju interne revizije. on mora biti nezavisan u odnosu na menadžment preduzeća. Aktivan i objektivan upravni odbor svojim djelovanjem može značajno da smanji mogućnost pojave grešaka u finansijskim iskazima preduzeća. odgovoran za komunikaciju sa eksternim i intrenim revizorima. o Funkcija upravnog odbora i njegovih radnih tijela Da bi upravni odbor bio efektivan. Nezavisnost revizijskog komiteta je važna determinanta za efektivno vrednovanje internih kontrola. kompetentnost. Faktori koji su od uticaja na kontrolno okruženje su: o funkcija upravnog odbora i njegovih radnih tijela. 10 .etičke vrijednosti menadžmenta. kvalitet kontrolnog okruženja će biti u mnogome narušen. prenos ovlašćenja i odgovornosti. Revizijski komitet je. kadrovsku politiku i razgraničenje dužnosti. može da imenuje revizijski komitet na koga prenosi odgovornost za nadgledanje procesa računovodstvenog izvještavanja. Karakteristike filozofije menadžmenta i stila rukovođenja koje značajno utiču na kontrolno okruženje su: . moralne vrijednosti. u okviru svojih nadležnosti. o sistem kontrole koju primjenjuje rukovodstvo. Njegov zadatak u domenu internih kontrola ostaje da nadgleda rad uspostavljenih internih kontrola i periodično vrši njihovu provjeru. uključujući integritet. Prema Međunarodnim standardima revizije. kontrolno okruženje podrazumijeva opšte stavove. o Poslovna filozofija rukovodstva i njegov poslovni stil Menadžment preduzeća ima ključnu ulogu u formiranju adekvatnog kontrolnog okruženja. organizaciona struktura i ljudi sa svojim individualnim osobinama. okruženje u kojem rade. savjesnost i aktivnosti rukovodstva koji se tiču sistema internih kontrola i značaja tog sistema za pravno lice. Upravni odbor. o organizaciona struktura pravnog lica i metode utvrđivanja ovlašćenja i odgovornosti. Naglasak koji menadžment stavlja na finansijske i operativne ciljeve.

Rizici mogu biti unutarnji i vanjski. zatim česte fluktuacije zaposlenih. Za kvalitet interne revizije od presudnog značaja je njena nezavisnost. Organizaciona struktura definiše formalne pravce komunikacije. Takođe. Procjena rizika– finansijskog izvještavanja podrazumijeva prepoznavanje. Rizik finansijskog izvještavanja biće veći onda kada preduzeće posluje u uslovima čestih promjena propisa i usvajanja novih. Organizaciona struktura može značajno doprinijeti poboljšanju kvaliteta kontrolnog okruženja kroz pružanje okvira za planiranje. pravilno odobravanje transakcija i aktivnosti. implementacije novih proizvodnih i informacionih tehnologija i sl. koordinaciju i kontrolu. Menadžment procjenjuje rizike kad oblikuje odgovarajući sistem internih kontrola kako bi se mogućnost grešaka i prevara svela na najmanju moguću mjeru. Logično je da ako menadžment ne prepoznaje i na odgovarajući način ne upravlja relevantnim rizicima. Interna kontrola može značajno doprinijeti kontrolnom okruženju kroz asistenciju menadžmentu u nadgledanju drugih kontrolnih politika i procedura. o Organizaciona struktura pravnog lica i metode utvrđivanja ovlašćenje i odgovornosti Organizacionom strukturom preduzeća definišu se linije odgovornosti i raspodjela autoriteta u okviru preduzeća. revizor mora proširiti obim dokaznih postupaka. Revizor procjenjuje rizike kada donosi odluku o količini kvalitetu revizijskih dokaza koje mora prikupiti kako bi mogao izraziti mišljenje o realnosti i objektivnosti finansijskih izvještaja. analizu i upravljanje relevantnim unutrašnjim i vanjskim rizicima u pripremi realnih i objektivnih finansijskih izvještaja u skladu s opšteprihvaćenim računovodstvenim načelima. koja mora biti institucionalizovana u preduzeću kroz adekvatnu organizacionu strukturu. interni revizori daju korisne prijedloge za poboljšanje internih kontrola. uključujući funkciju interne revizije. tada interna revizija ima ograničene domete. Ukoliko nezavisnost ne postoji. kadrovsku politiku i razgraničenje dužnosti U okviru ovog elementa potrebno je obratiti posebnu pažnju na postojanje i položaj interne revizije u organizacionoj strukturi preduzeća.- Stav i aktivnosti koje menadžment preduzima u pravcu računovodstvenog izvještavanja itd. adekvatna dokumentacija i evidencije. prema Međunarodnim 11 . posebno računovodstvenih. mogu postojati u mnogim područjima poslovanja i pojavljivati se u brojnim okolnostima. fizička kontrola sredstava i poslovnih knjiga i nezavisne provjere uspješnosti rada. o Sistem kontrole koju primjenjuje rukovodstvo. Kontrolne aktivnosti – obuhvataju čitav niz aktivnosti koje se mogu sistematizovati u pet kategorija: adekvatno razdvajanje dužnosti. Kontrolni postupci su.

analizira. uvelo rukovodstvo pravnog lica radi ostvarivanja svojih specifičnih ciljeva. obračunava. prikuplja. kao osnova za vođenje računovodstvene evidencije.pravilno prikaže efekat svih transakcija u računovodstvenim izvještajima.identifikuje i evidentira sve ispravne transakcije. aktivnostima i uslovima. najveći značaj za internu kontrolu ima računovodstveni sistem.opiše transakcije u dovoljnoj mjeri da omogući klasifikovanje transakcija u cilju pravilnog računovodstvenog izvještavanja.standardima revizije one politike i postupci koje je. Efektivan računovodstveni sistem treba da: . upoređivanje i analiza ostvarenog finansijskog rezultata sa planiranim iznosima. odobravanje i kontrolisanje dokumentacije. - provjeravanje računovodstvene tačnosti evidencija. Ovaj sistem identifikuje. upoređivanje rezultata popisa novčanih sredstava. informacije o spoljnim događajima. vođenje i analiza sintetičnih računa i bruto bilansa. računovodstveni sistem predstavlja niz zadataka i evidencija pravnog lica kojima se poslovni događaji obrađuju.utvrdi vrijednost transakcija u smislu ispravne monetarne vrijednosti u računovodstvenim izvještajima . Kad je riječ o sistemu. kontrolisanje aplikacija i okruženja kompjuterskih informacionih sistema. upoređivanje podataka iz sopstvenih evidencija sa podacima iz spoljnjih izvora. uspostavljanjem kontrola nad izmjenama kompjuterskih programa i pristupa datotekama.utvrdi vremenski period u kome se transakcije odvijaju u cilju evidentiranja transakcije u ispravnom periodu i . Specifični kontrolni postupci obuhvataju: . informacije o usklađenosti (sa propisima i određenim pravilima). pored politika i postupaka koje čine dio kontrolnog okruženja. . sumira i izvještava o poslovnim promjenama i drugim događajima. evidentira. hartija od vrijednosti i zaliha sa računovodstvenim evidencijama. 12 . Prema Međunarodnim standardima revizije. ograničavanje neposrednog fizičkog pristupa sredstvima i evidencijama. .. npr. pregled i odobravanje usaglašavanja. - Informacije i komunikacije – finansijske informacije. klasifikuje. poslovne informacije.izvještavanje.

kao i druge za to zadužene osobe. upravljačka informaciona i računovodstvena kontrola izvršna (administrativna) kontrola Slika 1. Znači. sistem interne kontrole predstavlja svojevrstan nadzor nad poslovnim procesima.Nadzor – cjelokupan proces mora da bude praćen i po potrebi se mora modifikovati što se postiže konstantnim aktivnostima praćenja i nadgledanja. proizvodnja itd. već njegovu efikasnost mora nadzirati i procjenjivati menadžment. posebnim procjenama ili kombinovanjem ova dva postupka. interna revizija ima nezamjenjivu ulogu i značaj.3. prodaja. Međutim. kontuiranim ili pojedinačnim i odvojenim aktivnostima. U tom kontekstu. »Klasifikacija vrsta interne kontrole« 13 . To je i logično. budući da samo cjelokupan sistem interne kontrole koji obuhvata poslovni sistem u cjelini može svojim djelovanjem podržati ostvarivanje postavljenih ciljeva preduzeća i zaštiti njihovu imovinu. Nije dovoljno usvojiti odgovarajući sistem internih kontrola. činjenica je da interne kontrole u savremenim uslovima obuhvataju šire područje i ugrađuje se u gotovo sve poslovne funkcije i procese u preduzeću kao što su: nabavka. Vrste interne kontrole Kada se govori o sistemu interne kontrole često se naglašava da se interna kontrola odnosi samo na računovodstveno/finansijski podsistem preduzeća. 2.

po redosljedu i pozivu na broj dobavljača. Kontrolni postupci koji se najčešće koriste u podsistemu nabavke uključuje sljedeće: cetralizovan izbor dobavljača. potrebni su dokazi za odobrenje nabavke prije nego se dogovori nabavka. Zadatak menadžmenta je odobravanje pojedinih transakcija što je neposredno vezano uz odgovornost menadžmenta za ostvarivanje ciljeva poslovanja preduzeća. prodaji. popusti). službi održavanja itd. tačnost kalkulacija. Postoje i sledeći kontrolni postupci koje treba ugraditi u sistem primanja robe i faktura od svojih dobavljača: pregled primljene robe: njene kvalitete. radi se o kontrolama koje su ugrađene u pojedine procese i koje neposredno doprinose ostvarenju definisanih ciljeva. pozivanje na broj dobavljačevih faktura. Administrativne kontrole se odnose na planove. jer obezbjeđuju stabilan ritam personalnog servisiranja poslovne aktivnosti i ostavljaju utisak bezbjednosti kod poslovnih partnera. proizvodnji. dogovor narudžbi. količina. pa se one najčešće nazivaju procesne kontrole. u kratkom roku. postupci dobijanja obavijesti o odobrenju od dobavljača. Efikasne administrativne interne kontrole imaju uticaja na uspješnost poslovanja. Pri tome je važno naglasiti da će najznačajniji dio postupka kotrole u nabavci obaviti zaposleni u toj funkciji. odnosno računovodstvenim. Izvršna ili administrativna kontrola najčešće se koristi u pojedinim poslovnim funkcijama preduzeća: nabavci. Osniva ih menadžment u onim područjima gdje računovodstvene kontrole. praćenje uslova dobavljača i korišćenje povoljnih uslova ( kupovina na veliko. 14 . poređenje narudžbe i dostavnice. osiguranje bjanko narudžbi.U navedenoj tradicionalnoj klasifikaciji vrsta interne kontrole polazi se od podjele preduzeća kao poslovnog sistema da izvrši. informacioni i upravljački podsistem i polazne pretpostavke da kontrolni postupci moraju biti ugrađeni u sve faze poslovnog procesa. upoređivanje dostavnica s nalozima nabavke. ne daju zadovoljavajuće rezultate i nisu dovoljno efikasne. dokumentovanje dospijeća i prijema robe. postupke i dokumente vezane uz sam proces poslovanja i donošenja poslovnih odluka. pravnoj službi. njene količine i njenog stanja. Kada govorimo o administrativnim ili izvršnim kontrolama. pregled narudžbi koje nisu primljene ili fakturisane. narudžbe se pripremaju tek nakon što je primljeno odobrenje za nabavku. kadrovskoj službi. isto kao i o informacionim. provjera faktura dobavljača: cijena.

između preduzeća i okruženja. Interne računovodstvene kontrole ugrađuju se u sve faze ukupnog računovodstvenog procesa koji obuhvata ulaz. da je knjigovodstveno stanje sredstava upoređivano sa postojećim stanjem u odgovarajućim intervalima. načela i postupaka transformiše (preoblikuje) u informacije pogodne za proces odlučivanja. Računovodstvo prati i prikuplja sirove interne i eksterne podatke. Knjigovodstvena isprava sastavlja se na mjestu i u 15 . o sastavljanje probnog bilansa i o sastavljanje finansijskih i ostalih računovodstvenih izvještaja. Računovodstvena. Računovodstvena evidencija obuhvata samo prošle poslovne događaje. a koncipiran je na taj način da pruži pouzdane dokaze: da su transakcije obavljene prema ovlašćenjima menadžmenta. te za kontrolu izvršenja poslovne promjene. Prikupljanje podataka o nastalim poslovnim događajima koji su rezultat svakodnevne aktivnosti preduzeća. a odražavaju se na poslovanje samog preduzeća. o analizu poslovnih događaja. koja obuhvata skup mjera. pa ih primjenom određenih pravila. metodologiju i evidenciju s ciljem obezbjeđivanja zaštite sredstava i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja. a služi kao podloga za evidentiranje poslovnih promjena u poslovne knjige. postupaka i pravila kojima se nastoji osigurati tačnost. obradu i izlaz iz računovodstvenog informacionog sistema. Tačnost odnosno ispravnost je vezana uz zahtjev da se sve poslovne promjene. Pri tome poslovni događaji dokazuju se pravovaljanom knjigovodstvenom ispravom ili dokumentom. omogućeno sastavljanje finansijskih izvještaja (u skladu sa opšteprihvaćenim računovodstvenim principima ili drugim kriterijumima koji se odnose na te izvještaje) i da je obezbjeđeno prikladno iskazivanje vrijednosti sredstava. u prvom redu. ispravnost i sveobuhvatnost računovodstvenih evidencija i izvještaja. odnosno one koji su već nastali. kao i fizička zaštita imovine. Sveobuhvatnost ili potpunost znači da se sve nastale poslovne promjene obračunskog razdoblja evidentiraju u poslovne knjige i priznaju u finansijskim izvještajima preduzeća.Informaciona. Poslovni događaji mogu nastati unutar preduzeća. Gledajući analitički. računovodstveni proces obuhvata: o prikupljanje podataka o nastalim poslovnim događajima. odnosno finansijska kontrola uključuje finansijske aktivnosti i obuhvata organizaciju. da je pristup i raspolaganje sredstvima dopušteno samo po ovlašćenju menadžmenta. ili u okruženju preduzeća. o evidentiranje u poslovnim knjigama. kao i da su preduzimane adekvatne mjere u pogledu utvrđenih razlika (manjkova i viškova). Knjigovodstvena isprava pisani je dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni. da su transakcije evidentirane na taj način da je. ispravno i korektno prikažu u računovodstvenim evidencijama. a u okviru nje računovodstvena kontrola.

te da obuhvata sve podatke potrebne za unos u poslovne knjige. To je. zapisuje stanje i promjena stanja određene ekonomske kategorije zastupljene na kontu. prevencija koja se postiže ovim kontrolama. Zaključno.stvarno je nastala. računska i suštinska ispravnost ) knjigovodstvena isprava može biti unesena u računovodstveni informacioni sistem. rezultata ukupnog računovodstvenog procesa. Sastavljanje probnog bilansa kao prikaza stanja i promjene stanja svih konta glavne knjige. a koji nisu.može se izraziti u novčanom obliku. Potrebno je selektovati poslovne promjene na knjigovodstvene promjene i ostale poslovne promjene. a njezin sadržaj mora biti takav da nedvosmisleno i tačno predstavlja poslovnu promjenu.ima urednu knjigovodstvenu ispravu kao dokaz da posjeduje predhodno navedena obilježja. prihoda. obaveza. računovodstvene kontrole su kontrole koje su ugrađene u računovodstveni sistem i to u sve njegove elemente – ulaz. vrsta kontrole ugrađene u računovodstveni proces. Ostale poslovne promjene često se ne mogu izraziti u novcu i one su predmet operativne evidencije a ne računovodstvene. . što je. Evidentiraje poslovnih događaja u poslovne knjige. Ako ti kriteriji nisu ispunjeni. tj. U tom dijelu. povezanost dnevnika i glavne knjige. koja je u funkciji provjere ispravnosti podataka evidentiranih u toku obračunskog perioda u poslovnim knjigama. najčešće se koristi kontrola zabrane ili ograničenog pristupa informacijama neovlaštenim licima i druge kontrole. takođe. Računovodstvene kontrole trebaju 16 . obradu i izlaz. prihoda i rashoda i . dalja obrada takve knjigovodstvene isprave treba biti otklonjena. Svaka poslovna promjena ujedno je i knigovodstvena ako ima sledeće osobine: . Osnovne poslovne knige jesu glavna knjiga i dnevnik. . odnos analitike i sintetike čine kontrole ugrađene u računovodstveni proces.izaziva promjene stanja imovine. Sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja i drugih računovodstvenih izvještaja slijedi nakon konačnog usklađivanja evidencija kao konačnog proizvoda. uvažavanjem pravila sadržanih u metodi dvojnog knjigovodstva.vrijeme nastanka poslovnog događaja. kapitala. unos poslovne promjene suprotno pravilima metode dvojnog knjigovodstva danas gotovo više i nije moguć. Analiza poslovnih događaja treba da da odgovor na pitanje koji poslovni događaji jesu predmet knjigovodstvene evidencije. rashoda i rezultata poslovanja. U uslovima primjene informacionih tehnologija. kapitala. Glavna knjiga najvažnija je poslovna knjiga koja obuhvata knjigovodstvena konta ili račune za svaki oblik imovine. Računovodstvene kontrole koje se ugrađuju u fazu procesiranja podataka trebaju osigurati dosljednu i korektnu primjenu računovodstvenih politika i poštivanje važećih propisa. Zakonitosti i pravila metode dvojnog knjigovodstva (duguje / potražuje). obaveza. Tek ako su ipunjeni ovi kriteriji ( formalna. na koja se. Ona služi kao podloga za sastavljanje finansijskih izvještaja.

usmjerene su preventive nepravilnosti. da se evidentiraju na način koji će zadovoljiti potreba za izradu finansijskih i drugih računovodstvenih izvještaja u skladu s važećim računovodstvenim načelima i drugim kriterijima i ograničenjima. razmatranje efikasnosti interne finansijske kontrole može zahtijevati i razmatranje određenih kontrola poslovanja i usklađenosti. najčešće službu (odjel) interne revizije. svakako i nadzorni odbor. isključuje pitanje uspješnosti poslovanja. vrijednosti novca i usklađenosti sa zakonskom regulativom. I. potencijalno značajan finansijski uticaj na istinit i objektivan prikaz finansijskih izvještaja. Tu je. ili bi mogle imati. Upravljačka kontrola se odnosi na upravljački podsistem preduzeća. Preventivne kontrole vezane su uz proces i njegov input radi predviđanja potencijalnih problema. u knjizi grupe autora-Računovodstvo 17 . kontrola. One sprečavaju nastanak mogućih problema kao npr. “a priori” kontrole koja djeluje u trenutku odvijanja neke aktivnosti ili tokom izvršavanja određenih dužnosti zaposlenika. kao što i sam naziv govori. Definicija finansijske kontrole. kao i polazeći od odgovornosti koju menadžment snosi za ostvarivanje ciljeva poslovanja preduzeća. “Predmet upravljačkog nadzora10 je: • naknadna provjera funkcionisanja sistema administrativnih i računovodstvenih kintrola i poduzimanje potrebnih mjera i akcija za njihovo uspješno djelovanje.pružiti razumno uvjerenje o tome da se poslovne transakcije i događaji provode u skladu s odobrenjima. Zbog toga su preventivne kontrole. u stvari. • odlučivanje o poduzimanju potrebnih korektivnih mjera i akcija kako bi se poslovanje odvijalo u skladu s usvojenim planom (proračunom). Spremić govori o upravljačkom nadzoru a ne upravljačkim kontrolama. i da je pristup imovini preduzeća moguć samo uz odobrenje menadžmenta. Kontrolni postupci se obično razmatraju na nekoliko nivoa i to kao: preventivni postupci detektivni postupci korektivno-kontrolni postupci Preventivne kontrole. Tretirajući pojam kontrole kao prethodni oblik nadzora. te da će se zadržati odgovornost za imovinu.. koje se odnose na aktivnosti koje imaju. međutim. U praksi. dok u velikim i srednjim poslovnim sistemima menadžment uvodi posebnu stručnu službu uprave. u principu.” Tako shvaćen predmet upravljačkog nadzora provodi menadžment (uprava) preduzeća u manjim preduzećima. prethodne formalne 10 Spremić I. kao tijelo upravljačkog nadzora u ime vlasnika preduzeća. grešaka i prevara.

Neke detektivne kontrole označavaju se kao povratne (feedback) kontrole. nerealno je očekivati od preventivnih kontrola preventivno otklanjanje svih mogućih problema i izvršenja nepoželjnih događaja. ono može biti lična. Smatra se da su preventivne kontrole. jeftinije “spriječiti nego liječiti”. Detektivni nivo kontrole se sastoji od resursa. superiornije i da su troškovno gledajući povoljnije. Zbog toga se javlja drugi nivo kontrole – detektivna kontrola. u odnosu na druge spomenute vrste kontrolnih postupaka. Poznato je bolje i dugoročno gledajući. Detektivnu kontrolu može obavljati čovjek. 18 . Primjeri preventivnih i detektivnih kontrola: PREVENTIVNE KONTROLE Odobravanje svih vrijednosno značajnih isplata sa dva potpisa. Detektivna kontrola . One prate proces i alarmiraju u slučaju kad se pojavi odstupanje od neke planirane ili standardne vrijednosti. o korekcije greške ili teškoće i o modifikacije sistema da bi se budući problemi eliminisali ili minimizirali. preventivnom nivou kontrole najčešće se spominje poređenje ostvarenih rezultata s određenim standardima ili planskim rezultatima.je kontrola koja je usmjerena detektiranju. Dok detektivne kontrole ukazuju na nepoželjne događaje i usmjeravaju pažnju na problem. odnosno otkrivanju nepravilnosti i grešaka nakon njihovog nastanka. jer se njima provodi prevencija gubitaka i smanjenje određenih rizika.ispravnosti dokumenata ili uvođenje određenih parametara koji se obavezno unose da bi se dokument mogao uopšte izdati i biti punovažan. odnosno potpisnika Korišćenje odobrene liste dobavljača Usklađivanje ulaznih računa s izvještajima o prijemu prije odobravanja plaćanja dobavljača Provjera računske tačnosti računa prije plaćanja - - - - - DETEKTIVNE KONTROLE Priprema bankovnih izvještaja i usklađivanje sa poslovnim knjigama Usklađivanje izvoda otvorenih stavki dobijenih od dobavljača sa evidentiranim plaćanjem Fizičko brojanje zaliha i utvrđivanje zastarjelosti zaliha Posmatranje distribucije plata na bazi testa Korektivne kontrole usmjerene su korekciju problema identifikovanih detektivnim kontrolama na prethodnom nivou kontrole. Iako se veliki broj nepoželjnih događaja može zaustaviti već na prvom nivou kontrole. ali i tehnička što je efikasnije. U kontekstu sredstava i postupaka za prepoznavanje i detekciju problema koji se nisu mogli spriječiti na prethodnom. tj. naročito detektivne i korektivne. tehnika i procedura namijenjenih prepoznavanju i otkrivanju događaja koji su zaobišli preventivni nivo kontrole. korektivnim kontrolama problem se rješava. Korektivne kontrole u sebi sadrže postupke poduzete radi: o utvrđivanja uzroka problema.

