MINISTERUL

EDUCATIEI

~I fNVATAMINTULUI

~

Conf. dr. ing. P. RAILEANU - Institutul Politehnic la~i Sef lucr. dr. ing. C. ATHANASIU - Institutul de Constructil Bucuresti

Sef lucr. ing. V. GRECU - Institutul Politehnic losi
Sef lucr. ing. V. MU~AT - Institutul Politehnic lcsl ~ef lucr. dr. ing. A. STANCIU - Institutul Politehnic la~i Conf. dr. ing. N. BOTI - Institutul Politehnic la~i Asist. ing. A. CHIRICA - Institutul de Constructil Bucuresti

GEDTEHNICA 91 FUNDATII - EXEMPLE DE CALCUL-

EDITURA DIDACTICA ~I PEDAGOGICA - BUCURE~TI

Lucrarea a fost anattzata ~i avizata de colectivul catedrei de geotehnica !il fundatii. consiliul profesoral al FacuIta\ii de Construc\ii Civile, Industriale !ii Agricole !it biroul senatutut din Instttutul de Constructii Bucurest i ~i Institutul Politehnic Iasi,

de sio de

in te
rl Participarea la elaborarea lucrartl: Conf. dr. ing. P. Raileanll - cap. T. II. V. VI1.3, VIlA. Sef lucr. dr. tns. C. Athanasiu - cap. VIII. Sef lucr, ing. V. Grecu - cap. III.l. II1.2. IV.3. V. Sef lucr. ing, V. Musat - cap. m.3, IV.l, IV.2. VII.! .. Sef Iucr. dr. ing. A. Stanciu - cap. VI. VII.2. Conf. dr. ing. N. Boti - cap. I. VI. Asist. ing. A. Chi rica - cap. VIII. Coordonator: Conf. dr. ing. P. RiHieanu ..
j

p
s
j

a~IOT) Nf. i"v
Redactor: Grafician

ru.~

A

Ing, Michaela Com~a Sanda Dumitra~cu Wegeman Victor coperta:

Tehnoredactor:

.. -

C3-

aI
, l?i

'est i

PREFATA. Complexitatca ~i oolumu! important at lucriirilor de constructii previizutc in documeniele de partid ~i de stat, in concordaniii cu noua catitate in toate formele de actiuitate productiva ~i de pregatire a cadrelor, cer insusirea temeinice de ciitre viitorii specialisti bazate pe experienla a unor cuno*tinle inaintasilor
exemple

#

pe cuceridin

rile ~tiin/ei ~i iehnicii din lara !1t lucrare sint prezentate
problemele

# strainatate.
de calcul

geotehnicii, [undatii ~i procedee de fundare, cuprinetnd prevlizute in planurile de invalamint pentru stttde1l1ii facultiililor de construc/ii ~i hidrotehnica. S-a urnuiri; ca siructurarea pe capitole ~i subcapitole sa fie cit mai accesibild in/elegerii.

A uiorii exprimii ~i pe aceasid calc mul/umirea lor pcntru sprijinul acordat de cdtr» colegii de la disciplinele de Geotehnica ~i funda/ii de la Institutul de Conetrucii; Bucuresti, Instz'tutttl Poliielmic I asi, Cluj-N apoca ~i T imisoara. De asemenea, multumesc in mod deosebit pentn' ajutorul efectiv acordai de ing. M; Dobrescu in cola-

[ionarea *i ordonarea materialului,
_Prezelltarea gra f icii a unor capitole

precum ~i pentm
din lucrare .
AUTORII

'. ...
.j"
J

r

....

EU

PR CUPRINS
Prejala _~memenle C~it9luLll. Capitolul de p'Top,.ield/ile documentaii« mecanice , geole/mica. Proprietil/i fizic« .
terenul

. ale pdminturiloT

3 5 25
31

ale pdm{"lurilor de jundare

III. Starea de ejo,.lu,.i §i dejormalii fn III.I. Starea de eforturi unit are --.III.2. Starea de deforma~ii tn plimint
1II.3 Con(HUn de ecl:tilwu__!LII!!t~ talusurilor, de fundare taluzurtlor pAminturiior . ..

1.1. Care pectare geotel Rezolvare. Pentru ai furnizeze date a) caract I de relief, curs precum ~i cail b) ampla: ducte de apa c) geologi deosebita natt d) datele informa tii asr zona a carer ( tor; e) unele : factorilor din: niera a pamir f) posibil pentru bet oar g) descrit apei subteran fundatii sau 1 mai mare, dar ale amplasam h) .rezult: sa u de roca e) constructiei, a i) rezulta efectuate in s de fundatie.

31 60
90 pdmfnturilor. Capacitatea porlantrf a

Capitolul

IV. Stabilitatea
te,.enului

Impingerea

IV.I. Stabilitatea IV.2. LlIlpingerea
IV.3. Capitolul Capitolul Capitolul Capacitatea V. Fundalii

portanta a terenului
~i chesoane

de fundare

108 108 138 188 207 285

de sup,.aja/d pe piloli

VI. Fundalii V.II.
ape«, ~~

Sprijinj,.j

J>..I!lPla!!.;~e. Imbundlrf/irea .

terenului

de fundare,

Agresivitatea

VII.l(SPrljinirl') .....•.... VII.2. ~1~l!W ...... . VII.3. tmbunlltli~lrea terenului de fundnre
VilA. Capitolul VIII. Agreslvitntea Programs lehnicd Programul de apel calcul . . . . . . . '.' pentru rezolcarea

336 336
3.!tl 3S.!

35i '1110" probleme
simple de Gee-

VIII.I. VIII.2. VIIL3. VIllA. \'I1LS.
VIII.6. Bibliogr af ie

fi Fundatii .. COXS-I Programul STAB-I Programul BE.'\.R-I
Programu! Programui Programul RADlER

APIL-I APIL-2

365 365 361) 377 377 386
399 408

..

I

_

1.2. In c geot~hnice se 0,00-0,5 0,50-1,41
1

CAPITOLUL I

.. ..

ELEMENTE DE DOCUMENTATIE GEOTEHNICA. PROPRIETATILE FIZICE ALE pAMINTURILOR

3 .imtntuTi/",.

~.,
?-

5

31 31 60 90 po,tantd a 108 108 138 188 207 285
greswitatra

1.1. Care sint datele principale pe care trebuie sa le furnizeze pectare geotehnica in vederea amplasarii unei constructii ? Rezoloare.

0

pros-

336 336
3-16

354 35i
~/e de GtO-

365 365 361) 37i 3i7 386 399 408

Pentru amplasarea unei constructii sint necesare observatii care sa furnizeze date referitoare la : a) caracteristicile topografice generale ale amplasamentului (elemente de relief, cursuri de apa, haIti, imprejmuiri, arbori, aflorimente stincoase) precum si caile de acces disponibile pentru vehicule si utilajul terasier : b) amplasarea retelelor subterane (cabluri electrice, telefonice, conducte de apa sau de canalizare) ; c) geologia general a a zonei amplasamentului, acordindu-se 0 atentie deosebita naturii rocii de baza ~i posibilitatii producerii de prabusiri : d) datele despre folosintele anterioare ale amplasamentului, inclusiv inforrnatii asupra eventualelor degradari ale constructiilor mai vechi din zona a carer cauza ar fi putut-o constitui terenul de fundare necorespunzator; e) unele fenomene specifice deosebite : seismicitate, fenomene datorit a factorilor climatici, ca: producerea de viituri, umflarea ~i contractia S(;ZOniera a pamintului, procese de eroziune ; f) posibilitatea obtinerii de materiale de constructii locale (agregate pentru betoane, piatra, apa ~i calitatea acestora) ; g) descrierea detaliata a stratificatiei terenului, inclusiv caracteristicile apei subterane in intreaga zona care se va afla sub influent a viitcarelor fundatii sau lucrari in executie, precum si a forrnatiilor aflate la adincime mai mare, dar care ar putea afecta conditiile geotehnice sau hidrogeolcgice ale amplasamentului : h) .rezultatele incercarilor de laborator efeetuate pe probele de parnint sau de roca extrase din zona amplasamentului, in functie de caracteristicile constructiei, a fundatiei si de tehnologia adoptata : i) rezultatele analizelor chimice ale paminturilor si ale apei subterane efectuate in scopul stabilirii unei eventuale agresivitati asupra e1ementelor de fundat ie.

. ,.2. In carnetul de lucru at unei forrnaj.ii de foraje si prospectiuni geotehnice se mentioneaza urmatoarele date referitoare la un foraj : 0,00-0,50 m parnint vegetal; 0,50-1,40 m argilli prafoasa cafenie - bruna ;
5

1,40-9,20 9,20-13,00 13,00 m

m

praf argilos de euloare galbena, cu concretiuni de calcar cu maeropori, in stare tare; m pietris aluvionar eu nisip galben ~i bolovani; argila marnoasa vinat-cenusie, compacta.

Nu s-a eonstatat prezenta apei subterane. Se cere trasarea profilului geotehnic al forajului,
Rezoluare. Figura 1.l. 1.3. Cunoscindu-se stratificatia din forajele F 1> F 2, F 3' F " sa se intocrneasca profilul geologic si blocul diagram al terenului pe care urrneaza sa se amplaseze 0 constructie (fig. 1.2-I.5).
Rezoluare. Profilul geologic ~i blocul diagram al forajelor sint date in figurile 1.6 ~i 1.7.

mentionate

1.4. Sli se traseze diagrama de variajie a presiunii geologiee pentru profilul F 1. de la problema 1.3, cunoscind ca greutatile volumice ale stratelor sint : Strat 1 umplutura de pamint Y1 = 16,0 kN/m3• Strat 2 argila slab prafoasji cenusie plastic virtoasa Y2 = 19,2 kNjm3. . ; - Strat 3 - praf nisipos cenusiu plastic consistent Y3 = 18,4 kNjm:l; Y3 = 14,5 kNjm3• " - Strat 4 - nisip mediu cu pietris mic y, = 12,7 kN/m3. - Strat 5 - argilli marnoasa vinata cu filme de nisip virtoasa y, = 15,6 kN/m3• Rezoluare. Calculul presiunii geologico se face cu formula generala :
CJ~hj

Pig. 1.1. Profilu1 geotel unui foraj.

=

E y.ll"
i-I

..

Forajul
Colo SIIfIU.0.00 'ictt.h~

Valorile

presiunii geologice:

as

=
=

11 . hI = 16,0 X 2,80

ae- = as
aD
CJe-

+ y%h2
+

= 44,7

+ 19,2
+

=

44,7 kN/m2;
X 6,70 = 172,7 kN/ml;
X

Y3h~ = 172,7

16,0

0,90

= 187,1 lu~/m2.
a pa-

mint ului submersat.

, tl1c~pind cu punetul E, se ia in considerare greutatea volumica

aE = 187,1 a, =
CJ.

+ y,h, = 216,1 + 12,7

+ 14,5

x

2,0 = 216,1 kNjm2;
X

0,3 = 216,5 kN/m2•

. ~ednt~ua tr.asa diagrama ~i pentru ultimul strat vom lua in considerate prrm n 01 metn.
aN =
(1,

+ yshs = 216,5 + 15,6

X 2,0 = 247,7 kNfml.

Fig.

6

.iuni de calcar :lui; irea profilului
0/0 Str au,00 /'co,lle

Oef)u""reo strotunto»

o.~v",,~• • •'r.'l/ril.,.

NMI
.",

'Forajul cere Strotl •
-0.00

F2(I,O.201 O~nlJ"'''''.o
Slro/lH,tor

"',o!,.

op6

....

Umplutura

J

F4, sa se incare urrneaza

)r mentionate
-logice pentru lice ale strate-

....
-9

'"

""
'asa y'! = 19,2 18,4 kN/mJ;
l:l.

r)

\
_J

virtoasa Yi =

Pig. 1.1. Profilul geotehnic al unui foraj.

Fig. 1.2. Forajul F 1.

\____

I

Fig. 1.3. Forajul F 2.

"1, {44.S01

50} o.flu",i,.."
{1,5,

D.I'I~ t,O:fr.o
51'CI.lfl{O{' Nillft

apd

Umpluturd Umplutura

Argild sltfb pr6foaso

Ar9ilo profoosd slob cenusi. pla strc

jI
-I_li':!.,

cenusie
caf.';ie cu pung; feruginoase plastic virtOClSii

1-2~",,""4-_Vi_rt_o_a_s_a __

olumica a

pa.-

Nisip sf Nlsip fin

lin

mediu

cu

fragmente cochilifere

1m2•

in considerare

Arglld mcirnoasd vhata plastic vtrfoas6

Argild marnoa. so vincita virtoasa ta re

~/ml. /
",r

.Fig. 1.4. Porajul F 3.

Fig. 1.5. Forajul F of.

7

f4 (41..50
~ (43.5UI
1,5.00

.,,..,
U)

." ':':,j' \
.

"" '.'.\a ~
"'"
e-,

'. ~

Umplull

;

~

mr
~)

\

1.3.
,,'

~I
"

-.
Arglld

1

-0 ..

._ . (J;~

-t·
.:::.

"
."

.
'.
4:-'~ t-.

~N

"i

Prol
NI5/P
I

::::t

~

'"

Argtld Fig.

In

figura 1.S SI

1I

I ,
I

1.5. Sa se tras ~i D avind fractiu prezentate intabel Rezo.lvare. l"ig
./: ,,_, -.j.;'

.

. Fig. 1.6. Prom geologic prln forajul F 1; F 2; F 3.

% il1J 90 IiO

Arg,lo

.

l~ ;AI
I,{)

,T

30

IL

/

/
/.

-15.00

m

Umpluturd

o

'r
Nisip fin si m!!'G'u

I

10 10 A 0001
,'1
_/.,

,"

lL , l T 0.00

O.OOl

Fig, I.7, Bloc diagram. 8

Fig. I.~

.~':ii' \

A Umplufuro

.",.1 ~

'.'

<,) <>

~~ 8

= H,7 /(N/m~

frL;-

Argilli
,_
, r:

ceouve

B

._

-

f----\
.
,

fie -171.1 /(

,

.
~

...
to. ,~ .....

.~NA . Prof

. UO=TB7.1
f)JSI(JO~ [0
...l.
_L

kN/m1

~I~ ~

NISlp med,u Argilli

f
H

~=1 lb.lkN/m.l
./ (7F ...l. '\ ...l.

= llfl,5kN/mJ

marnoaso

Fig. 1.8. Diagrama de variape _a preslunil geologice.

In figura I.8 se reprezinta prezentate in tabelul 1.1. Rezoloare. Figura 1.9

la scar!_yariatia presiunij geologice.,

1.5. Sa se traseze curba de granulozitate pentru paminturile A, B, C ~i D avind fractiunile granulometriceobtinute prin analize de laborator

1

TIporl de pimlDturl
Proba

I
< O,005mm

I O,05-0,005mm I
46 26 34 24

Fra~tlubea

%
2,O-OO5mm

A

B C D

24 30 65 74

30 44
2

-

;l.

:J
'='0

Nisip

fin ~I mecuu
C(J

..." Nlsip mediu ....J Pfefns m«; ::::l

POOl

U.002

OIJJS

0,0/

0.02

O.05

0.1

02

05

2

<oool

10

liJ

A'rglld mcirmasd

v;n,Ha

<J005 O.aMOOl 0.05;0.005 2.0;0.0

Fig. 1.9. Cnrbe de granulozitate pentru plmblturile A, B, C, D.

9

1.6. Care este coeficientul de ~~uniformitate pentru proba A, a carei curba de granulozitate este reprezentata in figura t9 dln-eiem.pllil 1.5? Rezoloare. U = d .. = ~
• diG

11.

Rezol'Va~e.'i ! Proba 1 Proba 2 -

-r.

1

Proba 3 - ]

= 13,3 -

pamint

uniform (STAS 1243-83).

0,0015

1.7. Utilizind diagrama ternara din STAS 1243-83, sa se stabileasea denumirea paminturiloravind _eomp()zitiile dateIn tabelu1 ~:2:__
Tabelul 1.2 Fraetlwl,i grall,ulometrlee
.Proba

Proba 4 -'J Proba 5 - l Proba 6 - :

este dispersat uni specifice a suspei Rezolvare.

1.8. Pamint

-\

_,..r~\la.._ \
56 17
0

,.

.~i5ip
01

'0

.\
\

Pm!
I.

.'

Notind eu 11 tului, vom avea volumul

I

2 3
4

1 .,

5 6

82 77

20 61 36 27 18 17

24 22 63 73
0

so:

masa soluti densitatea

'6

s

In figura 1.10 se prezinta

diagrama ternara dupa

STAs 1243-83.

1.9. Cunosci prin incercari dl ale earacteristie:

Rezoloare.
a) Determit: Plecind de

q_

~~ ~~ 50~-~--~~--;
~ 60k---~~~r--.~~~
,

'-i0

t

/JO
(Ck-_...:>,J._--li--"*--4.

apei ~i respectiv
\
\

Exprimind mele corespunz
, •..
I

i

Deoareee 11 se va scrie :

10

50

50

70

80

90

_.___PRAF-------(0.05 - 0,005 lmm

• Arglio prafoosli nlslpaasri

b) Determi Porozitate: volumul aparer Pamintul va fi egala eu •

Fig. I.I0.Dlagraml!. 10

temarl.

.oba A, a carei exern plul I.5 ?

i I.

Rezoluare. Proba Proba Proba Proba Proba 1 2 3 nisip argilos. praf nisipos. praf. argiis. grasa.

argiHi.

1243-83). • se stabileasca
.2.

4 5 Proba 6

argila grasa .

1.8. Pamint useat 54 g, avind densitatea specifica p, = 2700 kg/m3, este dispersat uniform in 400 em3 de apa, Se cere determinarea densitatii specifice a suspensiei astfel realizate. Rezoluare. Notind eu V.., V, volumele ~i M.., M, masa apei ~i respectiv a pamintului, vom avea: volumul solutiei V=V

masa solutiei

M = MN

+ V, = 400 + 2,7 = 420 ern": 54 + M, = 400 + 54 = 454 g;
to

densitatea specifics ~S 1243-83.

a solutiei

p = 454 = 1,04 g/em3.
420

1.9. Cunoscind caracteristicile de faza ale unui pamint, determinate prin incercari de laborator y, y, ~ w, sa se determine relatiile de calcule ale earacteristicilor de fad derivate. Rezoloare. a) Determinarea greutii/ii volumice a pamintului in stare uscata Yd' Plecind de la definitia umiditatii w = M ... unde ~V[ si M, sint masa apei ~i respectiv a probei uscate, masa total M = M, (1
M,
to

a

a probei va fi :

+ w).
.

Exprimind aceste mase ca produse dintre densitati volumice ~i volumete corespunzatoare, obtinem : .',

V . p = V· P. (1

+ w),

de unde p" = _Pl+w

Deoarece in mod obisnuit umiditatea se da procentual, ultima relatie se va scrie : .
20

P. =

p ----w-

1+100

~

b) Determinarea porozitii/ii n. Porozitatea n este raportul dintre volumul porilor pamintului. Vp ~i volumul aparent (volumul total al parnintului, inclusiv golurile) V. Pamintul fiind in stare uscata, .masa totala a probei de pamint va fi egala ell masa scheletului mineral, adica
M = M,.

11

Explicitind aeeste mase functie de vo!u~ul tO~c:lV al probei, volumul seheletului V, si densitatea volumica a pamintului 1U stare useata P. ~t a densit apii scheletului PI' avem: P•• V = p, . V,. tmpartind prin V si tinind cont de definitia porozitatii enuntata
w

STAS 1243-83 d gradul lor de umi

mai sus, obtinem :
P.

=
=

p,

v, -v = p,'

V-

v

vp

= p,

(1 -

V'

Vp) .

U t F F

p.
n

p,(l - n).
p, P. P•• p. = ---- p, p, . 100 .

=

e) Determiner, psat este rapo: gime plini eu apa) Daca n este iJ

Dad\. porozitatea
c) Determinarea

se exprima in procente, n
indicelui porilor e.

Indicele porilor e este raportul intre volumul porilor pamintului si volumul particulelor solide V. din acea eantitate de pamint.

V,.
£) Determinar, P' este raport sata; sub apa, si v Masa totala p,' V, - P... V.:

vp
n =vI'

v = r, + vp ----=:__v., IV, -v +v----!.'-

vp

.

V.

= -1

e

+e

,

deoareee am aratat

mai sus ca : v" = e.

v,

Explicitind pe e in functie de n, se obtine :
n e=--.

1-n

Dad de mal sus trebuie scrisa sub

n este expri

Deoareee n se exprima uzual in forma:

%

relatia
n

g) Deierminas
ID caracterize
.' .
0

e=---

. Se observa ca se mai poate obtine mtrodudnd valoarea lui n deterrninata e

100 - n

relatie a lui e functie de p, ~i p, la punetul b.
Pd •

= p. -

in care: e
Cmax
em; ..

este
-

d) Determinarea gradului de umiditate Sr. Este raportul intre volumul apei continute im porii pamintului ~i volurnu l total al porilor din acel pamint. tn cazul cind porii sint umpluti eu apa avem 0 umiditate :
W.at

STAS 1243purilor functie d4

=

M",,,,1lZ . M,

100

=

vI"

v, . p,

Pz

. 100

=~

p,

. 100 %.

.Star ...

de In

Gradul de umiditate

se determina deci: _~ _ S, w.",

p,.w

100 • tl

p.

Afinat1i. Cu Indesare medie tndesaU

12

'obei. volumul uscata P4 si a

STAS 1243-83 da urrnatoarea gradul lor de umiditate:
Gra<lul de umiditate

c1asificare a paminturilor

in functie de

:atiienun~ta

I

S,

Uscat Umed Faarte umed Practic saturat

<0,40 >0,40 ..•. <0,80 >0,80 ... <0,90 >0,90

e) Determinarea densitafii volumice a pamintului in stare saturata p •..,. p.aI este raportul intre masa pamintului saturat (porii fiind in intregime plini cu apa) si volumul acestuia (inclusiv golurile). p,•• = (1 - n) . p, Dad )amintului nint. V,.
n este in

+n
p
'

. P.'

%
P,••

= (I - ~) . 100

+ _" . p ... 100

£) Determinarea densitaJii oolumice submersate a pamintului p'. p' este raportul dintre masa pamintului determinata in stare submersata; sub apa, ~i volumul acestuia (indusiv golurile, v. fig. I.11). Masa totala a pamintului submersat este M' = M, - M. = p,' V, - P... V, = V,(p, - P..). p' . V = V,(p, - p.,) ; p= Dad
, V-V. V (

p, -

P.. ; sub forma:

)

P' = (1 - n)(p, - PIll. n este exprimat in procente, relatia ultima trebuiescrisa
p' =

.uie scrisa sub

(1 -.

I~)(P' -

P.)·

g) Determinarea gradului de indesare I D'
ID caracterizeaza starea de indesare a unui pamint nisipos. '~ie de P, ~i p. in care: e
~••• - e

este indieele porilor pamintului in conditii naturale; emu indicele porilor pamintuliii in stare de afinare maxima; e",;.. indieele porilor pamintului in stare de indesare maxima.

intului ~i volu~:

STAS 1243-83 da urmatoarea clasificare a nisipunior functie de gradul de indesare in tabelul 1.4.
Tabelul 1.4
Star"" de tadesare

%.

I
.

10

Afinata Cu indesare medie tndesaU

~O,OO <0,33 ... >0,33 ... <0,66 >0,66 ... <1.00

Fig.
.
..:~

Famint saturat .
1.11.

ilBllOTEC.·

13

j~l:f1.059

i

b) Determinarea capacitiifii de indesare C,. C. este eapaeitatea paminturilor l~isipoase de a-si miqor.a volnmul porilor prin a;;ezarea partieulelor solide ;;1 se calculeaza en expresia : C_
f t",4% -

Un strat de 8,20% ~i y = 17 teristici pentru ace: pentru a satura 1 1 Rezoloare.

t.u.

em',.

em'.

Clasificarea nisipurilor

dup(vabarea

C, este data in tabelul 1.5.
Tubelul 1.5

Capacitat.en

de tndesare

Ci

n

=

Mid. Mij1oci~ Mar~

<0,4 0,4 ... 0,6 >0,6

1.10. Sa se determine caracteristicile de faza pentru 0) argifa grasa cenusie avind greutatea volumica y = 16,8 kN/ma, greutatea volumica a scheletului, 't, = 26,6 kN/m3, umiditatea in stare naturala, W = 32,5%. Rezoloare. Utilizind rela tiile de ealeul din problema anterioara 1.9-, particularizind pentru greutati specifice, se obtin pc rind indicii geotehnici :
--y~--

s,

.

Nisipuleste

useat .
(sal

'

=

(1

1+ n

w

100

1+--

16,8 32,5 100

= 12,6 kNjm3;
y' = =
14,0 26,6

I

I-~)

100

= y,

- y. y,

=

26,6 - 12,6 26,6

= 0,526;

Greutatea

totala a
II

n = 52,6%;
e=--=
111 II

G=
Datorita umiditatii

0,526 I - 0,526

= 1,10.
0

Acelasi rezultat pentru n.

se obtine, dad

se utilizeaza
26,6 12,6 12,6

relatie asernjinatoare ea
"

e

=-=
12,6

14,0

Greutatea

apei nee

1,.10 ;

G

s, =
Conform
"'sal
I

y, . w 100· e . y..

= 26,6

. 32,25

= O,772~

110 . 10

1.12. in urma
argila s-a obtinut determine' caracter lor geotehniei. Rezoluare.

STAS 1243-83
=
100'

parnintul este umed.
100"

(1 - ~) . or. __._~
y'

.

y

=

(1 -

52,6)

100'

.

26

6

-L
I

52,6 • 100,

10 =

= 17,89 kNJm3;

=

(1 - l~O)(Y' - Y..) = 7,868 kN/m3•

Determinarea s-a proce dat la e>

14

Ilqora

volumul

cpresia :

1.11. Un strat de plmint msipos are y, = 26,6 kNjm3, 0 umiditate de 8,20% si y = 17 kN/ms. Sa se calculeze indicii geotehnici derivati caracteristici pentru acest fel de parnint. Care este cantitatea de apa necesara pentru a satura 1 m3 de pamint nisipos? Rezoluare.

[,5.

y .. =

----'-y-

1+- y, n----

w

= ___!_Z_ = 15,71 kN/m3;
1,082

100
y. -

y,

26,60 - 15,71 _ 0409' -, 26,60 15,71 =

I

n = 40 90/
'/01

e=~
Y.
0l

= 26,60 .; _w __

0,693 ; 0,315.

15,71

tatea volurnica .Hi, w = 32,5%_

argiIa grasa

5, = _..:.y.:...,

100 . e .

r..

26.60, 8,2 = 69,3 . 10

,.

Nisipulesteuscat.

particularizind i:

,.41 = (1 "=

I~O)Y'

+ I~
.

.

r..=

(

1 - ~::) . 26,60

+

+ 40,9

100

10 =·19,811· kN/m3; (26,60 10,00) = 9,81 kN/m3•
1 rn3 de nisip este :

lI -

-11

)

100

(y, -

Y..)

= (40,9) -. 1-

100

Greutatea

total a a apei necesara pentru a satura G.. =

rIO '

n.

V = 10 ·0,409 . 1,00 = 4,09 kN
de apa :

Datorita iemalliHoare ca

umiditatii llatu_rale, in pamint s!:_a_!la cantitate 0 i

fG~
..

=

- ---_- . - ----Greutatea apei necesara pentru a satura !_ 1)13 de parnint este :
._'\,-

8.20 . 100 + 8,2

17

=

1,28 kN,-

G

=

G.. -

G~ = 4,09 -

1,28

=

2,81 kN.

2,6 00.

1.12. In urrna incercarilor de laborator efectuate pe un csantion de argila s-a obtinut r = 20,4 kN/m3, ,y, = 27,2 kN/m3 ~i w 19%. Sa se determine 'caracteristicile de fazji ~i sa se traseze diagrama fazelor si indicilor geotehnici.
_J

Rezoluare .

Deterrninarea indicilor geotehnici se poate face prin calcul asa cum s-a procedat la exemplele anterioare (1.9; 1.10; 1.11) sau utilizind un cal

15

at

,

- Redueerea

Co
dO
Ot

C+

AO

V

S
S
';>

ci

dX
8';-

A":-

C,
et

/nO'1'

deterom,nor, ".Pf'rlmf'ntol

loa«.
Dt4GRAMA

g!'O,ph",(,

Co/CU!··~.'1

no
If!

s
i

81

S S

AO
dl

cLex
AO
boo B*

f

bl 01
rS

,

ox

a,

.."~j1""~;,

Is

W

F41ELOR

n 0/0
I

It.
5,

"5

"'"

I

o~o

r "~li~

d

t :I~Q.
"~~' \17'

T~

el

r-

AER

026

il: , u: III'
1]'"

I
088
~I

cB-:-

81

0,
RS

bl
5

c-;dt

c5
S

S,

q

bX
'e·;.

2Q_ 19

-

--

ill!

AO

A7

c.
c-

c" C·
d*

-APi;

127.2 r-

V//,/~,
< ..

A';b+

BX
q

D"
V

Dt
cO

ct

e ..

::fj'/' '/ ::',///"
t /

- - r3Jm - -' ~ ~-iii!lllli
0'1

-

---

--

ilil

!ili

I

I

!

= 37% 1.14. Ca urma argilos avind grosi urma deterrninaril geotehnice :Yl = , a influentei const iar umiditatea SCE

"I

I
IC9'229
i

'59'1

/0
S

f-

;illlll!i ~~,~~~}r1 ~Ii III'

Ilr\III'
i ;ll;I!11

--Cfvarii}ia - gt
I
I
I
,

Sa se calcule a) tasarea su b) cantitatea

OX

t-

//

,/

/~,~ /,"/~

./<:

I
1:1\111ill'

, Rezoluare. InainteOP d,

..

Fig. 1.12. Program ,Olivetti.

Fig. 1.13. 1ndicJ geotehnid pentru exemplul 1.12.

culator de birou. In cazul utilizarii ca1culatorului OLIVETTI MMA 101, (programul este dat in figura 1.12.) se obtin direct rezultatele :
"'f4

FROG RAGreutatea
~

= 17,142 kN/m n = 36,9% ;

3;

e = 58,6%; S, = 0,881 ;

22,853 kN 1m3 y' = 10,853 k~fm3
y ••,
=

G.I = "'foil

•~ 1

Datele se centralizeaza in diagrama data in figura 1.13. 1.13. In vederea imbunatatirii unui teren de fundare alcatuit dintr-un strat de loess de 4,0 m grosime se utilizeaza metoda de cornpactare cu maiul greu de 3 t. Prin batere se realizeaza 0 tasare a suprafetei stratului de 22 em. ;;tiind eli initial stratul avea n = 16.5 kN/m3, y, = 27,0 kN/m3 ~i Wl = 7,8%. sa se determine variatia medie de porozitate si greutatea volumidi. medie ca urmare a aplicarii tehnologiei de irnbunatatire. Rezoluare, Inainte de eompaetare:
"'(.1

_~up.~_~ll1p

= _ _,_'Y!.,.I__

1+_
'Y.

WI

I

+ 0,078'

16,5

=

1531 kN/mS'

este:

0;385 - --~ Greutatea
, (0.4JO b) GII12 =
'(1l2 •

. a) Tasarea s

.<

4

~I-';

100 27,0 - 15,31 27,0

~

~'(h
lOQ

= 0,43, adica

n = 43%.

Cantitatea

de ap

.'c) Gradul de

Dupa compactarea
Y2"".

eu maiul de 3 t :
= 4.0. 16.5 _ -. 4,0 - 0.22

=

h•. 'YI hi

17 46 kN/

m.

3.

1~

2-

G~otehnlci

$1 Iunde

Reducerea de porozitate : An= ~ ..:_0,22 = 0,06;

iI
Sf

fd
(!l

I

J:
...,

'f
50,

"2 = 37%;

"
"'(d1.IIUtl

4,00

= ",(,(1- n2) = 27,0 . 0,63 = 17,0 kNJm3,

i' '" ,'.', "',,.m , I

1.14. Ca urmare a amplasarii unei constructii pe un strat de pamint argilos avind grosimea de 3,2 m, se produce 0 indesare a pamintului, in urma determinarilor s-au obtinut pentru strat urmatoarele caracteristici geotehnice: "'(1 = 20,4 kNjml, Wl = 26,9% ~i "'(,= 27,2 kNjm3• Urmare , a influentei constructiei, greutatea volumica creste la "'(2 = 21,0 kNjm3• iar umiditatea seade la 25,4%. ' Sa se calculeze : a) tasarea suprafetei stratului; b) cantitatea de apa evacuata din strat pe Hecare mS; ~)Tari~Jiagradului de umiditate a pamintului. Rezoluare. Inainte: de indesare :
"'(41=-"":':"-

;88
:;:1 rC)'229
i

1'1

~=

xemplul

1.12,

1

+
=

WI

1,269

16,1 kNJm3;

100

TI PROGRA-

nI

=

,

1', -

')',

')'41

27,2 - 16,1 27,2 .

=

041;

-~::-~

n = 41 %.
l

Greutatea totala a apei pe m~_g~..s.trat: kN/m k~/m3
3 ~

G.I = "'(dl

•~

100

h = 16,1 . 0,269 . 3,2 = 1,39 tjm2 = 13,9 kNjrn:_

Dupa amplasarea constructiei : :i'ltuit dintr-un cornpactare eu afetei stratului 27,0 kNjm3 ~i ;reutatea volu"'(42
,"

=
1

1',
W.

+

= ~1,254' = 168
"

kNjm3•

,

100

n
2

=

r. 1'.

1'4.

= 27.2 - 16.8 = 0385 .
' 27,2

adica

n = 38,5%.

a) Tasarea sftpraJelei siraiului : s = -~h . h = An . h = _ (O,41.2._-:_~~) ..=J.!_.~,~_!!!_ 8 em,_,= b) Greutatea totala a apei pe mZ de strat, dupa amplasarea este: -GI<'2 ="'(n' ~'(h
100
h

constructiei k~/ml.

- s)= 16,8 ·0,254(3,2 - O,08} = 1,36ijm2=13,6 este: G"'I 26.9 100
0,,(1 .

3%.

Cantitatea

de apa evacuata

G",2

= 13,9 -

13,6 = 0,3 kN/m!.

c) Gradul de umiditate ini/ial:
S.I

= Y.'

w1(1 - "')
"1 .

r..

=-

27,2 . -

• (1 - 0,41) 10

'

= 1,05. 17

2-

Geot"hnici

~i lundalil

Gradul

de umiditate

dupa amplasarea

constructiei : 1,103

5,2
deci, variatia

25,4 27,2 . -. (1 - 0,385) = y•. w.(1 - nt) = 100 _ n•• y.. _ 0,385 . 10

Rezoloare.

gradului de umiditate va fi : 1,103 - 1,05 = 0,053.

se exprima in pre uscata (Pd.!) a rna uscata (Pd,.u) dete conform STAS 19 2914-69}, dad Ii

STAS 2914-

1.15. Sa se determine variatia indicilor geotebnici pentru 0 proba -de parnint supusa incercarii Pro c tor. Rezultatele :sint inscrise in tabelul 1.6.
Tabelul 1.6
fiuultatele unel lneereiiri .Proclor
NlIIJlArul dd~rrninilrii
I

Date:

I

U/M

I

7ontl(" din ten gradu 5

I

2

I

3

1

4

I

I

6

I

7

I

8

Y

kX/m'
Of

14,6 11,9

15,1 14,3

15,6 16,4 26,8

15,7 17.7

.,
y.

--

10

kN/m'

-

-

-

-- -- -24,8 26,1 20,0 21.7 -- -- -- --

16,0

16,1

15,5

15,0
'a) primii 30 em I . rambleu eu ina.l~irn

"

II
II

< 2,00
>

III 111

2,00

Rez oluare.

b) in corpul ramble' druruului :

Utilizind programul la masina electronica OLIVETTI de calcul, se obtin rezultatele din tabelul 1.7.
Indlel geot~hnlel

sau formulele
Tabelul 1.7

II < 0,50 m 0,5 < II <: 2,00 m s » 2,00 m
c) in dehlee drumului pe ad

Indlcele

I

l"~1

Y. n e

k:'l</m"

I

I
105

lnccrcarea I

I

2

I

3

1

4

I

5

I

II

I

7

I

8

Gradul de toare.

C1

13,1 51,2

13,2 50.6 103 38,2 0,37 18,3 8,29

13,4 49,9 100 37,2 0,44 18,4 8,42

% %
0/ .0

-50,1 -101

13,4

-- -101 103

-- -- -- -55,6 50,2 50,6 53,6
-- -116 125

13,3

13,2

12,4

11,9

w,.,
S,
Y'.I Y

39,2 0,30 18,2 8,20

kNJm'kN/m"

-- -- -- -37,5 -46,7 37,6 43.1 38.2. -- -- -- -0,57 0,56 0,47 0,53 0,57
18,4 8,38

1.17. Sa se 4 o proba la care kNjm3, i, = 27,1 tat: nisip = 1% Lirnitele d~ ristici sint : !vI
Rezoluare. Datele sint I.lS. Defini fica parninturile Rezolvare. tn conform: este definita de in care pamintu

1-

--

,

-- -8,37

18,4

-18,3

--

8,29

-7,80

17,8

--

--

17,5 7.46

1.16. Sa se determine gradul de compactare al unei probe de parnint recoltata din terasamentul unui drum la adincimea de 1,85 m, alcatuita dintr-o argilii nisipoasa cu p = 1,85 g/cm3, tncercarea Proctor a stabilit pentru parnintul respectiv 0 urniditate optima de compactare de 12 % si pdmu = 1,90 gjcm3,
18

Rezoluare. STAS 2914-69 !}i 9850-83 mentioneaza d gradul de compactare se exprima in procente, prin raportul dintre densitatea aparenta in stare uscat a (PJ.,) a materialului din terasament !}i densitatea aparenta in stare uscata (PJ,"u) deterrninata in laborator prin metoda P Toe tOT normal, conform STAS 1913/13-83. Terasamentele sint compactate (conform STAS 2914-69). dad li se asigura conditiile din tabelul 1.8. .u 0 proba de :rise in tabeTabelul Tabelul Gradul de eompaetare
Gradul rlc eompactare PlmInturi zoncfe din tesascment la care se prescne gtudu! de rompactnre necoealve ImbrAelI· miuti permaneute ImbrA<'A· minll Kmjperma· nente

1.8

1.6

~'o

I

coeetve 1mbrileA. miDI; pe:rmaoentc Imbram· 5~perma. aente
minti

I
1 7

7

I

8

--

15,5

- --

24,8

--

15,0 a) primii 30 em ai terenului . rambleu cu inaltiruea " de: II..;; 2,00 m 11 > 2,00 m
drurnului h :

--

26,1 "

natural de sub 100 95 95 92 97 92 93 90

b) in corpul ramhleului la adlncimea h sub patul

"au for mule Ie
Tabelul 1.7

0,50 m 0,5 < 11 2,00 m Is> 2,00 m

<

<

100 100 95 100

97 97 92 100

100 97 92 100

97 94 90 100

e) in dehlee pe adincimea de 30 em sub patul drumului

,
i

I

7

I

8

Gradul de compactare toare.

este

1,85 = 1,90

0,97. Compactarea este corespunza-

12,4 53,6

11,9

---

--

---

--- -: -43,1 -16,7 --- -0,56 0,57 7 --- ---9

116

-125

55,6

1.17. Sa se completeze in formularul de profit al forajului datele pentru o proba la care s-au obtinut urmatoarele rezultate de laborator : '( = 19,2 kN/m3, ,(, = 27.1 kN/ms, W = 25,4%. Din analiza granulornetrica a rezultat: nisip = 1%. praf = 36%. argila = 63%. Limitele de plasticitate: WI' = 17,2%, WI. = 84,0%, celelalte caracteristici sint: M2-3 = 55 daN/cm2, Ijl = 20.°20', c = 0,60 daN/cm2• Rezoluare. Datele sint trecute in profilul forajului din figura 1.14. 1.18. Definiti starea de plasticitate a unui pamint. Cum se pot clasifica parninturile dupa plasticitatea lor? Rezoluare. . In conformitate cu STAS 1243-83, starea de plasticitate a unui l?a~Ilint este definita de indicele de plasticitate I I' care arata intervalul .de ,uIDlditate. in care paminturile se afla in stare plastid. I l' este dat de relaj ia

17,8

--

17,5

7,80

7,46

m, alcatuita ctor a stabi'e de 12 % ~i

)e de parnint

II'

=

WI. -

wp19'

SrA$-ul

lf1en~iona Neplasti~ Cu plastic ;:- Cu plastic

Cu plastics

Cu plastici:

V>

c.::.

.",

1.19. Cum se se clasifica pamint
-t .

IJDJJ~IJI,J "T lJJ ZW:;//tO, ~:J.";lliO' <L '0 0

<:
lo<

Rezoloare.

<l:

1'-'

<l:

"T

1

1-.1

I~

s
Q

..
~~i
<:J

'5
es
<;:

" "" ~

"

.Consistenja p

''" "" .._

<:> u

'-

~ ""R! ~0 R ", .':! :§- r s .....
]

<-.

sau'de

indicele de

e'-.... .Idi rt~1~~1J~ e ~..s; !'iJJINCPl
<_ ~. (1, ....

~~51

~i

1:U~/JiQP(.z~" Jt1:J~); iltJ ;cr;; luu/., r ~;J [-IH _"lite,.; <II' QOH «s :J~ljJ/wn dl' ;>DJV

I;: I
~ ... ~

","

...
""

I

I

a::

-. u..
~ :::', _,
<:
:::,'

I
I I

G ~'Oj~ZC~J,~glJl o J':JI'.JOC1 If';Wt'110_'

9"~~ ibl~~vf')

e '" .... IN

I
I

Dupa valoarea lui conform STAS 1 lul L~.

....,.
It
0

~!5 Q.E ;g 0" u~
"
Q,.

o"J6J~
10../0 '11r;rN '5'JJ~'d ~JOJ ~ sO/o.JJ.,1. ;:"·IJ~JS(.'D] ~:'COlll/ J!jiP0.,""J

11.I~1
~
...

0:
1m,
tlV

;"(1

""
...J

4..

~ ejil.

-5 ~ ~

"'1 ....

,

,0

:
I

_,

u.. a
Q: Q..

::>

:: 3:1 !:: "i :::~
Q::

!: . o ~i

""....

.1

'"

t:-: e

'" ~

'" '" '"

., '"

Curglltoare Plastic curgltoare Plastic moale Plastic consistenta Plastic vtrtoasll Tare.

,

.;;

~ '"

'" '"

,

1.20. Ce con a) W > 1Jh; b) W < W <

c) wp> w?

L

,~:PJd lr.!~J IS o.JN

WI.

Rezoluare. 'Folosind tal "a) curgatoar b) plastica : c) tare. 1.21. Care = 56,2% ~i
Rezoloare:

Este 0 argila eu Pentru a gasi st

Argila este plas 20

,

.L~' tt ,~<:qt;...-; /' ,1"'.1 . -"

srA~-ul mentionat
. ,.. .'

clasifica paminturile in: 'Neplastic . ..-." . Ip = O. Cu plasticitate redusa 0' < Ip-~ 10." Cu plasticitate mijlocie 10 < I 20. Cu plasticitate mare 20 Ip ~ 35. Cu plasticitate foarte mare I > 35.

<

p

~

p

1.19. Cum se defineste stare a de consistent se clasifica pamint urile dupa acest indice?
Rezoloare. -Consistente pamintului

a

a paminturilor ? Cum

este definita de indicele de consistenta I_WI.
-w e---I,.

saude indicele de lichiditate

w-wl' II. = --Ip

= 1 - Ie.

...:

Dupa valoarea lui Ie sau a indicelui de lichiditate, paminturile se pot impar]] conform STAS 1243-83. Aceasta clasificare este prezentata in tabeluI ~:~.
Stafea pAmintUluJ

Tabslul [.9

I
>0,00 >0,25 >0,50 >0,75

lC

I

IL ~l

Curgiitoare Plastic curgiltoare Plastic moale Plastic consistentii Plastic virtoasll Tare

<0 .... <0;25 .... <0,50 .... <0,75 .. , .<1,00 ~l

;;.0,75 .... <1,00 ~O,50 .... 0,75 0,50 ~O,25 .... ., .. <0,25 ~O <0

1.20. Ce consistenta a) w > WI.; b) WI. < W < wp;

are un parnint, dad:

g.j §j ~ 11 ~ ~
.",

c) to ;;» w?

e,

.", .",

~'o c: c:. .~ '" '" ""

..

.'" ..., '" e: '" - '" c:::":: ~ .~ s v c:o. '" ;;;
()

:::::.

Rezoloare. 'Folosind tabelul "a) curgatoare : b) plastid; c) tare.
WI.

1.9, rezulta :

= 56,2% ~i w = 33,4% ?

1.21. Care este plasticita tea unei argile cu limite1e Rezoloare.

Wp

-

16,1 %,

:.;
<

-

,

~l
~

L; = WI. - wp = 56,2 - 16,1 = 40,1 %. Este 0 argila cu plasticitate foarte mare (conform STAS 1243-83). Pentru a gasi starea ei de consistenta, se deterrnina :
_WI. Ic W_

I,.

-

56,2 - 33,4 _ 40,1
-

22,8 _ 40,1

-,~

0 -7

.

Argila este plastic consistenta ..
21

1~t?o~1 §@ lI~~~-; ije$$! Ii H
eot ovor» Lui

;01 vegetal

1.22. Cum se poate defini, tinind cont de indicele de consistenta, un strat de pamint care in urma analizei granulometrice a rezultat a fi un praf argiles, avind :
WL

w = 25,9%?

=

33,4%,

WI'

=

15,4 % ~i

Rezoluare.

11' =
Turbo

WL

-

wI'

= 33,4 33,4 25,9

15,4 = 18,0%,
=~
18,0

mmm mZQi
Gr~sle Marna

_ 1 e-

WL-W

= 0,42.

ll'

18,0

I:-------JI~I
101:1 Pfal argilos

1~%~oo4 ~JBd Ff?W}})J to :::<z:, & I
Sis/Is/inca) Tut Argild pr1Jloas6

Sore

Co/car

GipS

Pamintul respectiv este un praf argiles plastic moale.
ANEXA SEMNE CONVENTIONALE I

Pietri: cu

nisip

1i liant
convenjionale.

Fig. 1.15. Semne

(Geotehnidi ~i Fundatii - M:. Paunescu; Editura Didactics ~i Pedagogica, Bucuresti, 1973, pag. 40). Figura LIS.
SIMBOLURI (STAS ~I UNITATI DE !.lASURA

TERMINOLOGIE

3950-1981)
Simbol

Termrn
I

I
Dr

Adincime de fund are Capacitate de adsorbtie Capacitate de indesare Capacitate portanta a terenului de fundare Capacitate portantll de ca1cul a pilotului Cllidura maxi mil de umezire Coeficient de compresibilitate Coeficient de compresibilitate volumica Coeficient de consolidare Coeficient de deformatie lateralll Coeficient de frecare Coeficient de higroscopicitate Coeficient de neUDiformitate Coeficient de permeabilitate Coeficientul presiunii pil.mintului Coeficient de tasare Coeficient de tasare specificil. Coeffclenti de capacitate portantll Coeficient de umf1are la inghet Coeziune aparenta Coeziune efectivll Contractle volumicll Con~nut de carbonat! Con'tinut de materii organice Continut de sulfati Criteriu de plasticitate

....

2

I
...i

Dimcnsiunl 3

I
m
Of

UDiU~i
4

C,. C,
q. 'us
a.

L

Densitatea pilmlntului Densitatea apei Densitatea pllmintului Densitatea pli.mintului Densitatea pilmintului Densitatea scheletului Diametru echivalent Diametru· efectiv Efort deviator Efort ilnitar normal e Efort unltar normal t, Efort unitar tangentia Factor de timp Porta curentului asup Forta totalll a curent Frecare de contact Grad de compactare Grad de consoli dare Grad de indesare Grad de umiditate Gradient hidraulic Greutatea spec!£idl a Greutatea volumicil s Greutatea volumlca I Greutatea pilmlntuluJ Greutatea pAmintulul Greutatea volumicil a Impingerea pAmlntul tnlllime capilarA tnll1ime critic A tncercare de forfecar Incercare de forfecar Incercare de forfecar Indice de activitate Indice de compreslw Indice de consisten~i Indice Indice Indicele Limit! Limita Limita de coatractiede plastidtat. porllor de coatractie inferioarl superioaril de d.

R.
IL

e;

-

FL-' F

m. c.

~

Vp-l VP-I L'T-l

-

kPa kN JIg (caI/g) IlkPa(cm"/N) l/kPa(cml'N) em"/s

-

vo

We

k K 1(,

U.

LT-l FL-'

Ny; N.;N. c. c'

~,.

C.

-

-

FL-' FL-I

-

cm/s kNlms kPa kPa

Modul de deformalit MOOul de deforma1it Modul Panta Pierdere de deformath hidraulicll a( de sarcinll

Porozltate Presiune critica Presiune Presiune Presiune de contact de umflare geologicll

%

CO. HUM SO,

C.

C,

-

%

-

Presiunea apel din : Rezistenta la compi liberA

I

Rezistenla

la forfec

22

. - 15,4%

tinind enta, un strat inalizei granun praf argitos:
~l

defini,

ANEXA
3

I (continua,e)
4

':>,4= 18,0%, =~=042.
18,0 '

n praf argilos

ANEXA 1~.4.LE

I

- .M. Paunescu;

Pedagogica, . Figura LIS.

:RA.

~j
m
0/ .'0

UnitAti

4

kPa
kN

Jig (cal/g) l/kPa(em'{N) IfkPa(cml{N} cml!s

emfs

kN/ml

Densitatea plmlntului Densitatea apei Densitatea piimintului in stare saturatj, Densitatea piimintului in stare submersata Densitatea pamintului in stare uscata Densitatea .sche1etului Diametru echivalent Diametm efectiv Efort deviator Efort Unitar normal efectiv Efort unitar normal total Efort unitar tangential Factor de timp Forla cnrentului asupra unitAtii de volum Porta totalil a curentului Frecare de contact Grad de compactare Grad de consolidare Grad de indesare Grad de umiditate Gradient hidraulic Greutatea specifica a ape! Greutatea volumica a pll.mintului Greutatea \"olumicil a scheletului Greutatea pilmlntului in stare saturata Greutatea pamlntului in stare submersata Greutatea volumicll.a plmintului in stare uscata tmpingerea pAmlntului tnll.l1imecapilara tnAl1ime criticl tncercare de forfecare consolidatll.drenata Incercare de forfecare consolidata nedrenata Incercare de forfecare neconslidatll.nedrenati!. Indice de activitate Indice de compresiune Indice de consistentl Indice de contrac'[ie-umflara Indice de plasticitate Indicele porilor Limiti de contractie Limita inferioarl de plastlcltate Limita supenoara de plasticltate Modul de deforma1ie edometric :Modulde deformatie liniara Modul de deformatfe volumicli Panta hidraulica a curentului Pierdere de sarcinl Porozitatt
Presiune critica

p

P..
P •• p'
I

p, d dlO a a a
't'

P.

lrlL; !tIL; llflL-1 lrlL; ML-a MI.; L L FL-' FL-a FL-I FL; FL-a F FL-I

g/cm' g/cml g/cm' g/cmS g/cm' g/eml mm . NIemi kPa kPa kPa kN{ml kN kPa
mm

j

T.

J f D U

ID 5.
Y ..

%
FL-s FL-' FL"1 FL-' FL-a FL-' FL-I. F L L kN/m' kN/m' kN/ms kN/ms kN/ml kN/ms
em, m m

y

Y•

y!.,

p,
h. H,

y,

Y

P

C·D C.U U·U IA Ca Ia

leu II' e w, wI'
WI<

0/ /0

ild

E
K Is.

FL-t FL-t FL-a L FL-' FL-I FL' FL-' FL-a FL-I FL-a

% %
kPa kPa kPa m
0/
10

n
p ...

kPa kPa 01 /.

%

Presiune de contact Presiune de umflare Presiune geologica

p

P.
a;

kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa

Presiunea apei din pori u Rezistenta la compresiune cu deformare laterala liberA p. Rezistenta la Iorfecare a piimintului "':,

23

ANEXA
I

I (conti"ulJre)

I
h

2

I
-. -

3

I

4

Suctiune

em colo anI echivaleatl de apil aau

PROPRll

Tasare specificll suplimentarll prin umez.ire Umflare liberll Umiditate optimll Unghi de deviere Unghi de frecare interioara Unghi de frecare interioari aparenU Unghi defrecare interioarl efectivll Unghiul taluzu1ui natural Viteza aparenta de flltratJ.e Viteza reall de filtratie

;,..

w.,..
Ur,
<1. ~. "(

-

r:

NJem·.·· .
'.

9 <II.

oz.' ~
v

v,

L'r" LT-l

grade. grade grade . grade grade m/s m/s

% %

O[ ,0

.

:

.....

Ij.t, Sa se s1
si deformabilitate a) pamintul b) determine c) determina fiindq.
Rezoluare.

Pl

-P2,

a) 1-Iodulul se defim

unde:

Pt. P2 ;~:
ho
~kl' ~h2

Pentru

a

1:

b) La apa Expresia genet:

se reduce

la

e

c) in apa Prin aplic

de unde E =

!:

I (conlin "al'e)
CAPITOL UL II

i'
I

em coloanl echivalentl de apl ..au Niemi ... ,
0/ 10

PROPRIETATIJ~E MECANICE ALE pAMlNTURILOR

,
~

f

% grade grade grade grade grade m/s mjs

%

1I.1. Sa se stabilesca relatiile de ca1cul referitoare la cornpresibilitatea si deformabilitatea unui pamint in urmatoarele cazuri : a) parnintul este incercat in edometru; b) determinarea este efectuata in aparatul monoaxial; e) deterrninarea este efectuata in aparatul triaxial, presiunea laterala fiindq.
Rezoluare.

a) Modulul de deformatie edometric M, in intervalul PI -P2, se defineste ca fiind :
I'v! =

de presume

P. - Pi
LlA. A. LlA, A.

unde :

sint presiunile luate in consideratie : inaltimea initiala a probei; !:l.h1, !:l.h% - tasarile stabilizate ale probei fata de ina.ltimea initial a la aplicarea sarcinilor PI !}i Pt. Pentru a utiliza porozitatile, se face observa [ia : Lln. = e. - e,. LlA, = e. - e,
ho

PI> P!

h.'
jlyl

1

+ f.

A.

= __ ..!..P.!.I_-~P,~1

+ e. P, - r, (1 ) + eo·
1

+ e.

1

+ e.

b) La aparatul monoaxial: a. = cr. = 0, a. = p. Expresia generalizatii a legii lui Hooke
e:. = 2._ [cr, E

v{cr.

+ cr.)]
=

se reduce la e, = .!_ , rezulta E
E

=L.
E,

e) tn aparatul

triaxial: cr. = cr. = q ; cr. Prin aplicarea legii lui Hooke, se obtine :
e;.

p.

=

1 E

(P - 2 .

v.

q) ;

de unde E = - (P - 2 .
£.

1

v.

q). 25

-=
CQMPRESIUNE TASARE

o
·3

1 1

Ccmonao
St· . on .er ut

nr

=
--.

2~
4~

=r=
.

C'"

Pr otui nr
El_Ji1cN,'c';i. ep1(mm/m) ImJimm/m)

5~;_~==:.,

=-=

-=t:f;-' _
-t-----

'-.--

:<bJ:I=':-=J_- __:_ ~-

~~~~E- . FC:~""" -,~ ,-~);I=-:

---~ =:-~~

..... _:---

,_
::4= __

=-

.~~

6

0-g_~_:_

r=--=::::

Aceasta relatie p natura, daca pe
form.

C
'0

7

Daca se

SCI

02SEHilAilI

~8 U9
".. II . ~ 12
~

probei de parnint

Ii'

=

h=

mm mm

Mcdul de lu cru . - - - - - - - - - - _.

------- - ---

,311.filll;,,'-;~~FH:f_ ;;I-~-I~I-!--!·i-rlt=I--I-I::;-I~I-~II'1-I!' ir~jl~-~:f~:t~-~+'
:r:: -.: 14

:_bJ:
1.::i: l

:0*_.

~--

unde:

til,

=

Ie

_

,_I_

_=-==~.~:~::,;~.~ ...____ " __ .
0.2 0,3 0.4 0.5

~~

cj=,~-

-

-

___

~

~

0.1

to

2.0

3.0

1.,0 5.0

1QO

I

1+

midi.

l'ig. II.i.

Curba de compresiune-tasare.

11.2. Sa se determine modulul de deformatie edometric pentru pamintul a carui curba este data in figura II.I (curba II) pentru intervalele de presiuni de 1-3 daN/cm2 si 2-3 daN/em!.
Rezoluare.

11.4. Sa se t de pamint alcatu carilor la 0,5; 1 20,7%; 19,2%. I kN/m3•
Rezolvare

A11_3 = 1\£2_3 =

3-1 0,090 - 0,042
32

= --

2

0,048

= 42 daN/em!;

0,090 - 0,071

= -- 1 = 52 0,019

daN/cmz. probei

de pamint

11.3. Sa se stabileasdi legatura intre deformatia 'verticala
si valoarea corespunzatoare

a a variatiei indicelui porilor.

Rezolvare.
A, sub actiunea unor incarcari exterioare ce cresc de la

e

Fig. 11.2. Variatia volumului pro bel,

--fi El
Se considera ~

ca un volum de pamint de forma cilindrica de suprafata
de la inaltimea initial a hIla Volumul initial: VI = A . hI = V.
0

Pt la pz se taseaza ina1time hz (fig. 11.2).
= V. {I

----

+

V,I

= V. (1 + ;:)

+e

l}

--,:::-

A

V =A . h2 = V.

2

Volumul final:

+ V,2 = V.(I + V;)
h. I I

= V.(I

+ ez}

5. = !!.!. =
VI

+ e. '

+

e1

26

:.-~::== :~
.

--=

"1

2L
-1l.h

=

1

+ 81

e. - e,

"

==

.

._-=

~":::: ~ "'1-

·:3::fd:=ff::=:=

.-==

Aceasta relatie permite a calcula tasarea unui strat de inal~ime hI din
natura, dad. pe toata
t:J.1t

"J::f·~L{~~
:---:-=r:-

groslmea lui avern un spor de e£ort unitar unie. - e. = --

:~-=':27 $
---

~ -:'::1.

form.
Daca se scrie probei de pamint se poate obtine deformatia verticala
ia

···~;-t;t~ _~~
~:-:t':E:=:

unde :

m. = 'e

1

1

+ e.

-

8

2

p. - p,

_1_!ji

este denumit modul de compresibilitate

volu-

i i
pamintul alele de presi"r

midi. proba de parnint alcatuita dintr-o argila nisipoasa saturata, la care in urma incercarilor la 0,5; 1; 3 ~i 4 daN/ems au rezultat umiditatile : 22,8%; 22,3% 20,7%; 19,2%. Greutatea specifics a scheletului mineral este y, = 26,7 kN/m3•
0

II.~. Sa se traseze -curba de compresiune - prorozitate pentru

ntru

Rezoluare e=
I _

I

w,." . y, =
"(", 8, _ t1

0,228 . 26,7 10 0.009 _
1.009

= 0609'
"

n1-------,

1

+

0378 . ,

ni = 37,8%.

lla a rilor.

probei

Ca

=
_

W,o, s

: y.

y..
t. _

=

0.223 • 26.7 10

= 0,59:>;
,

nz-------,

1

+ e2
y..

0,595 _
1.595

0 373 '

P2 se taseaza
)z2

de suprafata

W'.' •. y, = 0,207 . 26,7 = 0,553 ;
10 0.553 1,553

(fig. II.2).
n
3

= _e_" _ = 1 + e.
W,.Ie·

= 0 356 '
'

na

=

35,6%.

-=

V,(l

+ e,)

e, =

y, =

y..

0.192.26,7 10

= 0 513 '
.,

e, _ 0.513 n,---_--_ _ ..." _ 1 + e, 1,51~

0339"
, ,

n,

=

33,9%.
27

1.0 39

05

2

3

I.

doN/c

. Graficul este reprezentat gura n.3.

in fi-

38 37

--...._

K

11.5. In figura II.4 se dli curba
...........

11.6. In urm, pe plan obligat a "'1 = 0,526 ( "/2 = 0,750 C
-'/3

36
;J5 31.

1'.....

<,

1-....

<,

33
,32

3I
30 '1 'VFig. II.3. Curba

,
de compresiune-poro7.itate.

de tasare a unei probel de- loess care a fest supusa la umezire, la presiunea de 3, daN/cml, dintr-un strat de 2,20 m rgrosime.~ Sa 'se calculeze tasarea stratului la+un dort mediu de 3 daN/cm2 inainte !ji dupa-Uooire~ precum !ji'in cazul cind~c:iupa. ce umezirea a~avutioc la 3 daN/cml, presiunea creste la 4,5 daN/em!.

= 0,900

(

Sa se determ
Rezoluare.

Rezols ... re. a

Introducind de umezire
Sl

inainte

=-

5

100.

. 2,20 = 0,11

.

rn :

dupa umezire dupa umezire
3 2 CURBA DE

52

=5

+

4,1 100

.2,20

. 0,20m; 22m

si cresterea

presiunii

53 -- 5 -

+ 4,1 + 1,0
100

.? 2-0 -. -,

" ,,~ LJ
1

",. -

-0::; ,'-'

Comondo nr $ontlerul Probe nr . Sondo} ~ ; ~
.~

2 .. 5

tg'V
C r

"'-,

3. =14,00,

En

(doN/cmZ)

6

=---

ep1(mm/m'im;(mm/m)

t
III

:} 7 8
1::1

--_.=
11.7. Un e: monoaxialii. ct = 52° fa~a de nea.

OBSERVATII ~ Dimensiunile p~Ob&i 10 . /IJ;; mm 11 " ;; mm 12 13 11. Modul de tucru .

9

La

Rezolvare.
0.2
0.3 0.1. 0.5 1.0 2.0 3.0 1..0 5.0 Pressor» {daN/em:) la un loess. 10.0

0.1

c=--

1- si 2 . co

Fig.II.4.

Curba de compresiune-tasare

28

ezentat in fi-! se dii cur ba obel de- loess
.1

II.S. 10 urma incercarii, consolidata - drenata in caseta de forfecare pe plan obligat a unei argile, au rezultat urrnatoarele valori : TIl = 0,526 daN/crn2 peotru presiuoea verticala CI = 1 daNjcm": T/2 = 0,750 daN/cmz pentru presiunea vertical a cr = 2 daN/cmz; s pentru presiunea vertical a (J 'rf3 0,900 daN/cm 3 daN/em:.

=

=

umezire, la -un

Sa se determine parametrii Rezoloare. tg
$'

rezistenti la forfecare prin metoda analitica .

dintr-un )sime.~ Sa -se
:mll,

..
=
n ~ aI''',. 1

..
~
1

..
o. ~ "',.
1

atului

la-

~/cm2 Inaiote .im ~i'in cazul Ta~-:"avu(1Oc nea creste la
: I.

n
.."

fa! - {f o·f
n· "

c'

=

~ o:~"',.- ~ OJ''',. ~ " fa, f e: - l")l1
1 I I
·-11

1

...

= 0,11 m :
20 = O,20m; ·2.2=O,22m.

j

I

.. E cr, . "C,' = 1,00 . 0,526 + 2,00 .I .
.. E o, =
1
II

Introducind

datele numerice, termenii de mai sus devin : . 0,750
.

+ 3,00

. 0,900 = 4,726; . ' .

1,00

+ 2,00 + 3,00 =6,00

;

E ""= 0,526 + 0,750 + 0,900 = 2,176;
1

" E cr7 = 1,00 + 2,00 + 3,002 = 14,00;
2 2 1

(~cr.r
tg
h>'
'V

=
=

61 = 36,00;
6.00.2,176 36

3·4,726

3 . 14 2,176 -

=.

14,178 42 -

13,056 36

= -_

1,122 6
--

=,
-

0 187'

,

..-.:.
.-

- t-:=
'F==

C

r

.

_ _

14,00.

4,726 . 6,00 _
-

30,464 42 -

28,356 36

3 . 14 - 36

-

2,108 _ 6

03- dal'o cm I. 'Tj ,::>

Deci

(J)' =

10°40'; c' = 0,36 daN/cmz.

.

_ ..-

II.7. Un esantion de argila este incercat la aparatul de compresiune monoaxiala. La presiunea p = 5 daN/cmz proba se rupe realizind un plan ex= 52 fafa de baze, Sa se determine unghiul de frecare interioara si coeziuC

nea.

Rezoluare.
5.0 10,0 I - sin <I> 1sin 14 ° 1 -- 0,24192 _-,c___ 2· 0,97030 0,758 = __ 1,941

c=

=,039

2· cos o

d a.N'/crn. 2

2·cosI4°

Sf AREA DE EFOIl
III. 1

,;

, ../1.,

111.1.1. Un sti = 1 500 kN. Sa SI de ap1icare a forte
Rezoluare.
Fig. II.S. Dreapta lui CouloDlb.

in cazul prob
(1:

in aparatul

de compresiune triaxiaHi pe probe neconsolidate - nedrenate, peStru care s-au obtinut urmatoarele date; _ Incercarea 1 (11 = 0,24 daN/cm:; (13 = 0,76 daN/cm!. _ Incercarea 2 (11 = 0,53 daN/em:; (13 = 1,27 daN/cm!.
Rezoloare.

11.8. Sa se traseze dreapta lui Coulomb pentru un pamint incercat
sau

=

Din figura II.S rezulta dreapta lui C 0 u l 0 rn b. iJierna al unei probe de nisip lipsit de coeziune care incercat in aparatul <it cornpresiune triaxiala s-a rupt la 0 presiune axial a p de 3 ori rnai mare dt_cit cea lateral a q.
Rezoloare.

11.9. Sa. se traseze cercul Mohr si sa se determine unghiul de frecare

notind

cu

11 =

sin $ = P -

p+q

q-

3q - 1.= 3q+q 4

! = 05
.,

.

(IJ

= 30

0

In figura II.6 este desenat cercul Mohr pentru situatia

data,

Valoarea COl zinta distanta rr pina in sectiunea efortului ;

fmmt

~ .11.10. Sa se determ~e. care trebuie .~~ fie efortul axial apliea~ unui
care are <II = 12
~1

c = 0,51 daN cern!, pentru ca el sa reziste la un efort tangential de 1,2 daN/em! cu un eoeficient de siguranta de 1) = 1,5.
Rezoluure.

z-

reprezi

p=3q

Efortul tangential de rupere -r, = '7 • "Ii = 1,2 . 1,5 = 1,8 daN/em!, dar ":, = tg de unde
(jJ • If

Valoarea lu lul II!.1.l. Rezolvarea iar in ligura IJ efortului (1:. P = 150 Sub punet (z = 0; (1, -+ ex:» o anumita zoni a pamintului, n lui Boussincsq.

+

C,

fig. 11.6. Cercul lui Mohr pentru exemplul II.9.

(1

= -: -r; .
tg <l'

c

=

i.,8- 0,51 0,21256

=~
0,21256

=6 da Njcm".

30

CAPITOLUL III

STAREA DE EFORTURI ~I DEFORIIATII IN TERENUL DE Fn\'DARE

III.1. STAREA DE EFORTURI

UNITARE

de aplicare a fortei P, in ipoteza semispajiului Rezoluare.

=

111.1.1. Un stilp transmite pe teren 0 sarcina a carei valoare este P = 1 500 kN. Sa se calculeze variatia efortului unitar vertical pe directia elastic Boussinesq.

tn cazul problemei spatiale efortul unitar a. se calculeaza mint incercat - nedrenate,
.NJcm%. ~Jcm2. a, =3P 27t z" RS

cu formula,

relatie stabilita de Boussinesq

sau
11 _'

=_.
2::

3

-----

( 1 + ( ';

r)2

J

5/2

P zl

iul de frecare
It in aparatul

notind

cu

valoarea

efortului

devine

cr,-

ori mai mare

datil.

aplicat unui sa reziste la ~Jcm2 cu un
.o.

Valoarea coeficientului II este functie de raportul r]s, in care: r reprezinta distanta masurata pe orizontala de la punctul de aplicatie al fortei pina in sectiunea in care calcularn valoarea efortului; zreprezinta cota punctului. Valoarea lui II se scoatc din tabeluI III.I.1. Rezolvarea este data in tabelul III. 1.2, iar in figura III.l.1. se prezinta variatia efortului a,. P = 1500 kN = 150000 daN Sub punctul de aplicatie al forjei (z = 0; 11, -+ co), datorita faptului ca pe o anumita zona se produce 0 plasticizare a pamintului, nu se mai pot aplica relatiile lui Boussinesq,

:~:1~~~~~~~~-r2m 3m em 5m 6m 7m 8m 9m

z Fig. III. 1. 1. Variatia efortului unitar a,.

31

Tabelul lII.1.1 \llIloarea coeflcleDtolll1 I, pcntro ealcwill elortllrllor nnltare de eompreshllle provenUe din act10nea onel lorte eeneentrate,
Val.

,}. I

I,

\

,Ii

I

I,

~

'Ii

I

I,

'I'

I

II

II

,I'

I

II

II,}·

I,

I

'I'

I

,
em

I,


"'"
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

I'

. 0,00 0,4775 0,50 0,2733 1,00 0,0844 1,50 0,0251 2,00 ~ 2,50 0,003413,00 0,0015 0,01 0,4773 0,51 0,2679 1,01 0.0823 1,51 0,0245 2,01 0,0084 2,51 0,0033 3,02 0,0015 0,02 0,4770 0,52 0,2625 1,02 0,0803 1,52 I~ 2,02 I~ 2,57 10,0033 3,04 0,0014 0,03 0,4764 0,53 0,2571 1,03 0,0783 1,53 0,0234 2,03 0,0081 2,53 0,0032 3,06 0,0014 0,04 0,4756 0,54 O,25ie 1,04 0,0764 T,5TO,022S 0,0079 2,54 3,08 ~ 0,05 0,4745 0,55 0,2466 1,05 0,0744 1,55 0,0224 2,05 0,007ii 2,55 1O,OO3}3,10 0,0013 0,06 0,.i7M 0,56 0,2414 1,06 0,0727 1,56 0,0219 2,06 0.0076 2,56 0,0031 3,12 0,0013 1 . 0,07 0,4717 0,57 0,2362 1,07 0,0709 0;02TI 2,07 0,0075 2,57 ~ 3,14 0,0012 0,08 0,4699 0,58 0,2313 1,68 0,0691 1,58 0,020g 2,08 O,OOi32,58 0,0030 '3,16 0,0012 -------------I~ ---0,0910,:4s79 0,59 0,2263 1,09 0,0674 1,59 O,020~ 2,09 0,007212,59 0,0029 3,18 0,0012 0,10]0,4657 0,60 0,2214 1,10 0,0658 1,60 0,0200 2,10 0,00702,60 0,0029 3,20 0,0011 .. 0,11, O,4633ro.st 0,2165 T.Tl 0,0641 1,61 0,Ql95 2.ll 0,0069 2.6l1~ 3,22 I~ 0,1210,4607 0,62 0,2117 T.i2 0,0626 1,62 0,0i9i 2,12 0,0068 2,62 0-;-00283,24 0,0011 0,131'O,45791O,e3 0,2070 T,i3 0,0610 1,63 0,0187 2,23 0,0066 2,63 0,0027 3,26 0,0010 O,140,454E ~ 0,2024 T.i4 0,0595 1,64 0,0183 2,14 0,0065 2,64 I~ 3,28 0,0010 0,15 0,451610,65 O,19"7S 0,0581 T,65 0,0179 2,15 0,0064 2,65 10,0026 3,30 0,0010 0,T6 O,4482ro.ss- 0,1934 T,16 0,0567 1,66 10,0i75 2.T6 0,0063 US o,ooiii 3,32 0,0009 0,17 0,4446 ro.67 0,0553 1,67 0,0171 2,17 0,006~ 2,67 0,0025 3,34 0,0009 . 0,18 0,4409 0,6810]846 0,0539 1,68 0,0i67 2.l80;00su~ 0,0025 3,36 0,0009 O,I9(o.:mo 0,69 0]804 T.i9 o;Os26 1;69 0,0163 2,19 0,0059 2,69 3;38 0,0009 0,20 0,4329 0,70 O,176~ 1,20 0,0513 1,70 0,0160 ~ 0,0058 2,70 0,0024 3,40 0,0009 0,21 0,4286 0,71 0,1721 1,21 0,0501 1,71 0,01572,21 0,0057 2,71 0,0024 3,42 0,0008 0,22 0,4242 0,72- 0,1681 1,22 0,0489 il,n 0,0153 2,22 0,0056 2,72 0,0023 3,44 0,0008 0,23 0,41970,73 0,1641 1,23 0,0477 1,73 O,oISO2,23 0,00552,73 0,0023 3,46 0,0008 - -- 0,74 ---~ 1,24 O,0466~,74 0,01472,24 --- _2,74 --- 3,48 0,0008 0,240,4151 0,1603 0,0054 0,00231 0,::5 0,4103 0,75 0,1565' 1,25 0,045411,75 0,0144 2,25 0,0053 2,75 0,0022 3,50 0,0007 1 0,260,40501 0,76 0,1527T.26 0,0443, 1,76 0,014112,26 0,00522,76 0,002 3,60 0,0007 0,270,40040,77 0,1491 1,27 ~,04331~I,77 ,~~0138 2,27 0,0051 2,77 .~ 3,70 0,0006 0,28 0,3964 ~~ 0,1455 1,28 .?,042~ 1,78 ;),01352,28 0,00502,78 0,0021 3,80 0,0005 0,29 0,3902 0,79 0,1420 1,29 0,041~ ~9 I O,OI~~2,29 0,0049 2,79 0,0021 3,90 0,0005 0,301 0,384~ 0,80 0,1386 1,30 0,0402\1,80· O,OI2~2,30 0,004132,80 0,0021 4,00 O,OOiH 0,31 0,379 0,81. O,135322.!_ 0,03931~ 0,0126 2,31 0,0047 2,81 0,0020, 4,10 0,00)41 0,32 0,3742' 0,82 O,132~ 1,32 0,038411,82 lo:<il24 2,32 0,00472,82 0,0020: 4,20 0,0003 0,33 0,3687 0,83 0,128811,33 0,0374 1,83 0,0121 2,33 O,0046i2,8310.00w 4,30 O,OOH3 0,34 .O.2632i0,84 0'125~ 1,34 0,0365 1,84 0,0119 2,34 ~,OO45! ,84 0,0019 4,40 0,0003 2 1 . 0,35 0,357710,85 0,122 1,35 0,0357 1,85 0,011612,35 0,0044112,85 0,0019, 4,50 O,OOO'l 0,36 0,3521 0,86 ~ WI6 1,36 0,0348 1,86 0,0114\ 2,36 0,0043' 2,86 0,0019 ' 4,60 0,0002 1 0,37 0,3465 0,87 O,I~~ll,37 0,0340 1'871~'Oll~.2'37 0,004 2,87 0,00191 _4,70_ 0,0002 . 0,38 0,3408 0,88 0,1138 1,38 0,0332' 1,88 O,OI09I~ 0,004 2,88 0,001 4,80 0,0002 0,391O,335i 0,89 o.ifiOlU9 -O,032"4jT]9 0,0107 2,39 0,4010,3294 0,90 0,1083' 1,40 0,031711,90 0,0105 2,40 O,004Oj ,90 0,oUI;,15,oo 0,0001 2 0,41 0,3238 0,91 0,1057 D1O,030~ 1,91 O,OI0~ 2,41 0,0040: 2,91 0,001715,20 0,0001 0,42 0,3181 0,92 0,1031 1,42 0,0302' 1,92 O,OI0~12,42 O,003S2,92 0,0017 5,40 0,0001 0,43 0,3124 0,93 0,10001,43_ 0,02951.1,93 O,009~ 2,43 O,OOSS 2,93 0,00171 5,60_ 0,0001 0,44 0,3068 0,94 0,0981 1,44 0,02881 1,94 0,00972,44 O,OOSS 2,94 0,00171 5,80 . 0,0001 0,45 0,3011 0,95 0,0956 1,45 0,028211,95 0,0095 2,45 0,003 295 0,0016: 6,00 00001 0,46 0,2955 0,96 O'093~ 1,46 0,0275 1,96 0,0093 2,46 0,0036 2:96 0,0016! 8,00 0:0000 0,47 0,2899 0,97 0,091 1,47 0,0269 1,97 0,009112,47 0,00 2,97 _O,OOI6! 9,00 0,0000 0,48 0,2843 0,98 0,0887 1,48 0,02631 1,98 O,OOS~ 2,48 O,OO~ 2,98 ~,OOI610,1J0! 0.0000 ,0.49 O,27M 0,99 O,OAn51,49 O,0257ll.99 0.0087112.49 0,003412,99 0,00151 i 0,0000

\

em'

2.04

10;0032·

ts7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10001 4000 9000 16000 2500C 3600C 4900( 6400( 81001

T.T5

111.1.2. Sa se det situata la distanta r = P = 1500 kN,

'0,iss9 T.17

T.18"1

!

o:om

, "'"
300 300 300 300 300 300 300 300 300

,
e

\

--

--

-- -- --

"'"
0 100 200 300 400 500 600 700 800

--

----

II 41 9 16 25 3E
4~

1

I

~12.89 0,0018'4.90"\0,0002

Rezolvarea este ' variatia efortului cr, . 111.1.3. Sa se c unitare cr., in 3 plai z = 3 rn, fata de niv Rezoluare. Calculul se con distante r fata de p normal cr,in cele tre
3Geolehnicii
$i

fundalii

Tabelul

111.1.1

Tabelul/II.I.2

de eompreshIQe proveulte

1/

,/,

I.

I ,/, I

I,

.
em

.
em

Valorlle lui

<1,

la exemplul 111.1.1.
I, p daN P/ao - I•

"
em'

-I·
0 0 0 0 0 0 0 0 0

,

.!.. z'

; 2,50 II 2,51 ~I ,5~ 2 1 2,53 1 ; 2,54

0,0034 3,00 0,0033 3,02 0,0033 3,04 0,0032 3,06 0,0032' 3,08 0,003i 3,10 1------Ii 2,56 0,0031 3,12 !2,57 10,00301 3,14 ! 2,58 0,0030; '3,16

!/z,55

00015 0'0015 0:0014 0,0014 0,0013 0,0013 -0,0013 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011

daN/em'

:2,60 0,0029 3,20 2,61 0,0028 3,22 2,62 o,ooiS 3,24 2,63 0,002, 3,26 2,64 10:0027 3,28 ;2]5 0,0026 3,30 2,66 0,0026 3,32 2,67 0,0025 3,34 --I~----2,68 0,0025 3,36

U9 • o:<i029 3J8 0,00l2
'O:OOU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 10000 40000 90000 160000 250000 360000 490000 640000 810 000

I

o-

0,4775 0,4i75 0,4775 0,4775 0,4775 0,4775 0,4775 0,4775 0,4775 0,4775

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

15

-

3,75 1,665 0,937 0,60 0,417 0,306 0,234 0,185

7,2 1,79 0,798 0,447 0,286 0,198 0,146 0,112 0,088

-

10:00l0 0,0010 0,0010 ·0,0009

111.1.2. Sa se determine variatia efortului unitar a. pe verticala situata la distanta T = 3,0 m departure de punctul de aplicajie al forte p = 1500 kN,
Tabclul II 1.1.3

0:0000

~

0]02S 3,38 0,0009

0,0009

Volorlle lui

0,

ta exemplul 111.1.2.
I. p daN

~,70 0,0024 3,40 2,71 0,0024 3,42 2,72 10:0023 3,44 2,73 0,0023 3,46 2,74 0,0023 3,48 ---1-2,75 0,0022i 3,50 ~ O,002~ 3,60 ~,77 0,0022/3,70 .,78 0,0021 3,80

0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008

,
em

I

I

z

"
='
0 10000 40000 9::1 000 160000 250000 360000 490000 640000 3

'I'

PI,'

0,

=1.

!:..

,.

em

daN/em'

300 300 300 300 300 300 300 300 300

0 100 200 300 400 500 600 700 800

00

0 0,0015 0,0251 0,0814 0,1565 0,2214 0,2733 0,3124 0,3438

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 15

3,75 1,665 0,935 0,60 0,415 0,306 0,234

0 0,0225 0,09-1 0,141 0,146 0,133 0,113 0,0956 0,08

0,0007
0,0007 0,0006 0,0005

1,5 1,0 0,75 0,6 0,5 0,428 0,375

f79
':,80 :~ :,82 .,83 ~ ,85 ,86 ~ '.~ 89 90

0,0020, 4,10 0.00041 'O,002~ 4,20 O,OOU3 0,002 4,30 0,0003 0,00191 4,40 0,0003 0,0019 4,50 0,0002 0,00191 4,60 0,0002' 0,0019, _4,70. 0,0002 0,00181 4,80 0,0002 O,Ofll814,90 0,0002 O,OUld' 5,00 0,0001 91 0,0017 5,20 0,0001 92 0,0017 5,40 0,0001 93 0,0017 5,60 0,0001 9410.00T7 5,80- 0,0001 95 0,0016 6,00 0,0001 1 96 0,00161 8,00 0,0000 97 0,001~ 9,00 0,0000 ~ O,0016111O,UO 0,0000 :)9 0,00151 0,0000

I 0,00211 4,00

o:om 3.90 0:0005
O,OOiH

I

I

Rezolvarea este data in tabelul III. 1.3: iar in figura III.1.2. se prezinta variat ia efortului a., 111.1.3. Sa se construiasca diagrarnele de distributie ale eforturilor unitare a., in 3 plane orizontale aflate la distantele z = 1 m; z = 2 m ; z = 3 rn, fata de nivelu1 terenului pe care actioneaza forta P = 2000 kN. Rezoluare. Calculul se conduce tabelar, determinind valoarea lui a. la diferite distante r fata de punctul de aplicatie al fortei. Variatia efortului unitar normal a, in cele trei plane este data in figura IIL1.3.
3Geotehrnca ,1 lunda Iii

I

33

r


em 300 300 300 300 300 300 300

em 0 100 200 300 400 500 600
I I

\

I

1

11

Fig. III. 1.2. Variatia efortului unitar a,
Ill. distanta
y de punctul de aplicatie fortei concentrate

Fig.

III. 1.3. Varia~ll.

al

orizontalc.

eforturilor

a,

inplanuri

111.1.4. Supra fortele PI = 500 k situate la distantel O. Sa se calculeze P 3' p. pe verticals

Tabelul II I.1.4,a "olorlIl' lui a. In plan ortzontnl
r em
1:

=1m
l'

Rezolvare.
In cazul in c mai rnulte forte punerii eiectelor.
."


em

"
em'

,I'

1,

PI"

OZ

= II_

P

I

"

da.."

da~lcm' 20 20 20 20 20 20 20 9,55 1,688 0,170 0,0:10 0,0(18 0,0112 O,OU2

0 100 200 300 400 500 600

100 100 100 100 100 100 100

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

0 I 2 3 4

I

5

6

0,4775 0,0844 0,0085 0,0015 0,0004 0,0001 0,0001

200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

I I
I

I

tn cazul no:
<1, T
I

.!. (Pl .111

Tabeh.l III.l.4,o ""lorUe lui cr, in plan orlzontnl z
r

=
P

2m =

I

I'

'1:

1.

em

em

-

PI"

0.

I,!.
I'

em'

cl:\~

daX/I.:tt!'

0 100 200 300 400 500 600

I
,

200 200 200 200 200 200 200
I

40000 .f0 000 40000 40000 40000 40000 40000

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

I

I

I
I

•!

I

Pa . 113 Punctul in care efortul unitar s Z, iar III este raportul T,lz . V011l calcula c~
rea efortului
e
I

+

i

!
I

j

0,-1775 0,2733 0,08H 0,0251 0,0085 0,0034 0,0015

200000 200000 200000 200000 200 000 200000 200000

5 5 5 5 5

5
5

2,3118 l,3!l7 O,4:~2 O,e~6 0,043 0,017 0,01)8

1

I
t

dusa prin ,0, din cele patru j vorn face SUP! telor. Calculele iu tabelele IIIl iar variatia prezinta in fil
I

34

JOkN

Tabel"l Valortle lui u, In pfan erlzonta!

tt i.t.s»

s =3
P daN

III

55 dcN/Crr.~

,
em


em

J'

'I:

I,

Pt~1

a• - I,

.!_

em'

daN/em'

.'

t,
y; dq.~.J/(m,

,

:::~-=+
.r: 3m t..;n

:-T;cm

0 100 200 300 400 500 600

300 300 300 300 300 300 300

90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000

0 0,33 0.66 1,0 1,33 1,66 2,0

0,4773 0,3687 0,1934 0,0844 0,0374 0,0175 0,0085

200000 200000 ~O) 000 200000 200000 200000 200000

2,22 2,22 2,22 2,22 2,22
I)

..... ., .,,, -,-?f,

1,01i O,S:: O,~,l O,IES O,O~3
O,O~9

0,019

''"1']~

(.,.,.., ~"'!
: ;

f->~
f

or

u,

in

planud

Tabelul III.1.4,a

\,

111.1.4. Suprafata orizontala a unui semispatiu cste incarcata eu fortele PI = 500 kN, P2 = 1000 kN, P3 = 1500 kN. P, = = 2000 kN situate la distanjele Tl = 1 m, T2 = 2 m, T3 = 3 m si Y4 = 4 m de punetul 0, Sa se calculeze in acest eaz variatia efortului unitar a, dat de Plo P2• Pa• P, pe verticala dusa prin punctul O. Rezoluare.

'z'

0,

= /1_

p
Zl

<laX/em'

In cazul in care pe suprafaja care delimiteaza semispatiul actioneaza ~ai multe forte concentrate normale se poate aplica principiul suprapuneri i efectelor.
a• =

:0 :0 :0 :0 0 0 0

9,55
1,688 0,170 0,0:10 0,0118 0,0112 0,002

In cazul nostru avem:
<1,

- (PI ,Ill
;2

1

+P

2

112

+

P1='OCOkN

P, :500kN

Tabehll II 1.1.4,b

O,4:!2
0,1::6 0,0'13 0,017 0,(1)8

2,3118 l,31i7

113 P 4 • 114)' Punct ul in care se calculeaza efortul unitar se ami la eota Z, iar II, este 0 functie de raportul r, [z, Vorn calcula care este valoarea efortului cr, pc verticala dus.i prin 0, data de fieeare din ccle patru forte, dupa care vorn face suprapunerea efectelor. Calculele sint prezentate iu ta belele III 1.5. a - III 1.5. e iar variatia efortului a, se prezint a in figura III. 1.4.
3 •

+P

+

1m

O,689doN/cmz

2m

3m
I.m

5'71

om
9m

7m lim

Fig. III. 1.4. Variatia
cazul unui

semispatiu

efurtului unitar ~ormal a, in actionat de mal rnulte forte concentrate.

35

Tabclur II I .1.5,a

P1 = 500 kN;
r

'1 = 1,0 m
\ "I.
00 I"

em

'.

I

em

\

em

Pi

P,I"

\
0 0,0844 0,2733 0,3687 0,4103 0,4329 0,4446 . 0,4548 0,4593 0,4633

\

da... .

\

da.... .

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1 0,5 0,33 0,25 0,20 0,166 0,143 0,125 0,111

\

I
II

50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

0 4220 13665 18435 20515 21645 22230 22740 22965 23165

l
\
a. =

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

1/:2 . ~.
P,I" daN

TabelulllI.l.5.b

em

"

I


em

I

r,I'

In

I

P, daN

PIIu

\

daN

\.,
\

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2 1 0,66 0,50 0,40 0,33 0,286 0,25 0,222

00

0 0,0085 0,0844 0,1934 0,2733 0,3294 0,3687 0,3927 0,4102 0,4233

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

0 850 8440 19340 27330 32940 36870 39270 41020 42330

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

~\

I'

em'

0 0 422 10000 1366 40000 1843 90000 160000 2051 2164 250000 360000 . 22 2~ 2274 490000 640000 229E 23H 810000

mentele -,de:" SUI suprafata'i)e~!ve] dreptunghi ' cu distribuita a dh

I1I.l.5~ Sa'

Tabelui III.1.S,c

o suprafata,· a. este: .

;Rezoloar«. In cazu1 in
va

Pa = 1 500 kN;
em

13

= 3,0 m
"I:

a=
I"

"

\
-

em

I

I

I

I

P, daN

I

~IJJ$

daN

I,

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

00

1,5 1,0 0,75 0,60 0,50 0,428 0,375 0,33

3

I

0 0,0015 0,0251 0,0844 0,1565 0,2214 0,2733 0,3124 0,3438 0,3687

I

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

0 225 3765 12660 23475 33210 40995 46860 51570 55305

Rezolvind tului a,. Ace pentru cazu1 ci: un dreptunghi Calculindu dreptunghiului cului,' Incarcan obtin valorile '

. a.=ko·p-

I

d. = k, .p.

:t6

III.1.5,a

Pl/U da)l

em

r,

I

em

I

,,/
4

.

.

Tabelul III.1.5,d

I

I"

I

daN

r.

I

p .. ., t da.'i

0 4220 :3665 IS 435 20515 !1645 ~2230 ~2740 !2965 ~3165

l

em

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

CO

2 1,33 1,0 0,8 0,66 0,572 0,50 0,444

0 0,0004 0.0085 0,0374 0,0844 0,1386 0,1934 0,2353 0,2733 0,3045

200000 200000 200000 200000 200000 200 000 200000 200000 200000 200 000

0 80 1700 7480 16880 27720 38680 47060 54660 60900 Tabellil III.l.S,e

a, = 1/z1 . l:P, . 11,

..
em'

Vartaita efortulul a,
P,l ..
daN

P,IlI
daN

Pal .. daN

P,P"
daN

L P,ill
daN

1/.,

" =-; ~ •
d.a~/cm·

.

.I

P/u

0 0 100 10000 200 40000 300 90000 400 160000 500 250000 600 360000 700 490000 800 640000 900 810000

0 4220 13665 18435 20515 21645 22230 22740 22965 23165

0 850 8440 19340 27330 32940 36870 39270 41020 42330

0 225 3765 12660 23 475 33210 40995 46860 51570 55305

80 1700 7480 16880 27720 38 680 47060 54660 60900

0

0 5375 27570 57915 88200 115515 138775 155930 170215 181 700

0,0001 0,000025 0,00000625 0,000004 0,00000278 0,00000204 0,00000156 0,00000123
O,OOOOll

CO

I

0 0,538 0,689 0,643 0,551 0,462 0,385 0,318 0,244 0,224

III.1.5,c

111.1.5. Sa se determine valoarea eforturilor de cornpresiune pe elementele de suprafeje orizontale, situate la adincimea de 2 m de la suprafata pe verticalele care tree prin punctele A, B, C, D ;;i 0 ale unui dreptunghi cu dimensiunile de (2 X6) ml, suportind 0 tncarcare uniform distribuita a carei intensitate este p = 3 daN/em' (fig. !II.l.S). Rezolvare. !n cazul in care incarcari sint distribuite pe o suprafata, valoarea efortului unitar vertical a, este: '
a

= (( 3p(z)
)) 2. ,;

dA ~ .
RI

',In

225 : 765 , 660 475 210 995 860 570 305

o

~ . Rezolvind integrala se obtine valoarea efortului a,. Aceasta integrala a fost rezolvata pentru cazul cind suprafata de transmitere este .un dreptunghi ~i un cere. CaIculindu-se eforturile in centrul ~icoljurile dreptunghiului, respectiv centrul ~i conturul cercul,:i,' Indlrcarea fiind constanta pe suprafata se obtin valorile corespunzatoare ale lui a•. a.=ko·p - pentru punctele situate sub centrul dreptunghiului incarcat; a. = k•. p- pentru puncte1e situate sub colturile dreptunghiului;

Fig. III. 1.5. Suprafata dreptuughiularii inclrcatli. uniform.

37

ko si k.

sint coeficienti ce depind de raportul laturilor dreptunghiului (a/b) ~i (z/b). . Valorile lui ko ~i k, se dau in tabelele !ILl.6. ~i III.1.7.
Tabelul III.1.6

-

in cazul in c coltul dreptunghit metoda punctelor a) Pentru del in doua dreptung A sa fie un punct

Vulortle eoellcicntului ko pentru determlnarea elorturllor de eompreslune sub eentrnl dreptunghlului Inelrcate p = constant Raportul laturilor dreptunghiului ex= alb

~I
b

1,0

0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 5,00

0,898 0,696 0,336 0,194 0,114 0,058 0,008

I

1,5

2,0

\ 0,908 0,734 0,470 0,288 0,188 0,108 0,040

0,904 0,716 0,428 0,257 0,157 0,076 0,025

I

3,0

0,912 0,762 0,500 0,348 0,240 0,147 0,076

I

6,0

0,934 0,789 " 0,518 0,360 0,268 0,180 0,096

I

10,0

~ 20,0

I

00

Probl. pla.m

0,940 0,792 0,522 0,373 0,279 0,188 0,106

0,960 0,820 0,549 0,397 0,308 0,209 0,129

0,960 0,820 0,550 0,400 0,310 0,210 0,130

1 I
1

I
I

I
unltare
3,0

1

a',4 = P

.

kel

Valoarea eeetlelentulul k. pentru deterroinaren eforturllor
r>

~I
!

1,0

I

de e6m"rt'~lune I
3,2

du~
, 3

1,2

1,4

1.6

I

1,8

2,0

2,2

2,4

2.6

2,8

1

3,4

--O-r

0,2500 0,2500 0,2500 0,2489 ~0,2490 0,2491 0,4 0,2420 0,2429 0,2434 0,6 0,2275 0,2300 0,2315 0,8 0,2075 0,2120 0,2147 1,0 0,1851 0,1911 0,1955 1,2 0,1626 0,1705 0,1758 1,4 0,1423 0,1508 0,1569 1,6 0,1241 0,1329 0,1396 1,8 0,1083 0,1172 0,1241 2,0 0,0947 0,1034 0,1103 2,2 0,0832 0,0917 0,0984 2,4 0,0734 0,0813 0,0879 2,6 0,0651 0,0725 0,0788 2,8 0,0580 0,0649 0,0709 3,0 0,0519 0,0583 0,0640 3,2 0,0467 0,0526 0,0580 0,0421 0,0477 0,0527 3,4 ~-iO,0326 0,0382 O,043f 0,0480 --3,-8 -'0,0296 -0,0348 0,0395 0,0439 ~o0.0270 0,0318 0,0362 -0,0403 --4~ 0,0247 0,0291 0,0333 0,0371 4,4 0,0227 0,0268 "0,0306 I 0,0343 4,6 0.0209 0,0247 0,0283 0,0317 4,8 0,0193 0,0229 0,0262 0,0294 5,0 0,0179 0,0212- 0,0243 0,0274 6,0 0,0127 0.0151 0,0174 0,0196 7,0 0,0094 Om 12 0,0130 0,0147 --8:0-O~6073 0,0087 -0,0101 o,oiTl -9,00,0058 0,0069 0,0080 0,0091 10,0 0,0047 0,0056 0,0065 0,0074 0,0

I

0,2500 0,2486 0,2401 0,2229 0,1999 0,1752 0,1516 0,1308 0,1123 0,0969 0,0840 0,0732· 0,0642 0,0566 0,0502 0,0447 I 0,0401 0,0361

0,2500 0,2491 0,2437 0,2324 0,2165 0,1981 0,i793 0,1613 0,1445 0,1294 0,1158 0,1039 0,0934 0,0842 0,0761 0,0690 0,0627 0,0571 0,0523 0,0479 0,0441 0,0407 -0,0376 0,0348 0,0324 0,0302 0,0218 -0,0164-

0,2500 . 0,2491 0,2439 0,2329 0,2176 0,1999 0,1818 0,1644 0,1482 0,1334 0,1202 0,1084 0,0979 0,0887 0,0805 0.0732 0,0668 0,0611 0,0561 -0,0516 0,0474 0,0439 0,0407" 0,0381 0,0352 0,0328 0,0238 0,0180 . 0,0121 0,0140 0,0102 0,0112 _ 0,0083 0,0092

0,2500 0,2500 0,2492 0,2492 0,2440 0,2441 0,2330 0,2335 0,2183 0,2188 0,2012 0,2020 0,1836 0,1849 0,1667 0,1685 0,1509 0,1530 0,1365 0,1389 0,1236 0,1263 0,1120 0,1149 0,1047 0,1016 0,0955 0,0924 0,0875 0,0842 0.0769 0,0801 0,0704 0,0735 0,0646 0,0677 0,0594 0,0624 0,0548 0,0577 0,0507 .0,0535 0,0469 0,0496 0,0462 0,0436 0,0405 0,0430 0,0402 0,0378 0,0358 0,0376 0,0257 0.0276 0,0195 0,0210 0,0165 0.0153 0.0122 0,0132 0,0100 0,0109

0,2500 0,2492 0,2442 0,2337 0,2192 0,2026 0,1858 0,1696 0,1545 0,1408 0,1284 0,1172 0,1071 0,0981 0,0900 0,0828 0,0762 0,0704 9,0651 0,0603 0,0560 0,0521 0,0485 0,0453 0,0424 0,0397 0,0293 ,0,0224 0.0176 0,0142 0,0117

0,2500 0,2492 0,2442 0,2338 0,2194 0,2031 0,1865 0,1705 0,1557 0,1432 0,1300 0,1191 0,1092 0,1003 0,0923 0,0851 0,0786 0,0727 0,0674 0,0626 0,0588 0,0543 0,0507 0,0474 0,0444 0,0417 0,0310 0,0238 0,0187 0.0152 0,0125

.\

I

38

'i1or drept,belul II 1.1.6 trul dreptuu.· lului ex = alb

in cazul in care ne intereseaza efortul a. ~iintr-un altpunctdecit coltul dreptunghiului sau eentrul sau se poate ealcula aeest efort folosind metoda punetelor de colt. a) Pentru determinarea eforturilor in punctul A se irnparte suprafata in doua dreptunghiuri ell dimensiuniIe (2 X 3)m~,.. astfel incit punctul A sa fie un punet de colt pentru cele doua dreptunghiuri. .
.
IX,A

I

co Probl. planA

=- =- =
b

Q,.3.

'1'~"
,:>,

0,960 0,820 0,550 0,400 0,310 0,210 0,130

2

I I

k<l
7

= 0,1933.
1,16'daNjcm2;

~A

I1
I
2,8 3,0 \

.

=.:_ = ~
b. 2

1; "
=

cr,...

=P .

kcl

+ p . kCI

= 2 . P . kCI = 2 ·3 ·0,1933
a.... = 1,16 da Njcrn".

-m Inarea eforlurllor
2,6

Tabelul

nnltare de eompreslnne dup6 metoda punetelor de enl]
3,2

III.T.7

I

3,4

I

3,6

I

3,8

1

4,0

I

5,0

I

6,0·1

7,0

I

8,0··1

9,0

I

10,0

I

0,2500 0,2492 0,2442 -0,2337 0,2192 -0,2026 0,1858 0,1696 0,1545 0,1408 0,1284 O,1I72 0,1071 0,0981 ---0,0900 0,0828 0,0762 0,0704 0),0651 0,0603 0,0560 0,0521 -0,0485 -0,0453 . '0,0424 -0,0397 0,0293 0,0224 0,0176 0,0142 0,0117

0,2500 0,2492 0,2442 0,2338 0,2194 0,2031 0,1865 0,1705 0,1557 0,1432 0,1300 0,1191 0,1092 0,1003 0,0923 0,0851

.l

O,MSG

0,0727 0,0674 0,0626 0,0588 0,0543 0,0507 0,0474 0,0444 0,0417 0,0310 0,0238 0,0187 0,0152 0,0125

0,2500 0,2500 0,2492 ~ 0,2442 0,2443 0,2339 0,2340 0,2196 0,2198 0,2034. 0,2037 0,1870 0,1873 0,1712 0,1718 0,1567 0,1574 0,1434 0,1443 0,1316 0,1324 0,1205 <8218 0,1108 0,1122 0,1020 0,1035 0,0942 0,0957 0,0860 0,0887 0,0806 0,0823 0,0707 0,0765 0,0694 0,0712 0,0646 0,0664 0,0604 0,0620 0,0563 0,0581 0,0527 0,0544 0,0493 0,0510 0,0463 0,0480 0,0435 0,0451 0,0323 0,0340 0,0251 0,0263 0,0195 0,0209 0,0161 0,0169

iQ.2309

0,0IT9

Q.Ol4O Q.Oi.47,O,0154 0,0i62 0,0i67 0,0i98 o:om 0,0242 0,02s8 0,0270 0,0280

0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2492 ~ 0,2492 0,2492 0;2492 0,2492 0,2443 0,2443 0,2443 0,2443 0,2443 0,2443 0,2340 0,2341 0,2341 0,2341 0,2342 0,2342 0,2199 0,2199 0,2200 0,2200 0,2202 0,2202 0,2040 0,2041 0,2042 0,2044 0,2045 0,1876 0,1878 0,1880 0,1882 0,1885 0,1887 0,1722'0:1725 0,172810,1730 0,1735 0,1738 0,1580 0,1584 0,1587- 0,1590 0,1598 0,1601 0,1450' 0,1455 0,1460 0,1463 0,1474 0,1478 0,1332 0,1339 0,1345 0,1350 I 0,1363 0,1368 0,1227 0,1235 0,1242 0,1248 0,1264 0,1271 0,11331 0,1142 O,1I50 0,1156 0,1175 0,1184 0,10471 0,1058 O,l06~ 0,1073 0,1095 0,1106 0,0970 0,0982 0,0991 0,0999 0,1024 0,1036 0,0901 0.0913 0,0923 0,0931 I 0,09591 0,0973 0,0838' 0,0850 0,0861 O,087OiO,09OO 0,0916 0.0780 0,0793 0,0804 0,0814 0,0847 0,0864 0,0728 0,0741 0,0753 o;<i763 o:oBi6 0,0680 0,0694 0,0706 0,0717 0,0753 0,0773 0,0636 0,0650 0,0663 0,0674 0,0712 0,0733 0,05960.0610 0,0623 0,0634 0,0674 0,0696 0,0560 0,0574 0,0586 0,0597 0.0639 0,0662 0,0526 0,0540 0,0553 0,0564 0,0606 0,0630 0,0495 O,O~09 0,0522 0,0533 o:os76 0,0601 0.0466 0,0480 0,0493 0,0504 0;0547 0,0s73 0,0353 0,0366 0,0377 -0,0388 0,0431 0,0460 "0,0275 0,0286 0,0296 0,0306 0,0346 0,0376 0,0219 0,0228 0,0237 0,0246 0,0283 0,0311 0,0178 0,0186 0,0194 0,0202 0,0235 0,0262

o:om

0,2500 0,2500 0,2492 0,2492 0,2443 0,2443 0,2342 0,2342 0,2202 0,2202 0,2045 0,2046 0,1888 0,1888 0,1739 0,l739 0,1602 0,1603 0,14801 0,1481 0,13711 0,1372 0,1274 0,1276 0,1188 0,1190 0,1111 0,1113 0,1041 0,1045 0,0980 0,0983 0,0923 0,0928 0,0873 0,0877 0,0826 0,0832 0,0784 0,0790 0,0745 0,0752 0,Q709 0,0716 0,0676 0,0684 0,0644 0,0654 0,0616 0,0626 0,0589 0,0599 0,0479 0,0491 0,0396 0,0411 0,0332 0,0348 0,0282 0,0298

'0,2500 0:2500 I 0,2492 0,2492 0,2443 0,2443 0,2342 ~ 0.2202 0,2202 0,2046 0,20413 0,1888 O,188S, 0,1739 0,1739: 0,1604 0,1604 0',1482 0,1482; '0,1373 0,1374 0,1277 O,1::!77I 0,1191 O,1192! 0,1115 0,1116: 0,1047 0,1048, 0.0986" O,0987! 0:0930 -O,093:l 0,0880 0,0882 i 0,0835 0,0837 i 0,0794 0,0796 ~ 0,0756 0.0758 0,0721 O,0724! 0,0689 0,0692: 0,0659 0,06631 0,0631 O,0635! 0,0606 0,0610 i 0,0500 0,05061' 0,0421 0,0428 0,0359 0,03671; 0,0310 0,0319

i
i i

I

1 t(rtl ·n

'III'

...

,

"'

i

1

)

b) In cazul punctului le (a X hI)'
IX B

B se considera doua dreptunghiuri

cu dimensiuni-

=.-, b
'a

= -1
1

6

=

6; ka = 0,1368; ·3 = 0,8208 daN/ems;

IlI.l.6. Sa unitar vertieal o tribuite pe supn intensitatea ind

~B

=

_!_ b1

= ~=2;
P

Rezolvare.

a.B = 2 . ka .

= 2 ·0,1368

l
ea

a) dreptunj
CXo

=

a,B = 0,821 daN/em2•

z=o

m;

130=
z = I m; z=2 z=3
m;
Ctl=~

e) Efortul unitar de compresiune in punetul C se va determina efort unitar de col] pentru dreptunghiul eu laturile a ~ b. Pentru aeest caz avem:

~1=:
cx'2=:

exc=!.=~=
b ~c

2

3;
k..s = 0,2034; . 0,2034

=

b

z

= 2" = 1;

2

132=: ~3=:
CX4=:

a.c

= p . ke3 = 3

= 0,6102

daN/em2;

m, :

O:3=~

a.c = 0,61 daN/em'.

d) Pentru determinarea efortului in punctul D, se va imparti suprafata de incarcare in patru plirji, I, 2, 3, 4, prin drepte eare tree prin punctul D !ji sint paralele eu laturile dreptunghiului.
otl

1
I

z=4 z=5 z=6

m, :

m' ,

=~0,5
= 2 0,5

= 3;

13,=, 0(5= 135=
::1.6=

I"'

Q.1

-=

he'
4'
'

=

0,0603 ;

rn : ,

136=

IX2

=~= 1,5
=2

I;
k.2 = 0,13808;

In figura centrul suPrafe

t'

(.1.2

1,5

= 1,33'

,

r--Z£I:l-

'

:X3

=

4,5 = 1,5
2

3;
h,3 = 0,1763; 133'
"

r'

(.1.3

=-= 1,5

ex_. = 4,5 = 9;
,. 0,5
2

-

13,

=-=
0,5

4;

k •• = 0,0756;

a,o = hel • P a.o

+ ha • P + hc3 • P + kc4 . P = P(h + ke2 + ke3 + k, .. ) ; = 3(0,0603 + 0,13808 + 0,1763 + 0,0756) = 1,351 daN/emz:
c1

a.o = 1,35 daN/em2• 40

Fig. III. 1.6. Vari:

i cu dimensiuni-

111.1.6. Sa se construiasca diagrame1e de distributie ale efortului unitar vertical a. intr-un pamint s;upus actiunii unei ineardiri uniform .distribuite pe suprafata dreptunghiulni de (2 X 6)m' ~i a patratu1ui (1 X 1) m2, intensitatea incarcarii exterioare fiind egaHi.eu p = 2,5 daN/em2•

I

Rezolvare. a) dreptunghi
6
0:0= -

eu laturile a
=

=

6 m ~i b = 2 m.

1
t

z = Om;
~o=

2

3' 'k.=0,2S;

.

a., =

0,25 ·2,5 = O,6~5 daN/emz;

;

= 0: ko= 1,0.:

a"= 1,0 ·2,5 = 2,50 daN/em2•

determina

ea

z = 1 m;
z
=

oc1=3; ~1=1/2=O,5; oc2=3; ~2=2/2=1

k.= 0,2~1; ko= 0,762; k. = 0,2084;
ko= O,5;~

• a., = 0,762 ·2,50= 1,91 daN/em:.
a•• = 0,5·2,5 = 1,25 daN/emz.
=

a. = 0,2391·2,50=0,598

daN/cml;

2

m:

a".= 0,2034 ·2,50 = 0,509 daNjcmt ; 0,410 daN/em!;

z =3

m;

oc3=3;
Cx4=3;

k, = 0,161895; a" = 0,16395 ·2,5

~3=3/2= 1,5; ko= 0,3418; ~4=4/2=2; oc5=3; ~5=5/2=2,5; (;(8=3; ~6=6/2=3; ko= 0,241;
ko= 0,1005;

a., = 0,348 ·2,5 = 0,870 da Njcm",

imparti supra.rec prin punc-

v

l

z = 4 m;
z = 5 m; z=6m;

k,= 0,1316; v..= 0,1316·2,5 = 0,329 daN/em~;
a., = 0,24 ·2,5

= 0,60 daN/em2• = 0,484 daN/em2•

k,= 0,10f64; a.,= 0,1064·2,5 = 0,266 daN/cOli;
a., = 0,1935 ·2,5

k, =

o,oa:s;

ko= 0,14:7;

a, = 0,086 . 2,5 = 0,215 daN/em2; • a., = 0,147 ·2,5 = 0,368 daN/em:. efortului a. eu adincimea in

1n figura rIL1.6. se prezint.a variatia eentrul suprafe~ei incarcate ~i in colt.

- k,3

+ k'4)

;
Fig. III. 1.6. Variatta efortului adincime in h:c~cat. centrul ~i in coltul dreptungh iului

laN/em! :
0. ell 0

41

: b)

in cazul in :can~i:suprafa~a este patrataa

= b= 1 m

z=o

rn :

s, .'.'oil
(Xl ~1

(Xo

:jIr~) :c= 0,25.; ;·k.'
-r ..• -, "'", rr. •. :. ~:

J ... -. J'
J

0'; i, "1

><'

a.~ ~O,25
cr, =1

·:2,5 =' 0,625 .daN/ems;

. 2,5 = 2,50daN/cm2• 0,1752 . 2,5 = 0,438 daN/ems;
...

nile de (7,50 X : bele constructii, daN/cm2 (fig. Il Se cere sa s in centrul fund Rezoluare. Ap1icind
]0.1 este punct
m

z=l rn ;

=

1;

k, =0,1752;

cr.
C"

= 1/1 = 1; ko = 0,336;
-

,

=

='0,336
,

·2,5 = 0',84 daN/cm

.

2

,

(;(2

1;

- k, '':'':_ 0,084 ;

c, .'

z=2m;

~~;.
~3 .,

2/C
-1; 3/1~3

2~ ko='O,114; k, = 0,0447; ;-ko

a., = 0,114 ·2,5

,

0,084 ·2,5 =0,21

daN/cm2;

z=3 m;
z=4
~
'>'-;)

<=
ai,"

= 0,285 da.Njcm",

0,0447·2,5 :0,058 ' 2,5
.

=

GMIC.

~

0,112 daN/cm2;
2 ,

I I I

~3'

=

0,058;
'

=
=

0,145 daN/em

Pentru dreptun

rn ;
~;

(X,
~4

=

1;

= 4/1 = 4; ko = 0,033 ;
~;: ~ .. I '. ,"

-'

k, -::- 0,027 ;
-.

a. - 0,027 ' 2,5 = 0,0675 daN/cm2;

cr.,

.=
'

0,033 ·2,5

0,0825 daN/em!, daNjem3;

-~:',:~s

rn

t':

(X5-:.1;

'...: 5/1 = 5; .ko =0,008
1;." 'k.

.

,....

..

.k, =0,017.9;
. ..

a,.=O,0179.2,5=O,04t8
;0".,-

I
I

Pentru dreptur

0,008 ' 2,5 = 0,02 da:N/em2.

.. a.; =
z=6m;."....

=0,0127;

a, ~O,0127'2,5=O,0318 a., =

:"~8,:..:..:..6/1

='6;

·ko = 0;

°.

daN/cm2;

,l

a'lIf=

P . k,;
:2,8((

+

a'M"'2

2,50

=

0 daNjcm2. de incarcare

Varia~ia'~f~rtului are forma unui patrat in plan de (3,0
X

a%:~i a••, 'in cazul in care suprafata este redata in figura III. 1.7.

--. Deci, date la cota: -1,50 daN/cmll. ce treee prin p (3,0 X 2,O)m2, III. 1.9).

III.1.8~S

111.1.7.' tn vecinatatea

unei constructii existente "avind dimensiunile 3,0) mi, se amplaseaza 0 noua constructie avind dimensiu-

0.625

0.11.5
4m

[f.-k 0.0825
0.02 0.0318

5m 6m

z ,Fig. III. 1.7. Metoda punctelor de colt pentru o suprafa.ta de Incarcare plltraU.

:Fig.

rn.i.s.

42

~

I',ft.·

~t".':Qt !,

_,{,~, "

--

-----

)~;)

daN/em! ;

ia)f/em2• 1,438 daN/em2; 84 daN/ema.
21 daN/em! ;

nile de (7,50 X 3,0)m2. Adincimea de fundare este D, = 1,50 m pentru ambele constructii, iar incarcarea uniform distribuita noii fundatii este p = 2,8 daN /cms (fig. III. 1.8). Se cere sa se determine efortul unitar vertical [suplimentar care apare in centrul fundatiei,

Rezoloare.
Aplicind metoda punetelor de colt, efortul a, in punctul M va fi :
r:r
. OM .

=r:r"

'AKMH

+0"'

'HAIID

-0-<

'BKGM

-0"'

'G)IIC

.

285 da Njcm". ',112 daN/em2; 1-15 daN/em2•
)675 da Njcms :

M este punct. de colt pentru dreptunghiurile: GMIC.
Cl l

AKMH,
= 7,5 = 1,5
z bl 1,5 1,5

HMID, 5;
kCI

BKGM,

Pentru dreptunghiurile AKMH,HMID

avem :

= 0,2044.

~l=-=-=l;

)8'25 daN/em!. )·U8 daN/em2;
):2

Cl2

=
=

Pentru dreptunghiurile BK1vIG, GMIC avem:
~2

1,5 15

= I:
'
hc?

'

= 0,1752.

da)f/em2•
,.

)318 da)f/em~; ~/em2.
l

de incarcare

p . kd P . kel - P . kc2- P . kc2 = P(2kc1 - 2kd = 2p(kc1 -kd ; a.M= 2 ·2,8 (0,2044 - 0,1752) = 2 ·2,80 ·0,0292 = 0,163 daNjcrn": r:r'M = 0,163 daN/cmll Deei, datorita amplasarii noii constructii apare sub vechea coristructie la cota -1,50 rn sub talpa fundatiei un efort unitar suplimentar de 0,16 daN/crnz.
r:r'j[=

+

1,5 1,5

= 1;

L dimensiunile

lind dirnensiu-

III.I.o. Sa se determine variajia eforturilor unitare 0", pe verticala ee trece prin punctul A al unei fundatii dreptunghiulare avind dimensiunile (3,0 X 2,0)m2, fiind incarcata eu.o folia distribuita triunghiular (fig. III. 1.9).

A

7.Sm

::;

e:

H

N

~

o
Fig. IILLS. Metoda punctelor de colt.
incarcata

Fig. III. 1.9. Suprafata dreptunghlulara cu 0 forta distribuiU tri unghlular.

43

Rezoluare. In eazul in care suprafata terenului este incarcata eu 0 forta distribuita triunghiular, tensiunea pe vertical a coltului A se obSIDedin relatia
O'.A

~=1 z

= 5 m;

b z

= P . kA>

5 2

b

kA se da in tabelul III.1.8, in functie de raportul lasurilor pe care este dis-

tribuita incarcarea si de zjb. Se va studia variatia efortului a, pentru valori ale lui z = 0, 1,2 ... 10 m.
Tabelul

~=1

IIl.1.8

I ...

z = 6m;

b

z
b

Coeflcientll de Innuenta

k" pentru coltul unel sllprllre~e dreptuu.w1l1uIare IneareRti trluu.ghlulRr

'~I I
alb

0,00

I

0,25

I

0,50

I

1.0

I

1,5

I

2,0

I

3,0

I
I

0,15 0,3 0,6 1,0 1,5 2,0 3,0 6,0 10.0 20,0

0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250

0,136 0,186 0,206 0,209 0,210 0,211 0,211 0,211 0,212 0,212

I

0,101 0,116 0,160 0,170 0,173 0,175 0,175 0,176 0,177 0,177 ;

0,025 0,051 0,085 0,108 0,113 0,117 0,119 0,120 0,121 0,121

0,012 0,026 0,050 0,069 0,080 0,087 0,090 0,092 0,093 0,093

10,008
40,017 10,031 -0,045 0,056 0,064 0,071 0,075 0,076 0,Q76

I

~= 1
5,0

z = 7 m;

b

0,005 0,010 0,016 0,024 0,033 0,041 -0,047 0.051 0,052 0,052

0,001 0,004 0,007 0,009 0,014 0,019 0,Q25 0.029 0,032 0,033

-=b ~ =] b

z

'l

z =8 m;

-=b

z

I

~=
%=9
rn ; b z -=b

1

~=l

z=lOm;b

~=~=15' z-:-Om;
b

z - =b

2

"

kA = 0,25;

0'0

'A

= P . k~ = 2,50 . 0,25 = = 0,625 daN/em!

cal

0"04

Varia tia efo este data

::.= 1,5;

111.1.9. Fun
. k" = 0,173;
cr1 = 2,50 ·0,173 = 0,433 daN/eml
'A

z=lm;

b

..:. _!_ = 05=
b 2
J'

!: = 1,5' z=2
m:
b

'

-=-=
b

z

2

k - 0 113' 1,0 ;
... I ,

(;2
".~

= 2,50 ~0,113 = 0,283 daN/eml
..

2

cere ale de forma diametru este ( terenului de f1 p = 3 daNjem2• variatia efortul vertieala dusa datiei. Rezoluare.

~ = 1 S·

z=3m;

b

"

-=-=15'
b

z

3 2

kA = 0,08;
"

a3

',4

= 2,50; . 0,08 = 0,200 -daN/ems

r=-=

D
2

(;, =

~ = 15'

z =4 m;

b

"

-=-=2b 2

z

4

kA=O,056;
'

a' = 2,S(}·O,056 = 0,140 daN/emS
'A

Valoarea c seoate din tabe de valoarea rape prezinta raza ft

44

ta distribuita
latia z=5 m; .are este dispentru valori
Tabelul III.f.B
,'atA trlullghlular

~ = 1,5;

b =2 = 2,5;

b z

5

k.(=0,0445;

a;, = 2,5.0,0445=0,111:daN/em'. "
a6'A = 2,5 ·0,033 = 0,083 daN/emS,

z=6m;

~= b
!_
b a

1,5; k.(=O,033;

= ~ = 3,0; 2
1,5;
2

I
0

11,0

z=7

b=
m;
b

5

0,001 0,004 0,007 0,009 0,014 0,019 0,025 0,029 0,032 0,033

s. =2.

= 3,5;

11


l 1 7

k =0,0235;
A

as

'A

= 2,5 ·0,0235 = 0,059 daN/cml.

!:_ =

!

%=9

m;

b

1,5;
9
2

- = - = 4,5;
b

z

k =0,01875;
A

a9 = 2,5·0,01875=0,047
'A

daN/eml,

2 2

-

~=
z=lOm;
b z

1,5;
10

kA=0,014;

0'10=2,5.0,014=0,035
'A

daN/ems.

- =- = 5,0;

),25 = cal

b

2

alA

Variatia efortului unitar vertieste data in figura III. 1. 10.
daN/em"

~33 daN/ems

:83 daN/ems

111.1.9. Fundajia unui siloz de cereale de forma circulara al carei diametru este de 20 m transmite terenului de fundare 0 presiune p = 3 da Njcm". Sa se determine variatia efortului a. ce apare pe verticala dusa prin eentrul fundatiei.
Rezoloare. D
2
(I,

00 "daN/eml

r =- =-

20 2

= 10 m.

=P

. II'
7

40 daN/em'

Valoarea eoeficientului II se seoate din tabelul III.1.9 functie de valoarea raportului r/z {r - reprezinta raza fundatiei cireulare}.

Fig. III.I,IO. Variatla efortului a'A in cazul nne! luprafete dreptunghiulare inclrcate eu 0 fort1 ";;'wstribuitl trinnghiular.

45

TabelulIIl.Ur

Zo=
Zl=

0

ValoareD ecetteleatulu!

I, pelltru ealeulul eforturllor unnaee de eompreslune uniform repBrtlzDtik pc 0 suprafBJa clreularA

pcntru

0

sarcinA..

m;!_ = ~ EO .0
r

1 m; - =Zl

l(

0,0s 0,0i20 0,59 o,36tT
0,10 0,11 012 0:13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18

'II I I, 000 00000 0,50 0,2846 0'01 0:0002 0,51 0,2930 0'02 00006 0,52 0,3016 0:03 -i001" 0,53 0,3102 0,04 0,0024 0,54 0,3188 005 00037 0,55 0,3273 0'06 0'0053 0,56 0,3s58 0'07 0'0073 0,57 0,3443 0:08- 0:0095! 0,58 0,3527
I I,

'I'

0,0148 0,60 0,3695 1,10 0,6956 1,60 0,8511 2,35 0,9400 40,00 _1,0000 If. 0,0179 0,61 0,3778 ~ 0,7001 1,61 0,8531 2,40 0,9431 50,00 1,0000 00212', 0,6210,3861 1,12 0,7046 1,62 0,8551 2,45 0,9460 100,00 1,0000' 0:0248-1 0.63 0,3943 1,13 0,7089 1,63 0,8570 2,50 0,9488 0,0287· 0,64- 0,402s T,I4 0,7132 1,64 0,8589 I 2,55 O,9Si3 --i 0,0328 0,65 0,4106 1,15 0,7175 T,65 0,8608 -2,60 0,9537 I 0,0372""if.66 0,4186 1,16 0,7216 1,66 0,8626 2,65 0,9560 --0,0418 0,67 0,4266 1,17 0,7257 1,67 0,8644 2,70 o;9s8l' 0,0467 0,68 0,4345 1,18 0,7298 1,68 0,8662 2,75 0,9601 0,i9 0,05l8 0,69- o:442f 1,19 0;7337"T,69 0,8679 2,80 0,9620 ". 0,20 0,0571 0,70 0,4502 1,20 0,7376 1,70 0,8697 2,85 0,9637 I 0,21 0,0627 0,71 0,4579 1,21 0,7415 1.7T 0,8714 2,90 0,9654 0,22 0,0684 0,72 0,4655 1,22 0,7453 1,72 0,8730 2,95 0,9669 _ 0,23 0,0744 0,73 0,4731 1,23 0,7490 1,73 0,8747 13,00 0,9684 0,241 0,0806 0,74 0,4s06 l.24""0,'7526 0,8763 3,10 0,9711 ... "",' 0,25 0,0869 0,75 0,4880 1,25 0,7562 1,75 0,8779 j 3,20 0.9735 .. 0,26 0,09351 0,76 _0,4953 1,26 0,7598 ' 1,76 0,8794 1'\3,30 0,9756 1 0,2710,1002 0,77 0,5026 11,27 O,7632! 1,77 0,8810 3,40 0,9775 --581 0.28 0,107°1 0,78 0,509811,28 0,7667 1,78 0,8825 1 3.50 0,9793 --0.29 0,11411 0,79 0,5169 1,29 0,7700 [11.791 0,8840 1 3,6~1-;0:,-:,9:-;;8:;:;-08=-1f __ -,- __ , 0.30 1~~2E 1 0,80 0,5239 Q~,i ,7i331_!~ O I 0,8855 ! 3,70 0,9822 ! U,31 0,1286 !II 0,81 O,530~1~1 O'7i6~_ii,~I_1 0,8869 !.1_!:_8~ ~,9835 .--_:---=-.} 0,32 ,~'136~'1 0,82 0,5376 1,321 0,7798 i'~~11 0,8883 ~,O 0,9847 i 0,33' 0,1436 ,0,83 0,5444 1,33 0,7830 ill,83 0,8897 ,\',4,00 0,9857 i i o,34.1 O,8~'!0,5511 1,34 ,o,78~~.rl:s.£I-o:B9Tl.14,20_ ~~ i 1 O,35,!0,15~2_1 0,85 ! 0,5577 1,35 O'78911_1~8~ 0,8925 '14,40 I 0,9881 I 1 'i\! •• ~.6i 0.167,1.1 O,86_! 0,5642 1,36 0,7921 ' ~~~. O,89~_l4,60_1 0,9904 1'--~ i ,O,37! 0,1751: 0,8710,5706' 1,37 0,79511 1,87' 0,8951 'j 4,80 ·0,9915 0,381 0,1832: O,8&-10,57691l.38 0,79801"l)8110,89s:r;;TOO!'O-C,-99-2-5-11--, 0,391 O,1913! 0,89 0,5832 1,39 t 0,8008, 1,89 0,8977 jli5ro,20- ,9933. 0 ~. '... : 0,40 ..9,1996 0,90 '0,5893 1,40.10,803611,90 0,8990 0,9940 0,41 0,2079 ' 0,91 0,5954 1,41 0,8064 I ~ 0,9002 I~ 0,9946 -----0,42 0,2163 0,92 0,6014 1,42 0,80911 1,92 0,9014 '5,80 0,9951 , 0,43 0,22471 0,93 0,6073 1,43 0,81181 ~~I 0,9026 6,00 0,99s6 --0,44 0,2332 0,94 0,6132 1,44 0,8144 1,94 0,9038 6,50 0,9965 0,45 0,2417 0,95 0,6189 1,45 0,8170 1,95 0,9050 7,00 0,9972 r 0,46 0,2502 0,96 0,6242 1,46 0,8196 1,96 0,9061 1 7,50 0,9977 --: 0,47 0,2587 0,97 0,6302 1,47 0 221 1,97 0,9073 0,48 0,2673 0,98 0,6357 1,48 0,8245 1,98 0,9084 ,-------0,49 0,2759, 0,99 0,6411 11,49 0,8269 1,99 0,9095 1-<; I

I

'I' 1. \'/ 1 1 'II 1 I, 1,00 0,6465 1,50 0,8293 2,00 0,9;06 8,00 0,9981 1,01 0,6517 T.5l 0,8317 2,02 0,9i27 ----g:oo 0,9987 1,02 0,6569 1,52 0,8340 2,04 0,9147 10,00 0,9990 1,03 0,6620 \. 1,53_ 0,8362 2,06 0,9i67 12.00 0,9994 __ 1,04 0,6670 1,54 0,8385 2,08 0,9187 14,00 0,9996 1,05 0,6720 1,55 0,8407 2,10 0,9205 16,00 0,99981. T,06 0,6769 1,56 0,8428 2,15 0,9250 18,00 0,9998. 1,07 0,6817 l.57 0,8450 2,20 0,929'120,00 0,9999 1,08 0,6864 1,58 0,8470 2,25" 0,9330 25,00 "0,9999T.OO1O,69IO 1;59 0,8491 2,30 0,9366 30,00 1,0000
I I.

'I'

1

Zz=

2 m'-=':2

r

l(

2

I

z~=5 m;-=z~
r

r

1

:

zs=6m;-=z,
r

1

I
,I'

I

z7=7
Zs=
,'.
Z9=

m;-=z,
r

1

'

8 m; -=-

1

2,
I'

I

.1
'
I

9 m ; - =,

I

z.
r

_I"

z 1 U = 10m ; - = '
ZIO

':

T.74.

I

.

1

i

i

---r

I

I

~t

l

!

II--~~' "
t

If"

I

I

,

O,I~lil;

z.

I

i

I~,

I

i

i

ZI()

i
Fig. III.l.ll.

Distri datfa

Tabelul

ut.t.o
sardni.
I,

Zo= Om; -

,.

10 --.. -= - =00 ;~,.1•• ·=.1;

pentru

0

EO

0

_.

a•• =

p . I.,

= 3 . 1 =3,0 da Njcm",

'I'
8,00 9,00 10,00 12.00

I I
i

I

I" =0,999;
0,9981 0,9987 0,9990 0,9994 Z _.)

cr.,=p

·1.,=3 ·0,999=2,997 daN/em'.

2-

~

rn ,: !... = ~ =5 ; :2 2.
r 10 3

I., =0,9925;

a" = 3 ,0,9925 = 2,978 daN/cm2,

Z3

= 3 m ; - = - =3,33; I., =0,9762;
z.

a., = 3 . 0,9762 = 2,929 daN/em'.

_14,00 0,9996 16.00 . 0,9998

._20,00 25,00 30,00 40,00 50,00

18,00

0,9998 0,9999 0,9999 -

Z.

=

friO -r m;

- = - =2,~; I., =0,9488;
z,
4 "_

I

1,0000

Z5=

~

10 m; -r = - =2 , ; I., =0,9106;
z~

5

°

a., = 3 . 0,9488 = 2,8464 daNjcm",
a" = 3 ·0,9106 = 2,7318 daN/em'.

1,0000 -1,0000 1,0000

Z6

= 6 m; = 7 m;
_

!_

--

iOO,OO

z.
%7.

=~6• =
7 -

1,66; 1,=0,8626; 1,43; I., =0,8118;

a., = 3 . 0,8626 =2,5878 da.Njcrn-.

.. I
--

Z7
...

!_ = ~ =

a",

= 3 ·0,8118 = 2,435 daN/cm2.
= 3 . 0,7562 = 2,269 daN/em2•

--

--

==1 _I
--I
--I

..
•I

Z8
v

=8

m : .::... =
l.

~ = 1,25; I•. =0,7562;
8

G.,

Zo = 9 m ;
Z10

_!_ = ~ z, 9 r - 1010

= I,ll; 1,=0,700;
.'

a,. = 3 ·0,7001 = 2,10 da Njcm".
G.lO=

--I-... . -~'(
-i

.

= 10m; - = - = 1,0;

z"

1...=0,6465;

3· 0,6465.

1,94 daNjcm''.

~t
t'

Distributia efortului a" in functic de adincime este prezentata in figura III.1.11.

--,---=.f
i ~[
-_,,

----'

a'

--1--1'
--I
1

==I-"fi-,>-

\¥l;'

ii'

1

111.1.10. Fundatia unui rezervor de apa, avind D = 40 m transmite terenului de fundare 0 presiune uniform distribuita a carci intensitate p = 3,2 daN/em2 (fig. III.. 12). Se cere sa se studieze variaj ia eforturilor ce apar in terenul de fundare in urmatoarele situatii :
a) pentru planele situate la adincimilezj = -2 m : Z2 = -4 m ; Z3 = -6 m, in interiorul §i exteriorul suprafetei incarcate : b) pentru valorile lui z = 0;
z Fig. III. l. 11. Distribntia efortului a. sub funda~a unui siloz.

--'1, .....

==\-

--1--

5;
Y2=

10 ...

60 m cind

r1=

!!... ;
2

R; r3= 1.5lR~i r,=2R.

47

,

l,',
.: ••••• ',}

',~

-M.tt,

..

~J"

,':,~'

1;

~

r,

'r;

"

,.'

i

Rezoloare. a) In cazul in care se cere stabilirea tensiunii a. la 0 distan~a r fa~a de eentrul suprafetei circulare, incarcata eu o for~a uniform distribuita se

F ~Df

* "",.J' : ;_"':',,

...

L'lf~jJJ. ~ :{~
Z

II7 ... c,3h!Or.,"'1I
0 • -

J
,

'--....

. -.{

.I

m

aplica relatia
(f Zr

=P

.k

a
r, ~

k se da in tabelul III.t.10 functie de rapoartele r] R ~i zl R. Rezultatele se prezinta in tabelele IlLl. 11 - III.l.t3, calculuI fiind efectuat pentru Zl. Zll' Za ~i valori ale lui r cuprinse intre

,~
Fig. III. 1.12. Suprafa~a circularl!. for~l!. distribuiti. incArcatil cu
0-

10 15 20 25 30 35 4C

5

o ~ 2R.

Tabelul t u.t.to. CoefielentU de InfluentA
k, pentru

ealeulul teJllllunllor cr, sub IncAreatA
0,6

0

suprnfatA clreularA uniform

'XI
'IR

0

I

0,2

I

0,4

·1

I

0,8

I

1,0

I

1,2

0,0

1,000

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 • 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,5 6,0

0,993 0,949 0,864 0,756 0,646 0,547 0,461 0,390 0,332 0,285 0,246 0,214 0,187 0,165 0,146

1,000 -0,991

---

1,000

0,987 0,920 0,813 0,699 0,593 0,502 0,425 0,362 0,268 0,233 0,203 0,179

.-

I

1,4

I

1,6

I

1,8

I

2,0

m

1,000

0,970 0,860 0,733 0,619 0,525 0,447 0,383 0,330

--

1,000

0,890 0,712 0,591 0,504 0,434 0,377 0,329

0,500 0,000 -- -0,468 0,077

0,000 0,000 0,000 0,000 -- -- -- --0,015 0,005 0,002 0,001

--

0,943 0,852 0,742 0,633 0,535 0,452 0,383

--

--

--

0,435 0,400 0,366 0,332 0,300 0,270

--

0,181 0,224 0,237 0,235 0,226 0,212

-0,113
0,142 0,157 0,162 0,161 0,156 0,148

0,065

-- -0,029
0,056 0,083 0,102 0,113 0,118 0,120 0,118 0,114 0,109 0,104 0,048 0,065 0,078 0,086

0,026

0,012

--

0,006

5 10 20 25 30 35 40
15

o

o.ois
0,029 0,042 0,053 0,062

-- -0,327 0,311
0,280 0,242 0,211 0,185 0,163 0,145 ~,116 0,095 0,079 0,067 0,057 0,048 0,040

--

0,285 0,248 0,218 0,192 0,170 0,151 0,135

-0,254
0,198 0,176 0,158 0,141 0,127 0,105 0,087 0,073 0,063 0,054 0,045 0,039

0,288 0,224

--

0,243 0,218

-0,182
0,167 0,153 0,140

0,197

-- -0,140 0,131 0,122

-0,092
0,092 0,090 0,087 0,084 0,080 0,077 0,068 0,061 0,054 0,048 0,043 0,038 0,033

0,090

--

0,068 0,072 0,074 0,074
-I -

0,196 0,176 0,159 0,144 0,130 0,118 0,098 0,083 0,070 0,060 0,052 0,044 0,038

-- -- -0,129 0,113 0,098
0,118 0,108 0,091 0,078 0,067 0,058 0,050 0,043 0,037 0,105 0,091 0,084 0,073 0,063 0,055 0,048 0,041 0,036 0,092 0,087 0,076 0,067 0,059 0,052 0,046 0,030 0,034

--

-0,071
0,069 0,067 0,061 0,055 0,050 0,045 0,041 0,036 0,031

0,073

m

0,159 0,141 0,114 0,093 0,078 0,066 0,056 0,047 0,040

0,117 0,096 0,079 0,067 0,057 0,048 0,040

0,110 0,091 0,076 0,064 0,055 0,046 0,039

o
5 10 15 20 25 30 35 40

48

4-

Geelehnld

,

I

Tabelul

III.1.11

Variatta efortulul t:.,la -t
I

.II

= -2
6{R

m
k,

,
m

R

,/R

6 Dl

a" - p·1tr
da.. /cm· x

m

1larli.

incarcata eu o

0 5 10 15 20 25 30 35 40

20 20 20 20 20 20 20 20 20

0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,995 0,995 0,989 0,955 0,484 0,0308 0,005 0,00138 0,0005

LitlL TabelulIII.l.Ta.

I

3,19 3,18 3,16 3,056 1,55 0,099 0,016 0,0044 0,0016

Tabelul

III.T.12

'!~ eircularii uuiform
R

Variatta efortulul ar, la .I. = -4
r

m
A,

,6

1,8

I

)00 0,000 0,000 )05 0,002 0,001 -----):26 0,012 0,006 )56 0,029
)83

I I

2,0
,r. m

I

I

,IR


m

·IR

0,. - p·l,
daN/em'

m

- -02

---

0,016 0,029

0,048 0,065

0,042 0,053 0,062 0,068 0,072

20 0,090 --18 0,092

~I 0,086
14 0,092

13 0,Q78

0 5 10 15 20 25 30 35 40

I

20 20 20 20 20 20 20 20 20

0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

I

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,993 0,990 0,9785 0,910 0,468 0,0615 0,010 0,00275 0,001

3,18 3,17 3,13 2,91 1,50 0,20 0,032 0,0088 0,0032

Tabelul

III.l.13

04 98 92 87

09

-0,090

---

0,074 0,073

Varlalla efortulul

13.,

la

.13

=
IIR

-6

m
A,

0,074

76 0,068 67 0,061 59 0,054
-

-

0,087 -0,084 -0,080 -0,077

I
co

,
m

R
D1

'IR

I

0,071 0,069 --0,067

10" -

m

I

p.l,

daN/em'

--

--0,061
0,055 -0,050 0,045 --0,041 0,036 0,031

--

-- --

52 0,048

46 0,043 30 0,038 34 0,033

---

- --

---

0 5 10 15 20 25 30 35 40

20 20 20 20 20 20 20 20 20

0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,971 0,9636 0,9343 0,8295 0,4515 0,1068 0,0278 0,0091 0,0035

3,11 3,08 2,99 2,65 1,44 0,34 0,089 0,029 0,01

•-

G... tehnlc!

,I lunda\i1

49

/

III

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Fig. III.1.13.

Variatia

efortului unei Iundatli

a" eu adincimea cireulare.

in cazul

r: .I

Varia tia efortului IS.. se da in figura IIL1.I3. Din figura III.1.I3 se observa eli valoarea efortului 0',. variaza foarte putin intre r = ~i r = Rj2, iar in afara suprafetei incarcate eforturile scad foarte mult apropiindu-se de valoarea iero. b) Rezultatele se prezinta in tabelele III.1.14-III.l.I7 pentru valorile lui r = 0,5R; R; 1,5R; 2R ~i z variind de la 0 la 60 m.

III

°

Tabelul IIl.7.1t VariaJia etortulul
O.r

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

I

,
III

R
III

,/R


III

z/R

ii,

"or -

P'k,

da.'i!CIll'

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

20 20· 20 20

0,5 0.5 0.5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5

I

0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60

I

0 0,25 0.50 0,75 1,00 1.25 1,50 1.75 2,00 2.50 3,00

1,00 0,956 0,832 0,6875 0,559 0,4569 0,375. 0,31 0,258 0,186 0.138

3,20 3,Q6 2,66 2,20 1,79 1,46 1,20 0,99 0,83 0,60 0,44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

~O
20 20 20 20 20 20

50

I

~ J,~,

In,l,

,~
J •
I"

.
~ _ _ __

Tabel"IIII.l.15 Variatl. efortulul a"

,
m

R
m

,IR


m

•IR

k•

cr,,_p.~,
da.."'/cm"

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60

0 0,25 0,50 0,75 1.00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00

0,50 0,4598 0,4175 0,3745 0,332 0,2925 0,2565 0,2243 0,196 0,1515 0,118

1,60 1,47 1,34 1,20 1,06 0,94 0,82 0,72 0,63 0,48 0,38

Tabelul III.l.16
I'

-I
r m

Varl_lia efortulul
R
m

Orr

,/R

:

fiR

kr

0., -

p.k,

variaza foarte reate eforturile pentru valorile

I
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

m

daN/em'

30 30 30 30 30 30 30
30

Tabelul I II.l,14

30 30 30

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60

0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00

0 0,0189 0,065 0,1055 0,1295 0,138 0,1388 0,1343 0,127 0,1093 0,092

0 0,06 0,208 0,338 0,414 0,442 0,444 0,43 0,406 0,35 0,294

Tnbelul III.l.17 VarlaJla elortulul air 3,20
3,06

I

r m

R
m

r/R

:

·IN

kr

au =

I" ·t,

2,66 2.20 1,79 1,46 1,20 0,99
),83

---

m

da~i":o'

),60
),44

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

20 20 20 " 20 20 20 20 20 20 20 20

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 _ 2,0 2,0 2,0 2.0
2,0

0 5 10 IS 20 25 30 35 40 50 60

I

0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00

I
0 0,00225 -0,011 0,02575 0,042 0,0553 0,065 0,071 0,074 0,072 0,067 0 0,0072 0,035 0,08 0,13 0,177 0,208 _0,227 0,237 0,23 0,21

I
51

I

Calculele se

,
III

II
III

R,

mt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2
4

s
S

10

12
14

15

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Fig. rrr.1.14. Variatia efortului unitar a sr in cazul unel suprafete circulare in functie de r ~i z.

Variatia efortului

(ItT

este redata in figura III.l.14.

,
m

r

111.1.11. Sa se studieze starea de tensiuni ee apare in pamint sub fundatia inelara a unui turn de televiziune care trans mite terenului de fundare 0 sarcina uniform distribuita p = 3 daN/em!. Dimensiunile funda tiei ine1are sint date in figura III.!.15. Rezoluare. tn eazul fundatiilor inelare care transmit buita, efortul CJa poate fi stabilit eu relatia :
CJu

I

III

I

R,
III

0

presiune uniform distri-

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

0 2
4 I

6 8 10 12 14 15

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

= P(kr1

-

kr2)

;

unde : krl ~i k'2 se dau in tabelul III.l.lO functie de:

,
m

y

Fig.

III.l.15. Fitie Inelara incllrcatll en o fortll distribuitll.

r - este distanta din centrul fundatiei inelare pina la vertical a pe care se calculeaza tensiunile a... iar z cota puuctului. a) Vom studia variatia efortului unitar vertical CJ" pentru r = 0 ; 1,25; 2,50; 4,5: 6,5; 9,1 m la cotele z = 0; 1; 2; 4; 6: 8; 10; 12; 14; 15 m.
I

I


m

R,

\

m

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

0 1 2 6 8 10 12 14 15
4

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
6,5

52

(

Calculele se prezinta in tabele1e III. 1. 18-Ill.

1.23.
Tabelul III.T.18

Var!a~
r

efortulul

a"

la

0

fundalle .JR,

lnelar!

m

,


m

I

R,
Ill'

I

R,
m

l'f

R '

I
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

,fR,

I

'IR"

I

An

I

k ..

air

\
1,0 0,943 0,742 0,39 0,214 0,1315 0,0875 0,062 0,0464 0,040

da::-llcm'

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 4 6

8
10 12 14 15

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0 0,15 0,31 0,62 0,92 1,23 1,54 1,85 2,15 2,31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0,4 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,0

1,0 0,9948 0,9688 0,8532 0,690 0,5341 0,4113 0,3203 0,2558 0,2284

0 0,15 0,68 1,39 1,43 1,21 0,97 0,77 0,63 0,57

circulare Varlatla
r

Tabetul III.l.19
elortulul 'JR,
a sr

la

0

fundalle .IR.

melar!

n pamint sub ! terenului de ensiunile fun-

m

I


m 0 1 2 4 6 8 10 12 14 15

R,

\

m 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

,

R.
m

I

I

.fR,

I

'fR"

I

k"

I

k ..

I

air

daN/em' 0 0,31 0,92 1,49 1,52 1,19 0,96 0,77 0,62 0,56

rniform distri-

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

I

0 0,15 0,31 0,62 0,92 1,23 1,54 1,85 2,15 2,31

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0 0,4 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,0

1,0 0,9934 0,9648 0,8416 0,7027 0,5231 0,4041 0,3155 0,2517 0,2251

1,0 0,89 0,659 0,346 0,1975 0,125 0,0845 0,0603 0,0451 0,0395

u in tabelul
Var!aUa efortulul
air la 0 fUQdatie

T'abelul III.l.20
iQelanl

,,
m

,
m

din centrul la verticala :ensiunile C'T' "iatia efortuient.ru r =0; ,1 m la cotele

I

R.
m

I

R.
m

I

,IR,

j

·fR,

I

'fR.

I

'fR,

I

A"

I

k,.
0,5 0,435 0,366 0,243 0,159 0,108 0,0765 0,056 0,0428 0,038

I

a., daNfcm' 1,50 1,67 1,76 1,52 1,44 1,16 0,92 0,74 0,60 0,54

10; 12; 14;

2,50 2;50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

0 1 2 4 6 8 10 12 14 15

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0,38 0,38' 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

0 0,15 0,31 0,62 0,92 1,23 1,54 1,85 2,15 2,31

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

0 0,4 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,0

1,0 0,9906 0,9516 0,7487 0,6395 0,4937 0,3819 0,3018 0,2427 0,2173

53

I

Tabelul

III.l.2l

VarlallB efortulul air la

0

fundBJle InelarA

,
m


\
m

I

R.
m

I

R.
m

I

'IR,

I

.JR,

I

,IR,

I

.JR,

I

«"
1,000 0,934 0,8567 0,6589 0,5173 0,407 0,3254 0,2626 0,2161 0,1957

I

A"

Ocr

\
0 0,012 0,048 0,09 0,087 0,0725 0,0575 0,0455 0,037 0,033

daNlem'

-'-;-1, J'
/~f . ; !...

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

0 1 2 4 6 8 10 12 14 15

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

0 0,15 0,31 0,62 0,92 1,23 1,54 1,85 2,15 2,31

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

0 0,4 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,0

3,00 2,77 2,43 1,71 1,29 1.00 0,80 0,65 0,54 0,49

"

-, ,.

Tabelul III.l.22

\'arhtJia efortulul

alf

)0

0

lundat1e lnelarA

,
1
m


\
m

I

R,
m

I

[R.

c,m:
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

,fR,

I

6,~ 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

0 1 2 4 6 8 10 12 14 15

I

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

I

I

./R,

I

,IR,

I

'IR,

I'

A"

I

A"

I

Oor

daN/em'

Fig. II

1,0 1,0 1,0 1,0 ),0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

0 0,15 0,31 0,62 0,92 1,23 1,54 1,85 2,15 2,31

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

0 0,4 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,0

I

I

)

0,50 0,476 0,4433 0,3966 0,3456 0,2955 0,2511 0,2125 0,181 0,1667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.50 1,43 1,33 1,19 1,04 0,89 0,75 0,64 0,54 0,50

Distributia

lILl.16,

b) Se va cotele Zl = -2 tatele sint pre

Tabeltll [[l.1.23

\'orlotlo ero~tulul
r

arr

In

0

rundatie Inelarii

r m

on

I


m

R, \
m

I ._ I
m

R,

'IR,
-

I
I

au,
0 0,15 0,31 0,62 0,92 1,23 1,54 1,85 2,15 2,31

I

rJR1

I I

'IR,

I I

«"
0 O,Oll3 0,0425 0,1159 0,151 0,1619 0,1575 0,146 0,1333 0.1261

j

k"

I

. Cf "

I
0


m

I

R

II:

I_da!\'/cm'
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

6,

9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

0 1 2 6 8 10 12 14 15
4

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,S

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1.4 1.4 1,4 1.4 1,4 1,4 1,4 1,4 1.4 1,4

3.64 3.64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64

0 0,4 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,0

I

1,0 0 0.03 0,13 0,35 0,45 0,49 0,47 0,44 0,40 0,39 2,5 3,5 3,9 5,0 6,5 10,4 13,0

6,

6,

6,

6,

6,

6,

6,

6,

54

/

Tabelul

[[1.1.21

I

A.,
0 0,012 0,048 0,09 0,087 0,0725 0,0575 0,0455 0,037 0,033

I

au daN/em'

3,00 2,77 2,43 1,71 1,29 1,00 0,80 0,65 0,54 0,49

"LI_,~ ]5
'''~E~/:',~5

~

,".

··:g/O£9
E

0.89

Tabelul [[1.1.22

I
3 6 6 5 1 5 7

k.,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II

z 0"
da:';/cm'

Fig. IILl.16.

Variatia efortului a.. in cazul unei fi~ii ine1are inelh"eata ell 0 sarcinA distrlbuitA uniform.

-

-

-

I

1,50 1,43 1,33 1,19 1,04 0,89 0,75 0,64 0,54 0,50

Distributia eforturilor a.,. pentru exemplu1 dat este redata in figura III.l.IS. b) Se va studia variatia efortului aU" in patru plane paralele la cotele Zl = -2,0 m; Z2 = -4,0 m, Z3 ' -S,O m ~iz, = -8,0 m. Rezultatele sint prezentate in tabelele III.1.24-III.1.27.
T'abelul III.1.24 Varlalla efortulul a".la
r
m

TabeluIIll.l.23

0

fundalle Inelari,

Zl

=
k"

-2

m

I
0


m

I

R,
m

I

R,
m

I

,JR.
0 0,15 0,38 0,54 0,6 0,77 1,0 1,6 2,0

I 'IR, I ,'R, I
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

.,R.
.0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

I

I

kr,

I

0"
daN/em',

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

a
0,4 1,0 1,4 1,56 2,0 2,6 4,16 5,2

0,9688 0,9656 0,9516 0,9217 0,9095 0,8097 0,4499 0,0166 0,0038

0,756 0,699 0,366 0,142 0,0948 0,029

0,64 0,80 1,76 2,34 2,44 2,34 1,35 0,05 0,01

o

o! o ,I
o o

I

o

1,0 2,5

I

o
o o o

o

0,03 0,13 0,35 0,45 0,49 0,47 0,44 0,40 0,39

-

3,5 3,9 5,0 6,5 10,4 13,0

-

55

/

Tabell4l III.l.25

Varia,1a elortuluJ
r

11.,

ID
•JR,

0

fund.Jle lnel.rA, z. = -4
'JR. .{R•
Ar,

m


m

R,
m

R,
m

'{R,

~"
0,39 0,362 0,243 0,156 0,1272 0,068

0"

m

daN/em'

0 1,0 2,5 3,5 3,9 5,0 6,5 10,4 13,0

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0 0,15 0,38 0,54 0,60 0,77 1,0 1,6 2,0

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

I

0 0,4 1,0 1,4 1,56 2,0 2,6 4,16 5,2

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

0,8532 0,8441 0,8055 0,7456 0,7216 0,6032 0,3694 0,0587 0,0173

-

1,39 1,45 1,69 1,77 1,78 1,61 0,18 0.05

007,,__ 130

i.n

o,~~Jj:J

011 Tabelul III.l.26

~

730

Variatia elortuluJ
r
m

<1tr

In

0

fundatle lnel.rA, z. = -6
,JR,

m
Ar, azr 0'6
...:=tIl 1]0

I

-

III

I

H.
m

I

R,
m

I

,IR.

_JR.

-IR,

I

kn

I

I

da."·I=' 1,428 1,431 1,44 1,39 1,37 1.21 1,04 0,28 0.11

0 1.0 2,5 3,5 3,9 5,0 6,5 10,4 13.0

6.0 6.0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

2,5 2.5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0 0,15 0,38 0,54 0,60 0,77 1,0 1,60 2,0

...

.0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

0 0.4 1,0 1,4 1.56 2,0 2,6 4,16 5,2

-2,4 2,4 2,4 2.4 2,4 2,4 2,4 2,4 2.4

0,69 0.68 0,6395 0,5844 0,5626 0,4771 0,3456 0,0944 0,0368

0,214 0,203 0,159 0,122 0,1076 0,073

:Fig. III.l
o

-

111.1.12. CI pe care urrneazs mine variatia ef lui (incarcare ge
Rezoluare.

Tabelu! III.l.27 Vurilltlu cfortuluJ a.. Ia
"r
OIl

0

fundatle Inelarii, z,
rJR,

=

-8 m
Ar, azr

Efortul car pamint este de mea stratelor, Acest efor uni tare proven jiei.
O".gl


'"
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

R,
m

R,
m

rlR, m

_/R,

'IR,

Ar,

daX/cm'

0 1,0 2,5 3,5 3,9 5.0 6,5 13,0
10,4

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6.5 6,5 6,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - 2,5 2,5 2,5

0 0,15 0,38 0,54 0,60 0,77 1,0 1,6 2,0

1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23

0 0,4 1,0 1,4 1,56 2,0 2,6 4,16 5,2

I I

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3.2 3.2

0,5384 0,5254 0.4937 0,4533 0.4374 0,3799 0,2955 0.1138 0.0544

0,1315 0,1275 0,108 0,0905 0,0833 0,064
-

1,22 1,19
1,16

-

I
0

1,09 1,06 0,95 0,89 0,34 0,16

= Yl . hi =
=

0,356 da

O",g~

=

'(1 . hi + + 17,2 . 3,~

= 95,8 kN/
0",,3

Variatia efortului air se prezinta in figura III.l.17. Din diagramele trasate pentru a.,. se observa ca. acesta are mai uniforrna eu cit se calculeaza la 0 adincime mai mare.

variapie

= Yl • hi = 17,8 .2, = 35,6+61 = 1,38 dal

+

56

I

Tabelul III.1.25

n
Art

".,
daN/em'

0,39 0,362 0,243 0,156 0,1272 0,068

1,39 1,45 1,69 1,77 1,78 1,61 0,18 0,05
I,ll

001

Z,' ·lOm
1JO

110

011

Tabelul III .T.26

130

kr,

"

da.'1/cm'

..

0:6
}]O

0,214 0,203 0,159 U,122 0.1076 0,073

1,428 1,431 1,44 1,39 1,37 1,21 1,04 O,2S 0,11

z
Fig. III.1.17. Veriatia efortului <1.. la diferite plane in adincime, pentru o fundatie inelara indreatA eu 0 sarcina p = 3 daN/em-,

111.1.12. Cunoscindlstratificatia ~i caracteristicile pamintului nisipos pe care urrneazji a se realiza fundatia unei constructii, se cere sa se determine variatia efortului unitar vertical datorita greutatii proprii a pamintului (incarcare geologica), Nivelul apei subterane este la -8,0 m (fig. III, l.18).
Rezoluare,

Tabelul III.T.27

kr,

°zr
daX/cm'

Efortul care apare in parnint datorita greutatii proprii a stratelor de pamint este denumit presiune geologica ~i variaza proportional cu grosimea stratelor. a;g = Y , z, Acest e£ort se adauga la eforturile unitare provenite din incarcarca construetieL
a.gl

).1315 ),12i5 ),l08 },O905 },O833 },064

1,22 1,19 1,16 1,09 1,06 0,95 0,89 0,34 0,16

=
=

"(1 '

hI = 17,8 ·2,0 = 35,6 kN/m2 = 0,356 da.Njcm":

a::~ =

II . hI + "(2h2 = 17,8 . 2,0 + · + 17,2 '3,5 = 35,6 + 60,2 =
= 95,8 kN/m2 = 0,958 daN/em2;

. are

0

varia~ie

cr.g3 = "(1 • hI + "(2 • h2 1'3 • ha = = 17,8 ·2,0 + 17,2 ·3,5 + 16,7 '2,5 = = 35,6 +60,2 + 41,75 = 137,5 kNjm2 = = 1,38 daNjcm2•

+

Fig. lILl.IS. Caracteristicile terenului din exemplul III.1.12.

57

De la cota -8,0 m in jos, diagrams de varia tie a presiunii geologice sufera o schimbare_de panta (fig. III.l.I9)_" Tensiunea totala la adincimea z = - -11 m, este data de expresia :
cr,,4 = YI . hI
Ysal

Facind

not

+ Y2
-

. h2

+ Ya

• h3'+ Yo'" • h,;

=y,(I-n)+n

·Y .. ;

I,

Y.. = 10 kNjm3
Ysal

greutatea specifica a apei;

=

27,2(1 - 0,4)

cr".

= 17,8 . 2,0
= 35,6

+ 60,2 + 41,75

+

+ 0,4

. 10 = 27,2 . 0,6 +4

17,2 ·3,5

+ + 60,96,_

= 20,32 kl\/m3; 16,7 ·2,5 + 20,32 .3,0 '_
198,51 kNJmz;

I,. expresiile
eforti

cr". = 1,99 daN/cm2.

111.1.13. Sa se construiasca curbele izobare corespunzatoare efortului 0 incarcare uniform distribuita pe latimea b = 4 m a cii.rei intensitate este P = 3 daNjcm2(fig. III. 1.20).
cr, pentru

Valorile cc

;;i zjb.

Rezoluare. In cadrul problemei plane in cazul unei sarcini uniform distri buite cind Pew) = p, eforturile unitare ce apar in masivul de parnint intr-un punct AI au urrnatoarele expresii :
.,. p. cr, = -,(sin
1t

In cazul nc lul il vom face
Xl

= 1 m;

-'"2:

O;1;2

...

H

~2

cos

'
~2 -

.
SIn ~I

cos

~l

+ ~o) ; + ~o) ;

Cu ajutoru figura III.l.21 .

crN = P_ (sin ~l cos ~l rr
't'

sin ~2 cos ~2
~l)'

\'alorllt
~2 -

=

t (sin2
1t

sin!

0

~I
0,00
0,25

I

0.96 0.9 0.82 0,7 0,67 0,6 0.55 0,5 0,46 0,4

l,ool~

I

0,2,

0,50 0,75 1,00 1.25 1,50 1,75 2,00 3,00
I

--

0,40 0,3, 0,35 0,3 0,31 0.3 0,21 0,2
-

4,00 5,00
0

0,16 0,1 _- 0,11

1

Fig. III. 1.19. VariapB efortului vertical din greutatea proprie.

0,13 0,1:

Fig. III. 1.20. !nc1ircarea uniform distribuit1i pe ft~ie de lApme b.

6,00

-

0,1

1

58

\

~\~~!~~~.\;: ....,~~::'~'~ ,

rii geologice sufera a adincirnea z =

Facind notatiile : I, =
~ (sin

,.
7t

~2

cos cos
-

11. - sin 111 cos 111 ~+ ~o),
~1 -

I, - ~ (sin

~l

sin

~2

cos

~2

+ ~o).

IT = ~ (sin2 ~2
7t

sin'

111) ;

3,0 =

expresiile eforturilor unit are devin :
G.
(1.

= P . I,;
~~
=

P.

I.;

azatoare efortului b = 4 m a carei

-r = p. I~.

Valorile coeficientilor

;;i zib.
iforrn distri buite pamint in tr-un

I,. Ir• I" se calculeaza

pentru

rapoartele

xJb

in cazul nostru YOm lua valorile pentru I, din tabelul III. 1.28. Calculul it vcm face tabelar (tab. IlI.1.29) dind pentru x valorile: Xo = 0 m; Xl = 1 m; Xz = 2 m; X3 == 3 m ; x, =6 m ; Xa = 8 m ~i lui z valorile 0; 1; 2 '" 10 m. Cu ajutorul valorilor din tabelul III.1.29 s-an construit figura III.1.21.
Tabelul III.1.28
\"alorlIe eoettetentutut I,

izobarele din

~II
0,00 0.25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 3,00 4,00 5,00

0

I

III
0,25 0,50

1,00

1 r.so 12,00
0,00 0,00 0,02 0,04 0,07 0,10 0,11 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08

I

I,OO! 1,00 0,961 0,90 0,82 0,67 0,55 0,46 0,40 0,35 0,31 0,21
I

0,50 0,50 0,48 0,45 0,41 0,37 0,33 0,30

0,00 0,02 0,08 0,15 0,19 0,20 0,21 0,21

0,74 0,61 0,51 0,44 0,38 0,34

-0,21

0,31

rm distribuiU pe
~ b.

0

6,00

-- -0,14 0,12 0,10 -- -- -- '-- -- -0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,09 -- -- -- -- -- -0,11 0,10 0,10
0,16 0,10 0,10 0,10

-- -0,16 0,15

-0,20

0,28

-0,17

0,20

-- -0,135 0,10

Fig. III.1.21. Izobarele pentru efortul unL tar <1,.

59

1("')

I

b-4ml

.. ·-om 1 ..

,-II ..·_21..·- 1 ..
4

·-+·680 6 6

Valori pentru
S]••

eenst
Ifl

..ulna eurbefor'

IzobBre

/b I",/b I
0,25

·oJ

I "'/~ I··/b I··/b I
1.00 1.50 2,00 1,00 1.50 2,00 0

lib

I

If.

I

If.

I

II.

I

If.

_0

_4 ___ 2 4 6 8 4

0 ___ 1 _21_4 0

_6_~_0_

0.251 0.50

1,00 0,82

1.00 0,74

----0.41 0,33 0.48

0,50

--

0,00 0,08 0,19

--0,02

0,00

-

-- -4

-- --4 4 4
--

0

°

-

124 1 1 1 1 1
1

-

-

10 12

-- --

0

-2 2 2

-2

2

-

4 4
4

-

8 8 8 8 8

-

-

0 0 0 0 0

-6

-

14 16

-- -4 0 -- -4

0

-

-4 4 4

-

6 6 6 6 6

-

-

--

-

18

-4

4

--

0

-2

-

-0 0 0

0

-1

2O 22

-- -4

---1 1
1

1

-

2 2 2 2 2

-- 4
4

-

8 8

-

0 0 0

-

-8

-

-- --- -4 4 0

4

-

6 6 6

~ -

8 8 8

-

0 0

24

--

4

41

0 10,25

-- -- -- -- -- -- -- -0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 1,00 0,55 0,51 -- -- -- -- -- -- -- -0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 1.50 0,40 0,38 -- -- -- -- -- -- -- -0,25 0,50 1.00 1,50 2,00 2,00 0,31 0,31 -- -- -- -- -- -- -- -0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 0,26 0,26 -- -- -- -- -- -- -- -0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 0,21 0,21 -- -- -- -- -- -- -- -0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 3,50 0,185 0,185 -- -- -- -- -- -- -- -0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 4,00 0,16 0,16 -- -- -- -- -- -- -- -0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 4,50 0,145 0,145 -- -- -- -- -- -- -- -0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 5,00 0,13 0,13 -- -- -- -- -- -- -- -0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 5,50 0,12 0,115 -- -_ -- -- -- -- -- -0,50 1,00 1,50 2,00 6,00 0,11 0,10
I

0,50

0,50

---0,21 0,20 0,185 0,17 0,155 0,14

---

--- ---0,28

----0,11 0,13

0,07

---

--- --

0,24

-_
0,135 0,12

0,132:

--- -0,175 0,15

0,20

----

--0,135 0,12

--

-_
--0,11

0,127:

--0,11

-0,13 -0,12 0,11

0,115

W-I~
dar

--

0,105 0,10

III.2. STAREA

DE DEFORMATII

iN PA.MINT

G =--

E

2(1

+

111.2.1. 0 fundatie izolata rigida este incarcata la nivelul terenului cu 0 incarcare P = 2500 kN. Sa se calculeze tasarea pamintului la cota z = 0 m cu ajutorul formulelor pentru calculul deformatiilor folosind semispatiul elastic (teoria Boussinesq). Terenul este alcatuit dintr-un strat omogen de argila prafoasa, plastic consistenta (Ie = 0,60) cu urmatoarele caracteristici geotehnice: modulul de deformatie liniara E = 190 daN/cm2; indice1e porilor e = 0,65; coeficientul de deformatie laterala (Poisson) v = 0,35. Sa se traseze diagrama variajiei tasarilor in functie de R (distauta de la punctul in -care se aplica sarcina P ~i punetul in care se calculeaza tasarea). Rezolvare. .. Se stie din teoria elasticitatii ca valoarea componentei verticale a deplasarii unui punct, cind in origine acpioneaza 0 forla concentrata P, este:
w=
p
4·7>·G

unghiul tjJ (fig

Daca se r A, =
(1

+

atunci tasarea
w Tasarea p mispatiului se pentru z = O.
So

[.:: Ra

+ 2(1 -

v) ]

I

=

R

60

Tabelul IlI.1.29
Valorl ,Ib penteu eons'

ralna eurbelor If. 0,50 0,48

Izobare

IIII
"Jb
lib 1/.

1/,

I

If. 0,00

I

If. 0,00 0,02 0,07 0,11 0,13 0,1325 0,135 0,1275 0,12 0,115 0,11 0,105 0,10

I

If. 0,00

I

0 ••

-Pl/.I "" -Pl/,
3,000 2,220 1,530 1,140 0,930 0,780 0,630 0,555 0,480 0,435 0,390 0,345 0,300

I 0., -Pl/.I
3,000 1,44 1.23 0,99 0,84 0,72 0,60 0,525 0,450 0,405 0,360 0,330 0,300

0"

-1>1/.' 0,.

-pIt. \ 0" -plf.

- -- --. -- -50 2,00 0,50 0,82 0,74 - -- -- -- -50 2,00 1.00 0,55 0,51 - -- -- -- -50 2,00 1,50 0,40 0,38 - -- -- -- -;0 2,00 2,00 0,31 0,31 - -- -- -- -iO 2,00 2,50 0,26 0,26 - -- -- -- -0,21 iO 2,00 3,00 0,21 -- -- -- -- -0 2,00 3,50 0,185 0,185 --- -- -- -0 2,00 4,00 0,16 0,16 -.-- -- -- -~12'OO )
)

50

2,00

0

1,00

1,00

--- ---- -0,33 0,28 0,24 0,20 0,41 0,19 0,21

-0,08

---

3,000 2,460 1,650 1,200 0,930 0,780 0,630 0,555 0,480 0,435 0,390 0,360 0,330

0,000 0,240 0,570 0,630 0,600 0,555 0,510 0,465 0,420 0,390 0,360 0,330 0,300

0,000 0,060 0,210 0,330 0,390 0,398 0,405 0,383 0,360 0,345 0,330 0,315 0,300

0,00 0,00 0,09 0,18 0,24 0,27 0,30 0,30 0,30 0,285 0,270 0,285 0,300

--0,03 ----0,08 0,09 0,10 0,06

0,00

-0,17

-0,20
0,185

--- -0,175 0,155 --- -0,15 0,14
0,135 0,12 0,11 0,10 0,13 0,12

---

0,10 0,10

-

4,50 0,145 0,145 5,00 0,13 0,13

0,095 0,09

--- -- -- -2,00 5,50 0,12 0,115 --- -- -- -)·2,00

2,00

-0,10

0,11

--0,095
0,10

I

6,00 0,11

0,10

:rINl'
ai velul terenului

dar G

=

2(1

E

+ \I)

,

deci w =

2.

P(I

+ v)
1< •

E

L R3

..::_

+ 2(1 R \I) J -

sau

functie

de

r

9i

unghiul ~ (fig. III.2.1):
W= 1

niintului la cota ilor folosind sedintr-un strat cu urmatoarele
:

+v

2·1<·E

.!_ . sin ~ [cos: ~

..

+ 2(1 -

',)].

Daca se noteaza A, =
(1

. ,

+ ,,) (; f+2(1 - 'I)] ~ [
M(x,
P
r

= (1 + v) sin ~ [cos21/J +2(1 - v)]
p

atunci tasarea punctului de R [distauja re se calculeaza
A,

y, z) va fi:

W=S=--·-. 2 . 1<E

erticale a deplartrata P, este :

Tasarea punctelor de pe suprafata semispatiului se obtine din relatia precedent a pentru z = 0.
1 - 'J' So =Wo=--'1< • E P

z
Fig. 111.2.1. FortA concentrata semispatiu, pe

r

61

_______

__J

-

.

~.

_

·

.: .

".

J,

... ,

r ../

... ~,

• :_~

.:

r

:'..:t~

,

:in care:

Peste E

valoarea fortei concentrate aplicata pe suprafata semispa~iului ; modulu1 de deforrnatie liniara a terenului;
coeficientul lui Poisson;

111.2.2. Sa
condit.iile in cal nisip fin indicele

r

distanta dintre punetul in care se aplica forta P !ji punetul de pc suprafata semispatiului in care se produce tasarea WOo problemei vom avea: p = 2 500 kN = 250 000 daN; El = 190 daN/em!!; v = 0,35;
Wo= P(I 11: •

modulul coeficien Rezoluare.
"," u '"

Folosind datele

-

v')

_!_
r

=

Rezultatele =368. ~.
r

El

250000(1 - 0,35') . _!_ 3,14 . 190 J'

Rezolvarea este data in tabelul III.2.1, iar diagrama tasarii in £igura III.2.2.
Tabelul [[£.2.1 Calculul tuArll

em

,
em

I

50

100

150

1 0,02

I

200

1

II
250

300

I

r
350

I

400

I

450

I

500

em-I.

r cm=!

1

0,01 0,00656 0,005 0,004 0,00334 0,00285 0,0025 0,00222 0,002

J
C'

P(I_vt) - 11:.E. em'

-Pll-v')
7t.

-- --368 368

,

-- -368 368

--368

--368

-368

--- -Wo

E1
cm'

368

368

=

P(I-v')
11:

368

.E.

.,

Wo

P(1= --em

vOl

-r 1

-- --- -- -- --3,68 2,46 1,84 1,47 1,23

cm

-1,05

-0,92

--- -0,82 0,74
I

7:.E1

7,36

1n figura I mai putin com Din diagra sta ta ea terent faja de cele mr Nu s-a cal caz se 0bserva

Fig. III.2.2.

Diagrama
in cazul

tasil.rii 1a suprafata
unei forte concentrate.

semispatiului,

62

suprafata semi-

111.2.2. Sa se rezolve aceeasi problema ca la exemplul III.2.1 in conditiile in care terenul prezinta urrnatoarele caracteristici-geotehnice : nisip fin; indieele porilor e = 0,55 ; modulul de dcforrnatie Iimiarji E2 eoefieientu1 lui Poisson v = 0,30. 380 daN/em2;

lid forta P ~i .are se produce

=

Rezoluare.
Wo

=

P( 1 ..:_

VO)

- =I'

:230.000( I -

0,31)

'" . ~.

3,14 . 380

.T

1

=

190 . - .
r

1

Rezultatele
r

se prezinta in tabelul III.2.2.
Tabtlul VarJialla tasli.rll
250

In.·2.2

asarii in figura
Tabelul Il[.2.1

,
em

I

50/

10

°1

ISO'

)

210

1

I

300

I

350

I

400

)

.50

I

500

)I

450

I

1 r
500 cm-1

0,02 0,01
1

I

0,00656

O,.ClO5 0,004

0,00334

0,00285

0,0025

0,00222

0,002

P(I-v2) ):!5 0,00222 0,002
re-

l .....

-..

'\'

-190

--- -190 190

EI

190

190

190

. 1'90

190

190

190

em"

--

Wo

8

368

36S

=

P(l-vl)
:'t

.EI

.1
I'

1,27

-- -0.95 0,76 0,63 0,54

-- -0,48
...

-0,38

3,8

1,9

0,42

em

I

):.!

0,82

0,74

In figura III.2.3 se prezinta variatia tasarii in cazul cind parnintul este mai putin compresibil. Din diagrama tasarilor construita pentru cele xloua cazuri se consta ta ea terenurile mai putin eompresibile (E2> E1) au tasari mai mid fa la de cele mai eompresibile. Nu s-a calculat tasarea pentru cazul cind R = 0, deoarece in aeest caz se observa ca Wo -+ 0:> ~i aceasta situatie nu se intilneste in practica.
5
1.
P=250QkN £=3BO doN/em}

1

2

3'

l,

5

rlm)

Ii,

Fig.

III.2.3.

Variatla

putin compresibil.

tasli.rii in cazul unui

pli.mint

mal

63

C1

'

,

,

~.~i,.;~,.~

:Jr.l

111.2.3. Un stilp transrnite prin intermediul unei fundatii izolate elastice terenului de fundare 0 incarcare P = 2000 kN. Considerind ca terenul este omogen, fiind alcatuit dintr-un nisip pra£05, iar indircarea este coucentrat.a, sa se studieze variajia tasari! in adtncirne la diferite distante de punctul de aplicatie al fortei P. Terenul de fundare este earacterizat prin : indieele porilor e = 0,55 ; - modulul de deformatie liniara E = 28) daNjema; - coeficientul de deformare laterals v = 0,30.
Rezolvare.

P E
r

Tasarea pu mula

Pentru ca1culul tasarii vom eonsidera ea terenul se comports ca un semispatiu elastic. tn acest caz tasarea intr-un punet M(x, y, z) se va calcula cu formula
S

= __ A.;_._ 2· TI"' E

'-,
r

p

Se va stud 1,5 m ~i r, : pentru z valori Calculele 5
=

in care:

A. reprezinta un coeficient de influenta care este dat in tabelul
III.2.3 si se calculeaza in functie de raportul si coeficientul v ;
r/z
em em

Tabelul [[1,2,3 ValoRrea eoettelentul A. pentru cnleulut la~drllor unul punet In semlspat1ul Inedreat eu forla eoneentrati
Coeficientul "
0

·10

\ 0,05 0.10 0,15
O,~O

0,20

I

0,25

I

0.27

I

0,30

I

0,35

I

0,40

I

0,4~

-o.3s0,40 0.45 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3.00 4,00 5,00 7,00 10,00

0,25 0,30

0,1556 0,3093 0,4589 0,6028 0,7396 0,8681 0,9874 1,0973 1,1974 1,2880 1,4417 1,5628 1,6563 1,7278 1,7819 1,8649 1,9050 1,9232 1,9320 1,9364 1,9355 1,9308 1,9280 1,9248 1,9223

I

I

I

0,1560 0,3097 0,4595 0,6034 0,7401 0,8683 0,9873 1,0966 1,1960 1,2857 1,4375 1,5563 1,6573 1,7161 1,7677 1,8450 1.8804 1,8948 1,9007 1,9011 1,8975 1,8900 1,8857 1,8813 1,8780

I

0,1558 0,3096 0,4593 0,6031 0,7396 0,8676 0,9863 1,0952 1,1943 1,2836 1,4344 1,5521 1,6419 1,7096 1,7601 1,83"8 l.8682 1,8811 1,8856 1,8843 1,8797 1,8710 1,8661 1,8611 1,8575

I

0,1556 0,3092 0,4586 0,6021 0,7382 0,8657 0,9838 1,0921 1.1905 1,2790 1,4281 1,5440 1,6320 1,6978 1.7465 1,8173 1,8474 1,8578 1,8604 1,856" 1,8501 1,8395 1,8337 1,8278 1,8238

I

0,1549 0,3076 0,4562 0,5988 0,7338 0,8602 0,9771 1,0840 1,1809 1,2678 1,4136 1,5260 1,6104 1,6728 1,7182 1,7817 1,8061 1,8120 1,8112 1,8024 1,7932 1,7793 1,7718 1,7644 1,7596

0,1536 0,1530 0,3051 0,3038 0,4523 0,4504 0,5935 0,5908 0,7270 0,7236 0,8518 0,8477 0,9670 0,9621 1,0722 1,0664 1,1672 1,1606 1,2522 1,2447 1,3940 1,3846 1,5022 1,4911 1,5826 1,5697 1,6266 1,~411 1,6829 1,6608 1,7384 1,7189 ----1,734-1 1.7565 1,7334 1,7561 1,7273 1,7531 1,7392 \ 1,7113 1,7268 1.6975 1,6787 1,7094 1,6688 1,7002 1,6912 1,6591 1,6530 1,6842

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

I

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Pentru z = 0

V.
em

em

a.

I

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

10 10

ic
1C 1<

I(

11 11 11

H

64

5-

GeotehnicA

"

fundatii

izolate

P E
r

itr-un nisip pratasarii in adjno

Tasarea punctelor
l:! •

forta couccnt ratii care actioneaz a la suprafaj a semispatiului; modulul de deformatie liniara : distanta la care calculam tasarea, Iuata fa~ii de punctul de aplicatie al forjei, de pe suprafata semisaptiului se va calcula cu forSo= 1_ -,,1

,

mula

".r:;

'-.

P
y

.ornporta

ca un M(x, v, z) se

Se va studia variatia tasarii la distantele r1 = 0,5 m, r2 = 1,0 m, rl = = 1,5 m si r, = 2,0 m fata de punetul de aplicatie at fortei P, luindu-se pentru z valorile 1; 2; 3 ... 10 m. Ca1cule1e sint redate in tabelele III 2 4-III? 7 .-.
Tabelul I I [.2.4 Varlatl0 tnsArii Ia "I

!

dat in tabelul de raportnl r/z
Tabelul [[[.2.3


em

I

I

r

em

I

,I.
0,5 0,25 0,17 0,125 0,10 0,08 0,07 0,06 0,055 0,05

I

.

=

0,50 m
P

E

I

<1;,1'/='

\

daN

I

A,

I ~':E" I
2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27

s em

atlu! locii.rcat en

It

),10

I

0,42

31)51 ~,~23

0,1530 0,3038 0,4504 ~ 0,5908 7'..!.70 0.7236 0,8477 ~ti70 0,9621 J722 1,0664 [G72 1,1606 !.'i22 1,2447 1940 1.3846 ;1)22 1,4911 ;S26 1,5697 ;+11 1,6266 ;'_"l29 I 1,6668 ':;84 1.7189 '565 !~4'.'>61 I 1,7334 '531 1,7273 '392 1,7113 ~ 1,6975 0:14 1,6787 '002 1,6688 .9[2 1,6591 842 1,6530

15:36

I

I

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Pentr u

I
z
=

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

280
280

280 280 280 280 280 280 280 280

200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 ZOO000

1,279 0,7382 0,516 0,3839 0,3092 0,2478 0,2170 0,1863 0,1709 0.1556

2,91 1,68 1,17 0,87 0,70 0,56 0,49 0,42 0,39 0,35

ms

0 tasarea

0

vom calcula en formula
so=-I - vi

,,·E

.-;
r

p

So =

1 - 0,3 3,14 . 280

1

200 000 = 50

4 14 em.
' Tabclul III.2.S 1,0 m

Varlo~a tasarU 13

1'1

=
P

,

i

• -


~m

\
i

em

-

I

-I.
1 0,5 0,33 0.25 0,20 0,17 0,14 0,125 0,11 0.10

,

.

I

100 :200 300 400 500 600 700 800 900 1000

,

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

I
!

I

v

I
I

E daX/cm'

I

uaN

I

.if

12.n~E'_
1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

I
I

s
em

I

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

~OO000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

soo ooo

1,7465 1,279 0,9366 0,7382 0,6021 0,5160 0,4287 0,3893 0,3391 0,3092

I

I

1,99 U.; 1,06 0,84 0,68 0,59 0,49 0,44 0,39 0,35

5-

Geotehnica

JI

lund.11i

65

c

;,

..

.

,.,:~ "
"

."

Pentru

z = 0 tasarea
50

va fi egala cu
1 - 0,31 3,14 . 280 200 000 = 100

=

2,07 em.
Tabelul [[1.2.6

"alfalfa

tasArU
E

)0 1', =

1,5 m
P


em

I

r em

I ". I
1,5 0,75 0,50 0,375 0,30 0,25 0,21 0,19 0,17 0,15

..
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

daN/em'

100 200 300 400 500
600

700 800 900 1000

150 ·150 150 150 150 150 150 150 J50 150

I

I

A,

daN

I

p 2·",·E·,


em

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

200000 200000 200000 200000 200 000 200000 200000 200000 200000 200000

1,8474 1,588 1,279 1,0379 0,8657 0,7382 0,6293 0,5734 0,516 0,4586

0,7579 0,7579 0,7579 0,7579 0,7579 0,7579 0,7579 0,7579 0,7579 0,7579

I

1,40 1,20 0,97 0,79 0,66 0,56 0,48 0,43 0,39 0,35

F di

Pentru

z = 0 tasarea

V:::.

fi egala cu:
200 000 150 =

1 - 0,31 ~o = 3,14.280

I,

38

cm.
Tabelul [[1.2.7

mativ aceeasi ' cat cu 0 forj suprafata, ci 1

Varialla tasArll la 1', = 2,0 m


em

I

r

'1'

v

E

p
daN

A,

--

P

s em

2·:t·E·r

em

daNlem'

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

2,00 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

200000 200 000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

I

1,8604 1,7465 1,5092 1,2790 1,0921 0,9366 0,8402 0,7382 0,6565 0,6021

0,5684 0,5684 0,5684 0,5684 0,5684 0,5684 0,5684 0,5684 0,5684 0,5684

1,06 0,99 0,86 0,73 0,62 0,53 0,48 0,42 0,37 0,34

I Il.2.4. S forjele Pl = situate la dist punctul 0, Te plastic virtos modul - indicel - coefici

Se cere s P 4 pe vertical
".

Rezoloare. centrate

In cazul

(fig.

Pentru

z = 0 tasarea
5 o

va fi egala cu:

=

1 - 0,32 3,14. 280

200 000 200

=

1 03

ern. Fig. II

rn figura III.2.4 se prezinta variatia tasarii semispatiului incarcat cu 0 forta concentrate. P = 2000 kN, la distantele rI, r2, r3• r, fat a de punctul de aplicajie a lui P. Din studierea diagramei de tasar] din figura III.2.4 se poate observa ca de la 0 anumita valoare a distantei r fata de punctul de aplicatie al fortei P (in cazul nostru pentru valori ale lui r~ 1,5 m), tasarile au aproxi-

tiu1ui

~ f

66

~'t~~~;~!l , .. ~

t

.. . .,,

Tabelul III.2.6
'Q86cm

I

Q73cm
2'~~E"

-0.8I.cm

em

Q62cm QS3cm Q~8cm 'Q42cm Q37cm Q3<1cm

5m
0.68cm 5m '0.59cm O.49cm -O.4lcm -Q39cm O.35cm 9m 7m 8m 'Q70cm Q56cm 'O.<l9cm Q42cm Q39cm 'o'35cm

Q79cm Q66cm Q'56w, Q48cfTI 0,<l3cm 0,39co7· 0.35c,,·

0,7579 0,7579 0,7579 0,7579 0,7579 0,7579 0,7579 0,7579 0,7579 0,7579

1,40 1,20 0,97 0,79 0,66 0,56 0,48 0,43 0,39 0,35

10m

z

z

tz

z

z

Fig. III.2.4. Diagrame de variatie ale miUimii tasarilor 1a diferite adlncimi, in cazul unul semispatiu incarcat en 0 forp. concentrata.

mati v aceeasi variatie ca ~i eforturile G. in eazul semispatiului elastic lncarcat cu 0 forja. concentrata, adica tasarea suplimentara nu mai este in suprafata, ei la 0 cota anumita z,
Tabell~l I II. 2. '7

--

p
C1D

~·:t·E·,

0,5684 f),5684 f).5684 0,5684 0,5684 0,5684 0,5684 0,5684 0,5684 0,5684

1,06 0,99 0,86 0,73 0,62 0,53 0,48 0,42 0,37 0,34

111.2.4. Suprafata orizontala a unui semispatiu este incarcata eu forte1e PI = 500 kN. P2 = 1000 kN, = 1500 kN, PI. = 2 000 k~. situate la distantele r1 = 1 m, r2 = 2 m, r3 = 3 m si r, = 4 m fata de punctul O. Terenul este alcatuit dintr-un strat omogen de praf argiles, plastic virtos (Ie = 0,82) ~i prezinta urmatoarele caracteristiei geotehniee: modulul de deformajie liniara E = 210 daNjcm": indieele porilor e = 0,75; coeficientul lui Poisson v = 0,35.

r,

p 4. pc verticala ce treee prin punctul O.
Rezoloare.

Se cere sa se calculeze variatia tasarii data

de fortele

PlJ P2, Pa•

In cazul in care semispatiul este incarcat cu mai multe forte concentrate (fig. III.2.5) relatiile stabilite pentru semispatiul incarcat cu 0

atiului iucarcat r2• r3, r, fata poate observa de aplicatie al arile au aprox]!

Fig. III.2.5. Tasarea semispatiului incl!.rcat cu mal multe Iorte concentrate.

67

!.
,

'

~.
.' i " ",

"
'~

forp. concentrata s
!oI

= 2'

I
7t

,E
.;2"

i:
1 1..1

pot fi extinse, prin suprapunere
A"P,
r,

de efecte obtinindu-se :
0

-

tasarile in punctele situate pe oarecare; tasarile de pe suprafata

verticals

SO

=

1PI ---1: .- E
IT'

T,

de contact.

'.
em em

Sernnificatia termenilor din forrnulele de mai sus a fast data in exernplul III.2,3. Ca1culul se va efectua pentru diferite valori ale lui z cuprinse intr e 0 ~i 10 rn, rezultatele prezentindu-se in tabelele III.2.8-III.2.12.
Tabelul VOi'lalla II I.2.8

t"sari! 10

Y,

= 1,0 m
Ar, P, Ar,Pl


em

r

I

em

I I
I

",.
1,0 0,5 0,33 0,25 0,20 0.17 0.14 0,13 0,11 0,10

.,

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

I
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 , 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

II

I
1.7182 1,2678 0,9303 0,7338 0,5988 0,5132 0,4265 0,3968 0,3373 0,3076

d:)~

I

daN/cal

"

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
I

859.1 633,9 465,2 366,9 299,4 256,6 213,3 198,4 168,7 153,8 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
r

em

I

'.
em

~


em

I

'

.

Vnrillflll tllsurU In

",.
2,00 1,00 0,67

T. = 2,0 m
Ar, P,

T'abelul II I.2.9

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

em

I

"

~

I
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1,8112 1,7182 1,4923 1,2678 1,0840 0,9303

I

daN

I

'.
r I

<laX/e",

100 200 300 400 500 600
700

200 200 200 200

I

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

905,6 859,1 746,2 633,9 542,0 465,2 417,5 366,9 326,4 299,4

I
em

Ar,P,
r claN/em

I

200 200 200 200 200 200

-

0,50 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20

I

I

I

800
(lOO

I
!
I

I

! I
I
!

0,8349 0.7338 0.6528 0,5988

I

1000

t

300 400 500 600 700 800 900 1000

!OO 00

859,1 633,9 465,2 366,9 299,4 256,6 213,3 198,4 168,7 153,8

68

~ obtinindu-se : o verticals
Varlatla tasilrll Ia r. = 3,0 m

Tabelul

lII,2.10


ntact.
em

"
em

I

"~"~
3,00 1,50 1,00 0,67 0,60 0,50 0.43 0,375 0.33 0.30

v

A"

p.

I
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0.35 0,35 0,35 0,35

I
1,7932 1,8061 1,7182 1,6047 1.4136 1,2678 1,1421 1.0306 0,9303 0,8602

I

daN

I
I

A"PI r daNIem

I

data in exemiprinse .2.12.
Tabe/ul

intr e 0
III.2.B

A'lPt

I
I

daN"/cm

'.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

896,6 903,1 859,1 802,4 706,8 633,9 571.2 515,3 465,2 430.1

Tabelul

I II.2.11

859,1 633,9 465,2 366,9 299,4 2:;6/; 213,3 198,4 168,7 153,8 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Variatla tasArU la ", ... 4,0 m


em

I I

r

I
I
,

"I.
4,00 2.00 1,33 1.00 0,80 0,67 0,57 0,50 0,44 0.40

em

I

v

I

I

Art

I
1,7793 1.8112 1,7895 1.7182 1.6104 1.4923 1,3699 1,2678 1,1615 1,0840

r,
daN

I

Ar,P, r,

I

daN/em

Tabelul

II 1,2.9

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

I

0.35 0,35 0,35 0.35 0,35 0.35 0,35 0,35 0,35 0.35

i

200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

889,7 905,6 894,8 859,1 805,2 746,1 685,0 633,9 580,8 542,0

I

Ar,Pc

'.

Tabelul

ut.z.u

c1a:s-;I.. ...m
.\.-

Tasaren lotah!

905,6 859,1
7-l6,2 em

i
I

A,.P1

'1
da::S/em

~

'.

A"P.

'.

daN!em

daNIem

I I

.A.,.p. r daN/em

E A,.,P,
rj daNiem

E claN/em'

~

1

s

cm'ldaN

em

633,9
, 5-l2,O

-

·Hi5,2 417,5 366,9 326,4 299,4

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

859.1 633.9 465.2 366,9 299,4 256,6 213.3 198.4 168.7 153.8

905,6 859,1 746,2 633,9 542.0 465,2 417,5 366,9 326,4 299.4

896.6 903.1 859.1 802,4 706,8 633,9 571,2 515,3 465,2 430,1

889,7 905,6 894,8 859.1 805.2 746,1 685.0 633.9 580.8 542,0

3551,0 3301.7 2965.3 2662,3 2353,4 2101,8 1 887.0 1714,5 1 541,1 1425.3

210 210 210 210 210 210 210 210 210
210

0,0007579 0.0007579 0,0007579 0.0007579 0,0007579 0.0007679 0,0007579 0.0007579 0.0007579 0,0007579

2,69 2,50 ? -, ?... \) 2,02 1,78 1,59 1,43 1,30 1,17 1,08

69

'~

-

.

\

\

F!.=20c0kN

Tasarea pentru z = fi egaHi eu:

a
r

va

tasarea

tn

So= I-Y~lP.+PI+P3+P.)=
:rr •

nea cercul

=

0,35 3,14 ' 210

I-

If.'.
1

'1

•(

50000 100

+

'3

100000 200

+
tasarea la tasarea la

\

150000+ 200 OOOJ +--- --- -266 cm, -, 300 400

Diagrama variat iei tasarii este redata in figura III.2.6.
Fig. III.2.6.
1a diferite

tn formuJele

P.
A v E

din figura III.2.7 sa seca1culeze tasarea pe suprafata de contact a fundatiei cu terenul, in cazul in care se considera ea fundatia este flexibila. Fundatia are 0 forma patrata in plan en latura de 2,75 rn, fiind incarcata cu 0 £0118. de 2 000 kN. Terenul de fundare este alcatuit dintr-un praf nisipos care este caracterizat prin: indicele porilor e = 0,65; modulul de deforrnatie liniara E = 170 daN/cm2; coeficientul lui Poisson v = 0,35; greutatea volumica a pamintului y = 17,5 kN/m3,
Diagrama de vartatie a mllrimii taslirilor adincimi in cazul unui semlspatiu incli.rcat cu mai ruulte forte concentrate.

111.2.5. Pentru fundatia

I ,..
I

Va lorlle

eoetletentut»

drept
supratata
d~

Ind'

Rezoloare. Conform formulelor deduse de Schleicher, tasarea pe suprafata de contact, in eazul in care semispatiul este incarcat cu 0 fotta distribuita (fig. 2.8), se va ealcula eu formula:
S

Patrat Dreptunghi Dreptungbi Dreptunghi Dreptunghi Dreptungbi ' ro. Dreptunghi Dreptunghi Dreptunghi Cerc

11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11=1

I I, 2, 3

5
1 I
1

=

p • ../A(l
E

_

\It)

Se deosebesc urmatoarele situatii : tasarea in centrul fundatiei

So=

p •.

..jA(1 E y

"t)

i ,\

.

Cerc, Iundatie rig • Pe periferis C{WcJ
B(WBJ

ALw~l_

P. = P.!-

p=const.H,

o

y

t«= r

P+
A

(Wo)

G,

=

Q

G, =

A, .. ?7~
2 000

Fig. IIL2.7. Fundatte flexibilli. de formll. pMratll mcllrcatll. centric.

Fig. III.2.S. Tasarea in cazul unel suprafete dreptunghiulare lncil.rcatli. cu 0 fortl'l uniform distribuita.

P. =

2,75,

= 2(\4.1

70

.--~

_.

----- .. ---

---

-------

ientru

z =0

va

tasarea in coljul fundatiei patrate (dreptunghiulare) . P.·.JA(l-v') -. nea eereu 1Ul S. = E • CO. , - .. di P•. .JA(1 tasarea me e s.. = • E tasarea la jumatatea ;

sau la margi-

~l)

0000 100

+ 100000 +
200

. W,.
SA

-

;

laturii mari laturii mid

=

P.·lA(1-~I)
E

. W.t . wB•

;

) 000
00

J =2,66 em.
in figura
taI
I

tasarea la jumatatea

S8 =

P•. .JA~l-~I)

data

varia tiei

t

I

)(:ntru fundatia 2.7 sa se ealcue suprafata de atiei eu terenul, re se considera an eu latura de aul de fundare rin :

I

In formulele de mai sus s-au facut urmatoarele notajii : P. este efortul unitar mediu pe talpa fundatiei, in daN/eml; A suprafata fundajiei, in em": 'V eoeficientul lui Poisson; E modulul de deformajie liniara : wn. w,. W.' Wi' W coeficienti functie de forma fundatiei ~l de raportu11aturilor ei (tab. III.2.13).
B

Tabelul III.l.T3
Valorile eoettelentulut ~ pentru ealeulul soliel'etA tasiirllor cu w. 1,12 1,11 1,08 1,03 0,94 0,80 0,40 0,173 0.069 1,13 0,89
0

In punetele

caracterlstlce dlstribultA

ale unci suprate]e

dreptunghlulare
!'uprafat"

!ncArcare

uniform

de

In~rc3""

I

wm
0,95 0,94 0,92 0,88 0,82 0,71 0,37 0,63 0,66 0,96

I

I

I

"'i

I
I

~-8

I

'c
0,56 0,55 0,54 0.51 0,47 0,40 0,20

I
I
I I
;

..,

const .

Patrat
Dreptunghi

IX IX

: suprafata de )rta distribuita

..E!:.~ptunghi Dreptunghi Dreptunghi Dreptunghi Dreptunghi Dreptunghi Dreptunghi
.1 _

IX

= = = '" =

1

0,76 0,79 0,79 0.78 0,75 0,67 0,36 0.159 0.065 -

0,76 0,73 0,69 0,64 0,57 0,47

0,88 0,88 0,86 O,S3 0,77 0,67
I

1,5 2,0 3,0 10

IX IX IX

= 5,0

I

=

= 100

0,22
0,093 0.037

1X=1000
IX

I

0,087 0,035 0,720,89

= 10000

-

0,

Cere Cere, fundatle rigidll eereului

-

0,89

-

I

0,89

• Pe periferia
'(~I

P.

=

:I( WsJ

P -/-

_

pel +

Y . D,;

P G, • -A--'

G, = A, . D, . Yo . 0,85 - reprezinta greutatea fundatiei : G, = ?,7S . 2,75 . 1,5 . 22 . 0,85 = 212 kN;
LlI unel litll.

trcata eu

su0

P.=

2000+212

2,75 . 2,75

-175

.15=
,

2212
7,6'
2•

-263=291-263=

,

= 2fl4,7 k...~/m2 = 2,65 daN/em

71

,

.J'

.....

'.

."

,I"

,

"
• ." .'
I

;,"1' 11..;;....'[,
, .. Tr:,..,

t.

",,~, :r ~r"" t'}J .. :-r,&~

"'r.itl~

·~"'JA··.

"'t;'l'

Din tabelul III.2.13, valorile corespunzatoare Wo = 1,12;
So

in functie de ex= ~ = lui

w.
We

b

2,75 = 2,75

1, vom extrage

modulul dl coeficientu greutatea

w.. = 0,95;
../'A (1 E \It)

= - . Wo= 0,56;
2

1

W,( = 0,76;

w

B

= 0,76.

=

P •.

_ • Wo

=

2,65 • ../275 . 275(1 - 0,351) 170 •

iar fundatia se con Iata de contaet c Rezoluare.

1,12 =

= 2,65.

275 . 0,877 170 .
We

1, 12 ="4 2 cm, . a'
2,65·275(1 - 0,35') 170

P •.

../-;4(1 - \I') E _ 2,65.
2 \1 )

=

275 • 0,877 170
,., __

°

.0,56 =

,56 - 2 1 em, . -,

P.
em; 0,76 =

= 2,68 da

s.. =
SA

p •.
=

../-;4(1 E

...... "I)

2,65.275(1 - 0,351) 170

095 --358
"

Calculind ~v III.2.13 valorile 1 Wo

SB

=

P •. ../A(1 E

_ 2,65.275(1 - 0,351) • • wA =. 170

= 1,11

= 2,65 . 275 ,0,877
170

•0

'

76 = 3 30 em.
,

.tn figura III.2.9 se prezinta modul de varia tie al tasarii sub Iundatia flexibila din exemplul prezentat. elastica dreptunghiulara, avind dimensiunile in p~an de (2,50 X 3,75) m:! este incarcata cu 0 fOI}:Qcentrica P = 2500 kN (fig. III.2.10). Cunoscind ea terenul de fundare are urmatoarele earacteristici 1 indicele porilor e = 0,65;

Avind aeeste .va la mijlocul laturi
_. P. S 0-- -

111.2.6. 0 fundatie

c

Sc

=-

P.

Fig. III.2.9. Varia~a tasarii in cazul unei fundatii de form! piUrat! in plan.

SA

P, =-

Fig. III. 2.10. Fundatie flexibi11l de fordtil dreptunghiularil inc!ircata centric.

S

.-

P.

s = P2

..

72

" vom extrage

modulul de deforrnatie liniara coeficientul lui Poisson greutatea

E = 170 daN/cm!;
v

= 0,35;

_",~_

; W. = 0,76. ,12 =

volumica a pamintului y = 17,5 kN/ma ;.-'

iar fundatia se considera flexibila, sa se calculeze tasarea fundatiei p~ suprafata de contact cu terenul. /- ,

Rezoluare. G, = 2,5 . 3,75 . 1,5 . 0,85 . 22 = 263kN;
=P

P•

A

+ G,

_

y,

D=

2500 263 2,5 . 3,75

+

_

175 . 15=
" ,'"

= 294,7 - 26,2 = 268,5 kN/m~;

P. = 2,68 daN/emi reprezinta efortul unitar',n~i ~pe ta.lpaf~4d~tiei.
:,58 em; 0,76 = Calculind :valoarea lui
IX

rn.z.ia

valorile lui
Wo =

w.

= 3,75 = 2.50

1,5,

1,11;

w. = 0,94;

W..

=

0,79;

(;i.

= 0,73;

(;ie

=0,55.

ii sub fundajia limensiunile in p = 2500 kN e caraeteristici I

Avind acestevalori se poate calcula tasarea in centrul fundatiei, in colt. la mijlocul laturii mari, la mijlocul laturii mici ~i tasarea medie.

s

o

= P•.

..jA(1 E

vi)

• (;i
0

= 2,68 ..j250 '
-. ,

375(1 - 0,351) 170 -

1 11 = ,_.

==
So -

2.68 - 306,19. 170

0,877 •

;,1 I
- --

_=
-

4,70 em;
~

_ p • ..jA(1 - ~') . E

in

cazul in plan,

we -

_

2,68 ..j250 . .-

.

375(1- 0,351) 170 . ..

0 ~- _
,~:> -

0 ~= = 2 1"3. 306.19 . 0,.877...---'5170 s.. = p • ..jA(l E· vi) • (;i.. = 2,68 ..j2s~(1 _. 170 .

2 35 cm : , ,
~ 0,351)
_

079

-.

. 2,68. 306,19 .0,877 = _ 170-tie flexiIlghiularll. ric. '500'·"

079
J

-:-,

.3 34 - - - .. ·CHi ;

s. =

p • ..jA(1 - vi)
E _

. w. =

2,68

../250~(l
073
J

170

309
'.

0,3; , ,()~; em'

=

2,68·306,19. 170
yl) -

O,SF ,

=

s.. =

p • ..jA(1 E

.

w .. =

2,68../250 . 315(1170

0,351)

0,94 =

=

2,68 . 306,19 ' 0,877 , 170

f),94

= 3,98 cm.

c

Rezoluare.
a) Presiunea rclatia
t

p.,. = 275
Presiunea

kN/n:
uni y.

P.
Smln=1.97cm

= Pel

-

D

P.
Tasarea medi rigide se calculea:

Fig. llI.2. II. Vari atia tasllrii in cazul unei fundatii flexibile dreptunghiulare.

Fig. III.2.12.

Fundatie rigidll incllrcat1'l cu excentrica,

0

forti!.

Wcomt.

este u
f

In cazul nostru

In figura III.2.11 se prezinta deformatiile suprafetei de contact datorita eforturilor transmise de fundatia terenului de fundare. 111.2.7. 0 siunile in plan care se aplica fundare este
ristici :

p......l= t
S ...
<1

2,4:
-

fundatie izolata rigida de forma dreptunghiulara, cu dirnen(3,0 X 4,0) m2 este solicitata de 0 foqa P = 2000 kN cu 0 excentricitate e = 0,30 m (fig. III. 2.12). Terenul de alcatuit dintr-o argiHi nisipoasa cu urmatoarele caractey = 18,5 kN/m3; 10 = 0,65;

=-

1,67

b) !nclinare 3300-77 care d

greutatea volumica a pamintului indicele de consistenta adincimea de fundare modulul de deforrnatie liniara coeficientul de deformare laterala indicele porilor
Sa se calculeze: Schleicher;

D,= 1,80 m; E = 140 daN/ems; v = 0,35; e = 0,76.
fundatiei dupa

in care:

a) tasarea

medie

probabila

la nivelul talpii

metoda

b) inclinarea longitudinal a a fundatiei datorita solicitarii excentrice la care este supusa fundatia ; c) tasarea maxima a extremitatii fundatiei situata de partea excentricitatii : d) tasarea minima a extremitatii fundatiei opusa excentricitatii incarcari i.

tala normata ce in daN; e1 - excent plicare al forte t alpii dreptung mare, in em; Em ~i v". lului de deforr respectiv ale 0
laterala
coef tie de raporti figura III.2.13 ]{l

N- reprezin

:

74

Rezoloare.

relatia

a) Presiunea

unitara

distribuita

pe suprafata

fundatiei

se obtine

ell

G1= 3 ·4 . 1,8 ·22·0,85=404
C~,". =G.Jm

kN;
8

A,= 3 ·4

= 12 m2;

3 . 4" W,=-;-=

Rrn":

P .,

= 2000

12

+ 404 ±

2 000 . 0,3

=

2404
12

± 600 =
8

200

±

75 .

P'/l = 275 kNjm2

= 2,75
= (2
=

daN/cm';

P.I. = 125 kN/m2

=

1,25 daN/em'. - 0,33;

Presiunea unitara neta pe .talpa este egala cu:

P.
Smm=1.97cm

= P.I

- Y . D,
Pd

± 0,75)

- 18,5 . 1,8 . 10-1 = (2

± 0,75)

2,42 daN/eml;

Pol = 0,92 daN/cmll.
in cazul fundatiilor

-

Tasarea medie dupa formula lui S c h lei c her rigide se calculeaza astfe1:
S .... 4

Smed ::3. 19cm indircaU cu

=

P • ../A(1 E

Vi}

• <UCOIIIIt.,

0

fortl

<UCOD.t.

este

un coeficient ce tine cont de forma §i raportul dimensiunilor

tn
reo

cazul nostru

fundajiei (<<). «= 4/3 = 1,33, iar

<U,-o".t.

de contact dato-

pn.til
S",ed

=

2,42

+ 0,92
2

= 0,88

din

tabe1ul III.2.l3.

= 1,67 daN/emil;
140 .

.

iulara, cu dirneni. P=2000kN 2.12). Terenul de }toarele caracte-

=

1,67 . ../300 . 400(1 - 0,351)

0,88=

578,5 . 0,8775
140 •

0,88 = 3,19 em. dupa STAS

b) Inclinarea longitudinala a fundatiei 0 vom calcula 3300-77 care da urmatoarea expresie pentru tg 6;

tg 6 - I ----.
in care: ~/cml ;

E..

v",

I

~r. K 1'-- . 61 "

L)3 12
2./.
2.U

'
!

iei dupa metoda .itarii excentrice
le partea excen-

mt.ricit apii incar-

tala normata ce solicit a exeentric fundajia, in daN; . . e1 - excentricitatea punctului de aplicare al forjei N", masurata din centrul talpii dreptunghiulare, paralel eu latura -rnare, in cm; E", ¢ v_ valorile medii ale modulului de deformatie liniara, in daN/cml ~ respectiv ale coeficientului de deforrnare laterala : /(1 coeficient"adimensional in functie de raportul LIB, dupa graficul din figura III.2.13 luat din STAS ..3300-77.

N· reprezinta inciircarea vertical a to-

!
!

1.6 1.2

a ~717' o
I,

V

v- 1+.L V I
Kl
I

CE
I

.

I--

I

I
3 /,
:J

12

-

6

7

j l 8 9 70n =B lui

1

Fig.

111.2.13. K1•

Determinarea

75

.:.

.
,-.' . . ~ . " \, I'

'

.... ~

Pentru exemplul dat avem: raportul LIB = 4/3 = 1,33. Pentru calculul lui N" vom transforma concentrata :

v_ = 0,35; E", = 140 daNjem2; K; = 0,65~din figura III.2.13 in functie de

. . incarcarea distribuita in fort3.

Pentru usura lui A se scoate Poisson. Din tabelul I punzator situatiei
(0

=

2.42

+
2

0.92

. =

400 . 300 30 em;

=
L/2

3,34 . 60 000 = 200 400 daN;
400 =- =
2

e1
to' 6 = 1l:>

200 em;
Valoarea . 0.65·2004·3.10" 8· 10' lui Aw

pe

0.35'
HO'

.065 __20_0_4_0_0_. _30 __
(200)3

1 - 0.1225 1-10

= 0,003061.
DENU?HREA

e)

s:nu Smax Smn

= Sm.d + L . tg a ; = 3.19 + 400 ·0,003061 = 3,19 + 1,224 = 4,41 em; = 4,41 em - tasarea maxima a extrernitatii fundatiei situata =
=
Smd -

I Nisipuri
I \ Argile prlifoase

p

de partea excentricitatii.
d)
SlIli"
S,"in S",ill

L . tg ();

3,19 - 400 . 0,003061

= 3,19 - 1,224 = 1,966 em;
fundatiei situat.a la

A

partea

1,97 em tasarea minima a extrcmitatii opusa excentricitatii.
=

I

unui siloz de cereale este alcatuita dintr-un radier general de forma circulara avind diametrul D = 6,0 m. [Aeeasta transmite terenului de fundare 0 presiuue uniform distribuita egala eu p = 2,8 daN/em'-. Terenul de fundare este alcat uit dintr-o argila "plastic virtoasa (Io = 0,82).
111.2.8. Funda.tia avind ur matoarele caracteristici geotehnice : -

111.2.9. Fm III.2.14, fiind in = 2000 kN; fu

indicele porilor e = 0,57 ; modulul de deformatie edometric M = 280 daN/em2; greutatea volurnica a pamintului y = 18,5 kN/m3; eoeficientul de deformarc lateral a OJ = 0,40; adincimea de fundarc Dr = 2,0 Ill; Sa se calculeze tasarea Iundatiei Iolosind ... "metoda stratului eehivalent. , Rezoluare. Folosind metoda stratului
S

echivalerrt tasarea se calculeaza eu formula

= P. . A .
i~I

(0

b, .

ill care:

p. reprezinta efortul unitar net pe talpa fundajiei ;
M

w

modulul de deformatie liniara edometric (determinat in laborator) ce caracterizeaza tererlul de fundare : un eoefieient care tine eont de forma fundatiei si de raportul laturilor fundatiei, A = (1 - ,,)" .
1\I"

Efortul unitar net pe talpa fundatiei va fi egal

Ctl :

P.
76

=

P., -

y . D,

=

2,80 -

18,5 ·2 . 10-

2

=

2,80 - 0,37 = 2,43 daN/cml.

I
mogen, care din matoarele carac3· ,

i
~
.(

s

1;;

il.~

..

e;: " u"a.

0

.
0

-

-.:

c <J :3

"

D ,.

E
'.~

:-1~I~'I~'I~'I~I I I I I
I I I I

C'l <Xl

",i

"<;.

3 ~

51!ISI~1315[!1~151!1
5151

51

~'I s] s I ~-Is I~ I : I :,1~I

III 0

"""co
I/)

.~ -:;;.

influenta

funda-

.~ .l:! "i '61 c. :;:
CJ

"a.

.

.., 0 II ,.
U>

....
"<:

S

e

:,1~I~I~-I I
I I

..,.'
I I
<Xl 0'> C'l'

I

f 3

.fluenta fundatiitulni:

i ""
:::
u

'<:

3

<

e>

"<:

3

i 8

31!J~151~1515151!1!! ~1~1~1~151!1~1~1:1~1

III

~
co

C'i
III

~
0

I ,.

-.:
"<:

E 3

~l~'13l ~I~151 I

e-;
I

]
268kN/rnz; 2 ; ., ~ ;
co

.:

"" :3

-

'iii

" 8.

~

3
-= e
<J

'E

e
""
." ~I

'<: "<:

3

0-

I ,.

E 3

.rea corespunzhare se alege in pos, coeficientul
t:

.. :a .. ..
"'i

'i
~

-.:

3

¥i

j
d

o:i II

...
0

-

-.:

3

0 u

intre valorila
to,

a
<J

,.

-

"'<:

11 3

-

].

.~ t .~

..

"
",.

-.:

3
-:i

§1~1~1~13131~1~1~1~1 :1~1~1~1~131~1~1~1~1
I
<D

~I:,1~'I:-I'~'I~·I I
I

51!1~1~1~1~1~151~1!1 ~1!1!I~J~j5Isj~j·!I!1 ~'131 §1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 ~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1

III
I I I I

0 <D

e-i r-r--

C'l-

~I~-I~!

~I I I I I ...
I I
C')

C'l
C')'

co

e-i

III C'l' <D

ee e-i

I

II!
I I I I

<D C'l C'l' 0 ..,. C'l'

.~

" to
u

~ ~ oI ,. ~

:3

B

~

.g C

.'11 "5

<

-

3 "<:

i!

~'I~'I~':,1~-l~I 1 I I I I 1- '.Ill I I I I """I I

r-C'l-

on'
c-:a~

o

m

<D

-

~

C')

~

II)

~

C'l

I ~I~
"

II)

<Xl

<Xl

m ~ ~ ~ ~!
0 <D _ C'll

C'l-

r-e-I

-.:

3

~ ;; ~ Z ~

"<:1<::1 I
I:!

8a:

\

~j~I~I~I~j~I~I~'~I~1 ~ ---~~~~
q

~

,

~

<Xl III C'l'

;!:!

-

:.

0 C'l'

0
C')'

"""'

0

0
11)'

0
<1)-

,,'
0

co'

0

0

s
OJ

.,
e

m'

::

'0;.

__

~~

··It

....,'

,. \'!

,

b) Deoareee fundatiile A ~i B au aceleasi dimensiuni ~i sint soIicitate cu aceeasi lnearcare tasarile lor vor fi aceleasi, deci s..! = SB' Tasarea sub fundatia A sau Beste egala eu Sl..! = Su = 3,80 em. Pentru a ea1cula tas~rea subfundatia A data de fundatiile B, C si D;vom folosi forrnulele din teoria elasticitatii (B 0 u s sin e s q), transformind incarcarile uniform distribuite ale fundatiilor in sarcini concentrate.

Tasarea tota: vecine va fi egala
SA

=

Pentru

funda

PB = P'B • a . b = 2,68· 300 ·250 = 201 000 daN. P; = P = P.e . al . b1 = 2,87 ·350 . 300 = 301350 daN.
D

Vom nota cu Rlt Rz, R3 distantele de la fuudatiile B, C, D la fundatia A. R; = 6,0 m; Ra = 7,5 m : RI = R~ ..j- RI = 36 56,25 = 92,25 m2; Rz = 9,6 m.

+

S3D

=

SlB

=

P(1 1<'

vI)

E· R1

este tasarea in A datorita fundatiei B.

Pentru a calcula tasarea Su avem nevoic de valoarea lui E. Se stie di intre E si M exist a urmatoarea legatura : E = Mo' M; in care MOo este un coeficient de corectie pentru trecerea de la modulul de deformatie edometric M la modulul de deformajie liniara E, determinat pe teren. Valoarea lui M 0 se determina functie de L; e ~i natura terenului conform STAS 3300-77 (tab. III. 2.16).
T abelul II I .2.1 (j Valoarea eoeflelentulul de eoreette Mo
indlcete

c) Tasarea 11 se va ealcula in n tasarii influenja f:

501

=

S02

=-

3

Denumlr ea p4mtntului

Ie

Codici<ntnl de "'r""p~ M. pentru pori1or • ~gaJ cu 0,41 •.. 0,6010,61., .0,80

I

0,81. •. 1,0 /1.01. •. 1.10

Nisipuri argilos)

(cu exeeptia

nisipului

0,00-1,00

1,0 1.6 2.3 1.9 1.8

1,0 1,3 1.7 1,5
1.5

1,0 1.3 1.2 1.3

-'-

So = 2 . 0,364 seaza eu 1,82 en d) Tasarea r absolute probabil e1e.

+

nisipoasa

Nisip argiles,

praf nisipos,

argiH!.

S,I_3=

--

4.80 4.80·
7

----argiH!. prAfoasl!.

9€

Prnf, pra! argilos,

0.76-1.00

0,50-0,75
Argill1, argilii grasil.

--_

I

0.76-1.00 0,50-0,75

I

1,5

1,3

I

1.1

I I

I

1,1 1,0 1,2 1,0

S,2-3

= --

tiilor

In

cazul cind vecine, VOl

==

!n functie de vai, ... ile pe care le avem: praf nisipos; Ie = 0,82; e = O,~O, rezulta Mo = l'i6. Deci I E = 1,6 ·208 = 333 daN/cm2•
SlJt
Sie

=

201 0(\011- U,31) = 0 29 ern . 3,14 . 3J3 . 600 ' ,
v')

= Pe(} T; •

=

E . R.
Vi) •

!l01 350 • 0,91 = 3 14 . 333 . 960 301350. 0.91 3,14 . 333 . 750

027 em;
'

PD(l If •

=

E

RI

= 0,349 em.

grosime este 2 tJ daN/ema, sa se a) Tasarea s se de fundajie.
6Geotehnic! ~i funda

= 2,0 m transm ~tiind sub tal

111.2.10. 0

j

ca

80

si sint solid tate Tasarea sub u a ea1cula tasarsi formulele din ircarile uniform
1>/1'

Tasarea totals sub fundatia vecine va fi egala cu :
. SA

A ~inind eont de influenta =4,71 em.

funda~iilor

=

SB

= 3,80

+ 0,29 + 0,27 + 0,349
201000· 0,91 3,14,333.960
_

Pentru

fundatiile
S3A -

C 1]i D vom ave a :
-

_

PA(1

vi) _ _
.,t) _

_

0 , .182 0,233

daN".
D la funda tia A .
S3B

'It.E.R1

cm ; em;

=

PJI(1 1C •

E • R3 _ _

201 000 . 0,91 = 3,14. 333 . 750

),25 = 92,25 m3 ;
SaD

=
SD

PD(l -.,t)
1t •

E . Rl

301 350 . 0,91 _ -, 3,14 . 333 ' 600

°

437 cm.
= 5,65 em.

So 1

=

= 4,8

+ 0,182 + 0,233 + 0,437
.

11 de deform a tie rat pe teren. a terenului conTabelul III.2.16

U; in care

lui E. Se stie

MOo

c) Tasarea in punctul 0, care reprezinta centrul amplasamentului. se va ea1cula in mod identic ca la punctul b, Iuind in considerare in eaIculul tasarii influenta fiecarei fundatii.
501

=
-

502

=
_

P .. (1 -

"I)

1t,E,R~

, ROI = Roz 0 364

=2 = 2

R

..

4,80 m;

501 -

SO? -

-

201 000 . 0,91 _ _, 3,14 ' 333 . 480
Pc(1 'It,

cm.

Roa = R04 = ,5 46 cm.

S03 .l/. pentru ,I cu Indlcele

=

S04

. =

"I)
R03

E'

=

301350 ' 0,91 3,14 . 333 ' 480

°

=

R. 2

=

4,80 m;

,SI. .. 1,0 11.01. .. 1.10

1.0

1,1 1,0 1,2 1,0

So = 2 . 0,364 + 2 . 0,546 = 1,82 em, deci in punctul 0 pamintul se taseaza cu 1,82 em. d) Tasarea relativa probabila se calculeaza ca diferenta intre tasarile absolute probabile a doua fundatii invecinate, raportata la distanta dintre ele. S,I_3

--

1,00 = = 4,80 - 3,80 960 = 960

0,00104 00013

tasarea relative. tiile 1-3;

intre intre

fundafunda-

_1_,3_1

~I

5.2-3

=

4,80 - 3,80 750

1,00 =

= 750'

_ tasarea relativa tiile 2-3.

_1.31 1.1

in cazul cind in calculul fundatiilor se ia in considerare influenta fundatiilor vecine, vom ave a
5,1_3

5,65 - 4,71 = -'----'960
750

__ 0,94 __ 960

000098 "

fr = 0,82;

e=
5.2-3

'/cm2•

= 5,65 - 4,71

=

0,94 =
750

0001253.
'
<=

terenului de fundare 0 presiune p. = 2,5 daN/em2. ~tiind ca sub talpa fundajiei se afls. un strat de argile. prafoasa a carui grosime este 2 m ~i care are modulul de deformatie edometric M = 7~ daN/em:l, ss. se calculeze: a) Tasarea stratului de-argile. prafoasasub-acti~nea incarcarii tra~smi~ se de fundatie,
= 2,0 m transmite
6Geolebnic4 ~i lund.11l

111.2.10. 0 fundajie elastica, de forma dreptunghiulara, avind D,

..
~
1.0 Q9Z Q90 0.80
I

.....

_ .-~ ""'I

\.
. ~-,

:
III.2.15.

b) Cunoscind curb a de compresiune - indicele porilor a pamintului respectiv, sa se determine valoarea luies in cazul dnd tasarea terenului ar fi s = 5,5 em (fig. III. 2.15) .

Rezoluare.
3.0 1..0 pfdaN/cn

t o Q4 1.0 1.7nO

Fig.

Diagrama presiune-indlcele porilor.
1

Pentru calcularea tasarii cu ajutorul legii indesarii folosim formula:
S=
_ h.!,.1 _.

111.2.11. I centric fiecare pamint a carui tie transmite b tasarile eelor d a) modulii zerna fundatiils. b) Conside de 4 em, sa se
Rezolvarc _
a) hi

_C.:,_' _• .!,.p

Stiind in care:
hI -

c!'

ca C, = - (1
]I.!

+ CI)'

=

h2

avem

i

s

= --,

P,h1•

p reprezinta efortul unitar distribuit pe suprafata stratului caruia
vrem sa-i determinam tasarea : grosimea stratului de pamint ; modulul de deformatie edometric.

M

PI = P:
Sl

Tasarea su =

A

M

:1! -

tn cazul e

p . hi 2.5 . 200 500 6 33 a ) s = -= =- = , Cln, !vI 79 79

deci tasarea stratului de argiHi prafcasa, a carui grosime este h=2 m, are valoarca 6,33 em, b) Din legea indesarii valoarea indicelui de compresiune este:

b) In aces Pentru

c

= e1

_

p~ _ PI '

'2

pI

= 1,43 daN/cll

in care: C1 si e2 reprezinta indicele porilor la presiunile PI ~i P2' Din diagram a presiune-porozitate avern : pentru p, = 1 daN/cm2 - C1 = 0,94; - pentru P2 = 2 da Njcrn'' - C2 = 0,91. C, = Notind tasarea modifies porozitatea
0,94 - 0,91 = 2-1

Deci funds neta P"l = 1,4: 4cm.

0,03. eare i~i Considerin

s ca fiind difererita grosimii aceluiasi strat sub actiunea unei presiuni p, vom avea :
8 --, 1

s _ h l' e1
C1

1
-

e2

_

+ e1 5(1 + 61)
hi

8,.

s (1
,

+ e ) = h (C1 l 1 C2 _

C2) ;

Afl =
.

L~ = 15

e1

-

5(1

+ e,)
hl

.

In eazul

CI

Pl.

este indicele porilor corespunzator incarcarii geologice 40 kN/m2 = 0,4 daN/cmz. Pentru Pig = 0,4 daN/em' din diagram a presiune-porozitate, avem C1 = 0,975.
= y . D, = 20 ·2= e2 - 097- :> - ;5,5(1 •

In cazul acesta

pn2
A/2 = ---'-2000 200

=

+ 0.975)
200

-

097- ;) •

°

,;)0""43 -

092 . ,

+2

Deci in cazul cind tasarea terenului ar fi de 5,5 em indieele porilor scade de la valoarea el = 0,975 la valoarea e2 = 0,92. Corespunzator indicelui porilor e2 = 0,92. din curba presiune-indicele porilor, rezulta P2 = 1,7 daN/cm2•

Deci pent: fundatiilor vor dirnensiunile

111.2.12. I

il

------------------------------

-

,
"

.

.
-~-~

--~-

curba de corne porilor a pasa se determine cazul cind tafi 5 = 5,5 em

irea tasarii cu arii folosim for-

111.2.11. Doua fundatii de forma patrata (AI = 9,0 ml) incarcate centric fiecare cu 0 fortii P = 2000 kN, reazema pe cite un strat de pamint a carui grosime este egala cu 2,0 metri. Cunoscind di fiecare fundatie transmite terenului de fundare 0 presiune neta P. = 2,5 daN /cm! ~i di tasarile celor doua fundatii sint 51 = 7 em ~i $2 = 5 em, sa se determine: a) modulii de deformatie edometrica ai celor doua straturi pe care reazema funda tiile. b) Considerind eli deformajiile ambelor straturi nu pot depasi valoarea de 4 em, sa. se determine suprafejele de rezemare ale celor doua fundatii.
Rezoluare. a) hI

= 2,0 m : 51 = 7 PI = P2 = P. = 2,5 daN/em2•
h2 h

=

=

em;

52

= 5 em;

stratului

caruia

Tasarea sub prima fundatie va fi:
51

=

P.· ";
,WI

Ml

=
-

P.. ·
51

II

= 2.5·200
7

=

500 = 71,4 7

daN/eml.

Tn cazul celei de a doua fundatii avem:
52 -

_

--,

P•. " • M

nc este h=2 m, me este:

,\f..

2-

--

P•.

s,
51

II _
-

2,5 . 200 _
5 -

100

b) In aeest caz vom avea: P entru . pnmu 1 strat:
51

=
Ml

52 II

= 4 em
;

POl' = --

pnl

= -"--"- .~

$, •

M,

4 . 71,4 200

-

= 1,43 daN/ems.

neta 4em.

Deci fundatia 1 va trebui sa transmita terenului de fundare 0 presiune P"I = 1,43 daN/emz pentru ca deformatia aeestuia sa fie egala eu

P" = --A,
i strat a: care i~i Considerind G,
A /1 Afl = P + G" _ ---

P+G,

= pnl.
1- 7
~,
%•

250 kN, vom determina suprafata fundatiei :
P ..,
2 000 + 250 _ 2 250 _ - -143 143

m,

= Li = 15,7 m- ;

Ll = 4 m pentru

prima
P

fundatie,
;

In eazul eelei de a doua funda tii A f2 = ircarii geologiee •= 0,4 daN/em' ~,92. indicele porilor -spunzator indi" rezulta P2 =
Af2

+ Gil
Po,

M. _ 4 . 100 P fJ2--------, 200 II
52'
I

_

2 0 d aN{em2 -- 200 kN{ m, 2
Af2 =L2
2

=

2 000 + 250 200

= --

2 250 = 200

II,25m2;

= 11, 5m2;

2

L2 =

4 3, m.

Deci pentru ca fundatiile sa aiba aceeasi tasare fundatiilor vor fi Ll = 4 m ~i respec+iv Lz = 3,4 m. dimensiunile

s = 4 em, laturile

111.2.12. Fundajia
in plan

unui stilp central al unei hale industriale are de (3,50 x 3,0) mB ~i este incarcata cu 0 forta 83

. ,.
.A

i

I.

J

",

r

'.

;'

·;:i..l

..

eoncentrata P = 2 500 kN (fig. III.2.16). Terenul de fuudare este alcatuit din doua straturi principale : primul de argila plastic consistellta ell y = 19,0 kNJm3, E=150 daN/cll:Z ~ 'J = 0,42, iar al doilea de pietr:~ cu nisip, practic incompresibil. GroSlmea stratului de argila este h = 5 m. Sa se calculeze, prin metoda STAS 3300-77, tasarea absoluta probabila a fundatiei in centrul ei de simetrie, in urmatoarele doua variante: a) terenul de] fundare este alcatuit dintr-un' teren omogen de argila, ell caracteristicile primului strat ; b) statul de argila de grosime It = 5 m este urmat de un strat practic incompresibil. Rezolvare. Fig. 111.2.16. Detenninarea zone! active. a) Conform STAS 3300-77 in situatia prezentata, tasarea absoluta probabila a Iundatiilor se calculeaza prin metoda insumarii pe straturi elementare. Prin aceasta metoda pamintul situat sub nivelul talpii de fundare se imparte in straturi elementare, pina la adincimea zonei active; fiecare strat elementar va fi constituit din parnint omogen !ji va avea grosimea h, ~. 0,4 . B ~ 1 m. Va trebui sa determinam adincimea zonei active zo, la care:
a,

Coelicler


0,0 0,2 0,4 0,6

o.s
1,0 1,2 1,4

1,6
2,0 3,0

4,0
5,0 6,C

Vom calcula

< 0,2

v,.;

unde:

v, este efortul unitar vertical datorita incarcarii fundatiei : v,. - presiunea geologica la adincimea respectiva. Pe verticala centrului fundatiei, la limitele de separatie ale straturilor elementare, eforturile unitare verticale datorita presiunii nete transmise pe talpa Iundatiei se calculeaza cu relatia :
G.

Vom lua II = 1 (fig. III.2.16). Valorile eforturiJ


m

y

I

n= ~

=

(1(.0

P. (kPa) ,

in care: L B z

lXo

este eoeficientul de distributie al eforturilor verticale, in eentrul fundatiei pentru presiuni uniform distribuite pe talpa, dat in tabelul III.2.l7 in Iunctie de rapoartele 1./B si z] B. lungimea fundatiei dreptunghiulare, in m : la}imea fundatiei dreptunghiulare sau diametrul Iundatiei circulare, in m : adincirnea planului de separatie al stratului elementar fata de nivelul talpii fundatiei, in m ; efortul unitar net mediu pe talpa fundatiei, in kPa.

0
1

19,0 1,li 2 19,i) I,Ii --3- 19;0 1,li
-4-

~I~
19;0

kN/m'

,

--519.0 --6- 19,i)
7

1,1. 1,1,

P.
84

19.0 s.o 19.0 """"8,45 19.0

1,1, 1,1,
1,1:

1,1,

(fig. le fundare este at uri principale: astic consistent a ~ 150 daN/cmz = loilea de pietri~ upresibil. Orosia este h = 5 m. ~, prin metoda -a absclut a pron centrul ei de
arcle doua va-

500

kN

Tabelul IIl.2.l7 Coeflelentul de dlstrlbufle
«0

al eforlurUor verllcale fundaJlei
fundatil sub forma de: cu raportul lat. LIB

In eentrul

Z/B
Cere

,

<x, pentru

Ilftptunllhl 1

I

2

I

3

I

;;.10

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1.6 2,0 3,0 4,0

1,00 0,95 0,76 0,55 0,39 0,29 0,22 0,17 0,13 0,09 0,04 0,02 0,02 0,01

1,00 0,96 0,80 0,61 0,45 0,34 0,26 0,20 0,16 0,11 0,05 0,03 0,02 0,02

1,00 0,96 0,87 0,73 0,53 0,48 0,39 0,32 0,27 0,19 0,10 0,06 0,04 0,03

1,00 0,98 0,88 0,75 0,63 0,53 0,44 0,38 0,32 0,24 0,13 0,08 0,05 0,04

1,00 0,98 0,88 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37 0,31 0,21 0,16 0,13 1,10 J

ndare este alcanogen de argila, imului strat; gila de grosime It de un strat

\ S 3300-77
asarea

in ele-

5,0 6,0

pe straturi

absoluta

Vom calcula presiunea neta la nivelul talpii fundatiei
lpii

de fundare active; fiecare 1 avea grosimea ca zonei active

p ../ = p P. =
2500 + 353 _ 3,5 . 3,0

=»:

D = .! + G,
/ A/

-

"( .

D.
I'

G, = A, . Dr . lb . 0,85 = 3,5 ·3,0 . 1,80 ·22 ·0,85 = 353 k~;
19 . 1,8 = 2853 _ 34,2
10,50

=

237,5 kN/m2.

mdatiei : it: ale straturilor nete transmise

Vom lua It = 1 m grosimea straturi lor elementare de sub talpa fundatie (fig. III.2.16). Valorile eforturilor a. ~i a,. sint prezentate in tabe1ul III.2.18.


m

y

..-L

B

• B

a.

ticale, in centrul : pe talpa, dat in j si zj B.
I;

-_o-~I~
I 19,0 --5--6--74

k..."Im'

\ -~
kPa

..

Tabelu; III.2.18
0g.=yH

.
1,8· •••. 2,8 . 3,8· 4,8· 5,8· 6,8. 7,8. 8,8. 9,8· 10,25

kPa

II
34,2 53,2 72,1 91 110 129 148 167 186 195

020, • kPa

««

",.4.

kPa

~19.0l.i7 =--a 19.O lJ7

1.17

metrul fundatiei .ului elernentar

, in kPa.

19.O 1.i7 19.O 1;17 8,0 19.O 1,17 8,45 19.O 1,17

19.O 1.i7 l.33 19.O lJ7 l,67
2,00 2,33 2,67 2,82

0,33 0,67 1,00

°

1.0 0,8637 0,572 0,3638 0,242 0,1691 0,1236 0,1020 0,08 0,0702

238 206 136 87 58 40 --2924 19 16,7

19 = 19 = 19 = 19 19 ... 19 19 = 19 = 19 = . 19 -

6,84 10,6 14,4 18 22 26 29 33,4 37,2 39

222 171,0 115,0 72,5 49,0 34,5 26,S 21,5 17,85

85

Din tabelul III.2.18 se observa ea inegalitatea a, < 0,2 a.. este indeplinita la cota - 7 m sub talpa fundatiei. Deci adincimea zonei active este a? = 7 m. Tasarea absoluta probabila s a tundatiei se calculeaza cu relatia s = 100 ~ In care:

E

..

(j este coeficient de corectie egal cu 0,8; a.... 4 _ efortul vertical mediu in stratul elementar

l"~
elfi

m,d

h
I,

.o:
j

E,

o

- O. 2 1--1-1~i--+-

"-

calculat

cu relatia

-0. 4 l---I-l--I-;~ _ 0.6 1--1--11-;1--+-

a:" =
in care:

aSl'.p I.

+
2

oi'"

o
(kPa) ,

1.0'

2.0

"

:;;i a!7' este efortul unitar la limita superioara respectiv la limita inferioara a stratului elementar i, in kPa; h, grosimea stratului elementar i, in m ; E, modulul de deformajie liniara a1 stratului elementar i, in kPa; n numarul de straturi element are cuprios in limita zonei active. Eforturile a"!" sint calculate in tabelul •III.2.18. H Tasarea absoluta probabila va avea valoarea: s = 100 .0,8 (222.1 + ~ + 111.5.1 +,72,5-1 + 34,5·1 , 26,5,1).
15000 15000 15000 1500n ',15000

~rp

Fig. IIL2.1S. Nom rea corecpei de a adincimea de funda fu

+~

15000

'5000 I

15000 '

Ioterpolind ~i B = 5 m, se Din figura Iundatiei B se c = 1,8 m si per Valoarea lui Co ( fundatiei B. Pentru caz Co = 1,02. Deci valoa:
ZO

s = 80 . ~
0

= 3,66

em. va fi:

= 1,{

Corespunzator s = 100 ·0,8

7 JT.Tled = 2OkN/mJ

6
/

V
/

_/8:1m _... 8:1m

5

t. 3 :2
7

/

v.... ./
"

~'"
" ......

~ 8:2m
,

/

/

..... _).....-:. _,

8:1m 8:2m

-- ,,-r' __. 8:70m /, a ,- l&-.... _, II,J. =1 m v.: r::~ _, .... ~_.~=18m 8=:xJm ~:~ k::1 f:'::: - ~ P.':: ~:20m ~ :20m ~ e ~ I?..:
vjl 'A
" I-'

/

~

<.:.t.

,. ," ...... 8=5m 8::5m .....-: ;:'... ;:- 8:5m

~- 8:2m

'. ..

Determinarea grosimii zonei cl.~tive ZO se poate faee ~i cu ajutorul nomogramelor pe care Ie indica STAS 3300-77. . Pentru fundatii dreptunghiulare ZO se deterrnina cu relatia
ZO

+ 26,5·

1500

~--

= co(K~o

+ ~KO)

. B.

,;

~
50

/

C)o~n<3..6 ___ n:3. _n:>6
350

a

750

250

1,50500

Pn(kPo)

Fig. III.2.17. Nomogram! pentru determinarea lui K~G in functie de raportul Iaturllor n ~i de Hipmea fundapei B.

Din figura III.2.17, in fUIlCtie de raportul laturilor fundatiei n = LIB :;;i in functie de presiunea neta pe talpa fundatiei, se determina coeficientul K~o' Iotrind i~ grafic pentru P.= = 238 kPa ~l raportul laturilor n = LIB = 1,17 mai mic decit 3, se obtin valorile lui K~o pentru B = 5 m ~i B = 2 m. K~o = 2,15 pentru B =5 m ; Kgo = 3,0 pentru B = 2 m.

Se eonsta1 calculate din c de O,16cm . b) Conforr se calculeaza . in cazul in ear (avind E > 10 Prin aceas cu relatia':

in care:

lit

86

_it s ,

, r,
,

~ G..
1

este indeea zonei active rela'[ia

cC'-j(T

{:.
}()


+0.2 -0,2

1.6

o I-,'i~~ liD"

1-2

B=1,,,,- Corec!ie de odincime t.I('=ffQJ

',5 B~IIOwl.++4+H-H-H

mnrrrrrrrrr
1\

1.1. 8<11l7k~-M++-H-++--H
1.3 l-I-1--I-1-f>..~~rl-If+I

i~::-.:
I

entar

i

calculat

-0."
-0.6

:

r-; r---

r-::

<,

r-, r--

t--

t--

8=20m B=10m 8=5m
B=2m 8=7m

~2l-1-1--I-~~~HHHH '.1 1-I-1--I-H-H-t-PRkHH
1.0

o

1.0'

I 2.0

<,

3.0

",0

5.0

Dim!

a

LLLUUUUW~~~~~>
10 15

20 fmedlkN_

ioara respectiv :lementar i, in
.1 stratului

Fig. III.2.18. Nomogramil pentru determinarea corectiel de adincime AKo functie de adincimea de £undare D, ~i de lapmea tiilpii
fundatiei B.

Fig. III.2.19. Nomograma pentru determinatea valorli in functle de Y.'~ ~I lapmea fundatiei B.

'0

m;

ele-

.iprins in limita

3~,5 . 1 , 26,5,1). 1;) 000 T 15000 •

a grosimii zonei rte face si cu a melor pe care ~300-77. idatii dreptuntermina cu re-

Interpolind liniar intre valorile lui Kgo corespunzatoare lui B = 2 m B = 5 m, se objine K~o = 2,72 pentru B = 3 m . Din figura III.2.18 in functie de adincimea de fundare D, si latimea fundatiei B se obtine corectia de adincime ,6,.Ko. Corespunzator lui D, = = 1,8 m si pentru B = 3 m obtinem !l.KO = 0,04. Valoarea lui Co 0 deterrninam din figura III.2.19 in functie de y .." ~i latimea fundatiei B. Pentru cazul nostru y = 19 kN/m3 ~i pentru B < 10 m deterrninam Co = 1,02. Deci valoarea lui ZO va fi : Zo = 1,02(2,72 0,04) . 3,0 = 1,02 . 2,76 . 3,0 = 8,45 m. Corespunzator valorii lui ZO calculata cu ajutorul nomogramelor, tasarea va fi:
~1

+

s

= 100 . 0,81222

.1 15000

+~

15000

+ 111,5 . 1 + 72,5 . 1 + ~
15000 15000
-

15000

+ 34,S . 1,0 +
15000
eill.

+ 26.5 . 1,0 + 21,S . 1,0 + {O,45. 17.85 ) _ 15000 15000 15000

80

. --

716,5 _ 15000

38? ,~

11.2.17, in funct urilor funda tiei nctie de presiu1;1 fundatiei, se .cntul Kgo' afic pentru p.= .portul 1aturilor mai mic decit ile lui K~o penB= 2 m. -entru B =5 m; 1 B = 2 m.

Se constata ea diferenja de tasare corespunzatoare valorilor lui ZO calculate din conditia G. < 0,2 G," si eu ajutorul nomogramelor este doar de O,16cm. b) Conform STAS 3300-77, tasareal absoluta probabila a fundatiei se calculeaza prin metoda stratului liniar deformabil de grosime finita, in cazul in care in limit a zonei active apare un strat practic incompresibil (avind E > 100000 kPa) . Prin aceasta metoda tasarea absoluta probabila a fundatiei se calculeaza cu relatia':
1

s in care: m.

= 100 . m .

p •.

BE K,

~~j-l

(1 -

v:),

p.

este eoeficient de corectie tinind seama de grosimea tului deformabil zO, dat in tabelul III.2.19; - efortul unitar mediu pe talpa fundatiei, in kPa;

stra-

87

--........----------------------------~

._--

-----

\ .._

,

r

,

'.

I

-:

~

B

Hitimea talpii fundatiei dreptunghiulare sau diametru fundatiei circulare, in m; valori ale coeficientului adimensional K date in tabelul III.2.20 si stabilite pentru nivelul inferior, respectiv superior al aceluiasi strat i ; modulul de deformatie liniara al stratului i, in kPa; coeficientul de deformare laterala al stratului i.

2z/B

0,0 0,2 0,4 0.6 (J,S ],0 1,2 1,4 1,6

I
I
!~
I

o,~

Deoarece in euprinsul zonei active zo, determinata la punctul apare un strat de pietris cu nisip, practic ineompresibil, grosimea zonei active se limiteaza la suprafata aeestui strat. 1n situatia data ZO = 5 m. Din tabelul III, .2.19 in functie de raportul valoarea lui m = 1,1.
Tabelul 111.2.19 Vnloarea eoetlelentulul
.. /B 0,00 ... 0,25 0,26 ... 0,50 0,51 ... 1,00 1,01 ... 1,50 1,51. .. 2,50 >2,50
ZO

a,

o~

0,1

0,

0, 0, 0, 0,

B

=-

5

3

= 1,67 vom scoate

1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2

0,

de eoreetle
eo.nclmt de

0,

I

I

0,

corectie
m

0,

1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0

0,

0,

0,

0,

3,"
3,6

0
0

3,S 4,0
4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2

°
0

Stratul din cuprinsul zonei active fiind un strat ornogen,· coeficientii K, si [(._1 ii vom stabili numai pentru adincimea z = ZO ~i respectiv, la nivelul talpii fundatiei : z = O. Pcntru
z' -

0 0

0,

=

ZO

= 5 m : 2z = ~
'B
3

=

333;
'

.!:._ = ~
B

3,0

=

1 17.
'

0

1n functie de aceste doua rapoarte"din tabelul 111.2.20 prin interpolare
vom seoate valoarea lui K, = 0,6119. Pentru z

°

0

=

0,

B = ; Ii
28
L

Q

= 1,17 ;

5,4
5,6

0

tc.., = O.
Tasarea ~absoluta probabila va avea , valoarea : s
= =

0

5,8
6,0 6,2 1---::6""',4~6,6 1---=6~,8-7,0 ---=8":"",0'--9,0 --1-:0":"",0'--

o
(j -0 (j --0 (]

100 . 1,1 ·238 . 3,0 . 110 . 238 . 3,0 .
0,6119 15000

0,6119 15000 .

0

(1 - 0,422) =
=

0 (

0,8236

2,64 em.

Din cornpararea celor doua valori ale tasarilor se constata ca prezenj.a stratului compresibil reduce tasarea eu valoarea t1s = 3,82 - 2,64 = = 1,18 em. 88

----0

--c

ulare sau diaCoeficjenlli K pentru calculu) tB!l4rUor
de: Iaturilor 3 1/ B 5

Tabellli II 1.2.20
K pentru fundal.1i sub forma

: i;

iivelul inferior,

nat K date in
2./8
Cere

D'eptun~hl 1

eu mportul

tratului

i, in
0,0 0,000 1 0,0-!5
I I

I

I

1.5

I

I

2

I

I

I

.,10 (fundlllli continue)

0,000 0,050

0,000 0,050

0,000 0,050

0,000 0,050 0,100

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,349 0,397 0,442 0,484 0,525 0,566 0,604 0,640 0.674 0,708 0.741 0,772 .~ 0,808 • 0,830 0,853 :0,885 0,908 0,932 0,955 0,977 0,998 1,018 1,038 1,057 -1,074 1,091 1,107 1,123 1,138 1,205 1,262 1,309

0,000 0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,311 0,362 0,412 0,462 0,511 0,560 0,605 0,648 0,687 0.726 0.763 0,798 0,831 0,862 0,892 0,921 0,949 0,976 1,001 1,025 1,050 1,073 1,095 1,117 1,138 1.158 1,178 1,197 1,215 1,233 1,316 1,390 1,456

al stratului i, nctul a, apare a zonei active

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,030 I I ---o.J35 0,17') 0,233 0,266 0,308 0,348 0,382 0,411 0,437 0,461 0,482 0,501 0,517 0,532 0,546 0,558

--0,100 0,100 ---- ---0,150 0,150 --O,ZOO O,ZOO --.-- -- --0,250 0,299 0,342 0,381 0,415 0,446 0,474 0,499 0,522 0,542 0,560 0,577 0,592 0,606 0,250 0,300 0,349 0,395 0,437 0,476 0,511 0,543 0,573 0,601 0,625 0,647 0,668 0,688 0,708 0,722 0,737 0,751 0,764 0,776 0,787 0,798 0,808 0,818 0,827 0,836 0,843 0,850 0,857 0,863 0,869 0,897 0,918 0,935

--0,150
0,200 0,250 0,300 0,349 0,397 0,442 0,484 0,524 . 0,561 0,595 0,626 0.655 1,0,682 0,707 :"0,730 0,752 0,773 0,791 0,809 0,824 0,841 0,855 0,868 0,881 0,893 0,904 0,913 0,924 0,934 0,943 0,951 0,959 0,995 1,022 1,045

0,100

----

0,150 0,200 0,250 0,300

---0,349 0,397 0,442 0,484 0,525 0,566 0,604 0,640 0,674 0,706
1:'

67 vom scoate

1,2 U 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3.4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6.4 6,6 6,8 7,0 8,0 9,0 10,0

0,736 0,791 0,816

---

'0,764

n, coeficientii

----,

1~·569 0,579 0,588

---

0,618

0,630

respectiv,

la

10,641
!< 0,651

80,839 0,861 0,888 0,902 0,921 0,939 0,955 0,971 0,986 1,000 1,014 1,027 1,040 1,051 1,062 1,111 ~51 1,183

7.
in interpolate
L

I

.I

0,596 0,604 0,611 0,618 0,62-1 0,630 0,635 0,640 0,645 0,649 0,653 0,657 0,661 0,664 0,679 0,691 0,700

0,660 0,668 0,676 0,683 0,690 0,697 0,703 0,709 0,714 0,719 0,724 0,728 0,732 0,751 0,766 0,777

B

= 1,17;

1. eli prezenta, ,82 - 2,64 =

89

-----------------------------------

I

IIL3. CONDIT!A DE ECHILIBRU

LIMITA

111.3.1. Prill indirearea unui semiplan, intr-un punet din interiorul acestuia, apar cforturile unitare: a. = 1,5 daN/eml, a, = 1,12 daN/cm2 si 't"N = 't'~. = 0,825 daN/eml. Punetul este situ at intr-un pamint avind unghiul de frecare interioara cf> = 18°~i coeziunea c = 0,152 daN/cm2. Se cere: a) Sa se reprezinte cu ajutorul cercului lui Mohr, starea de eforturi din punetul respeetiv. b) Sa se faca precizari privind stabilitatea pamintului in punetul considerat. Rezoluare. a) Pentru a trasa cercul lui Mohr, trebuie sa cunoastem pozitia centrului ~i raza cercului, Se stie ca intre '!forturiie unit are ce apar dupa doua directii perpeudiculare ~i eforturile unit are principale emta urmatoarea legatura : _ 4T.,..,1/2 . 2J at 2 - a. + av ± -1 [( cr. _ a_ )1
, 2 2 •.

Reprezentind figura 1II.3.I. se au or donate ce de nind semiplanulu dreptei intrinseci mului de coordon
a

=

111.3.2. In u toarele eforturi - proba a: - proba b: a) Se cere!
-doua probe

+

b) Sa se cal a: = 0° ; 30 ° ; 60 c) Sa se det (proba a).

(JI,2

= 1,5

+ 1,12 ± _!_
2 . 2

[(1,5 _ 1, 12)Z

+4
=

. 0,8252J1/2 = 1,31

± 0,846
sint :

~

d) Sa se de e} Sa se ga planul in care ef Rezolvare. a) Coordona
(

a1 = 2,156

daN/emz;
a-T,

(12

0,463 daN/em2•
0'1 =--.a. 2

In sistemul

de coordonate

pozitia centrului ~i raza
~1

.R

1n figura III.3.1, la seara 2 Mohr, folosind pentru: C(1,309 bj Rezistenja la forfecare este tn cazul nostru <D = 18°, TJ = 0,325 . (J 0,152.

+

em = 1,0 daN/cmz s-a reprezentat cercul daN/cmll, 0') si R = 0,846 daN/cmz. data de dreapta Coulomb; = (J·tg<D+c. tgcI> = 0,325, C = 0,152 daN/cm2, deci,

T,

C, b) Se cunoa dupa 0 directie principal maxim

, doN/crr1]

z

I5

c:c =

30°;

(

2.5

3 'l/daN/cm2/ GyzoO,82S

Fig. III.3.1.

Cercul lui Mohr

-

dreaptli. intrisecli.

90

t din interiorul = 1,12 daN/cm2 eeare interioara

Reprezentind pe acelasi sistem de coordonate dreapta Coulomb, in figura IlI.3.I. se poate vedea ca punetele, apartinind arcului de cere MN, au ordonate ce depasesc valoarea lui T,. Deci prin punctul considerat, aparjinind semiplanului, se vor dezvolta suprateje de cedare. Reprezentarea dreptei intrinseci s-a facut prin gasirea taieturilor acestea pe axele sistemului de coordonate.

a = O;J
irca de eforturi ilui
't'

i-:, = c = 0,152:daN/cm
0'= -

2;

=

0;

. O,~251

0,152,=

-

O,467~daN/cml.

in punctul

em pozitia cenirectii perpeudigatura :

31

± 0,846;

111.3.2. In urma unci incercari in aparatul triaxial s-au obtinut urmatoarele eforturi unitare principale la rupere: - proba a: 0"11l = 2,8 da.Njcmt ; 0'211 = 1,0 daNjcm'": - proba b: O"lb = 6,9 da Njcrn"; O"Zb = 3,0 daN/cms. a) Se cere sa se construiasca cercurile de rupere Mohr pentru cele doua probe, b) Sa se calculeze eforturile unitare ce apar pe planurile de ,inclinare a = 0°; 30° ; 60° ; 90° pentru proba a. c) Sa se determine eforturile tangentiale maxime ce se pot dezvolta (proba a). d) Sa se determine ecuatia dreptei intrinseci a pamintului. e) Sa se gaseasca valoarea rezistentei la forfecare a pamintului in planul in care efortul unitar tangential este maxim.

Rezoluare.
.za sint : a) Coordonatele centrului ~iraza cercului Mohr pentru cele doua probe: C.(1,9 daN/eml, 0); R. = 0,9 daN/cmz; C.(4,45 daN/cm·, 0); R. = 1,95 daN/cmz. b) Se cunoaste ca marimea eforturilor unitare normale ~i tangentiale dupa 0 directie ce face unghiul « cu planul pe care apare efortul unitar principal maxim 0"1. sint date de relatiile :
a=
~
0'1

.rezentat cercul daNjcm2.
-:/=

O'·tgct>+c.
deci,

ia~/cm2,

+
2

0',

+
2

0'1 -

2

0'1

COS

2(;( .

'

't'
Cl

=

0'1 -

0',

sin 201: .
'

0'0

o

=

2,8

+ 1,0 2

+ 2,8

- 1,0 24

• cos

00

= 0"1

=,

2 8 d N/ • ar em·;

-'0° = 0; in pla nul eforturilor unitare principale nu apar eforturi unitare tangentiale, 2,8 + 1 2,8 - 1,0 23,,~' • 0'30' = -. cos·2 30 =,:) d a.1.,,/clll";

+

0

2

2

't'30.

= 2,8 -

2

1•

sin 2 . 30
1,0

0

=

0,7,79da Njcm", 60
0

0'60' "60.
0"90"

2,8 = ---+ 1 2

+ 2,8

2
1

cos·2 cos·2

1 Z =,:) 4- d a N/ em;
=, 1 0

= 0,779 daN/em'. 2,8 2,8 = --- + 1 + --_.
2 2

90

0

=

0"2

d aN em" ; Tj •

"go· =

O.
91

J

(

!daN/cm),

IdON/cm~/1

~(

21
rr (daN/em;
7

T
;::1

1.

~Ll_

~P
Fig. III

Fig. III.3.2. Cercurile lui ~rohr la rupere - detenninarea dreptei intrinseci.

c) Valoarea efortului unitar tangential este maxima in planul de inclinare 11. = 45°; cu datele problemei se obtine :
';"'4"

2,8 = --- 2

1 S1n'2 .

45° =, 090 da N/ cm. 2

grafica (fig. III.3.2), realizata la scara 1 cm = comuns celor doua cercuri ce reprezinta dreapta intrinseca, se determina valoarea coeziunii ~i a unghiu1ui de frecare interioara : c = 0,25:daN/cm2 ~i <I> = 20°. Ecuatia dreptei intrinseci este: ", = 0,364a 0,25. c) Valoarea rezistenjei la forfecare in planul unde efortul tangential este maxim, se va calcu1a din ecuatia dreptei intrinseci faclnd pe a egal cu a4S·. 2,8 + 1 =,1 9 d a Nt cm, . 2 O"t5' =
= 1 daN/cmll, ducind tangenta

d) Din constructia

In reprezen 1,0 daN/cmz. b) Pe figuri intrinseci sint . conditia de echi intrinseci ce au

+

III.3k Per de torfecare de s-au obtinut ur
epruvetr epruvetc epruveb a) Se cere ~ tului. b) Sa se a limita pentru e Rezolvare. a) Stiiud c unitare in plan tului, punctul a, '" apartine ~ Reprezenti obtinem dreap' acesteia cu absc a parnintului <lJ Din figura datele problem b)Cunosc1 de indinare
(1.

2

'/~50

= 0,364 . 1,9

+ 0,28 = 0,971

daN/cm2;

III.3.3. Se considera semiplanul in alcatuirea caruia intra un pamint omogen ce are unghiul de frecare interioara <l> = 20° si coeziunea c = 0,15 da.Njcm", . a) Sa se stabileasca dad starea de eforturi unitare produsa de solicitarile exterioare, ce fae sa apara e£orturile unitare a, = 2,5 qaX/cmz, 0", = = 1,8 daN/cm2 si '" = = 1,085 daN/cmz, este 0 stare limita. b) In cazul in care nu avem eehilibru lirnita se cere sa se stabileasca caracteristicile <I> si c pentru care estc atinsa starea de echilibru limita.
"VI I

Rezoluare.

a) Ecuatia dreptei intrinseci a pamintului este : = 0,364 a 0,15. Elementele cercului lui M ohr pot fi calculate folosind eforturile utiitare precizate pentru directiile sistemu1ui cartezian de coordonate :

"I

+

c (a
92

J

+ ar
2

I

0)'

J

R _ ~ [( a, _
-

2

CJ'r )2

+4

't'J)"

2] 1/2 .

C (2,15 daN/cm2; 0); R

=

1,14 da Njcm".

/daN/cm2~

I

20

7.0r·-

(0

'/r:m~'

I

intrinseci.

L-..

[[, ,

??:...c

_

planul de ineli-

Fig, III,3,3. Starea de eforturi In raport eu rezistenta la forfecare.

scara 1 em == i ee reprezinta iului de frecare intrinseci este: irtul tangential cind pe a egal

.in reprezentarea grafica din figura III.3.3 s-a folosit scara 2 em = 1,0 daN/cm2, b) Pe figura se delimiteaza U11 arc de cere TIT2 pentru care dreptele intrinseci sint tangente cercului lui Mohr. Aceste drepte caracterizeaza conditia de eehilibru limita. Punetele T 2 si Tl se obtin pentru dreptele intrinseci ee au <1> = 0° ~i c = 1,15 daN/em2, respectiv c = ~i <l> = 33°,

°

111.3.4. Pentru stabilirea parametrilor de forfeeare printr-o incercare de forfecare de tip U. U., efectuata in caseta de forfecare pe plan obligat, s-au obtinut urrnatoarele date: epruveta epruveta epruveta tului.
1 : a = 1,0 daN/emll; 't' = 0,5 daN/em2; 2 : a = 2,0 daN/em2; 't' = 0,75 daN/em!; 3 : a = 3,0 daN/em!; -r = 1,0 daN/emil.

a) Se cere sa se stabileasca parametrii rezistentei la forfeeare ai pamin-

ltdi un pamint iunea c = 0,15 dusa de soliciia~"/cm2, a~ == nita. i se stabileasca ilibru Iimita,
),364 a

b) Sa se analizeze starea de eforturi unitare In conditiile eehilibrului Iimita pentru epruveta 2. Rezoloare. a) Stiind ea valorile a ~i 'r obtinute ill urma incercarii sint eforturi unitare in planul median al epruvetei, ce caracterizeaza ruperea pamintului, punetul determinat prin reprezcntarea in sistemul de eoordonate a, ", apartine dreptei intrinseci. Reprezentind punctele ce caracterizeaza eforturile in cele 3 epruvete, obtinem dreapta intrinseca. Taietura dreptei pe ordonata si inclinarea acesteia eu abscisa ne da coeziunea c ~i respectiv unghiul de freeare interioara a pamintului <1>. Din figura III.3.4, realizata la scara 2 cm = 1daN/cm2, rezulta pentru datele problemei <Il = 14° ~i c = 0,25 daN/cm2• k. b) Cunoscind legatura dintre eforturile unitare ce apar pe un plan de inclinare 17. fata de planul efortului unitar principal maxim, se poate 93

rrurile late:

+ 0,15.
uriitare

I

z
, a~"/:m"J

,
!.
/

fd

"ldaN/cm~

Fig. III.3.4.

Eforluri

de rupere

1n 1ncercarea de forfecare directa.

-stabili prin ea1cul marimea eforturilor ai' a2 si elementel~ eereului ce caraczerizeaza starea limita de eforturi pentru cazul epruvetei 2. ~E2A02

=

<1>;

~A02E2

=

90

0 -

<1>;

~N02E2

=

90

0

+ <I>

=

2<x.

T

= al -

a,

sin 21%.

'"

2

Din rezolvarea

sistemului,
a1 = aae a2

rezulta :
'rae

(etg

2~'':_lsl;2d;

1"",

=

a1 -

-.--.

sin 2c.:

Cu valorile numerice ale exemplului, rezulta :
al =

- £ixarea 0,5 daN/cmZ); - trasare - gasirea ordonatelor; - ducere - rabatei compasului in - ducere T si gasirea pasiva O. ~i r, - trasare T. si 01' T,.; - la scar pale ce caract!
I' I

2,9599 daN/cm2;
Jy[ ohr

a2 =

1,414 daN/em2•

Elementele

cercului

sint : 0) §i R,. = 0,772 daN/em'.

O2(2.186

daN/emz,

Gasind polul Pal cercului lui Mohr, prin ducerea din punctul E, a unei paralele la suprafata pe care lucreaza eforturile unitare se pot gasi directiile suprafetelor pe care apar eforturile unitare principale : I-I si II-II. activa §i pasiva, cunoscind parametrii dreptei intrinseci a pamintului : <I> = 18 c = 0,35 daN/emz, preeum ~i eforturile unitare a = 1,25 daN/cml si 1" = daN/em!, ee apar intr-un punet AI al masivului dupa 0 directie
oareca re.

un dig de pal intensitate m: de fundare sin: H = 6,0 m, se tea volumica , Rezoluare. Pentru VE trebuie sa fie din terenul Calculul s ~i poate £i ur principale ce a s-au folosit c( aeestea deten

III.3.G. S

llI.3.5. Sa se construiasca pe cale grafica eercurile de' eforturi Iimita

de

0,9

0

,

Rezoluare, Gasirea eercurilor de echilibru Iimita activa §i pasiva presupune: - alegerea sistemului de coordonate ~i a unei scari eonvenabile de reprezentare a eforturilor unit are (1 em = 0,5 daN/em!, in eazul fig.IIL3.S) ; - trasarea dreptei intrinseci folosind taieturile dreptei pe axele sistemului de coordonate; 94

in care:

/{l,J

Siore paslvo

"milo

3.5 r:rfdaN/cm11

irect:!'.

.rcului ce carac-

Fig. III.3.S. Starea de eforturi 1imit~ activa ~i pasiva.

+-

<1> =

2(1(.

fixarea punctului M ee precizeaza starea de eforturi M (1,25 da Njcm"; 0,5 da~/eml) ; - trasarea unui eere ee trece prin punetul M (eereul de centru 0') ; - gasirea punctului A prin ducerea prin M a unei paralele Ia axa ordonatelor ; - ducerea unei tangente din A la cercul trasat ~i gasirea punetului A' ; - rabaterea punctului A' ~i gasirea lui T. ~i T", pastrind piciorul cornpasului in punctul A ; - ducerea perpendieularelor pe dreapta intrinseca din punctele T. ~i T" si gasirea centrelor cercurilor ce caracterizeaza starea limita] activa si pasiva 0,. si respectiv 01); - trasarea cercurilor folosind cele doua centre O. ~i 01) de raza 0.. T. si 0, T,,; - la seara constructiei grafice se pot stabili eforturile unitare principale ce caracterizeaza cele doua stari, activa ~i pasiva. 111.3.6. Se cere sa se verifiee stabilitatea terenului de fundare de sub un dig de pamint eare transmite acestuia 0 presiune liniar distibuita de intensitate maxima p = 114 kPa (fig. III.3.6). Caracteristicile terenului de fundare sint : ~ = 14°, c = 25 kPa si y = 18,5 kN/m3• !naltimea digului H = 6,0 m, semilatimea la bazji b = lO m, panta taluzurilor 1/1,5, greutatea volumica a materialului din dig y = 19,0 kN/m3•
Rezoluare.

t

nctul E 2 a unei gasi directiile si II-II.

eforturi limita a pamintului : = 1,25 daNJem3 lupa 0 directie

Pentru verificare se calculeazli unghiul de deviere ex, a carui valoare trebuie sa fie inferioara unghiului de free are interioara ~ al pamintului din terenul de fundare. Relatiile de ealcul sint date in figura III.3.6. Calculul s-a facut intr-o retea de punete apartinind stratului de fundare ~i poate fi urrnarit in tabelul IlL3.I. Pentru calculul eforturilor unit are principale ce apar la incarcarea semiplanului eu 0 sarcina distribuita liniar,
s-au folosit coeficientii introdusi de !vI aslov, acestea deterrninindu-se cu relatiile
0"1

tabelele

III.3.2

~i III.3.3,

-resupune : convenabile de ul fig. III.3.s) ; pe axele siste-

= K1 . p;

0"2

= Kz •
!_
b

p,
b

in care:

K l' K 2 sint functie de rapoartele

si Z. .

p

=y'

H.

95.

I

.

,
• '

,,,,~~

~,.:

,II!:

•.

~.-·Ll

I:

IS

I

r-.!8;: r-. ~ O· ... 0

U)

~

...
m

o.

...
~
t')

0 M'

co

....
C" cq
C<I

~

IS

or. " ++ .t-;
e'tj

s~ 0

... m
co

I

.... m

...;

'"
co
0 O·

~ ~0
-.f"

C")

.,.i

<.D•
M

C')•

.... ....
"1' 1:" tI'J

0')

M'

cq 00 00 O· 0' O·

~

0
cq

co ..., r-..., .r;,
0 O·

0 O·

0

<:5

<D

C<I

co
r-0 O·

tI'J

0 O·

"'"
0

1:"

C O·

~

0 O·

'"
C"

co
0

<:5

-- -II)

'" "'. I '"
0 0'> C" 0 O·
I/')

co

'1' C"

C" cq
",'

",'

tI'J'

... ...
<.D ::0
tI'J

.r;,'

0 .r;,'

.... cq ~ .....
0 O·

C"•

m

M

co

0 G> 0 O· O·

a> 0 O·

~

co co

.... r-C

tI'J

0 0"

0 C"

CO<DO >-~ ~ ~.~~' +'+-'" ... ..., ..., c'*" -+

.........

m' m
C"

r--

C". cq
II)

.... ... ... ....
cq
tI'J tI'J

-0.,
05'"
I~

:!

0 .... .... .... ... ..,. 0 .r;

-O'~
C<I tI'J

:g'
<D

co co .... .... '" <Xi co .... !i ... '" co,
II)

r--

a>
M

t'l

t')

~ C"

tI'J N

... ~ .... ..; .... '" '" '" ...
C<I

t'l t'l
'1)'

",'

~~~I ...
ii
!f'~ ... ':'+

-'

N

<'i

1/')'

co'

.... .... :::

1:'1. ....

C

.....

"'"

C"

ai

..::
(7;'

00

-

0

on

N

""

as
00

..;

C" 00

-tI'J N

..,. 0
1/')'

....

ai co t')
II> 0

-

<D

r--

tI'J t')

.... co ..., <D ..... co· - a>' r.: '" 0 ::0 C"
...,
0
C')

.....

ai

0

e-1

... ...

...

C':l

r.:

0 N

....
M

e--

C

a:'
0"'

tIC

C'1

1:';

""

ee ....

-

~
;:::

II)

O· 0

on .....
C':l

...
C"

.... .....
II)

1

""
0 0

r-<:'l

~" .~ .....
~
1i ...
«>

I

0"

I

.r;, 00

"" 0" c
r-

I

0
0')

r--'

""&!

..

::

....
1:'1

.... <:'l
~

~
0

-e

eo

l!f ...

I
I
I

C. ....

O· C

~

eo

I '"
<Xl

.... ...
CO ..., ..,. ...
II)

~

.... ..,.
1:';
I/)

I
I
1
<D
C"
0"1

0

-e

0:: ...
1> ...

s

r- co c 0 co· C'i ai <Ii .... 0 0
a> <D
N

... '"
t')

-~
e

....

I/)

'" ... ... '" en.
•N

~r--

<:'l'

a>

....
0

0'> <:'l'

<:'l

<D

..,., .... ..,.'"
If)

...... ~
~

..,.

<:>

.I

or.

O' 0- 0- O·

mco""

- '" '" ... O· CO
tI'J

-

-I I <b
I
0

'" .....

m
tI'J'

'"

-

a:
00
Ii)

I
c;
1/)'

.... .,., ..,.
I/)

O. ....

<.D

0')'

<:'i
O'l 00
Ii)

c

C')

... '"

I
I

...
00 C':. It'>

.: 0
III N

c

0'>

a>

'" e-i
....

tI'J 0')'

r-r--. en -e .r,,'

... -

-

-.....
C'l
<'l

-

I

O· 0

- .... ..,.' - .... - '" ...
Ol
C<I'

r.: ...

co

<D

co·
t'l

t-,

..,.' C'l
<Xi

.r;,

I/)

-

<:'l'

-

...,'
<:'l C<I
",'

0

CO

N 00

en

1/)'

C'l

0 0 O' 0-

00

0"
I/')

tI'J

.... ...

Cl C'l O' O·

... ....

0

I
I

....
<:'l

-

..;

0"

0

I

I

II)

I

... ...
U)

..,.
C')

C'1 O·

- - e: I/)

M

0"

C

0 O·

:<
"I'"

-e

... '" ... ~ 0 '" ... 0 - 0" 00
C")

C'1

0

0

....

m

C')

0C

CO

...
'"

.... ....

U)

0 <'l O·

0"

...

C'l <D 0 O·

I/')

CO CO 00 O· O·

t'1

.r;, <D O·

to

~
I/)

II)

t')

'"

C'1 O·

C')

eo:>

.... 1 ...

I .,. I zi I

..,

0"
1:'1

0

0

0

-

C· 0- O·

-e-

<D

CO O·

C'1

M

...

.r;,

--I I
O• <:'l. CO

I

° -

-

0 O·

0"' .... 0" c"
CO 0>

.....

0

---N

'"

CO

0"

::.

I
e<l.

1:'1

....

<'l

I .... I-

0 O·

....

0"

CO

00 0. C·

'" .... ---II:)

-

"",
C'1

00

~

0

96

/

-,.
e-I
O'l

<.0

:ri

tr)'

.... .... 0 '" .,. or;'
:xl tr)' Cl C'l. tr) Cl

<') O'l C'l'

::>

:X)

tr) Cl

0

0"

0

ctl <0 0

.,.
C

0" 0"
(0 IX)

'"

tr)

0

-

.~ I: c
'-

~ ~ ;,.

:::

.,.

...;

..,
] " "'" ~

..

--~

C'l ",'

,

C'l
C'l

.,.

,,,'

0.' ctl C'>

C'> '" 0 C'~

.,. '" ~. .,.'
<:J
",'

..... .....

--~

(0 <')

C'>

0

<':

C'l

0.' <0

.,. II - '" "'. ... - - - '" - - - - '" s "" =- - - '" I .... '" - '" - '" '" '" ... '" - .. ... '" .,. .,. .,. .,. ..... .... - '"
O'l

O'l <D'

00

<D'

....

<D'

-

",'

.... .....
." <') ." t-,

-

M
....
0

0

.,.

CO

to-'

CO'

ee

<D'

a'J .... . '" '" ~ <D' Ir;
C').

"'I

'"
.... CO

C'l

0

0"

0
<')

0

O'l 0

-e-

000
I"0

0

C'l

C'.

0>

000
C'1 1lO. CO ctl M I"-

o· 0
."

0

O'l

toO'l

a'J

0"

0

~

.... ....

",'

~'

....

I"-

C"

'"

II)

~'

",i

",'

..,. ;> 0 or; '" ..,. r-:
<')

_,.

0

C'l

'" en'
C'I

C

c:c
C'l

C'l

N'

ee

.....

::

<.0 ct.I.

0

.,.
or; N

.,. '"
0
",'

l
.,

'" '"

- .... - .. - '" .... '"
..;

'"

<')

<')

<')

....

r-: ,,; III
....
eO'l

C"l.

oe

<D

<.0

<:'1

0 ....

",'

C'l

",' CI)

,:

toC')

..

.... I"-

cri

<.0,

C _"',

C'I C'I

C')

c6

Cl ",'

'"

III

-

0 C.
III

.,. ..; '" '" .,. .... '"
",'

""eo")

a;'

M
C")

00
C')

III

Cl'i

ro-.

.,.
O'l M'

0

C'I

u:.•
C')

.,.

II)

.....


C")

...
'"
r0C'l

M

'" '"
Ir) C"

'" ci
C'l

0

=
;;

'" o·
8
0 0

I II
I
a'J

..... °

~'

=, .... ..,.
'n T.>
",'

0

......

'"
tr)• C'l <').

.... '" .... a'J' '" .,.' ..,. M C'I
<.0

or;

0

GO

r-: '"
C')

C'l

C")
",'

....

C")

...
:!:
C") C'l

° =.

C'> O'l

C')

'"
<.0

r-:

....
ci
II)

O'l <D 0'>'

QI O'l

<"i

a'J Col 0'

tr)

I .,.
I
<.0

<D

Cl'i
C'I

r-:

ee

°

a'J <.0
C").

C'I C:-I

~f
::>

~

:.Q
tr)'

'"

<:n' .... '" .,. '" .... '" '"
<C

e-

00 ....

'"

c:J'

a'J.

C'l

1 I·

M
Cl

CO>

on
00'
CI)

..,.
C'l C

r

'" .... '"

C'I

0'>
QD

M'

N
C')

....

-

...
00'

0"

I

'" '"
C') C')

...
."

'" g
C'1

(1;
<&: co

00 0
",'

ctl

.., .- -~- .... '" r..: .... '"
CO')

-

O'l

co

r..: ..; ..:
0

.,. .,.
C'I

co
C'l

0
tr)'

",'

I"-

N' <D

C')

~I .... "" M

tr)

0" o· 0" c· c·
." tr) II> II>

N

0

0"
C'I

C'l 0'

- ... N 0'

III <.0

0"

0

IX)

III

0"
GI!)

0

II> <')

0

! ! I

c:J N

0"
<D

.,. o· '"
C'l

:!:
0 N
C'l

0
C'l <.0

- '" 0 C'l 0 0
II) tr)

0 o· o· o·

II)

·00

'.D
;>

0'

"'.

so

M O·

C'l
C'l

<')

...

co

0" o·

r
I

c· o· o· o· o· c· C
I
<')

'" '"

'"

<:J

." III

C'l
tr)

'" ~ M N

<D

III

r-- r-c· o·

.n .... ....
0'

0"

CO)

C

C'I
C'l

o· 0"


':"1

'"

,.,

---C C'I

.,.
0"
CO C:-I 0

....

0"

<L

CO O·

O•

"'.
0
C'l

,,,

<.0

-

---

'"

0"
C'l C'l

o· ci
CO>

...

<.0

QD

O.

'" ~

O'l

-

N

-

-

t-, C'I

N.

C'1

'" '"
C'I

.,.

<.0 N

I I

I

'" o· o· ci
O'l N
CO>

.,.

",.

0"
N

ctl

0

C')

-

- "'~ O•
C')

C')

C'l

..,.
<')

7-

Geo\ebnicl ,i fundalii

'97

/

,.,

~,

.

-~ -

~

--

TabelulIII.J.2
--x
.J..-

d=

-'- b

ln~;

Ui·
Sin ex

V"r-

'rri
Q}.

=

Vi - V)

b-

semilatlmea

rambleului

: :-h -

in1U\imea rambleului Tabelu l III.3.3
-<1.-

q;. V?
dl

unglll

\'olorll" .

eodlelenlulul

H.

d=

..L
.J.

-

x

. oc,,"
: : • I

sma~sm¢l

.

}

b'

.'

~\
0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,2-1 ~ ~

0,0 \

0,1

I

0,2

I

0,3

1

n~

1

0,5

I

0,6

II
0,7

n,N

I'

-.
0,9

.; "Fig.' I1I.'3.6. 'V~rl
'~ .. J _,.~ ~, ..

:!:\~'1

1-

1,0

I
1

1,1

I

12

i I

I

0,715 0,70 I0,67 0,"

10,.,,1 0,36 0,26 ~

0,091_°_-_1_0_1_°_1 ,-0-1
1

0,69 0,665~ 0,59 ~ 0,"

0,53 _0,485\0,381 0.31 0,225 0.15 0,075 0,005 _°_

0'' '1

O""i 0,"5' 0,"5 0,20 0,135 0,065'0,0"1_0_1_0_1 0,06 0,025'_0_1_0_

0,50 0,48 0,425 0,385 0,30 0,24 O,175'~

unitar noi cu orizontala IX = a) Sa se repn b) Sa se gas'( de echilibru limii c) Sa se calci si efortul unitar 1
efortul

111.3.7. In ui

0,45 0,435 0,42 0,28 1°,34 0,27 0,215 0,16 0,11 0,06 0,03 0,005; 0 0,3950,38 0,35 ~,34 0,37 O,335!O,295 0,25 0,1950,14
1

Resoluare. a)· Plednd ·dl
all~=... = "
(1, .

,

0,28 0,32 0.36 0.4
b-

0.325 0,30 0,26 0,225 O,175l ,13 0,09 0,05 0,035 0,01 0 0
1

I

0,10 0,053 O,(!350,01-1-0-

i

I

0,315 0,30 0,29 0,27 10,2351°,2050,135 0,11 0,08 0,045 0,035 0,0151°,005

0,285 0,2751 0,26 0,24 0,21"10,1S 0,14

I

!

'r", =0,. in

0,10 0,0", 0,0", 0,03 ~O 1+,01 _

0,26 0,25 0,24 0,215\0,20 0,16510,12 0,09 0,07 10,0410,031°,0210,01
semilatimea rambleuIui; h illilltimea rambleului

Efortul unit planul orizontal Mohr sint 01
(~

- .. -------------------------

___l

_

/

T'abelu I II 1.3.2

".9

11:0 11.1 11,2 ~=U~~~~~~~~~#ll~~~~_y
28 29 30

),15510,080 0,04010,02
1,19

0,12
1

0,08 10,05 0 IIS 0 07d
1 '
v~

~;;-6

,-' , I" -----.-----1-'---1,:115~
,33 10,27

i

r--r--~~~-+ __ +-~6
3' 32 33 3, l2,O I 2.0 12.0 I 2.0 : 2.0 I l.O ••

,.

1:26510,20 0,145:. 0,1051

"~951 0,23
,:141 0,28 ,:15 1 0,29

0,175' 0,13

0,195 0,15 0,21
1

0,17

0,225 0,19 0,24 0,20
<n

;;-I~~i~
T'abelu l 1II.3.3

ct. -;;: ~: 2c/lg~ sm a

.

=

-::Vi-::-' _-

Vi· Vj-l(c/Igt;.t

-!'T2'---

_

I

• "

cu

~I

fora

zJ

conSl(ierore proprlJ

tuar e in a gtevlo!l,

G( -

unqt» de deoere concutre de slcbi/ilofe

slna<smtb

a","

I

Fig. III.3.6. Verificarea stabilitAtli terenului de fundare folosfnd echilibrul limltl.

_UI_;_I_I_,o~I_I_'1 --,-I_I_~ I

~::_i_O_1 _° _Ii_o _ii' 1 075' 0,005 0 0 -1--1--1--'
1

oss: 0,015: 0

---1-'~
Of)

10

I

O,025!_0_I_O_; 0,03 0,005 0
:

I
I

.I.

111.3.7. 1n urma unei incercari de compresiune mono axial a s-au obtinut efortul unitar normal e, = 1;5 daN/em! si inclinarea planului de rupere cu orizontala = 54 a) Sa se reprezinte cercul lui Mohr pentru starea de eforturi. b) Sa se gaseasca parametrii rezistentei la forfecare folosind conditia de echilibru Iimita. c) Sa se calculeze eforturile unitare ce apar pe pla nul de rupere, precum ~i efortul unitar total ~i unghiul de deviere.
(J. 0 •

Rezoluare. a) Plecind de la relatia ce da eforturile
O'I,Z

~~ 0,035 0,01-1-005

principale: . ,,;v] 1/2
,

---_l)~ 10,03

HSII~
1

O'035'1~I-o-[ 0,01510,0051
"';"r

=

a, ~ ".

± ~ [{a,

-

0'.)2

+4
0'2

unde:

rr. = 0;

=

't'yo

= 0, in cazul compresiunii

monoaxiale = 0,

se obtine:

)15/ 0,03 1~01"; 0,01

i

al = a. ~i

0,021 0,01

Efortul unitar normal e, este efortul unitar principal maxim, deci planul orizontal este unul din planurile principale. Elementele cercului Mohr sint 01 (~,

0) ~i R = :'.

99

/

1;

I dott/cm 1,0

" ,'doN/em"'!
,

~

-.

.: ..

'

A

.(.
o

[.

O.S

U,17.J, ....

~
05
Qj '0

B

Fig. III~.7.

Conditla de echilibru litttitli. in incercarea de .' compresiune monoaxiaHl.

~care pentrucazul

......---20 fJ"/daN/crrii

111.3.8. 1 s-au facut Ul

tn figura III.3.7 s-a reprezentat la scara 1 em =0,5 daN/em!, cercul lui M ohr prezentind centrul 01 (0,75 daN/cm2; 0) ~i R = 0,75 daN/cm2• b) Coriditia de echilibru limitji este: sin <l>
=

", +

0'1 -

0'.

+ 2c

as

. ctg ot>

,

compresiunii monoaxiale devine:

si n <D = __

"1 + 2c

---'0','-- __

. ctg!II

Stiind ca planul de rupere face cu directia planului efortului unitar principal maxim unghiul IX, iar din conditia de tangenta a dreptei intrinseci cu cercul eforturilor de rupere, dublul valorii aceluiasi unghi este 90 <1>, se poate gasi unghiul de frecare interioara <1>. 21X = 90° <1>; III =2« - 90°; III = 18°.
0

proba proba proba a) Se cen b) Sa se c) Sase ~ total si inclim probapz),

+

Rezoloare
a) Eleme proba - proba
proba

+

Din conditia de echilibru limita rezulta pentru coeziune : c = ~ . I - sin ot> = 1,5, I - sin 18 = 0,545 daN/cm2,
0

2

cos ot>

2

cos 18

0

Dreapta intrinsedi are ecuatia -r, = 0,324 a 0,545. Reprezentarea ei s-a Hicut prin punctele de eoordonate (0; 0,545) ~i (-1,6i7; 0). c) Relatiile ce ne dau eforturile unitare din planul de rupere Slut:
a
IX

+

tn repre: unitare 2 em b) Cercui cornuna fiind pe ordonata 1 iar inclinarea Ecuatia c) Eforti

= 2.
2

a

a + ..2. 2

cos 20:; sin 20:'
'

a54"

= _:_
2

15

1,5 + -2 cos

108° = 0,518 da Njcm"; Direclia maxime) este tn cazul

-r

=

at

IX

2

"5-4' = ~ 2

, sin

108° = 0,713 da Njcm".

Efortul ung hiIII I d C
100

unitar dcvi cvicre

total "

= (a! !)112 = (0,5182 = 0,881 daN/eml;

Pa

+ ..

+ 0,713
0

2)1/2

=

(5

=

arc t' g
IX

=

0,713 arc t g -O,51S

=;}

-4

.

"'"