i - Adjectives Veća slova | Normalna slova

Pridjev je u engleskom jeziku nepromjenljiva riječ, pa se prema tome pridjevom ne može izraziti ni rod, ni broj ni padež. Pridjev obično stoji ispred imenice. Pridjevi se dijele na:

lične (proper), koji se pišu velikim slovom: Bosnian, Croatian, Serbian, English, German, Italian; opisne (descriptive): young, beautiful, green; količinske (quantitative): some, few, much, all, enough; pokazne (demonstrative): the this, that, these, those, such, younder, the same, the order; neodređene (indefinite): a, an, any, one, certain, another; diobne (distributive): each, every, either, neither; prisvojne (possessive): my, your, his, her, its, our, their; upitne (interrogative): what, which.

      

Poređenje pridjeva - Comparasion Pridjevi imaju tri stupnja poređenja: prvi stupanj - jednakost - positive drugi stupanj - nejednakost - comparative treći stupanj - nadmoćnost - superlative. Jednakost se izražava pomoću riječi "as...as" i pozitiva pridjeva. He is as rich as his friend. (on je isto toliko bogat kao njegov prijatelj). He is as strong as a horse. (jak je kao konj) Komparativ, kojim se izražava umanjenost, obrazuje se pomoću riječi "less...then": He is less rich than his brother. (on je manje bogat od svog brata) Komparativom se izražava uvećanost, i obrazuje se: - kod jednosložnih i nekih dvosložnih pridjeva dodavanjem nastavka "er": He is richer than his friend. (on je bogatiji od svog brata);

(to je veoma tačno. more just.the fattest (debeo).sa izuzetkom sljedećih: just. . Ako umjesto pridjeva stoji prilog vremena sadašnjeg koji ima ulogu pridjeva. Ako je pridjev višesložan. a ne suglasnika). big.. -višesložnih pridjeva kojima prethode riječi "the most": he is the most intelligent (on je najpametniji). Poređenje pridjeva pomoću nastavka "-er" za komparativ i "-est" za superlativ naziva se germansko poređenje. Treći stupanj superlativ može biti:  relativni."sve više i više" se prevodi svezom "and" koja prethodi i dolazi poslije komparativa za uvećanje: stronger and stronger (sve jači i jači).the prettiest (drag).fatter.finer. Ako se pridjev završava muklim "e". the most right. Na ovaj način porede se svi jednosložni predjevi . to je ponajviše tačno). na komparativ i superlativ dodaju se nastavci "-r". more right. .kod višesložnih pridjeva dodavanjem nastavka "more" ispred pridjeva: He is more independent than his brother. odnosno "-st": fine. kada je poređenje izraženo pridjevom na najvišem ili najnižem stepenu. ponavlja se samo prilog "more": more and more contemptible (sve više omrznutiji).  apsolutni superlativ se pravi kada se ispred pridjeva stavi prilog most ili very: It is most true. the more just right. Pravopisna pravila pri poređenju Ako se pridjev završava kratkim samoglasnikom iza kojeg dolazi suglasnik. (veoma sam vam zahvalan). On se pravi kod: -jednosložnih i nekih dvosložnih pridjeva kojima prethodi član the i dodaje im se nastavak "-est": he is the richest (on je najbogatiji).prettier.the grayest (jer "y" dolazi poslije samoglasnika.grayer. Ako se pridjev završava sa slovom "y" ispred kojeg se nalazi suglasnik ono se mijenja u "i": pretty.the biggest (velik). ali gray. taj se suglasnik udvostručuje: fat. umjesto very upotrebljava se much ili very much: I am much obliged to you.the finest (lijep). (on je samostalniji od svog brata).bigger.

handsome itd.Germanskim načinom poređenja porede se još i dvosložni pridjevi koji se završavaju na "-y". Takvi su pridjevi: common. more beautiful. cheerful. clever. cleverer. narrower. Poređenje koje se dobiva dodavanjem riječi "more" za komparativ i "the most" za superlativ ispred pridjeva naziva se romansko poređenje. mnogi dvosložni pridjevi mogu se porediti na oba načina. quiet. the simpliest. cruel. the most beautiful. Ovim načinom porede se svi višesložni pridjevi koji imaju naglasak na prvom slogu. kao i pridjevi koji se zavšavaju na "-ed" i "-ing": famous. the politest. narrow. beautiful. learned. prettier. "ow". more famous. simplier. do) the oldest the eldest the farthest . the prettiest. the most learned. the most famous. "-er" ili na silabično "l". politer.Irregular comparasion Nepravilno se porede sljedeći pridjevi: Positive good (dobar) bad (loš) evil (zao) ill (bolestan) much (mnogo) many (mnogo) little (malen) late (kasan) pnear (blizak) pold (star) far (daleko) better worse Comparative the best Superlative the worst more less later (kasniji) latter (dalji po redu) nearer older elder farther (prostorno dalji) the most the least the latest (najnoviji) the last (posljednji) the nearest (najbliži) the next (sljedeći. the narrowest. pleasant. more learned. polite. kao i pridjev koji imaju naglasak na drugom slogu: pretty. the cleverest simple. Nepravilna komparacija pridjeva .

(nikad nisam vidio čovjeka koji lošije izgleda) .further (dalji po redu) the furthest Komparativ i superlativ složenih pridjeva: kada složeni pridjevi počinju jednosložni pridjevom onda nastavke za komparativ i superlativ dobija jednosložni pridjev: I never saw a faster sailing ship. (nikad nisam vidio bržeg jedrenjaka) I never saw a worse looking man.