Institute for the Study of Islam

Biuletyn informacyjny newsletter
2011

instytut studiów nad islamem

redaktor biuletynu | newsletter editor: Agata Jakubowska tłumaczenie | translation: Agata Jakubowska opracowanie graficzne | Design: Grzegorz Jaszczyszyn Druk | Print: AQRAT Drukarnia Ul. Gorlicka 40 51-314 Wrocław
Zdjęcia wykorzystane w biuletynie / The pictures used in the newsletter: str. 3 - fot. Asim Bharwani, http://www.flickr.com/photos/modenadude/5017014310 (Creative Commons license); str. 4 – fot. Claude Estèbe, http://www.flickr.com/photos/colodio/124891424/in/photostream (Creative Common license); str. 5 – fot. Asim Bharwani, http://www.flickr.com/photos/modenadude/5002956613 (Creative Commons license); str. 8 – fot. Agata Jakubowska; str. 10 – fot. Tomasz Gładki; str. 11 – fot. Mariusz Wieczerzyński; str. 11 – fot. Sara Al Naib; str. 12 – fot. Aliakbar Campwala Photography, http://www.flickr.com/photos/crappyali/3901440014 (Creative Commons license); str. 13 – fot. ¡kuba!, http://www.flickr.com/photos/qbakozak/4901178130 (Creative Commons license).

2

Biuletyn informacyjny, 2011

wstĘP
Czymś  nadzwyczaj problematycznym jest odwoływanie się do par opozycji takich jak Wschód – Zachód. Pojęcia te odnoszą się do rzeczywistości, które są ze sobą silnie powiązane i wzajemnie się warunkują, szczególnie dzisiaj, w epoce „globalizacji”, ale też z uwagi na historyczne uwarunkowania i procesy. Równie problematyczne jest przeciwstawianie „islamu” „zachodowi”. W tym pierwszym przypadku mamy przecież do czynienia z religią, w tym drugim – z kategorią geograficzną. Nie można stosować żadnych porównań, zestawień między domenami należącymi do zupełnie innych porządków. Binaryzm tego rodzaju oznacza lekceważenie faktu poważnej obecności islamu w świecie Zachodu. Nie istnieje żaden monolit o nazwie Zachód, o którym można wypowiadać się w liczbie pojedynczej. Również w przypadku islamu mamy do czynienia z mnogością współistniejących, ale też ścierających się ze sobą narracji, dyskursów i praktyk składających się na wielokulturową różnorodność świata muzułmańskiego. Inspiracją dla badań nad islamem – może nawet bardziej niż to, o czym mówią ulemowie i uczeni muzułmańscy czy islamolodzy – powinny być żywe tradycje muzułmańskie i „ludowe” dyskursy obecne wśród muzułmanów, oraz ich doświadczenia dotyczące poszczególnych zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych itd. Yoginder Sikand

www.isni.pl

3

instytut studiów nad islamem

isni
Instytut Studiów nad Islamem pełni rolę forum „badawczo-komunikacyjnego”, którego nadrzędnym przesłaniem jest tworzenie perspektyw dla prowadzenia poszukiwań naukowych oraz dialogu rozumianego jako: wymiana idei, komunikacja i wzajemne poznawanie się kultur, wspólna realizacja konkretnych przedsięwzięć mających na celu rozwój własnych społeczeństw, spotkania uczonych, liderów i przedstawicieli świata kultury.

Instytut Studiów nad Islamem powstał z przekonania, że w Polsce brakuje instytucji badawczej, która w sumienny i bezstronny sposób, rozwijałaby i propagowała wiedzę na temat świata muzułmańskiego – jego dziejów, dokonań i problemów. Jeszcze większym wyzwaniem jest umożliwienie zrozumienia społeczeństwu polskiemu religii i nauki islamu jako jednej z najważniejszych tradycji duchowych i intelektualnych ludzkości. Zainteresowanie tematyką muzułmańską wciąż rośnie, a dzieje się tak za sprawą mediów i wykorzystywanego przez nich paradygmatu „zderzenia cywilizacji”. Jednocześnie istniejące placówki naukowe dostarczają niepełnych ekspertyz, opinii i opisów świata muzułmańskiego, co przekłada się często na błędny obraz islamu i powstawanie kolejnych stereotypów. Instytut Studiów nad Islamem został powołany między innymi przez muzułmanów żyjących w Polsce, a jednym z jego ważniejszych atutów jest zajmowanie się relacjami między Polską a krajami muzułmańskimi, zarówno w ujęciu historycznym, jak i w ich obecnym kształcie.
4

Biuletyn informacyjny, 2011

cele instytUtU
upowszechnianie wiedzy o języku arabskim, islamie, kulturze (kulturach) świata muzułmańskiego i historii muzułmanów, oraz o stosunkach Polski ze światem islamu, budowanie mostów porozumienia między przedstawicielami elit odmiennych tradycji kulturowych, religijnych i światopoglądowych, nawiązywanie i wspieranie kontaktów naukowych, jak też tworzenie programów współpracy między wyższymi uczelniami w Polsce i w państwach muzułmańskich oraz w krajach UE.

ProBlematyKa BaDawcZa
Szari’a i nauki muzułmańskie, historia islamu i jego cywilizacji, narody i społeczności muzułmańskie w Europie i na świecie, geografia i demografia islamu, działalność misyjna muzułmanów, islam a inne religie i tradycje duchowości na świecie, muzułmańska myśl polityczna, społeczna i ekonomiczna, historia stosunków Polski z krajami muzułmańskimi.
www.isni.pl

5

instytut studiów nad islamem

raDa ProGramowa isni
Przewodniczący Rady Programowej, dr Tomasz Stefaniuk – Wydział Filozofii i Socjologii, Zakład Historii Filozofii Nowożytnej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Autor monografii „Danilewski: Panslawizm i wielość cywilizacji” (Lublin 2006) – jest to jedyna dotychczas monografia naukowa w języku polskim poświęcona twórcy teorii panslawizmu rosyjskiego, a także jednemu z pierwszych zwolenników tezy o pluralizmie cywilizacji. Autor wielu artykułów naukowych, poświęconych przede wszystkim historii filozofii islamskiej, historii nauki uprawianej w świecie islamu, islamowi i muzułmanom. Autor licznych felietonów i tekstów popularno-naukowych. Uczestniczył w pracach kolegium redakcyjnego przygotowującego nowe tłumaczenie Koranu na język polski. Współzałożyciel i redaktor muzułmańskiego czasopisma społeczno-kulturalnego „As-Salam”. Członek i Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Studiów nad Islamem (INSI). Zaangażowany w prowadzenie dialogu między-religijnego w Polsce, szczególnie dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego, a także w przybliżanie islamu nie-muzułmanom. Dyrektor ds. Nauki, Dr Mariusz Turowski – filozof, dziennikarz, tłumacz; adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej) (doktorat: Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, 1997). Dyrektor ds. Nauki w Instytucie Studiów nad Islamem (2009-); redaktor naczelny muzułmańskiego czasopisma społeczno-kulturalnego „As-Salam” (2006-); redaktor naczelny „Szlachetny Qur’an – Przekład i znaczenie” (projekt nowego, kompletnego teologiczno-normatywnego przekładu Koranu na jęz. polski) (2008-). Główne przedmioty zainteresowań: historia liberalizmu (szczególnie: powiązania między liberalną myślą i teorią polityczną a rasizmem, kolonializmem, wyzyskiem ekonomicznym, seksizmem oraz innymi formami dominacji); analiza systemów-światów; europocentryzm; historia i socjologia islamu; współczesna muzułmańska myśl polityczna. Autor wielu publikacji. Dyrektor ds. Administracji Imam, dr Ali Abi Issa – specjalista prawa Szari’a i teologii muzułmańskiej (tytuł uzyskany w Instytucie Nauk Humanistycznych w Paryżu), religioznawca (praca doktorska „Islamska koncepcja dżihadu: między ujęciem ofensywnym a defensywnym” obrobiona w Instytucie religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno–Oświatowego we Wrocławiu. Autor licznych publikacji o tematyce religijnej.

6

Biuletyn informacyjny, 2011

Członek Rady Programowej, Prof. Adam J. Chmielewski – profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, działacz społeczny i publicysta polityczny. Studiował filozofię we Wrocławiu, Oxfordzie i Nowym Jorku. Jest autorem kilku książek, wśród nich „Filozofia Poppera. Analiza krytyczna” (1995); „Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt” (1997), „Społeczeństwo otwarte czy wspólnota?” (2001), i najnowszej, „Dwie koncepcje jedności” (2006). Jest także autorem licznych przekładów filozoficznych z języka angielskiego, w tym dzieł Bertranda Russella, Karla Poppera, Alasdaira MacIntyre’a, Richarda Shustermana, Slavoja Zizka oraz dwóch powieści. Jest redaktorem naczelnym „Studia Philosophica Wratislaviensia” oraz członkiem rad redakcyjnych polskich i zagranicznych pism filozoficznych. Członek Rady Programowej, dr hab. Andrzej Kudłaszyk – profesor nauk, prawnik i politolog. Prorektor ds. nauczania Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Kierownik Zakładu Nauk Społecznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Autor licznych publikacji z dziedziny prawa karnego i cywilnego, doktryn prawnych oraz politologii. Członek Rady Programowej, dr Bartłomiej Nowotarski – prawnik konstytucjonalista i politolog, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Sekretarz Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP w latach 1990-91, ekspert Komisji ds. ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu oraz doradca przewodniczącego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego prof. Bronisława Geremka w latach 1990-94. W 1992 roku Sekretarz Premier Hanny Suchockiej. Autor i współautor projektów Małej Konstytucji, obowiązującej ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP oraz ustawy o partiach politycznych. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych i członek Rady Programowej Instytutu Studiów nad Islamem oraz Stowarzyszenia Wiedzy Obywatelskiej. Przez 12 lat był radnym Wrocławia, a w latach 1994-98 wiceprezydentem. Przedmiotem zawodowego zainteresowania jest proces demokratyzacji różnych światowych dyktatur, a w szczególności możliwości demokratyzacji państw islamskich. Członek Rady Programowej, dr Hayssam Obeidat – Doktor nauk politycznych, specjalność: stosunki międzynarodowe. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Specjalista w zakresie politologii i stosunków międzynarodowych, szczególnie w obszarze USA, UE i Bliskiego Wschowww.isni.pl

7

instytut studiów nad islamem

du. Autor licznych publikacji, m.in. „Stosunki Polski z Irakiem i Egiptem w latach 1955-1989”; w przygotowaniu są dwie publikacje: „Gospodarka Świata Arabskiego” oraz „Stosunki europejsko-arabskie – inne spojrzenie”. Pracownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu na wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wykładowca Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Katedrze Stosunków Międzynarodowych. Prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto interesuje się następującymi dziedzinami: islamska myśl polityczna, gospodarka arabska, polityka amerykańska na Bliskim Wschodzie oraz dialog arabsko-europejski.

8

Biuletyn informacyjny, 2011

DZiaŁalnoŚĆ
Organizacja cyklicznych konferencji naukowych (przynajmniej raz do roku). Ogłaszanie konkursów z różnych dyscyplin badawczych kierowanych do naukowców w Polsce. Tłumaczenie na język polski publikacji na temat islamu. Wydawanie czasopisma naukowego.

Dorobek
PUBLIKACJE
Bracia Muzułmanie. Neo-orientalizm a mit islamskiego radykalizmu, red. Mariusz Turowski, Liga Muzułmańska w Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, 2011. Współpraca wydawnicza W skład tomu – opublikowanego jako wydanie specjalne muzułmańskiego kwartalnika „As-Salam” – weszły opracowania zajmujące się zarówno szerszym problemem doświadczeń politycznych i perspektyw dla demokracji w krajach muzułmańskich, jak i bardziej szczegółowymi kwestiami relacji między religią a polityką, które mają tam miejsce oraz roli ruchów islamistycznych w zachodzących w nich obecnie przemianach. Część tekstów, które zostały tu opublikowane ukazały się pierwotnie w takich prestiżowych i opiniotwórczych czasopismach, jak „Foreign Affairs” i „Foreign Policy” - są one autorstwa uznanych ekspertów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, studiów bliskowschodnich oraz islamistyki. Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych, red. Wojciech Szczerba, Mariusz Turowski, Jacek Zieliński, Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego, Białystok, 2010. Współpraca wydawnicza Autorami artykułów znajdujących się w „Teologii bliźniego” są teolodzy, filozofowie, socjolodzy, a także religioznawcy, co czyni tom niezwykle różnorodnym i pozwala zaprezentować wiele odmiennych perspektyw postrzegania kwestii dialogu międzyreligijnego. W publikacji znajdziemy zarówno artykuły dotyczące uniwersalnych wyzwań powstających w związku z dialogiem międzyreligijnym, jak i przedstawiające chrześcijańską, muzułmańską oraz judaistyczną perspektywę dotyczącą tej problematyki.
www.isni.pl

9

instytut studiów nad islamem

Vincent Geisser, Nowa islamofobia, przeł. E. Cylwik, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa, 2009. Współpraca wydawnicza (wspólnie z Muzułmańskim Stowarzyszeniem Kształcenia i Kultury) W „Nowej islamofobii” Vincent Geisser stara się opisać specyfikę i podłoże fali niechęci do islamu, jaka podniosła się na Zachodzie w ciągu minionej dekady. Ideologicznym przejawom tej nowej islamofobii towarzyszy islamofobiczna praktyka: od administracyjnych zakazów budowy minaretów przez dyskryminację w miejscu pracy i policyjne szykany pod pretekstem „wojny z terroryzmem”, aż po akty przemocy skierowane przeciw społecznościom muzułmańskim. Geisser uważa, że forma jaką obecnie przybiera niechęć do muzułmanów w społeczeństwach zachodnich wiele mówi o ich kondycji politycznej.

WYKŁADY I KONFERENCJE
Międzynarodowa konferencja naukowa: Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych. Czy wzrost znaczenia politycznego i społecznego Braci Muzułmanów oraz innych współczesnych ruchów islamskich stanowi zagrożenie – dla demokracji, dialogu kultur, Zachodu? Wrocław, 4 kwietnia 2011 r. Czy demokracja w odniesieniu do świata islamu jest traktowana przez Zachód jako coś pozytywnego – o ile w wyniku zmian demokratycznych nie wygrają ruchy islamskie? Czy kierunek, w jakim rozwijają się społeczeństwa przyjmujące ideę demokracji, powinien być ograniczany; jeżeli tak, to przez kogo, z jakich powodów i w oparciu o jakie metody? Recepcja ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce w Maroku, Egipcie oraz innych państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, skłoniła nas do podjęcia tematu i próby odpowiedzenia na powyższe pytania. O ustosunkowanie się do tych zagadnień poprosiliśmy naukowców różnych specjalności, m.in. arabistów, orientalistów, politologów, filozofów, prawników, a także wpływowych działaczy religijnych, mających realny wpływ na dialog między kulturami i religiami.
10

Biuletyn informacyjny, 2011

Międzynarodowa konferencja naukowa: Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych. Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Cel konferencji „Analizując islamofobię” to zarówno próba zdefiniowania charakteru (specyfiki) bieżących nurtów i „sytuacji”, które można określić mianem islamofobicznych, z tłem w postaci geografii polityczno-społeczno-kulturowych Polski i Europy, jak i refleksja nad szerszym kontekstem dla procesów kształtowania się ideologii i postaw antymuzułmańskich na świecie (głównie – choć nie tylko – w obrębie szeroko rozumianego Zachodu), które zdaniem niektórych badaczy stanowią przykład nowej formy rasizmu. Międzynarodowa konferencja naukowa: Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych: judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, w ramach II Wrocławskiej Konwencji na Rzecz Dialogu Międzyreligijnego. Wrocław, 12-13 października 2010 r. Pojęcie “dialog” już na stałe wpisało się w rzeczywistość współczesnego świata. W dobie wielokulturowości, pluralizmu praktyk i idei oraz różnorodności „spojrzeń” – na siebie, drugiego człowieka, świat i wreszcie Boga – nie sposób żyć bez ducha dialogu. Na Wrocławskiej Konwencji na Rzecz Dialogu Międzyreligijnego spotkali się wyznawcy judaizmu, chrześcijaństwa, islamu i karaimizmu, by podkreślić olbrzymią rolę, jaką w naszym życiu odgrywa budowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia. Nie lekceważąc istniejących różnic, starano się odkrywać to, co łączy, by wyraźniej dostrzec wspólną jedność w obliczu Boga – Stwórcy.

www.isni.pl

11

instytut studiów nad islamem

PROJEKTY (aktualnie realizowane projekty badawcze)
Publikacja „Wprowadzenie do ekonomii muzułmańskiej”. Praca zbiorowa stanowiąca kompilację oraz przekład najważniejszych artykułów dotyczących zagadnień ekonomicznych i problemów życia gospodarczego w ujęciu islamu, autorstwa uczonych muzułmańskich oraz ekspertów świata zachodniego (europejskiego) w tej dziedzinie (między innymi: Seyyeda Vali Rezy Nasra, Mahmooda Ibrahima, Nancy J. Davis, Roberta V. Robinsona, Johna M. Hobsona, K. N. Chaudhuri’ego oraz Umera Chapry). Poszczególne teksty poruszają zagadnienia z obrębu takich dziedzin jak historia społeczna i gospodarcza świata muzułmańskiego, teoria i filozofia ekonomii w islamie czy bankowość i finansowość muzułmańska. Data publikacji: 2011r. Publikacja „Wstęp do studiów nad Qur’anem”. Pierwsze w naszym kraju, obszerne kompendium wiedzy dotyczącej nauk o Qur’anie – zarówno tych rozwijanych w obrębie doktryny muzułmańskiej, jak i tych reprezentowanych przez wybitnych badaczy, islamologów pracujących w zachodnich ośrodkach akademickich (Europy oraz Stanów Zjednoczonych). Zbiór przekładu ok. 20 artykułów, opublikowanych pierwotnie w najważniejszych zbiorach oraz opracowaniach na ten temat, które ukazały się w ciągu ostatnich kilkunastu latach (takich jak „The Blackwell Companion to the Qur’an” [Blackwell, 2006], „The Cambridge Companion to the Qur’an” [Cambridge University Press, 2006]„The Qur’an In Its Historical Context” [Routledge, 2008], Encyclopedia of the Qur’an [Brill, 2001]), czy w czasopismach takich jak „Journal of Qur’anic Studies”. Data publikacja: 2011r. Publikacja „Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia” Praca zbiorowa pod redakcją Selima Chazbijewicza, Mariusza Turowskiego oraz Karoliny Skarbek. W skład tomu wchodzą 22 teksty autorstwa krajowych badaczy z kilku uczelni, reprezentujących liczne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych. Poszczególne rozdziały uporządkowane są według następujących części: „Islam a dylematy nowoczesności w historii idei”, „Religia a dyskurs i dialektyka dialogu-wykluczenia”, „Społeczne aspekty dialogu islamu z nowoczesnością”, „Religia a polityka”, „Nowoczesność a obywatelskość i wykluczenie”, „Aneks: Poza Europę, poza wykluczenia? Islam a doświadczenie Afroamerykanów w USA”. Data publikacji: 2011r.

12

newsletter, 2011

isi Platform
It is deeply problematic to use such opposite concepts as “East” and “West”. They  refer to  realities that  are strongly  related  and  mutually dependent,  especially  today,  in an era of  „globalization”,  but  also  because of  the historical  conditions  and processes. Equally  problematic  is to confront  „Islam” with „West”.  In the first  case  we are dealing  with  religion, in the  latter  one -  with the geographical category. It is impossible to compare domains which belong to entirely different dimensions. Binarism of this kind is a serious disregard of Islam being present in the Western world. There is no monolith called the West, which can be spoken of in the singular. Similarly, there is no one Islam. For the latter we have rather the multiplicity of coexisting, but also conflicting narratives and discourses, which claim to be exclusive representation of the label of ‚Islamic’. The inspiration for the study of Islam should be taken not so much from what the Ulema or Muslim scholars and islamologists teach, but from the living muslim traditions and folk discourses present among Muslims, as well as from their experiences in various social, political, economic, cultural, etc. phenomena. Yoginder Sikand

www.isni.pl

13

institute for the study of islam

isi
Recently established Institute for the Study of Islam is a unique project. It gathers members of the Polish scientific community, both Muslims and non-Muslims, religious and lay persons, renowned professors and young scholars, who try to challenge most common and most dangerous misconceptions and stereotypes about Islam and the Muslim world. Institute for  the Study of  Islam  serves as a  forum for  „research and  communication”, whose primary aim is to create prospects for scientific research and dialogue understood as: exchange of ideas communication and better understanding between partners collective endeavors in carrying out specific projects aimed at developing partners’ societies meetings of scholars, leaders and representatives of culture

Institute for the Study of Islam was founded on the belief that there is a lack of polish research institution capable of diligent, unbiased and profound acquiring, developing and promoting  knowledge  about the  Muslim world  - its  history, achievements  and problems. Even greater challenge is to enable Polish people to understanding the Islam religion and science as one of the most important spiritual and intellectual traditions of humanity. In practice,  in our  country there is no  research center  that  would be  able to perform  this task.  At the same time,  because of  the growing  interest in  Islamic  issues and  its  media-attractiveness promoted by “The clash of the civilisations” paradigm  (often used by commentators and analysts of political and social life), existing scientific institutions (involved in language, literature and culture of selected aspects of some Muslim countries ) - provide both: „consumers of information” as well as opinion leaders in our country (journalists, publicists, politicians, scientists from other disciplines) with incomplete surveys, reviews and descriptions of the Muslim world  concerning current events in the international arena.
14

newsletter, 2011

aims
dissemination of knowledge about Islam, culture (cultures) of the Muslim world and the history of Muslims, and about the Polish relations with the Islamic world, dialogue with Christianity and other religions, promoting public knowledge of Arabic language, building agreement between the representatives of the elites of different cultural, religious and ideological traditions, establishing and promoting scientific cooperation between universities in Poland, Muslim and EU countries.

researcH issUes
Sharia and the Muslim teachings, the history of Islam and its civilization, nations and Muslim communities, geography and demography of Islam, Muslim missionary activity, Islam and other religions and spiritual traditions in the world, Muslim political social and economical thought,  history of Polish relations with Muslim countries.
www.isni.pl

15

institute for the study of islam

scientific BoarD
Director, Tomasz Stefaniuk - Faculty of Philosophy and Sociology, Department of History of Modern Philosophy.  Ph.D. in philosophy; author of the monograph “Danilewski: Pan-Slavism and the multiplicity of civilization” (Lublin 2006) - the only monograph in Polish on the originator of Russian Pan-Slavism’s theory and one of the earliest advocates of the pluralism of civilizations.  Author of numerous articles on the history of philosophy, history of Islamic science, Islam and Muslims. He is also author of essays and popular science texts and member of the editorial board preparing new translation of Qur’an into Polish. Co-founder and editor of „As-Salam. Muslim socio-cultural magazine”.  Member and Chairman of the Program Institute for the Study of Islam (INSI).  Involved in inter-religious dialogue in Poland, especially Muslim-Christian dialogue and making the non-Muslims acquaint with Islam.  Scientific Director, Mariusz Turowski - philosopher, journalist, translator; lecturer in the Sub-Department of Social and Political Philosophy at University of Wroclaw (PhD from University of Wroclaw in 1997). Scientific Director of Institute for the Study of Islam (2009- ); Editor in-chief of „As-Salam” – Polish Muslim social-cultural journal (2006- ); Editor in-chief of the „Translation of the Meaning of the Noble Qur’an” (a project of a new, complete, theological and normative translation of the Qur’an into Polish) (2008- ). Main fields of interest: history of liberalism (especially interrelations between liberal political thought and racism, colonialism, economic exploitation, sexism and other forms of domination); world-system analysis; eurocentrism; history and sociology of Islam; contemporary Islamic political thought. Author of numerous publications. Administrative Director, Imam Ali Abi Issa - specialist in  Sharia and Islamic theology  (degree from the Institute for Human Sciences  in Paris).  Director of  Muslim  Cultural  and Educational Center in Wroclaw and author of numerous publications on religious themes.

16

newsletter, 2011

Member of the Scientific Board, Adam J. Chmielewski - Professor Ordinarius in the Institute of Philosophy, University of Wrocław, Poland. He is also a social activist and political columnist. He studied philosophy and social sciences at the universities in Wrocław, Oxford, and New York. He authored several books, among them Popper’s Philosophy. A Critical Analysis (1995) Incommensurability, Untranslatability, Conflict (1997), Open Society or Community? (2001), and Two Conceptions of Unity (2006). He translated from English into Polish a number of books, among them works by Bertrand Russell, Karl Popper, Alasdair MacIntyre, Richard Shusterman, Slavoj Žižek, as well as some works of fiction. He is the Editor-in-Chief of the Studia Philosophica Wratislaviensia, and a member of editorial boards of several Polish and international journals. Member of the Scientific Board, Andrzej Kudłaszyk - professor, lawyer and political scientist. Prorector of The Higher School of Teleinformation Technologies in Swidnica. Head of the Institut of Social Sciences at the International School of Logistics and Transport  in Wroclaw.  Author  of numerous publications on  criminal and civil law, legal doctrines and political science. Member of the Scientific Board, Bartłomiej Nowotarski - constitutional lawyer and political scientist, University of Economics in Wroclaw.  The Secretary  of the Constitutional Committee  of the Polish Parliment  in 1990-91,  an expert  Committee  on  the electoral law for the Parliment and Senate, and advisor to prof. Bronislaw Geremek’s  the President of Civic Parliamentary Club  in the years 19901994. In 1992, Secretary of Prime Minister Hanna Suchocka. Author and co-author of the Small Constitution and the existing law on elections to the Parliment and Senate, and the law on political parties. An expert of the Institute of Public Affairs and member of the Council of the Institute for the Study of Islam and the Association of Civic Knowledge. For 12 years he has been a councilor of Wroclaw, in the years 1994 to 1998 city vice-president. The object of his professional interest is the process of democratization in various dictatorships, especially the possibility of democratization in Islamic countries. Member of the Scientific Board, Hayssam Obeidat - Doctor of political science, specializing in international relations. PhD from Jagiellonian University.  He completed  postgraduate studies in Master of Business Administration (MBA) at the University of Economics  in Cracow, and studied at  the Helsinki  Foundation for Human Rights. Specialist in political science and international relations, particularly in the U.S., EU and Middle East.
www.isni.pl

17

institute for the study of islam

Author  of numerous publications,  including  „Polish  relations  with  Iraq  and  Egypt  in the  years  1955-1989; the two others: „  The economy of  the Arab World  „and”  EuroArab relations  -  a different perspective” are being in working process. Employee of the Department  of Middle and  Far East  in the  Department of  International and Political Studies  (Jagiellonian University). Lecturer  in the School of  Management in  the Department of  International Relations.  He is doing researches  in the field of  energy security. In addition, interested in the following areas: Islamic political thought, the Arab economy, American policy in the Middle East and Arab-European dialogue.

18

newsletter, 2011

actiVity
organisation of periodic conferences (at least once a year). competitions for representatives of various disciplines of research in Poland. translating of publications on Islam into Polish. publishing a scientific journal. comments about the religious, social, economic and cultural situation in Muslim countries.

achievements
PUBLICATIONS
Special edition: Muslim Brothers. Neo-Orientalism and the Myth of Islamic  radicalism, ed. by  Mariusz  Turowski, The  Muslim League  in the Polish Republic, Warszawa, 2011. Publishing Cooperation The volume, published as a special issue of Polish Muslim journal „As-Salam”, is a collection of papers dealing with both the broader question of political transition and prospects for democracy in Muslim countries, as well as more specific problems of the relationship between religion and politics and the role of Islamic movements in the context of the recent developments in the Arab world. Some of the texts, appeared originally in prestigious and renowned journals such as „Foreign Affairs” and „Foreign Policy”, and they are written by recognized experts in the field of international relations, Middle Eastern studies and Islamology. Theology of the neighbour. Neighbour’s image and the image of God  in monotheistic  religions, ed. by   Wojciech  Szczerba,  Mariusz  Turowski, Jacek  Zielinski, Muslim Association of  Cultural  Formation, Bialystok, 2010. Publishing Cooperation The book is extremely varied and can presents many different perspectives of the interreligious dialogue’s perception. In this volume you will find both: articles on the universal challenges arising in connection with interreligious dialogue, as well as of Christian, Muslim and Judaic views on the issue.

www.isni.pl

19

institute for the study of islam

Vincent Geisser, New islamophobia, tr. by E. Cylwik, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa , 2009. Publishing Cooperation Vincent  Geisser’s  “New  Islamophobia”  attempts to  describe the specificity of aversion to Islam, which rose in the West over the past decade.  Ideological manifestations of  this  new  Islamophobia  accompanies Islamophobic    practice:  starting from the administrative  bans  on minarets  throught  discrimination  in  the workplace  and  harassment by the police  under the pretext of  „war on  terror”  to the  acts  of violence  directed  against Muslim  communities. Geisser believes that the current form of hostility to Muslims in Western societies is suggestive of their political condition. LECTURES AND CONFERENCES International conference: Muslim Brotherhood on trial. Does the growth of political and social significance of Muslim Brotherhood and other modern Islamic movements present a threat to – democracy, intercultural exchange and the West? Wroclaw, 4th April 2011 Is  democracy, as far as  the Islamic world is concerned, treated  by the  West  as something positive  - as long as  the winner of democratic changes won’t be the  Islamic movements?  Should the  direction  in  which the  host societies  accepting the idea  of democracy,    be  restricted  and if so, by whom, why  and  by which  method? The recent events that took place in Tunisia and in Egypt prompted us to take up this topic and try to answer these questions. We asked the  scientists  of various  specialties,  including arabists,  orientalists, political scientists, philosophers,  lawyers  and  religious  activists, who have  a real impact  on  the dialogue  between cultures  and religions to express their positions about these issues.

20

newsletter, 2011

International conference : Analyzing islamophobia. New forms of discrimination in democratic societies. Wroclaw, 10th December 2010 The main goal of the conference “Analyzing islamophobia” is as wel as attempt to define the character of present trends that could be described as islamophobic, as to understanding the socio-cultural-political background of Poland and Europe, and also a deepend reflexion on the contexts of forming anti-Muslim ideologies and attitudes around the world (mostly, but not only around the so called West), which by same scholars are examples of a new form of racism.

International conference:  Theology of the neighbour. Neighbour’s image and the image of God in the three monotheistic religions: Judaism, Christianity and Islam. It is a second part of the Convention for the Interreligious Dialogue. Wroclaw, 12th -13th October 2010 The concept of  „dialogue”    has been already inscribed  as irreducible part  in  the reality of  the modern world.  In the  era of  multiculturalism,  pluralism  of ideas  and  practices  and  the diversity of  „looks”-  at oneself,  another  man,  the world  and, finally,  God  -  it is impossible to  live  without a  spirit  of dialogue. In the Convention for the Interreligious Dialogue, followers of  Judaism, Christianity, Islam and Karaism have met  to emphasize the  tremendous  role  of building  common ground for agreement in  our lives.  Without underestimating the  differences,  they seek  to  discover  what  connects in order to see more clearly a common unity in the face of God - the Creator.

www.isni.pl

21

institute for the study of islam

PROJECTS Publication of Introduction to Islamic economics. A collection of  the translations of  key  articles  concerning  problems  of economic life, adopting Islamic perspective and  written by  Muslim scholars  of  the Western World  in this  field  (inter alia:  Seyyed  Vali  Reza  Nasr,  Ibrahim  Mahmood,  Nancy  J.  Davis,  Robert  V. Robinson,  John  M.  Hobson,  KN  Chaudhuri  and  Umer  Chapra).  Individual texts regard  questions  from within  such areas  as  social and economic  history of  the Muslim world, theory and philosophy of economics in Islam, Muslim banking and finances. Date of publishing: 2011. Publication of  Introduction  to the  study  of the Quran. The first in Poland comprehensive compendium of studies of the Qur’an  developed both  within the  Muslim doctrine and by prominent  islamologists  in the  western  academic centers.  Collection of translations of about 20 articles, published originally in major collections and studies on this subject that have appeared over the past several years (such as „The Blackwell Companion to the Qur’an”[Blackwell, 2006], „The Cambridge Companion to the Qur’an „[Cambridge University Press, 2006] „ The Quran In Its Historical Context „[Routledge, 2008], Encyclopedia ofthe Qur’an [Brill, 2001]) or in journals such as the Journal of the Qur’anic Studies. Date of publishing: 2011. Publication of Modernity, Europe, Islam. Religion and dilemmas of citizenship and exclusion. Collective work, edited by Selim Chazbijewicz, Mariusz Turowski and Karolina Skarbek. The volume consists of 22 articles written by domestic scholars from several universities who represent many disciplines of social sciences and humanities. Individual chapters are arranged  into  following  parts:  „Islam  and the dilemmas  of modernity  in  the history of ideas”, „Religion and the discourse and dialectic of  dialogue and exclusion”, „Social aspects of  the dialogue  between Islam  and modernity”, „Religion  and  politics”, „Modernity  and the citizenship and exclusion”, „Appendix: Beyond Europe, Beyond exclusions? Islam and the experience of African Americans in the United States”. Date of publishing: 2011.

22

Zapraszamy na stronę instytutu studiów nad islamem (www.isni.pl), zawierającą między innymi: regularnie aktualizowane informacje na temat bieżącej działalności ISNI oraz wydarzeń, w których udział biorą członkowie Instytutu biuletyny konferencji do pobrania (publikacje zawierają między innymi kompletne programy konferencji, biogramy prelegentów oraz streszczenia wystąpień) wykłady wideo oraz filmy z konferencji i innych imprez organizowanych przez ISNI

Visit institute for the study of islam’s website (www.isni.pl) which offers: Regularly updated information on current activities and events organized by ISI and by the Institute’s members Downloadable conference newsletters (including, inter alia, complete programmes of conferences, information about speakers and abstracts of papers) Video lectures and movies from conferences and other events organized by ISI

Institute for the Study of Islam
„[…] systemy myślenia takie jak orientalizm, dyskursy na temat władzy, fikcje ideologiczne – kajdany umysłu – zbyt łatwo powstają, zbyt łatwo znajdują zastosowanie i są bronione zbyt zaciekle.” „[…] that systems of thought like Orientalism, discourses of power, ideological fictions– mind-forg’d manacles – are all too easily made, applied, and guarded.”
Edward W. Said

Stowarzyszenie Instytut Studiów nad Islamem Al. Jana Kasprowicza 24 51-137 Wrocław Institut for the Study of Islam Al. Jana Kasprowicza 24 51-137 Wrocław Poland 73124019941111001029654690 PEKAO I O. we Wrocławiu

info@isni.pl | www.isni.pl

24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful