Institut Comte de Rius Tarragona

PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

PQS-EA-F19B

Curs acadèmic
BAT/PPAS

Matèria Professor/a

2011-2012 BATXILLERAT LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Narcís Almena

Curs Grup

2n

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
OBJECTIUS

Conèixer i reconèixer les classes de paraules o categories gramaticals en l’oració. Identificar les funcions dels sintagmes en l’oració. Saber analitzar l’oració simple i l’oració composta. Distingir els tipus d’oracions compostes: coordinades, subordinades i juxtaposades. Desenvolupar el sentit d’anàlisi i reflexió morfosintàctica. Mostrar interès en el treball de la llengua i la seva reflexió. Distingir els tipus d’oracions compostes: coordinades, subordinades (substantives adjectives i adverbials) i juxtaposades. Conèixer i establir diferències entre els diferents tipus de text. Produir textos de tipologia diversa amb coherència, cohesió, adequació i correcció. Analitzar els diferents mitjans de comunicació. Conèixer la realitat actual de l’espanyol a l’estat i al món. Investigar en la història de la formació de les llengües i específicament de l’espanyol. Treballar els diferents conceptes relacionats amb les llengües: plurilingüisme, bilingüisme, diglòssia. Saber analitzar amb esperit crític les realitats lingüístiques europees i mundials. Ampliar i treballar en el coneixement de la comprensió del text. Aprofundir en el coneixement de la llengua i en la reflexió lingüística. Mostrar interès i respecte per les diferents llengües. Treballar i aprofundir en els coneixements morfosintàctics i lexicosemàntics. Llegir i treballar les obres prescriptives.
T1

UNITAT DIDÀCTICA
UNITAT 1: L’ORACIÓ I LES SEVES PARTS. UNITAT 2: L’ORACIÓ COMPOSTA. LA COORDINACIÓ. UNITAT 3: LA SUBORDINACIÓ SUBSTANTIVA.

DURADA (h)

1r

UNITATS DIDÀCTIQUES

LECTURA PRESCRIPTIVA. UNITAT 4: LA SUBORDINACIÓ ADJECTIVA. UNITAT 5: LA SUBORDINACIÓ ADVERBIAL PRÒPIA. UNITAT 6: LA SUBORDINACIÓ ADVERBIAL IMPRÒPIA. LECTURA PRESCRIPTIVA. UNITAT 7: LA VARIETAT DE DISCURSOS. TIPOLOGIA TEXTUAL. UNITAT 8: ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. UNITAT 9: L’ESPANYOL EN EL MÓN. UNITAT 10: LA PLURALITAT LINGÜÍSTICA. UNITAT REFORÇ-AMPLIACIÓ: CONEIXEMENTS DE LLENGUA.

6 6 6 3 7 7 7 2 8 3 4 3 8

2n

3r

1

Indiqueu en quin trimestre s’imparteix la unitat didàctica (1,2,3). Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu: 1 Coordinador Pedagògic 7 setembre 2011
TRIMESTRALS_LLENGUA CASTELLANA_2nBAT_2011-2012.doc

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 1 de 3

Institut Comte de Rius Tarragona

PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

PQS-EA-F19B

METODOLOGIA AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

La metodologia general s’inclou dins d’una didàctica activa, basada en la concepció constructivista de l’aprenentatge i de l’ensenyament adaptatiu, on els alumnes treballen seguint un procés d’anàlisi-reflexió (individual) i d’interacció-contrast (grupal), amb el guiatge del professor. En general, en les tasques comunicatives i d’aprenentatge de les diferents unitats es treballaran els continguts i les competències comunicatives de recepció (escoltar-llegir), producció (parlarescriure), interacció (conversar-intercanviar missatges) i mediació (interpretació), tot seguint el procés: atendre-entendre, exercitar-contrastar, estudiar-memoritzar. Es treballarà bàsicament a la classe i a partir dels recursos a l’abast de l’alumne/a: el llibre de text, els materials aportats pel professor (recursos TAC) i el/s llibre/s de lectura.

L’avaluació-recuperació dels alumnes es farà d’acord amb els següents criteris aprovats pel Departament de Llengües: Condicions imprescindibles per aprovar 1) Demostrar que s’han llegit els llibres de lectura obligatòria (tant les lectures prescriptives com les que demani el professor). 2) Assistir a classe de manera regular. L’assistència és obligatòria: l’alumne/a ha d’assistir com a mínim al 80% de les hores impartides, sinó perdrà el dret d’avaluació trimestral. A més, 2 retards comptabilitzen com una falta d’assistència. 3) Tenir una actitud correcta (conducta) i participativa a classe (està atent/a, pregunta, respon, treballa, entrega les activitats i treballs, tc.). L’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació trimestral si té 3 expulsions amb el seu paper taronja corresponent o si fa menys d’un 50 % de les activitats de classe. En les proves finals ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA, els alumnes hauran d’entregar tot els treballs i exercicis fets durant el curs. 4) L’actitud oral a classe: qualsevol intervenció en veu alta s’ha de fer en castellà. 5) Els treballs s’han de lliurar a la data prevista i no s’acceptaran fora de termini. Avaluació-recuperació trimestral L’avaluació d’aquesta matèria és contínua i es farà d’acord amb els apartats i percentatges següents, en el benentès que no es podrà fer mitjana i/o ponderació si l’alumne/a no ha obtingut, en cada apartat, un mínim de 4 punts. Expressió oral 25% + Producció escrita 25% + Continguts teoricopràctics 50%

Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu:

1 Coordinador Pedagògic 7 setembre 2011
TRIMESTRALS_LLENGUA CASTELLANA_2nBAT_2011-2012.doc

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 2 de 3

Institut Comte de Rius Tarragona

PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

PQS-EA-F19B

L’expressió oral i la producció escrita s’avaluaran a partir de la següent tipologia d’exercicis:
- Exposició oral i/o resposta, oral o escrita, a qüestions diverses sobre un tema o aspecte explicat a classe o treballat per l’alumne/a. - Lectura expressiva en veu alta d’un text, de tipologia diversa: poesia, teatre, narració, assaig, proposat pel professor o preparat per l’alumne/a. - Resposta i/o intervencions espontànies a les qüestions plantejades pel professor o l’alumne/a a la classe, oralment i/o per escrit. - Recitació espontània o preparada (memorització a curt termini) d’un text, de tipologia diversa. - Fer el comentari crític oral i/o escrit, espontani o preparat, d’un fragment o d’una obra completa. - Comprensió oral i/o escrita de la lectura d’un text, de tipologia diversa. - Producció escrita de textos de tipologia diversa.

Les proves, exercicis, treballs, activitats, etc., de l’assignatura s’han de fer en llengua castellana.
AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

L’expressió, genuïtat i correcció són prou importants, per tant, queda estipulat que: es baixarà 0.1 dècimes per cada falta comesa, sense cap limitació, en cadascuna de les proves, exercicis, etc.

Recuperació de matèries pendents
L’alumne/a que té la matèria pendent del curs anterior pot recuperar-la en les proves oficials convocades pel centre (entra tot el temari) o bé trimestralment fent les proves que el professor l’indiqui, amb els alumnes de primer curs, i entregant aquells exercicis, treballs, activitats, etc., que se li demanin.

Avaluació anual i final d’etapa Una vegada fetes totes les avaluacions la nota d’avaluació anual correspon: Si totes les avaluacions estan aprovades: mitjana de la nota dels tres trimestres: 20%, 30% i 50% respectivament. Si l’alumne/a ha suspès el primer i/o el 2n trimestre i aprova el 3r amb nota igual o superior a 6, aprova el curs (és avaluació contínua). Si l’alumne/a ha superat el primer i segon trimestre i suspèn el 3r amb menys d’un 4,5 haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària.

Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu:

1 Coordinador Pedagògic 7 setembre 2011
TRIMESTRALS_LLENGUA CASTELLANA_2nBAT_2011-2012.doc

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 3 de 3