TTVIÔn th«ng vinh Tæ tæng hîp

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do – H¹nh phóc Vinh, ngµy 5 th¸ng 9 n¨m

2011
KÕt qu¶ c«ng t¸c th¸ng 8 – dù kiÕn c«ng t¸c th¸ng 9 n¨m 2011 ( mçi c¸ nh©n tù cËp nhËt ) 1. NguyÔn Hång Hµ

* C«ng viÖc ®· lµm th¸ng 8/2011 - LËp quyÕt ®Þnh ®iÒu chuyÓn lao ®éng tr×nh l·nh ®¹o duyÖt + 3 ngêi tõ Tæ Giao dÞch vÒ Tæ thu cíc + 1 ngêi tõ §µi 1080 vÒ Thu cíc - LËp quyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng cã thêi h¹n tr×nh l·nh ®¹o duyÖt + 1 ngêi tõ Tæ KÕ to¸n vÒ Tæ thu cíc + 3 ngêi tõ Tæ Tin häc DÞch vô vÒ 3 ®µi d©y m¸y. - LËp th«ng b¸o ®iÒu ®éng nh©n lùc cho Héi thi th«ng tin DQTV n¨m 2011 tr×nh L·nh ®¹o duyÖt. - Trang cÊp BHL§ n¨m 2011 cho ngêi lao ®éng. - Tæng hîp, b¸o c¸o sè liÖu dÞch vô viÔn th«ng, m¹ng viÔn th«ng, BTS th¸ng 7 n¨m 2011 göi ViÔn th«ng TØnh. - Tæng hîp sè liÖu doanh thu, chi phÝ ®Ó L·nh ®¹o Trung t©m häp kÕ ho¹ch SXKD víi ViÔn th«ng tØnh. - Tæng hîp sè liÖu ®Ó xÐt l¬ng th¸ng 7. - CÊp nhiªn liÖu cho xe « t« vµ m¸y ph¸t ®iÖn c¸c Tr¹m VT. - TÝnh thï lao ph¸t triÓn th¸ng 12/2010(®ît 2) vµ th¸ng 6/2011 vµ gia h¹n gãi gi¸o viªn cho CBCNV. - Häc Trung cÊp chÝnh trÞ - C¸c c«ng viÖc ®ét xuÊt kh¸c. * KÕ ho¹ch th¸ng 9 n¨m 2011 - Bµn giao nh©n lùc vµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn Tæ b¶o dìng cho Trung t©m truyÒn dÉn cÊp II. - Phèi hîp víi BCHQS Thµnh phè Vinh tæ chøc Héi thi th«ng tin DQTV n¨m 2011. - Thi n©ng bËc n¨m 2011. - Tæng hîp, b¸o c¸o sè liÖu dÞch vô viÔn th«ng, m¹ng viÔn th«ng, BTS th¸ng 8 n¨m 2011 göi ViÔn th«ng TØnh. - Tæng hîp sè liÖu ®Ó xÐt l¬ng th¸ng 8. - CÊp nhiªn liÖu cho xe « t« vµ m¸y ph¸t ®iÖn c¸c Tr¹m VT. - TÝnh thï lao ph¸t triÓn th¸ng 12/2010(®ît 2) vµ th¸ng 6,7/2011 vµ gia h¹n gãi gi¸o viªn cho CBCNV. - Häc Trung cÊp chÝnh trÞ - C¸c c«ng viÖc ®ét xuÊt kh¸c.

. NguyÔn Xu©n ¤n.Phèi hîp theo dâi L¾p ®Æt thiÕt bÞ t¹i tr¹m VT Bu côc cöa b¾c.. .Kh¶o s¸t lªn ph¬ng ¸n quay ®Çu tõ t©y ®êng tµu ®êng NguyÔn Sinh S¾c ®Õn xãm 4 Hng ChÝnh vµo tr¹m ViÔn th«ng CÇu ®íc.Kh¶o s¸t keã c¸p lµm gän tõ cæng v¨n phßng nhµ m¸y xi m¨ng ®Õn khèi 15 cöa nam KÕ ho¹ch c«ng t¸c TUÇN. . . tæ s¶n xuÊt. .Phèi hîp TruyÒn dÉn kh¶o s¸t th«ng quang FTTH t¹i c¸c BTS cßn thiÕu . . . th¸ng 9 n¨m 2011 cña c¸ nh©n tæ . 146 NguyÔn V¨n Cõ. tr¹m BÕn Thuû.Phèi hîp ®iÖn lùc TP Vinh kh¶o s¸t cÊp nguån c«ng t¬ 07 tr¹m BTS ®ang sö dông nguån ®iÖn cña s¬ quan. Lª Hång Phong ®o¹n tõ ng· 4 NguyÔn v¨n Cõ -Lª H«ng Phong ®Õn vßng xuyÕn H¶i Quan ®Ó lªn kÕ ho¹ch h¹ ngÇm. Nguån ®iÖn c¸c tr¹m VT. .Gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o 3. doanh nghiÖp n¬i thuª mÆt b»ng. NguyÔn TiÕnnam Hoµn thµnh Thùc hiÖn c«ng viÖc trong th¸ng 08/2011 nh sau: . .Gi¸m s¸t kÐo c¸p lµm gän trong khèi 13 cöa nam. . 146 NguyÔn V¨n Cõ.Theo dâi t×nh h×nh ATL§ t¹i c¸c §µi .Phèi hîp cïng phßng M¹ngDV vµ phßng TCL§ VTT kiÓm tra ATVSL§ Trung t©m VT Vinh. .Theo dâi t×nh h×nh t¹i c¸c Host.KiÓm tra t×nh h×nh nhµ tr¹m.kÐo c¸p 600x2 tõ Msan ra ®Õn sè nhµ 125 ®êng NguyÔn Sinh s¾c ®Ó quay ®Çu . bã c¸p ®êng siªu h¶i cöa nam. .2. KÕ ho¹ch Thùc hiÖn c«ng viÖc trong th¸ng 09/2011 nh sau: . .Kh¶o s¸t chØ ®¹o dÞch chuyÓn c¸p t¹i khu tîng ®µi cÇu bÕn thuû.Kh¶o s¸t kÐo c¸p vµo khu nhµ ë x· héi x· hng léc. ho¹t ®éng thiÕt bÞ mét sè tr¹m VT.Gi¸m s¸t kÐo c¸p quang tõ VTN ®i ®Õn cÇu bÕn thuû vµ 3 ®iÓn rÏ vµo tr¹m viÔn th«ng ng· 5. hiÖn cßn tr¹m BTS nhµ m¸y xay Vinh t©n cha kÐo c¸p quang vµo. tr¹m ®iÒu hµnh 2B Trêng Thi.chØ ®¹o h¹ ngÇm tuyÕn c¸p ®êng Lª DuÊn .NguyÔn Du. BTS. NguyÔn Xu©n ¤n. .Kh¶o s¸t thi c«ng tuyÕn c¸p nguån AC dïng chung m¸y ph¸t ®iÖn.Hoµn thiÖn xong c¬ së h¹ tÇng tr¹m VT Míi: Bu côc Cöa b¾c. Bïi §×nh Hµ C«ng t¸c th¸ng 8: .ChØ ®¹o thi c«ng trång cét dÞch chuyÓn c¸p t¹i cÇu tr¾ng vµ cÇu bµu l¸c .

quay ®Çu c¸p vµo c¸c tr¹m Msan c¸c tuyÕn c¸p. NguyÔn Phi Hïng b¸o c¸o c«ng t¸c t8 n¨m 2011 NghiÖm thu c«ng c«ng tr×nh hÖ thèng cèng bÓ ®êng NguyÔn C¶nh Hoan Gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh hÖ thèng c¸p ®iÖn tho¹i nhµ chung c dÇu khÝ x· Nghi Phó LËp kÕ ho¹ch. . . kÕ ho¹ch c«ng t¸c t9 n¨m 2011 .Theo dâi t×nh h×nh t¹i c¸c Host. lªn kÕ ho¹ch chuyÓn c¸p h¹ ngÇm ®êng Lý Thêng KiÖt C¾t chuyÓn sîi c¸p 600x2 ®êng LÖ Ninh vµo tr¹m 31 Phan Béi Ch©u Kh¶o s¸t gi¶i phãng mÆt b»ng ®êng H¶i Thîng l·n ¤ng Gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®ét xuÊt do l·nh ®¹o yªu cÇu. .B¸o c¸o t×nh h×nh ATVSL§ cho VT TØnh. tæ s¶n xuÊt. lªn kÕ ho¹ch kÐo c¸p chuyÓn vµo tr¹m 50 NguyÔn Tr·i trªn ®êng Hµ Huy TËp.Phèi hîp ®iÖn lùc thi c«ng tuyÕn c¸p nguån AC dïng chung m¸y ph¸t ®iÖn. Gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh hÖ thèng c¸p ®iÖn tho¹i nhµ chung c dÇu khÝ x· Nghi Phó LËp kÕ ho¹ch.. vµ c¸c §µi ®Ò xuÊt.Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®ét xuÊt kh¸c ®îc giao. kh¶o s¸t ngÇm ho¸ hîp lý m¹ng. ( ®êng Lª Hång Phong. NguyÔn V¨n Cõ. doanh nghiÖp n¬i thuª mÆt b»ng.Theo dâi ®iÒu chuyÓn 03 m¸y ph¸t ®iÖn ®Æt cè ®Þnh cho 03 tr¹m BTS . Nguån ®iÖn c¸c tr¹m VT. Ph¹m §×nh To¸i.Lµm nhµ t¹m ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn 50 NguyÔn Tr·i.Theo dâi t×nh h×nh ATL§ t¹i c¸c §µi . . kh¶o s¸t ngÇm ho¸ hîp lý m¹ng. 4. . Kh¶o s¸t. Lµm nhËp ®µi tr¹m 146 NguyÔn V¨n Cõ (nhµ chÞ Loan) Kh¶o s¸t. .Phèi hîp ®iÖn lùc TP Vinh cÊp nguån c«ng t¬ 07 tr¹m BTS ®ang sö dông nguån ®iÖn cña s¬ quan. lªn kÕ ho¹ch kÕt hîp víi c¸c ®µi ngÇm ho¸ c¸p treo theo yªu cÇu cña ®iÖn lùc.Rµ so¸t sè liÖu cuéc gäi di ®éng c¸c tr¹m BTS theo c«ng v¨n 2237/VTNA-KHKD. . lªn kÕ ho¹ch chuyÓn c¸p ®êng §µo TÊn vµo tr¹m §éi Cung Kh¶o s¸t. quay ®Çu c¸p vµo c¸c tr¹m Msan c¸c tuyÕn c¸p. Hµ Huy TËp). Kh¶o s¸t.

04 . 09 .Lª Hoµn . Ph¹m Hång Th¸i . Bu côc 3/2 . Hng Hoµ 02 .NguyÔn BØnh Khiªm . K/S¹n Mêng Thanh . C«ng ty XD C¶ng . BÖnh viÖn Ba Lan ) * Mét sè c«ng viÖc ®ét xuÊt kh¸c . gi¸m s¸t di dêi gi¶i phãng mÆt b»ng ®êng H¶i Thîng l·n ¤ng khi thµnh phè thi c«ng ®êng. 56 . CA Hµ Huy TËp .Hå Tïng MËu .§êng Kim §ång * Phèi hîp víi c«ng ty CT-IN ( §èi t¸c cña VINAPHONE ) KiÓm ®Þnh chÊt lîng m¹ng 19 tr¹m BTS : ( §µi ph¸t thanh . KCN B¾c Vinh ) * Ph¸t triÓn 01 thuª bao MyTV * Tham gia häc líp Båi dìng kiÕn thøc An ninh .- Kh¶o s¸t. 71. Thanh tra §« thÞ . BÖnh ViÖn Ba Lan . lªn kÕ ho¹ch kÐo c¸p chuyÓn vµo tr¹m Hng dòng ®êng Hecman §o thö m¹ng c¸p trong nhµ toµ nhµ 21 tÇng CT1A LËp kÕ ho¹ch. Tr¬ng V¨n LÜnh . Xãm 10 Nghi Phó . UB Phêng BÕn Thuû .Trung §« . 09 . Tr¹m KiÓm dÞch BÕn Thuû . CA Trêng Thi . vµ c¸c §µi ®Ò xuÊt 5.Minh Khai . 50 . NguyÔn §øc Lîi I/ B¸o c¸o c«ng viÖc thùc hiÖn th¸ng 08 /2011 * Ký hîp ®ång thuª mÆt b»ng dùng cét ANTEN ®iÓm 86 . lªn kÕ ho¹ch chuyÓn c¸p chî ga vµo tr¹m 31 Phan Béi Ch©u Lµm hå s¬ hoµn c«ng ®êng Hecman Gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®ét xuÊt do l·nh ®¹o yªu cÇu. K/S¹n ASEAN . TECCO Quang Trung. §êng Phîng Hoµng . KÐo c¸p quang 3 tr¹m VT míi Kh¶o s¸t.Quèc phßng ®èi tîng 4 n¨m 2011 II/ KÕ ho¹ch th¸ng 09/2011 * Liªn hÖ Trêng trung cÊp Kü thuËt NghiÖp vô sè 6 më réng thªm 01 phßng trùc Tæng ®µi. Trêng §H Kü thuËt Vinh . * Phèi hîp vµ gi¸m s¸t viÖc x©y dùng tr¹m BTS : XÝ nghiÖp G¹ch 22/12 ( X· Hng ChÝnh . ViÔn th«ng NghÖ An . 87 .NguyÔn BØnh Khiªm .NguyÔn Tr·i .NguyÔn KiÖm . Chî Vinh . K2.BÕn Thuû . Nhµ m¸y Xay . Lª h÷u hiÖu zsfdsdf 6. Xãm MÉu §¬n .TP Vinh ) * VÖ sinh C«ng nghiÖp c¸c tr¹m : ( K8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful