ரததி எதைன

க உளன?
ரததி நா

க உளன. ஒ. A',' B ',' AB ',' O '(K) என நா

க உளன. இ நாைக தவிர A1 ',' A2 'எற உப
க
ரததி உ. 'O' பி ரத அைனவ. 
ேச. எபதாதா,
எபதாதா ஓ

ரத உளவக
"3னிவச
"
ேடான 'எ" ெபய.
ரத எ!வா"
வாயாக பி க பகிற?
ரததி உள சிவ ப% களி ஆ,ஜ எ6 ஒ. வைக ரத உள.
அத தைம
ஏ*ப
பி க பகிற. ரத சிவ ப% களி A
ஆ,ஜ இ./தா, A
ஆ 
; B 'ஆ,ஜ இ./தா,
இ./தா B
ஆ 
.

AB எற இர ஆ,ஜ இ./தா AB
ஆ 
. எ/தவிதமான
ஆ,ஜ6 இைலெயறா O (ஓ)
ஆ 
.
ஆஎ9 ெநக:,! ரதைத, ஆஎ9 பாசி:,! உள ேநாயாளி
9
ெச;தலாமா?
ெச;தலா. ஆனா ேநாயாளி ஆணாக இ. க ேவ அல
ழ/ைத
ேப" இனி அவசிய இலாத ெபணாக இ. க ேவ. இள
ெபக
மா"ப:ட ஆஎ9 ரதைத9 ெச;த
ஆஎ9 ரத

>டா.

காரணி 
ெபக 
உள ெதாட என?

க ப த பத*
?ேப கணவ - மைனவி இ.வ. ரத பிைவ ேசாதைன
ெச@வ அவசிய. கணவ - மைனவி இ.வ. 
ரத

காரணி (ஆஎ9)

பாசி:,!வாகேவா அல ெநக:,!வாகேவா இ./தா பிர9சிைன ஏ
இைல. மைனவி
ஆஎ9 ெநக:,!வாக இ./தா க ப ததடேனேய
மக ேப" ம.வட ெசாலிவிட ேவ.
க பிணி
ஆஎ9 ெநக:,! ரத பி இ./தா ஏ உஷா ேதைவ?
கணவ6
பாசி:,! ரத

காரணி இ./ மைனவி
ெநக:,! ரத

காரணி இ./தா
ழ/ைத பாசி:,! ரத

காரணி3ட பிற க வா@

உ. பாசி:,! ரத

காரணி3ட
ழ/ைத பிற 
நிைலயி, அ

தாயி ெநக:,! ரத

காரணி3ட கல/, தாயி உடலி எதி அ% க

(உட*கா ) உ*பதியாக வழி வ 
வி.
ஆஎ9 பாசி:,!, ஆஎ9 ெநக:,! என எத அ, பைடயி ரத

காரணி

பி க பகிற?
BசC எ6 ஒ.வைக
ரDகி ரத சிவ ப% களி ஆ,ஜ எ6
ஒ.வைக ரத உள. மனிதகளி ரததி இேபாற ஆஎ9 காரணி
இ./தா ஆஎ9 பாசி:,!; இலாவி:டா ஆஎ9 ெநக:,!. இ/தியாவி
ெப.பாலாேனா.
ஆஎ9 பாசி:,! வைக ரத

காரணிதா.

தா@
ெநக:,! ரத

காரணி, பிற/த
ழ/ைத
பாசி:,! ரத

காரணி -

விைள என?
தா@
ெநக:,! ரத

காரணி இ./ பிற 

ழ/ைத
பாசி:,! ரத

காரணி இ./தா ?த பிரசவதிேபா ெப.பா; பிர9சிைன வரா.
ஆனா
ழ/ைதயி பாசி:,! ரத ெசக தாயி ெநக:,! ரத
ெசகட கல/ அத தடைவ உ.வா 
க.ைவ அழி வி
அபாய உ.
தா@
ெநக:,! ரத
ரத

காரணி (ஆஎ9), பிற 

ழ/ைத
பாசி:,!

காரணி - விைளைவ த ப எ ப,?

ெநக:,! ரத

காரணி உள ெபக
றி மக ேப" ம.வக

அவகள க ப காலதிேபாேத
றி ைவ ெகாவ அவசிய.

ழ/ைத பாசி:,! ரத

காரணி3ட பிற 
நிைலயி, க ப ைபயி

உ.வாகி3ள எதி அ% கைள (உட*கா ) அழி க
ழ/ைத பிற/த 72 மணி
ேநர 
தா@
ஊசி ேபாட ேவ. இ/த ஊசி
'Anti D''எ" ெபய.

