Σεπτεμβρίου κε

'
Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Εὐφροσύνης.
Ποίημα Γερασίμου Μικραγιαννανίτου
ΤΥΠΙΚΟΝ
Δεῖ εἰδέναι ὅτι ἡ παροῦσα ἐορτάσιμος Ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς Ὁσίας Μητρὸς
ἡμῶν Εὐφροσύνης δέον ὅπως ψάλληται τῇ κε' Σεπτεμβρίου κατ' ἀναλογίαν
πρὸς τὰς διατάξεις τῆς ια' Ἰουλίου τοῦ ἐν χρήσει σήμερον Τυπικοῦ τῆς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ
Ἱστῶμεν Στίχους δ' καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια.
Γερασίμου.
Ἦχος πλ. β'. Αἱ Ἀγγελικαί.
Τὴν ἀγγελικήν, εὐφροσύνην ἐκζητοῦσα, τὴν ἀσκητικήν, ὑπεισῆλθες
πολιτείαν, καὶ τρόπῳ φιλοσόφῳ, τὸν τὴν Εὕαν πτερνίσαντα, ὄφιν
καταβέβληκας ἀνδρείως, καὶ τῷ Σωτῆρι ἐνυμφεύσω, ἀρετῶν κάλλεσι, παρ'
οὗ δεδόξασαι λαμπρῶς, Εὐφροσύνη πάνσεμνε.
Ἤμειψας σεμνή, καὶ τὴν κλῆσιν καὶ τὸ σχῆμα, καὶ ὥσπερ ἀνήρ, ἐν φρονήματι
ἀνδρείῳ, προσῆλθες Εὐφροσύνη τοῖς Ὁσίοις Μονάζουσι, θείαν ἑλομένη
πολιτείαν, καὶ ὑπὲρ φύσιν ἠγωνίσω, θερμῷ ἔρωτι, τῆς ἀγαπήσεως Χριστοῦ,
πτερουμένη ἔνδοξε.
Μνήστορα φθαρτόν, καὶ τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν, σώφρονι νοΐ, παριδοῦσα
Εὐφροσύνη, Χριστῷ τῷ ἀθανατῳ, Βασιλεῖ ἠκολούθησας, λάθρα σῶν οἰκείων
ἐκφυγοῦσα, καὶ ἐν ἀσκήσει καρτεροῦσα, θερμῶς ἔκραζες· εὐλογημένος εἶ
Σωτήρ, ὁ μόνος Φιλάνθρωπος.
Θάμβει συσχεθείς, ὡς ἰδὼν σε καὶ γνωρίσας, καὶ καταμαθών, τὴν σὴν ξένην
πολιτείαν, ὁ σὸς τοκεὺς Ὁσία, τὸν Θεὸν ἐμεγάλυνε, τὸν μεγαλυνθέντα τῷ
σῷ βίῳ, ὃν ἐκδυσωπει Εὐφροσύνη, ἡμῖν ἔλλαμψιν, δοῦναι σωτήριον σεμνή,
καὶ κλῆρον αἰώνιον.
Δόξα. Ἦχος πλ. β'. Γερασίμου.
Τῷ πυρὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ, ἀναφθεῖσα ἀγάπης, τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ
ἠκολούθησας, πάντων ἀπαναστᾶσα τῶν τερπνῶν· ἰσαγγέλως γὰρ
πεπολίτευσαι, καὶ πάντας ἐξέπληξας, τῷ παραδόξῳ τρόπῳ σου· ὅθεν τῆς
ἄνω δόξης τυχοῦσα, Ὁσία Εὐφροσύνη ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Τῆς Παρακλητικῆς.
Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς. Σὲ
ἱκετεύομεν, πρέσβευε Δέσποινα μετὰ τῆς Ὁσίας καὶ πάντων τῶν ἁγίων,
ἐλεηθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπόστιχα. Γερασίμου.
Ἦχος β'. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ.
Νύμφη θεοσεβής, ἐδείχθης τοῦ Σωτῆρος, Ὁσία Εὐφροσύνη, ἁγνείᾳ καὶ
ἀσκήσει, σαυτὴν κατακοσμήσασα.
Στίχ. Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι. (Ψαλμ. λθ', 2).
Λάθρα τοῦ σοῦ πατρός, διεκφυγοῦσα Μῆτερ, Ὁσίων ὁμηγύρει, ὡς ἄγνωστος
προσῆλθες, καὶ τὸν Χριστὸν ἐδόξασας.
Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατηύθυνε τὰ διαβήματά
μου καὶ ἐνεβαλεν εἰς τὸ στόμα μου ᾆσμα καινόν. (Ψαλμ. λθ', 3-4).

Ὢ θαύματος φρικτοῦ! ἐν μέσῳ τῶν ἀνδρὼν γάρ, ἀπήμαντος διῆλθες, Ὁσία
Εὐφροσύνη, ἀνδρικωτάτοις σκάμμασι.

τρυγῶ τὴν σωτηρίαν μου. τὸ Τρισάγιον. δοξάζων σε Θεέ μου. Τριαδικόν. τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ καὶ Ἀπόλυσις. Ὄπισθεν τῆς Ἁγνῆς. Θεοτοκίον. . Νῦν ἀπολύεις. εἰς ναὸν ἀπηνέχθης. Παρθένου ἑπομένη. Τρία σε ἐν μιᾷ.Δόξα. Ὁσία Εὐφροσύνη. πρόσωπα τῇ οὐσίᾳ. τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Καὶ νῦν. Δημιουργὲ τῶν ὅλων.

Ὅσιε Πάτερ. μέσον ἀνδρῶν. καὶ μέγα ἔλεος. τὸν λαμπρῶς σε δόξάσαντα. τὸν ζῶντα εἰς αἰῶνας· τρυφῆς ῥεούσης. Ἦχος β'. α'. πορευθείς σου Ὁσία Εὐφροσύνη. εὐθηνήσας ἀσκήσει. ἤνεγκας βότρυας ὡραίους σεμνή· ὧν τοῦ θείου γλεύκους. ὁλοσχερῶς ἐθριάμβευσας. τοῖς ἐν κόσμῳ Ὁσία Εὐφροσύνη· διὰ τοῦτό σου τὴν μνήμην. βοῶντες· Πάνσεμνε. εἰρήνην. ἀρδευθεῖσα τὴν διάνοιαν. καὶ ἐχθροῦ τάς πανουργίας. καὶ ἀνύμνησε Χριστόν.ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Μετὰ τὸν Προοιμιακόν. μετὰ σοῦ τῆς ἄνω δόξης. ἧς καὶ ἐπέτυχες φρονίμοις σὺν Παρθένοις. ὡς ἀνὴρ παραγέγονας. τὴν ταύτην προξενοῦσαν ὤδευσας τρίβον· πλούτου ἠλλάξω γάρ. Θέαμα ξένον. καὶ ἀνατείλαντος ἐκ Κόρης ἀπειράνδρου· ὃν καθικέτευε. τὰ αἰσθητήρια τῆς ψυχῆς. τὴν εὐκλεῆ ἑορτάζομεν. διῆλθες μὴ φλεχθεῖσα· πῶς συνεκάλυψας γυναικῶν τὸ ἀσθενές. καὶ τοῖς ἴχνεσι. ὁ σὸς γεννήτωρ ὁ ἔνθεος. ὁμόνοιαν. νύμφη Χριστοῦ ἐχρημάτισας. καταγλυκαίνο-μεν ὄντως σοῦ τῇ μιμήσει. τὴν ὄντως εὐφροσύνην ἐπιποθήσασα. ὡς χαρᾶς ἐπώνυμος κοσμοχαρμόσυνε. Ἀλλ' αἴτησαι εἰρήνην. ἔλαθες τοῦ Βελίαρ τὰ ἔνεδρα. ὁμοῦ καὶ τὸ ἔνδυμα. καὶ εὐφραινόμεθα τὴν θείαν εὐφροσύνην. θεουργικῶς κατηξίωται. καὶ τρυφὴν τὴν ῥέουσαν καταλέλοιπας. ὁμόνοιαν. σώματος μὲν κάλλος. καὶ νυμφῶνος ἀξιωθεῖσα. καὶ τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν. ἀσκητικοῖς πόνοις μαράνασα. ὡς παρθένος. Τοῦ Στουδίτου. δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ. ἐξέστη τῷ πνεύματι. Δόξα. καὶ τῇ φύσει δυσπαράδεκτον! πῶς ἔλαθες τῆς Εὔας τοῦ παλαιοῦ πτερνιστοῦ. δεινὰς μηχανουργίας. σὲ εἰργάσατο. ἐν ἀνδράσιν ὁσίοις Εὐφροσύνη. Χριστὸν δυσώπει πάντοτε. πολιτείας τὴν ἔλλαμψιν. ἱστῶμεν Στίχους ς' καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ὡς ἰδὼν καὶ ἀκούσας σου. τὸ ἐγκρατές· τῆς ἀναπαύσεως. Τοῦ Μηναίου. Εἰς δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα. ὁ περίβλεπτος βίος σου. τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ. πόνους τοὺς ἐν ἀσκήσει· τὴν ὑπερκόσμιον ζωὴν τῆς ἐν τῷ κόσμῳ. νευρουμένη θείᾳ δυνάμει. μέθην ὠθούμενοι τὴν ἐκ τῆς ἁμαρτίας. ἄμωμον ἐξ ἀνδρῶν φυλάξασα. κατασκηνώσασα τελείῳ νοῒ πῶς πυρὸς ἐν μέσῳ. Τὸ καθαρὸν τῆς ἁγνείας σου χρῆμα. Ῥείθροις δακρύων. Καὶ νῦν. μεταμείψασα σοφῶς. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι. Εὐφροσύνη ἀξιάγαστε. πτωχείαν πολλήν. καὶ ἐσκήνωσας. τῶν ἀρετῶν ἐνδιαίτημα. . καὶ νύμφην περίδοξον. ἀγγελικῶς ἐν γῇ βιώσασα. ὡς νύμφη Χριστοῦ πανεύφημε. τοὺς ἐναρέτους καρπούς· ἄμπελος καθάπερ ὡραιότατη. Τῶν Ὁσίων ἀγλάΐσμα. Τοῦ Μηναίου. τῇ εὐμορφίᾳ τῆς χάριτος· ἐν γὰρ τῷ ἄρρενι τὸ θῆλυ σαφῶς ὑποκρύψασα. καὶ τοῦ ξένου βίου σου τὸ παράδοξον. Εὐφροσύνη παμμακάριστε. Ἦχος δ'. Προσόμοια ἕτερα. Μῆτερ Ὁσία. καὶ μέγα ἔλεος. διατηρήσασα τὴν σὴν λαμπάδα ἄσβεστον. σαρκικοῦ μνηστῆρος. καὶ λαμπρὰν ἀσκήσεως ὑποτύπωσιν. τοῦ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἀναλαβόντος. εἰρήνην. Τῆς Παρακλητικῆς. οὐρανίῳ σου ἔρωτι. τὸ Μακάριος ἀνήρ. Γερασίμου. Ἦχος ὁ αὐτός. ψυχὴν δὲ ὡραΐσασα. Ἀγγέλοις συγχορεύουσα. Τὸν μνηστῆρα τὸν πρόσκαιρον. Ἦχος πλ. σαφῶς ἐμφορηθέντες. καὶ Παρθένων ὡράϊσμα. τοῖς πόθῳ εὐφημοῦσί σε. δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ.

οὕτω παρθένος ἔτεκες. δικαιοσύνης ἀνέτειλεν Ἥλιος. τῆς χάριτος ἐλθούσης· ὡς γὰρ ἡ βάτος οὐκ ἐκαίετο καταφλεγομένη. καὶ παρθένος ἔμεινας· ἀντὶ στύλου πυρός. ἀντὶ Μωϋσέως Χριστός. ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. .Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου.

τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ Ἀναγνώσματα. . Κύριος ὁ Θεός. λα'. ὁ Ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ. καὶ ἐγὼ μάρτυς. (Κεφ.Εἴσοδος. 9-14). Θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο. Ἔτι ἀπ' ἀρχῆς ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν μου ἐξαιρούμενος. Γίνεσθέ μοι μάρτυρες. καὶ οὐκ ἀποσβέννυται ὁ λύχνος αὐτῆς ὅλην τὴν νύκτα. Μηρυομένη ἔρια καὶ λίνον ἐποίησεν εὔχρηστον ταῖς χερσιν αὐτῆς. Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει. συνάγει δὲ αὐτῆς τὸν πλοῡτον. 10. Ἐγὼ ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα. Ἔμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος Θεὸς καὶ μετ' ἐμὲ οὐκ ἔσται. Ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστι τὸ ἐργάζεσθαι. Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. Καὶ ἀνίσταται ἐκ νυκτῶν καὶ ἔδωκε βρώματα τῷ οἴκῳ καὶ ἔργα ταῖς θεραπαίναις. καὶ ὁ παῖς μου. καὶ τίς ἀποστρέψει αὐτό. 25). καὶ οὐκ ἔστι πάρεξ ἐμοῦ ὁ σῴζων. ὠνείδισα καὶ οὐκ ἦν ὑμῖν ἀλλότριος. Ὑμεῖς ἐμοὶ μάρτυρες καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός. καρπὸν δὲ ἐξέτεινε πτωχῷ. Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα. 13-20. Ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς ἤρεισε τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς ἔργον. Ἐγὼ εἰμι ὁ Θεός. Οὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ λυτρούμενος ὑμᾶς. ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι. καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. λέγει. (Κεφ. μγ'. Τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα. Τάδε λέγει Κύριος· Πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα. ὃν ἐξελεξάμην. Χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξε πένητι. Ἰσχὺν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο καὶ εὐφράνθη ἐν ἡμέραις ἐσχάταις. τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη. ἀπὸ δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσε κτῆμα. Ἐγένετο ὡσεὶ ναῦς ἐμπορευόμενη μακρόθεν. τάς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον. Ποιήσω. Φῶς ἱλαρόν. Τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐκτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα.

Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι. τῇ βίᾳ τῆς φύσεως. Γερασίμου. τῷ θεοειδεῖ ἐπτερώθης ἔρωτι. ἀναφανδὸν γνωσθέντων τῶν κατὰ σέ. τῆς ἄνω δόξης ἀξιῶσαι τοὺς σὲ γεραίροντας. πῶς δὲ οὐκ ἐνάρκησας καὶ ἐκάμφθης. πρὸς Θεόν σου πόθον. Ἦχος ὁ αὐτός. Οἱ πεποιθότες ἐπ' αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν. Εὐφροσύνη ἀξιοθαύμαστε· ἀρρενωθεῖσα γὰρ τῷ νοΐ. κατ' ἀξίαν Χριστὸς ἐδόξασεν. καὶ τῶν λοιπῶν ὁσίων ἀρετῶν τὴν περιουσίαν· ἀνθ' ὧν τὰ ἄνω ἀπέλαβες βασίλεια. μέσον ἀνδρῶν κατεσκήνωσας. οἷα νεᾶνις ἁπαλή. Νυμφευθῆναι τῷ Χριστῷ ἑλομένη. Ἦχος α'. τὴν σὴν ἁγνείαν ἄσπιλον ἐτήρησας. καὶ ἐν τῇ ἰσαγγέλῳ ζωῇ σου. οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. ἀνδρικὰ τελοῦσα παλαίσματα· ὢ τοῦ θαύματος! πῶς οὐ κεχαύνωσαι. τῶν ἀρετῶν τῷ κάλλει σαυτὴν ἐκόσμησας. ὥσπερ προῖκα πολύτιμον. τῶν χαμαὶ συρομένων ἐμάκρυνας. ὡς ἀψευδῶς ἐπηγγείλατο· ὅθεν ἣν εὗρες . Εἰς τὴν Λιτὴ ν Ἰδιομελα. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες. τοῖς πατρικοῖς θρήνοις καὶ δάκρυσιν. καὶ τὸν θερμὸν καὶ ἀνένδοτον. δακρύων ἀλάβαστρον. στάσιν παννυχον. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν. τοὺς παρ' ἐλπίδα σε βλαστήσαντας. λαμπαδηφόρος συνεισῆλθες. τῶν Μοναστῶν τὰς τάξεις εὔφρανας· ἀλλὰ πλεῖον πάντων. ὁ ἐν ταῖς βουλαῖς τῶν ἁγίων αὐτοῦ δοξαζόμενος· Αὐτὸν ἱκέτευε δεόμεθα. καὶ φιλοσόφῳ ἀσκήσει σου. Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ. καὶ τῇ κλήσει καὶ τῷ σχήματι. τὸ ἀνδρεῖόν σου φρόνημα. Εὐφροσύνη ἀξιάγαστε· ὅθεν ὡς ἁγνὴ περιστερὰ καὶ ἄμωμος. καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας.- Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. ὡς ἀληθῶς ἐδείχθης. Ἦχος δ'. Τὴν θεοπρεπῆ καὶ ἰσάγγελον ζωήν σου. τῶν εὐφροσύνως μεμνημένων σου. καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. Γερασίμου. Εὐφροσύνη Ὁσία· διὸ καὶ πάντες θυμηδίας πληρωθέντες. καὶ πατρὸς ὑπεριδοῦσα ἀγάπην· καὶ τὸν σταυρὸν ἒπ' ὤμων φέρουσα. μεγάλα εὐεργετηθήσονται. καὶ εἰς νυμφῶνα οὐράνιον. καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. Εὐφροσύνη καλλιπάρθενε· ἔνθεν τούτῳ προσήγαγες. ἐγκράτειαν σύντονον. Τὸν ἀληθῆ νυμφίον ποθήσασα. Ἦχος γ'. Ὄντως ἐν σοὶ ὁ Χριστὸς δοξάζεται. ἅπαντας ἐξέστησας. καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ. τῇ Ἐκκλησίᾳ Μῆτερ· ἐν γὰρ τῇ γεννήσει σου χαρᾶς ἔπλησας. καὶ τῶν φωτεινῶν. Δόξα. γ'. (Κεφ. σὺν ταῖς φρονίμοις παρθένοις· μεθ' ὧν ἡμῶν μνημόνευε. Ἦχος β'. ἠξίωσαι θαλάμων· ὧν καὶ ἡμᾶς μετόχους ποίησον. ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. ἐν εὐφροσύνῃ ἐβόων· Κύριε δόξα σοι. ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. μνηστῆρος σχέσιν. Τίς μὴ θαυμάσει. νέκρωσιν σαρκός. Φ ερωνύμως εὐφροσύνης πρόξενος. 1-9). ἐν τῇ πρὸς Θεὸν ἐκδημίᾳ σου. ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης. Κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν. ταῖς πρὸς Θεὸν πρεσβείαις σου. καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν καὶ ἡ ἀφ' ἡμῶν πορεία σύντριμμα. ὁ δοξάζων τοὺς αὐτὸν δοξάζοντας.

Θεοτοκίον. Ἀλλ' ὡς τῆς ἀϊδίου δόξης κοινωνός. πᾶσιν ὑποδηλῶν. τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐκδημιάς σου. Εὐφροσύνη θεόνυμφε. Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου φύλαττε. ἵνα σε δοξάζωμεν. ἐν τῷ προσώπῳ σου ἐκλάμψαι ηὐδό-κησεν. εὐλογημένη Θεοτόκε. ἐξ ἀδοξίας παθῶν ἡμᾶς ἐλευθέρωσον. τὴν κεκρυμμένην ἐν σοὶ χάριν. . Καὶ νῦν. Τῆς Παρακλητικῆς.δόξαν. καὶ αἴτησαι ἡμῖν πταισμάτων συγχώρησιν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Ἦχος πλ. τῶν Μοναστῶν τῷ χορῷ. Ὅτε ἐν ἀνδρῴᾳ τῇ στολῇ. ὅτι τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς. τὸν καρπὸν ἐπιτηδείως ἐτρύγησας· καὶ νῦν μὴ παύσῃ αἰτοῦσα. Γερασίμου. τάς δεήσεις τῶν δούλων σου. Ὅτε ἐν τῷ τέλει τῆς ζωῆς. 2). ἐλεηθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν. (Ψαλμ. ταύτης ἐκοινώνησεν. (Ψαλμ. τρόπαιον νίκης θαυμαστόν. ὡς καλλιπάρθενος. τοὺς σὲ Εὐφροσύνη μακαρίζοντας. ἀνδρικοὺς ἀγῶνας ἀπεδύσω. . Τὴν τοῦ θήλεος ἀσθένειαν. τότε ἀνδρικώτατα ἤνυσας σκάμματα. πρὸς οὐρανίους θαλάμους· Μακαρία σὺ εἶ. κοσμικὴν περιφάνειαν. καὶ σμάραγδος ἄλλος. λθ'. Εὐφροσύνη πάνσεμνε. θείᾳ εὐδοκίᾳ ἐγνώσθης. καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. Γερασίμου.Εἰς τὸν Στίχον· Στιχηρὰ Προσόμοια. καὶ Χριστῷ προσήχθης ὡς ἀμώμητος. τὴν σὴν πολιτείαν. πάσης ἡμᾶς ῥύεσθαι βλάβης. τῆς ὑπερκοσμίου δόξης ἔτυχες. λαμπαδηφόρος εἰσελήλυθας. λάμψασα ὡς ἥλιος κόσμῳ. πλήρης Εὐφροσύνη ἐδείχθης. Ἦχος β'. Μῆτερ ὡς ἀνὴρ παρεγένου. τῷ σὲ θρηνοῦντι πατρί. Δέσποινα. δ'. τότε πάντα ἔλιπες στερρῷ φρονήματι. Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι. Εὐφροσύνη Ὁσία. θεοπρεπῶς τελέσασα. 3-4). πρόσδεξαι. ὅστις σφόδρα ἀγάμενος. ἀσκήσας ἄριστα· ὅθεν σὺν αὐτῷ νῦν δυσώπει. Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατηύθυνε τὰ διαβήματά μου καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ στόμα μου ᾆσμα καινόν. ἔρωτι τῆς θείας ἀγάπης. λθ'. Ὅτε κατετρώθης τῷ γλυκεῖ. καὶ ἡδὺν μνήστορα· ὅθεν ἀρετῶν ταῖς ἰδέαις. πατρὸς εὐκληρίαν. τότε θάμβους ἔπλησας τοῦτον θεόνυμφε. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Δόξα. Τῆς Παρακλητικῆς. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. κατ' αὐτοῦ ἀνήγειρας· καὶ τῆς ἀσκήσεως τὸν δρόμον. μέσον ἀνδρῶν ἔλαμψας τῇ συντονίᾳ σου· ὅθεν δωρεῶν οὐρανίων. καὶ ὡς λίθος πολύτιμος. ἀπορρίψασα Μῆτερ. εἰς τέλος καταισχύνασα. Στίχ. οὐρανόφρονι γνώμῃ· τὸν γὰρ ἀόρατον ἐχθρόν.

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος· χαῖρε τεῖχος καὶ σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς σέ· χαῖρε ἀχείμαστε λιμήν. Ὡς παρθένος φρονίμη καὶ ἀδιάφθορος. Ἀπόλυσις. καὶ προσκυνούντων τὸν τόκον σου. πρεσβεύουσα μὴ ἐλλείπῃς. ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκὶ τὸν Ποιητήν σου. Θεοτοκίον. ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων. καὶ προσκαίρων τὴν χλιδὴν ἐμφρόνως ἔλιπες· ὅθεν ἐν μέσῳ τῶν ἀνδρῶν. Τῆς Παρακλητικῆς. . καὶ τοῦ Βελίαρ τὰ κέντρα. καὶ ἀπειρόγαμε. α'. Γερασίμου. ἐξέλαμψας Εὐφροσύνη. Τὸν Συνάναρχον Λόγον. κατηγγυήθης ὁσίως τῷ Ζωοδότῃ Χριστῷ. τῇ πολιτείᾳ σου ἀπήμβλυνας. ὡς ἀμόλυντος ἀμνάς. τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον.Νῦν ἀπολύεις. Ἦχος πλ. καὶ Θεόν.

τοῦ Κυρίου σου. Κάθισμα. καθαρωτάτῃ ψυχῇ. ᾧ ἀκλινῶς ἑπομένη. ὡς Μήτηρ τοῦ Θεοῦ. συνέλαβες Ἄχραντε. ἒπ' ἐμοὶ τῷ οἰκέτῃ σου. Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν. Κυρίῳ μεμνήστευσαι. καὶ διπλοῦν τῇ οὐσίᾳ. καὶ ἀρετῶν καλλοναῖς. Θεοτοκίον. Κάθισμα. ᾯ πρέσβευε δεόμεθα. δίχα φθορᾶς καὶ τροπῆς. καὶ πασῶν ἀνωτέρα.ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν. λαμπρῶς ἀριστεύσασα. καὶ θεράπευσον. τὴν ὑπέρφωτον δόξαν. ταῖς τοῦ δράκοντος. καὶ πᾶσαν ὑλικήν. ἐπιβουλαῖς καὶ ἐνέδραις. Θεοτοκίον. Τὸν πάντων δεσπόζοντα. Γερασίμου. τοῦ Πατρὸς ἀποστάντα. . σπλαγχνίσθητι Πανάμωμε. μετετέθης νυμφῶνας. ἕνα τῇ ὑποστάσει. Ἁγνείᾳ ἐκλάμψασα. ὤφθης λαμπὰς Εὐφροσύνη. καὶ ἤσκησας ἄριστα· ὅθεν πρὸς ἀθανάτους. τὴν κακωθεῖσαν ψυχήν μου. βλέπουσα τοῦ νυμφίου. Παρθένων ἀγλάϊσμα. μηδόλως ἐν τῇ κενώσει. Τὸν πλοῦτον τὸν φθαρτόν. καὶ σῶσόν με Δέσποινα. Ἦχος α'. ἡδυπάθειαν Μῆτερ. Ὁσία Εὐφροσύνη. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. Ἡ πάντων ἐκλεκτή. Ταχὺ προκατάλαβε. βίου κρείττονος. ἐμφρόνως καταλέλοιπας. ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. καὶ τοῦτον γεγέννηκας. καὶ πρὸ αἰώνων Θεόν. καὶ μνηστῆρος τὸ φίλτρον. Ἦχος δ'. ὡς τρωθεῖσα τῷ ἔρωτι. καὶ πηγὴ εὐσπλαγχνίας. Γερασίμου.

τοὺς Θεοτόκον ὀρθῶς σε κηρύττοντας. ταῖς τῆς Θεότητος αὐγαῖς. κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Εὐφροσύνη Ὁσία· καὶ νῦν τῆς ὑπὲρ νοῦν. Ταῖς τῆς σῆς Ὁσίας.. καὶ πάντα τὰ σά. ὁ τῆς δόξης Ἥλιος. Γερασίμου.. σεσαρκωμένος. Εὐαγγέλιον κατὰ Μᾶρκον. τρυφῶσα εὐφροσύνης. Στίχ. Μῆτερ Ὁσία. Στίχ. καὶ ὄργανον θεοσεβές. Ἦχος δ'. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατηύθυνε τὰ διαβήματά μου καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ στόμα μου ᾆσμα καινόν. λθ'. Γερασίμου. (Ψαλμ. τῶν δωρεῶν τῆς χάριτος. Κάθισμα. (Ζήτει τῇ Γ' Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν). Καὶ νῦν. (Ψαλμ. . (Ψαλμ. Ἰδιομελον. λθ'. Ἐπεφάνης σήμερον.. Θεοτοκίον. Τὸν τῆς ἁγνείας θησαυρόν. Ἐλέησόν με ὁ Θεός. Ἐκ γαστρός σου πρόεισι. ἡμῖν ἐπέστη. 3-4). τοὺς σὲ μακαρίζοντας. δι' ἀσκητικῆς πολιτείας. Ὁ Ἱερεὺς· Σῶσον ὃ Θεὸς τὸν λαόν σου... β'. αὐτῷ καθιέρωσας.Μετὰ τὸν Πολυέλεον. Ἀναβαθμοί: Τὸ α' Ἀντίφωνον τοῦ δ' Ἤχου. Καὶ τὸ Προκείμενον: Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι. 1). ἡ ἁγία μνήμη σου. καταλαμπρύνων Πανάχραντε. πνευματικῶς κατευφραίνουσα. Δόξα. σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν. Εὐφροσύνης πρόξενος. καὶ κάλλος ἀπόθετον ὤφθης. ὁλοσχερῶς Χριστῷ ἀνετέθης· σῶμα γὰρ καὶ ψυχήν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου. 2). πρέσβευε δεόμεθα. ν'. Ἦχος πλ. τῇ ἐναρέτῳ σου ζωῇ. ἄσυλον τηρήσασα. Ό Ν' Ψαλμός..

τοὺς βροτούς. ᾨδὴ α'. ἐξ ἀχράντου Παρθένου. Θεοτοκίον. ἔθου τοῦ παιδὸς ἁρπαγὴν καὶ φωνήν. τοῦ Τρισαγίου ἐξαίσιον. τὴν σὴν καρδίαν εἶχες. Ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν. τὸν Λόγον. ἀπεγέννησας ἐκ σοῦ σαρκωθέντα· ὃν οἱ Μάρτυρες Θεόν. Εὐφροσύνη πάνσεμνε· καὶ γὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. δεξαμένη προθύμως. τῶν εὐχῶν σου πάνσεμνε. Ὅλος ἐπιθυμία. καὶ γλυκασμὸς καὶ ζωή. οὗ ἡ Ἀκροστιχὶς· Ὕμνον σοι μέλπω προφρόνως Εὐφροσύνη. Σὺ τὸν Θεὸν ἀπὸ ψυχῆς ἐπόθησας. καρπὸν ἀποδοῦσα. ἐν σοφίᾳ τὴν στολὴν ἐνεδύσω. λιποῦσα τὸν πρόσκαιρον. καθωμολόγησαν. ὑπερβολῇ χρηστότητος. ὡς στρατιῶται τούτου. πρὸς τὸν δρόμον τὸν καλόν. ὡραῖον κάλλει Χριστόν. Νύμφη ὡραϊσμένη. Θεοτοκίον. ὦ Θεοτόκε. ὁ ἐκ σοῦ ἀνατείλας. ἀΰλοις ὡραιότησι. ὡς καταχωροῦνται ἐν τῷ Μηναίῳ. Ὕμνοις θεοτερπέσιν. Ὁ τρισαγίαις ἐν φωναῖς ὑμνούμενος. Ῥήσεσι θείων Προφητῶν ἑπόμενοι. Ἦχος πλ. καὶ ταῖς τούτου θελχθεῖσα. θεωρίαις θείαις σχολάζουσα. Ἵππον καὶ ἀναβάτην. τῆς Ὁσίας. τὸν ἀπαύστως σε μακαρίζοντα. Ἀπειρογάμως τοῦ Θεοῦ. ᾄσμασιν ἀεὶ μακαρίζοντες. ἀσκητικῶς βιοῦσα. καὶ πλοῦτον τὸν ἐπίκηρον. καὶ συνῳδὰ δείξας. ὑπὸ φρικτῶν στρατιῶν. τῆς ἱερᾶς ἀσκήσεως. Ἕτερος. εὐθυποροῦσαν ἀπρόσκοπα. ἀρθέντι ἐν νεφέλαις. καταλιποῦσα Πανεύφημε. Ἦχος πλ. Ὁ στερεώσας. δοξάζειν σε. τῶν ἀρετῶν καλλοναῖς. ἀνατρέπων προσθήκην. καὶ σκεπτόμενη τῇ χάριτι. Μόνον τὸ θεῖον κάλλος. καὶ ἐμνηστεύθης αὐτῷ. τὴν ἁγίαν σου μνήμην. Ὃ πήξας ἒπ' οὐδενός. τὸ κάλλος τοῦ σώματος. Ὁ Ἰωσήφ. καὶ ἀσκητικὸν βίον ζήσασα. χιτῶνα ἐκδυσαμένη. νηπίῳ ἐκκαλύπτεις νῦν. Παρθένε πανάμωμε· ὃν δυσώπει σῶσαί με. καὶ σαρκὸς εὐπάθειαν. ἣν Θεοτόκον δοξάζομεν. ἐνεγκεῖν εἰς ἔργον ἐσπούδασας. Πρῶτος Κανὼν τῆς Ὁσίας. τῆς σαρκὸς ἀναχαιτίζουσα Μῆτερ. Ἀνεπίγραφος. καὶ ὄντως ἀξιέπαινον.Εἶτα οἱ ἑξῆς δύο Κανόνες τῆς Ὁσίας. καὶ τοῦ βίου πᾶσαν τερπνότητα. δ'. τάς ἀκαθέκτους ὀρέξεις. α'. Ἕτερος Κανών. Χριστοῦ ποθήσασα. Θεοτοκίον. ἐβδελύξω ἔνδοξε. Εὐφροσύνη μνήστορα. οἱ θεοφόροι Μάρτυρες. ὑμνοῦντα σήμερον. ἀνδρείως ὡμολόγησαν. καὶ τρυφὴν καὶ τὴν δόξαν. ᾨδὴ γ'. τὴν συμβουλὴν τὴν σωτήριον. μυστηρίων σου καὶ ἀποκαλύψας. ἀπαθείας ἐν Χριστῷ μέσον ἀνδρῶν ἀπήστραψας. ἐμνηστεύσω τὸν ὄντως. ἑκατοστεύοντα. ᾨδὴ α'. Ἁρματηλάτην. . φωτί με καταύγασον. τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον σάρκα προσλαβόμενον. Τῆς ἐμπαθείας δυσειδῆ. Εὐφορωτάτη γῆ καθάπερ πέφηνας. κοσμικὸν μνηστῆρα. εὐφροσύνης θείας ἐπώνυμε. ὁ ἀποκρύψας τὰ βάθη. στεφανῖται γενόμενοι. καὶ νῦν αὐτὸς τὴν βλάσφημον. μέλος σαφῶς τὸ Τρισάγιον. νηπίοις ταῦτα θαυμαστῶς. Γῆς ἐγκρατείας χαλινῷ.

Θεοτοκίον. καὶ φιλάνθρωπε. πρὸς σωτηριώδεις ἐντολάς. τοῦ ἐχθροῦ καθεῖλες τὰ μηχανήματα. τῆς σαρκὸς ὀρέξεις. Ἀγγέλους ἐπευφραίνει. Θεοτοκίον. καὶ διδάσκων ὡς θέμις δόξαζειν σε. καὶ τανῦν συνήθως. καὶ τῶν κακῶν πάντων ἀποχήν. καὶ παιδεύων πάντας πρὸς διόρθωσιν. Λαμπρύνει τὰ τῶν πιστῶν ἐνθέως συστήματα. καὶ νῦν στεφανηφόροι. Οἰκονομῶν. ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον Χριστὲ πέτραν τῶν ἐντολῶν σου τὴν Ἐκκλησίαν σου στερέωσον. Ὁ Εἱρμός. καὶ διέπνευσας πᾶσι. Καὶ νῦν. κεκτημένοι. ἡ λαμπρά σου μνήμη καὶ ἀξιέπαινος. ἤνυσας χαίρουσα. παρθένε πτέρναις τοῖς πόνοις. καὶ ἐλπίδα καὶ σκέπην καὶ προστασίαν θερμήν. μόνε ἀγαθέ. ὑποτάττουσα ταῖς σαῖς. ἔτρεψας δαιμόνων προσβολάς. δονεῖ μου τὴν καρδίαν·' Θεοκυῆτορ σύ με στήριξον. Ἦχος πλ. Σὲ λιμένα καὶ τεῖχος καὶ καταφύγιον. ὥσπερ μύρα. μεθ' ὧν αὐλίζῃ ὥσπερ Ἄγγελος. βλασφήμους ἀνατρέπων. δεδειγμένοι βοῶσι· Τῇ δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Τὸ τοῦ θήλεος χαῦνον ἐπινευρώσασα. Κάθισμα. τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας. Ἕτερος. δόξας αἱρετιζόντων. Μάρτυρες σοφοί. πρὸς τῆς ἀγάπης τὸν ἀκρότατον ὅρον Εὐφροσύνη τοῦ Κτίσαντος. ᾨδὴ δ'. Ὅπλον Χριστέ.Μεγάλους ἐγκαρτερήσασα ἀγωνίσμασι. ἀνδρῶν μέσον μένουσα. Τοῦ Μηναίου. Θεοτοκίον. » Ὁ πήξας ἐπ' οὐδενὸς τὴν γῆν τῇ προστάξει σου. θέλγει τῶν Ὁσίων τοὺς χορούς. ἀνακράζομεν πιστῶς· Ἐλέησον Θεοτόκε. εὑρηκότες οἱ πιστοί. πρὸς σὲ προστρέχομεν· καὶ ἐκβοῶντες ἐκτενῶς. Τοὺς στεναγμούς. τὴν εὐωδίαν τὴν παρ' αὐτοῦ. Ἀγγέλοις ὡμοιώθης. τὸν εἰλικρινῶς σε δοξάζοντα. θωπείας σοφῶς διέλυσαν. Σύ μου ἰσχὺς Κύριε. κατοικίας καὶ δόξης. α'. τὴν σὲ τεκοῦσαν Πανάμωμον. καὶ ταῖς ἀγρύπνοις μελέταις· διὸ ἐν πίστει σὲ μακαρίζομεν. δι' ὧν εὐωδιάσθης. Δόξα. ἀδιστάκτῳ λογισμῷ ἀνδρῶν θεόπνευστε. οὐρανίαις ἐλπίσι μέσον κατῴκησας. Μῆτερ ἐν θνητῷ σου τῷ σώματι. πλάνης ἐτροπώσαντο. . Παθῶν με τὸ χαλεπὸν χειμάζει κλυδώνιον· πονηρῶν πνευμάτων βυθὸς συνέχει με· ἡ τῆς ἁμαρτίας καταιγίς. Τὸν Συνάναρχον Λόγον. καὶ μετεωρίσας ἀσχέτως βρίθουσαν. καὶ τῶν πταισμάτων ἀπάλλαξον. πρὸς τρίβους ἀφθαρσίας. τὴν ὀσμὴν τῶν θαυμάτων θεόπνευστε. ἠξιώθης λαβοῦσα τὸν στέφανον. Εὐφροσύνη. στηριγμὸς ὑπάρχων καὶ παιδαγώγησις. σεισμῷ τὴν γῆν συνετάραξας. τὴν τῶν χαρισμάτων. τὸν τῆς Εὔας πτερνιστήν. Εὐφραίνει τῶν Μοναστῶν καρδίας ὁ βίος σου. Ἀσκητικὴν παλαίστραν. πρὸς τὸ συμφέρον τὰ πάντα Σωτήρ. Μῆτερ τῷ Δεσπότῃ σου. καὶ θανατοῦσα τὰς ἐμπαθεῖς. τὰς μηχανάς. Τὴν θείαν ἐννοήσας σου. ἀθανασίαν μελετήσασα. ὧνπερ καὶ τὸν βίον ἐζήλωσας. καὶ τὰς τῶν τυράννων. τῶν θεϊκῶν ἀνταπείληφας. τῷ πόθῳ τῷ τοῦ Δεσπότου σου· διὸ τῆς ἀθανάτου. τῶν σῶν δακρύων προσφέρουσα. Ἦχος ὁ αὐτός.

Ὡς φοῖνιξ θεοφρόνως ἐξήνθησας. ΙΙυρὶ τῆς ἐγκρατείας ἐτέφρωσας. τῆς ἐγκρατείας θεόφρον.ΙΙατρί σε οὐρανίῳ προσέχουσαν. δεινῶς ἀμαυρωθεῖσαν καὶ στένουσαν. καὶ ὡσεὶ κέδρος παρ' ὕδατα. Θεοτοκίον. Θεοκυῆτορ πανάμωμε. τὴν παναθλίαν μου ψυχήν. ὁδεῦσαι τὴν ὁδὸν τὴν σωτήριον. τῆς τοῦ Κυρίου ἀγάπης. δικαιοσύνης γλυκασμόν. πατρὸς στοργὴ οὐκ ἐκώλυσεν. θαυμάτων λαμπηδόνας ἐξήστραψας. . τὰς φρυγανώδεις ἡδονάς. τὴν ἐκ παθῶν ἁμαρτίας. οὔτε προσκαίρου νυμφίου. καρποὺς τοὺς ἐναρέτους ἐπλήθυνας. καὶ πυρωθεῖσα τῷ ἄνθρακι. τῷ τῶν ψυχῶν νυμφαγωγῷ. Οἰκτείρησον οἰκτιρμῶν ὑπάρχουσα.

ὡς περικαλλής. διαλάμπων μέσον. ἔδειξας τὴν κλῆσίν σου ἐπαληθεύουσαν· ὡς γὰρ λίθος ὤφθης. Ὅλην σου τὴν ἔφεσιν. διατάγμασιν. Θεὸν Λόγον εἰδότες ἐκήρυξαν. τῶν ἱερῶν ἀνδρῶν παρθένε. Νευρούμενοι ταῖς ἐκ σοῦ. ὥσπερ ἀρώματα. τὴν ἐν τῇ δευτέρᾳ Χριστὲ παρουσίᾳ σου. τὴν ἀκραιφνῆ καὶ πανολβίαν. οἷς ἐντρυφήσασα. Πατρὸς ἀνάρχου. τῷ κάλλει τῶν ἀρετῶν. Εὐφροσύνη πάνσεμνε· διὸ καὶ παστάδος. . ὑπαντὴν φρικώδη. ἐν τοῖς τοῦ Κυρίου.ᾨδὴ ε'. σὺν ἐκλεκτοῖς ἀξιάγαστε. Ἵνα τί με ἀπώσω. αὐτοῦ ἀνιχνεύουσα. καὶ τέρπουσα τὸν Κύριον. ἐν νεφέλαις καὶ νῦν τὴν ἐξαίσιον. ἐκπεμπομέναις δυνάμεσιν. εἰς αἰῶνας. μνημόσυνον. ὡς λίθος σμάραγδος. Ἀληθῆ Θεοτόκον. πολιτείαν ἤσκεις. τοῖς πιστοῖς ὡράθης εὐφημοῦσί σου. καὶ φωτίζοντά σου. τὴν ἁγνὴν Μητέρα σου. τῆς ψυχῆς τὰ αἰσθητήρια. κλονήσας ἐσάλευσας. ᾨδὴ ς'. Εὐφροσύνην τὴν θείαν. νεανικῶς μέχρι θανάτου. οἱ Ἀθλοφόροι Χριστέ. Ἕτερος. Θεοτοκίον. τῇ λαμπρότητι τῆς καθαρότητος. καρδίας δὲ τῶν βροτῶν. ὡς ὡραία. Μαράνασα τῆς σαρκός. Προτυπῶν τῶν δικαίων. καὶ βλέμματι συνετάραξας. Μαινομένην κλύδωνι. ἀνδρῶν ἐν μέσῳ. πολυτίμητος σμάραγδος ἔνδοξε. τήν του παιδὸς δι' οὗ διδάσκεις. παρθένος ἀδιάφθορος. ἔσχες ἐν καρδίᾳ σου εὐφραινομένη ἀεί. Τοῖς ἐνθέοις σου ἔργοις. Νέον ἀπεκύησας. δεινῶς βλασφημούντων σε· ἀλλ' ἀνεκαλέσω. Φέγγει θείων πράξεων. τῆς ἐκείνου θέας κατηξίωσαι. ὡς μύρον πολύτιμον. Θεοτοκίον. Ῥαίνουσαν τὰ δάκρυα. τὸ Τρισάγιον μέλος ὀρθότομον. Ἐγκρατείας ἄγαλμα. διατηροῦντί σε ἄφθορον. ἀχρόνως ἐκλάμψαντα· ὃν ὑπὲρ τοῦ κόσμου. τὸν πρὸ αἰώνων. ἔσχες διανάπτοντα. σεαυτὴν κοσμήσασα. Ὡς ἁγνὴ καὶ ἄμωμος. ἐδείχθης καὶ περιδέξιος. πρὸς τὴν ἁμαρτίαν. τὸ ἱερόν. τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα. συμπαθῶς αὖθις τὸ σύντριμμα. Ὁ ἀναβαλλόμενος. δυσώπει Θεονύμφευτε. σεμνὴ ὡράθης. παρθένε τὴν σωτήριον. Στεναγμοῖς καὶ δάκρυσιν. Εὐφροσύνη παρθένε θεόνυμφε. αὐτὸν ζητοῦσα. Θεῶ προσένειμας αὐτὸν ποθοῦσα. Θεῷ προσηνέχθης. σωφροσύνης ἔμψυχος εἰκών. ἐκζητοῦσα τὸν Δημιουργόν. ἀπορρήτως σε κυήσασαν. ὦ Εὐφροσύνη. Ὡραία νύμφη Χριστοῦ. τὸν ἔρωτα τῆς Χριστοῦ. τῷ Νυμφίῳ Λόγῳ σὺ μεμνήστευσαι. ἐμεγαλύνθης. ὡς βρέφος ἄχραντε. πάντες ἐπιγνόντες σε Μάρτυρες ἔνδοξοι. ἀνθιστάμενοι Κόρη πανύμνητε. Θεοτοκίον. ἀγάπης λαμπρότερον. τὰ θηριώδη ὁρμήματα. ἀνυμνολογοῦντες. ὡς ἐκλεκτή. Συνέσεισας μὲν τὴν γῆν. νομίμως ἐνήθλησαν. τὴν νομοθεσίαν. οὐρανίου κατηξίωσαι. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ. εὐωδιάσθης. ἁρπαγὴν εἰργάσω. ἐπιδεικνυμένη. Ἕτερος. Θεοτοκίον. ἀνδρικὰ παλαίσματα.

Ὑπὲρ νοῦν τὸν ἄχρονον. πάσης φθορᾶς. ὑπὲρ λόγον τὸν Δημιουργόν. ψυχοφθόρῳ Δέσποτα Χριστέ. Παναγία τέτοκας λυτρούμενον. καὶ ἐκ φθορᾶς ἀνάγαγέ με ὡς εὔσπλαγχνος. Ὁ Εἱρμός. τοὺς Θεοτόκον ὑμνοῦντάς σε. Μαινομένην κλύδωνι. τῶν παθῶν τὴν θάλασσαν κατεύνασον. .

Τὸ μαλακὸν τέτηκε δεινῶς σαρκίον. καὶ σαυτὴν ἀνέμειξας. μνηστῆρος προσκαίρου κατεφρόνησας. Εὐνοῦχος ὥσπερ βασιλικῶν δωμάτων. καὶ τὸ πῦρ κατεπάτησε τῶν ἡδονῶν. ἀναμέσον ἀνδρῶν παναοίδιμε· διὰ Χριστὸν γὰρ τὸν Νυμφίον σου. Οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. πόσοις Κόποις. Ἡ τὴν φύσιν λαθοῦσα καὶ τερπνὰ βίου. μνηστῆρος προσκαίρου κατεφρόνησε. καὶ σπεύδουσα λαθεῖν πατέρα. Καὶ εὖ τυχοῦσα τοῦ ποθουμένου. Τὰ ἄνω ζητῶν. τὸν δὲ νοῦν Εὐφροσύνη. καὶ οὐκ ἐφλέχθη τὸ σύνολον· τὸν Χριστὸν γὰρ ποθοῦσα ἡ ἄσπιλος. Ὁμοίως τοῦ Μηναίου. ἐνίκησε τὸν Βελίαρ. σπουδαίως καταλέλοιπας. Τοῦ Μηναίου. Τὸ θῆλυ κρύπτεις ἀνδρικῶς.Κοντάκιον. Ἐν ἀνδρικῷ σχήματι γνωστὸς οὐδόλως. τυχεῖν ἐπιποθήσασα. Κλῆσιν Σμάραγδος. ἀδυνατεῖ καὶ λόγος. ἀναστῶμεν σπουδῇ. θυγατρὸς Παφνουτίου τοῦ Αἰγυπτίου. Ὁ Οἶκος. Καὶ κρυπτὰ τὸν βλέποντα Δεσπότην βλέπεις. τάς ψυχὰς εὐφρανθέντες. ἀκοῦσαι λόγον παράδοξον· ὑπερβαίνει γὰρ ἔννοιαν πᾶσαν τὸ διήγημα τοῦτο καὶ καταπλήττει· ὅτι γυνὴ ἐν μέσῳ ἀνδρῶν καταμένουσα. Ἅπαντας ἐκπλήττουσα τῇ κακουχίᾳ. πρᾶγμα ξένον! . πόνοις τε καὶ προσευχαῖς συντόνοις. Μονῇ προσῆλθε. Τῆς ἄνω ζωῆς. Συναξάριον. Ἐν εὐφροσύνῃ καὶ θυμηδίᾳ. Εὐφροσύνη. καὶ θέλημα καὶ τρίχας Ἐκδοῦσα. Ἦχος β'. τὴν κάτω τρυφήν. Στίχ. Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Εὐφροσύνης. Ὢ πῶς λαθοῦσα πατέρα. Ἀνδρῶν μοναστῶν ἀγαπήσασα βίον. Εἰκάδα Εὐφροσύνη κατὰ πέμπτην πότμον ὑπέστη. Τῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός. Λιποῦσα πᾶσαν τοῦ βίου φαντασίαν.

εἰπὼν τὸν τελευταῖον λόγον. τό. Καὶ εὐθέως ταῖς τοιαύταις φωναῖς ἀπέδωκε τὴν ψυχὴν τῷ Θεῷ. Θεοῦ συγκατάβασιν. νηπιοφρόνως σε παροργίζοντας. βάραθρα καὶ τόπους ἐρημίας Περιπολοῦντος. τοῦ Θεοῦ. Ἅγιος ἰσχυρός. σκληραγωγίαις καὶ χαμευνίαις σεμνή. μετὰ παντὸς τοῦ τῆς Ἐκκλησίας πληρώματος καὶ πάσης τῆς πόλεως. ᾨδὴ ζ'. Καὶ λοιπὸν ἀφεὶς καὶ βίον καὶ πατρίδα. Παῦλος καὶ Τάττα. Ῥούφου καὶ Εὐγενίου. διὰ νηπίου φωνῆς νῦν διήλεγξας. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Παφνουτίου. θελήσαντος δεῖξαι τοῖς ἀνθρώποις καὶ πρὸ τῆς ἀναστάσεως. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ ἀνάμνησις τοῦ μεγάλου Σεισμοῦ. ὥσπερ ἐκπλαγείς. Τῆς Εὐφροσύνης τὴν μακρὰν ἐκδημίαν. ἡ Εὐφροσύνη. Τῷ πνεύματι ζῇ. Ῥοῦφος καὶ Εὐγένιος. Νηστείαις δεήσεσι. ὁ Σταυρωθείς. αὐτὸν στέργουσα πίστει. δι' ἧς ἐφεῦρες ζωήν. ἐκλεπτύνασα σάρκα. καὶ οἱ τούτων παῖδες Σαβινιανός. σφοδρῶς ἐτύφθησαν· καὶ ταῖς τῶν ἀνόμων χερσὶ στρεβλούμενοι. ὅτι οἱ τῶν Ἀρχαγγέλων χοροὶ ἄνευ τῆς προσθήκης τοῦ. γέγονε σεισμὸς φοβερός· καὶ διὰ τοῦτο τοῦ λαοῦ παντός. Ἐχθροὺς ματαιόφρονας. τὴν τῆς καρδίας σου πᾶσαν ἔφεσιν. Καθὼς νόες ψάλλουσιν. Στίχ. Τὸν παντὶ κόσμῳ καὶ πρὶν ἐσταυρωμενον. Μύσας ὁ Παφνούτιος ἐν τῷ σαρκίῳ. ἐξ ἐπηρείας τοῦ διαβόλου ἀρχὴν λαμβανούσης. . τὸν πατέρα αὐτῆς: Στίχ. Στίχ. Πατρὸς βρύχοντος ἐκ πόνου τῆς καρδίας. βλασφημούντων. Μεθ' ὧν σεαυτὴν Τάττα τάττεις ἐμφρόνως. ὥρμηντο ἐκ πόλεως Δαμασκοῦ· καὶ διαβληθέντες ὡς Χριστιανοί. Καὶ ζῆλον ὥσπερ αἰνετῶν παιδὸς πόνων. ἐλέησον ἡμᾶς. Σταυροῦσι Παφνούτιον οἱ κόσμου φίλοι.Καλὴ θυγάτηρ. Ἀμήν. Ὡς ἐμπόρευμα τῶν μακρῶν λαβὼν κόπων. ὡς ἐπὶ νεφέλης καθήμενον· καὶ φωνῇ μεγάλῃ παρεκελεύσατο. μετέστη πρὸς μονὰς οὐρανίους. Ἅγιος ἀθάνατος. Οὗτοι οἱ Ἅγιοι. προσθήκῃ νόθῳ τῆς τρισαγίας φωνῆς. οὐ κατετρύφησας νῦν τῆς ὡραιότητος. Τάττης. Μάξιμος. Ἀλλ' ὁ Σμάραγδος αὐτός. Ἐνθεὶς ἑαυτῷ. ᾧ ἐνυμφεύθης. σὺν τῷ Βασιλεῖ Θεοδοσίῳ καὶ Πρόκλῳ τῷ Πατριάρχῃ. Ἀρθεὶς ἄνω παῖς τὸ τρισύμνητον μέλος. καὶ τῷ Τρισαγίῳ. Τριπλῇ δεκάδι πρὸς ὀκτώ. νομοθεσίαν σεμνή. ἐλέησον ἡμᾶς». ἀγγέλλει κάτω. Μαξίμου. Κἀκεῖνος. ὁ Σταυρωθεὶς δι' ἡμᾶς. οἷς τρόποις οἶδε. Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις. Διάδοχος βίου τε ὡς πατὴρ τέκνου Γεγώς. τάς ψυχὰς τῷ Θεῷ παρέθεντο. ἐν ᾗ τελεῖται ἡ ἐν τῷ ἀέρι ἁρπαγὴ τοῦ παιδός. αὖθις κατηνέχθη τὸ παιδίον. ὃν καὶ ἐπόθησας. Εἰς τὸν Ὅσιον Παφνούτιον. αὐτὸν ζητοῦσα καὶ ἀνιχνεύουσα. τῶν προσταγμάτων αὐτοῦ τὴν σωτήριον. φεῦ χρόνοις. Ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ Νέου. Πατὴρ ὁ Παῦλος μαρτυρεῖ σὺν τοῖς τέκνοις. ἐπιστηρίξας πιστοὺς ἐν ξένοις τέρασι. καὶ πόθου δείξας φλόγα. Θεῷ προσανέθηκας. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμῃ τῶν ἁγίων Μαρτύρων Παύλου. καὶ δεινῶς βλασφημοῦντας. τὸν νοῦν ἀνύψωσας πρὸς τὸν Κτίστην σου. Τῶν οὐρανῶν γέγηθε τῇ μεταστάσει. τὴν ἡμέραν τῆς ἀναστάσεως. Ἄκουσμα καὶ γὰρ παράδοξον καὶ ξένον Ἤκουσεν ὄντως· τί γὰρ ἄλλο καὶ πάθοι. φεῦ τοῦ πάθους! Πέπτωκεν εἰς γῆν ὥσπερ ἄψυχος νέκυς. τὸν Τρισάγιον ὕμνον ἀναπέμπουσι τῷ Θεῷ· «Ἅγιος ὁ Θεός. ξύλῳ ἠσφαλίσθησαν καὶ ἁλύσεσιν ἐδέθησαν· καὶ πάλιν ἀνακριθέντες. λίθος ὡς σμάραγδος εὑρέθη· Πολλὴ γὰρ ἡ ζήτησις ἐκ τῶν ἰδίων. τῶν μοναστῶν ἐν μέσῳ Τρέχουσα. Πάντων δὲ ἐν ἐκπλήξει καὶ φόβῳ κραζόντων ἐπὶ πολλὰς ὥρας τό. ἤδη τῆς Θεοπασχιτῶν αἱρέσεως. Κύριε ἐλεησον. Στίχ. καὶ στένοντος ἐκ βάθους. Ὄρη. καὶ θεωρεῖ φῶς μέγα. Ὢ Πάτερ. ἔξω λιτανευόντων διὰ τὸν φόβον ἐν τῷ κάμπῳ. ἐξαίφνης παιδίον ἁρπαγὲν εἰς τὸν ἀέρα ἀνεφέρετο. καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν Σαβινιανοῦ. ὁ Θεός. καὶ ὁ τοῦ σεισμοῦ κλόνος ἐπαύσατο.

Ἕτερος. Σῶμα περικείμενον. ἐπὶ βλασφημίᾳ. Ῥάβδον δυναμοῦσάν σε. ἡμᾶς ἐκλυτρούμενον. τῇ τῶν βασάνων πυρᾷ ἐνεκαρτέρησαν. τῆς Χαλάνης συνέχεας. σὲ Εὐφροσύνη πάνσεμνε. τὸν Σταυρὸν κατέχουσα. καὶ ἡ τούτου σύζυγος. τὰ βραβεῖα τῆς νίκης. συμφωνούντων ἀθέσμῳ. τὸν ἐχθρὸν κατεπάτησας. εἰς θάμβος τῶν ὁρώντων.Θεοτοκίον. τοῦ σὲ ἐνισχύσαντος. Πανάμωμε τέτοκας. ἐκ σοῦ ἀρρήτως ἀποτικτόμενον· ὃν οἱ γενναῖοι ποθήσαντες Μάρτυρες. Ὁσία ἐτέλεσας. Θεὸν τὸν ἀσώματον. δαιμόνων τὰ χάσματα. Ὁσία μελῳδοῦσα· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. Θεοτοκίον. Οἶκον τὴν καρδίαν σου. κατέχουσαν καὶ πίστει. καὶ δείξαντος πνευμάτων. γλώσσας τῶν κακῶς ὁμονοούντων Κύριε. τὸν Σωτῆρα βοῶσαν. Φῶς σοι ἀνατέταλκε. ἀληθῶς τῷ πνεύματι· ἐντεῦθεν ἀΐδιος. ᾨδὴ η'. τοὺς φόβῳ μελῳδοῦντας· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. διέβης ἀπήμαντος. τὰς γλωσσαλγίας τῶν δυσσεβῶν. Ὑπάρχουσα Δέσποινα. . αἰθερίου ἀρθέντος. πονηρῶν δυνατωτέραν. Ἀσκητικοῖς παλαίσμασι. Εὐφροσύνη ἔνδοξε· εὐθεῖαν γὰρ ἔσχηκας. Ὁ ὑπερυψούμενος. λαὸς ὑπερυψοῦτε. νηπίου παραδόξως. ὑπεδέξω τὸν Λόγον. Ἐπὶ τῷ πύργῳ πάλαι μέν. τὴν γνώμην μελῳδοῦσα· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. Ἑπταπλασίως κάμινον. ἐν γλώσσῃ ψελλιζούσῃ. καὶ νῦν ἐστηλίτευσας. καὶ ἠγαλλιάσθης. καθαρωτέρα πάσης τῆς κτίσεως. τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Κόρη ὑπεδέχθη.

φυλαὶ καὶ γλῶσσαι. Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. Θεοτοκίον. τούτου τὸ κάλλος. τάς ἀειζώους ὄντως· ἐφέσεως ἔτυχες. ὁ τῆς ζωῆς ταμίας· αὐτοῦ γὰρ τοῖς ἴχνεσιν. Σοὶ τῷ Παντουργῷ. παγκόσμιον πλέξαντες. καὶ ὑπερυψοῦσα. Ὕλην τῶν παθῶν. θέοφρον Εὐφροσύνη. εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. καὶ συντηρουμένη. τὸν Κύριον ὑμνεῖτε. μακαρίζουσι πίστει. χορείαν ἒμελπον· Πάντα τὰ ἔργα. Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν· ὃν οἱ γενναῖοι Μάρτυρες. ἐν τῇ καμίνῳ Παῖδες. εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. . τῇ οἰκείᾳ δυνάμει. συμφυῶς νοούμενον. ξύλου παρθένε. Ἕτερος. ἧς ἐπεπόθησας. Ὁ Εἱρμός. τῆς ψυχῆς σου τὴν αἴγλην. οἷσπερ συμμέλπεις· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε. ἱερῶς ἐναθλοῦσι· μεθ' ὧν σε Παναγία. καθομολογοῦντες. ἀπετινάξω Κόρη. Ἤρθης πρὸς μονάς. καὶ γνώμην καὶ ἀνδρείαν. ὤφθης Παρθένε. ἀπήμων ἀκράδαντος. βίον ζηλώσασα. ζωῆς κατατρυφῶσα.Μέσον ἀνδρῶν κατῴκησας. καὶ ὑπερυψοῦτε. λαοὶ. Ὅλη ἐκλεκτή. Σοὶ τῷ Παντουργω. καὶ ὑπερυψοῦτε. καὶ πᾶσι προδεικνύντος. Νέμει σοι ζωήν. Θεοτοκίον. Θεὸς ἣν ἡγίασεν ἣν ἐξελέξατο. τοῦ Θεοῦ σε σκεπάζοντος. Ἀγγέλων τὸν ἄϋλον. Νέον ὡς βρέφος τέτοκας. τὸν Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι. ᾧ καὶ συνευφραίνῃ. ἀεὶ δεδοξασμένη· ὅθεν σε ὑμνοῦμεν. εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. ἄχραντε Παρθένε. εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. ὡραϊσμένη ὅλη. ἐξηκολούθησας. τὴν ἁγνείαν φυλάττουσα. καὶ διατηροῦντος. ποθήσασα τὸ θεῖον. μηχαναῖς τοῦ ὄφεως.

Ὡς ἥλιος ἡ μνήμη τῶν ἀθλητῶν. τὴν εὐφροσύνην εἴληφας. τοὺς πιστοὺς περιλάμπει τοῖς θαύμασιν· ὁ γὰρ ἐκ σοῦ.ᾨδὴ θ'. πηγάζουσα φωτισμὸν ἁγιαστικόν. ὦ Εὐφροσύνη παμμακάριστε. καὶ νῦν τὸ ἀμήχανον. ὡς κρίνον ἐν ταῖς αὐλαῖς. Εὐφροσύνη παμμακάριστε. ἀπολαύεις τελειότερον. τούτους κατελάμπρυνεν ἐμφανῶς. τὴν διηνεκῆ τε καὶ καθαράν. νύμφην τοῦ Χριστοῦ. ἄχραντε Παρθένε τεχθεὶς Θεός. ὅτι πρὸς αἰθέριον ἁρπαγήν. Ἕτερος. Ὡς σεπτὸν ἀνάθημα. ἀρετῶν σου κόσμῳ φωτεινῷ. τοῦ Τρισαγίου μέλους. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ. καὶ τῆς θεώσεως. μεμυσταγωγημένον. . ἀπὸ λαοῦ θεόφρονος. Ἡ ἁγία μνήμη σου. καὶ σεαυτήν. μύρον ὡς τίμιον. μοναζόντων δῆμος συγκροτεῖ. Σεαυτὴν ἐφαίδρυνας. δοξάζων τοὺς ἐν πίστει. ὡς ῥόδον ἡδύπνοον. πέτραν προσταγμάτων τῶν ἑαυτοῦ. κατανοεῖς. σῷζε πρεσβείαις σου. καὶ οὐρανός. τετιμηκότας ὡς ὑπέσχετο. οὐρανίου γέγονας ναοῦ. Ἐξέστη ἐπὶ ξένῳ καὶ φοβερῷ. πάντων ἀγλάΐσμα. Ἱερὰν πανήγυριν. ὃν εὐσεβῶς ἐκήρυξαν. σοῦ τὰ διαβήματα προφανῶς. τὸ νήπιον ἤρθη τὸ τὴν ᾠδήν. τοῦ κάλλους τοῦ νυμφίου. καὶ κατεσκήνωσεν εἰς θείας αὐλάς. τὴν μνήμην σου ἐκτελῶν τὴν θεολαμπῆ· χορὸς ἐπαγάλλεται. ὡς ἐκλεκτήν. θάλαμον ἁγνή. Εὐφροσύνη ἀξιαγαστε. ἐν ᾗ δυσωποῦμέν σε. Θεοτοκίον. αὐτοῦ τὴν παρουσίαν. ἤνθησας Θεοῦ. προσηνέχθης τῷ Παμβασιλεῖ. Εὐφροσύνη τοὺς τιμῶντάς σε. Ἀσκήσεως τὸν δρόμον τὸν εὐκλεῆ. τέμενος τελέσασα θεϊκόν. καὶ σεμνῆς πολιτείας. ὁ νυμφίος ὁ σὸς Εὐφροσύνη σεμνή. διανύσασα σθένει τοῦ Πνεύματος. εἰς τὴν στερράν. κάλλος τοῦ Χριστοῦ. ἁγιάζει σήμερον πιστούς. Ἐκσπάσας σε ἰλύος βιωτικῆς. Ἠσαΐα χόρευε. καὶ ἤχθης πρὸς νοητόν. ἔστησε καὶ κατηύθυνε. ἀεὶ κατατρυφῶσα. τεραστίῳ τῷ νῦν τελεσθέντι γῆ. δι' οὗ ἀθάνατος ὑμνεῖται Θεός. εἰς πρᾶξιν ἐνάρετου. μοναζουσῶν· ὤφθης γὰρ σεμνή.

καὶ στενὴν ἐπορεύθης. Δυνάμεις. Ὁ Εἱρμός. ἐν φιλοσόφῳ. Ἐξουσίαι. τάς ἐλπίδας ἀνακόπτουσα. ἄχραντε Ἁγνή. τῆς σωτηρίας μου. Εἰς τοὺς Αἴνους. ἀγάπῃ τετρωμένη τῇ θεϊκῇ. παρθένος οὖσα τὴν ψυχήν. . λυτρωθῆναί με Ἁγνή. Τὸν ἄρχοντα διέλαθες. καὶ ἀνδρείως ἠγώνισαι. τῷ σῷ Υἱῷ λατρεύουσιν. Ἐξαποστειλάριον. ὑπερεύχου τῶν τιμώντων σε. καὶ τὸ σῶμα γέγονας. καὶ ἔτεκεν υἱὸν τὸν Ἐμμανουήλ. Ὅμοιον. λάθρα Μῆτερ ἀπέστης. Εὐφροσύνη Ὁσία. τῶν παρθένων καλλονή. Τοῦ Μηναίου. Ἐν Πνεύματι τῷ ἱερῷ. τοῦ θανάτου. ἐναπέδειξας ἄνουν. Μητροπάρθενε Κόρη. ἡ Παρθένος ἔσχεν ἐν γαστρί. τὸν ἐν σκότει κείμενον παθῶν. ἀγγελικῶς. Θρόνοι καὶ Κυριότητες. Τὴν ἀληθῆ εὐφροσύνην ἐπιποθήσασα. καὶ σὲ ἀπαύστως ὑμνοῦσι· τοῦτον ἀεὶ ἱκέτευε. μοναζουσῶν ὡραιότης. Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον. Τοῦ Μηναίου. πύλη νοητή. Ὁσία Εὐφροσύνη. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. τῆς αἰσχύνης καὶ τοῦτον. σχήματι. Ἡσαΐα χόρευε. ὡς Θεῷ καὶ Δεσπότῃ. Ἦχος α'. τῆς πατρικῆς ἑστίας. Ἱστῶμεν Στίχους δ' καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. τὴν ζωὴν διανύσασα· καὶ νῦν τῶν πόνων τρυγῶσα τάς ἀμοιβάς. Θεοτοκίον. τῆς φοβερᾶς καταδίκης. τὸν Βελίαρ καταισχύνασα. Γερασίμου.Θεοτοκίον. τὴν Παρθένον μακαρίζομεν. Ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ· ὃν μεγαλύνοντες. μέσον ἀνδρῶν Εὐφροσύνη περιφανῶς. Φωτὶ τοῦ προσώπου σου. Ἀρρενωθεῖσα τὴν φρένα ἅμα καὶ σχήματι. καταύγασον τοῦ φωτός. τὴν τεθλιμμένην τρίβον. μὴ νὺξ καταλάβῃ με. ἀνὴρ φρονήσει καὶ πίστει. Ἀρχάγγελοι καὶ Ἄγγελοι.

καὶ ἅπαντες ἐξέστησαν ἐπὶ σοί. καὶ Ἀπόλυσις. ταῖς πρὸς τὸ κρεῖττον ἀναβάσεσιν. τῷ τρόπῳ τοῦ βίου σου. Εὐφροσύνη ἀξιύμνητε. κεχαριτωμένη Μήτηρ ἀνύμφευτε. Ἀλλ' ὡς τῆς ἄνω εὐφροσύνης μέτοχος. Γερασίμου. Θεοτοκίον. Καὶ νῦν. τῷ σῷ πατρὶ ἐγνώσθης.Τῆς ἀρετῆς τὸν ἀγῶνα στερρῶς ἀνύσασα. Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε. τοῦ σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν. θέοφρον Εὐφροσύνη καὶ παρ' αὐτοῦ. τὴν ἀγαθὴν μερίδα. εὐκλεῶς τεθαυμάστωσαι· Ὃν ἐκδυσώπει δεόμεθα ἐκτενῶς. οἷα σφαλλομένων ἐμάκρυνας· ὅθεν ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ. τῇ πρὸς Χριστὸν δεήσει σου. Ὁσία Μῆτερ. φιλοσόφως τὰ τεχνάσματα. ΙΙεποικιλμένη παρέστης τῷ σῷ Νυμφίῳ Χριστῷ. Τῆς Παρακλητικῆς. τὴν ἀνεξιχνίαστόν σου γέννησιν· Θεοτόκε πρέσβευε. πάντων τῶν τῆς γῆς τερπνῶν. ταύτης καὶ ἡμᾶς ἀξίωσον. ἐν τῷ τέλει Ὁσία. σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν. ὡς ἀληθῶς ἐγένου. Δόξα. τῷ Χριστῷ δουλεύσασα. καὶ τῇ ὑπὲρ φύσιν πολιτείᾳ σου· ἔξω γὰρ κόσμου καὶ σαρκός. δ'. Ἦχος πλ. καὶ ἡμεῖς δοξολογοῦμεν. πάντας ἐξέπληξας. εὐαγγελικῶς προκρίνασα. . ἀρετῶν ταῖς ἰδέαις. Ἦχος ὁ αὐτός. καὶ μεγάλως ἐθαύμασαν· πῶς Εὐφροσύνη καθεῖλες τοῦ πονηροῦ. καὶ καθωραϊσμένη. Ἀπολυτίκιον. Δοξολογία Μεγάλη.

. ρβ'. 19). ὁ Θεός σου Σιών.ΕΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἰ Τὰ Τυπικὰ καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τὰ Τροπάρια τῆς γ' καὶ ς' Ὠδῆς. 2). Καὶ νῦν. Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. Εἰ δὲ βούλει. Ἀντίφωνον Β'. ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός. Αἴνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον· αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου· ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω. εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.. (Ψαλμ. ῥμε'. (Ψαλμ. Δόξα. Υἱὲ Θεοῦ. λέγε τὰ παρόντα καθιερωμένα πλέον διὰ τάς Μνήμας ἑορταζομένων Ἁγίων Ἀντίφωνα: Ἀντίφωνον Α'. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. Μακάριος οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ. ρβ'. Σῶσον ἡμᾶς. (Ψαλμ. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἡ Βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. 5). (Ψαλμ.. 1). ῥμε'. ἀντ' αὐτῶν. ῥμε'. 10). 1-2).. (Ψαλμ. Ὁ Μονογενὴς Υἱός.. (Ψαλμ. ρβ'.. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τάς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα.

Μετὰ τὴν Θείαν Κοινωνίαν: Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν. μὲ Προκείμενα καὶ Ἀλληλουάρια τοῦ Σαββάτου τῆς Τυροφάγου. Ὁσία Εὐφροσύνη. Φερωνύμως εὔφρανον Ὁσία Μῆτερ Γεράσιμον μέλποντα σὴν πολιτείαν. Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον Εὐχήν: Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου.. Δίστιχον. Τρισάγιον: Ὡς συνήθως. 6).Ἀντίφωνον Γ'. Κοινωνικόν: Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ὡς Παρθένος φρονίμη καὶ ἀδιάφθορος…. Εἰσοδικόν: Δεῦτε προσκυνήσωμεν. Ἀπόστολος: Ὁ τῆς ΚΖ' Κυριακῆς. (Ψαλμ. λθ'. Καὶ μετὰ ταῦτα: Ἀπόλυσις.. 3-4).. λθ'.. 2α). φαιδρῶς ἐνυμφεύθης. Ἐν τῇ τραπέζῃ: Κατάλυσις Οἴνου καὶ Ἐλαίου. Εἰσήκουσε Κύριος τῆς δεήσεώς μου. Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι (Ψαλμ. ῥια'. Ἀπολυτίκια: Τῆς Ὁσίας καὶ τοῦ Ναοῦ. (Ψαλμ. καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ. δι' ἀμέμπτου βίου. Ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατηύθυνε τὰ διαβήματά μου καὶ ἐνεβαλεν εἰς τὸ στόμα μου ᾆσμα καινόν. δι' οὗ ἀεὶ εὐφραίνεις τοὺς σὲ δοξάζοντας. Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως: Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς.. . (Ψαλμ. ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός. λθ'. Ἀλληλούϊα... Κοντάκια: Τῆς Ὁσίας καὶ τὸ Προστασία.... Μεγαλυνάριον: Μνήστορα λιποῦσα τὸν γεηρόν.... Εὐαγγέλιον: Τὸ τοῦ Σαββάτου τῆς ΙΖ' Ἑβδομάδος τοῦ Ματθαίου. 2β). τῷ ὡραίῳ κάλλει Χριστῷ.