ΑΡΦΑΙΑ ΢ΣΡΟΓΓΤΛΗ.

Η
΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΚΡΗΞΗ ΣΟΤ ΗΥΑΙ΢ΣΕΙΟΤ

Γ΢ΑΦΕΙ Ο ΣΩΤΗ΢ΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Άρτι αφιχκείσ από τισ οικογενειακζσ διακοπζσ ςτθν πανζμορφθ Σαντορίνθ και ςτθ Βίλλα Μεγαλοχϊρι τθσ
Γιάννασ και του Λουκά, και δεν ζβλεπα τθν ϊρα να κακίςω ςτον υπολογιςτι για να γράψω για τθν ιςτορία
του νθςιοφ. Πχι αυτι που (δεν) διδάςκουν ςτα ςχολεία, αλλά για τθν πραγματικι ιςτορία τθσ
ευλογθμζνθσ αυτισ γωνιάσ του πλανιτθ που λζγεται Ελλάδα. Στισ 10 θμζρεσ που βρεκικαμε ςτο
μοναδικό αυτό νθςί του κόςμου, εκτόσ από το υπζροχο μπάνιο και το φαγθτό, δεν ςταμάτθςα να μιλάω
και να ρωτάω τουσ ντόπιουσ για τθν ιςτορία του νθςιοφ τουσ. Ζμακα πολλά και ενδιαφζροντα πράγματα
κυρίωσ από θλικιωμζνουσ ανκρϊπουσ με τουσ οποίουσ μίλθςα. Μου είπαν για τισ αναςκαφζσ Μαρινάτου
ςτο Ακρωτιρι το 1967. Δυςτυχϊσ δεν το επιςκεφτικαμε γιατί ιταν κλειςτό. Ευτυχϊσ όμωσ ςτο τοπικό
κανάλι τθσ Σαντορίνθσ είδα το ντοκιμαντζρ αφιερωμζνο ςτο νθςί και εςτίαςα τθν προςοχι μου κυρίωσ
ςτο κομμάτι που αφοροφςε τον προϊςτορικό οικιςμό ςτο Ακρωτιρι.
Πλεσ αυτζσ τισ θμζρεσ μελετοφςα πολφ προςεκτικά το ανάγλυφο τθσ Σαντορίνθσ και κρατοφςα
ςθμειϊςεισ. Τθν γφριςα απ’άκρθ ςε άκρθ. Σκζφτθκα να κάνω κάτι που ίςωσ κανείσ μζχρι ςιμερα δεν ζχει
κάνει. Με τθν βοικεια τθσ ςθμερινισ τεχνολογίασ των δορυφορικϊν χαρτϊν και των προγραμμάτων
ςχεδίαςθσ ( GoogleEarth, AutoCad 2007, Adobe Photoshop 10) κα επιχειριςω για πρϊτθ φορά να
αποκαταςτιςω το χαμζνο κομμάτι του νθςιοφ και να το παρουςιάςω όπωσ ακριβϊσ ιταν!!!
Ειςάγοντασ τον χάρτθ τθσ Σαντορίνθσ 1:50.000 τθσ ΓΥΣ, με τθν εντολι align κα ζχω τθν Σαντορίνθ ςτον
υπολογιςτι μου υπό κλίμακα!!!
Με τθν εντολι polyline κα ςχθματίςω το περίγραμμα ολόκλθρου του νθςιοφ ακολουκϊντασ τισ
ακτογραμμζσ του εναπομείναντοσ κομματιοφ και ςυνδζοντασ τθ Σαντορίνθ με τθ Θθραςιά. Με τθν
εντολι area είναι πανεφκολο να υπολογιςτεί πόςο ιταν το νθςί πριν τθν ζκρθξθ. Το ςχιμα του νθςιοφ

ςφμφωνα με το αρχαίο του όνομα, δθλαδι πριν τθν ζκρθξθ του θφαιςτείου, ιταν Στρογγφλθ. Άρα με τθν
εντολι polyline κα ςχθματίςω ζνα κλειςτό πολφγωνο κατά το δυνατόν ςτρογγυλοφ ςχιματοσ.

Η αρχαία Στρογγφλθ . Με κόκκινθ γραμμι το περίγραμμα του αρχαίου νθςιοφ που ςχεδίαςα ςτο AutoCad .
Αυτό βζβαια είναι πανεφκολο για τουσ τοπογράφουσ μθχανικοφσ αφοφ θ μεκοδολογία αυτι αποτελεί
μζροσ του γνωςτικοφ μασ αντικειμζνου Βρικα λοιπόν (με τθν εντολι list του AutoCad) ότι θ polyline με
τθν οποία περιζγραψα το αρχαίο νθςί, ζχει εμβαδόν 156 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περίμετρο 50
χιλιόμετρα. Τόςο δθλαδι ιταν αντίςτοιχα -με πολφ καλι προςζγγιςθ- το εμβαδόν τθσ αρχαίασ
Στρογγφλθσ και το μικοσ των ακτογραμμϊν τθσ.
Το δφςκολο εγχείρθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ιταν άλλο. Ρωσ κα φαινόταν το νθςί όχι ςε κάτοψθ
όπωσ ςτουσ χάρτεσ, αλλά πωσ κα ιταν το νθςί τριδιάςτατο, δθλαδι κάποιοσ που κα το ζβλεπε από
μακριά ι κα ςτεκόταν πάνω ςε αυτό τι κα ζβλεπε!!!
Ζςπαςα το μυαλό μου για το πωσ κα το κατάφερνα αυτό και τότε μιά φαϊνι ιδζα πζραςε από το μυαλό
μου και με οδιγθςε ςτθ λφςθ ενόσ μυςτιριου 3600 χρόνων.
Στο βιβλίο μου Ο΢ΦΕΑΣ & Α΢ΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤ΢ΑΤΕΙΑ, είχα μελετιςει το θφαιςτειογενζσ νθςί των
Καναρίων, τθ νιςο Τενερίφθ που μοιάηει εκπλθκτικά με τθν Σαντορίνθ και που φιλοξενεί το τρομερό
θφαίςτειο TEIDE φψουσ 3800μ.

3 φωτό που κατζβαςα από το διαδίκτυο με το θφαιςτειο Teide τθσ Τενερίφθσ, φψουσ 3718 μ. Το ψθλότερο
βουνό τθσ Ιςπανίασ βρίςκεται ςτο μικρό νθςί των Καναρίων. Η ομοιότθτά του νθςιοφ με τθν αρχαία
Στρογγφλθ και το θφαίςτειό τθσ είναι εκπλθκτικι. Μόνο που αυτόσ ο γίγαντασ κοιμάται ακόμθ, ενϊ το
«κθρίο» τθσ Στρογγφλθσ ςκόρπιςε τον όλεκρο πριν από 3622 χρόνια!!!

ΜΑΡΤΙΟΣ 1981 ΟΡΟΣ ΤΕΪΔΕ ΤΕΝΕΡΙΦΗ
Το χειμϊνα είναι μόνιμα ςκεπαςμζνο με χιόνια, προςφζροντασ άφκονο νερό ςτο νθςί. (αριςτερι φωτό).
Ακόμθ και το καλοκαίρι (κζντρο και δεξιά φωτό), υπάρχουν ςθμεία με μόνιμο παγετϊνα.

ΤΟ ΤΕΪΔΕ ΑΡΟ ΔΟ΢ΥΦΟ΢Ο
Η αρχαία Στρογγφλθ είχε λοιπόν και αυτι ζνα τρομερό θφαίςτειο, ανάλογο με το TEIDE τθσ
Τενερίφθσ!!!Μόνο ζτςι μπορεί να εξθγθκεί θ μεγαλφτερθ ζκρθξθ θφαιςτείου τθσ παγκόςμιασ ιςτορίασ.
Ζνα τεράςτιο θφαίςτειο δζςποηε ςτθ μζςθ ακριβϊσ τθσ αρχαίασ Στρογγφλθσ!!!Τεράςτιεσ ποςότθτεσ
λάβασ, ςκόνθσ και καπνοφ εκτινάχτθκαν ςε φψοσ τουλάχιςτον 10-15 χιλιομζτρων. Ο ιλιοσ κρφφτθκε για
πολλζσ θμζρεσ και ζνα είδοσ πυρθνικοφ χειμϊνα χτφπθςε τθ γθ.

Η δημιουργία και η εξζλιξη του ηφαιςτείου τησ Θήρασ.
(Απεικόνιςη Ν. Ανδρουλακάκησ, Γ. Βουγιουκαλάκησ – Ι.Γ.Μ.Ε.).

Οι θφαιςτειακζσ ςτάχτεσ ζκαναν με τθν βοικεια των ανζμων το γφρo τθσ γθσ και κάκιςαν ςτουσ πάγουσ
τθσ Γροιλανδίασ για να αποτελζςουν ζτςι και τθν επίςθμθ απόδειξθ του τρομεροφ αυτοφ φαινομζνου. Η
κεωρία αυτι υποςτθρίχτθκε για πρϊτθ φορά το 1987, όταν ομάδα Δανϊν ερευνθτϊν που μελετοφςαν
τμιματα των πάγων τθσ Γροιλανδίασ, απεφάνκθ ότι το θφαίςτειο τθσ Σαντορίνθσ εξερράγθ 200 χρόνια
νωρίτερα απ’ ότι ιταν μζχρι τότε αποδεκτό, δθλαδι το 1654 π.X. και όχι το 1450 π.Χ.

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΦ΢ΑΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗ΢ΑΣ
Πμωσ θ θφαιςτειακι αυτι ςτάχτθ μπορεί να κατζπεςε ςτθ Γροιλανδία μετά από αρκετά χρόνια αιϊρθςισ
τθσ ςτθν ατμόςφαιρα. Άρα κατά τθ γνϊμθ μου θ θμερομθνία 1654 π.Χ. είναι το άνω χρονικό όριο τθσ
ζκρθξθσ. Μπορεί κάλλιςτα θ ςτάχτθ να μεταφζρκθκε ςτα ανϊτερα ςτρϊματα τθσ ατμόςφαιρασ -αφοφ θ
ζκρθξθ ιταν κολοςςιαία- και να περιφζρετε για αρκετά χρόνια κακϊσ θ απόςταςθ ΣαντορίνθσΓροιλανδίασ δεν είναι τόξο 5.000 χλμ. αλλά 50.000 χιλιομζτρων, αφοφ θ γθ περιςτρζφεται εκ δυςμϊν
προσ ανατολάσ και ςυνεπϊσ θ τζφρα δεν κινικθκε προσ τα δυτικά, αλλά προσ τα ανατολικά διαγράφοντασ
μια αργι πορεία ςτα όρια τθσ τροπόςφαιρασ, ϊςπου ςυναντικθκε με τισ ψυχρζσ μάηεσ του Βόρειου
πόλου που τθν ζριξαν ςτουσ παγετϊνεσ τθσ Γροιλανδίασ και τθν εγκλϊβιςαν μια για πάντα.

Το τεράςτιο θφαίςτειο των ~4.500 μζτρων φψουσ, δζςποηε ςτθ μζςθ ςχεδόν τθσ αρχαίασ Στρογγφλθσ. Το
ςχεδίαςα με ελεφκερο χζρι και με τθ βοικεια του Photoshop. Αν το Teide τθσ Τενερίφθσ (που βρίςκεται ςε
γεωγραφικό πλάτοσ 28ο Ν ενϊ θ Σαντορίνθ ςε γεωγραφικό πλάτοσ 35ο Ν) είναι πιο κοντά ςτο τροπικό
κλίμα τθσ Αφρικισ, είχε χιόνια και παγετϊνεσ, μπορεί κανείσ να φανταςτεί το Ηφαίςτειο τθσ Στρογγφλθσ
με φψοσ περίπου 4.500 μζτρα πόςο χιόνι είχε, αφοφ ιταν τουλάχιςτον 800μ. πιο ψθλό!!!!

ΤΟΜΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΘΗ΢ΑΣ ΜΕ ΤΕΦ΢Α

Ρίςτευα πάντοτε με αφορμι τθ μελζτθ των Δανϊν ερευνθτϊν, ότι θ ζκρθξθ τθσ Στρογγφλθσ είχε γίνει 20
με 30 χρόνια πιο νωρίσ.
Αυτι μου θ πεποίκθςθ επιβεβαιϊκθκε πρόςφατα, όταν ζγινε χρονολόγθςθ με ραδιενεργό άνκρακα C14 –
ςαφϊσ πολφ πιο ακριβισ μζκοδοσ- ενόσ κλαδιοφ ελιάσ που κάφτθκε από τθν τζφρα τθσ ζκρθξθσ. Η νζα
χρονολόγθςθ τθσ ζκρθξθσ τοποκετεί τθν θμερομθνία μεταξφ 1627 και 1600 π.Χ. με πιο πικανό το
διάςτθμα μεταξφ 1613 με 1614 π.Χ. ανατρζποντασ για δεφτερθ φορά τθν αρχικι άποψθ που είχαν
υιοκετιςει οι αρχαιολόγοι ότι θ ζκρθξθ είχε ςυμβεί το 1450 π.Χ.

Τεράςτια κφματα ζπλθξαν τθ νθςιωτικι και τα παράλια τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ, εξαφανίηοντασ όχι μόνο
τον Μινωϊκό πολιτιςμό, αλλά και τουσ άλλουσ δφο ςυνακμάηοντεσ πολιτιςμοφσ τθσ Ρανάρχαιασ πατρίδασ
μασ: Του Μυκθναϊκοφ με πρωτεφουςα τισ Μυκινεσ αλλά και του Μθνυακοφ με πρωτεφουςα τθν Ιωλκό.
Φυςικά το μζγεκόσ του δεν είναι καταγεγραμμζνο ςε κάποιο αρχαίο κείμενο, όμωσ τα αποτελζςματα τθσ
ζκρθξθσ το φανερϊνουν ζμμεςα. Η προςεκτικι μελζτθ των εναπομείναντων κομματιϊν τθσ αρχικισ
νιςου (θ αυτοψία κατά κάποιο τρόπο) αλλά και θ επεξεργαςία των πλθροφοριϊν που άντλθςα από τουσ
λεπτομερείσ τοπογραφικοφσ χάρτεσ (με τισ ιςουψείσ καμπφλεσ του νθςιοφ και τισ ιςοβακείσ τθσ
υφαλοκρθπίδασ που το περιβάλλει) με οδιγθςαν ςε μερικά εκπλθκτικά ςυμπεράςματα.

Αν κεωριςουμε τα πρανι του θφαιςτείου ότι είχαν μζςθ κλίςθ 45ο, τότε θ βάςθ του θφαιςτείου είχε
διάμετρο περίπου 10 χιλιόμετρα (όςο δθλαδι κομμάτι ξθράσ λείπει ςιμερα) και άρα το τρομερό
θφαίςτειο τθσ Στρογγφλθσ είχε φψοσ ~4.500-5000 μζτρα!!! Ρικανότατα ι ο κρατιρασ του θφαιςτείου ςτθν
κορυφι ιταν πολφ μικρισ διαμζτρου, ι ο πόροσ του θφαιςτείου από τθ ςυνεχι ρφςθ λάβασ είχε ςτενζψει
πολφ και για αυτό οι τεράςτιεσ ποςότθτεσ θφαιςτειακισ ενζργειασ που εκλφκθκαν, δεν βρικαν διζξοδο
μζςω του πόρου του θφαιςτείου, αλλά ςτθν κυριολεξία τίναξαν τον κϊνο του θφαιςτείου ςτον αζρα αλλά
και μζροσ του υποκαλάςςιου φλοιοφ.

ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΓ .ΕΛΕΝΗΣ ΕΝ Δ΢ΑΣΗ

Ο Κ΢ΑΤΗ΢ΑΣ ΤΟΥ ΤΕΪΔΕ ΣΤΗΝ ΤΕΝΕ΢ΙΦΗ ΣΗΜΕ΢Α

Ζτςι το θφαίςτειο δεν καταςτράφθκε ολοςχερϊσ μόνο ςτον κϊνο του, αλλά ςτθν κυριολεξία «ξεκόλλθςε»
και από τον πυκμζνα τθσ κάλαςςασ, με ςυνζπεια τθ δθμιουργία τθσ καλδζρασ με μζςο βάκοσ 300μ. ενϊ θ
υφαλοκρθπίδα του νθςιοφ που ζμεινε ανζπαφθ ςτθν ανατολικι κυρίωσ πλευρά δεν ζχει βάκοσ πάνω από
30-40 μ. Να βυκίςτθκε το νθςί το αποκλείω γιατί τότε λόγω του τεράςτιου όγκου του, ςτο ςθμείο αυτό κα
ζπρεπε -από το υλικό που εναποτζκθκε ςτον πυκμζνα- τα βάκθ τθσ κάλαςςασ να είναι το πολφ 10-20
μζτρα από. Τα 300μ. ςτθν καλδζρα υποδθλϊνουν ότι ο υποκαλάςςιοσ φλοιόσ τθσ γθσ ςτο ςθμείο που
ζγινε θ ζκρθξθ, λζπτυνε κατά 200-250 μ!!!

ΜΑΟΥΝΑ-ΛΟΑ ΧΑΒΑΪ
Δηλαδή το μεγαλφτερο ενεργό ηφαίςτειο του κόςμου υπήρξε ςτην Στρογγφλη, την αρχαία Σαντορίνη,
αφοφ το Μάουνα Λόα τησ Χαβάησ (που ςυνεχϊσ ψηλϊνει λόγω τησ εκχεόμενησ λάβασ) ζχει φψοσ 4170
μζτρα και διάμετρο κρατήρα περίπου 2000 μ. με βάθοσ 200μ.

ΥΡΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗ΢ΑΣ Ρ΢ΙΝ ΤΗΝ ΕΚ΢ΗΞΗ

Για τθν ακρίβεια, το κομμάτι ξθράσ τθσ αρχαίασ Στρογγφλθσ που ζχει βυκιςτεί είναι 74 τετραγωνικά
χιλιόμετρα, ιτοι το 47% τθσ αρχικισ επιφάνειασ του νθςιοφ τινάχτθκε ςτον αζρα.

ΣΑΝΤΟ΢ΙΝΗ 1950

ΕΚ΢ΗΞΗ ΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

Μάλιςτα με τθ βοικεια του AutoCad ςχεδίαςα ςε 3Dτο νθςί και υπολόγιςα από περιζργεια, πόςοσ ιταν ο
όγκοσ του νθςιοφ που εκτινάχτθκε. Το νοφμερο που αντίκριςα ςτον υπολογιςτή ήταν ιλιγγιϊδεσ: ~
350x109 m3 (ήτοι 350 δισ. κυβικά μζτρα ή 350 κυβικά χιλιόμετρα, χωρίσ φυςικά να υπολογιςτεί ο όγκοσ
τησ λάβασ που εκχφθηκε από το εςωτερικό τησ γησ μζςω του πόρου του ηφαιςτείου.) Ρραγματικά
αςφλλθπτθ ζκρθξθ, που κανείσ ποτζ δεν είχε φανταςτεί, αφοφ δεν είχε μπει ςτο κόπο να κάνει τουσ
ςτοιχειϊδεισ υπολογιςμοφσ που οι ςθμερινι τεχνολογία δίνει τθ δυνατότθτα.

Αν υπιρχε ςειςμογράφοσ τθν εποχι αυτι, ςίγουρα το μζγεκοσ του ςειςμοφ που προκλικθκε , θ κλίμακα
΢ίχτερ κα αδυνατοφςε να το καταγράψει. Αν μάλιςτα θ ζκρθξθ του θφαιςτείου Κροκατόα τθσ Ινδονθςίασ
τον Αφγουςτο του 1883 ιςοδυναμοφςε με 13.000 ατομικζσ βόμβεσ τθσ Χιροςίμα και εκτοξεφκθκαν 25
κυβικά χιλιόμετρα λιωμζνων βράχων, ςτάχτθσ και κειαφιοφ, παράγοντασ τον πιο δυνατό ιχο που ζχει
καταγραφεί ποτζ ςτθ ςφγχρονθ ιςτορία του πλανιτθ, τότε θ ζκρθξθ τθσ Στρογγφλθσ που εκτόξευςε
περίπου 15 φορζσ περιςςότερα υλικά ιταν κάτι το αςφλλθπτο για τα ανκρϊπινα δεδομζνα κακ’ όςον θ
κλίμακα δεν είναι αρικμθτικι, αλλά γεωμετρικι!!!

ΟΙ ΝΗΣΟΙ ΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΑΜΜΕΝΗ

Θεωρϊ ότι από τθ ςφοδρότθτα τθσ ζκρθξθσ, πολφ μικρά κομμάτια κα κατζπεςαν ςτον βυκό όπου ςιμερα
υπάρχουν τα νθςάκια Νζα και Ραλαιά Καμμζνθ. Μόνο όςα φυςικά εκτοξεφκθκαν κατακόρυφα κατζπεςαν
λόγω τθσ βαρφτθτασ ςτο αρχικό ςθμείο. Τα υπόλοιπα εκςφενδονίςτθκαν ςε αποςτάςεισ εκατοντάδων
χιλιομζτρων.

ΡΛΑΓΙΑ ΜΕ ΕΚΧΥΣΗ ΜΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΘΗ΢Α

Γεωλογικά τα νθςάκια αυτά είναι πολφ νεϊτερα του αρχικοφ νθςιοφ και εμφανίςτθκαν ςτο ςθμείο όπου
υπιρχε ο αγωγόσ (πόροσ) του θφαιςτειακοφ κϊνου. Η καυτι λάβα που ςυνζχιςε να βγαίνει από τον
πυκμζνα τθσ κάλαςςασ (ςτα 300 περίπου μζτρα βάκοσ) ςιγά-ςιγά ςτερεοποιικθκε μζχρι ςιμερα ςτα 120
περίπου μζτρα από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. Μάλιςτα ο μικρόσ πορκμόσ ανάμεςα ςτα 2 νθςάκια ζχει
μζγιςτο βάκοσ μόνο 30 μζτρα, γεγονόσ που φανερϊνει ότι τα 2 νθςάκια είναι ενωμζνα μεταξφ τουσ, μόλισ
λίγα μζτρα κάτω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ.

Στθν ουςία ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ θλικία, απλά θ Νζα Καμμζνθ (εκ του ονόματόσ τθσ και μόνο)
αναδφκθκε πιό πρόςφατα. Φαίνεται λοιπόν ότι το μάγμα βρικε νζα διζξοδο και αφοφ ςταμάτθςε τθ
δθμιουργία τθσ Ραλαιάσ Καμζνθσ, ςυνζχιςε λίγο ανατολικότερα με πιο πολφ ζνταςθ ςτθ δθμιουργία τθσ
Νζασ Καμζνθσ που είναι ςχεδόν 7 φορζσ μεγαλφτερθ από τθν Ραλαιά.

Μελετϊντασ τουσ 4 κεμελιϊδεισ τφπουσ που κατατάςςονται τα θφαίςτεια ανάλογα με τον τρόπο που
εκτονϊνουν τθν ενζργεια (Χαβαϊκόσ, Στρομπόλιοσ, Βουλκάνιοσ και Ρελζϊοσ) κατζλθξα ςτο ςυμπζραςμα
ότι το τρομερό θφαίςτειο τθσ αρχαίασ Στρογγυλθσ ιταν τφπου Βουλκάνιου. Η λάβα ιταν πιό πυκνι και
ρευςτι ( μεγαλφτερο ιξϊδεσ) με ςυνζπεια να ςτερεοποιείται και να φράςςει τον αγωγό.

ΥΡΟΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΑ΢ΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤ΢ΟΦΗΣ Α΢ΧΑΙΑΣ ΡΟΛΕΩΣ ΑΡΟ ΡΑΛΙ΢΢ΟΙΚΟ ΚΥΜΑ

Πμωσ είχε ξεκινιςει θ δραςτθριότθτα του θφαιςτείου και πυκνόσ καπνόσ είχε αρχίςει να βγαίνει από τον
κρατιρα του. Η εναλλαγι ςτουσ παροξυςμοφσ των εκριξεων και των φάςεων θφαιςτειακισ φφεςθσ,
ζδωςαν το χρόνο ςτουσ αρχαίουσ κατοίκουσ του νθςιοφ να φφγουν άρον-άρον παίρνοντασ μαηί τουσ όλα
τα πολφτιμα αγακά (χρυςάφι, αςιμι, χαλκό κλπ.) και αφινοντασ πίςω τουσ τισ πατρογονικζσ τουσ εςτίεσ.
Λογικά κα κατζφυγαν ςτθ γειτονικι Κριτθ, που ιταν θ μθτρόπολθ τθσ Στρογγφλθσ ι και ςε άλλα κοντινά
νθςιά.

Θα περίμεναν να περάςει το κακό και κα χρθςιμοποιοφςαν τουσ πολφτιμουσ λίκουσ για να ξεπεράςουν
ςτθν Κριτθ τουσ πρϊτουσ μινεσ τθσ καταςτροφισ. Θα γφριηαν πίςω μόνο όταν τα πράγματα κα
θρεμοφςαν. Αλλά φεφ. Η καταςτροφι ιταν ολοκλθρωτικι: Ζνασ Ραγκόςμιοσ Κατακλυςμόσ, ο τελευταίοσ
γνωςτόσ τθσ ιςτορίασ χτφπθςε τθ γθ με ταυτόχρονθ θφαιςτειακι δράςθ. Τεράςτια παλοιρροϊκά κφματα
ςάρωςαν όχι μόνο τθν Κριτθ, αλλά και όλθ τθν νθςιωτικι και παράκτια ηωι ςε ολόκλθρο τον κόςμο.
Μόνο όςοι ηοφςαν ςε βουνά και δίπλα ςε πθγζσ επιβίωςαν από τθν τεράςτια καταςτροφι
Πςοι κάτοικοι τθσ Στρογγφλθσ κατάφεραν και γφριςαν μετά από χρόνια ςτο νθςί τουσ, αυτό που
αντίκριςαν τουσ ζκοψε τθν ανάςα. Το θφαίςτειο τουσ δεν υπιρχε πια. Στθ κζςθ του μόνο κάλαςςα και
αντί για Στρογγφλθ, ζνα ςτενόμακρο νζο νθςί, θ Θιρα και ζνα μικρότερο απζναντι του, θ Θθραςία.

Λογικά θ γενιά που βίωςε τθν καταςτροφι –όςοι φυςικά επζηθςαν- αποκλείεται να γφριςε ξανά για
μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτο νθςί, αφοφ τα πάντα ιταν καλυμμζνα με ςτάχτθ και πζτρεσ. Θα πζραςαν
αρκετζσ γενιζσ για να επουλϊςει θ Στρογγφλθ, Θιρα πλζον, τισ πλθγζσ τθσ. Με το πζραςμα πολλϊν
χρόνων οι ςκόνθ και οι πζτρεσ με τισ βροχζσ κατζλθξαν ςτθ κάλαςςα, που με τθ διάβρωςθ δθμιοφργθςε
τισ καυμάςιεσ παραλίεσ του νθςιοφ.
Η θφαιςτειακι ςκόνθ -που είχε καλφψει τα πάντα- αποδείχτθκε ςε βάκοσ χρόνου εξαιρετικά γόνιμθ για
τθν εκ νζου ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ και τθσ κτθνοτροφίασ του νθςιοφ. Πταν ζφταςαν οι νζοι κάτοικοι ςτο
αποκομμζνο νθςί, είδαν το πράςινο να φυτρϊνει ςιγά-ςιγά. Είχαν ακοφςει για τθν ζκρθξθ του θφαιςτείου
κακϊσ και τουσ κρφλουσ για τθν τεράςτια ζκρθξθ που ςυνζβθ πριν από εκατοντάδεσ χρόνια, αλλά ποτζ
δεν μποροφςαν οφτε καν να διανοθκοφν το μζγεκοσ τθσ καταςτροφισ. Σίγουρα κα τουσ ζλειψε το
θφαίςτειο το οποίο είχε μόνιμα παγετϊνεσ ςτθν κορυφι του και τροφοδοτοφςε τουσ προγόνουσ τουσ με
άφκονο πόςιμο νερό, αφοφ οι πθγζσ και τα ρυάκια ζτρεχαν όλο το χρόνο. Αναγκάςτθκαν να αλλάξουν το
τρόπο ηωισ τουσ. Να προςαρμόςουν τισ κατοικίεσ τουσ ςτθ φφςθ ζτςι ϊςτε να ςυλλζγουν το πόςιμο
βρόχινο νερό. Ζτςι λοιπόν θ φφςθ δθμιοφργθςε ζνα από τα ςφγχρονα καφματά τθσ: Τθν μοναδικι και
ανεπανάλθπτθ Σαντορίνθ!!!!

ΣΩΤΗ΢ΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Τοπογράφοσ Μθχανικόσ. Ερευνθτισ, ςυγγραφζασ.
ΜΕ ΦΩΤΟΓ΢ΑΦΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗ΢ΙΞΗ ΑΡΟ ΤΟ Α΢ΧΕΙΟ Ε.Δ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτό που αναμζνουμε να βροφμε είναι ίςωσ κάποια ςτοιχεία από τοιχογραφίεσ που να αποτυπϊνεται το
τεράςτιο αυτό θφαίςτειο..
Επίςθσ ζνα τόςο ψθλό μζροσ ςτθν μζςθ του Αιγαίου κα ιταν εξαιρετικό φυςικό παρατθρθτιριο και με
προνομιακό χαρακτιρα κζςθ για να ελζγχει κάποιοσ τθν περιοχι και ζνα μοναδικό μζροσ να μπορεί ζνασ
πλθκυςμόσ να οχυρωκεί ςε ζνα μικρό νθςί ζνα νθςί φυςικό φροφριο.
Με τζτοια φυςικι οχφρωςθ με ζνα τόςο ψθλό ορεινό όγκο ςτο μικρό ςχετικά εμβαδόν τθσ νιςου, κα
ιταν κάτι μοναδικό, ςτρατθγικισ ςθμαςίασ κι ίςωσ για αυτό αναπτφχκθκε εκεί υψθλόσ πολιτιςμόσ όπωσ
και ςτθν Κριτθ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful