Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.

D

1

YÖ͉ TLYÖÁ ÚRÖÁ½V “WÖQe LÛR
˜ÁÙTÖ£ LÖX†‡¥ APLÖ sWÁ GÁ\
GÁ\ AWeLÁ C£‹‰
Y‹RÖÁ. AYÁ RÖÁ ÙT¼\
ÙT¼\ YW†‡]Ö¥ UUÛR ÙLÖ|
pYÙT£UÖÛ]ÚV' ÚTÖ£eh AÛZ†RÖÁ. pYÙT£UÖÁ
AYÄPÁ BeÚWÖcUÖL'ÚTÖ¡yPÖŸ. A'ÚTÖ‰ AYŸ
ÙS¼½›¦£‹‰ Y³‹R «VŸÛY† ‰¸›¦£‹‰ J£ ”R•
JÁ¿ ÚRÖÁ½V‰.
L¡V Œ\
Œ\†‡X C£‹R A‹R ”R†‡¼h AÚLÖW TpÙV|†R‰.
L‚¥ LPYŸLÛ[ÙV¥XÖ• «µjfe ÙLÖz£‹R‰.
APLÖsWÁ UÖP ‘\
‘\h AYÁ EPÛXC• EP‰.
A'ÚTÖ‰• ARÁ Tp APjL«¥ÛX. G]ÚY RÁ TpÛV'
ÚTÖeh•Tz pYÂP• ÚYzV‰.
”R• ÚLyPTz A‰ «£•‘VÛRÙV¥XÖ• NÖ'‘Pe
NÖ'‘Pe izV
YW†ÛR A¸†RÖŸ pYÁ. ”R• ÙT¼\
ÙT¼\ YW†‡]Ö¥ A‰
™°XÛLC• A³eh• Ne‡ ÙT¼½£ef\
ÙT¼½£ef\‰ GÁTÛR
EQŸ‹R ÚRYŸL· JÁ¿ iz ”R†ÛR RÛW›¥ fP†‡
ARÁ ÚU¥ 45 LP°[ŸLÛ[ AUŸ†‡]Ÿ. CR]Ö¥
TpVPjLÖU¥ ‰z†R‰. C‹R CeLyz¦£‹‰ RÁÛ]e
LÖ'TÖ¼¿• Tz ”R• ‘W•UÖ«P• ÚYzV‰. ‘W•UÖ
”R†‡P• "EÁÄÛPV ÚLÖWTp R‚V ®|
®| Ly|•ÚTÖ‰
UeL· TÛPeh• EQÛY E. NÖ͇W'Tz ®|
C¥ÛXÙVÁ\
C¥ÛXÙVÁ\Ö¥ ®yz¥ Yp'TYÛW YÖy|" GÁ¿ YW•
A¸†RÖŸ. A‹R ”RÚU YÖ͉ TLYÖÁ GÁ¿
AÛZeL'T|f\
AÛZeL'T|f\ÖŸ. AYÚW YÖ͉ ŒV‡LÛ[ E£YÖef
ARÁTz SP'TYŸLºeh SÁÛUC• SPeLÖRYŸLºeh
ˆÛUC• A¸†‰ Y£YRÖLe L£R'T|f\
L£R'T|f\‰.
«VÖTÖW•, ÙRÖ³¥ ÙN³eL YÖ͉
LÛPL¸¥ «VÖTÖW•
«VÖTÖW• ÙN³eL g²eLP YÖ͉
Y³˜Û\
Y³˜Û\LÛ[e LÛP‘zeL ÚY|•. JªÙYÖ£ ‡ÛNÛV'

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

2

TÖŸ†R LÛPLºeh• JªÙYÖ£«RUÖ] YÖ͉ ŒV‡L·
E·[].
fZeh TÖŸ†R LÛP:RÛW UyP• ÚU¼f¥ N¼¿ EVŸ‹‰•
fZef¥ RÖ²‹‰• C£eLÚY|•.
C£eLÚY|•. LÖNÖ[Ÿ ÙRÁfZeh
™ÛX›¥ YPeh' TÖŸ†‰ AUŸ‹‡£eL ÚY|•. TQ'
ÙTyz LÖNÖ[¡Á CP‰ TeL• C£eL ÚY|•. ÙRÁ
fZeh ™ÛX›¥ fZeh TÖŸ†‰ AUŸ‹RÖ¥ TQ' ÙTyz
LÖNÖ[¡Á YX‰ “\
“\• C£eL ÚY|•. LÖNÖ[Ÿ YPfZeh
YP ÚU¼h BfV CW| ‡ÛNL¸¨• AUWe iPÖ‰.
ÙR¼h TÖŸ†R LÛP:YPfZeh ™ÛXÛV ÚSÖef RÖ²YÖL
RÛW AÛUeL ÚY|•. LÖNÖ[Ÿ ÙRÁ ÚU¼h ™ÛX›¥
fZeh A¥X‰ YPeh TÖŸ†‰ AUWÚY|•. AY£ÛPV
YX‰“\
YX‰“\• TQ' ÙTyz C£eL ÚY|•. YPeh ÚSÖef
AUŸ‹RÖ¥ TQ' ÙTyz CP‰“\
CP‰“\• C£eL ÚY|•. ÙRÁ
fZeh A¥X‰ YP ÚU¼h ™ÛX›¥ AUWe iPÖ‰.
ÚU¼h TÖŸ†R LÛP :YPfZeh ™ÛX p½‰ RÖ²YÖL
AÛUV ÚY|•. LÖNÖ[Ÿ ÙRÁ ÚU¼h ™ÛX›¥ YPeh'
TÖŸ†‰ AUW ÚY|•. AYW‰ CP‰ ÛL “\
“\• TQ'
ÙTyzÛV ÛYeL ÚY|•. fZeh TÖŸ†‰ AUŸ‹RÖ¥
TQ' ÙTyz AYW‰ YX‰ “\
“\• AÛUV ÚY|• YPÚU¼h
™ÛX›ÚXÖ A¥X‰ ÙRÁ fZeh ™ÛX›ÚXÖ, YPfZeh
™ÛX›ÚXÖ AUWe iPÖ‰.
YPeh TÖŸ†R LÛP: YPfZeh ™ÛXÛV p½‰ RÖ²YÖL
AÛUeL ÚY|•. LÖNÖ[Ÿ YPÚU¼h ™ÛX›¥
™ÛX›¥ fZeh
ÚSÖef AUŸ‹RÖ¥ TQ' ÙTyzÛV YX‰ “\
“\• AÛUeL
ÚY|•. YPeh TÖŸ†‰ AUŸ‹RÖ¥ TQ' ÙTyz AYW‰
CP‰ ÛL “\
“\• C£eL ÚY|•. ÙRÁ ÚU¼h ™ÛX›¨•
AUWXÖ•. B]Ö¥ ÙRÁ fZeh A¥X‰ YPfZeh
™ÛX›¥ AUWe iPÖ‰.
YÖN¼Tz:

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

3

LÛPL¸¥ YÖN¼TzÛV LÛP›Á ˜µ ALX†‡¼h
AÛUeLXÖ•. fZeh' TÖŸ†R LÛP›¥ TzLÛ[ YPfZeh
YPfZeh
™ÛX›¥ AÛUeL ÚY|•. ÚU¼h TÖŸ†R LÛPL¸¥
TzLÛ[ YP ÚU¼f¥ AÛUeL ÚY|•. ÙR¼h TÖŸ†R
LÛP›¥ ÙRÁ fZeh ™ÛX›¥ TzLÛ[ AÛUeLXÖ•.
YPfZeh A¥X‰ fZeh TÖŸ†R LÛPL¸¥ YyP• A¥X‰
AÛW YyP• YzY˜·[ LÛP ÚRÖ¼\
ÚRÖ¼\• A¥X‰ TzL·
AÛUeLe iPÖ‰.
LR°L·:LÛP›¥ CW|eh• ÚU¼TyP cyPŸL· C£eh•
ÚTÖ‰ gÚZ ÙLÖ|eL'TyP «‡L¸Á Tz AY¼Û\
AY¼Û\e
ÛLVÖ[ ÚY|•fZeh' TÖŸ†. R LÛPL¸¥ YPfZeh
cyPŸ ‡\
‡\‹‡£eL ÚY|•. ÙRÁ fZeh cyPŸ
™z›£eL ÚY|•. CR¼h G‡ŸUÖ\
G‡ŸUÖ\ÖL AÛUeLe iPÖ‰.
CW| cyPŸLº• ÚY|UÖ]Ö¥ ‡\
‡\‹‡£eLXÖ•.
ÙR¼h TÖŸ†R LÛPL¸¥ ÙRÁ ÚU¼h cyPŸ ™z›£eL
ÚY|•. YPÚU¼h cyPŸ ‡\
‡\‹‡£eL ÚY|•. C‹R
ŒV‡eh G‡ŸUÖ\
G‡ŸUÖ\ÖLo ÙNšVe iPÖ‰. ÚU¼h TÖŸ†R
LÛPL¸¥ ÚU¼h ,YPÚU¼h cyPŸL· ‡\
‡\‹‡£eL
ÚY|•. ÙRÁ ÚU¼h cyPŸL· ™z›£eL ÚY|•.
CR¼h UÖ\
UÖ\ÖL ÙNšVe iPÖ‰. YPeh TÖŸ†R LÛPL¸¥
YPeh,YPfZeh cyPŸL· ‡\
‡\‹‡£eL ÚY|•.
YPÚU¼h cyPŸL· ™z›£eL ÚY|•. CR¼h UÖ\
UÖ\ÖL
ÙNšVe iPÖ‰.
”Û^ CP•:LÛP›Á DNÖÁV ™ÛX›¥ LP°·
TPjLÛ[ÚVÖ A¥X‰ «eWL†ÛRÚVÖ ÛYeLe iPÖ‰.
ÙRÁÚU¼h,ÙRÁ fZeh,YPÚU¼h BfV ‡ÛNL¸¥
JÁ½¥ AY¼Û\
AY¼Û\ ÛY†‰ ‡]˜• Y³Ty| «VÖTÖW†ÛR†
ÙRÖPjL ÚY|•.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

4

YÖ͉ TLYÖÁ «³†‡£eh• ÚSW•
YÖ͉ ÚRYÁ J£ NtNÖW ŒV‡ÛV Az'TÛPVÖLe
ÙLÖ| ”ÚXÖL†ÛRo r¼½ Y£YRÖL IˆL• i¿f\
i¿f\‰.
”°XL†ÛR TÁÂW| WÖpL[ÖL
WÖpL[ÖL ‘¡†‰ TÁ W|
WÖpLºeh• TÁÂW| UÖRjLÛ[ ŒŸQV• ÙNš‰ UÖR•
J£ WÖp›¥ T|eÛL ŒÛX›¥ YÖ͉ ÚRYÁ
NtN¡ef\
NtN¡ef\ÖŸ. G]ÚY “‡RÖL ®| LyP ŒÛ]'TYŸL· RÖ•
LyzP ÚYÛXÛV† ÙRÖPjh• UÖR†‡¥ YÖ͉ ÚRYÂÁ
NtNÖW ŒÛX GÁ]ÙYÁ¿ TÖŸeL ÚY|•.
YÖ͉ ÚRYÁ T|eÛL ŒÛX›¥ NtN¡ef\
NtN¡ef\ÖŸ. A'Tz
NtN¡eh• ÚTÖ‰ AY£ÛPV
AY£ÛPV pWr, ˜‰h, LÖ¥ BfV
™Á¿ E¿'“LÛ[C• «Xef «y| Y›¼¿' TÖL†‡¼h¡V
rT• UÖR†‡Û] L‚†‰ ®|Ly|• T‚ÛV ÙRÖPjhY‰
p\'“. Ú^Ö‡P NÖ͇W†‡¥ YÖÁ UPX†‡¥ E·[ U¼\
U¼\
fWLjL· T¼½ h½'‘yPÖ¨• UÂRŸL· Ypeh• ”–
”–ÛV'
T¼½ G‰°• h½'‘P' TP«¥ÛX.

B]Ö¥ YÖ͉ NÖ͇W†‡¥ ”–
”–eÚL A‡L ˜efV† ‰Y•
ÙLÖ|eL'T|f\
ÙLÖ|eL'T|f\‰. G]ÚY YÖ͉ Y³˜Û\
Y³˜Û\ LÛ[
LÛP‘z'T‰ AYpVUÖh•. YÖ͉ «tOÖ]˜• Ú^Ö‡P˜•
LX‹R J£ «cV•. C‰ i¿• ŒV‡Lºeh «tOÖ]'

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

5

”ŸYUÖ] BRWjLº• E·[] GÁ¿• pXŸ L£‰fÁ
L£‰fÁ\
£‰fÁ\]Ÿ.
YÖ͉ TLYÖÁ Y£P†‡Á h½'‘yP ÚSW†‡¥
«³†‡£'TÖŸ. A‹R ÚSW†‡¥ ®| Ly|• T‚ÛVÚVÖ
A¥X‰ LÛP, ÙRÖ³¼iPjL· ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\ ‘\
‘\ LyzPjL·
Ly|• T‚ÛVÚVÖ ÙRÖPjh• ÚTÖ‰ A‹R LyzP' T‚
RÛP›Á½ p\
p\'TÖL SÛPÙT¿Y‰PÁ LyzP†‡¥ E·[YŸ
L¸Á YÖ²° ÙN³eh•.
YÖ͉ TLYÖÁ «³†‡£eh• ÚSW• Y£UÖ¿:
ÛRUÖR•ÛRUÖR•- 12‹ÚR‡
12‹ÚR‡ LÖÛX 9.479.47-11.47 U‚ YÛW, UÖp
UÖR•UÖR•- 22‹ ÚR‡ LÖÛX 9.389.38-11.08 U‚ YÛW. p†‡ÛW
UÖR•UÖR•- 10‹ ÚR‡ LÖÛX 8.00 -9.30 U‚ YÛW. ÛYLÖp
UÖR•UÖR•- 21 ÚR‡ LÖÛX 9.049.04-10.34 U‚ YÛW. Bz UÖR•UÖR•11‹ ÚR‡ LÖÛX 8.028.02-9.32 U‚ YÛW. BY‚ UÖR•UÖR•-6‹
ÚR‡ U‡V• 2.242.24-3.54 U‚ YÛW YÛW. I'TpI'Tp-11‹ÚR‡
LÖÛX 6.50
6.50 -8.20 U‚ YÛW. LÖŸ†‡ÛLLÖŸ†‡ÛL-8‹ ÚR‡ LÖÛX
10.1110.11-11.41 U‚ YÛW.
LÖ¦UÛ] YÖjLo ÙN¥¨•ÚTÖ‰ LYÂeL ÚYzV
Nh]jL·
®|LyP A¥X‰ «VÖTÖW Œ¿Y]jL· ÙRÖPjL
LÖ¦UÛ]L· YÖjLo ÙN¥¨• ÚTÖ‰ LYÂeL ÚYzV
Nh]jL· Y£UÖ¿:Y£UÖ¿:rT Nh]jL·: hjL· LÖ¦ UÛ] YÖjh• ÚTÖ‰
g²eLP Nh]jL¸¥ JÁÛ\
JÁÛ\ LPÖ¥ LyzP'T‚
p\'TÖL «ÛW«¥ SP‹ÚR½ ˜zC• GÁ¿ AŸ†R•. SÖRÍYW
CÛN, BXVU‚ KÛN, L¥VÖQ ÚLÖX•, ‡£UQ†‡¼h
ÙT AÛZ†‰o ÙN¥¨R¥, ÚLÖ›¥ ”Û^, TrUÖ| G‡¡¥
Y£R¥, R•T‡L· Ú^ÖzVÖL G‡ÚW Y£R¥, TrTr-LÁ¿
ÚNŸ‹‰ Y£R¥, SÖš N‹ÚRÖcUÖL «Û[VÖ|R¥,
‡£UQ†‡¼h' ÙT TÖŸeLo ÙN¥¨R¥, ”Û^'
ÙTÖ£yL· ÙLÖ| ÙN¥¨R¥, ÙT ”'TÛPC• ÙNš‡,

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

6

hZ‹ÛR ‘\
‘\‹R ÙNš‡ Y£R¥, Aµeh hefV† ‰‚ÛV
ÙLÖ| Y£R¥, ÙRšY «efWLjL· ®‡ EXÖ Y£•
LÖyp, LÁÂ'ÙT ŒÛ\
ŒÛ\hPUÖL RƒŸ ÙLÖ|
Y£R¥, ” UÖÛX ÙLÖ| Y£• LÖyp, ‘WNY• ˜z‹‰
hZ‹ÛRÛV ÙLÖ| Y£• LÖyp, fWL' ‘WÚYN•,
‡£UQ•, ”…¥ L¥VÖQ• BfVY¼Û\
BfVY¼Û\e LÖ„R¥
ˆV Nh]jL·: hjL· LÖ¦UÛ] YÖjLo ÙN¥¨• ÚTÖ‰
g²eLP ˆV Nh]jLÛ[ G‡Ÿ ÙLÖ·[ÖR YÖ¿' TÖŸ†‰e
ÙLÖ·ºjL·.
NÖÛX›¥ NÛP, RLWÖ¿ SP‹‰ ÙLÖz£†R¥, SÖšL·
NÛP›|R¥, ÙT RÛX«¡ ÚLÖXUÖL Y£R¥, G¨•“†
‰| LÖ„R¥, ‰eLo ÙNš‡ ÚLyT‰, A¨eh† ‰‚ÛV
G|†‰o ÙN¥¨R¥, C\
C\‹RYŸLºeh L£U• LÖ¡V• ÙNšVo
ÙN¥ÚYÖÛWe LÖ„R¥, h¼\
h¼\YÖ¸ Cµ†‰o ÙN¥X'T|•
LÖyp, J¼Û\
J¼Û\e L EÛPVYÛW' TÖŸ†R¥, UW• NÖš‹‰
fP'TÛR' TÖŸ†R¥, «T†‰e LÖyp.
UÛ]›Á RW•
J£ UÛ]›Á RW• ˜R¥ RW• ,CWPÖ• RW•,™Á
RW•,™Á\
\Ö•
RW•,SÖÁLÖ• RW• G] SÖÁh YÛLVÖL' ‘¡eL'T|f\
‘¡eL'T|f\‰.
JªÙYÖ£ RW UÛ]Lºeh• E¡V «[eL†ÛR' TÖŸ'ÚTÖ•:
˜R¥ RW UÛ]:
YPeh, fZeh ‡ÛN›¥, SÖÁh ‡ÛNL¸¥, YPeh†
‡ÛN›¥ Uy|•, fZeh† ‡ÛN›¥ Uy|• ®‡L· AÛU‹R
UÛ]L· ˜R¥RW UÛ]L· Bh•
CWPÖ• RW UÛ]L·:
YPeh, fZeh, ÚU¼h BfV ™Á¿ ‡ÛNL¸¥ YPeh,
YPeh,
fZeh, ÙR¼h BfV ™Á¿ ‡ÛNL¸¥, YPeh, ÚU¼h
‡ÛNL¸¥, fZeh, ÚU¼h† ‡ÛN›¥, YPeh, ÙR¼h

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

7

‡ÛN›¥, fZeh, ÙR¼h† ‡ÛN›¥ ®‡L· AÛU‹R
UÛ]L· CWPÖ• RW UÛ]L· Bh•.
™Á\
™Á\Ö• RW UÛ]L·:
YPeh, ÚU¼h, ÙR¼h ‡ÛNL¸¥, fZeh, ÚU¼h, ÙR¼h
‡ÛNL¸¥, ÚU¼h ‡ÛN›¥ Uy|•, ÙR¼h ‡ÛN›¥ Uy|•,
ÚU¼h, ÙR¼h ‡ÛN›¥
‡ÛN›¥ ®‡L· AÛU‹R UÛ]L· ™Á\
™Á\Ö•
RW UÛ]L· Bh•.
SÖÁLÖ• RW UÛ]L·:
ÚSŸ ‡ÛN›¥ AÛUVÖU¥ YPfZeh† ‡ÛNÛV ÚSÖef
AÛU‹R UÛ], ÚSŸ†‡ÛNÛV ÚSÖef AÛUVÖU¥
YPÚU¼ÛL ÚSÖef AÛU‹R UÛ], ÚSŸ†‡ÛNÛV ÚSÖef
AÛUVÖU¥ ÙRÁ fZeÛL ÚSÖef AÛU‹R UÛ] BfV
ÛY ™Á\
™Á\Ö•RW UÛ]L· GÁ¿ YZjL'T|fÁ\
YZjL'T|fÁ\].
LyzP' T‚ÛV ÙRÖPjh• ”Û^
TP†‡¥ LÖyzC·[Tz YP fZeh' Th‡›¥ T·[• G|†‰
YPeh' TeLUÖL† ‡£•‘ I‹‰ rUjL¦L· I‹‰ RƒŸ
hP†‰PÁ JÁ\
JÁ\Á ‘Á JÁ\
JÁ\ÖL ŒÁ¿ T·[†‡¥ UtNº•
hjhU˜• LX‹R RƒÛW F¼\
F¼\ ÚY|•. YÛW TP†‡¥
LÖyzVTz YÖÛZ CÛX, rYÖ–
rYÖ–'TP• ÙNjL¥ BfVY¼Û\
BfVY¼Û\
JÁ\
JÁ\Á‘Á JÁ\
JÁ\ÖL fZeh ÚSÖef AÛU†‰e ÙLÖ|
YÖÛZ›ÛX›¥
YÖÛZ›ÛX›¥ RƒŸ ÙR¸†‰ ‘Á“ AY¥ ÙTÖ¡
LPÛX, LPÛX, AÛWfÚXÖ SÖy|o NŸeLÛW BfVY¼Û\
BfVY¼Û\
LX‹‰ YÖÛZ›ÛX›¥ ÛYeL ÚY|•. ‘Á“ rYÖ–
rYÖ–
TP†‡¼h h|•T† RÛX« ÙSš A¥X‰ S¥ÙXÙQš
«[eÛL H¼\
H¼\ ÚY|•.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

8

UÛ] E¡ÛUVÖ[¡Á RÖš, UÛ]«, UÖ–
UÖ–VÖŸ BfV ™Á¿
ÚT¡¥ J£YŸ «[eÛL H¼\
H¼\ ÚY|•. rYÖ–
rYÖ– TP†‡Á
˜Á YÖÛZ CÛX›¥ SÖ• «£T'T|• 3 YÛL LÂL·
ÛY†‰ CW| ÚRjLÖš EÛP†‰† RƒŸ pR\
pR\ÖU¥
ÛYeL°•. A'TzÚV RƒŸ pR½ «yPÖ¥ EÛP†R
ÚRjLÖš E· Th‡›¥ S¥X RƒÛW F¼½ ÛYeL
ÚY|•.
ÚY|•. ‘Á L¼”W• H¼ë½ E‡¡' ”eLÛ[e ÙLÖ|
108 ˜Û\
˜Û\ YÖ͉ LÖV†‡¡ U‹‡W•, YÖ͉ AÐÚPÖ†‡W•
i½ JªÙYÖ£ ˜Û\
˜Û\C• YÖ͉ TLYÖÁ TÖR†‡¥ UXŸ
ŠY ÚY|•. ”Û^ ÙNšC• T·[†‡¥ E‡¡' ”eL·,
UtN·, hjhU• CPÚY|•. ‘\
‘\h ™†RYŸL· ˜R¦¨•
CÛ[VYŸL· CWPÖY‰• ˆTÖWRÛ]o ÙNšV ÚY|•.
‘\h LÖ¦ UÛ]›¥ ˜R¦¥ SÖÁh G¨–
G¨–oN• TZ•,
L¼”W•, G|†‰e ÙLÖ| ÙRÁ ÚU¼h, ÙRÁfZeh,
YPfZeh, YPÚU¼h BfV SÖÁh Th‡L¸¥ G¨–
G¨–oN•
TZ†‡Á —‰ L¼”W• ÛY†‰ ^×YÖÛXCPÁ ˆTÖWRÛQe
LÖyz AÚR CP†‡¥ L¼”W†ÛR' ÚTÖy| G¨–
G¨–oN• TZ†ÛR
CWPÖL' ‘³‹‰ RÛW›¥ ÚTÖP ÚY|•. ARÁ ‘Á
RÖ•”X† Ryz¥ ”Û^ ÙNšR ‘WNÖR†ÛR ÛY†‰ AÐP
‡eh TÖXLŸLÛ[
TÖXLŸLÛ[ U]‡¥ ŒÛ]†‰ UÛ]›¥ h½›yP

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

9

Gy|† ‡ÛNL¸¨• hjhU•, UtN·, ” BfVY¼Û\
BfVY¼Û\ ”–
”–
›¥ CP ÚY|•.
‘\h ‘WNÖR†ÛRC• ”–
”–›¥ CP ÚY|•. ARÁ ‘\
‘ \h
UÛ]›Á U†‡V' Th‡›¥ hjhU•, UtN·” BfVY¼Û\
BfVY¼Û\
CP ÚY|•. ARÁ‘Á LyzP Œ“QŸ 9 rUjL¦L·
ÛLVÖ¥ ”Û^ ÙNšR ÙNjL¼LÛ[ YÖjf ”Û^ ÙNšV
G|†R T·[†‡¥ ÙR¼f¦£‹‰ YPeh ÚSÖef
ÚSÖef ˜Û\
˜Û\VÖL
A|ef ÛYeL ÚY|•. ‘\
‘\h SYRÖÂVjLÛ[' ÚTÖy|
L¼”WˆT• LÖyP ÚY|•. ”Û^ ˜z‹R ‘Á“ ”Û^eh
Y‹R AÛ]Y£• fZeh˜LUÖL ŒÁ¿ ER«VÖ[Ÿ J£YÛW
AÛZ†‰ G¨–
G¨–oN• TZ•,ÚRjLÖš, ”N‚eLÖš BfV
™Á½¨• L¼”W• ÛY†‰ JÁ\
JÁ\Á ‘Á JÁ\
JÁ\ÖL ˜Û\
˜Û\VÖL
‡£Ðz r¼½ UÛ]›Á ˜Á ÙR£«¥ ÚTÖy| EÛPeL
ÚY|•.
”Û^ ÙNšR ÙNjL¼LÛ[
ÙNjL¼LÛ[ LyzP• AÛUeh• ÚTÖ‰ ÙRÁ
ÚU¼h A¥X‰ YPfZeh TÖL†‡¥ ÛY†‰ LyP ÚY|•.
YÖ͉ «³eh• ÚSW†ÛR 5 TÖLUÖL' ‘¡†‰ SÖÁhTÖL
ÚSW†‡¥ ”Û^eLÖ] H¼TÖ|LÛ[ ÙNš‰ ˜z†‰«y|
5Y‰ TÖL ÚSW†‡¥ ”Û^ ÙNš‰ ˜zeL ÚY|•. C‰
ÚTÖÁ¿ ˜Û\
˜Û\VÖL YÖ͉ ”Û^ ÙNš‰ Lyz'T‚ÛV†
ÙRÖPjh•ÚTÖ‰ ®| Ly|• T‚ RÛP›Á½ SP‹ÚR¿•.
SP‹ÚR¿•.
®yz¥ E·[YŸL· YÖ²° p\
p\eh•. AÐP ‡eh TÖXLŸL·
®| Ly|YR¼h ER«VÖL›£'TÖŸL·. NLX
IÍYŸVjLº• ®yz¥E·[YŸLºehe fÛPeh•.
YÖ͉ TLYÖÁ LÖV†‡¡ U‹‡W•
K• AÄeWL¤TÖV «RUÚa
”– “†WÖV ˆUË
R‹ÚSÖ YÖ͉ “£c 'WÚNÖRVÖ†
AÐP‡eh TÖXLŸ ‰‡

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

10

AÐP‡eh TÖXLŸ DNÖÂVÖ ÚTÖ¼½
Y[• R£• hÚTWÚ] ÚTÖ¼½
E›Ÿ LÖeh• YÖC TLYÖÚ] ÚTÖ¼½
TrÛU R£• Y£QÚ] ÚTÖ¼½
A£·–
A£·–h Œ£‡ TLYÖÚ] ÚTÖ¼½
R£UYÖÁ –£†ï ÚTÖ¼½
rT Ae TLÚYÚ] ÚTÖ¼½
EVŸÛY† R£• C‹‡WÚ] ÚTÖ¼½
LÖeh• ‘W•UÍRÖ] TLYÖÚ]
ÚTÖ¼½ ÚTÖ¼½ ÚTÖ¼½!
JªÙYÖ£ Th‡ AÛ\
AÛ\›Á p\
p\'“L·
®yzÁ JªÙYÖ£ Th‡›¥ AÛUC• AÛ\
AÛ\L¸Á
p\'ÛTC•, AÛR ÛLVÖ[ ÚYzV ˜Û\
˜Û\ÛVC• TÖŸ'ÚTÖ•.
YPfZeh Th‡:Th‡:®yz¥ E·[ Gy|† ‡ÛNL¸¥ YPeh,fZeh ‡ÛNL·
N‹‡eh• YPfZeh† ‡ÛNÚV A‡L ˜efV†‰Y•
YÖš‹R‰. C‰ DNÁ Ypeh• Th‡VÖh•. G]ÚY C‰
DNÖÁV ™ÛX GÁ¿• AÛZeL'T|f\
AÛZeL'T|f\‰. C‹R YPfZeh'
Th‡›¥ AÛUC• AÛ\
AÛ\ÛV –L°• ŠšÛUVÖL
ÛY†‡£eL ÚY|•.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

11

”Û^ AÛ\
AÛ\ AÛU'TR¼h –L°• ÙTÖ£†RUÖ] Th‡
YPfZeh' Th‡VÖh•. ˜z‹RYÛW C‹R AÛ\
AÛ\›¥
TÖWjLÛ[ H¼\
H¼\eiPÖ‰. C‹R AÛ\
AÛ\›¥ S¥X LÖ¼Ú\
LÖ¼Ú\ÖyP•
C£ef\
C£ef\ UÖ‡¡C•, SÁ\
SÁ\ÖL s¡V J¸ Y£f\
Y£f\ UÖ‡¡C•
TÖŸ†‰e ÙLÖPÖ¥ ®yz¥ ÙN¥Y Y[• A‡L¡eh• NLX
IÍYŸVjLº• S•ÛU
S•ÛU Y‹‰ AÛPC•.
U¼\
U¼\ Th‡›¥ E·[ RÛW† R[jLÛ[«P C‹R YP fZeh
AÛ\
AÛ\›Á RÛW† R[• N¼¿ T·[UÖLÚY C£eL ÚY|•.
YPfZeh AÛ\
AÛ\›¥ Lz'TÖL NÛUV¥ AÛ\
AÛ\ AÛUeLe
iPÖ‰. CR]Ö¥ë ˆV TXÁL· «Û[C•. ‡]˜• I‹‰
˜Û\
˜Û\ C‹R AÛ\
AÛ\ÛV S¥X RƒWÖ¥ Lµ« r†R'T|†R
ÚY|•.
CR]Ö¥ G|†R LÖ¡V†‡¥ ÙY¼½fÛPeh•. YPfZeh
AÛ\
AÛ\›¥ ÙR¼h, ÙRÁ fZeh Th‡›¥ îÛZ° YÖ›¥
AÛU†‰eÙLÖ·[ ÚY|•. C[• YV‡]Ÿ C‹R AÛ\
AÛ\›¥
Šjh• ÚTÖ‰ AYŸL· S¥X r¿r¿'TÖ]YŸ L[ÖL°•,
BÚWÖefVUÖ]YŸL[ÖL°• C£'TŸ. ÚSÖšYÖš'TyPYŸL·
C‹R AÛ\
AÛ\›¥ Šjf Gµ‹RÖ¥ «ÛW«¥ A‹ÚSÖš hjh•.
rT LÖ¡VjL·, “‡V ˜V¼pL·, ÚYÛXeh «Q'
‘†R¥,T¡yÛNeh' Tz†R¥ ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\Y¼Û\
Y¼Û\ C‹R AÛ\
AÛ\›¥
ÛY†‰ ÙNšC•ÚTÖ‰ A‡¥ S¥X ÙY¼½ EPÖh•.
ÙRÁfZeh' Th‡

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

12

®yz¥ ÙR¼h,fZeh ‡ÛNL· N‹‡eh• ÙRÁfZeh'
Th‡. C‰ YÖC TLYÖÁ hz ÙLÖz£eh• Th‡.
NÛUVXÛ\
NÛUVXÛ\eh¡V' Th‡VÖh•. Cjh NÛUV¥ AÛ\
AÛ\
AÛUeh•ÚTÖ‰ h|•T†‡¥ NÛPo NoNW°L· CÁ½
J¼¿ÛU ŒLµ•. rT LÖ¡VjL· RÛP›Á½ ŒL²‹ÚR¿•.
h|•T E¿'‘]ŸL¸Á BÚWÖefV• ÚUÚXÖjh•.
C‹R AÛ\
AÛ\›Á R[• ÙR¼h, ÚU¼h Th‡ N¼¿
EVWUÖL°•, YPeh, fZeh' Th‡ N¼¿ RÖ²YÖL°•
C£ehUÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. C‹R AÛ\
AÛ\›Á
fZeh, YPfZeh, ÙR¼h, ÙRÁ fZeh' Th‡›¥
^Á]¥L· AÛU'T‰ p\
p\'“. ÙRÁ fZeh' Th‡AÛ\
Th‡AÛ\ÛV
T|eh• AÛ\
AÛ\VÖL' TVÁT|†‰YÛR† RYŸeL ÚY|•.
CR]Ö¥
CR]Ö¥ «WVo ÙNX°, A‡LUÖ] U£†‰Yo ÙNX°,
h|•T†‡¥ NÛPo NoNW° ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\ÛY EPÖh•.
YPÚU¼h Th‡
®yz¥ YPeh, ÚU¼h' ‡ÛNL· N‹‡eh• YPÚU¼h
Th‡ÛV YÖC TLYÖÄeh E¡V' Th‡VÖL YÖ͉
NÖ͇W• i¿f\
i¿f\‰. YPÚU¼h Th‡ AÛ\
AÛ\ÛV ÙTL·
Rjh• AÛ\
AÛ\VÖL TVÁT|†‡e ÙLÖ·[XÖ•. C‰
ÙTLºeh¡V AÛ\
AÛ\VÖh•. ‡£UQ• RÛPTy|
RÛPTy| Y£•
C[• ÙTL· Cjh A‡L ÚSW• Rjf›£eh• ÚTÖ‰
AYŸLºeh «ÛW«¥ ‡£UQ• SP‹ÚR¿•.
«ÛXÚTÖLÖR ÙTÖ£yL· U¼¿• ÙNÖ†‰eL¸Á
RÍRÖÚYÇLÛ[ C‹R AÛ\
AÛ\›¥ ÛY†‡£eh•ÚTÖ‰ A‰
LÖ¼¿ ÚYL†‡¥ «ÛW«¥ «¼TÛ]VÖh• GÁT‰ YÖ͉
IˆL•. ÙY¸SÖ| ÙN¥X «£'T˜·[YŸL· YPÚU¼h
AÛ\
AÛ\›¥ Rjf]Ö¥ AYŸ L¸Á L]° «ÛW«¥
ŒÛ\
ŒÛ\ÚY¿•. YPÚU¼h Th‡ AÛ\
AÛ\ÛV «£‹‡]Ÿ LÛ[
ETN¡eh• AÛ\
AÛ\VÖL°• TVÁT|†‡e ÙLÖ·Y‰ p\
p\'TÖh•.
ÙRÁ ÚU¼h Th‡

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

13

®yz¥ ÙR¼h,ÚU¼h ‡ÛNL· N‹‡eh• C‹R' Th‡ Œ£‡
TLYÖÁ Rjf›£eh• AÛ\
AÛ\VÖh•. CÛR Œ£‡ AÛ\
AÛ\
GÁ¿• AÛZ'TÖŸL·. S• YÖZeÛL›¥ ŒLµ•
SÁÛU,ˆÛU,EP¥ BÚWÖefV•,YÖ²eÛL† RW•
ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\Y¼Û\
Y¼Û\ ˆŸUÖÂeh• Ne‡ ÙRÁ ÚU¼h AÛ\
AÛ\eh
E|. C‹R Th‡›¥ AÛUC• AÛ\
AÛ\ÛV
TÖWUÖ],Lz]UÖ],EVWUÖ] Th‡VÖL AÛU†‰e ÙLÖ·Y‰
p\'“. C‹R AÛ\
AÛ\›Á rYŸL· 90 zf¡eh ÙNjh†RÖL
C£eL ÚY|•.
Cjh hÛ\
hÛ\‹R TyN• J£ TWÛQVÖY‰ AÛU†‰eÙLÖ·[
ÚY|•. HÙ]Á\
HÙ]Á\Ö¥ C‹R AÛ\
AÛ\ U¼\
U¼\ AÛ\
AÛ\LÛ[«P
ÙLÖtN• TÖWUÖ]RÖL C£'T‰ S¥X‰. fZeh,YPeh,
TÖL†‡¥ C‹R
C‹R AÛ\
AÛ\›Á îÛZ° YÖ›ÛX
AÛU†‰eÙLÖ·[XÖ•. C‹R AÛ\
AÛ\ÛV h|•T† RÛXYÁ
A¥X‰ ®yz¼h† RÛXULÁ BfVYŸL· T|†‰
Gµ‹‡£eh• AÛ\
AÛ\VÖL' TVÁT|†‰Y‰ p\
p\'“. ‡]˜•
UÖÛX 6 U‚ ˜R¥ U¿SÖ· s¡V ERV•YÛW C‹R
AÛ\
AÛ\›¥ GÙQš «[eh G¡C•Tz' TÖŸ†‰e
ÙLÖPÖ¥ ®yzÁ RÛXYÄeÚLÖ,RÛXULÄeÚLÖ G‹R
BT†‰• ŒLZÖ‰.
YPeh U†‡V'
U†‡V' Th‡
®yzÁ YPeh' ‡ÛN›Á U†‡›¥ AÛUC• YPeh
U†‡V' Th‡ AÛ\
AÛ\ ÙN¥Y†‡¼h A‡T‡VÖ] hÚTWÁ
Rjf›£eh• AÛ\
AÛ\VÖh•. G]ÚY C‹R' Th‡eh ®yz¥
ÙN¥Y Y[†ÛR E| T„• Ne‡ E|. C‹R
AÛ\
AÛ\›Á ÙR¼h ,ÚU¼h ,ÙRÁ ÚU¼h rYŸL¸¥LÚTÖ|L·
ÛY†‰ A‡¥ TQ•,SÛL ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\Y¼Û\
Y¼Û\ ÛY†‰ “ZjhY‰
®yzÁ ÙN¥Y ÙN³'ÛT A‡L¡eh•. G'ÚTÖ‰•
G'ÚTÖ‰• RÖWÖ[UÖ]
TQ'“ZeL• C£‹‰ ÙLÖÚP›£eh•. ÙTL· U¼¿•
CÛ[V RÛX˜Û\
RÛX˜Û\›]Ÿ Rjh• AÛ\
AÛ\VÖL C‹R AÛ\
AÛ\ÛV'
TVÁ T|†‡e ÙLÖ·[XÖ•. YPfZeh AÛ\
AÛ\eh A|†RRÖL
A‡L ˜efV†‰Y• ÙLÖ|†‰ –L°• ŠšÛUVÖL

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

14

TÖ‰LÖeL ÚYzV' AÛ\
AÛ\ YPeh U†‡V' Th‡
AÛ\
AÛ\VÖh•. CÛR Tzeh• AÛ\
AÛ\VÖL°•,L•'ïyPŸ
ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\Y¼Û\
Y¼Û\ TVÁT|†‰• AÛ
AÛ\VÖL°• TVÁT|†‡]Ö¥
UÖQYŸL¸Á L¥« p\
p\eh•. C‹R AÛ\
AÛ\›¥ TWL·
C¥XÖU¥ C£'T‰ S¥X‰.
fZeh U†‡V' Th‡
®yzÁ fZeh ‡ÛN›Á U†‡V' Th‡›¥ AÛUC• C‹R
Th‡ C‹‡WÄe h¡V TÖLUÖLe L£R'T|f\
L£R'T|f\‰. C‰ ®y|e
hZ‹ÛRL¸Á G‡Ÿ LÖX•, AYŸL¸Á EVŸ°,YÖ²eÛL
ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\ Y¼Û\
Y¼Û\† ˆŸUÖÂef\
ˆŸUÖÂef\‰. C‹R' Th‡ÛV «y|e
hZ‹ÛRL· A‡L•
A‡L• “Zjh• AÛ\
AÛ\VÖL' TVÁT|†R
ÚY|•. AYŸL· Tzeh•,T|eh• AÛ\
AÛ\VÖL'
TVÁT|†RXÖ•. C‹R' Th‡ AÛ\
AÛ\›Á fZeh,YPeh'
rY¡¥ ^Á]¥ AÛUeL ÚY|•. C‹R AÛ\
AÛ\›Á YP
fZeh' Th‡›¥ G‹R' ÙTÖ£Û[C• ÛYeLe iPÖ‰.
C‹R AÛ\
AÛ\›¥ s¡V J¸, LÖ¼Ú\
LÖ¼Ú\ÖyP• C£ehUÖ¿'
TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. J£ ®yz¥ fZeh U†‡V'
Th‡ AÛ\
AÛ\ A‹R
A‹R ®yzÁ CÛ[VhUÖWŸLºeh H¼\
H¼\RÖLe
L£R'T|f\
L£R'T|f\‰.
ÙR¼h U†‡V' Th‡
J£ ®yzÁ ÙR¼h ‡ÛN›Á U†‡V' Th‡ YÖ͉
NÖ͇W†‡¥ GUÄeh¡V TÖLUÖLe L£R'T|f\
L£R'T|f\‰. C‹R
AÛ\
AÛ\›¥ h|•T†‡Á CWPÖY‰ YÖ¡rL· RjhY‰
p\'“. ”Û^ AÛ\
AÛ\VÖL°• ÙTÖ£yL· ÛYeLeizV
AÛ\
AÛ\VÖL°• C‹R AÛ\
AÛ\ÛV' TVÁT|†RXÖ•. C‹R
AÛ\
AÛ\›¥ fZeh A¥X‰ YPfZeh'
YPfZeh' Th‡L¸¥ îÛZ°
YÖ›¥ AÛUeL ÚY|•. C‹R AÛ\
AÛ\›¥ YPfZeh'
Th‡›¥ JyPÛPe L•“, ‰ÛP'T• ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\Y¼Û\
Y¼Û\ ÛYeLe
iPÖ‰. C‹R AÛ\
AÛ\›Á ÙRÁ ÚU¼h' Th‡›¥ LÚTÖ|
AÛU'T‰ p\
p\'ÛT† R£•.
ÚU¼h U†‡V' Th‡

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

15

®yzÁ ÚU¼h ‡ÛN›Á U†‡›¥ AÛU‹‰·[ C‹R' Th‡
Y£Q TLYÖ ÄÛPV' Th‡VÖLe L£R'T|f\
L£R'T|f\‰. C‹R
AÛ\
AÛ\ÛV ”Û^ AÛ
AÛ\VÖLÚYÖ ÙTÖ£yL· ÛYeh•
AÛ\
AÛ\VÖLÚYÖ A¥X ‰ CWPÖY‰ ULÁ A¥X‰ U£
ULÁ Rjh• AÛ\
AÛ\VÖL' TVÁ T|†‡e ÙLÖ·[XÖ•. C‹R
AÛ\
AÛ\›¥ ÙR¼h, ÚU¼h rYŸL¸¥ TW AÛU'T‰
p\'TÖ]' TXÁLÛ[† R£•. C‹R AÛ\
AÛ\ ›Á ÙRÁÚU¼h
rY¡¥ LÚTÖ| AÛU'T‰ ®yz¼h SÁÛUL· TX ÙT¼¿†
R£•.
TQ' ÙTyz ÛYeh• AÛ\
AÛ\
®yz¥ TQ' ÙTyz ÛYeh•
ÛYeh• AÛ\
AÛ\ÛV N¡VÖL†
ÚRŸ‹ÙR|'T‰ ˜efV•. ®yzÁ ÙN¥Yo ÙN³'“ C‹R
AÛ\
AÛ\ÛVRÖÁ A‡L• NÖŸ‹‰·[‰. YPeh U†‡V' Th‡
hÚTWÄeh E¡V AÛ\
AÛ\VÖh•. G]ÚY C‹R AÛ\
AÛ\›¥RÖÁ
TQ' ÙTyzÛV ÛYeL ÚYP•TQ'ÙTyz YPeh. ÚSÖef
C£ehUÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. YPeh ‡ÛNeh
A|†RTzVÖL ÙR¼h ‡ÛN AÛ\
AÛ\›¥ TQ' ÙTyzÛV
AÛUeLXÖ•.
AÛUeLXÖ•. YPfZeh AÛ\
AÛ\›¥ TQ' ÙTyzÛV ÛYeL
ÚSŸ‹RÖ¥ A‹R AÛ\
AÛ\›Á ÙRÁ ÚU¼h ™ÛX›¥ AÛR
ÛYeL ÚY|•YPÚU¼h ™ÛX›¥ ÛYeL ÚSŸ‹RÖ¥
TQ'ÙTyzÛV YPeho rYÛW ÙRÖPÖR YÛL›¥ ÛYeL
ÚY|•. ÙRÁ fZeh AÛ\
AÛ\›¥ TQ' ÙTyzÛV Ge
LÖWQ• ÙLÖ|• ÛYeLe iPÖ‰. A'Tz ÛY†RÖ TQ
«WV• A‡LUÖL C£eh•.

TQ'ÙTyz S¥X L]UÖL
L]UÖL C£'T‰ AYpV•. TQ'ÙTyzÛV
J£ AXUÖ¡›¥ ÛY'TRÖL›£‹RÖ¥ A‰ ÙR¼ho
rYÛWÚVA¥X‰ ÚU¼ho rYÛWÚVÖ ÙRÖy|e
ÙLÖz£ehUÖ¿ TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. TQ' ÙTyz
ÛYeh• AÛ\
AÛ\›Á LR° J¼Û\
J¼Û\' TÛP›¥ C£'T‰ S¥X‰.
CR]Ö¥ TQ' ÙTyz›¥ ÛYeh• TQ• SÖºeh SÖ·

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

16

ÙT£h•. TQ' ÙTyz AÛ\
AÛ\›Á îÛZ° YÖ›¥
YPeh,fZeh,YPfZeh†
YPeh,fZeh,YPfZeh† ‡ÛNL¸¥ C£'T‰ SX•. ®yzÁ
ÙRÁÚU¼h AÛ\
AÛ\›Á ÙRÁ ÚU¼h ™ÛXC• TQ' ÙTyz
ÛY'TR¼h' ÙTÖ£†RUÖ] AÛ\
AÛ\VÖh•. Cjh TQ' ÙTyz
ÛY†RÖ¨• ÙN¥Y• ÙT£h•.
TQ†ÛR AXUÖ¡›¥ ÛYeh• ÚTÖ‰ A‡¥ L]UÖ]
ÙTÖ£· G‰°• C¥XÖRYÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•.
AXUÖ¡›¥ TQ†ÛR ÚU¥ RyzÚXÖ A¥X‰
S|†RyzÚXÖRÖÁ ÛYeL ÚY|•. g²† Ryz¥ Lz'TÖL
ÛYeLe iPÖ‰. TQ†ÛRC• ‰‚ÛVC•
‰‚ÛVC• JÚW ÙTyz›¥
ÛYeLe iPÖ‰. TQ' ÙTyz›¥ YÖNÛ] ‡W«VjLÛ[
ÚTÖy| ÛYeLe iPÖ‰. TQ' ÙTyz BPÖU¥ AÛNVÖU¥
C£eh•Tz AÛR E¿‡VÖL Œ¿†R ÚY|•. TQ'
ÙTyzÛV ˜µY‰• LÖ¦ ÙNš‰ «PÖU¥ A‡¥ J£
¤TÖVÖY‰ ÚTÖy| ÛYeL ÚY|•. TQ' ÙTyzÛV
G'ÚTÖ‰• ŠšÛUVÖL ÛYeL ÚY|•.

^Á]¥L·
^Á]¥LÛ[ LR°L· RVÖ¡eL'
RVÖ¡eL' TVÁ T|†‡V AÚR
YÛLVÖ] UW†‡]ÖÚXÚV ÙNšY‰ –L°• p\
p\‹R
TXÁLÛ[† R£•. ^Á]¥LÛ[ ÙY·¸'TeLUÖL† ‡\
‡\e
h•Tz AÛUeL ÚY|•. ®yzÁ YPeh, fZeho
rYŸL¸¥ ÙR¼h,fZeho rYŸL¸¥ ÛY'TÛR«P
A‡LUÖ] ^Á]¥LÛ[ AÛUeL ÚY|•. ®yzÁ YPeh
U¼¿• ÙR¼ho rY¡¥ ^Á]ÚX ÛYeLÖU¥ C£eLe
iPÖ‰.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

A'Tz ÛYeLÖU¥ C£‹RÖ¥ ®yz¥ E·[YŸL¸Á
BÚWÖefV• TÖ‡eh•. ^Á]¥ L¸Á G‚eÛL
CWyÛP'ÛP›¥ AÛUV ÚY|•. B]Ö¥ T†‰,
C£T‰,˜'T‰,SÖ¼T‰ ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\ G‚eÛLL¸¥
^Á]¥LÛ[ AÛUeLe
AÛUeLe iPÖ‰. RÛXYÖN¨eh CW|
TeLjL¸¨• ^Á]¥L· ÛY'T‰ S¥X‰.
C‰ ®yz¥ E·[YŸL· ÚSÖšYÖš' T|YÛR† R|eh•
ÚU¨• CªYÖ¿ CW| ^Á]¥ ÛYeL«¥ÛX GÁ\
GÁ\Ö¥
®yz¥ ÙTÖ£[ÖRÖWo peL¥ AzeLz† RÛX Šeh•.
hÛ\
hÛ\‹R TyN• RÛX YÖN¦Á J£ TeLUÖY‰ ^Á]¥
AÛU†‰«P ÚY|•.

17

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

18

ÙT¡V ®|L¸¥ ÙT¡V ^Á]¥ LÛ[C•, p½V ®|L¸¥
p½V ^Á]¥LÛ[C• AÛUeL ÚY|•. UÖ¼½ AÛUeLe
iPÖ‰. Aª YÖ¿ ÙNšC• TyN†‡¥ h|•T†‡¥
E·[YŸL· «VÖ‡L[Ö¥ AY‡C¿ YÖŸL·.
^Á]¥L· LR° LÛ['ÚTÖ¥ UÂR Ey“hR¥ C¥XÖR
Th‡VÖL C£'TRÖ¥ ^Á]¥L¸Á Ne‡ LR°L¸Á
Ne‡ÛV«P hÛ\
hÛ\YÖ]‰ GÁ¿ YÖ͉ NÖ͇W•
L£‰f\
L£‰f\‰.
h¸VXÛ\
h¸VXÛ\
h¸VXÛ\
h¸VXÛ\ T|eÛL AÛ\
AÛ\ehe fZefÚXÖ A¥X‰
YPefÚXÖ AÛU‹‡£eL ÚY|•. T|eÛL AÛ\
AÛ\›Á
R[UyP†ÛR «P h¸VXÛ\
h¸VXÛ\›Á R[ UyP• p½‰ RÖ²YÖL
C£eh•Tz' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. J£ÚYÛ[
T|eÛL AÛ\
AÛ\eh ÚU¼fÚXÖ, fZefÚXÖ h¸VXÛ\
h¸VXÛ\
AÛU‹‡£‹RÖ¥ A‹R h¸VXÛ\
h¸VXÛ\›Á R[ UyP• T|eÛL
AÛ\
AÛ\›Á R[ UyP†ÛR«P p½‰ EVŸYÖL C£eh•Tz
AÛU†‰ YÖ͉ hÛ\
hÛ\ÛV ŒYŸ†‡ ÙNšV ÚY|•.

®yzÁ G ‡ÛNL¸¥ h¸VXÛ\
h¸VXÛ\ AÛU'TRÖ¥ EPÖh•
SÁÛU ˆÛULÛ[' TÖŸ' ÚTÖ•. YPeh:

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

19

SÁÛUVÖ] TXÁLÚ[ EPÖh•, YPfZeh: C‰°•
S¼TXÁLÛ[ÚV†R£•,
ÙR¼h: p\
p\'TÖ]TXÁL· EPÖh•. ÙRÁfZeh:Cjh
h¸VXÛ\
h¸VXÛ\ AÛUeLe iPÖ‰ AªYÖ¿ AÛUeh• TyN†‡¥
®yz¥ Ypeh• ÙTLºeh ˆÛU EPÖh•.
AYŸLºeh UÖR«Xehe ÚLÖ[Ö¿,
ÚLÖ[Ö¿, LŸ'T'ÛTe ÚLÖ[Ö¿
EPÖh•.
ÚU¼h: SÁÛUVÖ]' TXÁLÚ[ EPÖh•.
YPÚU¼h: G ‡ÛNL¸¥ h¸VXÛ\
h¸VXÛ\ AÛUeL –L'
ÙTÖ£†RUÖ] AÛ\
AÛ\ YPÚU¼h AÛ\
AÛ\ÚV. Cjh h¸VXÛ\
h¸VXÛ\
AÛU'T‡]Ö¥ T¥ÚY¿ SÁÛUL· SPeh•. ®yz¥ rT
LÖ¡VjL· RÛP›Á½ SP‹ÚR¿•. fZehfZeh- SÁÛU,
ÙRÁÚU¼hÙRÁÚU¼h- SÁÛU.
h¸VXÛ\
h¸VXÛ\ÛVC• L³YÛ\
L³YÛ\ÛVC• ÚNŸ†‰ AÛUeh•
AÛUeh•
TyN†‡¥ RƒÛWo sPÖeh• TÖšXÛ\
TÖšXÛ\ ÙRÁfZeh
™ÛX›¥ ÛYeL ÚYP•. RƒŸ Y£• hZÖÛV
YPfZeho rY¡¥ T‡eL ÚY|•. ÛL Lµ°•
ÙRÖyzÛVe fZeho rY¡¥ T‡eL ÚY|•.
˜L• TÖŸeh• LQÖzÛV YPeho rYŸ A¥X‰ fZeho
rY¡¥ T‡eLXÖ•. ‰‚LÛ[ UÖy|YR¼LÖ] ÙLÖefÛVe
ÙR¼h A¥X‰ ÚU¼ho rY¡¥ ÙTÖ£†R ÚY|•. T|ÛL
T|ÛL
AÛ\
AÛ\eh· h¸V¥ U¼¿• L³'TÛ\
L³'TÛ\ÛV AÛUeh•TyN†‡¥
L³YÛ\
L³YÛ\ÛV YPÚU¼h ™ÛX›¥ AÛUeL ÚY|•.

T|eÛL AÛ\
AÛ\
®yz¥ JÚW J£ T|eÛL AÛ\
AÛ\ AÛUeh• ÚTÖ‰ ÙRÁ
ÚU¼h AÛ\
AÛ\ÛV' T|eÛL AÛ\
AÛ\VÖL' TVÁT|†R ÚY|•.
JÁ¿eh ÚU¼TyP T|eÛL AÛ\
AÛ\ AÛU'TRÖL›£‹RÖ¥
ÙR¼h A¥X‰ ÚU¼f¥ AY¼Û\
AY¼Û\ i|RXÖL AÛU†‰e

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

20

ÙLÖ·[XÖ•. ®yzÁ YPfZeh†
YPfZeh† ‡ÛN›¥ T|eÛL AÛ\
AÛ\
AÛUeLe iPÖ‰.
A'TzÚV Ajh T|eÛL AÛ\
AÛ\ AÛU† RÖ¨• A‡¥
hZ‹ÛR L·RÖÁ T|eL ÚY|•. CÚRÖÚTÖ¥ ®yzÁ
YPef¥ T|eÛL AÛ\
AÛ\ÛV AÛU†RÖ¥ Y£UÖ]•
‡£'‡LWUÖL C£eLÖ‰. YV‡¥ ™†RYŸL· ÙRÁ ÚU¼f¥
AÛUC• T|eÛL AÛ\
AÛ\›¨•, CÛ[V YŸL· ÙR¼f¨•,
ÚU¼f¨• AÛUC• T|eÛL AÛ\
AÛ\›¨• T|eL ÚY|•.
ÚY|•.
ÙRÁ fZef¥ AÛUC• T|eÛL AÛ\
AÛ\ÛV LÁÂ'
ÙTL·, ÙT hZ‹ÛRL· ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\YŸL· TVÁT|†RXÖ•.
‡£UQUÖ]YŸL· AÛR† ÙRÖPŸ‹‰ TVÁT|†Re iPÖ‰.

YPeh†
YPeh† ‡ÛN›¥ Lz'TÖL† RÛX ÛY†‰' T|eLe
iPÖ‰. ÙR¼h, ÚU¼h, fZeh ‡ÛNL¸¥ RÛX ÛY†‰'
T|'T‰ S¥X‰. E†‡W†‡¼h ÚSŸ gÚZ T|eLe iPÖ‰.
H¡, h[•, LP¥, B¿ ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\ hŸ ŒÛXLÛ[ ÚSÖef
T|eÛL AÛ\
AÛ\ AÛUeLe iPÖ‰. ÚU¥ UÖz›¥ T|eÛL
AÛ\
AÛ\ AÛUeh• ÚTÖ‰ AR¼h ÚSŸ gÚZ NÛUV¥ AÛ\
AÛ\
C£eLe iPÖ‰.
EVŸ TR«LÛ[ Yf'TYŸL· ÚU¼ÚL RÛX ÛY†‰•
«tOÖÂL· U¼¿• LÛX†‰Û\
LÛX†‰Û\, Gµ†‰† ‰Û\
‰Û\ÛVo
ÚNŸ‹RYŸL· fZef¥ RÛX ÛY†‰' T|eL ÚY|•.
Tzeh• AÛ\
AÛ\

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

21

®yz¥ Tzeh• AÛ\
AÛ\ÛVÚVÖ A¥X‰ p½V {XL†ÛRÚVÖ
AÛUeh• ÚTÖ‰ LÛP‘zeL ÚYzV SÛP˜Û\
SÛP˜Û\L·
Y£UÖ¿:
®yz¥ Tzeh• AÛ\
AÛ\ A¥X‰ {XL†ÛR ÚU¼h ‡ÛN›¥
AÛU'T‰ S¥X‰. A‹R AÛ\
AÛ\›¥ fZeh ÚSÖefV Tz
SÖ¼LÖ¦ÛV' ÚTÖy|e ÙLÖ|' TzeL ÚY|•. YPeh
ÚSÖefC• SÖ¼LÖ¦ÛV ÚTÖy|' TzeLXÖ•. B]Ö¥
A'ÚTÖ‰ ÙR¼ho rY£eh Jyz]Ö¼ ÚTÖX SÖ¼LÖ¦ÛV'
ÚTÖP ÚY|•.
ÚU¼h† ‡ÛNeh A|†RTzVÖL fZeh, YPfZeh,
YPÚU¼h ‡ÛN›¥ AÛUC• AÛ\
AÛ\›¥ Tz'TÛ\
Tz'TÛ\ÛV
AÛUeLXÖ•. “†RL AXUÖ¡L· ÙR¼h A¥X‰ ÚU¼ho
rY£eh A£f¥ C£eL ÚY|•. Tz'TÛ\
Tz'TÛ\›Á
Œ\†‡¼h• YÖ͉ «‡L· E|. C‹R AÛ\
AÛ\eh
rQÖ•“ AzeL ÚY|• GÁ\
GÁ\Ö¥ A‡¥
C[UtN·,C[•ToÛN, C[UtN· BfVY¼½¥ HRÖY‰ J£
YQ†ÛR LX‹‰ AzeL ÚY|•.
®yzÁ YPfZeh AÛ\
AÛ\ÛV Tzeh• AÛ\
AÛ\VÖL' TVÁ
T|†‰YRÖL›£‹RÖ¥ A‡¥ ÚTÖP'T|• SÖ¼LÖ¦,ÚUÛ^L·
A‡L GÛP ÙLÖPRÖL C£eLe iPÖ‰.
iPÖ‰. Tzeh•
AÛ\
AÛ\eh· ˜L• TÖŸeh• LQÖz,—
LQÖz,—Á ÙRÖyz
BfVY¼Û\
BfVY¼Û\ ÛYeLe iPÖ‰. C‹R AÛ\
AÛ\eh· s¡V
ÙY¸oN• ÚSWÖL Y‹‰ «Ze iPÖ‰. Tzeh• AÛ\
AÛ\›¥
YÖ͉ ˜Û\
˜Û\LÛ[ LÛP‘zeh• ÚTÖ‰ A‡¥ AUŸ‹‰
Tzeh• «cVjL· G¥XÖ• SÁ\
SÁ\ÖL U]‡¥ T‡C•. C‹R
AÛ\
AÛ\ NWÍY‡ YÖN• ÙNšC• AÛ\
AÛ\ GÁTRÖ¥ ŠšÛUVÖL
C£eL ÚY|•.
”Û^ AÛ\
AÛ\
”Û^
”Û^ AÛ\
AÛ\ AÛU'TR¼h –Lo p\
p\‹R ‡ÛN YPfZeh
™ÛXVÖh•. YPeh, fZeh† ‡ÛNL¸¨• AÛUeLXÖ•.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

22

”Û^ AÛ\
AÛ\ ›Á EyiÛW'Th‡ ®yzÁ EyiÛW'
Th‡ÛV«P RÖ²YÖL›£eL ÚY |•. ”Û^ AÛ\
AÛ\›Á
LRÛY EoN†‡¥ AÛUeL ÚY|. C‹R AÛ\
AÛ\eh
CWyÛPe LR°L·RÖÁ ÚTÖP ÚY|•. LR°L¸¥ p¿p¿
‰YÖWjLÛ[ AÛU†‰ A†‰YÖWjL¸¥ U‚LÛ[†
ÙRÖjL«|•
ÙRÖjL«|• ÚTÖ‰ –L°• p\
p\'TÖ] TXÁL· EPÖh•.
NLX IÍYŸVj LÛ[C• A‹R U‚ÚVÖÛN ®yz¼h·
ÙLÖ| Y£•. ”Û^ AÛ\
AÛ\›Á YPef¥ J£ ^Á]ÛX
ÛYeL ÚYzV‰ AYpV•. A'Tz ^Á]¥
AÛUeh•ÚTÖ‰ ARÁ Y³ÚV s¡V J¸ ”Û^ AÛ\
AÛ\eh·
Y£•. CR]Ö¥ SÁÛUL· ÚUÚXÖjh•.

”Û^ AÛ\
AÛ\›Á YPfZeh' Th‡›¥ A‡L TÖW†ÛR H¼\
H¼\e
iPÖ‰. ”Û^ AÛ\
AÛ\eh· UÖP• AÛUeh• TyN†‡¥
TyN†‡¥ A‰
YPfZeh ™ÛX›¥ AÛUVe iPÖ‰.
”Û^ AÛ\
AÛ\›Á ÚU¼ho rY¡¥ ^Á]¥ ÛYeLe iPÖ‰.
Cjh ”Û^ N•T‹R'TyP ÙTÖ£yL·,
«eWLjL·,TPjLÛ[† R«W ÚY¿ GÛRC• ÛYeLe
iPÖ‰. T|eÛL AÛ\
AÛ\,L³° AÛ\
AÛ\' TeL†‡¥ ”Û^ AÛ\
AÛ\
AÛUVÖU¥ TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•.
LP°· TPjLÛ[ ÚU¼h A¥X‰ ÙR¼ho rY¡¥ UÖyP
ÚY|•. A'ÚTÖ‰RÖÁ AÛY ˜Û\
˜Û\ÚV fZeh A¥X‰
YPeh ‡ÛN ÚSÖef›£eh•. rYÖ–
rYÖ– TPjL· UÖyP'

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

23

Tyz£eh• EVW†‡¼h ÚUÚX G‹R ' ÙTÖ£º• C£eLe
iPÖ‰.
BtN ÚSVŸ TP†ÛR ÙR¼h ‡ÛN ÚSÖef ÛYeL
ÚY|•. «[ehLÛ[ ÙR¼h A¥X‰ YPeh ÚSÖef
ÛYeLe iPÖ‰. DNÖÂV†‡¥ ”Û^ AÛ\
AÛ\ AÛUeh•
TyN†‡¥ A‡¥ C\
C\‹R ˜ÁÚ]ÖŸL¸Á TPjLÛ[ UÖyPe
iPÖ‰ GÁ¿ J£ ŒV‡ C£ef\
C£ef\‰.
”Û^ AÛ\
AÛ\›¥ LP°·L¸Á E£Y†‡¼h UXŸL·
ÚTÖ|•ÚTÖ‰ A‹R LP°·L¸Á ˜L˜• TÖR˜• UXŸL[Ö¥
UÛ\
UÛ\‹‰ «PÖRTz' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•.
NÛUV¥ AÛ\
AÛ\
®yz¥ NÛUV¥ AÛ\
AÛ\ÛV Aef TLYÖÁ ™ÛXVÖ]
ÙRÁ fZeh ™ÛX›¥ AÛUeL ÚY|•. NÛUV¥ AÛ\
AÛ\
AÛU'TR¼h C‰ÚY –L°• ÙTÖ£†RUÖ]' Th‡. CR]Ö¥
®yz¥ IÍYŸV• ÙT£h•. GeLÖWQ• ÙLÖ|• DNÖÁV
™ÛXVÖ] YPfZeh ™ÛX›¥ NÛUV¥ AÛ\
AÛ\ÛV
AÛUeLe iPÖ‰. AªYÖ¿ AÛU'T‰ ®yz¥ E·[
ÙN¥Y†ÛR G¡'TR¼ho NU•.

CR]Ö¥ Y¿ÛU ®yÛP Byz' TÛPeh• S• A†.
‡VÖYpV† ÚRÛYL¸¥ JÁ\
JÁ\Ö] EQ° RVÖ¡eL'T|•
CP• GÁTRÖ¥ YÖ͉ AR¼h A‡L ˜efV†‰Y•
ÙLÖ|ef\
ÙLÖ|ef\‰A|'ÛT NÛUV¥ A. Û\
Û\›Á ÙRÁ fZeh

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

24

™ÛX›¥ ÛYeL ÚY|•. NÛUeh•ÚTÖ‰
NÛUeh•ÚTÖ‰ NÛU'TYŸ
fZeh ÚSÖef ŒÁ¿ NÛUehUÖ¿ NÛUV¥ AÛ\
AÛ\ÛV
AÛUeL ÚY|•. A|'“ ÛYeh• CP†ÛR i| ÚTÖ¥
AÛU†‰e ÙLÖ·[e iPÖ‰. NÛU'TY¡Á YX‰ “\
“\†‡¥
TÖ†‡W• Lµ°• ÙRÖyzÛV ÛYeL ÚY|•. ÙR¼h,ÚU¼h
rY¡¥ TW,LÚTÖ| AÛUeL ÚY|•. G ‡ÛNL¸¥
NÛUV¥ AÛ\
AÛ\ AÛUYRÖ¥ H¼T|• SÁÛU ˆÛU LÛ['
TÖŸ'ÚTÖ•.
fZeh:Y•N «£†‡,h|•T† RÛX«›Á EP¥ SX•
TÖ‡eL' T|•.
ÙRÁ fZeh:EQ«¥ rÛY A‡LUÖL C£e h•.
h|•T†‡¥ rT ŒL²opL· G‹R† RÛPC–
RÛPC–Á½ rTUÖL
SP‹ÚR¿•. ÙN¥Y•
ÙT£h•. ÙR¼h: Y£UÖ]†ÛR«P ÙNX°L· A‡LUÖL
C£eh•. LPÁ ÙRÖ¥ÛX C£eh•.
ÙRÁ ÚU¼h:ÚSÖšL· ,U]ehZ'TjL· H¼T|•. EQ°
EPÚ] ÙLy|' ÚTÖh•
ÚU¼h:h|•T†‡¥ Œ•U‡ C£eLÖ‰. NÛPo NoNW°L·
Y£•.
YPÚU¼h:® ÙNX°L· H¼T|•.
YPeh:h|•T†‡]¡ÛPÚV L£†‰ ÚY¿TÖyPÖ¥ AzeLz'
‘WopÛ] Y£•.
YPfZeh:Cjh NÛUVXÛ\
NÛUVXÛ\ÛV GeLÖWQ• ÙLÖ|•
AÛUeLe iPÖ‰. CR]Ö¥ ŒÛ\
ŒÛ\V ˆV TXÁL·
EPÖh•.
NÛUVXÛ\
NÛUVXÛ\›¥ h¸ŸNÖR] ÙTyzÛV YPÚU¼h
™ÛX›¨•,UÖYÖy|• G‹‡W†ÛR ÙRÁÚU¼h ™ÛX›¨•
ÛYeL ÚY|•. NÛUVXÛ\
NÛUVXÛ\eh A|†‰ T|eÛL

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

25

AÛ\
AÛ\›£‹RÖ¥ CW| AÛ\
AÛ\LÛ[C• ‘¡eh• rYŸ
L]UÖL C£eL ÚY|•.
NÖ'‘|•ÚTÖ‰ YPeh,fZeL ÚSÖef AUŸ‹‰ EQ°
NÖ'‘|YRÖ¥ EP¥ SX• p\
p\'TÖL C£eh•. ÚSÖšL·
hjh•.
rYŸL·rYŸL·- ŠL·
rYŸL·:®yz¥
rYŸL·:®yz¥ rYŸL· G¥XÖ• ÙRÖPŸopVÖL C£ehUÖ¿'
TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. rY¼½¼h CÛP›¥ CÛPÙY¸
C£eLe iPÖ‰. rY¼½¥ ÙYy|eLÚ[Ö YÛ[°LÚ[Ö
C£eLe iPÖ‰. ®y|o rYŸ Cz‹‡£eL°• iPÖ‰.
®yz¥ U¼\
U¼\' Th‡L¸¥ LyP'T|•ë rY¡Á L]† ÛR«P
DNÖÂV†‡¥ LyP'T|• rY¡Á L]• hÛ\
hÛ\YÖL C£eL
ÚY|•. ®yz¼h· G‹R rY£• TÖ‡e
TÖ‡e LyP'TyP
ŒÛX›¥ C£eLe iPÖ‰. AªYÖ¿ C£‹RÖ¥ A‰ Ajh
YÖµ• h|•T† RÛX «ÛVC• hZ‹ÛR LÛ[C• TÖ‡eh•.
T|eÛL AÛ\
AÛ\›Á rY¡Á S|ÚY ÙNj h†RÖL AÛU Y‰
ÚTÖ¥ rYŸ Gµ'Te iPÖ‰. CªYÖ¿ Gµ'“• ÚTÖ‰
R•T‡L¸Á hZ‹ÛR TÖefV• TÖ‡eL'T|•.

ŠL·:®yz¥ ŠL¸Á G‚eÛL CWyÛP' TÛP
G‚eÛL›¥ C£eL ÚY|•. B]Ö¥ T†‰ ,C£'T‰
,˜'T‰ ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\ G‚eÛL›¥ŠL· AÛUeLe iPÖ‰.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

26

ŠL· C¥XÖU¥ ®| Lyz]Ö¥ ®yz¥ E·[YŸL¸Á
AZh•,BÚWÖefV˜• ÙRÖPŸ‹‰ TÖ‡eL'T|•. ŠL¸Á
ŠL¸Á
™ÛX rY£eh ÙY¸ÚV hz£eLe iPÖ‰. CªYÖ¿
ÙNšC• ÚTÖ‰ h†‰† RÖeL• H¼T|•. ”Û^ AÛ\
AÛ\,Tzeh•
AÛ\
AÛ\,«VÖTÖW• ÙRÖ³¥ ÙNšC• AÛ\
AÛ\ ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\Y¼½¥
Lz'TÖL ŠL¸Á h†‰† RÖeL• YWeiPÖ‰.
J£ ®yz¼h Az'TÛPVÖL rYŸLº• ŠLº•
AÛUf\
AÛUf\‰. G]ÚY A‡¥ YÖ͉ NÖ͇WjLÛ[e
LÛP'‘z'T‰ p\
p\'TÖ]‰. ®yz¥ SÁÛUL· TXY¼Û
TXY¼Û\ C‰
ÙLÖ| Y£•.
hŸ† ÙRÖyz
hŸ†ÙRÖyz AÛU†‰ A‡¦£‹‰ RƒÛW ÚUÖyPÖŸ ™X•
®yzÁ T¥ÚY¿' TÖLjLºehe ÙLÖ| ÙN¥Y‰ CÁ¿
TX ®|L¸¥ LÛP‘zeL' T|f\
T|f\‰. AªYÖ¿ hŸ† ÙRÖyz
AÛUeh•ÚTÖ‰ LÛP‘zeL ÚYzV SÛP˜Û\
SÛP˜Û\LÛ[' T¼½
TÖŸ'ÚTÖ•.
UÖz›Á ÙRÁ ÚU¼h ‡ÛN›¥ AÛU'T‰ –Lo p\
p\‹R‰.
Ajh hŸ† ÙRÖyz AÛUeL YN‡›¥XÖR TyN†‡¥ ÙR¼h
A¥X‰ ÚU¼h ‡ÛN›¥ hŸ† ÙRÖyzÛV AÛUeLXÖ•.
ÙUÖ†R• E·[ Gy|† ‡ÛNL¸¥ hŸ† ÙRÖyz
AÛU'T‡]Ö¥ H¼T|• SÁÛU ˆÛULÛ[ T¼½' TÖŸ'ÚTÖ•.
YPfZeh:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'TR]Ö¥
Y¿ÛUC•,‰ÁT˜• hjh•.
fZeh:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ ÙN¥Y• ÚYLUÖL
hÁ½' ÚTÖh•. hZ‹ÛRL¸Á G‡ŸLÖX•
G‡ŸLÖX• TÖ‡eh•.
ÙRÁ fZeh:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ SÁÛUC•
C¥ÛX. ˆÛUC• C¥ÛX.
ÙR¼h:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ ®yz¥ ÙN¥Y•
ÙN³eh•.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

27

ÙRÁÚU¼h:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ –L S¥X
TXÁL· EPÖh•. Y•N «£†‡,ÙN¥Y ÙN³'“,EP¥
BÚWÖefV• G] G¥XÖ• p\
p\'TÖL C£eh•.
ÚU¼h:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥
AÛU'T‡]Ö¥ EP¥ SX•
p\'TÖL C£eh•. ÙTÖ£[ÖRÖW Y[• SÁ\
SÁ\ÖL›£eh•.
YÖ²eÛL›¥ S¥X ‡£'TjL· H¼T|•.
YPÚU¼h:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ SÁÛUC•
C¥ÛX. ˆÛUC• C¥ÛX.
YPeh:C† ‡ÛN›¥ hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ ®yz¥
ÙTÖ£[ÖRÖWo peL¥L· H¼T|•. LPÁ
ÙRÖ¥ÛX,ÙTL¸Á EP¥ SX• ÙL|R¥ BfVÛY
EPÖh•.
YÖ͉°• U]Y[˜•
U]Y[˜•
CV¼ÛLÚVÖ| JÁ½ YÖ²YR¼LÖL H¼T|†R'TyP NyP
‡yPjLÚ[ YÖ͉ LÛXVÖL E£YÖ›¼¿. ”–
”–›¦£‹‰
s¡VÁ 23. 5 zf¡ YPfZeh NÖšYÖL SLŸ‹‰ ÙN¥f\
ÙN¥f\‰.
C‹R s¡VÛ] ÛUVUÖL ÛY†‰RÖÁ YÖ͉ LÛXÛV
E£YÖef]ÖŸL·. E›¡]jL· ÚRÖÁ¿YR¼h ™X LÖWQ•
TtN ”RjL¸Á iy| ÚNŸeÛLÚV Bh•. TtN ”RjL·
GÁT‰ hŸ, ŒX•, LÖ¼¿, ÙS£'“, YÖ]• Bh•. C‡¥ J£
Ne‡ hÛ\
hÛ\‹RÖ¨• E›¡]jL¸Á RÁÛUL· UÖ¿T|•.
C‹R CV¼ÛL›Á 5 «R Ne‡Lº• NU A[«¥ «VÖ‘†‰
C£ef\
C£ef\‰. C‹R 5 «R Ne‡LÛ[C• ®y|eh· ŒÛX
Œ¿†‰YÚR YÖ͉ LÛX Bh•. C‹R YÖ͉ LÛX›ÁTz
®|LÛ[ Ly|• ÚTÖ‰ Ajh S¥X ÙY¸oN•, LÖ¼¿ KyP•,
Rjh RÛP›Á½ AÛUf\
AÛUf\‰. CR]Ö¥ S¥X U]Y[•
UÂRÄeh fÛPef\
fÛPef\‰. U]Y[• SÁ\
SÁ\ÖL AÛUf\
AÛUf\‰.
U]Y[• GÁT‰ EP¥ Y[†‡Á Az†R[•.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

28

U]Y[• SÁ\
SÁ\ÖL AÛUV ÚY|UÖ]Ö¥ S•ÛU r¼½C·[
r¼¿“\
r¼¿“\jL· SÁ\
SÁ\ÖL AÛUV ÚY|•. C‹R r¼¿'“
r¼¿'“\
¿'“\†ÛR
CV¼ÛLVÖL E£YÖehYR¼LÖL E£YÖeL'TyP LÛXÚV
YÖ͉ LÛX Bh•.
LR°L·
®yz¥ E·[ G¥XÖe LR°LÛ[C• JÚW YÛLVÖ] UW†RÖ¥
ÙNšV ÚY|•. CªYÖ¿ ÙNšYRÖ¥ p\
p\'TÖ]' TXÁL·
EPÖh•CW| YÛLVÖ. ] UWjL¸¥ LR°LÛ[o
ÙNšYRÖ¥ S|†RWUÖ]' TXÁLº•,™Á¿ YÛLVÖ]
UWjL¸¥ ÙNšYRÖ¥ ˆÛUVÖ]' TXÁLº• «Û[C•.
LR°L¸Á G‚eÛL CWyÛP'TÛP›¥ C£eL
ÚY|•. B]Ö¥ T†‰ U¼¿• C£T‰ BfV
G‚eÛL›¥ LR°L· C£eLe iPÖ‰. CR]Ö¥
ˆÛUVÖ]' TXÁL· «Û[ C•. ®yzÁ AÛUC•
LR°L¸Á G‚eÛLe ÚL¼T TXÁL· «Û[f\
«Û[f\‰.

J£®yz¥ J£ LR° Uy|• C£‹RÖ¥ ˆV TXÁL·
E£YÖh•. CW| LR°L· C£‹RÖ¥ S¼TXÁL·
«Û[C•. ™Á¿ LR°L· C£‹RÖ¥ «ÚWÖR• A‡L¡eh•.
SÖÁh LR°L· C£‹RÖ¥ hP BC· fÛPeh•. I‹‰
LR°L·
LR°L· C£‹RÖ¥ AzeLz h|•T†‡¥ E·[YŸLºeh

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

29

ÚSÖšL· EPÖh•. B¿ LR°L· C£‹RÖ¥ hZ‹ÛR
TÖefV• fÛPeh•. Hµ LR°L· C£‹RÖ¥ BT†‰L·
AÄh•. Gy|e LR°L· C£‹RÖ¥ ÙN¥Y• ÚU¨•ÚU¨•
A‡L¡eh•. JÁT‰ LR°L· C£‹RÖ¥ «VÖ‡L· A|•.
T†‰e LR°L· C£‹RÖ¥ ®yz¥ AzeLz ‡£y|' ÚTÖh•.
T‡Ú]Ö£e LR°L· C£‹RÖ¥ ˆV TXÁL·
TXÁL· E£YÖh•.
TÁÂW|eLR°L· C£‹RÖ¥ h|•T†‡¥ E·[YŸL·
TÖŸeh• «VÖTÖW• ÙRÖ³¥ p\
p\'TÛPC•. T‡™Á¿ LR°L·
C£‹RÖ¥ h|•T† RÛXY¡Á BC· hÛ\
hÛ\C•. T‡]ÖÁh
LR°L· AÛU‹‡£‹RÖ¥ ÙN¥Y• A‡L• ÚN£•. J£
®yz¥ T‡Û]‹‰ LR°L· AÛU‹‡£‹RÖ¥ ˆV TXÁL·
EPÖh•. ®yz¥ T‡]Ö¿e LR°L· C£‹RÖ¥ S¼TXÁL·
E£YÖh•.
LR°L¸Á G‚eÛL›¥ r¼¿orYŸ,A°y a°Í
ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\Y¼½¥ C£eh• LR°L¸Á G‚eÛLÛV
LQef¥ G|†‰e ÙLÖ·[e iPÖ‰. LR°LÛ[ hP N‰W
YzYഠp\
p\'“. LR«Á NyP†ÛR CW| rYŸL· ÚN£•
™ÛX›¥ ÙTÖ£†RÖU¥ ™ÛXeh CW| AjhX•
R·¸ÚV AÛR' ÙTÖ£†R ÚY|•. CR]Ö¥ S¼TXÁL·
TX «Û[C•. LR°LÛ[ EyTeLUÖL ‡\
‡\eh•Tz AÛUeL
ÚY|•.
A¨YXL YÖ͉
ÙRÖ³¼ iPjL·,Œ¿Y]jL· ÙN³†‰ «[jL AY¼½¥
C£eh• A¨YXLjL¸¥ g²e LP YÖ͉ ˜Û\
˜Û\LÛ[e
LÛP‘zeL ÚY|•. A¨YXL RÛXÛU A‡LÖ¡›Á
AÛ\
AÛ\ AÛW N‰W Yz«ÚXÖ A¥X‰ ÙNªYL Yz«ÚXÖ
AÛUV ÚY|•.
C‹R AÛ\
AÛ\ÛV ÙRÁ ÚU¼h' Th‡›¥ AÛUeL ÚY|•.
fZeh A¥X‰ YPeh ˜LUÖL RÛXÛU A‡LÖ¡›Á
C£eÛL C£'T‰ S¥X‰. A¨YXL YÖ›¥ fZeh‡ÛN

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

30

ÚSÖefÚVÖ A¥X‰ YPeh ‡ÛN ÚSÖefÚVÖ C£eL
ÚY|•.
YPeh ˜LUÖL›£‹RÖ¥ ÙRÖ³¦¥ S¥X XÖT• fÛPeh•
fZeh ˜LUÖL›£‹RÖ¥ ÙRÖ³¥ ˜ÁÚ]¼\
˜ÁÚ]¼\‡¼LÖ] “‰“‰
ÚVÖNÛ]L· ÚRÖÁ¿•. A¨YXL†‡Á h[†ÛR«P ALX•
CW| UPjh A‡LUÖL C£'T‰• LR°L¸Á A[° 6
Az 4 AjhX• 7Az 4 AjhX• GÁ
GÁ\ A[«¥ C£'T‰
p\'“. ÚRß ÚYÛ[ CEQ° CÛPÚYÛ[L¸¥
A¨YXŸL· i|• CP•ÙRÁfZefÚXÖ A¥X‰
YPÚU¼fÚXÖ C£eL ÚY|•. YW° ÙNX° LQeh'
TÖŸ'TYŸL· hÚTWÂÁ ‡ÛNVÖ] YPeh† ‡ÛN ÚSÖef
AUŸ‹‡£'T‰ ÙRÖ³¦¥ S¥X TQ' “ZeL†ÛRe
ÙLÖ|eh•.

TÖ¥LÂ
fZeh,YPeh,YPfZeh BfV ™Á¿ ‡ÛNLº• TÖ¥LÂ
AÛUeL p\
p\‹R CPUÖh•. TÖ¥LÂeh ÚUÚX iÛW'
Th‡ÛV AÛUeLXÖ• A¥X‰ AÛUeLÖU¥ «y|«PXÖ•.
CR]Ö¥ G‹R YÖ͉ TÖ‡'“• YWÖ‰. fZeh TÖ¥LÂeh
gÚZÖ A¥X‰ NÖšYÖ] iÛW' Th‡eh Az›ÚXÖ AÛ\
AÛ\
Ly|YÙRÁ\
Ly|YÙRÁ\Ö¥ AÛR† ÙRÁ fZef¥ LyP ÚY|•.
A‹R AÛ\
AÛ\›Á LR YÖ]‰ YPeh ÚSÖef
ÚSÖef ›£eh•Tz
YPfZeh ™ÛX›¥ AÛUeL ÚY|•.

ÙR¼h TÖ¥LÂehe gÚZÖ A¥X‰ NÖšYÖ]
iÛW'Th‡eh AzVÚXÖ AÛ\
AÛ\ Ly| YRÖL›£‹RÖ¥ A‹R

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

31

AÛ\
AÛ\ÛV ÙRÁÚU¼f¥ LyP
LyP ÚY|•. AÛ\
AÛ\›Á LRYÖ]‰
fZeh ÚSÖefV DNÖÂV†‡¥ AÛUeL' TP ÚY|•.
ÚU¼h TÖ¥LÂehe gÚZÖ A¥X‰ NÖšYÖ] iÛW'
Th‡eh Az›ÚXÖ AÛ\
AÛ\ Ly|YRÖL›£‹RÖ¥ A‹R
AÛ\
AÛ\ÛV ÙRÁ fZeh ‡ÛN›¥ LyP ÚY|•.
A‹R AÛ\
AÛ\ÛV YPeh ÚSÖef YPfZeh ™ÛX›¥
AÛUeL XÖ•. YPeh TÖ¥LÂeh gÚZÖ A¥X‰ NÖšYÖ]
iÛW' Th‡eh Az›ÚXÖ AÛ\
AÛ\ Ly|YRÖL C£‹RÖ¥
AÛR YPÚU¼f¥ LyP ÚY|•. A‹R AÛ\
AÛ\›Á
LRYÖ]‰ fZeh ÚSÖef DNÖÁV†‡¥ AÛUeL'TP
ÚY|•.
J£ ®yz¥ SÖÁh ‡ÛNL¸¨• TÖ¥L AÛU'T‡]Ö¥
G‹R«R YÖ͉ ÚRÖc˜• H¼T|Y‡¥ÛX. ÙR¼h A¥X‰
ÚU¼f¥ TÖ¥LÂ AÛUeh• ÚTÖ‰ AÛR ‡\
‡\‹R ÙY¸VÖL
«y|«Pe iPÖ‰. LQÖz A¥X‰ ‡ÛWoqÛXA¥X‰
‘W•“ TÖš
TÖš ÙLÖ| AÛR ™z ÛYeL ÚY|•.
r¼¿o rYŸ
J£ ®yzÁ TÖ‰LÖ'“ ARÁ r¼¿ rYÛW S•‘ÚV›£ef\
S•‘ÚV›£ef\‰.
ÙY¸ ›£‹‰ YÖ͉ ÚRÖcjL· APÖRYÖ£• r¼¿o
rYŸ R|ef\
R|ef\‰. UÛ]›Á ÙR¼h ,ÚU¼ho
r¼¿orYŸLÛ[«P YPeh,fZef¥ E·[ r¼¿o rYŸ N¼¿
hyÛPVÖL C£eL ÚY|•.
CÛR NUÁ ÙNšV YPeh,fZeho rY¡¥ f¡¥L·
AÛUeLXÖ•. r¼¿ rYŸL· ®yzÁ ‘WRÖ] YÖN¦Á
EVW†‡¥ ™Á½¥ CW| Tjh C£ehUÖ¿' TÖŸ†‰e
ÙLÖ·[ ÚY|•. r¼¿o rY¡Á SÖÁh ™ÛXLº•
r†RUÖL C£eL ÚYP•. AY¼½¥ ÙYz'“L· C£eLe
iPÖ‰.
AÛY YyP Yz«¨• C£eLe iPÖ‰. ®y|e
LyzP†‡¼h• r¼¿o rY£eh• CÛPÚV E·[ CÛPÙY¸

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

32

SÖÁh TeLjL¸¨• N¡NUUÖL›¥XÖU¥ YPef¨•,
fZef¨• A‡LUÖL°•,
A‡LUÖL°•, ÙR¼f¨•, ÚU¼f¨• hÛ\
hÛ\YÖL°•
C£ehUÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•R«ŸeL ˜zVÖR
LÖWQ†RÖ¥ ®y|e LyzP• r¼¿o rYÛW† ÙRÖP ÚSŸ‹RÖ¥
ÙR¼h,ÚU¼ho rYÛWe L³'TÛ\
L³'TÛ\e, h¸VXÛ\
h¸VXÛ\ BfVÛY
ÙRÖy|e ÙLÖz£ehUÖ¿e LyPXÖ•.
B]Ö¥ YPeh,fZeho r¼¿o rYŸLÛ[ ®yzÁ G‹R'
Th‡C• ÙRÖPe iPÖ‰. LyzP ÚYÛXÛV ÙRÖPjh•
ÚTÖ‰RÖÁ r¼¿o rYŸ Ly|• T‚ÛVC• ÙRÖPjL
ÚY|•.
“¼¿ heh• ˜Û\
˜Û\
TÖ•“ “¼¿ LÖ¦ UÛ]›¥ C£‹RÖ¥ A‡¥ ®|LyP RVjL
ÚYPÖ•. ˜Û\
˜Û\'Tz A‹R' “¼Û\
“¼Û\ AL¼½«y| ‘\
‘\h ®|
LyP ÙRÖPjL ÚY|•. LÖ¦ CP†‡¥ “¼¿ AÛU‹R'
Th‡ÛVo r¼½ CÂ'“ LX‹R TÖ¥ F¼\
F¼\ ÚY|•.
U¿SÖ· EÛP‹R A¡p UtN· LX‹R SÖy|o NŸeLÛW
ÚTÖÁ
ÚTÖÁ\
ÖÁ\Y¼Û\
Y¼Û\ “¼Û\
“¼Û\o r¼½† ÙR¸eL ÚY|•.
CW| SÖyL· L³†‰ TÖ•TÖyzÛV AÛZ†‰ Y‹‰ “¼½¥
C£eh• TÖ•“LÛ[ ‘z†‰o ÙN¥X ÛY†‰«y| “¼Û\
“¼Û\
AL¼\
AL¼\ ÚY|•. ‘\
‘\h ®| Ly|• T‚ÛV ‰Yef]Ö¥
TÖ•“ “¼¿ heL'TyPRÖ¥ G‹R ÚRÖc˜• EPÖLÖ‰.
UW• ÛY'TR¼h• YÖ͉
®yz¥ UW•, ÙNz ÙLÖzLÛ[ AÛU'TR¼h• YÖ͉
˜Û\
˜Û\L· E·[]. ®yzÁ
®yzÁ ÙR¼h, ÚU¼h' Th‡L¸¥
E¿‡VÖ] EVŸ‹R UWjLÛ[ Y[Ÿ'T‰ p\
p\'TÖ]‰.
”oÙNzL·, ‰[p ÙNz, gÛW YÛLL·, YÖÛZ UW•,
UÖ‰Û[, ÙLÖšVÖ ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\ UWjLÛ[ Y[Ÿ'T‰ p\
p\'“.
ÙR¼h U†‡V' Th‡, ÙRÁ ÚU¼h Th‡, ÚU¼h U†‡V'
Th‡, BfV ™Á¿ ‡ÛN L¸¨• UÖ, TXÖ, ÙRÁÛ]

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

33

ÚY•“, AWN UW•, BXUW•, N'ÚTÖyPÖ UW•, ˜‹‡¡ UW•,
ÛRX UW• ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\ UWjLÛ[ AÛU†‰e ÙLÖ·[XÖ•.
®yz¥ “¸V UW• Lz'TÖL ÛYeLe iPÖ‰. ÙRÁÚU¼h
™ÛX›¥ L£ÚYX UW• ÛY'T‰ p\
p\‹R TXÁLÛ[†R£•.
YÖL]• Œ¿†‰• CP•
®yz¥ YÖL]• Œ¿†‰YR¼h R Ùcy AÛU†RÖ¥ AÛR
YPÚU¼h
YPÚU¼h A¥X‰ ÙRÁ fZeh† ‡ÛN›¥ LyP ÚY|•.
YPfZef¥ A‡L TÖW†ÛR H¼\
H¼\e iPÖ‰ GÁTRÖ¥ Ajh
Uy| LÖŸ ÙcyÛP AÛUeLe iPÖ‰. YÖL]• Œ¿†‰•
Ùcy ®yzÁ ‘WRÖ] LyzP†ÛR† ÙRÖPÖRYÖ¿ AÛUeL
ÚY|•.
YPehor¼¿o rYÛWC• ÙR¼ho r¼¿o rYÛWC• A‰
ÙRÖPe iPÖ‰. YÖL] ÙcyzÁ LR° EyTeLUÖL
‡\eh•Tz AÛU'T‰ p\
p\'“. YÖL]jLÛ[
YÖL]jLÛ[ G'ÚTÖ‰•
YPeh ˜LUÖLÚY Œ¿†‡ ÛYeL ÚY|•. A'Tz Œ¿†R
YÖš'‘¥ÛX ÙVÁ\
ÙVÁ\Ö¥ fZeh ˜LUÖL Œ¿†R XÖ•.
CR]Ö¥ YÖL]• TµRÖY‰ R|eL'T|f\
R|eL'T|f\‰. YPÚU¼h
‡ÛN›¥ YÖL]• Œ¿†‰• CP†ÛRe Lyz]Ö¥ YPÚU¼h
™ÛXÛV ™|Y‰ ÚTÖXÚYÖ A¥X‰ YPeho r¼¿o
rYÛW† ÙRÖ|Y‰ ÚTÖXÚYÖ LyPe iPÖ‰.
ÙRÁ fZeh† ‡ÛN›¥ YÖL]•
YÖL]• Œ¿†‰• CP†ÛRe
Lyz]Ö¥ ÙRÁfZeh ™ÛXÛV ™|Y‰ ÚTÖXÚYÖ A¥X‰
fZeho r¼¿o rYÛW† ÙRÖ|Y‰ ÚTÖXÚYÖ LyPe iPÖ‰.
ÙRÁÚU¼h ‡ÛN›¥ YÖL]• Œ¿†‰• CP†ÛRe Lyz]Ö¥
ÙRÁ ÚU¼h ™ÛXÛV ™|Y‰ÚTÖ¥ LyP ÚY|•.
YÖL]• Œ¿†‰• CP†‡¥ YÖ͉ ˜Û\
˜Û\LÛ[e
LÛP‘zeh•ÚTÖ‰ YÖL] Tµ‰,«T†‰ ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\ÛY†
R«ŸeL'T|•.
fWL‘WÚYN
fWL‘WÚYN YÖ͉

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

34

®| Lyz ˜z‹R ‘\
‘\h A‡¥ S¥X SÖ· TÖŸ†‰
fWa'‘WÚYN• ÙNš‰ hzÚV£YŸ. fWLa' ‘WÚYN•
ÙNšV ÚYzV ˜Û\
˜Û\'T¼½'TÖŸ'ÚTÖ•.
“‰ ®yzÁ ÙRÁÚU¼h AÛ\
AÛ\›ÚXÖ,ÙR¼h A¥X‰ ÚU¼h
U†‡V AÛ\
AÛ\›ÚXÖ fWa' ‘WÚYN• ÙNšYR¼LÖ]
ÚaÖUhPjL· AÛUeL ÚY|•. fWa' ‘WÚYN†‡Á
ÚTÖ‰ AŸoNLŸL·,E¡ÛUVÖ[ŸL·, AU£• CP•
CP• U¼¿• NÖ–
NÖ–
' TPjL· C£eh• CP• BfVÛY YÛWTP†‡¥ h½'‘P'
Ty|·[‰.
A‰Tz AÛU†‰ ”N‚eLÖš. ÚRjLÖš G¨–
G¨–oN• TZ•
AfVÛYL· —‰ L¼”W• H¼½ ®|,h|•T E¿'‘]ŸL·,
LyzP AÛU'TÖ[Ÿ, ER«VÖ[Ÿ BfVYŸ—
BfVYŸ—‰ ‡£Ðz r¼½'
ÚTÖP ÚY|•. ‘“ ”N‚eLÖÛV ®yzÁ ˜Á“ A¥X‰
˜oN‹‡L¸¥ EÛPeL ÚY|•. fWa'‘WÚYN• ˜z‹R
‘Á“
‘Á“ LyzP AÛU'TÖ[ŸLºeh•,AY¡Á
ER«VÖ[ŸLºeh• RÖ•”X Ryz¥ TÖeh,ÚRjLÖš,
TZ•,“†RÖÛP,TQ• ÙLÖ|†‰ ®yz¼h AÄ'‘ ÛYeL
ÚY|•. ‘\
‘\h «£‹RÖ¸Lºeh EQ° A¸eL
ÚY|•. C‹R «£‹‡¥ HÛZ G¸VYŸLº• Lz'TÖL
CP• ÙT¼½£eL ÚY|•. C‰ ÚTÖÁ¿ ˜Û\
˜Û\VÖL
fWa'‘WÚYN• ÙNšC• ÚTÖ‰ ®| ÙN³eh•. ®yz¥
E·[YŸL· p\
p\'“PÁ
'“PÁ YÖ²YŸ.
C‹‡VÖ«Á YÖ͉ ŒÛX
EXfÚXÚV OÖÂL· ,¡ÑL· ,p†RŸL·,A‡LUÖL
AYR¡†R SÖ| C‹‡VÖRÖÁ T¥ÚY¿ Y[jL· C£‹‰•
SÖ• ÚUÛX SÖ|LÛ[' ÚTÖX ˜ÁÚ]RÖR¼he LÖQ•
C‹‡VÖ«Á AÛU'‘¥ YÖ͉ hÛ\
hÛ\TÖ| C£'T‰RÖÁ.
YPeÚL E·[ CÛUV UÛX SUeh'
ÙT£ÛUV¸'TRÖL›£‹RÖ¨• YÖ͉ ˜Û\
˜Û\'Tz A‰
SUeh' TÖRLUÖ] «cVÚU. S• SÖyz¼h ÙR¼h, ÚU¼h

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

35

‡ÛNL¸¥ LP¥ AÛU‹‡£'T‰• SUeh TÖRUÖ] YÖ͉
AÛU'ÚT.
fZef¨•,YPef¨• LP¥ AÛU‹‡£'T‰ SUeh NÖRLUÖ]
YÖ͉ AÛU'“. GªY[° RÛPLÛ[o N‹‡†RÖ¨• S• SÖ|
˜ÁÚ]½e ÙLÖz£'TR¼h C‰ÚYe LÖWQ•. C‹‡VÖ«¥
E·[ U¼\
U¼\UÖŒXjLÛ[e LÖyz¨• R–
R–²SÖyzÁ AÛU'“
YÖ͉ NÖ͇W'Tz p\
p\'TÖL E·[‰.
E·[‰. R–
R–² SÖyz¼h YÖ͉
TX• A‡L•.
YÖ͉ ‰¸L·
U‡¥ ÚLy:ÚLy:- ÙUÖ†R CP†‡¼h TÖ‡eh• YP“\
YP“\•
fZ“\
fZ“\•RÖÁ ÛYeL ÚY|•. ®y| RÛXYÖN¨eh G‡¡¥
YW«¥ÛX GÁ\
GÁ\Ö¥ ÚU¨• J£ ÚLy ÛYeL°•, G'ÙTÖµ‰•
ÚSŸ YPeh, fZeh, ÙR¼h, ÚU¼h U¼¿• YPfZeh
‡ÛNÛV ÚLy TÖŸeL ÚY|•. C‰ –L –L ˜efV•.
UÖz'TzL·:UÖz'TzL·:ÙR¼h•, ÚU¼h•
ÚU¼h• TÖŸ†‰†RÖÁ ˜R¦¥ H\
H\ ÚY|•. ‘Á
G†‡ÛN›¨• ‡£•TXÖ•. YPeh, YPÚU¼h, fZeh,
ÙRÁfZeh, ÙR¼h U¼¿• ÚU¼h' Th‡L¸¥ UÖz'Tz
ÛY†‰e ÙLÖ·[XÖ•. UÖz›¥ EoN Th‡›¥ îÛZV
ÚY|•. ˜R¦¥ YX‰ LÖÛX ÛY†‰ H½ AÛ\
AÛ\›Ä·
YX‰ LÖ¥ Y£•Tz AÛUeL ÚY|•,
‡ÛQL·, fZeh YPeh YÖN¥ ®|Lºeh ®y|†RÛW
UyP†ÛR «P RÖ²YÖL°•, ÚU¼h ÙR¼h' TÖŸ†R
®|Lºeh EVWUÖL°• C£eL ÚY|•.
ÚWÖ| h†‰, fZeh, YPeh, YPfZeh, ÙR¼h
ÙRÁfZeh, ÚU¼h YPÚU¼h Uy|ÚU S¥X‰.
®yz¥ ÙR¼h•, ÚU¼h• TZ• R£• UWjLÛ[C• YPeh•,
fZeh• YPfZeh• ÙNzLÛ[C• Y[ŸeL ÚY|•.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

36

LŸ'T˜• YÖ²eÛL Y[˜•
J£ ®| G‹R LŸ'T†‡¥ AÛU‹‡£ef\
AÛU‹‡£ef\‰ GÁTÛR'
GÁTÛR'
ÙTÖ£†‰ Ajh Yp'TYŸLºeh SÁÛU ˆÛUL·
H¼T|fÁ\
H¼T|fÁ\]. J£ ®yzÁ h[†ÛR ARÁ ALX†RÖ¥
ÙT£ef Y£• A[ÚY LŸ'T• G] YZjL'T|f\
YZjL'T|f\‰.
LŸ'TjL· ÙUÖ†R•Gy|YÛL'T|•. †Y^LŸ'T•, ŠU
LŸ'T•, p•U LŸ'T•, SÖš LŸ'T•, «£cT LŸ'T•, LµÛR
LŸ'T•, VÖÛ] LŸ'T•, LÖeÛL LŸ'T• GÁT] AÛY.
J£ ®yzÁ h[†ÛR ARÁ ALX†RÖ¥
ALX†RÖ¥ ÙT£ef Y£•
ÙRÖÛLÛV —|• JÁTRÖ¥ ÙT£eLÚY|•. A'ÚTÖ‰
fÛPeh• GÛQ GyPÖ¥ YheL ÚY|•. AªYÖ¿
Yheh• ÚTÖ‰ —‡ 1 Y‹RÖ¥ †Y^ LŸ'T•. 2 Y‹RÖ¥ ŠU
LŸ'T•, 3 Y‹RÖ¥ p•U LŸ'T•, 4 Y‹RÖ¥ SÖš LŸ'T•, 5
Y‹RÖ¥ «£cT LŸ'T•. 6 Y‹RÖ¥ LµÛR LŸ'T•. 7
Y‹RÖ¥ VÖÛ] LŸ'T•. 0 Y‹RÖ¥ LÖeÛL LŸ'T•.
LŸ'T•. J£
®yzÁ LŸ'T• G‹R LŸ'TUÖL AÛU‹RÖ¥ GÁ] LŸ'T•
GÁ¿ TÖŸ'ÚTÖ•.

†Y^ LŸ'T•: ®yz¥ ÙN¥Y• ÙN³†ÚRÖjh•.
ŠU LŸ'T•: ®yz¥ E·[YŸL¸Á BÚWÖefV•
BÚWÖefV•
TÖ‡eL'T|•.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

37

p•U LŸ'T•: ÚSÖšL· APÖ‰. A'TzÚV Az]Ö¨•
EP]zVÖLe hQUÖf«|•. G‡¡L¸Á N‡ G¸‡¥
˜½VzC•. ÙN¥Y• «ÛWYÖLo ÚN£•.
SÖš LŸ'T•: h|•T E¿'‘]ŸL· «VÖ‡L[Ö¥
TÖ‡eL'T|YÖŸL·.
«£cT LŸ'T•: YÖ²eÛL›¥ ˜ÁÚ]¿YR¼h L|ÛUVÖ]'
ÚTÖWÖyPjLÛ[o N‹‡eL ÚYz›£eh•.
LµÛRe LŸ'T•: TQ• N•TÖ‡eL
N•TÖ‡eL TPÖ‰ TÖ|TP
ÚYz›£eh•. HRÖY‰ LYÛX ®yz¥ C£‹‰
ÙLÖÚP›£eh•. VÖÛ]e LŸ'T•: ®yz¥ E·[YŸL¸Á
YÖ²eÛL G¥XÖ YÛL›¨• p\
p\'TÖ]RÖL AÛU‹‡£eh•.
ÙNÖhNÖ] YÖ²eÛL YÖ²YÖŸL·.
LÖeÛL LŸ'T•: ®yz¥ E·[YŸL· T¥ÚY¿ ‰ÁTjLÛ[
N‹‡eL ÚYz›£eh•.
L³'TÛ\
L³'TÛ\
L³'TÛ\
L³'TÛ\ÛV ®yzÁ ÙRÁfZeh A¥X‰ YPÚU¼h
™ÛX›¥ AÛU'T‰ p\
p\‹R‰. G‹Re LÖWQ†ÛRe
ÙLÖ|• “ÂRUÖ] Th‡VÖ] YPfZeh ™ÛX›¥ Uy|•
L³'TÛ\
L³'TÛ\ÛV LyPe iPÖ‰. A'Tz AÛUeh•TyN†‡¥
®yz¥ ÙTÖ£[ÖRÖW ÙS£eLzL· AzeLz† RÛXLÖy|•.
hZ‹ÛRLºeh' T¥ÚY¿ peL¥L· EPÖh•. ÙR¼h
A¥X‰ ÚU¼h†‡ÛNL¸¥ L³'TÛ\
L³'TÛ\ÛVe LyP ÚSŸ‹RÖ¥
ARÁ R[ UyP• N¼¿ EVŸ‹‰ C£eL ÚY|•.
L³YÛ\
L³YÛ\eh· UX• L³eh• ÚLÖ'ÛTÛV YPeh A¥X‰
ÙR¼h ÚSÖef AÛUeL ÚY|•. fZeh A¥X‰ YPeh
ÚSÖef AU£•Tz ÚLÖ'ÛTLÛ[ AÛU'T‰ ˆÛUÛV E|
T„•. EP¥ BÚWÖefV• TÖ‡eL'T|•.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

38

Gy|† ‡ÛNL¸¥ L³YÛ\
L³YÛ\ AÛU'TRÖ¥ EPÖh•
TXÁLÛ[' TÖŸ'ÚTÖ•:TÖŸ'ÚTÖ•:ÙRÁ fZeh: SÁÛUVÖ] TXÁLÚ[ H¼T|•. YPfZeh:
ˆÛUVÖ] TXÁL· A‡L• EPÖh•.
ÙRÁÚU¼h: Cjh L³'TÛ\
L³'TÛ\e Ly|Y‡]Ö¥ TÖRL˜•
C¥ÛX. NÖRL˜• C¥ÛX.
YPÚU¼h: L³'TÛ
L³'TÛ\
\ AÛUeL –L' ÙTÖ£†RUÖ] ‡ÛN
YPÚU¼h ‡ÛNÚV.
C‹Re L³'TÛ\
L³'TÛ\ÛV' TVÁT|†‰ TYŸLºeh HWÖ[UÖ]
SÁÛUL· EPÖh•. fZeh:G|eh• LÖ¡VjL¸¥ ˜y|e
LyÛPL· ÚRÖÁ½eÙLÖÚP›£eh•. BL· A‡L•
TÖ‡eL' T|YÖŸL·. ÙR¼h:ˆÛUL· A‡L• EPÖh•.
ÚU¼h:SÁÛUVÖ] TXÁL· E£YÖh•. YPeh:ÙTLºeh
T¥ÚY¿«RUÖ] CÛPtN¥L· EPÖh•.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

39

RÖ²YÖW•
YPeh U¼¿• fZeh† ‡ÛNLÚ[
‡ÛNLÚ[ RÖ²YÖW• AÛUeL H¼\
H¼\†
‡ÛNVÖh•. LyzP†‡Á ÚU¥ iÛWÛV«P RÖ²YÖW†‡Á
ÚU¥iÛW N¼¿† RÖ²YÖL C£eL ÚY|•. RLW† ‡]Ö¥
RÖ²YÖW†‡¼he iÛW' ÚTÖPe iPÖ‰. UÖzL¸¥ RÖ²YÖW•
Ly|• ÚTÖ‰ AÛR YPeh A¥X‰ fZeh† ‡ÛNL¸¥
LyP ÚY|•. J£ ®yzÁ SÖÁh ‡ÛN L¸¨•
RÖ²YÖWjL· C£'T‰ –Lo p\
p\'TÖ] TXÁLÛ[e
ÙLÖ|eh•.
ÙLÖ|eh•. CªYÖ¿ SÖÁh RÖ²YÖWjL· AÛUeh•ÚTÖ‰
ÙR¼h RÖ²YÖW†‡Á EVW˜• ALX˜• YPeh†
RÖ²YÖW†‡Á EVW•,ALX†ÛR«P N¼¿ A‡LUÖL C£eL
ÚY|•.
YPeh† RÖ²YÖW• ÙR¼h† RÖ²YÖW†ÛR«P N¼¿ RÖ²YÖL
C£eL ÚY|•. fZeh† RÖ²YÖW†‡Á EVW˜• ALX˜•
ÚU¼h† RÖ²YÖW†‡Á EVW ALXjLÛ[«P N¼¿e
hÛ\
hÛ\YÖ]RÖL C£eh•. fZeh† RÖ²YÖW• ÚU¼h†
RÖ²YÖW†ÛR«P N¼¿ RÖ²YÖL›£eL ÚY|•. ÚU¼h
‡ÛN›¥ Uy|• RÖ²YÖW†ÛR Lz'TÖL AÛUeLe
iPÖ‰. ÚU¼f¥ AÛUeL ÚSŸ‹RÖ¥ fZef¨• RÖ²YÖW•
AÛUeL ÚY|•.
J£ ®yzÁ YPef¨• fZef¨• RÖ²YÖWjL· AÛU‹RÖ¥
Ajh Yp'TYŸL¸Á EP¥ SX• p\
p\'TÖL C£eh•. ÚSÖš
EP]zVÖL hjh•. YPeh ‡ÛN›¥ Uy|• RÖ²YÖW•
RÖ²YÖW•
AÛU‹‰·[ ®yz¥ Ypeh• ÙTL¸Á YÖ²eÛLC•
BÚWÖefV˜• p\
p\'TÖL C£eh•. fZeh ‡ÛN›¥ Uy|•
RÖ²YÖW• AÛUeL'T|•ÚTÖ‰• CÚR ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\ TXÁL·
fÛPeh•. ÙR¼h ‡ÛN›¥ Uy|• RÖ²YÖW•
AÛUeL'TyPÖ¥ ÙTL¸Á EP¥ ŒÛX TÖ‡'“• ÚU¼f¥
Uy|• RÖ²YÖW• AÛUeL' TyPÖ¥Ajh YÖµ• ®yz¥
Ypeh• BL¸Á EP¥ ŒÛXC• TÖ‡'“
TÖ‡'“ H¼T|•.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

40

fQ¿
fQ¿ AÛU'T‡¥ YÖ͉ NÖ͇W†‡¼h A‡L
˜efV†‰Y• ÙLÖ|eL'T|f\
ÙLÖ|eL'T|f\‰. fQ¿ AÛU'T‡¥
YÖ͉ NÖ͇W†ÛRe Lz'TÖLe LÛP‘zeL ÚY|•.
fQ¿ CW| Th‡VÖL' ‘¡eL'T|f\
‘¡eL'T|f\‰. JÁ¿ RÛWeh
gÚZÖ›£eh• Th‡ U¼Ù\
U¼Ù\ÖÁ¿ RÛWeh ÚUÚX›£eh•
Th‡. RÛWeh ÚU¥ E·[ Th‡ÛV N‰W Yz«¨• YyP
Yz«¨• AÛUeLXÖ•.
B]Ö¥
B]Ö¥ RÛWeh g² E·[' Th‡ÛV N‰W Yz«¥RÖÁ
AÛUeL ÚY|• GÁf\
GÁf\‰ YÖ͉. DNÖÁV ‡ÛN›¥
fQ¿ ÙYy|Y‰ p\
p\'TÖ] TXÁLÛ[† R£•. CR]Ö¥
G'ÚTÖ‰• fQ¼½¥ RƒŸ C£‹‰ ÙLÖÚP›£eh•.
B]Ö¥ LyzP†‡Á YPfZeh ™ÛXC• UÛ]›Á
YPfZeh ™ÛXC• N‹‡eh• ÚSŸ ÚLÖyz¥ fQ¿
ÙYyPeiPÖ‰JªÙYÖ£ ‡ÛN›¨• fQ¿ ÙYy|YR]Ö¥
H¼T|• TXÁLÛ[' TÖŸ'ÚTÖ•.

YPfZeh:C†‡ÛN›¥ fQ¿ ÙYy|YR]Ö¥ ®yz¥
ÙN¥Y• ÚU¨•ÚU¨• ÙT£fe ÙLÖÚP›£eh•. h|•T
E¿'‘]ŸL¸Á «£'T• G¸‡¥ ŒÛ\
ŒÛ\ÚY¿•. Y•N «£†‡
p\'TÖL›£eh•. ‘·Û[L¸Á YÖ²° ÙN³eh•.
h|•T†‡Á A‹R͉ L°WY• EV£•.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

41

fZeh :fZeh ‡ÛN›Á U†‡V' Th‡›¥
Th‡›¥ fQ¿
ÙYy|•ÚTÖ‰ A‡ŸÐP• ®yz¥ ÙRÖPŸ‹‰ C£eh•.
hZ‹ÛR TÖefV• SÁ\
SÁ\ÖL ›£eh• . B]Ö¥ C†‡ÛN›¥
fQ¿ AÛUeh•ÚTÖ‰ A'Th‡ÛV N¼¿ ÚUPÖL
AÛU†‰eÙLÖ·[ ÚY|•.
ÙRÁfZeh:Cjh fQ¿ ÙYy|Y‡]Ö¥ ˆV TXÁLÚ[
E£YÖh•. h½'TÖL ®yz¥ E·[ BLºeh C‰ A‡L
ÙL|RÛX
R£•. ÙR¼h:ÙR¼f¥ fQ¿ AÛU'T‰ ®yz¥ E·[
ÙTLºeh S¥XR¥X.
ÙRÁÚU¼h:C‹R ‡ÛNC• fQ¿ AÛU'TR¼h H¼\
H¼\
‡ÛNV¥X. Cjh fQ¿ AÛU'TR]Ö¥ «T†‰,ÚSÖš
ÙSÖzL· ÚTÖÁ\
ÚTÖÁ\Y¼Û\
Y¼Û\ N‹‡eL ÚS¡|•.
ÚU¼h:C†‡ÛN›¥ fQ¿ ÙYy|Y‰• RY¿. CR]Ö¥
ÙTÖ£· «ÛWV• H¼T|•
YPÚU¼h:Cjh fQ¿ AÛU'T‰ «VÖTÖW•
ÙNšTYŸLºeh H¼\
H¼\R¥X.
R¥X. SÐP• H¼TP YÖš'“ C£ef\
C£ef\‰.
YPeh:Cjh fQ¿ AÛU'TR]Ö¥ «VÖTÖW• ÙN³†‰
S¥X XÖT• fy|•. ÙRÖ³¥ T¥f' ÙT£h•.
ÙT£h•.

RÛXYÖN¥
SUeh YÖš GªY[° ˜efVÚUÖ A‹R A[«¼h J£
®yz¼h RÛX YÖN¥ ˜efV•. RÛXYÖN¦¥ SÖÁho
NyPjL· C£eh•. AY¼½¥ g² h¿eho NyP†‡¼h
A‡L ˜efV† ‰Y• E|. ÙY¸›¦£‹‰ ÚSÖše f£–
f£–
L· ®yz¼h· Y£YÛR† R|†‰ ®y| E¿'‘]ŸL¸Á
BÚWÖefV†ÛR' TÖ‰LÖ'T‰ C‹Re g²e h¿eho

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

42

NyP•RÖÁ. ®yzÁ RÛXYÖN¨eh•, ‘ÁYÖN¨eh• g²e
h¿eho NyP• C£eL ÚYzV‰ AYpVUÖh•. RÛX
YÖN¨eh ÚSŸ G‡ÚW ‘Á YÖN¥ AÛUV ÚY|•.

RÛXYÖNÛX«P ‘Á YÖN¥ EVWUÖL›£eLe iPÖ‰.
®yz¥ J£ RÛXYÖN¥ Uy|• ÛY†RÖ¥ AÛR ®yzÁ
YPehA¥X‰ fZeh' TeL†‡¥ ÛY'TÚR p\
p\‹R
TXÁLÛ[† R£•. ®yzÁ fZef¨• ÙR¼f¨• ®‡L·
C£eh•TyN†‡¥ fZeh' TÖL†‡¨•,YPef¨• ÙR¼f¨•
®‡L· C£eh• TyN†‡¥
TyN†‡¥ YPeh TÖL†‡¨• RÛXYÖN¥
ÛYeL ÚY|•. ®yz¼h fZef¨•,ÚU¼f¨• ®‡L·
C£ehUÖ]Ö¥fZeh' TÖL†‡¨•, ®yz¼h YPeh,fZeh
BfV Th‡L¸¥ ®‡L· C£ehUÖ]Ö¥ YPef¨• RÛX
YÖNÛX AÛUeL ÚY|•. CW| RÛXYÖN¥ AÛUeh•
TyN†‡¥ AY¼Û\
AY¼Û\ fZehfZeh-ÙR¼h A¥X‰ fZehfZeh-ÚU¼h
A¥X‰ fZeh -YPeh TÖLjL¸¥ AÛUeL ÚY|•.
™Á¿
™Á¿ RÛX YÖN¥ AÛUeh• ÚTÖ‰ fZehfZeh-YPehYPeh-ÚU¼h
BfV ™Á¿ ‡ÛNL¸¥ AÛUeL ÚY|•. CªYÖ¿
™Á¿ RÛXYÖN¥ AÛU'T‰p\
AÛU'T‰p\'TÖ] TXÁLÛ[† R£•.
fZehfZeh-YPehYPeh-ÙR¼h BfV ™Á¿ ‡ÛNL¸¥
ÛYeLXÖ•. B]Ö¥ fZehfZeh-ÚU¼hÚU¼h-ÙR¼h BfV ™Á¿
‡ÛNL¸¥ Uy|• îÛZYÖN¥LÛ[ AÛUeLe iPÖ‰.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

43

ÙT¡V ®|L¸¥ SÖÁh RÛXYÖN¥L· AÛUeh• ÚTÖ‰
YPeh
YPeh-fZef¥ E·[ RÛXYÖN¥L· ÚU¼hÚU¼h-ÙR¼f¥
E·[ RÛXYÖN¥LÛ[«P N¼¿ EVW• A‡LUÖ]RÖL›£eL
ÚY|•.

YÖN¼Tz
YÖN¼TzÛV' ÙTÖ£†RYÛW Tz›Á AjhX• B¿ A¥X‰
Hµ AjhX†‡¼h· C£ehUÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[
ÚY|•. Tz›Á ALX• JÁT‰ A¥X‰ T†‰
AjhX†‡¼h· C£eL ÚY|•. YÖN¼Tz›Á
G‚eÛLeh J¼Û\
J¼Û\'TÛP, CWyÛP' TÛP G] G‹R
ŒT‹RÛ]C• «‡eL'TP «¥ÛX S• «£'T'Tz G†RÛ]
TzLÛ[ ÚY| UÖ]Ö¨• AÛU†‰e ÙLÖ·[XÖ•.

YPeh' TÖŸ†R U¼¿• fZeh' TÖŸ†R YÖN¥Lºeh Tz
Ly|•
Ly|• ÚTÖ‰ hP N‰W YzY†‡¥ Ly|Y‰ p\
p\'“.
Lz'TÖL AÛWYyP YzY†‡¥ LyPe iPÖ‰.
RÛXYÖN¦Á YÖN¼LÖ¨ehe gÚZ UW†‡]Ö¥ B] Tz
AÛUeL ÚY|•. A'Tz AÛUeh• ÚTÖ‰ AR¼h gÚZ

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

44

SYW†‡]jL· ,U‹‡W† RL|L·ÚTÖÁ\
RL|L·ÚTÖÁ\Y¼Û\
Y¼Û\' “ÛR†‰
ÛYeL ÚY|•. CªYÖ¿ ÙNšYRÖ]Ö¥ ˆV Ne‡L·
®yz¼h· îÛZY‰ R«ŸeL'T|•. SÁÛUL· «Û[C•.
«Û[C•.
ÚTÖŸzÚLÖ
®yzÁ ˜Á Th‡›¥ YÖL]jL·
Œ¿†‰YR¼LÖL°•,AZf¼LÖL°• AÛUeL'T|• ÚTÖŸyzÚLÖ
YPeh,YPfZeh,fZeh† ‡ÛNL¸¥ Uy|ÚU AÛUeL'TP
ÚY|•. ÚTÖŸyzeÚLÖ AÛUeh• ÚTÖ‰ ARÁ
˜Û]'Th‡ RÛWÛV ÚSÖef†
ÚSÖef† RÖ²‹ ‡£eh• YÛL›¥
AÛU†‰«Pe iPÖ‰. EVŸ‹‰•,Œ–
EVŸ‹‰•,Œ–Ÿ‹‰• A‰ C£eL
ÚY|•. ®yzÁ RÛXYÖNÛX YPfZeh† ‡ÛN›¥
AÛU†RÖ¥ ÚTÖŸzÚLÖÛY G‹R† ‡ÛN›¥ ÚY|
UÖ]Ö¨• AÛUeLXÖ•. YPeh ÚSÖefV ®yz¥ RÛXYÖN¥
fZeh NÖŸ‹R YPfZef¥ ÛYeL'TPÖU¥ N¼¿ ÚU¼ÚL
R·¸ ÛYeL'Tyz£ef\
ÛYeL'Tyz£ef\‰ GÁf\
GÁf\ TyN†‡¥ ÚTÖŸzÚLÖÛY
YPfZeh
YPfZeh ™ÛXYÛW Y£UÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•.
ÙTÖ‰YÖL ÚTÖŸzÚLÖ«Á EVW• YWÖPÖ«Á EVW†‡¼h
NUUÖL A¥X‰ N¼¿e hÛ\
hÛ\YÖL C£eLXÖ•. B]Ö¥
EVWUÖL C£eLe iPÖ‰.