Institut Comte de Rius Tarragona

PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

PQS-EA-F19B

Curs acadèmic
BAT/PPAS

Matèria Professor/a

2011-12 bat francès Montse Fontanals

Curs 1r Grup Ai B

Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu:

1 Coordinador Pedagògic 7 setembre 2011
francès 1r pt.doc

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 1 de 5

Institut Comte de Rius Tarragona

PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

PQS-EA-F19B

1r trimestre
Presentar-te i saludar Parlar de tu i els teus amics( descripció física i de caràcter) Utilitzar correctament els articles definits i indefinits Identificar els verbs de la 1a conjugació i saber-los conjugar Fer oracions negatives en present Saber conjugar alguns verbs irregulars en present: aller,préférer, pouvoir,vouloir... conèixer els números de l´1 al 100. saber preguntar i contestar per l’hora. Possessius Formació del femení i el plural Millorar la pronunciació Presentar-se i presentar els altres. Expressar gustos personals. Parlar d’activitats quotidianes Parlar de la vida escolar. Parlar de les activitats d’oci. Proposar, suggerir i convidar.

2n trimestre
preposicions de lloc Parlar de tu i dels teus amics Presentar-te Utilitzar correctament els articles definits i indefinits Identificar els verbs de la 1a conjugació i saber-los conjugar. Introduir els verbs de la 2a conjugació Fer oracions negatives en present Saber conjugar alguns verbs irregulars en present: aller,préférer, pouvoir,vouloir... Verbs pronominals conèixer els números de l´1 al 1000 saber preguntar i contestar per l´hora. Possessius Formació del femení i el plural Millorar la pronunciació Verbs en –ir Parlar de les activitats culturals al institut Extreure les idees principals d’un text en francès senzill Expressar els gustos i les preferències.

OBJECTIUS

3r trimestre
Utilitzar correctament els articles definits i indefinits Identificar els verbs de la 1a conjugació i saber-los conjugar Fer oracions negatives en present i en passé composé Identificar i utilitzar el passé composé amb auxiliar avoir. Identificar el passé composé amb être. Saber conjugar alguns verbs irregulars en present:aller,préférer, povoir,vouloir... conéixer els números de l´1 al 1000 formació del femení i el plural Millorar la pronunciació Verbs en –ir Identificar i utilitzar el futur pròxim amb aller. Pronom indefinit ON Descriure vestits i accessoris

Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu:

1 Coordinador Pedagògic 7 setembre 2011
francès 1r pt.doc

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 2 de 5

Institut Comte de Rius Tarragona

PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

PQS-EA-F19B

UNITAT DIDÀCTICA

T1

DURADA (h)

0.- trouve ton niveau de départ! (2 hores) total: 22 hores 1.- Mes amis -+ material del professor (articles de premsa, Cd roms, activitats on-line,i material complementari en general) llibre de lectura:Le journal de Caroline) UNITATS DIDÀCTIQUES

1r

2 hores

1r

17 hores

1r

3 hores

2.-Jeunes dynamiques?+material del professor (lectures, exercicis i activitats on dvd : Prisonniers du froid 3.- Jeunes voyageurs + material del professor(lectures, material complementari en general)) text: LA PORTE DU TEMPS( lectura i revisió del futur pròxim i el passé composé) internet: inspecteur Roger D( exercicis de comprensió lectora, auditiva, gramaticals,...) Hores disponibles:

2n

17 hores

2n 3r

4 hores

12 hores
3r

3 hores
7 hores

3r

69

Explicació de les estructures gramaticals que apareixen a les unitats didàctiques , exercicis del llibre i fitxes de reforç o ampliació que prepararà el professor. Lectura en veu alta i preguntes de comprensió sobre un text. Exercicis de comprensió auditiva Cançons- a partir de les quals treballarem la fonètica, el vocabulari i/o les estructures gramaticals. Exercicis de gramàtica del llibre de l’alumne i d’altres lliurats pel professor per consolidar els punts gramaticals presentats en les unitats didàctiques. Exercicis de pronunciació a l’ordinador Recerca d´informació en pàgines web franceses i exercicis on line de l’ edu 356 i d’altres pàgines web.

1

Indiqueu en quin trimestre s’imparteix la unitat didàctica (1,2,3). Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu: 1 Coordinador Pedagògic 7 setembre 2011
francès 1r pt.doc

METODOLOGIA

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 3 de 5

Institut Comte de Rius Tarragona

PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

PQS-EA-F19B

. Criteris per aprovar les assignatures (condicions sine qua non).. 1. Assistir a classe de manera regular; l’assistència és obligatòria: • L’alumne ha d’assistir, a molt estirar, al 80% de les hores impartides i si no és així, perdrà el dret a l’avaluació contínua del trimestre. A aquest efectes no es discriminarà entre faltes justificades o injustificades ja que s’entén que l’alumne ha de garantir aquest mínim d’assistència i el conseqüent seguiment i treball de la matèria. • L’alumne que no ha pogut ser avaluat podrà fer un examen de recuperació global del trimestre o, en les matèries acumulatives recuperar el trimestre no avaluat aprovant el trimestre posterior segons les condicions marcades pel professorat. • Haver perdut el dret a l’avaluació contínua no eximeix d’haver de realitzar aquells treballs o activitats que el professorat hagi establert com de presentació obligatòria. • 2. 2 retards comptabilitzen com una falta d’assistència injustificada.

Tenir una actitud correcta i participativa a classe: • Si l’alumne té 3 expulsions amb el seu paper taronja corresponent, no es podrà presentar a l’examen d’avaluació

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

Si l’alumne fa menys d’un 50 % de les activitats de classe

Avaluació Trimestral. L’avaluació d’aquesta assignatura és contínua i sempre que sigui possible es faran 2 exàmens per trimestre de la matèria impartida i l’últim examen inclou, sempre, tota la matèria. La feina i participació a l´aula seran part important en la nota Nota 70% exàmens 30 % seguiment de l’alumne, treball, esforç, participació a l’aula en francès. L’examen constarà d’una part escrita i una altra oral. trimestre Criteris de recuperació. • L’assignatura és contínua i ,per tant, no hi ha recuperació trimestral

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

Criteris de recuperació de les assignatures pendents. L’alumnat que té l’assignatura pendent del curs anterior pot recuperar-la durant la setmana d’exàmens (extraordinària)en la qual entra tota la matèria o bé trimestralment fent l’examen amb els alumnes de primer. Avaluació Anual • Si totes les avaluacions estan aprovades: mitjana de la nota dels tres trimestres 20%, 40% i 40% respectivament. • primer i/o el 2n trimestre i aprova el 3r amb nota igual o superior a 6, aprova el curs (és avaluació contínua)

Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu:

1 Coordinador Pedagògic 7 setembre 2011
francès 1r pt.doc

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 4 de 5

Institut Comte de Rius Tarragona

PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

PQS-EA-F19B

Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu:

1 Coordinador Pedagògic 7 setembre 2011
francès 1r pt.doc

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 5 de 5