Institut Comte de Rius Tarragona

PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

PQS-EA-F19B

Curs acadèmic
BAT/PPAS

Matèria Professor/a

2011-2012 BATXILLERAT Anglès Alison Querol

Curs Grup

1r A,B

1r Trimestre: • Utilitzar anglès oralment a la classe per saber presentar-se, parlar de hobbies, experiències, del que ens agrada i desagrada, de plans de futur, saber descriure fotos, comparar llocs, demanar informacions diverses i fer suggeriments. • Saber redactar una carta informal, una descripció d´ un lloc i un article d´ opinió. • Reconèixer i saber utilitzar els següents temps verbals: present simple/ present continu, passat simple/passat continu, present perfecte/ present perfecte continu i used to. • Saber expressar habilitat, necessitat, obligació, possibilitat i saber donar consells utilitzant modals. • Comprendre informació específica i informació general tant oral com escrita sobre festivitats típiques angleses com Halloween o altres ciutats de parla anglesa. • Identificar els adverbis de manera i freqüència i colocar-los en la posició correcta. • Utilització dels adverbis: yet, still i already, for, since. • Crear i/o reconèixer vocabulari a partir de mots coneguts. • Narrar fets succeïts en el passat, present o futur incorporant expressions temporals i vincles d’unió. 2n Trimestre: • • • OBJECTIUS • • • • • • Saber fer un resum, una carta informal i redactar la descripció d´ una persona. Ser capaç d´ entendre textos sobre tecnologia i mitjans de comunicació. Reconèixer i saber utilitzar els següents temps verbals: present simple / present continu, passat simple/passat continu, present perfecte/ present perfecte continu. Crear i/o reconèixer vocabulari a partir de mots coneguts. Narrar fets succeïts en el passat, present o futur incorporant expressions temporals i vincles d’unió. Utilitzar el futur i diferenciar entre “will” i “going to”. Identificar el futur perfecte i el futur continu. Reconèixer i saber utilitzar els tres tipus de condicionals. Reconèixer i saber utilitzar la veu passiva. Ser capaç de descriure objectes, mantenir una conversa demanant informació i donar consells.

3r Trimestre: • Utilitzar oralment l’anglès per a comunicar-se a classe, fer invitacions, parlar de hobbies, expressar sorpresa i incredulitat, demanar permís, fer i respondre peticions. • Escriure articles de debat, d´ opinió i narracions. • Reconèixer i saber utilitzar els següents temps verbals: present simple/ present continu, passat simple/passat continu, present perfecte/ present perfecte continu, futur i condicional (revisió). • Crear i/o reconèixer vocabulari a partir de mots coneguts. • Narrar fets succeïts en el passat, present o futur incorporant expressions temporals i vincles d’unió (revisió). • Reconèixer i saber utilitzar els tres tipus de condicional(revisió). • Reconèixer i saber utilitzar la veu passiva(revisió). • Reconèixer i saber utilitzar l’estil indirecte. • Utilitzar els pronoms relatius. • Diferenciar entre “be used to”/ “ get used to”. • Saber utilitzar correctament el gerundi i el participi. • Entendre les idees principals d’un text oral o escrit sobre esports i música.

Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu:

1 Coordinador Pedagògic 7 setembre 2011
1r BAT TRIMESTRAL 2011-12.doc

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 1 de 4

Institut Comte de Rius Tarragona

PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

PQS-EA-F19B

UNITAT DIDÀCTICA - 1.- Time Out

T1 1

DURADA (h) 10

UNITATS DIDÀCTIQUES

2.- Around the world 3.- Television

1 1 T2 2

12 10 DURADA (h) 12

UNITAT DIDÀCTICA - 4.-Technology

-

5.- Appearance 6.- In the news

2 2 T3 3

12 12 DURADA (h) 13

UNITAT DIDÀCTICA - 7.- Sport

-

8.- Strange stories 9.-Music

3 3

13 15

TOTAL HORES DISPONIBLES= 109

METODOLOGIA

Presentació de la unitat didàctica amb “warming-up activities” Explicacions a la pissarra de les noves estructures gramaticals i exercicis pràctics per consolidar i repassar estructures

-

Exercicis de comprensió lectora i auditiva a partir d’articles , CDs, video i el llibre de text de l’alumne

-

Exercicis de tècniques de lectura -Exercicis a partir de cançons per a millorar la fonètica, repassar punts gramaticals i ampliar vocabulari.

1 2

Indiqueu en quin trimestre s’imparteix la unitat didàctica (1,2,3). Indiqueu en quin trimestre s’imparteix la unitat didàctica (1,2,3). 3 Indiqueu en quin trimestre s’imparteix la unitat didàctica (1,2,3). Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu: 1 Coordinador Pedagògic 7 setembre 2011
1r BAT TRIMESTRAL 2011-12.doc

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 2 de 4

Institut Comte de Rius Tarragona

PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

PQS-EA-F19B

Criteris per aprovar les assignatures (condicions sine qua non). 1. Assistir a classe de manera regular; l’assistència és obligatòria: • L’alumne ha d’assistir, a molt estirar, al 80% de les hores impartides i si no és així, perdrà el dret a l’avaluació contínua del trimestre. A aquest efectes no es discriminarà entre faltes justificades o injustificades ja que s’entén que l’alumne ha de garantir aquest mínim d’assistència i el conseqüent seguiment i treball de la matèria. • L’alumne que no ha pogut ser avaluat podrà fer un examen de recuperació global del trimestre o, en les matèries acumulatives recuperar el trimestre no avaluat aprovant el trimestre posterior segons les condicions marcades pel professorat. • Haver perdut el dret a l’avaluació contínua no eximeix d’haver de realitzar aquells treballs o activitats que el professorat hagi establert com de presentació obligatòria. • 2 retards comptabilitzen com una falta d’assistència injustificada. 2. Tenir una actitud correcta i participativa a classe: • Si l’alumne té 3 expulsions amb el seu paper taronja corresponent, no es podrà presentar a l’examen d’avaluació • Si l’alumne fa menys d’un 50 % de les activitats de classe no pot fer l’examen d’avaluació 2. Els treballs s’han de lliurar a la data prevista i no s’acceptaran fora de termini EL FET DE NO COMPLIR ALGUNA D’AQUESTES CONDICIONS SUPOSARÀ NO PODER APROVAR LA MATÈRIA. Avaluació Trimestral. • AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ • L’avaluació és contínua i sempre que sigui possible es faran de 2 exàmens per trimestre de la matèria impartida i l’últim examen inclou, sempre, tota la matèria. L´ anglès és la llengua vehicular a l´ aula i les intervencions en anglès sumaran positius que compatibilitzaran a la nota de speaking. 1st term 25% 20% 30% 25% 2nd term 20% 25% 30% 25% 3rd term 20% 25% 30% 25%

2010-2011 grammar speaking/listening reading writing

Criteris de recuperació. • • > L’assignatura és contínua i ,per tant, no hi ha recuperació trimestral El que sí que es pot recuperar és la lectura del llibre.

Avaluació Anual • • • • Si totes les avaluacions estan aprovades es farà la mitjana de la nota dels tres trimestres: 20%, 40% i 40%. Si l´ alumne ha suspès el primer trimestre i treu un 5.5 al segon, recupera automàticament el primer trimestre. Si l´ alumne suspèn el primer i/o el 2n trimestre i aprova el 3r amb nota superior a 6 aprova el curs. Si l´ alumne ha superat el primer i el segon trimestre i suspèn el 3r amb menys d´ un 4.5 haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària.

> Avaluació d´ etapa • Es la mitjana ponderada dels 2 cursos (40% de la nota final de 1r + 60% de la nota final de 2n).

Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu:

1 Coordinador Pedagògic 7 setembre 2011
1r BAT TRIMESTRAL 2011-12.doc

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 3 de 4

Institut Comte de Rius Tarragona

PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

PQS-EA-F19B

Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu:

1 Coordinador Pedagògic 7 setembre 2011
1r BAT TRIMESTRAL 2011-12.doc

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 4 de 4