ATIV

Pubtlcar¡ por prIme,.. vez, w Obra. Compl
del Jefe Clel Partido, Haya de l. Torre, _v..
SA A OR SU T Y ra mpriml,.... "ajo ••
con I In edlllto del e......,. de l. ctrfna."....
todar IIquellas obra. edJtad.. ant"rtarmenh O
al'.
La. edlclo es de esta Editorial ae ha "en
"etoa o libros de formato 81mllal', a fIn de que loa
fll aclo. uecbn emputal'lC18 y poaeel' ... au "81
BLtOTE APflIBTA". L.. obr.. s claefflc:arln
"rI.., aeg6 su Indo le, y form rilin 1.. . "ul
tea 00 celon.,.:
'aceron Politlca: SOl'lo " Ve'ntltrE. de M.y....
Co/eocl6n Econ6mlca: Serte
ColeocJ6" Hlstol'lca: Serie "P
Col 16n Literat ura. etc. : Serie "8án Lo
ColeccJ6n Enayoa: .rte ruJtllo •
ColeCCl6n Ant llmperJaI'-ta: Ser
Los
Atahual pa
tlvldad
Cuando
o,s
eduerzo8
r'n
la
bros
tores
de
li bro
e R
precios de la Edllorlat C e x
seran loa mlia baJol dl!ntr'
de nuestros medios de produce/On
la Editorial pOSCA tallere. propIo
serán mas reducidos aún. A elle obJe
maPlcomunadol Con la
Cooper:ttlvas Apri stas.
EN
Todas las obras ent r egadas a 13 Editorial se·
revisadas cUidadosamente por la Direcci 6n de
misma. Se podrá asi of recer a los lectores li·
y folletos absolutament e ga ra.ntlzados en su
contenido, de Cl.c:uerdo eron la doctr ina a prlsta.
AL
c onceptuamos un deber informar a nuestros lec·
IMP
RI 15M
que las u' ilidades de la Editorial CooperatJva
Apr ist a Atahualpa se di str lbul r' n entre los fo'*los
capl t alizacl6n Y reserva, los a ut ores de cada
° folleto Y la Secretaria de Economla del
;>ar .i do Aprista Peruano.
Lima, .etlembre de 1933.
1. •CUllanS!alID8Dlll

LA DIRECCION
l.- m IR
IJL • DDS UlfIw nI
estos cuadernos pa
u

su biblioteca aprista
l'
DOS PALABRAS
:1' Ilfl l' a Cal'lfls e nx 11 11 flnh! " lazo da
.¡nllidllt! "/1 '" ,'!'llI d j,) Y ti" hel'm:lOdnd I' n la. vida,
.\ mll,) .. ho rno ... ineul·... illllóldo f' Il "Oijtr ,'ompliradn I.'ma.
d,' la ' '''lIeh'lIcióll ¡IIIflt'/'iali ... l a .. n Arru"l'ica Lat. ina y
plll' ,1$1 ,1 IHII ' i!(I <;.'1' t,'''1 igo dt> I' xCf'pci r'lIl rll! la. capn­
ridrHI r dn,.i\,id.'ul'i a rlOn 'f UI' Cnl'lns 'follu.'1 Cox
illIl/'dn ,, 1 ",. .. hl"III:t "Il · In,; , 1,',' .. "¡hOYOS '111(' nm a
I ti '·.J'SI ' .
f,'ell 1'" n ji 11 1) I'l'lali

t1Il1"lIlr nIlP

Related Interests

U. 1'1
110 l;C ha oI ..rillir(n ui "tit ll diad,) e n l lls texl os l'omunes
d,! economía pnlílif':I, Y s in e rnha r g o adfTuier e, a ho­
I'/l, e:II':Ic'tt'l'i"li r ;t ,: ti,! hl'l'lI" p l't·dllmin a nt" y d{'cisi ­
YO, Hu p¡;turl iu, pOI' c'lI n.¡i gnit·nlt', I's
Jlil"a Indo aq u t' l fTTU' inlplllo' pPllf'tra l' en l os proble­
;';(J

Related Interests

illli's di' la IInl'a. Y ohlig:willn se hace
t'll 11111' ... 11'1\ .\ mi'I'ica dll ncJ .. el impe­
I'inl islllll. r llllrOJ'Olf\ ol l!'I' I'\(¡ I-J:¡ rfL dc' l a. 'rtl l' ('e, ha.
("'I'ado una. f"r'mll :,ui Et npa slIPI'rirll' y cul­
nlinfll1(,' 1' 11 )0:-; d.' c'apitali"rno indllstriad, (>1
Irnpt'ria:¡bm o es l'cnúlIll' nl) rlbtol'si

Related Interests

o y en
UII c'untitll'nt e r,ornu 1'1 nll,·.. II'O, cuyo f!:llncJo de desa.­
rrt)J1o LtlI'tl

Related Interests

jpsll d. a pos infpl'iol'cs di' la. economia,
Sel'Ía innf'r:l'.,;al'io pl'obar que el imper.ialismo.
uajn8f(ulnl'a I')UI' sl'nn SIlS NI 01 ren(Jmp.no run
daml'!ntllJ d[' la IHllilit:,;¡ indnJumericauú. DI' ahí s
-
-
J
I
I

.
:
:

:
:
D

l
i
t

2

:
D

"

l
i
t

!
:

:
i

C
<

)
1
1

!
.
.

,
.
,

.
.
.
.

c
-
,

,

.
.

­
-
;

:
:

,
. .

o
-
Q
.

:
;
;

­
o

~

'
.
.
!
.
.

I

f
I
'
I

-
­
:
:

-
,
:
:

:
:

-
:

:
:

~

.
.
.
.

i
r
.

I

.
:

?
'

I

n

~

!

­
:
:

­
-
:
;

S

-
-
-
:
.

-
;
;

'
I

:
.
1

-
:
;

:
;

­
.
:
:
.

-
=

J

~

-
:
:
.

-
:

.
­
i

­
-
-
:
;

-
:
;

:
.
.
;
-
-
"
~

=

.
.
.

-
.
.

n

=
­
o

-
-
:
:
.
>

.
.
.
,
l
<

-
-
-
~

-
.
é
.
7• ••••••• •• ••••••••
CAPITALISMO FINANCIERO
LOS ORIGENES DEL CAPITALI SMO
El origell U() );¡ a"IIIllW/lljión capit alista arJ'anca
!-id!.' fillc" d"j siglo XV :i ¡WillH'l'as décadas del
XVI. El pl'ün'so J I) !iU for'lTlaei ón lo encontra­
mos n llíl.J¡JHll'nl,' en la ,'.=onórnicll de Ingla­
["1'1'0., qUf' fuI' .. 1 pais qu ,' prillll'r' u "liel' nció los stL
quitos J' .'udoles". (J) Con l a c!l"sapnl'i ción de la ser­

Related Interests

idlllI1l ll'e la Il'I'un mayoría d,' l il. pobla.ción inglesa
H,'gú a componer.se de CamlH'"iJlos l ibr c s que cult i­
vaban la lif.'ITa por cuoula PI'oria. P "I'O, el empobre­
eimif'nlo i'Ohl"1

Related Interests

enido a la nllhl.'zi1 11'11' gupr ra!' ,le
nq ll c1 período tuvo ('omu c·1I1b,'c·I\PIICin. la f or m ación
,j.1 ll ll 11 11(''' 0 espí ril u PO d la. F!s le nuevo espiritu la
impllllirJ a eJ'eul' fuentes l'i'1ul' zn. y a esperar del
lín"ro 1In q ue Jos antiguos rn r dios de produc­
ión no 1,' habían dacio. rnlonc('s que nace el
n n evo arap¡U'fllllll'rll.) c.lt' li.'rI'a;; paI'a converti r las en
1'01.05 pnról la r!'in de o\,l' j as, huse del fUI.Ul'O dcsarro­
IIn dI' In indusl.l·io. t extil ing'll'su, y pOI' ende, de s U
La ... xpr'np iac ió n en gran escala d
In pl'Opjf'Clacl Irrl'itol'ial se prolonga husta mediados
r!r l sigln XVIII , d" habcl' pasado por el apo_
lp.rnmiento viOJrlllo dI" lo.. hienf's de IR. I g'lesia, du ­
T'Il.Jle el siglo XVT. Prll·"jamr n t. ... con la "gloriosa Re­
volur.iún", año elf' lfj8R. q Ui' llevÓ al trono a Guiller­
mo dEl Orenge, se ClmE' ntó ,,1 poderlo económioo de
-1.. ­
los ávidoR y l:npl(.(üisLns, Nalurrumonlc
dI! "sta. f)xprflpiaciúil en gran escaJa no se li.
Íll'flron ni Iu-; ¡i"r'l'ns eOm t1llalés, eslablecidm. desde
1'1 tirortlpu ti') llli; g('l'lJI1111 IJS. (2)
S., produc,' cJl::;('guilln, eu In. manuract,ura y en
la agl'iculluro. inglf'sas, la trnnl1(o¡'mación conocida
JOIl el nombre de indust¡iol". Hasta me.
diado!! tlel siglo XVIII in¡Jusll'Ía b"ilimica llln(a ('1
m;srnll c:arAcler que gr'aJ) P1U't.c de Ja Edad
Modio; la rnvo lucióll inicia d mlldCI'Jl(J si s­
l('U1:1 indusll!ii¡1. Rl pótll llf'nm" económico lI11l('rior a
la Í1IlIIlSI.Hn.! r,'vL'ln Il'omendo at raso, La.
tlHtOllf:u?lura (':L"PI, la ((., y el r.ampo se dtl­
haLín. 1' 11 111. ruis,'¡'in pOlO fnJl:\ de eil'nlífiC(I!'!,
ylL 'lile 1'.\ sislema dd cultivo l'Ollllol'io dl'l su plo GUIl­
s(, IIIH\

Related Interests

f'I'dtlllf'I'n f't'

Related Interests

üILwilln agríeola, Lns fl'y('rh19
1'1111'1'· 109 p(lf1I1... é1grkllll(I/',.'g y lels
por 1'1 tl .'"lillllnlll ieu!.., di' l us
ratl (1'(.'cllflnlflS r .!<ulIgl'if'lIlóll'. I['rl/t inando sjr'nrpl'l'l
NIUJ la l.'xpl'opiul'Íol/ tll' 1115 1.il ÍlILlu!\!trin
lnbn rn I (' JI ti'. ,'1\ IIltlll us l lls ar'lesnnos
que r.':ihajuhMl Pt'I'sltllolrnf'lIl,e (;I)n sus ramilitir('!' y
en sus taOlrRJ'PQ, 1.11'; I1pl i i;aciulICs
tl In irlfllbr."jll 1','lm y In", hnul'o:;,
(###BOT_TEXT###quot;1'(1/'['(1/11) y rll",'Z¡t !lO!! píl:orna ahora. f'slnhnn
(ln .. inrllllria, R:lIIt:(t d,' IlIglal"''!':I, ('I'('/IIJ(, ('11
HH1S, /1(1 ,'mitin :0:1110 PI'II' "tm!·idadi':; nWYIlr('
el l' 20 PinnJIllf'ltle (11 CIlI11I'¡'('iü (')'
!prior ¡lst.nha limil;¡do r rlifíl!ull.tllln por innnnH'I'n­
l'f'sl.rkr,¡IIIJI'S. n
Pel'o, In r¡'VIIIUClún
tmll"nlt' ('sin silllarión.
(l!·Plt."IIf1f1·n .. ti IflJ.{lnl,>,'r,
1·111·.'/' ..... 1'1111 Jlllfll""(\:;I\!O
-11­
l'toJ,lIi

Related Interests

fllll"IlI" nLunuunlo
- I:S
1 ~ ­
111I11 i " !1¡ . ..;id"I' 111
dd .1pl ll :1I 1.II'I·j,II!1I
I ' IIII- I alll!' '" Ul'lll 1
Irt'11HI1. di' 1111 !i1I!t
1 ~ . 1
e como re­
=

.
.
.
.

.
;
.

-
-

-
"
'
:

-
.
,

.
.
,

'
P
t
:
I
:
-
=
.
-
:

=
.
=

.

- ­
e

-
:

;
-
-
*

-
-
;

_
=
-
.
,

-
:
¡
I

e
-
:

-
=

e

=

.

:
;
;
.

_

.
­
e

-

-
:

:
:
:

"
f
,

I

-
.
.
.

;
:
'
?

=
.
-
:
-
:
:
:
:

.
.
.

,
.
.
.
.
­
.

­
:
3

:
=

=
-
.
.
:
;
:
;

<
!

-
;
.
-
=

=
.
.
_
­
"
.

-
:
;

r
e

e

<

f
'
1

r
.

-
f

J
I
I

C
.
-
'
L
:

;
¡
:
.

:
:

-
e

- 11;­
1l
IIlI
' ,q·I'n. F I'fllwia, , l' 111:1I.ill, lIol1rll\i1fr (:In.:: l't1'inr'ip"l
1.;tll'ill'fl 11"i"id,'"I.., "111'111
11" 11I'" d \lt'í l '''' 1':11'111
"ai/"e;, 1"11"111,'" rl,', IIlitl"f'i:eo;¡ ¡Irimo,,; 1'1 I'U
pilaJ i ¡:lIl tI 1"i 11 ¡1II I ,j"I'I' IIIIH':', :1111 .. lllolll, p:Il'-

Related Interests

o; ",ltl'''
"1"lau,,,,", ¡J,'¡ffd" ill###BOT_TEXT###quot; ' I'lil ' I
'
1 '-lqil'I',hil ti" '-" illtlu"
; 11., l I n) I¡}l'oll;: I'ai"p., "11 ,\ r r i .,,,, .\IIIe'·
I'ica., .\ !'- i a. y I.i cl·:IIl ia, ( 17 ,
El dI' plJI'­
.- 1"1 (lO! '1Il i llli;;1110 c"OIlI,lOicCl 50­
(.,¡ p'llitit:n - JlI'incipol lllt:'TlI,t' eOlltfllislu rlr. lDor­
ml.105 pUl'U In<, lli' C3.pital. P:-; 1 ral' a.cteJ'is­
tI ... 1 d¡'''.;:u' I'olln ,] .·"omi nado im­
"l'l'i:l,.liSlIlf) quc' L('lIll1 tlcfi ll C "la. úllimu clap
del Co.pitUlI iSlI\ o·'. (18
EL MONOPOLIO
,
'¡II' ' " "lit' l' 111', '111' I '
" ,l." IIlfl1, I"I"oIllI JHII'II (I"H.'I· :1 '0"
," "1' 1':' ,,111 p,'I'a (' 11 111 1If't' 1I!l PI" II n
lo"" ",I·If.!t'II".¡ 0/ ,,[ lllbl ll l) -;irl.ti ill1(iIlI'l.:mciu
! ti .. 1 r IIIIIIIIIW mndel'lIa,
, ' B il'"d ,, !:,IHnll Allimlt",," 1'5 1'1 1111111 ,'(' '1ur se
(1111 1'11 ÍI "lila ".,. ,. ""1" d,. ,'qlTlhi mlf'i ün IJ{'
' 11 111'11%1/ ('(111 "1 "'"III'I','iu ,1,. r1i.1 '\("?I'O
'" I R! f/!, UI'jlCj¡l:lI' i ól ..' fIlo' 1111 " pool" 1"1:'4"'/
('11 ( UI I( I rI" I ,ill" ol '1 11,' ulgnll";' IlI i"III/lI'II .. .1,: Iil
I 1IIIJII"IIZól l '''1I a ###BOT_TEXT###quot;'IHIJ 'I ' a Imj" IlI" 'ci " p OI' III(·tii( 1
d"n¡: rH(\llIrtI ", 11 IT ¡" /l lra' ' I ,
111/1' 1' 1 " " , , . s 'lllr
, . " .. 111(11'(' ,";1" '1"" l", ¡PHI!'i: " I/) " P I'ttl!lIf'i:1 l:t
1) .. .. ''' 1'111-1.111 11.1(' ¡J,', 1"' " Ij1''''' Jl l'i,,, lo' 1 .
,. ' "¡"II I,, 0; ' , "Ií ,, ' l. " _ ",.,' ,,. " " 1"'1'1
Ln Ll'unsforJl1newn ¡J" la (·OIWUI'I'Cnr.l il en m ono_ _ JI \ 1 JI ,II"', 1110:-11'111' « 11 1' 1111 )ltldia !l I'ItSjJl'I'fll
. l' I t d I ' '"1 aIT,·"I .. ('lIt l'" 1'1' . I . '
Jlollo f'!s (' . f"n"III1'1I0 l1"IS 100plIl'¡lUe 'e o. econom l8. 1,'­ :. , " l' II IJl1,,. .. as " 'SI' 11'" Ih I.['l"lf' d f' 1:1.
rontt."lllpol'árl1'tl.. ' 5(' PUl'OI' anl'nlar ca.t,t
l
g{)I' icamente l' IIllf!I'W'IIClon s lll"·...leI5 rll'

Related Interests

'''IILa 11.
que 01 monopolio ",es l o, fase más 1'r,cil' n Lt'I uel'ia­ 111
1
,11
11
:" 1111." ./J
1l
:-;1" " UlIll"ll a"i\ lu IlI'otluc'(' i{)/l y
1' r oll o de l r fl}li1alismo", La i ll LclIsidu,1 rl'1 la compe­ 1"0111 '; lo!' JIlrl'lll'.IIlI:""; cll'J ¡·II I1

Related Interests

1' uifl.
tenciu. gencl'ruizada dentro de IrL ca pi l lLlis" dl'l ti po g/n"I'1I1 ¡J 1' 1 " pon!"
la, hace' 1.111 col'lo' núml'l' o tic gl'and es negoeian­ ,!I<II' !:I'Il
P
Ilf:T
udtl
, En 111 .. Eslll1lo,; lTn i¡J,., .. SI' for mó
encuf'nl.rlln di fieul t acles pal'a, p rod ucir c.on , (lllftl , dl'¡ 111' ,'1'11 pal'u la V"I1[a ti " I'sl" pl'Cldu('(o
regularidad y c\msl'gu il' p,'.'cios s e vean IItIJllada S t.f"'( Ha il Asso(:ia:
rlti
- 1i -,
I i'1l ':I'''I'II/'' itlll o, lIfll'###BOT_TEXT###quot;III" pa l 'ji pildf'l '
u., 11I'I'I'¡r ,,',1' I "j 1 "
'" J . , . , ,' Id "11", 11I1I,\IIIIII'nlo
IlIdn ,"¡ ,\,'111 " ,"II.'ttlil
l
l1 rI, ,' /tt"I'I'1I
111!.IUI,'I".., :,""" 1'1'1'1I1.UI, , '. r :.'O
( 11 "XÚIII",II Ili .. It"i 'k" ti" 11111:,," 1;;,
" '
",llIh'Illll'

lil'ilJO ",ro
y dl'l 111'1'_
r'l.
impt11ilil'ls ;). C\ntl'al' 1'11 arregl o!' que a. i\t l' _ "tlJI lt"

Related Interests