LIII

Almedin nO) i Med in (11) Kokic uzeli bajramske pakeli ce i otisli na kobno kupanje - Razoreneporodice i teska iivotna sudbina

Saobracajna nesreca kod Franklurla

Poginuo vozae! aobusa ·z BiH
.PEnELOPA ~ HRldE SlnA! ~OD HAMERA

SEdLASE POnASALA HAD CRnA UDOUICA

Sabahela Kokic sbrvana lugom 18 sinavima: Otlsli su da

Sf)

igraju

(Fa/a: J. Had,io)

ga

N
1.1

ezapamcenatragedija za-snim. Zaiednicki skok 1.1 rijeku Bo· desila je Maglaj i Brcko, snu ispcd same rnaglajske Gradine ali urapanie rroie diece 1.1 bio je koban Zit maloliernu bracu samo iednorn danu nikoKokic, l l-godisnjeg Medina. i gaBiH nije ostavilo ravncdudinu mladeg Almedina.

N edugo nakon ove ruzne vij esti stigla je j oS jedna, U Pru tacarn a kod Brckog padom u kana] za popravku vozila 1.1 koiem se nalazila voda utopilo se I S·mjesecno dijete, 2.3. srr,

PRIVILEGlJE

Sigurna na.Q'rada!
I<:u JlOVIIlOI'1l izrJad30 KM I dOl1oteRJern OVDg kupona dobijal:B GRATIS Iel:nost za oofeft>ajbnu I Olarl

Ukralko

2

Onevni a.a1. pstak, 9. seplembarl~ja~ 2011..

aktu elno
... .....

NA LieU MJESTA Utapanje trole dlece u jed nom danu potreslo
Beclrovic: llOqamlerni aulori

ReagIranje

Uesterbergu

BecirouicDisao
Almedini Medin KokiC uzeli bajramske pakefice i otisli na kobno kupanje • Dijete u Brckom utopilo se u kanalu za
N eza pa m cell a ! rage di ia zadesila je preksinoc Maglaj i B rcko, ali u tapan j e troje djece u sarao j ednom dan U nikoga u BiR nije ostavilo ravnodusnirn, Zajednieki skok u ri[eku Bosn u ispod same rnagla[ske Gradine bio je koban za
rnaloljetnu bracu Kokic, 11-

.. Predsjeda vajuci Preds ta vnickog doma Parlamenrarae .skup~tine BiH Denis Becirovi cup uric je orvoreno pismo predsjedniku P.arlamenlll Kraljevine Svedske Peruu Vesterbergu (Westerberg), pise Feu a, Becircvic je u pism u prenio d. su genocida koie su svoje utOCiste nasle u Svedskoj zaprepaS rene pokusaiem negiranja go usnih zloeina i geuocida purem naciona! nog svedskog TV kanala,

zrtve

Ombudsmeni BiH

PoZd . -.. _. -

sporazuma

. ~rau prmuem

godisn j eg Medina i godin u mladeg Almedina N edugo nakon eve tuzne vijesu stigla je joS iedna U naselju Prurace kod Brckog padom u kanal za pop ra vk U 1'0zila u kojem se nalazila veda uropilo se IS-mjeserno dijete,

IsB na leraviju
DaSeg Iista j ucer su boravili na rnjestima ovih teskih nesreca u Maglaj'u i u B rckom _N azalos I, u 0 bie poIOdice, kako smo otkril i, 01'0 nisu prve zivome drame koj e su ih zadesile, Tuga, suze i jecaji u maglaiskoj Donjoj Mahaii, ali i MoSevcu, nakon S[c se prOCulo a nesretnoi sudb in i dvojice inaee mirn ih i tih ih di eMa Medina i Alrnedina Kokic a, Mal isan i s u se p reksinoc
Reporteri oko 18 sati utopili na lokali-

"Ombudsmeni BiH pozdra vili su j u cer poe. tak prirnjene Sporazuma 0 izrnjenama Sporazuma 0 soeijalnom osiguraniu izrnedu BiH i Sloveniie .. U skladu sa Sporazumorn, radnici iz BiR s privrernenim boravkom u toj dr:lavi stekli su pravo na novean u n .•knadu za s] ueaj nezaposlenosti, a koje do sada nisu im ali.

Saradnja

DsaUrSau8rne
regionaInog predstavnisrva kompanije "Sanofi Aventis Oro upe" za BiH,. Albaniju i Makedoniju iueer j e uprili<"eno pOlpi,i van je Ugo· vom 0 saracinj i izmedu Univerritetskog !dill iCkog cenlrll Tuzla i Univerzitetskog klinickog cen IrlI LjublianaOvim ugovorom je predvideno srruroo ~savdawDje Ijekara iz Tuzla u Lju bl j ani U ob Imi in refVen me kardiologiie.

tetu Ornerdinog Polis, stotinjak metara od Gradskog mosta, podno Kule i starog dije-

III Maglaja. J ueer tarno nije bi10 nikoga, iako su se cijelo lieto s to line d jece kupale na mjestu na kojem ie iz riieke Bosne va den illiunak. - Sigumo je da irna odgovornos ti onih koj i s u vadili "Ij unak, jer j e rre balo barem rrakama qgraditi da ne prilaze djeca, Sto je dams plieak, sutradan [e vir. Djeeaci su he dali po plicaku skoro nasr-

ed rijeke i fie sl u tee; koliko [e
veda dublja znamo blize obaj i stan u ie nedaleko.

Ii - kaze n am Ismet Basic, ko-

Almedin iMedin zivieli su kao podstanari u Donjoj Mahali, u staroj kuci, sa. ioS jednom zellom, nakon lim im je orne Nuriz zvani Niun jo zavrsio u zarvoru, pocetkom mana, zbog nasilja u parodic;' Kilometar dalie pronalazi-

mo Huseina Kokica, arnidzu djecaka, koji ih je identificirao preksinoc oko 21 Sat u

maglejskorn Domu zdravl]a

Uelln

.. U prostorijama

MajCi sabaheti poZlno
Neposredno prije stradanje djecaka njihova maika Sa babern Kokit 0 tis!a ie u SCSI kilomelaIa uda.1jelli Mosevac, ko d s"o j i h ro dilelia, gdje sma je jucer pronaSii. Rodb ina je dolazila da izjavi sauce.ee, a majka se hrva la s boli i !ugo m zbog gu b irka 0 ba sin a. . Dosli su iz "kole i doniieli paketite ad efendiie. Medin je reho da se idu ig:rati u Mahalu_ Traiio ie
marku da sebi nesto kupe i kazao: "Kad ne das, mi cerno ti pobjeci.' Ka da s u mi rekli da su 8[radali, pa.!a sam i vise se nic-ega od 8inoc ne s jec:un - kazab nam je Sabllhe la. Dok smo razgovarali, seSIrlIjoj je dodaJa leJefiJn, jer iu je i2 KPua Zenica zvaO suprug. Nakon mucne idramati<:ne scene mzgovora :s upruinika koj isu izguhili dvoje diece. Sabaheti ie po.zlil.a.

- Ni brat, koji je u zarvoru zbog zene, niostala brace, ni ia, ne radimo. On je krajern prosle gcdine stradao u rninskom polj U sijekuci ~UIllU za prcdaju, cdcega ie iivio. Otkako s u se uzeli, b ilo [e problema, on s vo], ona S voia Ona je hodala, isla ked svoj ih, iSla svugdie, on j oj branio, Dobio ie prvo osarn, a onda jos Celiri mjeseca ;;atvora. Osmlo rou je per da izdrzi u Zeniei. Ja sam radio I'll gradevini kada su me zvali u bolnicu cia ih prepoz!!aqJ. K.zu, utopili se U Boon;. Srn da yam kaiem kada su melle zvali, jer majku nisu nasli, elO kaka im ie bi10· knuje nam Huse.in. On !laS dovodi i do Semsud;na Camdzifu, mjesnog mualima i imama FnlipaSine &amij e, fiji SU mekteb,

Vlada RS

"Vlada RS donijda je odluku da mskine 29 ad ukupno 107 ugovora 0 dodjeli koncesije za izgr300jU malih hlc\rodektrana u RS, zbog eega ce, Ila ime jednokmme naknade,. kone~ionarima b iti vra6eflo ukupno 177.500 maraka. Od toga jeks! konc;<:sionara vee ptihvatilo dobrovoljni raskid ugovora, po tvIlleno j e j ucer nakon sjednice Vl.ade RS. B. S.

RasMinUlO 28 UgOUOra

poginUo drZaUIJanin Bi_
(Od dopisn;ce " Dmmnog avaza'" iz Njemack,,) Ddavljanin BiH Sejfudill Cehic (1962) iz erne Rij eke pogin uo je, dok je EI vir Mahm umvic tclko povrijeden u sao braCaj noj nesreei koja se juref ujurro d~ila u mjcsru Hepenbaim, pedesernk kilometara od Fmnkfurlll. Tom prilikom l.akSe povrede zadobilo je joS eecvero pumika koji su se nabzili u autobusu kompanii e "PIOsic", a koji je i2 mj~ta Kalv u Baden -V ur len bergu i"ao u Darmsffit. Do s udara je doslo kada ie au lObus udario u amodi· zalicu koja ie, navocino, b ila u kvaru i kretaJa se u istom pruveu. U autobusu su bila 53 pu tnika, uglavnom na$; driavljani ko·ji su pUlOvaJi iz BiH u Oberhauzen_ SU3dali CehlC bio je jedan od !roji ce vozaea aulO b usa, kaa i Mahmumvic, a u rrenuIku "udara oni nisu upra~ljaIi vozilom. U kobnom mOme-

Saobracajna nesreca kod Frankfurta

n ru za ~o!anom Se nalazio Babrija Jahi". On je prosao be~ povreda, ali ~bog soh iucer n iie mogao dati i~iavu. M.all mmovie ie nakon nesreCe sm ieslen n a Od jel in Ie· nz-;vne !liege bollli(lll u Darmstatu_ Kako !lam je kazao generalni kOllzu! iz Frankfurro N ikica Dtambo, porodica poginu!oga obavije!ilena je 0 nesre':; i po saznan j u za smn clana porodi ce ben ulaie u
Darmsml.

Biser" SULJI(;-BOSKAILO

aktuelno

9. '.pl.• mOOr/Illian 2011_

Dnavni avaz, peta~.

3

Komentar dana
Pile: Almedi ..

515fC

Maglaji Brcko
Vladajuti establisrnent u RS vrlo brzo ce se morati suociti s realnoscu koja bi za mnoge mogla kobno zavrslti
Luda hrabrosr II opasao] igri manipuliranja masama jedina je stvar zbog koje se aktuelno] v Iadaj u coj gam ituri U RS moze skinuti kapa, Ville puta u posljednjih nekoliko mjeseci iz silnih friziranih izv jeS raja 0 ekonomskom i sociiainom blagostanju 1I RS uvierili smo se kako to izgleda kada vlast ne 2eli prizna ti da joj bred tone, Vee odavno [e SNSDovo kormilarenje manjim bh, en tile tom postalo nepodnosliivo. Mnoge porodice bukvalno su na ivici gladi, a budzet RS i [avni fondovi avetinjski ziape prazni. Vladajuci establisrnenr, ako uistinu rnisli dobro svorn entiteru u koji se kune, vrlo brzo ce se m orati su oci ri s reainoscu koja bi za mnoge cd njih rnogla kobno zavrsiti. Z~ poiedince, prije iii ka sn ij e, vjerova til 0 i nastavkom zivota s one strarie resetakal Bosna i Hercegovina u teSkoj [e recesij i. Zbog nacina planiran ja i visegodisnjeg trosenja budzet1JiI\~ NINJ(fJ'IIcj TO JE TO

popravku vozila • Razorene porod ice 'i teska .zivotna sudbina

IZgUbio IDS JedDOdllete
orac l5-mieseenog

Suad

MllraIbegovie,
djecaka

u Brckom, kaie da je s porodicorn s kojorn ~ivi u Tuzl] prije aekol iko dana dosao II posjetu rodbini. Isprieao nam ie cia j e u saobracaj noj nesreci pri j e desetak go din a izgubio i 21-godisnju. sesrru, a prije d viie godine izgubio je i joS. iedno dij ere, koj e ie ugusil a voda prilikom rodenja, - Sjedili smo u kuci i pili kafu, Sin se igrao vani, Poslao sam starije dijete da vidi gdje [e, Utrcao je u kucu i kazao da je mali pao u kanal. Odmah .sarn isucao i izvadio ga iz kanala, Vidio

sam da [e mrT3V. Odvezli smo ga u Maocu u ambulantu, gdje su samo mogli konstatirati srnrt- ispricao !lam [e Suad. Mici tani brc:rnskog naselja. Prutace jucer su prepricavali i da je prije nekoliko dana izbjegnuta Iragedija zahvaljuiuci [ednom mladicu, - Stariji dj""ak od ovoga koji ie sada nastradao takoder je upao u kanal, Nasrec u, naisao je moroak koji je to vidio i izvukao ga vani. Diiete je vee bile poplavi elo, ali srecem, osialo ie zdravo i livo - kazu miesrsni,

u.z ovda5nju osnovnu .5kolu, pohadaJi malisan.i.

Preselili se iz supe
- Bili su djeeaci m ponos, m irni,cihi, popri litno ciobti dnci. U ramazan u same iednu

[era vii u nis u klani ali u nasoj ciZamiji, iii!i kod nene i dieda - kazuje dendija. On isoee da ie porodica Kokic u obhlnjoj Troovi ~ivjela u kuCi bez vode, kuparila, pa iSIT uje, u ob j ekru vi.e

nalik ;;u pi, a cia se Sabahe ta nako n • to joi je m uZ 005ao u Z(I(VOI, preselila s djeeacirna u kol iko-toliko pristojniii smjestai. Malolietni koffiSiia koii je b io u dr us [VU S d jecacima po rvrdio ie cia se A1medin poeoo david i cia m u je Medin pokusao pIlla ri pomoe Ie je i ovaj nestaO ispod povrSine vade. ObLiznji kupaei LlZaIud SU ih pokusavaii pronae:; i izvuCi, jer ie s ve trajalo .Vega nekol iko sek undi.

da se obavi pregled nastradalih diecaka bez obd ukcii e,a nakon Sto je utvrdeao da nerna rragova nasilja i cia ie smrt nastala utapaniem, odustale se od obd ukci je, U Cem:ru za soc:ijaini rod Magl~j na vode cia sU mal i za probleme u porod;ci Kokic, prijave majke]) zlasravlianju, alii kon tra prii" ve da ona za" pU51adjecu i ne brine se 0 njilila. A. DZ. - E.. R. - N. 8..

tuzilac Adis Berbic zatrai.io ie

Dezurni

kantonalni

skog novca prikupljenog od prcdaje zlatnih koka (Telekorna i Rafineriie), kriza ie narocito tesko pogodila manji bh, entitel, SIO se sis terno rn spojeni h posuda najvise odrazava na zivotni standard gradana, Posliednji izvjestaj glavnog revizora RS Boska Ceke zapravo ie same porvrdio isti ni tos t on oga us ~ta mjesecima upozoravaju opozicija, nevladin sekror i one malo zdravog razuma medu vladaiucom garnimrom. RS lone 1I duznicko ropstvo, ukupni dug ovog entireta pop eo se na Vr!O gtav i. h 3,8 milijardi KM! Kada ovim alarrnirajucim broikarna pridodamo kumulativni deficit budzeta i iavnih fondova, koii ie vee; od miliiardu i III miliona KM., onda se s pravorn mozerno zapitati same jedno: Koliko ce jos Milorad Dodik uspijevari skretati pozornost s gorucih problema pricarna o Sudu BiH, vracanju nadleznosti i osrslim separatistickim bajkama?

Brolni slucmeui UlaDaDla DUe godiDe
• Ljiljana Radem (49) utopila se u rii&i T rebisnj iei na pornucj u Zasad polio • Semsa Gubeli': (69) u!apila se rijeci Bos!l i u (lentru Zen!". • M irda Lizalo (2.1) u top ila se !!a mjestu gdj e se rijeka .Plivo uli jeva u Vrbas • Faruk. Vuckit (17) utopio se u rijeci Un! narlomak Bosanske Oloke • Miro&lav M. (52) utopio se u rijeci Fainlei u Kiseljaku • Slav~a Brk;c (20) utopio se u riieci Sa vi kad Bosanskog S"m~ • Hans ArapoVic (19) mop io -se u je<:e· ru Vi dara u Gradateu • Daniida GavTlln.i6 (2.0) utopilas~ u rijeci Drini u setu MedaSi • .Anidll. Rahmanovic (11) utopila se u vjeslackom jezeru BleStica kod Banoviea • Amir Jusufovic (20) utopia se u vjeSCl&om jezeru.Rami6 kod. Baooviea • Zlam Dedi" (JT) ulOpila se u rijeci Bosn.i na podrutj u Ulisnjaka • Da.nijela Gavranic (20) u topila Se U rijeei Drini kod Bijeljine • P. B. (38) utopib se u rijeci Salri kod Brtkog . • Tarik Rahimit (16) utopio se u riie. ci N ooretvi u Moo taru . • Al eksan ciar Du bakCic (39) U !apio se u iezeru Divic kod Zvornika • Mladenko DoJtli6 (29) utopio se u kanalu Drina. - Damica - Sava u semhemkom selu Card.aCine

IUica Ra)iG Da slobodi
Biv5i zapovjednik jedini· ce HVO-a Iviea Raiie, koieg je HaSki tribunal osudio na 12 godi!!s laIVOra zbog pokalia Boilnjaka u S\upnom Dolu, pus ten ie iz Z3[VOra, pise spanski list "EJ Pais", prenose agencije. Rajie je jueer, prem a p isan ju lis la, nap us ti 0 za tvor N a va lea· 1nero u Ma dridu, gelje je proven Celli godinc. Pusten je nakon sto je odsluzio dvije treCine ka:me, s to ie praksa Haskog suda. Raj;e ie u Spaniiu pre· hacen 2007_ gomne iz prirvora. u Sheveningenu. On je 2005. priznao hi vnju za sudjelovanie u napadu na selo Srupni Do, u sreelnioi Bosni, U okmbru 1993_ godine. Zapovijeciao je napado!!! U kojem ie ubiien 31 hosnjaCki civil,. ukljucuju6 iene,. swrce j djecu, i u ko· jern je razoreno ciido selo. U hia p~en ie u HrvaIsko j, gdje se skrivao pod imeno!!! Vikror Andric.

Prema pisanju spanskog "EI Paisa"

Rajie: lapf)~jiedao napadoll!

Bh. rderi nemaiu etiMe
Zasnipnica u Evropskorn

Ianja Faion

0

politickoj situaciji

4

Dmwili avaz, petak, g.. septembarlruj3n201 1.

aktuelno
.. . ., . .

parlamentu Tania Fajon lWi
sto vias! u BiH jos nije for-

riiecima, lideri politickih

cese to desiti, Prema njenirn

mirana i pesimisticna

j e da

pod uzimaiu nista kako bi pokazali da su odgovorni prerna gradanima, . - Kod vas lideri imaiu

stranaka koie su na v Jasti ne

manjak etike, moraju preu-

zeti odgovornost. Kad god dodem, cini mi se da ie atmosfera sve negativnija, U

Evropskom

parlamentu

irna nekoliko poslanika koii podrzavaju evropsko perspektivu BiH, ali [e problem sto ie vasa zemlia izgubila kredibilitet koji je im ala, jer je II posljednievrijeme vise iilla nazad nego

FORMIRANJE. VLASTI Ka se bar] zatunkcliudrzavnoq

naprijed - kazala je Faion,
FajOlJ: BiH je izgubifa kredibilifef (fal" t SeIJB/j) koja je bila gos6i S. ruM foruma, koii ie juCe[ odrzan u Saraievu, A. J.

Radoncic primio ambasadora EI~Atrasa

praUedno rUes iii paleslinsllopilanle

Ako dode do dogovora
Iako se ne nazire kraj krize u formi ran j II izvrsne v lasri u drza vi, vecina stranaka je, uglavnorn nezvanicno, israkla j mena kand ida [3 za ministarske pozicije unovom sazivu Vijecu ministara BiH. Vedina stranaka vjeruj e s tarim kadrovima kojise ne mogu pohvaliti efikasnoscu u radu u pro tekl im mandatima. Radoll(;ic i f/-/Uras: Iskfell iprijaleljski razgovof hrievom svoie zernlie za prPredsjednik Saveza za bolju buducnost BiH Fahriznavanie nezavisnosti 1I Generalnoj skupstini UN-a. udin Radoneic primio je Radonei'; ie u iskrenom i j ucer u posietu pal estinskog prijarel [skorn razgovoru ambasadora u BiH Halida elArrasa. Sastanku je prisuambasa doru Palestine, izmedu ostalog, kazao da je stv ovao i izv rs n i se k reta r SBB BiH za rnedunarodne hisrorijski " atno pravedno i sto brze rjesavanje palestiodnose Fuad Cibukcic, nskog piranja i da ie za BiH Tokom razgovora arnbasador EI-Arrd upoznao ie S!TII tdki va2no kakva S 11 S taRadonCica s de tal j ima ned a- jalis[l SAD, zemalja E"ropske unije.i unu!TIIsnji odn.ovne posjete palestinskog prsi u BiB, saopceno je iz Pr~ edsjedllika Mahrnuda Abasa Bos n i i H ercegov ini re z.aes-cenrra SBB BiR.

remal IDle - za br JoeHoi ale.
0

rnlnlstra

novom Vijecu ministara, stranke vec imaiu spremne opcije

HrliIO,. Joule I UldoUle
HOZ BiH i HDZ 1990, prema ocekivanju, ukoliko dobiju mjesto predsjedava[uceg Viie':a ministara, ponudit ce ga Borjaai Kristo, Nezvanicno, za minidat za novog !Ida diplornatiie, a u kombinacijarna je j aktuelna zarnjenica u tom ministarsrvu Ana Trisic-Babic iz SNSD-a. Ostala dvojica Dodikovih kandidata su Sredoje Novic, sadasnji minisrar ci vilnih poslova, i Mladen Zirojevic, takoder aktuelni ministar vanjske trgovine i ekoncmskih odnosa.
Novic ima iianse da zasje-

starstva odbrane i prometa i komunikacija najizgledniii kandidati za nove ministre su Ivo Miro JOV!C (HDZ BiH) i Rude Vidovic (HDZ 1990). gogodisnji nacelnik opcine Istocna Ilidza, Istovrerneno, samoje uSDA per-sest kandidata za jednu od ministarskih fotelja,

Poznataimena
SNSD i SDS vee Sli utvrdill imena pel kandidata, od kojih ce rri iii ceriri zasjesti u ministarske fotelje, zavisno od dcgovora. Najveca borb a j e za Minis [<lIS rvo vanjskih poslova (MVP) BiB, aa koie p ravo pol aLU i Lsgurn dzijin SDP i Oodikov SNSD, ali nista manje ni Bosicev sos. Kako sada stvari stoje, predsjednik SDS-a Mladen Bosie najj~gledniji ie kandi-

Borba uSDA
Sulejman Tihic mnogirna obecava mjesto u novomsazivu Vijeea rninistara. Zbcg toga je, kako saznajemo, [rali i0 da n j egovo j stranci pripadnu ITi minisrarsrva, i to S-igUIIlOSti, vanjske trgovine i finansija ..Mjesto minis[m sigumosli Tihie je, navodno, obecao i Sadikll Ahmetovicu i Nedzadu Aj-

dne u forelju prvog covieka Mi.llislarstva sigurnosti, Tu je i mallje powali kandidar iz RS, visoki zvanicnik SDSa Predrag Kovac, in3ce du·

nadzicu, akruelnom miniSITU 7..3 boracka pitanja Kamona Sarajevo. Za minisrre vanjske trgovine i finansija sporninju se Semsudin Mehmedovic i Fuad Kasumovic, aktuelni zarnienik miniStra finansi ja B iH, iakc su sanse da SDA dobije oba min is tarstva male. Inforrnacije 0 mogucim kandidarima iz Socijaldemokratske stranke za Vijece rninistara BiH su, uglavnom, ~rure i neporv rdene, Za sada se govori sarno 0 mogucnosri da Zlatko Lagurndzija bude kandidat iii za rnandatara ili za sefa diplornatije. Takoder, Damir Hadf ic, nacelnik opcine Novi Grad, vazi za moguceg drza vn og minis Ira. Prema nekim izvorima, ni Mirza Kusljugit niie daleko od kandiciarure za iedno od mjesra koje hi pripalo toj srranci. E KARAU(; ~A. 515f(;

Istrazivanje korupcije u BiH "Mitolovac"

Onaum urh naJHorumDiraniji! ~ ~~...-.........,
• Ij ""' ...... .

====== _-,,--r--

--

.... ~

..

--

Zahvaljlljuci poslanicirna iz Republike Srpske, Preds ta vn ic.ki do m Par! ame~ nlarne skllpstine BiR na juferasnjoj sjednici nije primio k wanju godisnji izvjestai Visokog sudskog i

Zastuonlc-IZ HS
Ko Ie UUDZio ieeer bIZ carine
[lJzilackog viieca (VSTV) BiH za 2010. godinu. Takoder,. viSe od polovi.ne poslanika iz RS bilo ie proliv toga. da se Prijedlog zakoIIl1 0 zabrani negiran ja, mini" m iziran j 3, opravdava n ia il i Za.stupnica Saveza za bolju buduGIIOS[BiB Ismeta Oervoz za traZila je da joj Viieee ministara odgovori koliko je pu~a ponovilo odJukli 0 ponavljanjll kolieina tarifn ih kvota koje se odnose na uvoz ~etera od seeerne trske za rafinerije. - Molini da se .II avede spisak raI:me~i j a s ecera kojima je od s[upanja na snagu zakona do danas odobr-· en uvoz sirovog seeera bez p Lacanja carine, kao i da se

Predstavnicki dam Parlamentarne skupstine BiH

IU USTU-a
,

Grafika: Gdje grad'ani vide ulrok leiike ekanomske siluacije Istrazi vanje percepcije A od 3.009 ispitanika, 39,.8 pOSIOnjih zaklju610 ie korupcije u BiH pod nazi. da je korupcija z.namo veea "om »Mitolovac", koje je qd onoga Sto se prikazuje. neda"no provela Otvorena Cak 36,8 posto ispilanika mre"..:a ljlldskih praVlli demosmalra da se fin311siiska sihatije tuzlanskog Radiia [Uacija 1I BiH nete ubrzo pr" Kameleon", otkrilo ie da omijeniti, II 18 posto [Vrdi vise od polovine (51,4 posto) da ce oaredn ih godina bi ,i bb. gradana ,maITa da su joS.gOr:!, doksamo 20,3 ponajkorumpiraniji oni koji vladaju sudbinom graoana sto niih ocekuie bah" vrem en II, i [0 tek za dese tak goove zemlje, odnosno sam drb vni vr h. dina. A.Mu.

spisak navedu kolic;ne kaje je bez carine uvezla svaka ralineLija - kazala je Oervoz.

Sa sjednice: Bel rasprave 0 negiranju genocida (Fol.: S. SaI,r... _1 odob ravanja holokaust3, drzao je jucer principe PIije' tIloga 7..akona 0 izmjeni Za· uoeina genocida i zloCina pt· o riv covjecnos ti razm atra po kona 0 izmirenjll obaveza skracenom postupku. po osn ovu racuna stare devi· E K. PredS[3Vnicki dom po~ zne slednje.

pogJedi

D~ev~ i avaz. pet.Jk. 9 septembarln.ria~ 2011.

5

INTERVJU Enver Bijedi6, rnlnlstar transporta i komunikacIja FBiH

napast ce 0 trziste u Rep .bliCi SrpSMOj i SrbrRaseoearao: Goran MRKlC

"BH Telecom" krece u kontranapad, nakon sto je na .comacem terenu" poraien od "M:tela"
o "BH Telecom" u posljed,rje 'Vrijeme hi ljei; loie rezultate. Kada ie rijeto
profit
ga je pretekao.

Federalni minisrar transporta i kornunikacija Envee Bijedic porvrdio [e za "Dnevni avaz" informaciie da ~BH Telecom" za sada gubi tdi§nu utakrnicu od ~!_M:tela".

triiinom udjelu, "M,te/" "BH

noui lIilomelri autoDula
- ja se nadam da cerna do 2014. napraviti 60 novih kilcmetara autoputa na koridoru 5C. Mada, uz malo povoljnije kreditirabrze dopostupci, oprerne, To je ogrornna prednost "M: tela", koj i d j el uje V rio efikasn a, [Q se mora priznati. o Zar lie misfile do. ie roz/og O'VQlwog pada to sto"M:tel" bira isk ljuCivo "(listruin ije /jude III! rukooodece pozici» ie, dok se u "BH Telecom" doloz' po strl!l!ockoi /iniji, 0 rOZ,.. ! odlu.ke u tom preduluke maze, mnogo nosi ti te da razni PoPU! uabavke mnogo knee traju, nie i bde proiektovanie, mozerno dobiti jo~. toliko kilometara izgradnjom autoputa od Tuzle do Oras] a. - Ne. Izvrsit cerno analizu trend 1"11sta "M:tela" u odnosu na "BH Telecom" i preduzeti neke rnjere. [edna od aktivnosti j e da agresivn ije napadnemo lIiiste Republike Srpske, pa tak i okolnih zernaiia Priie svega rnislim n a Srb iju. o Vjerovamo misfile /la S01rdiu.k? - To ste vi rekli (smiieh), Ne rnozemo se sarno povlaciti, ldemo u konrranapad. Osim toga, priiedlog [e da se za sve javne kompanije koje trzisno posl uj u done" su specijaln i propisi. Ako neko posluj e lrzisno, morarne mu omogucid i rr.zisne uvjere, U suprornorn, doci cemo II siruaciju da ce ih privatne kornpanije pregaziti.
da se sprijeei daljnji

Osim toga,

Telecoma"

Losi rezultatl
Biiedic, u interviuu za nas list, ekskluzivno naiavliuie konrranapadvodnosno pokusa] "BH Telecoms" da prodre na lTziste Republike Srpske i Srbije Ie druge mjere za spas posrnule suajevske kompanije,
Bij~di(;: Javlle kampallije u losijem poloiajll

.-""'r:;;aa....

opao ie u prooi polooini godine za 11 posto. Zbog cega, se to deiaua? - Tacne su inforrnacije da [e "M: lei" pretekao na domacern u:zistu HBH Telecom". Odgovor bi rnogao biti da "M: tel" na bosanskorn [distu djel uje kao privatna firma, za razliku od druga dva operatera, koja su u vecinskorn drzavnorn vlasnistvu. To znaci da "M:tel" ne podliieze Zakonu 0 javnirn nabavkarna i da svoje od-

Mun: PQdr§ka illasku it krite

Ambasador dObrlh namJera
Kada bi Mun imao podrsku dornacf politicara, sve bi bilo bolje
Arnericki ambasador 11 BiH Patrik Mun (Patrick Moo!!) podrzao ie ideiu 0 uspostav I ju mini stars tva jan evropskih integracija na wav!Jom nivou, sto je [edar; od prijedloga da se rijesi zastoi u formiranju vlasti 1I BiH. N aravrio, uvjer za [0 je da takvo riesenje prihvare k!jllcni akteri na naso] poIItitko j sceni, Kada bi MUll u svojim dobrirn narnjerarna da nasa zemlja konaeno izade iz Palpozicije i krene naprijed imao podrskll celnika sest stranaka koje namjeravaju saswvici Viiete minis tara, sve bi bi.lo bolje, No, njima su slranacki i lieni interesi i05 na prvom mjestu, Sve dok je tako, dobra volja medunarodne zaiednice, koja je ocigledna, nece nam dcniieri nikakve korisri, Tu vclju MU!l ie jos iednom prezenrirao, ali njegove, kao i riieci drugih diplomala, na nasoj poljtickoj sceni nema ko da euie, Mun ie poriieklorn iz Oklahoma Sitija, diplornirao je na Zrakoplovnoi akademiii SAD te stekao zvanie magistra u oblasti medunarcdnih odno" ... SCS[ godin3 radio je ho otici.!'Zrakoplovnih sna" gil SAD, a moie se pohvaliri bogatom diplornatskom kari· jerom. U BiH ~ivi sa Supru80m i dvile kcerke. G, M.

uenast dana Patrik Mun

zeCu donose se pod polirickim Uliecaiem?

- Ako ie neko politicki izabran, to ne znaci da nije strucan, On mora biti strucan, ali i drustveno
cdgovoran. »orise

o Z,lai:'i

li OVO i/O goda IIema riesenje za OVII situaciju, vee da ce se oua] trend s labljen] a

Ubrzali procedure
zate pripremtle procedure za gra.dni" omOp"te'Va, koie IrenUil10 oduz;maiullaiviie'Vremenl!? - To je ubrzano zahvaliujuCi novoi Upravi "Autocesta FBiH". Da ie islo naslijedellim lempom, ne bi to jo, za godinu bilo potpisano. Inace, procedure izbora izvodaca, projekwvanj.a, ekspropriiac.iie .i osmie pripremne akrivnos[i traju godinama. To moramo skratiti. Primjera radi, prilikom izbom firme za projeklOvanie Ileke dionice iedan od uvjela treba bi!i i vrijerne za koie ce ona to uraditi.

"BH Telecoma" noslavili?

o Sfa

tete u liniti da ... br-

MaSine na IraSi za
Posao vrijedan .23,3 miliona eura mora S8 zavrsiti za deset mjeseci, kaze Asim Nanic
Gradnja juzne dionice aUlOputa na koridoru 5C Bijaca - Kravice u duzini od ceciri kil a me lra poce t ce za desetak dana, porvrdio je za "Avaz" Asim Nanic, d.irektor sa.rajevskog ZGP-a .. Ovo pred uzeeeza iedna s "Euroasfaltom" i "Hidrogradnjom" iz Sarajeva .:ini konzorcii kojem je povjerena izgradnja najj uzn ije dionice aumpu(a 11 BiH, eija ugovo r'fOn vri jedn OS! iznosi a 23,3 mil iO!J eur •. a - Bh" konzorcij u pogledu oper.ati ve sprerna.n je ze pocetak radov:l, Ova dionica sigurno nije toliko zah~evnakaonebdijclovi u Bosni,. ali tezina posla ie u tome sto je rok od deset mjeseci izuzerno kramk kazao je Nan;';. On Ie istakao d a je maCaj ove juZne dionice u !Orne 1:10 ce ona poveza!i Hercegovinu s autoputem Al koji ide kroz Hrvatsku. N aveo je da ce, oakon zavrSetka dioni-

Bh..konzorcIj gradi autoput u HercegovIni

Nova vlast rreba bin formirana u skladu s izbornim rezultatima i prec.izuim slovom Usrava i 7.altcona, uz priori[emo usagiaSavanje programskih lJacela 1I vezi s koiima se treba formira!i pari amentarna veCina" swv je Preds jedni stva SD P -a saopcen nakon jucerasnie sjednice u Sarajevu, prenosi Fena. N a sjedn.ici j e ra.zgovarano 0 akruelnoi poli tickoj siwaciji u nasoi zemlii u koioi ni 1[ mjeseci nakon izbora nisu formirani Vilece miniSlara BiH [e vias! u Srednio-

Ulasl lormirali usliladu SiZbOrnim rezUlialima

Sa sjednice Predsjednistva SDP~a

bosanskom, Hercegovae,konerervanskom i KanlOnu 10. Predsjednik SDP-a Zla· Iko Lagumdi.ija informirao je Preds jedn isrvo 0 sas !anku politickih lidera u Mostaru te naiav'io nastavak rnzgovora 15. septembra u sjedistu SDP-a u Saraievu. Socijaldemokrarska partiia ostaje pri pozuatim principima i programskim nac.:ilima za USPOSlaVU kako d ria vne tako i kantona'! o.ih vlasti kao i 13 potpuno Ubfzanje deblokade procesa evroatlantskih i megraciia.

kompallije sa bh. Z'lallitnicima na palpisiVIJlljll ce Bijacll - Kravice, poceti ZviroviCi u duzini od pel kiradovi n~ dionid Kravice - lome[ara. A. Du.

Sta drugi pisu

6

9. septarnbarrnqan

Doevni avaz, petak, 201, t _

mOZaI· k
".

EMISIJE Na TV Alfa poclnle serijal .Ucesnik i svledok"

Vozila opremlJena napr:ednim sislemirna

Najveci zivuci bh. intelektualac govori a akterima i dogaciajima koji su doveli BiH u tesko stanje
Bosanskohercegovaiika javnost s velikirn zanimanjem ocekuje pccetak ernitiranja nove dokumenrarne serije »Ucesnik j svjedok" na TV Alfa, koja ja radena po ideji akadernika Muhameda Filipovica i govo ..i 0 uzrccirna i posljedicama agresije na nasu zemlju i novijoj historiji BiH.

Aares-Ia Da 81 IZ ala aHadem-H F-- Du-ca

Sliadaca mata haMara su automobUi
iErlrgrol.h
Nakon hakirania racunafa i relefona sljedeea meta ko;0; bi se hakeri u buducnosti mogli okren uti su au tomo b ili, Tako barern srnatraju u sigurnosn oj kornpaniji "McAfee", koia je, u saradnii s kompanijom »Wind River", obiavila dokument u kojern upozorava na po tendjalne opasnosti koje vrebaju

Strucnjaci upozoravaju

na sve veci broj aurornobila koji dolaze s razlicitim sistemirna pornocu koiih se rnofe bezicno upravljati i povezari ih s drugirn uredaiima. VeC danas sve veci b ro j automobilskih proizvodaca omogucava upravlianie nekim njihovirn sistemom pu[em rnobilnih telefona, a neki sisterni Cak kornuniciraio i rnedusobno, naprimjer, povecanie glasnoce rnuzike pri vecirn brzinama i slicno,

Pla(;anje reparaelie
Kako je "Avazu" potvrdio sam akademik Filipovic, on u serijalu, kroz direktno svjedocenje i anali ticki odn os prerua nedavno] proslcsri BiB, govori 0 akterima i dogadajima koji su doveli zernlju u tdko stanje, - Iako je hila hrva agresije i genocida kao medunarodno priznata drzava i clallica UN-a, BiH je danas u siruaciji koja se ne moze okvaIificirati drugacije nego kao da ie izgubila rat i sada plata agresorima teske reparacije, u teri tori j aln im i svim drugim aspektima - kate Filipovic.

suuozacici DiD Mao grUdi

Snimak s autoputa

Fi/iPQvic: Odgovori ns mnoga pifauia

cardiic:

nOUO promiilJanle 0 BiH
kle pos tici eil [eve ko j e j e osmislio sam profesor Filipovic, On pokusava srvcriti moguenostza jedno novo promisljanje 0 onorne sto se desavalo u BiB, da bismo belie docekal ione S10 tre ba da se desa va - kaze Cardllic. u sustini ne znac; nista drugo nego opravdanie neuspjeha nase politike da BiB saeuva kao iedins rvenu, slo bodnu i neovisnu drzavu - po-

Obmane i lazi
Pojasnjava cia je serijal pok usaj da se osvij etli proces ko [i] e uzro kovao s 3 das n je stanje te da se pcgorovo ocije ni kval ite [ poli like i vodS[V2 BiB. - Ta pitanja zasluzuiu Slop-kadar policij'skog snimka Ka mera za na dzor saobracaia u provinciii Secuan snirnila je biznismena Denga Dzialina kako tokorn voznje jednom rukorn pipa grudi svoje suvozacice, pise ,)Orange". Osim pipanja, Deng je prekoraCio i dozvoljenu bain u,. za s to je deb io novcanu kaznu. Deng ipak tvrdi da je snimljena fotografija mcntaza te je zaprijetio da ce rufiti lokalnu policiju jer vjer uje da je potekla iz njihovih redova, Kasniie se pokazalo da djevojka na mjestu su vczaca nije njegova supruga, vee studenrica. Poiicija je obecaJa isr.raWi slueaj i poraditi na zasliri privamos [i gradana.

Faruk Can:!zic, direkror i glavni i odgovorni urednik TV Alfa, istice veliko zadovelistvo saradnjom s ugledn im hh. akadernikom. - Nadamc se da cemo ovim serijalom barem doneodgovor, a taj odgovor rnoze se uporediti sa zahtievom da se nas pogled na zbivania oslobodi iluziia, krivih interpretacij a, 0 b mana i lazi., SIO

Cardiie; Veliko lado vDI/slvo jasnjava akademik Filipovic, Prva epiznda bit ce emitirana s u era na vecer na TV Alfa, a serijal se sastoii od ukueno 11 epizoda, A. SISIC

1V1 DDstalaulasniH' DUemreie'
Pastignut doseg pokrivenosti ad 90 posto ukupnoo teritonia BiH
j e dn 0 pren osi 11 tel ev izijsl:ih .[anica u nailoj zem!ji: TV Alb,. RT M - TV 1, KANAL 3, RTV TK, BIT Brcko, OSM Pale, HTV OSCARC,NTV 101 S:mski Mosl, Behar TV, a odlledavno i RTV USK. Time ;e Okoni'anjem viilemjeseene' procedure vlasnistva TVI poslala je vlasnik kompanije ))Nova mrez.a[" koja ie preregis[r;rana pod novim imenom TVl M.rda. Program ~ve najvece lelevizijske mre'le u BiH za-

Nakon vlserniesecne procedure

zaurosio dleuolMu na dellinu
Doci do drage nosen na ledima delfina i pred rnno!\tvom je zaprosili jedna je od originalnijih ideja. Dievojka koja je, ne nadajuCi se nicemu, mirno promatra-

Romanticni potez

la sou s delfinima potvrdno je odgovo ..ils, Njen buduei sup rug mjesec je sva.kodnevno s delfinom uvjeibavao mcku. - Vrlo sam srerna sto mi je priuhio nezaboravnu prosidbu - rekla ie djevojka.

PrilaDosi SDanSMaPrimara
TV] Mrda Iwpila je ekskluzivna prava na priienose u lakmica spal:lske n 0gomerne !ige, popuJame Primere, z.a gledaoce u BiR. Vee od subote fanovi naja[raktivnije evropske Jige ima I ce priliku u 18 sa ri gledali duel ViJjar~la i Sevilie.. TV1: Tehllitka modemizacija i al raldivan program purem l.emaljskih od1i£iljaea pos dgnut doseg pokri ve·

nosti od 90 peste ukupnog teritorija B iH, I:akav imaju i druge najvece TV staniee uBiB. Gledaoci Mrde odnedavno uiivaju u ilUl.etrlO populal'nom programu u okviru nove jesenje ;;erne. NakoD kupovine !lajarrakrivnijeg i najgleda.nijeg serijskog, fiImskog i spoHskog prograrna Ie nedavne tehnicke modern izaci je, em iLiranja 51 ike u formatu 16:9, TVI i Mrda ;oil jednom su potvrdile da posraiu lider na bh. televizijskom mistu. H. P.

PORTAL - ko.mentar dana

Organizim:ni kriminal pokusava se _spasiti: MafYa .zeli iskljuCiti tumoca Olega Cavku.'
- Pohvale za [uzioce, neka neko u ovoj zem Iji tad i ta ko kv al itetn.o i postepo! SamO neka istr<1ju,hrabrL..,------:-:c:--::c-" os ti im. ne faJi, sarno im trella.potpora i nas obicn.ih g:redana, da.bi svima bilo bolje. Ocistimo nase gr.adove od spodoba ovakvih! (Damir Del/e)

U Orailju je oddana fudb a Is k3 u!a km ita pod naziyom "Humane zvijezde RH i BiB" s ciljem pomoCi udruienjima djeee s pose· bmm potrebarna u razvoju iz Or3sja i Od~aka. Brallko Tu~ek, organizamr manife-

HonieUiC i Hnezouie Odigrali Dojedno DolUUriieme
sracije, i Marijan Orsolic, predsjedn iii Vlade Posa;"skog kantona, tom su prilikom predslavnicima udruienja Marku Topicu i Ivanki Simi'; urucili cek u vrijednosti od 6.550 KM. U mecu koji su svi okoncaE kao pobjednici reprezentaeiju HI"Valske predvodio je nekad.asnji napadac Dinama Si1vio Maric, dok .su za BiB nastupiIi n eka d asn j; rep rezen la t;vei Sabic, GJ.vaS, Mdanovic i Topic. Posebna alra-

Susrele se humane zvijezde BiH i Hrvatske

keija bili su Nikola Nikic i nezaboravn i as Sulej man Halilovic. OdusevJjenje okupijene publike izazvali su i pjevaci Serif Konjevic te glumae Slaven Knezovic, koji su odigrali po jedno poluvrijeme. A. O.

mozaik

Onevni avaz, pelak, 9_ se ptembar/n.rJan 2011_

7

Sta kazu poznati
Olaf Ragnar Grimson

POMazali smo da mDiemo uSPJell
. Donedavno

rnlja, Dams smo zemlja znanja Pokazali smo

smobili

siromasna

ze-

da kao mali, sa samo 300 hiljada liudi, mozemo uspjeti, pronaci svoje rnjesto u Zemlja znanja medunarodno j zaiednici ... Sila koia nas j e pokretala bila je ekcnornske naravi, Pronasli srno vlastite prednosti, Shvatili smo da novae mozemo zaradivati cd svojih prirodnih izvora_ (lsla/!dski ptedsjed/!;k >oaGlob" ..") "

Hans-Ditrih Ganser

- Izgublieno ie povierenie, jer nisu posdvana pravila zajednicke valute, i [Q slabljenjern krireriia stabilnosti te propustanjem sansi da se euro dalie razvija Naivazniie !ito sada treba ucini ti j e ponovno uspostav Ij30j e pov jerenia, a 10 se moze dogoditi samo ako se posti- Genser: va Pakt stabilnosri. Sljedeci korak bi bio zau- Propuslene stavljanje zaduzivanja u svim evropskim ze- sanse mljama. (Bivii njemocki minutar vanjskih pO$I(1)al;a DW)

IZgUbllenoPouJererue

Asmir Begovic

FranCU2i su rannUi
- Francuzi su i dalje u najboljern polozaju. Odlucuju 0 svojoj sudbini, Ipak, vidi se da 5U ranii vi. S druge srrane, mi imamo strasan tiro .. To smo derncnstrirali i sada protiv Bjelorusije, jer smo igrali bez Spahica, Pianica, Ibisevica, Maletica .._ I Luksernburg moramo ozbilino shvatiti, To Ce se i desiti, Zbog sarnopouzdanja dobra bi bilo da ih pobiiedimo s tri iii eetiri (Reprez'entativni golman za "Ava.",,,,,, Sport") 033/281-393

SOKANTNO Neobican prizor na putu u Gornj[m Petrovicama

Djevojcica u ruci drZala samo jastuk i dekicu • Curica se iskrala iz kuce dok su roditelji spavali
Amela Hamzic, 19"mjesecna beba iz njemackcg Kamplintforta, glavna lema [e razgovora medu gradanima Kalesiie i okolice, nakcn SIO je otkriveno da je curica nekoliko sari sama hcdala rnagistralnirn putem Tuzla Kalesiia - Zvornik. rnagistralom u Gornjim Raincima, - V racali smo se spas 13 j bilo nam je cudno da beba sama seta rnagistralnom, a putem jure vozila Kada smo vidjeli da je bez pratnje, odlucili srno da stanerno. Drh tala je a nien pia/: je postao jaCi nakon sto smo ie uzeli u ruke. Mjcitani nisu zn ali eija jed jeva jcica, pa smo pozvali policiiu iz Kalesije - prica Admir Karic, On rvrdi da j e dj eve j cica u ru ci drl:ala sa rno jastuk i dekicu.U trenutku kada je policija narnjeravala kontaktirati i Centar za socijalni rad i predati im bebu, stigla je starija lOena, koja je rekla da je beba njena ulluka_ - Ub rZO smo saznaJ i da beba ima 19 mjeseci i da se love Amela. Njeni roditelji Sane! i Edina Harnzic zive i Ovo je bio prvi dolazak Amele s roditeI j irna u BOSD U, pa je zbog 10" ga niko od mjestana nije mogao da prepuzria " kaze Karic,
rade U Njemackoj,

hasali a sa a nodla m is raiD
Djeciji plac

slrasan tim
gola razlike,

" St"a kazu u naro d u 1'\71 ~
IC:::::,J

red8kciia@av~z.ba

Ozbiljniinueslitori nas zaobilaze
- 0 napretku [lase zernlje niko !lista ne govori. Da n3S svi ozbiljni investitori zaobilaze u sirokom luku vise je nego ocigledno. Dovolino ie pcgledati izviesta] Svjerskog ekcnornskcg forurna 0 globalnoj konkuren tnosti, gdje je od 142 miesta BiH tek stota, (Ciralac F. S. iz Zenice}

Vremenska prognoza

9.9.2011.

Posjeta porodici
Ekipa "Dnevnogavaza" pcsjetila [e juc.:r porodicu Hamzic i razgovarala sa Sanelom, Deem dievojcice Amele. - Hvala Bogu da se sve dobro zavrsilo, Zahvaljujern i morncima koji su zaustaviIi auto i uzeli nasu Amelu, Putovali srno 20 sal; iz Njemacke i svi smo zaspali Arnela je u nekom rrenurku sama otisla iz kuce i ovo je dobra cpomena za mene, all i sve druge rodi[elje - kazao je Sane! Hannie, presrelan sto cijela prica ima sreran kraj. F. SINANOVIC

VRIJEME
OANAS

2.9 OAN.JA_

Ko zna kakav bi scenario imala ova prida da se Admir Karic i Arnel Mesic, uposlenici firme Neon Solucije, nisu zausravili kada su vidjeli curicu da sama seta

LUKA

U iurarnjim satim oceku]e se umjere!lO,
negdie pretezno

Z~NICA 28 .., .SARAJEVO 27.,

nena HaUlia Dala u nesuiiest
sviiest.
Majka Edina

oblacno vriieme,

lIZ

Dugo S1.I svi 1.1 porodiCI Hamzic bili u iloku kada S1.I sazn ali St3 se dogodilo njihovoj mezimid. Amelina nena Havb od soka je pala l! ne-

nije .l!e1-

j ela sta Ii prod ob jekti v fo-

waparata. I ona je u soku, Ni njoj nije jamo kako se to moglo desiti.

osratku dana. Tokom poslijepodneva, u visim podrucjima istocne Bosne moguci su riietki, kratkotrnjni pIjuskovi. VjeW slab, sjevem i i sjev",foisroCni juramja lempemtura ad II do 17, na jugu do 23, a dnevna od 22 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena. PETAK
~. '!i,

srepenorazvedravan]e i prerezno suncano vrijeme u

po-

N UM

33

....._ Prili.kom il'vodenja gradevjnskih radov.a, na dubini ,,- od 60 ceotiroetara, radoici preduZ1!ca "Hidrokop" pronailli su jucer u cemru Ballje Luke u J evrejskoj ulici avionsku bombu iz Drugog svjetskog ram. Na is[Qm mjestu pronadeno je joS nekoliko bombi, pa. je jama iz sigurno.nih ra:doga za rrpana. Policajci i l"ddnici Civiine zalirire odmah Sli izasli na lereru obiljdili podrucje koje se nalazi nedaleka od ElektrotJ:hnicke skole, u kojoj je privremeuo obustavljena nastava, dok se lmmbe ne uklone. B. S.

PI'Onadene bombe Iz DrUgOg SUJelSHOgrata

....._ Satajevska policija uhapsila je prekjucer Adnana ,,- Sakica (34) zbog sumnje da je prodavao heroin i nedozvoijeno drzao oruzje. Pretresom aUlOmobila osumnjicenog pronadeno je 630 grama heriona, dok su u stanovima. koje koristi prolladeni pislolj za ~oji nije imao odobrenje Ie novae od prodaje droge. Saki'; je jucer preda[ Tuzila!llvu KS, nakoncega ce nadlezni luzilac olvor;t; iSlragu i dO!lijeti odlu.k", 0 predlaganju prirvora. N. G.

A.dnan SaHIC unaDsen sa 630 grama nerolna

SUBOTA

~al1.

.AJTII.FINJE TEUUlA1lmf.

.AJTNlNJETEW'ER'l1\JIE ~IEMPEIU1T1JIE

''''8.:2$''.

NEDJELJA
ll.g\.2frl1. JUJMInJE lEMPEAAT\JIE

01111'C 00 2II'C
~E~1litE

(ll!12'CtIoZl'C
(II!

00 1:rc do 25't
UN~la.tPeRIl~

oII22'C 00 33'C

we

do 35'e

00 Zll'Cdo 35'C

BIOMETEOROl0SKA PROGNOZA .-------Opea srika relatil'llo Ie pO'Ioljna, ~IO te pOzilivno uljecatl na rar.polo~enle vecine liudi. koo o,oba "-'ieUji'llll n, pmmjeno t"gob. 6, Iliti "I.,lii' I""i.n., ali se 'ipaJcweportJtuje su,dr.lavanj. "0 iatth. akli'lnos'"_ Tokom dana, vioo piUnje !rebalo bl p,,-,veti~ ",!:tI1i od .u~tevog zfl!t~nia, dok su u poslljepodne· v"im salima, pod uliBcajam spamog vremena, m oguce slabiie makeije pOpul i,<[pll,"osli, glsvolloli, I ~.[vo'"_

Grad Sarajevo ,,- -----kl,,,,k 61B '.I ... t 19.U9 kl",.k

9. 9. 2011. 1729
3.15

Z.I"",~

Ukratko

8
REAKCIJE Nakon pokusaia stavllanla NVO pod kontrolu

9. septeroba r/rujan 2011.

On~vni av,lI, petak,

te me
.•

Sjedisfe OSCE·a u Becu

... Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) sa sjedistern u Becu pozvala je j ucer sve clanice na intenzi vi ra IIj e saradn j e u borbi protiv rransnacionaInih prijetnj i, prije svega terorizma, javlja Feria. Predsjedavajuci organizeci] e, Li tvanac Audron ius Azubalis, povodom desere godisnjice teroristickih napada na SAD pozvao je na jaCanje saradnie drzava clanice OSCE-a i zemalja partnera,

Borba orouu terorlzma

OSCE

Ako je to proizvod neciie sracunate namjere, onda je to za najostriju osudu, kaze Adis Arapovit iz CCI-ja
Nevladine organi- ....----zaciie u BiH zadovoljne su potezom poslan ika u Predsta v n;ckom dornu Federalnog parlamen ta, koji snob orili srarno In i plan ovogodisn ieg rada Finansijske polidie FBiH, sa Zuferom Ar8povi(;: Dervisevicem na eel u Sumniiv plan Dervisevic, A, izmedu ostalog, on je isplani'rao da kontrolira , »svrh u osn ivan j a ne, vladinih orgauizacija I (NVO) i niihovih pr; ograrnskih ciljeva", pa , c<lki da vrsi "idemi, fikaciju" osnivaca i svih zaposlerii h u NVO, provierava upravne j druge organe NVO, sredstva kojirna raspoIazu, zatirn da pod kontrolu sravi njihove humanitarne akcije, prati medusobnu povezanost NVO, MO i cia pod prismotrom drii njihove internet-stranice,

eruiS UiCbi a se ilesa u ra sudoua
Home idu
priJaue?
Vrio je in eli kati vn 0 ; da je Dervisevic u svom sada vee propalom programu radii za ovu godinu naia vic da te pro ti \' iesl nevladinih organizacija biti pcdignute krivicne pri j ave zb og, kako navoiii" nezakonirosti u radu, Zastupjrica NSRzB-·a Alma Card!;c .s toga je prekiucer u okviru poslanicki h pi Ian ia zatrafila da ioj Vlada FBiH dostavi podatke 0 koiim je NVO rije':. Dervisevic: Idalje tJl da koris/J policJ/s/re me/ode da su za kontrolu NVO za- necije neznanie, onda su poduzeni Drzavno i entiterska slanici rekli sasvim dovorninistarstva pravde te naIino 0 tome, a aka ie to prodlezni sudovi, izvod necije sracunate na- Ako se iza toga kriie miere da napravi politick! iii

SlPA

Z8 'KrlmOIOUCe'
... Policijski shlzbenid Drfavne agenciie za istrage i zastitu (SIPA) u avgus lU 2011. registriral i su 0 ko 400 pozi va na telefonskoi Iiniji ~Kri· molovci", od kojih su 154 ociieniena neozbiIinirn, javlja Fena, Od gradana je zaprirnljeno 85 korisnih inform acija na osnovu kojih je sacinjeno isto toliko izvjestaja,

OMO 40000ZIU8.

Prismotra zapos!enih
U njegovom programu koiii e Parlarnent vratio Vladi FBiH na doradu najavljena je velika kon troll! rada nevladinih organizacija, Na to je uslijedila ostra reakcija zastupnika, IllIl"06IO sefnva poslaniekih klubova SDA i SBB BiH Ismeta Osmanovica i Fehima Skaljiea, koii su ociienili nedopustivim cia Finansijska policija koristi policiiske merode nadzora nad liudima, Parlamentarci su upozoriii da Finansijska policija nerna ovlasti da tini on 0 stO ie u svorn programu rada naveo

Kakve su namjere
Proiekt-menadzer Cenrara civilnih inicijativa (CCI) Adis Arapovic u izjavi za "Ava.z" kaze da je miiesanie Finansijske policije urad NVO u direktnoj suprotnosti sa Zakonom 0 udrufeniirna i foridacijama .. U njemu se, istice Arapov ie, jasno na vow

NATO

... Sef Mis.ije Bosne i Hercegovine pri NATO-u Branirnir J ukic predao je u sjedistu NA, TO-a u Briselu akreditivna pisrna zarnieniku generalnog sekretara NATO-a Klaudiju Bisonjeru (Claudio Bisognero), jav]ja Fena. Kako je saopceno i.z MVPBiH, Bisonj ern ie izrazio zahvalnosr NATD-a l.a doprinos BiH misiii ISAF u Argall istanu.

BiSOniero orimiO dUMlca.

neki drugi pritisak na nezavisnost NVO, onda je to za svaku i naiostriiu osudu- porcrtava Arapovic, M.KUKAN

Suspendi ran je ko m esar policije Tuzlanskcg kamona Nedim Mutapcic. To ie odluka VI.de TK koja je suspe" n diral a MUlapc;ca nakon SIO je minil;tar MUP-a TK Bego Gu[ic llpUlio zahtjev Vladi TK cia donese rjeiienje 0 privrernenoj suspenziji. Jllcer suspendirani Nedim MUlapcic u izjavi za »D lIev)]i avaz" kaz:ao jed a je

SUSpend-ran Momesar MutapCiCI
odluka Via de TK nezakonita re da ce svoja prava rraziti zakonskim putern. - Priie nego sto je krenu13 hajka na mene minis tar Gu lic ie r.azgovarao sa mnom,. uldmarivno Ira'1;e<oi da podne.lem ostavku Ie cia ce mi, u 10m sJucaiu, dati dr· LlgO radno mj.esro. Moj SlaV je bio da to necu uraditi jer, aka nisam podobil.)] da bu dem korn esar, nisarn, onda, podoban ni za neku drugu policijsku funkciju, Nekome ie zasmetalo neilto u mom cadu. Znam i sta i kome, ali znam i da mi .zbog tOga predstoi i duga i leSka pravna borba, ali se neeu predati - kazllo je Mutapcic, koji ee, osim utvrdivanja krivice za prosiogodisnju saobraeainu ne.zgodu u kolO.

Odluka Vlade Tuzlanskoq kantona

i'oj je unisteno sluzbeno vozilo, bid i predrner proviera Tuzilasrva TK za prijavu da je, na"odno, od osudeni· ka Sedineta Karica zvanog Sido i.zSrebrenika uzeo miPrivremenu duznost poLicijskog komesara "Isit ce Zah.id Selimbasie, na;;elni.k Sek [Ora hi min al isticke policije. A. HADZ/C

teme

Onev"; avaz, patak, 9. sepremlt~f!rujan 20t 1.

9
Halivudska zvijezda Penelope Kruz u Sarajevu

DHUGI DAN BOHAVKA

Penelopa sa suprugom i sinom preselila se u hotel "Europa" • Posljednje pripreme pred prvu klapu fUma "Venuto al mondo" • G.lumica prije pocetka snimanja leli osjetiti grad i susreti se s reditelIem Serdom Kastelitom
Drugi dan boravka holivudske zvijezde Penelope Kruz (Cruz) u Sarajevu protekao ie iednim diielcrn u njenoj selidbi iz "Bosmala" u h 0 rel ~ElIrop3". Kada ie Penelopa sa suprugorn Haviierom Bardemom (Javier) i sinorn Leonorn, prek j ucer, s tigla u Sara ievo, prvobitno su bili smiesteni u I u ksuznorn penthausu u "Bosmalu", ali su se ubrzo odlucil i za d rugi srnies tai. iucer u popodnevnim satima u restoranskorn dijelu hctela "Europa", gdje su proveli n dID v iile 0 d sa t, ali ie zbog iznirnnog osiguranja fotografiranje bilo nemoguce, Doznajemo da je Penelopa zapriietila osiguraniu da ce im svima dati otkaz aka iko uslika nienog sina. U meduvremenu, ispred hotela zau stavio se em; automobil VW "touareg", iz kojeg su ljudi iz Penelopine prarnje iznijeli bebine i srvari slavnih supruznika. Za to vriierne na broinirn lokacijama u nasem gradu te-

Z prUSlila SigUranl OIMI m MOn8MO SIiMa n~8nOgSina
Veliko osiguranje

Kejsi: 8iH je prelijepa zem/ja -

D iplornati ja

prlurienOSl
BiH
... Novoirnenovani britanski arnbasador u BiH Naidzel Kejsi (Nigel Casey) porvrdio ie iacer predanost Velike Britanije buducnosti BiH kao stabilne i uspjesne zemlie na putu ka Evropskoj uniii i NATO-u. N a jU<;eIa!iuojkonferenciji za novinare on je istakao da je b uducnost Bill valn.a Vel;koj Brita. niii i daje njegova zemlja spremna pomoci n a evropskom puru, G. M.

Sastanci

CikoliC orimio
BeSimiia
... Ministar odbrane BtH Selma Cikotic primio je jUcer U posieru novo; menovanog minima odbrane Republike Makedonije Fatrnira Besimija s njegovim saradnicima, Cikotie je Besimiiu izrazio dobrodoslicu i u BiH. Ministar Besimi se sa svojim saradnicima zatim upu 00 U bazu Butrnir, gdje je posjetio pripadnike vojske Makedonije koji su

Nasa ekipa Penelopu, njenog supruga i behu vidjela je

Hosu bh. glUmCi
Prema nasim informaci[ama, u filmu "Venuto aJ rnondo", lIZ Penelopu i Emila Hirsa (Hirsch), trebali bi zaigrari i bh, glurnci Adnan Haskovic, Luna Zimic-Mijovic, Milan Pavlovic, MOll· mer Kasumovie, Milan Pavlovic, Mediba Musliovic, ali i broini statisti. kle SII posljednje pripreme pred prvu klapu filma "Venuto .1 man do" koia ce pasti 12. septembra na Butrnirskoj cesti. Tako ie na prosroru bivse kasarne "Marsal Tito" ekipa filma jucer iz kamioua istovarala oprem u za snimanje, a. [0 ce im ujedno biti i bazaza vrijerne boravka u Sarajevu. Novinari SII tokom citavog i ucerasnjeg dana iscekivali Penelopino poiavljivanje na Ba!i~arsiji, jer je, prema nekim informacijama, ona pozel j ela pro seta ti centrom grada, a zbog eega su ljudi iz produkcije, naveduo, kontaktirali neke od zanatlija iz starcg dijela Saraieva.

u sastavu EUFOR·a.

Osjetili puis
Vriiemedo ponedieljka, ka-

Borel

Glavila fokacija 1a slIimallje filma lIa Ba!H!arsiji

da, definitivno, pocinje snimanie filma, Penelope Ce iskoristiti i za susret s rediteljem Serdorn Kasteli tom (Sergio Castellirto) kako bi dogovorili posliedn]e detalje VI ulazak u kadar, Liiepa ~pankinia ce igrati Saraiku, udovicu Gemu (Gemma), koja sina dovodi u grad i stoga do ponedjeljka zeli lito belie csjetiti puls, upoznati dusu i nacin na koji bh, prijesrcnica ~ivi. M.tu-D.Z.

pOdriHa

mlnlstru Helm
... Koordinacioni odbor borackih crganizaciia, saveza i udruzenja u FBiH daje punu podrsku fede.raInom ministru Z3 pitanja boraca i invalids odbrambenooslobodilaekog rata Zukanu Helezu, javlja Fena. Oni su misljenia da, kada se radio implementaeiji Zakona 0 kontroli zako ni tos ti ko ris ten j a prava iz oblasti borackoinvalidske zastite, ova se zakon ska a ba veza mora provest] do kraj a.

s

500 I)Udi-ejegOUO naSlije. e
Spas "Agrokomerca" nije u jednom covjeku, nego u koordiniranim aktivnostima svi.h nivoa vlasti
Fik r-el A "die je imao svoje vrijeme i ono je proSlo. N jegov dopd· nos zaokruzen je medusobnim ubijaniem oko 3.500 . Bo~ njaka, a e-koncan bit isan.ih bora ca U ns ko-sanskog ka.ntona. Reakcije na Abdiceve pianove kaje je prekju~er i7.nije]a njegova keecka, koja je i Iederalni delegat u Domu narOd3,ne smiruju se. Tulic tvrdi da njegQv SlaV diiele hiljade patriot:a. Ibrahim Baja Na· darevic, nekada§nji komandall[ Armije RBiH i federalni poslanik, bio je kratak. . Abdie me kao oBoba uopce ne zanima, pa me tako ne zanima oi bilo koji pr· ijedlog te osobe Q bi.locemu Resorn i mi nistar ind ustrii e, energeti ke i rudarstva F ederacije BiH Erdal Trhulj, kako nam je javljeno iz njegovog kabinela, zbog obaveza nije bio u mogucnosti dati svoj komenta.f na planove karlovackog Ultvo~enika Fi· krem Abdica. - zavrSlO leN adarevic. Ek.em S aric, akruelni dj· rektor "Agrokomerca", kaze da se ne zeli l.Ivlaciti u politiku. Tvrdi da joil nije procimo Abdieevo "djelo". - Ja vam mogu govoriti 0 kasnienju u akIivDosnma u vezi s radom strucilog tima za sanaei; u "Agrokomerca". Spas ovisi 0 koardiniranim aktivnostima i podxsci na svim nivoima vlasIi u BiH kazao je Sari':.. M. DEDIC

Ne srmruiu se strasti u Krajini aka Abdicevag plana

NjemacKa

Minislar zauzel

HaliiDUic PDS)eIID mansane
... Generalni konzul BiH u Stutganu Hariz HaliIe-vic posjetio je djecu iz BiH koja se Ill! Djecijoj k.!inlci u Tibingenu lijete od leukemije i urucio im skromne poklone, javlja Fena. Direktor DjeCije klinike prof. dr. Rupert Handgre!ingcI infonnirao je generaJnog konzula Halilovita 0 zdravs[venom staoju djetaka koii se Iii ece na kl in ic i.

za ra mi zlaCi n, izjavio je jucer ALmir Tutic, predsjeunik Sa· 1'= udTllZenja demo-

Klubpoznatih

Harl Varesanovi.c

moniMa BeluCi naJIJepsa Ie zena
Lieni praHl rnuzicke zvijezde

10

9. septambarflUjan011.· 2

Onavni avaz, petak,

teme

SINDIKAT Opet burne reakcije na ministrovu odluku

Ime i prezime: Hari Varesanovic, Datum i mjesto rodenja: 16. januar 1961. u Sarajevu. Koji je Val' najveei porok: Ima ib mnogo. B iste Ii donirali organe: Da. Sta pomislite kada Vam cma macka prijede preko puta: Prvo porn islim isto 8to i svi sui evjerni, a onda sebi kazem: "Jesam blesav", i nasta vim dal je. Sta svaka dama mora imati u tasni, a muskarac u novcaniku: Dama sredsIV3 za Ijepsi izgled, a rnuskarac novae. Im a Ii istin e 1.1 inc ci "Ko pjeva, zlo ne misli": lima. Da j e sutra smak svij eta, ita biste danas uradili: Nista, nikad manje, J e li belie danas biti lijep iIi parnetan: Za rnuskarce pametan, a za zenu lijep, Politika ie za Vas: Trebala bi biti servis gradanirna, a kod nas j e sred s tVO za zaradu, Iicni i prosperitet farnilije, J este li ikada izdali prijatelia: Nikad. J e li Va Sa slava gorkog ili slatkog okusa: Kiselog, Otkriite nam jednu tajnu: Sv i znaj II sve a meni, Cega se najvise srami te: ViSe se sramin tude sramote, a s rojim iza onaga Sto radim. Najljeplia ienalmilSkarac je: Monika Beluci (Monica Bellucci). Kada ie brak dobar brak: S ve j e dobra na poeetku, a moze hi Ii i pri kraj u, za visi od ljudi i rnedusobne tolerandle. Je li. iutro pametnije ad veceri: Ne mora bin, zna biLi i gluplje .. N eostv.arena zelia: Ima ih m 1I0g0, lIis.am fokus iran na odredene snove.

uCeniCima i naslauniCima
Cak 60.000 ucenika postalo je eksperiment Emira Suliaqica, a zbog njega ce sada u deset skola 12 nastavnika biti tehnoloski visak
Nainoviia odluka ministra obrazovanja Kantona Saraj evo Em ira Su I j agica da ucenici ne moraiu pohadati vjercnauku ili nevi predrnet ope! je izazvala burne reakciie roditelja i direktora skola, Iz Sindikata srednjeg obrazovanja KS kazu da je ovo poigravanie s ucenicima, nastavnicima i roditeljirna, " S ta vise, 60.000 1.1cen ika postalo je in vivo eksperiment rninistra Suljagica .. Za one uceriike koji aece da pchadaju nijedan ad predrneta, skole ne rnogu abezbi j eeliti ni pros ror ni kad ar. Hoce nesto da provedu, a za to nisu dali novae. Sada cemo 1I deser skola imari tehnoloski visak od 12 nastavnika, ier su izgubili obavezni predmet - navode iz Sindikata. Avdo Haido, direktor Trece gimnazije, kill cia ie,

S lIagie se DOigraua s

Rijec gradana

Varesano vic: OOllirao bill orgalle Omiljeni tilm:"Sarno jednom se ljubi", Vail hobi: Razni su hobiji II razn im perio dirna. Sportista koji Vas Inspirira: Zinedin Zidan (Zinedine Zidane), Siecate Ii se prvog poliuIIca:Da. Staj e Vas najveci strah: Nemam strahove, ali rrzarn se kada se vozim II automobilu, N aidraza pjesma: "Ostala si uviiek ista", Kada ste posljednji put bili na izlozbi ili u pozori~tu: Ned avno. Citat koji pamtite: Trenll· IDa mi nijedan ne pada na pamet. Omiljena modna marka: Nemam omiljenu marku, va1na je Ara mise dopa da. Osoba koia Vas Zivcira: Nema lakve.

-RoditeIje niko niie pitao za rnisljenje, Ministar sve pokusava kako bi ukinuo vj erona uku kao skolski predmer, ali rnu to necemo dozvoliti - kaze Selma Sinanovic,

,ROdlleue nlHO nilB DiiaD

prema planu i programu, predrnet Kultura religiia bio zastupljen s dva casa sedmicno

Ademouic: Ishitrena odlulta
Zastupnik Sa.veza za bolju buducnost BiH 1.1 Skupstini KS Kenan Ademovic kaze da je odluka mini· SlIa Suljagiea done· sella ish itr~nJ). - Gmdane KS niko nije obavijestio Ill" ti su mogli uCeslVo;Ml· ti kroz okrugle stolove na rasplll. varna 0

r-~•••
,

__ '--_ Memo vic: Nedolic811 polel miTli:,lra

torn pitaniu, Smatram da je neophodno da mlade generacije budu educirane 0 svojo], ali isvirn religijarna, jer to spada u op6J. kuIlurn. OVakv3 odluka !Ie doJikuje obrazovn im ins!i tud jama, j er su ovi predmeti mni 7..a opee obJ1l7.:ovanje !laSe djece - kale Ademovic.

i da stcga sada imaiu tehnolosk i visak u sk 0 lama. - Momma praviti i nove rasporede, iako je pocela naSlaVQ. Ako bude mcguce, stavit cemo ave predmete na posljednie Casove kako bi djeca rnogla iei kuci kada zavrse s redovnorn nastavom. Takoder, irnamo prostoriie gdje bi djeca u slobcdno vrijeme mogla nesro uciti, pisa Ii lek lire,ci la Ii, igra Ii f 1.1dba! a u dvoristll ... Ako bu de obavezno, napravit cemo raspored profesoca koji ce dezurati nad djecom. Ta" koder, sada ponovo imamo s iluaci ju da ce lIeka d jeea imati ocjenu i prcdmel mallie - kaze Haido.

Trebase DDbunlll
- Skole su za ucenje, a ne za politiku.
0'1'0 ~10

-~=---,

minister cadi politicki je stav, Poi- --;:__-gravase S nama i nasorn djecom, Rodilelji bi se trebali pobuniti . istice Refik Kadic. N eki od direklora skola bo rjeSenje za popunjavanje slobodnog vremella koje ce im a Ii ucenici, jet ne "ele pohadati oijedan ad predmern, vide U lOme da oni idu na neku od sekcija. A. NUHANOVU';

081-142-015
UBlRANJE LOVE- Sramomo je!lto prosvjeta !i traj kl1je. OgromneSl1 Lm pla.te, a vrlo maIo rade - od 7.30 do 1 t.30 iii od 1330 do 18.30. Takoder, i nakon posla dne pri va1lI0 iDstruJ.:;d j e i ubiru lovu. KAPLAN I SULJAGICCitam 0 Kaplanu, Suljagicu i sli cnima i pi tam se za koga ie ovaj naro d gl asao. Pisac JAVNO IZVINJENJE Svaka ~as I sel ektoru Susitu, odl iano radi, pOSteno prav i sa.stay. Misimovic se mora izvini ti selektoru javno. Onakvo ponatanje je sram ola, lie treba ga viSe zva Ji. STRATESKA MJESTA-Mi~ n is tar J usie ru je sarno da klepi uSima. Nikada nista taj Coviek do bra nije uradio, osim sa· mom sebi i brojnim J usiCima koil $1.1 razmjesteni !la "stra tesk.a." mjesra.

Dnauniauaz
ke godine. Mi smo fobovi m~" Ilopolisrickib kompanija, a novacodl~i 1.1 dZepove krimiIlal izovan ih poli Lic3.ra ; n jill 0v.ih.P.oSlusnik~ n a mkovodeCIJI! mjestima u ovim kompan_ijama. DAN UClTELJA - Sram.otno je da II pros.vj eti za Dan ucite!ja i;islacice i domari imaju slobodan dan. Skole su nam prljave, a oni pmZIIuju i odmaraju sf, kao da su ucitelji. Ima ti iko da ovo zabra nj i dovede u red?

Uleronault Ie ugroi na
Pres-konferencija u RiJasetu Islamske zajednice. BiH
I

I
I

I

HalilQvi{; i Omerdi(;: Predslavili relulltl/II Rij aset Islamske zajednice zbog odl uke ministra obrazo, vanja i nauke KS Emira SlIijagiCa da se uvede treea mo· gucnosl U likole smatra ugroZenim praVll vjerouCitelja. N akonferenciji za Ilovrna,e koja ie od!iana illcer Nezif Halilovic iz Vjersko-prosvjetne slulbe Rijasera prezentirao je rad i doprinos vjerouCi lelja II obrazovmm US!aIlovama. " Radimo na svom kadru kaka bi SIO bolje prenije1i znanj e na uCeIlike. Pra limo njihov rad, rako se, od 1992.

MONOPOLI ROBOVI-Plin

i grijanje poskupljuju kao i sva-

Grafika koja pokazllje slrucnu spremu vjefOlicitelja ouCitelja s visokom srrucnom do 2008., II srednjoj skoli sa spremotIl prije tri godine pro40,2 posto vjerollCitelja koji su predavali s visokam st!'Uenom cem je i7.nosio 47,55 POSta, S Iespremom brej povee3o 113 93 ndencijom sralnog rasta - israpOSto. Ula7=o u bdar koji je kao ie Hal.ilovic, koj i ie dodao jedan od najobra:rovanijih u cia su vferou6 tclji svoj doprinos prosvjer.nim llsranovama. U iskazali kroz h umani rame i druge aktiv!losti. A. Nil,. odnoSll na ukupan broj vjer-

teme

Onevni ,aval, ,petak, 9. septembar/IUjan 2011.

11

lbOgnelOrmiranla Ulasti uDitne stoline miliona H
Ocekuje se smanjeni priliv vanjskog finansiranja
i 177 rniliona KM visokih budzetskih deficira FBiH i RS do kraia godine - navede Raiffeisenovi analiticari, Konsratiraju cia je nivo stranih direktnih ulagania u BiB zabiljeZioJl(Il'Il!avajuCe...,. zultare u prvom polugodisru 20 l l.zbog nastavkapoliticke krize i pereepcije 0 nesigurnosti ko] u na rnj nacin nasa zernlja odasilja investirorima, Dodaiu da se 2012. godine otekuju pravi efekri usporavanja momentuma oporavka u eurozoni ua bh ekonomiiu kroz smanjeni priliv vanjskog fi· nansiranja u bankovni sekror N egati vne posljedice nastavka trenutne politicke i institucionalne krize po bh. ekonomiju i dalje su evidentne, Potcrtavaju to malitiCari Raiffeisen banke u analizi pod nazivom "Ek.onomska kretanja u BiH u drugom kvarralu i oeekivanja za nastavak 201 L godine". - Zbog neformiranja vlasti i neprovodenia reformi, sasvim je izvjesno da BiB nece primiri preostale transe stand-by aranzrnana planirane za ovu godinu, cime se dovodi u piranje finansiranie 250 miliona KM - Globalno makroekonomsko i finansijsko okruzenje jos je u toku znacajnih previranja, a rizik od nove globalne Ieeesije u 2012, godini takoder je veoma visok - zakljueuj u anali ticari Raiffeisena od majki banaka, srnanjen ulazak doznaka iz inozemsrva te stranih direkmih ulaganja, U7. nastavak usporavanja rasta izvoza i 0 tezan plasrnan bh, izvoznika B. T.

Ekonomija trpi posljedice politicke krize

noua recesua,

se bi/jetl

pad polrosnje oSlIovnih

TROSKOVI Hrana, opremanje daka, zimnica, ogrjev ...

Kupovna

Tri Dlace malo za i·UOI
mot

grad ana BiH tri puta manja od prosjeka u Evropskoj uniji

Gradanima BiH nisu potrebne sta tistike enti tetskih zavoda ili sindikata niti prociene ekonomskih strucnjaka cia.bi na svoiim novcanicima osjetili da ekonomska kriza ni je prosla te da im prosj ecna placa nije dovoljna ni za polovinu potrosacke korpe,

TrOSMOUiu brol.ama
Prosjecna placa u BiH ...•.. 811-817 K1\r1 Potrosacka korpa 1.600·1740 K1\r1 Zimnica 340 KM Ogrjev .390 KM Opremanie daka 500-800 K1\r1
dnika u oblasti ugostiteljstva, gradevinarsrva, industrije iii poljoprivrede ne moze pokriti ni samo re dvije stavke, Takode, za opremanie same jednog daka; udzbenici, skolski pribor i garderoba, potrebna je joil [edna cijela plata - objasnili su nam u Savezu sindikata RS. Zvanicni podaci pokazuju cia je kupovna moe gradana BiH rri puta mania ad prosjeka u Evropsko] uniii, eajan pad potroilnje csnovnih zivowih narnirnica i obi ma trgov in e n amalo te gradani nastoje usredjeti "odvajajuCi sebi od usta". - Struktura potrosacke korpe je znacaino izmijenjena jer oko 70 peste grad ana u BiH je ugrozeno i jed va zadovol j ava csnovne i:i verne potrebe, [ederno sve manje kvalitetnu h ran u i ona je bazi rana uglavnom na [elima od tijesta, a sve manie od mesa" Gradani
IlIt' ....................... _' ....._ .......... ·_ _ 1

Manje mesa
Ako se na to joil dodaiu ak ruelni troskovi op rem anja daka za polazak u skolu te priprerna zirnnice i kupovina ogrjeva, cnda bi jednoj cetveroclano j porodici u nasoi zernli i trebale barem rei prosjecne place da izmiri sve re izda tke. Porrosacka korpa u FBiH iznosi 1.600 maraka, a u RS je oko 1.740, dok je prosiecna placa u FBiH 817

_eo _
kV>obcr~ ClNNT.-, l-'n
Illt

__ "'If"""'_ P.cd.l_,~""
..., ...... _

"'~"""'~_""'"

._u.u.--._
.. .... ~r....~

.,.1 d...... ~

<el\l1In<hu!i<n~"~

... _""'

..

-'v""""-

u

·o...
...

_

um.ft~"""",N~
$iO ... ,__

.....

_,

.ptooTtOJo~In"'_

~_'~_,$IOI
."'""'"'-_, .. .,.-..,Sd"~ ~.......

1

_~
__
StJo~ _ .......

...

____

~

~M~

_""""'''''bIII1 ...·~In_
... _~ __ boi"...lOtlql

.~·

1o(dI ..... ,...

Primoran iSMI]UCiligrUanJe
M uzafer AliCic je jute, tl Zenici ku pi 0 n edostaj u ce udzbenike za dvoje djece. Na upil kako raoporeduje kucni bud;tet S obzirom na [0 da je je din i zapos len i clan porodice, kaze da radi "privarno", jer je redovna plata od 650 maraka nedovoljna za sve lI'oilkove. Prema podaeima iz knjihra, sarno za udzbenike osnovaca treba od 50 do KM, a u manjem bh. entilew 811 KM. - lz zaradene plate u SIlptembru potrebno je, Ooiro stavki. iz pOlrosacke korpe, pohiti i izciatke za pripremanje zimnice koj'i iznose minimalllo 340 ma.raka Ie oko 390 mamka za nabavku ogr· jeva. PIema tim podaciroa, p.rosjeello isplacell3 plata ra150 KM, a pored toga, veliki su izdaci i za sveske, radni i drugi malerijai. . Poskupjd.o je grijallje i siguran sam da etl ga isldjucici, proba[ eu preZivjeci mu pomocu grijalica Djeci se mora kupici, a samo opremanje za skolu odnijelo je plata Sre6! cia uspijevam .zaraditi uz plaeo vikendom i popodne kale ovaj clektriear u jednoj privatnoj zenickoj firmi.

......_._~,

.1dI.

~

",*_~I

-"",,,,_

.... ~

.. ''' ,1IuoJ

""~~~_

""~_""'f""'~_"'~Vl''''_'''''',J(~'

~"""",'-.~ .. "".111
:A1'~

n-

AI/tic: DDdalni rad koji su prije nekoliko godina za porot!icni ruM uzimali kjlogram mesa sada ce kupi [i 300 grama. - objasnili su u Pohem po trosaea RS. lnace, ukupna dugovanja bh. gradana za struj.u i komunalije mj ere se II swtioama mi1ionaKM.

_-.........
~-.Goro;rd41

da jedemo dva puta ma,nje mesa, ali tTi p uta vi!ie hI jeba, dok vise od polovine nasih gradana ima problema s p jaean j e [!I rlleu n 3.

Zivotne potrebe
U poreosackim i siodikaInim udruzenjima u BiH obja~njavaju da se ios od prosle godine biljdi zna-

~foot\;.Il..t.o.,.,.... -~.DoIq

soee

B.SPASENIC· A.DZONUC

• B OSJ!U i H ercegov in u za p rvih !iest m j es eel 0 ve go din e pos j e til 0 j e 389.913 [uri· sta, sto je za 4,5 posto vise nego II istom period" lani, saop610 ie j uhr Turisdcko udruzenje" BiH. Turisti su ostv3.rili 855.025 !lOCellja, :'ito je 6,2 posto vise !lego " p rvih sedam m je,eci 20 10. U s rruk [uri uku pnih dolazak,a mri SIll u !la~u zeml j u, 56,5 POS[Q dolazaka ostvarili su strani rurisri, a-43,5 posto doma':i. Najvii)e stranih rurism doslo je i2 Hrva.tske (15,7 posta), Srbije (14,7 posto),. Siovenije (9,7 posto),Turske (7,9 postel, Ital.ije (6,0 pOSto) i Poljske (5,6 pOSIO).

-.
[

_SIoI_,."
,_

.......

~-"
U)UIl.n

.......

...........
11Il10

~U

5oni-

12

Dnsvni avaz, pelak, g'.seplemtlarlrujan 201 1.

t e-m_ _·__e-

nAvaz" otkriva Kako sehrane poslanlcl, ministri i drzavnl sluzbenlcl

Pun
cijenama

Uprkosfinan siisko j krlzi, bh. d:u.Zn snic i se na poslu o
-

h, a SUB DO marHu
Saradnja kardioh,irurga iz Svedske i BiH

VijeCe ministara BiH donijelo je nainoviiu cdluku 0
jela i pica u obje-

•_,..

~---:---::~-;C-I!i~~;;;,,-;-1~~;~~==C~--""iLiJYi;":~!'!I!

ktima drzavnih institueiia do koje je dosao "Dnevni avaz", Uprkos finansijskoj krizi koja [e brojne ugostitelje u 11M zernlji odavno oj pr in udi la da poskupe svo je usluge iii reduciraiu ponudu, tose bas i ne moze reci za restorane u Kojima se i dalie vr10 j eftino mogu hrani ti poslanici, rninistri i hili ade drugih drzavnih sluzbenika.

USPJesno OperiraJU i dJeCU mladU Od gOdinU
CUj je uspostaviti dobar tim u Sarajevu, koje bi bilo regionalni centar
Tim vrhunskih Jjekara iz

Hladna pradlela
Kako otkrivamo, hladna predjela kcja SlI do sada placali ad iedne do dvije i po rnarke od sada ostaiu u torn nivou osim, primjerice, po-

palaCinci. SladOled. uisMi iuino
KolaCi su od jedne do iedne i po marke, palacinci sa diem-om iii eurokremorn jednu i po KM, kugla slado1ed a po Ia, a ko l!eU p akiranjecajnog peciva iIi sitnih kolaca, platir ce osam, odnosno deset KM. Kafa je s pola marke poskupjela aa 80 feainga, dok ie pl vo rnarku i po, a alkoholna pica pOPU1,,~tOka~, Ioze i "lavo" va' kostaju dviie KM. Duznosnici i ddavlla
administracija na raspolaga-

rcije kajrnaka j Irancuske sal ale, koie su tri KM.

Pite i liguje
Za tanjir iuhe iii corbe placat ee izmedu marke i marke i po, koliko mogu potrositi i za vecinu toplih predjela, izuzev domace pi" ce "bosni"~ i Spagern "fru ti di mare", koji su pel KM. U pcnudi riba i rakova imaju sve, ad lignji, eija ie porciia sedarn, do dimljenih lososa

i hobornica od deset KM, ali ko zeli komad jasrcga, platit ce 90, a kilogram skampa 7S KM. Gorova lela do sada su u insti ruciiama BiH kostala izrnedu dviie i po i sest KM,
a sada se oko 50 [ela iz 109 asorti mana krede izrned u tri

nju imaiu i viski ,Ja.ck Daniels" .(0,05 I) o.d 3,~, KM, Iiker »JageImelSl.er 2,5," 0,75 fitar. villa VIP kosta ad 15 do 2S KM.

i pet, dok je najskuplja

por-

elj a jan j eceg pecen ja - sedam

KM. Izrnedu cetiri i pet rnaraka kostaju iela po narudzbi i s w!ltilja. M. K.

Svedske ov ill dana boravi II Sarajevu, gd] e u Cen tru za Sf" ce Klin ickog cen Ira bolni ce Kosevo obavlia uajslozeni]e zahvate iz oblasti djeCije kardiohirurgije, uz veliku saradnju dornacih strucnjaka, Sef "Svedskog medicinskog program a za BiH" Ake Bjorn juCer je izjavio da je ovaj program aljXl6::t joS 1995. godine, karla su pacijen ti evakuirani u ow skandinavsku zemliu, Tokom protekle dvije godine ekipa .I vedskih Ijekara dolazila je eeM puta godisn je isvaki pu t radila oko deset operacija. - Pregledano je vise ad 160 pacijenera, a uradene su 84 operadje. Sve je radeno s lokalnirn

osobljern, a ciJj je uspostaviti dobar djeCij ikardiohirurski tim u Sarajevu, koie bi bile regionalni cenrar, VaSi Ijekari veoma dobra rade iocekuierno da Ce moo i najsl07.enije operacije preuzeti i raditi ih samostalno za tri godiD jeCij i kardiohirurg S anko Pandur kafe da klinika iz Svedske trenutno irna ]]3· j vise standarde u ovoj oblasti. -Na listi za i'.eIqwje u "Gentru za srce" imamo osmero do devetero pacijenara, a priie tri godine bilo ih je 50. U spjeh j e i SIO sada radimo zah va te na djeci mladoj od iedne godine pa prevenrivno sprijeeimo mnoge operaci je " dodaje Pan dur.

ne- kazao ie Bjorn.

.

A.J

PA:m~ od]u~i OptilL1.blt ~'ijcttl Trimj 9. Iorpttmhlr - D:moOOdrnb I).peine Tmn.j ad td,;q'I]' !>b,!tcbo.., ~""CI optJnd,j Jllir.ml •• "J~]]JC 11-1 Otlabcw;l~", I,lpL'1nc<>d P):\lJI 11m I""'. lod,,,,, j h-em1,1!;1l barbu·,.;o...w.. <""'~lf krill. u UJ\lg(>m .,'l<-b1tPIIl .-~1\1r sve ... ·lobPd. b~.,~ tdQje lutom h•• lod;' opQn"Td.;uIi • 1<>'dva ~1\"o.l"o .blu{n~,'~nptin.u Td.!nj •• oblll"""'''"tU ..... ." ... I""lo.j 1'1;1. wit td_ 4. ~p,il -Dan ,:npo ... C;tlilclill • iuD Ij.unic 11m pD6.!-ll:e DIPON~- lui!1 ns BiH 1992-lm. i I\'~ lllilUlDtjCdopd;lje d a~ m ~riodu, ali f 1.1 ntlije lIili(Dn.j~ ,'t'ZI_tlt nt Dtpar "V1lI.rv.:i~ bUl'mLl; 10. dmtlllblJ· Dm jInI!b TnDj.I- '1rClDjc- t:U dati bib. Ie nkuj'lIi1lll IlIGui ferhil 1i·bca;;l1 S S9. ,ulim c ~~clJ hlllurij. urbllllOi b.vtll Trill ~

•• ,0.1""

o

tEsTITKA POVOD 9. SEPTE..'lBQ:A· D.A. 1\ LOBODENJA OPClNE TBSA'NjOD fA [ZMA

~ """unltvlZ p....._-..iAJ II. urlllfllrr" " D.s,... wloOOJrJf}1l oriu" Tdll1lJM f.:ili......... wP'U.'MjUllo iJ~u....laruu ITt"' ",..4.JJlJJNI NIl, ,,-ptin.r j '_froUl:llW,1J poubMmlllJ ~lmllcrm.lNllroJ ""l.II:ooJlfol~~ i94J-19.u~ pr;.h; :01Il10> "" "" "'llII:lI"lIJIil" ,,1M!>. r.l ~ ..'ptrNr1'::I ... SJ""~ry' "" 9~". fU/IIb.v·...., I'fI}r mit" ~ ..... btl ",,~It.. {J~ mill<" tiwu" bm60 pnpno/=_, .......... NaJfJJllJ.~fu kIdot-. II WutT,_,."" I "'" lr:<.,..., m paIDhl. n"J .tim! II oJh-.J1IJ fNDoa /991-1995. MlIItO.&nm. f' Hlfllfrl""M, ImJII pllnlJIltIl f :.IJ~ mjt.tnmLi. Orot- Td." ••ulolOWJ ,~w JaJ~-" R:lJIl 1,l'ltJ1VWJ,'l", "In .~ IO/ilbhkrl'll dn!gi ~ ""'1~.\'1n fU ro:1r '" ~...... J.i'" T(f.rr~ ND [l"oAAmo" ,,1, rn_ IIpJrwo, bin.m-.-.t1IIJI'. fWl!I;j' pt;J4.'lf'llJ..~!>1II mwM~J JplJr.I_'""I~~9. ~.l}.mrrdn..Im~'

r-.......

"I<I''''''~'

.,.«<1"

"'i

.,.d""-

M.D.A.

liI O~JK'O

Prlj4lupot,..bc :II'IIJ,J D protltilll UptJlOrw.. It>dIQclj.lma, mJi!'rI"'" opruill MIt'lJ""I ... d4>j<Mm.l "" IIJI' JlOI'I"Jl'rujll I.e: H IJw.om III farmaaou(om

· sarajevsi ki k t on "an
' "

[)nevni avaz. pelak. 9.SIlptembar/rujan2011.

PROBLEMI Svako ljeto iz rijeke se sire neugodni mirisi

M ~naJZaCil
S em ia Vilsonovi rn setalistern, obalama Kulina bana i Maka Dizdara te drugim dijelovima uz korito Miljacke gradanima predstavlja pravu neugodnost, Iz rijeke se siJe neprijatni rnirisi, zabokrecina je posvuda, a irna i flasa, kesa.autornobilskihgurna ...

MillaCM m I C8 U·S8
.._8D U

Tako ee biti sve dok ne padne obimnija kisa, tvrdi Kupusovic • Zbog svega sto ispustaiu u rijeku puna ie bakterija, kazao Pasagic • Idealnoleglo za glodare i zrniie

8!
Spec

Pornoc Opcine Centar

Stare cijevi
- Koritom Miljacke trenutno tete vise kanalizaciie nego vodel V ecin a 0 tpad nib voda ne tece u glav n i kolektor, vee se iz starih cijevi, bez ikakvih filtera, direktno uliieva u riieku - kazao narn ie direktor Instirura za hidrctehniku Tarik Kupusovic, Prema njegovitn rijec-

Nacelnik opcine Centar Dievad Becirevic iuCer je urucio po 100 KM pomoei za 95 romskih ucenika Od ukupno IOJ daka u osnovnirn

omSNol dlBCI 00100' Hm

skolama u Cen tru njih 9S redovno pohada nastavu Opcina svake godine pomaze ueenike na poeetku skolske godine, a ovejeizdvojila 10.000 KM,

Zbogradova I1a rrafostaniei AziCi - Rei j eve eva naselja de rokom vikenda imatikratkotrajnih prekida u

AZiCi i ReneUD baz strola

snab diievaniu elektricnom energijom, U aedjelju ce od 8 do 18sari "Konzurn" osratibezstruie, E.M.

MilijaJ'da za cislU Miliacllu
Voda projekta "Cisra rijeka Mlljacka" Sinisa Obradovic istakao je da 6e biti ulofeno oko miliiardu maraka re da je to posao od velike vaznosti za Sarajevo. - Ureditcemo korito Miljacke i sve pritoke od Pala do llid~e. Rekonstruirat cerno kanalizacione i vodovodne rnreze, urediti korira, izgraditi kolektore ... U ri j eci vise n ede b iIi otpada i fekaliia, a glad ce mi I is. ti kazao je Obradovic, irn a, koritom ce kanalizaciia teci we dok se vodos taj rij eke ne poveca, odnosno dok ne padne prva obim I) ija kiSa. - Tada de se sadrfuj u koritu razrijedi I:i pa ce bi ti manje neugodnih mirisa, No, to nije riesenje. Tako sesame odgada problem, jer &se smrad vrati ti opel sl]edeeeg ljeta Zapoceli smoprpiekts agenciiom SERDA "Cis!a rijeka Miljacka", gdie cemo za deserak godina u potpunosti oeistiti korito rije-

ke, a najbitnije negoce

je [0 cia kanalizaciia vise nece teci riiekom,
ici u glavni kolektor -

rekao le K upusovic,

Veciproblem
S obzirom na co da gra dani naj vi se s rrah \l ju od zaraza, speciialista epidemiolcg iz preduzeca "Sanitaciia" Sefik Pasagic kazao nam [e da ne postoji opasnc51 od zaraze vecih razmjera sve dok se gradani dde podaljeod vode izMiljacke. - Zbog svega sto ispustaju u rijeku sigurno je puna bakterija, Sreca pa se u njoj niko ne kup a, Onosto pred-

stavlia rnnogo veci problem jeste to da je zbog niskcg vodostaja Miliacka idealno leglo za gl 0 dare i zrnije - ka;ao je Pdagie. M. GUSIC

U Centru za kulturu "Saraievo'isurra ces poeetkom u 11 sati biti organiziran prijem zaskolu glume za djecuod sedam do I2godina. Skolu 6e vcditi glurnica Narodnogpozori~ta Ejla Bavei';. Cil] je okupiti najrnlade, probuditi njihovu mastu i tako im dati predu vjete za ljubav prerna tea tru,

NOVOOTVORENO
Ive Andrito

Kome smeta spomen-obllezle

ub.ijenoj djeci Sarajeva

POrRAZITE NAS NA NOVOJ ADRESI 3, Istocno Sorelovo - lukovicQ, Id. 057 340388

nue mjesto za huliganstuo, uee za odauanJe pocasti zrtuama
Spornen-obiljezje ubijeno] dieci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. godine, koje je napravlieno u centro grada da nas podsjeca na izgubljene zivote najmladih Sarajlija.odavno ie postalo metavandala, Preds jed nik U druzen j a roditelja ubijerie djece Fibet Grab ovica kazao n am ie da ga pojedinci svakodnevno unistavaju ispisivanjern neprimiernih grafita, hodanjem po bakarnom dijelu spomen-obiljdja, bacaniem

smec3 ...

- lake posloje klupe IIblizini, mnogj siede i rashladuju se vodom s fonlane koja je u sklopu spomen-obiljeZja. avo nije mjesto gdje se lIeba iskaljivari buliganstYO, vee je napravljeno da

imamo gdje oda!i po.itovanje nevinim irtvama. Zaw necemo vise dozvoli!i cia ga suna ve - rekao ie Grabovi· ca.. Kako nam je kazao, kon!role eko-redara i policije vee od 12. sep lem b ra in tenzivnije cega nadzirari. - Upozoravat ce one koji

i vlasnike kucni.h ljubimaca. Spomell-obiljezje cemo nadgJedali i pomocu videonadzora - istakaoje Grabovica. Oko spomen-obilieija danas ce pas,avi ti i rable upozorenja, ana nekima od njih pisat cesra je svezabmnjeno.
se ne ponasaju primjereno

A.Na.

14
Produzeni bOrauall u
.. Oveskolskegodmeu cetid od 12 priiedorskih osnovnih skola hi I ce organizovan produzeni dnevni be ravak za 195 ueenika od prvog do treceg razreda, Predsiednica Akriva direktora osnovni h skola Borisla va TO.kie j_zj avila je da je rijeeo trigradskei osnovnoi skoli u Omarskoj.javlja Srna,

Dnevni avaz, petak, 9. septem~afffujan 2011.

p a no r ama
.

Drij8dorsilim SilOlama SaObraCwa u Bi'Cilom,

Priuremeneobuslaue

.. Zbog odrzavania javnog skupa "Bostanovo"u brcanskorn naseliu Omerbegovaea, Goran Luiic, sef Policiie Brcko Distrikta, donie je rjesenje 0 privremenim obusravarna saobracaja na dionici lokalnog puta Brcko-Zovik, 10. i l Lseptembraod 16d023sam,prenosiFena.

ZANIMlJIVOST.llz Kine u skolsku klupu u BiH
PJaninari na vrhll visokOffl 2. 846 mel~ra

"Prijatelji prirode" na Julijskim Alpama

Ja)Canl OSUO)III UI-II- Tr-II_aU I _e 1_1_
Nocili u domu na "Sedam triglavskihjezera"
Petoclana ekipa Kluba "Priiatelji prirode" iz [ajca pohodila ie J ulijske Alpe i csvojila vrh Veliki Triglav, visok 2.846 rnetara. Pohod j e za poceo pri] e nekoliko dana od planinarske kuce na Savici prema planiaarskorn domu na "Sedam triglavskih iezera" gdie su nocili. Planinaren j em Dolinom jezera, preko Hri barice i Doli ca, zapoceli osva jan je su Planike (i.401) a odatle, nakon kracegodmora.i Ve1ikog Triglava (2.&46). V ratili su se do Planike, ali su zbog velike guzve produZili do Vodnikova doma, gd ie su jed va pronasli sobicak za prespa va ti, da b i u nedjel j u obisli Staru Fuzinu i uzivali u razgledanju ostalih ljepota ovcg diielaAlpa, A.K.

luaa z__ stala a r bi )SlIi D aCiC
Otac Su Sang i rnaika Me sada se zovu Jankoi Sofija • Vjentali se u Trebinju i pored Ivane imaju jOs dvoje dlece, lrlnu i Kai Ruia

Mala Ivana Zhao prva je Kineskinja koja ie upisana u prvi razred jedne od trebinjskih osnovnih skola.Ivanm otac Janko Zhao ili Su Sjang Zhao, privatni preduzetnik, u Trebinie [e stigao prije 12 godina,

Prolesor matematike
Zavrsio je fakul ter u Kini i zaposlio se kao profesor marernatike u srednjoj ~koli. No, zbog male place od oko 200 KM cdlucio je napustiti Kinu, . - Posto volirn vidjeti kako se u drugim zemljarna zivi, slusajuCi vijesti 0 posljednjern ratu I) BiH odlucio sam doci na ove prosrore. Mislio sa da nakon rata [judi zi ve lose i trebar ce im svega, a Kina ima ieftinu robu. Vidio sarn na karti da je Trebinje na juguBiH i da je u blizini more. To me pcdsjetilo na moj rodni grad koji je oko sest sari voznie autornobi10m udaljen od Sangaja. Tako ie odluka pala na Trebi-

Sia mi se (ne) sviaa u Zvorniku

Siaba turiSliCMa DromOCi)a
- Generalno, Zvornik ima svoju dusu, polozaj mu je interesan tan, urban isticki takoder izgleda zanimljivo. Ipak, Drina mu je najveci ukras, a ru su igradska kapija, kulturno-historijskl spomenici iz srednjeg vijeka, Sve to, uz geografski poloza j gra da, n ije dovoljno iskoristeno Z<I ruristicku promociiu. Dop ada mi sesto se stanovnistvo dobro slak. Ipak, primjecujem da nedos ta j e veca ;;.elja I judi da napreduiu, da iivot igrad ucine boljim. Vecina.SlI pasi vni pos m atraCi i cekaj u da lIeko drugi uradi nesto

Ivana sa .kolegama iz razreda nie-kazejanko, Dodaje da [e na pocetku robu prodavao na ulici ipijaci, da bi nakon nekog vremen a reg! strovao pred uzece i otvorio prcdavnicu, a nedavno i restoran. jezik [e, kaze, brzo savladao, sad vee zna <':iati Ia tin icu i cirilicu, t

Dobili MOnMUrenCi)U
Posao ide dobro, ne fulim se, Necu da donosirn skupu robu jer znam da je ne bih mogao prodati, No, siguran sam da ce i ova zemlja krenuti napriied, kao rnoia Kina, Cak i lakSe jer je BiH rnanja .. Sad nabavliam robu ali slab ije mu ide pisan je. Kad je doselio u Trebinie, u Kini !!1U je OSlala djevojka Me, ali ju je ubrzo doveo u BiH iozenio se. na naivecoj pijaci na sviieru, zoee se [ivu i ru dolaze ljudi sa svih strana svij eta i kupuje robu. Prije smo ~lL =.0 mi Kinezi i kupovali, ali sad idu i vaSi Ijudi iz BiH pa smo dobili konkurenciju : prica janko, maternji jezik.1 vana je u Kini bila do predskolskog uzraSta,.3 onda smo je doveli ovamo da ide u vrtie i sada u ikolu -objaSnjavaJanko. Do daj e da Ce rako uradi ri i sa Irinom i Kai Ruiem. Navodi da supruga i on u Kinu odlaze nekoliko pUla godlsoje da vide roditelje i djecu i danabaverobu. No, jedva cekaju da sevrateuBiH. - Navikae sam ovdje zivjeti i uvi iek cekam kada cu se vratiti u Trebinje-zaldju<':uje Janko. P.MUCOv/C

Dragan Je vtH:, gralIevinski inlinjer za n jill - krle dip Iomirani gradevinski i.u:M.ujer, lIacelnik odjeljenjaZiJ urbanizam Opitiue Zvomik DraganJevlic. M.M.

Revizija u LK

Maternji jezik
- O~enio sam se u Trebinju, uz prisustvo prijalelja mj..slana. Moja sup ruga se sada zove Sofija. U Trebinju saw dobili keerku rvanu,z.atim Irinu i sina Kai Rui. Sve ero je jed an period zivo ta prevode I) Kini. Morae sam 10 uraditi kako bi nauCili

PrOnadenO 45 laznihRUI HUO-a
Revizijom je do sada HIvrdeno da je u Livanjskom kanronl) 4S slu&jeva la~nih ramib vojnin invalida HVO-a, ;>;a koje je predl02eno da se ukiD u,. IS ime po amoma lizm u gu be status ramog invalida i I) Hrvarskoj. Predsjednik livanjske HVIDRE Andelko Barun po [vrdio je da je vet u Li vno i Kupres stiglo 20 rje:lenja kojima se biv~im pripadnicima HVO-a ukida status ratnil1 i I) val ida,ci me gl) be i sva os!ala pm va pr{)is lekl a iz toga. Barun smatra da je u LK fia p ray Ijen ~m asakr" oa avo j kategariji ljudi , te da je sve uradeno ne'.l3koniro. Prema

Bijeljinski uMerhamet" pomaze ugrozenima

Barlln: Sve je nezakonilo njegevoj izjavi, II LK je oko 1.000 RVI HVO-a, od cega samouLivnu480. /I.K.

Bijeljinski "Merhame!,' i u seplembru nastavlja po· 1I!l\gari sod jalno ugroze' nom ,tanovnistvu. Predsjednica "Merhamela" Azfa Medinic sa sa.radnicima uruCila ie pomoe il)validi· rna i djeci s posebnim potrebarna.

POmoc dj8Ci i iDUa iima
-Sranje je por3hvajuee i bez ozbiljnijeg oanosa vi· asti prema ovim .kategorijama ,tanovniSlva bit ce jos gore. Povremena po· mee svakome je debro· dosia, ali pOlrebna je insli· lucionalna briga 0 ova.kvim Ijudima i porodicama -kazala je Med in ie. Nedzad Delic je invalid i 1:ivi sam u nenslovooj kuci. Jedina primanja su mu 60 KM sociialne pomoei. Mehmed Abdurah, manovic prije ra ra radio je u bijeljinskoj Cigla.ni. Danas De radi nigdje i !lema pri-

manja. Porodica ima jednu kravu i malo okucnice.Njagova kcerka Fatima ima 44 godine, od rodenja je nepo· kretlla i ne moze se sarna 0 sebi brinuri. Kerisli pelene koje mjesecno kostaju 60 KM, koliko iz.[!osi socii~l· napomoc. E.M.

~anorama

Dne>/ni avaz, petak, 9 septemtlar/llJjan 2011.

15

PRIJEDOR Stala gradnJa nove zgrade SpecIjalne skole

Daci s ra u da im Pia on uc-on-ceDePde Daglau
Nezadovoljstvo izborom izvodaca radova kulminiralo zalbom Agenciji u Sarajevu
Celllar (Jlvor!li Fraslo, Afanasiev / Ed/fa Ahmefspahi~

Dugo najavljivani poretak radova na izgradnji nove zgrade Specijalrie osnovne j srednje skole ''Borde Natosevic" l! Prijedoru, koju trenurnc pchada storinjak ucenika i sticenika, ios je na cekanjll. Prema rijecirna Mustafe Talica, direktora skole, "zapelo" ie na tendersko j preceduri i iz b oru izvo daca radova.od knj ih se j edan, n ezadovolian odlukom renderske kornisije,obratio Agenciji za

EdUMaC-ja mladih U traZeniu DOSia
U BiH otvoreno 16 ovakvih centara
U okviru Sluzbe za zaposljavanje BPK Gorazde, u Gorazdu je otvoren Centar ;:3 informiranie, savjetovanje i obuku, Centar je OlVOren zahvaliuiuci proiektu UN-a i pel njenih agencija: UNDP, UNICEF, UNFPA, rOM i UNV, U okviru kojeg je u BiH otvoreno 16 ovakvi h centara, te uz po drsk u Vlade BPK Gorazde i Pederalnog zavoda za zaposljavanje, Direktorica Nafija Hodo j e kazal a da su 0 rvaraniern Centra stvoreni infrastruk turni u vi eli 7:.3.Fad sa n ezaposlenima, -Program je vrijedan 6,3 miliona dolara,a rekons rrukcija CISO Gorazde kO&Ia1a ie nekoliko desetina hiljada maraka Ovo je same pocerakjer pray; rezultat programs ovisit ce od toga hoeemo li uspjeti obuci ti 10.000 mladih sirorn BiR i koliko njih ce naci posao. Mncgo vaznije piranie je koliko ce radnih rnjesta biti stvoreno u drzavi - istakn uo je Yurij Afanasiev, rezidentni predstavnik UN-a i UNDP-a uBiH. Center su sveca n 0 0 tvorili premijer BPK Gorazde Emir Frasco, Yuri] Afanasiev i Edita Ahrnetspahic, naj ml ada v isokoo b razovana osoba sa evidencije S!llzbe u Gorazdn. Al.B ..

Gentar za nezaposlene u Gorazdu

Propao pfafon u skolskoj .~jbliolecj iavne n aba v ke u Sara jevu, -To [e pocetak radova odl ozilo za IIi rn ieseca. Urnjesto u alternativni srnjestaj, jer je nova skola trebala bid gradena na terneljirna stare, u cen ici su na nas La v u hen uIi u staru i neuslovnu skolu, cije je pecacenje jo, proslog septem bra najavila sanirarna inspekcija zbog cinienice da je !i.kola opasna po zivot ucenika, Uz pcrusene zidove, plafoni su puni rupa i na sve strane vire ogoIjene elektrozice - kazao ie Talic, u nadi da ceprica 0 izgradnii nove skcle, bar sto

(Fo!'o: .D. Slni_lili

se lice Agencije, epilog dobiti za nekoliko dana. In ace, za izgraduju Specijalne osnovne i srednje skole "Borde N a tosevi c" resorno ministarsrvo RS i Opstina Prijedor obezbijedilisu 1,SmilionaKM.

Nasta va do daljnjeg u baraci

M.ZGONJANIN

na)UeciDromet SOlana TUzla
Na trgovanju na Saraievsko j berzi (S ASE) j ucer osrvaren je ukupan promet 135.753,96 KM. Najveci dnevni po ras t vri j ednos ri za b il j ezile su dion ice emitenra JP HT Mosrar, ad 3,33 POS to, dostiga v~i ci jenu od devet KM, dok su naiveci dnevni pad registrirale FBIH obveznice za ratna potrazivanja seriie E od2,76posw. Prornet na Kotaciji izncsio je 108.318,72 KM, u sklopu 34 rransakcije prometovano je 124.913 vriie-

Promet ad 135.753 KM

16
I

Dnevni avaz, p€tak, 9. sep~mbaJ/rujan 2011.

bI·Z n I·S

BIHAC Otvoren Oeveti medunarodni saiarn EKO SIS 2011

_AIrttQ:W. ~8IFX- 0,12%.. 1.60:2,27
SA SX· 10 0,10% ,. 939,80 SASX-30 0.10% .. 1.025,96 dn osnih pap ira. Na Komt:iji fondova promet le ostvaren dionicama ZIF BIG Investiciona grupa Sarajevo po kursu ad 4, j 4 KM. Na Primarnom slcbodnom ldihu n ajveci dnev!Ii prornet os tvaren je di onicama emitenta Solana Tuzla (8.342,70 KM) po kuruod21,99 KM.

Sajam otvorto premijer USK Hamdija Lipovata
U Bihacu je jucer poceo Deveti medunarodni saiam EKO BIS 20 II, kojice trajari tri dan a. Sa j am j e 0 tvorio premijer USK Harndija Li" p ova ea, a vrpcu SlI pres iekl i federalni illin istri okolisa i rurizrna Brauka Durie te razvoja.poduzetnistva iobrra Sanjin Halirnovic, kao ;

.mIle Obim trgavine 96.715
Na iucerasniem trgovanju na Banjaluckoj berzi osrvaren jeprornet od 96.71 5,79 KM. Nasluzbenorn berzanskorn irliSru, lista B, najveci promet ostvaren je akciiama Elektro Doboja.od 24.320 KM,po prosjeenojcijeniadO,76 KM. N ajvi~e se trgovalo obveznicama Rep u b Iika S rpska • izmireni e ra me ste te 5, u vrijednosri od ]5.111,69 KM. Prosjecriacijena ovih obvezn ica os tvari I" je {as [ od 0,20 posto. U iavnoi pcnudi obveznica Beske Bania Luka upisane su tri obveznice 11

Gubitn-H dana Jahorina

KM

UI8ZDica JedDa HM
Ciiena ulaznice za Sajam je simbolicna, iedna KM, dok je za kolektivni obilazak te za pen zicnere i djecu predskolskog uzrasta ul az slob 0 dan. Predvideno je i crganiziran ie ko 0 ferencija 0 zastiti suma, s obzirom na [0 da je ovu godinu UN proglasio godinom suma, BirGe oddiU!a i konferencija iz oblasti organske poljoprivrede. Halimovic, Durie i Mus/i{;; Zaduieni za vrpcu nacelnik opcine Bihac AI· bin Muslic, Na oko 10.000 metara kvadratnih izlozbenog prostora svoje proizvcde i usluge predstavlja vise od 300 izlagaca iz II zem al ja, Prerna izjavarna organizatora, Privredne komore USK, koja EKO BIS 2011 organizira z podrsku Federalnog ministarstva okolisa i turizrna, Vlade USK i Opcine B ihac, ove god in e je za oko deset pOSIO povecan broj izlagaca. Od ukupnog broja, 25 p OSlO S u izl agaci iz drugih drzava,a ovogodisnil EKO B IS sadrza] ima i prarecim programirna posvecen je vodi kao izvcru 2i veta i jednom od najznacajnijih resursadanasniice. M.D.

vriiednostiod 300 KM. Meau zarvorenirn invesricionim fondovima naiveci prornet j e ostvaren akciiama ZIF·a In vest nova fond Biielj· ina (2.293,37 KM), po prosjei:nojcijeniodO,051 KM. Gubitnik dana rnedu fondovima su akciie ZIF·a jahorina Koin Pale (·18,09 pOSIO),. po prosieeno] cijeni od3,26KM.

Bez uteSCol
Bez jemoco.1

5,890/0

FlexiStambeni kredit predstavlja idealno ;~esenie za kupovinu i adaiptaciju stano BEZ iemaca i BEZ ucesc,a po kamotnoj stopi vee od 5,89'1/0 (EKS·: 6,17%)!
• Rok.otplate do 25godino • Smanjenje rnjesecne obaveze nakon odredenog vremeno • Dodotni iznos gotovine do 10.000 KM za koii nije potrebon dokoz
0

nornjeni

·RoiffeGcin d;rQkI info 033755010 ~ro~bonkbo

oglasi

One".,i aliaz

JI(I'.lli:!l'Sep'~n:mI'.

1:7

'klstlll piJYlillkll
12'
m",

1'!.....

,

&501 '1
l

I
Juicy Fruits
¥flU

i

f i
.:f

..,

'SQk

Kpll.!$k,.f ..
1m' t

~ ~

1

'00&

SNltENJE

iVVe:rso
oj I
j

-20%

.tn_.
Upi'

,to II;"

"Iv. gion ~"~!II',

KlIrt

,IJ" ul&L. k....,

Sarno jos

danas!

oglasi
PAHEVROPSKI UNIVERZfTET APEIRON

_~_'w'=,=,,,,,,,
\fUENbOH
.'," .. 1"'

~"k.

Panevrops Il,mlyerlUl' . APElRON" J4! nilsta""'D~notUOO'" ",~okcriko!5 "lIS. t:ano ..... u prr.ratnom ...lilS.,I~, koJ" svojll' dp~Jalnos\oba"IJiI n~ O$IlO'lU L.~l'I\(l' M,ni'lt,arsI'Vot ,prosYjetl' 11tItU!f: Rl'pUbl'Ke Srpske omJ. 07, N.mlo7 od 0.1 oB lOO7 god,ne 107 Ol]!60'l'llP'5108od 1B 09 1009,. Do",ole 11 riKItM 01 ~~962:t,(01 ,a.1UDO?, 10;> OJlr'60.,<6g68/o9 od 27 n 2009 I DOlYOl4! III 'lYodtnJ~ otKlI,o"'MJa~ od dalJl1'lU br 07.2'9624-'1/0;> od 18."1.1 ZDCI1 Un~.... rZlletje 1$)0 ....., "'oos godml'i updan}l' kan V.SOIUK olska ustanDva u wds am rl!9lStru05lHlv""9suda . u :lbnJOJ luci pod broJem, U!I/iB47Josod dana 17,03 lOOG got"ne, 1:0101 Reglwu Y!soko~kol~ltlh 1JS1.l'lOY'a iIIll1.oslaq,tva, pt'05~J~\e I kullut u Republ.q.SIpt.i(e pod

brcjem u·lJ08

FA.l>t'l.n"l !

lI&\\"..1ll-:SIH NAtliJl l
t:.w. ..

_.

KO N K U R 5
III Podlllttlll61~

za upis U sk. cetvorogodisnjim

2011/12.

godil1u nit osnovnen ekadernskim diplnmskim trogodisl1jim studijima (redovanjvanreden studij) na sljedeCim studijskim programima:

i

fAKU LTET SPORTS kJHN.AU KA • Sti.@!!lo'fI9'!'Ii; ill Spim mtiWdlolll'lt
~l'I¥ISIjIllrpW

Z~;
"

,~) ~bMI\".wva, IJ) MtNd:b'nm1JNlt~
S!:l.IdytprYOg,Ol.1J$a

~I Spor\NtfttIt:!

U' trJ;.JI'I~od l

ECTS
• ~~1&Ims~p1:I1lDnPr!d...'t!IlII!li • ~~l&Ifm~pvprrt~

p.ne !6 ~owl-

z:....,.ja;
:80

UI

~~~UsporlU

Stll6jePMl!I,~u • ~~

Ern
~

Ira ilf¥.Iod 3~(6~1-

180

" fF"oJIo 1.!iI rasfSndpi!Jf9l"!"SjDnD
5pDtDb1lfm;l

~fomJ;cI'/IgOonr.J

• Dpbm:nil1B'o:""·.tIJarm~~

• Drugl uplmi l'IIII.jt OM.en do ]1,.09 ~0L1 .Prij .... , 111' upll I.e podnose II s1ud~UkoJ 5!uibl ~ ..dt~ lc)lI4nj. L","" • Unlvt!nltet org.nil:u~ prlJemnl 1ipCt. HI .. pl~ U lIulitJu cia wprij,....J vKJ broJ bndid.t. od pr~dvldrl>O!iI' • N.I It!'l!u I: EeMw god. u uplruju oR hndidlltl '-II nvriI!ODI'I'!' ocJg:o'lUllJUC:om yiJom flcDlDm,odnDinO, odg<>Yar.Jwm Iak..,ltnom, • Svi nlntHtiIIY.mI kiI ndld.lu ~b.. d I Ispt.olljayaJu !DIDY' prDpUpM Z.lconom 0 vi'Klkol'l'! obruovlnju,

~'.I<~

• ~~·~~~o5:Itm~ 1'I'9""'~~(£I'!1~J

tit

SlIlIf. pr.ogc lugutriJiltltVodl"goOotofIB~l-~ EClS-g: IJotllAeg~'l;IK~..ogstcpt~
f"«r;1d}touop:rt.:,!o~o(m~"!l1I1~wr9 ul'¥'fr'~~'a¥J • ~_·UgfCJS~"«A:I!II~~ • ~~~'7~frn( ~J

• U dJenl

ikol ..... " u ,.. MltI

i'll

uol kovi

sYih

obi"'"

til

SIud~~~t'id,J§au~.fIJod goGO!'C8~l-u.o ECTS -$!I !~bl!tllia] wnJl!'1!l1~¥Jst.&g ~
• ~~~£omI~lIcbbsDulr,g~1

~

~

u~~~

nut.IvtIlpred<lYlnja, yJdbe, konsultKlje, menloBkI m:i) 1J"; .dml ,,"11:11',," I "oj..,"';. • Ud1b1!nltl U I'Ve pledmeolfl , DSu'l.Ililunull rorm~n wp....-nIlBolonjsJdrn ~ll1lntllrdlm. I ,t,ud.,,,tl mogu' .b, Ih MN~ II Cent,.. uo Itd~,dku dJ~l.ItnDSt Un trVltla

~~
':~~lIgIM'LJ

i~Em"~U~,*,wr~

• ~.~·~fM'PLF*~'GfCT!i~

Dobltn:lk
'Q~III);

nagr
kvalltot

d
za obrazov.anje

~~~~'Ij:!n:j._;d

-Evropskj

,I) ~UtthMu;

u Oksfordu.

Z.... ... SM :~'ClkWu

IJl-*~' - uvlsjl.llljlCOJiUt. I') PoIWmo p!1'IO •

-ZW)II.I:

(J!

!sl Ltbo-!IIc:wtJ*o-~!
~ StJIC.;t pr't'Og

Azd!r~IIJ.lI.adN ~ Saoumin~ cl~ng. cd J!JOOtIt (OieI'l'lf!aIiJ
:.i)Em r.S6((lS

• o,e-;n- ....ISi:IfCTS
tot
• ~jm!'IIt~pv;a-'!&fm

Ern

.fIJod3god.ne!6~¥i!J-I20

SlLO:I,e:,Ilf'o'D9. utll)lfljUod godtI!~~J ECTS - Sol I~'bt.r: u&rg wnJfltnJIIipK!jI~it~pt"II
• ~~., oEC1S~ul'lbbww.,iIIITp'l'lQ'

14D

.~~.~.
.[)pbnIgw"ll'llvv~~,"'

ern

~

1I1Rj~

:180

• D>cIbnn:rli~~l4ft!f'o

~q..
• ~Jm"II~"_'1.IDlm(~ftlllabimi

IBDfCTS • ~~ ...... 18olC15 • 1)pbrr.n~!7UI.""""""tIoEai

I..'r!l:~
hI ZQ~:
AI

,Il

SbJC.~pMIq~,u lIaJ~cxI ECTS-ld bezu!eg~~,
• ~~I!eVaJm.-sr_W·l¥'ECTS

~!8·~)-Wl
'l.IOErn
ll-Q£C15

FUlcPm.I mFomlollJiIA III NIStI\O'IilU> IIIfom'lJlJ kiI

.• ~~~~"~&aS

·~~"_.1.I4I.m
• ~!"IJO!!l".!lWw","", • ~l'!lfI!(ru,~

5:>IJjjfptvOgcM.lslu ~odlgol!lAf

tit

SlUi:I ,prvog DoW u U"ajII'Ipod ~~ C8 ~l-l"o ECB - 5lIiIi bezoitog I!5I1lpenJa1spKipll'ill!!lIIg~ • ~~·~Ero:~~~ • Orpttrwn~·uof{TP"If-~ ~.lJ,.""1II'IJC'I'JII ~

'~~:80rm

Em

16~1-

&
~J
ill

SluOjt prrog okhM u l1IJ¥Wod)g«IrIf(Oiel'llelWil"

~~abmIl..rr,~~

~ "

• P!tJ/r!PNIl:\:I9p1:11I~

Ern

180

Ubfm

StvrJ., 1"«19 OJtWII tr"iJ3I'¥JotI . goClf'CIS ~)-~ ECT5-1ol bezu1eg~~ • ",*""MbsI ...d.o'~~·1.,o K1S~,'tilg-

ISO 9001

Medunarodnl at 'ndard u k~ IItetu 11509001

~

Vai proJe'kat za budutnost

Ad.rela: 60SI'll I HetC&gOYlnIRS, P«t! Krece 13" Po!lf l:1 51 Ban,a Lukl 76102: SluclenlSka &tulbl Tel' 387 (0) 51 43$ 800, 430 892, 241 983: 241 98d, 'Fax: 430UI,'WEB mall InlQ@~(II1-unl eu,Rektmt Tel. 387 (0)151 247 920; Fu. 247 921 E-mail 1l!khn1@<!P8iron-utl!u.S4llrrfiatuntvlmw,Tel' ~387 (0) 51 2.. 1 ~, Vljtt. ~.postdlplomsko I cIoktOI"$' &lu<Iljo ·J87 tOI 51 2.-1 m,F ullolposlovl'lookonomlj' 0:387 10) 51 241 927, 247 914,F.lculte' iPra:vnihnluk.a. +381 {OJ51 247926, 247973, ;Flkultet Inform.donIh .Iehoologljl· 387 (OJ 51 247 925,247 976' F.Iw~1 zdl'll ....lYenJhn.lukl +387 (01,51 2<17923; 2"7 976. Flkulltl .portIkih R'II"" ...387 (0) :;'1 247 924, 247 97$: F,kuftol. tilokllkihnaukll ":!.87 (OJ 51 247 911, Mon.cIlmonl - Upr.1vnl odbor +387 (0)51247 942. 'Olrelltor .387 (01' 151247 9013 Rtll10 +Ja7 CO)51 Z47 922, 1'I\iIOi!gemen!@ilpeonTI-unl eu: BlbfloWk.I!:· +387 (0) 5,1 2'/j7 941; 21 980B Riallinoyod,fYo· +387 (0)S1 2"1 945: Fax_ 387 (0) 51 430 E-maIl rUlaI'1SQO@apewn..uro eu;OdjvljonjlluBQIJjlnl; MIIo!i Obiltea, 73, 8ij .Ijma 7:5300, Tel; +387 10) 55 225 999, Fax: 055 225 995; 'Odjo-Jjenj!lu No~om Gradu: , Petra I·O$kd)Od!(IQI bb, Tel 38' (0) 62720 200, 201, f ,381 (O),52 nD 202,

no

erna hronika
AVAZISTRAZUJE

One"ni avaz, petak. 9. seplembar/rujan 2011.

19

Monstrooma lalitiMa odbrane
U nemogucnosti da se odbrane od optuzujudih leseva i brutalnih ubistava, ali i izjava pocindaca-poka[nika, smisJiena je taktika odbrane da Sejla [ugo-Turkovic u izjavama medijirna pocne praviti armosferu da je njen monstruozni suprug navodno imao politicke nal ogoda vee. . To objasnjava i njenu izjavu ispred Suda BiB da su mosda naloge nienorn suprugu dali reisu-I-ulema IZBiH dr. Mustafa. ef. Ceric, Fahrudin Radoncic iIi vladika Vasilije Kacaveudal? Prerna tom diletanrskom planu, Turkovic j.e trebao oponasati svoje insajdere i ponuditi nagcdbu Tuzi1.aslV-u BiH da bi ispricao kako su tobou iza svega stajali ljudi iz vrha, No, Turkovicev i Ka,kinov problem je to stO niko odspornenutih licnosti, pa ni nekih drugih 0 kojirna [ugo spekulira (Komsic, Izetbegovic, itd.), nikada nije imao nikakav konrakr aiti je mao da posroji Turkovic, Stoga [e plan orpao. U rom kontekstu, zasmetao ie i t.u.zilaeCavke, koji niie spreman cisti kriminalni slueaj nezakonito politizirati, te je Karkinu trebalo njegovo uklanjanje i dobi vanje prostora s nekim eventualnim novirn tufiocem koji bi usao u necasne rada]e,

sel a "zr ad ublr fmlra Hallea da
b"Dnadua .taDrDdala I_I Inw
Mostarac Hadzic ubijen iz najprimitivnijeg korlstollublia da bi bracni par vise zaradio • Jugo-Turkovi c se ponasala kao crna udovica
oj 73 u sarajevskorn naselju Grb avica, prodala j e jedn om od Turkovicevih prijatelja, mucki ubiienom Emiru Hadficu iz Moslara. Hadzic je Scjli i Zijadu isplatio oko 100.000 maraka, koliko je kosrao stan. Kupcprodaini ugovor ie napravljen, ali nesretni Hadfic nije imao vrernena da ga upise u grunt nakon sto je prerhcdno uredrio isplario novae Sejli [ugo-Turkovic, On j e, nairn e, 26. febru ara 2008. godine ubijen u miestu Petak-Buna, juzno od Mosmnl, gdje je pronaden u svom vpzilu. Posli]e niegove smrti Sejla je, iednostavno, pccijepala kupoprodajni

Ubllackorn klupku nema kraia

Kako vrijeme odmice, svakodnevno se otkri vaju novi motivi za rnonsrruozne zlocine naivece kriminalne organizacije u historiji BiH, do koljena krvavog klana Zijada Zike Turkovica ..

Planirala ObiSlUOnasera OriCa
Turkovic nagovarala je Zijada Turkovica i n~ ubistvo Nasera Orica, Cak je b i0 napra vl jen plan 0 sriajperisti na krovu zgrade u dijelu grads gdje livi porodica Oric kako bi on bio ubiien u porodicnom domu iii ispred njega, Turkovic se opirao to] ideji, ali [e, na kraju, prjstao na zlocin i cak je bio iskopan grob ;>;3 ratnog komandanta Srebrenice, Mo-

bl iski m is rrazi, Se ila J ugo-

Prema

informacijarna

Prijetllje tUliDcima
Koliko god njihov advokat Fahrija Karkin pokusava od Seile J ugo- Turkovi c napra vi ti "fi n u han urnu" zlccinca Zike i preko nje komprorni tirati nepocudqog ddavnog tuzioca Olega Cavku, novootkrivene cinjenice izazivaju strah na ilta je sve bila spremna Turkoviceva ekipa, Novi dckazi istrazitelja

19rada u ZagrebaiHw; 73; Prodali Hadiieu sIan, ulcli novae, polom gs ubili, pa opel sian prodali drugome Hadzicevo ubisrvo. Rodaci ubijenog Marija Tolica 13koder tvrde da imaiu dokaze da je Sejla bila ukljuceria u sve kriminalne poslove svog supruga, od ubistva Emira Hadzica u rnostarskom nasel]u Buna, preko pljacke na Aerodromu, do posljedni ib likvidacija u okoliei Sarajeva, jef su se clanovi njegove zlocinacke organizacije okupljali u ga· rlli Zikine kuce. Otud ih je on vodio u unutrasnjost ob jek ta, gdj e ih je doceki vala Sejla i gdje su se kovali p!anovi za ci!ljenje najstrasnijih krivicnib dicla. Uprkos svernu tome, Sejla Juga-Turkovic i dalje prijeri i prilisce. N ezapamcen je, reeimo, slueaj da zena mo;;:ak krLminalne organizaci je, ns-

live Oriceve likvidacije vjerovatno treba traziti u sin drom u ern e udovice, j er je Jugo-Turkovic nakon ubistva Ernira Hadzica i Rarniza Delalica Cele, htjela ukloniti i preosrale svoje Iiubavnike. U svakom slueaiu, cini se izvjesnim da ie JugoTurkovic na ova] nacin svom suprugu h tiela dernonstrirati da u emotivnom smislu nisra nije imala i nema sa sarmantnim Oricern.

HarMin preMoracio ModeMs
Covjek koji na vise imati prostor da dZOjSlik ddi Sejlu manipulira i poIugo-Turkovie idakusava kompromitije ioi zadatke kako fati tuzioce i dire· da kriminalnim hore pohcijskib aktivnostima zaplasi institueija. pravosude, prem,. Juaee, nakon pouzdauim inforjucerasnjeg leksta u macijama, jesre ndem listu, u koadvokat Fahrija Ka- Karki~; jem se spominje i rkin_ Pakus-ava gospodin Karkin., - On je osmisliostr- pa~alili . pozv.alo nag je vise ategiju odbrane, oji je luZlocu Cavkl nasi.h c!talaca koji osnOl'lli cilj ukloniti ruZiOOl su spremni dati dokumeOlega Cavku i priprerniti ja- lltadju i svjedoCiti prativ vno m_nijenje,odnosno da se Karkina Z3 krivicna dje!a na bali nezakonitih i lalnih koja je navodno p06nio u svjedoEenjapokuSapraviti tovriieme rata., a sdu odsebomj.; poliricki praces, iako ksa s maloljemicama do rase radi 6 advrnm6m kriminatnog z!oci.na i odsiiecanja leu koji iza sebe ima pet dousiju grad:anima srpske na· kazanih ubistal'll i drugih krcionalnosti! Kao sto je poiminalnih djda. zna!o" Karkin je nakon -raFabrij i Karkinu ne ta du~e vdjeme odldac u odgovara sto su se u cijelu zarvoru, i cini se, ako je Jupricu u.kljuciJi svi primani go· Turkovic uistinu nje· i elekrrollski mediji i sto gOYeksponem, da on ozbizbog obiavljivanjaobjelctiljno prekoracuje advokavnih informaciia ne moze tS.kekQdekse i lako!)..

ukazuju tako da je Sejla novac prib avija n p reprodajo m heroina, kokaina i eks!azija ubgala u nekrernine, iako je prilikom ubska u brak s Tuikovicem posjedovala tek ga!"So i jeru od 30 kvadrata. n Kada je II meduvremellu "posao" "s medunarodnim svereom droge krenuo, pocela je kupovati brojne nekrernine. JedllU od lih nekretnina, stan u potkrovlju u Zagrebackoj uliei bI-

ugovor ovjeren kod nOlara i SIan prodala treeim osoba· rna, a novae ubij.enog Hadiiea zadrZala! ! ! No tarski ov j eren ugovo r je dokaz da je Had~ic Slvarni vlasnik Slana. O"i podaei nalaze se u sudskomspi. su kod sutkinje Tat jane Kosovic.1jaravno, dupli novae koj i je Sej la nelegaln []slekl a prevarom ponovo re, prema in formaci jama naiiih istraiiteli sk ih izvora, us m jeren na

TurkavH:: Iikvidiraa i il l;ubQmQre kupovinu jos vecih koIieina droge. Tu pocinje prica 0 dodamom mOlivu, odnosno da je Hadiic ubijen u dogovoru Zi-

Sena pOdstreMac i sUOrganizator
Prema nekim isrraiileIjskim prelposmvkama, mole se lako ispo~ ta viti da je, lleovisno 0 Turkovicevoj' velikoj kriminalnoj biografiji, koja je zapoceta jo~ prije rata u Njemackoj, mozak svih egzekucij a llm jesro njega, inace neobrazovanog ripa, bila upravo halluma Juke i SejIe, izmedu ostalog i iz najprim.! ti VI! ijeg kOl"is Ijuto blja. Isto tako, TuZila:ltvo BiB odranije sumnja da je Zijad Turkovic likvidaciju Hadzica, osim zbog koristoljublja, !l.arucio i iz ernotivnih raz[ogs. Ubijeni HadZic navodno je ranije bio u Ijubavnoj vezi S njegovom suprugom Sejlom, zbog cega iSlraiilelji smalIaju da je motiv tog zloclna bila Ijubornora go-Turl:oviesa svojim is.kusrvom rada u policiji i medijima. Cak i da je Tu.rkovic bio apsolumi voda zloeinacke grope, ostaje uediakutabilna njena ulogs podstrekaca, suorganizatora i narucioca nekih ad ubistava iii pokusaj.a likvidacija iz najprimitivnijili pohuda. kOI! poznatili prijemji advokalima, novinarima i poliriearima, prije nekoliko dana na ulid zaustavi jednog ministra policije i izgalami se na njega M m!logo primi.tivizma i agresije! S obzirom na to da su glavui akteri zloCinal"ke Orgapizucije u zatvoru i prica o Sejli J ugo-Turkovie vaina je sa.mo jz ugJa da su policijsko·!Uzilacki organi dopu· stili siruaciju da opasna kriminalka. slobodno hoda. po gradu, i to uZ opee zaprepastellje javnosti. Sto je ios gore, ro je novi ~ok za

Mieseeno prOdauao call 150 RiiOgrama herOlnal
Premapouzdanim inforrnacijama, koje je uveliko potvrdila i optuzniea Tu~ilasrva Bill, U2 broj,ne leseve poseban dio u Turkovicevim pos!ovima za koje je i Sejla Jugo-Turkovic sigurno znala, i 0 kojem su 0 n.i na bracn om j asruJm saputali, jesu poslovi s drogom .. N ovinarka jednog sarajevskog sed !I!icnika .ozena· na Karup-.orusko ohjavila je dio dokaza koje su imali na raspola.ganju i rutioei TuiilaSlva BiH, a u kojima se detaljno opisuje kako je Turkovic trgovao drogom. Prema !Vrdnjama njegovih saradnika, Turkovic je mjesetno prodava.o cak 150 kilograma heraina i SO k-i!ograma kokaina. Izmedu OSlalog, imao je veze sa srbijanskim kriminalcem Jocom Am.sterdamom, koji se&mfltIll na logoda vcern uh istva vlasni1<a "Nacionala« Ive Puk3nica, Ie s Ljubanom ECimom i Ljubisom Buborn CumelOm.

Koliko je Sejla JugoTurkovic opasna manipu!atorka i koli.ko je involvinoma u kriminal j ubistva, zorno pokazuje i pikanterija i2 njenog stana u Zagrebackoj ulici. Kada se uselila u laj prosror, od Ramiza Delalica Cele kao znak medusobne povezanosti i za s131no sjecallje, na po-

Zilla se posmalrao pred celinim OgledalOm

klon je dobiJa veliko ogledalo. Masivni i skupocjeni p red met s ilre.zb aren i!ll dijelovima Jugo- Turkovic je stavila u jednu sobu. Kada je 1.:apoeelaIjubavnu vezu s Turkovicem, siromaSni tape tar uopce nije imao pojma da se posmaua i d9tjeruje gledajuCi pravo u Celino og.ledalo!? rmom "supruge koja se bori za svog lAtvorenog muza". 1.tr"<div(J.cki I; m

Opasna krimillalka
Spekulira se kako su pronadeni evrsti dokazi da Turkovic bude opruzen i za

clanove porodica irtava. Ona prijeti i zapra.vo pokusava nasl3vi Ii aktivnosli Tu.rkovicevog kiana pod fi·

»Dnevnog

aV(l.Za'~

20
NA

Onev~iaval.petak, 9_ septemborfruj,lH 2011' .

erna hronika
.

Lieu

MJESTA Specijalci FUP~a u Parku prirode "Hutovo blato"

OROGA Na putu Gacko ~ Foca

Uhapseni Samir Eternovic (27) i Faruk Elezovic (40)
Pripadnici Centra iavne bezbiednosti Trebinje su na puru Gacko - Foca, u mjestu Etemovica (27) i Faruka Elezovica (40) iz Sarajeva, u
~ijem su automobilu "skoda Klobucari, uhapsili Sarnira

SaraJll)e oal& sa 19 HllOgrama sHanHa
autornobil "honda ~, za ko j ije u rvrdeno da su ga koristili uhapseni, Pretpostavlja se da je "honda" sluzila za prebaci vanje droge iz jednog u drug; au tornobil radi leieg otkri va-

Pripadnici FUP~au do sada najve(;oj operaciji u BiH pronasli sedam plantaza indijske konoplje
Na pcdruciu Parka prirode "Hurovo blato", IS-ak kilornetara od Caplj ine, pripadnici Federalne uprave policije otkrilisu jucer u ranim j utarnjim satirna sedam plantaja na kojirna su zasadene s [3 b I j ike in dij ske konoplje od kojih se proizvodi marihuana. Kako smc nezvanicno saznali na lieu
mjesta.postoje indicije da se

is

d- rag heli _0 Ie

fabia" pronasli 19 kilogram.

nia,

na ovom, prilicno nepristupacnom terenu na jugu Hercegovi n e n alaze, even rualno, jos neke manje plantaze, Ovc j en" ivece ctkrice plantaza marihuane u BiH, 3 ujedno i najobirnnija zapliena iadiiskekonoplie.

Rekordan ulov
Portparol FUP-a Mersib a N oval ie po rvrdila j e za "Dnevni avaz" da su isu-azilelji FUP-a obradili prvu odsedam 0 tkrivenih plantaza, na kojoj su evidentirali cak 153 stabljike indijskekonoplje. -Prosieena visinastabliika je dva metra, a njihova reii n a krede se od pe [ do sedam kilograrna, Prema sad asn iim procjenarn a, 0 d jedne srabljike se mole proizvesti d va do ce ti ri kilogram a gOIOVOg proizvoda - kazala nam je N ovalic, Sl u~benici F ederalne up" rave polici]e, kako saznajerno, sravili su pod kcntrolu ceti,i oso be koje se 5 u rn II j ice da su uzgaiivaci ovih plantaza, Svi on i su srodn ici i nastanjeni su u Capljini, Jed na osoba za tecena ie u neposrednoj blizini plantaza re j e 0 dma hIisen a s lobed e. Saznajerno da [e rijee 0

"Skoda" u kojoj ie natJella droga skankaiok04.000 KM .. Zamjenik nacelnika CJB Trebinje Dragan Nosovic rekao [e j ucer novinarima u Trebinju da j e policij a preksinoc oko 22.30 sa ri zaustavila "skod u" kojorn j e upravljao Etemovic, a s koj im j e u voziIu b io i Elezovic, te da j e prerresoru u prtlj oinik u au tomebila nadeno 19 pakovania skanka, Nosovic je is takao da je u blizini miesra zaustavljania "fabie" pron aden i parkirani
Eternovic i Elezovic su p redati 0 kruznom ruzilaiirvu u T rebinju,a predvi dena kazna zarvora 7'" kri vicno djelo neovlas lena proizvodnia i promet droge krece se od pe r do petnaes r godina U CJB Trebinje podsiecaju da le na podrucj 1:1 isrocne Hercegovine od pocetka eve godi ne oduzeto vise od 82 kilograrna skanka, te da su otkri vena 44 dilera, od koj ih se 31 tereti za organizirani krirninal. P.M.

Prosi~6na viSinil slab/111m oka dva metJ:a (fill.: ,ot Duo!c)

..
iucer ie bila na lieu mjesta na lokaliteru Karaorok, oduosno na podrucju Parka prim" de "HUlOVO blato", gdje su speciialne iedinice FUP-a izvod il e n aj vecu a kci j u zapljene ciji kanabisa u naso]

Srecku, Oliveru, Nikoli i Nikici Boskovicu, koii su uhapseni, Ekipa "Dnevnog avaza"

drzavi. Ukupno
ucestvovalo

ie u ovoi ak10 timova

PrOnaden uMradeni MaliOn
Kriminalisricka policija Zapadno hercegov a.tkog kantona (ZHK) i pripadnici PU P05usje jucer oko 10.15 sati pronasl i su kamion "daimler benz 2435", kori~[en u resko] kradi u noci S utorka na sriiedu u blizini hidroelektrane Rarna. Vozi10 je, inace, vlasnistvo firme "HP Investin.g Mosrar~, a pronadeno je 1:1 na~elju Carski Gaj u Posusju. Iz MUP·a ZHKnavode da je u wku is[raga, a 0 $vemu je obavi" j eSlen ide:Zucui tu iilac.

Naselle Carski Gaj u Posusiu

FUP-a. Zbcg specificnosti i nepristupacncsti terena, a.s obzirorn na to da se radi 0 ogromnom mocvarnorn zemljistu, angazirani su helikoprer i dva speciialna camca FUP-a, kao i ronilacke ekipe,

Pretresl objekata
Akcijorn je na lieu rnies[a rukovodio Dragan Viki" zapoviednik Specijalne policijske [edinice FUP-a. Uporedo s ovom akcijom zapljene marihuane, pripadnici FUP-a pretresli Btl objekle i garaze koje .>u koriSliJe osumnj icene osobe. Sp eci ialee, naoruzane do 1mba, nasa ekipa zarekla je kod jecinog objekta u KJepcirna, a pretresi su, kako saznajemo, izvdegi i u GnjiliStirna, kao i u Capljini. Osno~a.no sesumnja da je u.ovo krivil:no djelo umije1iano vi:leosoba. Akcija Federalne uprave pol.icije izvedena je po !lalo-

,. Nepoznat:i po:Einiociposjekli su iodnijeli 12 stabala.hrasla idumelveMarkovieauselu Vrbovackod OdZaka. Markovic je tokom 0 bilaska posjeda zatekao kromje posjeeene sume, nakon c~ je pozvao policiju. Uvidajem je ulVrdeno da su sumokradice biOlle isklj ueivo smbla bosanskog hrnS[)l. To. B.

PosieMIi rl stabala. hrasta

Zbog mo~vamog Icrena anga.liraui specljalul tamel

crna hronika

s. seplemb.r!rujan

Onevnl

'Val"

petak.
2011,

21

a UiMiC,

i ca Ci
nezaSticeno pOdruCie
Direktor Parka prirode "Hutovo blaro" Nikola Zovko, koi i j e juce( usko saradivao s pripadnicima FUP~a, kazao narn je da je sokirau ovim otkricern. - Ovo je katasrrofa, ali maze se obiasni ti i ci.rJ.j eoSillies's leske saotJracaifle flesrece
(Folo: 1\1. ,Mitii;1

NESRECA Sudar s karnionorn kod Zvornika

Rad -II 010 iH POlinUO uozec- se na. OSlO lIZlu
Miloje Sirnic (32) bio za volanom "lade nive". Iz vozila gaizvukli vatrogasci
gasudariose

nicom da nas ie Vlada HNK vee 20 mjeseci osravila bez place, da nemamo rnogucnosti finansiran ja 10vocuvara Lj udi upadaiu na ovo podruciu kad hoce, have se nedozvolienim peel' njem, krivolovorn. Mi lie" mamo nikakve kontrole htio - kazaoje Zovko. On je, rakoder, napomenuo da je otkrice plantaze srarnora za Kantonalnu vladujali i drzavu, jer je BiR potpisala Rarnsarsku konvenciju i time se obavezala cia ce Btitiri podrueje Parka
prirode "H ,HOVO blaro",

nad ovim parkom, Ovdje je rnogao bilo ko sadi ti iiI(> je

poginuo 32-godisnji Miloje Simi': iz Tabanaca kod ZVOTnih. N esreca se des; la kada je terenac "Iada ni va" ko]im ie upravliao Simic udario u karnion.a zatirn sletio u kanal, U prave 7'::< indirek rno operezivanje BiH i iz Tabanaca, u kojima ie Zi vio, putovao j e,

bracaina nesreca u koici ie

Na magistalnom putu Bijeljina - Zvornik, u Trsicu kod Z vornika, j ucer oko 7.3 0 sari dogodila se teska sao-

benzinske purnpe kod Trsica iz za sada neutvrdenih razlos karnionom ko-

Simic je bio zaposlenik

kako smo nezvanicno

sazna-

li.na posao u Tuzlu ..U blizini

Oslao na mjeslu mr1sv

ji ie isao iz supromog pravca, a od sil ine u dan sletio j e s cesteukanal, Nesrerni Simi" izdahnuo je na Lieu mjesta, a iz smrskanog vozila izvukli SIJ ga zvornick i vatrogasci, Vozac kamiona iz Doboia ostao je nepovrijeden. Poginuli 3Z·godisnjak bio je ozenjen, nije irnao djece, a oni koji su ga poznavali kazu da je oio dobar radnik i omiljen medu prijateljima, M.M.

Na regionalnom putu Zivinice - Kalesija, u mjestu Dubra ve Gorn j e, prek j uee, cko 19 sa ti dogodila se saobracaina nesreca u kojoj su ucestvovaJa tri vozila, automobil "opel kadett" kojim ie upravljao M. B. (33) iz Dubrave Gornie, VW kornbi za Cijim upravligcem se nalazio I. I. (52) iz Zivinica te kamien "mercedes" koji [e vczio P R(43)izVukovija kod

TrostruHI sUdar e·ZDoUrljedenlh
desio kada [e vozac "kadetta" kornbikcji
gil

Dubrave Gornje kod Zivinica

Kalesije, Udes se najvjerova tni j e

JYI.. B., krecuci se iz pravca Zivinica, velikom brzinom we rio u kri vin u, pri tome zakac.io karnion i presao u suprom u traku IIdarivsi II a na automobilu i kombiju pricinjenaje veca rnaterijalna stela. Sa. M.

bieci. Povrijedenih niie bilo,
Oslecerr 8utomobil "opel kadell"
(F.ltI:S.

je pokusao

iz-

Mum"l

gu Tuzilastva Hercegovacko-nerervanskog kantona, kao i po odobrenju Opcinskog suda Capljina.

Riiec ie o akciji koja je rezultirala visernjesecnirn operati vnim radom. A. DUCIC

(foro;

o. M"ikj~)

Na meti za sada nepoznarih lopova bila je speciialna masina za ni veliranie pruga "Zeljeznica Federaciie BiR" koja je u 10ku noei bila zausravljena na sporednorn kolosiieku ieljezni· eke stanice u Srebreniku, Pod okriljern nocilopovi SU razvalili

Ullradeni allumulalori sa zeljeznicllemasine
poeienu specijalnu masinu,

Na kolosijeku u Srebreniku

katanac s metalnih vrata, a potom su ukrali dva velika akumulatora twa aka 80 kilograrna, eime su onesposobili sku-

Vriiednosc ukradenih akurnularora iznosi oko 1.000 rnaraka O.M.

. laml'lnutl

Pileei batak

Dn evni avaz ,,,"". ""_"""

sen, 2J

Paprika
Roga

. mlJevena

Kafa Glorija
.

Fra,nk500g

II:NcJvn~ jl!n~: 6JO KM d

30
ICM/kOm

"

24
BANI VALID Bevoluclonari ce polako preuzeti posIjednje utociste

a septembar/rujan

D nEl'lni avaz, petak, 201 1.

globus
30.000 POginUlih

oa II se branlra
Bani Valid drze uzmu oruzje, prenosi AP. Inace, Iibijski pobunjenici poslali su tokom noci pojacanje U Bani Valid, POSIO je on pozvao svoje pristalice u tom mjestu da se nastave boriti. Stanovnici

Pobunjenici postal' poiacanie peste je diktator pozvao pristalice da nastave borbu

Pr istalice d ikrarora Muamera Gadafija ispa1j ivai e su jucer rake te iz j ednog od posljednjih uporista II pustinji ria poloZaje

,---------------------------=--......,.-

libijskih revolucionara koji grad ncije.

,.. ~-:!

Privrerneni ministar zdravlia Nadii Barakat saopcio je cia je najrnanje 30.000 ljudi poginulo, a 50.000 ranieno tokom sestornjesecnih sukoba II Libiji, prenosi AP. Najmanie 4.0001judi i dalje se vodi kao nestalo, prerpostavlja se iii da su poginuli iii da su u za tvorima 11 preostalim Gadafijevim uporistirna kao ilto ie Gadafliev rodni grad Sin.

opkoljenim, prenose ageDo ispaljivanja raketa
doslo [e samo nekoliko sa-

Bani Valida, jednog od nekoLiko gradova

dalje

U

rukama Gadafiievih

koji su i

d nakonsto je na siri iskoi

televiziji pustena Gadafiieva audioporuka u kojoj on poziva svoje sljedbenike cia

pristalica, odbili su se predati. - Uci cerno polako u Bani Valid - izjavio je zvanicnik Nacionalnog prije-

Sistem mucenJa
Dokazi 0 bru talnosti Gadafijevog fdUna koju je provodila tajna policiia u Libiii polakose pojavljuju. Gadafi je koristio odrede za mucenie koji su za 2.adatak imali h vatati prorivnike rezi rna koje bi onda mucili za inforrnaciie. U meduvrernenu bi ih drfal i u brodski.m kon te[neri rna, a tiiela bi im kasnije bacali u neobiljezene grobove, Zatvorenici bi dobivali
elek tri cne 50kove u geni ra-

liie, bicevalo bi ih se dek tri cuim kablovima, poliievalo kiselinorn ... Sve su [0 morali izdrzati na same
nekoliko gu dj aja vode cine"

vric, vezani. Sistem m ucen ja je imao vlasti ru birokra tij u i poseb ne odrede, Kada je Gadafi poceo gub i[1 Tripoli, na ulicarna su ostavljali tijela izmucenih pa ubiienih zarvorenika,

Pazicije u blizini uparisla: SlamanJe a/para laznog Dzamal Reuters. vueca Gurdzi, (NTC) prenosi Neki zvanicnici NTC-a vjeruju da se Gadafijeva dvojica sinova, a mozda i on, nalaze II Bani Validu, 5[0 bi moglo objasniti pruzanje otpora u 10m gr-

r---------------------------------------~ Na usCamaga ulazi
)o;1)ClaJmI, r:n~~~ol1Ull)~;r.jWoeltl.' koj~ vidio makar mn.lo l2Ip;;!dnog SVlJCta. di!. '>e ml u 8 m I lIi11\lc:gl)~'1111 1.1 (NIO\ I 7dtuHI hnuumo, Ka!~m u osnovi, jc:r na:&u lrJldicionalna 8o;;.an.d:a Iniliinj~ U s\'ojim lc:mdjima jt~cf vijdr:ovil1Ul U\'o:7JI.IB e !O.... bi~: i I!>I~I) zdruve komP'f'D1;:Il11:~prn~ Ijlmjnj~I..- 1\'00 Oo'ljekud?tv"jckl JI: eli II aokon~utlse bog<atom l;cd rom nzmeem Imlutar.;.kog ~ l!Job III nco Jcr, kllko t~ poJ3SIl1 fHlIfc;sol Mu_h~m. 0..D~ol.·j~ 0 It .So. _!hi. n.-"koj Iruhin~L.u. '(11':3.. ,!11u. 1':

(Reu/eJS) adu, Diktator je negirao navode da je prebjegao 11 susjedni Niger.

~"bh13vIIJe. ~~. Flro.n~1.I' !.ruh.mjl. Oslm top. ne upml'tbljll. kOJ JlIscjaki meini, diSC :upo~blj;l VIIJlI. U mmJ!TI~tm m koh"rna:!m!:.. ~j 0 11:opel u Undu!ill savrernen im llllnjt:virna lIk.>dicioo:, Ocz mnogo lllt"ino, (Jo~ kuhinju jeo ~I" I biUlO tltugnli)lI ad on jel1l:alnih kuk inj II.. la!ln i 8Il n.'ldQmjdleni 17.oomm 1'11;>:1 itilih MmITll!!elL I'r! ~u~"U ukU$l \! mlIOgomc pt:lrodni}I. Zlulm, kulmnll iU dimlllll!l Bos:rn.majcl~ u ,dim slut,j", .. u ~ bez 1.llJltilkce i ilrnlju prirodlli ~k (temcljac iii fond) IIkoji opel. be7 jaJdh ~"in~ nc UII1.iJIljujC WI i ukus~. Jela BOSOI.II.hlU:: kwinje ~u u pnn-ilu polpuno prlrodnu !oIl de L1piJ,m_ \'OCII, mlijcko i mlijct'~ih r)foi",,:oda.. NpAi nbrod obiluju I'cUtm, ~plnll!om, (lallid},n.nom, p:un&J7.om. D.i> .. "VlCama, 7.ekmffl hllo1om. mr"''Um. ~Inom,cclerom. prw,som. m.ahullilmll. rili:Jm. pnJlrikrun ,.Ji i §ljlVllnla, dU.n.JlUllIL. slilkim i ki!.c.lim m1ijckom. p:1\'I~om, Imjm_lcom, ild, JoS j=d.n.a bltna l(jmD.1~tUtiku JI: da u 1l00000L."OJ I\-ubinji goto,'o da DCIDII posebruh 1i.Q:!.O'd. \ct !>Coni hlllllJU II IlarnUlnj.:lll 111Ni:rijubc:(fond ,i'Il1C'lllcljlK)I lkKbllka u osnovnc kllruktuistikc i mockmog i 7.£1nn· • low fUQd..I' Nnr.. \I1lO daje!.u.·.o,..J:.va hr.u13Il11.5j..:odbmm[3 i ton.: llWllO~ I o\'dje, \ ct inllk prctk;c. Ld:mvljc I !Onaga na USlI!. ul4zl::. Gore pobrojan.l n.:ti:!mi SprDV,IJilDja IlfUltl:" i l.zbor n.amI:m:kill u bl~ '~;]I u .",ldl! drn\'U-iI. koju motd.11~lIko ino,:pnrnj«!uJ~roo.j~ Jo:: ill0 n.:u.; lAl'Uo.vtI u?dlelj3 LOJItJcrn:lcta modcrnom i pruWnom. c:tOJe.c¢ n~[o. Nije Ii tohr~(,lc leOj I Il.alltai:Ju ~~·IJC(polWa\>lJd~utl_ JKII"o tose .to\'o::Bo.s:III"klll1llruhilljom. db 1In.,;;U,;ovii
toL'll kulmn jl II i JL.11rnljU.

~

mpr:-li:,

~IO IAA;unsku

kU~llljU nvhk\!~~ odostahhjuLnlbfu"ensklh

kuhinJ!l, ~

Posliie visegodisniih dilema i polemika u .glavnom gradu Greke Atini, u kojo] zivi oko 800.0.00 muslirnana, bit te gradena prva dzamlla. Grcki parlarnenr je vecinom glasova, 198 od ukupno 300 poslanika, usvoiio odluku da se podigne dbmija koju. vjernici

UAlini se uradi prua diam]a
traze vee godinarna, javile suagenci je, Na sjeveroisroku zemlje u Trakiii zivi muslirnanska manjina koja ima oko 100.000 clanova i oni u tom dijelu zemlie irnaju svoje bogomolje, Odluku 0 izgradnji dZamije podrzale su sve vodece str3Bke desllice i Ije'l'i~e.
~I

Podrska vodecih stranaka desnice i [evlce

P co tiv ]e b ila mala populisticka partija LAOS, eiii je lider jorgos Rameeferis ocijenio da [e to
igran je

Nova dZamija kostar Ce 15 miliona eura i bit Ce izgradena u dijelu prijeStollice Botaniko, ali tako sto 6e se uklopi ti lJ okoln u arb itekturu,

va rrorn"

.

emj. tc:oJ ...• Pa I,lIf ni)U 0\'0

I.c:mcli'

naziu jeziMa
dje pos tigli su dogovor 0 n a· zi vui ezika i nas ta VII og pre" dmeta u. obra.zovnom siste· mu. erne Gore, SIO o(vara Yr· a fa cia opozid j a poddi izb o· rni zako!1 u parlamentu, N "S(aV!!j preclmet u sko· lama zvar ce se cmogor" ski/s.rpski, bosamki, hrva!ski jezi k i kn jiiev!1OS!.

DogoUoren

Crna Gora

L u.ks ie i preds tavnici opo.zi·

Crnogorski premije:r Igor

www.Buman.ba

035704 940 033656688

globus

Dnevnl avaz, pelak, 9. 58 plembar{rulan 2011.

25

STRAVICNO Podignuta optaznica protiv Pakistanaca

ROditelli ubili McerMu Jer se Dr tiuila tradiCi)i
Safila nestala nakon sto S8 zalila na dogovoreni brak, a kasnije je pronadeno njeno tijelo

Niemacka policiia uhapsila je j.ucer u Berlinu dvije osobe os urn n j icene da s u planirale bombaski napad u tom gradu i pretrafila [eOOu dzami]u, odnosno kulturni center, prenose agencije. Tuzilastvo je pckrenulo

istragu zbog sumnie da su muskarci "pripremali veliki nasilni zlocln proti v drza ve', Osumnilceni su 24-godi~nji Nijernac libanskog porijekla j 28-godisnji musksrae iz poi usa Gaze, koi i je redovno isao u dzamiju u her-

Iinskoj radnickoi cetvrti Veding. Vlasti n avode da 5u on i nabavili nekoliko sredstava za hladenje i kiselinu, koia se inace koriste u poljoprivredi, s ciljem da ih upotriiebe za prsvljenje eksploziva.

Hapsenia i optumice za malverzaclle
Ahmed ie ielie/a birl advokal • Roditelji l Z-gcdisnje Safile Ahmed (Shafilea) iz Varingrona u Cdajru II Velikoi Britaniii optuzeni su za u bistvo svo-je kcerke csam godina nakon niene smrti, Vjeruje se da su 51-godisnji ctac Iftikar (Iftikhar) i 48-godisnja majka Farzana ubili svoiu kcerku ier se prctivila pakistanskorn nacinu zivljenia i zeljela krenuti vlastitirn putem, pise "DailyMail". Safila. [e nestala 2003. godine, nakon se z.alila da i e roditelji primoravaju na dogovoreni beak, zbcg cega le cak pckusala samoubisrvo, Rodirelji opllJielli Protiv 91 osobe, ukljucujuei liekare i bolnicarke, podignura ie optuznica zbog maIverzacii a u zdravstvu koje &U napravi le steW u v isini ad 295 miliona dolara N eki od 91 optuzenih su, n avodno, isposow ljali racune americkoj vladi za zdravsrvene usluge Ij udirna koji su ranije preminuli.

Sletu Od285 miliOna dOlara napraUi091 preuarant
Americka je policija u vezi s ovom aferom izvrsila hapsenja U osam gradova, porvrdio jetuzilac Erik Holder (Eric), prenosi BBe. Radi se 0 malverzacijama u okv iru vi adinog program a
"MedicaJe~[" koji je narnije-

,\0

Safila je zel jela ~i jeti v svoi zi vot, stu dirati, postati advokat i purovati, Njene snove spuravao ie nj en otac, pa joi je dogovorio brak scoviekom koj~ ona niie ni poznavala. To ju je dotuklo, U svorn dnevniku pisala ie da se osieca zarebljenom, a da nieni roditelii razrnisljaju samo 0 Casti.
Pokrenu ta j e velika potr-

zarobllenoSii

OSleCaJ

ko j a ie zel iela pes tati ad vokat. Njeno tijelo nadeno je u februaru 2004. godine, pored rije ke u di strik Iu Leik.
Tada su njerii roditelji prive-

deni, ali su oslobodeni jer protiv njih policija nije imala dokaza. Sada je optuznica podignura nakonsro su se pojavili n ovi do kazi u sl u caj' u, a
navodno ih je policiji preda-

njen pomoci stanovnisrvu srarijem od 6S godina i Cije

troskove Iijecenja preuzima drzava, Oko 400 istraznih organa bilo je ukljuceno u rasvjetljavanje afere j hapsenje osurnniicenih. Osum nj iceni 5U iskori sravali najosietljiviie u arnerickom drusrvu, starije osobe koje pale od demencije ili Alchajrnera.

aga za odlicnom

ucenicorn

la rnlada ~afilina sestra Alisa (Alisha), koja se, takoder, surnnjici da je smislila plan navodne pliaCke kuce i sestrine cnnice. Sestra se nagodila s tuziocirna, a roditelii ostaju u prirvoru za vrijeme sudenja,

~tCo/~
SPEOJAUSTICKIPROGRAM £DUKAClJE ZA DRlAVNE SlulBENIKE

Usklad·vanje zakonoda!vstva Bosne iHercegovine sapravno:m stecevinomEvropske unije
OSNOVNI MOOUl
Uvod,U ..... opslcopr~,"o

U okrsaju u rnjestu Horns iucer su ubi iena osrn orica s iri js kih vo j n ika i pe tori ca pobunienika, saopcila ie zvanicna sirijska agencija Sana. vojnih povrijedeno od naoruzanih lerorista koii su n"pali ci vile i sigurnosne snage.. Aktivi:sti za borbu za IjudSka prava prenose da su fciimske snage ubile 21 osobu u tcukovskorn napadu na Homs. Siriish organjoacija za nadz..or Jjulikoj BrilllIlij i Lwdi cia S!l~irom zemlje ubijene 23 osobe.
N a vo di

se

da je vise desetina

K r.Jcll!'fisl.hsdrund.rnog 1a on.c"JaVlty;, Tlplall i atipilnl pi'",,,,niall E U Odnos b:medu pm-nih nOfflli uEU i 81H

Evtopslce

unrje

dskih prava sa siedistcm u Ve-

PoJicija EULEX, u koloill od 50 -tak vozila, vra Iii" se ju~er popodne iz sela Zupce u pravcu juinog dijela. Kosovske Mitrovice, a lokalni Sr· bi su ukloni!i blokade koje su dnali iedan sa.L

Srbi Dostauili biD Made DO icUi EUL.EH
isrrage rniesm gdie je ubijen pripaduik speciialne iedinice kQsovske policije 25. jul •. Sve pu reve na sjeveru Kosova Srbi su oko 11 sati

Nastavljena istraga 0 ubistvu polIcajca
EULEX

Oba",ele bosanslcoherceljQYKkihzakonodamih i rtYrlnlhOfgMII P_ m«l ... rodnom ugovom mQb.v ~. m;, $<I. E:U ~ Proc:esl;-re;'<ln;a i uIVaJanja propolW' BiH uddadenih sa pt"<I"I'IOm sleteovinom EU Metod.! I tehn. e uanspozio]e eVfop~"th di'rel< . a Radionka: Noltro '''''<111-ee<vrop5 ii:oditetiva R4diQflica POJtup.ak ,mde propisa - smjl!'fniee •konh-t-rnlP''''"JeJ'm n<ljtd6h 9,da iUSP)ffno .re .._h pravnih k 1lI p" Ihw! uputsMI -bmlte p«pISiv6nja· - UlcuSIV rz '''9 ~

22.i 23.09.2011.
SARAJ EVO ..hotel Holiday Inn
INFORMACUE I'P·RUAVE:
'Ielefon: 033/iJo-'sa4. 72O-Sao.falts.: oll/12o-sal; r~~on revieon.lnfo. "-.levicon.k1fo

KFOR-a nasravio provodenie

ie

uz podrsku

bili blokirali, reagirajuCi na pOlez policije koja je voziJi· rna blokirala magisrralni PUI Kosovska Mitrovica - Ribarice, u miesru Zupce. KFOR je zaddao poziciie i neke sporedne puteve.

oglasi

Prvi u BiR nudlmoespessoaparate sa patronama .•. Priultitesebi simbo.I' kvalltetu ita.llja,nskog espressa.,

'I

I:TAI.Y'$ FAVOURllECOFfEE

Cre.ma,e Aroma Espresso
()_.MmI,~jII·""""""'bdjt.~I~ AAIiIM (4G 'A.) $;I ~1iIp'n ~~! ~);i"'!'il ~ akusa. .~lft1IO

mLr' FIiI'OOIl'rUllFm" SI ~
'110

IIt'.$I5ZI.&r.I

SnaD': 'din.:

ZapNlIIl'IllIlI 'lode:

1200 W

\1m/!· em: 2&'31.120 coo

4,6 kg,

i.n.

Snaga"t50W leprarnI!lnIi vode: 1,1 L TIIIfnI. 5 kg vtDI8 em" 38128120 em

--'"o~'~

~~~~
CItoV
~~vodt

~1!111~~ Pt.It!IpII y ~
pWU

~

.1I.Ana

Vikend ponudat
9.9. • 11.9.2011.

ZQ

korpu VI$E...

Proizvedeno u BiH

Masl c
2SOg M. ggle
I

7,95

metaen Ovilko De:lerd1:ent za SlIdell Ultval
19

2,75

Blmal suncokrel 11

To lei paplr B/l fresh aroma Harmony

Bonux

maQllolija 3kg

®

f,111·\lhOI

II In

28
FENOMENI Student bolest pretvorio u prednost

Onemi avaz, petak 9_septembarruian 2011.

ki 0 sk
. .__

lbog Si__ rna Jaui d
Ponekad se oslecam vrlo glupo jer se [a, u .biti, zabavljam, a Ijudi s istom .bolescu trpe belove i zive vrlo opranlcerurn zivotom, kaze Evan

su-r 011 nul elma

paul-oa le811a 28111-IOgram
Ia ko Gi n is objav Iju iere', korde za 2012. godi n u rek za nekoliko dana, procurila [e vijest 0 novoproglasenoj najdeblioj zeni na svijetu. Dna je Paulina Porer (Potter), ima 47 gcdina i teska ie cak 291 kilogram. Ali slufbeno rnjerenje Ginis ie obavio u februaru eve godine, a Pauli" na je uvierena da je orad destigla 317 kilogram a. Iako ie, naime,godinama bila sasvim zadovolina svojim izgledom.s vremenom su jo] dosadile prepreke na iivotnom purl! i cinienica da ne mole obavliati norrnalne zivotne aktivnosti poput odlaska u kino ili voznje biciklom.

NaJdeblja zena na svijetu

Spec

Sou «Toddlers & Tiaras",koji prikazuie djeciji izbor ljepote, opet ~okira. Majku koja ie svojoj kcerki napravila lazne grow i guzu kako bi imitirala Doli Parton (Dolly) usp iela ie na dro a~i ti druga majka s voi im b isero rn. Nairne" IJ SOUU kojise prikazuie na TLC-u jednu je rrogodisniu takm.icarku maika obukla kao prostitutku iz fii"

rna «Zgodnazena""kojuglumi

DZuliia Roberts Uu Iia).

Americki srudent Evan Perron (Perrone) boluje od rijetke gen etske boles ti zbog kojemupropadavezivno tkivo, MedUlim, zahvaljujuci njoj, postao je senzacija na in Ierne tu jer na kla viru moze svira ti okren u t ledirn 3. On ima Ehler Danlossindram, gen etsku bolest zbog ko j e koje se opusta vezi vn 0 tki vo -Iigarnen ti i zglo b OV!_ - Oduvijek sam mogao savi ja ri ruke kako god sam h rio. J edan dan sam poceo razmisljati 0 tome mogu Ii sviratl na kla viru n aopack e- kazao je Evan, koji ie postao sen zacija na You'Tubeu nakon sto je, sjedeci Iedima okren ut kla viru, ods virao pjesm u "Cloc ks" od "Coldpla ya", Evan ima srece jer veciua liudi koji pale od te rijetke bclesti rrpi [ake belove. Kod njega to nije slucaj. Onje svoj u bolest p retvor io u pre-

Pelron: Odusevio javnosl
dnost iza ba vu,

.- Ponekad se osjecam vrlo glupo jer se [a, u biti, zabavljarn, a ljudi s istom bolescu trpe belove i zi ve vrlo ogranicenim zi votorn

- kaze mladic. Pjesrnu "Cloks" je, kaze, izabrao [er je jednostavna i dionice se ponavljaiu. Ipak, trebalo rnu je vise ad pet sati da j e u viezba,

" Morae sam prisiliti moo zak da razmisl]a na potpuno drugaciji nacin, jer je sve obrnuto, To ie bilo dosra tesko i na videu se vidi da ima gresaka - kazao jeEvan.

Djecak iz lndoneziie zavrsio lijecenje

cetueroUDdiinjaM orestaD DUiiti

finansUe, ratunovodstvoirevizUa

~D~~®ZZDdJ
UN.4.PR,rorNJ'4

XIV rtlm:U:N:4.R·O,D.NI

PROrfSIJAU fUNkCIJI
P08LOV.4.NJ.4.

R.4.CU N OVO D·STV [!N.4.

Djecak sa Sumatre koji ie prosle godine postao senzacija na inrernetu prestao je pusiti, Mali Aldi Rizal "prosla vio" se kao d v 0godi;;nj ak koji pusi dvijekurijecigareta dnevno, a snirnak na kojern pali jedn u cigare ttl za drugom pogledalo je vise od 13 milioria ljudi na You'Tubeu, Njegova je porodica tada isp ,ieala da malisa n udara glavorn 0 zid ako mil ne daju cigarete, place; liuti se, a 10kaln a m ed icins ka sl liz b a urniiesala se i poslala ga u D zakartu n a od vi ka van ie od nikotina. Aldi sada ima celir; godine i viSe ne pusi, ali njegov otac Muhamed ka.Ze da po-

Aldi prijefi da

ce naslavili
kon 0 zabrani rna statistici, diece uzrasta godiria pusilo nom u zivotu, njih spada pusace. pusenja. Precak cervrtina od tri do IS je barern jeddok 3,2 peste u aktivne

vremeno priieti da ce pOIlOvo poceti, ukohko mu ne kup e igrack u koj u zeli iii n e ispune neki drugi hir. - Indonezija je na trecern miestu u sviieru po po[rosnii duhana i nema 2a-

Drama u Svedskoj

PriPili IDSZaglaUiO Da druelu JabOMe
ANANOVAPijani los izazvao je paniku u dvori!lm Pern Johanson3 iz Geleborga nakon 8m je, jedu6 jabuke, zapeo na drvetu. 10hanson je dosao kuci s posla i zacuo neabi;;n u buku lzvana_ Nesrerni los udarao je nogama,.ali se nije mogao izvuei. Johanson je shvatio da m u n e rno ze po moei paj e pozvao policiiu. Ubrw su stigli i va rro gas ci koj i s u pO" drezali preostale grane kako bi se iscrpljeni los oslobodio. N akonsto se skinuo s jabuke pao je na do i OSl110 leiati. N 0(' je prespavao na tiu, a nakoll "olrd:njenia" po biegao je u dl v! j in \l. Cilli se da je Zivolinja pojela previse jabuka koje su fermen tira! e. P ri pili !osovi cesla su pojava u Svedskoj.

iivotiflju

spasili valrogasci

oglasi

-

~

~

....

x

, IIIIlI IIIIrati 01

'rUt •• RIm u ........... 1II1111U.. ~1'" "..

nsw .'lI

CfllIItm: UItf'llC IlLm 1I$I.1&IotI.J:iIr:I.,_

m

rn lSI· DIUIIII I~ m 001·muD. In ru II.· II. uUlln lei m 112 .11llC 151

as 1I11IIG·WUUIllIll

111 liD WlIIIt III til" ..... II1II

1Il_ blm

ll1lt.·IlII1:IUI; U1'" .wJ.IJ ,.1 In i:D l1li rwllllllIl r.lltU '"

1It'"

111

DnBvni avaz """", .__

"''',31

319.

00

249.°0

Clsortirt1ClnCl.
J

o

0

..

'

.

J

oglasi

kultura

Dn~vni aV3Z, peta,~,

9. septerrna rfrujan 2011.

33

Dial· ual ca i sMOla za muziCMilaalar
Intenzivni trening za individualce
U okviru Insrituta za muzicku urniernost, teatar i mul rirnediju (MTM), kojide u Sarajevu s radom poeeri u oktobru dielovar 6e i skola zarnuzicki teatar, - Kako savremeni muzicki teatar zahtijeva raznovrsne izvodace jakih vokalnih, glumaekih i plesnih vjesrina, MTM nudi intenzi vn i tren ing za sve individualce, koji pociniu iii nastavliaiu karijeru u muzickorn teatru - kale direktorica i osnivae MTM·a Alma Ferovic, Edukacija ce se odvijati kroz pocerni, napredni i majstorski ni vo kao i tri umietnicka laboratoriia Music,ActillgiDanceJab. - To ce obuhvariti nas!aVU iz desetak predrneta, medu kojirna su i pjevanje, rad u ansamblirna, integracija glume ipjevanja, rnuzikalnosr, gluma ... Dance lab ce, osim klasicncg baler a, street dancea i iazza, doniieri i novitete kao sto [e tap step ples, inace neizostavan dio klasicnog rnjuzikla, koji ie nasa publika imala prilike gledati sarno kroz strana gos tovan j a • islice Ferovi c. U okviru MTM-a dielovat ce i Music Theatre pro::-------,

U okvim MTM~a

"Hell": Znacajna saradnja s MESS-om

tz predslave "Gardenia"

MANIFESTACIJE Drugi Balet Fest Sarajevo

HlasiMa i sauramani UZ aMs r- a_ aln- izraz

Kuriozitet ovogodisnjeg festivala je saradnja slnternacionalnim teatarskim festivalom MESS. Balet je 61 godinu zastupljen u Narodnom pozonsm Sarajevo
saradn ie bit ce izvedene d vije predstave, "Gardenia" Alaina Platela i Frank van Lekea (Laecke) i "Hell" Emia Greka (Greco) i Pitera C. So!tena(Scho!ten) nascen i Narod n og pozoris ra Sarajevo, . - Izuzetno mi ie drago da cerno realizirari ovako znacajnu.saradnju i nadarn se da ce se ona nastaviti, Siruacija u kojoj zivimo je takva da ie kultura na vrlo niskorn niYOU i mislim da je veoma vazno da se svi urn j em ici ud ruze, da rade sk upa, k ao i svi oni koji vole umjetnost kazao je N j b ad Kresevl iak ovic, izvrsni producent FestivalaMESS.

Ferovi(;: DORosimo novifefe fesional lab, kroz koii ce selekrirani studenti sled pravo ucesca u profesionalnirn muzicko-scenskirn produkci j am a koje vee pes to j e. - D j elovat ce i31 terna ti vno pczoriste, koje ee bid 0[' voreno za publiku ; njegovati rad prvog bh. ansarnbla "Cabaret", koji su, prema ocj en. rna p ubli ke, vee doni j eli dahl Brod veja u Saraievo-porucuie Ferovic, Polaznici ce biti selektirani na osnovu audicija, kak 0 bi se odredili u grupe u kojirna ce svoie sposobnosti razvijati do individualnog, a zainteres irani se mogu informirati putem e-maila maksirnuma. mtm@ins!itutmtm.com.ba, L.S.R.

- Srerna sto se sastajerno pcvodorn ovcg velikog urnjetnickog dcgadaja. Mi srno sredina s tradicij 0 m ko j ai e u vi j ek n j egovala bal et, Iak 0 je Festival ZiVOl zapoceo prosle godine, baler je 61 go· dinu zastupljen u Narodnom p OZO!; stu Sara j evo - kazal a ie j uce r na pres- konferenci]i umietnicka direktorica Baler Festa Sarajevo Edina Papo, Ovegodisn]i program Fesuvala donosi mnoge zanimljivosti. Predstave klas.;';nog, say rem enog, ali ieks perimenralnog izraza u izvedbi umietnika iz BiH,. Slovenije, Njernacke, Rusije, Belgije, Srbiie ..., zasigurno ce obradovari mnoge Iiubirelje

Delalj s ;ucerasn;e pres·konferellcije ove umietnosti. Festival 23. septembra otvara Slovensko n arodno gledali see Ma ribor,

(Fol': ! s.m.11)

Kuriozitet ovogodisnieg festivals je saradnia s Inrernacionalnim teatarskim fesrivalom MESS. U okviru te

M.tu.

Ratnetra1ume OCima umJetnillia
Deser umjetnika iz BiH, Srbiie, erne Gore, Hrvatske i Rusi je predstavi t Ce se J 7. septembra II Centru za umiernost i arhitekturu "Fargfabriken" u Stokholmu izlozbom "Ja vise nikada necu prica ri 0 ram", koja don os i radove fokusirane na stanie ljudske psihe, socii alne analize i svjedoeanstva 0 traumama iz posljednjih ratova i nasilju U zemljarna b ivse J ugoslavije, Radove ceSvedskoj publici preds tal'; Ii MaTina Abramovie, Lana Cmaicanin, Igor Grubi C, Z ivko Grozdanic Gem, Adela Jusie, Nikolaj Olejnikov, Shadow Museum, Alma Suljevic i Jaroslav Supe k, uz ku.ratora iz Beograda VladanaJeremiea. Kako saznaje Fena od umjemice Lane Cmajcani!!, oSlvarenja ovih umjetnika

lzlozba u Stokholmu

obiljeiena su slozenim posIijeram;m procesima koji su se d esa vah u lim dr uhvi m a, Ie se kriticki suocavaju s njihoVD!l! prosloscu i kolekrivnim rarnim rraumama,

oglasi

Dn evni avaz ,,,"". ""_"""

sen, 35

t.a
export~import
d.e,e.

araje,'o

svih
dimenzij.a

ednokrilni
i dvikri;l,ni prozorl

JEDNOK'RILNIPROZOR,I
PVC 50xSO PVC 50x60 PVC60x60 PVC60x80 55,00 KM

60.00 ,KM
60,OOKM 70,OOKM

PVC80xl00 PVC BOx.120
PVC aOx140 PVC ,SOx8D PVC 100xl00

95,00 KM
105,00 KM 115,00 KM 85,00 ,KM 100~OO KM

180,OOKM 180,OOKM PVC 180x140 199,00 KM JEONOKRILNA, BALKONSKA VRATA PVC 180x120
PVC 70x210
PVC SOx200 ,PVC 80x210 PVC 80x220 145,00 KM

PVC 160x120 PVC 160x1.40 PVC 140x14'O

175,00 KM
185,00 ,KM

PVC 140X220

280,OOKM

PVC 1,60x210 PVC 160x220 PVC 180x.210

280,OOKM
285,OOKM

285,OOKM 260,00 KM 260.00 KM 260,00 KM 260,,00 KM 311,00 KM KM 550,OOKM 185,00 KM 185100 KM
550,00 195,00 KM 195,00 KM

UlAZNA VRATA
PVC 90X210 PVC 100x200 PVC 100x210 PVC 1l.0x200 PVC :110x210 PVC 130X210 PVC 140x210 PVC Kela: 70x205 PVC Kela: 80x2.05
PVC Kela:90x205

145,00 KM 145.00KM 150,00 KM
155,00 KM 160,00 KM 165,00 KM

PVC 100x120
PVC lOOx140

PVC 120x120
PVC 1.20.x.140

115,00 KM 120,00 KM 120.00 KM
1S'lOO 'KM 160,OOKM

PVC90x210
PVC90x220

ULAZNA VRATA ·DVAKRILA

PVC l00x210

DVOKRliLNIPROZORI
PVC 1.20X120 PVC 140x120 165,OOKM
,am pet • Lomora
omere"

DVOKRILNA BALKONSKA VRATA PVC 120x210 265,00 KM
PVC 140x200 PVC 140.x210 iirill(, 275,00 275,00 KM KM

PVC Kela: 100x205
II

Profll: PV
"Alo:n~o

od 1.2 em

lUI

icljcznim ojaealljcm i vaLumiranim .tallom 4- mm
ijene an

16 mm

II

4- mm

d.o.o

"R.jlav"" ._j.c,,"'O" ul. Z.jlu: b.... 187 Te:!. ru.083/631.21 o .i. 061/31· ·3i6

.rela

p_ V -om,

lrnnaporlorn

_.a..Icll.lw-comcn:.com. .ladtocomue@hi.h.nccl.l,.

suable I HasaDle na Mall

ah no g ometasa

SARAJEVO Nas veliki glumac spektakularnom

Emir Hadiihalizbe ~ ... DMUDiD diet-sel

BesPlatni Moncerti i zabaue U TrauniMU
bhiIJlflDlWl .. ."h,ruJIiL·I.II:illl'tlli~-,f'ripm"Jtl :llIKIi:Jlcrp.l[d~ilJ.kiliim. (fllDt'lIpiliD]TlKli L'-lLtnl - b.k ksho:lM t.t.ro. PI'. IMIII!ltl:r Code ~lus.itFeitL

Poelnje Code Music Fest

U hole. "Hollywood- stig, Bo... Todorovic, R.de S•• boolil.,!viea Osim, Lepa B.ena, Iereza KesOliija, Zdravto Mamie, ieljko Ot>radOlii¢,Branisrav LeCit .., • G~ma <lO lore ~jow.o H.lld Belli¢

bluse JugoslaulJe

r'l

t:~~o ul(ai11"t .j:d~ (>1pnlnlurt, III'OlI _liM" ulu 1111 l'i'f h1R(le1H' i Elbnr .pnllOt11ot U :Iklqm mini. faur:litle"""pI3I!1ll,lUproT>Jt!lIc(ijc:_piRihRII!;, K..K

Starica naletjela na glumicu ook le dzogirala

Rlz Uiterspun

--_'_-~.~''__'"_'-'''''''
___ aor.'", ......
I •• ~~, ...... , •• ,.,

udario automobil

........... .....,__--...-.._ ...... -....,.,. ==-=::...:~::r:-.=- •. -_-=-:..~ =
, ...... __ ,._ __ •• ,~".J. NATJ
.... ~ ....... I...,_".".,. ........

e e Aj
II~~ ..... ~ ..... II

~:ra'lm'2.fII*II

Ifr __

tMHtd.tiUN~.DtIrt~ 1:Ir.mb.llIVINul .. ~.T~ rClIII Kcwriii. 2:\'iXl~

U~ se ee pOUIIli li:lJ.fIll'Wlllrl)llitlll)$rl b tn· je prebinat u bOlm
H

yHuIl)' ..... Od u.pnb~l)lld D
!j'(Ulil yl'ijlllllC 1~lIIif H~

B~.1l, Bogic Bo;im;t:, i'jcr 2;"fiar, DMliIo "I";upil:,
Pt1UGfl~l:)o;IllIijcbMI!,... d~rit. F..II5 i S1billl

iJafizbesl;n;f.NApmdll\-u
l,.rJIII BRa., IlQo~It, Ratk !Jam, 7.iroji"

:lJ:'~ +:1::i4:
WDf'UlIilfl1l uilLkom, Btllld
iSriLb~it.A5lm.i Chi[m, lillnlybl

~~~tr~~~i:~
113I'11dil,~j!~koOhJ'1ld.m;t. 0l1RL I 'Vi):!oLlrijl 1bIdl, [~lIlidi~~IIoJMI lJJuIru. .5q ~·.r.hgll~ dml)jc-;[~fflIn~f'lI-

~ip.

g

"lImlt.

l¥b

'I,_Ufl~I Bdft!iIL n~.lIIIbt, s:aJ.:ll1'-eun~it. Ni~ .~bm. il'~r.:Lgat, Mir.;al i'ut.. i ...rl Tidleli.lmAlIlml""'Pl"prii.' ~~Ij;u-llojim')IllTu.dIlJi&~i bw"antll.:itLloOMllllodllh:, KachJA1lr1irekli.,,.rQllim"ll~~Il.oombtlll.-:ld ·ta!c:ktbtdl:i~h1iiicu .n(koll~" ~1~"'JlIUI n'*"'0 ITAKlmi sa lnm'kGCIIIk:.:s' dilMlIiI, UZ.·Ad.K.
t!lJiOioC'dh'ITQI(JnI:t;.il:idJ)[lC1 Wlll;.uITll, 00 bda urn

Poilione 110mb I oduullao u sian """IjlOrdnl1 p(lk1rXK; pn~ .faIL

I'-<It-!nll-b gllirnk'll 0,..
IPLnI':Rli,'ttmiln,,).Id;i~~ ttl !oI ~'I1Jji1Dl ~m.bmJ

Y1)II,llOIiru:ibWr.J1I(I1II1II

Po

IIIUI'.!CIl[llit'll.th'dllOglkoNI1IlI.'m1Jo dOl ibl'lil:llit;Elmlr.
IlUIa

;o;T!:[~=
II .:.:~

K:I klllK!lljt-~lnl~nik

flrlmt.izra'll1i~~\'ijc'!lI, je nJIi~'MI -LlleNie&;!(IIlCn_U~~u(lIwpD!)uruli.

i

D.lIoiulIiID Dhl&oo.I:;.m (JDo IbUJll~~IoI)I!I" ~I,'!Or ~ MI lJ~iZll!l>iiclOdin'~ ~J.~b!ltp..~
~mc:ltl(l(lo!ilk~k~jr ;ls ....~.,n~ltlkp;.[~Im.W. .... ,'Ojillll bld.im ~lJ[III&Qm Gip,mKlm KallMm tGniJ.

t.lI~n~l). - "-rauI:I Him br;~~ ~-c:mJlyilludqruml.'5M..Ab, d~LnU"'IIII, :tetlm d;}ft:ou. hlLlllllln+: ~~m""LIlI ~tr1 gm Uljiru, l"lJilim illl u ~rk!)'(~. moIo:Lki I'rLo kUlJlniu

1IfI'"'lIl11l,1l"itrlN_r::iL;;~ NIl"nI k.ku pc: !.limo
~'r~1JMm~dlKdru-

III~

MU;fII~.;hieo:b\dillll[l_
~lrt1'1,.. rJI ~llp.!Ik Nt IDfII~ (I(fIo~~ict[idl:t\'Qhgo~n-

~lillitllbJiiKlliHldY,!:v

:mena.Njihamitiulmi:ag.untlmtUnllO&r.;JiII;rlq: i~u.IJPribill~[Nim. pc.b h!ollJ r»d'iVImI. ~ O!!:aIO~~V!\llliMI 0.1 IllVIIbI .. illrd'l ......illijiC'\! Da~n. prlmiji! 4a ~,~
V~

'll'oie

romantitnim

00.

dJljillU

rdloud:rhl-UL_

Taeno Nelaeno
181S.godine? Barbizonska skora bila je umjetnicka kolonija? Mikena je prethistorijski grad na . sjeve roistoku Pelopo "ela II Grckoj? v.eliko voj v 1visnapoljska dsIV.Ovarsa. va je ne.zadriava od 1807. do
0

38
...... Eksperimenti provedeniaa misevima sugeriraju da bakteriie ..... srodneuzrocniku ruberkuloze mogu prufiti zastiruodove boo lesti. Casopis "Nature Medicine" obiavio je da injekcije bakteriie Mycobacrerium smegmatis rncgu pomoci u potpunoj eliminaciji Mycobacteri urn tu berculosis, bak terija uzrocnika tuber kuloze, Ucinkovitost jedine postojece vakcine za tuberkulozu (BCG) krecese od nula do 80posto, ovisno 0 tome u koiern diielusvijeta se prirnjeniuje, Prema podacirna Svjetske zdravsrvene organizacije (WHO), ru berkuloza godiiln je odnosi 1,7miliona Z ivota.

Dnevnj avaz, petak, 9, septembar/ruian01t, 2

svez·· nadar
.

2

noua UaliCina za tUberllUIOzu JOga pomilie

diJabetil:arima

3

1. TACNO

Veliko vojvodst- ,----.,,"""'"':::::-l ...... vo V usa va je nezavisn a po I ka d rfu va js od 1807. do 1815. godine koju je srvorio II.i',.If! .... . l_-~ Napoleon. Ustanovliena je sporazumi- "'"'"'---~.::....---' rna iz Tilsita 1807. nakon sm su Poljaci pomogli Napcleonu da porazi Prusku. Prvobi tno se sastojala od velikcg dijela centralnih pol j ski h p rovin ci ia koje j e Pruska zauzela 90- ih god ina 18. Stoljeca. Za drugi Napoleonov rat protiv Rusije 1812. godine dala je gotovo 90.000 ljudi, ali ie Napoleonovim porazom u Rusiji zapecacena i sudbina ovog voivodsrva, Rusi su preuzeli konrrolu nad njim 1813. godine, Kasnije, odlukorn Betkog kongresa (na slici), podijeljeno je I"IH tri dijela: Veliko voivodsrvo Poznan], Slobodnu republiku Krakov i Kongresnu kraljevinu Polisku, koja ie pridruzena Rusiii tako sro je ruski car bio njen krali.

Cijepanje nezavisne poljske drzave

....._Prakticiranie ioge moze osobama s diiabetesom tipa 2 olaksati ..... kcntrolu tjelesne tezine i koncentracije secera u krvi, objavio je casopisDiabetes Cue". U isrrazivanju provedenom u Indiji ucestvovala su 123 ispiranika srednie i starije zivotne dobi, Sudionici su [ogu prakticirali nekoliko putasedmicno rokorn tri mjeseca, Naucnici naporninju da ie joga bila povezana i sa 20·posmtnim srnanieniem tzv. oksidativnog stresa, cdnosnosrnanieniem prisutnosti "slobodnih radikala" - potencijalno opasnih nusprodukata koristenja energije u eel ij ama,

SOKANTNI REZULTATI Evropska agencija a sigurnosth

2. TACNO

Barbizonska skola napustanje klasicizma
Barbizonska skoLa bila ie urnjetn icka kolon ija ko j a se sredinorn 19. sroljeca nastanila u francuskom selu Barbizonu (na slici) 1.1 Fonreneblovsko] ~ .... ~. §umi, Ciljevi slikara koji su tarno fivjeli hili su napustanje klasicizrna koii je tada vIadao u 51 ikarstv u i n asto j an ie d a se priroda pokaze realisticki po uzoru na Diona Konsteibla (john Constable) i englesko pajzazno slikarsrvo, Zbog toga su radili studije u prirodi (slikarstvo u prirodi), pri cemu je veliku ulogu imao pejzaz intime (paysage intirne), SUpremo impresionistima cije su pretee'e bili, l.lmjetnici i.z ove kolonije odbili su moderni razvoj indumije. Medu giavI)e predstavnike IIbrajaju se Zan-Barisl Kamil_Korot crean-Baptiste Camille CorOI), Sad-Fransoa Dobinji (Charles-Francois Dallbigny), ZanFransoa Mije Uean Francois Millet), Teodor Ruso (Theodore Rousseau) i Konstan Troajon (Constant Troyon).

DODustene HOlicinelurana
Dop us ten e koli cine furana krecu se od 0,03 i 0,59 mikrograma po kilograrnu rjelesne tezine po dan u za odrasle osobe, 0 d 0,02 do 0,13 mikrograrna za adolescenre, od 0,04 i 0,22 mikrograma za drugu djecu, izrnedu 0,05 do 0,31 za mall! djecu i izrnedu 0,09 i 0,22 rnikrograma za dojencad.

Rijec je

0

furanu, organskoj tvari koja nastaje pri terrnlckoi obradi hrane, a za koju je ustanovljeno da je potencijalno kancerogena za llude
trazivanja proizvoda u 20 zernalja clanicaEU. Rijei:' je 0 furanu, organsko] rvari koia nastaje pri terrnickoj obradi hrane, a za koiu je ustanovljeno da jepotencijalno kance.rogenaza !jude. hvidtaj je u~eo u ob~ir poduke prikllpljane od 2004. do d.anas, ukljllCU.juci i monitoring proveden prosle godine,
ria OSI!OVU cega se doslo do zakljucka da kafa idjecija hrana u reglama, mlijecne faunule i mlijeko u prahu sadrze najvise furana. kojirn je konkretno proizvodima rijet, u izvjestaju se ne navodi, nego sarno pise da su najvisi nivo i furana n aden.i u kafi u kojoj se srednje vri;ednosIi ove tvari heeu od 45 mikro-

N aj noviji izvjesta] Evropske agencije za sigurnost nrane (EFSA), do sada treci po redu.pokazalo je sokan me rezultate - najvisi ni vo kancerogenog furana, k oj i nas raje pri term ieke j ob radi hrane, naden je II kafi i djeCijoj hrani u leglama. Podaci do kojih je dosla Evropska agencija za. sigurnosl hrone (EFSA) rezultat su is-

o

grarna po kilcgrarnu u slucaiu obradene kafe do 6,407 mikrograrna po kilograrnu kada je II pitanju kafa u zrnu. Kolicine furana pronadene u hrani narnijenjenoj djeci krecu se od 3,2 mikrograma po kilogramu u dojenackim ~formu!iima·' do 49 mihograma u djeCijoj hrani II teglama s poV"l"6ero.

3. TACNO

Dorani

SU

unistili

mikensku kulturu
Mikena je pretb istorij ski grad na sjeveroisroku Peloponeza u GrCkoj. To je rVIdava ad prirodnog kamena kO;lI je, po legendi, bila L....-!ES~"'""=-.-J prijesroniCa Agamemnonova. ProcV3I-je dozivjeia u bronl.llno doba !<.adaje izgradena jedinstvena m ikenska civilizacija. Vrhunac llIoCiho egejsh sila Mikena je dosrigJa oko 1400. godine prije nove ere. Sunovrat civilizacije odigrao se oko 1100. godin e prije nove .ere, bda su Dorei (Dorani) izvriili invazijll sa sjevera. Is kopa van j3 u M iken i p ocela su 1840. godine, da bi _do na'jcuvenijih ot.krica dosao Hajnrih Slim an (Heinricb SchUman) 1876. godine. Pronadeni su Lavlja kapija, akropolj, ham bar i vise hal jevsk ih gro b n iea.

RJESENJEIl p~I.OG e.ROJA
POTKUKI\VATl.

..
,.

ODRAZ1 ELAN. DRAI' ROTA, A. WI N,
OlQ!\. 'U. ALAUO,

----------~ ~--~----~----~--~----~----~--~----~----~--~~..

USI,~ENASUVAA. lSlRUlWITI

oglasi

One".,i aliaz

JI(I'.lli:!l'Sep'~n:mI'.

39

tlidimo se opel

.ercator

09 SEP _ -EMBAR
,

do

11 S -PTEMBAR

JUIiC{,e m~o,La lIuld

vrhnJr klUlo

20% m.ID

Siadoled ~umsko IIlK,e Aloma

, 090

...... '"

6,20

Vino !dreplella
o ~ ';\ <"1l <'I .....
I~

krv

f

'''''SUI

065 ,
.

40 "ok ~,,"""b"'<$."". Dnevni avaz

------------------------oglasi
IiOCHA VIXEPUEroBVlHA ¢EAEPAl.IVlJA !>OCHE VIXEPUEroBVlHE

llOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLAOA

BnA,I:IA

PAWlVNI OIIRAZ11C UZ .lAVNlI'OZlV

lA PltAVNA UCA Vbot

BOSN!A AND HERZEGOVL'lA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

GOVERNMENT
N3 _

_,

I.SItJ1befoe"""ne

r_-=r-.qo 'e:a.n.
tJ ...... 19 ·1..

'2 0~ 6111" II< 1$4 IW5 SMI2 1_"""""",,," "" 18 ~ ~

w-

r__

,.......-.
~~.~~

_1Co,"'-'

8oItIO. H~ .. lli11OJ. 2I!l6 8106~ ~ 240112011 goa....

o RASPlSlVAI'.lSU

ODlUKU
JAVtfOG .POZlIIA

F~I _...:lAo '..... VIada

I U COjU MO~ & po pta ..... ~. ~ 800nI I .H~ ~ kc\. n.. UIII.o.n dop-Jr<I& ~ I po t ..... <IMO'I\J gog_ ....... pacr.tlnII...:I_ r H·............ e. !QPO.IIt ~ ... _

liW

~
D'~

II I

'Ik>..,.,

JIM'I .... ~
~j

II ... t.ot;.. 1 ov& -.....
~ CIb;ra

13QItIO.~

.1............... I ...., kt.p'n ~ ~ ~ .• "'~ IUC! I kod C$II""~' ~ obr8_lo.q, I.avN 00.,..1'>011 polr<•. __
.-..." .• ~" :r.I

~

..... 31122010 PDda:>

~"I

....

...,.

~

dQpnroQ.

e. ....... P''''''''' _ " ~1iIU I ItIo&.I .... 1*'»1"'0 ' Inv~ .IM ,.. ~j ot. .. 'podat. 0 'I'!l<ttto._" ;po P""10'1«1 1 ~o 0I9QIlIII
jXUvM .... QOW<

EIIDj"*,, 1M

oQto ... ll1U(1I1

z-.. ....... '

=--~

~.wq·bn
t; _...

_

....

..

F""'O'''I*IIfI'
III

I""'I_~.

j

1IWarII"1 .• ~h

poIW~

_ e. ...

kql ... ~""'"' "".,.,..., ....

po ~11w,

r".T~

J'""""'V

..,_ ......

po:rMI

12

"",10I1"~1"

~
11'f~

p--..,
U ••
j

0

0 1 ....... 100II<0 ~ Idw oct :! m.. _
1 ~~

.og.._
III "" f~!no
0(1,

u pen;Ii'Joko.

",.d~o~

radn:m.~ al\4utoo

da-a
"""

u\OO<ln pen:r ......
NICrId

'pen:,
~4I

kO , .,.~ !TIi)t'""! ...... ., .....
\IIa(Ij

'~-..c.-e--.. .....-go .. '"
, __. .... ~ _$~
II

0.... I PO lOII'I

WICMJ ~

_.~CI~'"""'=
iii (II 1;It0lt; ~

w

Ui IkGJI ~......,.

dQrIo .........

9

Jl 1'22010 goO .,.A'odP.o
po:;N.

r_
~

pnku114.1 .....,. za.od za
• Qp.I

lIObo ...... h
~_

e.

I

TtI<Jt JavNIIl po;«" ~~n

......

~

FedWlIOIo 'Boono

.......__ ,~'JlCI""-"'1 Is...-. ••160 ...........
.........
I"

~.

~\ItDtI'"ooI

"''10 _ F_ ...

~ 8..I"

0",", 0d100I<.0 ~ ,S~'__~_~B ...1:Efl1 24.0S. 2011 gadnCI
II IIfq

...........,

VI

......

0<1

..,.,.,

~

•...,.

"

BOSNI\ [HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE [HERCEGOViNE VlADA

60CHA VIXEPUEroBI-IHA ¢EAEPALlVIJA 60CHEVI XEPUErOBI-IHE

Bf1AJl.A

BOSN l.AAND HERZ EGOVIN h FEDERATION OF BOSNIA AND UER.:z.EGOVIN."

GOVERNMENT

Feoonqe8osna.

Na_...."..~~F-...e.ov.l~

~

.. ~
JAVNI:

tIn:I, 2 :POZJV JIIlIG

1----

"""'001<0~
jlCI(I'·ebnII ... ~

·PNocIn .. lUll ... F-... .

_l.II~ ".~
JI.roao po.z: ....... e-...

.....~

I ~'""

..

IlOIIiIIII<CI 0 fIIII'~1AI'< _., _ U,tqJ .... ~ 0!;Ip0l'" U 1*'1,Il0.0 31 122010 ~ I pO tom GIl"""" ~

PI' ~

I

__
~Il--

IiCJit ....

InI

.......

iJlOQ.ltod

... J

Irlbllju ~

J'Ilm~

•• a __

....

"F'-"':'"

B~

I

~

1*'1pJ.1 oat tlllQlliojII .. ......."m IiIIr*IlloD
IIJIIIIW.-. d<p'nooI

.......
J.....:>g

~

..,.

.... _oI:I:r ....""_
I.IIlIIoIan ~
~

~OCI kOQ.f $I> ~

_QlglW'"
_.

Obta_ .. ~1117'!'

~.'~~QoI_ .til ~ , 1I<Wo::I o.~, .. ~ 1Ubj6loJ ~ .... POIJIOI' ' Oto'~ \Cjl ..... IINIa>'l'I (100· 0.00 m~ prCIOIEn .. _ J!1W>o f-.q.

1'101",' ..

a

_"'(11'"
8o<:j ..,.,..

0 ........
oQ.b

ba.

v...

eo... ,

JO'OIIIIoQ. poo;ob<q
m.Il .. ..

g~

IM~:""
III

00I~'" _..,..,
__

~obI_t<.CiI

11

~ll_o::IIo.&._~6IF

a>'Odu za penzllk.o I ·-.lICDko~. ~IIII ~""'111_"""
IV

~

btl ~.:kO,o

e. _

,........_o:.

...-..1N9I .......... O""' 1

11 '2:t:1 ill 'I'"

1*'11'' '

I"'" D Pf11... .

pOO'i'Cm.Jftrloon

pOZrIU J. II

30 MpIamI>Iw 201 I QIDnI.

~.
I.Q' ..... ,

,,0Ill_

podnI_:I>O

........

ro..., ~

r_

Pf11.......:lOobre-

M61.

II b<q IIlI8fll 14<1f12011 ~

SItIi

-0

glasi

Dnevni avaz

,_0. __

.",",41

kaozivotno oslgu

M a __ --_. Ii·· " _, atl c __ v-e ceJe

UpoI.reba matiCnlh stonieo ureraplJske svrhedanos Je si9urno najlstrailvoniJe medicinsko podmlje, kale pro.f, dr, MehmedbalU ..
Kao I U SViJelu, lal<o j u Bosni I HercogOlJmi, trend u:Zlmenj3malrtmhtel!j:8 II puptanika novoroden6eta Ie U slain om porastu Sve 16 V1~e roditel,8 kOJI se zanrmaju za OVU ustugu j k011 zale znan sva 0 ovom nacmu uiagaflJ9 U zdravlJu I sigumiju buducnost Prof dr Sena(f Mehmedba~lc. kOJI U svakodnevnomkontaklu sa pacljenlrma nag.la~ava zna~aJ pohranllvanJa malltrllh 6elija IZ pup6an1ka, odgovara nam na neka od najtetcih pllanja, 'Stasu matltnestanlce? Malltne stamce su osnovne III prve sraniee Ijudskog organl2J113 Katemo, da su plunpotentne odnosno de Iz nJlhkasnljlm razvo;em naslalu sve druge vrsle stamca. Ikws, organa i sistema. Dekle malltne stantee naslaJu u veoma ranom rezvOlu tov,eka Prof.dr, Senad Mehemdbafic GdJe Ib nalazlmo? Malitne stanlce nslaarno u ranom embrionalnom razvolu, nalanmoje u k!'Vi puptanlka, lkl'vu puptanlka. a kod odraslog tovleka u korijenu zuba umnjaka, kolL kOSI. koAtanol sUI (adutne stsmce) Nar-recl bro} matitnil1 stanica nalazimo u kl'Vl puptanika odakte se I uZlmSJu za Iljetenje iii iSlI~nje

ZnacaJmatlcnlh

stanlc-a umedlclnl'?

MalIDne sian ice se danas kortste U slIrllu tijetenr8 mnogobrojmh bo esti. Nairne, olkriveno je da upouebom malJalih slanlca ootazrno do polpunog lZlje6enJa prakttCno sv h oblika leukernlje, hmfoma (Hodgmova bolesn, za I~ke obi ike maJokrvnosb, boIesl poJedinlh loza hematopoelskog s.sterna. Malltoe staorce sedanas skoro pa u ru!inskoj praksl koriste za.lljeeenje karcinoma doike, I druglh karcnona kod tovjeka. Malitne stanice se korisle u lZV repara1ivnol mediclOl Jslraieno ,e da maUc::ne stance mogu Pfsvih konekciju u nervnim nilims kod paraplegile, da kod 1"lail( a srca mogu reparirall .hutlll srearu mlSic i taka izbjeti o:ll':lljak lid, Upolreba malitnltl stanea u lerapijske svrhe danas je sigurno najislra!lvamle med'iclnsko podrutje kOje svakim danom donasi sve vise novlh mogucnosti u erapiji mnogobrojnih do sada. neizljBtlvih bolesli. DakJe, lijetenje maliC-nim staocsma je jedan potpu no novi prislup u kojem rnedeinska znanosl nudi, umjeslo bolesne stance, novu, mladu msnenu starucu kOIB ce naslavill novu funkcllu do tada bolesnog: Ofgans.

'Kakav Jepostupak

zadob.l.vanje

matJe.nlh slanl.ea1

Malttne slanlee se dOblJu lz kM pu¢anika ((kIVa puptanika - III oboJe) vrlo lednostavrum poslupkom Nalme, n~on porada zdravstveno osoblje uZ:lma u posebno dizajnlranu kesu I posudu rnalu kOli{';inu krvll tkwa, k011se potom pohranjuJu u mall kootejner OOreclen za Iran sport krvi UzimanJe krvi I lkiva je polpuno Ibezbolno I nema nfkakvog utieaja oa stanje majke I bebe Ktv se potom Ifansportuje u biolo~ku banku. Biolooka banks kolusmoposjellh Future Health u NOlingemu-Eng 1eska posebnom. vrlo sl1ogom tehnologijom Izdvaja matlble slanlce, koje se konoenlnraju do ophmalnog bra,s j potcm pohranjuju Cuvanje maut.:mhsranlca je do dvadeset godina Kod polrebe Z8 matltnim slsntcama banks Ih transportule do zdravstvene ustanave gdj8 ce se parnJanlh u obhku pOlIebnom za IIjeten;e Ova btobanka je pNa u Engleskoj: I ~pok.nva· vel il<l dlo zemalla Juga Evrope. Meclilerana', Atapskog po uoloka, zemalja. Zallva ltd Za. S"VOJ zaeta uspjesan rad doblla Je lZJlimno presliino pnznanJe "Nagradu Kral)ice" Grupa ginekofoga kojaje posjetifo Future Healrh BIOBANK ~u VeJl'kojBrlfan.lji

SVIzamteresovanl rOOllelll, ko~ zele wall neSto VI~ 0 avo] usluzi i kO)1 tele pohramli mati{:ne ceille svoiebebe u bane maliCrnh eehja FutuA:! Health ·B!OBANK mogu 56 obraUIi nJihovom agen!u za Bosnu I HefOegoYinu Medimpex do.o Sarajevo 8roievi lelefona ,kole morete pozva!.isu 003476433; 062 532 453 iii 061 357566

~42~~_'_'~~~_'~_'_~'_2,_",_O_n_e_vn_i_av_a_z __

-----------------------------------------------------------------------'()~I~si
~PozlclJa u SaraJevu •

Specija ista za infor,macione sisteme

(grls ,"

PozlelJe: Sp&CIjall,SI:aza infonnacione sistema
On-lIne prIJa,va: !'8C!\!llmenl@car1§b8rgba Rok za pr1Javu: 18 09 20' 1 Oplsposla: • PraoonJB rada komercllallste, nat,erenu kroz HSIIUllon Bed<:End

-~'H _osnc I " ertegoV1nc .

• Podr§ka

prodajOOlTl timu ured"SJa u el~u posllzsI1)8
Genarisanj& mjoseenom.

Pt1 svakodnevnom koo~lenJu apllkaclje opllmalne IskorJ~ten,OSh sistema
PfiodsJe na dnavnom
I

I

.lzvJeMa,vanJa

ruvou

novih vrsta iZvjeslaja menadim,enla 0 rezultatnna


Usl,ovl:

ObuOayanle konsnlke

UooMe u nabaYCIlehnlCke OPferne
Hamilton

BackEncl·aMinimum 2 godine tsk.ust",au FMeG kompanijama
poslOvmh prooesa u ptOdajl i dislflbuCiji organlUlclone I anahtl¢ke SPOSobnostl Sam oU'lcijallVl,oslI predanosl poSlu Pozna,vanJelnformacloolh leh.nologlJe (Informacion, slSleml beze podataka. Implemenl.acija slS1ema) VI'I slepen struCno spmme Eng.leskl J8z.ik - sradnJI niVO
RaZVIJene komumkSCfJske. l smalrale

Odllblo

poznavanjB

• •

Ukohko sle zamteresovanr
pf~avile
SUi

de zadoyoljBv8te

opisane l'lslova,

KonlaklllBl

Cemo samokandldate

kOju udu u uZl izbof

Gal I ran I aok

Kt:NIAO.A
1',51

Cle't~rd!ent u

sude

J

PUR. XXL

1,$1

oglasi

Onevni avaz """'.,,,,",,,,,,"1,,,>,,,.43

. 9 -11. .201 I,

Kuhil'ljski ubrusi Violeta 2l1, 2510jll Klselapavlaka 12" mm 410g M~le

,.._..~-~
,...._ ................
~''''
I~

lJIIIu"tl"lJlnl,UnNf

............

""-0 .......

STALNIPOZIV

Obaoieitauamo fizicha i pravna lica, gradane ppCine Novo Sarajevo, da ce se Javna rasprava 0 Nacrtu Odluhe 0 usvajanju iprovodenju Urbanistickog projekta nCengic Vila I" odriati dana (ponedjeljah) 12.09.2011..godine sa pocetkom u 18,00 sati u prostorijama MZ nCengic Vila II, u ulici Diemala Bijedica broj: 63.

ptId~

~tnnll

III~

Il\fj~~~.

dllP'Onl!U lI«q:~

gr:antova I subvencija
EBAD BAS Program ~~ BH pi'~'
ze ~ III pos.Il1mO~je"lJdirl'lWl Qj koIl3~ U$llI;Ia posloYrJg ,~jItDcIIvnIh IIII. II Bo:snl I !~lnI

olaMa'llluD ~

~

~~

E'tJlJIIIka~A'P

piilIItiava mala I posloVl'\ilI ' ...jI!tIl konsLillillldiJIlalLigil obn!ml I I"liMIj ~ E'V~" ne'.o ~0U!01'i ~tkla, -do

EBRD BAS Pn!gnm~ IIUta mD.s1ll'l1ino EUR 1DiGOO F'a Sklvnll.vjeij u obtuT.l

~

WIll .... gr.ml ad ~.do Tnio~

EMr;aes.kltIlkl~':
Zdbtl SJ..:OI ,/. '\ !I'Iti\N •. dO.I'_": II D.O.O. '.I\R>\J ' OIuJ.KuIiJI.I bnll1411 rt'.1: 164.-D1UI'u: 164-021

SllnlimllUdjl ICE-ISO.HACCP.l~; 1'*")1 po~ovrtfh paMtfI.llnvuIiIM: Reotg;&nIPdJl; Prfprwrlll smlovn.hpllMVl:
~d.

11m-ell,.; ~: ""otnlWol'll

oi,mUM ,... )~JuB

1150 14OQJJ: firLlJ1l..ljIkIl ~lvenel;

sl.sttml(UIdjUfvJIi~1

KOi\KIIRS
i!JI

Il,olo:ll"a mogu

~m'l'I

~

Z<Kio~dli". a_lu 5\edeCe . ~:
$<l.IlI.Il~ ~

,prJ f.m u rll.dnl 00110';

Mall!' I~ s~ lUi fume u 51'im po$lO'Inlm sek~ WjlIdtI)I:. ~11'1l finllm.,il<J1'I1dIup' I ~111 Vtbrolti ~ F'I:I!!btt 'n.I!Imqll

I (!~"

I~~e

Od1GcIo2W~
I'\onl<on ona
.f 011 Of ("11~

dvvt god .....
~

I u ~«inskom

IlH Ylasnfllw 1"1$11.

d~_n.1Ml

dnA.

obj~\ 1]1\.njL

F

l$jskt ~~tl

Pi:llll~nr il1rijIJH sa I<ral/:om blo;g.nll'ijnlP do" ..' tli lifno "" Idrl"lu 0","1. !f(UIJllli b:anR 2~11

:

Fil'ltfnu OdIlIku 0 S~.kOJ.IllIIUlCiJI oonotl BAS I'll. EaRD BASProg~ F!1IAAdtIII Z.~ UNITIC 'l'OI"IlI1f&15 71000 Sate/1M) Bow I' Tel '381l331 2iI!i C$t Fa.; 387 (33) 295 019 E.f!II!II :IITI2NIelN

OICeQOl'li"lI

44

""""._I~'''EI. Dnevni

avaz

• Prodakm Yugo GVL mctali k, prcsac ;):),(100 km, prva ruka, clckrrunski b IQ,k ~ pel ien je:, k3UtIi~wr.jl se-

rvo

coran.

Tel. Ol~ 524 7215

• Pn)cbjem Skodu feliciiu 1.3 benz, godlna prolz, l9'9'9)cijena ,2.,900KM. Tel. 061 135 299
• Prodojem gtllfu 1 Godina probvodniel dizel 1.9, obic.n.i: b ijele 00;jc. Registrovan do 18. OS. 10l2.,doJji· "'k" :o\kJj "C'''',,"j<. T~l. 1J61480 6U

m.

Stanovi

Automobili
2009. god., presac 42.000 km, ful cprerna. Tel. 062878649.

Prodaiem

Seat AI tea XL, 10406·1Nd:!

r
• jednnscban stan u prlvarno] kuCi!_u blixini Studentskog dorna Bjclave, vlasrita struja i
p Iin.

Tel. 033· l3 3 3Q7. :;20·1 u

• Izdaiem nam. sobu - ku h LIl;:"j cernrajno, TV! L!"Iremer sa reiijam.:l 170 Pcfu!iCi kod FDS -a, Studendcl. T,I. Cl61171 806
KM, • I adalem jed I] 0 krevem u so bu iskliucivo dp'ojkarn~ Td. 033 461645 • Isdajem scbe ekstra opremljene studcnucam a, Td.1J61 8~ 491 • Izdajem stan oraaan u SoktIllovic kcloaii i. 101_ 062 664 ZJ2 • Il:d:a_jer.n dvokrevetnu oob'!,tscenea.lntnt sri.i:)!"I~-er.o.~ dje,,"ojkami4C Vih_ T,I. 033 649 152 • b-dnlem garsonjeru mllena srudendcamu, ekstra op-re'~ Tel.. 061 836

/zdajem visenamjenske re na atraktivnoj parkingom

posiovne prostosa olastitim pro-

iokaciji

• Kupuicm rab Ii Cn,3 i havansana vozila sviti vrsra, Dolazim na adresu. Tel. 062 S06 70S.
335·1>0 • Prcdajem Ford fokus 1,,8:DJ 2002, god., Rcn I;) lagu nil l , 9,

DCI, lOO 3. god., ReM megan 1.9 DCI, 2002. god., svi sa full cpremom. TeL 061 667 187, Tu·
zla. 1075·1<z

Zelite Ii da brie i lakse predate svo] automobil, nekretninu ... mogucnost ob iav Iiivaaja oglasa sa slikom. N aZOV! te nasu oglasnu sluzbu
Uveli SmO za V"'5

Inc griian]c i voda prema po"o~llji. Zv.,i na tclefoa: 062
!40 348 !O44! ·iNdt

u novo] zgradi na Dobrmji ,prekc cute naselja Majmilo. Stan jc namieftcn, svc nOVO. Ccn tra-

• Izdaiem iednoiposcban

Sl!.ll1,

u Alipasinoj ulici (Bare). Na

istoj lokaciji izdajemkancelarijske store. Tel. 061-132-727,033-212-557.

37167·1Nr
• Izdaiem stan nO V r!3-cattla 32",:1.101_M12,7 739.
e lzdaic se namjcilen atnn srudentiizdaje • Prada jem u ~uvan i fun kd onalan rmsoban stan) 67 III 2~ I] a II karu, sa ,~u porn u podrumu, u k vali tetn c gradenoj zgradi, I] a vrlc povoljncjlokaciji u jaicu. Ci jori a: 900 KJI-IJml. Ken tak [ telefon: 061 851 964 od 08 do

• Golf V 1.9 Tdi DSG· Tiptrcni k, Godin a 2005 .• ful oprema; Citroen C3 l.4 benzin 4 vrare ~

1l61/51l8 0 to.

• Izda iem dvosoban sta [I kompletno namjcstcn u stambeI] ci zgradi, centar Saraicva. Tel.

405·1 n

491
• Iadajem dvosoban nenamiesren stan na duki period, Dobrinla 3. Ci]cna po dogovoru, Td. 066 323 eos

klima, god. 200Z. Registrovan do 28.02.20 12. Tel. 061 258 159.
10508·1Nd:!

033281717i033281718
da Be dogovorimc,
Tel, M2 666 ·478
Ford mondeo
1

• I,d,je se iednosoban "on noIHJe..~ten dvjema sruderuicama na Cengie Viii! Prliedoraka 10 zu 301) KM + refije. Tel. 668
430. 443-11[

I.SOO KM.

4 VT.IJ ta, metal ik crven i, kf L rna, p rva reg. ';WOg.god, veom a po'Vol ino, ei lena 3.500 KM, presao 42.000. Mob. 061-100·
357. 543·1[[ • Prcdajcm

• Prodaj em Maple

c31 hi tao,
J

benzin god. 98. met. crni, klima,
istekla, eiiena 3500 766 S16 b~v,~! S,iber
lo

• Prodajem

kara van!
reg.

KM. Tel. 001

• IZDi\jEM STANOVE i d vokrevetne sobe sruden lima
kcji srudlralu na Ilidzi (Sokolcvid Kclcniia). S'Ve opreml ieno i novo. Tel. 061 160 8%. I0426·INd~

• J eu.a 1J benzi«, 1!t91." ~en\rah;l."
1',e~_ do aprLla~ cijena

• Izdaiem nnmiesren jcdnosoban SUi[! ua K.o~vsk_.O.m brdu, Ci iena .1iJO dogovaru, Tel 062 194 7M .lzdai'et'n pem:robal."I: nanlidu~.n stan u Ve-ldici rna smmbeea zgrada, Kjrl[a vrlc povollna. To!.1J62294 509 • Izdalemo komfcran 2·SlO1nn Slim blim Mod, Stom. i Arh. fakulreta, Tel MI !30995
• lzdaicm namjestea stan u ceeuu grada 51 ml. ",!.IJ6) »8 96!

cam •. 101 033 203 8S7 • Center, u blizini Katedrale se stan. TCI. 061 480 445

• Peromlinsku ulica, S• arajcvo, i:!!:.dai em nen ~mjeiiten dvoiposoban stan sa batkonom, :Sl..u'!,~n~sdapiiran, ceetralnc gr'ijanje, slobodan cd oktobra, T.1. 06! 493643, 06! 218

18, .. i..

408-!"

975

e lzdeicm jednosoben nenamjcsten Stall 1,1 stambenoi zgradi J SPnLt. Donii Ve!~i¢i. T.l. 06) ! 71 897

kod Merka(or8, 1 sprat - potpuno renoviran. Cij en. 1.5 50 KMlm2. Mob. 065/450 I !4.
)0474·INd;

• Prcdaiem na Alipasinu dVQ~ sobna stan 55 m2, L.l.I, Bosaneka

r,,1i

op"'m',

extrn 1<1. (162 3>4 317
Ford [jos,o ) 991. sod.,

J«P

chiroki

1001. god,

BOO RM. Tel. (6) 711124

• ~kod. ocrnvia 1.9 TDl, 2009.Jl(><I.
Tek regisrrovana, oprema Elegance, prclla 125.500 km, redovnc scrciairalln} II odlieucm stanj 1,1. 23..500 KM.

iH mijen jam 0".1] rIO'Vije UZ moiu doplaIU hltuo. Tel. Ml 182151 • Da~woo Gsr Rcer·K.i:1d~[, 1~4beIlzin aUlo.mauk, iI_bS:. klima, el, podizaei s.akaI~J rikaro :sjcdilitl 2,200 KM.l m.o:2e l3.tnje:lJ:a 28 komb~ u2 dUgO'VOI_ TN 001 !598$2 • Lonoi. <!od,..l.OTD 1'19). goo." dobrom Sl!!JJ1ju meLali k lanlllO plaVi4 neregisU'm'8nil.. C!Jena 8.00 etil'il.. Thl. 06 t 717 399 MOIl",r
l

• Prod.j,,,,

zgrada, cen rralno grija~ je, A.1l,ex 2-0 m cd trclejbuske stanice. Tel. 061 j 08 404. 10402·1 NdZ
j

• I:z:naj ml juj em d vosoban

sran,

• Brlje~

izdaiem dvosoban

stan u

stan u privamQi~ku6! Cenran Tel. 033 445 686, "".0 pcsl.r 5 h

• lnh~ietn

jednQSoban

MlDjdilen

• Hitno prodajem stan u Hrasnom 59 ml] plus [cda 12 m i bal koa 6 m, ispred zgrade veli-

kl parking, 47! 276.

povolino.

TeL 06!

Te.1. 00 I 789 696 • P~ssa l 1.9 tdi 1'999_godj ~~ Ij Vl L!':(in~ ~_ do 3/2011-~ full opre::m~ kli~ rna, zed~r l!]arm~I., pake[ 10 200, Tel. 062335003 • Prodajem golf 2, J.3 benzin, 1988. c,j<m, 2.200 KM. Tcl. Ml 210016 • Produjcrn go!O dizc!,. 19%. Jl(><I.

em d voso ban nilmjd(l;n den Lke u Tu:di" S je• !5. ""j (Ku!. 0). Tel. 061 730244. 1057·1(.
• bd.aj
Sl:;Ul ;za, S Ul

oi,k

Regi""''''''''

• lznaj mlj ujc :sc Stan u Moslani, d vQsoba n (:50 rnl}, pre ko
pUla

• Prodajtm: Hrdsno - 29 ~ 38, Novo S. - 32 rn1, Alip.!ino P. 54. 64 i 77 .ml, Dobri" io 55, 63 012, teng;" V ·64 m2,[", S,.•.47 m2, Grb'l,yica - 53 i 73 m2, Te!..06! 375 787 • Prodajem an lto-saba.n
012"
St-i:Ul - 9, sp:r3L 76 .Pofolidm,· 157.000 KM. 061 377 017, 061259550 550··!" pOlPlLDO

2elietni~ke

",o.ioe, Trg
30.,
00'"'

• Fiat PUI] to 1.2 16

'1,1'"

2,000,g,] roegi06(;

y ,etslI-a. S(anju_ Tel_ 00 1715

] 29

Stro\'an ima k.!imul si.~ abs; airbag" dtLIj Lns!i:.o! ala_rm, (entrains :mala po-

It()!,,j"~ 4.300 KM_ Tel.

5!0 673 reg. do 111 100
S,[i!~

• Kupuj-elfl h~va~risan:ii, i osU!,ra vo_ziI,. Tel. 061 174441, M2274 441 • Reno Ka:ngo 2005.!. :?;a~vo~i_ Tel_
061958001

Iv .• "., Krndelj. da, II. C. Tel.

061 49082-(1. 195·ltt

zgr.·

reno\i"ir~

Te!.

• Re!1m1h lw1nco 2.001. &712 j,n"" ... ;.000 KM. 1<!. 062

• Golf 2 [d 1981. g,) u dobrom "ju 2.200 KM. Te!. (162 5&7 722

2000 .. g., fu! oprema, reg. april 20! 2. Tel. 002690 900
• Prndaj-cm Goll 2], godinn 1987,,4 mt3 .5 b.r...:tna. Tel.: regisU'CIv!!ifl:. Tel. 061160 096
1,

Prodaiem

RenaulT

megilll!

lJJ]

• [Zdili<;rn n;l.m jd ten jcdilosoban S13.[I u st;;l.Inbe.no,j zg.rad.i lL b I i<: in; Hh.n e 1)0 moei 118 Fofali<,im •. Tel. 06) 136 686 !067·1" • Rod: Socij i.llnog, sl.3rija osoba izdaje :sob!J srudcntiC"i sa upotrebom ""hi,je i ~up"il •. Tel. 0621136·277. 10478·1 Ndi!
• l:laajem !lam j~ [an 3 :s ~nude· n[ima! ul. 1. Eng-ela! CengiC: Vl1112 (.kod Mcr:kur pijL!cC Oloka)J CG, L T<l. 065. 194 &40. 560-1" STan u cemrn m:LTe!.1J61 loa 365 • bdajem. srude.1l dea-

• Prodaiern s[an 37 m2t Ill, po'VOl jno. 11:1. 06l.1263 ·806. 547-1"
• P rQdaj ~m dvosoba n smn 5.4 rn2 na Cen,gic ViIi, ul, D1. Bijedicli." i rna bill ko n c, R.ri jtm jc,
1

j,",

• G(]lf 1999. groinil! 1,,9 tdi, ti mu'liI]a,_iltilrrn,j 2 vr.:ua,_ reg. do ! 1120 12., cir 10.200 KM. 1<1.M2 6! 5 88'8
l

• Dl!:til dvojka turbo dizel lek r'tgi:S'I.l""ID1atls", bijelO\l. obre o{uvalJ.:t_ 'lel_ d (162 OO'! 5,1

Kamioni
• Karnioll Mcra:des A-c~ 9S.g<>d. Prd," 760.000 krn, in Lardet~reglSU;(;Ivao.~ u dobrom 2£.001.1 KM. To). 00 ) 269 427
C

• Pmdajem Audi A4~ bel1~iIl 1, :s_ goo., «Si'''''"'" 14.000 KM. T,1. M2513 400
1002.

klima,
'S\.fI!1jll_

1Wi',

1J61785434

• Prod,j,,,, Go!fJV god, pl"o,4 ,....... ~.

1,9 SDI, ) 998. Pm·otjno. Tel.

h,.

• L:dajc.rn :spml b..JCnom paru ili s'tuaenlicam:a 1.] Sl.91't1 m ,gradu_ Tel. 061

200.000, 6.000 KM. Tel. M2 ; 17 567 • Prodaje.m pllmicki kambi Reno Ir:afik 2008. god.] 25 diz-d klima. elie"a: Z~.OOO KM. Te!: 06.l4l7 150
l

• Mercedes

k_am ion 19S5. g.o~:J;,S09

272637
• h:dfl iei11 odl iean trosobao SL9Jil :stud-c:ntic:ulla i)i mladom brne.nom 1'13ru,4-rt! 1m! unltalno g. Tel Q6.6 :B3tj 661, OlH60 064 • .Pr~.r.:all d dvjeslOp-cdese[
'lOS

J

• Apill1mms.ko pre.nOCi!t~U centru 53 c; L1"3 QPrc:m.lj. £obama, 1"1 SII 1; CG, pru-king, 15 KM pO osobi. 1<!. Ml S30 60 I • Itdoljem 'sobu la:poSltnoj djcvlJljt:j iii ,,"oeo,.i"; I<od RTV Tel. 033542 23S • IZ(I:lje:m:super oprernl i-ene s'[:m.Cigntda ve
7.;,1

Td. 061 558-932.

10494-1 NdZ

e· P.rodajem stilJl U Hrasl]om kod Ro-001:100\~j,43 m2"'<iru!.l>Il",pr· alu,cii<n:t !.9&0Iiksoo. Td. MI 701 387

srud~1] i.e :s.v~u Slro.gom cemru:.

• Pr-Q[:liJjcrn M. Dvor W, Kralja :slaD Tvnks,. 4{1 kvadrat~ sp.nn 4~ tijtml 80.000. T'I_ MI 9Z9915 • H itno prod~i-em!iWin1..1 Hrasnom 59 '" pl", looi' )2 '" i bll!ko" 6 m ;,pre<! zgfllde parking. Tel. 061 471 276
• Proda~em d'voso'ban Sliln 508m2 Marii llJ Dvolj, F. ~bara IX sprat, TeL 066159046

• Rono meg:rn 1,9 dci, 2003. Reg. do S rnj1 20 l2 extra sla.njoe [ul oprt:mil~ 8.200 KM. Td. Ml 4W 710

• .I'rod'j'm Golf 21 ~8S. god, benzin regjsrro\rat!, ~ 7 d;l~ u ispr-avllom ;S~nju, cijen" '100 KM. Tel. 061 278042
• Golf 4 1,6 beJ1~in 1999. Co! ern:! ja, registroV:lTl, klima, ilIu [,!go. Tot

Motocikli
reglsu;].cija Td. Cl61534 Qil
13.ooo.!

ba.r.I :SEan I,l 7:g:radl! lijepo ni3mjci tcn~ SL.lll Can, bcz posroo n ik., povoljno. Te!. 066031-TlO. 10l10-INd;; • I<daje",. dvo,ob,n ",n. Gr· b:a",iC3~ H_ Cemerlica,! lijepa n:amje.tcn 450 KM. Tel. 061 142

• Cen uu Dreh~ h:d~j l.roso~!ll

Te!. MI 836 491 [l"l:'!'... • Produjern 's~ankod Katedra~ 1., ul. Mu,e Cazim, COlic., I ,prat,.70 m2, 115.1)00 KM. Te!.
062334985.

obi31l M, ib ri "'0<111: KM. Tel. 062 20:6

105337

boMl

• ~ie'"

267
• bdaiem -s:rudenricama 2~sob:an ,"", u Hnisoom. Tel. 033 643 515 i 033

god_l999~

boj,a bij'-ela-pI3va! i~LekIa, d reru. 4500 KM..

S"""'-i ~"",-' 600, p.rclao

704.

54!·ln

521 gSO

10436·1tl

• Prod.iJjem s1l1[l KoScvsko b [do 39 m, S.'Il"" cij,"" 67.000 K.M. 101. M!

mn7

• Pils.<J.l2 kar.:J.VOI.JI u dobrom sl.aJJju) pogon na 4 tocka, d.i..z~ rcgi"Sll'. 3.500 K.l-1. "fUIJ6! 1311M • Prudoj<m Pclo 1O6, Jl(><Ii!le'oo2., ~nzin L4~rul op~ kJim~ bo mN" siva me[9.li~ uVO? Njrn-.!:Icka) pli3~!1 carinm i pd,~djena 6.900 KM, Tel. 061 2(M 169

• P",d.j<rn Yamaltu f) !200 CTIl 93 kw u odlLCnom SErulju:, nO"\'C: guIll'l:1 nOV 3k(lmulato.r~ tc:k rc-gi 5 ~;rovaIli}molr: zamien9J ~ $ku~er. Tel. 061 241 44~

• Ko!evo Clkr~lIdj kil, izdgje_m IlQVOnamjeiIen s.m.n] privarni1 kuCa, po:seban ulaz, blind, TV ]J'erili~eJ klima in,ome'. ToJ. 061 478 J46

.lzdiljem rrmoban s.tirn studentiCilrna I;!, MI)S1.:;IJ·I..I~ ije10la ·obaT~ Ceroiea_ I 1<1.M5 02S 713 • I~jtrt! iedtlosoban stal]) p:r:i Vflln~ Iru6t n S:tr:tf<wu, poseb,n ulaz. Tel. Oll

• Cctverosobnn udap tir3.tl s m.1l 109m Z~ prvi sp.ra( 'U epjeenulJ, Cije.na po dQgovo,u. Tel. 062 467366, 062 911 4)9.
11673-1"

U

m,. Tot

• llij3J~ 'p~jem d\'Oi pos.oban SUII!1 -Len [l'U S9 m2J balkQIl, t':e,n. grij.~ kli~ 061 364 436

Dijelovi i oprema
• Prodajcm ruti. Tel. 06!

j,,,, 6.800

• Fjm pumo l.3 dize1 2004. god.,dKM. Tel. 066 I J,I 608 • Rene grnnd :sccni.k L 9 d-ciJ 7 sjcd.

dijetove za suzuki mil524 lOO

<armi".~OS, s- - 18.00} krn, !OSU"' 2.0

• Pr.oo:.jl:m lavlju k>mdfu,~ GOLf:a 4, i tclirnc. fcJge s~,dobrim XLIIISkLIn gumorn, "" S"lr~ ll:1.IJ61 064 873 4. • Oir-elovi (JIJ M~n ZQt'JO [.9· clli! mQ!;Q'i! 'l1je-nj:al! mrbi na, ele}uri;:::!J! ~dnja kilrnmco]kil .•, papiri. TeX.06 t

.l2;daicrn d'L"OSOb.8fi n3mjclten ST!:ln u z"li ku, Manor. Tel. 061 ,,77 40J .1w:)je'-1~ ,ga,ntInjeru (In M.ej~1.I swd~n.;ici liL~idne' ili SlOilHUQlogi ~~._ T,l, Cl62921217 • U Banjatuci cencu izdajem fiilmj~Iena dva .smna sa moguenosd eEAIlIlOi grijanja, prcdno.5.L zaposll:ne "'obe. "lH 033 Zll 082 .v"i '''. 18h

464 614 • Sokofovie: Kolonija (btizu s..kole)! namjclit!cl]} jcdno:sohan komforan stan i:;r.tl:ajern! gri ,anje! d igitalna TV.
l

• Sanski MDS[! .prod~je.m pcltpuno adllptiran dvoetiiZn ~s[an sa garn::rom u conlIU grnd,. To! IJ6I n4 61!

T,L M! 171163
• I--=daiexn dvosob.ar.l !ls,rn jdl,eJl :S.\:!IIll slJn6mom dijcllJ. Povoljnc. ToC_133 0 44400,
U

dei! ·06. g. !im_ i laglltl~ 1.9 dc;~!l,grn_ 07 .g. i bgu", 1.5 dd. n. mod,1 08. g. mo7.<car. j>Ovla.tica. Te!. 06 1 113 050
• Prooaj.em Manui suzuki 19'9]. odlieno otuvaJI, st.alno gLll'iIii.lIlD~prvi. I'"",oil< prclao """0 20.000 ki!. 3000

838338
1

.

~."'. T,l. 033107 976 • P'odaj<m .SkodU ok ... io ).9 ·,di looo. godi!le prell, 240.000 bijel. Tel. 061 798 852

1J6)1.50 763
1·0

• Prodajern auto dil~love zn Z.a:suvIlI01 kinctiCkc zglo.bovc, ]ctvu vo.lan~ prcdnjc l~j'l:v~ farovc.. Ttl.

• [zdajt.rn jednosob~m Sl:3n H.rasIlCl~ ku~i",,"'kim ",obam', T<!. 06! 374 250 KM I'!"' niije. Td. 001 513400 473 • bdaje-m d\~ban n~r.n j-c;:';teo~:)_rt s • 1zdajem ilpartffim narJ.ljcSloCl] ZiI sUJ,de:ru:til19 u bHzitli ~mpt1sa. Thl- 061 clvije o&Obe po7~lino smden dma t.I pr~ 514816 ,,",,.oj ""~i.<1. 06, 560 7£4. 1 hinia [rpez~, balkon 2: W-C", KM po :s.cibi,~OOrn iimild FDS.
J

• lzdajem

m imj i namjcllen

SIal] :u

,-,Tel~fDn/<ldre1.il,
I I I

• R$dim cl"l.!.oinsko 6:;.tet.L~ ~l.i I:S) aub'l,lde tao 1l0vJ cije.na SQ KM _ Tel. Mll04169

• b.Ji3jem

spr,::n u ku6

4

SObel

~OO Tct.

ku-

• lzdajern d'lOSOb!l.n o-pretllljefi s~n na K~. brdu S2m2 o.poomljen.Te.I.

•o;u_'

~.Ulp"""-.-!I

...

·odl~lJl-Dn

..............

001 462321.

1

J

: r~"I'"

·I'~ _

""1.;1,,,), :

>, 7'DDD ~raJt"Y9

Dnevni avaz _ •._
• Brek u trosoban stan. ndapriran ""Ii. 'PM pcvof no. tu (161261l 126 • Dobrinja 4) prodaicm trosoban Stan 70 m2,. )::O!TL(Ot8tJ;Io u dobrom s [8nju iOKBd ill od!ilna za one ko]i 'VOt~ mlr rlatnu j svfezinu, cliena povoflna zastan te kvadrature. Tel. (1615(167% • Acrodecmsko naselle dvosoban adaptiran stun 53 2 balkona mil 2. apretu, Mog· u 'nosl Ilndugt:;!ld I"!je~ sra n ina i gilrarn u zgtadI od IS m. Clieria stana 78.000 KM1 a garaze 10.000 KM. GarnZ:J [e po iclji kupca T,I. (161 510 964 • Breka.L MtJj-l:lin(ivi6li dvoiposoban S~_n sa 2 bal.toJj~ ~w.pli[':QJj 2_ sprat. T,!. H20 KMJ",. T.1. (J61 510%4 - Hsasnlca jednoscban Dam u dobrom sran]u, smn SO balko2, sprat, dje-1111 061 5lQ 964 nil AI ipasinom pof u aa man ji ua odSQV.m;L!tu dcplatu, 1<l. ()61841 151 • Mij-elljam ~IL prodaiem S'UHl jelj Li'Ii za ,S;!S:tlili drugu negrerni Saralevu. ToI.061 <140 8~7 • Dobeinja, no renovlran sa gnrazom,
t1 BiI"Ju U

.. 0011. 45

nn po 74 ml. Pepiri ufCdll~) O~_\J,tDLce 400 "'2. Tel. 057 316 391, 06Ii 844 414 • Prodajem ku6.l devastiranu kvadrata zam lje 1.1 Pofallcima. i 6(Kt Tel.

• U Z{,!IJ ici izdaiem cpremfjen ugosriteliski oojeko, 130m2. Tol. 00 I 616 Rli cmlien,

n m2~ na 3 sp., porpuZ3

006643711
- Prodaicm ku," (sa jo{ jednim placom. ~ ux klJ'u) ~ u WJdu) Gm~.ni.ci (ul. S,,,,j,v,h 21). Cij.". 65.000,,,·

• U 2.e.nLci~dR~ent aurcservis O"pt'papiri OK. RI. 001 616831

- Tzdaiem sobe u N eu m u bllzu mora SO kllmom. T<I.rOI1: 062 551001, 061 21)6946.10466-1 Ndi.
• Lji&ov:nnje U Drvcnlku, pohrpnnsl .. on 20 cura pc oeobi dan. Tel, 00385- 95

120.00(1 dvn

KM. Tel. 001 516 711.
• Troscban :!i tan m..ijc:nj:a.rn munja, dcgovor, 101. 622·788.

",.101. 001 S01 560

• Prcdajem pcslcvnl proSLDT U B lai.u lu ua glavnu oestu 30 m2J CijeDO 15.000 KM. Tol. 061 509 337 • Izdaicm poslovni prostor nn MOo" srarskom 1IlS"btcl6.I LiZ glevnu cestu l 10 till sa griiauietu eijen~ 7 hn po m.2". TeL 061 509l.l7 • Dnbrin]a, prodalem m2," zgradl. T,L 061
1..1;

541 15S1

• Miienjam dvosoban stan St:lri Grad 56 n11 i fed:an jednosoban CeJ'Har~
7.B

ledan

vecl. TeL 062_ 45-4 13l.

• Prodajem v eliku nOOovrte:nu k'u6i u samom cenrru Koror:skog:{kod])o,. bc]e, RS). Cijmo 65.0000"'" T<I.061 oW I 4:14 i 03.2222 211 • Prcdaiem kueu Ccmar, sa ckucnicom, o.grij",;e,~ >'od 1I""",\·"Il ,",oj u, Tot 06, 003893 • Prodsjcm pojuerafiranu kuea + gam>. 20 m2 + 10""" bena 80 m1. TeL 001 173947 • Prodaiem kuCu na Poljlnama. 00 I S56 179,065 249 146 Tel.

ruet, h If!dO'o·11l1\, 063 'iSS 512

• N eu m ~npanmae l, sobc uz more, privama plaza, parking, roltilj) In re:SO per

povolino. Tel.

_SERVIS KOMPJUTERA • INSTALACIJA WINDO· WSA, ANTrVIRUSNA ZA· STITII, INTERNET AtJSL I KABLOVSKI + WlRELES ROUTER, DOLAZAK BE· SPL. SERVISlRANJE LCD MON1TORA I PRINTERA. TEL. 0~3 207 Z66, MOB. 061 14,9566.. S3'·1 [1 - PC Serviser nodi usluge opravke r3~u"ara, ..lnsrsllranle wlndowss, amlvirusa, po voljno i brae. T.I. 0623),& 044.
• Prodajem 4 en monitora l7" inca, za 100 KJ\\ koristeni, Tel. 062 572 708 _ Servia raeunera Mujo· ProfcsionaIn(l dij:lgn-ootika i pOpi"$:'"o'}i,ko~U.r't(!l% r instalacija wlndowsa, aeuvtnrsnn zasdra, internet konekeijn + wireles nnee Td. 001143 Gil • Prcdakm racunar pent. 4) Z.g dual <:UfO, 512 graficka, DVD prZ3<, 2 gb rena, monitor 17"'"~ro'mi ekren, redio same 20 &Iui 1e:~_061 O)Z 919 19" Samsu Ilg wide: screen 140 KM~

T,I.: 061 717492, Viseko, _ Stan 80 m2 Sarajevo-Beograd N ovi S.d. Tel. 066 510 328.

• Ve1ikCl lmanje Debrln]e kod Vlsokeg, mi jan 101m 1,,<] USK iii prodniem.

438446.

po8.

pros~or

]6

• Gradac, aparcmani 15m cd plase, plIrki.n&, internet, TVS:a.t~9" E 0:;0. b;' 101. + )8:; 91 71il 976l

po

iii

47.000 KM. Tel.

• jake vrelc vlasti re lnborarcriiski ~ltm:Jc. cisre vode sastavu poskivnog cbjkckta povrsiue 1.000 Ml,. no 17. ki!ornelru od SiJrni-e~- Pot;:OO_no zn bi~n.is i p·rooi~ro<rJliu_ TeL D61 Z49249 • Prodaiem box P[jgca C:ig.latle~ gtfg.. ptlran, odmah uselliv, povcljeo, TeL

• Iedaiem :opiln:m.me j sobc 11 Neumu, odmah pored cbale, pevoljno sa pa-

r!On.gom. Tel.061 I 3I 8.31.,0.33 41493 5 616·814,00385 98 175 7an • Cm:a Gora, £)cr1Ovic~ apartmurii
bllzu mora) parking, • Ma k.nr-s~ ~ tld.ajem sobe i :ap:uuunne u blizini plafe, Tel .. 0018.5 21

- Prodaiem 'lmi 90 m2, sobe 4,lwhi., trpcz., 2 rnLlk.,:2 ' v0; ostava podc Avde Sm"jl ie 100.000. TOI. 061 431 700

Garaie
• Prcdajem garafu 17 m2 i stan 8j m2, ulica Hivz.i Bielavea, Bacici- Stup. T.I. 062 352 928. 405-1"

• Prcdaicm sren u So.kol.Olii.t koloniji 100:rn2 u nizovlma, ul. Franeuake revclucljc. 101.1l61 559677
stanlu, TIg OloSkog hamljcna 71,3 sprat, 50.000 KM. Tel. 062 507 241 • Grbavi~ I, tro50billl ~ti3J1 ., I ml~ ooli~r.n'i! lole;;.cijQj cell ~:nd:rto griia.nje:.. I

Zemljista
• Prodei e sc zem I j ii;[c u V rain ic i ked Viso.kog po vrsin e 2.762 ",2 ldeslnc za gradn]u. Tel. OQ3S5 21 699 137 ; e-mail vraz.. liC@pt.lu. a .8.:2:7- J m 0 2.100 m2, pored P""'. Tel. 03320(1819
• Pi"'Qdajem 6er!11ii~te
!,l

002192 104
• Pmdaiem pcslcvni prcstcr 62 m2 SUI"CI"Cn,. pogodan ea SVe narnicnc, pcvclino, Zoni.co. ThJ. 061 7,3 131
1

voda non-stop.

Tel. 00382 31 676406 -Neurn,.izdaj<J;oo_isube,lili
uz rnore, Thl. 063 313 063, 036 • (:e.I"erote7.ajn

884 05,.

• Pmdakm stun 36 m2 U odllcnom

Z. Sarro. T.I.061932 227.
• l:;mjem garaZu

• Hlmc

prcdalem

g:arsfu: vias. III, l. S.

• J~:ti.ctrJ pOSlOVlii p.rO:SWt -4] m.l ~ s v e 1"J:o.r,Jl jene, .B i.su-ik 1SII_ el. 06.5 lS.3 T
64lI

KMlnoc, parking, terasc. 101. 036 a64 676, 063 6114 483.
• Neum, cen Lar, !,ovolj no iZilBjem ,obe i "pOfrnmne. T<I. 063 l·39 686.

[ apanrnan zn 40

• LCD monhnri: 17", LG 110 KM~

kod pija"". Tcl.061 047 960

u Lukavid,

F:;iJetL~i

r(1~

u LuZanirnJ. Tol. 0.52 691 827

• 17.diljem poslovni

proswr

100m2

kao noli. Tel. 062 002 874

0014846ll lu

sprel,. P'OrpuI"JO :3..{lll.p~ratb ~fOSIJ'9no Ot~ jenLiSBn. Ctjena 250.[)O.O KM.. Tel.

Kuce
([lid .. ) IOxIO p,izemlje j vi,ake PQlkrovli e-,. gal'3?a ·6~·!0, S40 m2 ok ufn ice u b lilrn i stare osnovnc 'kol.,. Cij.n, 100.000 Olml_ Z vai'

• Prodai-cm srnn [I Svrnkinu 33 m2J i:Ldaptirnn1 nLlllljcli.{~n, u mirn.orn dijc~ v«:i Sian na Dobrinji uz. m~_ dopi"" lO.ooo KM. 101. 061 1;9 100 • Protl.:ajl:m d\liXtil1ni So·ta.n m2, 9{1 ph.l.s 2. balko-os" Itod ~ke i ~pa.l1Ske :ambasBcle u biizin i ViieC:nic:e~ 100.000 KAI. Tel. 00 I 122 030 • Prodajem 40 m2 smmbcno.g i

_ I'rod.j.

s.

"U"

u O,je~u

po.ok. Tel. 061 146 721

• Prodajem

pl:aoC: .akovjcn R

Bis!ri~.ki

• Adc.ma BtiCe br. 1, izdilicmposlormi pros[Qr 60 rn2 ::Ia ~mll.om ga~ ,,_rom 20 101. 066 S03 353

• Ncum, po'Io"Otjni apaItImm.i.:So
do:m

"'<.

rkin~ T.I.06348B437
J

tU

~.kuhinj~

kllP~J:L[~

pogtc1;\'1 pa-

• R.:Icu.na.rduali cor-c amd 4800 +) 2 gb rnm,.500 gb, bdd~ d'!'drw win71;gr~ I Sb . 400 KM. Td. 06:1630 873

.fi~"

1

""eli., >2.000 KM. Mol!: ",""jon,

n. brej 061360 331.

393·11l

• Po'VOljnCl za b:iznis ·i pCivrnmlke. U Rclicvu SarnjcU'3 pmd<ljc.m 6+4 du.numa 2(:mljc :sa kl.l.wm. L.prM~irn objeklln1~. Polok kwz parcele. Mo~e i U m.aJ] jim parcclamil Zit vikendicc.

koo

tUn] Shuna
I

• Proda_jem dV(i lo.~ala

Y

LlTLIZli i.li m;ien~m

lrlllOm

mtjiSlB kuru u Sarajevu.
64)8

lei. 062 39'9

~ ze-

ret--

To]_061 1,9881

eom od 1.700 m2, O,jek . lIid~;o. Ko.o. ,• .lefon: 062 SS8 498. 10421-1 Nd' , 1.760 ml zo· mlj •• 0, vi kend ~"o.i<o",. Tel. 033481-958 i 1)61 530·840. 454,·11, _ RAKOVlCA, prodajorn v,k<, nQvo.... drij., 80 k""d,,,,,", P ri?,',rnl je i 'P'" i d dul urn"
n <lieu • Pradiijem kucu 1.000 Ill2 zo mlj< u VogosC-i;S.:j]

• P rodaj em k u~ IJ

Sa

ok ucui-

_ 80<. Krupa,Dnnj.

K""" ..

;.rn 9 l"l""'W:
vi. 1/1
J

pik.b" cijen, SO KMJm2. T,I. 061 156 886 • Tart.iII prodaje:m plac sa ru5cll'IlOm
ilj mi ienj;).TII
:ta

fOLOW9fije

od 630 n" do 1.0>lJ,"'2,
i dQku men d ng

p_

• OfCb[c apartmilni i sobe:s:l "kupa· i upOU'Coom kyh.inje. ~ ut kucu~ u cen rru Orehiea, bllrn mora. Sve infoIT.Ll:illlia:: na td:. 062 334 139 iii 00.l85 9l! 136 3m
ruO!ll

Telefoni
• Prodajem ~x:stra stanju Sony
SiI

Ericsson w.s8m m~mol"}' kartioom

1.1

• l~di..tjero posh~'lJ:'Li prostQr TJ.:,l slavnoj ·cesLi nam r~na amD servi:s:i O"pro-

mljeno. T,l. 061436 991
.lzd:Jil!lIl. pcslmlll.i

-

u,'''. 101. 003 715 SQ9.

• Jzdaj-cm

.jJpu.:rtmllfl-C

u taltru

Nc-

od lGB. TeL 062 606 060
• Prodaf.em h [C" legend :android 00ftweru e"XlrasmniuS.il memory karricom od g GB. T<I. 062 6Q6 060 • Proo:lje.m no.kiu 6300 u c~tra sta· Ilj 1,,1 -I;rna. Tel. 062 606 060

gom Sumj,vo \lopa. 461

pJ'OStClr:sa parki~ 101. 00 I 548

• Pod::i.~ j;;;daj-e!li :ap:urrnan 4- ki"¢vemi u~ mOTe .. TeL 003.8.5 2 [ 699 174.

blj,;o, pUla M " 17. 1"01.061 5S~ 706 ,. l)rodPjem 1. plaCil 19 lIike:od tee
1.000 i 600 m2t Paljevo - RieCke. T-et Vlt'l~ 700

Z vomik).

Karakaj~

• I~daj.cm mi An.cksl,.t pQ\'u]jll.o :pOsl.o,,"ni ptO:SWt ad 4Q ut2 kofi jc: pogoclan:1.3 vj~ nan1~~na_ 061 Il5 449.

oo~""'_.

- Dvijo~

izdo;.rn"

Tcl.co; 1911997.

KovOCitim9

govinu. Tel. 061 183276.
• Izdi1jem pos. prosoor

• PD~ pl"OOtor 35 ml~ id-f',a!.an :r.a na Dobrinji

lr~

• N eum: Iznajm Ijui~m ap:ar[mane blhll. m~ ~ I£r.lsaJnn i pogle:dom 11>'1 mO.",. 101. 036/884-710; 062 970 364. • G~dac; pO".'Q]jno iZll3jrnJiuj.cm sob< I apart"'"""- Thl, 0038591880 l!14. ku !iiUI'lc:a~morat 6)vjekn,

_ Mm.'«1 So.I1l.lIlI\S. 7fJ/O kno hi· ielt~ platen 350 KM pf'Qd~ienl za llO KM ..T.I.I)6~ '194 659

n""

Ostalo
iI6S 5% 40,
• V rSLm otkup pl""illn ih lOller .k:as,c. "" cijon' po <iog, (no odg. n •• '"-"~ 101. - Proo:Iajem So,'Y r'hly S"';Q" 3 c..."..,) S7lI KJ\1. ZVllLi a Tel.061 711120 n • Prodaje.m 1V pla~mu LG 421.1 di· j,goo,la 500km. T,I. 061 147960

0.51 100 540

5,40 m2,eijcn, loo KM. Tel. 001 147
988. • hdajcm. po~ prostor 80 m4 mo7.e :2)i vile n(lmjen~ I.IJ, AJi ic 1marnovi~ Zabrde. Tel. 065684987.

• Po·~'olil'l,o od.rnor:i

Zeli Ie Ii da. bne i lalcle prodal.e svoj a utomobil,
Ilekre tnin u •.. Uveli smo ZlI Va! mogucnost ob i.vl iivania ogJasa sa slikom. N azov; te msu oglasn u sl uzb u

008 231.

ze..m.lje'jo ])Olill~uma-,j polali.vada u b 1izi.n i skole i dzam ii~. 062 Tel.

v,

• Prodaj-cm 7...emlju u Doniem kovu povoljno i biLlIO. Tcl.MI
J

milijll,dodileirod
l

n" T.,Lco;

[-e :r:ta

tdealno Z1 ill· I 810398.

H.... an;I

-

Oll)-

10482·1 Nell

8.1' _ Prndajom 60 d"lo.lm' "mljli'" s0lo G\ldiniu ·C'rr,u.wo F13 i rI_ Pogod~o ..,8 sve pO\l1}lj:n.o. Tel. 066 683 005
J

• Gradac, p!I"'r'olj'no izdajem sobe sa bal.kon(im pripad ..jucim kupaLilom. i

_ PRODAjll
DVOf) Al.ip:a~~rlil,

Stanovi
.lcmlja

dnj_, Ku'•. Krornolj i Obi!.· ,n i",. T.[efon: 061 249 155. %4-1[(

M. ~ Src~

- Prodajem obj.kar pod pl&oru, 100 ml) nil m a,gisrrnln(]j resIi Bi hac - gr .. anL~. prd;az~J.l3c.it·.jJutob. :itm.tca Pa~

i,njc, parking. Tel. 011 66l·IOI, mob. 061 150273.

• Pos.. p·r·o-su)t 100 r.n:2Hms.no~ gri-

IVC-om, upO<reOO kuhin;C. 101.00385 21 697340

pm. Tel
[150S2

%3 793 III

033 281 717 i 033 281 718
da se dogovorimo.
pool.ov:Ilog, jed na. c.jeli,n::1
I.l

• Fl;Lt: ;&;;i; ,Ii kl:ndltu 800 m~ 4 kiJ.omel,.J 00 Hodll.Ot 6.000 KM. 11:1. 06:1 • Pofalici
J

• Prodajem !O.!lCtJ i 5 dull.un::1 ~m tj~ vrlo :porol jno Mrgan BaFlovici. Tc:I. ce-

40m2 mru.

Tel. 061 157929

• Prodajem L.I cemru Mos.[arB dvoLpcs.ob.m sum urndcn S.Lilll nil [! killu.

Tol. 036 577 810 - N, Dobrinji procbjtm

cijen:a: sol.i.dna, d'L'll; WC-3,. balkQn~ podrurn, (ildm::lh u:s~Hi .... Tel .')43 3-9'5 -

,tuJ 65 m2,

• Dob ri[Jja I.j Trc ZJ.au:Jth J ji1j9nl! dvos.oban .s.m:n 550 m2J sruprnrnn sa kubin~om rndenorn po narudZbL Thl 06 t

Staron'!, GL::ldu )13 Bisoiku_ 'K~risJli pr~ ost-ilr 270 m2) ui poselme em~, dvi~ 10 ,3m jesta, b~la8 50 ml. K.",. grunt. 1/1. T,I: 001 ,43 l34

002762594 _ Prndajom kucu n, Uid'i. Tel. 1)61 371938 _ Ku<o U ",ntiU Mliknc;kc, Kala La" "" p + 2, papiri 1/1. T<I. 003 89'.1989 • Pn.'I<bie·se kU:'2I i1looerTlog_slil::; u

m2 uI. Jl'lID'lu pm, rod", 'Inlj", vI. 1/1. 9.800 KM. Tel. 066 150762 _ Op,tina TIIl<I'·o·fcdcrnc'ja, prodajem 4,5 dutuma .~mlj-c IivtLd:a,. knn:. ims.oje lete 100m ~jS19 rijek~ i~ri ri ieke sU SO m udaljen i Qd imanja,. snC-UYil na p rirod a, sve zagTi:1deno Zloom Zcljemii kapijil, od Rlavnc ce:stc: kOfd ide.ltl Trnovo udRljr.:no 2 krn, do :Jell;!;GtJt~ni~ :;tS{alt od s-ela. 8QO m.eL. IT.ia.kadam~. sv~ 1/t. Cije!"Ja po doJ j

prodgje:rn

~mW!Ie

471

Masine
-----------------------

Namjestal
061 541 Ogl
• Pw<liIjem ug:m u dobrorn :st.:mju oCtlVilI"J piYr'Qlj 00 Irl pu~:!Q"i meua. T~L • POl;'oljr!oprod:;!lje::tn pol.O'o'aJJ n:;1:mj:clmi, r~1 OITilllLre:. kauCe i soo. Tel • TfQSied na ·razv!iI~enie model MOo

• D-.djill:Sk.i. upm,'ljn-ei 1.01bclon pu.!1iPC~ k~[Io·IJ·~ pres-e_.. Monw.a,. S:lIr-

gam'"

538 128 - Dobrinjo 1, ill. Kas'm. Proh,fu, pro odlljem dvai poip005oban stan sa .2 b<l-

• Prod~jt.m bo:s;ms..ku kLtt:u. na 5p.r~ tH~ Stan GI:Rd~ Lo~,,·j na,.urcdnipiipiri. T~I.061 745 9S2

go,oru. Te.!.061 686095.
• Rnkovico:, Kii1krinje,

,".oi" 101.061 ,10 964
,nQ".
• Prodi.ljcm

Lko~

2 mokrn Ct:orn, 2 5oprnt, ooli(:l)o

dvmoban s.tan 1<1.(16120./ 497

IJ

H.ro.-

mlku ,. "on u S....i.vu. 1<1.061 817 %0 • U Viw.kQ:m - Pori~ni, prodaje:m
dvije ;pDrL1dtcfle KUCc na 2_;) dunums

• Prottl.jcm

ill mija:Jjwn ku6J

IJ

ZV~

dun. zemljo. Tel.061304 j9\l,033605419 _ U Rip<'u kod Oi p,od.jem de""'t. kuiu i nji .u. Tel. 051 216 373

prod.ajem

h,,,

-IZNAjMI..JUJEM APART· MANE U DRVENIKU, GORNJA VilLA (MIlLi DR· VENIK) ZA Z, 4, 6 OSOBA, UZ SM!U OBALU, POGOD· NI ZA STARIJE OSOBE I OBITELJI SA MALOM DIE· COM. CljENA APART - 10. EURII PO OSOBI. TEL. 00385 21 628 136. E·.m,il: bile" tidi:neS6@ne·["hr pn _ NEUM • i..:lajomo povoljno
a'paLlmiln~ i ~obe nil ~amoj p lali: po n ii jn izi m ci jcn ilma.

""e;i'. RI. 06 I 131 525, 065 59:; HI
• Prodsje'tn parke[:3.['S]m

OOOl<.ol''''tlll,ke .1'.1",,". Tcl.062352 152
• Prodajem pumpu za bewn i esIr~ is 2004 .. god. sa n1i1girus rnmorom

m!ll!:inu 7'1=1

061 335776-

<"iIi Ieli,... 101. 061 141.292

Ostalo
- 7 komada,

- Bolk<>n'ko"""' pv<, nO'" Z I01<95
p~o.loti p~'C: 13)KllO -9 roo Tel. 00 I

jca~ otth'tl.n> k..aQ noV pr-tildiLi-em. Tel. 0.511l69 614. • Prodajc m kauc i vjoCslIlicu .za odjeiiu vrlo P<lvuljno.Tol.06 I 497 061.

komada, 125.110 ·1 kom,d. '"

letn:Jmi], u 'ffiZ iz Njemacke.

"J.

Bljela tehnika
• Kupuiem nei:sp·r;avne. vd m:jJ~ine, ~pr.f~<l sl.:rnja plin) frizi dere manje i .... ce. Dol:u:im e

sobno. Tel. 061 373 473 • Dlbrinja 3 prndajc.m jl:dnlJ::!iobi1n ''''n 40 ml,. '" ,oren. Tel. 061 1386.33 • G ..b:l.,ica 47 m2 i 5.3m21 3_ spra ~ • centrnlo D. T.I.062 156 882
l

• Prnd:Qje-m S'[~n 6),5 m2 S$ baU·tQnom na SLUpU - B.aati~ plin i korn. "PO-

=li<.

Sve", 50.000. Tel. 061 475 353

Poslovni prostori
• ProdiJjem - izdiljcm pro:sror SO m2 p.rl:r.em.no u;?; ces[lI~ ZK u,redan c-ijena pO'L'oljna~ po dola:sku u proSlOr dogovor~ Garj

• Prodaiem u Bijelj in i kuc:u Sii okuenic:om 630 m2 z.u 70.000,00 KJ\i~

Klima, TV, p,rking. Tel. 063 321 434. 741-1 mo

STima, posloV'ni :pros;oo-r, okuc.n"ic!ll ili m.ijeniiim za ~anllz. doplilrli. Tel. 063

,1"'0 ij,. Z,uhdo fo.'e'. Rl.ro" 061 160m • Sataj~'Q Hnd prot:bjem kut~ Sl) Z. 586053

J'"""

nje Ci,~I.ne. Tel. 061/357·786. 39]·lu
lzd:a.j

sobe zg Ijetovil n je s:! kUp:J.l ilorn i upolreb om ktlih inj c. po yoom L3po~ voljllim cijenilm8. Tel. 00335
1

• U Ore b i.cu izdajemo

l.21441 • Prodoj<m prozorc 100 120 i balkon'lm vra". 70.210 plvuljno. ThJ. 06] 911 l34 _ Procb;cm pOI""." crijcp VLn.kov,i 2..1SO komBrla. Ctje.n::1 po dogo'ronl. Tel. 062 649 918 140. Td 001 548461
• Prodfljem dva poloVlla prnzo.rn 140

na adre,u. Tel. )33 63 I .

556·ln

Potrainja
.1'"rdi;n.J jedookm"c\l1u S"Ob'iJ z.a :srodnj<>!kolrn grij:mjem Orolm m 00'" brinj •. T,1. 061330 43, • POtrtoo:n ·S:Uin!kli6t 1.1. .riilvn.Q,m d:ij"elu S:ora~ev.!l~ Lreba da [mil l1e:sme~aJ' pri.laz invillLd.sk.im kolic.irrm. Tel 06·1

• Prodiljcm ku-cu U Gomjj m K'IF vKi~Lma u ~_Cornia ... ku fsk~.NovQa grnd r!i!~ III :!Ii.,. 2 ;s.~a_L"!a)0 47 m p(ldl"] umom 47 rn Le:rasa i avtija, plillsko gl'~ ij:mjc, SIlIlCarJiol SIIOlnil. Cijm1a ]JOV(tljr.l1l.

priv'lnoj

062 847 330.

u.licu na VoiniNto polje:) R~,IDi:m SalCi"[li! 24{;) Red7.-f.p. Tel.

ern poslo VD i pros [0 r u kuti oJ 125 ",2, "' 10369-1 N d,

20713·394.

695HNd"

• Prodaj~1 1,,'cS m~5ine,. ';Jl'O.rcl~ :stru.~ i!!l~pJin, 140-1 SO KM~ friZidere 8-0.. 1500 KMI fr17.idcr :stakJ.r.::lla \f~ti3;; 300 "Kl\1, dos:m~'1:1bes-plarnill. Tel. 533-·631 .

_ NEUM .vILA SRSEN", 5 m
od mora i7..n:ljmljujem :5.obe i aparrmanC], klime., TV, pa.rkin~ Idati kc, :J.u.ncob ra.n i. Tel. 036
J

• Pr·od.af~m da:sku od trdn jli: l8 mm. okQ 1.5 m kubnibi cijena po dogUvoru, mw.e i ~.ompen"'cij'. ToI_ 06.1 14149IJ • Prodaje'J'n pro7'-"ON: l4Oxl40 no",i~ d,..o, povoljno. Tel. 033 451·309.

1)61m939

Frii:ider

J8 tiCiiT prooL3j-e:m. Tt::l..

Ostalo
• Prodajem pee alia rusltk 2 sezone gri jata ImD no'"," Tel. 00 I 70 I 285 • PtOdar-em pi L!li;il::l(a.sgdil.l VBjlan [ bojler 14kw plvoljn<>."Tel. 061 167S84

ToL 063 228 022
vikl:n dlcu na :spt:Ql .... tiel.f.I.:.ikll6m:J e~lnI s:reden.~ . pogodn.o?,;il. S(.(ii'l.Q\"l.!lje i dogradnju_ • Prodaje::m vtkendicu
I(J

521 ),91

• Rak(ivicn

prod:ijem

• ]::tdaje:m u Sarajcvu po:slovni pro,,", 20 .. 2 u "I. F H.u"
p [ma.n
iI

884517.

pn

mjcra] a.aje-m vikc'l1d.[Cu na Brusnici + dO]lI",. Tel. 00] 543 ,79 • Hittlo potrtba.[I Ko!evs:kam il i s.l. tokadja
:SUln
7..<1

_ ("puj.•", """ do 75.000 KM " ",.

MI 586203.

b b. Info rmaeije

333·1,..,

na [el.

- NEUM • koo pi,.,.

Tel. 061113273

o;>Zeni ll1. !povol j n 0 i.znai m I j u jcmO novosagradC:Dc sobt i apaI~

bo<el.

11:)

KM, i>phl", odrnah. T<I.061269 835.
• Ozbilj;m bracni par l:rilZlkucu ili :s Ui:n lli: beSophHno Stan oVimje Uz. placa-nje r-e~.ij~~tn.O:..:e l ki ri i;;. do 1.00 KM no ",Iadji O[okl . Balta"i ja. Hi·
j

60.000

kod BihaCapapiri I Ii 30 000. Tcl. 061 46,956 Tot 061 H9 .15:;
• Proda~m kuCu.sa okuC:icom 1.3O{I ml KQnjLc-PQ.koji~\e b.b.~ ptll,ioljllo.

Golu bi,fu

"l.3

• tzdaje-:se poslovni ~e tlalnjene
[TU ~

:w "'. Tel.

p.rostor pOgOda.n 061 ~ 1 605 d-

jen, 220.000 KM. Tel. 0.52 437 150
• Grbavica izdajem prostor SO ml, vi.:.\i.oko prizcmli~ POgOO;:In Zit kancel

u cen

• Pr-oC:il[-eIl' IXlSlov.,.i pro:slor.sO rn.l
Ci.glan~ H. KulenCivi~

.man. (klima, k"hinj., b.lkon, TV, ga,..1e). Tel. 036 885 165 iii 063894751. pu • N EU M - apllrt:man i kod p~ah: hOlel::. Zcn.iI, TV :5at, kli~ IlUi} garaZa~ leraS:B:) i:cnaindjujcr

""",",.,.,_120 KJ\t TaOOI860 108
• Proda.i-cm .t:i] ~pret~:sa :sul IJn::.rom i d ~rLi~f,t'i,.,c_ "Tel. 062 223 s.69

• Sporel

IU

drvs sa dviie krive- i.su.l

Kompjuteri
- PROFESIONALNO RIES· ,WANJE KOMPJUTERSKIH PROBL., POVOLjNO. UGR· IIONJA I ZAI>ijENA KOMPONENTI, ANTrVl"RUSNA ZASTITA. INSTAL. WIN· 1l:0WSA, UMREZAVANIE. DOLAZIIK NA ADRESU. TEL.0611700S5. 36Hu

mo. Tel. 063 811110

• La~tliOl pi"Odajem kl.Jeu i ~m.ljtl_ Tel. 062 902 584 (p+S+I')",
• "Prodai~

["ijo ill o"';i".,dj,.

1;'1. 061 724611
S9 1.1-

Tel. 036 885 555, Mob. 063 436333. PH
010

Zamjena
• Mijell iam ee"L i;'t:TL)SOmtn $I:::in u eerHru ~ eva mnnja. Tel Q6Z 940 46S

1.568 m2 zemljo",,,,,, I..

s:-e ku6

PI"Q:mr/Ram

a

TeL 06, 96. 33.
• Smki~

kaciia LIZ s:a:mu m.agi.slIil.lu lJil putu M~ J 61 ... lil!illi~ [,fQ II J ~ 1l108;U~iJ .tamjr:::na. prochljem k!,lJu 3:) r.t:i
SlIl-

• L~d.l:tjc:m buregdbjsku .ra.d!1 i II in ven [:i!.rom uhodanu 30 m2, ul. H m.sk.a or.. 2, himo. Tel. 061 8JO 748

_ NEUM • VILli
3pa.rtm.ani (kuhinja,

HORTUS
kupnoni~

• I:;;r..diljem u centro d:va proSOOiil 36 i t4 m170 m cd K:ne-drale- pog,OOIl.i: z::i :!i\·Cmunjcnc! utica Pctr".ik.ijIla l6. Tel.

co, W C, TV, b. IkOll, iIlle cO e,) b I il·i 11:;Lplaze. I n.form.acHe .tH. .el/f.x 036· S80· 513, 063 572
769. pH

Kucni Ijubimci
• .Prodaj<::m zt:nku ~v.i:ljcllf:sk(ig

• MLic:ni!lm te~bail

~m:n 84

ml

001 JOI 387

."""" 433

so ro<I"n'~om. 1<1. 061 143

46

""""._I~'''EI. Dnevni
riblce

avaz
bckerica, povoljne, Tel" 00 1 195 0'92

• Proda.iem ti:stO~i:\'-nu heiUd n.jem:ac"'kog Ovta~.) i I.Qtnj:lka sa pa,piri ma. Doornv, po dcgovoru. Tel,061681 876
• Uaimarao 1. man]e mala akvarijumasamoiz 06614S 773

10", T,I. 061 538 650
• Potrebsn radnik ~ radalca za rad u ribamlcj. Tel. 063 062 355 • U rn odernom frlzerskom salonu, pcrreban radnjk-casa ~jni.w iskustvom.uslcvi veoma dobri! Tel. 06'1

usfuge, bn.-o h,alileu:u) i ptl''I.''Oljl'!.u. Moo,,,,", onj;"j,bl,nica Tel,063 68S K 017
l

cd 1.-2 Snraieva, Tel.

061 ';S8 574,
• ~ski diplomcc,

• Projekma dokumeuaci]a 11! tegalizaciju cbiekata, vdo pevoljno, TC], kcnsalueg megisrrantc, za srudente, do)uoJ!J!] te.

• Prcdajem visoko kvnlitemog bh, tom iake srarcst 24 micscca Tel. 062

383m

311863 posao, Mo~ tu vaej e dje'...... ouii' 000", po ; 5!o:eoje. Tel.061 199782
.1'raiilJl • Mltarbei[e:J' gesuchr Skyllee Milrkeling d.o.c. Saraievo- , 20 Mirarbeitcr, ~Fesrgehalt 900-

Ostalo
• Prodakm pillce, ... kaplienib 10 sa rri grmis, ciiena iednog pitie:. [e 0,5 ide same "" vi!< kolll3d& K""tolu tel. 062

033443·5~5 pooljjeNOO, Oblikuj,.5O' mi svoju bududuostl Rasproueia stalicQ, .Imelja dvoijedalsr-oIQtJ(l Iwrpi i broj/lili dr~gi.h Proi.z1JOJ_Cl pie'"
l

8.30061

• ProcIajem
IS.. ;',.

raznu

i_n.k.ubamt poJ:U!;ltuo:mflpe!'ild

'23 domaeinsrva,

upotreba

I50KM. T.1. 061854 294 Me"",

valivnosr preko ~ iednostnvnn, gasanci]a 5~

<to 70 i,ia, pogod,,,,

1.200, . Gute Deutschken inisse erforderl ich fu rs relelonieren, • Fl ex ib le A rbei rszei '~~- Ru fen
sie uns an u nrer: Ofi."6 079 023"

,,;1. "egc pov.U"". Mob,
06111(//).894 ;(/33/525·9(;6.

''I,flOg

lltimjeJtqjlf_

eijen"

• Iskusni oedagoxl indivld ual no podueavaju engl, fez. zrelije polaznike, 033 44l 585

ra,

• Profcsorica engjeskog jezika duic 0.","0 i prevodi, Tel. oas 657 03&,061

.37·697·INr • l'nAljem r:vii« "",,;.min, Iff! ZD veCe prostcrf e, 'tel, O1J 542107
• Prodajem pla!;oenike od

5,6700

PTT

• Prodaiem tovljcne Cur~ tclkcokCI desct kg po komadu. Cfjena 10 KM po

• Porreban ozbflian radnik u au rep rae n ici vu I kan l xerskoi
1

m,

'''''k

k;jog"'",,,. Tel. 061 ,54 897
• Prodnjem

radnji, Stan obezbijeden, plata po dogovoru. 101. 062 366 277.

~~_~o:~~~tcl.~:to56~
dni ormarI 000 KM. T<I.061 481 605
• Kupuicm • Prodilje se rashladna vhrina i rashlaZiJ

40· 100k\ ...

• E LEKTRI C I\R vd i cpravku bojlera, kueanskih elckt ritn ih aparara i instalaei ja, 1'0.01 j no ; k va liret no. Tel. ()61 213 103, 4&9·1tl • VODOINSTALATER SA ELEKTRICAROM ave cpravke sUlrih i ugradnia novih beilera, peel, kupsrila, el, i vodo lnsr., cesme. Tel. 06 t 222 218, I0370·INdi
20 KM/m2. n· Alu ; PVC rolerae, teode, plamene rcjeme. Cijenl!l sa ugradnjcm. Tel,. 013 211·4&4,033767.995, 061131447. 420·1u

i~jk du*ih doeu menars, monogmfi[a, knj [~. djet~ prave dU,gDgodi:!ln jj prevodiocl, Tel, 033 443 585

• Prevcdi

; l,prepiev1

<L

sa i nil engl.

brzo prccizno i saciesno, Tr::I.00 1 .225
07S • Kreccte se u odabranom drusrvu, ~elit.e 'JSitaVLI'i utis",J t: urbenim menuima. Tel. 06] ll5 078 poslijelO,oo

• Prekucavanie,

lckrara, knrekrura,

po komad u. Tol, 062 4g 1 550

keze ta ,mu.~lJj 200

KJ\i.

486·lu

• Prod9jem ksveaza k'oko~ke nosl!je. Dchro cceean. Rapaclret 22.0 komada. Auromarske pciitice. Cilena pc dcgcvcru. Tel. 061 757 660,

• Poirebno: 2. - omnav:ljat::;!: br600 KM~ 2 ~ radnlce u fast fud LJ sa iskus rvom pla ta 600 KM + top! i obrok, 2 sankerice plata 600 + r, cbrok. 101. 062249 3&8. 457·1"
ane plata

""U 00 mah u FBiH i RS. N.jpo·
vol jnije, Prodajem ceniflkate
stanova, povclino. ctkup

niu - .r.Ullli OOS1CU,.l ~ obvexnice ~ dionic e, l,pl.", ; dolazakna adrZiI

slam deviznu

Sl-cd~

• .M.ijenjam vea ben man Yd, 062213 600
• Pecdajcrn masinu
Z3

manii.
popra-

vku cbu6e rnark.c- !'I'Hardcf_.. m:Jfuna press i ti,,(!ts maliW1_ Cijel'l_a SdJOO KM_

brzu

061 17'; 237.

11810·1 tl

Tel.

• Sal 0 nu nam j eSlaj a T,lU dobncst'' ill Tuali potreban pcslovoda sa radnim iakustvom. Prijave slati nil e-mail: novipo-

sa o@udobnoSl.b. iIi no adresu: Hasana Brklca 14, 71 000 S.r .•jevo. 10363· IN d:! • Kupujem ~pise I'V ncn'ele i :wijel :§;Q"p\Jf.!ica od prvog broF!;l !cae i sUIre meksitke i druge s~rije,. sarno ,rn,., Tel. 066 054 038 polovno i O<u>'.",. 1<1. 033 652 03'.1. • Prod3jem kllj ige ~ 3.. mrcd o;mogodj'nielk<>le. leI. 06 1303461i • Prodaiern kni Lg-t za ~kO!SkY Iclui!'\I: Dnevf,I,ik Aue Fr:3Jl~~ Orlovi mno
!e[e,MrujDrinc~ Dnrlti:ru!J'~ K,'I'ri.~ • Prodajern knlige 7..:Il6. razr~d de~ttog;xIBnjc DSllovne skol~, Knjigc SIJ • U ugo:sdtelj.skQJll objekru u centru c:rada potre-bntl kllharica kQniJb3r~jC-L3, Ttl. 062 839

• Kupuj em staru devixn U S,ednju iz Federacije i R. Srpske, ispl ate od m h, Tel. 063 723595, 10498·1Ndz • RASPRODA]A do 20. 9. Bu·

Tel. 0049 70 I.S84 4178 • B1Jkova,grobol<" ~ "lOW'" metar, des .. va, 65 KAt Thl. 062 569 48J • ~h_I:;tdfl i otmaJ"]~vi rri ne, pol ice meiatne, vsge, kompju rer kasa, Tel. 061958001 elijel",,,,GoIIB jedlnka. Tol,061367 103,
• Prodajem knzan za peeenje rakije i • un-a friz1der sUlklenti veli~

"."e ""vies.20 KA1/rnl.

• Alu zaluaine

• N gu.li re pisali eflkaseo, pravllno i knii~'Vno kroz lndlvldualnl red s lskusn im profesionalcem. Tel. 061 215 07g poslije 20,00.

Ostalo
• KOMBl PREVOZ namiestaia, sel i dbe i edvoz stari h stva ri i kabasrog orpeda, sure, obezb i~ [ede 11 a radna 's;naga. Povo Ir no, Tel. 061 552366. 104gl·INdz
• Vri.im prevoz. veeim kombijcm) sel idbt, odvClltn je stari h s;r...... po pOu'cbi obe2bijedenil ;tri,

kOYil -drva u :s~i mob I ici mil. Ugalj B:ano\l·iti (kocku) or'3b)~

~~,b!.i~i~'1!~~ i<al1re ;,Ja<,"""
ieanje,

I{I':i)ta,

Ii am sve 'LI'rS(e (rizid.c:raj! rashladn ih uredai.a sa g"'J rnncijom. Dol.",k be,pl ... ". 101. 061 156309. 104J9·INdz
• Poprav

930.

J

437·ln

drveni 'Ugolj Krek, , P,n>.ioner· i"" no 8 "'10. TeL 061 670 068. 10362·1Nd2

• Klrce (lI.i!lrQt+priru{n.ik):t'.:a pmr~
jronosta'Vne. za upGuebu, 21

KM, Td. 063 02 55 n.
rnarlJ .. Td.

• .PARTY . PIZZA" S.. dion Grba viC80!0po r.rebne dvi je o~bi· Ijne djevojke, Info leI. 061 546 443. 104Sg·1Ndz poslulLv!.lllje i poueb,na dva ~uvara zs noCni rad._ Kafe Bra,jl· Grbavica. Tol. 061 515 ~15. 513·1" p-osJu.~i\l'aIlja, ",d . .",.iieme od 6,30 do 1S P"'" s.m ~ena, od l S, do 23 :sa ti d ruga ,mjen., Pla,. 550 KM ;, ISO
KM lopli obr-ak i prijaYil. Tel. • Pc trcbna radIi n(.l poslo'l,1'ima
j ca

caji su

• Potrebne

dl,l"ijc djc\lojkt

ml

• VELIKA AKCI] A!!! U pm· bu_kov.i..! dr"..a od 3:) do 75, ugalj (Kr.l<o) d.rvcn i 90 KM, b" kovi bri ke,i 200 KM, ;sporuk, ;,,; d'n. Td, 061 247 186,061 785535. 10121·1 Ndz
• Bukov;] iscijep3na d..rw, I melar

062 3763';4, • M~j nu ... grnyiri3nj~ Gravograpb ..a JM3 :sa p-r:iborom j .3; kompl't:.;a slova. "Ie] 062610617.

• Prool:filjem mesarsk"u opremu: ra· dni sto, pan~ ktimu S<J. daljil1'1kim i ko-

• VODO~NSTALATER • ELEKTRICAR • poprovk, i ugradnja instal at: Lia, san i tari.ja) boilers.} auf. os-iG:u,ra~a} ulitni<0, pr.k id.",. Tel. 061 180 120, 06] 132149. 427·)"
• Post:rvli iJm 's;'Ve 'l{]"'Ste par kel:.:4 Sipoc pU0s.3., I_il.millatc j v'dim .s.vr: oprovkc: na srilrittl parkC(L-

... d.o. sn,go. Tel. 061 269 782. 104SS·1Nd~

• Kombj prevoz r'.J1J1ih :slvari i ro-be po potrcl>i.. dna,,_ lei. 00 I 3';3

704 ill 061 20, 9(16 • K(lmbi pre~ 817424

L1r:h?QJI', [a, dje-na plwotil:l:l_ Tel ()61 ~1..1

p!,ll:n

ih selidbe

BaSta sljezo .... bole, Pri])OvLieclte;. h'o e I\ndric. Td. 061 30l 466
• Prodiiloi!m knjigc iz gmmlllikc ita~ Ii i.n,k<>gi "o!ll",kog j""ilot lei. 061

75 KM, tatn" mjera. NE KRA· DEM!!! Thl. 06Hl4 no. 459-I" • Mjer!!J:;.::a:b8b!l~ Buko'Va dnm 6:5, d rven i Ll,gaJj .8 5) kam e.ni
U,gil]

m. I'kinm 813 204

brusim_ Tel, 061 10504·.IN dt

.' Vr'Si m Ilrevo:z pULnika sa klimmi~ ziranirn kombijem. Volksvagen 1 S, nil more .i: O:Sliil-c dcs(inacije. Tel. 00 I

143336

• Ntljpo .... oljnijc i 118.jkvalite .. lniie:sa ,gara.ncijom radimo ler-

506 796

u

p i-ccri

ji

o,"",;je. lei. 061 8)6 78S

• Prodajem

ktij Lge:.;:. t_ r-a,...red Si-

• Prodaiem kn fige Z:II! 6. rgzred de.ve[ogod is;nje i ZOl ,g., r:azred ClsmQgQ--

16S,. bukov i brik.ti Ig O. Tel. Q61546931. 10423·INd2 • ~SAM.P« bu,kova d je-p8t13 cl.r~
l

i BLlnnv

ifj (kat ka i orilb)

Zanatske
NiljPOVOLJNIJE, NiljK· VALlTETNlJE ALUMlNI· ]SKE ZALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESll, VAN· JSKEROLIITNE,HARMONl· l<A VRATA,BLINDOVRATA, PVC PROZORl. TEL. 061 501 401. I02.34-1Ndf PRO FE S 19N A LNIM MASrNA.MA CIST1MO: !'IA· MJESTA], UNUTRASNJOST AUTA, TEPIHE (RESE), IT!· SONEIKA.MENEPODOVE (ZASTlTA). TeL OM 524 461, 033200003, 567·111 • ~ K1RBY""' - Du b inska us,isa~ vanje, pr.allj-c: i ispi:r8nje s~ih Vrsta [cpiba Ils.m'e~[aja~ ama)
j

mo·r.sodu. Td. 061173 188. SSI·l"

''"''Il''. Tel. 061 378 166

• Au UJ' prevol. ko:m bijem selidbe od~'o~ ~~e,. ~ rottIna Stug<L l)l.woljiLQ
• AUI.'O prevo ....kam_i-oncun l'B1.nltJ rf}o. ba do ~0 mna iirom B tH brw j flOVO·'

dihje 'kol .. Tel. 061 S78 949

di,nje prodajcm, 061 gl7 765

• Kni ige

061 437 l54.

10503·1Ndz

• rovoljno~ vanjske :roleUle~ alu.minijske 1.;a~uzineJ traka~t~ zavjesc harrnoDik:a vnlla i PVC

:m osml

razred osmogo..

"""

v:u*

• Mladtc

sa ::lilv:rsencm SSS) p.ozOilen~l",kog ; 'l"'mkog, rraii po(,ccC]>Cija ,I.), Tel. 061 331 goo i

• Potn::lmo ,..jSe rndn.ikil Z3I Sank i z:3 salu- Zvoli.wI2·14",ti. ThLo:I1711714 • Bintmo wc-l.lness asislcnt,~ pr~j:a~ "" od po,'.pe< od i0 ~o lS .. ti. Tel 06.3
ZlI r.ad

061 564 660.

'l,l':j]1 SLOZEN A, mie.renie nil adresi kupc:a Kob ~na taena] doS-law u dog:avoru :s kUpt:CIIl., Prevol. u.rnCu.n8( Ii c:ijcrLtl, Pow"i re! Tel.

,wlar;i',

1

Tel 061/214 303. I0497·INd2
br-

lino. Td. 061 144670 • V~jm preyo--z putILi.kil kti.rnil[h:ir
8 + I i luk_sw:nirn
"'.

r.m~m. komb.ijcm

"\'jJ.

>ilnm DO

"Iocij" 1<1.061 187954
prva ; dl\l-

10479·1.Ndt

~"",e i OS;U1:lebro .... at3-ke lisl'Uge. TeL 062315611

• Brn,'I/ill1 popravli:&m i montirnm

g;a u_gr.tdn ja p:det:il boja~ presvbeeJlje lleb<!J :am:! ~h-'"anje k_ofe~ m ~n i3~ popr.o'l,l':j)k al1(1)s.i'ooiS~

• SLv.anjc:'autopresvJ~ka

694604

• 'Pc trebrta d;evojka po:s1uzivanill) pi~rija

ru,j!n.i, poztilc-cni sa., Sa lijcpim diza~ jm),m;lo koSH.HJ ,SO KM", prodajr.:rn ga ~ oW· Kl>t. 101-061 709 In
• KupujeJll I,om 1jeD I) :i'".1~lo...du.ka l~ ~hllne 'S9.~O've j {KSmll] 00 :1.lma.. Tel. 1)6!

• Prodafem

nov;: mL.l~ki kvadril1.n~

103005

u S9li ng roma.. Tel 03:!:

Tel. 066439 275.

drva po cijeni od 65 KM] kao i 5\fC vrsle drvc.nog i k:imellog uglja. Dostava do j I! is'[i daD.
Vii

• U p'roda] i ill i&cijep.ana

buko-

roo 'lOl.riiu. Tel. 0621:.12243 061 ad,

• MQler majstQ:r kre~.~ gl~"1u[e ; fa-

ke ZII

"U

,o;jedalio". Tel. 061'115 658·
sn:uije oSOr

sival1je :prrl::wl~·

vas

• VOO:oinsmtaler KV 'Mldj ms".'~ 0llr~ ilVke i mon [aZu kupni.t.il i ootalo. Tel,

• CuvilJa bj i njcgovruil boo 101. 066 347 420

10506·1Nd2

34n~

• Agenciji Z;,1 kucnu njegu N ur JKI'" LreOOn '1eCi. broj mcd.ici.[lskib ~tm i tljesovalelji.a~obai,iezn,o r.uino isktl-

%'126.
• Kupujem "lltno, du.k.u~ • Prndajem

pl'Cam, Tel. QJ3655·59&,061553640.
repromareriji!] za
jzra~

lom,tje:rHJ i ~ubarsko ~l1rvane i o:scdo, nafvi!e

"",,. 10!. 061 839 703 • Po~_:rebna rrh;;.:erka ~.alLu.!!I(];(['~ Dinrik, 'lC1.(6) 245 447 • Uk.lj u.~i tt se be!;pl:n.ti I) U p.rodn~u !,~ kw.m~rike. Spcji..e ugQdno$9 koriS:,n im, T~l. 061 S44 734 • Porreb.ne ffi1je radnke na poslLrl:ivj)oju " .Iasliearnoj, Tol.061 225 668 061 188835
• Porrcbna • &H:reboil koncbaric:J amLktivna djevoikil na Snrpu.. TeL konoharit;a
ZiJ

• Prod. i dos~. B8 nQvieki ugalj (kocka,orah) 160 KM 'epmcij" drvCDi Krc.k::J 90 KM~ b ukovil drva, bul<ov:ibrit.,. Tol. 061 265 81l,06IlS9961. 542·1"
• BukO\fa t:ijclPa.na drva im 55

B rn .... iir5kc: radovc, dolazi.m .. u. Thl, 061 233 078

na

• Agc:[lcija NlliJ kUCna njegil swih i bo!esnib li~ t:uvanje j njega p:;lcijen.aIa, kutne posjeJ,~ mjjet~i:!flje pelena, kgreLera, davanje' tnje.kdja, lije.re_nje'l de·

opre~;ke

nih ured,j, ; pro<cp)j • ;o. Tel,061 348 • 717

• Vodoinstah.uc:.r sa iskuSlvom vriii in:Slflh~ci j:lj mot.H.a:Zu sa.nintr-

kub;ru,", ir<LTd, 061 819703
l

KM. Akc.i.ja Lraje (rt dililia. POZURlTE NAZOVITE. Tel. 065/272 255. 10491·1 Nd.
• Pmdafcm limeru j.";amac 10l 6 - .8 -oooba sn ikomor:;una., ta.m:le se n~l:ali na Jabla.nLckom ieze:ru. Cijellil l.OOO Ktn iii m.ijen [-"'if.! Ga. __ leI. 00 l. 1,598&2 • Tr. S.inen Tl..I!1.la. V~imCi' prodaiu kucn.Lh ~ivacib mas.kn.i:l} cgJ.i na paru p i osmJog !'ellromBler.ilab ...-..as;venje po pO\lolinim (ijenam:a. "RI. ()61 635 47'8 v;rww,_Si3I~n.C!.1m, bi!
1

'cHeenja ;SUH\QV~ i firmi. hiso"i I ",2/1 KM. Firma "GLANZ", Tel. 061 350 688. 10163·1Nd;! • Servis: ,..d rna~ina (Gorenj.c~ El Nil, Ko n~',', 0 ood in, K.· ndi~ ZarJust~ Iberna)~ ~pore~a~ boJle.:ra. Dolazi!k he:splatBn!' G.ranci j.1 Mob. 061 171 666, 126·1"
svih TV aparata_ DQIi!l2k tl!! ,lId.resu bes.,platan. Garan c:ija 12

pra.nj e

pornda

j

gcnendn:1

• Mol""lkj ",dovi Td, 062 12751.5
• Pow.Jjl"lo

"""'"0 I<w!i,.,.,o,
'r,I'iiimo
!"JJO-

• VrSim Ilrevm: pum_ika-s.a klimarimanim IlQrnbij"cm T5 wv na mOLe i ost;alr; des(inacLje. "RI. 06] 2.00 :546 • Kom hi :p.revm: n.a.mjeSlaia, selidbe i drugo. Tel. 062 569 483

du naki,,,- Tel. 062 654 1g_s

I""'ko r"~,,,&~ ",dove. T<l.1l6l 31.8 16.' • TV video Sl;n'i~ Purodi Ce Ribar 0',1""0", pop,.-.k. ,vih ""';'0 TV ."'''''', Do~ "' k\«o" odre>u. Do· Iii",.; "i>"'I~ '" "" mar,' TV 'pO' "''''_ lei. 6)0 86·" 061 l88410 061 3.1551,
• M,o.nl~;'I;a s;:m:l itski.b iffiU:n.iI. Tel,

i k\'sli\t,U'i.O

• KJim.:nizi.rnnim k{!mbijiIDII pl"CVQZ pet sem inari l::d~~i po 13iH regiC1!11,.1 j EU. TeL 001 899 883 ; 03]511 491. • P:o:s ~g'ljllj:~nie $\Iih 'Ij,IfS;I£I rami n:aul:~
l

na :mOre Si.lsmjei:itiJjr::mt:SpO,ns.ke

ekj-

parkelOl., pOO:[}va kt!Ci i brtlSrnje be· zp.r:ilsin'Skom ma.sinom tiZ gar;mciju,

Tel. 061 12l ~89 lP~iostom m~il1onJ kv,i)_lj [etno i ll~ ga","dju Tel. 002667 515,
• Sve '~'i.S[e ada:pLacij::o kuCa) :sumo· va, poolovni n Ilros,lO.lil, ugriJdniil blind vrnta, S!1olarijc, reglps, L1miniJ4 mo• Pos.tav Ija.llj~ bmik:nj-c svih vr:s[:a parketa} pod,o'~ i laminata S~ bc-

",d " LuJo;rnoburgu. Tel. 061 13»S6 krll'i)\i,1"" ~;ji_
• Porrcbn.3

'101. 61 m .1,7 0

13

rJld u bure-

• Po'LtCbtJ i t'lJdn i ci ~ rnd u rasl (0odlli Forneuiiu_ ~t_ 001 1-812:09

• TV SERVIS vr!i popra"vku

• Cc.ntrn.tnogrijanjc, izrnda inslilla· dja ml C'vrSl. i ui:na goriva [C ,plinske .'],

• Prodll;eonO,b;orek 200 KM ; BMX bkiklo 200 KAt T,I. 061 &90 006 brick; uJl'lko",ni. Tel. 061 763 7~2 • PrOOiljcm sClbnu trnku za [re:;mje, noVII do 110kg T.lI,. Td. 06.3904 700
• Prodaje:m SlCilovc
Zil:

se kO'ri:ue ~ lii,*nje

• Prodaj.cm

injclocii~ .£laarHt~ koje

[['(ImOO1,e_Jedna

in,llll,eije. Tel. 061 554.1197

rnjesoci. Tel, 033 451 77g, Mob. 06114&042. 11';·ltt

• Radj mo iskljur::h1o s;riropor ,sa n<I.Slrn ill vaSim rna Lerijlliom

rllSilce
LIZ

g<L~

;SlOru [ellis, f."l-

• Kan.1 i,.,ij, "SU BASIC" . Elcklrornch,";~ko ptoo.plie:nJ.
odVQdil i kanal i7..i!c:ije_- Ispira oje kamllizac.ije specijalnlIll vozi10m (150 bnri).· P,ogled i locira· njt kVilro'l/'i:Ii kanal-kamerom, -

"mclju, Tel. 062 216 268 • VooDin~ul:la [er pOVQ_lj opravija 1'1;0 s.mro, momirn. novu ins[9]aci;u i renp... v;ra kup"n,. Tel. 061 no 727
• Rar:hm :we molers~o- f:lt'barske pt.isto\-"e~ bno k\r:a~i [~(110 L pov(llir1.Q_,
l

Mob.06! 926333 Ijno. Tel. 033 454 529 • Tapemr presvlacimo valoj 061 S62 872
micltaia
il:

illlcr\l'cncije} popr.avke) aclrto.v.nj .... Te.l. 03./2.23·560, 06 l/I00·07K llSn·lll

Bt'~

.' VQdoL!lS1.!!Jl:luer ob:lvlja s~r~vodoil1S!..a.t.l;[erske l.tSlug:e~ kvaJ i cem.o i pov-o--sve dpo,,'-e na· ujedllo izradujano novi po mjo,; i ",Iii, Td, 061 829 lO8 i

Icr,j i "'''Iu. Thl. 06 I 54249l. • Povoljno i k'"o!'"'.il.iloCrnociS-llrn :Slane-""; poolo_proS'o", lei. 06240 I 619. • tL:)lLm kuee i p<Jslr:)Vll:e pros LOn; p:nm ie Iepiha,. dl ifn~ 04\1'0:6 i dovo~ bespl."," T,I. 061 S8a 003. • Ru~no prnnje [~ih!l kvati [eIf1:0 l """uljnod",tova bosplama. TeI,061309 800
l 1

• Radim molcrsko farb.m1ike po:slovt po pri:swpacnim 'Cijc~ • imam d,liie kovani~ iedna Ie ispi~ :sana 1urs.kirn pi:smom i noveanico je i....'[31!. gO:dinill drop je aluminij ..tm~ im~ gIb Marije Te~~je Ll 1760_ godj1

• Kombi prevO,z Dllmjcilaj:a odvoz kahi:lMib, :Sl'!{ari :povutjno, rndna S1l3~ Il" obezbii«I,n •. Tcl, 062 1394,3 !'Isko

na.ma sai:skust\l'om,~ ~·i810 i. U [edna. 10.1.033412486,062482 192. 445·1"

Inlelektualne
• Dajf:n1 in!nrukdje i prevodim:sa ffig1es-kog' na bosans_kl je.dk, i obrnu· to. Pooruc;c G rncaD Lce_Td_ 061 293

,s.vih

• l'IH'igl jertif' najpOv'O Ijniic du.blusi:sava,n i e pnH1Ije t ispi:r"9:n.je vrs;[a [,e-piha I km~m! Ugaf) 2.0
10 krn!' Tet SariljmlO- ()61

kID) Kauc

no. Z""; <>d 09 ol. br<>i,061 03) 037

• VrH!1l r:9spro(l:~ju lQ'wlkog ilao-"';""ja, oprem, ; p,;oorn. TeL061 022 490 LukiJVIlc.
1

-.-- Gradev-inska Ilrmil-izvodi svc vn lc r.;} dova i proi eklOV8~ nje~ i"2gradnja • ad,uplilcije :s.u

141944 • BHs.mJ~kirbYi dubirusko,usis:Jv.Ilnjc
i prallj<: cihmiJ" t.c.pihi:l~ cris.ona i sjc--d,etih g3mjnu,:;1 lJajkv~.JjlemijLID kiIbi j:evim ~m por.dota. Kl'Olliu~\.lQ i po-

g,.rancijom. Tel. 061 740 1.27. 394·]([

882
• Agtllcija prula rnCUII;o'lloo:slVc.nc

voljno' Tel, 062 118 202

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUABOSNEI HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO
,ED EMlNO MI~ISTARSTVO
SOSNA I HERCEGOI'lWl fED ERACIJA BQSNf I H ERCfGOV[Nf PR()STORNOG UR EOErlJA

Onevni avaz """'.,,,,",,,,,,"1,,,>,,,.47
IiOCIM II X EP~HO ImlM

,1'EJlEP,\IDUA GOCHE H XEPUEroBIiHE <OEJlEPAn HO Mil H 11C"T,IPCTIlO ",'OCTOI'IIOryPELi

EI In,

OrCINSKI SUO U SARAJEVU
Broj: 650 PS 182597 11 PS Sarajevo, 15.07. znn, godine

BOSNIA AN'D HEI1IEGOVll>JA fEOERAnON OF 60SN IA ANO H[RZEGOI'lWl ftDERAL MINISrny OF PHYSICAL PiANNII>JG ~, esnovu tiona 55. ,."""" 0 prostornom pI,nlranlu I kOlI!""ju remljf!ta na ""'lu F.d"aclj' BiW, br, 2/06,72107, 3210S, "'10, 13/10i 45/1 OJ. fed".,oo minl'tars"o prostomog· u"~"'ia BIH (.SIU!Il ... "o\'in, 'F<d""il'

Opcinski sud u Saraievu, sudija Denis Kurtovic, U pravnoi stvari tuzirelia SARAJEVSKI KISELjAK dd Kiseljak, ul, Kraliice mira br. 7 • Kiseljak, protiv tuzenog KILJOS doc Sarajevo, ul, Luja Pastera br, 10 Sarajevo, radi duga, v.s.p. 12.833,97 KM, van rccista, dana IS. 07. 2011. gcdine, denio ie

Obj'''luje

JAVN I POZI.V
GLAWI PR OJEMT OALE~OVOOA 11Q kV I'lSOKO • fOJN ICA 'tROIi p,"j,kIa: ENERGDlmtESr cI,d. Saraje'o, I"oslilor: .Eleklr~prenos a;w M. Banja tuka, OperatNno cedlUCle S,raj"" N. Javnl

PRESUDU
• zbog propustanjaTuzeni je duzan platiti tuzireliu iznos od.12.833,97 KM, sa zakonskim zateznim kamatama koje se imaju. obracunari na dijelove ovog iznosa i to: I. na iznos od 1.4.81,34KM pocev ad 12.08, 2009. godine P" do isplate, 2. na iznos od 3.453,17 KM pocev od 18.08 2009. Rodine pa do isplate, 3. na izncs ad 3.,519,54KM pccev od 25.08, 2009. godine pa do isplare, 4. na ilUOSod 4,079,92 KM pocev od 02. 09 ..2009. godine pa do isplare, 5. na ime dug" za otpremlienu 3 rievracenu arnbalazu lznos od 300,00 KM, sa zakonskom zateznom kama rom od dana 9 12. 2010. godine pa do isplate, kao i naknaditi mu troskove parnienog posrupka U iznosu od 485,00 KM, sve u roku od 30 dana,

2., N. j"VI1I:POi", Slranke u p(lSt"~"" W ~ulne d. se i~aS"' " roku od osam d,na, onaosno najk.",lj, 15 d,na od nana objavlji •• · pOli". 3, UkoHIooe wanke" POSIUPk" i, owa,danlh ~Ioga ne oeazos ve na j"ni pll,l. za u\lid u :projokat mol, sa 0 tome pisano ~jasnffi U 10k" od osam dan; ~d dana obja,lil"nja :po1ioa. 4, Siranke U postupko m.~9u""du GI.,nl pr~iekal 1~"~iUU pro-

"fa

1. mogu sa jallfti sarno strank, uposlupku Iztl""a· nj. odablenja za gra~e"iedlleI3 uase dllekovoda DV 110 kV Vis""" . FOj"le a, n. pod·rutju optlne Vi"""" I' B sMmih mi_· Sla) i GP,lne l<iselj.k (5 Slot/nih mieSla). a u skladu sa Clanom 511, stav 3. I 4. Zakona 0 prostomom planl,anju I kmislenju zemlji~ na "i,ou Federadie BiH.

~"Y

Marlafa

,Imii,m, Fed",!n og mlni'larsi,. pm,torn(Hj

TIIa br, sa, ad 10 d 014 SaiL U ·rolru 15 dana.

urod,ni'. uL

SilI<JjeVIJ, M, lila !la, Tel, +3B133 22 88 FiIX h®:llwww lroml. rwv ba

rt

22 B4 20

Obrazlozen]e
Tuzitel] je dana 9. 12, 2010. godine kod ovog suda podnio tuzbu protiv tuzenog, radi duga u iznosu cd 12.833,97 KM. Dana 28. 05. ZOll. gcdine, obiavorn cglasa u dnevnom listu "Dnevni avaz", ruzenom ie dostavljena ruzba od 9.12.2010,. godine sa prilozirna na odgovor u roku od 30 dana od dana prijerna, uz dopis ovcg sud" sa poukom ruzenirn 0 obavezi iz clam 70. stav I. ZPP·a FBiR. Kako ruzeni, kciima ie uredno dostavliena tuzba, nisu u zakonskom roku sudu dostavili pismeni cdgovor na tuzbu, a tuziteli je predlozio donosenie presude zbcg propustania, to je sud na osnovu tlana 182. stav l. (»Sluibene novine Federacije BiR" broj 53/03, u daljem teksru ZPP), denio odluku kao u izreci. Odluku 0 troskovima sud je denio na osuovu clana 333. st. I. ZPP·a FBiH i isti se sastoje cd sudske takse na ruzbu u iznosu od 385,00 KM i od sudske takse na odluku u iznosu od 100,00 KM,!m ukupno iznosi 485,00 KM.

MISTICKA

AGelClJA

cmellt> S.ARAJEVO
Al<CIJA

SEPTBlB.AR.(IKT06AR tl~ NORIJ 2011-8'Dd. . ~rtrnatl\ .... dtN! • TtoQlr- HeItl_ PrlIIIUS" tntnl~ ·Bu· tui.anI P6kJpiMIOClIB pvnI pans!.; n y.c cd 40.00 1\11: ZJ All StUll QOstt- 60dmM POQOmo-st! IfORNAetJE.
1\181>1- d.0.0. Vn.."IIVI.s

SUDIJA DENIS KURTOVH:
POUKA, Protiv ave presude nije dopustena zalba, ali tuieni moie podnijeti prijedlog za povrat u priiasnie stanie (elan 183. stav I. ZPP·a).

Tellfa : 033125-9.:0& GSM; 061 1Y.J.S8 • 06 ",552.eST

ADVOKA TSKA KANCELARIjA TRAZI ADVOKA TSKOG PRIPRAVNlKA Vranlca d.d. 'Sarajevo ObJB.vIJuJe

.P.rodaJu

Uslovi: zavrsen Pravni fakultet poznavan]e rada na raeunaru odlicno poznavanje engleskog jezika CV dostaviti najkasnije do 16.09.2011. godine na adresu: Ul. Dzemala Bijedica broj 40,71 000 Sarajevo
UNlVERZITET U SARAjEVU GRAIlEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU objavljuje

Atralttivnlh lokacIJilln.r.tnlna no:podrutjugradasar. nw
Pnu;lmol pr'Xlla a; 1. Gntdcy nillog ZAmrJIt-liJla poslo:Jctlm. Qb ckllm3. Ulwpna. brulD.povr!ioo IOkaolja 70.000,00 m2.. Zomljdlo so nal:lZI II S3rniGw II IIrcl.Kur1a Schof1c. - SIUp. Zemll!lll Ie ObuhVi!tenclraguteQlonlm pl.anom '"TMZ -FeweIoklTOkOjimso na k)kaClI prodvlila Izgmdnj poslovnlh j ll'olzvodIllh obJc kralnlne SO prodaju u '1oI'd . nom SI8nju sa PG'SIOI«:Im Db 1m3 POIpunO op~mIJOfIIIU11kdorla!rlA hotel sa 51Jadetlm 14 jedn<l.krevlllruh soba 13 CI\IOIUow lnohs.obl • .2:3 50bB 5.iI lrartalSkim kr8l1'1lllma

la,

2Hotel ~,Pall." U Sllrnjllvu

rek1clIst.kam

KONKURS
zaizbor jednog izvrsioca u naucnonstavno zvanje visi asistent za uzu naucnu oblast "sao·
bracsjnice".

3 IU~

OlJ)Olrtma!lol!

Uvjeti: diplomirani inzenjer gradevinarstva saobracajnog usmjerenja, oaucni slepen magi· S!.mnauka i.zoblasti za koju se prijavlju.je i nau.cni, oclnosno strucni radovi objavljeni u oautnim iii sLlucnim ca,sopisima i zbornicim". Sa kandidatima izabranim I! naucnonaSlavno zvanje za.kljutit 6e se ugovor 0 radl! na Zako· nom utvrden izbomi period. Uz prij.vu kandidati SU obavezni do,rnviri: biografiju (CV); uvierenje 0 driavljans!vu; ro· dni lis!; diplomu/e 0 stecenom obrazovanju; nauc;ne i strucne radove iz oblasti za koj u se prijavlju.je, objavljene u priznalim pu.blikacijama, te drugu potn:bnu dokumentaciju ida· hze 0 ispunjavanju uvjela w izbor Kandidui koji so diplomu stok!i u drugoj ddavi, do,tavljaju i rjdenje 0 nostrifikaciji di· plome. TraZen. dokumenta"ija Sedostavlja u origin.iu iIi ovjerenoj fotokopiji. Konkllfs osraje OtVOren15 dana od dana objavljiv3.nja, Neporpunc i neblagovremcne prijave aecc se ra.zmamiIi. Prijave dostaviti na adrcsu: Gradevinski faku l~e~u SaIlijevu, ul. Palriolske Jige br. 30, 71000 Sarajevo, sa naznakom "Pcii"va n3 konkurs za izbor".

hole'! jG oprem1len mut1Jmedlj nom saJom t ~oranom KOfI&na ;povrtlna halala 2.508.41m2. ZemlJl$lOu sillopy hoIel &4!J.OOm2 Adrasa kliVi!foka br 1 SarajevoOgtas ostaje ocvore" 15 dana cd cJana Dbjavlj 1Vi!.,_a Ponudo p!SmIII\In1' pllIfIm doslil ....ti ntI adresu' , VrBnica d.d. Sarejew. uIiea '" B. ~JmJta br 8.71 000 Sari!jeYO. 11 1m mafl.lI1fo@Yr:ool!;<ll QO!]l Bllfe InrorrrtOCljo n:tlola 10: OBI 130' 371 \,.. Iu 11.11.. !o1r.J~" .D.Slm~br. 11, 000 S:anJ~1I

1)0,11.111 n-nlV' 1"1

Dana

I L 9, 2011. godine

navrsit

ce se eetiri godine

od kada nije s nama

hadzi MUSTAFA (KEMALA) LJUHAR
Vrijerne koje prolazi kakav SI bio, Sup ruga Mubera, ie nasa tuga, ali i pones sin Mesud, sto smo te imali rakvcg Kurbegovic i unuka

n
9.9.2009 - 9. 9.2011.
L0501-~!1dz

na suprugu II_a. mujku

SlECANjE i sina i brata

~ Naida

HURUA (MORO) TINJAK

MUSA (KASIM) TINJAK
20.7.1995 - 9. 9. 20ll.

kci Ilvana,

zet Dina

Neka im Allah dZ,.5.podari lijepi Dzennet. M uz i mac Kasim, keerke i sesrre Ruzrnira i J asmina sa porodicama

POSLJEDNjI SELAM mom sestricu

POSLJIlDNJI

SELAM

POSLJEDNJI SELAM sinu

ADNANU (HUSO) IMAMOVICU

ADNANU (HUSO) IMAMOVICU
Rodak Hamid, Nermina, Sanela,
545-[[

ADNANU (HUSO) IMAMOVICU
Neka ti Allah dll.s. podari lijepi

o d daidle

Mus tafe i Hed iie podari Iiiepi Dzenner,

Dzennet,
Vjecno oZaloliteni

Neka mu Allah dH

Di j ana Sa p oro dicorn

orne Huso i rnaika Semsa

545--IL

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

mom teticu

mom sestricu

Desetog septembra 2011. godine navrsav a se devernaest godina od smrti naseg dragog

ADNANU (HUSO) IMAMOVICU
Mirsad

ADNANU (HUSO) IMAMOVICU .
Od tetke Zibije i rodice Zile Neb mu Allah dU. pcdari Iiiepi Dzennet.

RAMIZA (EDHEMA) IMAMOVICA
10.9.1992· 10.9. 2011.
Tvcj dragi lik fe uviiek biti u nasim srcima. S Ii ubavl] u i postovanj em,
5,4So-IL

i J asm ina Ploca

Tvoia

S upruga

Sa

dj ccom

:5.2:G-LI

SJECANjE

Osam godina - tako kratko u vremen u,
a taka dugo u s rcirna bez n ase drage

7.9.2003 - 7. 9. 2011.

Dana 11, 9. 2011. navrsava se 7 dana ad preselienia na ah iret nase drage

SADUE (SAHIN) JAZIC, rod. ALJICEVIC
Neizmierna ie ruga i bot koiu osiccamc tvojim odlaskom, ali tvoi lik i tvoja dobrota ce aam ostati u viecnom siecanju. Mnoso ti hvala na ljubavi koiu si nam pruxila. Neb ti dragi Allah dd. pudari Jijepi Dzennet i vj~ni rshmet. Tvoi i: si nevi Am ir i Bnes, sn ah a Am ina i un i:lcad Ta ri k, Nadir i Selma Tev hid ce se prouci d isrog dan. u 11,00 sari u kuci fuloSli na adresi Mihrivode br, 8.
557-[[

ZAHVALNICA Ovom prili ko rn zeJi mo da iskazemo iskren u zah valnos t svima koji su narn pomogli u proreklim teskim trenucirna liiecenia Sadlje Jaiic, rod. Aljice\(ic -jiposlenicima Hirne pornoci,

hadzi AJKE HADZIPASIC, rod. JASARAGIC

- osobliu Ambulanre ,.Safver beg Basagic" . Medrese, na celu sa dr,
Alijom Murticem, " medicinskorn osoblju

sluzbe Dorna zdravlia ,.Smri Grad", kao i svim ostalim koii su na bilo

terenske

plemenitu dusu.
Porodica

Neka je Allahova

milost

na njenu

koji nacin ucestvovali u nasoj boli i ispraeaju na ahiret nase najmilije,

5t t.Iu

Porodica

J azit

566-u

DaD. II. 9. 2011. navrsava se 6 godina od smrti supruga,

000

i djeda

D. na 9, septe m bra 20 II, n avrs ava se pet min ih godi na cd srnrti naseg volienog

ENVERA HRAPOVICA MIRKA DUROVICA - DURE
Neb ti Allah dz.s. pcdari Dzennet i vjecni rahrnet, S liubavliu zauvijek rnajka Smilja i sestra Mirjana lijepi

HUSO (NURIF) CELIK
9.9. 1992- 9. 9. 2011.
Danas ie 19 godi na kako nisi sa narna, ali ostao sin nasim srcirna,
Sup ruga Fikreta, sinovi Damir i Admir, snahe Saida i Dzana i unuke Sara i Aiana
105 12--1 od:::

S postovaniem,
sa porodicom
.314-u

i:'uvar Cerna uspomenu
[asna, kcerka

na tebe.
Anur i zet Adis
494-lL

Tvoji:

supruga

Esma, unuk

Dana 9. seprembra 2011. navrsava sc 27 godina od smrti uaSeg dra,gog sin_.., brata i Sl..l.rjaka

SJECANjE

na naileg dragcg ta ru, s in a, bra ta i un u ka

Dan a 9. 9. 20 II. na vrsavai u se 4 go dine ad smrti voljene majke i supruge

nase

ZLATAN - ZLAJA SADIKOVIC

9. 9. 2010- 9. 9. 2011.
Tuzna ie i bolna ova godina od
rastanka sa tobom. Uz svaku pomisao na TEBE suze iz Db poteku,

DEMSIJE KOZARIC

MEVSUDIN KALFIC
Vrijeme prolazi •• n"" mg. ZlI iobom sve ie ve6t, U mj OStO to, dosti i smjjeha, bQI i ruga ~iv. ot nam cine tuznim i nesrernim, Vi ecno ozal osceni: maj ka ZI.· ta, 0 me Mulaga, sestre N ihada i Sanela, zetovi Dzemal j Nadil, ses lrici Mevsu din, Nermi11:3) Emina i Ervin 1063-[[2:

:DUROV1C BISERKA MIRKO DURA
J o~ uviiek ste sa nama.
VaSi: Cava, Emir, Debeli ·n-8·n

9.9. 1984. 9.9.2011.

Uviiek si prisutna u nasim mislirna i srcima.
Neka ti dragi Allah di.s. podari rahmet, Vole te tvoji: Isrna, Ahmo lijepi Dzennet

S jecani e na TEB E b olno ie, vri ierne ko ie prolazi ruzno ie, ali ljnbav prema TEB! vjeCna je! Vole te tvoji najrniliji
5'0.."

i vjecni

i Arnila

Dnevniavaz _9._1",,,,,49
POSLJEDNJI SELAM

supruzi radnog kolege

JASMINA DELALIC

Kemo, Haris D., Senad M., Edo, Sole, Seha, Velija, Mirso, Amira, .Serif, N edirn M., (uki,

Campara, Majstor, Beca, Cazim, Huidur, Smajo, Lola, Ziio, Zor!!

Nihad, Eco, Omerovic

Elmir, Sabeta, Seio L, Edo L.,

Devetog

septembra 20lL navrsava se 40 dana kako je prestalo da kuca srce nase drage i plemenite Valide koja je svima pornagala i ostavila UI sobom rnncga dobra djela

VALIDA (AZIZA) EKMECIC· KULjUH
(25. V 1925 - I. VIII Ozalosceni: sestra Dzernila, braca Osman, Fadil i Fuad, posinak Mirza, snahe Vjera, men i Dzenana, sestricna i sestrici Valida Bato sa djecorn, braticne i bratici Snezana, 2011.)

.-----=,...------,

Mevludin,

Mirhat, Sead,

KEMAL AGANLIC
9. 9. 2009 - 9. 9.2011. Svaki novi dan je tuzno sjecanje da nisi s nama. Neka ti dragi Allah Tevhid ce se prouciti

Izera, Zehra, Sada, Kar- Mrka, Teufik, [asmin i Zviezdana, Alma, Sela i Fader sa diecom, Belin, Emir, Anil, And, Haris i Suad sa djecom, arnidzinca Maida, daidza [usko i daidzinica sa diecorn, dajdzici Braco j Mirzel S" diecom, te porodice Ekmecic, Kuljuh, Morie, Isakovic, Avdic, Ferhatbegovic, Spahalic, Ljigo, Dogie, Tecilazic, Kaperanovic, Dubravic i bliski prijatelji Subhija, Almir i Nedim Sahovic, Mira [ovic iMina Kahrimanovic "".,,,

POSLJEDNJI

POZDRAV

pri ja tel j u i kolegi

dz.s.

podari lijepi Dzennet, u ul. Brace Begic 5.

10.9. u 16.00 sati u kuci rahrnetlije

MILOjE SIMIC

S ljubavlju i postovaniem, Tvoja Minka s djecom

:SS3-IH

Porodici

Simic izrazavarno

nasu iskrenu

i duboku
UI

SUCUI.

POSLJEDNJISELAM Danas se navrsa va sedam tuzn ih dan .• od kako j e nas d ragi

Ozalosceni: kolege i prijatelji iz Uprave Regionalni centar Tuzla

indirektno-neizravno

oporezivanje BiH,
N

SULjO SABIC
preselio na ahiret,
Dragi nas, n asa tuga j e vel ika j er nisi vise Sa n arna, B io si nas uzor, pon OS, da vao narn bezgran icn u pazn j u i l] u bav. Bio si najbolji rcditel] i dedo i sarno cerno te po dobru porniniati jer za drugo i ne znarno. Ostaiu nam siecania na rvoi dragi lik, IvOjU dobru dusu, savjete i dobra diela koia si narn cstavio u amanet i koia nikad necemo zaboraviti. Molimo Uzvisenog All a ha di.s. d. ti podari dienetske ljepote i vjei:lli rahrnet. Puno te vole i voliece te zauvijek rvoji najmiliji: Sutko, Sutkija, Indira, Ismir, Inela, sa
581-'"

Dana 9. 9. 201 L godine navrsavaiu !las dragi sup rug i otac

se 3 go dine otkako sa nama nije

HAJRUDIN IMSIROVIC
(27.6. 1933 - 9.9.2008) Godine prolaze, a bol i tug" za toborn ostaju vjecno. S postovanjern cuvamo Iijepe
uspornene na tvo] plemeniti lik, Uvijek

ceS

narn nedostaiari.

porcdicorn

Tvoii: supruga Sahsena - Sena, sin Amir, kci Amela, snaha Mersiba, let Min;ad i unucad Tarik, Azra, Asja i Amra

Dana 9. septembra navrsava se cetrdeset dana od kada nije sa nasma nas voljeni domacin, suprug, otac, djed i

svekar

SJECANJE TUZNO SjECANjE

MUHAMED (RAGIBA) SOKOLOVIC
L j u bay u nas irn srci rna je vj ecna,

RANKA PUHARIC
8. 9. 2010 - 8. 9. 2011.
Lijepo

VLADO PERVAN
14.2.1947 - 9. 9.2010.

Sup ruga Rada sa djecorn
Zahvaljujemo se naso] rodbini, komsijarna iz Sarajeva, te iz dijaspore kao i prijateljima

je bilo

zi vjeti

s tobom.

i prijateljima
nase djece,
:S82-1H

Nedostaies

narn mnogo.

koji su ga isprarili na vjecni pocinak,

Tvoji: supruga Karrnela, kcerka Marina i sin Daniel sa AAJA I2 TEHNICKE SLU1BE VODOVODA
SiB·11t

porodicorn
]0'13-][;::

POSLJEDNJI

SELAM

l'OS1.JEON}1

SE1.AM

POSLJEONJI

SELAM

rnajci naseg dragog brata Nedirna

rnaici naseg priiatelia

DURMO MILIC

JASMINA DELALlC
Molimo Allaha dB. da joj podari Dzennet, a Nedimu i niegovoi porodici i da sabura u ovim danima, H-e razred
Belmom

jASMINI DELALIC
olaksa

Neka ti dragi Allah podari Iijepi Dzennet i vjecn i rahmet, Sarnir i Edo
I0514-1'l!ld.~

Neb ti dragi Allab di.s. podari lijepi D:ien.net i vjecni rahmet,
Njegovi
!OSlO·lnd,

Srednje medicinske skole Sarajevo sa razrednicarna Kapo . Mehanie i Sabinorn Kalianac

priiatelii:

Paido, Sale, Hure,

Svabo, Musa i Fole
lGS30·1odl

50 "'''''."plernb~/lIijIn''''_

Onevni

avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

TUZNO SJECANJE ria nase drage roditelje

za nasu kolegicu

JASMINU DELALIC
KOLEKTIV MKF LIDER

SEMSIJA DIZDAREVIC
21. I. 1970·9.9.2011.

SUBHIJA DIZDAREVIC, rod. HADZIBEGANOVIC
9.9.2002·9.9.2011.

Neka yam ie vjeciti rabrnet i veliko hvala, Vasa djeca
l051&-Lrldz

POStJEDNJI

POZDRAV

Dana 10. 9.2011. navrsava dragog radnog kolege

IN MEMORIAM se cetrdeset dana od prerane

smrti

na;eg

SLAVICI BASIC
n ";;oj d rage j razred n ici,

VRHOVAC MILANA
Bio si veliki Covjek Sa najljepsim ljudskirn vrlinama, Radne kolege ce te po dobru parntiti i sa ponosorn sporninjati

rvoie ime.

Vas IV-e generacija

2000/2004,

godina,

ODSJEK ZA SPREMANJE, SZZP ORGANA I T[JELA FBiH

sss-«

se 40 tuznih nase drage supruge, rnajke i nane
Dana 9_ 9. 2011_ navrsava

dana od preseljenia

na ahiret

Dana 9_ 9. 2011_ na vr,s<lvaj LJ se 4

tLJ

zne godin e kako

D ije

vise so. lJ,am a 0 a 5. dragi

ZAHIDA (SEjFO) KOVACEVIC, rod. DEMIROVIC
Draga maiko, bilo sta da napisern nedovoljno je, Bile 'Ita do kazem malo je, bol ostaje u nasim srcirna gdje cci ostati zauvijek voljena i n ikad zaborav Ijen a. N eka ri dragi Allah d:ts, podari Ii iep i D zen net i vje!:n i rah mel. Tvoii: suprug Hamid, sin Said, kcerka Nizama, snaha Nasiha, zetovi Husein ke Sabina i Adisa

ENVER • ENCI SELMANOVIC
(26.3.1950·9.9.2007.)
Ala je smrt jaca od livora, nije jaea od liubavi i sjecanja ria tebe, ria rvoi dragi lik, do broru i plem eni tost, D rag; tam, ka da u ,ivotu izgu biS nekoga koga si vol io beskra] no, ziviS da g. se sjet-.Ss i sialno pricas 0 njemu ... S liubavliu, postovaniem i zahvslnoscu, Tvoii: supruga MirSad3, kci Aida, sin Haris, unuk Dani, unuke £lana i Ejra, zer AmeJ i snaha Andrea Obevjest a vamo rodbinu i pr ijatelje da cemo se dan as u l8~QO sari okupiti na mezaru Il<lseg dragog Envera. 1.2.13,. ~mo

1.8. zon . 9.9. 201L

iz Mostara

i Ado, unu-

Tevhid ce se prouciri 9. 9. 2011. u Centralnoj dzarniji Hadfici prije dzume namaza,
l05n-Lndz

Dana 6. 9. 2011. navrsilo se sedam godina od srnrti moga dragcg supruga

Dana

13_ 10 2011. bit ce sedam godina

od smrti naseg dragog brata

MUSTAFA (HALILA) KUKOLj
Vrijerne prolazi, ali ne lijeei moju bol i prazninu,

SELVER· DlTA (IBRAHIMA) DAUTBEGOVIC
Dok zivimo osjecat cemo gubitak i prazninu za nasim dragim bra tom. U zn ak
Neka ti dragi Allah podari Iijepi Dzenner,

Vi ecno ceil i:i vj eli u mom srcu i dusi. N eka ti drag! Allah podari Ii j ep i Dzennet, siecania proucena ie hatma dova i posjecen niegov mezar, Supruga -Mulija -

Njegovi: brat Dzafer i sestre Mulija i Fata

TUZNO SJECANJE

Dana 8. 9. 20)1. navrsilesu

se dviie godine od kakc nije sa nama nasa

na voljenog sina

Dana 10. 9. 2011. navrsavaiu se 52 dana od kada je preselic na ahiret na, dragi

ENVER (HUSEJN) SELMANOVIC
9.9.2007·9.9.

KASIM (DEDO) HRVAT SEVDA jAMAKOVIC
S ponosorn, Ijubavlju i lijepim sjecanjirna, Vje~no cd zivjeli u nasim srcima, Tvoji: sin Senahid, snaha Aika, unuead MireJa i Mirza

ZOllo

s Jiubavlju

Dragi si ne, prodose 4 godi ne otkako si nas napustio. Tog dana oti~l:i je sva nasa zajednicka sreca, radost j smisao zivma_ Hvala ti, dragi sine, za S'V'e one srerne rrenurke i painju koi It si mi poklan lao. Ponosna sam ,to sam bila maiko takvcg SINA, Neka ti je vjetDi rahmet i neka re dragi Allah dB_ nagradi dzenetorn, Tvoii: neurlesna majka Rablja i jedini brat Kemal SIO·lL,

i rugorn uvijek como re se sjecati. Molimo Allaha dz_s,_ do. II pudari lijepi Dzennet i vj«ni rahmet. Tvoii: supruga Hediia, sin Nijaz, snaha Haaija, unuk Elmir, snaha Maida 1praunuk Afan Tevhid ce so prouciri isroga dana u suboru, 10. 9. 20 It, u kuCi 2alo-st.i, Milink]:ids;ka br, 8 u I] _00 san. lo.ti;!6,ll'ld~

MEHMED (ABID) BICO
d3.1l3S su 3 godine orkako vi!e nisi sa nama) a bol za tobom ie ostala isra, Svaki dan ie tei\~ed onog drugog i k ako vnjerne v'jSe prolazi, sve Dam vise nedosrajes, Nedostaje nam rvo] lik, rvoja dobrora j ljubav koju sf p ruzao pre m a svi II! a nama. Os taje nam samo sjecanie na tebe, na tvciu dobru dusu i tvoja dobra dlela ko]a si nam ostavio u amanet i koio nlkad nedemo zaboravi ri. D. Ii Allah di_s_ podari lijepi DienDet_ PUDa Ie vole j volje( te (e Z3uvijek lvoji najmili,ji I0519-1nd!~
J

Drag; nas Meso,

25. 8. 1948· 9.9.2008.

SJECANJ£ na n.aseg dragog

ADMIR I>UDERIjA
D rsgi oas Ado, svak i don, 5 vaka godi na bez re be jednako ie bolna. Prerano si nas nap ustio, ali mi te u nasim srcima nos imo i cu vamo 0 d za borava_ Vole te tvoje tetke Jasna, Maida i Muoevera
,..16 I l<)

ADNAN (HUSO) IMAMOVIC

o d Zakira

1m amov iea sa porod.icom
:513-u

Dnevni vaz _'-_1",,,,,51 a
SJECANjE

na nase nai draze

KADMIRA (MUHAMEDA) HABOTA, rod. BASARIC
9. 9.20100 9.9.2011.

DZEMAL (MEHMEDA) HABOTA
6. 9. 1985 • 6. 9. 2011.

Sa Ijubavlju i pcstovanjem cuvamo uspcrnenu na Ya_:S:_ Ponosn i smo :810 srno vas imali, Neka vam drag; Allah dz.s.podarl !ijepi Dzennet, Tevhid ce se prcuciu 9. 9. 2011. u 1S.30 sari u dfumiii Cek.lu". vaS; aajmiliji.sinovi Mehmedaliia i Himzo, brat Mustafa Basaric sa porodicama POSLjEDNJI POZDRAV

S69-mu

POSLjEDNJI

POZDRAV

POSLjEDNJI voljenoi

POZDRAV tetki

nasoj drago] stare] tetki

nasoi drago i

VERA GNjATIC, rod. FIRIC

SENKIKMOH
Uviiek cd zivjeli u nasim srcirna i biti dio nas i nasih Iijepih uspornena s toborn,
5,0-[[

provedenih

Od nienih

najrnilijih:

Ena, Daniel,

[asna,

Sa'a i Vesna

POSLJEDNJI

SELAM

SENKI KMOH
S Ijubavlju i postovanjem cuvar cemo uspornenu na tebe, Bera i Enes M os ie

Mnogo

ces nam

nedostajatil Alen, Amela i Ena Kursumovic
S32-LI

Vole te tvoji: Ariiana,

RAZIjA SKADRAK
Nasa draga Raza tiho nas napusti, onako tiho kao stO je i zivjela. Njenim cdlaskorn ostali smo osiromaseni za liiepo i nezaboravno

ZAHVALNICA U ime porod ice Jasmine (Hamdiie) Delalie, njenog sina Nedima, kcerke Naide, muza Adem", rnajke Hajrije i sestre Camile Cerovic Zahvaljuierno svirn uposlenim Ceo

gogodisnie druzenie, Uti eh u nalazi mo u 0 adi da j e n j ena plem en ita d usa nasla svo j sm ira j na onorn drugorn, boljern i ljepsem svijeru, Vjerujemo da ce Allah d:U. prirniti nase dove i ispuniti nasa nadanja da drago] Razi orvori dzenerska vrata, a njenoi porodici pcdariti sabur, Porodice Ta bakovic i Hadzi b egic

duo

POSLjEDN]I

SELAM

n tra za srce KC S, doc. dr. Mirsadu Kacili i eki pi tim a ko j i su da vali

IN MEMORIAM

nasem dragorn
radn 0 rn kolegi

sve od sebe da pornogn u naso j J a· smini ; olaksaju reske trenutke,

voljeni roditelji

Za sve sto su ueinili kao ljekari ; Iiudi, SIO SU narn pokazali da se granice mogu pomieriti profesionalnirn odnosorn, upornoscu i beskrainom liudskom toplinom.
Zahvaljujemo se svirn Ijudima daju krv za nasu J asminu, koji su od srca dosli da
SSll-LI

Dana. 10. 9. 2011. navrsava se sedam tuznih dana od smrti nase drage rnai ke inane

RAMIZA (ALI/A) ISLAMAGIC, rod. DZAKA
9.9.2001·9.9.2011.

CAZIM (DZAFO) ISLAMAGIC
13.9. 2002· 13.9.2011.

ADNANU IMAMOVICU
Neb ti dragi Allah podari lijepi Dzennet

ZIBA SULjEVICJ rod. HUSILOVIC
i
6es u vii ek bi ti u nasirn srcima. N eka ti dragi Allah podari Ii j ep i Dzennet, a tvojojplemenitoi dusi

Bila si naibolia maika i nana, zato

dz.s.

vjeeni rahmer.

S neizmiernom ljubavliu
i beskrajnorn tugorn Porodica Islamagic
IO~II·I;nd1

Kolege "Vodovoda i kanalizaci je" sa p reeistaca otpadnih

viecni rahrnet. Tvoii najrniliji: sin Fuad, kcerka Fedina, snaha Eldina, zet Munever, unucad Edis Leila, Berina i Zed na.
Tevhid ce se prouciti u SUbOlU, 10. 9. 2011. u 11.00 sari u ul. E j uba Sara] ki ca br, 6 Hrasni ca.
liJ509-1Ild;!:

veda Trnovo
IO:S:ZO-lnd!

Dana 11. 9. 20 II. n avrsava se J I go di na 0 d kako j e preselio nas drsgi suprug, orac, svekar i di do

na ah i ret

Dana 8. 9.2011. navrsilo se 6 tuznih mieseci otkako ie preselio na ahiret nas dragi suprug, babo i dedo

MUNIR (SOLEjMANA) TALIC
Vrijeme Postoji ljubav koju srnrt ne prekida i ruga koju vrijeme ne lijeci, Tvoj drag; Iik i tvoja dobrota viecno ce zivjeti u nasirn srcirna, Neb ri dragi Allah d:H. podari sve dzenetske liepote.

jUSUF (SULEjMAN) MUSLIM
Molimo dragog Allaha dU. cia ti podari lijepi Dzenner. Tevhid ce se prouciti u subotu, 10.9.2011. godine u 14.00 sati u kuci rahmetlije u ulici Barurhana br. 66.

prolazi, ali bol, ruga i praznina Nedostajes nam!

sve su veci,

Tvoii naimiliii: supruga Izera, sinovi Nerrnin i Ermin, snahe Hasniia i Senada, unucad Haris, Ajla, Tarik i Aldino

Tvoii: supruga Tija, sin Almir, kcerka Amela, snaha [asminka, Kerirna, Kenan. i Benjamin

zet Arnel, unucad

Alrnasa,
NoOlll02

POSLJEDNJI mom voljenom

SELAM drugu

POSLJEDNJI nasem bivsern direktoru,

SELAM

radnom kolegi i priiatelju

ADNAN (HUSA) IMAMOVIC
N eka ti dragi Allah dz.s. podari Iii ep i D zennet i viecni rahrnet
Tvoji Bjelonja Asmir, Dina tvoioi plernen i toi d u si.
559-[1

SADIKU HABOLU S .,M irsad

i Anes

Si n d ikal na podrui.n ica 0

Prn javo rae"

52

"'''''."plernb~/lIijIn''''. Onevni

avaz godine navrsava se 20 tuznih godina od kada je preselila na ahiret nasa draga

Dana 9.9.2011.

HASNA .BUREK, rod. PAJEVIC
Ostat ces viecno u nasirn srcima i nikad zaboravliena.
Neka ti dragi Allah podari Dzennet Tvoji: kcerka Mirsada Kurtovic

i vjecni rahmet.
kcerka Muniba Kast sa porodicorn i sin Sead Burek sa porodiccm

sa porodicorn,

SJECANJE

na nasn volienu, plemenitu suprugu,

m3IDU

i snahu

VAHIDU (DORIC) USTAMUJlC
(6. 1. 1958) 9. 9. 2005 - 9. 9. 20ll. Nikad preboljena Kucni prag tako prazan i neznacajan, kad te nerna !U. Sa toborn je sve bilo lahko! Da nam je samo onoj kahvi vratiti onu car, ljubav i slast, Da kisa sve suze izlije, siecania na tebe smiluje. Sad te vise nego ikad sporniniemo, da u srcu i dusi radost dobijemo. Neka ti Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet, Tvoji neutjesni: suprug Nedim, djeca Leila i Dzevad i majka Hajrija
se tuzn a god ina od p reselj en j a na

Dana 9. 9. 2011. godine

!1avrsava

se go d ina 0 d sm rri !1ase drsge ses Ire

; tetke

Daria 9. 9. 20 l l , go dine navrsava a hire! nase drage majke, nane

HAjRIJE MUTAPCI(~, rod, JESENKOVIC

HAJRIjA MUTAPCIC, rod. JESENKOVIC
Molimo dragog Allaba dz.s. da ti podari lijepi Dzenner, neb vjecni rahrnet tvojoj plernenitoj dusi. Tevhid ce se proueiti Ozaloscena porodi ca
S39-u U

Parntit cerno te po dobroti jljepsim uspomenarna.

i plemenitosti,

ie

a u srcu cuvati sa na-

Tvoii: sestra Zeineba, braca Hasan i Husein, sesrrici, sestricne, bratici, braticne, sa porodicama

ponedjeljak, 12. 9. 2011. godine u 17 sari u Bakijsko] dzamiii.

Dana 9. 9. 2011. navrsava se 40 dan a od s mrti

TUZNO

SJECANJE

na nasu dragu radn u kolegicu

ASIM(MEDO) ZINHASOVIC
Tvoii:
Sill

DZEMSIJU KOZARIC, rod. KARAHASAN
Dana 9 septembra 201 L godine navrsavaiu se ceriri go dine od kako nije sa nama nasa drags kolegica, M eli mo Allsha d;ts. da joj podari Ijepote Dzen neta ani eu 17.00 sari u
IOSI7·1hdl

Nedim, snaha
unuka Kajsa

TAjKAjAKIC
6.9. 2007 .6. 9. 201{.

FIKRET JAKIC
20.6. 1974 .6.9. 2011.

Svea Thalia,

Tevhid ce se prouciti u suboru, 10.9.2011. kuci, ulica Halil basica br, 2.

no] porodici

sabur,

Dieca i uposleni u KjU Dam za diecu bez roditeljskog
staranja, Bjelave.
N

Bel nije u riiecima, negc U srcima, gdje cere vjecnc ostati vcljeni i. nikad zaboravljeni. N eka vam dragi ALlah podari Iijepi menne, i vjecni rahmer, S liubavliu i posrovanjem, Sup ru.g i 0 tao Ha.!I! o, sin i brat At. !I! ed sa porodicom 4{16·n

Dana 6. 9. 2011. godine navrsava se godina preselila na ah ire! nasa draga rna] ka

od kada je

Dana

9. 9. 2011. godine

navrsava

se godina

od preseljenja

Danas,

9. septern bra 20 II. god ine na VISava se godina

od

na ahirer nase sestre, zaove i tetke

tragicne srnrti nase drage prijateljice

FATIMA - HASNA SULjIC, rod. BORCAK
N eka ri Allah d:t,. podari Ii j ep i

ZAKIRE (HAJDAR-bega) FOCO, rod. jAZIC
N eka joj dragi Allah dB. podari
IIIct.

BAISE (RAMIZA) KADRlC

Dzenn et i vi ecni rahmer. Tevhid ce se proucir: 9. 9. 2011.
godine u petak iza dzuma dzarniji u Rakovici, nam aza u

Ii j ep i Dzen net i vjecn i rah El-Fatiha i sino"! Vahid i
I ](153·",

S Ij u bav l]u ; po nos om siecacemo se n j enog b lagog lik a,
Arnela, Ajda i Nihada
P·l"'lG

Tvoia kcerka Adviia Susie sa porodicom Fahru din SuI j ie sa porod icarna

Brat jazic Hikmer . Coke sa obitelii

Navrsila se godina od preselienja na ahiret nase drage

Dana 9. 9. 2011. navrsava
od prerane

U ponedieliak,
tri godine

se gcdina smrti naseg dragog

12. septembra 201 J_ godine navrsnce kako je na ah iret p reseli la nasa rna j k a

se

FATIMA VERA (ALI]E) PUZIC
Tim povcdom u subctu, 10. septembra 2011. godine prije podne namaza rahmetliji ce biti poklonjena hatma-dova u Sarica dzarniji u MoSlam.

KADMIRE HABOTA, rod. BASARIC
i postovanjem uspomenu na tebe.
Sa ljubavlju Subha, cuvamo

MIRSADA (ABDULAH) RAMOVICA

Draga maiko,
Neka Ii dragi Allah podari Bra I sa porodicom
BL-n

lijepi Dzennet,

Kija j Seha sa porodicarna

Neka Ti je vjecni rahmet i neka Ti Allah di.s. podari Iij ep i D zen net. Tvoji: sin Ergin Osmic, snaha Indira i unuka Arnina
Sl9'-Ll

N a vrsa vaj u se 52 dan a 0 tka ko je na ahi ret p reselila jka, nena, punica i svekrva

nasa drags m a"

RASKA (AVDO) AJANOVIC, rod. CATIC
Trazeci utjehu u vrernenu sto protice,

MUHAMED COROVIC
PAjKO
11. 9. 2000. II. 9.2011. S nailjepsim uspornenama cuvamo Te u nasim srcima. sin Edin, snaha Aida, zer Ivan i unuke Dalila, Arnela i lima
lG4:SI-llld;:

rnoleci Gospodara Mil.ostivog,

upucuiemo dove Allahu dB. Sarnilosnog da nasoi maici podari

lijepi DZennet i vjecni rahrnet njeno] plernenitoj dusi, Dok zivimo mi koji te volimo, zivjel i ti u nasim srcirna i mislirna svakodnevno,

ces

Halma dova ee sepokloniti Teftedari j in do • B rijd ceo

u petak, 9. 9. 2011. godine prije dZume namaza u dZ~miji Zehra
104990-1od:::

S tugorn i postovanjern, Sup ruga Almasa, kci Indira,

Tvoji najmiliji:

Rabija,

Haris, Fuad, Ibro, Samra,

Dana 9. 9. 2011. gcdine navrsava se sest tuznih mjeseci od srnrti nase drage majke

Dana 10. 9.201 J. godine pcla je godine od kada nas je napustila rnajka i baka

nasa draga sup ruga, -

DZENANE (ALIJE) MULAVDIC, rod. KAJAN
S liubavliu i ponosorn cuvarno uspornenu na tvoju dobrotu i plemenitost, Molimo Allaha dB. da ti po dari Dzennet i viecni rahmer.
Sin Vedad i kcerka Majda
10<ii6~·l.nd~

DRAGICA KRESTALICA, rod. VUKOVIC
S Ijubavliu It spominiemo, u srcima nasim cuvamo. Vjec:oo cd nam nedostajati.
U subotu, 10. 9. 201!. godine u 12 sari cemo na porcdicnorn groblju pornen, a rucak obaviti u kuci otaloscenih. Pozivamo rodbinu, kurnove, prijatelie i komsije da narn se pridruze, Miljevici, odati

Tevhid ce se prouciti u SUb.oIU, 10_ 9_ lOlL godine u 17_00 sati u dzamiii Hrasno.

Tvoj suprug Slobcdan, kcerke Tatiana, Svietlana i Snjezana

I04Si·lndz

SJECANJE

DRAGICA KRESTALICA, rod. VUKOVIC
Tvoja srnrt je ostavila veliku bol ko] u ni ko ne moze izli jeCi ri, Sarno

DRAGICA KRESTALICA, rod. VUKOVIC
Draga mama, Ti si trag koj i se ne moze izbrisa Ii,
ti si bol koju ne mozerno preboljeti, ti si plarnen koji se ne gasi, H"ala u za di vne godine provedcne sa nama i za Ij ubav koju si nam dala, Tvoji: kcerka Tatjana, Vladimir

DRAGICA KRESTALICA, rod. VUKOVIC
Draga mama, Boln a j e istina da vise n is i sa nama,
Smrt je jaca odzivota, ali nije od I] uba vi i s j ecan j a na tebe.] er postoj i

mi, koii te volimo, znamo !ita smo izgubili. M!l ogo nam nedostai es, a za u tj eh u nam ie ostala tvoi a ljubav kcju si nam nesebicnc davala,
Volim re naivise, mama.

ti si ana koiu cemo uviiek volieri,

Ii uba v koi u smrr ne preki da i ruga koiu vri ierne n e Iij eci,

Suprug Slobodan i kcerka Sniezana Krestalica

i Sinisa

Tvoii: kcerka Svjetlana, Manuela, Ma!!e, Goran i prija Vesna
]Q...I57-1nd~

L0451-lmlf

U ovom mjesecu

.

Sougodisniice

i poIugQdi_~njic3 nafih umrlih:

DURIC

uane, svekrve, muza,

OC3,

dede, amidze

Dana

I!. 9. 2011. godine
I

navrsava

se pola godine

od preselienja

na

ahire

nase drage i nikad za bora" li ene rna ike, p unice inane

BEHIJE (BEHKE) SUNj, rod. OPANKOVIC
I. I. 1939·9.3.2011. M oli mo AUa ha dU. dati podari Dzenne
I.

Tevhid ce se prouciti 11. 9. 2011. godine u 14 sari u kuci, Binjezevo 162, M. raskrsce,

TARIK
I9!n·20ll.

RAIFA
1991·

znn,

II. 3. zen

FAIK

. II. 9. znn.

Tvoji naimiliii: kcerka Zineta, zet Salko, unuka Leila, unuk Edis, snaha Emina

I049l-1oJi

S. puno ljubavi i tuge sjecaju ih se njihovi naiblizi: Selda, Slobodanka, Senad, Sadrnir, Adila, Emina, Riiada i mali Tarik 1046'·1,& IN MEMORIAM ad kad nije sa nama nail najdrazi suprug,

Dana 12. 9. 2011. godine navrsava se ruzna gcdina od preseljenja na "hi re I naseg dragog
otac i djed

Navrsilo

se 10 godina

,--=__=t -

ISMET (ALIjE) ALlelC
1932· 2010.
Molimo hrnet.

RISTO BUKVIC
It. 9.2001 • It. 9. 2011.
Uviiek je u nasim mislima
U

dragog Allaha dz.•. da mu podari liiepi Dzennet i vjecni ra-

i srcirna, 11 sati posietit cemo niegov grab; poloziti

cvijece,

Porodica U suborn, 10_septembra
-

Rahmet alejhi veseleml S Ijubavlju i postovaniem: Sup ruga Mejasa, kcerke Saida i Edina sa porodicorn

Dana 8. 9. 2011. navrsava dragog OC", punca i dede

se 16 godina od smrti naseg

POSLJEDNJI

SELAM Dana II. 9. 20 II. godine navrsava ses I ruznih rn jeseci od srn rti se

uaso] dragoj

RAMIZA MUjKICA
Zab 0 ra v ne posto ji, Dragi oce, neka Ii j e vjecni rah met. Tvoja djeca: sinovi Fikret i Jasko, kcerka Miha da" zet Salko, un uka Aida, unuk Admir sa suprugom Zuhr.om

SAMIRASALO
Vrijerne nezaustavljivo prolazi, a sjecanja na tebe ne bEjede, !!osimo Ie u svojim Heima zauvijek.

DURICFAIKA

Tvoji K.orjeniC:i Remzo, Sehi j., Se!!ad i Se!ma

Su pruga

Slob 0 danka

54

""'-''''''''''_'')1'.

Dnevni avaz

Proslo je 7 tuznih dana od prerane srnrti nase radne kolegice i istinske prijateljice

MIRSADE PERLA, rod. ZLATIC
Cuvat cemo te od zaborava u nasirn srcirna i rnislirna. Neka ti ie viecni rahrnet. Kolektiv firrne "Prevent Gorazde" d.o.o. Gorazde
N

U nedjelju,

1L 9.2011.

godine navrsava se pola godine od kako je preselila na ahiret n a vol j ena

SJECANJE

as

na nase drage roditelje

HATIDZA OSMANIC, rod. MUHAREMAGIC
Tevhid ce se prouciti istog dana (u nedjelju, J edileri (7 brace) sa pocetkorn u 17.00 sati, S ljubavlju Porodica i postovanjern, 11. 9. 2011. gcdine) u dzamiji

SABAN (OSMANA) KREHO
23.3. 1936 - 9. 9.2005.

ENISA (DZEMAILA) KREHO, rod. PRLJ ACA
10. 10.1941-16.7.2011.

Volimo vas mnogo j svakoga dana nam vise nedostaiete. Molimo Allaha d~.s.da varn podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, Tevhid ce se prouciti u Bakijskoj dzarniji 9. septembra 2011. godine u 17 sari. S ponosom i liubavliu, vase kcerke Amda i Aida, zetovi Erik i Emir i unucad Harris i Leila

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

N avrsava j u se 2 go di De od smrti nole drage ; nezaboravljene majke

SJECANJE

Dana 8. 9. 2011. godine navrsila se godina ad smrti

AIDA BALAGIC
1988 - 2010.

ADNAN IMAMOVIC
Tvoju dobrotu
test nikada
j

ADNAN IMAMOVIC
cemo te cu va ti u nas im srcima, Neka ti Allah dB. podari vjecni rabmet i lijepi Dzennet. Aldiiana i Nurdin sa djecorn
S ponosom, ljubavlju i p ostovan j em, zau vi j ek

ADNAN IMAMOVIC
Hvala ti !iIOs i svo jom dobrotorn i osrnijehom obogatio nase zivote. Zauviiek ces osrati u nasim srcima. Neka tj dragi Allah dU. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, Alma Imamovic

plemenizabor-

aviti, Neka ti dragi Allah di. s. pcdari liiepi Dzennet i viecn i to hm et, Alica sa suprugom Fadilorn i kcerkama Almom i Aidom

necerno

SEFIKA (MERMEDA) SALCIN
S velikorn ljubavlju ; poneS.Omcuva:t Cerna uspcmenu na tebe. No ka d dragi Allah pod ari lijepi Dz,enn-er, a rvoio] dusi vj etj ti rahmet. Tvojj najmiliii: kcerka F.lirna, unuka Diiana, unuk Ar~ nel, zetovi i praun ucad
1270·]mo

NAFIJA (HADZE) CORAJEVIC
Ima nesto 1m nikad urnrijeti neee, a to ie toplc i poncsno .jecanie na tebe, Neka ri drag; Allah dB. podari lijepi Dkennet i vjecni rahmet. Harma dova co se poklonltl 9. 9. lOll. u daarrriii Sjeverni 10gor prije dzurn e namaza, Tvoji: suprug Abdulah, sinovi Haris i Adis, unuead Orhan i Ruslan, ;n ell jeste N aim i Heta
1271-lmo

2005·2011.

MEURA BALAGIC
1987 - 2010.

1932 - 9. 9.2009.

EMINA SISTEK
Vjerujern da sve S!Ose dogada biva Boziiom voliorn i odredeniem, Nedostajete mi. Amira
P-f7LOL

Dana IO. septembra 2011. navrsava se tuzna godina od kada vise nije sa nama nasa draga mama, nana i punica

MUNlRA (DOSLIC) LIVNJAK
Ne postoji zaborav, ne postoii utieha, ier mi koji te volimo znamo kako je zivieti bez tebe. Tvoja neizrnjerna dobrota, plernenitost i ljubav zauvijek ce biti u nasirn mislima i srcima, Neka ti dragi Allah dz.s. podari Iiiepi Dzennet, Tvoja vjecno ozaloscena kcerka Edina Malkoe, zet Jasmin, unuci Aladin i Ajnur Dana 10. septernbra 2011. proucit ce se tevhid u dzamiji Bakije poslije podne namaza,

POSLJEDNJI

SELAM

TUZNO

SjECANjE POSLjEDNJI POZDRAV

naso]

na nasu dragu kcer k u i sesrricnu

Navrsila

se tuzna godina

od preseljenia

na ahiret

moje drage sestre

nasem dragorn

N 3_-Sa J aco, brzo Dam od e, n i· smo se nadsl i da cemo take brzo ostari bez tebe, Nerna rije:ci kojom mozerno opi sa ri tugu i bol. Neb ri d'.~i Allah podari sve dzenetske Ijepote, jer si to i zasluzila, Te tak Mand zu kic Ned zad, tetka Izera, rodica Moh ira i rvo[a Al D3 Pirgo 55,·"

JASMINA (HAMDIjA) DELALIC

ALMU MARGETA, rod. BECAREVIC
4. ? 1?!J2 - 4. ? 2011.

jASMINU AKMADZICU
N eka ti Allah podari

MUNIRE LIVNJAK, rod. DOSLIC
Ni godina ne umanjuje rugu i bol zbcg IVOg odlaska, Dobri liudi kao ti i nakon smrti osrave trag koii se ne moze izbrisati, Postoiis i traies koz najliepse uspornene koje nas podsiecaiu na tebe. Ostali smo uskraceni za iedno veliko srce, dobrotu, paznju i ljubav, Neka ti dragi Allah di.i. Tvoja viecno zalosna podari lijepi Dzennet,
I04SS-lnd1

P roslo j e 19 tuzn ih godina od tvoje pogibije,
Tvoii: maika Hasija, mac

Sabi t, sin Damir, suprug Zdravko, te tetke Dzemila, Kika, Suada i dai dza
S uad sa pore di carna
l~6-lf1d~

Dzennetl

Bakir i Izera

Hadziorneragic

sesrra Bera

Dana 1 O. septe mbra 2011. na vrsa va se god ina od rastan ka sa volienom maikorn, nanom i prananom

Dana 11. 9. 2011. navrsava j e napus rio nas dragi

se 40 tuznih dan. od kako nas

SjECANLlE

MUNIROM - NIRKOM LIVNjAK
10.9.2010 . 10.9.2011. B ila si nam uzor usvern usro je Iij epo, D osteno i plemen ito. Bol je u srcirna gdje Ceil viecno ostati voljena i nikad zaboravljena, Tvoii: sin Edi - Masinka, snaha Elizabeta, unuke Almira i Elvira, Arman

na nasu dragu snah u

SABRIJA (rah. hadzi MUSTAFE) CATOVIC
Plemeni ros I i do brota krasile su rvoi Iik, a takvi kao sto si ti bio, panne se vjecno j ostaju u lijepirn uspornenama. Edin i praunuk Molimo dragog Allaha di.s. da ti pcdari Iijepi Dzennet.

DZEMSIjU KOZARIC
S P uno li ubavi i ponosa uspomenu na tebe. ~u varna

unuk

Neka ti dragi Allah dB. i vjecni rah met. Tvoje Sadeta, Hajrija

podari

liiepi Dzennet

N eka ti je vj ecni rahm et,

Tvoje sup ruga Zarema

i kcerka Samra

i Amra sa porodicorn

SJECANJE S Ijubavlju i postovanjern sjecarn se mojih dragih rcditelia

Dana 9. 9.2011.

navrsava

se ,esl tuznih

rnjeseci od smrti naseg dragog

SALKO (MUSTAFA) MUjKIC
iz Dobruna Osim ruge i bola u nasim srcima, poslije tvog preseljenja, ostao narn ie ; veliki ponos sto smo r; pripadali, Nadamo se da te Allah dB. nagradio dzenetskim I j epo lama.
Tvoji: supruga Imsa, sin Fahrudin, kcerke Sajrna i Zekija, zet Mevludin, snaha Semsa i unucad Aida, Alen, Admir, Adnan, Aldin, Eldin, Azra i Edna Halma dova ce se proueiti is 109 dana priie dzuma narnaza u dzarniji Teftedarin Do

DERVIS (BESIR) VOLODER
9.9. 1991 - 9. 9. 2011.

FADILA (BUTUROVIC) VOLODER
1. 1. 1989 . 9.9.2011.

Vrijeme De lijeci bol, sarno me uti da zivirn i cuvam uspomenu na vase drage likove, na vasu do b rotu i pi emen ilost. Neka yam dragi Allah dz.s. podari liiepi Dzennet i vjecni rahrnet, Vasa Favzija ll,·u

u Koloniji - Briiesce.

IWll·,,<U

Dana Dana 8. 9. 2011. navrsila se godina od preseljenia na ahiret nase drage

12. 9. 2011. navrsavai u se tri go di ne 0 d srn rti nase drage ses tre

FIKRETE jOLDIC ENISE (ISHAKA) DEDIC
Molimo te Uzviseni Allahu dz.i. da je nagradis lijepim Dzennetorn i vjecn im rahmetorn, a nas za neizm jeran gubi ta k snagom i sa b UrOm. Tevhid ~ese pIouei!.i u suboru, 10.9.2011. godine u kuCi :lalOSli u 14.00 sali, ul. Visegradska 22. OzalosCen e p oIodi ce: Dedic, Zac; mgi¢ i eeerb egovi nciteljice

iz Bijeljine
0 de

Draga ses tIO, dani prolaze bez reb e i polah ko sh va rimo da nam zauviiek. Draga sestro, viecno cemo cuvati uspornenu na rebe, po nosi l.i se sro si bila s nama i nikada te necemo za boravi Ii.
N eka ti Allah dz.s. podari Tvoja
1045.2-Lnd~

Iijep i Dzen net i neka ti je vjecn i rah met.
J0408-1odt

S

cO

sestra Zinera

i brat Sefik sa pOlodiclIma

56 "'''''."plernb~/lIijIn''''_

Onevni avaz
SJECANJE na mog dragog tatu i cika Junuza Dana 9_septembra 2011. navrsava se sesr mjeseci od smrti nase drage supruge i maike

Najdrafi moji!
Bib ste neponovljiv tandem, plemen! tost, prijatelistvo i kultura, Na prste jedne ruke ne bih rnogla pobrojati slicne varna.

Sa varna i svetost i svietlost i svi bogovi i sveci i meleci i andeli. I Zeus, otac svih bogova i ljudi i Jupiter i Poseidon i Allah i Isus, i faraoni i Mikelandelo i Betoven i Vivaldi sa olujom i proljecem i svim simfonijama i sonatama . I miesecevom i suneevom . s varna i Tiro i Napoleon, i sve najbolje voiskovode i niihove armiie nebeske ...
Voli vas zauvijek beskraino, odani vas prijatelj kakvi ste i vi bili svima ...

HIBE BALTIC, rod. KARADZA
Nedosra]e nam niena Iiubav, plemenitost Zivimo sa sjecanjern
na nju i ponosni

i pozrtvovanost.

smo .'ito smo je imali,

[asna Kazija
ptt

S Ijubavliu i tugom, Su prug Ivan, sinovi Goran i Dragan

4~I·u

Danas,

u petak, 9. 9.201),

godine

navrsava

se40 tuznih dana od kada nije sa nama nas dragi i voljeni prijatelj i kolega

ENVER- SIDRO (IBRAHIM) SIDRAN
Hvala ti za sve sto si cinio da smo diielili jedan liiep dio zivota sa Tobom.
Ostat

ceil zauvijek

u nasirn najboljim

sjecanjirna

i uspomenama,

Tvoja raja: Hamo, Asim, .SihlO, Hike, Malae, Safer, Hamina, Lale, Bugar, Hopa, Trska, Snape, Mara, Koke, Kaca, Cican, Dragan, Rarne, Bakus, Akan, • Ablak, Ham, Mirso, Dado, Besim, Fikro, Crncalo, Parko, Zelo, Hans, Zlatan, Sudo, Huso, Miralem, Reske, Sadzak, Polic, Krda, [use, Dzevdo, Ahmed, Mi~o, Cizmic, Tromo, Packo, Izo, Debell, Pijuckalo, Rus, Enes j Erna

WZNO

SJECANJE

SJECANJE

na voljenu

SJECANJE na volienu majku, svekrvu, nanu i prananu

Dana 9_ 9_ 2011. navrsavaj u se tri tuzne god in e od
srnrti

Navrsava se 18 tuzaih gcdina od pogibiie naseg sina, djevera i amidze

SAMKA • HANK.\ FELEKATOVU.':
9. 9. 2008· 9. 9.2011. Tri godine su prosle od kad si nas
zauvijek ostavila, Zauvijek

MENSURU· MINKU (MEHO) DOlO
Nepos to] i Z3 borav ni tl utieha, same beskraina ruga i bel za tobom. Bol je n eizbrisi \13 .. N eka ri Allah dz.!. podarl liiepl Dzenner, tebi i lVOjOj maici Di ki. OZ;jdOSCe.D i 0 lac M eo o, sestra h Hajra, bra! Vahidin . Dino, sn aha Amela, bra! ioi AIdi n i Kenan 3~-t!

RAZljA ARIFHODZIC
udova Abdulah ef, Mehmedovica 8. 9. 1992 • 8. 9. 20U. Rado re se sjecaiu i parnte: Sin Mehrnedaliia, snaha Mevlida i unuci Meliha i Sead

u nasim srcirna,

ceil biti

nosilac Zlatnog Ijiljana 8. !). 1993 ·8. 9. 20U.

Tvoji: sin Ismet - Her", snaha Vesna, unuka Aida, zet Sadmir, un u k Adn"1I i ptaun uca d Ena, En is, Adna i Kenan

"3<-lnd

ARSLAN (MUSTAFA) DZEMlDZIC
S Iiubavliu koiu smrt ne prekida, z;vis i iivjet cd u nasirn srcima i mislirna T voi i s upruga Ema i Nusret

lZET (RAMIZ) MUSIC
Dobrota i pi emen itest bi le s u u tebi. Uvijek ces biti ran. na srcu, suza u oku, bol u naso] dusi. Tvoii: majka Nura, snaha Medina, bra de i Kern al, Kenan, Izabcla Dova ce se prouciti u dzaml ii Hrasnica u 12.00 sari,
l049l-lm:lz

1957·1993.

SJECANJE

VAHlDA LUKOVAC, rod. HAjROVIC
9. 9. 1992 • 9. 9.2011. Mama, mi koii te volimo znamo M~ smo u zrvotu izgu b iii .._Znamo koIiko narn samo nedostaj e.s...

U petak, 9. 9.2011. navrsava se 6 mjeseci cd kada je na ahiret preselio nas dragi

SJECANJE na nase d rage
roditelje

HAlIM (IBRE) KADRIBASIC
Molimo dragog Allah"
podari Iijepi Dzennet rahmer,

Neka ti dragi Allah

dz.s.

podari lijepi Dzennet.
lO481· 11\0:;;

Sin Sead, kcerka Azra i sna ha Mird"

i vjecni

dz.s.

da Ii

Dana 9_ 9_ 201 L navrsava se deve mae" gcdina od pogibij e nasegr·_·in_"_-----=,----_--,

WZNO

SJECANJE

UMIjAPASIC

ESADPASIC

Ozaloseen a p orodica

Devetcg septembra 2-011. navrsava se tuz na god ina od smrti D"'.g dragog si 03

29.4. 2003 ·9. 9. 2011. 9.9. 1986 ·9.9. 2011. Vasu plemenitost i dobrotu cuyama u nasim srcima, ponosn i smo s to S!UO vas imali. MoJimo dragog Allaha dZ..s. da varn podari lijepi Dzennet. Vaila djeea 5!S. a,
POSLJEDNJI POZDRAV

!!a

SJECANJE naseg voljencg supruga,

oea, svekra i ded u

RAMIl (SACIRA) BESIC
8.9. 1995 ·8.9.2011. S liubavlju, pcstovaniem i ponosorn sjecamo se tvo]e dobrote i plernenito, ti, Neb ti dragi Allah dz.s. padari lijepi Dzennet i vjecni rahmet. Tvoji: suprug" Sevaha, sin Kemal, snaha Ramiza, unuka Selma; unuk Rami~ !~i'-h,d!

SAMIRA HEHMENA NANETA
Tuga i bQI za lobo m SU vel ike, a ljubav i uspomena na tebe ie viecna. Uvijek cemo se ponesiri stu smo re imali, a viecno z"liti sto,me Ie ;zgu biJ i_ Nek. !i dragj ALlabdB. podari lijepi D:l:cnner i Yjetni r3~ hmet_ Tvej. majka Emina - Mink. i Ot3C Fa.ruk ~Beki 4'95o-n

lLATANA SADIKOVICA
Dr::lgi sine, l<azu da te nema, a Ii svakog dana, svake noc i, svakcg rrena ri si II nasim srciIT! a, nasi IIi dU~;j] rna, pred nasim ocima,} i ima tesve dok smomi:avi. N e:ka. jt; r:a.h m et i v'jecn i DZen· net tvoj oj m I.doj d us;. Puno [e volimo. T""ji QtaC S. Ie i Rem za
I 0-l:12-]nd1

dragoi priiareliici, divnoi i plemen itoi oso b i

jASMINI LUKSIC, rod. DELALIC

o d kolegjca iz bi vse J ugo ban ke: Tall j "'XR"sema, Sen" da, Jasmina S., Dara M., S"biha,. Dragana :S., Alma K.
5~6-1u

Danas se navrsava 11 godina od smrti naseg dragog oca

IDRIZ MUSLIJEVIC
2000 - 2011.

SAHZA MUSLIjEVIC
1999 - 2011.

Uvijek ste u nasirn srcima, Neka vam dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet, Vas sin Nagib, snaha Azra sa diecom i unucadima
l0:536-1nd!

Dana 9. 9.2011.

navrsava se 1lt!znih 10 da k uca srce moi e drage nan e

i bolnih dana cd kada je presta-

U ponedjeljak, 12. 9. 2011. navrsava ahiret nase drage majke

se pet godina

od preseljenja

na

BEHljE KREMO, rod. jAKUPOVIC
Teske ie iskazati tugu i bol, tesko se navici na zivot bez tebe, ier nista vise nije kao prije, Smrt nije pitala koliko te votimo j koliko ces narn nedostajati. Nismo te rnogli zadrzati, ali zato ostaje sjeeanje na tebe, Ostavila si iza sebe dobrotu, ljubav i svima nama pones SIO srno te
irnali, N ema tog srca koje te moze zaboraviti, isplakati, niti suza koje te rnogu

MEMNUNE COPELJ, rod. NIKSIC
iz Koniica
Drag. mama, sve eve godine liiepi Dzennet, Tvoja
'."I-l,dl

mislimo

na tebe i molimo dragog

Allaha

da ti podari

N eka

S liubavlju, postovaniem i pcnosom covamo uspornenu na rvoiu plemenitost ti AUa-h d:t.s. po dari li jepi Dze nne ( i vj eefti rah met., Voli te tvoja unuka Aldina sa Alrnirom i Ajdinom

i dobrotu.

djeca Nadira

Buturovic

i Nihad Copelj sa porodicarna

SJECANjE

POSLJEDNJI

SELAM

na nasu dragu majku

morn rodaku

HALIMU POSKOVIC
9.9.2010 - 9. 9. 2011.

ADNAN (ADO) IMAMOVIC
Molim dragog Allaha dz.s. da ti podari lijepi Dzennet i vjeciti rahmet,
I0:53~·lllca

DjECA
:S851-1H

Imamovic Ismet ~ Beli sa porodieom

Dana 12. 9. 2011. navrs ir ce se 6 m ieseci od kada je preselila na ahiret nasa drag. majka

Da nas se na vrsa va ruzn ih sedam dana ad kako nas je
napusula nasa drag. supruga, majka, nana

Da na 9. 9. 20 II. navrsava se sedam ruznih dana kako je presel ila 0.' a hiret nasa draga

ADILA CAUSEVIC, rod. BAjRAMOVIC
Draga maiko, vrijeme prolazi, a Ti N eka Ti Allah d ,d. po da ri sve dzenelske ljepote i vjecni rahrnet .. Tvoia dieea: sinovi Fido, Dina i kcerka Emira sa porodicama TEVHID CE SE PROUCITI
godine u)3,30 HADZICIMA. u suborn, 10.9.2011. sari U DZAMIJI ZUNOVNICA U
101l1.'n<3,

BEHUAKREMO
Plemeni tos ( i do brota krasili su tvo j lik, a takvi kao sro si ti bila, pam te se i vjeCno ostaju u lijepirn uspornenama.

BEHIJA KREMO, rod. jAKUPOVIC
Da ni prolaze, ali nii edan b ez
sj ecan [a na teb e. Rane su sv [eze i duboko bole. Sarno oni koji su te voljeli, znaju kolika je ruga i pra-

nam nedostajes

sve vise ...

Malimo dragog Allaha
podari lijepi Dzennet.

dz.s.

da ti
let Zahid

znina bez rebe, Ponosni smo SIO smo te imali, a viecno ozalosceni i unuci
1051-I-l[1d~

Tvoj suprug Salih, keerka Amir i Samir

Sabaheta,

sto smo te izgubili. Malimo Allah doU. da ti podari

Iijepi Dzennet,
lOS29'-lod:::

Tvoii: kcerka Amena, uuuk Aldin, Belrna, Adna i Edna

POSLJEDNJI

SELAM

Dana 9. septernbra 2011. navrsava je na ahiret preselila nasa draga

se tuzna godina

kako POSIJEDNJI SELAM

nasern

ADNAN-ADO IMAMOVIC
Molimo dragog Allah. M.s. da ti podari tvoj im rodi tel jim. s nage i sa b u ra. lijepi Dzennet, a

SEDlNA
Lahko te bilo voljeti, resko izgubiti, a najteze je ~ivje!i bez tebe, Sedina.
Molimo rahmet, Allaha

HADI

di.s. da ri podari Iijepi Dzennet

i vjeeni

Od amidze Hasana, mine Sadike i Armina, Darnira i Vesne
N eka joj dragi Allah pod a ri lijepi Dzennet,
l054]-Lndz

Sabahudin

i Suhra Hodzic

Tvoia tetka Dika sa porodieom

58

",,,,,,,,plernb~/lIijIn"".

Onevni avaz
SELAM POSLjEDNjI SELAM POSLjEDN]I SELAM

POSLJEDNJI

HADI

HADI HADI

o d Kah rovic Selima sa su pr ugorn Semi j ern i djecom Selmom i Samrorn
N eka j 0 j drag; Allah podari Ii j ep i Dzen net.
!0543-1ild~

Od Siba, Dajane, Neire i Semse
N eka joj d ragi Allah po dari lijepi Dzenn e t,

Od brace Elvira i Enesa, tetke Feride i niihovih

porodica
lM41-1odli:

POSLJEDNJI

SELAM l'OSLJEDNJl SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

sestricni

dragoj kceri i sestri

HADI HADI
Majka Emina, brat Esad, snaha Denana, Irma i Hana

HAOlJI

Od daidze Idriza

s djecom

Samirorn,

Semirom

i Sabinorn

Od Tutun Zairna, Mirsade, Dzenite i Danele
Neka io] dragi Allah dU. podari lijepi Dzennet.
I0:540-1mt!

Neka ioi dragi Allah podari lijepi Dzenner.
LOS40-lndf

Neka ioi dragi Allah podari

Iiiepi Dzennet.

POSLJEDNJI

SELAM

Dana 9_ 9.2011. godine navrsava se 7 tuznih dana od kako je na ahire [ preselila n drag. m.j ka, n ana, prsnana, punic.

naso] drago j ro diei

.s.

Danas, 9. 9. 20 11. go di ue navrsa va se ses t godina od kako je preselio na ahiret nas dragi suprug, mae, dedo i svekar

JASMINA (HAMDIJA) OELALlC, rod. CEROVIC
Neb Ti dragi Allah d:ts, podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet, S neizmiernom rugom u srcima,
Jasmin, Amra, Hajrija, Tvoji Tabakovici: Hasan, Neira, Arnina i Faris

BEHIJA KREMO, rod. jAKUPOVIC

~
,

AHMET (SALKE) OMANIC
Vj ecno

8,i,IQ koje ri.jec~ Slab, a SU, lI,tieh,'_<l aima k,Oi'i te o ne mogu preboljeri i cije duse zaplacu cim zabole s.jecanja na sve ono ~(Q [e vezano za «be. Bol nije u riiecima, vee u nasirn srcima gdje eel vje.!no osrari voliena i nikad zaboravllena. Neka ti Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjetiri rabmet.

I

Neb Stelae,

Halma

ti j e ",1:1 met, dragi n as,

ces os ta ri u nasim srcima. ee se prouciti u dzamiji Prenj

-

Su pruga N efa, sinovi Edo i Sej 0, snahe Drita i Edina, unucad Dasmir,
Arnina, Jasmin, Adis, zet Denis, te praunuka Sajra
]G533-1Ild~

Eldin,
585-][[

Tvoji: kcerka Esma, ze Zllo, unuci Faris Anida i Aida sa suprugom Nedimcrn i kcerkom Naidcm L05.3.1-lnd'

POSLjEDNjl

SELAM

POSLJEDNJIPOZ-DRAV nasem drago m rodaku

Dana 11. 9. 2011 navrsava se go dina 0 d smrti naseg dragog i ni kad Z8 bora v ) j enog

drago] retki

i p rija tel iu

SUBHIJA (PIRIC) SERDAREVIC
1949·2011. Neb ri dragi Allah d:H. podari sve dzenetske
tvoioj porcdici sabur, sa porodicom,
10531·],.,

AONAN (HUSO) IMAMOVIC
a OSlO t Tvoji:

MUSAN (SABAN) KEZO
Prode prva go dina bez rebe, ali siecania i Iiubav za tobom nikad ne umiru. Tvoja zahvalna porodica
J_

liepote,

ces zan vi j ek
MJzdrak

u nasi m srcima, i Merzija, Mehmedspahic Himzo
5~7·"t

Tvoji - Minka, Ragib, Dzenana i Vildana porodica Dzaka i prijateljica Suada

i Sevda, Cankusic i Arziia

Nedzad

Izet i Amra, Irnamovic Rabiia, Rasirn

Tevhid cese prouciti dana 9 9. 201 u Pazaricu priie dzuma namaza.
Sn:CANJE ua naseg dragcg

u dzamiii
](I5"·I,,~!

POSLJEDNJI POZDRAV naso j dragoi leta Muneveri Danas se na vrsava [u d I' ij e godin e 0 tkako nus je napustila

POSLjEDNJI SELAMPOZDRAV

mam i naseg druga

Dana 9. 9, 2011. navrsava se godi na otkako j e preselio na ahirer nai

Siecamo se nase
drage mame

l'OSLJEDNJI

SELAM

MUNEVERA MASOVIC, rod. AHMETOVIC
Sa liubavlju j postovanjem cuvamo uspomenu na Tvo]

JASMINA DELALIC
Kolek ti v II - f razreda

AHMED (RAMO) COSIC
i postovanjern cuvamo uspornenu na tebe. N eka Ii .Allah di.iL podari Iijep i Dzenn et i vj eo u i raS ljubavlju hrnet,

MUNEVERE KRSIC, rod. HADZIMEjLlC
10. 10. 1928 - 9. 9. 1999. Sa ljubavlju i ponosorn sto
smo te imale,

OSMAN (AHMEDA) MEMIJA
Sa liubavlju j postovaniern cuvamo najljepse uspomene na tebe. Supruga Hafiza, sinovi Emir j Ahmed, nevieste Aida i SeIrna, re un ucad Al rna, S aira, Aj!a i Belma
pn

OURMO MILIC
Bio si veliki covjek vrijedan postovanja,

drug;

I;k

.

Tvoia Aida sa porodicom

s!!!-0001236

Srednie medicinske skole B j ela ve sa razredn icc m
Selimovic Hajrijorn

Porodice Adzem i Kriznar
'36·I!{

Tvoi si n Safet s porodicom
LOSol.6-lnd:2:

Tvoie kcerke Hafiza i Azra
Dana

~"

TUZNO

SJECANjE

11. 9. 2011. n avrsa va se .'lest godina

ad s mrti naseg supruga

i oca

na naseg dragog

FAHIRA (KASIM) NIKSICA NAZIFA RAMICA
9. 3.2011 ·9.9.2011. Ne!:. [e vjecni rahmet tvojoj dusi,
Tvoji: Salem, Maca, Denis

11. 9. 2005 - 11. 9.2011. N eka ti dragi Allah

dz.s.

podari

Ii j ep i Dzennet.

i Zlatan

Tvoii: supruga Maika i keerke Azra i Mensura

sa porodicama
IG:S51-lod;:

TUZNO SjECANjE

na naseg sina jedinca

ELVIR UUSUF) SENDEROVIC
10. 9. 1994. 10.9.2011.

Dragi sine, vrijerne nije lijek, nego sarno nijemi svjedok nase boli. Zivis u svakom danu naseg zivota i tako ce biti dok bude nas. Sa ljubavlju i ponosom cuvat cemo uspornene na tebe i tvoj plemeniti Iik i dobrotu koju si nam darivao. Dok zivimo mi i ti ces zivjeti u u nasirn srcirna. Molimo Allaha dz.s. da ti podari lijepi Dzennet i sve dzenetske ljepote. Tvoji najmiliji babo jusuf i rnajka Aisa
SjECANjE Dana 9. 9. 2011. navrsava se 19 [U~o ih godina od rvo]e po:563-u

ELVIR OUSUFA) SENDEROVIC
10. 9. 1994. 10.9.2011. Dani prolaze, ali nijedan nece biti bez sjecanja na tehe. Ne postoji ni [edna rije~ koia rnoze ublaziri rugu i bol za tab om. Parntit cemo te po dobro ti i plem en itos ti, a u srcu zauvijek nositi is pcnosom sporninjari, Neka ri Allah dz.s, podari lijepi Dzennet

gibije

- Svi smo Allahovi i Niernu se
VrabHTIO ~

Hadii AVDIJA (SEMSO) ASCERIC ADNAN (HUSO) IMAMOVIC
Posljednji selarn nasem dragorn rodak u i priiateliu Porodica Kolar. Fahro, Sejda, Fahri ja, Arne!a i Lejla Tabak Erna

i vjecni rahmet,

Tvoii: tetka Siia, tetak Dino, tetic Jasmin, rericne Sanda i [asmi na 58'·1«

DZEVAD (HAMDIjA) CAUSEVIC
Svako siecanie na rebe suza je im o~i m a] prazni na i bel u naeim dusame. N eka je viecn i rahmet i DOlennet [VO joj plemen ito] dus i,
II na~

Teske j e trdi ti utj eh u i s nagu UI svak i dan Zi vo ta bez tebe. U nasi rn srci rna lien, a u mislirna nikad zaboravljen,

Ces os ta ri

vo-

FAMILIJA SALlIC: kcer Sabaheta, zet Ilhan, unuci Edina, Amra, Bakir, Aida i Ernin
]1J555-1nd~

preselio

Dana 10, 9. 2011, navrsava na ahiret nail

se 17 godina od kada je

Supruga

Rasema i sin Mimes
10),)·10"'

- Svi smo Allahovi i Niernu se vracarno -

ELVIR aUSUFA) SENDEROVIC
Sjecanje IIa tebe ne bliiedi. Ostajes u nasim srcima Tvoii: terka Behiia, Edo, Elvira, Ena i Mirza Haidarevic
:51:5-u

Dana 9,9.2011. navrsava se go dina od rragicne smrti moje rodice

Radii AVDIJA (SEMSO) ASCERIC
tala j e veli ka prazn iua u nasim srcirn a, al i i nada da cemo opet hi ti za jedno nab ud ucern, vjecnorn svijetu,

BAlSA (RAMIZA) KADRIC
Tuz ria ie i boln a ova godi na Z3 $Y~ koj i su te volieli, a posebno za tvoju maiku, sina i brara, Molim dragog Allah. di,;. d. tebi podari Jijepi Dzerinet, a njima snagu, sabur i zdravlje da rvog Mirzu odgaiaiu kako bi ti (0 voljela i ~Ijel a, Hi ( eel viecno voliena i nikad zaboravliena, Rodica D ten::U1 a sa porcdicom

as

izBugojna 9.9.2010 - 9. 9. 20ll.

Mol imo dragog Alla ha di.s. da Ii uka b ul i dobra d jela, a oprosti grijehe i podari Iijepi Dzennet.
Nedzad

Dana 9. 9. 2011. godine navraava se devetnaest gcdina od pogibije n.!e drage

FAMILIJA LJAnG: kcerka Jasmina, zet Spaho, unuci i Nihad
]G555-1Ild~

- Svi smo Allahovi i Njernu se
vracamo -

- Svi SmO Allahovi i Niernu se vracarno

»

MUNEVERA (HASANAGIC) ROSO
Zauviiek srcima,

SALIH (ZULFO) KULOVAC
11. 9. 2004. 11. 9.201 I. S ponosom cuvamo uspomenu na tebe. Supruga Rabija, kcerke Maida i Edina sa porodicama

Radii AVDIJA (SEMSO) ASCERIC
N e POSIO j i zaborav, samo 1j u ba v i postovan je onih ko ji te vole i parnte, Tvoia dobrota i plemenitost

Radii AVDIjA (SEMSO) ASCERIC
Ne postoje riie';; koje hi urnanjile tugu i popunile prazninu, Da ti Allah diU. podari Iiiepi Dzenner. U vii ek Ces os tati u nasim srcima, dedo nas. Po dob ru cemo te pam ti ti ius rcu cuvati najljepse uspornene na tebe. FAMILlJ A .A~CERI C: supruga Rime ta, sin Safer, snaha Suada, unuci Sadzida, Tarik, Amina, Iman i Davud
1"'"' lG555-ll'ld~

zauvijek ce ostati u nasim srcima i
mislima,

ces

ostati

U

nasim

Tvoji najmiliji: kcerke Medina i Med.i.ha, zet El vir, un ucad Amna i Elder
IO:S:S5-1ndl

Hvala ti za svu Iiubav, pdnju i razumiievanje ko]e si narn dao. Neka ti A.Ilah dt.s. podari lijepi Dzennet i vjeeni rahm et, FAMILIJA ASCERIC: supruga Kirneta, sin NuradirrIzer, snaha Leila, unuci Dzenera, Emina, Muhamed, Dzihad i Melika 10m·

POSLJEDNJI

SELAM

Dana 9, 9.201 L navrsavaiu se tri godine od kada niie sa nama nasa draga

- Svi srno Allahovi i Niernu se vracamo -

ocu naseg kolege

DURMOMILIC

I>EMILA PERENDQA, rod. PASIC
S ljubavlju, POSIOV"njern ponosom i sjecamo se tvoje dohrote i pl~rnenilOsri. N eka Ii dragi Alia h d.z.s_podari liiepi Diennet i vjecn; rahnm.
:SN·lu

Hadzi AVDIJA (SEMSO) ASCERIC
Svaka nasa prica zapocinie i zavrsa va sa tobo m. V jecno cern 0 cuvati uspo men u ns tehe i tvoja djela. Da ri Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vje~ni rahme!_ FAMIUJA HODZIC: kferka Izeta, unuk I\smir,. snaha Ajsela i praunucad Fatiha, Orner i Merjem
liJ555-1nd;!:

Neka mu drag; Allah di.s. podari lijepi DZennel i vjeeni rahrnet, Boian, Emir, Amela i Arijana

T\'oja porodica
L05-S4-lmlz

60 """.,,",""'_""'''_

Dnevni avaz
SJECANIE Tuznim srcem obavjestavamo
nasa draga

rodbinu, prijatelje i kornsije d. je

BAlSA (RAMIZA) KADRIC
9.9.2010·9.9.2011. Sretn i smo SIO smo te znal i, IUZ!! i sm 0 j er
Vjecno cerno te pamtiti Radne kolege: Adnan, Zumra, Leila, Bruno,
Sill

VERA GNJATIt,
preminula

rod. FIRlt

8. 9. 2011. godine u 82. godini,

0 te izgu b iii.

Eko, Midho i Sanel

ostala rodbina

SaJ1-rana se;se obaviti 9. 9. ~011. u 14.00 sari na groblju Vlakovo. OZALOSCENI: porodice Saric, Planincic i komsiie Zekira i Alija Iamakosmanovic, te i prijatelji

Dana 7. 9. 20II. navrsilo se 6 mjeseci otkako je preselila na ahiret nasa voliena

...2lI ova] rrenurak - pripremaite se - (had is) Obaviestavam o rodbinu i prijatelje da j e 03~ draga

Tuzni m srcem 0 ba vj e~ ravamo redo inu, prijatelje i komjiije da [e na~:i draga

DULA (SABIT) SEHIC, rod. TANOVIC
preselila na ahiret dana 8.9. 2011. u 78. gedini.

VERA GNJATIC, rod. FIRIC
preminula 8. 9. 2011. godine u 82. gudini. Sahrana ee se obaviti 9. 9.2011. godine u 14.00 sa ri na gradskom gro bl [u Vlakovo, OZALOSCENI: porodlce Sa.ri': i Planlncic, komsile Zeklra i Alija jamakosmanovic, te ostala rodbina i prijatelji Kuca ",lani: ul, Behdzeta

UMIJA (ZAJKO) KAROVIC
Vrijerne prolazi, ali bol i sjecanie na tebe i rvoiu dobrotu nikada Sa jj,:,bavlju, ponosorn i lijepirn uspornenama nosirno te
u srcima,

D~enaza ce se klan] at i ; u kop obavi d dan. 9.9. 2011. u 16.30 sati (poslije ikindije namaza), na mezarju Kovaci- Hrasnica.
RAHMETULLAHI

METEN VASlAH

ALEJHA

RAH·

Neb dragi Allah d:ts. tvoju plemenitu dusu nagradi sv im dzeners kim I jepo tama i n eka ti je vj ecni rah me t. Tevhid ce se prouciti u nedjelju, l I. 9.2011. godine u dzamiii u Kijevu posliie pcdne narnaza
Tvoji: kci Ismija, zet Orner, unuci Sarnir i Nermin rcdicarna i unuka Nerrnina sa porodicorn

sa poL05-4&-lm:l::!:

OZALOSCENL sin AI;i', kcerka Dzevada, sesrrc Mulija i AriJa, snaha Elvedina, zet Mirsttd} unudad Semir, Semina, Ni~am.<l~Naida) Dzenirs, te porcdice Sehie, Tanovic, Gore, Alibegovie, Vrago, Beci revic, Iusu fb egovic, Ha sa n begovic, H usei nb egovic, Repovac, Hadzizu ~fit..,N uh begovic i ostaln rn nogo b roj na rodbi na, priiatel iii kornsiie . Tevh id te 5€ pro u e:; ti istoga da 0<1 U 1< uci mh metl ije, ul ica Rufevi k 35, poslije ikindije nama za Kovaci- Hrasnica, 1011"'"~

Mmevelica br. 29.

III

... za ova j tren u tak - p ri premai te se .. _ (had is) Obaviestavamo rodbinu, priiatelie i kornsiie da je nasa

hadfi FATA (BESIR) POPOVAC, rod. PINTOL
p reseli la na ah iret u 87. godi ni u cetvnak, 8. 9. 20 II. go dine.

Dana 9. septembra 2011. godine navrsava se 7 dana od smrti

Obaviestavamo rodbinu, kornsiie i prijatelje da je naB dragi

HUSO (ALIJM ZUKANOVIC
preselio na ahirer u ~e!vrtak, 8. sep tern bra 20 I 1. go dine u 70 godin i. D z-enaza ce se 0 bavi ti u pe tak, 9. septernbra 201), go dine u 17.00 sati na rnezariu Dapici u Binjezevu, OZALOSCENI: supruga Pemba, sin Ziiad, kcerke Senada i Zijada, snaha Aida, zetovi Ibrabim i Suad, unuead Amar, Berin i Dal ila, brat, sestre i ostala !!) no gob ro j na
rodbina i prijatelji

Dzenaza ce se klaniati ispred dzamiie u Hrasnici u petak, 9_ 9_ 20 II. u 13_30 sati, poslije diuma
namaza,

ASIM - KABAN BOSNJAKOVIC

Uvijek

ces biti

u nasim srcima. i kolege vozaci:

Tvoji prijatelji

Fudo . Maglaj, Rage· Visoko, Hike - Breza

Tevhid ee se prouciti isms dana u 17.00 sal; u porodicno] kuci u Binjezevu. 10146·1"""

OZALOSCENI: sino"; hadz] Vahid, Huseiin i.Orner· Veli j a, kcerka Z urn ra, braca N ur ko, Mus tafa i Sev ko, sestra Muskija, unucad Vildana, Adnan, Elma, hadzi AZ-Ia, Kenan, Aida, Amra i Haris, praunuka Esma, zet Muharned, snahe hadzi Sadeta, Vezira i Sabina, djever Sa6r sa p orodicom, zao va Du veza - Ha ta sa p orodicom, bra tic; i braticne.sesrrici isestricne saporcdicama, te porodice Popovac, Pintol, ASic, Del ie, Corbo, H ukara, Pam uk, Causevic, Zemanie, Bozalija, Sulejmanovic, jahjefe!!dic, Niksic, Dautovic, Krkelja, te ostala rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciti isti dan u dZamiji u Hrasnici iza dzenaze namaza, 10m·I"~

POSLJEDNJI

SELAM

Dana 8. 9_2011. preselio je na ahire [ na! dragi arnidza

kom,ije d. je uas dragi

Obaviestavamo

rodbinu,

prijatelje

i

KASIM (HASAN) STOMORNJAK
preselio no ahiret dan. 8. 9. 2011. godine u 60_ godin i. Dzenaza ee se obavlti u perak, 9,9. 2011. godine na mezarju u Sromcrinama u 17,00,ati_ Tevhid

Dzena za pola;:i i.pred kuee "'lasti u Cevljanovi,irna u 16,00 saIi. 17.00.aIi.

ce se prouciti

,isti dan

LJ

kuc,i zalosti u Cevl.ja:noviCim.a u

RAZUI KUSTURA
Nema te, ali ti iivis i dalje u uasim srcima i u mom zivo1:u, N eka Ii dragi Allah podari lijepi Diennet. Voli (e puno tvoja Azra Tarza Od porodica Mehmedic i M.asie Amir,. Arnel, Admir, A.ua,
Me rj ~8
10553-1nd'

KASIM (HASANA) STOMORNJAK
Neka Ii Allah dz.s. podari lijepi D~ennel i vjecni rahme!. Tvoji brariCi Bakir, DZevad, Has.n, Zaim i Enez Stomomjak
59-1-[[1

Prevoz obe2.b ijeden s:a smnice u 11ijaiu u 15]00 sal t sa slaj an jem 'U St.. lliias, Male5,ic:i~$emizovac, SredJlje i C-evljaooviCi_ RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. Eir FATIHA OZALOSCENI: !uprug' Nu,", kcerka Em;r.!, .. ' Emir,. "nuke Selma, Irma l Emina, sesIre Vasviia~ Hava) Hajra i Faul) zewvi Beglc3, Husein l Esad bral.icl Bakir D~evad, Hasan, Zaim i Ene~, s,e$rrici Salih~pl1e$~ $.e;ad, Mi:r$:id~ Bego i FudQ~ s;e:$tricne: Va.!va., ejda, Eni,a, Seva.I.,Sid•., Mirsa, Muzafera, Azemin. i AI· S ma, sinovi ad br:uica. Alija i Alen br3licne Mirsada i Armina, ~ure: Nuraga ~Ferid s.a PQrod.icama, nevjeste D7.emila~ $tlbih:3!
J J J

jn' rodb.in., prijatelji i kom'ij.

ric! Kara ",dic! Glj iV3~ Balm, Ha [i I ie, BaTie, kao i os rala mnogo bro-

Emir., Nedi.d. i Mi D a, Ie po rod ice Slomo rn j.k, Sm.j lovie, HclHja, Hamo"ie. Rap., Durie, Hodz;e, Sireo. Tirie, SehiC. He>93·1«

N avrWo se cetrdesel dana otkako je !!a ah iret preselil a nasa draga

Volje!!im rodireljima

ADILA IBISBEGOVIC, rod.MEMIJA
TUlJ:lO

je i bol.no da te vise nema medu nama.

ASIM HADZIOSMANOVIC
5.10.1930
*iiU~ nam

VAHIDA HADZIOSMANOVIC
S. 5. 1933 ·6. 8. 2011.
koju

·19.7.2011.

Sa mgom koju vrijerne !!e IijeCi, uvijek ees biti u uallim sr-cima i mislima. Tevhid ce se proU6li 10. 9, 2011. u 15.00 ,ali u dfumiji Bistrik . BaJibegovica. Ozaloscena porodica

Vasi; s.i nJ kterke) snaha, unuci i proun ud Su~ra~ ]0. 9_ 201]. u ]8.00 sati pr·oucit cEo:e: harm:::. dova $

Nek-. vam AU •.h dlU,.podari "",luzeni DzenneI.

vama" Hvala za ~iYOI i liubav, jer bili Sit r(Jdi~elji kak;,J·i se same fHJz'elj'eli mugu ..Svojom brigom pr-ulaJi, osnn cete z::Iuv·jjek zap::rmeeni.
11

Kad duSa i •.rce bole vrijeme nije lijek. Nema vas,' vidimo va. svuda. Svaljudska dobroIa bila je u

til. Se:mil"tI FrtI~re: 81IV:

lC)c55O--ll'ld~

Obavjestavamo

rodbinu i priiatelie da ie

Obaviesravarno rodbinu, priiarelie i komsiie da ie nas dragi

HADIJA (ASIM) TAINDZIC, rod. KAHROVIC
preselila na ah iret 5. 9. 2011. u 45. godin i.

OSMAN (SELMAN) PERTESI
preselio na ahiret u sriicdu, 7. septembra 201 L godine, u 88. godini, Dzenaza ce se obaviti u petak, 9. seprembra 14.30 sati na gradskorn grobliu Vlakovo.
2011. gcdine

u
u 13.45 sati,

Dzenaza ce se obaviti na groblju Kovaei u Hrasnici, nakon ikindije namaza.

9. 9.2011.

godine u 16 i 30 sati

Prijevoz

obezbijeden

ispred Careve

dzarnije

sa polaskom

do groblja i nazad. OZALOSCENI: sin Tahir, keerka Raza, snaha Sefih, unucad Vahidin, Amira, Mirela, Sam ira, Tarik, Alma i Narnik, praunucad Dine, Aldijaua i Lana, sestre Dula i Naza, snaha Nadzija, zet Hazir, bratici i braticne, sestrici i sestricne, te porod ice Pertesi, Copra, Jazvin, Hrkovic, Zimmer, Culezovic, Bubic, Kolecic, Krasnici, Tucakovic i ostala rnnogobrojna rodbina, prijatelji i kornsiie
Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.30 sati u kuci z.]osti u ulici Mrakuila br, 56.

OZALOSCENl: rnajka Emina, suprug Muriz, kceri Mirela i Minda, brat Esad, snaha Dzenana, braticne Irma i Hana, re porodice Taindzic, Kahrovic, Masovie, Lekovic, Turun, Prasevic, Avdovic i os tala mnogobroina rodbina i priiatelii Tevhid ce se prouciti istog dana u kuci zatosti, Reis efendiie Hadziomerovica Hrasnici. broi 5 u

S neizrecivorn rugorn \I Sn:U obavjestavarn rodbinu i priiatelie da ie moi jedin i sin

S nelzm [ernom !U80m i boll 0 ba v je, ravamo rodbinu, kcmsij e da ie nafa vc ljen a

pri [a tel] e i

...2a ova] trenurak- pripremajte se - (hadis) Dubcko ozalos(:eni 'obaviesravarno rcdbinu, da joenasa draga

pr ijatelje i kcmsije

DAVOR (NIKOLE) SUTIC
iznenada prerninuo 7. 9. 2011. godine u 52. godini, Sahrana ce se obaviti u subotu, 10. 9. 2011. godine u 12.00 sati na gradskom grobliu Bare. PQCIVAP. U MIRU BOZIJEM OZALOSCENI: mama Ana - Seka i mnogobroina rodbina, kumovi i prijarelii III

SENKA KMOH, rod.KADIC
prerninula 81. godini,
II srijedu,

JASMINA (HAMDUA) DELALlC, rod. CEROVIC
preselila na ahiret u srijedu, godine u 44. gndini, 7 _ 9_ 2011. Dl£na~a ce se obaviti u petak, 9.9.2011. godine 't 17.00 sari na m ezari u Ham bin. carina - Sirokaca, OZALOSCEl'!I: majka Hairiia, suprug Adem, sin Nedim, kcerka Naida, sesrra Camila, daidza Redzic Muhamed, retka Piperae Falima, rerka Dulie Hanifa, rerka Maod;lakie Izera, terka Pasovic Ismeta, rljeverovi Alifi Asim, jetrve Hatidza i Fat ..~zaove Sefika i Siba, reticne Amra, Alma, Mahira i Dzeh va, tetic i Suad, Hasan, Jasmin i EJ [esah, te porcdicc Dclalic, Cerovie, Red*i6 Pipcrac, MalldlUkic" Dulic~ Pasol,l'ic~ Kadic, Loncaric, COIp.a, Kafada:r, Filipovic, Spahic, Sikalo, Pehili, K.r!ovie),_Morenj.ckie, Tabakovic, ssne, Torlakovic, KukiC, Avdic cedi':, Bijedi':, Krnic, &nanovic~ Rabie, Bejrie, Demirovic, Sa:tara, kao i osrala brojna rodbina, komsije i priiatelii Tevh id ce '" prouel ti istng dana u kuci merh ume u 17.00 sati, ul, Porcdice Fo ~ t 37.
1

7.9.2011. godine u

Sahrana nase drage Senke ee se oba vi Ii 9. 9. 201l. ~odine u 14.15 sati na gradskom gro b I ju :!?Ba.rea u Saraj evu OZALOSCENI: suprug Brace (josip) Kmoh, kcerka Dijana i zet Esad Thslidzic) unuci Denis i Sanda, praunuka Deya, te porodice Kmoh, Taslidhc~ Kursumovic, Nuhanovic, Mul,alic~ kao i ostala rodbins i prijstelji III

...'" ova] trenutak - priprernaite se· (hadis) Duboko ozalosceni obavlestavamo rcdblnu, cia ie nasa draga

prijatelie i komsi]e

NAZILA (FEHIM) KARIC, rod. DZlDIC
preselila na ahirer u srliedu, 7. 9. 2011. god inc u 73. god ini. Dzenaza ce se o ba 'I,I"i li LJ petak, 9. 9. 2011_ godine u 14.30 sari na gradskorn mezariu Vlakovo. OZALOSCENl: sin Hanadin, snaha Sanela, kcerka Amna, zer Enes, unuci Samed, Edin i Almir, sesrre Camila i Fatim a sa porodicama, brace Ca m i1_ M uham ed saporcdicam a i drugi i bratiei i braticne, te porodice Karic, Diidic, Hajric~ Havic~ Mandie, Kocaoglu, kao i o,mla brojna rodbina, kom!ije i priiarelji Tevhid ce '" proucili istog dano a hei merhume u 14.30 s.ti, ul. Sekerova 28, Bielave. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

...m ova] trenutak - pripremalte ,e· (had is) Duboko ozalosceni obaviesravamo rodbinu, priiatelie i komsije da je nas d.r.a.Ki

ADNAN (HUSO) IMAMOVIC
presclio na ahirer u sriiedu, 7. 9.2011. godine u 33. godini. Dzenaza ee se obaviti u petak, 9.9. 2011. godine u 17.00 sari no mezarju Delllas . OZALOSCENI: orac Huso, majka Semsa, rerke Esma, Raserna i Zlbi]a, daidze Bajro) Atija t Mustafa, teri6_i! tetLcI!e! dajdziCi] dajdzicne, te porodice Imamovic, Kozic~ Bijelollja:~Kata,~~ Hodzic~ Bas.ic~Sebovic, Hamzie, Delija, Dogie, Ploco, Mesic, Cerkez, Demir, Zu.ko, lb· rieic, Miuir.k, Krupalij., P.nd'ic, Bjeli"", S"rajkic, POP",", Spa. hi j a~ Mus i f., H u:s.ic~ ra~ H u so m all 0\1 i c~P<l!San ov'i c~B al ite"ac., Cib Lindov, M ekie, Colak, Pozder, BeSie, Ramie, kao i oSlala brojna rodbina, komsije i ptija <elji Tevhidfusepr(luc_lti is~og dana u ]7.00 sari u d~amiji Dclijas. Prijevoz do me,=j, i naz.d obexbijeden sa aUlobu,k(}g stajolista NedhriCi sa polMkom u 15.00 ,ali. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

RAHMETULLAHI

ALEJHA RAHMETEN

VASIAH

III

Trnovo.

... za ova] rrcmnak- pripremaitc se- (hadis) Duboko ofalogceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje 1 kumsije da je n.s dragi

hadzi AVDUA (SEMSO) ASCERIC
p:re.selio lla abirelll celvrlak~ S_ 9. 201l. godine • 90. godini. DZena,. CC sc ob.vili n pcmk, 9.9. 2011. godi.ne: u 14.30 sati n:J me..alrju Grlica b:rdo OZALOSCENI: ,upruga hadZi Kimem· hanum<l, sin(Jvi Nl1radin_ - bet i Safel, kfuri h<idl_ilz.cta.-;, asmin:J i J Sobaheta, snahe Lej 1.i Sua do, zetovi Spah 0 i Il han, unuc i b. dzi Asm ir, Dfen el a, Em ina, M u bamed, N edza d, Dlii h ad, Sodz ido, I;:ciina, Th!ik, Melika] Amra~_ Amina] Ni,bad,Bakir, l!'Ian) Aida, Davud i Emin~ praulJ,ucad Fatih<l~ Omef~ Merje.m.~ Be:njarni:n i Abdulah, br~uiti j bra[i~nc, sesrricl i. sesrricnc) (e porod ice Aa~&ric~ Asker" Mek ic!, S al kovit~ Em inovic~Kile:rd~~~ Sejdovi f., Hod!;i';, H.dii.ba .. novic, Varos.nin, Lj.iie, ~.ljie, Hrlovie, Efe· n die, HadHc, Gul, Ba!, Alim an ovic, Kadrie, Sel imovie, K. die, Hajrovic kao i osta ta b ro in a r(]dbina] komsi je 1 p ri ja rei ji Tevhid ee ,e prouciti i'tog dana u 14.30 s.ti u dzamiji Bje]ave. Kuee zalo,,; Gornie Vl.kovo 90 i Sedrenik do 101 A.
J

Sa zaloscu javljamo rodbini) prj,jare:ijima i, poznall icima dOlj e ,n3S d r<!;gi

SABAN (TAHIR) GAZAP
preselio n" ab iret daoa 8. 9. 2011. godine U 86. godin i. Dienaza ee se klanjati u ,ubotu, 10. 9. 2011. gQdine u 13.00 ,ali isptcd Sinanbc· go'Ve dta.mije u Gor<i:tdu, a ukopat ce: se na mezarj u Bacci_ Tevhid ce se prou~iri isms dana u mek,.bu kon pod ne: IiI am aza. RAHMETULLAHI

...m ovaj rrenmak - pripremajle se· (had.is) Dl1boko ozatosceni- ohavjcltava.mo rodb;nu~ da je nas dragi

prijatelje

i kQm_~ije

Bacci u 13.00 ,aci na· VASIAH

HASO (SELlM) KORJENIC
preselio na ahirer u srijedu) 7. 9.2011. godine u 94. godini. DZenaza ee so ow"jli u perak, 9.9.2011. go. dine u 15.00 .. ti na mWui u Ravnc bakije. OZALOSCENI: sio Dervis, kc.erke Al masa i M ukadesa., so .he M. neve",., Munira) Azra i Rubina) unuca.d i 'prau~ n uca9, bra r ~cne R<ijfa i Za-I;"a sa pOfo,(hc<i_IT!,a,re: pOfodice: Ko:rief l1ic, Coric:) Liko,j-Iah1ovic) Ligata,} Cawvic:) Ljubinac:) Dragolb Troko, Aodel ija, Colpa, BasiC, Pasovic, Karovic, HMkovic, Biser, $ehn, Ko rn ar) Feta.hovit., Redzmr ie', Ganov:tc') D:ea ferspahic) kao i ostala brojoa rodbina, komiije; prij,telji Tevbid ee ,e prollciti i'[08 dano u kuCi rabmetlije. 15.00 ,ali, ul. M u h.moo. of. Pond"o 261, Veleili6. RAHMETULLAHI ALEJH! RAHMETEN VASIAH III

RAHMETULLAHl

ALEJHI RAHMETEN

VASIAH

III

ALEJHA RAHMETEN

OZ.ALOSCEN!: sin Nii'z, kfurka Sefij" brat Emin, sema fati· ma, an u~ad Senah id, D ~enan, DZeni ta i Edi '"' ,nahe Rabija, Sa· da Dz'em ka] [e porodicc G~zap) Spa:hovic, Leper, HasQvic] Potu ~ rak, D~af(Jvic, D2<ifeH)vit,Ju$tlfsp:ihic~ Porurak, Ke$e::rovic~ Nokto i ""tala mnogobrojn. rodbin., priiatelii i kom!ije 600·180
J

Duboko ozalosceni obavjestav.mo roo dbinu, prij.le1je i kom!ije da je no! dragi

TUznim SrCem javljamo rodbini, prijateljima i komSijama da je na~a draga

VASILIJA (RISTO) PEJDAOVI<'":
preminula 7. 9. 2011. godine u 86. godini. ))Brijesce~' Sarajevo.
Sahrana je obavljena

Tu10im "cem javlj.mo rodbi.oi., prij.Ie· Ijirna i k(]m-5ijama da je na~ dra,g'i -

DRAGOLJUB NESKOVIC .NESO
prem iuuo 7. 9. 20 II. godin e tl 78. godin;. Sah.rao" ee se obavid 9. 9.2011. godine u 15,00_sa "a gradskom g:robl ju Bare. li OZALOSCEN1: supruga E.m".in $10· bodan, keerka Sanja, unuke And.e.,. Nicole i Michelle, brat Dr.· g;al1 sa suprugo:m Mil'o.m, br-alicna. Oue'nka) snaha Nelic:a, ZC[ A[e:ks.andar~ porod ire Nes~ovic~ Omanovic!, Sojttaric, Thl:Jjic i MiIro"ie, te oSlala rodbina" prij.lelji i komiije ttt

dipl. ing. gradevine

8. 9. 2011. godiue na gooblju
sesrre
ttt

pre,dio n. abin>! u ~elvrlak, 8. 9. 2011. god.i.!le u 69. god.i n i. DZenaz. ce se obavili u pemk, 9.9. 2011. $odi.nc u 14.30 sari n. gradskom mezarju Vbkovo. OZALOSCENI: ,uprug. M.neve ... , si· novj Elmedin i Ha.ris, snaha Sa.nela, I1nuk A.mar, pUll:ic.a Fatima, lerka Muniba! 2tr Ibro,! sn:J,ha Haseoa sa porodicom, sure Ahmed i M uh.•med •• porodicama, svasti· ka M ubera sa poro d icom, bra t.ici i b r. dc ne sa poro d kama, ,e· stri.Ci. i s.~s[ricne s.a porodic3m~ le..liti.i mric·ne. ida ..jdl:..i6i ida .• jd.lie:oe 53 pOI'od.icama, prijatelj bad Harba sa porodico:m~ te porodice Milic, Suljagic, J(adc., Jusie, <\dzem, Beeirspahie, Spahie, H afi zov iC Aja n.o,v~_~_, Ie) HaJa~~] Si,Pi_loVit;" Kari_c) V ~azalj?il' _Se~ Kal::rna~ Cauwv! c, Had:tlc~ bako\'lc~ B 10gradl! c, Grabovlca~ Mekit, Sma iie, Kri.zn .r, Kal i.n.c, Di!i ha n ie, Hodiie, Harba, ka 0 i oSlal. b,ojna rodbina, komlije i prija,elji Tevhid6e se: prouciri is~og dana u kuti rahmedij'e u l430 sari, ul. SejbJujel7.
J

DURMO (HUSO) MILIC

OZALOSCENI: sraralelj Aziz sa porodicom, f)urdija i Rosa, [e oSlala rodbina i prijatelji

Prijevoz do VI.kova i n.23d obezbijeden i'pred Careve Mamije sa pob5,kom u BA:5 sati, sa tlsputnim 6au:Havljanjem n<l!autobuskim srajali!rima kod Istiklal dzamije i Nedi!arici. RAHMETULLAHl ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

62 ""'-,."""'_""

Dnevni

avaz

Obaviestavamo rcdbinu, priiatelie i komsiie da ie nasa draga

RAZIjA KUSTURA, rod. CELIK
preselila na ahiret u sriiedu, 7. septembra 2011. godine, u. 78. godin i_
Dzenaza ce se obaviti u petak, 9. septernbra 201 L godine u 14.30 sari na gradskom grobliu Vlakovo, P ri] evoz 0 bezb iieden isp red dzami j e Istiklal na Otoci sa

SARAJEVO

OSNOVANO 1923

polaskorn u 13.45 sati, do groblja i nazad.

OZALOSCENI: ~uprug Sabin, sin Azem, kcerke Azerna, Sadbera i Sadija, snaha Mllzafera, let Abid, unuead Elmir, Berin, Emina, Haris, Demir, Emira, Tarik i Maida, snahe Selma i Alen~a, praunucad Larnija, Emir i Arnina, sestre Zineta i Bahra sa porcdicarna, snaha Sevala sa porcdicorn, bratici i braticne sa porodicama sestrici i se~tri~ne sa porodk".ma, djeverovi Osman; SuJ;:rjja sa porodicama, djeve~i¢ Mirsad sa porcdicorn, te porodice Kustura, Celik, Pilav, Mllhic, Celovic, Kasapovic Mllsic Mdanovic, Masic, Dizdarevie, Sepo, Tatarevic, Keleciia, Mehrnedic, Turjaeanin,' Kosovac, Haidarevic, Sabanovic, Seta i ostala brojna rodbina, priiatelii i komsi]e Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.30 sati u kut.i zalosri
II

uliei Gornji Zovik br, 20.
~JII~,

Pokopno drustvo "BAKIJE" vrsi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dzenaze
na teritoriji BiH.
teL 00387 (0)33 533·763 00387 (0)33 233·062
mobitel

Obaviestavamo

rodbinu,

prijarelje

i poznan ike d. je {las dragi

BAHRUDIN (NAILA) BESLIJA - RUDIN
preselio na ahiret
Datum dzenaze naknadno
U

mobirel 00387 (0)61 131·788 fax 00387 (0)33 447·122

urorak, 6.9.201 L godine u. 67. godini,
cemo objaviti,

za Inostranstvo 0049(0)16093427808

m:alo~cena

porcdica B esli ia
S99·lgD

www.bakije.corn

0.0.
1. pogrebne u~/uge, Irgovinu iproill'odnju Sarajevo

MEDius
Javite se na. naSe·telefone: 033/281·364 033/281·36111118)1: 033/281435

ISLAl-IISKE .ZiI)EDNIC£ SARAJEVO

71000 Sa ralsvo, !Bislrlk do broja 8

i

AKO STE ZAINTERESOYANI ZA OVU JEDINSTVENU PO.NUDU,
mollmo vas da citko popunjenu narudzbenicu dostavite na nasu adresu: avaz-roto press, TeSanJska 24A,. 71000 SARAJEVO

Pokopno drusfvo "Jed;le~;" - Sarajevo, pruza pogrebne usluge po najpovoljn;jim eiiensrna, cmouucava brzu, kvalrtetnu i jednostavnu organizaciju dzenaze na podrucju Kantona Sarajevo; Bosne i Hercegovine., te naipovoliniia uslove za prijevoz umrlih .iz inozemstva. Cjelokupna organizacija dzenaze (posljednjegispracaja umnog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedambra{:e, U neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Au strijskom trgu, ul Bistrik do br. 8.

SA NAZNAKOM liD KUCNU DOSTAVU"
U Oglasnu s'uzbu "Twist Tower" Tesanjska 24A,

iii

Svakim danom od 0-24 seta Vama dostupan lelelon: 033 712·800, lax: 033 712 801.

"avaz-roto

press" (Avaz Bussinss centar) . Dzemala Bijedica 185

Dnevniavaz
UZNA..IVECI
'I

r - - -' - - - - - -, - - ,- - - '- - - - - _.__ .- -._,.-~-.

TIRAZ.
CIJENE
pozdravt ...

:
1
I I I I IlDANJE:

HARUD1BEnICA
• DNEVNI AVAZ
• SPORT kom .. kom kom .. kom .. _ _ _ _ _ _

:

NAJPRISTUPACNIJE
Osmrtnice, sjecanja,

posl,ednji

:a·03312B1 ·451: Fax: .281· 461: E·mall: smrlovnIC"@ava2.ba

•I
I
I I I lime ~

.AZRA
• EX:PRESS

• 5ARAJiE¥O: Tdanjska 24A, 'iI' 033/281 - 717
Di:emala

• ZDRAV:WE

U KUCI

kom .. kom_.

• GORAZDE: SukrijeKukavlce12 'iI' 038/ 222 ·251;

• MOSTAR: Husnije Repca bb

• SEBE I MAME

tr/fax:

036/558·890;

Bijedica br, 185,
i prezime

_ ulica. • _
_ sali _

jl

033/ 281 - 451

Op6ina_
Broj \elelona/mobnela Vrijerne oostavs

• ZENICA:
Marjanovica put bb (zgradaJabuka) it /tax:
032/ 424 - 441; 424·440;

• TUZLA:

do

Brojlicnekarle:

Svojen;cnipotpi5

_

Turalbegova 22 (po slovno za nats ki center Korzo·pasai) it /Iax: 035/257 •.277;
257·477

·TRAVNIK: ZlIarnica F 'iI1' /Iax:
030/512-718;

._----------------------------

sport

Onevni avaz, petak, 9. septem~ar/ruian

,m 11 ,

63

CELIK Ocrzana Skupstlna zenickog kluba

OdbOr, dug 9.000.000_M
Skupstina Celika prihvalila je u srijedu navecer ostavku predsiednika Mirsada Ibrakovica, kojeg ce naslijedid Mehmed Rahrnanovic, nekadasnji celnik Upravnog odbora zenickog kluba. Nakon izbora novog predsjedaika Skupstine, izabran je i novi Upravni odbor, koji ce zamiieniti Odbor za hitnost na eijem je celu skoro gcdinu takoder bio Ibrakovic,

BOIiGizabran u uprauni

NasJov pobjednika

KlJpa brani

SarajliC prvl covjsk UO • Nisarn ukrao ni pola marks, kafe dusadasnll celnik lbrakovlc

Zrijeb sesnaestine finala Kupa BiH

ZelJezniCar Odbranu troleja POCioie prOliU Leotara
Akruelni osvajac .Kupa Bosne i Hercegovine Zelieznicar odbranu rrofeia u novo; sezoni pocet Ce utakmioom protiv Leorara na Grbavici, dok Ce ~pion Borne prvu Uta" kmuicu igrati proriv Brotnja, Tako [e odlucio l;rijeb sesnaesrine finala Kupa Bill, obav lien jucer u Sara j ev u. Osim duela Zeljeznicam i Leorara, zrijeb je spojio jos nekoliko premiierligasa. Takoce u Gradaccu igrati Zvijezda - Sloboda, a na Piroti Travnik - VeleZ. Utakmice C~ biu odigrane 14. septernbra u 16 sari,

Utakmiee ce bit odigrane 14. septembra • Sarajevo u Doboju, Borae protiv Brotnja
dok ce duel izmedu Borca i Brotnia poceti u 19. sati, U ovoj rundi igra se pojednostrukorn kup-sistemu, Parovi: Zeljeznicar - Le0I3r, Sloga Doboj . Sarajevo, Rudar - UNIS, Zvijezda Sloboda, Travnik . Velez, B ranitelj Dizdarusa (Brcko), Slavija - Modrica, Zriniski - Sutjeska, Iskra Rudar Kakanj, Celik - Podrinje (Iania), Siroki . Kozara, Borac . Brotnio, Olirnpic Mladosr, Vitez - GOSK, Krajisnik - Mladost, MramorRadnik (Bijeljina), Borac " Brotnjo, M. T.

Brojniprilisci
Mandai da sastavi novu Upravu dobio je, ocekivano, izvrsni direktor za proizvodnju "Elektroprivrede BiH Senad Sarajli~a, bivsi direktor rudnika Zenica, On je, tak oder, S 1'0 jev rem en a bio potprcdsjednik UO Celika. Sarajlic je na sluzbenorn pu ru, a sas ta v Ua p rezenrirao je Husein Hinovic, iedi-

Plitolllma naPlaCIUali dugOUe71
ad devet miliona duga, trecina 0 tpada na neplacen i perez, a za kam are jos ce tiri. Ibrakovi c j e kaZ90 da su stalno irnali i posjere kamatara, koji su i pistoliima pokusavali naplacivati dugove, koje, rvrdi, njegova Uprava i menadzrnen t nisu uvecavali.

Sarajlie: Teiak zadafak ni preostali clan novog UO iz clUIlS!Va Odbcra za hi" tnost. On je sa apcio da ce, uz njega i Sarajlica, novi Elanovi UO biti legecdarni nogornetas Elvir BoJi6, predstavnik generalncg sponzora firrne RM-LH Mirsad Cizmo, nacelnik Pclicijske uprave Zenica Admir Gazic te privrednik i nogometni men adzer Nih ad Perea.

Detail sa S/wpStine: PrimoprerJaja duillosti Rahmanovi6J

Porcasa uraca U HODOmet?
lO

j

Ibrakovica

Nevi predsiednik Sarajli': irna t ce tezak posao da dovede u red finansiie i, prije svega, narujene odricse U D U tar kl upskih srruk tura, Predstcii i izbor novog direkrora kl uba, na vodno bi na Sku psti 0 u ,.ali ie od lucie doci i obratiti se s nekoliko rijeei, - Znamo svi gdje smu. Srvorena je negativna atmosfera prema Upravi, pozivalo se

rrebao bi ti Aliia Porfa, nekadasnji 61an rnladih selekcija kluba .. Porca ]e sada direktor Kosarkaskog kluba Cclik, a po struci je diplomirani ekonomis tao

Poziv na linc
Preds jednik n a od! asku Mirsad Ibrakovic kazao ie da j e, zbog pri tisaka na n j ih, razmisljao da Ii uopce da dock

na line, a Mirsad Ibrakovic nije ukrao ni pola marke iz ovog kluba, Klupski dug, koji se gornilao vise od decen ije, iznosi 9.000.000 KM. - kazao je Ibrakovic. V. BEGUNIC

Nastav.ljeni radovi na stadionu Pirota

PDeea iZgradOj
U skladu s ispunjav3" njem uvjeta za dobivanje li· cence od NSBiH, na stadio· nu Pirota u Trav'niku nasta· vljeno je uredenje i dogrndllja nove istocne [ribille. N akon zavrsenog prvog diie1a ove tribiI!e krenuLi su i radov; dmgog, na koji Ce po. zavrilelku bi ti mon tirano 400 stolica. Tako ce Pirota ispu· niti u vjet 1.a kapacite[ od

istoene tribine
Sastanak u Sarajevu
0

Gostcvaniem u Banovicima, gdje su u rnernorijalnoi utakrnici rernizirali protil' Buducnosri, igraci Slobode zaokruzili su ciklus priprema u prvenstveno] pauzi. Memorijalna utakrnica posvecena j.e nekadasniem israeu Buducnosti Edibu Cergicu Cagiji, a susret je okoncan bez pobjednika. Gos!i i<:Tuzle poveli su go" lorn Harisa Ribiell, ana 10:0nll.cnih ]: I izjednacio je Muharned Muminhodzic. - Mozemo biti zadovoljnl zalaganjem i igrom. Neke stvllri, natavno, treba popravi ti, a

Dobra uuerlira za TrauniM

Sloboda gostovala u Banovicirna

Crnkic: Zadovol/an zaJaganjem vjern jem cia Cemo bi ti jos 00" [ji sutta na Tusnju pro til' Travnika - rekao je trener Tuzlaka Ibrahim O:o.kic. E. M..

Zrinjski se i dalje pojacava
lako se prvenstvo vee zahukta[o, Mostarci i dalje pojacavaju igpcki kada.r. Na" kon Igora Zurlinova, Mariia Lameilica i kolumbijskog

3.000 sto]ica s n3slonom, ad kojih je na zapadu vee 1.500 natkriveno. VrijedI!OSI projekta pre· ma [enderskoj dokumentaciji iwosi 110.000 KM.. Do sada su okontani poslo"i na uredeI!iu zemliiSla i izgradnji lemelja, a radovi bi !:reba!; bi" [i zavrseni do kr.aja jesenje polusezone.

DOgOUOren DOUralaH ZIZOUICa

s.p.

C[anov; Konliteta za normalizaciju NSBiH odrzali su sas tanale: s predsj ednieima Disciplinskog, Komiteta za sigurnos E iSLa Iii 0 ne, Ie za [akmi6enje, kao i klubovima Premijer lige BiH.

Dopr-nosmoraiu dati i Hiulbo,ui
Na skupu je razgovarano o pitanjima sigurnosti na stadionima Premijer lige u ovoj sewni. Za kl i uceno ie da 0 rga,n i Saveza trcbaju preduzeli odgovarajuce preventi vne mjere i aktivnosti na unapredenju sigurnosnih aspe" kata organizacije u mkmiea, ukljucujuC:i i posebne edukacioI!e seminare j adekvllWu normativnu regulativu u ovo j obI as ti.

sigurnosti u Premijer ligi BiH

Reteno je i da klubovi moraju predu~eti racinje nl! poboljsanju medus.obne saracinjc, na uspostavijanju boIjih OdnOSll S nllvija6ma,!e organima policije i zasdta.rskim agem:ijama. M. T.

spec

napada6a Fila D.zeksona (Phil Ja.ckson), kojl Sil se Zrinjskom prikljuciJi na" kon poeetka prvensrva, jueer je delin iii vno potvr(i'ell i povratak is~usnog veznjaka Mladena Zizovica. a II je prosl u se.zo n u proveo. u albans ko j T iran i, a sada se nata u redove kl uba "iji je dres s puno uspjeha nosio punih pet godina. - ZiZovic ie kvalitetaD. igrac s kojim cemo PlU!O dobiti, ia" ko tek [rebamo vidjeti u kakvom je .stanju S obzirom na (Q cia nije pro~ao pripreme • izjavio je [rener "Plemica" Slaven Musa. Ma. P.

• U prijareljskoj u{akrnid u Graeu juniorska reprezen ta.ci ja Bosn e i H eroegovi.n e porazena ie od odgovarajuce selekcije Austriie sa 0: 1. Striielac jedinog gola bioje Srdan Spiridinovic u sedmoj minuti. M. T:

sport 64 r--------------------------------------On,.n;. avez, pe!ak. 9. seplembarfrujan 201 1.

REPREZENTACIJA

Prvomiesto u grupi lz

Ibisevic; Ljetni transfer mu propao

IbiSeUiCU ie BlelibUrn i dali8 zanimliiu
za in teresi c. n za prelazak u engleski Blek burn, 0 bj avio je njegov menadzer Andreas

Hoce I naredne zirne bib transfera

Ako pobijedirno Lukserob u rg, a nadam 0 se d. hccerno, sigurno idemo u baraz,a otvara nam se prilika da pobjedom na gos rovaniu u Francuskoi ('ak budemo i prvi u grupi i da direktno idemo na Euro. M02da je ta racunica ravna cudu, ali
koliko god djelovala nemogUC€, i pak je m ogu Ca.

Odigrati mudrn
N ak strstege koj i rade iii
zive u Francuskoj upitali

Vedad Tbisev ie i dal je je

Sadlo. Nas reprezentarivac u Englesku krajern lietncg prijelaznog roka trebao se preseliti u Englesk u, ali tra-

nsfer su zakornplicirali viza VeJ iku Bri tani j u i ozl jeda rnisica koju rrenutno liieci. Medurim, kako kaze Sadlo, u z im u se svasta moze desiu, lim priie s!O i menadzer Roversa S ti v Ki n (Steve Kean) i dalje izrazava interes za naseg fu dbalera.
za

- Blekburn [e zanimlj iVB opcija. Provjerili smc klub,

objekte i in frastrukruru i bili srno zadovolini. Ne iskliucuierno mogucnosr Ibisevicevog prelaska u Roverse - rekao ie Sadlo za
engleske medije,

smo .G.lI rnisJ j en j e kak ve su same naSe reprezentaciie protiv "Trikolora.". LegendarDOg Vahida Halilhodzica "lib va tili" smo u Aliiru, gdj e obavlja Iunkciju selekrora reprezenraci ie 0 ve s j evern 0africke drzave.
- Uoei cdlucujuceg meta

s Francuzi rna trebam 0 bi ti sviesn i da su on i velik i fa vori ri, ali ne i velesi la kakv a su bila prije desetak gcdina, Imaju dosra problema u ekipi, io~ su U prccesu smjene generacija i mislim da nismo bez ,ansi. Za osvaj an j e Panza, n aravno, treba ( ce na m po dv ig, koji moiemo ostvariti, Odigrati mudro, ne zaliierati se, jer ce se pri lik. za Iiesavan j e utakmice ukazati. Sarno ie eeba z na ti iskoris tin - rv rdi Halilhodzic. Trener Sosoa Mehmed Bazdarevic kaze cia ga rezuIrati BiB ne cude, - Obistinilo se OnO ,ro sam rekso n a po te tic u kvalifikacija, da je nas rim po kvaliteru drugi favorit grupe,

Kada u ekipi Imamo vrhu-

Dobra vilest lz Njemacke

SalihOUiC paUZira sarno deselaM dana
samo desetak dana, sto maCi cia Ce biti sprernan za poslje-

Seiad

Salihovit pauzirat &,

dnje dvije kvalifikacicne U fakmice reprezentaeije Boone i

Hereegovine prod v Luksemburga i Francuske, Salihovic je vee nakon 20 minuta utakmice proti v BjeIorusiie u urorak naveeer rnorao napusti ti igru, a selektor SuS!.c strahovao ie cia je cijee 0 wljedi meniskusa, koj a bi ga odvojila ad terena na dulli period. Pregledom u N jemackoj ipak je urvrdeno cia nema napuknucani ligamenam ni meniskusa, rako cia Ce se Salinevic ubrzo vrari ti na teren ibiti sprernan za duele sa Luksemburzanima i Francuzima,
(M. T.)

nske igrace popu I Edina Dzeke, Zviezdana Misimovica, Mirnle.ma Pjaniea ili Emira Spahica, onda je !O dovoljno da dodemo u situaciju u kojoj smo, Ova nije

iznenadenje, nego realnost, jer smo bolji i od Rurnunije i cd Bjelorusije, Necu ocjenji vari igru nasib, ier cujem da igramo
slabo u odnosu na one SIO irnarno, ali usvakorn slucaju,

najvamije ie da je ekipa napravila dobar rezultar- ksze Mda.

Oobre karte

i Hercegcvine obiavio ie da nece bni u moguenosu vrsiti pro dai u ulaznica za poslj ednju kvalifikacionu umkmicu prQ[i v Fran cu ske, vee da se ,vi zai meresi ran i moraj u (FFF). Utakmicacie biti odigpma n" staclionu "Slade de France" IJ. oklOb!1l, s potetkom u 21 sal,. eiien. karaw su 15, 30,40, 60i 80 eura. M. T:
obratiti direkmo naseg prorivnib federaciji

N ogo rnetn i s avez B os ne

laznice od 1.5 do 80 eura
Evropska fudbalska :ISO· cijacija porvrdila je da je

Pred utakmicu Francuska - BiH u Parlzu

Bolandii. izborib plas!)!an na Evropsko prvens 1"0 2012. godhe. "Lale'" su vodefa. ekip" u SVO]ojgrupi s osam pobjecia iz os.am umkmica. Do kraja ce igmti jo, dvije, ali tak i ako izgube obje, a njiho"i najblizi konkuremi Sve· dani, koii im.iu sest bodo-

va rnanje, zabiljeze dviie pobi ede, ici iie na EP, [er ce, u najgorem slui'aju, bili na· jbolja drugaplasirana ekipa. Prij. Holandije, plasman na Euro oSigurafe su ekipe Njema~ke, Spanije j ltalije. S obzirom oa 1.0 da su Poljska i Ukrajina domaCini, osralo je jos 10 u pra in ien ih m iesta.
(M.T.)

sport

OnevHi ,val,petak.

9, septembar/rulan 201 1.

65

Melfunarodni fudbal

ugla nasn strucnlaka

r_
Cestitam momcima i neka nastavs bez pritlska, zasluzuiu igrati na Evropskom prvenstvu, tvrdi Bazdarevic

.. Hrvatsk i strucn jak [osip Kufe mcgao bi
otic; s klupe Albanije

OIMaz?

Huiea ceMa
i

prije isteka ugovcra,

Ekipa je s kvslifikaci jarna

papela SU bezrazlozno osporauali
HaLiLhodZic kazc da ie izuzetno sretan zbog uspjeha nasih fudbalera, - Posebno mi je drago zbcg Safeta S\lsica, kojeg su mncgi osporavali kao trenera, i to bezrazlofno, Pape je veliko igracko line evropskog fudbala i dobar strucnjak, Svakorn bh, pa trio ri roplo je oko srca kada se uz dornovinu vek USp jesna sporrska prica rekao narn [e Halilhodzic.

kren ula prilicno do bro, ali sad" j e na pretposl ledniem miestu nase kvalifikacione grupe, Albanski medii i kaZu da Celnici Saveza razmatraiu opciiu d. mil UIUCe 0 tkaz, Krisrijano Renaldo (Cristiano 1izjavio je cia bi l.e~0 ostati u Real Madridu do kraia karijere, Bivsi napadac Maneester junajteda osvoiio je samo jedan rrofej II dvije godine u Realu, ali je u iziavi za britansku televiziju ~Sky Sports" kazao da bi bio sreran da karijeru zavrsi u madridskom kl u bu. . Po tpisao b ih na jos deset godina, do kra j a karii ere. Med u tim, niko ne zna Sill ga <:ega. Ne mogu lagati i reci da ell bi ti j os deset godina u Real u, iii da v llie a ikada

volim j una] ted, ali

garantirati da se vratiti, jer sam sretau u Realu - kazao je

ell

11 e

mogu

od].icni Porrugalac te dodao
do je u dobrirn odnosirna s tr-

ortega Slradao na oruomtrenlngu
.. Ar\.l¢man kolumbijske zvijezde Majkla Ortege (Michaelj u Bajeru poCeo
Il3 prvom

igrari za j unajted, N ecu odbaciti ni tu mogucnost,
U Premijer ligi najvise

necu

enerom Mancesters Aleksom Fergusonorn (Alex). - Kada imam priliku cujem se s Fergusonom. On je bio vazan covjek u mojoj kari ieri i u vii ek ie dob ro razgovara ti s n iim - rekao je Ro nal do i dodao da u Real a ij e presao ra di novca. - U Mances rem Sam osvojio sve i bile je vriieme
za nove iZRZO ve, Osi m toga" ovdje sam bliie poredici.a i klima mi prija, (A. C.)

je lose, [er se ozlij edio vee treningu, Dvadesetcgodisnj i Ortega, koii ie IJ Baier dosao proslog mieseca na pozaimieu iz meksickog A tlasa iz Gvad alahare, povrijedio je ligamenre koliena iceka ga sedam sedmiea pauze,

Amauri u

Mancester jUna.iled Uriiedi 1.9 milUardi dolara.

nemllOSli

Mesa: Francuzi' sami sebi praue prObleme
Bazdarev ic kaie da se Francuzi susrecu s velikim problemima.
- Oni sami sebi prave p r-

obleme, Cal: i kada ih realno
nernaju. Francuzi su davno rrebal i za vcl iri k valifikacije i biti prvi, ali nisu to ucinili, 19raci se mijenjaju

pritiskom novinara, koji svakodnevno pi taj u sto ne igra ovaj ili ona j. U ekipi vlada looa atmosfera, a jos SU se raniie odrekli velikcg
pod bro] a kvali ternih igraca koji i dalje igraju II velikim evropskirn klubovima

~m""'""-'rlnn'" ga sa s.Itane .. Sukob izmedu [uventusa i njegovog napadaca Amauriia poprima sve vece razmjere, nakon stO ga je klub izbacio 'sa svoi e zvanicne in ternet -stranice,

kaze Baidarev ic.

Akodobiiemo Luksernburg, bit cemo liseni oprerecenia,
A Ii !1e treba pravi ti eufori j u. Cestitarn rnomcirna i neka

u Parizu sansi.

necerno

biri bez

- Fram:lJZi jesu fuvoriti, ali su is to wko pod pri tiskom.

Od njih se IT3Ze dvije pobjede iz posljednje dvije ut"kmice. UoCi 109 duel., mislim d. Cemo irna ti dobre karte.

nastave bez pritiska, Zasluzuju igrati n.a EvropskoI!! prvenstvu - kaie Baidarevie. M.T.-A.Dr.

Crnogorci smijeniH selektora

,II> Klub americkog fudbala Dalas kaubois najvredniji su sportski brend u SAD, ali prvi u svijetu je i dalje Manceste.r junajted, koii vrijedi 1,9 milijardi dolara, Preu,a !isti "Forbesa", K.ubojsi vrijede 1,85 milijardi dolara, ali u globalnim okvirima. vrh i daJje dni engleski veli kan. Za kalkulaciju SI! koristeni prihodi i profit iz 2010. godine. (M. T:;

[uveatus se proslog lieta Zelia rijesitisvog napadaca, ali kada j e nasio kupee II Marseju i Turskoi, on niie Zelia iei iz kluba. Amauri je u 1 uventus dolan poje rei godine i.z Palerma, ali je nakon vrla uspjcine prve sezone,. u naredn.e dvije prnZio malo,

Ie selek tor Crne Gore_ Iako Ie nj egova selekcij a do bar dio kvalifikacija preds(avljala na· jprijamije iznenadenje, pre· dsjedn ik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan SaviCe"ic ga je nakon dva lo,a izdanja
odlucio smijeniti s polo:bja.

Hr.~~~u~r"idObiOillaz o

OdonMorOu
Bivsa njemacb

Bdrugoiruem~~eligi idemUPSG
fudba·
Odonkor. On je napomeie poslije pet god;na prnvedenih u Span;ji dOOHO njegov "vdiki !renutak". Pr-

Benitez: He

Iska zvijezda David Odonkor, dosadailn j i 1:1an Real Betisa, igra t Ce naredne s"zone u drugoligaskorn Ahe, ou. On u d_rugoj Bunde'lli-

ouo da

Selekcija Cme Gore je LL petak remizirala s Bugarskorn, a onda izgubila od Velsa. ipak, na' $usjed jos nije izgu bio Sanse !laC; se na SP u Poliskoj i Ukrajini. Kranjcara Ce nasJijed;ti njegov

Kranjcar: Dva losija i'ldanj~ dosadasnji pomocnik Braako Brnovi':. (M. T.)

gi debitirati. u petak protiv Pademorna, Aben se trenu[00 naJazi na dnu druge lige i bez po b j edc j e u prvihsest utakmica sampional3 Njemacke. - Sremn sam sto samse vrmio u Njemacku - rekao je

c.e

iie

Betisa, Odonkor je od 2002, do 2006. god i ue igr.o za Borusiju iz Dortmund •. Prvu mternacionalnu Ulakmicll u dn.'_su Njemacke
odigrao je neposredno prije

Mundij ala 2006. godine, a do 2008, godine nasrupio je na 16 m eceva i postigao jed an gol. fA. C.)

.. Spans ki teener Rafa el Beni!ez demanti.rao je da je prjmio ponudu Pari Sen Zermena, Francuski !dub je U pallri i1!medu dvije sezone doyen ve.liki broj poja';;a nja, ali [Ie .i trener!!. Ekipu vorl'; Antoan Kg· mbuar (Antoine Kom bouare), ali za sa da ne previse uspjclno. - Niko me jos nije koma· k limO - rcho je Benitez. (M.T.)

_l_~J_,_
_

OBRAZOVNICENTAR
...... ..au ...

ObriUDvdnje j n JbolJe oslgurdnje/
. 036445702

o nevni avaz. netak, 9. septBmllar/rujan 2011.

ort

tel: 036.145700'
W"i'Ni

036 445701
'"

ob, .. o ..n1 u

(f'nl

(om

N",'1BrneIjIJ eIarN fi9,.lakonB·Q~ odgoIu,1 ~ '"~ novIne H~~nsII(I b!p8IIikantooa" broj:MIO, 4t'04. 5104 I 8lO8) I eJanka 42S!alula SrodnjO 1lfllt:0'IIWI &1<019 I ,pqYOt!I ~ .~ eortW" MoMlIt. to ock\IkI ~og, odbora bItIJ: SOIl I od28.OEI.20ll_ gQdnu. $koWdlO<b:lrSllldnjl! WIIk:17me IlokI .~jaYnof1tl.otnwmIeGfItIII'" '-IONf, r a I" 1,1·1.111'

NATJECAJ
B U.P1spoIamlkll

obrtioYeJIJt;

u pfOgJ'IrIII JOdnfolkolSk'og odtUfihu' lkol.kol2011J2012. godfn,l 611d<1j11t1vhlo IP!wnI pogl'lWl"ll po prog~ ~ za~a:

e.tvorogolfilnjio tbVIOoml programIliil~ (!IIfl) .~I ~OQOdlW'llWIQl;I'1I ,prekv8l: Ilil "~Je ~.1f'I11) Ek.oromi5I - Elaklro18hnlear - EkoIo&ki tvlmlC:al: Stroj;It.rI:IdI~ • Sumanf:II&IvWCI!f
'~'I~ • PQljoprMOCInllelDtat.optl
-j~
I)fi

tMIOg' pn;xTII1U1

• 'f~ UI UIIGkomunj~ - TIIhIIIfaf za lIII~bku • HOWIij~~ 14hnlOw

•~

za IOg4llk\II

~JU

•. ~~-t'!<I~

• GllI6OYInllo;! tahnItar'VIIOkogMnII -MaDIonsb~~ - San"<lml temtar~ I~ ·fWrl'~tsld~IF~1

BOgati hruatsMiiseljeniCi iZ Cillea DreUZimiu -idulr?
v
hme.tko

Porodica porijeklom s Braca kontaktirala Grad Split

Luksici su na rudnicima bakra izgradlli carstvo vrijedno 19 milijardi dolara
carsrvo vriiedno oko 19 milijardi do lara, Prerna listi "F orbesa", famil ija po bogatstvu zauzima 27. mjesro na svijeru, ispred Rornana Abrarnovica, Androniko je preminuo prije sest godina, ali njegovi potornci.jrojica sinova i dvij e keer ke, nasra vili su grana ti posao.pasu kupili veliki broj botela,a sada je, tini se, na redu i fudbalski Po nos Dalmaciie. Vecinski paker dionica, niih 56,1 posro, u vlasnistvu je Grada S pI ita, od ko j eg su
finansijskorn

II irogodilnjl slrukcMll progr;Ill'I' alt s1ruOne apremelI1111'M~piIIlj 11~11lt1\lllOWli programl po PfCgramim:tl '~I~d &ljIlCMJO MtlJt (1I1}1) ~l.i!.i!imIIIIafI~:

1eafIr. ~

·Umr

-TOW

-Zldar
• Kuhar .MuI -1JmaI

Cileallska porodica Luk~ic, koja je svojevrerneno s Braca odselila u J uznu Arnedim, rnogla bi postati novi vecinski vlasnik Hajduka, Hrvatski emigranti kontakrirali su vlasti Grada Splita i raspitivali se za kupovinu vecinskog paketa Hajdukovih dionica, Cime bi preuzeli
kontrolu nad splitskim klu-

LLlkSiCi zatrazili podatke
stanju kluba,

0

·Bmar
-G~ -BrUM¢

• PUSbr • 1<orlot:IG,

.~
-~

bom. Glava porodice bio je Androniko Luksic, Braeanin iz Su ri varia, koii je aa rudni ci m a b akra izgradio

.AJe:b'1br
·AuIoImar

·s~

EI IrQ!>lC:nr

.~ .~
-~

• PlInoII"IS1aIaI.a

·AIJIom~

- Elekll'0111Sta1alllr
fOOODmOg 'IWiIa .1IltI4l8lW ~ I ~I

III Progrwnl stru¢nog ~

~Ja:

filii I, 5IIIp4fIJ za ~~

MlnJIl r:nap!ln

m

• BraYaI' • n'IiIfSIO'

• KuhII!' • nNl,sll;II" • FIllet • rrra]SIOt

.~.rrq"Q<

• Kor!oOOt"~

.ZavalJya¢ - ~

-~.mtJsio<
• E1e~·
·AUIom~·

• E101dror11blr • ~ • E"(I~" - majQor
~tor

u,rneckN~nom ees!lMW:m ptUIIeW !1lbe I pulNkII • ~s.or • Elo~ za~1 opo:ornu-II1IJuor
• EleldrOmOnllll' ~

\'otK mocomog ~

maJstor

• EIeId~za

_~

!!VW

I po$UOj.;n. • ma.1SI« poatn;l:.. -IqjJloi

Upmgrame Ileo;lnimkolskog obr~ odrrulih ITII)!e 51! .upIsa1J. a!IOba .koja rna 11IYIien:1I ISgodll1ll tIvoCa, ,lJiIh;lfrzltto;e U'Ojele liil 5VIad_" ~. 'progI'8Il'II:.. .z:bYlienu na]mOnle CInO'i'nU _u II ,PrOQrOmO 11 a~ tr~ CIJU(ineIp!emo. Ddnosno,. prllthodno mvriem:J ,neIw lIrednJu stlUfnu IpmnU m :~,~Iw:rje I

Dvanaest spanskih prvoIigasa priprerua pobunu protiv Barcelone iReala, koji u raspcdjeli novca od TV pra va drie p rim at. . Pobunu je pokrenuo predsiednik Sevilie Hoze Marija del Nido (Jose Maria), koji je na sastanak na stad io n svog kl uba pozvao predsjednike svih klubova osirn Realovog i Barcelonineg. Del Nidi:. je misljenja da ie raspodiela novca od TV prava nepravedna i da favorizira dva najveca kluba u zemIji. - Sistem kao nas ne p 05toii nigdje drugo u Evropi, Ovakva raspodjela pravi jos vecu razl ik u izm ed u Reala i Barcelona i ostatka lige, 00bivaiu jos vise novca i kupuju jos skuplje igrace - rekao ieDelNido. Real i Bar'Celona svake

spanslloP,ruenstuo Ie nalueee smeee u EuroPi
Pobuna klubova Primere protiv Reala i Barcelone

Odranije je poznato da je Grad Split namjeravao proda ti 30 posto dionica kako b i namakao oko 12 rniliona eura, ali sp litsk i grade n acelnik Zeljko Kerurn nije pronasao politicki konsenzus, - 0 bilo cijem interesu u ovum trenutku ne bih Spekuli" I1lO. U vijek ima zainteresiranih za kupovinu Haiduka, Ako je rijee 0 tako bogato] porodici koj a ima ozbiljne planove, neka dodu -rekaoje Kerum. (M. T.)

Sa saslanka u SevUji.: Neprav~dna rasPQdjela H(lVCa godine na ime TV prava dobivaju oko 140 rnilionaeura, dok.prirnjera radi.ekipepoput Levanrca, Malage iii Real Sosiiedadadobi]u 12. Ogorceni Del Nido, stoga, kaze d~.je sp~nska liga najvece smece ne sarno U Evropi nego i u svije{u. - Ovo je liga rreceg svijeta u koioi dva kluba uzima]u pare, a ostali se same takmice. Iznos koii dobivaju je sramotan - ka~e Del Nido, Na sastanak su dosli pIl:dsjedllici 12 klubova,. dok su edniei ceIiri osmla izrazili podrsku. (M. T.)

~~

Prilsv1;l;r.a,up!S~~. :~preporu6enc:m poClorn nII!ldrl!SU: Sr~'l:n!kO'mai&t.olil"l8YOm~·.~·t*'IW'MOSTiUI Bd6a pori lib. 881'00 MOSTAA,snazna1!om ·Pfll.:lAVAZA.UP!S'. SWI cIocIatna ~...,... I(j dobIIl nil bIojtYO·l$fGM: SIll (0}36 .~.tS 7oo:006·4A 5 701: 03B 44S 702 IW, na: E~

TreDer RellJa Zoze M uIinjo Uose Mourinho)odbio jeponudu ruskog miIijardera Sulejmana Kerimova da za plaeu od 25 milion.a eura po se'zo IIiprelte u An>:i, p ren ij el i su spanski mediji. Prema pisanju "Macke", Pormgalac je vee odbio pre.:i u Mancester siti za 20 mi-

MUI'iDiO OdbiO25 miliona aura Od ADiUa
Hona eura po sez.ow, ..kao i "nepristojnu ponudu" predsjednika Besiklasa Jildrima De.lllirorena. (YiJdirim Demiroren), ko;i mIl. je ponudio bjanko~k. Ruski prvo ligas Anzi vecje za 20 milion a eura iz In lera doveo S am u ela Eta. (Z. S.)

sport

Onevni avaz, petak, 9. septem~ar/ruian

,m 11 ,

67

EUROBASKET

m Me
Eo Mekejleb (McCalebb) nas tavi 0 je s b lista vi m p artijama, zbog koiih makedonska kosarkaska reprezentacija zaista s pravorn nosi epilet nai veceg iznenadenj a Evropskog prvensrva u Lirvanii i, Koliko su u ovoj drzavi odusevlieni naturali-

Me- b n s a -0
Odigrana dva susreta u grupi F
U drugoj utakmici Husija sepoigrala s Finskom
sirat ce se u celvrtfinale_ Makedonija je sredinom trece cetvnine pobjegla na des et poena peed [lOS ti, ali je Gruzija U finisu utakmice furioznom serijorn usjela izjednaciri. Medutim, J 6 sekundi priie kraja Makedonci su irnali napad, Mekejleb je doslovnocekao da protekne ;;to vi se vrem en a pa je poenrirao dvije sekunde prije kraja maistorskirn polaganiern. Odlicni plejmejker zavrsio je sa. 27 poena. i bio ie j eodini s dvocifrenirn ucinkom u Makedoniji. U timu Igora Kokoskova naibolii su bili

SMisa

Bogdan Tanjevlc

ziranim Arnerikancem, govori i EO da su u Kavadarcirna, 0 b ozavaoci iscrtali veliki grafit njernu u cast.

OdliCanrezultat
Legen dami SIl1lCn jak Bogdan Tanievic ovog lieta odrnara od trenerskog posla, ali je u srruenom tim u rurske selekci j e i samim ti m prati rakrnicenie u Lirvaniji, Analizirao je i nastup bivsih jugosla ven skih rep u b Iika na ovom takrnicenju. - Pedeset peste "nailih« ekipa je jos na turniru, ito ie sasvim dobar postotak - kafe Tanievic, koji ie roden u Crno j Go ri, aodras lao u Sara00 istiCe da ie od sest reprezenracija s prostora bivse jugoslaviie najvise podbacila Hrvatska Ocekivao ie, kaie, cia Ce ih vidjeti u drugorn krugu,
jevu,

ilH 18 naDraUila
• Crna Gora ie odigrala ispod svojih mogucnosti. Ne zna m sta im sed ogo dilo, a] i nije to bila ekipa koja je Eurobasket onako dominantno izborila, BiH je napravila o dlican rezul ta t! Ostvarene su dvije pobjede protiv objekrivno jacih reprezen tacija i da s u imali malo vise srece, prosli bi dalie. No, s obzirom na suzen izbor igraca za selektora Sabita Hadi;ita, vis~ ad toga se realno nije moglo - kazao je Tanjevic, Srbija i Slovenija, kal:e, guraju prema ocekivanjima, a Makedoniia ie i za njega iznenadenje. (Y. B.)

0

naso] selekciji

Prosjecan sastav
Makedonija [e s prosjecnirn sastavom i jednom megazviiezdorn ubiljezila do

Suzen izbor igraca utjecao na konacan ucinak,kai:e proslavljeni strucniak

Brupa E
Rezultati prvog kola: Turska- Francuska 64:68, Spanija - Niernaeka 77:68, Srovi drugcg kola: Danas: Spanija- Srbija (14.30), Niemacka - Turska (17), Francuska - Litvanija (20)
U"ocusl:ol 2.SiJoJija 3,Litvanj' Ulti~ 3,h,," 6.Nlem.ekl! 31 ! 33 D241:12, 112,:212 1254:249 6 5 5 4 3

Brupa F
Rezultati prvog kola: Gruzija - Makedoniia 63:65, Finska - Rusija 60:79, Slovenija - Grcka (sinoc), Parovi drugog kola (surra): Gruzija - Fiaska (14.30), Makedonija - Sloveniia (17), Grcka - Rusija (20).
l.R",ij'

biia - Lirvaniia 90: 100. Par-

3 0100;182 3 0100;191 2 1151':140 1 1'1'39:133 0 :1100:211

2. Mal<ell:lnija 3,810"'"1. 4.GrI.ta S, GMlj. 6~sI:a

,

,

2261261 2191:200 3191:11a

Mekejleb pad kasem Gwzijaca: Navijaci mu iscrtali gra/if nskom. Vodstvo 5:2 bilo ie sve ~!O su Finci napravili, a onda je poslije bilo i po vise od 20 poena prednosti za Andreja Kirilenka i suigrsce, da bi na kraiu zavrsilo sa 79:60. Rusi su takoder vee u cetvnfinalu, same ie pitanje sa kojeg ce miesta otiCi tamo. Prije makmice organiza-

IfolD:~PJ

30

a

G 3191::'232

tor je zbunio gledaoce, ali i
igrace, dva puta zakazavsi pr-

sada same jedan poraz, i to u prvom kohl protiv Crne Gore, a jucerasnjom pobjedom nad takoder nimalo bezazlenom Gruzijorn (65 :63) na maksimalnom je ucinku i bez obzi.ra na rezuItate naredna dva meGa u gmpi,. pIa-

N ikolos Citisvili sa 20 poena i i 0 skokova Ie Vikror Sanikidze sa 15 poena.

Greska organizatora
Rusii i ie ere balo nekoliko minula da rijeSi pirnnje pobjednika u Sllsrem s Fi-

i1ikom emitiran]a drzavnih himni. Kao i dan prije, uoci svih utakmica minurom iiutnje obi1ie~ena je strasna avionska nesreea i odara pocast pcginulim hokeiasima Lokomotiva iz Jaroslavlja.. (A. C.)

Domacin Ubacio DrUO SlDlku
.... Lirvanija je u sjajnoj atmosferi, pred 11.000 navijata u Simens areni deklasirala je Srbiju rezulrarom 100:90, !ito je ujedno i prva stotka koju je iedna od selekcija uspiela ubaciri na ovorn Eurobaskeru. Domacin se ovim trijurnfom priblizio plasmanu u cetvrtfinale, a zanimJjivo je i da su u prvih 15 minurn pogodili sest trica. iz osam pokusaja. Na kraju 'Su imali ~m iz igre s.jajnib 60 posm.

N.ajveca zvijezda EP~a blizu rekorda
NiiemacDirk Novicki (Nowitzki) ie sa 19 paSognutili poerui u.srijedu proliv Spanije stigao do ojkeod994pOeoa na eurobasketima i izbio ie na clrqgo mjeslO liste najboIjib scrijelaca EPa, pretekavSi kultnog izraelskog koSar ka.la Miki js Berkovita (Berkovitz). Sarno je ispred njega OSlao s1avni Grk Nikos Galis, koji je za grcki lim postigao 1.030 poena Novicki bi vee na ovom lakmiceniu mogao presko':i ti i Galisa. (V. n.)

DuicMi Juri JDS Dansa
or' /vkl)vic: Lala igra pra/iv Wvanije

~ ,

... ~

L _ ____:_ ......

Selektor Srbije Dubn Ivkovic nakoll poraza ad LiIvaniie israkao je da je !O bila atipicna ulakmica, pocpuno rMlicitll od svih do sada koje su odigrali Ie da je vise licila na prijateljski mee. - U prvoj fazi Wroi,a

IUMOUiC se zali Da izostan,aM enerOile
rv.

Selektor Srbije nezadovoljan

kljllcna je bila makmica s Ni· jemcima_ U nioj smo u pro vom poluvremenu primili 28 koseva, a protiv Lirvani· je 54 - ka.ze 1vkovic, koji smaua da njegov tim nije ulozio pO[rebnu energiju za triiumf. B.)

TSSOT
SWISS W.ATCH'fS SINCE 1851

~

68

9 septambaerulan 2011

Dnevnj avaz, petak,

S port

RUKOMET Pocinje Premijer liga po novom sistemu

ce roaes e ipa Ir- Zi Iri Marteza LiD sesl
Sarajevska Bosna, Borac i Izvidac ukljucit ee se u aprilu 2012 . • Derbi prvog kola igraju Celik i Gradacac

sta Salel SUSie zaDdera neKim Igracima KaKo je Edin OieMo UidlO utaMmicu sa BJelorusiiom

ita ureuoruCUie lulca 8slm

Prerniier rukometna liga BiR, bez brani telja sarajevske Boone, Izvidaea iz Li ubuskog iz banjal uckog Borea, koji ce igrati Regionalnu ligu, startuj e veeeras, kada su na program u rri utakmice, Derbi I.kola igra se veceras u Zenici,s pocetkom u 19sati~ukojemCepOvramik u eliru Celik u Gradskoi areni ugostiti Gradacac, - Svakog postuierno i cijenimo, ali moramo razmisljati o s voi oi igri i da m i pI,:uzirna svoj maksimum, Zelimo pobiedu na §tartu - kaze golman Celika Sabanovid, Gracanica ie dornacin BOS!li Prevent, a U redovima domacih obecavaju da ce pruziti maksimum protiv Visocana, Sistern rakmicenia in ate p redvida 26 koJ a regularn og toka Lige, n akon cega sli jedi doigravanie oroprvaka u kojem ce ucesrvovari tri prvoplasirana lima te Bosna, Borae i Izvidac, ko j i ce se !laknadno ukljuciti, Dcigravanje iii Liga ikst, sa deser koIa, prem a raspored ubi ire-

balapoceti uaprilu 20 12. Raspored i satnica prvog kola: Petak: Gracanica - Bosna Prevent (17.30, su de: Pan diic- Sa tordfi j a), Z rin iski - Priiedor (18.30, Kam-

bero vie - S ab ic), Celik - Gradacac (19, Konjicanin - Konjicanin), Subota: Doboi: Sloga - Leorar (19, Regie - Knezovic), Derven ta: Derventa - Vo-

goSCa (19, Bozic - Slipac), Zavidovici: Krivaja - Konjuh (i9,. Besirevic - Dau rov ic), Maglaj: Maglaj - Gorazde (19.. 0, Raca - Rakar), 3 _

V.B.-H.C.

Hoee Ii Miralem pjanie u orUi lim oroliu KaliarDa

Telserll)ull na OrganlZalore
Igralo se sarno 15 rninuta na vlazmrn terenirna, a zatrn su rnecevi prekinuti
Drugi dan zaredorn kisa u Niuiorku odgodila je meceve US Open a, a veliko negodovan j e igraca izazv ala jecdluka organizatora da teniseri nakon kratkog pres[au ka k ise iza du na teren i po en u svoje meceve, Na vlaznim terenima igraci su odigrali nekoliko gernova, ali nakon sarno 15 rninuta

Kisai dalje remeti US Open

serena: Slomlla blh urat
rganizatori su se prernisljali da li da u nocnom prograrnu u srijedu ipak odluce cia $I': igraju rnecevi cervrt:fi!lala teniserki, ali kisa kO;3 j e kons tan tno padala zaustavila je igraeice koje su se spremale za zagrijavanje,

ita Eluir Rahimic Maieo

o

nouo) UIOZ(i HoliMO Ie tesKaooureda Sejada SalihoUica KaKo ee senad LUlie zaustauili zuuezde Milana
U KaKuoi almosleri celiK

suOJ0)

kisa je izazvala novi prekid, Rafael N ada! ; Endi M.arej (Andy Murray) hili su izuzetno liuti. - Opasno je, linije zaisra pas tan u kliza ve, Teniseri vi se 0 d sv ih zel e da igraj u, ali ne kada je opasno - izjavio je Marej. Proslogodisn j i osva jac Nadal izgu bi 0 je prva rri gerna do Zila Mikr. (Gilles Muller). - Ne .'1dimo da igramo kada pada kisa, Ako rnoram da izadem na teren, izaci CU., ali mislirn da 10 nije korekrna odluka. Razumijem navi-


NjuJork: Pokusaji da

se

lemni

osuse
se "jure" s vremenom i zele da se mecevi za vrile, al i p anicna odluka da se igraci protiv svo]e volie posalju na reren na rake krarak period s vakako nije do bra - rekao j e Nadal. Novak Dokovic trebao [e izaei 1]3 teren lek poslije meea Nadala i Milera, ali

iace, ali zdravlie igraca je naivaznije, am; se osjecarno nezasticeno - rekao je .~panac. Dva dana odgode, uz neizviesnosr koliko ce je jos biti, gotovo sigurno ce pomjeriri finale za ponedjeljak, kao i tri p osl jedn je god; ne, - Mi srno sarno dio eijele prOOStave. Da, organiz3lOri

. - Definitivno [e maglovi to, a kakve sam ja sreee, slornila bih vrat, Nisam za to da se igra pod ovakvim uvjetima - izjavila je Serena Vilijams (Williams). dao jesvoj kornentar. - avo je jedan od naivecih teuiskih rurnira na sviieru, zaista bi mogli razrnisliti da izgrade krov u buducnosri - izjavio je pryi igracsvijeta. (Z.S.)

doCeMUle ieUu

SUInUde nei1o.samo

dal8sue!

Boberski klub Ziarn i liiljani ovog vi.kenda organ izira 9. memorijalni tumir "Mustafa Hajrulabovic Ta-

UC8StUU)8 DBdaSalall bOIiSara
lija!l", u znak sjecan;a Daprvog kamandan ta Prvog korpusa Armije Republike Bosn e i Hercegovine. Oce ku j e s e ucesee pede· serak [akmi~ata izSlavenije, Hrvatske, Srbijc, BiH, erne Gore ..., a polufinalne borbe

Memorijal "Mustafa Hajrulahovle Talijan"

su na program u sutra u 18 saIiu clvorani Skenderija. Da.n kasnije (11 sati) slijede [mal· niokrsaji.

Dnevni avaz, pelllk, 9. seplemb~rlrujan 2011.

69
Vijest. u brojci Izjava dana
-Ncmam poima zasto smo straikovali.
(Zlatan Ibrahimooic, . napadac Milana,
o odgac1anju pocetka SerijeA)

Ofsajd

85,000,000
Prema agencijama, Iranci lele u bliskoj buducnosri biti domacini jedne od utrka Formule 1. Za izgradniu sraze sprernni su izdvojiti nevierovatni h 85 milion a dolara ..U Iranu rvrde da u njihovo] zemlji posto ii velik broj mladih 1j udi ko] i z.ele j edno m vozi ti u Formuli I.

Bieik/lsla Anbel Madrazo 8a ulrc/ "La Vuella" IF"" R•• "",)

Policiia ie pri vela pa pustila americkoggimnasticara Pola Harna (Paul Hamm), nakon sto je u Kol umbusu napao taksis ttl i prijetio policaicu. Dvostruki svi etski prvakodbio jeplatitiracun U taksi, udario nesretncg vozaea i policaj cu rekao cia Ce ga ubiti, Kasnii e j epriznao cia je popio previse,

prnellO da ce DDlli Dollcajca

TBAGEUIJE Gotovo cijeli kadar ruskog kluba stradao u avlonsko] nesreel

SUilBI PlaCB za hOMB)aiima LoMomOliua
Pad prezivio samo Aleksand.er Galimov, ali ima teske opekotine na 80 posto tijela • Medu poginulima i blvse NHL zvijezd.e

Brazilska legenda Sokrares (Socrates) nalazi se u stabilnom staniu na intenzivnog !lj eli boln ice u Sao Paul u, u koju ie prirnljen zbog zdravsrvenih problema. Nekadasnji kapiten selekciie "Karioka", kojern je 57 godina, irnao je problemas pritiskorn. Trenutno je pod sedarivima i dise uz pomoc aparata, So kra tes, ko j i j e imao problema s alkoholom, i \l avgustu ie bio u bolnici zbog u II U trasn jeg k rvaren ja,

SoMrales u slablloOm Slaolu

Ollur u Dlrll TeleHomu
Mjeslo traged/je: Avian se srusio Avionska nesreca u koio] je poginula gctovo kornpletna pcstava ruskog Lokomoti va iz Jaros Iavlj a u darn a j e vijest u svim svjetskirn medijima, koii su biranim rijecima izvjestavali 0 jedno] od najvecih tragedija u historiii spurta .. Svijet su iuter obisie pctresne slike iz Moskve, Praga, Bra tisla ve i drugih gradova, na Kojima SI.! clanov, porodica, navijaci i obicni gradani za nas tradale hokejase polagali cvijece, salove, palice za hoke] idruge rek viz; te, 8eposred8o nako.n pO/ijelanja aerodrome u jaroslavlju. Poginule su 43 osobe, medu koi ima i gcrovo kornpleran Kadar Lokomotiva, Osirn hckejasa, zivotesu

Trililule
motiv je 0snovan 1949. godine pod imenom Span- I ak, ali je L.===='-' nekoliko puta miienjao irne (ToJPe· do, Motor, Trud, Himik: ..). Klub je tri puta osvojio timlu prvaka Rusije, 1997., 2002.i2oo3. godine. izgubiLi i dvoiica rrenem, od kojih je jedan poznali bil'si s t ra teg Detro ira Bred Mekrimon (Brad McCrim· mon),kao i sedam zvallicllikakluba. Ruski hokejas A.leksander Galimov prezivio jepad, ali se ljekari bore za njegol' 1:iI'O(.Nalazj se u Idkom st,.nju, jer mu ie 80 posto tiiela u teilkim opekotinama.

Loko-

Prerna najavarna, LokoUprkos rome ilto je ostao bez getovo cijelog igratkog motiv ce novi rim formirari u kadra, Lokornotiv 6e ove sez- naredna dva-tri dana. Vodone ipak igrati u Iigi, RIA SIVO KHL lige, koja okuplia Novosti j avlia kako ie naj- timove iz Rusiie, Slovacke, Kazahstana i rnanje 30 hokejaSa. drugih k- Bjelorusije, Iubova javilo cia Ce volontirati Latvije, odlucilo je odgoditi za Lokomotiv tokornsezone, kornpletno prvo kolo, Karel Rahunek i J an Marek, olim pi j ski prvak sa Svedsko m S tefan Li v, de fanz ivac iz Larviie Karlis Skrastins ... " Ovo je najmracniji dan u historiji naseg sporta, To nije samo ruska, vee i tragedija za globalnu zajednicu hokeja na Iedu - iziavio ie predsjednik Medunarodne hok ejas ke fed eraci je Ren e Fasel, Lckomotiv je jedna od najjacih ekipa u Rusiii, a u KHL sampionatu prosle sezone bila ierreca, (M. T.)

Teskastanie
Avion"yak-42" koj im su igraci Lokornotiva keen uli ka MillSku n3 prvu Ulakmicu ~ zone I.! msko j hokej i1Skojli,gi, drugom llajjaCem cakmicenju U sl'iierunakon NHL-a, pao ie neposredno po polijetllnju s

koje je ovazernlja iznjedrila, _ Medu pcginulima su i Cesi] ozefVa~icek (Vasicek),

Pomoc u ima
POglnUlih

Ce'!I1Lk Ruske hokejaske federacije Vladislav Tretiak izjavio ie cia ';e asocijacija pomoe; LokomOllvu da formira !lovi tim,. u ime svih onih koii su u nesre6 izgubili zivote. - Vjerujem da ee i ostale ekipe KHL-a pomo6. To ~e bit; svoievrstlln spomenik svima koji su poginuli u tragecii ji - rllkao je T re [jak.

Najmracniji dan
Medu pogimdima je mnogo poznatih imena iz svijeta hokeja, a llek; od igraca su nasmpali i tl NHL lig;_ Svakako najl'ete illle je PavQI Demitra, kapi(ell reprezemacije Slovacke, bil'si igrac Sent Ltlisa i Vankuve· ra i jedan od najboljih igraca

.... 4. lIlaj J 949. - Italijanski prvoligas Torino osrao bez 18 nogomelaila. ,.. 6. februar 1958. - Najpoznatiji slucaj. Tokom povf;;(ka iz Beograda u bEzini minhenskogaeroctroma u me';avi se srusio a vion s igraci ma M!l.!)cesler ju na jteda, a 1I nesre';; ie poginulo osam fudbalera .. .... 15. februar 196\. - U blizini Brisela &nIsio jeavionsa72purnika,apoginulo i 17 Clanova americke klizacke reprezentadj e. .... 3. april 196). ~ Pogio uliclan 0 vi Cileanskog fudbalskog prvoligasa Grin Tragedija II MinlJenll 1958. godine hosa. .... II. oklObar 1972. - U cilearu;kim An dama srusio se avion u koi em je bila urugl'ajska eki pa u ragbiju,. a suadalo je svih 29 000 ba. .... 14. marl 1980. - Ublizini Varsavesrusioseavion u koiemsubiliclanoviamerickebok· serskereprezentacije. Pogiuulo 14clanova tima. ,. 8. prosinca 1987. - Pe.ruans.ki prvoligailki tim Alianca osmo je bez [renera i 16 ftldb alera ko ji sus Iradali u nesreCi kod Lime. .... 28. april 1993. - U Gabonu poginulo 18 fudbalera i pet duz!losnika !logomeme repre~ zelllaciieZambije.

Aulonslle tragedlle u SPOMU

Okllf: "Zamrznuo" slatlls II Jllri Turski kosarkas Mehmet Okur porpisao je ugovor sa Turk Telekornorn za koji ce igrati dok traje straik II NBA ligi, prenijeli su jucer istanbulski mediji, Cen tar Jute ie zbog povrede prop ustio veci d io sezo lie u na j j acoj kosarkaskoi Iigi na sviieru,a na 13 utak mica pos til<lo je 4,9 poenai 2,.3skoka. Oku.!" je u Jutu dosao 2004. godine,a priie roga nosio je dres Detroit Pistonsa, Bfes Pilsena, Tofasa; Ojaka. Bio je dan rurskog naciona1l0g tima od 1998. do 2007., s kojim je 200 I. osvojiosrebro n a E I'rops kom prvensrvu.

Fudbaled Sao Paula preuzeli su liderskupoziciju u. brazilskom prvensrvu, sal' lada v~i n a svo II! tere!! u Atletiko Mineiro sa 2: 1. Uprkos pobjedi,susrec ce se-pamtiti po 1.000. n3SIUpu doma.eeg golmana Roderija Cenija, koii je Cak 21 godiu u clan Sao Paula ..

Golman UDisao 1000. naston

PETAK 9. 9. 2011.

22 00

RED CNIPET

BHn
U7.00 ue bro julro Pmgram za djecu I miace 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Mumijevi, anlmlrana seriia, 4!l171,r. 09.40 Fr" nderl u ~emljama .Evrope: Holandiia 09.50 He boj im se [a, anim irani fi 1m 10.09 BHTvijesl.i 10.15 Pies iivDI., igron. serija, 1.16/125 11.00 Gorko-slolko, IgraIla serija, la.:J1229, r, 11.2 5 Hodollublle: No~1 Pam 12.00 BHhij.sH 12.1.5 Kala.a ..,CaryJ oil FukLJ aga, 0 redil~li i Michael Fas,hender, gJumac, L 12,45 Od Iit'an, 5 +, edukativna senja 12.~O Mumijevi, a~imir"n3. serija, 50/71 13.15 Garko-slallm, igrana t,Brija, 1841229 . . 13.45 B H Ba"lm kula k, k~linarnki shL)W 14.20 Kolar,a: EP Ulva nija 2011: Sp3nija - Srbija, 'priie"os 10.20 Sam 0 ZlI z3b .~U, ,"oii,lni pro, gram 16.50 Kolarka: EP Ulvanija 2011: Njema~'k" - TlJrlka, prljenos 18.50Plm I Porn, animiraila serlja, 21/26 19.00 Dnallnik Vrijeme 19.30 Eur(lba"el, specijalna emlsija 19.50 ,K(lsarka: EP Ulvanija:WI 1, Ulva nija - F'ancu.ka, priienos 22.00 BHT vijesli 22.20 S a~ana, igrana sB(Lja,30133 23.05 S Dba 140 S, am~~tki ;grani rum 00.45 P,egled pmgrama za subotu 06.15 Gospo~a Barbar,a, igrarla senja /1'2/ 07.0 ODob rn iulro. jU13rnjl program 09.00 ~IJesll 09.1 0 S.e cabiti dobro, igrana s~~ia, 9. epil0da o jeoiji program 10,00 'Spretno - sretna, tI' igra 10.25 Mali spasioci 10.40 Mhur 11.C5 Tomico i ,prij,lelji 11'.1'5 S,portskei ~re mi. ~Ih, 7. ernSij3 11'.30 HaJlleytoons 12.0 ODne~fi Ik 1 12.15 Vila za IDudut D OSl,igrana sMLja 13.20 .Larill izbur, igrana sarlia, 4. 14.1 0 Odg ovorite Iju dima, tlijalooka emisija,r. 15.05 Vijesli 15.15 Nasa mala kll"ika, igrana serija 16.05 S\le caDlti dobro, igrana serila, 1O.Bpizod,o 17.00 Federaciia dana, 17.20 'Ranie"i orac, igrlma se~ja 17.50 One\lnik, nalava 18.26 Lann i!bol', igrana selijo, 5. epnod~ 18.5 0 Dne~n ik, na]aoa Rnansljske nll'losU 19.30 DnevnTk 20.10 T. Bingo show 21.09 :Onevnlk, ilajava 21.10 Slomjenakrila, igrana senia, 30. epizoda 22.00 Ve~"r sajmnom, qost, tepa Bre na 23.300ne_nik 3 00.0 OElel,i gr~ na serlla 112! 01.55 ~IIa Z2 b udu t~DSI, I~rana seriia 02.50 Onevnj k 3, r. 03.20 P,"uled p rnqra 10' za SU bDiu 08.~0 Bunny Maloney, crlanililm 08.05 1mn Man, crlanililm 08.3 DGotkl .!ivOl, turska se,ija 09.15 Stol za 4, kul lnarskl shOw 09.456i1D le~nom 'u ,ursko) (16), 11frsk, senla 11.55 !JBN Inlo, informalillni program 12.15 tudo srce (10), tmska serija 13.25 Ljuh av\urska se,ija 14.40 Os.ela (12), nrrska serija 15.50 Ukl.l~ Mariiana (12), spaniolska lele~Qvela 17.00 Sloll" 4, kulinarskl show, nova sezona 17 .40Bil ~ ied nom u Tuts,oi (16), turska seriia 18.50 OaN Into, inlQrmaliv"i program 19'.05 DBN Spor!, sportsf<j preglBdi 19.15 Poslovni svllet, blznis magazjn 20.00 Ljuha\l-vjalanada (12), torska teleno.ela 21.00 ZakQn brace (1.6), krimin31isUtk<l se~j, 22.00 Red CliP et (18), showbiz maqaan 23.10 Voxpopu IT 23.15 Moj. s'"tna, zvllezda 116), Igranl film 01.00 lied Carpet (18), Showbiz magazin

TV ALFA
08,00 Novo juI'o, jularnji program 10,00 Ostl'lO kor.njafa, enani. ffilm 10.20 To~ shop 10.35 Maca k Mika, en,ni IfIm 11.00 Top shop 11.10 Jukebc~, muzi~ki program 11,30 ~Ij estl 11.35 Jukebo~, muzifki pro~ram 13.10 lako" IjubaLli, se~ia (r) 14.05 The Game. se~ja 14.30 The Game, seriia 15.05 Zakon. ljubaLli, se~ja 16.00 Uk,ad,nl zivl'ti. seriia 11 ,00 N'ajav a Onevnik3 17,15 Predaj.se,

PINKBH
07.30 Udri m~iki, )ulamji program 10.00 Nasillede le.dne dame, .erija r. 10,,40 Kupl.ba" emi,ija 1LOO 2.abrani"n a Ijubav, telen~veta 12.00 tnlo lop,lnlo. program 12,05 8io metero I01 ka progo~'a 12,20 City, zabal'lli program 13.00 Bne pore, ,kolz 14 .00 Info Ie p, Inlo, program 14.20 Grand hilovl, muzifki pragrnm j 5.00 Seslr.,serija 15.45 Kupi,h., emisij. 15.50 1010 top, in!. program 16,00 Mo," Ijubavi, lelenovela 16,55 Kupl.ba, 17.,00 Triju mf Ijuba.i, seni~ 12 eplzods) 1900 Inlo lop 19,15 BiometeroloSka prognO!a 19.17 Za z~r•• I Jijep osmlleh 19,.20 Slrumfo.l, c~ani lilm 19,45 Cit~ 20.00 Na,.liiede led"e dame, selijs 21.00 Gr3" ~ show. muziCki program 22,30 Kraljlca juga,
sBnja

~Iera-nada,

epizoda

srce,

Sport

s~rij'(I) 1a ,00 Ukrad e nl livoti, senja (r) 18.40 0 nevni. 19.10 Inl"l'Iiu dana 20.05 P,edaj sa SICe, senja 2115 CSI'loil Venas 22.00 J ukebo~, muzitlO pro~ram 22, 30 ~Ij astl 22..35 Sralan

23,30 0 ani slave, 01,J0 POlrag a za ub oiicom, film

put,

00.30 Asl.mlog lia

mm

mIn

SATELITSKI PROGRAM
Euros ort
12.00 Onevnik 12,1' 5 Sport plus 12.30 Beograd u m""cki rn zbi"anjima 20,vljeka raeo T,.zL>r 14.00 Medij5ka mreza srpske dijas:pore 14.30 Miesto za M$ 15,.00 0"0 j<! Sroija 08.30 grnrkar: mteroatonar Masters;

_

Euros ort 2
08,45 09.00

_8 ortklub
10.30 Uzivo: IRugby World Cup: New leland· Tonga
12.30 Atletlx 13,,00 Premier Leaqua: Manch~s1er United Arsonal 15.00 Premier League Magazin 15,30 Mobil 1 Toe Grid 16.00 Fudbal mondijal mag"'in 16.3D A.TP' Charnplcnshlp T OI!J r 201 1 . sac Pau 10 and

:§ar;gaj

Tenjs:Grand Slam Turn;r US
Open

SIJrllng

'1.30

Tenls: Slam

Grand Turnlr

15.55 Vruc vjatar

US Ope" 13.·45 sru.rker: I nlernatiQnal Masters ~ngaj
16.00

17.00Dn"""i~ 17.20 Sia radite, bre t7 .45SeoQra.dska hrL>ni<a 19:.00 19.. 0 3 2-0.05 21.00 2;2.30

~~~'k~;:;;[T~ka

18.250'0

;~:~g~~~~~i ~r~~~~ij.
~3.40Dnevnlk

Srblla na veal Dnevnlk ;Porodicno b!ago 'trsncsener Trag U prostoru

_

_,,._,

11 .. 5 Snuk,er: 4 Internalional Masle:rs $Rngaj 19.00' Tenls: Grand Slam Tumir US open 20.00 terns: Grand S'aJll Turnir US Open

12.30 Svi sportovl 12.45 Su~ing 13,00 Tenis: G.rand SI"m Turnir US Open 17.30 Fudbal: ~alke 04M'onc~engladbach lB.30 Fudbal 19.30 Vijesti 20,00 Fudbal 20.30 Fudbal: FC .Augsnburg . 21.15 Fudbal 21.20 Fudbal: FC Augsnburg . Saje, Lev.. rkuzen 22 .• 0 Bicikl i""m: Velika Na,grMa Kvebe'k

I I .30 Sup.rorke: Svjetsko prvenSIVO Njema¢ka 12.00 FI.rl

Mexico

17.00 Ajax 17.15 TWS

Bajer Leverkuzen

16.15 V'j""li 16,45 Prem I... Leagu. News. 19.00 LJzi'IJo: Ukrainian league:
21.00 23,00 23.30 23.45

Tavna ~Kryvbas Uzivo: Rug by SUI>'" League Najava Premier League Vijesti Pfem.:,;';:;·8fr;;;,'l~~;;;;'..., _

National G.
Antitke m egastnikture 15.00 Zivotini,k; 'uticaj 16,.00 Kralj Q uSI,,'a l,"1.00 Ii: pr\te ruke 1S.OO Saplac p.ima 19,00 Skri.eni SYje!ovl 19.30 Skr[ve:ni ,S\ljatovi 20.00 SaplaC psima 21.00 11. septemba.r:i 14,00

MTV Adria
16.00 Paris t"l.il!on 8ritk-sh Basi Friend 16.51.1' Audrina. 17, t 0, Flanday Jack.co ADdc 6 18.00' Br.and New I 8.30 J~<ebo:< 19.00 Videography, T May In Music 19.20 MN Express 19.40 Storytellers 2.0.30 MN Takeover :21.0Q MN WO'I~ Slage 21 ,50 The Hard 11m"" 0' Rj' Sargor 22.20' 22,40 23.3C 00.20

FOXlile
Srelni ZHvrsBci Srelnl .a"nteci Kako sam upo:zn ao maj~u 18.00 Sapel ~'uhova 18.50 Tra~im djOVDjku 15.30 16.55 16 .. 5 4 17.1 0 17.35 001, Oraga

FOXCRIME
va.ru
14.40 Nasl.li 15.30 80un. 16.'1:4 Red i z,akon 11.00 OZordan 17.45, Nec:ujno 18,30 Bjekst\1O iz zatvora 19~t Ne:pouzd.an.i 5

Skrivenl svjelo\li 1:2.,30 $kri,V'eni svjetov] 13.00 O.I>",oi susreli
12,00

0;:01

19.1.5 Oa,Oraga

agen1i

aliTlencki san
~apta~

2

00,00

ZJ, 00

psima 1I . sep •• mbar ,i ameritldsan

81LUI Mountain Stale Je<sey Shore 4 Ski"" OFC

20.05 Ali M B.bit 20.55 Seks I grad '22.00 Melisa i Dior :12.55 Kako.am upo,nao vat\! majku 23,20 Prava Krv 00.05 S.pat d uhova 00.50 SBks i grad ,01.40 Ali M.kbil

20.00 Bouns 20.45 Reo i zakon 21.30 KeOi 22.20 Oojlo\lo repuol ika 23.1' 0 ZIOOl"a~kl umovi 2.3,55 Nome pretnje 00.40 N epouzd.an i agent] 01.25 iz .. tvora

Bjakstvo

PETAK 9. 9. 2011.

SAPAT ZVIJEZDA
~Pl~
Priprema: Ljubav: Hedija MEHMEDIC Naravno, ueba drtati do sebe, lpak, neba ponekad zazmiriti i ispunili zelje voljene bI::I::ti.osobe. Pnsa 0: D olaz i od govor na jed no dellkatno pltan je. Bit ce mnogo bolje nego sto ste sa nadali. Zdravlje: Bez bilnijih promlena

14.00

_f:ff,.
~~
000,

TEREZA

HAVATlV
oa·.30 HIPP • Prvl Iubltl oa .40 Crla 0 I Ii 1m 09.00 Su mba, enani lilm, 70. I 71. epizo~a 09.10 G.rfield, ertanl 111m. 09,.25 lijeni gr~~, crlanililm.

HRT1
12.15 Mlnuta Idravlj. Iz OIetphar· rna, emis,ja P'O~ pokro"Ueljslvom 12.17 TV ka.iendar 12.32 Gospodarica tvoga sr ca , 1."I~novela (134/142)* 13.1 C~prl 3, senj. (:l/26) IR)* 1410 Vij e.sli uz hrvats ki 'nak.ovni je,ik 14.19 Vrljeme sutra 14.2U Branitelji ~om o~i ne, inlonnatlvno·edukativni ,[)Ilt 14..24 Lad.ric~, em isija gutke i predaj~e ikullure 1 5.05 Cudom preii'j eli 3. 119ubljeni djecaci, dgkumentama serija (5110) (R)< 1555 Skica ,3 pur1rel 16.03 ZIlBIl· 9Usekun~i,emisiiapod po~rovneljstvQm (R) 16.05 Alisa, ,Iusaj svoi. srce- tsenovilia (58/240)* 16.50 Vlj e.sti HOD Hrvatskau!ivo 18.06 HAK· Promel info 18.08 Sve ce.bill ~abro. TV serija (58/180)' 18.54 IIa ekrana 19.30 0 nevni~ 19.56 Sport 20.Dl vrij"me 20.04 ZABA· 90 sekand i, emisija pod pokrovileljstvgm 2D 1S C.~ri 3. serja (4/261' 21.15 Mje~ec p ustulovnu g filma, Dragulj s Nil", .mertt~i' !ilm' 23.00 Predslavljamovam .... emisija pod pokrovUeljstvom 23 .. 0 Onevni~ 3 1 23.35 Spo,1 23.38 V.ijeme 23.40 Pastel, emisija pod pokrul'ill!ljstvom 23.45 Vij"sti Il 'ullure 23 ..55 FHm.ki rnaraten. F~"tomski aulomobiJ. ame~tki lilm (18) (RJ' 01.27 Fllmskl marato",. Nashville, amerltld lilm (12) (R) * 04.U0 Koj ak 3., sflrija (18/24) (R) *

ua .41
09.10 09.20 09.35 10.00 10.4U 11.25 12.05

HRT2
Istrag e M lado g Mjeseea, sellja 13 djeeu (2/13)" Ljubitelji dieti8.g svijela. Neumierenost' Boli glava. Bio.le,a (AI' 0 bicna klin ka, s .nja 13 djecu (49152)' Alisa, ,Iusaj svoje src•. tee"ovela (571240) (R)O Puna kuea Hafte'3 2. sen)" 113/22) (A)' Tree Hili 6, serfja (21/24) (R)* ZdemnJ. 2, cnaoa senja [7/20) (R)' zu 10kliunac. Riie ka' Han 0 ah Mo 0 lana 2, serija za rnlade (10130)* Mar)' White,. aITlfritki ffim (R)* Oebbie Tr3,ispreu'e«uje 3 (2/1al (R)· James Martin u Bretanji, doklJ menlarna sertja (4110) (R)' Briljanteen (A)' Koiak 3, seriia (18/24)' Sa plat psi ma 4 (26/361 IR)' Silvest'ove i Ciciieve lajne, crtana sen ja (16147)' Mallroboti, artima sefija' Kod kuce je najljapse" Garaia. Marin Tolja (A)' Ve~eras" Ooolor WIlD 4, serija (9/131' PutuimopovoliM: Valenoij,a, do~umentama seriia (8113)' aitange I prince'e 4. numorlstiCna seli ja 112)35' (19/24)' Ojeca, mini·,erija 112) (1/3)' Djeea, mini -senja 112) (213)' Djeea, minl·,e~ja (12) (3/3)' Laii m12, se~~ 112) (11/21) ~)' Zovem se EarT4, humorisUtna serija (11127)' A.lru,jIOr: Spe,ijalna: pustrnjba 4, serlj~ (12) (15/22)' R.Blrovizor: Pri kra ee"1 3. humorisUCna serrja 112) (611:3)' A~lrO\fiZQr: Ski adisle 13(11, .Mja (12) (4113) Ill)" Noenl g lazbe ~Ip rog r·3m: Grazbe 0 I spoto~i"

Nova TV
06 :50 Neuslra~i, i Scoob'l

!ll!ll§!~

26. eplzoda eplzoua

27.

a

0115 ,umanii,
07.4U 07.55 08.10 09.05 11.05 11.20

crtana ,elija10114

09.50 J .go ~iea 80 bica. Jaoo s~ne puslolovine. crt;rni mm, 27. epizod, 10 .. 5 Sirene, 1 ertani film, 4~. ep~oda 10AS Sal!ug an, ellani film 11.10 Winx, igraroaselija, 22. epiz(I(Ia 11.30 8 es I$"II'.r 11.32 8io,linica 11.45 Vijesti 11 ,58 Bio meteoroloska, progno~ 1200 Najbolje godine. Igrllllil sena, 156. ~pilOda 13.,00 Mlljenlea, Igranaserija, Igrillla seriia 64.Bpizoda 14.00 Isp unl ml1<l Iju f 4 48 Beslsell'.r 14.50 Biocliniea 15.00 Top Shop 15.15 Vltalon 16.00 Kad lI~ee pada, Igrana senja, 85. epizllda 17.00 Ekspedicij.Nova Gvlneia, dokum8ntami program 2.epil11rla 11.45 Z"ijezda mo;e, hili Ii, 'abaVllo·m~,iCki proqrem lB.15 Nepobjedi'e banlu~.e • zabal'llo·sportski T\I show 19.00 Vij e.lti u 7, informalivn. emisija 19.28 Vremensla prognoza j 9. 30 Stanl" na putevim a j9·.31 Sport 19.38 HoriIonli: 20 00 Ko I0 srece 20.05 Ka~ lisee pada, igrana serija. 86. epizod3 21.00 Zvijezda moies bili Ii, mU1itki program 23.30 Put Z3 Wellvllle, iQranl mm

j 2. 30 j 2. 55

ertana sen ja4114 Tomica i, prijatelii. crtana ,e~ja5!46 TV i1:loQ Nale Setlws show261173 Tarsza, serljaR TVillog Kad

Ljubav: Ako Be previse kolebate, mote se dogodili d a partner uti ni sasvim s uprotn 0 ado c eki,va" IIliti!DI nog. Posa 0: Iako n e zeljte pro mj ane, ipak eeta naein ~i kompmmlsi izaci ususret svojm najodanijim kolegama. Zdravlje: Nije tako lose.

~~III!.
IE
Zdravlje:

mm:iIi nagle odluke. Irnce, nati teteKakveu mogubiti poslledice Posa Razmisfrle terre se rtl)2allidooj siDJaciji.
D: 0

p okazat ce se kal iko je va s a Ijubav cvrsta, p rava.

Lj u bav: Kad

a

ispravite

gre S ku D rema partneru,

vraea vam se optmeam

1320 15.05 15.5U 16.20 n.DO 1'7:50 1840 1 9. OU 19.10 19.25 19.55 20.00 20.50 21.20 2200 2250 23.35 DO.25 DUa 01..29 02..11 02.32 ll3.15

pa da, .efija R 12.20 Ljubav i ka!na R 13 .. D IN mag azinR 2 14.00 teresa, serija 4 "5(152 16 .00 L~ 'ini!bor. dramska

Usee

.elijaH

17.00 Vilestl No"eTV 17.25 IN magalin 18.05 Kad lis~~ sefij<l&4/174 19.15 Dnevnik No~~ TV 20.00 Ljubav I ka,na, ssrija 16/62 21.50 Krvavi dijamant, igrani mm (12)' 00.15 T~jna ak~demija, iyromi film (12)" 0155 ElO TV. larol snow (18)' 03.25 B08. Drotlv piton a, iQrani mm (12)' 05.'00 Tun el smrti, Igrani mm (lS)' 06.30 Kmj program a

pada,

.. :r;eJIIII Ljubav: Vet neko vriieme zaustadats ktiw u vezl. lEma. Sada ste spremni da realnije vidite voljenu osobu.

Posao: Bolie planiraite Taka ce varn bib mnogo lak"~e do. ostvarile ambiei ja, ko jBin i su bas s kro mn e. Zdravlje: GMite kod stomatologa. ljubav: Danje povaljan .za ugodne Irenutke u;: voljenu osobu. Izbjegnile prepirke, svaae iii Ijut·

ZENICA
05.05 Eliza, i9rana ,";fa ~~:~~ 1 U5 1 UO Hi.05 10.00 ~~d~j~I~'li~~ja Igra. i""i" 29. ,po If. I Igra, serfj,. 30.ep. ~. I ,.k"n ~ub.l'I, serija Uloadeni liVC". ~ja, 52. OJl.lr.) 11.15 pr.da~s •. se';j., 4ep r.) 20.05 Pre<ja S. srt •• wii., 11.00 Disco,elY <10k. program
11.3 0 ~11!t1~ Plogram

HEMA
14.~~ ~:C~I~~';'~. 15.00 Vlj"lj, In!. program 16.00 crti' Ilghil. m",lel<a lHO 18.00 19.00 20.00 RepOrtala, r. Vije!ll.lnf. pro~rnm TV Lioor1y ~sans,a dollroa pirnmida.,dok. program 21.00 R'~ia u ,Iu!ililivola, relig'J&lOpfOiram 22.00 Hem, m'galin 23.00 PrOOr.un za dilil'pOfU 15.00 OMVllik 1 15.2.5 sve "'lllIbav. sarti' 18.~0 Oana, u Srp,~oj
emisija

19.3D Porta!

17.50 Ze .po~ pillS lH5 TV~If)g 18.00 Naiavaumi,. danas

20.05 UloaiJ,ni !I"u, S8lija 21.05 Peta n~c 22.4D SII'1l u ,Iooodu, film OU.SO A'im ,how

~:iII.nju. Po sao: Nisu uvijek najval:niji vidljivi, a~ili problemi. skriveni,iz "drugog" plana, znaju biti nezgodniji. Zdravlje: Bolje nego ~to mislile.

Oni

~

SIt,.

lU!~il~"sl, 19.00 t••ioa dilllas
RTRS
16.30 Srpska dana, 11.05 Larin i,bor, senj' 18.00 Orauu~u ,,",,koj pal,U. selij. (5J28J 19.10 Pingu, Cl\a", .. rlJa 19.30 One\ffllk 2 2002 sppn 20.10 Mitav IMan, film 12 22.05 Or,,"1 Rim· ee..... ookumenlaml selijoJ {V61 23,,10 One\llllk3 23.32 SpOfl 23.37 finanslj,ke "OVCsU .",". Fifmskf maralo.n 2M5 PrStonNill,lunll", mlol ,e"J' (I. Il J2)

m~ ~~~~"~'fd~ "nj, III@
5.\'1' r·1
OJ.00 Saraj,v,kQ ~Im, iof.·revijaini pr01jram. lMO Vitamin!:< t 0.Q2 Mata prince,. 10.15 Moo" Ru~n
u~,"

20,30 TV ~I!ljl 20.l5 IIlranifllm 22,,0 Otllr>'jSoIrr]a MJl. i ,letanja 23.00 tenl", ,'""., r,prlm 23Jl 0 'lOA Gla, Amllfik. HflIll' Ivi.. , .mislia M,rkeU"i' Dn"""lk KISS Dn"",,1k HRT 1 R,oortala Dollar, b!.lao·I.,~
Show

~i:!tiltl ru. 0: NeSla morale Posa

, Ljubav: lako je sve u najboljem mdu, nema mjesla opuStanju. I datje punu pal:nju posvecujte partne·

u raditi i protlv svojih prine i· pa. To ne znati da sla utinili neSto lose, neprihvalljivo. Zdravlje: ViM nego solid no.

~~
17.5 0 18,; 0 19.00 19.30 20.00 21.00

17.30 NaSa realnosl, r. 20.10 Sj,oan" 20"30 Al<t1JeloOSll. Inl.pmgram '20.45 U drrntvu "' ... 21.15 SvIJittl;lnl. serii'!:) 22..00 12.05 Se,dah u Sr&~ 22.45 AI<t1J,I.OSll.. r 2~.UO TV Slrone

1::~~~~~:.~2 19.30 O,_ik

1m~~::~mo!;

Sve

1000 Vijesl.iTlISA 13.15 Saf,jelflli,a"le, do!<. program(rl j 345 pogrmo ~oviek. mm 16.00 Yu,m, '.8"j •. 39/45. (~ 11 .00 Cobre .. bra"I'. ilMlilIni program.lI!ivc 15.15 TaJih,dok. seriii!l 16.30 One",;k TVSA 1 UO Vilamin!:< 19.02 MaJapri", ... 19.15 Mooo R~~~

W:~~ ~ 'PJs~o 'Olira ~ 1l.O5 Piosion Falitnlh. 11.35 ~:.~rs:':,~~~lt~

22.00 Dn",,"ik KISS 22.25 vesna Kljajic u livo

11.15 Preoal" nja 16.f5 KIIil 19.UO Ono\llllkHTV O".r·(; 19.30 R,erTJi~rani.O""niK! HRT·, 20.0, Preo'i so "'., .. rij. ~~:~~ ~!~a~uY1:~' serija

.~ I:i111@:f:jilll 19.00 e"c.Kool, 1~~~ ~~:t:1rv 16..00 1J)r,d!'nl livcl,Ser!la 20,00 VijeslllC
Sf'." ..
20.20 20,40 21.00 21.40

20. m I(a"oora. ',efila 21c00 Vet, sa il","",m lvi!n~'ioom 22.30 DMVIlik 3 17.00 Najav. pfl>Qram. 19"00 O""""lk 21.00 Bi"llrafil" p.mallh n.oo Sesllite, iQflIllI,enla 22.30 Muzl~1:IPlooram

~~;;gtIIo!;

~fEbi
~;mI1.

~

Lj ub av: Slijed i za nimlj iv susrel. pa i II ert. Sve to je prolazno, jef vi dobra znale koga volile. Tako je najbolje' Pasao: Provjereni prijalelj povjer~ ce vam infonnaciju, koja ce vam pomo~i da planove provedele u djelo. Zdra vi j e: Veo ma dobra.

~Ui ~~U;ZYS'har W' 23,,0 Glas Am,rike

Hulb, M,rl<e!ng SlIijell;ljnl, !urska senl' Jusul •.•. , s'ma

IIIjlkUI
16.00 Ukrad," livoti, "rija 11.15 ZaIoonl.RJllavi. senj_ 18.30 Dan" inl. eml'ija

1m g~:&~"
1~.25 19.30 20.00 21.00 22.00 n3:;

Triumpl1 'l"rnm, Ta)n. Sce.. Obj'ktiv II Ji sam~oja ''''bi,,", SE<ij3

mmtl:. veze. Posao:

Ljubav: Aka paboljsale relacije sa partnerom, POD ravit cete i raspo lozen je, ali ikvat ilel ko mD(sIne

Prihvatile panudu pTOvjerenog prijatelja i pri dMile museu planovi ma. ZaJedno ~ete p osti1H vi~e. Zdravlje: Kontrojirajle krvnu sllku.

Dncvniavaz

lit Of;tl1!>1Al1IIiAt I<!aW

..

111"'1 J. n•. u..;t..1 •.,. 11l1-li1. '""" "'" 1I-0U3_at DId tin GOIWDLS- _z ... pm·ml
f > UIIJ.I.

~

-,'
10

IIU"U.;rID .10. ...

do iIIJ-1'n IIICIS·WI G~

ill''''''

aotKo:

~ ,UJll<2t>l\1o.: rM_lot._

'MI

,~
"~"

.....
~

lfI~ '!I..1lI

IIOCI~!~$III

LA PAZ - Poznan danski Kuhar Klaus Mejer (Claus Meyer) podrzao je nevladinu organizaciju IBIS,. koia se zalaze za otvaranje skola kuhanja u Boliviii koje eu V3ju svoj identiter, Nastoje, nairne, pcdstaci mien tiran e kuhare da iela prave same od organske hrane au tenucneza njihovu zernlju.

Presuda modnom geniju zbog uvreda na rasnoj i vjerskoj osnovi

"

Bivsi kreativni direktor "OIora" uvjetno kainjen sa 6.000 eura zbog antisemmzma u jednom baru
PARIZ • Nekadasnji kreativni direktor rnodne kuce "Dior" Dion Galiano (john Galliano) novcano je kaznjen sa 6.000 eura nakon sto ga [e sud u Francuskoj proglasio kri vim 2 bog uvreda n a rasnoj ; vj ers koj osnov i. N ovcana kama je uv j etna, pren cs iReu ters. Galiano je proglasen krivim zbog "javnog vrijedanja zasnovaneg na porijeklu, religioznoj opredijeljenosti, rasi i etnicko] pripadnosti". Galiano (50) je opruzen za amisemitsko ponasanie prema gostirna jednog bara u Parizu, sto je bio iedan od vecih skandala l.l svijeru mode. Dizajner je odmah nakon ovog incidents dobio otkaz II «Dioru)'_

En

Premiier Dodriao SDortisle
LONDON - Na Trgu Trafalgar jucer je obiljezen Medunarodni paraolimpik dan, a manifestaciji su doprinos dali mnogi rakmicari u invalidskim kolicirna, I pollticke fi gu re Veli ke B ritan ij e podrzale suovai dogadaj. Premijer Dejvid Karneron (David Cameron) "gostovao" je u teniskom m ecu koj is u odigral igra do nacelnik Boris Dzonson (johnson) i Adam Fild(Field).

MINHEN - Njemaeka se priprem a za docek turista iz eij elog svij era. Kao i svake godine, oj ih privlaci festival "Oktoberfesr". Ove godineee aajvece okupljanje ljubitelja piva biti odrzano od 17. .septernb ra do 3. ok to bra.

Iskosa

IIrallleD

prilDZi za

LONDON· Britanski zastupnici uspieli su dobrovoljnim prilozima skupiti 85.000 funti (97.000 eura) da bi kraljici Elizabeti II (Elisabeth) kupili poklon za nien dijamantski [ubilej, 60. godisnjicu vladavine, koji ce ona proslaviti 2012. go dine. Prilog koj i su sak upili predstavnici oba doma utrosen je za kupovinu vitraznog prozora koji ce biti postavljen u Vestimnster hoJu, najstarijem dijel u zgrade b ri tanskog pari arnenta koji je sagraden joil 1097. godine.

BEe - Bivsiausrrijski kancelar Volfgang Sisel (Wolfgang Schuessel, 67), koji se ove sedrnice u porpunosti povlaci iz politike, deb do je os igurao svoi u fin ansijsku buducnost, jer ce mu, po raznoraznim osncvama, godisnia

Penziia Od300.000 eura
eura,

prirnanja iznositi vi~e od 300.000

Sise.l je u penziji joil od J. no" vembra2008.- i brutopenziju kancelara od 11.10 5 eura prima £4 puta u godini zbog 14 mjesecnin primania.

033 546 680
absort@absoreba

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful