Годишен глобален план

Училиште ,,Кирил и Методиј,,
Наставен предмет : Животни вештини
Одделение VII
Учебна година 2010/2011 година
Ред.бр. Програмска тема
Содржини
1.

2.

3.
4.
5.

Цели
Работилница од
приrрачникот

I. Јас – личен развој I-2:Градење слика I-2.3: Почитување
за себе како член или послушност
на семејството и
како ученик
I. Јас – личен развој I-3:Препознавање и I-3.2:Стрес
изразување на
сопствените
емоции
I. Јас – личен развој I-4:Справување со I-4.2:Што
со
загуба и жалење
тагата?
I. Јас – личен развој I-4:Справување со I-4.3:Со кого да
загуба и жалење
разговарам кога
сум тажен/тажна?
I. Јас – личен развој I-5:Справување со I-5.1:Од успех кон
успех/ неуспех
неуспех- од

Време за
реализација
Изменети или
нови
работилници
/

/

/
/
/

Неделно
еден час

6.
7.
8.

I. Јас – личен развој I-6:Искажување на
мислење
I. Јас – личен развој I-6:Искажување на
мислење
I. Јас – личен развој I-7:Менаџирање на
слободно време

9.

I. Јас – личен развој I-7:Менаџирање на
слободно време

10.

II –Јас и ТиИнтерперсонални
односи

11.

II –Јас и ТиИнтерперсонални
односи

12.

II –Јас и ТиИнтерперсонални
односи
II –Јас и ТиИнтерперсонални

13.

неуспех кон успех
I-6.1:Ти пишувам
писмо
I-6.3:Мислењето
на ,,другиот”
I-7.1:Што треба да
се прави во
слободно време?
I-7.2:Слободно
време-го
трошам,го
штедам,го
користам
II-1.1:Линија на
пријателството

/
/
/
/

II1:Формирање,одрж
ување
и
прекинување врски
IIII-1.2:Збогум
1:Формирање,одрж пријателство
ување
и
прекинување врски
II-2:Чување тајна
II-2.1:Да
кажам
или не

/

II-3:Давање и
примање помош

/

II-3.1:Помагање
дома,во училиште

/

/

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20

21.

односи
II –Јас и ТиИнтерперсонални
односи
II –Јас и ТиИнтерперсонални
односи
II –Јас и ТиИнтерперсонални
односи
II –Јас и ТиИнтерперсонални
односи
II –Јас и ТиИнтерперсонални
односи
II –Јас и ТиИнтерперсонални
односи
II –Јас и ТиИнтерперсонални
односи
II –Јас и ТиИнтерперсонални
односи

II-3:Давање и
примање помош

и во заедницата
II-3.2:Посебни
потреби

/

II-4:Прифаќање и II-4.1:Грешка
признавање грешки

/

II-5:Справување со II-5.1:Кога ми е
емоции
тешко

/

II-5:Справување со II-5.2:Покажи ми
емоции
љубов

/

II-6:Справување со II-6.1:Реакции на
насилничко
омаловажување
однесување
II-6: Справување со II-6.2:Ако не
насилничко
реагирам...
однесување
II-6: Справување со IIнасилничко
6.3:Пасивно,агрес
однесување
ивно или
манипулативно
II-7:Решавање
II-7.2:Соработка
конфликти
или натпревар

/
/
/

/

22.
23.

II –Јас и ТиИнтерперсонални
односи
III-Јас и другите
општествени односи

24.

III-1 Јас и другите
општествени односи

25.

III- Јас и другите
општествени односи

26.

III- Јас и другите
општествени односи

27.

III- Јас и другите
општествени односи

28.

III- Јас и другите
општествени односи

29.

III- Јас и другите
општествени односи

30.

III- Јас и другите

II-7:Решавање
конфликти

II-7.4:Бура на идеи
за разрешување
на конфликти
III-1: Познавање на III-1.2:Моите права
базичните човекови –мои
права
одговорности
III-1: Познавање на III-1.6:Дела и
базичните човекови казни
права
III-2:Почитување на IIIдругите(недискрим 2.1:Нестереотипни
инација)
задачи
III-3:Меѓусебно
III-3.2:Моите
поддржување и
другари
соработка
III-4:Познавање на III-4.2:Заедно до
структурата на
решение
групата
III-4: Познавање на III-4.3:Одиме на
структурата на
екскурзија
групата
III-5:Донесување на III-5.2:Виновни или
одлуки во група и не?
разбирање на
демократијата
III-6:Одолевање на III-6.1:Притисок

/
/
/
/
/
/
/
/

/

31.
32.
33.

34.
35.
36.

општествени односи социјални
притисоци
III- Јас и другите
III-6: Одолевање на III-6.2:Мораш-не
општествени односи социјални
сакам
притисоци
III- Јас и другите
III-7:Преземање
III-7.1:Одговорно
општествени односи одговорност за
однесување
постапките
III- Јас и другите
III-9:Градење
III-9.4: Мир во
општествени односи чувство за
светот
општоцивилизациск
а припадност
III- Јас и другите
III-11:Развивање
III-11.1:Девојка
општествени односи критички однос кон и,,дечко" од
медиумите
реклама
IV-Јас и
IV-2:Водење грижа IV-2.2:Размена на
здравјето,здраво
за личната хигиена облека
живеење
V-Јас и
V-3:Градење
V-3.1:Човекот што
околината,однос со позитивен однос
садеше надеж
надворешната
кон растенијата и
средина
животните

/
/
/

/
/

Одделенски раководител
Емилија Петровиќ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful