‡©Á§ÃÍ¬ÁÏ

€ÂÑ ‡©Áí§ÃÍ¬ÁÏ ‡žÁŧÁÅ úÁƬÁÅàþÂä©Áô. þͬÁÏ ÂžÁÅ
ÁžÂ €ÏýÆ ¬ËÃ¨÷ ³ÂÛÏ™÷ ©Ê¬Ã ¨Í¡Á¨ÃÃ ©É®ÂòþÁÅ.
ÁÅ¥ÁéÏ¨Í þ裙à „þÁä €ÁÑ þ ¥Á Âý¨ÁÅ „¨ÃÃÑ¡Á™Ã
úÁƬÃÏžÃ.
£Â©Á ÂêÏ¡ÁôÃ ©É®Âò™Áþà œÉ¨Å¬ÁÅ. ‚ύ̍Á §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨ
©Á§ÁÁÆ §Â™ÁÅ. þÁÅ©Áôí ‡žÁŧÁÅ úÁƬÁÅàþÁäžÃ £Â©ÁÍ¬ÁÏ
ÂžÁÅ. þÄ©Áô ‡žÁŧÁÅ úÁƬÁÅàþÁäžÃ  ¡ÁªÁÅ©Áô¨ ™ÂÁÛ§ÁÅ
Í¬Á¥Ê ÁžÁÆ €þÂäþÁÅ, ‚Ïýè͍à ©Á¬ÁÆà.
€ÏœÊ Á§ÉÏýÅ ´Â÷ ÌýÃÛþÁýÅì ü¨žÁ§ÃÏúÃϞà €ÁÑ
ªÁ§Ä§ÁÏ.
£Â£Æ..€ÏžÃ €¡Áë¦ÁœÁäÏ Â.
þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÂÑ. þÁÅ©Áôí ‡žÁŧÁÅ úÁƬÁÅàþÁäžÃ  ¡ÁªÁÅ©Áô¨
™ÂÁÛ§÷ Í¬Á¥Ê. ¥Ä ‚žÁâ§Ã ¥ÁŸÂê ¬ÁϣϟÁÏ „ÏžÁþà þÁÅ
‡¡ÁåýÃþÁÅÏúÍ œÉ¨Å¬ÁÅ " ¬ÁÆýÏ €ÁÑþÊ úÁƬÁÆà €þÂäþÁÅ.

©Â®Áò þÂþÁä ±Í¦Á ™Áý. " þčÁÅ ‚ύ̍Á ©Ã«Á¦ÁÏ úɱÂå¨Ã. §ÉÏ™Í ÁÏýÍà œÉ¨Ã¦ÁžÁþÁōÁÅÏýÅþÁä œÁþÁ ÁŧÃÏúà þÁÅ ‡¨Â œÉ¨Ã¬ÃϞà €þÁōÁÅÏýÍϞà €ÁÑ. þÁÅ ‡¡Áôå™Í œÉ¨Ã¬ÃþÁ ©Ã«Á¦Á ÂþÃä ‚¡Áôå™ÁÅ ‡ÏžÁōÁÅ £¦Áý ¡ÉýÂÛþÍ €§ÁãÏ Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ œÁþÁÃ. ƒ ©Ã«Á¦ÁÏ þÁÅ œÁ¡Áå ‚ÏÉ©Á§ÃÄ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. ‚ύ þÁ¥Áé ¨ÊÁ ±ÍœÍϞà œÁþÁÅ. þÊþÁÅ £ÂÂ ‡žÃÃ ±Í¦Á ÂþÁþÃ. œÁþÁ œÁ¨ œÃ§ÃÃ±ÍœÍÏžÃ. "ÁϏ§ÁÅ ¡Á™ÁÁÅ €ÂÑ. ˆ¥Ã ¥Á ÂýÂì™Â¨Í œÉ¨ê™ÁÏ ¨ÊžÁÅ €ÁэÃ. €Áэà ˆ¥Ã ¥Á ÂýÂì™Â¨Í œÉ¨Ã¦Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. þÁÅ©Áôí ‡ÏœÁ ‡žÁŧÁÅ úÁƬÃþ ¥Á§Í ©Â§ÁÏ §ÍüŨ ©Á§ÁÁÆ  ¡ÁªÁÅ©Áô¨ ™ÂÁÛ§÷ §Â™ÁÅ. ±Ì§Á±ÂýÅþÁ Áƙ þÊþÁÅ ‡©Á§ÃÄ úÉ¡ÁåþÁÅ " €þÂäþÁÅ.  Ì™Á©Á¨Í „þÂä™ÁÅ. ‡¨Â œÉ¨Å¬ÁōÁÅþÂäþÁÅ.œÁþÁÃ ¥ÁœÃ ±ÍœÍÏžÃ. ‚þ÷ ú§Ã؏ ‚ύ̍Á ™ÂÁÛ§Ãä ©Ê³Â§ÁÅ. þÁþÁÅä œÁÁÅÑ©ÁÂ €ÏúÁþ ©Ê¬ÃÏžÃ. §Ê¡ÁýÃþÁÅÏúà ¦ÁþÁ ©Á³Âà§ÁÅ " €þÂäþÁÅ þÊþÁÅ. þÁþÁÅä ‚ÏÂ úÃþÁä ÁŧÂë™ÁþÁōÁÅÏžÃ. . €Áэà ¥Á®Äò ‚ύ̍Á ´Â÷ ‚žÃ.

"þÁÅ©Ãíύ úÃþÁä ÁŧÂë™Ã©ÁþÁōÁÅþÂäþÁÅ. "þÊþ " €ÏýÆ ©Ã¬ÁÅà±Í¦ úÁƬÃϞà €ÁÑ. ú¨ ©Ã«Á¦Á ¨ŠœÉ¨Å¬ÁōÁÅþÂä©Áô " €ÏžÃ. §ÉÏ™ÁÅ þåô¨©Á§ÁÁÆ ¥Á ÂýÂì™Á¨ÊžÁÅ. "€©ÁôþÁÅ. £Â©Á ¨ÊÁ±Í¦þ þÁÅ©Áôí €ÏœÁ öÁê¡ÄÂ ‡¨Â „ÏýÅþÂä©Í €¡Áôå™Ê œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ" . ˆžÍ ¬Á§ÁžÂÂ œÉ¨Å¬Áōͩ¨þÁōÁÅþÂäþÁÅ.þÊþÁÅ ‡ýÅ©ÁÏýà ÁϏ§ÁÅ ¨ÊÁÅϙ ÂêüÅ©Á¨÷ Â úÉ¡ÁôåœÁÅÏýÊ €Áэà þÃüÏ ÂþÊ ¡ÃúÉ֍ÃѱͦϞÃ. þ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ˆ¥ÁÅÏžÍ œÉ¨Å¬Áōͩ¨þÁōÁÅϞʥÉ úÃþÁäÂ þÁ©ÃíϞà þÁþÁÅä úÁƬÃ. þÁÅ©Áôí ‚ÏýÍì ©ÁÏý§ÃÂ ‡¨Â ©ÁôÏýÅþÂä©Í €þà €þÁÅ¥Á ÂþÁÏ ©ÁúÃÖÏžÃ. "žÂþÍà Â§Á›Ï þÁÅ©Êí €ÂÑ " €þÂäþÁÅ. £Â©Á úÁƬÊà ‡¡Áôå™ÁÆ …®ÁÅò ¡ÁýÅۍÁÅ œÃ§ÁŏÁŜ™ÁÅ. "‡ÏžÁōÁÂÑ " €þÂäþÁÅ. œÁ¨Å¡Áô ¥ÁƬà ©Ê¬ÁÆà. "þÃþÁÅä úÁƬÊà þÁÅ ªÁÖ§ÁêÏ Â „Ϟà " €ÏžÃ €ÁÑ.

þčÁÅ ‡¡Áôå™Í œÉ¨Ã¬ÃþÁ ©Ã«Á¦Á ÂþÃä ‚¡Áôå™ÁÅ úÉ¡Áå™ÁÏ ¨Í þÄ „žÊâªÁêÏ ˆ¥Ãýà " "þÁÅ©Áôí  ™ÂÁÛ§÷ Í¬ÁÏ úÁƬÁÆà „Ïý©Áþà " "ÂžÁÅ ‚ÏÊžÍ „ÏžÃ. "œÁ§ÂíœÁ þÁþÁÅä œÃýÅۍ͍ÁÆ™ÁžÁÅ " €þÂäþÁÅ. þÄœÍ üÁëœÁàÂ „ϙ¨Ã" €ÏžÃ €ÁÑ. €žÊ¥ÃýÍ úÉ¡Áôå. "þ ©Á¨ì þčÁÅ ˆ ‚£çÏžÄ „Ï™ÁžÁÅ. þÂÍ €©ÁÂªÁÏ ‚úÃÖ úÁÆ™ÁÅ. ˆ¥Ä €þÁōÍþÁÅ " €ÏžÃ €ÁÑ. "¡Á§Âí¨ÊžÁÅ úÉ¡Áôå ‚¡Áôå™ÁÅ þ üÄ©ÃœÁÏ þÄ ÁÅ¡ÃåýÍì „ÏžÃ. þ ¬ÁœÂà ˆ¥ÃýÍ úÁơóÂàþÁÅ " €ÏýÆ €ÁÑ þÁ™ÁÅÏ úÁÅýÆÛ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã ¡ÉžÂ¨Å €ÏžÁōͣͦÁ ÂþÁÅ £Â. þÁŧÃÏúà €þÃä ©Ã«Á¦Á ¨ŠœÉ¨Å¬ÁōÁÅþÁä ©Â™Ã©Ã. ˆ¥ÁþÁōÁÅÏýÂþÁÅ " €ÏžÃ €ÁÑ. . þÊþÁÅ ‡©Á§ÃÄ úÉ¡ÁåþÁþà ¥ÁÅÏžÊ úɱÂåþÁÅ ÁžÂ " €þÂäþÁÅ. þÁÅ©Áôí ˆžÍ žÂ¬ÁÅàþÂä©Áô."€¦Áê £Â£Í¦÷ þÁÅ©Áôí ³Â¥Á ÂþÁÅê™Ã©Ã Â©Áô. "ÂžÁÅ. "ÁœÃà¨ÂÏýà ÁŧÂë™Ãþà ¡ÁÁÑþÁ ¡ÉýÅۍÁÅþà þÁÅ©Áôí ‡©Á§ÃœÍþÍ žÉϏÃÏúÁōͩÁžÁÏ ˆ¥Ä £ÂÂ ¨ÊžÁÅ.

üÁëœÁàÂ ©Â™ÁōÁÅÏýÊ  ™ÂÁÛ§÷ ÁþÂä £ÂÂþÊ žÉϏÁÅœÂþÁþÁōÁÅþÁäýÅÛÏžÃ. þÁþÁÅä œÁþÁ ÁÅ¡ÃåýÍì „ÏúÁōͩ¨þÁōÁÅÏžÃ. œÁþÁ ÁŧÃÏúà œÉ¨Ã¬ÃþÁ þÁþÁÅä ©ÁžÁ¨ÁÆ™ÁžÁþÁōÁÅÏžÃ." Á¬ÃÂ €ÏýÆ œÁþÁþà §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ ‡œÁÅàÁÅþà £É™÷ §ÁÆÏ ©Ë¡Áô þÁ™ÃúÂþÁÅ. §ÉÏ™Í ÁÏýÍà œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ ¡ËÂ. ˆ¥Ã úʳÂà©Í úɦê " €ÏžÃ Ë¡ÁôÂ.. . ¡ËÂ œÁþÁÏýÊ ‚«ÁÛ¡Á™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. ¥É™Á úÁÅýÆÛ úÊœÁŨŠ©Ê¬ÁÆà þ "£Â£Æ. ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í „þÂäþÁÅ. þÃþÁÅä ‚ÏœÁÂ¨Ï ‚ÏýÍì „ÏúÁōÁÅþà ‡ÁљɍÁÑ™Í œÃ§ÃÂþÁÅ. ¥Á§ÁÅ ¯Á›Ï þ ¡ÉžÂ¨ÏžÁōÁÅÏžÃ. €ÏœÊ. þ Á®Áò¨Íì Í§ÃÁ ¬Áå«ÁÛÏ Â ÁþáóÍàÏžÃ. "ˆ¥ÃýÏýÅþÂä©Áô þÁÅ©Áôí " €ÏžÃ. "¡Äìü÷ €ÂÑ ŠÁѳ§Ã.€žÃ§Ã±Í¦ úÁƬÃϞà €ÁÑ. þÄ ‚«ÁÛÏ . ¯Á›Â¨¨Í ŠÁ þçÁߦÁ ÂþÍà ©ÁúÊÖ¬ÃϞà €ÁÑ.

¡Ã§ÁÅžÁŨÅ. €ÁÑ ¬Á®ÁÅò. ŠÁ§Ã £ýۨŠŠÁ§ÁÏ ©Ã¡Êå¬ÁōÁÅþà €¡Áôå™Ê ±Â±Â¦¨Âì þÁÁäÏ Â €¦ ±Í¦Á Â¥ÁÅ ‚žÁâ§Á¥ÁÆ. ŠÁ§Ãþ̍Á§ÁÏ œÁþéà œÄ§Â úÁƬÁōÁÅþÂä¥ÁÅ. Á¬ÃÂ þ̍ÊѬÁōÁÅþÂä¥ÁÅ. œÁþÁÃ ‡ÏœÍ ªÁÖ§ÁêÏ Â „ÏžÃ.) þ ¡Ã§Áë¨þà Á¬ÃÂ ¡Ã¬ÃÊ³ÍàÏžÃ.‡ÁÑ™Á žÌ§ÃÃœÊ €ÁÑ™Á Á¬ÃÂ Ì§ÃÊ¬ÁÅàþÂäþÁÅ. ‚žÁâ§Ã ¥ÁŸÂê Â¨Ã žÁƧÁ™ÂþÍà ¬ÁÏžÁÅ ¨ÊþÁÏœÁÂ €¨ÅìÁÅ ±Í¦Á Â¥ÁÅ. œÌ™Á¨Å. ³ÌÏœÁ œÁ¥ÁÅé™ÃþËþÁ þÁÅ œÁþÁ ¡Ë €ÏœÁ Í§ÃÁ „ÏžÁþà œÉ¨Ã¬Ã. ¡ÁžÃ þÃ¥ÁŴ¨Š…¡Ã§Ã ¬Á¨¡ÁÁÅϙ ‚žÁâ§ÁÏ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÅۍÁÅþÂä¥ÁÅ. Ã¨Êì¬ÁōÁÅþÂä¥ÁÅ.. þ ©Ä¡Áôþà §Â±Â™Ã¬ÁÆà (‚žÃ þ €ÁÑ ýÊë™÷ ¥Á §÷Ñ. ¡ÁôýÃÛþÁ . €ÁÑþà þ ‚«ÁÛÏ ©ÁúÃÖþÁýÅÛ þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÅàþÂäþÁÅ. €ÁÑ Áƙ þÂœÍ ±ÍýÄ ¡Á™ÁÅœÁÆ þ ¥ÁÅŽ¥ÁϜ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ÁŧáóÍàÏžÃ.ŠÁ§Ã ÎÃýÍì ŠÁ§ÁÏ þÁ¨ÃÃ±ÍœÁÅþÂä¥ÁÅ.

£Â©Á ¬ÁÅ¨ì ÁþÂä. þ ¥ÉÅ™ÁÝ úÁÆ™ÁÂþÊ €ÁÑ Á®ÁÅò ©ÃÏœÁÂ ¥É§Ã³Â¦. ü¨žÁ§ÃÏúÃϞà €ÁÑ . €ÁÑ ¡ÁõÁÅ þèũÁô ¡ÉžÂ¨ ¥ÁŸÁê ©ÁôþÁä  Â¥Á ªÃŽ§ÁÏ þÁþÁÅä Á©Ãí¬ÁÅàþÁäýÅìÂ ©ÁôÏžÃ. "Š§Ê¦÷. €ÏœÊ Á§ÉÏý÷ ´Â÷ ÌýÃÛþÁýÅì ªÁ§Ä§ÁÏ.. ¬ÁþÁäýà þÁ™ÁÅÏ. ¨ÍœËþÁ £Ì™ÁÅÝ. ‡œËàþÁ ¡Ã§ÁÅžÁŨÅ. ±Â¨Í©Â¨ÂÏýà €ÁÑ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ©ÁœÁÅàÂ ¡É§ÃÃ±Í¦ „þÂä¦ œÁŨÅ..€ÁÑ þÁÁä ³ÎÏžÁ§ÁêÏ úÁƬà þÁÅ ¥ÁœÃ ±Í¦ÏžÃ. þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà ˆ¥Ã ±Í¬Ã ¡ÉÏú©Áô§Â. €þÃäýÃÄ ¥ÃÏúà €§Áýà £ÍžÉ¨ÂìÏýà  §ÉÏ™ÁÅ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêþÁ „þÁä  Â¥Á ¡Ä˜ÁÏ þ ¥ÁœÃ ±ÍÌ™ÁÅœÍÏžÃ. €ÁÑ ¡ÁõÁÅ €ÏžÂ¨Å úÁÆ™ÁÂþÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ œÌ¥ÃéžÃ €ÏÁ٨ ±Ì™Á©ÁôþÁ þÍÃѱͦ §ÁÆ®Áò Á§Áë¨Â þ裙ÃÏžÃ. œÁþÁ úÁ®ÁÅò ÁÅÏ™ÁëÏ Â ©Áôϙà ¥ÁŸÁêþÁ ±Â¨ ¡ÄÂ¨ÂìÏýà úÁþÁÅ ¥ÁúÃ֍Á¨œÍ ¥ÁœÉàÃѬÁÅàþÂä¦. úɧÁÁÅ Á™Á¨Â ¡É§ÃÃ ±Í¦ÏžÃ" €ÏžÃ €ÁÑ Ë¡ÁôÂ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÁýÅۍÁÅþÃ.  ™ÂÁÛ§÷ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁþÂä þžà ú¨ ¡ÉžÁâžÃ €þà Ì›ÅÁÅÑÏžÃ.

€¡Áôå™Ê Ì¨Ã¥Ã¨ÍÏúà œÄ¬ÃþÁ ‚þÁ¡Á ©ÁõúÁ¨Â ©ÉúÁ֏ Â¨Ã±ÍœÍϞà þ Â™ÃžÁ ¥ÉÅ™ÁÝ.. ‚ÏœÁ ¨Â©Áô €ÏœÁ ±Ì™Á©Áô „þÁä ¥ÉÅ™ÁÝþà úÁÆ™ÁýÏ ‚žÊ ¥ÉÅžÁýó§Ã. úÁύÁ¨Í ¡Ã¨Âì™Ãþà „ÏúÁōÁÅþà …§ÁϜ ©ÉžÁÃþÁýÅì Á®Áò¥ÁÅÏžÁÅ þÃþÁÅä „ÏúÁōÁÅþà ú¨ ±Ì§Á±ÂýÅ úʳÂþÁÅ " €ÏýÆ þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ©ÉþÁÄÑ ¥ÁÅÏžÁÅÄ ™ÃÏúÃÏžÃ. ‚žÁâ§ÁÏ ¡ÉþÁ ©Ê¬ÁōÁÅ Á¨Å¬ÁōÁÅþÂä¦. ŠÁ§Ã ¡ÉžÁ©Áô¨Íìþà üŧÁÅëÁÅÏýÅþÂä¥ÁÅ. €ÁÑþà ¡Á§ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁÃ þÉýÃÛ ¥É§ÁÅ¡Áô¨Â œÁþÁ ¥ÄžÁÃ žÁƍÂþÁÅ. ¯Á›Ï Á¨ÊÁ ±Í¦Á ÂþÁÅ.. ªÁ§Ä§ÁÏ ¨Íþà §ÁÁà¥ÁϜ ªÁ§Á ©ÊÁÏ œÍ ¡Á§ÁŏÁŨŠœÄ¬Ã ¥ÉÅ™ÁÝ¨Í úʧñͦþÁýìþáÃÏúÃϞà þÁÅ. ‚žÁâ§Ã ¥Á ŸÁŧÂêþÃä ¡ÉžÁ©Áô¨Æ ¥Á§ÌÁ§ÁÏ . ±Í¦Á Â¥ÁÅ. ƒ §ÍüÅ þÁÅ쪀 þÁÅ ƒ ¥ÉÅ™ÊÝ Â©Â¨Ã. "£Â£Æ. €ÏœÊ.þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ þÁÅ £ÂÂ þÁúÃÖÏžÃ. üéÁôí¥ÁþÂä¦ þ þÁ§Â¨Å.

úʜÍà žÌ§ÃÃþÁýÊì žÌ§ÃÃ ¥É¨ìÂ ü§ñ͜ÁÅþÂä¦Á©Ã. œÁþÁ¨Í œÂ¡ÁÏ ¡É§ÃÃ±Í¦ÏžÃ. þÁ§Â¨Å üéÁôí¥ÁÏýÆ ¨ÂÊ¬ÁÅàþÂä¦ ‚žÁâ§ÃÄ. €ÁÑ §ÉÏ™ÁÅ úÁ®ÁòþÄ €ÏžÁōÁÅþà ÁýÃۏ ¡Ã¬ÃÂþÁÅ. Â¥ÉžÊëÁÏ œÍ §ÉúÃֱͦÁ Â¥ÁÅ. ‚žÁâ§Ã¨Í ©Ê™Ã §ÂüōÁÅÏžÃ. §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ Á¬ÃÂ ¡Ã¬ÁÁ ³ÂÂþÁÅ €ÁÑ úÁ®ÁòþÃ.€ÁÑ ¡ÁõÁÅ¨Í üè §ÊÃþÁýÅìÏžÃ. ©ÉÏýþÊ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ þ œÁ¨þà ¥ÁÅÏžÁōà ¨ÂÁÅÑþà œÁþÁ úÁ®Áò¥ÄžÁ ©Ê¬ÁōÁÅþà Á¬ÃÂ þ̍ÁÅэÁÅÏžÃ. ©ÂýÃþéÁ™Ã¬Ã ¡ÁýÂÛ¨þà œÉÁ §Âý¡Á™Ã±ÍœÁÅþÂäþÁÅ. €ÁÑ ¡ÁõÁÅ¨Í Â¥Á §Á³Â¨Å ©Áõ§Ã±Í³ÂÂ¦. ¯Á›Â¨Ï „ÃѧãÍÃѧà €¦Á ÂêþÁÅ. þÂ¨Í Á¬Ã §ÊÃÏžÃ. œÁþÁ þèũɨÂì ˆžÍ ¥ËÁÏ ©Á§ÃÏúÁ™ÁÏœÍ £É™÷ ¥ÄžÁ ¥É¨ÃÁ¨Å œÃ§ÁÁ³ÂÃϞà þ €ÁÑ. .

§ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ ‡ÁўɍÁÑ™Í œÂÁÅœÁÆ €ÁÑ ¡ÁõÁÅ¨Í Â¥Á Ãä Ä¨¨Å §ÁÃ¨ÂÖþÁÅ. ƒ £ÂŸÁ þÊþÁÅ . €ÁÑ ªÁ§Ä§Á¥ÁϜ €ÏÁÅ®ÁÏ €ÏÁÅ®ÁÏ úÌ¡ÁôåþÁ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ÁŧáìÁÆà €ÁÑþà þèũɨÂì €œÁōÁÅѱͦÁ ÂþÁÅ. ¡Ã¬ÃÉ¦÷..þ úÁ®Áòþà Ì§ÃÉ¦÷...." €ÏýÆ úɨ§ÊÃ±Í¦ÏžÃ þ €ÁÑ. ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê¨Í úÁþÁÅ ¥ÉÅþÁ¨þÁÅ Ì§Áō̜ÁÆ €Áэà ©É§ÉëœÃà±Í¦Á ¨ úʳÂþÁÅ.€ÏœÁ¨ÍþÊ œÊ§ÁōÁÅþÃ. "£Â£Æ. .. þÄ¨Í ‚ÏœÁ ¬Äå™ÁÅÏžÁþà þáÁôå™Ê œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ...ƒ §ÍüÅþÁÅÏúÄ þ ¡ÁõÁÅ þÄÊ ‚¬ÁÅàþÂäþÁÅ... ‡ÏœÍ €þÁŤÁ©ÁÏ „þÁä©Â™Ã¨Â §ÉúÃֱ͜ÁÅþÂä©Áô. þ žÁƍÁřÍà €ÁÑ ¡ÁõÁÅ¨Í þÁ§Â¨Å ±ÍýÉœÃà±Í¦Á ¦. "¨Ïü Ì™ÁÂ. þÄ €ÁÑ¡ÁõÁÅ¨Í ÁŨ §ÊÃ±Í¦ÏžÃ§Â. žÂÏœÍ þÊþÁÅ ‚ύ §ÉúÃֱͦÁ ÂþÁÅ.§ÉúÃÖ±Í. Á¬ÃÂ €ÁÑ úÁ®ÁòþÁÅ ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ účÁÅœÁÆ... €ÁÑ §ÉÏ™ÁÅ úÁ®Áò ¥ÄžÂ žÂ™Ã úʳÂþÁÅ.þÁþÊäžËþ úʬɦê..Á¨ÊþÁÅ §Â... þ ±Âë›Ï œÄ¬ÁÅàþÂä©Áô§Â œÁ¥ÁÅé™ÁÆ. .

Â™ÃžÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà œÍ¬É¦ê."€ÏýÆ Ë¡ÁôÂ þÁþÁÅä œÁþÁ¥ÄžÁÃ ¨ÂÁÅÑÏžÃ. ¥ÁÅÏžÁÅ œÍ¬É¦÷..žÂþÍà œÍ™ÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ±Ì™Á©Áô úÁƳÁ €¬Á¨Ê Á¨ÊÁ±ÍœÍÏžÃ. €¡ÁåýÃÊ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ¨Í Á¬Ã §ÊÃ ±Í¦ÏžÃ..."£É™÷ ¥ÄžÁ ¥É¨ÃÁ¨Å œÃ§ÁŏÁÅœÁÆ þ €ÏžÂ¨ €ÁÑ.." €þÂäþÁÅ.... "œÁ§ÂíœÁ œÄ§ÁÅ£™ÃÂ þÁÅžÁÅ©Ã Â¥Ã þÄ €ÁÑ ¡ÁõÁÅ.¤Á§ÃÏúÁ¨ÊþÁÅ.œÍ¬É¦ê..." €þÂäþÁÅ.þÄ ¡ÃúÃ֏ €§ÁųÍàϞà €ÁÑ....þÂÊžÍ €¦±ÍœÍÏžÃ. . ¥Á§Ã þÄ ¡ÁõÁÅ þ̞Ââ €ÂÑ. €ÁÑ ¥ÁÏúà ÂÁ ¥ÄžÁ „ÏžÃ.¡Äìü÷ ŠÁѳ§à œÍ¬É¦÷... þ ¥ÉÅ™ÁÝ Í¬ÁÏ œÉÁ §Âý ¡Á™Ã±ÍœÍÏžÃ.." "€¡Áôå™ÊþÂ. ©ÉÏýþÊ €ÁÑ ¥ÄžÁÃ ©ÁúÊÖ³ÂþÁÅ þÊþÁÅ. "€ÏýÊ €ÂÑ þÄ ¡ÁõÁϞ¨Š¬Á§ÃÂÓ úÁÆ¡ÃÏúÁÁÅÏ™ÂþÊ œÍ¬É¦Áê¥ÁÏý©Â. ¥ÁÅÏžÁÅ þÁþÁÅä žÉϏÁ§Â £Â£Æ... "‚ÁþÁÅ쪀 ¡ÁëœÄ §ÂœÃë þ ¡ÁõÁϞ¨ŠþčÁÅ úÁơóÂàþÁÅ.ÌžÃâ¬Ê¡Áô Á¨Ê©Â ¨Ïü ...

œÄ¦ÁÂ ¥ÁƨÏÃϞà €ÁÑ. §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ €ÁÑ §ÉÏ™ÁÅ úÁ®ÁÅò ¡ÁýÅۍÁÅþà Á¬ÃÂ ¡Ã¬ÃÊ¬ÁÆà.ƒ §ÍüÅþÁÅ쪀 þÁÅ©Êí þ §ÁύÁÅ ¥ÉŏÁřéÃ. ©ÉÏýþÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¡ÁýÅۍÁÅþÃ.€ÁÑ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ Â®ÁÆò ‡™ÁÏ úʬÃÏžÃ. €ÁэÉÏœÍ öÁ¦Â „ÏžÃ.žÉϏÁÅ.. €ÁÑ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ¨Í ¬Á§ÁÅâÁÅÏžÃ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ ±Í¦ ¬ÁÆýÏ þ €ÁÑ ¡ÁõÁÅ Í™Á¨þÁÅ œÂÁÅœÍÏžÃ.Á¬ÃÂ þÄ €ÁÑþà þÁþÁÅä žÉϏÁÅ. €ÁÑ ¡ÁõÁÅ ¥Áƨ¨Å ÁžÃ¨Ã±ÍœÁÅþÂä¦ þ žÉϏÁÅ™ÁōÃ.. €ÏœÊ. .ˆÏ žÉϏÁÅœÁÅþÂä©Áô§Â. þÄ ¥ÉÅ™ÊÝ þ ¡ÁõÁÅ¨Í žÁƧ¨à ¡ÁëœÃ §ÍüÆ " €ÏýÆ €ÁÑ þÁþÁÅä ‚ÏÂ §ÉúÁ֏Ìý۳ÃÏžÃ.. "€žÃ§Ã±Í¦ÏžÃ§Â £Â£Æ...þÁÅ©Êí Â©Â¨Ã þÁÅ. þÁ™ÁÅÏ ‡œÃà £¨ÏÂ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ žÁƬÁōÁÅ ±Í¦Á ÂþÁÅ þÊþÁÅ. ƒ™ÃÖ ƒ™ÃÖ žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ þÊþÁÅ þ €ÁÑþÃ..  ¬Á§ÃÊ œÌ¥ÃéžÃ €ÏÁ٨ ±Ì™Á©ÁôþÁ þÍÃѱͦ §ÁÆ®Áò Á§Áë¨Â ©ÁôþÁä þ ¥ÉÅ™ÁÝ €ÁÑ œÌ™Á¨Íì ±Ì™ÃúʳÍàÏžÃ.

ÁÏýÍà ÁþáÃÏúÁþÁÏœÁ ¬Äå™Áŏ žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ þÊþÁÅ þ €ÁÑþÃ. . €¡Áôå™ÁÅ þÁÅ 17 ˆ®ÁÅò. €§Á ÁÏý ¬Ê¡Áô ‚§ÁÁžÄ¬Ã žÉϏà þ¨Íþà ©Ê™ÃþÁϜ €ÁÑ ¡ÁõÁÅ¨Í Â§ÊÖ¬ÁōÁÅþÂäþÁÅ.  §ÂœÃë œÉ¨ì©Â§ÁÆì €ÁÑþà žÉϏà žÉϏà ©ÁžÃ¨ÂþÁÅ.  œÁ§ÂíœÁ ¥Á®Äò €ÁÑ  ¡ÁªÁÅ©Áô¨ ™ÂÁÛ§÷ ©ÁύÁ úÁƬÊà ©ÁýÅÛ. ¬Á§ÃÂÓ 9 þɨ¨ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ €Áэà þ ©Á¨ì Ì™ÁōÁÅ Áƙ ¡ÁôýÂÛ™ÁÅ.  §ÍüÅþÁÅ쪀 þ €ÁÑ. ƒ §ÍüÅ ©Á§ÁÁÆ.þÂ¨Í Á¬Ã ¡É§ÃÃ ±Í¦ÏžÃ. €ÏžÂ¨ §ÂªÃ €ÁÑþà €ÏœÁ úÃþÁä ©Á¦Á¬ÁÅþÁÅ쪀 žÉϏÁÅœÁÅþÁä þÁþÂä €žÁÅë«ÁÛ©ÁÏœÁřɩÁ§ÁÅÏý§ÁÅ úÉ¡ÁåÏ™Ã. €Áэà Áƙ ¤Â©Á ±Âë¡Ãà ±ÌϞà ‡ÏœÍ œÁÅë¡ÃàÂ þÁþÁÅä €¨ÅìÁűͦϞÃ. þ €Áэà 20 ˆ®ÁÅò. §ÂœÄë ¡ÁÁ¨Å €þà ¨ÊÁÅϙ ‡ÏœÍ ÁŜÏ þ úÊœÁ žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÍÏžÃ. ‚žÃ ü§ÃÃ œÌ¥ÃéžÃ ˆ®ÁÅò €©ÁôœÍÏžÃ.