uû ban nh©n d©n tØnh Hßa B×nh ––– Sè : 62 /1999/Q§UB

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc –––––––––––––––––––T.30 Hßa B×nh, ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 1999

quyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh hßa b×nh vÒ viÖc triÓn khai B¶o hiÓm Y tÕ häc sinh trªn ®Þa bµn tØnh Hoµ b×nh. ––– uû ban nh©n d©n tØnh hßa b×nh - C¨n cø LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 21/6/1994 ; - C¨n cø Th«ng t Liªn tÞch sè 40/1998/TTLT Bé GD&§T-BYT ngµy 18/7/1998 cña Bé Gi¸o dôc- §µo t¹o vµ Bé Y tÕ vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn b¶o hiÓm Y tÕ häc sinh; XÐt ®Ò nghÞ t¹i Tê tr×nh sè 66/CV-LN ngµy 26/8/1999 vµ §Ò ¸n sè 80/BHYT/XDDA ngµy 25/8/1999 cña Liªn Ngµnh B¶o hiÓm Y tÕ, Së Gi¸o dôc- §µo t¹o vµ Së Y tÕ vÒ viÖc thùc hiÖn B¶o hiÓm Y tÕ häc sinh n¨m häc 1999-2000. quyÕt ®Þnh : §iÒu 1: Thùc hiÖn B¶o hiÓm Y tÕ häc sinh trªn ®Þa bµn tØnh Hoµ B×nh n¨m häc 1999-2000 víi néi dung chñ yÕu nh sau: 1- §èi tîng tham gia b¶o hiÓm: B¶o hiÓm Y tÕ häc sinh lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm tù nguyÖn, tÊt c¶ häc sinh, sinh viªn tõ bËc TiÓu häc trë lªn ®ang theo häc t¹i c¸c lo¹i h×nh trêng, líp, Quèc lËp, B¸n c«ng, D©n lËp, c¸c Trung t©m Gi¸o dôc thêng xuyªn ®Òu cã thÓ tham gia. 2- Møc ®ãng B¶o hiÓm Y tÕ häc sinh: Thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 30/1998/Q§-UB ngµy 31/8/1998 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Hoµ B×nh vÒ viÖc thùc hiÖn B¶o hiÓm Y tÕ häc sinh tõ n¨m häc 1999- 2000 nh sau: a- Häc sinh tiÓu häc, trung häc c¬ së (cÊp I, cÊp II). - ThÞ x· : - C¸c huyÖn: 20.000®/hs/n¨m (12 th¸ng). 15.000®/hs/n¨m (12 th¸ng).

b- Häc sinh trung häc phæ th«ng:

60% chi cho kh¸m ch÷a bÖnh (néi. Gi¸m ®èc B¶o hiÓm Y tÕ tØnh. . Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn.§µo t¹o vµ Bé Y tÕ.Sinh viªn §¹i häc. §iÒu 4 : C¸c «ng : Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh.35% sè thu B¶o hiÓm Y tÕ ®Ó nhµ trêng qu¶n lý vµ sö dông theo néi dung sau: ./. Sè kinh phÝ trªn nhµ trêng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n víi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn theo quy ®Þnh. 3.BYT ngµy 18/7/1998 cña Liªn Bé Gi¸o dôc. §iÒu 2: .2 .QuyÒn lîi cña häc sinh tham gia B¶o hiÓm: Nh môc 2. Thay t/m uû ban nh©n d©n tØnh hßa b×nh K/T chñ tÞch . chi mua thuéc dông cô y tÕ th«ng thêng ®Ó s¬ cøu ban ®Çu cho häc sinh t¹i trêng. Gi¸m ®èc Së Y tÕ. c. B¶o hiÓm Y tÕ häc sinh ®îc thu lµm 2 ®ît trong n¨m häc.000®/hs/n¨m (12 th¸ng). Cao ®¼ng.C¸c huyÖn : 35. Nam. Trung häc chuyªn nghiÖp vµ D¹y nghÒ : 35.BGD&§T. .B¶o hiÓm Y tÕ tØnh c¨n cø Th«ng t Liªn tÞch sè 40/1998/TTLT/Bé GD-§T& BYT ngµy 18/71998 cña Bé Gi¸o dôc. N¬i nhËn : .ThÞ x·: .Nh ®iÒu 4.Quü B¶o hiÓm Y tÕ häc sinh ®îc sö dông nh sau: a. ngo¹i tró) trî cÊp mai t¸ng phÝ.1% lËp quü dù phßng vµ quü qu¶n lý cña c¬ quan BHYT ViÖt b.§µo t¹o.000®/hs/n¨m (12 th¸ng).Bé GD-§T. 4. .§µo t¹o vµ Bé Y tÕ. thÞ x·. ®Ó híng dÉn vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn B¶o hiÓm Y tÕ häc sinh trªn ®Þa bµn tØnh.65% sè thu B¶o hiÓm Y tÕ ®Ó t¹i quü b¶o hiÓm Y tÕ tØnh vµ sö dông nh sau: .4% chi cho qu¶n lý cña c¬ quan b¶o hiÓm y tÕ tØnh. c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh. phÇn II Th«ng t Liªn tÞch sè 40/1998/TTLT.000®/hs/n¨m (12 th¸ng).5% chi cho c¸ nh©n ®¬n vÞ tham gia tuyªn truyÒn vµ tæ chøc thùc hiÖn cho c«ng t¸c thu BHYT cña c¬ quan gi¸o dôc vµ nhµ trêng.30% chi tr¶ phô cÊp cho c¸n bé y tÕ häc ®êng. 30. Gi¸m ®èc Së Gi¸o dôc-§µo t¹o. §iÒu 3: . phèi hîp víi Së Y tÕ vµ Së Gi¸o dôc. .QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.

T H§ND tØnh.Lu VT+CVVX+ TCTN.T.T.3 . . b¸o .BHYT ViÖt Nam c¸o .§/c Chñ tÞch.Bé Y tÕ. .V TØnh uû.Ch¸nh. . . Phã chñ tÞch Déng ®· ký Hµ C«ng . c¸c ®/c Phã Chñ tÞch UBND tØnh. Phã VP/UB.

Related Interests