Sistem odobrenja i ovlašćenja. a svaku pojedinačnu transakciju smije obaviti samo ona osoba koja ima odgovarajuće ovlašćenje. Razdvajanjem navedenih aktivnosti smanjuje se 19 . Menadžment mora uspostaviti po cijeloj širini i dubini organizacione strukture odgovatrajuće kontrolne postupke i aktivnosti što najčešće uključuje: Pregledi na najvišem organizacionom nivou. nadzora i evidetiranja. podjele dužnosti. Podjela dužnosti. tehničke ili kombinovane metode. Npr. a postojanje ovlaštenja ima za cilj razgraničenje dužnosti. sedmičnom ili mjesečnom nivou. Znači. izvršenja. češće i detaljnije. Posmatrane kontrole mogu biti lične. ne radi se o jednoj najboljoj kontrolnoj aktivnosti u određenoj konkretnoj situaciji nego najčešće o skupu kontrolnih postupaka.. U praksi se obično primjenjuju i kombinuju brojne vrste kontrolnih postupaka i aktivnosti koje se odnose na područje izvještavanja. Sistem verifikacije i usklađivanja. Kontrole na nivou pojedinih organizacionih jedinica. kroz fazu iniciranja. Menadžeri pojedinih organizacionih jedinica dobijaju i pregledaju standardne izvještaje o izuzecima na dnevnom. Podjela dužnosti smanjuje mogućnost koja bi dozvolila zaposlenom da bude u situaciji učiniti ili sakriti greške. u odnosu na najviši nivo. s obzirom na to da na ovom nivou kontrole treba prethodno detektovani problem sagledati sa stajališta njegovih uzroka i posljedica. zaštiti skladišta i drugih značajnih objekata pomoću odgovarajućih sigurnosnih sistema. te usklađivanje internih i eksternih evidencija. Uprava i viši menadžment traži odgovarajuće informacije o izvršenju kako bi se sagledale mogućnosti ostvarivanja postavljenih ciljeva i dosadašnji rezultati. Fizičke kontrole. Uključuju onemogućavanje pristupa imovini i dokumentima neovlašćenim osobama. bazama podataka. obrade podataka. i prevare u obavljanju svojih dužnosti i to davanjem različitim osobama ovlašćenja iniciranja transakcije. Odobravanje u pravilu vrše viši nivoi upravljanja. mogu se tražiti odgovarajući izvještaji o aktuelnom finansijskom rezultatu koji se upoređuje s planiranim veličinama.Radi se o najsloženijem nivou kontrole. Transakcije iznad određenog iznosa mora odobriti ovlašćena osoba. Svaka poslovna transakcija u bilo kojem području poslovanja preduzeća prolazi u pravilu. softveru i sl. te poduzeti odgovarajuće mjere za korekciju nepovoljih rezultata. Kontrolni postupci usklađivanja podrazumijevaju periodično usklađivanje utvrđenih evidencija s odgovarajućim izvještajima. Pojedinačne transakcije i aktivnosti moraju se verifikovati. Posmatrajući nivoe kontrolnih postupaka može se zaključiti da kontrolni postupci trebaju biti integralni dio dnevnih aktivnosti preduzeća. Posebnu pažnju treba posvetiti. evidentiranja transakcije i održavanja nadzora nad imovinom preduzeća. fizičku kontrolu itd. Pregledi na nižim organizacionim nivoima provode se. To je jedan od glavnih kontrolnih postupaka. fizičkoj zaštiti i odobrenju pristupa računovodstvenim i drugim poslovnim dokumentima.

lokacija i dr. interna revizija organizaciona struktura interna kontrola računovodstvena struktura kadrovi Slika 2. U skladu sa navedenim principom. da ni jedno lice ne treba da upravlja svim fazama poslovne operacije od početka do kraja. Njegova ovlašćenja treba da budu jasno definisana u odgovarajućim pisanim aktima kojima se konstituiše politika preduzeća. mnoge su nepravilnosti. Determinante interne kontrole Standardni sistem interne kontrole koji bi odgovarao potrebama svih preduzeća ne postoji jer je poslovanje preduzeća uslovljeno individualnim determinantama. primi odgovarajući dokument o prijemu robe i narudžbenicu ili ugovor iz odjela nabave. Kod odjela plaćanja unutar finansijske službe može inicirati i autorizovati plaćanje računa dobavljaču nakon što od odgovarajuće službe ili odjela. inicira princip.1. »Osnovni faktori od kojih zavisi kvalitet interne kontrole« 2. prodaje. skladišta sirovina i materijala. organizacija poslovanja zahtijeva da dva ili više lica ili odjeljenja učestvuju u svakoj transakciji. pogreške i prevare u savremenom poslovanju povezane neposredno uz ljude. te odgovarajući sistemi nagrađivanja i motivisanja. Iako informacione tehnologije u današnjim uslovima gotovo da i nemaju alternativu. U uslovima nezadovoljstva i neuvažavanja osoblja od strane poslodavca povećava se rizik grešaka. tj. tako da rad jednog služi kao dokaz ispravnosti rada drugog. Kompetentno i ciljevima preduzeća odano osoblje. veličina. Zato je za ostvarivanje ciljeva i realizacije postavljenih planova značajno znanje i sposobnosti osoblja. Organizaciona struktura Na potrebu organizovanja posebnih i samostalnih sektora. odgovoran je rukovodilac svakog sektora. npr. Interna kontrola ima u vidu da će razgraničenje odgovornosti i 20 . ujedno i jedno od najvažnijih pravila interne kontrole primjenjen na nivou cjeline preduzeća. 2. Za efikasno izvršenje poslova u okviru faze poslovanja preduzeća za koju je zadužen. kao što su: vrsta djelatnosti. nepravilnosti pa čak i prevara.mogućnost da jedna osoba ili sakrije greške i nepravilnosti.4. računovodstva i finansija.4. prijema proizvodnje. odjeljenja za obavljanje funkcije nabavke.

438.adekvatan individualan (analitički) kontni plan. . knjiga.13 11 12 Martić S. U koliko bi rukovodilac jednog odjeljenja bio.sistem obračuna troškova (u proizvodnim preduzećima). navika. str. mogućnosti za pronevjere bile bi posebno velike. prima robu. odobrava isplatu faktura i knjiži sve ove transakcije. mogućnosti za pronevjere se znatno otežavaju kada se navedene aktivnosti dodijele posebnim odjeljenjima ili službama. na primjer. 619. str. Grafički zavod Hrvatske.4. značaj. Grafički zavod Hrvatske. istina.2. Etika je nauka o moralu. 33. 2. već i omogućiti blagovremeno dobijanje signala kad god se pojavi greška u poslovanju. Pofesionalna etika revizora Riječ “etika” (grč. Zagreb. poštenje. 1977. 13 Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. ćud. a definiše se kao skup načela moralnog ponašanja nekog društva ili društvene grupe koja se temelje na osnovnim kategorijama društvenih vrijednosti kao što su: dobrota. tj. panj. . liječnički kodeks.pravilnik o knjigovodstvu kojim se propisuje politika i procedura. Da bi se menadžment snabdio pouzdanim tekućim informacijama kao osnovom za inteligentno upravljanje preduzećem.4. dužnost.dokumentaciju i obrasce sa odgovarajućim načinom njihovog numerisanja. 21 .plan poslovanja kojim se obezbjeđuje tekuće izvještavanje i analiza razlika između onoga šta je ostvareno i onoga šta je planirano. 1977. . op. Zagreb. . Kodeks također označava skup načela kojima se utvrđuju postupci u nekom području društvenih odnosa. njegovom računovodstvenom obuhvatanju. a znači deblo. itd. humanost.3. str.12 Profesionalna etika predstavlja ukupnost moralnih načela o dužnostima i obavezama ljudi u nekoj profesiji. najvažnije je sprečavanje i blagovremeno otkrivanje grešaka.. kao npr. Riječ “kodeks” dolazi od latinske riječi codex. pri čemu posebnu pažnju treba usmjeriti na očuvanje povjerenja javnosti u kvalitetu i pouzdanost usluge dotične profesije... 2.. ne samo povećati efikasnost poslovanja.podjela rada. U srednjem vijeku kodeks je označavao posebnu knjigu pravnog sadržaja. jer je u tom slučaju potrebno da veliki broj lica bude u dosluhu. ethos) znači običaj. kodeks časti. S druge strane. ovlašćen da plasira porudžbine.cit. Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. Računovodstvena struktura Računovodstveni sistem će obezbijediti jaku internu kontrolu pod uslovom da obuhvati11: .

Davne 1968. djelujući kroz svoja nacionalna profesionalna udruženja. Njima se definiše što se smatra prihvatljivim etičkim i profesionalnim ponašanjem pripadnika profesije. Ovaj Kodeks prelazi okvire zakona i propisa i zahtijeva visoke standarde poštenja. marljivosti i lojalnosti te naglašava revizorovu odgovornost prema poslodavcu. 22 . POGLAVLJE III 3. ISPITIVANJE INTERNE KONTROLE OD STRANE REVIZORA Sličnosti između eksterne i interne revizije su u metodama i tehnikama revizije. povjerljivost i kompetentnost. a ne u ciljevima i rezultatima. Nakon završetka revizije jedne organizacione jedinice. relativno nepromjenjivog sadržaja. objektivnost. Interni revizor u svom radu mora da se suočava sa različitim zadacima da bi snabdio menadžment društva informacijama koje su mu potrebne za efikasnu kontrolu poslovanja. Načela kodeksa profesionalne etike su polazne osnove. b) pravila kodeksa profesionalne etike.Interni revizori. objektivnosti. Kodeksi profesionalne etike struktuirani su na način da obuhvataju dva dijela: a) načela kodeksa profesionalne etike. godine Institut internih revizora – IIA kao međunarodno udruženje donio je i objavio Etički kodeks internih revizora kojim postavlja standarde ponašanja članova Instituta i ovlašćenih internih revizora u izvršavanju njihovih profesionalnih odgovornosti. na kojima se temelje pravila etičkog i profesionalnog djelovanja pripadnika profesije. uz prisustvo internog revizora od strane rukovodioca i odgovarajućih izvršilaca u odnosnoj organizacionoj jedinici. kako bi se oni upoznali sa nedostacima konstatovanim u izvještaju i mogli da preduzmu mjere za njihovo eliminisanje. odnosno institute internih revizora. Pomenuti izvještaj se razmatra. utvrđuju i objavljuju vlastite kodekse profesionalne etike. Načela i pravila kodeksa profesionalne etike su: poštenje. interni revizor sastavlja izvještaj i dostavlja ga nadležnom organu preduzeća.

. Osnovna karakteristika prethodnog nadzora je otklanjanje određenih procesa ako nisu u skladu s unaprijed utvrđenim kriterijima. samo se po sebi nameće pitanje razgraničenja sadržaja ovih pojmova. Provjeru pozicija u bilansu stanja i bilansu uspjeha revizor će izvršiti.1. posebno u području informacionih tehnologija. ponovo izvrši ispitivanje u dotičnoj organizacionoj jedinici društva da bi utvrdio karkater i efekat preduzetih mjera za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti. jer ne dozvoljava izvođenje određenih postupaka koji nisu u skladu s unaprijed utvrđenim kriterijima. Interna (unutrašnja) revizija je naknadni nadzor. što je očigledan doprinos reviziji kao naučnoj disciplini. 265 23 .Rička Ž. nakon podnošenja i prihvatanja izvještaja. otkriti iste podatke kao i ispitivanje svih pozicija. profesionalna udruženja i organizacije.* Revizija* podrška poslovnom upravljanju str. Neki su autori dio svog naučnoistaživačkog rada usmjerili raščlanjivanju ovih pojmova.Obično se praktikuje da revizor. Sve poslovne transakcije koje su se odigrale u toku godine.. 14 Žager L. Interni revizori sve su opterećeniji brzinom ulaska u novu fazu djelovanja u kojoj treba odgovoriti uticajima globalnih ekonomskih i društvenih promjena i ubrzanog razvoja tehnike i tehnologije. čak ni većinu njih. Mnogi istraživači. koja se bazira na pretpostavci da će ispitivanja dijela knjiženja ili drugih podataka. Oslanjanje revizora na internu kontrolu Određujući sadržaj pojmova interna kontrola i interna revizija. Zato je ova vrsta nadzora preventivna. Prema postupku ispitivanja i otklanjanja nepravilnosti.Tušek B. zaokupljeni su pitanjem očekivanja od interne revizije u budućnosti. prije svega funkcionisanja sistema internih kontrola i ostvarenja poslovanja u skladu s usvojenim ciljevima... unutrašnji nadzor može biti prethodni ili naknadni.14 Uloga interne revizije. revizor ne može da provjeri. U tom kontekstu. 3. odnosno pitanja u čemu su razlike među njima. metodom testiranja uzorka. ocjenjujući rezultate prošlih događaja. Interni revizor će i ubuduće djelovati naknadno. Spremić ističe kako razliku između interne kontrole i interne revizije treba tražiti u samom postupku djelovanja. Osnovu za određivanje obima i pravca revizije predstavlja pomenuto ispitivanje i ocjenjivanje. Prethodni nadzor ostvaruje se kontrolama. ako se ispostavi da je sistem interne kontrole preduzeća adekvatan. Prvu fazu rada revizora predstavlja ispitivanje i ocjenjivanje postojeće interne kontrole preduzeća. njene obaveze i pristup obavljanju revizijskih poslova od početka razvoja savremene interne revizije do danas značajno su promijenjeni. Do kog obima će revizor vršiti provjeru i koja područja će zahtijevati intenzivnije ispitivanje revizor će odlučiti na osnovu analize interne kontrole. ali i korisnici usluga interne revizije. I. kako bi ih se u budućnosti izbjeglo. te potrebnim zaokretima u njenom razvoju kako bi bila sposobna odgovoriti na sve složenije zahtjeve koji se pred nju postavljaju.

prema kojem njezine aktivnosti imaju za cilj pružiti pomoć i podršku menadžmentu u izbjegavanju budućih rizika. jednako kao i drugih mogućih oblika internog nadzora... odnosno usmjeravanje i usklađivanje poslovnih procesa. Počeci razvoja kontrolinga kao instrumenta upravljanja poslovnim sistemom javljaju se tridesetih godina ovog vijeka u SAD-u. puno važnije postaje preventivno djelovanje interne revizije. Prelaskom na tržišno poslovanje nameće se i potreba za prihvatanjem svjetskih privrednih standarda u našoj teoriji i praksi. što obuhvata i prihvatanje novog načina upravljanja preduzećem i novih pojmova kao što su kontroling. analiziranje i savjetovanje. To je pokretač i kormilo preduzeća i zahtijeva ciljno i decentralizovano upravljanje. Kontroling je „efikasan savremen koncept upravljanja poslovnim rezultatom preduzeća..Revizija* podrška poslovnom upravljanju str. informisanje. Svrha kontrolinga.U današnjim uslovima poslovanja.Revizija* podrška poslovnom upravljanju str. 267..Rička Ž. materijalnih. 15 16 Tušek B.. uključuje sve funkcije manadžmenta. Žager L. s prijedlogom potrebnih korektivnih akcija. detaljne analize i prijedloge smanjivanja ili uklanjanja rizika i ocjene funkcioniranja postojećeg sistema internih kontrola. posebno planiranje i kontrolu..Žagor L.16 Koncepcija kontrolinga.15 U američkoj teoriji i praksi često se umjesto pojma kontroling koristi i pojam „upravljačka kontrolna funkcija“ kao proces kojim menadžment utiče na ostale članove organizacije kako bi se ostvarila izabrana strategija preduzeća. U poslednje vrijeme sve se više u teoriji i praksi javlja još jedan oblik internog nadzora. izvještaj internog revizora postaje samo sredstvo komunikacije između interne revizije i menadžmenta u kojem interni revizor prezentuje revizijske rezultate i ocjene poslovanja područja koje ispituje. koji obuhvata koordinaciju i vezu planiranja i informisanja. razvijenu preduzetničku kulturu. finansijskih i informacionih resursa radi ostvarivanja ciljeva na efikasan način“. jest usmjeravanje i usklađivanje djelovanja organizacije prema ranije postavljenim ciljevima. po sadržaju i ciljevima blizak internoj reviziji.. a time i pristupa u rješavanju upravljačkih problema. poseban stil upravljanja i (računovodstvena) informaciona djelatnost preduzeća za odlučivanje. ali u budućnosti i još više. Kontroling je „poslovna filozofija. te predlaganju sistema internih kontrola kojima će oni biti na vrijeme otkolonjeni. analiziranje odstupanja i uzroka odstupanja. a to je kontroling. Tušek B. preduzetničko planiranje i ekonomski nadzor“. dok se u Evropi uspostavlja sedamdesetih godina kao posljedica promjenjenih tržišnih i poslovnih uslova. te pomoć u implementaciji predloženih mjera. te analizu i kontrolu ljudskih. predlaganje korektivnih akcija u slučaju odstupanja.Rička Ž. U takvim okolnostima. 24 . 266. koji je novi ekonomski pojam u našoj teoriji i praksi upravljanja preduzećem.

S druge strane. U drugoj fazi on ocjenjuje dobre strane i slabosti sistema i proširuje svoj program revizije s ciljem nadoknađivanja. iskusniji revizori su skloniji da odmah lično izvrše ispitivanje i uvidom na licu mjesta pribave objektivne i konačne odgovore za upitnik. Efektivnost znači raditi prave stvari. Ipak. a efikasnost ili uspješnost u postizanju ciljeva uz najmanje količine i troškove resursa. Mlađi revizori nisu uvijek sigurni koji je metod ispravan za pribavljanje neophodnih informacija za upitnik. čime se uvećava efektivnost i efikasnost poslovanja. U navedenom slučaju provjera odgovora dobijenih od osoblja moraće da se izvrši u toku daljeg postupka revizije. u područjima gde je interna kotrola moćna. S druge strane. Iako propisani kontrolni 25 . U prvoj fazi revizor pribavlja dokaze o karakteru sistema interne kontrole i načinu na koji ona funkcioniše. 3. tekstualno opisivanje i šematski prikaz. kad god je to moguće na neposrednom uvidu. Zajednički im je objekat i cilj nadzora: objekat nadzora je poslovanje preduzeća. 3. Efektivnost se ogleda u postizanju ciljeva.2. Djelokrug i metode ispitivanja interne kontrole Revizor ispitivanje interne kontrole sprovodi kroz dvije faze: studiranja i ocjenjivanja. Izvori informacija za upoznavanje i opisivanje interne kontrole Iskusniji i manje iskusni revizori reaguju različito prilikom prikupljanja dokaza o određenom sektoru interne kontrole. a efikasnost ili uspješnost znači raditi stvari na pravi način. Testiranje transakcija Prilikom studiranja interne kontrole revizor mora stalno da ima na umu da se postupci propisani pravilnikom o računovodstvu i drugim pismenim uputstvima možda ne sprovode u praksi. a ne na tvrdnjama kontrolora i izvršilaca.3. Da bi revizor ustanovio da finansijski izvještaji u velikim preduzećima na korektan način odražavaju finansijsku situaciju i rezultate poslovanja preduslov je postojanje adekvatne interne kontrole. odnosno kompenziranja nedostataka interne kontrole. 3. a potencirale pozitivne strane poslovanja. a cilj je sticanje saznanja i informisanje menadžmenta o stanju i poslovanju preduzeća kako bi se uklonile negativne.4.Upravljačka kontrola ili kontroling usko je povezana sa kontrolom i internom revizijom. revizor će ograničiti postupke ispitivanja realnosti finansijskih izvještaja na neophodni minimum. Najjednostavnije je postaviti pitanje dobro obaviještenom menadžeru ili izvršiocu i prihvatiti njegove tvrdnje u pogledu interne kontrole koja se koristi. zbog čega njegova ocjena o internoj kontroli mora da se temelji. oslanjanje samo na ispitivanje osoblja bilo bi u suprotnosti sa osnovnim načelima revizije.

Pismom koje se odnosi na nedostatke u internoj kontroli. pismo menadžmentu s glavnim nedostacima u internoj kontroli može nekoliko nedelja da predhodi formalnom izvještaju o revizij. nedostatke u sistemu. s obzirom na nedostatke u internoj kontroli. 3. realno funkcionišu. sumiraju se navedene slabosti. S obzirom na činjenicu da ocjena o internoj kontroli često predstavlja dio rada koji predhodi datumu revizije. prilikom čega prati određene transakcije kroz knjige počevši od momenta njihovog iniciranja pa do završetka. ili drugog instrumenta plaćanja dobavljaču. oni se u svakodnevnom rutinskom obavljanju odnosnih operacija ignorišu. praćenje nabavne transakcije može da počinje od naloga za nabavku. simultano uspostavlja kontakt koji na neki drugi način ne bi bio ustanovljen i ono pomaže da se izgradi adekvatnije razumjevanje i veće respektovanje za usluge koje obavlja eksterni revizor. praktikuju da sastave izvještaj i upute ga klijentu. kao i jake strane sistema. 26 . Nacrt kompletnog programa revizije revizor treba da pripremi nakon što kompletira svoju ocjenu o internoj kontroli. na primjer. pri čemu će mu studiranje interne kontrole omogućiti da identifikuje postojeće slabosti. koje treba primjeniti u oblastima slabih kontrola i ograničenja uobičajenih postupaka u područjima u kojima su kontrole veoma jake. Takođe. odnosno upoznavanja interne kontrole mora da ocijeni sistem. a s obzirom na to da se upućuje menadžmentu klijenta. Ocjena interne kontrole Revizor nakon završnog studiranja. tj. a da se završi sa izdavanjem čeka ili drugog instrumenta plaćanja dobavljaču. kada otkriju ozbiljnije nedostatke u internoj kontroli.5. odnosno da li se primjenjuju na prikazani način. U radnom papiru koji ima prostor za nabrajanje dodatnih revizorskih postupaka. odnosno njegovom menadžmentu. tekstualnom opisu ili šemi. revizor obavlja testiranje transakcije. Ili. koji se obično sačinjava u formi pisma koje sadrži sugestije za otklanjanje nađenih nedostataka. služi da minimizira obaveze revizora u slučaju da se kasnije otkrije velika prevara ili drugi ozbiljni gubici. Izvještaj o internoj kontroli Mnoge revizorske firme. radni papir može da sadrži sažete preporuke klijentu za poboljšanje slabih tačaka u sistemu. prateći nabavku unazad kroz sistem do momenta izdavanja naloga.6. Tako. 3. kao i da napiše izveštaj o internoj kontroli za klijenta. Izvještaj. revizor može da provjeri adekvatnost nabavne transakcije ispitivanja čeka.postupci postoje u većini preduzeća. Da bi ustanovio da li interne kontrole prikazane u upitniku.

Altamonte Springs.. Revizija br. Zagreb. 49. efektivnosti i ekonomičnosti poslovanja u cjelini..POGLAVLJE IV 4. U.A. Prema novoj. HUR.juni 2002. strana 131 18 27 . Organizuje je manadžement kao svoju “produženu ruku” s ciljem nadzora nad računovodstvenim sistemom i sistemom internih kontrola radi pružanja pomoći u ostvarenju planiranih ciljeva.18 U savremenim uslovima poslovanja osnovni cilj interne revizije je ispitati i ocijeniti ukupnost funkcioniranja poslovnog sistema i stručnim mišljenjem i savjetima poboljšati efikasnost i efektivnost preduzeća. kontrole i upravljanja procesima. POJAM I PODRUČJE RADA INTERNE REVIZIJE Interna revizija danas je nezavisna i stručna funkcija sa zadatkom procjenjivanja svih aktivnosti unutar poslovnog subjekta.S. interna revizija stoji na usluzi manadžmentu kroz ispitivanje ne samo računovodstvenih i finansijskih podataka. 1/1998. 1998.Florida. The Institute od Internal Auditors. objektivna garancija i savjetnička aktivnost rukovođena filozofijom dodane vrijednosti s namjerom poboljšanja organizacije poslovanja. na disciplini utemeljeni pristup za ocjenu i unapređenje djelotvornosti upravljanja rizicima organizacije. nego i svih ostalih postupaka i relevantnih informacija u poslovnom procesu radi ostvarivanja što veće efikasnosti. str. I.. Ona pomaže organizaciji u postizanju njezinih ciljeva pružajući sistematizirani.17 Sudjelujući u svakoj fazi poslovne aktivnosti.: Interna revizija. u svijetu opšteprihvaćenoj definiciji koju je dao američki Institut internih revizora “interna revizija je nezavisna. 17 Spremić.

. otkrivajući slabosti u poslovanju i kontrolama koje mogu onemogućiti prevare.unapređuje tačnost i pouzdanost računovodstvenih i operativnih podataka i informacija kao podloge za odlučivanje.1. HUR. M. . str. .: Uloga interne revizije u ocjeni konkurentske prednosti poduzeća. područje rada savremene interne revizije može se sistematizirati na slijedeći način:19 . Sekcija internih revizora. I..U kontekstu rečenog. uz reviziju rezultata knjigovodstvenog procesa. . 4. Zagreb-Opatija.ocjenjuje cjelokupnu efikasnost poslovanja preduzeća.utvrđuje obim pridržavanja operativnih službi politici preduzeća. 28 . Zagreb.: Interna revizija. Njen djelokrug rada isključivo je vezan uz reviziju računovodstvenih evidencija odnosno ispravnost provedenih knjiženja.minimizira rizik od prevara.omogućuje da se neuspješne i neefikasne operacije otkriju i otklone. 1/1998. rujan 2000. . . Hijerarhija interne revizije Tokom istorijskog razvoja interna revizija je prošla određene faze razvoja i u skladu sa tim širio se djelokrug rada i razvijale su se metode i tehnike pa tako razlikujemo tri hijerarhijska nivoa interne revizije:20 upravljačka revizija poslovanja finansijska revizija Slika 3. I.. 20 Spremić.ukazuje na poštivanje zakonskih propisa. Zato se finansijska revizija često u literaturi sreće pod nazivom računovodstvena revizija ili revizija računovodstva. »Hijerarhijski nivoi interne revizije« Finansijska revizija bilježi najranije početke razvoja interne revizije. prije svega bilanse i računa dobiti i gubitka te uz područje planiranja i analize.1. Zbornik radova “Interna revizija i kontrola”. . 19 Spremić.štiti imovinu od rasipanja. str. HZRFD. 52.. Revizija br. 31. Spremić.ukazuje na primjenu internih uputstava preduzeća.

108. uključujući obradu podataka. . • organizacijski status i 21 Spremić. Organizacijski status interne revizije U svrhu što efikasnijeg i kvalitetnijeg rada interne revizije bitna su tri faktora koja se najčešće naglašavaju: • nezavisnost. 1995.usmjerena je na nepristranost i nezavisnost.. 4. proizvodnju i dr.ona pridonosi ostvarenju cilja i sadržaja revidiranja osnovnih finansijskih izvještaja.1. Interna revizija prerasta u upravljačku. Obuhvata ispitivanje efikasnosti operativnog poslovanja preduzeća tj.Revizija poslovanja nastala je kao rezultat razvoja finansijske revizije te je i njen djelokrug rada znatno širi. gdje interni revizor pored svojih osnovnih funkcija nadzora nad internim kontrolama i finansijskim podacima ima zadatak usklađivanja poslovanja sa ciljevima. Upravljačka revizija je okrenuta budućnosti i budućem poslovnom rezultatu tj. Pula.ona povećava povjerenje mandžmenta u finansijske izvještaje. a predstavljaju očekivane rezultate i krajnje tačke koje manadžment želi ostvariti.: Sustav interne revizije. 29 . Računovodstvo. simpozij HZRFD. poslovne financije i revizija.2. . ostvarivanju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva pa zato posebno koristi najvišem nivou manadžmenta. Kovač. Danas većina menadžera smatra glavnim prednostima revizije poslovanja sledeće:21 . .ona se razvila u značajno sredstvo za ocjenjivanje svih oblika organizacije. interes je manadžmenta organizovati efikasnu internu reviziju koja će potstaknuti na usmjeravanje poslovanja prema postavljenim ciljevima. te predlagati eventualne korekcije aktivnosti. koje obavljaju vanjski revizori. U uslovima naglašene tržišne orjentacije.. Ciljevi preduzeća usmjereni su na stvaranje i održavanje prednosti nad konkurentima. slobodna od subjektivnih procjena rukovodioca. XXX. I. kada brze promjene u okruženju pojačavaju rizičnost poslovanja. .ona je sredstvo manadžmenta za nadzor operativne djelatnosti i poštivanja politike preduzeća. str. obuhvata sve poslovne funkcije u preduzeću pa se osim finansijskih izvještaja ispituju i ostali podaci i postupci operativnog karaktera. J. prodaju.

strategije i veličine preduzeća. konkurenata. te u pravom smislu postaje njihova “produžena ruka”. ciljeva. u moderno organizovanim preduzećima gdje se interna revizija stavlja u funkciju ostvarivanja što veće efikasnosti poslovanja. skupština dioničara nadzorni odbor uprava proizvodnja nabavka marketing financije računovodstvo prodaja interna revizija Slika 4. kada je interna revizija bila usmjerena na finansijski aspekt poslovanja. »Organizacija interne revizije kao odjela unutar finansija« Međutim. adekvatnosti ljudskih potencijala i drugo. usmjerenjem na upravljački aspekt nadzora. Na taj način organizovana interna revizija zadovoljava načela nezavisnosti i odgovornosti. institucionalnih uslova. tada se i organizacijski locirala unutar službe finansija. integracijskih procesa. Nezavisnost interne revizije moguće je postići kroz organizacijski status i objektivnost. Na dizajniranje organizacijske strukture veliki uticaj imaju vanjski i unutrašnji faktori poput: tržišta. Tradicionalno. tehničke opremljenosti i tehnološke ekipiranosti. računovodstva ili kontrolinga te je time bilo onemogućeno njeno nezavisno i objektivno nadziranje poslovanja drugih funkcija. Odgovarajuće organizacijsko mjesto u preduzeću preduslov je uspješnog ostvarivanja zahtijevnih zadataka koje se postavljaju pred internu reviziju. skupština dioničara nadzorni odbor interna revizija uprava 30 .• objektivnost. razvoja nauke i tehnologije. interna revizija se organizuje kao štabno tijelo uprave i nadzornog odbora.

U kontekstu razvoja cjelokupne revizijske profesije značajno mjesto pripada i internoj reviziji.proizvodnja nabavka marketing financije računovodstvo prodaja Slika 5. Najveću važnost i osnovni okvir za definisanje postupka obavljanja interne revizije. razumijevanje uloge interne revizije svakom nivou upravljanja u preduzeću. »Organizacija interne revizije kao štabnog tijela« U velikim preduzećima i korporacijama. stvoriti stručnu podlogu za provođenje i ocjenu rada interne revizije te poboljšati njeno funkcioniranje u preduzeću.dodana vrijednost. korporativnog upravljanja i sl. 4. odgovornost revizije organizacijski se postavlja na najviši nivo. 4. Osnovna svrha Standarda interne revizije je osigurati kvalitetan rad interne revizije. Međutim. te usmjerava ka rješavanju problema. djeluje na komunikaciju među revizorima i manadžmentom. Osim što nadzire rad interne revizije. Standarde interne revizije u SAD-u je oblikovao Institut internih revizora (Institute od Internal Auditors – IIA). interne i eksterne revizije. a to je odbor za reviziju. jača nezavisnost interne revizije. već se stalno razvijaju i usavršavaju. Standardi interne revizije Interna revizija dio je revizijske profesije koja je teoretski i praktično odredila pravila koja interni revizori u svom radu moraju primijenjivati.3. eksternoj reviziji. osigurava koordinacijski pristup u djelovanju. Primjena Međunarodnih standarda revizije kod nas U razvijenoj privredi revizijska profesija prati savremena dostignuća i promjene kako bi im se prilagodila i osigurala povećanje efikasnosti revizijskog procesa uopšteno.4. odbor za reviziju ima i širu ulogu koja se proširuje uopšteno na poboljšanje i unapređenje računovodstva i finansija. npr. upravljanja rizicima. standardi interne revizije imaju svoje uporište u praktičnom iskustvu. dok se promjene u pogledu materijalnog sadržaja odnose na uvažavanje nekih novih termina i u području upravljanja.1. Svojim nadzornim aktivnostima odbor za reviziju pomaže upravi i nadzornom odboru. u želji da se nezavisnost interne revizije još više istakne. poboljšava kvalitet izvještavanja.1. sistema kontrole. u kojem se utvrđuju načela i daju smjernice za postupak ispitivanja i ocjenjivanja poslovanja preduzeća čine Standardi interne revizije i Kodeks profesionalne etike. pa zato nisu statični i dati zauvijek. Zadnja promjena standarda svodi se uglavnom na izmjenu njihove formalne strukture. 31 .

mogu se svesti na jedan zajednički. zatim načela o organizovanju i upravljanju internom revizijom. Osnovu za izradu bosansko-hercegovačkih standarda interne revizije činili su Američki standardi interne revizije koji su ustvari nadnacionalni i uobičajeno nazvani Međunarodni standardi interne revizije.načela o nezavisnosti. riječnik termina i okvir Međunarodnih standarda revizije(obuhvata Međunarodne standarde revizije od 100-199). objektivnosti.IAPC) izdaje pored Međunarodnih standarda revizije i Iskaze o međunarodnoj praksi revizije. Generalni principi i odgovornosti (obuhvata Međunarodne standarde revizije od 200299). Međutim. Revizorski zaključci i izvještavanje (obuhvata Međunarodne standarde revizije od 700-799). stručnosti i kompetentnosti internih revizora. Komitet za međunarodnu revizorsku praksu (International Auditing Practics Committe. revizije. Korišćenje rada ostalih lica (obuhvata Međunarodne standarde revizije od 600-699). informatike i drugih dodirnih područja. Revizorski angažmani u vezi sa pregledom finansijskih izvještaja i u vezi sa finansijskim informacijama (obuhvata Međunarodne standarde revizije od 900-999). Potrebno je međutim istaći da ta metodologija nije eksplicitno propisana. Usvajanju Bosansko-hercegovačkih standarda interne revizije prethodio je dugotrajan i odgovoran rad timova stručnjaka iz područja računovodstva. Brojni ciljevi Udruženja.U Bosni i Hercegovini i drugim tranzicijskim zemljama. ali njene osnovne naznake se mogu implicitno vidjeti iz revizorskih standarda. Od metodologije revizije koju primjenjuje određena revizorska firma zavisi. odnosno sekcija. Revizorski dokazi (obuhvata Međunarodne standarde revizije od 500-599). postignuti su značajni pomaci i ostvareni rezultati koji bitno pridonose razvoju profesije internih revizora u našim uslovima. i to: Uvodne napomene obuhvataju predgovor. su svrstani pomenuti standardi. kao oblika dobrovoljnog udruživanja osoba koje se bave internom revizijom. Revizorski angažmani za specijalne svrhe (obuhvata Međunarodne standarde revizije od 800-899). U osam grupa. a taj je zaštita i unapređenje interesa struke te značenja i ugleda internih revizora u BiH. 32 . Oni su obuhvatili najveći dio opštih pravila profesionalnog ponašanja i djelovanja interne revizije i u njih su ugrađena osnovna revizijska načela i koncepti interne revizije . razvoj interne revizije bitno je kasnio u odnosu na razvijene privrede tržišne ekonomije. u prvom redu. a s kojima su naši standardi interne revizije sadržajno gledajući u potpunosti usklađeni. finansija. S ciljem pomoći revizorima u primjeni standarda. Procjenjivanje rizika i preporučene mjere za date procjene rizika (obuhvata Međunarodne standarde revizije od 300-499). od osnivanja Udruženja internih revizora u sklopu Udruženja računovođa do danas. postupak primjene Međunarodnih standarda revizije i Iskaza o međunarodnoj praksi revizije.

finansijski plan i vremenski plan.: Interna revizija. u cilju veće efikasnosti moraju se organizovati i planirati. Pod metodologijom rada interne revizije podrazumijeva se planiranje interne revizije. Prema tome. HUR.2. • izvještavanje o rezultatima ispitivanja. praćenje prihvaćanja preporuka. Osnovni cilj interne revizije – pružanje podrške i pomoći menadžmentu u ostvarivanju njegovih osnovnih upravljačkih aktivnosti. itd. 1/1998. izvršenje određenih vrsta i obima poslova. oblikovanje i korištenje radne dokumentacije. 22 Spremić. Revizija br. treba u procesu planiranja interne revizije razraditi na operativne ciljeve i zadatke u skladu sa djelokrugom rada interne revizije. polazeći od standarda interne revizije sam postupak obavljanja revizije odvija se u nekoliko osnovnih faza:22 • planiranje procesa interne revizije. Provođenje interne revizije Za stručan i kvalitetan rad interne revizije jedan je od uslova postojanje i primjena odgovarajuće metodologije procesa rada interne revizije. Zagreb. Plan interne revizije dio je ukupnog plana poslovanja i treba biti usklađen s ciljevima preduzeća. str. • ispitivanje i ocjena informacija. Plan interne revizije uključuje plan revizijskog osoblja. • praćenje rezultata rada planiranje ispitivanje izvještavanje praćenje Planiranje procesa interne revizije Aktivnosti interne revizije kao i svake druge funkcije u preduzeću. I.1. 4. 1998. primjena postupaka i procesa rada.. 33 ..Izradom i usvajanjem bosansko-hercegovačkih standarda interne revizije usaglašenih sa međunarodnim standardima interne revizije omogućen je daljnji razvoj profesije internih revizora u BiH. 55.

34 .informacije s raznih kongresa. Ispitivanje i ocjena informacija Preduslov za uspješno djelovanje interne revizije je detaljno upoznavanje s područjem koje je predmet revizije kroz razne podatke i informacije o poslovanju preduzeća.korišćenje stručne literature i časopisa.informacije od udruženja internih revizora. i o kratkoročni ili godišnji planovi. B.raznim priručnicima o radu. . programima i uputstvima nadzornog odbora. . pravilnicima. . Dugoročni plan obuhvata razdoblje od tri ili pet godina i temelji se na strategijskom pristupu odnosno poznavanju vizije i misije funkcije interne revizije u preduzeću. TEB. poslovnicima o organizaciji preduzeća i sl. 2001. planovima. Internom revizoru u obavljanju njegovog posla stoje na raspolaganju brojni izvori informacija. revizijskog odbora ili rukovodioca interne revizije. iz okruženja i iz samog preduzeća. organizacionim uputstvima. tako da planovi interne revizije mogu biti sastavljeni kao:23 o dugoročni ili strateški planovi. . i drugim dokumentima koji se odnose na rad preduzeća ili pojedinih njegovih dijelova.statutima. te drugih publikacija s područja interne revizije. 215. kao što su izvještaji prethodnih revizija ili eksternog revizora. str. 23 Tušek. računskim planom. Godišnji planovi moraju biti sistematični i usklađeni sa stavovima uprave i menadžmenta preduzeća. opisima poslova. Unutar samog preduzeća interni revizor prikuplja informacije koristeći se sledećom dokumentacijom: . . Za dugoročno planiranje i izradu strategijskog plana potrebno je da interni revizor dobro poznaje i razumije ciljeve i strategije preduzeća.računovodstveno-finansijskim izvještajima i drugim izvještajima preduzeća.: Revizija – instrument poslovnog odlučivanja. menadžmenta.. Kratkoročni plan interne revizije ustvari je godišnji plan jer obuhvata razdoblje od jedne godine.izvještajima. U informacije iz okruženja preduzeća ubrajamo: . elektronskom poštom i sl.informacije dobijene putem savremenih komunikacijskih mreža. seminara i sličnih stručnih sastanaka. . Zagreb.Uobičajena podjela planova u internoj reviziji uzima kao kriterij vremenski aspekt.informacije o zakonskoj regulativi. ..

prijedlozi i preporuke te se predlažu aktivnosti koje treba provesti nakon revizije. o uljudnost i taktičnost. o uvjerljivost. o pravilnost odabira riječi. o prikazivanje (fizička obrada i uvezivanje). Kada se sastavlja izvještaj potrebno je voditi računa o četiri osnovna cilja koja izvještavanje treba zadovoljiti: • otkrivanje nalaza • opis nalaza • sugestije za korekciju • dokumentovanje planova i pojašnjenja revidiranog subjekta Potrebno je da izvještaj bude jasan. koncizan. Potrebno je da izvještaj daje odgovore na četiri pitanja: Šta je pogrešno? Zašto je pogrešno? Kako ispraviti grešku ? Koji će biti rezultat ? Govoreći o problematici izvještavanja treba naglasiti da osim konačnog izvještaja o obavljenoj reviziji postoji čitav niz oblika izvještavanja: • • usmeno izvještavanje –javlja se na zatvorenim sastancima ili kada treba brzo djelovati. o jasnost rečeničnih struktura. o tačnost. Uobičajeno se navodi 10 kriterija koja izvještaj mora zadovoljiti: o profesionalnost. direktan i tačan. o gramatička pravilnost. Izvještaj o provedenoj reviziji je dokument o nalazima i rezultatima revizije. o poštovanje prema revidiranom subjektu. U njemu se iznose nalazi i daju zaključci. o logičnost razvrstavanja odlomaka. Važan je i stil pisanja koji mora biti prepoznatljiv čitaocu za koga je pisan. 35 .Karakteristike i vrste izvještaja interne revizije Rezultat rada i djelovanja interne revizije jest izvještaj o obavljenoj reviziji koji ima bitnu ulogu u upravljanju preduzećem prema unaprijed utvrđenim ciljevima. privremeno ili neformalno izvješće –za saopštavanje informacija o toku revizije.

Sastavljen je od tri osnovna dijela: . • Djelokrug revizije – opisuje obuhvat revidiranih aktivnosti. • Prilozi – izvještaju o provedenoj reviziji prilažu se razni prilozi koji mogu sadržavati rezultate različitih analiza i proračuna koje je revizor proveo tijekom svog rada. ali sa značajno opširnijim iznošenjem ocjene stanja i problema u revidiranom području.Utvrđeno stanje ili nalazi– predstavljaju neosporne činjenice koje je revizor utvrdio tokom revizije..Preporuke za poboljšanja – preporuke su temeljene na revizorovim nalazima i mišljenju i usmjerene su ka poboljšanju poslovanja revidirane aktivnosti. obim i rezultate revizije. što može biti učinjeno u obliku upitnika gdje su odgovori sa DA ili NE. aktivnosti. . kopije važnijih dokumenata. funkcija ili organizacijska jedinica koja se ispituje. konačni izvještaj – daje ukupne nalaze i rezultate revizije i njime se revizor koristi prilikom sljedećih revizija.• • • • • • izvještaj o ponovnom pregledu –kada se revizori u kontroli fokusiraju prvenstveno na stepen ostvarenja predloženih korektivnih mjera i poboljšanja u nekom prethodno revidiranom području. Bez obzira na oblik i sadržaj izvještaja koji mogu biti različiti u zavisnosti od preduzeća ili vrste revizije. a koje su nužne za potkrepljivanje donesenih zaključaka. • Zaključak – ovo je najvažniji dio revizijskog izvještaja u kojem se sumiraju sve ocjene i zapažanja internog revizora. popis korektivnih akcija. kao i prirodu i obuhvat korištenih revizijskih procedura. izvještaj za upravu – izrađuje se za svaku provedenu reviziju na stranici ili dvije na kojima se na najsažetiji način iskazuje procjena stanja u revidiranom području s osnovnim nalazima. tabele. • Svrha –opisuju se ciljevi i svrha revizije. zaključcima. Podrazumijeva izražavanje cjelovite ocjene i mišljenja internog revizora o aktivnostima koje se ispituju. sažeti izvještaj –ističe rezultate revizije. . preporukama i prijedlozima te dogovorenim aktivnostima. odnosno korisnika izvještaja i. ukupni izvještaj za menadžment – ima istu strukturu kao i izvještaj za upravu. Praćenje rezultata rada – monitoring 36 . Izvještaj interne revizije najčešće je sastavljen od pet dijelova: • Uvodni dio –u kojem se ističe područje. kao i vrijeme trajanja revizije.Mišljenje– predstavlja revizorovu procjenu utvrđenog stanja revidirane aktivnosti. izvještaj u obliku upitnika –pisani izvještaj kompletira se sa pojedinačnim revizorovim zadatkom. grafikoni. nalozi nadležnih osoba. ugovori i sporni izvještaji. i sl. izvještaj treba minimalno sadržavati tri osnovna elementa: cilj..

alternativnog djelovanja i razvoja i sl. odnosno tzv. Na kraju. Razlikujemo pet ključnih upravljačkih funkcija koje su međusobno povezane i izvršavaju se na svim upravljačkim nivoima.Izradom izvještaja o obavljenoj reviziji pojedinog poslovnog područja ne završava rad interne revizije vezan uz predmetnu reviziju. Funkcija upravljanja ljudskim potencijalima vodi računa o potrebnim kadrovima za obavljanje svih poslovnih aktivnosti preduzeća. vođenje i kontrola. da ukoliko se izvještajima interne revizije ne posvećuje pažnja i ukoliko se na osnovu uočenih nedostataka i slabosti ne preduzimaju nikakve akcije. vlastitih dobrih i loših strana. Organizovanjem se određuju aktivnosti i dodjeljuju zadaci izvršiocima te se osigurava saradnja i horizontalna i vertikalna koordinacija u organizacijskoj strukturi preduzeća. Planiranje predstavlja određivanje ciljeva i aktivnosti kojima će se ti ciljevi ostvariti. potrebno je naglasiti da je cilj praćenja rezultata i sprovođenja revizijskih preporuka pravovremeno uočiti eventualne zastoje kako bi se na osnovu tih saznanja mogle preduzeti određene korektivne mjere. monitoring. To ustvari znači da interni revizor treba pratiti i ispitati jesu li preduzete mjere i aktivnosti koje proizlaze iz rezultata njegovog izvještaja. Uspješno upravljanje ljudskim potencijalima ima ključnu ulogu u jačanju konkurentskih sposobnosti jer su kvalitetni ljudi. Planiranje uključuje razmatranje prilika. POGLAVLJE V 5. upravljanje ljudskim potencijalima. a to su: planiranje. INTERNA KONTROLA I REVIZIJA U FUNKCIJI UPRAVLJANJA Uspostava kvalitetnog procesa upravljanja i rukovođenja poslovanjem preduzeća postaje pretpostavka njegovog opstanka na tržištu i daljnjeg rasta i razvoja te ostvarivanja ukupnih strategijskih i poslovnih ciljeva. revizor je zadužen za praćenje realizacije prijedloga i preporuka iz izvještaja. organizovanje. Na kraju svakog izvještaja navode se dogovorene aktivnosti s rokovima za njihovu primjenu i odgovorne osobe. revizija gubi smisao. 37 . Ova funkcija u uskoj je vezi s funkcijom kontrole jer postavljeni ciljevi i planovi sami za sebe nemaju nikakve vrijednosti ukoliko se ne porede sa ostvarenim veličinama kako bi se otkrila eventualna odstupanja i njihovi uzroci. Važnost praćenja sprovođenja revizijskih preporuka i savjeta proizlazi iz činjenice. mogućnosti i prijetnji u okolini. njihova znanja. U skladu sa standardima interne revizije (IIAS 440).

S obzirom na činjenicu da je adekvatnog kadra u internoj reviziji danas malo. u istom vremenskom intervalu. Temeljniji pristup organizaciji i funkciji stručnih internih kontrola. Kada govorimo o internoj reviziji mislimo na profesionalnu internu reviziju čiji je rad utemeljen na verifikovanim i opšteprihvaćenim standardima. Perspektiva uvođenja interne revizije u našim uslovima Interna revizija predstavlja naknadnu kontrolu poslovnih transakcija uključujući i kontrolu kontrole. Kolegijalnim odnosom sa ostalim zaposlenima i dobrom komunikacijom s menadžmentom. sposobnu da uspostavlja komplementarne odnose sa eksternom revizijom će imati. 5.sposobnosti i kreativnost temelj sposobnosti preduzeća da se suoči s promjenama i neizvjesnom budućnošću. treba očekivati i u ostalim preduzećima. sa takvim ovlašćenjima da poslove može obavljati i u matičnom i u povezanim preduzećima. kao i njegovo školovanje za internu reviziju. koju najčešće uvode velika i srednja preduzeća. to podrazumijeva timski rad i angažovanje kadra koji nastoji da u internoj reviziji ostvari značajnu karijeru. prvenstveno zavisi od nje same. Funkcija vođenja predstavlja “operativni” dio menadžmenta jer omogućuje postizanje ciljeva preduzeća usmjeravanjem ponašanja zaposlenih prema njihovoj realizaciji. sa kompleksnom organizacijom. Možemo zaključiti da uspjeh interne revizije kao profesije i savremenog instrumenta upravljanja. Interna revizija. u narednih 3 do 5 godina.1. Interna revizija je profesija koju treba razvijati da bi ona dala efekte koje daje u preduzećima zemalja razvijene tržišne privrede i definisanog vlasništva. velikih sistema i njihovim organizovanjem kao holding kompanija. Odgovornost za izvršenje kontrole je na menadžerima svih nivoa u preduzeću s obzirom da su oni odgovorni za realizaciju planova. Tamo gdje je interna revizija instalirana. Kontrola je funkcija koja povezuje ostvarene i planirane veličine u cilju praćenja efikasnosti poslovanja. Interni revizori trebaju se stalno zalagati da svojim radom i doprinosom budu prisutni tamo gdje su i najpotrebniji. se obično organizuje u matičnim preduzećima. Izraženija potreba za organizovanjem interne revizije se pojavljuje istovremeno sa privatizacijom tzv. ona testira i ocjenjuje računovodstvene i administrativne kontrole u svim sektorima. Na taj način interna revizija biće u mogućnosti primijeniti savremene trendove u svom razvoju u svakodnevnom životu preduzeća i tako pomoći u realizaciji sve složenijih upravljačkih aktivnosti kojima se preduzeće u današnjim uslovima usmjerava prema unaprijed postavljenim ciljevima. interni revizori osiguraće povjerenje i podršku svom radu. što omogućava usklađenost postupaka interne kontrole i veću efikasnost na svim nivoima. 38 . jedna petina velikih sistema. Savremeno organizovanu jedinicu interne revizije.

već odavno članovi iste profesije. Dio za internu reviziju je organizaciono vezan za generalnog menadžera. Dužnost organizacionog dijela za internu reviziju je. a svoje izvještaje podnosi generalnom menadžeru i upravnom i nadzornom odboru preduzeća. dalje dužni da svoje planove dostave generalnom direktoru i da podnesu izvještaj o sprovođenju tih planova. kao i informacije o poslovanju koje je predmet revizije uz davanje preporuka za unapređenje poslovanja. imovini i odgovornim licima u preduzeću. tj. Radi sprovođenja programa interne revizije. što će omogućiti i formiranje osnove za obrazovanje kadra i šire uvođenje interne revizije u našu praksu. Osnovni cilj organizacionog dijela za internu reviziju jeste da na efikasan način pruži pomoć menadžmentu preduzeća u izvršavanju zadataka i odgovornosti. radi obavljanja svojih poslova. odnosno inostrani investitori će zahtijevati primjenu metodologije interne revizije. tj do ustupanja prava računovodstvenoj profesiji da materiju računovodstva reguliše profesionalnim standardima. Do uvođenja interne revizije najprije će doći u onim preduzećima i bankama u koje bude uložen inostrani kapital.Na stvaranje osnove za internu reviziju pozitivno će se odraziti razvoj računovodstvene profesije. koje je rukovodstvo uspsotavilo radi postizanja ciljeva definisanih poslovnom politikom i planovima preduzeća. imovini i odgovrnim licima u svim oblastima poslovanja preduzeća. odnosno organizacione dijelove kojima rukovode. Računovođe i revizori su. uslijed čega postoji podjela u računovodstvenoj profesiji. a za revizore po drugom zakonu. Država još uvijek nije prenijela javna ovlašćenja na profesiju. polažu iste ispite za sticanje profesionalnih zvanja i imaju ista zvanja. dokumentaciji. da priprema analize o finansijskom položaju i rezultatima poslovanja preduzeća. Politika preduzeća jeste da uvede internu reviziju kao nezavisnu funkciju. Očekje se da će doći i do odgovarajućih promjena u sistemu računovodstva u smislu njegove deregularizacije. tako da se posebna zvanja za računovođe stiču po jednom. kada je u pitanju revizija finansijskih izveštaja. u savremenom svijetu. u navedenom smislu. slobodan i neograničen pristup svim aktivnostima. Rukovodilac odjeljenja za internu reviziju ima pravo da sprovodi kompleksan program interne revizije u preduzeću. rukovodilac odjeljenja i revizori imaju pravo na slobodan i neograničen pristup evidencijama. To je prvi korak do deregulacije. 39 . čiji je zadatak da ispituje i ocjenjuje poslovanje preduzeća radi pružanja pomoći menadžmentu preduzeća u realizaciji ciljeva definisanih poslovnom politikom preduzeća. Zaposleni u odjeljenju za internu reviziju. Direktori sektora i drugi rukovodioci su odgovorni za preduzimanje potrebnih mjera u skladu sa nalazima i preporukama interne revizije. imaju pravo na potpun. Interna revizija ispituje i procjenjuje adekvatnost i efikasnost sistema upravljačkih kontrola. koje se odnose na poslovne funkcije. Oni su. a sa većim stepenom privatizacije država će postepeno gubiti interes da zakonskim propisima reguliše računovodstvenu materiju.

.daje uputstva članovima tima radi postizanja ciljeva revijzije i primjene tehnika i postupka revizije koje je odobrio direktor interne revizije.analizira faktore koji predstavljaju smetnju za efikasniji rad i predlaže mjere za otklanjanje tih smetnji.u okviru opšteg programa revizije. zajedno sa rukovodiocem revizije. . cit. rukovodilac tima za internu reviziju ima slijedeća ovlašćenja i odgovornosti24: . vodi raspravu sa nadležnim rukovodiocima preduzeća na datoj lokaciji.radi na priručnicima za obuku internih revizora. . .vrši istraživanja na usavršavanju tehnika revizije. .vodi računa da se u toku rada primenjuju profesionalni standardi. .sastavlja izvještaje revizije i o nalazima. očuvanje 24 25 Cvetanović M. cit. . . 14. - Interni revizor ima sljedeće dužnosti25: ispituje poslovanje preduzeća u oblasti koju je po programu dobio i ocjenjuje efikasnost i adekvatnost internih kontrola u toj oblasti.vrši nadzor na radom revizora – članova tima. op. op.razrađuje programe revizije za pojedine oblasti poslovanja. računovodstveno obuhvatanje. . 14. nastoji da poslove revizije i raspored zadataka na pojedine članove tima izvrši na način koji odgovara potrebama rukovodstva. utvrđuje da li se u organizacionom dijelu u kom vrši reviziju primjenjuju propisani postupci koji se odnose na planiranje. .obezbeđuje efikasnu komunikaciju između nadležnih rukovodilaca preduzeća na datoj lokaciji i rukovodioca revizije. .. programe i kvalitet revizije i klasifikuje projekte revizije u pogledu njihovog značaja i učestalosti vršenja revizije.vodi evidenciju o obavljenom poslu i izrađuje izvještaje u vezi sa problemima na koje interna revizija nailazi.Rukovodilac interne revizije rukovodi internom revizijom u sektoru preduzeća.. str. str. Cvetanović M.. zavisnom preduzeću ili u drugom organizacionom dijelu. na osnovu poznavanja poslovanja preduzeća i razumjevanja tehnika revizije. koji se odnose na planiranje posla i pribavljanje neophodnih dokaza za potkrepljivanje nalaza.. . 40 . .ocjenjuje efikasnost sistema internih kontrola.određuje područja rizika i procjenjuje uticaj tih rizika na planove. Na osnovu uputstva rukovodioca revizije. izvršava program interne revizije u skladu sa standardima revizije i uputstvima za rad i uspostavlja saradnju sa nadležnim rukovodiocima u organizacionim dijelovima u kojima se vrši revizija.koordinira rad sa eksternim revizoriom.

kao i tajnim sporazumom zaposlenih. ma koliko bio pažljivo organizovan. Terminom “vezivanje vjernosti” označava se osiguranje ovog neobičnog rizika. Na organizaciju i efikasnost nadzora utiče veličina preduzeća. Pored navedenog. rashoda i novčanih prihoda). bar privremeno. Nepravilnosti se mogu definisati kao prevare koje su učinili zaposleni i prevare koje je učinio menadžment. Plan poslovanja preduzeća kao cjeline26. Odstupanja od planiranih veličina utvrđuju se upoređivanjem predračuna i obračuna i odmah se istražuju uzroci i donose odluke o konkretnim akcijama. Struktura internog nadzora se mora prilagoditi individualnim potrebama svakog preduzeća pojedinačno. pojedine kompanije praktikuju osiguranje specijalnog rizika od zaposlenih koji upravljaju novcem i drugim oblicima likvidne imovine. Koliko god poštovali raspored funkcija u raspodjeli dužnosti i ovlašćenja ovaj princip može da bude narušen. ne objezbeđuje ni jedan oblik nadzora. S obzirom na činjenicu da se interni nadzor ne može usavršiti do te mjere da bi pružio potpunu zaštitu imovine preduzeća od šteta koje mogu prouzrokovati nečasna zaposlena lica. kao i preporuke za poboljšanje poslovanja i sniženje troškova. poslovne knjige i finansijske izveštaje u prevarantske svrhe. i da li su ti postupci usklađeni sa poslovnom politikom preduzeća i savremenim standardima organizacije poslovanja. često podrazumijeva i pogrešne procjene. 41 . preko povezanih stranaka. tretira ih kao namjerne greške unesen u računovodstvene evidencije. odnosno to je vrsta ugovora kojim se osiguravajuća firma obavezuje da isplati poslodavcu štete nastale prevarom ili utajom od zaposlenih osoba vezanih vjernošću. predstavlja glavno uporište za djelovanje nadzornih organa (kontrole i revizije). izdavanje “friziranih” finansijskih izvještaja čija je očigledna namjera dezinformisanje. 26 Plan sadrži i separatne ciljeve organizacionih dijelova i poslovnih funkcija (očekivani obim prodaje. planira i izvodi reviziju u skladu sa profesionalnim standardima. prevarama koje je učinio nepošteni menadžment preduzeća. prevara i potkradanja. Apsolutnu zaštitu od grešaka.). obrađuje nalaze revizije i preporuke za otklanjanje uočenih slabosti. tj. vrši specijalne preglede na zahtjev rukovodstva. Komplikovanije je usavršiti internu kontrolu u malom preduzeću nego u velikom (prvenstveno jer nije moguće urediti zadovoljavajuće razgraničenje ovlašćenja).- sredstava preduzeća i kontrolu rada. Interni nadzor se suočava i sa pogrešno interpretiranim poslovnim transakcijama. ovakva vrsta prevare (nečasnih radnji). U slučaju kada računovodstveni nadzor otkrije nepravilnosti. daje instrukcije mladim revizorima. odnosno namjerno pogrešno usmjeravanje zainteresovanih korisnika (povjerilac. investitor i sl.

42 . kao i njegove rezultate poslovanja za navedeni period.postupanje u skladu sa važećim računovodstvenim standardima. i zbog toga usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.5. i . uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima. za knjigovodstvo i računovodstvo pravnog lica odgovoran je njegov direktor. Uprava opravdano očekuje da će preduzeće u izvjesno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima. br. Nakon provođenja odgovarajućeg istraživanja. Odgovornost Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju slijedeće: . Odgovornost za finansijske izvještaje U skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ( „Službeni glasnik RS“. . 67/05).sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja. koji pružaju istinit i fer pregled stanja u preduzeću.davanje opravdanih i razumnih prosuđivanja i procjena.odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika. Uprava je dužna pobrinuti se da za svaku finansijsku godinu budu sastavljeni finansijski izvještaji u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde. .2.

sve dinamičnije i složenije promjene koje presudno utiču na poslovanje svakog preduzeća. prije svega opstanka.Z A K LJ U Č A K Dominantno obilježje savremenog okruženja su stalne. Prolazeći kroz proces tranzicije sve ove pojave i trendovi uočavaju se u Bosni i Hercegovini. Organizuje je menadžment kao svoju “produženu ruku” sa zadatkom da istražuje. upravljanje privrednim društvima postaje sve složenije što kao potrebu nameće razvoj i usavršavanje sistema internog nadzora. ispituje i procjenjuje adekvatnost i efikasnost sistema internih kontrola i da mu osigura podršku i pomoć u ostvarenju planiranih ciljeva. Osnovni. smisao u razvoju sistema internog nadzora u privrednim društvima najčešće je bio motivisan sprečavanjem i otkrivanjem devijantnog ponašanja u privrednom društvu. Od menadžmenta se očekuje da pravilnim izborom metoda i načina poslovanja osigura preduzeću povoljniji položaj u odnosu na konkurente u cilju. donose sa sobom nove i sofisticiranije rizike u poslovanju. Razvojem tržišnog načina privređivanja i sve veće izlaganje konkurenciji. Izuzetno važan strategijski zadatak predstavlja analiza vanjske i unutrašnje okoline preduzeća. Interna revizija danas je nezavisna i stručna funkcija sa zadatkom procjenjivanja svih aktivnosti unutar poslovnog subjekta. a onda i budućeg razvoja. 43 . sve kraći proizvodni i inovacijski ciklusi te porast konkurencije. savremena nauka i praksa u zemljama razvijene tržišne privrede posebnu pažnju daje nadzornim mehanizmima u koje se ubrajaju interna kontrola i interna revizija. Radi pravovremenog i efikasnog donošenja poslovnih odluka s ciljem izbjegavanja rizika. početni. Proces globalizacije. tehnološke promjene. uz porast tržišnih izazova i rizika.

Učestvujući u svakoj fazi poslovne aktivnosti. ocjenjivanje rada interne revizije te poboljšanje njenog funkcioniranja u preduzeću. razumijevanje uloge i dužnosti interne revizije na svakom nivou upravljanja u preduzeću. osiguranjem relevantnih informacija potrebnih za identifikaciju. Kada imamo u vidu da interna revizija sve više nadzire uspostavljanje i unapređenje sistema internih kontrola. konačno. Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i Međunarodnih standarda revizije jasno je da će većina pravnih lica u Bosni i Hercegovini. biti na isti način vrednovana kao i svi subjekti u zemljama koje primjenjuju Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne revizijske standarde. danas se od interne revizije očekuje aktivno uključivanje u stvaranje dodatne vrijednosti. Imajući u vidu obaveznu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda. Interni revizori trebaju se stalno zalagati i sami promovisati svoja znanja i sposobnosti kako bi ih menadžment prihvatio kao profesionalce i interne konsultante za područja rizika i internog kontrolnog sistema.. Okvir za definiranje postupka obavljanja interne revizije.v. Takvim pristupom interni revizori biće u mogućnosti primijeniti savremene trendove u svom razvoju u svakodnevnom životu preduzeća i dodati nove vrijednosti upravljačkom sistemu te pomoći u realizaciji postavljenih ciljeva preduzeća. zakonski obavezujućeg uvođenja sistema internog nadzora. u kojem se utvrđuju načela i daju smjernice za postupak ispitivanja i ocjenjivanja poslovanja poduzeća čine Standardi interne revizije i Kodeks profesionalne etike. 44 . efektivnosti i ekonomičnosti poslovanja u cjelini. te će i pažnja stranih investitora postati veća. U skladu s novim trendovima u upravljanju preduzećem i zahtjevima koji se postavljaju pred internu reviziju. Za dalji ekonomski napredak ključno je jačanje svijesti da se efikasno upravljanje privrednim društvom/preduzećem. bez obzira na djelatnost. Osnovna svrha Standarda interne revizije je osigurati kvalitetan rad interne revizije. razumijevanje i procjenu mogućih rizika. vlasničku strukturu ili njegovu veličinu. ne može zamisliti bez efikasnog sistema internog nadzora i stavljanja svijesti ispred forme. interna revizija stoji na usluzi menadžmentu kroz ispitivanje ne samo računovodstvenih i finansijskih podataka. Verifikacijom ove prakse i domaći privredni subjekti biće na međunarodnom tržištu uporedivi. a s ciljem poboljšanja poslovanja preduzeća. Zakonsko utvrđivanje obaveza u pogledu uspostavljanja i održavanja efikasnih sistema internih kontrola i interne revizije u pojedinim kategorijama pravnih lica osnova je od koje se moralo poći u uspostavljanju ovih standarda. Prema novoj definiciji interna revizija je nezavisno i objektivno procjenjivanje i savjetovanje vođeno filozofijom dodane vrijednosti. nego i svih ostalih postupaka i relevantnih informacija u poslovnom procesu radi ostvarivanja što veće efikasnosti. eksternoj reviziji i drugim tijelima i stvoriti stručnu podlogu za provođenje. veliki broj pravnih lica definisanjem javne odgovornosti podstaknuće značajan napredak u ovoj oblasti. oblikovana je od strane Instituta internih revizora i nova definicija interne revizije za 21. Dakle.

6. 4.Rička R... Mamić. Savez računovođa. Banja Luka: 2009. Weihrich. I. Revicon. Spremić. Žager L. 5.: Menedžement. Beograd. 1977.. Martić S.:Eksterna revizija finansijskih izvještaja. 10. K. Sekcija internih revizora. Sarajevo.. Ekonomski fakultet. : Izvješće internog revizora. M. B. Žager. 1988. Zagreb. Zbornik radova “Interna revizija i kontrola”. H. Inženjerski biro.. Koontz. Zagreb. revizora i finansijskih radnika FBiH – Kodeks etike za profesionalne računovođe.: Uloga interne revizije u ocjeni konkurentske prednosti poduzeća. *Revizija* podrška poslovom upravljaju. Žager. 2000. Mostar: 2008. Kutić: Kontrola i revizija.:Kontrola i revizija. I. 2006. Tušek. 7. 1999. Kutić * Njegoš A. Stajčić. Zagreb. Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda.:Računovodstveni standardi. 8. MATE. 3. 2.. Zagreb-Opatija. Vidaković S. 1996. 9. Zbornik radova “Interna revizija i kontrola”. Novi Sad: 2007. HZRFD.LITERATURA 1. Tušek B. Zagreb-Opatija. financijski izvještaji i revizija.. 1994. H. Jelena T. Sekcija internih revizora. Grafički zavod Hrvatske. HZRFD. Spremić. 45 . L. Dr Tomislav I.

46 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful