E.T.A.

Hoffmann: Az arany virágcserép

Hoffmannról és művészetéről
A német romantika második nemzedékéhez tartozó művész, - grafikus, zeneszerző, karmester, rendező, író. Tisztviselőként kereste kenyerét. Műveinek gyakori témája a művészlét és a

polgári lét kettőssége, szembeállítása. A polgári létre a kicsinyesség, a szűklátókörűség és a korlátozottság jellemző, míg a művészlétre a művészi értékek felsőbbrendűsége. Nem mindenki képes utóbbit meglátni, csak a kiválasztottak érzékelhetik. Így például a művész képes értékelni a természet – ember harmóniáját. Ennek megfelelően műveiben is 2 sík van reális világ = polgári élet fantasztikum = magasabb rendű élet Irodalmi műveinek nagy részét élete utolsó évtizedeiben írta – legfőbb műfaja: az elbeszélés. Az elszabadult képzelet szülte fantasztikum legtöbb írásában jelentős szerepet kap, de úgy – hogy közben a való világról is pontos, aprólékos, részletező leírást ad. Ugyanis ő is átélte és meg is szenvedte a kispolgári lét szürkeségének, korlátoltságának, bürokratikus

kicsinyességének és a művészlét teljességvágyának az ellentétét. Novelláinak sajátos vonása folyton egymásba játszódó többsíkúság. Ezért lehet Hoffmann

kapocs a realisztikus irányzathoz is, mert érzékelte és ábrázolta magát a környezeti és társadalmi meghatározottságot is.

Az arany virágcserép – Történet VÁZLATOSAN
A regény főhőse, Anselmus diák félszeg, ügyetlen, csetlő-botló lény, ainek a valóságos világban semmi sem sikerül. Minden tette balul üt ki: vajas kenyere mindig vajas felére esik, új ruhájára már az első alkalommal foltot ejt, vagy valamilyen szöggel kiszakítja, ha egy előkelő udvari tanácsosnak vagy egy hölgynek köszönni szeretne, vagy a kalapja repül ki kezéből, vagy megbotlik a sima földön és szégyenszemre hasra esik. Éppen az áldozócsütörtököt akarta volna megünnepelni igazi derűvel a Linke-féle sörözőben, de pénz nélkül maradt az almás kosárba való végzetes lépése folytán. Szívesen elidőzött volna az ünnepre kicicomázott lányok körében, találkozhatott volna Paulmann segédtanító idősebbik lányával, az igen csinos, viruló, 16 éves Veronikával. 1

Anselmus szerelmes a hiú Veronikába, a lány is arról ábrándozott, hogy a diákból egyszer még udvari tanácsos is lehet, ahogy Heerbrand irattáros megjósolta. Az ünnepi vidám szórakozásból semmi sem lett – Anselmus keserűen kisomfordál a város szélére és megpihen az Elba-parti úton egy bodzafa alatt. Itt különös dolog történik vele: három, zöld-aranyban ragyogó kígyó játszik, tekergődzik a lombok között kristálycsengettyűk csilingelésével társalogva. Anselmus az egyik kígyó gyönyörű sötétkék szemébe beleszeret – a legnagyobb gyönyörűség és a legmélyebb fájadlom sohasem ismert érzése járja át a szívét. Ettől kezdve még sivárabbnak érzi a maga szűkös világát, a hétköznapok megszokott, monoton, lélekölő tevékenységét. „Érezte, hogy valami ismeretlen érzés mozdult meg bensejében és gyönyörűségteli fájdalmat okoz neki: és ez a fájdalom tulajdonképpen a vágyakozás, amely az embernek más, magasabb rendű létet ígér.” Anselmus számára a szerelem nyitja meg az utat a magasabb rendű értékek világa felé, a vágyai csak a képzelet teremtette csodás tündérbirodalomban valósulhatnak meg. Megtudja ugyanis, hogy a három aranyos-zöld kígyó, az ő munkaadójának, Lindhorst levéltárosnak a három elvarázsolt lánya és ő valójában a legfiatalabbnak, Serpentinának kék szemébe szeretett bele. „De a magasabb rendű életben a boldogság csak harcból fakadhat” – magyarázza a diáknak a levéltáros. „Ellenséges erők rohanak majd meg, és a gyalázattól és romlástól csak az a belső erő menthet meg, amellyel a támadásoknak ellenszegülsz . . . Hűségesen őrizd őt lelkedben, őt, aki szeret téged, és akkor megláthatod az arany virágcserép valamennyi mesés csodáját, és boldog leszel mindenkoron.” Serpentina világosítja fel kedvesét, hogy Linhorst levéltáros valójában nem emberi lény, hanem szalamandra. Az ősrégi időben Atlantisz csodaországában a hatalmas szellemfejedelem, Phosphorus uralma alatt ez a szalamandra forró szerelemre gyúlt a liliom leánya, a szép kígyó iránt. Amint a karjaiba zárta szerelmesét, a kígyó hamuvá lett, hamvaiból egy szárnyas lény született, és tovasuhant a levegőbe. A szalamandra az elkeseredés tébolyában feldúlta Phosphorus kertjét, ezért a szellemfejedelem arra ítélte, hogy „nyomorúságos emberi létbe belemerülve el kell viselnie az emberi élet szorongattatásait.” A szalamndra csak akkor térhet vissza testvéreihez, csak akkor vetheti le emberi terhét, hamindhárom lánya rátalál egy-egy olyan gyermeki, költői lelkű ifjúra, akiben a kígyó szerelme fel tudja kelteni a távoli csodás ország sejtelmét. Ha ez az ifjú meg tud szabadulni a közönségesség terhétől, ha a szerelemel együtt kivirágzik 2

benne a hit a természet csodáiban, sőt saját létében e csodák között, akkor az arany virágcserépből kivirágzik a szép liliom, egybekelhet kedvesével és boldogan élhetnek majd Atlantiszban. Anselmusnak is, Lindhorst levéltárosnak is ősi ellensége az a démoni gonosz lény, mely „létét a fekete sárkány szárnyából lehullott toll és egy marharépa szerelmének köszönheti”. Ez a boszorkány az emberek között azonos azzal a kofaasszonnyal, akinek kosarait Anselmus áldozócsütörtök napján felborította, azonos Veronika egykori dajkájával, aki most javasasszony és varázslónő. Ez a varázserő képes egy időre eltántorítani Anselmust Serpentinától. Néha úgy érzi, hogy valami hirtelen rászakadó idegen hatalom ellenállhatatlanul vonzza az elfelejtett Veronika felé és ilyenkor szívből nevetnie kell bolond képzelődésén, hogy egy kis kígyóba szerelmes, és szalamandrának vél egy jómódú titkos levéltárost. Hűtlenségének, kételyeinek az a büntetése, hogy kristálypalackba zárták azaz

visszazuhant a nyárspolgári lét kicsinyes keretei közé, a magasabb értékeket hordoó szellemvilág kitaszította, visszahult a polgári létbe. A tiszta, fogékony lelkű Anselmus szenved ebben az állapotban, míg mások, a többiek, akik szintén palackba vannak zárva, nem is érzékelik a nyomasztó fogságot balgaságuk, közönséges gondolkodásuk miatt. A bűnhődés nem tarthat sokáig, hiszen Anselmus véglegesen már nem lehet a kispolgári lét szürkeségének foglya. „Higgy, szeress, remélj!” – Suttogja neki Serpentina és ez a hang besugárzott Anselmus fogságába, míg végül a palack széthasadt és szeretetre méltó Serpentina karjaiba vethette magát. Anselmus kitartó állhataosságával, hűségével, a hit, remény és szeretet hármas erényével véglegesen elnyeri Serpentina szerelmével együtt a költészet és a szépség mesebeli birodalmát, Atlantiszt. Övé lesz az arany virágcserép és kedvesével felhőtlen boldogságban élhet.

Mondanivaló

A költészet és művészet segítségével a kifinomult lélek felülemelkedhet a

hétköznapok szürkeségén, sivár kicsinyességén. Lehetséges tartalmasabb, értelmesebb emberi életet élni. „Vajon Anselmus boldogsága más-e, mint az élet a költészeten, amely előtt a természet legmélyebb titkaként föltárul valamennyi lény szent összhangja?”

3

ELEMZÉS
• • Az arany virágcserép műfaja kisregény (1814)

Tizenkét fejezetből áll, ezeket Hoffmann <vigiliák>-nak nevezte = virrasztás, ébrenlét, éjjeli ünnep. A kresztények a legnagyobb ünnepek előtti éjszakát virrasztással töltötték, így készültek az ünnepre. Erre utalnak a fejezetcímek is szép emberi

tettekkel, hittel, reménnyel, szeretettel kell várni és készülni a boldogság ünnepére. • • • A regényben egyensúlyban állnak a valós és a misztikus elemek. A helyszín valóságos Drezda mindenki által jól ismert utcáin és terein történik a

mese, azaz hétköznapi városi környezetben Az időpont valóságos Hoffmann pontosan megjelöli a cselekmény kezdetének a

napját: „Áldozócsütörtök napján, délután három órakor egy fiatalember futott át Drezdában a Schwarzes Tor (fekete kapu) alatt, pontosabban egyenesen beleszaladt egy öreg, csúf kofaasszoy almás és süteményes kosarába.”

A külső valóság többször is hirtelen vagy észrevétlenül átcsap a belső történésbe, a reális a fantasztikumba, a sivár prózaiság a varázslatos költőiségbe. A mű eseményvilágának ennek megfelelően 2 síkja van az érzékfeletti csodavilág hitelesen beépül a valóságos, hibákkal teli, kiábrándító világba (finom

iróniával ábrázolja Hoffmann) • A szereplőnek pontosan meg van határozva a társadalmi rangja: • Érték Paulmann = segédtanító Lindhorst = titkos levéltáros Heerbrand = irattáros Anselmus = diák a társadalmi előmenetel, ezt tükrözi Veronika álma, vágya is: hozzá akar

menni Ansemushoz, hogy így udavri tanácsosné váljon belőle

4

Polgári világ ivászat, stb.)

Hoffmann pontosan leírja a szokásokat és szórakozásokat (mulatozás,

• •

Fantázia világa, tündérbirodalom Töb szereplő szereepel valamilyen alakban mindkét világban egyaránt: tündérvilágban polgári létbe
– a egy jómódú, titkos leváltáros

Lindhorst

szalamandra,

keselyű

tündérvilág fejedelmének barátja öregasszony boszorkány, aki démoni erőket képvisel – eredete is erre utal: sárkánytoll + marharépa nászából született almáskofa és Veronika hajdani dajkája

• •

A tündérvilágban a csodák is lehetségesek, pl. (kígyó)

Anselmus szerelme Serpentinával

A kígyók megjelenését a csengettyűk hármas hangzata jelzi

a tiszta hangzást isteni a

eredetűnek gondolták a régebbo korokban, ezért értékhordozó és szembenáll  banya rikácsoló hangjával. • A szerelem jelentőssége

Anselmus meglátta a magasabb rendű értéket, amiket a

fantáziabirodalom képviselt. Erre nem minden szereplő képes. Miért épp Anselmus volt a kiválasztott? Ő látta meg a kígyókban a szépet és mert nyitott a csodák iránt. Egyébként a hétköznapi életben kétbalkezes, ügyetlen. • • • A kódexmásolás jelentőssége a saját sorsukat másolja, így jobban megismeri a

fantáziabirodalmat. A házban dolgozik, majd kilép a hétköznapi életbe. Másolási munka = próbatétel. Kiérdemli –e a fantáziabirodalomba való belépést? Anselmus mindkét világból részesül. Megindul a harc Anselmus lelkéért: tündérvilág segítőtársak: papagájok polgári lét macska

Csodálatos növények és állatok: almák, amik mindig visszagurulnak a banyához, az ő gyermekei, fiai • az élettelen dolgok csodás tulajdonságokkal vannak felruházva.

Veronika a saját oldalára akarja állítani Anselmust és a banya segítségét kéri. Kap egy varázstükröt, amin keresztül látja és tud szólni hozzá.

5

Kétfajta szerelem lehetősége is áll Anselmus előtt: a felszínes örömöket és boldogságot, a megbecsülést és rnagot válassza Veronika oldalán a polgári lét keretei között vagy Serpentina oldalán eljut egy olyan magasabb rendű világba, ahol nem számítanak a mostani léte kicsinességei és igazán, szívből boldog lehet

Mi fontos ahhoz, hogy Anselmus elérje célját? – Hit, szeretet és remény (Serpentina is ezt sugallja). Ezek a célhozérés feltételei • a kereszténység gondolatkörébe helyezhető.

Amikor Anselmust palackba zárják, akkor éleződik ki leginkább a polgári lét – fantasztikum szembenállása. A többi ember nem észlel változást. Anselmus a tintafolt és Veronika iránt érzett szerelme miatt kerül a kristálypalackba - - - jelképesen el van zárva előle a magasabb rendű érték, a fantáziavilág. Sorsát a kofa már első találkozásukkor látta! Teljesen a polgári lét közé szorulnak az emberek. Gondolati rokonság fedezhető fel Mozart Varázsfuvolájával.

• • • • •

Az arany virágcserép = Serpentina hozománya. Jelképesen értékek meglétének szimbóluma.

a magasabb rendű

A regény végén Veronika hozzámegy Heelbrand irattároshoz és ezzel megvalósul az álma, udvari tanácsosné lesz. Befejezés Lindhorst leváltárostól kap levelet az író. Anselmus és Serpentina

boldogan élnek a tündérvilágban. Mondanivaló életet élni. A polgári létet humorosnak ábrázolja Haoffmann, nem kevés iróniával. Végül a regény földhözragadt, filiszter szereplői is elérik céljukat. A hiú veronika végül álmai megvalósulásaként udvari tanácsosné lesz. Az öreg és beteg Heelbrand feleségeként ülhet szép házának erkélyén és eégedetten hallgatja a feltekintő nyárspolgárok elismerő sóhajtását: „Igazán isteni asszony Heerbrand udvari tanácsosné.” Nekik ez jelenti az örömet. a hétköznapi életben a művészet segítségével lehet tartalmasabb

6

Hoffmann és a fantasztikum
Hoffmann a fantázia költőjének számít. A nevéhez köthető szellem, ill. démonhit. Azt

mondják róla, hogy míg éjszakánként dolgozott, szellemek keresték fel/látogatták meg. Éppen azért úgy is emlegették, mint „Szellem/Kísértethoffmann”.

Azért is számít a fantasztikum költőjének, mert erőssége a képi világban rejlett. Olyan élethűen írta meg műveit, hogy a bennük szereplő alakokat valóságosnak lehetett elképzelni. Olyan pontosan rajzolta meg szereplői arcát, hogy az ember azt gondolhatta, már találkozott velük valahol – a könyvön kívül.

Noha legtöbbször csak arról van szó, hogy említett alakokat saját álmaiból, vagy lázálmaiból merítette – és ezért fantasztikusnak számítanak. Ennek ellenére a világ, amelyből témái anyagát vette – a sajátja.

Így egyesítette a két világot műveiben, úgy, ahogyan életében is. Könyveiben a valós hétköznapok világa és a csodás szellemvilág egyszerre van jelen. Van tehát egy lelkiismeretes hivatalnokvilág és a másik oldalon pedig a művészel szenvedélyes világa.

Éppen ezért állítják

Hoffmann realista. Csak azt mondta, amit átélt és gondolt. Nem épp

romantikusként menekül a fantázia világába, hanem érdekes módon megütközteti azt a valósággal. Talán ezért tűnhet sokak számára furának és érthetetlennek Hoffmann munkássága – de mindez realitásának szimbóluma.

Új meseelmélet
(1) Mit jelent a mese hagyományos értelemben? A <mese> szót a 15.sz.-tól ismerjük. Eredetileg a „Mär” középfelnémet szóból származik és =jelentést, tudósítást, fantasztikus, valóságon felüli, variálható elbeszélést jelentett. Ezeknek az elbeszéléseknek az anyaga szájhagyományból és népi hagyományokból táplálkozott és bárki előadhatta akár szóban, akár írásban saját mesélő képességeinek és hangnemének megfelelően – mindig másképp. Egyéb elbeszélő típusok, mint a – legenda, mondta és mítosz mellett a mese alapvető fontosságúvá vált. A „csodás elbeszélésként” említett mesére

7

általában tér- és időnélküliség jellemző, szintúgy a természet törvényeinek áthágása (átváltozások, beszélő állatok, növények és tárgyak, . . .), mesés alakok megjelenése (óriások, törpék, boszorkányok, sárkányok, . . .), az egyoldalú nézőpont (a hősre vagy hősnőre való koncentrálás), sztereotípiák a cselekvésben (menekülés, üldözés, a hősök bántalmazása, próbatétel elé állítása, feladatot vagy rejtvényt kell megoldaniuk, . . .), de mindenek előtt a tipikus befejezés (győz az igazság, a jó és visszaáll a harmónikus rend, a gonoszt kegyetlenül megbüntetik, . . .). További tipikus jegyei még a színhelyek (vár, kunyhó, erdő, barlang, forrás, stb.), tárgyak (kút, varázsgyűrű, varázstükör, varázslámpa, stb.) és a színek (arany, fekete, fehér, piros), továbbá a számok (hét törpe, három kívánság, stb.). A karakterek minden ország/kultúra meséjében egyénítettek (király, királylány vagy királyfi, alacsony származású hős, mostohatestvérei által bántalmazott lány vagy idjú, mostoha, stb.) Ez az egyezés a nemzetközi mesékben arra utal, hogy a mese felépítéséről alkotott elképzelések egységesek és a különböző országokban eltérő módon meséltél el/adták elő. Azonban lényeges különbség a Kelet meséi különböznek az európaitól. Ezek elsősorban az egyszerű emberek életté mutatják be és hétköznapi helyszíneken történnek, mint pl. az utcán. A hősök ravaszsága és bölcsessége fontos szerepet játszik, mint a bonyolult varázstrükkök.

(2) Modern idők meséi – Hoffmann: Az arany virágcserép Hoffmann kisregénye más színben tűnik fel ezek után a hagyományos meséhez képest, hiszen előbb említett egyik sztereotípiának sem felel meg/tesz eleget. Ekőször is az tűnik szembe, hogy a regény egy bizonyos időbe helyezhető és ehhez pontos adatokat is kapunk – mind a helyre, mind az időre vonatkozóan. Már ez a puszta tény sem jellemző a mesére. Hiszen a szokásos kezdő sorok így hangzanak: „Hol volt, hol nem volt, egy távoli országban élt egyszer . . .” Itt a főszereplő nem a szokásos értelemben vett hős. Egy olyan ember történetéről van szó, akit nemes vágyak hajtanak előre, fűtenek, de mindig visszahull, mert a döntő pillanatban szerencsétlensége meggátolja céljai elérésben. Így a olvasó először egy teljesen normális szereplővel találkozik, akiben nincs semmi varázslatos vagy meseszerű. Ám nemsokára más szinezetet/hangot kap a történet, az almáskofa rikácsoló hangon szólal meg . . ... .

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful