Anexa la ordinul ministrului educa iei ş i cercetării nr. 5286 / 09.10.

2006

MINISTERUL EDUCA IEI ŞI CERCETĂRII
CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM

Programe şcolare
pentru

Aria curriculară Consiliere şi orientare
CLASELE I – A IV-A CLASELE A V-A – A VIII-A

Aprobat prin ordinul ministrului Nr. 5286 / 09.10.2006

Bucureşti, 2006

CUPRINS Introducere..................................................................................................................................... 3 Clasele I – a IV-a ........................................................................................................................... 4 Notă de prezentare........................................................................................................................... 5 Obiective cadru................................................................................................................................ 7 Clasa I ............................................................................................................................................ 8 Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are .....................................................8 Con inuturile învă ării .............................................................................................................9 Clasa a II-a ................................................................................................................................... 10 Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are ...................................................10 Con inuturile învă ării ...........................................................................................................11 Clasa a III-a.................................................................................................................................. 12 Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are ...................................................12 Con inuturile învă ării ...........................................................................................................13 Clasa a IV-a ................................................................................................................................. 14 Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are ...................................................14 Con inuturile învă ării ...........................................................................................................15 Sugestii metodologice ................................................................................................................... 16 Clasele a V-a – a VIII-a............................................................................................................... 17 Notă de prezentare......................................................................................................................... 18 Obiective cadru.............................................................................................................................. 19 Clasa a V-a .................................................................................................................................... 20 Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are ...................................................20 Con inuturile învă ării ...........................................................................................................22 Clasa a VI-a ................................................................................................................................. 23 Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are ...................................................23 Con inuturile învă ării ...........................................................................................................24 Clasa a VII-a ................................................................................................................................ 25 Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are ...................................................25 Con inuturile învă ării ...........................................................................................................26 Clasa a VIII-a............................................................................................................................... 27 Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are ...................................................27 Con inuturile învă ării ...........................................................................................................28 Sugestii metodologice ................................................................................................................... 29 Bibliografie generală ................................................................................................................... 30 Resurse generale .......................................................................................................................... 31

Consiliere şi orientare, clasele I – a IV-a

2

Introducere
Prezentul document cuprinde programele şcolare pentru aria curriculară Consiliere şi orientare, clasele I – a IV-a şi clasele a V-a – a VIII-a, ofertă educa ională adresată cadrelor didactice din învă ământul primar, profesorilor dirigin i din învă ământul gimnazial şi consilierilor şcolari. Această ofertă se caracterizează prin continuitate, accesibilitate graduală şi utilitate practică pentru orele alocate, prin planurile-cadru de învă ământ în vigoare, ariei curriculare Consiliere şi orientare. Noua ofertă educa ională pentru aria curriculară Consiliere şi orientare inten ionează să urmărească în prezent, simultan, următoarele direc ii: 1. facilitarea accesului la întreaga ofertă de educa ie şi formare profesională; 2. sprijinirea bunei inser ii socio-profesionale viitoare a tinerilor; 3. ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care dispune societatea. De-a lungul diferitelor niveluri de educa ie, toate disciplinele îşi asumă o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea în plan personal, social şi profesional a elevilor şi pentru dobândirea abilită ilor necesare succesului şi reuşitei. În cadrul Consilierii şi orientării, preocuparea pentru cele trei aspecte men ionate mai sus devine centrală, focalizarea pe acestea fiind explicită. În principal, elevii beneficiază, în cadrul orelor alocate în aria curriculară Consiliere şi orientare, de sprijin pentru conştientizarea conexiunilor între ceea ce înva ă şi utilitatea abilită ilor şi a cunoştin elor dobândite, pentru via a reală. Conştientizarea transferului de abilită i şi de cunoştin e în activitatea şcolară şi în via a reală sporeşte motiva ia şi interesul elevilor pentru învă are. Proiectarea curriculară a fost realizată în consens cu mesajul cheie nr. 5 al Memorandumului∗ privind învă area permanentă, respectiv regândirea consilierii şi orientării. În finalizarea documentului, au fost valorificate reperele metodologice pentru aria curriculară Consiliere şi orientare**, document orientativ pe baza căruia se desfăşurau până în prezent activită ile specifice orelor de Consiliere şi orientare şi/ sau de Dirigen ie. Programele şcolare pentru aria curriculară Consiliere şi orientare particularizează următoarele domenii de competen e-cheie stabilite la nivel european***: • competen e interpersonale, interculturale, sociale şi civice; • „a învă a să înve i”; • competen e digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea informa iei şi comunicarea electronică); • competen e antreprenoriale. Domeniul Consiliere şi orientare, prin natura sa, impune interesul major pentru dezvoltarea dimensiunilor atitudinale şi valorice ale personalită ii, în context educa ional – fundament al caracterului viitorului adult. Astfel, prin Consiliere şi orientare au fost selectate, pentru a fi promovate pe întreg parcursul şcolarită ii, următoarele valori şi atitudini: respect şi încredere în sine şi în ceilal i; recunoaşterea unicită ii fiecărei persoane; receptivitate la emo iile celorlal i; valorizarea rela iilor interpersonale; valorificarea critică şi selectivă a informa iilor; adaptare şi deschidere la noi tipuri de învă are; motiva ie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educa ional şi profesional; responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi ac iuni privind propria carieră; interes pentru învă are permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii;

orientare spre o via ă de calitate, în prezent şi în viitor.

“Memorandum privind învă area permanentă”, elaborat de Comisia Europeană, Barcelona, 2000. “Consiliere şi Orientare. Ghid metodologic”, Ministerul Educa iei şi Cercetării, Consiliul Na ional pentru Curriculum, Bucureşti, 2001. *** Council of the European Union, Commission of the European Communities, “Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on Key Competences for Lifelong Learning”, Brussels, 10.11.2005, COM(2005)548 final.
**

Consiliere şi orientare, clasele I – a IV-a

3

Aria curriculară CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele I – a IV-a Consiliere şi orientare. clasele I – a IV-a 4 .

elevilor li se creează condi ii pentru a deveni mai motiva i. de învă are şi să devină conştien i de po sibilita tea de tra nsf era re a a cesto ra în co ntex te sociale dif erite. să îşi creeze viitorul – ceea ce presupune asumarea de roluri responsabile. • obiective de referin ă (derivate din obiectivele cadru şi care sunt specifice fiecărui an de studiu al învă ământului primar şi al celui gimnazial). să transforme activitatea de învă are într-un proces permanent. la clasele I – a IV-a. avoca i. • pregătirea elevilor pentru a face fa ă cerin elor şcolare. a familiei. • dezvoltarea abilită ilor de a răspunde solicitărilor vie ii sociale în ansamblu. • sugestii metodologice (exemple de metode şi tehnici propuse pentru abordarea con inuturilor şi pentru atingerea obiectivelor. sociologi. care cuprind temele prin care vor fi realizate obiectivele de referin ă). a comunită ii. vor fi stabilite obiective de atins. regional. • con inuturi (elaborate în concordan ă cu necesită ile şi cu specificul nivelului de vârstă. pentru a fi mai pregăti i pentru nivelurile educa ionale viitoare. specifice învă ământului primar). structura curriculu mu lui este următoarea: • obiective cadru (finalită i care trebuie atinse la sfârşitul învă ământului primar). a trăi şi a participa activ la via a şcolară şi socială. Proiectarea şi organizarea activită ilor specifice domeniului Consiliere şi orientare. psihologi. pompieri etc. Prin Consiliere şi orientare. vor fi explorate viitorul şi resursele personale necesare pentru realizarea planului propus. În fiecare an al nivelului primar. poli işti. dezvoltare şi maturizare personală atins de elevi la finalul nivelului preşcolar. Pentru învă ământul primar. a propriei activită i şi a vie ii sociale. Con inuturile sunt flexibile. flexibile. elevii pot primi răspunsuri la întrebări importante pe care şi le pun în această perioadă a vie ii: • Cine sunt şi ce calită i am? • Cum pot să îmi fac prieteni la şcoală şi acasă? • De unde pot ob ine informa ii sau ajutor? • Ce trebuie să fac pentru a învă a mai bine? • Ce vreau să devin şi ce trebuie să fac pentru a mă sim i împlinit? Activită ile de Consiliere şi orientare propuse în curriculumul pentru clasele I – a IV-a îi ajută pe elevi să găsească răspunsurile la aceste întrebări. adaptabile la nevoile elevilor. Vor fi elaborate planuri ini iale simple. Pe parcursul orelor de Consiliere şi orientare elevii au posibilitatea să exerseze abilită i de comunicare eficientă. cu rol de sugestii. pentru a-şi stabili scopuri realiste. mai încrezători în sine. ale institu iei de învă ământ. a grupului de prieteni. la nevoile comunită ii şi ale societă ii în ansamblu. elevii vor dobândi noi abilită i de explorare personală. acestea cuprinzând recomandări globale. cu privire la educa ie şi la propria evolu ie. cu privire la metodele şi tehnicile de predare-învă are. de rela ionare. clasele I – a VIII-a 5 . pentru a dezvolta abilită i mai eficiente de învă are. poate solicita colaborarea unor specialişti: medici. cadrul didactic se poate implica în derularea unor proiecte educative şcolare şi extraşcolare desfăşurate la nivel na ional. local. asisten i sociali. • exemple de activită i de învă are (cu rolul de a sprijini realizarea obiectivelor de referin ă). Consiliere şi orientare. Parcurgând – sub îndrumarea cadrului didactic – activită ile propuse în curriculumul de Consiliere şi orientare. Elevii dobândesc cunoştin e şi abilită i care îi ajută să devină actori responsabili şi să contribuie la via a şcolară. Pentru o abordare pragmatică. este orientată de: • nivelul de cunoaştere.Notă de prezentare Curriculumul de Consiliere şi orientare pentru clasele I – a IV-a este proiectat inând cont de vârsta de debut a şcolarită ii obligatorii (6 ani).

curriculumul este construit pe principiul învă ării în spirală. pentru fiecare an de studiu al învă ământului primar şi al celui gimnazial. Aceasta este o op iune posibilă.Con inuturile învă ării. datorită următoarelor considerente: prin organizarea modulară a con inuturilor învă ării şi prin asocierea explicită a acestora cu obiectivele cadru. 1 Ordin nr. la nivelul de în elegere şi de dificultate specific vârstei elevilor.2003 privind aprobarea Planului cadru de învă ământ şi a programelor şcolare pentru clasele I şi a II-a. 5198/ 01.2004 privind aprobarea Planurilor-cadru de învă ământ pentru clasele a III-a – a IV-a şi a programelor şcolare pentru clasa a IV-a. în fiecare an consolidându-se aspectele acumulate anterior. curriculumul de Consiliere şi orientare pentru învă ământul primar permite selectarea şi aplicarea autonomă a ofertei doar pentru anumi i ani de studiu. între obiectivele de referin ă şi con inuturile învă ării prevăzute pentru fiecare an de studiu existând continuitate. datorită următoarelor considerente: necesitatea dezvoltării personale.08. cadrele didactice pot opta pentru utilizarea acestui curriculum după cum urmează: • Introducerea op ionalului Consiliere şi orientare în fiecare dintre cei 4 ani şcolari. clasele I – a VIII-a 6 . con inuturile anilor de studiu preceden i se reiau în fiecare modul. sunt structurate pe mo dule tema tice care particularizează fiecare dintre obiectivele cadru. Consiliere şi orientare. 4686/ 05. adăugându-se şi aspecte noi. sociale şi a planificării aspectelor care in de viitorul parcurs şcolar şi de viitoarea carieră a elevului. curriculumul are o structură coerentă. specifice pentru fiecare nivel de vârstă. în condi iile începerii învă ământului obligatoriu la vârsta de 6 ani şi Ordin nr. în func ie de nevoile şi specificul clasei de elevi. datorită construirii curriculumului pe principiul învă ării în spirală.11. prevăzute în programele şcolare pentru aria curriculară Consiliere şi orientare. Aceasta este op iunea recomandată. • Introducerea op ionalului Consiliere şi orientare numai în anumi i ani ai nivelului primar. astfel: Obiective cadru Dezvoltarea capacită ii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive fa ă de sine Dezvoltarea abilită ilor de interrela ionare în contexte variate Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate Module tematice Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilită i sociale Managementul informa iilor şi al învă ării Planificarea carierei Calitatea stilului de via ă Respectând bugetul de timp (0-1 ore/ săptămână) alocat prin planurile-cadru de învă ământ1 ariei curriculare Consiliere şi orientare.

Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate Consiliere şi orientare.Obiective cadru 1. Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei 5. Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are 4. Dezvoltarea capacită ii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive fa ă de sine 2. clasele I – a VIII-a 7 . Dezvoltarea abilită ilor de interrela ionare în contexte variate 3.

1 2.Clasa I Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are 1. 2. Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei Obiective de referin ă La sfârşitul clasei I elevii vor fi capabili: să identifice hobby-uri. . 3. reale şi imaginare (la personaje din literatură şi din desene animate. la colegi sau membri ai familiei etc. cu verbalizarea simplă a motivelor pentru care este preferată o anumită activitate. specifice activită ii şcolare Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activită i: .exerci ii de recunoaştere şi de comunicare a emo iilor de bază apărute în situa ii variate.exerci ii joc pentru desprinderea caracteristicilor simple ale învă ării şi informării.).1 3. - 4.discu ii de grup despre specificul activită ii de la grădini ă (jocul şi activită ile de pregătire pentru şcoală) şi specificul activită ii şcolare (învă area şi informarea).discu ii în grupuri mici despre jocurile şi activită ile preferate. . - 2.2 exerci ii-joc de ierarhizare.completarea unor fişe de lucru pentru identificarea caracteristicilor personale elementare.2 să exerseze comportamente de cooperare în grup activită i pe grupe.exerci ii art-creative pentru ilustrarea hobby-ului personal. . jocuri şi activită i preferate să explice de ce preferă o anumită activitate Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activită i: . Consiliere şi orientare.observarea şi discutarea felului în care se exprimă emo iile în situa ii variate.1 1. . cum se rezolvă temele etc. Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are Obiective de referin ă La sfârşitul clasei I elevii vor fi capabili: să se familiarizeze cu situa iile noi de învă are.2 exerci ii pentru identificarea asemănărilor şi a deosebirilor. în ordinea preferin elor. prin comparare cu ceilal i/ celelalte. Dezvoltarea capacită ii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive fa ă de sine Obiective de referin ă La sfârşitul clasei I elevii vor fi capabili: să dea exemple de caracteristici personale elementare să prezinte asemănări şi deosebiri dintre el/ ea şi ceilal i/ celelalte Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activită i: .jocuri de autocunoaştere pe bază de imagini. Dezvoltarea abilită ilor de interrela ionare în contexte variate Obiective de referin ă La sfârşitul clasei I elevii vor fi capabili: să recunoască emo ii de bază apărute în situa ii variate Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activită i: . 4. ulterior fiind analizate şi comparate. jocuri de echipă în care sunt create situa ii de cooperare/ ne-cooperare. a imaginilor reprezentând diverse activită i.1 4. - 3.2 să identifice dificultă ile proprii de învă are joc de rol despre cum se înva ă. desene.jocuri în perechi de mimare şi de recunoaştere a emo iilor celorlal i. . clasele I – a VIII-a 8 . şi cu personajele din poveşti şi din desene animate. - 1.

Comunicare şi abilită i sociale 2. joc. Managementul informa iilor şi al învă ării 3.1 Explorarea propriilor interese • Jocuri şi activită i preferate acasă.) Consiliere şi orientare. adresa. numele părin ilor. 5. clasele I – a VIII-a 9 . de identificare a surselor de ajutor în caz de inunda ii. cutremur. orală.discu ii pe teme ca: „persoanele care îmi oferă ajutor”. în comunitate • Motiva ia personală în alegerea anumitor activită i proprii 5. incendii. .proiect de grup: comportamentele de siguran ă în caz de inunda ii. în via a curentă şi în situa ii de risc Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activită i: .2 Abilită i sociale • Comportamente de cooperare in grup. inunda ii. aspecte legate de înfă işarea fizică.2 Învă are eficientă • Activită i specifice desfăşurate la grădini ă/ activită i obligatorii la nivelul învă ământului primar – asemănări şi deosebiri • Tipuri de activită i (învă are. . . Calitatea stilului de via ă 5. cutremur. electronică 3. la şcoală. emisiuni. animale. . în şcoală sau în comunitate.1 Calitatea vie ii personale • Sursele poten iale de risc acasă. Planificarea carierei 4. relaxare) • Modalită i de învă are • Dificultă i în rezolvarea temelor 4. cutremur. accidente rutiere etc.realizare de colaje şi postere pe tema siguran ei personale. Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate Obiective de referin ă La sfârşitul clasei I elevii vor fi capabili: să dea exemple de comportamente care oferă siguran ă personală.1 Managementul informa iilor • Tipuri de informa ii (după suportul comunicării): scrisă.1 Autocunoaştere • Cunoaşterea de sine: Cine sunt eu? Date de identificare a propriei persoane: nume şi prenume.. În elegerea şi respectarea emo iilor celorlal i 2. • Unicitatea persoanei: diferen e individuale – de ce sunt oamenii unici? 2. Rela iile cu colegii care au nevoie de sprijin 3. semne şi reguli de circula ie • Persoanele şi sursele de ajutor acasă. incendii etc.1 Con inuturile învă ării 1.. „drumul meu spre şcoală” etc.1 Managementul emo iilor • Exprimarea emo iilor de bază.discu ii în grupuri mici: care sunt situa iile periculoase/ de risc pentru siguran a personală.exerci ii de grup. data şi locul naşterii. în via a curentă şi în diverse situa ii de criză sau de risc (ex. membrii familiei. incendii etc. la şcoală şi în comunitate.5. locuri favorite. mâncăruri preferate etc. Comportamente de siguran ă în situa ii de risc sau criză. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1.

deosebirile dintre oameni .scenarii situa ionale. cabinetul de consiliere). colaje. Consiliere şi orientare. . afişarea acestora. . scenete de teatru despre asemănările şi deosebirile dintre oameni. postere despre modalită i proprii de învă are.1 3. mă autocontrolului simt…”. . pentru analiza punctelor tari ale personajelor. . Dezvoltarea abilită ilor de interrela ionare în contexte variate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să exerseze exprimarea . discu ii de grup asupra modalită ilor de a.i face prieteni şi de a-i men ine. clasele I – a VIII-a 10 . eu…. 2..jocuri de rol. să enumere drepturi şi responsabilită i la şcoală.Clasa a II-a Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are 1. discu ii de grup cu privire la solu ii posibile sau deja identificate pentru depăşirea dificultă ilor întâmpinate în învă are. 3.2 exerci ii de stabilire a regulilor clasei. pe baza scenariilor din poveştile cunoscute. acasă. contracte între elevi – cadre didactice – părin i.realizarea unor desene. „atunci când tu te sim i…. jocuri de rol pentru examinarea unor răspunsuri emo ionale la situa ii concrete de via ă. în comunitate - 1. Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să identifice tehnici simple de .jocuri de autocunoaştere. postere.completarea unor propozi ii de tipul „atunci când ….completarea unor propozi ii de tipul „Eu sunt…”. colaje cu tema: „Prietenul/ prietena mea”. exerci ii de prezentare personală. colaje. Dezvoltarea capacită ii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive fa ă de sine Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să recunoască asemănările şi .comentarea unor texte simple şi imagini cu privire la învă are sursele de informare.1 2.vizite de familiarizare cu diferite surse de informare existente în şcoală (ex: biblioteca şcolii.1 1.”..2 exerci ii metaforice în grupuri mici. să descrie caracteristicile rela iei de prietenie - 2. să identifice solu ii pentru depăşirea dificultă ilor proprii de învă are - 3.2 desene.

Internet – diferen e între sursele de informare 3.2. mass-media.. familie.proiect individual: promovarea unui comportament sănătos. . exemplul celorlal i.1 Explorarea rolului achizi iilor învă ării • Cunoştin ele dobândite în şcoală şi importan a acestora pentru via ă 5. Comunicare şi abilită i sociale 2.descrierea activită ii profesionale a părin ilor. asumarea consecin elor nerespectării acestora 2. librării. medic. inunda ii. persoane-resursă. . Exemple de comportamente. 4. Planificarea carierei 4. poli ist. . Comportamente adecvate în situa ii de criză sau risc Consiliere şi orientare.4. cabinete de consiliere. în activitatea personală. învă ător.1 Autocunoaştere • Unicitatea persoanei: diferen e individuale – acceptarea şi respectarea diferen elor individuale • Drepturi şi responsabilită i – Respectarea regulilor. centre de informare pe diferite tematici. la şcoală. cutremure etc. muzee. repeti ia.fişe de observa ie: situa ii desprinse din poveşti. Calitatea stilului de via ă 5. Învă are eficientă • Cum învă ăm? Învă area în accep ie largă – modalită i generale de învă are a unor comportamente la şcoală sau în societate: imita ia.1 Managementul informa iilor • Surse de informare pentru activitatea şcolară: biblioteci. încercare şi eroare • Solu ionarea dificultă ilor de învă are 4. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1. pompier etc. la joacă? 2. Cum reac ionăm într-o situa ie de criză (ex: incendii. Managementul informa iilor şi al învă ării 3.1 Con inuturile învă ării 1. .2 Abilită i sociale: Cum se dezvoltă rela ia de prietenie? Modalită i de a. la şcoală. diferen a dintre un comportament sănătos şi comportamente de risc.) şi la cine apelăm pentru ajutor (de ex.i face prieteni şi de a-i men ine 3.)? • Modalită i de promovare a unui comportament sănătos. Reguli de igienă.1 Calitatea vie ii personale • Reac ii la situa ii de risc sau de criză. Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să formuleze exemple de utilizare a .discu ii.discu ii de grup cu privire la situa ii din via a cotidiană în care sunt utilizate achizi ii dobândite la şcoală. clasele I – a VIII-a 11 .1 Managementul emo iilor: Ce este autocontrolul? Cum îl manifestăm acasă. din achizi iilor învă ării în via a cotidiană filme pentru copii în care personajele utilizează calcule aritmetice sau scris-cititul. .realizare de postere sau afişe care să reflecte consecin ele unei decizii sau ale unui comportament. 5. Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să dea exemple de comportamente . a achizi iilor învă ării dobândite la şcoală. accidente.exerci ii de grup: exemple de comportamente sănătoase sănătoase şi comportamente de risc şi de risc pe stradă. dezbateri cu membrii comunită ii cu privire la utilizarea. la joacă etc.1 5.

evenimente cotidiene. evenimente organizate împreună cu copiii de diferite na ionalită i. fabulă. discu ii de grup cu privire la ponderea activită ilor de învă are şi cele de timp liber în orarul zilnic. de colegi. Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabili: activită i: 3. Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabili: activită i: 4.2 să observe specificul rolurilor membrilor unei familii - joc de rol. pentru eviden ierea efectelor activită ilor individuale şi în echipă. conversa ia cu privire la importan a planificării învă ării.discu ii cu părin ii şi membrii ai comunită ii despre lucrul individual şi cel în echipă. 3. .1 să exerseze abilită ile de ascultare . povestiri.1 să exemplifice jocuri. discu ii pe tema respectării spa iului personal şi a nevoii de intimitate. 1. Consiliere şi orientare. articol de presă etc. de spa iului personal bunici.).1 să selecteze diferite tipuri de .2 să exerseze abilită i de planificare a învă ării - fişe de lucru: implicarea părin ilor în elaborarea unui orar al unei zile obişnuite din via a copilului. culturi. 4.exerci ii în perechi pentru exersarea elementelor simple activă de ascultare activă. pornind de la situa ii reale sau de la se lucrează individual sau în echipă texte adecvate (povestire.poveşti. activită i în care . 2.crearea unei „mini-baze de date” cu diferite tipuri de informa ii necesare în activitatea de informa ii necesare unor discipline de studiu. medii de provenien ă şi etnii diferite - discutarea unei poveşti. culturală şi etnică. secven e de film pentru observarea manifestării rolurilor în diferite familii.2 să observe asemănări şi diferen e între copii de na ionalită i.discu ii de grup. religii. de învă ătoare etc. Dezvoltarea abilită ilor de interrela ionare în contexte variate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabili: activită i: 2. despre cum sunt văzu i de părin i. clasele I – a VIII-a 12 . etnii. Dezvoltarea capacită ii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive fa ă de sine Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabili: activită i: 1. 2. . secven e de film despre diversitate na ională.discu ii şi studii de caz despre: nevoile diferite ale propria persoană şi caracteristicile fiecăruia. învă are 3.Clasa a III-a Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are 1..1 să observe reac iile celorlal i fa ă de . expozi ii de desene.

stabilirea termenelor 4. Managementul informa iilor şi al învă ării 3. orarul unei zile.2 Învă are eficientă • Planificarea învă ării: obiective săptămânale. povestiri – cu sublinierea termenilor specifici specifici unei activită i. ascultare. cutremure.2 Familia • Roluri în cadrul familiei.colectarea de informa ii despre activitatea preferată –din activitatea preferată utilizând termeni ziare. desene. planul de lucru. postură corporală.1 Autocunoaştere • Spa iul personal.1 Comunicare • Comunicarea: vorbire.1 Managementul informa iilor • Criterii de selectare a informa iilor 3. 5. consultarea. . care solicită luarea unor decizii (de ex. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1. Calitatea stilului de via ă 5. Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabili: activită i: 5. 5.2 să dea exemple de alternative de solu ionare a unei probleme - exerci ii individuale şi de grup de identificare a alternativelor de solu ionare a unei probleme.).: situa ii din şcoală sau de pe stradă în care se manifestă comportamente violente şi accidente determinate de acestea) Consiliere şi orientare. reviste.1 să identifice situa ii care solicită .exerci ii de luare de decizii în situa ii de risc sau criză (incendii.1 Explorarea activită ilor preferate • Activită i individuale şi de echipă – avantaje şi dezavantaje • Termeni specifici unei activită i 5.2 să descrie în cuvinte simple . mimică. Comunicare şi abilită i sociale 2. Planificarea carierei 4. comportamente non-verbale. colaje cu tema: „Activitatea mea preferată”. nevoia de intimitate – rela ia acestora cu imaginea de sine • Diversitatea culturală şi etnică.alcătuirea unui mic dic ionar cu termeni specifici unei activită i.Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabili: activită i: 4. inunda ii.exerci ii de descriere a unor situa ii care solicită luarea luarea unor decizii unor decizii (de ex. accidente rutiere etc. Con inuturile învă ării 1. clasele I – a VIII-a 13 . gesturi. .1 Calitatea vie ii personale: • Situa ii relevante pentru copii. . Cum să fiu un bun ascultător (privire.: situa ii din şcoală şi de pe stradă în care se manifestă comportamente violente). atitudinea pozitivă fa ă de vorbitor) 2. De ce sunt oamenii diferi i? Solidaritatea cu ceilal i 2.realizarea unor postere. Rela ia cu părin ii 3.

4. postere. .colaje despre comunicarea între copii şi părin i. .realizarea unor sarcini de lucru variate folosind TIC (în laboratorul de informatică sau pe calculatorul personal de acasă). profesori. 1. 3. 2. dirigin i din gimnaziu.1 să exerseze abilită i de stabilire a .exersarea unor sarcini de grup în care se stabilesc roluri. clasele I – a VIII-a 14 .discu ii de grup privind condi iile optime de învă are.chestionare de interese şi abilită i.jurnalul personal: impresiile notate în timpul orelor de Consiliere şi orientare (clasele I – a IV-a).1 să identifice diferite roluri grup . scenete.exerci ii-joc şi exerci ii metaforice de stabilire a priorită ilor şi obiectivelor simple. 2.2 să identifice caracteristici ale propriei personalită i cu rol de adaptare la solicitările învă ământului gimnazial - jocuri de rol.1 să identifice condi iile optime pentru . Dezvoltarea abilită ilor de interrela ionare în contexte variate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabili: activită i: 2.Clasa a IV-a Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are 1.1 să identifice propriile interese şi . Consiliere şi orientare. discu ii pe baza abilită i şcolare şi extraşcolare rezultatelor. desene pentru eviden ierea condi iilor optime de învă are. interviuri cu elevi. Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabili: activită i: 3. învă area eficientă exemplificare prin situa ii personale. vizite.jocuri de rol cu secven e/ dialoguri din poveşti despre rela iile dintre membrii familiei rela iile din familie. . .colaje.2 să explice factorii care influen ează . Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabili: activită i: 4. de priorită ilor şi obiectivelor de scurtă durată (pentru clasa scurtă durată a V-a). reguli. Dezvoltarea capacită ii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive fa ă de sine Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabili: activită i: 1.

1 să identifice argumente pentru decizii . poli ist.exerci ii de formulare de argumente pentru a sus ine o luate în situa ii specifice decizie (indicată de învă ător.5. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1.1 Explorarea priorită ilor • Priorită i şi obiective privind propria activitate (jurnalul personal.exerci ii individuale şi de grup vizând identificarea alternativelor de solu ionare a unei implica iilor alternativelor de solu ionare a unei probleme probleme (de ex. responsabilitate. Comunicare şi abilită i sociale 2. dezvoltare • Pregătirea pentru schimbare şi pentru clasa a V-a 2. clasele I – a VIII-a 15 . ambient). starea personală de sănătate • Mijloace eficiente de învă are: TIC 4.1 Abilită i sociale • Roluri în grup 2.1 Calitatea vie ii personale • Argumente care înso esc deciziile de a ac iona în situa ii dificile (de ex. perseveren ă. 5. Planificarea carierei 4. pompier etc.) • Alternative de rezolvare a problemelor. implica ii Consiliere şi orientare. Managementul informa iilor şi al învă ării 3. medic. dozarea efortului şi a perioadelor de relaxare/ odihnă • Disciplina învă ării: implicare. Valorile şi practicile transmise de familie – aspectele critice care să fie discutate cu părin ii (legate de creştere.: manifestarea comportamentelor violente).1 Învă are eficientă • Învă area (în sens restrâns) – condi iile optime pentru învă area eficientă • Deprinderi de studiu eficient: organizarea con inuturilor de învă are. liste de activită i zilnice. Con inuturile învă ării 1. Calitatea stilului de via ă 5.2 Familia • Rela iile dintre membrii familiei. Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabili: activită i: 5.2 Schimbare.2 să identifice implica ii ale . accidente în mijloace de transport. rela iile cu colegii şi profesorii) 3. săptămânale) 5.). asumarea sarcinilor de lucru • Condi ii interne şi externe: mediul de învă are (spa iu. creştere.1 Autocunoaştere • Interese şi abilită i personale: caracteristici individuale 1. în excursii şi drume ii etc.

Mo dalită i de ev a lua re În cadrul orelor de Consiliere şi orientare NU se utilizează calificativele. nu doar în cadrul şcolii. cu relevan ă socială. diferite tehnici de învă are. informat şi pregătit pentru a participa la configurarea propriului traseu de formare. dezbaterea. simularea. • metode art-creative. exprimarea ideilor şi a opiniilor personale prin: postere. încă de la nivelul primar. precum: • jocul de rol. Elevii experimentează practic. • administrarea de fişe individuale de (auto)evaluare. Evaluarea va urmări progresul personal în ceea ce priveşte integrarea şcolară şi socială. În acest scop. de comunicare eficientă. în scopul dezvoltării personale şi al integrării socio-profesionale viitoare. Înva ă astfel să îşi asume responsabilitatea propriei învă ări. desen. apoi aplică ceea ce au asimilat în clasă. de rela ionare. • conversa ia. • activită ile practice. • proiectul individual şi de grup. Activită ile propuse reprezintă căi de asumare de către elevi. în situa ii de via ă diverse. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual. prin activită i independente sau asistate. de succes. 2. • realizarea de portofolii. şi îşi evaluează propriul progres. în perechi sau în echipă. abilită i de explorare a resurselor personale şi a domeniilor de activitate. Procesul didactic se focalizează atât pe asimilarea de cunoştin e şi abilită i specifice disciplinei. Consiliere şi orientare. cât şi pe dezvoltarea atitudinilor şi a mecanismelor învă ării personalizate. elaborare de proiecte individuale şi de grup. clasele I – a VIII-a 16 . exprimarea ideilor şi a trăirilor personale prin poster. colaje. în cadrul orelor de Consiliere şi orientare. discu ia. desene. interesele privind diferite activită i şi ob inerea succesului în propria activitate. centrate pe elev. a rolului de cetă ean activ şi responsabil. Activită ile didactice specifice ariei curriculare Consiliere şi orientare sunt orientate de principiile învă ării active. Elementul inovativ central al curriculumului actual îl reprezintă deschiderea spre co munita te. atitudinile fa ă de lumea înconjurătoare şi fa ă de propria persoană. conştiente şi eficiente. pe care elevii să le aplice şi în diferite contexte de via ă. Recomandăm utilizarea următoarelor metode de evaluare: 1.Sugestii metodologice Unul dintre obiectivele curriculumului de Consiliere şi orientare este stimularea abilită ilor de învă are permanentă. domenii de activitate. • exerci iul. metodele recomandate pentru orele de Consiliere şi orientare sunt cele activ-participative. con inuturile învă ării prevăzute incluzând aspecte legate de: implicare comunitară şi voluntariat. colaj.

clasele a V-a – a VIII-a 17 .Aria curriculară CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele a V-a – a VIII-a Consiliere şi orientare.

struct ura curriculumu lui este următoarea: • obiective cadru (finalită i care trebuie atinse la sfârşitul învă ământului gimnazial). la nevoile comunită ii şi ale societă ii în ansamblu. sociologi. Conform planului-cadru de învă ământ aprobat prin OMEdC 3638/11. ale institu iei de învă ământ.04. • sugestii metodologice (exemple de metode şi tehnici propuse pentru abordarea con inuturilor şi pentru atingerea obiectivelor. Con inuturile învă ării prevăzute în prezenta programă şcolară sunt structurate pe mo dule tema tice care particularizează fiecare dintre obiectivele cadru.Notă de prezentare Oferta educa ională de Consiliere ş i o rienta re pentru clasele a V-a – a VIII-a se adresează profesorilor dirigin i din învă ământul gimnazial şi consilierilor şcolari. Pentru învă ământul gimnazial. la finalul acestui ciclu de învă ământ. cu rol de sugestii. avoca i.abordarea cu prioritate a problematicii referitoare la carieră. cu privire la metodele şi tehnicile de predare-învă are. specifice învă ământului gimnazial). pompieri etc. Pentru o abordare pragmatică. cadrul didactic poate solicita colaborarea unor specialişti: medici. se poate implica în derularea unor proiecte educative şcolare şi extraşcolare desfăşurate la nivel na ional. regional. local. elevul îşi va exprima op iunea pentru următorul nivel de şcolarizare. Specificul curriculumului de Co nsiliere şi orien tare pentru învă ământul gimnazial rezidă în: . acestea cuprinzând recomandări globale. ariei curriculare Consiliere şi orientare i se alocă 1 oră/ săptămână în trunchiul comun. poli işti. pentru fiecare an de studiu al învă ământului gimnazial. Prezentul curriculum de Co nsiliere şi o rien ta re dezvoltă problematica abordată la nivelul claselor I – a IV-a. astfel: Obiective cadru Dezvoltarea capacită ii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive fa ă de sine Dezvoltarea abilită ilor de interrela ionare în contexte variate Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate Module tematice Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilită i sociale Managementul informa iilor şi al învă ării Planificarea carierei Calitatea stilului de via ă Con inuturile sunt flexibile. profil şi specializare. în condi iile în care. flexibile. • con inuturi (elaborate în concordan ă cu necesită ile şi cu specificul nivelului de vârstă.. se impune familiarizarea cadrelor didactice cu oferta curriculară pentru învă ământul primar. în termeni de filieră. • exemple de activită i de învă are (cu rolul de a sprijini realizarea obiectivelor de referin ă). psihologi. astfel încât să fie posibilă realizarea obiectivelor de referin ă prevăzute pentru fiecare dintre anii de studiu din învă ământul gimnazial. clasele a V-a – a VIII-a 18 . care cuprind temele prin care vor fi realizate obiectivele de referin ă). . asisten i sociali. Consiliere şi orientare. asigurând astfel continuitatea în plan vertical. adaptabile la nevoile elevilor. În situa ia în care Consilierea şi orientarea nu a făcut parte dintre disciplinele studiate de către elevi sau a fost studiată doar în anumite clase.2001. • obiective de referin ă (derivate din obiectivele cadru şi care sunt specifice fiecărui an de studiu al învă ământului gimnazial).contribu ia majoră a acestei discipline la autocunoaşterea elevilor – condi ie fundamentală pentru orientarea şcolară optimă a acestora. în învă ământul gimnazial.

Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei 5. clasele a V-a – a VIII-a 19 . Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are 4. Dezvoltarea abilită ilor de interrela ionare în contexte variate 3.Obiective cadru 1. Dezvoltarea capacită ii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive fa ă de sine 2. Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate Consiliere şi orientare.

scurte povestiri. întâmplări neobişnuite pentru eviden ierea stimei de sine a unor persoane sau personaje. clasele a V-a – a VIII-a 20 .activită i dirijate şi semidirijate pentru cunoaşterea de manifestă stima de sine sine şi pentru inter-cunoaştere. Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să prezinte sarcinile şi . . texte literare. Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să acceseze diferite surse de . Dezvoltarea capacită ii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive fa ă de sine Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să identifice situa ii în care se .1 3.realizarea unui inventar de situa ii care implică manifestări emo ionale: câştigarea sau pierderea unei competi ii. .. 4. realizarea de scenarii de cooperare/ necooperare în grup.fişe de lucru: conceperea de către elevi a unor seturi de responsabilită ile asumate în întrebări (chestionar) referitoare la activitatea preferată.Clasa a V-a Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are 1. realizarea de fişe de lucru. să exerseze comportamente de cooperare în grup - 2. broşuri.lucru pe grupe: exprimarea verbală/ non-verbală a emo iilor factorilor care facilitează sau blochează exprimarea gândurilor/ emo iilor. eseuri cu tema: „Regulile învă ării”. postere.1 Consiliere şi orientare. „Cum învă ăm”. Dezvoltarea abilită ilor de interrela ionare în contexte variate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să exerseze exprimarea adecvată a . eu acum”.lucru în echipă: ce este stima de sine (ce spun exper ii. pierderea unui prieten. ilustra ii etc. vizionare de casete.vizite în diverse institu ii pentru familiarizarea cu diferite mediii de lucru. să exemplifice caracteristici specifice preadolescen ei - 1.prezentarea în fa a clasei/ joc de rol cu privire la sarcinile şi responsabilită ile în activitatea preferată. informa ii cu rol în adaptarea şcolară .2 - discu ii prin care se arată respect şi grijă pentru ceilal i. refrene).exerci ii de identificare a unor materiale despre activitatea şcolară: pliante.1 2.1 1. să analizeze factorii favorizan i ai învă ării eficiente - 3. „Motiva ia învă ării”. în care se valorifică: benzi desenate. 3.activită i de explorare a surselor de informa ii. catrene. . . 4. schimbările din familie. fragmente din filme. colaje cu tema: „Eu copil. 2. defini ii personale. ghicitori. activitatea preferată .2 benzi desenate.2 realizarea de planuri personalizate de învă are pentru diferite discipline.

să identifice alternativa optimă de solu ionare a unei probleme personale.activită i dirijate de explorare a site-ului www.realizarea de proiecte individuale şi de jocuri de rol pe personale teme cum ar fi: „Cum ne influen ează grupul. în raport cu interesele proprii?”.discu ii de grup pe tema rolului grupului în formularea formularea şi în realizarea op iunilor şi în realizarea op iunilor personale.1 5. Consiliere şi orientare.2 Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să identifice schimbări ale diferitelor . . pornind de la resursele şi interesele proprii - 5. .2 exerci ii individuale şi de grup de selectare a alternativelor de solu ionare a unei probleme personale. . „Respectarea regulilor de circula ie şi siguran a personală” etc.ise.go. Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să analizeze rolul grupului în .ro. apărute în timp timp a activită ilor umane. 5.vizionarea de casete video cu ilustrarea evolu iei în activită i umane. clasele a V-a – a VIII-a 21 .discu ii de grup cu membri ai comunită ii.. cu privire la evolu ia activită ilor umane într-o anumită regiune.4.

Comunicare şi abilită i sociale 2. creştere.2 Schimbare.Con inuturile învă ării 1.1 Autocunoaştere • Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situa ii se manifestă.2. a normelor de prim-ajutor etc. echipamente. Calitatea stilului de via ă 5. Cum facem fa ă emo ional situa iilor dificile? 2. a normelor de prevenire a incendiilor.1 Explorarea carierei • Caracteristicile unei activită i – sarcini. Avantajele cooperării în grup. clasele a V-a – a VIII-a 22 . Rolul grupului în formularea şi în realizarea op iunilor personale. Rolul informa iilor în procesul de cunoaştere. responsabilită i. aşteptări 2. rela iile cu colegii. Planificarea carierei 4. acomodare 3. mediu de lucru. gânduri şi emo iile generate. 5. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1. respectarea regulilor de circula ie.2 Învă are eficientă Factorii favorizan i/ frenatori ai învă ării eficiente 4. învă are.1 Calitatea rela iilor sociale • Apartenen a la grup. Abilită i sociale • Importan a contribu iei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului.1 Managementul emo iilor • Rela ia dintre evenimente.2 Calitatea vie ii personale • Alegerea alternativei optime (centura de siguran ă. dezvoltarea personalită ii.) Consiliere şi orientare. orar • Evolu ia ocupa iilor 5. dezvoltare Caracteristicile preadolescen ei: schimbările fizice. Atitudinea pozitivă fa ă de propria persoană 1. Managementul informa iilor şi al învă ării 3. Solidaritate 3.1 Managementul informa iilor Modalită i de identificare a informa iilor.

exerci ii de autocontrol.2 discu ii în grup.2 fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învă are.1 1.activită i de selectare a informa iilor în raport cu informa iilor relevante pentru diferite sarcini de învă are. ocupa ie. carieră. 3.1 2. Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să utilizeze în contexte adecvate . carieră . Internet) pentru găsirea explica iilor cu privire la definirea termenilor de muncă.discu ii cu privire la con inuturile termenilor muncă. 4.imaginarea şi discutarea unor situa ii care necesită autocontrol.2 2. pe baza experien ei personale.1 3.utilizarea dic ionarelor (bibliotecă. .go. . broşuri. învă area eficientă să identifice caracteristici ale învă ării proprii - 3. clasele a V-a – a VIII-a 23 . termenii de muncă. să observe schimbări asociate diferitelor vârste . ocupa ie şi ocupa ie.culegere de informa ii şi discu ii în grup despre schimbările specifice pubertă ii.activită i dirijate de explorare a site-ului www.Clasa a VI-a Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are 1. Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să exerseze deprinderi de selectare a . . să identifice dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv - 2. despre dezavantajele/ avantajele comportamentului agresiv / neagresiv.analiza unor materiale folosite în învă are: pliante. Dezvoltarea capacită ii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive fa ă de sine Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să exerseze prezentarea .vizionarea unor filme care abordează tema trecerii de la o etapă de vârstă la alta.ise. carieră. 1. Dezvoltarea abilită ilor de interrela ionare în contexte variate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să aplice tehnici de autocontrol .1 Consiliere şi orientare. .discu ii în grup despre etichetări şi despre consecin ele acestora.ro. .joc de rol pe teme ca: „Ce îmi place (admir) în legătură caracteristicilor pozitive despre sine cu mine/ Ce nu îmi place în legătură cu mine”. 4.

Managementul informa iilor şi al învă ării 3. Cum poate fi îmbunătă ită stima de sine.). Consiliere şi orientare.1 Calitatea vie ii personale: • Situa ii de decizie. tinere e. Rezolvarea unor probleme cu poten ial de risc (ex. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1. 2. . • Raportarea la normă. în contexte variate - 5. accidente rutiere etc. maturitate. 1. Etichetările. cutremure. ocupa ie. pubertate. Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să identifice rolul normelor în via a . inunda ii.1 Explorarea carierei: • Muncă. 5. Planificarea carierei 4. observabile. Con inuturile învă ării 1.1 Managementul informa iilor: • Tehnici de selectare a informa iilor – avantaje şi limite. bătrâne e – caracteristici generale.2 exerci ii de luare de decizii în situa ii variate. rela ii abuzive. de exploatare) şi/sau de criză (accidente.2 Comunicarea: • comportament agresiv – neagresiv.exersarea comportamentelor de grup. să exerseze abilită i de luare a deciziilor.1 Autocunoaştere: Stima de sine. clasele a V-a – a VIII-a 24 . Calitatea stilului de via ă 5.joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor grupurilor de apartenen ă norme. dezvoltare: copilărie. 2. creştere. Tehnici de autocontrol. Caracteristici ale învă ării eficiente.2 Învă are eficientă: • Activitatea de învă are. 4. în conformitate cu anumite norme. relevante pentru activitatea proprie exerci ii de luare de decizii în situa ii de risc sau criză (incendii. 3. adolescen ă. carieră: caracteristici.1 Managementul emo iilor: importan a autocontrolului. 3.1 5.2 Schimbare.). Comunicare şi abilită i sociale 2.5. catastrofe naturale etc.

realizarea unor postere. grupurilor de apartenen ă . prin prisma încrederii în sine. pentru comportamentului de lider. Consiliere şi orientare. Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să folosească eficient timpul.) a rela iilor pozitive între copii şi părin i. Dezvoltarea abilită ilor de interrela ionare în contexte variate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să analizeze caracteristicile .1 3. în contexte variate din punct de vedere social şi cultural - 2.2 studii de caz.scenarii aplicate în clasă/ în afara clasei.compuneri pe tema încrederii în sine şi a reuşitei. în cadrul grupului.2 tehnici de ascultare activă. Dezvoltarea capacită ii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive fa ă de sine Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să dovedească încredere în sine. în cadrul exersarea rolurilor de conducere. desene. de adresare a întrebărilor aplicate în perechi/ grup. pliante despre diversitate şi diferen ele culturale. pliant etc. elaborarea învă are orarului zilei.1 2. să îşi analizeze propriile op iuni privind diferite meserii/ ocupa ii. Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să analizeze diferite meserii şi . să aplice tehnici de stimulare a creativită ii în propria activitate de învă are - 3. discu ii cu membrii comunită ii. clasele a V-a – a VIII-a 25 .1 4. cu asumarea formală/ informală a rolului de lider. utilizând diferite criterii - 4.interviuri. pentru identificarea criteriilor de alegere a unei meserii. fotografii cu tema: „Povestea unei reuşite”. în . 1. să exerseze tehnici de comunicare eficientă. a oferirii de feedback. săptămânal sau semestrial.analiza unor personaje celebre. 4.Clasa a VII-a Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are 1.2 exerci ii de stimulare a creativită ii. ca .1 2. diferite situa ii . cu privire la criterii de alegere a traseului educa ional. .jocuri de rol.fişe de lucru individual sau pe echipe. din diferite domenii.vizite în institu ii de învă ământ şi în alte institu ii/ ocupa ii din perspectiva cerin elor companii pentru familiarizarea cu diferite trasee educa ionale educa ionale şi cu locuri de muncă/ ocupa ii – alternative de inser ie pe pia a muncii. pentru toate tipurile de activită i. realizarea resursă. pentru a ob ine succes în planului individual de lucru şi al clasei. promovarea prin materiale informative (poster. a meseriei/ ocupa iei. 3.

2 Învă are eficientă – Tehnici de stimulare a creativită ii 4.1 Abilită i sociale: • Cum recunoaştem un lider? 2. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1. Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele capabili: activită i: să evalueze impactul factorilor . feedback pozitiv. adresarea întrebărilor • Grijă şi sprijin în familie • Diversitatea culturală şi etnică. culturali.1 Autocunoaştere: Încredere în sine. 5. 5. Decizie personală. studii de caz pe tema sociali.1 Explorarea carierei: • Pregătirea educa ională necesară unei ocupa ii/ angajării • Criterii de analiză şi de alegere a unei meserii.1 Calitatea rela iilor sociale şi a mediului de muncă: • Factorii sociali. economici în formularea unor op iuni profesionale şi în dezvoltarea carierei • Stereotipurile de gen şi planificarea carierei Consiliere şi orientare.dezbateri. economici şi de mediu asupra propriilor op iuni mediu asupra evolu iei în carieră. economici şi de influen elor factorilor sociali. problematizări. informată şi responsabilă cu privire la alegerea meseriei. clasele a V-a – a VIII-a 26 .discu ii de grup. 2. Planificarea carierei 4. culturali. Calitatea stilului de via ă 5.2 Comunicarea: • Ce înseamnă comunicare eficientă? Abilită i de comunicare: ascultare. Comunicare şi abilită i sociale 2.1 Con inuturile învă ării 1.5. profesionale şi asupra evolu iei în . culturali. reuşita personală.1 Elemente de management al timpului 3. Interculturalitate 3. Managementul informa iilor şi al învă ării 3. pe tema problematicii de gen în carieră dezvoltarea carierei.

portofoliul resurselor personale. 3. în diferite necesară asumarea responsabilită ii individuale şi contexte sociale. interese privind evolu ia personală . în diferite tipuri de discurs.exerci ii de identificare a situa iilor în care este individuale şi sociale. vizite de documentare.admitere. monitorizarea unor stereotipuri/ prejudecă i. accesând portalurile www. . să analizeze influen a stereotipurilor şi a prejudecă ilor asupra comunicării interpersonale - 2. .ro. 1.simulare: completarea formularelor cu op iunile posibile pentru clasa a IX-a.1 Consiliere şi orientare. în vederea completării informa iilor despre ofertele educa ionale dobândite din diverse surse.2 exerci ii de exprimare a opiniilor pro-/ contra.selectarea informa iilor utile pentru decizia privind op iunilor pentru clasa a IX-a. pentru informarea cu privire la op iunile pentru clasa a IX-a. Dezvoltarea abilită ilor de interrela ionare în contexte variate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabili: activită i: să explice importan a responsabilită ii . 4. în raport cu propriile punctelor tari. pentru conturarea unui traseu .1 2. în contexte marcate de prejudecă i/ stereotipuri. utilizând TIC (tehnologii informatice www. să analizeze informa iile cu privire la ofertele educa ionale după finalizarea clasei a VIII-a - 3.2 - discu ii de grup despre utilitatea informa iilor cu privire la ofertele educa ionale care pot fi alese după finalizarea clasei a VIII-a. Dobândirea abilită ilor de explorare şi planificare a carierei Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabili: activită i: să elaboreze portofoliul personal.edu.discu ii de grup privind avantajele şi limitele utilizării TIC.portofoliul personal pentru clasele a V-a – a VIII-a.1 3. Dezvoltarea abilită ilor de utilizare a informa iilor în procesul de învă are Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabili: activită i: să se documenteze în privin a . Dezvoltarea capacită ii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive fa ă de sine Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabili: activită i: să îşi autoevalueze punctele tari şi pe .chestionare şi fişe de autoevaluare pentru identificarea cele slabe. şi de comunicare) . 4.ro. a celor slabe şi a intereselor. traseul educa ional.discu ii de grup privind traseele educa ionale posibile educa ional şi profesional după terminarea clasei a VIII-a.edu.1 2. clasele a V-a – a VIII-a 27 .Clasa a VIII-a Obiective de referin ă şi exemple de activită i de învă are 1.

actualitatea. problematizări.1 Managementul informa iilor: • surse de informare cu privire la filierele. cu identificarea definitorii pentru dezvoltarea op iunilor educa ionale şi profesionale. profilurile şi specializările de actualitate din învă ământul liceal/ şcoala de arte şi meserii (publica ii.) şi modalită i de reac ie.1 Abilită i sociale: • responsabilitate individuală şi socială în şcoală. în situa ii de criză (catastrofe naturale.1 5. Managementul informa iilor şi al învă ării 3.1 Planificarea carierei: • Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene. . accidente etc. reac ii emo ionale şi comportamentale în situa ii de criză (catastrofe naturale. accidente etc. Consiliere şi orientare.dezbateri. târguri de oferte educa ionale). caracteristici personale 2. recomandări • Formularele cu op iuni pentru clasa a IX-a – modalită i de completare 5. sugestii. managementul stresului în situa ii de examinare situa ii de criză.). pe tema atitudinile şi comportamentele op iunilor educa ionale şi de via ă. completitudinea. site-uri web. rezultatele diferitelor concursuri şi ale activită ilor de voluntariat. puncte tari. surse de sprijin în situa ii de stres. Exersarea abilită ilor de management al unui stil de via ă de calitate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabili: activită i: să îşi autoevalueze convingerile. Planificarea carierei 4. Comunicare şi abilită i sociale 2. violen ă. în familie şi în comunitate 2.2 Comunicarea: • prejudecă i şi stereotipuri: impact asupra comunicării 3. 4.2 discu ii de grup cu tema: „Cum facem fa ă stresului?” exerci ii de identificare a modalită ilor de adaptare în diverse situa ii poten ial stresante proiect de grup de promovare a sprijinului social.proiecte individuale de dezvoltare. . baze de date. Con inuturile învă ării 1.1 Calitatea vie ii personale: • • • factori determinan i ai dezvoltării personale adaptarea eficientă la stres. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru informarea cu privire la op iunile pentru clasa a IX-a • criterii de analiză a informa iilor referitoare la ofertele educa ionale: relevan a. diplome şi certificate ob inute. studii de caz. Calitatea stilului de via ă 5. clasele a V-a – a VIII-a 28 .1 Autocunoaştere: • autoevaluare: interese. corectitudinea etc. personală să analizeze mecanismele eficiente de adaptare în situa ii de stres sau de criză - 5. traficul de fiin e umane. rezultate ale aplicării chestionarelor şi a fişelor de autoevaluare a intereselor şi abilită ilor. puncte slabe. violen ă. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 1.5.

de rela ionare. centrate pe elev. nu doar în cadrul şcolii. de op iuni şcolare şi profesionale. informat şi pregătit pentru a participa la configurarea propriului traseu de formare şi pentru realizarea. con inuturile învă ării prevăzute incluzând aspecte legate de: implicare comunitară şi voluntariat. conştiente şi eficiente. • administrarea de fişe individuale de (auto)evaluare. colaje. Activită ile propuse reprezintă căi de asumare de către elevi. • proiectul individual şi de grup. în cunoştin ă de cauză. în perechi sau în echipă. dezbaterea. cât şi pe dezvoltarea atitudinilor şi a mecanismelor învă ării personalizate. Modalită i de evaluare În cadrul orelor de Consiliere şi orientare NU se utilizează notarea. a rolului de cetă ean activ şi responsabil. exprimarea ideilor şi a argumentelor personale prin postere.Sugestii metodologice Unul dintre obiectivele curriculumului de Consiliere şi orientare este stimularea abilită ilor de învă are permanentă. în cadrul orelor de Consiliere şi orientare. în scopul dezvoltării personale şi al integrării socio-profesionale viitoare. apoi aplică ceea ce au asimilat în clasă. Evaluarea va urmări progresul personal în ceea ce priveşte integrarea şcolară şi socială. în situa ii de via ă diverse şi îşi evaluează propriul progres. Recomandăm utilizarea următoarelor metode de evaluare: 6. de comunicare eficientă. diferite tehnici de învă are. interesele privind evolu ia personală şi diferite activită i şi ob inerea succesului în propria activitate. cu relevan ă socială. metodele recomandate pentru orele de Consiliere şi orientare sunt cele activ-participative. • brainstorming-ul. Înva ă astfel să îşi asume responsabilitatea propriei învă ări Procesul didactic se focalizează atât pe asimilarea de cunoştin e şi abilită i specifice disciplinei. atitudinile fa ă de lumea înconjurătoare şi fa ă de propria persoană. desene. Procesul de predare-învă are specific Consilierii şi orientării este orientat de principiile învă ării active. la acest nivel de şcolaritate. Elevii experimentează practic. • conversa ia. simularea. abilită i de explorare a resurselor personale şi a carierei. • realizarea de portofolii. precum • jocul de rol. compuneri. de succes. direc ii de evolu ie şcolară şi profesională. Consiliere şi orientare. pe care elevii să le aplice şi în diferite contexte de via ă. • testarea în vederea orientării şcolare şi profesionale. domenii de activitate. În acest scop. • metode art-creative. • chestionarul de interese şi abilită i. • exerci iul. prin activită i independente sau asistate. Elementul inovativ central al curriculumului actual îl reprezintă deschiderea spre co munita te. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual. discu ia. • activită ile practice. clasele I – a VIII-a 29 . elaborare de proiecte individuale şi de grup.

Lemeni.cfm Real Game. www. October. Aria curriculară „Om şi societate”. Educa ia integrată a copiilor cu handicap. 1998. 1998.net/databases McClellan. www. Bucureşti. Editura ASCR.realgame.edu. 1999. 2004. 2004. Consiliere şi orientare..). Editura Curtea Veche. D. New York State Center for School Safety. 1978. Bursuc.csee. Păun.). ISE-CNROP. EDP. Editura Sigma. S. (Joel R. E. Editura Nemira. Bucureşti. Bucureşti.gov/ci Curriculum and Instruction.ise. 1999. Ungureanu. Activită i pentru clasele I-IV.doe. Editura Curtea Veche. Bucureşti.). 2002. Super. S. Dan. D.ro Petrovai. Petrovai. 2003. Programe şcolare. E. 2002. Manual pentru via a de familie. Cluj-Napoca.com/canada. Ghid de educa ie pentru carieră. Editura Grafoart. Ghid de educa ie pentru carieră.ro Învă ământ primar. Gabriela. Bucureşti. M. Loredana. Goleman. 2002. Physical Education. Jigău. Băban. Fete. băie i – parteneriat în via a privată şi în via a publică. Consilierea carierei. Ciohodaru. 1999.. Bucureşti. Diferen e de gen în creşterea şi educarea copiilor. www. www.cde. 30 . Casa de editură şi presă Via a Românească. Cluj-Napoca. Mircea (coord. Mazlish. Lilian G. Tehnologiile informatice şi de comunicare în consilierea carierei. E. Faber. Bălan. Bucureşti. Mihai.. SC Ştiin ă şi Tehnică.net/SEL_Home_school/IPGuidelines. Un ghid prin labirintul artei de a face fa ă conflictelor. Mihai (coord.ericfacility. E.gender. Tobias. Copiii supradota i. E. Bucureşti. Inteligen a emo ională. Davitz şi Samuel Ball). Bucureşti.ncpublicschools. www.ro Învă ământ primar.edu. 2002. Editura Curtea Veche.).). Conflictele şi comunicarea.Bibliografie generală Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive BTPAC. Porumb. 2001. Consilierea şi orientarea în şcoală. 1994. Editura Nemira. E. 2001. Bucureşti. Dezvoltarea carierei. Gabriela. 2001. Bucureşti. 1999. www.org/curriculum/guidance Guidance Curriculum for the Comprehensive School Counselling Program. Anghel.ro Învă ământ gimnazial. North Carolina. Marcinschi. Bucureşti. Gabriela. Lemeni. Planuri-cadru.edu. Funda ia Tineri pentru Tineri. Mihai. Programe şcolare. California. www. www. http://ospzd. Jigău.. Stanton. Jigău. Humanitas Educa ional. Friendlander. Assessing Young Children's Social. 2001. Editura Societatea Ştiin ă şi Tehnică. Bucureşti.. Sacramento. Consiliere şi orientare. Miclea. Lemeni. Shapiro.eycb.mass. Editura Genesis. 2001. Cluj-Napoca. Copii cu dificultă i de învă are. Tobias.ca/eng/document/curricul/ecu85107.pdf Personal Life Management: Curriculum Guideline. D. ERIC Digest.ro Radu.. 2002. 2002. Jigău. Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap. E. Comunicarea eficientă cu copiii. Comunicarea. www. 2003. www.ca. Editura ASCR 2002.. EDP. G.int/compass Manual on Human Rights Education with Young People. Timişoara. 1995. Bucureşti. www. Tudoran. www. Interpersonal Violence Prevention Resource Guide.edu. E.coe. Bucureşti. În: Psihologia procesului educa ional. and Family and Consumer Sciences Education. Katz. Planuri-cadru. Gh.. Consiliere şi orientare. N.gov. Inteligen a emo ională în educa ia copiilor. 1985. Editura Afir. Diane E. A. Consiliere educa ională. Mih. Consiliere educa ională. 2005. D. Mihalca. EDP. Bucureşti. Mihaela (coord. Activită i pentru clasele V-VIII.edu.on. Bucureşti. Orientarea şcolară şi profesională a tinerilor reziden i în zone defavorizate socio-economic şi cultural. A..edu/frameworks/health/1999 Massachusetts Comprehensive Health Curriculum Framework. G. Massachusetts Guiding Principles of Comprehensive Health Education Linked with National Standards in Health Education. Bucureşti. Mihaela. acasă şi la şcoală. Editura ASCR. J. Presa Universitară Română.pdf Respect. Bucureşti. Aria curriculară „Om şi societate”. A. www. 1998.ro Învă ământ gimnazial. 2003. Băban. B. Verza. Editura Arc. Codru a (coord. Editura Imprimeria Ardealul. Cluj Napoca. Factorii reuşitei şcolare. Tomşa. D. (coord. Cluj-Napoca. Lemeni. Editura ASCR.. Consiliere şi orientare. Ghid de educa ie pentru carieră.. Ontario Ministry of Education. M. B. D.

ise. programe în domeniul educa iei Organiza ia Interna ională a Muncii (ILO) Biroul Corespondentului Na ional în România Strada Ministerului 1-3. Fax: (021) 3121447 www.Resurse generale Institutul de Ştiin e ale Educa iei (ISE) Laboratorul Consiliere şi învă are permanentă Ştirbei Vodă 37. Bucureşti Telefon: (021) 212 07 81 www. consultan ă şi cursuri de formare pentru cadrele didactice. Sector 3.org Promovarea drepturilor fundamentale de muncă. Sector 1. 5. Sector 1.cedu.Euroguidance) Ştirbei Vodă 37. 33.ro Consiliere pentru elevi. sc. (021) 3142782/ 143/ 120. Fax: (021) 3125272 www. Sector 1. îmbunătă irea condi iilor de muncă şi via ă prin sporirea şanselor de ocupare a for ei de muncă şi de creare de locuri de muncă Programe privind eliminarea muncii copiilor 31 . şcoala părin ilor (existente în fiecare jude ) Centrul Educa ia 2000+ Căderea Bastiliei nr. 010102 Bucureşti Telefon: (021) 3158930. Bucureşti Telefon: (021) 3139140 www. părin i.3470 www.ro Resurse cu privire la finan ări.ro Coordonator metodologic al Centrelor de Asisten ă Psihopedagogică din România Cercetare în domeniul Consilierii şi învă ării permanente Centru-resursă de materiale metodologice în Consilierea carierei Centrul Na ional de Resurse pentru Orientare Profesională (CNROP .cnrop.ise.anofm.ro Informa ii despre pia a muncii. (021) 3142782/ 143/ 120. et. Bucureşti Telefon: (021) 3132965.ro Formare pentru cadre didactice şi adolescen i Programe educa ionale de Consilierea carierei Agen ia Na ională pentru Ocuparea For ei de Muncă Strada Sfântul Dumitru.infoeuropa. Bucureşti Telefon: (021) 315. Bucureşti Tel: (021) 3158930. nr. 3.capp.ro www. 574.ilo. Fax: (021) 3121447 www.ploteus. programe de prevenire a violen ei în şcoli. D.net Furnizarea de informa ii relevante şi facilitarea accesului la date despre posibilită ile de mobilitate pentru educa ie şi formare profesională la nivel na ional şi european Promovarea şi sus inerea mobilită ii profesionale transna ionale şi dimensiunii europene a educa iei şi formării Centrele de Asisten ă Psihopedagogică (CAPP) www. organizarea târgurilor de locuri de muncă Link-uri către Agen iile Jude ene de Ocupare a For ei de Muncă Centrul de Informare al Comisiei Europene Calea Victoriei 88. cam.ise.

Bucureşti Ioana ŞANDRU.Centrul Municipal de Asisten ă Psihopedagogică. Bucureşti Autori: Speran a Lavinia IBU. Bucureşti Expertiză curriculum: Firu a-Antoanta Tacea – Consiliul Na ional pentru Curriculum Angela Teşileanu – Consiliul Na ional pentru Curriculum Florentina Sâmihăian – Consiliul Na ional pentru Curriculum Cornelia Dumitriu – Consiliul Na ional pentru Curriculum 32 . Bucureşti Elena CIOHODARU. Institutul de Ştiin e ale Educa iei. – Centrul EXPERT. Consiliul Na ional pentru Curriculum. psihopedagog . cercetător .Institutul de Ştiin e ale Educa iei.Centrul Municipal de Asisten ă Psihopedagogică. Cluj-Napoca Marcela Claudia CĂLINECI. prof. prof. psiholog drd.Colegiul Na ional Mihai Viteazul. psiholog . Universitatea Babeş-Bolyai. Mihai JIGĂU – expert. Bucureşti Domnica PETROVAI. prof.Grupul de lucru Coordonator: Dr. psihopedagog .