ரத தான ெகா 
? என ேசாதைனக அவசிய?
வய (18-55), எைட (45 கிேலா
ேம) ஆகியவ*ைற பாத பிற
தான
ெகா பவ ரத அFதைத பா ப அவசிய. இ இயபான அளவி
இ. க ேவ. ரததி ஹீேமா
ேளாபி அளைவ பா ப அவசிய.
?காமிேலா அல ரத வDகி உபட எ/த இடமாக இ./தா; தான

? இ9 ேசாதைனக அவசிய.
யா ரத தான ெச@ய >டா?
உய ரத அFத
9 சிகி9ைச ெப"பவக, ச கைர ேநா@
க: பா:, இலாதவக, எ@:C ேநாயாளிக, பாவிைன ேநா@

உளவக, வலி ேநாயாளிக, Iைரயீர ேநா@ உளவக,
ெஹபைட,C பி, சி ைவரC தா
த;
உளாேனா, ேபாைத பழ க
உளவக, உ" மா*" சிகி9ைச ேம*ெகாடவக (உட;" ெப"ந) ஆகிேயா ரத தான ெச@ய >டா.
ம.வமைனகளி எலா உயிகைள3 கா பா*" அள
ரத
கிைட கிறதா?
இைல. தமிழக வா காளகளி எணி ைக Kமா 4.5 ேகா,. இவகளி
Kமா 10 சதவத

ேப ஆ
ஒ. ?ைற ரத தான ெச@தாேல, ரததி
ேதைவ ?Fவ Lதியாகிவி. ரத இறி உயி இழ ஏ*பவைத
த விடலா.
தான ெகாத பிற
ரத எத இடதி  ஏ*பமா? 
ஏ*படா. தான ெகாத பிற
ரத எத இடதி ேபாட ப
பிளாCதிைய நா
?த ஆ" மணி ேநர
எ காம இ. ப
நல. எ ேபாேம ைக பி, காம இ. ப நல எறா;, தான
ெகாத பிற
ஒ. மணி ேநர காவ ைக பி, காம இ. ப நல.
தான ெகாத பிற
, 24 மணி ேநர காவ ம அ./தாம இ. ப
நல.

ரத தான ெச@வத*
? நறாக9 சா பிடலாமா?
நறாக உண சா பி: ஒறைர மணி ேநர கழி ரத தான ெச@வ
நல. தான ெச@வத*
? ேமா உபட அதிக அள பானDகைள

, ப நல. ரத தான ெச@ய 10 நிமிஷDகேள ஆ 
. ஒ.வ. 

ெதாைலேபசி ெச@ய ஆ 
ேநரைதவிட
ரத தான ெச@த பிற
ஓ@ அவசியமா?

ைறதா.

ரத தான ெச@த பிற
, ரத வDகியிலி./ேதா அல ?காமிலி./ேதா
உடன,யாக9 ெசல >டா. மாறாக,
ளி பான, பிCக: சா பி: 15
நிமிஷ ஓ@ எ க ேவ. அத ேவைள உணைவ நறாக9
சா பிவ நல. உDகள தினச ேவைலகைள ெதாட/ ெச@யலா.
ரத உைறவத*
எ அவசிய?
ரததி ெமாத உள 13 காரணிகளி ?த காரணியி ஃபி ேனாஜ
(Fibrinogen) எற ேவதி ெபா.தா ரதைத உைறய ைவ கிற. ரததி
உள பிளாCமாவி இ இலாவி:டா ரத உைறயா. ஒ. லி:ட
பிளாCமா
2.5 - 4 கிரா எற விகிததி ஃபி ேனாஜ உள.
ரததி நிற ஏ சிவ பாக உள?
ரததி உள சிவ அ% களி உேள "ஹீேமா
ேளாபி 'எற ேவதி
ெபா. உள. இ/த ேவதி ெபா. தா ரத
சிவ நிறைத
ெகா கிற. ஹீேமா
ேளாபிதா உடலி உள அைன9
ெசக 
ஆ சிஜைன எ9 ெசகிற. ரததி ஹீேமா
ேளாபி
எணி ைக
ைற/தா ரத ேசாைக ேநா@ (அன ீமியா) ஏ*ப. ரத ேசாைக,
ரத இழ ஏ*பேபா ரத சிவ அ% கைள9 ெச;வாக.

ரத9 சிவ அ% களி ஆ3 எ!வள?
ரத9 சிவ அ% களி ஆ3 நா
மாதDக. ரத9 சிவ அ% களி
? கிய ேவதி ெபா.ளான ஹீேமா
ேளாபி உ*பதி
இ. 9 ச
ேதைவ. கீ ைரக, ?:ைட ேகாC, ?:ைட, இைற9சி ஆகியவ*றி இ. 9
ச அதிக. இவ*ைற உணவி தின? ேச ெகாடா ரத ேசாைக
வரா.
ரத ெவைள அ% களி ேவைல என?
ரத ெவைள அ% கைள பைட வரக

எ" அைழ கலா. ஏெனனி

உட; 
Iைழ3 ேநா@

கி.மிகைள ?தலி எதி ேபாபைவ ரத

ெவைள அ% கேள. இைவ ேநா@ எதி 9 ச தியி ? கிய ஆதார.
ரததி உள "பிேள:ல: 'அ% களி ேவைல என?
உடலி காய ஏ*ப:டட ரத ெவளிேய"வைத இய*ைகயாகேவ
த 
ச தி "பிேள:ல: 'அ% க
உ. ரத ெவளிேய"
இடைத9 K*றி "கா

'ேபா அைட ைப ஏ*பதி ேம; ரத கசிவைத

இைவ தவி. ெடD
, க மேலயா கா@9சலா பாதி க ப
ேநாயாளிக
இ/த பிேள:டல: அ% கைள உடலி ெச;வாக.
பிளாCமா எறா என?
ரததி உள திரவ ெபா.தா பிளாCமா. 100 மிலி லி:ட ரததி
Kமா 50 சதவத
ீ அள
பிளாCமா 40 சதவத
ீ அள
ரத சிவ
அ% க இ. 
. ம*ற அ% க 10 சதவத

இ. 
. பிளாCமாவி
தண,
ீ ைவ:டமிக, தா ெபா.க, ரதைத உைறய ைவ க >,ய
காரணிக (காரணிக), ரத ெபா.க இ. 
. தீ

காயDகளா

பாதி க ப ேநாயாளிக
பிளாCமாைவ ம: ெச;வாக.
ரததி உள ெபா.க யாைவ?
ரத சிவ அ% க (Red இரத ெசக), ரத ெவைள அ% க
(ெவைள இரத உயிர% க), பிேள:டல:க (இரத) என ரததி
O" வைகயான அ% க உளன. இைவ தவிர திரவ நிைலயி
"பிளாCமா 'எற ெபா. உள.
ரத அFத (இரத அFத) எறா என?
உடலி எலா உ" க 
ரதைத இதய "ப 'ெச@3ேபா
ஏ*ப அFதேம ரத அFத. இதயதிலி./ ஒ. நிமிஷ
ஐ/
லி:ட ரத எலா உ" க 
ெசகிற. இ பணிைய9 ெச@3
இதய தைசக
ம: ஒ. நிமிஷ
250 மிலி லி:ட ரத

ேதைவ.
உடலி ரத பயண ெச@3 Qர எ!வள ெத3மா?
ஒ. Kழ*சியி (One Cycle) ரத பயண ெச@3 Qர ஒ. ல:ச 19
ஆயிர கிேலாமீ :ட! ரத

ழா@க 
ெச;ேபா, அத ேவக

மணி
65 கிேலாமீ :ட! - ேமா:டாைச கிளி சராச ேவகைதவிட அதிக.
மாதிைர சா பி:டட தைலவலி அல கா வலியிலி./ நிவாரண
கிைட ப எ ப,?
மாதிைர சா பி:டட, அதி உள ம./ ெபா. ரத Oல வலி
உள இட
பயண ெச@கிற. வலியிலி./ நிவாரண கிைட கிற.
உடலி ரத பயண ெச@3ேபா எ9 ெசவ என?
எலா திK க ஆ*றைல எ9 ெச; ? கிய பணிைய ரத
ெச@கிற. ெகாF 9 ச, மா9 ச, ரத, தா ெபா.க வ,வதி
ஆ*றைல அ எ9 ெசகிற. திK க ஜீவி க ஆ சிஜைன எ9
ெசவ ரத தா.
ரத ஓ:டதி ? கிய பணி என?
Iைரயீரலி இ./ அைன திK க 
ஆ சிஜைன ரத எ9
ெச;. தி. ைகயி திK களி இ./ காப - ைட ஆ ைசைட
Iைரயீர;
எவ/ O
வழிேய ெவளிேய*"வ ரததா.
ரததி ச கைர அள?
உட ஆேரா கியமாக உளவக
ரததி ச கைர அள
எ சா பிடாம (ெவ" வயி*றி) -. 60 ?த 110 மி கிரா சதவத

ைறவாக சா பி: இர மணி ேநர கழி ... 80 ?த 140 மி. கிரா
சதவத

ைறவாக க: பா:, உள ச கைர ேநாயாளி
...

எ சா பிடாம ... .80 ?த 120 மி. கிரா? 
இ. கேவ.
சா பி: இர மணி ேநர கழி ... 140 ?த 160 மி. கிரா? 

இ. கேவ.
? கிய: காைலயி ெவ" வயி*றி ரதைத பTேசாதைன

ெகா க வ.ேபா தணீ ம:ேம
, கலா. காபி, U, பா, சிகெர:, ம
ம*" ம./கைள எ

ெகாள >டா.

ச கைர ேநாயாளிகளாக இ. 
நிைலயிசா பி:ட பி வழ கமான
மாதிைர அல இKலி ஊசி ம./ ேபா:
ேநர கழிேத ரதைத பTேசாதைன

ெகா இர மணி

ெகா க ேவ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful